Pranešimas - A8-0034/2017Pranešimas
A8-0034/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų

9.2.2017 - (COM(2015) 0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Simona Bonafè


Procedūra : 2015/0275(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų

(COM(2015) 0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0595),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0382/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į [Prancūzijos Senato ir Austrijos federalinės tarybos] pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d., Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0034/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  šios direktyvos tikslas – nustatyti priemones, kuriomis būtų siekiama apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, užkertant kelią žalingam atliekų susidarymo ir tvarkymo poveikiui ar sumažinant jį, sumažinant bendrą išteklių naudojimo poveikį ir padidinant tokio naudojimo efektyvumą, taip pat užtikrinant, kad atliekos būtų vertinamos kaip ištekliai, siekiant prisidėti prie žiedinės ekonomikos kūrimo Europos Sąjungoje;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)  atsižvelgiant į Sąjungos priklausomybę nuo žaliavų importo ir spartų didelio gamtos išteklių skaičiaus mažėjimą per trumpą laikotarpį, svarbiausias iššūkis – susigrąžinti kuo daugiau išteklių Sąjungoje ir paskatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti platesnę perėjimo prie žiedinės ekonomikos darbotvarkę ir tai, kad Atliekų pagrindų direktyvos peržiūra suteikia progą paskatinti šį perėjimą.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1b)  žiedinė ekonomika suteikia didelių galimybių vietos ekonomikai ir galimybę sukurti abipusiai naudingas sąlygas visiems susijusiems suinteresuotiesiems subjektams;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti platesnę perėjimo prie žiedinės ekonomikos darbotvarkę ir tai, kad Atliekų pagrindų direktyvos peržiūra suteikia progą paskatinti šį perėjimą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1c) atliekų tvarkymas turėtų virsti tvariu medžiagų valdymu. Tam galimybę suteikia Direktyvos 2008/98/EB peržiūra;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti platesnę perėjimo prie žiedinės ekonomikos darbotvarkę ir tai, kad Atliekų pagrindų direktyvos peržiūra suteikia progą paskatinti šį perėjimą.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1d)   siekiant sėkmingai pereiti prie žiedinės ekonomikos, būtina ne tik peržiūrėti ir visapusiškai įgyvendinti atliekų direktyvas, bet ir visapusiškai įgyvendinti komunikatą „Uždaro ciklo kūrimas. ES žiedinės ekonomikos veiksmų planas“. Veiksmų planas taip pat turėtų padidinti žiedinės ekonomikos ir energetikos, klimato, žemės ūkio, pramonės ir mokslinių tyrimų politikos darnumą, nuoseklumą ir sinergiją;

Pagrindimas

Akivaizdu, kad yra būtina užtikrinti įvairių politikos sričių darnumą, nuoseklumą ir sinergiją.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1e)  2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“1a, kurioje jis ypač pabrėžė, kad reikia nustatyti privalomus atliekų mažinimo tikslus, parengti atliekų prevencijos priemones ir nustatyti aiškias ir nedviprasmiškas apibrėžtis;

 

_______________

 

1a Priimti tekstai, P8_TA(2015)0266.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką bei gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką bei gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir efektyvų gamtos išteklių naudojimą, propaguoti žiedinės ekonomikos principus, skatinti atsinaujinančių išteklių energetiką, didinti energijos vartojimo efektyvumą, mažinti Sąjungos priklausomybę nuo žaliavų importo, suteikti naujų ekonominių galimybių ir užtikrinti ilgalaikį konkurencingumą. Kad ekonomika taptų tikrai žiedinė, reikia imtis papildomų priemonių, susijusių su tvaria gamyba ir tvariu vartojimu, ypač daug dėmesio skiriant visam produktų gyvavimo ciklui, kad būtų išsaugomi ištekliai ir užtikrintas uždaras ciklas. Efektyvesnis išteklių naudojimas taip pat gerokai padidintų Sąjungos įmonių, viešojo sektoriaus institucijų ir vartotojų grynąsias santaupas ir sykiu padėtų sumažinti bendrą kasmet išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  dedant daugiau pastangų pereiti prie žiedinės ekonomikos, per metus būtų galima 2–4 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – tai aiški paskata investuoti į žiedinę ekonomiką. Padidinus efektyvumą ir sumažinus išteklių eikvojimą, padidėtų išteklių produktyvumas ir tai gali labai sumažinti tiek išteklių vartojimą, tiek išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Todėl žiedinė ekonomika turėtų būti integrali klimato politikos dalis, nes, kaip pabrėžiama Tarptautinės išteklių darbo grupės ataskaitose, ji užtikrina sinergiją;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b) kadangi siekiant žiedinės ekonomikos derėtų atsižvelgti į aiškias 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos nuostatas, kuriomis raginama vystyti netoksiškų medžiagų ciklus, kad perdirbtos atliekos galėtų būti naudojamos kaip pagrindinis patikimas Sąjungos žaliavų šaltinis;

Pagrindimas

Daugiausia dėmesio Europos Sąjungoje turėtų būti skiriama tam, kad būtų sukurta švari žiedinė ekonomika ir kad kuriant ilgalaikę sistemą būtų išvengta galimos didelės rizikos prarasti visuomenės ir rinkos pasitikėjimą perdirbtomis medžiagomis. Didžiausia našta perdirbėjams yra produktų sudėtyje esančios pavojingos medžiagos. ES turėtų skirti daug dėmesio tam, kad šios pavojingos medžiagos būtų pašalintos iš produktų ir atliekų, o ne kelti pavojų visuomenės sveikatai ir aplinkai – toks pavojus kyla, kai tam tikroms įmonių arba produktų kategorijoms netaikomi saugos reikalavimai ir padaroma, kad tokių užterštų medžiagų atpažinti ateityje nebeįmanoma.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB14 nustatyti atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai turėtų būti iš dalies pakeisti, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį kurti žiedinę ekonomiką;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB14 nustatyti atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai turėtų būti padidinti, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį pereiti prie efektyvaus išteklių naudojimo ir žiedinės ekonomikos, imantis reikiamų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad atliekos būtų laikomos naudingu šaltiniu;

__________________

__________________

14 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

14 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  daug valstybių narių dar turi sukurti reikiamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Todėl būtina nustatyti ilgalaikius politikos tikslus, kurie padėtų nukreipti priemones ir investicijas, visų pirma neleisdami sukurti pernelyg didelių struktūrinių galutinių atliekų tvarkymo pajėgumų ir sulaikyti medžiagų, kurias galima perdirbti, atliekų hierarchijos apačioje;

(3)  daug valstybių narių dar turi sukurti reikiamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Todėl būtina nustatyti ilgalaikius politikos tikslus ir suteikti finansinę ir politinę paramą, kurie padėtų nukreipti priemones ir investicijas, visų pirma neleisdami sukurti pernelyg didelių struktūrinių galutinių atliekų tvarkymo pajėgumų ir sulaikyti medžiagų, kurias galima perdirbti, atliekų hierarchijos žemesniuose lygmenyse. Į tai atsižvelgiant ir norint šioje srityje pasiekti atitinkamus tikslus, būtina naudoti Europos struktūrinius ir investicijų fondus, kad būtų finansuojama atliekų tvarkymo infrastruktūros, reikalingos prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, plėtra. Taip pat itin svarbu, kad valstybės narės pagal šią direktyvą iš dalies pakeistų savo taikomas atliekų prevencijos programas ir atitinkamai pritaikytų savo investicijas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  komunalinės atliekos sudaro apie 7–10 proc. visų Sąjungoje susidarančių atliekų. Vis dėlto šis atliekų srautas yra vienas iš sudėtingesnių tvarkyti, o iš to, kaip jis tvarkomas, paprastai galima susidaryti gerą vaizdą apie visos šalyje taikomos atliekų tvarkymo sistemos kokybę. Komunalines atliekas tvarkyti itin sunku dėl to, kad jų sudėtis labai mišri, kad susidariusios atliekos yra labai arti piliečių ir yra viešai labai matomos. Todėl joms tvarkyti reikia labai sudėtingos atliekų tvarkymo sistemos, apimančios veiksmingą surinkimo sistemą, aktyvaus piliečių ir įmonių dalyvavimo, prie konkrečios atliekų sudėties pritaikytos infrastruktūros ir sudėtingos finansinės sistemos. Veiksmingas komunalinių atliekų tvarkymo sistemas išplėtojusios šalys paprastai taip pat pasiekia geresnių bendrojo atliekų tvarkymo rezultatų;

(4)  komunalinės atliekos sudaro apie 7–10 proc. visų Sąjungoje susidarančių atliekų. Vis dėlto šis atliekų srautas yra vienas iš sudėtingesnių tvarkyti, o iš to, kaip jis tvarkomas, paprastai galima susidaryti gerą vaizdą apie visos šalyje taikomos atliekų tvarkymo sistemos kokybę. Komunalines atliekas tvarkyti itin sunku dėl to, kad jų sudėtis labai mišri, kad susidariusios atliekos yra labai arti piliečių, yra viešai labai matomos ir daro didelį poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl joms tvarkyti reikia labai sudėtingos atliekų tvarkymo sistemos, apimančios veiksmingą surinkimo sistemą, veiksmingą rūšiavimo sistemą, tinkamą atliekų srauto atsekamumo sistemą, aktyvaus piliečių ir įmonių dalyvavimo, prie konkrečios atliekų sudėties pritaikytos infrastruktūros ir sudėtingos finansinės sistemos. Veiksmingas komunalinių atliekų tvarkymo sistemas išplėtojusios šalys paprastai taip pat pasiekia geresnių bendrojo atliekų tvarkymo rezultatų, be kita ko, pasiekia perdirbimo tikslus. Vis dėlto vien tinkamo komunalinių atliekų tvarkymo nepakanka siekiant paspartinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, kurioje visų rūšių atliekos būtų laikomos ištekliais. Norint paskatinti tokį perėjimą, reikalingas viso gyvavimo ciklo požiūris į produktus ir atliekas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  kaip parodė patirtis, sukurti žiedinę ekonomiką gali padėti ir viešosios, ir privačiosios sistemos, ir sprendimas naudoti tam tikrą sistemą ar jos nenaudoti dažnai priklauso nuo geografinių ir struktūrinių sąlygų. Pagal šioje direktyvoje išdėstytas taisykles galima naudoti abiejų tipų sistemas, todėl iš esmės savivaldybė atsako už komunalinių atliekų surinkimą ir už sistemą, pagal kurią tokias paslaugas užsakoma atlikti privatiems operatoriams. Atsakomybė už pageidaujamos sistemos pasirinkimą turėtų tekti valstybėms narėms;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  į Direktyvą 2008/98/EB reikėtų įtraukti komunalinių atliekų, statybų ir griovimo atliekų, galutinio perdirbimo proceso ir užpildymo apibrėžtis siekiant paaiškinti, ką apima šios sąvokos;

(5)  į Direktyvą 2008/98/EB reikėtų įtraukti komunalinių atliekų, komercinės ir pramoninės veiklos atliekų, statybų ir griovimo atliekų, parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojo, organinio perdirbimo, galutinio perdirbimo proceso, užpildymo, rūšiavimo, šiukšlių ir maisto atliekų apibrėžtis siekiant paaiškinti, ką apima šios sąvokos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  remdamasi valstybių narių pranešimais ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikos pokyčiais, Komisija turėtų periodiškai peržiūrėti pagrindinių Direktyvos 2008/98/EB nuostatų aiškinimo gaires, kad būtų patobulintos, suderintos ir suvienodintos atliekų ir šalutinių produktų sąvokos visose valstybėse narėse;

Pagrindimas

Siekdama paskatinti šios direktyvos įgyvendinimą, Komisija, remdamasi valstybių narių pranešimais ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimais, turėtų reguliariai peržiūrėti Direktyvos 2008/98/EB pagrindinių nuostatų aiškinimo gaires, kad būtų patobulintos, suderintos ir suvienodintos atliekų ir šalutinių produktų sąvokos.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  reikėtų užtikrinti Direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir susijusių Sąjungos teisėkūros procedūra priimtų aktų, pvz., Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB1a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/20061b suderinamumą. Ypač reikėtų užtikrinti suderintą atliekų, atliekų hierarchijos ir šalutinių produktų apibrėžčių aiškinimą ir taikymą pagal šiuos teisėkūros procedūra priimtus aktus;

 

_________________

 

1a 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

 

1b 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c)  tai, ar atliekos yra pavojingos ar nepavojingos, turėtų būti nustatoma pagal Komisijos sprendimą 2014/955/ES1a ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1357/20141b;

 

______________

 

1a 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas 2014/955/ES, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2000/532/EB nuostatos dėl atliekų sąrašo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/98/EB (OL L 370, 2014 12 30, p. 44).

 

1b 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1357/2014, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurios direktyvas III priedas (OL L 365, 2014 12 19, p. 89).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)   siekiant užtikrinti, kad perdirbimo tikslai būtų pagrįsti patikimais ir palyginamais duomenimis, taip pat kad būtų galima vykdyti veiksmingesnę pažangos, daromos siekiant tų tikslų, stebėseną, Direktyvos 2008/98/EB komunalinių atliekų apibrėžtis turėtų atitikti Europos statistikos biuro ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos statistikos tikslais naudojamą apibrėžtį, kuria remdamosi valstybės narės jau kelerius metus teikia duomenis. Šioje direktyvoje pateikta komunalinių atliekų apibrėžtis yra neutrali atliekų tvarkytojo statuso – privačiojo ar viešojo – atžvilgiu;

(6)   siekiant užtikrinti, kad perdirbimo tikslai būtų pagrįsti patikimais ir palyginamais duomenimis, taip pat kad būtų galima vykdyti veiksmingesnę pažangos, daromos siekiant tų tikslų, stebėseną, Direktyvos 2008/98/EB komunalinių atliekų apibrėžtis turėtų būti suderinta su Europos statistikos biuro ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos statistikos tikslais naudojama apibrėžtimi, kuria remdamosi valstybės narės jau kelerius metus teikia duomenis. Šioje direktyvoje pateikta komunalinių atliekų apibrėžtis yra neutrali atliekų tvarkytojo statuso – privačiojo ar viešojo – atžvilgiu;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, skatinančių taikyti atliekų hierarchiją, visų pirma sukurti finansines paskatas, skirtas šioje direktyvoje nustatytiems atliekų prevencijos ir perdirbimo tikslams pasiekti, pavyzdžiui, nustatyti atliekų šalinimo sąvartyne ir deginimo mokesčius, susimokėjimo už daiktų išmetimą sistemas, didesnės gamintojų atsakomybės sistemas ir paskatas veikti vietos valdžiai;

(7)  valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, skatinančių taikyti atliekų hierarchiją, visų pirma sukurti finansines, ekonomines ir reguliavimo paskatas, skirtas šioje direktyvoje nustatytiems atliekų prevencijos ir perdirbimo tikslams pasiekti, pavyzdžiui, nustatyti atliekų šalinimo sąvartyne ir deginimo mokesčius, susimokėjimo už daiktų išmetimą sistemas, didesnės gamintojų atsakomybės sistemas, sudaryti palankesnes sąlygas dovanoti maistą ir teikti paskatas veikti vietos valdžiai. Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės gali naudotis ekonominėmis priemonėmis arba tokiomis priemonėmis, kaip priemonės, nurodytos šios direktyvos priede pateikiamame orientaciniame sąraše. Valstybės narės taip pat turėtų imtis priemonių, kurios padėtų siekti aukštos rūšiuotų medžiagų kokybės;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  siekdamos palengvinti tinkamą atliekų hierarchijos įgyvendinimą, valstybės narės turėtų taikyti priemones, kuriomis būtų skatinama kurti, gaminti ir pateikti rinkai tokius produktus, kurie yra daugkartinio naudojimo, techniškai patvarūs ir lengvai pataisomi, o tapę atliekomis ir paruošti pakartotinai naudoti, gali būti vėl pateikti rinkai. Nustatant šias priemones turėtų būti atsižvelgiama į produktų poveikį per visą jų gyvavimo ciklą ir į atliekų hierarchiją;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant antrinių žaliavų rinkų dalyviams suteikti daugiau tikrumo dėl to, kokios medžiagos ar objektai laikytini atliekomis, o kokie – ne, taip pat siekiant, kad jiems būtų sudarytos vienodos sąlygos, svarbu nustatyti suderintas Sąjungos taisykles, reglamentuojančias, kada medžiagos ar objektai pripažįstami šalutiniais produktais ir kada atliekos, su kuriomis buvo atlikta naudojimo operacija, nebelaikomos atliekomis. Jei reikia užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą arba aukšto lygio aplinkos apsaugą Sąjungoje, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi išsamūs tokių suderintų sąlygų taikymo, taip pat ir konkrečiu tikslu, tam tikroms atliekoms kriterijai;

(8)  siekiant antrinių žaliavų rinkų dalyviams suteikti daugiau tikrumo dėl to, kokios medžiagos ar objektai laikytini atliekomis, o kokie – ne, taip pat siekiant, kad jiems būtų sudarytos vienodos sąlygos, svarbu nustatyti aiškias taisykles, reglamentuojančias, kada medžiagos ar objektai pripažįstami šalutiniais produktais ir kada atliekos, su kuriomis buvo atlikta naudojimo operacija, nebelaikomos atliekomis;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas, medžiaga ar objektas, gaunami per gamybos procesą, kurio svarbiausias tikslas nėra tos medžiagos ar objekto gamyba, paprastai turėtų būti laikomi šalutiniais produktais, jeigu laikomasi tam tikrų suderintų taisyklių ir užtikrinama aukšto lygio aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga visoje Sąjungoje. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai nustatyti išsamius šalutinių produktų statuso taikymo kriterijus teikiant pirmenybę pasiteisinusiai ir atkartojamai pramonės ir žemės ūkio simbiozės praktikai. Jeigu nėra tokių kriterijų, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama tik kiekvienu atskiru atveju nustatyti išsamius šalutinių produktų statuso taikymo kriterijus;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas ir aukšto lygio aplinkos ir žmonių sveikatos apsauga visoje Sąjungoje, Komisijai paprastai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatytos suderintos nuostatos, susijusios su tam tikrų rūšių atliekų nebelaikymu atliekomis. Turėtų būti apsvarstyta galimybė nustatyti specialius nebelaikymo atliekomis kriterijus bent jau užpildams, popieriui, stiklui, metalui, padangoms ir tekstilės gaminiams. Kai Sąjungos lygmeniu nenustatyti kriterijai, valstybės narės turėtų turėti galimybę nacionaliniu lygmeniu nustatyti išsamius nebelaikymo atliekomis kriterijus tam tikroms atliekoms, laikydamosi Sąjungos lygmeniu nustatytų taisyklių. Kai tokie išsamūs kriterijai nenustatyti ir nacionaliniu lygmeniu, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atliekos, su kuriomis atlikta naudojimo operacija, nebebūtų laikomos atliekomis, jeigu tai atitinka Sąjungos lygmens taisykles –atitiktį kompetentingos nacionalinės institucijos tikrina kiekvienu atskiru atveju. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šią direktyvą ir nustatyti bendruosius reikalavimus, kurių valstybės narės privalo laikytis, kai priima techninius reglamentus pagal 6 straipsnį;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)  kai perdirbta medžiaga, kuriai taikomas nebelaikymo atliekomis statusas, pakartotinai patenka į ekonomikos ciklą todėl, kad pagal specialius nebelaikymo atliekomis kriterijus ji nebelaikoma atliekomis arba yra įtraukiama į naujo produkto sudėtį, ji turi visiškai atitikti Sąjungos chemines medžiagas reglamentuojančius teisės aktus;

Pagrindimas

REACH reglamentas atliekoms nėra taikomas, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje: „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/12/EB apibrėžtos atliekos nėra laikomos chemine medžiaga, preparatu ar gaminiu, kaip apibrėžta šio reglamento 3 straipsnyje“.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8d)  pereinant prie žiedinės ekonomikos reikėtų visapusiškai pasinaudoti skaitmeninėmis inovacijomis. Tuo tikslu reikėtų sukurti tokias elektronines priemones, kaip internetinė platforma, skirta prekiauti atliekomis kaip naujais ištekliais, siekiant palengvinti prekybos operacijas ir sumažinti veiklos vykdytojams tenkančią administracinę naštą, taip stiprinant pramoninę simbiozę;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8e)  šioje direktyvoje nustačius didesnę gamintojo atsakomybę, siekiama skatinti kurti ir gaminti prekes taip, kad būtų visapusiškai atsižvelgiama į efektyvų išteklių naudojimą per visą produktų gyvavimo ciklą, įskaitant jų remontą, pakartotinį naudojimą, išardymą ir perdirbimą, nedarant kliūčių laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje. Didesnė gamintojų atsakomybė yra atskiras įpareigojimas gamintojams, kurie turėtų būti atskaitingi už jų rinkai pateikiamų produktų gyvavimo ciklo pabaigos tvarkymą. Vis dėlto gamintojams turėtų būti leidžiama atsakomybę prisiimti individualiai arba kolektyviai. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų nustatytos didesnės gamintojų atsakomybės sistemos, taikomos bent pakuotėms, elektros ir elektroninei įrangai, baterijoms ir akumuliatoriams, taip pat eksploatuoti netinkamoms transporto priemonėms;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8f)   didesnės gamintojo atsakomybės sistemas derėtų suprasti kaip valstybių narių nustatytų taisyklių rinkinį, siekiant užtikrinti, kad produktų gamintojai prisiimtų finansinę ir (arba) su veikla susijusią atsakomybę už vartotojų nebenaudojamo produkto gyvavimo ciklo valdymą. Tos taisyklės turėtų leisti gamintojams atsakomybę prisiimti individualiai arba kolektyviai;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  didesnės gamintojo atsakomybės sistemos yra labai svarbi veiksmingo atliekų tvarkymo dalis, bet jų veiksmingumas ir rezultatai valstybėse narėse labai skiriasi. Todėl būtina nustatyti būtiniausius reikalavimus, kuriuos turi atitikti didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. Tokiais reikalavimais turėtų būti sumažinamos sąnaudos ir padidinamas veiksmingumas, taip pat užtikrinamos vienodos sąlygos, be kita ko ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir šalinamos sklandaus vidaus rinkos veikimo kliūtys. Jie taip pat turėtų padėti į produktų kainas įtraukti gyvavimo ciklo pabaigos tvarkymo sąnaudas ir skatinti gamintojus kuriant produktus labiau atsižvelgti į tinkamumą perdirbti ir pakartotinai naudoti. Reikalavimai turėtų būti taikomi tiek naujoms, tiek jau esamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms. Tačiau esamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms bus reikalingas pereinamasis laikotarpis struktūroms ir procedūroms pritaikyti prie naujų reikalavimų;

(9)  didesnės gamintojo atsakomybės sistemos yra labai svarbi veiksmingo atliekų tvarkymo dalis, bet jų veiksmingumas ir rezultatai valstybėse narėse labai skiriasi. Todėl būtina nustatyti būtiniausius reikalavimus, kuriuos turi atitikti tiek individualiai, tiek kolektyviai prisiimamos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. Būtina atskirti visoms sistemoms taikomus būtiniausius reikalavimus ir tik kolektyvinės atsakomybės sistemoms taikomus būtiniausius reikalavimus. Vis dėlto, visais tokiais reikalavimais turėtų būti sumažinamos sąnaudos, taikant priemones, kuriomis, pavyzdžiui, supaprastinamas geresnis atskiro rinkimo ir rūšiavimo įgyvendinimas, užtikrinamas kokybiškesnis perdirbimas, padedama ekonomiškiau užsitikrinti prieigą prie antrinių žaliavų, taip pat užtikrinamos vienodos sąlygos, be kita ko, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat e. prekybos įmonėms, ir šalinamos sklandaus vidaus rinkos veikimo kliūtys. Tie reikalavimai taip pat turėtų padėti į produktų kainas įtraukti gyvavimo ciklo pabaigos tvarkymo sąnaudas ir skatinti gamintojus plėtoti pažangius verslo modelius ir, kuriant produktus, atsižvelgti į atliekų hierarchiją, didinant patvarumą, tinkamumą perdirbti ir pakartotinai naudoti ir galimybes juos pataisyti. Jie turėtų skatinti palaipsniui pakeisti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje, jeigu esama tinkamų, ekonominiu ir technologiniu požiūriu perspektyvių kitų medžiagų ar technologijų. Nepriklausomos valdžios institucijos turėtų prižiūrėti būtiniausių didesnės gamintojų atsakomybės reikalavimų įgyvendinimą ir jis neturėtų užkrauti jokios neproporcingos finansinės ar administracinės naštos viešojo sektoriaus institucijoms, ekonominės veiklos vykdytojams ir vartotojams. Reikalavimai turėtų būti taikomi tiek naujoms, tiek jau esamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms. Tačiau esamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms bus reikalingas pereinamasis laikotarpis struktūroms ir procedūroms pritaikyti prie naujų reikalavimų;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  šios direktyvos nuostatos dėl didesnės gamintojo atsakomybės turėtų būti taikomos nedarant poveikio kituose Sąjungos teisės aktuose nustatytų nuostatų dėl didesnės gamintojo atsakomybės, visų pirma tų, kurios apima specifinius atliekų srautus, taikymui;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b)  Komisija turėtų nedelsdama priimti gamintojų įnašų į didesnės gamintojo atsakomybės sistemas moduliavimo gaires, kad padėtų valstybėms narėms įgyvendinti šią direktyvą, siekiant skatinti vidaus rinką veikti. Siekiant užtikrinti darną vidaus rinkoje, Komisija taip pat turėtų galėti deleguotaisiais aktais tuo tikslu nustatyti suderintus kriterijus;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c)  nustačiusios sistemas, kuriomis įgyvendinama kolektyvinė didesnė gamintojo atsakomybė, valstybės narės turėtų nustatyti priemones, kuriomis būtų siekiama apsisaugoti nuo rangovų ir didesnės gamintojo atsakomybės organizacijų interesų konfliktų;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  atliekų prevencija – veiksmingiausias būdas efektyviau naudoti išteklius ir sumažinti atliekų poveikį aplinkai. Todėl svarbu, kad valstybės narės imtųsi tinkamų atliekų susidarymo prevencijos priemonių ir stebėtų bei vertintų tokių priemonių įgyvendinimo pažangą. Siekiant užtikrinti, kad bendra atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimo pažanga būtų matuojama vienodai, reikėtų nustatyti bendrus rodiklius;

(10)  atliekų prevencija – veiksmingiausias būdas efektyviau naudoti išteklius, sumažinti atliekų poveikį aplinkai, skatinti tvarių, perdirbamų, pakartotinai naudojamų ir kokybiškų medžiagų naudojimą ir mažinti priklausomybę nuo vis retesnių žaliavų importo. Šiuo atžvilgiu yra svarbu plėtoti novatoriškus verslo modelius. Todėl svarbu, kad valstybės narės nustatytų prevencijos tikslinius rodiklius, imtųsi tinkamų atliekų susidarymo ir šiukšlinimo prevencijos priemonių, įskaitant ekonomines priemones ir kitas priemones, kuriomis būtų palaipsniui pakeičiamos, jeigu esama tinkamų, ekonominiu ir technologiniu požiūriu perspektyvių kitų medžiagų ar technologijų, Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje apibrėžtos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, kovojama su suplanuotu nusidėvėjimu, skatinamas pakartotinis naudojimas, teikiant geresnę informaciją apie produktą skatinamas vartotojų įgalėjimas ir skatinamos informacijos apie atliekų prevenciją kampanijos. Valstybės narės taip pat turėtų stebėti bei vertinti tokių priemonių įgyvendinimo pažangą, taip pat atliekų susidarymo mažinimo pažangą, ir siekti jį atsieti nuo ekonomikos augimo. Siekiant užtikrinti, kad padaryta bendra atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimo pažanga būtų matuojama vienodai, reikėtų nustatyti bendrus rodiklius ir metodikas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  skatinant tvarią gamybą ir tvarų vartojimą galima svariai prisidėti prie atliekų prevencijos. Valstybės narės turėtų imtis priemonių, siekdamos didinti vartotojų informuotumą apie tai, ir juos raginti labiau stengtis efektyviau naudoti išteklius;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  vykdant atliekų prevenciją ir pradiniame pirminio atliekų rūšiavimo etape svarbiausias vaidmuo tenka pirminiam atliekų gamintojui;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  siekiant sumažinti maisto atliekų kiekį ir vykdyti maisto atliekų prevenciją visoje tiekimo grandinėje, reikėtų sukurti maisto atliekų hierarchiją, kaip nustatyta 4a straipsnyje;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  valstybės narės turėtų imtis priemonių maisto atliekų prevencijai skatinti, laikydamosi 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės ir ypač joje iškelto tikslo iki 2030 m. perpus sumažinti maisto atliekų kiekį. Tokiomis priemonėmis turėtų būti siekiama kovoti su maisto švaistymu pirminės gamybos, apdorojimo ir perdirbimo, mažmeninės prekybos ir kitokio maisto skirstymo etapuose, taip pat restoranuose, maitinimo paslaugų įmonėse ir namų ūkiuose. Atsižvelgdamos į maisto atliekų prevencijos ekonominį ir aplinkai daromą poveikį, valstybės narės turėtų nustatyti specialias maisto atliekų prevencijos priemones ir matuoti maisto atliekų kiekio mažinimo pažangą. Siekiant palengvinti gerosios patirties mainus ES – tiek tarp valstybių narių, tiek tarp maisto ūkio subjektų – turėtų būti nustatytos vienodos tokio matavimo metodikos. Ataskaitos apie maisto atliekų kiekius turėtų būti teikiamos kas dvejus metus;

(12)  valstybės narės turėtų imtis priemonių maisto atliekų prevencijai ir mažinimui skatinti, laikydamosi 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės ir ypač joje iškelto tikslo iki 2030 m. 50 proc. sumažinti maisto atliekų kiekį. Tokiomis priemonėmis turėtų būti siekiama kovoti su maisto švaistymu, mažinti bendrą susidarančių maisto atliekų kiekį ir mažinti maisto nuostolius visoje tiekimo grandinėje, įskaitant pirminę gamybą, transportavimą ir sandėliavimą. Atsižvelgdamos į maisto atliekų prevencijos ekonominį, socialinį ir aplinkai daromą poveikį, valstybės narės turėtų nustatyti specialias maisto atliekų prevencijos priemones, įskaitant informuotumo didinimo kampanijas, per kurias būtų parodoma, kaip išvengti maisto švaistymo, vykdant atliekų prevencijos programas. Taikydamos tokias priemones, valstybės narės turėtų siekti visos Sąjungos tikslo iki 2025 m. 30 proc. ir iki 2030 m. 50 proc. sumažinti maisto atliekų kiekį. Valstybės narės taip pat turėtų matuoti pažangą, padarytą mažinant maisto atliekų kiekį ir maisto nuostolius. Siekiant išmatuoti šią pažangą ir palengvinti gerosios patirties mainus ES – tiek tarp valstybių narių, tiek tarp maisto ūkio subjektų – turėtų būti nustatyta bendra tokio matavimo metodika. Ataskaitos apie maisto atliekų kiekius turėtų būti teikiamos kasmet;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)   siekdamos užkirsti kelią maisto švaistymui, valstybės narės turėtų taikyti paskatas surinkti mažmeninės prekybos ir maitinimo įstaigose neparduotus maisto produktus, kad jie būtų paskirstyti labdaros organizacijoms. Siekiant mažinti maisto švaistymą, taip pat turėtų būti didinamas vartotojų informuotumas apie tai, ką reiškia „tinka vartoti iki“ data;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12b)  žiedinėje ekonomikoje pagrindinė gyvulininkystės užduotis turėtų būti žmonėms vartoti netinkamas medžiagas (žolę, šalutinius produktus, derliaus liekanas) paversti maistu. Todėl reikėtų gyvūnus mažiau šerti grūdais, nes tai yra neefektyvus energijos ir baltymų naudojimas, taigi, maisto švaistymas;

Pagrindimas

Gyvūnus šeriant, pavyzdžiui, grūdais, energijos suvartojama daug daugiau negu iš to gaunama naudos žmogui (mėsa, pienas ar kiaušiniai).

 

 

 

 

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  pramoninės atliekos, tam tikros komercinių ir gavybos atliekų dalys labai įvairuoja sudėtimi ir kiekiu ir labai skiriasi priklausomai nuo ekonominės konkrečios valstybės narės struktūros, pramonės arba komercinio sektoriaus, kuriame susidaro atliekos, struktūros arba komercinės veiklos intensyvumo tam tikroje geografinėje srityje. Todėl daugumai pramoninių ir gavybos atliekų tinka taikyti sektorinį metodą naudojant geriausių prieinamų gamybos būdų informacinius dokumentus arba panašius dokumentus, kuriuose nagrinėjami konkretūs klausimai, susiję su konkrečios rūšies atliekų tvarkymu. Vis dėlto pramoninių ir komercinių pakuočių atliekoms ir toliau turėtų būti taikomi Direktyvos 94/62/EB ir Direktyvos 2008/98/EB reikalavimai, įskaitant atitinkamus jų patobulinimus;

(13)  pramoninės atliekos, tam tikros komercinių ir gavybos atliekų dalys labai įvairuoja sudėtimi ir kiekiu ir labai skiriasi priklausomai nuo ekonominės konkrečios valstybės narės struktūros, pramonės arba komercinio sektoriaus, kuriame susidaro atliekos, struktūros arba komercinės veiklos intensyvumo tam tikroje geografinėje srityje. Siekiant žiedinės ekonomikos tikslų, daugumai pramoninių ir gavybos atliekų tinka kol kas taikyti sektorinį metodą naudojant geriausių prieinamų gamybos būdų informacinius dokumentus arba panašius dokumentus, kuriuose nagrinėjami konkretūs klausimai, susiję su konkrečios rūšies atliekų tvarkymu. Kadangi pramoninės ir komercinės veiklos atliekoms taikomi Direktyvos 94/62/EB ir Direktyvos 2008/98/EB reikalavimai, Komisija turėtų svarstyti galimybę iki 2018 m. gruodžio 31 d. nustatyti komercinės veiklos atliekų ir nepavojingų pramoninės veiklos atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2025 ir 2030 m.;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  Komisija turėtų aktyviai skatinti bendras naudojimo platformas kaip žiedinės ekonomikos verslo modelį. Ji turėtų labiau integruoti ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir dalijimosi ekonomikos gaires ir išnagrinėti visas priemones, kuriomis būtų galima tai skatinti;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  pereinant prie žiedinės ekonomikos reikia siekti įgyvendinti strategijoje „Europa 2020“ nustatytus pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus, visų pirma atsižvelgiant į tikslus, susijusius su aplinkos apsauga, perėjimu prie švarių energijos šaltinių, darniu teritorijų vystymusi ir užimtumo didinimu valstybėse narėse. Žiedinės ekonomikos vystymas turėtų atitinkamai skatinti tokių subjektų, kaip antai mažosios ir vidutinės įmonės, socialinės ekonomikos įmonės, ne pelno subjektai ir regioninio ar vietos lygmens atliekų tvarkymo veiklos vykdytojai, kad būtų pagerintas bendras jų valdymas, sudarytos sąlygos procesų ir produktų inovacijoms ir plėtojamas užimtumas atitinkamose vietovėse;

 

 

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai turėtų būti padidinti siekiant, kad nauda aplinkai ir ekonominė bei socialinė nauda būtų apčiuopiama;

(14)  komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai turėtų būti padidinti bent iki 60 proc., kalbant apie 2025 m. tikslą, ir bent iki 70 proc., kalbant apie 2030 m. tikslą, siekiant, kad nauda aplinkai ir ekonominė bei socialinė nauda būtų apčiuopiama ir kad būtų sparčiau pereinama prie žiedinės ekonomikos;

Pagrindimas

Siekiant paspartinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, būtina komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir antriniam perdirbimui tikslus padidinti bent iki 60 proc., kalbant apie 2025 m. tikslą, ir bent iki 70 proc., kalbant apie 2030 m. tikslą, vadovaujantis priemonėmis, kurias Europos Parlamentas patvirtino 2015 m. liepos 9 d. rezoliucijoje „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)  valstybės narės turėtų skatinti diegti sistemas, kuriomis propaguojama pakartotinio naudojimo veikla ir produktų naudojimo trukmės ilginimas, jeigu nekyla pavojaus produktų kokybei ir saugai. Tokios sistemos visų pirma turėtų būti diegiamos elektros ir elektroninei įrangai, tekstilės gaminiams, baldams, statybinėms medžiagoms, padangoms ir, kaip nurodyta Direktyvos 94/62/EB 5 straipsnyje, pakuotėms;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14b)  siekiant skatinti pakartotinį naudojimą, valstybės narės turėtų galėti nustatyti kiekybinius tikslus ir turėtų imtis reikiamų priemonių gamintojų atžvilgiu, kad pakartotinio naudojimo veiklos vykdytojai galėtų lengvai gauti instrukcijų vadovus, atsarginių dalių ir techninę informaciją, kurių reikia siekiant pakartotinai panaudoti produktus;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14c)  reikia pripažinti ir konsoliduoti socialinės ekonomikos įmonių vaidmenį pakartotinio naudojimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui sektoriuose. Valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių, kad būtų skatinamas socialinės ekonomikos įmonių vaidmuo šiame sektoriuje, įskaitant, kai tikslinga, ekonomines priemones, viešuosius pirkimus, geresnes sąlygas naudotis atliekų rinkimo punktais ir bet kokias kitas atitinkamas ekonomines ar reguliavimo paskatas. Žiedinės ekonomikos dokumentų rinkiniu sukurta nauja reglamentavimo sistema privalo užtikrinti suinteresuotųjų subjektų gebėjimą tęsti savo darbą pakartotinio naudojimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui sektoriuje;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14d)  perėjimas prie žiedinės ekonomikos turi įvairių teigiamų aspektų, tiek ekonominių (žaliavų šaltinių panaudojimo optimizavimas), aplinkosauginių (aplinkos apsauga ir taršos atliekomis mažinimas), tiek socialinių (socialiniu požiūriu įtraukių darbo vietų kūrimo galimybės ir socialinių ryšių plėtotė). Žiedinė ekonomika atitinka socialinės ir solidarumo ekonomikos etinius principus ir jos įgyvendinimas visų pirma būtų naudingas aplinkai ir socialiniu požiūriu;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14e)  socialinės ir solidarumo ekonomikos subjektai, vykdydami savo veiklą, be kita ko, rengdami medžiagas pakartotiniam naudojimui ir patys jas pakartotinai naudodami, turėtų padėti propaguoti socialinę ir solidarumo ekonomiką. Reikėtų imtis veiksmų, siekiant užtikrinti tokios veiklos pastovumą Sąjungoje;

Pagrindimas

Socialinė ir solidarumo ekonomika apima įvairias įmones – kooperatyvus, bendroves, asociacijas ir fondus, kurių vidinė dinamika ir veikla grindžiamos solidarumo ir socialinės naudos principu, o šiam principui tenka svarbus vaidmuo įgyvendinant žiedinę ekonomiką.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  progresyviai didinant esamus komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus turėtų būti užtikrinta, kad ekonomiškai vertingos atliekos būtų pakartotinai naudojamos ir veiksmingai perdirbamos ir kad atliekose randamos vertingos medžiagos būtų sugrąžinamos į Europos ekonomiką, taip įgyvendinant Žaliavų iniciatyvą17 ir kuriant žiedinę ekonomiką;

(15)  progresyviai didinant esamus komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus turėtų būti užtikrinta, kad ekonomiškai vertingos atliekos būtų veiksmingai pakartotinai naudojamos ir perdirbamos, sykiu užtikrinant aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, ir kad atliekose randamos vertingos medžiagos būtų sugrąžinamos į Europos ekonomiką, taip įgyvendinant Žaliavų iniciatyvą17 ir kuriant žiedinę ekonomiką;

__________________

__________________

17 COM(2008) 699 ir COM(2014) 297.

17 COM(2008) 699 ir COM(2014) 297.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  valstybėse narėse atliekų tvarkymo efektyvumas labai skiriasi, tai ypač pasakytina apie komunalinių atliekų perdirbimą. Siekiant atsižvelgti į tuos skirtumus, toms valstybėms narėms, kurios, Eurostato duomenimis, 2013 m. perdirbo mažiau kaip 20 proc. savo komunalinių atliekų, reikėtų suteikti papildomai laiko 2025 m. ir 2030 m. komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslams įgyvendinti. Sprendžiant pagal vidutinius metinius pastarųjų penkiolikos metų efektyvumo rodiklius valstybėse narėse, kad pasiektų tuos tikslus, minėtos valstybės narės savo atliekų perdirbimo pajėgumą turėtų padidinti tiek, kad jis būtų gerokai aukštesnis už ankstesnių metų vidurkius. Siekiant užtikrinti, kad būtų daroma tolydi tikslų įgyvendinimo pažanga ir laiku panaikinamos įgyvendinimo spragos, valstybės narės, kurioms suteikta daugiau laiko, turėtų pasiekti tarpinius tikslus ir parengti įgyvendinimo planus;

(16)  valstybėse narėse atliekų tvarkymo efektyvumas labai skiriasi, tai ypač pasakytina apie komunalinių atliekų perdirbimą. Siekiant atsižvelgti į tuos skirtumus, toms valstybėms narėms, kurios, Eurostato duomenimis, 2013 m. perdirbo mažiau kaip 20 proc. savo komunalinių atliekų ir nėra laikomos valstybėmis, kuriose esama rizikos iki 2025 m. nepasiekti bent 50 proc. jų komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslo, reikėtų suteikti papildomai laiko 2025 m. komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslams įgyvendinti. Toms pačioms valstybėms narėms taip pat galėtų būti suteikta papildomai laiko 2030 m. parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslams pasiekti, jeigu jos nėra laikomos valstybėmis, kuriose esama rizikos iki 2030 m. nepasiekti bent 60 proc. jų komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslo. Sprendžiant pagal vidutinius metinius pastarųjų penkiolikos metų efektyvumo rodiklius valstybėse narėse, kad pasiektų tuos tikslus, minėtos valstybės narės savo atliekų perdirbimo pajėgumą turėtų padidinti tiek, kad jis būtų gerokai aukštesnis už ankstesnių metų vidurkius. Siekiant užtikrinti, kad būtų daroma tolydi tikslų įgyvendinimo pažanga ir laiku panaikinamos įgyvendinimo spragos, valstybės narės, kurioms suteikta daugiau laiko, turėtų pasiekti tarpinius tikslus ir parengti įgyvendinimo planus, kurių efektyvumą turėtų vertinti Komisija, remdamasi nustatytais kriterijais;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  siekiant užtikrinti aukštos kokybės antrinių žaliavų panaudojimą, galutinio perdirbimo proceso rezultatas turėtų atitikti kokybės standartus. Todėl Komisija turėtų paprašyti Europos standartizacijos organizacijų parengti į galutinio perdirbimo etapą patenkančių atliekų medžiagų ir antrinių žaliavų standartus, ypač plastikui skirtus standartus, pagrįstus gerąja gamybos patirtimi rinkoje;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant užtikrinti, kad renkami duomenys apie parengimą pakartotiniam naudojimui būtų patikimi, labai svarbu nustatyti bendras ataskaitų teikimo taisykles. Taip pat svarbu nustatyti tikslesnes taisykles, kaip valstybės narės turėtų pranešti, kas faktiškai perdirbama ir gali būti užskaityta siekiant perdirbimo tikslų. Šiuo tikslu pagal bendrą taisyklę perdirbimo tikslų įgyvendinimo ataskaitos turi būti grindžiamos į galutinio perdirbimo procesą perduodamais atliekų kiekiais. Siekiant sumažinti administracinę naštą, laikantis griežtų sąlygų reikėtų leisti valstybėms narėms perdirbimo ataskaitas teikti remiantis rūšiavimo įrenginių išeiga. Ataskaitose nurodant perdirbtų atliekų svorį jis neturėtų būti sumažinamas dėl medžiagų svorio sumažėjimo, kuris būdingas jas fiziškai ir (arba) chemiškai transformuojant galutinio perdirbimo procese;

(17)  siekiant užtikrinti, kad renkami duomenys apie parengimą pakartotiniam naudojimui būtų patikimi, labai svarbu nustatyti bendras ataskaitų teikimo taisykles, atsižvelgiant į tai, kad reikia vengti nustatyti pernelyg didelę administracinę naštą smulkiems ir vidutinio dydžio veiklos vykdytojams užkraunančias taisykles. Taip pat svarbu nustatyti tikslesnes taisykles, kaip valstybės narės turėtų pranešti, kas faktiškai perdirbama ir gali būti užskaityta siekiant perdirbimo tikslų. Perdirbtų komunalinių atliekų kiekio apskaičiavimas turėtų būti grindžiamas vienu suderintu metodu, kuris padės apsisaugoti nuo to, kad valstybės narės apie išmestas atliekas praneš kaip apie perdirbtas atliekas. To siekiant, perdirbimo tikslų įgyvendinimo ataskaitos turi būti grindžiamos į galutinio perdirbimo procesą perduodamais atliekų kiekiais. Ataskaitose nurodant perdirbtų atliekų svorį jis neturėtų būti sumažinamas dėl medžiagų svorio sumažėjimo, kuris būdingas jas fiziškai ir (arba) chemiškai transformuojant galutinio perdirbimo procese;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  skaičiuodamos, ar parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti įskaičiuoti produktus ir sudedamąsias dalis, kuriuos pakartotiniam naudojimui parengė pripažinti pakartotinio naudojimo veiklos vykdytojai ir kurie parengti taikant užstato ir supirkimo sistemas, taip pat metalus, perdirbtus kartu vykdant deginimą. Siekdama užtikrinti, kad šie duomenys būtų skaičiuojami vienodai, Komisija priims išsamias taisykles dėl pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų ir užstato ir supirkimo sistemų nustatymo, dėl perdirbtų metalų kokybės kriterijų ir dėl duomenų rinkimo, tikrinimo ir pateikimo;

(18)  siekdama užtikrinti, kad duomenys apie parengimą pakartotiniam naudojimui ir perdirbimą būtų skaičiuojami vienodai, Komisija turėtų priimti išsamias taisykles dėl pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų, užstato surinkimo ir grąžinimo sistemų ir galutinio perdirbimo veiklos vykdytojų nustatymo, įskaitant konkrečias taisykles dėl duomenų rinkimo, atsekamumo, patikrinimo ir pateikimo, taip pat dėl perdirbtų metalų, kurie perdirbti vykdant deginimo ar bendro atliekų deginimo veiklą, kokybės kriterijų. Kad būtų apskaičiuota, ar pasiekti parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai, priėmus suderintą skaičiavimo metodą, valstybės narės turėtų galėti atsižvelgti į metalų perdirbimą, kuris atliekamas vykdant deginimo ar bendro atliekų deginimo veiklą, tokią kaip energijos gavyba iš atliekų;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant didinti valstybėse narėse pakartotinai naudoti parengiamų ir perdirbamų atliekų kiekį, labai svarbu, kad būtų laikomasi prievolės įdiegti atskiras popieriaus, metalo, plastiko ir stiklo surinkimo sistemas. Be to, atskirai turėtų būti renkamos biologinės atliekos, kad būtų galima daugiau jų parengti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti ir kad jos neužterštų kitų sausų perdirbamų medžiagų;

(20)  siekiant didinti valstybėse narėse pakartotinai naudoti parengiamų ir perdirbamų atliekų kiekį, labai svarbu, kad būtų laikomasi prievolės įdiegti atskiras popieriaus, metalo, plastiko, stiklo, tekstilės gaminių ir biologinių atliekų surinkimo sistemas. Be to, biologinės atliekos turėtų būti renkamos ir perdirbamos atskirai, kad būtų galima daugiau jų parengti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti, kad jos neužterštų kitų sausų perdirbamų medžiagų, kad jos nebūtų deginamos ir šalinamos sąvartynuose. Be to, turėtų būti skatinami ir intensyviau vykdomi galimų kitų srautų ir naujų medžiagų surinkimo ir perdirbimo sistemų moksliniai tyrimai;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  bioekonomika atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant žaliavų prieinamumą Sąjungoje. Efektyvesnis komunalinių atliekų naudojimas galėtų sukurti svarbią paskatą plėtoti bioekonomikos tiekimo grandinę. Visų pirma tvariai tvarkant biologines atliekas, iškastinio kuro žaliavas galima pakeisti atsinaujinančiaisiais medžiagų ir žaliavų gamybos ištekliais;

Pagrindimas

Bioekonomika yra labai svarbi siekiant užtikrinti žaliavų prieinamumą ES, todėl labai svarbu įtraukti naujus veiksmingo biologinių atliekų tvarkymo reikalavimus.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  siekiant išvengti tokio atliekų tvarkymo, kurį vykdant ištekliai lieka žemuosiuose atliekų hierarchijos lygmenyse, siekiant sudaryti sąlygas aukštos kokybės perdirbimui ir siekiant paskatinti naudoti kokybiškas antrines žaliavas, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad biologinės atliekos būtų surenkamos atskirai ir perdirbamos organinio perdirbimo būdu, atitinkančiu aukšto lygio aplinkosaugos standartus ir užtikrinančiu tam tikrus aukštos kokybės standartus atitinkančius rezultatus;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20c)  nors atliekos yra renkamos atskirai, daugybė perdirbamų medžiagų vis dar atsiduria mišriose atliekose. Taikant kokybiško rūšiavimo metodus, visų pirma optinį rūšiavimą, dideli medžiagų kiekiai gali būti atskirti nuo galutinių atliekų ir atitinkamai perdirbti arba pertvarkyti į antrines žaliavas. Todėl valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad būtų užtikrinta, jog net ir atskirai nerenkamos atliekos būtų rūšiuojamos;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20d)  kad būtų užkirstas kelias komunalinių atliekų taršai pavojingomis medžiagomis, dėl kurios galėtų sumažėti perdirbimo kokybė ir taip būtų trukdoma panaudoti antrines žaliavas, valstybės narės turėtų sukurti atskiro pavojingų atliekų surinkimo iš namų ūkių sistemas;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  netinkamas pavojingų atliekų tvarkymas vis dar yra problema Sąjungoje, be to, trūksta kai kurių duomenų apie šių atliekų tvarkymą. Todėl būtina gerinti duomenų registravimo ir atsekamumo mechanizmus, valstybėse narėse sukuriant elektroninius pavojingų atliekų registrus. Prireikus elektroniniai duomenys galėtų būti renkami ir apie kitų tipų atliekas, kad įmonėms ir administravimo įstaigoms būtų lengviau registruoti duomenis ir kad pagerėtų atliekų srautų Sąjungoje stebėsena;

(21)  netinkamas pavojingų atliekų tvarkymas vis dar yra problema Sąjungoje, be to, trūksta kai kurių duomenų apie šių atliekų tvarkymą. Todėl būtina gerinti duomenų registravimo ir atsekamumo mechanizmus, valstybėse narėse sukuriant elektroninius pavojingų atliekų registrus. Elektroniniai duomenys galėtų būti renkami ir apie kitų tipų atliekas, kad įmonėms ir administravimo įstaigoms būtų lengviau registruoti duomenis ir kad pagerėtų atliekų srautų Sąjungoje stebėsena;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  atskiras alyvų atliekų surinkimas ir regeneravimas duoda didelę ekonominę ir aplinkosauginę naudą, taip pat apsirūpinimo saugumo požiūriu. Derėtų sukurti atskiro alyvų atliekų surinkimo sistemas ir nustatyti jų regeneravimo tikslus;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  šioje direktyvoje nustatomi ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo tikslai ir ūkio subjektams bei valstybėms narėms aiškiai parodoma, į kurias sritis turi būti investuojama, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, valstybės narės turėtų tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais, kad paskatintų atliekų prevenciją, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą pagal atliekų hierarchiją;

(22)  šioje direktyvoje nustatomi ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo tikslai ir ūkio subjektams bei valstybėms narėms aiškiai parodoma, į kurias sritis turi būti investuojama, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir žiedinę ekonomiką, valstybės narės turėtų tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais, kad paskatintų pirmiausia atliekų prevenciją ir pakartotinį naudojimą, o toliau ir perdirbimą, pagal atliekų hierarchiją. Komisija turėtų leisti, atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, naudotis programa „Horizontas 2020“ ir Europos struktūriniais ir investicijų fondais, kad būtų sukurta veiksminga finansinė programa, padedanti vietos valdžios institucijoms įgyvendinti šios direktyvos reikalavimus ir finansuoti novatoriškų technologijų diegimą ir novatorišką atliekų tvarkymą;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  tam tikros žaliavos yra ypatingai svarbios Sąjungos ekonomikai, o jų tiekimas siejamas su didele rizika. Siekdamos užtikrinti aprūpinimą tomis žaliavomis, remdamosi Žaliavų iniciatyva ir laikydamosi Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje tikslų ir užduočių, valstybės narės, atsižvelgdamos į ekonomines ir technologines galimybes, taip pat į naudą aplinkai, turėtų imtis priemonių kuo geresniam atliekų, kuriose yra daug svarbiausių žaliavų, tvarkymui laikantis atliekų hierarchijos užtikrinti. Komisija yra sudariusi svarbiausių Sąjungos žaliavų sąrašą18 ir reguliariai jį peržiūri;

(23)  tam tikros žaliavos yra ypatingai svarbios Sąjungos ekonomikai, o jų tiekimas siejamas su didele rizika. Siekdamos užtikrinti aprūpinimą tomis žaliavomis, remdamosi Žaliavų iniciatyva ir laikydamosi Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje tikslų ir užduočių, valstybės narės, atsižvelgdamos į ekonomines ir technologines galimybes, taip pat į naudą aplinkai ir sveikatai, turėtų imtis priemonių siekdamos skatinti pakartotinai naudoti produktus ir perdirbti atliekas, kuriuose yra daug labai svarbių žaliavų, ir užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos efektyviai. Komisija yra sudariusi svarbiausių Sąjungos žaliavų sąrašą18 ir reguliariai jį peržiūri;

__________________

__________________

18 COM(2014) 297.

18 COM(2014) 297.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  tam, kad būtų dar veiksmingiau įgyvendinama Žaliavų iniciatyva, valstybės narės turėtų skatinti produktus, kurie yra pagrindiniai žaliavų šaltiniai, naudoti pakartotinai. Jos taip pat į savo nacionalinius atliekų tvarkymo planus turėtų įtraukti atitinkamas priemones dėl atliekų, kuriose yra dideli tokių žaliavų kiekiai, surinkimo ir naudojimo. Priemonės turėtų būti įtrauktos į atliekų tvarkymo planus juos pirmą kartą po šios direktyvos įsigaliojimo atnaujinant. Komisija pateiks informacijos apie atitinkamas produktų grupes ir atliekų srautus ES lygmeniu. Tačiau tai nereiškia, kad valstybės narės negali imtis priemonių dėl kitų žaliavų, kurias jos laiko svarbiomis savo nacionalinei ekonomikai;

(24)  tam, kad būtų dar veiksmingiau įgyvendinama Žaliavų iniciatyva, valstybės narės taip pat į savo nacionalinius atliekų tvarkymo planus turėtų įtraukti atitinkamas priemones dėl atliekų, kuriose yra dideli tokių žaliavų kiekiai, surinkimo, rūšiavimo ir naudojimo. Priemonės turėtų būti įtrauktos į atliekų tvarkymo planus juos atnaujinant pirmą kartą po šios direktyvos įsigaliojimo dienos. Komisija pateiks informacijos apie atitinkamas produktų grupes ir atliekų srautus ES lygmeniu. Tačiau tai nereiškia, kad valstybės narės negali imtis priemonių dėl kitų žaliavų, kurias jos laiko svarbiomis savo nacionalinei ekonomikai;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti veiksmingą Žaliavų iniciatyvos įgyvendinimą, svarbu, kad valstybės narės į savo nacionalinius atliekų tvarkymo planus įtrauktų atitinkamas jų surinkimo, rūšiavimo ir naudojimo priemones.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  šiukšlės tiesiogiai neigiamai veikia aplinką ir piliečių gerovę, o didelės jų valymo sąnaudos yra nereikalinga ekonominė našta visuomenei. Atliekų tvarkymo planuose nustačius atitinkamas priemones ir kompetentingoms institucijoms tinkamai užtikrinant jų vykdymą, ši problema turėtų būti išspręsta;

(25)  šiukšlės tiesiogiai ir netiesiogiai neigiamai veikia aplinką, piliečių gerovę ir ekonomiką. Didelės jų valymo sąnaudos yra nereikalinga ekonominė našta visuomenei. Atliekų tvarkymo planuose nustačius atitinkamas priemones ir kompetentingoms institucijoms tinkamai užtikrinant jų vykdymą, ši problema turėtų būti išspręsta. Pirmenybė turi būti teikiama šiukšlinimo prevencijai, o ne šiukšlių valymui. Šiukšlinimo prevencija turėtų būti bendra kompetentingų institucijų, gamintojų ir vartotojų atsakomybė. Kad būtų vengiama šiukšlinimo, būtina keisti netinkamą vartotojų elgesį. Gamintojai, kurių produktai gali tapti šiukšlėmis, turėtų skatinti tvarų tokių produktų naudojimą, kad būtų išvengta šiukšlinimo. Be to, siekiant pakeisti elgesį itin svarbus vaidmuo tenka švietimui ir informuotumo didinimui;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  kalbant apie į jūrą išmetamas šiukšles, 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB1a yra privaloma Sąjungos lygmens teisinė priemonė, skirta aplinkos apsaugos tikslams vertinti, stebėti ir nustatyti, kad būtų pasiekta gera aplinkos būklė. Vis dėlto pagrindiniai į jūrą išmetamų šiukšlių šaltiniai yra veikla sausumoje ir tokios šiukšlės atsiranda dėl netinkamos kietųjų atliekų tvarkymo praktikos, infrastruktūros stokos ir nepakankamo visuomenės informuotumo. Todėl valstybės narės turėtų priimti dėl veiklos sausumoje atsirandančių šiukšlių, kurios gali atsidurti jūrų aplinkoje, kiekio mažinimo priemones, laikydamosi 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės, kurią 2015 m. rugsėjo 25 d. priėmė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, ir ypač siekti iki 2030 m. Sąjungos lygmeniu 50 proc. sumažinti į jūrą išmetamų šiukšlių kiekį. Atsižvelgdamos į maisto atliekų prevencijos ekonominę ir aplinkosauginę naudą, valstybės narės savo atliekų prevencijos programose turėtų nustatyti specialias į jūrą išmetamų šiukšlių prevencijos priemones. Taikydamos tokias priemones, valstybės narės turėtų siekti visos Sąjungos tikslo iki 2025 m. 30 proc. ir iki 2030 m. 50 proc. sumažinti į jūrą išmetamų šiukšlių kiekį. Siekiant išmatuoti šių tikslų siekimo pažangą ir palengvinti gerosios patirties mainus Sąjungoje tarp valstybių narių, turėtų būti nustatyta vienoda tokio į jūrą išmetamų dėl veiklos sausumoje atsirandančių šiukšlių kiekio matavimo metodika. Ataskaitos apie į jūrą išmetamus šiukšlių, atsirandančių dėl veiklos sausumoje, kiekius turėtų būti teikiamos kasmet;

 

______________

 

1a 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b)  netinkamai šalinant atliekas, t. y. šiukšlinant ir išleidžiant nuotekas bei išmetant kietąsias atliekas, pavyzdžiui, plastiką, daromas neigiamas poveikis jūrų aplinkai ir žmonių sveikatai, taip pat patiriama didelių ekonominių ir socialinių nuostolių. Tokios atliekos taip pat ardo atliekų hierarchiją, visų pirma dėl to, kad vengiama jas parengti pakartotiniam naudojimui, perdirbti ir kitaip panaudoti prieš išmetant. Atsižvelgdamos į tai, kad į jūrą išmetamos šiukšlės nepasilieka valstybių teritorijoje, ir į tai, kad reikia užtikrinti darnias pastangas, valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad pasiektų šių šiukšlių kiekio mažinimo tikslus, panaudodamos pagal Direktyvos 2008/56/EB 11 straipsnį nustatytus stebėsenos protokolus;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25c)  panaudotų nuplaunamų kosmetikos ir kūno priežiūros produktų mikroplastiko dalelės, patenkančios į gyvenamųjų, komercinės veiklos ar pramonės objektų nuotekų sistemas, yra vienas iš lengviausiai išvengiamų tiesioginių taršos mikroplastiku šaltinių. Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje nustatytų tikslų, valstybės narės turėtų imtis priemonių, kad mikroplastiko sudedamosios dalys ir dalelės negalėtų patekti į vandens valdymo sistemas ir būti išpiltos į jūrų aplinką;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  paaiškėjo, kad valstybių narių kas trejus metus rengtos įgyvendinimo ataskaitos nebuvo veiksminga atitikties patikros ir gero įgyvendinimo užtikrinimo priemonė – jos tik tapo nereikalinga administracine našta. Todėl derėtų panaikinti nuostatas, kuriomis valstybės narės įpareigojamos teikti tokias ataskaitas. Atitikties stebėsena turėtų būti atliekama remiantis vien statistiniais duomenimis, kuriuos valstybės narės kasmet pateikia Komisijai;

(27)  paaiškėjo, kad valstybių narių kas trejus metus rengtos įgyvendinimo ataskaitos nebuvo veiksminga atitikties patikros ir gero įgyvendinimo užtikrinimo priemonė – jos tik tapo nereikalinga administracine našta. Todėl derėtų panaikinti nuostatas, kuriomis valstybės narės įpareigojamos teikti tokias ataskaitas. Atitikties stebėsena turėtų būti atliekama remiantis statistiniais duomenimis, kuriuos valstybės narės kasmet pateikia Komisijai. Vis dėlto, valstybės narės, gavusios prašymą, nedelsdamos turėtų Komisijai pateikti bet kokią informaciją, kurios reikia tam, kad Komisija įvertintų visos šios direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai;

Pagrindimas

Nors valstybės narės nebeprivalo reguliariai rengti įgyvendinimo ataskaitų, Komisijos prašymu jos turi pateikti bet kokią reikalingą informaciją, kad būtų galima įvertinti, ar jos laikosi šioje direktyvoje nustatytų tikslų.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas. Todėl, teikdamos atliekų teisės aktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas, valstybės turėtų naudoti Komisijos ir valstybių narių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;

(28)  valstybių narių teikiami duomenys ir informacija yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Pateikiamų duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų nustatyti bendrą duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką, remiantis patikimais šaltiniais, visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas. Todėl, teikdamos atliekų teisės aktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas, valstybės turėtų naudoti Komisijos, bendradarbiaujant su valstybių narių statistikos biurais ir nacionalinėmis, regioninėmis bei vietos valdžios institucijomis, atsakingomis už atliekų tvarkymą, parengtą bendrą metodiką;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  Komisija kas trejus metus turėtų skelbti valstybių narių pateiktais duomenimis ir informacija pagrįstą ataskaitą, kad praneštų Parlamentui ir Tarybai apie pažangą, padarytą siekiant perdirbimo tikslų ir įgyvendinant šioje direktyvoje išdėstytus naujus reikalavimus. Šiose kas trejus metus teikiamose ataskaitose taip pat turėtų būti įvertintas visos Direktyvos 2008/98/EB poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai ir įvertinta, ar reikia iš dalies pakeisti Direktyvą 2008/98/EB, kad ji atitiktų žiedinės ekonomikos tikslus;

Pagrindimas

Reikia įvertinti direktyvos poveikį ir reguliariai vertinti poreikį atlikti reikiamus atnaujinimus, kad teisės aktas atitiktų paskirtį, sykiu sprendžiant dėl žiedinės ekonomikos ir technologijų pažangos kylančius iššūkius atliekų prevencijos ir tvarkymo srityje.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28b)  siekiant prisidėti prie tinkamo valdymo, vykdymo, tarpvalstybinio bendradarbiavimo ir gerosios patirties bei inovacijų atliekų srityje sklaidos ir siekiant užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų Direktyvoje 2008/98/EB nustatytų tikslų įgyvendinimą, Komisija turėtų sukurti platformą, skirtą informacijos mainams ir dalijimuisi gerąja patirtimi tarp Komisijos ir valstybių narių tos direktyvos praktinio įgyvendinimo srityje. Tos platformos veiklos rezultatai turėtų būti skelbiami viešai;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28c)  perėjimo prie žiedinės ekonomikos ir efektyvesnio išteklių naudojimo teikiamos ekonominės galimybės ir nauda aplinkai yra gerai žinomos. Žingsniai, kurių reikia žiedinei ekonomikai sukurti, yra pateikti įvairiuose politikos dokumentuose ir pasiūlymuose – nuo 2012 m. gruodžio 17 d. paskelbto Europos efektyvaus išteklių naudojimo platformos manifesto dėl efektyviau išteklius naudojančios Europos ir vėliau paskelbtų politikos rekomendacijų iki 2015 m. birželio 25 d. priimto Europos Parlamento pranešimo savo iniciatyva dėl perėjimo prie žiedinės ekonomikos bei galiausiai 2016 m. gruodžio 2 d. paskelbto Komisijos žiedinės ekonomikos veiksmų plano. Visuose juose aprašomi ne tik su atliekomis susiję veiksmai, apimantys visą ciklą, todėl jais turėtų būti vadovaujamasi ne tik nustatant Sąjungos užmojus dėl atliekų teisės aktų, bet ir siekiant užtikrinti, kad būtų imtasi plačių užmojų veiksmų žiedinei ekonomikai sukurti;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28d)  moksliniai tyrimai ir inovacijos, taip pat pažangūs verslo modeliai, grindžiami efektyviu išteklių naudojimu, būtini siekiant skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos Sąjungoje, kurioje atliekos būtų laikomos nauju ištekliumi. Kad būtų pasiektas šis tikslas, reikia vykdant programą „Horizontas 2020“ prisidėti prie mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų, kuriais galima įrodyti ir pratiškai patikrinti žiedinės ekonomikos ekonominį ir aplinkosauginį tvarumą. Sykiu, laikantis sistemingo požiūrio, įgyvendinant tokius projektus galima prisidėti prie inovacijoms palankių ir lengvai įgyvendinamų teisės aktų rengimo, nes būtų nustatytas galimas reglamentavimu sukuriamas netikrumas, kliūtys ir spragos, kurie trukdo plėtoti efektyviu išteklių naudojimu grindžiamus verslo modelius;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28e)  2015 m. gruodžio 2 d. Komisija pristatė ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą, siekiant skatinti Europos perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Kadangi Komisija priėmė konkrečią ir plataus užmojo veiksmų programą su priemonėmis, apimančiomis visą ciklą, reikia papildomų priemonių tam perėjimui paspartinti;

Pagrindimas

2015 m. gruodžio 2 d. Komisija pateikė ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą, siekiant skatinti ES perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Tuo tikslu Komisija pateikė plataus užmojo konkrečių priemonių programą 2015–2018 m. laikotarpiui, tačiau, siekiant paspartinti tą perėjimą, reikia imtis papildomų priemonių. Imantis tokių priemonių visų pirma turėtų būti atsižvelgta į tai, jog reikalingas Europos išteklių naudojimo efektyvumo rodiklis, taip pat į tai, kad reikia imtis teisėkūros veiksmų, kuriais būtų paskatinta tvari gamyba ir vartojimas, ir nustatyti išteklių naudojimo efektyvumo kriterijus ir jų nurodymo energijos nenaudojančių gaminių etiketėse taisykles.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28f)  patobulinus išteklių naudojimą būtų galima gerokai padidinti Sąjungos įmonių, valdžios institucijų ir vartotojų grynąsias santaupas ir sykiu sumažinti bendrą metinį išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Todėl Komisija iki 2018 m. pabaigos turėtų pasiūlyti pagrindinį išteklių naudojimo efektyvumo rodiklį ir dalinių rodiklių suvestinę, kad būtų stebima pažanga, padaryta siekiant tikslo Sąjungos lygmeniu iki 2030 m. 30 proc. padidinti išteklių naudojimo efektyvumą, palyginti su 2014 m. lygiu;

Pagrindimas

2015 m. gruodžio 2 d. Komisija pateikė ES žiedinės ekonomikos veiksmų planą, siekiant skatinti ES perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Tuo tikslu Komisija pateikė plataus užmojo konkrečių veiksmų programą 2015–2018 m. laikotarpiui, tačiau, siekiant paskatinti tą perėjimą, reikia imtis papildomų priemonių. Imantis tokių priemonių visų pirma turėtų būti atsižvelgta į tai, jog reikalingas Europos išteklių naudojimo efektyvumo rodiklis, taip pat į tai, kad reikia imtis teisėkūros veiksmų, kuriais būtų paskatinta tvari gamyba ir vartojimas, ir nustatyti išteklių naudojimo efektyvumo kriterijus ir jų nurodymo energijos nenaudojančių gaminių etiketėse taisykles.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  kad būtų galima papildyti arba iš dalies pakeisti Direktyvą 2008/98/EB, Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl 5 straipsnio 2 dalies, 6 straipsnio 2 dalies, 7 straipsnio 1 dalies, 11a straipsnio 2 ir 6 dalių, 26 straipsnio, 27 straipsnio 1 ir 4 dalių, 38 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(29)  kad būtų galima papildyti arba iš dalies pakeisti Direktyvą 2008/98/EB, Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl:

 

  išsamių sąlygų taikymo kriterijų, kuriais remiantis medžiagos ar objektai turi būti laikomi šalutiniais produktais arba nebelaikomi atliekomis,

 

  bendrųjų reikalavimų, kurių turi laikytis valstybės narės, kai priima techninius reglamentus dėl nebelaikymo atliekomis statuso,

 

  atliekų sąrašo nustatymo,

 

  suderintų kriterijų, kurių reikia laikytis, kai nustatomi gamintojų mokami finansiniai įnašai, siekiant prisiimti didesnę gamintojo atsakomybę, sumoduliuoti pagal realias produktų gyvavimo ciklo pabaigos sąnaudas,

 

  atliekų susidarymo mažinimo ir atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimo pažangos vertinimo rodiklių,

 

  bendros vienodo maisto atliekų lygių matavimo metodikos, įskaitant būtinuosius kokybės reikalavimus,

 

  bendros vienodo į jūrą išmetamų dėl veiklos sausumoje atsirandančių šiukšlių kiekio matavimo metodikos, įskaitant būtinuosius kokybės reikalavimus,

 

  būtinųjų kokybės ir veiklos reikalavimų, siekiant nustatyti pripažintus parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojus ir galutinio perdirbimo veiklos vykdytojus, įskaitant specialias duomenų rinkimo, atsekamumo, tikrinimo ir pateikimo taisykles,

 

  bendros metalų, kurie perdirbti vykdant šiukšlių deginimą arba bendrą atliekų deginimą, svorio apskaičiavimo metodikos, įskaitant perdirbtų metalų kokybės kriterijus,

 

  Direktyvos 2008/98/EB I priede išvardytų D2, D3, D4, D6, D7 ir D12 atliekų šalinimo operacijų techninių kriterijų ir vykdymo procedūrų ir, jei tikslinga, draudimo vykdyti tokias operacijas, jeigu jos neatitinka tam tikrų su žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga susijusių kriterijų,

 

  minimalių techninių tvarkymo veiklos, kuriai pagal Direktyvą 2008/98/EB reikia leidimo, standartų, kai esama įrodymų, kad tokie standartai būtų naudingi siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką,

 

  minimalių veiklos, kuriai pagal Direktyvą 2008/98/EB reikia registracijos, standartų, kai esama įrodymų, kad tokie standartai būtų naudingi siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką arba išvengti vidaus rinkos veikimo trikdžių,

 

  Direktyvos 2008/98/EB II priedo R1 punkte nurodyto deginimo įrenginiams skirtos formulės taikymo specifikacijų,

 

  duomenų rinkimo ir tvarkymo metodikos, duomenų rinkimo organizavimo tvarkos ir duomenų šaltinių, taip pat valstybių narių Komisijai teikiamų duomenų apie maisto atliekų kiekio mažinimo ir į jūrą išmetamų šiukšlių kiekio mažinimo, parengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ir užpildymo, alyvų atliekų tikslų įgyvendinimą formato ir

 

  Direktyvos 2008/98/EB I–V priedų pritaikymo prie mokslo ir technikos pažangos.

 

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turi gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turi būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2008/98/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai dėl 9 straipsnio 4 ir 5 dalių, 33 straipsnio 2 dalies, 35 straipsnio 5 dalies ir 37 straipsnio 182 dalies. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201119.

(30)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2008/98/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai dėl:

 

  informacijos apie atliekų tvarkymo planų ir atliekų tvarkymo programų priėmimą ir esminius patikslinimus pateikimo formato ir

 

  minimalių elektroninių pavojingų atliekų registrų veikimo sąlygų.

 

Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201119.

__________________

__________________

19 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

19 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. gerinti atliekų tvarkymą Sąjungoje tokiu būdu padedant apsaugoti bei išsaugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, užtikrinti vandenynų gerą būklę ir jūros gėrybių saugą mažinant jūros taršą šiukšlėmis, taip pat apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius visoje Sąjungoje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl priemonių masto poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(33)  kadangi šios direktyvos tikslų, t. y. gerinti atliekų tvarkymą Sąjungoje tokiu būdu padedant apsaugoti bei išsaugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, užtikrinti vandenynų gerą būklę ir jūros gėrybių saugą mažinant jūros taršą šiukšlėmis, taip pat apdairiai, mažiau ir racionaliai naudoti gamtos išteklius visoje Sąjungoje, valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl priemonių masto poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali priimti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Pagrindimas

Svarbu aiškiai nurodyti būtinybę naudoti mažiau gamtos išteklių.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  valstybės narės turėtų užtikrinti aukštą darbuotojų sveikatos ir saugos lygį gamybos, perdirbimo, taisymo ir parengimo pakartotiniam naudojimui ir atliekų sektoriuose, atsižvelgdamos į konkrečius pavojus, kuriuos šiuose sektoriuose patiria darbuotojai, ir turėtų užtikrinti, kad šioje srityje galiojantys Sąjungos teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir vykdomi;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33b)  ši direktyva priimta atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros išdėstytus įsipareigojimus ir ji turėtų būti įgyvendinama ir taikoma vadovaujantis tame susitarime išdėstytomis gairėmis;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

1 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Šia direktyva nustatomos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą užkertant kelią atliekų susidarymo ir tvarkymo žalingam poveikiui ar sumažinant jį ir sumažinant išteklių naudojimo bendrą poveikį bei padidinant tokio naudojimo veiksmingumą.

Šia direktyva nustatomos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą užkertant kelią atliekų susidarymui, atliekų susidarymo ir tvarkymo žalingam poveikiui ar sumažinant jį ir sumažinant išteklių naudojimo bendrą poveikį bei padidinant tokio naudojimo veiksmingumą, nes tai itin svarbu siekiant pereiti prie žiedinės ekonomikos ir užtikrinti ilgalaikį Sąjungos konkurencingumą.“;

Pagrindimas

Atliekų pagrindų direktyva yra svarbi žiedinės ekonomikos skatinimo priemonė. Tai turėtų būti aiškiai nurodyta direktyvos taikymo srities nuostatose.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 1 a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1a.   „komunalinės atliekos“ – tai:

„1a.   „komunalinės atliekos“ – tai:

a)  mišrios ir atskirai surinktos namų ūkių atliekos, įskaitant

a)  mišrios ir atskirai surinktos namų ūkių atliekos, įskaitant

  popierių ir kartoną, stiklą, metalus, plastiką, biologines atliekas, medieną, tekstilę, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, baterijų ir akumuliatorių atliekas;

  popierių ir kartoną, stiklą, metalus, plastiką, biologines atliekas, medieną, tekstilę, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, baterijų ir akumuliatorių atliekas;

  stambiąsias atliekas, įskaitant buitinius prietaisus, čiužinius, baldus;

  stambiąsias atliekas, įskaitant čiužinius ir baldus;

  sodo ir daržo atliekas, įskaitant lapus, nupjautą žolę;

  sodo ir daržo atliekas, įskaitant lapus, nupjautą žolę;

b)  mišrios ir atskirai surinktos atliekos iš kitų šaltinių, kurios savo pobūdžiu, sudėtimi ir kiekiu panašios į namų ūkių atliekas;

b)  mišrios ir atskirai surinktos atliekos iš mažųjų įmonių, biuro pastatų ir įstaigų, įskaitant mokyklas, ligonines ir viešojo sektoriaus institucijų pastatus, kurios savo pobūdžiu ir sudėtimi panašios į namų ūkių atliekas;

c)  prekyviečių ir gatvių valymo atliekos, įskaitant gatvių sąšlavas, šiukšlių dėžių turinį, parkų ir sodų priežiūros atliekas.

c)  prekyviečių ir gatvių valymo atliekos, įskaitant gatvių sąšlavas, šiukšlių dėžių turinį, parkų ir sodų priežiūros atliekas.

Komunalinės atliekos neapima kanalizacijos ir nuotekų valymo atliekų, įskaitant nuotekų dumblą, ir statybos bei griovimo atliekų;“;

Komunalinės atliekos neapima kanalizacijos ir nuotekų valymo atliekų, įskaitant nuotekų dumblą, ir statybos bei griovimo atliekų.

 

Šioje direktyvoje pateikta komunalinių atliekų apibrėžtis taikytina nepriklausomai nuo privačiojo ar viešojo atliekų tvarkytojo statuso;“;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 1 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)   įterpiamas šis punktas:

 

„1b.   „komercinės ir pramoninės veiklos atliekos“ – tai mišrios ir atskirai surinktos komercinės ir pramoninės veiklos ir (arba) patalpų atliekos.

 

Komercinės ir pramoninės veiklos atliekos neapima komunalinių atliekų, statybos ir griovimo atliekų, taip pat kanalizacijos ir nuotekų valymo atliekų, įskaitant nuotekų dumblą;“;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 2 a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2a.   „nepavojingos atliekos“ – atliekos, kurios neturi nė vienos iš III priede išvardytų pavojingų savybių;

2a.   „nepavojingos atliekos“ – atliekos, kurios neįtrauktos į šio straipsnio 2 punktą;

Pagrindimas

Nepavojingų atliekų apibrėžtis derinama su iki šiol galiojančia apibrėžtimi, pateikta Direktyvos 1999/31/EB 2 straipsnio d punkte.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 4 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  „biologinės atliekos“ – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos, namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų ir mažmeninės prekybos punktų maisto ir virtuvės atliekos, panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių ir kitos tokiomis pat biologinio skaidumo savybėmis pasižyminčios panašaus pobūdžio, sudėties ir kiekio atliekos;

4.  „biologinės atliekos“ – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos, namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų ir mažmeninės prekybos punktų maisto ir virtuvės atliekos, panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių ir kitos tokiomis pat biologinio skaidumo ir kompostavimo savybėmis pasižyminčios atliekos;“;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 9 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

da)  9 punktas pakeičiamas taip:

9.   „atliekų tvarkymas“ – atliekų surinkimas, vežimas, naudojimas ir šalinimas, taip pat tokių operacijų priežiūra ir šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant prekiautojo ar tarpininko tokio pobūdžio veiksmus;

9.   „atliekų tvarkymas“ – atliekų surinkimas, vežimas, rūšiavimas, naudojimas ir šalinimas, taip pat tokių operacijų priežiūra ir šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant prekiautojo ar tarpininko tokio pobūdžio veiksmus;“;

Pagrindimas

Atliekų rūšiavimo veiksmai yra būtini, kad būtų tinkamai tvarkomos atliekos, siekiant jas parengti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti, todėl jie turi būti įtraukti į šią apibrėžtį.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto d b papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 11 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

db)  11 punktas pakeičiamas taip:

11.   „atskiras surinkimas“ – atliekų surinkimas, kai atliekų srautai atskiriami atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, taip palengvinant jų specialų apdorojimą;

11.   „atskiras surinkimas“ – atliekų surinkimas, kai atliekų srautai atskiriami atsižvelgiant į atliekų rūšį ir pobūdį, taip palengvinant jų specialų apdorojimą, o ypač parengimo pakartotiniam naudojimui ar perdirbimo operacijas;“;

Pagrindimas

Įvairių rūšių atliekų rūšiavimas yra pagrindinė sąlyga, kad būtų galima vykdyti atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo operacijas.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 16 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16.  „parengimas pakartotiniam naudojimui“ – naudojimo operacija – tikrinimas, valymas arba taisymas, – kurios metu atliekos, produktai ar produktų sudėtinės dalys, kuriuos surinko pripažintas parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojas arba kurie surinkti taikant užstato ir supirkimo sistemą, paruošiami taip, kad galėtų būti vėl panaudojami be jokio kito išankstinio apdirbimo;

16.  „parengimas pakartotiniam naudojimui“ – naudojimo operacija – tikrinimas, valymas arba taisymas, – kurios metu atliekomis tapę produktai ar produktų sudėtinės dalys, kuriuos surinko pripažintas parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojas, paruošiami taip, kad galėtų būti vėl panaudojami be jokio kito išankstinio apdirbimo;“;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 16 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  įterpiamas šis punktas:

 

„16a.   „parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojas“ – įmonė, tvarkanti atliekas ir dirbanti parengimo pakartotiniam naudojimui proceso grandinėje pagal taikytinas taisykles;“;

Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojas nėra apibrėžtas konkrečiuose teisės aktuose. Laikantis šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų, būtina įtraukti suderintą apibrėžtį.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e b papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 16 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  įterpiamas šis punktas:

 

„16b.  „pakartotinė gamyba“ – produkto būklės pakeitimas pakartotinai panaudojant, atnaujinant ir pakeičiant sudedamąsias dalis taip, kad produktas atrodytų kaip naujas;“;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e c papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 17 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ec)  17 punktas pakeičiamas taip:

17.   „perdirbimas“ – bet kokia naudojimo operacija, kuria atliekų medžiagos perdirbamos į produktus ar medžiagas, panaudojamas pirminiais ar kitais tikslais. Ji apima organinių medžiagų perdirbimą, tačiau neapima naudojimo energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, kurios turi būti naudojamos kaip kuras ar užpildymo operacijoms;

17.  „perdirbimas“ – bet kokia naudojimo operacija, kuria atliekų medžiagos perdirbamos į produktus ar medžiagas, panaudojamas pirminiais ar kitais tikslais. Ji apima organinį perdirbimą, tačiau neapima naudojimo energijai gauti ir perdirbimo į medžiagas, kurios turi būti naudojamos kaip kuras ar užpildymo operacijoms;“;

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto e d papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio -17 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ed)  įterpiamas šis punktas:

 

„- 17a.  „organinis perdirbimas“ – aerobinis ar anaerobinis biologiškai skaidžių atliekų apdorojimas arba bet koks kitoks jų tvarkymas, kurį taikant gaunami produktai ar medžiagos. Mechaninis biologinis apdorojimas ir šalinimas sąvartyne nelaikomi organinio perdirbimo forma;“;

Pagrindimas

Iš naujo pateikiama į Direktyvą 94/62/EB įtraukta organinio perdirbimo apibrėžtis, suderinta su naujais biologinių atliekų perdirbimui taikomais reikalavimais.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 17 a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17a.   „galutinio perdirbimo procesas“ – perdirbimo procesas, prasidedantis, kai su atliekomis nebereikia atlikti jokios mechaninės rūšiavimo operacijos ir jos perduodamos į gamybą ir faktiškai perdirbamos į produktus arba medžiagas;

17a.   „galutinio perdirbimo procesas“ – perdirbimo procesas, prasidedantis, kai su atliekomis nebereikia atlikti jokios mechaninės rūšiavimo operacijos ir jos faktiškai perdirbamos į produktus arba medžiagas;

Pagrindimas

Galutinio perdirbimo proceso apibrėžtis turi būti suderinta su 17 punkte pateikta antrinio perdirbimo apibrėžtimi.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 17 b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17b.  „užpildymas“ – bet kuri naudojimo operacija, kai tam tinkamos atliekos naudojamos iškastoms vietoms užpildyti, taip pat inžineriniais tikslais kraštovaizdžiui formuoti ar statybose, taip jomis pakeičiant neatliekines medžiagas, kurios antraip būtų naudojamos tuo tikslu;“;

17b.  „užpildymas“ – bet kuri naudojimo operacija, išskyrus perdirbimą, kai tam tinkamos nepavojingos inertinės ar kitos nepavojingos atliekos naudojamos iškastoms vietoms užpildyti, taip pat inžineriniais tikslais kraštovaizdžiui formuoti ar statybose, taip jomis pakeičiant neatliekines medžiagas, kurios antraip būtų naudojamos tuo tikslu, jeigu naudojami tik tokie atliekų kiekiai, kurie visiškai būtini iškastų vietų užpildymo ar inžineriniais tikslais;

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, svarbu, kad užpildymo operacijose galėtų būti naudojamos tik inertinės ir nepavojingos atliekos.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 17 c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  įterpiamas šis punktas:

 

„17c.   „skiedimas“ – atliekų ir vienos ar daugiau kitų medžiagų ar atliekų maišymas vienos ar daugiau atliekų sudedamųjų dalių koncentracijai sumažinti neatliekant cheminio perdirbimo, kad būtų galima atskiestas atliekas išgabenti tvarkyti arba perdirbti, jeigu tai draudžiama daryti, kai atliekos neatskiestos.“;

Pagrindimas

Skiedimo sąvoka jau minima 18 straipsnyje („Draudimas maišyti pavojingas atliekas“). Todėl, regis, yra tinkama įtraukti aiškią šios sąvokos apibrėžtį. Galima paminėti Flandrijos požiūrį į 18 straipsnio įgyvendinimą, kuris Europos Komisijos užsakymu įmonės BIPRO 2015 m. gruodžio mėn. atliktame tyrime dėl pavojingų medžiagų tvarkymo pripažįstamas geru pavyzdžiu.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto f b papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 20 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)   įterpiamas šis punktas:

 

„20a.   „nukenksminimas“ – bet kokia operacija, kurią sudaro nepageidaujamų pavojingų sudedamųjų dalių ar teršalų pašalinimas arba apdorojimas, siekiant juos sunaikinti.“;

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f c papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 20 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc)  įterpiamas šis punktas:

 

„20b.  „rūšiavimas“ – tai bet kokia atliekų tvarkymo operacija, kurią vykdant surinktos atliekos suskirstomos į skirtingas grupes ir pogrupius;“;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f d papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 20 c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fd)  įterpiamas šis punktas:

 

„20c.  „šiukšlės“ – tyčia ar dėl aplaidumo netinkamai į aplinką viešai prieinamose vietose išmestos smulkios atliekos;“;

Pagrindimas

Pateikiama apibrėžtis, atitinkanti naujus iš dalies pakeistoje direktyvoje nustatytus reikalavimus. Be to, angliškas terminas „litter“ nėra lengvai išverčiamas į visas kalbas, todėl apibrėžtis yra būtina.

Pakeitimas    9898

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f e papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 20 d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fe)  įterpiamas šis punktas:

 

„20d.   „maisto atliekos“ – tai valgomi ar nebevalgomi žmonėms skirti maisto produktai, pašalinti iš gamybos arba tiekimo grandinės, siekiant juos išmesti, įskaitant pirminės gamybos, perdirbimo, gamybos, vežimo, sandėliavimo, mažmeninės prekybos ir vartotojų lygmenis, išskyrus pirminės gamybos nuostolius;“;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f f papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 20 e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ff)  įterpiamas šis punktas:

 

„20e.   „galutinės atliekos“ – tvarkymo arba naudojimo, įskaitant perdirbimą, operacijų metu susidariusios atliekos, kurių negalima toliau naudoti ir kurios dėl to turi būti pašalintos;“;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto f g papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 20 f punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fg)  įterpiamas šis punktas:

 

„20f.  „ekonominės priemonės“ – valstybės narės ar kelių valstybių narių taikomos priemonės, sistemos ar mechanizmai, siekiant skatinti pakartotinio naudojimo ar perdirbtų antrinių žaliavų naudojimą.“;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

4 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a)  4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

2.   Taikydamos 1 dalyje nurodytą atliekų hierarchiją valstybės narės imasi priemonių paskatinti naudoti tas galimybes, kurių rezultatas visais požiūriais palankiausias aplinkai. Todėl gali būti reikalingi konkretūs, hierarchijoje neišsitenkantys atliekų srautai, kai tai pagrindžiama gyvavimo ciklo samprata, aprėpiančia bendrą tokių atliekų susidarymo ir tvarkymo poveikį.

2.   Taikydamos 1 dalyje nurodytą atliekų hierarchiją valstybės narės imasi priemonių paskatinti naudoti tas galimybes, kurių rezultatas visais požiūriais palankiausias aplinkai. Todėl gali būti reikalingi konkretūs, hierarchijoje neišsitenkantys atliekų srautai, kai tai pagrindžiama gyvavimo ciklo samprata, aprėpiančia bendrą tokių atliekų susidarymo ir tvarkymo poveikį. Tam gali prireikti, kad prieš tolesnį tvarkymą būtų atliktas tam tikrų atliekų nukenksminimas.“;

Pagrindimas

Taikant atliekų hierarchiją, derėtų atsižvelgti į tai, kad prieš naudojant atliekas turėtų būti atliktas pavojingų atliekų nukenksminimas, siekiant užtikrinti, kad perdirbtose atliekose nebūtų jokių žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2008/98/EB

4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Valstybės narės tinkamomis ekonominėmis priemonėmis skatina laikytis atliekų hierarchijos.

3.   Valstybės narės tinkamomis ekonominėmis ir kitomis priemonėmis skatina laikytis atliekų hierarchijos. Tos priemonės gali apimti IVa priede nurodytas priemones, siekiant paskatinti įgyvendinti 29 straipsnyje nurodytas atliekų prevencijos programas ir remti veiklą, kurios tikslas – pasiekti 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus, kad būtų panaudojama kuo daugiau antrinių žaliavų ir kompensuojamas sąnaudų, palyginti su pirminių žaliavų naudojimo sąnaudomis, skirtumas.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2008/98/EB

4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės Komisijai praneša apie konkrečias pagal šią dalį nustatytas priemones iki [įrašyti datą, kuri yra aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo] ir po to kas penkerius metus.“;

Valstybės narės Komisijai praneša apie konkrečias pagal šią dalį nustatytas priemones iki [įrašyti datą, kuri yra aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo] ir po to kas trejus metus.“;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)   4 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„3a.  Valstybės narės sukuria mokesčių sistemas, siekdamos užtikrinti šiai direktyvai įgyvendinti būtinos komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros finansavimą.“;

Pagrindimas

Tvarus atliekų tvarkymo infrastruktūros ir jos veiklos finansavimas gali būti užtikrintas tik nustačius ir optimizavus atliekų, ypač komunalinių, šalinimo mokesčius. Tai apima atliekų surinkimą ir, kai reikia, rūšiavimą, taip pat perdirbimą, energijos gamybą iš atliekų ir atliekų šalinimą. Todėl šiuo atžvilgiu būtina konkretumas. Tačiau privačios atliekų tvarkymo paslaugos nėra išskiriamos.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

4 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b)   4 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„3b.   Valstybės narės laikosi atliekų hierarchijos, siekdamos paspartinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos. To siekdamos, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/20131a valstybės narės laikosi atliekų hierarchijos, kai skirsto bet kokias Sąjungos lėšas, ir, darydamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, teikia pirmenybę prevencijai, pakartotiniam naudojimui, parengimui pakartotinai naudoti ir perdirbimui.

 

_________________

 

1a 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).“;“

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 c punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

4 straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c)  4 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„3c.   Atliekos turi būti išrūšiuotos prieš gaminant energiją iš atliekų arba prieš galutinį šalinimą sąvartyne, kad būtų remiama efektyvi perdirbamų medžiagų gavyba. Biologiškai skaidžios dalys taip pat turi būti perdirbamos.

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, atskirai surinktos biologinės atliekos gali būti gabenamos į anaerobinio fermentavimo ir kitų procesų įrenginius, kuriuose naudojamos vien biologiškai skaidžios atliekos, jei tų biologinių atliekų kokybė atitinka tų įrenginių reikalavimus.“;

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 d punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

4 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d)   įterpiamas šis straipsnis:

 

„4a straipsnis

 

Maisto atliekų hierarchija

 

1.   Atliekų prevencijos ir tvarkymo srities teisės aktuose ir politikoje prioritetų eiliškumas nustatomas pagal šią specialią maisto atliekų hierarchiją:

 

a)  šaltinio prevencija;

 

b)  valgomų maisto produktų išsaugojimas, pirmenybę teikiant žmonėms skirtam maistui, o ne gyvūnų pašarams ar perdirbimui į ne maisto produktus;

 

c)  organinis perdirbimas;

 

d)  energijos gamyba iš atliekų;

 

e)  šalinimas.

 

2.   Maisto atliekų prevencijos tikslu valstybės narės teikia paskatas, pavyzdžiui, nustato savanoriškus susitarimus, sudaro palankesnes sąlygas dovanoti maistą arba, kai tinkama, taiko finansines ar fiskalines priemones.“;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis

Direktyva 2008/98/EB

5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad medžiaga ar objektas, gaunamas gamybos procese, kurio pirminis tikslas nėra šios medžiagos ar šio objekto gamyba, būtų laikomas ne atliekomis, o šalutiniu produktu, jei įvykdomos šios sąlygos:“;

1.  Medžiaga ar objektas, gaunamas gamybos procese, kurio pirminis tikslas nėra šios medžiagos ar šio objekto gamyba, laikomas ne atliekomis, o šalutiniu produktu, jei įvykdomos šios sąlygos:“;

Pagrindimas

Paprastai medžiaga ar objektas, gaunamas vykstant pramonės simbiozei, t. y., gamybos proceso, kurio pagrindinis tikslas nėra pagaminti tokį objektą ar medžiagą, metu, turėtų būti laikomas šalutiniu produktu, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų. Komisijai gali būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintus kriterijus, pagal kuriuos taikomas šalutinio produkto statusas, pirmenybę teikiant išbandytiems ir atkartojamiems pramonės ir žemės ūkio simbiozės būdams. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šalutinių produktų statusą tik kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais nustatomi išsamūs 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo konkrečioms medžiagoms ar objektams kriterijai.“;

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriaispapildoma ši direktyva ir nustatomi išsamūs 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo konkrečioms medžiagoms ar objektams kriterijai. Rengdama išsamius kriterijus, Komisija teikia pirmenybę šiuo metu taikomai ir atkartojamai pramonės simbiozės praktikai.

Pagrindimas

Paprastai medžiaga ar objektas, gaunamas vykstant pramonės simbiozei, t. y., gamybos proceso, kurio pagrindinis tikslas nėra pagaminti tokį objektą ar medžiagą, metu, turėtų būti laikomas šalutiniu produktu, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų. Komisijai gali būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintus kriterijus, pagal kuriuos taikomas šalutinio produkto statusas, pirmenybę teikiant išbandytiems ir atkartojamiems pramonės ir žemės ūkio simbiozės būdams. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šalutinių produktų statusą tik kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)   įterpiama ši dalis:

 

„2a.   Kai 2 dalyje nustatytą procedūrą atitinkantys kriterijai Sąjungos lygmeniu nenustatyti, valstybės narės prireikus kiekvienu atskiru atveju gali nustatyti išsamius 1 dalyje nurodytų sąlygų taikymo tam tikroms medžiagoms ar objektams kriterijus, įskaitant teršalų ribines vertes.“;

Pagrindimas

Paprastai medžiaga ar objektas, gaunamas vykstant pramonės simbiozei, t. y., gamybos proceso, kurio pagrindinis tikslas nėra pagaminti tokį daiktą ar medžiagą, metu, turėtų būti laikomas šalutiniu produktu, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų. Komisijai gali būti suteikti įgaliojimai nustatyti suderintus kriterijus, pagal kuriuos taikomas šalutinio produkto statusas, pirmenybę teikiant išbandytiems ir atkartojamiems pramonės ir žemės ūkio simbiozės būdams. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti šalutinių produktų statusą tik kiekvienu konkrečiu atveju atskirai.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis

Direktyva 2008/98/EB

5 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Valstybės narės Komisijai praneša apie techninius reglamentus, kuriuos jos priima pagal 1 dalį ir laikydamosi 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2015/1535/EB, nustatančios informacijos apie techninius standartus, reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarką (*), kai to reikalaujama pagal tą direktyvą.

3.   Valstybės narės Komisijai praneša apie techninius reglamentus, kuriuos jos priima pagal 2a dalį laikydamosi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2015/1535/ES*.

_______________

______________

(*) OL L 241, 2015 9 17, p. 1.

*2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL L 241, 2015 9 17, p. 1).

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2008/98/EB

6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad atliekos, su kuriomis atlikta naudojimo operacija, nebebūtų laikomos atliekomis, jei įvykdomos šios sąlygos:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad atliekos, su kuriomis atlikta perdirbimo ar kita naudojimo operacija, nebebūtų laikomos atliekomis, jei įvykdomos šios sąlygos:

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais nustatomi išsamūs 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo konkrečioms atliekoms kriterijai. Prireikus į tuos išsamius kriterijus įtraukiamos teršalų ribinės vertės ir juose atsižvelgiama į bet kokį galimą medžiagos ar objekto neigiamą poveikį aplinkai.

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais, remiantis padėties valstybėse narėse stebėjimo rezultatais, papildoma ši direktyva ir nustatomi išsamūs 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo tam tikroms atliekoms kriterijai. Prireikus į tuos išsamius kriterijus įtraukiamos teršalų ribinės vertės ir juose atsižvelgiama į bet kokį galimą medžiagos ar objekto neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai.

Pagrindimas

Paprastai Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomos suderintos nuostatos dėl nebelaikymo atliekomis statuso suteikimo tam tikroms atliekų rūšims kriterijų. Jeigu tokie kriterijai nenustatyti ES lygmeniu, valstybės narės turėtų galėti nustatyti nacionalinius kriterijus, atitinkančius 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas specialias sąlygas. Jeigu tokie kriterijai nenustatyti ir nacionaliniu lygmeniu, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atliekos, kurios jau panaudotos, nebebūtų laikomos atliekomis, jeigu jos atitinka 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas – atitiktį kiekvienu atveju turėtų patikrinti nacionalinės kompetentingos institucijos.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atliekos, kurios pagal 1 dalį nebelaikomos atliekomis, gali, skaičiuojant šioje direktyvoje, Direktyvoje 94/62/EB, Direktyvoje 2000/53/EB, Direktyvoje 2006/66/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/19/ES(*) nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangą, būti laikomomis atitinkamai parengtomis pakartotiniam naudojimui, perdirbtomis arba panaudotomis, jei jos buvo rengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos arba naudojamos pagal tas direktyvas.

3.  Atliekos, kurios pagal 1 dalį nebelaikomos atliekomis, gali būti įtraukiamos skaičiuojant šioje direktyvoje, Direktyvoje 94/62/EB, Direktyvoje 2000/53/EB, Direktyvoje 2006/66/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/19/ES(*) nustatytų parengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ar panaudojimo tikslų įgyvendinimo pažangą, jei jos buvo atitinkamai rengiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos arba naudojamos pagal tas direktyvas. Atliekų, kurios nebelaikomos atliekomis, svoris gali būti įtrauktas į ataskaitą kaip perdirbtų atliekų svoris, jeigu medžiagos, kurios nebelaikomos atliekomis, bus perdirbamos, išskyrus energijos gamybos operacijas ir perdirbimą į medžiagas, kurios bus panaudotos kaip kuras arba užpildymo operacijoms.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, kuriuo pripažįstama, kad į atliekas, kurios pagal 6 straipsnio 1 dalį nebelaikomos atliekomis, atliekant skaičiavimą bus atsižvelgta, užtikrinamas didesnis teisinis aiškumas.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.   Kai 2 dalyje numatytą procedūrą atitinkantys kriterijai Sąjungos lygmeniu nenustatyti, valstybės narės gali nustatyti išsamius 1 dalyje nurodytų sąlygų taikymo tam tikroms atliekoms kriterijus, įskaitant teršalų ribines vertes.

Pagrindimas

Paprastai Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų nustatomos suderintos nuostatos dėl nebelaikymo atliekomis statuso suteikimo tam tikroms atliekų rūšims kriterijų. Jeigu tokie kriterijai nenustatyti ES lygmeniu, valstybės narės turėtų galėti nustatyti nacionalinius kriterijus, atitinkančius 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas specialias sąlygas.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

6 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.   Kai tokie kriterijai nenustatyti nacionaliniu lygmeniu, valstybės narės užtikrina, kad atliekos, su kuriomis atlikta naudojimo operacija, būtų nebelaikomos atliekomis, jeigu jos atitinka 1 dalyje nurodytas sąlygas – atitiktį nacionalinė kompetentinga institucija tikrina kiekvienu atveju atskirai.

Pagrindimas

Jeigu tokie kriterijai nenustatyti ir nacionaliniu lygmeniu, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atliekos, kurios jau panaudotos, nebebūtų laikomos atliekomis, jeigu jos atitinka 6 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas – atitiktį kiekvienu atveju turėtų patikrinti nacionalinės kompetentingos institucijos.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

6 straipsnio 3 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.   Siekiant užtikrinti darną bendrojoje rinkoje, Komisijai pagal 38a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatomi bendrieji reikalavimai, kurių valstybės narės turi laikytis priimdamos techninius reglamentus pagal šio straipsnio 3a ir 3b dalis.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

6 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.   Valstybės narės praneša Komisijai apie techninius reglamentus, priimtus pagal 1 dalį ir laikantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2015/1535/EB, jei to reikalaujama pagal tą direktyvą.

4.   Valstybės narės praneša Komisijai apie techninius reglamentus, priimtus pagal 3a ir 3b dalis laikantis Direktyvos 2015/1535/ES.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

7 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  4 dalis pakeičiama taip:

4.   Negalima pavojingų atliekų perklasifikuoti į nepavojingas, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos siekiant sumažinti pradines pavojingų medžiagų koncentracijas, kurios būtų mažesnės negu nustatytos mažiausios ribinės vertės, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip pavojingos.

4.   Negalima pavojingų atliekų perklasifikuoti į nepavojingas arba pakeisti nurodomų jų pavojingų savybių, jei jos buvo atskiestos arba sumaišytos siekiant sumažinti pradines pavojingų medžiagų koncentracijas, kurios būtų mažesnės negu nustatytos mažiausios ribinės vertės, kurioms esant atliekos apibrėžiamos kaip pavojingos arba nustatomos pavojingos savybės.“;

Pagrindimas

Reikia uždrausti išmesti į aplinką pavojingas medžiagas vykdant skiedimo ar maišymo operacijas.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

1.  Siekiant sustiprinti atliekų pakartotinį naudojimą, prevenciją, perdirbimą ir kitokį naudojimą, valstybės narės gali imtis įstatyminių arba neįstatyminių priemonių užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar juridinio asmens, kurio profesinė veikla yra produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, apdorojimas, pardavimas ar importas (produkto gamintojas), gamintojo atsakomybė yra padidinta.

1.  Siekiant sustiprinti atliekų pakartotinį naudojimą, prevenciją, perdirbimą ir kitokį naudojimą, valstybės narės imasi įstatyminių arba neįstatyminių priemonių užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar juridinio asmens, kurio profesinė veikla yra produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, apdorojimas, pardavimas ar importas (produkto gamintojas), gamintojo atsakomybė būtų padidinta.“;

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokios priemonės taip pat gali apimti didesnės gamintojo atsakomybės sistemų, kuriose apibrėžiami konkretūs produktų gamintojų veiklos ir finansiniai įpareigojimai, sukūrimą.

Tokios priemonės taip pat gali apimti didesnės gamintojo atsakomybės sistemų, apimančių didesnės gamintojo atsakomybės prisiėmimą individualiai ar kolektyviai, sukūrimą. Tokias sistemas sudaro taisyklės, kuriose apibrėžiami konkretūs produktų gamintojų veiklos ir (arba) finansiniai įpareigojimai, kuriais gamintojo atsakomybė išplečiama ir taikoma vartotojų nebenaudojamo produkto gyvavimo ciklo etapuose. Valstybės narės nustato tokias sistemas, taikytinas bent pakuotėms, kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnio 1 punkte, elektros ir elektroninei įrangai, kaip apibrėžta Direktyvos 2012/19/ES 3 straipsnio 1 dalies a punkte, baterijoms ir akumuliatoriams, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/66/EB 3 straipsnio 1 punkte, ir netinkamoms eksploatuoti transporto priemonėms, kaip apibrėžta Direktyvos 2000/53/EB 2 straipsnio 2 punkte.

Pakeitimas    122

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

2.  Valstybės narės gali imtis tinkamų priemonių, skatinančių taip projektuoti produktus, kad būtų mažinamas poveikis aplinkai ir atliekų susidarymas produktų gamybos ir vėlesnio naudojimo metu ir kad būtų užtikrinama, jog atliekomis tapusių produktų naudojimas bei šalinimas būtų vykdomas pagal 4 ir 13 straipsnius.

2.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, skatinančių gamintojus tobulinti produktų ir produktų sudedamųjų dalių projektavimą, kad būtų didinamas išteklių naudojimo efektyvumas, mažinamas poveikis aplinkai ir atliekų susidarymas produktų gamybos ir vėlesnio naudojimo metu ir kad būtų užtikrinama, jog atliekomis tapusių produktų naudojimas bei šalinimas būtų vykdomas pagal 4 ir 13 straipsnius.“;

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokios priemonės, be kita ko, gali apimti produktų, kurie tinka daugkartiniam naudojimui, kurie yra techniškai patvarūs ir kuriuos, kai jie tampa atliekomis, galima parengti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti, kūrimą, gamybą ir pateikimą rinkai, taip sudarant sąlygas tinkamai įgyvendinti atliekų hierarchiją. Nustatant priemones atsižvelgiama į produktų poveikį per visą jų gyvavimo ciklą.

Tokios priemonės apima produktų ir medžiagų, kurie tinka daugkartiniam naudojimui, kurie yra techniškai patvarūs, lengvai pataisomi ir kuriuos, kai jie tampa atliekomis ir parengiami pakartotiniam naudojimui ar perdirbami, galima pateikti rinkai, kūrimą, gamybą ir pateikimą rinkai, taip sudarant sąlygas tinkamai įgyvendinti atliekų hierarchiją. Nustatant priemones atsižvelgiama į produktų poveikį per visą jų gyvavimo ciklą, įskaitant galimybes juos ne kartą perdirbti, kai tinkama, ir atliekų hierarchiją.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įterpiama ši dalis:

 

„2a.   Valstybės narės Komisijai praneša apie pagal 1 ir 2 dalis priimtas priemones ne vėliau kaip [prašom įrašyti datą: trisdešimt šeši mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir po to kas trejus metus. Komisija šiuos gautus pranešimus paskelbia.“;

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto b b papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bb)  4 dalis pakeičiama taip:

4.   Didesnė gamintojo atsakomybė taikoma nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalyje numatytos atsakomybės už atliekų tvarkymą ir nedarant poveikio galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių specifinius atliekų srautus ar produktus, taikymui.

4.   Didesnė gamintojo atsakomybė taikoma nepažeidžiant 15 straipsnio 1 dalyje numatytos atsakomybės už atliekų tvarkymą. 8 ir 8a straipsnių nuostatos nedaro poveikio kituose Sąjungos teisės aktuose išdėstytų didesnės gamintojo atsakomybės nuostatų taikymui.“;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija organizuoja informacijos mainus tarp valstybių narių ir subjektų, susijusių su gamintojų atsakomybės schemomis, dėl praktinio 8a priede nustatytų reikalavimų įgyvendinimo ir geriausių būdų, kaip užtikrinti tinkamą didesnės gamintojo atsakomybės sistemų valdymą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Tai, be kita ko, apima keitimąsi informacija apie gamintojo atsakomybės organizacijų organizacinius aspektus ir stebėseną, atliekų tvarkymo subjektų atranką ir šiukšlių prevenciją. Komisija skelbia informacijos mainų rezultatus.

5.  Ne vėliau kaip ... [prašom įrašyti datą: šeši mėnesiai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija įdiegia platformą, skirtą informacijos mainams tarp valstybių narių, pilietinės visuomenės organizacijų, regioninės ir vietos valdžios institucijų ir subjektų, susijusių su gamintojų atsakomybės sistemomis, dėl praktinio 8a straipsnyje nustatytų reikalavimų įgyvendinimo ir geriausių būdų, kaip užtikrinti tinkamą didesnės gamintojo atsakomybės sistemų valdymą, tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Tai, be kita ko, apima keitimąsi informacija apie gamintojo atsakomybės organizacijų organizacinius aspektus ir stebėseną, suderintų 8a straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių įnašų kriterijų rengimą, atliekų tvarkymo subjektų atranką ir atliekų susidarymo bei šiukšlių prevenciją. Komisija skelbia informacijos mainų rezultatus ir gali pateikti gaires dėl atitinkamų aspektų.

 

Ne vėliau kaip ... [prašom įrašyti datą: 12 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija, remdamasi atliktu tyrimu ir atsižvelgdama į platformos pateiktą informaciją, priima gaires dėl 8a straipsnio 4 dalies b punkte nurodytų finansinių įnašų nustatymo. Siekiant užtikrinti darną bendrojoje rinkoje, Komisija pagal 38a straipsnį gali priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatomi suderinti kriterijai, kuriuos valstybės narės taiko nustatydamos 8a straipsnio 4 dalies b punkte nurodytus finansinius įnašus.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrieji didesnės gamintojo atsakomybės sistemos reikalavimai

Bendrieji būtiniausi didesnės gamintojo atsakomybės sistemos reikalavimai

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  aiškiai apibrėžtos Sąjungos rinkai prekes teikiančių produktų gamintojų , jų vardu didesnės gamintojo atsakomybės sistemas įgyvendinančių organizacijų, privačiųjų arba viešųjų atliekų tvarkymo subjektų, vietos valdžios institucijų ir, prireikus, pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų funkcijos ir atsakomybė;

  aiškiai apibrėžtos visų susijusių subjektų, be kita ko, Sąjungos rinkai prekes teikiančių produktų gamintojų, jų vardu, taikant kolektyvinės atsakomybės sistemas, didesnės gamintojo atsakomybės sistemas įgyvendinančių organizacijų, privačiųjų arba viešųjų atliekų tvarkymo subjektų, platintojų, regioninės ir vietos valdžios institucijų ir, prireikus, pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklų, socialinės ekonomikos įmonių ir pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų funkcijos ir atsakomybė;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  nustatyti išmatuojami atliekų tvarkymo tikslai pagal atliekų hierarchiją, kuriais siekiama įgyvendinti bent kiekybinius sistemai taikomus tikslus, nustatytus šioje direktyvoje, Direktyvoje 94/62/EB, Direktyvoje 2000/53/EB, Direktyvoje 2006/66/EB ir Direktyvoje 2012/19/ES;

  nustatyti išmatuojami atliekų mažinimo tikslai ir atliekų tvarkymo tikslai pagal atliekų hierarchiją, kuriais siekiama įgyvendinti bent kiekybinius sistemai taikomus tikslus, nustatytus šioje direktyvoje, Direktyvoje 94/62/EB, Direktyvoje 2000/53/EB, Direktyvoje 2006/66/EB ir Direktyvoje 2012/19/ES;

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  nustatyta ataskaitų teikimo sistema, skirta duomenims apie gamintojų, kuriems taikoma didesnės gamintojo atsakomybės sistema, Sąjungos rinkai pateiktus produktus rinkti. Šiems produktams tapus atliekomis, užtikrinama, kad šioje sistemoje būtų registruojami duomenys apie tų atliekų surinkimą ir apdorojimą ir, prireikus, būtų konkrečiai nurodomi tų atliekinių medžiagų srautai;

  nustatyta ataskaitų teikimo sistema, skirta patikimiems ir tiksliems duomenims apie gamintojų, kuriems taikoma didesnės gamintojo atsakomybės sistema, Sąjungos rinkai pateiktus produktus rinkti. Šiems produktams tapus atliekomis, užtikrinama, kad šioje sistemoje būtų registruojami patikimi ir tikslūs duomenys apie tų atliekų surinkimą ir apdorojimą ir, prireikus, būtų konkrečiai nurodomi tų atliekinių medžiagų srautai;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 1 dalies 4 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  taip pat užtikrinama, kad produktų gamintojams, taip pat ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms, būtų sudarytos vienodos sąlygos ir jie nebūtų diskriminuojami.

  taip pat užtikrinama, kad produktų gamintojams, surinkimo, vežimo ir tvarkymo paslaugų teikėjams, taip pat ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms, būtų sudarytos vienodos sąlygos ir jie nebūtų diskriminuojami.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog atliekų turėtojai, kuriems taikomos pagal 8 straipsnio 1 dalį nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, būtų informuoti apie esamas atliekų surinkimo sistemas ir šiukšlių prevenciją. Valstybės narės taip pat imasi atitinkamų priemonių – ekonominių iniciatyvų ar reguliavimo nuostatų, – kad atliekų turėtojus paskatintų dalyvauti įvairiose įdiegtose atskiro atliekų surinkimo sistemose.

2.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog atliekų turėtojai, kuriems taikomos pagal 8 straipsnio 1 dalį nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, būtų informuoti apie esamas grąžinimo sistemas, pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklus, pripažintus parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojus, atliekų surinkimo sistemas ir šiukšlių prevenciją. Valstybės narės taip pat imasi atitinkamų priemonių – ekonominių iniciatyvų ar reguliavimo nuostatų, – kad atliekų turėtojus paskatintų prisiimti atsakomybę už tai, kad jų atliekos patektų į įvairias įdiegtas atskiro atliekų surinkimo sistemas.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 3 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  būtų aiškiai apsibrėžusios geografinę aprėptį ir su kokiais produktais bei medžiagomis jos dirba;

a)  būtų aiškiai apsibrėžusios geografinę aprėptį ir su kokiais produktais bei medžiagomis jos dirba, atsižvelgiant į pardavimo teritoriją ir neapsiribojant tik tokiomis teritorijomis, kuriose atliekų rinkimas ir tvarkymas yra pelningas;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  turėtų reikiamas veiklos ir finansines priemones didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimams įgyvendinti;

b)  turėtų reikiamas veiklos ir (arba) finansines priemones didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimams įgyvendinti;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 3 dalies d punkto 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  gamintojų sumokėtus finansinius įnašus;

  taikant kolektyvinės atsakomybės sistemas, gamintojų sumokėtus finansinius įnašus už parduotą vienetą arba už rinkai pateiktų produktų toną;

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 3 dalies d punkto 3 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  atliekų tvarkymo subjektų atrankos tvarką.

  taikant kolektyvinės atsakomybės sistemas, atliekų tvarkymo subjektų atrankos tvarką;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 3 dalies d punkto 3 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-  1 dalies antroje įtraukoje nurodytų atliekų mažinimo tikslų ir atliekų tvarkymo tikslų įgyvendinimo pažangą.

Pastaba. Šios dalies d punkto pirma ir trečia įtraukos lieka tokios kaip Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jeigu organizacijos įsteigtos tam, kad būtų įgyvendinta kolektyvinės didesnės gamintojo atsakomybės sistema, valstybės narės užtikrina, kad dabartiniai ar būsimi šių organizacijų rangovai negalėtų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai būti tų organizacijų nariai ar savininkai.

Pagrindimas

Vien tik nurodymas „aiškiai“ priskirti atsakomybę, kaip reikalaujama pasiūlymo dėl direktyvos dėl atliekų tvarkymo 8a straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje, duoda mažai naudos. Juo neužkertamas kelias aplinkosaugos ir ekonominiu požiūriu nenaudingiems interesų konfliktams ir konkurencijos iškraipymui didesnės gamintojo atsakomybės sistemose. Tokios aplinkybės, kurios nėra nei atsitiktinės, nei retos, paprasčiausiai atspindi įtakingų rinkos dalyvių ekonominius interesus ir lemia pernelyg dideles gamintojų išlaidas, kenkia konkurencijai atliekų rinkose ir netgi daro neigiamą poveikį perdirbimui.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  apimtų visas Sąjungos rinkai pateikiamų produktų atliekų tvarkymo išlaidas, įskaitant visas šias išlaidas:

a)  apimtų visas šias Sąjungos rinkai pateikiamų produktų atliekų tvarkymo išlaidas:

  atskiro surinkimo, rūšiavimo ir apdorojimo operacijų, reikalingų 1 dalies antroje įtraukoje nurodytiems atliekų tvarkymo tikslams pasiekti, išlaidas, apskaičiuojamas atsižvelgiant į pajamas, gautas pakartotinai naudojant produktus arba pardavus iš tų produktų gautas antrines žaliavas;

 

  atskiro surinkimo, rūšiavimo, vežimo ir apdorojimo operacijų, reikalingų siekiant užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, išlaidas, apskaičiuojamas atsižvelgiant į pajamas, gautas pakartotinai naudojant produktus arba pardavus iš tų produktų gautas antrines žaliavas;

 

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 4 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  būtų moduliuojami remiantis realiomis pavienio produkto arba panašių produktų grupių gyvavimo ciklo pabaigos sąnaudomis, visų pirma atsižvelgiant į galimybes juos pakartotinai naudoti arba perdirbti;

b)  taikant kolektyvinės atsakomybės sistemas, būtų moduliuojami remiantis realiomis pavienio produkto arba panašių produktų grupių gyvavimo ciklo pabaigos sąnaudomis, visų pirma atsižvelgiant į jų patvarumą, galimybes juos sutaisyti, pakartotinai naudoti arba perdirbti ir į tai, ar esama pavojingų medžiagų, taip laikantis gyvavimo ciklo požiūrio ir atitinkamų Sąjungos teisės aktų reikalavimų ir, kai esama suderintų kriterijų, remiantis tais kriterijais, kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas;

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 4 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  būtų grindžiami suteiktų paslaugų optimizuotomis sąnaudomis tais atvejais, kai viešieji atliekų tvarkymo subjektai yra atsakingi už didesnės gamintojo atsakomybės sistemos veiklos užduočių įgyvendinimą.

c)  būtų grindžiami suteiktų paslaugų optimizuotomis sąnaudomis tais atvejais, kai viešieji atliekų tvarkymo subjektai yra atsakingi už didesnės gamintojo atsakomybės sistemos veiklos užduočių įgyvendinimą. Optimizuotos paslaugų sąnaudos turi būti skaidrios ir atspindėti viešųjų atliekų tvarkymo subjektų išlaidas, patirtas įgyvendinant didesnės gamintojo atsakomybės sistemos veiklos užduotis.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės sukuria tinkamą stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemą, kad užtikrintų, jog produktų gamintojai įgyvendintų jiems nustatytus didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimus, būtų tinkamai naudojamos finansinės priemonės ir visi su sistemos įgyvendinimu susiję subjektai teiktų patikimus duomenis.

Valstybės narės sukuria tinkamą stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemą, kad užtikrintų, jog produktų gamintojai, įskaitant nuotolinio pardavimo atvejus, įgyvendintų jiems nustatytus didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimus, būtų tinkamai naudojamos finansinės priemonės ir visi su sistemos įgyvendinimu susiję subjektai teiktų patikimus duomenis.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei valstybės narės teritorijoje didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimus gamintojų vardu įgyvendina daug organizacijų, valstybė narė įsteigia nepriklausomą instituciją, kuri prižiūri didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimų įgyvendinimą.

Valstybės narės paskiria arba įsteigia nepriklausomą instituciją, kuri prižiūri didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimų įgyvendinimą ir visų pirma tikrina, ar didesnės gamintojų atsakomybės organizacijos laikosi šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės sukuria diskusijų forumą, kad užtikrintų reguliarų dialogą tarp suinteresuotųjų subjektų, susijusių su didesnės gamintojo atsakomybės sistemos įgyvendinimu, įskaitant privačiuosius ar viešuosius atliekų tvarkymo subjektus, vietos valdžios institucijas ir, prireikus, pripažintus parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojus.

6.  Valstybės narės paskiria arba sukuria diskusijų forumą, kad užtikrintų reguliarų dialogą tarp visų suinteresuotųjų subjektų, susijusių su didesnės gamintojo atsakomybės sistemos įgyvendinimu, įskaitant gamintojus ir platintojus, privačiuosius ar viešuosius atliekų tvarkymo subjektus, socialinės ekonomikos subjektus, vietos valdžios institucijas, pilietinės visuomenės organizacijas ir, prireikus, pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklus bei pripažintus parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojus.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„-1.   Kad prisidėtų prie atliekų prevencijos, valstybės narės siekia bent šių tikslų:

 

a)  gerokai sumažinti susidarančių atliekų kiekį;

 

b)  atsieti atliekų susidarymą nuo ekonomikos augimo;

 

c)   palaipsniui pakeisti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 57 straipsnyje, jeigu esama tinkamų, ekonominiu ir technologiniu požiūriu perspektyvių kitų medžiagų ar technologijų;

 

d)  iki 2025 m. pasiekti Sąjungos maisto atliekų sumažinimo 30 proc. tikslą ir iki 2030 m. pasiekti Sąjungos maisto atliekų sumažinimo 50 proc., palyginti su 2014 m., tikslą;

 

e)  iki 2025 m. pasiekti Sąjungos į jūrą išmetamų šiukšlių kiekio sumažinimo 30 proc. tikslą ir iki 2030 m. pasiekti Sąjungos į jūrą išmetamų šiukšlių kiekio sumažinimo 50 proc., palyginti su 2014 m., tikslą.“;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės imasi atliekų susidarymo prevencijos priemonių. Šiomis priemonėmis turi būti:

1.  Kad pasiektų -1 dalyje nustatytus tikslus, valstybės narės imasi bent šių priemonių:

  skatinama naudoti produktus, kuriems tausiai naudojami ištekliai, kurie yra patvarūs, tinkami taisyti ir perdirbti;

  skatina ir remia tvarius gamybos ir vartojimo modelius ir produktų, kuriems tausiai naudojami ištekliai, kurie yra patvarūs, lengvai pasidalijami, tinkami pakartotinai naudoti, taisyti ir perdirbti, naudojimą;

 

  atgraso nuo suplanuoto nusidėvėjimo produktų pateikimo rinkai;

  išsiaiškinama, kurie produktai yra pagrindiniai Sąjungos ekonomikai labai svarbių žaliavų, kurių tiekimas siejamas su didele rizika, šaltiniai, ir kryptingai siekiama, kad tos medžiagos netaptų atliekomis;

  išsiaiškina, kurie produktai yra pagrindiniai Sąjungos ekonomikai labai svarbių žaliavų, kurių tiekimas siejamas su didele rizika, šaltiniai, ir kryptingai siekia, kad tos medžiagos netaptų atliekomis;

  skatinama kurti pakartotinio naudojimo skatinimo sistemas, visų pirma elektros ir elektroninės įrangos, tekstilės ir baldų;

  skatina ilginti produktų naudojimo trukmę, kai aplinkosaugos požiūriu tai naudinga, ir skatina kurti 9a straipsnyje nurodytas produktų taisymo, pakartotinio naudojimo, pakartotinės gamybos ir atnaujinimo veiklą propaguojančias sistemas;

  mažinamas su pramonine gamyba, mineralinių išteklių gavyba ir statyba bei griovimu susijusių procesų atliekų kiekis atsižvelgiant į geriausias turimas technologijas (geriausius prieinamus gamybos būdus);

  mažina su pramonine gamyba, nepramonine gamyba, mineralinių išteklių gavyba ir statyba bei griovimu, taip pat su prekyba ir paslaugomis susijusių procesų atliekų kiekį, be kita ko, taikydamos tokias priemones kaip prieš griovimo darbus atliekamas auditas, atsižvelgdamos į geriausias turimas technologijas ir geriausius būdus;

  mažinamas pirminės gamybos, apdorojimo ir perdirbimo, mažmeninės prekybos ir kitokio maisto skirstymo etapuose, taip pat restoranuose, maitinimo paslaugų įmonėse ir namų ūkiuose susidarančių maisto atliekų kiekis.

  mažina bendrą susidarantį maisto atliekų kiekį;

 

  mažina maisto nuostolius visoje tiekimo grandinėje, įskaitant pirminę gamybą, vežimą ir sandėliavimą;

 

  nustato, kurie produktai yra pagrindiniai šiukšlinimo gamtoje šaltiniai, įskaitant jūrų aplinką, imasi priemonių, siekdamos sumažinti šiukšlinimą iš šių šaltinių, ir taip vykdo šiukšlinimo prevenciją;

 

  užtikrina, kad informacija apie labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas iš tiekimo grandinės būtų perduota vartotojams ir atliekų tvarkymo subjektams;

 

  rengia ir remia informacines kampanijas, kuriomis siekiama padidinti informuotumą su atliekų prevencija ir šiukšlinimu susijusiais klausimais.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Valstybės narės stebi ir vertina atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimą. Tuo tikslu jos nustato tinkamus kiekybinius ir kokybinius rodiklius ir tikslus, visų pirma vienam gyventojui tenkantį pašalinamų arba energijai gauti panaudojamų komunalinių atliekų kiekį.

2.  Valstybės narės stebi ir vertina atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimą. Tuo tikslu jos nustato tinkamus kiekybinius ir kokybinius rodiklius ir tikslus, visų pirma vienam gyventojui tenkantį susidarančių komunalinių atliekų kiekį ir pašalinamų arba energijai gauti panaudojamų komunalinių atliekų kiekį.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija pagal 38a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatomi rodikliai, skirti atliekų susidarymo mažinimo ir šio straipsnio 1 dalyje išvardytų atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimo pažangai matuoti. Tie deleguotieji aktai priimami ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Valstybės narės stebi ir vertina savo maisto atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimą matuodamos maisto atliekų kiekį pagal metodikas, nustatytas remiantis 4 dalimi.

3.  Valstybės narės stebi ir vertina savo maisto atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimą matuodamos maisto atliekų kiekį pagal bendrą metodiką. Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija pagal 38a straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo papildoma ši direktyva ir nustatoma maisto atliekų kiekio vienodo matavimo metodika, įskaitant būtinuosius kokybės reikalavimus. Nustatant tą metodiką, atsižvelgiama į atliekų prevencijos priemones, kuriomis įgyvendinamas maisto dovanojimas, ar kitus būdus neleisti maistui tapti atliekomis.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės stebi ir vertina savo į jūrą išmetamų dėl veiklos sausumoje atsirandančių šiukšlių prevencijos priemonių įgyvendinimą, matuodamos į jūrą išmetamų dėl veiklos sausumoje atsirandančių šiukšlių kiekius pagal bendrą metodiką. Ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. Komisija pagal 38a straipsnį priima deleguotąjį aktą, kuriuo nustatoma į jūrą išmetamų dėl veiklos sausumoje atsirandančių šiukšlių kiekio vienodo matavimo metodika, įskaitant būtinuosius kokybės reikalavimus.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija išnagrinėja galimybę nustatyti Sąjungos lygmens atliekų prevencijos tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2025 ir 2030 m., remiantis bendru rodikliu, kuris apskaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą susidarančių komunalinių atliekų kiekį vienam gyventojui. Tuo tikslu Komisija parengia ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir juos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi rodikliai, skirti bendrai atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimo pažangai matuoti. Siekiant užtikrinti, kad maisto atliekų kiekis būtų matuojamas vienodai, Komisija priima įgyvendinimo aktą, kuriuo nustatoma bendra metodika, įskaitant būtiniausius kokybės reikalavimus. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Išbraukta.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Europos aplinkos agentūra kasmet paskelbia ataskaitą, kurioje apibūdinama kiekvienos valstybės narės ir visos Sąjungos atliekų susidarymo prevencijos pažanga, įskaitant atliekų susidarymo atsiejimo nuo ekonomikos augimo ir perėjimo prie žiedinės ekonomikos srityje.“;

Išbraukta.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

9 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„9a straipsnis

 

Pakartotinis naudojimas

 

1.   Valstybės narės skatina kurti sistemas, propaguojančias pakartotinio naudojimo veiklą ir produktų naudojimo trukmės ilginimą, jeigu nekyla pavojaus produktų kokybei ir saugai.

 

2.  Valstybės narės imasi priemonių, kuriomis skatina pakartotinai naudoti produktus, o ypač tuos, kuriuose didesni labai svarbių žaliavų kiekiai. Šios priemonės gali apimti pripažintų pakartotinio naudojimo tinklų, užstato ir supirkimo sistemų, daugkartinio naudojimo taros sistemų skatinimą, diegimą ir paramą jiems, taip pat paskatas pakartotinai pagaminti, atnaujinti ir perdaryti produktus.

 

Valstybės narės naudojasi ekonominėmis priemonėmis ir gali nustatyti kiekybinius tikslus.

 

3.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos sudaryti sąlygas, kad parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojai galėtų naudotis instrukcijų vadovais, atsarginėmis dalimis, technine informacija ir bet kokia kita priemone, įranga ar programine įranga, reikalingomis siekiant parengti produktus pakartotiniam naudojimui, nepažeidžiant intelektinės nuosavybės teisių.“;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

9 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b) įterpiamas šis straipsnis:

 

„9b straipsnis

 

Dalijimosi platformos

 

1. Komisija aktyviai skatina dalijimosi platformas kaip verslo modelį. Ji užtikrina stiprias šių platformų ir naujų dalijimosi ekonomikos gairių sąsajas ir išnagrinėja visas priemones, kuriomis būtų galima teikti joms paskatas, įskaitant didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, viešuosius pirkimus ir ekologinį projektavimą.

 

2. Valstybės narės skatina kurti sistemas, propaguojančias dalijimosi platformas visuose sektoriuose.“;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama labiau sustiprinti Komisijos siūlomas nuostatas. Dalijimasis produktais kaip paslauga yra, ko gero, didžiausias galimybes padidinti išteklių naudojimo efektyvumą teikiantis verslo modelis. Nors kai kurios dalijimosi platformos jau yra konkurencingos, nes taikomos pažangios interneto technologijos, jos apskritai galėtų labiau plėtotis, jeigu būtų valdžios institucijų teikiamų paskatų.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 c punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

10 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9c)  10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.   Prireikus tam, kad būtų laikomasi 1 dalies, ir siekiant palengvinti ar pagerinti naudojimą, atliekos surenkamos atskirai, jei tai įmanoma techniniu, aplinkos apsaugos ir ekonominiu aspektais, ir nemaišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis, turinčiomis kitokias savybes.

2.  Tam, kad būtų laikomasi 1 dalies, ir siekiant palengvinti ar pagerinti naudojimą, atliekos surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis, turinčiomis kitokias savybes.

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, valstybės narės gali neįtraukti retai apgyvendintų vietovių, jei įrodoma, kad atskiras surinkimas neužtikrina aplinkosaugos požiūriu geriausio bendro rezultato, atsižvelgiant į gyvavimo ciklo principą.

 

Apie savo ketinimą pasinaudoti šia leidžiančia nukrypti nuostata valstybės narės praneša Komisijai. Komisija, atsižvelgdama į šios direktyvos tikslus, peržiūri pranešimą ir įvertina, ar leidžiančios nukrypti nuostatos taikymas yra pagrįstas. Jei Komisija nepateikia prieštaravimų per devynis mėnesius nuo pranešimo dienos, laikoma, kad leidžiama taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą. Jei Komisija pareiškia prieštaravimų, ji priima sprendimą ir apie tai informuoja valstybę narę.“;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 d punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9d)  10 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„2a.    Valstybės narės imasi priemonių, kad atliekos, kurios, laikantis 11 straipsnio 1 dalies ir 22 straipsnio, yra surinktos atskirai, nebūtų priimamos deginti deginimo įrenginyje, išskyrus galutines atliekas, likusias išrūšiavus tas atliekas.“;

Pagrindimas

Vadovaujantis 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“ ir Septintąja aplinkosaugos veiksmų programa, turėtų būti nustatytas naudojimosi neperdirbamų atliekų deginimo įrenginiais apribojimas.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 e punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9e)  10 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„2b.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad pavojingos atliekos prireikus būtų nukenksmintos prieš jas panaudojant.“;

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų atkreipti dėmesį į pavojingų atliekų nukenksminimo prieš panaudojant tas atliekas procesus, siekiant užtikrinti, kad perdirbtose atliekose nebūtų žmonių sveikatai ir aplinkai pavojingų medžiagų.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio pavadinimas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  pavadinimas pakeičiamas taip:

Pakartotinis naudojimas ir perdirbimas

„Parengimas pakartotiniam naudojimui ir perdirbimas“;

Pagrindimas

Pakartotinis naudojimas yra procesas, per kurį produktai apdorojami siekiant neleisti susidaryti atliekoms; todėl jis turi būti laikomas specialia atliekų prevencijos priemone. O parengimas pakartotiniam naudojimui yra atliekų panaudojimo procesas.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad paskatintų atliekas rengti pakartotiniam naudojimui, visų pirma skatindamos kurti pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklus bei juos remdamos ir sudarydamos jiems geresnes sąlygas naudotis atliekų surinkimo punktais, taip pat skatindamos taikyti ekonomines priemones, viešųjų pirkimų kriterijus, kelti kiekybinius tikslus ar naudoti kitas priemones.

1.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad paskatintų atliekas rengti pakartotiniam naudojimui, be kita ko, sudaro palankesnes sąlygas kurti ir pripažinti pakartotinio naudojimo veiklos vykdytojus ir tinklus, visų pirma tuos, kurie veikia kaip socialinės ekonomikos įmonės, sudaro tokiems pripažintiems veiklos vykdytojams ir tinklams geresnes sąlygas naudotis atliekų surinkimo punktais, taip pat propaguoja ekonomines priemones, viešųjų pirkimų kriterijus, kiekybinius tikslus ar kitas priemones.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad paskatintų labai kokybišką perdirbimą ir tuo tikslu įdiegia atskiro surinkimo sistemas, jei tai įmanoma techniniu, aplinkos ir ekonominiu atžvilgiu ir tinkama siekiant laikytis atitinkamų perdirbimo sektorių būtinųjų kokybės standartų ir įgyvendinant 2 dalyje nustatytus tikslus.“;

Valstybės narės imasi priemonių, kad paskatintų labai kokybišką perdirbimą ir tuo tikslu įdiegia atskiro surinkimo sistemas, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalyje, siekiant laikytis atitinkamų perdirbimo sektorių būtinųjų kokybės standartų.“;

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  1 dalyje įterpiama ši pastraipa:

 

„Valstybės narės naudojasi reguliavimo ir ekonominėmis priemonėmis, siekdamos skatinti antrinių žaliavų naudojimą.“;

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto -a b papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 1 dalies 2 b pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) 1 dalyje įterpiama ši pastraipa:

 

„Valstybės narės imasi priemonių, kuriomis skatinamas kokybiškas mišrių atliekų rūšiavimas.“;

Pagrindimas

Nors perdirbti tinkamos medžiagos renkamos atskirai, daug jų dėl infrastruktūros stokos retai apgyvendintose vietovėse, namų ūkiuose daromų su rūšiavimu susijusių klaidų ar kokių nors kitų priežasčių galiausiai vis tiek patenka į mišrias atliekas. Kokybiškai perdirbant, visų pirma taikant optinio rūšiavimo metodą, nuo galutinių atliekų galima atskirti daug medžiagų, kurios vėliau gali būti perdirbamos ir naudojamos kaip antrinės žaliavos.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto -a c papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ac)  1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Laikantis 10 straipsnio 2 dalies, iki 2015 m. atskiros surinkimo sistemos sukuriamos bent: popieriui, metalui, plastikui ir stiklui.“

„Laikantis 10 straipsnio 2 dalies, iki 2015 m. atskiros surinkimo sistemos sukuriamos bent: popieriui, metalui, plastikui ir stiklui. Be to, valstybės narės iki 2020 m. įdiegia privalomo atskiro tekstilės gaminių surinkimo sistemas.;

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės imasi priemonių, kad paskatintų statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo sistemas, visų pirma bent medienos, užpildų, metalo, stiklo ir gipso.

Valstybės narės imasi priemonių, kad užtikrintų, kad būtų taikomos statybos ir griovimo atliekų rūšiavimo sistemos, visų pirma bent: medienos, mineralinių frakcijų (betono, plytų, plytelių ir keramikos), metalo, plastiko, gipso, stiklo ir tinko. Valstybės narės gali naudotis IVa priede išvardytomis priemonėmis.

 

Valstybės narės skatina prieš griovimo darbus atlikti auditą, siekiant kuo labiau sumažinti teršalų ar kitų nepageidaujamų medžiagų kiekį statybos ir griovimo atliekose ir taip prisidėti prie kokybiško perdirbimo.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 1 dalies 4 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  1 dalyje įterpiama ši pastraipa:

 

„Valstybės narės imasi priemonių, kad būtų propaguojamos komercinės ir pramoninės veiklos atliekų rūšiavimo sistemos, taikomos bent: metalui, plastikui, popieriui ir kartonui, biologinėms atliekoms, stiklui ir medienai.“;

Pagrindimas

Komercinės ir pramoninės veiklos atliekų srautas yra vienas didžiausių. Valstybės narės taip pat turėtų imtis priemonių, susijusių su komercinės ir pramoninės veiklos atliekų rūšiavimu, kad būtų skatinama šias atliekas perdirbti.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto b b papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

bb)  2 dalies įžanga pakeičiama taip:

Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos tikslus ir sukurti Europos atliekas perdirbančią visuomenę, kurioje labai efektyviai naudojami ištekliai, valstybės narės imasi priemonių, būtinų pasiekti, kad:

Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos tikslus ir sukurti Europos žiedinę ekonomiką, kurioje labai efektyviai naudojami ištekliai, valstybės narės imasi priemonių, būtinų pasiekti, kad:“;

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto d papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)   komunalinių atliekų, kurios parengiamos pakartotiniam naudojimui ir perdirbamos, kiekis iki 2025 m. būtų padidintas bent iki 60 proc. (pagal svorį);

c)   komunalinių atliekų, kurios parengiamos pakartotiniam naudojimui ir perdirbamos, kiekis iki 2025 m. būtų padidintas bent iki 60 proc. (pagal svorį), įskaitant tai, kad mažiausiai 3 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų turi būti parengtos pakartotiniam naudojimui;

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto d papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  komunalinių atliekų, kurios parengiamos pakartotiniam naudojimui ir perdirbamos, kiekis iki 2030 m. būtų padidintas bent iki 65 proc. (pagal svorį).

d)   komunalinių atliekų, kurios parengiamos pakartotiniam naudojimui ir perdirbamos, kiekis iki 2030 m. būtų padidintas bent iki 70 proc. (pagal svorį), įskaitant tai, kad mažiausiai 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų turi būti parengtos pakartotiniam naudojimui;

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto e papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Estijai, Graikijai, Kroatijai, Latvijai, Maltai, Rumunijai ir Slovakijai 2 dalies c ir d punktuose nurodytų tikslų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas dar penkeriais metais. Apie savo ketinimą pasinaudoti šia nuostata valstybė narė informuoja Komisiją ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki 2 dalies c ir d punktuose nustatytų terminų. Jei įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas, valstybė narė deda visas pastangas, kad padidintų pakartotiniam naudojimui parengiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį bent 50 proc. ir 60 proc. (pagal svorį) atitinkamai iki 2025 ir 2030 m.

3.  Valstybė narė gali prašyti pratęsti laikotarpį, per kurį turi būti pasiektas 2 dalies c punkte nurodytas tikslas, penkeriais metais, jeigu ji tenkina šias sąlygas:

 

a)   2013 m. ji yra parengusi pakartotiniam naudojimui ir perdirbusi mažiau kaip 20 proc. savo komunalinių atliekų ir

 

b)  ji nėra įtraukta į valstybių narių, kuriose esama rizikos iki 2025 m. nepasiekti 11b straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto bent 50 proc. jų komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslo, sąrašą.

 

Valstybė narė pateikia prašymą Komisijai dėl tokio pratęsimo ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki 2 dalies c punkte nustatyto termino, tačiau ne anksčiau nei bus paskelbta 11b straipsnyje nurodyta ataskaita dėl šioje dalyje nustatyto tikslo įgyvendinimo pažangos.

Pagrindimas

Valstybės narės, kurios 2013 m. perdirbo mažiau nei 20 proc. atliekų, gali pateikti prašymą Komisijai dėl papildomų penkerių metų, kad galėtų įgyvendinti įvairius ES lygmeniu nustatytus perdirbimo tikslus. Tačiau tai nereiškia, kad nustatomi nauji specialūs tikslai, kitokie nei kitose valstybėse narėse, o tik atidedamas įgyvendinimo terminas, jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto e papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kartu su pranešimu pateikiamas įgyvendinimo planas, kuriame išdėstomos priemonės, būtinos tikslams įgyvendinti iki naujojo termino. Plane taip pat pateikiamas išsamus siūlomų priemonių įgyvendinimo grafikas ir numatomo jų poveikio vertinimas.

Kartu su prašymu dėl pratęsimo pateikiamas įgyvendinimo planas, kuriame išdėstomos priemonės, būtinos tikslams įgyvendinti iki naujojo termino. Planas parengiamas remiantis esamų atliekų tvarkymo planų vertinimu ir jame taip pat pateikiamas išsamus siūlomų priemonių įgyvendinimo grafikas ir numatomo jų poveikio vertinimas.

 

Be to, trečioje pastraipoje nurodytas planas turi atitikti bent šiuos reikalavimus:

 

a)   jame numatomos atitinkamos ekonominės priemonės, kuriomis skatinama taikyti atliekų hierarchiją, kaip nurodyta šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje;

 

b)   jame parodoma, kad struktūriniai ir sanglaudos fondai ir kitos priemonės bus naudojami našiai ir efektyviai, t. y. parodoma, kad bus daromos ilgalaikės investicijos, kuriomis bus finansuojamas atliekų tvarkymo infrastruktūrų, reikalingų atitinkamiems tikslams pasiekti, vystymas;

 

c)   juo užtikrinama statistinių duomenų kokybė ir jame pateikiamos aiškios atliekų tvarkymo pajėgumų ir atotrūkio nuo šios direktyvos 11 straipsnio 2 dalyje, Direktyvos 94/62/EB 6 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvos 1999/31/EB 5 straipsnio 2a, 2b ir 2c dalyse nustatytų tikslų prognozės;

 

d)  jame nustatyta atliekų prevencijos programa, kaip nurodyta šios direktyvos 29 straipsnyje.

 

Komisija įvertina, ar laikomasi ketvirtos pastraipos a–d punktuose nustatytų reikalavimų. Jei Komisija per penkis mėnesius nuo pateikto plano gavimo dienos nepareiškia prieštaravimų, pratęsimo prašymas laikomas patenkintu.

 

Jei Komisija pareiškia prieštaravimų, ji iš atitinkamos valstybės narės reikalauja per du mėnesius nuo tų prieštaravimų gavimo dienos pateikti patikslintą planą.

 

Komisija įvertina patikslintą planą per du mėnesius nuo jo gavimo dienos ir raštu praneša apie pratęsimo prašymo patenkinimą arba atmetimą. Jei per šį laikotarpį Komisija sprendimo nepriima, pratęsimo prašymas laikomas patenkintu.

 

Komisija praneša Europos Parlamentui ir Tarybai apie savo sprendimų išvadas per du mėnesius nuo tų sprendimų priėmimo dienos.

 

Jeigu suteikiamas leidimas pratęsti įgyvendinimo laikotarpį, kaip nurodyta pirmoje pastraipoje, bet valstybė narė 2025 m. neparengia pakartotiniam naudojimui ir neperdirba bent 50 proc. savo komunalinių atliekų, laikoma, kad tas leidimas pratęsti laikotarpį yra savaime panaikinamas.

Pagrindimas

Valstybės narės, kurios, remiantis Eurostato duomenimis, 2013 m. perdirbo mažiau nei 20 proc. savo komunalinių atliekų, gali pateikti prašymą Komisijai dėl papildomų penkerių metų, kad galėtų pasiekti 2025 m. ir 2030 m. nustatytus parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus. Kad joms būtų taikomos šios išimtys, atitinkamos valstybės narės turėtų pateikti įgyvendinimo planą, kurį Komisija įvertina pagal konkrečius kriterijus, ir pasiekti tarpinius parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto e papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.   Valstybė narė gali prašyti pratęsti laikotarpį, per kurį turi būti pasiektas 2 dalies d punkte nurodytas tikslas, penkeriais metais, jeigu ji tenkina šias sąlygas:

 

a)   ji atitinka 3 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytas sąlygas ir

 

b)   ji nėra įtraukta į valstybių narių, kuriose esama rizikos iki 2030 m. nepasiekti 11b straipsnio 2 dalies b punkte nustatyto bent 60 proc. jų komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslo, sąrašą.

 

Norėdama paprašyti, kad laikotarpis būtų pratęstas pagal šio straipsnio pirmą pastraipą, valstybė narė pateikia prašymą Komisijai pagal šio straipsnio 3 dalį ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki šio straipsnio 2 dalies d punkte nustatyto termino, tačiau ne anksčiau nei bus paskelbta 11b straipsnyje nurodyta ataskaita dėl šioje dalyje nustatyto tikslo įgyvendinimo pažangos.

 

Jeigu suteikiamas leidimas pratęsti įgyvendinimo laikotarpį, bet valstybė narė 2030 m. neparengia pakartotiniam naudojimui ir neperdirba bent 60 proc. savo komunalinių atliekų, laikoma, kad tas leidimas pratęsti laikotarpį yra savaime panaikinamas.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto e papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vėliausiai iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija apsvarsto 2 dalies d punkte nustatytą tikslą ketindama jį padidinti ir apsvarsto, ar reikia nustatyti su kitais atliekų srautais susijusius tikslus. Tuo tikslu Europos Parlamentui ir Tarybai nusiunčiama Komisijos ataskaita, jei reikia, su pasiūlymu.

4.   Vėliausiai iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija apsvarsto 2 dalies d punkte nustatytą tikslą ketindama jį padidinti ir apsvarsto geriausius valstybių narių taikomus būdus ir priemones šiam tikslui pasiekti. Tuo tikslu Europos Parlamentui ir Tarybai nusiunčiama Komisijos ataskaita, jei reikia, su pasiūlymu.

Pagrindimas

Į 4a ir 4b dalis įtraukta Komisijai suteikiama galimybė apsvarstyti, ar derėtų nustatyti kitų rūšių, ne komunalinių, atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus. Komisija gali tą padaryti iki 2018 m.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto e papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija išnagrinėja galimybę nustatyti komercinės veiklos atliekų, nepavojingų pramoninės veiklos atliekų ir kitų atliekų srautų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2025 ir 2030 m. Tuo tikslu ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir juos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Komunalinės atliekos sudaro tik 7–10 proc. visų Sąjungoje susidarančių atliekų; todėl, siekiant paskatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, reikia apsvarstyti galimybę nustatyti komercinės ir pramoninės veiklos atliekų tvarkymo tikslus, panašius į nustatytus komunalinių atliekų tvarkymo tikslus.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 punkto e papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 4 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Komisija išnagrinėja galimybę nustatyti statybos ir griovimo atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2025 ir 2030 m. Tuo tikslu ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir juos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Statybos ir griovimo atliekos sudaro apie trečdalį visų Europos Sąjungoje susidarančių atliekų. Todėl Komisija turėtų svarstyti galimybę, neskaitant dabartinių 2020 m. tikslų, nustatyti 2025 ir 2030 m. perdirbimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui tikslus.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Skaičiuojant, ar 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose bei 11 straipsnio 3 dalyje nustatyti tikslai pasiekti,

1.  Skaičiuojant, ar 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose bei 11 straipsnio 3 dalyje nustatyti tikslai pasiekti,

a)  perdirbtų komunalinių atliekų svoris – tai atliekų žaliavų, perduodamų į galutinį perdirbimo procesą, svoris;

a)  perdirbtų komunalinių atliekų svoris – tai atliekų žaliavų, atitinkamais metais perduodamų į galutinį perdirbimo procesą, svoris;

b)  pakartotiniam naudojimui parengtų komunalinių atliekų svoris – tai komunalinių atliekų, kurias regeneravo arba surinko pripažintas parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojas ir su kuriomis atliktos visos reikiamos tikrinimo, valymo ir taisymo operacijos, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti be jokio tolesnio rūšiavimo ar išankstinio apdirbimo;

b)  pakartotiniam naudojimui parengtų komunalinių atliekų svoris – tai komunalinių atliekų, kurias atitinkamais metais regeneravo arba surinko pripažintas parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojas ir su kuriomis atliktos visos reikiamos tikrinimo, valymo ir taisymo operacijos, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti be jokio tolesnio rūšiavimo ar išankstinio apdirbimo, svoris.

c)  valstybės narės gali įtraukti produktus ir sudėtines dalis, kurias pakartotiniam naudojimui parengia pripažinti parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojai arba kurios pakartotiniam naudojimui parengiamos taikant užstato ir supirkimo sistemas. Skaičiuodamos patikslintą pakartotiniam naudojimui parengtų ir perdirbtų komunalinių atliekų procentinę dalį, kuri patikslinama atsižvelgiant į pakartotiniam naudojimui parengtų produktų ir sudėtinių dalių svorį, valstybės narės naudoja patikrintus veiklos vykdytojų pateiktus duomenis ir taiko VI priede pateiktą formulę.

 

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija paprašo Europos standartizacijos organizacijų parengti Europos kokybės standartus, taikomus į galutinio perdirbimo etapą patenkančių atliekų medžiagoms ir antrinėms žaliavoms, ypač plastikui, remiantis geriausiais turimais praktikos pavyzdžiais.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdama užtikrinti, kad 1 dalies b ir c punktų ir VI priedo taikymo sąlygos būtų vienodos, Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais nustato būtinuosius kokybės ir veiklos reikalavimus, taikomus nustatant pripažintus parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojus ir užstato ir supirkimo sistemas, įskaitant konkrečias duomenų rinkimo, patikros ir ataskaitų teikimo taisykles.

2.  Siekdama užtikrinti, kad 1 dalies a ir b punktų taikymo sąlygos būtų vienodos, Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais nustato būtinuosius kokybės ir veiklos reikalavimus, taikomus nustatant pripažintus parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojus, užstato ir supirkimo sistemas ir galutinio perdirbimo veiklos vykdytojus, įskaitant konkrečias duomenų rinkimo, atsekamumo, patikros ir ataskaitų teikimo taisykles.

Pagrindimas

Komisija turėtų nustatyti būtinuosius kokybės ir veiklos reikalavimus, taikomus parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo veiklos vykdytojams, kad būtų užtikrinta, kad antrinės žaliavos atitiktų aukštus kokybės standartus.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, atliekų, su kuriomis atlikta bet kuri rūšiavimo operacija, svoris gali būti deklaruojamas kaip perdirbtų komunalinių atliekų svoris, jeigu:

3.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų saugomi įrašai apie produktų ir medžiagų, išgabenamų iš panaudojimo ar perdirbimo arba parengimo pakartotiniam naudojimui įrenginio (t. y. rezultato), svorį.

a)  tokios atliekos siunčiamos galutinai perdirbti;

 

b)  medžiagų, kurios nebus galutinai perdirbtos ir kurios šalinamos arba naudojamos energijai gauti, dalis yra ne didesnė kaip 10 proc. bendro perdirbamų atliekų svorio.

 

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo 2015 m. liepos 9 d. priimtoje rezoliucijoje „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“ paragino, kad parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai visose valstybėse narėse būtų nustatomi taikant vienodą suderintą metodą, paremtą patikimų ataskaitų teikimo metodu, pagal kurį būtų neleidžiama šalinamų atliekų (šalinamų sąvartynuose ir deginamų) ataskaitose nurodyti kaip perdirbtų atliekų.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės sukuria veiksmingą kokybės kontrolės ir komunalinių atliekų atsekamumo sistemą, kad užtikrintų, jog laikomasi 3 dalies a ir b punktuose nustatytų sąlygų. Sistemą gali sudaryti pagal 35 straipsnio 4 dalį sukurti elektroniniai registrai, rūšiuotų atliekų kokybės reikalavimų techninės specifikacijos arba bet kuri kita lygiavertė priemonė, kuria užtikrinama, kad surinkti duomenys apie perdirbtas atliekas būtų patikimi ir tikslūs.

4.  Laikydamosi 2 dalies nuostatų, valstybės narės sukuria veiksmingą kokybės kontrolės ir komunalinių atliekų atsekamumo sistemą, kad užtikrintų, kad būtų laikomasi 1 dalyje nustatytų taisyklių. Sistemą gali sudaryti pagal 35 straipsnio 4 dalį sukurti elektroniniai registrai, rūšiuotų atliekų kokybės reikalavimų techninės specifikacijos arba bet kuri kita lygiavertė priemonė, kuria užtikrinama, kad surinkti duomenys apie perdirbtas atliekas būtų patikimi ir tikslūs. Valstybės narės praneša Komisijai apie pasirinktą kokybės kontrolės ir atsekamumo metodą.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Skaičiuodamos, ar 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose ir 11 straipsnio 3 dalyje nustatyti tikslai yra įgyvendinti, valstybės narės gali įskaičiuoti metalų, perdirbtų kartu vykdant deginimą, kiekį, proporcingą sudegintų komunalinių atliekų kiekiui, jei perdirbti metalai atitinka tam tikrus kokybės reikalavimus.

5.  Skaičiuodamos, ar 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose ir 11 straipsnio 3 dalyje nustatyti tikslai yra įgyvendinti, valstybės narės, Komisijai priėmus šio straipsnio 6 dalyje nurodytą deleguotąjį aktą, gali įskaičiuoti metalų, perdirbtų vykdant deginimą arba bendrą atliekų deginimą, kiekį, proporcingą sudegintų komunalinių atliekų kiekiui, jei perdirbti metalai atitinka tam tikrus kokybės reikalavimus ir jei tos atliekos prieš jas deginant buvo išrūšiuotos arba buvo laikomasi įpareigojimo įdiegti atskiro surinkimo sistemas popieriui, metalui, plastikui, stiklui ir biologinėms atliekoms.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintas ir aiškias ES lygmens taisykles, Komisija turėtų pirma nustatyti bendrą metodiką, kad po to valstybės narės galėtų įtraukti į savo skaičiavimus perdirbtų geležies turinčių medžiagų, gautų vykdant deginimą, kiekį.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 11 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 a straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Siekdama užtikrinti, kad 5 dalies taikymo sąlygos būtų vienodos, Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais nustatoma bendra metalų, kurie perdirbti kartu vykdant deginimą, svorio skaičiavimo metodika, įskaitant perdirbtų metalų kokybės kriterijus.

6.  Siekdama užtikrinti, kad 5 dalies taikymo sąlygos būtų vienodos, Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais nustatoma bendra metalų, kurie perdirbti kartu vykdant deginimą arba bendrą atliekų deginimą, svorio skaičiavimo metodika, įskaitant perdirbtų metalų kokybės kriterijus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderintas ir aiškias ES lygmens taisykles, Komisija turėtų pirma nustatyti bendrą metodiką, kad po to valstybės narės galėtų įtraukti į savo skaičiavimus perdirbtų geležies turinčių medžiagų, gautų vykdant deginimą, kiekį.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 b straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendradarbiaudama su Europos aplinkos agentūra, Komisija parengia 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose ir 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangos ataskaitą vėliausiai likus trejiems metams iki tose nuostatose nustatytų terminų.

1.  Bendradarbiaudama su Europos aplinkos agentūra, Komisija parengia 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose, 11 straipsnio 3 ir 3a dalyse ir 21 straipsnio 1a dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimo pažangos ataskaitą vėliausiai likus trejiems metams iki tose nuostatose nustatytų terminų.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 b straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  geriausios praktikos, kuri taikoma visoje Sąjungoje ir kuria remiantis būtų galima sėkmingai siekti tikslų, pavyzdžiai.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Prireikus 1 dalyje nurodytose ataskaitose nagrinėjama, kaip įgyvendinami kiti šios direktyvos reikalavimai, pavyzdžiui, pateikiamos 29 straipsnyje nurodytų atliekų prevencijos programų tikslų pasiekimo prognozės ir pašalintų ir energijos gamybai panaudotų komunalinių atliekų procentinė dalis ir vienam gyventojui tenkantis kiekis.

Pagrindimas

Jeigu Komisija mano, kad tai reikalinga, ji gali pagal ankstyvojo perspėjimo sistemą nagrinėti kitus svarbius atliekų tvarkymo konkrečioje valstybėje narėje aspektus.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a)   12 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1a.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas ir neviršytų 10 proc. visų susidarančių komunalinių atliekų.“;

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 b punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12b)   12 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1b.  Komisija peržiūri I priede pateiktą šalinimo operacijų sąrašą. Atsižvelgdama į šią peržiūrą, Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatomi D2, D3, D4, D6, D7 ir D12 šalinimo operacijų techniniai kriterijai ir jų vykdymo procedūros. Prireikus tuose deleguotuosiuose aktuose nustatomas draudimas vykdyti šalinimo operacijas, kurios neatitinka 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų.“;

Pakeitimas 188

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 c punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

12 straipsnio 1 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12c)  12 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„1c. Valstybės narės imasi konkrečių priemonių siekdamos neleisti, kad atliekos būtų tiesiogiai ar netiesiogiai šalinamos į jūros aplinką. Valstybės narės Komisijai praneša apie priemones, nustatytas siekiant įgyvendinti šios dalies nuostatas, per aštuoniolika mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos ir po to kas dvejus metus. Komisija paskelbia kas dvejus metus teikiamą ataskaitą, remdamasi pateikta informacija, per šešis mėnesius.

 

Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato šios dalies įgyvendinimo tvarką ir rodiklius. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 d punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12d)  15 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„4a.   Pagal Direktyvą 2014/24/ES valstybės narės gali imtis priemonių, kuriomis užtikrinama, kad į vietos valdžios institucijų ir organizacijų, produktų gamintojo vardu įgyvendinančių didesnės gamintojo atsakomybės sistemą, vykdomą atliekų tvarkymo subjektų atrankos procedūrą būtų įtrauktos socialinės sąlygos, siekiant skatinti socialinių ir solidarumo įmonių ir platformų vaidmenį.“;

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 e punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

18 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

12e)  18 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Remiantis techninių ir ekonominių galimybių kriterijais, kai pavojingos atliekos buvo sumaišytos nesilaikant 1 dalies sąlygų, tos atliekos atskiriamos, jeigu tai įmanoma ir būtina, kad būtų laikomasi 13 straipsnio.

3.   Tais atvejais, kai pavojingos atliekos buvo sumaišytos nesilaikant 1 dalies sąlygų, nedarant poveikio 36 straipsnio taikymui, valstybės narės užtikrina, kad atliekos būtų atskiriamos, kai tai techniškai įmanoma.

 

Jei techniškai neįmanoma atskirti atliekų, mišrios atliekos perdirbamos įrenginyje, kuriam leidžiama tokį mišinį, taip pat atskiras tokio mišinio dalis, perdirbti.“;

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nustatytos neteisėto pavojingų atliekų maišymo pasekmės. Nedarant poveikio nuobaudų pagal 36 straipsnį taikymui, kai nesilaikoma maišymo draudimo, reikia užtikrinti, kad atliekos būtų atskiriamos, kai tai techniškai įmanoma. Jei tai neįmanoma, turi būti užtikrinama, kad atliekos būtų apdorojamos atitinkamame įrenginyje.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 f punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

20 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12f)  20 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„Ne vėliau kaip 2020 m. sausio 1 d. valstybės narės sukuria atskiras namų ūkiuose susidarančių pavojingų atliekų surinkimo ir priėmimo sistemas, siekdamos užtikrinti, kad pavojingos atliekos būtų tinkamai tvarkomos ir jomis nebūtų užteršti kitų komunalinių atliekų srautai.“;

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 g punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

20 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12g)  20 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„1b.  Ne vėliau kaip ... [18 mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] Komisija parengia gaires, kad padėtų ir sudarytų palankesnes sąlygas valstybėms narėms užtikrinti namų ūkiuose susidarančių pavojingų atliekų surinkimą ir saugų tvarkymą.“;

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 h punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

21 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

12h)  21 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

a)  alyvų atliekos būtų surenkamos atskirai, jei yra techninės galimybės;

a)   alyvų atliekos būtų surenkamos atskirai;“;

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 i punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

21 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

12i)  21 straipsnio c punktas pakeičiamas taip:

c)   jei techniškai galima ir ekonomiškai gyvybinga, alyvų atliekos su skirtingomis savybėmis nėra maišomos ir alyvų atliekos nėra maišomos su kitų rūšių atliekomis ar medžiagomis, jeigu toks maišymas trukdo jų apdorojimui.

c)  alyvų atliekos su skirtingomis savybėmis nėra maišomos ir alyvų atliekos nėra maišomos su kitų rūšių atliekomis ar medžiagomis, jeigu toks maišymas trukdo jų regeneravimui.“;

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 j punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

21 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12j) 21 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„1a.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kuriomis siekiama užtikrinti, kad iki 2025 m. alyvų atliekų regeneravimo apimtis būtų padidinta ir apimtų mažiausiai 85 proc. susidarančių alyvų atliekų.

 

Į kitą valstybę narę regeneravimo tikslais išgabentos alyvų atliekos gali būti įskaičiuojamos tik į tos valstybės narės, kurioje alyvų atliekos surinktos, tikslų įgyvendinimo rodiklius ir tik tuo atveju, jeigu laikomasi atitinkamų Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl tarpvalstybinio pavojingų atliekų vežimo reikalavimų.

 

Alyvų atliekos, kurios eksportuojamos iš Sąjungos regeneravimo, parengimo pakartotinai naudoti arba perdirbimo tikslais, gali būti įskaičiuojamos į tos valstybės narės, kurioje alyvų atliekos surinktos, tikslų įgyvendinimo rodiklius tik tuo atveju, jeigu pagal Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 eksportuotojas gali įrodyti, kad atliekų siunta atitinka to reglamento reikalavimus ir kad tos alyvų atliekos už Sąjungos ribų buvo regeneruojamos laikantis reikalavimų, kurie yra lygiaverčiai atitinkamuose Sąjungos aplinkos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.“;

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 k punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

21 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

12k) 21 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Alyvų atliekų atskiro rinkimo ir jų tinkamo apdorojimo tikslu valstybės narės gali, atsižvelgdamos į savo nacionalines sąlygas, taikyti papildomas priemones, tokias kaip techniniai reikalavimai, gamintojo atsakomybė, ekonominės priemonės ar savanoriški susitarimai.

2.  Laikydamosi 1 ir 1a dalyse nustatytų įpareigojimų, valstybės narės gali, atsižvelgdamos į savo nacionalines sąlygas, taikyti papildomas priemones, tokias kaip techniniai reikalavimai, gamintojo atsakomybė, ekonominės priemonės ar savanoriški susitarimai.“;

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 12 l punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

21 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

12l) 21 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Jei alyvų atliekoms pagal nacionalinės teisės aktus taikomi regeneravimo reikalavimai, valstybės narės gali nurodyti, kad tokios alyvų atliekos regeneruojamos, jeigu yra techninės galimybės, ir, kai taikomi Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 11 arba 12 straipsniai, apriboti tarpvalstybinį alyvų atliekų vežimą iš jų teritorijos į deginimo ar bendro deginimo įrenginius tam, kad būtų suteikta pirmenybė alyvų atliekų regeneravimui.

3.   Kai taikomi Reglamento (EB) Nr. 1013/2006 11 arba 12 straipsniai, valstybės narės gali apriboti tarpvalstybinį alyvų atliekų vežimą iš jų teritorijos į deginimo ar bendro deginimo įrenginius tam, kad būtų suteikta pirmenybė alyvų atliekų regeneravimui.“;

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva 2008/98/EB

22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina atskirą biologinių atliekų surinkimą, jei tai įmanoma techniniu, aplinkos ir ekonominiu atžvilgiu ir tinkama siekiant užtikrinti atitinkamus komposto kokybės standartus ir pasiekti 11 straipsnio 2 dalies a, c ir d punktuose bei 11 straipsnio 3 dalyje nustatytus tikslus.

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal 10 straipsnio 2 dalį biologinės atliekos būtų renkamos atskirai jų susidarymo vietoje.

Pagrindimas

Atskiras biologinių atliekų surinkimas turi būti privalomas, kad nebūtų užterštos kitų rūšių sausos medžiagos ir būtų skatinama panaudoti organines medžiagas, iš kurių galima pagaminti kompostą ir substratą, taip pat biodujas. Iš anksto surūšiuotų atliekų surinkimas yra viena iš priemonių, kurią naudojant galima sukurti labai kokybiško perdirbimo rinką ir pasiekti labai gerus perdirbimo rodiklius. Nustatant techninius, ekologinius ir finansinius apribojimus padaryta daugybė išimčių ir dėl to pasidarė nebeįmanoma taikyti šio principo. Atskiro surinkimo įpareigojimas neturėtų panaikinti galimybės ir toliau taikyti ar sukurti kompostavimo vietoje sistemų.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva 2008/98/EB

22 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Valstybės narės skatina kompostavimą vietoje.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva 2008/98/EB

22 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prireikus jos imasi priemonių pagal 4 ir 13 straipsnius, kad paskatintų:

2.   Valstybės narės imasi priemonių, įskaitant atsekamumo ir kokybės užtikrinimo sistemas, pagal 4 ir 13 straipsnius, siekdamos užtikrinti, kad organinis biologinių atliekų perdirbimas atitiktų aukšto lygio aplinkos apsaugos standartus ir duotų tokį rezultatą, kuris atitiktų atitinkamus aukštos kokybės standartus.

a)  biologines atliekas perdirbti, įskaitant jų kompostavimą, ir fermentuoti;

 

b)  biologines atliekas apdoroti taip, kad būtų išlaikyta aukšto lygio aplinkos apsauga;

 

c)  aplinkosauginiu požiūriu saugių, iš biologinių atliekų pagamintų medžiagų naudojimą.

 

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 punktas

Direktyva 2008/98/EB

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija pasiūlo iš dalies pakeisti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2150/20021a, kad į jį būtų įtraukti Europos atliekų kodai, skirti atliekų susidarymo vietoje atskirai surinktoms komunalinėms biologinėms atliekoms žymėti.

 

_______________

 

1a2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos (OL L 332, 2002 12 9, p. 1).

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 13 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

24 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

13a)  24 straipsnio b punktas pakeičiamas taip:

b)   atliekų naudojimą.

b)   nepavojingų atliekų naudojimą.“;

Pagrindimas

Negali būti numatytos išimtys, susijusios su reikalavimu gauti leidimą, jeigu tai susiję su pavojingų atliekų panaudojimu.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Direktyva 2008/98/EB

26 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali kompetentingoms institucijoms leisti neregistruoti atliekas surenkančių arba vežančių įstaigų ar įmonių, jei atliekų kiekis per metus yra ne didesnis kaip 20 tonų.

Valstybės narės gali kompetentingoms institucijoms leisti neregistruoti atliekas surenkančių arba vežančių įstaigų ar įmonių, jei nepavojingų atliekų kiekis per metus yra ne didesnis kaip 20 tonų ir pavojingų atliekų kiekis ne didesnis kaip 2 tonos.

Pagrindimas

Siekiant sumažinti MVĮ tenkančią administracinę naštą, taip pat turėtų būti numatytas ribinis kiekis, susijęs su įpareigojimu teikti ataskaitas dėl pavojingų atliekų. Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro reglamento (EB) Nr. 166/2006 5 straipsnio 1 dalies b punkte numatytas toks pat ribinis kiekis, kurio neviršijant apie pavojingas atliekas nereikia pranešti. Atrodo, jog atleidimas nuo įpareigojimo vykdymo yra proporcingas, palyginti su administracine ataskaitų teikimo našta, kuri tektų MVĮ.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 14 punktas

Direktyva 2008/98/EB

26 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali priimti deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais pritaikomos nepavojingų atliekų kiekio ribos.“;

Išbraukta.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 15 punkto a papunktis

Direktyva 2008/98/EB

27 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisijai pagal 38a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi būtinieji techniniai standartai, taikomi apdorojimo veiklai, kuriai reikia gauti leidimą pagal 23 straipsnį, jei esama įrodymų, kad tokie būtinieji standartai būtų naudingi žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos atžvilgiu.“;

1.  Komisijai pagal 38a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi būtinieji techniniai standartai, taikomi bet kokiai apdorojimo veiklai, kuriai reikia gauti leidimą pagal 23 straipsnį, visų pirma atliekų atskiro surinkimo, rūšiavimo ir perdirbimo standartai, jei esama įrodymų, kad tokie būtinieji standartai būtų naudingi žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos atžvilgiu.

Pagrindimas

Derėtų nustatyti būtinuosius veiklos standartus, taikomus įvairioms atliekų tvarkymo operacijoms.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 16 punkto a papunkčio ii punktas

Direktyva 2008/98/EB

28 straipsnio 3 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)   kovos su visų rūšių šiukšlinimu ir visų rūšių šiukšlių valymo priemonės.

f)   kovos su visų rūšių šiukšlinimu, jo prevencijos ir visų rūšių šiukšlių valymo priemonės.

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 16 punkto a papunkčio ii a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

28 straipsnio 3 dalies f a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

iia) įterpiamas šis punktas:

 

„ fa) pakankamo finansavimo galimybės, suteikiamos vietos valdžios institucijoms, siekiant skatinti atliekų prevenciją ir plėtoti optimalias atskiro surinkimo sistemas ir infrastruktūrą, kad būtų laikomasi šioje direktyvoje nustatytų tikslų.“;

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 16 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

28 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Atliekų tvarkymo planai turi atitikti Direktyvos 94/62/EB 14 straipsnyje nustatytus atliekų planavimo reikalavimus, šios direktyvos 11 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytus tikslus ir Direktyvos 1999/31/EB 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

5.  Atliekų tvarkymo planai turi atitikti Direktyvos 94/62/EB 14 straipsnyje nustatytus atliekų planavimo reikalavimus, šios direktyvos 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus tikslus ir Direktyvos 1999/31/EB 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Pagrindimas

Valstybės narės, kurios 2013 m. perdirbo mažiau nei 20 proc. atliekų, gali pateikti prašymą Komisijai dėl papildomų penkerių metų, kad galėtų įgyvendinti įvairius ES lygmeniu nustatytus perdirbimo tikslus. Tačiau tai nereiškia, kad nustatomi nauji konkretūs tikslai, kitokie nei kitose valstybėse narėse, nes tik atidedamas terminas, jeigu laikomasi tam tikrų sąlygų. Todėl 11 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 punkto a papunktis

Direktyva 2008/98/EB

29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės parengia atliekų prevencijos programas, kuriose išdėstomos 1, 4 ir 9 straipsniuose numatytos atliekų prevencijos priemonės.

1.   Kad prisidėtų bent prie 1 straipsnyje, 4 straipsnyje ir 9 straipsnio -1 dalyje išdėstytų tikslų įgyvendinimo, valstybės narės parengia atliekų prevencijos programas, kuriose nustato bent tas atliekų prevencijos priemones, kurios nurodytos 9 straipsnio 1 dalyje.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

Tokios programos įtraukiamos į 28 straipsnyje numatytus atliekų tvarkymo planus ar prireikus į kitas aplinkos politikos programas arba vykdomos kaip atskiros programos. Jei bet kuri tokia programa įtraukiama į atliekų tvarkymo planą ar į kitas programas, turi būti aiškiai nurodomos atliekų prevencijos priemonės.

Tokios programos įtraukiamos į 28 straipsnyje numatytus atliekų tvarkymo planus ar prireikus į kitas aplinkos politikos programas arba vykdomos kaip atskiros programos. Jei bet kuri tokia programa įtraukiama į atliekų tvarkymo planą ar į kitas programas, turi būti aiškiai nurodomi atliekų prevencijos tikslai ir priemonės.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 punkto -a b papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

29 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ab)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

2.  1 dalyje numatytose programose nustatomi atliekų prevencijos tikslai. Valstybės narės apibūdina galiojančias prevencijos priemones ir įvertina IV priede nurodytų priemonių pavyzdžių ar kitų tinkamų priemonių naudingumą.

2.  1 dalyje nurodytose programose valstybės narės apibūdina bent 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų prevencinių priemonių įgyvendinimą ir tai, kaip jos padeda siekti 9 straipsnio -1 dalyje nustatytų tikslų. Kai tikslinga, valstybės narės apibūdina tai, kaip IVa priede išvardytos priemonės padeda siekti tikslų, ir įvertina IV priede nurodytų priemonių pavyzdžių ar kitų tinkamų priemonių naudingumą.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 punkto -a c papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

29 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)   įterpiama ši dalis:

 

„2a.  Valstybės narės patvirtina specialias maisto atliekų prevencijos programas, įtraukiamas į atliekų prevencijos programas, nurodytas šiame straipsnyje.“;

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 17 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

30 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

17a)  30 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.   Europos aplinkos agentūra raginama į savo metinę ataskaitą įtraukti pažangos, padarytos užbaigiant ir įgyvendinant atliekų prevencijos programas, apžvalgą.

2.   Europos aplinkos agentūra kas dveji metai skelbia ataskaitą, į kurią įtraukiama pažangos, padarytos užbaigiant ir įgyvendinant atliekų prevencijos programas, ir pasiekimų, susijusių su kiekvienos valstybės narės ir visos Sąjungos atliekų prevencijos programų tikslais, įskaitant atliekų susidarymo atsiejimą nuo ekonomikos augimo ir perėjimą prie žiedinės ekonomikos, apžvalga.“;

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 19 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

35 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės sukuria visą savo geografinę teritoriją apimantį elektroninį registrą arba koordinuojamus registrus, skirtus 1 dalyje nurodytiems duomenims apie pavojingas atliekas registruoti. Valstybės narės gali sukurti tokius registrus ir kitiems atliekų srautams, ypač tiems, kuriems nustatyti tikslai Sąjungos teisės aktuose. Valstybės narės naudoja duomenis apie atliekas, kuriuos praneša pramonės veiklos vykdytojai naudodamiesi Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registru, įsteigtu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 (*).

4.  Valstybės narės sukuria visą savo geografinę teritoriją apimantį elektroninį registrą arba koordinuojamus registrus, skirtus 1 dalyje nurodytiems duomenims apie pavojingas atliekas registruoti, arba pasinaudoja jau sukurtais tokiais elektroniniais registrais arba koordinuojamais registrais. Valstybės narės sukuria tokius registrus bent tiems atliekų srautams, kuriems nustatyti tikslai Sąjungos teisės aktuose. Valstybės narės naudoja duomenis apie atliekas, kuriuos praneša pramonės veiklos vykdytojai naudodamiesi Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registru, įsteigtu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 166/2006 (*).

Pagrindimas

Kad būtų sumažinti biurokratiniai reikalavimai, valstybės narės turėtų turėti galimybę pasinaudoti jau sukurtais registrais, skirtais duomenims apie pavojingas atliekas registruoti. Tokie registrai turėtų būti sukurti tų rūšių atliekoms, dėl kurių Sąjungos teisės aktuose nustatyti tikslai.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Direktyva 2008/98/EB

37 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 11 straipsnio 2 dalies a–d punktų ir 11 straipsnio 3 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 6 dalį nustatyta forma. Pirmoje ataskaitoje pateikiami 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. duomenys.

1.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie pažangą, padarytą siekiant 9 straipsnio -1 dalyje, 11 straipsnio 2 dalies a–d punktuose, 11 straipsnio 3 ir 3a dalyse ir 21 straipsnyje nustatytų tikslų. Šiuos duomenis jos renka ir tvarko pagal šio straipsnio 6 dalyje nurodytą bendrą metodiką ir pateikia elektroniniu būdu per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 6 dalį nustatyta forma. Pirmoje ataskaitoje, susijusioje su 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose ir 11 straipsnio 3 dalyje nurodytais tikslais, pateikiami 2020 m. sausio 1 d. – 2020 m. gruodžio 31 d. duomenys.

Pagrindimas

Reikia sukurti bendrą duomenų rinkimo metodiką, kad būtų padidintas duomenų patikimumas ir palyginamumas.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Direktyva 2008/98/EB

37 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės kas dvejus metus Komisijai teikia 9 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo duomenis. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinio laikotarpio, kurio duomenys teikiami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 6 dalį nustatyta forma. Pirmoji ataskaita apima laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Išbraukta.

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Direktyva 2008/98/EB

37 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Siekiant patikrinti atitiktį 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktų nuostatoms, pakartotiniam naudojimui parengtų atliekų kiekio duomenys pateikiami atskirai nuo duomenų apie perdirbtų atliekų kiekį.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Direktyva 2008/98/EB

37 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį gautus duomenis ir paskelbia šios savo peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

5.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį gautus duomenis ir paskelbia šios savo peržiūros rezultatų ataskaitą. Kol nepriimtas 6 dalyje nurodytas deleguotasis aktas, ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika. Komisija visais atvejais vertina duomenų išsamumą, patikimumą, nuoseklumą ir jų pateikimo terminų laikymąsi. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama praėjus devyniems mėnesiams po pirmo valstybių narių duomenų pateikimo dienos ir po to kas trejus metus.

Pagrindimas

Reikia sukurti bendrą duomenų rinkimo metodiką, kad būtų padidintas duomenų patikimumas ir palyginamumas.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Direktyva 2008/98/EB

37 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Į 5 dalyje nurodytą ataskaitą Komisija įtraukia informaciją apie visos direktyvos įgyvendinimą ir įvertina jos poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Prireikus su ataskaita gali būti pateikiamas pasiūlymas dėl direktyvos peržiūros.

Pagrindimas

Reikėtų reguliariai vertinti direktyvos poveikį, norint užtikrinti, kad pagrindiniai direktyvos elementai atitiktų paskirtį.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 punktas

Direktyva 2008/98/EB

37 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 1 ir 2 dalį ir užpildymo operacijų duomenys. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 39 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

6.  Komisija pagal 38a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva ir nustatoma bendra duomenų rinkimo ir tvarkymo metodika, duomenų rinkimo organizavimo tvarka ir duomenų šaltiniai, taip pat duomenų teikimo pagal 1 dalį ir duomenų apie parengimo pakartotiniam naudojimui ir užpildymo operacijas teikimo forma.

Pagrindimas

Kad pagerėtų duomenų kokybė, Komisija turėtų priimti deleguotąjį aktą, kuriuo būtų nustatyta bendrą duomenų teikimo metodika: ji apimtų duomenų rinkimą, tvarkymą ir perdavimą.

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

37 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

21a)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„37a straipsnis

 

Žiedinės ekonomikos sistema

 

Kad būtų remiamos 1 straipsnyje nurodytos priemonės, ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija:

 

a)   parengia ataskaitą, kurioje įvertina Sąjungos tikslų, ypač Sąjungos efektyvaus išteklių naudojimo tikslo, ir kompleksinių tvaraus vartojimo ir gamybos reguliavimo srities priemonių poreikį. Prireikus sykiu pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

 

b)  parengia ataskaitą, kurioje išnagrinėja Sąjungos produktų, atliekų ir cheminių medžiagų reguliavimo sistemų nuoseklumą, kad nustatytų kliūtis, trukdančias pereiti prie žiedinės ekonomikos;

 

c)  parengia ataskaitą, kad nustatytų teisėkūros procedūra priimtus aktus, kurių sąveika gali trukdyti plėtotis įvairių pramonės sektorių sinergijai ir užkirsti kelią tolesniam šalutinių produktų naudojimui ir parengimui pakartotinai naudoti ir atliekų perdirbimui tam tikrais panaudojimo tikslais. Sykiu su šia ataskaita prireikus pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto arba gairės, kaip pašalinti nustatytas kliūtis ir panaudoti šalutinių produktų ir antrinių žaliavų rinkos potencialą;

 

d)   pateikia visapusiškai persvarstytą Sąjungos ekologinio projektavimo teisės aktą, kad būtų praplėsta jo taikymo sritis ir įtrauktos visos pagrindinės produktų grupės, įskaitant energijos nenaudojančių produktų grupes, į privalomus produkto projektavimo reikalavimus būtų palaipsniui įtrauktos atitinkamos efektyvaus išteklių naudojimo savybės ir pakoreguotos ekologinio ženklinimo nuostatos.“;

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 21 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

38 straipsnio pavadinimas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

21a)  38 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„Aiškinimas ir pritaikymas atsižvelgiant į technikos pažangą“

Keitimasis geriausia patirtimi ir informacija, aiškinimas ir pritaikymas atsižvelgiant į technikos pažangą“

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą suteikiama daug galimybių keistis geriausia patirtimi ir informacija įvairiais klausimais (pavyzdžiui, siekiant sudaryti sąlygas visoms valstybėms narėms pasiekti tikslus). Todėl į jas turėtų būti aiškiai atkreiptas dėmesys.

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Direktyva 2008/98/EB

38 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

- 1.  Komisija sukuria platformą, skirtą reguliariems ir struktūruotiems informacijos mainams ir dalijimuisi gerąja patirtimi tarp Komisijos ir valstybių narių, įskaitant regionines valdžios institucijas ir savivaldybes, tokiais klausimais, kaip praktinis šios direktyvos reikalavimų įgyvendinimas, siekiant užtikrinti tinkamą valdymą, vykdymą, tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir gerosios patirties bei inovacijų sklaidą atliekų tvarkymo srityje.

 

Visų pirma platforma naudojama siekiant:

 

  keistis informacija ir dalytis gerąja patirtimi, susijusiomis su priemonėmis ir paskatomis, taikomomis pagal 4 straipsnio 3 dalį, kad būtų paspartintas 4 straipsnyje nustatytų tikslų įgyvendinimas;

 

  keistis informacija ir dalytis gerąja patirtimi, susijusiomis su 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytomis priemonėmis;

 

  keistis informacija ir dalytis gerąja patirtimi, susijusiomis su prevencija ir sistemų, propaguojančių pakartotinio naudojimo veiklą ir naudojimo trukmės ilginimą, kūrimu;

 

  keistis informacija ir dalytis gerąja patirtimi, susijusiomis su atskiro surinkimo įpareigojimų įgyvendinimu;

 

  keistis informacija ir dalytis gerąja patirtimi, susijusiomis su priemonėmis ir paskatomis, kurias taikant siekiama 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktuose ir 21 straipsnyje nustatytų tikslų;

 

  dalytis gerąja patirtimi, įgyta kuriant priemones ir sistemas, skirtas komunalinių atliekų srautams atsekti nuo rūšiavimo iki galutinio perdirbimo proceso – tai itin svarbu siekiant kontroliuoti atliekų kokybę ir įvertinti atliekų srautų ir perdirbimo procesų nuostolius.

 

Komisija viešai skelbia informacijos mainų ir dalijimosi gerąja patirtimi rezultatus.

Pagrindimas

Pagal šią direktyvą suteikiama daug galimybių keistis geriausia patirtimi ir informacija įvairiais klausimais (pavyzdžiui, siekiant sudaryti sąlygas visoms valstybėms narėms pasiekti tikslus). Todėl į jas turėtų būti aiškiai atkreiptas dėmesys.

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Direktyva 2008/98/EB

38 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali parengti gaires, nustatančias, kaip aiškinti pateiktas naudojimo ir šalinimo apibrėžtis.

Komisija parengia gaires, nustatančias, kaip aiškinti pateiktas atliekų, komunalinių atliekų, prevencijos, pakartotinio naudojimo, parengimo pakartotiniam naudojimui, naudojimo ir šalinimo apibrėžtis.

Pagrindimas

Kad ši direktyva būtų įgyvendinama vienodai, Komisija turėtų parengti tam tikrų apibrėžčių aiškinimo gaires.

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 22 punktas

Direktyva 2008/98/EB

38 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijai pagal 38a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, būtinus VI priedui iš dalies pakeisti.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atliekomis netapę produktai ir jų sudėtinės dalys neturi būti įtraukiami apskaičiuojant parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslų siekimo rezultatus, kadangi pastarosios operacijos yra atliekų panaudojimo veiksmai. Produktų ir jų sudėtinių dalių pakartotinis naudojimas yra tvarkymo veiksmai, kuriais užkertamas kelias susidaryti atliekoms, todėl, atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, turėtų būti laikomas prevencijos priemone. 11a straipsnio 1 dalyje jau nustatytas parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo lygio apskaičiavimo metodas.

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Direktyva 2008/98/EB

38 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 11a straipsnio 2 ir 6 dalyse, 26 straipsnyje, 27 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 38 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].

2.  5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 2a dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3a dalyje, 11a straipsnio 2 dalyje, 11a straipsnio 6 dalyje, 12 straipsnio 1b dalyje, 27 straipsnio 1 dalyje, 27 straipsnio 4 dalyje, 37 straipsnio 6 dalyje, 38 straipsnio 1 dalyje ir 38 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą].

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Direktyva 2008/98/EB

38 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 11a straipsnio 6 dalyje, 26 straipsnyje, 27 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 38 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu panaikinti 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 4 dalyje, 7 straipsnio 1 dalyje, 8 straipsnio 5 dalyje, 9 straipsnio 2a dalyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 9 straipsnio 3a dalyje, 11a straipsnio 2 dalyje, 11a straipsnio 6 dalyje, 12 straipsnio 1b dalyje, 27 straipsnio 1 dalyje, 27 straipsnio 4 dalyje, 37 straipsnio 6 dalyje, 38 straipsnio 1 dalyje ir 38 straipsnio 2 dalyje nurodytus įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Direktyva 2008/98/EB

38 a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, laikantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytų principų.

Pagrindimas

Derinama su 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstituciniu susitarimu.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 23 punktas

Direktyva 2008/98/EB

38 a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 2 dalį, 7 straipsnio 1 dalį, 11a straipsnio 2 ir 6 dalis, 26 straipsnį, 27 straipsnio 1 ir 4 dalis, 38 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5.  Pagal 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 4 dalį, 7 straipsnio 1 dalį, 8 straipsnio 5 dalį, 9 straipsnio 2a dalį, 9 straipsnio 3 dalį, 9 straipsnio 3a dalį, 11a straipsnio 2 dalį, 11a straipsnio 6 dalį, 12 straipsnio 1b dalį, 27 straipsnio 1 dalį, 27 straipsnio 4 dalį, 37 straipsnio 6 dalį, 38 straipsnio 1 dalį ir 38 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad neprieštaraus. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 24 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

II priedo R13 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24a)  II priede įterpiamas šis punktas:

 

„R13a: parengimas pakartotiniam naudojimui.“;

Pagrindimas

Siekiant didesnio derėjimo su 3 straipsnyje pateikiama parengimo pakartotiniam naudojimui apibrėžtimi, į II priedą turėtų būti įtraukta ši tam tikra naudojimo operacija.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 24 b punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

IV a priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

24b)  Pridedamas IVa priedas, atitinkantis šios direktyvos priedą.

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Pridedamas VI priedas, atitinkantis šios direktyvos priedą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atliekomis netapę produktai ir jų sudėtinės dalys neturi būti įtraukiami apskaičiuojant parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslų siekimo rezultatus, kadangi pastarosios operacijos yra atliekų panaudojimo veiksmai. Produktų ir jų sudėtinių dalių pakartotinis naudojimas yra tvarkymo veiksmai, kuriais užkertamas kelias susidaryti atliekoms, todėl, atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, turėtų būti laikomas prevencijos priemone. 11a straipsnio 1 dalyje jau nustatytas parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo lygio apskaičiavimo metodas.

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedas

Direktyva 2008/98/EB

VI priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pakartotiniam naudojimui parengtų produktų ir sudedamųjų dalių procentinės dalies apskaičiavimo metodas, taikomas pagal 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktus ir 11 straipsnio 3 dalį

Išbraukta.

Patikslintai perdirbtų ir pakartotiniam naudojimui parengtų atliekų procentinei daliai apskaičiuoti pagal 11 straipsnio 2 dalies c ir d punktus ir 11 straipsnio 3 dalį valstybės narės naudoja tokią formulę:

 

 

 

 

E: patikslinta atitinkamais metais perdirbtų ir pakartotinai panaudotų atliekų procentinė dalis;

 

A: atitinkamais metais perdirbtų arba pakartotiniam naudojimui parengtų komunalinių atliekų svoris;

 

R: atitinkamais metais pakartotiniam naudojimui parengtų produktų ir sudedamųjų dalių svoris;

 

P: atitinkamais metais susidariusių komunalinių atliekų svoris.

 

Pagrindimas

Atliekomis netapę produktai ir jų sudėtinės dalys neturi būti įtraukiami apskaičiuojant parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslų siekimo rezultatus, kadangi pastarosios operacijos yra atliekų panaudojimo veiksmai. Produktų ir jų sudėtinių dalių pakartotinis naudojimas yra tvarkymo veiksmai, kuriais užkertamas kelias susidaryti atliekoms, todėl, atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, turėtų būti laikomas prevencijos priemone. 11a straipsnio 1 dalyje jau nustatytas parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo lygio apskaičiavimo metodas.

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl direktyvos

-I priedas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

IV a priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-I priedas

 

Įterpiamas šis IVa priedas:

 

„IVa priedas

 

Orientacinis perėjimo prie žiedinės ekonomikos skatinimo priemonių sąrašas

 

1.   Ekonominės priemonės:

 

1.1   palaipsnis visų kategorijų atliekų (komunalinių, inertinių ir kt.) šalinimo sąvartynuose mokesčių ir (arba) rinkliavų didinimas;

 

1.2   atliekų deginimo mokesčių ir (arba) rinkliavų įvedimas arba didinimas;

 

1.3   sistemų „mokėk už tiek, kiek išmeti“ įvedimas;

 

1.4   priemonės, kuriomis didinamas esamų ir būsimų gamintojo atsakomybės sistemų ekonomiškumas;

 

1.5   finansinės ir (arba) su veikla susijusios gamintojo atsakomybės sistemų taikymo srities išplėtimas įtraukiant naujus atliekų srautus;

 

1.6   vietos valdžios institucijoms skirtos ekonominės paskatos, kuriomis siekiama skatinti vykdyti prevenciją, plėtoti ir intensyviau įgyvendinti atskiro surinkimo sistemas;

 

1.7   pakartotinio naudojimo sektoriaus vystymosi rėmimo priemonės;

 

1.8   atliekų hierarchijos nuostatų neatitinkančių subsidijų panaikinimo priemonės.

 

2.   Kitos priemonės:

 

2.1   tvarūs viešieji pirkimai, kuriais skatinama tvari gamyba ir tvarus vartojimas;

 

2.2   techninės ir fiskalinės priemonės, kuriomis skatinama rinkų, skirtų pakartotinai naudojamiems produktams ir perdirbtoms (taip pat kompostu paverstoms) medžiagoms, plėtra ir kuriomis gerinama perdirbtų medžiagų kokybė;

 

2.3   geriausių prieinamų atliekų tvarkymo būdų įgyvendinimas, siekiant pašalinti labai didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas, kai tai perspektyvu techniniu ir ekonominiu požiūriu;

 

2.4   priemonės, kuriomis didinamas visuomenės informuotumas apie tinkamą atliekų tvarkymą ir šiukšlių kiekio mažinimą, įskaitant ad hoc kampanijas, kuriomis siekiama užtikrinti atliekų mažinimą jų susidarymo vietoje ir aktyvų dalyvavimą atskiro surinkimo sistemų veikloje;

 

2.5   priemonės (įskaitant skaitmenines priemones), kuriomis užtikrinamas tinkamas visų atliekų tvarkyme dalyvaujančių kompetentingų institucijų veiklos koordinavimas, taip pat kitų svarbiausių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas;

 

2.6   Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimas siekiant finansuoti atliekų tvarkymo infrastruktūros, kurios reikia norint įgyvendinti atitinkamus tikslus, plėtrą.“.

  • [1]    OL C 264, 2016 7 20, p. 98.
  • [2]    OL C 17, 2017 1 18, p. 46.

AIŠKINAMOJI DALIS

Jau pastebimi šiuo metu taikomo linijinio vystymosi modelio, kurį būtų galima bendrai apibūdinti kaip principą „imti, gaminti, vartoti ir išmesti“, trūkumai. Kyla mūsų planetos temperatūra, o naudojamų išteklių, nuo kurių esame priklausomi, vis mažėja. Jeigu nebus imamasi struktūrinių priemonių, žaliavų poreikis pasaulio ekonomikoje per ateinančius 15 metų gali išaugti dar 50 proc. Kad galėtume pakeisti šią tendenciją, turime pereiti prie žiedinio vystymosi modelio, kurį taikant medžiagos naudojamos ir jų vertė išlaikoma ekonomikos sistemoje kuo ilgiau, nes, siekiant efektyviai naudoti išteklius, optimizuojamas integruotas atliekų tvarkymo ciklas. Pakartotinis naudojimas, perdirbimas ir atliekų naudojimas yra pagrindinės sąvokos, kuriomis turi būti paremtas naujas tvarumo, inovacijų ir konkurencingumo skatinimo modelis, pagal kurį atliekos būtų laikomos ne problema, o ištekliumi.

Todėl šis paketas turėtų būti vertinamas žvelgiant iš daug platesnės perspektyvos, o ne tik kaip su atliekų tvarkymu susijusių teisės aktų peržiūra. Pranešėja pritaria Komisijos ryžtui išsaugoti aplinką, padaryti Europos ekonomiką konkurencingesnę ir paskatinti tvarų reindustrializacijos procesą. Norint padidinti išteklių vertę, reikia imtis veiksmų visais produktų gyvavimo ciklo etapais: pradedant žaliavų gavyba, baigiant produktų projektavimu, pradedant jų platinimu ir pereinant per vartojimo etapą iki pat jų gyvavimo ciklo pabaigos.

Aiški ir stabili reglamentavimo sistema yra pirmas žingsnis skatinant šiuos pokyčius.

Tokiems sisteminiams pokyčiams reikalinga plataus užmojo politika, paremta teisės aktais, kuriais būtų duotas tinkamas ženklas investuotojams. Jeigu Europos teisės akte nebus nenustatytos aiškios apibrėžtys ir įpareigojantys tikslai, tai gali pakenkti perėjimo prie žiedinės ekonomikos procesui.

Remdamasi atliekų hierarchija, pranešėja pamėgino iš dalies pakeisti Komisijos pasiūlymą, visų pirma, kiek tai susiję su atliekų prevencija ir atliekų grąžinimu į gamybos procesą. Siekiant sumažinti atliekų kiekį, būtina pradinėje grandinėje pradėti taikyti inovatyvius gamybos procesus ir verslo modelius, kuriais paremta žiedinė ekonomika.

Sąjungos ekonomikos pertvarkymas į žaliąją mažaanglę ekonomiką, kuri efektyviai naudoja išteklius, jau yra pagrindinis 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos tikslas, ir derėtų prisiminti, kad Europa įsipareigojusi pasiekti Jungtinių Tautų nustatytus darnaus vystymosi tikslus.

Pranešėja mano, kad siekiant įgyvendinti nustatytus tikslus, į Atliekų pagrindų direktyvos pakeitimais turėtų būti siekiama dviejų pagrindinių tikslų:

1) atliekų prevencijos priemonių stiprinimo;

2) efektyvios antrinių žaliavų rinkos vystymosi skatinimo.

Pranešėja taip pat mano, kad, siekiant skatinti tinkamą įgyvendinimą, taip pat būtina paaiškinti kai kurias dabartinėje direktyvoje pateiktas apibrėžtis ir įtraukti kai kurias trūkstamas apibrėžtis.

PREVENCIJA

Gamybos atliekų, t. y. šalutinių produktų, naudojimas yra svarbi prevencijos priemonė, siekiant į produkto ciklą įtraukti tikrus (ne atliekas) išteklius. Siekiant skatinti šį požiūrį ir remti pramonės simbiozės praktikos sklaidą, būtina ES lygmeniu nustatyti aiškią reglamentavimo sistemą.

Todėl pranešėja paredagavo dabartinę 5 straipsnio 1 dalies formuluotę.

Komisijai paliekama galimybė nustatyti kriterijus, pagal kuriuos suteikiamas šalutinio produkto statusas, tačiau pirmenybė teikiama išbandytiems ir atkartojamiems pramonės simbiozės būdams. Taip siekiama suderinti vienodų taisyklių poreikį su poreikiu užtikrinti, kad, nustačius standartizuotus reikalavimus visoms šalutinių produktų rūšims, nebūtų kliudoma inovacijoms, kurios būdingos tiems būdams.

Galiojančios teisės akto nuostatos dėl nebelaikymo atliekomis įvairiose valstybėse narėse taikomas sudėtingai ir nevienodai. Kad būtų užtikrintas sklandus vidaus rinkos veikimas ir aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga, pranešėja pritaria principui, pagal kurį paprastai Komisija turėtų nustatyti suderintas nuostatas dėl nebelaikymo atliekomis statuso suteikimo kriterijų. Kadangi šios nuostatos nėra visapusiškai laikomasi, pranešėja pritaria tam, kad reikėtų valstybėms narėms suteikti galimybę nustatyti nacionalinius kriterijus, remiantis konkrečiomis sąlygomis, nurodytomis 6 straipsnio 1 dalyje.

Pranešėja remia Komisijos pasiūlymą nustatyti būtinuosius kriterijus, taikomus didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms. Galimybės sumažinti produktų gyvavimo ciklo pabaigos sąnaudas gali būti panaudotos kaip paskata projektuoti produktus, kuriuos galima pakartotinai naudoti ar perdirbti. Pasitvirtino, kad įvairiems produktams taikomų didesnės gamintojų atsakomybės sistemų nustatymas nacionaliniu lygmeniu yra veiksminga atliekų tvarkymo optimizavimo priemonė. Todėl, pranešėjos nuomone, didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, taikant bendras taisykles, turėtų būti privalomai įvedamos ES lygmeniu.

Valstybių narių įgyvendinamos prevencijos priemonės per visą produkto naudingo tarnavimo laikotarpį yra veiksmingiausias būdas didinti išteklių naudojimo efektyvumą ir mažinti poveikį aplinkai, skatinant patvarių, perdirbamų ir pakartotinai naudojamų medžiagų naudojimą ir taikant tinkamas ekonomines priemones. Todėl pranešėja taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad turi būti mažinamas pavojingų medžiagų kiekis žaliavose.

Be to, šioje direktyvoje turėtų būti aiškiau apibrėžta pakartotinio naudojimo sąvoka. Pakartotinis naudojimas yra procesas, per kurį produktai apdorojami siekiant neleisti susidaryti atliekoms; todėl jis turi būti laikomas specialia atliekų prevencijos priemone ir valstybių narių skatinamas.

Šių veiksmų koordinavimo priemonė galėtų būti nacionaliniai prevencijos planai. Siekiant padidinti tokių planų veiksmingumą, reikia ES lygmeniu nustatyti minimalius suderintus tikslus ir rodiklius, pagal kuriuos būtų vertinami valstybių narių pasiekti rezultatai.

Pranešėjos nuomone, aplinkos apsaugos ir etikos požiūriu itin svarbu, kad valstybės narės imtųsi 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkę atitinkančių veiksmų, siekdamos iki 2025 m. 30 proc., o iki 2030 m. – 50 proc., sumažinti maisto atliekų kiekį ir į jūrą išmetamų šiukšlių kiekį. Todėl valstybės narės raginamos į savo nacionalinius prevencijos planus įtraukti bent jau lygiavertį tikslą.

VEIKSMINGOS ANTRINIŲ ŽALIAVŲ RINKOS PLĖTRA

Plataus užmojo tikslai komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo srityje gali padėti užtikrinti, kad didelės ekonominės vertės atliekos būtų panaudojamos ir perdirbamos kaip kokybiška antrinė žaliava. Kad būtų siekiama šio tikslo, pranešėja nurodė valstybėms narėms tikslus, taikytinus drauge su palaipsniu atliekų šalinimo sąvartynuose atsisakymu, iki 2025 m. pakartotiniam naudojimui parengti ir perdirbti 60 proc., o iki 2030 m. – 70 proc., komunalinių atliekų, vadovaujantis 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“ ir 2014 m. liepos 2 d. Komisijos atlikto poveikio vertinimo išvadomis (SWD(2014) 207 final).

Siekiant užtikrinti valstybių narių pasiektų rezultatų patikimumą ir palyginamumą, pranešėja pritaria tam, kad komunalinių atliekų apibrėžtis būtų suderinta su Eurostato statistikos tikslais ir EBPO naudojama apibrėžtimi. Ši apibrėžtis turi būti taikoma drauge su visose valstybėse narėse taikoma suderinta bendra skaičiavimo metodika, grindžiama galutinio perdirbimo procesui pateikiamais kiekiais ir paremta patikimų ataskaitų teikimo sistema, neleidžiančia sąvartynuose šalinamų arba deginamų atliekų laikyti perdirbtomis atliekomis.

Be to, pranešėjos manymu, įvairių atliekų atskiro surinkimo sistemos yra būtina sąlyga siekiant sukurti labai kokybiško perdirbimo rinką ir pasiekti nustatytus tikslus. Kadangi šiuo metu esama taikyti išimtis dėl techninių, aplinkos ir ekonominių priežasčių leidžiančių nuostatų, atskiro surinkimo reikalavimas praktikoje nėra visapusiškai taikomas.

Valstybės narės turėtų naudoti ekonomines ir reguliavimo priemones, kad būtų užtikrinta sąžininga pirminių ir antrinių žaliavų konkurencija.

Pranešėja supranta, kad tarp valstybių narių esama didelių skirtumų, kalbant apie sąvartynuose šalinamų ir perdirbamų atliekų kiekius. Todėl, siekiant užtikrinti tinkamą ir vienodą direktyvos įgyvendinimą, pranešėja pritaria, kad reikėtų padaryti išimtį valstybėms narėms, kurios, remiantis Eurostato duomenimis, 2013 m. perdirbo mažiau nei 20 proc. komunalinių atliekų – jos galėtų pateikti prašymą Komisijai dėl papildomų penkerių metų, kad galėtų pasiekti nustatytus 2025 m. ir 2030 m. tikslus. Tačiau pranešėja mano, kad norint, kad būtų taikomos šios išimtys, atitinkamos valstybės narės turėtų parengti įgyvendinimo planą, kurį Komisija įvertina pagal konkrečius kriterijus, ir turėtų pasiekti tarpinius parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus.

Pranešėja pabrėžia, kad reikia nustatyti specialias organinių atliekų apdorojimo priemones, kadangi iki šiol nėra parengta joms taikomų tinkamų nuostatų. Biologinių atliekų atskiras surinkimas turėtų tapti privalomu ir būti remiamas tinkamomis ekonominėmis priemonėmis. Biologinės atliekos turėtų būti perdirbamos organinio perdirbimo būdu, o perdirbimo rezultatas turi atitikti aukštos kokybės kriterijus.

Be to, įtraukiamas naujas straipsnis „Žiedinės ekonomikos sistema“, siekiant įtraukti priemones, kurias Komisija pasiūlė Žiedinės ekonomikos veiksmų plane, ir paspartinti perėjimą prie tokios ekonomikos, nustatant: Europos išteklių naudojimo efektyvumo rodiklį, teisėkūros priemones, kuriomis būtų skatinama tvari gamyba ir vartojimas, ir efektyvaus išteklių naudojimo kriterijus, kurie turi būti nurodyti energijos nenaudojančių gaminių etiketėse.

MAŽUMOS NUOMONĖ

pagal Darbo tvarkos taisyklių 56 straipsnio 3 dalį pateikė

Jean-François Jalkh

Kadangi siūlomas Direktyvos 2008/98/EB keitimas:

– yra neteisėtas, kadangi kišamasi į išimtinei valstybių narių kompetencijai priklausančią sritį, visų pirma reikalaujant mokestinių paskatų ir atidžios pačių valstybių narių kontrolės;

– yra neįgyvendinamas, nes neatsižvelgiama į radikaliai skirtingas aplinkybes valstybėse narėse, kurioms negalima pritaikyti vienos ir tos pačios politikos, taip pat nes nustatomos nepritaikomos apibrėžtys, ypač atskiriant komunalines ir komercines atliekas ir organines bei maisto atliekas;

– turi labai neigiamų pasekmių ekonominiu požiūriu, nes bendrovėms sukuriama didelė našta nustačius „didesnę gamintojo atsakomybę“, kuri panaikina produkto pridėtinę vertę;

– jis sukuria du neabejotinus padarinius: smarkiai išaugusias viešąsias išlaidas ir didesnę vidaus rinkos integraciją, kuri naudinga tik keliems tarptautiniams subjektams.

Susirūpinusi dėl galimų ekonominių ir ekologinių padarinių, susijusių su atliekų tvarkymu, ENF frakcija atsiriboja nuo ENVI komiteto atlikto darbo ir ragina įgyvendinant atliekų politiką laikytis subsidiarumo principo ir labiau atsižvelgti į sprendimų priėmimo vietos lygmeniu privalumus.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (27.10.2016)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų
(COM(2015) 0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Nuomonės referentas: Miroslav Poche

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką bei gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;

(1)  atliekų tvarkymą, perdirbimą ir naudojimą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką bei gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti realiosios žiedinės ekonomikos kūrimą, sumažinant neigiamą poveikį aplinkai, išsaugant gamtos išteklius, užtikrinant geresnį žaliavų valdymą, kartu mažinant ekonomikos priklausomumą nuo importo, didinant energijos vartojimo efektyvumą, mažinant Sąjungos energetinę priklausomybę, teikiant naujas ekonomines galimybes, kuriant naujas rinkas ir skatinant kokybiškų darbo vietų kūrimą. Kad ekonomika taptų tikrai žiedinė, reikia imtis papildomų priemonių, kuriomis būtų sutelktas dėmesys į visą produktų gyvavimo ciklą, įskaitant tvarių medžiagų išgavimą, ekologišką produktų projektavimą, ekologiškai efektyvią gamybą ir tvarų vartojimą, vykdant priemones, kuriomis išsaugomi ištekliai ir kad atliekomis tampantys ištekliai atsidurtų uždarame cikle. Išteklių naudojimo tobulinimas taip pat gerokai padidintų Sąjungos įmonių, valdžios institucijų ir vartotojų grynąsias santaupas kartu mažinant bendrą kasmet išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB14 nustatyti atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai turėtų būti iš dalies pakeisti, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį kurti žiedinę ekonomiką;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/98/EB14 nustatyti atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai turėtų būti iš dalies pakeisti, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį kurti efektyvią žiedinę ekonomiką, imantis reikiamų priemonių, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad atliekos galėtų būti laikomos šiam perėjimui naudingu ištekliumi;

__________________

__________________

14 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

14 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją „Efektyvus išteklių naudojimas. Žiedinės ekonomikos kūrimas“1a, kurioje jis ypač pabrėžė, kad reikia nustatyti privalomus atliekų mažinimo tikslus, parengti atliekų prevencijos priemones ir nustatyti aiškias ir nedviprasmiškas apibrėžtis;

 

_______________

 

1a Priimti tekstai, P8_TA(2015)0266.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  daug valstybių narių dar turi sukurti reikiamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Todėl būtina nustatyti ilgalaikius politikos tikslus, kurie padėtų nukreipti priemones ir investicijas, visų pirma neleisdami sukurti pernelyg didelių struktūrinių galutinių atliekų tvarkymo pajėgumų ir sulaikyti medžiagų, kurias galima perdirbti, atliekų hierarchijos apačioje;

(3)  daug valstybių narių dar turi sukurti reikiamą atliekų tvarkymo infrastruktūrą. Todėl būtina nustatyti ilgalaikius politikos tikslus ir finansinę, fiskalinę bei politinę paramą, kurie padėtų nukreipti priemones ir investicijas, visų pirma neleisdami sukurti pernelyg didelių struktūrinių galutinių atliekų tvarkymo (pavyzdžiui, šalinimo sąvartynuose arba deginimo) pajėgumų ir sulaikyti medžiagas, kurias galima perdirbti, žemiausiame atliekų hierarchijos lygmenyje. Siekiant šioje srityje pasiekti atitinkamų tikslų, būtina naudoti Europos struktūrinius ir investicijų fondus, kad būtų finansuojamas atliekų tvarkymo infrastruktūros, reikalingos prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, vystymas. Taip pat itin svarbu, kad valstybės narės pagal šią direktyvą iš dalies pakeistų savo taikomas atliekų prevencijos programas ir atitinkamai pritaikytų savo investicijas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  į Direktyvą 2008/98/EB reikėtų įtraukti komunalinių atliekų, statybų ir griovimo atliekų, galutinio perdirbimo proceso ir užpildymo apibrėžtis siekiant paaiškinti, ką apima šios sąvokos;

(5)  į Direktyvą 2008/98/EB reikia įtraukti komunalinių atliekų, statybų ir griovimo atliekų, komercinių ir pramonės atliekų, galutinio perdirbimo proceso, šiukšlinimo, jūrų šiukšlinimo ir užpildymo apibrėžtis siekiant paaiškinti, ką apima šios sąvokos;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  reikėtų užtikrinti Direktyvos 2008/98/EB ir susijusių Sąjungos teisės aktų, pavyzdžiui, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB1a ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/20061b, suderinamumą, visų pirma nuosekliai aiškinti ir taikyti sąvokas „atliekos“, „atliekų hierarchija“ ir „šalutinis produktas“ pagal tuos teisės aktus;

 

__________________

 

1a 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

 

1b 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL L 396, 2006 12 30, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant užtikrinti, kad perdirbimo tikslai būtų pagrįsti patikimais ir palyginamais duomenimis, taip pat kad būtų galima vykdyti veiksmingesnę pažangos, daromos siekiant tų tikslų, stebėseną, Direktyvos 2008/98/EB komunalinių atliekų apibrėžtis turėtų atitikti Europos statistikos biuro ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos statistikos tikslais naudojamą apibrėžtį, kuria remdamosi valstybės narės jau kelerius metus teikia duomenis. Šioje direktyvoje pateikta komunalinių atliekų apibrėžtis yra neutrali atliekų tvarkytojo statuso – privačiojo ar viešojo – atžvilgiu;

(6)  siekiant užtikrinti, kad perdirbimo tikslai būtų pagrįsti patikimais ir palyginamais duomenimis, taip pat kad būtų galima vykdyti veiksmingesnę pažangos, daromos siekiant tų tikslų, stebėseną, Direktyvos 2008/98/EB komunalinių atliekų apibrėžtis turėtų būti suderinta su Europos statistikos biuro ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos statistikos tikslais naudojama apibrėžtimi, kuria remdamosi valstybės narės jau kelerius metus teikia duomenis. Šioje direktyvoje pateikta komunalinių atliekų apibrėžtis yra neutrali atliekų tvarkytojo statuso – privačiojo ar viešojo – atžvilgiu;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, skatinančių taikyti atliekų hierarchiją, visų pirma sukurti finansines paskatas, skirtas šioje direktyvoje nustatytiems atliekų prevencijos ir perdirbimo tikslams pasiekti, pavyzdžiui, nustatyti atliekų šalinimo sąvartyne ir deginimo mokesčius, susimokėjimo už daiktų išmetimą sistemas, didesnės gamintojų atsakomybės sistemas ir paskatas veikti vietos valdžiai;

(7)  valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, skatinančių taikyti atliekų hierarchiją, visų pirma sukurti finansines, fiskalines ir reguliavimo paskatas, skirtas šioje direktyvoje nustatytiems atliekų prevencijos ir perdirbimo tikslams pasiekti, pavyzdžiui, nustatyti atliekų šalinimo sąvartyne ir deginimo mokesčius, susimokėjimo už daiktų išmetimą sistemas, didesnės gamintojų atsakomybės sistemas ir paskatas veikti vietos valdžiai. Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės turėtų naudotis ekonominėmis arba kitomis priemonėmis, išdėstytomis VIa priede. Valstybės narės turėtų imtis tokių priemonių, kurios padės siekti aukštos rūšiuotų medžiagų kokybės;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  pereinant prie žiedinės ekonomikos reikėtų visapusiškai pasinaudoti skaitmeninėmis inovacijomis. Tuo tikslu reikėtų sukurti tokias elektronines priemones, kaip internetinė platforma, skirta prekiauti atliekomis kaip naujais ištekliais, siekiant palengvinti prekybos operacijas ir sumažinti veiklos vykdytojams tenkančią administracinę naštą taip stiprinant pramoninę simbiozę;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  didesnės gamintojo atsakomybės sistemos yra labai svarbi veiksmingo atliekų tvarkymo dalis, bet jų veiksmingumas ir rezultatai valstybėse narėse labai skiriasi. Todėl būtina nustatyti būtiniausius reikalavimus, kuriuos turi atitikti didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. Tokiais reikalavimais turėtų būti sumažinamos sąnaudos ir padidinamas veiksmingumas, taip pat užtikrinamos vienodos sąlygos, be kita ko ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ir šalinamos sklandaus vidaus rinkos veikimo kliūtys. Jie taip pat turėtų padėti į produktų kainas įtraukti gyvavimo ciklo pabaigos tvarkymo sąnaudas ir skatinti gamintojus kuriant produktus labiau atsižvelgti į jų tinkamumą perdirbti ir pakartotinai naudoti. Reikalavimai turėtų būti taikomi tiek naujoms, tiek jau esamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms. Tačiau esamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms bus reikalingas pereinamasis laikotarpis struktūroms ir procedūroms pritaikyti prie naujų reikalavimų;

(9)  didesnės gamintojo atsakomybės sistemos yra labai svarbi efektyvaus atliekų tvarkymo dalis, bet jų veiksmingumas ir rezultatai valstybėse narėse labai skiriasi. Todėl būtina nustatyti būtiniausius reikalavimus, kuriuos turi atitikti didesnės gamintojo atsakomybės sistemos. Tokiais reikalavimais turėtų būti sumažinamos sąnaudos ir padidinamas veiksmingumas, palengvinamas tinkamumas taisyti, geresnis atskiro surinkimo ir rūšiavimo įgyvendinimas ir užtikrinimas, užtikrinamas kokybiškesnis perdirbimas, padedama užtikrinti ekonomiškai efektyvią galimybę gauti antrinių žaliavų, taip pat užtikrinamos vienodos veiklos sąlygos (be kita ko, mažosioms ir vidutinėms įmonėms),ir šalinamos kliūtys sklandžiai veikti vidaus rinkai. Jie taip pat turėtų padėti į produktų kainas įtraukti gyvavimo ciklo pabaigos tvarkymo sąnaudas ir skatinti gamintojus kuriant produktus labiau atsižvelgti į jų tinkamumą taisyti, perdirbti ir pakartotinai naudoti, taip pat laipsniškai panaikinti pavojingų medžiagų naudojimą. Reikalavimai turėtų būti taikomi tiek naujoms, tiek jau esamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms. Tačiau esamoms didesnės gamintojo atsakomybės sistemoms ir valstybėms narėms, kuriose netaikoma didesnė gamintojo atsakomybė, bus reikalingas pereinamasis laikotarpis struktūroms ir procedūroms pritaikyti prie naujų reikalavimų. Pereinamuoju laikotarpiu valstybės narės, kuriose netaikoma didesnė gamintojo atsakomybė, turėtų užtikrinti, kad jų atliekų valdymo sistemos rezultatų pasiektų užtikrinamu, skaidriu ir atskaitingu būdu, kuris visapusiškai atitiktų būtiniausius didesnės gamintojo atsakomybės sistemų reikalavimus;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  atliekų prevencija – veiksmingiausias būdas efektyviau naudoti išteklius ir sumažinti atliekų poveikį aplinkai. Todėl svarbu, kad valstybės narės imtųsi tinkamų atliekų susidarymo prevencijos priemonių ir stebėtų bei vertintų tokių priemonių įgyvendinimo pažangą. Siekiant užtikrinti, kad bendra atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimo pažanga būtų matuojama vienodai, reikėtų nustatyti bendrus rodiklius;

(10)  atliekų prevencija – efektyviausias būdas efektyviau naudoti išteklius, sumažinti atliekų poveikį aplinkai, skatinti tvarių, perdirbamų, pakartotinai naudojamų ir kokybiškų medžiagų naudojimą ir mažinti priklausomybę nuo vis retesnių žaliavų importo. Todėl svarbu, kad valstybės narės imtųsi tinkamų atliekų susidarymo prevencijos priemonių, įskaitant priemones, kuriomis mažinamas pavojingų medžiagų kiekis, skatinamas aukštos kokybės medžiagų perdirbimas, kovojama su suplanuotu nusidėvėjimu, geresne informacija apie produktus suteikiama daugiau galių vartotojams, skatinamos nuolatinės komunikacijos ir reguliarios švietimo kampanijos atliekų prevencijos klausimais, ir stebėtų bei vertintų tokių priemonių ir su atliekų susidarymo mažinimu susijusių prevencijos tikslinių rodiklių įgyvendinimo pažangą, siekiant, ekonomikos augimas būtų atsietas nuo atliekų susidarymo augimo. Siekiant užtikrinti, kad bendra atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimo pažanga būtų matuojama vienodai, reikėtų nustatyti bendrus rodiklius ir skaičiavimo metodus;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  valstybės narės turėtų imtis priemonių maisto atliekų prevencijai skatinti, laikydamosi 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės ir ypač joje iškelto tikslo iki 2030 m. perpus sumažinti maisto atliekų kiekį. Tokiomis priemonėmis turėtų būti siekiama kovoti su maisto švaistymu pirminės gamybos, apdorojimo ir perdirbimo, mažmeninės prekybos ir kitokio maisto skirstymo etapuose, taip pat restoranuose, maitinimo paslaugų įmonėse ir namų ūkiuose. Atsižvelgdamos į maisto atliekų prevencijos ekonominį ir aplinkai daromą poveikį, valstybės narės turėtų nustatyti specialias maisto atliekų prevencijos priemones ir matuoti maisto atliekų kiekio mažinimo pažangą. Siekiant palengvinti gerosios patirties mainus ES – tiek tarp valstybių narių, tiek tarp maisto ūkio subjektų – turėtų būti nustatytos vienodos tokio matavimo metodikos. Ataskaitos apie maisto atliekų kiekius turėtų būti teikiamos kas dvejus metus;

(12)  valstybės narės turėtų imtis priemonių maisto atliekų prevencijai skatinti, laikydamosi 2015 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos priimtos 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės ir ypač joje iškelto tikslo iki 2030 m. bent 50 proc. sumažinti maisto atliekų kiekį. Šiomis priemonėmis turėtų būti siekiama užkirsti kelią maisto atliekų susidarymui mažmeninėje prekyboje ir vartojime, taip pat sumažinti maisto nuostolių kiekį gamybos ir tiekimo grandinėse, įskaitant sąmoningai nesurenkamą žemės ūkio derlių ir po derliaus nuėmimo patiriamus nuostolius, taip pat kituose maisto skirstymo etapuose – viešosiose ir privačiosiose organizacijose, kurios parduoda ar tiekia maistą, restoranuose, maitinimo paslaugų įmonėse ir namų ūkiuose. Atsižvelgdamos į maisto atliekų prevencijos ekologinę ir ekonominę naudą, valstybės narės savo nacionalinėse atliekų prevencijos programose turėtų nustatyti specialias maisto atliekų prevencijos priemones, kad būtų pasiektas tikslas iki 2025 m. 30 proc., o iki 2030 m. – 50 proc. sumažinti maisto atliekų kiekį, ir matuoti maisto atliekų kiekio mažinimo pažangą. Siekiant palengvinti gerosios patirties mainus Sąjungoje – tiek tarp valstybių narių, tiek tarp maisto ūkio subjektų – turėtų būti nustatytos vienodos tokio matavimo metodikos. Ataskaitos apie maisto atliekų kiekius turėtų būti teikiamos kas dvejus metus. Siekiant užkirsti kelią maisto atliekų susidarymui, valstybės narės turėtų nustatyti tvarką, kuria maisto sektoriui būtų sudarytos galimybės toliau platinti ir dovanoti neparduotus produktus, kartu užtikrinant, kad toks paskirstymas neturėtų neigiamo poveikio žmogaus sveikatai ar maisto saugai;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  Komisija turėtų išnagrinėti galimybę nustatyti nepavojingų komercinių ir pramoninių atliekų perdirbimo tikslus, numatant perdirbimo prievoles, panašias į taikomas komunalinėms atliekoms. Kad tiksliai įvertintų pradines vertes, kuriais remiantis būtų nustatyti tie tiksliniai rodikliai, Komisija, remdamasi bendromis valstybių narių ataskaitomis, turėtų rinkti duomenis apie tokias atliekas. Per du metus po to, kai tie duomenys bus surinkti, Komisija remdamasi poveikio vertinimu turėtų apsvarstyti galimybę vėliausiai 2025 m. nustatyti atskirus nepavojingų komercinių ir pramoninių atliekų (bent jau popieriaus, stiklo, metalo, plastmasės ir biologinių atliekų) perdirbimo tikslus;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB1a yra privaloma Sąjungos lygmens teisinė priemonė, skirta aplinkos apsaugos tikslams vertinti, stebėti ir nustatyti, kad būtų pasiekta gera aplinkos būklė, susijusi su jūros tarša šiukšlėmis. Vis dėlto pagrindiniai jūros taršos šiukšlėmis šaltiniai yra veikla sausumoje ir ji atsiranda dėl netinkamos kietųjų atliekų tvarkymo praktikos, infrastruktūros nebuvimo ir nepakankamo visuomenės informuotumo. Dėl tos priežasties valstybės narės turėtų priimti priemones, kurių paskirtis – mažinti dėl veiklos sausumoje atsirandančias šiukšles, kurios gali atsidurti jūrų aplinkoje, laikantis 2030 m. darnaus vystymosi darbotvarkės, kurią 2015 m. rugsėjo 25 d. priėmė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja, ir ypač siekti iki 2030 m. 50 proc. sumažinti jūros taršą. Atsižvelgdamos į jūros taršos šiukšlėmis prevencijos ekologinę ir ekonominę naudą, valstybės narės savo atliekų prevencijos programose turėtų nustatyti specialias jūros taršos šiukšlėmis prevencijos priemones, kad būtų pasiektas tikslas iki 2030 m. bent 50 proc. sumažinti jūros taršą šiukšlėmis, ir turėtų matuoti jūros taršos šiukšlėmis mažinimo pažangą. Siekiant visoje Sąjungoje palengvinti valstybių narių keitimąsi geros praktikos pavyzdžiais, turėtų būti nustatytos vienodos tokio matavimo metodikos. Kas dvejus metus turėtų būti pranešama apie jūros taršos šiukšlėmis mastą;

 

__________________

 

1a 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų strategijos pagrindų direktyva) (OL L 164, 2008 6 25, p. 19).

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13c)  siekdama padėti siekti žiedinės ekonomikos tikslų, Komisija turėtų aktyviai skatinti valstybių narių, pilietinės visuomenės organizacijų, vietos ir regionų valdžios institucijų, socialinių partnerių ir įvairių ekonomikos sektorių, įskaitant atliekų pramonę ir finansų sektorių, veiklos tarpusavio derinimą, keitimąsi informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais. To derinimo ir keitimosi būtų galima pasiekti steigiant komunikacijos žiedinės ekonomikos klausimais platformas, kurios padėtų ugdyti informuotumą apie naujus pramoninius sprendimus ir leistų geriau apžvelgti esamus pajėgumus, taip pat padėtų susieti atliekų pramonę ir finansų sektorių ir remti pramoninę simbiozę. Komisija taip pat turėtų aktyviai skatinti dalijimosi platformas kaip žiedinės ekonomikos verslo modelį;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  atskiras alyvų atliekų surinkimas ir perdirbimas teiktų didelę ekonominę ir ekologinę naudą, užtikrinant žaliavų tiekimą, žengiant link žiedinės ekonomikos ir prisidedant prie mažesnės priklausomybės nuo naftos tiekimo. Kai kurios valstybės narės jau surenka ir perdirba didelę dalį savo alyvų atliekų. Tačiau 2015 m. tik apie 13 proc. visų bazinių alyvų buvo išgauta iš antrą kartą rafinuotų alyvų atliekų. Taigi Komisija turėtų ne vėliau kaip ... m. ... ... d. [įrašyti datą, kuri yra 2 metai po šios direktyvos įsigaliojimo] atlikti poveikio, kurį turėtų sprendimas nustatyti Sąjungos masto alyvų atliekų surinkimo ir perdirbimo tikslinį rodiklį, vertinimą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b)  jeigu įmanoma, valstybės narės turėtų taikyti paskatas naudoti ilgalaikio naudojimo ir panašias medžiagas, duodančias daugiau naudos žiedinei ekonomikai, nes jas galima priskirti prie medžiagų, kurias galima perdirbti neprarandant kokybės, kad ir kaip dažnai medžiaga būtų perdirbama;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  valstybėse narėse atliekų tvarkymo efektyvumas labai skiriasi, tai ypač pasakytina apie komunalinių atliekų perdirbimą. Siekiant atsižvelgti į tuos skirtumus, toms valstybėms narėms, kurios, Eurostato duomenimis, 2013 m. perdirbo mažiau kaip 20 proc. savo komunalinių atliekų, reikėtų suteikti papildomai laiko 2025 m. ir 2030 m. komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslams įgyvendinti. Sprendžiant pagal vidutinius metinius pastarųjų penkiolikos metų efektyvumo rodiklius valstybėse narėse, kad pasiektų tuos tikslus, minėtos valstybės narės savo atliekų perdirbimo pajėgumą turėtų padidinti tiek, kad jis būtų gerokai aukštesnis už ankstesnių metų vidurkius. Siekiant užtikrinti, kad būtų daroma tolydi tikslų įgyvendinimo pažanga ir laiku panaikinamos įgyvendinimo spragos, valstybės narės, kurioms suteikta daugiau laiko, turėtų pasiekti tarpinius tikslus ir parengti įgyvendinimo planus;

(16)  valstybėse narėse atliekų tvarkymo efektyvumas labai skiriasi, tai ypač pasakytina apie komunalinių atliekų perdirbimą. Siekiant atsižvelgti į tuos skirtumus, toms valstybėms narėms, kurios, Eurostato duomenimis, 2013 m. perdirbo mažiau kaip 20 proc. savo komunalinių atliekų, reikėtų suteikti papildomai laiko 2025 m. ir 2030 m. komunalinių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslams įgyvendinti. Sprendžiant pagal vidutinius metinius pastarųjų penkiolikos metų efektyvumo rodiklius valstybėse narėse, kad pasiektų tuos tikslus, minėtos valstybės narės savo atliekų perdirbimo pajėgumą turėtų padidinti tiek, kad jis būtų gerokai aukštesnis už ankstesnių metų vidurkius. Siekiant užtikrinti, kad būtų daroma tolydi tikslų įgyvendinimo pažanga ir laiku panaikinamos įgyvendinimo spragos, valstybės narės, kurioms suteikta daugiau laiko, turėtų, remiant Komisijai, pasiekti tarpinius tikslus ir parengti įgyvendinimo planus;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  skaičiuodamos, ar parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti įskaičiuoti produktus ir sudedamąsias dalis, kuriuos pakartotiniam naudojimui parengė pripažinti pakartotinio naudojimo veiklos vykdytojai ir kurie parengti taikant užstato ir supirkimo sistemas, taip pat metalus, perdirbtus kartu vykdant deginimą. Siekdama užtikrinti, kad šie duomenys būtų skaičiuojami vienodai, Komisija priims išsamias taisykles dėl pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų ir užstato ir supirkimo sistemų nustatymo, dėl perdirbtų metalų kokybės kriterijų ir dėl duomenų rinkimo, tikrinimo ir pateikimo;

(18)  skaičiuodamos, ar parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti įskaičiuoti produktus ir sudedamąsias dalis arba, kai tinkama, pakuotes, kuriuos pakartotiniam naudojimui parengė pripažinti pakartotinio naudojimo veiklos vykdytojai ir kurie parengti taikant užstato ir supirkimo sistemas, taip pat metalus, perdirbtus kartu vykdant energijos gavybą ir deginimą. Siekdama užtikrinti, kad šie duomenys būtų skaičiuojami vienodai, Komisija priims išsamias taisykles dėl pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų ir užstato ir supirkimo sistemų nustatymo, dėl perdirbtų metalų kokybės kriterijų ir dėl duomenų rinkimo, tikrinimo ir pateikimo;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant užtikrinti geresnį, punktualesnį ir vienodesnį šios direktyvos įgyvendinimą ir prognozuoti įgyvendinimo sunkumus, reikėtų sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, kuria būtų galima nustatyti trūkumus, kad būtų galima imtis veiksmų dar nesuėjus tikslų įgyvendinimo terminams;

(19)  siekiant užtikrinti geresnį, punktualesnį ir vienodesnį šios direktyvos įgyvendinimą ir prognozuoti įgyvendinimo sunkumus, reikėtų, remiant Komisijai, sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, kuria būtų galima nustatyti trūkumus, kad būtų galima imtis veiksmų dar nesuėjus tikslų įgyvendinimo terminams;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  siekiant didinti valstybėse narėse pakartotinai naudoti parengiamų ir perdirbamų atliekų kiekį, labai svarbu, kad būtų laikomasi prievolės įdiegti atskiras popieriaus, metalo, plastiko ir stiklo surinkimo sistemas. Be to, atskirai turėtų būti renkamos biologinės atliekos, kad būtų galima daugiau jų parengti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti ir kad jos neužterštų kitų sausų perdirbamų medžiagų;

(20)  siekiant didinti valstybėse narėse pakartotinai naudoti parengiamų ir perdirbamų atliekų kiekį, labai svarbu, kad būtų laikomasi prievolės įdiegti atskiras popieriaus, metalo, plastiko, stiklo, medienos ir tekstilės surinkimo sistemas. Be to, atskirai turėtų būti renkamos biologinės atliekos, kad būtų galima daugiau jų parengti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti ir kad jos neužterštų sausų perdirbamų medžiagų, taip pat nebūtų deginamos ar šalinamos sąvartyne. Be to, efektyviau naudojant atliekas galėtų būti sukurta svarbi paskata vystyti bioekonomikos tiekimo grandinę. Todėl turėtų būti privalomas biologinių atliekų surinkimo atskyrimas nuo komunalinių ir žemės ūkio atliekų. Bioekonomika atlieka labai svarbų vaidmenį užtikrinant žaliavų prieinamumą Sąjungoje. Komisija turėtų apsvarstyti galimybę nustatyti biologinių atliekų perdirbimo tikslinį rodiklį siekiant pritraukti investicijų į biologinių atliekų perdirbimo įrenginių infrastruktūrą ir padidinti pakartotinį organinių medžiagų perdirbimą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  netinkamas pavojingų atliekų tvarkymas vis dar yra problema Sąjungoje, be to, trūksta kai kurių duomenų apie šių atliekų tvarkymą. Todėl būtina gerinti duomenų registravimo ir atsekamumo mechanizmus, valstybėse narėse sukuriant elektroninius pavojingų atliekų registrus. Prireikus elektroniniai duomenys galėtų būti renkami ir apie kitų tipų atliekas, kad įmonėms ir administravimo įstaigoms būtų lengviau registruoti duomenis ir kad pagerėtų atliekų srautų Sąjungoje stebėsena;

(21)  netinkamas pavojingų atliekų tvarkymas vis dar yra problema Sąjungoje, be to, trūksta kai kurių duomenų apie šių atliekų tvarkymą. Todėl būtina gerinti duomenų registravimo ir atsekamumo mechanizmus, valstybėse narėse sukuriant elektroninius pavojingų atliekų registrus. Turėtų būti renkama kaip įmanoma daugiau elektroninių duomenų ir apie kitų tipų atliekas, kad įmonėms ir administravimo įstaigoms būtų lengviau registruoti duomenis ir kad pagerėtų atliekų srautų Sąjungoje stebėsena. Tie duomenys turėtų būti renkami laikantis standartų ir specifikacijų, kuriais remiami duomenų atvirumo tikslai, ir jie turėtų būti teikiami kaip atviri duomenys;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  kad būtų užkirstas kelias komunalinių atliekų užteršimui pavojingomis medžiagomis, dėl kurių galėtų sumažėti perdirbimo kokybė ir taip būtų pakenkta antrinių žaliavų naudojimui, valstybės narės turėtų sukurti atskirus pavojingų atliekų rinkimo iš namų ūkių srautus. Sąjungos lėšos, skiriamos tam, kad būtų remiamas perėjimas prie žiedinės ekonomikos, galėtų būti naudojamos pavojingų medžiagų pakeitimo ir pavojingų atliekų tvarkymo mokslinių tyrimų programoms;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  šioje direktyvoje nustatomi ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo tikslai ir ūkio subjektams bei valstybėms narėms aiškiai parodoma, į kurias sritis turi būti investuojama, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, valstybės narės turėtų tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais, kad paskatintų atliekų prevenciją, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą pagal atliekų hierarchiją;

(22)  šioje direktyvoje nustatomi ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo tikslai ir ūkio subjektams bei valstybėms narėms aiškiai parodoma, į kurias sritis turi būti investuojama, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, valstybės narės turėtų tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais, kad pirmiausia paskatintų atliekų prevenciją, toliau pakartotinį naudojimą ir galiausiai perdirbimą pagal atliekų hierarchiją, o ne remtų atliekų šalinimą sąvartyne ir deginimą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  tam tikros žaliavos yra ypatingai svarbios Sąjungos ekonomikai, o jų tiekimas siejamas su didele rizika. Siekdamos užtikrinti aprūpinimą tomis žaliavomis, remdamosi Žaliavų iniciatyva ir laikydamosi Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje tikslų ir užduočių, valstybės narės, atsižvelgdamos į ekonomines ir technologines galimybes, taip pat į naudą aplinkai, turėtų imtis priemonių kuo geresniam atliekų, kuriose yra daug svarbiausių žaliavų, tvarkymui laikantis atliekų hierarchijos užtikrinti. Komisija yra sudariusi svarbiausių Sąjungos žaliavų sąrašą18 ir reguliariai jį peržiūri;

(23)  tam tikros žaliavos yra ypatingai svarbios Sąjungos ekonomikai, o jų tiekimas siejamas su didele rizika. Siekdamos užtikrinti aprūpinimą tomis žaliavomis, remdamosi Žaliavų iniciatyva ir laikydamosi Europos inovacijų partnerystės žaliavų srityje tikslų ir užduočių, valstybės narės, atsižvelgdamos į ekonomines ir technologines galimybes, taip pat į naudą aplinkai ir sveikatai, turėtų imtis priemonių kuo geresniam atliekų, kuriose yra daug svarbiausių žaliavų, tvarkymui laikantis atliekų hierarchijos užtikrinti ir neleisti neapdorotų atliekų šalinti sąvartyne ar deginti. Komisija yra sudariusi svarbiausių Sąjungos žaliavų sąrašą18 ir reguliariai jį peržiūri;

__________________

__________________

18 COM(2014) 297 final.

18 COM(2014) 297.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  šiukšlės tiesiogiai neigiamai veikia aplinką ir piliečių gerovę, o didelės jų valymo sąnaudos yra nereikalinga ekonominė našta visuomenei. Atliekų tvarkymo planuose nustačius atitinkamas priemones ir kompetentingoms institucijoms tinkamai užtikrinant jų vykdymą, ši problema turėtų būti išspręsta;

(25)  šiukšlės tiesiogiai neigiamai veikia aplinką ir piliečių gerovę, o didelės jų valymo sąnaudos yra nereikalinga ekonominė našta visuomenei. Šiukšlinimą reikia laikyti visuomenine problema to, kad esama asmenų, kurie netinkamai arba neteisėtai tvarko atliekas. Atliekų tvarkymo planuose nustačius atitinkamas priemones ir kompetentingoms institucijoms tinkamai užtikrinant jų vykdymą, ši problema turėtų būti išspręsta;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas. Todėl, teikdamos atliekų teisės aktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas, valstybės turėtų naudoti Komisijos ir valstybių narių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;

(28)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų nustatyti suderintą duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką ir visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą – šią funkciją turėtų atlikti Eurostatas, taip pat panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas, kurios turėtų būti grindžiamos suderintu formatu. Siekiant užtikrinti efektyvų įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, itin svarbu, kad būtų teikiami patikimi ir palyginami atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybės narės, rengdamos įgyvendinimo ataskaitas pagal šią direktyvą, turėtų naudoti Komisijos ir valstybių narių nacionalinių statistikos tarnybų parengtą naujausią metodiką;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  moksliniai tyrimai ir inovacijos būtini Sąjungos perėjimui prie žiedinės ekonomikos, kurioje atliekos laikomos ištekliumi, remti. Kad būtų pasiektas šis tikslas, reikia pagal programą „Horizontas 2020“ skirti išteklių mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams, kuriais galima praktikoje įrodyti ir patikrinti žiedinės ekonomikos ekonominį ir ekologinį tvarumą. Laikantis sistemingo požiūrio, įgyvendinant šiuos projektus galima prisidėti prie inovacijoms palankių ir lengvai įgyvendinamų teisės aktų rengimo daugiausia nustačius reglamentavimo netikrumus, kliūtis ir spragas, kurie galbūt trukdo plėtoti efektyviu išteklių naudojimu grindžiamus verslo modelius;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28b)  Komisija kas trejus metus turėtų skelbti valstybių narių pateiktais duomenimis ir informacija pagrįstą ataskaitą, kad praneštų Europos Parlamentui ir Tarybai apie padarytą pažangą siekiant perdirbimo tikslų ir įgyvendinant šioje direktyvoje nustatytas naujas prievoles;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  valstybės narės turėtų užtikrinti aukštą darbuotojų sveikatos ir saugos lygį gamybos, perdirbimo, taisymo ir parengimo pakartotiniam naudojimui ir atliekų sektoriuose, atsižvelgdamos į konkrečius pavojus, kuriuos šiuose sektoriuose patiria darbuotojai, ir turėtų užtikrinti, kad šioje srityje galiojantys Sąjungos teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinami ir vykdomi;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33b)  labai svarbu užtikrinti, kad galiojantys atliekų srities teisės aktai būtų teisingai įgyvendinami ir vykdomi;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33c)  ši direktyva priimta atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros išdėstytus įsipareigojimus ir ji turėtų būti įgyvendinama ir taikoma pagal tame susitarime pateiktas gaires;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio -1 punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

2 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  2 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)   gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, įskaitant perdirbtus produktus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, išskyrus tuos, kurie skirti sudeginti, šalinti sąvartyne ar panaudoti biologinių dujų arba komposto gamybos įmonėje;“

„b)   gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, įskaitant perdirbtus produktus, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002, išskyrus tuos, kurie skirti sudeginti arba šalinti sąvartyne;“

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto a papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 1 a punkto 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šioje direktyvoje pateikta komunalinių atliekų apibrėžtis yra neutrali tų atliekų tvarkytojo statuso (privačiojo ar viešojo) atžvilgiu.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 1 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) įterpiamas šis punktas:

 

„1b.  „komercinės ir pramonės atliekos“ – nepavojingos mišrios ir atskirai surinktos atliekos, kurių kiekis yra didesnis nei komunalinių atliekų ir kurios atsiranda dėl komercinės arba pramoninės veiklos ir (arba) tos veiklos vietose, įskaitant popieriaus ir kartono, stiklo, metalo, plastiko, biologines, medienos ir stambiąsias atliekas.

 

Komercinės ir pramoninės atliekos neapima komunalinių atliekų, statybų ir griovimo atliekų bei kanalizacijos ir nuotekų valymo atliekų, įskaitant nuotekų dumblą;“;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto a b papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 1 c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab) įterpiamas šis punktas:

 

„1c.  „šiukšlinimas“ – bet koks asmens tyčinis arba aplaidus veiksmas arba neveikimas, dėl kurio paliekamos šiukšlės;“;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto a c papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 1 d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac) įterpiamas šis punktas:

 

„1d. „maisto atliekos“ – tai maisto produktai, pašalinti arba išmesti gamybos, apdorojimo, mažmeninės prekybos ir vartojimo metu, ir maisto nuostoliai bet kurioje maisto gamybos ir tiekimo grandinės grandyje, įskaitant nuostolius pirminės gamybos, transportavimo ir saugojimo metu, įskaitant sąmoningai nesurenkamą žemės ūkio derlių ir po derliaus nuėmimo patiriamus nuostolius;“;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto c papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 4 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  „biologinės atliekos“ – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos, namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų ir mažmeninės prekybos punktų maisto ir virtuvės atliekos, panašios atliekos iš maisto perdirbimo įmonių ir kitos tokiomis pat biologinio skaidumo savybėmis pasižyminčios panašaus pobūdžio, sudėties ir kiekio atliekos;“;

4.  „biologinės atliekos“ – biologiškai skaidžios sodų ir parkų atliekos, negyvūninės kilmės žemės ūkio atliekos (įskaitant nuostolius po derliaus nuėmimo), namų ūkių, restoranų, viešojo maitinimo įstaigų ir mažmeninės prekybos punktų maisto ir virtuvės atliekos, panašios atliekos iš maisto gamybos ir perdirbimo įmonių ir kitos tokiomis pat biologinio skaidumo ir kompostavimo savybėmis pasižyminčios panašaus pobūdžio ir sudėties atliekos;“;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto d papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 4 a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a.  „statybos ir griovimo atliekos“ – atliekos, priskiriamos statybos ir griovimo atliekų kategorijoms, nurodytoms pagal 7 straipsnį priimtame atliekų sąraše;“;

4a.  „statybos ir griovimo atliekos“ – atliekos, priskiriamos statybos ir griovimo atliekų kategorijoms, įskaitant lengvąsias medžiagas, nurodytas pagal 7 straipsnį priimtame atliekų sąraše;“;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 4 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)   įterpiamas šis punktas:

 

„4b.  „ilgalaikės medžiagos“ – tai medžiagos, kurias galima klasifikuoti kaip medžiagas, kurias pagaminus galima perdirbti neprarandant kokybės, nepaisant to, kaip dažnai medžiaga perdirbama;“;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto d b papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 9 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  įterpiamas šis punktas:

 

„9a.  „didesnės gamintojo atsakomybė“ – visiška ar dalinė gamintojo veiklos ir (arba) finansinė atsakomybė už produktą, apimanti produktų gyvavimo ciklo etapą po vartojimo, kaip valstybių narių priemonė pasiekti Sąjungos tikslus dėl atliekų ir padidinti pakartotinio naudojimo ir perdirbimo lygį;“;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto e papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 16 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16.  „parengimas pakartotiniam naudojimui“ – naudojimo operacija – tikrinimas, valymas arba taisymas, – kurios metu atliekos, produktai ar produktų sudėtinės dalys, kuriuos surinko pripažintas parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojas arba kurie surinkti taikant užstato ir supirkimo sistemą, paruošiami taip, kad galėtų būti vėl panaudojami be jokio kito išankstinio apdirbimo;“;

16.  „parengimas pakartotiniam naudojimui“ – naudojimo operacija – tikrinimas, valymas arba taisymas, – kurios metu atliekomis tapę produktai ar produktų sudėtinės dalys paruošiami taip, kad galėtų būti vėl panaudojami be jokio kito išankstinio apdirbimo;“;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto e a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 16 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)   įterpiamas šis punktas:

 

„16a.  „skiedinys“ – atliekų ir daugelio kitų medžiagų ar atliekų mišinys, skirtas atliekų sudedamųjų dalių koncentracijai sumažinti, neatliekant cheminio perdirbimo, kad būtų galima atskiestas atliekas išgabenti apdoroti arba perdirbti, jeigu tai draudžiama daryti, kai atliekos neatskiestos;“; 

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto f papunktis

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 17 a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

17a.  „galutinio perdirbimo procesas“ – perdirbimo procesas, prasidedantis, kai su atliekomis nebereikia atlikti jokios mechaninės rūšiavimo operacijos ir jos perduodamos į gamybą ir faktiškai perdirbamos į produktus arba medžiagas;

17a.  „galutinio perdirbimo procesas“ – perdirbimo procesas, prasidedantis, kai su atliekomis ir jose esančiomis medžiagomis, kurios pagal 6 straipsnį nebelaikomos atliekomis, nebereikia atlikti jokios mechaninės rūšiavimo operacijos ir jos perduodamos į gamybą ir faktiškai perdirbamos į produktus arba medžiagas;“;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto f a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 17 b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)   įterpiamas šis punktas:

 

„17ba.  „organinis perdirbimas“ – atliekų biologiškai skaidžių dalių aerobinis (kompostavimo) apdorojimas tiek buitiniu būdu, tiek kontroliuojamomis sąlygomis ir naudojant mikroorganizmus ar kirminus, dėl kurio gaunamas kompostas. Sąvartynai nelaikomi organinio perdirbimo forma;“;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto f b papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 20 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)   įterpiamas šis punktas:

 

„20a.   „nukenksminimas“ – bet kokia operacija, kurią sudaro nepageidaujamų pavojingų sudedamųjų dalių ar teršalų pašalinimas iš atliekų arba apdorojimas, siekiant juos sunaikinti;“;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto f c papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 20 b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc)   įterpiamas šis punktas:

 

„20b.  „atnaujinimas“ – procesas, kuriuo gaminiui grąžinama patenkinama veikimo būklė pasitelkiant pagrindinių sudedamųjų dalių, kurios gali greitai sugesti, atkūrimą ar taisymą;“;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 punkto f d papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

3 straipsnio 20 c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fd)  įterpiamas šis punktas:

 

„20c.  „surenkamos alyvų atliekos“ – tai alyvų atliekos, kurias galima surinkti, paprastai jos sudaro 50 proc. metinio tepalų suvartojimo valstybėse narėse;“;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 punktas

Direktyva 2008/98/EB

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės tinkamomis ekonominėmis priemonėmis skatina laikytis atliekų hierarchijos.

3.  Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų įgyvendinimo ir skatinti taikyti atliekų hierarchiją, valstybės narės naudojasi tinkamomis ekonominėmis arba kitomis priemonėmis. Šiuo tikslu valstybės narės gali naudotis ekonominėmis ir kitomis priemonėmis, išvardytomis VIa priede.

Valstybės narės Komisijai praneša apie konkrečias pagal šią dalį nustatytas priemones iki [įrašyti datą, kuri yra aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo] ir po to kas penkerius metus.“;

Valstybės narės Komisijai praneša apie konkrečias arba kitas pagal šią dalį nustatytas priemones iki [įrašyti datą, kuri yra aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo] ir po to kas penkerius metus.“;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  4 straipsnis papildomas šia pastraipa:

 

„3a.   Atliekos turi būti išrūšiuotos prieš gaunant energiją iš atliekų arba prieš galutinį šalinimą sąvartyne, kad būtų remiamas veiksmingas perdirbamų medžiagų išgavimas. Biologiškai skaidžios dalys taip pat turi būti perdirbamos.

 

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, atskirai surinktos biologinės atliekos gali būti siunčiamos į anaerobinio fermentavimo ir kitų procesų įrenginius, kuriuose naudojamos vien biologiškai skaidžios atliekos, jei tų biologinių atliekų kokybė atitinka tų įrenginių reikalavimus.“;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais nustatomi išsamūs 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo konkrečioms medžiagoms ar objektams kriterijai.“;

2.  Taryba ir Parlamentas įprastos teisėkūros procedūros priemonėmis ir padedant Komisijai nustato išsamius 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo konkrečioms medžiagoms ar objektams kriterijus.“;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 punkto a papunkčio i punktas

Direktyva 2008/98/EB

6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos -a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  atitinkamos atliekos buvo paruoštos pakartotiniam naudojimui;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

4 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais nustatomi išsamūs 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo konkrečioms atliekoms kriterijai. Prireikus į tuos išsamius kriterijus įtraukiamos teršalų ribinės vertės ir juose atsižvelgiama į bet kokį galimą medžiagos ar objekto neigiamą poveikį aplinkai.

2.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 38a straipsnį, kuriais nustatomi išsamūs 1 dalyje nustatytų sąlygų taikymo konkrečioms atliekoms kriterijai. Turėtų būti apsvarstyta galimybė nustatyti specialius nebelaikymo atliekomis kriterijus, taikytinus tam tikroms medžiagoms, kaip antai užpildams, popieriui, stiklui, metalui, plastikui, padangoms ir audiniams. Prireikus į tuos išsamius kriterijus įtraukiamos teršalų ribinės vertės ir juose atsižvelgiama į bet kokį galimą medžiagos ar objekto neigiamą poveikį aplinkai.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalyje pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.  Siekiant sustiprinti atliekų pakartotinį naudojimą, prevenciją, perdirbimą ir kitokį naudojimą, valstybės narės gali imtis įstatyminių arba neįstatyminių priemonių užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar juridinio asmens, kurio profesinė veikla yra produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, apdorojimas, pardavimas ar importas (produkto gamintojas), gamintojo atsakomybė yra padidinta.

„1.  Siekiant sustiprinti atliekų pakartotinį naudojimą, prevenciją, perdirbimą ir kitokį naudojimą, valstybės narės imasi įstatyminių arba neįstatyminių priemonių užtikrinti, kad bet kurio fizinio ar juridinio asmens, kurio profesinė veikla yra produktų kūrimas, gamyba, tvarkymas, apdorojimas, pardavimas ar importas (produkto gamintojas), gamintojo atsakomybė yra padidinta.“;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 punkto a papunktis

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokios priemonės taip pat gali apimti didesnės gamintojo atsakomybės sistemų, kuriose apibrėžiami konkretūs produktų gamintojų veiklos ir finansiniai įpareigojimai, sukūrimą.

Tokios priemonės taip pat apima didesnės gamintojo atsakomybės sistemų, kuriose apibrėžiami konkretūs produktų gamintojų veiklos, organizaciniai ir finansiniai įpareigojimai, kuriais gamintojo atsakomybė išplečiama ir taikoma produkto gyvavimo ciklo etape po vartojimo, sukūrimą. Siekiama, kad gamintojo atsakomybė apimtų visus rinkai pateiktus produktus.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 punkto b papunktis

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokios priemonės, be kita ko, gali apimti produktų, kurie tinka daugkartiniam naudojimui, kurie yra techniškai patvarūs ir kuriuos, kai jie tampa atliekomis, galima parengti pakartotiniam naudojimui ir perdirbti, kūrimą, gamybą ir pateikimą rinkai, taip sudarant sąlygas tinkamai įgyvendinti atliekų hierarchiją. Nustatant priemones atsižvelgiama į produktų poveikį per visą jų gyvavimo ciklą.“;

Tokios priemonės, be kita ko, apima produktų, kurie tinka daugkartiniam naudojimui, kurie yra techniškai patvarūs, lengvai pataisomi ir kurie, kai jie tampa atliekomis, yra parengti pakartotiniam naudojimui ar perdirbami bei kurie gali būti prieinami rinkoje ir kuriuos galima pateikti rinkai, kūrimą, gamybą ir pateikimą rinkai, taip sudarant sąlygas tinkamai įgyvendinti atliekų hierarchiją. Nustatant priemones atsižvelgiama į produktų poveikį per visą jų gyvavimo ciklą, atliekų hierarchiją ir atitinkamus Sąjungos teisės aktus ir standartus, kurie jau taikomi produktams.“;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 7 punkto c papunktis

Direktyva 2008/98/EB

8 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija organizuoja informacijos mainus tarp valstybių narių ir subjektų, susijusių su gamintojų atsakomybės schemomis, dėl praktinio 8a priede nustatytų reikalavimų įgyvendinimo ir geriausių būdų, kaip užtikrinti tinkamą didesnės gamintojo atsakomybės sistemų valdymą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Tai, be kita ko, apima keitimąsi informacija apie gamintojo atsakomybės organizacijų organizacinius aspektus ir stebėseną, atliekų tvarkymo subjektų atranką ir šiukšlių prevenciją. Komisija skelbia informacijos mainų rezultatus.

5.  Komisija organizuoja informacijos mainus tarp valstybių narių ir subjektų, susijusių su gamintojų atsakomybės schemomis, dėl praktinio 8a priede nustatytų reikalavimų įgyvendinimo ir geriausių būdų, kaip užtikrinti tinkamą didesnės gamintojo atsakomybės sistemų valdymą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Tai, be kita ko, apima keitimąsi informacija apie gamintojo atsakomybės organizacijų organizacinius aspektus ir stebėseną, atliekų tvarkymo subjektų atranką ir šiukšlių prevenciją. Komisija skelbia informacijos mainų rezultatus ir gali pateikti gaires dėl atitinkamų aspektų.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

1 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  aiškiai apibrėžtos Sąjungos rinkai prekes teikiančių produktų gamintojų , jų vardu didesnės gamintojo atsakomybės sistemas įgyvendinančių organizacijų, privačiųjų arba viešųjų atliekų tvarkymo subjektų, vietos valdžios institucijų ir, prireikus, pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų funkcijos ir atsakomybė;

–  aiškiai apibrėžtos Sąjungos rinkai prekes teikiančių produktų gamintojų (t. y. fizinio ar juridinio asmens, kuris profesionaliai rengia, gamina, perdirba, apdoroja, parduoda ar importuoja produktus), jų vardu didesnės gamintojo atsakomybės sistemas įgyvendinančių organizacijų, privačiųjų arba viešųjų atliekų tvarkymo subjektų, vietos valdžios institucijų, platintojų ir mažmenininkų, galutinių naudotojų ir vartotojų, pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklų bei pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų funkcijos ir atsakomybė;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nustatyti išmatuojami atliekų tvarkymo tikslai pagal atliekų hierarchiją, kuriais siekiama įgyvendinti bent kiekybinius sistemai taikomus tikslus, nustatytus šioje direktyvoje, Direktyvoje 94/62/EB, Direktyvoje 2000/53/EB, Direktyvoje 2006/66/EB ir Direktyvoje 2012/19/ES;

–  nustatyti išmatuojami atliekų prevencijos, pakartotinio naudojimo, parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai, taip pat minimalūs perdirbto plastiko turinio tikslai, kuriais siekiama įgyvendinti bent kiekybinius sistemai taikomus tikslus, nustatytus šioje direktyvoje, Direktyvoje 94/62/EB, Direktyvoje 2000/53/EB, Direktyvoje 2006/66/EB ir Direktyvoje 2012/19/ES, taip pat kitus tikslus, kurie laikomi aktualiais sistemai;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  nustatyta ataskaitų teikimo sistema, skirta duomenims apie gamintojų, kuriems taikoma didesnės gamintojo atsakomybės sistema, Sąjungos rinkai pateiktus produktus rinkti. Šiems produktams tapus atliekomis, užtikrinama, kad šioje sistemoje būtų registruojami duomenys apie tų atliekų surinkimą ir apdorojimą ir, prireikus, būtų konkrečiai nurodomi tų atliekinių medžiagų srautai;

–  nustatyta ataskaitų teikimo sistema, skirta duomenims apie gamintojų, kuriems taikoma didesnės gamintojo atsakomybės sistema, Sąjungos rinkai pateiktus produktus arba, kai tinkama, pakuotes rinkti. Šiems produktams arba, kai tinkama, pakuotėms tapus atliekomis, užtikrinama, kad šioje sistemoje būtų registruojami duomenys apie tų atliekų surinkimą ir apdorojimą ir, prireikus, būtų konkrečiai nurodomi tų atliekinių medžiagų srautai;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 1 dalies 4 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  taip pat užtikrinama, kad produktų gamintojams, taip pat ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms, būtų sudarytos vienodos sąlygos ir jie nebūtų diskriminuojami.

  užtikrinama, kad produktų gamintojams, atliekų ir perdirbimo veiklos vykdytojams, taip pat ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms, būtų sudarytos vienodos sąlygos ir jie nebūtų diskriminuojami.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  taikomi reikalavimai gerinti produktų projektavimą (įgyvendinamas ekologinis projektavimas) siekiant ne tik atliekų perdirbimo ir jų medžiagų naudojimo, bet ir atliekų prevencijos, įskaitant optimizuotą naudojimą pasibaigus gyvavimo ciklui, siekiant paskatinti efektyvesnį medžiagų naudojimą ir atlyginti pastangas gamintojams, kurie atsižvelgia į produktų pakartotinio naudojimo, taisymo ir perdirbimo galimybes;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 3 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  turėtų reikiamas veiklos ir finansines priemones didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimams įgyvendinti;

b)  turėtų reikiamas veiklos, organizacines ir finansines priemones didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimams įgyvendinti;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 4 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  apimtų visas Sąjungos rinkai pateikiamų produktų atliekų tvarkymo išlaidas, įskaitant visas šias išlaidas:

a)  apimtų šias Sąjungos rinkai pateikiamų produktų atliekų tvarkymo sąnaudas:

–   atskiro surinkimo, rūšiavimo ir apdorojimo operacijų, reikalingų 1 dalies antroje įtraukoje nurodytiems atliekų tvarkymo tikslams pasiekti, išlaidas, apskaičiuojamas atsižvelgiant į pajamas, gautas pakartotinai naudojant produktus arba pardavus produktų gautas antrines žaliavas;

–   atskiro surinkimo, rūšiavimo perdirbimui, paruošimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimui, perdirbimo ir kitų naudojimo operacijų, reikalingų siekiant įgyvendinti 1 dalies antroje įtraukoje nurodomus atliekų tvarkymo tikslus, sąnaudas, atsižvelgiant į pajamas, gaunamas pakartotinai naudojant arba parduodant produktų gaunamas antrines žaliavas;

–  tinkamos informacijos atliekų turėtojams teikimo pagal 2 dalį išlaidas;

–  tinkamos informacijos atliekų turėtojams teikimo pagal 2 dalį išlaidas;

–  duomenų rinkimo ir pranešimo pagal 1 dalies trečią pastraipą išlaidas;

–  duomenų rinkimo ir pranešimo pagal 1 dalies trečią pastraipą išlaidas;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 4 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  būtų moduliuojami remiantis realiomis pavienio produkto arba panašių produktų grupių gyvavimo ciklo pabaigos sąnaudomis, atsižvelgiant į galimybes juos pakartotinai naudoti arba perdirbti;

b)  būtų moduliuojami remiantis realiomis pavienio produkto arba panašių produktų grupių gyvavimo ciklo pabaigos sąnaudomis, visų pirma atsižvelgiant į galimybes juos pakartotinai naudoti, pataisyti arba perdirbti, pavojingas medžiagas juose ir ilgalaikio naudojimo medžiagų, kurias galima daug kartų perdirbti neprarandant savybių, naudojimą. Siekiant sukurti optimalias rinkos sąlygas, kad gamintojai galėtų pasinaudoti tokiu moduliavimu, Sąjungos vidaus rinkai nustatomas kriterijų rinkinys, kuris naudojamas kaip moduliavimo pagrindas, ir jų matavimo metodas. Ne vėliau ... m. ... ... d. [įrašyti datą, kuri yra 2 meti nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos], Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir atitinkamais pramonės sektoriais, atlieka tyrimą ir sukuria įvairių suinteresuotųjų šalių platformą, kad būtų apibrėžti tie kriterijai ir priimti įgyvendinimo aktai pagal 39 straipsnio 2 dalį;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės sukuria tinkamą stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemą, kad užtikrintų, jog produktų gamintojai įgyvendintų jiems nustatytus didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimus, būtų tinkamai naudojamos finansinės priemonės ir visi su sistemos įgyvendinimu susiję subjektai teiktų patikimus duomenis.

Valstybės narės sukuria tinkamą stebėsenos ir vykdymo užtikrinimo sistemą, kad užtikrintų, jog produktų gamintojai įgyvendintų jiems nustatytus didesnės gamintojų atsakomybės įpareigojimus, būtų tinkamai naudojamos finansinės priemonės ir visi su sistemos įgyvendinimu susiję subjektai teiktų patikimus duomenis. Kai produktui taikoma didesnės gamintojo atskaitomybės sistema, valstybės narės užtikrina, kad galutinių atliekų, gautų pakartotinai naudojant produktą ir parengiant jį pakartotinio naudojimo procesui, tvarkymui būtų taikomas didesnės gamintojo atsakomybės mokestis.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 8 punktas

Direktyva 2008/98/EB

8 a straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Bet kurių kitų atliekų grandinėje dalyvaujančių subjektų vaidmenys ir atsakomybė aiškiai apibrėžiami.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atliekų prevencija

Atliekų pakartotinis naudojimas ir prevencija

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 1 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  skatinama naudoti produktus, kuriems tausiai naudojami ištekliai, kurie yra patvarūs, tinkami taisyti ir perdirbti;

–  skatinama ir remiama produktų, kuriems tausiai naudojami ištekliai, kurie yra patvarūs, tinkami pakartotinai naudoti, taisyti ir perdirbti (įskaitant produktus pagamintus iš tvarių atsinaujinančiųjų žaliavų), gamyba ir naudojimas;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 2 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  išsiaiškinama, kurie produktai yra pagrindiniai Sąjungos ekonomikai labai svarbių žaliavų, kurių tiekimas siejamas su didele rizika, šaltiniai, ir kryptingai siekiama, kad tos medžiagos netaptų atliekomis;

  nustatomi produktai, kuriuose yra didelis kiekis labai svarbių žaliavų ir kurių tiekimas siejamas su didele rizika (taip pat atsižvelgiant į tiekimo saugumą), ir skatinama tuos produktus pakartotinai naudoti, kad tos medžiagos netaptų atliekomis;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 3 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  skatinama kurti pakartotinio naudojimo skatinimo sistemas, visų pirma elektros ir elektroninės įrangos, tekstilės ir baldų;

  teikiama parama kuriant taisymo, pakartotinio naudojimo, pakartotinės gamybos ir atnaujinimo veiklos skatinimo sistemas (įskaitant skaitmeninės informacijos platformas), visų pirma elektros ir elektroninės įrangos, padangų, tekstilės, baldų ir pakuočių bei statybinių medžiagų ir produktų srityse;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 3 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  raginama remti mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ), ypatingą dėmesį skiriant labai mikroįmonėms, startuoliams ir kitoms atitinkamoms pastangoms, kuriomis teikiama informacija, reklama, skatinamos arba tiesiogiai teikiamos paslaugos, susijusios su senstančių produktų priežiūra, perdirbtų medžiagų naudojimu ir apskritai atliekų prevencija, laikantis atliekų hierarchijos ir žiedinės ekonomikos koncepcijos;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 4 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  mažinamas su pramonine gamyba, mineralinių išteklių gavyba ir statyba bei griovimu susijusių procesų atliekų kiekis atsižvelgiant į geriausias turimas technologijas (geriausius prieinamus gamybos būdus);

  skatinamas efektyvus išteklių naudojimas ir mažinamas su pramonine gamyba, apdirbamąja pramone, mineralinių išteklių gavyba ir statyba bei griovimu susijusių procesų atliekų kiekis atsižvelgiant į geriausias turimas technologijas (geriausius prieinamus gamybos būdus), jeigu jiems dar netaikomi Direktyvos 2010/75/ES reikalavimai;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 4 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  priimami, skatinami arba įgyvendinami pramoninės simbiozės sprendimai taikant šalutinių produktų naudojimą ir atliekų naudojimą ir perdirbimą;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 4 b įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  mažinamas pavojingų medžiagų kiekį medžiagose ir produktuose, pavyzdžiui, nustatant tikslus, skatinant komunikaciją arba užtikrinant, kad informacija apie pavojingas medžiagas būtų teikiama visoje tiekimo grandinėje;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 4 c įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  mažinamas komercinių atliekų ir nepavojingų pramonės atliekų susidarymas prekybos ir paslaugų srityje;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 4 d įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  mažinamas atliekų susidarymas ir tarša, sukelti plastiko ir plastikinių sudedamųjų dalių vartojimo, bei mažinamas sausumoje esančių atliekų, kurios gali patekti į jūrų aplinką, kiekis siekiant iki 2030 m. į jūrą išmestų šiukšlių kiekį sumažinti ne mažiau kaip 50 proc.;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 5 įtrauka

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  mažinamas pirminės gamybos, apdorojimo ir perdirbimo, mažmeninės prekybos ir kitokio maisto skirstymo etapuose, taip pat restoranuose, maitinimo paslaugų įmonėse ir namų ūkiuose susidarančių maisto atliekų kiekis.

–  mažinamas gamybos ir pakavimo, pirminės gamybos (įskaitant po derliaus nuėmimo patiriamus nuostolius, sąmoningai nesurenkamą žemės ūkio derlių ir nuostolius visoje tiekimo grandinėje), apdorojimo ir perdirbimo, mažmeninės prekybos ir kitokio maisto skirstymo etapuose, taip pat restoranuose, maitinimo paslaugų įmonėse ir namų ūkiuose susidarančių maisto atliekų kiekis, kad būtų užtikrinta, kad iki 2025 m. bent 30 proc., o iki 2030 m. – 50 proc. būtų sumažintas maisto atliekų kiekis;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 5 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  mažinamas pakuočių atliekų susidarymas nustatant mažinimo tikslus pagal Direktyvos 94/62/EB 4 straipsnį;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 5 b įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

  reikalaujama, kad būtų pranešama apie nustatytus produktų suplanuoto nusidėvėjimo atvejus ir kovojama su prekyba tokiais produktais valstybių narių nacionalinėse rinkose;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 1 dalies 5 c įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  sukuriamos švietimo ir mokymo programos, kuriose pabrėžiama žiedinės ekonomikos nauda, ir parengiamos nuolatinės komunikacijos ir reguliarios švietimo kampanijas siekiant padidinti informuotumą apie atliekų prevenciją ir šios direktyvos tikslus dėl pakartotinio naudojimo ir perdirbimo;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės stebi ir vertina atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimą. Tuo tikslu jos nustato tinkamus kiekybinius ir kokybinius rodiklius ir tikslus, visų pirma vienam gyventojui tenkantį pašalinamų arba energijai gauti panaudojamų komunalinių atliekų kiekį.

2.  Valstybės narės priima atliekų prevencijos programas, kuriomis siekiama sumažinti atliekų susidarymą, pavyzdžiui, įvertinant vienam gyventojui tenkančių atliekų svorį. Valstybės narės stebi ir vertina atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimą. Tuo tikslu jos nustato tinkamus kiekybinius ir kokybinius rodiklius ir tikslus, visų pirma vienam gyventojui tenkantį, sumažintą, pašalinamų arba energijai gauti panaudojamų komunalinių atliekų kiekį. Valstybės narės taip pat gali naudoti papildomus kiekybinius ir kokybinius rodiklius, įskaitant rodiklius, kuriais stebimas kitų nei komunalinių atliekų susidarymas.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės stebi ir vertina savo maisto atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimą matuodamos maisto atliekų kiekį pagal metodikas, nustatytas remiantis 4 dalimi.

3.  Valstybės narės stebi ir vertina savo maisto atliekų prevencijos priemonių įgyvendinimą matuodamos maisto atliekų kiekį pagal bendrą metodiką. Komisija ne vėliau kaip 2017 m. gruodžio 31 d. priima deleguotąjį aktą pagal 38a straipsnį, kad būtų nustatyta maisto atliekų kiekio vienodo matavimo metodika, įskaitant minimalius kokybės reikalavimus.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 punktas

Direktyva 2008/98/EB

9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad gamintojai suteiktų galimybę susipažinti su instrukcijų vadovais, atsarginėmis dalimis, technine informacija ir bet kokia kita priemone, įranga ar programine įranga, kai to reikalauja pripažintas parengimo pakartotiniam naudojimui ir pakartotinio naudojimo vykdytojas.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 a punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

10 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a)  10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  Prireikus tam, kad būtų laikomasi 1 dalies, ir siekiant palengvinti ar pagerinti naudojimą, atliekos surenkamos atskirai, jei tai įmanoma techniniu, aplinkos apsaugos ir ekonominiu aspektais, ir nemaišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis, turinčiomis kitokias savybes.

„2.  Tam, kad būtų laikomasi 1 dalies, ir siekiant palengvinti ar pagerinti naudojimą, atliekos surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis ar medžiagomis, turinčiomis kitokias savybes.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 9 b punktas (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b)  10 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„2a.  Kai įmanoma, valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad prieš naudojimą nukenksmintų pavojingas atliekas. “

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punkto a papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad paskatintų atliekas rengti pakartotiniam naudojimui, visų pirma skatindamos kurti pakartotinio naudojimo ir taisymo tinklus bei juos remdamos ir sudarydamos jiems geresnes sąlygas naudotis atliekų surinkimo punktais, taip pat skatindamos taikyti ekonomines priemones, viešųjų pirkimų kriterijus, kelti kiekybinius tikslus ar naudoti kitas priemones.

1.  Valstybės narės imasi priemonių, kad paskatintų atliekas rengti pakartotiniam naudojimui, visų pirma skatindamos kurti parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojus ir tinklus bei juos remdamos ir sudarydamos jiems geresnes sąlygas naudotis atliekų surinkimo punktais ir infrastruktūra, taip pat skatindamos taikyti ekonomines priemones, viešųjų pirkimų kriterijus ar naudoti kitas priemones.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:

„Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos tikslus ir sukurti Europos atliekas perdirbančią visuomenę, kurioje labai efektyviai naudojami ištekliai, valstybės narės imasi priemonių, būtinų pasiekti, kad:

„Siekdamos įgyvendinti šios direktyvos tikslus ir sukurti Europos žiedinę ekonomiką, kurioje labai efektyviai naudojami ištekliai, valstybės narės imasi priemonių, būtinų pasiekti, kad:

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įterpiama ši dalis:

 

„2a.   Komisija įvertina tikslo, susijusio su alyvų atliekų regeneravimu ir pakartotiniu rafinavimu, tinkamumą. Toks tikslas turi apimti tiek regeneravimą, tiek pakartotinį rafinavimą. Šiuo tikslu Komisija ne vėliau kaip 2018 m. pateikia poveikio vertinimą.“

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punkto e papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Estijai, Graikijai, Kroatijai, Latvijai, Maltai, Rumunijai ir Slovakijai 2 dalies c ir d punktuose nurodytų tikslų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas dar penkeriais metais. Apie savo ketinimą pasinaudoti šia nuostata valstybė narė informuoja Komisiją ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki 2 dalies c ir d punktuose nustatytų terminų. Jei įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas, valstybė narė deda visas pastangas, kad padidintų pakartotiniam naudojimui parengiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį bent 50 proc. ir 60 proc. (pagal svorį) atitinkamai iki 2025 ir 2030 m.

Estijai, Graikijai, Kiprui, Kroatijai, Latvijai, Maltai, Rumunijai ir Slovakijai 2 dalies c ir d punktuose nurodytų tikslų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas dar penkeriais metais. Apie savo ketinimą pasinaudoti šia nuostata valstybė narė informuoja Komisiją ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki 2 dalies c ir d punktuose nustatytų terminų. Jei įgyvendinimo laikotarpis pratęsiamas, valstybė narė deda visas pastangas, kad padidintų pakartotiniam naudojimui parengiamų ir perdirbamų komunalinių atliekų kiekį bent 50 proc. ir 60 proc. (pagal svorį) atitinkamai iki 2025 ir 2030 m. Padedant Komisijai, tos valstybės narės gali rengti metinius nacionalinius planus, kuriuose nurodo priemones, kurių reikia imtis siekiant įgyvendinti tikslus.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punkto e papunktis

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.   Siekiant apskaičiuoti 2 dalies c ir d punktuose ir 3 dalyje nustatytus tikslus, biologiškai skaidžių atliekų, kurios apdorojamos aerobiniu ir anaerobiniu būdu, kiekis gali būti laikomas perdirbtu, jei generuojamas kompostas, degazuotasis substratas ar kitos medžiagos, kurių pagrindinės dalys po bet kokio tolesnio reikiamo apdorojimo naudojamos kaip perdirbtas produktas ar medžiaga.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 10 punkto f a papunktis (naujas)

Direktyva 2008/98/EB

11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  pridedama ši dalis:

 

„5a.  Valstybės narės imasi priemonių, būtinų siekiant skatinti perdirbimą ir pakartotinai naudojimą nukenksminti pavojingas atliekas.“ 

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 11 punktas

Direktyva 2008/98/EB

11 a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas