VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

  9.2.2017 - (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)) - ***I

  Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
  Rapporteur: Simona Bonafè


  Procedure : 2015/0275(COD)
  Stadium plenaire behandeling

  ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

  over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen

  (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

  (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

  Het Europees Parlement,

  –  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0595),

  –  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0382/2015),

  –  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

  –  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Franse Senaat en de Oostenrijkse Bondsraad, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

  –  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2016[1],

  –  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 15 juni 2016[2],

  –  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

  –  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0034/2017),

  1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

  2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie haar voorstel door een nieuwe tekst vervangt, ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aanbrengt of voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen;

  3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

  Amendement    1

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging -1 (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (-1)  Deze richtlijn heeft tot doel maatregelen vast te stellen ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid door preventie of beperking van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afvalstoffen, ter beperking van gevolgen in het algemeen van het gebruik van hulpbronnen en ter verbetering van de efficiëntie van het gebruik ervan en door ervoor te zorgen dat afval wordt gezien als hulpbron, met het oog op het bijdragen tot een circulaire economie in de Unie.

  Amendement    2

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging -1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (-1 bis)  Gezien de afhankelijkheid van de EU van de invoer van grondstoffen en de snelle uitputting van een aanzienlijk aantal natuurlijke hulpbronnen op de korte termijn is het regenereren van zoveel mogelijk hulpbronnen in de Unie een belangrijke uitdaging, evenals het verbeteren van de overgang naar een circulaire economie.

  Motivering

  Het is belangrijk om te wijzen op de bredere agenda van de overgang naar een circulaire economie en de kansen te benadrukken die de herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen biedt om deze overgang te verbeteren.

  Amendement    3

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging -1 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (-1 ter)  De circulaire economie biedt belangrijke kansen voor lokale economieën en het potentieel om een win-winsituatie te creëren voor alle betrokken belanghebbenden.

  Motivering

  Het is belangrijk om te wijzen op de bredere agenda van de overgang naar een circulaire economie en de kansen te benadrukken die de herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen biedt om deze overgang te verbeteren.

  Amendement    4

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging -1 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (-1 quater) Afvalbeheer moet worden omgevormd tot duurzaam materialenbeheer. De herziening van Richtlijn 2008/98/EG biedt daartoe gelegenheid.

  Motivering

  Het is belangrijk om te wijzen op de bredere agenda van de overgang naar een circulaire economie en de kansen te benadrukken die de herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen biedt om deze overgang te verbeteren.

  Amendement    5

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging -1 quinquies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (-1 quinquies)   Voor de succesvolle overgang naar een circulaire economie is de volledige uitvoering van het actieplan "Maak de cirkel rond – Een EU-actieplan voor de circulaire economie" noodzakelijk, naast de herziening en volledige uitvoering van de richtlijnen inzake afvalstoffen. Het actieplan moet bovendien de samenhang, consistentie en synergieën tussen de circulaire economie en het beleid op het gebied van energie, klimaat, landbouw, industrie en onderzoek verbeteren.

  Motivering

  Er is duidelijk behoefte aan het waarborgen van de samenhang, consistentie en synergieën tussen verschillende beleidsmaatregelen.

  Amendement    6

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging -1 sexies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (-1 sexies)  Op 9 juli 2015 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over "Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie"1 bis, waarin met name wordt benadrukt dat er bindende streefcijfers voor afvalvermindering moeten worden vastgesteld, maatregelen moeten worden ontwikkeld ter voorkoming van afval, en eenduidige en duidelijke definities moeten worden opgesteld.

   

  _______________

   

  1 bis Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0266.

  Amendement    7

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (1)  Het afvalbeheer in de Unie dient te worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van een meer circulaire economie.

  (1)  Het afvalstoffenbeheer in de Unie moet worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoedzaam en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de bevordering van de beginselen van de circulaire economie, de bredere verspreiding van hernieuwbare energie, de verhoging van de energie-efficiëntie en de vermindering van de afhankelijkheid van de Unie van ingevoerde hulpbronnen, zodat er nieuwe economische kansen ontstaan en het concurrentievermogen op lange termijn bevorderd wordt. Om de economie werkelijk circulair te maken, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen ten behoeve van duurzame productie en consumptie die gericht zijn op de totale levenscyclus van producten, en wel op zodanige wijze dat hulpbronnen behouden blijven en de kring wordt gesloten. Een efficiënter gebruik van hulpbronnen zou ook aanzienlijke nettobesparingen met zich meebrengen voor ondernemingen, overheden en consumenten in de Unie, evenals een vermindering van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen.

  Amendement    8

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 1 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (1 bis)  Meer inspanningen om over te gaan op een circulaire economie kunnen zorgen voor een beperking van de uitstoot van broeikasgassen met 2-4 % per jaar, wat een duidelijke prikkel is voor investeringen in een circulaire economie. Vergroting van de hulpbronnenproductiviteit ten gevolge van verbeterde efficiëntie en vermindering van hulpbronnenafval kunnen zowel het hulpbronnenverbruik als de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk verminderen. Circulaire economie moet derhalve integraal deel uitmaken van het klimaatbeleid, aangezien ze synergieën creëert, zoals benadrukt in de verslagen van het Internationale Panel voor hulpbronnen.

  Amendement    9

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 1 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (1 ter) De circulaire economie moet rekening houden met expliciete bepalingen van het 7e milieuactieprogramma waarin wordt verzocht om de ontwikkeling van niet-toxische materiaalcycli, om ervoor te zorgen dat gerecycled afval kan worden gebruikt als belangrijke, betrouwbare bron van grondstoffen in de Unie.

  Motivering

  De EU moet zich richten op het creëren van een schone circulaire economie en het mogelijke grote risico op een toekomstig verlies aan publiek en marktvertrouwen in gerecylceerde materialen vermijden, terwijl tegelijkertijd een eindeloos erfgoed wordt gecreëerd. De grootste last voor recyclers is de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in materialen. De EU moet de nadruk leggen op het verwijderen van deze gevaarlijke stoffen uit producten en afval en de volksgezondheid en het milieu niet in gevaar brengen door bepaalde categorieën ondernemingen of producten vrij te stellen van veiligheidsvereisten en het onmogelijk te maken om deze verontreinigde materialen in de toekomst te identificeren.

  Amendement    10

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (2)  De streefdoelen voor de voorbereiding op hergebruik en recycling van afvalstoffen die zijn vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad14 moeten worden gewijzigd, zodat zij beter beantwoorden aan de ambities van de Unie om zich te ontwikkelen tot een circulaire economie.

  (2)  De streefdoelen voor de voorbereiding op hergebruik en recycling van afvalstoffen die zijn vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad14 moeten worden verhoogd, zodat zij beter beantwoorden aan de ambities van de Unie om zich te ontwikkelen tot een hulpbronnenefficiënte circulaire economie, door de nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat afval als een nuttig middel wordt gezien.

  __________________

  __________________

  14 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

  14 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

  Amendement    11

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 3

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (3)  Veel lidstaten moeten nog de nodige infrastructuur voor afvalverwerking ontwikkelen. Het is daarom van groot belang beleidsdoelstellingen op de lange termijn te bepalen om maatregelen en investeringen te sturen, met name door te voorkomen dat structurele overcapaciteit ontstaat voor de verwerking van restafval en dat recycleerbare materialen onderaan de afvalhiërarchie vast blijven zitten.

  (3)  Veel lidstaten moeten nog de nodige infrastructuur voor afvalverwerking ontwikkelen. Het is daarom van groot belang beleidsdoelstellingen op de lange termijn te bepalen en zowel financiële als politieke steun te verstrekken om maatregelen en investeringen te sturen, met name door te voorkomen dat structurele overcapaciteit ontstaat voor de verwerking van restafval en dat recycleerbare materialen van de lagere niveaus van de afvalhiërarchie vast blijven zitten. Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken is het in dit verband ook van wezenlijk belang om de Europese structuur- en investeringsfondsen in te zetten voor het financieren van de ontwikkeling van de infrastructuur voor afvalverwerking die nodig is voor preventie, hergebruik en recycling. Het is verder van essentieel belang dat de lidstaten hun bestaande programma's voor afvalpreventie in overeenstemming brengen met de nieuwe bepalingen van deze richtlijn en hun investeringen dienovereenkomstig aanpassen.

  Amendement    12

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 4

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (4)  Stedelijk afval vormt ongeveer 7-10 % van de totale hoeveelheid afval die in de Unie wordt geproduceerd; dit is echter een van de meest complexe afvalstromen om te beheren, en de manier waarop deze wordt beheerd is een goede indicatie van de kwaliteit van het algehele systeem voor afvalbeheer in een land. De uitdagingen op het gebied van het beheer van stedelijk afval vloeien voort uit de zeer complexe en gemengde samenstelling, het feit dat het afval in de directe nabijheid van burgers wordt geproduceerd, en de zeer hoge zichtbaarheid voor het publiek. Het beheer vraagt dan ook om een zeer complex afvalbeheersysteem, waaronder een efficiënt inzamelingssysteem, actieve betrokkenheid van burgers en bedrijven, infrastructuur die is aangepast aan de specifieke samenstelling van het afval, en een uitgebreid financieringsstelsel. Landen die beschikken over efficiënte systemen voor het beheer van stedelijk afval presteren vaak beter op het gebied van afvalbeheer in het algemeen.

  (4)  Stedelijk afval vormt ongeveer 7-10 % van de totale hoeveelheid afval die in de Unie wordt geproduceerd; dit is echter een van de meest complexe afvalstromen om te beheren, en de manier waarop deze wordt beheerd is een goede indicatie van de kwaliteit van het algehele systeem voor afvalbeheer in een land. De uitdagingen op het gebied van het beheer van stedelijk afval vloeien voort uit de zeer complexe en gemengde samenstelling, het feit dat het afval in de directe nabijheid van burgers wordt geproduceerd, de zeer hoge zichtbaarheid voor het publiek en de gevolgen ervan voor het milieu en de menselijke gezondheid. Het beheer vraagt dan ook om een zeer complex afvalbeheersysteem, waaronder een efficiënt inzamelingssysteem, een doeltreffend sorteersysteem, het behoorlijk traceren van afvalstromen, actieve betrokkenheid van burgers en bedrijven, infrastructuur die is aangepast aan de specifieke samenstelling van het afval, en een uitgebreid financieringsstelsel. Landen die beschikken over efficiënte systemen voor het beheer van stedelijk afval presteren vaak beter op het gebied van afvalbeheer in het algemeen, onder meer door het bereiken van hun recyclingdoelstellingen. Een goed beheer van stedelijk afval alleen is echter ontoereikend om de overgang naar een circulaire economie te bevorderen, waarbij afval wordt gezien als hulpbron; een levenscyclusbenadering van producten en afval is noodzakelijk om deze overgang op gang te brengen.

  Amendement    13

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 4 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (4 bis)  Uit ervaring is gebleken dat zowel publiek als privaat beheerde systemen kunnen bijdragen tot de totstandbrenging van een circulaire economie en dat het besluit om een bepaald systeem al dan niet te gebruiken afhankelijk is van geografische en structurele omstandigheden. Op basis van de in deze richtlijn vastgestelde regels is zowel een systeem waarbij de gemeente de algemene verantwoordelijkheid heeft voor het ophalen van het stedelijk afval als een systeem waarbij dergelijke diensten worden uitbesteed aan particuliere exploitanten mogelijk. De keuze om over te gaan van het ene op het andere systeem moet onder de verantwoordelijkheden van de lidstaten vallen.

  Amendement    14

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 5

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (5)  Definities van stedelijk afval, bouw- en sloopafval, het eindproces van recycling, en opvulling moeten worden opgenomen in Richtlijn 2008/98/EG om de reikwijdte van deze begrippen te verduidelijken.

  (5)  Definities van stedelijk afval, commercieel en industrieel afval, bouw- en sloopafval, exploitant van installatie voor voorbereiding voor hergebruik, organische recycling, eindproces van recycling, opvulling, sortering, zwerfafval en levensmiddelenafval moeten worden opgenomen in Richtlijn 2008/98/EG om de reikwijdte van deze begrippen te verduidelijken.

  Amendement    15

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 5 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 bis)  Op basis van de kennisgevingen van de lidstaten en de ontwikkeling van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie moet de Commissie de richtsnoeren voor de interpretatie van de belangrijkste bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG op gezette tijden evalueren, om de concepten van afval en bijproducten in de lidstaten te verbeteren, op elkaar af te stemmen en te harmoniseren.

  Motivering

  Ter bevordering van de uitvoering van deze richtlijn moet de Commissie op basis van de kennisgevingen van de lidstaten en de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU de richtsnoeren voor de interpretatie van de belangrijkste bepalingen van Richtlijn 2008/98/EG regelmatig evalueren teneinde de concepten van afvalstoffen en bijproducten in de lidstaten te verbeteren, met elkaar in overeenstemming te brengen en te harmoniseren.

  Amendement    16

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 5 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 ter)  De coherentie tussen Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en de relevante Uniewetgeving zoals Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis en Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad1 ter moet worden gewaarborgd. Er moet met name worden gezorgd voor een coherente interpretatie en toepassing van de definities van "afval", "afvalhiërarchie" en "bijproduct" in deze wetgevingshandelingen.

   

  _________________

   

  1 bis Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16).

   

  1 ter Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

  Amendement    17

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 5 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 quater)  Gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval moet worden geïdentificeerd overeenkomstig Besluit 2014/955/EU van de Commissie1 bis en Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie 1 ter.

   

  ______________

   

  1 bis Besluit 2014/955/EU van de Commissie van 18 december 2014 tot wijziging van Beschikking 2000/532/EG betreffende de lijst van afvalstoffen overeenkomstig Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 370 van 30.12.2014, blz. 44).

   

  1 ter Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 365 van 19.12.2014, blz. 89).

  Amendement    18

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 6

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (6)   Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor recycling zijn gebaseerd op betrouwbare en vergelijkbare gegevens en om een doeltreffender toezicht op de voortgang met de verwezenlijking van deze doelstellingen mogelijk te maken, moet de definitie van stedelijk afval in Richtlijn 2008/98/EG in overeenstemming zijn met de definitie die voor statistische doeleinden wordt gebruikt door het Europees Bureau voor de statistiek en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, op basis waarvan de lidstaten sinds enkele jaren gegevens rapporteren. De definitie van stedelijk afval in deze richtlijn is neutraal wat betreft de publieke of private status van de exploitant die het afval beheert.

  (6)   Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor recycling zijn gebaseerd op betrouwbare en vergelijkbare gegevens en om een doeltreffender toezicht op de voortgang met de verwezenlijking van deze doelstellingen mogelijk te maken, moet de definitie van stedelijk afval in Richtlijn 2008/98/EG in overeenstemming worden gebracht met de definitie die voor statistische doeleinden wordt gebruikt door het Europees Bureau voor de statistiek en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, op basis waarvan de lidstaten sinds enkele jaren gegevens rapporteren. De definitie van stedelijk afval in deze richtlijn is neutraal wat betreft de publieke of private status van de exploitant die het afval beheert.

  Amendement    19

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 7

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (7)  De lidstaten moeten zorgen voor passende prikkels voor de toepassing van de afvalhiërarchie, met name financiële prikkels gericht op de doelstellingen inzake de preventie en recycling van afval van deze richtlijn, zoals stort- en verbrandingsheffingen, gedifferentieerde tarieven voor afval, regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, en prikkels voor lokale overheden.

  (7)  De lidstaten moeten zorgen voor passende prikkels voor de toepassing van de afvalhiërarchie, met name financiële, economische en regelgevingsprikkels gericht op de doelstellingen inzake de preventie en recycling van afval van deze richtlijn, zoals stort- en verbrandingsheffingen, gedifferentieerde tarieven voor afval, regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, het faciliteren van het doneren van voedsel en prikkels voor lokale overheden. Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn kunnen de lidstaten gebruik maken van economische instrumenten of maatregelen als vermeld in de indicatieve lijst in de bijlage bij deze richtlijn. De lidstaten moeten eveneens maatregelen nemen die hen helpen een hoge kwaliteit van gesorteerd materiaal te bereiken.

  Amendement    20

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 7 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (7 bis)  Om een juiste toepassing van de afvalhiërarchie te vergemakkelijken, moeten de lidstaten maatregelen invoeren die het ontwikkelen, vervaardigen en het in de handel brengen van producten aanmoedigen die geschikt zijn voor meervoudig gebruik, technisch duurzaam en eenvoudig te repareren zijn en, zodra ze afval zijn geworden en zijn voorbereid voor hergebruik, weer in de handel kunnen worden gebracht. Bij deze maatregelen moet rekening worden gehouden met de effecten van producten gedurende hun volledige levenscyclus en de afvalhiërarchie.

  Amendement    21

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 8

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (8)  Om exploitanten in markten voor secundaire grondstoffen meer zekerheid te verschaffen bij het vaststellen of stoffen of voorwerpen afval of niet-afval zijn en gelijke mededingingsvoorwaarden te bevorderen, is het van belang dat er op het niveau van de Unie geharmoniseerde voorwaarden worden vastgesteld voor de erkenning van stoffen of voorwerpen als bijproducten en de erkenning dat afval dat een behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan niet langer afval is. Voor zover nodig voor de goede werking van de interne markt en een hoog niveau van milieubescherming in de hele Unie, moet de Commissie bevoegd zijn gedelegeerde handelingen vast te stellen tot bepaling van gedetailleerde criteria betreffende de toepassing van dergelijke geharmoniseerde voorwaarden op bepaalde afvalstoffen, waaronder voor een specifiek gebruik.

  (8)  Om exploitanten in markten voor secundaire grondstoffen meer zekerheid te verschaffen bij het vaststellen of stoffen of voorwerpen afval of niet-afval zijn en gelijke mededingingsvoorwaarden te bevorderen, is het van belang dat er duidelijke regels worden vastgesteld voor de erkenning van stoffen of voorwerpen als bijproducten en de erkenning dat afval dat een behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan niet langer afval is.

  Amendement    22

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 8 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (8 bis)  Om een soepele werking van de interne markt te waarborgen moet een stof of een voorwerp dat het resultaat is van een productieproces met als hoofddoel niet de productie van het betreffende voorwerp of de betreffende stof, als algemene regel worden beschouwd als bijproduct, indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en een hoog niveau van milieubescherming en de bescherming van de volksgezondheid in de hele Unie wordt gegarandeerd. De Commissie moet de bevoegdheid hebben gedelegeerde handelingen vast te stellen tot bepaling van gedetailleerde criteria voor de toepassing van de status van bijproduct, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan geteste en repliceerbare praktijken van industriële en landbouwkundige symbiose. Bij het ontbreken van dergelijke criteria moeten de lidstaten, uitsluitend per geval, gedetailleerd criteria kunnen vaststellen voor de toepassing van de status van bijproduct.

  Amendement    23

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 8 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (8 ter)  Om de soepele werking van de interne markt en een hoog niveau van milieubescherming en de bescherming van de volksgezondheid in de hele Unie te waarborgen moet de Commissie als algemene regel de bevoegdheid hebben gedelegeerde handelingen vast te stellen ter vaststelling van geharmoniseerde bepalingen in verband met de status van eindafval voor bepaalde soorten afval. Specifieke criteria voor de „einde-afvalfase” moeten tenminste worden overwogen voor granulaten, papier, glas, metaal, banden en textiel. Indien geen criteria op Unieniveau zijn vastgesteld, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben op nationaal niveau gedetailleerde criteria voor de status van einde-afval voor bepaalde soorten afval vast te stellen, overeenkomstig op Unieniveau vastgestelde voorwaarden. Indien dergelijke gedetailleerde criteria evenmin op nationaal niveau zijn vastgesteld, dienen de lidstaten erop toe te zien dat afval dat een behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan niet langer als afval wordt beschouwd, indien het voldoet aan op Unieniveau vastgestelde voorwaarden die per geval moeten worden geverifieerd door de bevoegde autoriteit in de lidstaat. De Commissie moet de bevoegdheid hebben om gedelegeerde handelingen aan te nemen ter aanvulling op deze richtlijn door algemene vereisten vast te stellen die de lidstaten moeten volgen wanneer zij uit hoofde van artikel 6 technische voorschriften vaststellen.

  Amendement    24

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 8 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (8 quater)  Wanneer gerecycleerd materiaal de economie opnieuw binnenkomt doordat het de einde-afvalfase heeft bereikt, hetzij omdat het beantwoordt aan de specifieke criteria voor de einde-afvalfase, hetzij omdat het wordt opgenomen in een nieuw product, moet het volledig in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving inzake chemische stoffen.

  Motivering

  REACH is niet van toepassing op afvalstoffen, zoals bepaald in artikel 2, lid 2: "Afvalstoffen, als omschreven in Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad, zijn geen stof, preparaat of voorwerp in de zin van artikel 3 van deze verordening".

  Amendement    25

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 8 quinquies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (8 quinquies)  Bij de overgang naar een circulaire economie moeten de mogelijkheden van digitale innovatie optimaal worden benut. Daartoe moeten er elektronische instrumenten worden ontwikkeld, zoals een onlineplatform voor de handel in afvalstoffen als nieuwe grondstoffen, teneinde de handel te vergemakkelijken, de administratieve lasten voor exploitanten te verlagen en zodoende de industriële symbiose te bevorderen.

  Amendement    26

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 8 sexies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (8 sexies)  De bepalingen over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in deze richtlijn moeten ertoe bijdragen dat bij het ontwerpen en produceren van goederen het efficiënte gebruik van grondstoffen gedurende de gehele levenscyclus van de goederen, met inbegrip van reparatie, hergebruik, demontage en recycling, ten volle in aanmerking wordt genomen en wordt gefaciliteerd, zonder dat het vrij verkeer van goederen op de interne markt in het gedrang komt. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid is een individuele verplichting voor producenten die inhoudt dat zij verantwoordelijk zijn voor het beheer van afgedankte, door hen op de markt gebrachte producten. De producenten moeten echter hun verantwoordelijkheid individueel of collectief kunnen nemen. De lidstaten moeten de invoering waarborgen van regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, in ieder geval voor verpakkingen, elektrische en elektronische apparatuur en batterijen en accu's, en autowrakken.

  Amendement    27

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 8 septies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (8 septies)   De regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moeten worden gezien als een reeks door de lidstaten vastgestelde regels die ervoor moeten zorgen dat producenten van producten de financiële en/of operationele verantwoordelijkheid dragen voor het beheer van het stadium van het product na de consumptiefase. Deze regels mogen de producenten er niet van weerhouden individueel of collectief aan die verplichtingen te voldoen.

  Amendement    28

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 9

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (9)  Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn een essentieel onderdeel van efficiënt afvalbeheer, maar de doeltreffendheid en prestaties daarvan verschillen aanzienlijk tussen de lidstaten. Daarom moeten minimale operationele vereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid worden vastgesteld. Deze vereisten moeten leiden tot lagere kosten en betere prestaties en zorgen voor gelijke mededingingsvoorwaarden, ook voor kleine en middelgrote ondernemingen, en belemmeringen voor de goede werking van de interne markt voorkomen. Zij moeten er ook toe bijdragen dat kosten aan het einde van de levensduur van producten worden meegenomen in de prijs ervan en producenten stimuleren om beter rekening te houden met recycleerbaarheid en hergebruik bij het ontwerp van hun producten. De vereisten moeten van toepassing zijn op zowel nieuwe als bestaande regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Een overgangsperiode is echter noodzakelijk om de structuren en procedures van de bestaande regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aan te passen aan de nieuwe vereisten.

  (9)  Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn een essentieel onderdeel van efficiënt afvalbeheer, maar de doeltreffendheid en prestaties daarvan verschillen aanzienlijk tussen de lidstaten. Daarom moeten minimale operationele vereisten voor individuele of collectieve regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid worden vastgesteld. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen die minimale vereisten die op alle regelingen van toepassing zijn en die die alleen op collectieve regelingen van toepassing zijn. Niettemin moeten al deze vereisten leiden tot lagere kosten en betere prestaties door maatregelen zoals het faciliteren van een betere uitvoering van gescheiden afvalinzameling en afvalsortering, het waarborgen van recycling van hoge kwaliteit, het bijdragen tot een kostenefficiënte toegang tot secundaire grondstoffen, en zorgen voor gelijke mededingingsvoorwaarden, ook voor kleine en middelgrote ondernemingen en e-handelsondernemingen, en belemmeringen voor de goede werking van de interne markt voorkomen. Deze vereisten moeten er ook toe bijdragen dat kosten aan het einde van de levensduur van producten worden meegenomen in de prijs ervan en producenten stimuleren om slimme bedrijfsmodellen te ontwikkelen en bij het ontwerp van hun producten rekening te houden met de afvalhiërarchie door de duurzaamheid, recycleerbaarheid, hergebruik en repareerbaarheid te stimuleren. Zij moeten aanzetten tot de progressieve vervanging van zeer zorgwekkende stoffen, zoals gedefinieerd in artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, als er geschikte alternatieve stoffen of technologieën zijn die economisch en technisch levensvatbaar zijn. De invoering van minimumvereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid moet plaatsvinden onder toezicht van onafhankelijke autoriteiten en mag geen onevenredige financiële of administratieve last opleveren voor overheidsorganen, marktdeelnemers en consumenten. De vereisten moeten van toepassing zijn op zowel nieuwe als bestaande regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Een overgangsperiode is echter noodzakelijk om de structuren en procedures van de bestaande regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aan te passen aan de nieuwe vereisten.

  Amendement    29

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 9 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (9 bis)  De bepalingen van deze richtlijn over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid laten de in andere rechtshandelingen van de Unie opgenomen bepalingen betreffende uitgebreide producentenverantwoordelijkheid onverlet, in het bijzonder deze met betrekking tot specifieke afvalstromen.

  Amendement    30

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 9 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (9 ter)  De Commissie moet onverwijld richtsnoeren aannemen over de regeling van bijdragen van producenten in het kader van regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid teneinde de lidstaten bij te staan bij de uitvoering van deze richtlijn voor de ontwikkeling van de eengemaakte markt. Ter garantie van de samenhang in de eengemaakte markt moet de Commissie hiertoe ook geharmoniseerde criteria kunnen aannemen door middel van gedelegeerde handelingen.

  Amendement    31

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 9 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (9 quater)  Indien regelingen worden opgezet voor de collectieve uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, moeten de lidstaten waarborgen invoeren tegen belangenconflicten tussen contractanten en organisaties voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

  Amendement    32

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 10

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (10)  Afvalpreventie is de efficiëntste manier om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en het milieueffect van afval te verminderen. Daarom is het belangrijk dat de lidstaten passende maatregelen nemen om afvalproductie te voorkomen en de voortgang met de uitvoering van deze maatregelen te volgen en te beoordelen. Teneinde ervoor te zorgen dat de algehele voortgang in de uitvoering van de maatregelen voor afvalpreventie uniform worden gemeten, moeten gemeenschappelijke indicatoren worden vastgesteld.

  (10)  Afvalpreventie is de efficiëntste manier om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, het milieueffect van afval te verminderen, duurzame, recycleerbare en herbruikbare materialen van hoge kwaliteit te bevorderen en de afhankelijkheid van de invoer van steeds zeldzamer wordende grondstoffen te verkleinen. In dit verband is de ontwikkeling van innovatieve bedrijfsmodellen van groot belang. Daarom is het belangrijk dat de lidstaten preventiedoelstellingen vastleggen en passende maatregelen nemen om afvalproductie en zwerfafval te voorkomen, met inbegrip van het gebruik van economische instrumenten en andere maatregelen die zeer zorgwekkende stoffen, zoals gedefinieerd in artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, progressief vervangen als er geschikte alternatieve stoffen of technologieën zijn die economisch en technisch levensvatbaar zijn, geplande veroudering te bestrijden, hergebruik te stimuleren, empowerment van consumenten te bevorderen door middel van betere productinformatie, te stimuleren tot voorlichtingscampagnes over afvalpreventie. De lidstaten moeten ook de voortgang met de uitvoering van deze maatregelen volgen en beoordelen, alsmede de voortgang met de vermindering van afvalproductie, en moeten ernaar streven de afvalproductie los te koppelen van economische groei. Teneinde ervoor te zorgen dat de algehele voortgang die is geboekt bij de uitvoering van de maatregelen voor afvalpreventie uniform wordt gemeten, moeten gemeenschappelijke indicatoren en methodologieën worden vastgesteld.

  Amendement    33

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 10 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (10 bis)  Het bevorderen van duurzaamheid bij productie en verbruik kan een belangrijke bijdrage leveren tot afvalpreventie. De lidstaten moeten maatregelen nemen om consumenten dienovereenkomstig bewust te maken en aan te sporen een actieve bijdrage te leveren om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren.

  Amendement    34

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 10 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (10 ter)  Er is voor de initiële producent van afvalstoffen een sleutelrol weggelegd bij de preventie van afval en in de eerste fase van de afvalscheiding.

  Amendement    35

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 11 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (11 bis)  Teneinde voedselverlies te beperken en levensmiddelenafval te voorkomen in de gehele toeleveringsketen wordt een hiërarchie voor levensmiddelenafval ingevoerd, zoals uiteengezet in artikel 4 bis.

  Amendement    36

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 12

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (12)  De lidstaten moeten maatregelen nemen om de preventie van levensmiddelenafval te bevorderen zoals is bepaald in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 oktober 2015 heeft goedgekeurd, en met name de doelstelling om tegen 2030 de hoeveelheid levensmiddelenafval te halveren. Deze maatregelen moeten gericht zijn op de preventie van levensmiddelenafval in de primaire productie, de verwerkende industrie, de detailhandel en de overige distributie van levensmiddelen, in restaurants, in de catering en in huishoudens. Gezien de voordelen van de preventie van levensmiddelenafval voor het milieu en de economie moeten de lidstaten specifieke preventieve maatregelen nemen om levensmiddelenafval tegen te gaan en de voortgang met de reductie van levensmiddelenafval meten. Om de uitwisseling van goede praktijken in de EU te vergemakkelijken, zowel tussen lidstaten als tussen exploitanten van levensmiddelenbedrijven, moeten uniforme methoden voor die metingen worden vastgesteld. Er moet elke twee jaar verslag worden uitgebracht over de niveaus van levensmiddelenafval.

  (12)  De lidstaten moeten maatregelen nemen om de preventie en vermindering van levensmiddelenafval te bevorderen zoals is bepaald in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 oktober 2015 heeft goedgekeurd, en met name de doelstelling om tegen 2030 de hoeveelheid levensmiddelenafval met 50 % te verminderen. Deze maatregelen moeten gericht zijn op de preventie en vermindering van de totale productie van levensmiddelenafval en op de vermindering van voedselverlies in de gehele toeleveringsketen, met inbegrip van de primaire productie, vervoer en opslag. Gezien de voordelen van de preventie van levensmiddelenafval voor het milieu, de samenleving en de economie moeten de lidstaten specifieke preventieve maatregelen nemen om levensmiddelenafval tegen te gaan, met inbegrip van bewustmakingscampagnes om te tonen hoe levensmiddelenafval kan worden voorkomen in hun afvalpreventieprogramma's. Met deze maatregelen moeten de lidstaten beogen het streefdoel van een vermindering van levensmiddelenafval in de EU met 30 % tegen 2025 en met 50 % tegen 2030 te bereiken. De lidstaten moeten ook de voortgang met de reductie van levensmiddelenafval en voedselverliezen meten. Om deze vooruitgang te meten en de uitwisseling van goede praktijken in de EU te vergemakkelijken, zowel tussen lidstaten als tussen exploitanten van levensmiddelenbedrijven, moet een gemeenschappelijke methode voor die metingen worden vastgesteld. Er moet elk jaar verslag worden uitgebracht over de niveaus van levensmiddelenafval.

  Amendement    37

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 12 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (12 bis)   Om voedselverspilling te voorkomen, moeten de lidstaten via prikkels de inzameling van onverkochte voedselproducten in de detailhandel en levensmiddeleninrichtingen en de verdeling onder liefdadigheidsorganisaties bevorderen. Om de verspilling van levensmiddelen te beperken, moet ook een betere bewustmaking van consumenten plaatsvinden over de betekenis van de minimumhoudbaarheidsdatum.

  Amendement    38

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 12 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (12 ter)  In een circulaire economie moet het omzetten van niet voor de menselijke consumptie bruikbaar materiaal (zoals gras, bijproducten, oogstresten) in voedingsmiddelen de belangrijkste taak van de veehouderij zijn. Daarom moet het gebruik van granen als diervoeder worden beperkt, aangezien dit, als inefficiënt gebruik van energie en proteïnen, een verspilling van voedingsmiddelen vormt.

  Motivering

  De benodigde energie-input bij bijvoorbeeld diervoeder met granen is veel hoger dan de output voor mensen, in de vorm van vlees, melk of eieren.

   

   

   

   

  Amendement    39

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 13

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (13)  Industrieel afval, bepaalde delen van commercieel afval en mijnbouwafval zijn sterk gediversifieerd qua samenstelling en volume en lopen sterk uiteen naargelang de economische structuur van de lidstaat, de structuur van de industriële of commerciële sector die het afval produceert en de industriële of commerciële dichtheid in een bepaald geografisch gebied. Daarom is voor het meeste industrie- en winningsafval een industriegerichte aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van referentiedocumenten betreffende de beste beschikbare technieken (BBT’s) en vergelijkbare instrumenten om de specifieke kwesties met betrekking tot het beheer van een bepaald soort afval aan te pakken, een geschikte oplossing. Industrieel en commercieel verpakkingsafval moeten echter blijven vallen onder de vereisten van Richtlijn 94/62/EG en Richtlijn 2008/98/EG, met inbegrip van de respectieve verbeteringen ervan.

  (13)  Industrieel afval, bepaalde delen van commercieel afval en mijnbouwafval zijn sterk gediversifieerd qua samenstelling en volume en lopen sterk uiteen naargelang de economische structuur van de lidstaat, de structuur van de industriële of commerciële sector die het afval produceert en de industriële of commerciële dichtheid in een bepaald geografisch gebied. Voor het meeste industrie- en winningsafval is een industriegerichte aanpak, waarbij gebruik wordt gemaakt van referentiedocumenten betreffende de beste beschikbare technieken (BBT’s) en vergelijkbare instrumenten om de specifieke kwesties met betrekking tot het beheer van een bepaald soort afval aan te pakken, een tijdelijke oplossing voor het bereiken van de doelstellingen van de circulaire economie. Aangezien industrieel en commercieel verpakkingsafval vallen onder de vereisten van Richtlijn 94/62/EG en Richtlijn 2008/98/EG, moet de Commissie de mogelijkheid overwegen om uiterlijk 31 december 2018 doelstellingen vast te stellen voor recycling en voorbereiding voor hergebruik van commercieel afval en niet-gevaarlijk industrieel afval, die in 2025 en 2030 moeten worden bereikt.

  Amendement    40

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 13 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (13 bis)  De Commissie moet deelplatforms actief promoten als een zakelijk model van de circulaire economie. Zij moet een sterkere integratie tussen het EU-actieplan voor de circulaire economie en de richtsnoeren voor een deeleconomie ontwikkelen en alle mogelijke maatregelen onderzoeken om dit te stimuleren.

  Amendement    41

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 13 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (13 ter)  De overgang naar een circulaire economie moet erop gericht zijn de doelstellingen van slimme, duurzame en inclusieve groei uit de Europa 2020-strategie te verwezenlijken, met specifieke aandacht voor de doelstellingen op het gebied van milieubescherming, overschakeling naar schone energie, duurzame regionale ontwikkeling en toename van de werkgelegenheid in de lidstaten. De ontwikkeling van een circulaire economie moet dus ook de betrokkenheid van bepaalde groepen bevorderen, zoals kleine en middelgrote ondernemingen, ondernemingen uit de sociale economie, verenigingen zonder winstoogmerk en instanties die zich op regionale en lokale schaal bezighouden met afvalbeheer, proces- en productinnovatie stimuleren en de werkgelegenheid in de betrokken gebieden doen toenemen.

   

   

  Amendement    42

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 14

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (14)  De doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval moet worden verhoogd om belangrijke economische, sociale en milieuvoordelen te realiseren.

  (14)  De doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval moeten tegen 2025 met minstens 60 % en tegen 2030 met minstens 70 % worden verhoogd om belangrijke economische, sociale en milieuvoordelen te realiseren en de overgang naar een circulaire economie te versnellen.

  Motivering

  Om de overgang naar een circulaire economie te bespoedigen moeten de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling van stedelijk afval worden verhoogd met minstens 60 % tegen 2025 en 70 % tegen 2030, in overeenstemming met hetgeen het Europees Parlement op 9 juli 2015 in zijn resolutie over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie heeft goedgekeurd.

  Amendement    43

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 14 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (14 bis)  De lidstaten moeten de invoering steunen van systemen ter bevordering van activiteiten op het vlak van hergebruik en verlenging van de levensduur van producten, op voorwaarde dat de kwaliteit en veiligheid van producten niet op het spel worden gezet. Dergelijke systemen moeten worden ingevoerd met name voor elektrische en elektronische apparatuur, textiel, meubelen, bouwmaterialen en banden, zoals gedefinieerd in artikel 5 van Richtlijn 94/62/EG.

  Amendement    44

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 14 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (14 ter)  Ter bevordering van hergebruik moeten de lidstaten kwantitatieve doelstellingen kunnen vaststellen en bij de producenten de nodige maatregelen nemen zodat de organisaties voor hergebruik beter toegang hebben tot de handleidingen, wisselstukken en technische informatie die voor hergebruik nodig zijn.

  Amendement    45

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 14 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (14 quater)  De rol van ondernemingen van de sociale economie in de sector voor hergebruik en de voorbereiding voor hergebruik moet worden erkend en geconsolideerd. De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om de rol van de ondernemingen van de sociale economie in deze sector te bevorderen, met inbegrip van, indien passend, economische instrumenten, openbare aanbesteding, een vergemakkelijkte toegang tot afvalinzamelpunten en andere geschikte economische of regelgevende stimulansen. Het door het pakket circulaire economie vastgestelde nieuwe regelgevingskader moet ervoor zorgen dat deze belanghebbenden hun werkzaamheden in de sector hergebruik en voorbereiding voor hergebruik kunnen voortzetten.

  Amendement    46

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 14 quinquies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (14 quinquies)  De overgang naar een circulaire economie biedt talrijke positieve aspecten, zowel op economisch (zoals optimalisering van het gebruik van grondstoffen) en milieu- (zoals bescherming van het milieu en terugdringing van vervuiling door afval) als op sociaal vlak (zoals potentieel voor het scheppen van sociaal-inclusieve werkgelegenheid en ontwikkeling van sociale banden). De circulaire economie is in overeenstemming met de moraal van de sociale en solidaire economie en de uitvoering van de circulaire economie moet in de eerste plaats de mogelijkheid bieden om milieu- en sociale voordelen te genereren.

  Amendement    47

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 14 sexies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (14 sexies)  Door hun activiteiten, met name de voorbereiding voor hergebruik en het hergebruik zelf, helpen de actoren van de sociale en solidaire economie deze economie bevorderen. Het voortbestaan van die activiteiten binnen de Unie moet worden verzekerd.

  Motivering

  Onder sociale en solidaire economie wordt een geheel van ondernemingen in de vorm van coöperatieven, onderlinge waarborgmaatschappijen, verenigingen of stichtingen verstaan waarvan de interne werking en de activiteiten gebaseerd zijn op het beginsel van solidariteit en maatschappelijk nut, dat een belangrijke rol speelt in het kader van de circulaire economie.

  Amendement    48

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 15

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (15)  Een geleidelijke verhoging van de bestaande doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval moet waarborgen dat economisch waardevolle afvalmaterialen worden hergebruikt en effectief worden gerecycleerd, en dat waardevolle materialen uit afval terugvloeien in de Europese economie, en bevordert derhalve het grondstoffeninitiatief17 en de ontwikkeling van een circulaire economie.

  (15)  Een geleidelijke verhoging van de bestaande doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval moet waarborgen dat economisch waardevolle afvalmaterialen effectief worden voorbereid voor hergebruik en gerecycleerd, terwijl een hoog niveau van milieubescherming en de bescherming van de volksgezondheid wordt gewaarborgd, en dat waardevolle materialen uit afval terugvloeien in de Europese economie, en bevordert derhalve het grondstoffeninitiatief17 en de ontwikkeling van een circulaire economie.

  __________________

  __________________

  17 COM(2008) 699 en COM(2014) 297.

  17 COM(2008) 699 en COM(2014) 297.

  Amendement    49

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 16

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (16)  Er bestaan grote verschillen tussen de prestaties van de lidstaten op het gebied van afvalbeheer, met name wat betreft de recycling van stedelijk afval. Om rekening te houden met deze verschillen moeten die lidstaten die volgens de gegevens van Eurostat in 2013 minder dan 20 % van hun stedelijk afval hebben gerecycleerd, meer tijd krijgen om de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling voor 2025 en 2030 te behalen. Gezien de gemiddelde jaarlijkse toename die de afgelopen vijftien jaar in de lidstaten is waargenomen, zouden die lidstaten hun recyclingcapaciteit veel sterker moeten opvoeren dan zij in het verleden hebben gedaan willen zij die streefcijfers behalen. Om een gestage voortgang in de richting van de doelstellingen te waarborgen en te zorgen dat hiaten in de uitvoering tijdig worden aangepakt, zouden de lidstaten die extra tijd krijgen aan tussentijdse doelstellingen moeten voldoen en een uitvoeringsplan moeten vaststellen.

  (16)  Er bestaan grote verschillen tussen de prestaties van de lidstaten op het gebied van afvalbeheer, met name wat betreft de recycling van stedelijk afval. Om rekening te houden met deze verschillen moeten die lidstaten die volgens de gegevens van Eurostat in 2013 minder dan 20 % van hun stedelijk afval hebben gerecycleerd en die naar verwachting niet het risico lopen de doelstelling van minstens 50 % van hun stedelijk afval voor te bereiden voor hergebruik of te recyclen tegen 2025, niet te halen, meer tijd krijgen om de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling voor 2025 en 2030 te behalen. Diezelfde lidstaten kunnen ook meer tijd krijgen om de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling voor 2030 te behalen, als zij naar verwachting niet het risico lopen de doelstelling van minstens 60 % van hun stedelijk afval voor te bereiden voor hergebruik of te recyclen tegen 2030, niet te halen. Gezien de gemiddelde jaarlijkse toename die de afgelopen vijftien jaar in de lidstaten is waargenomen, zouden die lidstaten hun recyclingcapaciteit veel sterker moeten opvoeren dan zij in het verleden hebben gedaan willen zij die streefcijfers behalen. Om een gestage voortgang in de richting van de doelstellingen te waarborgen en te zorgen dat hiaten in de uitvoering tijdig worden aangepakt, zouden de lidstaten die extra tijd krijgen aan tussentijdse doelstellingen moeten voldoen en uitvoeringsplannen moeten vaststellen, waarvan de doeltreffendheid door de Commissie moet worden beoordeeld op basis van vastgestelde criteria.

  Amendement    50

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 16 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (16 bis)  Ter garantie van het gebruik van secundaire grondstoffen van hoge kwaliteit, moet de output van het eindproces van recycling aan kwaliteitsnormen voldoen. Derhalve moet de Commissie de Europese normalisatie-instellingen verzoeken om op basis van de beste beschikbare werkwijzen kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor afvalstoffen die in het eindproces van recycling belanden en voor secundaire grondstoffen, met name kunststoffen.

  Amendement    51

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 17

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (17)  Met het oog op de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens over de voorbereiding voor hergebruik moeten gemeenschappelijke voorschriften voor de verslaglegging worden vastgesteld. Tevens moeten duidelijkere voorschriften worden vastgesteld over de wijze waarop de lidstaten verslag moeten leggen over wat daadwerkelijk wordt gerecycleerd en kan worden meegeteld voor het bereiken van de recyclingdoelstellingen. Daarom moet de verslaglegging over de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen als algemene regel gebaseerd zijn op de input voor het eindproces van recycling. Om de administratieve lasten te beperken, moet het de lidstaten onder strikte voorwaarden worden toegestaan recyclingpercentages op te geven op basis van de output van sorteerinstallaties. Het verlies aan gewicht van materialen of stoffen als gevolg van fysische en/of chemische verwerkingsprocessen die deel uitmaken van het eindproces van recycling mag niet worden afgetrokken van het gewicht van het als gerecycleerd opgegeven afval.

  (17)  Met het oog op de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens over de voorbereiding voor hergebruik moeten gemeenschappelijke voorschriften voor de verslaglegging worden vastgesteld, zonder dat dit buitensporige administratieve lasten met zich meebrengt voor kleine en middelgrote exploitanten. Tevens moeten duidelijkere voorschriften worden vastgesteld over de wijze waarop de lidstaten verslag moeten leggen over wat daadwerkelijk wordt gerecycleerd en kan worden meegeteld voor het bereiken van de recyclingdoelstellingen. De berekening van gerecycleerd stedelijk afval moet plaatsvinden aan de hand van één deugdelijke geharmoniseerde methode die voorkomt dat lidstaten verwijderd afval rapporteren als gerecycleerd afval. Daarom moet de verslaglegging over de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen gebaseerd zijn op de input voor het eindproces van recycling. Het verlies aan gewicht van materialen of stoffen als gevolg van fysische en/of chemische verwerkingsprocessen die deel uitmaken van het eindproces van recycling mag niet worden afgetrokken van het gewicht van het als gerecycleerd opgegeven afval.

  Amendement    52

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 18

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (18)  Bij het berekenen of de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling worden bereikt, moeten de lidstaten rekening kunnen houden met producten en componenten die worden voorbereid voor hergebruik door erkende exploitanten van installaties voor hergebruik en door statiegeldregelingen en de recycling van metalen die plaatsvindt in samenhang met verbranding. Om te zorgen voor een uniforme berekening van deze gegevens zal de Commissie gedetailleerde voorschriften vaststellen voor de bepaling van erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik en statiegeldregelingen, voor de kwaliteitscriteria voor gerecycleerde metalen, alsmede voor het verzamelen, verifiëren en rapporteren van gegevens.

  (18)  Om te zorgen voor een uniforme berekening van gegevens inzake voorbereiding voor hergebruik en recycling moet de Commissie gedetailleerde voorschriften vaststellen voor de bepaling van erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik, statiegeldregelingen en recycling-eindbedrijven, met inbegrip van regels over het verzamelen, traceren, verifiëren en rapporteren van gegevens alsook voor kwaliteitscriteria voor gerecycleerde metalen die werden gerecycleerd in samenhang met verbranding of meeverbranding. Om te kunnen berekenen of de doelstellingen inzake voorbereiding voor hergebruik en recycling zijn bereikt, en na de goedkeuring van de geharmoniseerde berekeningsmethode, moeten de lidstaten de mogelijkheid hebben rekening te houden met de recycling van metalen die plaatsvindt in verband met verbranding of meeverbranding, zoals energieterugwinning.

  Amendement    53

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 20

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (20)  Naleving van de verplichting tot het opzetten van systemen voor de gescheiden inzameling van papier, metaal, plastic en glas is essentieel om de mate van voorbereiding voor hergebruik en recycling in de lidstaten te verhogen. Daarnaast moet bioafval gescheiden worden ingezameld om bij te dragen tot hogere percentages van voorbereiding voor hergebruik en van recycling en de preventie van verontreiniging van droog recycleerbaar materiaal.

  (20)  Naleving van de verplichting tot het opzetten van systemen voor de gescheiden inzameling van papier, metaal, plastic, glas, textiel en bioafval is essentieel om de mate van voorbereiding voor hergebruik en recycling in de lidstaten te verhogen. Daarnaast moet bioafval gescheiden worden ingezameld en worden gerecycleerd om bij te dragen tot hogere percentages van voorbereiding voor hergebruik en van recycling, de preventie van verontreiniging van droog recycleerbaar materiaal en de preventie van het verbranden en storten ervan. Daarnaast moet onderzoek naar mogelijke inzamelings- en recyclingsystemen voor andere stromen en nieuwe materialen worden aangemoedigd en geïntensiveerd.

  Amendement    54

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 20 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (20 bis)  De bio-economie speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de beschikbaarheid van grondstoffen in de Unie. Een doeltreffender gebruik van stedelijk afval kan zorgen voor een krachtige stimulans voor de toeleveringsketen van de bio-economie. Met name biedt een duurzaam beheer van bioafval de mogelijkheid om op fossiele brandstoffen gebaseerde grondstoffen te vervangen door hernieuwbare bronnen voor de productie van grondstoffen en goederen.

  Motivering

  De bio-economie is een essentieel element om de beschikbaarheid van grondstoffen in Europa te garanderen. Daarom moeten nieuwe vereisten voor een efficiënt beheer van bioafval worden toegevoegd.

  Amendement    55

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 20 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (20 ter)  Om afvalverwerking waarbij grondstoffen op de lagere niveaus van de afvalhiërarchie worden geblokkeerd, te vermijden, om hoogstaande recycling mogelijk te maken en het gebruik van secundaire grondstoffen te stimuleren, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat bioafval gescheiden wordt ingezameld en aan een proces van organische recycling wordt onderworpen op een wijze die een hoge mate van milieubescherming biedt en waarvan de output aan de relevante strenge kwaliteitsnormen voldoet.

  Amendement    56

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 20 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (20 quater)  Ondanks de gescheiden inzameling komen nog steeds veel recycleerbare stoffen in gemengd afval terecht. Met sortering van hoge kwaliteit, en met name optische sortering, kan een aanzienlijke hoeveelheid materialen worden gescheiden van het restafval en vervolgens worden gerecycleerd en opnieuw worden bewerkt tot secundaire grondstoffen. De lidstaten moeten derhalve maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ook afval dat niet gescheiden wordt ingezameld toch wordt gesorteerd.

  Amendement    57

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 20 quinquies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (20 quinquies)  Ter voorkoming van besmetting van stedelijk afval met gevaarlijke stoffen die de recyclingkwaliteit kunnen aantasten en daarmee het gebruik van secundaire grondstoffen kunnen belemmeren, moeten de lidstaten systemen voor de gescheiden inzameling van gevaarlijk huishoudelijk afval opzetten.

  Amendement    58

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 21

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (21)  Een behoorlijk beheer van gevaarlijke afvalstoffen is nog steeds een probleem in de Unie en er ontbreken gegevens over de verwerking. Daarom moeten registratie- en traceerbaarheidsmechanismen worden versterkt door in de lidstaten elektronische registers voor gevaarlijke afvalstoffen op te zetten. Elektronische gegevensverzameling moet waar nodig worden uitgebreid tot andere afvalstromen om de registratie voor bedrijven en overheden te vereenvoudigen en het toezicht op de afvalstromen in de Unie te verbeteren.

  (21)  Een behoorlijk beheer van gevaarlijke afvalstoffen is nog steeds een probleem in de Unie en er ontbreken gegevens over de verwerking. Daarom moeten registratie- en traceerbaarheidsmechanismen worden versterkt door in de lidstaten elektronische registers voor gevaarlijke afvalstoffen op te zetten. Elektronische gegevensverzameling moet worden uitgebreid tot andere afvalstromen om de registratie voor bedrijven en overheden te vereenvoudigen en het toezicht op de afvalstromen in de Unie te verbeteren.

  Amendement    59

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 21 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (21 bis)  De gescheiden inzameling en de regeneratie van afvaloliën hebben aanzienlijke economische en milieuvoordelen, waaronder ten aanzien van de voorzieningszekerheid. Er moet worden gezorgd voor een gescheiden inzameling, evenals doelstellingen voor de regeneratie van afvaloliën.

  Amendement    60

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 22

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (22)  Deze richtlijn stelt langetermijndoelstellingen voor het afvalbeheer van de Unie vast en geeft de economische actoren en de lidstaten een duidelijke richting voor de investeringen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor afvalbeheer en het plannen van investeringen in de infrastructuur voor afvalbeheer moeten de lidstaten terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen door de voorbereiding voor hergebruik en de recycling te bevorderen in overeenstemming met de afvalhiërarchie.

  (22)  Deze richtlijn stelt langetermijndoelstellingen voor het afvalbeheer van de Unie vast en geeft de economische actoren en de lidstaten een duidelijke richting voor de investeringen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor afvalbeheer en het plannen van investeringen in de infrastructuur voor afvalbeheer en de circulaire economie moeten de lidstaten terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen door in de eerste plaats preventie en hergebruik, gevolgd door recycling te bevorderen, in overeenstemming met de afvalhiërarchie. De Commissie moet, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, het gebruik van Horizon 2020 en de Europese structuur- en investeringsfondsen mogelijk maken om een doeltreffend financieel kader te ontwikkelen dat de lokale autoriteiten helpt bij de uitvoering van de vereisten van deze richtlijn en de invoering van innovatieve technologieën en innovatief afvalbeheer financieren.

  Amendement    61

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 23

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (23)  Bepaalde grondstoffen zijn van groot belang voor de economie van de Unie en de aanvoer ervan gaat gepaard met een hoog risico. Om te zorgen voor continuïteit in het aanbod van die grondstoffen en in overeenstemming met het grondstoffeninitiatief en de doelstellingen en streefdoelen van het Europese Innovatiepartnerschap inzake grondstoffen, moeten de lidstaten maatregelen nemen om te komen tot een optimaal afvalbeheer dat aanzienlijke hoeveelheden van die grondstoffen bevat, waarbij rekening wordt gehouden met de economische en technologische haalbaarheid en milieuvoordelen. De Commissie heeft een lijst van kritieke grondstoffen voor de EU opgesteld18. Deze lijst wordt regelmatig door de Commissie geëvalueerd.

  (23)  Bepaalde grondstoffen zijn van groot belang voor de economie van de Unie en de aanvoer ervan gaat gepaard met een hoog risico. Om te zorgen voor continuïteit in het aanbod van die grondstoffen en in overeenstemming met het grondstoffeninitiatief en de doelstellingen en streefdoelen van het Europese Innovatiepartnerschap inzake grondstoffen, moeten de lidstaten maatregelen nemen ter bevordering van het hergebruik van producten en de recycling van afval die aanzienlijke hoeveelheden kritieke grondstoffen bevatten en om ervoor te zorgen dat deze op doeltreffende wijze worden beheerd, waarbij rekening wordt gehouden met de economische en technologische haalbaarheid en milieu- en gezondheidsvoordelen. De Commissie heeft een lijst van kritieke grondstoffen voor de EU opgesteld18. Deze lijst wordt regelmatig door de Commissie geëvalueerd.

  __________________

  __________________

  18 COM(2014) 297.

  18 COM(2014) 297.

  Amendement    62

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 24

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (24)  Om een doeltreffende uitvoering van het grondstoffeninitiatief verder te ondersteunen, moeten de lidstaten ook het hergebruik bevorderen van producten die de belangrijkste bronnen van grondstoffen vormen. Zij moeten tevens in hun afvalbeheerplannen nationale maatregelen opnemen voor de inzameling en nuttige toepassing van afval dat aanzienlijke hoeveelheden van deze grondstoffen bevat. De maatregelen moeten worden opgenomen in de afvalbeheerplannen wanneer deze voor de eerste keer na de inwerkingtreding van deze richtlijn worden geactualiseerd. De Commissie zal informatie verstrekken over de desbetreffende productgroepen en afvalstromen op EU-niveau. Deze bepaling belet de lidstaten niet maatregelen te nemen voor andere grondstoffen die zij als belangrijk voor hun nationale economie beschouwen.

  (24)  Om een doeltreffende uitvoering van het grondstoffeninitiatief verder te ondersteunen, moeten de lidstaten in hun afvalbeheerplannen ook nationale maatregelen opnemen voor de inzameling, sortering en nuttige toepassing van afval dat aanzienlijke hoeveelheden van deze grondstoffen bevat De maatregelen moeten worden opgenomen in de afvalbeheerplannen wanneer deze voor de eerste keer na de inwerkingtreding van deze richtlijn worden geactualiseerd. De Commissie zal informatie verstrekken over de desbetreffende productgroepen en afvalstromen op EU-niveau. Deze bepaling belet de lidstaten niet maatregelen te nemen voor andere grondstoffen die zij als belangrijk voor hun nationale economie beschouwen.

  Motivering

  Om een doeltreffende uitvoering van het grondstoffeninitiatief te garanderen moeten de lidstaten in hun nationale plannen voor afvalstoffenbeheer passende maatregelen voor de inzameling, sortering en terugwinning van afval opnemen.

  Amendement    63

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 25

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (25)  Zwerfafval heeft rechtstreekse negatieve gevolgen voor het milieu en het welzijn van de burgers en de hoge saneringskosten leveren een onnodige economische lastenverzwaring voor de maatschappij op. Het opnemen van specifieke maatregelen in afvalbeheerplannen en krachtige handhaving door de bevoegde instanties moeten helpen dit probleem op te lossen.

  (25)  Zwerfafval heeft directe en indirecte negatieve gevolgen voor het milieu, het welzijn van de burgers en de economie. Hoge saneringskosten leveren een onnodige economische lastenverzwaring voor de maatschappij op. Het opnemen van specifieke maatregelen in afvalbeheerplannen en krachtige handhaving door de bevoegde instanties moeten helpen dit probleem op te lossen. De preventie van zwerfafval verdient de voorkeur boven sanering. De preventie van zwerfafval moet een gedeelde inspanning zijn van de bevoegde autoriteiten, producenten en consumenten. Het is van essentieel belang verkeerd consumentengedrag te veranderen om zwerfafval te vermijden. Producenten van producten die de kans lopen zwerfafval te worden moeten het duurzame gebruik van hun producten bevorderen om zwerfafval te voorkomen. Bovendien spelen voorlichting en bewustmaking een cruciale rol bij het stimuleren van gedragsverandering.

  Amendement    64

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 25 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (25 bis)  Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 20081a is het bindende rechtsinstrument op EU-niveau voor het beoordelen, monitoren en vaststellen van milieudoelen voor het bereiken van een goede milieutoestand met betrekking tot zwerfvuil op zee. De belangrijkste bronnen van zwerfvuil op zee zijn echter activiteiten op het land, omdat het beheer van vast afval tekortschiet, er sprake is van een tekort aan infrastructuur en de bevolking zich niet bewust is van het probleem. Om die reden moeten de lidstaten maatregelen vaststellen ter vermindering van de hoeveelheid zwerfvuil van het land dat in het mariene milieu terecht kan komen, overeenkomstig de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 oktober 2015 heeft goedgekeurd, en met name de doelstelling om tegen 2030 de hoeveelheid zwerfvuil op zee met 50 % te verminderen op Unieniveau. Gezien de voordelen van de preventie van zwerfvuil op zee voor het milieu en de economie moeten de lidstaten in hun afvalpreventieprogramma's specifieke preventieve maatregelen nemen om zwerfvuil op zee tegen te gaan. Met deze maatregelen moeten de lidstaten beogen het streefdoel van een vermindering van zwerfvuil op zee in de EU met 30 % tegen 2025 en met 50 % tegen 2030 te bereiken. Om de vooruitgang naar deze streefdoelen te meten en de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten in de hele EU te vergemakkelijken, moeten uniforme methoden voor het meten van van het land afkomstig zwerfvuil op zee worden vastgesteld. Er moet elk jaar verslag worden uitgebracht over de niveaus van van het land afkomstig zwerfvuil op zee.

   

  ______________

   

  1 bis Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19).

  Amendement    65

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 25 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (25 ter)  De onjuiste verwijdering van afval in de vorm van zwerfafval en het lozen van afvalwater en vaste afvalstoffen zoals plastic heeft negatieve gevolgen voor het mariene milieu en de menselijke gezondheid, evenals aanzienlijke economische en sociale kosten. Dergelijk afval ondermijnt bovendien de prioritaire volgorde van de afvalhiërarchie, met name door de vermijding van de voorbereiding voor hergebruik, recycling en andere nuttige toepassing voorafgaande aan de verwijdering. Gezien het grensoverschrijdende karakter van zwerfvuil op zee en de noodzaak te zorgen voor de harmonisatie van de inspanningen, moeten de lidstaten maatregelen nemen om een doelstelling voor de beperking hiervan te behalen, met gebruik van de controle-instrumenten van artikel 11 van Richtlijn 2008/56/EG.

  Amendement    66

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 25 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (25 quater)  Microkorrels van kunststof in afspoelbare cosmetische en lichaamsverzorgingsproducten die na gebruik in huishoudelijke, commerciële en industriële afwateringssystemen terechtkomen, zijn een van de meest vermijdbare directe bronnen van vervuiling door microbestanddelen van kunststof. Om bij te dragen tot de streefdoelen in deze richtlijn moeten de lidstaten maatregelen nemen om te voorkomen dat microkorrels en microbestanddelen van kunststof in waterzuiveringsinstallaties terecht komen en in de oceanen worden geloosd.

  Amendement    67

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 27

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (27)  De uitvoeringsverslagen die de lidstaten om de drie jaar opstellen, zijn geen doeltreffend instrument gebleken voor het toezicht op de naleving en het waarborgen van een goede uitvoering, maar leverden wel onnodige administratieve lasten op. Daarom is het passend bepalingen in te trekken die de lidstaten ertoe verplichten om dergelijke verslagen op te stellen. In plaats daarvan moet de monitoring van de naleving uitsluitend worden gebaseerd op de statistische gegevens die de lidstaten elk jaar bij de Commissie rapporteren.

  (27)  De uitvoeringsverslagen die de lidstaten om de drie jaar opstellen, zijn geen doeltreffend instrument gebleken voor het toezicht op de naleving en het waarborgen van een goede uitvoering, maar leverden wel onnodige administratieve lasten op. Daarom is het passend bepalingen in te trekken die de lidstaten ertoe verplichten om dergelijke verslagen op te stellen. In plaats daarvan moet de monitoring van de naleving worden gebaseerd op de statistische gegevens die de lidstaten elk jaar bij de Commissie rapporteren. Niettemin moeten de lidstaten de Commissie op dier verzoek onverwijld alle gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de beoordeling door de Commissie van de tenuitvoerlegging van deze richtlijn in haar geheel en het effect ervan op het milieu en de volksgezondheid.

  Motivering

  Hoewel ze geen periodieke uitvoeringsverslagen meer moeten opstellen, moeten de lidstaten op verzoek van de Commissie welke informatie dan ook die noodzakelijk is om te beoordelen of zij de doelstellingen van deze richtlijn verwezenlijken, verstrekken.

  Amendement    68

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 28

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (28)  Door de lidstaten gerapporteerde statistische gegevens zijn noodzakelijk voor de Commissie om de naleving van de wetgeving inzake afval te kunnen beoordelen. De kwaliteit, de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de statistieken moeten worden verbeterd door de invoering van één toegangspunt voor alle gegevens over afval, het schrappen van achterhaalde verslagleggingsvereisten, de benchmarking van nationale verslagleggingsmethoden en de invoering van een verslag over de gegevenskwaliteitscontrole. Bij de verslaglegging over de verwezenlijking van de doelstellingen van de wetgeving inzake afval moeten de lidstaten gebruikmaken van de recentste methodologie die is ontwikkeld door de Commissie en de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten.

  (28)  Door de lidstaten gerapporteerde gegevens en informatie zijn noodzakelijk voor de Commissie om de naleving van de wetgeving inzake afval te kunnen beoordelen. De kwaliteit, de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de gerapporteerde gegevens moeten worden verbeterd door de invoering van een gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens op basis van betrouwbare bronnen en door de invoering van één toegangspunt voor alle gegevens over afval, het schrappen van achterhaalde verslagleggingsvereisten, de benchmarking van nationale verslagleggingsmethoden en de invoering van een verslag over de gegevenskwaliteitscontrole. Bij de verslaglegging over de verwezenlijking van de doelstellingen van de wetgeving inzake afval moeten de lidstaten gebruikmaken van de gezamenlijke methodologie die is ontwikkeld door de Commissie, in samenwerking met de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten en de nationale, regionale en lokale autoriteiten die belast zijn met afvalbeheer.

  Amendement    69

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 28 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (28 bis)  Om de drie jaar moet de Commissie een verslag publiceren op basis van de gegevens en informatie gerapporteerd door de lidstaten, teneinde bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang bij het bereiken van de recyclingdoelstellingen en de nakoming van nieuwe verplichtingen vastgelegd in deze richtlijn. Deze driejaarlijkse verslagen moeten tevens een evaluatie bevatten van de effecten van Richtlijn 2008/98/EG in haar geheel op het milieu en de menselijke gezondheid, alsmede een beoordeling van de eventuele noodzaak om Richtlijn 2008/98/EG te wijzigen, om te waarborgen dat deze richtlijn blijft beantwoorden aan de doelstellingen van de circulaire economie.

  Motivering

  De impact van de richtlijn moet worden beoordeeld en regelmatig moet worden nagegaan of ze moet worden bijgewerkt om de wetgeving geschikt voor haar doel te houden en tegelijkertijd te reageren op de recentste uitdagingen voor de circulaire economie en technologische vooruitgang op het vlak van afvalpreventie en -beheer.

  Amendement    70

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 28 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (28 ter)  Om bij te dragen tot een adequaat bestuur, naleving, grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van best practices en innovatie op het vlak van afval en een effectieve en consistente uitvoering van de streefdoelen in Richtlijn 2008/98/ EG te verzekeren, moet de Commissie een platform oprichten voor de uitwisseling van informatie en het delen van best practices tussen de Commissie en de lidstaten over de praktische uitvoering van deze richtlijn. De resultaten van het werk van dat platform moeten openbaar beschikbaar worden gemaakt.

  Amendement    71

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 28 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (28 quater)  Het economische potentieel en de milieuvoordelen van de overgang naar een circulaire economie en een verhoogde hulpbronnenefficiëntie zijn beproefd. Stappen om de cirkel rond te maken worden gepresenteerd in verschillende beleidsdocumenten en -voorstellen, van het manifest van het Europees platform voor efficiënt hulpbronnengebruik (EREP) en aanbevelingen voor een hulpbronnenefficiënter Europa, gepubliceerd op 17 december 2012, en latere beleidsaanbevelingen tot het initiatiefverslag van het Europees Parlement over de overgang naar een circulaire economie en het actieplan van de Commissie voor de circulaire economie van 2 december 2016. In al deze documenten worden maatregelen gepresenteerd die niet alleen betrekking hebben op afval, maar op de gehele cyclus, en deze maatregelen moeten niet alleen dienen als richtsnoer voor het niveau van ambitie van de afvalwetgeving van de Unie, maar er ook voor zorgen dat ambitieuze maatregelen worden genomen om de gehele cirkel rond te maken.

  Amendement    72

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 28 quinquies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (28 quinquies)  Onderzoek en innovatie alsook het creëren van slimme bedrijfsmodellen op basis van hulpbronnenefficiëntie zijn van wezenlijk belang voor het bevorderen van de overgang naar een circulaire economie in de Unie, waarbij afval wordt beschouwd als nieuwe hulpbron. Om dat doel te bereiken is het belangrijk om binnen Horizon 2020 bij te dragen aan projecten op het gebied van onderzoek en innovatie waarmee de economische en ecologische duurzaamheid van een circulaire economie in de praktijk kan worden gedemonstreerd en getest. Tegelijkertijd kunnen deze projecten, met een systemische aanpak, bijdragen aan de ontwikkeling van wetgeving die innovatiebevorderend is en die gemakkelijk ten uitvoer kan worden gelegd, door het opsporen van mogelijke gevallen van regelgevende onzekerheden, obstakels en lacunes die de ontwikkeling van op hulpbronnenefficiëntie gebaseerde zakelijke modellen kunnen hinderen.

  Amendement    73

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 28 sexies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (28 sexies)  Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie een EU-actieplan voor de circulaire economie gepresenteerd om de overgang van Europa naar een circulaire economie te stimuleren. Aangezien de Commissie een concreet en ambitieus actieprogramma heeft opgesteld, met maatregelen voor de gehele levenscyclus, zijn aanvullende maatregelen nodig om die overgang te bespoedigen.

  Motivering

  Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie een EU-actieplan voor de circulaire economie voorgesteld om de overgang van de EU naar een circulaire economie te stimuleren. Hiervoor heeft de Commissie een ambitieus programma met concrete acties voor de periode 2015-2018 opgesteld, maar om deze overgang te bespoedigen zijn bijkomende maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen moeten in het bijzonder rekening houden met de behoefte aan een Europese indicator voor hulpbronnenefficiëntie, wetgevende acties ter bevordering van duurzame productie en consumptie en de definitie van efficiëntiecriteria en de etikettering ervan voor niet-energetische producten.

  Amendement    74

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 28 septies (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (28 septies)  Verbetering van het gebruik van hulpbronnen kan aanzienlijke nettobesparingen opleveren voor ondernemingen, overheden en consumenten in de Unie, en kan zorgen voor een vermindering van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Om die reden moet de Commissie uiterlijk eind 2018 een voorstel doen voor een hoofdindicator en een overzicht van subindicatoren voor hulpbronnenefficiëntie, om de voortgang te meten met het bereiken van de doelstelling van verbetering van de hulpbronnenefficiëntie op Unieniveau met 30 % tegen 2030, ten opzichte van de niveaus van 2014.

  Motivering

  Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie een EU-actieplan voor de circulaire economie voorgesteld om de overgang van de EU naar een circulaire economie te stimuleren. Hiervoor heeft de Commissie een ambitieus programma met concrete acties voor de periode 2015-2018 opgesteld, maar om deze overgang te bespoedigen zijn bijkomende maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen moeten in het bijzonder rekening houden met de behoefte aan een Europese indicator voor hulpbronnenefficiëntie, wetgevende acties ter bevordering van duurzame productie en consumptie en de definitie van efficiëntiecriteria en de etikettering ervan voor niet-energetische producten.

  Amendement    75

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 29

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (29)  Met het oog op de aanvulling of wijziging van Richtlijn 2008/98/EG moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag worden gedelegeerd aan de Commissie ten aanzien van artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 1, artikel 11 bis, leden 2 en 6, artikel 26, artikel 27, leden 1 en 4, en artikel 38, leden 1, 2 en 3. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

  (29)  Met het oog op de aanvulling of wijziging van Richtlijn 2008/98/EG moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag worden gedelegeerd aan de Commissie ten aanzien van:

   

  -   gedetailleerde criteria voor de toepassing van voorwaarden waaronder stoffen of voorwerpen beschouwd moeten worden als bijproducten of niet langer als afval moeten worden beschouwd,

   

  -   algemene vereisten die de lidstaten moeten volgen wanneer zij technische voorschriften over de einde-afvalfase vaststellen,

   

  -   de vaststelling van de lijst van afvalstoffen,

   

  -   geharmoniseerde criteria die moeten worden gevolgd om de financiële bijdragen te bepalen die producenten betalen om hun uitgebreide producentenverantwoordelijkheid na te komen op basis van de kosten aan het einde van de productlevenscyclus,

   

  -   indicatoren voor het meten van de voortgang met de vermindering van de afvalproductie en met de uitvoering van maatregelen voor afvalpreventie,

   

  -   een gezamenlijke methodologie, met inbegrip van minimum kwaliteitseisen, voor een uniforme meting van de niveaus van levensmiddelenafval,

   

  -   een gezamenlijke methodologie, met inbegrip van minimum kwaliteitseisen, voor een uniforme meting van de hoeveelheid zwerfvuil op zee dat afkomstig is van het land,

   

  -   kwalitatieve en operationele minimumvereisten voor de bepaling van erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik, statiegeldregelingen en voor recycling-eindbedrijven, met inbegrip van specifieke regels voor de verzameling en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover,

   

  -   een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van het gewicht van de metalen die zijn gerecycleerd in samenhang met verbranding of meeverbranding, met inbegrip van de kwaliteitscriteria voor de gerecycleerde metalen,

   

  -   technische criteria en operationele procedures met betrekking tot de verwijderingshandelingen D2, D3, D4, D6, D7 en D12, zoals vermeld in bijlage I bij Richtlijn 2008/98/EG, indien gepast, een verbod op deze handelingen als zij niet aan bepaalde criteria met betrekking tot de bescherming van de volksgezondheid en het milieu voldoen,

   

  -   technische minimumnormen voor verwerkingsactiviteiten waarvoor uit hoofde van Richtlijn 2008/98/EG een vergunning vereist is indien er bewijs is dat dergelijke normen een voordeel ten aanzien van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu zouden opleveren,

   

  -   minimumnormen voor activiteiten waarvoor uit hoofde van Richtlijn 2008/98/EG registratie vereist is indien er bewijs is dat dergelijke normen een voordeel zouden opleveren ten aanzien van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu of door verstoring van de interne markt te voorkomen,

   

  -   nadere bepaling van de wijze waarop de in bijlage II, punt R1 van Richtlijn 2008/98/EG bedoelde formule voor verbrandingsinstallaties moet worden toegepast,

   

  -   de methode voor de verzameling en verwerking, de organisatie van de gegevensverzameling en de gegevensbronnen alsmede de vorm voor het rapporteren van gegevens door de lidstaten aan de Commissie inzake de uitvoering van de doelstellingen voor de vermindering van levensmiddelenafval en zwerfvuil op zee, voorbereiding voor hergebruik, recycling en opvulling, en afvaloliën, en

   

  -   de aanpassing van de bijlagen I tot en met V van Richtlijn 2008/98/EG aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang.

   

  Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden zorgt voor passende raadpleging, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen plaatsvinden in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Er moet met name voor worden gezorgd dat, om gelijke deelneming aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen te waarborgen, het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde moment ontvangen als de deskundigen van de lidstaten, en hun deskundigen systematisch toegang hebben tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

  Amendement    76

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 30

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (30)  Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van Richtlijn 2008/98/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend in verband met artikel 9, leden 4 en 5, artikel 33, lid 2, artikel 35, lid 5, en artikel 37, lid 6. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad19.

  (30)  Om uniforme voorwaarden voor de uitvoering van Richtlijn 2008/98/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend in verband met:

   

  -   de vorm van de kennisgeving over de aanneming en de belangrijke wijzigingen van afvalbeheerplannen en afvalpreventieprogramma’s, en

   

  -  minimumvoorwaarden voor de exploitatie van registers van gevaarlijk afval.

   

  Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad19.

  __________________

  __________________

  19 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

  19 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

  Amendement    77

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 33

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (33)  Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk het verbeteren van het afvalbeheer in de Unie en aldus bijdragen aan de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de gezondheid van de oceanen en de veiligheid van visserijproducten door zwerfvuil op zee tegen te gaan, en het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de gehele Unie, niet voldoende kan worden verwezenlijkt door de lidstaten, maar vanwege de omvang of de gevolgen beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Europese Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

  (33)  Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk het verbeteren van het afvalbeheer in de Unie en aldus bijdragen aan de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de gezondheid van de oceanen en de veiligheid van visserijproducten door zwerfvuil op zee tegen te gaan, en het behoedzaam, beperkt en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen in de gehele Unie, niet voldoende kan worden verwezenlijkt door de lidstaten, maar vanwege de omvang of de gevolgen beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Europese Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

  Motivering

  Het is belangrijk dat de behoefte aan een beperkt gebruik van natuurlijke hulpbronnen expliciet wordt opgenomen.

  Amendement    78

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 33 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (33 bis)  De lidstaten moeten enerzijds ervoor zorgen dat in de sectoren productie, recycling, reparatie, voorbereiding voor hergebruik en afvalverwerking strikte normen voor gezondheid en veiligheid op het werk gelden, die rekening houden met de specifieke risico's waarmee werknemers in deze sector te maken hebben, en anderzijds waarborgen dat de bestaande Uniewetgeving op dit gebied naar behoren wordt uitgevoerd en gehandhaafd.

  Amendement    79

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 33 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (33 ter)  Deze richtlijn is vastgesteld met inachtneming van de verbintenissen in het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven" van 13 april 2016 en moet worden uitgevoerd en toegepast overeenkomstig de richtsnoeren die in dat akkoord zijn vervat.

  Amendement    80

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 1 – alinea 1

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  -1)  Artikel 1, alinea 1, wordt vervangen door:

  Bij deze richtlijn worden maatregelen vastgesteld ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid door preventie of beperking van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afvalstoffen, ter beperking van gevolgen in het algemeen van het gebruik van hulpbronnen en ter verbetering van de efficiëntie van het gebruik ervan.

  "Bij deze richtlijn worden maatregelen vastgesteld ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid door preventie of beperking van de afvalproductie en van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afvalstoffen, ter beperking van gevolgen in het algemeen van het gebruik van hulpbronnen en ter verbetering van de efficiëntie van het gebruik ervan, die van cruciaal belang zijn voor de overgang naar een circulaire economie en voor het waarborgen van het concurrentievermogen van de Unie op de lange termijn."

  Motivering

  De kaderrichtlijn afvalstoffen is een belangrijk instrument ter verbetering van de circulaire economie. Dit moet in het toepassingsgebied van de richtlijn duidelijk worden gemaakt.

  Amendement    81

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 1 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  "1 bis.   "stedelijk afval":

  "1 bis.   "stedelijk afval":

  a)  gemengd afval en gescheiden ingezameld afval van huishoudens, met inbegrip van:

  a)  gemengd afval en gescheiden ingezameld afval van huishoudens, met inbegrip van:

  –  papier en karton, glas, metaal, plastic, bioafval, hout, textiel, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, afgedankte batterijen en accu’s;

  –  papier en karton, glas, metaal, plastic, bioafval, hout, textiel, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, afgedankte batterijen en accu’s;

  –  grofvuil, met inbegrip van witgoed, matrassen, meubels;

  –  grofvuil, met inbegrip van matrassen en meubels;

  –  tuinafval, met inbegrip van bladeren, gemaaid gras;

  –  tuinafval, met inbegrip van bladeren, gemaaid gras;

  b)  gemengd afval en gescheiden ingezameld afval uit andere bronnen dat in aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

  b)  gemengd afval en gescheiden ingezameld afval van kleine bedrijven, kantoorgebouwen en instellingen, met inbegrip van scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen, dat in aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

  c)  afval van het schoonmaken van markten en afval van reinigingsdiensten, met inbegrip van straatvuil, de inhoud van vuilnisbakken en afval van park- en tuinonderhoud.

  c)  afval van het schoonmaken van markten en afval van reinigingsdiensten, met inbegrip van straatvuil, de inhoud van vuilnisbakken en afval van park- en tuinonderhoud.

  Stedelijk afval omvat niet afval van het riolerings- en zuiveringsstelsel, met inbegrip van zuiveringsslib en bouw- en sloopafval;";

  Stedelijk afval omvat niet afval van het riolerings- en zuiveringsstelsel, met inbegrip van zuiveringsslib en bouw- en sloopafval.

   

  De definitie van stedelijk afval in deze richtlijn is van toepassing ongeacht de publieke of private status van de exploitant die het afval beheert;";

  Amendement    82

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 1 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  a bis)   het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  "1 ter.   "commercieel en industrieel afval": gemengd afval en gescheiden ingezameld afval van commerciële en industriële activiteiten en/of gebouwen.

   

  Stedelijk afval, bouw- en sloopafval en afval van het riolerings- en zuiveringsstelsel, met inbegrip van zuiveringsslib, vallen niet onder commercieel en industrieel afval;";

  Amendement    83

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2 bis.   "niet-gevaarlijke afvalstof": een afvalstof die geen van de in bijlage III genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit;";

  2 bis.   "niet-gevaarlijke afvalstof": een afvalstof die niet onder punt 2 van dit artikel valt;

  Motivering

  De definitie van ongevaarlijke afvalstoffen wordt in overeenstemming gebracht met de tot nog toe geldende definitie in artikel 2, lid d, van Richtlijn 1999/31/EG.

  Amendement    84

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter c

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4.  "bioafval": biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, levensmiddelen- en keukenafval van huishoudens, restaurants, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de levensmiddelenindustrie en ander afval met vergelijkbare biologische afbreekbaarheid dat in aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is;

  4.  "bioafval": biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, levensmiddelen- en keukenafval van huishoudens, restaurants, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de levensmiddelenindustrie en ander afval met vergelijkbare biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid;

  Amendement    85

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 9

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  d bis)  punt 9 wordt vervangen door:

  9.   „afvalstoffenbeheer”: inzameling, vervoer, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van activiteiten van handelaars of makelaars;

  "9.   „afvalstoffenbeheer”: inzameling, vervoer, sortering, nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van activiteiten van handelaars of makelaars;

  Motivering

  Sortering van afval is een noodzakelijke operatie voor een correct afvalbeheer voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling en moet daarom in deze definitie worden opgenomen.

  Amendement    86

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter d ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 11

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  d ter)  punt 11 wordt vervangen door:

  11.   „gescheiden inzameling”: de inzameling waarbij een afvalstroom gescheiden wordt naar soort en aard van het afval om een specifieke behandeling te vergemakkelijken;

  "11.   „gescheiden inzameling”: de inzameling waarbij een afvalstroom gescheiden wordt naar soort en aard van het afval om een specifieke behandeling te vergemakkelijken, met name de voorbereiding voor hergebruik en recycling;";

  Motivering

  Gescheiden inzameling van de verschillende soorten afval is de basisvereiste om de voorbereiding voor hergebruik en recycling te kunnen uitvoeren.

  Amendement    87

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter e

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 16

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  16.  "voorbereiding voor hergebruik": elke terugwinningshandeling bestaande uit controleren, schoonmaken of repareren, waarbij producten of componenten van producten die zijn ingezameld door een erkende exploitant van installaties voor voorbereiding voor hergebruik of statiegeldregeling worden voorbereid zodat zij kunnen worden hergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling nodig is;";

  16.  "voorbereiding voor hergebruik": elke terugwinningshandeling bestaande uit controleren, schoonmaken of repareren, waarbij producten of componenten van producten die afval zijn geworden en die zijn ingezameld door een erkende exploitant van installaties voor voorbereiding voor hergebruik worden voorbereid zodat zij kunnen worden hergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling nodig is;

  Amendement    88

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 16 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  e bis)  het volgende wordt ingevoegd:

   

  "16 bis.   "exploitant van installatie voor voorbereiding voor hergebruik": een onderneming die afval behandelt en werkzaam is binnen de procesketen voor voorbereiding voor hergebruik in overeenstemming met de toepasselijke regels;";

  Motivering

  In verschillende lidstaten wordt de exploitant voor de voorbereiding voor hergebruik niet in specifieke normen gedefinieerd. Met het oog op de in deze richtlijn ingevoerde verplichtingen moet een geharmoniseerde definitie worden vastgesteld.

  Amendement    89

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter e ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 16 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  e ter)  het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  “16 ter.  "herfabricage": het proces om een product als nieuw te maken middels hergebruik, herstel en vervanging van componenten;";

  Amendement    90

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter e quater (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 17

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  e quater)  punt 17 wordt vervangen door:

  17.   „recycling”: elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat het opnieuw bewerken van organisch afval, maar het omvat niet energieterugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal;

  "17.  "recycling": elke nuttige toepassing waardoor afvalstoffen opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen, voor het oorspronkelijke doel of voor een ander doel. Dit omvat organische recycling, maar niet energieterugwinning, noch het opnieuw bewerken tot materialen die bestemd zijn om te worden gebruikt als brandstof of als opvulmateriaal;

  Amendement    91

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter e quinquies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt -17 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  e quinquies)  het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  "- 17 bis.  "organische recycling": recycling in de vorm van een aerobe of anaerobe behandeling, of een andere behandeling van de biologisch afbreekbare bestanddelen van afval, waarbij producten, materialen of stoffen tot stand komen; biomechanische behandeling en storten worden niet als organische recycling beschouwd;";

  Motivering

  De definitie van organische recycling in Richtlijn 94/62/EG wordt opnieuw ingevoerd in overeenstemming met de nieuwe ingevoerde verplichtingen voor de recycling van bioafval.

  Amendement    92

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter f

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 17 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  17 bis.   "eindproces van recycling": het proces dat begint wanneer geen verdere mechanische sortering nodig is en afvalmaterialen in een productieproces worden ingebracht en effectief opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen;

  17 bis.   "eindproces van recycling": het proces dat begint wanneer geen verdere sortering nodig is en afvalmaterialen in een productieproces effectief opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen;

  Motivering

  De definitie van het eindproces van recycling moet coherent zijn met de definitie van recycling in punt 17.

  Amendement    93

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter f

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 17 ter

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  17 ter.  "opvulling": terugwinningshandeling waarbij geschikt afval wordt gebruikt voor het herstel van afgegraven terreinen of voor civieltechnische toepassingen bij de landschapsaanleg of de bouw in plaats van andere niet-afvalmaterialen die anders voor dat doel waren gebruikt;";

  17 ter.  "opvulling": terugwinningshandeling, niet zijnde recycling, waarbij geschikt niet-gevaarlijk inert of ander niet-gevaarlijk afval wordt gebruikt voor het herstel van afgegraven terreinen of voor civieltechnische toepassingen bij de landschapsaanleg of de bouw in plaats van andere niet-afvalmaterialen die anders voor dat doel waren gebruikt, en wordt gebruikt in hoeveelheden die niet de werkelijke behoeften van het herstel van afgegraven terreinen of van civieltechnische toepassingen overschrijden;

  Motivering

  Voor de bescherming van het milieu en de gezondheid van de mens is het belangrijk dat enkel inert en ongevaarlijke afvalstoffen worden gebruikt voor opvulling.

  Amendement    94

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter f bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 17 quater (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f bis)  het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  "17 quater.   "verdunning": de vermenging van een afvalstof met een of meer andere materialen of afvalstoffen teneinde zonder chemische omzetting de concentratie van een of meer componenten in de afvalstof te verlagen, zodat de verdunde afvalstof voor een verwerkings- of recyclinghandeling kan worden gebruikt die voor de niet-verdunde afvalstof niet is toegestaan.";

  Motivering

  Artikel 18 (Verbod op het mengen van gevaarlijke afvalstoffen) handelt al over verdunning. Het lijkt dan ook aangewezen om een duidelijke definitie van dit concept te verstrekken. Er kan worden verwezen naar de Vlaamse benadering van de tenuitvoerlegging van artikel 18 die in een voor de Europese Commissie uitgevoerde BiPRO-studie van december 2015 over beheer van gevaarlijk afval als een goed voorbeeld wordt erkend.

  Amendement    95

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter f ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 20 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f ter)   het volgende punt wordt toegevoegd:

   

  "20 bis.   "sanering": een bewerking waarbij ongewenste gevaarlijke componenten of verontreinigende stoffen uit de afvalstoffen worden verwijderd of worden behandeld, met als doel om ze te vernietigen.";

  Amendement    96

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter f quater (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 20 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f quater)  het volgende punt wordt toegevoegd:

   

  "20 ter.  "sortering": een afvalbeheershandeling waarbij ingezameld afval wordt gescheiden in verschillende fracties en subfracties;";

  Amendement    97

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter f quinquies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 20 quater (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f quinquies)  het volgende punt wordt toegevoegd:

   

  "20 quater.  "zwerfafval": klein afval in openbaar toegankelijke gebieden dat opzettelijk of onopzettelijk op onjuiste wijze in het milieu is weggegooid;";

  Motivering

  De definitie wordt ingevoerd in overeenstemming met de nieuwe verplichtingen in de wijziging van de richtlijn. De Engelse term "litter" is bovendien moeilijk te vertalen naar sommige andere talen, waardoor een definitie noodzakelijk is.

  Amendement    98

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter f sexies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 20 quinquies (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f sexies)  het volgende punt wordt toegevoegd:

   

  "20 quinquies.   "levensmiddelenafval": voor menselijke consumptie bestemde, eetbare en niet-eetbare levensmiddelen die worden verwijderd van de productie- of toeleveringsketen om te worden weggegooid, met inbegrip van tijdens de primaire productie, de vervaardiging, de verwerking, het vervoer, de opslag, de verkoop en het verbruik, met uitzondering van verliezen tijdens de primaire productie;";

  Amendement    99

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter f septies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 20 sexies (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f septies)  het volgende punt wordt toegevoegd:

   

  "20 sexies.   restafval: afvalstoffen die ontstaan bij een behandeling of een nuttige toepassing, waaronder recycling, waarvoor geen verdere nuttige toepassing is en die bijgevolg moeten worden verwijderd;";

  Amendement    100

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter f octies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 20 septies (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f octies)  het volgende punt wordt toegevoegd:

   

  "20 septies.  "economische instrumenten": door een lidstaat of groep lidstaten toegepaste instrumenten, regelingen of mechanismen ter bevordering van het gebruik van secundaire grondstoffen verkregen door hergebruik of recycling.";

  Amendement    101

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 4 – lid 2 – alinea 1

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  2 bis)  In artikel 4, lid 2, wordt de eerste alinea vervangen door:

  2.   Bij het toepassen van de in lid 1 bedoelde afvalhiërarchie nemen de lidstaten maatregelen om de opties te stimuleren die over het geheel genomen het beste milieuresultaat opleveren. Dit kan betekenen dat voor bepaalde specifieke afvalstromen van de hiërarchie moet worden afgeweken indien dit op grond van het levenscyclusdenken met betrekking tot de algemene effecten van het produceren en beheren van dergelijke afvalstoffen gerechtvaardigd is.

  "2.   Bij het toepassen van de in lid 1 bedoelde afvalhiërarchie nemen de lidstaten maatregelen om de opties te stimuleren die over het geheel genomen het beste milieuresultaat opleveren. Dit kan betekenen dat voor bepaalde specifieke afvalstromen van de hiërarchie moet worden afgeweken indien dit op grond van het levenscyclusdenken met betrekking tot de algemene effecten van het produceren en beheren van dergelijke afvalstoffen gerechtvaardigd is. Dit kan betekenen dat bepaalde soorten afval een proces van sanering moeten ondergaan voordat verdere behandeling kan plaatsvinden.";

  Motivering

  In de afvalhiërarchie moet rekening worden gehouden met een fase van sanering van gevaarlijke afvalstoffen vóór de terugwinning om te garanderen dat gerecycleerd afval wordt ontdaan van voor de gezondheid van de mens en het milieu gevaarlijke stoffen.

  Amendement    102

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 4 – lid 3 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.   De lidstaten maken gebruik van passende economische instrumenten om prikkels te bieden voor de toepassing van de afvalstoffenhiërarchie.

  3.   De lidstaten maken gebruik van passende economische instrumenten en nemen andere maatregelen om prikkels te bieden voor de toepassing van de afvalstoffenhiërarchie. Hierbij kan het gaan om de instrumenten en maatregelen die zijn vermeld in bijlage IV bis om de uitvoering te bevorderen van de in artikel 29 bedoelde afvalpreventieprogramma's en ter ondersteuning van de activiteiten voor het bereiken van de in artikel 11, lid 2, vermelde doelstellingen voor recycling en voorbereiding voor hergebruik teneinde het gebruik van secundaire grondstoffen te maximaliseren en de kostenverschillen met onbewerkte grondstoffen te compenseren.

  Amendement    103

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 3

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 4 – lid 3 – alinea 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De lidstaten brengen uiterlijk op [datum achttien maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn invullen] de Commissie verslag uit over de specifieke instrumenten die overeenkomstig dit lid zijn opgezet.

  De lidstaten brengen uiterlijk op [datum achttien maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn invullen] en elke drie jaar daarna de Commissie verslag uit over de specifieke instrumenten die overeenkomstig dit lid zijn opgezet.

  Amendement    104

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 bis)   Aan artikel 4 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "3 bis.  De lidstaten zetten heffingssystemen op om te zorgen voor de financiering van de infrastructuur voor afvalbeheer voor stedelijk afval die voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijn is vereist.";

  Motivering

  Alleen de invoering en optimalisering van heffingen en kosten voor verwijdering (met name van stedelijk afval) waarborgt duurzame financiering van de infrastructuur voor afvalbeheer en de exploitatie ervan. Dit omvat inzameling, en indien nodig sortering, alsook recycling, energieterugwinning en verwijdering van afval. Daarom is concretisering in dit opzicht vereist. Hieronder vallen echter ook private afvalbeheersdiensten.

  Amendement    105

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 4 – lid 3 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 ter)   Aan artikel 4 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "3 ter.   De lidstaten passen de afvalstoffenhiërarchie toe, teneinde de overgang naar een circulaire economie te bevorderen. Hiertoe en in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad1 bis passen de lidstaten de afvalhiërachie toe bij de toewijzing van alle middelen van de Unie en geven zij bij investeringen in de infrastructuur voor afvalbeheer de voorkeur aan afvalpreventie, hergebruik, voorbereiding voor hergebruik en recycling.

   

  _________________

   

  1 bis Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).";"

  Amendement    106

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 quater (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 4 – lid 3 quater (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 quater)  Aan artikel 4 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "3 quater.   Afval wordt gesorteerd vóór energieterugwinning of definitieve verwijdering in de vorm van storten, om zo de effectieve winning van recycleerbare materialen te ondersteunen. Ook biologisch afbreekbare bestanddelen worden verwerkt.

   

  Als uitzondering op de eerste alinea mag gescheiden ingezameld bioafval worden onderworpen aan anaerobe vergisting of worden verwerkt door andere procesinstallaties die enkel biologisch afbreekbaar afval gebruiken, op voorwaarde dat de kwaliteit van het bioafval aan de vereisten van de deze installaties voldoet.";

  Amendement    107

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 quinquies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 4 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 quinquies)   Het volgende artikel wordt ingevoegd:

   

  "Artikel 4 bis

   

  Hiërarchie voor levensmiddelenafval

   

  1.   Bij het opstellen van wetgeving en beleidsinitiatieven voor de preventie en het beheer van levensmiddelenafval wordt als prioriteitsvolgorde de volgende specifieke hiërarchie voor levensmiddelenafval gehanteerd:

   

  a)  preventie aan de bron;

   

  b)  het veilig stellen van eetbaar voedsel, waarbij menselijke voeding de prioriteit krijgt boven diervoeding en het opnieuw bewerken in niet voor de voeding bestemde producten;

   

  c)  organische recycling;

   

  d)  energieterugwinning;

   

  e)  verwijdering.

   

  2.   De lidstaten bieden stimulansen voor de preventie van levensmiddelenafval, zoals de opstelling van vrijwillige overeenkomsten, het faciliteren van het doneren van voedsel of, waar relevant, financiële en fiscale maatregelen.";

  Amendement    108

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 5 – lid 1 – inleidende formule

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  De lidstaten zorgen ervoor dat een stof die of een voorwerp dat het resultaat is van een productieproces dat niet in de eerste plaats bedoeld is voor de productie van die stof of dat voorwerp, wordt beschouwd als een bijproduct en niet als een afvalstof indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:";

  1.  Een stof die of een voorwerp dat het resultaat is van een productieproces dat niet in de eerste plaats bedoeld is voor de productie van die stof of dat voorwerp, wordt beschouwd als een bijproduct en niet als een afvalstof indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  Motivering

  Als algemene regel wordt een stof die of een voorwerp dat het resultaat is van een industriële symbiotische praktijk, zijnde een productieproces dat niet in de eerste plaats bedoeld is voor de productie van die stof of dat voorwerp, als een bijproduct beschouwd als precieze voorwaarden worden vervuld. De Commissie kan de bevoegdheid hebben de geharmoniseerde criteria voor de toepassing van de status van bijproduct te definiëren, maar geeft daarbij de voorkeur aan geteste en repliceerbare industriële symbiotische praktijken. De lidstaten kunnen de toepassing van de status van bijproduct slechts geval per geval bepalen.

  Amendement    109

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 5 – lid 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van gedetailleerde criteria betreffende de toepassing van de in lid 1 vastgelegde voorwaarden op specifieke stoffen of voorwerpen.

  2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling op deze richtlijn door gedetailleerde criteria vast te stellen betreffende de toepassing van de in lid 1 vastgelegde voorwaarden op specifieke stoffen of voorwerpen. De Commissie geeft bij de opstelling van de gedetailleerde criteria de voorkeur aan bestaande en repliceerbare praktijken van industriële symbiose.

  Motivering

  Als algemene regel wordt een stof die of een voorwerp dat het resultaat is van een industriële symbiotische praktijk, zijnde een productieproces dat niet in de eerste plaats bedoeld is voor de productie van die stof of dat voorwerp, als een bijproduct beschouwd als precieze voorwaarden worden vervuld. De Commissie kan de bevoegdheid hebben de geharmoniseerde criteria voor de toepassing van de status van bijproduct te definiëren, maar geeft daarbij de voorkeur aan geteste en repliceerbare industriële symbiotische praktijken. De lidstaten kunnen de toepassing van de status van bijproduct slechts geval per geval bepalen.

  Amendement    110

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  b bis)   Het volgende lid wordt toegevoegd:

   

  "2 bis.   Indien geen criteria op het niveau van de Unie zijn vastgesteld overeenkomstig de in lid 2 vastgestelde procedure, kunnen de lidstaten van geval tot geval gedetailleerde criteria vaststellen voor de toepassing van de in lid 1 vastgelegde voorwaarden op specifieke stoffen of voorwerpen, met inbegrip van grenswaarden voor verontreinigende stoffen, indien nodig.";

  Motivering

  Als algemene regel wordt een stof die of een voorwerp dat het resultaat is van een industriële symbiotische praktijk, zijnde een productieproces dat niet in de eerste plaats bedoeld is voor de productie van die stof of dat voorwerp, als een bijproduct beschouwd als precieze voorwaarden worden vervuld. De Commissie kan de bevoegdheid hebben de geharmoniseerde criteria voor de toepassing van de status van bijproduct te definiëren, maar geeft daarbij de voorkeur aan geteste en repliceerbare industriële symbiotische praktijken. De lidstaten kunnen de toepassing van de status van bijproduct slechts geval per geval bepalen.

  Amendement    111

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 5 – lid 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.   De lidstaten stellen de Commissie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (*) in kennis van uit hoofde van lid 1 vastgestelde technische voorschriften, voor zover die richtlijn zulks voorschrijft.

  3.   De lidstaten stellen de Commissie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad in kennis van de uit hoofde van lid 2 bis vastgestelde technische voorschriften.

  _______________

  ______________

  (*) PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1.";

  * Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).

  Amendement    112

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a – punt i

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 6 – lid 1 – inleidende formule

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  De lidstaten zorgen ervoor dat afval dat een behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan niet langer als afval wordt beschouwd indien het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1.  De lidstaten zorgen ervoor dat afval dat een behandeling voor recycling of andere nuttige toepassing heeft ondergaan niet langer als afval wordt beschouwd indien het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  Amendement    113

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 6 – lid 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van gedetailleerde criteria betreffende de toepassing van de in lid 1 vastgestelde voorwaarden op bepaalde afvalstoffen. Die gedetailleerde criteria omvatten, indien nodig, grenswaarden voor verontreinigende stoffen, en houden rekening met eventuele nadelige milieugevolgen van de stof of het voorwerp.

  2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen op basis van het toezicht op de situatie in de lidstaten ter aanvulling op deze richtlijn door gedetailleerde criteria vast te stellen betreffende de toepassing van de in lid 1 vastgelegde voorwaarden op specifieke afvalstoffen. Die gedetailleerde criteria omvatten, indien nodig, grenswaarden voor verontreinigende stoffen, en houden rekening met eventuele nadelige gevolgen van de stof of het voorwerp voor de volksgezondheid en het milieu.

  Motivering

  Als algemene regel moet de Commissie gedelegeerde handelingen kunnen aannemen om geharmoniseerde bepalingen te maken over de criteria voor de einde-afvalfase voor bepaalde soorten afval. Als deze criteria niet op EU-niveau worden vastgesteld, moeten de lidstaten nationale criteria kunnen bepalen op basis van de specifieke voorwaarden in artikel 6, lid 1. Als dergelijke criteria evenmin op nationaal niveau werden vastgesteld, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat afval dat een terugwinningsproces heeft ondergaan, niet meer als dusdanig wordt beschouwd indien aan de voorwaarden in artikel 6, lid 1, wordt voldaan en het geval per geval door de bevoegde nationale autoriteiten wordt beoordeeld.

  Amendement    114

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 6 – lid 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.  Afval dat overeenkomstig lid 1 niet langer als afvalstof wordt beschouwd, mag worden beschouwd als voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd of nuttig toegepast bij de berekening van de mate van verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vastgelegd in respectievelijk deze richtlijn en de Richtlijnen 94/62/EG, 2000/53/EG, 2006/66/EG en 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad (*), indien het overeenkomstig die richtlijnen voorbereiding voor hergebruik, recycling of behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan.

  3.  Afval dat overeenkomstig lid 1 niet langer afvalstof is, mag in aanmerking worden genomen bij de berekening van de mate van verwezenlijking van de doelstellingen van voorbereiding voor hergebruik, recycling of behandeling voor nuttige toepassing die zijn vastgelegd in deze richtlijn en de Richtlijnen 94/62/EG, 2000/53/EG, 2006/66/EG en 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad (*), indien het overeenkomstig die richtlijnen een operatie heeft ondergaan voor respectievelijk voorbereiding voor hergebruik, recycling of behandeling voor nuttige toepassing. Het gewicht van afval dat niet langer als afvalstof wordt beschouwd, mag worden opgegeven als gerecycleerd wanneer de materialen of stoffen die niet langer afval zijn, opnieuw bewerkt werden, uitgezonderd energieterugwinning en opwerking tot materialen die zullen worden gebruikt als brandstoffen of voor opvulling.

  Motivering

  Dit amendement zorgt voor meer juridische duidelijkheid door erop te wijzen dat afval dat overeenkomstig artikel 6, lid 1, niet langer afvalstof is bij de berekening in aanmerking zal worden genomen.

  Amendement    115

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 bis.   Indien geen criteria op het niveau van de Unie zijn vastgesteld overeenkomstig de in lid 2 vastgestelde procedure, kunnen de lidstaten gedetailleerde criteria vaststellen voor de toepassing van de in lid 1 vastgelegde voorwaarden op specifiek afval, met inbegrip van grenswaarden voor verontreinigende stoffen.

  Motivering

  Als algemene regel moet de Commissie gedelegeerde handelingen kunnen aannemen om geharmoniseerde bepalingen te maken over de criteria voor de einde-afvalfase voor bepaalde soorten afval. Als deze criteria niet op EU-niveau worden vastgesteld, moeten de lidstaten nationale criteria kunnen bepalen op basis van de specifieke voorwaarden in artikel 6, lid 1.

  Amendement    116

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 6 – lid 3 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 ter.   Indien dergelijke criteria evenmin op nationaal niveau zijn vastgesteld, zien de lidstaten erop toe dat afval dat een behandeling voor nuttige toepassing heeft ondergaan niet langer als afval wordt beschouwd, indien het voldoet aan de voorwaarden in lid 1 die per geval worden geverifieerd door de nationale bevoegde autoriteit.

  Motivering

  Als dergelijke criteria evenmin op nationaal niveau werden vastgesteld, moeten de lidstaten ervoor zorgen dat afval dat een terugwinningsproces heeft ondergaan, niet meer als dusdanig wordt beschouwd indien aan de voorwaarden in artikel 6, lid 1, wordt voldaan en het geval per geval door de bevoegde nationale autoriteiten wordt beoordeeld.

  Amendement    117

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 6 – lid 3 quater (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 quater.   Met het oog op samenhang in de interne markt moet de Commissie de bevoegdheid hebben om overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen aan te nemen ter aanvulling op deze richtlijn door algemene vereisten vast te stellen die de lidstaten moeten volgen wanneer zij uit hoofde van leden 3 bis en 3 ter technische voorschriften vaststellen.

  Amendement    118

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 6 – lid 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4.   De lidstaten stellen de Commissie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad in kennis van de uit hoofde van lid 1 vastgestelde technische voorschriften, voor zover die richtlijn zulks voorschrijft.

  4.   De lidstaten stellen de Commissie overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/1535 in kennis van de uit hoofde van leden 3 bis en 3 ter vastgestelde technische voorschriften.

  Amendement    119

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 7 – lid 4

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  a bis)  lid 4 wordt vervangen door:

  4.   De herindeling van gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijke afvalstoffen mag niet plaatsvinden na verdunning of vermenging met het oogmerk om de oorspronkelijke concentraties van gevaarlijke stoffen onder de drempelwaarde voor kenmerking als gevaarlijk te brengen.

  "4.   De herindeling van gevaarlijke afvalstoffen als niet-gevaarlijke afvalstoffen of een wijziging van de gevaarlijke eigenschappen mogen niet plaatsvinden na verdunning of vermenging met het oogmerk om de oorspronkelijke concentraties van gevaarlijke stoffen onder de drempelwaarde voor kenmerking als gevaarlijk te brengen of voor het vaststellen van een gevaarlijke eigenschap.";

  Motivering

  De verspreiding van gevaarlijke stoffen in het milieu door verwatering of vermenging moet vermeden worden.

  Amendement    120

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter -a (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  - a)  in lid 1 wordt de eerste alinea vervangen door:

  1.  Ter stimulering van hergebruik en de preventie, recycling en andere nuttige toepassing van afvalstoffen kunnen de lidstaten wettelijke of andere maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig producten ontwikkelt, vervaardigt, behandelt, verwerkt, verkoopt of invoert (producent van het product) een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid draagt.

  "1.  Ter stimulering van hergebruik en de preventie, recycling en andere nuttige toepassing van afvalstoffen nemen de lidstaten wettelijke of andere maatregelen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig producten ontwikkelt, vervaardigt, behandelt, verwerkt, verkoopt of invoert (producent van het product) een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid draagt.";

  Amendement    121

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 1 – alinea 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Die maatregelen kunnen ook bestaan in het opzetten van regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid waarin de specifieke operationele en financiële verplichtingen voor producenten van producten zijn gedefinieerd.

  Die maatregelen kunnen ook bestaan in het opzetten van regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, die betrekking hebben op de individuele of collectieve naleving van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Deze regelingen bestaan uit een aantal regels waarin de specifieke operationele en/of financiële verplichtingen voor producenten van producten zijn gedefinieerd en waarin de verantwoordelijkheid van de producent wordt verlengd tot de fase na consumptie in de levenscyclus van een product. De lidstaten zetten dergelijke regelingen op voor in ieder geval verpakking als gedefinieerd in artikel 3, punt 1, van Richtlijn 94/62/EG, elektrische en elektronische apparatuur als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 2012/19/EU, batterijen en accu's als gedefinieerd in artikel 3, punt 1, van Richtlijn 2006/66/EG en autowrakken als gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Richtlijn 2000/53/EG.

  Amendement    122

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  a bis)  in lid 2 wordt de eerste alinea vervangen door:

  2.  De lidstaten kunnen passende maatregelen nemen die stimuleren om producten zodanig te ontwerpen dat de milieueffecten en de afvalproductie zowel bij de vervaardiging als bij het latere gebruik van de producten worden verminderd, en om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing en verwijdering van producten die afval zijn geworden, geschieden overeenkomstig de artikelen 4 en 13.

  "2.  De lidstaten nemen passende maatregelen die producenten ertoe aanmoedigen het ontwerp van producten en bestanddelen van producten te verbeteren om de hulpbronnenefficiëntie te verhogen, de milieueffecten en de afvalproductie zowel bij de vervaardiging als bij het latere gebruik van de producten te verminderen, en om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing en verwijdering van producten die afval zijn geworden, geschieden overeenkomstig de artikelen 4 en 13.";

  Amendement    123

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Dergelijke maatregelen kunnen onder meer aanmoedigen tot het ontwikkelen, vervaardigen en in de handel brengen van producten die geschikt zijn voor meervoudig gebruik, technisch duurzaam zijn en, zodra afval geworden, geschikt zijn voor voorbereiding voor hergebruik en voor recycling om een juiste toepassing van de afvalhiërarchie te faciliteren. Bij de maatregelen moet rekening worden gehouden met de effecten van producten gedurende hun volledige levenscyclus.

  Dergelijke maatregelen dienen ter aanmoediging van het ontwikkelen, vervaardigen en in de handel brengen van producten en materialen die geschikt zijn voor meervoudig gebruik, technisch duurzaam en eenvoudig te repareren zijn en, zodra ze afval geworden zijn en voorbereid zijn voor hergebruik of gerecycleerd, in de handel gebracht te worden om een juiste toepassing van de afvalhiërarchie te faciliteren. Bij de maatregelen wordt rekening gehouden met de effecten van producten gedurende hun volledige levenscyclus, met inbegrip van het potentieel voor meervoudige recycling, indien gepast, en de afvalhiërarchie.

  Amendement    124

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  b bis)  Het volgende lid wordt toegevoegd:

   

  "2 bis.   De lidstaten brengen uiterlijk op [datum zesendertig maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn invullen] en elke drie jaar daarna de Commissie op de hoogte van de krachtens leden 1 en 2 genomen maatregelen. De Commissie maakt de ontvangen mededelingen bekend.";

  Amendement    125

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter b ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 4

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  b ter)  lid 4 wordt vervangen door:

  4.   De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wordt toegepast onverminderd de verantwoordelijkheid voor afvalbeheer als bedoeld in artikel 15, lid 1, en onverminderd de bestaande specifieke wetgeving inzake afvalstromen en producten.

  “4.   De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid wordt toegepast onverminderd de verantwoordelijkheid voor afvalbeheer als bedoeld in artikel 15, lid 1. De bepalingen van artikel 8 en 8 bis laten de in andere rechtshandelingen van de Unie opgenomen bepalingen betreffende uitgebreide producentenverantwoordelijkheid onverlet.";

  Amendement    126

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter c

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  5.  De Commissie organiseert een informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de actoren die betrokken zijn bij de regelingen voor producentenverantwoordelijkheid over de praktische uitvoering van de vereisten van artikel 8 bis en over de beste praktijken om te zorgen voor adequaat bestuur en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit omvat onder andere de uitwisseling van informatie over organisatorische aspecten en de monitoring van organisaties voor producentenverantwoordelijkheid, de selectie van afvalbeheerders en de preventie van zwerfafval. De Commissie publiceert de resultaten van de informatie-uitwisseling.

  5.  Uiterlijk [datum invullen: zes maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn] richt de Commissie een platform op voor informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, het maatschappelijk middenveld, regionale en lokale autoriteiten en de actoren die betrokken zijn bij de regelingen voor producentenverantwoordelijkheid over de praktische uitvoering van de vereisten van artikel 8 bis en over de beste praktijken om te zorgen voor adequaat bestuur en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en een soepele werking van de interne markt. Dit omvat onder andere de uitwisseling van informatie over organisatorische aspecten en de monitoring van organisaties voor producentenverantwoordelijkheid, de ontwikkeling van geharmoniseerde criteria voor de financiële bijdragen zoals opgenomen in artikel 8 bis, lid 4, punt b), de selectie van afvalbeheerders en de preventie van afvalproductie en zwerfafval. De Commissie publiceert de resultaten van de informatie-uitwisseling en kan richtsnoeren aanreiken met betrekking tot relevante aspecten.

   

  Uiterlijk [datum invullen: twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn] neemt de Commissie, op basis van een studie en rekening houdend met de input van het platform, richtsnoeren aan voor de bepaling van de financiële bijdragen zoals opgenomen in artikel 8 bis, lid 4, punt b). Met het oog op samenhang in de interne markt kan de Commissie overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen aannemen ter aanvulling op deze richtlijn door geharmoniseerde criteria vast te stellen die de lidstaten moeten volgen wanneer zij uit hoofde van artikel 8 bis, lid 4, punt b), financiële bijdragen vaststellen.

  Amendement    127

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – titel

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Algemene vereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

  Algemene minimumvereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

  Amendement    128

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 1 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  duidelijk de taken en verantwoordelijkheden omschrijven van de producenten van producten die goederen in de Unie in de handel brengen, de organisaties die namens hen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toepassen, de private of publieke afvalverwerkers, de plaatselijke instanties en, waar van toepassing, de erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik;

  -  duidelijk de taken en verantwoordelijkheden omschrijven van alle betrokken actoren, onder wie de producenten van producten die goederen in de Unie in de handel brengen, de organisaties die namens hen in het kader van collectieve regelingen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toepassen, de private of publieke afvalverwerkers, de distributeurs, de regionale en plaatselijke instanties en, waar van toepassing, de hergebruik- en reparatienetwerken, de ondernemingen van de sociale economie en de erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik;

  Amendement    129

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  meetbare doelstellingen voor afvalbeheer vaststellen in overeenstemming met de afvalhiërarchie, met als doel ten minste de kwantitatieve doelstellingen te bereiken die relevant zijn voor de regeling zoals vastgelegd in deze richtlijn en de Richtlijnen 94/62/EG, 2000/53/EG, 2006/66/EG en 2012/19/EU;

  -  meetbare doelstellingen voor afvalvermindering en afvalbeheer vaststellen in overeenstemming met de afvalhiërarchie, met als doel ten minste de kwantitatieve doelstellingen te bereiken die relevant zijn voor de regeling zoals vastgelegd in deze richtlijn en de Richtlijnen 94/62/EG, 2000/53/EG, 2006/66/EG en 2012/19/EU;

  Amendement    130

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  een verslagleggingssysteem opzetten om gegevens te verzamelen over de producten die de producenten in de Unie in de handel brengen en waarop uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van toepassing is. Zodra deze producten afval worden, zorgt het verslagleggingssysteem ervoor dat gegevens worden verzameld over de inzameling en verwerking van dat afval, waar van toepassing met vermelding van de materiaalstromen;

  -  een verslagleggingssysteem opzetten om betrouwbare en accurate gegevens te verzamelen over de producten die de producenten in de Unie in de handel brengen en waarop uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van toepassing is. Zodra deze producten afval worden, zorgt het verslagleggingssysteem ervoor dat betrouwbare en accurate gegevens worden verzameld over de inzameling en verwerking van dat afval, waar van toepassing met vermelding van de materiaalstromen;

  Amendement    131

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  –  zorgen voor gelijke behandeling en non-discriminatie tussen producenten van producten en ten opzichte van kleine en middelgrote ondernemingen.

  –  zorgen voor gelijke behandeling en non-discriminatie tussen producenten van producten en tussen verleners van inzamelings-, vervoers- en verwerkingsdiensten en ten opzichte van kleine en middelgrote ondernemingen.

  Amendement    132

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de afvalstoffenhouders op wie de overeenkomstig artikel 8, lid 1, vastgestelde regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid betrekking hebben, worden geïnformeerd over de beschikbare afvalinzamelingssystemen en de preventie van zwerfafval. De lidstaten nemen tevens maatregelen om prikkels voor de afvalhouders te creëren om deel te nemen aan de bestaande systemen voor gescheiden inzameling, met name economische prikkels of regelgeving, waar passend.

  2.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de afvalstoffenhouders op wie de overeenkomstig artikel 8, lid 1, vastgestelde regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid betrekking hebben, worden geïnformeerd over de beschikbare terugnamesystemen, hergebruiks- en reparatienetwerken, erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik, afvalinzamelingssystemen en de preventie van zwerfafval. De lidstaten nemen tevens maatregelen om prikkels voor de afvalhouders te creëren zodat zij hun verantwoordelijkheid nemen om hun afval af te leveren bij de bestaande systemen voor gescheiden inzameling, met name economische prikkels of regelgeving, waar passend.

  Amendement    133

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 3 – letter a

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  a)  een duidelijk omschreven geografisch gebied, product en materiaal bestrijkt;

  a)  een duidelijk omschreven geografisch gebied, product en materiaal bestrijkt, op basis van het afzetgebied en zonder dit gebied te beperken tot de gebieden waar de inzameling en het beheer van afval winstgevend is;

  Amendement    134

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 3 – letter b

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b)  over de nodige operationele en financiële middelen beschikt om aan haar verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te voldoen;

  b)  over de nodige operationele en/of financiële middelen beschikt om aan haar verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te voldoen;

  Amendement    135

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 3 – letter d – streepje 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  de financiële bijdragen van de producenten;

  -  in het kader van de collectieve regelingen, de door de producenten betaalde financiële bijdragen per verkochte eenheid of per ton in de handel gebracht product;

  Amendement    136

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 3 – letter d – streepje 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  de selectieprocedure voor afvalbeheerders.

  -  in het kader van de collectieve regelingen, de selectieprocedure voor afvalbeheerders;

  Amendement    137

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 3 – letter d – streepje 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -  de verwezenlijking van de onder tweede streepje van lid 1 bedoelde doelstellingen voor afvalvermindering en afvalbeheer.

  (NB: Streepjes 1 en 3 in punt d), blijven zoals in het voorstel van de Commissie.)

  Amendement    138

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 bis.  Indien organisaties worden opgezet voor de collectieve uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waarborgen de lidstaten dat de bestaande of toekomstige contractanten van deze organisaties geen directe of indirecte leden of eigenaren van deze organisaties zijn.

  Motivering

  De vermelding van een "duidelijke" omschrijving van de verantwoordelijkheden zoals genoemd in artikel 8 bis, lid 1, eerste streepje, van het voorstel voor een richtlijn betreffende afvalbeheer, levert te weinig op. Hiermee kunnen belangenconflicten met negatieve gevolgen voor het milieu en de economie of concurrentieverstoringen in EPR-regelingen niet worden voorkomen. Dergelijke gevallen, die niet toevallig optreden of ongebruikelijk zijn, weerspiegelen eenvoudigweg de economische belangen van machtige marktdeelnemers en leiden tot buitensporige kosten voor producenten, verstoren de mededinging op de afvalmarkten en hebben zelfs een negatieve impact op recycling.

  Amendement    139

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 4 – letter a

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  a)  alle kosten van afvalbeheer dekken voor de producten die hij in de Unie in de handel brengt, met inbegrip van:

  a)  alle volgende kosten van afvalbeheer dekken voor de producten die hij in de Unie in de handel brengt:

  –  de kosten van de gescheiden inzameling, sortering en verwerking die nodig zijn om te voldoen aan de doelstellingen voor afvalbeheer als bedoeld in lid 1, tweede streepje, rekening houdend met de inkomsten uit het hergebruik of de verkoop van secundaire grondstoffen van hun producten;

   

  –  de kosten van de gescheiden inzameling, sortering, het vervoer en verwerking die nodig zijn om een behoorlijk beheer van afval te garanderen, rekening houdend met de inkomsten uit het hergebruik of de verkoop van secundaire grondstoffen van hun producten;

   

  Amendement    140

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 4 – letter b

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b)  worden gedifferentieerd op basis van de werkelijke kosten aan het einde van de levensduur van afzonderlijke afgedankte producten of groepen van soortgelijke producten, met name door rekening te houden met herbruikbaarheid en recycleerbaarheid;

  b)  in het kader van collectieve regelingen, worden gedifferentieerd op basis van de werkelijke kosten aan het einde van de levensduur van afzonderlijke afgedankte producten of groepen van soortgelijke producten, met name door rekening te houden met duurzaamheid, repareerbaarheid, herbruikbaarheid en recycleerbaarheid en de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen waarbij wordt uitgegaan van de gehele levenscyclus, in afstemming met de in de betreffende wetgeving van de Unie opgenomen vereisten, en, wanneer beschikbaar, op basis van geharmoniseerde criteria om ervoor te zorgen dat de interne markt goed functioneert;

  Amendement    141

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 4 – letter c

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  c)  zijn gebaseerd op de geoptimaliseerde kosten van de geleverde diensten in gevallen waarin publieke afvalbeheerders verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van operationele taken uit hoofde van de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

  c)  zijn gebaseerd op de geoptimaliseerde kosten van de geleverde diensten in gevallen waarin publieke afvalbeheerders verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van operationele taken uit hoofde van de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. De geoptimaliseerde kosten van de dienst zijn transparant en geven de kosten weer die publieke afvalbeheerders moeten maken bij de uitvoering van operationele taken uit hoofde van de regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

  Amendement    142

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 5 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De lidstaten stellen een passend kader vast voor de monitoring en handhaving om te waarborgen dat de producenten van producten aan hun verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voldoen, dat de financiële middelen correct worden gebruikt en dat alle actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de regeling betrouwbare gegevens rapporteren.

  De lidstaten stellen een passend kader vast voor de monitoring en handhaving om te waarborgen dat de producenten van producten aan hun verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voldoen, ook in geval van verkoop op afstand, dat de financiële middelen correct worden gebruikt en dat alle actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de regeling betrouwbare gegevens rapporteren.

  Amendement    143

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 5 – alinea 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Indien in een lidstaat meerdere organisaties de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid namens de producenten uitvoeren, stelt de lidstaat een onafhankelijke instantie in die toezicht houdt op de uitvoering van de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

  De lidstaten richten een onafhankelijke autoriteit op of wijzen één aan die toezicht houdt op de uitvoering van de verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, en in het bijzonder verifieert of de organisaties voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voldoen aan de vereisten als vastgelegd in deze richtlijn.

  Amendement    144

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 6

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  6.  De lidstaten creëren een platform voor een regelmatige dialoog tussen de belanghebbenden die betrokken zijn bij de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waaronder private of publieke afvalverwerkers, lokale instanties en, waar van toepassing, erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik."

  6.  De lidstaten creëren een platform of wijzen één aan voor een regelmatige dialoog tussen alle belanghebbenden die betrokken zijn bij de uitvoering van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waaronder producenten en distributeurs, private of publieke afvalverwerkers, actoren van de sociale economie, lokale instanties, het maatschappelijk middenveld en, waar van toepassing, hergebruiks- en reparatienetwerken en erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik."

  Amendement    145

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid -1 (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  "-1.   Teneinde bij te dragen tot de preventie van afval beogen de lidstaten ten minste de volgende doelstellingen te halen:

   

  a)  een aanzienlijke vermindering van de afvalproductie;

   

  b)  ontkoppeling van de afvalproductie van de economische groei;

   

  c)   een progressieve vervanging van zeer zorgwekkende stoffen, zoals gedefinieerd in artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, als er geschikte alternatieve stoffen of technologieën zijn die economisch en technisch levensvatbaar zijn;

   

  d)  een vermindering van levensmiddelenafval in de Unie met 30 % tegen 2025 en met 50 % tegen 2030, in vergelijking met het niveau van 2014;

   

  e)  een vermindering van zwerfvuil op zee in de Unie met 30 % tegen 2025 en met 50 % tegen 2030, in vergelijking met het niveau van 2014.";

  Amendement    146

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  De lidstaten nemen maatregelen om afvalproductie te voorkomen. Deze maatregelen:

  1.  Om de doelstellingen in lid -1 te bereiken nemen de lidstaten ten minste de volgende maatregelen:

  –  moedigen het gebruik van producten aan die hulpbronnenefficiënt, duurzaam, herstelbaar en recycleerbaar zijn;

  –  bevorderen en ondersteunen duurzame productie- en consumptiemodellen en het gebruik van producten die hulpbronnenefficiënt, duurzaam, herbruikbaar, herstelbaar en recycleerbaar zijn en gemakkelijk gedeeld kunnen worden;

   

  -  ontmoedigen het in de handel brengen van producten met geplande veroudering;

  -  brengen de producten in kaart die de voornaamste bronnen zijn van grondstoffen die belangrijk zijn voor de economie van de Unie en waarvan de levering gepaard gaat met een hoog risico en richten zich op deze producten, teneinde te voorkomen dat die materialen afval worden;

  -  brengen de producten in kaart die de voornaamste bronnen zijn van grondstoffen die belangrijk zijn voor de economie van de Unie en waarvan de levering gepaard gaat met een hoog risico en richten zich op deze producten, teneinde te voorkomen dat die materialen afval worden;

  –  moedigen de invoering van systemen aan die activiteiten op het gebied van voorbereiding voor hergebruik stimuleren, met name voor elektrische en elektronische apparatuur, textiel en meubelen;

    moedigen de verlenging van de levensduur van producten aan en steunen de invoering van systemen die activiteiten op het gebied van reparatie, hergebruik, herfabricage en herstel van producten, als bedoeld in artikel 9 bis, stimuleren;

  –  verminderen de afvalproductie in processen in verband met de industriële productie, de winning van mineralen en bouw- en sloopwerkzaamheden, rekening houdend met de beste beschikbare technieken;

  –  verminderen de afvalproductie in processen in verband met de industriële productie, verwerking, winning van mineralen, bouw- en sloopwerkzaamheden, met inbegrip van door middel van afvalverwerkingsbeoordelingen voorafgaand aan sloop ("pre-demolition audits"), en in processen in verband met handel en diensten, rekening houdend met de beste beschikbare technieken en praktijken;

  –  verminderen de productie van levensmiddelenafval in de primaire productie, de verwerkende industrie, de detailhandel en de overige distributie van levensmiddelen, in restaurants, in de catering en in huishoudens.

  –  verminderen de totale productie van levensmiddelenafval;

   

  -  verminderen voedselverlies in de gehele toeleveringsketen, met inbegrip van de primaire productie, vervoer en opslag;

   

    zwerfafval voorkomen door vast te stellen welke producten de belangrijkste bronnen van zwerfafval in het milieu, met inbegrip van het mariene milieu, vormen en verminderen de hoeveelheid zwerfafval afkomstig uit deze bronnen;

   

  -   zorgen voor communicatie over zeer zorgwekkende stoffen van de toeleveringsketen tot consumenten en afvalbehandelingsoperatoren;

   

    ontwikkelen en steunen voorlichtingscampagnes om de bewustwording inzake afvalpreventie en zwerfafval te bevorderen.

  Amendement    147

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.   De lidstaten bewaken en evalueren de uitvoering van de afvalpreventiemaatregelen. Daartoe maken zij gebruik van passende kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren en doelstellingen, met name voor de hoeveelheid stedelijk afval per hoofd van de bevolking die wordt verwijderd of energieterugwinning ondergaat.

  2.  De lidstaten bewaken en evalueren de uitvoering van de afvalpreventiemaatregelen. Daartoe maken zij gebruik van passende kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren en doelstellingen, met name voor de hoeveelheid geproduceerd stedelijk afval per hoofd van de bevolking en de hoeveelheid stedelijk afval die wordt verwijderd of energieterugwinning ondergaat.

  Amendement    148

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  2 bis.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast ter aanvulling op deze richtlijn door indicatoren vast te stellen om de voortgang met de vermindering van de afvalproductie en met de uitvoering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde afvalpreventiemaatregelen te meten. Die gedelegeerde handelingen worden binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn vastgesteld.

  Amendement    149

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.   De lidstaten bewaken en evalueren de uitvoering van hun maatregelen ter preventie van levensmiddelenafval door het levensmiddelenafval te meten aan de hand van methoden die zijn vastgesteld in overeenstemming met lid 4.

  3.  De lidstaten bewaken en evalueren de uitvoering van hun maatregelen ter preventie van levensmiddelenafval door de niveaus van levensmiddelenafval te meten aan de hand van een gemeenschappelijke methode. Uiterlijk 31 december 2017 stelt de Commissie overeenkomstig artikel 38 bis een gedelegeerde handeling vast ter aanvulling op deze richtlijn om de methode vast te stellen, met inbegrip van minimale kwaliteitseisen, voor een uniforme meting van de niveaus van levensmiddelenafval. Deze methode houdt rekening met de preventiemaatregelen die zijn genomen via schenkingen of andere methoden om ervoor te zorgen dat levensmiddelen geen afval worden.

  Amendement    150

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 bis.  De lidstaten bewaken en evalueren de uitvoering van hun maatregelen ter preventie van zwerfvuil op zee afkomstig van het land door de niveaus van dit zwerfvuil te meten aan de hand van een gemeenschappelijke methode. Uiterlijk 31 december 2017 stelt de Commissie overeenkomstig artikel 38 bis een gedelegeerde handeling vast teneinde de methode vast te stellen, met inbegrip van minimum kwaliteitseisen, voor een uniforme meting van de niveaus van zwerfvuil op zee afkomstig van het land.

  Amendement    151

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 3 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 ter.  Uiterlijk 31 december 2018 onderzoekt de Commissie de mogelijkheid van het vaststellen van afvalpreventiedoelstellingen voor de hele Unie, te behalen in 2025 en 2030, op basis van een gemeenschappelijke indicator, berekend aan de hand van de totale hoeveelheid per hoofd van de bevolking geproduceerd stedelijk afval. Hiertoe stelt de Commissie een verslag op, zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel, dat aan het Europees Parlement en de Raad wordt toegezonden.

  Amendement    152

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4.   De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen teneinde indicatoren vast te stellen om de algehele voortgang met de uitvoering van de afvalpreventiemaatregelen te meten. Met het oog op een uniforme meting van de niveaus van levensmiddelenafval stelt de Commissie een uitvoeringshandeling vast ter vaststelling van een gemeenschappelijke methodologie, met inbegrip van minimale kwaliteitseisen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 39, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

  Schrappen

  Amendement    153

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  5.   Elk jaar publiceert het Europees Milieuagentschap een verslag over de ontwikkelingen op het gebied van de preventie van afvalproductie voor elke lidstaat en voor de gehele Unie, waarin onder andere wordt ingegaan op de ontkoppeling van de afvalproductie van de economische groei en op de overgang naar een circulaire economie.

  Schrappen

  Amendement    154

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  9 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

   

  "Artikel 9 bis

   

  Hergebruik

   

  1.   De lidstaten steunen de invoering van systemen ter bevordering van activiteiten op het vlak van hergebruik en verlenging van de levensduur van producten, op voorwaarde dat de kwaliteit en veiligheid van producten niet op het spel worden gezet.

   

  2.  De lidstaten nemen maatregelen ter bevordering van het hergebruik van producten, in het bijzonder producten die aanzienlijke hoeveelheden kritieke grondstoffen bevatten. Bij deze maatregelen kan het gaan om het stimuleren van het opzetten en ondersteunen van erkende hergebruiksnetwerken, statiegeldregelingen en statiegeld- en hervulsystemen en het stimuleren van herfabricage, revisie en herbestemming van producten.

   

  De lidstaten gebruik van economische instrumenten en maatregelen en mogen kwantitatieve doelstellingen vastleggen.

   

  3.   De lidstaten nemen de noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik toegang hebben tot gebruikershandleidingen, reserve-onderdelen, technische informatie, of elk ander instrument of elke andere apparatuur of software noodzakelijk voor het hergebruik van producten, zonder afbreuk te doen aan intellectuele-eigendomsrechten.";

  Amendement    155

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  9 ter) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

   

  "Artikel 9 ter

   

  Deelplatforms

   

  1. De Commissie bevordert het bedrijfsmodel van deelplatforms actief. De Commissie zorgt voor een nauwe samenhang tussen deze platforms en de nieuwe richtsnoeren voor de deeleconomie en verkent alle mogelijke maatregelen voor het bieden van stimulansen voor dergelijke platforms, met inbegrip van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, overheidsopdrachten en ecologisch ontwerp.

   

  2. De lidstaten ondersteunen de invoering van systemen ter bevordering van deelplatforms in alle sectoren.";

  Motivering

  Dit amendement dient ertoe de door de Commissie voorgestelde tekst verder te versterken. Dienstverlening voor het delen van producten is een bedrijfsmodel dat mogelijk het grootste potentieel bezit voor de verhoging van de hulpbronnenefficiëntie. Sommige platforms zijn inmiddels concurrerend op grond van slimme toepassingen en webtechnologie, maar over het algemeen zouden deelplatforms kunnen worden opgeschaald met behulp van stimuleringsmaatregelen van de overheid.

  Amendement    156

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 quater (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 10 – lid 2

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  9 quater)  Artikel 10, lid 2, wordt vervangen door:

  2.   Met het oog op de naleving van het bepaalde in lid 1 en om nuttige toepassing te faciliteren of te verbeteren, worden afvalstoffen gescheiden ingezameld indien zulks uitvoerbaar is op technisch, milieu- en economisch gebied, en niet gemengd met afvalstoffen of materialen die niet dezelfde eigenschappen hebben.

  "2.  Met het oog op de naleving van het bepaalde in lid 1 en om nuttige toepassing te faciliteren of te verbeteren, worden afvalstoffen gescheiden ingezameld en niet gemengd met afvalstoffen of materialen die niet dezelfde eigenschappen hebben

   

  Bij wijze van uitzondering op de eerste alinea, mogen de lidstaten dunbevolkte gebieden uitsluiten waarvan werd aangetoond dat gescheiden inzameling er over het geheel genomen niet tot het beste milieuresultaat zou leiden, met inachtneming van het levenscyclusdenken.

   

  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van hun voornemen om gebruik te maken van deze uitzondering. De Commissie onderzoekt de kennisgeving en beoordeelt of de uitzondering gerechtvaardigd is, rekening houdend met de doelstellingen van deze richtlijn. Als de Commissie binnen 9 maanden geen bezwaar heeft gemaakt tegen de kennisgeving, wordt de uitzondering geacht te zijn aanvaard. Als de Commissie bezwaar aantekent, zal zij een besluit vaststellen en de lidstaat hiervan op de hoogte brengen.";

  Amendement    157

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 quinquies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  9 quinquies)  Aan artikel 10 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "2 bis.    De lidstaten nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat afval dat gescheiden is ingezameld overeenkomstig artikel 11, lid 1, of artikel 22, niet wordt aanvaard door een afvalverbrandingsinstallatie met uitzondering van restafval afkomstig van de sortering van dat afval.";

  Motivering

  In overeenstemming met hetgeen het Europees Parlement op 9 juli 2015 in zijn resolutie over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie heeft goedgekeurd en met het zevende Europese milieuactieprogramma moet het gebruik van afvalverbrandingsinstallaties voor niet-recycleerbaar afval worden beperkt.

  Amendement    158

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 sexies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  9 sexies)  Aan artikel 10 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "2 ter.  De lidstaten nemen waar passend de nodige maatregelen om gevaarlijk afval te saneren alvorens nuttige toepassing plaatsvindt.";

  Motivering

  De lidstaten moeten rekening houden met de sanering van gevaarlijke afvalstoffen vóór de terugwinning om te garanderen dat gerecycleerd afval wordt ontdaan van voor de gezondheid van de mens en het milieu gevaarlijke stoffen.

  Amendement    159

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter -a (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – titel

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  -a)  de titel wordt vervangen door:

  Hergebruik en recycling

  "Voorbereiding voor hergebruik en recycling"

  Motivering

  Hergebruik is een afvalverwerkingsoperatie die betrekking heeft op producten en de preventie van de productie van afval. Hergebruik moet derhalve als een specifieke preventiemaatregel worden beschouwd. Voorbereiding voor hergebruik is daarentegen een terugwinningsoperatie.

  Amendement    160

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 1 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  De lidstaten nemen passende maatregelen ter bevordering van activiteiten op het gebied van voorbereiding voor hergebruik, met name door het aanmoedigen van het opzetten en ondersteunen van hergebruiks- en reparatienetwerken, het vergemakkelijken van de toegang van deze netwerken tot afvalinzamelpunten en het stimuleren van de toepassing van economische instrumenten, aanbestedingscriteria, kwantitatieve doelstellingen of andere maatregelen.

  1.  De lidstaten nemen maatregelen ter bevordering van activiteiten op het gebied van voorbereiding voor hergebruik, onder meer door het faciliteren van het oprichten en erkennen van exploitatiebedrijven en -netwerken voor voorbereiding voor hergebruik, in het bijzonder diegene die als sociale ondernemingen actief zijn, het vergemakkelijken van de toegang van deze erkende exploitatiebedrijven en -netwerken tot afvalinzamelpunten en het stimuleren van de toepassing van economische instrumenten, aanbestedingscriteria, kwantitatieve doelstellingen of andere maatregelen.

  Amendement    161

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De lidstaten nemen maatregelen om recycling van hoge kwaliteit te bevorderen en voeren hiertoe gescheiden afvalinzameling in waar dat technisch, milieuhygiënisch en economisch haalbaar is en geschikt om aan de noodzakelijke kwaliteitsnormen voor de desbetreffende recyclingsectoren te voldoen en de in lid 2 beschreven doelstellingen te behalen.";

  De lidstaten nemen maatregelen om recycling van hoge kwaliteit te bevorderen en voeren hiertoe gescheiden afvalinzameling in, zoals vermeld in artikel 10, lid 2, om aan de noodzakelijke kwaliteitsnormen voor de desbetreffende recyclingsectoren te voldoen.

  Amendement    162

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  a bis)  in lid 1 wordt de volgende alinea ingevoegd:

   

  "De lidstaten maken gebruik van regelgevings- en economische instrumenten om prikkels te bieden voor de toepassing van secundaire grondstoffen.";

  Amendement    163

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 1 – alinea 2 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  a ter) in lid 1 wordt de volgende alinea ingevoegd:

   

  "De lidstaten nemen maatregelen om de hoogstaande sortering van gemengd afval te bevorderen.";

  Motivering

  Ondanks de gescheiden inzameling eindigen veel recycleerbare materialen nog steeds in gemengd afval door een gebrek aan infrastructuur in dunbevolkte gebieden, fouten bij de sortering in huishoudens of om andere redenen. Met recycling van hoge kwaliteit, en in het bijzonder optische sortering, kunnen tal van materialen worden gescheiden van restafval en worden gerecycleerd en verwerkt tot secundaire grondstoffen.

  Amendement    164

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter a quater (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 1 – alinea 3

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  a quater)  in lid 1 wordt de derde alinea vervangen door:

  "Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 2, wordt tegen 2015 een gescheiden inzameling ingevoerd voor ten minste het volgende: papier, metaal, kunststof en glas."

  "Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 2, wordt tegen 2015 een gescheiden inzameling ingevoerd voor ten minste het volgende: papier, metaal, kunststof en glas. Daarnaast voeren de lidstaten verplichte gescheiden inzameling van textiel in tegen 2020.";

  Amendement    165

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 1 – alinea 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De lidstaten nemen maatregelen ter bevordering van sorteersystemen voor bouw- en sloopafval en voor ten minste het volgende: hout, granulaten, metaal, glas, en pleister.

  De lidstaten nemen maatregelen om te zorgen voor de sortering van bouw- en sloopafval voor ten minste het volgende: hout, minerale bestanddelen (beton, bakstenen, tegels en keramische producten), metaal, plastic, gips, glas, en pleister. De lidstaten mogen gebruik maken van maatregelen die zijn opgenomen in bijlage IV bis.

   

  De lidstaten moedigen het uitvoeren van controles voorafgaand aan de sloop aan om de aanwezigheid van verontreinigde stoffen of andere ongewenste materialen in bouw- en sloopafval tot een minimum te beperken en zo bij te dragen tot recycling van hoge kwaliteit.

  Amendement    166

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 1 – alinea 4 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  b bis)  In lid 1 wordt de volgende alinea ingevoegd:

   

  "De lidstaten nemen maatregelen ter bevordering van sorteersystemen voor commercieel en industrieel afval voor ten minste het volgende: metaal, plastic, papier en karton, bioafval, glas en hout.";

  Motivering

  Commercieel en industrieel afval vormen een enorme afvalstroom. De lidstaten moeten ook maatregelen nemen voor de sortering van commercieel en industrieel afval om recycling te vergemakkelijken.

  Amendement    167

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter b ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 2 – inleidende formule

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  b ter)  het inleidende zinsdeel van lid 2 wordt vervangen door:

  Om de in deze richtlijn gestelde doelstellingen te bereiken en zich te ontwikkelen in de richting van een Europese recyclingmaatschappij met een hoge grondstoffenefficiëntie, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende doelstellingen worden gehaald:

  Om de in deze richtlijn gestelde doelstellingen te bereiken en zich te ontwikkelen in de richting van een Europese circulaire economie met een hoge grondstoffenefficiëntie, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de volgende doelstellingen worden gehaald:";

  Amendement    168

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter d

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 2 – letter c

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  c)   tegen 2025 wordt de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval verhoogd tot minimaal 60 gewichtsprocent;

  c)   tegen 2025 wordt de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval verhoogd tot minimaal 60 gewichtsprocent van het geproduceerde stedelijk afval, waarvan ten minste 3 gewichtsprocent van het totale stedelijk afval moet worden voorbereid voor hergebruik;

  Amendement    169

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter d

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 2 – letter d

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  d)  tegen 2030 wordt de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval verhoogd tot minimaal 65 gewichtsprocent.";

  d)   tegen 2030 wordt de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval verhoogd tot minimaal 70 gewichtsprocent van het geproduceerde stedelijk afval, waarvan ten minste 5 gewichtsprocent van het totale stedelijk afval moet worden voorbereid voor hergebruik;

  Amendement    170

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter e

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 3 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.  Estland, Griekenland, Kroatië, Letland, Malta, Roemenië en Slowakije kunnen vijf jaar extra krijgen voor de verwezenlijking van de in lid 2, onder c) en d) bedoelde doelstellingen. De lidstaat stelt de Commissie uiterlijk 24 maanden vóór het verstrijken van de desbetreffende termijnen die zijn vastgelegd in lid 2, onder c) en d), in kennis van zijn voornemen om van deze bepaling gebruik te maken. In het geval van een verlenging neemt de lidstaat de nodige maatregelen om de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van stedelijk afval tegen respectievelijk 2025 en 2030 te verhogen tot minimaal 50 en 60 gewichtsprocent.

  3.  Lidstaten kunnen om vijf jaar extra verzoeken voor de verwezenlijking van de in lid 2, onder c), bedoelde doelstelling als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

   

  a)   zij voorbereidden voor hergebruik of recycleerden in 2013 minder dan 20 % van hun stedelijk afval; en

   

  b)  zij staan niet op de lijst van lidstaten die het risico lopen de in artikel 11 ter, lid 2, onder b), vastgestelde doelstelling van minstens 50 % van hun stedelijk afval voor te bereiden voor hergebruik of te recyclen tegen 2025, niet te halen.

   

  De lidstaat dient bij de Commissie een verzoek in om deze verlenging aan te vragen uiterlijk 24 maanden vóór het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in lid 2, onder c), maar niet vóór de publicatie van het in artikel 11 ter vermelde verslag over de verwezenlijking van de in dit lid vastgestelde doelstelling.

  Motivering

  De lidstaten waar de recyclingpercentages in 2013 lager dan 20 % waren, kunnen aan de Commissie een tijdelijke afwijking van vijf jaar voor de verschillende op EU-niveau vastgestelde recyclingdoelstellingen vragen. Dit betekent niet dat nieuwe specifieke doelstellingen, andere dan voor de andere lidstaten, worden vastgesteld. Het is slechts een tijdelijk uitstel, als bepaalde voorwaarden worden geëerbiedigd.

  Amendement    171

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter e

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 3 – alinea 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De kennisgeving gaat vergezeld van een uitvoeringsplan met de maatregelen die nodig zijn om te zorgen voor naleving van de doelstellingen vóór het verstrijken van de nieuwe termijn. Het plan omvat tevens een gedetailleerd tijdschema voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en een beoordeling van de te verwachten effecten.

  Het verzoek om verlenging gaat vergezeld van een uitvoeringsplan met de maatregelen die nodig zijn om te zorgen voor naleving van de doelstellingen vóór het verstrijken van de nieuwe termijn. Het plan wordt opgesteld op basis van een evaluatie van de bestaande afvalbeheerplannen en omvat tevens een gedetailleerd tijdschema voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen en een beoordeling van de te verwachten effecten.

   

  Ook voldoet het in de derde alinea bedoelde plan ten minste aan de volgende criteria:

   

  a)   het gebruikt passende economische instrumenten om prikkels te bieden voor de toepassing van de afvalstoffenhiërarchie als bedoeld in artikel 4, lid 1, van deze richtlijn;

   

  b)   het geeft blijk van een efficiënt en doeltreffend gebruik van de structuurfondsen en het Cohesiefonds en andere maatregelen door aantoonbare langetermijninvesteringen ter financiering van de ontwikkeling van de infrastructuur voor afvalbeheer die nodig is om de relevante doelen te behalen;

   

  c)   het verstrekt statistieken van hoge kwaliteit en genereert duidelijke vooruitzichten van de afvalverwerkingscapaciteiten en de afstand tot de doelstellingen die zijn vermeld in artikel 11, lid 2, van deze richtlijn, artikel 6, lid 1, van Richtlijn 94/62/EG en artikel 5, lid 2, bis, ter en quater, van Richtlijn 1999/31/EG;

   

  d)  het bevat afvalpreventieprogramma's als bedoeld in artikel 29 van deze richtlijn.

   

  De Commissie beoordeelt of aan de vereisten wordt voldaan die in de vierde alinea, onder a) tot en met d), zijn vastgesteld. Tenzij de Commissie binnen vijf maanden na de datum van ontvangst bezwaar aantekent tegen het ingediende plan, wordt het verzoek tot verlenging geacht te zijn aanvaard.

   

  Indien de Commissie bezwaar aantekent tegen het gepresenteerde plan, eist zij dat de betrokken lidstaat binnen twee maanden na ontvangst van deze bezwaren een herzien plan indient.

   

  De Commissie beoordeelt het herziene plan binnen twee maanden na de ontvangst ervan en aanvaardt of verwerpt het verzoek om verlenging schriftelijk. Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, wordt het verzoek om verlenging geacht te zijn aanvaard.

   

  De Commissie stelt de Raad en het Europees Parlement binnen twee maanden nadat de besluiten genomen zijn in kennis van deze besluiten.

   

  Als de in de eerste alinea vermelde verlenging wordt toegekend, maar de lidstaat niet minstens 50 % van zijn stedelijk afval heeft voorbereid voor hergebruik of heeft gerecycleerd tegen 2025, wordt bovengenoemde verlenging geacht automatisch te zijn ingetrokken.

  Motivering

  Die lidstaten die volgens de gegevens van Eurostat in 2013 minder dan 20 % van hun stedelijk afval hebben gerecycleerd, kunnen aan de Europese Commissie vijf jaar extra vragen om de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling voor 2025 en 2030 te verwezenlijken. Om deze afwijking te krijgen, moeten de betrokken lidstaten een uitvoeringsplan voorleggen, dat aan de hand van specifieke criteria door de Commissie wordt beoordeeld, en tussentijdse doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling verwezenlijken.

  Amendement    172

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter e

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 bis.   Lidstaten kunnen om vijf jaar extra verzoeken voor de verwezenlijking van de in lid 2, onder d), bedoelde doelstelling als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

   

  a)   de lidstaat voldoet aan de voorwaarden in punten a) en b) van de eerste alinea van lid 3; en

   

  b)   de lidstaat staat niet op de lijst van lidstaten die het risico lopen de in artikel 11 ter, lid 2, onder b), vastgestelde doelstelling van minstens 60% van hun stedelijk afval voor te bereiden voor hergebruik of te recyclen tegen 2030, niet te halen.

   

  Om de in de eerste alinea van dit artikel vermelde verlenging te krijgen dient de lidstaat bij de Commissie een verzoek in overeenkomstig lid 3 van dit artikel uiterlijk 24 maanden vóór het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in lid 2, onder d), maar niet vóór de publicatie van het in artikel 11 ter vermelde verslag over de verwezenlijking van de in dit lid vastgestelde doelstelling.

   

  Als dergelijke verlenging wordt toegekend, maar de lidstaat niet minstens 60 % van zijn stedelijk afval heeft voorbereid voor hergebruik of heeft gerecycleerd tegen 2030, wordt bovengenoemde verlenging geacht automatisch te zijn ingetrokken.

  Amendement    173

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter e

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4.  Uiterlijk 31 december 2024 beziet de Commissie de in lid 2, onder d), vastgelegde doelstelling opnieuw om deze zo nodig te verhogen en de vaststelling van doelen voor andere afvalstromen te overwegen. Hiertoe wordt een verslag van de Commissie, dat indien nodig vergezeld gaat van een voorstel, aan het Europees Parlement en de Raad gezonden.

  4.   Uiterlijk 31 december 2024 beziet de Commissie de in lid 2, onder d), vastgelegde doelstelling opnieuw om deze zo nodig te verhogen en neemt hierbij de beste praktijken en maatregelen van lidstaten om deze doelstelling te behalen in overweging Hiertoe wordt een verslag van de Commissie, dat indien nodig vergezeld gaat van een voorstel, aan het Europees Parlement en de Raad gezonden.

  Motivering

  In leden 4 bis en 4 ter, waarvan de termijn wordt vervroegd naar 2018, wordt voorzien in de mogelijkheid dat de Commissie doelstellingen vaststelt voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling voor andere soorten afval dan stedelijk afval.

  Amendement    174

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter e

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  4 bis.  De Commissie onderzoekt de mogelijkheid van het vaststellen van doelstellingen voor recycling en voorbereiding voor hergebruik van commercieel afval, niet-gevaarlijk industrieel afval en andere afvalstromen, die in 2025 en 2030 behaald moeten worden. Hiertoe stelt de Commissie uiterlijk 31 december 2018 een verslag op, zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel, dat aan het Europees Parlement en de Raad wordt toegezonden.

  Motivering

  Stedelijk afval vormt slechts 7-10 % van de totale hoeveelheid afval die in de Unie wordt geproduceerd. Om de overgang naar een circulaire economie te stimuleren moet de mogelijkheid overwogen worden om voor commercieel en industrieel afval soortgelijke doelstellingen vast te stellen als die voor stedelijk afval.

  Amendement    175

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 10 – letter e

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 – lid 4 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  4 ter.  De Commissie onderzoekt de mogelijkheid van het vaststellen van doelstellingen voor recycling en voorbereiding voor hergebruik van bouw- en sloopafval, die in 2025 en 2030 behaald moeten worden. Hiertoe stelt de Commissie uiterlijk 31 december 2018 een verslag op, zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel, dat aan het Europees Parlement en de Raad wordt toegezonden.

  Motivering

  Bouw- en sloopafval vormt ongeveer een derde van al het in de EU geproduceerde afval. Daarom moet de Commissie de mogelijkheid overwegen om doelstellingen voor recycling en de voorbereiding voor hergebruik voor 2025 en 2030 vast te leggen naast de reeds bestaande doelstellingen voor 2020.

  Amendement    176

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 11

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 bis – lid 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  Bij het berekenen of de in artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, bedoelde doelstellingen zijn bereikt:

  1.  Bij het berekenen of de in artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, bedoelde doelstellingen zijn bereikt:

  a)  wordt onder het gewicht van gerecycleerd stedelijk afval verstaan: het gewicht van het afval dat is ingebracht in het eindproces van recycling;

  a)  wordt het gewicht van gerecycleerd stedelijk afval berekend als het gewicht van het afval dat is ingebracht in een eindproces van recycling in een bepaald jaar;

  b)  wordt onder het gewicht van stedelijk afval dat wordt voorbereid voor hergebruik verstaan: het gewicht van stedelijk afval dat nuttig is toegepast of is ingezameld door een erkende exploitant van een installatie voor voorbereiding voor hergebruik en de nodige controles, schoonmaak en reparaties heeft ondergaan om zonder verdere sortering of voorbehandeling te kunnen worden hergebruikt;

  b)  wordt het gewicht van stedelijk afval dat wordt voorbereid voor hergebruik berekend als het gewicht van stedelijk afval dat in een bepaald jaar nuttig is toegepast of is ingezameld door een erkende exploitant van een installatie voor voorbereiding voor hergebruik en de nodige controles, schoonmaak en reparaties heeft ondergaan om zonder verdere sortering of voorbehandeling te kunnen worden hergebruikt;

  c)  de lidstaten kunnen producten en componenten meerekenen die zijn voorbereid voor hergebruik door erkende exploitanten van installaties voor hergebruik of erkende statiegeldregelingen. Om het aangepaste percentage stedelijk afval dat wordt voorbereid voor hergebruik en wordt gerecycleerd te berekenen, maken de lidstaten, rekening houdend met het gewicht van de voor hergebruik voorbereide producten en componenten, gebruik van geverifieerde gegevens van de exploitanten en passen zij de in bijlage VI opgenomen formule toe.

   

  Amendement    177

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 11

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 bis – lid 1 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  1 bis.  Uiterlijk op 31 december 2018 verzoekt de Commissie de Europese normalisatie-instellingen om op basis van de beste beschikbare werkwijzen Europese kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor afvalstoffen die in het eindproces van recycling belanden en voor secundaire grondstoffen, met name kunststoffen.

  Amendement    178

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 11

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 bis – lid 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  Om geharmoniseerde voorwaarden voor de toepassing van lid 1, onder b) en c), en van bijlage VI te waarborgen, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast tot nadere bepaling van kwalitatieve en operationele minimumvereisten voor de bepaling van erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik en erkende statiegeldregelingen, met inbegrip van specifieke voorschriften voor het verzamelen, verifiëren en rapporteren van gegevens.

  2.   Om geharmoniseerde voorwaarden voor de toepassing van lid 1, onder a) en b), en van bijlage VI te waarborgen, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast tot nadere bepaling van kwalitatieve en operationele minimumvereisten voor de bepaling van erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik en erkende statiegeldregelingen en recycling-eindbedrijven, met inbegrip van specifieke voorschriften voor het verzamelen, traceren, verifiëren en rapporteren van gegevens.

  Motivering

  De Commissie moet kwalitatieve en operationele minimumvereisten bepalen voor exploitanten van installaties voor de voorbereiding voor hergebruik en voor recyclingexploitanten teneinde voor secundaire grondstoffen van hoge kwaliteit te zorgen.

  Amendement    179

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 11

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 bis – lid 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.  In afwijking van lid 1 mag het gewicht van de output van de sortering worden vermeld als het gewicht van het gerecycleerde stedelijk afval, op voorwaarde dat:

  3.  De lidstaten zorgen ervoor dat gegevens over het gewicht van producten en materialen die de installatie voor nuttige toepassing of recycling/voorbereiding voor hergebruik verlaten (d.i. output) worden geregistreerd.

  a)  dergelijke output wordt ingebracht in een eindproces van recycling;

   

  b)  het gewicht van materialen of stoffen die geen eindproces van recycling ondergaan en die worden verwijderd of energieterugwinning ondergaan, onder 10 % blijft van het totale gewicht dat wordt vermeld als gerecycleerd.

   

  Motivering

  In zijn resolutie van 9 juli 2015 over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie heeft het Europees Parlement gevraagd dat voor de berekening van de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling voor alle lidstaten gebruik wordt gemaakt van dezelfde geharmoniseerde methode gebaseerd op een gedegen rapportagemethode die voorkomt dat verwijderd afval (gestort of verbrand) als gerecycleerd afval wordt opgegeven.

  Amendement    180

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 11

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 bis – lid 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4.  De lidstaten zetten een doeltreffend systeem op voor de kwaliteitscontrole en traceerbaarheid van stedelijk afval om te waarborgen dat aan de voorwaarden van lid 3, onder a) en b) wordt voldaan. Het systeem kan bestaan uit elektronische registers die zijn opgezet krachtens artikel 35, lid 4, technische specificaties voor de kwaliteitseisen voor gesorteerd afval of een gelijkwaardige maatregel om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens over gerecycleerd afval te verzekeren.

  4.  In overeenstemming met lid 2 zetten de lidstaten een doeltreffend systeem op voor de kwaliteitscontrole en traceerbaarheid van stedelijk afval om naleving van de in lid 1 vastgestelde regels te waarborgen. Het systeem kan bestaan uit elektronische registers die zijn opgezet krachtens artikel 35, lid 4, technische specificaties voor de kwaliteitseisen voor gesorteerd afval of een gelijkwaardige maatregel om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens over gerecycleerd afval te verzekeren. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de gekozen methode voor kwaliteitscontrole en traceerbaarheid.

  Amendement    181

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 11

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 bis – lid 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  5.  Bij het berekenen of de in artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, bedoelde doelstellingen zijn bereikt, kunnen de lidstaten rekening houden met de recycling van metalen die plaatsvindt in samenhang met de verbranding in verhouding tot het aandeel stedelijk afval dat wordt verbrand, mits de gerecycleerde metalen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

  5.  Bij het berekenen of de in artikel 11, lid 2, onder c) en d), bedoelde doelstellingen zijn bereikt, kunnen de lidstaten, na vaststelling door de Commissie van de in lid 6 van dit artikel bedoelde gedelegeerde handeling, rekening houden met de recycling van metalen die plaatsvindt in samenhang met de verbranding of meeverbranding in verhouding tot het aandeel stedelijk afval dat wordt verbrand of meeverbrand, mits de gerecycleerde metalen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en het afval voorafgaand aan de verbranding gesorteerd is of is voldaan aan de verplichting tot gescheiden inzameling van papier, metaal, kunststoffen, glas en biologisch afval.

  Motivering

  Om voor zekere en geharmoniseerde regels op EU-niveau te zorgen moet de Commissie een gemeenschappelijke meetmethode bepalen voordat de lidstaten de recycling van ijzerhoudende materialen die zijn ontstaan in combinatie met een verbrandingsoperatie, kunnen meetellen.

  Amendement    182

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 11

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 bis – lid 6

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  6.  Om geharmoniseerde voorwaarden voor de toepassing van lid 5 te waarborgen, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast tot nadere bepaling van een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van het gewicht van de metalen die zijn gerecycleerd in samenhang met verbranding, met inbegrip van de kwaliteitscriteria voor de gerecycleerde metalen.

  6.  Om geharmoniseerde voorwaarden voor de toepassing van lid 5 te waarborgen, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast tot nadere bepaling van een gemeenschappelijke methodologie voor de berekening van het gewicht van de metalen die zijn gerecycleerd in samenhang met verbranding of meeverbranding, met inbegrip van de kwaliteitscriteria voor de gerecycleerde metalen.

  Motivering

  Om voor zekere en geharmoniseerde regels op EU-niveau te zorgen moet de Commissie een gemeenschappelijke meetmethode bepalen voordat de lidstaten de recycling van ijzerhoudende materialen die zijn ontstaan in combinatie met een verbrandingsoperatie, kunnen meetellen.

  Amendement    183

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 ter – lid 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  De Commissie stelt in samenwerking met het Europees Milieuagentschap uiterlijk drie jaar vóór elk van de in artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, vastgestelde termijnen verslagen op over de voortgang in de richting van de in die bepalingen vastgelegde doelstellingen.

  1.  De Commissie stelt in samenwerking met het Europees Milieuagentschap uiterlijk drie jaar vóór elk van de in artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 11, leden 3, en 3 bis, en artikel 21, lid 1 bis, vastgestelde termijnen verslagen op over de voortgang in de richting van de in die bepalingen vastgelegde doelstellingen.

  Amendement    184

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 ter – lid 2 – letter b bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  b bis)  voorbeelden van best practices die in de hele Unie worden toegepast en die kunnen dienen als leidraad om vooruitgang te boeken met de verwezenlijking van de doelstellingen.

  Amendement    185

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 11 ter – lid 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  2 bis.  Waar nodig wordt in de in lid 1 bedoelde verslagen ingegaan op de tenuitvoerlegging van andere vereisten van deze richtlijn, zoals de raming van de verwezenlijking van de doelstellingen in de afvalpreventieprogramma's als bedoeld in artikel 29 en het percentage en de hoeveelheid stedelijk afval per hoofd van de bevolking die wordt verwijderd of die energiewinning ondergaat.

  Motivering

  Als de Commissie het vroegtijdigewaarschuwingssysteem noodzakelijk acht, kan het analyses opstellen over andere aspecten van het afvalbeheer van een bepaalde lidstaat.

  Amendement    186

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 12 – lid 1 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  12 bis)   Aan artikel 12 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "1 bis.  De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de hoeveelheid verwijderd stedelijk afval tegen 2030 tot 10 % van de totale geproduceerde hoeveelheid stedelijk afval wordt verminderd.";

  Amendement    187

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 12 – lid 1 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  12 ter)   Aan artikel 12 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "1 ter.  De Commissie herziet de in bijlage I vermelde verwijderingshandelingen. Met het oog op deze herziening neemt de Commissie ter aanvulling op deze richtlijn gedelegeerde handelingen aan met daarin technische criteria en operationele procedures met betrekking tot de verwijderingshandelingen D2, D3, D4, D6, D7 en D12. Indien gepast, wordt in deze gedelegeerde handelingen een verbod ingevoerd op de verwijderingshandelingen die niet voldoen aan de in artikel 13 bedoelde vereisten.";

  Amendement    188

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 quater (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 12 – lid 1 quater (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  12 quater)  Aan artikel 12 wordt de volgende alinea toegevoegd:

   

  "1 quater. De lidstaten nemen gerichte maatregelen om de lozing van afvalstoffen in het mariene milieu, zowel direct als indirect, te voorkomen. De lidstaten brengen uiterlijk achttien maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn en daarna om de twee jaar verslag uit bij de Commissie over de maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn genomen. De Commissie publiceert om de twee jaar een verslag op basis van deze informatie, binnen een termijn van zes maanden nadat de informatie verstrekt werd.

   

  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast teneinde modaliteiten en indicatoren voor de tenuitvoerlegging van dit lid te bepalen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 39, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.";

  Amendement    189

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 quinquies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 15 – lid 4 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  12 quinquies)  Aan artikel 15 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "4 bis.   Krachtens Richtlijn 2014/24/EU kunnen de lidstaten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de selectieprocedure voor afvalbeheerders, die wordt uitgevoerd door lokale autoriteiten en organisaties die namens producenten van producten uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toepassen, sociale clausules bevat die gericht zijn op de ondersteuning van de rol van sociale en solidaire ondernemingen en platforms.";

  Amendement    190

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 sexies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 18 – lid 3

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  12 sexies)  Artikel 18, lid 3, wordt vervangen door:

  3.  Indien gevaarlijke afvalstoffen in strijd met lid 1 gemengd zijn zal, afhankelijk van technische en economische haalbaarheidscriteria, een scheiding moeten worden uitgevoerd waar dat mogelijk is en voor de naleving van artikel 13 nodig is.

  "3.   Indien gevaarlijke afvalstoffen in strijd met lid 1 gemengd zijn, zorgen de lidstaten, onverminderd artikel 36, ervoor dat een scheiding wordt uitgevoerd waar dat technisch haalbaar is.

   

  Wanneer deze scheiding niet technisch haalbaar is, zal het gemengde afval verwerkt worden in een installatie die een vergunning heeft om een dergelijk mengsel en de individuele componenten ervan te verwerken.";

  Motivering

  De consequenties voor illegale mengsels van gevaarlijke afvalstoffen moeten duidelijk zijn. Dit gaat onverminderd de sancties in overeenstemming met artikel 36. Als het verbod op mengen niet wordt gerespecteerd, moet een scheiding worden uitgevoerd indien dit technisch haalbaar is. Wanneer een scheiding niet haalbaar is, moet verwerking in een geschikte installatie gewaarborgd worden.

  Amendement    191

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 septies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 20 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  12 septies)  in lid 20 wordt de volgende alinea ingevoegd:

   

  "Uiterlijk 1 januari 2020 voeren de lidstaten systemen in voor de gescheiden inzameling en ontvangst van gevaarlijk huishoudelijk afval, om te waarborgen dat dit afval op correcte wijze wordt verwerkt en andere stedelijke afvalstromen niet kan vervuilen.";

  Amendement    192

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 octies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 20 – lid 1 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  12 octies)  Aan artikel 20 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "1 ter.  Uiterlijk … [achttien maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn] stelt de Commissie richtsnoeren op om de lidstaten bij te staan en te faciliteren bij de inzameling en het veilige beheer van gevaarlijk huishoudelijk afval.";

  Amendement    193

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 nonies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 21 – lid 1 – letter h

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  12 nonies)  Artikel 21, lid 1, wordt vervangen door:

  a)  afgewerkte olie gescheiden wordt ingezameld, indien technisch haalbaar;

  "a)   afgewerkte olie gescheiden wordt ingezameld;"

  Amendement    194

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 decies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 21 – lid 1 – letter c

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  12 decies)  In artikel 21, lid 1, wordt letter c) vervangen door:

  c)   indien technisch haalbaar en economisch leefbaar, afgewerkte oliën met uiteenlopende eigenschappen niet worden gemengd en dat afgewerkte olie niet wordt gemengd met andere soorten afvalstoffen of stoffen, indien dit de verwerking ervan belemmert.

  "c)  afgewerkte oliën met uiteenlopende eigenschappen niet worden gemengd en dat afgewerkte olie niet wordt gemengd met andere soorten afvalstoffen of stoffen, indien dit de regeneratie ervan belemmert."

  Amendement    195

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 undecies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 21 – lid 1 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  12 undecies) Aan artikel 21 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "1 bis.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te verwezenlijken dat de regeneratie van afgewerkte olie wordt verhoogd tot ten minste 85 % van de geproduceerde afgewerkte olie.

   

  Afgewerkte olie die naar een andere lidstaat wordt overgebracht met het oog op regeneratie ervan in die andere lidstaat, mag alleen worden meegerekend voor de verwezenlijking van de doelstellingen door de lidstaat waarin de afgewerkte olie is verzameld en als werd voldaan aan de relevante vereisten van Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen.

   

  Afgewerkte olie die voor regeneratie, voorbereiding voor hergebruik of recycling uit de Unie wordt uitgevoerd, wordt alleen meegerekend voor de verwezenlijking van de doelstellingen door de lidstaat waarin de afgewerkte olie is verzameld, indien de exporteur, in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1013/2006, kan aantonen dat de overbrenging van afvalstoffen voldoet aan de vereisten van die verordening en dat de regeneratie van afgewerkte olie buiten de Unie plaatsvond onder voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de vereisten van de desbetreffende milieuwetgeving van de Unie.";

  Amendement    196

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 duodecies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 21 – lid 2

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  12 duodecies) Artikel 21, lid 2, wordt vervangen door:

  2.  Ten behoeve van de gescheiden inzameling van afgewerkte olie en de goede verwerking ervan, mogen de lidstaten, overeenkomstig hun nationale voorwaarden, aanvullende maatregelen hanteren zoals technische eisen, producentenverantwoordelijkheid, economische instrumenten of vrijwillige overeenkomsten.

  "2.  Om te voldoen aan de verplichtingen in leden 1 en 1 bis mogen de lidstaten, overeenkomstig hun nationale voorwaarden, aanvullende maatregelen hanteren zoals technische eisen, producentenverantwoordelijkheid, economische instrumenten of vrijwillige overeenkomsten.

  Amendement    197

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 terdecies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 21 – lid 3

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  12 terdecies) Artikel 21, lid 3, wordt vervangen door:

  3.  Indien voor afgewerkte olie volgens de nationale wetgeving regeneratie-eisen gelden, mogen de lidstaten voorschrijven dat dergelijke olie moet worden geregenereerd indien dit technisch haalbaar is, en mogen zij, indien artikel 11 of artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van toepassing is, de grensoverschrijdende overbrenging van afgewerkte olie vanaf hun grondgebied naar verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties beperken, teneinde voorrang te geven aan de regeneratie van afgewerkte olie.

  "3.   Indien artikel 11 of artikel 12 van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van toepassing is, mogen lidstaten de grensoverschrijdende overbrenging van afgewerkte olie vanaf hun grondgebied naar verbrandings- of meeverbrandingsinstallaties beperken, teneinde voorrang te geven aan de regeneratie van afgewerkte olie.";

  Amendement    198

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 22 – lid 1 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  "De lidstaten moeten zorgen voor de gescheiden inzameling van bioafval waar dat technisch, milieuhygiënisch en economisch haalbaar is en geschikt om ervoor te zorgen dat aan de desbetreffende kwaliteitsnormen voor compost wordt voldaan en om de in artikel 11, lid 2, onder a), c) en d) en artikel 11, lid 3, beschreven doelstellingen te behalen.

  1.   De lidstaten moeten zorgen voor de gescheiden inzameling aan de bron van bioafval overeenkomstig artikel 10, lid 2.

  Motivering

  De gescheiden inzameling van bioafval moet verplicht worden gemaakt zodat de verontreiniging met droge fracties wordt voorkomen en de terugwinning van organisch materiaal waaruit ander compostaat en digestaat dan biogas kan worden geproduceerd, wordt bevorderd. Gescheiden inzameling is een van de ondersteunende instrumenten om een hoogstaande recyclingmarkt te creëren en een hoog recyclingpercentage te bereiken. De invoering van technische, milieuhygiënische en economische beperkingen heeft veel vrijstellingen mogelijk gemaakt, waardoor dit beginsel ontoepasbaar is geworden. De verplichting van gescheiden inzameling mag de mogelijkheid om thuis composteren te behouden of te organiseren niet belemmeren.

  Amendement    199

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 22 – lid 1 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  1 bis.   De lidstaten moedigen huis composteren aan.

  Amendement    200

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 22 – lid 1 – alinea 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De lidstaten nemen passende maatregelen en bevorderen overeenkomstig de artikelen 4 en 13, het volgende:

  2.   De lidstaten nemen passende maatregelen, met inbegrip van traceerbaarheid en systemen voor kwaliteitsborging, overeenkomstig de artikelen 4 en 13, om ervoor te zorgen dat bioafval aan een proces van organische recycling wordt onderworpen op een wijze die een hoge mate van milieubescherming biedt en waarvan de output aan de relevante strenge kwaliteitsnormen voldoet.

  a)  recycling, met inbegrip van het composteren en vergisten van bioafval;

   

  b)  de verwerking van bioafval op een wijze die een hoge mate van milieubescherming biedt;

   

  c)  het gebruik van met bioafval geproduceerd milieuveilig materiaal.

   

  Amendement    201

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 13

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 22 – lid 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  2 bis.  Uiterlijk 31 december 2018 stelt de Commissie een wijziging voor op Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad1 bis teneinde Europese afvalcodes in te stellen voor aan de bron gescheiden stedelijk bioafval.

   

  _______________

   

  1 bis Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 betreffende afvalstoffenstatistieken (PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1).

  Amendement    202

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 13 bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 24 – alinea 1 – letter b

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  13 bis)  in lid 24 wordt punt b) vervangen door:

  b)   nuttige toepassing van afvalstoffen.

  "b)   nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen.";

  Motivering

  Er kunnen geen vrijstellingen van de vergunningsvereisten worden toegekend voor de terugwinning van gevaarlijke afvalstoffen.

  Amendement    203

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 14

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 26 – alinea 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De lidstaten kunnen de bevoegde instanties vrijstellen van het bijhouden van een register van inrichtingen of ondernemingen die jaarlijks niet meer dan 20 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen inzamelen of vervoeren.

  De lidstaten kunnen de bevoegde instanties vrijstellen van het bijhouden van een register van inrichtingen of ondernemingen die jaarlijks niet meer dan 20 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen en niet meer dan 2 ton gevaarlijke afvalstoffen inzamelen of vervoeren.

  Motivering

  Om de administratieve last voor kmo's te beperken, is ook een drempel nodig met betrekking tot de rapportageverplichting van gevaarlijke afvalstoffen. In artikel 5, lid 1, onder b), van de PRTR-verordening (EG) nr. 166/2006 is voorzien in dezelfde rapportagedrempel voor gevaarlijke afvalstoffen. De vrijstelling lijkt in verhouding te zijn tot de administratieve inspanningen die kmo's voor rapportage zouden moeten leveren.

  Amendement    204

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 14

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 26 – alinea 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De Commissie kan overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vaststellen tot nadere bepaling van de drempels voor niet-gevaarlijke afvalstoffen.";

  Schrappen

  Amendement    205

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 15 – letter a

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 27 – lid 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van technische minimumnormen voor verwerkingsactiviteiten waarvoor uit hoofde van artikel 23 een vergunning vereist is indien er bewijs is dat dergelijke minimumnormen een voordeel ten aanzien van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu zouden opleveren.";

  1.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van technische minimumnormen voor alle verwerkingsactiviteiten, met name voor gescheiden inzameling, sortering en recycling van afval, waarvoor uit hoofde van artikel 23 een vergunning vereist is indien er bewijs is dat dergelijke minimumnormen een voordeel ten aanzien van de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu zouden opleveren.

  Motivering

  Er moeten operationele minimumnormen worden vastgesteld voor de verschillende operaties van afvalbeheer.

  Amendement    206

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter a – punt ii

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 28 – lid 3 – letter f

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  f)   maatregelen ter bestrijding van alle vormen van zwerfafvalproductie en voor het opruimen van alle soorten zwerfafval.";

  f)   maatregelen ter bestrijding en preventie van alle vormen van zwerfafvalproductie en voor het opruimen van alle soorten zwerfafval.

  Amendement    207

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter a – punt ii bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 28 – lid 3 – letter f bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  ii bis) het volgende punt wordt toegevoegd:

   

  "f bis) voldoende financieringsmogelijkheden voor lokale autoriteiten om afvalpreventie te bevorderen en optimale regelingen en infrastructuur voor gescheiden inzameling te ontwikkelen, teneinde de in deze richtlijn bepaalde doelstellingen te halen.";

  Amendement    208

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 28 – lid 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  5.  De afvalbeheerplannen zijn in overeenstemming met de eisen inzake afvalbeheerplanning van artikel 14 van Richtlijn 94/62/EG, de doelstellingen van artikel 11, leden 2 en 3, van deze richtlijn en de vereisten van artikel 5 van Richtlijn 1999/31/EG.";

  5.  De afvalbeheerplannen zijn in overeenstemming met de eisen inzake afvalbeheerplanning van artikel 14 van Richtlijn 94/62/EG, de doelstellingen van artikel 11, lid 2, van deze richtlijn en de vereisten van artikel 5 van Richtlijn 1999/31/EG.

  Motivering

  De lidstaten waar de recyclingpercentages in 2013 lager dan 20 % waren, kunnen aan de Commissie een tijdelijke afwijking van vijf jaar voor de verschillende op EU-niveau vastgestelde recyclingdoelstellingen vragen. Dit betekent niet dat nieuwe specifieke doelstellingen, andere dan voor de andere lidstaten, worden vastgesteld. Het is slechts een tijdelijk uitstel, als bepaalde voorwaarden worden geëerbiedigd. Om die reden wordt artikel 11, lid 3, geschrapt.

  Amendement    209

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 – letter a

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 29 – lid 1 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  De lidstaten zetten afvalpreventieprogramma's op waarin afvalpreventiemaatregelen overeenkomstig de artikelen 1, 4 en 9 worden beschreven.";

  1.   Om bij te dragen aan het verwezenlijken van tenminste de in artikel 1, artikel 4 en artikel 9, lid -1, genoemde doelstellingen, leggen de lidstaten in hun afvalpreventieprogramma's tenminste de afvalpreventiemaatregelen vast overeenkomstig artikel 9, lid 1.

  Amendement    210

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 – letter a bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 29 – lid 1 – alinea 2

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  a bis)  in lid 1 wordt de tweede alinea vervangen door:

  Die programma’s worden — al naargelang — ofwel geïntegreerd in de in artikel 28 bedoelde afvalbeheerplannen, ofwel geïntegreerd in andere milieubeleidsprogramma’s of zijn op zichzelf staande programma’s. Indien zo’n programma wordt geïntegreerd in het afvalbeheerplan of in andere programma’s, moeten de afvalpreventiemaatregelen duidelijk worden aangegeven.

  Die programma’s worden — al naargelang — ofwel geïntegreerd in de in artikel 28 bedoelde afvalbeheerplannen, ofwel geïntegreerd in andere milieubeleidsprogramma’s of zijn op zichzelf staande programma’s. Indien zo’n programma wordt geïntegreerd in het afvalbeheerplan of in andere programma’s, moeten de afvalpreventiedoelstellingen en -maatregelen duidelijk worden aangegeven.

  Amendement    211

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 – letter a ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 29 – lid 2

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  a ter)  in lid 2 wordt de eerste alinea vervangen door:

  2.  In de in lid 1 bedoelde programma’s worden afvalpreventiedoelstellingen vastgesteld. De lidstaten beschrijven bestaande preventiemaatregelen en evalueren het nut van de voorbeelden van maatregelen in bijlage IV of andere passende maatregelen.

  "2.  In de in lid 1 bedoelde programma's beschrijven de lidstaten tenminste de tenuitvoerlegging van de preventiemaatregelen als bedoeld in artikel 9, lid 1, en hun bijdrage aan de verwezenlijking van de in artikel 9, lid -1, omschreven doelstellingen. De lidstaten beschrijven, indien relevant, de bijdrage van instrumenten en maatregelen in bijlage IV bis en evalueren het nut van de voorbeelden van maatregelen in bijlage IV of andere passende maatregelen.

  Amendement    212

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 – letter a quater (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 29 – lid 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  a quater)   Het volgende lid wordt toegevoegd:

   

  "2 bis.  De lidstaten stellen in het kader van de in dit artikel genoemde afvalpreventieprogramma’s specifieke programma’s vast voor de preventie van levensmiddelenafval.";

  Amendement    213

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 17 bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 30 – lid 2

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  17 bis)  Artikel 30, lid 2, wordt vervangen door:

  2.   Het Europees Milieuagentschap wordt uitgenodigd een overzicht van de vooruitgang op het gebied van de voltooiing en uitvoering van deze programma’s in zijn jaarverslag op te nemen.

  "2.   Het Europees Milieuagentschap publiceert elk twee jaar een verslag met daarin een evaluatie van de vooruitgang die geboekt werd bij de voltooiing en uitvoering van afvalpreventieprogramma's en de resultaten die bereikt werden met betrekking tot de doelstellingen van de afvalpreventieprogramma's in elke lidstaat en in de Unie als geheel, met inbegrip van de ontkoppeling van de afvalproductie van de economische groei en de overgang naar een circulaire economie.";

  Amendement    214

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 19 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 35 – lid 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4.  De lidstaten zetten een elektronisch register of gecoördineerde registers op om de gegevens over de in lid 1 bedoelde gevaarlijke afvalstoffen te registreren, die het gehele geografische grondgebied van de betrokken lidstaat bestrijken. De lidstaten kunnen dergelijke registers voor andere afvalstromen opzetten, met name die afvalstromen waarvoor doelstellingen in de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld. De lidstaten maken gebruik van de gegevens over afval die worden gerapporteerd door de industriële exploitanten in het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad (*).

  4.  De lidstaten zetten een elektronisch register of gecoördineerde registers op, of maken gebruik van reeds opgezette elektronische registers of gecoördineerde registers, om de gegevens over de in lid 1 bedoelde gevaarlijke afvalstoffen te registreren, die het gehele geografische grondgebied van de betrokken lidstaat bestrijken. De lidstaten zetten dergelijke registers op voor tenminste de afvalstromen waarvoor doelstellingen in de wetgeving van de Unie zijn vastgesteld. De lidstaten maken gebruik van de gegevens over afval die worden gerapporteerd door de industriële exploitanten in het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, dat is ingesteld bij Verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad (*).

  Motivering

  Om de bureaucratische verplichtingen te beperken kunnen de lidstaten reeds bestaande registers gebruiken voor de registratie van gegevens over gevaarlijke afvalstoffen. Deze registers moeten worden opgezet voor de afvalsoorten die onderhevig zijn aan doelstellingen in de wetgeving van de Unie.

  Amendement    215

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 37 – lid 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  1.  De lidstaten rapporteren de gegevens betreffende de uitvoering van artikel 11, lid 2, onder a) tot en met d), en artikel 11, lid 3, voor elk kalenderjaar aan de Commissie. Zij rapporteren deze gegevens via elektronische weg binnen 18 maanden na afloop van het verslagjaar waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden gerapporteerd in de vorm die door de Commissie in overeenstemming met lid 6 is vastgesteld. De eerste rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

  1.  De lidstaten rapporteren de gegevens betreffende de voortgang met de verwezenlijking van de in artikel 9, lid -1, artikel 11, lid 2, onder a) tot en met d), artikel 11, leden 3 en 3 bis, en artikel 21 vastgestelde doelstellingen voor elk kalenderjaar aan de Commissie. Zij verzamelen en verwerken deze gegevens volgens de in lid 6 van dit artikel bedoelde gemeenschappelijke methode en dienen ze uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar waarvoor de gegevens zijn verzameld elektronisch in. De gegevens worden gerapporteerd in de vorm die door de Commissie in overeenstemming met lid 6 is vastgesteld. De eerste rapportage in verband met de in artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, bepaalde doelstellingen bestrijkt de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

  Motivering

  Er moet een gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens worden ingevoerd om de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de gegevens te verbeteren.

  Amendement    216

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 37 – lid 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De lidstaten rapporteren de gegevens betreffende de uitvoering van artikel 9, lid 4, om de twee jaar aan de Commissie. Zij rapporteren deze gegevens via elektronische weg binnen 18 maanden na afloop van de verslagperiode waarvoor de gegevens zijn verzameld. De gegevens worden gerapporteerd in de vorm die door de Commissie in overeenstemming met lid 6 is vastgesteld. De eerste rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021.

  Schrappen

  Amendement    217

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 37 – lid 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 bis.  Om de naleving van artikel 11, lid 2, onder c) en d), te controleren, wordt de hoeveelheid afval die is voorbereid voor hergebruik apart gerapporteerd van de hoeveelheid afval die is gerecycleerd.

  Amendement    218

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 37 – lid 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  5.  De Commissie evalueert de overeenkomstig dit artikel gerapporteerde gegevens en publiceert een verslag over de resultaten van de evaluatie. Het verslag bevat een beoordeling van de organisatie van de gegevensverzameling, de bronnen van de gegevens en de in de lidstaten gebruikte methodologie alsmede van de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van de gegevens. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering bevatten. Het verslag wordt om de drie jaar opgesteld.

  5.  De Commissie evalueert de overeenkomstig dit artikel gerapporteerde gegevens en publiceert een verslag over de resultaten van de evaluatie. Totdat de in lid 6 bedoelde gedelegeerde handeling is vastgesteld, bevat het verslag een beoordeling van de organisatie van de gegevensverzameling, de bronnen van de gegevens en de in de lidstaten gebruikte methodologie. De Commissie beoordeelt in elk geval de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van de gegevens. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering bevatten. Het verslag wordt negen maanden na de eerste rapportage van de gegevens door de lidstaten en daarna om de drie jaar opgesteld.

  Motivering

  Er moet een gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens worden ingevoerd om de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de gegevens te verbeteren.

  Amendement    219

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 37 – lid 5 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  5 bis.  In het in lid 5 bedoelde verslag neemt de Commissie informatie op over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn in haar geheel en beoordeelt zij het effect daarvan op de menselijke gezondheid en het milieu. Zo nodig kan dit verslag vergezeld gaan van een voorstel tot wijziging van deze richtlijn.

  Motivering

  Het effect van de richtlijn moet regelmatig worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat de essentiële onderdelen ervan beantwoorden aan het beoogde doel.

  Amendement    220

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 21

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 37 – lid 6

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  6.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast tot vaststelling van de vorm voor het rapporteren van gegevens overeenkomstig de leden 1 en 2 en voor de rapportage van opvulactiviteiten. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 39, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

  6.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast om deze richtlijn aan te vullen door de gemeenschappelijke methode vast te stellen voor de verzameling en verwerking van gegevens, de organisatie van de gegevensverzameling en de gegevensbronnen alsmede de vorm voor het rapporteren van gegevens in overeenstemming met lid 1 en voor de rapportage van de voorbereiding voor hergebruik en opvulactiviteiten.

  Motivering

  Om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, moet de Commissie gedelegeerde handelingen vaststellen om de gemeenschappelijke methode voor de verslaglegging over de gegevens te bepalen: dit omvat de verzameling, verwerking en indiening van de gegevens.

  Amendement    221

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 37 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  21 bis)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

   

  "Artikel 37 bis

   

  Kader voor de circulaire economie

   

  Ter ondersteuning van de maatregelen in artikel 1, en uiterlijk 31 december 2018 zal de Commissie:

   

  a)   een verslag opstellen om te beoordelen of behoefte bestaat aan doelstellingen op Unieniveau, met name aan een doelstelling van de Unie voor hulpbronnenefficiëntie, en aan horizontale regelgevingsmaatregelen op het gebied van duurzame consumptie en productie. Zo nodig gaat dit verslag vergezeld van een wetgevingsvoorstel;

   

  b)  een verslag opstellen over de samenhang tussen de regelgevingskaders van de Unie voor producten, afvalstoffen en chemische stoffen, om na te gaan welke obstakels de overgang naar een circulaire economie belemmeren;

   

  c)  een verslag opstellen om de interacties tussen wetgeving te identificeren die de ontwikkeling van synergieën tussen de verschillende industrieën belemmeren en die bijgevolg het gebruik van bijproducten verhinderen, alsook de voorbereiding van afval voor hergebruik en recycling voor specifieke toepassingen. Dit verslag zal, indien passend, vergezeld gaan van een wetgevingsvoorstel, of van richtsnoeren over hoe de geïdentificeerde belemmeringen kunnen worden weggewerkt, en hoe het marktpotentieel van bijproducten en secundaire grondstoffen ten volle benut kan worden;

   

  d)   een grondige evaluatie van Uniewetgeving inzake eco-ontwerp presenteren, met als doel het uitbreiden van de toepassing van deze richtlijn tot alle belangrijke productgroepen, met inbegrip van niet met energie verband houdende productgroepen, en het geleidelijk opnemen van alle relevante kenmerken inzake energie-efficiëntie in de verplichte vereisten voor productontwerp en het aanpassen van de bepalingen inzake milieu-etikettering.";

  Amendement    222

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 38 – titel

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  21 bis)  de titel van artikel 38 wordt vervangen door:

  "Interpretatie en aanpassing aan de technische vooruitgang"

  "Uitwisseling van informatie en beste praktijken, interpretatie en aanpassing aan de technische vooruitgang"

  Motivering

  Deze richtlijn bevat uitgelezen mogelijkheden voor de uitwisseling van beste praktijken en informatie over verschillende onderwerpen (om de lidstaten bijvoorbeeld te helpen om de doelstellingen te halen). Deze mogelijkheden moeten dan ook expliciet genoemd worden.

  Amendement    223

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 22

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 38 – lid -1 (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  - 1.  De Commissie richt een platform in voor een regelmatige en gestructureerde uitwisseling van informatie en het delen van beste praktijken tussen de Commissie en de lidstaten, met inbegrip van regionale en lokale autoriteiten, over de praktische uitvoering van de voorschriften van deze richtlijn teneinde te zorgen voor goed bestuur, handhaving, grensoverschrijdende samenwerking en de verspreiding van beste praktijken en innovaties op het vlak van afvalbeheer.

   

  In het bijzonder wordt het platform gebruikt om:

   

  -  informatie uit te wisselen en beste praktijken te delen ten aanzien van de overeenkomstig artikel 4, lid 3, gebruikte instrumenten en prikkels om een impuls te geven aan het bereiken van de in artikel 4 vastgestelde doelstellingen;

   

  -  informatie uit te wisselen en beste praktijken te delen ten aanzien van de overeenkomstig artikel 8, leden 1 en 2, vastgestelde maatregelen;

   

  -  informatie uit te wisselen en beste praktijken te delen ten aanzien van preventie en de invoering van systemen ter bevordering van activiteiten op het vlak van hergebruik en verlenging van de levensduur van producten;

   

  -  informatie uit te wisselen en beste praktijken te delen ten aanzien van de uitvoering van de verplichtingen met betrekking tot gescheiden inzameling;

   

  -   informatie uit te wisselen en beste praktijken te delen ten aanzien van de instrumenten en stimulansen om de doelstellingen te bereiken zoals vastgesteld in artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 21;

   

  -  beste praktijken te delen bij de ontwikkeling van maatregelen en systemen om stromen van stedelijk afval te traceren van de sortering tot het eindproces van recycling, wat van essentieel belang is om de kwaliteit van het afval te controleren en de verliezen in de afvalstromen en recyclingprocessen te meten.

   

  De Commissie maakt de resultaten van de informatie-uitwisseling en het delen van beste praktijken openbaar beschikbaar.

  Motivering

  Deze richtlijn bevat uitgelezen mogelijkheden voor de uitwisseling van beste praktijken en informatie over verschillende onderwerpen (om de lidstaten bijvoorbeeld te helpen om de doelstellingen te halen). Deze mogelijkheden moeten dan ook expliciet genoemd worden.

  Amendement    224

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 22

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 38 – lid 1 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De Commissie kan richtsnoeren opstellen voor de interpretatie van de definities van nuttige toepassing en verwijdering.

  De Commissie stelt richtsnoeren op voor de interpretatie van de definities van afvalstof, stedelijk afval, preventie, hergebruik, voorbereiding voor hergebruik, nuttige toepassing en verwijdering.

  Motivering

  Om de geharmoniseerde uitvoering van deze richtlijn te ondersteunen moet de Commissie richtsnoeren opstellen voor de interpretatie van bepaalde definities.

  Amendement    225

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 22

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 38 – lid 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van bijlage VI.";

  Schrappen

  Motivering

  Producten en componenten die geen afval zijn geworden, mogen niet in rekening worden gebracht voor het verwezenlijken van de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling, aangezien het hierbij om de terugwinning van afval gaat. Het hergebruik van producten en componenten is een afvalverwerkingsoperatie waarbij de productie van afval wordt verhinderd en die dus volgens de afvalhiërarchie als een preventiemaatregel moet worden beschouwd. In artikel 11 bis, lid 1, wordt de methode voor de berekening van de mate van voorbereiding voor hergebruik en recycling al gedefinieerd.

  Amendement    226

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 23

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 38 bis – lid 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De bevoegdheden om de in artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 1, artikel 11 bis, leden 2 en 6, artikel 26, artikel 27, leden 1 en 4, en artikel 38, leden 1, 2 en 3, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, worden aan de Commissie verleend voor een onbepaalde periode met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze richtlijn invullen].

  2.  De bevoegdheden om de in artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 2, artikel 6, lid 4, artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 5, artikel 9, leden 2 bis, 3 en 3 bis, artikel 11 bis, leden 2 en 6, artikel 12, lid 1 ter, artikel 27, leden 1 en 4, artikel 37, lid 6, en artikel 38, leden 1 en 2, bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, worden aan de Commissie verleend voor een onbepaalde periode met ingang van [datum van inwerkingtreding van deze richtlijn invullen].

  Amendement    227

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 23

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 38 bis – lid 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.  De in artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 1, artikel 11 bis, leden 2 en 6, artikel 26, artikel 27, leden 1 en 4, artikel 38, leden 1, 2 en 3, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere daarin genoemde datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

  3.  De in artikel 5, lid 2, artikel 6, leden 2 en 4, artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 5, artikel 9, leden 2 bis, 3 en 3 bis, artikel 11 bis, leden 2 en 6, artikel 12, lid 1 ter, artikel 27, leden 1 en 4, artikel 37, lid 6, en artikel 38, leden 1 en 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan te allen tijde door het Europees Parlement of de Raad worden ingetrokken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere daarin genoemde datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

  Amendement    228

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 23

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 38 bis – lid 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 bis.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

  Motivering

  Om in overeenstemming te brengen met de interinstitutionele overeenkomst van 13 april 2016.

  Amendement    229

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 23

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 38 bis – lid 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  5.  Een krachtens artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 2, artikel 7, lid 1, artikel 11 bis, leden 2 en 6, artikel 26, artikel 27, leden 1 en 4, artikel 38, leden 1, 2 en 3, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt pas in werking als noch het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, of als zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van deze termijn de Commissie heeft meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.

  5.  Een krachtens artikel 5, lid 2, artikel 6, leden 2 en 4, artikel 7, lid 1, artikel 8, lid 5, artikel 9, leden 2 bis, 3 en 3 bis, artikel 11 bis, leden 2 en 6, artikel 12, lid 1 ter, artikel 27, leden 1 en 4, artikel 37, lid 6, en artikel 38, leden 1 en 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt pas in werking als noch het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de datum van kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt tegen de gedelegeerde handeling, of als zowel het Europees Parlement als de Raad de Commissie voor het verstrijken van deze termijn de Commissie heeft meegedeeld geen bezwaar te zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.

  Amendement    230

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 24 bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Bijlage II – punt R 13 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  24 bis)  In bijlage II wordt het volgende punt ingevoegd:

   

  "R 13 bis: voorbereiding voor hergebruik.";

  Motivering

  Deze specifieke terugwinningsoperatie moet in bijlage II opgenomen worden, om meer coherentie te creëren met de definitie "voorbereiding voor hergebruik" in artikel 3.

  Amendement    231

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 24 ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Bijlage IV bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  24 ter)  Bijlage IV bis wordt toegevoegd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

  Amendement    232

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – alinea 1 – punt 25

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  25)  Bijlage VI wordt toegevoegd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

  Schrappen

  Motivering

  Producten en componenten die geen afval zijn geworden, mogen niet in rekening worden gebracht voor het verwezenlijken van de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling, aangezien het hierbij om de terugwinning van afval gaat. Het hergebruik van producten en componenten is een afvalverwerkingsoperatie waarbij de productie van afval wordt verhinderd en die dus volgens de afvalhiërarchie als een preventiemaatregel moet worden beschouwd. In artikel 11 bis, lid 1, wordt de methode voor de berekening van de mate van voorbereiding voor hergebruik en recycling al gedefinieerd.

  Amendement    233

  Voorstel voor een richtlijn

  Bijlage I

  Richtlijn 2008/98/EG

  Bijlage VI

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Berekeningsmethode voor de voorbereiding voor hergebruik van producten en componenten voor de toepassing van artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 11, lid 3

  Schrappen

  Voor het berekenen van het aangepaste percentage van recycling en voorbereiding op hergebruik overeenkomstig artikel 11, lid 2, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, gebruiken de lidstaten de volgende formule:

   

   

   

   

  E: aangepast percentage voor recycling en hergebruik in een bepaald jaar;

   

  A: gewicht van het in een bepaald jaar gerecycleerd of voor hergebruik voorbereid stedelijk afval;

   

  R: gewicht van de in een bepaald jaar voor hergebruik voorbereide producten en componenten;

   

  P: gewicht van het in een bepaald jaar geproduceerd stedelijk afval.

   

  Motivering

  Producten en componenten die geen afval zijn geworden, mogen niet in rekening worden gebracht voor het verwezenlijken van de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling, aangezien het hierbij om de terugwinning van afval gaat. Het hergebruik van producten en componenten is een afvalverwerkingsoperatie waarbij de productie van afval wordt verhinderd en die dus volgens de afvalhiërarchie als een preventiemaatregel moet worden beschouwd. In artikel 11 bis, lid 1, wordt de methode voor de berekening van de mate van voorbereiding voor hergebruik en recycling al gedefinieerd.

  Amendement    234

  Voorstel voor een richtlijn

  Bijlage -I (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Bijlage IV bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  Bijlage -I

   

  De volgende bijlage IV bis wordt ingevoegd:

   

  "Bijlage IV bis

   

  Indicatieve lijst van instrumenten om een omschakeling naar een circulaire economie te bevorderen

   

  1.   Economische instrumenten:

   

  1.1   progressieve stijging van de heffingen en/of vergoedingen voor stortplaatsen voor alle afvalcategorieën (stedelijk, inert, overig);

   

  1.2   invoering of verhoging van de heffingen en/of tarieven voor verbranding;

   

  1.3   invoering van systemen op grond van het "de vervuiler betaalt"-beginsel;

   

  1.4   maatregelen om de kostenefficiëntie van bestaande en aankomende regelingen voor producentenverantwoordelijkheid te verbeteren;

   

  1.5   uitbreiding van het toepassingsgebied van de financiële en/of operationele producentenverantwoordelijkheid naar nieuwe afvalstromen;

   

  1.6   economische stimulansen voor lokale instanties om preventie te bevorderen en afzonderlijke inzamelingsregelingen te ontwikkelen en te versterken;

   

  1.7   maatregelen om de ontwikkeling van de hergebruiksector te ondersteunen;

   

  1.8   maatregelen om subsidies af te schaffen die niet in overeenstemming zijn met de afvalhiërarchie;

   

  2.   Andere maatregelen:

   

  2.1   duurzame openbare aanbestedingen om duurzame productie en consumptie te bevorderen;

   

  2.2   technische en fiscale maatregelen om de ontwikkeling van markten voor hergebruikte producten en gerecyclede (inclusief gecomposteerde) materialen te ondersteunen en om de kwaliteit van gerecyclede materialen te verbeteren;

   

  2.3   de beste beschikbare technieken voor afvalbeheer met het oog op de verwijdering van zeer zorgwekkende stoffen, indien dit technisch en economisch haalbaar is;

   

  2.4   maatregelen om het bewustzijn van goed afvalbeheer en zwerfvuilvermindering bij het publiek te vergroten, met inbegrip van ad-hoccampagnes om afvalvermindering bij de bron en een hoog participatieniveau in de afzonderlijke inzamelingsregelingen te garanderen;

   

  2.5   maatregelen om te zorgen voor passende coördinatie, onder meer met digitale middelen, tussen alle bevoegde publieke instanties die betrokken zijn bij afvalbeheer, en voor de betrokkenheid van andere belangrijke belanghebbenden;

   

  2.6   gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor de financiering van de ontwikkeling van de infrastructuur voor afvalbeheer die nodig is om de relevante doelen te behalen.".

  • [1]  PB C 264 van 20.7.2016, blz. 98.
  • [2]  PB C 17 van 18.1.2017, blz. 46.

  TOELICHTING

  De beperkingen van het huidige model van lineaire ontwikkeling ("neem, produceer, consumeer en werp weg") beginnen zichtbaar te worden. Onze planeet warmt op en de gebruikte hulpbronnen, waarvan wij afhankelijk zijn, worden steeds schaarser. Zonder structurele interventies kan de grondstoffenbehoefte van de wereldeconomie de volgende 15 jaar met meer dan 50 % stijgen. Om deze tendens te wijzigen moeten wij overgaan naar een model van circulaire ontwikkeling waarbij materialen en hun waarde zo lang mogelijk binnen het economisch systeem in circulatie worden gehouden door middel van een efficiënt hulpbronnengebruik, te beginnen met de optimalisering van de geïntegreerde afvalcyclus. Hergebruik, recycling en terugwinning worden sleutelwoorden waarrond een nieuw model wordt gebouwd ter bevordering van duurzaamheid, innovatie en concurrentievermogen waarin afval veeleer als een hulpbron dan als een probleem wordt beschouwd.

  Het pakket moet dus in een veel breder perspectief worden beschouwd dan gewoon de herziening van de afvalwetgeving. De rapporteur wil de intentie van de Commissie om het milieu te beschermen, de Europese economie competitiever te maken en een duurzame herindustrialisering te bevorderen, kracht bijzetten. De waarde van de hulpbronnen kan worden verhoogd door in alle fasen van de levenscyclus van een product tussenbeide te komen: van de winning van grondstoffen en het ontwerp van het product over de distributie aan de consument tot het einde van de levensduur van een product.

  Een duidelijk en stabiel regelgevend kader is de eerste stap om de overgang te bevorderen.

  Voor een dergelijke systeemwijziging moeten ambitieuze beleidskeuzen dan ook worden ondersteund door een wetgeving die aan investeerders de juiste signalen kan geven. Een Europese wetgeving zonder duidelijke definities en bindende doelstellingen kan de vooruitgang naar de circulaire economie op het spel zetten.

  De rapporteur heeft beoogd het voorstel van de Commissie vooral op het vlak van preventie en de terugkeer van afval naar het productieproces te wijzigen, te beginnen met de afvalhiërarchie. Een vermindering van de hoeveelheid afval houdt in dat de innovatie van productieprocessen en zakenmodellen waarop de circulaire economie kan worden gebaseerd, aan de basis wordt ingevoerd.

  In het zevende milieuactieprogramma werd de overgang van de Europese Unie naar een groene, koolstofarme en hulpbronnenefficiënte economie bovendien als voornaamste doel gesteld. Voorts moet eraan worden herinnerd dat Europa zich heeft geëngageerd om de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

  De rapporteur is van mening dat, om de in de inleiding vermelde doelstellingen te bereiken, de wijzigingen van de kaderrichtlijn afvalstoffen op twee belangrijke doelstellingen betrekking moeten hebben:

  1) de afvalpreventiemaatregelen versterken;

  2) de ontwikkeling van een efficiënte markt voor secundaire grondstoffen bevorderen.

  De rapporteur acht het bovendien noodzakelijk enkele definities in de huidige richtlijn te verduidelijken en andere ontbrekende definities erin op te nemen ter bevordering van een correcte uitvoering.

  PREVENTIE

  Het gebruik van productieresten als bijproduct om echte en werkelijke hulpbronnen die geen afval zijn in circulatie te brengen, vormt een belangrijk preventie-instrument. Op EU-niveau moet een duidelijk regelgevend kader worden opgesteld om dit vooruitzicht aan te moedigen en de verspreiding van industriële symbiotische praktijken te ondersteunen.

  In dit verband voert de rapporteur de momenteel geldende formulering in artikel 5, lid 1, opnieuw in.

  De Commissie behoudt de mogelijkheid criteria voor de toepassing van de status van bijproduct vast te leggen, maar geeft daarbij de voorkeur aan geteste en repliceerbare industriële symbiotische praktijken. Hiermee wordt beoogd tegemoet te komen aan de behoefte aan geharmoniseerde regels zonder de voor deze praktijken karakteristieke procesinnovatie op het spel te zetten door voor alle soorten bijproducten gestandaardiseerde regels vast te leggen.

  De huidige wetgeving over de einde-afvalfase ondervindt moeilijkheden en wordt in de verschillende lidstaten niet zeer homogeen toegepast. Om de werking van de interne markt en een hoge bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu te waarborgen steunt de rapporteur het beginsel dat de Commissie als algemene regel geharmoniseerde bepalingen moet maken over de criteria voor de einde-afvalfase. Aangezien deze bepaling niet volledig werd geëerbiedigd, stemmen we ermee in dat de lidstaten de mogelijkheid moeten krijgen nationale criteria te bepalen op basis van de specifieke voorwaarden in artikel 6, lid 1.

  De rapporteur steunt het voorstel van de Commissie om minimumcriteria voor de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid vast te leggen. De mogelijkheid de kosten voor het einde van de levensduur van producten te verlagen, kan een stimulans vormen voor het ontwerp van producten die hergebruikt of gerecycleerd kunnen worden. Uit de invoering van verplichte nationale EPR-regelingen voor verschillende producten is gebleken dat dit efficiënte afvalbeheerinstrumenten zijn. De rapporteur is derhalve van oordeel dat de verplichting van EPR-regelingen nu op niveau van de Unie moet worden ingevoerd en door geharmoniseerde regels moet worden vastgesteld.

  De invoering van preventiemaatregelen door de lidstaten tijdens de hele nuttige levensduur van een product is de efficiëntste manier om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, het milieueffect van afval terug te dringen en duurzame, recycleerbare en herbruikbare materialen te bevorderen door middel van passende economische instrumenten. De rapporteur vestigt dus de aandacht op hoe de beperking van gevaarlijke stoffen in materialen ook in overweging moet worden genomen.

  Het concept hergebruik wordt in de richtlijn beter omkaderd. Hergebruik is, in tegenstelling tot de voorbereiding voor hergebruik, een afvalverwerkingsoperatie die betrekking heeft op producten en de preventie van de productie van afval. Hergebruik moet derhalve als een specifieke preventiemaatregel worden beschouwd en door de lidstaten aangemoedigd.

  De nationale preventieplannen zijn het coördinatie-instrument van deze acties. Om de doeltreffendheid van deze plannen te bevorderen moeten op EU-niveau geharmoniseerde minimumdoelstellingen en indicatoren voor de beoordeling van de prestaties van de verschillende lidstaten worden vastgelegd.

  De rapporteur vindt het op ethisch en ecologisch vlak bijzonder belangrijk dat de lidstaten in overeenstemming met de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling maatregelen nemen om voedselverspilling en marien afval tegen 2025 met 30 % en tegen 2030 met 50 % te verminderen. Hiertoe wordt aan de lidstaten gevraagd minstens een gelijkwaardige doelstelling in hun nationale preventieprogramma's op te nemen.

  DE ONTWIKKELING VAN EEN EFFICIËNTE MARKT VOOR SECUNDAIRE GRONDSTOFFEN

  Ambitieuze doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling van stedelijk afval zijn het instrument om te waarborgen dat economisch waardevol afval wordt teruggewonnen en gerecycleerd als secundaire grondstoffen van hoogstaande kwaliteit. Ter ondersteuning van deze doelstelling legt de rapporteur in combinatie met de geleidelijke afschaffing van het storten doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling van stedelijk afval op 60 % tegen 2025 en 70 % tegen 2030, in overeenstemming met de resolutie van het Europees Parlement van 9 juli 2015 over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie en de conclusies van de effectbeoordeling van de Commissie van 2 juli 2014 (SWD(2014) 207 final).

  Om de resultaten van de lidstaten correct en vergelijkbaar te maken wordt steun verleend aan het feit dat de definitie van stedelijk afval in overeenstemming moet worden gebracht met de definitie die voor statistische doeleinden wordt gebruikt door Eurostat en de OESO. Deze definitie moet worden gecombineerd met één geharmoniseerde meetmethode in alle lidstaten, op basis van de input in het eindproces van recycling en een deugdelijke rapportagemethode die voorkomt dat verwijderd afval (gestort of verbrand) als gerecycleerd afval wordt gerapporteerd.

  De rapporteur is bovendien van mening dat systemen voor de gescheiden inzameling van de verschillende soorten afval een voorwaarde zijn om een hoogstaande recyclingmarkt te creëren en een hoog recyclingpercentage te bereiken. De huidige bepaling van afwijkingen voor technische, milieuhygiënische en economische redenen heeft deze verplichting niet volledig toepasbaar gemaakt.

  De lidstaten moeten economische en regelgevende instrumenten gebruiken om eerlijke concurrentie tussen onbewerkte en secundaire grondstoffen te garanderen.

  De rapporteur is zich ervan bewust dat er tussen de lidstaten aanzienlijke verschillen bestaan qua storten en recycleren van afval. Om een correcte en homogene uitvoering van de richtlijn te ondersteunen is de rapporteur het ermee eens dat aan lidstaten die volgens de gegevens van Eurostat in 2013 minder dan 20 % van hun stedelijk afval hebben gerecycleerd, een afwijking kan worden toegekend waarbij zij aan de Europese Commissie vijf jaar extra kunnen vragen om de doelstellingen voor 2025 en 2030 te verwezenlijken. De rapporteur benadrukt echter dat om deze afwijking te krijgen, de betrokken lidstaten een uitvoeringsplan moeten voorleggen, dat aan de hand van specifieke criteria door de Commissie wordt beoordeeld, en tussentijdse doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling moeten verwezenlijken.

  De rapporteur benadrukt dat specifieke maatregelen nodig zijn voor de opwaardering van bioafval, waarover tot nog toe geen passende bepalingen bestaan. De gescheiden inzameling van bioafval moet verplicht worden gemaakt en ondersteund door passende economische instrumenten. Bioafval moet aan een proces van organische recycling worden onderworpen, waarvan de output aan de strenge kwaliteitsnormen voldoet.

  Bovendien wordt een nieuw artikel over een kader voor een circulaire economie toegevoegd om de in het actieplan voor de circulaire economie van de Commissie voorgestelde acties te integreren en de overgang te bespoedigen door te vragen om een Europese indicator voor hulpbronnenefficiëntie te bepalen alsook wetgevende acties ter bevordering van duurzame productie en consumptie en de definitie van efficiëntiecriteria, die op de etikettering voor niet-energetische producten moeten worden aangegeven.

  MINDERHEIDSSTANDPUNT

  overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het Reglement

  Jean-François Jalkh

  Overwegende dat de voorgestelde wijziging van Richtlijn 200/98/EG:

  - onwettig is, aangezien ze zich inmengt in de bevoegdheden van de lidstaten, met name door fiscale stimulansen en een nauwgezette controle van de lidstaten te eisen;

  - niet toepasbaar is, aangezien er geen rekening wordt gehouden met de zeer grote verschillen tussen de lidstaten, waardoor niet overal één en hetzelfde beleid kan worden gevoerd, en aangezien in de voorgestelde wijziging onwerkbare definities worden vastgesteld, meer bepaald door een onderscheid te maken tussen stedelijk afval en commercieel afval en tussen organisch afval en voedselafval;

  - economisch te belastend is, aangezien de ondernemingen zwaar worden belast door het concept "uitgebreide producentenverantwoordelijkheid" te ontwikkelen, waardoor de toegevoegde waarde van een product ongedaan wordt gemaakt;

  - slechts twee zekere gevolgen heeft: een aanzienlijke toename van de openbare uitgaven en een diepere integratie van de eengemaakte markt tot het exclusieve voordeel van enkele transnationale eenheden.

  De ENF-Fractie, die zich zorgen maakt over de economische en ecologische belangen van het afvalbeheer, neemt afstand van het werk dat in de ENVI-commissie werd verricht, en vraagt dat op het vlak van afvalbeheer het subsidiariteitsbeginsel wordt geëerbiedigd en meer rekening wordt gehouden met de waarden van het lokalisme.

  ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (27.10.2016)

  aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

  inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen
  (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

  Rapporteur voor advies Miroslav Poche

  AMENDEMENTEN

  De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

  Amendement    1

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 1

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (1)  Het afvalbeheer in de Unie dient te worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van een meer circulaire economie.

  (1)  Het beheer, de verwerking en het gebruik van afval in de Unie dient te worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van een echt circulaire economie, waardoor niet alleen de schadelijke gevolgen voor het milieu worden beperkt en wordt bijgedragen tot de bescherming van natuurlijke hulpbronnen en een beter beheer van grondstoffen, maar tegelijkertijd ook de economie minder afhankelijk wordt van import, de energie-efficiëntie wordt verhoogd, de Unie minder energieafhankelijk wordt, nieuwe economische kansen en nieuwe markten worden gecreëerd en de schepping van kwalitatief hoogwaardige banen wordt bevorderd. Om daadwerkelijk een circulaire economie tot stand te brengen moeten er aanvullende maatregelen worden genomen die gericht zijn op de totale levenscyclus van producten, waaronder de duurzame winning van grondstoffen, ecologisch productontwerp, ecologisch efficiënte productie en duurzame consumptie, en wel op een manier die gericht is op het behoud van hulpbronnen en uitgaat van een gesloten kringloop. Verbetering van het gebruik van hulpbronnen zou ook aanzienlijke nettobesparingen met zich meebrengen voor ondernemingen, overheden en consumenten in de Unie, evenals een vermindering van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen.

  Amendement    2

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 2

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (2)  De streefdoelen voor de voorbereiding op hergebruik en recycling van afvalstoffen die zijn vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad14 moeten worden gewijzigd, zodat zij beter beantwoorden aan de ambities van de Unie om zich te ontwikkelen tot een circulaire economie.

  (2)  De streefdoelen voor de voorbereiding op hergebruik en recycling van afvalstoffen die zijn vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad14 moeten worden gewijzigd, zodat zij beter beantwoorden aan de ambities van de Unie om zich te ontwikkelen tot een doeltreffende circulaire economie, door de nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat afval als een nuttig middel voor deze overgang kan worden gezien.

  __________________

  __________________

  14 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

  14 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

  Amendement    3

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 2 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (2 bis)  Op 9 juli 2015 heeft het Parlement een resolutie aangenomen over hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie1bis waarin met name wordt benadrukt dat er bindende streefcijfers voor afvalvermindering moeten worden vastgesteld, maatregelen moeten worden ontwikkeld ter voorkoming van afval, en eenduidige en duidelijke definities moeten worden opgesteld;

   

  _______________

   

  1 bis Aangenomen teksten, P8_TA(2015)0266.

  Amendement    4

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 3

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (3)  Veel lidstaten moeten nog de nodige infrastructuur voor afvalverwerking ontwikkelen. Het is daarom van groot belang beleidsdoelstellingen op de lange termijn te bepalen om maatregelen en investeringen te sturen, met name door te voorkomen dat structurele overcapaciteit ontstaat voor de verwerking van restafval en dat recycleerbare materialen onderaan de afvalhiërarchie vast blijven zitten.

  (3)  Veel lidstaten moeten nog de nodige infrastructuur voor afvalverwerking ontwikkelen. Het is daarom van groot belang beleidsdoelstellingen op de lange termijn te bepalen en financiële, fiscale en politieke steun te verkrijgen om maatregelen en investeringen te sturen, met name door te voorkomen dat structurele overcapaciteit ontstaat voor de verwerking van restafval, bijvoorbeeld voor het storten en verbranden van afval, en door te voorkomen dat recycleerbare materialen op het laagste niveau van de afvalhiërarchie vast blijven zitten. Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken is het in dit verband ook van wezenlijk belang om de Europese structuur- en investeringsfondsen in te zetten voor het financieren van de ontwikkeling van de infrastructuur voor afvalverwerking die nodig is voor preventie, hergebruik en recycling. Het is verder van essentieel belang dat de lidstaten hun bestaande programma's voor afvalpreventie in overeenstemming brengen met de nieuwe bepalingen van deze richtlijn en hun investeringen dienovereenkomstig aanpassen.

  Amendement    5

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 5

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (5)  Definities van stedelijk afval, bouw- en sloopafval, het eindproces van recycling, en opvulling moeten worden opgenomen in Richtlijn 2008/98/EG om de reikwijdte van deze begrippen te verduidelijken.

  (5)  Definities van stedelijk afval, bouw- en sloopafval, commercieel en industrieel afval, het eindproces van recycling, zwerfafval, zwerfvuil op zee en opvulling moeten worden opgenomen in Richtlijn 2008/98/EG om de reikwijdte van deze begrippen te verduidelijken.

  Amendement    6

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 5 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (5 bis)  De samenhang tussen Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen en gerelateerde wetgevingshandelingen van de Unie zoals Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis en Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad1 ter moet worden gewaarborgd en er moet met name worden gezorgd voor een coherente interpretatie en toepassing van de definities van "afval", "afvalhiërarchie" en "bijproduct" overeenkomstig deze wetgevingshandelingen.

   

  __________________

   

  1 bis Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16).

   

  1 ter Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) en tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

  Amendement    7

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 6

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (6)  Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor recycling zijn gebaseerd op betrouwbare en vergelijkbare gegevens en om een doeltreffender toezicht op de voortgang met de verwezenlijking van deze doelstellingen mogelijk te maken, moet de definitie van stedelijk afval in Richtlijn 2008/98/EG in overeenstemming zijn met de definitie die voor statistische doeleinden wordt gebruikt door het Europees Bureau voor de statistiek en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, op basis waarvan de lidstaten sinds enkele jaren gegevens rapporteren. De definitie van stedelijk afval in deze richtlijn is neutraal wat betreft de publieke of private status van de exploitant die het afval beheert.

  (6)  Om ervoor te zorgen dat de doelstellingen voor recycling zijn gebaseerd op betrouwbare en vergelijkbare gegevens en om een doeltreffender toezicht op de voortgang met de verwezenlijking van deze doelstellingen mogelijk te maken, moet de definitie van stedelijk afval in Richtlijn 2008/98/EG in overeenstemming worden gebracht met de definitie die voor statistische doeleinden wordt gebruikt door het Europees Bureau voor de statistiek en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, op basis waarvan de lidstaten sinds enkele jaren gegevens rapporteren. De definitie van stedelijk afval in deze richtlijn is neutraal wat betreft de publieke of private status van de exploitant die het afval beheert.

  Amendement    8

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 7

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (7)  De lidstaten moeten zorgen voor passende prikkels voor de toepassing van de afvalhiërarchie, met name financiële prikkels gericht op de doelstellingen inzake de preventie en recycling van afval van deze richtlijn, zoals stort- en verbrandingsheffingen, gedifferentieerde tarieven voor afval, regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, en prikkels voor lokale overheden.

  (7)  De lidstaten moeten zorgen voor passende prikkels voor de toepassing van de afvalhiërarchie, met name financiële, fiscale en regelgevingsprikkels gericht op de doelstellingen inzake de preventie en recycling van afval van deze richtlijn, zoals stort- en verbrandingsheffingen, gedifferentieerde tarieven voor afval, regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, en prikkels voor lokale overheden. Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn moeten de lidstaten gebruik kunnen maken van economische instrumenten of andere maatregelen als vermeld in bijlage VI bis. De lidstaten moeten maatregelen nemen die hen helpen een hoge kwaliteit van gesorteerd materiaal te bereiken.

  Amendement    9

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 8 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (8 bis)  Bij de overgang naar een circulaire economie moeten de mogelijkheden van digitale innovatie optimaal worden benut. Daartoe moeten er elektronische instrumenten worden ontwikkeld, zoals een onlineplatform voor de handel in afvalstoffen als nieuwe grondstoffen, teneinde de handel te vergemakkelijken, de administratieve lasten voor exploitanten te verlagen en zodoende de industriële symbiose te bevorderen.

  Amendement    10

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 9

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (9)  Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn een essentieel onderdeel van efficiënt afvalbeheer, maar de doeltreffendheid en prestaties daarvan verschillen aanzienlijk tussen de lidstaten. Daarom moeten minimale operationele vereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid worden vastgesteld. Deze vereisten moeten leiden tot lagere kosten en betere prestaties en zorgen voor gelijke mededingingsvoorwaarden, ook voor kleine en middelgrote ondernemingen, en belemmeringen voor de goede werking van de interne markt voorkomen. Zij moeten er ook toe bijdragen dat kosten aan het einde van de levensduur van producten worden meegenomen in de prijs ervan en producenten stimuleren om beter rekening te houden met recycleerbaarheid en hergebruik bij het ontwerp van hun producten. De vereisten moeten van toepassing zijn op zowel nieuwe als bestaande regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Een overgangsperiode is echter noodzakelijk om de structuren en procedures van de bestaande regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aan te passen aan de nieuwe vereisten.

  (9)  Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn een essentieel onderdeel van efficiënt afvalbeheer, maar de doeltreffendheid en prestaties daarvan verschillen aanzienlijk tussen de lidstaten. Daarom moeten minimale operationele vereisten voor regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid worden vastgesteld. Deze vereisten moeten leiden tot lagere kosten, betere prestaties, gemakkelijke repareerbaarheid, betere uitvoering en handhaving van afvalsortering en gescheiden afvalinzameling, het waarborgen van recycling van hoge kwaliteit, van kostenefficiënte toegang tot secundaire grondstoffen en van gelijke mededingingsvoorwaarden, ook voor kleine en middelgrote ondernemingen, en het voorkomen van belemmeringen voor de goede werking van de interne markt. Zij moeten er ook toe bijdragen dat kosten aan het einde van de levensduur van producten worden meegenomen in de prijs ervan en producenten stimuleren om beter rekening te houden met repareerbaarheid, recycleerbaarheid, hergebruik en de geleidelijke afschaffing van gevaarlijke stoffen bij het ontwerp van hun producten. De vereisten moeten van toepassing zijn op zowel nieuwe als bestaande regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Een overgangsperiode is echter noodzakelijk om de structuren en procedures van de bestaande regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en van lidstaten zonder uitgebreide producentenverantwoordelijkheid aan te passen aan de nieuwe vereisten. Gedurende de overgangsperiode moeten lidstaten zonder uitgebreide producentenverantwoordelijkheid ervoor zorgen dat hun afvalbeheersystemen resultaat laten zien op een afdwingbare, transparante en verantwoorde wijze die volledig in overeenstemming is met de minimumvereisten voor regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

  Amendement    11

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 10

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (10)  Afvalpreventie is de efficiëntste manier om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren en het milieueffect van afval te verminderen. Daarom is het belangrijk dat de lidstaten passende maatregelen nemen om afvalproductie te voorkomen en de voortgang met de uitvoering van deze maatregelen te volgen en te beoordelen. Teneinde ervoor te zorgen dat de algehele voortgang in de uitvoering van de maatregelen voor afvalpreventie uniform worden gemeten, moeten gemeenschappelijke indicatoren worden vastgesteld.

  (10)  Afvalpreventie is de efficiëntste manier om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, het milieueffect van afval te verminderen, duurzame, recycleerbare en herbruikbare materialen van hoge kwaliteit te bevorderen en de afhankelijkheid van de invoer van steeds zeldzamer wordende grondstoffen te verkleinen. Daarom is het belangrijk dat de lidstaten passende maatregelen nemen om afvalproductie te voorkomen, met inbegrip van maatregelen om de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen te verminderen, recycling van kwalitatief hoogwaardige materialen te bevorderen, geplande veroudering te bestrijden, empowerment van consumenten te bevorderen door middel van betere productinformatie, te stimuleren tot doorlopende voorlichtingscampagnes en regelmatige onderwijscampagnes over afvalpreventie, en de bereikte voortgang bij de uitvoering van deze maatregelen en de verwezenlijking van doelstellingen voor afvalvermindering te volgen en te beoordelen, met als doel het los te koppelen van economische groei. Teneinde ervoor te zorgen dat de algehele voortgang in de uitvoering van de maatregelen voor afvalpreventie uniform wordt gemeten, moeten gemeenschappelijke indicatoren en berekeningsmethoden worden vastgesteld.

  Amendement    12

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 12

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (12)  De lidstaten moeten maatregelen nemen om de preventie van levensmiddelenafval te bevorderen zoals is bepaald in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 oktober 2015 heeft goedgekeurd, en met name de doelstelling om tegen 2030 de hoeveelheid levensmiddelenafval te halveren. Deze maatregelen moeten gericht zijn op de preventie van levensmiddelenafval in de primaire productie, de verwerkende industrie, de detailhandel en de overige distributie van levensmiddelen, in restaurants, in de catering en in huishoudens. Gezien de voordelen van de preventie van levensmiddelenafval voor het milieu en de economie moeten de lidstaten specifieke preventieve maatregelen nemen om levensmiddelenafval tegen te gaan en de voortgang met de reductie van levensmiddelenafval meten. Om de uitwisseling van goede praktijken in de EU te vergemakkelijken, zowel tussen lidstaten als tussen exploitanten van levensmiddelenbedrijven, moeten uniforme methoden voor die metingen worden vastgesteld. Er moet elke twee jaar verslag worden uitgebracht over de niveaus van levensmiddelenafval.

  (12)  De lidstaten moeten maatregelen nemen om de preventie van levensmiddelenafval te bevorderen zoals is bepaald in de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 september 2015 heeft goedgekeurd, en met name de doelstelling om tegen 2030 de hoeveelheid levensmiddelenafval met ten minste 50 % te verminderen. Deze maatregelen moeten gericht zijn op de preventie van levensmiddelenafval op het niveau van de detailhandel en de consument, en op het terugdringen van voedselverliezen op enig punt in de productie- en toeleveringsketen, met inbegrip van opzettelijk niet-geoogste landbouwproducten en verliezen na de oogst, en bij de overige distributie van levensmiddelen, in openbare en particuliere gelegenheden waar maaltijden worden verkocht of verstrekt, in restaurants, in de catering en in huishoudens. Gezien de voordelen van de preventie van levensmiddelenafval voor het milieu en de economie, moeten de lidstaten in het kader van hun nationale afvalpreventieprogramma's specifieke preventieve maatregelen nemen om levensmiddelenafval tegen te gaan, teneinde het streefdoel om een vermindering van levensmiddelenafval van ten minste 30 % tegen 2025 en 50 % tegen 2030 te bereiken, en de voortgang met de reductie van levensmiddelenafval meten. Om de uitwisseling van goede praktijken in de Unie te vergemakkelijken, zowel tussen lidstaten als tussen exploitanten van levensmiddelenbedrijven, moeten uniforme methoden voor die metingen worden vastgesteld. Er moet elke twee jaar verslag worden uitgebracht over de niveaus van levensmiddelenafval. Teneinde voedselverspilling te voorkomen moeten de lidstaten een kader opzetten om de levensmiddelensector in staat te stellen onverkochte producten te doneren en te verdelen, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor de volksgezondheid of de voedselveiligheid.

  Amendement    13

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 13 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (13 bis)  De Commissie moet nagaan of er doelstellingen voor de recycling van ongevaarlijk commercieel en industrieel afval kunnen worden vastgesteld, in combinatie met recyclingverplichtingen die vergelijkbaar zijn met de verplichtingen die gelden voor stedelijk afval. Om de uitgangssituatie voor het vaststellen van deze doelstellingen nauwkeurig in kaart te brengen dient de Commissie, op basis van algemene rapportages van de lidstaten, gegevens over dergelijk afval te verzamelen. Binnen twee jaar na de verzameling van deze gegevens moet de Commissie aan de hand van een effectbeoordeling bepalen of er tegen 2025, in ieder geval wat papier, glas, metaal, plastic en bioafval betreft, afzonderlijke doelstellingen kunnen worden vastgesteld voor de recycling van ongevaarlijk commercieel en industrieel afval.

  Amendement    14

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 13 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (13 ter)  Op het niveau van de Unie is Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad1 bis het bindende rechtsinstrument voor het beoordelen, monitoren en vaststellen van milieudoelstellingen die gericht zijn op de totstandbrenging van een goede milieutoestand met betrekking tot zwerfvuil op zee. De belangrijkste bronnen van zwerfvuil op zee zijn echter activiteiten op het land, omdat het beheer van vast afval tekortschiet, er sprake is van een tekort aan infrastructuur en de bevolking zich niet bewust is van het probleem. Om die reden moeten de lidstaten, overeenkomstig de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling die de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 25 september 2015 heeft goedgekeurd, maatregelen vaststellen ter vermindering van de hoeveelheid zwerfvuil dat van het vasteland in het mariene milieu terecht kan komen, en zich met name inzetten voor de doelstelling om tegen 2030 de hoeveelheid zwerfvuil op zee met 50 % te verminderen. Gezien de voordelen die de preventie van zwerfvuil op zee met zich meebrengt voor het milieu en de economie, moeten de lidstaten in hun afvalpreventieprogramma's specifieke maatregelen nemen om zwerfvuil op zee tegen te gaan, teneinde dit zwerfvuil tegen 2030 met ten minste 50 % te verminderen, en moeten ze meten in hoeverre er vooruitgang wordt geboekt. Om in de gehele Unie de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten te vergemakkelijken, moeten er uniforme methoden voor die metingen worden vastgesteld. Er moet elke twee jaar verslag worden uitgebracht over de niveaus van zwerfvuil op zee.

   

  __________________

   

  1 bis Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie) (PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19).

  Amendement    15

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 13 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (13 quater)  Om bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de circulaire economie moet de Commissie de coördinatie en uitwisseling van informatie en beste praktijken actief bevorderen, zowel tussen de lidstaten, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, lokale en regionale autoriteiten en sociale partners als tussen de verschillende sectoren van de economie, met inbegrip van de afvalindustrie en de financiële sector. Deze coördinatie en uitwisseling kunnen tot stand worden gebracht door communicatieplatforms op te richten die gericht zijn op de circulaire economie en zouden bijdragen tot de vergroting van het bewustzijn ten aanzien van nieuwe industriële oplossingen, een beter overzicht van de beschikbare capaciteiten, een verbinding tussen de afvalindustrie en de financiële sector en de bevordering van de industriële symbiose. De Commissie moet het deelplatform actief promoten als een zakelijk model van de circulaire economie.

  Amendement    16

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 15 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (15 bis)  Aan de gescheiden inzameling en recycling van afgewerkte olie zouden aanzienlijke economische en milieuvoordelen verbonden zijn, aangezien het de grondstoffenvoorziening zou helpen waarborgen, de circulaire economie dichterbij zou brengen en de afhankelijkheid van de toevoer van olie zou helpen verminderen. In sommige lidstaten wordt een groot gedeelte van de afgewerkte olie reeds ingezameld en gerecycled. Desondanks werd in 2015 slechts ongeveer 13% van alle basisolie vervaardigd uit geregenereerde afgewerkte olie. Bijgevolg moet de Commissie uiterlijk [datum twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn] een effectbeoordeling presenteren over de vaststelling van een EU-brede doelstelling voor de inzameling en recycling van afgewerkte olie.

  Amendement    17

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 15 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (15 ter)  Lidstaten moeten waar mogelijk het gebruik stimuleren van materiaal dat een meerwaarde heeft voor de circulaire economie, zoals duurzaam materiaal, aangezien dergelijk materiaal kan worden geclassificeerd als materiaal dat kan worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies, ongeacht hoe vaak het wordt gerecycled.

  Amendement    18

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 16

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (16)  Er bestaan grote verschillen tussen de prestaties van de lidstaten op het gebied van afvalbeheer, met name wat betreft de recycling van stedelijk afval. Om rekening te houden met deze verschillen moeten die lidstaten die volgens de gegevens van Eurostat in 2013 minder dan 20 % van hun stedelijk afval hebben gerecycleerd, meer tijd krijgen om de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling voor 2025 en 2030 te behalen. Gezien de gemiddelde jaarlijkse toename die de afgelopen vijftien jaar in de lidstaten is waargenomen, zouden die lidstaten hun recyclingcapaciteit veel sterker moeten opvoeren dan zij in het verleden hebben gedaan willen zij die streefcijfers behalen. Om een gestage voortgang in de richting van de doelstellingen te waarborgen en te zorgen dat hiaten in de uitvoering tijdig worden aangepakt, zouden de lidstaten die extra tijd krijgen aan tussentijdse doelstellingen moeten voldoen en een uitvoeringsplan moeten vaststellen.

  (16)  Er bestaan grote verschillen tussen de prestaties van de lidstaten op het gebied van afvalbeheer, met name wat betreft de recycling van stedelijk afval. Om rekening te houden met deze verschillen moeten die lidstaten die volgens de gegevens van Eurostat in 2013 minder dan 20 % van hun stedelijk afval hebben gerecycleerd, meer tijd krijgen om de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling voor 2025 en 2030 te behalen. Gezien de gemiddelde jaarlijkse toename die de afgelopen vijftien jaar in de lidstaten is waargenomen, zouden die lidstaten hun recyclingcapaciteit veel sterker moeten opvoeren dan zij in het verleden hebben gedaan willen zij die streefcijfers behalen. Om een gestage voortgang in de richting van de doelstellingen te waarborgen en te zorgen dat hiaten in de uitvoering tijdig worden aangepakt, zouden de lidstaten die extra tijd krijgen aan tussentijdse doelstellingen moeten voldoen en een uitvoeringsplan moeten vaststellen, met de steun van de Commissie.

  Amendement    19

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 18

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (18)  Bij het berekenen of de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling worden bereikt, moeten de lidstaten rekening kunnen houden met producten en componenten die worden voorbereid voor hergebruik door erkende exploitanten van installaties voor hergebruik en door statiegeldregelingen en de recycling van metalen die plaatsvindt in samenhang met verbranding. Om te zorgen voor een uniforme berekening van deze gegevens zal de Commissie gedetailleerde voorschriften vaststellen voor de bepaling van erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik en statiegeldregelingen, voor de kwaliteitscriteria voor gerecycleerde metalen, alsmede voor het verzamelen, verifiëren en rapporteren van gegevens.

  (18)  Bij het berekenen of de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling worden bereikt, moeten de lidstaten rekening kunnen houden met producten en componenten, of, indien van toepassing, met verpakkingen die worden voorbereid voor hergebruik door erkende exploitanten van installaties voor hergebruik en door statiegeldregelingen en de recycling van metalen die plaatsvindt in samenhang met energieherwinning en verbranding. Om te zorgen voor een uniforme berekening van deze gegevens zal de Commissie gedetailleerde voorschriften vaststellen voor de bepaling van erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik en statiegeldregelingen, voor de kwaliteitscriteria voor gerecycleerde metalen, alsmede voor het verzamelen, verifiëren en rapporteren van gegevens.

  Amendement    20

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 19

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (19)  Om te zorgen voor een betere, snellere en meer uniforme uitvoering van deze richtlijn en te anticiperen op zwakke punten in de uitvoering, zou een systeem voor vroegtijdige waarschuwing moeten worden ingevoerd, zodat tekortkomingen aan het licht komen en vóór de termijnen voor het bereiken van de doelen maatregelen kunnen worden genomen.

  (19)  Om te zorgen voor een betere, snellere en meer uniforme uitvoering van deze richtlijn en te anticiperen op zwakke punten in de uitvoering, zou een systeem voor vroegtijdige waarschuwing moeten worden ingevoerd, met de steun van de Commissie, zodat tekortkomingen aan het licht komen en vóór de termijnen voor het bereiken van de doelen maatregelen kunnen worden genomen.

  Amendement    21

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 20

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (20)  Naleving van de verplichting tot het opzetten van systemen voor de gescheiden inzameling van papier, metaal, plastic en glas is essentieel om de mate van voorbereiding voor hergebruik en recycling in de lidstaten te verhogen. Daarnaast moet bioafval gescheiden worden ingezameld om bij te dragen tot hogere percentages van voorbereiding voor hergebruik en van recycling en de preventie van verontreiniging van droog recycleerbaar materiaal.

  (20)  Naleving van de verplichting tot het opzetten van systemen voor de gescheiden inzameling van papier, metaal, plastic, glas, hout en textiel is essentieel om de mate van voorbereiding voor hergebruik en recycling in de lidstaten te verhogen. Daarnaast moet bioafval gescheiden worden ingezameld om bij te dragen tot hogere percentages van voorbereiding voor hergebruik en van recycling, de preventie van verontreiniging van droog recycleerbaar materiaal en de preventie van het verbranden en storten ervan. Voorts kan een doeltreffender gebruik van afval een krachtige impuls geven aan de toeleveringsketen van de bio-economie. Gescheiden inzameling van bioafval dat afkomstig is van stedelijk afval en landbouwafval, moet daarom verplicht worden gesteld. De bio-economie speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de beschikbaarheid van grondstoffen in de Unie. De Commissie dient zich te beraden over de vaststelling van een doelstelling inzake de recycling van bioafval teneinde investeringen in de infrastructuur van recyclinginstallaties voor bioafval aan te trekken en de compostmarkt te stimuleren.

  Amendement    22

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 21

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (21)  Een behoorlijk beheer van gevaarlijke afvalstoffen is nog steeds een probleem in de Unie en er ontbreken gegevens over de verwerking. Daarom moeten registratie- en traceerbaarheidsmechanismen worden versterkt door in de lidstaten elektronische registers voor gevaarlijke afvalstoffen op te zetten. Elektronische gegevensverzameling moet waar nodig worden uitgebreid tot andere afvalstromen om de registratie voor bedrijven en overheden te vereenvoudigen en het toezicht op de afvalstromen in de Unie te verbeteren.

  (21)  Een behoorlijk beheer van gevaarlijke afvalstoffen is nog steeds een probleem in de Unie en er ontbreken gegevens over de verwerking. Daarom moeten registratie- en traceerbaarheidsmechanismen worden versterkt door in de lidstaten elektronische registers voor gevaarlijke afvalstoffen op te zetten. Elektronische gegevensverzameling moet worden uitgebreid tot zoveel mogelijk andere afvalstromen om de registratie voor bedrijven en overheden te vereenvoudigen en het toezicht op de afvalstromen in de Unie te verbeteren. Deze gegevens moeten worden verzameld in overeenstemming met normen en specificaties die doelstellingen inzake open gegevens bevorderen, en moeten in de vorm van open gegevens beschikbaar worden gesteld.

  Amendement    23

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 21 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (21 bis)  Ter voorkoming van besmetting van stedelijk afval met gevaarlijke stoffen die de recyclingkwaliteit kunnen aantasten en daarmee het gebruik van secundaire grondstoffen kunnen belemmeren, moeten de lidstaten systemen voor de gescheiden inzameling van gevaarlijk huishoudelijk afval opzetten. De financiële middelen van de Unie die worden toegekend met het oog op de ondersteuning van de overgang naar een circulaire economie, kunnen worden gebruikt voor onderzoeksprogramma's met betrekking tot de vervanging van gevaarlijk materiaal en de verwerking van gevaarlijk afval.

  Amendement    24

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 22

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (22)  Deze richtlijn stelt langetermijndoelstellingen voor het afvalbeheer van de Unie vast en geeft de economische actoren en de lidstaten een duidelijke richting voor de investeringen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor afvalbeheer en het plannen van investeringen in de infrastructuur voor afvalbeheer moeten de lidstaten terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen door de voorbereiding voor hergebruik en de recycling te bevorderen in overeenstemming met de afvalhiërarchie.

  (22)  Deze richtlijn stelt langetermijndoelstellingen voor het afvalbeheer van de Unie vast en geeft de economische actoren en de lidstaten een duidelijke richting voor de investeringen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor afvalbeheer en het plannen van investeringen in de infrastructuur voor afvalbeheer moeten de lidstaten terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen door in de eerste plaats preventie en hergebruik te bevorderen, gevolgd door recycling, in overeenstemming met de afvalhiërarchie. De fondsen mogen niet worden gebruikt ter ondersteuning van het storten en verbranden van afval.

  Amendement    25

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 23

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (23)  Bepaalde grondstoffen zijn van groot belang voor de economie van de Unie en de aanvoer ervan gaat gepaard met een hoog risico. Om te zorgen voor continuïteit in het aanbod van die grondstoffen en in overeenstemming met het grondstoffeninitiatief en de doelstellingen en streefdoelen van het Europese Innovatiepartnerschap inzake grondstoffen, moeten de lidstaten maatregelen nemen om te komen tot een optimaal afvalbeheer dat aanzienlijke hoeveelheden van die grondstoffen bevat, waarbij rekening wordt gehouden met de economische en technologische haalbaarheid en milieuvoordelen. De Commissie heeft een lijst van kritieke grondstoffen voor de EU opgesteld. Deze lijst wordt regelmatig door de Commissie geëvalueerd.

  (23)  Bepaalde grondstoffen zijn van groot belang voor de economie van de Unie en de aanvoer ervan gaat gepaard met een hoog risico. Om te zorgen voor continuïteit in het aanbod van die grondstoffen en in overeenstemming met het grondstoffeninitiatief en de doelstellingen en streefdoelen van het Europese Innovatiepartnerschap inzake grondstoffen, moeten de lidstaten maatregelen nemen om te komen tot een optimaal afvalbeheer dat aanzienlijke hoeveelheden van die grondstoffen bevat, door te voorkomen dat onbehandeld afval wordt gestort of verbrand, rekening houdend met de economische en technologische haalbaarheid en de milieu- en gezondheidsvoordelen. De Commissie heeft een lijst van kritieke grondstoffen voor de EU opgesteld. Deze lijst wordt regelmatig door de Commissie geëvalueerd.

  __________________

  __________________

  18 COM(2014) 297.

  18 COM(2014)0297.

  Amendement    26

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 25

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (25)  Zwerfafval heeft rechtstreekse negatieve gevolgen voor het milieu en het welzijn van de burgers en de hoge saneringskosten leveren een onnodige economische lastenverzwaring voor de maatschappij op. Het opnemen van specifieke maatregelen in afvalbeheerplannen en krachtige handhaving door de bevoegde instanties moeten helpen dit probleem op te lossen.

  (25)  Zwerfafval heeft rechtstreekse negatieve gevolgen voor het milieu en het welzijn van de burgers en de hoge saneringskosten leveren een onnodige economische lastenverzwaring voor de maatschappij op. Zwerfafval moet worden gezien als een maatschappelijk probleem waarbij personen op verkeerde of onwettige wijze met afval omgaan. Het opnemen van specifieke maatregelen in afvalbeheerplannen en krachtige handhaving door de bevoegde instanties moeten helpen dit probleem op te lossen.

  Amendement    27

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 28

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  (28)  Door de lidstaten gerapporteerde statistische gegevens zijn noodzakelijk voor de Commissie om de naleving van de wetgeving inzake afval te kunnen beoordelen. De kwaliteit, de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de statistieken moeten worden verbeterd door de invoering van één toegangspunt voor alle gegevens over afval, het schrappen van achterhaalde verslagleggingsvereisten, de benchmarking van nationale verslagleggingsmethoden en de invoering van een verslag over de gegevenskwaliteitscontrole. Bij de verslaglegging over de verwezenlijking van de doelstellingen van de wetgeving inzake afval moeten de lidstaten gebruikmaken van de recentste methodologie die is ontwikkeld door de Commissie en de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten.

  (28)  Door de lidstaten gerapporteerde statistische gegevens zijn noodzakelijk voor de Commissie om de naleving van de wetgeving inzake afval te kunnen beoordelen. De kwaliteit, de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de statistieken moeten worden verbeterd door een geharmoniseerde methode voor de verzameling en verwerking van gegevens in te voeren en door één toegangspunt voor alle gegevens over afvalstoffen in te stellen, te weten Eurostat, en door achterhaalde verslagleggingsvereisten te schrappen, nationale verslagleggingsmethoden af te wegen en een kwaliteitscontroleverslag over de gegevens in te voeren, gebaseerd op een geharmoniseerd model. Betrouwbare verslaglegging over vergelijkbare statistische gegevens betreffende afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang voor een doeltreffende uitvoering en voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid van gegevens tussen de lidstaten. Daarom moeten de lidstaten bij de voorbereiding van de uitvoeringsverslagen uit hoofde van deze richtlijn gebruikmaken van de recentste methodologie die is ontwikkeld door de Commissie en de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten.

  Amendement    28

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 28 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (28 bis)  Onderzoek en innovatie zijn van wezenlijk belang voor het bevorderen van de overgang naar een circulaire economie van de Unie, waarbij afval wordt beschouwd als hulpbron. Om dat doel te bereiken is het belangrijk om in het kader van Horizon 2020 bij te dragen aan projecten op het gebied van onderzoek en innovatie waarmee de economische en ecologische duurzaamheid van een circulaire economie in de praktijk kan worden gedemonstreerd en getest. Deze projecten kunnen, met een systemische aanpak, bijdragen aan de ontwikkeling van wetgeving die innovatiebevorderend is en die gemakkelijk ten uitvoer kan worden gelegd, voornamelijk door het opsporen van mogelijke gevallen van regelgevende onzekerheden, obstakels en lacunes die de ontwikkeling van op hulpbronnenefficiëntie gebaseerde zakelijke modellen kunnen hinderen.

  Amendement    29

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 28 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (28 ter)  Elke drie jaar moet de Commissie op basis van de door de lidstaten gerapporteerde gegevens en informatie een verslag publiceren, teneinde bij het Europees Parlement en de Raad verslag uit te brengen over de geboekte vooruitgang bij de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen en bij de nakoming van nieuwe, in deze richtlijn vastgelegde verplichtingen.

  Amendement    30

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 33 bis (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (33 bis)  De lidstaten moeten enerzijds ervoor zorgen dat in de sectoren productie, recycling, reparatie, voorbereiding voor hergebruik en afvalverwerking strikte normen voor gezondheid en veiligheid op het werk gelden, die rekening houden met de specifieke risico's waarmee werknemers in deze sector te maken hebben, en anderzijds waarborgen dat de bestaande Uniewetgeving op dit gebied naar behoren wordt uitgevoerd en gehandhaafd,

  Amendement    31

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 33 ter (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (33 ter)  Het is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat de huidige afvalwetgeving correct ten uitvoer wordt gelegd en wordt gehandhaafd.

  Amendement    32

  Voorstel voor een richtlijn

  Overweging 33 quater (nieuw)

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  (33 quater)  Deze richtlijn is vastgesteld met inachtneming van de verbintenissen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016 en moet worden uitgevoerd en toegepast overeenkomstig de richtsnoeren die in dat akkoord zijn vervat.

  Amendement    33

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt -1 (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 2 – lid 2 – letter b

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  (-1)  in artikel 2, lid 2, wordt letter b) vervangen door:

  "b)   dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort of voor gebruik in een biogas- of composteerinstallatie;

  "b)   dierlijke bijproducten inclusief verwerkte producten die onder Verordening (EG) nr. 1774/2002 vallen, behalve die welke bestemd zijn om te worden verbrand of gestort;

  Amendement    34

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter a

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 1 bis – alinea 2 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  Stedelijk afval zoals gedefinieerd in deze richtlijn moet als neutraal worden beschouwd wat betreft de publieke of private status van de exploitant die het afval beheert.

  Amendement    35

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 1 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  a bis) het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  "1 ter.  "commercieel en industrieel afval": ongevaarlijk gemengd afval en gescheiden ingezameld afval, met inbegrip van papier en karton, glas, metaal, plastic, bioafval, hout en grofvuil, dat in grotere hoeveelheden voorkomt dan stedelijk afval en bij commerciële en industriële activiteiten en/of op commerciële en industriële terreinen wordt gegenereerd.

   

  Stedelijk afval, bouw- en sloopafval en afval van het riolerings- en zuiveringsstelsel, met inbegrip van zuiveringsslib, vallen niet onder commercieel en industrieel afval;"

  Amendement    36

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter a ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 1 quater (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  a ter) het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  "1 quater.  "zwerfafvalproductie": alle opzettelijke of onopzettelijke handelingen of nalatigheden van personen die tot het achterlaten van zwerfafval leiden;”

  Amendement    37

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter a quater (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 1 quinquies (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  a quater) het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  "1 quinquies. "levensmiddelenafval": levensmiddelen die worden verwijderd en weggegooid tijdens de vervaardiging, de verwerking, de verkoop en het verbruik, evenals voedselverliezen op enig punt in de voedselproductie- en toeleveringsketen, met inbegrip van opzettelijk niet-geoogste landbouwproducten en verliezen na de oogst;"

  Amendement    38

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter c

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4.  "bioafval": biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, levensmiddelen- en keukenafval van huishoudens, restaurants, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de levensmiddelenindustrie en ander afval met vergelijkbare biologische afbreekbaarheid dat in aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is;

  4.  "bioafval": biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, landbouwafval van niet-dierlijke oorsprong (met inbegrip van verliezen na de oogst), levensmiddelen- en keukenafval van huishoudens, restaurants, cateringfaciliteiten en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de voedings- en levensmiddelenindustrie en ander afval met vergelijkbare biologische afbreekbaarheid en composteerbaarheid dat in aard en samenstelling vergelijkbaar is;

  Amendement    39

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter d

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 4 bis

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  4 bis.  "bouw- en sloopafval": afvalstoffen die vallen onder de afvalcategorieën bouw- en sloopafval als bedoeld in de krachtens artikel 7 vastgestelde lijst van afvalstoffen;

  4 bis.  "bouw- en sloopafval": afvalstoffen die vallen onder de afvalcategorieën bouw- en sloopafval, met inbegrip van lichte materialen, als bedoeld in de krachtens artikel 7 vastgestelde lijst van afvalstoffen;

  Amendement    40

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter d bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 4 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  d bis)   het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  "4 ter.  "duurzaam materiaal": materiaal dat kan worden geclassificeerd als materiaal dat na de productie zonder kwaliteitsverlies kan worden gerecycled, ongeacht hoe vaak het wordt gerecycled."

  Amendement    41

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter d ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 9 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  d ter)  het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  "9 bis.  "uitgebreide producentenverantwoordelijkheid": de volledige of gedeeltelijke operationele en/of financiële verantwoordelijkheid die een producent voor een product draagt en die, als een middel voor de lidstaten om de afvalbeheersingsdoelstellingen van de Unie te verwezenlijken en de hergebruik- en recyclingpercentages te verhogen, tot de levenscyclusfase na gebruik of consumptie van een product is uitgebreid;"

  Amendement    42

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter e

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 16

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  16.  "voorbereiding voor hergebruik": elke terugwinningshandeling bestaande uit controleren, schoonmaken of repareren, waarbij producten of componenten van producten die zijn ingezameld door een erkende exploitant van installaties voor voorbereiding voor hergebruik of statiegeldregeling worden voorbereid zodat zij kunnen worden hergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling nodig is;";

  16.  "voorbereiding voor hergebruik": elke terugwinningshandeling bestaande uit controleren, schoonmaken of repareren, waarbij producten of componenten van producten die afvalstoffen zijn geworden, worden voorbereid zodat zij kunnen worden hergebruikt zonder dat verdere voorbehandeling nodig is;

  Amendement    43

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter e bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 16 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  e bis)   het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  "16 bis.  "verdunning": het mengen van afvalstoffen met een of meerdere andere materialen of afvalstoffen teneinde de concentratie van de in de afvalstoffen aanwezige componenten te verlagen, zonder verandering van de chemische samenstelling, zodat de verdunde afvalstoffen kunnen worden verwerkt of gerecycled op een wijze die voor de onverdunde afvalstoffen niet toegelaten is." 

  Amendement    44

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter f

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 17 bis

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  17 bis.  "eindproces van recycling": het proces dat begint wanneer geen verdere mechanische sortering nodig is en afvalmaterialen in een productieproces worden ingebracht en effectief opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen;

  17 bis.  "eindproces van recycling": het proces dat begint wanneer geen verdere mechanische sortering nodig is en wanneer afval en afvalmaterialen die niet langer als afval worden geclassificeerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, in een productieproces worden ingebracht en effectief opnieuw worden bewerkt tot producten, materialen of stoffen;

  Amendement    45

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter f bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 17 ter bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f bis)   het volgende punt wordt ingevoegd:

   

  "17 ter bis.  "organische recycling": aerobe behandeling (compostering) van de biologisch afbreekbare bestanddelen van afval, met micro-organismen of wormen en zowel onder huishoudelijke als gecontroleerde omstandigheden, waarbij compost tot stand komt. Storten wordt niet als organische recycling beschouwd;" Storten wordt niet als organische recycling beschouwd;"

  Amendement    46

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter f ter (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 20 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f ter)   het volgende punt wordt toegevoegd:

   

  "20 bis.   "sanering": een bewerking waarbij ongewenste gevaarlijke componenten of verontreinigende stoffen uit de afvalstoffen worden verwijderd of worden behandeld, met als doel om ze te vernietigen."

  Amendement    47

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter f quater (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 20 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f quater)   het volgende punt wordt toegevoegd:

   

  "20 ter.  "herstel": het proces om een product terug te brengen in een bevredigende staat door belangrijke onderdelen die bijna defect zijn te vernieuwen of te repareren."

  Amendement    48

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 2 – letter f quinquies (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 3 – punt 20 quater (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  f quinquies)  het volgende punt wordt toegevoegd:

   

  "20 quater.  "in te zamelen afvalolie": de afvalolie die kan worden ingezameld, doorgaans 50 % van de smeermiddelen die jaarlijks in de lidstaten worden gebruikt."

  Amendement    49

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 3

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 4 – lid 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  3.  De lidstaten maken gebruik van passende economische instrumenten om prikkels te bieden voor de toepassing van de afvalstoffenhiërarchie.

  3.  Om de doelstellingen van deze richtlijn te helpen verwezenlijken en om prikkels te bieden voor de toepassing van de afvalstoffenhiërarchie, maken de lidstaten gebruik van passende economische instrumenten of andere maatregelen. Hiertoe maken de lidstaten gebruik van de economische instrumenten of andere maatregelen die zijn vastgelegd in bijlage VI bis.

  De lidstaten brengen uiterlijk op [datum achttien maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn invullen] de Commissie verslag uit over de specifieke instrumenten die overeenkomstig dit lid zijn opgezet.

  De lidstaten brengen uiterlijk op [datum achttien maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn invullen] aan de Commissie verslag uit over de specifieke instrumenten of andere maatregelen die overeenkomstig dit lid zijn opgezet.

  Amendement    50

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  3 bis)  Aan artikel 4 wordt het volgende lid toegevoegd:

   

  "3 bis.   "Afval wordt gesorteerd vóór energieterugwinning of definitieve verwijdering in de vorm van storten, om zo de effectieve winning van recycleerbare materialen te ondersteunen. Ook biologisch afbreekbare bestanddelen worden verwerkt".

   

  Als uitzondering op de eerste alinea mag gescheiden ingezameld bioafval worden onderworpen aan anaerobe vergisting of worden verwerkt door andere procesinstallaties die enkel biologisch afbreekbaar afval gebruiken, op voorwaarde dat de kwaliteit van het bioafval aan de vereisten van de deze installaties voldoet."

  Amendement    51

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 4 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 5 – lid 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van gedetailleerde criteria betreffende de toepassing van de in lid 1 vastgelegde voorwaarden op specifieke stoffen of voorwerpen.

  2.  De Raad en het Europees Parlement stellen, aan de hand van de gewone wetgevingsprocedure en met ondersteuning van de Commissie, gedetailleerde criteria vast betreffende de toepassing van de in lid 1 vastgelegde voorwaarden op specifieke stoffen of voorwerpen.

  Amendement    52

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 5 – letter a – punt i

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 6 – lid 1 – alinea 1 – letter -a (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -a)  het afval is voorbereid voor hergebruik;

  Amendement    53

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 5 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 6 – lid 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van gedetailleerde criteria betreffende de toepassing van de in lid 1 vastgestelde voorwaarden op bepaalde afvalstoffen. Die gedetailleerde criteria omvatten, indien nodig, grenswaarden voor verontreinigende stoffen, en houden rekening met eventuele nadelige milieugevolgen van de stof of het voorwerp.

  2.  De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen tot nadere bepaling van gedetailleerde criteria betreffende de toepassing van de in lid 1 vastgestelde voorwaarden op bepaalde afvalstoffen. Er worden specifieke criteria overwogen voor de einde-afvalfase voor bepaalde materialen zoals granulaten, papier, glas, metaal, kunststof, banden en textiel. Die gedetailleerde criteria omvatten, indien nodig, grenswaarden voor verontreinigende stoffen, en houden rekening met eventuele nadelige milieugevolgen van de stof of het voorwerp.

  Amendement    54

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 7 – letter -a (nieuw)

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 1 – alinea 1

   

  Bestaande tekst

  Amendement

   

  -a)  in lid 1 wordt de eerste alinea vervangen door:

  "1.  Ter stimulering van hergebruik en de preventie, recycling en andere nuttige toepassing van afvalstoffen

  kunnen de lidstaten wettelijke of andere maatregelen

  nemen om ervoor te zorgen dat iedere natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig

  producten ontwikkelt, vervaardigt, behandelt, verwerkt, verkoopt

  of invoert (producent van het product) een uitgebreide

  producentenverantwoordelijkheid draagt."

   

  "1.  Ter stimulering van hergebruik en de preventie, recycling en andere nuttige toepassing van afvalstoffen

  nemen de lidstaten wettelijke of andere maatregelen om ervoor te

  zorgen dat iedere natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig

  producten ontwikkelt, vervaardigt, behandelt, verwerkt, verkoopt

  of invoert (producent van het product) een uitgebreide

  producentenverantwoordelijkheid draagt."

   

  Amendement    55

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 7 – letter a

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 1 – alinea 2 bis

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Die maatregelen kunnen ook bestaan in het opzetten van regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid waarin de specifieke operationele en financiële verplichtingen voor producenten van producten zijn gedefinieerd.

  Die maatregelen bestaan tevens in het opzetten van regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid waarin de specifieke operationele, organisatorische en financiële verplichtingen voor producenten van producten zijn gedefinieerd en waarin de verantwoordelijkheid van de producent wordt uitgebreid tot de levenscyclusfase na gebruik of consumptie van een product. Het doel is producentenverantwoordelijkheid te doen gelden voor alle op de markt gebrachte producten.

  Amendement    56

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 7 – letter b

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Dergelijke maatregelen kunnen onder meer aanmoedigen tot het ontwikkelen, vervaardigen en in de handel brengen van producten die geschikt zijn voor meervoudig gebruik, technisch duurzaam zijn en, zodra afval geworden, geschikt zijn voor voorbereiding voor hergebruik en voor recycling om een juiste toepassing van de afvalhiërachie te faciliteren. Bij de maatregelen moet rekening worden gehouden met de effecten van producten gedurende hun volledige levenscyclus.

  Dergelijke maatregelen dienen onder meer ter aanmoediging van het ontwikkelen, vervaardigen en in de handel brengen van producten die geschikt zijn voor meervoudig gebruik, technisch duurzaam en eenvoudig te repareren zijn en, zodra ze afval geworden zijn en voorbereid voor hergebruik of gerecycled zijn, geschikt zijn om op de markt gebracht of aangeboden te worden teneinde een juiste toepassing van de afvalhiërachie te faciliteren. Bij de maatregelen moet rekening worden gehouden met de effecten van producten gedurende hun volledige levenscyclus, de afvalhiërachie en de reeds voor producten geldende relevante EU-wetgeving en -normen.

  Amendement    57

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 7 – letter c

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 – lid 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  5.  De Commissie organiseert een informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de actoren die betrokken zijn bij de regelingen voor producentenverantwoordelijkheid over de praktische uitvoering van de vereisten van artikel 8 bis en over de beste praktijken om te zorgen voor adequaat bestuur en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit omvat onder andere de uitwisseling van informatie over organisatorische aspecten en de monitoring van organisaties voor producentenverantwoordelijkheid, de selectie van afvalbeheerders en de preventie van zwerfafval. De Commissie publiceert de resultaten van de informatie-uitwisseling.

  5.  De Commissie organiseert een informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en de actoren die betrokken zijn bij de regelingen voor producentenverantwoordelijkheid over de praktische uitvoering van de vereisten van artikel 8 bis en over de beste praktijken om te zorgen voor adequaat bestuur en grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van de regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit omvat onder andere de uitwisseling van informatie over organisatorische aspecten en de monitoring van organisaties voor producentenverantwoordelijkheid, de selectie van afvalbeheerders en de preventie van zwerfafval. De Commissie publiceert de resultaten van de informatie-uitwisseling en kan richtsnoeren aanreiken met betrekking tot relevante aspecten.

  Amendement    58

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  duidelijk de taken en verantwoordelijkheden omschrijven van de producenten van producten die goederen in de Unie in de handel brengen, de organisaties die namens hen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toepassen, de private of publieke afvalverwerkers, de plaatselijke instanties en, waar van toepassing, de erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik;

  -  duidelijk de taken en verantwoordelijkheden omschrijven van de producenten van producten die goederen in de Unie in de handel brengen (d.w.z. iedere natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig producten ontwikkelt, vervaardigt, verwerkt, behandelt, verkoopt of invoert), de organisaties die namens hen uitgebreide producentenverantwoordelijkheid toepassen, de private of publieke afvalverwerkers, de plaatselijke instanties, de distributeurs en detailhandelaren, de eindgebruikers en consumenten, de hergebruiks- en reparatienetwerken en de erkende exploitanten van installaties voor voorbereiding voor hergebruik;

  Amendement    59

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  meetbare doelstellingen voor afvalbeheer vaststellen in overeenstemming met de afvalhiërarchie, met als doel ten minste de kwantitatieve doelstellingen te bereiken die relevant zijn voor de regeling zoals vastgelegd in deze richtlijn en de Richtlijnen 94/62/EG, 2000/53/EG, 2006/66/EG en 2012/19/EU;

  -  meetbare doelstellingen voor afvalpreventie, hergebruik, voorbereiding voor hergebruik, recycling en minimaal gerecycleerde inhoud voor plastic vaststellen, , evenals andere doelstellingen die relevant worden geacht voor de regeling, met als doel ten minste de kwantitatieve doelstellingen te bereiken die relevant zijn voor de regeling zoals vastgelegd in deze richtlijn en de Richtlijnen 94/62/EG, 2000/53/EG, 2006/66/EG en 2012/19/EU;

  Amendement    60

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  een verslagleggingssysteem opzetten om gegevens te verzamelen over de producten die de producenten in de Unie in de handel brengen en waarop uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van toepassing is. Zodra deze producten afval worden, zorgt het verslagleggingssysteem ervoor dat gegevens worden verzameld over de inzameling en verwerking van dat afval, waar van toepassing met vermelding van de materiaalstromen;

  -  een verslagleggingssysteem opzetten om gegevens te verzamelen over de producten of, indien van toepassing, verpakkingen die de producenten in de Unie in de handel brengen en waarop uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van toepassing is. Zodra deze producten of, indien van toepassing, verpakkingen afval worden, zorgt het verslagleggingssysteem ervoor dat gegevens worden verzameld over de inzameling en verwerking van dat afval, waar van toepassing met vermelding van de materiaalstromen;

  Amendement    61

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  zorgen voor gelijke behandeling en non-discriminatie tussen producenten van producten en ten opzichte van kleine en middelgrote ondernemingen.

  -  zorgen voor gelijke behandeling en non-discriminatie tussen producenten van producten enerzijds en exploitanten van afval en recycling anderzijds, en ten opzichte van kleine en middelgrote ondernemingen.

  Amendement    62

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 1 – streepje 4 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -  bevatten voorschriften voor de verbetering van de productontwikkeling (milieubewuste ontwerpen) die niet alleen gericht zijn op het recyclen en terugwinnen van materiaal, maar ook op afvalpreventie, bijvoorbeeld in de vorm van optimaal beheer van afgedankte producten, teneinde materiaalefficiëntie te bevorderen en de inspanningen van producenten die rekening houden met het hergebruik, de repareerbaarheid en de recycleerbaarheid van producten, te belonen;

  Amendement    63

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 3 – letter b

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b)  over de nodige operationele en financiële middelen beschikt om aan haar verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te voldoen;

  b)  over de nodige operationele, organisatorische en financiële middelen beschikt om aan haar verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid te voldoen;

  Amendement    64

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 4 – letter a

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  a)  alle kosten van afvalbeheer dekken voor de producten die hij in de Unie in de handel brengt, met inbegrip van:

  a)  de volgende kosten van afvalbeheer dekken voor de producten die hij in de Unie in de handel brengt:

  -   de kosten van de gescheiden inzameling, sortering en verwerking die nodig zijn om te voldoen aan de doelstellingen voor afvalbeheer als bedoeld in lid 1, tweede streepje, rekening houdend met de inkomsten uit het hergebruik of de verkoop van secundaire grondstoffen van hun producten;

  -   de kosten van de gescheiden inzameling, sortering met het oog op recycling, voorbereiding voor hergebruik, voorbereiding voor recycling en andere terugwinningsoperaties die nodig zijn om te voldoen aan de doelstellingen voor afvalbeheer als bedoeld in lid 1, tweede streepje, rekening houdend met de inkomsten uit het hergebruik of de verkoop van secundaire grondstoffen van hun producten;

  –  de kosten van het verstrekken van passende informatie aan afvalstoffenhouders overeenkomstig lid 2;

  –  de kosten van het verstrekken van passende informatie aan afvalstoffenhouders overeenkomstig lid 2;

  –  de kosten van het verzamelen en rapporteren van gegevens overeenkomstig lid 1, derde streepje.

  –  de kosten van het verzamelen en rapporteren van gegevens overeenkomstig lid 1, derde streepje.

  Amendement    65

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 4 – letter b

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  b)  worden gedifferentieerd op basis van de werkelijke kosten aan het einde van de levensduur van afzonderlijke afgedankte producten of groepen van soortgelijke producten, met name door rekening te houden met herbruikbaarheid en recycleerbaarheid;

  b)  worden gedifferentieerd op basis van de werkelijke kosten aan het einde van de levensduur van afzonderlijke afgedankte producten of groepen van soortgelijke producten, met name door rekening te houden met herbruikbaarheid, repareerbaarheid, recycleerbaarheid, de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en het gebruik van duurzame materialen die meerdere keren kunnen worden gerecycled zonder hun eigenschappen te verliezen; Om de marktvoorwaarden zo te optimaliseren dat producenten de vruchten kunnen plukken van een dergelijke differentiatie, moet er een reeks criteria worden vastgesteld voor de interne markt van de Unie, die als basis dient voor differentiatie. Deze criteria moeten vergezeld gaan van een meetmethode. Uiterlijk [datum twee jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn] verricht de Commissie een studie en richt zij in samenwerking met de lidstaten en de betrokken bedrijfstakken een multi-stakeholderplatform op om zowel deze criteria vast te stellen als uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 39, lid 2.

  Amendement    66

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 5 – alinea 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  De lidstaten stellen een passend kader vast voor de monitoring en handhaving om te waarborgen dat de producenten van producten aan hun verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voldoen, dat de financiële middelen correct worden gebruikt en dat alle actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de regeling betrouwbare gegevens rapporteren.

  De lidstaten stellen een passend kader vast voor de monitoring en handhaving om te waarborgen dat de producenten van producten aan hun verplichtingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voldoen, dat de financiële middelen correct worden gebruikt en dat alle actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van de regeling betrouwbare gegevens rapporteren. Wanneer een product onder een regeling voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid valt, waarborgen de lidstaten dat de kosten voor de verwerking van het restafval dat tijdens de processen voor hergebruik en voorbereiding voor hergebruik van dit product wordt gegenereerd, gedekt worden door de vergoeding voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

  Amendement    67

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 8

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 8 bis – lid 7 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  7 bis.  De rollen en verantwoordelijkheden van elke andere actor die bij de afvalketen betrokken is, moeten duidelijk worden omschreven.

  Amendement    68

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – titel

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  Afvalpreventie

  Hergebruik van afval en afvalpreventie

  Amendement    69

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 1

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  moedigen het gebruik van producten aan die hulpbronnenefficiënt, duurzaam, herstelbaar en recycleerbaar zijn;

  -  bevorderen en ondersteunen de productie en het gebruik van producten die hulpbronnenefficiënt, duurzaam, herbruikbaar, herstelbaar en recycleerbaar zijn, waaronder producten die van duurzame hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt;

  Amendement    70

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 2

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  brengen de producten in kaart die de voornaamste bronnen zijn van grondstoffen die belangrijk zijn voor de economie van de Unie en waarvan de levering gepaard gaat met een hoog risico en richten zich op deze producten, teneinde te voorkomen dat die materialen afval worden;

  -  brengen de producten in kaart die een aanzienlijke hoeveelheid kritieke grondstoffen bevatten en waarvan de levering gepaard gaat met een hoog risico, ook wat voorzieningszekerheid betreft, en moedigen hergebruik van dergelijke producten aan, teneinde te voorkomen dat die materialen afval worden;

  Amendement    71

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 3

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  moedigen de invoering van systemen aan die activiteiten op het gebied van voorbereiding voor hergebruik stimuleren, met name voor elektrische en elektronische apparatuur, textiel en meubelen;

  -  moedigen de invoering van systemen aan, waaronder met name digitale informatieplatforms, die activiteiten op het gebied van reparatie, hergebruik, herfabricage en herstel stimuleren, met name voor elektrische en elektronische apparatuur, banden, textiel, meubelen, verpakkingen, bouwmaterialen en bouwproducten;

  Amendement    72

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 3 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -  moedigen de ondersteuning van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) aan, met bijzondere aandacht voor micro-ondernemingen, start-ups en andere relevante initiatieven die bewustmaking, publiciteit, promotie of dienstverlening omtrent het onderhoud van verouderde producten, het gebruik van gerecycleerd materiaal en de voorkoming van afval in het algemeen centraal stellen, overeenkomstig de afvalhiërarchie en het concept van de circulaire economie;

  Amendement    73

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 4

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  verminderen de afvalproductie in processen in verband met de industriële productie, de winning van mineralen en bouw- en sloopwerkzaamheden, rekening houdend met de beste beschikbare technieken;

  -  bevorderen hulpbronnenefficiëntie en verminderen de afvalproductie in processen in verband met de industriële productie, de vervaardiging, de winning van mineralen en bouw- en sloopwerkzaamheden, rekening houdend met de beste beschikbare technieken, tenzij hierop reeds de vereisten van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies van toepassing zijn;

  Amendement    74

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 4 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -   leiden tot de vaststelling, toepassing en bevordering van oplossingen voor industriële symbiose via het gebruik van bijproducten en de terugwinning en recycling van afvalstoffen;

  Amendement    75

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 4 ter (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -  dragen bij tot de vermindering van het gehalte aan gevaarlijke stoffen in materialen en producten door onder meer streefcijfers vast te stellen, de communicatie te bevorderen en ervoor te zorgen dat binnen de gehele toeleveringsketen informatie over gevaarlijke stoffen wordt verstrekt;

  Amendement    76

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 4 quater (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -  dragen bij tot de vermindering van commercieel afval en ongevaarlijk industrieel afval dat wordt gegenereerd in de dienstensector en de handel;

  Amendement    77

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 4 quinquies (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -  dragen bij tot de vermindering van de afvalproductie en de emissies die worden veroorzaakt door het verbruik van kunststof en kunststofcomponenten en door zwerfvuil aan land, met inbegrip van het zwerfvuil dat mogelijk in zee terechtkomt, teneinde de vervuiling van de zee tegen 2030 met ten minste 50% te verminderen;

  Amendement    78

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 5

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

  -  verminderen de productie van levensmiddelenafval in de primaire productie, de verwerkende industrie, de detailhandel en de overige distributie van levensmiddelen, in restaurants, in de catering en in huishoudens.

  -  verminderen de productie van levensmiddelenafval bij de vervaardiging en verpakking van producten, in de primaire productie, met inbegrip van verliezen na de oogst en opzettelijk niet-geoogste landbouwproducten, en in de toeleveringsketens, de verwerkende industrie, de detailhandel en de overige distributie van levensmiddelen, in restaurants, in de catering en in huishoudens, teneinde ervoor te zorgen dat het levensmiddelenafval tegen 2025 met ten minste 30 % wordt beperkt en tegen 2030 met ten minste 50 %.

  Amendement    79

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 5 bis (nieuw)

   

  Door de Commissie voorgestelde tekst

  Amendement

   

  -  gaan het ontstaan van verpakkingsafval tegen door reductiedoelstellingen vast te leggen overeenkomstig artikel 4 van Richtlijn 94/62/EG;

  Amendement    80

  Voorstel voor een richtlijn

  Artikel 1 – punt 9

  Richtlijn 2008/98/EG

  Artikel 9 – lid 1 – streepje 5 ter (nieuw)