Postup : 2015/0275(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0034/2017

Predkladané texty :

A8-0034/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2018 - 12.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

SPRÁVA     ***I
PDF 1732kWORD 374k
9.2.2017
PE 580.497v02-00 A8-0034/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2008/98/ES o odpade

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Simona Bonafè

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 MENŠINOVÉ STANOVISKO
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 2008/98/ES o odpade

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2015)0595),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0382/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanoviská, ktoré na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality predložili francúzsky Senát a rakúska Spolková rada, ktoré tvrdia, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 15. júna 2016(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0034/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Cieľom tejto smernice je zabezpečiť ochranu životného prostredia a ľudského zdravia predchádzaním nepriaznivým vplyvom vzniku odpadu a nakladania s odpadom alebo ich obmedzením, znížením celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania a zabezpečením zhodnotenia odpadu ako zdroja s cieľom prispieť k obehovému hospodárstvu v Únii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)  Vzhľadom na závislosť Únie od dovozu surovín a rýchle ubúdanie značného množstva prírodných zdrojov v krátkodobom horizonte je hlavnou úlohou získať späť čo najviac zdrojov v rámci Únie a zlepšiť prechod na obehové hospodárstvo.

Odôvodnenie

Je dôležité upozorniť na širšiu agendu prechodu na obehové hospodárstvo a zdôrazniť príležitosť, ktorú ponúka revízia rámcovej smernice o odpade, pokiaľ ide o posilnenie tohto prechodu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1b)  Obehové hospodárstvo ponúka významné príležitosti pre miestne hospodárstva a ponúka potenciál vytvoriť situáciu výhodnú pre všetky zainteresované strany.

Odôvodnenie

Je dôležité upozorniť na širšiu agendu prechodu na obehové hospodárstvo a zdôrazniť príležitosť, ktorú ponúka revízia rámcovej smernice o odpade, pokiaľ ide o posilnenie tohto prechodu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1c) Nakladanie s odpadom by sa malo premeniť na udržateľné hospodárenie s materiálom. Revízia smernice 2008/98/ES je na to príležitosťou.

Odôvodnenie

Je dôležité upozorniť na širšiu agendu prechodu na obehové hospodárstvo a zdôrazniť príležitosť, ktorú ponúka revízia rámcovej smernice o odpade, pokiaľ ide o posilnenie tohto prechodu.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1d)   S cieľom umožniť úspešný prechod na obehové hospodárstvo je nevyhnutné okrem revízie a úplného vykonávania smernice o odpade úplné vykonávanie oznámenia Kruh sa uzatvára – Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo. Akčný plán by mal tiež zvýšiť súdržnosť, konzistentnosť a súčinnosť medzi obehovým hospodárstvom a politikami v oblasti energetiky, klímy, poľnohospodárstva, priemyslu a výskumu.

Odôvodnenie

Existuje jasná potreba zabezpečiť súdržnosť, konzistentnosť a súčinnosť medzi rôznymi politikami.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1e)  Európsky parlament 9. júla 2015 prijal uznesenie s názvom Efektívne využívanie zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu1a, v ktorom zdôraznil najmä potrebu stanoviť záväzné ciele pre znižovanie objemu odpadu, rozvíjať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a jasne a jednoznačne vymedziť pojmy.

 

_______________

 

1a Prijaté texty, P8_TA(2015)0266.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory intenzívnejšieho obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí, zabezpečenia rozvážneho a efektívneho využívania prírodných zdrojov, podpory zásad obehového hospodárstva, posilnenia šírenia obnoviteľných zdrojov energie, zvýšenia energetickej efektívnosti, zníženia závislosti Únie od dovážaných zdrojov, poskytovania nových hospodárskych príležitostí a zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť. V záujme skutočného obehového hospodárstva je nutné prijať ďalšie opatrenia týkajúce sa udržateľnej výroby a spotreby a zamerať sa pritom na celý životný cyklus výrobkov spôsobom, ktorý chráni zdroje a uzatvára kruh. Používanie zdrojov efektívnejším spôsobom by tiež prinieslo významné čisté úspory úniovým podnikom, verejným orgánom a spotrebiteľom, pričom by sa zároveň znížili celkové ročné emisie skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Zvýšené úsilie smerujúce k vytvoreniu obehového hospodárstva by mohlo priniesť zníženie emisií skleníkových plynov o 2 až 4 % ročne, čo by predstavovalo jasný stimul pre investície do obehového hospodárstva. Zvýšenie produktivity zdrojov prostredníctvom vyššej efektívnosti a menšieho plytvania zdrojmi môže značne znížiť spotrebu zdrojov i emisie skleníkových plynov. Obehové hospodárstvo by preto malo byť neoddeliteľnou súčasťou politiky v oblasti klímy, pretože vytvára synergie, ako sa zdôrazňuje v správach Medzinárodného panela.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) Obehové hospodárstvo by malo vziať do úvahy výslovné ustanovenia obsiahnuté v 7. environmentálnom akčnom programe, ktorý požaduje rozvoj cyklov netoxických materiálov, aby sa recyklovaný odpad mohol využívať ako významný a spoľahlivý zdroj surovín pre Úniu.

Odôvodnenie

EÚ by sa mala zamerať na vytvorenie čistého obehového hospodárstva a odstránenie možného významného rizika budúcej straty dôvery verejnosti a trhu v recyklované materiály pri vytváraní nekonečného dedičstva. Hlavnou záťažou pre recyklačné zariadenia je prítomnosť nebezpečných látok v materiáli. EÚ by mala klásť dôraz na odstránenie týchto nebezpečných látok z výrobkov a odpadov a nemala by ohrozovať verejné zdravie a životné prostredie zavádzaním výnimiek z bezpečnostných požiadaviek pre určité triedy podnikov alebo výrobkov a znemožňovaním identifikácie týchto kontaminovaných materiálov v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Ciele stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES14 pre oblasť prípravy odpadu na opätovné použitie a jeho recykláciu by sa mali zmeniť tak, aby vernejšie odrážali ambície Únie prejsť na obehové hospodárstvo.

(2)  Ciele stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES14 pre oblasť prípravy odpadu na opätovné použitie a jeho recykláciu by sa mali zvýšiť tak, aby vernejšie odrážali ambície Únie prejsť na obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, a to prijatím nevyhnutných opatrení na zabezpečenie toho, aby sa odpad považoval za užitočný zdroj.

__________________

__________________

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Mnohé členské štáty ešte musia vybudovať potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Preto je mimoriadne dôležité vytýčiť dlhodobé ciele politiky ako orientáciu pre opatrenia a investície, a pritom predovšetkým zabrániť vytvoreniu nadmerných štrukturálnych kapacít na spracovanie zvyškového odpadu a zablokovanie recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.

(3)  Mnohé členské štáty ešte musia vybudovať potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Preto je mimoriadne dôležité vytýčiť dlhodobé ciele politiky a poskytnúť finančnú a politickú podporu ako orientáciu pre opatrenia a investície, a pritom predovšetkým zabrániť vytvoreniu nadmerných štrukturálnych kapacít na spracovanie zvyškového odpadu a zablokovanie recyklovateľných materiálov na nižších úrovniach hierarchie odpadového hospodárstva. V tejto súvislosti je na naplnenie podstatných cieľov dôležité využívať európske štrukturálne a investičné fondy na financovanie rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva potrebnej na prevenciu, opätovné používanie a recykláciu. Veľmi dôležité je aj to, aby členské štáty zmenili svoje existujúce programy predchádzania vzniku odpadu v súlade s novými ustanoveniami tejto smernice a aby náležite prispôsobili svoje investície.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Komunálny odpad predstavuje približne 7 až 10 % celkového odpadu vzniknutého v Únii, z hľadiska nakladania s ním však ide o jeden z najnáročnejších druhov odpadu, pričom práve spôsob, ako sa s ním nakladá, je spravidla dobrým ukazovateľom kvality celkového systému odpadového hospodárstva v krajine. Problémy týkajúce sa nakladania s komunálnym odpadom vyplývajú z jeho výrazne rôznorodého a zmiešaného zloženia, umiestnenia vzniknutého odpadu v bezprostrednej blízkosti obyvateľov a jeho značnej viditeľnosti vo verejnom priestore. V dôsledku toho si nakladanie s týmto druhom odpadu vyžaduje komplexný systém odpadového hospodárstva vrátane efektívneho systému zberu odpadu, aktívne zapojenie občanov a podnikov, infraštruktúru prispôsobenú špecifickému zloženiu odpadu a podrobne vypracovaný systém financovania. Krajiny, ktoré vybudovali efektívne systémy nakladania s komunálnym odpadom, vo všeobecnosti dosahujú lepšie výsledky v celej oblasti odpadového hospodárstva.

(4)  Komunálny odpad predstavuje približne 7 až 10 % celkového odpadu vzniknutého v Únii, z hľadiska nakladania s ním však ide o jeden z najnáročnejších druhov odpadu, pričom práve spôsob, ako sa s ním nakladá, je spravidla dobrým ukazovateľom kvality celkového systému odpadového hospodárstva v krajine. Problémy týkajúce sa nakladania s komunálnym odpadom vyplývajú z jeho výrazne rôznorodého a zmiešaného zloženia, umiestnenia vzniknutého odpadu v bezprostrednej blízkosti obyvateľov, jeho značnej viditeľnosti vo verejnom priestore a vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie. V dôsledku toho si nakladanie s týmto druhom odpadu vyžaduje komplexný systém odpadového hospodárstva vrátane efektívneho systému zberu odpadu, účinného systému triedenia, riadneho sledovania tokov odpadu, aktívne zapojenie občanov a podnikov, infraštruktúru prispôsobenú špecifickému zloženiu odpadu a podrobne vypracovaný systém financovania. Krajiny, ktoré vybudovali efektívne systémy nakladania s komunálnym odpadom, vo všeobecnosti dosahujú lepšie výsledky v celej oblasti odpadového hospodárstva vrátane dosiahnutia cieľov recyklácie. Správne nakladanie s komunálnym odpadom však samo o sebe nestačí na posilnenie prechodu na obehové hospodárstvo, v rámci ktorého sa odpad považuje za zdroj. Na naštartovanie tohto prechodu je nutný prístup založený na celom životnom cykle výrobkov a odpadu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Skúsenosti ukázali, že verejne i súkromne prevádzkované systémy môžu pomôcť k dosiahnutiu systému obehového hospodárstva a rozhodnutie o tom, či sa má daný systém používať často závisí od geografických a štrukturálnych podmienok. Pravidlá stanovené v tejto smernici umožňujú používanie systému, v ktorom má obec všeobecnú zodpovednosť za zber komunálneho odpadu, a systému, v ktorom tieto služby poskytujú súkromné subjekty na zmluvnom základe. Možnosť voľby medzi týmito systémami by mala byť v kompetencii členských štátov;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Je potrebné do smernice 2008/98/ES zahrnúť vymedzenie pojmov komunálny odpad, stavebný a demolačný odpad, konečný proces recyklácie a spätné zasypávanie, aby sa objasnil rozsah týchto pojmov.

(5)  Je potrebné do smernice 2008/98/ES zahrnúť vymedzenie pojmov komunálny odpad, komerčný a priemyselný odpad, stavebný a demolačný odpad, prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie, organická recyklácia, konečný proces recyklácie, spätné zasypávanie, triedenie, znečisťujúci odpad a potravinový odpad, aby sa objasnil rozsah týchto pojmov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Na základe oznámení členských štátov a vývoja judikatúry Súdneho dvora Európskej únie by Komisia mala pravidelne prehodnocovať usmernenia k výkladu kľúčových ustanovení smernice 2008/98/ES s cieľom zlepšiť, zosúladiť a zjednotiť pojmy odpadu a vedľajších produktov vo všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

Na uľahčenie vykonávania tejto smernice by Európska komisia mala na základe oznámení členských štátov a rozsudkov Súdneho dvora EÚ pravidelne prehodnocovať usmernenia k výkladu kľúčových ustanovení smernice 2008/98/ES s cieľom zlepšiť, zosúladiť a zjednotiť pojmy odpadu a vedľajších produktov v jednotlivých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Je nutné zaručiť súdržnosť medzi smernicou 2008/98/ES o odpade a príslušnými legislatívnymi aktami Únie, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES1a a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061b. V rámci týchto legislatívnych aktov je nutné zaručiť najmä jednotný výklad a uplatňovanie vymedzení pojmov „odpad“, „hierarchia odpadového hospodárstva“ a „vedľajší produkt“.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Nebezpečný odpad a odpad, ktorý nie je nebezpečný, by sa mali identifikovať v súlade s rozhodnutím Komisie č. 2014/955/EÚ1a a nariadením Komisie (EÚ) č. 1357/20141b.

 

______________

 

1a Rozhodnutie Komisie 2014/955/EÚ z 18. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES (Ú. v. EÚ L 370, 30.12.2014, s. 44).

 

1b Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1357/2014 z 18. decembra 2014, ktorým sa nahrádza príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 89).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)   V záujme toho, aby ciele recyklácie vychádzali zo spoľahlivých a porovnateľných údajov, a účinnejšieho monitorovania pokroku pri dosahovaní týchto cieľov, by vymedzenie pojmu komunálny odpad v smernici 2008/98/ES malo byť v súlade s definíciou, ktorú na štatistické účely používajú Európsky štatistický úrad a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a na základe ktorej členské štáty už niekoľko rokov nahlasujú údaje. Vymedzenie pojmu komunálny odpad v tejto smernici je neutrálne vzhľadom na verejný či súkromný štatút prevádzkovateľa, ktorý nakladá s odpadom.

(6)   V záujme toho, aby ciele recyklácie vychádzali zo spoľahlivých a porovnateľných údajov, a účinnejšieho monitorovania pokroku pri dosahovaní týchto cieľov, by vymedzenie pojmu komunálny odpad v smernici 2008/98/ES malo byť zjednotené s definíciou, ktorú na štatistické účely používajú Európsky štatistický úrad a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a na základe ktorej členské štáty už niekoľko rokov nahlasujú údaje. Vymedzenie pojmu komunálny odpad v tejto smernici je neutrálne vzhľadom na verejný či súkromný štatút prevádzkovateľa, ktorý nakladá s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Členské štáty by mali zaviesť primerané stimuly na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, predovšetkým v podobe finančných stimulov zameraných na dosiahnutie cieľov pri predchádzaní vzniku odpadu a jeho recyklácie vytýčených v tejto smernici, ako napríklad možno uviesť poplatky za skládkovanie a spaľovanie, schémy podľa zásady „plať za to, čo vyhodíš“, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu a stimuly pre miestne orgány.

(7)  Členské štáty by mali zaviesť primerané stimuly na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, predovšetkým v podobe finančných, ekonomických a regulačných stimulov zameraných na dosiahnutie cieľov pri predchádzaní vzniku odpadu a jeho recyklácie vytýčených v tejto smernici, ako napríklad možno uviesť poplatky za skládkovanie a spaľovanie, schémy podľa zásady „plať za to, čo vyhodíš“, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu, uľahčenie darovania potravín a stimuly pre miestne orgány. S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty môžu využívať ekonomické nástroje alebo opatrenia, ako sú nástroje a opatrenia uvedené v orientačnom zozname v prílohe k tejto smernici. Členské štáty by mali tiež prijať opatrenia, ktoré pomôžu dosiahnuť vysokú kvalitu triedeného materiálu.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Členské štáty by mali zaviesť opatrenia na podporu vývoja, výroby a predaja výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie, sú technicky odolné a ľahko opraviteľné a po tom, ako sa stali odpadom a boli pripravené na opätovné použitie alebo recyklované, sú vhodné na uvedenie na trh s cieľom uľahčiť riadne vykonávanie hierarchie odpadového hospodárstva. Tieto opatrenia by mali zohľadňovať dosah výrobkov počas ich životného cyklu a hierarchiu odpadového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V záujme poskytnutia väčšej istoty prevádzkovateľom na trhoch s druhotnými surovinami, pokiaľ ide o otázku, či látky alebo veci považovať za odpad alebo nie, a podporiť rovnaké podmienky pre všetkých je dôležité na úrovni Únie stanoviť jednotné harmonizované podmienky určovania, či sa látky alebo veci majú uznať za vedľajšie produkty, a či sa odpad, pri ktorom sa vykonali činnosti zhodnocovania, má uznať za materiál, ktorý prestal byť odpadom. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať delegované akty na stanovenie podrobných kritérií uplatňovania takýchto harmonizovaných podmienok na určité druhy odpadu vrátane na účely osobitného použitia, ak je to potrebné na zaručenie bezproblémového fungovania vnútorného trhu alebo vysokej úrovne ochrany životného prostredia na celom území Únie.

(8)  V záujme poskytnutia väčšej istoty prevádzkovateľom na trhoch s druhotnými surovinami, pokiaľ ide o otázku, či látky alebo veci považovať za odpad alebo nie, a podporiť rovnaké podmienky pre všetkých je dôležité stanoviť jasné pravidlá určovania, či sa látky alebo veci majú uznať za vedľajšie produkty, a či sa odpad, pri ktorom sa vykonali činnosti zhodnocovania, má uznať za materiál, ktorý prestal byť odpadom.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  S cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu by sa látky alebo veci ako výsledky výrobného procesu, ktorého prvotným účelom nie je výroba daných látok alebo vecí, vo všeobecnosti mali považovať za vedľajší produkt, ak sú dodržané určité harmonizované podmienky a ak je v celej Únii zabezpečená vysoká úroveň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia. Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom stanoviť podrobné kritériá na uplatňovanie statusu vedľajšieho produktu, pri čom sa uprednostnia osvedčené a opakovateľné postupy priemyselnej a poľnohospodárskej symbiózy. V prípade neexistencie týchto kritérií by sa malo členským štátom umožniť, aby v každom jednotlivom prípade stanovili podrobné kritériá na uplatňovanie statusu vedľajšieho produktu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  S cieľom zabezpečiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu a vysokú úroveň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia v celej Únii by sa Komisii mala vo všeobecnosti udeliť právomoc prijímať delegované akty, ktoré budú stanovovať harmonizované ustanovenia týkajúce sa uplatňovania stavu, keď odpad prestáva byť odpadom, na určité druhy odpadu. Malo by sa zvážiť zavedenie osobitných kritérií pre stav, keď odpad prestáva byť odpadom, aspoň pre agregáty, papier, sklo, kovy, pneumatiky a textil. Ak nie sú stanovené kritériá na úrovni Únie, členské štáty by mali mať možnosť stanoviť na vnútroštátnej úrovni podrobné kritériá, keď odpad prestáva byť odpadom, pre určitý odpad, a to v súlade s podmienkami stanovenými na úrovni Únie. Ak ešte nie sú stanovené takéto podrobné kritériá na vnútroštátnej úrovni, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa odpad, ktorý prešiel činnosťou zhodnocovania, prestal považovať za odpad, ak spĺňa podmienky na úrovni Únie, ktoré by mal v každom jednotlivom prípade overovať príslušný orgán v členskom štáte. Komisia by mala byť splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť túto smernicu o stanovenie všeobecných požiadaviek, ktoré musia členské štáty dodržiavať pri prijímaní technických predpisov podľa článku 6.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8c)  Keď recyklovaný materiál opätovne vstúpi do hospodárstva tým, že stratí status odpadu, a to tým, že splní konkrétne kritériá pre stav, keď prestáva byť odpadom, alebo tým, že sa začlení do nového výrobku, musí v plnej miere spĺňať požiadavky právnych predpisov Únie v oblasti chemických látok.

Odôvodnenie

Nariadenie REACH sa neuplatňuje na odpad, ako je uvedené v článku 2 ods. 2 „Odpad, ako je vymedzený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES, nie je látkou, zmesou alebo výrobkom v zmysle článku 3 tohto nariadenia“.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8d)  Pri prechode na obehové hospodárstvo by sa mali v plnej miere využívať digitálne inovácie. V tej súvislosti by sa mali vyvinúť elektronické nástroje, ako je online platforma na obchodovanie s odpadmi ako novými zdrojmi, s cieľom zjednodušiť obchodné operácie a znížiť administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov, a tým zlepšiť priemyselnú symbiózu.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8e)  Cieľom ustanovení tejto smernice o rozšírenej zodpovednosti výrobcu je podpora vývoja a výroby tovaru, ktorý plne zohľadňuje a uľahčuje efektívne využívanie zdrojov počas celého životného cyklu výrobkov vrátane ich opravy, opätovného použitia, demontáže a recyklácie bez toho, aby bol ohrozený voľný pohyb tovaru na vnútornom trhu. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je individuálna povinnosť výrobcov, ktorí by mali byť zodpovední za nakladanie s výrobkami, ktoré uvádzajú na trh, po skončení životnosti. Výrobcovia by však mali byť schopní prevziať svoju zodpovednosť individuálne alebo kolektívne. Členské štáty by mali zabezpečiť zavedenie systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu minimálne v oblasti obalov, elektrických a elektronických zariadení, batérií a akumulátorov a vozidiel po dobe životnosti.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8f)   Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu by sa mali chápať ako súbor pravidiel stanovený členskými štátmi, aby sa zabezpečilo, aby výrobcovia výrobkov mali finančnú a/alebo prevádzkovú zodpovednosť za riadenie fázy životného cyklu výrobku po jeho použití spotrebiteľom. Tieto pravidlá by nemali výrobcom brániť v plnení týchto povinností, buď individuálne alebo kolektívne.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria podstatnú súčasť efektívneho nakladania s odpadom, ale ich účinnosť a fungovanie sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. Preto je potrebné stanoviť pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu minimálne prevádzkové požiadavky. Výsledkom uplatňovania týchto požiadaviek by malo byť zníženie nákladov a zvýšenie výkonnosti, zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých vrátane malých a stredných podnikov, ako aj zabránenie prekážkam bezproblémového fungovania vnútorného trhu. Takisto by mali byť prínosom pre začlenenie nákladov pri skončení životnosti výrobku do ceny výrobkov a mali by sa prostredníctvom nich zabezpečiť stimuly pre výrobcov, aby sa pri navrhovaní výrobkov viac zameriavali na recyklovateľnosť a možnosť ich opätovného použitia. Mali by sa uplatňovať tak na nové, ako na existujúce systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. V prípade existujúcich systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu je však potrebné prechodné obdobie, aby sa ich štruktúry a postupy mohli prispôsobiť novým požiadavkám.

(9)  Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria podstatnú súčasť efektívneho nakladania s odpadom, ale ich účinnosť a fungovanie sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. Preto je potrebné stanoviť pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu systémy minimálnych prevádzkových požiadaviek, a to individuálne alebo kolektívne. Je nutné rozlišovať medzi týmito minimálnymi požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na všetky systémy, a požiadavkami, ktoré sa uplatňujú iba na kolektívne systémy. Výsledkom uplatňovania všetkých týchto požiadaviek by však malo byť zníženie nákladov a zvýšenie výkonnosti prostredníctvom opatrení akými je uľahčenie lepšieho zavádzania separovaného zberu a triedenia, zabezpečenie kvalitnejšej recyklácie, podpora bezpečného prístupu k druhotným surovinám nákladovo efektívnym spôsobom, zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých vrátane malých a stredných podnikov a podnikov v oblasti elektronického obchodu, ako aj zabránenie prekážkam bezproblémového fungovania vnútorného trhu. Uvedené požiadavky by mali zároveň byť prínosom pre začlenenie nákladov pri skončení životnosti výrobku do ceny výrobkov a mali by sa prostredníctvom nich zabezpečiť stimuly pre výrobcov, aby vyvíjali inteligentné obchodné modely a zohľadňovali hierarchiu odpadového hospodárstva pri navrhovaní svojich výrobkov, a to prostredníctvom stimulovania trvanlivosti, recyklovateľnosti, možnosti opätovného použitia a opraviteľnosti. Mali by podporovať postupné nahrádzanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ako sa vymedzuje v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ak existujú vhodné alternatívne látky alebo technológie, ktoré sú ekonomicky a technicky uskutočniteľné. Na zavedenie minimálnych požiadaviek na rozšírenú zodpovednosť výrobcu by mali dohliadať nezávislé orgány a toto zavedenie by nemalo vytvárať žiadnu neprimeranú administratívnu ani finančnú záťaž pre verejné orgány, hospodárske subjekty a spotrebiteľov. Mali by sa uplatňovať tak na nové, ako na existujúce systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. V prípade existujúcich systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu je však potrebné prechodné obdobie, aby sa ich štruktúry a postupy mohli prispôsobiť novým požiadavkám.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu stanovené v iných právnych aktoch Únie, najmä ustanovenia, ktoré sa týkajú osobitných tokov odpadu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9b)  Komisia by mala bezodkladne prijať usmernenia o úprave príspevkov výrobcov do systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom pomôcť členským štátom pri vykonávaní tejto smernice v záujme vnútorného trhu. V záujme zabezpečenia súdržnosti vnútorného trhu Komisia by mala mať aj možnosť prijať harmonizované kritériá na tento účel, a to prostredníctvom delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9c)  Ak sú systémy vytvorené pre kolektívne vykonávanie rozšírenej zodpovednosti výrobcu, členské štáty by mali zaviesť ochranné opatrenia proti konfliktom záujmov medzi zmluvnými partnermi a organizáciami rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Predchádzanie vzniku odpadu je najefektívnejším spôsobom zlepšovania efektívneho využívania zdrojov a znižovania vplyvu odpadu na životné prostredie. Preto je dôležité, aby členské štáty prijali primerané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a monitorovali a hodnotili pokrok dosiahnutý pri vykonávaní takých opatrení. Na zabezpečenie jednotného merania celkového pokroku pri vykonávaní opatrení na predchádzanie vzniku odpadu by sa mali stanoviť spoločné ukazovatele.

(10)  Predchádzanie vzniku odpadu je najefektívnejším spôsobom zlepšovania efektívneho využívania zdrojov, znižovania vplyvu odpadu na životné prostredie, podpory recyklovateľných, opätovne použiteľných kvalitných materiálov a znižovania závislosti na dovoze čoraz vzácnejších surovín. Vývoj inovatívnych obchodných modelov je v tejto súvislosti kľúčový. Preto je dôležité, aby členské štáty stanovili ciele v oblasti predchádzania vzniku odpadu a prijali primerané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a znečisťovaniu odpadom vrátane použitia hospodárskych nástrojov a iných opatrení, ktoré postupne nahradia látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, ako je vymedzené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ak existujú vhodné alternatívne látky alebo technológie, ktoré sú ekonomicky a technicky životaschopné, bojovali proti plánovanému zastarávaniu, podporovali opätovné použitie, posilňovali práva spotrebiteľov prostredníctvom zlepšených informácií o výrobkoch a podporovali informačné kampane o predchádzaní vzniku odpadu. Členské štáty by mali tiež monitorovať a hodnotiť pokrok dosiahnutý pri vykonávaní týchto opatrení, ako aj pri znižovaní miery vzniku odpadu, pričom ich cieľom by malo byť oddelenie tohto pokroku od hospodárskeho rastu. Na zabezpečenie jednotného merania celkového pokroku dosiahnutého pri vykonávaní opatrení na predchádzanie vzniku odpadu by sa mali stanoviť spoločné ukazovatele a metodiky.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Podpora udržateľnosti vo výrobe a spotrebe môže významne prispieť k predchádzaniu vzniku odpadu. Členské štáty by mali podniknúť kroky na to, aby si spotrebitelia uvedomili túto skutočnosť, a mali by ich povzbudzovať k aktívnejšej účasti s cieľom zlepšiť efektívnosť využívania zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Pôvodný pôvodca odpadu musí zohrávať kľúčovú úlohu pri predchádzaní vzniku odpadu a v počiatočnej fáze pred triedením.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  S cieľom znížiť straty potravín a predchádzať vzniku potravinového odpadu v celom dodávateľskom reťazci by sa mala vytvoriť hierarchia potravinového odpadu, ako je uvedené v článku 4a.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Členské štáty by mali prijať opatrenia na podporu predchádzania vzniku potravinového odpadu v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v septembri 2015, a predovšetkým na podporu cieľa znížiť objem potravinového odpadu do roku 2030 o polovicu. Tieto opatrenia by mali byť zamerané na predchádzanie vzniku potravinového odpadu v prvovýrobe, pri spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráciách a stravovacích službách, ako aj v domácnostiach. Vzhľadom na environmentálne a hospodárske výhody predchádzania vzniku potravinového odpadu by členské štáty mali stanoviť osobitné opatrenia na predchádzanie vzniku potravinového odpadu a mali by merať pokrok pri znižovaní potravinového odpadu. Na uľahčenie výmeny osvedčených postupov na celom území EÚ tak medzi členskými štátmi, ako medzi prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov by sa mali stanoviť jednotné metodiky takéhoto merania. Správy o úrovniach potravinového odpadu by sa mali podávať každé dva roky.

(12)  Členské štáty by mali prijať opatrenia na podporu predchádzania vzniku potravinového odpadu a jeho zníženia v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v septembri 2015, a predovšetkým na podporu cieľa znížiť objem potravinového odpadu do roku 2030 o 50 %. Tieto opatrenia by mali byť zamerané na predchádzanie a znižovanie celkovej tvorby potravinového odpadu a znižovanie potravinových strát v celom dodávateľskom reťazci vrátane prvovýroby, prepravy a skladovania. Vzhľadom na environmentálne, sociálne a hospodárske výhody predchádzania vzniku potravinového odpadu by členské štáty mali stanoviť osobitné opatrenia na predchádzanie vzniku potravinového odpadu vrátane informačných kampaní s cieľom ukázať vo svojich programoch predchádzania vzniku odpadu, ako predchádzať vzniku potravinového odpadu. Týmito opatreniami by sa členské štáty mali snažiť dosiahnuť celoúniový cieľ znížiť objem potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Členské štáty by tiež mali merať pokrok dosiahnutý pri znižovaní potravinového odpadu a potravinových strát. Na meranie tohto pokroku a na uľahčenie výmeny osvedčených postupov na celom území EÚ tak medzi členskými štátmi, ako medzi prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov by sa mala stanoviť spoločná metodika takéhoto merania. Správy o úrovniach potravinového odpadu by sa mali podávať každý rok.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)   S cieľom predchádzať vzniku potravinového odpadu by členské štáty mali poskytovať stimuly na zber nepredaných potravín v potravinárskom maloobchode a potravinárskych zariadeniach, ako aj na ich prerozdelenie charitatívnym organizáciám. Malo by sa zlepšiť aj povedomie spotrebiteľov o význame dátumu spotreby s cieľom znížiť objem potravinového odpadu.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12b)  Hlavnou úlohou odvetvia chovu hospodárskych zvierat v obehovom hospodárstve musí byť premena materiálu, ktorý nie je vhodný na ľudskú spotrebu (napr. tráva, vedľajšie produkty, zvyšky plodín), na potraviny. Zvieratá sa preto musia menej kŕmiť obilninami, keďže ide o neefektívne využívanie energie a bielkovín a tým aj plytvanie potravinami.

Odôvodnenie

Energia vynaložená na kŕmenie zvierat, napríklad obilninami, je oveľa vyššia než energia na výstupe v prospech ľudí vo forme mäsa, mlieka a vajec.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V prípade priemyselného odpadu, určitých častí komerčného odpadu a ťažobného odpadu ide z hľadiska zloženia a objemu o mimoriadne rôznorodý odpad, ktorý má odlišný charakter v závislosti od hospodárskej štruktúry členského štátu, štruktúry daného priemyselného alebo obchodného odvetvia, v ktorom odpad vzniká, alebo hustoty priemyslu či obchodu v danej zemepisnej oblasti. Pre väčšinu priemyselného a ťažobného odpadu je teda vhodným riešením priemyselne orientovaná koncepcia s použitím referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách a podobných nástrojov na riešenie konkrétnych otázok týkajúcich sa nakladania s daným druhom odpadu16. Na odpady z priemyselných alebo komerčných obalov by sa však naďalej mali vzťahovať požiadavky smernice 96/42/ES a smernice 2008/98/ES vrátane ich príslušných vylepšení.

(13)  V prípade priemyselného odpadu, určitých častí komerčného odpadu a ťažobného odpadu ide z hľadiska zloženia a objemu o mimoriadne rôznorodý odpad, ktorý má odlišný charakter v závislosti od hospodárskej štruktúry členského štátu, štruktúry daného priemyselného alebo obchodného odvetvia, v ktorom odpad vzniká, alebo hustoty priemyslu či obchodu v danej zemepisnej oblasti. Pre väčšinu priemyselného a ťažobného odpadu priemyselne orientovaná koncepcia s použitím referenčných dokumentov o najlepších dostupných technikách a podobných nástrojov na riešenie konkrétnych otázok týkajúcich sa nakladania s daným druhom odpadu16 je dočasným riešením na dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva. Keďže na priemyselný a komerčný odpad sa vzťahujú požiadavky smernice 94/62/ES a smernice 2008/98/ES, Komisia by mala zvážiť možnosť stanoviť do 31. decembra 2018 ciele týkajúce sa prípravy na opätovné použitie a recykláciu pre komerčný odpad a priemyselný odpad, ktorý nie je nebezpečný, ktoré sa majú splniť do roku 2025 a do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Komisia by mala aktívne podporovať platformy spoločného využívania ako podnikateľský model obehového hospodárstva. Mala by posilniť integráciu medzi akčným plánom pre obehové hospodárstvo a usmerneniami pre kolaboratívnu ekonomiku a preskúmať všetky možné opatrenia na jej stimuláciu.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  V rámci prechodu na obehové hospodárstvo je nutné usilovať sa o dosiahnutie cieľov inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu stanovených v stratégii Európa 2020, najmä s ohľadom na plnenie cieľov týkajúcich sa ochrany životného prostredia, prechodu na čisté zdroje energie, udržateľný miestny rozvoj a zvyšovanie zamestnanosti v členských štátoch. Rozvoj obehového hospodárstva by mali zároveň podporovať aj zapojenie subjektov, ako sú malé a stredné podniky, sociálne podniky, neziskové inštitúcie a subjekty, ktoré pôsobia v oblasti nakladania s odpadmi na regionálnej a miestnej úrovni, s cieľom zlepšiť ich celkové riadenie, podporiť inovácie v procesoch a výrobkoch a rozvíjať zamestnanosť v dotknutých oblastiach.

 

 

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Ciele pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu by sa mali zvýšiť, aby sa dosiahli výrazné environmentálne, hospodárske a sociálne výhody.

(14)  Ciele pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu by sa mali zvýšiť minimálne na 60 % do roku 2025 a minimálne na 70 % do roku 2030, aby sa dosiahli výrazné environmentálne, hospodárske a sociálne výhody a aby sa urýchlil prechod na obehové hospodárstvo.

Odôvodnenie

Na urýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo je potrebné, aby sa cieľ pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu zvýšil minimálne na 60 % do roku 2025 a na 70 % do roku 2030, v súlade s tým, čo schválil Európsky parlament vo svojom uznesení z 9. júla 2015 s názvom Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)  Členské štáty by mali podporovať zriadenie systémov, ktoré presadzujú činnosti opätovného použitia a predĺženie životnosti výrobkov za predpokladu, že kvalita a bezpečnosť výrobkov nie sú ohrozené. Takéto systémy by mali byť zriadené predovšetkým pre elektrické a elektronické zariadenia, textil, nábytok, stavebné materiály, pneumatiky a, ako sa uvádza v článku 5 smernice 94/62/ES, obaly.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14b)  S cieľom podporovať opätovné použitie by členské štáty mali mať možnosť stanoviť kvantitatívne ciele, a mali by prijať potrebné opatrenia vo vzťahu k výrobcom s cieľom umožniť, aby prevádzkovatelia v oblasti opätovného použitia mali jednoduchý prístup k návodom na použitie, náhradným dielom a k technickým informáciám potrebným na opätovné použitie výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Recital14 c (new)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14c)  Je nutné uznať a posilniť úlohu sociálnych podnikov v odvetví opätovného použitia a prípravy na opätovné použitie. Členské štáty by mali prijať opatrenia potrebné na podporu úlohy sociálnych podnikov v tomto odvetví, a to v prípade potreby aj prostredníctvom ekonomických nástrojov, verejného obstarávania, uľahčenia prístupu k miestam zberu odpadu a akýchkoľvek iných hospodárskych alebo regulačných stimulov. Nový regulačný rámec stanovený balíkom predpisov o obehovom hospodárstve by mal zaručiť schopnosť zainteresovaných strán pokračovať v ich práci v odvetví opätovného použitia a prípravy na opätovné použitie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14d)  Prechod na obehové hospodárstvo ponúka viacero pozitívnych aspektov, a to hospodárskych (napr. optimalizácia využívania surovinových zdrojov), environmentálnych (napr. ochrana životného prostredia a znižovanie znečistenia odpadom) a sociálnych (napr. potenciál tvorby sociálno-inkluzívnych pracovných miest a rozvoj sociálnych väzieb). Obehové hospodárstvo je v súlade s etikou sociálneho a solidárneho hospodárstva a jeho realizácia by mala v prvom rade priniesť environmentálne a sociálne výhody.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Odôvodnenie 14 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14e)  Subjekty zapojené do sociálneho a solidárneho hospodárstva by mali prostredníctvom svojich činností vrátane prípravy na opätovné použitie a samotného opätovného použitia pomáhať pri podpore sociálneho a solidárneho hospodárstva. Mali by sa prijať opatrenia na zabezpečenie trvalého charakteru týchto činností v Únii.

Odôvodnenie

Sociálne a solidárne hospodárstvo zahŕňa celý rad podnikov vo forme družstiev, vzájomných spoločností, združení a nadácií, ktorých vnútorná dynamika a činnosti sú založené na zásade solidarity a sociálneho prínosu, ktorá zohráva významnú úlohu v kontexte obehového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Prostredníctvom postupného zvyšovania existujúcich cieľov týkajúcich sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu by sa malo zabezpečiť opätovné použitie a účinná recyklácia hospodársky významných odpadových materiálov a návrat cenných materiálov z odpadu naspäť do európskeho hospodárstva, a teda pokrok pri plnení iniciatívy v oblasti surovín17 a vytváraní obehového hospodárstva.

(15)  Prostredníctvom postupného zvyšovania existujúcich cieľov týkajúcich sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu by sa mala zabezpečiť účinná príprava na opätovné použitie a recyklácia hospodársky významných odpadových materiálov – a zároveň by sa mala zabezpečiť vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia – a návrat cenných materiálov z odpadu naspäť do európskeho hospodárstva, a teda pokrok pri plnení iniciatívy v oblasti surovín17 a vytváraní obehového hospodárstva.

__________________

__________________

17 COM(2008)699 a COM(2014)297.

17 COM(2008)699 a COM(2014)297.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely vo výkonnosti pri nakladaní s odpadom, najmä pokiaľ ide o recykláciu komunálneho odpadu. S cieľom zohľadniť tieto rozdiely by sa tým členským štátom, ktoré podľa údajov Eurostatu v roku 2013 recyklovali menej než 20 % svojho komunálneho odpadu, malo poskytnúť viac času na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie stanovených na roky 2025 a 2030. Na základe ročných mier pokroku, ktoré sa v členských štátoch zaznamenali za uplynulých 15 rokov, možno usudzovať, že predmetné členské štáty by museli na dosiahnutie daných cieľov zvýšiť svoju kapacitu recyklácie na úrovne, ktoré by výrazne presahovali ich priemery v minulosti. V záujme zabezpečenia neustáleho pokroku pri dosahovaní cieľov a včasného vyriešenia nedostatkov vo vykonávaní právnych predpisov by členské štáty, ktorým sa poskytuje dodatočný čas, mali spĺňať priebežné ciele a vytýčiť si plán vykonávania.

(16)  Medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely vo výkonnosti pri nakladaní s odpadom, najmä pokiaľ ide o recykláciu komunálneho odpadu. S cieľom zohľadniť tieto rozdiely by sa tým členským štátom, ktoré podľa údajov Eurostatu v roku 2013 recyklovali menej než 20 % svojho komunálneho odpadu a v prípade ktorých nehrozí, že nesplnia cieľ týkajúcich sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie najmenej 50 % komunálneho odpadu do roku 2025, malo poskytnúť viac času na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie stanovených na rok 2025. Týmto členským štátom by sa tiež mohlo poskytnúť viac času na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie stanovených na rok 2030, ak nehrozí, že by nedosiahli cieľ týkajúci sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie najmenej 60 % komunálneho odpadu do roku 2030. Na základe ročných mier pokroku, ktoré sa v členských štátoch zaznamenali za uplynulých 15 rokov, možno usudzovať, že predmetné členské štáty by museli na dosiahnutie daných cieľov zvýšiť svoju kapacitu recyklácie na úrovne, ktoré by výrazne presahovali ich priemery v minulosti. V záujme zabezpečenia neustáleho pokroku pri dosahovaní cieľov a včasného vyriešenia nedostatkov vo vykonávaní právnych predpisov by členské štáty, ktorým sa poskytuje dodatočný čas, mali spĺňať priebežné ciele a vytýčiť si plány vykonávania, ktorých účinnosť by mala posúdiť Komisia na základe vymedzených kritérií.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  S cieľom zabezpečiť využívanie veľmi kvalitných druhotných surovín by mal výstup konečného procesu recyklácie dodržiavať normy kvality. Z tohto dôvodu by Komisia mala požiadať európske normalizačné organizácie, aby vypracovali normy pre odpadové materiály vstupujúce do konečného procesu recyklácie i druhotné suroviny, najmä pokiaľ ide o plasty, vychádzajúc z osvedčených výrobných postupov na trhu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Na zabezpečenie spoľahlivosti získavaných údajov o príprave na opätovné použitie je potrebné stanoviť spoločné pravidlá podávania správ. Rovnako je dôležité stanoviť presnejšie pravidlá, ako majú členské štáty podávať správy o tom, čo sa v skutočnosti recykluje a čo možno pripočítať k dosahovaniu cieľov recyklácie. Na tento účel platí všeobecné pravidlo, že správy o dosahovaní cieľov recyklácie musia byť založené na vstupoch do konečného procesu recyklácie. Členským štátom by sa v záujme obmedzenia administratívnej záťaže malo za predpokladu splnenia prísnych podmienok povoliť podávať správy o recyklácii založené na výstupoch triediacich zariadení. Straty hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku fyzikálnych a/alebo chemických zmien spojených s konečným procesom recyklácie by sa nemali odpočítavať od hmotnosti odpadu, ktorý sa nahlasuje ako recyklovaný.

(17)  Na zabezpečenie spoľahlivosti získavaných údajov o príprave na opätovné použitie je potrebné stanoviť spoločné pravidlá podávania správ, pričom sa zohľadní potreba malých a stredných prevádzkovateľov vyhnúť sa nadmernej administratívnej záťaži. Rovnako je dôležité stanoviť presnejšie pravidlá, ako majú členské štáty podávať správy o tom, čo sa v skutočnosti recykluje a čo možno pripočítať k dosahovaniu cieľov recyklácie. Výpočet objemu recyklovaného komunálneho odpadu by sa mal zakladať na jednej stanovenej harmonizovanej metodike, ktorá bude brániť členským štátom, aby vykazovali vyradený odpad ako recyklovaný odpad. Na tento účel správy o dosahovaní cieľov recyklácie musia byť založené na vstupoch do konečného procesu recyklácie. Straty hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku fyzikálnych a/alebo chemických zmien spojených s konečným procesom recyklácie by sa nemali odpočítavať od hmotnosti odpadu, ktorý sa nahlasuje ako recyklovaný.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Členské štáty by na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, mali byť schopné zohľadniť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia opätovného použitia alebo sa na opätovné použitie pripravili v rámci systémov vratných záloh, ako aj recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním. V záujme zabezpečenia jednotnosti tohto výpočtu Komisia prijme podrobné pravidlá určovania uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie a systémov vratných záloh, podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií kvality recyklovaných kovov, ako aj zberu, overovania a nahlasovania údajov.

(18)  V záujme zabezpečenia jednotnosti výpočtu údajov o príprave na opätovné použitie a recykláciu by Komisia mala prijať podrobné pravidlá určovania uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie, systémov vratných záloh a prevádzkovateľov konečnej recyklácie, vrátane osobitných pravidiel zberu, vysledovateľnosti, overovania a nahlasovania údajov, ako aj podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií kvality recyklovaných kovov, ktoré boli recyklované v súvislosti so spaľovaním alebo spoluspaľovaním. Na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele týkajúce sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie, a po stanovení harmonizovanej metodiky výpočtu by členské štáty mali byť schopné zohľadniť recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V záujme zintenzívnenia miery prípravy na opätovné použitie a miery recyklácie v členských štátoch je nevyhnutné splnenie povinnosti zaviesť systémy triedeného zberu papiera, kovov, plastov a skla. Biologický odpad by sa navyše mal zbierať separovane, aby sa prispelo k zvýšeniu miery prípravy na opätovné použitie a miery recyklácie a zabránilo kontaminácii suchých recyklovateľných materiálov.

(20)  V záujme zintenzívnenia miery prípravy na opätovné použitie a miery recyklácie v členských štátoch je nevyhnutné splnenie povinnosti zaviesť systémy separovaného zberu papiera, kovov, plastov, skla, textilu a biologického odpadu. Biologický odpad by sa navyše mal zbierať separovane a recyklovať, aby sa prispelo k zvýšeniu miery prípravy na opätovné použitie a miery recyklácie a aby sa zabránilo kontaminácii suchých recyklovateľných materiálov a predchádzalo ich spaľovaniu a skládkovaniu. Okrem toho by sa mal podporovať a zintenzívniť výskum možných systémov zberu a recyklovania pre ďalšie toky a nové materiály.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Biohospodárstvo zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní dostupnosti surovín v celej Únii. Efektívnejšie využívanie komunálneho odpadu by mohlo vytvoriť významný stimul pre dodávateľský reťazec v oblasti biohospodárstva. Najmä udržateľné hospodárenie s biologickým odpadom poskytuje príležitosť nahradiť suroviny založené na fosílnych palivách obnoviteľnými zdrojmi energie pri výrobe materiálov a komodít.

Odôvodnenie

Biohospodárstvo je základným prvkom zabezpečenia dostupnosti surovín v Európe a preto je potrebné zahrnúť nové požiadavky na efektívne nakladanie s biologickým odpadom.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20b)  S cieľom zabrániť spracovaniu odpadov, ktoré blokuje zdroje na nižších úrovniach hierarchie odpadového hospodárstva, umožniť veľmi kvalitnú recykláciu a podporiť využívanie kvalitných druhotných surovín, by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa biologický odpad zbieral separovane a organicky sa recykloval takým spôsobom, ktorý je v súlade s vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a ktorého výstupy spĺňajú príslušné normy vysokej kvality.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20c)  Napriek separovanému zberu mnoho recyklovateľných materiálov stále končí v zmesovom odpade. Vďaka kvalitnému triedeniu, najmä optickému triedeniu, sa značné množstvo materiálov môže vytriediť zo zvyškového odpadu a následne recyklovať a opätovne spracovať na druhotné suroviny. Členské štáty by preto mali prijať opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa triedil aj odpad, ktorý nebol separovane vyzbieraný.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Odôvodnenie 20 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20d)  Aby nedošlo ku kontaminácii komunálneho odpadu nebezpečnými látkami, ktoré by mohli znížiť kvalitu recyklácie, a tým zabrániť výrobe druhotných surovín, členské štáty by mali zabezpečiť separovaný zber nebezpečného odpadu z domácností.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Správne nakladanie s nebezpečným odpadom predstavuje v EÚ stále problém a čiastočne chýbajú údaje o spracovaní tohto druhu odpadu. Preto je potrebné vytvoriť elektronické registre nebezpečného odpadu v členských štátoch, a tak posilniť mechanizmy evidencie záznamov a vysledovateľnosti. Elektronický zber údajov by sa mal v prípade potreby rozšíriť aj na ďalšie druhy odpadu s cieľom zjednodušiť podnikom a úradom evidenciu záznamov a zlepšiť monitorovanie tokov odpadu v Únii.

(21)  Správne nakladanie s nebezpečným odpadom predstavuje v EÚ stále problém a čiastočne chýbajú údaje o spracovaní tohto druhu odpadu. Preto je potrebné vytvoriť elektronické registre nebezpečného odpadu v členských štátoch, a tak posilniť mechanizmy evidencie záznamov a vysledovateľnosti. Elektronický zber údajov by sa mal rozšíriť aj na ďalšie druhy odpadu s cieľom zjednodušiť podnikom a úradom evidenciu záznamov a zlepšiť monitorovanie tokov odpadu v Únii.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Separovaný zber a regenerácia odpadových olejov má významné ekonomické a ekologické výhody, a to aj z hľadiska bezpečnosti dodávok. Mal by sa zaviesť separovaný zber a mali by sa stanoviť ciele pre regeneráciu odpadových olejov.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a hospodárskym subjektom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné zameranie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podporovať prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu.

(22)  V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a hospodárskym subjektom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné zameranie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry a obehového hospodárstva by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podporovať v prvom rade predchádzanie vzniku odpadu a opätovné použitie a následne recykláciu. Komisia by v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva mala umožniť využívanie programu Horizont 2020 a európskych štrukturálnych a investičných fondov s cieľom vytvoriť účinný finančný rámec, ktorý pomôže miestnym orgánom pri vykonávaní požiadaviek tejto smernice a financovaní zavádzania inovatívnych technológií a nakladania s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Určité suroviny majú veľký význam pre hospodárstvo Únie, pričom zároveň existuje značné riziko nedostatku zásobovania týmito surovinami. S cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok daných surovín a v súlade s iniciatívou v oblasti surovín, ako aj s cieľmi a úlohami vyplývajúcimi z európskeho inovačného partnerstva v oblasti surovín, by členské štáty mali prijať opatrenia zamerané na dosiahnutie čo najlepšieho nakladania s odpadom obsahujúcim značné množstvo daných surovín, s prihliadnutím na jeho hospodársku a technickú uskutočniteľnosť, ako aj prínos pre životné prostredie. Komisia zostavila zoznam surovín kritických pre EÚ18. Komisia tento zoznam pravidelne skúma.

(23)  Určité suroviny majú veľký význam pre hospodárstvo Únie, pričom zároveň existuje značné riziko nedostatku zásobovania týmito surovinami. S cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok daných surovín a v súlade s iniciatívou v oblasti surovín, ako aj s cieľmi a úlohami vyplývajúcimi z európskeho inovačného partnerstva v oblasti surovín, by členské štáty mali prijať opatrenia zamerané na podporu opätovného použitia výrobkov a recyklácie odpadu obsahujúcich značné množstvo kritických surovín a na zabezpečenie efektívneho nakladania s nimi, s prihliadnutím na jeho hospodársku a technickú uskutočniteľnosť, ako aj prínos pre životné prostredie a zdravie. Komisia zostavila zoznam surovín kritických pre EÚ18. Komisia tento zoznam pravidelne skúma.

__________________

__________________

18 COM(2014) 297.

18 COM(2014) 297.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na ďalšiu podporu účinného vykonávania iniciatívy v oblasti surovín by členské štáty mali propagovať aj opätovné použitie výrobkov, ktoré sú hlavným zdrojom surovín. Do svojich programov odpadového hospodárstva na vnútroštátnej úrovni by mali zahrnúť vhodné opatrenia týkajúce sa zberu a zhodnocovania odpadu obsahujúceho významné množstvá týchto surovín. Tieto opatrenia by sa do programov odpadového hospodárstva mali zahrnúť pri ich prvej aktualizácii po tom, ako táto smernica nadobudne účinnosť. Komisia poskytne informácie o relevantných skupinách výrobkov a tokoch odpadu na úrovni EÚ. Týmto ustanovením sa preto nevylučuje možnosť, aby členský štát prijal opatrenia vzhľadom na iné suroviny, ktoré považuje za dôležité pre národné hospodárstvo.

(24)  Na ďalšiu podporu účinného vykonávania iniciatívy v oblasti surovín by členské štáty mali propagovať aj opätovné použitie výrobkov, ktoré sú hlavným zdrojom surovín. Do svojich programov odpadového hospodárstva na vnútroštátnej úrovni by mali zahrnúť vhodné opatrenia týkajúce sa zberu, triedenia a zhodnocovania odpadu obsahujúceho významné množstvá týchto surovín. Tieto opatrenia by sa do programov odpadového hospodárstva mali zahrnúť pri ich prvej aktualizácii po tom, ako táto smernica nadobudne účinnosť. Komisia poskytne informácie o relevantných skupinách výrobkov a tokoch odpadu na úrovni EÚ. Týmto ustanovením sa preto nevylučuje možnosť, aby členský štát prijal opatrenia vzhľadom na iné suroviny, ktoré považuje za dôležité pre národné hospodárstvo.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie účinného vykonávania iniciatívy v oblasti surovín je dôležité, aby členské štáty zahrnuli do svojich vnútroštátnych programov odpadového hospodárstva vhodné opatrenia týkajúce sa zberu, triedenia a zhodnocovania odpadu.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Znečisťovanie odpadom má priamy škodlivý vplyv na životné prostredie a životné podmienky občanov, pričom v dôsledku vysokých nákladov na jeho odstraňovanie vzniká zbytočné hospodárske zaťaženie pre spoločnosť. Zavedenie osobitných opatrení v programoch odpadového hospodárstva a ich náležité presadzovanie zo strany príslušných orgánov by malo pomôcť tento problém odstrániť.

(25)  Znečisťovanie odpadom má priamy aj nepriamy vplyv na životné prostredie, životné podmienky občanov a hospodárstvo. Vysoké náklady na jeho odstraňovanie sú zbytočným hospodárskym zaťažením pre spoločnosť. Zavedenie osobitných opatrení v programoch odpadového hospodárstva a ich náležité presadzovanie zo strany príslušných orgánov by malo pomôcť tento problém odstrániť. Predchádzanie znečisťovaniu odpadom má mať prednosť pred jeho odstraňovaním. Predchádzanie znečisťovaniu odpadom by malo byť spoločným úsilím príslušných orgánov, výrobcov a spotrebiteľov. Nato, aby sa predišlo znečisťovaniu odpadom, je nevyhnutné zmeniť nevhodné správanie spotrebiteľov. Výrobcovia, ktorých výrobky sa môžu stať znečisťujúcim odpadom, by mali podporovať udržateľné využívanie svojich výrobkov, aby sa zabránilo znečisťovaniu odpadom. Okrem toho, vzdelávanie a zvyšovanie povedomia zohrávajú kľúčovú úlohu pri nabádaní na zmenu správania.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 20081a je záväzný právny nástroj na úrovni Únie určený na posudzovanie, monitorovanie a stanovenie environmentálnych cieľov s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav, pokiaľ ide o morský odpad. Hlavnými zdrojmi morského odpadu sú však činnosti na pevnine a sú spôsobené nedostatočnými postupmi v oblasti hospodárenia s tuhým odpadom, chýbajúcou infraštruktúrou a nedostatočným povedomím verejnosti. Členské štáty by preto mali prijať opatrenia na zníženie objemu odpadu pochádzajúceho z pevniny, ktorý pravdepodobne skončí v morskom prostredí, a to v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015, a mali by usilovať o dosiahnutie zníženia objemu morského odpadu o 50 % do roku 2030 na úrovni Únie. Vzhľadom na environmentálne a hospodárske prínosy predchádzania vzniku morského odpadu by členské štáty mali zaviesť do svojich programov predchádzania vzniku odpadu osobitné opatrenia na predchádzanie vzniku morského odpadu. Týmito opatreniami by sa členské štáty mali snažiť dosiahnuť celoúniové ciele znížiť objem morského odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Na meranie pokroku dosiahnutého pri plnení týchto cieľov a na uľahčenie výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi v celej Únii by sa mali vytvoriť jednotné metodiky merania morského odpadu suchozemského pôvodu. Správy o úrovniach morského odpadu suchozemského pôvodu by sa mali podávať každý rok.

 

______________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25b)  Nesprávne zneškodňovanie odpadu znečisťovaním odpadom a vypúšťaním odpadových vôd a pevného odpadu, ako je plast, má škodlivé účinky na morské prostredie a ľudské zdravie, ako aj významné hospodárske a sociálne náklady. Takýto odpad tiež narúša poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva, najmä tým, že zabraňuje príprave na opätovné použitie, recyklácii a inému zhodnocovaniu pred zneškodňovaním. Vzhľadom na cezhraničný charakter morského odpadu a nutnosť zabezpečiť harmonizáciu úsilia by členské štáty mali prijať opatrenia na dosiahnutie cieľa znižovania jeho objemu s využitím monitorovacích protokolov vypracovaných podľa článku 11 smernice 2008/56/ES.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Odôvodnenie 25 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25c)  Mikročastice v zmývateľných kozmetických výrobkoch a výrobkoch osobnej hygieny, ktoré sa po použití dostávajú do obytných, obchodných alebo priemyselných kanalizácií sú jedným z priamych zdrojov znečistenia mikroplastmi, ktorému sa dá najlepšie predchádzať. S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici by členské štáty mali prijať opatrenia na zabránenie prenikania mikročastíc a mikroplastov do systémov na čistenie odpadových vôd a na zabránenie ich vypúšťaniu do morského prostredia.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Správy o vykonávaní, ktoré členské štáty vypracúvajú každé tri roky, sa neosvedčili ako účinný nástroj na overenie súladu a zaistenie dobrého vykonávania, pričom navyše spôsobujú zbytočnú administratívnu záťaž. Preto je vhodné zrušiť ustanovenia, v ktorých sa členským štátom ukladá povinnosť vypracúvať takéto správy. Monitorovanie súladu by namiesto nich malo byť založené výlučne na štatistických údajoch, ktoré členské štáty každoročne oznamujú Komisii.

(27)  Správy o vykonávaní, ktoré členské štáty vypracúvajú každé tri roky, sa neosvedčili ako účinný nástroj na overenie súladu a zaistenie dobrého vykonávania, pričom navyše spôsobujú zbytočnú administratívnu záťaž. Preto je vhodné zrušiť ustanovenia, v ktorých sa členským štátom ukladá povinnosť vypracúvať takéto správy. Monitorovanie súladu by namiesto nich malo byť založené na štatistických údajoch, ktoré členské štáty každoročne oznamujú Komisii. Napriek tomu by členské štáty mali na požiadanie bezodkladne predložiť Komisii všetky informácie potrebné na hodnotenie vykonávania tejto smernice ako celku a jej vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Odôvodnenie

Hoci členské štáty už nemajú povinnosť vypracúvať pravidelné správy o hodnotení vykonávania, musia Komisii predložiť na požiadanie všetky informácie potrebné na hodnotenie ich súladu s cieľmi tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov. Preto musia členské štáty pri podávaní správ o dosahovaní cieľov stanovených v právnych predpisoch o odpade uplatňovať najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

(28)  Údaje a informácie, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť nahlasovaných údajov zavedením spoločnej metodiky pre zber a spracovanie údajov na základe spoľahlivých zdrojov a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov. Preto musia členské štáty pri podávaní správ o dosahovaní cieľov stanovených v právnych predpisoch o odpade uplatňovať spoločnú metodiku, ktorú vypracovala Komisia v spolupráci s národnými štatistickými úradmi členských štátov a s orgánmi na úrovni členských štátov, regionálnymi a miestnymi orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Komisia by mala každé tri roky uverejniť správu založenú na údajoch a informáciách, ktoré nahlásili členské štáty, s cieľom podať správu Parlamentu a Rade o pokroku dosiahnutom pri plnení cieľov recyklácie a pri vykonávaní nových povinností stanovených v tejto smernici. V týchto správach podávaných každé tri roky by sa mal tiež hodnotiť vplyv smernice 2008/98/ES ako celku na životné prostredie a ľudské zdravie a posúdiť, či je potrebné prijať zmeny s cieľom zabezpečiť, aby smernica 2008/98/ES spĺňala účel vzhľadom na ciele obehového hospodárstva.

Odôvodnenie

Je nutné zhodnotiť vplyv smernice a pravidelne posudzovať potrebu nevyhnutných zmien s cieľom zabezpečiť, aby právne predpisy spĺňali svoj účel a zároveň reagovať na najnovšie výzvy vyplývajúce z obehového hospodárstva a technologického pokroku v oblasti predchádzania vzniku odpadu a nakladania s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28b)  S cieľom prispieť k primeranému riadeniu, presadzovaniu právnych predpisov, cezhraničnej spolupráci a šíreniu najlepších postupov a inovácie v oblasti odpadu a s cieľom zabezpečiť účinné a konzistentné vykonávanie cieľov stanovených v smernici 2008/98/ES by Komisia mala vytvoriť platformu na výmenu informácií a osvedčených postupov medzi Komisiou a členskými štátmi, pokiaľ ide o praktické vykonávanie tejto smernice. Výsledky práce tejto platformy by sa mali zverejniť.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28c)  Uznáva sa hospodársky potenciál, ako aj environmentálny prínos prechodu na obehové hospodárstvo a zvýšenia efektívneho využívania zdrojov. Kroky na uzavretie kruhu sú prezentované v rôznych politických dokumentoch a návrhoch, počnúc manifestom Európskej platformy pre efektívne využívanie zdrojov (EREP) za Európu efektívnejšie využívajúcu zdroje zverejneným 17. decembra 2012 a následnými odporúčaniami pre politiky až po iniciatívnu správu Európskeho parlamentu o prechode na obehové hospodárstvo prijatú 25. júna 2015 a napokon akčný plán Komisie pre obehové hospodárstvo zverejnený 2. decembra 2016. Všetky tieto dokumenty predstavujú opatrenia presahujúce rámec odpadu, ktoré pokrývajú celý cyklus, a mali by nielen nastaviť úroveň ambícií právnych predpisov Únie v oblasti odpadového hospodárstva, ale tiež zabezpečiť, aby sa prijali ambiciózne opatrenia s cieľom uzavrieť celý kruh.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28d)  Výskum a inovácie, ako aj vytváranie inteligentných obchodných modelov založených na efektívnom využívaní zdrojov majú zásadný význam pre podporu prechodu na obehové hospodárstvo v Únii, v rámci ktorého sa odpad považuje za nový zdroj. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné prispieť v rámci programu Horizont 2020 na výskumné a inovačné projekty, ktoré môžu preukázať a v praxi overiť hospodársku a environmentálnu udržateľnosť obehového hospodárstva. Tieto projekty zároveň môžu pri uplatňovaní systematického prístupu prispieť k prijatiu inovačných a jednoducho vykonateľných právnych predpisov, a to tým, že identifikujú možné regulačné neistoty, prekážky a nedostatky, ktoré bránia rozvoju obchodných modelov založených na efektívnom využívaní zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28e)  Komisia predložila 2. decembra 2015 akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo s cieľom stimulovať prechod Európy na obehové hospodárstvo. Keďže Komisia stanovila konkrétny a ambiciózny program činností s opatreniami, ktoré pokrývajú celý cyklus, sú potrebné dodatočné opatrenia s cieľom urýchliť tento prechod.

Odôvodnenie

Európska komisia predložila 2. decembra 2015 Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo s cieľom urýchliť prechod EÚ na obehové hospodárstvo. Na tento účel Komisia stanovila ambiciózny program konkrétnych opatrení na obdobie rokov 2015 až 2018. Na urýchlenie tohto prechodu sú však potrebné ďalšie opatrenia. Tieto opatrenia musia predovšetkým zohľadňovať potrebu európskeho ukazovateľa efektívneho využívania zdrojov, legislatívnych opatrení na podporu udržateľnej výroby a spotreby, ako aj stanovenia kritérií efektívneho využívania zdrojov a jeho označovania pre neenergetické výrobky.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28f)  Zlepšenie využívania zdrojov by mohlo priniesť významné čisté úspory pre úniové podniky, verejné orgány a spotrebiteľov a súčasne znížiť celkové ročné množstvo emisií skleníkových plynov. Komisia by mala preto do konca roka 2018 navrhnúť hlavný ukazovateľ a súbor čiastkových ukazovateľov týkajúcich sa efektívneho využívania zdrojov s cieľom monitorovať pokrok smerom k dosiahnutiu cieľa zvýšenia efektívneho využívania zdrojov na úrovni Únie o 30 % do roku 2030 v porovnaní s úrovňou z roku 2014.

Odôvodnenie

Európska komisia predložila 2. decembra 2015 Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo s cieľom urýchliť prechod EÚ na obehové hospodárstvo. Na tento účel Komisia stanovila ambiciózny program konkrétnych opatrení na obdobie rokov 2015 až 2018. Na urýchlenie tohto prechodu sú však potrebné ďalšie opatrenia. Tieto opatrenia musia predovšetkým zohľadňovať potrebu európskeho ukazovateľa efektívneho využívania zdrojov, legislatívnych opatrení na podporu udržateľnej výroby a spotreby, ako aj stanovenia kritérií efektívneho využívania zdrojov a jeho označovania pre neenergetické výrobky.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  S cieľom doplniť alebo zmeniť smernicu 2008/98/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty vo vzťahu k článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, článku 11a ods. 2, článku 11a ods. 6, článku 26, článku 27 ods. 1, článku 27 ods. 4, článku 38 ods. 1, článku 38 ods. 2 a článku 38 ods. 3. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(29)  S cieľom doplniť alebo zmeniť smernicu 2008/98/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty vo vzťahu k:

 

-   podrobným kritériám uplatňovania podmienok, za ktorých sa látky alebo veci považujú za vedľajšie produkty alebo sa pri nich vychádza z predpokladu, že prestali byť odpadom,

 

-   všeobecným požiadavkám, ktoré musia členské štáty dodržiavať pri prijímaní technických predpisov o stave, keď odpad prestáva byť odpadom,

 

-   zostaveniu zoznamu odpadu,

 

-   harmonizovaným kritériám, ktoré sa majú uplatňovať pri určovaní finančných príspevkov, ktoré výrobcovia platia v záujme súladu s ich rozšírenou zodpovednosťou výrobcov, stanoveným na základe skutočných nákladov pri skončení životnosti výrobkov,

 

-   ukazovateľom na meranie pokroku pri znižovaní miery vzniku odpadu a pri vykonávaní opatrení na predchádzanie vzniku odpadu,

 

-   spoločnej metodike jednotného merania úrovní potravinového odpadu vrátane minimálnych požiadaviek na kvalitu,

 

-   spoločnej metodike vrátane minimálnych požiadaviek na kvalitu jednotného merania morského odpadu pozemného pôvodu,

 

-   minimálnym kvalitatívnym a prevádzkovým požiadavkám na určenie uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie, systémov vratných záloh a prevádzkovateľov konečnej recyklácie vrátane osobitných pravidiel týkajúcich sa zberu, sledovateľnosti, overovania a nahlasovania údajov,

 

-   spoločnej metodike výpočtu hmotnosti kovov, ktoré sa recyklovali v súvislosti so spaľovaním alebo spoluspaľovaním vrátane kritérií kvality recyklovaných kovov,

 

-   technickým kritériám a prevádzkovým postupom zneškodňovania D2, D3, D4, D6, D7 a D12 uvedeným v prílohe I k smernici 2008/98/ES v prípade potreby, zákazu, ktorý sa týka vykonávania týchto činností, ak nespĺňajú určité kritériá týkajúce sa ochrany ľudského zdravia a životného prostredia,

 

-   minimálnym technickým normám pre činnosti týkajúce sa spracovania, ktoré vyžadujú povolenie podľa smernice 2008/98/ES, ak existujú dôkazy o tom, že by dané minimálne normy mali prínos z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia,

 

-   minimálnym normám pre činnosti, ktoré vyžadujú registráciu podľa smernice 2008/98/ES, ak existujú dôkazy o tom, že by takéto normy znamenali prínos z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia, alebo by slúžili na predchádzanie narušenia vnútorného trhu,

 

-   špecifikácii uplatňovania vzorca pre spaľovne, ktorý sa uvádza v prílohe II časti R1 k smernici 2008/98/ES,

 

-   metodike zberu a spracovania údajov, organizovaniu zberu údajov a zdrojov údajov, ako aj formátu nahlasovania údajov členskými štátmi Komisii o vykonávaní cieľov v oblasti znižovania potravinového odpadu a znižovania morského odpadu, prípravy na opätovné použitie, recykláciu a spätné zasypávanie, cieľov v oblasti odpadových olejov, a

 

-   k prispôsobeniu príloh I až V smernice 2008/98/ES vedeckému a technickému pokroku.

 

je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade s princípmi stanovenými v medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým by sa Európskemu parlamentu a Rade mali poskytnúť všetky dokumenty v rovnakom čase ako expertom členských štátov, a to s cieľom zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov, pričom by sa jeho expertom mal systematicky zabezpečiť prístup na rokovania expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2008/98/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci vo vzťahu k článku 9 ods. 4, článku 9 ods. 5, článku 33 ods. 2, článku 35 ods. 5 a článku 37 ods. 6. Dané právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201119.

(30)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 2008/98/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci vo vzťahu k:

 

-   formátu pre oznámenie informácií o prijatí a podstatných revíziách programov odpadového hospodárstva a programov predchádzania vzniku odpadu a

 

-  minimálnym podmienkam na prevádzku elektronických registrov nebezpečného odpadu,

 

Dané právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201119.

__________________

__________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Ciele tejto smernice, a to zlepšiť nakladanie s odpadom v Únii, a tak prispieť k ochrane, zachovaniu a zlepšeniu kvality životného prostredia, stavu oceánov a bezpečnosti morských plodov, prostredníctvom zníženia objemu morského odpadu, a k rozvážnemu a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov v celej Únii, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov daných opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, a preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity v zmysle článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

(33)  Ciele tejto smernice, a to zlepšiť nakladanie s odpadom v Únii, a tak prispieť k ochrane, zachovaniu a zlepšeniu kvality životného prostredia, stavu oceánov a bezpečnosti morských plodov, prostredníctvom zníženia objemu morského odpadu, a k rozvážnemu, obmedzenému a racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov v celej Únii, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov daných opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, a preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity v zmysle článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

Odôvodnenie

Je dôležité výslovne vložiť potrebu obmedzeného využívania prírodných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  Členské štáty by mali zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pri výrobe, recyklácii, opravách, príprave na opätovné použitie a v odpadovom hospodárstve, pričom by mali brať do úvahy osobitné riziká, ktorým čelia pracovníci v týchto sektoroch, a mali by zabezpečiť, aby sa existujúce právne predpisy Únie v tejto oblasti správne uplatňovali a presadzovali,

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Odôvodnenie 33 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33b)  Táto smernica bola prijatá s prihliadnutím na záväzky stanovené v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 a mala by sa vykonávať a uplatňovať v súlade s usmernením uvedeným v tejto dohode.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 1 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

Táto smernica ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia predchádzaním alebo znižovaním nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania.

Táto smernica ustanovuje opatrenia na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia predchádzaním alebo znižovaním vzniku odpadu, nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s ním a znižovaním celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takéhoto využívania, ktoré sú kľúčové na prechod na obehové hospodárstvo a na zaručenie dlhodobej konkurencieschopnosti Únie.;

Odôvodnenie

Rámcová smernica o odpade je dôležitým nástrojom na posilnenie obehového hospodárstva. Malo by to jasne vyplývať z rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 1 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1a.   „komunálny odpad“ je

„1a.   „komunálny odpad“ je

a)  zmesový odpad a separovane vyzbieraný odpad z domácností vrátane:

a)  zmesový odpad a separovane vyzbieraný odpad z domácností vrátane:

–  papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, odpadu z elektrických a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov,

–  papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, odpadu z elektrických a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov,

–  objemného odpadu vrátane bielej techniky, matracov, nábytku,

–  objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,

–  záhradného odpadu vrátane lístia, pokosenej trávy;

–  záhradného odpadu vrátane lístia, pokosenej trávy;

(b)  zmesový odpad a separovane vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ktorý je svojou povahou, zložením a množstvom porovnateľný s odpadom z domácností;

(b)  zmesový odpad a separovane vyzbieraný odpad z malých podnikov, úradných budov a inštitúcií vrátane škôl, nemocníc a vládnych budov, ktorý je svojou povahou a zložením podobný na odpad z domácností;

(c)  odpad vznikajúci pri čistení trhov a odpad pochádzajúci z čistenia ulíc vrátane pouličného odpadu, obsahu smetných kontajnerov, odpadu vznikajúceho pri údržbe parkov a záhrad.

(c)  odpad vznikajúci pri čistení trhov a odpad pochádzajúci z čistenia ulíc vrátane pouličného odpadu, obsahu smetných kontajnerov, odpadu vznikajúceho pri údržbe parkov a záhrad.

Komunálny odpad nezahŕňa odpad z kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu a stavebného a demolačného odpadu;“;

Komunálny odpad nezahŕňa odpad z kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu a stavebného a demolačného odpadu;

 

Vymedzenie pojmu komunálny odpad v tejto smernici sa uplatňuje bez ohľadu na verejný či súkromný štatút prevádzkovateľa, ktorý nakladá s odpadom;“;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno a a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)   vkladá sa tento bod:

 

„1b.   „komerčný a priemyselný odpad“ je zmesový odpad a separovane vyzbieraný odpad z komerčných a priemyselných činností a/alebo priestorov.

 

Komerčný a priemyselný odpad nezahŕňa komunálny odpad, stavebný a demolačný odpad a odpad z kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu;“;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 2 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a.   „odpad, ktorý nie je nebezpečný“ je odpad, ktorý nevykazuje žiadnu z nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III;

2a.   „odpad, ktorý nie je nebezpečný“ je odpad, na ktorý sa nevzťahuje bod 2 tohto článku;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „odpad, ktorý nie je nebezpečný“ sa zosúlaďuje s vymedzením podľa článku 2 písm. d) smernice 1999/31/ES, ktoré je doteraz v platnosti.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  „biologický odpad“ je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení, porovnateľný odpad z potravinárskych závodov a iný odpad s podobnými vlastnosťami biologickej rozložiteľnosti, ktorý vykazuje porovnateľnú povahu, zloženie a množstvo;

4.  „biologický odpad“ je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení, porovnateľný odpad z potravinárskych závodov a iný odpad s podobnými vlastnosťami biologickej rozložiteľnosti a kompostovateľnosti;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 9

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

da)  bod 9 sa nahrádza takto:

9.   „nakladanie s odpadom“ je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad takýmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa;

„9.   „nakladanie s odpadom“ je zber, preprava, triedenie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad takýmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa;“;

Odôvodnenie

Činnosti triedenia odpadu sú nevyhnutné pre správne nakladanie s odpadom na účely prípravy na opätovné použitie a recyklácie, takže by sa mali zahrnúť do tohto vymedzenia pojmu.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno d b (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 11

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

db)  bod 11 sa nahrádza takto:

11.   „triedený zber“ je zber, pri ktorom sa tok odpadu delí podľa typu a charakteru odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie;

"11.   „separovaný zber“ je zber, pri ktorom sa tok odpadu delí podľa typu a charakteru odpadu, aby sa uľahčilo špecifické spracovanie, najmä príprava na opätovné použitie a recyklácia;“;

Odôvodnenie

Separovaný zber rôznych typov odpadu je základným predpokladom pre vykonávanie činností prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16.  „príprava na opätovné použitie“ sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorých sa odpad, výrobky alebo zložky výrobkov, ktoré vyzbieral uznaný prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie alebo sa vyzbierali v rámci systému vratných záloh, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania;

16.  „príprava na opätovné použitie“ sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorých sa výrobky alebo zložky výrobkov, ktoré sa stali odpadom a ktoré vyzbieral uznaný prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 16 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  vkladá sa tento bod:

 

„16a.   „prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie“ je podnik, ktorý nakladá s odpadom a vykonáva činnosť v rámci procesného reťazca prípravy na opätovné použitie v súlade s uplatniteľnými predpismi;“;

Odôvodnenie

Vo viacerých členských štátoch nie je prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie vymedzený osobitnými právnymi predpismi. Vzhľadom na povinnosti, ktoré táto smernica zavádza, je nevyhnutné zaviesť harmonizované vymedzenie pojmu.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e b (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 16 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

eb)  vkladá sa tento bod:

 

„16b.  „repasovanie“ je proces, keď sa výrobok prostredníctvom opätovného použitia, opravy a nahradenia častí komponentov upraví tak, že vyzerá ako nový;“;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e c (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 17

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ec)  bod 17 sa nahrádza takto:

17.   „recyklácia“ je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo na iné účely. Zahŕňa opätovné spracovanie organického materiálu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania;

„17.  „recyklácia“ je každá činnosť zhodnocovania, ktorou sa odpadové materiály opätovne spracujú na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely. Zahŕňa organickú recykláciu, ale nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania;“;

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno e d (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod -17 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ed)  vkladá sa tento bod:

 

„- 17a.  „organická recyklácia“ je recyklácia formou aeróbneho alebo anaeróbneho spracovania alebo iného spracovania biologicky rozložiteľnej časti odpadu, ktorá produkuje výrobky, materiály alebo látky; mechanicko-biologické spracovanie odpadu a skládky sa nepokladajú za formu organickej recyklácie;“;

Odôvodnenie

Opätovne sa zavádza vymedzenie pojmu organickej recyklácie podľa smernice 94/62/ES v súlade s novými povinnosťami pre recykláciu biologického odpadu.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 17 a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17a.   „konečný proces recyklácie“ je proces recyklácie, ktorý sa začína, keď už nie je potrebné žiadne ďalšie mechanické triedenie a odpadové materiály vstupujú do výrobného procesu a skutočne sa z nich opätovne vyrobia výrobky, materiály alebo látky;

17a.   „konečný proces recyklácie“ je proces recyklácie, ktorý sa začína, keď už nie je potrebné žiadne ďalšie triedenie a z odpadového materiálu sa skutočne opätovne vyrobia výrobky, materiály alebo látky;

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu „konečný proces recyklácie“ musí byť v súlade s vymedzením pojmu recyklácie, uvedeného v bode 17.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 17 b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17b.  „spätné zasypávanie“ sú činnosti zhodnocovania, pri ktorých sa vhodný odpad používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách alebo stavebné účely namiesto iných neodpadových materiálov, ktoré by sa inak použili na daný účel;

17b.  „spätné zasypávanie“ sú činnosti zhodnocovania s výnimkou recyklácie, pri ktorých sa inertný odpad, ktorý nie je nebezpečný, a iný odpad, ktorý nie je nebezpečný, používa na účely rekultivácie vo vyťažených oblastiach alebo na technické účely pri terénnych úpravách alebo stavebné účely namiesto iných neodpadových materiálov, ktoré by sa inak použili na daný účel, a ktorý sa používa v množstvách, ktoré nepresahujú to, čo je striktne nevyhnutné na regeneráciu alebo technické účely;

Odôvodnenie

Pre ochranu životného prostredia a ľudského zdravia je dôležité, aby sa na činnosť spätného zasypávania mohol použiť iba inertný odpad a odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 17 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  vkladá sa tento bod:

 

„17c.   „riedenie“ je zmiešanie odpadu s jedným alebo viacerými ďalšími materiálmi alebo odpadmi s cieľom znížiť koncentráciu jednej alebo viacerých zložiek prítomných v odpade bez chemických zmien s cieľom umožniť, aby bol zriedený odpad zaslaný na nakladanie alebo recykláciu, ktoré nie sú povolené pre nezriedený odpad.“;

Odôvodnenie

Článok 18 (zákaz zmiešavania nebezpečného odpadu) už zahŕňa „riedenie“. Preto sa zdá byť vhodné zaradiť jasné vymedzenie tohto pojmu. Možno poukázať na flámsky prístup k vykonávaniu článku 18, ktorý je uznávaný ako dobrý príklad v štúdii BIPRO z decembra 2015 o nakladaní s nebezpečným odpadom, vypracovanej pre Európsku komisiu.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno f b (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 20 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)   dopĺňa sa tento bod:

 

„20a.   „dekontaminácia“ je každá činnosť, ktorá spočíva v odstránení nechcených nebezpečných zložiek alebo znečisťujúcich látok z odpadu alebo v ich spracovaní na účely ich zničenia.“;

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f c (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 20 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fc)  dopĺňa sa tento bod:

 

„20b.  „triedenie“ je akákoľvek činnosť nakladania s odpadom, pri ktorej sa vytrieďuje vyzbieraný odpad do rôznych frakcií a čiastkových frakcií;“;

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f d (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 20 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fd)  dopĺňa sa tento bod:

 

„20c.  „znečisťujúci odpad“ je odpad malej veľkosti z verejne prístupných oblastí, ktorý bol nesprávne zlikvidovaný v životnom prostredí, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti;“;

Odôvodnenie

Zavádza sa vymedzenie pojmu v súlade s novými povinnosťami podľa zmenenej smernice. Anglický termín litter – „znečisťujúci odpad“ – nie je ľahko preložiteľný do všetkých jazykov a preto je vymedzenie pojmu nevyhnutné.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f e (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 20 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fe)  dopĺňa sa tento bod:

 

„20d.   „potravinový odpad“ sú potraviny určené na ľudskú spotrebu, v jedlom alebo nejedlom stave, odstránené z výrobného alebo dodávateľského reťazca vrátane prvovýroby, spracovania, výroby, prepravy, skladovania, predaja a spotrebiteľskej úrovne, s výnimkou strát v prvovýrobe;“;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f f (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 20 e (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ff)  dopĺňa sa tento bod:

 

„20e.   „zvyškový odpad“ je odpad pochádzajúci zo spracovania alebo zhodnotenia vrátane recyklácie, ktorý sa už nemôže ďalej zhodnocovať a v dôsledku toho sa musí zneškodniť;“;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno f g (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 20 f (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fg)  dopĺňa sa tento bod:

 

„20f.  „hospodárske nástroje“ sú akýkoľvek nástroj, systém alebo dohoda, ktoré uplatňuje členský štát alebo skupina členských štátov na podporu využívania druhotných surovín získaných prostredníctvom opätovného použitia alebo recyklácie.“

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  V článku 4 ods. 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

2.   Pri uplatňovaní hierarchie odpadového hospodárstva uvedenej v odseku 1 prijmú členské štáty opatrenia na podporu možností, ktoré poskytujú najlepší celkový environmentálny výsledok. To si môže vyžadovať odklon určitých odpadových tokov od hierarchie, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takýmto odpadom.

"2.   Pri uplatňovaní hierarchie odpadového hospodárstva uvedenej v odseku 1 prijmú členské štáty opatrenia na podporu možností, ktoré poskytujú najlepší celkový environmentálny výsledok. To si môže vyžadovať odklon určitých odpadových tokov od hierarchie, ak je to odôvodnené úvahami o životnom cykle vo vzťahu k celkovým vplyvom vzniku a nakladania s takýmto odpadom. To si môže vyžadovať, aby určitý odpad prešiel procesom dekontaminácie pred ďalším spracovaním.“;

Odôvodnenie

Hierarchia odpadového hospodárstva by mala zohľadňovať fázu dekontaminácie nebezpečného odpadu pred jeho zhodnocovaním, aby sa zabezpečilo, že recyklovaný odpad nebude obsahovať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/98/ES

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva.

3.   Členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje a prijímajú ďalšie opatrenia na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Tieto nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa na podporu vykonávania programov zameraných na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v článku 29 a na podporu činností zameraných na dosiahnutie cieľov v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie stanovených v článku 11 odseku 2, s cieľom maximalizovať využívanie druhotných surovín a na vyváženie rozdielov v nákladoch na pôvodné suroviny.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 2008/98/ES

Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty Komisii oznámia konkrétne nástroje zavedené v súlade s týmto odsekom do [insert date eighteen months after the entry into force of this Directive] a následne každých päť rokov po uvedenom dátume.

Členské štáty Komisii oznámia konkrétne nástroje zavedené v súlade s týmto odsekom do [vložiť dátum osemnásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a následne každé tri roky po uvedenom dátume.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)   V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3a.  Členské štáty zavedú systémy poplatkov, aby zabezpečili financovanie infraštruktúry nakladania s odpadom pre komunálny odpad, ktoré sú potrebné na vykonávanie tejto smernice.

Odôvodnenie

Iba zavedenie a optimalizácia nákladov a poplatkov za uloženie odpadu (najmä komunálneho odpadu) zaručuje udržateľné financovanie infraštruktúry nakladania s odpadom a jej fungovanie. Patrí sem zber a v prípade potreby triedenie, ako aj recyklácia, energetické zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu. V tejto súvislosti je preto potrebná realizácia. Nevylučuje to však súkromné služby nakladania s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 4 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b)   V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3b.   Členské štáty uplatňujú hierarchiu odpadového hospodárstva s cieľom zvýšiť skutočný prechod na obehové hospodárstvo. Na tento účel a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/20131a členské štáty pri prideľovaní všetkých finančných prostriedkov Únie uplatňujú hierarchiu odpadového hospodárstva a uprednostňujú predchádzanie vzniku, opätovné použitie, prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu pri investíciách do infraštruktúry odpadového hospodárstva.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).“;“

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 c (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 4 – odsek 3 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c)  V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

 

„3c.   Odpad sa vytriedi pred energetickým zhodnocovaním alebo konečným uložením na skládku s cieľom podporiť účinnú ťažbu recyklovateľných materiálov. Spracujú sa aj biologicky rozložiteľné časti.“

 

Odchylne od prvého pododseku sa môže separovane vyzbieraný biologický odpad podrobiť anaeróbnej digescii alebo iným procesným inštaláciám využívajúcim výlučne biologicky rozložiteľný odpad, a to za predpokladu, že kvalita tohto biologického odpadu spĺňa požiadavky uvedených inštalácií.“;

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 d (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3d)   Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 4a

 

Hierarchia potravinového odpadu

 

1.   Táto osobitná hierarchia potravinového odpadu sa uplatňuje v poradí priorít v oblasti právnych predpisov a politiky týkajúcich sa predchádzania vzniku potravinového odpadu a hospodárenia s ním:

 

a)  zdroj prevencie;

 

b)  záchrana jedlých potravín, pričom sa uprednostňuje použitie potravín na ľudskú spotrebu pred krmivami pre zvieratá a opätovným spracovaním na nepotravinové produkty;

 

c)  organická recyklácia;

 

d)  energetické zhodnotenie;

 

e)  zneškodňovanie.

 

2.   Členské štáty poskytujú stimuly na predchádzanie vzniku potravinového odpadu, napríklad vytvorením dobrovoľných dohôd, uľahčovaním darovania potravín alebo prípadne prijímaním finančných alebo fiškálnych opatrení.“;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno a

Smernica 2008/98/ES

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa látky alebo veci ako výsledky výrobného procesu, ktorého prvotným účelom nie je výroba daných látok alebo vecí, nepovažovali za odpad ale vedľajší produkt v prípadoch, keď sú splnené tieto podmienky:

1.  Látky alebo veci ako výsledky výrobného procesu, ktorého prvotným účelom nie je výroba daných látok alebo vecí, sa nepovažujú za odpad ale vedľajší produkt v prípadoch, keď sú splnené tieto podmienky:

Odôvodnenie

Ak sú splnené stanovené podmienky, za vedľajší produkt sa vo všeobecnosti považuje látka alebo vec, ktoré sú výsledkom postupov priemyselnej symbiózy, teda výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto veci alebo látky. Komisia sa môže splnomocniť, aby stanovila harmonizované kritériá pre uplatňovanie statusu vedľajšieho produktu, ktoré uprednostnia najlepšie a opakovateľné postupy priemyselnej a poľnohospodárskej symbiózy. Členské štáty môžu stanoviť len uplatňovanie tohto stavu v každom jednotlivom prípade.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty s cieľom stanoviť podrobné kritériá uplatňovania podmienok stanovených v odseku 1 na konkrétne látky alebo veci.

2.  Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38a prijímať delegované akty s cieľom doplniť túto smernicu stanovením podrobných kritérií uplatňovania podmienok stanovených v odseku 1 na konkrétne látky alebo veci. Komisia pri stanovení podrobných kritérií uprednostňuje existujúce a reprodukovateľné postupy priemyselnej symbiózy.

Odôvodnenie

Ak sú splnené stanovené podmienky, za vedľajší produkt sa vo všeobecnosti považuje látka alebo vec, ktoré sú výsledkom postupov priemyselnej symbiózy, teda výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto veci alebo látky. Komisia sa môže splnomocniť, aby stanovila harmonizované kritériá pre uplatňovanie statusu vedľajšieho produktu, ktoré uprednostnia najlepšie a opakovateľné postupy priemyselnej a poľnohospodárskej symbiózy. Členské štáty môžu stanoviť len uplatňovanie tohto statusu v každom jednotlivom prípade.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno b a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 5 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)   vkladá sa tento odsek:

 

„2a.   Ak nie sú stanovené kritériá na úrovni Únie v súlade s postupom uvedeným v odseku 2, členské štáty môžu v každom jednotlivom prípade stanoviť podrobné kritériá uplatňovania podmienok uvedených v odseku 1 na konkrétne látky alebo veci vrátane – v prípade potreby – limitných hodnôt pre znečisťujúce látky.“;

Odôvodnenie

Ak sú splnené stanovené podmienky, za vedľajší produkt sa vo všeobecnosti považuje látka alebo vec, ktoré sú výsledkom postupov priemyselnej symbiózy, teda výrobného procesu, ktorého primárnym cieľom nie je výroba tejto veci alebo látky. Komisia sa môže splnomocniť, aby stanovila harmonizované kritériá pre uplatňovanie statusu vedľajšieho produktu, ktoré uprednostnia najlepšie a opakovateľné postupy priemyselnej a poľnohospodárskej symbiózy. Členské štáty môžu stanoviť len uplatňovanie tohto statusu v každom jednotlivom prípade.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 – písmeno c

Smernica 2008/98/ES

Článok 5 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Členské štáty oznámia Komisii technické predpisy prijaté podľa odseku 1 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2015/1535/ES z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti(*), v ktorých sa to v uvedenej smernici vyžaduje.

3.   Členské štáty oznámia Komisii technické predpisy prijaté podľa odseku 2a v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2015/1535/ES*.

_______________

______________

(*) Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s.1.

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17.9.2015, s. 1.).

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a – bod i

Smernica 2008/98/ES

Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri odpade, pri ktorom sa vykonala činnosť zhodnocovania, vychádzalo z predpokladu, že prestal byť odpadom, ak spĺňa tieto podmienky:

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa pri odpade, pri ktorom sa vykonala činnosť recyklácie alebo iného zhodnocovania, vychádzalo z predpokladu, že prestal byť odpadom, ak spĺňa tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty s cieľom stanoviť podrobné kritériá uplatňovania podmienok stanovených v odseku 1 na určitý odpad. Uvedené podrobné kritéria v prípade potreby zahŕňajú aj limitné hodnoty pre znečisťujúce látky a zohľadňujú sa v nich všetky prípadné nepriaznivé vplyvy látky alebo veci na životné prostredie.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty na základe monitorovania situácie v členských štátoch, s cieľom doplniť túto smernicu stanovením podrobných kritérií uplatňovania podmienok stanovených v odseku 1 na špecifický odpad. Uvedené podrobné kritéria v prípade potreby zahŕňajú aj limitné hodnoty pre znečisťujúce látky a zohľadňujú sa v nich všetky prípadné nepriaznivé vplyvy látky alebo veci na ľudské zdravie a/alebo životné prostredie.

Odôvodnenie

Komisia by vo všeobecnosti mala mať právomoc prijímať delegované akty s cieľom stanoviť harmonizované pravidlá o kritériách stavu konca odpadu pre určité druhy odpadu. Ak tieto kritériá neboli vymedzené na úrovni EÚ, členské štáty by mali mať možnosť stanoviť vnútroštátne kritériá na základe osobitných podmienok uvedených v článku 6 ods. 1. Ak tieto kritériá neboli stanovené ani na vnútroštátnej úrovni, členské štáty musia zabezpečiť, aby odpad, ktorý prešiel činnosťou zhodnocovania, sa nepovažoval za odpad, ak v každom jednotlivom prípade spĺňa podmienky uvedené v článku 6 ods. 1 a overené príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odpad, pri ktorom sa v súlade s odsekom 1 vychádza z predpokladu, že prestal byť odpadom, možno považovať za pripravený na opätovné použitie, recyklovaný alebo zhodnotený na účely výpočtu dosahovania cieľov stanovených v tejto smernici, smernici 94/62/ES, smernici 2000/53/ES, smernici 2006/66/EC a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ(*), ak sa pri ňom vykonala príprava na opätovné použitie, recyklácia alebo zhodnotenie v súlade s uvedenými smernicami.

3.  Odpad, ktorý v súlade s odsekom 1 prestal byť odpadom, možno zohľadniť na účely výpočtu dosahovania cieľov týkajúcich sa prípravy na opätovné použitie, recyklovania alebo zhodnotenia stanovených v tejto smernici, smernici 94/62/ES, smernici 2000/53/ES, smernici 2006/66/EC a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ(*), ak sa pri ňom vykonala príprava na opätovné použitie, recyklácia alebo zhodnotenie v súlade s uvedenými smernicami. Hmotnosť odpadu, v prípade ktorého sa usudzuje, že prestal byť odpadom, možno nahlásiť ako recyklovanú, ak materiály alebo látky, ktoré prestali byť odpadom, sú predmetom prepracovania, s výnimkou energetického zhodnocovania a opätovného spracovania na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

Odôvodnenie

Zlepšuje právnu zrozumiteľnosť a uznáva, že odpad, ktorý prestal byť odpadom v súlade s článkom 6 ods. 1, bude zohľadnený na účely výpočtu.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 6 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.   Ak nie sú stanovené kritériá na úrovni Únie v súlade s postupom uvedeným v odseku 2, členské štáty môžu stanoviť podrobné kritériá uplatňovania podmienok uvedených v odseku 1 na určitý odpad vrátane limitných hodnôt pre znečisťujúce látky.

Odôvodnenie

Komisia by vo všeobecnosti mala mať právomoc prijímať delegované akty s cieľom stanoviť harmonizované pravidlá o kritériách stavu konca odpadu pre určité druhy odpadu. Ak tieto kritériá neboli vymedzené na úrovni EÚ, členské štáty by mali mať možnosť stanoviť vnútroštátne kritériá na základe osobitných podmienok uvedených v článku 6 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 6 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.   Ak nie sú stanovené tieto kritériá na vnútroštátnej úrovni, členské štáty zabezpečia, aby sa odpad, ktorý prešiel činnosťou zhodnocovania, prestal považovať za odpad, ak spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, ktoré v každom jednotlivom prípade overuje príslušný vnútroštátny orgán.

Odôvodnenie

Ak tieto kritériá neboli stanovené ani na vnútroštátnej úrovni, členské štáty musia zabezpečiť, aby sa odpad, ktorý prešiel činnosťou zhodnocovania, nepovažoval za odpad, ak v každom jednotlivom prípade spĺňa podmienky uvedené v článku 6 ods. 1 a overené príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 6 – odsek 3 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c.   S cieľom zabezpečiť súdržnosť jednotného trhu je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty na doplnenie tejto smernice, ktorými stanoví všeobecné požiadavky, ktoré musia členské štáty dodržiavať pri prijímaní technických predpisov podľa odseku 3a a 3b tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 6 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Členské štáty oznámia Komisii technické predpisy prijaté podľa odseku 1 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2015/1535/ES v prípadoch, v ktorých sa to v uvedenej smernici vyžaduje.

4.   Členské štáty oznámia Komisii technické predpisy prijaté podľa odsekov 3a a 3b v súlade so smernicou 2015/1535/ES.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 – písmeno a a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 7 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  odsek 4 sa nahrádza takto:

4.   Zmena klasifikácie nebezpečného odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný, sa nesmie dosiahnuť riedením ani zmiešaním odpadu s cieľom znížiť pôvodnú koncentráciu znečisťujúcich látok na úroveň, ktorá je nižšia ako hranica na označenie odpadu za nebezpečný.

"4.   Zmena klasifikácie nebezpečného odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný, alebo zmena nebezpečných vlastností sa nesmie dosiahnuť riedením ani zmiešaním odpadu s cieľom znížiť pôvodnú koncentráciu znečisťujúcich látok na úroveň, ktorá je nižšia ako hranica na označenie odpadu za nebezpečný alebo na vznik nebezpečnej vlastnosti.“;

Odôvodnenie

Je nevyhnutné zakázať rozptýlenie nebezpečných látok do životného prostredia riedením alebo zmiešaním.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno -a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

- a)  v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

1.  S cieľom posilniť opätovné využívanie a predchádzanie vzniku odpadu, jeho recykláciu a iné zhodnocovanie môžu členské štáty prijať legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, že každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo dováža výrobky (výrobca výrobkov) má rozšírenú zodpovednosť výrobcu.

„1.  S cieľom posilniť opätovné využívanie a predchádzanie vzniku odpadu, jeho recykláciu a iné zhodnocovanie členské štáty prijmú legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, že každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo dováža výrobky (výrobca výrobkov) má rozšírenú zodpovednosť výrobcu.“;

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Takéto opatrenia môžu takisto zahŕňať zavedenie systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, v ktorých sa vymedzia konkrétne prevádzkové a finančné povinnosti výrobcov výrobkov.

Takéto opatrenia môžu takisto zahŕňať zavedenie systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, ktoré sa vzťahujú na individuálne alebo kolektívne plnenie rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Tieto systémy tvorí súbor pravidiel, v ktorých sa vymedzia konkrétne prevádzkové a/alebo finančné povinnosti výrobcov výrobkov, v ktorých sa zodpovednosť výrobcu rozšíri na štádium životného cyklu výrobku po jeho spotrebovaní. Členské štáty vytvoria tieto systémy minimálne pre obaly vymedzené v článku 3 bode 1) smernice 94/62/ES, elektrické a elektronické zariadenia vymedzené článku 3 odseku 1 písmene a) smernice 2012/19/EÚ, batérie a akumulátory vymedzené v článku 3 bode 1) smernice 2006/66/ES a vozidlá po dobe životnosti vymedzené v článku 2 bode 2) smernice 2000/53/ES.

Pozmeňujúci návrh    122

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno a a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

2.  Členské štáty môžu prijať vhodné opatrenia na podporu dizajnu výrobkov, ktorý zníži ich environmentálne vplyvy a vznik odpadu počas výroby a nasledujúceho použitia výrobkov a na zabezpečenie toho, že zhodnocovanie a zneškodňovanie výrobkov, ktoré sa stali odpadom, sa uskutočňuje v súlade s článkami 4 a 13.

„2.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na podporu výrobcov, aby zlepšovali dizajn výrobkov alebo zložiek výrobkov, ktorými sa zlepší efektívnosť využívania zdrojov, znížia sa ich environmentálne vplyvy a vznik odpadu počas výroby a nasledujúceho použitia výrobkov a na zabezpečenie toho, že zhodnocovanie a zneškodňovanie výrobkov, ktoré sa stali odpadom, sa uskutočňuje v súlade s článkami 4 a 13.;

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Takéto opatrenia môžu slúžiť okrem iného na podporu vývoja, výroby a odbytu výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie, ktoré sú trvanlivé z technického hľadiska a ktoré sú po tom, ako sa stanú odpadom, vhodné na opätovné použitie a recykláciu s cieľom umožniť správne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. V týchto opatreniach by sa mal zohľadniť vplyv výrobkov počas celého ich životného cyklu.

Takéto opatrenia slúžia na podporu vývoja, výroby a odbytu výrobkov alebo materiálov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie, ktoré sú trvanlivé z technického hľadiska a ľahko opraviteľné a ktoré sú po tom, ako sa stanú odpadom a sú pripravené na opätovné použitie alebo sú recyklované, vhodné na uvedenie na trh s cieľom umožniť správne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. V týchto opatreniach sa zohľadňuje vplyv výrobkov počas celého ich životného cyklu vrátane – v prípade potreby – potenciálu na viacnásobnú recykláciu a hierarchia odpadového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  vkladá sa tento odsek:

 

„2a.   Členské štáty oznamujú Komisiu opatrenia prijaté podľa odsekov 1 a 2 do [vložiť dátum tridsaťšesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a následne každé tri roky po uvedenom dátume. Komisia uverejní doručené oznámenia.“;

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno b b (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  odsek 4 sa nahrádza takto:

4.   Rozšírená zodpovednosť výrobcu sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť za nakladanie s odpadom ustanovená v článku 15 ods. 1, a bez toho, aby boli dotknuté platné osobitné právne predpisy o tokoch odpadu a konkrétnych produktoch.

„4.   Rozšírená zodpovednosť výrobcu sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť za nakladanie s odpadom ustanovená v článku 15 ods. 1. Ustanoveniami článku 8 a článku 8a nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa rozšírenej zodpovednosti výrobcu podľa iných právnych aktov Únie.“;

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno c

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia organizuje výmenu informácií medzi členskými štátmi a aktérmi zapojenými do systémov zodpovednosti výrobcov o praktickom vykonávaní požiadaviek vymedzených v článku 8a a o najlepších postupoch na zabezpečenie primeraného riadenia systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu a cezhraničnej spolupráce v rámci nich. Zahŕňa to okrem iného výmenu informácií o organizačných črtách a monitorovanie organizácií pôsobiacich v oblasti zodpovednosti výrobcu, výber prevádzkovateľov nakladania s odpadom a predchádzanie znečisťovaniu odpadom. Komisia uverejní výsledky výmeny informácií.

5.  Najneskôr... [vložiť dátum 6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia zriadi platformu na výmenu informácií medzi členskými štátmi, organizáciami občianskej spoločnosti, regionálnymi a miestnymi orgánmi a aktérmi zapojenými do systémov zodpovednosti výrobcov o praktickom vykonávaní požiadaviek vymedzených v článku 8a a o najlepších postupoch na zabezpečenie primeraného riadenia systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu a cezhraničnej spolupráce v rámci nich a hladké fungovanie systémov vnútorného trhu. Zahŕňa to okrem iného výmenu informácií o organizačných črtách a monitorovanie organizácií pôsobiacich v oblasti zodpovednosti výrobcu, rozvoj harmonizovaných kritérií pre finančné príspevky uvedené v článku 8a ods. 4 písm. b), výber prevádzkovateľov nakladania s odpadom a predchádzanie vzniku odpadu a znečisťovaniu odpadom. Komisia uverejní výsledky výmeny informácií a môže poskytnúť usmernenia týkajúce sa podstatných prvkov.

 

Najneskôr do ... [vložiť dátum 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] na základe štúdie a po zohľadnení pripomienok z platformy Komisia prijme usmernenia o určení finančných príspevkov uvedených v článku 8a odseku 4 písmene b). S cieľom zabezpečiť súdržnosť jednotného trhu Komisia môže prijať v súlade s článkom 38a delegované akty na doplnenie tejto smernice, ktorými stanoví harmonizované kritériá, ktoré musia členské štáty dodržiavať pri určovaní finančných príspevkov uvedených v článku 8a ods. 4. písm. b).

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 a – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všeobecné požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Všeobecné minimálne požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  jednoznačne vymedzili úlohy a oblasti zodpovednosti výrobcov výrobkov, ktorí umiestňujú tovar na trh v Únii, organizácií vykonávajúcich v ich mene rozšírenú zodpovednosť výrobcu, súkromných alebo verejných subjektov pôsobiacich v oblasti nakladania s odpadom, miestnych orgánov a v prípade potreby aj uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie;

-  jednoznačne vymedzili úlohy a oblasti zodpovednosti zúčastnených subjektov vrátane výrobcov výrobkov, ktorí umiestňujú tovar na trh v Únii, organizácií vykonávajúcich v ich mene v rámci kolektívnych systémov rozšírenú zodpovednosť výrobcu, súkromných alebo verejných subjektov pôsobiacich v oblasti nakladania s odpadom, distribútorov, miestnych orgánov a v prípade potreby aj sietí opätovného využívania a opravy, sociálnych podnikov a uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie;

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  stanovili merateľné ciele nakladania s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva zamerané na dosiahnutie minimálne kvantitatívnych cieľov relevantných pre systém, ako sa stanovuje v tejto smernici, smernici 94/62/ES, smernici 2000/53/ES, smernici 2006/66/ES a smernici 2012/19/EÚ,

-  stanovili merateľné ciele zníženia objemu odpadu a nakladania s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva zamerané na dosiahnutie minimálne kvantitatívnych cieľov relevantných pre systém, ako sa stanovuje v tejto smernici, smernici 94/62/ES, smernici 2000/53/ES, smernici 2006/66/ES a smernici 2012/19/EÚ,

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  zriadil systém podávania správ na zbieranie údajov o výrobkoch, ktoré na trh Únie uviedli výrobcovia, na ktorých sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Keď sa dané výrobky stanú odpadom, pomocou systému podávania správ sa zabezpečí zhromaždenie údajov o zbere a spracovaní predmetného odpadu a v prípade potreby sa špecifikujú toky odpadových materiálov,

-  zriadil systém podávania správ na zbieranie spoľahlivých a presných údajov o výrobkoch, ktoré na trh Únie uviedli výrobcovia, na ktorých sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Keď sa dané výrobky stanú odpadom, pomocou systému podávania správ sa zabezpečí zhromaždenie spoľahlivých a presných údajov o zbere a spracovaní predmetného odpadu a v prípade potreby sa špecifikujú toky odpadových materiálov,

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s výrobcami výrobkov a ich nediskriminácia, aj vzhľadom na malé a stredné podniky.

–  zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s výrobcami výrobkov a ich nediskriminácia, ako aj medzi prevádzkovateľmi služieb zberu, prevozu a spracovania, a vzhľadom na malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby držitelia odpadu, na ktorých sú zacielené systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu zriadené podľa článku 8 ods. 1, boli informovaní o dostupných systémoch zberu odpadu a predchádzania znečisťovaniu odpadom. Členské štáty takisto prijmú opatrenia na vytvorenie stimulov pre držiteľov odpadu, aby sa zapojili do zavedených systémov triedeného zberu, predovšetkým, vo vhodných prípadoch, v podobe hospodárskych stimulov alebo predpisov.

2.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby držitelia odpadu, na ktorých sú zacielené systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu zriadené podľa článku 8 ods. 1, boli informovaní o dostupných systémoch odovzdávania odpadu, sieťach opätovného použitia a opráv, uznaných prevádzkovateľoch prípravy na opätovné použitie, systémoch zberu odpadu a predchádzania znečisťovaniu odpadom. Členské štáty takisto prijmú opatrenia na vytvorenie stimulov pre držiteľov odpadu, aby prevzali svoju zodpovednosť a odovzdali svoj odpad do zavedených systémov separovaného zberu, predovšetkým, vo vhodných prípadoch, v podobe hospodárskych stimulov alebo predpisov.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 3 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mala jasne vymedzený rozsah pôsobnosti vzhľadom na zemepisné územie, výrobky a materiály;

a)  mala jasne vymedzený rozsah pôsobnosti vzhľadom na zemepisné územie, výrobky a materiály na základe oblasti predaja a bez obmedzenia týchto oblastí na územia, na ktorých zber a nakladanie s odpadom prinášajú zisk;

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  mala prevádzkové a finančné prostriedky potrebné na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu;

b)  mala prevádzkové a/alebo finančné prostriedky potrebné na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 3 – písmeno d – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  finančných príspevkoch, ktoré platia výrobcovia,

-  v rámci kolektívnych systémov – finančných príspevkoch, ktoré výrobcovia platia za predanú jednotku alebo za tonu výrobku uvádzaného na trh;

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 3 – písmeno d – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  postupe výberu prevádzkovateľov nakladania s odpadom.

-  v rámci kolektívnych systémov – postupe výberu prevádzkovateľov nakladania s odpadom;

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 3 – písmeno d – zarážka 3 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  dosiahnutí cieľov znižovania množstva odpadu a cieľov nakladania s odpadom uvedených v odseku 1 druhej zarážke.

Note: Zarážky 1 a 3 v písmene d) zostávajú rovnaké ako v návrhu Komisie

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak sú organizácie zriadené na účel kolektívneho uplatňovania rozšírenej zodpovednosti výrobcu, členské štáty zabezpečia, aby súčasní alebo budúci zmluvní partneri týchto organizácií nemohli byť ani priamo ani nepriamo členmi alebo vlastníkmi týchto organizácií.

Odôvodnenie

Samotné vymedzenie „jednoznačného“ určenia úloh, ako sa to požaduje v článku 8a ods. 1 zarážka 1 návrhu smernice týkajúce sa nakladania s odpadom má iba malý význam. Nebráni vzniku environmentálne a hospodársky kontraproduktívnym konfliktom záujmov alebo narušení hospodárskej súťaže v systémoch RZV. Takéto okolnosti, ktoré nie sú ani náhodné ani zriedkavé, jednoducho odzrkadľujú hospodárske záujmy silných subjektov na trhu a vedú k nadmerným nákladom výrobcov, poškodzujú hospodársku súťaž na trhu s odpadom a dokonca majú nepriaznivý vplyv na recykláciu.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pokrývali všetky náklady nakladania s odpadom pri výrobkoch, ktoré uvádza na trh v Únii vrátane:

a)  pokrývali tieto náklady nakladania s odpadom pri výrobkoch, ktoré uvádza na trh v Únii:

–  nákladov na triedený zber, činností triedenia a spracovania vyžadovaných na dosiahnutie cieľov nakladania s odpadom uvedených v odseku 1 druhej zarážke, pričom sa zohľadňujú príjmy z opätovného použitia alebo predaja druhotných surovín z ich výrobkov,

 

–  nákladov na separovaný zber, činností triedenia, dopravy a spracovania vyžadovaných na zabezpečenie riadneho nakladania s odpadom, pričom sa zohľadňujú príjmy z opätovného použitia alebo predaja druhotných surovín z ich výrobkov,

 

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 4 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  boli stanovené na základe skutočných nákladov pri skončení životnosti jednotlivých výrobkov alebo skupín podobných výrobkov, pričom je potrebné zohľadniť predovšetkým ich opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť;

b)  v rámci kolektívnych systémov – boli stanovené na základe skutočných nákladov pri skončení životnosti jednotlivých výrobkov alebo skupín podobných výrobkov, pričom je potrebné zohľadniť predovšetkým ich trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovnú použiteľnosť a recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok, čím sa zaujme prístup životného cyklu, a boli zosúladené s požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie a boli založené na harmonizovaných kritériách – ak sú k dispozícii – s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu;

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 4 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  boli založené na optimalizovaných nákladoch na poskytnuté služby v prípadoch, keď sú za vykonávanie prevádzkových úloh v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcu zodpovední verejní prevádzkovatelia nakladania s odpadom.

c)  boli založené na optimalizovaných nákladoch na poskytnuté služby v prípadoch, keď sú za vykonávanie prevádzkových úloh v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcu zodpovední verejní prevádzkovatelia nakladania s odpadom. Optimalizované náklady na služby musia byť transparentné a musia odrážať náklady, ktoré vznikli verejným prevádzkovateľom nakladania s odpadom pri vykonávaní operatívnych úloh v mene systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 5 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vytvoria primeraný rámec monitorovania a presadzovania predpisov s cieľom zabezpečiť, aby si výrobcovia výrobkov plnili povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, aby sa prostriedky využívali náležitým spôsobom a aby všetci aktéri zapojení do uplatňovania systému nahlasovali spoľahlivé údaje.

Členské štáty vytvoria primeraný rámec monitorovania a presadzovania predpisov s cieľom zabezpečiť, aby si výrobcovia výrobkov plnili povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, vrátane predaja na diaľku, aby sa prostriedky využívali náležitým spôsobom a aby všetci aktéri zapojení do uplatňovania systému nahlasovali spoľahlivé údaje.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 5 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak na území jedného členského štátu povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcu v mene výrobcov vykonávajú viaceré organizácie, daný členský štát zriadi nezávislý orgán, ktorý bude dohliadať na vykonávanie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Členské štáty vymenujú alebo zriadia nezávislý orgán, ktorý bude dohliadať na vykonávanie povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu, a najmä overovať dodržiavanie požiadaviek stanovených v tejto smernici organizáciami rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty vytvoria platformu na zabezpečenie pravidelného dialógu medzi zainteresovanými stranami zapojenými do uplatňovania rozšírenej zodpovednosti výrobcu vrátane súkromných alebo verejných subjektov pôsobiacich v oblasti nakladania s odpadom, miestnych orgánov a v prípade potreby aj uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie.“

6.  Členské štáty vymenujú alebo vytvoria platformu na zabezpečenie pravidelného dialógu medzi všetkými zainteresovanými stranami zapojenými do uplatňovania rozšírenej zodpovednosti výrobcu vrátane výrobcov a distribútorov, súkromných alebo verejných subjektov pôsobiacich v oblasti nakladania s odpadom, subjektov sociálneho hospodárstva, miestnych orgánov, organizácií občianskej spoločnosti a v prípade potreby aj sietí opravy a opätovného využívania a uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie.“

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„-1.   V záujme prispievania k predchádzaniu vzniku odpadu sa členské štáty snažia dosiahnuť aspoň tieto ciele:

 

a)  výrazné zníženie miery vzniku odpadu;

 

b)  oddelenie vzniku odpadu od hospodárskeho rastu;

 

c)   postupné nahrádzanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ako sa vymedzuje v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006, ak existujú vhodné alternatívne látky alebo technológie, ktoré sú ekonomicky a technicky uskutočniteľné;

 

d)  úniový cieľ zníženia miery potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2014;

 

e)  úniový cieľ zníženia miery morského odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2014.“;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty prijmú opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu. Tieto opatrenia sú zamerané:

1.  Na účel dosiahnutia cieľov stanovených v odseku -1 členské štáty prijmú minimálne tieto opatrenia:

–  na podporu používania výrobkov z efektívne využitých zdrojov, ktoré sú trvácne, možno ich opraviť a sú recyklovateľné,

–  na presadzovanie a podporu udržateľných modelov výroby a spotreby a používania výrobkov z efektívne využitých zdrojov, ktoré sú trvácne, ľahko zdieľateľné, opätovne použiteľné, možno ich opraviť a sú recyklovateľné,

 

-  odrádzanie od uvádzania výrobkov s plánovaným zastarávaním na trh,

-  na určovanie výrobkov, ktoré sú hlavným zdrojom surovín mimoriadne dôležitých pre hospodárstvo Únie, pri ktorých existuje značné riziko nedostatku zásobovania týmito surovinami, a na zameranie sa na dané výrobky s cieľom zabrániť tomu, aby sa predmetné materiály stali odpadom,

-  na určovanie výrobkov, ktoré sú hlavným zdrojom surovín mimoriadne dôležitých pre hospodárstvo Únie, pri ktorých existuje značné riziko nedostatku zásobovania týmito surovinami, a na zameranie sa na dané výrobky s cieľom zabrániť tomu, aby sa predmetné materiály stali odpadom,

–  podporu vytvárania systémov propagácie činností opätovného použitia predovšetkým elektrických a elektronických zariadení, textílií a nábytku,

  stimulovanie predĺženia životnosti výrobkov, ak je to prospešné pre životné prostredie, a na podporu vytvárania systémov propagácie opravy, opätovného použitia, činností repasovania a opravy výrobkov, ako sa uvádza v článku 9a;

–  zníženie miery vzniku odpadu v postupoch súvisiacich s priemyselnou výrobou, ťažbou nerastov, stavebnými a demolačnými činnosťami, pričom je potrebné zohľadniť najlepšie dostupné techniky,

–  zníženie miery vzniku odpadu v postupoch súvisiacich s priemyselnou výrobou, výrobou, ťažbou nerastov, stavebnými a demolačnými činnosťami, a to aj prostredníctvom auditov pred demoláciou, a v procesoch týkajúcich sa obchodu a služieb, pričom je potrebné zohľadniť najlepšie dostupné techniky a najlepšie postupy,

–  zníženie miery vzniku potravinového odpadu v prvovýrobe, pri spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráciách a stravovacích službách, ako aj v domácnostiach.

–  zníženie celkovej miery vzniku potravinového odpadu.

 

-  zníženie potravinových strát v rámci celého dodávateľského reťazca vrátane primárnej výroby, prepravy a skladovania,

 

  predchádzanie znečisťovaniu odpadom určením výrobkov, ktoré sú hlavným zdrojom znečisťovania prírodného prostredia vrátane morského prostredia, a prijatie opatrení na zníženie znečisťovania z týchto zdrojov,

 

-   zabezpečenie oznamovania látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, a to od dodávateľského reťazca ku spotrebiteľom a prevádzkovateľom nakladania s odpadom;

 

  rozvoj a podpora informačných kampaní s cieľom zvýšiť povedomie o problematike predchádzania vzniku odpadu a znečisťovania odpadom.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Členské štáty monitorujú a posudzujú vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu. Na tento účel používajú primerané kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na množstvo zneškodneného alebo energeticky zhodnoteného komunálneho odpadu na obyvateľa.

2.  Členské štáty monitorujú a posudzujú vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu. Na tento účel používajú primerané kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele a ciele, ktoré sa vzťahujú predovšetkým na množstvo vzniknutého komunálneho odpadu na obyvateľa a množstvo komunálneho odpadu, ktorý je zneškodnený alebo energeticky zhodnotený.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia v súlade s článkom 38a prijme delegované akty na doplnenie tejto smernice stanovením ukazovateľov na meranie pokroku pri znižovaní miery vzniku odpadu a pri vykonávaní opatrení na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v odseku 1 tohto článku. Uvedené delegované akty sa prijmú do 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Členské štáty monitorujú a posudzujú vykonávanie svojich opatrení na predchádzanie vzniku potravinového odpadu, a na tento účel určujú množstvo potravinového odpadu na základe metodík stanovených podľa odseku 4.

3.  Členské štáty monitorujú a posudzujú vykonávanie svojich opatrení na predchádzanie vzniku potravinového odpadu, a na tento účel určujú úrovne potravinového odpadu na základe spoločnej metodiky. Komisia do 31. decembra 2017 prijme v súlade s článkom 38a delegovaný akt s cieľom doplniť túto smernicu stanovením metodiky vrátane minimálnych požiadaviek na kvalitu, v záujme jednotného určenia úrovne potravinového odpadu. Táto metodika zohľadňuje opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu vykonávané darmi alebo inými spôsobmi zabraňujúcimi tomu, aby sa z potravín stal odpad.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty monitorujú a posudzujú vykonávanie svojich opatrení na predchádzanie vzniku morského odpadu pozemného pôvodu a na tento účel určujú úrovne morského odpadu pozemného pôvodu na základe spoločnej metodiky. Komisia do 31. decembra 2017 prijme v súlade s článkom 38a delegovaný akt s cieľom vypracovať metodiku jednotného merania morského odpadu pozemného pôvodu vrátane minimálnych požiadaviek na kvalitu.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 – odsek 3 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Komisia do 31. decembra 2018 preskúma možnosť stanovenia celoúniových cieľov predchádzania vzniku odpadu, ktoré sa majú splniť do roku 2025 a do roku 2030, na základe spoločného ukazovateľa, ktorý sa vypočíta s odkazom na celkové množstvo komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa. Na tento účel Komisia vypracuje správu doplnenú v prípade potreby o legislatívny návrh, ktorý zašle Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, v ktorých stanoví ukazovatele merania celkového pokroku dosiahnutého pri vykonávaní opatrení na predchádzanie vzniku odpadu. S cieľom zabezpečiť jednotné určovanie úrovní potravinového odpadu Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom stanoví spoločnú metodiku vrátane minimálnych požiadaviek na kvalitu. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Európska environmentálna agentúra každoročne vydáva správu s opisom vývoja situácie pri predchádzaní vzniku odpadu za každý členský štát a Európsku úniu ako celok, vrátane oddelenia vzniku odpadu od hospodárskeho rastu, a o prechode na obehové hospodárstvo.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 9a

 

Opätovné použitie

 

1.   Členské štáty podporujú zriadenie systémov, ktoré presadzujú činnosti opätovného použitia a predĺženia životnosti výrobkov za predpokladu, že kvalita a bezpečnosť výrobkov nie sú ohrozené.

 

2.  Členské štáty prijmú opatrenia na podporu opätovného použitia výrobkov, najmä výrobkov, ktoré obsahujú značné množstvo kritických surovín. Tieto opatrenia môžu zahŕňať nabádanie k vytváraniu a podporovaniu uznaných sietí opätovného použitia, systémov vratných záloh a systémov návratu a opätovného plnenia, a stimuláciu repasovania, rekonštrukcie a zmeny účelu používania výrobkov.

 

Členské štáty využívajú hospodárske nástroje a opatrenia a môžu stanoviť kvantitatívne ciele.

 

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktoré umožnia, aby prevádzkovatelia opakovaného použitia mali prístup k návodom na použitie, náhradným dielom, technickým informáciám alebo akýmkoľvek iným nástrojom, zariadeniam alebo softvéru potrebným na opätovné použitie výrobkov, a to bez toho, aby boli dotknuté práva duševného vlastníctva.“;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 9 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 9b

 

Platformy spoločného využívania

 

1. Komisia aktívne podporuje platformy spoločného využívania ako podnikateľský model. Komisia vytvorí silné spojenie medzi týmito platformami a novými usmerneniami pre kolaboratívnu ekonomiku a preskúma všetky možné opatrenia na poskytnutie príslušných stimulov vrátane rozšírenej zodpovednosti výrobcu, verejného obstarávania a ekodizajnu.

 

2. Členské štáty podporujú zriadenie systémov, ktoré presadzujú platformy spoločného využívania vo všetkých sektoroch.“;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh ďalej posilňuje text navrhovaný Komisiou. Spoločné využívanie výrobkov ako služba je pravdepodobne obchodný model s najväčším potenciálom zvýšenia efektívnosti využívania zdrojov. Zatiaľ čo niektoré sú už konkurencieschopné prostredníctvom inteligentného uplatňovanie internetových technológií, platformy spoločného využívania možno vo všeobecnosti zintenzívniť prostredníctvom vládnych stimulov.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 c (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 10 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

9c)  V článku 10 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.   Ak je to potrebné na zaistenie súladu s odsekom 1 a na uľahčenie alebo zlepšenie zhodnocovania, odpad sa zbiera separovane, ak je to technicky, environmentálne a hospodársky uskutočniteľné, a nezmiešava sa s iným odpadom alebo iným materiálom s odlišnými vlastnosťami.

„2.  Na zistenie súladu s odsekom 1 a na uľahčenie alebo zlepšenie zhodnocovania odpad sa zbiera separovane a nezmiešava sa s iným odpadom alebo iným materiálom s odlišnými vlastnosťami.

 

Odchylne od prvého pododseku členské štáty môžu vylúčiť riedko osídlené oblasti, ak sa preukáže, že separovaným zberom sa nedosahuje najlepší celkový environmentálny výsledok pri zohľadnení úvah o životnom cykle.

 

Členské štáty oznámia Komisii svoj zámer využiť túto výnimku. Komisia preskúma toto oznámenie a posúdi, či je výnimka oprávnená s prihliadnutím na ciele tejto smernice. Ak Komisia nevznesie námietky do deviatich mesiacov po oznámení, výnimka sa považuje za schválenú. Ak Komisia vznesie námietku, prijme rozhodnutie a náležite informuje členský štát.“;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 d (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9d)  V článku 10 sa dopĺňa tento odsek:

 

„2a.    Členské štáty prijmú opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa odpad, ktorý bol separovane vyzbieraný v súlade s článkom 11 ods. 1 a článkom 22, neprijímal v spaľovni, s výnimkou rezíduí, ktoré sú výsledkom triedenia tohto odpadu.“;

Odôvodnenie

Mal by sa stanoviť limit na používanie spaľovní odpadu na nerecyklovateľný odpad tak, ako to schválil Európsky parlament vo svojom uznesení z 9. júla 2015 s názvom Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo a v súlade so 7. environmentálnym akčným programom.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 e (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 10 – odsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9e)  V článku 10 sa dopĺňa tento odsek:

 

„2b.  Členské štáty prijmú v prípade potreby opatrenia potrebné na dekontamináciu nebezpečných odpadov pred zhodnocovaním.“;

Odôvodnenie

Členské štáty by mali zvážiť dekontamináciu nebezpečného odpadu pred zhodnocovaním, aby sa zabezpečilo, že v recyklovanom odpade sa nebudú nachádzať látky nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno -a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – nadpis

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  názov sa nahrádza takto:

Opätovné použitie a recyklácia

Príprava na opätovné použitie a recyklácia“;

Odôvodnenie

Opakované použitie je činnosť spracovania, ktorá sa týka výrobkov a predchádzania vzniku odpadu; z tohto dôvodu sa musí považovať za osobitné opatrenie na predchádzanie vzniku odpadu. Príprava na opätovné použitie je, naopak, činnosťou zhodnocovania odpadu.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na podporu činností prípravy na opätovné použitie, najmä prostredníctvom podpory vytvárania sietí opätovného využívania a opravy, poskytovania podpory pre takéto siete a uľahčenia prístupu takýchto sietí k miestam zberu odpadu a prostredníctvom podpory využívania hospodárskych nástrojov, kritérií na obstarávanie, kvantitatívnych cieľov alebo iných opatrení

1.  Členské štáty prijmú opatrenia na podporu činností prípravy na opätovné použitie, okrem iného uľahčením zriaďovania a uznávania prevádzkovateľov a sietí prípravy na opätovné použitie, a to najmä tých, ktorí fungujú ako sociálne podniky, uľahčením prístupu takýchto uznaných prevádzkovateľov a sietí k miestam a zariadeniam zberu odpadu, ako aj prostredníctvom podpory využívania ekonomických nástrojov, kritérií na obstarávanie, kvantitatívnych cieľov alebo iných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia na podporu vysokokvalitnej recyklácie a na tento účel zriadia systémy triedeného zberu v prípadoch, keď je technicky, environmentálne a hospodársky realizovateľný a vhodný, aby sa splnili potrebné kvalitatívne normy pre príslušné oblasti recyklácie a dosiahli ciele stanovené v odseku 2.

Členské štáty prijmú opatrenia na podporu vysokokvalitnej recyklácie a na tento účel zriadia systémy separovaného zberu uvedené v článku 10 odseku 2, aby sa splnili potrebné kvalitatívne normy pre príslušné oblasti recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  v odseku 1 sa vkladá tento pododsek:

 

„Členské štáty podporujú regulačné a ekonomické nástroje s cieľom stimulovať zavádzanie druhotných surovín.“;

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a b (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab) v odseku 1 sa vkladá tento pododsek:

 

„Členské štáty prijmú opatrenia na podporu vysokokvalitného triedenia zmiešaného odpadu.“;

Odôvodnenie

Napriek separovanému zberu veľa recyklovateľného odpadu sa stále dostáva do zmiešaného odpadu z dôvodu nedostatočnej infraštruktúry v riedko osídlených oblastiach, chýb triedenia v domácnostiach alebo iného dôvodu. Vysokokvalitným recyklovaním, najmä optickým triedením, možno vytriediť množstvo materiálu od zvyškového odpadu a následne recyklovať a opätovne spracovať na druhotné suroviny.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno a c (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ac)  v odseku 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„S výnimkou článku 10 ods. 2 sa do roku 2015 zavedie triedený zber minimálne pre: papier, kov, plast a sklo.

„S výnimkou článku 10 ods. 2 sa do roku 2015 zavedie separovaný zber minimálne pre: papier, kov, plast a sklo. Okrem toho členské štáty do roku 2020 zriadia povinný separovaný zber textilu.“;

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty prijmú opatrenia na podporu systémov triedenia stavebného a demolačného odpadu a takisto minimálne týchto materiálov: dreva, agregátov, kovu, skla a omietkových materiálov.

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie triedenia stavebného a demolačného odpadu minimálne týchto materiálov: dreva, minerálnych zložiek (betónu, tehál, dlaždíc a keramiky), kovu, plastov, sadrokartónu, skla a omietkových materiálov. Členské štáty môžu použiť opatrenia uvedené v prílohe IVa.

 

Členské štáty stimulujú audity pred demoláciou s cieľom znížiť na minimum obsah znečisťujúcich látok alebo iných nežiaducich látok v stavebnom a demolačnom odpade a tým prispieť k vysokej kvalite recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 1 – pododsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  v odseku 1 sa vkladá tento pododsek:

 

„Členské štáty prijmú opatrenia na podporu systémov triedenia obchodného a priemyselného odpadu, a to minimálne týchto materiálov: kovy, plasty, papier a lepenka, biologický odpad, sklo a drevo.“;

Odôvodnenie

Obchodný a priemyselný odpad sú hlavným tokom odpadu. Členské štáty by mali prijať aj opatrenia týkajúce sa triedenia obchodného a priemyselného odpadu na uľahčenie recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno b b (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 2 – úvodná časť

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  úvodná časť odseku 2 sa nahrádza takto:

S cieľom splniť ciele tejto smernice a priblížiť sa k európskej recyklačnej spoločnosti s vysokou úrovňou účinnosti zdrojov členské štáty prijmú príslušné opatrenia zamerané na dosiahnutie týchto cieľov:

„S cieľom splniť ciele tejto smernice a priblížiť sa k európskemu obehovému hospodárstvu s vysokou úrovňou účinnosti zdrojov členské štáty prijmú príslušné opatrenia zamerané na dosiahnutie týchto cieľov:“;

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno d

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 2 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)   do roku 2025 sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu najmenej na 60% hmotnostných;

c)   do roku 2025 sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu najmenej na 60 % podľa hmotnosti vzniknutého komunálneho odpadu, vrátane najmenej 3 % z celkového komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie;

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno d

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 2 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  do roku 2030 sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu najmenej na 65 % hmotnostných.

d)   do roku 2030 sa zvýši miera prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu najmenej na 70 % podľa hmotnosti vzniknutého komunálneho odpadu, vrátane najmenej 5 % z celkového komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie;

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno e

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Estónsku, Grécku, Chorvátsku, Lotyšsku, Malte, Rumunsku a Slovensku sa môže na dosiahnutie cieľov uvedených v odseku 2 písm. c) a d) poskytnúť dodatočných päť rokov. Členský štát oznámi Komisii svoj úmysel využiť toto ustanovenie najneskôr 24 mesiacov pred termínmi stanovenými v odseku 2 písm. c) a d). V prípade predĺženia lehoty členský štát prijme potrebné opatrenia zamerané na zvýšenie miery prípravy na opätovné použitie a miery recyklácie komunálneho odpadu na minimálne 50 % do roku 2025 a minimálne na 60 % do roku 2030.

3.  Členský štát môže požiadať o predĺženie tohto obdobia o päť rokov na dosiahnutie cieľa uvedeného v odseku 2 písmene c), ak spĺňa tieto podmienky:

 

a)   pripravil na opätovné použitie a recykloval menej ako 20 % svojho komunálneho odpadu v roku 2013; a

 

b)  nie je zahrnutý do zoznamu členských štátov, v prípade ktorých hrozí, že nesplnia cieľ týkajúci sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie najmenej 50 % ich komunálneho odpadu do roku 2025 stanovený v súlade s článkom 11b odsekom 2 písmenom b).

 

Členský štát predloží žiadosť Komisii, aby získal takéto predĺženie najneskôr 24 mesiacov pred termínom stanoveným v odseku 2 písmene c), ale nie pred uverejnením správy uvedenej v článku 11b, ktorá sa týka dosiahnutia cieľa stanoveného v tomto odseku.

Odôvodnenie

Členské štáty, ktorých miera recyklácie v roku 2013 je menšia ako 20 %, môžu požiadať Európsku komisiu o dočasnú výnimku z rôznych recyklačných cieľov na úrovni EÚ na obdobie piatich rokov. To však nemá za následok stanovenie nových konkrétnych cieľov, iných ako u ostatných členských štátov, ale iba odklad, ak sú splnené určité podmienky.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno e

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

K oznámeniu členský štát pripojí plán vykonávania, v ktorom uvedie opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s cieľmi do nového termínu. Plán musí obsahovať aj podrobný harmonogram na vykonanie navrhovaných opatrení a posúdenie ich očakávaných vplyvov.

K žiadosti o predĺženie členský štát pripojí plán vykonávania, v ktorom sa uvedú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s cieľom do nového termínu. Plán musí byť vypracovaný na základe vyhodnotenia existujúcich programov odpadového hospodárstva a musí obsahovať aj podrobný harmonogram na vykonanie navrhovaných opatrení a posúdenie ich očakávaných vplyvov.

 

Okrem toho plán uvedený v treťom pododseku musí spĺňať aspoň tieto požiadavky:

 

a)   používa primerané ekonomické nástroje na poskytovanie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 tejto smernice;

 

b)   preukazuje efektívne a účinné využívanie štrukturálnych a kohéznych fondov a ďalších opatrení prostredníctvom preukázateľných dlhodobých investícií, ktoré financujú rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva nevyhnutnej na splnenie príslušných cieľov;

 

c)   poskytuje veľmi kvalitné štatistické údaje a vytvára jasné prognózy kapacít odpadového hospodárstva a miery plnenia cieľov uvedených v článku 11 ods. 2 tejto smernice, článku 6 ods. 1 smernice 94/62/ES a článku 5 ods. 2a, článkoch 2b a 2c smernice 1999/31/ES;

 

d)  stanovujú sa v ňom programy predchádzania vzniku odpadu, ako sa uvádza v článku 29 tejto smernice;

 

Komisia posúdi, či sú splnené požiadavky stanovené v písmenách a) až d) štvrtého pododseku. Ak Komisia nevznesie námietky proti predloženému plánu do piatich mesiacov odo dňa doručenia, žiadosť o predĺženie lehoty sa považuje za prijatú.

 

Ak Komisia vznesie námietky proti predloženému plánu, požaduje, aby príslušný členský štát predložil revidovaný plán do dvoch mesiacov od prijatia týchto námietok.

 

Komisia posúdi revidovaný plán do dvoch mesiacov od jeho doručenia a v písomnej forme prijme alebo zamietne žiadosť o predĺženie lehoty. Ak Komisia v tejto lehote neprijme rozhodnutie, považuje sa žiadosť o predĺženie lehoty za prijatú.

 

Komisia informuje Európsky parlament a Radu o výsledkoch svojich rozhodnutí v lehote dvoch mesiacov odo dňa ich prijatia.

 

Ak sa predĺženie uvedené v prvom pododseku udelí, ale členský štát nepripravuje na opätovné použitie a nerecykluje najmenej 50 % svojho komunálneho odpadu do roku 2025, predĺženie lehoty sa považuje za automaticky zrušené.

Odôvodnenie

Členské štáty, ktoré podľa údajov Eurostatu v roku 2013 recyklovali menej než 20 % komunálneho odpadu, môžu požiadať Európsku komisiu o poskytnutie dodatočného času piatich rokov na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie stanovených na roky 2025 a 2030. Dotknuté členské štáty, ktoré chcú získať túto výnimku, musia predložiť plán vykonávania, ktorý posúdi Komisia na základe určitých parametrov, a musia dosiahnuť priebežné ciele týkajúce sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno e

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.   Členský štát môže požiadať o päťročné predĺženie lehoty, aby dosiahol ciele uvedené v odseku 2 písmene d), ak spĺňa tieto podmienky:

 

a)   spĺňa podmienky uvedené v odseku 3 prvom pododseku písmenách a) a b); a

 

b)   nie je zahrnutý do zoznamu členských štátov, v prípade ktorých hrozí, že nesplnia cieľ týkajúci sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie najmenej 60% ich komunálneho odpadu do roku 2030 stanovený v súlade s článkom 11b odsekom 2 písmenom b).

 

S cieľom požiadať o predĺženie lehoty uvedenej v prvom pododseku tohto článku, členský štát predloží svoju žiadosť Komisii v súlade s odsekom 3 tohto článku najneskôr 24 mesiacov pred termínom stanoveným v odseku 2 písm. d) tohto článku, ale nie pred uverejnením správy uvedenej v článku 11b týkajúcej sa dosiahnutia cieľa stanoveného v tomto odseku.

 

Ak sa toto predĺženie udelí, ale členský štát nepripravuje na opätovné použitie a nerecykluje najmenej 60 % svojho komunálneho odpadu do roku 2030, predĺženie lehoty sa považuje za automaticky zrušené.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno e

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Komisia najneskôr do 31. decembra 2024 preskúma cieľ stanovený v odseku 2 písm. d) s cieľom zvýšiť ho a zváži stanovenie cieľov pre iné toky odpadu. Na tento účel Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade svoju správu, ku ktorej sa v prípade potreby pripojí návrh.

4.   Komisia najneskôr do 31. decembra 2024 preskúma cieľ stanovený v odseku 2 písm. d), s cieľom zvýšiť ho vzhľadom na najlepšie postupy a opatrenia, ktoré členské štáty používajú na dosiahnutie tohto cieľa. Na tento účel Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade svoju správu, ku ktorej sa v prípade potreby pripojí návrh.

Odôvodnenie

Možnosť Komisie posudzovať stanovenie cieľov pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu pre iné typy odpadu ako je komunálny odpad vyplýva z odsekov 4a a 4b, ktorých účinnosť končí v roku 2018.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno e

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia preskúma možnosť stanovenia cieľov prípravy na opätovné použitie a recyklácie, ktoré sa vzťahujú na komerčný odpad, priemyselný odpad, ktorý nie je nebezpečný, a ďalšie toky odpadu, a ktoré sa majú splniť do roku 2025 a do roku 2030. Na tento účel Komisia do 31. decembra 2018 vypracuje správu doplnenú v prípade potreby o legislatívny návrh, ktorý zašle Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Komunálny odpad predstavuje iba 7 až 10 % z celkového množstva odpadu vzniknutého v Európskej únii; na účel uľahčenia prechodu na obehové hospodárstvo je preto nutné posúdiť možnosť stanovenia obdobných cieľov, aké sú stanovené pre „komunálny odpad“, aj pre komerčný a priemyselný odpad.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 – písmeno e

Smernica 2008/98/ES

Článok 11 – odsek 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Komisia preskúma možnosť stanovenia cieľov prípravy na opätovné použitie a recyklácie, ktoré sa vzťahujú na stavebný a demolačný odpad, ktoré sa majú splniť do roku 2025 a do roku 2030. Na tento účel Komisia do 31. decembra 2018 vypracuje správu doplnenú v prípade potreby o legislatívny návrh, ktorý zašle Európskemu parlamentu a Rade.

Odôvodnenie

Stavebný a demolačný odpad predstavuje približne tretinu všetkého odpadu vyprodukovaného v EÚ. Komisia by preto mala zvážiť stanovenie cieľov v oblasti recyklácie a prípravy na opätovné použitie na roky 2025 a 2030 popri súčasných cieľoch na rok 2020.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Smernica 2008/98/ES

Článok 11a – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a článku 11 ods. 3

1.  Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a článku 11 ods. 3

a)  je hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu hmotnosťou vstupného odpadu privádzaného do konečného procesu recyklácie;

a)  sa hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu vypočíta ako hmotnosť vstupného odpadu privádzaného do konečného procesu recyklácie v danom roku;

b)  je hmotnosť komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie hmotnosťou komunálneho odpadu, ktorý zhodnotil alebo vyzbieral uznaný prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie a pri ktorom sa vykonali všetky potrebné činnosti súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, aby sa umožnilo opätovné použitie bez potreby ďalšieho triedenia alebo iného predbežného spracovania;

b)  sa hmotnosť komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie vypočíta ako hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý v danom roku zhodnotil alebo vyzbieral uznaný prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie a pri ktorom sa vykonali všetky potrebné činnosti súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, aby sa umožnilo opätovné použitie bez potreby ďalšieho triedenia alebo iného predbežného spracovania.

c)  členské štáty môžu zahrnúť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia prípravy na opätovné použitie alebo sa naň pripravili v rámci systémov vratných záloh. Členské štáty na výpočet upravenej miery komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie a recyklovaného komunálneho odpadu pri zohľadnení hmotnosti výrobkov a zložiek pripravených na opätovné použitie použijú overené údaje od prevádzkovateľov a vzorec stanovený v prílohe VI.

 

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Smernica 2008/98/ES

Článok 11a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia do 31. decembra 2018 požiada európske normalizačné organizácie, aby na základe osvedčených postupov, ktoré sú k dispozícii, vypracovali európske normy pre odpadové materiály vstupujúce do konečného procesu recyklácie, ako aj pre druhotné suroviny, najmä pre plasty.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Smernica 2008/98/ES

Článok 11a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia s cieľom zabezpečiť harmonizované podmienky uplatňovania odseku 1 písm. b) a c) a prílohy VI prijme v súlade s článkom 38a delegované akty, v ktorých stanoví minimálne kvalitatívne a prevádzkové požiadavky na určenie uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie alebo systémov vratných záloh vrátane osobitných pravidiel zberu, overovania a nahlasovania údajov.

2.  Komisia s cieľom zabezpečiť harmonizované podmienky uplatňovania odseku 1 písm. a) a b) prijme v súlade s článkom 38a delegované akty, v ktorých stanoví minimálne kvalitatívne a prevádzkové požiadavky na určenie uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie, systémov vratných záloh a prevádzkovateľov konečnej recyklácie, vrátane osobitných pravidiel zberu, vysledovateľnosti, overovania a nahlasovania údajov.

Odôvodnenie

Komisia musí vymedziť minimálne kvalitatívne a prevádzkové požiadavky na prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie a na prevádzkovateľov recyklácie s cieľom zabezpečiť kvalitu druhotných surovín vysokými normami.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Smernica 2008/98/ES

Článok 11a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od odseku 1 možno hmotnosť výstupu triediacich činností nahlásiť ako hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu za predpokladu, že:

3.  Členské štáty tiež zabezpečia, aby sa uchovávali záznamy o hmotnosti výrobkov a materiálov pri výstupe (t. j. výstup) zo zariadenia na zhodnocovanie alebo recykláciu/prípravu na opätovné použitie.

a)  sa takýto výstupný odpad privádza do konečného procesu recyklácie;

 

b)  hmotnosť materiálov alebo látok, pri ktorých sa nevykonáva konečný proces recyklácie a ktoré sa zneškodňujú alebo energeticky zhodnocujú, zostáva pod úrovňou 10 % celkovej hmotnosti, ktorá sa má nahlásiť ako recyklovaná.

 

Odôvodnenie

Vo svojom uznesení s názvom Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo, prijatom 9. júla 2015, Európsky parlament žiadal, aby sa na výpočet cieľov prípravy na opätovné použitie a recyklácie použila rovnaká harmonizovaná metodika pre všetky členské štáty na základe spoľahlivého spôsobu vykazovania, ktorý zabráni vykazovaniu vyradeného odpadu (skládkovaného alebo spaľovaného) ako recyklovaného odpadu.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Smernica 2008/98/ES

Článok 11a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zavedú účinný systém kontrol kvality a vysledovateľnosti komunálneho odpadu v záujme zabezpečenia spĺňania podmienok stanovených v odseku 3 písm. a) a b). Systém môže pozostávať buď z elektronických registrov vytvorených podľa článku 35 ods. 4), technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu alebo rovnocenného opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti zhromaždených údajov o recyklovanom odpade.

4.  V súlade s odsekom 2 členské štáty zavedú účinný systém kontrol kvality a vysledovateľnosti komunálneho odpadu v záujme zabezpečenia súladu s pravidlami stanovenými v odseku 1. Systém môže pozostávať buď z elektronických registrov vytvorených podľa článku 35 ods. 4), technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu alebo rovnocenného opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti zhromaždených údajov o recyklovanom odpade. Členské štáty informujú Komisiu o metóde kontroly kvality a vysledovateľnosti, ktorú si zvolia.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Smernica 2008/98/ES

Článok 11a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty môžu na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a článku 11 ods. 3, zohľadniť recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním, v pomere k podielu spaľovaného komunálneho odpadu, za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité požiadavky na kvalitu.

5.  Po tom, ako Komisia prijme delegovaný akt uvedený v odseku 6 tohto článku, členské štáty môžu na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a článku 11 ods. 3, zohľadniť recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním alebo spoluspaľovaním, v pomere k podielu spaľovaného alebo spoluspaľovaného komunálneho odpadu, za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité požiadavky na kvalitu a odpad sa triedi pred spaľovaním alebo sa splnila povinnosť zriadiť separovaný zber papiera, kovov, plastu, skla a biologického odpadu.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie harmonizovaných a jasných pravidiel na úrovni EÚ je nevyhnutné, aby Komisia stanovila spoločnú metodiku pred tým, ako členské štáty vypočítajú, či dosiahli ciele recyklácie kovového materiálu v súvislosti so spaľovaním.

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 11

Smernica 2008/98/ES

Článok 11a – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia s cieľom zabezpečiť harmonizované podmienky uplatňovania odseku 5 prijme v súlade s článkom 38a delegované akty, v ktorých stanoví spoločnú metodiku výpočtu hmotnosti kovov, ktoré sa recyklovali v súvislosti so spaľovaním, vrátane kritérií kvality recyklovaných kovov.

6.  Komisia s cieľom zabezpečiť harmonizované podmienky uplatňovania odseku 5 prijme v súlade s článkom 38a delegované akty, v ktorých stanoví spoločnú metodiku výpočtu hmotnosti kovov, ktoré sa recyklovali v súvislosti so spaľovaním alebo spoluspaľovaním, vrátane kritérií kvality recyklovaných kovov.

Odôvodnenie

Na zabezpečenie harmonizovaných a jasných pravidiel na úrovni EÚ je nevyhnutné, aby Komisia stanovila spoločnú metodiku pred tým, ako členské štáty vypočítajú, či dosiahli ciele recyklácie kovového materiálu v súvislosti so spaľovaním.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2008/98/ES

Článok 11b – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou vypracuje správu o pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a článku 11 ods. 3, a to najneskôr tri roky pred uplynutím každej lehoty stanovenej v uvedených ustanoveniach.

1.  Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou vypracuje správu o pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 písm. c) a d), článku 11 ods. 3 a odsek 3a a článku 21 ods. 1a, a to najneskôr tri roky pred uplynutím každej lehoty stanovenej v uvedených ustanoveniach.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2008/98/ES

Článok 11b – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  príklady najlepších postupov, ktoré sa používajú v celej Únii a ktoré by mohli usmerniť napredovanie smerom k dosiahnutiu cieľov.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 2008/98/ES

Článok 11b – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Správy uvedené v odseku 1 sa v prípade potreby budú týkať vykonávania ďalších požiadaviek tejto smernice, ako je napríklad prognóza dosiahnutia cieľov obsiahnutých v programoch predchádzania vzniku odpadu uvedených v článku 29 a percento a množstvo komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa, ktorý je zneškodňovaný alebo podlieha energetickému zhodnocovaniu.

Odôvodnenie

Ak to Európska komisia považuje za potrebné, systém včasného varovania môže vypracovať analýzu ďalších dôležitých aspektov nakladania s odpadom v danom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 12 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a)   V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:

 

„1a.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že do roku 2030 sa množstvo zneškodneného komunálneho odpadu zníži na 10 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.“;

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 b (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 12 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12b)   V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:

 

„1b.  Komisia preskúma činnosti zneškodňovania odpadu uvedené v zozname v prílohe I. Na základe tohto preskúmania Komisia prijme delegované akty, ktorými sa doplní táto smernica a ktorými sa stanovia technické kritériá a prevádzkové postupy D2, D3, D4, D6, D7, a D12. V prípade potreby sa týmito delegovanými aktmi zavedie zákaz činností zneškodňovania odpadu, ktoré nespĺňajú požiadavky stanovené v článku 13.“;

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 c (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 12 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12c)  V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:

 

„1c. Členské štáty prijmú konkrétne opatrenia na predchádzanie priamemu i nepriamemu zneškodňovaniu odpadu v morskom prostredí. Členské štáty oznámia Komisii opatrenia, ktoré zaviedli na vykonávanie tohto odseku, 18 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a následne každé dva roky po uvedenom dátume. Komisia zverejní dvojročnú správu založenú na informáciách poskytnutých počas šiestich mesiacov.

 

Komisia prijme vykonávacie akty na stanovenie spôsobov a ukazovateľov na vykonávanie tohto odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2.“;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 d (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 15 – odsek 4 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12d)  V článku 15 sa dopĺňa tento odsek:

 

„4a.   V súlade so smernicou 2014/24/EÚ môžu členské štáty prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby výberové konania na prevádzkovateľov nakladania s odpadom, ktoré vykonávajú miestne orgány a organizácie vykonávajúce rozšírenú zodpovednosť v mene výrobcu výrobkov, zahŕňali sociálne ustanovenia s cieľom podporiť úlohu sociálnych a solidárnych podnikov a platforiem.“;

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 e (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 18 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

12e)  V článku 18 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Ak v rozpore s odsekom 1 došlo k zmiešaniu nebezpečného odpadu, musí sa uskutočniť triedenie, ktoré podlieha podmienkam technickej a ekonomickej uskutočniteľnosti, ak je to možné a potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 13.

„3.   V prípade zmiešania nebezpečného odpadu v rozpore s odsekom 1, členské štáty zabezpečia – bez toho, aby bol dotknutý článok 36 –, aby sa toto triedenie uskutočňovalo, ak je to technicky možné.

 

Ak triedenie nie je technicky uskutočniteľné, zmesový odpad sa spracuje v zariadení, ktoré má povolenie spracovávať takúto zmes, ako aj jednotlivé zložky tejto zmesi.“;

Odôvodnenie

Mali by sa stanoviť jasné dôsledky nezákonného zmiešavania nebezpečného odpadu. Bez ohľadu na možné sankcie v súlade s článkom 36, tam kde nebol dodržaný zákaz zmiešavania, je potrebné zabezpečiť triedenie, ak je to technicky uskutočniteľné. Ak to nie je uskutočniteľné, je nutné zabezpečiť spracovanie v zodpovedajúcom zariadení.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 f (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 20 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12f)  v článku 20 sa vkladá tento odsek:

 

„Členské štáty do 1. januára 2020 zriadia systémy separovaného zberu alebo prijímania nebezpečného odpadu z domácností, aby zabezpečili správne spracovanie nebezpečného odpadu a zabránili znečisťovaniu ďalších tokov komunálneho odpadu.“;

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 g (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 20 – odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12g)  V článku 20 sa vkladá tento odsek:

 

„1b.  Do ... [18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tejto smernice] Komisia vypracuje usmernenia s cieľom napomáhať a uľahčovať členským štátom zber a bezpečné nakladanie s nebezpečným odpadom, ktorý vznikol v domácnostiach.“;

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 h (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 21 – odsek 1 – písmeno h

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

12h)  V článku 21 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

a)  odpadové oleje zbierali oddelene, ak je to technicky uskutočniteľné;

„a)   odpadové oleje zbierali oddelene;“;

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 i (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 21 – odsek 1 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

12i)  V článku 21 sa písmeno c) nahrádza takto:

c)   ak je to technicky uskutočniteľné a ekonomicky životaschopné, odpadové oleje s rozličnými vlastnosťami nezmiešavali a aby sa odpadové oleje nezmiešavali s inými druhmi odpadu alebo látkami, ak takéto zmiešavanie bráni ich spracovaniu.

„c)  odpadové oleje s rozličnými vlastnosťami nezmiešavali a aby sa odpadové oleje nezmiešavali s inými druhmi odpadu alebo látkami, ak takéto zmiešavanie bráni ich regenerácii.“;

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 j (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 21 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12j) V článku 21 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na dosiahnutie zvýšenia regenerácie odpadových olejov najmenej na 85 % vzniknutých odpadových olejov, a to do roku 2025.

 

Odpadové oleje, ktoré boli poslané do iného členského štátu na účely regenerácie v danom inom členskom štáte možno započítať k dosahovaniu cieľa iba členskému štátu, v ktorom sa odpadové oleje zbierali, a ak sú splnené príslušné požiadavky nariadenia (ES) č. 1013/2006 o cezhraničnej preprave nebezpečných odpadov.

 

Odpadové oleje vyvezené z Únie na regeneráciu, prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu možno započítať k dosahovaniu cieľov len v členskom štáte, v ktorom sa vyzbierali, ak v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 vývozca môže dokázať, že zásielka odpadu spĺňa požiadavky uvedeného nariadenia a že regenerácia odpadu mimo Únie prebehla za podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami relevantných právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia.“;

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 k (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 21 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

12k) V článku 21 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Na účely separovaného zberu odpadových olejov a ich správneho spracovania môžu členské štáty podľa svojich vnútroštátnych podmienok uplatňovať dodatočné opatrenia ako napr. technické požiadavky, zodpovednosť výrobcu, ekonomické nástroje alebo dobrovoľné dohody.

„2.  Na splnenie povinností stanovených v odsekoch 1 a 1a môžu členské štáty podľa svojich vnútroštátnych podmienok uplatňovať dodatočné opatrenia ako napr. technické požiadavky, zodpovednosť výrobcu, ekonomické nástroje alebo dobrovoľné dohody.“;

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 l (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 21 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

12l) V článku 21 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Ak odpadové oleje podľa vnútroštátnych právnych predpisov podliehajú požiadavkám na regeneráciu, členské štáty môžu stanoviť, že ak je to technicky uskutočniteľné, takéto odpadové oleje sa musia regenerovať, a ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 nariadenia (ES) č. 1013/2006, obmedziť cezhraničné zásielky odpadových olejov zo svojho územia do spaľovní alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadu, aby sa uprednostnila regenerácia odpadových olejov.

„3.   Ak sa uplatňujú články 11 alebo 12 nariadenia (ES) č. 1013/2006, členské štáty môžu obmedziť cezhraničné zásielky odpadových olejov zo svojho územia do spaľovní alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadu, aby sa uprednostnila regenerácia odpadových olejov.“;

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 2008/98/ES

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia triedený zber biologického odpadu v prípadoch, keď je technicky, environmentálne a hospodársky realizovateľný a vhodný, aby sa zabezpečili relevantné kvalitatívne normy týkajúce sa kompostu a dosiahli ciele stanovené v článku 11 ods. 2 písm. a), c) a d) a článku 11 ods. 3.

1.   Členské štáty zabezpečia separovaný zber pri zdroji biologického odpadu v súlade s článkom 10 ods. 2.

Odôvodnenie

Separovaný zber biologického odpadu musí byť povinný, aby sa zabránilo kontaminácii iných suchých frakcií a aby sa uľahčilo zhodnocovanie organickej hmoty, z ktorej sa môže vyrobiť kompost alebo digestát, ako aj bioplyn. Separovaný zber je jedným z podporných nástrojov na vytvorenie trhu s kvalitnou recykláciou a na dosiahnutie vysokej miery recyklácie. Zavedenie technických, ekologických a hospodárskych limitov umožnilo mnoho výnimiek a táto zásada sa stala nepoužiteľnou. Povinnosť separovaného zberu by nemala vylúčiť možnosť zachovania alebo organizovania systémov domáceho kompostovania.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 2008/98/ES

Článok 22 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Členské štáty podporujú domáce kompostovanie.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 2008/98/ES

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade potreby v súlade s článkami 4 a 13 prijmú opatrenia na podporu:

2.   Členské štáty prijmú opatrenia vrátane programov vysledovateľnosti a zabezpečenia kvality, v súlade s článkami 4 a 13, aby sa zabezpečila organická recyklácia biologického odpadu takým spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného prostredia a ktorej výstup spĺňa príslušné normy vysokej kvality.

a)  recyklácie vrátane kompostovania a digescie biologického odpadu;

 

b)  spracovania biologického odpadu takým spôsobom, ktorý spĺňa vysokú úroveň ochrany životného prostredia;

 

c)  používania environmentálne bezpečných materiálov vytvorených z biologického odpadu.

 

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13

Smernica 2008/98/ES

Článok 22 – odsek 2a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia do 31. decembra 2018 predloží návrh na zmenu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/20021a s cieľom zaviesť európske kódy odpadu pre komunálny biologický odpad, ktorý bol vyzbieraný separovane pri zdroji.

 

_______________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Ú. v. ES L 332, 9.12.2002, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 13 a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

13a)  V článku 24 sa písmeno b) nahrádza takto:

b)   zhodnocovanie odpadu.

„b)   zhodnocovanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný.“;

Odôvodnenie

Ak ide o zhodnocovanie nebezpečného odpadu, nemôžu sa poskytnúť žiadne výnimky z požiadavky získať povolenie.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Smernica 2008/98/ES

Článok 26 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu oslobodiť príslušné orgány od povinnosti viesť register zariadení alebo podnikov vykonávajúcich zber alebo prepravu maximálne 500 kg odpadu, ktorý nie je nebezpečný, ročne.

Členské štáty môžu oslobodiť príslušné orgány od povinnosti viesť register zariadení alebo podnikov vykonávajúcich zber alebo prepravu maximálne 20 ton odpadu, ktorý nie je nebezpečný, a maximálne 2 ton nebezpečného odpadu ročne.

Odôvodnenie

S cieľom obmedziť administratívnu prácu pre MSP by sa mala takisto stanoviť prahová hodnota pre povinnosť nahlasovať nebezpečný odpad. V článku 5 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 166/2006 o E-PRTR sa predpokladá rovnaký prah pre nebezpečný odpad, ktorý sa nemusí nahlasovať. Táto výnimka sa zdá byť primeraná v porovnaní s administratívnou záťažou, ktorú by pre MSP predstavovalo podávanie správ.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Smernica 2008/98/ES

Článok 26 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže v súlade s článkom 38a prijať delegované akty s cieľom upraviť hraničnú hodnotu množstiev odpadu, ktorý nie je nebezpečný.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno a

Smernica 2008/98/ES

Článok 27 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty stanovujúce minimálne technické normy pre činnosti týkajúce sa spracovania odpadu, ktoré si vyžadujú povolenie podľa článku 23, ak existujú dôkazy o tom, že by dané minimálne normy mali prínos z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

1.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty stanovujúce minimálne technické normy pre akékoľvek činnosti týkajúce sa spracovania odpadu, najmä pre separovaný zber, triedenie a recykláciu odpadu, ktoré si vyžadujú povolenie podľa článku 23, ak existujú dôkazy o tom, že by dané minimálne normy mali prínos z hľadiska ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

Odôvodnenie

Mali by sa určiť minimálne prevádzkové normy pre rôzne činnosti, ktoré sú súčasťou odpadového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 – písmeno a – bod ii

Smernica 2008/98/ES

Článok 28 – odsek 3 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)   opatrenia na boj proti všetkým podobám znečisťovania odpadu a na vyčistenie od všetkých typov odpadu.

f)   opatrenia na predchádzanie vzniku a boj proti všetkým podobám znečisťovania odpadom a na vyčistenie od všetkých typov odpadu.“;

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 – písmeno a – bod ii a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 28 – odsek 3 – písmeno f a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

iia) dopĺňa sa toto písmeno:

 

„fa) dostatočné možnosti financovania pre miestne orgány na podporu predchádzania vzniku odpadu a na vývoj optimálnych systémov separovaného zberu a infraštruktúry s cieľom dosiahnuť súlad s cieľmi stanovenými v tejto smernici.“

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 16 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 28 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Programy odpadového hospodárstva musia byť v súlade s požiadavkami programovania odpadového hospodárstva stanovenými v článku 14 smernice 94/62/ES a cieľmi stanovenými v článku 11 ods. 2 a 3 tejto smernice a požiadavkami v článku 5 smernice 1999/31/ES.

5.  Programy odpadového hospodárstva musia byť v súlade s požiadavkami programovania odpadového hospodárstva stanovenými v článku 14 smernice 94/62/ES a cieľmi stanovenými v článku 11 ods. 2 tejto smernice a požiadavkami v článku 5 smernice 1999/31/ES.

Odôvodnenie

Členské štáty, ktorých miera recyklácie v roku 2013 je menšia ako 20 %, môžu požiadať Európsku komisiu o dočasnú výnimku z rôznych recyklačných cieľov na úrovni EÚ na obdobie piatich rokov. To však nemá za následok stanovenie nových konkrétnych cieľov, iných ako u ostatných členských štátov, ale iba odklad, ak sú splnené určité podmienky. Preto sa vypúšťa ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno a

Smernica 2008/98/ES

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zavedú programy predchádzania vzniku odpadu, v ktorých stanovia opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu v súlade s článkami 1, 4 a 9.

1.   S cieľom prispieť k dosiahnutiu aspoň cieľov uvedených v článku 1, článku 4 a článku 9 ods. -1 členské štáty zavedú programy predchádzania vzniku odpadu, v ktorých stanovia aspoň opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu v súlade s článkom 9 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno a a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 29 – odsek 1 – pododsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

Takéto programy sa začlenia do programov odpadového hospodárstva ustanovených v článku 28 alebo prípadne do iných programov environmentálnych politík, alebo budú fungovať ako samostatné programy. Ak sa takýto program začlení do programu odpadového hospodárstva alebo do iných programov, opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu sa zreteľne identifikujú.

„Takéto programy sa začlenia do programov odpadového hospodárstva ustanovených v článku 28 alebo prípadne do iných programov environmentálnych politík, alebo budú fungovať ako samostatné programy. Ak sa takýto program začlení do programu odpadového hospodárstva alebo do iných programov, ciele a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu sa zreteľne identifikujú.“

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno a b (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 29 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

2.  V programoch ustanovených v odseku 1 sa stanovia ciele predchádzania vzniku odpadu. Členské štáty opíšu platné opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a vyhodnotia užitočnosť príkladov opatrení uvedených v prílohe IV alebo iných príslušných opatrení.

„2.  V programoch uvedených v odseku 1 členské štáty opíšu aspoň vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu uvedených v článku 9 odseku 1 a ich príspevok k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 9 odseku -1. Členské štáty v prípadoch, v ktorých je to relevantné, opíšu prínos nástrojov a opatrení uvedených v prílohe IVa a vyhodnotia užitočnosť príkladov opatrení uvedených v prílohe IV alebo iných príslušných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 – písmeno a c (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 29 – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac)   vkladá sa tento odsek:

 

„2a.  Členské štáty prijmú konkrétne programy predchádzania vzniku potravinového odpadu v rámci svojich programov predchádzania vzniku odpadu uvedených v tomto článku.“;

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 17 a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 30 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

17a)  V článku 30 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.   Európska environmentálna agentúra je vyzvaná, aby do svojej výročnej správy zahrnula hodnotenie pokroku pri plnení a vykonávaní programov predchádzania vzniku odpadu.

„2.   Európska environmentálna agentúra každé dva roky uverejní správu obsahujúcu hodnotenie pokroku dosiahnutom pri plnení a vykonávaní programov predchádzania vzniku odpadu a dosiahnuté výsledky, pokiaľ ide o ciele programov predchádzania vzniku odpadu pre každý členský štát a pre Úniu ako celok vrátane oddelenia vzniku odpadu od hospodárskeho rastu a prechodu na obehové hospodárstvo.“;

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 19 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 35 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty vytvoria elektronický register alebo koordinované registre na zaznamenávanie údajov o nebezpečnom odpade uvedené v odseku 1, ktoré sa vzťahujú na celé geografické územie daného členského štátu. Takéto registre môžu vytvoriť aj pre iné toky odpadu, predovšetkým pre toky odpadu, pre ktoré sú v právnych predpisoch Únie stanovené ciele. Členské štáty využívajú údaje o odpade, ktoré im poskytujú priemyselné subjekty v Európskom registri uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok zriadenom na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006(*).

4.  Členské štáty vytvoria elektronický register alebo koordinované registre alebo použijú vytvorené elektronické registre alebo koordinované registre na zaznamenávanie údajov o nebezpečnom odpade uvedené v odseku 1, ktoré sa vzťahujú na celé geografické územie daného členského štátu. Takéto registre vytvoria minimálne pre toky odpadu, pre ktoré sú v právnych predpisoch Únie stanovené ciele. Členské štáty využívajú údaje o odpade, ktoré im poskytujú priemyselné subjekty v Európskom registri uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok zriadenom na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006(*).

Odôvodnenie

Aby sa obmedzili byrokratické povinnosti, členské štáty majú možnosť využiť už existujúce registre na zaznamenávanie údajov o nebezpečnom odpade. Tieto registre sa musia vytvoriť pre typy odpadu, na ktoré sa vzťahujú ciele stanovené v právnych predpisoch Únie.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Smernica 2008/98/ES

Článok 37 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 11 ods. 2 písm. a) až d) a článku 11 ods. 3 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 6. Prvá správa sa vzťahuje na údaje za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

1.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o pokroku smerom k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 9 ods. -1 písm. a) až d), článku 11 ods. 2, článku 11 ods. 3 a článku 21 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zbierajú a spracúvajú na základe spoločnej metodiky uvedenej v odseku 6 tohto článku a zasielajú ich elektronicky do 12 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 6. Prvá správa vo vzťahu k cieľom podľa článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a článku 11 ods. 3 sa vzťahuje na údaje za obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

Odôvodnenie

S cieľom zlepšiť spoľahlivosť a porovnateľnosť údajov sa musí stanoviť spoločná metodika pre zber údajov.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Smernica 2008/98/ES

Článok 37 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 9 ods. 4 písm. každé dva roky. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca obdobia nahlasovania, za ktoré sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 6. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Smernica 2008/98/ES

Článok 37 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na účely overenia súladu s článkom 11 ods. 2 písm. c) a d) sa údaje o množstve komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie musia v správach uvádzať oddelene od údajov o množstve recyklovaného odpadu.

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Smernica 2008/98/ES

Článok 37 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Táto správa musí obsahovať posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

5.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Pokým sa neprijme delegovaný akt uvedený v odseku 6, táto správa musí obsahovať posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch. Komisia v každom prípade posúdi úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracuje deväť mesiacov po tom, ako členské štáty prvýkrát nahlásia údaje, a následne každé tri roky.

Odôvodnenie

S cieľom zlepšiť spoľahlivosť a porovnateľnosť údajov sa musí stanoviť spoločná metodika pre zber údajov.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Smernica 2008/98/ES

Článok 37 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Do správy uvedenej v odseku 5 Komisia zahrnie informácie o vykonávaní tejto smernice ako celku a posúdi jej vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Ak je to vhodné, k správe sa pripojí návrh na preskúmanie tejto smernice.

Odôvodnenie

Vplyv smernice by sa mal pravidelne hodnotiť, aby sa zabezpečila vhodnosť základných prvkov smernice na daný účel.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21

Smernica 2008/98/ES

Článok 37 – odsek 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Komisia prijme vykonávacie akty, v ktorých stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odsekov 1 a 2 a na nahlasovanie činností spätného zasypávania. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 39 ods. 2.

6.  Komisia prijme v súlade s článkom 38a delegované akty na doplnenie tejto smernice tým, že stanoví spoločnú metodiku pre zber a spracovanie údajov, organizovanie zberu údajov a zdrojov údajov a pravidlá týkajúce sa formátu na nahlasovanie údajov podľa odseku 1 a na nahlasovanie činností prípravy na opätovné použitie a spätné zasypávanie.

Odôvodnenie

S cieľom zlepšiť kvalitu údajov by Komisia mala prijať delegovaný akt s cieľom vytvoriť spoločnú metodiku nahlasovania údajov: to by zahŕňalo zber, spracovanie a prenos údajov.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 37 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 37a

 

Rámec pre obehové hospodárstvo

 

S cieľom podporiť opatrenia uvedené v článku 1, najneskôr do 31. decembra 2018 Komisia musí:

 

a)   vypracovať správu v ktorej sa posúdi potreba cieľov Únie, najmä pokiaľ ide o cieľ Únie v oblasti efektívneho využívania zdrojov a prierezové regulačné opatrenia v oblasti udržateľnej spotreby a výroby. Ak je to vhodné, k správe sa pripojí legislatívny návrh.

 

b)  vypracovať správu o súlade medzi regulačnými rámcami Únie pre výrobky, odpad a chemikálie s cieľom identifikovať potenciálne prekážky, ktoré bránia prechodu na obehové hospodárstvo;

 

c)  vypracovať správu s cieľom zistiť vzájomné pôsobenie medzi legislatívnymi aktami, ktoré môže brániť rozvoju súčinností medzi rôznymi priemyselnými odvetviami a zabraňovať následnému použitiu vedľajších produktov a príprave na opätovné použitie a recyklácii odpadu na konkrétne použitie. Táto správa sa v prípade potreby doplní o legislatívny návrh alebo usmernenie o tom, ako odstrániť identifikované prekážky a ako uvoľniť trhový potenciál vedľajších produktov a druhotných surovín.

 

d)   predložiť komplexné preskúmanie právnych predpisov Únie o ekodizajne s cieľom rozšíriť rozsah ich pôsobnosti na všetky hlavné skupiny výrobkov vrátane skupín neenergetických súvisiacich výrobkov, a postupne zahrnúť relevantné prvky efektívneho využívania zdrojov do povinných požiadaviek na dizajn výrobku a prispôsobiť ustanovenia týkajúce sa environmentálnej značky.“;

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 21 a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 38 – nadpis

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

21a)  V článku 38 sa nadpis nahrádza takto:

„Výklad a prispôsobenie sa technickému pokroku“

„Výmena informácií a najlepších postupov, výklad a prispôsobenie sa technickému pokroku“

Odôvodnenie

Existuje značný priestor na výmenu najlepších postupov a informácií v rámci tejto smernice, pokiaľ ide o rôzne otázky (napr. umožnenie všetkým členským štátom dosiahnuť ciele). Táto otázka by sa preto mala osobitne riešiť.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 22

Smernica 2008/98/ES

Článok 38 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- 1.  Komisia vytvorí platformu na pravidelnú a štruktúrovanú výmenu informácií a najlepších postupov medzi Komisiou a členskými štátmi vrátane regionálnych a miestnych orgánov o praktickom vykonávaní požiadaviek tejto smernice s cieľom zabezpečiť primerané riadenie, presadzovanie predpisov, cezhraničnú spoluprácu a šírenie najlepších postupov a inovácií v oblasti odpadového hospodárstva.

 

Platforma sa predovšetkým použije na:

 

-  výmenu informácií a najlepších postupov, pokiaľ ide o nástroje a stimuly používané v súlade s článkom 4 ods. 3 s cieľom podporiť dosiahnutie cieľov stanovených v článku 4,

 

-  výmenu informácií a najlepších postupov, pokiaľ ide o opatrenia ustanovené v článku 8 ods. 1 a 2,

 

-  výmenu informácií a najlepších postupov, pokiaľ ide o predchádzanie a zriadenie systémov, ktoré presadzujú činnosti opätovného použitia a predĺženia životnosti,

 

-  výmenu informácií a najlepších postupov, pokiaľ ide o plnenie povinností týkajúcich sa separovaného zberu,

 

-   výmenu informácií a najlepších postupov, pokiaľ ide o nástroje a stimuly na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a v článku 21,

 

-  výmenu najlepších postupov, pokiaľ ide o vypracovanie opatrení a systémov na sledovanie tokov komunálneho odpadu od triedenia až po konečný proces recyklácie, čo je kľúčovým prvkom pri kontrole kvality odpadu a meraní strát v tokoch odpadu a procese recyklácie.

 

Komisia zverejní výsledky tejto výmeny informácií a najlepších postupov.

Odôvodnenie

Existuje značný priestor na výmenu najlepších postupov a informácií v rámci tejto smernice, pokiaľ ide o rôzne otázky (napr. umožnenie všetkým členským štátom dosiahnuť ciele). Táto otázka by sa preto mala osobitne riešiť.

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 22

Smernica 2008/98/ES

Článok 38 – odsek 1 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia môže vypracovať usmernenia k výkladu vymedzení pojmov zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Komisia vypracuje usmernenia k výkladu vymedzení pojmov odpad, komunálny odpad, predchádzanie, opätovné použitie, príprava na opätovné použitie, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

Odôvodnenie

Komisia by mala vypracovať usmernenia k výkladu niektorých vymedzení pojmov, aby podporila harmonizované vykonávanie tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 22

Smernica 2008/98/ES

Článok 38 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty potrebné na zmenu prílohy VI.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Výrobky a zložky, ktoré sa nestali odpadom, nesmú byť súčasťou výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, pretože sú jedným zo spôsobov zhodnocovania odpadu. Opakované použitie výrobkov a zložiek je činnosť spracovania, ktorá zabraňuje vzniku odpadu, a preto by sa malo považovať za opatrenie na predchádzanie vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Článok 11a ods. 1 vymedzuje spôsoby výpočtu, do akej miery sa podarilo dosiahnuť ciele prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 23

Smernica 2008/98/ES

Článok 38 a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, článku 11a ods. 2, článku 11a ods. 6, článku 26, článku 27 ods. 1, článku 27 ods. 4, článku 38 ods. 1, článku 38 ods. 2 a článku 38 ods. 3 na dobu neurčitú od [enter date of entry into force of this Directive].

2.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty uvedené v v článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 2a, článku 9 ods. 3, článku 9 ods. 3a, článku 11a ods. 2, článku 11a ods. 6, článku 12 ods. 1b, článku 27 ods. 1, článku 27 ods. 4, článku 37 ods. 6, článku 38 ods. 1 a článku 38 ods. 2 na dobu neurčitú od [vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 23

Smernica 2008/98/ES

Článok 38 a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, článku 11a ods. 2, článku 11a ods. 6, článku 26, článku 27 ods. 1, článku 27 ods. 4, článku 38 ods. 1, článku 38 ods. 2 a článku 38 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 2a, článku 9 ods. 3, článku 9 ods. 3a, článku 11a ods. 2, článku 11a ods. 6, článku 12 ods. 1b, článku 27 ods. 1, článku 27 ods. 4, článku 37 ods. 6, článku 38 ods. 1 a článku 38 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 23

Smernica 2008/98/ES

Článok 38 a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

Odôvodnenie

Zosúladenie s medziinštitucionálnou dohodou z 13. apríla 2016.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 23

Smernica 2008/98/ES

Článok 38 a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 2, článku 7 ods. 1, článku 11a ods. 2, článku 11a ods. 6, článku 26, článku 27 ods. 1, článku 27 ods. 4, článku 38 ods. 1, článku 38 ods. 2 a článku 38 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 2, článku 6 ods. 4, článku 7 ods. 1, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 2a, článku 9 ods. 3, článku 9 ods. 3a, článku 11a ods. 2, článku 11a ods. 6, článku 12 ods. 1b, článku 27 ods. 1, článku 27 ods. 4, článku 37 ods. 6, článku 38 ods. 1 a článku 38 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 24 a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Príloha II – bod R13 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24a)  V prílohe II sa vkladá toto písmeno:

 

„R13a: príprava na opätovné použitie.“;

Odôvodnenie

Osobitný spôsob zhodnocovania by sa mal zaviesť v prílohe II s cieľom dosiahnuť väčšiu súdržnosť s vymedzením pojmu „prípravy na opätovné použitie“ podľa článku 3.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 24 b (nový)

Smernica 2008/98/ES

Príloha IV a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

24b)  V súlade s prílohou k tejto smernici sa vkladá príloha IVa.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

25)  Príloha VI sa dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Výrobky a zložky, ktoré sa nestali odpadom, nesmú byť súčasťou výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, pretože sú jedným zo spôsobov zhodnocovania odpadu. Opakované použitie výrobkov a zložiek je činnosť spracovania, ktorá zabraňuje vzniku odpadu, a preto by sa malo považovať za opatrenie na predchádzanie vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Článok 11a ods. 1 vymedzuje spôsoby výpočtu, do akej miery sa podarilo dosiahnuť ciele prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh smernice

Príloha I

Smernica 2008/98/ES

Príloha VI

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Metóda výpočtu prípravy výrobkov a zložiek na opätovné použitie na účely článku 11 ods. 2 písm. c) a d) a článku 11 ods. 3

vypúšťa sa

Členské štáty na výpočet upravenej miery recyklácie a prípravy na opätovné použitie v súlade s článkom 11 ods. 2 písm. c) a d) a článkom 11 ods. 3 používajú tento vzorec:

 

 

 

 

E: upravená miera recyklácie a opätovného použitia v danom roku,

 

A: hmotnosť recyklovaného komunálneho odpadu alebo komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie v danom roku,

 

R: hmotnosť výrobkov a zložiek pripravených na opätovné použitie v danom roku,

 

P: hmotnosť vzniknutého komunálneho odpadu v danom roku.

 

Odôvodnenie

Výrobky a zložky, ktoré sa nestali odpadom, nesmú byť súčasťou výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, pretože sú jedným zo spôsobov zhodnocovania odpadu. Opakované použitie výrobkov a zložiek je činnosť spracovania, ktorá zabraňuje vzniku odpadu, a preto by sa malo považovať za opatrenie na predchádzanie vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Článok 11a ods. 1 vymedzuje spôsoby výpočtu, do akej miery sa podarilo dosiahnuť ciele prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh smernice

Príloha -I (nová)

Smernica 2008/98/ES

Príloha IV a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Príloha -I

 

Vkladá sa táto príloha IVa:

 

„Príloha IVa

 

Orientačný zoznam nástrojov na podporu prechodu na obehové hospodárstvo

 

1.   Hospodárske nástroje:

 

1.1   progresívne zvyšovanie daní alebo poplatkov za ukladanie na skládkach pre všetky kategórie odpadu (komunálny, inertný, iný);

 

1.2   zavedenie alebo zvýšenie daní a/alebo poplatkov za spaľovanie;

 

1.3   zavedenie systémov platby podľa množstva odpadu (zásada „plať za to, čo vyhodíš“);

 

1.4   opatrenia na zvýšenie nákladovej efektívnosti existujúcich a plánovaných systémov zodpovednosti výrobcov;

 

1.5   rozšírenie rozsahu pôsobnosti finančnej a/alebo prevádzkovej zodpovednosti výrobcu na nové toky odpadu;

 

1.6   hospodárske stimuly pre samosprávy na podporu prevencie, ako aj na rozvoj a posilnenie systémov separovaného zberu;

 

1.7   opatrenia na podporu rozvoja v oblasti opätovného použitia;

 

1.8   opatrenia na potlačenie škodlivých subvencií, ktoré nie sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva;

 

2.   Iné opatrenia:

 

2.1   udržateľné verejné obstarávanie na podporu udržateľnej výroby a spotreby;

 

2.2   technické a fiškálne opatrenia na podporu rozvoja trhov s opätovne používanými výrobkami a recyklovanými materiálmi (vrátane kompostovaných) a na zvýšenie kvality recyklovaných materiálov;

 

2.3   vykonávanie najlepších dostupných techník na spracovanie odpadu, zameraných na odstránenie látok, ktoré vzbudzujú veľmi veľké obavy, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné;

 

2.4   opatrenia na zvýšenie verejného povedomia o riadnom odpadovom hospodárstve a znižovaní znečisťovania odpadom vrátane ad hoc kampaní na zabezpečenie znižovania objemu odpadu pri zdroji a vysokej miery zapojenia sa do systémov separovaného zberu;

 

2.5   opatrenia na zaistenie náležitej koordinácie, a to aj digitálnymi prostriedkami, medzi všetkými príslušnými verejnými orgánmi zapojenými do odpadového hospodárstva a zabezpečenie zapojenia ďalších kľúčových zainteresovaných strán;

 

2.6   využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov s cieľom financovať budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva potrebnej na splnenie príslušných cieľov.“.

(1)

  Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)

  Ú. v. EÚ C 17, 18.1.2017, s. 46.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súčasný model lineárneho vývoja „vezmi, vyrob, spotrebuj a odhoď“ začína ukazovať svoje hranice. Naša planéta sa otepľuje a využívané zdroje, od ktorých sme závislí, sú stále vzácnejšie. Bez štrukturálnych zásahov by dopyt po surovinách v rámci svetového hospodárstva mohol vzrásť o viac ako 50 % v priebehu nasledujúcich 15 rokov. Ak chceme zmeniť smer, musíme prejsť na model obehového hospodárstva, ktorý zachováva materiály a ich hodnotu v obehu v hospodárstve tak dlho, ako je to možné, a to prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov počínajúc optimalizáciou integrovaného cyklu odpadu. Opakované použitie, recyklácia a zhodnocovanie sa stávajú kľúčovými slovami, okolo ktorých sa buduje nová paradigma podpory udržateľnosti, inovácií a konkurencieschopnosti, v rámci ktorej sa odpad stáva zdrojom, a nie problémom.

Balík by sa teda mal posudzovať v oveľa širších súvislostiach, než len prehodnotením právnych predpisov v oblasti odpadu. Spravodajkyňa chce posilniť vôľu Komisie chrániť životné prostredie, zabezpečiť väčšiu konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a podporovať udržateľný proces reindustrializácie. Zvýšenie hodnoty zdrojov znamená zásah vo všetkých fázach životného cyklu výrobku: od ťažby surovín po dizajn výrobku, od distribúcie ku spotrebiteľovi a až ku koncu životnosti.

Jasný a stabilný regulačný rámec je prvým krokom k podpore tohto prechodu.

Takáto systémová zmena v skutočnosti predstavuje ambicióznu politiku podporovanú legislatívou, ktorá môže dať správne signály pre investorov. Európska legislatíva, ktorá by nestanovovala jasné vymedzenia pojmov a záväzné ciele, by mohla ohroziť pokrok smerom k obehovému hospodárstvu.

Počnúc hierarchiou odpadového hospodárstva sa spravodajkyňa usilovala o zmenu návrhu Komisie, najmä pokiaľ ide o predchádzanie vzniku odpadu a návrat odpadu do výrobného procesu. Zníženie množstva odpadu znamená začiatok rozvoja inovácií procesov výroby a obchodných modelov, na ktorých sa zakladá obehové hospodárstvo.

Transformácia hospodárstva EÚ na zelené a nízkouhlíkové hospodárstvo s efektívnym využívaním zdrojov je už naplánovaná ako hlavný cieľ siedmeho environmentálneho akčného programu a je dobré mať na pamäti, ako sa Európa zaviazala k dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja stanoveného OSN.

Spravodajkyňa je presvedčená, že na dosiahnutie cieľov uvedených v úvode by sa zmeny rámcovej smernice o odpade mali zameriavať na dva hlavné ciele:

1) Posilnenie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu;

2) Podpora rozvoja efektívneho trhu s druhotnými surovinami.

Spravodajkyňa sa domnieva, že na zabezpečenie správneho vykonávania treba vyjasniť aj niektoré vymedzenia pojmov v súčasnej smernici a zahrnúť do nej niektoré chýbajúce vymedzenia pojmov.

PREVENCIA

Využitie výrobných zvyškov ako vedľajších produktov, ktoré vstupujú do obehu ako reálne zdroje, ktoré nie sú odpadom, predstavuje dôležitý preventívny nástroj. S cieľom podporiť túto perspektívu a podporovať šírenie praktík priemyselnej symbiózy je potrebné vymedziť jasný rámec právnych predpisov na úrovni EÚ.

V tomto zmysle spravodajkyňa obnovuje v súčasnosti platnú formuláciu podľa článku 5 ods. 1.

Komisia má aj naďalej možnosť stanoviť kritériá na uplatňovanie stavu vedľajšieho produktu, pričom však prednosť majú osvedčené a opakovateľné postupy priemyselnej symbiózy. Zámerom je zladiť potrebu harmonizovaných pravidiel prostredníctvom štandardizovaných pravidiel pre všetky typy vedľajších produktov bez toho, aby tým bola dotknutá charakteristika procesnej inovácie, ktorá odlišuje tieto praktiky.

Súčasná právna úprava stavu, keď odpad prestáva byť odpadom, sa vyznačuje ťažkosťami a rôznorodým uplatňovaním v jednotlivých členských štátoch. S cieľom zabezpečiť funkčnosť vnútorného trhu a vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia spravodajkyňa podporuje zásadu, že Komisia by mala vo všeobecnosti stanoviť harmonizované pravidlá týkajúce sa kritérií pre odpad, ktorý prestáva byť odpadom. Keďže toto ustanovenie nebolo plne rešpektované, navrhuje sa zavedenie možnosti členských štátov ustanoviť vnútroštátne kritériá na základe osobitných podmienok stanovených v článku 6 ods. 1.

Spravodajkyňa súhlasí s návrhom Komisie, aby stanovila minimálne kritériá pre systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu . Využitím príležitosti na zníženie nákladov na konci životnosti výrobkov sa môže podporiť navrhovanie výrobkov, ktoré možno opätovne použiť alebo recyklovať. Zavedenie systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu na vnútroštátnej úrovni pre rôzne výrobky sa ukázalo byť účinným nástrojom na optimalizáciu nakladania s odpadom. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že je vhodné, aby sa povinnosť systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu zaviedla na úrovni Únie a aby sa vymedzila pomocou harmonizovaných pravidiel.

Vykonávanie opatrení na predchádzanie vzniku odpadu členskými štátmi počas celej životnosti výrobku je najúčinnejším nástrojom na zlepšenie efektívneho využívania zdrojov a zníženie vplyvu odpadu na životné prostredie, a to podporou trvanlivých recyklovateľných a opätovne použiteľných materiálov prostredníctvom vhodných ekonomických nástrojov. Spravodajkyňa zdôrazňuje, ako sa rieši znižovanie obsahu nebezpečných látok v materiáloch.

Predpokladá sa, že do rámca smernice bude lepšie zahrnutý koncept opakovaného použitia. Opakované použitie, na rozdiel od prípravy na opätovné použitie, je činnosť spracovania, ktorá sa týka výrobkov a predchádzania vzniku odpadu; z tohto dôvodu by sa mala považovať za osobitné preventívne opatrenie a mala by sa podporovať na úrovni členských štátov.

Nástrojom na koordináciu týchto činností sú vnútroštátne programy predchádzania vzniku odpadu. S cieľom napomôcť ich účinnosti je potrebné vymedziť na úrovni EÚ ciele a ukazovatele, pomocou ktorých možno hodnotiť výkonnosť jednotlivých členských štátov.

Z environmentálneho a etického hľadiska považuje spravodajkyňa za dôležité najmä to, aby členské štáty v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 prijali opatrenia na zníženie objemu potravinového odpadu a morského odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Na tento účel sa členské štáty vyzývajú, aby si vo svojich vnútroštátnych programoch predchádzania vzniku odpadu stanovili aspoň rovnocenné ciele.

ROZVOJ EFEKTÍVNEHO TRHU S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI

Ambiciózne ciele v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu sú nástrojom na zabezpečenie toho, aby sa odpad s vysokou hospodárskou hodnotou recykloval ako kvalitná druhotná surovina. Na podporu tohto cieľa spravodajkyňa stanovuje pre členské štáty, v kombinácii s cieľom postupne odstrániť skládkovanie, ciele pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu vo výške 60 % do roku 2025 a 70 % do roku 2030, v súlade s uznesením Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 s názvom Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo a so závermi posúdenia vplyvu z 2. júla 2014 (SWD (2014)207 final).

S cieľom dosiahnuť presné a porovnateľné výsledky členských štátov sa podporuje potreba harmonizácie vymedzenia pojmu komunálneho odpadu s vymedzením vypracovaným na štatistické účely Eurostatom a OECD. Toto vymedzenie pojmu bude musieť byť kombinované s jednotnou harmonizovanou metódou výpočtu pre všetky členské štáty založenou na vstupe konečného procesu recyklácie a podporenou účinným systémom vykazovania, ktorý zabráni vykazovaniu vyradeného odpadu (skládkovaného alebo spaľovaného) ako recyklovaného odpadu.

Spravodajkyňa je tiež presvedčená, že systémy separovaného zberu jednotlivých typov odpadu sú základným predpokladom pre vytvorenie trhu s kvalitnou recykláciou a dosiahnutie stanovených cieľov. V dôsledku súčasnej úpravy umožňujúcej výnimky z technických, ekologických a hospodárskych dôvodov nebola táto povinnosť plne uplatňovaná.

Členské štáty musia využiť hospodárske a regulačné nástroje na zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prírodnými surovinami a druhotnými surovinami.

Spravodajkyňa si je vedomá toho, že existujú výrazné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o úrovne skládkovania a recyklácie odpadov. S cieľom podporiť riadne a dôsledné vykonávanie smernice preto súhlasí s možnosťou udelenia výnimky pre členské štáty, ktoré podľa údajov Eurostatu v roku 2013 recyklovali menej než 20 % komunálneho odpadu a ktoré budú mať možnosť požiadať Európsku komisiu o výnimku v trvaní piatich rokov na dosiahnutie cieľov stanovených na roky 2025 a 2030. Spravodajkyňa sa však domnieva, že na to, aby dotknuté členské štáty získali tieto výnimky, musia predložiť plán vykonávania, ktorý posúdi Komisia na základe určitých parametrov, a musia dosiahnuť priebežné ciele týkajúce sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

Spravodajkyňa kladie dôraz na potrebu zavedenia konkrétnych opatrení na zhodnocovanie biologického odpadu, ktoré k dnešnému dňu nie je v právnych predpisov primerane upravené. Separovaný zber biologického odpadu by mal byť povinný a mal by sa podporovať vhodnými hospodárskymi nástrojmi. Biologický odpad mal organicky recyklovať a tento výstup musí spĺňať kritériá vysokej kvality.

Napokon, vkladá sa nový článok s názvom Rámec pre obehové hospodárstvo na integráciu opatrení predložených Komisiou v Akčnom pláne pre obehové hospodárstvo a urýchlenie prechodu, pričom sa zavádza: európsky ukazovateľ efektívnosti využívania zdrojov, legislatívne opatrenia na podporu udržateľnej spotreby a výroby a kritériá efektívnosti využívania zdrojov a jeho označovania pre neenergetické výrobky.


MENŠINOVÉ STANOVISKO

v súlade s článkom 56 ods. 3 rokovacieho poriadku

Jean-François Jalkh

Keďže navrhovaná zmena smernice 2008/98/ES:

– je neoprávnená, pretože zasahuje do právomocí vyhradených členským štátom, najmä tým, že požaduje daňové stimuly a dôslednú kontrolu samotných členských štátov;

– nie je uplatniteľná, pretože nezohľadňuje vnútroštátnu realitu jednotlivých členských štátov, ktorá sa výrazne líši a nemožno ju zredukovať na jednu a tú istú politiku, a pretože sa ňou ustanovujú neúčinné vymedzenia, najmä rozlišovaním medzi komunálnym a obchodným odpadom a medzi organickým a potravinovým odpadom;

– je ekonomicky ťaživá, pretože kladie bremeno na podniky prostredníctvom „rozšírenej zodpovednosti výrobcu“, ktorá spočíva v zrušení pridanej hodnoty výrobku;

– znamená len dva isté dôsledky: výrazný nárast verejných výdavkov a hlbšiu integráciu vnútorného trhu výlučne v prospech niekoľkých nadnárodných subjektov;

Skupina ENF, ktorá si je vedomá environmentálnych a hospodárskych výziev, ktoré predstavuje odpadové hospodárstvo, sa dištancuje od práce výboru ENVI, a pokiaľ ide o politiku odpadového hospodárstva, požaduje dodržiavanie zásady subsidiarity a lepšie zohľadňovanie predností lokalizmu.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (27.10.2016)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Miroslav Poche

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory intenzívnejšieho obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

(1)  Nakladanie s odpadom, jeho transformácia a použitie v Únii by sa mali zlepšiť v záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory skutočného obehového hospodárstva, čím by sa obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie a zachovávali prírodné zdroje, a dosiahlo by sa tiež lepšie riadenie surovín, pričom by sa znížila závislosť hospodárstva na dovoze, zvýšila energetická účinnosť, znížila energetická závislosť Únie, vytvorili by sa nové hospodárske príležitosti a nové trhy a podporilo by sa vytváranie kvalitných pracovných miest. Aby sa dosiahlo skutočné obehové hospodárstvo, je nevyhnutné prijať dodatočné opatrenia zamerané na celý životný cyklus výrobkov vrátane udržateľnej ťažby materiálov, ekologického navrhovania výrobkov, ekologicky účinnej výroby a udržateľnej spotreby, a to spôsobom, ktorý je vhodný na zachovanie zdrojov, ktoré sa v uzavretom systéme stávajú odpadom. Zlepšenie využívania zdrojov by tiež prinieslo významné čisté úspory podnikom v EÚ, verejným orgánom a spotrebiteľom, pričom by sa zároveň znížili celkové ročné emisie skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Ciele stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES pre oblasť prípravy odpadu na opätovné použitie a jeho recykláciu by sa mali zmeniť tak, aby vernejšie odrážali ambície Únie prejsť na obehové hospodárstvo.

(2)  Ciele stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES14 pre oblasť prípravy odpadu na opätovné použitie a jeho recykláciu by sa mali zmeniť tak, aby vernejšie odrážali ambície Únie prejsť na účinné obehové hospodárstvo, a to prijatím nevyhnutných opatrení na zabezpečenie toho, aby sa odpad pri tomto prechode mohol považovať za užitočnú surovinu.

__________________

__________________

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Európsky parlament 9. júla 2015 prijal uznesenie k efektívnemu využívaniu zdrojov: smerom k obehovému hospodárstvu1a, v ktorom zdôraznil najmä potrebu stanoviť záväzné ciele pre znižovanie objemu odpadu, rozvíjať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a jasne a jednoznačne vymedziť pojmy;

 

_______________

 

1a Prijaté texty, P8_TA(2015)0266.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Mnohé členské štáty ešte musia vybudovať potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Preto je mimoriadne dôležité vytýčiť dlhodobé ciele politiky ako orientáciu pre opatrenia a investície, a pritom predovšetkým zabrániť vytvoreniu nadmerných štrukturálnych kapacít na spracovanie zvyškového odpadu a zablokovanie recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.

(3)  Mnohé členské štáty ešte musia vybudovať potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Preto je mimoriadne dôležité vytýčiť dlhodobé ciele politiky a finančnú, fiškálnu a politickú podporu ako orientáciu pre opatrenia a investície, a pritom predovšetkým zabrániť vytvoreniu nadmerných štrukturálnych kapacít na spracovanie zvyškového odpadu, napríklad na skládkovanie a spaľovanie, a zablokovanie recyklovateľných materiálov v najnižšej časti hierarchie odpadového hospodárstva. V tej súvislosti je pre naplnenie podstatných cieľov dôležité využívať európske štrukturálne a investičné fondy na financovanie rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva na prevenciu, opätovné používanie a recykláciu. Veľmi dôležité je a to, aby členské štáty zmenili svoje existujúce programy predchádzania vzniku odpadu v súlade s novými ustanoveniami tejto smernice a aby náležite prispôsobili svoje investície.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Je potrebné do smernice 2008/98/ES zahrnúť vymedzenie pojmov komunálny odpad, stavebný a demolačný odpad, konečný proces recyklácie a spätné zasypávanie, aby sa objasnil rozsah týchto pojmov.

(5)  Je potrebné do smernice 2008/98/ES zahrnúť vymedzenie pojmov komunálny odpad, stavebný a demolačný odpad, obchodný a priemyselný odpad, konečný proces recyklácie, znečisťovanie odpadom, odhadzovanie odpadu do mora a spätné zasypávanie, aby sa objasnil rozsah týchto pojmov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Mala by sa zaručiť jednotnosť medzi smernicou 2008/98/ES a príslušnými právnymi aktmi Únie, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES1a a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061b, ato najmä jednotným výkladom a uplatňovaním konceptov „odpad“, „hierarchia odpadového hospodárstva“ a „vedľajší produkt“ podľa týchto právnych aktov.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

 

1b Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  V záujme toho, aby ciele recyklácie vychádzali zo spoľahlivých a porovnateľných údajov, a účinnejšieho monitorovania pokroku pri dosahovaní týchto cieľov, by vymedzenie pojmu komunálny odpad v smernici 2008/98/ES malo byť v súlade s definíciou, ktorú na štatistické účely používajú Európsky štatistický úrad a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a na základe ktorej členské štáty už niekoľko rokov nahlasujú údaje. Vymedzenie pojmu komunálny odpad v tejto smernici je neutrálne vzhľadom na verejný či súkromný štatút prevádzkovateľa, ktorý nakladá s odpadom.

(6)  V záujme toho, aby ciele recyklácie vychádzali zo spoľahlivých a porovnateľných údajov, a účinnejšieho monitorovania pokroku pri dosahovaní týchto cieľov, by vymedzenie pojmu komunálny odpad v smernici 2008/98/ES malo byť zjednotené s definíciou, ktorú na štatistické účely používajú Európsky štatistický úrad a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a na základe ktorej členské štáty už niekoľko rokov nahlasujú údaje. Vymedzenie pojmu komunálny odpad v tejto smernici je neutrálne vzhľadom na verejný či súkromný štatút prevádzkovateľa, ktorý nakladá s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Členské štáty by mali zaviesť primerané stimuly na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, predovšetkým v podobe finančných stimulov zameraných na dosiahnutie cieľov pri predchádzaní vzniku odpadu a jeho recyklácie vytýčených v tejto smernici, ako napríklad možno uviesť poplatky za skládkovanie a spaľovanie, schémy podľa zásady „plať za to, čo vyhodíš“, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu a stimuly pre miestne orgány.

(7)  Členské štáty by mali zaviesť primerané stimuly na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, predovšetkým v podobe finančných, fiškálnych a regulačných stimulov zameraných na dosiahnutie cieľov pri predchádzaní vzniku odpadu a jeho recyklácie vytýčených v tejto smernici, ako napríklad možno uviesť poplatky za skládkovanie a spaľovanie, schémy podľa zásady „plať za to, čo vyhodíš“, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu a stimuly pre miestne orgány. V záujme plnenia cieľov stanovených v tejto smernici by členské štáty mali byť schopné využívať hospodárske nástroje alebo iné opatrenia stanovené v prílohe VIa. Členské štáty by mali prijať také opatrenia, ktoré pomôžu dosiahnuť vysokú kvalitu triedeného materiálu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Pri prechode na obehové hospodárstvo by sa mali v plnej miere využívať digitálne inovácie. V tej súvislosti by sa mali vyvinúť elektronické nástroje, ako je online platforma na obchodovanie s odpadmi ako novými zdrojmi, s cieľom zjednodušiť obchodné operácie a znížiť administratívnu záťaž pre prevádzkovateľov, a tým zlepšiť priemyselnú symbiózu.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria podstatnú súčasť efektívneho nakladania s odpadom, ale ich účinnosť a fungovanie sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. Preto je potrebné stanoviť pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu minimálne prevádzkové požiadavky. Výsledkom uplatňovania týchto požiadaviek by malo byť zníženie nákladov a zvýšenie výkonnosti, zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých vrátane malých a stredných podnikov, ako aj zabránenie prekážkam bezproblémového fungovania vnútorného trhu. Takisto by mali byť prínosom pre začlenenie nákladov pri skončení životnosti výrobku do ceny výrobkov a mali by sa prostredníctvom nich zabezpečiť stimuly pre výrobcov, aby sa pri navrhovaní výrobkov viac zameriavali na recyklovateľnosť a možnosť ich opätovného použitia. Mali by sa uplatňovať tak na nové, ako na existujúce systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. V prípade existujúcich systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu je však potrebné prechodné obdobie, aby sa ich štruktúry a postupy mohli prispôsobiť novým požiadavkám.

(9)  Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria podstatnú súčasť efektívneho nakladania s odpadom, ale ich účinnosť a fungovanie sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. Preto je potrebné stanoviť pre rozšírenú zodpovednosť výrobcu systémy minimálnych prevádzkových požiadaviek. Výsledkom uplatňovania týchto požiadaviek by malo byť zníženie nákladov a zvýšenie výkonnosti, podpora opraviteľnosti, lepšieho uplatňovania a presadzovania separovaného zberu a triedenia, zabezpečenie lepšej kvality recyklácie, podpora pri zabezpečení nákladovo účinného prístupu k druhotným surovinám, zabezpečenie rovnakých podmienok pre všetkých vrátane malých a stredných podnikov, ako aj zabránenie prekážkam bezproblémového fungovania vnútorného trhu. Takisto by mali byť prínosom pre začlenenie nákladov pri skončení životnosti výrobku do ceny výrobkov a mali by sa prostredníctvom nich zabezpečiť stimuly pre výrobcov, aby sa pri navrhovaní výrobkov viac zameriavali na opraviteľnosť, recyklovateľnosť, možnosť ich opätovného použitia a postupné ukončenie používania nebezpečných látok. Mali by sa uplatňovať tak na nové, ako na existujúce systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu. V prípade existujúcich systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu a členských štátov bez systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu je však potrebné prechodné obdobie, aby sa ich štruktúry a postupy mohli prispôsobiť novým požiadavkám. Počas prechodného obdobia by členské štáty bez systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu mali zabezpečiť, aby ich systémy odpadového hospodárstva fungovali presaditeľným, transparentným a zodpovedným spôsobom v plnom súlade s minimálnymi požiadavkami systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Predchádzanie vzniku odpadu je najefektívnejším spôsobom zlepšovania efektívneho využívania zdrojov a znižovania vplyvu odpadu na životné prostredie. Preto je dôležité, aby členské štáty prijali primerané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu a monitorovali a hodnotili pokrok dosiahnutý pri vykonávaní takých opatrení. Na zabezpečenie jednotného merania celkového pokroku pri vykonávaní opatrení na predchádzanie vzniku odpadu by sa mali stanoviť spoločné ukazovatele.

(10)  Predchádzanie vzniku odpadu je najefektívnejším spôsobom zlepšovania efektívneho využívania zdrojov, znižovania vplyvu odpadu na životné prostredie, podpory recyklovateľných, opätovne použiteľných kvalitných materiálov a znižovania závislosti na dovoze čoraz vzácnejších surovín. Preto je dôležité, aby členské štáty prijali primerané opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu vrátane opatrení týkajúcich sa obmedzenia výskytu nebezpečných látok, podpory recyklácie vysokokvalitných materiálov, boja proti plánovanému zastarávaniu, posilňovania postavenia spotrebiteľov prostredníctvom zlepšených informácií o výrobkoch, podpory trvalej komunikácie a pravidelných vzdelávacích kampaní zameraných na predchádzanie vzniku odpadu, a monitorovali a hodnotili pokrok dosiahnutý pri vykonávaní takých opatrení, ako aj ciele prevencie v oblasti predchádzania vzniku odpadu, s cieľom odstrániť jeho prepojenie s hospodárskym rastom. Na zabezpečenie jednotného merania celkového pokroku pri vykonávaní opatrení na predchádzanie vzniku odpadu by sa mali stanoviť spoločné ukazovatele a metódy výpočtu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Členské štáty by mali prijať opatrenia na podporu predchádzania vzniku potravinového odpadu v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v septembri 2015, a predovšetkým na podporu cieľa znížiť objem potravinového odpadu do roku 2030 o polovicu. Tieto opatrenia by mali byť zamerané na predchádzanie vzniku potravinového odpadu v prvovýrobe, pri spracúvaní a výrobe, maloobchodnej a inej distribúcii potravín, v reštauráciách a stravovacích službách, ako aj v domácnostiach. Vzhľadom na environmentálne a hospodárske výhody predchádzania vzniku potravinového odpadu by členské štáty mali stanoviť osobitné opatrenia na predchádzanie vzniku potravinového odpadu a mali by merať pokrok pri znižovaní potravinového odpadu. Na uľahčenie výmeny osvedčených postupov na celom území tak medzi členskými štátmi, ako medzi prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov by sa mali stanoviť jednotné metodiky takéhoto merania. Správy o úrovniach potravinového odpadu by sa mali podávať každé dva roky.

(12)  Členské štáty by mali prijať opatrenia na podporu predchádzania vzniku potravinového odpadu v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015, a predovšetkým na podporu cieľa znížiť objem potravinového odpadu do roku 2030 najmenej o 50 %. Tieto opatrenia by mali byť zamerané na predchádzanie vzniku potravinového odpadu na úrovniach maloobchodu a spotrebiteľa vo výrobnom a dodávateľskom reťazci vrátane úmyselne nezberaných poľnohospodárskych výrobkov a strát nasledujúcich po zbere, ako aj pri inej distribúcii potravín, vo verejných a v súkromných organizáciách, ktoré predávajú alebo ponúkajú jedlá, a v reštauráciách a stravovacích službách, ako aj v domácnostiach. Vzhľadom na environmentálne a hospodárske výhody predchádzania vzniku potravinového odpadu by členské štáty mali vo svojich vnútroštátnych programoch na predchádzanie vzniku odpadu stanoviť osobitné opatrenia na predchádzanie vzniku potravinového odpadu s cieľom dosiahnuť zníženie potravinového odpadu najmenej o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030 a mali by merať dosiahnutý pokrok pri znižovaní potravinového odpadu. Na uľahčenie výmeny osvedčených postupov na celom území Únie tak medzi členskými štátmi, ako medzi prevádzkovateľmi potravinárskych podnikov by sa mali stanoviť jednotné metodiky takéhoto merania. Správy o úrovniach potravinového odpadu by sa mali podávať každé dva roky. S cieľom predchádzať vzniku potravinového odpadu by členské štáty mali zriadiť rámec na to, aby potravinársky sektor mohol ďalej šíriť a darovať nepredané výrobky, pričom by zabezpečil, že takéto rozdeľovanie nebude mať žiadny negatívny vplyv na ľudské zdravie alebo bezpečnosť potravín.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13 a)  Komisia by mala preskúmať možnosť stanovenia cieľov v oblasti recyklácie odpadu, ktorý nie je nebezpečný, ako aj obchodného a priemyselného odpadu s povinnou recykláciou, podobných tým, ktoré platia pre komunálny odpad. Komisia by na základe spoločného podávania správ zo strany členských štátov mala zhromažďovať údaje o takomto odpade s cieľom stanoviť presný základ na stanovenie týchto cieľov. Do dvoch rokov od zozbierania týchto údajov a na základe posúdenia vplyvu by Komisia mala zvážiť možnosť do roku 2025 stanoviť samostatné ciele v oblasti recyklácie obchodného a priemyselného odpadu aspoň pre papier, sklo, kovy, plasty a biologický odpad.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES1a je záväzný právny nástroj na úrovni Únie určený na posudzovanie, monitorovanie a stanovenie environmentálnych cieľov s cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav, pokiaľ ide o odhadzovanie odpadu do mora. Hlavnými zdrojmi morského odpadu sú však činnosti na pevnine a sú spôsobené nedostatočnými postupmi v oblasti hospodárenia s tuhým odpadom, chýbajúcou infraštruktúrou a nedostatočným povedomím verejnosti. Členské štáty by preto mali prijať opatrenia na zníženie objemu odpadu pochádzajúceho z pevniny, ktorý pravdepodobne skončí v morskom prostredí, a to v súlade s programom trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030, ktorý prijalo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov 25. septembra 2015, a mali by usilovať o dosiahnutie zníženia objemu morského odpadu o 50 % do roku 2030. Vzhľadom na environmentálne a hospodárske prínosy predchádzania vzniku morského odpadu by členské štáty mali vo svojich programoch predchádzania vzniku odpadu prijať osobitné opatrenia na predchádzanie vzniku morského odpadu s cieľom dosiahnuť aspoň cieľ zníženia odpadu o 50 % do roku 2030 a súčasne by mali merať pokrok dosiahnutý pri znižovaní objemu morského odpadu. V záujme uľahčenia výmeny osvedčených postupov medzi členskými štátmi v Únii by sa mali zaviesť jednotné metodiky tohto merania. Správy o úrovni morského odpadu by sa mali podávať každé dva roky.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 13 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13c)  S cieľom podporiť dosiahnutie cieľov obehového hospodárstva by Komisia mala aktívne podporovať koordináciu a výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi, organizáciami občianskej spoločnosti, miestnymi a regionálnymi orgánmi, sociálnymi partnermi a medzi rôznymi sektormi hospodárstva vrátane odpadového a finančného sektora. Táto koordinácia a výmena by sa dala dosiahnuť zriadením komunikačných platforiem zameraných na obehové hospodárstvo, ktoré by pomohli zvýšiť povedomie o nových priemyselných riešeniach, poskytli by lepší prehľad o dostupných kapacitách a prispeli by k prepojeniu odpadového a finančného sektora a k podpore priemyselnej symbiózy. Komisia by tiež mala aktívne podporovať platformy pre spoločné používanie ako podnikateľský model obehového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Separovaný zber a recyklácia odpadových olejov by mali mať výrazný hospodársky a environmentálny prínos, pokiaľ ide o zabezpečenie dodávok surovín, posun smerom k obehovému hospodárstvu a príspevok k menšej závislosti od dodávok ropy. Niektoré členské štáty už zhromažďujú a recyklujú veľkú časť svojich odpadových olejov. V roku 2015 však asi len 13 % základových olejov pochádzalo z opakovane rafinovaných odpadových olejov. Komisia by preto mala predložiť do... [vložte dátum 2 roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice], posúdenie vplyvu zavedenia celoeurópskeho cieľa v oblasti zberu a recyklácie odpadových olejov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)  Členské štáty by mali podľa možností stimulovať používanie materiálov, ako sú trvanlivé materiály, ktoré majú vyššiu hodnotu pre obehové hospodárstvo, pretože môžu byť klasifikované ako materiály, ktoré možno recyklovať bez straty kvality, a to bez ohľadu na to, ako často sa materiál recykluje.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely vo výkonnosti pri nakladaní s odpadom, najmä pokiaľ ide o recykláciu komunálneho odpadu. S cieľom zohľadniť tieto rozdiely by sa tým členským štátom, ktoré podľa údajov Eurostatu v roku 2013 recyklovali menej než 20 % svojho komunálneho odpadu, malo poskytnúť viac času na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie stanovených na roky 2025 a 2030. Na základe ročných mier pokroku, ktoré sa v členských štátoch zaznamenali za uplynulých 15 rokov, možno usudzovať, že predmetné členské štáty by museli na dosiahnutie daných cieľov zvýšiť svoju kapacitu recyklácie na úrovne, ktoré by výrazne presahovali ich priemery v minulosti. V záujme zabezpečenia neustáleho pokroku pri dosahovaní cieľov a včasného vyriešenia nedostatkov vo vykonávaní právnych predpisov by členské štáty, ktorým sa poskytuje dodatočný čas, mali spĺňať priebežné ciele a vytýčiť si plán vykonávania.

(16)  Medzi členskými štátmi existujú veľké rozdiely vo výkonnosti pri nakladaní s odpadom, najmä pokiaľ ide o recykláciu komunálneho odpadu. S cieľom zohľadniť tieto rozdiely by sa tým členským štátom, ktoré podľa údajov Eurostatu v roku 2013 recyklovali menej než 20 % svojho komunálneho odpadu, malo poskytnúť viac času na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa prípravy na opätovné použitie a recyklácie stanovených na roky 2025 a 2030. Na základe ročných mier pokroku, ktoré sa v členských štátoch zaznamenali za uplynulých 15 rokov, možno usudzovať, že predmetné členské štáty by museli na dosiahnutie daných cieľov zvýšiť svoju kapacitu recyklácie na úrovne, ktoré by výrazne presahovali ich priemery v minulosti. V záujme zabezpečenia neustáleho pokroku pri dosahovaní cieľov a včasného vyriešenia nedostatkov vo vykonávaní právnych predpisov by členské štáty, ktorým sa poskytuje dodatočný čas, s podporou Komisie mali spĺňať priebežné ciele a vytýčiť si plán vykonávania.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Členské štáty by na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, mali byť schopné zohľadniť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia opätovného použitia alebo sa na opätovné použitie pripravili v rámci systémov vratných záloh, ako aj recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním. V záujme zabezpečenia jednotnosti tohto výpočtu Komisia prijme podrobné pravidlá určovania uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie a systémov vratných záloh, podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií kvality recyklovaných kovov, ako aj zberu, overovania a nahlasovania údajov.

(18)  Členské štáty by na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, mali byť schopné zohľadniť výrobky a zložky, prípadne obaly, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia opätovného použitia alebo sa na opätovné použitie pripravili v rámci systémov vratných záloh, ako aj recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti s energetickým zhodnocovaním a so spaľovaním. V záujme zabezpečenia jednotnosti tohto výpočtu Komisia prijme podrobné pravidlá určovania uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie a systémov vratných záloh, podrobné pravidlá týkajúce sa kritérií kvality recyklovaných kovov, ako aj zberu, overovania a nahlasovania údajov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  V záujme zabezpečenia lepšieho, včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania tejto smernice a aby sa vopred odhadli prípadné problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, je potrebné zaviesť systém včasného varovania, pomocou ktorého bude ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov možné odhaliť nedostatky a podniknúť potrebné opatrenia.

(19)  V záujme zabezpečenia lepšieho, včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania tejto smernice a aby sa vopred odhadli prípadné problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, je potrebné za podpory Komisie zaviesť systém včasného varovania, pomocou ktorého bude ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov možné odhaliť nedostatky a podniknúť potrebné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  V záujme zintenzívnenia miery prípravy na opätovné použitie a miery recyklácie v členských štátoch je nevyhnutné splnenie povinnosti zaviesť systémy triedeného zberu papiera, kovov, plastov a skla. Biologický odpad by sa navyše mal zbierať separovane, aby sa prispelo k zvýšeniu miery prípravy na opätovné použitie a miery recyklácie a zabránilo kontaminácii suchých recyklovateľných materiálov.

(20)  V záujme zintenzívnenia miery prípravy na opätovné použitie a miery recyklácie v členských štátoch je nevyhnutné splnenie povinnosti zaviesť systémy triedeného zberu papiera, kovov, plastov, dreva, textilu a skla. Biologický odpad by sa navyše mal zbierať separovane, aby sa prispelo k zvýšeniu miery prípravy na opätovné použitie a miery recyklácie a aby sa zabránilo kontaminácii suchých recyklovateľných materiálov a predchádzalo ich spaľovaniu a skládkovaniu. Navyše, efektívnejšie využívanie odpadu by mohlo vytvoriť dôležitý stimul pre dodávateľský reťazec biohospodárstva. Separovaný zber biologického odpadu z komunálneho a poľnohospodárskeho odpadu by preto mal byť povinný. Biohospodárstvo zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní dostupnosti surovín v celej Únii. Komisia by mala zvážiť stanovenie cieľa v oblasti recyklácie biologického odpadu s cieľom prilákať investície do infraštruktúry zariadení na recykláciu biologického odpadu a podporiť opätovné spracovanie organického materiálu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Správne nakladanie s nebezpečným odpadom predstavuje v EÚ stále problém a čiastočne chýbajú údaje o spracovaní tohto druhu odpadu. Preto je potrebné vytvoriť elektronické registre nebezpečného odpadu v členských štátoch, a tak posilniť mechanizmy evidencie záznamov a vysledovateľnosti. Elektronický zber údajov by sa mal v prípade potreby rozšíriť aj na ďalšie druhy odpadu s cieľom zjednodušiť podnikom a úradom evidenciu záznamov a zlepšiť monitorovanie tokov odpadu v Únii.

(21)  Správne nakladanie s nebezpečným odpadom predstavuje v EÚ stále problém a čiastočne chýbajú údaje o spracovaní tohto druhu odpadu. Preto je potrebné vytvoriť elektronické registre nebezpečného odpadu v členských štátoch, a tak posilniť mechanizmy evidencie záznamov a vysledovateľnosti. Elektronický zber údajov by sa mal čo najviac rozšíriť aj na ďalšie druhy odpadu s cieľom zjednodušiť podnikom a úradom evidenciu záznamov a zlepšiť monitorovanie tokov odpadu v Únii. Tieto údaje by sa mali zbierať v súlade s normami a špecifikáciami, ktoré podporujú ciele v oblasti otvorených údajov, a mali by sa sprístupňovať ako otvorené údaje.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  S cieľom zabrániť kontaminácii komunálneho odpadu nebezpečnými látkami, ktoré by mohli znížiť kvalitu recyklácie, a tým zabrániť využívaniu druhotných surovín, by členské štáty mali zriadiť toky triedeného zberu nebezpečného odpadu z domácností. Finančné prostriedky Únie, ktoré sú pridelené na podporu prechodu na obehové hospodárstvo, by sa mohli použiť na výskumné programy týkajúce sa nahrádzania nebezpečných materiálov a spracovania nebezpečného odpadu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a hospodárskym subjektom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné zameranie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podporovať prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu.

(22)  V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a hospodárskym subjektom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné zameranie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva v prvom rade podporovať predchádzanie vzniku odpadu a jeho opätovné použitie, a až následne recykláciu odpadu, a nepodporovať skládkovanie a spaľovanie odpadu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Určité suroviny majú veľký význam pre hospodárstvo Únie, pričom zároveň existuje značné riziko nedostatku zásobovania týmito surovinami. S cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok daných surovín a v súlade s iniciatívou v oblasti surovín, ako aj s cieľmi a úlohami vyplývajúcimi z európskeho inovačného partnerstva v oblasti surovín, by členské štáty mali prijať opatrenia zamerané na dosiahnutie čo najlepšieho nakladania s odpadom obsahujúcim značné množstvo daných surovín, s prihliadnutím na jeho hospodársku a technickú uskutočniteľnosť, ako aj prínos pre životné prostredie. Komisia zostavila zoznam surovín kritických pre EÚ18. Komisia tento zoznam pravidelne skúma.

(23)  Určité suroviny majú veľký význam pre hospodárstvo Únie, pričom zároveň existuje značné riziko nedostatku zásobovania týmito surovinami. S cieľom zaistiť bezpečnosť dodávok daných surovín a v súlade s iniciatívou v oblasti surovín, ako aj s cieľmi a úlohami vyplývajúcimi z európskeho inovačného partnerstva v oblasti surovín, by členské štáty mali prijať opatrenia zamerané na dosiahnutie čo najlepšieho nakladania s odpadom obsahujúcim značné množstvo daných surovín tým, že zabránia skládkovaniu a spaľovaniu nespracovaného odpadu, s prihliadnutím na jeho hospodársku a technickú uskutočniteľnosť, ako aj prínos pre životné prostredie a zdravie. Komisia zostavila zoznam surovín kritických pre EÚ18. Komisia tento zoznam pravidelne skúma.

__________________

__________________

18 COM(2014) 297 final.

18 COM(2014)0297.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Znečisťovanie odpadom má priamy škodlivý vplyv na životné prostredie a životné podmienky občanov, pričom v dôsledku vysokých nákladov na jeho odstraňovanie vzniká zbytočné hospodárske zaťaženie pre spoločnosť. Zavedenie osobitných opatrení v programoch odpadového hospodárstva a ich náležité presadzovanie zo strany príslušných orgánov by malo pomôcť tento problém odstrániť.

(25)  Znečisťovanie odpadom má priamy škodlivý vplyv na životné prostredie a životné podmienky občanov, pričom v dôsledku vysokých nákladov na jeho odstraňovanie vzniká zbytočné hospodárske zaťaženie pre spoločnosť. Znečisťovanie odpadom treba vnímať ako spoločenský problém jednotlivcov, ktorí s odpadom zaobchádzajú neprimeraným alebo nezákonným spôsobom. Zavedenie osobitných opatrení v programoch odpadového hospodárstva a ich náležité presadzovanie zo strany príslušných orgánov by malo pomôcť tento problém odstrániť.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov. Preto musia členské štáty pri podávaní správ o dosahovaní cieľov stanovených v právnych predpisoch o odpade uplatňovať najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

(28)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík, čo by vytvorilo harmonizovanú metodiku zberu údajov a ich spracovania, a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, ktorým by sa mal stať Eurostat, a mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov založená na harmonizovanom formáte. Spoľahlivé nahlasovanie porovnateľných štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov medzi členskými štátmi. Preto musia členské štáty pri príprave správ o vykonávaní opatrení podľa tejto smernice uplatňovať najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a)  Výskum a inovácie majú zásadný význam pre podporu prechodu Únie na obehové hospodárstvo, v ktorom sa odpad považuje za zdroj. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné prispievať v rámci programu Horizont 2020 do projektov v oblasti výskumu a inovácií, ktoré sú schopné preukázať a testovať v tejto oblasti hospodársku a environmentálnu udržateľnosť obehového hospodárstva. Prijatím systematického prístupu môžu tieto projekty prispieť k tvorbe právnych predpisov, ktoré podporujú inovácie a súčasne sa dajú jednoducho uplatňovať, a to najmä určením regulačných neistôt, prekážok a nedostatkov, ktoré bránia rozvoju podnikateľských modelov založených na efektívnom využívaní zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 28 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28b)  Komisia by mala každé tri roky uverejniť správu založenú na údajoch a informáciách, ktoré nahlásili členské štáty, s cieľom podať správu Európskemu parlamentu a Rade o dosiahnutom pokroku pri plnení cieľov recyklácie a pri vykonávaní nových povinností stanovených v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 33 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a)  Členské štáty by mali zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci pri výrobe, recyklácii, opravách, príprave na opätovné použitie a v odpadovom hospodárstve, pričom by mali brať do úvahy osobitné riziká, ktorým čelia pracovníci v týchto sektoroch, a mali by zabezpečiť, aby sa existujúce právne predpisy Únie v tejto oblasti správne uplatňovali a presadzovali,

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 33 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33b)  Je nevyhnutné zabezpečiť správne vykonávanie a uplatňovanie existujúcich právnych predpisov o odpade.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 33 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33c)  Táto smernica bola prijatá s prihliadnutím na záväzky stanovené v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva a mala by sa vykonávať a uplatňovať v súlade s usmernením uvedeným v tejto dohode.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – bod -1 (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 2 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)   živočíšne vedľajšie produkty vrátane spracovaných produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, okrem tých, ktoré sú určené na spálenie, skládkovanie alebo použitie v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo kompostu;“

„b)   živočíšne vedľajšie produkty vrátane spracovaných produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1774/2002, okrem tých, ktoré sú určené na spálenie alebo skládkovanie;“

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno a

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 1a – pododsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Vymedzenie pojmu komunálny odpad v tejto smernici sa považuje za neutrálne vzhľadom na súkromný či verejný štatút prevádzkovateľa, ktorý nakladá s týmto odpadom.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno aa (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) vkladá sa tento bod:

 

„1b.  „obchodný a priemyselný odpad“ je zmesový odpad a separovane vyzbieraný odpad, ktorý nie je nebezpečný, v množstvách väčších ako komunálny odpad, ktorý pochádza z obchodných a priemyselných alebo priestorov a zahŕňa papier a lepenku, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, drevo a objemný odpad.

 

Komerčný a priemyselný odpad nezahŕňa komunálny odpad, stavebný a demolačný odpad a odpad z kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu;“

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno ab (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab) vkladá sa tento bod:

 

„1c.  „znečisťovanie odpadom“ je každé konanie jednotlivca alebo opomenutie, či už je takéto konanie alebo opomenutie úmyselné alebo z nedbanlivosti, ktoré vedie k znečisteniu odpadom;“

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno a c (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 1 d (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ac) vkladá sa tento bod:

 

“1d. „potravinový odpad“ sú potraviny odstránené a vyradené na úrovni výroby, spracovania, predaja a spotrebiteľov, ako aj straty potravín v rámci celého potravinárskeho výrobného a dodávateľského reťazca vrátane prvovýroby, strát pri doprave a skladovaní, úmyselne nezberaných poľnohospodárskych produktov a strát po zbere úrody;“

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  „biologický odpad“ je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení, porovnateľný odpad z potravinárskych závodov a iný odpad s podobnými vlastnosťami biologickej rozložiteľnosti, ktorý vykazuje porovnateľnú povahu, zloženie a množstvo;“;

4.  „biologický odpad“ je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov, poľnohospodársky odpad iného ako živočíšneho pôvodu (vrátane strát po zbere úrody), potravinový a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, stravovacích a maloobchodných zariadení, porovnateľný odpad zo závodov na výrobu a spracovanie potravín a iný odpad s podobnými vlastnosťami biologickej rozložiteľnosti a kompostovateľnosti, ktorý vykazuje porovnateľnú povahuzloženie;“;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno d

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – odsek 4a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a.  „stavebný a demolačný odpad“ je odpad zaradený do kategórií stavebného a demolačného odpadu uvedených v zozname odpadu prijatom podľa článku 7;“;

4a.  „stavebný a demolačný odpad“ je odpad zaradený do kategórií stavebného a demolačného odpadu vrátane odľahčených materiálov uvedených v zozname odpadu prijatom podľa článku 7;“;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno d a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)   vkladá sa tento bod:

 

“4b.  „stále materiály“ sú materiály, ktoré možno klasifikovať ako materiály, ktoré sú po vyrobení recyklovateľné bez straty kvality bez ohľadu na to, ako často sa recyklujú.“

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno d b (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 9 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  vkladá sa tento bod:

 

“9a.  „rozšírená zodpovednosť výrobcu“ je úplná alebo čiastočná operačná alebo finančná zodpovednosť výrobcu za výrobok, ktorá sa rozširuje aj na fázu životného cyklu výrobku po jeho použití spotrebiteľom ako prostriedok, pomocou ktorého členské štáty plnia ciele Únie v oblasti odpadového hospodárstva a zvyšujú mieru opätovného použitia a recyklácie;“

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno e

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – odsek 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16.  „príprava na opätovné použitie“ sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorých sa odpad, výrobky alebo zložky výrobkov, ktoré vyzbieral uznaný prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie alebo sa vyzbierali v rámci systému vratných záloh, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania;“;

16.  „príprava na opätovné použitie“ sú činnosti zhodnocovania súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorých sa odpad, výrobky alebo zložky výrobkov, z ktorých sa stal odpad, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania;“;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno e a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 16 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)   vkladá sa tento bod:

 

“16a.  „riedenie“ je zmiešanie odpadu s jedným alebo viacerými inými materiálmi alebo odpadom na účely zníženia koncentrácie zložiek nachádzajúcich sa v odpade bez chemickej premeny s cieľom umožniť spracovanie alebo recykláciu zriedeného odpadu, ktoré by inak boli v prípade nezriedeného odpadu zakázané;“ 

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno f

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – odsek 17a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

17a.  „konečný proces recyklácie“ je proces recyklácie, ktorý sa začína, keď už nie je potrebné žiadne ďalšie mechanické triedenie a odpadové materiály vstupujú do výrobného procesu a skutočne sa z nich opätovne vyrobia výrobky, materiály alebo látky;

17a.  „konečný proces recyklácie“ je proces recyklácie, ktorý sa začína, keď už nie je potrebné žiadne ďalšie mechanické triedenie a keď odpad a odpadové materiály, ktoré sa v súlade s článkom 6 ods. 1 prestanú považovať za odpad, vstupujú do výrobného procesu a skutočne sa z nich opätovne vyrobia výrobky, materiály alebo látky;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno f a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 17 b a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)   vkladá sa tento bod:

 

“17ba.  „organická recyklácia“ je aeróbne (napr. kompostovanie) nakladanie s biologicky rozložiteľnou časťou odpadu za riadených podmienok a využitia buď mikroorganizmov alebo červov, ktoré produkuje kompost. Skládka sa nepokladá za formu organickej recyklácie;“;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno f b (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 20 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)   dopĺňa sa tento bod:

 

“20a.   „dekontaminácia“ je každá činnosť, ktorá spočíva v odstránení nechcených nebezpečných zložiek alebo znečisťujúcich látok z odpadu alebo v ich spracovaní na účely ich zničenia.“

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno f c (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 20 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fc)   dopĺňa sa tento bod:

 

„20b.  „ďalšia úprava“ je proces vrátenia výrobku do uspokojivého prevádzkyschopného stavu prestavbou alebo opravou hlavných komponentov podliehajúcich poruchám;“

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – bod 2 – písmeno f d (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 3 – bod 20 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fd)  dopĺňa sa tento bod:

 

„20c.  „odpadové oleje vhodné na zber“ sú odpadové oleje, ktoré možno zbierať a ktoré obvykle predstavujú 50 % ročnej spotreby mazív v členských štátoch;“

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3

Smernica 2008/98/ES

Článok 4 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva.

3.  V snahe prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici a poskytnúť stimuly na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje alebo iné opatrenia. Na tento účel môžu členské štáty využiť hospodárske nástroje alebo iné opatrenia stanovené v prílohe VIa.

Členské štáty Komisii oznámia konkrétne nástroje zavedené v súlade s týmto odsekom do [insert date eighteen months after the entry into force of this Directive] a následne každých päť rokov po uvedenom dátume.“

Členské štáty Komisii oznámia konkrétne nástroje alebo iné opatrenia zavedené v súlade s týmto odsekom do [insert date eighteen months after the entry into force of this Directive] a následne každých päť rokov po uvedenom dátume.“

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 2008/98/ES

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  V článku 4 sa dopĺňa tento odsek:

 

“3a.   Odpad sa vytriedi pred energetickým zhodnocovaním alebo konečným uložením na skládku s cieľom podporiť účinnú ťažbu recyklovateľných materiálov. Spracujú sa aj biologicky rozložiteľné časti.“

 

Odchylne od prvého pododseku sa môže separovane vyzbieraný odpad podrobiť anaeróbnej digescii alebo iným procesným inštaláciám využívajúcim výlučne biologicky rozložiteľný odpad, a to za predpokladu, že kvalita tohto biologicky rozložiteľného odpadu spĺňa požiadavky cielených inštalácií.“

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – bod 4 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 5 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty s cieľom stanoviť podrobné kritériá uplatňovania podmienok stanovených v odseku 1 na konkrétne látky alebo veci.“;

2.  Rada a Európsky parlament s pomocou Komisie prostredníctvom riadneho legislatívneho postupu stanovia podrobné kritériá uplatňovania podmienok stanovených v odseku 1 na konkrétne látky alebo veci.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 5 – písmeno a – bod i

Smernica 2008/98/ES

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno -a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

–a)  odpad je pripravený na opätovné použitie;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – bod 5 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty s cieľom stanoviť podrobné kritériá uplatňovania podmienok stanovených v odseku 1 na určitý odpad. Uvedené podrobné kritéria v prípade potreby zahŕňajú aj limitné hodnoty pre znečisťujúce látky a zohľadňujú sa v nich všetky prípadné nepriaznivé vplyvy látky alebo veci na životné prostredie.

2.  Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38a delegované akty s cieľom stanoviť podrobné kritériá uplatňovania podmienok stanovených v odseku 1 na určitý odpad. Pri určitých materiáloch, ako sú agregáty, papier, sklo, kov, plast, pneumatiky a textílie, treba zvážiť osobitné kritériá stavu konca odpadu. Uvedené podrobné kritéria v prípade potreby zahŕňajú aj limitné hodnoty pre znečisťujúce látky a zohľadňujú sa v nich všetky prípadné nepriaznivé vplyvy látky alebo veci na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 – písmeno -a (nové)

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

–a)  v odseku 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

"1.  S cieľom posilniť opätovné využívanie a predchádzanie vzniku odpadu, jeho recykláciu a iné zhodnocovanie môžu členské štáty prijať legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, že každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje alebo dováža výrobky (výrobca výrobkov) má rozšírenú zodpovednosť výrobcu.

"1.  S cieľom posilniť opätovné používanie a predchádzanie vzniku odpadu, jeho recykláciu a iné zhodnocovanie členské štáty prijmú legislatívne alebo nelegislatívne opatrenia, aby zabezpečili, že každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje, predáva alebo dováža výrobky (výrobca výrobkov), má rozšírenú zodpovednosť výrobcu.“

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 – písmeno a

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Takéto opatrenia môžu takisto zahŕňať zavedenie systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, v ktorých sa vymedzia konkrétne prevádzkové a finančné povinnosti výrobcov výrobkov.“;

Takéto opatrenia zahŕňajú takisto zavedenie systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu, v ktorých sa vymedzia konkrétne prevádzkové a finančné povinnosti výrobcov výrobkov, pri ktorých sa zodpovednosť výrobcu rozširuje na štádium životného cyklu výrobku po jeho použití spotrebiteľom. Zodpovednosť výrobcu sa má vzťahovať na všetky výrobky umiestnené na trhu.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 – písmeno b

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 2 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Takéto opatrenia môžu slúžiť okrem iného na podporu vývoja, výroby a odbytu výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie, ktoré sú trvanlivé z technického hľadiska a ktoré sú po tom, ako sa stanú odpadom, vhodné na opätovné použitie a recykláciu s cieľom umožniť správne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. V týchto opatreniach by sa mal zohľadniť vplyv výrobkov počas celého ich životného cyklu.

Takéto opatrenia slúžia okrem iného na podporu vývoja, výroby a odbytu výrobkov, ktoré sú vhodné na viacnásobné použitie, ktoré sú trvanlivé z technického hľadiska a ľahko opraviteľné a ktoré sú po tom, ako sa stanú odpadom a sú pripravené na opätovné použitie alebo sú recyklované, vhodné na sprístupnenie alebo uvedenie na trh s cieľom umožniť správne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. V týchto opatreniach sa zohľadňuje vplyv výrobkov počas celého ich životného cyklu, hierarchia odpadového hospodárstva a príslušné právne predpisy a normy Únie, ktoré sa už na výrobky vzťahujú.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – bod 7 – písmeno c

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia organizuje výmenu informácií medzi členskými štátmi a aktérmi zapojenými do systémov zodpovednosti výrobcov o praktickom vykonávaní požiadaviek vymedzených v článku 8a a o najlepších postupoch na zabezpečenie primeraného riadenia systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu a cezhraničnej spolupráce v rámci nich. Zahŕňa to okrem iného výmenu informácií o organizačných črtách a monitorovanie organizácií pôsobiacich v oblasti zodpovednosti výrobcu, výber prevádzkovateľov nakladania s odpadom a predchádzanie znečisťovaniu odpadom. Komisia uverejní výsledky výmeny informácií.“.

5.  Komisia organizuje výmenu informácií medzi členskými štátmi a aktérmi zapojenými do systémov zodpovednosti výrobcov o praktickom vykonávaní požiadaviek vymedzených v článku 8a a o najlepších postupoch na zabezpečenie primeraného riadenia systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu a cezhraničnej spolupráce v rámci nich. Zahŕňa to okrem iného výmenu informácií o organizačných črtách a monitorovanie organizácií pôsobiacich v oblasti zodpovednosti výrobcu, výber prevádzkovateľov nakladania s odpadom a predchádzanie znečisťovaniu odpadom. Komisia uverejní výsledky výmeny informácií a môže poskytnúť usmernenia týkajúce sa podstatných prvkov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  jednoznačne vymedzili úlohy a oblasti zodpovednosti výrobcov výrobkov, ktorí umiestňujú tovar na trh v Únii, organizácií vykonávajúcich v ich mene rozšírenú zodpovednosť výrobcu, súkromných alebo verejných subjektov pôsobiacich v oblasti nakladania s odpadom, miestnych orgánov a v prípade potreby aj uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie,

-  jednoznačne vymedzili úlohy a oblasti zodpovednosti výrobcov výrobkov, ktorí umiestňujú tovar na trh v Únii (t. j. každej fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá v rámci svojej profesionálnej činnosti vyvíja, vyrába, spracúva, upravuje, predáva alebo dováža výrobky), organizácií vykonávajúcich v ich mene rozšírenú zodpovednosť výrobcu, súkromných alebo verejných subjektov pôsobiacich v oblasti nakladania s odpadom, miestnych orgánov, distribútorov, maloobchodných predajcov, koncových používateľov a spotrebiteľov, sietí zameraných na opätovné používanie a opravu, ako aj uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie,

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  stanovili merateľné ciele nakladania s odpadom v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva zamerané na dosiahnutie minimálne kvantitatívnych cieľov relevantných pre systém, ako sa stanovuje v tejto smernici, smernici 94/62/ES, smernici 2000/53/ES, smernici 2006/66/ES a smernici 2012/19/EÚ,

-  stanovili merateľné ciele predchádzania vzniku odpadu, opätovného použitia, prípravy na opätovné použitie a recyklácie, ako aj ciele minimálneho recyklovaného obsahu plastov zamerané na dosiahnutie minimálne kvantitatívnych cieľov relevantných pre systém, ako sa stanovuje v tejto smernici, smernici 94/62/ES, smernici 2000/53/ES, smernici 2006/66/ES a smernici 2012/19/EÚ, ako aj iné ciele, ktoré sa považujú za podstatné pre tento systém;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 a – odsek 1 – zarážka 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  zriadil systém podávania správ na zbieranie údajov o výrobkoch, ktoré na trh Únie uviedli výrobcovia, na ktorých sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Keď sa dané výrobky stanú odpadom, pomocou systému podávania správ sa zabezpečí zhromaždenie údajov o zbere a spracovaní predmetného odpadu a v prípade potreby sa špecifikujú toky odpadových materiálov,

-  zriadil systém podávania správ na zbieranie údajov o výrobkoch, prípadne obaloch, ktoré na trh Únie uviedli výrobcovia, na ktorých sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu. Keď sa dané výrobky, prípadne obaly, stanú odpadom, pomocou systému podávania správ sa zabezpečí zhromaždenie údajov o zbere a spracovaní predmetného odpadu a v prípade potreby sa špecifikujú toky odpadových materiálov,

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8 a – odsek 1 – zarážka 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

-  zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s výrobcami výrobkov a ich nediskriminácia, aj vzhľadom na malé a stredné podniky.

-  zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s výrobcami výrobkov a s prevádzkovateľmi pôsobiacimi v oblasti nakladania s odpadom a recyklácie, ako aj ich nediskriminácia, aj vzhľadom na malé a stredné podniky.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 1 – zarážka 4 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  obsahuje požiadavky na zlepšenie dizajnu výrobkov (ekodizajn) s cieľom predchádzať vzniku odpadov, a nie len recyklovať a zhodnocovať materiály, vrátane optimalizovaného spracovania na konci životného cyklu výrobkov v záujme lepšej materiálovej efektívnosti a odmenenia úsilia výrobcov, ktorí zohľadňujú opätovnú využiteľnosť, opraviteľnosť a recyklovateľnosť výrobkov;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  mala prevádzkové a finančné prostriedky potrebné na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu;

b)  mala prevádzkové, organizačné a finančné prostriedky potrebné na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z rozšírenej zodpovednosti výrobcu;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 4 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pokrývali všetky náklady nakladania s odpadom pri výrobkoch, ktoré uvádza na trh v Únii vrátane:

a)  pokrývali tieto náklady na nakladanie s odpadom pri výrobkoch, ktoré uvádza na trh v Únii:

-   nákladov na triedený zber, činností triedenia a spracovania vyžadovaných na dosiahnutie cieľov nakladania s odpadom uvedených v odseku 1 druhej zarážke, pričom sa zohľadňujú príjmy z opätovného použitia alebo predaja druhotných surovín z ich výrobkov,

-   nákladov na triedený zber, činností triedenia na recykáciu, prípravy na opätovné použitie a recykláciu, recyklácie a iných foriem obnovy vyžadovaných na dosiahnutie cieľov nakladania s odpadom uvedených v odseku 1 druhej zarážke, pričom sa zohľadňujú príjmy z opätovného použitia alebo predaja druhotných surovín z ich výrobkov,

–  nákladov na poskytovanie primeraných informácií držiteľom odpadu v súlade s odsekom 2,

–  nákladov na poskytovanie primeraných informácií držiteľom odpadu v súlade s odsekom 2,

–  nákladov na zhromažďovanie a nahlasovanie údajov v súlade s odsekom 1 treťou zarážkou;

–  nákladov na zhromažďovanie a nahlasovanie údajov v súlade s odsekom 1 treťou zarážkou;

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 1 – bod 8

Smernica 2008/98/ES

Článok 8a – odsek 4 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  boli stanovené na základe skutočných nákladov pri skončení životnosti jednotlivých výrobkov alebo skupín podobných výrobkov, pričom je potrebné zohľadniť predovše