Postup : 2016/0823(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0035/2017

Předložené texty :

A8-0035/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2017 - 8.5

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0023

ZPRÁVA     *
PDF 541kWORD 58k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Zpravodajka: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJCÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (15778/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol)(1), a zejména na čl. 26 odst. 1 písm. a) uvedeného rozhodnutí, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0007/2017),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/934/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se přijímají prováděcí pravidla upravující vztahy Europolu s partnery, včetně výměny osobních údajů a utajovaných informací(2), a zejména na články 5 a 6 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2009/935/SVV ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody(3), ve znění rozhodnutí Rady 2014/269/EU,

–  s ohledem na prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Komise a předsedy vlády Dánska ze dne 15. prosince 2016, v němž jsou zdůrazněny operační potřeby, ale také mimořádný a přechodný charakter plánovaného ujednání mezi Europolem a Dánskem,

–  s ohledem na výše uvedené prohlášení, v němž je zdůrazněno, že toto ujednání bude uplatněno pouze tehdy, pokud Dánsko zůstane členem Unie a schengenského prostoru, splní do 1. května 2017 povinnost plně provést směrnici (EU) č. 2016/680/EU(4) o ochraně údajů v policejních věcech a bude souhlasit s tím, že se na ně bude vztahovat jurisdikce Soudního dvora Evropské unie a pravomoc evropského inspektora ochrany údajů,

–  s ohledem na protokol č. 22 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na výsledek dánského referenda ze dne 3. prosince 2015 týkající se protokolu č. 22 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0035/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby v budoucím ujednání mezi Europolem a Dánskem stanovila, že ujednání vyprší pět let po jeho vstupu v platnost, čímž bude zajištěno, že bude mít přechodnou povahu s výhledem na plné členství nebo uzavření mezinárodní dohody v souladu s článkem 218 SFEU;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1)

Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Úř. věst. L 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89).


VYSVĚTLUJCÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Dánsko je v současné době plně zapojeno do činnosti Europolu, který funguje na základě stávajícího rozhodnutí Rady (2009/371/JHA). V souladu s podmínkami protokolu č. 22 ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie se Dánsko nemohlo účastnit přijetí tohoto nového nařízení o Europolu a toto nařízení není pro ně použitelné. Nové nařízení o Europolu se začne používat ode dne 1. května 2017, kdy bude stávající rozhodnutí Rady o Europolu automaticky zrušeno. To znamená, že od 1. května 2017 již Dánsko nebude součástí Europolu a nebude se moci účastnit jeho činnosti, nahlížet do jeho databází ani si s ním vyměňovat údaje.

Dne 3. prosince 2015 uspořádalo Dánsko referendum o nahrazení své nynější nepružné výjimky (opt-out) z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí podle protokolu č. 22 pružnější selektivní účastí (opt-in), podobné té, která platí v současné době pro Irsko a Velkou Británii. Výsledek referenda byl však negativní (53,1 procent hlasovalo „ne“, 46,9 procent „ano“).

Po negativním výsledku tohoto referenda se uskutečnila neformální jednání mezi dánskými orgány a evropskými orgány s cílem hledat způsoby, jak by mohlo být Dánsko co nejtěsněji přidruženo k Europolu.

Tato neformální jednání vedla dne 15. prosince 2016 ke společnému prohlášení předsedy Evropské rady, předsedy Evropské komise a předsedy vlády Dánska. S cílem minimalizovat negativní dopad odchodu Dánska z Europolu se v tomto společném prohlášení navrhuje, aby se Dánsko přidružilo k Europolu formou dohody o operativní spolupráci. Aby se předešlo operačním problémům, bude třeba uzavřít dohodu o spolupráci mezi Europolem a Dánskem před 1. květnem 2017.

Právní cesta k tomuto cíli by zahrnovala dva po sobě následující legislativní postupy, podle kterých by bylo Dánsko nejprve zařazeno na seznam zemí, s nimiž Europol uzavře dohody o mezinárodní spolupráci, a poté by byla mezi Europolem a Dánskem uzavřena dohoda o operativní spolupráci. Oba návrhy musí být konzultovány s Evropským parlamentem.

Tato zpráva se týká první konzultace, a sice změny rozhodnutí 2009/935/JHA za účelem zařazení Dánska na seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody o mezinárodní spolupráci.

Zpravodaj doporučuje tento návrh schválit. Boj proti závažné a organizované přeshraniční trestné činnosti a mezinárodnímu terorismu v rámci Unie vyžaduje úzkou spolupráci a sdílení údajů mezi všemi evropskými zeměmi. Náhlý odchod Dánska z Europolu bez režimu plynulého přechodu do určié formy přidružení mezi Dánskem a Europolem by mohl vést k operativním mezerám a snížit schopnost EU účinně bojovat proti organizovanému zločinu a terorismu. Proto je důležité zajistit dostatečnou úroveň operativní spolupráce mezi Dánskem a Europolem včetně výměny příslušných osobních údajů, přičemž je nutné poskytnout náležité záruky a zajistit ochranu údajů.

Zároveň by mělo být jasné, že taková dohoda o spolupráci s Dánskem by měla mít přechodný charakter a nemůže se v žádném případě rovnat plnému členství v Europolu, jehož součástí je přímý přístup do databází Europolu, plné zapojení do operativní činnosti Europolu a právo rozhodovat v řídících orgánech Europolu. Zpravodaj je potěšen tím, že v souladu se společným prohlášením bude navrhovaný systém podmíněn členstvím Dánska v schengenském prostoru, povinností Dánska provést do 1. května 2017 do vnitrostátního práva v plném rozsahu směrnici o ochraně údajů a souhlasem Dánska s uplatňováním jurisdikce Evropského soudního dvora a pravomoci evropského inspektora ochrany údajů.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ref. č.: D(2017)5673

Claude Moraes

Předseda Výboru pro občanské svobody,

spravedlnost a vnitřní věci

ASP 13G205

Brusel

Věc:  Stanovisko AFCO ve formě dopisu k žádosti o konzultaci s Parlamentem ve věci návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody

Vážený pane předsedo,

jménem Výboru pro ústavní záležitosti zasílám výboru, jemuž předsedáte, stanovisko našeho výboru k výše uvedené žádosti, a to ve formě dopisu.

Důvodem, proč stanovisko má tuto formu, je naléhavost této záležitosti. Žádost o konzultaci je spojena s velmi krátkou lhůtou. Rada sice původně stanovila tříměsíční lhůtu, nicméně s ohledem na to, že zanedlouho nabude účinnosti nové nařízení o Europolu (1. května 2017), požádala Rada Parlament, aby své stanovisko zaslal pokud možno do jednoho měsíce.

Dopisem ze dne 5. ledna 2017 zaslala Rada Parlamentu návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2009/935/SVV, pokud jde o seznam třetích států a organizací, se kterými Europol (až do 1. května 2017 „Evropský policejní úřad“) uzavře dohody, a požádala jej o konzultaci.

Platné rozhodnutí Rady 2009/371/SVV o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) bude s platností od 1. května 2017 zrušeno a nahrazeno novým nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/794 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol), které se použije od tohoto data. Stejným nařízením se zrušují a nahrazují tzv. provádění rozhodnutí Rady 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, kterými se stanovují prováděcí pravidla, seznam třetích států a výměna údajů.

Dánsko se v současné době podílí na činnosti Europolu stejně jako ostatní členské státy na základě rozhodnutí Rady z roku 2009. Dánsko má však výjimku (opt-out) z hlavy V Lisabonské smlouvy, zejména z policejní a soudní spolupráce v trestních věcech, takže opatření přijatá Unií v této oblasti se na ně nevztahují. Proto se Dánsko po vstupu nového nařízení v platnost již nebude podílet na činnosti Europolu a bude vůči němu vystupovat jako třetí stát. Dánsko je proto nutné přidat na seznam třetích států, aby mohlo s agenturou nadále spolupracovat.

Výbor pro ústavní záležitosti nemá vůči přidání Dánska na seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody, žádné připomínky, protože spolupráce a výměna informací mezi Unií a partnery Europolu je nezbytná pro boj se závažnou mezinárodní trestnou činností a terorismem.

Současně je nutné zamezit tomu, aby v Evropské unii docházelo k nežádoucí fragmentaci, a vytvořit právní rámec, který zaručí účast Dánska na činnosti Europolu spolu s ostatními členskými státy, bez ohledu na rostoucí počet opt-outů ohrožujících soudržnost Unie.

S pozdravem

Prof. Danuta Hübner


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Seznam třetích států a organizací, se kterými Europol uzavře dohody

Referenční údaje

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Datum konzultace s EP

5.1.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Datum přijetí

9.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Datum předložení

9.2.2017


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí