RAPORT mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped

9.2.2017 - (15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)) - *

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Menetlus : 2016/0823(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0035/2017
Esitatud tekstid :
A8-0035/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (15778/2016),

–  võttes arvesse nõukogu 6. aprilli 2009. aasta otsust 2009/371/JSK, millega luuakse Euroopa Politseiamet (Europol)[1], eelkõige selle artikli 26 lõike 1 punkti a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0007/2017),

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/934/JSK, millega võetakse vastu rakenduseeskirjad, millega reguleeritakse Europoli suhteid partneritega, sealhulgas isikuandmete ja salastatud teabe vahetamist[2], eriti selle artikleid 5 ja 6,

–  võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta otsust 2009/935/JSK, millega määratakse kindlaks nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped[3], ning mida on muudetud nõukogu otsusega 2014/269/EL,

–  võttes arvesse Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi ja Taani peaministri 15. detsembri 2016. aasta deklaratsiooni, milles rõhutati operatiivvajadusi, aga ka Europoli ja Taani vahelise kavandatava kokkuleppe erakorralist ja ajutist laadi,

–  võttes arvesse ülalnimetatud deklaratsiooni, milles rõhutati, et kavandatava kokkuleppe kohaselt on tingimusteks Taani jätkuv liikmesus liidus ja Schengeni alas, Taani kohustus rakendada andmekaitsedirektiivi (EL) 2016/680/EL[4] täiel määral oma siseriiklikus õiguses 1. maiks 2017 ning Taani nõusolek kohaldada Euroopa Liidu Kohtu kohtualluvust ja Euroopa Andmekaitseinspektori pädevust,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 22,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu protokolli nr 22 kohta Taanis 3. detsembril 2015 toimunud referendumi tulemust,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A8-0035/2017),

1.  kiidab nõukogu eelnõu heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  palub nõukogul kehtestada Europoli ja Taani vahelise kavandatava kokkuleppe sätete raames kokkuleppe kehtivuse lõpptähtajaks viis aastat pärast selle jõustumist, et tagada selle ajutine laad, pidades silmas kas täieõiguslikku liikmesust või rahvusvahelise lepingu sõlmimist Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 kohaselt;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  • [1]  ELT L 121, 15.5.2009, lk 37.
  • [2]  ELT L 325, 11.12.2009, lk 6.
  • [3]  ELT L 325, 11.12.2009, lk 12.
  • [4]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiiv (EL) 2016/680, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK (ELT L 119, 4.5.2016, lk 89).

SELETUSKIRI

Taani osaleb praegu täiel määral Europoli töös, mis tegutseb kehtiva nõukogu otsuse 2009/371/JSK alusel. Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 tingimuste kohaselt ei saanud Taani osaleda uue Europoli määruse vastuvõtmisel ning see ei ole tema suhtes kohaldatav. Uut Europoli määrust hakatakse kohaldama alates 1. maist 2017 ning samal kuupäeval tunnistatakse kehtiv nõukogu otsus Europoli kohta automaatselt kehtetuks. See tähendab, et 1. maist 2017 ei kuulu Taani enam Europoli ega saa osaleda selle tegevuses, andmebaaside kasutamises ega teabevahetuses.

3. detsembril 2015 korraldati Taanis rahvahääletus selle üle, kas riik peaks muutma oma praeguse justiits- ja siseküsimuste jäiga loobumisklausli protokollis nr 22 paindlikumaks vabatahtlikuks osalemismehhanismiks, nagu on praegu Iirimaal ja Ühendkuningriigil. Rahvahääletuse tulemus oli aga negatiivne (vastu oli 53,1 % ja poolt 46,9 % hääletanutest).

Tulenevalt rahvahääletuse negatiivsest tulemusest toimusid Taani ametiasutuste ja Euroopa institutsioonide vahel mitteametlikud arutelud, et otsida võimalusi, kuidas Taani saaks olla Europoliga võimalikult tihedalt seotud.

Nende mitteametlike arutelude tulemuseks oli Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni presidendi ja Taani peaministri 15. detsembri 2016. aasta ühisavaldus. Selles ühisavalduses tehakse ettepanek, et Taani Europolist lahkumise negatiivse mõju vähendamiseks sõlmitakse Taani ja Europoli vahel operatiivkoostöö kokkulepe. Et vältida lünki tegevuses, tuleks see Europoli ja Taani vaheline koostööleping sõlmida enne 1. maid 2017.

Seaduslik viis selleni jõudmiseks hõlmaks kahte järjestikust seadusandlikku menetlust, millega kõigepealt lisatakse Taani nende riikide loetellu, kellega Europol sõlmib rahvusvahelised koostöölepingud, ja seejärel sõlmitakse Europoli ja Taani vahel operatiivkoostöö kokkulepe. Mõlema ettepaneku osas tuleb konsulteerida Euroopa Parlamendiga.

Käesolev raport puudutab esimest konsultatsiooni, s.o otsuse 2009/935/JSK muutmist, et lisada Taani nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetellu, kellega Europol sõlmib rahvusvahelised koostöölepingud.

Raportöör soovitab ettepaneku heaks kiita. Liidusisene võitlus piiriülese raske ja organiseeritud kuritegevuse ning rahvusvahelise terrorismi vastu nõuab tihedat koostööd ja andmete jagamist kõigi Euroopa riikide vahel. Taani äkiline lahkumine Europolist ilma sujuva üleminekuta mingis vormis assotsiatsioonilepingule Taani ja Europoli vahel võib põhjustada lünki tegevuses ning vähendada ELi suutlikkust organiseeritud kuritegevuse ja terrorismi vastu tõhusalt võidelda. Seetõttu on oluline tagada, et Taani ja Europoli vahel oleks piisaval tasemel operatiivkoostöö, sealhulgas asjaomaste isikuandmete vahetamine nõuetekohaste kaitsemeetmete ja andmekaitse piires.

Samal ajal peab olema selge, et selline koostööleping Taaniga kujutaks endast üleminekumeedet ja ei saa kuidagi olla võrdväärne täieõigusliku Europoli liikmesusega, mis seisneb otseses juurdepääsus Europoli andmebaasidele, täielikus osalemises Europoli operatiivtegevuses või otsustusõiguse omamises Europoli juhtorganites. Lõpetuseks märgib raportöör rahuloluga, et ühisavalduse kohaselt on kavandatava lahenduse tingimusteks Taani jätkuv liikmesus Schengeni alas, Taani kohustus rakendada andmekaitsedirektiivi täiel määral oma siseriiklikus õiguses 1. maiks 2017 ning Taani nõusolek kohaldada Euroopa Kohtu kohtualluvust ja Euroopa Andmekaitseinspektori pädevust.

LISA: PÕHISEADUSKOMISJONI KIRI

Viide: D(2017)5673

Claude Moraes

Kodanikuvabaduste,

justiits- ja siseasjade komisjoni esimees

ASP 13G205

Brüssel

Teema:   Põhiseaduskomisjoni kirja vormis esitatav arvamus taotluse kohta konsulteerida parlamendiga nõukogu rakendusotsuse (EL) 2016/... eelnõu osas, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol sõlmib kokkulepped

Lugupeetud esimees,

mul on heameel esitada põhiseaduskomisjoni nimel komisjonile, mille esimees te olete, põhiseaduskomisjoni kirja vormis arvamus küsimuse all oleva taotluse kohta.

See vorm on asja kiireloomulisuse tõttu õigustatud. Tegelikult on parlamendiga konsulteerimise taotlustele kehtestatud väga range ajavahemik, milleks nõukogu on kehtestanud kolm kuud, kuid arvestades uue Europoli määruse rakendamist alates 1. maist 2017 on nõukogu palunud parlamendil esitada oma arvamus eelistatavalt ühe kuu jooksul.

Nõukogu konsulteerib Euroopa Parlamendiga ning on oma 5. jaanuari 2017. aasta kirjaga esitanud parlamendile nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega muudetakse otsust 2009/935/JSK seoses nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loeteluga, kellega Europol (Euroopa Politseiamet kuni 1. maini 2017) sõlmib kokkulepped.

Kehtiv nõukogu otsus 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol), muutub kehtetuks 1. maist 2017, kui jõustub uus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2016/794, mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametit (Europol). Sama määrusega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks ka nn nõukogu rakendusotsused 2009/934/JSK, 2009/935/JSK, 2009/936/JSK ja 2009/968/JSK rakenduseeskirjade, kolmandate riikide loetelu ja isikuandmete vahetamise kohta.

Taani osaleb praegu Europolis nõukogu 2009. aasta otsuse alusel nagu kõik teised liikmesriigid. Kuna aga Taanil on Lissaboni lepingu V jaotisest loobumisklausel ning seda eelkõige politsei- ja õiguskoostöös kriminaalasjades, millega on kehtestatud, et mis tahes liidu võetavat meedet selles valdkonnas Taanile ei kohaldata, jääb Taani Europolis osalemisest uue määruse rakendamisel välja. Seega saab Taanist Europoli suhtes kolmas riik. Seepärast on vaja Taani lisada ametiga koostöö jätkamiseks kolmandate riikide loetellu,

Põhiseaduskomisjon ei esita vastuväiteid Taani lisamisele nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetellu, kellega Europol sõlmib kokkulepped, arvestades et Euroopa Liidul ja selle Europoli partneritel on vaja raske rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi vastase võitluse raames teha koostööd ja vahetada teavet.

Samal ajal on ülioluline ära hoida soovimatu Euroopa Liidu sisese killustatuse võimalus ja kehtestada õigusraamistik, millega tagatakse Taani osalemine Europolis kõrvuti teiste liikmesriikidega hoolimata loobumisklauslite suurenevast arvust, mis ohustavad Liidu ühtekuuluvust.

Lugupidamisega

Prof. Danuta Hübner

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Nende kolmandate riikide ja organisatsioonide loetelu, kellega Europol sõlmib kokkulepped

Viited

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

5.1.2017

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Esitamise kuupäev

9.2.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu