Postupak : 2016/0823(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0035/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0035/2017

Rasprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0023

IZVJEŠĆE     *
PDF 466kWORD 58k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA USTAVNA PITANJA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt Vijeća (15778/2016),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/371/PUP od 6. travnja 2009. o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol)(1), a osobito njezin članak 26. stavak 1. točku (a), u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C8-0007/2017),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/934/PUP od 30. studenoga 2009. o donošenju provedbenih pravila kojima se uređuju odnosi Europola s partnerima, uključujući razmjenu osobnih podataka i klasificiranih informacija(2), a posebno njezine članke 5. i 6.,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2009/935/PUP od 30. studenoga 2009. o utvrđivanju popisa trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume(3), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2014/269/EU,

–  uzimajući u obzir Izjavu predsjednika Europskog vijeća, predsjednika Komisije i premijera Danske od 15. prosinca 2016., u kojoj se ističu operativne potrebe, ali i iznimna i privremena narav planiranog sporazuma između Europola i Danske,

–  uzimajući u obzir spomenutu izjavu, u kojoj se navodi da je planirani sporazum uvjetovan nastavkom danskog članstva u Schengenskom području, obvezom Danske da u svoje zakonodavstvo do 1. svibnja 2017. u potpunosti prenese Direktivu (EU) 2016/680/EU(4) o zaštiti podataka u policijskim postupcima, kao i danskim pristankom da prihvati nadležnost Suda Europske unije i nadležnost Europskog nadzornika za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir Protokol br. 22 Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir ishod referenduma u Danskoj od 3. prosinca 2016. u vezi s Protokolom br. 22 Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0035/2017),

1.  prihvaća nacrt Vijeća;

2.  poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

3.  traži od Vijeća da se s njim ponovno savjetuje ako namjerava bitno izmijeniti tekst koji je Parlament prihvatio;

4.  poziva Vijeće da u okviru odredbi budućeg sporazuma između Europola i Danske predvidi datum isteka primjene i to pet godina nakon njegova stupanja na snagu kako bi se zajamčila njegova privremenost s obzirom na moguće punopravno članstvo ili sklapanje međunarodnog sporazuma u skladu s člankom 218. UFEU-a;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1)

SL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(2)

SL L 325, 11.12.2009, str. 6.

(3)

SL L 325, 11.12.2009, str. 12.

(4)

Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).


OBRAZLOŽENJE

Danska u ovom trenutku u potpunosti sudjeluje u Europolu koji djeluje u okviru postojeće Odluke Vijeća (2009/371/PUP). U skladu s Protokolom br. 22 Ugovora o Europskoj uniji i Ugovora o funkcioniranju Europske unije Danska nije mogla sudjelovati u donošenju nove Uredbe o Europolu i ne podliježe njezinoj primjeni. Nova Uredba o Europolu primjenjivat će se od 1. svibnja 2017., kada će se postojeća Odluka Vijeća o Europolu automatski staviti izvan snage. To znači da Danska od 1. svibnja 2017. više neće biti članica Europola, neće moći sudjelovati u njegovim aktivnostima, konzultirati se s njegovim bazama podataka ili razmjenjivati podatke s njime.

U Danskoj je 3. prosinca 2015. održan referendum o zamjeni trenutnog nefleksibilnog pravila izuzeća u područjima pravosuđa i unutarnjih poslova iz Protokola br. 22 fleksibilnijom i selektivnom mogućnosti uključenja, slično onoj koju trenutno imaju Irska i Ujedinjeno Kraljevina. Međutim, ishod referenduma bio je negativan (53,1 % glasova „protiv”, 46,9 % glasova „za”).

Nakon negativnog ishoda tog referenduma započeli su neformalni razgovori između danskih vlasti i europskih institucija kako bi se pronašla mogućnost da Danska bude što uže povezana s Europolom.

Ti su neformalni razgovori doveli do zajedničke izjave predsjednika Europskog vijeća, predsjednika Europske komisije i predsjednika danske vlade od 15. prosinca 2016. Kako bi se što više smanjili negativni učinci danskog izlaska iz Europola, u toj se zajedničkoj izjavi predlaže da se pridruženje Danske Europolu regulira sporazumom o operativnoj suradnji. Kako bi se izbjegli operativni nedostaci, potrebno je da Europol i Danska potpišu sporazum o suradnji do 1. svibnja 2017.

Pravni put za to obuhvaćao bi dva uzastopna zakonodavna postupka, pri čemu će se Danska najprije staviti na popis zemalja s kojima Europol zaključuje sporazume o međunarodnoj suradnji, a zatim će se zaključiti sporazum o operativnoj suradnji između Europola i Danske. Od Europskog parlamenta mora se zatražiti mišljenje o jednom i drugom prijedlogu.

Ovo izvješće odnosi se na prvo mišljenje, to jest izmjenu Odluke 2009/935/PUP kako bi se Danska uvrstila na popis trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume o međunarodnoj suradnji.

Izvjestitelj preporučuje da se odobri taj prijedlog. Borba protiv prekograničnog teškog i organiziranog kriminala i međunarodnog terorizma unutar Unije zahtijeva usku suradnju i dijeljenje podataka među svim europskim državama. Nagli izlazak Danske iz Europola bez neometanog prijelaznog režima prema jednoj vrsti suradnje između Danske i Europola mogao bi dovesti do operativnih nedostataka i smanjiti sposobnost EU-a u učinkovitom suzbijanju organiziranog kriminala i terorizma. Stoga je važno zajamčiti dovoljnu razinu operativne suradnje između Danske i Europola, uključujući razmjenu relevantnih osobnih podataka koji podliježu odgovarajućim zaštitnim mjerama i zaštiti podataka.

Istodobno treba biti jasno da bi takav sporazum o suradnji s Danskom trebao biti privremene naravi i da se njime, ni uz pružanje izravnog pristupa bazama podataka Europola, ne može zamijeniti punopravno članstvo u Europolu, što omogućuje potpuno sudjelovanje u operativnom radu Europola ili davanje ovlasti za donošenje odluka u upravljačkim tijelima Europola. Naposljetku, izvjestitelj sa zadovoljstvom primjećuje da će prema zajedničkoj izjavi predloženi sporazum biti uvjetovan kontinuiranim danskim članstvom u Schengenskom području, obvezom Danske da u svom zakonodavstvu do 1. svibnja 2017. u potpunosti primjeni Direktivu o zaštiti podataka, kao i danskim pristankom na primjenu nadležnosti Europskog suda i kompetencija Europskog nadzornika za zaštitu podataka.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA USTAVNA PITANJA

Upućivanje na: D(2017)5673

Claude Moraes

predsjednik Odbora za građanske slobode,

pravosuđe i unutarnje poslove

ASP 13G205

Bruxelles

Predmet:  Mišljenje odbora AFCO u obliku pisma o zahtjevu za savjetovanje s Parlamentom o nacrtu provedbene odluke Vijeća (EU) 2016/... o izmjeni Odluke 2009/935/PUP u vezi s popisom trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume

Poštovani predsjedniče,

u ime Odbora za ustavna pitanja dostavljam odboru kojem predsjedate mišljenje odbora AFCO u obliku pisma o zahtjevu navedenom u predmetu.

Ovaj oblik opravdan je zbog hitnosti. Naime, zahtjev za savjetovanje s Parlamentom ima vrlo strogo vremensko ograničenje koje je Vijeće odredilo na tri mjeseca, ali s obzirom na skorašnju primjenu nove Uredbe o Europolu od 1. svibnja 2017., Vijeće je zatražilo od Parlamenta da mu dostavi mišljenje, po mogućnosti, u roku od jednog mjeseca.

Vijeće se savjetuje s Europskim parlamentom i dopisom od 5. siječnja 2017. dostavilo mu je nacrt provedbene odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2009/935/PUP kojom se određuje popis trećih zemalja i organizacija s kojima Europol (Europski policijski ured do 1. svibnja 2017.) sklapa sporazume.

Važeća Odluka Vijeća 2009/371/PUP o osnivanju Europskog policijskog ureda (Europol) mijenja se od 1. svibnja 2017. novom Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) koja stupa na snagu istog dana. Istom uredbom zamijenit će se i staviti izvan snage i takozvane provedbene odluke Vijeća 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP o provedbenim pravilima, popisu trećih država i razmjeni osobnih podataka.

Danska u ovom trenutku sudjeluje u Europolu kao i sve druge države članice u skladu s odlukom Vijeća iz 2009. Međutim, s obzirom na to da Danska ima pravo izuzeća u okviru Glave V. Ugovora iz Lisabona, posebno kada je riječ o policijskoj i pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima, kojom se određuje da mjere koje Unija donosi u tom području nisu mjerodavne za nju, Danska neće sudjelovati u Europolu od trenutka primjene nove uredbe. Danska će stoga za Europol postati treća država. Iz toga proizlazi potreba da se Dansku doda na popis trećih zemalja koje će i dalje surađivati s Agencijom.

Odbor za ustavna pitanja nema prigovora na dodavanje Danske popisu trećih zemalja i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume s obzirom na to da je potrebno da Europska unija i njezini partneri u okviru Europola surađuju i razmjenjuju informacije u pogledu borbe protiv teškog međunarodnog kriminala i terorizma.

Istodobno je ključno izbjeći mogućnost neželjenih podjela unutar Europske unije i pružiti pravni okvir kojim će se štititi sudjelovanje Danske u Europolu zajedno s ostalim državama članicama, bez obzira na sve veći broj izuzeća kojima se ugrožava kohezija Unije.

S poštovanjem,

prof. Danuta Hübner


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Popis trećih država i organizacija s kojima Europol sklapa sporazume

Referentni dokumenti

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

5.1.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Datum usvajanja

9.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

42

0

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Datum podnošenja

9.2.2017


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti