Eljárás : 2016/0823(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0035/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0035/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/02/2017 - 8.5

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0023

JELENTÉS     *
PDF 459kWORD 61k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: AZ ALKOTMÁNYÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (15778/2016),

–  tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjára, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0007/2017),

–  tekintettel az Europolnak a partnerekkel való kapcsolataira, többek között a személyes adatok és minősített információk cseréjére irányadó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/934/IB tanácsi határozatra(2) és különösen annak 5. és 6. cikkére,

–  tekintettel az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló, 2009. november 30-i, a 2014/269/EU tanácsi határozat által módosított 2009/935/IB tanácsi határozatra(3),

–  tekintettel az Európai Tanács elnökének, a Bizottság elnökének és Dánia miniszterelnökének 2016. december 15-i nyilatkozatára, amely kiemeli az operatív szükségleteket, valamint a tervezett, az Europol és Dánia közötti megállapodás kivételes és átmeneti jellegét,

–  tekintettel a fent említett nyilatkozatra, amely kiemeli, hogy a javasolt megállapodásnak feltétele, hogy Dánia továbbra is az Unió és a schengeni térség tagja maradjon, hogy Dánia kötelezettséget vállaljon arra, hogy 2017. május 1-ig teljes mértékben végrehajtja a dán jogban a rendőrségi ügyekben az adatvédelemről szóló (EU) 2016/680 irányelvet(4), és hogy Dánia beleegyezzen az Európai Unió Bírósága joghatóságának alkalmazásába, és elfogadja az európai adatvédelmi biztos illetékességét,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 22. jegyzőkönyvére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 22. jegyzőkönyvére vonatkozó, 2015. december 3-i dán népszavazás eredményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0035/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  felszólítja a Tanácsot, hogy az Europol és Dánia közötti megállapodás rendelkezései keretében szabjon meg annak hatályba lépésétől számított ötéves lejárati időt a megállapodás átmeneti jellegének biztosítására a teljes jogú tagság elérése vagy az EUMSZ 218. cikkével összhangban álló nemzetközi megállapodás megkötése céljából;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(2)

HL L 325., 2009.12.11., 6. o.

(3)

HL L 325., 2009.12.11., 12. o.

(4)

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/680 irányelve a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).


INDOKOLÁS

Dánia jelenleg teljes mértékben részt vesz az Europolban, amely a jelenlegi tanácsi határozat (2009/371/IB) keretében működik. Az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Unió működéséről szóló szerződéshez csatolt 22. számú jegyzőkönyv értelmében Dánia nem vehetett részt az új Europol-rendelet elfogadásában, és alkalmazásának nem is tárgya. Az új Europol-rendelet alkalmazása 2017. május 1-jével kezdődik, amely időpontban az Europolról szóló jelenlegi tanácsi határozat automatikusan hatályát veszti. Ez azt jelenti, hogy 2017. május 1-jétől Dánia többé nem része az Europolnak, és nem vehet részt annak tevékenységeiben, nem tekinthet bele adatbázisaiba, és nem cserélhet vele adatokat.

2015. december 3-án Dánia népszavazást tartott arról, hogy az igazság- és belügyekkel kapcsolatos, a 22. jegyzőkönyvben rögzített jelenlegi rugalmatlan kívülmaradási záradékát rugalmasabb, szelektív részvételre módosítsák-e, amely jelenleg Írország és az Egyesült Királyság esetében létezik. A népszavazás eredménye azonban negatív lett (53,1% szavazott nemmel, 46,9% pedig igennel).

E népszavazás negatív eredményét követően nem hivatalos megbeszélésekre került sor a dán hatóságok és az európai intézmények között, hogy módot találjanak arra, hogy Dánia a lehető legszorosabb kapcsolatban álljon az Europollal.

Ezek a nem hivatalos megbeszélések 2016. december 15-én az Európai Tanács elnökének, az Európai Bizottság elnökének és Dánia miniszterelnökének közös nyilatkozatához vezettek. E közös nyilatkozatban azt javasolják, hogy Dánia Europolból való távozása negatív következményeinek minimálisra csökkentése érdekében Dánia operatív együttműködési megállapodás keretében kapcsolódjon az Europolhoz. Az operatív hiányosságok elkerülése érdekében ezt az Europol és Dánia közötti együttműködési megállapodást 2017. május 1-je előtt meg kell kötni.

Az ehhez kapcsolódó jogi útvonal két egymást követő jogalkotási eljárásból áll, melynek révén Dánia először felkerül azon országok jegyzékre, melyekkel az Europol nemzetközi együttműködési megállapodást köt, másodszor pedig az Europol és Dánia megköti az operatív együttműködési megállapodást. Az Európai Parlamenttel mindkét javaslat kapcsán konzultálni kell.

Ez a jelentés az első konzultációra vonatkozik, azaz a 2009/935/IB határozat annak érdekében történő módosítására, hogy Dánia rákerüljön azon harmadik országok és szervezetek jegyzékére, amelyekkel az Europol nemzetközi együttműködési megállapodást fog kötni.

Az előadó javasolja a javaslat jóváhagyását. A határokon átnyúló súlyos és szervezett bűnözés, valamint a nemzetközi terrorizmus elleni, Unión belül folytatott küzdelem szükségessé teszi az Europol-országok közötti szoros együttműködést és adatmegosztást. Dániának az Europolból való hirtelen kilépése egy Dánia és az Europol közötti valamiféle társulásba való gördülékeny átmeneti rendszer nélkül operatív hiányosságokhoz vezethet, és csökkentheti az EU azon képességét, hogy hatékonyan küzdjön a szervezett bűnözés és a terrorizmus ellen. Ennélfogva fontos megfelelő szintű operatív együttműködést biztosítani Dánia és az Europol között, ideértve a vonatkozó személyes adatok cseréjét is, természetesen megfelelő biztosítékok és adatvédelem biztosítása mellett.

Ugyanakkor egyértelmű, hogy a Dániával kötendő ilyen együttműködési megállapodásnak átmeneti jellegűnek kell lennie, és semmiféleképpen nem jelenthet teljes jogú Europol-tagságot, többek közt az Europol adatbázisaihoz való közvetlen hozzáférést, az Europol operatív munkájában való teljes jogú részvételt vagy döntéshozatali jogokat az Europol irányító szerveiben. Végül pedig az előadó elégedetten veszi tudomásul, hogy a közös nyilatkozat szerint a javasolt megállapodásnak feltétele, hogy Dánia továbbra is a schengeni térség tagja maradjon, hogy Dánia kötelezettséget vállaljon arra, hogy 2017. május 1-ig teljes mértékben végrehajtja a dán jogban az adatvédelmi irányelvet, és hogy Dánia beleegyezzen az Európai Unió Bírósága joghatóságának alkalmazásába, és elfogadja az európai adatvédelmi biztos illetékességét.


MELLÉKLET: AZ ALKOTMÁNYÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE

Hiv. sz.: D(2017)5673

Claude Moraes úr

az Állampolgári Jogi,

Bel- és Igazságügyi Bizottság elnöke

ASP 13G205

Brüsszel

Tárgy:  Az AFCO levél formájában megfogalmazott véleménye a 2009/935/IB határozatnak az Europol részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről a Parlamenttel folytatott konzultációra irányuló kérelemről

Tisztelt Elnök úr!

Az Alkotmányügyi Bizottság nevében Örömmel továbbítom az Ön által elnökölt bizottságnak az AFCO levél formájában megfogalmazott véleményét a tárgyban szereplő kérelemről.

Ezt a formátumot a sürgősség indokolja. Valójában a Parlamenttel folytatott konzultációra irányuló kérelem határideje nagyon szigorú, melyet a Tanács három hónapban szabott meg, tekintettel azonban arra, hogy az új Europol-rendelet 2017. május 1-jével hatályba lép, a Tanács arra kérte a Parlamentet, hogy véleményét lehetőleg egy hónapon belül nyújtsa be.

Az Európai Parlament konzultációt folytat a Tanáccsal, amely 2017. január 5-i levelében benyújtotta a Parlamentnek a 2009/935/IB határozatnak az Europol (2017. május 1-ig „Európai Rendőrségi Hivatal”) részéről megkötendő megállapodások által érintett harmadik államok és szervezetek jegyzékének tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetét.

Az Európai Rendőrségi Hivatalt (Europol) létrehozó jelenlegi 2009/371/IB tanácsi határozatot 2017. május 1-jével felváltja a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségéről (Europol) szóló új (EU) 2016/794 európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely ugyanezen a napon lép hatályba. Ugyanez a rendelet váltja fel és helyezi hatályon kívül a végrehajtási szabályokról, a harmadik államok jegyzékéről és a személyes adatok cseréjéről szóló 2009/934/IB, 2009/935/IB, 2009/936/IB és 2009/968/IB úgynevezett végrehajtási tanácsi határozatokat.

Dánia jelenleg a többi tagállamhoz hasonlóan a 2009. évi tanácsi határozat keretében vesz részt az Europolban. Dánia azonban a Lisszaboni Szerződés V. címe értelmében kívülmaradási záradékkal rendelkezik, különösen a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés tekintetében, amely előírja, hogy az e területen az Unió által elfogadott rendelkezések Dániára nem alkalmazandók, emiatt az új rendelet hatálybalépésétől kezdve Dánia ki lesz zárva az Euopolban való részvételből. Ennélfogva az Europollal szemben Dánia harmadik államnak fog számítani. Ezért kell felvenni Dániát a harmadik államok jegyzékére, hogy továbbra is együttműködhessen az ügynökséggel.

Az Alkotmányügyi Bizottságnak nincs kifogása az ellen, hogy Dániát felvegyék azon harmadik államok és szervezetek jegyzékébe, melyekkel az Europol megállapodást köt, tekintettel arra, hogy az Európai Uniónak és Europol-beli partnereinek szükségük van az ebben a keretben végzett együttműködésre és információcserére a komoly nemzetközi bűnözés és terrorizmus elleni küzdelemben.

Ugyanakkor alapvető fontosságú az Európai Unión belüli nem szándékos széttöredezettség elkerülése, és hogy olyan jogi keretet nyújtsunk, amely biztosítja Dánia Europol-beli részvételét a többi tagállammal együtt az Unió kohézióját fenyegető, növekvő számú kívülmaradás ellenére.

Tisztelettel:

Prof. Danuta Hübner


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Azon harmadik országok és szervezetek jegyzéke, amelyekkel az Europol megállapodásokat köt

Hivatkozások

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

5.1.2017

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Az elfogadás dátuma

9.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Benyújtás dátuma

9.2.2017


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat