Procedūra : 2016/0823(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0035/2017

Pateikti tekstai :

A8-0035/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/02/2017 - 8.5

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0023

PRANEŠIMAS     *
PDF 678kWORD 58k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu, projekto

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu, projekto

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (15778/2016),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimą 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo(1), ypač į jo 26 straipsnio 1 dalies a punktą, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C80007/2017),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/934/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo(2), visų pirma į jo 5 ir 6 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos sprendimą 2009/935/TVR, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas(3), su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu 2014/269/ES,

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos pirmininko, Komisijos pirmininko ir Danijos ministro pirmininko 2016 m. gruodžio 15 d. deklaraciją, kurioje atkreiptas dėmesys ne tik į veiklos poreikius, bet ir į numatyto Europolo ir Danijos susitarimo išimtinį ir laikiną pobūdį,

–  atsižvelgdamas į minėtą deklaraciją, kurioje pabrėžiama, kad numatytas susitarimas priklausys nuo tolesnio Danijos priklausymo Sąjungai ir Šengeno erdvei, Danijos įsipareigojimo iki 2017 m. gegužės 1 d. nacionalinėje teisėje visiškai įgyvendinti Direktyvą (ES) 2016/680/ES(4) dėl duomenų apsaugos policijos klausimais ir Danijos sutikimo vadovautis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kompetencija,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolą Nr. 22,

–  atsižvelgdamas į 2015 m. gruodžio 3 d. Danijos referendumo dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo Protokolo Nr. 22 rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0035/2017),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  ragina Tarybą numatyti, atsižvelgiant į būsimo Europolo ir Danijos susitarimo nuostatas, penkerių metų galiojimo pabaigos datą nuo jo įsigaliojimo dienos, kad būtų užtikrintas jo laikinas pobūdis, siekiant visiškos narystės arba sudaryti tarptautinį susitarimą pagal SESV 218 straipsnį;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL L 121, 2009 5 15, p. 37.

(2)

OL L 325, 2009 12 11, p. 6.

(3)

OL L 325, 2009 12 11, p. 12.

(4)

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).


AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo metu Danija visapusiškai dalyvauja Europolo veikloje, kuris veikia pagal galiojantį Tarybos sprendimą (2009/371/TVR). Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 nuostatas Danija negalėjo dalyvauti priimant šį naują Europolo reglamentą ir jis nėra jai taikomas. Naujasis Europolo reglamentas įsigalios 2017 m. gegužės 1 d. – šią dieną bus automatiškai panaikintas galiojantis Tarybos sprendimas dėl Europolo. Tai reiškia, kad nuo 2017 m. gegužės 1 d. Danija nebepriklausys Europolui ir negalės dalyvauti jo veikloje, naudotis jo duomenų bazėmis ar su juo keistis duomenimis.

2015 m. gruodžio 3 d. Danija surengė referendumą dėl to, kad šiuo metu jai taikoma nelanksti atsisakymo dalyvauti nuostata sprendžiant Protokole Nr. 22 nurodytus teisingumo ir vidaus reikalų klausimus būtų pakeista lankstesne sutikimo dalyvauti nuostata. Panašūs referendumai šiuo metu rengiami Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Tačiau referendumo rezultatai buvo neigiami (53,1 proc. balsavo „Ne“, 46,9 proc. – „Taip“).

Po neigiamai pasibaigusio referendumo tarp Danijos valdžios institucijų ir Europos institucijų prasidėjo neoficialios diskusijos, kuriomis siekta rasti būdų, kaip Danija galėtų būti kuo glaudžiau siejama su Europolu.

Po šių neoficialių diskusijų 2016 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkas ir Danijos ministras pirmininkas paskelbė bendrą pareiškimą. Šiame bendrame pareiškime, siekiant sumažinti neigiamą Danijos pasitraukimo iš Europolo poveikį, siūloma Daniją susieti su Europolu sudarius operatyvinio bendradarbiavimo susitarimą. Kad būtų išvengta bet kokių veiklos spragų, Europolas ir Danija šį bendradarbiavimo susitarimą turi sudaryti iki 2017 m. gegužės 1 d.

Teisinis šio susitarimo sudarymo kelias apimtų dvi paeiliui vykdomas teisėkūros procedūras – pirmiausia Danija bus įtraukta į sąrašą, kuriuo naudodamasis Europolas sudaro tarptautinius bendradarbiavimo susitarimus, antra, Europolas ir Danija sudarys operatyvinio bendradarbiavimo susitarimą. Dėl abiejų pasiūlymų reikia konsultuotis su Europos Parlamentu.

Šis pranešimas susijęs su pirmąja konsultacija, būtent Sprendimo 2009/935/TVR daliniu keitimu siekiant įtraukti Daniją į trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro tarptautinius bendradarbiavimo susitarimus, sąrašą.

Jūsų pranešėjas rekomenduoja pritarti šiam pasiūlymui. Siekiant kovoti su rimtu ir organizuotu tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir tarptautiniu terorizmu Sąjungoje, visos Europos šalys turi glaudžiai bendradarbiauti ir dalytis duomenimis. Danijai staiga pasitraukus iš Europolo ir neužtikrinus sklandaus perėjimo prie tam tikros Danijos ir Europolo asociacijos, gali atsirasti veiklos spragų ir sumažėti ES pajėgumai veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Todėl svarbu užtikrinti pakankamą operatyvinio Danijos ir Europolo bendradarbiavimo lygį, įskaitant susijusių asmens duomenų mainus, taikant atitinkamas apsaugos priemones ir duomenų apsaugą.

Kartu turėtų būti aišku, kad toks bendradarbiavimo susitarimas su Danija turėtų būti pereinamojo pobūdžio ir jis jokiu būdu negali prilygti visapusiškai narystei Europole, įskaitant galimybę tiesiogiai naudotis Europolo duomenų bazėmis, visapusiškai dalyvauti Europolo operatyvinėje veikloje ar naudotis sprendimų priėmimo teisėmis Europolo valdymo įstaigose. Galiausiai pranešėjas su malonumu atkreipia dėmesį į tai, kad, remiantis bendru pareiškimu, siūlomas susitarimas priklausys nuo tolesnio Danijos priklausymo Šengeno erdvei, Danijos įsipareigojimo iki 2017 m. gegužės 1 d. nacionalinėje teisėje visiškai įgyvendinti Duomenų apsaugos direktyvą ir Danijos sutikimo vadovautis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisdikcija ir Europos duomenų apsaugos pareigūno kompetencija.


PRIEDAS: TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2017)5673

Claude Moraes

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto

Pirmininkas

ASP 13G205

Briuselis

Tema:  AFCO komiteto laiško forma išdėstyta nuomonė, pateikta gavus prašymą dėl Parlamento konsultacijos dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašu, projekto

Gerb. Pirmininke,

Konstitucinių reikalų komiteto vardu pateikiu Jūsų vadovaujamam komitetui laiško forma išdėstytą AFCO komiteto nuomonę, kurios buvo prašyta, nurodyta tema.

Ši forma pagrįsta, atsižvelgiant į skubumą. Iš tiesų prašymams dėl Parlamento konsultacijos nustatytas labai griežtas terminas, Taryba nustatė, kad šis terminas yra trys mėnesiai, tačiau atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. gegužės 1 d. įsigalioja naujas reglamentas dėl Europolo, Taryba paprašė Parlamento pateikti savo nuomonę Tarybai, pageidautina, per vieną mėnesį.

Taryba kreipėsi į Europos Parlamentą dėl konsultacijos ir 2017 m. sausio 5 d. laišku pateikė jam Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2009/935/TVR, kiek tai susiję su trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas (iki 2017 m. gegužės 1 d. – „Europos policijos biuras“) sudaro susitarimus, sąrašu, projektą.

Dabar galiojantis Tarybos sprendimas 2009/371/TVR dėl Europos policijos biuro (Europolo) įsteigimo bus panaikintas nuo 2017 m. gegužės 1 d. ir pakeistas nauju Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 2016/794 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo), kuris įsigalioja ir pradedamas taikyti šią nurodytą dieną. Tuo pačiu reglamentu pakeičiami ir panaikinami vadinamieji Tarybos įgyvendinimo sprendimai 2009/934/TVR, 2009/935/TVR, 2009/936/TVR ir 2009/968/TVR dėl įgyvendinimo taisyklių, trečiųjų valstybių sąrašo ir keitimosi asmens duomenimis.

Šiuo metu Danija dalyvauja Europolo veikloje, kaip ir visos kitos valstybės narės, pagal 2009 m. Tarybos sprendimą. Tačiau, kadangi Danija naudojasi atsisakymo dalyvauti nuostata Lisabonos sutarties V antraštinės dalies atžvilgiu ir visų pirma dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose ir pagal minėtą nuostatą įtvirtinta, kad bet kokios priemonės, kurių Sąjunga ėmėsi šioje srityje, netaikomos Danijai, kai bus pradėtas taikyti naujasis reglamentas, Danijai bus neleista dalyvauti Europolo veikloje. Todėl Danija taps trečiąją valstybe Europolo atžvilgiu. Taigi reikia įtraukti Daniją į trečiųjų valstybių sąrašą, kad ji galėtų ir toliau bendradarbiauti su Europolu.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga ir jos partneriai, dalyvaujantys Europolo veikloje, turi bendradarbiauti ir keistis informacija kovojant su rimtu tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, Konstitucinių reikalų komitetas neprieštarauja, kad Danija būtų įtraukta į trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašą.

Tuo pat metu gyvybiškai būtina vengti nepageidaujamo susiskaldymo Europos Sąjungoje galimybės ir suteikti teisinį pagrindą, pagal kurį užtikrinamas Danijos dalyvavimas Europolo veikloje kartu su kitomis valstybėmis narėmis, nepaisant augančio naudojimosi atsisakymo dalyvauti nuostata atvejų, kurie kelia pavojų Sąjungos sanglaudai, skaičiaus.

Pagarbiai

Prof. Danuta Hübner


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas

Nuorodos

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Konsultacijos su EP data

5.1.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Priėmimo data

9.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Pateikimo data

9.2.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika