Procedură : 2016/0823(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0035/2017

Texte depuse :

A8-0035/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2017 - 8.5

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0023

RAPORT     *
PDF 534kWORD 53k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (15778/2016),

–  având în vedere Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol)(1), în special articolul 26 alineatul (1) litera (a), în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0007/2017),

–  având în vedere Decizia 2009/934/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de adoptare a normelor de punere în aplicare care reglementează relațiile Europol cu partenerii, inclusiv schimbul de date cu caracter personal și de informații clasificate(2), în special articolele 5 și 6,

–  având în vedere Decizia 2009/935/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri(3), modificată de Decizia 2014/269/EU a Consiliului,

–  având în vedere declarația din 15 decembrie 2016 a președintelui Consiliului European, președintelui Comisiei și prim-ministrului Danemarcei, în care se subliniază nevoile operaționale, dar și caracterul tranzitoriu și excepțional, al acordului prevăzut între Europol și Danemarca,

–  având în vedere declarația menționată mai sus, în care se subliniază că acordul prevăzut va fi condiționat de păstrarea de către Danemarca a statutului de membru al Uniunii și al spațiului Schengen, de obligația acestei țări de a transpune în totalitate în dreptul danez Directiva (UE) nr. 2016/680/UE(4) privind protecția datelor în domeniul polițienesc până la 1 mai 2017, precum și de acordul său pentru aplicarea jurisdicției Curții de Justiție a Uniunii Europene și competențelor Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

–  având în vedere Protocolul nr. 22 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere rezultatul referendumului danez din 3 decembrie 2015 legat de Protocolul nr. 22 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0035/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  invită Consiliul să stabilească, în cadrul dispozițiilor viitorului acord dintre Europol și Danemarca, o dată de expirare de cinci ani după intrarea acestuia în vigoare, pentru a garanta caracterul său tranzitoriu în vederea aderării depline sau a încheierii unui acord internațional în conformitate cu articolul 218 din TFUE;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO L 121, 15.5.2009, p. 37.

(2)

JO L 325, 11.12.2009, p. 6.

(3)

JO L 325, 11.12.2009, p. 12.

(4)

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).


EXPUNERE DE MOTIVE

Danemarca participă în prezent în totalitate la Europol, care funcționează în temeiul actualei decizii a Consiliului (2009/371/JAI). În conformitate cu Protocolul nr. 22 la Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu poate participa la adoptarea acestui nou Regulament privind Europol și nu face obiectul aplicării acestuia. Noul Regulament privind Europol va începe să se aplice de la 1 mai 2017, dată la care Decizia Consiliului privind Europol în vigoare va fi abrogată automat. Aceasta înseamnă că, începând cu 1 mai 2017, Danemarca nu va mai face parte din Europol și nu va mai fi în măsură să participe la activitățile acestuia, să consulte bazele de date sau să schimbe informații.

La 3 decembrie 2015, în Danemarca a avut loc un referendum privind transformarea regimului său rigid de neparticipare la chestiunile de justiție și afaceri interne din Protocolul nr. 22 într-un un sistem mai flexibil de participare selectivă, similar celui deținut în prezent de Irlanda și Regatul Unit. Rezultatul referendumului a fost însă negativ (53,1% au votat contra și 46,9% pentru).

Ca urmare a rezultatului negativ al acestui referendum, au avut loc discuții informale între autoritățile daneze și instituțiile europene pentru a găsi o modalitate de a asocia cât mai îndeaproape Danemarca la Europol.

Aceste discuții informale au condus la o declarație comună, la 15 decembrie 2016, a președintelui Consiliului European, președintelui Comisiei Europene și prim-ministrului Danemarcei. În această declarație comună se propunea, pentru a reduce la minimum efectele negative ale retragerii danezilor din Europol, ca Danemarca să fie asociată la Europol sub forma unui acord de cooperare operațională. Pentru a evita lacunele operaționale, acest acord de cooperare ar trebui să fie încheiat între Europol și Danemarca înainte de 1 mai 2017.

Calea juridică pentru aceasta ar implica două proceduri legislative consecutive, prin care mai întâi Danemarca să fie introdusă pe lista țărilor cu care Europol încheie acorduri internaționale de cooperare, iar apoi să se încheie un acord de cooperare operațională între Europol și Danemarcei. Parlamentul European trebuie să fie consultat cu privire la ambele propuneri.

Acest raport se referă la prima consultare, și anume modificarea Deciziei 2009/935/JAI pentru a include Danemarca pe lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri internaționale de cooperare.

Raportorul recomandă aprobarea prezentei propuneri. Combaterea criminalității transfrontaliere grave și organizate și a terorismului internațional în cadrul Uniunii necesită o cooperare strânsă și schimbul de date între toate țările europene. Retragerea bruscă a Danemarcei din Europol, fără un regim de tranziție progresivă spre o formă de o asociere între Danemarca și Europol, ar putea provoca lacune operaționale și ar reduce capacitatea UE de a combate eficient criminalitatea organizată și terorismul. Prin urmare, este importantă existența unui nivel suficient de cooperare operațională între Danemarca și Europol, inclusiv a schimburilor de date personale relevante, cu condiția respectării unor garanții adecvate și a protecției datelor.

În același timp, trebuie clarificat faptul că un astfel de acord de cooperare cu Danemarca este de natură tranzitorie și nu poate în niciun fel fi echivalent cu calitatea de membru cu drepturi depline al Europol, inclusiv prin prevederea unui acces direct la bazele de date ale acestei organizații, permiterea participării depline la activitățile operaționale ale Europol sau asigurarea unor drepturi decizionale în organismele de conducere ale Europol. În cele din urmă, raportorul constată cu satisfacție că, în conformitate cu declarația comună, propunerea de acord va fi condiționată de păstrarea de către Danemarca a statutului de membru al spațiului Schengen, de obligația acestei țări de a transpune în totalitate în dreptul danez Directiva privind protecția datelor până la 1 mai 2017, precum și de acordul său pentru aplicarea jurisdicției Curții de Justiție a Uniunii Europene și competențelor Autorității Europene pentru Protecția Datelor.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI CONSTITUȚIONALE

Ref.: D(2017)5673

Dl Claude Moraes

Președintele Comisiei pentru libertăți civile,

justiție și afaceri interne

ASP 13G205

Bruxelles

Subiect:  Avizul sub formă de scrisoare al Comisiei AFCO referitor la cererea de consultare a Parlamentului privind proiectul de decizie de punere în aplicare (UE) nr. 2016/... a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI în ceea ce privește lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri

Stimate domnule președinte,

În numele Comisiei pentru afaceri constituționale, am plăcerea de a prezenta comisiei pe care o prezidați avizul sub formă de scrisoare al Comisiei AFCO referitor la cererea în cauză.

Acest format se justifică din motive de urgență. De fapt, cererea de consultare a Parlamentului are un termen foarte strict, stabilit de Consiliu la trei luni, dar având în vedere aplicarea în curând a noului Regulament privind Europol, la 1 mai 2017, Consiliul i-a cerut Parlamentului să-și prezinte avizul, de preferință, în termen de o lună.

Parlamentul European este consultat de Consiliu, care, prin scrisoarea din data de 5 ianuarie 2017, i-a prezentat un proiect de decizie de punere în aplicare a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/935/JAI de stabilire a listei statelor terțe și organizațiilor cu care Europol („Oficiul European de Poliție” până la 1 mai 2017) încheie acorduri.

Decizia Consiliului 2009/371/JAI privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) aflată în prezent în vigoare va fi abrogată la 1 mai 2017 de noul Regulament nr. 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol), care intră în vigoare în data respectivă. Același regulament va înlocui și abroga, de asemenea, așa-numitele decizii de punere în aplicare 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului, referitoare la normele de punere în aplicare, lista statelor terțe și schimbul de date cu caracter personal.

Danemarca participă în prezent la Europol ca toate celelalte state membre, în temeiul deciziei din 2009 a Consiliului. Cu toate acestea, întrucât Danemarca beneficiază de o clauză de neparticipare în ceea ce privește Titlul V din Tratatul de la Lisabona și, în special, în ceea ce privește cooperarea polițienească și judiciară în materie penală, care prevede că orice măsură adoptată în acest domeniu de către Uniune nu i se aplică, Danemarca va fi exclusă de la activitățile Europol când va intra în vigoare noul regulament. Prin urmare, Danemarca va deveni un stat terț în raport cu Europol. Astfel, este necesar ca Danemarca să fie adăugată pe lista statelor terțe pentru a continua cooperarea cu agenția.

Comisia pentru afaceri constituționale nu are obiecții la adăugarea Danemarcei pe lista statelor terțe și organizațiilor cu care Europol încheie acorduri, având în vedere necesitatea ca Uniunea Europeană și partenerii săi din Europol să coopereze și să facă schimb de informații în cadrul combaterii criminalității internaționale grave și a terorismului.

În același timp, este esențial ca posibilitatea unei fragmentări nedorite în cadrul Uniunii Europene să fie evitată și să se prevadă un cadru juridic care garantează participarea Danemarcei la Europol alături de celelalte state membre, în pofida numărului din ce în ce mai mare al clauzelor de neparticipare, care pun în pericol coeziunea Uniunii.

Cu deosebită considerație,

Prof. Danuta Hübner


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Lista statelor și organizațiilor terțe cu care Europol încheie acorduri

Referințe

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Data consultării PE

5.1.2017

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Raportori

Data numirii

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Examinare în comisie

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Data adoptării

9.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Data depunerii

9.2.2017


VOTUL FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate