Postup : 2016/0823(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0035/2017

Predkladané texty :

A8-0035/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2017 - 8.5

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0023

SPRÁVA     *
PDF 617kWORD 58k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Mimoriadny legislatívny postup – konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady (15778/2016),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol)(1), a najmä na jeho článok 26 ods. 1 písm. a), v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0007/2017),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/934/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa prijímajú vykonávacie predpisy upravujúce vzťahy Europolu s jeho partnermi vrátane výmeny osobných údajov a utajovaných skutočností(2), a najmä na jeho články 5 a 6,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2009/935/SVV z 30. novembra 2009, ktorým sa určuje zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody(3), zmenené rozhodnutím Rady 2014/269/EÚ,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskej rady, predsedu Komisie a predsedu vlády Dánska z 15. decembra 2016, v ktorom sa zdôrazňujú operačné potreby, ale aj výnimočný a prechodný charakter pripravovanej dohody medzi Europolom a Dánskom,

–  so zreteľom na uvedené vyhlásenie, v ktorom sa zdôrazňuje, že pripravovaná dohoda je podmienená pokračujúcim členstvom Dánska v Únii a schengenskom priestore, povinnosťou Dánska do 1. mája 2017 v plnej miere implementovať do dánskeho práva smernicu (EÚ) 2016/680/EÚ(4) o ochrane údajov v policajných veciach a súhlasom Dánska s uplatňovaním jurisdikcie Európskeho súdneho dvora a právomoci európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov;

–  so zreteľom na Protokol č. 22 k Zmluve o fungovaní európskej únie,

–  so zreteľom na výsledky dánskeho referenda z 3. decembra 2015 v súvislosti s Protokolom č. 22 k Zmluve o fungovaní európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0035/2017),

1.  schvaľuje návrh Rady;

2.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.  vyzýva Radu, aby v rámci ustanovení budúcej dohody medzi Europolom a Dánskom stanovila dátum jej ukončenia na päť rokov od dátumu jej vstupu do platnosti, aby sa zabezpečil jej prechodný charakter s cieľom plného členstva alebo uzatvorenia medzinárodnej dohody v súlade s článkom 218 ZFEÚ;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1)

Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37.

(2)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 6.

(3)

Ú. v. EÚ L 325, 11.12.2009, s. 12.

(4)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Dánsko je v súčasnosti v plnej miere zapojené do Europolu, ktorý pôsobí na základe platného rozhodnutia Rady (2009/371/SVV). V súlade s podmienkami Protokolu č. 22 k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie Dánsko sa nemohlo zúčastniť na prijatí tohto nového nariadenia o Europole a nepodlieha jeho uplatňovaniu. Nové nariadenie o Europole sa začne uplatňovať 1. mája 2017, čo je dátum, keď platné rozhodnutie Rady o Europole bude automaticky zrušené. To znamená, že od 1. mája 2017 Dánsko nebude súčasťou Europolu a nebude sa môcť zúčastňovať na jeho činnosti, konzultovať jeho databázy ani si s ním vymieňať údaje.

V Dánsku sa 3. decembra 2015 konalo referendum o zmene jeho súčasnej nepružnej neúčasti (opt-out) v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v Protokole č. 22 na pružnejšiu selektívnu účasť (opt-in), podobnú tej, ktorú v súčasnosti majú Írsko a Spojené kráľovstvo. Výsledky referenda však boli negatívne (51,1 % hlasov proti a 46,9 % za).

Po negatívnom výsledku referenda sa uskutočnili neformálne diskusie medzi dánskymi orgánmi a európskymi inštitúciami s cieľom nájsť spôsob, ako by Dánsko mohlo byť čo najužšie pridružené k Europolu.

Tieto neformálne diskusie vyústili 15. decembra 2016 do spoločného vyhlásenia predsedu Európskej rady, predsedu Európskej komisie a predsedu vlády Dánska. V tomto spoločnom vyhlásení sa navrhuje, aby sa v záujme minimalizácie negatívneho vplyvu dánskeho odchodu z Europolu Dánsko pridružilo k Europolu formou dohody o operačnej spolupráci. S cieľom predísť vzniku akejkoľvek operačnej medzery by bolo potrebné uzatvoriť dohodu o spolupráci medzi Europolom a Dánskom pred 1. májom 2017.

Z právneho hľadiska by to znamenalo dva po sebe idúce legislatívne postupy, podľa ktorých by Dánsko bolo najskôr začlenené do zoznamu krajín, s ktorými Europol uzavrie dohody o medzinárodnej spolupráci, a následne by sa uzatvorila dohoda o operačnej spolupráci medzi Europolom a Dánskom. Pri obidvoch návrhoch je potrebná konzultácia s Európskym parlamentom.

Táto správa sa týka prvej konzultácie, v ktorej konkrétne ide o zmenu rozhodnutia 2009/935/SVV s cieľom začleniť Dánsko do zoznamu tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody o medzinárodnej spolupráci.

Spravodajca odporúča tento návrh schváliť. Boj s cezhraničným závažným a organizovaným zločinom a medzinárodným terorizmom v Európe si vyžaduje úzku spoluprácu a výmenu údajov medzi všetkými európskymi krajinami. Náhly odchod Dánska z Europolu bez plynulého režimu prechodu do určitej formy pridruženia Dánska k Europolu by mohol viesť k vzniku operačnej medzery a znížiť kapacitu EÚ účinne bojovať proti organizovanému zločinu a terorizmu. Preto je dôležité zabezpečiť dostatočnú úroveň operačnej spolupráce medzi Dánskom a Europolom vrátane výmeny relevantných osobných údajov, ktoré podliehajú primeranej záruke a ochrane údajov.

Zároveň by malo byť jasné, že takáto dohoda o spolupráci s Dánskom by mala mať prechodný charakter a nemôže sa v žiadnom prípade rovnať úplnému členstvu v Europole vrátane poskytovania priameho prístupu do databáz Europolu, umožňovania plnej účasti na operačnej práci Europolu alebo poskytovania rozhodovacích práv v riadiacich orgánoch Europolu. Spravodajca s uspokojením poznamenáva, že podľa spoločného vyhlásenia bude navrhovaná dohoda podmienená pokračujúcim členstvom Dánska v schengenskom priestore, povinnosťou Dánska do 1. mája 2017 v plnej miere implementovať do dánskeho práva smernicu o ochrane údajov a súhlasom Dánska s uplatňovaním jurisdikcie Európskeho súdneho dvora a právomoci európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ÚSTAVNÉ VECI

Ref. č.: D(2017)5673

Claude Moraes

predseda Výboru pre občianske slobody,

spravodlivosť a vnútorné veci

ASP 13G205

Brusel

Vec:  Stanovisko výboru AFCO vo forme listu k žiadosti o konzultáciu s Parlamentom v súvislosti s návrhom vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody

Vážený pán predseda,

v mene Výboru pre ústavné veci by som chcela predložiť výboru, ktorému predsedáte, stanovisko výboru AFCO k žiadosti vo forme listu.

Túto formu považujeme za potrebnú z dôvodu naliehavosti tejto veci. Pre žiadosť o konzultáciu s Parlamentom je veľmi prísna časová lehota, ktorú Rada stanovila na tri mesiace. Vzhľadom na blížiace sa uplatňovanie nového nariadenia o Europole od 1. mája 2017 však Rada požiadala Parlament, aby jej svoje stanovisko doručil podľa možnosti do jedného mesiaca.

Rada požiadala Európsky parlament o konzultáciu, keď mu listom z 5. januára 2017 predložila návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/935/SVV, pokiaľ ide o zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol (do 1. mája 2017 Európsky policajný úrad) uzavrie dohody.

Platné rozhodnutie Rady 2009/371/SVV o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) sa od 1. mája 2017 ruší novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktoré v tento deň nadobudne účinnosť. Týmto nariadením sa nahrádzajú a rušia aj takzvané vykonávacie rozhodnutia Rady 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV o vykonávacích predpisoch, zozname tretích štátov a výmene osobných údajov.

Dánsko sa v súčasnosti zúčastňuje práce Europolu rovnako ako všetky ostatné členské štáty podľa rozhodnutia Rady z roku 2009. Dánsko má však výnimku (opt-out) z hlavy V Lisabonskej zmluvy a najmä v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorá stanovuje, že akékoľvek opatrenia, ktoré Únia prijme v tejto oblasti, sa na Dánsko nevzťahujú, na základe čoho bude Dánsko po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia vylúčené z účasti v Europole. Voči Europolu sa teda Dánsko stane tretím štátom. Preto je potrebné pridať Dánsko do zoznamu tretích štátov, aby mohlo aj naďalej spolupracovať s touto agentúrou.

Výbor pre ústavné veci nemá nijakú výhradu voči pridaniu Dánska do zoznamu tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody, pretože je potrebné, aby Európska únia a jej partneri v Europole spolupracovali a vymieňali si informácie v rámci boja proti závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu.

Zároveň je veľmi dôležité vyhnúť sa možnosti nechcenej fragmentácie Európskej únie a zabezpečiť právny rámec, ktorý zaručí účasť Dánska spolu s ďalšími členskými štátmi na práci Europolu, bez ohľadu na rastúci počet výnimiek (opt-out), ktoré ohrozujú súdržnosť Únie.

S úctou

Prof. Danuta Hübner


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zoznam tretích štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody:

Referenčné čísla

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Dátum konzultácie s EP

5.1.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Dátum prijatia

9.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

42

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Dátum predloženia

9.2.2017


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia