Postopek : 2016/0823(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0035/2017

Predložena besedila :

A8-0035/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0023

POROČILO     *
PDF 597kWORD 58k
9.2.2017
PE 597.541v02-00 A8-0035/2017

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Agustín Díaz de Mera García Consuegra

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume

(15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka Sveta (15778/2016),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol)(1) in zlasti člena 26(1)(a) Sklepa, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0007/2017),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/934/PNZ z dne 30. novembra 2009 o sprejetju izvedbenih pravil, ki urejajo odnose Europola s partnerji, vključno z izmenjavo osebnih podatkov in tajnih informacij(2), zlasti členov 5 in 6 Sklepa,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume(3), kakor je spremenjen s Sklepom Sveta 2014/269/EU,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2009/935/PNZ z dne 30. novembra 2009 o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume(4), kakor je spremenjen s Sklepom Sveta 2014/269/EU,

–  ob upoštevanju izjave predsednika Evropskega sveta, predsednika Evropske komisije in predsednice danske vlade z dne 15. decembra 2016, v kateri so poudarili operativne potrebe, pa tudi izjemni in prehodni značaj predvidene ureditve med Europolom in Dansko,

–  ob upoštevanju omenjene izjave, v kateri je poudarjeno, da je predlagana ureditev odvisna o nadaljnjega članstva Danske v Uniji in schengenskem območju, njene obveznosti, da do 1. maja 2017 v svojo zakonodajo v celoti prenese Direktivo (EU) 2016/680/EU(5) o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega sodelovanja v kazenskih zadevah in tega, da se strinja z uporabo pristojnosti Sodišča in pristojnosti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov,

–  ob upoštevanju Protokola št. 22 k Pogodbi o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju izida danskega referenduma dne 3. decembra 2015 o Protokolu št. 22 k Pogodbi o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0035/2017),

1.  odobri osnutek Sveta;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj v določbah prihodnje ureditve med Europolom in Dansko zagotovi, da njegova veljavnost poteče pet let po začetku veljavnosti, da bi tako zagotovili njegovo prehodno naravo pred polnopravnim članstvom ali sklenitvijo mednarodnega sporazuma v skladu s členom 218 PDEU;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1)

UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(2)

UL L 325, 11.12.2009, str. 6.

(3)

UL L 325, 11.12.2009, str. 12.

(4)

UL L 325, 11.12.2009, str. 12.

(5)

Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).


OBRAZLOŽITEV

Danska je trenutno polnopravna članica Europola, ki deluje v okviru veljavnega Sklepa Sveta (2009/371/PNZ). V skladu s Protokolom št. 22 k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije Danska ni mogla sodelovati pri sprejetju te nove uredbe o Europolu in se zanjo tudi ne uporablja. Nova uredba o Europolu se bo začela uporabljati dne 1. maja 2017, ko bo samodejno razveljavljen veljavni Sklep Sveta o Europolu, kar pomeni, da po tem Danska ne bo več del Europola in ne bo mogla sodelovati pri njegovih dejavnostih, iskati podatkov v njegovih podatkovnih zbirkah ali izmenjati podatkov z njim.

Na Danskem je 3. decembra 2015 potekal referendum o preoblikovanju zdajšnjih togih pravil Protokola št. 22 o izvzetju na področju pravosodja in notranjih zadev v bolj prožne možnosti vključitve na selektivni podlagi, podobne temu, kar se trenutno uporablja za Irsko in Združeno kraljestvo. Vendar pa je bila ta možnost na referendumu zavrnjena (s 53,1 odstotkov glasov proti in 46,9 odstotkov za).

Po zavrnitvi na referendumu so potekali neformalni pogovori med danskimi organi in evropskimi institucijami, da bi našli rešitev, kako bi lahko bila Danska kar najtesneje povezana z Europolom.

Ti neformalni pogovori so privedli do skupne izjave predsednikov Evropskega sveta, Evropske komisije in predsednice danske vlade z dne 15. decembra 2016. Ta skupna izjava vsebuje predlog, ki je namenjen zmanjšanju negativnih učinkov Danske izključitve iz Europola, da bi se ta država pridružila Europolu na podlagi sporazuma o operativnem sodelovanju. Da bi preprečili nastanek operativnih vrzeli, bo treba ta sporazum o sodelovanju med Europolom in Dansko skleniti pred 1. majem 2017.

Po pravni poti bi to pomenilo dva zaporedna zakonodajna postopka, kjer bi Dansko najprej uvrstili na seznam tistih, s katerimi Europol sklene mednarodne sporazume o sodelovanju, potem pa bi sklenili sporazum o operativnem sodelovanju med Europolom in Dansko. Pri obeh predlogih se je treba posvetovati z Evropskim parlamentom.

To poročilo se nanaša na prvo posvetovanje, t.j. o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ, in sicer da se Dansko vključi na seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene mednarodne sporazume o sodelovanju.

Poročevalec priporoča, da se ta predlog odobri. Boj proti čezmejnim hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu ter mednarodnemu terorizmu v Uniji zahteva tesno sodelovanje in izmenjavo informacij med vsemi evropskimi državami. Nenaden izstop Danske iz Europola brez tekočega režima prehoda v neko drugo obliko povezanosti med Dansko in Europolom bi lahko povzročil operativne vrzeli in zmanjšal sposobnost EU za učinkovit boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu. Zato je pomembno, da se zagotovi zadostna raven operativnega sodelovanja med Dansko in Europolom, tudi z izmenjavo ustreznih osebnih podatkov, za katere veljajo ustrezni zaščitni ukrepi in varstvo podatkov.

Obenem mora biti jasno, da mora biti tak sporazum o sodelovanju z Dansko le prehodne narave in se nikakor ne more enačiti s polnopravnim članstvom Europola, tudi ne z zagotavljanjem neposrednega dostopa do Europolovih zbirk podatkov, omogočanjem polnega sodelovanja pri operativnih dejavnostih Europola ali s pravico odločanja v organih upravljanja Europola. Poročevalec na koncu z zadovoljstvom ugotavlja, da iz skupne izjave izhaja, da je predlagana ureditev odvisna od članstva Danske v schengenskem območju, njene obveznosti, da do 1. maja 2017 v svojo zakonodajo v celoti prenese direktivo o varstvu podatkov in tega, da se strinja z uporabo pristojnosti Sodišča Evropske unije in pristojnosti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

Ref.: D(2017)5673

Claude Moraes

Predsednik Odbora za državljanske svoboščine,

pravosodje in notranje zadeve

ASP 13G205

Bruselj

Zadeva:  Mnenje odbora AFCO v obliki pisma na zahtevo za posvetovanje s Parlamentom o osnutku izvedbenega sklepa Sveta (EU) 2016/... o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ glede seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume

Spoštovani gospod predsednik,

v imenu Odbora za ustavne zadeve z zadovoljstvom posredujem odboru, ki mu predsedujete, mnenje Odbora za ustavne zadeve, ki je na vašo prošnjo v obliki pisma.

Takšna oblika je utemeljena zaradi nujnosti. Za zahtevo za posvetovanje s Parlamentom dejansko velja zelo stroga časovna omejitev, ki jo je Svet določil na tri mesece, vendar je Svet zaradi skorajšnjega začetka uporabe nove uredbe o Europolu dne 1. maja 2017 Evropski parlament pozval, naj po možnosti poda mnenje v enem mesecu.

Svet je dne 5. januarja 2017 pisno zaprosil Evropski parlament za mnenje o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o spremembi Sklepa 2009/935/PNZ o določitvi seznama tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol (Evropski policijski urad do 1. maja 2017) sklene sporazume.

Sklep Sveta 2009/371/PNZ o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (Europol) bo 1. maja 2017 razveljavljen z novo Uredbo 2016/794 Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), ki začne veljati na ta dan. Ista uredba bo nadomestila in razveljavila tudi tako imenovane izvedbene sklepe Sveta 2009/934/PNZ, 2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 2009/968/PNZ o izvedbenih pravilih, seznamu tretjih držav in izmenjavi osebnih podatkov.

Kot vse druge države članice tudi Danska trenutno sodeluje v Europolu v skladu s sklepom Sveta iz leta 2009. Ker pa ima Danska pravico do nesodelovanja pri naslovu V Lizbonske pogodbe, zlasti pri policijskem in pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah, ki določa, da se ukrepi Unije, sprejeti na tem področju, ne uporabljajo za Dansko, bo Danska izključena iz sodelovanja v Europolu, ko se začne uporabljati nova uredba. Danska bo s tem postala za Europol tretja država, zato jo je treba dodati na seznam tretjih držav, ki še naprej sodelujejo z agencijo.

Odbor za ustavne zadeve ne ugovarja temu, da bi Dansko dodali na seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume, saj morajo Evropska unija in partnerice Europola sodelovati in izmenjevati informacije pri boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu.

Hkrati je treba preprečiti možnost neželene razdrobljenosti znotraj Evropske unije in zagotoviti pravni okvir, ki bo zagotavljal sodelovanje Danske v Europolu on strani drugih držav članic, ne glede na vse večje število izvzetij, ki ogrožajo kohezijo Unije.

S spoštovanjem,

prof. Danuta Hübner


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Seznam tretjih držav in organizacij, s katerimi Europol sklene sporazume

Referenčni dokumenti

15778/2016 – C8-0007/2017 – 2016/0823(CNS)

Datum posvetovanja z EP

5.1.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

16.1.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

16.1.2017

CONT

16.1.2017

AFCO

16.1.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

26.1.2017

CONT

24.1.2017

AFCO

30.1.2017

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Agustín Díaz de Mera García Consuegra

30.1.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

24.1.2017

30.1.2017

9.2.2017

 

Datum sprejetja

9.2.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Monika Hohlmeier, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Petr Ježek, Jeroen Lenaers, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Josu Juaristi Abaunz, Georg Mayer

Datum predložitve

9.2.2017


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

42

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Morten Helveg Petersen

ECR

Monica Macovei, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Josu Juaristi Abaunz, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Nadine Morano, Emil Radev, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov