Postup : 2017/2014(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0036/2017

Předložené texty :

A8-0036/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/02/2017 - 8.7

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0025

ZPRÁVA     
PDF 600kWORD 67k
10.2.2017
PE 597.463v02-00 A8-0036/2017

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Nizozemsko – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod)

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Nedzhmi Ali

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Nizozemsko – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod)

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 –2017/2014(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení o EFG),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3), a zejména na článek 13 této dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0036/2017),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolňování prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C.  vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG zohledňuje dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, stanovení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tím, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, a dále ohledně rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a ohledně financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Nizozemsko předložilo žádost EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod o finanční příspěvek z EFG v důsledku propouštění v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 47 (Maloobchod, kromě s motorovými vozidly) v regionech úrovně NUTS 2 provincii Drenthe (NL13) a provincii Overijssel (NL21), a vzhledem k tomu, že se těchto opatření zřejmě zúčastní 800 z 1 096 propuštěných pracovníků, kteří jsou způsobilí pro získání příspěvku z EFG;

E.  vzhledem k tomu, že žádost byla předložena v souladu s kritérii pro pomoc uvedenými v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG, které vyžaduje, aby v jednom členském státě v podnicích působících ve stejném hospodářském odvětví definovaném v oddíle NACE Revize 2 a nacházejících se ve dvou sousedících regionech vymezených na úrovni NUTS 2 během referenčního období v délce devíti měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nejméně 500;

F.  vzhledem k tomu, že došlo k výrazným změnám v náladě spotřebitelů, které se projevily například poklesem prodeje v rámci střední cenové kategorie a rostoucí oblibou nakupování na internetu; vzhledem k tomu, že pozice tradičního maloobchodního odvětví byla negativně ovlivněna i rozvojem nových obchodních oblastí na okrajích nizozemských měst a klesající spotřebitelskou důvěrou(4) v hospodářství;

G.  vzhledem k tomu, že Nizozemsko uvádí, že nizozemský finanční sektor je jako globální aktér vázaný mezinárodními pravidly, včetně pravidel pro finanční rezervy, a v důsledku toho, že je povinen splňovat nové mezinárodní normy, mají banky pro financování ekonomiky menší zdroje než v minulosti;

H.   vzhledem k tomu, že v období od 1. srpna 2015 do 1. května 2016 bylo v odvětví maloobchodu v nizozemských provinciích Drenthe a Overijssel propuštěno celkem 1 096 osob;

I.  vzhledem k tomu, že ačkoli maloobchodní a velkoobchodní služby tvoří 11 % HDP Unie a 15 % celkové zaměstnanosti Unie, toto odvětví se dosud potýká s dopady krize;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG jsou splněny, a Nizozemsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 818 750 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů ve výši 3 031 250 EUR;

2.  bere na vědomí, že Nizozemsko podalo žádost o finanční příspěvek z EFG dne 12. července 2016 a že Komise dokončila posouzení této žádosti dne 29. listopadu 2016 a informovala o tom Parlament dne 23. ledna 2017;

3.  bere na vědomí, že v odvětví maloobchodu, kromě s motorovými vozidly, bylo podáno 6 dalších žádostí o prostředky z EFG, z nichž všechny byly podány z důvodu celosvětové finanční a hospodářské krize(5);

4.  konstatuje, že špatná finanční situace větších obchodních domů znemožnila investování do jiných obchodních modelů, které by pomohly zajistit potřebné změny a konkurenceschopnost;

5.  poukazuje na to, že pracovní trh v Nizozemsku se pomalu vzpamatovává z krize a že důsledky jsou v některých odvětvích stále patrné a některá odvětví, jako je maloobchod, teprve nedávno začala skutečně trpět důsledky finanční a ekonomické krize;

6.  všímá si řady případů propouštění v nizozemském maloobchodním odvětví v posledních několika měsících, kdy hlavní obchodní domy v tomto odvětví vyhlašují úpadky, které v období 2011 až 2015 zapříčinily propuštění celkem 27 052(6) osob; s politováním konstatuje, že objem zboží prodaného v maloobchodním odvětví kopíruje tento trend: z -2 % v roce 2011 klesl na -4 % v roce 2013, přičemž nákupy jsou stále o 2,7 % pod úrovní z roku 2008(7);

7.  zdůrazňuje, že odvětví maloobchodu se v regionech na úrovni NUTS 2 Drenthe a Overijssel významnou měrou podílí na zaměstnanosti (17–19 %); konstatuje, že od začátku krize zkrachovalo 5 200 maloobchodních prodejen, přičemž největší obchodní domy zasáhla krize teprve nedávno; vyjadřuje politování nad tím, že to přispělo k nárůstu počtu příjemců dávek v nezaměstnanosti v maloobchodním odvětví v těchto provinciích v období leden 2015 až březen 2016 o 3 461 osob(8);

8.  vyjadřuje politování nad tím, že nejvíce postižení jsou mladí pracovníci, neboť 67,1 % příjemců, na něž jsou opatření zaměřena, je mladších než 30 let;

9.  zdůrazňuje, že cíloví příjemci již dlouhou dobu nepracují ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy a že od data posledního propouštění (1. května 2016) do okamžiku, kdy žadatelský členský stát začne pobírat podporu z EFG, uplyne dlouhá doba, tj. více než jeden rok;

10.  bere na vědomí skutečnost, že Nizozemsko uvedlo, že žádost, konkrétně koordinovaný balíček individualizovaných služeb, byla vypracována na základě konzultací se zúčastněnými stranami, sociálními partnery a zástupci maloobchodního odvětví a dotčených regionů;

11.  konstatuje, že žádost neobsahuje žádné dávky ani pobídky uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG; vítá rozhodnutí omezit náklady na technickou pomoc na 4 % celkových nákladů, díky čemuž bude možné využít 96 % prostředků na financování souboru individualizovaných služeb;

12.  vyzývá Komisi, aby zvážila nové způsoby zkrácení lhůt pro poskytnutí podpory z EFG snížením byrokratické zátěže při podávání žádostí;

13.  konstatuje, že individualizované služby spolufinancované z prostředků EFG pro propuštěné pracovníky zahrnují posouzení schopností, potenciálu a pracovních vyhlídek účastníků, pomoc při hledání pracovního místa a správu jednotlivých případů, flexibilní „fond mobility“ pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele s dočasnými pracovními místy, podporu při změně zaměstnání, odbornou přípravu a rekvalifikaci, včetně školení, odborného vedení a dotací na podporu podnikání;

14.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb podporovaných z EFG předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet posun k udržitelnému hospodářství, jež účinně využívá zdroje;

15.  konstatuje, že nizozemské orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoliv dvojímu financování, že se navržené akce budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů a že budou splněny požadavky vnitrostátních a unijních předpisů týkající se kolektivního propouštění;

16.  připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

17.  opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

18.  žádá Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti k dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

19.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)

EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.

(6)

  http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)

  Focus on consumption (Důraz na spotřebu), Economic Agency ABN-AMRO Mathijs Deguelle a Nico Klene. Vývoj objemu v maloobchodním odvětví. 24. ledna 2014. Retail sector prognoses (Prognózy pro maloobchodní odvětví), Economic Agency ABN-AMRO Sonny Duijn odstavec 1. 22. ledna 2016.

(8)

  Číselné údaje od nizozemské správy sociálního zabezpečení zaměstnanců (UWV) z dubna 2016


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na základě žádosti Nizozemska – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) má za cíl poskytovat podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni, a osobám samostatně výdělečně činným, které přestaly vykonávat svou činnost, v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat těmto osobám při jejich opětovném začlenění na trh práce.

(2)  EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3)  Dne 12. července 2016 předložilo Nizozemsko žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v 6 podnicích v odvětví maloobchodu ve dvou regionech (Drenthe a Overijssel) v Nizozemsku. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)  V souvislosti s uvedenou žádostí Nizozemska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 818 750 EUR.

(5)  Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné ode dne jeho přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2017 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 818 750 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne [datum přijetí]*.

(4)Za Evropský parlament  Za Radu

předseda/předsedkyně  předseda/předsedkyně

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*  Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku Evropské unie.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1)[1], a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2)[2] nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3)[3] stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II. Žádost Nizozemska a návrh Komise

1.Dne 29. listopadu 2016 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Nizozemska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni po úpadku a uzavření šesti podniků zařazených do oddílu 47 klasifikace NACE Revize 2 (Maloobchod, kromě motorových vozidel) v regionech na úrovni NUTS(4)[4] 2 Drenthe (NL13) a Overijssel (NL21).

Podniky a počet propuštěných osob během referenčního období

Aktiesport (Drenthe)

41

Perry Sport (Drenthe)

19

Aktiesport (Overijssel)

84

Perry Sport (Overijssel)

36

Dolcis (Drenthe)

19

Scapino (Drenthe)

209

Dolcis (Overijssel)

44

Scapino (Overijssel)

213

Manfield (Drenthe)

11

V&D (Drenthe)

125

Manfield (Overijssel)

27

V&D (Overijssel)

268

Celkový počet podniků: 6

Celkový počet propuštěných osob:

1 096

Celkový počet osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost:

0

Celkový počet způsobilých pracovníků a osob samostatně výdělečně činných:

1 096

 

 

 

 

 

 

Jedná se o první žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2017, a sedmou v odvětví maloobchodu, kromě motorových vozidel, a týká se uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 1 818 750 EUR ve prospěch Nizozemska. Týká se 800 propuštěných pracovníků.

Žádost byla zaslána Komisi dne 12. července 2016 a do 6. září 2016 byla doplňována o dodatečné informace. Komise dospěla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení o EFG.

Přestože se nizozemský trh práce pomalu z krize zotavuje, její dopady jsou v některých odvětvích stále patrné. Některá odvětví jako například to maloobchodní začala na důsledky finanční a hospodářské krize doplácet teprve nedávno. Některé z největších maloobchodních prodejen v Nizozemsku zkrachovaly už před koncem roku 2015. Vypracovaná analýza ukazuje deset největších úpadků posledních let v maloobchodním odvětví, počet uzavřených poboček/obchodů a počet zaniklých pracovních míst(5)[5]. Trend úpadků, který se projevoval již uprostřed krize (2011 až 2013), nejdříve zasáhl menší maloobchodní řetězce a až nyní (2015 až 2016) zasahuje i ty větší(6)[6].

Šest opatření pro propuštěné pracovníky zahrnuje:

Přijetí: V rámci tohoto opatření budou účastníci zaevidováni podle svých schopností, potenciálu a pracovního uplatnění. Každé přijetí bude zakončeno doporučením.

Pomoc při hledání pracovního místa a správa jednotlivých případů: Toto opatření bude zahájeno nabídnutím individualizovaného programu. Bude mimo jiné zahrnovat přípravu převodních listin, intenzivní školení na téma žádost o zaměstnání, organizování trhů práce a usilovné kontaktování zaměstnavatelů.

 Fond mobility: Toto opatření slouží jako flexibilní fond pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele s dočasnými pracovními místy. Tuto službu lze využít pro flexibilní umístění zaměstnanců. Toto opatření poskytne (rekvalifikovaným) pracovníkům pracovní zkušenost a umožní jim představit se novým zaměstnavatelům.

Podpora při změně zaměstnání: Toto opatření nabídne hledání pracovního místa, pracovní poradenství a školení odborné způsobilosti.

Odborná příprava a rekvalifikace: Toto opatření poskytne odbornou přípravu, rekvalifikaci a další vzdělávací možnosti pro maloobchodní odvětví a pro nové profesní profily, jako je doprava, služby IT, technické profese a další.

Školení a odborné vedení podpory podnikání: Někteří účastníci mohou své obchodní dovednosti a zkušenosti uplatnit k založení vlastního podniku. Toto opatření jim poskytne školení a odborné vedení, které rozvine jejich dovednosti, pomůže jim navrhnout spolehlivý podnikatelský plán a ukáže jim, jak si poradit s legislativními postupy.

Dotace na podporu podnikání: Pokud účastník získá nezbytné dovednosti a bude mít spolehlivý podnikatelský plán, toto opatření mu poskytne dotaci na pokrytí investičních nákladů.

Výše uvedený soubor opatření je rozšířením běžných služeb poskytovaných propuštěným osobám. Tato opatření jsou individualizovaná a zaměřená na propuštěné pracovníky, přičemž opatření týkající se podnikání jsou zaměřená na omezený počet osob s realistickými podnikatelskými plány.

Podle Komise představují popsané návrhy aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto akce nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Nizozemsko poskytlo všechny nezbytné záruky týkající se těchto bodů:

–budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění,

–byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

–navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

–navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů,

–finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z EFG předloží Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod prostředků v celkové výši 1 818 750 EUR.

Jedná se o první návrh na uvolnění prostředků z fondu, jenž byl zatím rozpočtovému orgánu v roce 2017 předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

[1] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

[2] Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

[3] Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

[4] Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).

(5)

[5] http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(6)

[6] http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home Theme economy


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

D(2017)3389

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti se žádostí EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Maloobchod a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 1 096 pracovníků propuštěných z šesti podniků působících v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 47 – maloobchod, kromě s motorovými vozidly;

B)vzhledem k tomu, že Nizozemsko zdůvodňuje vztah mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tím, že se maloobchodní odvětví nachází v krizi, což je způsobeno jednak rostoucí oblibou nakupování na internetu a rozvojem nových obchodních oblastí na okrajích měst, jednak přísnějšími bankovními pravidly zavedenými v důsledku finanční a ekonomické krize, kvůli nimž se banky začaly stavět kriticky k poskytování úvěrů společnostem;

C)vzhledem k tomu, že 71,2 % pracovníků, na něž je opatření zaměřeno, jsou muži a 28,8 % ženy; vzhledem k tomu, že 61,5 % cílových příjemců je ve věku od 15 do 24 let, 24,8 % je ve věku od 30 do 54 let a 8 % ve věku od 55 do 64 let;

D)vzhledem k tomu, že jde o sedmou žádost o podporu z EGF, pokud jde o oddíl 47 v rámci klasifikace NACE (maloobchod, kromě s motorovými vozidly);

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o nizozemské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněny, a Nizozemsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 818 750 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 3 031 250 EUR;

2.bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů ode dne, kdy od nizozemských orgánů obdržela vyplněnou žádost, a své posouzení souladu s podmínkami pro poskytnutí finančního příspěvku dokončila dne 29. listopadu 2016 a dne 23. ledna 2017 o tom informovala Parlament;

3.zdůrazňuje, že odvětví maloobchodu se v dotčených regionech na úrovni NUTS 2 Drenthe a Overeijssel významnou měrou podílí na zaměstnanosti (17–19 %); konstatuje, že od začátku krize zkrachovalo 5 200 maloobchodních prodejen, přičemž největší obchodní domy zasáhla krize teprve nedávno; vyjadřuje politování nad tím, že to přispělo k nárůstu počtu příjemců dávek v nezaměstnanosti v maloobchodním odvětví v těchto provinciích v období leden 2015 až březen 2016 o 3 461 osob;

4.konstatuje, že individualizované služby spolufinancované z prostředků EFG pro propuštěné pracovníky zahrnují posouzení schopností, potenciálu a pracovních vyhlídek účastníků, pomoc při hledání pracovního místa a správu jednotlivých případů, flexibilní „fond mobility“ pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnavatele s dočasnými pracovními místy, podporu při změně zaměstnání, odbornou přípravu a rekvalifikaci, včetně školení, odborného vedení a dotací na podporu podnikání;

5.vítá ujištění Nizozemska, že žádost, konkrétně koordinovaný balíček individualizovaných služeb, byla vypracována na základě konzultací se zúčastněnými stranami, sociálními partnery, propuštěnými pracovníky a zástupci maloobchodního odvětví a regionů;

6.konstatuje, že žádost neobsahuje žádné dávky ani pobídky podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení EFG; vítá rozhodnutí omezit náklady na technickou pomoc na 4 % celkových nákladů, díky čemuž bude možné využít 96 % prostředků na financování souboru individualizovaných služeb;

7.konstatuje, že nizozemské orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoliv dvojímu financování, že se navržené akce budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů a že budou splněny požadavky vnitrostátních a unijních předpisů týkající se kolektivního propouštění;

8.připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a odrážet přechod na udržitelné hospodářství, jež účinně využívá zdroje.

S úctou

Thomas HÄNDEL

předseda výboru EMPL


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), aby k němu vypracoval stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 9. února 2017:

–  COM(2016)0742/1 navrhuje příspěvek z EFG ve výši 1 818 750 EUR pro 1 096 pracovníků propuštěných v hospodářském odvětví, které se v rámci klasifikace NACE Revize 2 řadí do oddílu 47 – Maloobchod, kromě motorových vozidel. K propouštění došlo v regionech úrovně NUTS 2 provincii Drenthe (NL13) a provincii Overijssel (NL21) v Nizozemsku.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

9.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Marco Valli


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

23

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, , José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere, , Ivan Štefanec

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, , Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Stanisław Ożóg

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Význam zkratek: :

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Právní upozornění - Ochrana soukromí