Procedură : 2017/2014(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0036/2017

Texte depuse :

A8-0036/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/02/2017 - 8.7

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0025

RAPORT     
PDF 682kWORD 77k
10.2.2017
PE 597.463v02-00 A8-0036/2017

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Țările de Jos – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 – 2017/2014(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportor: Nedzhmi Ali

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Țările de Jos – EGF//2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail)

(COM(2016)0742 – C8-0018/2017 –2017/2014(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0742 – C8-0018/2017),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0036/2017),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară acordată de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a stabili contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea prelucrării cererilor privind mobilizarea FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța măsuri de stimulare pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât Țările de Jos au depus cererea EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail pentru o contribuție financiară din partea FEG ca urmare a disponibilizărilor care au avut loc în sectorul economic încadrat la NACE Rev. 2 diviziunea 47 (Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor), în principal în regiunile de nivel NUTS2 Drenthe (NL13) și Overijssel (NL21), și întrucât se preconizează că 800 din cei 1 096 de lucrători disponibilizați, care sunt eligibili pentru contribuții din FEG, vor participa la aceste măsuri;

E.  întrucât cererea a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG, care prevede concedierea a cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de nouă luni în întreprinderi care își desfășoară activitatea în același sector economic definit în diviziunea NACE Rev. 2 și care sunt situate în două regiuni învecinate de nivel NUTS 2 dintr-un stat membru;

F.  întrucât în ultimii ani au existat schimbări semnificative în atitudinea consumatorilor, cum ar fi scăderea vânzărilor în ceea ce privește categoria de produse la prețuri medii, precum și popularitatea în creștere a cumpărăturilor pe internet; întrucât construirea de noi zone comerciale în numeroase orașe din Țările de Jos situate în afara centrului orașului, precum și scăderea încrederii consumatorilor(4) în economie au afectat poziția sectorului convențional al comerțului cu amănuntul;

G.  întrucât Țările de Jos susțin că sectorul financiar neerlandez, fiind un actor la nivel mondial, are obligația de a respecta norme internaționale, inclusiv pe cele referitoare la rezervele financiare, și că, deoarece trebuie să se conformeze noilor standarde internaționale, băncile dispun de mai puține resurse pentru a finanța economia decât în trecut;

H.   întrucât, în perioada cuprinsă între 1 august 2015 și 1 mai 2016, un număr de 1 096 de persoane care își desfășurau activitatea în sectorul comerțului cu amănuntul în regiunile Drenthe și Overijsel din Țările de Jos au fost disponibilizate;

I.  întrucât, deși serviciile de comerț angro și cu amănuntul asigură 11 % din PIB-ul Uniunii și 15 % din totalul locurilor de muncă din Uniune, impactul crizei se resimte în continuare în acest sector,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Țările de Jos au dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 1 818 750 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 3 031 250 EUR;

2.  remarcă faptul că Țările de Jos au depus cererea pentru o contribuție financiară din partea FEG la 12 iulie 2016 și că evaluarea acesteia a fost finalizată de către Comisie la 29 noiembrie 2016, iar Parlamentul a fost notificat la 23 ianuarie 2017 cu privire la acest lucru;

3.  constată că comerțul cu amănuntul a făcut obiectul a șase cereri privind FEG, cu excepția sectorului autovehiculelor și al motocicletelor, toate cauzate de criza financiară și economică mondială(5);

4.  constată că poziția financiară precară a magazinelor universale de mari dimensiuni a făcut imposibil să se investească în alte tipuri de magazine cu scopul de a realiza schimbările necesare și de a recâștiga competitivitatea;

5.  subliniază că în Țările de Jos piața forței de muncă se reface încet după criză și că efectele sunt încă vizibile în anumite sectoare, precum și că, asemenea comerțului cu amănuntul, unele sectoare au început abia recent să sufere cu adevărat de pe urma crizei financiare și economice;

6.  constată că în ultimele luni s-au înregistrat numeroase disponibilizări în sectorul comerțului cu amănuntul din Țările de Jos, iar principalele magazine universale din sector s-au confruntat cu falimente, care au provocat un număr total de 27 052(6) de disponibilizări în perioada 2011-2015; constată cu regret că volumul mărfurilor vândute în sectorul comerțului cu amănuntul a urmat aceste tendințe, trecând de la -2 % în 2011 la -4 % în 2013, nivelul achizițiilor situându-se în continuare cu 2,7 % sub nivelul din 2008(7);

7.  subliniază faptul că o pondere considerabilă a locurilor de muncă din regiunile de nivel NUTS 2 Drenthe și Overijssel (17-19 %) este ocupată în sectorul comerțului cu amănuntul; subliniază că, de la începerea crizei, au intrat în faliment 5 200 de magazine, cele mai mari magazine universale fiind afectate abia recent; regretă că aceste evoluții au contribuit la creșterea cu 3 461 a numărului lucrătorilor care beneficiază de indemnizații de șomaj în sectorul comerțului cu amănuntul din aceste două regiuni în perioada cuprinsă între ianuarie 2015 și martie 2016(8);

8.  regretă că lucrătorii tineri sunt cei mai afectați, 67,1 % dintre beneficiarii vizați având sub 30 de ani;

9.  subliniază faptul că beneficiarii vizați au petrecut o perioadă lungă de timp fără a desfășura o activitate profesională și fără a participa la programe educaționale sau de formare și evidențiază totodată intervalul lung de timp, de peste un an, dintre data la care a fost efectuată ultima concediere (1 mai 2016) și momentul în care statul membru solicitant va începe să beneficieze de sprijin din partea FEG;

10.  recunoaște că Țările de Jos au menționat că cererea, îndeosebi pachetul coordonat de servicii personalizate, a fost elaborată în cadrul unui proces de consultare cu părțile interesate, cu partenerii sociali și cu reprezentanți ai sectorului comerțului cu amănuntul și ai regiunilor;

11.  remarcă faptul că cererea de asistență din partea FEG nu include alocații sau stimulente, măsuri care sunt prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG; salută decizia de a limita costurile asociate asistenței tehnice la 4 % din costurile totale, astfel încât 96 % din resursele disponibile să poată fi utilizate pentru pachetul coordonat de servicii personalizate;

12.  invită Comisia să analizeze noi modalități prin care se pot reduce întârzierile în mobilizarea sprijinului din partea FEG, pornind de la măsuri de simplificare administrativă a procedurii de prezentare a cererilor;

13.  constată că serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați includ evaluarea capacităților, a potențialului și a perspectivelor de încadrare în muncă ale participanților; asistență în căutarea unui loc de muncă și gestionarea cazurilor; o „platformă de mobilitate” flexibilă pentru persoanele care caută un loc de muncă și pentru angajatorii care oferă locuri de muncă temporare; asistență pentru plasarea personalului disponibilizat; formare și reconversie profesională, inclusiv formare, îndrumare și granturi pentru promovarea antreprenoriatului;

14.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate sprijinite prin FEG ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă;

15.  ia act de faptul că Țările de Jos au oferit asigurări cu privire la faptul că acțiunile propuse nu vor beneficia de sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare, că acțiunile propuse vor fi complementare cu alte acțiuni finanțate din fondurile structurale și că cerințele prevăzute în legislația națională și în cea a Uniunii privind disponibilizările colective vor fi respectate;

16.  reamintește că este important să se îmbunătățească capacitatea de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea aptitudinilor și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

17.  reiterează că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

18.  solicită Comisiei să asigure accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

19.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

21.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/11/consumentenvertrouwen-daalt-opnieuw

(5)

EGF/2010/010 CZ/Unilever, COM(2011)0061; EGF/2010/016 ES/Aragón retail, COM(2010)0615; EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, COM(2011)0580; EGF/2014/009_EL/Sprider stores, COM(2014)0620; EGF/2014/013_EL/Odyssefs Fokas, COM(2014)0702; EGF/2015/011_GR/Supermarket Larissa, COM(2016)0210.

(6)

  http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(7)

  Focus on consumption (Ținta: consumul), Economic Agency ABN-AMRO Mathijs Deguelle și Nico Klene. Volume development retail sector (Evoluția volumului de achiziții în sectorul comerțului cu amănuntul). 24 ianuarie 2014. Retail sector prognoses (Prognoze pentru sectorul comerțului cu amănuntul), Economic Agency ABN-AMRO Sonny Duijn, punctul 1. 22 ianuarie 2016.

(8)

  Cifre furnizate de UWV, aprilie 2016.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri din partea Țărilor de Jos – EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014–2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară activități independente a căror activitate a încetat în urma schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, și să le acorde asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  La 12 iulie 2016, Țările de Jos au prezentat o cerere de mobilizare a FEG, în legătură cu disponibilizările din șase întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul comerțului cu amănuntul în două regiuni (Drenthe și Overijssel) din Țările de Jos. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea respectivă îndeplinește cerințele necesare pentru acordarea unei contribuții financiare din FEG, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)  Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a se furniza o contribuție financiară în valoare de 1 818 750 EUR, ca urmare a cererii depuse de Țările de Jos.

(5)  În scopul de a reduce la minimum timpul necesar pentru mobilizarea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2017, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 1 818 750 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Decizia se aplică de la ... [data adoptării]*.

(4)Adoptată la […],

Pentru Parlamentul European,  Pentru Consiliu,

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*  Data urmează să fie introdusă de Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1)[1] și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2)[2], Fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3)[3], pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Țările de Jos și propunerea Comisiei

1.  La 29 noiembrie 2016, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Țărilor de Jos pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor concediați după intrarea în faliment și închiderea a șase întreprinderi care se încadrează în diviziunea 47 a NACE Rev. 2 (Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor) în regiunile de nivel 2 NUTS(4)[4] Drenthe (NL13) și Overijssel (NL21).

Întreprinderile și numărul de concedieri din perioada de referință

Aktiesport (Drenthe)

41

Perry Sport (Drenthe)

19

Aktiesport (Overijssel)

84

Perry Sport (Overijssel)

36

Dolcis (Drenthe)

19

Scapino (Drenthe)

209

Dolcis (Overijssel)

44

Scapino (Overijssel)

213

Manfield (Drenthe)

11

V&D (Drenthe)

125

Manfield (Overijsse)

27

V&D (Overijssel)

268

Numărul total de întreprinderi: 6

Numărul total de concedieri:

1 096

Numărul total de persoane care au fost nevoite să își înceteze activitatea independentă:

0

Numărul total de lucrători eligibili și de persoane care desfășoară activități independente:

1 096

 

 

 

 

 

 

Aceasta este prima cerere care urmează a fi examinată în cadrul bugetului 2017 și cea de-a șaptea care se referă la comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor, și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 818 750 EUR pentru Țările de Jos. Cererea respectivă vizează 800 de lucrători disponibilizați.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 12 iulie 2016, fiind completată cu informații suplimentare până la data de 6 septembrie 2016. Comisia a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG.

Cu toate că piața muncii din Țările de Jos își revine treptat din criză, efectele sunt încă vizibile în anumite sectoare. Unele sectoare precum cel al comerțului cu amănuntul au început abia recent să resimtă consecințele crizei financiare și economice. Unele dintre cele mai mari magazine au intrat în faliment înainte de sfârșitul anului 2015. O analiză ilustrează cele mai grave 10 cazuri de faliment din sectorul comerțului cu amănuntul, survenite de-a lungul anilor, numărul de sucursale/magazine închise și numărul de locuri de muncă pierdute(5)[5]. Tendința falimentelor exista deja în plină criză (2011-2013), lovind mai întâi lanțurile comerciale mai mici, iar acum (2015-2016), pe cele mai mari(6)[6].

Cele șase măsuri de adoptat în cazul lucrătorilor disponibilizați constau în:

–  Luarea în primire: această măsură va cartografia beneficiarii în funcție de capacitățile, potențialul și perspectivele lor de integrare pe piața muncii. Fiecare luare în primire se va încheia cu consiliere.

–  Asistență în căutarea de locuri de muncă și gestionarea cazurilor: această măsură va începe cu o ofertă de program personalizat. Ea va include, printre altele, pregătirea documentelor de transfer, formare intensivă privind depunerea candidaturilor la un loc de muncă, organizarea de târguri de locuri de muncă și contactarea intensivă a angajatorilor.

–   Platforma de mobilitate: această măsură constă în crearea unei platforme flexibile pentru persoanele care caută un loc de muncă și pentru angajatorii care oferă locuri de muncă temporare. Serviciul poate fi utilizat pentru detașarea flexibilă a lucrătorilor. Măsura va oferi experiență profesională lucrătorilor (care au beneficiat de o reconversie profesională) și îi va ajuta să se prezinte în fața unor noi angajatori.

–  Asistență pentru plasarea personalului disponibilizat: această măsură va oferi orientare în carieră, consiliere profesională și formare pentru dobândirea de noi competențe.

–  Formare și reconversie profesională: această măsură va furniza formare, reconversie profesională și alte facilități educaționale destinate sectorului comerțului cu amănuntul și noilor profiluri ocupaționale precum transportul, serviciile IT, profesiile tehnice și altele.

–  Formare și îndrumare pentru promovarea antreprenoriatului: unii dintre participanți își pot utiliza competențele comerciale și experiența profesională pentru a-și înființa propria afacere. Măsura le va pune la dispoziție formare și îndrumare, dezvoltându-le competențele, elaborând planuri durabile de afaceri și orientându-i în procedurile legislative.

–  Grant pentru promovarea antreprenoriatului: această măsură va oferi un grant care acoperă costurile de investiții dacă participantul va dobândi competențele necesare și va avea un plan de afaceri durabil.

Pachetul menționat mai sus vine în completarea serviciilor obișnuite acordate persoanelor concediate. Aceste măsuri sunt personalizate și îl vizează pe lucrătorul concediat, în timp ce măsurile din domeniul antreprenoriatului vizează un număr restrâns de persoane cu proiecte de afaceri realiste.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă și se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG. Aceste măsuri nu țin locul măsurilor pasive de protecție socială.

Țările de Jos au oferit toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

–  principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

–  cerințele prevăzute în legislația națională și în cea a UE privind disponibilizările colective au fost respectate;

–  acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

–  acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate din fondurile structurale;

–  contribuția financiară din FEG va respecta normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat.

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia va prezenta autorității bugetare o cerere de transfer de credite în cuantum global de 1 818 750 EUR.

Aceasta este prima propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2017.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

(1)

[1] JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

[2] JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(3)

[3] JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(4)

[4]Regulamentul (UE) nr.1046/2012 al Comisiei din 8 noiembrie 2012 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) privind transmiterea seriilor temporale privind noua împărțire regională (JO L 310, 9.11.2012, p. 34).

(5)

[5]               http://www.consultancy.nl/nieuws/11992/de-25-grootste-faillissementen-van-retailketens-en-winkels

(6)

[6]               http://overijssel.databank.nl/jive/jivereportcontents.ashx?report=home Theme economy


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

D(2017)3389

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect:   Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A)întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 1 096 de lucrători disponibilizați de șase întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul economic încadrat la diviziunea 47 din NACE Rev. 2 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor;

B)întrucât, pentru a stabili legătura dintre concedieri și modificările structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale din cauza globalizării, Țările de Jos susțin că sectorul comerțului cu amănuntul este un sector în criză, având în vedere popularitatea tot mai mare a comerțului pe internet și dezvoltarea de noi spații comerciale în afara centrelor orașelor, asociate unor norme bancare mai stricte aplicate ca urmare a crizei economice și financiare, care a determinat băncile să devină mai reticente cu privire la acordarea de credite întreprinderilor.

C)întrucât 71,2% din lucrătorii vizați de măsuri sunt bărbați, iar 28,8% sunt femei; întrucât 61,5 % din beneficiarii vizați sunt persoane cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, 24,8 % au între 30 și 54 de ani și 8 % au între 55 și 64 de ani;

D)întrucât aceasta este cea de a șaptea cerere de mobilizare a FEG referitoare la sectorul NACE 47 (comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor).

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă, prin urmare, Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Țărilor de Jos:

1.este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Țărilor de Jos au dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 1 818 750 EUR, reprezentând 60 % din costurile totale de 3 031 250 EUR;

2.remarcă faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii din partea autorităților neerlandeze, finalizându-și evaluarea privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare la 29 noiembrie 2016, pe care a adus-o la cunoștința Parlamentului la 23 ianuarie 2017;

3.subliniază faptul că sectorul comerțului cu amănuntul reprezintă o parte importantă din ocuparea forței de muncă (17-19 %) în regiunile de nivel NUTS 2 în cauză — Drenthe și Overeijssel; ia act de faptul că 5 200 de magazine de vânzare cu amănuntul au dat faliment de la începutul crizei, cele mai mari magazine universale fiind afectate abia recent; regretă că aceste evoluții au contribuit la creșterea cu 3 461 a numărului lucrătorilor care beneficiază de indemnizații de șomaj în sectorul comerțului cu amănuntul din aceste două regiuni în perioada cuprinsă între ianuarie 2015 și martie 2016;

4.constată că serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați includ evaluarea capacităților, a potențialului și a perspectivelor de încadrare în muncă ale participanților; asistență în căutarea unui loc de muncă și gestionarea cazurilor; o „platformă de mobilitate” flexibilă pentru persoanele care caută un loc de muncă și pentru angajatorii care oferă locuri de muncă temporare; asistență pentru plasarea personalului disponibilizat; formare și reconversie profesională, inclusiv formare, îndrumare și granturi pentru promovarea antreprenoriatului;

5.salută faptul că Țările de Jos oferă asigurarea că cererea, îndeosebi pachetul coordonat de servicii personalizate, a fost elaborată în cadrul unui proces de consultare cu părțile interesate, cu partenerii sociali, lucrătorii concediați, și cu reprezentanți ai sectorului comerțului cu amănuntul și ai regiunilor;

6.ia act de faptul că cererea nu include alocații sau stimulente prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG; salută decizia de a limita costurile de asistență tehnică la 4 % din costurile totale, astfel încât 96 % din resursele disponibile să poată fi utilizate pentru pachetul coordonat de servicii personalizate;

7.ia act de faptul că Țările de Jos au oferit asigurări cu privire la faptul că acțiunile propuse nu vor beneficia de sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că se va evita orice dublă finanțare, că acțiunile propuse vor fi complementare altor acțiuni finanțate din fondurile structurale și că se vor respecta cerințele prevăzute în legislația națională și în cea a Uniunii Europene privind disponibilizările colective;

8.reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția din viitor a pieței forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu respect,

Thomas HÄNDEL

Președintele Comisiei EMPL


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz cu privire la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru această propunere în Comisia pentru bugete la 9 februarie 2017:

-  COM(2016)0742/1 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 818 750 EUR pentru 1 096 de lucrători disponibilizați în sectorul economic care se încadrează la diviziunea 47 a NACE Rev. 2 (Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și a motocicletelor) Concedierile au avut loc în regiunile de nivel NUTS 2 Drenthe (NL13) și Overijssel (NL21).

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor acestei comisii nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

9.2.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Vladimír Maňka, Clare Moody, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Stanisław Ożóg, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Denanot, Andrey Novakov, Ivan Štefanec, Marco Valli


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

23

+

ALDE

Jean Arthuis

EFDD

Marco Valli

ENF

Marco Zanni

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, , José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Inese Vaidere, , Ivan Štefanec

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Vladimír Maňka, Clare Moody, , Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ECR

Richard Ashworth, Stanisław Ożóg

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Notă juridică - Politica de confidențialitate