Διαδικασία : 2016/2306(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0039/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0039/2017

Συζήτηση :

CRE 14/02/2017 - 18

Ψηφοφορία :

PV 15/02/2017 - 7.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0038

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 814kWORD 86k
14.2.2017
PE 594.134v02-00 A8-0039/2017

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017

(2016/2306(INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Εισηγητής: Gunnar Hökmark

Συντάκτης γνωμοδότησης (*):

Jean-Paul Denanot, Επιτροπή Προϋπολογισμών

(*) Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (*)
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017

(2016/2306(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2, το άρθρο 126, το άρθρο 136 και το πρωτόκολλο αριθ. 12,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 1) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο (αριθ. 2) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Επικουρικότητας και της Αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΣΣΣΔ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1175/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών(1),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2011 του Συμβουλίου, της 8ης Νοεμβρίου 2011, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1467/97 για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών(5),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 1173/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, για την αποτελεσματική επιβολή της δημοσιονομικής εποπτείας στη ζώνη του ευρώ(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με κοινές διατάξεις για την παρακολούθηση και την εκτίμηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης του υπερβολικού ελλείμματος των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ(7),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα(8),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016, της 15ης Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την Έκθεση για τη δημοσιονομική διατηρησιμότητα για το 2015, της 8ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης-18ης Μαρτίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωομάδας, της 9ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με κοινές αρχές για τη βελτίωση της κατανομής των δαπανών,

–  έχοντας υπόψη την Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ για το 2015,

–  έχοντας υπόψη τις φθινοπωρινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις για το 2016, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκαν στις 9 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 13ης Ιανουαρίου 2015, με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015)0012),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, «Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2017» (COM(2016)0725),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, για τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ (COM(2016)726),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, με τίτλο «Προς έναν θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ» (COM(2016)0727),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 16ης Νοεμβρίου 2016, «Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2017» (COM(2016)0728),

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο με τα εθνικά κοινοβούλια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας του 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (COM(2015)0600),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την επανεξέταση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης: ανασκόπηση και προκλήσεις(9),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2015 του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αναδιάρθρωσης του Eurofound,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν των ηγετών της G20 που εκδόθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής του Χανγκτσού στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου της ΕΚΤ κατά την 34η σύνοδο της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής στις 7 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία COP 21 που συνάφθηκε κατά τη διάσκεψη του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή των Περιφερειών με θέμα «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2016 και η προοπτική της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης για το 2017» (12 Οκτωβρίου 2016),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση 2015/2016 για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 26ης Αυγούστου 2016, όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καθώς και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0039/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακάμπτει βραδέως και μεγεθύνεται με μέτριο ρυθμό, αν και ανομοιόμορφα στα διάφορα κράτη μέλη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το 2016 σε 1,8 % στην ΕΕ και 1,7 % στη ζώνη του ευρώ, και για το 2017 σε 1,6 % και 1,7 % αντίστοιχα και ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να ανέλθει στο 86,0 % στην ΕΕ και 91,6 % στη ζώνη του ευρώ το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έλλειμμα της ζώνης του ευρώ αναμένεται να ανέλθει στο 1,7 % του ΑΕΠ το 2016 και στο 1,5% το 2017 και το 2018·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν τον τρέχοντα κινητήριο μοχλό ανάπτυξης και ότι αναμένονται να παραμείνουν ως έχει το 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, η Ευρώπη εξακολουθεί να εμφανίζει σημαντικό επενδυτικό κενό δεδομένου ότι οι επενδύσεις παραμένουν σαφώς χαμηλότερες από με τα επίπεδα προ κρίσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ αυξάνεται σταθερά, αν και ανομοιόμορφα και με μη ικανοποιητικό ρυθμό, μειώνοντας την ανεργία στη ζώνη του ευρώ στο 10,1 % το 2016, αλλά όχι αρκετά ώστε να περιορίσει την ανεργία των νέων και τη μακροχρόνια ανεργία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκαμψη αυτή της αγοράς εργασίας, καθώς και της ανάπτυξης, είναι άνιση στα διάφορα κράτη μέλη και παραμένει εύθραυστη, και ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθεί η ανοδική σύγκλιση στην ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη έχει βασιστεί σε σημαντικό βαθμό σε μη συμβατικές νομισματικές πολιτικές, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να διαρκέσουν για πάντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γεγονός αυτό συνηγορεί στην επιδίωξη μιας πολιτικής προσέγγισης με τρεις πτυχές, και συγκεκριμένα επενδύσεις ευνοϊκές για την ανάπτυξη, βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνα δημόσια οικονομικά μέσω της συνεπούς υλοποίησης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) σε όλα τα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό των υφιστάμενων ρητρών ευελιξίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν πολύ υψηλό ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, που υπερβαίνει το όριο του 60% του ΑΕΠ, όπως έχει οριστεί στο πλαίσιο του ΣΣΑ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα Σχέδια Δημοσιονομικών Προγραμμάτων (ΣΔΠ) των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2017 δεν εντοπίζεται καμία ιδιαίτερα σοβαρή περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΣΣΑ στα ΣΔΠ για το 2017, αλλά ότι, σε πολλές περιπτώσεις, η σχεδιαζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή υπολείπεται, ή υπάρχει κίνδυνος να υπολείπεται, των απαιτήσεων του ΣΣΑ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της Επιτροπής σχετικά με τα Σχέδια Δημοσιονομικών Προγραμμάτων για το 2017 των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, μόνο εννέα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις σύμφωνα με το ΣΣΑ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών της ΕΕ είναι ανησυχητική για τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέγεθος του δημόσιου χρέους μπορεί να επηρεαστεί τόσο από ενδεχόμενες όσο και από έμμεσες υποχρεώσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη καταγράφουν πολύ υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ότι οι ευρωπαϊκές μακροοικονομικές ανισορροπίες εξακολουθούν να είναι μεγάλες·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ απαιτεί σημαντικές επιπρόσθετες δημόσιες και ιδιωτικές επενδυτικές προσπάθειες, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, της έρευνας, της ΤΠΕ και της καινοτομίας, καθώς και νέες θέσεις απασχόλησης, επιχειρηματικούς κλάδους και εταιρείες, προκειμένου να υλοποιήσει το αναπτυξιακό δυναμικό της και να κλείσει το τρέχον «επενδυτικό κενό» όπου οι επενδύσεις παραμένουν κάτω από τα προκρισιακά επίπεδα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο απαιτεί κυρίως βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση σε ορισμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του δανεισμού σταδιακά ανακάμπτει μεν αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από τα επίπεδα προ κρίσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη προκειμένου να βελτιωθεί το ανεπαρκές επίπεδο παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και να αυξηθεί οι οικονομική της μεγέθυνση, απαιτείται καλύτερη εφαρμογή του νέου μίγματος πολιτικής, ευφυείς διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη και ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομίες με πιο κατασταλτικά καθεστώτα πτώχευσης απαρνούνται την πιθανή ανάπτυξη της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης, πράγμα το οποίο απαιτεί την πλήρη εφαρμογή της αρχής της δεύτερης ευκαιρίας της πρωτοβουλίας «Small Business Act» από όλα τα κράτη μέλη·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης σημαντικά από μη τιμολογιακά στοιχεία που σχετίζονται με την καινοτομία, την τεχνολογία και τις οργανωτικές ικανότητες, και όχι μόνο με τιμές, κόστος και μισθούς·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τις εταιρείες που αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος ή ακόμη και πτωχεύσεις λόγω των καθυστερημένων πληρωμών από ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξωτερική εκ των υστέρων αξιολόγηση αποκάλυψε ότι οι δημόσιοι φορείς σε περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη δεν τηρούν ακόμη το όριο πληρωμής των 30 ημερών που επιβάλλεται από τον νόμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την έκθεση, κράτη μέλη που υπάγονται σε προγράμματα προσαρμογής αντιμετωπίζουν δυσκολίες εφαρμογής της οδηγίας, όταν η άμεση εξόφληση τρεχουσών τιμολογίων πρέπει να σταθμίζεται με την αποπληρωμή συσσωρευμένου χρέους·

1.  χαιρετίζει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2017, της Επιτροπής, στην οποία επαναβεβαιώνεται η στρατηγική ενός ενάρετου κύκλου δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων, κοινωνικά ισορροπημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και υπεύθυνων δημόσιων οικονομικών, και ζητεί την καλύτερη εφαρμογή αυτού του μίγματος πολιτικής· συμφωνεί ότι η επιτάχυνση της προόδου στην υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων, με βάση τις συστάσεις ανά χώρα, είναι αναγκαία για την ανάπτυξη και την απασχόληση, έτσι ώστε να στηριχθεί η οικονομική ανάπτυξη· εκφράζει τη λύπη του, κατά συνέπεια, για το πολύ χαμηλό ποσοστό εφαρμογής των συστάσεων ανά χώρα, το οποίο μειώθηκε από το 11 % το 2012 σε μόλις 4 % το 2015· τονίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων αν επιθυμούν να επιστρέψουν σε τροχιά ανάπτυξης και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας· υποστηρίζει την Επιτροπή στο ότι προτεραιότητά της είναι η ενίσχυση της απασχόλησης, της ανάπτυξης και των επενδύσεων για την Ένωση·

2.  παρατηρεί την τρέχουσα υπέρμετρη εξάρτηση από τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και σημειώνει ότι η νομισματική πολιτική δεν αρκεί για να τονωθεί η ανάπτυξη όταν υπάρχει έλλειψη επενδύσεων και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

3.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η ζώνη του ευρώ θα πρέπει να στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην εγχώρια ζήτηση· θεωρεί ότι η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης θα ευνοούσε τη βιώσιμη ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ·

4.  επισημαίνει ότι η ανάπτυξη το 2016 συνεχίζεται με μέτριο θετικό ρυθμό, υπερβαίνοντας τα επίπεδα προ κρίσης, αλλά ότι η μέτρια ανάπτυξη πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα της έκτακτης οικονομικής πολιτικής που ακολουθείται και ότι παραμένει ασθενής και άνισα κατανεμημένη μεταξύ των κρατών μελών· παρατηρεί με ανησυχία ότι οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ και της παραγωγικότητας παραμένουν κάτω από το πλήρες δυναμικό και ότι κατά συνέπεια δεν υπάρχει χρόνος για επανάπαυση, και ότι η μέτρια αυτή ανάκαμψη απαιτεί αδιάπτωτες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα μέσω της υψηλότερης ανάπτυξης και απασχόλησης·

5.  σημειώνει ότι το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε αβεβαιότητες για την ευρωπαϊκή οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές· σημειώνει ότι το αποτέλεσμα των πρόσφατων προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχει δημιουργήσει πολιτική αβεβαιότητα η οποία αναμένεται να επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονομία, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις·

6.  διαπιστώνει με ανησυχία την αντίδραση κατά της παγκοσμιοποίησης και την άνοδο του προστατευτισμού·

7.  εκτιμά ότι αν και η ανεργία κατά μέσο όρο υποχωρεί και τα ποσοστά ενεργού δραστηριότητας αυξάνονται, παραμένουν οι διαρθρωτικές προκλήσεις σε πολλά κράτη μέλη· σημειώνει ότι τα ποσοστά της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων παραμένουν υψηλά· υπογραμμίζει ότι στα κράτη μέλη είναι απαραίτητες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, με πλήρη σεβασμό του κοινωνικού διαλόγου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι διαρθρωτικές αδυναμίες·8.  τονίζει ότι το ποσοστό επενδύσεων στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τα επίπεδα προ κρίσης· πιστεύει ότι αυτό το «επενδυτικό κενό» πρέπει να καλυφθεί από ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, και υπογραμμίζει ότι μόνο στοχοθετημένες επενδύσεις μπορούν να φέρουν ορατά αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα και σε κατάλληλη κλίμακα· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι ένα περιβάλλον με χαμηλό κόστος χρηματοδότησης ευνοεί τις εμπροσθοβαρείς δημόσιες επενδύσεις από τα κράτη μέλη, ιδίως στις υποδομές·

Επενδύσεις

7.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς έχουν ζωτική σημασία για την καινοτομία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων· τονίζει ότι οι νέες κεφαλαιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις ρευστότητας, αν και απαραίτητες για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα, δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την ικανότητα των τραπεζών να δανείζουν στην πραγματική οικονομία· πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση του πλαισίου χρηματοδότησης·

8.  τονίζει ότι οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές είναι υψίστης σημασίας· θεωρεί ότι υπάρχει μεγάλη μεγάλη ανάγκη για διευκόλυνση των επενδύσεων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η καινοτομία και η έρευνα και ανάπτυξη, που αποτελούν παράγοντες καίριας σημασίας για μια πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία·

9.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση της διάρκειας και διπλασιασμό του ποσού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· τονίζει ότι η γεωγραφική και τομεακή κάλυψη πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά αν πρόκειται να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται στον κανονισμό· τονίζει ότι το ΕΤΣΕ πρέπει επίσης να προσελκύει χρηματοδότηση για έργα με διασυνοριακή διάσταση, ισομερώς κατανεμημένα σε ολόκληρη την Ένωση· τονίζει τη σημασία του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών·

10.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να επιταχύνουν και να μεγιστοποιήσουν τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) προκειμένου να επωφεληθούν από όλους τους κινητήριους μοχλούς εσωτερικής ανάπτυξης και να προωθηθεί η ανοδική σύγκλιση·

11.  επισημαίνει ότι ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι θεσμοί του διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή οικονομία· τονίζει ότι η ασφάλεια και η σταθερότητα του τρέχοντος χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει αυξηθεί σε σύγκριση με τα προκρισιακά επίπεδα· παρατηρεί ότι, παρ’ όλ’ αυτά, ορισμένες πιεστικές προκλήσεις δεν έχουν ακόμη διευθετηθεί, όπως το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης·

12.  τονίζει ότι μια πλήρως λειτουργούσα Ένωση Κεφαλαιαγορών μπορεί, πιο μακροπρόθεσμα, να εξασφαλίσει εναλλακτική χρηματοδότηση στις ΜΜΕ, συμπληρωματικά προς τον τραπεζικό τομέα, και να παράσχει πιο διαφοροποιημένες πηγές χρηματοδότησης για την οικονομία γενικότερα· καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει το έργο της σχετικά με την Ένωση Κεφαλαιαγορών με στόχο τη δημιουργία μιας πιο αποτελεσματικής κατανομής κεφαλαίου σε ολόκληρη την ΕΕ, βελτιώνοντας το βάθος των κεφαλαιαγορών της ΕΕ, αυξάνοντας τη διαφοροποίηση για τους επενδυτές, ενθαρρύνοντας τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και αξιοποιώντας πλήρως τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που έχουν σχεδιαστεί για τη στήριξη της πρόσβασης των ΜΜΕ στις κεφαλαιαγορές· τονίζει ότι η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών δεν πρέπει να υπονομεύει τα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα, αλλά πρέπει να επιδιώκει να ωφελήσει τελικά τους Ευρωπαίους πολίτες·

13.  τονίζει ότι απαιτείται αυξημένη χρηματοδότηση επενδύσεων· ζητεί ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που να λειτουργεί εύρυθμα, στο οποίο η αυξημένη σταθερότητα και οι υφιστάμενοι διασυνοριακοί θεσμοί να μπορούν να διευκολύνουν τη ρευστότητα και την ειδική διαπραγμάτευση, σε σχέση κυρίως με τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· επισημαίνει επίσης, από αυτή την άποψη, ότι οι εταιρείες υψηλής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει και να εφαρμόσει έργα που στηρίζουν και προσελκύουν αγορακεντρικές επενδύσεις για τέτοιες εταιρείες· υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις σχετικά με τη διάρθρωση του τραπεζικού συστήματος δεν πρέπει να παρακωλύουν τη δημιουργία ρευστότητας·

14.  ενθαρρύνει την πλήρη, σταδιακή ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και την ανάπτυξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα, τη συμβολή στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τη δημιουργία σταθερού περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, και την αποφυγή του κατακερματισμού της χρηματοοικονομικής αγοράς της ζώνης του ευρώ· τονίζει στο πλαίσιο αυτό την αρχή της ευθύνης και υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποτραπεί οπωσδήποτε ο ηθικός κίνδυνος, ιδίως προκειμένου να προστατευθούν οι πολίτες· ζητεί την τήρηση των ισχυόντων κοινών κανόνων·

15.  τονίζει ότι οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις είναι καίριας σημασίας προκειμένου να επιτραπεί η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως στη συμφωνία του Παρισιού, για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης καθαρών τεχνολογιών, της αύξησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, και τη συνολική μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου·

16.  υπογραμμίζει ότι για να είναι αξιόπιστες οι επενδύσεις πρέπει το σταθερό ρυθμιστικό περιβάλλον να επιτρέπει να έχουν απόδοση· θεωρεί ότι οι προβλέψιμοι κανόνες, οι αποδοτικές και διαφανείς διοικήσεις, τα αποτελεσματικά νομικά συστήματα, οι ίσοι όροι ανταγωνισμού και η μείωση του διοικητικού βάρους αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων· τονίζει ότι το 40 % των συστάσεων ανά χώρα για το 2016 αναφέρονται στα εμπόδια στις επενδύσεις, στην άρση των οποίων μπορούν να βοηθήσουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να λάβει τα δέοντα μέτρα με βάση την «Πρόσκληση υποβολής στοιχείων σχετικά με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες», να μειώσει τη γραφειοκρατία, να απλουστεύσει το νομικό πλαίσιο και να βελτιώσει το χρηματοδοτικό περιβάλλον·

17.  αναγνωρίζει το ανεκμετάλλευτο δυναμικό για ανάπτυξη της παραγωγικότητας και επενδύσεις που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αν οι κανόνες της ενιαίας αγοράς επιβάλλονταν πλήρως και οι αγορές προϊόντων και υπηρεσιών ήταν καλύτερα ολοκληρωμένες· υπενθυμίζει τη σημασία των συστάσεων ανά χώρα στην επισήμανση βασικών τομέων για ανάληψη δράσεων στα κράτη μέλη·

18.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής, ότι τα οφέλη του εμπορίου δεν αναγνωρίζονται πάντοτε στον δημόσιο διάλογο, και τονίζει ότι το διεθνές εμπόριο μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή απασχόλησης για τους Ευρωπαίους και καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη· επαναλαμβάνει ότι πάνω από 30 εκατομμύρια θέσεις εργασίας συντηρούνται αυτή τη στιγμή από τις εξαγωγές από την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι διεθνείς εμπορικές συμφωνίες δεν πρέπει να υπονομεύουν τα ευρωπαϊκά κανονιστικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, αλλά αντιθέτως να ενισχύουν τα παγκόσμια πρότυπα·

19.  επισημαίνει με ανησυχία ότι το μερίδιο της ΕΕ στις παγκόσμιες ροές άμεσων ξένων επενδύσεων έχει υποχωρήσει σημαντικά από τότε που άρχισε η κρίση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, μεταξύ άλλων, με την πλήρη εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενιαία αγορά· συμφωνεί ότι απαιτείται ταχύτερη πρόοδος σε σχέση με την έγκριση βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις συστάσεις ανά χώρα, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, να προωθηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις (ιδίως τις ΜΜΕ) και τις επενδύσεις, και να επιτευχθεί ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και να ενθαρρυνθεί η ανοδική σύγκλιση μεταξύ των κρατών μελών·

20.  επιμένει στην ανάγκη να διασφαλιστούν οι μακροπρόθεσμες επενδυτικές δυνατότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η αποδοτικότητα των αποταμιεύσεων χαμηλού κινδύνου και τα μακροπρόθεσμα συνταξιοδοτικά προϊόντα, έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των αποταμιεύσεων και οι προβλέψεις για συντάξεις των Ευρωπαίων πολιτών·

21.  τονίζει ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συμπληρωθούν με πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, ιδίως σε εκπαίδευση και κατάρτιση που αποβλέπει στην παροχή νέων δεξιοτήτων και γνώσεων· πιστεύει ότι οι συμπράξεις μεταξύ παραγόντων χάραξης πολιτικής, νομοθετών, ερευνητών, παραγωγών και καινοτόμων μπορούν επίσης να θεωρηθούν μέσο για την προώθηση επενδύσεων, για τη δημιουργία έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης και τη συμπλήρωση των προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων·

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

22.  συμφωνεί ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και σε αγορές εργασίας, υγείας, στέγασης και συντάξεων χωρίς αποκλεισμούς, παραμένουν προτεραιότητα στα κράτη μέλη προκειμένου να στηριχθεί αποτελεσματικά η ανάκαμψη, να αντιμετωπιστεί η υψηλή ανεργία, να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα, ο θεμιτός ανταγωνισμός και το αναπτυξιακό δυναμικό και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των συστημάτων έρευνας και καινοτομίας, χωρίς να αποδυναμωθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, η προστασία των καταναλωτών ή τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

23.  θεωρεί ότι οι εύρυθμα λειτουργούσες και παραγωγικές αγορές εργασίας, που συνδυάζονται με επαρκές επίπεδο κοινωνικής προστασίας και διαλόγου, έχει αποδειχτεί πως ανακάμπτουν ταχύτερα από την οικονομική ύφεση· καλεί τα κράτη μέλη να μειώσουν την κατάτμηση στις αγορές εργασίας, να αυξήσουν τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες, μεταξύ άλλων μέσω της μεγαλύτερης έμφασης στην παροχή κατάρτισης και διά βίου μάθησης για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της παραγωγικότητας· επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη χρειάζονται ακόμα σημαντικές μεταρρυθμίσεις ώστε οι αγορές εργασίας τους να γίνουν περισσότερο ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς·

24.  υπογραμμίζει τη σημασία της έναρξης ή της συνέχισης της εφαρμογής συνεκτικών και βιώσιμων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη σταθερότητα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική μόνο όσον αφορά το γενικό κόστος ή το κόστος εργασίας, αλλά πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στις δεξιότητες, καθώς και στην αποδοτικότητα των πόρων, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

25.  εκφράζει ανησυχία για τις συνέπειες των δημογραφικών εξελίξεων στα δημόσια οικονομικά και στη βιώσιμη ανάπτυξη, που επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, από τον χαμηλό ρυθμό γεννήσεων, τη μετανάστευση, τις γηράσκουσες κοινωνίες και την εισροή προσφύγων· επισημαίνει, ιδιαίτερα, τον αντίκτυπο των γηρασκόντων πληθυσμών στα συστήματα συνταξιοδότησης και υγειονομικής μέριμνας στην ΕΕ· επισημαίνει ότι, λόγω των διαφορετικών δημογραφικών διαρθρώσεων, τα αποτελέσματα των εξελίξεων αυτών θα διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών, αλλά προειδοποιεί ότι το ήδη προβλέψιμο κόστος χρηματοδότησης θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στα δημόσια οικονομικά·

26.  υπενθυμίζει ότι σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων συνταξιοδότησης είναι η επίτευξη και η διατήρηση υψηλού ποσοστού απασχόλησης· επισημαίνει επίσης, σε αυτό το θέμα, τη σημασία του να χρησιμοποιούνται καλύτερα οι δεξιότητες των μεταναστών ώστε να προσαρμόζονται στις ανάγκες των αγορών εργασίας·

27.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη δαπανούν σήμερα ποσοστό 5-11% του ΑΕΠ τους στην υγειονομική περίθαλψη, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες δεκαετίες λόγω των δημογραφικών αλλαγών· καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τις προσπάθειες στην αποδοτικότητα των δαπανών για περίθαλψη υψηλής ποιότητας, και στην καθολική πρόσβαση σε αυτήν, μέσω της συνεργασίας και του επιμερισμού βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ και εξετάζοντας τη βιωσιμότητα ποιοτικών συστημάτων περίθαλψης σε ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

28.  εκφράζει την επιδοκιμασία του για το γεγονός ότι, κατά μέσο όρο, η ανεργία υποχωρεί, αν και εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή· επισημαίνει, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν έντονες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, και για τούτο απαιτούνται διαρκείς μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη των νέων ανθρώπων στην αγορά εργασίας και να διασφαλιστεί έτσι η διαγενεακή δικαιοσύνη· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της Εγγύησης για τους Νέους και ζητεί να συνεχιστεί η χρηματοδότηση της ΕΕ στο κρίσιμο αυτό πρόγραμμα· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν περισσότερες δράσεις για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδίως ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της Εγγύησης για τους Νέους·

29.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρξουν υπεύθυνες και φιλικές προς την ανάπτυξη εξελίξεις στο μισθολογικό, οι οποίες να παρέχουν καλό βιοτικό επίπεδο, σύμφωνα με την παραγωγικότητα, λαμβάνοντας υπόψη την ανταγωνιστικότητα, και ότι ο αποτελεσματικός κοινωνικός διάλογος είναι σημαντικός για μια εύρυθμη οικονομία της αγοράς·

30.  συμφωνεί ότι η φορολογία πρέπει να στηρίζει τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· ζητεί να γίνουν μεταρρυθμίσεις στη φορολογία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υψηλή φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ευρώπη, να βελτιωθεί η είσπραξη των φόρων, να καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή, και να καταστούν τα φορολογικά συστήματα απλούστερα, δικαιότερα και αποτελεσματικότερα· τονίζει την ανάγκη καλύτερου συντονισμού των διοικητικών πρακτικών στον τομέα της φορολογίας· ζητεί περαιτέρω διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών·

Δημοσιονομική ευθύνη και διάρθρωση των δημόσιων οικονομικών

31.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι η δημοσιονομική βιωσιμότητα παραμένει προτεραιότητα και ότι οι προκλήσεις έχουν υποχωρήσει από την κορύφωση της κρίσης, και ότι ενδέχεται να μην αποτελούν σοβαρή πηγή κινδύνων βραχυπρόθεσμα για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της·

32.  παρατηρεί επίσης ότι η Επιτροπή θεωρεί ότι προκλήσεις εμμένουν και ότι παραμένει η κληρονομιά της κρίσης, όπως και οι διαρθρωτικές αδυναμίες, που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να αποφευχθούν μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι·

33.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς το ΣΣΑ, με πλήρη τήρηση των υφιστάμενων ρητρών ευελιξίας του· επισημαίνει επίσης, από αυτή την άποψη, τη σημασία της Συνθήκης για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), και παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει σφαιρική εκτίμηση της πείρας από την εφαρμογή της, ως βάση για τα απαραίτητα βήματα που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ με στόχο να ενσωματωθεί η ουσία της εν λόγω Συνθήκης στο νομικό πλαίσιο της ΕΕ·

34.  παρατηρεί ότι ενώ έξι κράτη μέλη εξακολουθούν να υπόκεινται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ), υπάρχει μείωση του επιπέδου του μέσου δημοσίου ελλείμματος, το οποίο αναμένεται να είναι χαμηλότερο από 2% το 2016 και να συνεχίσει να μειώνεται τα επόμενα χρόνια, και ότι μόνο δύο κράτη μέλη αναμένεται να παραμείνουν στη ΔΥΕ το 2017· παρατηρεί ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η μεγάλη αύξηση του χρέους στο πρόσφατο παρελθόν ήταν επίσης αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και της χαμηλής μεγέθυνσης· υπογραμμίζει ότι όταν τα επιτόκια αρχίσουν και πάλι να αυξάνονται, θα μπορούσαν να αυξηθούν οι δυσκολίες στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών·

35.  τονίζει τον ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών· υπογραμμίζει την ανάγκη αντικειμενικής και διαφανούς αξιολόγησης της εφαρμογής και της επιβολής της από κοινού συμφωνηθείσας νομοθεσίας·  επιμένει ότι δεν πρέπει να υπάρχει διαφοροποιημένη μεταχείριση μεταξύ κρατών μελών· επισημαίνει ότι μόνο μια δημοσιονομική πολιτική που σέβεται και τηρεί το δίκαιο της Ένωσης θα οδηγήσει σε αξιοπιστία και εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και θα χρησιμεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ και την εμπιστοσύνη των χρηματοπιστωτικών αγορών·

37.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιδεικνύουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια όταν απευθύνουν δημοσιονομικές συστάσεις στο πλαίσιο του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του ΣΣΑ, προκειμένου να αυξηθούν η διαφάνεια και η εκτελεστότητα των συστάσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται στις συστάσεις, στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους, τόσο η ημερομηνία-στόχος του μεσοπρόθεσμου στόχου ανά χώρα όσο και η δημοσιονομική προσαρμογή που απαιτείται για την επίτευξη ή τη διατήρησή του·

38.  τονίζει ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες εντός κρατών μελών πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες (ΔΜΑ), με προσπάθειες στις οποίες να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, αξιοποιώντας τις σχετικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις· τονίζει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να ανταποκριθεί στις επιμέρους ευθύνες του από αυτή την άποψη· επισημαίνει ότι τα υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπάγονται τη δυνατότητα για μεγαλύτερη εγχώρια ζήτηση· υπογραμμίζει ότι τα υψηλά επίπεδα δημόσιου και ιδιωτικού χρέους αποτελούν σημαντική αδυναμία και ότι για την ταχύτερη μείωσή τους χρειάζονται υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές και υψηλή ανάπτυξη·

39.  παρατηρεί ότι, ενώ τα δημόσια οικονομικά έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, σε συνέχεια της αξιολόγησης των ΣΔΠ του 2017, οκτώ κράτη μέλη θεωρείται ότι διατρέχουν κίνδυνο μη συμμόρφωσης· θεωρεί ότι επιβάλλεται η τήρηση των συμφωνηθέντων σχεδίων δημοσιονομικής προσαρμογής·

40.  εκφράζει ικανοποίηση για τη μείωση, κατά μέσο όρο, των δημοσίων ελλειμμάτων και του χρέους, αλλά συμφωνεί ότι η γενική εικόνα κρύβει σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η γενική εικόνα πρέπει πάντοτε να εξετάζεται σε συνδυασμό με τη μελέτη των επιμέρους προϋπολογισμών και υπογραμμίζει την ανάγκη για υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές σε αναμονή της αύξησης των επιτοκίων· θεωρεί ότι πρέπει να επιτευχθεί η ανοδική σύγκλιση, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ·

Δημοσιονομικός προσανατολισμός για τη ζώνη του ευρώ

41.  παρατηρεί ότι σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής για το 2016, ο δημοσιονομικός προσανατολισμός της ζώνης του ευρώ μετακινήθηκε από περιοριστικός σε ουδέτερος το 2015 και αναμένεται να είναι ελαφρά επεκτατικός στον ορίζοντα των προβλέψεων· σημειώνει περαιτέρω την άποψη της Επιτροπής ότι η πλήρης εκπλήρωση των δημοσιονομικών απαιτήσεων που περιέχονται στις ανά χώρα συστάσεις του Συμβουλίου θα οδηγούσε, σε συνολικό επίπεδο, σε μετρίως περιοριστικό δημοσιονομικό προσανατολισμό για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της το 2017 και το 2018, καθώς και τις εκκλήσεις της Επιτροπής για θετικό επεκτατικό δημοσιονομικό προσανατολισμό με αναγνώριση των σχετικών οικονομικών και νομικών περιορισμών·

42.  θεωρεί ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό αποτελεί σημαντική ανάπτυξη· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών της ζώνης του ευρώ και να αναδείξει τις ευκαιρίες για δημοσιονομικά ερεθίσματα, στα κράτη μέλη που έχουν περιθώριο για κάτι τέτοιο· τονίζει ότι οι δημοσιονομικές απαιτήσεις βασίζονται σε από κοινού συμφωνηθέντες δημοσιονομικούς κανόνες· υπενθυμίζει ότι όλα τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται προς το ΣΣΑ, ανεξάρτητα από τις συνολικές συστάσεις· παρατηρεί ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το δυναμικό και το επίπεδο ενός συνολικού στόχου για τον δημοσιονομικό προσανατολισμό· χαιρετίζει το συνεχιζόμενο έργο του ανεξάρτητου Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σε αυτό τον τομέα·

43.  θεωρεί ότι η βελτίωση της διάρθρωσης των κρατικών προϋπολογισμών είναι ένα από τα καθοριστικά στοιχεία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, καθώς και για τη χρηματοδότηση των απαραίτητων δαπανών, τη δημιουργία αποθεματικών για απρόβλεπτες ανάγκες και για επενδύσεις ενίσχυσης της ανάπτυξης και, τέλος, για τη χρηματοδότηση λιγότερο απαραίτητων δαπανών και την προώθηση αποδοτικότερης αξιοποίησης των δημοσίων πόρων· υπενθυμίζει ότι η σύνθεση των εθνικών προϋπολογισμών αποφασίζεται σε εθνικό επίπεδο αφού ληφθούν υπόψη οι συστάσεις ανά χώρα·

44.  επισημαίνει ότι η συζήτηση για την έξυπνη κατανομή των δημόσιων δαπανών και τις πολιτικές προτεραιότητες πραγματοποιείται τακτικά σε επίπεδο προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι μια τέτοια κρίσιμη αξιολόγηση είναι επίσης απαραίτητη για τους εθνικούς προϋπολογισμούς προκειμένου να βελτιωθεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η ποιότητα των κρατικών προϋπολογισμών και να αποφευχθούν οι γραμμικές περικοπές του προϋπολογισμού·

45.  επικροτεί τη διεξαγόμενη επισκόπηση των δημόσιων δαπανών, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάζουν με κριτικό πνεύμα την ποιότητα και τη σύνθεση των προϋπολογισμών τους· υποστηρίζει τις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων δαπανών· μεταξύ άλλων με μετατόπιση μη παραγωγικών δαπανών προς ευνοϊκές για την ανάπτυξη επενδύσεις·

46.  εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα μπορούσε να συμβάλει στην ελάφρυνση της επιβάρυνσης των εθνικών προϋπολογισμών μέσω της συγκέντρωσης ιδίων πόρων αντί της μεγάλης εξάρτησης από τις εθνικές συνεισφορές·

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θεματικές συζητήσεις και τα πρότυπα βέλτιστων πρακτικών που ενέκρινε η Ευρωομάδα, όπως σχετικά με τις αξιολογήσεις των δημόσιων δαπανών, στη διάρκεια του κύκλου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωομάδα να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά και τη διαφάνειά τους·

48.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατυπώνουν τις συστάσεις ανά χώρα κατά τρόπο που να κάνει μετρήσιμες τις προόδους, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες η σύσταση πολιτικής στοχεύει επανειλημμένα τον ίδιο τομέα πολιτικής ή/και στις οποίες η φύση της μεταρρύθμισης προϋποθέτει εφαρμογή πέρα από έναν κύκλο Εξαμήνου·

Συντονισμός των εθνικών πολιτικών και δημοκρατική λογοδοσία

49.  τονίζει ότι είναι σημαντικό τα εθνικά κοινοβούλια να συζητούν τις ανά χώρα εκθέσεις, τις συστάσεις ανά χώρα, τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τα προγράμματα σταθερότητας, και να αναλαμβάνουν δράση επ’ αυτών περισσότερο από όσο μέχρι σήμερα·

50.  πιστεύει ότι για να εφαρμοστούν καλύτερα οι συστάσεις ανά χώρα, απαιτούνται σαφώς διαρθρωμένες προτεραιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ουσιαστικός δημόσιος διάλογος σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που να οδηγεί σε μεγαλύτερο ενστερνισμό τους· καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών με διαρθρωμένο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο και τις προκλήσεις που γίνονται αισθητές μέσα στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων σε υποεθνικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των συστάσεων ανά χώρα·

51.  καλεί την Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διοργανικής συμφωνίας σχετικά με την οικονομική διακυβέρνηση· επιμένει ότι η εν λόγω διοργανική συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζει, μέσα στα πλαίσια των Συνθηκών, ότι η διάρθρωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου θα επιτρέπει ουσιαστικό και τακτικό κοινοβουλευτικό έλεγχο της διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης και τις συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ·

Τομεακές συνεισφορές στην έκθεση ΕΕΑ του 2017

Προϋπολογισμοί

52.  εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να παρέχει προστιθέμενη αξία για τις επενδύσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη αν δημιουργηθεί μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και σύνδεση με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ), ως σημαντικό έγγραφο πολιτικής το οποίο παρέχει βασικό περιεχόμενο για τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) και τα σχέδια εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμεύει ως κατευθυντήρια γραμμή για τα κράτη μέλη και για την προετοιμασία των εθνικών προϋπολογισμών, με σκοπό να θεσπίζονται κοινές λύσεις που είναι ορατές στους εθνικούς προϋπολογισμούς και συνδέονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

53.  υπενθυμίζει ότι η βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής περί κατάρτισης από την ΕΕ μαύρης λίστας φορολογικών παραδείσων, της οποίας η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ποινικών κυρώσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πολυεθνικών που φοροδιαφεύγουν·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

54.  υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων, η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από το εξωτερικό και η καθιέρωση της βιώσιμης παραγωγής, βάσει βελτιωμένων απαιτήσεων για τη σχεδίαση των προϊόντων και πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης, προϋποθέτουν προώθηση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως επίσης ουσιαστική υλοποίηση των διεθνών στόχων και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, σε πλαίσιο δημοσιονομικής υπευθυνότητας και οικονομικής ανταγωνιστικότητας· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη διασυνδεσιμότητα, με βάση στόχους που έχουν τεθεί σε ενωσιακό επίπεδο·

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στα εθνικά κοινοβούλια και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

(1)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 12.

(2)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 41.

(3)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8.

(4)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 33.

(5)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25.

(6)

ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 11.

(8)

ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0238.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 52α παράγραφος 4 του Κανονισμού

Miguel Viegas, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Matt Carthy

Η έκθεση τάσσεται υπέρ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και του μικρότερου ρόλου του κράτους, ενώ υπερασπίζεται το Σύμφωνο Σταθερότητας και τη Δημοσιονομική Συνθήκη. Θεωρεί ότι το βάθεμα των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων και της χρηματιστικοποίησης, μεταξύ άλλων μέσω της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, αποτελεί τη λύση για την οικονομική στασιμότητα της ΕΕ -αντί μιας τόνωσης των δημόσιων δαπανών και της αύξησης των μισθών και της κοινωνικής προστασίας, που έχει εξαρθρωθεί από τα μέτρα λιτότητας. Επιπλέον, εκφράζει ανησυχία για την απόφαση να μην τιμωρηθούν η Πορτογαλία και η Ισπανία.

Αρνείται την πραγματικότητα: το ευρώ και το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει την ΕΕ σχεδόν επί μία δεκαετία, αλλά επίσης ευθύνονται για αυτήν και για την επιδείνωσή της. Το ευρώ και το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης λειτούργησαν ως εργαλεία επιβολής μιας νεοφιλελεύθερης ατζέντας: ιδιωτικοποίηση και χαλάρωση των ρυθμίσεων, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, απώλειες κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, περικοπές στο εισόδημα των εργαζομένων και στη δημόσια πρόνοια.

Το ευρώ και το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης οδηγούν σε μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ κρατών μελών και σε μεγαλύτερες ανισότητες εισοδήματος, επομένως σε μικρότερη εδαφική, κοινωνική και οικονομική συνοχή.

Κατά συνέπεια, ζητούμε επίμονα την κατάργηση:

·του Δημοσιονομικού Συμφώνου·

·της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση·

·του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (*) (25.1.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017

(2016/2306(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης (*): Jean-Paul Denanot

(*)  Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκτιμά ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να παρέχει προστιθέμενη αξία για τις επενδύσεις και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη αν δημιουργηθεί μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και σύνδεση με τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ), ως σημαντικό έγγραφο πολιτικής το οποίο παρέχει βασικό περιεχόμενο για τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) και τα σχέδια εφαρμογής, θα πρέπει να χρησιμεύει ως κατευθυντήρια γραμμή για τα κράτη μέλη και για την προετοιμασία των εθνικών προϋπολογισμών, με σκοπό να θεσπίζονται κοινές λύσεις που είναι ορατές στους εθνικούς προϋπολογισμούς και συνδέονται με τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

2.  συμφωνεί ότι οι μηχανισμοί σταθερότητας είναι απαραίτητοι, και υπενθυμίζει ότι η εφαρμογή των κριτηρίων που θεσπίζει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η συμμόρφωση με αυτά θα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τα κράτη μέλη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πλήρη αξιοποίηση των υφισταμένων ρητρών ευελιξίας με στόχο την υποστήριξη μεγαλύτερων επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αντιμετώπιση των απειλών εναντίον της ασφάλειας και των προσφυγικών ροών·

3.  υπενθυμίζει ότι η βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης ΦΠΑ και τελωνειακών δασμών πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη· εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής περί κατάρτισης από την ΕΕ μαύρης λίστας φορολογικών παραδείσων, της οποίας η εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω ποινικών κυρώσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των πολυεθνικών που φοροδιαφεύγουν· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προτάσεις της Επιτροπής για τη θέσπιση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε ενίσχυση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και περιορισμό της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού· υπενθυμίζει την ανάγκη εισαγωγής μιας μεταρρύθμισης του συστήματος ιδίων πόρων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μια πραγματική μεταρρύθμιση της χρηματοδότησης της ΕΕ χωρίς να αυξήσει το φορολογικό βάρος για τους πολίτες·

4.  εκτιμά ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να μην επαρκεί για τη δημιουργία των θέσεων εργασίας που χρειάζεται επειγόντως η ΕΕ, ιδίως για τους νέους της, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενθάρρυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στις υποδομές και την εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και στις ΜΜΕ, και την προώθηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, όπως οι εγγυήσεις για τη νεολαία· εκφράζει την ικανοποίησή του για την περαιτέρω ενίσχυση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), με επιπλέον 500 εκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ειδικού κονδυλίου για την ΠΑΝ, και 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την περίοδο 2017-2020, κάτι που θα δώσει σε πολλά κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για την ΠΑΝ, τη δυνατότητα να επενδύσουν μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης που λαμβάνουν από το ΕΚΤ σε μέτρα για την απασχόληση των νέων·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής για επέκταση και διεύρυνση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) από άποψη διάρκειας και χρηματοδοτικής ικανότητας· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί το ΕΤΣΕ προκειμένου οι επενδύσεις να αποκτήσουν ξανά έναν μακροπρόθεσμο και βιώσιμο χαρακτήρα, να συνεχιστεί η επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και να διαθέτουν οι φορείς υλοποίησης των έργων τη βεβαιότητα ότι θα μπορούν να συνεχίσουν να καταρτίζουν έργα και μετά την αρχική επενδυτική περίοδο· αναμένει περαιτέρω βελτιώσεις στους τομείς της προσθετικότητας, της γεωγραφικής και τομεακής κάλυψης και της διαφάνειας· υπογραμμίζει τις πιθανές συνέργειες μεταξύ ΕΤΣΕ και Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), ιδίως σε σχέση με τη συμβολή τους στην εδαφική συνοχή· καλεί τα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα να μεριμνούν για την καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν η χαμηλή ικανότητα ανάπτυξης έργων και η χαμηλή δανειοληπτική ικανότητα σε ορισμένα κράτη μέλη·

6.  επαναλαμβάνει ότι οι επενδύσεις και η τόνωση των επενδύσεων στην καινοτομία και τις ΤΠΕ θα πρέπει να αποτελούν βασική οικονομική πολιτική σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμη ανάπτυξη·

7.  θεωρεί ότι πρέπει να ενισχυθεί η ευθύνη του τραπεζικού συστήματος, προκειμένου να εξασφαλιστούν τόσο οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις όσο και η σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών·

8.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια δίκαιη και συνεκτική επενδυτική πολιτική της ΕΕ, ικανή να δημιουργεί ανάπτυξη σε όλη την ΕΕ, αλλά και να διευκολύνει τη μείωση των υφιστάμενων αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών·

9.  είναι πεπεισμένο ότι οι ΜΜΕ και οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι απαραίτητες για τη μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ, και τονίζει εκ νέου την ανάγκη για ισχυρότερες επενδυτικές και δημοσιονομικές πολιτικές, οι οποίες θα έχουν ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων·

10.  δηλώνει πεπεισμένο ότι η νομισματική πολιτική, με την ισχυρή στήριξη μιας κατάλληλης δημοσιονομικής πολιτικής, μπορεί να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη μεγέθυνση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

11.  θεωρεί ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των δημογραφικών εξελίξεων των κρατών μελών θα πρέπει να αποτελέσουν έναυσμα προκειμένου τα κράτη μέλη να δώσουν έμφαση στην ανάγκη να τεθεί το ζήτημα των δημοσίων ελλειμμάτων στις πραγματικές του διαστάσεις·

12.  υπενθυμίζει ότι η χρήση των ΕΔΕΤ υπόκειται σε μακροοικονομικές προϋποθέσεις· έχοντας υπόψη τη συσχέτιση μεταξύ χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης και ικανότητας απορρόφησης, καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τη χρήση των ΕΔΕΤ για την εφαρμογή των ΣΑΧ παρατείνοντας την περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής κατά την οποία τα ΕΔΕΤ χρησιμοποιούνται ως συνοδευτικό μέτρο με στόχο την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αύξηση των επενδύσεων·

13.  τονίζει ότι, σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές όπως οι ΗΠΑ, η ΕΕ διαθέτει αυστηρούς δημοσιονομικούς κανόνες, νομοθετική ανομοιογένεια μεταξύ των κρατών μελών και μεγάλο αριθμό διαφόρων περιορισμών που λειτουργούν ως εμπόδιο στην πρόοδο, τις καινοτόμες λύσεις και την ανάπτυξη· καλεί, επομένως, την Επιτροπή, πριν υποβάλει την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, να εξετάσει αναλυτικότερα, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις κοινές δραστηριότητες και τους κοινούς κανόνες που πρέπει να θεσπιστούν σε επίπεδο ΕΕ προς υποστήριξη της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και τεχνολογιών, της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της ταχείας εξέλιξης των νεοφυών επιχειρήσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Victor Negrescu, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Marco Valli

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Brannen, Ulrike Lunacek


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (25.1.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017

(2016/2306(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nuno Melo

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένης της ανάγκης να εξευρεθεί νέο μοντέλο ανάπτυξης για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τις επιλεκτικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς, και να προωθηθεί η μετάβαση σε ένα οικονομικό μοντέλο που συνδυάζει τη βιομηχανική ανάπτυξη με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα· επαναλαμβάνει, συνεπώς, ότι η περιβαλλοντική διάσταση θα πρέπει να διαδραματίσει πλήρη ρόλο, μαζί με την οικονομική και την κοινωνική διάσταση, στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

2.  εκφράζει τη λύπη του διότι η ανάκαμψη στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι αργή και εύθραυστη, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προώθηση των επενδύσεων και δημιουργία μιας ανταγωνιστικότερης οικονομίας·

3.  επικροτεί το γεγονός ότι στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017 η κυκλική οικονομία συγκαταλέγεται ρητά στις γενικές οικονομικές προτεραιότητες της ΕΕ·

4.  επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί αναμφίβολα πολύ σοβαρή παγκόσμια πρόκληση, και ότι η ταχεία δράση θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα της ΕΕ· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της Συμφωνίας του Παρισιού, που συνάφθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 κατά την COP21 και αποτελεί παγκόσμιο ορόσημο για την προώθηση της παγκόσμιας συλλογικής μετάβασης προς μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και με ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή· σημειώνει ότι η Συμφωνία θέτει μια ποιοτική μακροπρόθεσμη επιδίωξη για μείωση των εκπομπών, ευθυγραμμιζόμενη με τον στόχο της συγκράτησης της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε επίπεδα πολύ κατώτερα των 2º°C, και για συνέχιση των προσπαθειών, ώστε να μην υπερβεί η αύξηση τους 1,5º°C· ζητεί συνεπώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη, στο πλαίσιο των συστάσεών της ανά χώρα, την ανάγκη να επενδύουν τα κράτη μέλη σε ενεργειακά έργα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού· επισημαίνει ότι η αποτελεσματική μετάβαση σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα προϋποθέτει μεγάλες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η διαχείριση αποβλήτων, οι μεταφορές και τα κτίρια· ζητεί, εν προκειμένω, τη διάθεση πόρων για βιώσιμες επενδύσεις στο πλαίσιο του επικείμενου κανονισμού «ΕΤΣΕ 2»·

5.  καλεί την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ως εργαλείο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΕΕ που απορρέουν από την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικότερα δε να ενσωματώσει στη διαδικασία πολιτικές και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, για την επισιτιστική ασφάλεια και για τη βιοποικιλότητα·

6.  υπενθυμίζει ότι η διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης, η προστασία του κλίματος και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ επιβάλλουν τη χρήση των πόρων μας με ευφυέστερο και πιο βιώσιμο τρόπο, τη μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία στην περιβαλλοντική ρύπανση, τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα και τη μείωση της εξάρτησης από την εισαγωγή πρώτων υλών· θεωρεί ότι η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, πρωτίστως με σκοπό τη στήριξη των μέτρων πρόληψης, την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης και την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 600 δισεκατομμύρια EUR ετησίως για τις επιχειρήσεις της ΕΕ· επαναλαμβάνει, συνεπώς, το αίτημά του για την ενσωμάτωση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και την καθιέρωση βασικού δείκτη αποδοτικής χρήσης των πόρων, και για την εξασφάλιση του εφοδιασμού με βασικές πρώτες ύλες, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση της ΕΕ σε μια κυκλική οικονομία· υπογραμμίζει την ανάγκη για περισσότερες επενδύσεις σε αποδεδειγμένα πράσινες τεχνολογίες ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι στόχοι του 2030 για το κλίμα και την ενέργεια·

7.  τονίζει τη σημασία που έχει η τρέχουσα μεταρρύθμιση της νομοθεσίας για τα απόβλητα για τη διευκόλυνση της μετάβασης της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα κυκλικό μοντέλο·

8.  υπογραμμίζει ότι η βελτιωμένη και αποδοτικότερη χρήση των πόρων, η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από το εξωτερικό και η καθιέρωση της βιώσιμης παραγωγής, βάσει βελτιωμένων απαιτήσεων για τη σχεδίαση των προϊόντων και πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης, προϋποθέτουν προώθηση της επιχειρηματικότητας και δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως επίσης ουσιαστική υλοποίηση των διεθνών στόχων και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, σε πλαίσιο δημοσιονομικής υπευθυνότητας και οικονομικής ανταγωνιστικότητας· θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και τη διασυνδεσιμότητα, με βάση στόχους που έχουν τεθεί σε ενωσιακό επίπεδο·

9.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτη του 2012 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εάν εφαρμοζόταν πλήρως η νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα στο σύνολό της, η Ευρώπη θα εξοικονομούσε 72 δισεκατομμύρια EUR ετησίως και ο κύκλος εργασιών των τομέων της διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης θα αυξανόταν κατά 42 δισεκατομμύρια EUR, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 400.000 θέσεων εργασίας έως το 2020· υπενθυμίζει ότι η μείωση της ποσότητας αποβλήτων και η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία στον συγκεκριμένο τομέα θα πρέπει να θεωρούνται ύψιστη προτεραιότητα·

10.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμίσουν τα φορολογικά τους συστήματα ώστε να στηρίξουν την ανάπτυξη καθώς και την εφαρμογή δίκαιων κανόνων μεταξύ των επιχειρήσεων· τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιβαλλοντικοί φόροι, η μεταρρύθμιση της περιβαλλοντικής φορολογίας και τα προγράμματα μετατόπισης της φορολογίας ως καίριοι παράγοντες για τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία, καθώς μπορούν να επιφέρουν οικολογικές καινοτομίες που δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας και συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και στη μείωση της κατανάλωσης πόρων και ενέργειας·

11.  ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

12.  επισημαίνει ότι χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη δέσμη δεικτών για την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν θεσπίσει τα κράτη μέλη όσον αφορά τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, και ιδίως του στόχου για το υποδιπλασιασμό της σπατάλης τροφίμων έως το 2030· τονίζει ότι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης πρέπει να ενσωματωθούν δεόντως τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης·

13.  υπενθυμίζει ότι μπορεί να παρατηρηθεί μια τάση ανάπτυξης όσον αφορά την απασχόληση στον κλάδο της οικολογίας σε ολόκληρη την ΕΕ· επισημαίνει ότι περαιτέρω μειώσεις στη χρήση της ενέργειας και των πόρων θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, ιδίως στους τομείς της μόνωσης, των τεχνολογιών αντλιών θερμότητας, των ηλεκτροκίνητων οχημάτων και των τεχνολογιών γεωργικής άρδευσης με αποδοτική χρήση των υδάτινων πόρων, αλλά επίσης στον τομέα της ανακύκλωσης και σε τομείς εξαρτώμενους από τη χρήση πόρων·

14.  επικροτεί την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συγκροτήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου (ΟΕΥΕ) για τη βιώσιμη χρηματοδότηση· υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη βιώσιμη χρηματοδότηση είναι αναγκαίες προκειμένου να στηριχθούν οι επενδύσεις στην ανάπτυξη και εφαρμογή καθαρών τεχνολογιών , να διασφαλιστεί ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα μπορεί να χρηματοδοτεί την ανάπτυξη κατά τρόπο βιώσιμο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και να διευκολυνθεί η δημιουργία μιας ανθεκτικής στις κλιματικές αλλαγές κυκλικής οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 2016 με τίτλο «Ένωση Κεφαλαιαγορών - Επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων»·

15.  σημειώνει ότι διάφορα έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) είναι προσανατολισμένα στις υποδομές και στην καινοτομία στους τομείς του περιβάλλοντος και της υγείας· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη αύξησης της διαθεσιμότητας πράσινων κονδυλίων μέσω του ΕΤΣΕ·

16.  τονίζει ότι οι αποτελεσματικές επενδύσεις στην υγεία και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων για την προαγωγή της υγείας και για την πρόληψη ασθενειών, είναι ουσιώδεις για την παροχή ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για τη σταθερότητα, τη βιωσιμότητα, την οικονομική ευημερία και την προώθηση της ανάπτυξης, με θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την παραγωγικότητα, την προσφορά εργασίας, το ανθρώπινο δυναμικό και τις δημόσιες δαπάνες· υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες για υπηρεσίες υγείας αποτελούν επένδυση για πιο υγιείς, ασφαλείς, παραγωγικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες· τονίζει τη σημασία της βιωσιμότητας του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συνολική οικονομία καθώς αντιστοιχεί στο 8% του συνολικού ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και στο 10% του ΑΕΠ της ΕΕ·

17.  υπογραμμίζει ότι απαιτείται να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο σύστημα κοινοχρησίας της γνώσης στον τομέα της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας, και ότι στόχος της εν λόγω αξιολόγησης είναι η αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις ιδιότητές των τεχνολογιών υγείας, μεταξύ άλλων την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη δυνατότητα εφαρμογής, τις ενδείξεις, το κόστος, τη σχέση κόστους-αποδοτικότητας και τις κοινωνικές, δεοντολογικές και οικονομικές συνέπειες της χρήσης τους·

18.  επαναλαμβάνει τη σύστασή του να ενσωματωθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας στις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

19.  υπογραμμίζει τη σημασία του διαρθρωμένου συστηματικού διαλόγου σε εθνικό επίπεδο με στόχο την αύξηση του ενστερνισμού των ειδικών συστάσεων ανά χώρα από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του συστήματος υγείας· συνεπώς, επισημαίνει την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων των συστημάτων υγείας σε επίπεδο ΕΕ· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιούν τα συλλεγόμενα στοιχεία στη χάραξη της πολιτικής τους και να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με σκοπό τη μείωση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας μεταξύ και εντός των κρατών μελών·

20.  επισημαίνει την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των συστημάτων υγείας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, λαμβανομένων υπόψη όχι μόνο της δημοσιονομικής διάστασης αλλά και της πρόσβασης, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη·

21.  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στις συνδεόμενες με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης δαπάνες που επιβαρύνουν τα κράτη μέλη ως αποτέλεσμα καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ασκώντας πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, όπως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που καταφθάνουν στην ΕΕ σε συνθήκες που απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα, ότι η εν λόγω αναγκαία ιατρική βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και για τη μείωση του κινδύνου με σκοπό την προστασία των πολιτών της ΕΕ από πιθανή έκθεση σε ασθένειες που ενδημούν στις χώρες καταγωγής, και ότι η σχετική οικονομική επιβάρυνση θα πρέπει επομένως να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά την αξιολόγηση των προϋπολογισμών των κρατών μελών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

5

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones, Kosma Złotowski


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (25.1.2017)

προς την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017

(2016/2306(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Krzysztof Hetman

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2017 της Επιτροπής ως σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής διαδικασίας ανάκαμψης η οποία βασίζεται σε μια στρατηγική επενδύσεων, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας και υπεύθυνων δημόσιων οικονομικών, στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση υψηλότερων επιπέδων μεγέθυνσης, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και στην επίτευξη σύγκλισης σε υψηλότερο επίπεδο·

2.  ανησυχεί διότι εξακολουθούν να υπάρχουν ενδείξεις μακροοικονομικών ανισορροπιών και περιορισμένης σύγκλισης, κυρίως μέσα στη ζώνη του ευρώ·

3.  ανησυχεί από την ανομοιογενή εφαρμογή των ανά χώρα συστάσεων (CSRs) για την ευρωπαϊκή οικονομική ανάκαμψη καθώς και από το μεγάλο κενό επενδύσεων στην ΕΕ, το οποίο θέτει σε κίνδυνο τις πιο μακροπρόθεσμες δυνατότητες μεγέθυνσης της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν αυστηρές δεσμεύσεις ότι θα εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ότι θα μειώσουν το καθένα το δικό του λόγο δημοσίου χρέους προς ΑΕγχΠ και το δημοσιονομικό του έλλειμμα, ώστε να προωθήσουν την οικονομική μεγέθυνση και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας· εκτιμά πως τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν την πρωταρχική ευθύνη για την εφαρμογή των ανά χώρα συστάσεων και για να αποφασίζουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος· τονίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των λοιπών σημαντικότερων ενδιαφερομένων, καθώς και των ίδιων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕT/Tαμείων ESI), στην υποστήριξη αυτών των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και των επενδύσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών στο Ευρωπαϊκό εξάμηνο, όπου τούτο αρμόζει·

4.  ζητεί να θεσπιστούν πολιτικές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που να έχουν ως σκοπό την τόνωση της εγχώριας ζήτησης, ώστε να καταστεί η ευρωπαϊκή οικονομία πιο ανθεκτική μέσα σε ένα πλαίσιο επιδεινούμενων παγκόσμιων προοπτικών και επιβραδυνόμενης παγκόσμιας ζήτησης·

5.  αναγνωρίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει επενδυτικά έργα υψηλού κινδύνου, με σκοπό την ενίσχυση των δυνατοτήτων μεγέθυνσης χάρη σε ποιοτικές θέσεις εργασίας και στην παραγωγικότητα· ανησυχεί ωστόσο από την τεράστια ανισομέρεια στη χρήση του Ταμείου μεταξύ της ΕΕ των 15 (91 % της χρηματοδότησης) και της ΕΕ των 13 (9 % της χρηματοδότησης)· σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής να ενισχύσει τις συνέργειες και τις συμπληρωματικότητες μεταξύ του ΕΤΣΕ και των ΕΔΕT (ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων) προκειμένου να μειώσει τις αποκλίσεις μέσα στην ενιαία αγορά, καθιστώντας όλες τις περιφέρειες ικανές να αναπτύξουν το δυναμικό τους και να βελτιώσουν τη γεωγραφική κάλυψη του ΕΤΣΕ σε όλη την ΕΕ· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε η κατανομή των ταμείων να βασίζεται σε μια συνετή χρηματοοικονομική ανάλυση, με ισότιμη αξιολόγηση των αιτήσεων βάσει των θετικών τους στοιχείων· τονίζει ωστόσο ότι εξακολουθούν να λείπουν στοιχεία για τη συμβολή του ΕΤΣΕ στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει υπό το πρίσμα αυτό ότι το ΕTΣΕ πρέπει να συμπληρώνει τα ΕΔΕT και σε καμία περίπτωση να υπονομεύσει τον ρόλο της πολιτικής της συνοχής ως της κύριας επενδυτικής πολιτικής της Ένωσης που φέρνει την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της· καλεί την Επιτροπή να προτείνει περαιτέρω μέτρα που να στοχεύουν στη μείωση και καλύτερη εξισορρόπηση της ανωτέρω ανακολουθίας·

6.  συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Επενδυτικών Συμβουλών πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε πιο τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να βελτιώσει τη συνεργασία του με τις εθνικές τράπεζες προώθησης, και να καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο που θα βοηθήσει τους διαχειριστές έργου να αναπτύσσουν καλύτερα έργα, ιδίως για τις περιφέρειες ή τους τομείς όπου απαιτούνται πρόσθετες δραστηριότητες προβολής και τεχνική ικανότητα· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την καλύτερη χρήση του ΕΤΣΕ από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ, ιδίως μέσω επενδυτικών πλατφορμών· καλεί, προς τούτο, την Επιτροπή να βοηθήσει στη διάχυση πληροφοριών και να επιληφθεί της τρέχουσας έλλειψης διοικητικής και θεσμικής ικανότητας σε υποεθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν το ΕΤΣΕ και τα ΕΔΕΤ πλήρως και σε συμφωνία με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ώστε να μειώσουν το κενό επενδύσεων στην ΕΕ·

7.  υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των προσπαθειών απλούστευσης της πολιτικής της συνοχής, π.χ. με τις εργασίες της ειδικής ομάδας για την καλύτερη εφαρμογή, τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις ενέργειές τους για την υλοποίηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και όλων των υπόλοιπων μέτρων που υποστηρίζουν την εν λόγω υλοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας θεσμικών ικανοτήτων, με σκοπό την τόνωση της μεγέθυνσης και των θέσεων εργασίας και την εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι της πολιτικής της συνοχής· υπογραμμίζει, εντούτοις, την ανάγκη συντονισμού μεταξύ των προτεραιοτήτων της ΕΕ και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αναγκών· υπογραμμίζει τη σημασία των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων για τη βελτίωση της δημιουργίας ικανοτήτων στα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη εντατικοποίησης της επικοινωνιακής προβολής των αποτελεσμάτων στους Ευρωπαίους πολίτες προκειμένου να καταστεί πιο ορατή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία·

8.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιταχυνθεί η εφαρμογή των ΕΔΕΤ κατά την περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού 2014-2020· αναγνωρίζει ταυτόχρονα ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμείνουν υπεύθυνα για τον ορισμό των προγραμμάτων και πιστεύει ότι οι επί μέτρω συστάσεις θα πρέπει να βασίζονται στην ανάλυση των αδυναμιών εφαρμογής και να περιλαμβάνονται στη διαδικασία διαμόρφωσης των ανά χώρα συστάσεων (CSR)· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει στενό διάλογο με τα κράτη μέλη για τον προσδιορισμό των εν λόγω μέτρων·

9.  υπογραμμίζει ότι, για μια καλύτερη απάντηση στα οικονομικά προβλήματα και για να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση, πρέπει να παραχωρηθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία στην υλοποίηση, όποτε αυτά κάνουν χρήση των επενδυτικών ρητρών· συμμερίζεται, στο πλαίσιο αυτό, την άποψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι οι δημόσιες συμβάσεις, ενώ παραμένουν αιώνιο πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπίζονται και σε επίπεδο Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να ενεργεί υπέρ των βελτιώσεων στο πεδίο αυτό·

10.  αναγνωρίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής να αναστείλει μέρος των ΕΔΕΤ για την Ισπανία και την Πορτογαλία παραμένει σε εκκρεμότητα μετά την εποικοδομητική κριτική που άσκησε το Κοινοβούλιο, που έδειξε με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η πρόταση είναι περιττή, βάσει μιας αξιολόγησης της Επιτροπής που υποστηρίζει ότι και τα δύο κράτη σημειώνουν πρόοδο στον στόχο της μείωσης των ελλειμμάτων τους· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η ζώνη του ευρώ πρέπει να υιοθετήσει μια συλλογικότερη προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές δημοσιονομικές καταστάσεις μεταξύ των κρατών μελών· υπενθυμίζει εν προκειμένω τον ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών· αναμένει επί πλέον την προβλεπόμενη για το 2017 έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 23 του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, που να συνεκτιμά τη γνώμη του Kοινοβουλίου που διατυπώθηκε στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου του 2016·

11.  χαιρετίζει τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη σημασία των επενδύσεων στους τομείς της γνώσης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, των ΤΠΕ, ως κινητήριων δυνάμεων της μεγέθυνσης· υποστηρίζει την έγκριση πολιτικών που θα δώσουν σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες δυνατότητα βασικής πρόσβασης στη συνδεσιμότητα·

12.  πιστεύει ότι το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη θα πετύχει τους στόχους του μόνο εάν βελτιωθεί η συμμετοχή των ΜΜΕ, των τοπικών αρχών και άλλων τοπικών συντελεστών· καλεί την ΕΤΕπ και την Επιτροπή να μεριμνήσουν ώστε τα εν λόγω ενδιαφερόμενα μέρη να μπορούν να σχεδιάσουν και να ηγηθούν επιτυχώς αιτήσεων για τη χρηματοδότηση έργων, να λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη και να μην εκτίθενται σε περιττές κανονιστικές επιβαρύνσεις· σημειώνει ιδιαιτέρως τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο να διασφαλιστεί ότι θα ακούγεται η φωνή των τοπικών συντελεστών·

13.  χαιρετίζει τη στήριξη των ΜΜΕ μέσω της θυρίδας ΜΜΕ του ΕΤΣΕ και της πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ· παίρνει θάρρος από τη διαρκή ανάκαμψη του τομέα των ΜΜΕ μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη ώστε να καλυφθούν οι προβληματικοί τομείς, συμπεριλαμβανομένης της βραδείας αύξησης του αριθμού των απασχολούμενων σε ΜΜΕ και της στάσιμης ανάπτυξης στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και της λιανικής·

14.  πιστεύει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παραμένει το βασικότερο πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες ΜΜΕ· σημειώνει ότι ο εμπορικός τραπεζικός τομέας, που ρυθμίζεται πρωτίστως από τα κράτη μέλη, παραμένει η κύρια πηγή χρηματοδότησης για τις περισσότερες ΜΜΕ· υπογραμμίζει, συνεπώς, ότι τα κράτη μέλη θα παραμείνουν οι πρωταρχικοί παράγοντες της ανάκαμψης του τομέα των ΜΜΕ και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι δράσεις της να παίξουν έναν αποτελεσματικό υποστηρικτικό ρόλο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petras Auštrevičius, Ivana Maletić, Maurice Ponga, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Iuliu Winkler, Δημήτριος Παπαδημούλης


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

13.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

13

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill CBE, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luigi Morgano, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Michael Theurer, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Γεώργιος Κύρτσος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bas Eickhout, Doru-Claudian Frunzulică, Thomas Mann, Siegfried Mureşan, Maria João Rodrigues, Renato Soru, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Ingeborg Gräßle, Monica Macovei, Petri Sarvamaa


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Michael Theurer, Lieve Wierinck, Cora van Nieuwenhuizen

ECR

Monica Macovei

NI

Renato Soru

PPE

Burkhard Balz, Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Petri Sarvamaa, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill CBE, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Maria João Rodrigues, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

13

-

ECR

Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot

GUE/NGL

Marisa Matias, Miguel Viegas

NI

Sotirios Zarianopoulos

Verts/ALE

Klaus Buchner, Bas Eickhout, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1

0

ECR

Roberts Zīle

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου