Ziņojums - A8-0043/2017Ziņojums
A8-0043/2017

ZIŅOJUMS par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu

17.2.2017 - (2016/2012(INI))

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja
Referente: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Procedūra : 2016/2012(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0043/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0043/2017
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu

(2016/2012(INI))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 19. panta 1. punktu un 260. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 1. protokolu par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu,

–  ņemot vērā Padomes 2004. gada 13. decembra Direktīvu 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu[1],

–  ņemot vērā Komisijas ziņojumu par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (COM(2015)0190),

–  ņemot vērā Komisijas 2011. gada 22. decembra pamatnostādnes par Padomes Direktīvas 2004/113/EK piemērošanu apdrošināšanai, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas spriedumu lietā C-236/09 (Test-Achats)[2],

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas 2011. gada 1. marta spriedumu lietā C-236/09 (Test-Achats)[3],

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvenciju) un tās 3. pantu, kurā dzimums definēts kā “sociālās lomas, uzvedība, nodarbošanās un īpašības, ko konkrēta sabiedrība uzskata par atbilstošām sievietēm un vīriešiem”,

–  ņemot vērā Komisijas paziņojumu “Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma” (COM(2016)0356),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta Izpētes dienesta 2017. gada janvārī veikto Eiropas Īstenošanas novērtējuma pētījumu par vīriešu un sieviešu vienlīdzīgu pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai — Direktīva 2004/113/EK[4],

–  ņemot vērā 2014. gada novembra Equinet ziņojumu “Equality Bodies and the Gender Goods and Services Directive” (“Līdztiesības iestādes un sieviešu un vīriešu preču un pakalpojumu direktīva”),

–  ņemot vērā Eiropas Juridisko ekspertu tīkla dzimumu līdztiesības jomā 2014. gada ziņojumu “Gender Equality Law in 33 European Countries: How are EU rules transposed into national law?” (“Noteikumi par dzimumu līdztiesību 33 Eiropas valstīs. Kā ES noteikumi tiek transponēti dalībvalstu tiesību aktos”),

–  ņemot vērā Eiropas Juridisko ekspertu tīkla dzimumu līdztiesības jomā 2009. gada jūlija ziņojumu “Sex Discrimination in the Access to and Supply of Goods and Services and the Transposition of Directive 2004/113/EC” (“Diskriminācija dzimuma dēļ attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu un Direktīvas 2004/113/EK transponēšana”),

–  ņemot vērā ES Tiesas nolēmumu lietā C-13/94 par to, ka tiesības uz nediskrimināciju dzimuma dēļ var ietvert tiesības uz nediskrimināciju personas dzimuma maiņas dēļ[5], kā arī preču un pakalpojumu jomā ES Pamattiesību aģentūras 2014. gadā veikto pētījumu par LGBTI un tās ziņojumu “Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people” (“Profesionāļu viedoklis: problēmas saistībā ar līdztiesības nodrošināšanu LGBT”),

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomes direktīvai par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (COM(2008)0426) un Parlamenta nostāju attiecībā uz to,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2016. gada 19. janvāra rezolūciju par ārējiem faktoriem, kas rada šķēršļus Eiropas sieviešu uzņēmējdarbībai[6],

–  ņemot vērā Reglamenta 52. pantu,

–  ņemot vērā Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas un Juridiskās komitejas atzinumus (A8-0043/2017),

A.  tā kā tiešās un netiešās dzimumu diskriminācijas apkarošana preču un pakalpojumu jomā ir būtiska sieviešu un vīriešu vienlīdzības principa daļa, kas ir Eiropas Savienības pamatvērtība, un tā kā gan Līgumos, gan Pamattiesību hartā ir aizliegta jebkāda diskriminācija dzimuma dēļ un ir prasīts visās jomās un visās ES dalībvalstīs nodrošināt sieviešu un vīriešu vienlīdzību;

B.  tā kā ar Direktīvu 2004/113/EK (turpmāk — direktīva) paplašina tā principa piemērošanu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, to attiecinot ne tikai uz nodarbinātību un darba tirgu, bet arī uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu;

C.  tā kā minētā direktīva aizliedz gan tiešu, gan netiešu diskrimināciju dzimuma dēļ attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, kuri publiski pieejami gan valsts, gan privātajā sektorā;

D.  tā kā šī direktīva ir piemērojama visām precēm un pakalpojumiem, kurus sniedz par maksu LESD 57. panta nozīmē un saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesas (ES Tiesas) attiecīgo judikatūru; tā kā pakalpojumu saņēmējiem nav obligāti jānodrošina atlīdzība un to var nodrošināt kā netiešu maksājumu bez nepieciešamības obligāti iesaistīt pakalpojuma saņēmēju;

E.  tā kā direktīvas darbības jomā neietilpst plašsaziņas līdzekļu un reklāmas nozare, ar izglītību saistīti pakalpojumi un tādi pakalpojumi, kurus sniedz privātajā sfērā; tā kā dalībvalstīm ir likumdošanas kompetence attiecībā uz sieviešu un vīriešu vienlīdzības aizsardzību citās jomās, un tā kā dažos gadījumos valsts tiesību akti pārsniedz direktīvā noteikto, aptverot diskrimināciju starp vīriešiem un sievietēm plašsaziņas līdzekļu, reklāmas un izglītības jomās;

F.  tā kā šī direktīva ir transponēta visu 28 dalībvalstu tiesību aktos; tā kā saskaņā ar Komisijas ziņojumu 2015. gadā ar sešām dalībvalstīm joprojām notika intensīvs dialogs par pietiekamu direktīvas īstenošanu;

G.  tā kā ar ES Tiesas Test-Achats nolēmumu tika pasludināts, ka direktīvas 5. panta 2. punkts neļauj sasniegt mērķi par vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu pret sievietēm un vīriešiem; tā kā minētais noteikums tika pasludināts par spēkā neesošu no 2012. gada 21. decembra un tāpēc visās dalībvalstīs ir jāievieš dzimumiem vienlīdzīgas apdrošināšanas prēmijas un pabalsti;

H.  tā kā galvenās problemātiskās jomas direktīvas īstenošanā ir pārāk šaura izpratne par preču un pakalpojumu jēdzienu, plašie un dažkārt neskaidrie nevienlīdzīgas attieksmes pamatojumi, balstoties uz direktīvas 4. panta 5. punktu, un nepietiekama sieviešu aizsardzība maternitātes un grūtniecības laikā;

I.  tā kā nevienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm ir palielinājusies un šo faktu nevar nesaistīt ar taupības politiku, nabadzības palielināšanos, zemām algām, nedrošām darbvietām un darba tiesību deregulējumu;

J.  tā kā diskriminācija, kas ietekmē sieviešu pieeju precēm un pakalpojumiem, palielinās jau preču un pakalpojumu ieguves un izvēles pamatlīmenī, jo ir atšķirības kvalitatīvu darbvietu pieejamībā un pienācīga atalgojuma un pensiju pieejamībā;

K.  tā kā, aizliedzot diskrimināciju, ir svarīgi ievērot citas pamattiesības un pamatbrīvības, tostarp privātās dzīves aizsardzību un šajā kontekstā veikto darījumu aizsardzību, kā arī reliģijas brīvību;

L.  tā kā 2008. gadā ierosinātā Vienlīdzīgas attieksmes direktīva paplašinātu aizsardzību darba tirgū pret diskrimināciju reliģijas vai ticības, vecuma, invaliditātes un seksuālās orientācijas dēļ un aptvertu sociālo aizsardzību, tostarp sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi, sociālos pabalstus, izglītību un pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu; tā kā Padome līdz šim nav pieņēmusi savu nostāju par šo priekšlikumu direktīvai;

M.  tā kā — lai arī nesenais Komisijas paziņojums “Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma” ir labs sākumpunkts, lai šo nozari veicinātu un efektīvi regulētu, šīs jomas turpmākajā analīzē un ieteikumos ir jāiekļauj dzimumu līdztiesības perspektīva un jāatspoguļo šīs direktīvas noteikumi;

N.  tā kā direktīvas pilna potenciāla īstenošana ir atkarīga no efektīvas un konsekventas dzimumu līdztiesības ieviešanas visās nozarēs, uz kurām tā attiecas;

O.  tā kā Eiropas Līdztiesības veicināšanas struktūru tīkla darbam ir svarīga nozīme ar vienlīdzīgas attieksmes nodrošināšanu saistītu tiesību aktu ieviešanas uzlabošanā, sadarbības palielināšanā un labākās prakses apmaiņas veicināšanā starp nacionālajām līdztiesības struktūrām visā ES,

Vispārīgi apsvērumi

1.  pauž bažas par to, ka direktīvas piemērošana nav saskaņota un tā netiek vienādi piemērota visās dalībvalstīs, un, neskatoties uz sasniegto progresu šajā jomā, tās īstenošanā joprojām pastāv problēmas un trūkumi, kas nekavējoties ir jānovērš dažās dalībvalstīs un konkrētās nozarēs; aicina Komisiju par prioritāti sarunās ar dalībvalstīm noteikt joprojām esošo trūkumu novēršanu direktīvas īstenošanā; uzsver dalībvalstu svarīgo nozīmi ES tiesību aktu un politikas virzienu īstenošanā un ierosina, ka, lai pilnībā īstenotu šo direktīvu, varētu būt nepieciešams lielāks reģionālo un vietējo iestāžu atbalsts, sadarbība ar pilsonisko sabiedrību un dalībvalstu norādījumi nozarei;

2.  norāda, ka pēc pirmā ziņojuma 2009. gadā Komisija ar lielu kavēšanos ir iesniegusi ziņojumu par Direktīvas 2004/113/EK piemērošanu;

3.  atzīmē — lai gan Komisijas ziņojumā ir teikts, ka nav pamanītas kādas konkrētas grūtības vairāku direktīvas noteikumu īstenošanā, šā apgalvojuma pamatā ir tikai daži paziņotie diskriminācijas gadījumi, ka kopumā ir ļoti maz informācijas un ka datu vākšana šajā jomā dalībvalstu līmenī ievērojami atšķiras;

4.  uzsver, ka viens no uzdevumiem, kas jārisina dažās dalībvalstīs, ir nepietiekama politikas veidotāju, pakalpojumu sniedzēju un iedzīvotāju informētība par direktīvā noteiktajām iedzīvotāju tiesībām un aizsardzību; norāda, ka, trūkstot sabiedrības zināšanām un informētībai par direktīvu un tās noteikumiem, tiek iesniegts mazāks skaits sūdzību par dzimumu diskrimināciju; aicina dalībvalstis, Komisiju un attiecīgās ieinteresētās personas, iespējams, sadarbībā ar patērētāju aizsardzības organizācijām palielināt informētību par direktīvas noteikumiem, tādējādi uzlabojot izpratni par to, cik svarīgi ir nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi preču un pakalpojumu jomā;

5.  norāda, ka tikai dažas dalībvalstis ir ziņojušas par tādu konkrētu noteikumu esamību, kas izraisa pozitīvu rīcību; aicina dalībvalstis atbilstoši tam, kā noteikts šajā direktīvā, labāk integrēt un veicināt nosacījumus pozitīvai rīcībai, kuras pamatā ir leģitīms mērķis un ar kuru mēģina nepieļaut vai kompensēt uz dzimumu balstītu nevienlīdzību;

Apdrošināšanas, banku un finanšu nozares

6.  atzinīgi vērtē to, ka dalībvalstis Test-Achats nolēmumu īsteno valsts tiesību aktos un ka valsts tiesību akti tiek grozīti juridiski saistošā veidā; norāda, ka joprojām pastāv problēmas saistībā ar valsts tiesību aktu atbilstību nolēmumam, piemēram, saistībā ar medicīniskās apdrošināšanas shēmām un saistībā ar pilnīgu diskriminācijas izskaušanu pret sievietēm grūtniecības un maternitātes dēļ;

7.  uzsver ar nolēmumu panākto vienlīdzību attiecībā uz pensijām un to, ka ar šo nolēmumu tika aizliegts apdrošināšanas līgumos ietvert tādus aktuāros faktorus, kuri atšķiras atkarībā no personas dzimuma, un ka privātajās apdrošināšanas shēmās obligāti jāparedz abiem dzimumiem vienlīdzīgas apdrošināšanas prēmijas un pabalsti; norāda — lai gan šis nolēmums attiecas tikai uz privātajām shēmām, abu dzimumu vienlīdzības noteikuma attiecināšanu uz pensijām var uzskatīt par labu praksi vīriešu un sieviešu pensiju atšķirības samazināšanas ziņā; atzinīgi vērtē dažu dalībvalstu lēmumu pārsniegt nolēmuma darbības jomu, attiecinot abu dzimumu vienlīdzības noteikumu arī uz citiem apdrošināšanas un pensiju veidiem, tostarp arodpensiju shēmām, lai šajās jomās nodrošinātu sieviešu un vīriešu vienlīdzību; mudina citas dalībvalstis attiecīgos gadījumos apsvērt sekot šim piemēram;

8.  uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt pareizu un pilnīgu nolēmuma īstenošanu; aicina Komisiju ar periodiskiem ziņojumiem uzraudzīt šo noteikumu ievērošanu dalībvalstīs, lai nodrošinātu, ka visas nepilnības tiek novērstas;

9.  uzsver, ka direktīvā ir skaidri noteikts aizliegums izmantot grūtniecību un maternitāti kā iemeslu, lai aprēķinātu atšķirīgas apdrošināšanas prēmijas un citus saistītos finanšu pakalpojumus; aicina dalībvalstis šajā jomā pielikt lielākas pūles un uzlabot skaidrību grūtnieču tiesību un labklājības aizsardzībā, lai aizsargātu viņas pret nepamatotām izmaksām saistībā ar grūtniecību, jo grūtniecēm nebūtu jāsedz augstākas izmaksas tikai tāpēc, ka viņas ir grūtnieces, un palielināt pakalpojumu sniedzēju informētību par grūtniecēm pienākošos īpašo aizsardzību; jo īpaši uzsver, ka ir jānodrošina, lai pārejas periodi dažādos apdrošināšanas veidos, jo īpaši medicīniskajā apdrošināšanā, neietekmētu grūtnieču tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi visā grūtniecības laikā;

10.  atkārtoti norāda, ka tiesībās uz nediskrimināciju dzimuma dēļ var ietvert tiesības uz nediskrimināciju personas dzimuma maiņas dēļ[7], un aicina Komisiju nodrošināt, lai sievietes un vīrieši tiktu aizsargāti pret diskrimināciju šo iemeslu dēļ; uzsver, ka direktīvā šajā sakarā ir noteikta aizsardzība un ka dalībvalstis savos tiesību aktos var ietvert vēl sīkākus noteikumus; šajā sakarā norāda, ka 13 dalībvalstis vēl nav pieņēmušas tiešās tiesību normas par transpersonu aizsardzību un ka viņas turpina saskarties ar diskrimināciju tādā jomā kā pieeja precēm un pakalpojumiem, preču piegāde un pakalpojumu sniegšana, un norāda, ka minēto normu iekļaušana varētu sekmēt informētības palielināšanu par nediskriminācijas principu; aicina Komisiju savos turpmākajos ziņojumos par šīs direktīvas īstenošanu uzraudzīt diskrimināciju šo iemeslu dēļ;

11.  pauž nožēlu par to, ka apdrošināšanas un banku nozarēs pret sievietēm joprojām tiek īstenota diskriminējoša prakse un diskriminējoša prakse saistībā ar viņu grūtniecību, maternitātes plāniem un maternitāti, ierobežojot pieeju pakalpojumiem;

12.  norāda, ka sievietēm uzņēmējām ir grūtāk piekļūt finansējumam un tas varētu būt daļēji saistīts ar grūtībām izveidot pietiekamu kredītvēsturi un iegūt vadības pieredzi; aicina dalībvalstis sadarboties ar finanšu nozari, lai panāktu vīriešu un sieviešu vienlīdzību, nodrošinot ārštatniekiem un MVU kapitāla pieejamību; aicina tās apsvērt iespējas ieviest dzimumu līdztiesības perspektīvu struktūrās, kuras sniedz pārskatus par aizdevumu piešķiršanu, riska profilu izstrādē, ieguldījumu pilnvaru un personāla struktūru pielāgošanā, kā arī finanšu produktos; aicina Komisiju sadarboties ar dalībvalstīm un pieņemt efektīvus pasākumus ar praktiskiem piemēriem, lai nodrošinātu, ka ikvienam ir iespēja pilnībā un pareizi izmantot direktīvu kā efektīvu līdzekli, ar kuru aizsargā tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi visu preču un pakalpojumu pieejamības jomā;

13.  prasa attiecībā uz sieviešu uzņēmējdarbību veidot holistisku pieeju, kuras mērķis ir veicināt un atbalstīt sievietes, viņām veidojot uzņēmējdarbības karjeru, atvieglot piekļuvi finansējumam un uzņēmējdarbības iespējām un radīt vidi, kas ļauj sievietēm īstenot savu potenciālu un kļūt par veiksmīgām uzņēmējām, nodrošinot cita starpā profesionālās un privātās dzīves saskaņošanu, bērnu aprūpes iestāžu pieejamību un īpaši pielāgotu apmācību;

Transporta nozare un publiskā telpa

14.  atzīmē — lai arī uzmākšanās, tostarp seksuālas un uz dzimuma pamata veiktas uzmākšanās, aizliegums ir iekļauts valstu tiesību aktos, sievietes, kā arī transpersonas un interseksuālas personas joprojām sistemātiski un bieži saskaras ar nevienlīdzīgu attieksmi transportlīdzekļu izmantošanā un pastāv steidzama vajadzība veicināt preventīvus pasākumus pret uzmākšanos, tostarp uzlabot pakalpojumu sniedzēju informētību;

15.  aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt paraugprakses apmaiņu šajā jomā; prasa pievērsties tiem preventīvajiem pasākumiem, kuri atbilst sieviešu un vīriešu vienlīdzības principam, kā ieteikts, piemēram, Eiropas Padomes Konvencijā par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencijā), un kuri neierobežo sieviešu brīvības un koncentrējas galvenokārt uz vēršanos pret iespējamiem pārkāpumu izdarītājiem, nevis maina sieviešu kā iespējamo upuru uzvedību; norāda, ka Stambulas konvencijā ir noteikts, ka “galvenais veids, kā novērst vardarbību pret sievietēm, ir sieviešu un vīriešu līdztiesības de jure un de facto īstenošana”, un tādēļ aicina dalībvalstis un Komisiju ievērot šo visaptverošo pieeju savos politikas virzienos, kuru mērķis ir izskaust vardarbību pret sievietēm, kā arī īstenot šajā direktīvā paredzētos uzmākšanās novēršanas noteikumus; aicina dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas Stambulas konvenciju, to izdarīt un aicina Komisiju un Padomi paātrināt ES pievienošanos konvencijai;

16.  uzsver, ka vecāki un mazu bērnu aprūpētāji joprojām saskaras ar fiziskas piekļuves barjerām un citiem šķēršļiem, piemēram, bērnu pārtīšanas galdiņu nepietiekamību pakalpojumu sniedzēju telpās; uzsver vajadzību aizsargāt māšu un tēvu tiesības uz vienlīdzīgām iespējām kopā ar bērniem uzturēties pakalpojumu sniedzēju telpās; akcentē, ka vienlīdzīga attieksme pret sievietēm un vīriešiem, kuri ir vecāki un mazu bērnu aprūpētāji, pakalpojumu pieejamības un izmantošanas jomā ir svarīgs aspekts, lai nodrošinātu dzimumu līdztiesību kopumā, jo tas sekmē sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu un kopēju atbildību par bērnu aprūpi; tādēļ aicina dalībvalstis palielināt pakalpojumu sniedzēju informētību par nepieciešamību to telpās iekārtot vienlīdzīgas un drošas telpas abu dzimumu vecākiem;

17.  turklāt norāda, ka aprūpētājiem, galvenokārt sievietēm, ir īpašas vajadzības attiecībā uz pieejamību, un tādēļ saskaņā ar secinājumiem, kas izdarīti 2014. gadā Parīzē notikušajā Piektajā konferencē par problēmām, ar kurām saskaras sievietes transporta nozarē, mudina Komisiju izvērtēt visus šķēršļus un ierobežojumus, ar kuriem saskaras sievietes kā galvenās sabiedriskā transporta pakalpojumu izmantotājas, kā arī aprūpētāji kopumā; uzsver, ka, neraugoties uz šajā jomā veiktajiem pētījumiem, visai maz uzmanības ir pievērsts dzimumspecifiskiem politikas virzieniem transporta nozarē; atzīmē, ka dzimumsensitīvas perspektīvas integrēšana transporta līdzekļu un citu publisko telpu plānošanas un strukturēšanas agrīnos posmos, kā arī regulāri veikti dzimumu līdztiesības ietekmes novērtējumi ir laba un izmaksu ziņā efektīva prakse, lai likvidētu fiziskus ierobežojumus, kuri mazu bērnu vecākiem un aprūpētājiem mazina vienlīdzīgas pieejas iespējas;

18.  norāda, ka visās dalībvalstīs joprojām pastāv nevienlīdzīga attieksme pret sievietēm maternitātes vai grūtniecības dēļ, tostarp pret sievietēm, kas vēlas pakalpojumu sniedzēju telpās barot bērnu ar krūti; uzskata, ka dalībvalstu līmenī ir jānostiprina un pilnībā jāīsteno direktīvā garantētā sieviešu aizsardzība pret diskrimināciju maternitātes un grūtniecības, tostarp barošanas ar krūti, dēļ; norāda, ka pakalpojumu sniedzējiem ir jāievēro direktīvas pamatprincipi un valsts tiesību akti, kuros tā ir transponēta;

19.  aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka sabiedriskā transporta līdzekļi un infrastruktūra ir vienlīdz pieejami un pielāgoti sievietēm un vīriešiem, turklāt ne tikai kā galalietotājiem un pasažieriem, bet arī kā šajā nozarē strādājošiem speciālistiem;

20.  aicina Komisiju izvērtēt aviosabiedrību noteikumus par atļauju grūtniecēm lidot un par palīdzību viņām lidojumu laikā, un veikt pasākumus, lai aviosabiedrības nodrošinātu saskaņotu pieeju šim jautājumam;

21.  aicina Padomi pieņemt Parlamenta nostāju par pasažieru tiesību regulu attiecībā uz lidostas pakalpojumu sniedzēju pienākumu atdot bērnu ratiņus pasažieriem uzreiz pēc izkāpšanas vai nodrošināt alternatīvus risinājumus, lai bērnus nebūtu jānes pa lidostas teritoriju līdz bagāžas saņemšanas vietai;

22.  uzskata, ka ir būtiski piedāvāt maternitātes atbalsta pakalpojumu, galvenokārt silīšu, pirmsskolas izglītības iestāžu un pēcstundu nodarbību pakalpojumu, tīklu, lai varētu nodrošināt vīriešu un sieviešu vienlīdzīgas pieejas precēm un pakalpojumiem principa faktisku īstenošanu; uzskata, ka šajā tīklā būtu jāiekļauj tāda līmeņa publiskie pakalpojumi, kurš atbilst iedzīvotāju vajadzībām;

23.  atzīmē, ka joprojām tiek ziņots par diskrimināciju un atšķirībām medicīnas preču un pakalpojumu pieejamībā, kas savukārt liecina par nepieciešamību uzlabot pieeju augstas kvalitātes bezmaksas valsts veselības aprūpei;

Sadarbīgā ekonomika

24.  uzsver — jo īpaši noteiktu pakalpojumu un nozaru digitalizācijas rezultātā ir radušās jaunas jomas, kurās šī direktīva tiks iespējami piemērota, un pakalpojumu sniegšanas sadarbīgo formu izplatīšanās ir ieviesusi izmaiņas attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem un preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, vienlaikus atzīmējot, ka direktīva tomēr attiecas arī uz digitālo jomu; norāda, ka nesen publicētajam Komisijas paziņojumam “Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma” vajadzētu kļūt par pirmo pasākumu, ar kuru tiktu efektīvi sekmēta un reglamentēta šī nozare, un ka turpmāk Komisijai būtu jānodrošina dzimumu līdztiesības aspekta integrēšana un jāatspoguļo direktīvas normas, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem un efektīvi novērstu uzmākšanos, piedāvājot sadarbīgās ekonomikas pakalpojumus, un nodrošinātu pienācīgu drošību;

25.  atzīmē, ka uzmākšanās rada īpašas problēmas, kas kavē panākt dzimumu vienlīdzību sadarbīgās ekonomikas pakalpojumu jomā; uzsver — lai gan daudzās platformās pieņemtā nulles tolerances politika pret uzmākšanos ir uzskatāma par labu praksi, kas šajā nozarē jāstiprina arī turpmāk, tomēr attiecīgajām platformām uzmākšanās novēršana ir jānosaka par prioritāti un jāapsver skaidru procedūru ieviešana, kas ļautu lietotājiem ziņot par ļaunprātīgas izmantošanas gadījumiem; uzsver, ka pamatojoties uz šo direktīvu, ir jāskaidro noteikumi par preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju un tiešsaistes starpniecības platformu atbildību, tostarp gadījumos, kad uzmākšanos veikusi trešā persona;

26.  uzskata, ka šie sadarbīgās ekonomikas piedāvātie pakalpojumi, kas ir pieejami sabiedrībai un piedāvāti peļņas gūšanas nolūkā, ir direktīvas darbības jomā, tādēļ tiem vajadzētu būt saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes pret sievietēm un vīriešiem principu;

27.  šajā sakarā norāda, ka digitālajā jomā peļņa ne vienmēr nozīmē naudas gūšanu un ka arvien vairāk tiek izmantoti dati kā pretizpildījums precēm un pakalpojumiem;

28.  aicina Komisiju uzraudzīt dzimumu līdztiesības principa ievērošanu sadarbīgā ekonomikā, to iekļaujot turpmākajos ziņojumos par direktīvas piemērošanu, un sagatavot īpašas pamatnostādnes par labas prakses noteikšanu, lai ar sadarbīgā ekonomikā piedāvātajiem pakalpojumiem nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem;

Atšķirīga attieksme

29.  norāda, ka direktīvas 4. panta 5. punkta piemērošana ir radījusi lielas problēmas direktīvas īstenošanai, proti, dod pamatu lielākajai daļai sūdzību, ko saņem dalībvalstu dzimumu līdztiesības iestādes, galvenokārt attiecībā uz atpūtas un izklaides nozari;

30.  uzsver — neskatoties uz neskaidrībām par direktīvas 4. panta 5. punkta piemērošanu, šīs atkāpes galvenais mērķis ir radīt iespējas, lai turpmāk uzlabotu vienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas ziņā;

31.  atzīmē, ka pastāv atšķirīga prakse, piemēram, attiecībā uz gadījumiem, kad pakalpojumi tiek piedāvāti tikai viena dzimuma personām vai par vienu un to pašu pakalpojumu tiek piemērota atšķirīga samaksa; uzsver, ka atšķirīgas attieksmes piemērošana būtu jāizvērtē katrā atsevišķā gadījumā, lai noskaidrotu, vai tas ir attaisnojams ar likumīgu mērķi, kā noteikts direktīvā;

32.  mudina dzimumu līdztiesības iestādes un patērētāju aizsardzības organizācijas palielināt pakalpojumu sniedzēju informētību par atšķirīgas attieksmes ierobežošanu un nosacījumiem un uzlabot informētību par tiesībām uz vienlīdzīgu attieksmi pret pakalpojumu izmantotājiem, jo bieži tiek ziņots par to, ka pakalpojumu izmantotāji nav iepazinušies ar piemērojamiem noteikumiem preču un pakalpojumu jomā;

33.  uzskata, ka pozitīvas rīcības relatīvais trūkums rodas tāpēc, ka direktīvas 4. panta 5. punkta dēļ direktīva dalībvalstīs tiek īstenota nepilnīgi; prasa veicināt pozitīvas rīcības veidus, pamatojoties uz likumīgu mērķi, kurā pastāv tieša saikne starp atviegloto režīmu un trūkumiem, kurus nedrīkst pieļaut vai kuri jānovērš, piemēram, ar dzimumu saistītā vardarbībā cietušo personu aizsardzībai, veidojot patversmes viena dzimuma personām;

34.  atkārtoti aicina Padomi izskatīt visus iespējamos veidus, lai nodrošinātu, ka ierosinātā Vienlīdzīgas attieksmes direktīva tiek pieņemta bez kavēšanās, tādējādi garantējot visaptverošu vienādu aizsardzību pret diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ;

Ieteikumi direktīvas piemērošanas sekmēšanai

35.  aicina Komisiju prioritāri risināt transponēšanas jautājumus attiecīgajās dalībvalstīs, veicot konkrētus pasākumus, un tās atbalstīt konsekventākā direktīvas īstenošanā;

36.  norāda — lai gan dzimumu līdztiesības iestādēm ir būtiska nozīme no šīs direktīvas izrietošo tiesību uzraudzīšanā un nodrošināšanā un tās raugās, lai dalībvalstīs šīs tiesības tiktu pilnībā īstenotas, tomēr tām piešķirtā kompetence attiecībā uz pieeju precēm un preču piegādi un noteikto mērķu sasniegšanas efektivitāte ir atšķirīga; aicina dalībvalstis garantēt pietiekamu kompetenci un neatkarību saskaņā ar direktīvas noteikumiem un valsts tiesību aktiem, kā arī pietiekamus resursus nacionālajām dzimumu līdztiesības iestādēm, lai tās varētu efektīvi pildīt savus galvenos uzdevumus, kuros ietilpst neatkarīga palīdzība no diskriminācijas cietušām personām, kas iesniedz sūdzības, neatkarīgu pētījumu par diskrimināciju veikšana, neatkarīgu ziņojumu un ieteikumu publicēšana, informētības palielināšana par direktīvu un stereotipu mazināšana par dzimumu lomām tādā jomā kā pieeja precēm un pakalpojumiem, preču piegāde un pakalpojumu sniegšana; atzīmē, ka nacionālajām dzimumu līdztiesības iestādēm būtu jāsaņem pienācīgs atbalsts, kad tās neatkarīgi un efektīvi veic savus pienākumus attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes veicināšanu, uzraudzību un atbalstīšanu;

37.  aicina Komisiju uzlabot sadarbību ar dzimumu līdztiesības iestādēm, uzraugot, vai visās dalībvalstīs tiek ievēroti attiecīgie noteikumi par to kompetenci, un sniegt atbalstu, lai sistemātiski noteiktu lielākās grūtības un apmainītos ar paraugpraksi; aicina Komisiju uzkrāt labāko praksi un darīt to pieejamu dalībvalstīm, lai nodrošinātu resursus, kas nepieciešami pozitīvas darbības atbalstam un attiecīgo noteikumu labākas īstenošanas nodrošināšanai valsts līmenī;

38.   norāda, ka būtu jāuzlabo tiesas pieejamība no diskriminācijas cietušajām personām, piešķirot neatkarīgām dzimumu līdztiesības iestādēm kompetences, lai tās varētu sniegt palīdzību, tostarp bezmaksas juridisko palīdzību, un lai tās varētu pārstāvēt minētās personas tiesvedībā par iespējamu diskrimināciju;

39.  aicina Komisiju direktīvas īstenošanas kontekstā cieši uzraudzīt nacionālo sūdzību izskatīšanas iestāžu efektivitāti un procedūras un nodrošināt, ka ir pieejami pārredzami un efektīvi sūdzību mehānismi, tostarp atturošas sankcijas;

40.  aicina Komisiju, dalībvalstis un dzimumu līdztiesības iestādes iespējamā sadarbībā ar patērētāju aizsardzības organizācijām uzlabot gan pakalpojumu sniedzēju, gan pakalpojumu izmantotāju informētību par direktīvas noteikumiem, lai īstenotu vienlīdzīgas attieksmes principu šajā jomā un mazinātu to direktīvas pārkāpumu skaitu, par kuriem netiek ziņots;

41.  sakarā ar to, ka direktīvas praktiskajā piemērošanā vēl aizvien ir trūkumi, aicina Komisiju lūgt Eiropas Juridisko ekspertu tīklam sadarbībā ar dzimumu līdztiesības iestādēm sākt visaptverošu pētījumu, ņemot vērā arī krusteniskos dzimumu nevienlīdzības veidus un daudzos diskriminācijas iemeslus, tostarp dažādu neaizsargātu sociālo grupu diskrimināciju, turpināt uzraudzības darbības un atbalstīt un mudināt dalībvalstis vākt un sniegt datus, lai īstenotu direktīvas pilno potenciālu; aicina dalībvalstis veikt visaptverošu, salīdzināmu un specifisku datu uzlabotu vākšanu par uzmākšanos un seksuālu uzmākšanos tādā jomā kā vienlīdzīga pieeja precēm un pakalpojumiem, lai nošķirtu diskriminācijas iemeslus, un šajā sakarā mudina uzlabot sadarbību ar attiecīgajām institūcijām; aicina Komisiju izveidot publisku datubāzi, kurā būtu iekļauti attiecīgie tiesību akti un judikatūra par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem un kuru varētu izmantot kā līdzekli, lai palielinātu informētību par tiesību normu piemērošanu šajā jomā;

42.  norāda, ka reklāmas joma ir saistīta ar preču un pakalpojumu jomu, jo preces un pakalpojumi tiek piedāvāti patērētājiem galvenokārt ar reklāmu palīdzību; uzsver, ka reklāmai ir liela ietekme uz dzimumiem balstītu stereotipu veidošanā, saglabāšanā un attīstībā un diskriminējošā sieviešu attēlošanā; tādēļ aicina Komisiju veikt pētījumu par dzimumu vienlīdzību reklāmās un izpētīt nepieciešamību un iespējas uzlabot vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem reklāmas jomā un veicināt paraugpraksi šajā jomā; atzinīgi vērtē noteikumus un pamatnostādnes par sieviešu un vīriešu vienlīdzību plašsaziņas līdzekļu jomā un aicina dalībvalstis nepieciešamības gadījumā nostiprināt šos noteikumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem;

43.  aicina dalībvalstis sekmēt dialogu ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, kurām ir leģitīma interese iesaistīties cīņā pret diskrimināciju dzimuma dēļ attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu;

44.  aicina dalībvalstis un Komisiju integrēt konkrētai nozarei paredzētu dzimumu līdztiesības pieeju, uzlabojot direktīvas īstenošanu;

45.  aicina Komisiju, uzraugot un atbalstot dalībvalstis direktīvas īstenošanā, labāk saskaņot šīs direktīvas prasības ar citu līdztiesības direktīvu prasībām;

46.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 • [1]  OV L 373, 21.12.2004., 37. lpp.
 • [2]  OV C 11, 13.1.2012., 1. lpp.
 • [3]  OV C 130, 30.4.2011., 4. lpp.,
 • [4]  PE 593.787
 • [5]  Kopīgais Padomes un Komisijas paziņojums, papildinājums darba iznākumam attiecībā uz priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.
 • [6]  Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0007.
 • [7]  Kopīgais Padomes un Komisijas paziņojums, pielikums ar tiesvedības iznākumu attiecībā uz priekšlikumu Padomes direktīvai, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.

PASKAIDROJUMS

Galvenais Direktīvas 2004/113[1] mērķis ir paplašināt vienlīdzīgas attieksmes pret sievietēm un vīriešiem principa piemērošanu, kā tas paredzēts Līgumā par Eiropas Savienības darbību (LESD) un citās attiecīgajās direktīvās[2], to attiecinot ne tikai uz nodarbinātību un darba tirgu, bet arī uz pieeju precēm un pakalpojumiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā[3], kā arī stiprināt dzimumu līdztiesības aspekta integrēšanu šajās jomās. Direktīva aizliedz tiešu (2. pants) un netiešu (3. pants) diskrimināciju attiecīgajās preču un pakalpojumu nozarēs, piemēram, transportā un apdrošināšanā, tostarp mazāk labvēlīgu attieksmi pret sievietēm grūtniecības un maternitātes dēļ (5. panta 3. punkts). Turklāt ir aizliegta uzmākšanās un seksuāla uzmākšanās, kā arī pamudināšana uz diskrimināciju saskaņā ar direktīvu (4. pants).

Lai gan preces un pakalpojumi pašā direktīvā nav definēti, tajā ir atsauce uz LESD 57. pantu, kurā ir noteikts, ka pakalpojumi “parasti tiek sniegti par atlīdzību, ja uz tiem neattiecas preču un kapitāla brīvas aprites un personu brīvas pārvietošanās noteikumi.” Tiesa ir definējusi “preces” kā “ražojumus, kuru vērtību var izteikt naudā un uz kuriem kā tādiem var attiecināt komerciālus darījumus[4]. Turklāt Komisija savā piemērošanas ziņojumā norādīja, ka par pakalpojumu nav obligāti jāmaksā tā saņēmējam. Vienīgie gadījumi, kad saskaņā ar direktīvu atļauta atšķirīga attieksme, ir gadījumi, attiecībā uz kuriem var konstatēt pamatotu un leģitīmu mērķi, piemēram, tikai sievietēm paredzēti patvēruma centri ar dzimumu saistītu vardarbību pārdzīvojušām personām (4. panta 5. punkts). Direktīvas darbības jomā neietilpst plašsaziņas līdzekļu, reklāmas un izglītības, kā arī nodarbinātības un profesijas jautājumi, uz kuriem attiecas citi attiecīgie tiesību akti. Direktīvas 4. panta 3. punkts neietver arī tos pakalpojumus, kurus sniedz privātajā sfērā šaurākam personu lokam.

Pamatojoties uz apspriedēm ar dalībvalstīm, līdztiesības iestādēm, Līdztiesības veicināšanas struktūru Eiropas tīklu (Equinet) un citām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, Komisija ziņojumā par direktīvas piemērošanu ir secinājusi, ka visas dalībvalstis šo direktīvu[5] ir transponējušas valsts tiesību aktos. Lai arī Test-Achats sprieduma īstenošana, ko Komisija uzskata par galveno dalībvalstu uzdevumu, ir pabeigta, joprojām pastāv citas praktiskas šīs direktīvas īstenošanas problēmas. Viena no visbiežāk sastopamajām problēmām ir pārāk šaura izpratne par precēm un pakalpojumiem, plašie un dažkārt neskaidrie nevienlīdzīgas attieksmes pamatojumi, balstoties uz 4. panta 5. punktu, kā arī nepietiekama sieviešu aizsardzība maternitātes un grūtniecības laikā.

Referente turklāt ir konstatējusi ļoti būtiskas nepilnības un problēmas katrā no attiecīgajām nozarēm un ierosināja attiecīgus ieteikumus dzimumu līdztiesības jomā. Lai gan direktīva piedāvā spēcīgus instrumentus vienlīdzības garantēšanai starp sievietēm un vīriešiem, direktīvas pilna potenciāla īstenošana ir atkarīga no izpratnes veicināšanas gan pakalpojumu sniedzējiem, gan lietotājiem, kā arī konsekventa dzimumu līdztiesības aspekta ieviešanas visās attiecīgajās nozarēs, uz kurām attiecas tās noteikumi.

Apdrošināšanas nozare

Referente atzinīgi vērtē 2011. gada Test-Achats nolēmuma[6] īstenošanu, ar kuru dalībvalstīs noteica obligātu dzimumiem vienlīdzīgu apdrošināšanas prēmiju un pabalstu ieviešanu lielākajā daļā dalībvalstu tiesību aktu un to, ka valsts tiesību akti tiek grozīti juridiski saistošā veidā. Tomēr dažās jomās joprojām pastāv īstenošanas trūkumi, piemēram, veselības un ceļojumu apdrošināšanas shēmās, un ir nepieciešama turpmāka analīze par valsts tiesību aktu neatbilstību nolēmumam. Turklāt – lai gan direktīva nosaka, ka jebkurā gadījumā izmaksas, kas saistītas ar grūtniecību un maternitāti, nedrīkst radīt atšķirības individuālajās apdrošināšanas prēmijās un pabalstos, joprojām pastāv atšķirīgas attieksmes gadījumi grūtniecības dēļ. Pēc referentes domām, pareiza un pilnīga nolēmuma īstenošana visās dalībvalstīs un attiecīgajās jomās ir ļoti svarīga, tādēļ ir jāuzrauga nolēmuma ievērošana visās dalībvalstīs, sagatavojot periodiskus Komisijas ziņojumus, un prioritāri būtu jānovērš visas nepilnības.

Transporta nozare un publiskās telpas

Saistībā ar sabiedrisko transportu galvenokārt rodas jautājums par uzmākšanos un jo īpaši seksuālu uzmākšanos, kas ir aizliegta saskaņā ar direktīvas 4. panta 3. punktu. Uzmākšanās, ar ko sievietes saskaras transportā, ir dalībvalstīs plaši izplatīta problēma, un, kā liecina pētījumi, 1 no 6 sievietēm[7] ir piedzīvojusi nevēlamu seksuālu uzvedību braucienā ar vilcienu. Pēc referentes domām, pasākumiem, kuru mērķis ir novērst vardarbību pret sievietēm, tostarp sociālajās kampaņām, jāsaskan ar plašāku dzimumu līdztiesības principu, kā ierosināts, piemēram, Stambulas konvencijā. Referente uzsver, ka pasākumi, kas ierobežo sieviešu tiesības, piemēram, tikai sievietēm vien domāti vagoni, nav efektīvi ilgtermiņā, jo tie neatbilst līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem principam.

Neskatoties uz progresu vispārējās pieejamības transportam un publiskajām telpām jomā, joprojām pastāv fiziski šķēršļi, kas liedz vienlīdzīgu piekļuvi vecākiem un aprūpētājiem ar maziem bērniem. Turklāt joprojām ir izplatīta bērnu pārtīšanas galdiņu nepietiekamības problēma, kas ir īpaši aktuāla vīriešu aprūpētāju gadījumā gan attiecīgajos transportlīdzekļos, piemēram, vilcienos, gan pakalpojumu sniedzēju telpās. Dalībvalstīm ir jāpieliek lielākas pūles, lai nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi pakalpojumiem arī sievietēm, kas bērnu baro ar krūti, jo viņas joprojām piedzīvot nevienlīdzīgu attieksmi. Referente uzskata, ka vienlīdzīgas abu vecāku tiesību uz piekļuvi pakalpojumiem uzlabošana apvienojumā ar izpratnes veicināšanu ir svarīga, lai stiprinātu sieviešu un vīriešu vienlīdzības principa īstenošanu ikdienā.

Sadarbīgā ekonomika

Strauja dažādu nozaru digitalizācija un sadarbīgu pakalpojumu sniegšanas veidu izplatīšana piedāvā jaunus kontekstus šīs direktīvas piemērošanai. Referente savus ieteikumus attiecina ne vien uz tradicionālajiem pakalpojumiem, kas tika ņemti vērā direktīvas izstrādes laikā, bet arī izceļ jaunas piemērošanas jomas, jo īpaši sadarbīgo ekonomiku. Kaut gan vēl nav detalizēti norādīts, kādā mērā šī direktīva attiecas uz sadarbīgās ekonomikas pakalpojumiem, referente uzskata, ka publiski reklamētajiem pakalpojumiem, ko sniedz par samaksu, vajadzētu būt saskaņā ar vienlīdzīgas attieksmes pret vīriešiem un sievietēm principu. Referente norāda – lai arī sadarbīgā ekonomika sniedz ievērojamu labumu gan pakalpojumu sniedzējiem, gan lietotājiem, ir jānosaka daži uzdevumi un labās prakses piemēri, lai nodrošinātu pilnīgu ar dzimumu saistītu uzmākšanās gadījumu novēršanu un upuru aizsardzību. Pēc referentes domām, Eiropas Komisijas ierosinātās Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmas turpmākajos izstrādes posmos vajadzētu integrēt dzimumu līdztiesības principu un atspoguļot direktīvas noteikumus, lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem un efektīvi novērstu personu aizskaršanu sadarbīgā ekonomikā piedāvātajos pakalpojumos.

Atšķirīga attieksme

Lielākā daļa no izvirzītajām problēmām un sūdzībām, ko saņēmušas līdztiesības iestādes dalībvalstīs, ir saistītas galvenokārt ar atpūtas un izklaides nozari. Tās galvenokārt attiecas uz nevienlīdzīgu attieksmi, kuras pamatā ir direktīvas 4. panta 5. punktā paredzēta atkāpe, kas rada, piemēram, atšķirīgu cenu noteikšanu, atteikšanos no pakalpojumu sniegšanas un, visbeidzot, atšķirīgus pieejas nosacījumus sievietēm un vīriešiem. Kā ziņojusi pati Komisija, direktīvas 4. panta 5. punktā paredzētās atkāpes ir izraisījušas neskaidrību, un judikatūra neparedz vienotu interpretācijas virzienu. Šī iemesla dēļ referente uzskata, ka katrs atšķirīgas attieksmes gadījums būtu jāizvērtē atsevišķi, lai konstatētu, vai tie ir pamatoti ar leģitīmu mērķi. Referente uzsver, ka, neskatoties uz neskaidrību par atkāpes piemērošanu, tās galvenais mērķis ir radīt iespējas turpmākai vienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem uzlabošanai preču piegādēs un pakalpojumu sniegšanā. Referente uzsver nepieciešamību arī turpmāk veicināt pozitīvas darbības veidus, kuru pamatā ir leģitīms mērķis, nodrošinot tiešu saikni starp atviegloto režīmu un trūkumiem, kurus nedrīkst pieļaut vai kuri jānovērš.

Direktīvas piemērošanas uzlabošana

Pēc referentes domām, līdztiesības iestādēm ir izšķiroša nozīme, uzraugot un nodrošinot, ka no direktīvas izrietošās tiesības tiek pilnībā izmantotas valsts līmenī. Lai arī Komisijas ziņojumā secināts, ka visas dalībvalstis ir izveidojušas šādas iestādes, to efektivitāte noteikto mērķu īstenošanas ziņā ir atšķirīga. Piemēram, dažas līdztiesības iestādes tiesu procesos nevar pārstāvēt privātpersonas, kas ir obligāta vajadzība pienācīgas cietušo personu aizsardzības nodrošināšanai[8]. Referente aicina dalībvalstis šajā sakarībā garantēt pietiekamas līdztiesības iestāžu kompetences un aicina Komisiju pastiprināt sadarbību ar līdztiesības iestādēm un sniegt atbalstu dalībvalstīm, lai sistemātiski identificētu galvenās problēmas un dalītos ar labāko praksi.

Lai gan ir panākts ievērojams progress attiecībā uz vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas ziņā, ir jārisina atlikušās nepilnības praktiskajā piemērošanā. Referente uzskata, ka izpratnes veicināšana visām iesaistītajām pusēm, tostarp pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem, kā arī nozaru ieteikumi integrētai pieejai sieviešu un vīriešu līdztiesības īstenošanas jomā ir izšķiroša nozīme vienlīdzīgas attieksmes principa piemērošanā ikdienas situācijās saistībā ar pieeju precēm un pakalpojumiem.

 • [1]  Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz
  pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.
 • [2]  Piemēram, Direktīva 2007/78/EK (Nodarbinātības vienlīdzības direktīva) vai Direktīva 2006/54/EK (Vienādas darba samaksas un vienlīdzīgas attieksmes direktīva).
 • [3]  EPID (2016). Caracciolo di Torella un B. McLellal pētījums par Direktīvas 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, īstenošanu dalībvalstīs.
 • [4]  Tiesas 1978. gada 23. novembra spriedums lietā 7/78 – Maksāšanas līdzekļi un kapitāla kustība
 • [5]  Eiropas Komisijas (2015) ziņojums par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu.
 • [6]  2011. gada 1. marta spriedums Test–Achats lietā (C-236/09).
 • [7]  The Telegraph (2015). Pieejams:
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11545643/100-per-cent-of-Frenchwomen-victimsof-
  sexual-harassment-on-public-transport.html, kā arī Project Guardian, pieejams:
  http://www.btp.police.uk/advice_and_info/how_we_tackle_crime/project_guardian.aspx
 • [8]  Equinet (2014). Direktīvas 2004/113/EK īstenošana, dzimumu līdztiesība attiecībā uz pieeju precēm un
  pakalpojumiem — līdztiesības atbalsta struktūru nozīme.

Transporta un tūrisma komitejAS ATZINUMS (14.11.2016)

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai

par ziņojumu par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu
(2016/2012(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Jens Nilsson

IEROSINĀJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 10. pantu un 19. panta 1. punktu,

2.  norāda, ka pēc pirmā ziņojuma 2009. gadā Komisija ar lielu kavēšanos iesniegusi ziņojumu par Direktīvas 2004/113/EK piemērošanu;

3.  atgādina, ka vienmēr ir bijušas būtiskas atšķirības starp vīriešiem un sievietēm saistībā ar transporta politiku, tostarp ceļošanas paradumiem, transporta veidu pieejamību un izvēli, drošību, drošumu un transporta jomā nodarbināto dzimumu nelīdzsvarotību; tādēļ mudina Komisiju izvērtēt visus šķēršļus un ierobežojumus, ar kuriem saskaras ceļojošas sievietes un kas izriet no secinājumiem 2014. gadā Parīzē notikušajā Piektajā konferencē par problēmām, ar kurām saskaras sievietes transporta nozarē;

4.  uzsver — kaut arī programma „Apvārsnis 2020” 2014.–2020. gadam ir strukturēta tā, lai reaģētu uz sabiedrības problēmām, kurām nepieciešami inovatīvi risinājumi, un lai gan daudzas mobilitātes problēmas un ceļošanas paradumi pēdējo gadu laikā ir plaši pētīti, maz uzmanības pievērsts ar dzimumu saistītu politikas virzienu, programmu un darbības uzdevumu izstrādei;

5.  aicina Komisiju un apdrošināšanas sabiedrības neīstenot diskrimināciju dzimuma dēļ, kad tiek noteikta cena transportlīdzekļa nelaimes gadījumu apdrošināšanai, bet gan to novērtējumos ņemt vērā konkrētās personas sniegumu;

6.  pauž nožēlu, ka ceļojumu apdrošināšanā joprojām valda atšķirīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm un tas rada šķēršļus vienlīdzīgai piekļuvei tūrisma nozarei, jo īpaši grūtniecēm;

7.  aicina Komisiju noskaidrot, vai strauji augošās kopīgošanas ekonomikas darbības transporta un tūrisma nozarē nav preces un pakalpojumi, uz kuriem attiecas direktīva un kas ietilpst tās piemērošanas jomā, un vai pakalpojumu sniedzējiem un tiešsaistes platformām nerodas no direktīvas izrietošas saistības;

8.  aicina ieviest inovatīvas koncepcijas, piemēram, aprūpes jomas mobilitāti un brauciena plānošanas analīzi, ar kurām tiktu atbalstīta vienlīdzīgāku un piemērotāku sabiedriskā transporta pakalpojumu izstrāde un īstenošana un efektīvāka pilsētplānošana; uzstāj, ka regulāri un sistemātiski dzimumu līdztiesības ietekmes novērtējumi ir būtiski, lai izstrādātu un īstenotu dzimumneitrālu transporta sistēmu visās dalībvalstīs;

9.  atkārtoti aicina Komisiju izveidot publiski pieejamu datubāzi, kas aptvertu ar dzimumu saistītus diskrimināciju aizliedzošus tiesību aktus un Eiropas Savienības Tiesas spriedumus;

10.  uzsver par līdztiesību atbildīgo struktūru lomu visu ES dzīvojošo cilvēku dzimumu līdztiesības nodrošināšanā un aicina Komisiju sniegt atbalstu šo struktūru neatkarības un efektivitātes nodrošināšanai visās dalībvalstīs;

11.  mudina dalībvalstis, tostarp reģionālā un vietējā līmenī, par līdztiesību atbildīgās valsts struktūras nodrošināt ar pietiekamiem resursiem, kas tām nepieciešami informācijas sniegšanai par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem un par pieejamo konsultatīvo pakalpojumu klāstu, tādējādi nodrošinot atbilstību direktīvai valsts līmenī;

12.  uzsver lomu, kāda šajā jomā ir vietējām un reģionālām iestādēm kā pakalpojumu sniedzējiem, regulatoriem un pusēm veicamajās pārbaudēs attiecībā uz transporta un tūrisma jomas pamataspektiem;

13.  pauž nožēlu par to, ka dalībvalstīs trūkst izpratnes par šo direktīvu, un mudina kompetentās iestādes visos līmeņos veicināt informētību par tajā paredzētajām tiesībām un pienākumiem;

14.  aicina Komisiju apkopot paraugprakses piemērus, lai nodrošinātu direktīvas labāku piemērošanu, un turpināt centienus saskaņot definīcijas un koncepcijas attiecībā uz šo jautājumu; uzsver Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) lomu un kompetenci šā mērķa sasniegšanā;

15.  atgādina, ka sievietes veido tikai 22 % no darbaspēka kopējā apjoma ES transporta nozarē, atspoguļojot to, ka sieviešu skaits ir īpaši zems tehniskās un ekspluatācijas jomas darbos (mazāk nekā 10 %); tādēļ mudina veikt pastāvīgus un vērienīgus pasākumus, lai uzlabotu transporta nozares pievilcību iespējamām darbiniecēm sievietēm;

16.  atgādina, ka procesam sieviešu vienlīdzīgas piekļuves veicināšanai publiskā un privātā sektora precēm un pakalpojumiem jābūt balstītam uz to, ka tiek atzītas sieviešu un meiteņu atšķirīgās izvēles, vajadzības un pieredze, un šāda piekļuve ir jāgarantē, neierobežojot viņu pamattiesības;

17.  aicina Komisiju transporta politikai un MOVE ĢD pārvaldītajiem līdzekļiem piemērot globālu stratēģiju par labu vīriešu un sieviešu līdztiesībai, kas būtu līdzīga pašlaik spēkā esošajai stratēģijai saistībā ar programmas „Apvārsnis 2020” īstenošanu;

18.  uzsver — kaut arī oficiālā statistika liecina, ka sieviešu un vīriešu mobilitātes vajadzības un ceļošanas paradumi ir ļoti atšķirīgi, šim jautājumam pievērsts ļoti maz uzmanības gan Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikumos, gan lielākās daļas dalībvalstu valsts transporta politikā;

19.  atgādina, ka sievietes ir sabiedriskā transporta pakalpojumu galvenās lietotājas visā ES; aicina vietējās, reģionālās un valsts iestādes īpaši ņemt vērā sieviešu mobilitātes vajadzības, izstrādājot un attīstot savus sabiedriskā transporta pakalpojumus; aicina Komisiju pienācīgi ņemt vērā dzimumu dimensiju, kad tā nosaka pamatpieeju transporta regulējumam Eiropas Savienībā;

20.  uzskata — lai piedāvātu transporta un tūrisma pakalpojumus bez dzimuma diskriminācijas, attiecīgajiem pakalpojumu sniedzējiem ir svarīgi ieviest globālas stratēģijas, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret klientiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī patērētājiem;

21.  uzsver, ka direktīva attiecas uz barošanu ar krūti publiskās vietās un pakalpojumu sniedzējiem tā nav jāierobežo; atzinīgi vērtē valsts tiesību aktus, kas atbalsta sieviešu tiesības barošanai ar krūti publiskās vietās, un uzver šo tiesību nozīmi tūrisma nozarei; stingri mudina dalībvalstis pieņemt un pilnībā īstenot tiesību aktus, novēršot diskrimināciju par barošanu ar krūti publiskās vietās;

22.  uzskata, ka bez maksas izmantojamas bērnu pārtīšanas telpas visās publiskajās tualetēs palīdzētu veicināt visiem pieejamāku transportu un tūrismu; turklāt uzskata, ka šādas telpas nedrīkstētu būt saistītas ar konkrētu dzimumu;

23.  pauž nožēlu par sliktajiem higiēnas apstākļiem sabiedriskajās tualetēs un dušas telpās; aicina Komisiju veikt praktiskus pasākumus, lai pārvarētu šo problēmu, kas vēl arvien pastāv daudzās dalībvalstīs un kavē iekļaujošu tūrismu un transportu;

24.  uzsver, ka atpūtas vietām un iespējām ir jābūt pieejamām un drošām visām personām neatkarīgi no dzimuma, jo tas varētu veicināt iekļaujošu tūrismu un palīdzētu uzlabot dzimumu līdzsvaru transporta nozarē;

25.  norāda, ka personām, kuru ziņā ir rūpēties par citiem ģimenes locekļiem, un parasti tās ir sievietes, bieži vien ir jāplāno un jāveic sarežģīti braucieni ar konkrētām laika, transporta un pieejamības prasībām;

26.  norāda uz nepieciešamību uzlabot sabiedriskā transporta infrastruktūras pieejamību un likvidēt šķēršļus pašos transporta līdzekļos, lai tos vieglāk varētu izmantot vecāki, kuri ceļo ar bērniem; jo īpaši aicina veikt pasākumus, lai sabiedriskā transporta jomā nodrošinātu pienācīgu piekļuvi ar bērnu ratiņiem;

27.  aicina Komisiju un dalībvalstis nodrošināt, ka sabiedriskā transporta līdzekļi un infrastruktūra ir vienlīdz pieejami un pielāgoti sievietēm un vīriešiem, turklāt ne tikai kā gala lietotājiem un pasažieriem, bet arī kā šajā nozarē strādājošiem speciālistiem;

28.  aicina Komisiju ņemt vērā vīriešu un sieviešu, kā arī personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām atšķirīgās vajadzības (proti, abiem dzimumiem pielāgotas tualetes, grūtniecēm pieejami transportlīdzekļi, bērnu pārtīšanas telpas, vieta bērnu ratiņiem u. c.), kad tā ierosina vai uzdod ieviest jaunas konstruktīvas prasības transportlīdzekļiem, pakalpojumiem vai infrastruktūrai;

29.  aicina Komisiju izvērtēt aviosabiedrību noteikumus par atļauju grūtniecēm lidot un par palīdzību viņām lidojumu laikā, un veikt pasākumus, lai aviosabiedrības nodrošinātu saskaņotu pieeju šim jautājumam;

30.  aicina Padomi pieņemt Parlamenta nostāju par pasažieru tiesību regulu attiecībā uz lidostas pakalpojumu sniedzēju pienākumu atdot bērnu ratiņus pasažieriem uzreiz pēc izkāpšanas vai nodrošināt alternatīvus risinājumus, lai bērnus nebūtu jānes pa lidostas teritoriju līdz bagāžas saņemšanas vietai;

31.  pauž nopietnas bažas par to, ka mutiskas un fiziskas vardarbības gadījumi, tostarp seksuāla uzmākšanās, notiek gan sabiedriskajā transportā, gan transportā pēc pieprasījuma, tostarp saistībā ar kopīgošanas ekonomiku;

32  jo īpaši uzsver, ka Direktīvas 2004/113/EK 4. panta 3. punktā par seksuālo uzmākšanos, kas ir ārkārtīgi svarīgs sabiedriskā transporta nozarei, nav sniegta skaidra interpretācija par preču un pakalpojumu sniedzēju atbildību gadījumos, kad uzmākšanās gadījumos iesaistītas trešās personas, kas nav preču un pakalpojumu sniedzēji;

33.  tāpēc aicina dalībvalstis un Komisiju steidzami risināt atbildības jautājumus iepriekš minētajos gadījumos, un nodrošināt Direktīvas 2004/113/EK labāku interpretēšanu gan aizskaršanas upuru, gan pakalpojumu sniedzēju interesēs;

34.  atgādina, ka drošas publiskās telpas un droša sabiedriskā transporta veicināšana gan dienā, gan naktī un jo īpaši attiecībā uz neaizsargātām personām un nomaļākās vietās un situācijās, ir visu dalībnieku kopīga atbildība visos līmeņos;

35.  uzsver, ka drošības jautājumiem ir nozīmīga loma pilsētplānošanā, piemēram, nodrošinot pienācīgu apgaismojumu tumšajā laikā pie autobusu un tramvaju pieturām un uz ceļiem uz un no tām;

36.  uzskata, ka tikai sievietēm paredzēti vagoni nav labs veids, lai risinātu problēmu par seksuālu uzmākšanos sabiedriskajā transportā; aicina dalībvalstis risināt problēmu par seksuālu uzmākšanos transporta un tūrisma pakalpojumu jomā ar visaptverošiem politikas pasākumiem, tostarp atbilstošiem vagoniem un trauksmes sistēmām, lielāku skaitu uzraudzības darbinieku, izglītošanu un tiesībaizsardzības pasākumiem;

37.  aicina transporta un tūrisma pakalpojumu sniedzējus nepārprotami nosodīt dzimumnoziegumu veicējus un izvirzīt viņiem apsūdzības;

38.  prasa īstenot plašāku juridisku diskusiju par interneta pakalpojumu sniedzēju atbildību, lai novērstu un apkarotu aizskaršanas gadījumos virtuālo attiecību platformās, kā arī par lomu, ko viņi varētu uzņemties, lai uzlabotu šādu novēršanu un apkarošanu;

39.  nosoda jebkādus ierobežojumus piekļuvei transporta pakalpojumiem pasažieriem, kuri ceļo ar bērniem;

40.  mudina dalībvalstis īstenot elastīgu pieeju, kad tās reglamentē drošības prasības pasažieru taksometru pakalpojumiem, jo īpaši, lai izvairītos no sieviešu un pasažieru ar bērniem diskriminācijas.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

4

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Jill Seymour, Claudia Țapardel, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Roberts Zīle, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Grapini, Ramona Nicole Mănescu

JuridiskāS komitejAS ATZINUMS (30.11.2016)

Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejai

par ziņojumu par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu
(2016/2012(INI))

Atzinuma sagatavotājs: Jiří Maštálka

IEROSINĀJUMI

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A.  tā kā sieviešu un vīriešu līdztiesība ir viens no Eiropas Savienības pamatprincipiem un gan ES Līgumos, gan Pamattiesību hartā ir aizliegta jebkāda diskriminācija dzimuma dēļ un ir prasīts nodrošināt sieviešu un vīriešu līdztiesību visās jomās, kas ir viens no Savienības būtiskajiem uzdevumiem[1];

B.  tā kā Direktīva 2004/113/EK (turpmāk — „direktīva”) paplašina aizsardzību pret diskrimināciju dzimuma dēļ, paredzot to vairs ne tikai darba tirgus jomā, kā bija ierasts, bet attiecinot to arī uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem un preču un pakalpojumu piegādi, un tās mērķis ir labāk integrēt dzimumu līdztiesības principu arī šajās jomās; vienlaikus no tās piemērošanas jomas ir nepārprotami izslēgti plašsaziņas līdzekļi, reklāma un publiskā un privātā izglītība;

C.  tā kā visas dalībvalstis ir īstenojušas pasākumus, lai direktīvu transponētu savos valsts tiesību aktos un lai izveidotu šai īstenošanai vajadzīgās procedūras un struktūras; tā kā Komisija savā ziņojumā par Direktīvas 2004/113/EK piemērošanu[2] ir secinājusi, ka, kaut gan visas dalībvalstis ir transponējušas direktīvu savos tiesību aktos, joprojām pastāv ar šo aktu iedarbīgu īstenošanu saistītas problēmas;

D.  tā kā par līdztiesības veicināšanu atbildīgo organizāciju darba efektivitāte šo organizāciju mērķu sasniegšanas ziņā dažādās dalībvalstīs atšķiras;

E.  tā kā Eiropas Savienības Tiesa ar 2011. gada 1. marta spriedumu lietā C-236/09[3] (turpmāk — „spriedums”) anulēja direktīvas 5. panta 2. punktu, ar ko atļāva privātos apdrošināšanas līgumos, kas ir direktīvas darbības jomā, izmantot tādus diferencētus aktuāros faktorus, kuri atšķiras atkarībā no personas dzimuma,

1.  uzsver, ka dažas grūtības un problēmas saistībā ar direktīvas efektīvu un vienveidīgu īstenošanu joprojām pastāv, un ka starp visbiežāk sastopamajām problēmām ir pārāk šaura izpratne par jēdziena „preces un pakalpojumi” nozīmi, plašie un dažkārt neskaidrie nevienlīdzīgas attieksmes pamatojumi, kas balstās uz direktīvas 4. panta 5. punktu, kā arī nepietiekama sieviešu aizsardzība maternitātes, zīdīšanas un grūtniecības laikā;

2.  pauž nožēlu, ka direktīvas darbības joma ir samērā šaura un neietver plašsaziņas līdzekļus, reklāmu vai publisko vai privāto izglītību, bet ietver veselības aprūpes pakalpojumus[4];

3.  uzskata — tā kā trūkst ziņojumu par šo tematu un judikatūras šajā jomā, pastāv izpratnes trūkums gan plašākā sabiedrībā par direktīvas saturu un ietekmi, gan direktīvas aizsargāto personu vidū, gan preču piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju vidū par viņu tiesībām un pienākumiem; tāpēc aicina Komisiju, dalībvalstis un līdztiesības veicināšanas struktūras uzlabot izpratni par direktīvas saturu un ietekmi;

4.  atzinīgi vērtē to, ka visas dalībvalstis ir īstenojušas spriedumu vai to īsteno, un norāda, ka dažas dalībvalstis ir izvēlējušās rīkoties plašāk, nekā noteikts spriedumā, un vienlīdzīgas attieksmes pret abiem dzimumiem noteikumu piemēro arī citu veidu apdrošināšanai un pensijām;

5.  atzinīgi vērtē šo iniciatīvu un uzsver vajadzību mudināt dalībvalstis nodrošināt to, ka par līdztiesības veicināšanu atbildīgās organizācijas ir pietiekami neatkarīgas un ka tām ir pietiekamas pilnvaras; šajā sakarā uzsver vajadzību stiprināt Komisijas un šo struktūru sadarbību, sistemātiski apzinot būtiskākās problēmas un izvēršot apmaiņu ar paraugpraksi, lai panāktu viendabīgu šo struktūru darbības efektivitāti attiecībā uz tām izvirzīto mērķu sasniegšanu;

6.  aicina dalībvalstis un Komisiju palielināt visu iesaistīto pušu izpratni par direktīvas saturu un ietekmi;

7.  aicina Komisiju uzsākt visaptverošu un detalizētu pētījumu un datu vākšanu par direktīvas īstenošanu, pilnveidot savas uzraudzības darbības un atbalstīt dalībvalstis, lai pilnībā īstenotu direktīvas potenciālu;

8.  uzsver — kaut gan dažu pakalpojumu un nozaru digitalizācija un pakalpojumu sniegšanas sadarbīgo formu izplatīšanās ir ieviesusi izmaiņas attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem un preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, direktīva tomēr attiecas arī uz digitālo jomu; aicina Komisiju izvērtēt digitalizācijas un sadarbīgās ekonomikas ietekmi uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem un preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu no dzimumu līdztiesības viedokļa;

9.  uzsver vajadzību skaidrot noteikumus par preču piegādātāju, pakalpojumu sniedzēju un tiešsaistes starpniecības platformu atbildību, kas izriet no direktīvas; tāpēc aicina dalībvalstis un Komisiju steidzami risināt atbildības jautājumus iepriekš minētajos gadījumos.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

29.11.2016

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Kosma Złotowski

 • [1]  saskaņā ar LESD 8. pantu (bijušais EKL 3. panta 2. punkts) „visās savās darbībās Savienība tiecas novērst nevienlīdzību starp sievietēm un vīriešiem un sekmēt līdztiesību”;
 • [2]  Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (COM(2015)0190 final) - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0190
 • [3]  2011. gada 1. marta spriedums lietā C-236/09, ECLI:EU:C:2011:100.
 • [4]  Tiesas 2001. gada 12. jūlija spriedums lietā C-157/99 Geraets-Smits un Peerbooms, ECLI:EU:C:2001:404.

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

6.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

2

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Daniela Aiuto, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Maria Noichl, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Anna Záborská

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Evelyn Regner, Mylène Troszczynski

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Claudia Schmidt

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

18

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Claudia Schmidt, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Michaela Šojdrová

S&D

Inés Ayala Sender, Vilija Blinkevičiūtė, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Pina Picierno, Evelyn Regner

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

2

-

ECR

Arne Gericke

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

GUE/NGL

Malin Björk, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Anna Záborská

Simbolu atšifrējums:

+  :  atbalsta

-  :  pret

0  :  "atturas".