ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Марин Льо Пен

28.2.2017 - (2016/2295(IMM))

Комисия по правни въпроси
Докладчик: Лаура Ферара

Процедура : 2016/2295(IMM)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0047/2017
Внесени текстове :
A8-0047/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно искане за снемане на имунитета на Марин Льо Пен

(2016/2295(IMM))

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането за снемане на парламентарния имунитет на г-жа Марин Льо Пен, предадено на 5 октомври 2016 г. от Жан-Жак УРВОА, министър на правосъдието на Франция, в рамките на разследване срещу Марин Льо Пен пред Окръжния съд в Нантер във връзка с разпространяване в профила й в Туитър на ислямистки изображения на сцени на насилие,

–  след като изслуша г-н Жан-Франсоа Жалк , представляващ г-жа Марин Льо Пен съгласно член 9, параграф 6 от Правилника за дейността,

–  като взе предвид членове 8 и 9 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и член 6, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.,

–  като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 12 май 1964 г., от 10 юли 1986 г., от 15 и от 21 октомври 2008 г., от 19 март 2010 г., от 6 септември 2011 г. и от 17 януари 2013 г. [1],

–  като взе предвид член 26 от Конституцията на Френската република,

–  като взе предвид член 5, параграф 2, член 6, параграф 1 и член 9 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0047/2017),

А.  като има предвид, че френските съдебни органи поискаха снемане на парламентарния имунитет на г-жа Марин Льо Пен, член на Европейския парламент и председател на Националния фронт (НФ), в рамките на производство във връзка с разпространението в нейния профил в Туитър на изображения на сцени на насилие, представляващи екзекуциите на трима заложници, извършени от терористичната група ИДИЛ и придружени с коментара „Ето какво е ИДИЛ“ на 16 декември 2015 г., след интервю по радио RMC, в което възходът на НФ е бил сравнен с действията на терористичната група ИДИЛ;

Б.  като има предвид, че практиката на Европейския парламент сочи, че имунитетът на член на тази асамблея може да бъде снет, при положение че изказванията и/или изображенията предмет на спора, нямат пряка или очевидна връзка с упражняването от страна на члена на ЕП, срещу когото е образувано производство, на функции на член на Европейския парламент и че те не съставляват мнения или гласове, изразени или подадени в рамките на същите тези функции по смисъла на член 8 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз и по смисъла на член 26 от Конституцията на Френската република;

В.  като има предвид също така, че член 9 от Протокол № 7 относно привилегиите и имунитетите на Европейския съюз предвижда, че членовете на Европейския парламент притежават на територията на тяхната собствена държава имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

Г.  като има предвид, че разпространението на изображения на сцени на насилие, които могат да накърнят човешкото достойнство е престъпление, предвидено и наказуемо съгласно членове 227-24, 227-29 и 227-31 от френския Наказателен кодекс;

Д.  като има предвид, че член 6-1 от френския Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. За доверието в цифровата икономика, с който се транспонира Директива2000/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 година за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия), се отнася до дейността на дружества – доставчици на информационни услуги, а не до действия от частен характер;

Е.  като има предвид, че въпреки че разпространените от г-жа Марин Льо Пен изображения са достъпни за всички чрез търсачката Google и бяха широко отразени в мрежата след първоначалното им разпространение, техният насилствен характер все пак е в състояние да накърни човешкото достойнство;

Ж.  като има предвид, че премахването на снимките е било поискано от семейството на заложника Джеймз Фоли на 17 декември 2015 г., тоест след намесата на съдебните органи и че след посоченото искане, г-жа Марин Льо Пен премахна единствено снимката на Джеймз Фоли;

З.  като има предвид, че сроковете на съдебното производство срещу г-жа Марин Льо Пен попадат в обичайните срокове на производствата, свързани с печата и други средства за масово осведомяване, и че поради това, няма основания за съмнение за случай на fumus persecutionis, т.е. положение, при което има основания да се предполага наличие на намерение за преследване на дадено лице;

И.  като има предвид, че член 26 на Конституцията на Френската република предвижда, че никой член на парламента не може да бъде задържан за извършено престъпление, нито да бъде лишаван от свобода или подлаган на ограничения на неговата свобода без разрешение на председателя на асамблеята, към която принадлежи даденият член на парламента;

Й.  като има предвид, че Европейският парламент не е компетентен да се произнася относно вината или невиновността на члена на ЕП, нито относно целесъобразността на евентуално наказателно преследване във връзка с вменените му деяния;

1.  решава да снеме имунитета на г-жа Марин Льо Пен;

2.  възлага на своя председател незабавно да предаде настоящото решение и доклада на своята компетентна комисия на компетентния орган на Френската република и на г-жа Марин Льо Пен.

  • [1] Решение на Съда от 12 май 1964 г., Wagner/Fohrmann и Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Решение на Съда от 10 юли 1986 г., Wybot/Faure и други, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Решение на Общия съд от 15 октомври 2008 г., Mote/Парламент, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Решение на Съда от 21 октомври 2008 г., Marra/De Gregorio и Clemente, C‑200/07 и C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Решение на Общия съд от 19 март 2010 г., Gollnisch/Парламент, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Решение на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C‑163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Решение на Общия съд от 17 януари 2013 г., Gollnisch/Парламент, T-346/11 и T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  ПО ФАКТИЧЕСКАТА СТРАНА

На заседанието от 24 октомври 2016 г. председателят обяви съгласно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, че на 5 октомври 2016 г. е получил писмо от Жан-Жак Урвоа, министър на правосъдието на Франция, с което се иска снемане на парламентарния имунитет на Марин Льо Пен. Съобразно член 9, параграф 1 от Правилника за дейността искането е препратено от председателя до комисията по правни въпроси.

Френските съдебни органи образуваха срещу Марин Льо Пен разследване във връзка с разпространението в профила на Марин Льо Пен в Туитър на три изображения, представляващи сцени на насилие, които могат да накърнят човешкото достойнство, като представят екзекуцията на трима заложници на терористичната групировка ИДИЛ, извършени на 16 декември 2015 г. Трите фотографии, без да са замъглени, представляваха Джеймз Фоли, обезглавен американски заложник, Моаз Ал-Казабех – йордански пилот изгорен жив в клетка, и Фади Амар Зидан – сирийски войник, смазан жив под веригите на боен танк. Фотографиите бяха придружени от коментара на г-жа Марин Льо Пен: „Ето това е „Ислямска държава“!“ Стана ясно, че посочената публикация беше направена след интервю от същия ден на политолога Жил Кепел, направено от Оан-Жак Бурден в емисия на RMC, в което се прави сравнение между възхода на Националния фронт и дейността на ИДИЛ. По този начин Марин Льо Пен, преди да публикува фотографиите, предмет на спора, публикува следния коментар: “Сравнението, направено тази сутрин от Жан-Жак Бурден между ИДИЛ и НФ е недопустима волност. Той трябва да оттегли ужасяващото си изявление.”

Информиран относно фактите и направените по тях заключения, прокурорът на републиката в Нантер поиска производството, образувано от Централната служба за борба срещу престъпленията, свързани с информационните и комуникационните технологии да бъде приключено и по него да бъде сезирана Службата за борба с престъпленията срещу личността в Париж.

На следващия ден, 17 декември 2015 г. семейството на заложника Джеймз Фоли поиска отстраняването на трите фотографии. Марин Льо Пен премахна само фотографията на Дмеймз Фоли, като заяви: “Не знаех, че ставаше въпрос за фотография на Джеймз Фоли.” Фотографията е достъпни за всички чрез търсачката Google. Тази сутрин научих, че семейството му желае да махна снимката. Естествено, незабавно я свалих.“

На 5 януари 2016 г. Марин Льо Пен беше призована за разпит в службата за борба с престъпленията срещу личността (BRDP). На 4 януари 2016 г., адвокат Давид Даса - Льо Дайст, представляващ Марин Льо Пен, информира следователите, че клиентката му няма да се яви на разпита и че възнамерява единствено “да отговори, ако се наложи и в предвидените форми, на разследващ съдия”.

На 21 януари 2016 г. прокурорът на Републиката Катрин Дени образува досъдебно производство във връзка с разпространение на изображения на сцени на насилие, чийто характер е в състояние да накърни човешкото достойнство – нарушение, предвидено и наказуемо съгласно членове 227-24, 227-29 и 227-31 от френския Наказателен кодекс.

На 31 март 2016 г. Марин Льо Пен беше призована за разпит при първо явяване на 29 април 2016 г. в 10,30 ч. С писмо от 28 април 2016 г., адвокат Давид Даса-Льо Дайст информира съда, че Марин Льо Пен няма да се яви на следващия ден, като се позова на имунитета, от който се ползва в качеството си на член на Европейския парламент, и тъй като става въпрос за деяния, които поставят под въпрос свободата й на изразяване. Той добави: „Можете да бъдете сигурни, че не Вашата юрисдикция се оспорва в този случай, а повдигането на обвинение от страна на прокуратурата, което застрашава свободата на изразяване на мнение на френски парламентарист по един толкова важен въпрос“.

На 30 август 2016 г. заместник-председателят, ръководещ следствието, Карол Бохтер, изпрати на генералния прокурор към Апелативния съд на Версай, на прокурора на републиката към Окръжния съд в Нантер, искане за снемане на парламентарния имунитет на г-жа Марин Льо Пен.

На 7 септември 2016 г., генералният прокурор Марк Робер, изпрати оригинала на искането за снемане на парламентарния имунитет на г-жа Марин Льо Пен на министъра на правосъдието на Франция Жан Жак Урвоа.

На 5 октомври 2016 г. министърът на правосъдието Жан Жак Урвоа изпрати на председателя на Европейския парламент г-н Мартин Шулц искането на главния прокурор към Апелативен съд на Версай за снемане на парламентарния имунитет на г-жа Марин Льо Пен, за да се пристъпи към разпит във връзка със спорните деяния.

II.  ПО ПРАВНАТА СТРАНА

а)  Приложими разпоредби от европейското право

Протокол №: 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за функционирането на Европейския съюз

“Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията им.

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а) на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б) на територията на всяка друга държава-членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

Акт за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г.

„Член 6.2

Членовете на Европейския парламент се ползват от привилегиите и имунитетите, приложими за тях съгласно Протокола от 8 април 1965 г. за привилегиите и имунитетите на Европейските общности.

Заключения на решението на Съда от 6 септември 2011 г., Patriciello, C163/10.

„Член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към ДЕС, ДФЕС и договора за ЕВРАТОМ, трябва да се тълкува в смисъл, че изявление, направено от член на ЕП извън Европейския парламент, което е станало причина за съдебно производство в държавата на произход на члена на ЕП във връзка с престъплението „клевета“, представлява мнение, изразено при изпълнението на служебни задължения и се ползва с предвидения от гореспоменатия член имунитет, единствено в случай, когато то отговаря на субективна оценка, която има пряка и явна връзка с изпълнението на гореспоменатите задължения. Запитващата юрисдикция трябва да определи дали тези условия са изпълнени в главното производство.“

б)  Разпоредби на френското право

Конституция на Френската република

„Член 26

„Никой член на парламента не може да бъде преследван, издирван, арестуван, задържан или съден заради неговото мнение или заради начина на гласуване при упражняване на функциите му.

Никой член на парламента не може да бъде задържан за извършено престъпление, нито да бъде лишаван от свобода или подлаган на ограничения на неговата свобода, освен с разрешение на председателя на камарата, към която принадлежи даденият член на парламента. Такова разрешение не е необходимо при заварено престъпление или при осъждане с влязла в сила присъда.

Задържането, мерките за лишаване от свобода или за ограничаването ѝ или производството срещу член на Парламента се спират за времетраенето на парламентарната сесия, ако камарата, чийто член е посоченият, поиска това.

Съответната камара се свиква служебно на допълнителни заседания, за да се даде възможност при необходимост да се приложи горният параграф.“

Наказателен кодекс на Франция

„Член 227-24

Произвеждането, транспортът, разпространяването по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма на послание, съдържащо насилие, порнография, подбуждащо към тероризъм или което може да засегне сериозно човешкото достойнство или да насърчи участието на непълнолетни лица във физически опасни игри, или търговията с такова послание, се наказва с лишаване от свобода от три години и с глоба от 75 000 EUR, когато това послание може да бъде видяно или получено от непълнолетно лице.

Когато престъпленията, посочени в настоящия член, се извършват чрез печатните или аудиовизуалните медии или чрез публично съобщаване онлайн, специалните законови разпоредби, които уреждат тези въпроси, са приложими по отношение на определянето на отговорните лица.“

„Член 227-29

Физическите лица, виновни за извършването на престъпленията, предвидени в настоящата глава, понасят също така следните допълнителни наказания:

1. Лишаване от граждански и семейни права, съгласно реда и условията, посочени в член 131-26.

2. Временна недействителност на свидетелство за управление на свидетелство за управление на МПС за максимален срок от пет години, като посочената недействителност може да бъде ограничена до управлението на МПС извън професионалната дейност.

3. Отнемане на свидетелството за управление на МПС със забрана за искане на издаване на ново свидетелство за управление за максимален период от пет години.

4. Забрана, за максимален период от пет години, за напускане на територията на Републиката.

5. Конфискация на вещ, която е използвана или е била предназначена за извършване на престъплението или на вещ, която е резултат от престъплението.

6. Забрана, или окончателна или за максимален период от десет години, за упражняване на професионална или доброволческа дейност, която обичайно включва контакт с малолетни и непълнолетни.

7. Задължение за преминаване на стаж за родителска отговорност в съответствие с реда и условията, определени в член 131-35-1;

8. По отношение на престъпленията, предвидени в членове 227-2 и 227-16, забрана, съгласно реда и условията, предвидени в член 131-27, за заемане на публична длъжност или за упражняване на професионална или социална дейност, при която или по повод на която е било извършено нарушението, за упражняване на търговска или промишлена професия, за ръководене, администриране, управление или контрол, независимо в какво качество, пряко или непряко, за своя сметка или за сметка на друго лице, на промишлено или търговско предприятие или търговско дружество. Тези забрани за упражняване на дейност могат да бъдат постановени кумулативно.“

„Член 227-31

Лицата, осъдени за престъпленията, посочени в членове от 227-22 до 227-27, могат също да бъдат осъдени на пробация по реда и условията, предвидени в членове от 131-36-1 до 131-36-13.“

Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. за Доверието в цифровата икономика (Pour la Confiance dans l'Économie Numérique)

„Член 1, IV

Както е посочено в член 1 от Закон № 86-1067 от 30 септември 1986 г. за свободата на съобщенията, публичното съобщаване по електронен път е свободно.

Упражняването на тази свобода може да бъде ограничено само дотолкова, доколкото това е необходимо, от една страна за зачитане на достойнството на човешката личност, на свободата и собствеността на другите, на плуралистичния характер на изразяването на мисли и мнения и, от друга страна за защита на обществения ред, за целите на националната отбрана, поради изискванията на обществените услуги, техническите ограничения, присъщи на средствата за комуникация, както и от необходимостта, в случая на аудиовизуалните услуги, за развитие на аудиовизуалната продукция.

„Публично съобщаване по електронен път“ означава всяко предоставяне на разположение на обществеността или на групи от обществеността чрез използване на електронна комуникация на знаци, сигнали, писмени материали, снимки, звуци или съобщения от всякакъв вид, които нямат характер на лична кореспонденция.

„Публично съобщаване онлайн“ означава всяко предаване, по индивидуално искане, на цифрови данни, които нямат характер на лична кореспонденция, чрез електронни средства за комуникация, позволяващи двупосочен поток на информация между излъчвателя и приемника.

„Електронно съобщение“ означава всяко съобщение, под формата на текст, глас, звук или образ, изпратено чрез обществена мрежа за комуникация, съхранявано на сървър от мрежата или в терминалното оборудване на получателя, докато последният го получи.“

„Член 6-1

За нуждите на борбата срещу подбуждането към терористични актове или възхваляването на такива актове, съгласно член 421-2-5 от Наказателния кодекс, или срещу разпространението на образи или изображения на малолетни и непълнолетни лица, съгласно член 227-23 от същия кодекс, административният орган може да изиска от всяко физическо лице, посочено в точка III от член 6 на настоящия закон, или от лицата, посочени в точка I, параграф 2 от същия член 6, да отстранят съдържанието, което нарушава въпросните членове 421-2 -5 и 227-23. Същевременно органът информира за това лицата, посочени в точка I, параграф 1 на член 6 от настоящия закон.

При липсата на отстраняване на това съдържание в срок от двадесет и четири часа, административният орган може да съобщи на лицата, посочени в параграф 1, списъка с електронните адреси на услугите за публично съобщаване онлайн, които нарушават горепосочените членове 421-2-5 и 227-23. В такъв случай тези лица трябва да предотвратят незабавно достъпа до тези адреси. Въпреки това, ако лицето, посочено в точка III от член 6, не е предоставило информацията, упомената в същата точка III, административният орган може да извърши уведомяването, предвидено в първото изречение на настоящата алинея, без да е поискал предварително отстраняването на съдържанието при реда и условията, предвидени в първото изречение на първа алинея от настоящия член.

Административният орган препраща исканията за отстраняване и списъка, посочени съответно в алинеи първа и втора, на квалифицираното лице, назначено в Националната комисия за информатиката и свободите за срока на неговия мандат в тази комисия. Това лице не може да бъде измежду лицата, посочени в точка I, параграф 1 на член 13 от Закон № 78-17 от 6 януари 1978 г. относно информатиката, регистрите и свободите. Квалифицираното лице се уверява в редовността на исканията за отстраняване и на условията за съставяне, актуализиране, предаване и използване на списъка. Ако открие нередност, квалифицираното лице може по всяко време да препоръча на административния орган да прекрати процедурата. Ако административният орган не последва тази препоръка, квалифицираното лице може да сезира компетентната административна юрисдикция, по реда на обезпечителното производство или по исков ред.

Административният орган може също така да съобщи електронните адреси, чието съдържание нарушава членове 421-2-5 и 227-23 от Наказателния кодекс, на търсачките или указателите, които предприемат всички необходими мерки, за да спрат индексирането на услугата за публично съобщаване онлайн. Прилага се процедурата, предвидена в трета алинея от настоящия член.

Квалифицираното лице, посочено в същата алинея трета, публикува всяка година доклад за дейността относно условията за изпълнението и резултатите от своята дейност, в който се посочва по-специално броят на исканията за отстраняване на съдържание, броят на съобщенията, които са били отстранени, основанията за тяхното отстраняване и броят на препоръките към административния орган. Докладът се изпраща на правителството и на парламента.

Разпоредбите за прилагане на настоящия член се определят с декрет, включително, ако е приложимо, компенсирането на обоснованите допълнителни разходи, произтичащи от задълженията, наложени на операторите.

Всяко неизпълнение на задълженията, предвидени в настоящия член, се наказва с наказанията, предвидени в параграф 1, точка VI от член 6 от настоящия закон.“

III.  СЪОБРАЖЕНИЯ/ОБОСНОВКА

По силата на членове 227-24, 227-29 и 227-31 от френския Наказателен кодекс, които определят и санкционират престъплението „разпространение на изображения на насилие, които могат да засегнат сериозно човешкото достойнство“, френските съдебни органи поискаха снемане на парламентарния имунитет на г-жа Марин Льо Пен, член на Европейския парламент и председател на Националния фронт (НФ), в резултат на публикуването в нейния профил в Туитър на три фотографии, представляващи екзекуциите на трима заложници, извършени от терористичната група ИДИЛ, придружено с коментара „Ето какво е ИДИЛ“ на 16 декември 2015 г., след интервю по радио RMC, в което възходът на НФ е бил сравнен с действията на терористичната група ИДИЛ.

На първо място, въпреки че тези изображения са достъпни за всички чрез търсачката Google и бяха широко отразени в мрежата след първоначалното им разпространение, техният насилствен характер в ущърб на човешкото достойнство е неоспорим и съответно тяхното публикуване е наказуемо деяние според наказателното право.

Освен това член 6-1 от френския Закон № 2004-575 от 21 юни 2004 г. „Pour la Confiance dans l'Économie Numérique“, в който се предвижда освобождаване от образуване на наказателно производство срещу дружество – доставчик на информационни услуги, в случаите, когато изображенията с насилствен характер бъдат отстранени в рамките на двадесет и четири часа след получаването на известието от компетентния орган за необходимостта от тяхното отстраняване, се отнася изрично само до дейността на дружества – доставчици на информационни услуги, а не до действия от личен/частен характер – както изглежда е в случая. В това отношение следва да се подчертае също така, че г-жа Льо Пен е свалила единственото снимката на екзекуцията на заложника Джеймз Фоли, без да отстрани останалите две изображения.

И накрая, като се има предвид, че сроковете на съдебното производство срещу г-жа Марин Льо Пен попадат в обичайните срокове на производствата, свързани с печата и други средства за масово осведомяване, няма основания за съмнение за случай на fumus persecutionis, т.е. положение, при което има основания да се предполага наличие на намерение за преследване на дадено лице.

IV.  ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Въз основа на гореизложените съображения и в съответствие с член 9 от Правилника за дейността на ЕП, след като прецени аргументите в подкрепа и против снемането на имунитета на члена на ЕП, комисията по правни въпроси препоръчва на Европейския парламент да снеме парламентарния имунитет на г-жа Марин Льо Пен.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken