ZPRÁVA o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity

28.2.2017 - (2016/2295(IMM))

Výbor pro právní záležitosti
Zpravodajka: Laura Ferrara

Postup : 2016/2295(IMM)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0047/2017
Předložené texty :
A8-0047/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity

(2016/2295(IMM))

Evropský parlament,

–  s ohledem na žádost o zbavení paní Marine LE PENOVÉ imunity, již dne 5. října 2016 předal Jean-Jaques URVOAS, francouzský strážce pečeti a ministr spravedlnosti, v rámci postupu vyšetřování poslankyně Marine Le Penové u soudu prvního stupně v Nanterre z důvodu šíření islamistického obrazového materiálu násilného charakteru na jejím účtu na Twitteru,

–  poté, co byl v souladu s čl. 9 odst. 6 jednacího řádu vyslechnut poslanec Jean-François Jalkh zastupující poslankyni Marine Le Penovou,

–  s ohledem na články 8 a 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie a na čl. 6 odst. 2 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách,

–  s ohledem na rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze dne 12. května 1964, 10. července 1986, 15. a 21. října 2008, 19. března 2010, 6. září 2011 a 17. ledna 2013[1],

–  s ohledem na článek 26 Ústavy Francouzské republiky,

–  s ohledem na čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 1 a článek 9 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0047/2017),

A.  vzhledem k tomu, že francouzské soudní orgány požádaly o zbavení imunity Marine Le Penové, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Národní fronty (FN), v rámci řízení ve věci šíření obrazového materiálu násilné povahy prostřednictvím twitterového účtu, kdy daný materiál ze dne 16. prosince 2015 zobrazoval popravy tří rukojmí teroristické skupiny Dá‘iš a byl doprovázen komentářem „Tohle je DÁ´IŠ!“, což následovalo po rozhlasovém rozhovoru na stanici RMC, v němž byl vzestup strany Národní fronta přirovnáván k činnosti teroristické skupiny Dá‘iš;

B.  vzhledem k tomu, že z judikatury Evropského parlamentu vyplývá, že jeho poslanec (či poslankyně) může být zbaven imunity, pokud příslušné sporné výroky a/nebo obrazový materiál nemají přímý či zjevný vztah k výkonu jeho mandátu poslance Evropského parlamentu a nepředstavují názor či hlasování během výkonu této funkce ve smyslu článku 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie a ve smyslu článku 26 Ústavy Francouzské republiky;

C.  vzhledem mimo jiné k tomu, že podle článku 9 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie požívají poslanci Evropského parlamentu na území vlastního státu imunity přiznávané členům parlamentu tohoto státu;

D.  vzhledem k tomu, že šíření obrazového materiálu násilné povahy, který může poškozovat lidskou důstojnost, je podle článků 227-24, 227-29 a 227-31 francouzského trestního zákoníku trestným činem;

E.  vzhledem k tomu, že článku 6-1 francouzského zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique („pro důvěru v digitální ekonomiku“), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu, se vztahuje na činnost poskytovatelů služeb informačních společností, a nikoli na činnosti jednotlivců;

F.  vzhledem k tomu, že ačkoli je obrazový materiál zveřejněný poslankyní Marine Le Penovou přístupný všem na vyhledávači Google a byl po svém původním rozšíření široce sdílen na internetu, jeho násilná povaha může přesto i nadále poškozovat lidskou důstojnost;

G.  vzhledem k tomu, že rodina rukojmího Jamese Foleyho 17. prosince 2015 požádala o smazání inkriminovaných tří fotografií, a to následně po zákroku soudních orgánů, a vzhledem k tomu, že na základě této žádosti paní Marine Le Penová smazala pouze fotografii Jamese Foleyho;

H.  vzhledem k tomu, že načasování průběhu soudního řízení proti paní Marine Le Penové odpovídá lhůtám typickým pro řízení, která se týkají tisku a ostatních sdělovacích prostředků, a není tudíž důvodu mít podezření, že by se jednalo o případ fumus persecutionis, tedy o situaci, kdy se z náznaků jeví záměr dotyčnou osobu pronásledovat;

I.  vzhledem k tomu, že článek 26 Ústavy Francouzské republiky stanoví, že žádný poslanec parlamentu nesmí být v rámci trestního řízení zatčen nebo podroben jakémukoli opatření, které by ho zbavovalo svobody nebo omezovalo na svobodě, bez svolení Parlamentu;

J.  vzhledem k tomu, že Evropskému parlamentu nepřísluší vyslovit se o vině nebo o nevině poslance, ani o tom, zda názory nebo činy, které mu jsou přisuzovány, odůvodňují trestní stíhání;

1.  rozhodl, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity;

2.  pověřuje svého předsedu, aby neprodleně předal toto rozhodnutí a zprávu příslušného výboru příslušnému orgánu Francouzské republiky a poslankyni Marine Le Penové.

  • [1] Rozsudek Soudního dvora ze dne 12. května 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. července 1986, Wybot/Faure a další, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; rozsudek Tribunálu ze dne 15. října 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; rozsudek Soudního dvora ze dne 6. září 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; rozsudek Tribunálu ze dne 17. ledna 2013, Gollnisch v. Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  SKUTKOVÝ STAV

Na plenárním zasedání dne 24. října 2016 předseda podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu oznámil, že obdržel dopis, který mu dne 5. října 2016 zaslal Jean-Jacques Urvoas, francouzský strážce pečeti a ministr spravedlnosti, se žádostí o zbavení Marine Le Penové imunity. Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu předseda postoupil žádost Výboru pro právní záležitosti.

Francouzské soudní orgány zahájily vyšetřování Marine Le Penové poté, co na svém twitterovém účtu 16. prosince 2015 zveřejnila tři fotografie násilné povahy, které zobrazují popravu tří rukojmí teroristické skupiny Dá‘iš a jež by mohly poškodit lidskou důstojnost. Tyto tři fotografie, které byly ponechány bez jakéhokoli rozostření, znázorňovaly amerického rukojmího Jamese Foleyho, který byt sťat, jordánského pilota Maáze Kasásby, který byl zaživa upálen v kleci, a syrského vojáka Fádího Ammára Zajdána, který byl zaživa rozdrcen pod pásy tanku. Paní Le Penová k těmto fotografiím připojila tento komentář: „Tohle je DÁ´IŠ!“. Ukázalo se, že tento tweet reagoval na rozhovor, který poskytl téhož dne politilog Gilles Kepel Jeanu-Jacquesi Bourdinovi na stanici RMC a v němž pan Kepel srovnával nárůst počtu voličů Národní fronty a aktivitu organizace DÁ´IŠ. Marine LE PENOVÁ tak před zveřejněním inkriminovaných fotografií zveřejnila tento komentář: „Paralela, kterou dnes ráno učinil Jean-Jacques Bourdin, mezi Dá´išem a Národní frontou, představuje nepřijatelné selhání. Své odporné výroky musí vzít zpět.

Státní zástupce v Nanterre byl o těchto skutečnostech a zjištěních informován a vyžádal si dokončení šetření Ústředního úřadu pro boj proti trestné činnosti spojené s informačními a komunikačními technologiemi (OCLCTIC), a předání spisu pařížské službě kriminální policie pro potírání trestné činnosti proti osobám (BRDP).

Následujícího dne, 17. prosince 2015, rodina rukojmího Jamese Foleyho požádala o smazání daných tří fotografií. Marine Le Penová odstranila pouze fotografii Jamese Foleyho, přičemž prohlásila „Nevěděla jsem, že se jedná o fotku Jamese Foleyho. Každý si ji může prohlédnout na Googlu. Dnes ráno jsem zjistila, že mě jeho rodina žádá, abych ji odstranila. Pochopitelně jsem ji hned odstranila.“

5. ledna 2016 byla Marine Le Penová předvolána k výslechu na úřad BRDP. Dne 4. ledna 2016 informoval právní zástupce Marine Le Penové advokát David Dassa-Le Deist vyšetřovatele, že jeho klientka se na základě tohoto předvolání nedostaví a že hodlá „v případě potřeby a řádným způsobem odpovědět pouze soudci“.

Dne 21. ledna 2016 zahájila státní zástupkyně Catherine Denisová předběžné vyšetřování ve věci údajného spáchání trestného činu šíření obrazového materiálu násilné povahy poškozujícího lidskou důstojnost, což je trestný čin podle článků 227-24, 227-29 a 227-31 francouzského trestního zákoníku.

Dne 31. března 2016 byla Marine Le Penová předvolána k prvnímu výslechu, jenž se měl konat 29. dubna 2016 v 10:30. Dopisem ze dne 28. dubna 2016 právní zástupce David Dassa-Le Deist soud informoval, že Marine Le Penová se nadcházející den nedostaví, neboť jakožto poslankyně Evropského parlamentu požívá imunity a jedná se o stíhání poškozující její svobodu projevu. Advokát k tomu dále uvedl: „Dovolte mi, abych Vás ujistil, že se nejedná o Vaši soudní příslušnost, ale o stíhání vedené státním zastupitelstvím, které hodlá – ve věci takto závažné otázky – ohrozit svobodu projevu francouzského zákonodárce.“

Dne 30. srpna 2016 zaslala místopředsedkyně pověřená předběžným vyšetřováním Carole Bochterová vrchnímu státnímu zástupci při odvolacím soudu ve Versailles, pobočce u prvoinstančního soudu v Nanterres, žádost o zbavení Marine Le Penové poslanecké imunity.

Dne 7. září 2016 zaslal vrchní státní zástupce Marc Robert originál žádosti o zbavení poslankyně Marine Le Penové poslanecké imunity strážci pečeti a ministru spravedlnosti Jeanu-Jacques Urvoasovi.

Dne 5. října 2016 zaslal strážce pečeti Jean-Jacques Urvoas předsedovi Evropského parlamentu Martinu Schulzovi žádost nejvyššího státního zástupce při odvolacím soudu ve Versailles o zbavení poslankyně Marine Le Penové poslanecké imunity, aby mohlo pokračovat vyšetřování skutků, ze kterých je obviňována.

II.  PRÁVNÍ OTÁZKY

a)  Použitelné evropské právní předpisy

Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Evropské unie připojený ke Smlouvě o fungování Evropské unie.

„Článek 8

Členové Evropského parlamentu nemohou být vyšetřováni, zadrženi nebo stíháni pro své názory či hlasování během výkonu své funkce.

Článek 9

V průběhu zasedání Evropského parlamentu jeho členové:

a) na území vlastního státu požívají imunit přiznávaných členům parlamentu vlastního státu,

b) na území všech ostatních členských států nemohou být zadrženi ani soudně stíháni.

Jsou chráněni imunitou rovněž během cesty na místo zasedání Evropského parlamentu a při návratu z něj.

Imunity se nelze dovolávat v případě přistižení při činu; Evropský parlament je oprávněn svého člena imunity zbavit.“

s ohledem na akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách ze dne 20. září 1976,

„Čl. 6. odst. 2

Členové Evropského parlamentu požívají výsad a imunit, jež se na ně vztahují podle Protokolu ze dne 8. dubna 1965 o výsadách a imunitách Evropských společenství.“

Závěry rozsudku Soudního dvora ze dne 6. září 2011 ve věci Patriciello, C-163/10:

„Článek 8 Protokolu o výsadách a imunitách Evropské unie, který je připojen ke Smlouvám o EU, FEU a ESAE musí být vykládán v tom smyslu, že prohlášení poslance Evropského parlamentu mimo Parlament, které vede k trestnímu stíhání ve členském státě původu daného poslance pro trestné činy související s vyjádřením mínění, představuje mínění vyjádřené při výkonu poslaneckých funkcí, na něž se vztahuje relativní imunita v případě, kdy odpovídá subjektivnímu hodnocení vyjádřenému v přímé a zjevné souvislosti s výkonem vlastních funkcí. Určit, zda tyto podmínky jsou ve věci v původním řízení splněny, přísluší předkládajícímu soudu.“

b)  Ustanovení francouzského práva

Ústava Francouzské republiky

„Článek 26

Žádný člen Parlamentu nesmí být trestně stíhán, vyšetřován, zadržen nebo vyslýchán pro své názory, které vyjádří během výkonu své funkce nebo při hlasování během výkonu své funkce.

Žádný člen parlamentu nesmí být v souvislosti s trestnou činností nebo jiným deliktním jednáním zadržen, vzat do vazby, ani proti němu nesmí být použita svobodu omezující opatření bez svolení předsednictva shromáždění, jehož je členem. Toto svolení se nepožaduje v případě trestného činu nebo v případě jiného deliktního jednání, při němž byla osoba přistižena, nebo v případě konečného odsuzujícího rozsudku.

Zadržení, vzetí do vazby nebo svobodu omezující opatření nebo stíhání člena Parlamentu jsou zastavena po dobu zasedání, pokud o to shromáždění, jehož je členem, požádá.

Toto shromáždění má plné právo uspřádat doplňková zasedání, aby v případě potřeby umožnilo uplatnění výše zmíněného odstavce.“

Francouzský trestní zákoník

„Článek 227–24

Kdo jakýmkoli způsobem a bez ohledu na použité prostředky vyrobí, přepraví nebo rozšíří zprávu násilné povahy, podněcující k terorismu, pornografické povahy nebo vážně poškozující lidskou důstojnost, nebo podněcující nezletilé k tomu, aby se podíleli na hrách, které je uvádějí ve fyzické nebezpečí, nebo s takovou zprávou obchoduje, bude potrestán odnětím svobody na tři léta a pokutou ve výši 75 000 EUR, může-li si tuto zprávu přečíst nebo jinak vzít na vědomí nezletilý.

Pokud byl čin uvedený v tomto článku spáchán prostřednictvím tisku, audiovizuálního sdělovacího prostředku nebo zveřejnění na internetu, uplatňují se s ohledem na určení pachatelů specifická ustanovení zákonů upravujících tyto otázky.“

„Článek 227–29

Fyzické osoby, které se dopustí trestných činů uvedených v této kapitole, budou dále potrestány těmito doplňkovými tresty:

1. zbavení občanských, osobnostních a rodinných práv, jak stanoví článek 131-26;

2. pozastavení platnosti řidičského průkazu po dobu nejvýše pěti let; toto pozastavení platnosti může být omezeno pouze na řízení vozidla mimo výkon povolání;

3. odejmutí řidičského průkazu a zákaz požádat o vydání průkazu nového po dobu nejvýše pěti let;

4. zákaz opustit území Republiky po dobu nejvýše pěti let;

5. zabavení věci, která sloužila ke spáchání trestného činu nebo k němu byla určena, nebo věci, která je výsledkem tohoto činu;

6. zákaz vykonávat povolání nebo dobrovolnickou činnost, která s sebou nese obvyklý styk s nezletilými, a to buď s definitivní platností, nebo na dobu nejvýše deseti let;

7. povinnost absolvovat stáž rodičovské odpovědnosti, jak stanoví článek 131-35-1;

8. u trestných činů podle článků 227-2 a 227-16 zákaz (jak stanoví článek 131-27) vykonávat veřejnou funkci nebo profesní či sociální činnost, při jejímž výkonu nebo u příležitosti jejíhož výkonu byl trestný čin spáchán, nebo vykonávat obchodní či průmyslovou činnost, řídit, spravovat nebo jakýmkoli způsobem přímo či nepřímo kontrolovat vlastním či cizím jménem obchodní či průmyslový podnik nebo obchodní společnost. Tyto zákazy výkonu lze uložit i souběžně.“

„Článek 227–31

Kdo se dopustí trestných činů vymezených v článcích 227-22 až 227-27 může být rovněž potrestán sociálně-justičním dohledem, jak stanoví články 131-36-1 až 131-36-13.“

Zákon č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální hospodářství

„Článek 1, IV

Jak stanoví článek 1 zákona č. 86-1067 ze dne 30. září 1986 o svobodě sdělovacích prostředků, informování veřejnosti elektronickou cestou je svobodné.

Výkon této svobody může být v nezbytné míře omezen pouze, na jedné straně, dodržováním práva na lidskou důstojnost, svobodu a majetek a pluralitní vyjadřování myšlenkových a názorových proudů a, na straně druhé, ochranou veřejného pořádku, potřebami národní obrany, požadavky veřejné služby, technickými omezeními spojenými s komunikačními prostředky a potřebou audiovizuálních služeb rozvíjet audiovizuální produkci.

Informováním veřejnosti elektronickou cestou se rozumí jakékoli zpřístupnění jakýchkoli znaků, signálů, písemných projevů či obrazového nebo zvukového materiálu, které nemají povahu soukromé korespondence, veřejnosti nebo kategoriím veřejnosti za použití prostředku elektronické komunikace.

Informováním veřejnosti po internetu se rozumí jakékoli předání, na individuální žádost, digitálních údajů, které nemají povahu soukromé korespondence, prostředkem elektronické komunikace umožňujícím vzájemnou výměnu informací mezi původcem a příjemcem.

Elektronickou zprávou se rozumí jakákoli zpráva, sestávající z textu, hlasu, zvuku či obrazu, která je zaslána veřejnou komunikační sítí a je uchovávána na serveru sítě nebo na konečném zařízení příjemce, dokud si ji příjemce nevyzvedne.“

„Článek 6–1

Je-li to nezbytné pro účely boje proti podněcování k teroristickým činům nebo ospravedlňování takových činů podle článku 421-2-5 trestního zákoníku, nebo proti šíření obrazového či jiného materiálu znázorňujícího nezletilé podle článku 227-23 téhož zákoníku, může správní orgán kteroukoli osobu uvedenou v čl. 6 odst. III tohoto zákona nebo osoby uvedené v čl. 6 odst. I pododstavci 2 tohoto zákona požádat o odstranění obsahu, který porušuje uvedené články 421-2-5 a 227-23. Současně o své žádosti informuje osoby uvedené v čl. 6 odst. I pododstavci 1 tohoto zákona.

Není-li závadný obsah odstraněn do dvaceti čtyř hodin, správní orgán může osobám uvedeným ve zmíněném pododstavci 1 sdělit seznam elektronických adres služeb pro internetovou komunikaci s veřejností porušujících uvedené články 421-2-5 a 227-23. Těmto osobám se následně ukládá povinnost bezodkladně znemožnit přístup k těmto adresám. Pokud však osoba uvedená ve zmíněném čl. 6 odst. III nezpřístupní informace uvedené v tomtéž odstavci III, správní orgán může přistoupit ke sdělení uvedenému v první větě tohoto pododstavce, aniž by předtím požádal o odstranění obsahu za podmínek uvedených v první větě prvního pododstavce tohoto článku.

Správní orgán předá uvedené žádosti o odstranění a seznam, které jsou uvedeny v prvním, resp. druhém pododstavci, kvalifikované osobnosti, již vybere Národní komise pro informační technologie a svobody ze svých členů na dobu trvání funkčního období této komise. Nesmí být vybrána z osob uvedených v čl. 13 odst. I pododstavci 1 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o výpočetní technice, souborech a svobodách. Tato kvalifikovaná osobnost ověřuje právoplatnost žádostí o odstranění a podmínek vypracování, aktualizace, sdělování a využívání uvedeného seznamu. Zjistí-li nesrovnalosti, může správnímu orgánu kdykoli doporučit jejich odstranění. Nenásleduje-li správní orgán toto doporučení, může se kvalifikovaná osobnost v rámci návrhu na předběžné opatření nebo žaloby obrátit na příslušný správní soud.

Správní orgán může rovněž oznámit elektronické adresy, jejichž obsah porušuje články 421-2-5 a 227-23 trestního zákoníku internetovým vyhledávačům a seznamům, které přijmou veškerá potřebná opatření na odstranění odkazů na dotčenou službu pro internetovou komunikaci s veřejností. Uplatní se postup stanovený ve třetím pododstavci tohoto článku.

Kvalifikovaná osobnost uvedená ve zmíněném třetím pododstavci každoročně zveřejní zprávu o činnosti o podmínkách výkonu své činnosti a jejích výsledcích, přičemž v této zprávě uvede mj. počet žádostí o odstranění obsahu, počet obsahů, které byly odstraněny, důvody pro jejich odstranění a počet doporučení adresovaných správnímu orgánu. Tato zpráva se předá vládě a parlamentu.

Přesné podmínky provádění tohoto článku se stanoví vyhláškou, zejména pak výše případné náhrady důvodných dodatečných nákladů vzniklých v důsledku povinností uložených poskytovatelům.

Nesplnění povinností, jež stanoví tento článek, se trestá podle čl. 6 odst. VI pododstavce 1 tohoto zákona.“

III.  ODŮVODNĚNÍ

Ve smyslu článků 227-24, 227-29 a 227-31 francouzského trestního zákoníku, jež definují a trestají trestný čin šíření obrazového materiálu násilné povahy poškozujícího lidskou důstojnost, požádaly francouzské orgány o zbavení poslanecké imunity Marine Le Penové, poslankyně Evropského parlamentu a předsedkyně Národní fronty (FN), poté, co na svém twitterovém účtu dne 16. prosince 2015 zveřejnila tři fotografie násilné povahy, které zobrazují popravu tří rukojmí teroristické skupiny Dá‘iš spolu s komentářem „Tohle je DÁ´IŠ“ po rozhlasovém rozhovoru na stanici RMC, v němž byl vzestup strany Národní fronta poměřován vůči činnosti teroristické skupiny Dá’iš.

V první řadě, ačkoli jsou výše uvedené fotografie přístupné všem na vyhledávači Google a byly po svém původním rozšíření široce sdíleny na internetu, je nepopiratelné, že jejich násilná povaha může přesto i nadále poškozovat lidskou důstojnost, a jejich zveřejnění je tudíž trestným činem.

Kromě toho se článek 6-1 francouzského zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique („pro důvěru v digitální ekonomiku“), jenž stanoví výjimku z trestního stíhání pro poskytovatele služeb informačních společností v případě, kdy je obrazový materiál násilné povahy stažen do dvaceti čtyř hodin od oznámení o nutnosti jeho stažení ze strany příslušného orgánu, vztahuje jen na činnost poskytovatelů služeb informačních společností, a nikoli na činnost jednotlivců nebo soukromou činnost, o kterou se zde jedná. V tomto ohledu je rovněž nutné zdůraznit skutečnost, že paní Le Penová smazala pouze fotografii popravy rukojmího Jamese Foleyho, a nikoli další dvě fotografie.

A konečně, vzhledem k tomu, že načasování průběhu soudního řízení proti paní Marine Le Penové odpovídá lhůtám typickým pro řízení, která se týkají tisku a ostatních sdělovacích prostředků, není důvod pro podezření, že by se jednalo o případ fumus persecutionis, tedy o situaci, kdy se z náznaků jeví záměr dotyčnou osobu pronásledovat.

IV.  ZÁVĚRY

Na základě výše uvedeného a v souladu s článkem 9 jednacího řádu, po přezkoumání důvodů svědčících ve prospěch ochrany imunity i proti ní, doporučuje Výbor pro právní záležitosti Evropskému parlamentu, aby poslankyni Marine Le Penovou zbavil poslanecké imunity.

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken