Procedure : 2016/2295(IMM)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0047/2017

Indgivne tekster :

A8-0047/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 02/03/2017 - 6.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0056

BETÆNKNING     
PDF 383kWORD 60k
28.2.2017
PE 595.654v02-00 A8-0047/2017

om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet

(2016/2295(IMM))

Retsudvalget

Ordfører: Laura Ferrara

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet

(2016/2295(IMM))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til anmodning om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet, som blev indgivet den 5. oktober 2016 af den franske justitsminister, Jean-Jaques URVOAS, som led i en undersøgelsesprocedure indledt imod Marine Le Pen ved byretten (Tribunal de grande Instance) i Nanterre, fordi hun på sin Twitter-konto havde vist islamistiske billeder af voldelig karakter,

–  der har hørt Jean-François Jalkh, der repræsenterede Marine Le Pen, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 6,

–  der henviser til artikel 8 og 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter samt artikel 6, stk. 2, i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af medlemmerne af Europa-Parlamentet,

–  der henviser til de domme, som Den Europæiske Unions Domstol har afsagt den 12. maj 1964, 10. juli 1986, 15. og 21. oktober 2008, 19. marts 2010, 6. september 2011 og 17. januar 2013(1),

–  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 1, og artikel 9,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0047/2017),

A.  der henviser til, at de franske retslige myndigheder har anmodet om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Marine Le Pen, medlem af Europa-Parlamentet og formand for Front National (FN), i forbindelse med en retssag, der er indledt, fordi hun den 16. december 2015 i anledning af, at FN's opkomst i en radioudsendelse på stationen RMC var blevet sammenlignet med terrorgruppen Daeshs virksomhed, via sin Twitter-konto havde uploadet billeder med voldeligt indhold, der viste henrettelser af tre gidsler i hænderne på terrorgruppen Daesh, ledsaget af kommentaren "Dette er Daesh";

B.  der henviser til, at et EP-parlamentsmedlems immunitet ifølge Parlamentets praksis kan ophæves, såfremt det omstridte forhold/de omstridte billeder ikke har nogen direkte eller indlysende sammenhæng med vedkommendes udøvelse af sit hverv som EP-medlem og ikke udgør en meningstilkendegivelse eller stemmeafgivelse foretaget under udøvelsen af dette hverv, jf. artikel 8 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter og artikel 26 i den franske forfatning;

C.  der henviser til, at, Europa-Parlamentets medlemmer i henhold til artikel 9 i protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter på deres eget lands område nyder de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling;

D.  der henviser til, at udbredelse af voldelige billeder, der krænker den menneskelige værdighed, er strafbart i henhold til artikel 227-24, 227-29 og 227-31 i den franske straffelov;

E.  der henviser til, at artikel 6-1 i den franske lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004 Pour la Confiance dans l'Economie Numérique, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel"), omhandler tjenesteleverandørers aktiviteter inden for informationssamfundet, og ikke aktiviteter af individuel karakter;

F.  der henviser til, at selv om de billeder, som Marine Le Pen har offentliggjort, er almindeligt tilgængelige på Google-søgemaskinen og ofte er blevet spredt på nettet efter den første offentliggørelse, er de som følge af deres voldelige indhold fortsat krænkende for den menneskelige værdighed;

G.  der henviser til, at gidslet James Foleys familie den 17. december 2015, dvs. efter at de retslige myndigheder var gået ind i sagen, anmodede om at få de tre fotografier fjernet, og at Marine Le Pen herefter fjernede det ene fotografi, der viste James Foley;

H.  der henviser til, at retssagen mod Marine Le Pen forløber efter en tidsplan, der ligger inden for, hvad der er typisk for retssager, der vedrører pressen og andre kommunikationsmedier, og at der derfor ikke er grund til at nære mistanke om "fumus persecutionis" - dvs. en situation, hvor omstændighederne peger i retning af et forsæt om at skade en persons politiske virksomhed;

I.  der henviser til artikel 26 i Den Franske Republiks forfatning, hvori det er fastlagt, at intet medlem af Parlamentet i forbindelse med straffesager kan udsættes for tilbageholdelse eller nogen anden form for frihedsberøvelse eller -begrænsning uden Europa-Parlamentets samtykke;

J.  der henviser til, at det ikke tilkommer Europa-Parlamentet at tage stilling til, om medlemmet er skyldigt, eller om de handlinger, vedkommende tilskrives, skal retsforfølges;

1.  vedtager at ophæve Marine Le Pens immunitet;

2.  pålægger sin formand straks at sende denne afgørelse og det kompetente udvalgs betænkning til Den Franske Republiks kompetente myndigheder og Marine Le Pen.

(1)

Domstolens dom af 12. maj 1964, Wagner mod Fohrmann og Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; Domstolens dom af 10. juli 1986, Wybot mod Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; Rettens dom af 15. oktober 2008, Mote mod Parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; Domstolens dom af 21. oktober 2008, Marra mod De Gregorio og Clemente, C-200/07 og C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Rettens dom af 19. marts 2010, Gollnisch mod Parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; Rettens dom af 17. januar 2013, Gollnisch mod Parlamentet, T-346/11 og T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


BEGRUNDELSE

I.  FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER

På mødet den 24. oktober 2016 meddelte formanden, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, den 5. oktober 2016 havde modtaget et brev fra den franske justitsminister, Jean-Jacques Urvoas, med anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet. Formanden havde henvist denne anmodning til Retsudvalget, jf. forretningsordenens artikel 9, stk. 1.

De franske retslige myndigheder har indledt en undersøgelsesprocedure mod Marine Le Pen, efter at der på hendes Twitter-konto den 16. december 2016 var uploadet tre voldelige billeder, der krænkede den menneskelige værdighed. Billederne viser terrorgruppen Daesh' henrettelser af tre gidsler. De tre billeder, der var utilslørede, viste henrettelsen af James Foley, et amerikansk gidsel, der blev halshugget, Moaz Al-Kazabeh, en jordansk pilot, der blev brændt levende i et bur, og Fadi Ammar Zidan, en syrisk soldat, der stadig var i live efter at være blevet kørt over af en tank. Fotografierne var ledsaget af en kommentar fra Marine Le Pen: "Dette er Daesh!". De pågældende billeder blev uploadet i forlængelse af en radioudsendelse den selv samme dag, hvor politilogen Gilles Kepel i et interview med journalisten Jean-Jacques Bourdin på stationen RMC havde foretaget en sammenligning mellem Front Nationals opkomst og Daesh' aktiviteter. Marine Le Pen havde i den anledning, inden hun uploadede billederne, udsendt følgende kommentar: "Den sammenligning, som Jean-Jacques Bourdin her til morgen har foretaget mellem Daesh og Front National, er helt uacceptabel. Han bør trække sine infame påstande tilbage".

Efter at have orienteret sig om sagens indhold anmodede den offentlige anklager i Nanterre om at få den procedure, som var indledt af OCLCTIC (l'Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication), overført til BRDP (Brigade de Répression de la Délinquance aux Personnes) i Paris.

Dagen efter, den 17. december 2015, anmodede gidslet James Foleys familie om at få fjernet de tre fotografier. Marine Le Pen fjernede kun fotografiet af James Foley, idet hun erklærede "Jeg vidste ikke, at der var tale om et foto af James Foley. Det er frit tilgængeligt på Google. Jeg erfarer her til morgen, at hans familie beder mig om at trække det tilbage. Selvfølgelig har jeg straks trukket det tilbage".

Den 5. januar 2016 blev Marine Le Pen indkaldt til afhøring hos BRDP. Den 4. januar 2016 meddelte Marine Le Pens advokat, David Dassa-Le deist, efterforskerne, at hans klient ikke agtede at give møde, og at hun kun "i givet fald og under passende former ville besvare spørgsmål fra en dommer."

Den 21 januar 2016 indledte statsadvokaten, Catherine Denis, en forundersøgelse med henblik på at fastslå, om der var tale om udbredelse af voldelige billeder, der er krænkende for den menneskelige værdighed, hvilket er strafbart i henhold til artikel 227-24, 227-29 og 227-31 i den franske straffelov.

Den 31. marts 2016 blev Marine Le Pen indkaldt til afhøring under et forberedende retsmøde den 29. april 2016 klokken 10.30.Ved skrivelse af 28. april 2016 meddelte advokaten David Dassa-Le deist domstolen, at Marine Le Pen ikke agtede at møde op den følgende dag, idet hun påberåbte sig den immunitet, som hun nød i sin egenskab af medlem af Europa-Parlamentet, og eftersom der var tale om forsøg på at indskrænke hendes ytringsfrihed. Han tilføjede: "Jeg kan forsikre Dem for, at det ikke er Deres kompetence, jeg drager i tvivl, men de skridt, som anklageren har taget til, i en så vigtig sag, at true en fransk parlamentarikers ytringsfrihed."

Den 30. august 2016 sendte den anklager, der havde ansvar for undersøgelsen, Carole Bochter, på vegne af anklagemyndigheden ved Tribunal de grande instance i Nanterre anmodningen om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet til statsadvokaten ved appelretten i Versailles.

Den 7. september 2016 lod statsadvokaten, Marc Robert, originalen af ​​anmodningen om ophævelse af Marine Le Pens parlamentariske immunitet sende til den franske justitsminister, Jean Jacques Urvoas.

Den 5. oktober 2016 sendte justitsminister Jean-Jacques Urvoas anmodningen fra statsadvokaten ved appelretten i Versailles til Europa-Parlamentets formand, Martin Schulz, med det formål at få ophævet Marine Le Pens parlamentariske immunitet, så hun kunne indkaldes til afhøring om de forhold, der var blevet påtalt.

II.  RETSLIGE BEMÆRKNINGER

a)  Gældende EU-ret

Protokol nr. 7 vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter vedføjet traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

"Artikel 8

Europa-Parlamentets medlemmer kan hverken eftersøges, tilbageholdes eller retsligt forfølges på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser under udøvelsen af deres hverv.

Artikel 9

Under Europa-Parlamentets mødeperioder nyder medlemmerne:

a) på deres eget lands område de immuniteter, der tilstås medlemmerne af deres lands lovgivende forsamling

b) på en anden medlemsstats område fritagelse for enhver form for tilbageholdelse og retsforfølgning.

De er ligeledes dækket af immuniteten på vej til eller fra Europa-Parlamentets mødested.

Immuniteten kan ikke påberåbes af et medlem, som gribes på fersk gerning, og kan ikke hindre Europa-Parlamentets ret til at ophæve et af dets medlemmers immunitet."

Akten af 20. september 1976 om valg af medlemmer af Europa-Parlamentet ved almindelige, direkte valg.

"Artikel 6.2

Europa-Parlamentets medlemmer nyder godt af de privilegier og immuniteter, der gælder for dem i henhold til protokollen af 8. april 1965 om De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter."

Konklusionerne i Domstolens dom af 6. september 2011, Patriciello, C-163/10.

"Artikel 8 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, der er bilagt EU-, EUF- og Euratom-traktaterne, skal fortolkes således, at en erklæring, der afgives af en europaparlamentariker uden for Europa-Parlamentet, og som giver anledning til en straffesag om bagvaskelse i dennes oprindelsesmedlemsstat, alene udgør en meningstilkendegivelse, der fremsættes under udøvelsen af det parlamentariske hverv, som henhører under immuniteten i henhold til denne bestemmelse, såfremt denne erklæring udtrykker en subjektiv bedømmelse, der har en direkte og klar forbindelse til udøvelsen af dette hverv. Det tilkommer den forelæggende ret at afgøre, om disse betingelser er opfyldt i hovedsagen."

b)  Bestemmelser i fransk ret

Den Franske Republiks forfatning

"Artikel 26

"Medlemmer af Parlamentet kan ikke retsforfølges, eftersøges, anholdes, frihedsberøves eller dømmes på grund af meningstilkendegivelser eller stemmeafgivelser, som de har foretaget under udøvelsen af deres hverv.

Medlemmer af Parlamentet kan ikke i strafferetligt øjemed udsættes for anholdelse eller nogen anden form for frihedsberøvende eller -indskrænkende foranstaltning uden tilladelse fra præsidiet for den forsamling, som medlemmet tilhører. En sådan tilladelse er ikke påkrævet, hvis den pågældende er grebet på fersk gerning, eller hvis der foreligger en endelig domfældelse.

Anholdelse, frihedsberøvende eller frihedsindskrænkende foranstaltninger og retsforfølgelse af et medlem af Parlamentet stilles i bero under parlamentssamlingen, hvis den forsamling, som det pågældende medlem tilhører, anmoder herom.

Den pågældende forsamling træder om nødvendigt sammen ekstraordinært for at muliggøre anvendelsen af den ovenstående bestemmelse."

Den franske straffelov

"Artikel 227

Fremstilling, formidling og udbredelse, uanset med hvilken metode og via hvilket medie, af et budskab, der er af voldelig eller pornografisk karakter, tilskynder til terrorisme, i alvorlig grad krænker den menneskelige værdighed eller tilskynder mindreårige til at deltage i lege, som udsætter dem for fysisk fare, eller handel med et sådant budskab, straffes med tre års fængsel og en bøde på 75 000 EUR, såfremt dette budskab vil kunne ses eller på anden måde opfattes af mindreårige.

Hvis de strafbare forhold, som er omhandlet i denne artikel, udbredes til offentligheden via den skrevne og audiovisuelle presse eller via internettet, finder de særlige bestemmelser i de love, der regulerer sådanne anliggender, anvendelse for så vidt angår fastlæggelse af, hvem der er ansvarlig herfor.

"Artikel 227

Fysiske personer, der er dømt for strafbare forhold omfattet af dette kapitel, kan endvidere idømmes følgende tillægsstraffe:

1. Fratagelse af civil-, og familieretlige rettigheder i overensstemmelse med de procedurer, der er fastlagt i artikel 131-26;

2. Midlertidig frakendelse af kørekort i op til fem år, eventuelt begrænset til anden kørsel end erhvervskørsel;

3. Ubetinget frakendelse af kørekort med forbud mod at ansøge om nyt kørekort i op til fem år;

4. Forbud mod at forlade fransk territorium i op til fem år;

5. Konfiskation af de genstande, der blev benyttet var beregnet til at blive benyttet at begå den strafbare handling eller som er resultatet af den strafbare handling;

6. Forbud, enten permanent eller for en periode på op ti år, mod at udøve erhverv eller frivillige aktiviteter, der indebærer jævnlig kontakt med børn;

7. Forpligtelse til at gennemgå en prøvetid til udøvelse af forældremyndighed i henhold til artikel 131-35-1;

8. For strafbare forhold i henhold til artiklerne 227-2 og 227-16 og i overensstemmelse med procedurerne i artikel 131-27, forbud mod at beklæde et offentligt embede eller udøve den erhvervsmæssige eller sociale aktivitet, i løbet af eller i forbindelse med hvilken den strafbare handling blev begået, eller på nogen måde at udøve en kommerciel eller industriel aktivitet, forvalte, administrere eller lede, det være sig direkte eller indirekte, for egen eller tredjemands regning, industrielle eller kommercielle virksomheder eller selskaber. Disse forbud kan pålægges kumulativt."

"Artikel 227

Personer, der er dømt for de strafbare handlinger, der er fastlagt i artiklerne 227-22 til 227-27 kan også blive idømt et socialretligt tilsyn som fastsat i artikel 131-36-1 til 131-36-13. "

Lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004, Pour la Confiance dans l'Économie Numérique ("Tillid i den digitale økonomi").

"Artikel 1

Som det fremgår af artikel 1 i lov nr. 86-1067 af 30. september 1986 om kommunikationsfrihed, er elektronisk kommunikation til offentligheden fri.

Udøvelsen af denne ret kan kun begrænses i det omfang, det er nødvendigt dels for at sikre respekten for den menneskelige værdighed, andre menneskers frihed og ejendom og pluralismen i formidlingen af filosofiske og holdningsmæssige strømninger, dels af hensyn til den offentlige orden, nationale forsvarsbehov, public service-krav, kommunikationsmidlernes tekniske begrænsninger samt, for så vidt angår audiovisuelle tjenester, nødvendigheden at udvikle den audiovisuelle produktion.

Ved elektronisk kommunikation til offentligheden forstås enhver elektronisk formidling til offentligheden eller dele heraf af tegn, signaler, skrift, billeder og lyd eller enhver anden form for meddelelse, som ikke har karakter af privat korrespondance.

Ved online-kommunikation til offentligheden forstås enhver individuel overførsel af digitale data, som ikke er privat korrespondance, ad elektronisk vej, som giver mulighed for udveksling af oplysninger mellem afsenderen og modtageren.

Ved e-mail forstås enhver meddelelse i form af tekst, stemme, lyd eller billede sendt via et offentligt kommunikationsnet, som er lagret på en netværksserver i nettet eller i modtagerens terminaludstyr, indtil meddelelsen hentes af modtageren."

"Artikel 6

Den administrative myndighed kan, såfremt bekæmpelsen af tilskyndelse til terrorhandlinger og forherligelse af sådanne handlinger i henhold til straffelovens artikel 421-2-5 eller af udbredelsen af billeder og gengivelser af mindreårige i henhold til artikel 227-23 i samme lov gør det berettiget, anmode enhver person som omhandlet i punkt III i denne lovs artikel 6 eller personer som omhandlet i stk. 2 i afsnit I i artikel 6, om at fjerne indhold, der er i strid med disse artikler 421-2-5 og 227-23. Den underretter samtidig de personer, der er nævnt i punkt 1 i afsnit I i nærværende lovs artikel 6, herom.

Den administrative myndighed kan, såfremt det nævnte indhold ikke er fjernet inden for en frist på fireogtyve timer, meddele de sidstnævnte personer en liste over e-mailadresserne for de online-kommunikationstjenester, der overtræder nævnte artikel 421-2-5 og 227-23. Disse personer skal derefter straks blokere adgangen til disse adresser. Dog kan den administrative myndighed, hvis den ikke fra person, der er omhandlet i punkt III i denne lovs artikel 6, har modtaget de oplysninger, der er omhandlet i det samme punkt III, foretage den nævnte meddelelse af e-mailadresser uden forinden at have anmodet om fjernelse af indhold i henhold til første punktum i første afsnit i denne artikel.

Den administrative myndighed sender anmodningen om fjernelse og listen over adresser, der er omhandlet i henholdsvis første og andet afsnit, til en sagkyndig person, som er udpeget af "Commission nationale de l'informatique et des libertés" blandt denne kommissions medlemmer for hele sin mandatperiode i kommissionen. Vedkommende kan ikke udpeges blandt de personer, der er omhandlet i stk. 1 i afsnit I i artikel 13 lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 om databehandling, registre og individuelle frihedsrettigheder. Den sagkyndige person sikrer den formelle rigtighed af anmodninger om fjernelse og vilkårene for oprettelse, ajourføring, formidling og anvendelse af listen. Hvis den sagkyndige konstaterer uregelmæssigheder, kan vedkommende på ethvert tidspunkt rette en henstilling til den administrative myndighed om at bringe uregelmæssigheden til ophør. Hvis den administrative myndighed ikke følger henstillingen, kan den sagkyndige indbringe sagen for den kompetente domsmyndighed ved indgivelse af begæring af foreløbige forholdsregler eller ved stævning.

Den administrative myndighed kan også meddele de e-mailadresser, hvis indhold strider mod artikel 421-2-5 og 227-23 i straffeloven, til administratorerne af søgemaskiner eller nummerfortegnelser, der skal træffe passende foranstaltninger til at fjerne deres referencer til den pågældende online-kommunikationstjeneste. Den procedure, der er fastlagt i tredje afsnit i nærværende artikel, finder anvendelse.

Den sagkyndige person, der er omhandlet i tredje afsnit, offentliggør en årlig aktivitetsrapport om betingelserne for og resultaterne af vedkommendes aktiviteter med angivelse af antallet af anmodninger om fjernelse, mængden af fjernet indhold, begrundelsen for fjernelsen og antallet af henstillinger til den administrative myndighed. Denne rapport forelægges regeringen og parlamentet.

De nærmere regler for anvendelse af denne artikel fastsættes ved bekendtgørelse, herunder, hvor det er hensigtsmæssigt, spørgsmålet kompensation for påviste ekstraomkostninger som følge af de forpligtelser, operatørerne pålægges.

Ethvert tilfælde af manglende overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i denne artikel, straffes med de sanktioner, der er omhandlet i punkt 1 i afsnit VI i denne lovs artikel 6."

III.  OVERVEJELSER/BEGRUNDELSE

I henhold til artikel 227-24, 227-29 og 227-31 i den franske straffelov, hvori det er fastlagt, at udbredelse af billeder med voldeligt indhold er strafbart, idet det er en krænkelse af den menneskelige værdighed, har de franske retslige myndigheder anmodet om ophævelse af immuniteten for Marine Le Pen, medlem af Europa-Parlamentet og formand for FN, efter at hun efter et interview på RMC-radiosenderen, hvor FN's opkomst var blevet sammenlignet med Daesh' virksomhed, på sin Twitter-konto den 16. december 2015 havde offentliggjort tre billeder, der viser henrettelserne af tre gidsler i hænderne på terrorgruppen Daesh, ledsaget af kommentaren "Dette er Daesh".

Selv om de billeder, som Marine Le Pen har offentliggjort, er almindeligt tilgængelige på Google-søgemaskinen og efter den første spredning på internettet ofte er blevet genbrugt, er det uomtvisteligt, at der er tale om billeder af voldshandlinger, der er krænkende for den menneskelige værdighed, hvorfor deres offentliggørelse er en strafbar handling.

Artikel 6-1 i den franske lov nr. 2004-575 af 21. juni 2004, "Pour la Confiance dans l'Economie Numérique", ifølge hvilken der ikke skal indledes en straffesag imod tjenesteydere fra informationssamfundet, hvis billederne med det voldelige indhold rent faktisk fjernes, inden der er gået 24 timer efter at den kompetente myndighed har beordret dem fjernet, omfatter desuden kun aktiviteter, der udøves af tjenesteydere fra informationssamfundet, og ikke aktiviteter, der udøves af privatpersoner, som det her er tilfældet. I denne forbindelse bør det i øvrigt understreges, at Le Pen fjernede det ene fotografi, der viste henrettelsen af gidslet James Foley, men ikke de to andre billeder.

I betragtning af, at retssagen mod Marine Le Pen forløber efter en tidsplan, der ligger inden for, hvad der er typisk for retssager, der vedrører pressen og andre kommunikationsmedier, er der ingen grund til at nære mistanke om "fumus persecutionis" - dvs. en situation, hvor der er indicier, der tyder på en hensigt om at skade en persons politiske virksomhed;

IV.  KONKLUSION

På baggrund af ovenstående betragtninger og i overensstemmelse med artikel 9 i forordningen og efter at have undersøgt årsagerne for og imod ophævelse af parlamentsmedlemmets immunitet anbefaler Udvalget om Retlige Anliggender, at Europa-Parlamentet ophæver Marine Le Pens parlamentariske immunitet.


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

28.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik