RAPORT Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

  28.2.2017 - (2016/2295(IMM))

  Õiguskomisjon
  Raportöör: Laura Ferrara

  Menetlus : 2016/2295(IMM)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0047/2017
  Esitatud tekstid :
  A8-0047/2017
  Arutelud :
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

  Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta

  (2016/2295(IMM))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlust, mille esitas 5. oktoobril 2016. aastal Prantsuse justiitsminister Jean-Jaques URVOAS seoses Nanterre’i esimese astme kohtus poolelioleva eeluurimisega Marine Le Peni Twitteri kontol avaldatud vägivaldsete islamistlike fotode pärast,

  –  olles vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 6 ära kuulanud Marine Le Peni esindanud Jean-François Jalkhi,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikleid 8 ja 9 ning otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 6 lõiget 2,

  –  võttes arvesse Euroopa Liidu Kohtu 12. mai 1964. aasta, 10. juuli 1986. aasta, 15. ja 21. oktoobri 2008. aasta, 19. märtsi 2010. aasta, 6. septembri 2011. aasta ja 17. jaanuari 2013. aasta otsuseid[1],

  –  võttes arvesse Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklit 26,

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 5 lõiget 2, artikli 6 lõiget 1 ja artiklit 9,

  –  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A8-0047/2017),

  A.  arvestades, et Prantsuse õigusasutused on taotlenud Euroopa Parlamendi liikme ja erakonna Front National (FN – Rahvusrinne) esimehe Marine Le Peni puutumatuse äravõtmist seoses menetlusega tema Twitteri kontol levitatud vägivaldsete fotode pärast, millel kujutatakse kolme pantvangi hukkamist terrorirühmituse Daesh poolt ja millele lisati kommentaar „Selline on Daesh“ 16. detsembril 2015 pärast raadiojaamas RMC eetrisse antud intervjuud, milles võrreldi FNi tõusu terrorirühmituse Daesh tegevusega;

  B.  arvestades, et Euroopa Parlamendi õiguspraktikast nähtub, et parlamendiliikme puutumatuse võib ära võtta, kui vaidlusalustel avaldustel ja/või kujutistel ei ole otsest ega ilmset seost Euroopa Parlamendi liikme ametiülesannete täitmisega ja nende puhul ei ole tegemist nimetatud ametiülesannete käigus väljendatud seisukohtade või antud häältega Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artikli 8 ja Prantsusmaa Vabariigi põhiseaduse artikli 26 tähenduses;

  C.  arvestades ühtlasi, et Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli nr 7 artiklis 9 on sätestatud, et Euroopa Parlamendi liikmetel on oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

  D.  arvestades, et vägivalda kujutavate ja inimväärikust riivavate piltide levitamine on Prantsuse karistusseadustiku artiklite 227-24, 227-29 ja 227-31 kohaselt karistatav kuritegu;

  E.  arvestades, et Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiivi 2000/31/EÜ infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) ülevõtmiseks vastu võetud Prantsuse 21. juuni 2004. aasta seaduse nr 2004-575 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique artiklis 6-1 osutatakse infoühiskonna teenuseosutajate tegevusele, mitte üksikisikute tegevusele;

  F.  arvestades, et kuigi Marine Le Peni avaldatud fotod on otsingumootoris Google kõigile kättesaadavad ja neid on pärast esialgset avaldamist internetis laialdaselt kasutatud, võib nende vägivaldsus siiski riivata inimväärikust;

  G.  arvestades, et kolme foto eemaldamist palusid pantvang James Foley pereliikmed 17. detsembril 2015. aastal ehk siis pärast õigusasutuste sekkumist ning selle palve järel võttis Marine Le Pen maha ainult James Foleyt kujutava foto;

  H.  arvestades, et ajakava, mille kohaselt on kulgenud Marine Le Peni vastu algatatud kohtumenetlus, vastab ajakirjandust ja teisi kommunikatsioonivahendeid puudutavate menetluste tavapärasele ajale, mistõttu ei ole põhjust kahtlustada fumus persecutionise juhtumit, st olukorda, mille põhjal võiks oletada, et soovitakse takistada isiku tegevust;

  I.  arvestades, et Prantsuse Vabariigi põhiseaduse artiklis 26 sätestatakse, et parlamendiliiget ei või kuriteo või väärteo toimepanemise eest vahistada, tema vabadust muul viisil võtta või piirata, kui parlament ei ole selleks luba andnud;

  J.  arvestades, et Euroopa Parlament ei võta seisukohta küsimuses, kas parlamendiliige on süüdi või mitte või kas teod, milles teda süüdistatakse, on kriminaalkorras karistatavad;

  1.  otsustab Marine Le Peni puutumatuse ära võtta;

  2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja vastutava parlamendikomisjoni raport viivitamatult Prantsusmaa Vabariigi pädevale ametiasutusele ja Marine Le Penile.

  • [1]  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 12. mai 1964, Wagner vs. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 10. juuli 1986, Wybot vs. Faure jt, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; kohtuotsus, Üldkohus, 15. oktoober 2008, Mote vs. parlament, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 21. oktoober 2008, Marra vs. De Gregorio ja Clemente, C-200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; kohtuotsus, Üldkohus, 19. märts 2010, Gollnisch vs. parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; kohtuotsus, Üldkohus, 17. jaanuar 2013, Gollnisch vs. parlament, T-346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

  SELETUSKIRI

  I.  FAKTILISED ASJAOLUD

  Parlamendi president andis 24. oktoobri 2016. aasta istungil kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 1 teada, et talle on edastatud Prantsusmaa justiitsministri Jean-Jacques Urvoas’ 5. oktoobri 2016. aasta kiri, milles taotletakse Marine Le Peni puutumatuse äravõtmist. Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastas president taotluse õiguskomisjonile.

  Prantsuse õigusasutused alustasid uurimist Marine Le Peni asjus, kuna ta avaldas 16. detsembril 2015 Twitteri kontol kolm vägivalda kujutavat ja inimväärikust riivavat fotot, millel kujutatakse kolme pantvangi hukkamist Daeshi poolt. Kolmel fotol, mida ei ole varjutatud, kujutatakse ameeriklasest pantvangi James Foleyt, kellel raiuti pea maha, puuris elusalt põletatud Jordaania pilooti Moaz Al-Kazabehi ja tankiroomikute all elusalt lömastatud Süüria sõdurit Fadi Ammar Zidani. Fotodele oli lisatud Marine Le Peni kommentaar „Selline on Daesh“. Fotod avaldati samal päeval pärast RMC raadiojaamas toimunud Jean-Jacques Bourdini intervjuud politoloog Gilles Kepeliga, milles võrreldi erakonna Front National tõusu Daeshi tegevusega. Enne kõnealuste fotode ülespanekut avaldas Marine Le Pen järgmise kommentaari: „Jean-Jacques Bourdini täna hommikul tehtud avaldus, milles ta võrdles Daeshi ja Front Nationali, on lubamatu. Ta peab need jälestusväärsed sõnad tagasi võtma.“

  Nanterre’i riigiprokuröri teavitati asjaoludest ja tehtud järeldustest ning soovitas lõpetada Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogiaalase Kuritegevusega Võitlemise Keskameti läbiviidava menetluse ja anda see üle Pariisi kriminaalpolitsei isikuvastaste kuritegude tõkestamise üksusele.

  Järgmisel päeval, 17. detsembril 2015 palusid pantvang James Foley pereliikmed kolme foto eemaldamist. Marine Le Pen võttis maha ainult James Foley foto, väites „Ma ei teadnud, et fotol on James Foley. Foto on Google’is kättesaadav kõigile. Sain täna hommikul teada, et James Foley’ pereliikmed paluvad foto eemaldada. Loomulikult tegin seda otsekohe.“

  Kriminaalpolitsei teenistused kutsusid Marine Le Peni kuulamisele 5. jaanuaril 2016. Marine Le Peni õigusnõustaja David Dassa-Le Deist teatas 4. jaanuaril 2016 uurijatele, et tema klient ei tule kuulamisele ja kavatseb anda vastuseid üksnes vajaduse korral kohtuniku nõuetekohases vormis küsimustele.

  Riigiprokurör Catherine Denis algatas eeluurimise seoses vägivalda kujutavate ja inimväärikust riivavate fotode levitamisega, mis on Prantsuse karistusseadustiku artiklite 227-24, 227-29 ja 227-31 kohaselt karistatav kuritegu.

  Marine Le Pen kutsuti 31. märtsil 2016 esimesele kuulamisele, mis pidi toimuma 29. aprillil 2016. aastal kell 10.30. David Dassa-Le Deist andis kohtule 28. aprillil 2016. aasta kirjaga teada, et Marine Le Pen ei ilmu järgmisel päeval kohale, osutades Euroopa Parlamendi liikme puutumatusele ja asjaolule, et tegemist on küsimusega, mis seab kahtluse alla tema sõnavabaduse. Lisaks märkis ta järgmist: „Kinnitan, et küsimus ei puuduta Teie jurisdiktsiooni, vaid prokuratuuri tegevust, kes nii olulises asjas seab ohtu Prantsuse parlamendiliikme sõnavabaduse.

  Eeluurimise eest vastutav asepresident Carole Bochter esitas 30. augustil 2016. aastal Versailles’ apellatsioonikohtu peaprokurörile ja Nanterre’i esimese astme kohtu riigiprokurörile taotluse Marine Le Peni puutumatuse äravõtmiseks.

  Peaprokurör Marc Robert edastas 7. septembril 2016. aastal Marine Le Peni parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotluse originaali Prantsuse justiitsministrile Jean Jacques Urvoas’le.

  Justiitsminister Jean- Jacques Urvoas saatis 5. oktoobril 2016. aastal Euroopa Parlamendi presidendile Martin Schulzile Versailles’ apellatsioonikohtu peaprokuröri taotluse Marine Le Peni parlamendiliikme puutumatuse äravõtmiseks, et teda oleks võimalik antud asjas küsitleda.

  II.  ÕIGUSLIK HINNANG

  a)  Kohaldatavad Euroopa õigusaktid

  Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu protokoll (nr 7) Euroopa privileegide ja immuniteetide kohta

  „Artikkel 8

  Euroopa Parlamendi liikmeid ei või üle kuulata, nende suhtes tõkendit kohaldada ega neid kohtumenetlusele allutada nende poolt oma kohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte tõttu.

  Artikkel 9

  Euroopa Parlamendi istungjärkude ajal on Euroopa Parlamendi liikmetel:

  a) oma riigi territooriumil samasugune immuniteet nagu selle riigi parlamendi liikmetel;

  b) teise liikmesriigi territooriumil immuniteet tõkendite ja kohtumenetluse suhtes.

  Euroopa Parlamendi liikmete immuniteet kehtib ka siis, kui nad sõidavad Euroopa Parlamendi istungipaika ja sealt tagasi.

  Immuniteedile ei saa tugineda, kui parlamendiliige tabatakse õiguserikkumiselt, ning see ei takista Euroopa Parlamendil kasutamast õigust oma liikme immuniteet ära võtta.“

  Otsestel ja üldistel valimistel Euroopa Parlamendi liikmete valimist käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti

  „Artikli 6 lõik 2

  Euroopa Parlamendi liikmetel on sellised privileegid ja immuniteedid, mida kohaldatakse nende suhtes tulenevalt 8. aprilli 1965. aasta Euroopa ühenduste privileegide ja immuniteetide protokollist.“

  Kohtuotsus, Euroopa Kohus, 6. september 2011, Patriciello, C-163/10

  Euroopa Liidu lepingule, EL toimimise lepingule ja Euratomi lepingule liidetud Euroopa Liidu privileegide ja immuniteetide protokolli artiklit 8 tuleb tõlgendada nii, et väide, mille Euroopa Parlamendi liige esitas väljaspool Euroopa Parlamendi hoonet ja mis andis tema päritoluriigis aluse kriminaalmenetluseks solvamises seisneva süüteo asjas, kujutab endast nimetatud sättes ette nähtud puutumatusega hõlmatud parlamendiliikme kohustuste täitmisel avaldatud arvamust vaid juhul, kui see väide vastab subjektiivsele hinnangule, millel on otsene ja ilmselge seos nende kohustuste täitmisega Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on hinnata, kas need tingimused on põhikohtuasjas täidetud.“

  b)  Prantsusmaa õigusaktid

  Prantsuse Vabariigi põhiseadus

  „Artikkel 26

  Parlamendiliikme suhtes ei tohi algatada kohtumenetlust, teda ei või uurimise alla võtta, vahistada, kinni pidada ega tema üle kohut mõista tema poolt töökohustuste täitmisel avaldatud arvamuste või antud häälte pärast.

  Parlamendiliiget võib kuriteo või väärteo toimepanemise eest vahistada, tema vabadust muul viisil võtta või piirata ainult selle parlamendikoja nõusolekul, mille koosseisu ta kuulub. Selline nõusolek ei ole nõutav kuriteolt või väärteolt tabamise korral või lõpliku süüdimõistva kohtuotsuse puhul.

  Parlamendiliikme vahi all pidamine, temalt vabaduse võtmine või selle piiramine või tema suhtes toimuv menetlus peatatakse istungi ajaks, juhul kui parlamendikoda, kuhu parlamendiliige kuulub, seda taotleb.

  Asjaomane parlamendikoda võib eelmise lõigu kohaldamise võimaldamiseks koguneda vajaduse korral lisaistungiteks.“

  Prantsusmaa karistusseadustik

  „Artikkel 227-24

  Vägivalda sisaldavate, terrorismile õhutavate, pornograafiliste või inimväärikust tõsiselt riivavate või alaealisi füüsilisse ohtu seadvatele mängudele õhutavate sõnumite mis tahes kujul valmistamine, edastamine või mis tahes viisil levitamine või selliste sõnumitega kauplemine on karistatav kolmeaastase vangistusega ja 75 000 euro suuruse trahviga juhul, kui sellist sõnumit võivad näha või vastu võtta alaealised.

  Kui käesolevas artiklis osutatud rikkumine pannakse toime kirjutavas ajakirjanduses või audiovisuaalmeedias või elektroonilises meedias, kohaldatakse vastutavate isikute kindlakstegemisele konkreetset valdkonda õiguslikult reguleeriva seaduse erisätteid.“

  „Artikkel 227-29

  Kui füüsiline isik on süüdi käesolevas peatükis käsitletavate rikkumiste toimepanekus, kohaldatakse tema suhtes järgmisi lisakaristusi:

  1) kodaniku- ja perekonnaõiguste äravõtmine artiklis 131-26 sätestatud tingimustel;

  2) juhiloa kehtivuse peatamine kuni viieks aastaks, kusjuures nimetatud peatamine võib piirduda autojuhtimisega väljaspool kutsetegevust;

  3) juhiloa kehtetuks tunnistamine koos keeluga taotleda uut luba kuni viie aasta jooksul;

  4) kuni viieaastane väljasõidukeeld;

  5) rikkumise toimepanekuks kasutatud või ette nähtud eseme või rikkumise tulemusel valmistatud eseme konfiskeerimine;

  6) alaline või kuni kümne aasta pikkune keeld tegutseda kutsealal või teha vabatahtlikku tööd, mis eeldab tavapärast kokkupuudet alaealistega;

  7) kohustus läbida vanemliku vastutuse koolitus artiklis 131-35-1 sätestatud tingimustel;

  8) artiklites 227-2 ja 227-16 osutatud kuritegude puhul artiklis 131-27, sätestatud tingimustel kehtestatud keeld töötada avalikus teenistuses või tegelda kutse- või ühiskondliku tegevusega, mille käigus rikkumine toime pandi, või töötada äri- või tööstussektori ametikohal, keeld juhtida, hallata, korraldada või kontrollida mis tahes ametikohal, otseselt või kaudselt, enda või teiste nimel äri- või tööstusettevõtet või äriühingut. Nimetatud tegevuskeelde võib määrata kumulatiivselt.“

  „Artikkel 227-31

  Artiklites 227-22 kuni 227-27 osutatud rikkumistes süüdiolevatele isikutele võib samuti määrata sotsiaal-õigusliku järelevalve artiklites 131-36-1 kuni 31-36-13 ettenähtud tingimustel.“

  21. juuni 2004. aasta seadus nr 2004-575 digitaalmajanduse usaldusväärsuse suurendamise kohta

  „Artikli 1 lõige IV

  Nagu on sätestatud 30. septembri 1986. aasta kommunikatsioonivabaduse seaduse nr 86-1067 artiklis 1, on elektrooniline kommunikatsioon üldsusega vaba.

  Nimetatud vabaduse kasutamist võib piirata üksnes ulatuses, mis on ühelt poolt vajalik inimväärikuse ning teiste isikute vabaduse ja sündsustunde austamiseks mõtete ja arvamuste mitmekesisuse vaimus ning teiselt poolt vajalik avaliku korra kaitsmiseks, riigikaitseks, avalike teenuste vajadusteks, kommunikatsioonivahendite tehniliste piirangute arvestamiseks ning audiovisuaalteenustele vajalike audiovisuaaltoodete arendamiseks.

  Avaliku elektroonilise kommunikatsiooni all mõistetakse üldsusele või teatavatele üldsuse kategooriatele elektrooniliste kommunikatsioonivahendite kaudu mitmesuguste märkide, signaalide, kirjutiste, kujutiste, heli või sõnumite abil kättesaadavaks tegemist ja mis ei ole oma olemuselt erakirjavahetus.

  Veebipõhise avaliku kommunikatsiooni all mõistetakse elektrooniliste kommunikatsioonivahendite abil selliste digitaalsete andmete konkreetse taotluse alusel edastamist, mida ei saa lugeda erakirjavahetuseks ning mis võimaldab omavahelist teabevahetust selle saatja ja vastuvõtja vahel.

  E-posti all mõistetakse igasugust teksti-, hääl-, heli- või piltsõnumit, mis on saadetud avaliku suhtlusvõrgustiku vahendusel, salvestatud võrguserveris või saaja lõppseadmes, kuni viimane selle kätte saab.“

  „Artikkel 6-1

  Juhul kui see on vajalik karistusseadustiku artiklis 421-2-5 määratletud terroriaktidele õhutamise või selliste tegude õigustamise tõkestamiseks või kui karistusseadustiku artiklis 227-23 alaealiste piltide või kujutiste levitamise peatamine seda nõuab, võib haldusasutus paluda käesoleva seaduse artikli 6 lõikes III osutatud isikutel või artikli 6 lõike I punktis 2 osutatud isikutel eemaldada infosisu, mis on vastuolus karistusseadustiku eespool nimetatud artiklitega 421-2-5 ja 227-23. Haldusasutus annab samal ajal asjast teada käesoleva seaduse artikli 6 lõike I punktis 1 osutatud isikutele.

  Kui infosisu ei eemaldata 24 tunni jooksul, võib haldusasutus edastada artikli 6 lõike I punktis 1 osutatud isikutele nende veebipõhiste kommunikatsiooniteenuste elektrooniliste aadresside loendi, mis on vastuolus karistusseadustiku artiklitega 421-2-5 ja 227-23. Nimetatud isikud peavad seejärel viivitamata sulgema juurdepääsu nendele aadressidele. Kui siiski artikli 6 lõikes III osutatud isik ei edasta lõikes III osutatud teavet, võib haldusasutus edastada käesoleva lõigu esimeses lauses nimetatud teate ilma, et oleks esmalt palunud infosisu eemaldamist käesoleva artikli esimese lõigu esimeses lauses ettenähtud tingimustel.

  Haldusasutus edastab käesoleva artikli esimeses ja teises lõigus osutatud eemaldamistaotlused ja loendi pädevale isikule, kes on määratud riikliku infotehnoloogia ja teabevabaduse komisjoni liikmete hulgast tema ametiajaks selles komisjonis. Selleks ei tohi nimetada isikut 6. jaanuari 1978. aasta infotehnoloogiat, andmefaile ja vabadusi käsitleva seaduse nr 78-17 artikli 13 lõike I punktis 1 osutatud isikute hulgast. Nimetatud pädev isik tagab eemaldamistaotluste ning loendi koostamise, ajakohastamise, edastamise ja kasutamise tingimuste nõuetekohasuse. Kui pädev isik tuvastab seaduserikkumise, võib ta igal ajal soovitada haldusasutusel toimingu lõpetada. Kui haldusasutus soovitust ei järgi, võib pädev isik pöörduda pädevasse halduskohtusse hagiavalduse või hagi tagamise taotlusega.

  Haldusasutus võib samuti edastada karistusseadustiku artiklitega 421-2-5 ja 227-23 vastuolus olevat infosisu sisaldavad aadressid otsingumootori- või kataloogiteenust osutavale ettevõtjale, kes võtab kõik vajalikud meetmed, et tõkestada pääs veebipõhisele kommunikatsiooniteenusele. Kohaldatakse käesoleva artikli kolmandas lõigus ettenähtud korda.

  Käesoleva artikli kolmandas lõigus nimetatud pädev isik avaldab igal aastal oma tegevuse ja selle tulemuste kohta aruande, mis sisaldab andmeid eelkõige eemaldamistaotluste arvu, eemaldatud infosisu hulga, eemaldamise põhjuste ja haldusasutustele antud soovituste kohta. Aruanne edastatakse valitsusele ja parlamendile.

  Käesoleva artikli rakendussätted kehtestatakse seadlusega, milles käsitletakse eelkõige ettevõtjatele neile pandud kohustuste tõttu tekkinud põhjendatud lisakulude hüvitamist.

  Käesolevas artiklis sätestatud kohustuste täitmata jätmise eest kohaldatakse käesoleva seaduse artikli 6 lõike VI punktis 1 ettenähtud karistusi.“

  III.  ARGUMENDID/PÕHJENDUS

  Kuna vägivalda kujutavate ja inimväärikust riivavate piltide levitamine on Prantsuse karistusseadustiku artiklite 227-24, 227-29 ja 227-31 kohaselt karistatav kuritegu, on Prantsuse õigusasutused taotlenud Euroopa Parlamendi liikme ja erakonna Front National (FN – Rahvusrinne) esimehe Marine Le Peni puutumatuse äravõtmist seoses menetlusega tema Twitteri kontol 16. detsembril 2015 avaldatud vägivalda kujutavate fotode pärast, mis on tehtud kolme pantvangi hukkamisest terrorirühmituse Daesh poolt ja millele on lisatud kommentaar „Selline on Daesh“. See leidis aset pärast raadiojaamas RMC edastatud intervjuud, milles FNi tõusu võrreldi terrorirühmituse Daesh tegevusega.

  Kuigi kõnesolevad fotod on otsingumootoris Google kõigile kättesaadavad ja neid on pärast esialgset avaldamist internetis laialdaselt kasutatud, ei saa eitada nende vägivaldsust, mis võib riivata inimväärikust, ning nende avaldamine on kriminaalkorras karistatav.

  Pealegi nähakse Prantsuse 21. juuni 2004. aasta digitaalmajanduse usaldusväärsust käsitleva seaduse nr 2004-575 (Pour la Confiance dans l'Économie Numérique) artiklis 6-1 ette kriminaalmenetlusest vabastamine juhul, kui infoühiskonna teenuste osutaja eemaldab vägivalda kujutavad pildid 24 tunni jooksul seda nõudnud pädeva ametiasutuse teate kättesaamisest arvates, ning seda kohaldatakse üksnes infoühiskonna teenuste osutajatele, mitte üksikisiku tegevusele, millega on tegemist käesoleval juhul. Sellega seoses tuleb rõhutada, et Marine Le Pen eemaldas ainult pantvang James Foley hukkamist kujutava foto ja jättis alles teised kaks.

  Kuna ajakava, mille kohaselt on kulgenud Marine Le Peni vastu algatatud kohtumenetlus, vastab ajakirjandust ja teisi kommunikatsioonivahendeid puudutavate menetluste tavapärasele ajale, ei ole põhjust kahtlustada fumus persecutionise juhtumit, st olukorda, mille põhjal võiks oletada, et soovitakse takistada isiku tegevust.

  IV.  JÄRELDUSED

  Eeltoodud tähelepanekute põhjal ja kooskõlas kodukorra artikliga 9 soovitab õiguskomisjon, kaalunud puutumatuse võtmise poolt- ja vastuargumente, Euroopa Parlamendil Marine Le Peni parlamendiliikme puutumatuse ära võtta.

  VASTUTAVAS KOMISJONIS TOIMUNUDLÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  28.2.2017

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  18

  3

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken