Menettely : 2016/2295(IMM)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0047/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0047/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 02/03/2017 - 6.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0056

MIETINTÖ     
PDF 382kWORD 60k
28.2.2017
PE 595.654v02-00 A8-0047/2017

Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2016/2295(IMM))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Laura Ferrara

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS
 PERUSTELUT
 LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä

(2016/2295(IMM))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevan, Ranskan oikeusministerin Jean-Jacques Urvoas’n 5. lokakuuta 2016 välittämän pyynnön, joka liittyy Marine Le Peniin kohdistuvaan Nanterren alioikeudessa vireillä olevaan tutkintamenettelyyn, joka koskee tämän twitter-tilillään julkaisemia väkivaltaisia islamistisia kuvia,

–  on kuullut Marine Le Peniä edustanutta Jean-François Jalkhia työjärjestyksen 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 ja 9 artiklan sekä Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla 20. syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen 12. toukokuuta 1964, 10. heinäkuuta 1986, 15. ja 21. lokakuuta 2008, 19. maaliskuuta 2010, 6. syyskuuta 2011 ja 17. tammikuuta 2013 antamat tuomiot(1),

–  ottaa huomioon Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 1 kohdan ja 9 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0047/2017),

A.  ottaa huomioon, että Ranskan oikeusviranomaiset ovat pyytäneet Euroopan parlamentin jäsenen ja Front Nationalin (FN) puheenjohtajan Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä osana tutkintamenettelyä, joka koskee tämän twitter-tilillään julkaisemia väkivaltaisia kuvia, jotka esittivät terroristiryhmä Da’eshin kolmen panttivangin teloituksia ja joihin oli lisätty kommentti ”Tällainen Da’esh on”, 16. joulukuuta 2015 RMC-radiokanavan haastattelun jälkeen, jossa FN:n nousua oli verrattu terroristiryhmä Da’eshin toimintaan;

B.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin oikeuskäytännön mukaisesti parlamentin jäsenen koskemattomuus voidaan pidättää, jos kiistanalaisilla lausunnoilla ja/tai kuvilla ei ole suoraa tai ilmeistä yhteyttä Euroopan parlamentin jäsenen tehtävien hoitamiseen ja jos ne eivät ole jäsenen tehtävien hoitamisen yhteydessä ilmaisemia mielipiteitä tai suorittamia äänestyksiä Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevan 8 artiklan ja Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän mukaisesti;

C.  ottaa lisäksi huomioon, että Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyssä pöytäkirjassa N:o 7 olevassa 9 artiklassa määrätään, että Euroopan parlamentin jäsenillä on oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

D.  ottaa huomioon, että väkivaltaisten ja ihmisarvoa loukkaavien valokuvien levittäminen määritellään rikokseksi ja siitä säädetään seuraamuksia Ranskan rikoslain 227 pykälän 24, 29 ja 31 momentissa;

E.  ottaa huomioon, että 21. kesäkuuta 2004 annetun Ranskan lain nro 2004-575 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique, jolla on saatettu tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY osaksi kansallista lainsäädäntöä, 6 pykälän 1 momentti koskee tietoyhteiskunnan palveluntarjoajien toimintaa eikä luonteeltaan yksityistä toimintaa;

F.  ottaa huomioon, että Marine Le Penin julkaisemat kuvat ovat Google-hakukoneen kautta kaikkien ulottuvilla ja niitä on katsottu verkossa laajalti sen jälkeen, kun ne alun perin julkaistiin, mutta niiden väkivaltaisuus loukkaa kuitenkin yhä ihmisarvoa;

G.  ottaa huomioon, että panttivanki James Foleyn perhe oli pyytänyt valokuvien poistamista 17. joulukuuta 2015, siis oikeusviranomaisten toimenpiteiden jälkeen, ja että tämän pyynnön jälkeen Marine Le Pen poisti ainoastaan James Foleya esittäneen kuvan;

H.  ottaa huomioon, että aikataulu, jota Marine Le Peniä vastaan nostetussa oikeusmenettelyssä on noudatettu, on tavanomainen lehdistöä ja muita tiedotusvälineitä koskevissa asioissa, eikä näin ollen ole syytä epäillä ”fumus persecutionis” ‑tapausta eli sitä, että haluttaisiin vahingoittaa henkilön poliittista toimintaa;

I.  ottaa huomioon, että Ranskan tasavallan perustuslain 26 pykälän mukaan parlamentin jäsentä ei saa rikosta koskevassa asiassa vangita eikä hänen vapauttaan muuten riistää tai rajoittaa, ellei Euroopan parlamentti ole siihen suostunut;

J.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti ei voi ottaa kantaa parlamentin jäsenen syyllisyyteen tai syyttömyyteen eikä siihen, oikeuttavatko teot, joihin jäsenen väitetään syyllistyneen, syytteeseen asettamisen;

1.  päättää pidättää Marine Le Penin koskemattomuuden;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen sekä asiasta vastaavan valiokunnan mietinnön viipymättä Ranskan tasavallan toimivaltaiselle viranomaiselle ja Marine Le Penille.

(1)

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12.5.1964, Wagner v. Fohrmann ja Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 10.7.1986, Wybot v. Faure ym., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 15.10.2008, Mote v. parlamentti, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 21.10.2008, Marra v. De Gregorio ja Clemente, C‑200/07 ja C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.3.2010, Gollnisch v. parlamentti, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543 sekä unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 17.1.2013, Gollnisch v. parlamentti, T‑346/11 ja T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


PERUSTELUT

I.  TOSISEIKAT

Parlamentin puhemies ilmoitti täysistunnossa 24. lokakuuta 2016 työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti saaneensa Ranskan oikeusministerin Jean-Jacques Urvoas’n 5. lokakuuta 2016 lähettämän Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevan kirjeen. Työjärjestyksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti puhemies lähetti pyynnön käsiteltäväksi oikeudellisten asioiden valiokuntaan.

Ranskan oikeusviranomaiset panivat vireille tutkintamenettelyn Marine Le Peniä vastaan, koska tämä oli levittänyt twitter-tilillään 16. joulukuuta 2015 kolme väkivaltaista ja ihmisarvoa loukkaavaa kuvaa, jotka esittivät terroristiryhmä Da’eshin kolmen panttivangin teloituksia. Kyseiset kolme valokuvaa, joita ei ollut sumennettu, esittivät amerikkalaista panttivankia James Foleya, jolta katkaistiin kaula, häkissä elävältä poltettua jordanialaista lentäjää Moaz Al-Kazabehia ja panssarivaunun telaketjujen alle elävältä murskaantunutta syyrialaista sotilasta Fadi Ammar Zidania. Kuviin oli lisätty Marine Le Penin kommentti: ”Tällainen Da’esh on”. Julkaiseminen tapahtui siis sen jälkeen kun politologi Gilles Kepel oli samana päivänä RMC-kanavalla Jean-Jacques Bourdinille antamassaan haastattelussa verrannut FN:n nousua terroristiryhmä Da’eshin toimintaan. Marine Le Pen oli julkaissut ennen kiistanalaisten valokuvien julkaisemista seuraavat kommentit: ”Jean-Jacques Bourdinin tekemä rinnastus Da’eshin ja FN:n välillä on sietämätöntä vääristelyä. Hänen on vedettävä takaisin nämä törkeät sanansa.”

Saatuaan tiedot tapahtumista ja esitetyistä lausunnoista Nanterren yleinen syyttäjä pyysi keskeyttämään tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvän rikollisuuden torjunnasta vastaavan keskusviraston (OCLCTIC) vireille paneman menettelyn ja siirtämään sen henkilöihin kohdistuvan rikollisuuden torjuntaosastolle (BRDP) Pariisiin.

Seuraavana päivänä 17. joulukuuta 2015 panttivanki James Foleyn omaiset pyysivät poistamaan kyseiset kolme kuvaa. Marine Le Pen poisti ainoastaan James Foleya esittäneen kuvan ja sanoi: ”En tiennyt, että kyseessä oli James Foleyn kuva. Se on kaikkien nähtävillä Googlessa. Sain tänä aamuna kuulla, että hänen omaisensa pyysivät minua poistamaan kuvan. Tietenkin poistin sen heti.”

Henkilöihin kohdistuvan rikollisuuden torjuntaosasto kutsui Marine Le Pen kuulusteluun 5. tammikuuta 2016. Marine Le Penin neuvonantaja, asianajaja David Dassa-Le Deist ilmoitti 4. tammikuuta 2016 asiaa tutkiville viranomaisille, ettei hänen asiakkaansa aikonut saapua kyseiseen kuulusteluun ja ettei tämä aikonut ”vastata muille kuin tarvittaessa tuomarille”.

Yleinen syyttäjä Catherine Denis käynnisti 21. tammikuuta 2016 päivätyllä ilmoituksella esitutkinnan, joka koskee väkivaltaisten ja ihmisarvoa loukkaavien kuvien levittämistä, joka määritellään rikokseksi ja josta säädetään seuraamuksia Ranskan rikoslain 227 pykälän 24, 29 ja 31 momentissa.

31. maaliskuuta 2016 Marine Le Pen kutsuttiin 29. huhtikuuta 2016 kello 10.30 pidettävään kuulusteluun. David Dassa-Le Deist ilmoitti 28. huhtikuuta 2016 päivätyllä kirjeellä tuomioistuimelle, ettei Marine Le Pen saapuisi kuulusteluun seuraavana päivänä, vedoten Euroopan parlamentin jäsenen koskemattomuuteensa sekä siihen, että kyseinen menettely vaaranataisi tämän ilmaisunvapauden. Hän totesi lisäksi seuraavaa: ”Vakuutan teille, että kyse ei ole Teidän tuomiovallastanne, vaan syyttäjän toimista, joilla pyritään rajoittamaan ranskalaisen parlamentin jäsenen sananvapautta tässä erittäin tärkeässä asiassa.”

Tutkinnasta vastaava varapuheenjohtaja Carole Bochter lähetti 30. elokuuta 2016 Versailles’n ylioikeuden yleiselle syyttäjälle ja Nanterren alioikeuden yleiselle syyttäjälle Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevan pyynnön.

Yleinen syyttäjä Marc Robert toimitti 7. syyskuuta 2016 Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevan alkuperäisen pyynnön Ranskan oikeusministeri Jean-Jacques Urvoas’lle.

Ranskan oikeusministeri Jean-Jacques Urvoas lähetti 5. lokakuuta 2016 Euroopan parlamentin puhemiehelle Martin Schulzille Versailles’n ylioikeuden yleisen syyttäjän pyynnön Euroopan parlamentin jäsenen Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämiseksi, jotta häntä voidaan kuulustella häntä vastaan esitetyistä seikoista.

II.  OIKEUDELLISET SEIKAT

a)  Sovellettavat unionin lainsäädännön säännökset

Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty pöytäkirja N:o 7 Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista

8 artikla

Euroopan parlamentin jäseniä ei voida alistaa tutkittavaksi, pidättää tai haastaa oikeuteen heidän tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestystensä perusteella.

9 artikla

Euroopan parlamentin istuntojen ajan sen jäsenillä on

a) oman valtionsa alueella kansanedustajille myönnetty koskemattomuus;

b) toisen jäsenvaltion alueella vapaudenriistoa koskeva koskemattomuus sekä lainkäytöllinen koskemattomuus.

Koskemattomuus koskee jäseniä myös silloin kun he matkustavat Euroopan parlamentin istuntoihin tai palaavat niistä.

Koskemattomuuteen ei voida vedota silloin, kun jäsen tavataan itse teosta, eikä se estä Euroopan parlamenttia käyttämästä oikeuttaan pidättää koskemattomuuden yhden jäsenen osalta.

20. syyskuuta 1976 annettu säädös Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä välittömillä vaaleilla,

”6.2 artikla

Euroopan parlamentin jäsenet nauttivat niitä erioikeuksia ja vapauksia, joita heihin sovelletaan Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8 päivänä huhtikuuta 1965 tehdyn pöytäkirjan nojalla.”

Unionin tuomioistuimen tuomio 6.9.2011, Patriciello, C-163/10.

”EU-, EUT- ja EHTY-sopimusten liitteenä olevan Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 8 artiklaa on tulkittava siten, että Euroopan parlamentin jäsenen muualla kuin Euroopan parlamentissa esittämä lausuma, joka on johtanut väärän ilmiannon perusteella nostettuun syytteeseen hänen alkuperäjäsenvaltiossaan, on kyseisessä määräyksessä tarkoitetun koskemattomuuden kattama parlamentaaristen tehtävien hoidossa ilmaistu mielipide ainoastaan silloin, kun kyseinen lausuma on subjektiivinen arviointi, jolla on suora ja ilmeinen yhteys tällaisten tehtävien hoitamiseen. Kansallisen tuomioistuimen asiana on määrittää, täyttyvätkö kyseiset edellytykset pääasiassa.”

b)  Ranskan oikeuden säännökset

Ranskan perustuslaki

”26 §

Parlamentin jäsentä ei saa asettaa syytteeseen, alistaa tutkittavaksi, etsintäkuuluttaa, pidättää, vangita tai tuomita hänen tehtäviään hoitaessaan ilmaisemiensa mielipiteiden tai äänestyskäyttäytymisensä vuoksi.

Parlamentin jäsentä ei saa pidättää rikoksen tai rikkomuksen vuoksi eikä häneen saa kohdistaa muitakaan vapauden menetystä tai rajoitusta koskevia toimia ilman sen kamarin puhemiehistön lupaa, jonka jäsen hän on. Tällaista lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos jäsen tavataan itse teosta tai jos lainvoimainen tuomio on annettu.

Parlamentin jäsenen pidättäminen, vapauden menetystä tai rajoitusta koskevat toimet taikka esitutkinta- tai syytemenettely häntä vastaan on keskeytettävä istunnon ajaksi, jos kamari, jonka jäsen hän on, sitä vaatii.

Parlamentin asianomainen kamari kokoontuu suoraan lain nojalla ylimääräisiin istuntoihin, jos se on tarpeen edellisen kohdan soveltamiseksi.”

Ranskan rikoslaki

”227-24 §

Luonteeltaan väkivaltaisen, terrorismiin yllyttävän, pornografisen, ihmisarvoa vakavasti alentavan tai alaikäisiä fyysisesti vaarallisiin leikkeihin yllyttävän viestin laatimisesta, kuljettamisesta, jakamisesta millä hyvänsä tavalla tai alustalla tai tällaisen viestin kauppaamisesta on määrättävä kolmen vuoden vankeusrangaistus ja 75 000 euron sakko, jos tällainen viesti on mahdollisesti alaikäisen nähtävissä tai havaittavissa.

Kun tässä pykälässä tarkoitetut rikkomukset on tehty painetun tai audiovisuaalisen tiedotusvälineen tai julkisen verkkoviestinnän avulla, sovelletaan vastuussa olevien henkilöiden määrittelemiseksi näitä aiheita sääntelevien lakien säännöksiä.”

”227-29 §

Luonnollisille henkilöille, jotka ovat syyllistyneet tässä luvussa tarkoitettuihin rikkomuksiin, voidaan määrätä myös seuraavat lisärangaistukset:

1. Kansalaisoikeuksien ja perheoikeuksien menettäminen 131-26 §:ssä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2. Ajokortin väliaikainen peruuttaminen viiden vuoden tai pidemmäksi ajaksi; tämä peruutus voidaan rajoittaa koskemaan elinkeinotoiminnan ulkopuolisia ajoja.

3. Ajokortin peruuttaminen ja uuden kortin hakemista koskeva kielto, jonka kesto on viisi vuotta tai enemmän.

4. Viisi vuotta tai pidempään kestävä maastapoistumiskielto.

5. Sen tuotteen, jonka avulla rikkomus on tehty tai jolla se oli tarkoitus tehdä, tai rikkomuksen tuloksena syntyneen tuotteen takavarikoiminen.

6. Pysyvä tai kymmenen vuotta tai pidempään kestävä kielto toimia ammatissa tai vapaaehtoistyössä, jossa ollaan säännöllisesti tekemisissä alaikäisten kanssa.

7. Velvollisuus käydä vanhempainvastuuta koskeva kurssi 131-35-1 §:ssä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

8. Edellä 227-2 ja 227-16 §:ssä tarkoitetuista rikoksista 131-27 §:ssä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti joko kielto toimia julkisessa virassa tai harjoittaa sellaista elinkeinoa tai sosiaalista toimintaa, jota harjoitettaessa tai jonka harjoittamisen yhteydessä rikkomus on tehty, tai kielto harjoittaa kaupallista tai teollista ammattia, johtaa, hallinnoida, hoitaa tai valvoa missä tahansa ominaisuudessa suoraan tai välillisesti omaa tai toisen liike- tai teollisuusyritystä tai kaupallista yhtiötä. Nämä toimintakiellot voidaan määrätä kumulatiivisesti.”

”227-31 §

Henkilöt, jotka ovat syyllistyneet 227-22–227-27 §:ssä määriteltyihin rikkomuksiin, voidaan tuomita myös sosiaalis-oikeudelliseen seurantaan 131-36-1–131-36-13 §:ssä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.”

Luottamuksesta digitaaliseen talouteen 21. kesäkuuta 2004 annettu laki nro 2004-575

”1, IV §

Kuten viestinnän vapaudesta 30. syyskuuta 1986 annetun lain nro 86-1067 ensimmäisessä pykälässä on säädetty, sähköinen viestintä yleisölle on vapaata.

Tämän vapauden harjoittamista voidaan rajoittaa vain siltä osin kuin se koskee toisaalta ihmisarvon, toisen henkilön vapauden ja omaisuuden sekä ajatus- ja mielipidesuuntausten ilmaisujen moniarvoisen luonteen kunnioittamista ja toisaalta yleisen järjestyksen säilyttämistä, kansallisen puolustuksen tarpeita, julkisen palvelun vaatimuksia, viestintävälineelle ominaisia teknisiä rajoituksia sekä audiovisuaalisille palveluille välttämätöntä audiovisuaalisen tuotannon kehittämistä.

Julkisella sähköisellä viestinnällä tarkoitetaan kaikkea yleisön tai yleisön kohderyhmien saataville sähköisen viestintämenettelyn avulla asetettavia kaikenlaisia merkkejä, signaaleja, kirjoituksia, kuvia, ääniä tai viestejä, jotka eivät ole luonteeltaan yksityistä kirjeenvaihtoa.

Julkisella verkkoviestinnällä tarkoitetaan kaikenlaista yksittäisen pyynnön perusteella tehtävää, sellaisten digitaalisten tietojen lähettämistä, jotka eivät ole luonteeltaan yksityistä kirjeenvaihtoa, joka tehdään sellaisilla sähköisen viestinnän menetelmillä, joilla vastavuoroinen tietojenvaihto lähettäjän ja vastaanottajan välillä on mahdollista.

Sähköpostilla tarkoitetaan kaikenlaisia tekstin, puheäänen, äänen tai kuvan muodossa lähetettyjä viestejä, jotka on lähetetty julkisen viestintäverkon kautta, varastoitu verkkopalvelimeen tai vastaanottajan päätevälineeseen, kunnes viimeksi mainittu vastaanottaa ne.”

”6-1 §

Mikäli rikoslain 421-2-5 §:ssä tarkoitetun terroritekoihin yllyttämisen tai sellaisten toimien puolustamisen torjunnan tai saman lain 227-23 §:ssä tarkoitettujen kuvien tai alaikäisiä esittävien kuvien levittämisen torjunnan vuoksi on perusteltua, hallintoviranomainen voi pyytää kaikkia tämän lain 6 §:n III momentissa tarkoitettuja henkilöitä tai saman lain 6 §:n I momentin 2 kohdassa tarkoitettuja henkilöitä poistamaan sisällöt, jotka ovat 421-2-5 §:n ja 227-3 §:n vastaisia. Viranomainen tiedottaa asiasta samanaikaisesti tämän lain 6 §:n I momentin 1 kohdassa tarkoitetuille henkilöille.

Mikäli näitä sisältöjä ei ole poistettu vuorokauden kuluessa, hallintoviranomainen voi antaa samassa I momentissa tarkoitetuille henkilöille tiedoksi luettelon niiden julkisten verkkoviestimien sähköisistä osoitteista, jotka ovat 421-2-5 §:n ja 227-3 §:n vastaisia. Kyseisten henkilöiden on silloin välittömästi estettävä pääsy näihin osoitteisiin. Mikäli kuitenkin saman 6 §:n III momentissa tarkoitettu henkilö ei anna käyttöön III momentissa tarkoitettuja tietoja, hallintoviranomainen voi suorittaa tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun tiedoksiannon pyytämättä etukäteen sisältöjen poistamista tämän pykälän ensimmäisen kohdan ensimmäisessä virkkeessä vahvistetuin ehdoin.

Hallintoviranomainen toimittaa poistopyynnöt sekä ensimmäisessä ja toisessa kohdassa tarkoitetun luettelon pätevälle henkilölle, jonka Tietosuojavirasto on nimennyt keskuudestaan toimikautensa ajaksi. Häntä ei voida nimetä tietotekniikasta, tiedostoista ja vapauksista 6. tammikuuta 1978 annetun lain nro 78-17 13 §:n I momentin 1 kohdassa tarkoitettujen henkilöiden joukosta. Pätevä henkilö varmistaa poistopyyntöjen sekä luettelon laatimisehtojen, päivittämisen, viestinnän ja käytön sääntöjenmukaisuuden. Mikäli hän havaitsee sääntöjenvastaisuuksia, hän voi milloin hyvänsä suositella hallintoviranomaiselle niiden lopettamista. Jos hallintoviranomainen ei noudata suositusta, pätevä henkilö voi vedota päätösvaltaiseen hallintotuomioistuimeen väliintulohakemuksella tai haastella.

Hallintoviranomainen voi myös ilmoittaa ne sähköiset osoitteet, joiden sisällöt ovat rikoslain 421-2-5 §:n ja 227-23 §:n vastaisia, hakukoneille tai hakemistoille, jotka ryhtyvät tarpeellisiin toimiin verkkoviestimien hakutulosten lopettamiseksi. Tämän pykälän kolmannessa kohdassa vahvistettua menettelyä sovelletaan.

Kolmannessa kohdassa tarkoitettu pätevä henkilö julkistaa joka vuosi toimintaansa, sen suorittamista ja tuloksia koskevan toimintakertomuksen, jossa eritellään erityisesti poistopyyntöjen lukumäärä, poistettujen sisältöjen lukumäärä, poistojen syyt sekä hallintoviranomaiselle annettujen suositusten lukumäärä. Tämä kertomus toimitetaan hallitukselle ja parlamentille.

Tämän pykälän soveltamissäännöistä, erityisesti operaattoreiden velvoituksista aiheutuvien perusteltujen lisäkustannusten korvauksesta, säädetään asetuksella.

Tässä pykälässä tarkoitettujen velvoitteiden täyttämättä jättämisestä määrätään tämän lain 6 §:n IV momentin 1 kohdassa vahvistetut rangaistukset.

III.  PERUSTELUT

Ranskan rikoslain 227 pykälän 24, 29 ja 31 momentissa väkivaltaisten ja ihmisarvoa loukkaavien valokuvien levittäminen määritellään rangaistavaksi rikokseksi. Siksi Ranskan oikeusviranomaiset ovat pyytäneet Euroopan parlamentin jäsenen ja Front Nationalin (FN) puheenjohtajan Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä, koska hän julkaisi 16. joulukuuta 2015 twitter-tilillään kolme valokuvaa, jotka esittävät terroristiryhmä Da’eshin kolmen panttivangin teloituksia ja joihin oli lisätty kommentti ”Tällainen Da’esh on”. Tämä tapahtui RMC-radiokanavan haastattelun jälkeen, jossa FN:n nousua oli verrattu terroristiryhmä Da’eshin toimintaan.

Ensinnäkin vaikka Marine Le Penin julkaisemat kuvat ovat Google-hakukoneen kautta kaikkien ulottuvilla ja niitä on katsottu verkossa laajalti sen jälkeen, kun ne alun perin julkaistiin, niiden ihmisarvoa loukkaava väkivaltaisuus on kiistatonta ja siksi niiden julkaiseminen on rikosoikeudellisesti rangaistava teko.

Lisäksi 21. kesäkuuta 2004 annetun Ranskan lain nro 2004-575 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique, 6 pykälän 1 momentti, jossa säädetään, että tietoyhteiskunnan palveluntarjoajia vastaan ei nosteta rikosoikeudellisia syytteitä, jos väkivaltaiset kuvat poistetaan 24 tunnin kuluessa siitä hetkestä, jolloin toimivaltainen viranomainen ilmoitti poistamisen tarpeellisuudesta, koskee pelkästään tietoyhteiskunnan palveluntarjoajien toimintaa eikä luonteeltaan yksityistä toimintaa, josta tässä asiassa on kysymys. Tässä yhteydessä on korostettava myös, että Marine Le Pen poisti ainoastaan panttivanki James Foleyn teloitusta esittäneen kuvan, ei siis kahta muuta kuvaa.

Lopuksi ottaen huomioon, että aikataulu, jota Marine Le Peniä vastaan nostetussa oikeusmenettelyssä on noudatettu, on tavanomainen lehdistöä ja muita tiedotusvälineitä koskevissa asioissa, eikä näin ollen ole syytä epäillä ”fumus persecutionis” ‑tapausta eli sitä, että haluttaisiin vahingoittaa henkilön poliittista toimintaa.

IV.  PÄÄTELMÄT

Edellä esitetyn perusteella ja työjärjestyksen 9 artiklan mukaisesti tutkittuaan sitä ennen jäsenen koskemattomuuden pidättämistä puoltavia ja sitä vastaan puhuvia syitä, oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa, että Euroopan parlamentti pidättää Marine Le Penin parlamentaarisen koskemattomuuden.


LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

28.2.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

18

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö