Postup : 2016/2295(IMM)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0047/2017

Predkladané texty :

A8-0047/2017

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 02/03/2017 - 6.1

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0056

SPRÁVA     
PDF 641kWORD 57k
28.2.2017
PE 595.654v02-00 A8-0047/2017

o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej

(2016/2295(IMM))

Výbor pre právne veci

Spravodajkyňa: Laura Ferrara

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej

(2016/2295(IMM))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej, ktorú 5. októbra 2016 podal minister spravodlivosti Francúzskej republiky Jean-Jaques Urvoas v súvislosti s vyšetrovacím konaním začatým proti Marine Le Penovej pred prvostupňovým súdom v Nanterre pre šírenie islamistických obrázkov zobrazujúcich násilie na svojom Twitter profile,

–  po vypočutí Jeana-Françoisa Jalkhiho, zastupujúceho Marine Le Penovú, v súlade s článkom 9 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 8 a 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie, ako aj na článok 6 ods. 2 Aktu o všeobecných a priamych voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976,

–  so zreteľom na rozsudky Súdneho dvora Európskej únie z 12. mája 1964, 10. júla 1986, 15. a 21. októbra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 a 17. januára 2013(1),

–  so zreteľom na článok 26 Ústavy Francúzskej republiky,

–  so zreteľom na článok 5 ods. 2, článok 6 ods. 1 a článok 9 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A8-0047/2017),

A.  keďže francúzske justičné orgány požiadali o zbavenie imunity Marine Le Penovej, poslankyne Európskeho parlamentu a predsedníčky strany Národný front (FN), v súvislosti s konaním pre šírenie obrázkov zobrazujúcich násilie na jej Twitter profile, a to popravu troch rukojemníkov teroristickej skupiny Dá’iš, s komentárom „Toto je Dá’iš“, ku ktorému došlo 16. decembra 2015 v reakcii na rozhovor na rozhlasovej stanici RMC, v ktorom bol vzostup FN prirovnaný k činnostiam teroristickej skupiny Dá’iš;

B.  keďže z ustálenej právnej praxe Európskeho parlamentu vyplýva, že poslanec, ktorý je členom tohto zhromaždenia, môže byť zbavený imunity, ak neexistuje priama alebo jednoznačná súvislosť medzi spornými výrokmi a/alebo obrázkami a výkonom funkcií poslanca v Európskom parlamente zo strany stíhaného poslanca a ak tieto sporné výroky a/alebo obrázky nie sú vyjadrením názorov alebo nepredstavujú hlasovanie pri výkone týchto funkcií podľa článku 8 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie a podľa článku 26 Ústavy Francúzskej republiky;

C.  keďže podľa článku 9 Protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie požívajú poslanci Európskeho parlamentu na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

D.  keďže šírenie obrázkov zobrazujúcich násilie, ktoré môžu viesť k poškodeniu ľudskej dôstojnosti, je trestný čin ustanovený a sankcionovaný podľa článkov 227-24, 227-29 a 227-31 francúzskeho trestného zákona;

E.  keďže článok 6-1 francúzskeho zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 na ochranu dôvery v digitálnu ekonomiku (Pour la Confiance Numérique dans l’Économie), ktorými sa transponuje smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode“), sa vzťahuje na činnosť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, a nie na činnosti jednotlivcov;

F.  keďže skutočnosť, že obrázky zverejnené Marine Le Penovou sú dostupné pre všetkých prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja Google a potom, ako boli prvýkrát zverejnené, boli mnohokrát opätovne rozširované na internete, nič nemení na tom, že ich násilná povaha môže viesť k poškodeniu ľudskej dôstojnosti;

G.  keďže rodina rukojemníka Jamesa Foleyho, dokonca po zásahu justičných orgánov, 17. decembra 2015 požiadala o odstránenie daných troch fotografií z internetu a keďže na základe tejto žiadosti Marine Le Penová odstránila zo svojho profilu len fotografiu Jamesa Foleyho;

H.  keďže časový priebeh súdneho konania proti Marine Le Penovej zodpovedá klasickému priebehu postupov týkajúcich sa tlače a iných komunikačných prostriedkov a keďže preto neexistujú dôvody na podozrenie, že by išlo o prípad fumus persecutionis, a teda situáciu, keď sa na základe indícií alebo zdania ukáže, že zámerom konania je prenasledovanie určitej osoby;

I.  keďže článok 26 Francúzskej ústavy stanovuje, že poslanec Parlamentu môže byť stíhaný za trestný čin alebo vzatý do väzby, alebo môže byť obmedzená jeho osobná sloboda iba na základe súhlasu Parlamentu;

J.  keďže úlohou Európskeho parlamentu nie je vyjadriť sa k vine či nevine poslanca ani k tomu, či má alebo nemá byť trestne stíhaný za činy, z ktorých bol obvinený;

1.  rozhodol zbaviť Marine Le Penovú imunity;

2.  poveruje svojho predsedu, aby ihneď postúpil toto rozhodnutie a správu gestorského výboru príslušnému orgánu Francúzskej republiky a Marine Le Penovej.

(1)

Rozsudok Súdneho dvora z 12. mája 1964, Wagner/Fohrmann a Krier, C-101/63, ECLI:EÚ:C:1964:28; rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 1986, Wybot/Faure a iní, C-149/85, ECLI:EÚ:C:1986:310; rozsudok Všeobecného súdu z 15. októbra 2008, Mote/Parlament, T-345/05, ECLI:EÚ:T:2008:440; rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2008, Marra/De Gregorio a Clemente, C-200/07 a C-201/07, ECLI:EÚ:C:2008:579; rozsudok Všeobecného súdu z 19. marca 2010, Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EÚ:T:2010:102; rozsudok Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EÚ:C:2011:543; rozsudok Všeobecného súdu zo 17. januára 2013, Gollnisch/Parlament, T-346/11 a T-347/11, ECLI:EÚ:T:2013:23.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I.  SKUTKOVÝ STAV

Na zasadnutí 24. októbra 2016 predseda oznámil v súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku, že 5. októbra 2016 dostal list od ministra spravodlivosti Francúzskej republiky Jeana-Jacquesa Urvoasa obsahujúci žiadosť o zbavenie imunity Marine Le Penovej. V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku predseda zaslal túto žiadosť Výboru pre právne veci.

Vyšetrovacie konanie proti Marine Le Penovej začali francúzske justičné orgány v nadväznosti na to, ako sa 16. decembra 2015 prostredníctvom Twitter profilu Marine Le Penovej šírili obrázky násilnej povahy, ktoré môžu viesť k poškodeniu ľudskej dôstojnosti, zobrazujúce popravu troch rukojemníkov teroristickej skupiny Dá’iš. Tri fotografie, bez začiernenia, zobrazovali amerického rukojemníka Jamesa Foleyho so sťatou hlavou, jordánskeho pilota Moaza Al-Kazabeha upáleného zaživa v klietke a ešte žijúceho sýrskeho vojaka Fadi Ammara Zidana drveného pásom bojového tanku. Fotografie boli doplnené komentárom Marine Le Penovej: „Toto je Dá’iš!“. Ukázalo sa, že toto vyhlásenie bolo reakciou na rozhovor, ktorý v ten deň viedol Jean-Jacques Bourdin s politológom Gillesom Kepelom na rozhlasovej stanici RMC, počas ktorého Kepel porovnal vzostup Národného frontu k činnostiam skupiny Dá’iš. Marine Le Pen pred zverejnením sporných fotografií uverejnila tento komentár: „Porovnanie skupiny Dá’iš s Národným frontom, ktoré dnes ráno vyslovil Jean-Jacques Bourdin, je neprijateľné. Musí svoje nehanebné slová odvolať.“

O skutkovej podstate a vyhláseniach bol informovaný štátny zástupca Nanterre, ktorý požiadal o ukončenie konania, ktoré bolo vedené na Ústrednom úrade boja proti kriminalite pri Úrade pre informačné a komunikačné technológie (OCLCTIC), a jeho preloženie na oddelenie pre riešenie trestných činov páchaných na ľuďoch (BRDP) so sídlom v Paríži.

Nasledujúci deň, 17. decembra 2015, rodina rukojemníka Jamesa Foleyho žiadala o odstránenie daných troch fotografií z internetu. Marine Le Penová odstránila zo svojho profilu len fotografiu Jamesa Foleyho, pričom uviedla: „Nevedela som, že ide o fotografiu Jamesa Foleyho. Je dostupná pre všetkých na Googli. Dnes ráno som sa dopočula, že jeho rodina ma žiada, aby som ju stiahla. Samozrejme som ju ihneď z môjho profilu odstránila.

Dňa 5. januára 2016 Marine Le Penová bola predvolaná na vypočutie pred BRDP. Dňa 4. januára 2016 právny zástupca Marine Le Penovej David Dassa-Le Deist informoval vyšetrovateľov, že jeho klientka sa na vypočutie nedostaví a má v zámere sa zodpovedať len „v prípade potreby a v primeranej forme vyšetrujúcemu sudcovi“.

Dňa 21. januára 2016 prokurátorka Catherine Denis začala predbežné vyšetrovanie pre šírenie obrázkov zobrazujúcich násilie, ktoré môžu viesť k poškodeniu ľudskej dôstojnosti – trestný čin ustanovený a sankcionovaný podľa článkov 227-24, 227-29 a 227-31 francúzskeho trestného zákona.

Dňa 31. marca 2016 bola Marine Le Penová predvolaná na prvé pojednávanie, ktoré sa malo konať 29. apríla 2016 o 10.30 h. Právny zástupca David Dassa-Le Deist informoval súd listom z 28. apríla 2016, že Marine Le Penová sa nasledujúci deň nedostaví odvolávajúc sa na imunitu, ktorú požíva ako poslankyňa Európskeho parlamentu, a poukazujúc na to, že tieto činy spochybňujú jej slobodu prejavu. Zároveň dodal: „Môžem Vás ubezpečiť, že nespochybňujem Vašu právomoc, ale činnosti prokuratúry, ktoré v takejto dôležitej otázke zámerne ohrozujú slobodu prejavu francúzskej poslankyne.“

Dňa 30. augusta 2016 podpredsedníčka zodpovedná za súdne vyšetrovanie Carole Bochter zaslala generálnemu prokurátorovi na odvolacom súde vo Versailles, do rúk generálnej prokurátorke na prvostupňovom súde v Nanterre, žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Marine Le Penovej.

Dňa 7. septembra 2016 generálny prokurátor Marc Robert zaslal originál žiadosti o zbavenie poslaneckej imunity Marine Le Penovej ministrovi spravodlivosti Francúzskej republiky Jeanovi-Jacquesovi Urvoasovi.

Dňa 5. októbra 2016 minister spravodlivosti Francúzskej republiky Jean- Jacques Urvoas poslal predsedovi Európskeho parlamentu Martinovi Schulzovi žiadosť generálneho prokurátora na odvolacom súde vo Versailles o zbavenie imunity Marine Le Penovej s cieľom pokračovať vo vyšetrovaní skutočností, z ktorých bola obvinená.

II.  PRÁVNY STAV

a)  Uplatniteľné ustanovenia európskeho práva

Protokol č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie.

„Článok 8

Členovia Európskeho parlamentu nepodliehajú žiadnej forme vyšetrovania, zadržania alebo súdneho stíhania vo vzťahu k vyjadreným názorom alebo hlasovaniu pri výkone svojich úloh.

Článok 9

Členovia Európskeho parlamentu požívajú v priebehu zasadnutia:

a) na území ich vlastného štátu imunitu priznanú členom ich parlamentu;

b) na území ktoréhokoľvek iného členského štátu imunitu proti zadržaniu a právomoci súdov.

Imunita sa obdobne vzťahuje na členov Európskeho parlamentu počas ich cesty z miesta a do miesta jeho zasadnutia.

Imunita sa neuplatní, ak je člen Európskeho parlamentu pristihnutý pri páchaní trestného činu, a tiež nezabráni Európskemu parlamentu vo výkone jeho práva zbaviť imunity niektorého zo svojich členov.“

Akt o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu z 20. septembra 1976.

„Článok 6.2

Poslanci Európskeho parlamentu požívajú výsady a imunity, ktoré im prináležia podľa Protokolu z 8. apríla 1965 o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev.“

Záver rozsudku Súdneho dvora zo 6. septembra 2011, Patriciello, C-163/10.

„Článok 8 protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie, ktorý je pripojený k zmluvám o EÚ, FEÚ a ESAE, sa má vykladať v tom zmysle, že vyhlásenie európskeho poslanca mimo priestorov Európskeho parlamentu, ktoré viedlo k trestnému stíhaniu v členskom štáte jeho pôvodu pre trestný čin krivého obvinenia, predstavuje názor vyjadrený pri výkone poslaneckých úloh, na ktorý sa vzťahuje imunita stanovená v tomto ustanovení, len vtedy, ak toto vyhlásenie zodpovedá subjektívnemu posúdeniu, ktoré predstavuje priamu a zjavnú spojitosť s výkonom takýchto úloh. Je na vnútroštátnom súde, aby určil, či sú tieto podmienky v konaní vo veci samej splnené.“

b)  Ustanovenia francúzskeho práva

Ústava Francúzskej republiky

„Článok 26

Poslanca nemožno trestne stíhať, vyšetrovať, zadržať, väzniť alebo súdiť za výroky pri výkone funkcie poslanca alebo za názory vyjadrené hlasovaním.

Žiadny poslanec Parlamentu nemôže byť stíhaný za trestný čin alebo prečin alebo vzatý do väzby, a nemôže mu byť uložené žiadne opatrenie obmedzujúce jeho slobodu bez súhlasu predsedníctva zhromaždenia, ktorého je poslanec členom. Tento súhlas sa nevyžaduje v prípade spáchania závažného trestného činu alebo iného trestného činu počas jeho páchania alebo vtedy, ak bol poslanec právoplatne odsúdený.

Zadržanie poslanca, obmedzenie jeho osobnej slobody alebo trestné stíhanie poslanca Parlamentu sú pozastavené počas trvania schôdze, ak to požaduje zhromaždenie, ktorého je poslanec členom.

Príslušné zhromaždenie zasadá ipso iure na osobitných schôdzach, alebo ad hoc na účely uplatnenia predchádzajúceho odseku.“

Francúzsky trestný zákonník

„Článok 227-24

Vyhotovenie, sprostredkovanie a šírenie správy, ktorej obsah je násilnej povahy, podnecuje k terorizmu, je pornografickej povahy alebo takej povahy, ktorá by mohla poškodiť ľudskú dôstojnosť alebo podnietiť maloletých k účasti na hrách predstavujúcich ich fyzické ohrozenie, akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek nosiči alebo obchodovanie s takouto správou sa trestá trestom odňatia slobody a uložením pokuty vo výške 75 000 EUR, ak by takúto správu mohla vidieť alebo dostať maloletá osoba.

Ak sú trestné činy uvedené v tomto článku spáchané v písomnej forme alebo použitím audiovizuálneho média, alebo verejným oznámením online, uplatnia sa osobitné ustanovenia zákonov, v ktorých je táto problematika upravená, pokiaľ ide o určenie zodpovedných osôb.“

„Článok 227-29

Fyzickým osobám, ktoré sa dopustili trestných činov uvedených v tejto kapitole, sa môžu ukladať tiež tieto ďalšie tresty:

1. odňatie občianskych práv a rodinných práv podľa ustanovení článku 131-26;

2. zadržanie vodičského preukazu na obdobie piatich rokov, ktoré môže byť obmedzené na vedenie vozidla mimo rámca pracovných činností;

3. úplné odobratie vodičského preukazu so zákazom možnosti požiadať o vydanie nového vodičského preukazu počas najviac piatich rokov;

4. zákaz opustiť územie republiky na obdobie piatich rokov;

5. zadržanie predmetu, ktorý slúžil alebo mal slúžiť na spáchanie trestného činu, alebo predmetu, ktorý je jeho výsledkom;

6. doživotný zákaz alebo zákaz na obdobie desiatich rokov vykonávať pracovnú alebo verejnoprospešnú činnosť, ktorá zvyčajne zahŕňa styk s maloletými;

7. povinnosť absolvovať kurz rodičovských práv a povinností podľa ustanovení článku 131-35-1;

8. v prípade trestných činov vymedzených v článkoch 227-2 a 227-16 zákaz podľa ustanovení článku 131-27 vykonávať verejnú funkciu alebo pracovnú alebo sociálnu činnosť, pri výkone ktorej alebo v súvislosti s výkonom ktorej bol trestný čin spáchaný, alebo vykonávať povolanie v komerčnej alebo priemyselnej oblasti, priamo alebo nepriamo riadiť, spravovať, vo svojom mene alebo v mene inej osoby, obchodný alebo priemyselný podnik, alebo obchodnú spoločnosť alebo nad takýmto podnikom či spoločnosťou vykonávať dozor. Tieto zákazy výkonu činnosti môžu byť uložené ako súhrnné tresty.“

„Článok 227-31

Osobám, ktoré sa dopustili trestných činov vymedzených v článkoch 227-22 až 227-27, môže byť uložený aj ochranný dohľad sociálnych a justičných orgánov podľa ustanovení článkov 131-36-1 až 131-36-13.“

Zákon č. Zákon č. 2004-575 z 21. júna 2004 na ochranu dôvery v digitálnu ekonomiku.

„Článok 1

Ako je uvedené v článku 1 zákona 86-1067 z 30. septembra 1986 o slobode komunikácie, sloboda komunikácie sa vzťahuje aj na verejnú komunikáciu, ktorá prebieha elektronicky.

Výkon tejto slobody možno obmedziť len do takej miery, ktorá je potrebná, na jednej strane, na rešpektovanie dôstojnosti jednotlivca, slobody a majetku iných osôb, pluralistického charakteru vyjadrenia tokov myšlienok a názorov, a na druhej strane, ktorá je potrebná na ochranu verejného poriadku, zabezpečenie národnej obrany, splnenie požiadaviek v oblasti verejných služieb, riešenie technických prekážok spojených s komunikačnými prostriedkami, ako aj na pokrytie potreby rozvoja audiovizuálnej produkcie zo strany audiovizuálnych služieb.

Verejná komunikácia, ktorá prebieha elektronicky, je akékoľvek poskytnutie znakov, názorných vyjadrení, písomností, obrázkov, zvukových nahrávok alebo akýchkoľvek správ, ktoré nepredstavujú súkromnú korešpondenciu, verejnosti alebo určitým kategóriám verejnosti prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Verejná komunikácia online je každý prenos digitálnych údajov, ktoré nepredstavujú súkromnú korešpondenciu, na základe individuálnej žiadosti, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom elektronickej komunikácie a umožňuje vzájomnú výmenu informácií medzi odosielateľom a prijímateľom.

Elektronická pošta je každá textová, hlasová, zvuková alebo obrazová správa posielaná cez verejnú komunikačnú sieť a uchovaná na serveri siete alebo v koncovom zariadení príjemcu dovtedy, kým si ju príjemca nevyberie.“

„Článok 6-1

Ak je to opodstatnené vzhľadom na potrebu podniknúť kroky proti podnecovaniu k spáchaniu teroristických činov alebo obhajovaniu takýchto činov, na ktoré sa vzťahuje článok 421-2-5 trestného zákonníka, alebo proti šíreniu obrázkov alebo zobrazenia maloletých, na ktoré sa vzťahuje článok 227-23 uvedeného zákonníka, administratívny orgán môže požiadať ktorúkoľvek osobu uvedenú v časti II článku 6 tohto zákona alebo osoby uvedené v bode 2 časti I článku 6 o odstránenie obsahu, ktorý je v rozpore s uvedenými článkami 421-2-5 a 227-23. Zároveň o tom informuje osoby uvedené v článku 6 časť I bod 1.

Ak obsah nie je odstránený do 24 hodín, administratívny orgán môže oznámiť osobám uvedeným v bode 1 zoznam elektronických adries služieb verejnej komunikácie online, ktoré sú v rozpore s uvedenými článkami 421-2-5 a 227-23. Tieto osoby musia následne bezodkladne znemožniť prístup k týmto adresám. Ak osoba uvedená v časti III článku 6 neposkytne informácie uvedené v tejto časti III, administratívny orgán môže uskutočniť oznámenie podľa prvej vety tohto odseku bez toho, aby vopred požiadal o odstránenie obsahu za podmienok stanovených v prvej vete prvého odseku tohto článku.

Administratívny orgán postúpi žiadosti o odstránenie uvedené v prvom odseku a zoznam uvedený v druhom odseku kvalifikovanej osobe, ktorú spomedzi jeho pracovníkov vymenovala národná komisia pre informatiku a slobodu na čas zodpovedajúci jej funkčnému obdobiu v rámci tejto komisie. Nemôže ísť o žiadnu z osôb uvedených v bode 1 časti I článku 13 zákona 78-17 zo 6. januára 1978 o informačných technológiách, súboroch a slobodách. Kvalifikovaná osoba overí, či sú žiadosti o odstránenie a podmienky vytvorenia, aktualizácie, sprostredkovania a použitia zoznamu zákonné. Ak zistí nezrovnalosť, môže kedykoľvek požiadať administratívny orgán o jej odstránenie. Ak administratívny orgán nesplní toto odporúčanie, kvalifikovaná osoba sa môže obrátiť na príslušný správny súd v rámci žaloby alebo návrhu na predbežné opatrenie.

Administratívny orgán môže tiež oznámiť elektronické adresy sídiel, ktorých obsah je v rozpore s článkami 421-2-5 a 227-23 trestného zákonníka, vyhľadávačom alebo adresárom, ktoré podniknú opatrenia potrebné na to odstránenie odkazov na službu verejnej komunikácie online. Uplatní sa postup stanovený v treťom odseku tohto článku.

Kvalifikovaná osoba uvedená v tomto treťom odseku každý rok zverejní správu o činnosti týkajúcu sa podmienok výkonu a výsledkov tejto činnosti, v ktorej sú uvedené predovšetkým počty žiadostí o odstránenie, počet obsahov, ktoré boli odstránené, dôvody odstránenia a počet odporúčaní predložených administratívnemu orgánu. Táto správa sa predloží vláde a parlamentu.

Podmienky vykonávania tohto článku sú spresnené vo vyhláške, najmä pokiaľ ide o náhradu doložených dodatočných nákladov v náležitých prípadoch, ktoré prevádzkovateľom vznikli na základe uložených povinností.

Za akékoľvek nesplnenie povinností stanovených v tomto článku sa ukladajú tresty stanovené v bode 1 časti VI článku 6 tohto zákona.“

III.  POZNÁMKY/ODÔVODNENIE

V zmysle článkov 227-24, 227-29 a 227-31 francúzskeho trestného zákona, ktoré ustanovujú šírenie obrázkov zobrazujúcich násilie, ktoré môžu viesť k poškodeniu ľudskej dôstojnosti, za trestný čin a sankcie zaň, francúzske justičné orgány požiadali o zbavenie imunity Marine Le Penovej, poslankyne Európskeho parlamentu a predsedníčky strany Národný front (FN), v nadväznosti na to, ako 16. decembra 2015 uverejnila na svojom Twitter profile tri obrázky zobrazujúce popravu troch rukojemníkov teroristickej skupiny Dá’iš s komentárom „Toto je Dá’iš“ ako reakciu na rozhovor na rozhlasovej stanici RMC, v ktorom bol vzostup FN prirovnaný k činnostiam teroristickej skupiny Dá’iš.

Po prvé, skutočnosť, že uvedené obrázky sú dostupné pre všetkých prostredníctvom vyhľadávacieho nástroja Google a potom, ako boli prvýkrát zverejnené, boli mnohokrát opätovne rozširované na internete, nič nemení na nespornosti toho, že ich násilná povaha môže viesť k poškodeniu ľudskej dôstojnosti, a teda ich uverejnenie predstavuje trestne stíhateľný čin.

Ďalej článok 6-1 francúzskeho zákona č. 2004-575 z 21. júna 2004 na ochranu dôvery v digitálnu ekonomiku (Pour la Confiance Numérique dans l’Économie), ktorým sa stanovuje oslobodenie od začatia trestného konania proti poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti v prípade, že obrázky násilnej povahy odstránia do dvadsiatich štyroch hodín po oznámení nevyhnutnosti takéhoto odstránenia príslušným orgánom, sa výslovne vzťahuje len na činnosť poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, a nie na činnosti jednotlivcov, o akú zrejme ide v tomto prípade. V tejto súvislosti treba tiež zdôrazniť, že Marine Le Penová odstránila zo svojho profilu len fotografiu popravy rukojemníka Jamesa Foleyho a ďalšie dva obrázky neodstránila.

Nakoniec, keďže časový priebeh súdneho konania proti Marine Le Penovej zodpovedá klasickému priebehu postupov týkajúcich sa tlače a iných komunikačných prostriedkov, neexistujú dôvody na podozrenie, že by išlo o prípad fumus persecutionis, a teda situáciu, keď sa na základe indícií alebo zdania ukáže, že zámerom konania je prenasledovanie určitej osoby.

IV.  ZÁVER

Na základe uvedených skutočností a článku 9 nariadenia a po preskúmaní dôvodov za zbavenie imunity poslankyne a proti nemu Výbor pre právne veci odporúča, aby Európsky parlament zbavil poslankyňu Marine Le Penovú imunity.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia