Betänkande - A8-0047/2017Betänkande
A8-0047/2017

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet

28.2.2017 - (2016/2295(IMM))

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Laura Ferrara

Förfarande : 2016/2295(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0047/2017
Ingivna texter :
A8-0047/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet

(2016/2295(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den begäran av upphävande av Marine Le Pens immunitet som den 5 oktober 2016 översändes av Frankrikes justitieminister Jean-Jaques Urvoas inom ramen för en förundersökning mot Marine Le Pen vid domstolen i Nanterre som inletts eftersom hon anklagas för att på sitt Twitterkonto ha spritt våldsamma islamistiska bilder,

–  efter att ha hört Jean-François Jalkh, som företräder Marine Le Pen i enlighet med artikel 9.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 8 och 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och artikel 6.2 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet,

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 12 maj 1964, 10 juli 1986, 15 och 21 oktober 2008, 19 mars 2010, 6 september 2011 och 17 januari 2013[1],

–  med beaktande av artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution,

–  med beaktande av artiklarna 5.2, 6.1 och 9 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0047/2017), och av följande skäl:

A.  De franska rättsliga myndigheterna har begärt att den parlamentariska immuniteten för Marine Le Pen, ledamot av Europaparlamentet och ordförande för Front national, ska upphävas eftersom hon anklagas för att den 16 december 2015 på sitt Twitterkonto ha spridit våldsamma bilder på avrättningarna av tre personer som tagits som gisslan av terrorgruppen Daish. Bilderna åtföljdes av texten ”Detta är Daishs sanna natur”. Publiceringen skedde med anledning av ett radioprogram som sänts samma dag i radiokanalen RMC, där det sades att det fanns beröringspunkter mellan Front nationals uppsving och Daishs verksamhet.

B.  Enligt Europaparlamentets rättspraxis kan immuniteten för en ledamot upphävas under förutsättning att den omstridda texten och/eller de omstridda bilderna inte har något direkt eller uppenbart samband med utövandet av den berörda parlamentsledamotens uppdrag som ledamot av Europaparlamentet, och under förutsättning att det inte är fråga om yttranden som ledamoten gjort eller röster han eller hon avlagt under utövandet av sitt ämbete i enlighet med artikel 8 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier och i enlighet med artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution.

C.  Vidare anges i artikel 9 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier att Europaparlamentets ledamöter vad avser deras egen stats territorium ska åtnjuta den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land.

D.  Att sprida våldsamma bilder som kränker människans värdighet är straffbart i enlighet med artikel 227-24, 227-29 och 227-31 i den franska strafflagen.

E.  Artikel 6-1 i fransk lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004, Pour la Confiance dans l'Économie Numérique – som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”e-handelsdirektivet”) – avser verksamhet som utövas av tjänsteleverantörer inom informationssamhället, inte verksamhet som utövas av privatpersoner.

F.  Trots att de bilder som Marine Le Pen publicerat är tillgängliga för alla via sökmotorn Google och att de har fått stor spridning på nätet efter den första publiceringen, måste det konstateras att de är våldsamma och att de kränker människans värdighet.

G.  Den 17 december 2015, dvs. efter de rättsliga myndigheternas ingripande, krävde de anhöriga till gisslan James Foley att de tre bilderna skulle tas bort. Som en följd av denna begäran tog Marine Le Pen dock bara bort bilden på James Foley.

H.  Det tidsmässiga förloppet i samband med det rättsliga förfarandet mot Marine Le Pen är normalt vid förfaranden mot pressen och andra medier. Således finns det inte fog för misstanke om fumus persecutionis, dvs. att förfarandet skulle syfta till att skada ledamotens politiska verksamhet.

I.  Enligt artikel 26 i Republiken Frankrikes konstitution får ingen parlamentsledamot i samband med anklagelser om brottmål häktas eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder, såvida inte parlamentet har gett sitt samtycke till detta.

J.  Det ankommer inte på Europaparlamentet att uttala sig i skuldfrågan, eller på annat sätt yttra sig över det riktiga i att väcka åtal mot ledamoten.

1.  Europaparlamentet beslutar att upphäva Marine Le Pens immunitet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att omedelbart översända detta beslut och det ansvariga utskottets betänkande till den behöriga myndigheten i Republiken Frankrike och till Marine Le Pen

  • [1]  Domstolens dom av den 12 maj 1964, Wagner/Fohrmann och Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28, domstolens dom av den 10 juli 1986, Wybot/Faure m.fl., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310, tribunalens dom av den 15 oktober 2008, Mote/parlamentet, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, domstolens dom av den 21 oktober 2008, Marra/De Gregorio och Clemente, C-200/07 och C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579, tribunalens dom av den 19 mars 2010, Gollnisch/parlamentet, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102, domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543, tribunalens dom av den 17 januari 2013, Gollnisch/parlamentet, T-346/11 och T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.

MOTIVERING

I.  FAKTISKA OMSTÄNDIGHETER

Vid plenarsammanträdet den 24 oktober 2016 tillkännagav talmannen, i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen, att han mottagit en skrivelse av den 5 oktober 2016 från Frankrikes justitieminister Jean-Jacques Urvoas med en begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet. Begäran hänvisades till utskottet för rättsliga frågor i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen.

Undersökningsförfarandet mot Marine Le Pen inleddes av de franska rättsliga myndigheterna till följd av att det den 16 december 2015 på Marine Le Pens Twitterkonto spridits tre våldsamma bilder som kränker människans värdighet eftersom de visar avrättningarna av tre personer som tagits som gisslan av terrorgruppen Daish. Dessa tre bilder, som inte var pixlade, visade hur amerikanen James Foley halshöggs, hur den jordanske piloten Moaz Al-Kazabeh brändes levande till döds i en bur och hur den syriske soldaten Fadi Ammar Zidan krossades levande under en stridsvagn. Bilderna åtföljdes av en kommentar av Marine Le Pen: ”Detta är Daishs sanna natur!”. Publiceringen av bilderna skedde efter det att Jean-Jacques Bourdin genomfört en intervju med statsvetaren Gilles Kepel som sändes samma dag på radiokanalen RMC. I intervjun hävdade Kepel att det fanns beröringspunkter mellan Front nationals uppsving och Daishs verksamhet. Innan Marine Le Pen publicerade de berörda bilderna skickade hon följande Twittermeddelande: ”Jean-Jacques Bourdin drog i morse paralleller mellan Daish och Front national. Han måste ta tillbaka sina vidriga uttalanden, som är helt oacceptabla.”

När den allmänna åklagaren i Nanterre informerades om detta bad han det centrala kontoret för bekämpning av brottslighet i samband med informations- och kommunikationsteknik (OCLCTIC) att lägga ner undersökningen och översända alla relevanta handlingar, så att ärendet kunde hänvisas till personbrottsenheten (BRDP) i Paris.

Dagen därpå, den 17 december 2015, krävde de anhöriga till gisslan James Foley att de tre bilderna skulle tas bort. Le Pen tog dock bara bort bilden på James Foley och gav följande förklaring: ”Jag visste inte att James Foley var mannen på bilden. Bilden är tillgänglig för alla på Google. Jag fick i morse veta att hans anhöriga ville att jag skulle ta bort den. Självfallet har jag redan gjort det.”

Den 5 januari 2016 kallades Marine Le Pen till ett förhör av personbrottsenheten. Den 4 januari 2016 informerade Marine Le Pens advokat David Dassa-Le Deist utredarna om att hans klient inte skulle infinna sig till förhöret och att hon endast var beredd att ”svara, om så är nödvändigt, inför en domare”.

Den 21 januari 2016 inledde den allmänna åklagaren Catherine Denis en förundersökning om spridningen av våldsamma bilder som kränker människans värdighet, en lagöverträdelse som är straffbar i enlighet med artikel 227-24, 227-29 och 227-31 i den franska strafflagen.

Den 31 mars 2016 kallades Marine Le Pen till ett första förhör den 29 april 2016 kl. 10.30. Genom en skrivelse av den 28 april 2016 informerade advokat David Dassa-Le Deist domstolen om att Marine Le Pen inte skulle inställa sig till förhöret nästföljande dag, och slog fast att hon i sin egenskap av ledamot av Europaparlamentet åtnjöt immunitet och att lagföringen skulle begränsa hennes yttrandefrihet. Han tillade: ”Ni måste förstå att vi inte ifrågasätter er auktoritet, utan snarare syftet med det förfarande som drivits av åklagarmyndigheten, som i denna viktiga fråga försöker inskränka en fransk parlamentsledamots yttrandefrihet.”

Den 30 augusti 2016 översände vice ordföranden med ansvar för förundersökningen, Carole Bochter, begäran om upphävande av Marine Le Pens parlamentariska immunitet till allmänna åklagaren vid appellationsdomstolen i Versailles från den allmänna åklagaren vid domstolen i Nanterre.

Den 7 september 2016 översände den allmänna åklagaren, Marc Robert, originalet av begäran om upphävande av Marine Le Pens parlamentariska immunitet till den franske justitieministern Jean Jacques Urvoas.

Den 5 oktober 2016 skickade justitieminister Jean-Jacques Urvoas till Europaparlamentets talman Martin Schulz begäran från den allmänna åklagaren vid appellationsdomstolen i Versailles. Syftet med denna begäran var att den parlamentariska immuniteten för Marine Le Pen skulle upphävas, så att domstolen skulle kunna förhöra Marine Le Pen om de anklagelser som riktats mot henne.

II.  RÄTTSLIG BEDÖMNING

a)  Tillämpliga bestämmelser i europeisk rätt

Protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, vilket fogats till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

”Artikel 8

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 9

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras land,

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamentets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Europaparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.”

Akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlament av den 20 september 1976

”Artikel 6.2

Europaparlamentets ledamöter skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som gäller för dem enligt protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965.”

Slutsatser från domstolens dom av den 6 september 2011, Patriciello, C-163/10

”Artikel 8 i protokoll om Europeiska unionens immunitet och privilegier ska tolkas så, att ett uttalande av en ledamot av Europaparlamentet utanför parlamentet som medfört åtal för falsk tillvitelse i dennes ursprungsmedlemsstat utgör ett yttrande som denne gjort under utövandet av sitt ämbete som parlamentsledamot och omfattas av immunitet enligt denna bestämmelse enbart om uttalandet uttrycker en subjektiv uppfattning som har ett direkt och tydligt samband med utövandet av detta ämbete. Det ankommer på den hänskjutande domstolen att avgöra huruvida dessa villkor är uppfyllda i det nationella målet.”

b)  Bestämmelser i fransk rätt

Republiken Frankrikes konstitution

”Artikel 26

Ingen parlamentsledamot får bli föremål för rättsligt förfarande, förundersökning, gripande, kvarhållande eller dom på grund av yttranden han eller hon gjort eller röster han eller hon avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Parlamentsledamöter får i samband med anklagelser om brottmål inte häktas eller utsättas för någon annan form av frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder, såvida inte tillstånd har utfärdats av presidiet i den parlamentsförsamling som ledamoten tillhör. Sådant tillstånd krävs dock inte om ledamoten grips på bar gärning eller vid lagakraftvunnen dom.

Kvarhållande, frihetsberövande eller frihetsinskränkande åtgärder, samt lagföring av en parlamentsledamot ska vilandeförklaras under parlamentets sessionsperiod om den församling som ledamoten tillhör begär detta.

Den berörda parlamentsförsamlingen ska, om så behövs, hålla extra sammanträden för att möjliggöra tillämpning av ovannämnda bestämmelse.”

Den franska straffrätten

”Artikel 227–24

Att framställa, transportera eller, oavsett metod eller överföringsmedium, sprida ett budskap som är våldsamt, terrorismförhärligande, pornografiskt eller allvarligt kränker människans värdighet eller uppmanar underåriga att ägna sig åt lekar som utsätter dem för fysisk fara, eller att dra ekonomisk vinning av ett sådant budskap, ska bestraffas med tre års fängelse och böter på 75 000 euro om detta budskap kan ses eller tas emot av en underårig.

Om de överträdelser som nämns i denna artikel begås av printmedier eller audiovisuella medier eller överförs till allmänheten på nätet, ska de särskilda lagbestämmelser som reglerar dessa frågor användas för att fastställa vilka personer som är ansvariga.”

”Artikel 227–29

Fysiska personer som gjort sig skyldiga till de överträdelser som anges i första kapitlet kan dessutom dömas till följande kompletterande straff:

1. Förlust av de medborgerliga, civilrättsliga och familjerättsliga rättigheter som fastställs i artikel 131-26.

2. Indragning av körkortet under en period om högst fem år. Eventuellt kan det i detta fall beslutas att indragningen ska gälla enbart all körning utanför yrkesverksamheten.

3. Återkallelse av körkortet med förbud mot att ansöka om nytt körkort under en period om högst fem år.

4. Förbud mot att lämna landet under en period om högst fem år.

5. Konfiskering av det föremål som använts eller var avsett att användas för att begå överträdelsen eller som är resultatet av denna överträdelse.

6. Förbud, antingen utan tidsbegränsning eller under en tid om högst tio år, mot att utöva en yrkesverksamhet eller ideell verksamhet som innebär regelbundna kontakter med underåriga.

7. Skyldighet att delta i en sådan prövotid för föräldrar som anges i artikel 131-35-1.

8. När det gäller brott som anges i artiklarna 227-2 och 227-16 kan det föreskrivas ett förbud, i enlighet med förfarandena i artikel 131-27, mot att den berörda personen innehar ett offentligt uppdrag eller utövar den yrkesverksamhet eller sociala verksamhet under vilken överträdelsen skedde, eller mot att han eller hon utövar ett kommersiellt eller industriellt yrke eller på något sätt – direkt eller indirekt – leder, förvaltar, styr eller kontrollerar ett företag eller bolag, för egen eller andras räkning. Dessa förbud mot utövande kan kumuleras.”

”Artikel 227–31

Personer som gjort sig skyldiga till överträdelser enligt artiklarna 227-22 till 227-27 kan även dömas till villkorlig dom med social och rättslig uppföljning i enlighet med de villkor som fastställs i artiklarna 131-36-1 till 131-36-13.”

Lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004, Pour la Confiance dans l'Économie Numérique

”Artikel 1, IV

Enligt artikel 1 i lag nr 86-1067 av den 30 september 1986 om kommunikationsfrihet står det alla fritt att på elektronisk väg kommunicera till allmänheten.

Utövandet av denna frihet får begränsas endast om det krävs för att skydda människans värdighet och andra personers frihet och egendom, värna tanke- och åsiktsfriheten, upprätthålla den allmänna ordningen och tillgodose behoven inom det nationella försvaret och den offentliga sektorn, eller om det är nödvändigt på grund av de olika kommunikationsmedlens tekniska begränsningar och behovet för audiovisuella tjänster att utveckla audiovisuellt innehåll.

Med elektronisk kommunikation till allmänheten avses varje tillhandahållande för allmänheten, eller delar av allmänheten, genom elektronisk kommunikation, av tecken, signaler, skriftliga texter, bilder, ljud eller meddelanden av alla slag som inte har karaktären av privat korrespondens.

Med onlinekommunikation till allmänheten avses överföring, på individuell begäran, av digitala uppgifter som inte har karaktären av privat korrespondens genom en elektronisk kommunikationsprocess som möjliggör ett ömsesidigt utbyte av uppgifter mellan avsändaren och mottagaren.

Med e-postmeddelande avses varje text-, röst-, ljud- eller bildmeddelande som skickas över ett elektroniskt kommunikationsnät som kan lagras på en nätverksserver eller i mottagarens terminalutrustning till dess att det tas emot av mottagaren.”

”Artikel 6–1

Om det är berättigat av behovet av att vidta åtgärder som svar på uppmaningar till terrordåd eller stöd till sådana dåd i enlighet med artikel 421-2-5 i strafflagen, eller som svar på spridning av bilder eller gestaltningar av underåriga i enlighet med artikel 227-23 i samma lag, kan förvaltningsmyndigheten begära att varje person som avses i punkt III i artikel 6 i denna lag eller varje person som avses i artikel 6.I.2 tar bort innehåll som strider mot de ovannämnda artiklarna 421-2-5 och 227-23. Förvaltningsmyndigheten ska därvid underrätta de personer som avses i artikel 6.I.1 i denna lag.

Om detta innehåll inte tas bort inom ett dygn kan förvaltningsmyndigheten underrätta de personer som avses i artikel 6.I.1 om förekomsten av en förteckning över e-postadresser till de offentliga kommunikationstjänster på nätet som är i strid med artiklarna 421-2-5 och 227-23. Dessa personer ska då utan dröjsmål blockera tillgången till dessa adresser. Om den person som avses i punkt III i artikel 6 inte inkommer med den information som anges i artikeln, kan emellertid förvaltningsmyndigheten genomföra den underrättelse som avses i första meningen i detta stycke utan att först ha begärt att innehållet ska tas bort i enlighet med första meningen i första stycket i denna artikel.

Förvaltningsmyndigheten ska översända de begäranden och den förteckning som avses i första respektive andra stycket till en behörig person som utsetts internt inom den nationella kommissionen för dataskydd och friheter under dennes mandatperiod inom kommissionen. Denna person får inte utses bland dem som avses i artikel 13.I.1 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978 om informationsteknik, datafiler och friheter. Den behöriga personen ska ta reda på om begärandena om borttagande och villkoren för upprättande, uppdatering, hänvisning och användning av förteckningen är korrekta. Om några brister konstateras kan han eller hon när som helst rekommendera att förvaltningsmyndigheten avslutar förfarandet. Om förvaltningsmyndigheten inte följer denna rekommendation kan den behöriga personen vända sig till den berörda förvaltningsdomstolen i summariska processer eller efter en framställning.

Förvaltningsmyndigheten kan också se till att e-postadresserna till webbplatser med innehåll som bryter mot artiklarna 421-2-5 och 227-23 i strafflagen anges till webbsökmotorer och registeroperatörer, som ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att avföra offentliga onlinekommunikationstjänster från förteckningen. Det förfarande som anges i tredje stycket i denna artikel ska tillämpas.

Den behöriga person som avses i tredje stycket ska varje år offentliggöra en rapport om sin verksamhet och resultatet av denna, inklusive detaljerade uppgifter om hur många begäranden om borttagande som inlämnats, hur många gånger innehåll har tagits bort, varför innehållet tagits bort och hur många rekommendationer som lämnats till förvaltningsmyndigheten. Denna rapport ska översändas till regeringen och parlamentet.

Bestämmelserna om genomförande av denna artikel ska antas genom dekret och ska omfatta frågor som inbegriper ersättning för eventuella tilläggskostnader som uppkommit för operatörerna som en följd av de fastställda kraven.

Varje åsidosättande av de skyldigheter som anges i denna artikel ska medföra påföljder i enlighet med artikel 6.VI.1 i denna lag.”

III.  ÖVERVÄGANDEN/MOTIVERING

I enlighet med artikel 227-24, 227-29 och 227-31 i den franska strafflagen, där det fastställs att det är straffbart att sprida våldsamma bilder som kränker människans värdighet, har de franska rättsliga myndigheterna begärt att den parlamentariska immuniteten för Marine Le Pen, ledamot av Europaparlamentet och ordförande för Front National, ska upphävas efter det att hon den 16 december 2015 på sitt Twitterkonto publicerat tre bilder som visade terrorgruppen Daishs avrättningar av tre personer som tagits som gisslan. Bilderna åtföljdes av kommentaren ”Detta är Daishs sanna natur”. Publiceringen skedde med anledning av ett radioprogram på radiokanalen RMC som sänts samma dag, där det sades att det fanns beröringspunkter mellan Front nationals uppsving och Daishs verksamhet.

Trots att de ovannämnda bilderna är tillgängliga för alla på sökmotorn Google och att de fått stor spridning på nätet efter den första publiceringen, måste det konstateras att de är våldsamma och kränker människans värdighet. Publiceringen av bilderna är därför ett straffrättsligt brott.

Dessutom ska nämnas att artikel 6-1 i den franska lagen nr 2004-575 av den 21 juni 2004 Pour la Confiance dans l'Économie Numérique, där det fastställs att ett straffrättsligt förfarande inte ska inledas mot informationssamhällets tjänsteleverantörer om de våldsamma bilderna tas bort inom ett dygn från det att de behöriga myndigheterna beordrat att de måste tas bort, bara avser verksamhet för informationssamhällets tjänsteleverantörer, dvs. inte verksamhet som utövas av privatpersoner, vilket det är fråga om i det aktuella fallet. I detta sammanhang bör det också framhållas att Le Pen tog bort endast bilden på avrättningen av James Foley, inte de två andra bilderna.

Det tidsmässiga förloppet i samband med det rättsliga förfarandet mot Marine Le Pen är normalt vid förfaranden mot pressen och andra medier. Således finns det inte fog för misstanke om fumus persecutionis, dvs. att förfarandet skulle syfta till att skada ledamotens politiska verksamhet

IV.  SLUTSATS

Mot denna bakgrund och i enlighet med artikel 9 i arbetsordningen rekommenderar utskottet för rättsliga frågor, efter att ha vägt skälen för och emot att upphäva ledamotens immunitet, att Europaparlamentet upphäver Marine Le Pens parlamentariska immunitet.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGENI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

28.2.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

18

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Virginie Rozière, Tiemo Wölken