Процедура : 2016/0014(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0048/2017

Внесени текстове :

A8-0048/2017

Разисквания :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Обяснение на вота
PV 19/04/2018 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

ДОКЛАД     ***I
PDF 2347kWORD 385k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Даниел Далтон

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0031),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0015/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по транспорт и туризъм (A8-0048/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Правилата на вътрешния пазар следва да бъдат прозрачни, прости и последователни, като по този начин да осигуряват правна сигурност и яснота в интерес на предприятията и потребителите.

(1)  Вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали. Правилата на вътрешния пазар следва да бъдат прозрачни, прости, последователни и ефективни, като по този начин да осигуряват правна сигурност и яснота в интерес на предприятията и потребителите.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В тази оценка обаче се стига до заключението, че е необходимо да се въведат разпоредби за надзор на пазара, които да допълнят изискванията за одобряване на типа; да се изяснят процедурите за изземване от употреба и предпазните процедури, както и условията за предоставяне на разширения на одобрения на типа за съществуващи типове превозни средства; да се подобри правоприлагането на рамката за одобряване на типа чрез хармонизиране и укрепване на процедурите за одобряване на типа и постигане на съответствие на производството, прилагани от органите и техническите служби на държавите членки; да се изяснят ролите и отговорностите на стопанските субекти по веригата на доставки и на съответните органи и страни, участващи в правоприлагането на рамката; както и да се подобри пригодността на алтернативните схеми за одобряване на типа (одобряване на малки серии на национално равнище и издаване на индивидуални одобрения на превозни средства) и на многостепенния процес на одобряване на типа, за да се осигури необходимата гъвкавост в пазарните ниши и за малките и средни предприятия (МСП), без обаче да се нарушава равнопоставеността.

(4)  В тази оценка обаче се стига до заключението, че е необходимо да се въведат разпоредби за надзор на пазара, които да допълнят изискванията за одобряване на типа; да се изяснят процедурите за изземване от употреба и предпазните процедури, както и условията за предоставяне на разширения на одобрения на типа за съществуващи типове превозни средства; да се подобри правоприлагането на рамката за одобряване на типа чрез хармонизиране и укрепване на процедурите за одобряване на типа и постигане на съответствие на производството, прилагани от органите и техническите служби на държавите членки; да се очертаят ясно ролите и отговорностите на стопанските субекти по веригата на доставки и на съответните органи и страни, участващи в правоприлагането на рамката, като се гарантира, че тези роли и отговорности не се припокриват и се осигури независимостта на горепосочените субекти, органи и страни и се предотвратяват конфликти на интереси, както и че е необходимо да се подобри пригодността на алтернативните схеми за одобряване на типа (одобряване на малки серии на национално равнище и издаване на индивидуални одобрения на превозни средства) и на многостепенния процес на одобряване на типа, за да се осигури необходимата гъвкавост в пазарните ниши и за малките и средни предприятия (МСП), без обаче да се нарушава равнопоставеността.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Освен това, възникналите неотдавна при прилагането на рамката за одобряване на типа проблеми, разкриха определени слабости и сочат, че е необходимо да се извърши основен преглед, за да се гарантира стабилна, прозрачна, предсказуема и устойчива регулаторна рамка, осигуряваща високо ниво на безопасността и опазването на здравето и околната среда.

(5)  Освен това, възникналите неотдавна при прилагането на рамката за одобряване на типа проблеми, разкриха определени слабости и сочат, че е необходимо допълнително да се засили тази регулаторна рамка, за да се гарантира, че тя е стабилна, прозрачна, предсказуема и устойчиваи осигурява високо ниво на безопасността и опазването на здравето и околната среда.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Тъй като защитата на потребителите е приоритет на Съюза, от производителите на превозни средства, които се пускат в движение в Съюза, следва да се изисква да подлагат тези превозни средства на изпитвания преди пускането им на пазара и по време на експлоатационния им цикъл. Държавите членки и Комисията следва да бъдат гаранти за този двоен надзор, като едните следва да могат да предприемат действия, когато другите не предприемат такива.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  ЕС следва да направи всичко възможно, за да се избегнат измами от страна на производителите на автомобили, чиято цел е да се подправят изпитванията за замърсяващи емисии и за разход на гориво, целящи да се получат неверни резултати или да се заобиколят други разпоредби. Тези манипулации следва да бъдат прекратени окончателно.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в)  С настоящия регламент се цели да се преодолее бавното темпо на действията по изземване на превозни средства в Съюза. Съществуващата процедура не дава възможност да се гарантира ефективна защита на европейските граждани, за разлика от процедурата в САЩ, която позволява да се предприемат бързи действия. От тази гледна точка е от съществено значение да се даде възможност на Европейската комисия да изисква от стопанските субекти да вземат всички необходими ограничителни мерки, включително изземването на превозни средства, с цел превозните средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които не съответстват на изискванията, да бъдат съобразени с настоящия регламент.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 5 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5г)  При откриване на нередност в превозните средства в движение, която е в противоречие с първоначалните правила за издаване на разрешение и/или която застрашава безопасността на потребителите или надвишава пределно допустимите стойности за замърсяване, в интерес на европейските потребители е да могат да разчитат на бързи, подходящи и координирани коригиращи мерки, включително, когато е необходимо, изземване на превозните средства, приложимо за целия Съюз. Държавите членки следва да предоставят на Комисията цялата информация, с която разполагат, за да може тя да действа целесъобразно и своевременно, за да се защити целостта на единния пазар.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила и принципи за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, и за издаване на индивидуални одобрения на превозни средства, с цел да се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар в полза на предприемачеството и да се осигури високо ниво на безопасността и опазването на здравето и околната среда.

(6)  С настоящия регламент се установяват хармонизирани правила и принципи за одобряване на типа на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, и за издаване на индивидуални одобрения на превозни средства, с цел да се гарантира последователно прилагане на стандарти за високо качество при проверка на съответствието на производството, като се дава възможност на вътрешния пазар да функционира правилно в полза на предприемачеството и се спазват изцяло и надлежно правата на потребителите, като същевременно се осигурява високо ниво на безопасността и опазването на здравето и околната среда.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  С настоящия регламент се определят основните технически и административни изисквания за одобряване на типа за моторни превозни средства от категории M и N и за техните ремаркета (категория О), както и за системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, с цел да се гарантира адекватно ниво на безопасност и опазване на околната среда. Тези категории обхващат моторни превозни средства за превоз на пътници, моторни превозни средства за превоз на стоки, и техните съответни ремаркета.

(7)  С настоящия регламент се определят основните технически и административни изисквания за одобряване на типа за моторни превозни средства от категории M и N и за техните ремаркета (категория О), както и за системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства, с цел да се гарантира високо ниво на безопасност и опазване на околната среда. Тези категории обхващат моторни превозни средства за превоз на пътници, моторни превозни средства за превоз на стоки, и техните съответни ремаркета.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Настоящият регламент следва да гарантира надеждни, хармонизирани и прозрачни процедури за одобряване на типа и надзор на пазара в държавите членки.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Настоящият регламент следва да гарантира, че националните органи по одобряване на типа тълкуват, прилагат и изпълняват неговите изисквания на територията на целия Съюз. Комисията следва да бъде оправомощена да контролира работата на националните органи посредством редовни одити, повторни изпитвания на случайни извадки от издадени одобрения на типа и общо наблюдение на хармонизираното прилагане на настоящия регламент.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  За целите на съответствието с настоящия регламент следва да се вземат предвид разпоредбите на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1а.

 

__________________

 

Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (OB L 127, 29.4.2014 г., стр. 51).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Ефективното прилагане на изискванията за одобряване на типа следва да бъде гарантирано посредством подобряване на разпоредбите за съответствие на производството чрез включване в тях, наред с другото, на задължителни периодични одити на методите за контрол на съответствието и поддържането на постоянно съответствие на въпросните продукти, както и посредством подобряване на изискванията по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които извършват изпитвания за одобряване на типа на цяло превозно средство под отговорността на органите за одобряване на типа. Правилното функциониране на техническите служби е от основно значение за гарантирането на високо ниво на безопасността и опазването на околната среда и на доверието на гражданите в системата. Критериите за определяне на техническите служби, предоставяни от Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат определени по-подробно, за да се гарантира тяхното последователно прилагане. Наблюдава се тенденция за постепенно раздалечаване на методите за оценка на техническите служби в различните държави членки поради нарасналата сложност на тяхната работа. Поради това е необходимо да се предвидят процедурни задължения, които да гарантират обмена на информация и мониторинга на практиките на държавите членки за оценката, определянето, нотифицирането и мониторинга на техните технически служби. Тези процедурни задължения следва да премахнат всякакви съществуващи несъответствия в използваните методи, както и в тълкуването на критериите за определяне на техническите служби.

(9)  Ефективното прилагане на изискванията за одобряване на типа следва да бъде гарантирано посредством подобряване на разпоредбите за съответствие на производството чрез предоставяне на по-добър достъп до информация, категорично установяване на техники за оптимизация, използвани при изпитвания в лабораторни условия, обръщане на специално внимание на риска от използване на незаконни измервателно-коригиращи устройства, чиято употреба е забранена от Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета1a, чрез включване на задължителни периодични одити на методите за контрол на съответствието и поддържането на постоянно съответствие на въпросните продукти, както и посредством подобряване и хармонизиране на изискванията по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които извършват изпитвания за одобряване на типа на цяло превозно средство под отговорността на органите за одобряване на типа. Правилното функциониране на техническите служби е от основно значение за гарантирането на високо ниво на безопасността и опазването на околната среда и на доверието на гражданите в системата. Критериите за определяне на техническите служби, предоставяни от Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат определени по-подробно, за да се гарантира, че те се прилагат последователно във всички държави членки. Наблюдава се тенденция за постепенно раздалечаване на методите за оценяване на техническите служби в различните държави членки поради нарасналата сложност на тяхната работа. Поради това е необходимо да се предвидят процедурни задължения, които да гарантират обмена на информация и мониторинга на практиките на държавите членки за оценката, определянето, нотифицирането и мониторинга на техните технически служби. Тези процедурни задължения следва да премахнат всякакви съществуващи несъответствия в използваните методи, както и в тълкуването на критериите за определяне на техническите служби. За да се гарантира адекватен надзор и еднакви условия на конкуренция в целия Съюз, оценката на техническата служба на заявителя следва да включва оценка на място и пряко наблюдение на провежданите действителни изпитвания за одобряване на типа.

 

___________________

 

1a Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Нарасна необходимостта от контролиране и мониторинг на техническите служби от страна на определящите органи, тъй като развитието на техниката повишава риска техническите служби да се окажат без нужната компетентност за да изпитват новите технологии или изделия, влизащи в обхвата на мандата на тяхното определяне. Тъй като техническият прогрес съкращава циклите на продуктите, а интервалите на оценките на място с цел надзор и на мониторинга се различават при отделните определящи органи, следва да се установят минимални изисквания по отношение на периодичността на надзора и мониторинга на техническите служби.

(10)  Нарасна необходимостта от сертифициране, контролиране и мониторинг на техническите служби, тъй като развитието на техниката повишава риска техническите служби да се окажат без нужната компетентност, за да изпитват новите технологии или изделия, влизащи в обхвата на мандата на тяхното определяне. Поради големите разлики при тълкуването на настоящото изпълнение на Директива 2007/46/ЕО и прилагането на нейните разпоредби в хода на процедурата за одобряване на типа, съществуват значителни различия между техническите служби. Поради това сертифицирането, контролирането и наблюдението следва да бъдат хармонизирани и засилени, за да се гарантират еднакви условия на конкуренция на единния европейски пазар. Тъй като техническият прогрес съкращава циклите на продуктите, а интервалите на оценките на място с цел надзор и на мониторинга се различават при отделните определящи органи, следва да се установят минимални изисквания по отношение на периодичността на надзора и мониторинга на техническите служби.

Обосновка

Техническите служби участват в разработването на най-новите технологии чрез своето сътрудничество и работа за доставчиците на производителите на автомобили. Наблюдаваните разлики произтичат от различното тълкуване на действащите директиви.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се повиши прозрачността и взаимното доверие и за да се продължи привеждането в съответствие и доразвиването на критериите за оценка, определяне и нотифициране на техническите служби, както и процедурите по разширяване и подновяване, държавите членки следва да си сътрудничат помежду си и с Комисията. Те следва да се консултират помежду си и с Комисията по общозначими въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, да се информират взаимно и да информират Комисията по използвания от тях в хода на оценяването контролен списък по образец.

(12)  За да се повиши прозрачността и взаимното доверие и за да се продължи привеждането в съответствие и доразвиването на критериите за оценка, определяне и нотифициране на техническите служби, както и процедурите по разширяване и подновяване, държавите членки следва да създадат механизми за сътрудничество помежду си и с Комисията. Те следва да се консултират помежду си и с Комисията по общозначими въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, да се информират взаимно и да информират Комисията по използвания от тях в хода на оценяването контролен списък по образец. С настоящия регламент се създава онлайн база данни, която заедно с информационната система за вътрешния пазар (IMI), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета, може да предостави полезен електронен инструмент за улесняване и засилване на административното сътрудничество, чрез което се управлява обменът на информация въз основа на прости и уеднаквени процедури. За тази цел Комисията следва да разгледа възможността за използване на съществуващите онлайн бази данни като ETAES или Eucaris.

 

__________________

 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) ( ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Настоящите проблеми в областта на одобряването на типа показаха големи слабости в действащите национални системи за надзор на пазара и контрол на одобряването на типа. Затова е необходимо, като незабавен отговор на откритите по този начин нередности, Комисията да бъде оправомощена да изпълнява подходящи надзорни функции.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Когато определянето на дадена техническа служба се основава на акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета12, органите по акредитация и определящите органи следва да обменят информация, която е от значение за оценката на компетентността на техническите служби.

(13)  Когато определянето на дадена техническа служба се основава на акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета12, органите по акредитация и определящите органи следва да гарантират компетентността и независимостта на техническите служби.

__________________

__________________

12 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

12 Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30).

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Държавите членки следва да събират такси за определянето и мониторинга на техническите служби, за да се гарантира устойчивостта на мониторинга на тези технически служби от страна на държавите членки и да се осигури равнопоставеност за техническите служби. За да се осигури прозрачност, държавите членки следва да информират Комисията и останалите държави членки, преди да приемат размера и структурата на таксите.

заличава се

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)   Държавите членки следва да гарантират, че стопанският оператор не плащат пряко на техническата служба таксите за разходите по одобряването на типа и за дейности по надзор на пазара. Тази разпоредба следва да не ограничава възможността на стопанските субекти да избират техническата служба, която желаят да използват за целите на тези дейности.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Следва да се осигури независимостта на техническите служби от производителите, включително чрез избягване на преки или непреки плащания от производителите за инспекции и изпитвания за одобряване на типа, извършени от техническите служби. Поради това органите по одобряването в държавите членки следва да въведат структура за събиране на такси за одобряване на типа, чрез които да се покриват разходите за провеждане на изпитванията и инспекциите за одобряване на типа, извършвани от техническите служби, определени от органа, издаващ одобрението на типа, както и на административните разходи за издаване на одобрение на типа и разходите за провеждане на изпитвания и инспекции с цел последващо удостоверяване на съответствието.

заличава се

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  За да позволят на пазарните сили да действат, техническите служби следва да прилагат правилата за процедурите за одобряване на типа при пълна прозрачност и еднакво, без да създават ненужна тежест за стопанските субекти. За да се гарантира високо ниво на технически познания и справедливо третиране на всички стопански субекти, следва да се осигури единно техническо прилагане на правилата за процедурите за одобряване на типа. В рамките на форума, създаден с настоящия регламент, органите по одобряване на типа следва да обменят информация за функционирането на различните технически служби, които са сертифицирали.

Обосновка

Комисията трябва да осигури целенасочена координация и сътрудничество между техническите служби. От съществено значение за функционирането на процедурата за одобряване на типа е техническите служби да я прилагат по еднакъв начин.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Необходим е надежден механизъм за правоприлагане, който да гарантира спазването на изискванията по настоящия регламент. Основната отговорност на органите по одобряване следва да продължи да бъде осигуряването на спазването на изискванията за одобряване на типа и за съответствие на производството, залегнали в законодателството, регулиращо автомобилния сектор, тъй като това задължение е тясно свързано с издаването на одобрението на типа и изисква подробно познаване на неговото съдържание. По тази причина е важно дейността на органите по одобряване редовно да се проверява с помощта на партньорски проверки, за да се гарантира, че при правоприлагането на изискванията за одобряване на типа всички органи по одобряването прилагат еднакви изисквания за качество и еднаква степен на строгост. Освен това е важно да се предвиди проверка на точността на самото одобряване на типа.

(18)  Необходим е надежден механизъм за правоприлагане, който да гарантира спазването на изискванията по настоящия регламент. Основната отговорност на органите по одобряване следва да продължи да бъде осигуряването на спазването на изискванията за одобряване на типа и за съответствие на производството, залегнали в законодателството, регулиращо автомобилния сектор, тъй като това задължение е тясно свързано с издаването на одобрението на типа и изисква подробно познаване на неговото съдържание. По тази причина е важно дейността на органите по одобряване да бъде предмет на редовни надзорни проверки на равнището на Съюза, включително независими одити, за да се гарантира, че при правоприлагането на изискванията за одобряване на типа всички органи по одобряването прилагат еднакви изисквания за качество и еднаква степен на строгост. Освен това е важно да се предвиди проверка на равнище ЕС от страна на независим трети субект на точността на самото одобряване на типа.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a)   Органите по одобряване на типа и органите за надзор на пазара следва да не бъдат свързани при изпълнението на своите задачи, за да се избегнат потенциални конфликти на интереси. В тази връзка, тези органи следва да бъдат организирани като отделни единици в съответствие със структурата на националната администрация и следва да не споделят членовете на персонала или съоръжения в съответствие със структурите и правомощията на националните органи.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)   Форумът за правоприлагане следва да осигури платформа за обмен на информация и независим анализ в подкрепа на подобряване на функционирането и прилагането на настоящия регламент. В хода на обмена Комисията може да има основания да счита, че един или повече органи по одобряване на типа не отговарят на изискванията на настоящия регламент. В такъв случай Комисията следва да може да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира спазването на изискванията, включително издаването на насоки, препоръки или други инструменти и да използва други процедури, при надлежно спазване на пропорционалността. В случай на сериозно нарушение, Комисията следва да може да изисква отмяна или временно прекратяване на възможността на органа да приема заявления за нови одобрения на типа, с цел да се гарантира високо ниво на защита на потребителите и на околната среда.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Необходимо е в настоящия регламент да се включат правила за надзор на пазара, чрез които да се увеличат правата и задълженията на националните компетентни органи, за да се гарантира ефективна координация на дейностите им по надзор на пазара и да се уточнят приложимите процедури.

(21)  От основно значение е в настоящия регламент да се включат правила за надзор на пазара, чрез които да се увеличат правата и задълженията на националните компетентни органи, за да се гарантира ефективна координация на дейностите им по надзор на пазара и да се уточнят приложимите процедури.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 21 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)   Необходимо е органите за надзор на пазара и органите по одобряване на типа да могат да изпълняват правилно задачите, предвидени в настоящия регламент. Във връзка с това държавите членки следва по-специално да им предоставят необходимите за целта ресурси.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  За да се повиши прозрачността на процеса на одобряване и да се улесни обменът на информация и извършването на независими проверки от органите за надзор на пазара, органите по одобряване и Комисията, документацията за одобряване на типа следва да се предоставя в електронен формат и да е публично достъпна, като изключения от това правило се правят във връзка със защитата на търговските интереси и защитата на личните данни.

(22)  За да се повиши прозрачността на процеса на одобряване и да се улесни обменът на информация и извършването на независими проверки от органите за надзор на пазара, органите по одобряване, Комисията и от трети страни, е необходимо, за да се провеждат тези проверки, да се оповестява информацията за превозното средство и изпитванията. Съответната информация за целите на ремонта и техническото обслужване следва да се предоставя в електронен формат и да е публично достъпна, като изключения от това правило се правят във връзка със защитата на търговските интереси и защитата на личните данни. Информацията, която се оповестява за тези цели, не следва да нарушава поверителността на защитената информация и интелектуалната собственост.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 23a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)   Трети страни, които извършват свои собствени изпитвания и проверки на съответствието на превозните средства с изискванията на настоящия регламент, следва да отговарят на принципите на прозрачност и откритост, включително по отношение на собствеността и структурите и моделите на финансиране. Тези трети страни следва също така да отговарят на същите изисквания като наложените на определените технически служби по отношение на научните и методологичните стандарти, прилагани при извършваните от тях изпитвания.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Тези по-специфични задължения за националните органи, предвидени в настоящия регламент, следва да включват изпитвания и инспекции с цел последващо удостоверяване на съответствието на достатъчен брой пуснати на пазара превозни средства. Подборът на превозните средства, които да бъдат подложени на това последващо удостоверяване на съответствието, следва да се основава на подходяща оценка на риска, при която се взема предвид сериозността на евентуалното несъответствие и вероятността за неговото възникване.

(24)  Тези по-специфични задължения за националните органи, предвидени в настоящия регламент, следва да включват изпитвания и инспекции с цел последващо удостоверяване на съответствието на достатъчен брой пуснати на пазара превозни средства. Подборът на превозните средства, които да бъдат подложени на това последващо удостоверяване на съответствието, следва да се основава на подходяща оценка на риска, при която се взема предвид сериозността на евентуалното несъответствие и вероятността за неговото възникване. Освен това той следва да се основава на ясни и подробни критерии и следва да включва, наред с другото, случайни проверки на определен процент от всички настоящи модели, на превозни средства с инсталиран нов двигател или технология, на превозни средства с висока или много ниска консумация на гориво и на превозни средства с много висок обем продажби. Освен това той следва да взема предвид историята на съответствието в миналото, препоръки от потребителите, резултати от изпитванията, използващи технологии за дистанционно отчитане, и опасения, изразени от независими изследователски организации.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24a)  От изключително значение за Комисията е да може да проверява съответствието с одобренията на типа и приложимото законодателство за превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли и да следи за редовността на одобренията на типа, като организира, извършва или възлага да бъдат извършвани изпитвания и инспекции на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25a)   Трети страни, които извършват свои собствени изпитвания и проверки на съответствието на превозните средства с изискванията на настоящия регламент, следва да отговарят на принципите на прозрачност и откритост, включително по отношение на собствеността и структурите и моделите на финансиране. Тези трети страни следва също да спазват подход, сходен на подхода на определените технически служби, като спазват същите стандарти, когато извършват изпитвания и тълкуват резултатите от тях.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25б)  Надзорът на пазара следва също така да взема предвид подход, основан на риска, с акцент върху, наред с другото, данните, получени от крайпътните съоръжения за дистанционно наблюдение, оплакванията, докладите от периодичните технически инспекции, очаквания експлоатационен период и установените по-рано проблемни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 25 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(25в)  С цел да проверят емисиите от превозните средства, органите за надзор на пазара следва, наред с другото, да използват технология за дистанционно отчитане, която да помогне да се установят кои аспекти, като например високите нива на замърсяване на въздуха или шумово замърсяване, на кои модели превозни средства следва да бъдат подложени на допълнително изследване. При тази своя дейност органите следва да си сътрудничат и координират своите действия с органите, отговорни за периодичните технически прегледи, в съответствие с Директива 2014/45/ЕС относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  За да се гарантира високо равнище на безопасността при експлоатацията на превозни средства, защитата на пътниците в превозното средство и на другите ползващи пътя лица, както и високото равнище на опазването на околната среда, следва да продължи хармонизирането и адаптирането към техническия и научния напредък на техническите изисквания и екологичните стандарти, приложими към превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли.

(26)  За да се гарантира високо равнище на безопасността при експлоатацията на превозни средства, защитата на пътниците в превозното средство и на другите ползващи пътя лица, както и високото равнище на опазването на околната среда и общественото здраве, следва да продължи хармонизирането и адаптирането към техническия и научния напредък на техническите изисквания и екологичните стандарти, приложими към превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 26 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)  За да се гарантира и непрекъснато да се подобрява високото равнище на безопасността при експлоатация на превозните средства, на защитата на пътниците в превозното средство и на другите участници в движението, както и на опазването на околната среда, следва да се улесни въвеждането на нови технологии, основани на техническия и научния напредък. Това следва да се извършва чрез ограничаване на изискваните изпитвания и документация за издаване на ЕС одобрение на типа за такива технологии.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Фактът, че определени системи, компоненти, отделни технически възли или части и оборудване могат да бъдат монтирани на дадено превозно средство или вътре в него, след като то е било пуснато на пазара, регистрирано или пуснато в употреба, не следва да пречи на постигането на целите на настоящия регламент. Поради това следва да се вземат подходящи мерки, които да гарантират, че системите, компонентите, отделните технически възли или части и оборудване, които могат да бъдат монтирани на или вътре в превозните средства, и които могат значително да нарушат функционирането на особено важните за опазването на околната среда или за безопасността при експлоатация системи, се контролират от орган по одобряването, преди да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.

(27)  Фактът, че определени системи, компоненти, отделни технически възли или части и оборудване могат да бъдат монтирани на дадено превозно средство или вътре в него, след като то е било пуснато на пазара, регистрирано или пуснато в употреба, не следва да пречи на постигането на целите на настоящия регламент. Поради това следва да се вземат подходящи мерки, които да гарантират, че системите, компонентите, отделните технически възли или части и оборудване, които могат да бъдат монтирани на или вътре в превозните средства, и които могат да нарушат функционирането на особено важните за опазването на околната среда или за безопасността при експлоатация системи, се контролират от орган по одобряването, преди да бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Съответствието на производството е един от крайъгълните камъни в системата на ЕС за одобряване на типа и поради това мерките, установени от производителя, с цел да се гарантира такова съответствие, следва да бъдат одобрявани от компетентния орган или от съответно квалифицирана техническа служба, определена за целта, и да бъдат подложени на редовно проверяване. Освен това органите по одобряването следва да гарантират проверката на поддържането на съответствие на въпросните продукти.

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да продължат одобренията на типа да са валидни, е необходимо производителят да информира органа, одобрил неговия тип превозно средство, за всякакви промени в характеристиките на типа или в изискванията относно безопасността и опазването на околната среда, приложими към този тип. Поради това е важно валидността на издадените сертификати за одобряване на типа да е ограничена във времето и тези сертификати да могат да се подновяват само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство продължава да съответства в удовлетворителна степен на всички приложими изисквания. Освен това следва да бъдат изяснени условията за удължаване на срока на одобренията на типа, за да се гарантира еднаквото прилагане на процедурите и правоприлагането на изискванията относно одобряването на типа в целия Съюз.

(30)  За да продължат одобренията на типа да са валидни, е необходимо производителят да информира органа, одобрил неговия тип превозно средство, за всякакви промени в характеристиките на типа или в изискванията относно безопасността и опазването на околната среда, приложими към този тип. Поради това е важно валидността на издадените сертификати за одобряване на типа да е ограничена във времето и тези сертификати да могат да се подновяват само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство продължава да съответства в удовлетворителна степен на всички приложими изисквания. За някои системи, компоненти и отделни технически възли обаче не се изисква определяне на срок на валидност, поради тяхното естеството. Ясно е например, че валидността на одобрението на типа на системите, свързани с емисиите, трябва да бъде с ограничен срок, докато валидността на това на огледалата – не. Поради това на Комисията следва да се делегира правомощието да състави списък на съответните системи, компоненти и отделни технически възли. Процедурата за проверка следва да включва различни методи, като например проверки по документи, одити на съответствието и всеобхватни процедури за одобряване на типа.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Оценяването на докладваните сериозни рискове за безопасността и на вредите за здравето и околната среда следва да се осъществява на национално равнище, но да се осигурява координация на равнището на Съюза в случаите, когато отчетените рискове или вреди могат да са налице извън територията на една държава членка, с цел съвместно използване на ресурсите и осигуряване на последователност при коригиращите действия, които трябва да бъдат предприети за смекчаване на последствията от идентифицираните рискове и вреди.

(31)  Оценяването на докладваните сериозни рискове за безопасността и на вредите за здравето и околната среда следва да се осъществява на национално равнище, но да се осигурява координация на равнището на Съюза в случаите, когато отчетените рискове или вреди могат да са налице извън територията на една държава членка, с цел съвместно използване на ресурсите и осигуряване на последователност при коригиращите действия, които трябва да бъдат предприети за смекчаване на последствията от идентифицираните рискове и вреди. Трябва да се обърне специално внимание на резервното оборудване, резервните системи и технически възли, които засягат екологичното въздействие на изпускателната уредба, и за тях трябва да се прилагат изисквания за издаване на разрешение, когато е целесъобразно.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  Подходяща гъвкавост следва да се предостави чрез алтернативни схеми за одобряване на типа за производителите на малки серии от превозни средства. Те следва да могат да се възползват от предимствата на вътрешния пазар на Съюза, при условие че техните превозни средства отговарят на специфичните разпоредби за ЕС одобряване на типа за превозни средства, произвеждани в малки серии. В определени ограничени случаи е целесъобразно да се допусне национално одобряване на типа за малки серии. За да се избегнат злоупотреби, опростените процедури за превозни средства, произвеждани в малки серии, следва да се сведат до случаите на много ограничено производство. Необходимо е следователно да се дефинира точно понятието „превозни средства, произвеждани в малки серии“ по отношение на броя на произведените превозни средства, изискванията, които трябва да бъдат спазвани, и условията за пускане на тези превозни средства на пазара. Също толкова важно е да се посочи алтернативна схема за одобряване на отделни превозни средства, по-специално с цел да се осигури достатъчно гъвкавост за одобряването на превозни средства, произвеждани на множество етапи.

(33)  Подходяща гъвкавост следва да се предостави чрез алтернативни схеми за одобряване на типа за производителите на малки серии от превозни средства. Те следва да могат да се възползват от предимствата на вътрешния пазар на Съюза, при условие че техните превозни средства отговарят на специфичните разпоредби за ЕС одобряване на типа за превозни средства, произвеждани в малки серии. В определени ограничени случаи е целесъобразно да се допусне национално одобряване на типа за малки серии. За да се избегнат злоупотреби, опростените процедури за превозни средства, произвеждани в малки серии, следва да се сведат до случаите на много ограничено производство в съответствие с настоящия регламент. Необходимо е следователно да се дефинира точно понятието „превозни средства, произвеждани в малки серии“ по отношение на броя на произведените превозни средства, изискванията, които трябва да бъдат спазвани, и условията за пускане на тези превозни средства на пазара. Също толкова важно е да се посочи алтернативна схема за одобряване на отделни превозни средства, по-специално с цел да се осигури достатъчно гъвкавост за одобряването на превозни средства, произвеждани на множество етапи.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35a)   За да се осигури ефективна конкуренция на пазара на услуги, свързани с информационните услуги относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства, и за да стане ясно, че съответната информация обхваща също сведения, които трябва да бъдат предоставени на независими оператори, различни от ремонтните предприятия, така че да се гарантира, че независимият пазар за ремонтни услуги и техническо обслужване на превозни средства като цяло може да се конкурира с оторизираните търговци, независимо от това дали производителят на превозното средство предава пряко такава информация на оторизираните търговци и ремонтни предприятия, е необходимо да се определят подробностите за информацията, която се предоставя за целите на достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозното средство.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36a)   Тъй като понастоящем не съществува общ структуриран процес за обмен на данни за компонентите на превозните средства между производителите на превозни средства и независимите оператори, е целесъобразно да бъдат създадени принципи за този обмен на данни. Един бъдещ общ структуриран процес за стандартизирания формат на обменяните данни следва да бъде официално разработен от Европейския комитет по стандартизация (CEN), като мандатът, даден на CEN, не предопределя нивото на задълбоченост, което се предоставя с този стандарт. По-специално, работата на CEN следва да отразява интересите и нуждите както на производителите на автомобили, така и на независимите оператори, и следва да проучи решения, като например отворени формати за данни, описани с помощта на набор от точно определени метаданни, за да се адаптира съществуващата цифрова информационна инфраструктура.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37a)  За да се осигури ефективна конкуренция на пазара на услуги, свързани с информационните услуги относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства, трябва да се подчертае, че съответната информация обхваща също сведения, които трябва да бъдат предоставени на независими оператори, различни ремонтните предприятия и във формат, който позволява по-нататъшна електронна обработка, така че да се гарантира, че независимият пазар за ремонтни услуги и техническо обслужване на превозни средства като цяло може да се конкурира с оторизираните търговци, независимо от това дали производителят на превозното средство предава пряко такава информация на оторизираните търговци и ремонтни предприятия.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 37 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(37б)  Без да се засяга задължението на производителите на превозни средства да предоставят информация за ремонт и техническо обслужване чрез своя уебсайт, достъпът до интегрирани в автомобилите данни следва да остане пряко и независимо достъпен за независимите оператори.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Държавите членки следва да установят правила за санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки трябва да докладват за наложените санкции на Комисията ежегодно, за да се държи под наблюдение съгласуваността на прилагането на тези разпоредби.

(40)  Държавите членки следва да установят правила за санкции, приложими за нарушения на настоящия регламент, и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки трябва редовно да докладват за наложените санкции на Комисията , като използват базата данни онлайн, за да се държи под наблюдение съгласуваността на прилагането на тези разпоредби.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 40 а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40a)   Следва да се счита, че е настъпило фалшифициране на резултатите от изпитване, когато тези резултати не могат да бъдат емпирично проверени от съответния орган при възпроизвеждането или вземането предвид на всички параметри на изпитването.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 40 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40б)   Административните глоби, наложени от Комисията, биха могли да се използват за целите на мерките за надзор на пазара и за мерки за подкрепа на лицата, които са отрицателно засегнати от нарушения на настоящия регламент или други подобни действия в полза на засегнатите потребители и, по целесъобразност, за опазването на околната среда.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 40 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40в)   В случай на несъответствие с изискванията, потребителят може да бъде изправен пред вреди от личен характер или щети по неговия собствен имот. В такъв случай потребителят следва да има право да търси обезщетение съгласно съответното законодателство по отношение на дефектни продукти или несъответстващи на изискванията стоки, включително Директива 85/374/ЕИО на Съвета, Директива № 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива № 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както е приложимо. Освен това, потребителят може да използва средства за правна защита въз основа на договорното право, което е приложимо съгласно законодателството на неговата държава членка.

 

_____________

 

Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (ОВ L 210, 7.8.1985 г., стр. 29).

 

Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (OB L 171, 7.7.1999 г., стр. 12).

 

Директива 2006/114/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно заблуждаващата и сравнителната реклама (ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 21):

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 45 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(45а)  За да се осигури ефективна конкуренция на пазара на услуги, свързани с информационните услуги относно ремонта и техническото обслужване на превозни средства, следва да се поясни, че съответната информация обхваща също сведения, които трябва да бъдат предоставени на независими оператори, различни от ремонтните предприятия, и във формат, който позволява по-нататъшна електронна обработка, така че да се гарантира, че независимият пазар за ремонтни услуги и техническо обслужване на превозни средства като цяло може да се конкурира с оторизираните търговци, независимо от това дали производителят на превозното средство предава пряко такава информация на оторизираните търговци и ремонтни предприятия.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За следните превозни средства и машини производителят може да кандидатства за издаване на одобрение на типа или индивидуално одобрение за превозно средство съгласно настоящия регламент, при условие, че тези превозни средства отговарят на основните изисквания на настоящия регламент:

3.  За следните превозни средства и машини производителят може да кандидатства за издаване на одобрение на типа или индивидуално одобрение за превозно средство съгласно настоящия регламент, при условие, че тези превозни средства отговарят на изискванията на настоящия регламент:

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  превозни средства, проектирани и произведени за употреба от армията, гражданската отбрана, противопожарните служби и силите, отговорни за поддържане на обществения ред;

б)  превозни средства, проектирани и произведени за употреба от армията, гражданската отбрана, противопожарните служби, органите за управление при бедствия и силите, отговорни за поддържане на обществения ред;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

За целите на настоящия регламент и на нормативните актове на ЕС, изброени в приложение IV, освен ако в тях не е предвидено друго, се прилагат следните определения:

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „надзор на пазара“ означава извършени дейности и предприети мерки от органите за надзор на пазара, с цел да се гарантира, че предоставяните на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, както и части и оборудване съответстват на изискванията, определени в съответното законодателство на Съюза, и не представляват опасност за здравето, безопасността или за други аспекти на защитата на обществения интерес;

(2)  „надзор на пазара“ означава извършени дейности и предприети мерки от органите за надзор на пазара, с цел да се гарантира, че предоставяните на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, както и части и оборудване съответстват на изискванията, определени в съответното законодателство на Съюза, и не представляват опасност за здравето, безопасността, околната среда или за други аспекти на защитата на обществения интерес, включително правата на потребителите;

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  „оригинални части или оборудване“ означава части или оборудване, произведени съобразно спецификациите и производствените норми, предоставени от производителя на превозното средство за производството на части от оборудване за целите на сглобяването на въпросното превозно средство; те включват части или оборудване, произведени на същата производствена линия като посочените части от оборудване. Приема се, освен ако не бъде доказано противното, че частите представляват оригинални части, ако производителят удостовери, че те отговарят на качеството на компонентите, използвани при сглобяването на въпросното превозно средство, и са произведени съобразно със спецификациите и производствените норми на производителя на превозното средство;

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „производител“ означава физическо или юридическо лице, което отговаря за всички аспекти на одобряването на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел или за индивидуално одобряване на превозно средство, или за процеса на издаване на разрешение за части и оборудване, за гарантиране на съответствие на производството и за въпроси, свързани с надзора на пазара по отношение на произведеното превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, независимо дали това лице участва или не участва пряко във всички етапи на проектирането и производството на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

(9)  „производител“ означава физическо или юридическо лице, което отговаря за спазването на административните разпоредби и техническите изисквания, необходими за получаване на одобрение на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел или за индивидуално одобряване на превозно средство, или за процеса на издаване на разрешение за части и оборудване, както и за гарантиране на съответствие на производството, както и за улесняване на спазването на разпоредбите, свързани с надзора на пазара по отношение на произведеното превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, независимо дали това лице участва или не участва пряко във всички етапи на проектирането и производството на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

16.  „регистрация“ означава постоянното или временното административно разрешение за пускане в употреба в обществената пътна мрежа на превозно средство, включително идентификацията на превозното средство и издаването на сериен номер;

16.  „регистрация“ означава административно разрешение за пускане в употреба в обществената пътна мрежа на превозно средство, включващо идентификацията на последното и издаването за него на сериен номер, известен като регистрационен номер, независимо дали той е постоянен или временен, включително за кратък период;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  „тип превозно средство“ означава определена категория превозни средства, при които най-малко основните критерии, посочени в част Б от приложение II са общи, и които може да включват варианти и версии, както е посочено там;

(35)  „тип превозно средство“ означава определена група превозни средства, при които най-малко основните критерии, посочени в част Б от приложение II са общи, и които може да включват варианти и версии, както е посочено там;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  „базово превозно средство“ означава всяко превозно средство, което се използва в началния стадий на процеса на многоетапно одобряване на типа;

(37)  „базово превозно средство“ означава всяко превозно средство, което се използва в началния стадий на процеса на многоетапно одобряване на типа, независимо от това дали е моторно превозно средство;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  „индивидуално одобряване на превозно средство“ означава процедура, с която орган по одобряването удостоверява, че дадено превозно средство, независимо дали е единствено по рода си или не, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания за ЕС индивидуално одобряване на превозно средство и за национално индивидуално одобряване на превозно средство;

(42)  „индивидуално одобряване на превозно средство“ означава процедура, с която орган по одобряването удостоверява, че дадено превозно средство, независимо дали е единствено по рода си или не, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания за ЕС индивидуално одобряване на превозно средство или за национално индивидуално одобряване на превозно средство;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  „информация за ремонт и техническото обслужване на превозното средство“ означава цялата необходима информация за извършване на диагностика, обслужване, инспектиране, периодичен преглед, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, както и за монтирането на части и оборудване на превозни средства, която производителят предоставя на своите оторизирани търговци и ремонтни предприятия, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация;

(46)  „информация за ремонт и техническото обслужване на превозното средство“ означава цялата необходима информация за извършване на диагностика, обслужване, инспектиране, прегледи за проверка на техническата изправност, ремонт, препрограмиране или реинициализиране на превозното средство, както и за монтирането на части и оборудване на превозни средства, която производителят използва или предоставя, включително на своите оторизирани партньори, търговци, ремонтни предприятия и мрежи, за да предлагат продукти или услуги с цел ремонт и техническо обслужване на превозни средства, включително всички последващи изменения и допълнения към тази информация;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  „оценка на място“ е проверка от органа по одобряване на типа в помещенията на техническата служба или в помещенията на някой от нейните подизпълнители или поделения;

(55)  „оценка на място“ е проверка в помещенията на техническата служба или в помещенията на някой от нейните подизпълнители или поделения;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – точка 56 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(56a)  „измервателно-коригиращо устройство“ е всеки функционален елемент от конструкцията, който – когато функционира по съответния начин – не позволява на одобрените системи за контрол и наблюдение на превозното средство да бъдат ефикасни и ефективни, като също така не позволява спазването на изискванията за одобрение в целия спектър на реалните условия на шофиране.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение II относно категоризацията на подкатегориите превозни средства, типовете превозни средства и типовете каросерии с цел да го адаптира към техническия прогрес.

На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя приложение II относно типовете превозни средства и типовете каросерии с цел да го адаптира към техническия прогрес.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че органите по одобряване на типа и органите за надзор на пазара се придържат към строго разделение на ролите и отговорностите и действат независимо един от друг.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Когато за одобряване на типа на превозното средство, включително за индивидуалното одобряване на типа на превозно средство, отговаря повече от един орган по одобряването в дадена държава членка, тази държава членка определя един единствен орган по одобряване на типа, който да отговаря за обмена на информация с органите по одобряването на другите държави членки и за изпълнението на задълженията, предвидени в глава XV от настоящия регламент.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки организират и извършват дейности по надзор на пазара и контрол на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които се въвеждат на пазара в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008.

4.  Държавите членки организират и извършват дейности по надзор на пазара и контрол на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които се въвеждат на пазара в съответствие с глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008 с изключение на член 18, параграф 5 от него.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че органите за надзор на пазара имат правомощия да влизат в помещенията на стопанските субекти, когато сметнат това за необходимо и оправдано, и да конфискуват необходимите образци от превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли за целите на изпитванията за съответствие.

5.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че органите за надзор на пазара имат правомощия да влизат в помещенията на стопанските субекти на тяхна територия, когато сметнат това за необходимо и оправдано, и да вземат необходимите образци от превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли за целите на изпитванията за съответствие.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки периодично правят преглед и оценка на изпълнението на своите дейности по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на четири години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки и Комисията. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е публично достъпно и съдържа по-конкретно броя на издадените одобрения на типа и самоличността на съответните производители.

6.  Държавите членки периодично правят преглед и оценка на изпълнението на своите дейности, включително съответствието на издадените одобрения на типа с настоящия регламент. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на три години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки, Европейския парламент и Комисията. Резултатите се обсъждат от форума, създаден по член 10. Съответните държави членки изготвят публично достъпен пълен доклад за резултатите, който съдържа по-конкретно броя на издадените или отхвърлените одобрения на типа, предмета на сертификата за одобрение на типа, както и самоличността на съответните производители, а също и техническите служби, които отговарят за наблюдението на изпитванията за издаване на одобрение на типа.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки периодично правят преглед и оценяват изпълнението на дейностите си по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на четири години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки и Комисията. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е публично достъпно.

7.  Държавите членки периодично правят преглед и оценяват изпълнението на дейностите си по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на три години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки, на Европейския парламент и на Комисията. Резултатите се обсъждат от форума, създаден по член 10. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е на разположение на обществеността и съдържа по-конкретно броя на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които подлежат на изпитвания или друга оценка. Обобщението съдържа списък с онези превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, за които е установено, че не отговарят на изискванията на настоящия регламент, ако има такива, като съдържа също самоличността на съответните производители и кратко описание на естеството на несъответствието.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 88 за допълване на настоящия регламент, като определя общи критерии за назначаване, преглед и оценка на органите по одобряване и органите за надзор на пазара на национално равнище.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Органите по одобряване въвеждат и прилагат изискванията на настоящия регламент по единен и последователен начин, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция и да се избегне прилагането на различни стандарти в рамките на Съюза. Те си сътрудничат изцяло с форума и с Комисията във връзка с нейните одитни и надзорни дейности по отношение на прилагането на настоящия регламент и при поискване предоставят цялата необходима информация.

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органите по одобряване трябва да изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. При необходимост те спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни, предмет на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 9, параграф 3, за да бъдат защитени интересите на потребителите в Съюза.

2.  Органите по одобряване трябва да изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. Те спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни на стопанските субекти, предмет на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 9, параграф 3, за да бъдат защитени интересите на потребителите в Съюза в съответствие с приложимото право.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държава членка, в която за одобряване на превозното средство, включително за индивидуалното одобряване на превозни средства, отговаря повече от един орган по одобряването, определя един единствен орган по одобряване на типа, който да отговаря за обмена на информация с органите по одобряването на другите държави членки и за изпълнението на задълженията, предвидени в глава XV от настоящия регламент.

заличава се

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органите по одобряване в рамките на една държава членка трябва да си сътрудничат, като обменят информация съответно на ролята и функциите си.

Органите по одобряване в рамките на една държава членка въвеждат процедури, за да гарантират ефикасна и ефективна координация, както и ефикасен и ефективен обмен на информация в съответствие с ролята и функциите си.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато орган по одобрението счита, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не е в съответствие с настоящия регламент, той незабавно информира Комисията и другите държави членки. Веднага след получаването на тази информация Комисията уведомява членовете на форума за правоприлагане.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да определя общите критерии за назначаване, преглед и оценка на органите по одобряване на национално равнище. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органите за надзор на пазара извършват редовни проверки на степента на съответствие на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли с предвидените в настоящия регламент изисквания, както и на редовността на одобренията на типа. Тези проверки се извършват с подходящ мащаб посредством проверки по документи и изследвания при реални пътни и лабораторни условия въз основа на статистически значими проби. При тази своя дейност органите за надзор на пазара вземат предвид установените принципи за оценка на риска, жалби и друга информация.

1.  Органите за надзор на пазара извършват редовни изпитвания и инспекции в съответствие с годишните национални програми, одобрени съгласно параграфи 2 и 3, за да удостоверят, че превозните средства, системи, компоненти и отделни технически възли са в съответствие с одобренията на типа и на приложимото законодателство. Тези изпитвания и инспекции се извършват ,наред с другото, посредством лабораторни изпитвания и изпитвания на емисиите в реални условия на движение, въз основа на релевантни статистически извадки, и се допълват с проверки по документи. Държавите членки извършват ежегодни изпитвания или инспекции на определен брой типове, които общо са най-малко 20% от броя типове, пуснати на пазара в същата държава членка през предходната година. При тази своя дейност органите за надзор на пазара вземат предвид установените принципи за оценка на риска, обосновани оплаквания и друга относима информация, включително резултати от изпитвания, публикувани от признати трети страни, нови технологии на пазара, доклади от периодичните технически инспекции и данни от пътното дистанционно отчитане.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Органите за надзор на пазара могат да разчитат на независими организации за изпитвания за изпълнението на техническите задачи, като например изпитвания или инспекции. Органът за надзор на пазара носи отговорност за резултатите. Когато се използват технически служби за целите на настоящия член органите за надзор на пазара гарантират, че се използват услугите на техническа служба, различна от тази, извършила първоначалното изпитване за одобряване на типа.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.   Органите за надзор на пазара подготвят и внасят национална програма за надзор на пазара за одобрение от Комисията на годишна или многогодишна основа. Държавите членки могат заедно да внесат съвместни програми или дейности.

 

Националните програми за надзор на пазара включват най-малко следната информация:

 

а)   мащабът и обхватът на планираните дейности по надзор на пазара;

 

б)   подробности за това как дейностите за надзор на пазара ще бъдат извършвани, включително информация относно използването на документни, физически и лабораторни проверки, както и начина, по който се прилагат принципите за оценка на риска и начина, по който се разглеждат основателните оплаквания, големи обеми на конкретни модели превозни средства в употреба на тяхна територия, и техните части, първо прилагане на нов двигател или технология, докладите от периодичните технически инспекции и друга относима информация, включително от стопански субекти или резултатите от изпитвания, публикувани от признати трети страни;

 

в)   обобщение на предприетите действия в предходната програма, включително относимите статистически данни за размера на извършените дейности, последващите действия и резултатите от тях. В случай на многогодишна програма, ежегодно се изготвя и се предоставя обобщение на дейностите на Комисията и на форума за правоприлагане; и

 

г)   подробности за начините на финансиране, нотифицирани съгласно член 30, параграф 4 и човешките ресурси, предназначени за надзор на пазара, както и тяхната адекватност по отношение на планираните дейности по надзор на пазара.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Органите за надзор на пазара могат да изискват от стопанските субекти да предоставят на тяхно разположение всички документи и информация, които те считат за необходими с оглед изпълнението на дейността си.

2.   Органите за надзор на пазара могат да изискват от стопанските субекти да предоставят на тяхно разположение всички документи и информация, които те считат за необходими с оглед изпълнението на дейността си. Това включва достъп до софтуер, алгоритми, устройства за контрол на двигателя и всички други технически спецификации, които се считат за необходими от органите за надзор на пазара.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   За превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид сертификатите за съответствие, представени от стопанските субекти.

3.   За превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли органите за надзор на пазара надлежно вземат предвид сертификатите за съответствие, маркировките за одобряване на типа или сертификатите за одобряване на типа, представени от стопанските субекти.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органите за надзор на пазара предприемат съответните мерки, за да предупредят ползвателите на тяхната територия в подходящи срокове за открити от тях опасности, свързани с всякакъв вид превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, така че да намалят риска от нараняване или други вреди.

Органите за надзор на пазара предприемат съответните мерки, за да предупредят ползвателите на тяхната територия в подходящи срокове за открити от тях несъответствия, свързани с всякакъв вид превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, така че да намалят риска от нараняване или други вреди. Тази информация се предоставя на уебсайта на органа за надзор на пазара на ясен и разбираем език.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.   Когато органите за надзор на пазара на една държава членка решат да изтеглят от пазара дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел в съответствие с член 49, параграф 5, те уведомяват съответния стопански субект и, когато е приложимо, съответния орган по одобряването.

5.   Когато органите за надзор на пазара на една държава членка решат да изтеглят от пазара дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел в съответствие с член 49, параграф 5, те уведомяват съответния стопански субект и съответния орган по одобряването.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.   Когато орган за надзор на пазара счита, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не е в съответствие с настоящия регламент, той незабавно информира Комисията и другите държави членки. Веднага след получаването на тази информация Комисията уведомява членовете на форума за правоприлагане.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.   Органите за надзор на пазара трябва да изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. При необходимост те спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни, предмет на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 9, параграф 3, в пълната степен, необходима, за да бъдат защитени интересите на потребителите в Съюза.

6.  Органите за надзор на пазара трябва да изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. Те спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни на стопанските субекти, предмет на задължението за предоставяне на информация, предвидено в член 9, параграф 3, в пълната степен, необходима, за да бъдат защитени интересите на потребителите в Съюза.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.   Държавите членки периодично правят преглед и оценяват изпълнението на дейностите си по надзора. Тези прегледи и оценки се извършват най-малко веднъж на четири години и резултатите от тях се съобщават на останалите държави членки и Комисията. Съответните държави членки изготвят обобщение на резултатите, което е публично достъпно.

заличава се

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.   Органите за надзор на пазара на отделните държави членки координират дейностите си по надзор на пазара, сътрудничат си и споделят помежду си и с Комисията резултатите от тези дейности. Когато е целесъобразно, органите за надзор на пазара се споразумяват за разпределяне на работата и специализация.

заличава се

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.   Когато в дадена държава членка с надзора на пазара и контрола по външните граници са натоварени няколко органа, тези органи трябва да си сътрудничат, като обменят информация в съответствие с ролята и функциите си.

9.   Когато в дадена държава членка с надзора на пазара и контрола по външните граници са натоварени няколко органа, тези органи въвеждат процедури, за да гарантират ефикасна и ефективна координация, както и ефикасен и ефективен обмен на информация в съответствие с ролята и функциите си.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.   Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да се определят критериите за определяне на мащаба, обхвата и периодичността за извършването на проверките за удостоверяване на съответствието на взетите проби, посочени в параграф 1. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10а.   Органите за надзор на пазара предоставят на обществеността доклад за своите констатации след всяко извършено от тях изпитване за удостоверяване на съответствието и в най-кратък срок изпращат своите констатации на държавите членки и Комисията. Комисията предоставя настоящия доклад на членовете на форума за правоприлагането. Докладът съдържа подробна информация относно превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, за които е извършена оценка, както и идентичността на съответния производител, а също и кратко описание на констатациите, включително естеството на несъответствията, ако има такива.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията организира и провежда (или изисква извършването на), в подходящ мащаб, изпитвания и инспекции на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, с цел да удостовери, че тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли съответстват на одобренията на типа и на приложимото законодателство, както и за да гарантира редовността на одобренията на типа.

В подходящ мащаб и при надлежно спазване на приетите национални програми за дейности по надзор на пазара, одобрени съгласно член 8, Комисията организира и провежда (или изисква извършването на) изпитвания и инспекции на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, с цел да удостовери, че тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли съответстват на одобренията на типа и на приложимото законодателство.

 

Изпитванията и инспекциите, организирани и извършвани или възложени от Комисията, са насочени към въпроса за съответствието при експлоатацията на превозните средства, системи, компоненти и отделни технически възли.

 

Тези изпитвания и инспекции се извършват наред с другото посредством лабораторни изпитвания и изпитвания на емисиите в реални условия на движение въз основа на релевантни статистически извадки и се допълват с проверки по документи.

 

При тази своя дейност Комисията взема предвид установените принципи за оценка на риска, основателни оплаквания и друга относима информация, включително резултати от изпитвания, публикувани от признати трети страни, нови технологии на пазара, доклади от периодичните технически инспекции и данни от пътното дистанционно отчитане.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Без да се накърняват разпоредбите на параграф 1, когато въз основа на информация, предоставена от държавите членки, искане, отправено от един член на форума за правоприлагане, или на резултати от изпитвания, публикувани от призната трета страна, Комисията счита, че дадена държава членка не изпълнява правилно задълженията си по одобряване на типа или надзор на пазара, произтичащи от настоящия регламент, Комисията организира и извършва самостоятелно или изисква да бъдат извършени изпитвания и инспекции на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – алинея 1 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията може да разчита на независими организации за изпитвания за извършването на техническите задачи, като например изпитвания или инспекции. Комисията носи отговорност за резултатите. При определянето на технически служби за целите на настоящия член Комисията гарантира, че се използват услугите на техническа служба, различна от тази, извършила първоначалното изпитване за одобрение на типа.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Производителите, притежаващи одобрения на типа, или стопанските субекти предоставят на Комисията при поискване статистически значим брой от произведените превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, избрани от Комисията, които са представителни за превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, предназначени за пускане на пазара съгласно даденото одобрение на типа. Тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се предоставят за изпитване по времето, на мястото и за периода, които Комисията е изискала.

2.  Производителите, притежаващи одобрения на типа, или стопанските субекти предоставят на Комисията при поискване статистически значим брой от произведените превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, избрани от Комисията, които са представителни за превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, предназначени за пускане на пазара съгласно даденото одобрение на типа. Тези превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се предоставят за изпитване по времето, на мястото и за периода, които Комисията може, в зависимост от обстоятелствата, да изиска.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки предоставят цялата необходима помощ и всички документи, както и друга техническа подкрепа, изискани от експертите на Комисията, за да им дадат възможност да извършат изпитвания, проверки и инспекции. Държавите членки осигуряват на експертите на Комисията достъп до всички помещения или части от помещения и до информацията, включително и до изчислителните системи и софтуера, които се отнасят до изпълнението на техните задължения.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да се даде възможност на Комисията да извършва анализите, посочени в параграфи 1 и 2, държавите членки предоставят на Комисията всички данни, свързани с одобряването на типа на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, подлежащи на изпитване за удостоверяване на съответствието. Тези данни трябва да съдържат поне информацията, която е включена в сертификата за одобряване на типа и неговите приложения, посочени в член 26, параграф 1.

С цел да се даде възможност на Комисията да извършва анализите, посочени в параграфи 1 и 2, държавите членки предоставят незабавно на Комисията всички данни, свързани с одобряването на типа на превозните средства, системите, компонентите и отделните технически възли, подлежащи на изпитване за удостоверяване на съответствието. Тези данни трябва да съдържат поне информацията, която е включена в сертификата за одобряване на типа и неговите приложения, посочени в член 26, параграф 1.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Производителите на превозни средства оповестяват публично данните, необходими за провеждането на изпитвания с цел удостоверяване на съответствието от трети страни. Комисията приема актове за изпълнение, за да определи данните, подлежащи на публично оповестяване и условията за това оповестяване, като спазва предписанията за защита на търговските тайни и опазване на личните данни, залегнали в законодателството на Съюза и в националното законодателство. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

4.  Производителите на превозни средства предоставят безплатно и без ненужно забавяне данните, необходими за провеждането на изпитвания с цел удостоверяване на съответствието от признати трети страни. Тези данни включват всички параметри и стойностите, необходими за точното възпроизвеждане на условията на изпитванията, които са били приложени по време на изпитването за тестово одобряване. Всички предоставени подобни данни се разглеждат като се спазват законовите разпоредби за защита на търговска информация. Комисията приема актове за изпълнение, за да определи данните, подлежащи на предоставяне и условията за това, включително условията за предоставяне на достъп до подобна информация чрез онлайн базата данни за одобренията на типа, посочена в член 10а, като спазва предписанията за защита на търговските тайни и опазване на личните данни, залегнали в законодателните актове на Съюза и в националното законодателство. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Комисията организира и извършва съвместни одити на националните органи по одобряване на типа и на националните органи за надзор на пазара, за да провери, че те прилагат по последователен начин изискванията на настоящия регламент и изпълняват задълженията си по независим и стриктен начин. След провеждането на консултации с форума, Комисията приема годишен план за съвместни одити, който отчита резултатите от предишните прегледи, когато определя честотата на извършване на оценка. В случаите, когато Комисията има основание да счита, че орган по одобряване на типа не изпълнява своите задължения съгласно настоящия регламент, Комисията може да изиска извършването на ежегодни съвместни одити.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4б.  За да изпълнява тази задача, Комисията следва да прибягва до независими одитори, с които е сключен договор като трети страни след открита тръжна процедура. Одиторите изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. Одиторите спазват поверителност с цел опазване на търговски тайни в съответствие с приложимото право. Държавите членки предоставят цялата необходима помощ и всички документи и подкрепа, поискани от одиторите, за да им дадат възможност да изпълняват своите задачи. Държавите членки осигуряват на одиторите достъп до всички помещения или части от помещения, както и до информацията, включително и до изчислителните системи и софтуера, които се отнасят до изпълнението на техните задължения. Ако поиска, държава членка може да получи право да изпрати наблюдател в съвместен одит, организиран съгласно настоящия член. Тези наблюдатели не оказват въздействие върху решения, свързани с резултата от съвместния одит.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4в.  Резултатът от съвместния одит се съобщава на всички държави членки и на Комисията, а на обществеността се предоставя обобщение на резултатите. Той се обсъжда от форума, създаден по член 10.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4г.  Всяка заинтересована държава членка предоставя информация на Комисията и на останалите държави членки относно начина, по който тя е изпълнила препоръките от съвместния одит, посочен в параграф 4в.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4д.  Комисията може да поиска допълнителна информация от държавите членки и техните национални органи по одобряване на типа и органи за надзор на пазара, когато, след разглеждане от форума, има основания да се счита, че има случаи на несъответствие с настоящия регламент. Държавите членки и съответните им органи предоставят тази информация без ненужно забавяне.

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато тези изпитвания и инспекции поставят под въпрос редовността на самото одобрение на типа, Комисията информира съответния орган (или органи) по одобряването, както и Форума за обмен на информация за правоприлагането.

Когато тези изпитвания и инспекции поставят под въпрос редовността на самото одобрение на типа, Комисията незабавно информира съответния орган (или органи) по одобряването, както и държавите членки и членовете на Форума за правоприлагането.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комисията предприема подходящи мерки, за да предупреди ползвателите на територията на Съюза, включително съответните органи по одобряване на типа, в подходящи срокове за всяко открито от нея несъответствие, свързано с всякакъв вид превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, така че да се предотврати или намали рискът от нараняване или други вреди. Тази информация се предоставя на уебсайта на съответните органи за надзор на пазара на ясен и разбираем език.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията публикува доклад за своите констатации след всяко извършено от нея изпитване за удостоверяване на съответствието.

Комисията прави обществено достояние доклад за своите констатации след всяко извършено от нея изпитване за удостоверяване на съответствието и препраща своите констатации на държавите членки и на членовете на форума за правоприлагането. Докладът съдържа подробна информация относно превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, за които е извършена оценка, както и идентичността на съответния производител, а също и кратко описание на констатациите, включително естеството на несъответствията, ако има такива, и по целесъобразност препоръчва последващи действия на държавите членки.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.   Комисията създава и ръководи форум за обмен на информация за правоприлагането („Форумът“).

1.   Комисията създава и ръководи форум за правоприлагането („Форумът“).

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Този форум се състои от членове, назначени от държавите членки.

Този форум се състои от членове, назначени от държавите членки, включително техните органи по одобряване на типа и органи за надзор на пазара.

 

По целесъобразност и най-малко веднъж годишно форумът също така кани наблюдатели на своите заседания. Поканените наблюдатели включват представители на Европейския парламент, на техническите служби, на признати организации на трети страни, провеждащи изпитвания, представители на промишления сектор или на други релевантни стопански субекти, НПО, действащи в областта на безопасността и опазването на околната среда, и представители на сдружения на потребители. Наблюдателите, поканени на заседанията на форума, създават широк, представителен и балансиран спектър от органи на Съюза и национални органи, представляващи съответните заинтересовани страни.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Комисията публикува на уебсайта си график на заседанията, дневния ред и протоколите, включително присъствения списък.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Форумът координира мрежа от национални органи, които отговарят за одобряването на типа и надзора на пазара.

Форумът координира мрежа от национални органи, които отговарят за одобряването на типа и надзора на пазара, с цел да се улеснява изпълнението на настоящия регламент и по-конкретно на изискванията по отношение на оценката, определянето и наблюдението на определените органи и общото прилагане на изискванията, посочени в настоящия регламент;

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Неговите консултативни задачи включват, наред с другото, разпространяване на добри практики, обмен на информация за проблеми при правоприлагането, сътрудничество, разработване на работни методи и инструменти, разработване на процедура за електронен обмен на информация, оценка на проекти за хармонизирано правоприлагане, санкции и съвместни инспекции.

Неговите задачи включват:

 

а)   разглеждане на обосновани оплаквания, доказателства или друга съответна информация, представена от признати трети страни за възможно несъответствие на изискванията;

 

б)   съвместно обсъждане и оценка на националните програми за надзор на пазара след представянето им на Комисията;

 

в)  обмен на информация с оглед на новите технологии, които се предлагат или ще започнат да се предлагат на пазара;

 

г)  оценка на резултатите от прегледите на работата на органите по одобряването на типа, извършени както съгласно член 6, параграф 6, така и на прегледите след извършването на съвместни одити съгласно член 71, параграф 8;

 

д)  преглед на резултатите от оценките на функционирането на дейностите по надзор на пазара;

 

е)  оценка на резултатите от оценките на работата на техническите служби, извършени както съгласно член 80, параграф 3а, така и на тези след съвместна оценка съгласно член 80, параграф 4; и

 

ж)  оценка най-малкото на всеки две години на ефективността на дейностите по правоприлагане, включително, когато е целесъобразно, на съгласуваността и ефективността на всеки ремонт, изземване или санкция, приложени от държава членка, когато несъответствието засяга превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, пуснати на пазара в повече от една държава членка.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.   Когато след проверка в рамките на форума, Комисията има основание да счита, че има случаи на несъответствие с настоящия регламент, Комисията може да изиска допълнителна информация от държавите членки и техните национални органи по одобряване на типа и от органите за надзор на пазара. Държавите членки и техните съответни органи предоставят тази информация без излишно забавяне.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.   Комисията ежегодно оповестява публично доклад относно дейностите на форума. Този доклад включва подробно обяснение на разглежданите въпроси, на дейностите, произтичащи от тези обсъждания, както и на обосновката за тези действия, включително в случай, че не са предвидени действия. Всяка година Комисията представя доклада за дейностите на форума на Европейския парламент.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.   Ако Комисията покаже, че съответният орган по одобряване на типа е нарушил някое от изискванията на настоящия регламент, след като е извършен съвместен одит, тя незабавно уведомява държавите членки, Европейския парламент и Комисията. Комисията може да предприеме всички необходими мерки, за да преодолее дадено несъответствие. В определени случаи и като надлежно се вземе предвид естеството на несъответствието, Комисията има право да преустанови или да оттегли правомощията на въпросния орган по одобряването да приема заявления за ЕС сертификати за одобряване на типа, съгласно член 21.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2 в – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В рамките на два месеца след преустановяването или оттеглянето на тези правомощия съгласно параграф 3 Комисията представя на държавата членка доклад за своите констатации по отношение на несъответствието. Ако е необходимо за осигуряване на безопасността на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, Комисията указва на съответните органи по одобряване да преустановят действието или да оттеглят в разумен срок всички неоснователно издадени сертификати.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 10а

 

Онлайн база данни за одобрение на типа

 

1.   Комисията създава онлайн база данни за одобрение на типа за целите на сигурния електронен обмен на информация, свързана с процедурите за одобряване на типа, издадените разрешения, надзора на пазара и други съответни дейности, между националните органи по одобряване на типа, органите за надзор на пазара, държавите членки и Комисията.

 

2.   Комисията отговаря за координацията на достъпа и получаването на редовни актуализации със съответните органи, както и за сигурността и поверителността на данните, отнасящи се до записите, съхранявани в базата данни.

 

3.   Държавите членки представят информацията, изисквана съгласно член 25, в базата данни. Освен това, държавите членки предоставят данни за идентификационния номер на регистрираните превозни средства и за регистрационния номер на превозно средство, определен в съответствие с Директива 1999/37/EО1a на Съвета и предоставят на Комисията редовна актуализация. Тази информация се предоставя във формат, позволяващ търсене.

 

4.   Комисията създава интерфейс между базата данни и Системата на ЕС за бързо предупреждение (RAPEX) и Информационната и комуникационна система за надзор на пазара (ICSMS), за да се улеснят дейностите по надзор на пазара и да се осигури координация, последователност и точност на информацията, предоставяна на потребителите и на третите страни.

 

5.   Комисията също така създава публично достъпен интерфейс, който включва информацията, съдържаща се в приложение IX, и подробните данни за органа по одобряване, издал сертификата за одобрение на типа съгласно член 24, както и за техническите служби, които са извършили изпитванията съгласно член 28. Комисията гарантира, че информацията се предоставя във формат, позволяващ търсене.

Комисията също така предоставя достъп до информацията, необходима за провеждането на изпитвания за удостоверяване, в съответствие с актовете за изпълнение, приети съгласно член 9, параграф 4.

 

6.   Като част от базата данни Комисията разработва инструмент за качване на резултати от изпитвания, извършени от трети страни, оплаквания относно работата на превозни средства, системи, компоненти и други технически възли. Информацията, предоставена чрез този инструмент, се взема предвид във връзка с дейностите по надзор на пазара, предвидени в членове 8 и 9.

 

7.   С цел да изпита доколко е подходящо използването на IMI за целите на обмена на информация въз основа на настоящия член, следва да се стартира пилотен проект не по-късно от ... [3 месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

 

__________________

 

Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Производителят гарантира, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произведени от него и пуснати на пазара или пуснати в употреба, са произведени и одобрени в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент.

1.  Производителят гарантира, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които са пуснати на пазара или в употреба, са произведени и одобрени в съответствие с изискванията, определени в настоящия регламент, и че те продължават да са в съответствие с тези изисквания, независимо от използвания метод за изпитване.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Производителят отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процедурата на одобряване и за осигуряване съответствието на продукцията, независимо от използвания метод за изпитване.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За целите на ЕС одобряването на типа, производител, който е установен извън Съюза, назначава един единствен представител, установен в Съюза, който го представлява пред органа по одобряването. Този производител назначава също единствен представител, установен в Съюза, за целите на надзора на пазара, който може да бъде също представителят, назначен за целите на ЕС одобряването на типа.

4.  За целите на ЕС одобряването на типа, производител на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, който е установен извън Съюза, назначава един единствен представител, установен в Съюза, който го представлява пред органа по одобряването. Този производител назначава също единствен представител, установен в Съюза, за целите на надзора на пазара, който може да бъде също представителят, назначен за целите на ЕС одобряването на типа.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Когато кандидатства за ЕС одобрение на типа, производителят гарантира, че при проектирането на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли не са били вградени стратегии или други средства, които ненужно променят работните характеристики, показани по време на приложимите процедури на изпитване, когато тези превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли се експлоатират при условия, които биха могли да се очакват при нормална работа и използване.

 

Производителят разкрива всички стратегии за управление на двигателя, които могат да бъдат стартирани посредством хардуера или софтуера. Производителят разкрива цялата релевантна информация относно такива стратегии за управление, включително използвания софтуер, параметрите на всички такива стратегии и техническата обосновка за тяхната необходимост.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Производителят отговаря пред органа по одобряването за всички аспекти на процедурата на одобряване и за осигуряване съответствието на продукцията, независимо от това дали той участва пряко във всички етапи на производството на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел.

заличава се

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  С цел защита на околната среда, здравето и безопасността на потребителите, производителят провежда разследвания и поддържа регистър на оплакванията и несъответствията на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които той е пуснал на пазара, и информира редовно своите вносители и дистрибутори относно този мониторинг.

 

Ако броят на оплакванията и/или несъответствията във връзка с оборудването, свързано с безопасността или емисиите, надхвърля 30 случая или 1 процент от всички превозни средства, която стойност е по-ниска, за системите, компонентите, отделните технически възли, частите или оборудването от конкретен вид, вариант и/или версия, които са пуснати на пазара, незабавно се изпраща подробна информация на съответния орган по одобряване, който отговаря за превозното средство, системата, компонента, отделния технически възел, част или оборудване, както и до Комисията.

 

Информацията съдържа описание на проблема и подробности, необходими за определяне на засегнатия тип, вариант и/или версия на превозното средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване. Тези данни за ранно предупреждение се използват за определяне на потенциални тенденции в оплакванията на потребителите и за разследване на необходимостта производителят да започне изземване и да се предприемат дейности за надзор на пазара от страна на държавите членки и Комисията.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Производителят гарантира, че след като е предварително уведомен за това, ползвателят на превозното средство е съгласен с обработването и предаването на цялата информация, генерирана докато е използвал превозното средство, в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета1a. Когато обработването и препращането на данните не е задължително за безопасната работа на превозното средство, производителят гарантира, че ползвателят на превозното средство има възможност да прекъсне прехвърлянето на данни и че той или тя може лесно да го направи.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производител, който сметне, че превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които са били произведени от него и пуснати на пазара или пуснати в употреба, не съответстват на настоящия регламент или че одобрението на типа е било издадено въз основа на неверни данни, незабавно предприема необходимите и подходящи мерки, за да приведе съответното превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване в съответствие, да го изтегли от пазара или да го изземе от употреба, както е целесъобразно в съответния случай.

Когато производител сметне, че превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които са били пуснати на пазара или пуснати в употреба, не съответстват на настоящия регламент или че одобрението на типа е било издадено въз основа на неверни данни, производителят незабавно предприема необходимите и подходящи мерки, за да приведе съответното превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване в съответствие, да го изтегли от пазара или да го изземе от употреба, както е целесъобразно в съответния случай.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, част или оборудване пораждат сериозен риск, производителят незабавно предоставя подробна информация за несъответствието и за всички предприети мерки на органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара или пуснати в употреба.

2.  Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, част или оборудване пораждат сериозен риск, производителят незабавно предоставя подробна информация за несъответствието и риска, и за всички предприети мерки на органите по одобряването и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара или пуснати в употреба.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителят съхранява в продължение на десет години след пускането на пазара на превозно средство и в продължение на пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел техническото досие, посочено в член 24, параграф 4.

Производителят съхранява техническото досие, посочено в член 24, параграф 4, и в допълнение производителят на превозното средство съхранява на разположение на органите по одобряване копие от сертификатите за съответствие, посочени в член 34, в продължение на десет години след изтичането на валидността на съответното ЕС одобрение на типа за дадено превозно средство и в продължение на пет години след изтичането на валидността на ЕС одобрението на типа за система, компонент или отделен технически възел.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителят на превозното средство съхранява копие от сертификатите за съответствие, посочени в член 34, на разположение на органите по одобряването.

заличава се

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При обосновано искане от национален орган производителят предоставя на този орган чрез органа по одобряването копие от ЕС сертификата за одобряване на типа или разрешението, посочено в член 55, параграф 1, доказващи съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, на език, лесно разбираем за този национален орган.

При обосновано искане от национален орган или Комисията производителят предоставя на този орган или на Комисията чрез органа по одобряването копие от ЕС сертификата за одобряване на типа или разрешението, посочено в член 55, параграф 1, доказващи съответствието на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, частта или оборудването, на език, който е лесно разбираем.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителят си сътрудничи с този орган, след обосновано искане от националния орган, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.

Производителят си сътрудничи с националния орган или Комисията, след като е получил обосновано искане от него или от Комисията, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължения на представителите на производителите по отношение на надзора на пазара

Задължения на представителите на производителите

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Представителят на производителя по отношение на надзора на пазара изпълнява задачите, определени в пълномощията, които е получил от производителя. Тези пълномощия предвиждат този представител да извършва най-малко следното:

1.  Представителят на производителя на пазара изпълнява задачите, определени в пълномощията, които е получил от производителя. Тези пълномощия предвиждат този представител да извършва най-малко следното:

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да има достъп до техническата документация, посочена в член 22, и до сертификатите за съответствие, посочени в член 34, на един от официалните езици на Съюза. Достъп до тази документация се предоставя на органите по одобряване за период от десет години след пускането на пазара на превозно средство и в продължение на пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел техническото досие;

а)  да има достъп, на един от официалните езици на Съюза, до сертификата за одобряване на типа и неговите приложения, както и до сертификатите за съответствие. Достъп до тази документация се предоставя на органите по одобряване и органите за надзор на пазара за период от десет години след пускането на пазара на превозно средство и в продължение на пет години след пускането на пазара на система, компонент или отделен технически възел техническото досие;

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  при обосновано искане от страна на органа по одобряването, да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел;

б)  при обосновано искане от страна на органа по одобряването, да предоставя на този орган цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на производството на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, включително всички технически спецификации за одобряване на типа и достъп до софтуера и алгоритмите;

Обосновка

Органите по одобряването следва да имат достъп до софтуера и алгоритмите предвид случаите в миналото, в които софтуерът беше използван, за да се повлияе на резултатите от изпитванията.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Данните за смяната засягат най-малко следните аспекти:

3.  Данните за смяната на пълномощията засягат най-малко следните аспекти:

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди пускането на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, получили одобрение на типа, вносителят се уверява, че от органа по одобряване е съставено техническо досие в съответствие с член 24, параграф 4, както и че върху системата, компонента или отделния технически възел е нанесена изискваната маркировка за одобряване на типа и те са в съответствие с член 11, параграф 7.

Преди пускането на пазара на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, получили одобрение на типа, вносителят се уверява, че те са обхванати от валидни сертификати за одобряване на типа, както и че върху компонента или отделния технически възел е нанесена изискваната маркировка за одобряване на типа и те са в съответствие с член 11, параграф 7.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато вносителят смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално че не отговаря на одобрения тип, той не пуска на пазара, не позволява пускането в употреба и не регистрира превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие. Освен това, ако той смята, че превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, той информира производителя и органите за надзор на пазара за това. По отношение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, получили одобрение на типа, той също така информира органа по одобряване, издал одобрението на типа.

3.  Когато вносителят смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, и по-специално, когато някое от тях не отговаря на одобрения тип, вносителят не пуска на пазара, не позволява пускането в употреба и не регистрира превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие. Освен това, ако той смята, че превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, вносителят информира производителя и органите за надзор на пазара за това. По отношение на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, получили одобрение на типа, той също така информира органа по одобряване, издал одобрението на типа.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  С цел защита на здравето и безопасността на потребителите, вносителят провежда разследвания и поддържа регистър на оплакванията и изземванията на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които той е пуснал на пазара, и държи дистрибуторите в течение относно този мониторинг.

6.  С цел защита на здравето и безопасността на потребителите, вносителят провежда разследвания и поддържа регистър на оплакванията, несъответствията и изземванията на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които той е пуснал на пазара, и държи дистрибуторите в течение относно тези оплаквания и изземания.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Вносителят незабавно информира съответния производител за жалбите и докладите, свързани с рискове, предполагаеми инциденти или несъответствия, отнасящи се до превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които той е пуснал на пазара.

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, пуснати на пазара от даден вносител, не са в съответствие с настоящия регламент, вносителят незабавно предприема подходящи мерки за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие, да ги изтегли от пазара или изземе, както е целесъобразно в съответния случай.

1.  Когато превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, пуснати на пазара от даден вносител, не са в съответствие с настоящия регламент, вносителят незабавно предприема подходящи мерки под контрола на производителя, за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие, да ги изтегли от пазара или изземе, както е целесъобразно в съответния случай. Вносителят също така информира производителя и органа по одобряване, издал одобрението на типа.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване представлява сериозен риск, вносителят незабавно предоставя подробна информация за сериозността на риска на производителя и на органите по одобряване и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били пуснати на пазара.

Когато превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, което е пуснато на пазара, представлява сериозен риск, вносителят незабавно предоставя подробна информация за сериозността на риска на производителя и на органите по одобряване и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били пуснати на пазара.

Изменение 140

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Дистрибуторът се уверява, преди да предостави на пазара, регистрира или пусне в употреба превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, че върху превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел е прикрепена съответната задължителна табела или нанесена маркировка за одобряване на типа, която е придружена от изискваните документи и от инструкциите и информацията за безопасност, изисквани по член 63, на официалния език или езици на държавата членка, и че производителят и вносителят са изпълнили изискванията, предвидени в член 11, параграф 7 и в член 14, параграф 4.

1.   Дистрибуторът се уверява, преди да предостави на пазара, регистрира или пусне в употреба превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, че върху превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел е прикрепена съответната задължителна табела или нанесена маркировка за одобряване на типа, която е придружена от изискваните документи и от инструкциите и информацията за безопасност, изисквани по член 63, на официалния език или езици на държавата членка, и че производителят и вносителят са изпълнили изискванията, предвидени в член 11, параграф 7 и в член 14, параграф 4.

 

2.   С цел защита на околната среда, здравето и безопасността на потребителите, дистрибуторът провежда разследвания на оплакванията и несъответствията на превозни средства, системи, компоненти, отделни технически възли, части или оборудване, които е пуснал на пазара. Освен това всички оплаквания и/или несъответствия, свързани с аспекти на околната среда или безопасността на превозното средство, незабавно се изпращат на вносителя или производителя.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато дистрибуторът смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, той не предоставя на пазара, не регистрира и не пуска в употреба превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие.

1.  Когато дистрибуторът смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел не съответства на изискванията на настоящия регламент, дистрибуторът информира производителя, вносителя и органа по одобряване на типа, издал одобрението на типа, за този факт, както и не пуска на пазара, не регистрира и не пуска в употреба превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, докато те не бъдат приведени в съответствие.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дистрибутор, който смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които той е предоставил на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент, информира производителя или вносителя, за да осигури предприемането на необходимите коригиращи мерки в съответствие с член 12, параграф 1 или с член 15, параграф 1 за привеждане в съответствие превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел, или за изтегляне от пазара или изземване, както е целесъобразно в съответния случай.

2.  Когато дистрибутор смята, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които той е предоставил на пазара, не са в съответствие с настоящия регламент, информира производителя, вносителя и органа по одобряване на типа, който е издал одобрението, за да се осигури предприемането на необходимите коригиращи мерки в съответствие с член 12, параграф 1 или с член 15, параграф 1 за привеждане в съответствие превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел, или за изтегляне от пазара или изземване, както е целесъобразно в съответния случай.

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, дистрибуторът незабавно предоставя подробна информация за този сериозен риск на производителя, вносителя, органите по одобряване и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара. Дистрибуторът ги информира също за всяко предприето действие, като предоставя подробни данни, по-специално за сериозния риск и за предприетите от производителя коригиращи мерки.

3.  Когато превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването представляват сериозен риск, дистрибуторът незабавно предоставя подробна информация за този сериозен риск на производителя, вносителя, органите по одобряване и органите за надзор на пазара на държавите членки, в които превозното средство, системата, компонентът, отделният технически възел, частта или оборудването са били предоставени на пазара. Дистрибуторът ги информира също за всяко предприето действие и предоставя подробни данни за предприетите от производителя коригиращи мерки.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Дистрибуторът си сътрудничи с националния орган, след като е получил обосновано искане от него, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.

4.  Дистрибуторът си сътрудничи с националния орган или Комисията, след като е получил обосновано искане от него или от Комисията, при всяко действие, предприето в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008, с цел отстраняване на рисковете, създадени от превозно средство, система, компонент, отделен технически възел, част или оборудване, които той е предоставил на пазара.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел се прилага само на процедурата за едноетапно одобряване на типа.

2.  Без да засяга прилагането на изискванията на нормативните актове, изброени в приложение ІV, одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел се прилага само на процедурата за едноетапно одобряване на типа.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  ЕС одобрение на типа в последния етап на комплектуване се издава само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство, одобрен на последния етап, отговаря към конкретния момент на всички приложими технически изисквания. Това уверяване включва проверка на документацията за всички изисквания, предвидени от ЕС одобрението на типа за некомплектуван тип превозно средство, издадено в хода на многоетапна процедура, дори в случаите, когато то е издадено за различна категория превозно средство.

4.  ЕС одобрение на типа в последния етап на комплектуване се издава само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство, одобрен на последния етап, отговаря към конкретния момент на всички приложими технически изисквания в съответствие с процедурите, установени в приложение XVII. Това уверяване включва проверка на документацията за всички изисквания, предвидени от ЕС одобрението на типа за некомплектуван тип превозно средство, издадено в хода на многоетапна процедура, включително в случаите, когато то е издадено за различна категория превозно средство. То включва също проверка, че характеристиките на системите, получили одобрение на типа поотделно, продължават да съответстват на тези одобрения на типа след тяхното вграждане в цяло превозно средство.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Изборът на процедура за одобряването на типа, както е посочено в параграф 1, не засяга приложимите основни изисквания, на които трябва да отговаря одобреният тип превозно средство към момента на издаването на одобрението на типа на цялото превозно средство.

5.  Изборът на процедура за одобряването на типа, както е посочено в параграф 1, не засяга всички приложими изисквания, на които трябва да отговаря одобреният тип превозно средство към момента на издаването на одобрението на типа на цялото превозно средство.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Производителят предоставя на органа по одобряването толкова превозни средства, компоненти или отделни технически възли, колкото са необходими съгласно съответните регулаторни актове за провеждането на необходимите изпитвания.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За определен тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел може да бъде подадено само едно заявление и то само в една държава членка.

2.  За определен тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел може да бъде подадено само едно заявление и то само в една държава членка. След като вече е подал заявлението, на производителя не е разрешено да прекъсва процедурата и да подава друго заявление за същия тип до друг орган по одобряване или до друга техническа служба. Освен това, ако е отказано одобряване на типа или изпитването в дадена техническа служба е неуспешно, на производителя не се разрешава да подава друго заявление за същия тип до друг орган по одобряване или до друга техническа служба.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  информационния документ, посочен в приложение I за едноетапно или смесено одобряване на типа, или в приложение III за поетапно одобряване на типа;

а)  информационния документ, посочен в приложение I за едноетапно или смесено одобряване на типа на превозното средство като цяло или в приложение III за поетапно одобряване на типа на превозното средство като цяло или в съответните нормативни актове в случай на одобрение на система, компонент или отделен технически възел;

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  всякаква допълнителна информация, изисквана от органа по одобряването в контекста на процедурата на подаване на заявление.

г)  всякаква допълнителна информация, изисквана от органа по одобряването в контекста на процедурата за одобряване на типа.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Техническата документация се предоставя в електронен формат, който се задава от Комисията, но може да бъде предоставена също и на хартиен носител.

2.  Техническата документация се предоставя в електронен формат.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Заявлението за поетапно одобряване на типа се придружава, в допълнение към техническата документация в съответствие с член 22, от пълния комплект сертификати за ЕС одобряване на типа, включително докладите от изпитванията, които се изискват съгласно приложимите актове, изброени в приложение IV.

Заявлението за поетапно одобряване на типа се придружава, в допълнение към техническата документация в съответствие с член 22, от пълния комплект сертификати за ЕС одобряване на типа, включително докладите и документите, съдържащи информация от изпитванията, които се изискват съгласно нормативните актове, изброени в приложение IV.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При заявление за одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел съгласно приложимите актове, изброени в приложение IV, органът по одобряването има достъп до съответната техническа документация до момента на издаване на одобрение за цялото превозно средство или получаването на отказ за издаването му.

При заявление за одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел съгласно нормативните актове, изброени в приложение IV, органът по одобряването има достъп до съответната техническа документация и информационните документи до момента на издаване на одобрение за цялото превозно средство или получаването на отказ за издаването му.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Заявлението за смесено одобряване на типа се придружава, в допълнение към техническата документация в съответствие с член 22, от сертификатите за ЕС одобряване на типа, включително докладите от изпитванията, които се изискват съгласно приложимите актове, изброени в приложение IV.

Заявлението за смесено одобряване на типа се придружава, в допълнение към техническата документация в съответствие с член 22, от сертификатите за ЕС одобряване на типа, включително докладите и информационните документи от изпитванията, които се изискват съгласно нормативните актове, изброени в приложение IV.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  през първия етап — онези части от техническата документация и сертификатите за ЕС одобряване на типа, които се отнасят до степента на комплектуване на базовото превозно средство;

а)  през първия етап — онези части от техническата документация и сертификатите за ЕС одобряване на типа, както и докладите от изпитванията, които се отнасят до степента на комплектуване на базовото превозно средство;

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  през втория и следващите етапи — онези части от техническата документация и сертификатите за ЕС одобряване на типа, които се отнасят до текущия етап на комплектуване, придружени от копие на сертификата за ЕС одобряване на типа на превозното средство, издаден на предходния производствен етап, и пълни данни относно всякакви промени или добавки, които производителят е направил по превозното средство.

б)  през втория и следващите етапи — онези части от техническата документация и сертификатите за ЕС одобряване на типа, които се отнасят до текущия етап на комплектуване, придружени от копие на сертификата за ЕС одобряване на типа на превозното средство като цяло, издаден на предходния производствен етап, и пълни данни относно всякакви промени или добавки, които производителят е направил по превозното средство.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията, посочена в букви а) и б), може да бъде предоставена съгласно член 22, параграф 2.

Информацията, посочена в букви а) и б), се предоставя съгласно член 22, параграф 2.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът по одобряването и техническите служби трябва да имат достъп до програмните продукти и алгоритмите на превозното средство.

Органът по одобряването и техническите служби имат достъп до програмните продукти, хардуера и алгоритмите на превозното средство, както и до документация или друга информация, даваща възможност за подходящо и релевантно ниво на разбиране на системите, включително на процеса на разработване на системите и на концепцията на системите, както и на функциите на този софтуер и хардуер, които позволяват на превозното средство да съответства на изискванията на настоящия регламент.

 

По време на срока на валидност на ЕС одобрението на типа, се гарантира достъп до софтуера, хардуера и алгоритмите на превозното средство, за да се даде възможност за проверка на спазването на изискванията на настоящия регламент по време на периодичните инспекции. След изтичането на сертификата за одобрение на типа и в случай на неговото неподновяване, достъпът продължава да се предоставя при поискване. Оповестената за тези конкретни цели информация не трябва да нарушава поверителността на защитената информация и на интелектуалната собственост. Производителят съобщава в стандартизирана форма на органа по одобряването и на техническата служба версията на софтуера, който управлява системите, компонентите и параметрите, свързани с безопасността, или друго калибриране, приложено към системите и компонентите, свързани с емисиите, към момента на подаване на заявлението за одобрение на типа. За да установи настъпили впоследствие неправомерни промени в програмния продукт, техническата служба има право да го обозначи, като зададе съответните параметри.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  при одобряване на типа на цялото превозно средство съгласно процедура за поетапно, смесено или многоетапно одобряване, органът по одобряването се уверява в съответствие с член 20, параграф 4, че системите, компонентите и отделните технически възли са обхванати от отделни одобрения на типа съгласно изискванията, приложими към момента на издаването на одобрение на типа за цялото превозно средство.

г)  при одобряване на типа на цялото превозно средство съгласно процедура за поетапно, смесено или многоетапно одобряване, органът по одобряването се уверява в съответствие с член 20, параграф 4, че системите, компонентите и отделните технически възли са обхванати от отделни валидни одобрения на типа съгласно изискванията, приложими към момента на издаването на одобрение на типа за цялото превозно средство.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Техническото досие разполага със съдържание, в което ясно се посочват всички страници и форматът на всеки документ и се записват в хронологичен ред стъпките в управлението на ЕС одобряването на типа.

Техническото досие може да бъде съхранявано в електронен формат и разполага със съдържание, в което ясно се посочват всички страници и форматът на всеки документ и се записват в хронологичен ред стъпките в управлението на ЕС одобряването на типа.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Органът по одобряването отказва да издаде ЕС одобрение на типа, когато установи, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, въпреки че е в съответствие с приложимите изисквания, представлява сериозен риск за безопасността или може да нанесе сериозни вреди на околната среда или на общественото здраве. В такъв случай този орган незабавно изпраща на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията подробно досие, съдържащо обяснение на причините за решението му, както и данните, на които се основават направените от него заключения.

5.  Органът по одобряването отказва да издаде ЕС одобрение на типа, когато установи, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, въпреки че е в съответствие с приложимите изисквания, представлява риск за безопасността или може да нанесе сериозни вреди на околната среда или на общественото здраве. В такъв случай този орган незабавно изпраща на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията подробно досие, съдържащо обяснение на причините за решението му, както и данните, на които се основават направените от него заключения.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В съответствие с член 20, параграфи 4 и 5 при поетапни, смесени или многоетапни процедури за одобряване на типа органът по одобряване отказва да издаде ЕС одобрение на типа, ако установи, че системи, компоненти или отделни технически възли не отговарят на изискванията, посочени в настоящия регламент или в актовете, изброени в приложение IV.

В съответствие с член 20 при поетапни, смесени или многоетапни процедури за одобряване на типа органът по одобряване отказва да издаде ЕС одобрение на типа, ако установи, че системи, компоненти или отделни технически възли не отговарят на изискванията, посочени в настоящия регламент или в актовете, изброени в приложение IV.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органът по одобряването разпраща до органите по одобряване в другите държави членки и до Комисията, в рамките на един месец след издаването или изменянето на ЕС одобрение на типа, копие от сертификата за ЕС одобряване на типа за всеки одобрен от него тип превозно средство, система, компонент и технически възел, придружено от съответните допълнения, включително докладите от изпитванията, посочени в член 23. Това копие се изпраща чрез обща сигурна система за електронен обмен на информация или под формата на сигурно електронно досие.

1.  Органът по одобряването в рамките на един месец след издаването или изменянето на ЕС одобрение на типа, представя за онлайн базата данни на одобренията на типа информация, която включва сертификата за ЕС одобряване на типа за всеки одобрен от него тип превозно средство, система, компонент и технически възел, придружено от съответните допълнения, включително докладите от изпитванията, посочени в член 23.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато получи искане от орган по одобряването на друга държава членка или от Комисията, органът по одобряването, издал ЕС одобрение на типа, изпраща на искащия орган в рамките на един месец след получаването на искането копие от изискания сертификат за ЕС одобряване на типа, заедно с приложенията, чрез обща сигурна система за електронен обмен на информация или под формата на защитен електронен файл.

заличава се

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Органът по одобряването незабавно информира органите по одобряването на другите държави членки и Комисията за всеки свой отказ да издаде ЕС одобрение на типа и всяко отменяне на ЕС одобрение на одобрение на типа, като излага причините за своето решение.

4.  Органът по одобряването незабавно информира органите по одобряването на другите държави членки и Комисията за всеки свой отказ да издаде ЕС одобрение на типа и всяко отменяне на ЕС одобрение на одобрение на типа, като излага причините за своето решение. Органът по одобряването актуализира тази информация в онлайн базата данни на одобренията на типа.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 26 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  в случая на ЕС одобрение на типа на цялото превозно средство, попълнен образец на сертификата за съответствие.

г)  в случая на ЕС одобрение на типа на цялото превозно средство, попълнен образец на сертификата за съответствие на типа на превозното средство.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Съответствието с техническите изисквания на настоящия регламент и на регулаторните актове, изброени в приложение IV, се доказва посредством подходящи изпитвания съобразно приложимите регулаторни актове, изброени в приложение IV, извършвани от определени за целта технически служби.

1.  За целите на ЕС одобренията на типа органът по одобряването проверява съответствието с техническите изисквания на настоящия регламент и на съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV чрез подходящи изпитвания, извършвани от определени за целта технически служби.

 

Форматът на протоколите от изпитванията отговаря на общите изисквания, установени в допълнение 3 към приложение V.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Производителят предоставя на органа по одобряването превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които са необходими за провеждането на необходимите изпитвания съгласно съответните актове, изброени в приложение IV.

2.  Производителят предоставя на съответните технически служби и на органа по одобряването превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които са необходими за провеждането на необходимите изпитвания съгласно съответните актове, изброени в приложение IV.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Изискваните изпитвания се извършват съгласно съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV. Когато е предоставен диапазон от стойности в процедурите по изпитванията, изложени в съответните регулаторни актове, техническите служби са в състояние да установят параметрите и условията, използвани за извършване на необходимите изпитвания, посочени в параграф 1. В случай на одобрение на типа за цяло превозно средство, органите гарантират, че подбраните за изпитване превозни средства отговарят на най-лошия случай с оглед на постигането на съответствие с относимите критерии и че подбраните превозни средства няма да доведат до получаване на резултати, които системно се разминават с характеристиките на тези превозни средства, когато те се експлоатират при условия, за които може разумно да се очаква да се срещнат в хода на нормалната експлоатация и употреба.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всеки орган по одобряване, издал одобрение на типа за цяло превозно средство, проверява статистически достатъчен брой превозни средства и сертификати за съответствие относно тяхното съответствие с членове 34 и 35 и се уверява, че данните в сертификатите за съответствие са верни.

2.  Всеки орган по одобряване, издал одобрение на типа за цяло превозно средство, проверява адекватен и статистически значим брой превозни средства и сертификати за съответствие относно тяхното съответствие с членове 34 и 35 и се уверява, че данните в сертификатите за съответствие са верни.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  За да се увери, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел съответстват на одобрения тип, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, извършва проверките или изпитванията, които се изискват за ЕС одобряване на типа, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения.

4.  За да се увери, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел съответстват на одобрения тип, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, извършва проверките или изпитванията, които се изискват за ЕС одобряване на типа, върху образци, взети от помещенията на производителя, включително от производствените съоръжения. Органът по одобряването извършва първите подобни проверки до една година след датата на издаване на сертификатите за съответствие. Органът по одобряването извършва последващи проверки поне веднъж годишно на случайни интервали, които той определя.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  При извършване на изпитвания за проверка съгласно параграфи 2 и 4, органът по одобряването определя техническа служба, различна от тази, използвана при първоначалното изпитване за одобряване на типа.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Всеки орган по одобряването, издал ЕС одобрение на типа, който установи, че производителят вече не произвежда съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с одобрения тип, или установи, че сертификатите за съответствие вече не отговарят на изискванията в членове 34 и 35, въпреки че производството продължава, предприема необходимите мерки за да гарантира изрядно спазване на процедурата за съответствие на производството, или отменя одобрението на типа.

5.  Всеки орган по одобряването, издал ЕС одобрение на типа, който установи, че производителят вече не произвежда съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с одобрения тип, с изискванията на настоящия регламент или с изискванията на регулаторните актове, изброени в приложение IV, или който установи, че сертификатите за съответствие вече не отговарят на изискванията в членове 34 и 35, въпреки че производството продължава, предприема необходимите мерки, за да гарантира изрядно спазване на условията за съответствие на производството, или отменя одобрението на типа. Органът по одобряването може да реши да вземе всички необходими ограничителни мерки в съответствие с член 53 и член 54.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки създават национална структура за събиране на такси за покриване на разходите за техните одобрения на типа и дейностите за надзор на пазара, както и за изпитванията за одобряване на типа и изпитванията и инспекциите за съответствие на производството, извършвани от техническите служби, определени от тях.

1.  Държавите членки гарантират, че се покриват разходите за техните дейности по одобрения на типа и надзор на пазара. Държавите членки могат да въведат основана на такси структура или да финансират тези дейности чрез националните си бюджети или да прилагат комбинация от двата метода. Таксите не трябва да се събират непосредствено от техническите служби.

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С тези национални такси се облагат производителите, кандидатствали за одобряване на тип в съответната държава членка. Таксите не трябва да се събират непосредствено от техническите служби.

2.  Когато се използва основана на такси структура, с тези национални такси се облагат производителите, кандидатствали за одобряване на тип в съответната държава членка. Когато основана на такси структура се прилага към съответствието на производството, държавата членка облага с тези национални такси производителя в държавата, където се извършва производството.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Националната структура за събиране на такси трябва да обхваща също разходите за изпитванията и инспекциите с цел удостоверяване на съответствието, извършени от Комисията съгласно член 9. Тези вноски се считат за външни целеви приходи в общия бюджет на Европейския съюз съгласно чл. 21, параграф 4 от Финансовия регламент26 .

3.  Комисията гарантира, че разходите за изпитванията и инспекциите, изисквани от Комисията съгласно член 9, се покриват. За тази цел се използва общият бюджет на Европейския съюз.

__________________

 

26 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1 – 96).

 

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки нотифицират подробни данни за своята национална структура за събиране на такси на останалите държави членки и на Комисията. Първото нотифициране трябва да бъде направено на [датата на влизане в сила на настоящия регламент + 1 година]. Последващите актуализации на националните структури за събиране на такси се нотифицират до останалите държави членки и до Комисията ежегодно.

4.  Държавите членки нотифицират подробни данни за своя финансов механизъм или механизми на останалите държави членки и на Комисията. Първото нотифициране трябва да бъде направено на [датата на влизане в сила на настоящия регламент + 1 година]. Последващите актуализации на националните структури за събиране на такси се нотифицират до останалите държави членки и до Комисията ежегодно.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, с които да определя допълнителните средства, посочени в параграф 3, които трябва да се прилагат за националните такси, посочени в параграф 1. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

заличава се

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато органът по одобряването констатира, че промените в подробните данни, отбелязани в техническото досие, са толкова значителни, че не могат да бъдат отразени чрез разширение на съществуващо одобрение на типа, той отказва да измени ЕС одобрението на типа и изисква производителят да кандидатства за ново ЕС одобрение на типа.

5.  Когато органът по одобряването констатира, че промените в подробните данни, отбелязани в техническото досие, не могат да бъдат отразени чрез разширение на съществуващо одобрение на типа, той отказва да измени ЕС одобрението на типа и изисква производителят да кандидатства за ново ЕС одобрение на типа.

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  когато резултатите от удостоверяването на съответствието от страна на Комисията или органите за надзор на пазара сочат несъответствие със законодателството на ЕС в областта на безопасността или околната среда;

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Одобренията на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли се издават за ограничен период от 5 години, без възможност за продължаване на срока. Датата на изтичане на срока на действие се посочва в сертификата за одобряване на типа. След изтичане на срока на действие на сертификата за одобряване на типа, той може да бъде подновен въз основа на заявление от производителя и само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство, системата, компонента и отделния технически възел отговаря на всички изисквания по съответните регулаторни актове за нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли от този тип.

1.  Одобренията на типа за превозни средства от категории M1 и N1 и за системи, компоненти и отделни технически възли, включени в списъка съгласно параграф 1а, се издават за ограничен период от седем години, а за превозни средства от категории N2, N3, M2, M3 и О – за ограничен период от 10 години. Датата на изтичане на срока на действие се посочва в сертификата за ЕС одобряване на типа.

 

Преди изтичане на срока на действие на сертификата за одобряване на типа, той може да бъде подновен въз основа на заявление от производителя и само след като органът по одобряването се е уверил, че типът на превозното средство в своята цялост отговаря на всички изисквания, включително протоколите за изпитвания, по съответните регулаторни актове за нови превозни средства от този одобрен тип. Когато органът по одобряването установи, че е приложима настоящата алинея, не е необходимо да се повтарят изпитванията съгласно член 28.

 

С цел да се даде възможност на органа по одобряването да изпълнява функциите си, производителят подава заявлението си най-рано 12 месеца и най-късно шест месеца преди датата на изтичане на срока на валидност на сертификата за ЕС одобрение на типа.

 

 

 

 

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Одобренията на типа за системи, компоненти и отделни технически възли като правило се издават за неограничен период. Тъй като за някои системи, компоненти и отделни технически възли поради естеството им или поради технически характеристики би могло да се изисква по-често осъвременяване, съответните одобрения на типа се издават за ограничен период от седем години. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88 за допълване на настоящия регламент чрез съставяне на списък на системите, компонентите и отделните технически възли, за които поради естеството на тези системи, компоненти и отделни технически възли одобрения на типа трябва да се издават само за ограничен период.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  когато производството на превозни средства, съответстващи на одобрения тип превозно средство, бъде окончателно прекратено на доброволна основа;

б)  когато производството на превозни средства, съответстващи на одобрения тип превозно средство, бъде окончателно прекратено на доброволна основа, като във всеки случай се приема, че това е така, ако през предишните две години не е произведено нито едно превозно средство от този тип;

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Лицето или лицата, упълномощени да подписват сертификати за съответствие, трябва да са служители на производителя и имат надлежни правомощия да поемат изцяло юридическа отговорност от името на производителя по отношение на проектирането и производството на превозното средство или на съответствието на това производство.

(4)  Лицето или лицата, упълномощени да подписват сертификати за съответствие, трябва да са служители на производителя и имат надлежни правомощия да поемат юридическа отговорност от името на производителя по отношение на проектирането и производството на превозното средство или на съответствието на това производство.

Изменение    186

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Стопанските субекти пускат на пазара само превозни средства, компоненти или отделни технически възли, които са маркирани в съответствие с изискванията на настоящия регламент.

Изменение    187

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато необходимите мерки за адаптиране на регулаторните актове, посочени в параграф 1, не са били предприети, Комисията може да разреши разширяване на временното ЕС одобрение на типа чрез решение и по искане на държавата членка, която е издала временно ЕС одобрение на типа. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

3.  Когато необходимите мерки за адаптиране на регулаторните актове, посочени в параграф 1, не са били предприети, Комисията може да разреши разширяване на валидността на временното ЕС одобрение на типа чрез решение и по искане на държавата членка, която е издала временно ЕС одобрение на типа. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Изменение    188

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да решат да освободят който и да било тип превозни средства, посочен в параграф 1, от едно или повече основни изисквания, установени от регулаторните актове, посочени в приложение IV, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.

2.  Държавите членки могат да решат да освободят който и да било тип превозни средства, посочен в параграф 1, от задълженията за спазване на едно или повече изисквания, установени от регулаторните актове, посочени в приложение IV, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.

Изменение    189

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Освен това се дава по-голяма гъвкавост на МСП с малко производство, които не са в състояние да спазват същите критерии за сроковете, както големите производители.

Изменение    190

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Ако не бъде повдигнато възражение в рамките на срока от три месеца, посочен в първа алинея, националното одобрение на типа се счита за прието.

Изменение    191

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предоставят индивидуално ЕС одобрение на превозно средство, което е в съответствие с изискванията, определени в допълнение 2 към част I от приложение IV, или — за превозни средства със специално предназначение — в част III от приложение IV.

1.  Държавите членки предоставят индивидуално ЕС одобрение на превозно средство, което е в съответствие с изискванията, определени в допълнение 2 към част I от приложение IV, или — за превозни средства със специално предназначение — в част III от приложение IV. Настоящата разпоредба не се прилага за некомплектовани превозни средства.

Изменение    192

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Заявление за индивидуално ЕС одобряване на превозно средство се подава от производителя или собственика на превозното средство или от представител на последния, като в такъв случай е необходимо този представител да е установен в Съюза.

2.  Заявление за индивидуално ЕС одобряване на превозно средство се подава от собственика на превозното средство, производителя или от представител на производителя, като в такъв случай е необходимо този представител да е установен в Съюза.

Изменение    193

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки могат да освободят дадено превозно средство, независимо от това дали е единствено по рода си или не, от спазване на изискванията на една или повече разпоредби на настоящата директива или на основните изисквания, определени в регулаторните актове, изброени в приложение IV, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.

1.  Държавите членки могат да освободят дадено превозно средство, независимо от това дали е единствено по рода си или не, от спазване на изискванията на една или повече разпоредби на настоящия регламент или на изискванията, определени в регулаторните актове, изброени в приложение IV, при условие че установят съответни алтернативни изисквания.

Изменение    194

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Заявление за индивидуално национално одобряване на превозно средство се подава от производителя или собственика на превозното средство или от представител на последния, като в такъв случай е необходимо този представител да е установен в Съюза.

2.  Заявление за индивидуално национално одобряване на превозно средство се подава от собственика на превозното средство, производителя или от представител на производителя, като в такъв случай е необходимо този представител да е установен в Съюза.

Изменение    195

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Форматът на сертификата за индивидуално национално одобряване се основава на образеца за сертификат за ЕС за одобряване на типа, посочен в приложение VІ, и включва поне информацията, необходима за попълване на заявлението за регистрация, предвидено в Директива 1999/37/ЕО на Съвета28.

Форматът на сертификата за индивидуално национално одобряване се основава на образеца за сертификат за ЕС за одобряване на типа, посочен в приложение VІ, и включва поне информацията, която е включена в образеца на сертификата за индивидуално ЕС одобряване, посочен в приложение VІ.

__________________

 

28 Директива 1999/37/ЕО на Съвета от 29 април 1999 г. относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ L 138, 1.6.1999 г., стр. 57).

 

Изменение    196

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяка държава членка разрешава дадено превозно средство, за което друга държава членка е издала индивидуално национално одобрение в съответствие с член 43, да бъде предоставено на пазара, регистрирано или пускано в употреба, освен ако тази държава членка има разумни основания да смята, че съответните алтернативни изисквания, по отношение на които превозното средство е било одобрено, не са равностойни на нейните собствени.

3.  Всяка държава членка разрешава дадено превозно средство, за което друга държава членка е издала индивидуално национално одобрение в съответствие с член 43, да бъде предоставено на пазара, регистрирано или пускано в употреба, освен ако тази държава членка има разумни основания да смята, че съответните алтернативни изисквания, по отношение на които превозното средство е било одобрено, не са равностойни на нейните собствени или че превозното средство не съответства на тези изисквания.

Изменение    197

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Процедурата, описана в членове 43 и 44, може да се прилага към определено превозно средство по време на последователните етапи на неговото окомплектуване в съответствие с процедурата за многоетапно одобряване на типа.

1.  Процедурата, описана в членове 42 и 43, може да се прилага към определено превозно средство по време на последователните етапи на неговото окомплектуване в съответствие с процедурата за многоетапно одобряване на типа. За превозните средства, одобрени чрез многоетапно одобряване на типа, се прилага приложение ХVІІ.

Изменение    198

Предложение за регламент

Член 45 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Процедурата, описана в членове 43 и 44, не може да замества междинен етап в рамките на нормалната последователност на процедура за многоетапно одобряване на типа и не може да се прилага за получаването на одобрение на първия етап за дадено превозно средство.

2.  Процедурата, описана в членове 42 и 43, не замества междинен етап в рамките на нормалната последователност на процедура за многоетапно одобряване на типа и не се прилага за получаването на одобрение на първия етап за дадено превозно средство.

Изменение    199

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Некомплектувани превозни средства, могат да се предоставят на пазара или пускат в употреба, но националните органи, отговарящи за регистрацията на превозните средства, могат да откажат регистрацията и използването по пътищата на такива превозни средства.

Некомплектувани превозни средства, могат да се предоставят на пазара, но националните органи, отговарящи за регистрацията на превозните средства, могат да откажат регистрацията, пускането в употреба и използването по пътищата на такива превозни средства.

Изменение    200

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Излизащи от серийно производство превозни средства, чието ЕС одобрение на типа е станало невалидно съгласно член 33, параграф 2, буква а), могат да бъдат предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба, при условие че изискването, посочено в параграф 4, както и сроковете, предвидени в параграфи 2 и 4, са спазени.

Излизащи от серийно производство превозни средства, чието ЕС одобрение на типа е станало невалидно съгласно член 33, параграф 2, буква а), могат да бъдат регистрирани или пускани в употреба, при условие че изискването, посочено в параграф 4, е спазено.

Изменение    201

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Първа алинея се прилага само за превозни средства, които вече са били на територията на Съюза, но не са били предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба преди тяхното ЕС одобрение на типа да загуби валидността си.

Първа алинея се прилага само за превозни средства, които вече са били на територията на Съюза, но не са били регистрирани или пускани в употреба преди тяхното ЕС одобрение на типа да загуби валидността си.

Изменение    202

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производител, който желае да предоставя на пазара, регистрира или пуска в употреба превозни средства, излизащи от серийно производство в съответствие с параграф 1, подава молба за тази цел до националния орган на държавата членка, издал ЕС одобрението на типа. В молбата се посочват всички технически или икономически причини, поради които тези превозни средства не могат да отговорят на новите изисквания за одобрение на типа, и се посочват идентификационните номера (VIN) на въпросните превозни средства.

Производител, който желае да предоставя на пазара, регистрира или пуска в употреба превозни средства, излизащи от серийно производство в съответствие с параграф 1, подава молба за тази цел до органа по одобряването на типа на държавата членка, издал ЕС одобрението на типа. В молбата се посочват всички технически или икономически причини, поради които тези превозни средства не могат да отговорят на новите изисквания за одобрение на типа, и се посочват идентификационните номера (VIN) на въпросните превозни средства.

Изменение    203

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съответният национален орган решава в срок от три месеца след получаването на такава молба дали да разреши пускането на пазара, регистрацията и пускането в употреба на тези превозни средства на територията на съответната държава членка, и определя броя на превозните средства, за които може да бъде дадено разрешително.

Съответният национален орган по одобряването на типа решава в срок от три месеца след получаването на такава молба дали да разреши пускането на пазара, регистрацията и пускането в употреба на тези превозни средства на територията на съответната държава членка, и определя броя на превозните средства, за които може да бъде дадено разрешително.

Изменение    204

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Само превозни средства, излизащи от серийно производство, с валиден сертификат за съответствие, който е бил валиден за поне три месеца след своята дата на издаване, но за които одобрението на типа е станало невалидно съгласно член 33, параграф 2, буква а), могат да бъдат предоставяни на пазара, регистрирани или пускани в употреба в Съюза.

4.  Само превозни средства, излизащи от серийно производство, с валиден сертификат за съответствие, който е бил валиден за поне три месеца след своята дата на издаване, но за които одобрението на типа е станало невалидно съгласно член 33, параграф 2, буква а), могат да бъдат регистрирани или пускани в употреба в Съюза.

Изменение    205

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавите членки водят регистри с идентификационните номера (VIN) на превозните средства, за които са дали разрешение за предоставяне на пазара, регистриране или пускане в употреба в съответствие с настоящия член.

6.  Държавите членки водят регистри с идентификационните номера (VIN) на превозните средства, които са регистрирали или пуснали в употреба в съответствие с настоящия член.

Изменение    206

Предложение за регламент

Член 49 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процедура за работа на национално равнище с превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, представляващи сериозен риск

Национално оценяване по отношение на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, за които съществува съмнение, че представляват сериозен риск или не съответстват на изискванията

Изменение    207

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органите за надзор на пазара на дадена държава членка, които са предприели действие съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 и член 8 от настоящия регламент или които имат основателна причина да считат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които попадат в обхвата на настоящия регламент, представляват сериозен риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществените интереси, попадащи в обхвата на настоящия регламент, информират незабавно органа по одобряване, издал одобрението, за своите констатации.

1.  Когато въз основа на дейностите по надзор на пазара или на информация, предоставена от орган по одобряване, производители или оплаквания, органите за надзор на пазара на дадена държава членка имат основание да считат, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които попадат в приложното поле на настоящия регламент, представляват сериозен риск за здравето или безопасността на хората или за други аспекти на защитата на обществените интереси, попадащи в обхвата на настоящия регламент, или не отговарят на изискванията, установени в настоящия регламент, те извършват оценка по отношение на съответното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Съответните икономически оператори оказват пълно съдействие на органите за надзор на пазара.

Изменение    208

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът по одобряването, посочен в параграф 1, извършва оценка по отношение на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Съответните стопански субекти оказват пълно съдействие на органите по одобряването и органите за надзор на пазара.

заличава се

Изменение    209

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20 от Регламент 765/2008 се прилага към оценката на риска по отношение на продукта.

Изменение    210

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на посочените във втора алинея ограничителни мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

заличава се

Изменение    211

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Съответният орган по одобряването информира Комисията и другите държави членки за резултатите от оценката, посочена в параграф 1, и за действията, които той е изискал от стопанския субект.

заличава се

Изменение    212

Предложение за регламент

Член 49 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 49a

 

Национални процедури за работа с превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, представляващи сериозен риск или несъответстващи на изискванията

 

1.   Когато, след като са извършили оценката съгласно член 49, органите за надзор на пазара на една държава членка открият, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел представлява сериозен риск за здравето или безопасността на хора или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, или не съответстват на изискванията на настоящия регламент, те изискват незабавно от съответния стопански субект да вземе всички подходящи коригиращи мерки, за да гарантира, че когато бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба, съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли вече няма да представляват такъв риск или ще съответстват на изискванията.

 

2.  Стопанският субект осигурява в съответствие със задълженията, посочени в членове 11 – 19, предприемането на всички подходящи коригиращи мерки по отношение на всички засегнати превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които той е пуснал на пазара, регистрирал или пуснал в употреба на територията на Съюза.

 

3.  Когато стопанският субект не предприеме подходящи коригиращи мерки в посочения в параграф 1 срок или когато рискът изисква бързи действия, националните органи предприемат всички подходящи временни ограничителни мерки, за да забранят или ограничат предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на засегнатите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли на своя национален пазар, или за да ги изтеглят от този пазар или изземат.

 

По отношение на посочените в настоящия параграф ограничителни мерки се прилага член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

Изменение    213

Предложение за регламент

Член 50 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процедури за нотифициране и оспорване, свързани с ограничителните мерки, взети на национално равнище

Коригиращи и ограничителни мерки на равнище ЕС

Изменение    214

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националните органи незабавно информират Комисията и другите държави членки за ограничителните мерки, предприети в съответствие с член 49, параграфи 1 и 5.

Държавата членка, която предприема коригиращи мерки и ограничителни мерки съгласно член 50, параграфи 1 и 3, нотифицира незабавно Комисията и другите държави членки чрез електронната система, посочена в член 22 от Регламент (ЕО) № 765/2008. Тя също така информира незабавно органа по одобряване, издал одобрението, за своите констатации.

Изменение    215

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предоставената информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на несъответстващите на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произхода им, естеството на предполагаемото несъответствие и съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище ограничителни мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния стопански субект.

2.   Предоставената информация включва всички налични подробни данни, по-специално данните, необходими за идентифицирането на засегнатите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, произхода им, естеството на несъответствието и/или съпътстващия риск, естеството и продължителността на предприетите на национално равнище коригиращи и ограничителни мерки, както и аргументите, изтъкнати от съответния стопански субект. Тя също така указва дали рискът се дължи на някоя от следните причини:

 

a)  несъответствие на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел с изискванията, свързани със здравето или безопасността на хората, опазването на околната среда или други аспекти от защитата на обществените интереси, обхванати от настоящия регламент;

 

б)  пропуски в съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV.

Изменение    216

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът по одобряването, посочен в член 49, параграф 1, указва дали несъответствието се дължи на някоя от следните причини:

заличава се

а)   неспособност на превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел да изпълни изискванията, свързани със здравето или безопасността на хората, опазването на околната среда или на други аспекти от защитата на обществените интереси, обхванати от настоящия регламент;

 

б)   пропуски в съответните регулаторни актове, изброени в приложение IV.

 

Изменение    217

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки, различни от държавата членка, задействала процедурата, уведомяват Комисията и другите държави членки в срок от един месец след получаването на информацията, посочена в параграф 1, за всички приети ограничителни мерки и за всяка допълнителна информация, с която разполагат и която е свързана с несъответствието на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, а в случай на несъгласие с нотифицираната национална мярка — за своите възражения.

заличава се

Изменение    218

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Когато в срок от един месец след нотифицирането по параграф 1 нито някоя държава членка, нито Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка коригираща мярка или ограничителна мярка, мярката се счита за оправдана. Останалите държави членки гарантират, че са взети еквивалентни коригиращи или ограничителни мерки по отношение на засегнатото превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

Изменение    219

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато в срок от един месец след получаването на информацията, посочена в параграф 1, някоя държава членка или Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка ограничителна мярка, мярката се оценява от Комисията в съответствие с член 51.

4.  Когато в срок от един месец след нотифицирането по параграф 1 друга държава членка или Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка коригираща или ограничителна мярка, или когато Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно се консултира със засегнатите държави членки и съответния стопански субект или субекти.

Изменение    220

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато в срок от един месец след получаването на информацията, посочена в параграф 1, нито някоя държава членка, нито Комисията повдигнат възражение във връзка с предприета от държава членка ограничителна мярка, мярката се счита за оправдана. Останалите държави членки осигуряват вземане на подобни ограничителни мерки по отношение на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

5.   На основата на резултатите от тази консултация Комисията приема актове за изпълнение за хармонизирани коригиращи или ограничителни мерки на равнището на Съюза. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

 

Комисията адресира тези актове за изпълнение до всички държави членки и съобщава за тях незабавно на съответните стопански субекти. Държавите членки прилагат тези актове за изпълнение незабавно. Те информират Комисията за това.

Изменение    221

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Когато Комисията счита, че определена национална мярка не е оправдана, Комисията приема актове за изпълнение, които задължават съответната държава членка да оттегли или адаптира мярката. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Изменение    222

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Когато националната мярка се счита за оправдана и рискът от несъответствие се обосновава с недостатъци в регулаторните актове, посочени в приложение ІV, Комисията предлага:

 

а)   когато става дума за регулаторни актове, необходимите изменения в съответния акт;

 

б)   когато става дума за правила на ИКЕ на ООН, необходимите проектоизменения към съответните правила на ИКЕ на ООН в съответствие с разпоредбите на приложение ІІІ към Решение 97/836/ЕО на Съвета.

Изменение    223

Предложение за регламент

Член 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 51

заличава се

Предпазна процедура на Съюза

 

1.  Когато в хода на процедурата, предвидена в член 50, параграфи 3 и 4, са били повдигнати възражения срещу предприета от държава членка ограничителна мярка, или когато Комисията прецени, че дадена национална мярка противоречи на законодателството на Съюза, Комисията незабавно оценява националната мярка, след като се е консултирала с държавите членки и съответния стопански субект или субекти. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията приема решение дали националната мярка е оправдана, или не. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

 

Комисията адресира решението си до всички държави членки и го съобщава незабавно на съответните стопански субекти. Държавите членки изпълняват решението на Комисията без забавяне и информират Комисията за това.

 

2.  Когато Комисията прецени, че националната мярка е оправдана, всички държави членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят изтеглянето от своя пазар на несъответстващото превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, и информират Комисията за това. Ако Комисията прецени, че националната мярка не е оправдана, съответната държава членка оттегля или изменя мярката в съответствие с решението на Комисията, посочено в параграф 1.

 

3.  Когато националната мярка се счита за оправдана и се обосновава с недостатъци в регулаторните актове, посочени в приложение ІV, Комисията предлага подходящи мерки, както следва:

 

а)   когато става дума за регулаторни актове, Комисията предлага необходимите изменения в съответния акт;

 

б)   когато става дума за правила на ИКЕ на ООН, Комисията предлага необходимите проектоизменения към съответните правила на ИКЕ на ООН в съответствие с разпоредбите на приложение ІІІ към Решение 97/836/ЕО на Комисията.

 

Изменение    224

Предложение за регламент

Член 51 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 51a

 

Коригиращи и ограничителни мерки вследствие на дейностите по надзор на пазара от страна на Комисията

 

1.   Когато, след проверки съгласно член 9, Комисията установи, че превозно средство, система, компонент или отделен технически възел представлява сериозен риск за здравето или безопасността на хора или за други аспекти на защитата на обществения интерес, попадащи в приложното поле на настоящия регламент, или не съответства на изискванията на настоящия регламент, тя изисква незабавно от съответния стопански субект да предприеме всички подходящи коригиращи мерки, за да гарантира, че когато бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба, съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли вече няма да представляват такъв риск или ще съответстват на изискванията.

 

Когато стопанският субект не предприеме подходящи коригиращи мерки в посочения в първа алинея срок или когато рискът изисква бързи действия, Комисията приема актове за изпълнение, в които се указват всички коригиращи или ограничителни мерки на ЕС, които тя счита за необходими на равнището на Съюза. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

 

Комисията адресира тези актове за изпълнение до всички държави членки и съобщава за тях незабавно на съответните стопански субекти. Държавите членки прилагат актовете за изпълнение незабавно. Те информират Комисията за това.

 

2.   Когато рискът или несъответствието се отдават на недостатъци в регулаторните актове, посочени в приложение ІV, Комисията предлага:

 

а)   когато става дума за регулаторни актове, необходимите изменения в съответния акт;

 

б)   когато става дума за правила на ИКЕ на ООН, необходимите проектоизменения към съответните правила на ИКЕ на ООН в съответствие с разпоредбите на приложение ІІІ към Решение 97/836/ЕО на Съвета.

Изменение    225

Предложение за регламент

Член 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 52

заличава се

Съответстващи на изискванията превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли,

 

които представляват сериозен риск за безопасността или нанасят сериозни вреди на здравето и околната среда

 

1.  Когато след извършване на оценката съгласно член 49, параграф 1 държава членка установи, че въпреки съответствието си с приложимите изисквания или въпреки че са правилно маркирани, определени превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли представляват сериозен риск за безопасността или могат сериозно да навредят на околната среда или на общественото здраве, държавата членка изисква от съответния стопански субект да предприеме всички необходими коригиращи мерки, за да гарантира, че когато бъдат пуснати на пазара, регистрирани или пуснати в употреба съответните превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли вече няма да представляват такъв сериозен риск, или да предприеме ограничителни мерки, за да изтегли от пазара превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли или да ги изземе в рамките на разумен срок, в зависимост от естеството на риска.

 

Държавата членка може да откаже да регистрира такива превозни средства, докато стопанският субект не вземе всички необходими коригиращи мерки.

 

2.   Стопанският субект гарантира, че са предприети подходящи коригиращи мерки по отношение на всички превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, посочени в параграф 1.

 

3.   В срок от един месец след искането, посочено в параграф 1, държавата членка предоставя на Комисията и другите държави членки цялата налична информация, по-специално данните, необходими за идентификацията на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, произхода и веригата на доставка на превозното средства, системата, компонента или отделния технически възел, естеството на съществуващия риск и естеството и продължителността на взетите на национално равнище ограничителни мерки.

 

4.   Комисията незабавно се консултира с държавите членки и съответния стопански субект или субекти, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и извършва оценка на предприетата национална мярка. Въз основа на резултатите от тази оценка Комисията взема решение дали националната мярка, посочена в параграф 1, е оправдана или не, и когато е необходимо, предлага подходящи мерки. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

 

5.   Комисията адресира решението си до всички държави членки и го съобщава незабавно на съответния стопански субект или субекти.

 

Изменение    226

Предложение за регламент

Член 53

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 53

заличава се

Общи разпоредби относно несъответстващи превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

 

1.   Когато превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, придружени от сертификат за съответствие или носещи маркировка за одобряване, не съответстват на одобрения тип, или не са в съответствие с настоящия регламент, или са били одобрени въз основа на неверни данни, органите по одобряването, органите за надзор на пазара или Комисията могат да предприемат необходимите ограничителни мерки в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 765/2008, за да забранят или ограничат предоставянето на пазара, регистрацията или пускането в употреба на несъответстващите превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, или да ги изтеглят от този пазар, или да ги изземат от употреба, включително чрез отменяне на одобрението на типа от органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа, докато съответният стопански субект не предприеме всички подходящи коригиращи мерки, за да гарантира, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли са приведени в съответствие.

 

2.   За целите на параграф 1 се счита, че отклоненията от данните в сертификата за ЕС одобряване на типа или в информационния пакет представляват несъответствие с одобрения тип.

 

Изменение    227

Предложение за регламент

Член 54 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Процедури за оспорване на нотифицирането във връзка с несъответстващи превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

ЕС одобрение на типа, несъответстващо на изискванията

Изменение    228

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случай че орган по одобряване или орган за надзор на пазара установи, че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли не са в съответствие с настоящия регламент, или че одобрението на типа е издадено въз основа на неверни данни, или че превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, придружени от сертификат за съответствие или носещи маркировка за одобряване, не съответстват на одобрения тип, той може да предприеме всички подходящи ограничителни мерки в съответствие с член 53, параграф 1.

1.  В случай че орган по одобряване установи, че издадено одобрение на типа не съответства на изискванията на настоящия регламент, той отказва да признае подобно одобрение. Той нотифицира за това органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа, другите държави членки и Комисията.

Изменение    229

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът по одобряване, или органът за надзор на пазара, или Комисията изискват също така от органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа, да удостовери, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които са в производство, продължават да отговарят на одобрения тип или, когато е уместно, че превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, които вече са пуснати на пазара, се привеждат в съответствие.

2.  Когато в рамките на един месец след нотифицирането органът по одобряване, издал ЕС одобрението на типа, потвърди несъответствието на това одобрение, този орган по одобряване оттегля одобрението на типа

Изменение    230

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В случай на одобрение на типа на цялото превозно средство, когато несъответствието на превозното средство се дължи на конкретна система, компонент или отделен технически възел, искането, посочено в параграф 2, трябва да бъде адресирано също до органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа за системата, компонента или отделния технически възел.

заличава се

Изменение    231

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В случай на многоетапно одобрение на типа, когато несъответствието на напълно комплектуваното превозно средство се дължи на конкретна система, компонент или отделен технически възел, представляващ/а част от некомплектуваното превозно средство, или на самото некомплектувано превозно средство, искането, посочено в параграф 2, трябва да бъде адресирано също до органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа за системата, компонента, отделния технически възел или некомплектуваното превозно средство.

заличава се

Изменение    232

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  След получаване на искането, посочено в параграфи 1 и 4, органът по одобряването, издал ЕС одобрението на типа, извършва оценка по отношение на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли, която обхваща всички изисквания, определени в настоящия регламент. Органът по одобряване също така проверява данните, въз основа на които е издадено одобрението. Съответните стопански субекти оказват пълно съдействие на органа по одобряването.

заличава се

Изменение    233

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато органът по одобряването, издал ЕС одобрение на типа за дадено превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, установи несъответствие, този орган по одобряването изисква незабавно от съответния стопански субект да предприеме всички подходящи коригиращи мерки, за да приведе превозното средство, системата, компонента или отделния технически възел в съответствие и, ако е необходимо, предприема мерките, посочени в член 53, параграф 1, възможно най-бързо и най-късно в срок от един месец от датата на искането.

заличава се

Изменение    234

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Националните органи, които предприемат ограничителни мерки в съответствие с разпоредбите на член 53, параграф 1, незабавно информират Комисията и другите държави членки.

заличава се

Изменение    235

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в срок от един месец след нотифицирането за ограничителните мерки, предприети от орган по одобряването или орган за надзор на пазара в съответствие с член 53, параграф 1, друга държава членка повдигне възражение по отношение на нотифицираната ограничителна мярка или Комисията открие несъответствие съгласно член 9, параграф 5, Комисията незабавно се консултира с държавите членки и съответния стопански субект или субекти, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и извършва оценка на предприетата национална мярка. Въз основа на тази оценка Комисията може да реши да предприеме необходимите ограничителни мерки, предвидени в член 53, параграф 1, посредством актове за изпълнение. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Когато в срок от един месец след нотифицирането за отказ на одобрение на типа от орган по одобряването органът по одобряването, който е издал ЕС одобрението на типа, повдигне възражение, Комисията незабавно се консултира с държавите членки, и по-специално с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и съответния стопански субект.

Изменение    236

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Въз основа на тази оценка Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи нейното решение относно това дали е обоснован отказът на ЕС одобрението на типа, приет по параграф 1. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Изменение    237

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б.  Когато след проверки на Комисията съгласно член 9 Комисията счита, че издадено одобрение на типа не съответства на изискванията на настоящия регламент, тя незабавно се консултира с държавите членки, и по-конкретно с органа по одобряването, издал одобрението на типа, и със съответния стопански субект. След провеждането на подобни консултации Комисията приема актове за изпълнение, съдържащи нейното решение относно това дали издаденото одобрение на типа съответства на изискванията на настоящия регламент. Такива актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Изменение    238

Предложение за регламент

Член 54 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Когато в срок от един месец след нотифицирането на ограничителните мерки, предприети съгласно член 53, параграф 1, нито някоя държава членка, нито Комисията са повдигнали възражение във връзка с предприета от държава членка ограничителна мярка, мярката се счита за оправдана. Останалите държави членки осигуряват вземане на подобни ограничителни мерки по отношение на въпросното превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

9.   За продукти, които попадат в приложното поле на несъответстващо одобрение на типа и които вече са предоставени на пазара, се прилагат членове 49 – 53.

Изменение    239

Предложение за регламент

Член 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    240

Предложение за регламент

Член 56

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    241

Предложение за регламент

Член 57

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 57

заличава се

Общи разпоредби относно изземването на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли

 

1.   Производител, който е получил одобрение на типа за цяло превозно средство и е длъжен да изземе превозни средства в съответствие с член 12, параграф 1, член 15, параграф 1, член 17, параграф 2, член 49, параграф 1, член 49, параграф 6, член 51, параграф 4, член 52, параграф 1 и член 53, параграф 1 от настоящия регламент, или в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, незабавно информира за това органа по одобряване, издал одобрението на типа на цялото превозно средство.

 

2.   Производител на системи, компоненти или отделни технически възли, който е получил одобрение на типа и е длъжен да изземе системи, компоненти или отделни технически възли в съответствие с член 12, параграф 1, член 15, параграф 1, член 17, параграф 2, член 49, параграф 1, член 49, параграф 6, член 51, параграф 4, член 52, параграф 1 и член 53, параграф 1 от настоящия регламент, или в съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета, незабавно информира за това органа по одобряване, издал ЕС одобрението на типа.

 

3.   Производителят предлага на органа по одобряването, издал одобрението на типа, набор от подходящи коригиращи действия за привеждане в съответствие на превозните средства, системите, компонентите или отделните технически възли и, когато е уместно, за неутрализиране на сериозния риск по член 20 от Регламент (ЕО) № 765/2008.

 

Органът по одобряването извършва оценка, за да провери дали предложените коригиращи действия са достатъчно ефективни и своевременни, и съобщава без забавяне одобрените от него коригиращи действия на органите по одобряването на другите държави членки и на Комисията.

 

Изменение    242

Предложение за регламент

Член 58

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение    243

Предложение за регламент

Член 59

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 59

заличава се

Право на изслушване на стопанските субекти, нотифициране на решения и налични средства за правна защита

 

1.  Освен в случаи когато е необходимо незабавно действие поради наличието на сериозен риск за здравето и безопасността на хората и за околната среда, на съответния стопански субект се предоставя възможност да изрази мнението си пред националния орган в рамките на подходящ период от време преди дадена мярка по членове 49—58 да бъде приета от националните органи на държавите членки.

 

Ако е било предприето действие, без да е изслушан стопанският субект, последният получава възможност да представи становището си при първа възможност, а националният орган преразглежда мярката веднага след това.

 

2.  За всяка мярка, приета от националните органи на държавите членки, се указват точните мотиви за нейното приемане.

 

Когато мярката е насочена към конкретен стопански субект, тя незабавно се нотифицира до съответния стопански субект, който едновременно с това бива информиран за наличните средства за правна защита съгласно законодателството на съответната държава членка и за сроковете във връзка с тези средства за правна защита.

 

Когато мярката е от общ характер, тя се публикува по надлежния ред в националния официален вестник или еквивалентен инструмент.

 

3.   Всяка мярка, приета от националните органи, незабавно се оттегля или изменя, след като стопанският субект докаже, че е предприел ефективно коригиращо действие.

 

Изменение    244

Предложение за регламент

Член 60 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Делегираният акт също така определя датите на задължително прилагане на правилото на ИКЕ на ООН или на измененията към него и включва преходни разпоредби, когато е целесъобразно.

Делегираният акт също така определя датите на задължително прилагане на правилото на ИКЕ на ООН или на измененията към него и включва преходни разпоредби, когато е целесъобразно и по-конкретно, за целите на одобрението на типа, първата регистрация и пускането в употреба на превозните средства и предоставянето на пазара на системи, компоненти и отделни технически възли, когато това е приложимо.

Изменение    245

Предложение за регламент

Член 63 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Производителят не трябва да предоставя каквато и да било техническа информация във връзка с данните на типа превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, предвидени в настоящия регламент или в делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, която се отклонява от данните на типа, одобрени от органа по одобряването.

1.  Производителят не трябва да предоставя каквато и да било техническа информация във връзка с данните на типа превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, предвидени в настоящия регламент, в делегираните актове или актовете за изпълнение, приети съгласно настоящия регламент, или в регулаторните актове, изброени в приложение ІV, която се отклонява от данните на типа, одобрени от органа по одобряването.

Изменение    246

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Производителите предоставят на независимите оператори неограничен и стандартизиран достъп до информацията за СБД, диагностично и друго оборудване, инструменти, включително съответния софтуер, и до информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства.

Производителите предоставят на независимите оператори неограничен, стандартизиран и недискриминационен достъп до информацията за СБД, диагностично и друго оборудване, инструменти, включително пълните позовавания и наличните за изтегляне елементи на приложимия софтуер и информацията за ремонта и техническото обслужване на превозните средства. Информацията се представя по леснодостъпен начин под формата на машинночитаеми и подлежащи на електронна обработка набори от данни. Независимите оператори имат достъп до услугите за диагностициране от разстояние, използвани от производителите, упълномощените търговци и ремонтните предприятия.

Изменение    247

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Информацията за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство се предоставя на интернет страниците на производителите, като се използва стандартизиран формат, или, ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друг подходящ формат. По-специално, предоставянето на този достъп се извършва по недискриминационен начин, за разлика от достъпа, предоставян на оторизираните търговци и ремонтните предприятия.

Информацията за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозното средство се предоставя на интернет страниците на производителите, като се използва стандартизиран формат, или, ако това не е осъществимо поради естеството на информацията, в друг подходящ формат. За независими оператори, различни от ремонтни предприятия, информацията също се предоставя в машинночитаем формат, който може да се обработва по електронен път с общодостъпни ИТ инструменти и софтуер и който дава възможност на независимите оператори да изпълняват задачата, свързана с техните стопански функции по веригата на доставки на пазара на резервни части.

Изменение    248

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  За целите на СБД, диагностика, ремонт и техническо обслужване на превозното средство прекият поток от данни за превозното средство се предоставя чрез стандартизирания конектор, както е посочено в Правило № 83 на ООН, приложение XI, допълнение 1, точка 6.5.1.4 и Правило № 49 на ООН, приложение 9Б.

Изменение    249

Предложение за регламент

Член 65 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя и допълва приложение XVIII така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени или да бъдат предотвратени злоупотреби посредством актуализиране на изискванията за достъп до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и посредством приемане и интегриране на стандартите, посочени в параграфи 2 и 3.

10.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88, за да изменя и допълва приложение XVIII така, че да бъдат взети предвид техническите и регулаторните промени или да бъдат предотвратени злоупотреби посредством актуализиране на изискванията за достъп до информация за СБД и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и посредством приемане и интегриране на стандартите, посочени в параграфи 2 и 3. Освен това на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 88 за изменение на настоящия регламент чрез създаване на приложение ХVІІІА с цел да се отчетат технологичните промени в областта на обмена на цифрови данни чрез безжична мрежа за отдалечена връзка, гарантирайки по този начин, че независимите оператори продължават да се ползват с пряк достъп до бордовите данни и ресурсите на превозното средство и гарантирайки също така конкурентна неутралност на техническия проект.

Изменение    250

Предложение за регламент

Член 66 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Крайният производител носи отговорност за предоставянето на информация на независимите оператори във връзка с превозното средство като цяло.

2.  В случай на многоетапно одобряване на типа крайният производител отговаря за осигуряването на достъп до информацията от СБД на превозните средства и за ремонта и техническото обслужване на превозните средства по отношение на собствения етап или етапи на производството, както и за връзката към предишния етап или етапи.

Изменение    251

Предложение за регламент

Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Производителите имат право да налагат разумни и пропорционални такси за предоставяне на достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, различна от записите, посочени в член 65, параграф 8. Тези такси трябва да са съобразени със степента на използването на информацията от независимия оператор, така че да не възпрепятстват достъпа до нея.

1.  Производителите имат право да налагат разумни и пропорционални такси за предоставяне на достъп до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства, различна от записите, посочени в член 65, параграф 9. Тези такси трябва да са съобразени със степента на използването на информацията от независимия оператор, така че да не възпрепятстват достъпа до нея.

Изменение    252

Предложение за регламент

Член 69 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато независим оператор или търговско сдружение, представляващо независими оператори, подаде оплакване до органа по одобряването при неспазване от производителя на изискванията на членове 65—70, органът по одобряването извършва одит с цел проверка на спазването на изискванията от страна на производителя.

3.  Когато независим оператор или търговско сдружение, представляващо независими оператори, подаде оплакване до органа по одобряването при неспазване от производителя на изискванията на членове 65—70, органът по одобряването извършва одит с цел проверка на спазването на изискванията от страна на производителя. Органът по одобряването изисква от органа по одобряването, издал одобрение на типа за цяло превозно средство, да проучи оплакването и впоследствие да поиска доказателства от производителя на превозното средство за това, че неговата система отговаря на изискванията на регламента. Резултатите от това проучване се съобщават в срок от три месеца на националния орган по одобряването и на засегнатия независим оператор или търговско сдружение.

Изменение    253

Предложение за регламент

Член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Органът по одобряване, определен от държавата членка в съответствие с член 7, параграф 3, наричан по-долу „орган по одобряване на типа“, отговаря за оценката, определянето, нотифицирането и извършването на мониторинг на технически служби, включително, когато е уместно, на подизпълнители или поделения на тези технически служби.

1.  Органът по одобряване, определен от държавата членка в съответствие с член 7, параграф 3, или органът по акредитация в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 (заедно наричани по-долу „определящ орган“), отговаря за оценката, определянето, нотифицирането и извършването на мониторинг на технически служби в съответната държава членка, включително, когато е уместно, на подизпълнители или поделения на тези технически служби.

Изменение    254

Предложение за регламент

Член 71 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Органът по одобряване на типа се създава, организира и функционира по такъв начин, че да се запази обективността и безпристрастността при неговите действия и да се избегне всякакъв конфликт на интереси с техническите служби.

2.  Определящият орган се създава, организира и функционира по такъв начин, че да се запази обективността и безпристрастността при неговите действия и да се избегне всякакъв конфликт на интереси с техническите служби.

Изменение    255

Предложение за регламент

Член 71 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Органът по одобряване на типа трябва да е организиран така, че нотифицирането на дадена техническа служба да се извършва от служебни лица, различни от тези, които са извършили оценката на техническата служба.

3.  Определящият орган трябва да е организиран така, че нотифицирането на дадена техническа служба да се извършва от служебни лица, различни от тези, които са извършили оценката на техническата служба.

Изменение    256

Предложение за регламент

Член 71 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Органът по одобряване на типа не извършва никакви дейности, които се изпълняват от технически служби, и не предоставя консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

4.  Определящият орган не извършва никакви дейности, които се изпълняват от технически служби, и не предоставя консултантски услуги с търговска цел или на конкурентна основа.

Изменение    257

Предложение за регламент

Член 71 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Органът по одобряване на типа запазва поверителността на информацията, която получава.

5.  Определящият орган запазва поверителността на информацията, която получава.

Изменение    258

Предложение за регламент

Член 71 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Органът по одобряване на типа трябва да разполага с достатъчен брой компетентни служители, за да изпълнява правилно задачите, предвидени в настоящия регламент.

6.  Определящият орган трябва да разполага с достатъчен брой компетентни служители, за да изпълнява правилно задачите, определени в настоящия регламент.

Изменение    259

Предложение за регламент

Член 71 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Органът по одобряване на типа се подлага на партньорска проверка от два други органа по одобряване на типа от други държави членки на всеки две години.

заличава се

Държавите членки изготвят годишен план за партньорските проверки, който осигурява подходяща ротация на извършващите и подлежащите на проверка органи по одобряване на типа, и го представят на Комисията.

 

Партньорската проверка включва посещение на място на техническа служба, която е под отговорността на проверявания орган. Комисията може да участва в тази проверка и взема решение за своето участие въз основа на анализ на оценката на риска.

 

Изменение    260

Предложение за регламент

Член 71 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Резултатът от партньорската проверка се съобщава на всички държави членки и на Комисията, а на обществеността се предоставя обобщение на резултатите. На основата на оценка на този резултат, извършена от Комисията, той се обсъжда от Форума, създаден по член 10, и се издават препоръки.

заличава се

Изменение    261

Предложение за регламент

Член 71 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Всяка държава членка предоставя информация на Комисията и на останалите държави членки относно начина, по който тя е изпълнила препоръките от доклада за партньорската проверка.

заличава се

Изменение    262

Предложение за регламент

Член 72 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  категория „В“: надзор при извършването на изпитванията, посочени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение IV, когато тези изпитвания се извършват с оборудване, персонал и средства на производителя или на трети лица;

б)  категория „В“: надзор при извършването на изпитванията, включително подготовка за изпитванията, посочени в настоящия регламент и в актовете, изброени в приложение IV, когато тези изпитвания се извършват в съоръжения на производителя или на трети лица; подготовката на изпитванията и надзорът над тях се извършват от надзорник от техническата служба;

Изменение    263

Предложение за регламент

Член 72 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Техническата служба се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност, с изключение на акредитирана собствена техническа служба на производител, както е посочено в член 76.

3.  Техническата служба се създава съгласно националното право на дадена държава членка и притежава юридическа правосубектност, с изключение на техническа служба, която е част от орган по одобряването на типа, и на акредитирана собствена техническа служба на производител, както е посочено в член 76.

Изменение    264

Предложение за регламент

Член 73 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Персоналът на техническата служба спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на неговите задачи по настоящия регламент, освен по отношение на органа по одобряването или когато правото на Съюза или националното право изисква нарушаването на тази тайна.

5.  Персоналът на техническата служба спазва задължение за служебна тайна по отношение на информацията, получена при изпълнение на неговите задачи по настоящия регламент, освен по отношение на определящия орган или когато правото на Съюза или националното право изисква нарушаването на тази тайна.

Изменение    265

Предложение за регламент

Член 74 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Техническата служба трябва да е в състояние да осъществява всички дейности, за чието изпълнение кандидатства да получи правомощия в съответствие с член 72, параграф 1. Тя трябва да докаже на органа по одобряване на типа, че отговаря на всички изброени по-долу критерии:

1.  Техническата служба трябва да е в състояние да осъществява всички дейности, за чието изпълнение кандидатства да получи правомощия в съответствие с член 72, параграф 1. Тя трябва да докаже на определящия орган или, в случай на акредитация, на националния орган по акредитация, че отговаря на всички изброени по-долу критерии:

Изменение    266

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Със съгласието на определящия ги орган по одобряване на типа техническите служби могат да възлагат на подизпълнители някои от категориите дейности, за чието извършване те са били определени съгласно член 72, параграф 1, или да предоставят извършването на тези дейности на свое поделение.

1.  Със съгласието на определящия ги орган или, в случай на акредитация, на националния орган по акредитация, техническите служби могат да възлагат на подизпълнители някои от категориите дейности, за чието извършване те са били определени съгласно член 72, параграф 1, или да предоставят извършването на тези дейности на свое поделение.

Изменение    267

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато техническа служба възлага конкретни задачи от категориите дейности, за които е била определена, на подизпълнители или на поделения, тя гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в членове 73 и 74, и информира органа по одобряването на типа за това.

2.  Когато техническа служба възлага конкретни задачи от категориите дейности, за които е била определена, на подизпълнители или на поделения, тя гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията, посочени в членове 73 и 74, и информира определящия орган или, в случай на акредитация, националния орган по акредитация за това.

Изменение    268

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Техническите служби съхраняват на разположение на органа по одобряването на типа съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и относно задачите, изпълнени от тях.

4.  Техническите служби съхраняват на разположение на определящия орган или, в случай на акредитация, на националния орган по акредитация съответните документи относно оценката на квалификацията на подизпълнителя или на поделението и относно задачите, изпълнени от тях.

Изменение    269

Предложение за регламент

Член 75 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Подизпълнителите на техническите служби биват нотифицирани на органа по одобряване на типа и наименованията им биват оповестявани от Комисията.

Изменение    270

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  тя се подлага на одит съгласно член 80, с изключение на това, че в целия текст се замества „органът по одобряването на типа“ със „съвместен комитет на одиторите“, който извършва съответно задачите; одитът доказва дали са спазени букви a), б) и в);

Изменение    271

Предложение за регламент

Член 76 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Не е необходимо собствената техническа служба да се нотифицира до Комисията по смисъла на член 78, но производителят, към чието предприятие принадлежи тази служба, или националният орган по акредитация предоставят информация за акредитацията на тази служба на органа по одобряването на типа по негово искане.

3.  Собствената техническа служба се нотифицира до Комисията в съответствие с член 78.

Изменение    272

Предложение за регламент

Член 77 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

- 1.  Кандидатстващата техническа служба представя официално заявление до органа по одобрение на типа на държавата членка, в която желае да бъде определена, съгласно приложение V, допълнение 2, част 4. Дейностите, за които кандидатстващата техническа служба е заявила желание да бъде определена, се посочват в искането за заявление съгласно член 72, параграф 1.

Изменение    273

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преди да определи дадена техническа служба, органът по одобряването на типа я оценява в съответствие с контролен списък за оценка, който обхваща най-малко изискванията, изброени в допълнение 2 към приложение V. Оценката включва оценка на място на помещенията на кандидатстващата техническа служба, и, когато е уместно, на всяко дъщерно дружество или подизпълнител, разположени на територията на Съюза или извън нея.

Преди органът по одобряването на типа да определи дадена техническа служба, органът по одобряването на типа или, в случай на акредитация, националният орган по акредитация, посочен в член 71, параграф 1 я оценява в съответствие с хармонизиран контролен списък за оценка, който обхваща най-малко изискванията, изброени в допълнение 2 към приложение V. Оценката включва оценка на място на помещенията на кандидатстващата техническа служба, и когато е уместно, на всяко дъщерно дружество или подизпълнител, разположени на територията на Съюза или извън нея.

Изменение    274

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Представители на органите по одобряване на типа от най-малко две други държави членки, съгласувано с определящия орган по одобряване на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, и заедно с представител на Комисията, формират група за съвместна оценка и участват в оценката на кандидатстващата техническа служба, включително в оценката на място. Определящият орган по одобряване на типа на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, предоставя на тези представители навременен достъп до документите, необходими за оценка на кандидатстващата техническа служба.

1б.   В случаи, когато оценката се извършва от органа по одобряване на типа, представител от Комисията участва в група за съвместна оценка с определящия орган, който извършва оценката на кандидатстващата техническа служба, включително оценката на място. За да изпълнява тази задача, Комисията следва да използва независими одитори, с които е сключен договор като трети страни след открита тръжна процедура. Одиторите изпълняват своите задължения независимо и безпристрастно. Одиторите спазват поверителност с цел опазване на търговските тайни в съответствие с приложимото право. Държавите членки предоставят всякаква необходима помощ и всички документи и подкрепа, поискани от одиторите, за да им дадат възможност да изпълняват своите задължения. Държавите членки осигуряват на одиторите достъп до всички помещения или части от помещения, както и до информацията, включително и до изчислителните системи и софтуера, които се отнасят до изпълнението на техните задължения.

(В началото на член 77 редът на параграфите е сменен и параграфите се преномерират)

Изменение    275

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   В случаите, когато оценката се извършва от акредитиран орган, кандидатстващата техническа служба представя на органа по одобряване на типа валиден сертификат за акредитация и съответния доклад за оценката, който доказва, че са изпълнени изискванията, предвидени в приложение V, допълнение 2, за дейностите, за които кандидатстващата техническа служба е заявила желание да бъде определена .

(В началото на член 77 редът на параграфите е сменен и параграфите се преномерират)

Изменение    276

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.   Когато техническата служба е поискала да бъде определена от няколко органа по одобряване на типа в съответствие с член 78, параграф 3, оценката се извършва само веднъж, стига обхватът на определянето на техническата служба да е бил покрит в тази оценка.

(В началото на член 77 редът на параграфите е сменен и параграфите се преномерират)

Изменение    277

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки нотифицират до Комисията имената на представителите на органа по одобряване на типа, които да бъдат призовавани за всяка съвместна оценка.

5.  Държавите членки нотифицират до Комисията имената на представителите на определящия орган, които да бъдат призовавани за всяка съвместна оценка.

Изменение    278

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът по одобряване на типа нотифицира доклада за оценката до Комисията и до определящите органи на другите държави членки заедно с документни доказателства за компетентността на техническата служба и мерките, осигуряващи редовен мониторинг на техническата служба и гарантиращи, че тя продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Определящият орган нотифицира доклада за оценката до Комисията и до определящите органи на другите държави членки заедно с документни доказателства за компетентността на техническата служба и мерките, осигуряващи редовен мониторинг на техническата служба и гарантиращи, че тя продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент.

Изменение    279

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 7 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това нотифициращият орган по одобряване на типа представя доказателства за наличието на компетентен персонал за мониторинг на техническата служба в съответствие с член 71, параграф 6.

Освен това определящият орган, който нотифицира доклада за оценката, представя доказателства за наличието на компетентен персонал за мониторинг на техническата служба в съответствие с член 71, параграф 6.

Изменение    280

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Органите по одобряване на типа на другите държави членки и Комисията могат да преразгледат доклада за оценката и документните доказателства, да повдигнат въпроси или да изразят опасения и да поискат допълнителни документни доказателства в срок от един месец след нотифицирането на доклада за оценката и на документните доказателства.

8.  Определящите органи на другите държави членки и Комисията могат да преразгледат доклада за оценката и документните доказателства, да повдигнат въпроси или да изразят опасения и да поискат допълнителни документни доказателства в срок от един месец след нотифицирането на доклада за оценката и на документните доказателства.

Изменение    281

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Органът за одобряване на типа на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, отговаря на тези въпроси, опасения и искания за допълнителни документни доказателства в срок от четири седмици след постъпването им.

9.  Определящият орган на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба, отговаря на тези въпроси, опасения и искания за допълнителни документни доказателства в срок от четири седмици след постъпването им.

Изменение    282

Предложение за регламент

Член 77 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Органите за одобряване на типа на другите държави членки или Комисията могат поотделно или заедно да отправят препоръки до органа за одобряване на типа на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба в рамките на четири седмици след получаването на отговора, посочен в параграф 9. Този орган за одобряване на типа отчита препоръките, когато взема решението относно определянето на техническата служба. Когато органът за одобряване на типа реши да не се придържа към препоръките, отправени от други държави членки или от Комисията, той посочва причините за това в срок от две седмици след решението си.

10.  Определящите органи на другите държави членки или Комисията могат поотделно или заедно да отправят препоръки до определящия орган на държавата членка, където е установена кандидатстващата техническа служба в рамките на четири седмици след получаването на отговора, посочен в параграф 9. Определящият орган отчита препоръките, когато взема решението относно определянето на техническата служба. Когато определящият орган реши да не се придържа към препоръките, отправени от други държави членки или от Комисията, той посочва причините за това в срок от две седмици след решението си.

Изменение    283

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок до 28 дни от нотифицирането държавите членки или Комисията могат да направят писмени възражения, като изтъкнат аргументите си по отношение на техническата служба или на нейния мониторинг от страна на органа по одобряване на типа. Когато държава членка или Комисията отправи възражения, действието на нотификацията временно се преустановява. В този случай, Комисията се консултира със засегнатите страни и взема решение посредством акт за изпълнение, дали временното преустановяване на нотифицирането може да бъде отменено или не. Този акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

В срок до един месец от нотифицирането държавите членки или Комисията могат да направят писмени възражения, като изтъкнат аргументите си по отношение на техническата служба или на нейния мониторинг от страна на определящия орган. Когато държава членка или Комисията отправи възражения, действието на нотификацията временно се преустановява. В този случай Комисията се консултира със засегнатите страни и приема актове за изпълнение, за да реши дали временното преустановяване на нотифицирането може да бъде отменено или не. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 87, параграф 2.

Изменение    284

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Една и съща техническа служба може да бъде определена от няколко органа по одобряване на типа и нотифицирана на Комисията от държавите членки на тези органи по одобряване на типа, независимо от категорията или категориите дейности, които тя ще извършва в съответствие с член 72, параграф 1.

3.  Една и съща техническа служба може да бъде определена от няколко определящи органа и нотифицирана на Комисията от държавите членки на тези определящи органи, независимо от категорията или категориите дейности, които тази техническа служба ще извършва в съответствие с член 72, параграф 1.

Изменение    285

Предложение за регламент

Член 78 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато в някой от регулаторните актове, изброени в приложение IV, се изисква орган по одобряването на типа да определи конкретна организация или компетентен орган да извършва дейност, която не е включена в категории дейности, упоменати в член 72, параграф 1, държавата членка извършва нотифицирането, посочено в параграф 1.

4.  Когато в някой от регулаторните актове, изброени в приложение IV, се изисква определящ орган да определи конкретна организация или компетентен орган да извършва дейност, която не е включена в категории дейности, упоменати в член 72, параграф 1, държавата членка извършва нотифицирането, посочено в параграф 1.

Изменение    286

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато даден орган по одобряване на типа е констатирал или е бил информиран, че дадена техническа служба вече не отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент, този орган ограничава, преустановява временно или отменя правомощията, както е целесъобразно, в зависимост от сериозността на неспазването на тези изисквания.

Когато даден определящ орган е констатирал или е бил информиран, че дадена техническа служба вече не отговаря на изискванията, установени в настоящия регламент, този орган ограничава, преустановява временно или отменя правомощията, както е целесъобразно, в зависимост от сериозността на неспазването на тези изисквания.

Изменение    287

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Националният орган, отговарящ за нотифицираните органи, незабавно информира Комисията и другите държави членки за всяко спиране на действието, ограничаване или оттегляне на нотификация.

Определящият орган незабавно информира Комисията и другите държави членки за всяко спиране на действието, ограничаване или оттегляне на нотификация.

Изменение    288

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът по одобряването на типа уведомява органите по одобряването на типа от другите държави членки и Комисията, в случай че дадено несъответствие на техническата служба засяга сертификатите за одобряване на типа, издадени въз основа на докладите от инспекции и изпитвания, изготвени от техническата служба, обект на промяната в нотификацията.

Определящият орган уведомява определящите органи от другите държави членки и Комисията, в случай че дадено несъответствие на техническата служба засяга сертификатите за одобряване на типа, издадени въз основа на докладите от инспекции и изпитвания, изготвени от техническата служба, обект на промяната в нотификацията.

Изменение    289

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от два месеца след нотифициране на промените в нотификацията органът по одобряването предоставя доклад за констатациите си относно несъответствието на Комисията и на останалите органи по одобряване на типа. Ако е необходимо за осигуряване на безопасността на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, определящият орган за одобряване на типа указва на съответните органи по одобряване да преустановят действието или да отменят в разумен срок всички неоснователно издадени сертификати.

В срок от два месеца след нотифициране на промените в нотификацията определящият орган предоставя доклад за констатациите си относно несъответствието на Комисията и на останалите определящи органи. Ако е необходимо за осигуряване на безопасността на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли, които вече са пуснати на пазара, определящият орган указва на съответните органи по одобряване да преустановят действието или да отменят в разумен срок всички неоснователно издадени сертификати.

Изменение    290

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Другите сертификати, издадени въз основа на доклади от инспекции и изпитвания, издадени от техническата служба, за които нотификацията е временно преустановена, ограничена или отменена, остават валидни при следните обстоятелства:

4.  Сертификатите за одобряване на типа, издадени въз основа на доклади от инспекции и изпитвания, издадени от техническата служба, за които нотификацията е временно преустановена, ограничена или отменена, остават валидни при следните обстоятелства:

Изменение    291

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  в случай на временно преустановяване на нотифицирането, когато в срок до три месеца след спиране на действието, органът по одобряване на типа, издал сертификата за одобрение на типа, потвърди писмено на органите по одобряване на типа на другите държави членки и на Комисията, че поема функциите на техническата служба за периода на преустановяване на действието;

а)  в случай на временно преустановяване на определянето, когато в срок до три месеца след спиране на действието, органът по одобряване на типа, издал сертификата за одобрение на типа, потвърди писмено на органите по одобряване на типа на другите държави членки и на Комисията, че поема функциите на техническата служба за периода на преустановяване на действието;

Изменение    292

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  в случай на ограничаване или отменяне на нотифициране, за период от три месеца след ограничаването или отменянето. Органът по одобряването на типа, издал сертификатите, може да удължава срока на валидност на сертификатите с допълнителни периоди от три месеца, като общото удължаване не надхвърля дванадесет месеца, при условие че той поеме през този период функциите на техническата служба, чиято нотификация е била ограничена или отменена.

б)  в случай на ограничаване или отменяне на определяне, за период от три месеца след ограничаването или отменянето. Органът по одобряването на типа, издал сертификатите, може да удължава срока на валидност на сертификатите с допълнителни периоди от три месеца, като общото удължаване не надхвърля дванадесет месеца, при условие че той поеме през този период функциите на техническата служба, чиято нотификация е била ограничена или отменена.

Изменение    293

Предложение за регламент

Член 79 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Определянето като техническа служба може да бъде подновено единствено след като органът по одобряване на типа е проверил дали техническата служба продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент. Тази оценка се извършва в съответствие с процедурата, предвидена в член 77.

6.  Определянето като техническа служба може да бъде подновено единствено след като определящият орган е проверил дали техническата служба продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент. Тази оценка се извършва в съответствие с процедурата, предвидена в член 77.

Изменение    294

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът по одобряване на типа извършва непрекъснат мониторинг на техническите служби, за да се гарантира съответствието с изискванията, предвидени в членове 7276, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент.

Определящият орган или, в случай на акредитация, националният орган по акредитация извършва непрекъснат мониторинг на техническите служби, за да се гарантира съответствието с изискванията, предвидени в членове 7276, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент.

Изменение    295

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Техническите служби предоставят при поискване цялата съответна информация и документация, необходима на органа по одобряване на типа, за да може да провери съответствието с тези изисквания.

Техническите служби предоставят при поискване цялата съответна информация и документация, необходима на определящия орган или, в случай на акредитация, на националния орган по акредитация, за да може да провери съответствието с тези изисквания.

Изменение    296

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Техническите служби незабавно информират органа по одобряване на типа за всякакви промени, отнасящи се по-конкретно до техния персонал, съоръжения, поделения или подизпълнители, които могат да повлияят на съответствието с изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент, или тяхната способност да изпълняват задачите по оценяване на съответствието, отнасящи се до превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, за които са били определени.

Техническите служби незабавно информират определящия орган или, в случай на акредитация, националния орган по акредитация за всякакви промени, отнасящи се по-конкретно до техния персонал, съоръжения, поделения или подизпълнители, които могат да повлияят на съответствието с изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V към настоящия регламент, или тяхната способност да изпълняват задачите по оценяване на съответствието, отнасящи се до превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, за които са били определени.

Изменение    297

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът по одобряване на типа на държавата членка, в която е установена техническата служба, гарантира, че техническата служба изпълнява своите задължения, предвидени в член 21, освен ако има основателна причина да не го направи.

Определящият орган на държавата членка, в която е установена техническата служба, гарантира, че техническата служба изпълнява своите задължения, предвидени в параграф 2, освен ако има основателна причина да не го направи.

(Номерирането в предложението на Комисията е неправилно, има два параграфа с номер „3“.)

Изменение    298

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Техническата служба или органът по одобряване на типа могат да изискат всяка информация, предоставена на органите на друга държава членка или Комисията, да се обработва поверително.

Техническата служба или определящият орган могат да изискат всяка информация, предоставена на органите на друга държава членка или Комисията, да се обработва поверително.

(Номерирането в предложението на Комисията е неправилно, има два параграфа с номер „3“.)

Изменение    299

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-малко на всеки 30 месеца органът по одобряване на типа оценява дали всяка техническа служба под негова отговорност продължава да отговаря на изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V. Тази оценка включва посещение на място във всяка техническа служба под негова отговорност.

Най-малко на всеки три години определящият орган оценява дали всяка техническа служба под негова отговорност продължава да отговаря на изискванията, предвидени в членове 72—76, членове 84 и 85 и допълнение 2 към приложение V, и представя оценка на компетентната държава членка. Тази оценка се извършва от група за съвместна оценка, определена в съответствие с процедурата по член 77, параграфи от 1 до 4, и включва посещение на място във всяка техническа служба под негова отговорност.

(Номерирането в предложението на Комисията е неправилно, има два параграфа с номер „3“.)

Изменение    300

Предложение за регламент

Член 80 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от два месеца след приключване на това оценяване на техническата служба държавите членки докладват на Комисията и на другите държави членки относно тези дейности по мониторинг. Докладите съдържат обобщение на оценката, което се прави публично достъпно.

Резултатът от оценяването се съобщава на всички държави членки и на Комисията, а на обществеността се предоставя обобщение на резултата. Той се обсъжда от форума, създаден съгласно член 10.

(Номерирането в предложението на Комисията е неправилно, има два параграфа с номер „3“.)

Изменение    301

Предложение за регламент

Член 81 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията разследва всички случаи, в които пред нея са изразени съмнения относно компетентността на дадена техническа служба или нейното продължаващо съответствие с изискванията и отговорностите, на които тя е предмет съгласно настоящия регламент. Комисията може да започне такова проучване и по собствена инициатива.

Комисията, в сътрудничество с органа по одобряване на типа от засегнатата държава членка, разследва всички случаи, в които пред нея са изразени съмнения относно компетентността на дадена техническа служба или нейното продължаващо съответствие с изискванията и отговорностите, на които тя е предмет съгласно настоящия регламент. Комисията може да започне такова проучване и по собствена инициатива.

Изменение    302

Предложение за регламент

Член 81 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията се консултира с органа по одобряване на типа на държавата членка, в която е установена техническа служба, като част от процеса на разследването, посочено в параграф 1. По искане на Комисията органът по одобряване на тази държава членка ѝ предоставя цялата информация, свързана с работата на въпросната техническа служба и спазването на изискванията за нейната независимост и компетентност.

2.  Комисията си сътрудничи с органа по одобряване на типа на държавата членка, в която е установена техническа служба, като част от процеса на разследването, посочено в параграф 1. По искане на Комисията органът по одобряване на тази държава членка ѝ предоставя цялата информация, свързана с работата на въпросната техническа служба и спазването на изискванията за нейната независимост и компетентност.

Изменение    303

Предложение за регламент

Член 82 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Обменът на информация се координира от форума, посочен в член 10.

4.  Обменът на информация се координира от форума, създаден съгласно член 10.

Изменение    304

Предложение за регламент

Член 83 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато определянето на техническа служба се основава на акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008, държавите членки се уверяват, че националният орган по акредитация, акредитирал конкретна техническа служба, се уведомява от органите по одобряване на типа за доклади за инциденти и друга информация, които се отнасят до въпроси, които са под управлението на техническата служба, когато тази информация е от значение за оценката на качеството на работата на техническата служба.

1.  Когато определянето на техническа служба се основава също така на акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № 765/2008, държавите членки се уверяват, че националният орган по акредитация, акредитирал конкретна техническа служба, се уведомява от органите по одобряване на типа за доклади за инциденти и друга информация, които се отнасят до въпроси, които са под управлението на техническата служба, когато тази информация е от значение за оценката на качеството на работата на техническата служба.

Изменение    305

Предложение за регламент

Член 84 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  дават възможност на своя орган по одобряването да наблюдава дейността на техническата служба по време на оценяването на съответствието;

а)  дават възможност на своя орган по одобряването или на групата за съвместна оценка, описана в член 77, параграф 1, да наблюдава дейността на техническата служба по време на изпитването за одобряване на типа;

Изменение    306

Предложение за регламент

Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 34, параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочени в член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 6, параграф 7а, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 33, параграф , член 34, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Корекция, необходима за отразяване на промените, внесени в член 65.

Изменение    307

Предложение за регламент

Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочени член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 34, параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочени член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 6, параграф 7а, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 33, параграф , член 34, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    308

Предложение за регламент

Член 88 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

Изменение    309

Предложение за регламент

Член 88 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2, член 5, член 10, параграф 3, параграф 2, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 34, параграф 2, член 55, параграфи 2 и 3, член 56, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 2, член 5, параграф 2, член 6, параграф 7а, член 10, параграф 3, член 22, параграф 3, член 24, параграф 3, член 25, параграф 5, член 26, параграф 2, член 28, параграф 5, член 29, параграф 6, член 33, параграф 1а, член 34, параграф 2, член 60, параграф 3, член 65, параграф 10, член 76, параграф 4 и член 90, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    310

Предложение за регламент

Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят правилата за налагане на санкции на стопански субекти и технически служби, когато те нарушават своите задължения, определени в членовете на настоящия регламент, по-специално в членове 11—19, 72—76, 84 и 85, и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното спазване. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.

1.  Държавите членки определят правилата за налагане на санкции на стопански субекти и технически служби, когато те нарушават своите задължения, определени в членовете на настоящия регламент и предприемат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното спазване. Предвидените санкции трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. По-специално, глобите трябва да са пропорционални на броя на несъответстващите превозни средства, регистрирани на пазара на съответната държава членка, или на броя на несъответстващите системи, компоненти или отделни технически възли, предоставени на пазара на тази държава членка.

Изменение    311

Предложение за регламент

Член 89 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  подаване на декларации с невярно съдържание, докато траят процедурите по одобряване, или по време на процедурите, водещи до изземване;

а)  подаване на декларации с невярно съдържание, докато траят процедурите по одобряване, или по време на процедурите, водещи до налагане на коригиращи или ограничителни мерки съгласно глава ХІ;

Изменение    312

Предложение за регламент

Член 89 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобряване на типа;

б)  фалшифициране на резултатите от изпитванията за одобряване на типа или надзор на пазара, включително издаване на одобрение въз основа на неточни данни;

Изменение    313

Предложение за регламент

Член 89 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  неподходящо изпълнение от страна на техническите служби на изискванията за тяхното определяне.

Изменение    314

Предложение за регламент

Член 89 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предоставяне на пазара на превозни средства, системи, компонентни или отделни технически възли, подлежащи на одобряване, без да имат такова одобрение, или фалшифициране на документи или маркировки с такава цел.

б)  предоставяне на пазара на превозни средства, системи, компонентни или отделни технически възли, подлежащи на одобряване, без да имат такова одобрение, или фалшифициране на документи, сертификати за съответствие, задължителни табели или маркировки за одобряване с такава цел.

Изменение    315

Предложение за регламент

Член 89 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Държавите членки ежегодно докладват на Комисията за санкциите, които са наложили.

5.  Държавите членки изпращат нотификация за наложените санкции до онлайн базата данни на одобренията на типа, създадена съгласно член 25. Нотификациите се извършват в срок от един месец от налагането на санкцията.

Изменение    316

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Ако удостоверяването на съответствието от Комисията, посочено в член 9, параграфи 1 и 4 или в член 54, параграф 1, разкрие, че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел не съответстват на изискванията, посочени в настоящия регламент, Комисията може да наложи административни глоби на съответния стопански субект за нарушаване на настоящия регламент. Предвидените административни глоби трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. По-специално, глобите трябва да са пропорционални на броя на несъответстващите превозни средства, регистрирани на пазара на Съюза, или на броя на несъответстващите на изискванията системи, компоненти или отделни технически възли, предоставени на пазара на Съюза.

Ако удостоверяването на съответствието от Комисията, посочено в член 9, параграфи 1 и 4 или в член 54, параграф 1, или от органите за надзор на пазара, посочени в член 8, параграф 1, разкрие, че превозното средство, системата, компонентът или отделният технически възел не съответстват на изискванията, посочени в настоящия регламент, Комисията може да наложи административни глоби на съответния стопански субект за нарушаване на настоящия регламент. Предвидените административни глоби трябва да са ефективни, пропорционални и възпиращи. По-специално, глобите трябва да са пропорционални на броя на несъответстващите превозни средства, регистрирани на пазара на Съюза, или на броя на несъответстващите на изискванията системи, компоненти или отделни технически възли, предоставени на пазара на Съюза.

Изменение    317

Предложение за регламент

Член 90 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Административните глоби, наложени от Комисията, не трябва да са в допълнение към санкциите, наложени от държавите членки в съответствие с член 89 за същото нарушение, и не трябва да надвишават 30 000 EUR за превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

Административните глоби, наложени от Комисията, не трябва да са в допълнение към санкциите, наложени от държавите членки в съответствие с член 89 за същото нарушение.

 

Наложените от Комисията административни глоби не трябва да надвишават 30 000 EUR за несъответстващо превозно средство, система, компонент или отделен технически възел.

Изменение    318

Предложение за регламент

Член 91 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕО) № 715/2007

Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  В член 5 се добавят следните алинеи след параграф 2, буква в):

 

„Производителите, които искат да получат ЕС одобрение на типа за превозно средство, използващо BES, AES или измервателно-коригиращо устройство съгласно определението в настоящия регламент или в Регламент 2016/646/ЕС, предоставят на органа по одобряването на типа цялата информация, включително технически обосновки, която органът по одобряването на типа е разумно да изиска, за да го подпомогне да определи дали BES или AES е измервателно-коригиращо устройство, и дали е приложима дерогация от забраната за използване на измервателно-коригиращи устройства по настоящия член.

 

Органът по одобряването на типа не предоставя ЕС одобрение на типа, докато не приключи извършваната от него оценка и докато не установи, че типът превозно средство не е оборудван със забранено измерващо-коригиращо устройство в съответствие с настоящия член и с Регламент (ЕО) № 692/2008.“.

Изменение    319

Предложение за регламент

Приложение XII – точка 1 - втора колона

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Единици

Единици

1 000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Обосновка

Електрическите превозни средства имат по-голямо общо тегло от конвенционалните заради тежката батерия. В резултат на това при превозните средства с допустимо общо тегло от 3,5 тона (N1) в електрическия вариант при равна товароносимост тази граница на теглото се надхвърля и затова те попадат в категория N2. За да не се получи неравно третиране, трябва да бъдат коригирани ограниченията за малки серии.

Изменение    320

Предложение за регламент

Приложение XII – точка 2 - втора колона

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Единици

Единици

100

250

250

250

500 до 31 октомври 2016 г.

500 до 31 октомври 2016 г.

250 от 1 ноември 2016 г.

250 от 1 ноември 2016 г.

250

250

500

500

250

250

Изменение    321

Предложение за регламент

Приложение ХІІІ – част І – таблица

 

Текст, предложен от Комисията

Номер на елемента

Описание на елемента

Изисквания към експлоатационните характеристики

Процедура за изпитване

Изискване за маркиране

Изисквания за опаковане

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Изменение

Номер на елемента

Описание на елемента

Изисквания към експлоатационните характеристики

Процедура за изпитване

Изискване за маркиране

Изисквания за опаковане

1

Катализатори на отработили газове и техните субстрати

Емисии на NOx

Стандарти EURO

Тип и версия на превозно средство

 

2

Турбокомпресори

Емисии на CO2 и NOx

Стандарти EURO

Тип и версия на превозно средство

 

3

Системи за компресиране на смеси от гориво/въздух, различни от турбокомпресори

Емисии на CO2 и NOx

Стандарти EURO

Тип и версия на превозно средство

 

4

Филтри за дизелови частици

Прахови частици

Стандарти EURO

Тип и версия на превозно средство

 

Изменение    322

Предложение за регламент

Приложение ХVІІІ – точка 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Достъп до информацията за СБД и ремонта и техническото обслужване на превозните средства

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение     323

Предложение за регламент

Приложение ХVІІІ – точка 2 – точка 2.8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.8.  По отношение на превозните средства от категориите в обхвата на Регламент № 595/2009/ЕО и за целите на точка 2.6.2 в случаите, в които производителите използват в своите франчайзингови мрежи инструменти за диагностика и изпитвания в съответствие с ISO 22900 — модулен интерфейс за предаване на данни (MVCI) за превозни средства, и ISO 22901 — Отворен обмен на диагностични данни (ODX), ODX файловете трябва да са достъпни за независимите оператори чрез уебсайта на производителя.

2.8.  За целите на точка 2.6.2 в случаите, в които производителите използват в своите франчайзингови мрежи инструменти за диагностика и изпитвания в съответствие с ISO 22900 — модулен интерфейс за предаване на данни (MVCI) за превозни средства, и ISO 22901 — Отворен обмен на диагностични данни (ODX), ODX файловете трябва да са достъпни за независимите оператори чрез уебсайта на производителя.

Изменение    324

Предложение за регламент

Приложение ХVIII – точка 2 – точка 2.8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2.8 a.  За целите на СБД, диагностика, ремонт и техническо обслужване на превозното средство, прекият поток от данни за превозното средство се предоставя чрез серийния порт на стандартизирания конектор за данни, посочен в Правило № 83 на ИКЕ на ООН, приложение 11, допълнение 1, точка 6.5.1.4 и Правило № 49 на ИКЕ на ООН, приложение 9Б, раздел 4.7.3.

Изменение    325

Предложение за регламент

Приложение ХVIII – точка 6 – точка 6.1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В леснодостъпна база данни се предоставя на независимите оператори информация за всички части на превозното средство, както са определени в VIN, и всички допълнителни критерии, като например междуосовото разстояние, мощността на двигателя, нивото на оборудване или допълнителните аксесоари, с които то е снабдено от производителя и които могат да бъдат заменени с резервни части, предлагани от производителя на превозното средство на неговите оторизирани сервизи, търговци или трети страни чрез позоваване на номера на частите от оригиналното оборудване.

В база данни, достъпна за независимите оператори, се предоставя информация под формата на набори от данни, които са машинночитаеми и подлежат на електронна обработка, за всички части на превозното средство, както са определени в VIN, и всички допълнителни критерии, като например междуосовото разстояние, мощността на двигателя, нивото на оборудване или допълнителните аксесоари, с които то е снабдено от производителя и които могат да бъдат заменени с резервни части, предлагани от производителя на превозното средство на неговите оторизирани сервизи, търговци или трети страни чрез позоваване на номера на частите от оригиналното оборудване.

Изменение    326

Предложение за регламент

Приложение ХVІІІ – точка 6 – точка 6.3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.3.  Във форума относно достъпа до информация за превозни средства, посочен в член 70, се определят параметрите за изпълнение на тези изисквания в съответствие с актуалното равнище на техническите знания. Независимият оператор трябва да бъде одобрен и упълномощен за тази цел въз основа на документи, че извършва законна търговска дейност и че не е осъждан за престъпления.

6.3.  Във форума относно достъпа до информация за превозни средства, посочен в член 70, се определят параметрите за изпълнение на тези изисквания в съответствие с актуалното равнище на техническите знания. Независимият оператор трябва да бъде одобрен и упълномощен за тази цел въз основа на документи, че извършва законна търговска дейност и че не е осъждан за съответни престъпления.

Изменение    327

Предложение за регламент

Приложение ХVІІІ – точка 6 – точка 6.4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.4.  За превозните средства в обхвата на Регламент (ЕО) № 595/2009 препрограмирането на блокове за управление се извършва в съответствие с ISO 22900-2, SAE J2534 или TMC RP1210B, като се използва хардуер, който не е обект на индустриална собственост. Ethernet, сериен кабел или интерфейс за локална мрежа (LAN) и алтернативни медийни носители, като компакт дискове (CD), цифрови многоцелеви дискове (DVD) или полупроводникова памет за информационно-развлекателни системи (напр. навигационни системи, телефон), също могат да се използват, но при условие че не е необходим софтуер за комуникация (напр. драйвери или допълнителни програмни модули) или хардуер, които са обект на индустриална собственост. За валидиране на съвместимостта на собственото приложение на производителя с интерфейсите за комуникация с превозното средство (VCI), отговарящи на ISO 22900-2, SAE J2534 или TMC RP1210B, производителят трябва да предлага или валидиране на независимо разработени VCI, или информацията и наемането на всеки специален хардуер, необходими на производителя на VCI, за да извършва самостоятелно това валидиране. Условията по член 67, параграф 1 се прилагат към таксите за такова валидиране или информация и хардуер.

6.4.  Препрограмирането на блокове за управление се извършва в съответствие с ISO 22900-2, SAE J2534, или TMC RP1210, като се използва хардуер, който не е обект на индустриална собственост.

 

Ако препрограмирането или диагностиката се извършват посредством ISO 13400 DoIP, те отговарят на изискванията на стандартите, посочени в първа алинея.

 

Ако производителите на превозни средства използват допълнителни собствени протоколи за комуникация, спецификациите на тези протоколи се предоставят на независимите оператори.

 

За валидиране на съвместимостта на собственото приложение на производителя с интерфейсите за комуникация с превозното средство (VCI), отговарящи на ISO 22900-2, SAE J2534 или TMC RP1210, производителят трябва да предлага в рамките на шест месеца след издаване на одобрението на типа валидиране на независимо разработени VCI и средата за изпитване, включително информация относно спецификациите на протокола за комуникация, както и да предоставя за заемане всеки специален хардуер, необходим на производителя на VCI, за да извършва самостоятелно това валидиране. Условията по член 67, параграф 1 се прилагат към таксите за такова валидиране или информация и хардуер.

 

Трябва да се гарантира съответното спазване на изискванията за съответствие или чрез възлагане на Европейския комитет по стандартизация на задачата да разработи подходящи стандарти за съответствие, или чрез използване на съществуващите стандарти, например SAE J2534-3.

 

Условията по член 67, параграф 1 се прилагат към таксите за такова валидиране или информация и хардуер.

Изменение    328

Предложение за регламент

Приложение ХVIII – точка 6 – точка 6.8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6.8a.  В случай че информацията за СБД и ремонта и техническото обслужване на превозно средство, достъпна на интернет страницата на даден производител, не съдържа специфична приложима информация, която би позволила правилното проектиране и производство на модифицирани системи за последващо монтиране за алтернативни горива, тогава който и да е заинтересован производител на модифицирани системи за последващо монтиране за алтернативни горива трябва да може да получи информацията, изисквана в раздели 1, 3 и 4 от информационния документ, посочен в приложение І, като отправи такова искане направо към производителя. За тази цел в уебсайта на производителя ясно се посочват координати за връзка, а информацията се предоставя в срок от 30 дни. Задължение за предоставяне на такава информация съществува само за модифицирани системи за последващо монтиране за алтернативни горива, които отговарят на изискванията на Правило № 115 на ИКЕ на ООН, или за модифицирани компоненти за последващо монтиране за алтернативни горива, които представляват част от системи, отговарящи на изискванията на Правило № 115 на ИКЕ на ООН, като информацията се предоставя само в отговор на искане, в което ясно се посочва точната спецификация на модела превозно средство, за който се изисква информацията, и изрично се потвърждава, че информацията се изисква за разработването на модифицирани системи или компоненти за последващо монтиране за алтернативни горива, отговарящи на изискванията на Правило № 115 на ИКЕ на ООН.

Изменение    329

Предложение за регламент

Приложение ХVIII – точка 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Чрез уеб услуга или чрез възможност за изтегляне производителите на превозни средства предоставят набор от електронни данни, съдържащи всички VIN номера (или поискана подгрупа) и свързаните с тях индивидуална спецификация и конфигурационни характеристики, които първоначално са били вградени в превозното средство.

Изменение    330

Предложение за регламент

Приложение ХVIII – точка 7 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б.  Разпоредби по отношение на сигурността на електронната система

 

7б.1.  Всяко превозно средство с компютър за контрол на емисиите трябва да има защита, която предотвратява всякакво изменение, освен разрешеното от производителя. Производителят трябва да разреши промяната на тези функции, ако тя е необходима за диагностиката, обслужването, инспектирането, осъвременяването или ремонта на превозното средство. Всички препрограмируеми компютърни кодове или оперативни параметри трябва да са устойчиви срещу неупълномощена намеса и да предлагат ниво на защита, поне равно на разпоредбите в ISO 15031-7 с дата 15 март 2001 г. (SAE J2186 с дата октомври 1996 г.). Всички сменяеми чипове с памет за калибриране трябва да са залети, захванати в запечатан корпус или защитени чрез електронни алгоритми и трябва да не могат да се сменят без специализирани инструменти и процедури. Единствено елементи, пряко свързани с калибриране спрямо емисиите или предотвратяване на кражба на превозно средство, могат да бъдат защитени по този начин.

 

7б.2.  Програмно определяните експлоатационни параметри на двигателя не трябва да могат да се сменят без помощта на специални инструменти и процедури (например запоени или залети компютърни компоненти или запечатани (или запоени) компютърни кутии).

 

7б.3.  При механични горивонагнетателни помпи, монтирани на двигатели със запалване чрез сгъстяване, производителите трябва да вземат подходящи мерки за защита от неупълномощена намеса в регулировката за ограничаване на подаването на гориво, докато превозното средство е в експлоатация.

 

7б.4.  Производителите могат да подадат искане до одобряващия орган за освобождаване от едно от изискванията на раздел 8 за онези превозни средства, които е малко вероятно да изискват защита. Критериите, по които одобряващият орган взема решение за освобождаване, включват текущата наличност на чипове за контрол на параметрите, способността за високоефективна работа на превозното средство и планирания обем на продажби на превозното средство.

 

7б.5.  Производителите, използващи системи с програмируеми компютърни кодове (например електрически изтриваема програмируема памет само за четене — EEPROM), трябва да ги защитят срещу непозволено препрограмиране. Производителите трябва да използват най-съвременни технологии за защита срещу неупълномощена намеса и функции за защита срещу записване, които изискват електронен достъп до външен компютър, поддържан от производителя, до който независими оператори също имат достъп чрез защитата, предоставена в раздел 6.2 и точка 6.4. Методите за постигане на адекватно ниво на защита срещу неупълномощена намеса се одобряват от органа по одобряването.

Изменение    331

Предложение за регламент

Приложение ХVIII – точка 3.1.1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.1.1.   всяка информационна система с допълнителни протоколи, за да е възможно пълното диагностициране в допълнение на стандартите, посочени в точка 4.7.3 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН, включително всяка информация за допълнителен хардуерен или софтуерен протокол, идентификация на параметри, предавателни функции, изисквания за поддържане на работоспособността или условия за грешки;

3.1.1.   всяка информационна система с допълнителни протоколи, за да е възможно пълното диагностициране в допълнение на стандартите, посочени в точка 4.7.3 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН и в точка 6.5.1.4 от Приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН, включително всяка информация за допълнителен хардуерен или софтуерен протокол, идентификация на параметри, предавателни функции, изисквания за поддържане на работоспособността или условия за грешки;

Изменение    332

Предложение за регламент

Приложение ХVIII – допълнение 2 – точка 3.1.2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.1.2.   подробности за това как да бъдат получени и тълкувани всички кодове за неизправност, които не отговарят на стандартите, посочени в точка 4.7.3 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН;

3.1.2.   подробности за това как да бъдат получени и тълкувани всички кодове за неизправност, които не отговарят на стандартите, посочени в точка 4.7.3 от приложение 9Б към Правило № 49 на ИКЕ на ООН и в точка 6.5.1.4 от Приложение 11 към Правило № 83 на ИКЕ на ООН;

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (5.12.2016)

на вниманието на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Докладчик по становище: Кристофер Фелнер

КРАТКА ОБОСНОВКА

На 27 януари 2016 г. Комисията публикува своето предложение относно изискванията за одобряването на типа и надзора на пазара на моторни превозни средства и техните ремаркета, понастоящем определени в Директива 2007/46/ЕО.

Като част от ангажиментите на Комисията, поети в нейния план за действие CARS2020, системата на Съюза за одобряване на типа на моторните превозни средства беше подложена през 2013 г. на цялостна проверка за пригодност. Резултатите показаха, че макар настоящата система да е постигнала до известна степен целите на политиката, тя беше широко критикувана след скандала с манипулирането на софтуера на „Фолксваген“. Докладчикът счита, че е от съществено значение да се укрепи системата за одобряване на типа, по-специално чрез въвеждането на подходящи механизми за гарантиране на хармонизирано прилагане на процедурите във всички държави членки. Освен това е от съществено значение законодателството да функционира гладко и да не води до увеличаване на бюрокрацията нито за националните администрации, нито за промишлеността.

Една от слабостите на настоящата система е разликата в тълкуването и строгостта на прилагане на изискванията от страна на държавите членки. Различията в тълкуването, които не са непременно недобросъвестни, и транспонирането на директивите са известно и често срещано явление, което подкопава вътрешния пазар и създава несигурност както за промишлеността, така и за потребителите.

Последицата от тези слабости е не само липсата на съответствие, но те също така създават възможност за откровени измами и нарушаване на действащото законодателство. За съжаление вече станахме свидетели на няколко такива случая. С цел справяне с тези слабости, докладчикът обръща специално внимание на прилагането на по-строги механизми за надзор на пазара.

Надзорът на пазара, което означава последващ контрол на превозните средства след пускането им на пазара, е слабото място в сега действащото законодателство и подобряването на този аспект е един от акцентите на настоящото предложение. Определят се ролята и отговорностите на правоприлагащите органи и стъпките, които е необходимо да бъдат предприети, когато неотговарящи на изискванията продукти са на пазара; елемент, който представлява необходимо подобрение. Докладчикът взема под внимание факта, че надзорът на пазара може да се осъществява от националните органи за надзор, но че Комисията също ще играе определена роля.

С цел по-добро адаптиране на регламента към променящите се условия в държавите членки, докладчикът предлага промени в системата за събиране на такси. Тъй като някои от държавите членки извършват ограничен брой одобрения на типа, финансирането на надзора на пазара не следва да бъде свързано с одобренията на типа, тъй като това би довело до риск от сериозни пропуски в надзора на пазара. С цел да се гарантира равнопоставеност и цялостен надзор на пазара в целия Съюз, държавите членки създават структури за събиране на такси, отразяващи условията на държавите членки за финансиране на дейностите за надзор на пазара.

Предлагат се допълнителни пояснения относно финансирането на надзора на пазара. Предвид факта, че държавите членки изграждат система за събиране на такси за покриване на разходите във връзка с надзора на пазара, разумно е също така тези разходи да бъдат поети от органите за надзор на пазара.

С цел наистина да се гарантира надеждността на одобренията на типа, на всеки пет години те се проверяват от орган по одобряване на типа, различен от този, който ги издава. Това ще допринесе за премахването на различията в тълкуването между органите по одобряване на типа и ще осигури единно прилагане на законодателството.

Също така се предлага укрепване на органите за одобрение и надзор на пазара, както и на отговорността на Комисията да предприема действия в случай на несъответствие. Изготвянето на ясни нормативни актове относно надзора на пазара в съчетание със строги санкции представлява сериозно и надеждно възпиращо средство срещу бъдещите опити за заобикаляне или нарушаване на изискванията.

Техническите служби играят ключова роля за поддържането и спазването на високите технически и екологични стандарти и стандарти за безопасност на Съюза. Докладчикът е съгласен с Комисията, че е наложителна оценка и мониторинг на техническите служби. Тъй като обаче оценката и мониторингът могат да се извършват от национален орган по акредитация в някои държави членки, докладчикът желае да се гарантира, че тази възможност ще продължи да съществува и в бъдеще. Оценката на мониторинга следва също така да гарантира независимостта на техническата служба от производителя. С цел да се гарантира икономическа ефективност на техническите служби следва да бъде позволено да се конкурират на ценова база, поради което не се препоръчва цялостното отделяне, а вместо това следва да бъде поставен акцент върху надеждната оценка и мониторинга.

Друго средство за гарантиране на хармонизирано и стриктно тълкуване на законодателството е механизмът за партньорски проверки на органите по одобряване на типа, при който националните органи обменят информация и координират своите оценки. По този начин органите по одобряване на типа могат да преодолеят евентуалните различия между тях в начина, по който осъществяват контрол. За да се гарантира обаче, че тези партньорски проверки няма да се превърнат в ненужно бреме и няма да доведат до по-високи разходи, се предлага честотата на проверките да бъде намалена, освен ако не съществува причина да се счита, че е необходимо по-често извършване на партньорска проверка.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Настоящият регламент следва да гарантира, че националните органи по одобряване на типа тълкуват, прилагат и изпълняват неговите изисквания на територията на целия Съюз. Комисията следва да бъде оправомощена да контролира работата на националните органи посредством редовни одити, повторни изпитвания на случайни извадки от издадени одобрения на типа и общо наблюдение на хармонизираното прилагане на настоящия регламент.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б)  Настоящият регламент следва да гарантира надеждни, хармонизирани и прозрачни процедури за одобряване на типа и надзор на пазара в държавите членки.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Ефективното прилагане на изискванията за одобряване на типа следва да бъде гарантирано посредством подобряване на разпоредбите за съответствие на производството чрез включване в тях, наред с другото, на задължителни периодични одити на методите за контрол на съответствието и поддържането на постоянно съответствие на въпросните продукти, както и посредством подобряване на изискванията по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които извършват изпитвания за одобряване на типа на цяло превозно средство под отговорността на органите за одобряване на типа. Правилното функциониране на техническите служби е от основно значение за гарантирането на високо ниво на безопасността и опазването на околната среда и на доверието на гражданите в системата. Критериите за определяне на техническите служби, предоставяни от Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат определени по-подробно, за да се гарантира тяхното последователно прилагане. Наблюдава се тенденция за постепенно раздалечаване на методите за оценка на техническите служби в различните държави членки поради нарасналата сложност на тяхната работа. Поради това е необходимо да се предвидят процедурни задължения, които да гарантират обмена на информация и мониторинга на практиките на държавите членки за оценката, определянето, нотифицирането и мониторинга на техните технически служби. Тези процедурни задължения следва да премахнат всякакви съществуващи несъответствия в използваните методи, както и в тълкуването на критериите за определяне на техническите служби.

(9)  Ефективното прилагане на изискванията за одобряване на типа следва да бъде гарантирано посредством подобряване на разпоредбите за съответствие на производството чрез включване в тях, наред с другото, на задължителни периодични одити на методите за контрол на съответствието и поддържането на постоянно съответствие на въпросните продукти, както и посредством подобряване и хармонизиране на изискванията по отношение на уменията, задълженията и дейността на техническите служби, които извършват изпитвания за одобряване на типа на цяло превозно средство под отговорността на органите за одобряване на типа. Правилното функциониране на техническите служби е от основно значение за гарантирането на високо ниво на безопасността и опазването на околната среда и на доверието на гражданите в системата. Критериите за определяне на техническите служби, предоставяни от Директива 2007/46/ЕО, следва да бъдат определени по-подробно, за да гарантира, че те се прилагат последователно във всички държави членки. Наблюдава се тенденция за постепенно раздалечаване на методите за оценяване на техническите служби в различните държави членки поради нарасналата сложност на тяхната работа. Поради това е необходимо да се предвидят процедурни задължения, които да гарантират обмена на информация и мониторинга на практиките на държавите членки за оценката, определянето, нотифицирането и мониторинга на техните технически служби. Тези процедурни задължения следва да премахнат всякакви съществуващи несъответствия в използваните методи, както и в тълкуването на критериите за определяне на техническите служби. За да се гарантират адекватен надзор и равнопоставеност в целия Съюз, оценката на техническата служба на заявителя следва да включва оценка на място и пряко наблюдение на действителното провеждане на изпитванията за одобряване на типа.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(9a)  С настоящия регламент се установяват разпоредби за мониторинг на неговото спазване от страна на държавите членки, като по този начин се спомага за запазването на доверието на потребителите в превозните средства на пазара и за осигуряване на високо равнище на безопасност и защита на здравето и околната среда. Форумът за обмен на информация за правоприлагането, създаден от държавите членки, следи с подкрепата на Комисията за изпълнението на отговорностите на националните органи посредством извършване на редовни одити, проверки и изпитвания на извадки от издадени одобрения на типа и проверка на еднаквото, последователно и ефективно прилагане на настоящия регламент.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  За да се повиши прозрачността и взаимното доверие и за да се продължи привеждането в съответствие и доразвиването на критериите за оценка, определяне и нотифициране на техническите служби, както и процедурите по разширяване и подновяване, държавите членки следва да си сътрудничат помежду си и с Комисията. Те следва да се консултират помежду си и с Комисията по общозначими въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, да се информират взаимно и да информират Комисията по използвания от тях в хода на оценяването контролен списък по образец.

(12)  За да се повиши прозрачността и взаимното доверие и за да се продължи привеждането в съответствие и доразвиването на критериите за оценка, определяне и нотифициране на техническите служби, както и процедурите по разширяване и подновяване, държавите членки следва да си сътрудничат помежду си и с Комисията. Те следва да се консултират помежду си и с Комисията по общозначими въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, да се информират взаимно и да информират Комисията по използвания от тях в хода на оценяването контролен списък по образец. С настоящия регламент се създава онлайн база данни на одобренията на типа, която заедно с информационната система за вътрешния пазар (IMI), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a, може да представлява полезен електронен инструмент за улесняване и засилване на административното сътрудничество в областта на управлението на обмена на информация въз основа на прости и унифицирани процедури, които заобикалят езиковите бариери.