Postup : 2016/0014(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0048/2017

Předložené texty :

A8-0048/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Vysvětlení hlasování
PV 19/04/2018 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

ZPRÁVA     ***I
PDF 2271kWORD 288k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Navrhovatel: Daniel Dalton

ERRATA/ADDENDA
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0031),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0015/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0048/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a také parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je nutné zajistit volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Pravidla vnitřního trhu by měla být transparentní, jednoduchá a jednotná, a tím poskytovat právní jistotu a srozumitelnost ve prospěch podniků i spotřebitelů.

(1)  Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je nutné zajistit volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Pravidla vnitřního trhu by měla být transparentní, jednoduchá, jednotná a účinná, a tím poskytovat právní jistotu a srozumitelnost ve prospěch podniků i spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Toto posouzení však dospělo k závěru, že existuje potřeba zavést ustanovení pro dozor nad trhem, která doplní požadavky na schválení typu, potřeba vyjasnit postupy stažení z oběhu a ochranné postupy, jakož i podmínky pro udělení rozšíření schválení stávajících typů vozidel, potřeba zlepšit vynucování rámce schválení typu harmonizací a posílením postupů schvalování typu a shodnosti výroby, které uplatňují orgány a technické zkušebny členských států, potřeba vyjasnit úlohy a povinnosti hospodářských subjektů v rámci dodavatelského řetězce a orgánů a stran zúčastněných na vynucování rámce a potřeba zlepšit vhodnost alternativních plánů schválení typu (vnitrostátních schvalování malých sérií a jednotlivých vozidel) a vícestupňového schvalování typu tak, aby poskytovaly dostatečnou pružnost pro úzce specializované trhy a malé a střední podniky, aniž by se však narušily rovné podmínky.

(4)  Toto posouzení však dospělo k závěru, že existuje potřeba zavést ustanovení pro dozor nad trhem, která doplní požadavky na schválení typu, potřeba vyjasnit postupy stažení z oběhu a ochranné postupy, jakož i podmínky pro udělení rozšíření schválení stávajících typů vozidel, potřeba zlepšit vynucování rámce schválení typu harmonizací a posílením postupů schvalování typu a shodnosti výroby, které uplatňují orgány a technické zkušebny členských států, potřeba jasně stanovit úlohy a povinnosti hospodářských subjektů v rámci dodavatelského řetězce a orgánů a stran zúčastněných na vynucování rámce, tak aby se uvedené úlohy a povinnosti nepřekrývaly, aby byla zaručena nezávislost uvedených subjektů, orgánů a stran a aby nedocházelo ke střetu zájmů, a potřeba zlepšit vhodnost alternativních plánů schválení typu (vnitrostátních schvalování malých sérií a jednotlivých vozidel) a vícestupňového schvalování typu tak, aby poskytovaly dostatečnou pružnost pro úzce specializované trhy a malé a střední podniky, aniž by se však narušily rovné podmínky.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Aktuální problémy s prováděním rámce pro schvalování typu navíc odhalily konkrétní slabé stránky a ukázaly, že je třeba provést zásadní revizi, aby se vytvořil spolehlivý, transparentní, předvídatelný a udržitelný regulační rámec, který poskytne vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

(5)  Aktuální problémy s prováděním rámce pro schvalování typu navíc odhalily konkrétní slabé stránky a ukázaly, že je třeba dále upevnit regulační rámec, aby byl spolehlivý, transparentní, předvídatelný a udržitelný a poskytoval vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Vzhledem k tomu, že jednou z priorit Unie je ochrana spotřebitele, měla by EU po výrobcích vozidel, která jsou zde v oběhu, požadovat, aby svá vozidla před uvedením na trh a během jejich životnosti podrobovali kontrolám. Za tento dvojí dohled by měly ručit členské státy a Komise, aby pokud by jeden z nich selhal, mohl jednat ten druhý.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  EU by měla učinit vše pro to, aby zabránila výrobcům vozidel podvádět s cílem zmanipulovat výsledky kontrol emisí znečišťujících látek či spotřeby paliva nebo obcházet jakékoli další předpisy. Tyto manipulace by měly s konečnou platností skončit.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c)  Cílem tohoto nařízení je upravit příliš pomalé stahování vozidel z oběhu v Unii. Ve srovnání s americkým postupem, který umožnil jednat rychle, nezaručuje současný postup účinnou ochranu evropských občanů. V tomto ohledu má zásadní význam, aby Evropská komise měla možnost po hospodářských subjektech požadovat, aby přijaly veškerá nezbytná omezující opatření, včetně stažení vozidel z oběhu, vedoucí k tomu, že nevyhovující vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky budou uvedeny do souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5d)  V případě, že je u vozidel v oběhu zjištěna skutečnost, která je v rozporu s pravidly původního schválení nebo která ohrožuje bezpečnost spotřebitelů či překračuje emisní limity, je v zájmu evropských spotřebitelů moci spoléhat na rychlá, přiměřená a koordinovaná nápravná opatření, včetně případného stažení vozidel z oběhu v celé Unii. Členské státy by měly Komisi poskytnout veškeré informace, které mají k dispozici, aby mohla rychle a odpovídajícím způsobem reagovat a chránit tak integritu jednotného trhu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Toto nařízení stanoví harmonizovaná pravidla a zásady pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a pro jednotlivé schválení vozidla, aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu ve prospěch podniků a spotřebitelů a poskytnuta vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

(6)  Toto nařízení stanovuje harmonizovaná pravidla a zásady pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a pro jednotlivé schválení vozidla, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování vysokých standardů pro kontrolu shodnosti výroby, které umožní řádné fungování vnitřního trhu ve prospěch podniků a spotřebitelů s řádným přihlédnutím k právům spotřebitelůzároveň zajistí vysokou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Toto nařízení stanoví hmotněprávní technické a správní požadavky na schválení typu pro motorová vozidla kategorií M a N a jejich přípojných vozidel (kategorie O), jakož i pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti a environmentální výkonnosti. Tyto kategorie zahrnují motorová vozidla pro dopravu osob, motorová vozidla pro dopravu nákladů a popřípadě jejich přípojná vozidla.

(7)  Toto nařízení stanovuje hmotněprávní technické a správní požadavky na schválení typu pro motorová vozidla kategorií M a N a jejich přípojných vozidel (kategorie O), jakož i pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla, aby byla zajištěna vysoká úroveň bezpečnosti a environmentální výkonnosti. Tyto kategorie zahrnují motorová vozidla pro dopravu osob, motorová vozidla pro dopravu nákladů a popřípadě jejich přípojná vozidla.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Toto nařízení by mělo zajistit spolehlivé, harmonizované a transparentní postupy při schvalování typu a dozoru nad trhem v členských státech.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Toto nařízení by mělo zajistit, aby schvalovací orgány členských států vykládaly, uplatňovaly a vynucovaly jeho požadavky v celé Unii. Komise by měla být zmocněna vykonávat dohled nad činností vnitrostátních orgánů prováděním pravidelných auditů, opakovanými zkouškami náhodných vzorků vydaných schválení typu a obecným sledováním jednotného uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Pro účely zajištění souladu s tímto nařízením by měla být brána v úvahu ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/451a.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 51).

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Účinné provádění požadavků na schválení typu by se mělo zajistit zlepšením ustanovení o shodnosti výroby, mimo jiné zavedením povinných pravidelných auditů metod kontroly shodnosti a trvalé shodnosti dotčených výrobků a posílením požadavků ohledně kvalifikace, povinností a výkonů technických zkušeben, které provádějí zkoušky pro schvalování typu vozidla, a to na odpovědnost schvalovacích orgánů. Klíčovým prvkem pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí a důvěry občanů v systém je řádné fungování technických zkušeben. Kritéria pro určení technických zkušeben stanovená směrnicí 2007/46/ES by měla být popsána podrobněji, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování. Jelikož je práce členských států složitější, metody posuzování jejich technických zkušeben mají tendenci se postupně stále více odlišovat. Je proto nezbytné stanovit procesní povinnosti, které zajistí výměnu informací o postupech členských států pro posuzování, určování, oznamování a monitorování jejich technických zkušeben a monitorování těchto postupů. Tyto procedurální povinnosti by měly odstranit veškeré stávající rozdíly v používaných metodách a ve výkladu kritérií pro určení technických zkušeben.

(9)  Účinné uplatňování požadavků na schválení typu by se mělo zajistit zlepšením ustanovení o shodnosti výroby, zlepšením přístupu k informacím, vytvořením pevného rámce pro optimalizaci postupů testování v laboratoři, věnováním zvláštní pozornosti riziku ilegálních odpojovacích zařízení, jejichž používání zakazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 1a, zavedením povinných pravidelných auditů metod kontroly shodnosti a trvalé shodnosti dotyčných výrobků a zpřísněním a sjednocením požadavků ohledně kvalifikace, povinností a výkonů technických zkušeben, které provádějí zkoušky pro schvalování typu vozidla, a to na odpovědnost schvalovacích orgánů. Klíčovým prvkem pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí a důvěry občanů v systém je řádné fungování technických zkušeben. Kritéria pro určení technických zkušeben stanovená směrnicí 2007/46/ES by měla být popsána podrobněji, aby bylo ve všech členských státech zajištěno jejich jednotné uplatňování. Jelikož je práce členských států složitější, metody posuzování jejich technických zkušeben mají tendenci se postupně stále více odlišovat. Je proto nezbytné stanovit procesní povinnosti, které zajistí výměnu informací o postupech členských států pro posuzování, určování, oznamování a monitorování jejich technických zkušeben a monitorování těchto postupů. Tyto procedurální povinnosti by měly odstranit veškeré stávající rozdíly v používaných metodách a ve výkladu kritérií pro určení technických zkušeben. V zájmu zajištění odpovídajícího dohledu a rovných podmínek v celé Unii by posuzování technické zkušebny, jež podala žádost, mělo zahrnovat posouzení na místě a přímé pozorování skutečně prováděných zkoušek pro schválení typu.

 

___________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Úř. věst. L 171, 29.6.2007, s. 1).

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Potřeba, aby jmenující orgány kontrolovaly a monitorovaly technické zkušebny, vzrostla, jelikož technický pokrok zvýšil riziko, že technické zkušebny nejsou dostatečně odborně způsobilé k provádění zkoušek nových technologií nebo prostředků, které v rámci působnosti jejich určení vzniknou. Jelikož technický pokrok zkracuje cykly výrobků a jelikož se intervaly posouzení na místě pro účely dohledu a monitorování mezi jmenujícími orgány liší, je třeba stanovit minimální požadavky, pokud jde o intervaly dohledu a monitorování technických zkušeben.

(10)  Potřeba, aby se certifikovaly, kontrolovaly a monitorovaly technické zkušebny, vzrostla, jelikož technický pokrok zvýšil riziko, že technické zkušebny nejsou dostatečně odborně způsobilé k provádění zkoušek nových technologií nebo prostředků, které v rámci působnosti jejich určení vzniknou. Z důvodu významných rozdílů ve výkladu zjištěných v současnosti při provádění směrnice 2007/46/ES a uplatňování jejích ustanovení během postupu schvalování typu jsou mezi technickými zkušebnami značné rozdíly. S cílem zajistit rovné podmínky v rámci jednotného evropského trhu musí dojít k harmonizaci a rozšíření certifikace, kontrol a monitorování. Jelikož technický pokrok zkracuje cykly výrobků a jelikož se intervaly posouzení na místě pro účely dohledu a monitorování mezi určujícími orgány liší, je třeba stanovit minimální požadavky, pokud jde o intervaly dohledu a monitorování technických zkušeben.

Odůvodnění

Technické zkušebny se podílejí na vývoji nejnovějších technologií prostřednictvím spolupráce s dodavateli výrobců automobilů a prostřednictvím práce pro ně. Zjištěné rozdíly vycházejí z odlišného výkladu stávajících směrnic.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Členské státy měly spolupracovat mezi sebou a s Komisí, aby byla zajištěna větší transparentnost a vzájemná důvěra a další sladění a rozvoj kritérií pro posuzování, určování a oznamování technických zkušeben, jakož i postupů pro rozšíření a prodloužení platnosti určení. Členské státy by měly mezi sebou a s Komisí konzultovat otázky obecného významu pro provádění tohoto nařízení a informovat sebe vzájemně a Komisi o svém vzoru kontrolního seznamu pro posuzování.

(12)  Členské státy by měly vytvořit mechanismy spolupráce mezi sebou a s Komisí, aby byla zajištěna větší transparentnost a vzájemná důvěra a další sladění a rozvoj kritérií pro posuzování, určování a oznamování technických zkušeben, jakož i postupů pro rozšíření a prodloužení platnosti určení. Členské státy by měly mezi sebou a s Komisí konzultovat otázky obecného významu pro provádění tohoto nařízení a informovat sebe vzájemně a Komisi o svém vzoru kontrolního seznamu pro posuzování. Toto nařízení stanovuje on-line databázi, která by spolu se systémem pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/20121a mohla poskytnout užitečné elektronické prostředky k usnadnění a rozšíření správní spolupráce na řízení výměny informací na základě jednoduchých a jednotných postupů. Komise by měla za tímto účelem zvážit využití stávajících on-line databází, jako např. ETAES nebo Eucaris.

 

__________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES (dále jen „nařízení o systému IMI“) (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Současné problémy v oblasti schvalování typu odhalily hlavní nedostatky stávajících vnitrostátních systémů dozoru nad trhem a kontroly schvalování typu. V bezprostřední reakci na odhalené nedostatky je proto nezbytné svěřit Komisi pravomoc ujmout se příslušných úkolů v oblasti dozoru.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Je-li určení založeno na akreditaci ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200812, měly by si akreditační orgány a jmenující orgány vyměňovat informace podstatné pro posouzení způsobilosti technických zkušeben.

(13)  Je-li určení založeno na akreditaci ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/200812, měly by akreditační orgány a určující orgány zajistit odbornou způsobilost a nezávislost technických zkušeben.

__________________

__________________

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Členské státy by měly vybírat poplatky za určení a monitorování technických zkušeben, aby se zajistila udržitelnost monitorování těchto zkušeben ze strany členských států a aby se pro technické zkušebny zavedly rovné podmínky. V zájmu zajištění transparentnosti by členské státy měly před přijetím výše a struktury poplatků informovat Komisi a ostatní členské státy.

vypouští se

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)   Členské státy by měly zajistit, aby hospodářský subjekt neplatil poplatky související s náklady na schválení typu a na činnost v oblasti dozoru nad trhem přímo technické zkušebně. Toto ustanovení by nemělo omezovat hospodářské subjekty při volbě technické zkušebny, která má uvedenou činnost provádět.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Měla by být zajištěna nezávislost technických zkušeben vůči výrobcům, mimo jiné tím, že za provedené kontroly a zkoušky týkající se schválení typu nebudou zkušebny přímo ani nepřímo placeny výrobci. Členské státy by proto měly stanovit strukturu poplatků za schválení typu tak, aby zahrnovala náklady na všechny zkoušky a kontroly týkající se schválení typu, jež provedou technické zkušebny určené orgánem pro schválení typu, jakož i správní náklady na vydání schválení typu a náklady na provedení následných zkoušek a kontrol pro ověření souladu s požadavky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Aby se umožnilo fungování tržních sil, měly by technické zkušebny uplatňovat pravidla pro postupy schvalování typu zcela transparentně a jednotně, aniž by pro hospodářské subjekty vytvářely zbytečnou zátěž. Je třeba zajistit jednotné technické uplatňování předpisů a pravidel pro postup schvalování typu, aby byla zaručena vysoká úroveň odbornosti a spravedlivé zacházení se všemi hospodářskými subjekty. V rámci fóra vytvořeného podle tohoto nařízení by si schvalovací orgány měly vyměňovat informace o fungování jednotlivých technických zkušeben, které certifikovaly.

Odůvodnění

Komise musí zajistit účelnou koordinaci a spolupráci mezi technickými zkušebnami. Pro fungování postupu při schvalování typu je nezbytné, aby jej technické zkušebny uplatňovaly jednotně.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Aby se zajistilo plnění požadavků tohoto nařízení, je nezbytný účinný mechanismus vynucování dodržování požadavků. Zajištění dodržování požadavků, které se týkají schvalování typu a shodnosti výroby, obsažených v právních předpisech, jimiž se řídí automobilové odvětví, by mělo zůstat hlavní odpovědností schvalovacích orgánů, neboť jde o povinnost úzce spojenou s vydáváním schválení typu a vyžaduje podrobné znalosti jejich obsahu. Je proto důležité výkon schvalovacích orgánů pravidelně ověřovat prostřednictvím vzájemného hodnocení s cílem zajistit, aby při vynucování požadavků na schválení typu uplatňovaly všechny schvalovací orgány jednotnou kvalitu a stejnou přísnost. Kromě toho je důležité zajistit ověření správnosti samotného schválení typu.

(18)  Aby se zajistilo plnění požadavků tohoto nařízení, je nezbytný účinný mechanismus vynucování dodržování požadavků. Zajištění dodržování požadavků, které se týkají schvalování typu a shodnosti výroby, obsažených v právních předpisech, jimiž se řídí automobilové odvětví, by mělo zůstat hlavní odpovědností schvalovacích orgánů, neboť jde o povinnost úzce spojenou s vydáváním schválení typu a vyžaduje podrobné znalosti jejich obsahu. Je proto důležité, aby výkon schvalovacích orgánů byl předmětem pravidelných kontrol v rámci dohledu na úrovni Unie, včetně nezávislých auditů, s cílem zajistit, aby při vynucování požadavků na schválení typu uplatňovaly všechny schvalovací orgány jednotnou kvalitu a stejnou přísnost. Kromě toho je důležité zajistit ověření správnosti samotného schválení typu na evropské úrovni nezávislým třetím subjektem.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a)   Aby se zabránilo případným střetům zájmů, neměly by být schvalovací orgány a orgány pro dozor nad trhem při výkonu své činnosti propojeny. V této souvislosti by měly být tyto orgány v souladu se strukturou státní správy organizovány jako samostatné subjekty a v souladu se strukturou a pravomocemi státních orgánů by neměly mít společné zaměstnance nebo využívat stejná zařízení.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19b)   Fórum pro vynucování by mělo představovat platformu k výměně informací a provádění nezávislých analýz, které by vedly k lepšímu fungování a uplatňování tohoto nařízení. V průběhu výměny informací může mít Komise důvod se domnívat, že jeden nebo více schvalovacích orgánů nedodržují požadavky tohoto nařízení. V těchto případech by měla mít Komise možnost přijmout veškerá nezbytná opatření, která by zajistila jeho dodržování, mj. vydávat pokyny, doporučení nebo další nástroje a využívat další postupy, a to s náležitým ohledem na proporcionalitu. Aby se zajistila vysoká úroveň ochrany spotřebitelů a životního prostředí, měla by mít Komise možnost v případě závažného porušení nařízení požadovat, aby byl orgán zbaven možnosti přijímat žádosti o schválení nových typů nebo aby mu byla tato možnost pozastavena.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Do tohoto nařízení je nezbytné zahrnout pravidla týkající se dozoru nad trhem, aby se posílila práva a povinnosti příslušných vnitrostátních orgánů, zajistila účinná koordinace jejich činností v oblasti dozoru nad trhem a vyjasnily použitelné postupy.

(21)  Do tohoto nařízení je naprosto nezbytné zahrnout pravidla týkající se dozoru nad trhem, aby se posílila práva a povinnosti příslušných vnitrostátních orgánů, zajistila účinná koordinace jejich činností v oblasti dozoru nad trhem a vyjasnily použitelné postupy.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)   Je nezbytné, aby orgány pro dozor nad trhem a schvalovací orgány mohly řádně plnit úkoly stanovené tímto nařízením. V tomto ohledu by je měly členské státy vybavit zejména prostředky potřebnými k tomuto účelu.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  V zájmu zvýšení transparentnosti procesu schvalování a usnadnění výměny informací a nezávislého ověření ze strany orgánů pro dozor nad trhem, schvalovacích orgánů a Komise by měla být dokumentace ke schvalování typu poskytována v elektronickém formátu a veřejně zpřístupněna, s výhradou výjimek z důvodu ochrany obchodních zájmů a ochrany osobních údajů.

(22)  V zájmu zvýšení transparentnosti procesu schvalování a usnadnění výměny informací a nezávislého ověření ze strany orgánů pro dozor nad trhem, schvalovacích orgánů, Komise a třetích stran je pro provádění takových kontrol nezbytné zveřejňovat informace o vozidlezkouškách. Příslušné informace pro účely oprav a údržby by měly být poskytovány v elektronickém formátu a veřejně zpřístupněny, s výhradou výjimek z důvodu ochrany obchodních zájmů a ochrany osobních údajů. Informace zveřejňované za tímto účelem nesmějí být takové povahy, aby porušovaly důvěrnost chráněných informací či duševního vlastnictví.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)   Třetí strany provádějící vlastní zkoušky a kontrolu toho, zda vozidla splňují požadavky tohoto nařízení, by měly dodržovat zásady transparentnosti a otevřenosti, i pokud jde o vlastnictví a finanční struktury a modely. Pokud jde o vědecké a metodické normy používané v rámci zkoušek, které provádějí, měly by tyto třetí strany splňovat stejné požadavky, jako jsou požadavky stanovené pro určené technické zkušebny.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Mezi uvedené konkrétnější povinnosti vnitrostátních orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, patří následné zkoušky a kontroly pro ověření souladu s požadavky provedené na dostatečném počtu vozidel uvedených na trh. Výběr vozidel pro uvedené následné ověření souladu s požadavky by se měl zakládat na vhodném posouzení rizik, jež zohlední závažnost případného nesouladu a pravděpodobnost jeho výskytu.

(24)  Mezi uvedené konkrétnější povinnosti vnitrostátních orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, patří následné zkoušky a kontroly pro ověření souladu s požadavky provedené na dostatečném počtu vozidel uvedených na trh. Výběr vozidel pro uvedené následné ověření souladu s požadavky by se měl zakládat na vhodném posouzení rizik, jež zohlední závažnost případného nesouladu a pravděpodobnost jeho výskytu. Kromě toho by se měl zakládat na jasných a podrobných kritériích a měl by mimo jiné zahrnovat namátkové kontroly určitého procenta všech současných modelů, vozidel s novým motorem nebo novou instalovanou technologií, vozidel s velmi vysokou nebo velmi nízkou spotřebou paliva a vozidel s velmi vysokými objemy prodeje. Mělo by se navíc zohlednit dosavadní dodržování předpisů, tipy od spotřebitelů, výsledky zkoušek prováděných formou dálkového snímání a také stanoviska nezávislých výzkumných subjektů.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a)  Je naprosto nezbytné, aby Komise byla schopna ověřit, zda jsou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schválením typu a platnými právními předpisy, a aby zajistila správnost schválení typu tak, že organizuje a provádí zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh či nařizuje jejich provedení.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)   Třetí strany provádějící vlastní zkoušky a kontroly toho, zda vozidla splňují požadavky tohoto nařízení, by měly dodržovat zásady transparentnosti a otevřenosti, i pokud jde o vlastnictví a finanční struktury a modely. Tyto třetí strany by měly dodržovat podobné postupy jako určené technické zkušebny a při provádění zkoušek a výkladu jejich výsledků splňovat stejné normy.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25b)  Dozor nad trhem by měl také zahrnovat přístup založený na hodnocení rizik a zaměřovat se mimo jiné na údaje pocházející z dálkových monitorovacích jednotek rozmístěných u silnic, na stížnosti, pravidelné zprávy technických kontrol nebo na předpokládanou dobu životnosti a dříve zjištěné problémy s vozidly, systémy, konstrukčními částmi a samostatnými technickými celky.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25c)  Pro ověřování emisí vozidel mohou orgány pro dozor nad trhem využívat mimo jiné technologie dálkového snímání a s jejich pomocí stanovit, která hlediska, jako např. vysoká hladina znečištění ovzduší nebo hlukové zátěže, a u kterých modelů vozidel by měla být podrobena dalšímu šetření. Orgány by přitom měly spolupracovat a koordinovat svou činnost s orgány odpovědnými za pravidelné technické kontroly podle směrnice 2014/45/EU o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Aby byla zajištěna vysoká úroveň funkční bezpečnosti vozidel, ochrany cestujících ve vozidle a jiných účastníků silničního provozu a ochrany životního prostředí, technické požadavky a normy v oblasti životního prostředí, které se uplatňují na vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, by měly být i nadále harmonizovány a přizpůsobovány technickému a vědeckému pokroku.

(26)  Aby byla zajištěna vysoká úroveň funkční bezpečnosti vozidel, ochrany cestujících ve vozidle a jiných účastníků silničního provozu a ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, technické požadavky a normy v oblasti životního prostředí, které se uplatňují na vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, by měly být i nadále harmonizovány a přizpůsobovány technickému a vědeckému pokroku.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Aby se zajistila a stále zvyšovala vysoká úroveň funkční bezpečnosti vozidel, ochrany cestujících ve vozidle a jiných účastníků silničního provozu a ochrany životního prostředí, mělo by být usnadněno zavádění nových technologií na základě vědeckotechnického pokroku. To by mělo být provedeno zmírněním požadavků na zkoušky a dokumentaci potřebnou k udělení EU schválení typu pro tyto technologie.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Cíle tohoto nařízení by neměly být dotčeny skutečností, že určité systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo díly a zařízení mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány po uvedení daného vozidla na trh, jeho registraci nebo uvedení do provozu. Proto by měla být přijata odpovídající opatření k zajištění toho, aby systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo části a zařízení, jež mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány a jež mohou významně ohrozit fungování systémů se zásadním významem pro ochranu životního prostředí nebo pro funkční bezpečnost, byly před uvedením na trh, registrací nebo uvedením do provozu kontrolovány schvalovacím orgánem.

(27)  Cíle tohoto nařízení by neměly být dotčeny skutečností, že určité systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo díly a zařízení mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány po uvedení daného vozidla na trh, jeho registraci nebo uvedení do provozu. Proto by měla být přijata odpovídající opatření k zajištění toho, aby systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo části a zařízení, jež mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány a jež mohou ohrozit fungování systémů se zásadním významem pro ochranu životního prostředí nebo pro funkční bezpečnost, byly před uvedením na trh, registrací nebo uvedením do provozu kontrolovány schvalovacím orgánem.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Jedním ze základních kamenů systému EU pro schvalování typu je shodnost výroby, a proto by opatření, která výrobce zavedl, aby tuto shodnost zajistil, měla být schválena příslušným orgánem určeným k tomuto účelu nebo technickou zkušebnou s odpovídající kvalifikací a pravidelně ověřována opakovanými nezávislými kontrolami. Schvalovací orgány by kromě toho měly zajistit ověření trvalé shodnosti dotčených výrobků.

(29)  Jedním ze základních kamenů systému EU pro schvalování typu je shodnost výroby, a proto by opatření, která výrobce zavedl, aby tuto shodnost zajistil, měla být schválena příslušným orgánem určeným k tomuto účelu nebo technickou zkušebnou s odpovídající kvalifikací a pravidelně ověřována. Schvalovací orgány by kromě toho měly zajistit ověření trvalé shodnosti dotyčných výrobků.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Zachování platnosti schválení typu vyžaduje, aby výrobce informoval orgán, který jeho typ vozidla schválil, o všech změnách vlastností typu nebo požadavků na bezpečnost a environmentální výkonnost platných pro daný typ. Je proto důležité, že platnost vydaných certifikátů schválení typu je časově omezena a že tyto certifikáty lze obnovit teprve poté, co schvalovací orgán ověřil a ujistil se, že typ vozidla i nadále splňuje všechny příslušné požadavky. Podmínky pro rozšíření schválení typů by navíc měly být vyjasněny, aby se zajistilo jednotné uplatňování postupů a vynucování požadavků na schválení typu v celé Unii.

(30)  Zachování platnosti schválení typu vyžaduje, aby výrobce informoval orgán, který jeho typ vozidla schválil, o všech změnách vlastností typu nebo požadavků na bezpečnost a environmentální výkonnost platných pro daný typ. Je proto důležité, že platnost vydaných certifikátů schválení typu je časově omezena a že tyto certifikáty lze obnovit teprve poté, co schvalovací orgán ověřil a ujistil se, že typ vozidla i nadále splňuje všechny příslušné požadavky. Povaha některých systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků však nevyžaduje žádné časové omezení. Je například zřejmé, že platnost schválení typu emisních systémů musí být časově omezena, zatímco zpětná zrcátka žádné takové omezení nevyžadují. Proto by na Komisi měla být přenesena pravomoc vytvořit seznam dotyčných systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Postup ověřování by měl zahrnovat různé metody, jako například kontroly dokladů a shody či plnohodnotné postupy schválení typu.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Posouzení ohlášených závažných bezpečnostních rizik a rovněž posouzení ohrožení veřejného zdraví nebo životního prostředí by mělo být prováděno na vnitrostátní úrovni, měla by však být zajištěna koordinace na úrovni Unie v případě, že ohlášené nebezpečí nebo ohrožení může přesahovat území jednoho členského státu, aby se umožnilo sdílení zdrojů a zajistila konzistentnost nápravných opatření přijatých za účelem zmírnění zjištěného nebezpečí a ohrožení.

(31)  Posouzení ohlášených závažných bezpečnostních rizik a rovněž posouzení ohrožení veřejného zdraví nebo životního prostředí by mělo být prováděno na vnitrostátní úrovni, měla by však být zajištěna koordinace na úrovni Unie v případě, že ohlášené nebezpečí nebo ohrožení může přesahovat území jednoho členského státu, aby se umožnilo sdílení zdrojů a zajistila konzistentnost nápravných opatření přijatých za účelem zmírnění zjištěného nebezpečí a ohrožení. Zvláštní pozornost musí být věnována náhradnímu vybavení, systémům, konstrukčním částem a samostatným technickým celkům, které mohou ovlivnit dopad výfukového systému na životní prostředí, a tomu, že toto náhradní vybavení, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky případně musejí podléhat požadavkům na schvalování.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(33)  Prostřednictvím alternativních plánů schválení typu pro výrobce, kteří vyrábějí vozidla v malých sériích, by měla být zajištěna dostatečná pružnost. Tito výrobci by měli mít možnost využívat výhod vnitřního trhu Unie za předpokladu, že jejich vozidla splňují zvláštní požadavky na EU schválení typu pro vozidla vyráběná v malých sériích. V omezeném počtu případů je vhodné umožnit vnitrostátní schválení typu malých sérií. Aby se zabránilo zneužívání, měl by být zjednodušený postup pro vozidla vyráběná v malých sériích omezen na případy velmi omezené výroby. Je proto nezbytné přesně vymezit pojem „vozidla vyráběná v malých sériích“ z hlediska počtu vyrobených vozidel, požadavků, jež mají být splněny, a podmínek pro uvedení těchto vozidel na trh. Stejně důležité je upřesnit alternativní plán schvalování jednotlivých vozidel, zejména proto, aby se zajistila dostatečná pružnost pro schvalování vozidel vyráběných ve více stupních.

(33)  Prostřednictvím alternativních plánů schválení typu pro výrobce, kteří vyrábějí vozidla v malých sériích, by měla být zajištěna dostatečná pružnost. Tito výrobci by měli mít možnost využívat výhod vnitřního trhu Unie za předpokladu, že jejich vozidla splňují zvláštní požadavky na EU schválení typu pro vozidla vyráběná v malých sériích. V omezeném počtu případů je vhodné umožnit vnitrostátní schválení typu malých sérií. Aby se zabránilo zneužívání, měl by být zjednodušený postup pro vozidla vyráběná v malých sériích omezen podle tohoto nařízení na případy velmi omezené výroby. Je proto nezbytné přesně vymezit pojem „vozidla vyráběná v malých sériích“ z hlediska počtu vyrobených vozidel, požadavků, jež mají být splněny, a podmínek pro uvedení těchto vozidel na trh. Stejně důležité je upřesnit alternativní plán schvalování jednotlivých vozidel, zejména proto, aby se zajistila dostatečná pružnost pro schvalování vozidel vyráběných ve více stupních.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(35a)   V zájmu zajištění účinné hospodářské soutěže na trhu, pokud jde o poskytování informací o opravách a údržbě vozidel a aby bylo jasné, že k takovým informacím patří i informace, které je třeba poskytovat nezávislým provozovatelům, kteří neprovozují opravny, aby bylo zajištěno, že nezávislý trh s opravami a údržbou vozidel může jako celek konkurovat autorizovaným obchodním zástupcům bez ohledu na to, zda výrobce vozidla poskytuje tyto informace autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám přímo, je nezbytné podrobně stanovit, které další informace mají být poskytovány za účelem přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(36a)   Jelikož v současné době neexistuje společný strukturovaný proces pro výměnu údajů o konstrukčních částech vozidla mezi výrobci vozidel a nezávislými provozovateli, je vhodné vypracovat zásady pro tuto výměnu údajů. Budoucí společný strukturovaný proces týkající se standardizovaného formátu předávaných údajů by měl formálně vypracovat Evropský výbor pro normalizaci („CEN“), přičemž tento mandát svěřený výboru CEN nepředjímá úroveň detailů, které tato norma stanoví. Výbor CEN by při této práci měl přihlížet zejména k zájmům a potřebám výrobců vozidel i nezávislých provozovatelů a měl by se rovněž zabývat možnostmi, jako jsou otevřené datové formáty popsané souborem dobře vymezených metadat, s cílem usnadnit přizpůsobení stávající informační infrastruktury (IT).

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37a)  V zájmu zajištění účinné hospodářské soutěže na trhu, pokud jde o poskytování informací o opravách a údržbě vozidel, je třeba zdůraznit, že k takovým informacím patří i informace, jež je třeba poskytovat nezávislým provozovatelům, kteří neprovozují opravny, a to ve formátu, jenž umožňuje další elektronické zpracování, aby bylo zajištěno, že nezávislý trh s opravami a údržbou vozidel může jako celek konkurovat autorizovaným obchodním zástupcům bez ohledu na to, zda výrobce vozidla poskytuje tyto informace autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám přímo.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(37b)  Aniž je dotčena povinnost výrobce vozidel poskytovat informace o opravách a údržbě vozidel prostřednictvím webové stránky, měl by být zachován přímý a nezávislý přístup nezávislých provozovatelů k údajům ve vozidle.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušování tohoto nařízení a zajistit, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy každoročně podávají zprávu o uložených sankcích Komisi s cílem monitorovat soudržnost provádění těchto ustanovení.

(40)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušování tohoto nařízení a zajistit, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy podávají prostřednictvím on-line databáze pravidelně zprávu o uložených sankcích Komisi s cílem monitorovat soudržnost provádění těchto ustanovení.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40 a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40a)   Pokud příslušný orgán není schopen po replikaci všech zkušebních parametrů nebo po přihlédnutí k nim tyto výsledky empiricky ověřit, je nutné předpokládat, že se jedná o falšování.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40b)   Správní pokuty uložené Komisí by bylo možné použít na opatření v souvislosti s dozorem nad trhem a opatření na podporu osob negativně postižených porušením tohoto nařízení nebo na jinou podobnou činnost ve prospěch spotřebitelů nebo případně na ochranu životního prostředí.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40c)   V případě nesouladu s právními předpisy může spotřebiteli hrozit osobní újma nebo škoda na vlastním majetku. V těchto případech by měl mít spotřebitel nárok na to, aby požadoval náhradu v souladu s příslušnými právními předpisy týkajícími se vadných výrobků nebo výrobků, které nesplňují požadavky právních předpisů, včetně směrnice Rady 85/374/EHS1a, směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES1b, příp. směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES1c. Spotřebitel může navíc využít opravné prostředky obsažené ve smluvním právu, které je možné uplatnit v souladu s právními předpisy jeho členského státu.

 

_____________

 

1a Směrnice Rady 85/374/EHS ze dne 25. července 1985 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se odpovědnosti za vadné výrobky (Úř. věst. L 210, 7.8.1985, s. 29).

 

1b Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží (Úř. věst. L 171, 7.7.1999, s. 12).

 

1c Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 376, 27.12.2006, s. 21).

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(45a)  V zájmu zajištění účinné hospodářské soutěže na trhu, pokud jde o poskytování informací o opravách a údržbě vozidel, mělo by se jasně stanovit, že k takovým informacím patří i informace, jež je třeba poskytovat nezávislým provozovatelům, kteří neprovozují opravny, a to ve formátu, který umožňuje jejich další elektronické zpracování, aby bylo zajištěno, že nezávislý trh s opravami a údržbou vozidel může jako celek konkurovat autorizovaným obchodním zástupcům bez ohledu na to, zda výrobce vozidla poskytuje tyto informace autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám přímo.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pro následující vozidla a stroje může výrobce požádat o schválení typu nebo jednotlivé schválení vozidla podle tohoto nařízení za předpokladu, že tato vozidla splňují hmotněprávní požadavky tohoto nařízení:

3.  Pro následující vozidla a stroje může výrobce požádat o schválení typu nebo jednotlivé schválení vozidla podle tohoto nařízení za předpokladu, že tato vozidla splňují požadavky tohoto nařízení:

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku;

b)  vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou, zásahovými jednotkami pro případ katastrof a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku;

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

Pro účely tohoto nařízení a regulačních aktů Unie uvedených v příloze IV, není-li v nich stanoveno jinak, se použijí tyto definice:

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnosti a opatření orgánů pro dozor nad trhem, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jakož i díly a zařízení, které jsou dodávány na trh, byly v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie a neohrožovaly zdraví, bezpečnost ani jakoukoli další oblast ochrany veřejného zájmu;

(2)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnost a opatření orgánů pro dozor nad trhem, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jakož i díly a zařízení, které jsou dodávány na trh, byly v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie a neohrožovaly zdraví, bezpečnost, životní prostředí ani žádnou další oblast ochrany veřejného zájmu, včetně práv spotřebitelů;

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  „původními díly nebo zařízením“ se rozumějí díly nebo zařízení, které jsou vyrobeny podle specifikací a výrobních norem stanovených výrobcem vozidla pro výrobu částí zařízení pro montáž daného vozidla; zahrnují díly nebo zařízení vyrobená na stejné výrobní lince jako tyto části zařízení; neprokáže-li se opak, má se za to, že díly jsou původními díly, pokud jejich výrobce osvědčí, že odpovídají kvalitě konstrukčních částí použitých při montáži dotyčného vozidla a že byly vyrobeny podle specifikací a výrobních norem výrobce vozidla;

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za všechna hlediska schvalování typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku či za jednotlivé schválení vozidla nebo za postup schvalování pro díly a zařízení, za zajištění shodnosti výroby a za záležitosti dozoru nad trhem ohledně dotyčného vyrobeného vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu a zařízení nezávisle na tom, zda je tato osoba přímo zapojena do všech stupňů návrhu a výroby dotyčného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, či nikoli;

(9)  „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je odpovědná za dodržování administrativních ustanovení a technických požadavků, které se vyžadují pro schválení typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku či za jednotlivé schválení vozidla nebo za postup schvalování pro díly a zařízení, za zajištění shodnosti výroby a za soulad s ustanoveními pro dozor nad trhem ohledně dotyčného vyrobeného vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu a zařízení nezávisle na tom, zda je tato osoba přímo zapojena do všech stupňů návrhu a výroby dotyčného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, či nikoli;

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

16.  „registrací“ se rozumí stálé nebo dočasné správní povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, které zahrnuje identifikaci vozidla a vydání pořadového čísla vozidla;

16.  „registrací“ se rozumí povolení pro uvedení vozidla do provozu na pozemních komunikacích, jehož součástí je identifikace vozidla a vydání pořadového čísla známého jako registrační značka, která může být stálá nebo dočasná, případně krátkodobá;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  „typem vozidla“ se rozumí určitá kategorie vozidel, která sdílí alespoň základní kritéria stanovená v části B přílohy II a jež může zahrnovat varianty a verze tam uvedené;

(35)  „typem vozidla“ se rozumí určitá skupina vozidel, která sdílí alespoň základní kritéria stanovená v části B přílohy II a jež může zahrnovat varianty a verze tam uvedené;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  „základním vozidlem“ se rozumí jakékoli vozidlo, jež se využívá v počáteční fázi vícestupňového schválení typu;

(37)  „základním vozidlem“ se rozumí jakékoli vozidlo, jež se využívá v počáteční fázi vícestupňového schválení typu, bez ohledu na to, zda se jedná o motorové vozidlo;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  „jednotlivým schválením vozidla“ se rozumí postup, kterým schvalovací orgán osvědčuje, že určité vozidlo, ať již jedinečné či nikoliv, vyhovuje příslušným správním ustanovením a technickým požadavkům pro EU jednotlivé schválení vozidla a vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla;

(42)  „jednotlivým schválením vozidla“ se rozumí postup, kterým schvalovací orgán osvědčuje, že určité vozidlo, ať již jedinečné či nikoliv, vyhovuje příslušným správním ustanovením a technickým požadavkům pro EU jednotlivé schválení vozidla nebo vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 46

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(46)  „informacemi o opravách a údržbě vozidla“ se rozumějí veškeré informace potřebné pro diagnostiku, údržbu, prohlídky, pravidelné sledování, opravy, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci vozidla, jakož i pro montáž dílů a zařízení na vozidla, které výrobce poskytuje svým autorizovaným obchodním zástupcům a opravnám, včetně následných změn a doplňků těchto informací;

(46)  „informacemi o opravách a údržbě vozidla“ se rozumějí veškeré informace potřebné pro diagnostiku, údržbu, prohlídky, kontroly technické způsobilosti motorových vozidel, opravy, přeprogramování nebo opětovnou inicializaci vozidla, jakož i pro montáž dílů a zařízení na vozidla, které výrobce používá nebo které poskytuje mj. svým autorizovaným partnerům, obchodním zástupcům, opravnám a sítím, které nabízejí výrobky nebo služby pro účely opravy nebo údržby vozidel, včetně následných změn a doplňků těchto informací;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(55)  „posouzením na místě“ se rozumí inspekce v prostorách technické zkušebny nebo jednoho z jejích subdodavatelů či poboček vykonaná schvalovacím orgánem;

(55)  „posouzením na místě“ se rozumí inspekce v prostorách technické zkušebny nebo jednoho z jejích subdodavatelů či poboček;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 56 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(56a)  „odpojovacím zařízením“ se rozumí jakýkoli konstrukční prvek, který svou činností brání účinnému a efektivnímu fungování schválených kontrolních a monitorovacích systémů a souladu s požadavky na schválení v celém spektru podmínek skutečného provozu.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn přílohy II týkajících se zařazení vozidel do podkategorií, typů vozidel a typů karoserií s cílem přizpůsobit ji technickému pokroku.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn přílohy II týkajících se typů vozidel a typů karoserií s cílem přizpůsobit ji technickému pokroku.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí, aby úlohy a povinnosti schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem byly od sebe striktně odděleny a aby tyto orgány fungovaly nezávisle na sobě.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členský stát, ve kterém je za schválení typu vozidla, včetně schválení jednotlivého typu vozidla, odpovědný více než jeden schvalovací orgán, určí jeden schvalovací orgán odpovědný za výměnu informací se schvalovacími orgány ostatních členských států a za plnění povinností stanovených v kapitole XV tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vstupujících na trh v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 765/2008.

4.  Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vstupujících na trh v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 765/2008, s výjimkou jejího čl. 18 odst. 5.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, aby orgány pro dozor nad trhem mohly, pokud to považují za nezbytné a odůvodněné, být oprávněny ke vstupu do prostor hospodářského subjektu a zabavení nezbytných vzorků vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků za účelem provedení zkoušek souladu.

5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, aby orgány pro dozor nad trhem mohly, pokud to považují za nezbytné a odůvodněné, být oprávněny ke vstupu do prostor hospodářského subjektu na jejich území a odběru nezbytných vzorků vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků za účelem provedení zkoušek souladu.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti schválení typu. Tyto přezkumyposouzení se provádějí nejméně jednou za čtyři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státům a Komisi. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost, zahrnující zejména údaje o počtu udělených schválení typu a totožnost jednotlivých výrobců.

6.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak funguje jejich činnost v rámci schvalování typu, a rovněž přezkoumávají a hodnotí, zda jsou vydaná schválení typu v souladu s tímto nařízením. Uvedený přezkumhodnocení se uskuteční alespoň jednou za tři roky a o jeho výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy, Evropský parlament a Komise. Výsledky budou projednány na fóru zřízeném podle článku 10. Dotyčný členský stát vypracuje úplnou zprávu o výsledcích přístupnou veřejnosti, zahrnující zejména údaje o počtu udělených nebo zamítnutých schválení typu, o předmětu certifikátů schválení typutotožnosti jednotlivých výrobců a údaje o technických zkušebnách odpovědných za dohled nad prováděním zkoušek pro schválení typu.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti dozoru. Uvedené přezkumy a hodnocení se uskuteční alespoň jednou za čtyři roky a o jejich výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy a Komise. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost.

7.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti dozoru. Uvedený přezkum a hodnocení se uskuteční alespoň jednou za tři roky a o jeho výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy, Evropský parlament a Komise. Výsledky budou projednány na fóru zřízeném podle článku 10. Dotyčný členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost, který bude obsahovat zejména počet vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které jsou předmětem testování nebo jiného hodnocení. Souhrn bude obsahovat seznam těchto vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, u nichž bylo zjištěno, že nejsou v souladu s požadavky tohoto nařízení, totožnost jednotlivých výrobců a stručný popis povahy nesouladu.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením společných kritérií pro určení, přezkoumání a posouzení schvalovacích orgánů a orgánů odpovědných za dozor nad trhem na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Schvalovací orgány uplatňují a prosazují požadavky tohoto nařízení jednotným a konzistentním způsobem, který by zajistil rovné podmínky a zabránil uplatňování rozdílných norem v Unii. Při provádění činnosti spojené s auditem a dozorem související s uplatňováním tohoto nařízení tyto orgány plně spolupracují s fórem a Komisí a poskytují na vyžádání veškeré nezbytné informace.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Schvalovací orgány plní své povinnosti nezávisle a nestranně. V případě nutnosti zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 pro ochranu zájmů uživatelů v Unii.

2.  Schvalovací orgány plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství hospodářských subjektů za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 pro ochranu zájmů uživatelů v Unii v souladu s příslušnými právními předpisy.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členský stát, ve kterém je za schválení vozidla, včetně schválení jednotlivého vozidla, odpovědný více než jeden schvalovací orgán, určí jeden schvalovací orgán odpovědný za výměnu informací se schvalovacími orgány ostatních členských států a za povinnosti stanovené v kapitole XV tohoto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgány v daném členském státě vzájemně spolupracují sdílením informací, jež jsou relevantní vzhledem k jejich úloze a funkcím.

Schvalovací orgány v daném členském státě zavedou postupy k zajištění účelné a účinné koordinace a také účelné a účinné výměny informací, jež jsou relevantní vzhledem k jejich úloze a funkcím.

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Zjistí-li schvalovací orgán, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s tímto nařízením, neprodleně to oznámí Komisi a ostatním členským státům. Ihned po obdržení tohoto oznámení informuje Komise členy fóra pro vynucování.

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví společná kritéria pro jmenování, přezkoumání a posouzení schvalovacích orgánů na vnitrostátní úrovni. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Orgány pro dozor nad trhem provádějí pravidelné kontroly s cílem ověřit soulad vozidel, systémů, konstrukčních částísamostatných technických celků s požadavky stanovenými v tomto nařízenísprávnost schválení typu. Tyto kontroly provádějí v přiměřeném rozsahu, a to prostřednictvím kontrol dokladů, jakož i zkoušek ve skutečném provozu a laboratorních zkoušek na základě statisticky významných vzorků. Orgány pro dozor nad trhem přitom zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, stížnosti a další informace.

1.  Orgány pro dozor nad trhem provádějí pravidelné zkoušky a kontroly v souladu s ročními programy členských států schválenými v souladu s odstavci 2 a 3, s cílem ověřit, zda jsou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky v souladu se schváleními typu a platnými právními předpisy. Tyto zkoušky a kontroly se provádějí mimo jiné prostřednictvím laboratorních testů a emisních zkoušek ve skutečném provozu na základě statisticky významných vzorků a jsou doplněny kontrolou dokumentace. Členské státy provádějí každoročně zkoušky a kontroly na základě několika typů, které přestavují nejméně 20 % počtu typů uvedených na trh v členském státě v předcházejícím roce. Orgány pro dozor nad trhem přitom zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, odůvodněné stížnosti a další příslušné informace, včetně výsledků zkoušek zveřejněných uznanými třetími stranami, nových technologií na trhu a zpráv z pravidelných technických kontrol či údajů pocházejících z dálkových monitorovacích jednotek rozmístěných u silnic.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Orgány pro dozor nad trhem mohou pro technické úkoly, jako jsou například zkoušky nebo kontroly, využít nezávislé zkušební organizace. Odpovědnost za výsledky nesou i nadále orgány pro dozor nad trhem. Pokud se pro účely tohoto článku použijí technické zkušebny, orgány pro dozor nad trhem zajistí, aby byly využity jiné technické zkušebny než ty, které prováděly zkoušky související s původním schválením typu.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.   Orgány pro dozor nad trhem vypracují každoročně nebo jednou za několik let program dozoru nad trhem a předloží jej Komisi ke schválení. Členské státy mohou předkládat společné programy nebo společná opatření.

 

Vnitrostátní program dozoru nad trhem musí obsahovat alespoň tyto informace:

 

a)   předmět a rozsah plánované činnosti v oblasti dozoru nad trhem,

 

b)   podrobné informace o tom, jak bude činnost v oblasti dozoru probíhat, včetně informací o používání kontroly dokumentace, fyzických a laboratorních kontrol, o tom, jak jsou zohledněny zásady hodnocení rizik a jakým způsobem řeší odůvodněné stížnosti, velké množství konkrétních modelů vozidel používaných na jejich území, jejich části, první použití nového motoru nebo nové technologie, zprávy z pravidelných technických prohlídek a další příslušné informace, včetně informací od hospodářských subjektů nebo výsledků zkoušek zveřejněných uznanými třetími stranami;

 

c)   souhrn opatření přijatých v rámci předchozího programu, včetně příslušných statistických údajů týkajících se rozsahu prováděné činnosti, přijatých následných opatření a jejich výsledků. V případě víceletých programů se souhrn opatření vypracovává a předkládá Komisi a fóru pro vynucování každoročně,

 

d)   a podrobné informace o finančních ujednáních oznámené podle čl. 30 odst. 4, o lidských zdrojích vyčleněných pro dozor nad trhem a o jejich přiměřenosti vzhledem k plánované činnosti v oblasti dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Orgány pro dozor nad trhem požádají hospodářské subjekty o zpřístupnění dokladů a informací, pokud to považují za nutné pro výkon své činnosti.

2.   Orgány pro dozor nad trhem požádají hospodářské subjekty o zpřístupnění dokladů a informací, pokud to považují za nutné pro výkon své činnosti. To zahrnuje přístup k softwaru, algoritmům, řídicím jednotkám motoru a k veškerým dalším technickým specifikacím, které orgány pro dozor nad trhem považují za nezbytné.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.   V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, orgány pro dozor nad trhem řádně zohlední prohlášení o shodě předložená hospodářskými subjekty.

3.   V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, orgány pro dozor nad trhem řádně zohlední prohlášení o shodě, značky schválení typu a certifikáty schválení typu předložené hospodářskými subjekty.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány pro dozor nad trhem přijmou vhodná opatření s cílem varovat v přiměřené lhůtě uživatele na svém území před riziky, která byla v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí a samostatným technickým celkem zjištěna, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod.

Orgány pro dozor nad trhem přijmou vhodná opatření s cílem upozornit v přiměřené lhůtě uživatele na svém území na nesoulad s právními předpisy, který byl v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí a samostatným technickým celkem zjištěn, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod. Tyto informace budou k dispozici na internetových stránkách příslušných orgánů pro dozor nad trhem v jasné a srozumitelné formě.

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Rozhodnou-li se orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu stáhnout z trhu vozidlo, systém, konstrukční část a samostatný technický celek v souladu s čl. 49 odst. 5, uvědomí o tom daný hospodářský subjekt a případně příslušný schvalovací orgán.

5.   Rozhodnou-li se orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu stáhnout z trhu vozidlo, systém, konstrukční část a samostatný technický celek v souladu s čl. 49 odst. 5, uvědomí o tom daný hospodářský subjekt a příslušný schvalovací orgán.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.   Zjistí-li orgán pro dozor nad trhem, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s tímto nařízením, neprodleně to oznámí Komisi a ostatním členským státům. Ihned po obdržení tohoto oznámení informuje Komise členy fóra pro vynucování.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.   Orgány pro dozor nad trhem plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají v případě nutnosti důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství, za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů uživatelů v Evropské unii.

6.  Orgány pro dozor nad trhem plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství hospodářských subjektů, za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů uživatelů v Evropské unii.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.   Členské státy provádějí pravidelný přezkum a posouzení fungování svých činností dozoru. Tyto přezkumy a posouzení se provádějí nejméně jednou za čtyři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státům a Komisi. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků, které budou zpřístupněny veřejnosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.   Orgány jednotlivých členských států pro dozor nad trhem koordinují své činnosti v oblasti dozoru nad trhem, vzájemně spolupracují a sdílejí výsledky těchto činností navzájem a s Komisí. Orgány pro dozor nad trhem se případně dohodnou na sdílení práce a specializací.

vypouští se

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.   Pokud je v členském státě za dozor nad trhem nebo kontroly na vnějších hranicích odpovědný více než jeden orgán, pak tyto orgány vzájemně spolupracují, což zahrnuje sdílení informací relevantních vzhledem k jejich úloze a funkcím.

9.   Pokud je v členském státě za dozor nad trhem nebo kontroly na vnějších hranicích odpovědný více než jeden orgán, pak tyto orgány zavedou postupy s cílem zajistit účinnou a efektivní koordinaci a účinné a efektivní sdílení informací relevantních vzhledem k jejich úloze a funkcím.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví kritéria pro určení povinného rozsahu, působnosti a četnosti kontrol pro ověření souladu s požadavky na odebraných vzorcích, jak je uvedeno v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a.   Po provedení každé zkoušky pro ověření souladu orgány pro dozor nad trhem zveřejní zprávu o svých zjištěních a předají svá zjištění členským státům a Komisi. Komise předá tuto zprávu členům fóra pro vynucování. Zpráva obsahuje podrobnosti týkající se posuzovaných vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, totožnost příslušného výrobce a stručný popis zjištění včetně povahy případného nesouladu.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise organizuje a provádí v přiměřeném rozsahu zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh nebo nařídí provedení těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schváleními typu a platnými právními předpisy, a zajistit správnost schválení typu.

Komise s ohledem na schválené programy členských států pro dozor nad trhem schválené podle článku 8 organizuje a provádí v přiměřeném rozsahu zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh nebo nařídí provedení těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schváleními typu a platnými právními předpisy.

 

Zkoušky a kontroly organizované a prováděné Komisí nebo na základě jejího pověření se týkají shody vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků v provozu.

 

Tyto zkoušky a kontroly se provádějí mimo jiné prostřednictvím laboratorních testů a emisních zkoušek při skutečném provozu na základě statisticky významných vzorků a jsou doplněny kontrolami dokumentace.

 

Komise přitom zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, odůvodněné stížnosti a další podstatné informace, včetně výsledků testů zveřejněných uznanými třetími stranami, nové technologie na trhu a zprávy z pravidelných technických kontrol či údaje pocházející z dálkových monitorovacích jednotek rozmístěných u silnic.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aniž by byl dotčen odstavec 1, pokud Komise na základě informací poskytnutých členskými státy, žádosti jednoho člena fóra pro vynucování nebo výsledků testů zveřejněných uznanými třetími stranami usoudí, že členský stát neplní řádně své povinnosti v souvislosti se schválením typu nebo dozorem nad trhem vyplývající z tohoto nařízení, zorganizuje a sama provede, nebo požádá, aby se provedly zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, které již byly dodány na trh.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise může pro technické úkoly, jako jsou například zkoušky nebo kontroly, využít nezávislé zkušební organizace. Odpovědnost za výsledky nese i nadále Komise. Pokud se pro účely tohoto článku použijí technické zkušebny, Komise zajistí, aby byly využity jiné technické zkušebny než ty, které prováděly zkoušky související s původním schválením typu.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výrobci se schválením typu nebo hospodářské subjekty na požádání dodají Komisi statisticky významný počet vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vybraných Komisí, jež jsou reprezentativní pro vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky způsobilé k uvedení na trh v rámci daného schválení typu. K provedení zkoušek budou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky poskytnuty v termínu a místě a na dobu podle požadavku Komise.

2.  Výrobci se schválením typu nebo hospodářské subjekty na požádání dodají Komisi statisticky významný počet vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vybraných Komisí, jež jsou reprezentativní pro vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky způsobilé k uvedení na trh v rámci daného schválení typu. K provedení zkoušek budou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky poskytnuty v termínu a místě a na dobu, které Komise může v závislosti na situaci požadovat.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc, veškerou dokumentaci a další technickou podporu, o kterou odborníci Komise požádají, aby jim umožnily provádět zkoušky a kontroly. Členské státy zajistí, aby odborníci Komise měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro výkon jejich povinností, včetně elektronických informačních systémů a softwaru.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby Komise mohla provádět zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2, členské státy jí zpřístupní veškeré údaje vztahující se ke schválení typu vozidla, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež jsou předmětem zkoušek pro ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují alespoň informace obsažené v certifikátu schválení typu a v jeho přílohách uvedených v čl. 26 odst. 1.

Aby Komise mohla provádět zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2, členské státy jí neprodleně zpřístupní veškeré údaje vztahující se ke schválení typu vozidla, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež jsou předmětem zkoušek pro ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují alespoň informace obsažené v certifikátu schválení typu a v jeho přílohách uvedených v čl. 26 odst. 1.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výrobci vozidel zveřejní údaje potřebné pro účely zkoušek prováděných třetími stranami, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky. Komise přijme prováděcí akty, jež definují, které údaje se mají zveřejnit a podmínky tohoto zveřejnění podléhajícího ochraně obchodního tajemství a osobních údajů podle právních předpisů Unie a vnitrostátních předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

4.  Výrobci vozidel bezplatně a bez zbytečného prodlení zpřístupní údaje potřebné pro účely zkoušek prováděných uznanými třetími stranami, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují všechny parametry a nastavení, které jsou nezbytné pro přesné opakování zkušebních podmínek uplatněných při zkouškách pro schválení typu. Všechny poskytnuté údaje budou zpracovávány s ohledem na legitimní ochranu obchodních informací. Komise přijme prováděcí akty, jež definují, které údaje se mají zpřístupnit a podmínky tohoto zpřístupnění, včetně podmínek pro poskytnutí přístupu k těmto informacím prostřednictvím on-line databáze schválených typů uvedené v článku 10a, přičemž zohlední ochranu obchodního tajemství a osobních údajů podle právních aktů Unie a vnitrostátních právních předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Komise organizuje a provádí společné audity schvalovacích orgánů a vnitrostátních orgánů pro dozor nad trhem s cílem ověřit, zda konzistentně provádějí požadavky tohoto nařízení a vykonávají své úkoly nezávisle a důsledně. Po konzultaci s fórem přijme Komise roční plán společných auditů, v němž se při určování frekvence posuzování zohlední výsledky předchozích přezkumů. V případech, kdy má Komise důvod domnívat se, že schvalovací orgán neplní své povinnosti podle tohoto nařízení, může požadovat, aby se společné audity prováděly každoročně.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4b.  Pro provedení tohoto úkolu se Komise obrátí na nezávislé auditory smluvně zajištěné jako třetí strany na základě otevřeného výběrového řízení. Auditoři plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Auditoři zachovávají důvěrnost v zájmu ochrany obchodního tajemství v souladu s platnými právními předpisy. Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc a veškerou dokumentaci a podporu, o kterou auditoři požádají, aby jim umožnily provádět jejich úkoly. Členské státy zajistí, aby auditoři měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro plnění jejich úkolů, včetně elektronických informačních systémů a softwaru. Na požádání může být členský stát oprávněn vyslat pozorovatele ke společnému auditu organizovanému podle tohoto článku. Tito pozorovatelé nemají žádný vliv na rozhodnutí týkající se výsledku společného auditu.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4c.  Výsledky společného auditu jsou sděleny všem členským státům a Komisi a souhrn výsledků se zveřejní. Projedná se na fóru zřízeném podle článku 10.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4d.  Dotčený členský stát poskytne Komisi a ostatním členským státům informace o způsobu, jakým zohlednil doporučení vyplývající ze společného auditu uvedeného v odstavci 4c.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4e.  Komise si může vyžádat další informace od členských států a jejich vnitrostátních schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem, pokud má důvod se po přezkumu v rámci fóra domnívat, že existují případy nesouladu s tímto nařízením. Členské státy a jejich příslušné orgány poskytnou tyto informace bez zbytečného prodlení.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud uvedené zkoušky a kontroly zpochybní správnost samotného schválení typu, Komise uvědomí dotčený schvalovací orgán nebo orgány a fórum pro výměnu informací o vynucování.

Pokud uvedené zkoušky a kontroly zpochybní správnost samotného schválení typu, Komise neprodleně uvědomí dotčený schvalovací orgán nebo orgány a členské státy a členy fóra pro vynucování.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise přijme vhodná opatření s cílem upozornit v přiměřené lhůtě uživatele na území Unie, včetně příslušných schvalovacích orgánů, na jakýkoli nesoulad, který byl v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí a samostatným technickým celkem zjištěn, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod. Tyto informace budou k dispozici také na internetových stránkách příslušných orgánů pro dozor nad trhem v jasné a srozumitelné formě.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise zveřejní zprávu o svých zjištěních vždy poté, co provede jakékoli zkoušky pro ověření souladu.

Po provedení každé zkoušky pro ověření souladu Komise zpřístupní veřejnosti zprávu o svých zjištěních a předá svá zjištění členským státům a členům fóra pro vynucování. Zpráva obsahuje podrobnosti týkající se posuzovaných vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, totožnost příslušného výrobce a stručný popis zjištění včetně povahy případného nesouladu a v případě potřeby doporučení členským státům ohledně následných opatření.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Komise zřídí fórum pro výměnu informací o vynucování (dále jen fórum) a předsedá mu.

1.   Komise zřídí fórum pro vynucování (dále jen fórum), předsedá mu a řídí jej.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fórum je složeno z členů jmenovaných členskými státy.

Fórum je složeno z členů jmenovaných členskými státy, včetně jejich schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem.

 

Kdykoli je to vhodné a nejméně jednou ročně přizve fórum na svá zasedání také pozorovatele. Pozvaní pozorovatelé zahrnují zástupce Evropského parlamentu, technických zkušeben, uznaných zkušebních organizací třetích stran, zástupce průmyslu nebo jiných relevantních hospodářských subjektů, nevládních organizací působících v oblasti bezpečnosti a životního prostředí a skupin spotřebitelů. Pozorovatelé, kteří jsou k jednání fóra přizváni, tvoří široký, reprezentativní a vyvážený vzorek unijních a vnitrostátních orgánů zastupujících příslušné zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Komise zveřejní na své internetové stránce harmonogram schůzí, pořad jednání a zápis, včetně prezenční listiny.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úkolem fóra je koordinovat síť vnitrostátních orgánů odpovědných za schvalování typu a dozor nad trhem.

Úkolem fóra je koordinovat síť vnitrostátních orgánů odpovědných za schvalování typu a dozor nad trhem s cílem usnadnit provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o požadavky týkající se posuzování, určování a monitorování určených subjektů a všeobecného uplatňování požadavků stanovených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mezi jeho poradní úkoly patří mimo jiné prosazování osvědčených postupů, výměna informací o problémech týkajících se vynucování, o spolupráci, o vývoji pracovních metod a nástrojů, o vývoji elektronické výměny informací, o hodnocení harmonizovaných projektů v oblasti vynucování, o sankcích a společných kontrolách.

Mezi jeho úkoly patří:

 

a)   posuzovat odůvodněné stížnosti, důkazy nebo jiné relevantní informace týkající se případného nesouladu předložené uznanými třetími stranami;

 

b)   společně projednávat a posuzovat programy členských států pro dozor nad trhem po jejich předložení Komisi;

 

c)  vyměňovat si informace v souvislosti s novými technologiemi, které jsou, nebo brzy budou dostupné na trhu;

 

d)  posuzovat výsledky přezkumů fungování schvalovacích orgánů, jak podle čl. 6 odst. 6, tak vyplývajících ze společného auditu podle čl. 71 odst. 8;

 

e)  přezkoumávat výsledky posouzení fungování dozoru nad trhem;

 

f)  posuzovat výsledky posouzení fungování technických zkušeben, jak podle čl. 80 odst. 3a, tak vyplývajících ze společného posouzení podle čl. 80 odst. 4; a 

 

g)  posuzovat alespoň každé dva roky účinnost vynucování, případně včetně souladu a účinnosti všech oprav, stažení nebo sankcí uplatněných členskými státy v případě, že se nesoulad týkal vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků uvedených na trh ve více než jednom členském státě.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.   Pokud má Komise po přezkumu v rámci fóra důvod se domnívat, že existují případy nesouladu s tímto nařízením, může si vyžádat další informace od členských států a jejich vnitrostátních schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem. Členské státy a jejich příslušné orgány poskytnou tyto informace bez zbytečného prodlení.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.   Komise každoročně zveřejní zprávu o činnosti fóra. Tato zpráva obsahuje podrobné vysvětlení posuzovaných otázek, opatření vyplývající z těchto jednání a odůvodnění těchto opatření, a to i v případě, že se žádná opatření neplánují. Komise předloží zprávu o činnosti fóra každý rok Evropskému parlamentu.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.   Pokud Komise prokáže, že dotčený schvalovací orgán po společném auditu porušil kterýkoli z požadavků tohoto nařízení, okamžitě informuje členské státy, Evropský parlament a Komisi. Komise může přijmout veškerá nezbytná opatření k řešení nesouladu. V určitých případech a s náležitým ohledem na povahu nesouladu je Komise oprávněna dotčenému schvalovacímu orgánu pozastavit nebo odejmout oprávnění k přijímání žádostí o certifikáty EU schválení typu podle článku 21.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 c – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Do dvou měsíců po pozastavení nebo odejmutí oprávnění tomuto orgánu podle odstavce 3 předloží Komise členským státům zprávu o svých zjištěních v souvislosti s uvedeným nesouladem. Je-li nezbytné zajistit bezpečnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků již uvedených na trh, vydá Komise pokyny dotčeným schvalovacím orgánům, aby v rozumné lhůtě pozastavily nebo odňaly veškeré certifikáty, které byly vydány neoprávněně.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

On-line databáze schválených typů

 

1.   Komise vytvoří on-line databázi schválených typů pro bezpečnou elektronickou výměnu informací o postupech schvalování typu, vydaných povoleních, dozoru nad trhem a dalších příslušných činnostech mezi vnitrostátními schvalovacími orgány, orgány pro dozor nad trhem, členskými státy a Komisí.

 

2.   Komise odpovídá za koordinaci přístupu s příslušnými orgány a přijímání pravidelných aktualizací a za bezpečnost a zachování důvěrnosti údajů týkajících se záznamů vedených v databázi.

 

3.   Členské státy poskytnou do databáze informace požadované podle článku 25. Kromě toho poskytnou údaje o identifikačním čísle registrovaných vozidel a registračním čísle vozidla přiděleném vozidlu v souladu se směrnicí Rady 1999/37/EC1a a poskytnou Komisi pravidelné aktualizace. Tyto informace jsou dostupné ve formátu umožňujícím vyhledávání.

 

4.   Komise zřídí rozhraní mezi databází a systémem včasného varování EU (RAPEX) a informačním a komunikačním systémem pro dozor nad trhem (ICSMS), aby byl usnadněn dozor nad trhem a zajištěna koordinace, jednotnost a přesnost informací poskytovaných spotřebitelům a třetím stranám.

 

5.   Komise rovněž vytvoří veřejně přístupné rozhraní, které obsahuje informace uvedené v příloze IX a podrobnosti o schvalovacím orgánu, který vydává certifikát schválení typu podle článku 24, a o technických zkušebnách, které provedly zkoušky požadované podle článku 28. Komise zajistí, aby byly tyto informace dostupné ve formátu umožňujícím vyhledávání.

Komise rovněž v souladu s prováděcími akty přijatými podle čl. 9 odst. 4 zajistí přístup k informacím nezbytným pro zkoušky pro ověření souladu.

 

6.   Jako součást databáze vytvoří Komise nástroj pro nahrávání výsledků zkoušek třetích stran a stížností týkajících se výkonu vozidel, systémů, konstrukčních částí a dalších technických celků. Informace poskytované prostřednictvím tohoto nástroje se zohlední v souvislosti s činností v oblasti dozoru nad trhem uvedenou v článcích 8 a 9.

 

7.   Pro posouzení vhodnosti využívání systému IMI k výměně informací na základě tohoto článku se zahájí pilotní projekt, a to do ... [3 měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

__________________

 

1a Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výrobce zajistí, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které vyrobil a které byly uvedeny na trh nebo uvedeny do provozu, byly vyrobeny a schváleny v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

1.  Výrobce zajistí, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou uvedeny na trh nebo byly uvedeny do provozu, byly vyrobeny a schváleny v souladu s požadavky stanovenými v tomto nařízení a aby byly nadále v souladu s těmito požadavky bez ohledu na použitou zkušební metodu.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Výrobce odpovídá schvalovacímu orgánu za všechny aspekty postupu schvalování a za zajištění shodnosti výroby bez ohledu na použitou zkušební metodu.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pro účely EU schválení typu jmenuje výrobce usazený mimo Unii jediného zástupce usazeného v Unii, aby jej zastupoval před schvalovacím orgánem. Dotyčný výrobce jmenuje také jediného zástupce usazeného v Unii pro účely dozoru nad trhem, což může být tentýž zástupce, jako byl jmenován pro účely EU schválení typu.

4.  Pro účely EU schválení typu jmenuje výrobce vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků usazený mimo Unii jediného zástupce usazeného v Unii, aby jej zastupoval před schvalovacím orgánem. Dotyčný výrobce jmenuje také jediného zástupce usazeného v Unii pro účely dozoru nad trhem, což může být tentýž zástupce, jako byl jmenován pro účely EU schválení typu.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Při podání žádosti o EU schválení typu výrobce zajistí, aby při konstrukci vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků nebyly použity strategie či jiné prostředky, které by zbytečně měnily výkon prokázaný během příslušných zkušebních postupů, kdy jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky v provozu v podmínkách, které lze odůvodněně očekávat v běžném provozu a při běžném používání.

 

Výrobce zpřístupní veškeré strategie řízení motoru, které by mohly být použity buď prostřednictvím hardwaru, nebo softwaru. Výrobce zpřístupní veškeré relevantní informace týkající se těchto strategií řízení, včetně použitého softwaru, parametrů každé takové strategie a technického zdůvodnění, proč jsou nezbytné.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Výrobce odpovídá schvalovacímu orgánu za všechna hlediska postupu schvalování a za zajištění shodnosti výroby, ať již je výrobce přímo zapojen do všech stupňů výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, či nikoliv.

vypouští se

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Výrobce provede v zájmu ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a vede knihu stížností a záznamy o případech neshody vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, která byla uvedena na trh, a o těchto kontrolách průběžně informuje své distributory.

 

Jestliže počet stížností a případů neshody u zařízení souvisejících s bezpečností nebo emisemi překročí 30 případů, nebo 1 procento z celkového počtu – podle toho, která hodnota je vyšší – vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení určitého typu, varianty nebo verze, které byly uvedeny na trh, je třeba zaslat neprodleně podrobné informace příslušnému schvalovacímu orgánu odpovědnému za vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení, jakož i Komisi.

 

Informace obsahují popis problému a podrobné údaje potřebné k identifikaci dotčeného typu, varianty a verze vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení. Tyto údaje včasného varování slouží k rozpoznání potenciálních trendů ve stížnostech spotřebitelů a k prošetření toho, zda je třeba, aby výrobce inicioval stažení z oběhu, a pro účely činnosti členských států a Komise v oblasti dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Výrobce zajistí, aby uživatel vozidla na základě předchozích informací souhlasil se zpracováním a přenosem všech údajů, které vznikají při používání vozidla, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a. V případě, že zpracování údajů a jejich předávání není povinné pro bezpečné fungování vozidla, výrobce zajistí, aby uživatel vozidla měl možnost rozhodnout se odpojit předávání údajů a měl informace o tom, jak může sám odpojení provést.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o rušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce, který se domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek nebo díl či zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu, nejsou ve shodě s tímto nařízením nebo že schválení typu bylo uděleno na základě nesprávných údajů, přijme neprodleně vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu či zařízení ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.

Pokud se výrobce domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek nebo díl či zařízení, které byly uvedeny na trh nebo do provozu, nejsou ve shodě s tímto nařízením nebo že schválení typu bylo uděleno na základě nesprávných údajů, přijme neprodleně vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu či zařízení ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, výrobce okamžitě poskytne podrobné informace o neshodě a o přijatých opatřeních schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh nebo uvedení do provozu tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.

2.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, výrobce okamžitě poskytne podrobné informace o neshodě a riziku a o přijatých opatřeních schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh nebo uvedení do provozu tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce uchovává dokumentaci uvedenou v čl. 24 odst. 4 po období deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh, přičemž u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku tato doba činí pět let.

Výrobce uchovává dokumentaci uvedenou v čl. 24 odst. 4 a kromě toho uchovává výrobce vozidla pro potřebu schvalovacích orgánů kopii prohlášení o shodě uvedeného v článku 34, a to po období deseti let po skončení platnosti EU schválení typu pro vozidla a po období pěti let po skončení platnosti EU schválení typu pro systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce vozidla uchovává pro potřebu schvalovacích orgánů kopii prohlášení o shodě uvedenou v článku 34.

vypouští se

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce předloží vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti a prostřednictvím schvalovacího orgánu kopii certifikátu EU schválení typu nebo povolení uvedené v čl. 55 odst. 1, které prokazuje shodu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku v jazyce, který je vnitrostátnímu orgánu snadno srozumitelný.

Výrobce předloží vnitrostátnímu orgánu nebo Komisi na základě odůvodněné žádosti tohoto orgánu nebo Komise a prostřednictvím schvalovacího orgánu kopii certifikátu EU schválení typu nebo povolení uvedené v čl. 55 odst. 1, které prokazuje shodu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, dílu nebo zařízení v jazyce, který je snadno srozumitelný.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce poskytne vnitrostátnímu orgánu na jeho odůvodněnou žádost součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.

Výrobce poskytne vnitrostátnímu orgánu nebo Komisi na odůvodněnou žádost tohoto orgánu nebo Komise součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnosti zástupců výrobce v oblasti dozoru nad trhem

Povinnosti zástupců výrobce

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Zástupce výrobce pro dozor nad trhem vykonává úkoly stanovené v plné moci, kterou obdržel od výrobce. Tato plná moc musí zástupci umožňovat alespoň:

1.  Zástupce výrobce vykonává úkoly stanovené v plné moci, kterou obdržel od výrobce. Tato plná moc musí zástupci umožňovat alespoň:

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  mít přístup k dokumentaci uvedené v článku 22 a k prohlášení o shodě uvedeném v článku 34 v jednom z úředních jazyků Unie. Tato dokumentace je k dispozici schvalovacím orgánům po období deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh, přičemž u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku tato doba činí pět let;

a)  mít přístup k certifikátu schválení typu a jeho přílohám a k prohlášení o shodě v jednom z úředních jazyků Unie. Tato dokumentace je k dispozici schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem po období deseti let poté, co bylo vozidlo uvedeno na trh, přičemž u systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku tato doba činí pět let;

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podávat schvalovacímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku;

b)  podávat schvalovacímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, včetně veškerých technických specifikací při schvalování typu a přístupu k softwaru a algoritmům;

Odůvodnění

Schvalovací orgány by měly mít přístup k softwaru a algoritmům kvůli případům z minulosti, kdy byly výsledky zkoušek ovlivněny softwarem.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Podrobnosti o změně zohlední alespoň tato hlediska:

3.  Podrobnosti o změně plné moci zohlední alespoň tato hlediska:

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před uvedením na trh vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které obdržely schválení typu, dovozce ověří, že schvalovací orgán zkompletoval schvalovací dokumentaci uvedenou v čl. 24 odst. 4 a že systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nese požadovanou značku schválení typu a je v souladu s čl. 11 odst. 7.

Před uvedením na trh vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které obdržely schválení typu, dovozce ověří, že vozidlo má platný certifikát schválení typu a že konstrukční část nebo samostatný technický celek nese požadovanou značku schválení typu a je v souladu s čl. 11 odst. 7.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Domnívá-li se dovozce, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, zejména že neodpovídá svému schválení typu, nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, umožnit jejich uvedení do provozu nebo zaregistrovat, dokud nebudou uvedeny ve shodu. Pokud se navíc domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, informuje o tom výrobce a orgány pro dozor nad trhem. V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, informuje rovněž schvalovací orgán, který udělil souhlas.

3.  Domnívá-li se dovozce, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, zejména pokud neodpovídá svému schválení typu, nesmí dovozce vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, umožnit jejich uvedení do provozu nebo zaregistrovat, dokud nebudou uvedeny ve shodu. Pokud se dovozce navíc domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, informuje o tom výrobce a orgány pro dozor nad trhem. V případě vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, kterým bylo uděleno schválení typu, informuje rovněž schvalovací orgán, který udělil souhlas.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Dovozce provede v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a vede knihu stížností a stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, která byla uvedena na trh, z oběhu a o těchto kontrolách průběžně informuje své distributory.

6.  Dovozce provede v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření a vede knihu stížností, případů neshody a stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, která byla uvedena na trh, z oběhu a o těchto stížnostech a staženích průběžně informuje své distributory.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Dovozce neprodleně informuje příslušného výrobce o stížnostech a zprávách týkajících se rizik, podezřelých událostí, neshody vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, které uvedl na trh.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, které dovozce uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijme dovozce okamžitě vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.

1.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, které dovozce uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, přijme dovozce okamžitě vhodná opatření, která jsou nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu pod kontrolou výrobce, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dovozce rovněž informuje výrobce a schvalovací orgán, který udělil schválení typu.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, dovozce okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.

Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení, které bylo uvedeno na trh, představuje závažné nebezpečí, dovozce okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k dodání na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Distributor před dodáním na trh, registrací nebo uvedením do provozu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ověří, zda toto vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nese povinný štítek nebo značku schválení typu, zda jsou k němu přiloženy požadované dokumenty, pokyny a bezpečnostní informace požadované článkem 63 v úředním jazyce či jazycích příslušného členského státu a zda výrobce a dovozce splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst. 7, popřípadě čl. 14 odst. 4.

1.   Distributor před dodáním na trh, registrací nebo uvedením do provozu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ověří, zda toto vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nese povinný štítek nebo značku schválení typu, zda jsou k němu přiloženy požadované dokumenty, pokyny a bezpečnostní informace požadované článkem 63 v úředním jazyce či jazycích příslušného členského státu a zda výrobce a dovozce splnil požadavky stanovené v čl. 11 odst. 7, popřípadě čl. 14 odst. 4.

 

2.   Distributor provede v zájmu ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti spotřebitelů šetření stížností a záznamů o případech neshody vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení, které uvedl na trh. Veškeré stížnosti nebo případy neshody týkající se ochrany životního prostředí nebo bezpečnostních hledisek vozidla se navíc neprodleně oznámí dovozci nebo výrobci.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Domnívá-li se distributor, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu, dokud nebudou uvedeny ve shodu.

1.  Domnívá-li se distributor, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek není ve shodě s požadavky tohoto nařízení, informuje výrobce, dovozce a schvalovací orgán, který udělil schválení typu, o této skutečnosti a nesmí vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek uvést na trh, umožnit jejich uvedení do provozu nebo zaregistrovat, dokud nebudou uvedeny ve shodu.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Distributor, který se domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, který uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, informuje výrobce nebo dovozce s cílem zajistit, aby byla v souladu s čl. 12 odst. 1 nebo čl. 15 odst. 1 přijata vhodná opatření nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.

2.  Pokud se distributor domnívá, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, který uvedl na trh, není ve shodě s tímto nařízením, informuje výrobce, dovozce a schvalovací orgán, který udělil schválení typu, s cílem zajistit, aby byla v souladu s čl. 12 odst. 1 nebo čl. 15 odst. 1 přijata vhodná opatření nezbytná k uvedení tohoto vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku ve shodu, případně k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, distributor okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, dovozci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k uvedení na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení. Distributor je rovněž informuje o všech učiněných krocích a uvede podrobnosti zejména o závažném nebezpečí a o nápravných opatřeních přijatých výrobcem.

3.  Pokud vozidlo, systém, konstrukční část, samostatný technický celek, díl nebo zařízení představuje závažné nebezpečí, distributor okamžitě poskytne podrobné informace o závažném nebezpečí výrobci, dovozci, schvalovacím orgánům a orgánům pro dozor nad trhem členských států, v nichž došlo k uvedení na trh tohoto vozidla, systému, konstrukční části, samostatného technického celku, dílu nebo zařízení. Distributor je rovněž informuje o všech učiněných krocích a uvede podrobnosti o nápravných opatřeních přijatých výrobcem.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Distributor poskytne vnitrostátnímu orgánu na jeho odůvodněnou žádost součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.

4.  Distributor poskytne vnitrostátnímu orgánu nebo Komisi na odůvodněnou žádost tohoto orgánu nebo Komise součinnost při veškerých opatřeních přijatých v souladu s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 s cílem odstranit riziko vyvolané vozidlem, systémem, konstrukční částí, samostatným technickým celkem, dílem nebo zařízením, jež dodal na trh.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro schválení typu systému, schválení typu konstrukční části a schválení typu samostatného technického celku se použije pouze jednorázové schválení typu.

2.  Aniž jsou dotčeny požadavky regulačních aktů uvedených v příloze IV, pro schválení typu systému, schválení typu konstrukční části a schválení typu samostatného technického celku se použije pouze jednorázové schválení typu.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  EU schválení typu pro závěrečný stupeň dokončení se udělí teprve poté, co schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla schválený v závěrečném stupni splňuje v době schválení všechny platné technické požadavky. Ověření zahrnuje dokumentární kontrolu všech požadavků pro EU schválení typu neúplného vozidla, které je uděleno v rámci vícestupňového postupu schválení typu, a to i v případě, že je uděleno pro jinou kategorii vozidla.

4.  EU schválení typu pro závěrečný stupeň dokončení se udělí teprve poté, co schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla schválený v závěrečném stupni splňuje v době schválení všechny platné technické požadavky, v souladu s postupy uvedenými v příloze XVII. Ověření zahrnuje dokumentární kontrolu všech požadavků pro EU schválení typu neúplného vozidla, které je uděleno v rámci vícestupňového postupu schválení typu, včetně případu, že je uděleno pro jinou kategorii vozidla. Zahrnuje rovněž kontrolu toho, že výkonnost systémů, kterým bylo uděleno schválení typu odděleně, je i po jejich začlenění do vozidla stále ve shodě s danými schváleními typu.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Výběrem schválení typu uvedeného v odstavci 1 nejsou dotčeny příslušné hmotněprávní požadavky, kterým musí schvalovaný typ vozidla vyhovět v době vydání schválení typu vozidla.

5.  Výběrem schválení typu uvedeného v odstavci 1 nejsou dotčeny žádné příslušné požadavky, kterým musí schvalovaný typ vozidla vyhovět v době vydání schválení typu vozidla.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Výrobce dá schvalovacímu orgánu k dispozici tolik vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, kolik je jich podle příslušných regulačních aktů potřeba k provedení požadovaných zkoušek.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pro konkrétní typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku lze podat pouze jednu žádost, a to pouze v jednom členském státě.

2.  Pro konkrétní typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku lze podat pouze jednu žádost, a to pouze v jednom členském státě. Jakmile je žádost podána, výrobci už není povoleno postup přerušit a podat jinou žádost pro stejný typ u jiného schvalovacího orgánu nebo v jiné technické zkušebně. Kromě toho, pokud je schválení typu odmítnuto, nebo vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek neprojde zkouškou v technické zkušebně, výrobci není povoleno podat další žádost pro stejný typ u jiného schvalovacího orgánu nebo v jiné technické zkušebně.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  informační dokument stanovený v příloze I pro jednorázové či kombinované schválení typu nebo v příloze III pro postupné schválení typu;

a)  informační dokument stanovený v příloze I pro jednorázové či kombinované schválení typu vozidla nebo v příloze III pro postupné schválení typu vozidla nebo v příslušných regulačních aktech v případě schválení systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku;

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  veškeré další informace požadované schvalovacím orgánem v rámci postupu podávání žádosti.

d)  veškeré další informace požadované schvalovacím orgánem v rámci postupu schválení typu.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dokumentace musí být dodána v elektronickém formátu, který poskytne Komise, ale může být dodána také v papírové podobě.

2.  Dokumentace musí být dodána v elektronickém formátu.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K žádosti o postupné schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí úplný soubor certifikátů EU schválení typu včetně protokolů o zkouškách požadovaných podle použitelných aktů uvedených v příloze IV.

K žádosti o postupné schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí úplný soubor certifikátů EU schválení typu, včetně protokolů o zkouškách a dokumentů obsahujících informace požadovaných podle regulačních aktů uvedených v příloze IV.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě žádosti o schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle použitelných aktů, jejichž seznam je uveden v příloze IV, má schvalovací orgán přístup k související dokumentaci, a to až do okamžiku, kdy je vydáno nebo odmítnuto schválení typu vozidla.

V případě žádosti o schválení typu systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku podle regulačních aktů, jejichž seznam je uveden v příloze IV, má schvalovací orgán přístup k související dokumentaci a informačním dokumentům, a to až do okamžiku, kdy je vydáno nebo odmítnuto schválení typu vozidla.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K žádosti o kombinované schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí certifikáty EU schválení typu včetně protokolů o zkouškách požadovaných podle použitelných aktů uvedených v příloze IV.

K žádosti o kombinované schválení typu se kromě dokumentace podle článku 22 připojí certifikáty EU schválení typu včetně protokolů o zkouškách a informačních dokumentů požadovaných podle regulačních aktů uvedených v příloze IV.

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v prvním stupni ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu, jež jsou důležité pro stav dokončení základního vozidla;

a)  v prvním stupni ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu a protokoly o zkouškách, jež jsou důležité pro stav dokončení základního vozidla;

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  ve druhém a dalších stupních ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu, které jsou důležité pro stávající stupeň dokončení, kopie certifikátu EU schválení typu vozidla vydaného pro vozidlo na předchozím stupni výroby a veškeré údaje o jakýchkoli změnách nebo doplňcích, které výrobce na vozidle provedl.

b)  ve druhém a dalších stupních ty části dokumentace a certifikáty EU schválení typu, které jsou důležité pro stávající stupeň dokončení, kopie certifikátu EU schválení typu celého vozidla vydaného pro vozidlo na předchozím stupni výroby a veškeré údaje o jakýchkoli změnách nebo doplňcích, které výrobce na vozidle provedl.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace uvedené v písmenech a) a b) lze poskytnout v souladu s čl. 22 odst. 2.

Informace uvedené v písmenech a) a b) jsou poskytovány v souladu s čl. 22 odst. 2.

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán a technické zkušebny mají přístup k softwaru a algoritmům vozidla.

Schvalovací orgán a technické zkušebny mají přístup k softwaru, hardwaru a algoritmům vozidla, jakož i k dokumentaci nebo jiným informacím umožňujícím náležitou a odpovídající úroveň pochopení systémů, včetně procesu vývoje systémů a koncepce systémů, a funkcí takového softwaru a hardwaru, které umožňují, aby vozidlo splňovalo požadavky tohoto nařízení.

 

Během doby platnosti EU schválení typu je k softwaru, hardwaru a algoritmům vozidla umožněn přístup, aby bylo během pravidelné kontroly možné ověřit, že požadavky tohoto nařízení jsou splněny. Po uplynutí platnosti certifikátu schválení typu a v případě, že tento certifikát není obnoven, je přístup nadále poskytován na požádání. Informace, které mají být zpřístupněny pro tyto konkrétní účely, by neměly být takové povahy, aby se tím porušila důvěrnost chráněných informací či duševního vlastnictví. Výrobce v době podání žádosti o schválení typu sdělí schvalovacímu orgánu a technické zkušebně – ve standardizované podobě – verzi softwaru pro systémy a konstrukční části související s bezpečností a nastavení nebo jiné kalibrace systémů a konstrukčních částí souvisejících s emisemi. Pro lepší odhalení následných nezákonných změn softwaru je technická zkušebna oprávněna označit software nastavením odpovídajících parametrů.

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v případě schválení typu vozidla podle postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů ověří schvalovací orgány v souladu s čl. 20 odst. 4, že se na systémy, konstrukční části a samostatné technické celky vztahují samostatná schválení typu na základě požadavků platných v době udělení schválení typu vozidla.

d)  v případě schválení typu vozidla podle postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů ověří schvalovací orgány v souladu s čl. 20 odst. 4, že se na systémy, konstrukční části a samostatné technické celky vztahují samostatná platná schválení typu na základě požadavků platných v době udělení schválení typu vozidla.

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Součástí schvalovací dokumentace je rejstřík, který jasně uvádí všechny stránky a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenává provádění EU schválení typu.

Součástí schvalovací dokumentace, kterou lze vést v elektronické podobě, je rejstřík, který jasně uvádí všechny stránky a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenává provádění EU schválení typu.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Schvalovací orgán odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že typ vozidla, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, přestože splňuje příslušné požadavky, představuje závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo může vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví. V tom případě ihned zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi podrobnou dokumentaci, v níž objasní důvody svého rozhodnutí a doloží svá zjištění.

5.  Schvalovací orgán odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že typ vozidla, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, přestože splňuje příslušné požadavky, představuje nebezpečí pro bezpečnost nebo může vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví. V tom případě ihned zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi podrobnou dokumentaci, v níž objasní důvody svého rozhodnutí a doloží svá zjištění.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V případě postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů schválení typu schvalovací orgán v souladu s čl. 20 odst. 4 a 5 odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením nebo akty uvedenými v příloze IV.

V případě postupných, kombinovaných a vícestupňových postupů schválení typu schvalovací orgán v souladu s článkem 20 odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto nařízením nebo akty uvedenými v příloze IV.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Schvalovací orgán zašle pro každý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které schválí, schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi do jednoho měsíce od vydání nebo změny EU schválení typu kopii certifikátu EU schválení typu vozidla i s přílohami včetně protokolů o zkouškách uvedených v článku 23. Tato kopie se zašle pomocí společného zabezpečeného elektronického systému pro výměnu údajů nebo v podobě zabezpečeného elektronického souboru.

1.  Schvalovací orgán předá do on-line databáze schválených typů pro každý typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které schválí, do jednoho měsíce od vydání nebo změny certifikátu EU schválení typu informace sestávající z certifikátu EU schválení typu i s přílohami včetně protokolů o zkouškách uvedených v článku 23.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Požádá-li o to schvalovací orgán jiného členského státu nebo Komise, schvalovací orgán, jenž vydal EU schválení typu, zašle žádajícímu schvalovacímu orgánu do jednoho měsíce od obdržení žádosti kopii certifikátu EU schválení typu i s přílohami, a to pomocí společného zabezpečeného elektronického systému pro výměnu údajů nebo v podobě zabezpečeného elektronického souboru.

vypouští se

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Schvalovací orgán neprodleně uvědomí schvalovací orgány ostatních členských států a Komisi o tom, že odmítl vydat nebo odňal jakékoliv EU schválení typu, a uvede důvody svého rozhodnutí.

4.  Schvalovací orgán neprodleně uvědomí schvalovací orgány ostatních členských států a Komisi o tom, že odmítl vydat nebo odňal jakékoliv EU schválení typu, a uvede důvody svého rozhodnutí. Schvalovací orgán rovněž aktualizuje tuto informaci v on-line databázi schválených typů.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  v případě schválení typu vozidla vyplněný vzor prohlášení o shodě.

d)  v případě schválení typu vozidla vyplněný vzor prohlášení o shodě typu vozidla.

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Shoda s technickými požadavky tohoto nařízení a regulačních aktů uvedených v příloze IV se prokazuje v souladu s příslušnými regulačními akty uvedenými v příloze IV vhodnými zkouškami provedenými určenými technickými zkušebnami.

1.  Pro účely EU schválení typu schvalovací orgán ověří shodu s technickými požadavky tohoto nařízení a příslušných regulačních aktů uvedených v příloze IV pomocí vhodných zkoušek provedených určenými technickými zkušebnami.

 

Formát zkušebních protokolů musí vyhovovat všeobecným požadavkům tak, jak jsou stanoveny v dodatku 3 přílohy V.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výrobce poskytne schvalovacímu orgánu vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou podle příslušných aktů uvedených v příloze IV potřeba k provedení požadovaných zkoušek.

2.  Výrobce poskytne příslušným technickým zkušebnám a schvalovacímu orgánu vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou podle příslušných aktů uvedených v příloze IV potřeba k provedení požadovaných zkoušek.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Požadované zkoušky se provádějí v souladu s příslušnými regulačními akty uvedenými v příloze IV. Pokud je ve zkušebních postupech stanovených v příslušných regulačních aktech stanoven rozsah hodnot, technické zkušebny musí být schopny stanovit parametry a podmínky používané pro provádění příslušných zkoušek uvedených v odstavci 1. V případě schvalování typu vozidla orgány zajistí, aby vybraná zkušební vozidla představovala nejhorší případ, pokud jde o soulad s příslušnými kritérii, a aby vybraná vozidla nevedla k dosahování výsledků systematicky odlišných od výkonnosti, kterou vozidla vykazují při jízdě za podmínek, které se dají očekávat při běžném provozu a používání.

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Schvalovací orgán, který udělil schválení typu vozidla, ověří soulad statisticky významného počtu vybraných vozidel a prohlášení o shodě s články 34 a 35 a správnost údajů v prohlášeních o shodě.

2.  Schvalovací orgán, který udělil schválení typu vozidla, ověří soulad odpovídajícího a statisticky významného počtu vybraných vozidel a prohlášení o shodě s články 34 a 35 a správnost údajů v prohlášeních o shodě.

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Za účelem ověření, zda se vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek shoduje se schváleným typem, musí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, provést kontroly nebo zkoušky vyžadované pro EU schválení typu na vzorcích odebraných v zařízeních výrobce, včetně výrobních zařízení.

4.  Za účelem ověření, zda se vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek shoduje se schváleným typem, musí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, provést kontroly nebo zkoušky vyžadované pro EU schválení typu na vzorcích odebraných v zařízeních výrobce, včetně výrobních zařízení. Schvalovací orgán provede první z těchto kontrol do jednoho roku od data vystavení prohlášení o shodě. Schvalovací orgán provádí následné kontroly nejméně jednou ročně v náhodných intervalech, které si stanoví.

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Při provádění zkoušek pro ověření podle odstavců 2 a 4 určí schvalovací orgány jinou technickou zkušebnu, než byla ta, která byla využita během zkoušky pro účely původního schválení typu.

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu a zjistí, že výrobce již nevyrábí vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky ve shodě se schváleným typem nebo že prohlášení o shodě již nesplňují články 34 a 35, ačkoliv výroba pokračuje, přijme nezbytná opatření pro zajištění správného provádění postupu týkajícího se shodnosti výroby nebo odejme schválení typu.

5.  Schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu a zjistí, že výrobce již nevyrábí vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky ve shodě se schváleným typem, s požadavky tohoto nařízení nebo s požadavky regulačních aktů uvedených v příloze IV, nebo že prohlášení o shodě již nesplňují články 34 a 35, ačkoliv výroba pokračuje, přijme nezbytná opatření pro zajištění správného provádění opatření týkajícího se shodnosti výroby nebo odejme schválení typu. Schvalovací orgán může rozhodnout o přijetí veškerých nezbytných omezujících opatření v souladu s články 53 a 54.

Pozměňovací návrh    175

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví strukturu vnitrostátních poplatků na uhrazení nákladů na své činnosti v oblasti schválení typu a dozoru nad trhem a rovněž na zkoušky týkající se schválení typu a na zkoušky a kontroly týkající se shodnosti výroby, jež provádí jejich určené technické zkušebny.

1.  Členské státy zajistí, aby náklady na jejich činnosti v oblasti schválení typu a dozoru nad trhem byly pokryty. Členské státy mohou uplatňovat strukturu založenou na poplatcích nebo tyto činnosti financovat ze svých vnitrostátních rozpočtů, případně využívat kombinaci obou těchto přístupů. Poplatky nevybírají přímo technické zkušebny.

Pozměňovací návrh    176

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tyto vnitrostátní poplatky se vybírají od výrobců, kteří si zažádali o schválení typu v dotčeném členském státě. Poplatky nevybírají přímo technické zkušebny.

2.  Pokud se uplatňuje struktura založená na poplatcích, tyto vnitrostátní poplatky se vybírají od výrobců, kteří si zažádali o schválení typu v dotčeném členském státě. Pokud se struktura založená na poplatcích uplatňuje na shodnost výroby, tyto vnitrostátní poplatky vybírá od výrobce členský stát, ve kterém probíhá výroba.

Pozměňovací návrh    177

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Struktura vnitrostátních poplatků zahrnuje také náklady na kontroly a zkoušky, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky, prováděné Komisí podle článku 9. Tyto příspěvky představují vnější účelově vázané příjmy pro souhrnný rozpočet Evropské unie podle čl. 21 odst. 4 finančního nařízení26.

3.  Komise zajistí, aby náklady na kontroly a zkoušky prováděné na základě pověření Komise podle článku 9, byly pokryty.tomuto účelu bude použit souhrnný rozpočet Evropské unie.

__________________

 

26 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1–96).

 

Pozměňovací návrh    178

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Podrobnosti o struktuře svých vnitrostátních poplatků členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi. První oznámení se provede dne [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Následné aktualizace struktury vnitrostátních poplatků se jednou ročně oznámí členským státům a Komisi.

4.  Podrobnosti o svém mechanismu/mechanismech financování členské státy oznámí ostatním členským státům a Komisi. První oznámení se provede dne [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Následné aktualizace struktury vnitrostátních poplatků se jednou ročně oznámí členským státům a Komisi.

Pozměňovací návrh    179

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými vymezí koeficient nákladů uvedených v odstavci 3, jenž se použije na vnitrostátní poplatky uvedené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    180

Návrh nařízení

Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud schvalovací orgán zjistí, že změny údajů zaznamenaných ve schvalovací dokumentaci jsou natolik podstatné, že nemohou být řešeny rozšířením stávajícího schválení typu, odmítne změnit EU schválení typu a požádá výrobce, aby zažádal o nové EU schválení typu.

5.  Pokud schvalovací orgán zjistí, že změny údajů zaznamenaných ve schvalovací dokumentaci nemohou být řešeny rozšířením stávajícího schválení typu, odmítne změnit EU schválení typu a požádá výrobce, aby zažádal o nové EU schválení typu.

Pozměňovací návrh    181

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  výsledky zkoušek ověření provedených Komisí nebo orgány pro dozor nad trhem vykazují jakýkoli nesoulad s právními předpisy Unie v oblasti bezpečnosti nebo životního prostředí;

Pozměňovací návrh    182

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Schválení typu vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se vydávají na omezenou dobu 5 let bez možnosti prodloužení. Datum uplynutí platnosti musí být uvedenocertifikátu schválení typu. Po uplynutí platnosti certifikátu schválení typu může být schválení obnoveno na žádost výrobce, a to pouze pokud schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla, systému, konstrukční částisamostatného technického celku splňuje všechny požadavky příslušných regulačních aktů na nová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky daného typu.

1.  Schválení typu vozidel kategorií M1 a N1 a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků uvedenýchsouladu s odstavcem 1a se vydávají na omezenou dobu 7 let a pro vozidla kategorií N2, N3, M2, M3 a O na omezenou dobu 10 let. Datum uplynutí platnosti musí být uvedeno v certifikátu EU schválení typu.

 

Před uplynutím platnosti certifikátu schválení typu může být schválení obnoveno na žádost výrobce, a to pouze pokud schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla jako celek splňuje všechny požadavky příslušných regulačních aktů na nová vozidla tohoto schváleného typu, včetně zkušebních protokolů. Pokud schvalovací orgán dospěje k závěru, že se uplatní tento pododstavec, není nutné opakovat zkoušky uvedené v článku 28.

 

Aby mohl schvalovací orgán plnit své úkoly, podá výrobce svou žádost nejdříve dvanáct a nejpozději šest měsíců před uplynutím platnosti certifikátu EU schválení typu.

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    183

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Schválení typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se v zásadě vydávají na neomezenou dobu. Vzhledem k tomu, že některé systémy, konstrukční části a samostatné technické celky by mohly kvůli své povaze nebo technickým prvkům vyžadovat častější aktualizaci, vydávají se příslušná schválení typu na omezenou dobu sedmi let. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením seznamu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, pro které je vzhledem k jejich povaze třeba vydávat schválení typu pouze na omezenou dobu.

Pozměňovací návrh    184

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  je-li výroba vozidel ve shodě se schváleným typem vozidla dobrovolně trvale ukončena;

b)  je-li výroba vozidel ve shodě se schváleným typem vozidla dobrovolně trvale ukončena, za což se v každém případě považuje situace, kdy nebylo vyrobeno žádné vozidlo dotčeného typu během předchozích dvou let;

Pozměňovací návrh    185

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  Osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) podepisovat prohlášení o shodě musí být zaměstnancem (zaměstnanci) výrobce a musí být řádně pověřena (pověřeny), aby v plném rozsahu nesla (nesly) právní odpovědnost výrobce, pokud jde o návrh a konstrukci vozidla nebo pokud jde o shodnost jeho výroby.

4)  Osoba (osoby) oprávněná (oprávněné) podepisovat prohlášení o shodě musí být zaměstnancem (zaměstnanci) výrobce a musí být řádně pověřena (pověřeny), aby nesla (nesly) právní odpovědnost výrobce, pokud jde o návrh a konstrukci vozidla nebo pokud jde o shodnost jeho výroby.

Pozměňovací návrh    186

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Hospodářské subjekty smějí uvádět na trh pouze vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou označeny způsobem, který splňuje požadavky tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    187

Návrh nařízení

Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud nebyly přijaty nezbytné kroky k úpravě regulačních aktů uvedené v odstavci 1, může Komise schválit rozšíření prozatímního EU schválení typu rozhodnutím na žádost členského státu, který prozatímní EU schválení typu udělil. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

3.  Pokud nebyly přijaty nezbytné kroky k úpravě regulačních aktů uvedené v odstavci 1, může Komise schválit prodloužení platnosti prozatímního EU schválení typu rozhodnutím na žádost členského státu, který prozatímní EU schválení typu udělil. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pozměňovací návrh    188

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy se mohou rozhodnout osvobodit kterýkoli typ vozidla uvedený v odstavci 1 od jednoho nebo více hmotněprávních požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.

2.  Členské státy se mohou rozhodnout osvobodit kterýkoli typ vozidla uvedený v odstavci 1 od shody s jedním nebo více požadavky stanovenými v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.

Pozměňovací návrh    189

Návrh nařízení

Čl. 40 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Kromě toho musí být umožněna větší flexibilita pro malovýrobu malých a středních podniků, které nemohou plnit stejná časová kritéria jako velcí výrobci.

Pozměňovací návrh    190

Návrh nařízení

Čl. 41 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Pokud ve lhůtě tří měsíců uvedené v prvním pododstavci nebude vznesena námitka, považuje se vnitrostátní schválení typu za přijaté.

Pozměňovací návrh    191

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy udělí EU jednotlivé schválení vozidla vozidlu, které splňuje požadavky stanovené v dodatku 2 k části I přílohy IV nebo v části III přílohy IV pro vozidla zvláštního určení.

1.  Členské státy udělí EU jednotlivé schválení vozidla vozidlu, které splňuje požadavky stanovené v dodatku 2 k části I přílohy IV nebo v části III přílohy IV pro vozidla zvláštního určení. Toto ustanovení se nepoužije na neúplná vozidla.

Pozměňovací návrh    192

Návrh nařízení

Čl. 42 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost o EU jednotlivé schválení vozidla podává výrobce nebo vlastník vozidla nebo zástupce vlastníka, pokud je tento zástupce usazen v Unii.

2.  Žádost o EU jednotlivé schválení vozidla podává vlastník vozidla, výrobce nebo zástupce výrobce, pokud je tento zástupce usazen v Unii.

Pozměňovací návrh    193

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  U určitého vozidla, ať již jedinečného či nikoliv, se členské státy mohou rozhodnout upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení nebo hmotněprávních požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.

1.  U určitého vozidla, ať již jedinečného či nikoliv, se členské státy mohou rozhodnout upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení nebo požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.

Pozměňovací návrh    194

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost o vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla podává výrobce nebo vlastník vozidla nebo zástupce vlastníka, pokud je tento zástupce usazen v Unii.

2.  Žádost o vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla podává vlastník vozidla, výrobce nebo zástupce výrobce, pokud je tento zástupce usazen v Unii.

Pozměňovací návrh    195

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podoba certifikátu o vnitrostátním jednotlivém schválení vozidla se řídí vzorem certifikátu EU schválení typu uvedeným v příloze VI a obsahuje alespoň informace nezbytné pro podání žádostiregistraci podle směrnice Rady 1999/37/ES28.

Podoba certifikátu o vnitrostátním jednotlivém schválení vozidla se řídí vzorem certifikátu EU schválení typu uvedeným v příloze VI a obsahuje alespoň informace obsažené ve vzoru certifikátuEU jednotlivém schválení stanoveném v příloze VI.

__________________

 

28 Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57).

 

Pozměňovací návrh    196

Návrh nařízení

Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členský stát povolí, aby vozidlo, jemuž jiný členský stát udělil vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla v souladu s článkem 43, bylo dodáno na trh, zaregistrováno nebo uvedeno do provozu, ledaže se může odůvodněně domnívat, že příslušné alternativní požadavky, podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jeho vlastním požadavkům.

3.  Členský stát povolí, aby vozidlo, jemuž jiný členský stát udělil vnitrostátní jednotlivé schválení vozidla v souladu s článkem 43, bylo dodáno na trh, zaregistrováno nebo uvedeno do provozu, ledaže se může odůvodněně domnívat, že příslušné alternativní požadavky, podle nichž bylo vozidlo schváleno, neodpovídají jeho vlastním požadavkům, nebo že vozidlo tyto požadavky nesplňuje.

Pozměňovací návrh    197

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Postupy uvedené v článcích 4344 se mohou použít na konkrétní vozidlo během jednotlivých stupňů výroby podle vícestupňového schvalování typu.

1.  Postupy uvedené v článcích 4243 se mohou použít na konkrétní vozidlo během jednotlivých stupňů výroby podle vícestupňového schvalování typu. Pro vozidla schválená v rámci vícestupňového schválení typu se použije příloha XVII.

Pozměňovací návrh    198

Návrh nařízení

Čl. 45 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Postupy uvedenými v článcích 4344 nelze nahradit stupeň meziproduktu v rámci běžného vícestupňového schvalování typu a nelze je použít pro účely získání schválení vozidla v prvním stupni.

2.  Postupy uvedené v článcích 4243 nenahrazují stupeň meziproduktu v rámci běžného vícestupňového schvalování typu a nepoužijí se pro účely získání schválení vozidla v prvním stupni.

Pozměňovací návrh    199

Návrh nařízení

Čl. 46 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Neúplná vozidla mohou být dodána na trh nebo uvedena do provozu, ale vnitrostátní orgány odpovědné za registraci vozidel mohou odmítnout registraci takových vozidel a jejich používání na pozemních komunikacích.

Neúplná vozidla mohou být dodána na trh, ale vnitrostátní orgány odpovědné za registraci vozidel mohou odmítnout registraci, uvedení do provozu takových vozidel a jejich používání na pozemních komunikacích.

Pozměňovací návrh    200

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vozidla z výběhu série, jejichž EU schválení typu pozbylo platnosti podle čl. 33 odst. 2 písm. a), mohou být dodána na trh, registrována nebo uvedena do provozu pouze za předpokladu, že je splněn požadavek stanovený v odstavci 4 a lhůty stanovené v odstavcích 2 a 4.

Vozidla z výběhu série, jejichž EU schválení typu pozbylo platnosti podle čl. 33 odst. 2 písm. a), mohou být registrována nebo uvedena do provozu pouze za předpokladu, že je splněn požadavek stanovený v odstavci 4.

Pozměňovací návrh    201

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

První pododstavec se použije pouze na vozidla, která před tím, než jejich EU schválení typu pozbylo své platnosti, již byla na území Unie a ještě nebyla dodána na trh ani zaregistrována nebo uvedena do provozu.

První pododstavec se použije pouze na vozidla, která před tím, než jejich EU schválení typu pozbylo své platnosti, již byla na území Unie a ještě nebyla zaregistrována nebo uvedena do provozu.

Pozměňovací návrh    202

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce, který chce v souladu s odstavcem 1 dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu vozidla z výběhu série, předloží za tímto účelem žádost vnitrostátnímu orgánu členského státu, který udělil EU schválení typu. V této žádosti se uvedou všechny technické a ekonomické důvody, jež brání tomu, aby tato vozidla splnila nové požadavky na schválení typu, a zahrne se identifikační číslo (VIN) dotyčných vozidel.

Výrobce, který chce v souladu s odstavcem 1 dodat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu vozidla z výběhu série, předloží za tímto účelem žádost schvalovacímu orgánu členského státu, který udělil EU schválení typu. V této žádosti se uvedou všechny technické a ekonomické důvody, jež brání tomu, aby tato vozidla splnila nové požadavky na schválení typu, a zahrne se identifikační číslo (VIN) dotyčných vozidel.

Pozměňovací návrh    203

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dotyčný vnitrostátní orgán rozhodne do tří měsíců od obdržení žádosti, zda povolit uvádění na trh, registraci a uvedení do provozu těchto vozidel na území dotyčného členského státu, a určí počet vozidel, pro který může být uděleno povolení.

Dotyčný vnitrostátní schvalovací orgán rozhodne do tří měsíců od obdržení žádosti, zda povolit uvádění na trh, registraci a uvedení do provozu těchto vozidel na území dotyčného členského státu, a určí počet vozidel, pro který může být uděleno povolení.

Pozměňovací návrh    204

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V Unii mohou být dodána na trh, registrována nebo uvedena do provozu pouze vozidla z výběhu série s platným prohlášením o shodě, které zůstává v platnosti nejméně po dobu tří měsíců ode dne svého vydání, ale jejichž schválení typu pozbylo platnosti podle čl. 33 odst. 2 písm. a).

4.  V Unii mohou být registrována nebo uvedena do provozu pouze vozidla z výběhu série s platným prohlášením o shodě, které zůstává v platnosti nejméně po dobu tří měsíců ode dne svého vydání, ale jejichž schválení typu pozbylo platnosti podle čl. 33 odst. 2 písm. a).

Pozměňovací návrh    205

Návrh nařízení

Čl. 47 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy povedou záznamy identifikačních čísel (VIN) vozidel, jejichž dodání na trh, zaregistrování nebo uvedení do provozu povolily podle tohoto článku.

6.  Členské státy povedou záznamy identifikačních čísel (VIN) vozidel, jejichž zaregistrování nebo uvedení do provozu provedly podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    206

Návrh nařízení

Čl. 49 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postup zacházení s vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky představujícími závažné nebezpečí na vnitrostátní úrovni

Vnitrostátní hodnocení týkající se vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, u nichž existuje podezření, že představují závažné nebezpečí nebo nevyhovují požadavkům.

Pozměňovací návrh    207

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu, které přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 a článku 8 tohoto nařízení nebo které mají dostatečné důvody domnívat se, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, na nějž se vztahuje toto nařízení, představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti veřejného zájmu, na nějž se vztahuje toto nařízení, neprodleně informují o svých zjištěních schvalovací orgán, který udělil schválení.

1.  V případě, že orgány některého členského státu pro dozor nad trhem mají na základě činností dozoru nad trhem nebo informací poskytnutých schvalovacím orgánem, výrobci či obsažených ve stížnostech důvody domnívat se, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, na nějž se vztahuje toto nařízení, představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo nesplňuje požadavky stanovené tímto nařízením, provedou hodnocení, zda dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty s orgány pro dozor nad trhem plně spolupracují.

Pozměňovací návrh    208

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán uvedený v odstavci 1 provede hodnocení, zda dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek splňuje všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské subjekty plně spolupracují se schvalovacími orgány a orgány pro dozor nad trhem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    209

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Na posouzení rizik výrobku se použije článek 20 nařízení 765/2008.

Pozměňovací návrh    210

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na omezující opatření uvedená ve druhém pododstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

vypouští se

Pozměňovací návrh    211

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příslušný schvalovací orgán informuje Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení uvedeného v odstavci 1 a o opatřeních vyžadovaných od hospodářského subjektu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    212

Návrh nařízení

Článek 49 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 49a

 

Vnitrostátní postup zacházení s vozidly, systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, které představují závažné nebezpečí nebo nejsou ve shodě s požadavky

 

1.   Pokud orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu po provedení hodnocení podle článku 49 zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti ochrany veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo není ve shodě s tímto nařízením, bez odkladu příslušnému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými zajistí, aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek po uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu dále nepředstavoval toto riziko nebo aby byl ve shodě s požadavky.

 

2.  Hospodářský subjekt zajistí v souladu s povinnostmi uvedenými v článcích 11 až 19 přijetí veškerých vhodných nápravných opatření u všech dotčených vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které v Unii uvedl na trh, zaregistroval nebo uvedl do provozu.

 

3.  Pokud hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odstavci 1 nepřijme vhodná nápravná opatření nebo pokud riziko vyžaduje rychlá opatření, přijmou vnitrostátní orgány veškerá vhodná prozatímní omezující opatření a na trhu svého členského státu zakáží nebo omezí dodávání na trh, registraci nebo uvedení do provozu dotčených vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků nebo je stáhnou z trhu či z oběhu.

 

Na omezující opatření uvedená v tomto odstavci se použije článek 21 nařízení (ES) č. 765/2008.

Pozměňovací návrh    213

Návrh nařízení

Čl. 50 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postupy oznamovánívznášení námitek týkající se omezujících opatření přijatých na vnitrostátní úrovni

Nápravnáomezující opatření na úrovni EU

Pozměňovací návrh    214

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány informují o omezujících opatřeních přijatých v souladu s čl. 49 odst. 1 a 5 neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

Členský stát, který přijímá nápravná a omezující opatření v souladu s čl. 50 odst. 1 a 3, o tom neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy prostřednictvím elektronického systému uvedeného v článku 22 nařízení (ES) č. 765/2008. Dále o svých zjištěních neprodleně informuje schvalovací orgán, který schválení udělil.

Pozměňovací návrh    215

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Součástí poskytovaných informací jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci nevyhovujícího vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, údaje o jejich původu, povaze údajné neshody a souvisejícího rizika, povaze a délce trvání omezujících opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu.

2.   Součástí poskytovaných informací jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné k identifikaci dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, údaje o jejich původu, povaze údajného nesouladu nebo souvisejícího rizika, povaze a délce trvání nápravných a omezujících opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a stanoviska příslušného hospodářského subjektu. Uvede se v nich také, zda je důvodem rizika některá z těchto skutečností:

 

a)  skutečnost, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo bezpečnosti osob, ochrany životního prostředí nebo dalších oblastí zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení;

 

b)  nedostatky v příslušných regulačních aktech uvedených v příloze IV.

Pozměňovací návrh    216

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Schvalovací orgán podle čl. 49 odst. 1 uvede, zda je důvodem neshody některá z těchto skutečností:

vypouští se

a)   skutečnost, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesplňuje požadavky týkající se zdraví nebo bezpečnosti osob, ochrany životního prostředí nebo jiného veřejného zájmu, na nějž se vztahuje toto nařízení;

 

b)   nedostatky v příslušných regulačních aktech uvedených v příloze IV.

 

Pozměňovací návrh    217

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy jiné než členský stát, který zahájil tento postup, uvědomí do jednoho měsíce od přijetí informací uvedených v odstavci 1 Komisi a ostatní členské státy o veškerých omezujících opatřeních, která přijaly, a sdělí všechny další údaje o neshodě dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s oznámenými vnitrostátními opatřeními sdělí své námitky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    218

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pokud do jednoho měsíce od oznámení uvedeného v odstavci 1 nepodá žádný jiný členský stát ani Komise námitku vůči omezujícímu opatření, které členský stát přijal, považuje se opatření za oprávněné. Ostatní členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem neprodleně přijata rovnocenná nápravná nebo omezující opatření.

Pozměňovací návrh    219

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud do jednoho měsíce od přijetí informací uvedených v odstavci 1 podá jiný členský stát nebo Komise námitku vůči omezujícímu opatření, které členský stát přijal, Komise toto opatření vyhodnotí podle článku 51.

4.  Pokud do jednoho měsíce od oznámení uvedeného v odstavci 1 podá jiný členský stát nebo Komise námitku vůči nápravnému nebo omezujícímu opatření, které členský stát přijal, nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, Komise neprodleně zahájí konzultace s dotčeným členským státem a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty.

Pozměňovací návrh    220

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud do jednoho měsíce od přijetí informací uvedených v odstavci 1 nepodá žádný jiný členský stát ani Komise námitku vůči omezujícímu opatření, které členský stát přijal, považuje se opatření za oprávněné. Ostatní členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem přijata obdobná omezující opatření.

5.   Na základě výsledků této konzultace přijme Komise prováděcí akty o harmonizovaných nápravných nebo omezujících opatřeních na úrovni Unie. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

 

Prováděcí akty jsou určeny všem členským státům a Komise o nich neprodleně uvědomí příslušné hospodářské subjekty. Členské státy tyto prováděcí akty neprodleně uplatní a informují o tom Komisi.

Pozměňovací návrh    221

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pokud Komise považuje některé vnitrostátní opatření za neoprávněné, přijme prováděcí akty, které od dotčeného členského státu požadují, aby opatření zrušil nebo upravil. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pozměňovací návrh    222

Návrh nařízení

Čl. 50 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a riziko nesouladu je přisuzováno nedostatkům v regulačních aktech uvedených v příloze IV, Komise navrhne:

 

a)   jedná-li se o regulační akty, nezbytné změny dotčeného aktu;

 

b)   jedná-li se o předpisy EHK OSN, nezbytné návrhy změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s ustanoveními přílohy III rozhodnutí Rady 97/836/ES.

Pozměňovací návrh    223

Návrh nařízení

Článek 51

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 51

vypouští se

Ochranný postup Unie

 

1.  Pokud jsou během postupu uvedeného v čl. 50 odst. 3 a 4 vzneseny námitky proti omezujícímu opatření členského státu nebo pokud se Komise domnívá, že je vnitrostátní opatření v rozporu s právními předpisy Unie, provede Komise po konzultaci s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem nebo subjekty neprodleně hodnocení vnitrostátního opatření. Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise přijme rozhodnutí, zda je vnitrostátní opatření oprávněné, či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

 

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí příslušné hospodářské subjekty. Členské státy provedou rozhodnutí Komise bezodkladně a uvědomí o tom Komisi.

 

2.  Pokud Komise považuje vnitrostátní opatření za oprávněné, všechny členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byly nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek staženy z jejich trhů; členské státy o tom informují Komisi. Pokud Komise považuje vnitrostátní opatření za neoprávněné, dotčený členský stát toto opatření zruší nebo je změní, a to v souladu s rozhodnutím uvedeným v odstavci 1.

 

3.  Pokud je vnitrostátní opatření považováno za oprávněné a je přisuzováno nedostatkům v regulačních aktech uvedených v příloze IV, Komise navrhne tato vhodná opatření:

 

a)   jedná-li se o regulační akty, Komise navrhne nezbytné změny dotčeného aktu;

 

b)   jedná-li se o předpisy EHK OSN, navrhne Komise nezbytné návrhy změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s ustanoveními přílohy III rozhodnutí Rady 97/836/ES.

 

Pozměňovací návrh    224

Návrh nařízení

Článek 51 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 51a

 

Nápravná a omezující opatření v návaznosti na činnosti Komise v oblasti dozoru nad trhem

 

1.   Pokud Komise po provedení kontrol podle článku 9 zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek představuje závažné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro další oblasti ochrany veřejného zájmu, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo není v souladu s tímto nařízením, bez odkladu příslušnému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými zajistí, aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek po uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu dále nepředstavoval toto riziko nebo aby byl v souladu s požadavky.

 

Pokud hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v prvním pododstavci nepřijme vhodná nápravná opatření nebo pokud riziko vyžaduje rychlá opatření, přijme Komise prováděcí akty, jež stanoví veškerá nápravná nebo omezující opatření EU, která považuje na úrovni Unie za nezbytná. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

 

Prováděcí akty jsou určeny všem členským státům a Komise o nich neprodleně uvědomí příslušné hospodářské subjekty. Členské státy tyto prováděcí akty neprodleně uplatní a informují o tom Komisi.

 

2.   Pokud je riziko nesouladu přisuzováno nedostatkům v regulačních aktech uvedených v příloze IV, Komise navrhne:

 

a)   jedná-li se o regulační akty, nezbytné změny dotčeného aktu;

 

b)   jedná-li se o předpisy EHK OSN, nezbytné návrhy změny příslušných předpisů EHK OSN v souladu s ustanoveními přílohy III rozhodnutí Rady 97/836/ES.

Pozměňovací návrh    225

Návrh nařízení

Článek 52

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 52

vypouští se

Vyhovující vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

 

které představují závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo vážné ohrožení zdraví nebo životního prostředí

 

1.  Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 49 odst. 1 zjistí, že ačkoli jsou vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky v souladu s příslušnými požadavky nebo jsou řádně označeny, představují závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo mohou vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví, nařídí příslušnému hospodářskému subjektu, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření a zajistil, aby dotčené vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek po uvedení na trh, registraci nebo uvedení do provozu dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby přijal omezující opatření, aby jej stáhl z trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě v závislosti na povaze rizika.

 

Dokud hospodářský subjekt nepřijme veškerá vhodná opatření, může členský stát registraci těchto vozidel odmítat.

 

2.   Hospodářský subjekt zajistí, aby ohledně všech nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků uvedených v odstavci 1 byla přijata vhodná nápravná opatření.

 

3.   Členský stát do jednoho měsíce od žádosti uvedené v odstavci 1 poskytne Komisi a ostatním členským státům všechny dostupné informace, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, původu a dodavatelského řetězce vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, povahy souvisejícího rizika a povahy a trvání přijatých vnitrostátních omezujících opatření.

 

4.   Komise neprodleně konzultuje členské státy a příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty, a zejména schvalovací orgán, který udělil schválení typu, a vyhodnotí opatření přijaté na vnitrostátní úrovni. Na základě tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 1 považována za oprávněná, či nikoli, a v případě nutnosti navrhne vhodná opatření. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

 

5.   Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům a Komise o něm neprodleně uvědomí příslušný hospodářský subjekt nebo subjekty.

 

Pozměňovací návrh    226

Návrh nařízení

Článek 53

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 53

vypouští se

Obecná ustanovení týkající se nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

 

1.   Pokud se vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vybavené prohlášením o shodě nebo opatřené značkou schválení typu neshodují s typem nebo nejsou v souladu s tímto nařízením či byly schváleny na základě nesprávných údajů, mohou schvalovací orgány, orgány pro dozor nad trhem nebo Komise přijmout nezbytná omezující opatření v souladu s článkem 21 nařízení (ES) č. 765/2008 o zákazu nebo omezení dodávání výrobku na trh, registrování nebo uvádění nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků do provozu na trhu nebo o stažení z trhu nebo z oběhu, včetně zrušení schválení typu, jež udělil schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, dokud příslušný hospodářský subjekt nepřijme veškerá vhodná nápravná opatření k zajištění, aby byly vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky uvedeny ve shodu.

 

2.   Pro účely odstavce 1 se odchylky od údajů uvedených v certifikátu EU schválení typu nebo ve schvalovací dokumentaci považují za nedodržení shody se schváleným typem.

 

Pozměňovací návrh    227

Návrh nařízení

Čl. 54 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Postupy oznamování a vznášení námitek týkající se nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

Nevyhovující EU schválení typu

Pozměňovací návrh    228

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud schvalovací orgán nebo orgán pro dozor nad trhem shledají, že vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky nejsouže jim bylo uděleno schválení typu na základě nesprávných údajů nebo že se vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vybavené prohlášením o shodě či opatřené značkou schválení typu neshodují se schváleným typem, mohou přijmout veškerá vhodná omezující opatření ve smyslu čl. 53 odst. 1.

1.  Pokud schvalovací orgán shledá, že udělené schválení typu nevyhovuje požadavkům tohoto nařízení, odmítne toto schválení uznat. Informuje o tom schvalovací orgán, který EU schválení typu udělil, ostatní členské státy i Komisi.

Pozměňovací návrh    229

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Schvalovací orgán nebo orgán pro dozor nad trhem rovněž požádá schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, aby ověřil, zda se jednotlivá vyráběná vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky i nadále shodují se schváleným typem, případně aby zajistil, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které již byly uvedeny na trh, byly uvedeny opět ve shodu.

2.  Pokud schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, potvrdí do jednoho měsíce ode dne oznámení neshodnost schválení typu, tento schvalovací orgán schválení typu zruší.

Pozměňovací návrh    230

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V případě schválení typu vozidla, kdy je neshoda vozidla způsobena výlučně systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem, se žádost uvedená v odstavci 2 zasílá rovněž schvalovacímu orgánu, který udělil EU schválení typu pro tento systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.

vypouští se

Pozměňovací návrh    231

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V případě vícestupňového schválení typu, kdy je neshoda dokončeného vozidla způsobena výlučně systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem, jež tvoří část neúplného vozidla, nebo samotným neúplným vozidlem, se žádost uvedená v odstavci 2 zasílá rovněž schvalovacímu orgánu, který udělil EU schválení typu pro tento systém, konstrukční část, samostatný technický celek nebo neúplné vozidlo.

vypouští se

Pozměňovací návrh    232

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Po obdržení žádosti uvedené v odstavcích 1 až 4 schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, zhodnotí, zda dotčená vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky splňují všechny požadavky stanovené tímto nařízením. Schvalovací orgán rovněž ověří údaje, na jejichž základě bylo schválení uděleno. Příslušné hospodářské subjekty se schvalovacím orgánem plně spolupracují.

vypouští se

Pozměňovací návrh    233

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Pokud neshodu zjistí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu pro vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nebo neúplné vozidlo, neprodleně dotčenému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými uvede vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v soulad, a v případě potřeby co nejrychleji přijme opatření uvedená v čl. 53 odst. 1, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce ode dne žádosti.

vypouští se

Pozměňovací návrh    234

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Vnitrostátní orgány, které přijímají omezující opatření v souladu s čl. 53 odst. 1, okamžitě informují Komisi a ostatní členské státy.

vypouští se

Pozměňovací návrh    235

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud do jednoho měsíce ode dne oznámení omezujících opatření přijatých schvalovacím orgánem nebo orgánem pro dozor nad trhem v souladu s čl. 53 odst. 1 vznese jiný členský stát k oznámeným omezujícím opatřením námitku nebo pokud Komise zjistí nesoulad s požadavky podle čl. 9 odst. 5, zahájí Komise bezodkladně konzultace s členskými státy a příslušným hospodářským subjektem či subjekty a zejména se schvalovacím orgánem, který udělil schválení typu, a zhodnotí opatření přijatá členskými státy. Na základě tohoto hodnocení se může Komise rozhodnout, že přijme nezbytná omezující opatření stanovená v čl. 53 odst. 1 formou prováděcího aktu. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pokud do jednoho měsíce ode dne oznámení zamítnutí schválení typu schvalovacím orgánem vznese schvalovací orgán, který EU schválení typu udělil, námitku, zahájí Komise bezodkladně konzultace s členskými státy a zejména se schvalovacím orgánem, který udělil schválení typu, a s příslušným hospodářským subjektem.

Pozměňovací návrh    236

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Na základě tohoto hodnocení přijme Komise prováděcí akty obsahující její rozhodnutí o tom, zda je zamítnutí EU schválení typu přijaté podle odstavce 1 odůvodněné. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pozměňovací návrh    237

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b.  Pokud na základě kontrol Komise podle článku 9 dospěje Komise k závěru, že udělené schválení typu nevyhovuje požadavkům tohoto nařízení, neprodleně zahájí konzultace s členskými státy a zejména se schvalovacím orgánem, který schválení typu udělil, a s příslušným hospodářským subjektem. Po těchto konzultacích přijme Komise prováděcí akty obsahující její rozhodnutí o tom, zda udělené schválení typu vyhovuje požadavkům tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pozměňovací návrh    238

Návrh nařízení

Čl. 54 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Pokud do uplynutí lhůty jednoho měsíce ode dne oznámení omezujících opatření přijatých v souladu s čl. 53 odst. 1 nevznese jiný členský stát ani Komise k omezujícímu opatření přijatému některým členským státem námitky, považuje se toto opatření za odůvodněné. Ostatní členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s dotčeným vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem přijata obdobná omezující opatření.

9.   V případě výrobků, které již byly uvedeny na trh a na něž se vztahuje nevyhovující schválení typu, se uplatní články 49 až 53.

Pozměňovací návrh    239

Návrh nařízení

Článek 55

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    240

Návrh nařízení

Článek 56

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    241

Návrh nařízení

Článek 57

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 57

vypouští se

Obecná ustanovení o stažení vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků z oběhu

 

1.   Výrobce, jemuž bylo uděleno schválení typu vozidla a je v souladu s čl. 12 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 49 odst. 1 a 6, čl. 51 odst. 4, čl. 52 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 tohoto nařízení a s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 povinen stáhnout vozidla z oběhu, o tom okamžitě informuje schvalovací orgán, který schválení typu vozidla udělil.

 

2.   Výrobce systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, jemuž bylo uděleno EU schválení typu a je v souladu s čl. 12 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 17 odst. 2, čl. 49 odst. 1 a 6, čl. 51 odst. 4, čl. 52 odst. 1 a čl. 53 odst. 1 tohoto nařízení a s článkem 20 nařízení (ES) č. 765/2008 povinen stáhnout systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky z oběhu, o tom okamžitě informuje schvalovací orgán, který EU schválení typu udělil.

 

3.   Výrobce navrhne schvalovacímu orgánu soubor vhodných nápravných opatření k uvedení těchto systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků ve shodu nebo případně k odstranění závažného nebezpečí uvedeného v článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008.

 

Schvalovací orgán provede hodnocení, aby ověřil, zda jsou navržená nápravná opatření dostatečná a provedena dostatečně včas, a neprodleně sdělí nápravná opatření, která schválil, schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi.

 

Pozměňovací návrh    242

Návrh nařízení

Článek 58

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    243

Návrh nařízení

Článek 59

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 59

vypouští se

Právo hospodářského subjektu být vyslechnut, na oznámení rozhodnutí a dostupných opravných prostředků

 

1.  S výjimkou případů, kdy je nezbytné přistoupit k okamžitému opatření z důvodů vážného ohrožení lidského zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, je dotčenému hospodářskému subjektu poskytnuta příležitost k předložení připomínek vnitrostátnímu orgánu ve vhodné lhůtě předtím, než vnitrostátní orgány členských států přijmou jakékoliv opatření podle článků 49 až 58.

 

Pokud byla přijata opatření, aniž byla hospodářskému subjektu dána možnost se vyjádřit, bude mu dána tato možnost co nejdříve a opatření budou ihned poté přezkoumána vnitrostátním orgánem.

 

2.  Ke každému opatření přijatému vnitrostátními orgány je třeba uvést přesné důvody, na nichž je založeno.

 

Týká-li se opatření konkrétního hospodářského subjektu, musí být dotčenému hospodářskému subjektu neprodleně oznámeno spolu s poučením o prostředcích právní nápravy, které jsou dostupné podle práva dotčeného členského státu, a o lhůtách pro jejich uplatnění.

 

Pokud je opatření obecného rozsahu, je odpovídajícím způsobem zveřejněno ve vnitrostátním úředním věstníku nebo rovnocenném nástroji.

 

3.   Veškerá opatření přijatá vnitrostátními orgány budou neprodleně zrušena nebo upravena, jakmile hospodářský subjekt prokáže, že přijal účinné nápravné opatření.

 

Pozměňovací návrh    244

Návrh nařízení

Čl. 60 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tento akt v přenesené pravomoci stanoví lhůty pro povinné použití předpisu EHK OSN nebo jeho změn a případně zahrne přechodná ustanovení.

Tento akt v přenesené pravomoci stanoví lhůty pro povinné použití předpisu EHK OSN nebo jeho změn a případně zahrne přechodná ustanovení a – zejména pokud je to relevantní pro účely schválení typu – lhůty první registrace a uvedení vozidel do provozu a uvedení na trh systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků.

Pozměňovací návrh    245

Návrh nařízení

Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výrobce nesmí poskytnout technické informace o údajích typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku stanovených v tomto nařízení nebo v jeho aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech přijatých na základě tohoto nařízení, jež se odchylují od údajů typu schváleného schvalovacím orgánem.

1.  Výrobce nesmí poskytnout technické informace o údajích typu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku stanovených v tomto nařízení, v jeho aktech v přenesené pravomoci nebo prováděcích aktech přijatých na základě tohoto nařízení nebo v regulačních aktech uvedených v příloze IV, jež se odchylují od údajů typu schváleného schvalovacím orgánem.

Pozměňovací návrh    246

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený a standardizovaný přístup k informacím palubního diagnostického systému, k diagnostickým a jiným zařízením, nástrojům včetně veškerého příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě vozidla.

Výrobci poskytnou samostatným provozovatelům neomezený, standardizovanýnediskriminační přístup k informacím palubního diagnostického systému, k diagnostickým a jiným zařízením, nástrojům, včetně úplné dokumentace a dostupných souborů ke stažení příslušného softwaru a informacím o opravách a údržbě vozidla. Informace jsou prezentovány snadno dostupným a strojově čitelným způsobem ve formě elektronicky zpracovatelných datových souborů. Samostatní provozovatelé mají přístup k dálkovým diagnostickým službám, které používají výrobci, autorizovaní obchodní zástupci a opravny.

Pozměňovací návrh    247

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla budou zpřístupněny na internetových stránkách výrobců za použití standardizovaného formátu, nebo není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu. Tento přístup by zejména měl být nediskriminační v porovnání s přístupem nebo informacemi poskytovanými autorizovaným obchodním zástupcůmopravnám.

Informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla budou zpřístupněny na internetových stránkách výrobců za použití standardizovaného formátu, nebo není-li to vzhledem k povaze těchto informací proveditelné, v jiném vhodném formátu. Pro samostatné provozovatele, kteří neprovozují opravny, se informace uvádí také ve strojově čitelném formátu, který lze zpracovávat elektronicky pomocí běžně dostupných IT nástrojůsoftwaru, aby tak samostatní provozovatelé mohli plnit úkoly spojené s jejich podnikáním v dodavatelském řetězci na následném trhu.

Pozměňovací návrh    248

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Pro účely palubního diagnostického systému vozidla, diagnostiky, oprav a údržby by měly být přístupné přímé datové proudy vozidla prostřednictvím standardizovaného konektoru, jak je uvedeno v předpisu OSN č. 83 příloze XI dodatku 1 odst. 6.5.1.4 a v předpisu OSN č. 49 příloze 9B.

Pozměňovací návrh    249

Návrh nařízení

Čl. 65 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn a doplnění přílohy XVIII, aby zohlednila technický vývoj a vývoj právní úpravy nebo zabránila zneužívání aktualizací požadavků týkajících se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a přijetím a začleněním norem uvedených v odstavcích 2 a 3.

10.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn a doplnění přílohy XVIII, aby zohlednila technický vývoj a vývoj právní úpravy nebo zabránila zneužívání aktualizací požadavků týkajících se přístupu k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla a přijetím a začleněním norem uvedených v odstavcích 2 a 3. Dále je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn tohoto nařízení vytvořením přílohy XVIIIA ve snaze reagovat na vývoj technologií v oblasti výměny digitálních údajů prostřednictvím bezdrátové sítě WAN a zajistit tak samostatným provozovatelům nepřetržitý přímý přístup k palubním údajům a zdrojům i nestrannou hospodářskou soutěž prostřednictvím technického designu.

Pozměňovací návrh    250

Návrh nařízení

Čl. 66 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Konečný výrobce je odpovědný za poskytování informací o celém vozidle samostatným provozovatelům.

2.  V případě vícestupňového schválení typu je konečný výrobce odpovědný za zpřístupnění informací z palubního diagnostického systému vozidla a informací o opravách a údržbě vozidla, pokud jde o jeho vlastní stupeň/stupně výroby a propojení s předchozím stupněm/stupni.

Pozměňovací návrh    251

Návrh nařízení

Čl. 67 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Výrobce může účtovat přiměřený a úměrný poplatek za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla jiným než záznamy uvedené v čl. 65 odst. 8. Tyto poplatky nesmí odrazovat od přístupu k dotyčným informacím tím, že nezohledňují rozsah, ve kterém je samostatný provozovatel využívá.

1.  Výrobce může účtovat přiměřený a úměrný poplatek za přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla jiným než záznamy uvedené v čl. 65 odst. 9. Tyto poplatky nesmí odrazovat od přístupu k dotyčným informacím tím, že nezohledňují rozsah, ve kterém je samostatný provozovatel využívá.

Pozměňovací návrh    252

Návrh nařízení

Čl. 69 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud samostatný provozovatel nebo obchodní sdružení zastupující nezávislé provozovatele předloží schvalovacímu orgánu stížnost ohledně neplnění článků 65 až 70 ze strany výrobce, schvalovací orgán provede kontrolu za účelem ověření, zda výrobce plní své povinnosti.

3.  Pokud samostatný provozovatel nebo obchodní sdružení zastupující nezávislé provozovatele předloží schvalovacímu orgánu stížnost ohledně neplnění článků 65 až 70 ze strany výrobce, schvalovací orgán provede kontrolu za účelem ověření, zda výrobce plní své povinnosti. Schvalovací orgán požádá schvalovací orgán, který udělil schválení typu vozidla, aby stížnost prošetřil a následně si vyžádal od výrobce vozidla důkaz o tom, že jeho systém splňuje požadavky tohoto nařízení. Výsledky tohoto šetření se oznámí do tří měsíců od předložení žádosti vnitrostátnímu schvalovacímu orgánu a dotčenému samostatnému provozovateli nebo obchodnímu sdružení.

Pozměňovací návrh    253

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Schvalovací orgán určený členským státem v souladu s čl. 7 odst. 3 (dále jen „schvalovací orgán“) je odpovědný za posouzení, určení, oznamování a monitorování technických zkušeben, včetně případných subdodavatelů nebo poboček těchto technických zkušeben.

1.  Schvalovací orgán určený členským státem v souladu s čl. 7 odst. 3 nebo akreditační orgán ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 (společně dále jen „určující subjekt“) je odpovědný za posouzení, určení, oznamování a monitorování technických zkušeben v příslušném členském státě, včetně případných subdodavatelů nebo poboček těchto technických zkušeben.

Pozměňovací návrh    254

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Schvalovací orgán je zřízen, organizován a provozován tak, aby byla chráněna jeho objektivita a nestrannost a zamezeno střetu zájmů s technickými zkušebnami.

2.  Určující subjekt je zřízen, organizován a provozován tak, aby byla chráněna jeho objektivita a nestrannost a zamezeno střetu zájmů s technickými zkušebnami.

Pozměňovací návrh    255

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Schvalovací orgán je organizován tak, že oznámení technické zkušebny je prováděno jinými zaměstnanci než těmi, kteří prováděli posouzení technické zkušebny.

3.  Určující subjekt je organizován tak, že oznámení technické zkušebny je prováděno jinými zaměstnanci než těmi, kteří prováděli posouzení technické zkušebny.

Pozměňovací návrh    256

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Schvalovací orgán neprovádí žádné činnosti, které provádějí technické zkušebny, a neposkytuje poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.

4.  Určující subjekt neprovádí žádné činnosti, které provádějí technické zkušebny, a neposkytuje poradenské služby na komerčním či konkurenčním základě.

Pozměňovací návrh    257

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Schvalovací orgán zajistí důvěrnost obdržených informací.

5.  Určující subjekt zajistí důvěrnost obdržených informací.

Pozměňovací návrh    258

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Schvalovací orgán musí mít k dispozici dostatečný počet způsobilých zaměstnanců k řádnému plnění úkolů stanovených v tomto nařízení.

6.  Určující subjekt musí mít k dispozici dostatečný počet způsobilých zaměstnanců k řádnému plnění úkolů stanovených v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh    259

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Schvalovací orgán je každé dva roky podroben vzájemnému hodnocení ze strany dvou schvalovacích orgánů jiných členských států.

vypouští se

Členské státy vypracují roční plán pro vzájemné hodnocení, který zajistí náležitou rotaci hodnotících a hodnocených orgánů, a předloží tento plán Komisi.

 

Vzájemné hodnocení zahrnuje inspekci na místě technické zkušebny, za kterou odpovídá hodnocený orgán. Tohoto hodnocení se může zúčastnit i Komise a o své účasti rozhodne na základě analýzy posouzení rizik.

 

Pozměňovací návrh    260

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Výsledky vzájemného hodnocení jsou sděleny všem členským státům a Komisi a souhrn výsledků je zpřístupněn veřejnosti. Budou projednány na fóru zřízeném podle článku 10 na základě posouzení těchto výsledků provedeného Komisí a fórum vydá doporučení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    261

Návrh nařízení

Čl. 71 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Členské státy poskytnou informace Komisi a ostatním členským státům o způsobu, jakým zohlednily tato doporučení ve zprávě o vzájemném hodnocení.

vypouští se

Pozměňovací návrh    262

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  kategorie B: dohled na zkoušky uvedené v tomto nařízení a v aktech uvedených v příloze IV, kde jsou tyto zkoušky prováděny v zařízeních výrobce nebo v zařízeních třetí osoby;

b)  kategorie B: dohled na zkoušky, včetně jejich přípravy, uvedené v tomto nařízení a v aktech uvedených v příloze IV, kde jsou tyto zkoušky prováděny v zařízeních výrobce nebo v zařízeních třetí osoby; přípravu zkoušek a dohled provádí pracovník technické zkušebny pověřený dohledem;

Pozměňovací návrh    263

Návrh nařízení

Čl. 72 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  S výjimkou akreditované vnitropodnikové technické zkušebny výrobce podle článku 76 se technická zkušebna zřizuje podle vnitrostátního práva členského státu a má právní subjektivitu.

3.  S výjimkou technické zkušebny patřící schvalovacímu orgánu a akreditované vnitropodnikové technické zkušebny výrobce podle článku 76 se technická zkušebna zřizuje podle vnitrostátního práva členského státu a má právní subjektivitu.

Pozměňovací návrh    264

Návrh nařízení

Čl. 73 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pracovníci technické zkušebny jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které získali při plnění svých povinností podle tohoto nařízení, s výjimkou styku se schvalovacím orgánem, nebo pokud tak vyžadují právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy.

5.  Pracovníci technické zkušebny jsou povinni zachovávat služební tajemství, pokud jde o veškeré informace, které získali při plnění svých povinností podle tohoto nařízení, s výjimkou styku s určujícím orgánem, nebo pokud tak vyžadují právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy.

Pozměňovací návrh    265

Návrh nařízení

Čl. 74 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Technická zkušebna musí být schopna provádět všechny činnosti, o jejichž svěření podává žádost podle čl. 72 odst. 1. Musí schvalovacímu orgánu prokázat, že má vše níže uvedené:

1.  Technická zkušebna musí být schopna provádět všechny činnosti, o jejichž svěření podává žádost podle čl. 72 odst. 1. Musí určujícímu orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu prokázat, že má vše níže uvedené:

Pozměňovací návrh    266

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Technické zkušebny mohou se souhlasem svého určujícího schvalovacího orgánu zadat některé z kategorií činností, pro které byly v souladu s čl. 72 odst. 1 určeny, subdodavateli nebo nechat tyto činnosti provést pobočkou.

1.  Technické zkušebny mohou se souhlasem svého určujícího orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátního akreditačního orgánu zadat některé z kategorií činností, pro které byly v souladu s čl. 72 odst. 1 určeny, subdodavateli nebo nechat tyto činnosti provést pobočkou.

Pozměňovací návrh    267

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud technická zkušebna zadá specifické úkoly z kategorií činností, jež jí byly svěřeny, subdodavateli nebo pověří jejich provedením pobočku, zajistí, aby subdodavatel nebo pobočka splnili požadavky stanovené v článcích 73 a 74, a informuje o tom schvalovací orgán.

2.  Pokud technická zkušebna zadá specifické úkoly z kategorií činností, jež jí byly svěřeny, subdodavateli nebo pověří jejich provedením pobočku, zajistí, aby subdodavatel nebo pobočka splnili požadavky stanovené v článcích 73 a 74, a informuje o tom určující orgán, nebo v případě akreditace vnitrostátní akreditační orgán.

Pozměňovací návrh    268

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Technická zkušebna uchovává pro potřebu schvalovacího orgán příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo pobočky a úkolů, které vykonávají.

4.  Technická zkušebna uchovává pro potřebu určujícího orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátního akreditačního orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo pobočky a úkolů, které vykonávají.

Pozměňovací návrh    269

Návrh nařízení

Čl. 75 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Subdodavatelé technických zkušeben musí být oznámeni schvalovacímu orgánu a Komise musí zveřejnit jejich jména.

Pozměňovací návrh    270

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  podléhá kontrole podle článku 80 s tím rozdílem, že „společná komise auditorů“ v celém textu nahradí termín „schvalovací orgán“ a odpovídajícím způsobem plní své úkoly; kontrola musí prokázat splnění požadavků v písmenech a), b) a c);

Pozměňovací návrh    271

Návrh nařízení

Čl. 76 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vnitropodniková technická zkušebna se pro účely článku 78 nemusí oznamovat Komisi, avšak informace o akreditaci poskytne výrobce, jehož tvoří součást, nebo vnitrostátní akreditační orgán schvalovacímu orgánu na jeho žádost.

3.  Vnitropodniková technická zkušebna se musí oznamovat Komisi v souladu s článkem 78.

Pozměňovací návrh    272

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

- 1.  Technická zkušebna, která podává žádost, předloží schvalovacímu orgánu členského státu, v němž žádá o určení, formální žádost v souladu s částí 4 dodatku 2 k příloze V. V žádosti musí být uvedeny činnosti, o jejichž svěření podává technická zkušebna žádost, a to v souladu s čl. 72 odst. 1.

Pozměňovací návrh    273

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Před určením technické zkušebny ji schvalovací orgán posoudí v souladu s kontrolním seznamem pro posuzování, který obsahuje alespoň požadavky uvedené v dodatku 2 k příloze V. Posouzení zahrnuje posouzení na místě v prostorách technické zkušebny podávající žádost o svěření určení a případně i u kterékoli z poboček a subdodavatelů umístěných v Unii nebo mimo ni.

Předtím než schvalovací orgán určí technickou zkušebnu, ji schvalovací orgán nebo akreditační orgán uvedený v čl. 71 odst. 1 posoudí v souladu s harmonizovaným kontrolním seznamem pro posuzování, který obsahuje alespoň požadavky uvedené v dodatku 2 k příloze V. Posouzení zahrnuje posouzení na místě v prostorách technické zkušebny podávající žádost o svěření určení a případně i u kterékoli z poboček a subdodavatelů umístěných v Unii nebo mimo ni.

Pozměňovací návrh    274

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zástupci schvalovacích orgánu alespoň dvou dalších členských států koordinovaně se schvalujícím orgánem typu členského státu, kde je usazena technická zkušebna, jež podává žádost, spolu se zástupcem Komise vytvoří společný tým pro posuzování a podílejí se na posouzení technické zkušebny, jež podává žádost, včetně posouzení na místě. Určující schvalovací orgán členského státu, kde je usazena technická zkušebna, jež podává žádost, těmto zástupcům poskytne včas přístup k dokumentům nezbytným k posouzení této technické zkušebny.

1b.   V případě, že posouzení provádí schvalovací orgán, tvoří společný tým pro posuzování, který provede posouzení technické zkušebny, jež podává žádost, včetně posouzení na místě, spolu s určujícím orgánem i zástupce Komise. Pro provedení tohoto úkolu Komise využije služeb nezávislých auditorů, s nimiž coby třetími stranami uzavře smlouvu na základě otevřeného výběrového řízení. Auditoři plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Auditoři v zájmu ochrany obchodního tajemství zachovávají důvěrnost v souladu s platnými právními předpisy. Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc, veškerou dokumentaci a podporu, o kterou auditoři požádají, aby jim umožnily provádět jejich úkoly. Členské státy zajistí, aby auditoři měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro plnění jejich úkolů, včetně elektronických informačních systémů a softwaru.

(Na začátku článku 77 je pozměněno pořadí odstavců a odstavce jsou přečíslovány)

Pozměňovací návrh    275

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   V případě, že posouzení provádí akreditační orgán, poskytne technická zkušebna, která podává žádost, schvalovacímu orgánu platný akreditační certifikát a související hodnotící zprávu jako doklad o splnění požadavků stanovených v dodatku 2 k příloze V pro činnosti, o jejichž svěření podává technická zkušebna žádost.

(Na začátku článku 77 je pozměněno pořadí odstavců a odstavce jsou přečíslovány)

Pozměňovací návrh    276

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.   Pokud technická zkušebna podala žádost o určení několika schvalovacími orgány podle čl. 78 odst. 3, je posouzení provedeno pouze jednou, a to pod podmínkou, že je v daném posouzení pokryt celý rozsah působnosti určení technické zkušebny.

(Na začátku článku 77 je pozměněno pořadí odstavců a odstavce jsou přečíslovány)

Pozměňovací návrh    277

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy oznámí Komisi jména zástupců schvalovacích orgánů, které může Komise k jednotlivým společným posouzením přizvat.

5.  Členské státy oznámí Komisi jména zástupců určujících orgánů, které může Komise k jednotlivým společným posouzením přizvat.

Pozměňovací návrh    278

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán zašle hodnotící zprávu Komisi a určujícím orgánům ostatních členských státům spolu s listinnými důkazy o způsobilosti technické zkušebny a o přijatých opatřeních za účelem pravidelného monitorování technické zkušebny a zajištění, že i nadále splňuje požadavky stanovené tímto nařízením.

Určující orgán zašle hodnotící zprávu Komisi a určujícím orgánům ostatních členských státům spolu s listinnými důkazy o způsobilosti technické zkušebny a o přijatých opatřeních za účelem pravidelného monitorování technické zkušebny a zajištění, že i nadále splňuje požadavky stanovené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    279

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oznamující schvalovací orgán dále předloží důkazy o tom, že má k dispozici způsobilé pracovníky pro monitorování technické zkušebny v souladu s čl. 71 odst. 6.

Určující orgán zasílající hodnotící zprávu dále předloží důkazy o tom, že má k dispozici způsobilé pracovníky pro monitorování technické zkušebny v souladu s čl. 71 odst. 6.

Pozměňovací návrh    280

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Schvalovací orgány ostatních členských států a Komise mohou přezkoumat hodnotící zprávu a listinné důkazy, klást dotazy nebo vznášet připomínky a do jednoho měsíce od předložení hodnotící zprávy a listinných důkazů si mohou vyžádat další listinné důkazy.

8.  Určující orgány ostatních členských států a Komise mohou přezkoumat hodnotící zprávu a listinné důkazy, klást dotazy nebo vznášet připomínky a do jednoho měsíce od předložení hodnotící zprávy a listinných důkazů si mohou vyžádat další listinné důkazy.

Pozměňovací návrh    281

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Schvalovací orgán v členském státě, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost, na tyto dotazy, připomínky a žádosti o další listinné důkazy odpoví do čtyř týdnů od jejich obdržení.

9.  Určující orgán v členském státě, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost, na tyto dotazy, připomínky a žádosti o další listinné důkazy odpoví do čtyř týdnů od jejich obdržení.

Pozměňovací návrh    282

Návrh nařízení

Čl. 77 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Schvalovací orgány v ostatních členských státech nebo Komise mohou jednotlivě nebo společně do čtyř týdnů od obdržení odpovědi uvedené v odstavci 9 adresovat doporučení schvalovacímu orgánu typu členského státu, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost. Uvedený schvalovací orgán doporučení zohlední při přijímání rozhodnutí o určení technické zkušebny. Pokud se tento schvalovací orgán rozhodne neřídit doporučeními ostatních členských států nebo Komise, do dvou týdnů od přijetí rozhodnutí uvede důvody, které jej k tomu vedly.

10.  Určující orgány v ostatních členských státech nebo Komise mohou jednotlivě nebo společně do čtyř týdnů od obdržení odpovědi uvedené v odstavci 9 adresovat doporučení určujícímu orgánu typu členského státu, kde je usazena technická zkušebna, která podává žádost. Uvedený určující orgán doporučení zohlední při přijímání rozhodnutí o určení technické zkušebny. Pokud se tento určující orgán rozhodne neřídit doporučeními ostatních členských států nebo Komise, do dvou týdnů od přijetí rozhodnutí uvede důvody, které jej k tomu vedly.

Pozměňovací návrh    283

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do 28 dnů od oznámení může členský stát nebo Komise vznést písemnou námitku s odůvodněním buď ohledně technické zkušebny, nebo ohledně jejího monitorování schvalovacím orgánem. Jestliže členský stát nebo Komise vznese námitky, účinek oznámení se pozastavuje. V tomto případě Komise konzultuje se zúčastněnými stranami a rozhodne formou prováděcího aktu, zda může být pozastavení oznámení zrušeno, či nikoli. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Do jednoho měsíce od oznámení může členský stát nebo Komise vznést písemnou námitku s odůvodněním buď ohledně technické zkušebny, nebo ohledně jejího monitorování určujícím orgánem. Jestliže členský stát nebo Komise vznese námitky, účinek oznámení se pozastavuje. V tomto případě Komise konzultuje se zúčastněnými stranami a přijme prováděcí akty za účelem rozhodnutí, zda může být pozastavení oznámení zrušeno, či nikoli. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pozměňovací návrh    284

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Táž technická zkušebna může být určena několika schvalovacími orgány a oznámena Komisi členskými státy těchto schvalovacích orgánů bez ohledu na kategorii nebo kategorie činností, které bude dotyčná technická zkušebna vykonávat v souladu s čl. 72 odst. 1.

3.  Táž technická zkušebna může být určena několika určujícími orgány a oznámena Komisi členskými státy těchto určujících orgánů bez ohledu na kategorii nebo kategorie činností, které bude dotyčná technická zkušebna vykonávat v souladu s čl. 72 odst. 1.

Pozměňovací návrh    285

Návrh nařízení

Čl. 78 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud regulační akt uvedený v příloze IV vyžaduje, aby schvalovací orgán určil zvláštní organizaci nebo příslušný subjekt pro výkon činnosti, která není zahrnuta do kategorií činností uvedených v čl. 72 odst. 1, provede členský stát oznámení uvedené v odstavci 1.

4.  Pokud regulační akt uvedený v příloze IV vyžaduje, aby určující orgán určil zvláštní organizaci nebo příslušný subjekt pro výkon činnosti, která není zahrnuta do kategorií činností uvedených v čl. 72 odst. 1, provede členský stát oznámení uvedené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh    286

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud schvalovací orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že technická zkušebna již nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, omezí, pozastaví nebo případně zruší její určení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků závažné.

Pokud určující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že technická zkušebna již nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, omezí, pozastaví nebo případně zruší její určení podle toho, jak je neplnění těchto požadavků závažné.

Pozměňovací návrh    287

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán o každém pozastavení, omezení nebo odvolání oznámení neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

Určující orgán o každém pozastavení, omezení nebo odvolání oznámení neprodleně uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

Pozměňovací návrh    288

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud má nesplnění požadavků ze strany technické zkušebny dopad na certifikáty schválení typu vydané na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, jíž se týká změna oznámení, schvalovací orgán informuje ostatní schvalovací orgány a Komisi.

Pokud má nesplnění požadavků ze strany technické zkušebny dopad na certifikáty schválení typu vydané na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, jíž se týká změna oznámení, určující orgán informuje ostatní určující orgány a Komisi.

Pozměňovací návrh    289

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do dvou měsíců po oznámení změn předloží schvalovací orgán Komisi a ostatním schvalovacím orgánům zprávu o svých zjištěních týkajících se nesplnění požadavků. Je-li nezbytné zajistit bezpečnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků již uvedených na trh, dá určující schvalovací orgán pokyny příslušným schvalovacím orgánům, aby v rozumné lhůtě pozastavily nebo odňaly veškeré certifikáty, které byly vydány neoprávněně.

Do dvou měsíců po oznámení změn předloží určující orgán Komisi a ostatním určujícím orgánům zprávu o svých zjištěních týkajících se nesplnění požadavků. Je-li nezbytné zajistit bezpečnost vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků již uvedených na trh, dá určující orgán pokyny příslušným schvalovacím orgánům, aby v rozumné lhůtě pozastavily nebo odňaly veškeré certifikáty, které byly vydány neoprávněně.

Pozměňovací návrh    290

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Ostatní certifikáty, které byly vydány na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, pro kterou bylo pozastaveno, omezeno nebo odvoláno oznámení, zůstávají platné za těchto podmínek:

4.  Certifikáty schválení typu, které byly vydány na základě protokolů o kontrolách a zkouškách vydaných technickou zkušebnou, pro kterou bylo pozastaveno, omezeno nebo odvoláno oznámení, zůstávají platné za těchto podmínek:

Pozměňovací návrh    291

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v případě pozastavení oznámení: za podmínky, že do tří měsíců od pozastavení schvalovací orgán, který vydal certifikát schválení typu, písemně potvrdí schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi, že přebírá funkce technické zkušebny během období pozastavení;

a)  v případě pozastavení určení: za podmínky, že do tří měsíců od pozastavení schvalovací orgán, který vydal certifikát schválení typu, písemně potvrdí schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi, že přebírá funkce technické zkušebny během období pozastavení;

Pozměňovací návrh    292

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě omezení nebo odvolání oznámení: po dobu tří měsíců od omezení nebo odvolání. Schvalovací orgán, který vydal certifikáty, může prodloužit platnost certifikátů o další následná tříměsíční období, celkem nejvýše o dvanáct měsíců, za předpokladu, že během tohoto období převezme funkce technické zkušebny, jejíž oznámení bylo omezeno nebo odvoláno.

b)  v případě omezení nebo odvolání určení: po dobu tří měsíců od omezení nebo odvolání. Schvalovací orgán, který vydal certifikáty, může prodloužit platnost certifikátů o další následná tříměsíční období, celkem nejvýše o dvanáct měsíců, za předpokladu, že během tohoto období převezme funkce technické zkušebny, jejíž oznámení bylo omezeno nebo odvoláno.

Pozměňovací návrh    293

Návrh nařízení

Čl. 79 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Určení technickou zkušebnou může být prodlouženo poté, co schvalovací orgán ověřil, zda dotčená technická zkušebna i nadále splňuje požadavky tohoto nařízení. Toto posouzení se provádí v souladu s postupem stanoveným v článku 77.

6.  Určení technickou zkušebnou může být prodlouženo poté, co určující orgán ověřil, zda dotčená technická zkušebna i nadále splňuje požadavky tohoto nařízení. Toto posouzení se provádí v souladu s postupem stanoveným v článku 77.

Pozměňovací návrh    294

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán průběžně monitoruje technické zkušebny s cílem zajistit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V.

Určující orgán, nebo v případě akreditace vnitrostátní akreditační orgán průběžně monitoruje technické zkušebny s cílem zajistit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V.

Pozměňovací návrh    295

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Technické zkušebny poskytnou na požádání veškeré podstatné informace a dokumenty umožňující schvalovacímu orgánu ověřit plnění uvedených požadavků.

Technické zkušebny poskytnou na požádání veškeré podstatné informace a dokumenty umožňující určujícímu orgánu, nebo v případě akreditace vnitrostátnímu akreditačnímu orgánu ověřit plnění uvedených požadavků.

Pozměňovací návrh    296

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Technické zkušebny neprodleně informují schvalovací orgán o jakýchkoli změnách, zejména týkají-li se jejich zaměstnanců, zařízení, poboček a dodavatelů, které mohou ovlivnit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V nebo jejich schopnost provádět úkoly posuzování shody týkající se vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, pro které byly určeny.

Technické zkušebny neprodleně informují určující orgán, nebo v případě akreditace vnitrostátní akreditační orgán o jakýchkoli změnách, zejména týkají-li se jejich zaměstnanců, zařízení, poboček a dodavatelů, které mohou ovlivnit plnění požadavků stanovených v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V nebo jejich schopnost provádět úkoly posuzování shody týkající se vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, pro které byly určeny.

Pozměňovací návrh    297

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán členského státu, v němž je daná technická zkušebna usazena, zajistí, že technická zkušebna vykoná své povinnosti stanovené v odstavci 2, ledaže má oprávněný důvod, aby tyto povinnosti nevykonávala.

Určující orgán členského státu, v němž je daná technická zkušebna usazena, zajistí, že technická zkušebna vykoná své povinnosti stanovené v odstavci 2, ledaže má oprávněný důvod, aby tyto povinnosti nevykonávala.

(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)

Pozměňovací návrh    298

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Technická zkušebna nebo schvalovací orgán mohou požadovat, aby s informacemi předanými orgánům jiného členského státu nebo Komisi bylo nakládáno jako s důvěrnými.

Technická zkušebna nebo určující orgán mohou požadovat, aby s informacemi předanými orgánům jiného členského státu nebo Komisi bylo nakládáno jako s důvěrnými.

(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)

Pozměňovací návrh    299

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán alespoň jednou za 30 měsíců posoudí, zda každá technická zkušebna v jeho odpovědnosti i nadále splňuje požadavky stanovené v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V. Součástí tohoto posouzení je inspekce na místě každé technické zkušebny, za kterou orgán nese zodpovědnost.

Určující orgán alespoň jednou za tři roky posoudí, zda každá technická zkušebna v jeho odpovědnosti i nadále splňuje požadavky stanovené v článcích 72 až 76, článcích 84 a 85 a v dodatku 2 k příloze V a předloží posouzení odpovědnému členskému státu. Toto posouzení provádí společný tým pro posuzování určený v souladu s postupem uvedeným v čl. 77 odst. 1 až 4 a součástí tohoto posouzení je inspekce na místě každé technické zkušebny, za kterou orgán nese zodpovědnost.

(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)

Pozměňovací návrh    300

Návrh nařízení

Čl. 80 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do dvou měsíců po dokončení uvedeného posouzení technické zkušebny členské státy podají o těchto monitorovacích činnostech zprávu Komisi a ostatním členským státům. Tato zpráva obsahuje souhrn posouzení, který je veřejně zpřístupněn.

Výsledek posouzení je sdělen všem členským státům a Komisi a souhrn výsledků je zpřístupněn veřejnosti. Bude projednán na fóru zřízeném podle článku 10.

(Číslování v návrhu Komise je nesprávné, dva odstavce jsou označeny číslem „3“.)

Pozměňovací návrh    301

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise prošetří všechny případy, kdy byla upozorněna na to, že v případě některé technické zkušebny existují pochybnosti o její způsobilosti nebo o tom, zda technická zkušebna nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou jí uloženy tímto nařízením. Může taková šetření rovněž zahájit z vlastní iniciativy.

Komise ve spolupráci se schvalovacím orgánem dotčeného členského státu prošetří všechny případy, kdy byla upozorněna na to, že v případě některé technické zkušebny existují pochybnosti o její způsobilosti nebo o tom, zda technická zkušebna nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou jí uloženy tímto nařízením. Může taková šetření rovněž zahájit z vlastní iniciativy.

Pozměňovací návrh    302

Návrh nařízení

Čl. 81 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise jako součástí šetření uvedeného v odstavci 1 vede se schvalovacím orgánem členského státu, kde je technická zkušebna usazena, konzultace. Schvalovací orgán daného členského státu poskytne Komisi na její žádost všechny příslušné informace ohledně výkonu a dodržování požadavků týkajících se nezávislosti a způsobilosti ze strany dotčené technické zkušebny.

2.  Komise jako součást šetření uvedeného v odstavci 1 spolupracuje se schvalovacím orgánem členského státu, kde je technická zkušebna usazena. Schvalovací orgán daného členského státu poskytne Komisi na její žádost všechny příslušné informace ohledně výkonu a dodržování požadavků týkajících se nezávislosti a způsobilosti ze strany dotčené technické zkušebny.

Pozměňovací návrh    303

Návrh nařízení

Čl. 82 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výměnu informací koordinuje fórum uvedené v článku 10.

4.  Výměnu informací koordinuje fórum zřízené podle článku 10.

Pozměňovací návrh    304

Návrh nařízení

Čl. 83 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Je-li určení technické zkušebny založeno na akreditaci ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008, členské státy zajistí, aby byl vnitrostátní akreditační orgán, který konkrétní technickou zkušebnu akreditoval, informován schvalovacím orgánem o hlášení nežádoucích událostí a aby mu byly předávány další informace, které se týkají záležitostí, nad nimiž má technická zkušebna dohled, pokud jsou dané informace relevantní pro posouzení výkonu technické zkušebny.

1.  Je-li určení technické zkušebny založeno též na akreditaci ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008, členské státy zajistí, aby byl vnitrostátní akreditační orgán, který konkrétní technickou zkušebnu akreditoval, informován schvalovacím orgánem o hlášení nežádoucích událostí a aby mu byly předávány další informace, které se týkají záležitostí, nad nimiž má technická zkušebna dohled, pokud jsou dané informace relevantní pro posouzení výkonu technické zkušebny.

Pozměňovací návrh    305

Návrh nařízení

Čl. 84 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  umožnit svému schvalovacímu orgánu, aby byl svědkem výkonu technické zkušebny při posuzování shody;

a)  umožnit svému schvalovacímu orgánu nebo společnému týmu pro posuzování ve smyslu čl. 77 odst. 1, aby byl svědkem výkonu technické zkušebny při zkouškách pro schválení typu;

Pozměňovací návrh    306

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 se svěřuje Komisi na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 7a, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 33 odst. 1a, čl. 34 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 se svěřuje Komisi na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Úpravy odrážejí změny provedené v článku 65.

Pozměňovací návrh    307

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. Nedotýká se platnosti žádného z již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 7a, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 33 odst. 1a, čl. 34 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem následujícím po zveřejnění rozhodnutí v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu datu, které je v něm upřesněno. Nedotýká se platnosti žádného z již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    308

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými každým členským státem v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

Pozměňovací návrh    309

Návrh nařízení

Čl. 88 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 34 odst. 2, čl. 55 odst. 2 a 3, čl. 56 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 7a, čl. 10 odst. 3, čl. 22 odst. 3, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 2, čl. 28 odst. 5, čl. 29 odst. 6, čl. 33 odst. 1a, čl. 34 odst. 2, čl. 60 odst. 3, čl. 65 odst. 10, čl. 76 odst. 4 a čl. 90 odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    310

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení povinností stanovených v článcích tohoto nařízení, zejména v článcích 11 až 19 a 72 až 76, 84 a 85, ze strany hospodářských subjektů a technických zkušeben a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění uplatňování těchto pravidel. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

1.  Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení povinností stanovených v článcích tohoto nařízení ze strany hospodářských subjektů a technických zkušeben a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění uplatňování těchto pravidel. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Výše sankcí odpovídá zejména počtu nevyhovujících vozidel registrovaných na trhu dotčeného členského státu nebo počtu nevyhovujících systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků uvedených na trh dotčeného členského státu.

Pozměňovací návrh    311

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích ke stažení;

a)  nepravdivá prohlášení v průběhu schvalovacích postupů nebo postupů vedoucích k nápravným nebo omezujícím opatřením uloženým v souladu s kapitolou XI;

Pozměňovací návrh    312

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  padělání výsledků zkoušek pro schválení typu;

b)  padělání výsledků zkoušek pro schválení typu nebo dozor nad trhem, včetně udělení schválení na základě nesprávných údajů;

Pozměňovací návrh    313

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  nedostatečné plnění požadavků pro určování technických zkušeben těmito zkušebnami.

Pozměňovací návrh    314

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  dodávání vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které podléhají schválení, na trh bez tohoto schválení, nebo padělání dokladů nebo označení s tímto úmyslem.

b)  dodávání vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které podléhají schválení, na trh bez tohoto schválení, nebo padělání dokladů, prohlášení o shodě, povinných štítků nebo značek schválení typu s tímto úmyslem.

Pozměňovací návrh    315

Návrh nařízení

Čl. 89 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy každý rok podají Komisi zprávu o sankcích, jež uložily.

5.  Členské státy zasílají oznámení o uložených sankcích do on-line databáze schválených typů zřízené podle článku 25. Oznámení se podávají ve lhůtě jednoho měsíce od uložení sankce.

Pozměňovací návrh    316

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jestliže ověření souladu s požadavky, které provede Komise a které je uvedeno v čl. 9 odst. 1 a 4 nebo čl. 54 odst. 1, odhalí nesoulad vozidla, systému, konstrukční součásti nebo samostatného technického celku s požadavky stanovenými v tomto nařízení, může Komise uložit dotčenému hospodářskému subjektu správní pokutu za porušení tohoto nařízení. Vyměřené správní pokuty jsou účinné, přiměřené a odrazující. Výše pokut odpovídá zejména počtu nevyhovujících vozů registrovaných na trhu Unie nebo počtu nevyhovujících systémů, konstrukčních součástí nebo samostatných technických celků uvedených na trh Unie.

Jestliže ověření souladu s požadavky, které provede Komise a které je uvedeno v čl. 9 odst. 1 a 4 nebo čl. 54 odst. 1 nebo které provedou orgány pro dozor nad trhem uvedené v čl. 8 odst. 1, odhalí nesoulad vozidla, systému, konstrukční součásti nebo samostatného technického celku s požadavky stanovenými v tomto nařízení, může Komise uložit dotčenému hospodářskému subjektu správní pokutu za porušení tohoto nařízení. Vyměřené správní pokuty jsou účinné, přiměřené a odrazující. Výše pokut odpovídá zejména počtu nevyhovujících vozů registrovaných na trhu Unie nebo počtu nevyhovujících systémů, konstrukčních součástí nebo samostatných technických celků uvedených na trh Unie.

Pozměňovací návrh    317

Návrh nařízení

Čl. 90 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Správní pokuty uložené Komisí se neukládají navíc k sankcím uloženým členskými státy podle článku 89 za týž případ nedodržení předpisů a nepřekročí částku 30 000 EUR za každé nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.

Správní pokuty uložené Komisí se neukládají navíc k sankcím uloženým členskými státy podle článku 89 za týž případ nedodržení předpisů.

 

Správní pokuty uložené Komisí nepřekročí částku 30 000 EUR za každé nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek.

Pozměňovací návrh    318

Návrh nařízení

Čl. 91 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) No 715/2007

Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  v článku 5 se se za odst. 2 písm. c) vkládají nové pododstavce, které zní:

 

„Výrobci, kteří žádají o EU schválení typu u vozidla využívajícího základní emisní strategii (BES), pomocnou emisní strategii (AES) nebo odpojovací zařízení ve smyslu tohoto nařízení či nařízení (EU) 2016/646, poskytnou schvalovacímu orgánu veškeré informace, včetně technických zdůvodnění, která může tento schvalovací orgán opodstatněně požadovat jako pomůcku při rozhodování, zda daná BES nebo AES představuje odpojovací zařízení a zda se použije výjimka ze zákazu používání odpojovacích zařízení podle tohoto článku.

 

Schvalovací orgán udělí EU schválení typu teprve poté, co dokončil své posouzení a rozhodl, že dotčený typ vozidla není vybaven zakázaným odpojovacím zařízením podle tohoto článku a nařízení (ES) č. 692/2008.“

Pozměňovací návrh    319

Návrh nařízení

Příloha XII – bod 1 – druhý sloupec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jednotky

Jednotky

1 000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Odůvodnění

Maximální hmotnost elektrického vozidla je kvůli hmotnosti jeho baterie větší než u konvenčního vozidla. To způsobuje, že elektrické verze vozidel s maximální hmotností 3,5 tuny (vozidla kategorie N1), které mají stejnou nosnost jako konvenční verze, tuto maximální hmotnost překračují, a spadají tak do kategorie N2. Aby nedocházelo k nerovnému zacházení, musí být maximální počet jednotek v případě malých sérií upraven.

Pozměňovací návrh    320

Návrh nařízení

Příloha XII – bod 2 – druhý sloupec

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Jednotky

Jednotky

100

250

250

250

500 do 31. října 2016

500 do 31. října 2016

250 od 1. listopadu 2016

250 od 1. listopadu 2016

250

250

500

500

250

250

Pozměňovací návrh    321

Návrh nařízení

Příloha XIII – část I – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Položka č.

Popis položky

Požadavek na výkonnost

Postup zkoušek

Požadavek na označení

Požadavky na balení

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh

Položka č.

Popis položky

Požadavek na výkonnost

Postup zkoušek

Požadavek na označení

Požadavky na balení

1

Katalyzátory výfukových plynů a jejich substráty

Emise NOx

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

2

Turbodmychadla

Emise CO2 a NOx

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

3

Jiné systémy kompresorů pro tvorbu směsi paliva se vzduchem než turbodmychadla

Emise CO2 a NOx

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

4

Filtry pevných částic (DPF)

Pevné částice (PM)

Normy EURO

Typ a verze vozidla

 

Pozměňovací návrh    322

Návrh nařízení

Příloha XVIII – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Přístup k informacím palubního diagnostického systému vozidla a k informacím o opravách a údržbě vozidla

2.   (Netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh    323

Návrh nařízení

Příloha XVIII – bod 2 – bod 2.8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.8.  Pokud jde pro účely bodu 2.6.2 o vozidla kategorií spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 595/2009, pokud výrobci používají v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické a zkušební nástroje podle normy ISO 22900 „Modular Vehicle Communication Interface“ (MVCI) a normy ISO 22901 „Open Diagnostic Data Exchange“ (ODX), musí být soubory ODX přístupné nezávislým provozovatelům na internetových stránkách výrobce.

2.8.  Pro účely bodu 2.6.2 pokud výrobci používají v rámci svých franšízovaných sítí diagnostické a zkušební nástroje podle normy ISO 22900 „Modular Vehicle Communication Interface“ (MVCI) a normy ISO 22901 „Open Diagnostic Data Exchange“ (ODX), musí být soubory ODX přístupné nezávislým provozovatelům na internetových stránkách výrobce.

Pozměňovací návrh    324

Návrh nařízení

Příloha XVIII – bod 2 – bod 2.8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2.8a.  Pro účely palubní diagnostiky, diagnostiky, oprav a údržby vozidla se přes sériové rozhraní normalizovaného konektoru datové linky zpřístupní přímý datový tok vozidla, a to podle specifikací uvedených v bodě 6.5.1.4 dodatku 1 k příloze 11 předpisu EHK OSN č. 83 a v oddíle 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49.

Pozměňovací návrh    325

Návrh nařízení

Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V databázi snadno dostupné samostatným provozovatelům musí být poskytnuty informace o všech částech vozidla, jimiž je vozidlo, jak je identifikováno číslem VIN a podle jakýchkoli dalších kritérií, jako je rozvor náprav, výkon motoru, úroveň nebo možnosti vybavení, vybaveno výrobcem vozidla a které mohou být nahrazeny náhradními díly, jež poskytuje výrobce vozidla svým autorizovaným opravnám nebo obchodním zástupcům nebo třetím stranám formou odkazu na číslo částí původního vybavení.

V databázi dostupné samostatným provozovatelům musí být poskytnuty ve strojově čitelné podobě a v elektronicky zpracovatelných datových souborech informace o všech částech vozidla, jimiž je vozidlo, jak je identifikováno číslem VIN a podle jakýchkoli dalších kritérií, jako je rozvor náprav, výkon motoru, úroveň nebo možnosti vybavení, vybaveno výrobcem vozidla a které mohou být nahrazeny náhradními díly, jež poskytuje výrobce vozidla svým autorizovaným opravnám nebo obchodním zástupcům nebo třetím stranám formou odkazu na číslo částí původního vybavení.

Pozměňovací návrh    326

Návrh nařízení

Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.3.  Fórum pro přístup k informacím o vozidle uvedené v článku 70 určí parametry pro splnění těchto požadavků na základě aktuálního vědecko-technologického vývoje. Samostatný provozovatel musí získat pro tento účel schválení a oprávnění, a to na základě dokumentace prokazující, že provozuje legální podnikatelskou činnost a nebyl odsouzen pro trestný čin.

6.3.  Fórum pro přístup k informacím o vozidle uvedené v článku 70 určí parametry pro splnění těchto požadavků na základě aktuálního vědecko-technologického vývoje. Samostatný provozovatel musí získat pro tento účel schválení a oprávnění, a to na základě dokumentace prokazující, že provozuje legální podnikatelskou činnost a nebyl odsouzen pro žádný závažný trestný čin.

Pozměňovací návrh    327

Návrh nařízení

Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.4.  Pokud jde o vozidla spadajících do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 595/2009, přeprogramování řídicích jednotek musí být provedeno buď v souladu s normou ISO 22900-2, nebo SAE J2534, nebo TMC RP1210B s použitím neznačkového hardware. Lze použít rovněž ethernet, sériový kabel nebo rozhraní LAN a alternativní média jako kompaktní disk (CD), digitální víceúčelový disk (DVD) nebo klíč USB pro informačně-zábavní systémy (např. navigační systémy, telefony), ale pouze pod podmínkou, že není vyžadován žádný značkový software (např. ovladače nebo výměnné moduly) ani hardware pro komunikaci. Pro potvrzení kompatibility aplikace specifické pro výrobce a komunikačních rozhraní vozidla splňujících požadavky normy ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210B musí výrobce nabídnout buď potvrzení nezávisle vyvinutých komunikačních rozhraní vozidel, nebo informace o jakémkoli zvláštním hardware a jeho zapůjčení, který výrobce komunikačních rozhraní vozidel vyžaduje, aby toto potvrzení provedl sám. Na poplatky za toto potvrzení nebo informace a poskytnutí hardware se vztahují podmínky čl. 67 odst. 1.

6.4.  Přeprogramování řídicích jednotek musí být provedeno buď v souladu s normou ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210 s použitím neznačkového hardware.

 

Pokud se přeprogramování nebo diagnostika provádí podle normy ISO 13400 DoIP, musí splňovat požadavky norem uvedených v prvním pododstavci.

 

Pokud výrobci vozidel používají další značkové komunikační protokoly, musí specifikace těchto protokolů zpřístupnit samostatným provozovatelům.

 

Pro potvrzení kompatibility aplikace specifické pro výrobce a komunikačních rozhraní vozidla splňujících požadavky normy ISO 22900-2 nebo SAE J2534 nebo TMC RP1210 musí výrobce nabídnout do šesti měsíců od udělení schválení typu potvrzení nezávisle vyvinutých komunikačních rozhraní vozidel a testovacího prostředí, včetně informací o specifikacích komunikačního protokolu a zapůjčení jakéhokoli zvláštního hardware, který výrobce komunikačních rozhraní vozidel vyžaduje, aby toto potvrzení provedl sám. Na poplatky za toto potvrzení nebo informace a poskytnutí hardware se vztahují podmínky čl. 67 odst. 1.

 

Příslušné dosažení shody musí být zaručeno buď tím, že bude Evropský výbor pro normalizaci pověřen vypracováním vhodných norem shody nebo využitím existujících norem, jako např. SAE J2534-3.

 

Na poplatky za toto potvrzení nebo informace a poskytnutí hardware se vztahují podmínky stanovené v čl. 67 odst. 1.

Pozměňovací návrh    328

Návrh nařízení

Příloha XVIII – bod 6 – bod 6.8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6.8a.  V případě, že informace palubního diagnostického systému vozidla a informace o opravách a údržbě vozidla dostupné na internetových stránkách výrobce neobsahují konkrétní relevantní informace umožňující správné navržení a výrobu systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž, musí mít výrobce systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž možnost získat informace požadované v oddílech 1, 3 a 4 informačního dokumentu stanoveného v příloze 1 tak, že se s příslušnou žádostí obrátí přímo na výrobce. Kontaktní údaje pro tento účel musí být jasně uvedeny na internetových stránkách výrobce a dané informace musí být poskytnuty do 30 dnů. Takové informace musí být poskytnuty jen v případě systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž, které podléhají předpisu EHK OSN č. 115, nebo konstrukčních částí systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž podléhajících předpisu EHK OSN č. 115, a musejí být poskytnuty pouze na základě žádosti, která jasně uvede přesné specifikace modelu vozidla, pro které se informace požadují a která konkrétně prokáže, že informace jsou požadovány za účelem výroby systémů alternativních paliv pro dodatečnou montáž nebo jejich konstrukčních částí podle předpisu EHK OSN č. 115.

Pozměňovací návrh    329

Návrh nařízení

Příloha XVIII – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a.  Výrobci vozidel zpřístupní prostřednictvím internetové služby nebo v podobě souboru ke stažení elektronický datový soubor obsahující všechna identifikační čísla vozidla (VIN) (nebo jejich požadovanou část) a související jednotlivé specifikace a konfigurace, které byly původně namontovány do vozidla.

Pozměňovací návrh    330

Návrh nařízení

Příloha XVIII – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b.  Ustanovení pro bezpečnost elektronického systému

 

7b.1.  Každé vozidlo vybavené počítačem pro regulaci emisí musí být zajištěno proti úpravám jiným, než které byly schváleny výrobcem. Výrobce schválí tyto úpravy, jestliže jsou nezbytné pro diagnostiku, údržbu, kontrolu, dodatečnou montáž nebo opravy vozidla. Všechny přeprogramovatelné kódy počítače nebo provozní parametry musí být zajištěny proti neoprávněnému zásahu a musí mít úroveň ochrany nejméně takovou, která splňuje ustanovení normy ISO 15031–7 ze dne 15. března 2001 (SAE J2186 z října 1996). Všechny vyměnitelné paměťové čipy sloužící ke kalibraci musí být zality, uzavřeny v zapečetěném obalu nebo chráněny elektronickým algoritmem a nesmějí být vyměnitelné bez použití speciálního nářadí a postupů. Tato ochrana smí být povolena pouze v případě prvků přímo spojených s kalibrací emisí či prevencí krádeže vozidla.

 

7b.2.   Parametry pro činnosti motoru zakódované v počítači nesmějí být změnitelné bez použití speciálních nástrojů a postupů (např. připájené nebo zalité součástky počítače nebo zapečetěný (nebo zapájený) kryt počítače).

 

7b.3.   U vznětových motorů s mechanickým vstřikovacím čerpadlem paliva musí výrobce podniknout odpovídající kroky, aby u vozidel v provozu nebylo možno nedovoleně zvyšovat maximální přívod paliva.

 

7b.4.   Výrobci mohou žádat schvalovací orgán o výjimku z jednoho z těchto požadavků oddílu 8 pro vozidla, u nichž je nepravděpodobné, že by potřebovala takovou ochranu. Kritéria, podle kterých bude schvalovací orgán hodnotit udělení výjimky, jsou např. využití mikroprocesorů ke kontrole výkonu, schopnost vozidla dosahovat vysokých výkonů a plánovaný objem prodeje vozidel.

 

7b.5.   Výrobci, kteří užívají systémy s programovatelným počítačovým kódem (např. elektricky mazatelnou programovatelnou paměť ROM), musí zabránit neoprávněnému přeprogramování. Výrobci musejí použít zlepšené ochranné strategie proti neoprávněným zásahům a ochranné funkce proti vpisování, které vyžadují elektronický přístup k počítači umístěnému mimo vozidlo provozovanému výrobcem, k němuž musí mít přístup rovněž samostatní provozovatelé používající ochranu poskytnutou podle oddílu 6.2 a bodu 6.4. Schvalovací orgán povolí metody, které poskytují přiměřenou úroveň ochrany.

Pozměňovací návrh    331

Návrh nařízení

Příloha XVIII – dodatek 2 – bod 3.1.1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.1.1.   jakýkoli dodatečný systém informací o protokolu nezbytný k tomu, aby se kromě standardních metod předepsaných v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49 umožnila úplná diagnostika zahrnující všechny dodatečné informace o protokolu hardwaru nebo softwaru, stanovení parametrů, funkce přenosu, požadavky na údržbu v provozu či okolnosti chyb;

3.1.1.   jakýkoli dodatečný systém informací o protokolu nezbytný k tomu, aby se kromě standardních metod předepsaných v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49 a v bodě 6.5.1.4 přílohy 11 předpisu EHK OSN č. 83 umožnila úplná diagnostika zahrnující všechny dodatečné informace o protokolu hardwaru nebo softwaru, stanovení parametrů, funkce přenosu, požadavky na údržbu v provozu či okolnosti chyb;

Pozměňovací návrh    332

Návrh nařízení

Příloha XVIII – dodatek 2 – bod 3.1.2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.1.2.   podrobné informace o způsobu získání a vyhodnocení všech chybových kódů, které nejsou v souladu s normami předepsanými v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49;

3.1.2.   podrobné informace o způsobu získání a vyhodnocení všech chybových kódů, které nejsou v souladu s normami předepsanými v bodě 4.7.3 přílohy 9B předpisu EHK OSN č. 49 a v bodě 6.5.1.4 přílohy 11 předpisu EHK OSN č. 83;

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (5.12.2016)

pro Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Navrhovatel: Christofer Fjellner

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 27. ledna 2016 zveřejnila Komise svůj návrh požadavků na schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a na dozor nad trhem s nimi, které v současnosti stanoví směrnice 2007/46/ES.

Jako součást závazků, které Komise přijala ve svém akčním plánu CARS 2020, byl unijní systém schvalování typu podroben v roce 2013 komplexní kontrole účelnosti. Výsledky ukázaly, že ačkoli stávající systém splnil do určité míry cíle politiky, poté, co propukl skandál se softwarovou manipulací ve společnosti Volkswagen, byl značně kritizován. Navrhovatel připisuje zásadní význam nutnosti posílit unijní systém schvalování typu, a to zejména tím, že budou zavedeny vhodné mechanismy dohledu, které zaručí harmonizované uplatňování postupů ve všech členských státech. Nadto je mimořádně důležité zajistit bezproblémové fungování právního předpisu, které nepovede ke zvýšení administrativní zátěže ani pro státní správu, ani pro odvětví.

Jedním z problematických míst ve stávajícím systému je rozdílnost výkladu požadavků ze strany členských států a v tom, jak přísně je uplatňují. Rozdíly ve výkladu, k nimž nutně nedochází se zlým úmyslem, a v provádění směrnic představují známý, opakovaně se vyskytující jev, který narušuje vnitřní trh a způsobuje nejistotu pro odvětví i spotřebitele.

Důsledkem těchto nedostatků je nejen nedostatečný soulad, ale zároveň tak vzniká prostor pro jednoznačné podvody a porušování stávající právní úpravy. Bohužel jsme již byli svědky několika takových případů. Ve snaze odstranit tyto nedostatky se navrhovatel zaměřil zejména na provedení důraznějších mechanismů dohledu a dozoru nad trhem.

Dozor nad trhem, kterým se rozumí kontroly vozidel ex post poté, co byla uvedena na trh, je slabinou stávajícího právního předpisu, a tudíž posílení tohoto aspektu představuje jeden z ústředních bodů tohoto návrhu. Byla definována úloha a odpovědnost donucovacích orgánů a kroky, které je třeba učinit v případě, že se na trhu vyskytnou nevyhovující produkty, což představuje nutné zlepšení. Navrhovatel si je náležitě vědom toho, že dozor nad trhem mohou vykonávat vnitrostátní orgány dozoru, ale že je třeba zapojit i Komisi.

Pro lepší přizpůsobení nařízení měnícím se podmínkám v členských státech navrhovatel přichází s návrhem změn systému poplatků. Vzhledem k tomu, že některé členské státy provádějí omezené množství schvalování typu, nemělo by být na schvalování typu vázáno financování dozoru nad trhem, protože by hrozilo riziko, že v dozoru nad trhem vzniknou vážné mezery. Pro zajištění rovných podmínek a důkladného dozoru nad trhem v celé Unii zřídí členské státy struktury poplatků, které budou odrážet podmínky, které v daném členském státě pro financování činností dozoru nad trhem existují.

Návrhy obsahují další vyjasnění ohledně financování činností v oblasti dozoru nad trhem. Vzhledem k tomu, že členské státy zřídí pro účely pokrytí nákladů na dozor nad trhem systém poplatků, je rovněž rozumné, aby náklady vzniklé v rámci činností v oblasti dozoru nad trhem nesly orgány dozoru nad trhem.

Pro skutečné zajištění důvěryhodnosti schvalování typu musí být schválení každých pět let podrobeno kontrole, kterou provede jiný schvalovací orgán než orgán, který schválení vydal. To přispěje k odstranění rozdílů ve výkladu mezi schvalovacími orgány a zajistí se tak jednotné uplatňování právního předpisu.

Rovněž je navrženo posílení schvalovacích orgánů a orgánů dozoru nad trhem i povinností Komise přijmout opatření v případě nesouladu. Jasné předpisy týkající se dozoru nad trhem společně s přísnými sankcemi budou silným a přesvědčivým odrazujícím faktorem pro budoucí snahy obcházet či nedodržovat požadavky.

Klíčovou úlohu v zachovávání a dodržování vysokých technických, bezpečnostních a environmentálních standardů Unie hrají technické zkušebny. Navrhovatel souhlasí s Komisí v tom, že je zcela nezbytné, aby byly technické zkušebny posuzovány a monitorovány. Vzhledem k tomu, že posuzování a monitorování může v některých státech provádět vnitrostátní akreditační orgán, by navrhovatel rád zajistil, aby tato možnost existovala i do budoucna. Posouzení monitorování by rovněž mělo zajistit nezávislost technické zkušebny na výrobci. V zájmu nákladové efektivity by technické zkušebny měly mít možnost si vzájemně cenově konkurovat, a proto se nedoporučuje úplné oddělení. Důraz je namísto toho třeba klást na důkladnost posuzování a monitorování.

Jiný způsob, jak zajistit harmonizovaný, jednoznačný výklad právního předpisu, je mechanismus vzájemného hodnocení schvalovacích orgánů, kdy by si vnitrostátní orgány mezi sebou vyměňovaly informace a koordinovaly svá posouzení. Tím by také mohlo dojít k odstranění případných rozdílů v tom, jak schvalovací orgány provádějí kontroly. Aby však tato vzájemná hodnocení nepředstavovala neúměrnou zátěž a příliš nezvyšovala náklady, doporučuje se omezit jejich četnost, pokud není důvod se domnívat, že je třeba vzájemné hodnocení provádět častěji.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Toto nařízení by mělo zajistit, aby vnitrostátní schvalovací orgány vykládaly, uplatňovaly a vynucovaly jeho požadavky v celé Unii. Komise by měla být zmocněna vykonávat dohled nad činností vnitrostátních orgánů prováděním pravidelných auditů, opakovanými zkouškami náhodných vzorků vydaných schválení typu a obecným sledováním harmonizovaného uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Toto nařízení by mělo zajistit spolehlivé, harmonizované a transparentní postupy schválení typu a dozoru nad trhem v členských státech.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Účinné provádění požadavků na schválení typu by se mělo zajistit zlepšením ustanovení o shodnosti výroby, mimo jiné zavedením povinných pravidelných auditů metod kontroly shodnosti a trvalé shodnosti dotčených výrobků a posílením požadavků ohledně kvalifikace, povinností a výkonů technických zkušeben, které provádějí zkoušky pro schvalování typu vozidla, a to na odpovědnost schvalovacích orgánů. Klíčovým prvkem pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí a důvěry občanů v systém je řádné fungování technických zkušeben. Kritéria pro určení technických zkušeben stanovená směrnicí 2007/46/ES by měla být popsána podrobněji, aby bylo zajištěno jejich jednotné uplatňování. Jelikož je práce členských států složitější, metody posuzování jejich technických zkušeben mají tendenci se postupně stále více odlišovat. Je proto nezbytné stanovit procesní povinnosti, které zajistí výměnu informací o postupech členských států pro posuzování, určování, oznamování a monitorování jejich technických zkušeben a monitorování těchto postupů. Tyto procedurální povinnosti by měly odstranit veškeré stávající rozdíly v používaných metodách a ve výkladu kritérií pro určení technických zkušeben.

(9)  Účinné provádění požadavků na schválení typu by se mělo zajistit zlepšením ustanovení o shodnosti výroby, mimo jiné zavedením povinných pravidelných auditů metod kontroly shodnosti a trvalé shodnosti dotčených výrobků a posílením a harmonizováním požadavků ohledně kvalifikace, povinností a výkonů technických zkušeben, které provádějí zkoušky pro schvalování typu vozidla, a to na odpovědnost schvalovacích orgánů. Klíčovým prvkem pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí a důvěry občanů v systém je řádné fungování technických zkušeben. Kritéria pro určení technických zkušeben stanovená směrnicí 2007/46/ES by měla být popsána podrobněji, aby bylo ve všech členských státech zajištěno jejich jednotné uplatňování. Jelikož je práce členských států složitější, metody posuzování jejich technických zkušeben mají tendenci se postupně stále více odlišovat. Je proto nezbytné stanovit procesní povinnosti, které zajistí výměnu informací o postupech členských států pro posuzování, určování, oznamování a monitorování jejich technických zkušeben a monitorování těchto postupů. Tyto procedurální povinnosti by měly odstranit veškeré stávající rozdíly v používaných metodách a ve výkladu kritérií pro určení technických zkušeben. V zájmu zajištění odpovídajícího dohledu a rovných podmínek v celé Unii by posuzování technické zkušebny, jež podala žádost, mělo zahrnovat posouzení na místě a přímé pozorování skutečných prováděných zkoušek schválení typu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Toto nařízení obsahuje ustanovení pro monitorování souladu členských států s tímto nařízením, čímž přispívá k zachování důvěry spotřebitelů ve vozidla na trhu a zajištění vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví a životního prostředí. Fórum pro výměnu informací o vynucování, ustavené členskými státy, sleduje s podporou Komise povinnosti vnitrostátních orgánů prostřednictvím pravidelných auditů, kontrol a zkoušek vzorků s ohledem na vydaná schválení typu a ověřováním jednotného, soudržného a účinného uplatňování tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Členské státy měly spolupracovat mezi sebou a s Komisí, aby byla zajištěna větší transparentnost a vzájemná důvěra a další sladění a rozvoj kritérií pro posuzování, určování a oznamování technických zkušeben, jakož i postupů pro rozšíření a prodloužení platnosti určení. Členské státy by měly mezi sebou a s Komisí konzultovat otázky obecného významu pro provádění tohoto nařízení a informovat sebe vzájemně a Komisi o svém vzoru kontrolního seznamu pro posuzování.

(12)  Členské státy měly spolupracovat mezi sebou a s Komisí, aby byla zajištěna větší transparentnost a vzájemná důvěra a další sladění a rozvoj kritérií pro posuzování, určování a oznamování technických zkušeben, jakož i postupů pro rozšíření a prodloužení platnosti určení. Členské státy by měly mezi sebou a s Komisí konzultovat otázky obecného významu pro provádění tohoto nařízení a informovat sebe vzájemně a Komisi o svém vzoru kontrolního seznamu pro posuzování. Toto nařízení stanoví on-line databázi schvalování typu, která by spolu se systémem pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zavedeným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/20121a mohla poskytnout užitečné elektronické prostředky k usnadnění a posílení správní spolupráce na řízení výměny informací na základě jednoduchých a jednotných postupů, které překonávají jazykové bariéry.

 

__________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES (dále jen „nařízení o systému IMI“), (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Pokud o odborné způsobilosti technické zkušebny existují pochybnosti i přes opatření přijatá k zajištění konzistentního uplatňování a kontroly dodržování požadavků členskými státy, měla by Komise mít možnost prošetřit jednotlivé případy.

(15)  Pokud o odborné způsobilosti technické zkušebny existují pochybnosti i přes opatření přijatá k zajištění jednotného a konzistentního uplatňování a kontroly dodržování požadavků členskými státy, měla by Komise mít možnost prošetřit jednotlivé případy a nabídnout řešení.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Zajištění dodržování požadavků, které se týkají schvalování typu a shodnosti výroby, obsažených v právních předpisech, jimiž se řídí automobilové odvětví, by mělo zůstat hlavní odpovědností schvalovacích orgánů, neboť jde o povinnost úzce spojenou s vydáváním schválení typu a vyžaduje podrobné znalosti jejich obsahu. Je proto důležité výkon schvalovacích orgánů pravidelně ověřovat prostřednictvím vzájemného hodnocení s cílem zajistit, aby při vynucování požadavků na schválení typu uplatňovaly všechny schvalovací orgány jednotnou kvalitu a stejnou přísnost. Kromě toho je důležité zajistit ověření správnosti samotného schválení typu.

(18)  Zajištění dodržování požadavků, které se týkají schvalování typu a shodnosti výroby, obsažených v právních předpisech, jimiž se řídí automobilové odvětví, by mělo zůstat hlavní odpovědností schvalovacích orgánů, neboť jde o povinnost úzce spojenou s vydáváním schválení typu a vyžaduje podrobné znalosti jejich obsahu. Je proto důležité, aby výkon schvalovacích orgánů byl předmětem kontrolního dohledu na úrovni Unie, včetně nezávislých auditů, s cílem zajistit, aby při vynucování požadavků na schválení typu uplatňovaly všechny schvalovací orgány jednotnou kvalitu a stejnou přísnost. Kromě toho je důležité zajistit ověření správnosti samotného schválení typu.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  S cílem zajistit jednotný dohled nad trhem v celé Unii by měly být kontrolní pravomoci svěřeny centralizované agentuře na úrovni Unie, aby se zajistilo plné provedení nového rámce pro schválení typu a pro dohled na trhem.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Aby byly zajištěny nezávislé zkoušky souladu v provozu během celého životního cyklu v případě všech příslušných vozidel, měly by být vyvinuty spolehlivé a povinné metody zkoušení emisí s cílem zajistit požadavky na technické prohlídky tak, aby byly založeny na kombinaci přímého zkoušení výfukových emisí a zkoušení palubních diagnostických systémů (OBD), včetně vyvinutí zkušebních metod pro měření NOx během pravidelného zkoušení emisí prováděného podle směrnice 2014/45/EU a úrovní částic a jejich mezních hodnot. Zejména je možné používat nové technologie dálkového průzkumu k identifikování nadmíru znečišťujících vozidel v silničním provozu a k zaměření zkoušek souladu v provozu, jimiž se stanoví regulované emisní limity (PN, NOx, CO a HC), na tato vozidla jakožto nákladově nejúčelnější způsob, jak provádět pravidelné technické kontroly v budoucnu.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  V zájmu zvýšení transparentnosti procesu schvalování a usnadnění výměny informací a nezávislého ověření ze strany orgánů pro dozor nad trhem, schvalovacích orgánů a Komise by měla být dokumentace ke schvalování typu poskytována v elektronickém formátu a veřejně zpřístupněna, s výhradou výjimek z důvodu ochrany obchodních zájmů a ochrany osobních údajů.

(22)  V zájmu zvýšení transparentnosti procesu schvalování a usnadnění výměny informací a nezávislého ověření ze strany orgánů pro dozor nad trhem, schvalovacích orgánů, Komise a třetích stran je zveřejňování informací o vozidle a zkouškách nezbytné za účelem provádění takových kontrol. Příslušné informace by měly být poskytovány v elektronickém formátu a měly by být veřejně zpřístupněny, s výhradou výjimek z důvodu ochrany obchodních zájmů, práv duševního vlastnictví a ochrany osobních údajů.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Mezi uvedené konkrétnější povinnosti vnitrostátních orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, patří následné zkoušky a kontroly pro ověření souladu s požadavky provedené na dostatečném počtu vozidel uvedených na trh. Výběr vozidel pro uvedené následné ověření souladu s požadavky by se měl zakládat na vhodném posouzení rizik, jež zohlední závažnost případného nesouladu a pravděpodobnost jeho výskytu.

(24)  Mezi uvedené konkrétnější povinnosti vnitrostátních orgánů, které jsou stanoveny v tomto nařízení, patří následné zkoušky a kontroly pro ověření souladu s požadavky provedené na dostatečném počtu vozidel uvedených na trh. Výběr vozidel pro uvedené následné ověření souladu s požadavky by se měl zakládat na vhodném posouzení rizik, jež zohlední závažnost případného nesouladu a pravděpodobnost jeho výskytu. Kromě toho by se měl zakládat na jasných a podrobných kritériích a měl by mimo jiné zahrnovat namátkové procentní kontroly týkající se všech současných modelů, vozidel s novým motorem nebo novou instalovanou technologií, vozidel s vysokou nebo velmi nízkou spotřebou paliva a vozidel s velmi vysokými objemy prodeje a zohlednit by se měly dosavadní výsledky při dosahování shody, tipy od spotřebitelů, výsledky zkoušení formou dálkového průzkumu, jakož i stanoviska nezávislých výzkumných subjektů.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Cíle tohoto nařízení by neměly být dotčeny skutečností, že určité systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo díly a zařízení mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány po uvedení daného vozidla na trh, jeho registraci nebo uvedení do provozu. Proto by měla být přijata odpovídající opatření k zajištění toho, aby systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo části a zařízení, jež mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány a jež mohou významně ohrozit fungování systémů se zásadním významem pro ochranu životního prostředí nebo pro funkční bezpečnost, byly před uvedením na trh, registrací nebo uvedením do provozu kontrolovány schvalovacím orgánem.

(27)  Cíle tohoto nařízení by neměly být dotčeny skutečností, že určité systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo díly a zařízení mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány po uvedení daného vozidla na trh, jeho registraci nebo uvedení do provozu. Proto by měla být přijata odpovídající opatření k zajištění toho, aby systémy, konstrukční části, samostatné technické celky nebo části a zařízení, jež mohou být na vozidlo nebo do vozidla namontovány a jež mohou ohrozit fungování systémů se zásadním významem pro ochranu životního prostředí nebo pro funkční bezpečnost, byly před uvedením na trh, registrací nebo uvedením do provozu kontrolovány schvalovacím orgánem.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Jedním ze základních kamenů systému EU pro schvalování typu je shodnost výroby, a proto by opatření, která výrobce zavedl, aby tuto shodnost zajistil, měla být schválena příslušným orgánem určeným k tomuto účelu nebo technickou zkušebnou s odpovídající kvalifikací a pravidelně ověřována opakovanými nezávislými kontrolami. Schvalovací orgány by kromě toho měly zajistit ověření trvalé shodnosti dotčených výrobků.

(29)  Jedním ze základních kamenů systému EU pro schvalování typu je shodnost výroby, a proto by opatření, která výrobce zavedl, aby tuto shodnost zajistil, měla být schválena příslušným orgánem určeným k tomuto účelu nebo technickou zkušebnou s odpovídající kvalifikací,to jinou, než která provedla zkoušky pro účely schválení typu, a měla by být pravidelně ověřována opakovanými nezávislými kontrolami. Schvalovací orgány by kromě toho měly zajistit ověření trvalé shodnosti dotčených výrobků.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Posouzení ohlášených závažných bezpečnostních rizik a rovněž posouzení ohrožení veřejného zdraví nebo životního prostředí by mělo být prováděno na vnitrostátní úrovni, měla by však být zajištěna koordinace na úrovni Unie v případě, že ohlášené nebezpečí nebo ohrožení může přesahovat území jednoho členského státu, aby se umožnilo sdílení zdrojů a zajistila konzistentnost nápravných opatření přijatých za účelem zmírnění zjištěného nebezpečí a ohrožení.

(31)  Posouzení bezpečnostních rizik a rovněž posouzení ohrožení veřejného zdraví nebo životního prostředí by mělo být prováděno na vnitrostátní úrovni, měla by však být zajištěna koordinace na úrovni Unie v případě, že nebezpečí nebo ohrožení může přesahovat území jednoho členského státu, aby se umožnilo sdílení zdrojů a zajistila konzistentnost nápravných opatření přijatých za účelem odstranění zjištěného nebezpečí a ohrožení.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Technický pokrok zavádějící nové metody nebo techniky pro diagnostiku a opravy vozidla, jako je vzdálený přístup k informacím a softwaru vozidla, by neměl oslabit cíle tohoto nařízení, pokud jde o přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla ze strany nezávislých provozovatelů.

(37)  Technický pokrok zavádějící nové metody nebo techniky pro diagnostiku a opravy vozidla, jako je vzdálený přístup k informacím a softwaru vozidla, by měl posílit cíle tohoto nařízení, pokud jde o přístup k informacím o opravách a údržbě vozidla ze strany nezávislých provozovatelů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušování tohoto nařízení a zajistit, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy každoročně podávají zprávu o uložených sankcích Komisi s cílem monitorovat soudržnost provádění těchto ustanovení.

(40)  Členské státy by měly stanovit pravidla týkající se sankcí za porušování tohoto nařízení a měly by zajistit, aby tato pravidla byla prováděna. Stanovené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy by měly každoročně podávat zprávu o uložených sankcích Komisi, aby jí tak umožnily monitorovat soudržnost provádění ustanovení týkajících se sankcí.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.   Toto nařízení rovněž zřizuje Evropskou agenturu pro dozor nad vozidly í („EVSA“, dále jen „agentura“) a stanoví její pravomoci a povinnosti.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pro následující vozidla a stroje může výrobce požádat o schválení typu nebo jednotlivé schválení vozidla podle tohoto nařízení za předpokladu, že tato vozidla splňují hmotněprávní požadavky tohoto nařízení:

3.  Pro následující vozidla a stroje může výrobce požádat o schválení typu nebo jednotlivé schválení vozidla podle tohoto nařízení za předpokladu, že tato vozidla splňují požadavky tohoto nařízení:

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnosti a opatření orgánů pro dozor nad trhem, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jakož i díly a zařízení, které jsou dodávány na trh, byly v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie a neohrožovaly zdraví, bezpečnost ani jakoukoli další oblast ochrany veřejného zájmu;

2)  „dozorem nad trhem“ se rozumí činnosti a opatření orgánů pro dozor nad trhem, jejichž cílem je zajistit, aby vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, jakož i díly a zařízení, které jsou dodávány na trh, byly v souladu s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie a neohrožovaly zdraví, bezpečnost, životní prostředí ani jakoukoli další oblast ochrany veřejného zájmu včetně práv spotřebitelů;

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a)  „odpojovacím zařízením“ se rozumí jakýkoli konstrukční prvek vozidla, který snímá teplotu, rychlost vozidla, otáčky motoru, zařazený rychlostní stupeň, podtlak v sacím potrubí nebo jakýkoli jiný parametr k aktivaci, změně, zpomalení nebo deaktivaci činnosti jakékoli části systému regulace emisí, která snižuje účinnost systému regulace emisí za všech okolních podmínek nebo provozních podmínek motoru, jež pravidelně převládají na území Unie a které jsou dosaženy buď při běžném provozu, nebo nejsou zahrnuty do zkušebního postupu při schválení typu;

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b)  „základní emisní strategií“ („BES“) se rozumí strategie pro emise, která je aktivní v celém rozsahu otáček a zatížení motoru, pokud není aktivována pomocná emisní strategie;

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8c)  „pomocnou strategií pro emise“ („AES“) se rozumí strategie pro emise, která se aktivuje nebo která nahrazuje či mění základní strategii pro emise za specifickým účelem nebo v reakci na specifický soubor okolních a/nebo provozních podmínek a která je aktivní pouze za těchto provozních podmínek;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 43

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

43)  „vozidlem z výběhu série“ se rozumí vozidlo, jež je součástí zásob a které není možno dodat na trh nebo které již nelze dodávat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu, jelikož vstoupily v platnost nové technické požadavky, podle nichž nezískalo schválení typu;

43)  „vozidlem z výběhu série“ se rozumí vozidlo, jež je součástí zásob nebo které má být dokončeno a které není možno dodat na trh nebo které již nelze dodávat na trh, zaregistrovat nebo uvést do provozu, jelikož vstoupily v platnost nové technické požadavky, podle nichž nezískalo schválení typu;

Odůvodnění

Vozidla mohou být vyráběna v několika fázích, což je třeba při definování vozidla z výběhu série vzít v úvahu.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 44 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

44a)  „dálkovým průzkumem“ se rozumí skenování a měření úrovní znečištění ve výfukových plynech vozidla, zatímco vozidlo je v pohybu, za použití čidlem vybavených zařízení umístěných podél silnice, kde je účelem sběr údajů o výkonnosti potřebných pro sledování průměrných emisí z vozidel v silničním provozu a odhalení nadměrných znečišťovatelů;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 za účelem změn přílohy IV, aby zohlednila vývoj technologií a právní úpravy zavedením a aktualizací odkazů na regulační akty, které obsahují požadavky, jež vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky musí splňovat.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, v souladu s článkem 88, měnící přílohu IV, aby zohlednila vývoj technologií a právní úpravy zavedením a aktualizací odkazů na regulační akty, které obsahují požadavky, jež vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky musí splňovat.

 

Výrobce, který usiluje o EU schválení typu pro vozidlo, jež používá základní emisní strategii, pomocnou emisní strategii nebo odpojovací zařízení, jak jsou vymezeny v tomto nařízení nebo nařízení 2016/646/EU, poskytne schvalovacímu orgánu veškeré informace, včetně technického zdůvodnění, které může tento orgán odůvodněně vyžadovat, aby určil, zda BES nebo AES je odpojovacím zařízením a zda je relevantní výjimka ze zákazu používání odpojovacích zařízení podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) 715/2007.

 

Výrobce schvalovacímu orgánu poskytne písemné prohlášení o tom, že byly poskytnuty veškeré informace týkající se BES, AES nebo odpojovacího zařízení a že daný typ vozidla, pro který je udělováno schválení typu, není vybaven v souladu s tímto článkem a nařízením (ES) č. 692/2008 zakázaným odpojovacím zařízením .

 

Schvalovací orgán EU schválení typu neudělí, dokud nedokončí své posouzení a nerozhodne, že daný typ vozidla, pro který je udělováno schválení typu, není vybaven v souladu s tímto článkem a nařízením (ES) č. 692/2008 zakázaným odpojovacím zařízením .

 

Pro účely svého posouzení a s cílem ověřit soulad nebo nesoulad s požadavky tohoto článku může schvalovací orgán, orgán pro dozor nad trhem nebo agentura provést doplňkovou předem neohlášenou zkoušku s parametry, které jsou odlišné od zkoušek stanovených v tomto nařízení. Parametry doplňkové předem neohlášené zkoušky jsou vždy stanoveny výhradně schvalovacím orgánem, orgánem pro dozor nad trhem nebo agenturou a zůstanou přísně důvěrné a neznámé výrobci, a to až do zveřejnění konečných výsledků zkoušek.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.   Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vstupujících na trh v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 765/2008.

4.   Členské státy organizují a provádějí dozor nad trhem a kontrolu vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků vstupujících na trh v souladu s kapitolou III nařízení (ES) č. 765/2008. Členské státy se mohou rozhodnout provádět společné činnosti dozoru nad trhem pro účely stanovené v článku 8 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, aby orgány pro dozor nad trhem mohly, pokud to považují za nezbytné a odůvodněné, být oprávněny ke vstupu do prostor hospodářského subjektu a zabavení nezbytných vzorků vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků za účelem provedení zkoušek souladu.

5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, aby orgány pro dozor nad trhem mohly, pokud to považují za nezbytné a odůvodněné, bez předchozího upozornění vstoupit do prostor hospodářského subjektu a zabavit nezbytné vzorky vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků za účelem provedení zkoušek souladu. Majitel daného vozidla je odškodněn za náklady související s těmito zkouškami.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti schválení typu. Tyto přezkumy a posouzení se provádějí nejméně jednou za čtyři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státůmKomisi. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost, zahrnující zejména údaje o počtu udělených schválení typu a totožnost jednotlivých výrobců.

6.  Členské státy pravidelně přezkoumávají a hodnotí, jak fungují jejich činnosti schválení typu, a kvalitu vydaných schválení typu. Tyto přezkumy a posouzení se provádějí nejméně jednou za tři roky a o jejich výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy, Komise, fórum pro vynucování a výměnu informací zřízené podle článku 10 a v souladu článkem 12 směrnice (EU) 2016/XXX o národních sníženích emisí některých látek znečisťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES Evropské fórum pro čisté ovzdušína požádání i třetí strany. Dotčený členský stát vypracuje úplnou zprávu o výsledcích přístupnou pro širokou veřejnost, zahrnující zejména údaje týkající se počtu udělených a zamítnutých schválení typu a totožnost jednotlivých výrobců a typů vozidel.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy provádějí pravidelný přezkum a posouzení fungování svých činností dozoru. Tyto přezkumy a posouzení se provádějí nejméně jednou za čtyři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státům a Komisi. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků, které budou zpřístupněny veřejnosti.

7.  Členské státy provádějí pravidelný přezkum a posouzení fungování svých činností dozoru. Tyto přezkumy a posouzení se provádějí nejméně jednou za tři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státům a na požádání třetím stranám. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků, které budou zpřístupněny veřejnosti; zahrnují zejména údaje o vozidlech, systémech, konstrukčních částech nebo samostatných technických celcích, které nejsou v souladu s tímto nařízením, a o správnosti jednotlivých schválení typu a totožnosti jednotlivých schvalovacích orgánů, výrobců a typů vozidel.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Schvalovací orgány zajistí, aby vozidlo, jež výrobce poskytne pro účely zkoušek pro schválení typu, bylo plně reprezentativní vzhledem k vozidlu, které má být vyráběno a uváděno na trh, a aby zkoušení poskytnutého vozidla nevedlo ke zkušebním výsledkům, jež jsou soustavně odlišné od výkonu těchto vozidel provozovaných za podmínek, které lze odůvodněně očekávat při běžném provozu a užívání.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Schvalovací orgány interpretují a vymáhají požadavky tohoto nařízení jednotným a konzistentním způsobem, aby v Unii nedošlo k uplatňování rozdílných norem. Tyto orgány spolupracují při svých činnostech v oblasti sledování a dozoru s Komisí a fórem pro vynucování a výměnu informací zřízeným podle článku 10, pokud jde o uplatňování tohoto nařízení, a poskytují na vyžádání veškeré nezbytné informace.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Schvalovací orgány plní své povinnosti nezávisle a nestranně. V případě nutnosti zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 pro ochranu zájmů uživatelů v Unii.

2.  Schvalovací orgány plní své povinnosti nezávisle a nestranně. V případě nutnosti zachovávají důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství, pokud není zpřístupnění daných informací ve veřejném zájmu, za předpokladu, že dodrží povinnost poskytnout informace ustanovenou v čl. 9 odst. 3 pro ochranu zájmů uživatelů v Unii.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgány v daném členském státě vzájemně spolupracují sdílením informací, jež jsou relevantní vzhledem k jejich úloze a funkcím.

Schvalovací orgány v daném členském státě zavedou postupy k zajištění účinné a účelné koordinace a sdílení informací, jež jsou relevantní vzhledem k jejich úloze a funkcím.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví společná kritéria pro jmenování, přezkoumání a posouzení schvalovacích orgánů na vnitrostátní úrovni. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

5.  Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví společná kritéria pro jmenování, přezkoumání a posouzení schvalovacích orgánů na vnitrostátní úrovni. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Orgány pro dozor nad trhem provádějí pravidelné kontroly s cílem ověřit soulad vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků s požadavky stanovenými v tomto nařízení a správnost schválení typu. Tyto kontroly provádějí v přiměřeném rozsahu, a to prostřednictvím kontrol dokladů, jakož i zkoušek ve skutečném provozu a laboratorních zkoušek na základě statisticky významných vzorků. Orgány pro dozor nad trhem přitom zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, stížnostidalší informace.

1.  Orgány pro dozor nad trhem provádějí pravidelné kontroly s cílem ověřit soulad vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků s požadavky stanovenými v tomto nařízení a správnost schválení typu. Tyto kontroly provádějí v přiměřeném rozsahu, a to prostřednictvím kontrol dokladů, jakož i zkoušek ve skutečném provozu a laboratorních zkoušek na základě statisticky významných vzorků, které jsou reprezentativní vzhledem k počtu vozidel v dotčeném členském státě. Orgány pro dozor nad trhem přitom zohlední zavedené vědecké zásady a protokoly pro hodnocení rizik, včetně stížností, obliby modelů vozideljejich součástí, výsledků zkoušek provedených třetí stranou, modelů s velmi vysokou a velmi nízkou spotřebou paliva, prvního použití nového motoru nebo nové technologie, zpráv z pravidelných technických kontrol, programů odběru vzorků za použití dálkového průzkumu a dalších informací. Orgány pro dozor nad trhem reagují na odůvodněné stížnosti.

 

Za účelem ověřování emisí vozidel mohou orgány pro dozor nad trhem využít technologie dálkového průzkumu, aby pomohly odhalit modely vozidel, u nichž jsou hodnoty znečištění vysoké, s cílem provést další šetření. Orgány pro dozor nad trhem přitom spolupracují a koordinují svou činnost s orgány odpovědnými za pravidelné technické kontroly podle směrnice 2014/45/EU.

 

Pokud je určena technická zkušebna za účelem plnění požadavků tohoto článku, orgány pro dozor nad trhem zajistí, aby bylo využíváno jiné technické zkušebny než té, která prováděla zkoušky pro účely původního schválení typu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Orgány pro dozor nad trhem požádají hospodářské subjekty o zpřístupnění dokladů a informací, pokud to považují za nutné pro výkon své činnosti.

2.  Orgány pro dozor nad trhem požádají hospodářské subjekty o zpřístupnění dokladů a informací včetně technických specifikací, pokud to považují za nutné pro výkon své činnosti. Zahrnuje to přístup k příslušnému softwaru, algoritmům, řídicím jednotkám motoru a jakýmkoli jiným technickým specifikacím, které by mohly být nezbytné.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Orgány pro dozor nad trhem přijmou vhodná opatření s cílem varovat v přiměřené lhůtě uživatele na svém území před riziky, která byla v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí a samostatným technickým celkem zjištěna, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod.

Orgány pro dozor nad trhem přijmou vhodná opatření s cílem varovat v přiměřené lhůtě uživatele před riziky, která byla v souvislosti s určitým vozidlem, systémem, konstrukční částí nebo samostatným technickým celkem zjištěna, aby se zamezilo nebo omezilo riziko zranění nebo jiných škod. Tyto informace jsou veřejně přístupné na internetu a jsou formulovány jasným a srozumitelným jazykem.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Rozhodnou-li se orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu stáhnout z trhu vozidlo, systém, konstrukční část a samostatný technický celek v souladu s čl. 49 odst. 5, uvědomí o tom daný hospodářský subjekt a případně příslušný schvalovací orgán.

5.  Rozhodnou-li se orgány pro dozor nad trhem jednoho členského státu stáhnout z trhu vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v souladu s čl. 49 odst. 5, uvědomí o tom daný hospodářský subjekt a příslušný schvalovací orgán.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Orgány pro dozor nad trhem plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají v případě nutnosti důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství, za předpokladu, že dodrží informační povinnost stanovenou v čl. 9 odst. 3 v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů uživatelů v Evropské unii.

6.  Orgány pro dozor nad trhem plní své povinnosti nezávisle a nestranně. Zachovávají v případě nutnosti důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství, není-li zpřístupnění daných informací ve veřejném zájmu, za předpokladu, že dodrží povinnost poskytovat informace stanovenou v čl. 9 odst. 3 v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů uživatelů v Unii.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy provádějí pravidelný přezkum a posouzení fungování svých činností dozoru. Tyto přezkumy a posouzení se provádějí nejméně jednou za čtyři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státům a Komisi. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků, které budou zpřístupněny veřejnosti.

7.  Členské státy provádějí pravidelný přezkum a posouzení fungování svých činností dozoru. Tyto přezkumy a posouzení se provádějí nejméně jednou za tři roky a jejich výsledky se sdělí ostatním členským státům, Komisi, fóru pro vynucovánívýměnu informací zřízenému podle článku 10 a na požádání třetím stranám. Dotčený členský stát vypracuje souhrn výsledků přístupný pro veřejnost, uvádějící zejména údaje o počtu a názvech modelů těch vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, které nejsou v souladu s tímto nařízením, spolu s totožností jednotlivých výrobců.

 

Orgány pro dozor nad trhem minimálně jednou za dva roky zpřístupní veřejnosti souhrnnou zprávu o předmětu, rozsahu a výsledcích svých činností v oblasti dozoru nad trhem.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9.  Pokud je v členském státě za dozor nad trhem nebo kontroly na vnějších hranicích odpovědný více než jeden orgán, pak tyto orgány vzájemně spolupracují, což zahrnuje sdílení informací relevantních vzhledem k jejich úloze a funkcím.

9.  Pokud je v členském státě za dozor nad trhem nebo kontroly na vnějších hranicích odpovědný více než jeden orgán, pak tyto orgány zavedou postupy k zajištění účinné a efektivní koordinace a sdílení informací relevantních vzhledem k jejich úloze a funkcím.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.  Komise může přijmout prováděcí akty, kterými stanoví kritéria pro určení povinného rozsahu, působnosti a četnosti kontrol pro ověření souladu s požadavky na odebraných vzorcích, jak je uvedeno v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

10.  Komise přijme v souladu s článkem 88 akty v přenesené pravomoci doplňující toto nařízení, kterými stanoví kritéria pro určení povinného rozsahu, působnosti a četnosti kontrol pro ověření souladu s požadavky na odebraných vzorcích, jak je uvedeno v odstavci 1, a kritéria pro výběr vozidel pro zkušební účely.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ověření souladu s požadavky prováděné Komisí a koordinace vynucování s členskými státy

Ověření souladu s požadavky prováděné Evropskou agenturou pro dozor nad vozidly a koordinace vynucování s členskými státy

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise organizuje a provádí v přiměřeném rozsahu zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh nebo nařídí provedení těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schváleními typu a platnými právními předpisy, a zajistit správnost schválení typu.

Evropská agentura pro dozor nad vozidly (EVSA) (dále jen „agentura“) organizuje a provádí v přiměřeném rozsahu zkoušky a kontroly vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků již dodaných na trh nebo nařídí provedení těchto zkoušek s cílem ověřit, zda jsou tato vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky ve shodě se schváleními typu a platnými právními předpisy, a zajistit správnost schválení typu.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě vozidel kategorií M a N provede agentura namátkové zkoušky související s dozorem nad trhem u nejméně 20 % nových modelů každoročně uváděných na trh v Unii, s cílem ověřit, zda tato vozidla v silničním provozu splňují právní předpisy Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí. Při výběru vozidel, u nichž budou provedeny zkoušky, agentura zohlední zavedené zásady hodnocení rizik, stížnosti, zkoušky provedené třetí stranou, nové technologie na trhu, zprávy z pravidelných technických kontrol a další informace. Agentura reaguje na odůvodněné stížnosti.

 

Pokud je určena technická zkušebna za účelem provádění zkoušek stanovených v tomto odstavci, agentura zajistí, aby bylo využíváno jiné technické zkušebny než té, která prováděla zkoušky pro účely původního schválení typu.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto zkoušky a kontroly mohou být provedeny na nových vozidlech poskytnutých výrobci nebo hospodářskými subjekty podle odstavce 2 níže.

Tyto zkoušky a kontroly se provádějí na:

 

-   nových vozidlech, systémech, konstrukčních částech a samostatných technických celcích poskytnutých výrobci nebo hospodářskými subjekty podle odstavce 2 níže;

 

-   registrovaných vozidlech po dohodě s držitelem registrace vozidla.

 

Majitel daného vozidla je odškodněn za náklady související s těmito zkouškami.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tyto zkoušky a kontroly mohou být provedeny rovněž na registrovaných vozidlech.

orgán pro registraci vozidel.

vypouští se

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výrobci se schválením typu nebo hospodářské subjekty na požádání dodají Komisi statisticky významný počet vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vybraných Komisí, jež jsou reprezentativní pro vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky způsobilé k uvedení na trh v rámci daného schválení typu. K provedení zkoušek budou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky poskytnuty v termínu a místě a na dobu podle požadavku Komise.

2.  Výrobci se schválením typu nebo hospodářské subjekty na požádání dodají agentuře statisticky významný počet vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vybraných agenturou, jež jsou plně reprezentativní pro vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky způsobilé k uvedení na trh v rámci daného schválení typu. K provedení zkoušek budou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky poskytnuty v takovém termínu a místě a na takovou dobu, kterou může agentura požadovat. Majitel daného vozidla je odškodněn za náklady související s těmito zkouškami.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby Komise mohla provádět zkoušky uvedené v odstavcích 1 a 2, členské státy jí zpřístupní veškeré údaje vztahující se ke schválení typu vozidla, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež jsou předmětem zkoušek pro ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují alespoň informace obsažené v certifikátu schválení typu a v jeho přílohách uvedených v čl. 26 odst. 1.

Aby agentura mohla provádět zkoušky uvedené v odstavcích 1, 1a a 2, členské státy jí zpřístupní veškeré údaje vztahující se ke schválení typu vozidla, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, jež jsou předmětem zkoušek pro ověření souladu s požadavky. Tyto údaje zahrnují alespoň informace obsažené v certifikátu schválení typu a v jeho přílohách uvedených v čl. 26 odst. 1.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc, veškerou dokumentaci a další technickou podporu, o kterou odborníci Komise požádají, aby jim umožnily provádět zkoušky, kontroly a prohlídky.

 

Členské státy zajistí, aby odborníci Komise měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro plnění jejich úkolů, včetně elektronických informačních systémů a softwaru.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Výrobci vozidel zveřejní údaje potřebné pro účely zkoušek prováděných třetími stranami, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky. Komise přijme prováděcí akty, jež definují, které údaje se mají zveřejnit a podmínky tohoto zveřejnění podléhajícího ochraně obchodního tajemství a osobních údajů podle právních předpisů Unie a vnitrostátních předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

4.  Výrobci vozidel zveřejní údaje potřebné pro účely zkoušek prováděných třetími stranami, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky. Tyto údaje obsahují zejména parametry a nastavení, které jsou nezbytné pro přesné opakování zkušebních podmínek uplatněných při zkouškách pro účely schválení typu. Komise přijme prováděcí akty, jež definují, které údaje se mají zveřejnit a podmínky tohoto zveřejnění podléhajícího ochraně obchodního tajemství a osobních údajů podle právních předpisů Unie a vnitrostátních předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud Komise zjistí, že vozidla, jež byla podrobena zkoušce nebo kontrole, nesplňují požadavky pro schválení typu stanovené tímto nařízením či některým z regulačních aktů uvedených v příloze IV nebo že schválení typu bylo uděleno na základě nesprávných údajů, v souladu s čl. 54 odst. 8 dotčenému hospodářskému subjektu neprodleně nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými uvede vozidla v soulad s těmito požadavky; případně Komise přijme omezující opatření spočívající v tom, že hospodářskému subjektu nařídí, aby dotčená vozidla buď stáhl z trhu, nebo z oběhu v přiměřené časové lhůtě, a to podle závažnosti zjištěného nesouladu.

Pokud Komise zjistí, že vozidla, konstrukční části a samostatné technické celky, jež byly podrobeny zkoušce nebo kontrole, nesplňují požadavky pro schválení typu stanovené tímto nařízením či některým z regulačních aktů uvedených v příloze IV nebo že schválení typu bylo uděleno na základě nesprávných údajů, v souladu s čl. 54 odst. 8 dotčenému hospodářskému subjektu neprodleně nařídí, aby přijal veškerá vhodná nápravná opatření, kterými uvede vozidla, konstrukční části a samostatné technické celky v soulad s těmito požadavky; případně Komise přijme omezující opatření spočívající v tom, že hospodářskému subjektu nařídí, aby dotčená vozidla, konstrukční části a samostatné technické celky buď stáhl z trhu, nebo z oběhu v přiměřené časové lhůtě, a to podle závažnosti zjištěného nesouladu.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Veškerá nápravná opatření přijatá Komisí na základě její zkoušky pro ověření souladu mají platnost v celé Unii a vnitrostátní orgány je provedou harmonizovaným a jednotným způsobem. Takové nápravné opatření na úrovni Unie může zahrnovat vyplacení jednotného odškodnění spotřebitelům, pokud byla původní výkonnost vozidla pozměněna v návaznosti na přijaté nápravné opatření, jakož i finanční náhradu za jakékoli vnější negativní dopady (na kvalitu ovzduší, veřejné zdraví apod.).

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise zveřejní zprávu o svých zjištěních vždy poté, co provede jakékoli zkoušky pro ověření souladu.

Agentura zveřejní výroční zprávy o svých zjištěních vždy poté, co provede jakékoli zkoušky pro ověření souladu. Tyto zprávy jsou přístupné veřejnosti a zahrnují zejména údaje o výsledcích provedených zkoušek a o vozidlech, systémech, konstrukčních částech nebo samostatných technických celcích, které nejsou v souladu s požadavky, včetně totožnosti jednotlivých výrobců.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy přijmou na základě doporučení obsažených ve zprávách, které jsou výsledkem zkoušek týkajících se ověřování souladu, vhodná následná opatření a na žádost Komise ověří fungování a organizaci příslušných orgánů a vyšetří významné nebo opakující se problémy v dotčeném členském státě.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Pokud jsou doporučení určena jednomu nebo více členským státům, členské státy v souladu s tímto článkem doporučení vydaná agenturou provedou. Pokud některý členský stát doporučení vydané agenturou neprovede nebo se od něj odchýlí, informuje Komisi o důvodech, proč tak učinil. Komise uvedené důvody posoudí a v případě, že nepovažuje přijatá opatření za odůvodněná, po konzultaci s členským státem požádá, aby bylo doporučení provedeno nebo aby byla přijata alternativní opatření.

 

V případech, kdy má opakované neprovedení doporučení nebo alternativních opatření, na něž odkazuje čl. 10 odst. 2 písm. c), za následek nesoulad s tímto nařízením, Komise schvalovacímu orgánu v dotčeném členském státě pozastaví oprávnění k přijímání žádostí o certifikáty EU schválení typu podle článku 21.

 

Do dvou měsíců od pozastavení takovéhoto oprávnění podle druhého pododstavce Komise předloží dotčenému členskému státu zprávu o svých zjištěních týkajících se nesouladu. Je-li to nezbytné pro zajištění bezpečnosti vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků již uvedených na trh, dá Komise pokyny příslušným schvalovacím orgánům, aby v přiměřené lhůtě pozastavily platnost veškerých certifikátů, které byly vydány neoprávněně.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b.  Agentura je financována prostřednictvím vnitrostátních poplatků placených výrobci a vybíraných za všechna nová vozidla prodaná na území Unie v souladu s čl. 30 odst. 2a.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 10 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fórum pro výměnu informací o vynucování

Fórum pro vynucování a výměnu informací

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise zřídí fórum pro výměnu informací o vynucování (dále jen fórum)předsedá mu.

1.  Komise zřídí fórum pro vynucování a výměnu informací (dále jen fórum). Fóru předsedá agentura.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Fórum je složeno z členů jmenovaných členskými státy.

Fórum je složeno z členů jmenovaných členskými státy a zástupců Komise. V úloze pozorovatelů zahrnuje zástupce technických zkušeben, zkušebních organizací třetích stran, nevládních organizací působících v oblasti bezpečnosti a ochrany životního prostředí a sdružení spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mezi jeho poradní úkoly patří mimo jiné prosazování osvědčených postupů, výměna informací o problémech týkajících se vynucování, o spolupráci, o vývoji pracovních metod a nástrojů, o vývoji elektronické výměny informací, o hodnocení harmonizovaných projektů v oblasti vynucování, o sankcích a společných kontrolách.

Mezi jeho úkoly patří:

 

a)   přispívat k prosazování osvědčených postupů zaměřených na zajištění účinného a harmonizovaného provádění tohoto nařízení, zejména pokud jde o hodnocení, jmenování a sledování jmenovaných orgánů a obecné uplatňování požadavků uvedených v tomto nařízení, včetně zohlednění důkazů nebo jiných informací požadovaného příslušnými třetími stranami;

 

b)   pomáhat příslušným orgánům členských států při jejich činnostech v oblasti dozoru nad trhem, včetně koordinace vnitrostátních činností dozoru nad trhem na regionálním nebo celoevropském základě;

 

c)   provádět každé tři roky společné audity vnitrostátních schvalovacích orgánů s cílem ověřit, zda splňují požadavky tohoto nařízení, a kontrolovat, zda vykonávají své úkoly nezávisle a důsledně. V rámci těchto auditů se ověřuje provádění používaných vnitrostátních postupů schvalování typu, je provedena kontrola náhodného vzorku vydaných schválení typu a inspekce technických zkušeben na místě, za kterou odpovídá posuzovaný orgán. Těchto auditů se může zúčastnit i agentura a o své účasti či neúčasti může rozhodovat na základě analýzy posouzení rizik;

 

d)   vyhodnocovat výsledky přezkumů fungování činností v oblasti dozoru nad trhem a dávat obecná doporučení na základě jednoho nebo více takových přezkumů;

 

e)   posuzovat výsledky hodnocení jak podle čl. 80 odst. 3a, tak v rámci společného společné hodnocení podle čl. 80 odst. 4 týkající se fungování technické zkušebny a dávat obecná doporučení na základě jednoho nebo z několika takových hodnocení;

 

f)   hodnotit účinnost vynucování, případně včetně souladu a účinnosti všech oprav, stažení nebo sankcí uložených členskými státy v případě, že na trh ve více než jednom členském stát byla uvedena vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které nebyly v souladu s tímto nařízením, a na žádost Komise vydávat obecná doporučení vyplývající z takového hodnocení. Toto hodnocení je prováděno alespoň jednou za dva roky.

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Veškerá přijatá rozhodnutí a doporučení, která fórum schválí, jsou zpřístupněna veřejnosti, a to včetně těch, která se týkají stažení z oběhu.

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Fórum vytvoří stálý výbor 10 nezávislých auditorů a jednoho zástupce Komise (tzv. „stálý výbor“), který provádí pravidelné audity vnitrostátních schvalovacích orgánů a orgánů pro dozor nad trhem s cílem ověřit soulad s požadavky tohoto nařízení a monitorovat, zda tyto orgány plní své úkoly nezávislým, účinným a efektivním způsobem.

 

Audity podléhají nezávislému přezkoumání a provádějí se transparentním způsobem.

 

Zahrnují případně tyto činnosti:

 

a)   posouzení postupů a protokolů používaných v rámci schvalovacích orgánů a orgánů pro dohled nad trhem.;

 

b)   posouzení určení technických zkušeben;

 

c)   inspekce na místě a rozhovory s pracovníky vnitrostátních orgánů a určených technických zkušeben;

 

d)   kontroly laboratoří, zařízení, měřicích přístrojů a metod odběru vzorků;

 

e)   posouzení vydaných schválení typu;

 

f)   jakékoli další činnosti nezbytné pro zjištění případů porušení pravidel.

 

Auditoři mohou smluvně zavázat třetí stranu, aby jim pomáhala s audity.

 

Auditoři a smluvní třetí strany provádějí své úkoly nezávisle a nestranně. Zachovávají v případě nutnosti důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství, za předpokladu, že dodrží povinnost poskytovat informace stanovenou v čl. 9 odst. 3 v rozsahu nezbytném pro ochranu zájmů uživatelů a občanů v Unii.

 

Členské státy poskytnou veškerou nezbytnou pomoc a veškerou dokumentaci a podporu, o kterou auditoři požádají, aby jim umožnily provádět jejich úkoly.

 

Členské státy zajistí, aby auditoři měli přístup do všech prostor nebo jejich částí a ke všem informacím relevantním pro plnění jejich úkolů, včetně informací uchovávaných v počítačových systémech a softwaru.

 

Výsledky auditů fórum zpřístupní členským státům a Komisi.

 

Členské státy a Komise přijmou na základě informací a doporučení vyplývajících ze zpráv z auditů vhodná následná opatření.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88, kterými stanoví složení, postup jmenování, podrobné úkoly, pracovní metody a jednací řád fóra.

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88, aby doplnila toto nařízení tím, že stanoví složení, postup jmenování, podrobné úkoly, pracovní metody a jednací řád fóra a stálého výboru auditorů.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

On-line databáze schvalování typu

 

1.   Komise zřídí a udržuje on-line databázi schvalování typu, která obsahuje dvě různá rozhraní: veřejné rozhraní a rozhraní s informacemi o souladu.

 

2.   Veřejné rozhraní obsahuje informace stanovené v příloze IX tohoto nařízení, výsledky zkoušek, požadavky na zkoušky a totožnost technických zkušeben a schvalovacích orgánů podílejících se na různých stupních schválení typu, při dodržení následujících požadavků:

 

a)   informace musí být poskytovány bezplatně;

 

b)   informace musí být poskytovány uživatelsky vstřícným způsobem;

 

c)   informace musí být plně dostupné pro vyhledávání a v digitálním formátu.

 

3.   Rozhraní s informacemi o souladu je přístupné pro členské státy, schvalovací orgány, orgány dozoru nad trhem a Komisi a obsahuje informace stanovené v odstavci 2 a informace stanovené v přílohách I a III tohoto nařízení, při dodržení následujících požadavků:

 

a)   přísná bezpečnostní opatření pro zabezpečení důvěrných informací;

 

b)   přístupová práva založená na zásadě „potřeby vědět“;

 

c)   odkaz na informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (ICSMS) podle článku 23 nařízení (ES) č. 765/2008.

 

4.   Schvalovací orgán zadává informace vyžadované podle příloh I a III tohoto nařízení do databáze informací o souladu po vydání nového schválení typu nebo po zrušení schválení typu, dále uvádí informace o nesouladu s požadavky tohoto nařízení a informace o jakýchkoli plánovaných a prováděných nápravných opatřeních.

 

5.   Schvalovací orgány mají právo na přístup k informacím, které zanesly, a na provádění jejich úprav. Jakékoli provedené změny informací musí být opatřeny datem a dobře viditelné. Údaje obsažené v rozhraní s informacemi o souladu se použijí pouze pro účely spojené s prosazováním podle tohoto nařízení a podle veškerých aktů přijatých na jeho základě a je zakázáno používat je bez povolení.

 

6.   Databázi je třeba zřídit tak, aby omezila administrativní zátěž a byla v souladu se zásadami uživatelské vstřícnosti a nákladové efektivnosti. Existence on-line databáze schvalování typu nenahrazuje ani nepozměňuje odpovědnosti orgánů pro dozor nad trhem.

 

7.   Pro posouzení vhodnosti využívání systému IMI k výměně informací na základě tohoto článku se zahájí pilotní projekt, a to ... [3 měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost].

 

8.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88, pokud jde o doplnění tohoto nařízení stanovením provozních podrobností týkajících se zřízení on-line databáze schvalování typu.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.   Při podání žádosti o schválení typu v EU výrobci schvalovacímu orgánu prokáží a písemně sdělí, že při konstrukci vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků nejsou použity strategie, které zbytečně snižují výkonnost vykazovanou během příslušných postupů zkoušek, pokud jsou vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky provozovány za podmínek, u kterých lze rozumně očekávat, že budou uplatněny při běžném provozu a užívání.

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce okamžitě podrobně informuje schvalovací orgán, který schválení udělil, o neshodě a o přijatých opatřeních.

Výrobce okamžitě podrobně informuje schvalovací orgán, který schválení udělil, a agenturu o neshodě a o přijatých opatřeních.

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výrobce předloží vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti a prostřednictvím schvalovacího orgánu kopii certifikátu EU schválení typu nebo povolení uvedené v čl. 55 odst. 1, které prokazuje shodu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku v jazyce, který je vnitrostátnímu orgánu snadno srozumitelný.

Výrobce předloží na základě odůvodněné žádosti vnitrostátního orgánu nebo agentury a prostřednictvím schvalovacího orgánu kopii certifikátu EU schválení typu nebo povolení uvedené v čl. 55 odst. 1, které prokazuje shodu vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku v jazyce, který je dotčenému vnitrostátnímu orgánu snadno srozumitelný.

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podávat schvalovacímu orgánu na základě jeho odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku;

b)  podávat schvalovacímu orgánu nebo agentuře na základě odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody výroby vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, včetně veškerých technických specifikací při schvalování typu a dožádaného přístupu k softwaru a algoritmům;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  spolupracovat se schvalovacími orgány nebo orgány pro dozor nad trhem, pokud o to požádají, na činnostech, jejichž cílem je vyloučit závažná rizika vyvolaná vozidly, systémy, konstrukčními částmi, samostatnými technickými celky, díly nebo zařízením, na které se vztahuje tato plná moc;

c)  spolupracovat se schvalovacími orgány nebo orgány pro dozor nad trhem nebo s agenturou, pokud o to požádají, na činnostech, jejichž cílem je vyloučit závažná rizika vyvolaná vozidly, systémy, konstrukčními částmi, samostatnými technickými celky, díly nebo zařízením, na které se vztahuje tato plná moc;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Dovozce neprodleně informuje výrobce o stížnostech a zprávách týkajících se rizik, podezřelých událostí, nesouladu s požadavky u dovezených vozidel, systémů, konstrukčních částí, samostatných technických celků, dílů nebo zařízení.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  EU schválení typu pro závěrečný stupeň dokončení se udělí teprve poté, co schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla schválený v závěrečném stupni splňuje v době schválení všechny platné technické požadavky. Ověření zahrnuje dokumentární kontrolu všech požadavků pro EU schválení typu neúplného vozidla, které je uděleno v rámci vícestupňového postupu schválení typu, a to i v případě, že je uděleno pro jinou kategorii vozidla.

4.  EU schválení typu pro závěrečný stupeň dokončení se udělí teprve poté, co schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla schválený v závěrečném stupni splňuje v době schválení všechny platné technické požadavky. Ověření zahrnuje dokumentární kontrolu všech požadavků pro EU schválení typu neúplného vozidla, které je uděleno v rámci vícestupňového postupu schválení typu, a to i v případě, že je uděleno pro jinou kategorii vozidla. Orgán schvalující vozidlo v jeho závěrečné fázi je odpovědný za zajištění toho, že dokončené vozidlo splňuje veškeré požadavky, a musí v nezbytných případech zopakovat původní zkoušky s cílem ověřit, zda je výkonnost systémů a součástí, které byly schvalovány samostatně, stále ve shodě s těmito schváleními typu v okamžiku, kdy jsou zabudovány do dokončeného vozidla.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Výrobce dá schvalovacímu orgánu k dispozici tolik vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků, kolik je jich podle příslušných zvláštních směrnic nebo nařízení potřeba k provedení požadovaných zkoušek.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podrobné technické popisy a kalibrační specifikace pro všechny součásti související s emisemi (základní emisní strategie);

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  seznam všech odpojovacích zařízení nebo jakékoli pomocné emisní strategie (AES), včetně popisu parametrů, které jsou jakoukoli AES změněny, a hraničních podmínek, za nichž AES fungují, a údaj o tom, které AES a BES se pravděpodobně budou aktivovat při dosažení nejrůznějších podmínek okolí, podrobné technické popisy, kalibrační specifikace i podrobné zdůvodnění každého odpojovacího zařízení, které má za následek snížení účinnosti systému regulace emisí, společně s odůvodněními, proč dané odpojovací zařízení nepatří mezi odpojovací zařízení zakázaná podle čl. 5 odst. 2 nařízení č. 715/2007;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Dokumentace musí být dodána v elektronickém formátu, který poskytne Komise, ale může být dodána také v papírové podobě.

2.  Dokumentace musí být dodána v elektronickém formátu, který poskytne Komise. Může být kromě toho dodána také v papírové podobě.

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  V případě žádosti o schválení typu vozidla poskytne výrobce podrobné informace, včetně technického upřesnění, týkající se jakékoli pomocné strategie pro motor použité mimo podmínky specifikované v příslušných legislativních aktech Unie a v postupech zkoušek.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán a technické zkušebny mají přístup k softwaru a algoritmům vozidla.

Schvalovací orgán a technické zkušebny mají přístup k softwaru a hardwaru vozidla souvisejícími s bezpečností a emisemi a k algoritmům vozidla a je jim poskytnut patřičný vhled do procesu vývoje systému dotčeného softwaru a hardwaru s ohledem na jejich příslušné úkoly.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Výrobce sdělí schvalovacímu orgánu a odpovědné technické zkušebně, ve standardizované podobě, verzi softwaru souvisejícího s bezpečností a emisemi použitou v době podání žádosti o schválení typu. Pro lepší odhalení následných nezákonných změn softwaru je technická zkušebna oprávněna označit software nastavením odpovídajících parametrů.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Schvalovací orgán může s uvedením důvodů také nařídit výrobci, aby poskytl jakékoli další informace potřebné k rozhodnutí o tom, jaké zkoušky jsou vyžadovány, nebo k usnadnění těchto zkoušek.

Schvalovací orgán a odpovědná technická zkušebna mohou s uvedením důvodů také nařídit výrobci, aby poskytl jakékoli další informace, jež jsou nezbytné k rozhodnutí o tom, jaké zkoušky jsou vyžadovány, nebo k usnadnění těchto zkoušek.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Schvalovací orgán a odpovědná technická zkušebna zachovávají v případě nutnosti důvěrnost za účelem ochrany obchodního tajemství, pokud není zpřístupnění daných informací ve veřejném zájmu, za předpokladu, že dodrží povinnost poskytovat informace stanovenou v čl. 9 odst. 3 pro ochranu zájmů uživatelů v Unii.

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  platnost odůvodnění vydaného pro instalaci odpojovacího zařízení v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Schvalovací orgán odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že typ vozidla, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, přestože splňuje příslušné požadavky, představuje závažné nebezpečí pro bezpečnost nebo může vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví. V tom případě ihned zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi podrobnou dokumentaci, v níž objasní důvody svého rozhodnutí a doloží svá zjištění.

5.  Schvalovací orgán odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že typ vozidla, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek, přestože splňuje příslušné požadavky, představuje nebezpečí pro bezpečnost nebo může vážně ohrozit životní prostředí nebo veřejné zdraví. V tom případě ihned zašle schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi podrobnou dokumentaci, v níž objasní důvody svého rozhodnutí a doloží svá zjištění.

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Daný schvalovací orgán může odmítnout schválit odpojovací zařízení k systému regulace emisí na základě informací zahrnutých do dokumentace.

 

Schvalovací orgán odmítne udělit EU schválení typu, pokud zjistí, že odpojovací zařízení bylo zabudováno nezákonně.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 88 doplňující toto nařízení stanovením kritérií, na jejichž základě bude posuzována žádost o jednu z výjimek ze zákazu odpojovacích zařízení k systému regulace emisí vozidla podle čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 715/2007, a podmínky, za nichž může být schválena nebo zamítnuta.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Schvalovací orgán zasílá ve tříměsíčních odstupech schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi seznam EU schválení typu pro systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, která během předchozího období vydal, změnil, odmítl udělit nebo odňal. Tento seznam obsahuje informace stanovené v příloze XIV.

2.  Schvalovací orgán zasílá každé tři měsíce schvalovacím orgánům ostatních členských států, Komisi a agentuře seznam EU schválení typu pro systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, která během předchozího období vydal, změnil, odmítl udělit nebo odňal. Tento seznam obsahuje informace stanovené v příloze XIV.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Shoda s technickými požadavky tohoto nařízení a regulačních aktů uvedených v příloze IV se prokazuje v souladu s příslušnými regulačními akty uvedenými v příloze IV vhodnými zkouškami provedenými určenými technickými zkušebnami.

1.  Shoda s technickými požadavky tohoto nařízení a regulačních aktů uvedených v příloze IV se prokazuje v souladu s příslušnými regulačními akty uvedenými v příloze IV vhodnými zkouškami provedenými výlučně a v plném rozsahu určenými technickými zkušebnami nebo příslušným vnitrostátním orgánem nebo Komisí.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Výrobce poskytne schvalovacímu orgánu vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou podle příslušných aktů uvedených v příloze IV potřeba k provedení požadovaných zkoušek.

2.  Výrobce poskytne technické zkušebně vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které jsou podle příslušných aktů uvedených v příloze IV potřeba k provedení požadovaných zkoušek.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vyžadované zkoušky se provádějí na těch vozidlech, systémech, konstrukčních částech a samostatných technických celcích, které představují typ, jenž má být schválen.

3.  Vyžadované zkoušky se provádějí na těch vozidlech, systémech, konstrukčních částech a samostatných technických celcích, které důsledně představují typ, jenž má být schválen.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě schválení typu vozidla schvalovací orgány zajistí, aby vozidla vybraná pro zkoušení nevedla k výsledkům, jež se systematicky odlišují od výkonu, který tato vozidla vykazují za podmínek, které lze rozumně očekávat při běžném provozu a užívání.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Výrobci vozidel zveřejní údaje potřebné pro účely zkoušek prováděných třetími stranami, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky. Komise přijme prováděcí akty, jež definují, které údaje se mají zveřejnit a podmínky tohoto zveřejnění podléhajícího ochraně obchodního tajemství a osobních údajů podle právních předpisů Unie a vnitrostátních předpisů. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Za účelem ověření, zda se vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek shoduje se schváleným typem, musí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, provést kontroly nebo zkoušky vyžadované pro EU schválení typu na vzorcích odebraných v zařízeních výrobce, včetně výrobních zařízení.

4.  Za účelem ověření, zda se vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek shoduje se schváleným typem, musí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, provést kontroly nebo zkoušky vyžadované pro EU schválení typu na vzorcích namátkově odebraných v zařízeních výrobce, včetně výrobních zařízení a prodejců vozidel. Takové zkoušky provádí jiná technická zkušebna než ta, která provedla zkoušky pro účely původního schválení typu.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Schvalovací orgán, který udělil EU schválení typuzjistí, že výrobce již nevyrábí vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky ve shodě se schváleným typem nebo že prohlášení o shodě již nesplňují články 34 a 35, ačkoliv výroba pokračuje, přijme nezbytná opatření pro zajištění správného provádění postupu týkajícího se shodnosti výroby nebo odejme schválení typu.

5.  V případě, že schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, zjistí, že výrobce již nevyrábí vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky ve shodě se schváleným typem nebo že prohlášení o shodě již nesplňují články 34 a 35, ačkoliv výroba pokračuje, přijme nezbytná opatření pro zajištění správného provádění postupu týkajícího se shodnosti výroby a neprodleně opět dosáhne souladu, nebo odejme schválení typu.

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví strukturu vnitrostátních poplatků na uhrazení nákladů na své činnosti v oblasti schválení typu a dozoru nad trhem a rovněž na zkoušky týkající se schválení typu a na zkoušky a kontroly týkající se shodnosti výroby, jež provádí jejich určené technické zkušebny.

1.  Členské státy stanoví strukturu vnitrostátních poplatků na uhrazení nákladů na své činnosti v oblasti schválení typu a dozoru nad trhem a rovněž na zkoušky týkající se schválení typu a na zkoušky a kontroly týkající se shodnosti výroby, jež provádí jejich určené technické zkušebny. Poplatky nevybírají přímo technické zkušebny.

 

Členské státy zajistí, aby nedocházelo ke střetu zájmů mezi vnitrostátními schvalovacími orgány nebo orgány pro dozor nad trhem, technickými zkušebnami a výrobci.

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tyto vnitrostátní poplatky se vybírají od výrobců, kteří si zažádali o schválení typu v dotčeném členském státě. Poplatky nevybírají přímo technické zkušebny.

2.  Vnitrostátní poplatky související s činnostmi v oblasti schválení typu se vybírají od výrobců, kteří si zažádali o schválení typu v dotčeném členském státě.

 

Vybrané poplatky se použijí výlučně pro účely zkoušek týkajících se schválení typu.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Vnitrostátní poplatky související s činnostmi v oblasti dozoru nad trhem vybírá od výrobců členský stát, ve kterém jsou výrobky uváděny na trh, a činí 10 EUR za prodané vozidlo.

 

Vybrané poplatky se použijí výlučně pro účely činností v oblasti dozoru nad trhem.

 

Členské státy ostatním členským státům a Komisi oznámí prostřednictvím fóra podrobnosti o vybraných poplatcích a celkových ročních nákladech na zkoušky pro účely dozoru provedené v důsledku tohoto nařízení. První takové oznámení se provede dne ... [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.   Struktura vnitrostátních poplatků zahrnuje také náklady na kontroly a zkoušky, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky, prováděné Komisí podle článku 9. Tyto příspěvky představují vnější účelově vázané příjmy pro souhrnný rozpočet Evropské unie podle čl. 21 odst. 4 finančního nařízení26.

3.   Struktura vnitrostátních poplatků souvisejících s činnostmi v oblasti dozoru nad trhem zahrnuje také náklady na kontroly a zkoušky, jejichž cílem je ověření souladu s požadavky, prováděné agenturou podle článku 9. Tyto příspěvky představují vnější účelově vázané příjmy pro souhrnný rozpočet Evropské unie v souladu s čl. 21 odst. 4 finančního nařízení26.

__________________

__________________

26 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1–96).

26 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).

 

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 30 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými vymezí koeficient nákladů uvedených v odstavci 3, jenž se použije na vnitrostátní poplatky uvedené v odstavci 1. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

5.   Komise může přijmout prováděcí akty, kterými vymezí koeficient nákladů uvedených v odstavci 3, jenž se použije na vnitrostátní poplatky související s činnostmi v oblasti dozoru nad trhem uvedené v odstavci 2a. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Změna se označí jako „revize“, pokud schvalovací orgán zjistí, že i přes změnu údajů zaznamenaných ve schvalovací dokumentaci dotyčný typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku i nadále splňuje příslušné požadavky pro daný typ, a že proto není nutné opakovat žádné kontroly nebo zkoušky.

Změna se označí jako „revize“, pokud schvalovací orgán zjistí, že i přes změnu údajů zaznamenaných ve schvalovací dokumentaci dotyčný typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku i nadále splňuje příslušné požadavky pro daný typ, a že proto není nutné opakovat žádné kontroly nebo zkoušky. Při vyhodnocování těchto revizí schvalovací orgán zohlední výsledky příslušných činností v oblasti dozoru nad trhem provedených v souladu s článkem 8 tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  výsledky zkoušek pro ověření souladu s požadavky provedených Komisí nebo orgány pro dozor nad trhem vykazují jakoukoli neshodu s právními předpisy Unie v oblasti bezpečnosti nebo ochrany životního prostředí;

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 33 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pozbytí platnosti

Pravidelné ověřování a pozbytí platnosti

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Schválení typu vozidel, systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se vydávají na omezenou dobu 5 let bez možnosti prodloužení. Datum uplynutí platnosti musí být uvedeno v certifikátu schválení typu. Po uplynutí platnosti certifikátu schválení typu může být schválení obnoveno na žádost výrobce, a to pouze pokud schvalovací orgán ověřil, že typ vozidla, systému, konstrukční části a samostatného technického celku splňuje všechny požadavky příslušných regulačních aktů na nová vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky daného typu.

1.   Po uplynutí období čtyř let od prvního schválení nebo od posledního ověření je schválení typu vozidel podrobeno ověření. Ověření provede agentura a využije přitom jiné technické zkušebny než té, která provedla zkoušku pro účely původního schválení typu. Při ověřování certifikátu schválení typu se zjistí, zda typ vozidla splňuje všechny požadavky příslušných regulačních aktů platných v té době pro všechna nová vozidla daného typu.

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Pokud agentura odhalí jakékoli nesrovnalosti či nesoulad, požádá o zjednání nápravy, nebo vyhlásí uplynutí platnosti schválení typu.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Platnost EU schválení typu vozidla končí před datem uplynutí jeho platnosti v těchto případech:

2.   Platnost EU schválení typu vozidla končí v těchto případech:

a)  pokud se stanou závaznými nové požadavky pro dodání na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel platné pro schválený typ vozidla a schválení typu nelze prodloužit podle čl. 32 odst. 2 písm. c);

a)  pokud se stanou závaznými nové požadavky pro dodání na trh, registraci nebo uvedení do provozu vozidel platné pro schválený typ vozidla a schválení typu nelze prodloužit podle čl. 32 odst. 2 písm. c);

b)  je-li výroba vozidel ve shodě se schváleným typem vozidla dobrovolně trvale ukončena;

b)  je-li výroba vozidel ve shodě se schváleným typem vozidla trvale ukončena, tedy když není vyrobeno žádné vozidlo daného typu za dobu dvou let;

c)  pokud platnost certifikátu schválení typu skončí z důvodu omezení uvedeného v čl. 37 odst. 6;

c)  pokud platnost certifikátu schválení typu skončí z důvodu omezení uvedeného v čl. 37 odst. 6;

d)  bylo-li schválení odňato v souladu s čl. 29 odst. 5 nebo čl. 53 odst. 1;

d)  bylo-li schválení odňato v souladu s čl. 29 odst. 5 nebo čl. 53 odst. 1;

e)  zjistí-li se, že schválení typu se zakládalo na nepravdivých prohlášeních, zfalšovaných výsledcích zkoušek nebo že byly zatajeny údaje, jež by vedly k odmítnutí udělení schválení typu.

e)  zjistí-li se, že schválení typu se zakládalo na nepravdivých prohlášeních či zfalšovaných výsledcích zkoušek nebo že byly zatajeny údaje, jež by vedly k odmítnutí udělení schválení typu.

 

ea)  nebylo-li ověření schválení typu provedeno v souladu s čl. 33 odst. 1.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.   Má-li certifikát EU schválení typu pro typ vozidla, systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku pozbýt platnosti, oznámí výrobce tuto skutečnost neprodleně schvalovacímu orgánu, který udělil EU schválení typu.

vypouští se

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 33 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po obdržení oznámení od výrobce sdělí schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, neprodleně schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi všechny příslušné informace o dodání na trh, případně registraci nebo uvedení do provozu vozidel.

Schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, nebo agentura, která toto schválení ověřila, sdělí neprodleně schvalovacím orgánům ostatních členských států a Komisi všechny příslušné informace o dodání vozidel na trh, případně o jejich registraci nebo uvedení do provozu.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 34 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Prohlášení o shodě obsahuje specifický faktor shodnosti pro vozidlo naměřený při zkoušení emisí ve skutečném provozu v souladu s nařízením Komise (EU) 2016/646.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 36a

 

Prostředky nápravy pro spotřebitele

 

V případě, že součást, technický celek, systém nebo celé vozidlo prodané v Unii nejsou shledány ve shodě s prohlášením o shodě a s požadavky na schválení typu, spotřebitel má právo na uvedení vozidla ve shodu provedením výměny nebo opravy nebo na vrácení peněžních prostředků v plné výši od výrobce nebo na částečné vrácení peněžních prostředků, pokud u vozidla opět bylo dosaženo shody, ale provozní náklady a údržba vozidla jsou nákladnější, než se původně při uzavření smlouvy propagovalo.

 

Pokud si spotřebitel zvolí opravu nebo výměnu, poskytne mu výrobce po dobu oprav, nebo dokud nedojde k výměně, bezplatně náhradní vozidlo.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy přednostně vyřizují a urychlují schválení typu pro nové a inovativní technologie, v jejichž důsledku by došlo ke snížení dopadu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Udělení EU schválení typu, jímž je přiznána výjimka pro nové technologie nebo nové koncepce, podléhá schválení ze strany Komise. Toto schválení se uděluje prostřednictvím prováděcího aktu. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 87 odst. 2.

3.  Udělení EU schválení typu, jímž je přiznána výjimka pro nové technologie nebo nové koncepce, podléhá schválení ze strany Komise. Komise přednostně vyřizuje a urychluje EU schválení typu pro nové a inovativní technologie, v jejichž důsledku by došlo ke snížení dopadu na životní prostředí. Toto schválení se uděluje prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci. Tento akt v přenesené pravomoci se přijímá podle článku 88.

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 43 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  U určitého vozidla, ať již jedinečného či nikoliv, se členské státy mohou rozhodnout upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení nebo hmotněprávních požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.

1.  U určitého vozidla, ať již jedinečného či nikoliv, se členské státy mohou rozhodnout upustit od dodržení jednoho nebo více ustanovení tohoto nařízení nebo požadavků stanovených v regulačních aktech uvedených v příloze IV za předpokladu, že dotyčné členské státy stanoví odpovídající alternativní požadavky.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 49 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud v průběhu tohoto hodnocení schvalovací orgán, který udělil povolení, zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, neprodleně dotčenému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal buď veškerá vhodná nápravná opatření, kterými uvede vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v soulad s těmito požadavky, nebo omezující opatření za účelem stáhnout vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek z trhu nebo z oběhu v přiměřené lhůtě v závislosti na povaze rizika.

Pokud v průběhu tohoto hodnocení schvalovací orgán, který udělil povolení, zjistí, že vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek nesplňují požadavky stanovené tímto nařízením, neprodleně dotčenému hospodářskému subjektu nařídí, aby přijal buď veškerá vhodná nápravná opatření, kterými uvede vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek v soulad s těmito požadavky, nebo omezující opatření za účelem okamžitě stáhnout vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek z trhu, nebo z oběhu ve lhůtě tří měsíců v závislosti na povaze rizika.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 52 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dokud hospodářský subjekt nepřijme veškerá vhodná opatření, může členský stát registraci těchto vozidel odmítat.

Dokud hospodářský subjekt nepřijme veškerá vhodná opatření, musí členský stát registraci těchto vozidel odmítat.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.   Pokud se vozidla, systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vybavené prohlášením o shodě nebo opatřené značkou schválení typu neshodují s typem nebo nejsou v souladu s tímto nařízením či byly schváleny na základě nesprávných údajů, mohou schvalovací orgány, orgány pro dozor nad trhem nebo Komise přijmout nezbytná omezující opatření v souladu s článkem 21 nařízení (ES) č. 765/2008 o zákazu nebo omezení dodávání výrobku na trh, registrování nebo uvádění nevyhovujících vozidel, systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků do provozu na trhu nebo o stažení z trhu nebo z oběhu, včetně zrušení schválení typu, jež udělil schvalovací orgán, který udělil EU schválení typu, dokud příslušný hospodářský subjekt nepřijme veškerá vhodná nápravná opatření k zajištění, aby byly vozidla, konstrukční části nebo samostatné technické celky uvedeny ve shodu.