BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

1.3.2017 - (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Daniel Dalton


Procedure : 2016/0014(COD)
Forløb i plenarforsamlingen

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil

samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0031),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0015/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. maj 2016 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og Transport- og Turismeudvalget (A8-0048/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Det indre marked omfatter et område uden indre grænser, hvor der skal sikres fri bevægelighed for varer, personer, tjenester og kapital. Reglerne for det indre marked skal være gennemsigtige, enkle og konsekvente og således skabe retssikkerhed og klarhed til fordel for virksomheder og forbrugere.

(1)  Det indre marked omfatter et område uden indre grænser, hvor der skal sikres fri bevægelighed for varer, personer, tjenester og kapital. Reglerne for det indre marked skal være gennemsigtige, enkle, konsekvente og effektive og således skabe retssikkerhed og klarhed til fordel for virksomheder og forbrugere.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I denne vurdering blev det imidlertid konkluderet, at der er behov for at indføre markedsovervågningsforanstaltninger med henblik på at supplere typegodkendelseskravene, behov for at præcisere tilbagekaldelses- og beskyttelsesprocedurerne samt betingelserne for forlængelse af godkendelser af eksisterende køretøjstyper, behov for at forbedre håndhævelsen af rammen for typegodkendelse af køretøjer ved at harmonisere og forbedre de procedurer for typegodkendelse og produktionens overensstemmelse, som anvendes af medlemsstaternes myndigheder og tekniske tjenester, behov for at præcisere roller og ansvarsområder for de erhvervsdrivende i forsyningskæden og for de myndigheder og parter, der er involveret i håndhævelsen af rammen, og behov for at forbedre egnetheden af alternative ordninger (national typegodkendelse af små serier og individuel godkendelse af køretøjer) og af den etapevise typegodkendelsesprocedure med henblik på at sørge for passende fleksibilitet for nichemarkeder og SMV'er, dog uden at forvride de lige konkurrencevilkår.

(4)  I denne vurdering blev det imidlertid konkluderet, at der er behov for at indføre markedsovervågningsforanstaltninger med henblik på at supplere typegodkendelseskravene, behov for at præcisere tilbagekaldelses- og beskyttelsesprocedurerne samt betingelserne for forlængelse af godkendelser af eksisterende køretøjstyper, behov for at forbedre håndhævelsen af rammen for typegodkendelse af køretøjer ved at harmonisere og forbedre de procedurer for typegodkendelse og produktionens overensstemmelse, som anvendes af medlemsstaternes myndigheder og tekniske tjenester, behov for klart at afgrænse roller og ansvarsområder for de erhvervsdrivende i forsyningskæden og for de myndigheder og parter, der er involveret i håndhævelsen af rammen, således at disse roller og ansvarsområder ikke overlapper hinanden, at de omtalte erhvervsdrivende, myndigheder og parter er uafhængige, og at der ikke opstår interessekonflikter, og behov for at forbedre egnetheden af alternative ordninger (national typegodkendelse af små serier og individuel godkendelse af køretøjer) og af den etapevise typegodkendelsesprocedure med henblik på at sørge for passende fleksibilitet for nichemarkeder og SMV'er, dog uden at forvride de lige konkurrencevilkår.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Desuden har den seneste tids problemer med gennemførelsen af rammerne for typegodkendelse af køretøjer afsløret bestemte svagheder og påvist, at der er behov for en grundlæggende revision med henblik på at sikre robuste, gennemsigtige, forudsigelige og bæredygtige lovgivningsmæssige rammer, der giver en høj grad af sikkerhed og beskyttelse af sundhed og miljø.

(5)  Desuden har den seneste tids problemer med gennemførelsen af rammerne for typegodkendelse af køretøjer afsløret bestemte svagheder og påvist, at der er behov for en yderligere styrkelse af de reguleringsmæssige rammer med henblik på at sikre, at disse er robuste, gennemsigtige, forudsigelige og bæredygtige samt giver en høj grad af sikkerhed og beskyttelse af sundhed og miljø.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Da forbrugerbeskyttelse er en af Unionens prioriteter, bør fabrikanter af køretøjer, som kører på Unionens veje, underkaste deres køretøjer en prøvning, før de markedsføres og i løbet af disse køretøjers levetid. Medlemsstaterne og Kommissionen bør være garanter for denne dobbelte overvågning, hvor den ene kan træffe foranstaltninger, når den anden svigter.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  EU bør sætte alt ind på at forhindre snyd fra bilfabrikanternes side med det formål at manipulere prøvninger af forurenende emissioner og brændstofforbrug med henblik på at skabe falske resultater eller omgå andre bestemmelser. Sådanne fremgangsmåder bør bringes til ophør én gang for alle.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c)  Denne forordning sigter mod at rette op på de langsommelige processer for tilbagekaldelse af køretøjer i EU. Den nuværende procedure sikrer ikke en effektiv beskyttelse af de europæiske borgere i modsætning til den amerikanske procedure, som gjorde det muligt at gribe ind hurtigt. I lyset heraf er det vigtigt at give Kommissionen mulighed for at tvinge erhvervsdrivende til at træffe de fornødne restriktive foranstaltninger, herunder tilbagekaldelse af køretøjer, med henblik på at bringe ikke-overensstemmende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5d)  Hvis der konstateres uregelmæssigheder ved køretøjer i drift, som strider mod de oprindelige godkendelsesbestemmelser, og/eller som bringer forbrugernes sikkerhed i fare, eller som overskrider grænseværdierne for forurening, er det i de europæiske forbrugeres interesse at kunne regne med, at der træffes hurtige, passende og samordnede korrigerende foranstaltninger, herunder om nødvendigt tilbagekaldelse af køretøjer, der gælder i hele Unionen. Medlemsstaterne bør give alle oplysninger i deres besiddelse til Kommissionen, som således kan handle hensigtsmæssigt og hurtigt og forsvare det indre markeds integritet.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Denne forordning fastsætter harmoniserede regler og principper for typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer samt for individuel godkendelse af køretøjer med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer korrekt til fordel for virksomheder og forbrugere og at garantere en høj grad af sikkerhed og beskyttelse af sundhed og miljø.

(6)  Denne forordning fastsætter harmoniserede regler og principper for typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer samt for individuel godkendelse af køretøjer med henblik på at sikre en konsekvent anvendelse af standarder af høj kvalitet for verifikation af produktionens overensstemmelse, således at det indre marked kan fungere korrekt til fordel for virksomheder og i fuld overensstemmelse med forbrugernes rettigheder, og der garanteres en høj grad af sikkerhed og beskyttelse af sundhed og miljø.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Denne forordning fastlægger de væsentlige tekniske og administrative krav til typegodkendelse af motorkøretøjer i klasse M og N og påhængskøretøjer dertil (klasse O) og til systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, med henblik på at sikre et tilstrækkeligt niveau for sikkerhed og miljøpræstationer. Disse køretøjsklasser omfatter motorkøretøjer til personbefordring, motorkøretøjer til godstransport og påhængskøretøjer dertil.

(7)  Denne forordning fastlægger de væsentlige tekniske og administrative krav til typegodkendelse af motorkøretøjer i klasse M og N og påhængskøretøjer dertil (klasse O) og til systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, med henblik på at sikre et højt niveau for sikkerhed og miljøpræstationer. Disse køretøjsklasser omfatter motorkøretøjer til personbefordring, motorkøretøjer til godstransport og påhængskøretøjer dertil.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Denne forordning bør sikre pålidelige, harmoniserede og transparente typegodkendelses- og markedsovervågningsprocedurer i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Denne forordning har til formål at sikre, at nationale typegodkendende myndigheder fortolker, anvender og håndhæver dens krav i hele Unionen. Kommissionen bør gives mandat til at kontrollere de nationale myndigheders arbejde ved regelmæssige audit, efterprøvninger af tilfældigt udvalgte stikprøver af udstedte typegodkendelser og generel overvågning af den harmoniserede anvendelse af denne forordning.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  For så vidt angår overholdelsen af denne forordning bør der tages hensyn til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/451a.

 

__________________

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/45/EU af 3. april 2014 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 af 29.4.2014, s. 51).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør sikres en effektiv gennemførelse af EU-kravene til typegodkendelse ved at styrke bestemmelserne om produktionens overensstemmelse ved bl.a. at sørge for obligatorisk periodisk revision af metoderne til overensstemmelsesprøvning og fortsat overensstemmelse for de pågældende produkter og ved at styrke kravene til kompetencer, forpligtelser og præstationer for de tekniske tjenester, som udfører prøvning i forbindelse med EU-typegodkendelse af køretøjer under de typegodkendende myndigheders ansvar. Det er afgørende, at de tekniske tjenester fungerer hensigtsmæssigt med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed og sikkerhed, og at borgerne har tillid til systemet. Kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester i henhold til direktiv 2007/46/EF bør fastlægges nærmere for at sikre, at de anvendes konsekvent. Metoderne til vurdering af tekniske tjenester i medlemsstaterne har tendens til gradvis at variere som følge af den øgede kompleksitet i deres arbejde. Det er derfor nødvendigt at fastsætte proceduremæssige forpligtelser, som sikrer en udveksling af oplysninger og overvågning af medlemsstaternes praksis ved vurdering, udpegelse, notifikation og overvågning af deres tekniske tjenester. Disse proceduremæssige forpligtelser, bør fjerne de eksisterende forskelle i de anvendte metoder og i fortolkningen af kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester.

(9)  Der bør sikres en effektiv gennemførelse af EU-kravene til typegodkendelse ved at styrke bestemmelserne om produktionens overensstemmelse ved at give bedre adgang til oplysninger, ved at etablere en klar ramme for optimeringsteknikker under laboratorieprøvninger, ved at være særlig opmærksom på risikoen for ulovlige manipulationsanordninger, hvis anvendelse er forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/20071a, ved at sørge for obligatorisk periodisk revision af metoderne til overensstemmelsesprøvning og fortsat overensstemmelse for de pågældende produkter og ved at styrke og harmonisere kravene til kompetencer, forpligtelser og præstationer for de tekniske tjenester, som udfører prøvning i forbindelse med EU-typegodkendelse af køretøjer under de typegodkendende myndigheders ansvar. Det er afgørende, at de tekniske tjenester fungerer hensigtsmæssigt med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed og sikkerhed, og at borgerne har tillid til systemet. Kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester i henhold til direktiv 2007/46/EF bør fastlægges nærmere for at sikre, at de anvendes konsekvent i alle medlemsstater. Metoderne til vurdering af tekniske tjenester i medlemsstaterne har tendens til gradvis at variere som følge af den øgede kompleksitet i deres arbejde. Det er derfor nødvendigt at fastsætte proceduremæssige forpligtelser, som sikrer en udveksling af oplysninger og overvågning af medlemsstaternes praksis ved vurdering, udpegelse, notifikation og overvågning af deres tekniske tjenester. Disse proceduremæssige forpligtelser, bør fjerne de eksisterende forskelle i de anvendte metoder og i fortolkningen af kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester. For at sikre passende tilsyn og lige konkurrencevilkår i hele Unionen bør vurderingen af den ansøgende tekniske tjeneste omfatte en vurdering på stedet og overværelse på tæt hold af de faktiske typegodkendelsesprøvninger, der gennemføres.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Det er i stigende grad nødvendigt, at de udpegende organer kontrollerer og overvåger de tekniske tjenester, de har udpeget, i og med at den tekniske udvikling har øget risikoen for, at de tekniske tjenester ikke besidder den nødvendige kompetence med hensyn til prøvning af ny teknologi eller nyt udstyr, som er omfattet af rammerne for deres udpegelse. Idet den tekniske udvikling forkorter produktcyklusserne, og da intervallerne for overvågning i form af vurdering på stedet og for overvågning varierer mellem de udpegende myndigheder, bør der fastlægges minimumskrav med hensyn til intervallerne for overvågning og tilsyn af de tekniske tjenester.

(10)  Det er i stigende grad nødvendigt, at certificere, kontrollere og overvåge de tekniske tjenester, i og med at den tekniske udvikling har øget risikoen for, at de tekniske tjenester ikke besidder den nødvendige kompetence med hensyn til prøvning af ny teknologi eller nyt udstyr, som er omfattet af rammerne for deres udpegelse. På grund af de store forskelle i fortolkningen af den aktuelle gennemførelse af direktiv 2007/46/EF og anvendelsen af dets bestemmelser under typegodkendelsesproceduren, er der store forskelle mellem de tekniske tjenester. Derfor bør denne certificering, kontrol og overvågning harmoniseres og styrkes for at sikre ensartede vilkår på EU's indre marked. Idet den tekniske udvikling forkorter produktcyklusserne, og da intervallerne for overvågning i form af vurdering på stedet og for overvågning varierer mellem de udpegende myndigheder, bør der fastlægges minimumskrav med hensyn til intervallerne for overvågning og tilsyn af de tekniske tjenester.

Begrundelse

Tekniske tjenester medvirker til udviklingen af de nyeste teknologier i kraft af deres samarbejde med og arbejde for bilfabrikanternes leverandører. De konstaterede forskelle skyldes den forskellige fortolkning af de nuværende direktiver.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at øge gennemsigtigheden og den gensidige tillid og for yderligere at ensrette og udvikle kriterierne for vurdering, udpegelse og notifikation af tekniske tjenester, samt for udvidelses- og forlængelsesprocedurerne, bør medlemsstaterne samarbejde med hinanden og med Kommissionen. De bør rådføre sig med hinanden og med Kommissionen om spørgsmål af almen relevans for gennemførelsen af denne forordning og informere hinanden og Kommissionen om deres standardtjekliste for vurderinger.

(12)  For at øge gennemsigtigheden og den gensidige tillid og for yderligere at ensrette og udvikle kriterierne for vurdering, udpegelse og notifikation af tekniske tjenester, samt for udvidelses- og forlængelsesprocedurerne, bør medlemsstaterne indføre samarbejdsmekanismer med hinanden og med Kommissionen. De bør rådføre sig med hinanden og med Kommissionen om spørgsmål af almen relevans for gennemførelsen af denne forordning og informere hinanden og Kommissionen om deres standardtjekliste for vurderinger. Med denne forordning etableres en onlinedatabase, der sammen med informationssystemet for det indre marked (IMI), som er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/20121a, kan være et nyttigt elektronisk redskab til at fremme og styrke det administrative samarbejde, idet den vil håndtere udvekslingen af oplysninger på grundlag af enkle og ensartede procedurer. Med henblik herpå bør Kommissionen overveje at benytte eksisterende onlinedatabaser som ETAES eller Eucaris.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  De aktuelle problemer på typegodkendelsesområdet har afsløret store svagheder i de eksisterende nationale systemer for markedsovervågning og kontrol af typegodkendelser. Det er derfor nødvendigt som en umiddelbar reaktion på de afslørede mangler, at Kommissionen tillægges beføjelse til at gennemføre passende tilsynsopgaver.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Når udpegelse af en teknisk tjeneste er baseret på akkreditering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200812, bør akkrediteringsorganer og bemyndigende myndigheder udveksle oplysninger, der er relevante for vurderingen af de tekniske tjenesters kompetencer.

(13)  Når udpegelse af en teknisk tjeneste er baseret på akkreditering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/200812, bør akkrediteringsorganer og bemyndigende myndigheder sikre, at de tekniske tjenester er kompetente og uafhængige.

__________________

__________________

12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

12 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Medlemsstaterne bør opkræve gebyrer for udpegelse og overvågning af de tekniske tjenester for at sikre bæredygtigheden af overvågningen af de tekniske tjenester, og for at skabe lige vilkår for tekniske tjenester. For at sikre gennemsigtighed bør medlemsstaterne underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater, inden de fastsætter størrelsen og strukturen af gebyrerne.

udgår

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)   Medlemsstaterne bør sikre, at de erhvervsdrivende ikke betaler gebyrer til dækning af omkostningerne ved typegodkendelse og markedsovervågning direkte til den tekniske tjeneste. Denne bestemmelse bør ikke begrænse de erhvervsdrivendes mulighed for at vælge den tekniske tjeneste, som de ønsker at anvende til disse aktiviteter.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  De tekniske tjenesters uafhængighed over for fabrikanterne bør sikres, herunder ved at undgå direkte eller indirekte betalinger fra fabrikanterne for typegodkendelsesinspektioner og undersøgelser, de har foretaget. Medlemsstaterne bør derfor indføre en gebyrstruktur for typegodkendelse, der skal dække udgifterne ved udførelse af alle typegodkendelsesprøvninger og -inspektioner udført af de tekniske tjenester, der er udpeget af den typegodkendende myndighed, samt de administrative omkostninger ved udstedelse af typegodkendelse og omkostningerne i forbindelse med udførelse af efterfølgende verifikationsprøvning og -inspektion af overholdelsen.

udgår

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  For at lade markedskræfterne virke bør de tekniske tjenester anvende reglerne for typegodkendelsesprocedurerne i fuld åbenhed og på en ensartet måde uden at pålægge de erhvervsdrivende unødvendige byrder. Med henblik på at sikre et højt niveau af teknisk ekspertise og en retfærdig behandling af alle erhvervsdrivende bør der sikres en ensartet teknisk anvendelse af reglerne for typegodkendelsesprocedurerne. Inden for det forum, der oprettes ved denne forordning, skal typegodkendelsesmyndighederne udveksle oplysninger om, hvordan de forskellige tekniske tjenester, de har certificeret, fungerer.

Begrundelse

Kommissionen skal sikre en formålstjenlig koordinering og samarbejde mellem de tekniske tjenester. Det er vigtigt for typegodkendelsesprocedurens funktion, at de tekniske tjenester anvender den på en ensartet måde.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  En robust håndhævelsesmekanisme er nødvendig for at sikre, at kravene i denne forordning er opfyldt. At sikre overholdelsen af kravene til typegodkendelse og produktionens overensstemmelse i den lovgivning, der gælder for automobilsektoren, bør fortsat være de godkendende myndigheders centrale ansvar, da det er en forpligtelse, der er tæt forbundet med udstedelsen af typegodkendelsen, og som kræver detaljeret kendskab til dens indhold. Det er derfor vigtigt, at de godkendende myndigheders præstationer regelmæssigt efterprøves ved hjælp af peerevalueringer for at sikre et ensartet niveau for kvalitet og stringens hos alle de godkendende myndigheder ved håndhævelsen af typegodkendelseskravene. Det er desuden vigtigt at sørge for verifikation af korrektheden af selve typegodkendelsen.

(18)  En robust håndhævelsesmekanisme er nødvendig for at sikre, at kravene i denne forordning er opfyldt. At sikre overholdelsen af kravene til typegodkendelse og produktionens overensstemmelse i den lovgivning, der gælder for automobilsektoren, bør fortsat være de godkendende myndigheders centrale ansvar, da det er en forpligtelse, der er tæt forbundet med udstedelsen af typegodkendelsen, og som kræver detaljeret kendskab til dens indhold. Det er derfor vigtigt, at de godkendende myndigheders præstationer underlægges regelmæssig tilsynsmæssig kontrol på EU-plan, herunder uafhængige audit, for at sikre et ensartet niveau for kvalitet og stringens hos alle de godkendende myndigheder ved håndhævelsen af typegodkendelseskravene. Det er desuden vigtigt at sørge for verifikation, der udføres af en uafhængig tredjepart på EU-plan, af korrektheden af selve typegodkendelsen.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a)   For at undgå interessekonflikter bør de typegodkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne ikke stå i forbindelse med hinanden, når de varetager deres opgaver. I denne henseende bør de pågældende myndigheder være organiseret som særskilte enheder i overensstemmelse med den nationale forvaltningsstruktur, og de bør ikke dele personale eller faciliteter i overensstemmelse med de nationale myndigheders strukturer og kompetencer.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19b)   Forummet for håndhævelse bør udgøre en platform for udveksling af oplysninger og udarbejdelse af uafhængige analyser med henblik på forbedringer af funktionen og gennemførelsen af denne forordning. I forbindelse med en sådan udveksling kan Kommissionen få begrundede formodninger om, at en eller flere typegodkendende myndigheder ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning. I sådanne tilfælde bør Kommissionen kunne træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre overholdelse, herunder udstedelse af retningslinjer, henstillinger eller andre instrumenter samt iværksættelse af andre procedurer, under behørig hensyntagen til proportionalitetsprincippet. I tilfælde af grove overtrædelser bør Kommissionen for at sikre et højt niveau af forbruger- og miljøbeskyttelse kunne kræve inddragelse eller suspension af retten til at modtage ansøgninger om nye typegodkendelser.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Det er nødvendigt, at der indføjes bestemmelser om markedsovervågning i denne forordning for at styrke de nationale kompetente myndigheders rettigheder og forpligtelser, for at sikre en effektiv koordinering af deres markedsovervågningsaktiviteter og for at præcisere de gældende procedurer.

(21)  Det er helt centralt, at der indføjes bestemmelser om markedsovervågning i denne forordning for at styrke de nationale kompetente myndigheders rettigheder og forpligtelser, for at sikre en effektiv koordinering af deres markedsovervågningsaktiviteter og for at præcisere de gældende procedurer.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)   Det er nødvendigt, at markedsovervågningsmyndighederne og de typegodkendende myndigheder kan udføre de i denne forordning fastlagte opgaver korrekt. Med henblik herpå bør medlemsstaterne navnlig udstyre dem med de nødvendige ressourcer til dette formål.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at øge gennemsigtigheden i godkendelsesprocessen og lette udvekslingen af oplysninger og markedsovervågningsmyndighedernes, de godkendende myndigheders og Kommissionens uafhængige verifikation, skal typegodkendelsesdokumentation indgives i elektronisk format og gøres offentligt tilgængelig, jf. dog undtagelser på grund af beskyttelse af forretningsmæssige interesser og beskyttelse af personoplysninger.

(22)  For at øge gennemsigtigheden i godkendelsesprocessen og lette udvekslingen af oplysninger og markedsovervågningsmyndighedernes, de godkendende myndigheders, Kommissionens og tredjemands uafhængige verifikation, er det nødvendigt at videregive køretøjs- og prøvningsoplysninger for at gennemføre denne kontrol. De relevante oplysninger med henblik på reparation og vedligeholdelse indgives i elektronisk format og gøres offentligt tilgængelig, jf. dog undtagelser på grund af beskyttelse af forretningsmæssige interesser og beskyttelse af personoplysninger. De oplysninger, der skal videregives til disse formål, må ikke være af en sådan art, at de undergraver fortroligheden af beskyttede oplysninger eller intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 23a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)   Tredjeparter, der udfører deres egen prøvning og kontrol af køretøjets overensstemmelse med kravene i denne forordning, skal overholde principperne om gennemsigtighed og åbenhed, herunder hvad angår ejerskab og finansieringsstrukturer og -modeller. Disse tredjeparter bør ligeledes opfylde de samme krav som pålægges de udpegede tekniske tjenester for så vidt angår de videnskabelige og metodologiske standarder, som anvendes i de prøvninger, de gennemfører.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Disse mere specifikke forpligtelser for de nationale myndigheder i denne forordning bør omfatte en efterfølgende verifikationsprøvning og -inspektion af overholdelsen for et tilstrækkeligt antal køretøjer, der er bragt i omsætning. Udvælgelsen af køretøjer, der skal underkastes denne efterfølgende verifikationsprøvning, bør baseres på en passende risikovurdering, der tager hensyn til alvoren af den mulige manglende overholdelse og sandsynligheden for, at den materialiserer sig.

(24)  Disse mere specifikke forpligtelser for de nationale myndigheder i denne forordning bør omfatte en efterfølgende verifikationsprøvning og -inspektion af overholdelsen for et tilstrækkeligt antal køretøjer, der er bragt i omsætning. Udvælgelsen af køretøjer, der skal underkastes denne efterfølgende verifikationsprøvning, bør baseres på en passende risikovurdering, der tager hensyn til alvoren af den mulige manglende overholdelse og sandsynligheden for, at den materialiserer sig. Den bør desuden være baseret på klare og detaljerede kriterier og bør bl.a. omfatte tilfældig kontrol af en procentandel af alle nuværende modeller, af køretøjer med en ny motor eller med ny teknologi monteret, af køretøjer med et højt eller meget lavt brændstofforbrug og af køretøjer med en meget stor salgsmængde. Desuden bør den tage hensyn til hidtidig overholdelse, henvendelser fra forbrugerne, resultater af prøvninger ved hjælp af telemåling og betænkeligheder fra uafhængige forskningsinstitutioner.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Det er afgørende, at Kommissionen ved at tilrettelægge og foretage eller kræve, at der foretages, prøvninger og inspektioner af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der allerede er markedsført, kan verificere, at køretøjerne, systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder er i overensstemmelse med typegodkendelsen og gældende lovgivning, og sikre rigtigheden af typegodkendelser.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25a)   Tredjeparter, der udfører deres egen prøvning og kontrol af køretøjets overensstemmelse med kravene i denne forordning, skal overholde principperne om gennemsigtighed og åbenhed, herunder hvad angår ejerskab og finansieringsstrukturer og -modeller. Disse tredjeparter bør også følge den samme fremgangsmåde som den udpegede tekniske tjeneste ved at opfylde de samme standarder i forbindelse med gennemførelsen og fortolkningen af prøvninger.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25b)  Ved markedsovervågningen bør der ligeledes tages hensyn til en risikobaseret metode, hvor man bl.a. fokuserer på data fra telemålingsenheder ved vejsiden, klager, synsrapporter, forventet levetid og tidligere identificerede problematiske køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 25 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(25c)  Med henblik på at kontrollere emissioner fra køretøjer bør markedsovervågningsmyndighederne bl.a. anvende telemålingsteknologi med henblik på at udpege, hvilke aspekter, f.eks. høje niveauer for luft- eller støjforurening, og hvilke køretøjsmodeller der bør underkastes nærmere undersøgelser. I den forbindelse bør myndighederne samarbejde og koordinere deres aktiviteter med de ansvarlige myndigheder for periodisk teknisk kontrol i henhold til direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at sikre et højt niveau for køretøjers funktionelle sikkerhed, for beskyttelsen af fører og passagerer og andre trafikanter samt for miljøbeskyttelse bør de tekniske krav og de miljøstandarder, der gælder for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, harmoniseres og tilpasses til den tekniske og videnskabelige udvikling.

(26)  For at sikre et højt niveau for køretøjers funktionelle sikkerhed, for beskyttelsen af fører og passagerer og andre trafikanter samt for miljøbeskyttelse og beskyttelse af folkesundheden bør de tekniske krav og de miljøstandarder, der gælder for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, harmoniseres og tilpasses til den tekniske og videnskabelige udvikling.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  For at sikre og løbende forbedre et højt niveau for køretøjers funktionelle sikkerhed, for beskyttelsen af fører og passagerer og andre trafikanter samt for miljøbeskyttelse bør indførelsen af nye teknologier baseret på den tekniske og videnskabelige udvikling lettes. Dette bør ske ved at begrænse den krævede prøvning og dokumentation for meddelelse af EU-typegodkendelse af sådanne teknologier.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Målene med denne forordning bør ikke påvirkes af den omstændighed, at bestemte systemer, komponenter, separate tekniske enheder eller dele og udstyr kan monteres, efter at køretøjet er blevet markedsført, registreret eller taget i brug. Der bør derfor gennemføres egnede foranstaltninger til at sikre, at systemer, komponenter eller separate tekniske enheder eller dele og udstyr, som kan monteres på køretøjer, og som i betydelig grad ville kunne forringe funktionen af systemer, der er væsentlige for miljøbeskyttelse eller funktionel sikkerhed, kontrolleres af en godkendende myndighed, før de markedsføres, registreres eller ibrugtages.

(27)  Målene med denne forordning bør ikke påvirkes af den omstændighed, at bestemte systemer, komponenter, separate tekniske enheder eller dele og udstyr kan monteres, efter at køretøjet er blevet markedsført, registreret eller taget i brug. Der bør derfor gennemføres egnede foranstaltninger til at sikre, at systemer, komponenter eller separate tekniske enheder eller dele og udstyr, som kan monteres på køretøjer, og som ville kunne forringe funktionen af systemer, der er væsentlige for miljøbeskyttelse eller funktionel sikkerhed, kontrolleres af en godkendende myndighed, før de markedsføres, registreres eller ibrugtages.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Produktionens overensstemmelse, som er en af hjørnestenene i EU-typegodkendelsessystemet, og derfor bør den ordning, der fastlægges af fabrikanten for at sikre en sådan overensstemmelse, være godkendt af den kompetente myndighed eller en passende kvalificeret teknisk tjeneste, der er udpeget til dette formål, og skal være underlagt regelmæssig verifikation ved uafhængige periodiske audit. Desuden bør de godkendende myndigheder sørge for verifikation med den fortsatte overensstemmelse af de pågældende produkter.

(29)  Produktionens overensstemmelse, som er en af hjørnestenene i EU-typegodkendelsessystemet, og derfor bør den ordning, der fastlægges af fabrikanten for at sikre en sådan overensstemmelse, være godkendt af den kompetente myndighed eller en passende kvalificeret teknisk tjeneste, der er udpeget til dette formål, og skal være underlagt regelmæssig verifikation. Desuden bør de godkendende myndigheder sørge for verifikation med den fortsatte overensstemmelse af de pågældende produkter.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Typegodkendelsers fortsatte gyldighed kræver, at fabrikanten underretter den myndighed, der har godkendt denne køretøjstype, om enhver ændring med hensyn til de sikkerheds- og miljøkrav, der gælder for den pågældende type. Det er derfor vigtigt, at gyldigheden af udstedte typeattester er tidsbegrænset, og at sådanne attester kun kan fornyes, når den godkendende myndighed har verificeret og er forvisset om, at køretøjstypen fortsat overholder alle gældende krav. Desuden bør betingelserne for udvidelse af typegodkendelser præciseres for at sikre en ensartet anvendelse af procedurerne og håndhævelsen af typegodkendelseskravene i hele Unionen.

(30)  Typegodkendelsers fortsatte gyldighed kræver, at fabrikanten underretter den myndighed, der har godkendt denne køretøjstype, om enhver ændring med hensyn til de sikkerheds- og miljøkrav, der gælder for den pågældende type. Det er derfor vigtigt, at gyldigheden af udstedte typeattester er tidsbegrænset, og at sådanne attester kun kan fornyes, når den godkendende myndighed har verificeret og er forvisset om, at køretøjstypen fortsat overholder alle gældende krav. Nogle systemer, komponenter og separate tekniske enheder kræver i kraft af deres karakter ikke en udløbsdato. Det er f.eks. klart, at gyldigheden af typegodkendelsen for emissionssystemer skal være tidsbegrænset, mens en sådan begrænsning ikke er påkrævet for sidespejle. Derfor bør Kommissionen tillægges beføjelser til at udfærdige en liste over disse systemer, komponenter og separate tekniske enheder. Verifikationsproceduren bør omfatte forskellige metoder såsom dokumentationskontrol, audit af overholdelse og fuldstændige typegodkendelsesprocedurer.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Vurderingen af indberettede alvorlige sikkerhedsmæssige risici og skader på den offentlige sundhed og miljøet bør gennemføres på nationalt plan, men koordinationen på EU-plan bør sikres, når den rapporterede risiko eller skade kan findes uden for en enkelt medlemsstat, med det formål at dele ressourcerne og sikre konsistens med hensyn til de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at afbøde de konstaterede risici og skader.

(31)  Vurderingen af indberettede alvorlige sikkerhedsmæssige risici og skader på den offentlige sundhed og miljøet bør gennemføres på nationalt plan, men koordinationen på EU-plan bør sikres, når den rapporterede risiko eller skade kan findes uden for en enkelt medlemsstat, med det formål at dele ressourcerne og sikre konsistens med hensyn til de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at afbøde de konstaterede risici og skader. Opmærksomheden skal især rettes mod udskiftningsudstyr og -systemer samt alternative tekniske enheder, der påvirker udstødningssystemets miljøpåvirkning, og at disse skal være omfattet af godkendelseskrav, når det er relevant.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Der bør tilvejebringes passende fleksibilitet ved hjælp af alternative typegodkendelsesordninger for fabrikanter, der fremstiller køretøjer i små serier. De bør være i stand til at udnytte fordelene ved Unionens indre marked, forudsat at deres køretøjer er i overensstemmelse med EU's specifikke typegodkendelseskrav til køretøjer fremstillet i små serier. I visse begrænsede tilfælde er det hensigtsmæssigt at tillade national typegodkendelse af små serier. For at undgå misbrug bør en forenklet procedure for køretøjer fremstillet i små serier indskrænkes til tilfælde, hvor der foreligger en meget begrænset produktion. Det er derfor nødvendigt nøjagtigt at definere begrebet "køretøjer fremstillet i små serier" ud fra antallet af producerede køretøjer, de krav, der skal opfyldes, og betingelserne for markedsføring af disse køretøjer. Det er også vigtigt at specificere en alternativ ordning for godkendelse af individuelle køretøjer, navnlig for at give tilstrækkelig fleksibilitet for godkendelse af køretøjer, der opbygges i flere etaper.

(33)  Der bør tilvejebringes passende fleksibilitet ved hjælp af alternative typegodkendelsesordninger for fabrikanter, der fremstiller køretøjer i små serier. De bør være i stand til at udnytte fordelene ved Unionens indre marked, forudsat at deres køretøjer er i overensstemmelse med EU's specifikke typegodkendelseskrav til køretøjer fremstillet i små serier. I visse begrænsede tilfælde er det hensigtsmæssigt at tillade national typegodkendelse af små serier. For at undgå misbrug bør en forenklet procedure for køretøjer fremstillet i små serier indskrænkes til tilfælde, hvor der foreligger en meget begrænset produktion i overensstemmelse med denne forordning. Det er derfor nødvendigt nøjagtigt at definere begrebet "køretøjer fremstillet i små serier" ud fra antallet af producerede køretøjer, de krav, der skal opfyldes, og betingelserne for markedsføring af disse køretøjer. Det er også vigtigt at specificere en alternativ ordning for godkendelse af individuelle køretøjer, navnlig for at give tilstrækkelig fleksibilitet for godkendelse af køretøjer, der opbygges i flere etaper.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35a)   For at sikre en effektiv konkurrence på markedet for informationstjenester vedrørende reparation og vedligeholdelse af køretøjer og for at præcisere, at de relevante oplysninger også omfatter oplysninger, der skal gives til uafhængige aktører ud over reparatører, således at det sikres, at markedet for uafhængige reparationer og vedligeholdelse som helhed kan konkurrere med autoriserede forhandlere, uanset om køretøjsfabrikanten giver sådanne oplysninger direkte til autoriserede forhandlere og reparatører, er det nødvendigt at fastslå, hvilke nærmere oplysninger der skal gives med henblik på adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36a)   Da der endnu ikke findes en fælles struktureret procedure for udveksling af data om køretøjskomponenter mellem køretøjsfabrikanter og uafhængige aktører, bør der udarbejdes principper for en sådan udveksling af data. Den Europæiske Komité for Standardisering (CEN) bør formelt udarbejde en fremtidig fælles struktureret procedure vedrørende standardformatet af de udvekslede data, dog således at mandatet givet til CEN ikke forudbestemmer, hvor detaljeret standarden skal være. CEN's arbejde skal navnlig afspejle både køretøjsfabrikanternes og de uafhængige aktørers interesser og behov, og der bør endvidere undersøges løsninger som f.eks. åbne dataformater, der er beskrevet ved veldefinerede metadata med henblik på tilpasning til eksisterende it-infrastrukturer.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37a)  For at sikre en effektiv konkurrence på markedet for informationstjenester vedrørende reparation og vedligeholdelse af køretøjer skal det understreges, at de relevante oplysninger også omfatter oplysninger, der skal gives til uafhængige aktører ud over reparatører, i et format, der giver mulighed for yderligere elektronisk behandling, således at det sikres, at markedet for uafhængige reparationer og vedligeholdelse som helhed kan konkurrere med autoriserede forhandlere, uanset om køretøjsfabrikanten giver sådanne oplysninger direkte til autoriserede forhandlere og reparatører.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 37 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(37b)  Uden at det berører køretøjsfabrikanternes pligt til at stille reparations- og vedligeholdelsesinformationer til rådighed via deres websted, bør uafhængige aktører have direkte og uafhængig adgang til data, der findes i selve køretøjet.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Medlemsstaterne bør indføre regler om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne indberetter de pålagte sanktioner til Kommissionen en gang om året for at overvåge, at der sker en ensartet gennemførelse af disse bestemmelser.

(40)  Medlemsstaterne bør indføre regler om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne indberetter de pålagte sanktioner til Kommissionen regelmæssigt via onlinedatabasen for at overvåge, at der sker en ensartet gennemførelse af disse bestemmelser.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 40 a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a)   Forfalskning af prøvningsresultater skal anses for at have fundet sted, når disse resultater ikke kan kontrolleres empirisk af den relevante myndighed, når alle prøvningsparametre er genskabt eller taget i betragtning.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 40 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40b)   Kommissionen kan pålægge administrative bøder med henblik på markedsovervågningsforanstaltninger og foranstaltninger til støtte for personer, som er blevet negativt påvirket af overtrædelser af denne forordning, eller andre sådanne aktiviteter til fordel for de berørte forbrugere og, hvor det er relevant, miljøbeskyttelse.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 40 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40c)   I tilfælde af manglende overholdelse kan forbrugeren blive ramt af skader af personlig karakter eller skader på den pågældendes ejendom. I sådanne tilfælde bør forbrugeren have ret til at søge om erstatning i henhold til den relevante lovgivning vedrørende defekte varer eller mangelfulde varer, herunder Rådets direktiv 85/374/EØF1a, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF1b og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF1c, alt efter hvad der er relevant. Derudover kan forbrugeren påberåbe sig aftaleretlige retsmidler, som finder anvendelse i henhold til lovgivningen i den pågældendes medlemsstat.

 

_____________

 

1a Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29).

 

1b Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed (EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12).

 

1c Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12. december 2006 om vildledende og sammenlignende reklame (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 21).

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(45a)  For at sikre en effektiv konkurrence på markedet for informationstjenester vedrørende reparation og vedligeholdelse af køretøjer bør det præciseres, at de relevante oplysninger også omfatter oplysninger, der skal gives til uafhængige aktører ud over reparatører, i et format, der giver mulighed for yderligere elektronisk behandling, således at det sikres, at markedet for uafhængige reparationer og vedligeholdelse som helhed kan konkurrere med autoriserede forhandlere, uanset om køretøjsfabrikanten giver sådanne oplysninger direkte til autoriserede forhandlere og reparatører.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For følgende køretøjer og maskiner, kan fabrikanten ansøge om typegodkendelse eller individuel godkendelse af køretøjer i henhold til denne forordning, forudsat at disse køretøjer opfylder de materielle krav i denne forordning:

3.  For følgende køretøjer og maskiner, kan fabrikanten ansøge om typegodkendelse eller individuel godkendelse af køretøjer i henhold til denne forordning, forudsat at disse køretøjer opfylder kravene i denne forordning:

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  køretøjer, der er konstrueret og fremstillet til anvendelse af hæren, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten,

b)  køretøjer, der er konstrueret og fremstillet til anvendelse af hæren, civilforsvaret, brandvæsenet, katastrofehåndteringstjenester og ordensmagten

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I denne forordning forstås ved:

I denne forordning og i de EU-retsakter, der er opstillet i bilag IV, medmindre andet er bestemt heri, forstås ved:

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder samt dele og udstyr, der gøres tilgængelige på markedet, overholder kravene i den relevante EU-lovgivning og ikke udgør nogen risiko for sundheden, sikkerheden eller noget andet aspekt af beskyttelsen af almene samfundshensyn

(2)  "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder samt dele og udstyr, der gøres tilgængelige på markedet, overholder kravene i den relevante EU-lovgivning og ikke udgør nogen risiko for sundheden, sikkerheden, miljøet eller noget andet aspekt af beskyttelsen af almene samfundshensyn, inklusive forbrugerrettigheder

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a)  "originale dele eller udstyr": dele eller udstyr, der er fremstillet i overensstemmelse med de specifikationer og produktionsstandarder, som køretøjsfabrikanten har fastlagt for produktionen af dele og udstyr til samlingen af det pågældende køretøj. Dette omfatter dele eller udstyr, der er fremstillet på samme produktionslinje som disse dele eller udstyr. Indtil det modsatte er bevist, antages det, at dele er originale dele, hvis fabrikanten af delene attesterer, at delene matcher kvaliteten af de komponenter, der bruges ved samlingen af det pågældende køretøj, og er fremstillet i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens specifikationer og produktionsstandarder

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "fabrikant": en fysisk eller juridisk person, der er ansvarlig for alle aspekter af typegodkendelsen af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, eller for individuel godkendelse køretøjer, eller godkendelsesproceduren for dele og udstyr, for sikring af produktionens overensstemmelse og markedsovervågningsspørgsmål vedrørende dette køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr, der er produceret, uanset om denne person er direkte involveret i alle trin af konstruktionen og fremstillingen af det pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed

9)  "fabrikant": en fysisk eller juridisk person, der er ansvarlig for at opfylde de administrative bestemmelser og tekniske krav, der finder anvendelse for at opnå typegodkendelse af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, eller for individuel godkendelse af køretøjer, eller godkendelsesproceduren for dele og udstyr, og for sikring af produktionens overensstemmelse samt for at lette overholdelsen af bestemmelser om markedsovervågning vedrørende dette køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr, der er produceret, uanset om denne person er direkte involveret i alle trin af konstruktionen og fremstillingen af det pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  "registrering": permanent eller midlertidig administrativ tilladelse til ibrugtagning af et køretøj i vejtrafik, som omfatter identificering af køretøjet og tildeling af et løbenummer

16)  "registrering": administrativ tilladelse til ibrugtagning af et køretøj i vejtrafik, som omfatter identificering af køretøjet og tildeling af et løbenummer, kendt som registreringsnummeret, uanset om dette er permanent eller midlertidigt eller for en kort periode

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

35)  "køretøjstype": en særlig klasse af køretøjer, der som minimum har de væsentlige kriterier, der er specificeret i del B i bilag II, til fælles, og som kan omfatte varianter og versioner, som der henvises til

35)  "køretøjstype": en særlig gruppe af køretøjer, der som minimum har de væsentlige kriterier, der er specificeret i del B i bilag II, til fælles, og som kan omfatte varianter og versioner, som der henvises til

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

37)  "basiskøretøj": ethvert køretøj, som anvendes på den indledende etape i en etapevis typegodkendelsesprocedure

37)  "basiskøretøj": ethvert køretøj, som anvendes på den indledende etape i en etapevis typegodkendelsesprocedure, uanset om det er et motorkøretøj eller ej

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

42)  "individuel godkendelse af køretøj": den procedure, hvorved en godkendende myndighed attesterer, at et bestemt køretøj, uanset om det er unikt eller ej, opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav med henblik på individuel EU-godkendelse af køretøjer og national individuel godkendelse af køretøjer

42)  "individuel godkendelse af køretøj": den procedure, hvorved en godkendende myndighed attesterer, at et bestemt køretøj, uanset om det er unikt eller ej, opfylder de relevante administrative bestemmelser og tekniske krav med henblik på individuel EU-godkendelse af køretøjer eller national individuel godkendelse af køretøjer

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

46)  "reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer": alle de oplysninger, der er nødvendige til diagnosticering, service, syn, periodisk overvågning, reparation, omprogrammering eller re-initialisering af et køretøj eller udstyring af køretøjet med dele og udstyr, og som fabrikanterne stiller til rådighed for deres autoriserede forhandlere og reparatører, herunder alle efterfølgende ændringer og supplementer til sådanne informationer

46)  "reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer": alle de oplysninger, der er nødvendige til diagnosticering, service, inspektion, teknisk kontrol, reparation, omprogrammering eller re-initialisering af et køretøj eller udstyring af køretøjet med dele og udstyr, og som fabrikanterne bruger eller stiller til rådighed bl.a. for deres autoriserede partnere, forhandlere, reparatører og netværk med henblik på at tilbyde produkter eller tjenester i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af køretøjet, herunder alle efterfølgende ændringer og supplementer til sådanne informationer

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

55)  "vurdering på stedet": en verifikation foretaget af den typegodkendende myndighed hos den tekniske tjeneste eller en af dets underentreprenører eller dattervirksomheder

55)  "vurdering på stedet": en verifikation foretaget hos den tekniske tjeneste eller en af dets underentreprenører eller dattervirksomheder

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 56 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

56a)  "manipulationsanordning": ethvert funktionelt designelement, der, når det opfylder sin funktion, forhindrer køretøjets godkendte kontrol- og overvågningssystemer i at fungere effektivt, og som hindrer overholdelsen af godkendelseskravene i hele spektret af faktiske kørselsforhold.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 for at ændre bilag II for så vidt angår kategoriseringen af underklasser af køretøjer, køretøjstyper og karrosserityper med henblik på at tilpasse det til den tekniske udvikling.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 for at ændre bilag II for så vidt angår køretøjstyper og karrosserityper med henblik på at tilpasse det til den tekniske udvikling.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne sikrer, at der er en stringent adskillelse mellem de typegodkendende myndigheders og markedsovervågningsmyndighedernes roller og ansvarsområder, og at de fungerer uafhængigt hinanden.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Where more than one approval authority is responsible for vehicle type-approval including individual vehicle type-approval in a Member State, that Member State shall designate a unique type approval authority responsible for the exchange of information with the approval authorities of the other Member States and for the fulfilment of the obligations laid down in Chapter XV of this Regulation.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne skal tilrettelægge og udføre markedsovervågning og kontrol af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der indføres på markedet, i overensstemmelse med kapitel III i forordning (EF) nr. 765/2008.

4.  Medlemsstaterne skal tilrettelægge og udføre markedsovervågning og kontrol af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der indføres på markedet, i overensstemmelse med kapitel III i forordning (EF) nr. 765/2008, med undtagelse af dennes artikel 18, stk. 5.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at markedsovervågningsmyndighederne, hvis de finder det nødvendigt og berettiget, har ret til at få adgang til de erhvervsdrivendes lokaler og til at tage de nødvendige stikprøver af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med overensstemmelsesprøvning.

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at markedsovervågningsmyndighederne, hvis de finder det nødvendigt og berettiget, har ret til at få adgang til de erhvervsdrivendes lokaler på deres område og til at tage de nødvendige stikprøver af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med overensstemmelsesprøvning.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres typegodkendelsesaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden, navnlig antallet af meddelte typegodkendelser og de pågældende fabrikanters identitet.

6.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres typegodkendelsesaktiviteter, herunder overensstemmelsen af de typegodkendelser, der er meddelt i henhold til denne forordning. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert tredje år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen. Resultatet drøftes af det ved artikel 10 oprettede forum. Den berørte medlemsstat skal udarbejde en fuldstændig rapport om de resultater, der er tilgængelig for offentligheden, som navnlig skal indeholde antallet af meddelte eller afviste typegodkendelser, genstanden for typegodkendelsesattesten og de pågældende fabrikanters identitet samt de tekniske tjenester, der er ansvarlige for overvågning af typegodkendelsesprøvningerne.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden.

7.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert tredje år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen. Resultatet drøftes af det ved artikel 10 oprettede forum. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden, som navnlig skal omfatte antallet af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er genstand for prøvning eller anden vurdering. Sammendraget skal omfatte en liste over de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, om nogen, som anses for ikke at være i overensstemmelse med kravene i denne forordning, de pågældende fabrikanters identitet og en kort beskrivelse af den manglende overensstemmelse.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte fælles kriterier for udpegelse, analyse og vurdering af de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne på nationalt plan.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  De godkendende myndigheder skal gennemføre og håndhæve kravene i denne forordning på en ensartet og konsekvent måde for at sikre ensartede vilkår og undgå anvendelse af forskellige standarder rundt om i Unionen. De skal samarbejde fuldt ud med forummet og Kommissionen om dets audit- og overvågningsaktiviteter med henblik på anvendelsen af denne forordning og stille alle de nødvendige oplysninger til rådighed efter anmodning.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De godkendende myndigheder skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. De skal respektere fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for at beskytte forretningshemmeligheder omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, for at beskytte brugernes interesser i Unionen.

2.  De godkendende myndigheder skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. De skal respektere fortrolighedskrav for at beskytte de erhvervsdrivendes forretningshemmeligheder omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, for at beskytte brugernes interesser i Unionen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En medlemsstat, hvor mere end én godkendende myndighed er ansvarlig for godkendelse af køretøjer, herunder individuel godkendelse, skal udpege en enkelt typegodkendende myndighed med ansvar for udveksling af informationer med de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og for de forpligtelser, der er fastsat i kapitel XV i denne forordning.

udgår

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De godkendende myndigheder i en medlemsstat skal samarbejde med hinanden ved at udveksle oplysninger, der er relevante for deres rolle og funktioner.

De godkendende myndigheder i en medlemsstat skal indføre procedurer for at sikre en effektiv og virkningsfuld koordination og udveksling af oplysninger, der er relevante for deres rolle og funktioner.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis en godkendende myndighed konstaterer, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed ikke er i overensstemmelse med denne forordning, underretter den hurtigst muligt Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Kommissionen underretter medlemmerne af forummet for håndhævelse straks efter modtagelsen af denne meddelelse.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte fælles kriterier for at udpege, analysere og vurdere de godkendende myndigheder på nationalt plan. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Markedsovervågningsmyndighederne udfører regelmæssig kontrol for at verificere, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder opfylder kravene i denne forordning, og med rigtigheden af typegodkendelser. Denne kontrol skal udføres i et passende omfang, ved hjælp af dokumentkontrol og real-drive- og laboratorieundersøgelser på grundlag af statistisk relevante prøver. I forbindelse hermed tager markedsovervågningsmyndighederne hensyn til etablerede principper for risikovurdering, klager og øvrige oplysninger.

1.  Markedsovervågningsmyndighederne udfører regelmæssige prøvninger og inspektioner i overensstemmelse med de nationale årsprogrammer, som er godkendt i henhold til stk. 2 og 3, med henblik på at verificere, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er i overensstemmelse med typegodkendelsen og gældende lovgivning. Disse prøvninger og inspektioner skal udføres ved hjælp af bl.a. laboratorieprøvninger og emissionsprøvninger under faktiske kørselsforhold på grundlag af statistisk relevante prøver, og skal suppleres med dokumentkontrol. Medlemsstaterne foretager prøvninger eller inspektioner på årsbasis af en række køretøjstyper, som skal udgøre mindst 20 % af antallet af køretøjstyper, der er blevet markedsført i den pågældende medlemsstat i det foregående år. I forbindelse hermed tager markedsovervågningsmyndighederne hensyn til etablerede principper for risikovurdering, begrundede klager og andre relevante oplysninger, herunder prøvningsresultater, der er offentliggjort af anerkendte tredjeparter, nye teknologier på markedet og rapporter fra periodiske tekniske kontroller og telemåling ved vejsiden.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Markedsovervågningsmyndighederne kan anvende uafhængige prøvningsorganisationer til at udføre tekniske opgaver såsom prøvninger eller inspektioner. Ansvaret for resultaterne ligger fortsat hos markedsovervågningsmyndigheden. Hvis der anvendes tekniske tjenester med henblik på denne artikel, sikrer markedsovervågningsmyndighederne, at der anvendes en anden teknisk tjeneste end den, der gennemførte prøvningerne i forbindelse med den oprindelige typegodkendelse.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.   Markedsovervågningsmyndighederne skal udarbejde og fremsende et nationalt markedsovervågningsprogram, som skal godkendes af Kommissionen på årsbasis eller flerårig basis. Medlemsstaterne kan sammen indgive fælles programmer eller aktioner.

 

De nationale markedsovervågningsprogrammer skal mindst indeholde følgende oplysninger:

 

a)   omfanget og rækkevidden af de planlagte markedsovervågningsaktiviteter

 

b)   oplysninger om, hvorledes markedsovervågningsaktiviteterne vil blive gennemført, herunder oplysninger om brugen af dokumentkontrol, fysisk kontrol og laboratorieundersøgelser, og hvordan de afspejler principperne for risikovurdering, og hvordan de håndterer begrundede klager, et stort antal specifikke køretøjsmodeller, der er taget i brug på deres område, og deres dele, første anvendelse af nye motorer eller ny teknologi, rapporter fra periodiske tekniske kontroller og andre relevante oplysninger, herunder fra erhvervsdrivende eller prøvningsresultater offentliggjort af anerkendte tredjeparter

 

c)   en oversigt over de foranstaltninger, der er truffet i det foregående program, herunder relevante statistiske data om omfanget af de aktiviteter, der er blevet gennemført, opfølgende foranstaltninger og resultaterne heraf. I tilfælde af et flerårigt program skal der udarbejdes en oversigt over foranstaltninger på årsbasis, som forelægges for Kommissionen og forummet for håndhævelse og

 

d)   oplysninger om de finansieringsordninger, der er meddelt i henhold til artikel 30, stk. 4, og de menneskelige ressourcer, der er afsat til markedsovervågning, og deres tilstrækkelighed med hensyn til de planlagte markedsovervågningsaktiviteter.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Markedsovervågningsmyndighederne skal kræve, at de erhvervsdrivende gør sådan dokumentation og oplysninger tilgængelige, i det omfang det skønnes nødvendigt for gennemførelsen af myndighedernes aktiviteter.

2.   Markedsovervågningsmyndighederne skal kræve, at de erhvervsdrivende gør sådan dokumentation og sådanne oplysninger tilgængelige, i det omfang det skønnes nødvendigt for gennemførelsen af myndighedernes aktiviteter. Dette skal omfatte adgang til software, algoritmer, motorstyringsenheder og alle andre tekniske specifikationer, som markedsovervågningsmyndighederne anser for nødvendige.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   For så vidt angår typegodkendte køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, skal markedsovervågningsmyndighederne tage behørigt hensyn til typeattester, der forelægges af økonomiske aktører.

3.   For så vidt angår typegodkendte køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, skal markedsovervågningsmyndighederne tage behørigt hensyn til typeattester, typegodkendelsesmærker eller typegodkendelsesattester, der forelægges af erhvervsdrivende.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne træffer passende foranstaltninger til inden for en passende tidsramme at advare brugerne på deres område om farer, som de har identificeret vedrørende ethvert køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed for at undgå eller reducere risikoen for personskade eller andre skader.

Markedsovervågningsmyndighederne træffer passende foranstaltninger til inden for en passende tidsramme at advare brugerne på deres område om manglende overholdelse, som de har identificeret vedrørende ethvert køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed for at undgå eller reducere risikoen for personskade eller andre skader. Denne oplysning skal gøres tilgængelig på webstedet for markedsovervågningsmyndigheden i et klart og forståeligt sprog.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en medlemsstat beslutter at trække et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed tilbage fra markedet i henhold til artikel 49, stk. 5, skal de underrette den pågældende erhvervsdrivende og i givet fald den relevante godkendende myndighed.

5.   Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en medlemsstat beslutter at trække et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed tilbage fra markedet i henhold til artikel 49, stk. 5, skal de underrette den pågældende erhvervsdrivende og den relevante godkendende myndighed.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.   Hvis en markedsovervågningsmyndighed konstaterer, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed ikke er i overensstemmelse med denne forordning, underretter den hurtigst muligt Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Kommissionen underretter medlemmerne af forummet for håndhævelse straks efter modtagelsen af denne meddelelse.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.   De godkendende myndigheder skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. De skal respektere fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for så vidt om muligt at beskytte forretningshemmeligheder omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, for at beskytte brugernes interesser i Unionen.

6.  De godkendende myndigheder skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. De skal respektere fortrolighedskrav for så vidt som muligt at beskytte de erhvervsdrivendes forretningshemmeligheder omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, for at beskytte brugernes interesser i Unionen.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.   Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden.

udgår

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.   Medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder koordinerer deres markedsovervågningsaktiviteter, samarbejder med hinanden og udveksler resultaterne af disse aktiviteter med hinanden og med Kommissionen. I givet fald skal markedsovervågningsmyndighederne træffe aftale om arbejdsdeling og specialisering.

udgår

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.   Hvis mere end én myndighed i en medlemsstat er ansvarlig for markedsovervågning og kontrol med ydre grænser, samarbejder disse myndigheder med hinanden og udveksler oplysninger, der er relevante for deres rolle og funktioner.

9.   Hvis mere end én myndighed i en medlemsstat er ansvarlig for markedsovervågning og kontrol med ydre grænser, indfører disse myndigheder procedurer for at sikre en effektiv og virkningsfuld koordination og udveksling af oplysninger, der er relevante for deres rolle og funktioner.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte kriterier for omfanget, rækkevidden og den hyppighed, hvormed en verifikation af overholdelsen ved kontrol af prøver som omhandlet i stk. 1 skal udføres. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a.   Markedsovervågningsmyndighederne offentliggør en rapport om resultaterne af enhver verifikationsprøvning af overholdelsen, som den har gennemført, og sender resultaterne til medlemsstaterne og Kommissionen. Kommissionen sender denne rapport til medlemmerne af forummet for håndhævelse. Rapporten skal indeholde oplysninger om de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er blevet prøvet, og identiteten af den pågældende fabrikant samt en kort beskrivelse af resultaterne, herunder i givet fald arten af den manglende overensstemmelse.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen skal tilrettelægge og foretage eller kræve, at der i passende omfang foretages, prøvninger og eftersyn af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der allerede er gjort tilgængelige på markedet, med henblik på at verificere, at disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er i overensstemmelse med typegodkendelsen og gældende lovgivning, samt at sikre rigtigheden af typegodkendelser.

Kommissionen skal tilrettelægge og foretage eller kræve, at der i passende omfang og under behørig hensyntagen til de aftalte nationale programmer for markedsovervågningsaktiviteter, der er godkendt i henhold til artikel 8, foretages, prøvninger og inspektioner af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der allerede er gjort tilgængelige på markedet, med henblik på at verificere, at disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er i overensstemmelse med typegodkendelsen og gældende lovgivning.

 

De prøvninger og inspektioner, der tilrettelægges og udføres eller bestilles af Kommissionen, skal fokusere på overensstemmelsen for køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder efter ibrugtagning.

 

Disse prøvninger og inspektioner skal udføres ved hjælp af bl.a. laboratorieprøvninger og emissionsprøvninger under faktiske kørselsforhold på grundlag af statistisk relevante prøver, og skal suppleres med dokumentkontrol.

 

I forbindelse hermed tager Kommissionen hensyn til etablerede principper for risikovurdering, begrundede klager og andre relevante oplysninger, herunder prøvningsresultater, der er offentliggjort af anerkendte tredjeparter, nye teknologier på markedet og rapporter fra periodiske tekniske kontroller og telemåling ved vejsiden.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med forbehold af stk. 1 skal Kommissionen, hvis den på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne, en anmodning fra et medlem af forummet for håndhævelse eller prøvningsresultater, der er offentliggjort af anerkendte tredjeparter, finder, at en medlemsstat ikke i tilstrækkelig grad overholder sine typegodkendelses- eller markedsovervågningsforpligtelser i henhold til denne forordning, tilrettelægge og foretage eller kræve, at der foretages, prøvninger og inspektioner af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der allerede er gjort tilgængelige på markedet.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen kan anvende uafhængige prøvningsorganisationer til at udføre de tekniske opgaver såsom prøvninger eller inspektioner. Ansvaret for resultaterne ligger dog fortsat hos Kommissionen. Hvis der er udpeget tekniske tjenester med henblik på denne artikel, sikrer Kommissionen, at der anvendes en anden teknisk tjeneste end den, der gennemførte prøvningerne i forbindelse med den oprindelige typegodkendelse.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fabrikanter, der er indehavere af typegodkendelser, eller erhvervsdrivende skal på anmodning forelægge Kommissionen et statistisk relevant antal producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder udvalgt af Kommissionen, som er repræsentative for de køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der kan markedsføres i henhold til de pågældende typegodkendelser. Disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, indgives til prøvning på det tidspunkt og sted, og i den periode, som Kommissionen måtte ønske.

2.  Fabrikanter, der er indehavere af typegodkendelser, eller erhvervsdrivende skal på anmodning forelægge Kommissionen et statistisk relevant antal producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder udvalgt af Kommissionen, som er repræsentative for de køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der kan markedsføres i henhold til de pågældende typegodkendelser. Disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, indgives til prøvning på det tidspunkt og sted, og i den periode, som Kommissionen efter omstændighederne måtte ønske.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne skal yde al den nødvendige bistand og stille al dokumentation og anden teknisk bistand til rådighed, som Kommissionens eksperter anmoder om, således at de kan udføre prøvninger, kontroller og inspektioner. Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionens eksperter har adgang til alle lokaler og dele af lokaler samt til alle oplysninger, herunder computersystemer og software, som er af betydning for udførelsen af deres opgaver.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at gøre det muligt for Kommissionen at gennemføre den prøvning, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal medlemsstaterne give Kommissionen adgang til alle data vedrørende typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er genstand for verifikationskontrol af overholdelsen. Disse data skal mindst omfatte de oplysninger, der er indeholdt i typegodkendelsesattesten og dens bilag som omhandlet i artikel 26, stk. 1.

For at gøre det muligt for Kommissionen at gennemføre den prøvning, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal medlemsstaterne øjeblikkeligt give Kommissionen adgang til alle data vedrørende typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er genstand for verifikationskontrol af overholdelsen. Disse data skal mindst omfatte de oplysninger, der er indeholdt i typegodkendelsesattesten og dens bilag som omhandlet i artikel 26, stk. 1.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Køretøjsfabrikanterne skal offentliggøre de data, der er nødvendige med henblik på verifikation af overholdelsen ved tredjepart. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge, hvilke data der skal offentliggøres, og betingelserne for en sådan offentliggørelse, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af forretningshemmeligheder og beskyttelse af personoplysninger i henhold til EU-retten og national lovgivning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

4.  Køretøjsfabrikanterne skal gratis og uden unødig forsinkelse stille de data til rådighed, der er nødvendige med henblik på verifikation af overholdelsen ved anerkendt tredjepart. Disse data skal omfatte alle parametre og indstillinger, der er nødvendige for nøjagtigt at genskabe de prøvningsbetingelser, der blev anvendt ved prøvningen med henblik på typegodkendelse. Alle sådanne data skal behandles med respekt for den legitime beskyttelse af fortrolige forretningsoplysninger. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge, hvilke data der skal gøres tilgængelige, og betingelserne for dette, herunder for adgang til disse oplysninger via den onlinedatabase over typegodkendelser, der er omhandlet i artikel 10a, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af forretningshemmeligheder og beskyttelse af personoplysninger i henhold til EU-retsakter og national lovgivning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Kommissionen skal tilrettelægge og foretage fælles audit af de typegodkendende myndigheder og de nationale markedsovervågningsmyndigheder for at kontrollere, at de på en konsekvent måde gennemfører kravene i denne forordning og udfører deres hverv på en uafhængig og stringent måde. Efter høring af forummet vedtager Kommissionen en årsplan for de fælles audit, hvori der tages hensyn til resultaterne af forudgående gennemgange, når hyppigheden af disse vurderinger fastsættes. I tilfælde hvor Kommissionen har grund til at antage, at en typegodkendende myndighed ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til denne forordning, kan Kommissionen kræve, at der foretages fælles audit hvert år.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  For at udføre denne opgave skal Kommissionen have adgang til uafhængige auditorer, der er bestilt som tredjeparter efter et offentligt udbud. Auditorerne udøver deres hverv uafhængigt og upartisk. Auditorerne skal respektere fortrolighedskrav for at beskytte forretningshemmeligheder i overensstemmelse med gældende lovgivning. Medlemsstaterne skal yde al nødvendig bistand og stille al dokumentation og støtte til rådighed, som auditorerne anmoder om for at kunne udføre deres hverv. Medlemsstaterne sikrer, at auditorerne har adgang til alle lokaler og dele af lokaler samt til alle oplysninger, herunder computersystemer og software, som er af betydning for udførelsen af deres opgaver. Efter anmodning kan en medlemsstat sende en observatør til en fælles audit, der er tilrettelagt i henhold til denne artikel. Disse observatører påvirker ikke eventuelle afgørelser vedrørende resultatet af den fælles audit.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4c.  Resultatet af den fælles audit meddeles alle medlemsstater og Kommissionen, og et sammendrag af resultaterne gøres offentligt tilgængeligt. Resultatet behandles i det forum, der er oprettet i henhold til artikel 10.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4d.  Den pågældende medlemsstat underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om, hvordan den har behandlet anbefalingerne på grundlag den fælles audit, der er omhandlet i stk. 4c.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4e.  Kommissionen kan anmode om yderligere oplysninger fra medlemsstaterne og deres nationale typegodkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder, hvis de har grund til at tro, at der efter gennemgangen i forummet er tilfælde af manglende overholdelse af denne forordning. Medlemsstaterne og deres respektive myndigheder meddeler disse oplysninger uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Når disse forsøg og undersøgelser drager rigtigheden af typegodkendelsen i tvivl, skal Kommissionen underrette den godkendende myndighed eller myndigheder samt forummet til udveksling af oplysninger om håndhævelse.

Når disse forsøg og undersøgelser drager rigtigheden af typegodkendelsen i tvivl, skal Kommissionen straks underrette den godkendende myndighed eller de godkendende myndigheder samt medlemsstaten og medlemmerne af forummet for håndhævelse.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen træffer passende foranstaltninger til inden for en passende tidsramme at advare brugerne i Unionen om enhver manglende overholdelse, som den har identificeret vedrørende ethvert køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed for at undgå eller reducere risikoen for personskade eller andre skader. Denne oplysning skal gøres tilgængelig på webstedet for de relevante markedsovervågningsmyndigheder i et klart og forståeligt sprog.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør en rapport om resultaterne af enhver verifikationsprøvning af overholdelsen, som den har gennemført.

Kommissionen offentliggør en rapport om resultaterne af enhver verifikationsprøvning af overholdelsen, som den har gennemført, og sender resultaterne til medlemsstaterne og til medlemmerne af forummet for håndhævelse. Rapporten skal indeholde oplysninger om de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er blevet prøvet, og identiteten af den pågældende fabrikant samt en kort beskrivelse af resultaterne, herunder i givet fald arten af den manglende overensstemmelse, og, hvor det er relevant, anbefalinger til medlemsstaterne om opfølgende foranstaltninger.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Kommissionen skal oprette og lede et forum for udveksling af oplysninger om håndhævelse ("forummet").

1.   Kommissionen skal oprette, lede og forvalte et forum for håndhævelse ("forummet").

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette forum består af medlemmer, som udpeges af medlemsstaterne.

Dette forum består af medlemmer, som udpeges af medlemsstaterne, herunder deres typegodkendelses- og markedsovervågningsmyndigheder.

 

Når det er passende, og mindst én gang om året, skal forummet også indbyde observatører til at deltage i sine møder. De indbudte observatører skal omfatte repræsentanter for Europa-Parlamentet, tekniske tjenester, anerkendte organisationer, der foretager tredjepartsprøvninger, NGO'er, som er aktive inden for sikkerhed og miljø, og forbrugergrupper. De observatører, der indbydes til møder i forummet, skal omfatte et bredt, repræsentativt og afbalanceret udsnit af EU-organer og nationale organer, der repræsenterer relevante aktører.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Kommissionen offentliggør på sit websted en tidsplan for møderne, dagsordener og protokoller, herunder tilstedeværelseslister.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forummet skal koordinere et netværk mellem de nationale myndigheder, der er ansvarlige for typegodkendelse og markedsovervågning.

Forummet skal koordinere et netværk mellem de nationale myndigheder, der er ansvarlige for typegodkendelse og markedsovervågning, med henblik på at lette gennemførelsen af denne forordning, navnlig for så vidt angår kravene til vurdering, udpegelse og overvågning af udpegede organer og generel efterlevelse af de krav, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dets rådgivende opgaver omfatter bl.a. fremme af god praksis, udveksling af oplysninger om problemer med håndhævelsen, samarbejde, udvikling af arbejdsmetoder og -værktøjer, udvikling af en elektronisk procedure for udveksling af oplysninger, evaluering af harmoniserede håndhævelsesprojekter, sanktioner og fælles inspektioner.

Dets rådgivende opgaver omfatter:

 

a)   behandling af begrundede klager, beviser eller andre relevante oplysninger fra anerkendte tredjeparter om eventuel manglende overholdelse

 

b)   fælles drøftelse og vurdering af de nationale markedsovervågningsprogrammer, efter at de er blevet forelagt Kommissionen

 

c)  udveksling af oplysninger om nye teknologier, der allerede er tilgængelige, eller som snart bliver tilgængelige på markedet

 

d)  vurdering af resultaterne af gennemgange og evalueringer, både i henhold til artikel 6, stk. 6, og efter en fælles audit i henhold til artikel 71, stk. 8, af typegodkendelsesmyndighedernes funktion

 

e)  gennemgang af resultaterne af vurderinger af, hvordan markedsovervågningen fungerer

 

f)  vurdering af resultaterne af vurderinger, både i henhold til artikel 80, stk. 3a, og efter en fælles vurdering i henhold til artikel 80, stk. 4, af de tekniske tjenesters funktion og

 

g)  vurdering, mindst hvert andet år, af effektiviteten af håndhævelsesforanstaltninger, herunder, hvor det er relevant, sammenhængen og effektiviteten af enhver reparation, tilbagekaldelse eller sanktion, der anvendes af medlemsstaterne, hvis den manglende opfyldelse vedrører køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der markedsføres i mere end én medlemsstat.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.   Hvis Kommissionen efter undersøgelse i forummet har grund til at tro, at der er tilfælde af manglende overensstemmelse med denne forordning, kan den anmode om yderligere oplysninger fra medlemsstaterne og deres nationale typegodkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder. Medlemsstaterne og deres respektive myndigheder meddeler disse oplysninger uden unødig forsinkelse.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.   Kommissionen offentliggør en rapport om forummets aktiviteter på årsbasis. Rapporten skal indeholde en detaljeret redegørelse for de emner, der behandles, foranstaltninger, der træffes på grundlag af disse drøftelser, og begrundelser for disse foranstaltninger, også i tilfælde af at der ikke træffes nogen foranstaltninger. Kommissionen skal hvert år fremlægge rapporten om forummets aktiviteter for Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.   Hvis Kommissionen kan påvise, at en typegodkendende myndighed har tilsidesat nogle af kravene i denne forordning efter en fælles audit, underretter den straks de øvrige medlemsstater, Europa-Parlamentet og Kommissionen. Kommissionen kan træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe manglende overholdelse. I visse tilfælde og under behørig hensyntagen til arten af den manglende overholdelse tillægges Kommissionen beføjelse til at suspendere eller inddrage den pågældende godkendende myndigheds bemyndigelse til at modtage ansøgninger om EU-typegodkendelse i henhold til artikel 21.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 c – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Inden for to måneder efter at have suspenderet eller inddraget en bemyndigelse i henhold til stk. 3, skal Kommissionen forelægge medlemsstaten en rapport om sine konklusioner vedrørende den manglende overholdelse. Hvis det er nødvendigt for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der allerede er markedsført, skal Kommissionen give de pågældende godkendende myndigheder instrukser om inden for en rimelig frist at suspendere eller tilbagekalde alle attester, der er uretmæssigt udstedt.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Onlinedatabase for typegodkendelser

 

1.   Kommissionen opretter en onlinedatabase for typegodkendelser til sikker elektronisk udveksling af oplysninger i forbindelse med typegodkendelsesprocedurer, udstedte tilladelser, markedsovervågning og andre relevante aktiviteter mellem de nationale typegodkendende myndigheder, markedsovervågningsmyndighederne, medlemsstaterne og Kommissionen.

 

2.   Kommissionen er ansvarlig for koordinering af adgang til og modtagelse af regelmæssige opdateringer med de relevante myndigheder samt datasikkerhed og fortrolighed vedrørende registreringer i databasen.

 

3.   Medlemsstaterne indsender de oplysninger, der kræves i henhold til artikel 25, til databasen. Derudover leverer medlemsstaterne detaljerede oplysninger om de registrerede køretøjers identifikationsnumre og de registreringsnumre, som er blevet tildelt køretøjerne i overensstemmelse med Rådets direktiv 1999/37/EC1a, og forelægger Kommissionen opdateringer med jævne mellemrum. Disse oplysninger skal være tilgængelige i et søgbart format.

 

4.   Kommissionen opretter en grænseflade mellem databasen og EU's system til hurtig varsling (RAPEX) og informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS) for at lette et effektivt markedstilsyn og sikre koordineringen, sammenhængen og nøjagtigheden af de oplysninger, der gives til forbrugerne og tredjeparter.

 

5.   Kommissionen udarbejder desuden en offentligt tilgængelig grænseflade, der omfatter oplysningerne i bilag IX, samt oplysninger om den godkendende myndighed, der har udstedt typegodkendelsen i henhold til artikel 24, og de tekniske tjenester, der har foretaget de prøvninger, der kræves i henhold til artikel 28. Kommissionen sørger for, at disse oplysninger er tilgængelige i et søgbart format.

Kommissionen skal også give adgang til oplysninger, der er nødvendige for verifikationsprøvning i overensstemmelse med de gennemførelsesretsakter, der vedtages i henhold til artikel 9, stk. 4.

 

6.   Som en del af databasen udvikler Kommissionen et værktøj til at uploade prøvningsresultater fra tredjeparter og klager vedrørende køretøjers, systemers, komponenters og separate tekniske enheders præstationer. Oplysninger, der indsendes ved hjælp af dette værktøj, skal tages i betragtning i forbindelse med markedsovervågningsaktiviteterne i henhold til artikel 8 og 9.

 

7.   For at afprøve om informationssystemet for det indre marked (IMI) er egnet til at udveksle de oplysninger, der er omfattet af denne artikel, iværksættes der et pilotprojekt senest ... [tre måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57).

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fabrikanten sikrer, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som han har fremstillet og som er blevet markedsført eller taget i brug, er fremstillet og godkendt i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

1.  Fabrikanten sikrer, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er blevet markedsført eller taget i brug, er fremstillet og godkendt i overensstemmelse med kravene i denne forordning, og at de fortsat opfylder disse krav, uanset hvilken prøvningsmetode der anvendes.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fabrikanten er ansvarlig over for den godkendende myndighed for samtlige aspekter af godkendelsesproceduren og for at sikre produktionens overensstemmelse, uanset hvilken prøvningsmetode der anvendes.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For så vidt angår EU-typegodkendelse skal en fabrikant, der er etableret uden for EU, udpege en enkelt repræsentant, der er etableret i Unionen, til at repræsentere sig over for den godkendende myndighed. Fabrikanten skal desuden udpege en enkelt repræsentant, der er etableret inden for EU, med henblik på markedsovervågning; dette kan være den samme repræsentant, som er udpeget med henblik på EU-typegodkendelse.

4.  For så vidt angår EU-typegodkendelse skal en fabrikant, der fremstiller køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder og er etableret uden for EU, udpege en enkelt repræsentant, der er etableret i Unionen, til at repræsentere sig over for den godkendende myndighed. Fabrikanten skal desuden udpege en enkelt repræsentant, der er etableret inden for EU, med henblik på markedsovervågning; dette kan være den samme repræsentant, som er udpeget med henblik på EU-typegodkendelse.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Ved ansøgning om EU-typegodkendelse skal fabrikanten sikre, at der i forbindelse med konstruktionen af køretøjerne, systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder ikke integreres strategier eller andre midler, der unødigt ændrer den præstation, som vises under de relevante prøvningsprocedurer, når køretøjerne, systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder anvendes under forhold, som med rimelighed kan forventes at forekomme ved normal drift og anvendelse.

 

Fabrikanten skal oplyse om alle motorstyringsstrategier, som vil kunne tages i brug, enten ved hjælp af hardware eller software. Fabrikanten skal fremlægge alle relevante oplysninger vedrørende sådanne styringsstrategier, herunder om anvendt software, parametre for alle sådanne strategier og den tekniske begrundelse for deres nødvendighed.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Fabrikanten er over for den godkendende myndighed ansvarlig for alle aspekter af godkendelsesprocessen og for at sikre produktionens overensstemmelse, uanset om fabrikanten er direkte involveret i alle trin af fremstillingen af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed.

udgår

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Fabrikanten skal, for at beskytte miljøet og forbrugernes sundhed og sikkerhed, undersøge og føre register over klager over og manglende overensstemmelser for så vidt angår køretøjer, systemer, komponenter, separate tekniske enheder, dele eller udstyr, som han har gjort tilgængelig på markedet, og holde sine importører og distributører orienteret om denne overvågning.

 

Hvis antallet af klager og manglende overensstemmelser vedrørende sikkerheds- eller emissionsrelateret udstyr overstiger 30 tilfælde eller 1 procent (alt efter hvad der er lavest) af det samlede antal køretøjer, systemer, komponenter, separate tekniske enheder, dele eller udstyr af en bestemt type, variant og/eller version, som markedsføres, skal der straks sendes detaljerede oplysninger til den relevante godkendende myndighed, der har ansvaret for køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret, og til Kommissionen.

 

Oplysningerne skal omfatte en beskrivelse af problemet og de detaljer, der er nødvendige for at identificere den berørte type, variant og version af køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret. Disse data med henblik på tidlig varsling skal bruges til at udpege potentielle tendenser i forbrugerklager og undersøge behovet for tilbagekaldelser iværksat af fabrikanten og markedsovervågningsaktiviteter foretaget af medlemsstaterne og Kommissionen.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Fabrikanten skal sikre, at brugeren af køretøjet, efter forudgående oplysninger, giver tilladelse til behandling og overførsel af alle data, der genereres ved brug af køretøjet, i henhold til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 2016/6791a. Hvis behandlingen og fremsendelsen af data ikke er påkrævet, for at køretøjet kan fungere sikkert, skal fabrikanten sørge for, at brugeren af køretøjet kan koble dataoverførslen fra, og at dette kan gøres på en nem måde.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En fabrikant, der finder, at et køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr, som er blevet markedsført eller taget i brug, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at der er meddelt typegodkendelse på grundlag af ukorrekte data, skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret i overensstemmelse eller om nødvendigt trække det pågældende tilbage fra markedet eller tilbagekalde det.

Hvis en fabrikant finder, at et køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr, som er blevet markedsført eller taget i brug, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at der er meddelt typegodkendelse på grundlag af ukorrekte data, skal fabrikanten straks træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret i overensstemmelse eller om nødvendigt trække det pågældende tilbage fra markedet eller tilbagekalde det.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret udgør en alvorlig risiko, giver fabrikanten straks de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret er blevet gjort tilgængelig på markedet eller taget i brug, nærmere oplysninger om den manglende overensstemmelse og eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der er truffet.

2.  Hvis køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret udgør en alvorlig risiko, giver fabrikanten straks de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret er blevet gjort tilgængelig på markedet eller taget i brug, nærmere oplysninger om den manglende overensstemmelse og risiko og eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der er truffet.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten opbevarer informationsmappen som omhandlet i artikel 24, stk. 4, i en periode på ti år efter markedsføringen af et køretøj og i en periode på fem år efter markedsføringen af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed.

Fabrikanten opbevarer informationsmappen som omhandlet i artikel 24, stk. 4, og køretøjsfabrikanten skal desuden kunne stille en kopi af typeattesterne som omhandlet i artikel 34 til rådighed for de godkendende myndigheder i en periode på ti år efter udløbet af gyldigheden af EU-typegodkendelsen for et køretøj og i en periode på fem år efter udløbet af gyldigheden af EU-typegodkendelsen for et system, en komponent eller en separat teknisk enhed.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Køretøjets fabrikant stiller jf. artikel 34 en kopi af typeattesterne til rådighed for de godkendende myndigheder.

udgår

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten giver på grundlag af en national myndigheds begrundede anmodning den pågældende myndighed gennem den godkendende myndighed et eksemplar af EU-typegodkendelsesattesten eller den i artikel 55, stk. 1, omhandlede tilladelse, der påviser køretøjets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enheds overensstemmelse, på et for denne myndighed let forståeligt sprog.

Fabrikanten giver på grundlag af en national myndigheds eller Kommissionens begrundede anmodning den pågældende myndighed eller Kommissionen gennem den godkendende myndighed et eksemplar af EU-typegodkendelsesattesten eller den i artikel 55, stk. 1, omhandlede tilladelse, der påviser køretøjets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enheds eller delens eller udstyrets overensstemmelse, på et let forståeligt sprog.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten samarbejder på grundlag af en national myndigheds begrundede anmodning med den nationale myndighed med hensyn til enhver foranstaltning, der træffes i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008 for at fjerne de risici, der er i forbindelse med et køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr, som han har gjort tilgængelig på markedet.

Fabrikanten samarbejder på grundlag af en national myndigheds eller Kommissionens begrundede anmodning med den nationale myndighed eller Kommissionen med hensyn til enhver foranstaltning, der træffes i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008 for at fjerne de risici, der er i forbindelse med et køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr, som han har gjort tilgængelig på markedet.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikantens repræsentanters forpligtelser med hensyn til markedsovervågning

Fabrikantens repræsentanters forpligtelser

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fabrikantens repræsentant med hensyn til markedsovervågning skal udføre de opgaver, der er fastsat i den fuldmagt, han har modtaget fra fabrikanten. Fuldmagten skal som minimum sætte en repræsentant i stand til:

1.  Fabrikantens repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i den fuldmagt, han har modtaget fra fabrikanten. Fuldmagten skal som minimum sætte en repræsentant i stand til:

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at have adgang til den informationsmappe, der er omhandlet i artikel 22, og den typeattest, der er omhandlet i artikel 34, på et af Unionens officielle sprog. Fabrikanten opbevarer informationsmappen med henblik på at kunne stille denne til rådighed for den godkendende myndighed i en periode på ti år efter markedsføringen af et køretøj og i en periode på fem år efter markedsføringen af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed.

a)  at have adgang til typegodkendelsesattesten med bilag og til typeattesten på et af Unionens officielle sprog. Fabrikanten opbevarer disse dokumenter med henblik på at kunne stille dem til rådighed for de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne i en periode på ti år efter markedsføringen af et køretøj og i en periode på fem år efter markedsføringen af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  på grundlag af en godkendende myndigheds begrundede anmodning, at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at påvise køretøjets, systemets, komponentens og den separate tekniske enheds fremstillings overensstemmelse

b)  på grundlag af en godkendende myndigheds begrundede anmodning, at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at påvise køretøjets, systemets, komponentens og den separate tekniske enheds fremstillings overensstemmelse, herunder eventuelle tekniske specifikationer vedrørende typegodkendelse og adgang til software og algoritmer

Begrundelse

De godkendende myndigheder bør have adgang til softwaren og algoritmerne i lyset af tidligere sager, hvor software er blevet brugt til at påvirke prøvningsresultater.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Oplysningerne om en ændring skal mindst indeholde følgende:

3.  Oplysningerne om en ændring af fuldmagten skal mindst indeholde følgende:

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Før markedsføring af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der er typegodkendt, sikrer importøren, at den godkendende myndighed har udarbejdet en informationspakke som omhandlet i artikel 24, stk. 4, og at systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed er forsynet med det påkrævede typegodkendelsesmærke og er i overensstemmelse med artikel 11, stk. 7.

Før markedsføring af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der er typegodkendt, sikrer importøren, at den pågældende vare er omfattet af en gyldig typegodkendelsesattest, og at komponenten eller den separate tekniske enhed er forsynet med det påkrævede typegodkendelsesmærke og er i overensstemmelse med artikel 11, stk. 7.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en importør finder, at et køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, og særligt at den eller det ikke svarer til typegodkendelsen, må vedkommende ikke markedsføre, tillade ibrugtagning af eller registrere køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed, før den eller det er blevet bragt i overensstemmelse. Hvis han endvidere finder eller har grund til at formode, at køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret udgør en alvorlig risiko, skal han desuden underrette fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne herom. For så vidt angår typegodkendte køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, skal importøren også underrette den godkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelse, herom.

3.  Hvis en importør finder, at et køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, og særligt i tilfælde, hvor den eller det ikke svarer til typegodkendelsen, må importøren ikke markedsføre, tillade ibrugtagning af eller registrere køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed, før den eller det er blevet bragt i overensstemmelse. Hvis han endvidere finder eller har grund til at formode, at køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret udgør en alvorlig risiko, skal importøren desuden underrette fabrikanten og markedsovervågningsmyndighederne herom. For så vidt angår typegodkendte køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, skal importøren også underrette den godkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelse, herom.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Importøren skal, for at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed, undersøge og føre register over klager over og tilbagekaldelser af køretøjer, systemer, komponenter, separate tekniske enheder, dele eller udstyr, som han har markedsført, og holde sine distributører orienteret om denne overvågning.

6.  Importøren skal, for at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed, undersøge og føre register over klager, manglende overensstemmelser og tilbagekaldelser af køretøjer, systemer, komponenter, separate tekniske enheder, dele eller udstyr, som han har markedsført, og holde sine distributører orienteret om sådanne klager og tilbagekaldelser.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Importøren skal straks informere den relevante fabrikant om klager og indberetninger vedrørende risici, formodede forhold eller manglende overensstemmelse for så vidt angår køretøjer, systemer, komponenter, separate tekniske enheder, dele eller udstyr, som han har markedsført.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, som importøren har markedsført, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal importøren straks træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse, trække den eller det tilbage eller tilbagekalde den eller det, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt.

1.  Hvis et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, som importøren har markedsført, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, skal importøren straks træffe de nødvendige foranstaltninger til at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse under fabrikantens kontrol, trække den eller det tilbage eller tilbagekalde den eller det, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt. Importøren skal tillige underrette fabrikanten og den typegodkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelse.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret udgør en alvorlig risiko, giver importøren straks fabrikanten og de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret er blevet markedsført eller taget i brug, nærmere oplysninger om denne alvorlige risiko.

Hvis køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret, der er blevet markedsført, udgør en alvorlig risiko, giver importøren straks fabrikanten og de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret er blevet markedsført eller taget i brug, nærmere oplysninger om denne alvorlige risiko.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Distributørerne skal, inden de gør et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed tilgængelig på markedet eller registrerer eller ibrugtager dette/denne forvisse sig om, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed er forsynet med det påkrævede foreskrevne skilt eller det påkrævede foreskrevne typegodkendelsesmærke og er ledsaget af den påkrævede dokumentation og af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation i henhold til artikel 63 på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 11, stk. 7, og artikel 14, stk. 4.

1.   Distributørerne skal, inden de gør et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed tilgængelig på markedet eller registrerer eller ibrugtager dette/denne forvisse sig om, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed er forsynet med det påkrævede foreskrevne skilt eller det påkrævede foreskrevne typegodkendelsesmærke og er ledsaget af den påkrævede dokumentation og af en brugsanvisning og sikkerhedsinformation i henhold til artikel 63 på det eller de officielle sprog i den medlemsstat, hvor fabrikanten og importøren har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 11, stk. 7, og artikel 14, stk. 4.

 

2.   Distributøren skal, for at beskytte miljøet og forbrugernes sundhed og sikkerhed, undersøge klager over og manglende overensstemmelser for så vidt angår køretøjer, systemer, komponenter, separate tekniske enheder, dele eller udstyr, som han har markedsført. Desuden skal importøren eller fabrikanten straks underrettes om alle klager og/eller manglende overensstemmelser for så vidt angår miljø- eller sikkerhedsmæssige aspekter vedrørende køretøjet.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en distributør finder, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, må han ikke tilgængeliggøre køretøjet på markedet, registrere køretøjet eller ibrugtage køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed, før den eller det er blevet bragt i overensstemmelse.

1.  Hvis en distributør finder, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning, skal distributøren underrette fabrikanten, importøren og den typegodkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelse, og han må ikke markedsføre, registrere, eller ibrugtage køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed, før den eller det er blevet bragt i overensstemmelse.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en distributør finder, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, som han har gjort tilgængelig på markedet, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, underretter han fabrikanten eller importøren for at sikre, at der træffes de fornødne foranstaltninger i henhold til artikel 12, stk. 1, eller artikel 15, stk. 1, med henblik på at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse eller trække det/den tilbage eller tilbagekalde den/det, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt.

2.  Hvis en distributør finder, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, som han har gjort tilgængelig på markedet, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, underretter han fabrikanten, importøren, den typegodkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelse, for at sikre, at der træffes de fornødne foranstaltninger i henhold til artikel 12, stk. 1, eller artikel 15, stk. 1, med henblik på at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse eller trække det/den tilbage eller tilbagekalde den/det, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret udgør en alvorlig risiko, giver distributøren straks fabrikanten, importøren og de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret er blevet markedsført, nærmere oplysninger om denne alvorlige risiko. Distributøren underretter dem ligeledes om eventuelt trufne foranstaltninger og giver dem nærmere oplysninger, særligt om den alvorlige risiko og eventuelle korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten.

3.  Hvis køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret udgør en alvorlig risiko, giver distributøren straks fabrikanten, importøren og de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne i de medlemsstater, hvor køretøjet, systemet, komponenten, den separate tekniske enhed, delen eller udstyret er blevet markedsført, nærmere oplysninger om denne alvorlige risiko. Distributøren underretter dem ligeledes om eventuelt trufne foranstaltninger og giver dem nærmere oplysninger om korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Distributøren samarbejder på grundlag af en national myndigheds begrundede anmodning med den nationale myndighed med hensyn til enhver foranstaltning, der træffes i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008 for at fjerne de risici, der er i forbindelse med et køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr, som han har gjort tilgængelig på markedet.

4.  Distributøren samarbejder på grundlag af en national myndigheds eller Kommissionens begrundede anmodning med den nationale myndighed eller Kommissionen med hensyn til enhver foranstaltning, der træffes i overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008 for at fjerne de risici, der er i forbindelse med et køretøj, et system, en komponent, en separat teknisk enhed, en del eller udstyr, som han har gjort tilgængelig på markedet.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For typegodkendelse af systemer, komponenter og separate tekniske enheder anvendes alene enkelttrinstypegodkendelse.

2.  For typegodkendelse af systemer, komponenter og separate tekniske enheder anvendes alene enkelttrinstypegodkendelse, medmindre andet gælder i henhold til kravene i de retsakter, der er opstillet i bilag IV.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  EU-typegodkendelsen for den sidste etape i færdigopbygningen meddeles først, når den godkendende myndighed har verificeret, at det køretøj, der typegodkendes i den sidste etape, på dette tidspunkt opfylder alle gældende tekniske krav. Dette omfatter en dokumentkontrol af alle krav henhørende under en EU-typegodkendelse for en ukomplet køretøjstype, som er givet i løbet af en etapevis procedure, selv hvis denne er givet for et køretøj fra en anden køretøjsklasse.

4.  EU-typegodkendelsen for den sidste etape i færdigopbygningen meddeles først, når den godkendende myndighed har verificeret, at det køretøj, der typegodkendes i den sidste etape, på dette tidspunkt opfylder alle gældende tekniske krav, jf. den i bilag XVII fastsatte procedure. Dette omfatter en dokumentkontrol af alle krav henhørende under en EU-typegodkendelse for en ukomplet køretøjstype, som er givet i løbet af en etapevis procedure, herunder hvis denne er givet for et køretøj fra en anden køretøjsklasse. Det omfatter desuden en kontrol af, at præstationen for de systemer, der har fået en særskilt typegodkendelse, stadig er i overensstemmelse med denne typegodkendelse, når de indarbejdes i et færdigopbygget køretøj.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Valget af typegodkendelsesprocedure i stk. 1 berører ikke de gældende væsentlige krav, som den godkendte køretøjstype skal opfylde på det tidspunkt, hvor der meddeles typegodkendelse af et køretøj.

5.  Valget af typegodkendelsesprocedure i stk. 1 berører ikke alle gældende krav, som den godkendte køretøjstype skal opfylde på det tidspunkt, hvor der meddeles typegodkendelse af et køretøj.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Fabrikanten stiller det antal køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder til rådighed for den godkendende myndighed, som i henhold til de relevante retsakter kræves til udførelsen af de påkrævede prøvninger.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Der må kun indgives én ansøgning for en bestemt type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, og den må kun indgives i én medlemsstat.

2.  Der må kun indgives én ansøgning for en bestemt type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, og den må kun indgives i én medlemsstat. Når ansøgningen er indsendt, kan fabrikanten ikke afbryde proceduren og indgive en anden ansøgning for den samme type til en anden godkendende myndighed eller en anden teknisk tjeneste. Hvis typegodkendelsen nægtes, eller prøvningen ikke godkendes af en teknisk tjeneste, kan fabrikanten ikke indgive en anden ansøgning for den samme type til en anden godkendende myndighed eller en anden teknisk tjeneste.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  et oplysningsskema, jf. bilag I for éttrins eller blandet typegodkendelse eller bilag III for trinvis typegodkendelse

a)  et oplysningsskema, jf. bilag I for enkelttrinstypegodkendelse eller blandet typegodkendelse af et køretøj eller bilag III for trinvis typegodkendelse af et køretøj eller jf. de relevante retsakter i tilfælde af godkendelse af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  alle yderligere oplysninger, som den godkendende myndighed anmoder om i forbindelse med ansøgningsproceduren.

d)  alle yderligere oplysninger, som den godkendende myndighed anmoder om i forbindelse med typegodkendelsesproceduren.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Informationsmappen skal forelægges i et elektronisk format, som stilles til rådighed af Kommissionen, men som også kan leveres på papir.

2.  Informationsmappen skal forelægges i et elektronisk format.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En ansøgning om trinvis typegodkendelse skal ud over informationsmappen som omhandlet i artikel 22 være ledsaget af det komplette sæt EU-typegodkendelsesattester, herunder de prøvningsrapporter, der kræves i henhold til de gældende retsakter, der er opført i bilag IV.

En ansøgning om trinvis typegodkendelse skal ud over informationsmappen som omhandlet i artikel 22 være ledsaget af det komplette sæt EU-typegodkendelsesattester, herunder de prøvningsrapporter og oplysningsskemaer, der kræves i henhold til de retsakter, der er opført i bilag IV.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der er tale om typegodkendelse af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed i henhold til de gældende retsakter, der er opført i bilag IV, skal den godkendende myndighed have adgang til informationsmappen, indtil der udstedes eller nægtes typegodkendelse af et køretøj.

Hvis der er tale om typegodkendelse af et system, en komponent eller en separat teknisk enhed i henhold til de retsakter, der er opført i bilag IV, skal den godkendende myndighed have adgang til informationsmappen og oplysningsskemaer, indtil der udstedes eller nægtes typegodkendelse af et køretøj.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En ansøgning om blandet typegodkendelse skal ud over informationsmappen som omhandlet i artikel 22 være ledsaget af EU-typegodkendelsesattesterne, herunder de prøvningsrapporter, der kræves i henhold til de gældende retsakter, der er opført i bilag IV.

En ansøgning om blandet typegodkendelse skal ud over informationsmappen som omhandlet i artikel 22 være ledsaget af EU-typegodkendelsesattesterne, herunder de prøvningsrapporter og oplysningsskemaer, der kræves i henhold til de retsakter, der er opført i bilag IV.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  i første etape: de dele af informationsmappen og EU-typegodkendelsesattesterne, som svarer til basiskøretøjets opbygningsstade

a)  i første etape: de dele af informationsmappen og EU-typegodkendelsesattesterne og prøvningsrapporterne, som svarer til basiskøretøjets opbygningsstade

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i anden og alle følgende etaper: de dele af informationsmappen og de EU- typegodkendelsesattesterne, som svarer til den aktuelle fremstillingsetape, samt et eksemplar af den EU-typegodkendelsesattest, der er udstedt for køretøjet på den forudgående fremstillingsetape, samt udtømmende detaljerede oplysninger om enhver ændring af og tilføjelse til køretøjet, som fabrikanten har foretaget.

b)  i anden og alle følgende etaper: de dele af informationsmappen og de EU- typegodkendelsesattesterne, som svarer til den aktuelle fremstillingsetape, samt et eksemplar af EU-typegodkendelsesattesten for et køretøj, der er udstedt for køretøjet på den forudgående fremstillingsetape, samt udtømmende detaljerede oplysninger om enhver ændring af og tilføjelse til køretøjet, som fabrikanten har foretaget.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De i litra a) og b) anførte oplysninger kan leveres i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2.

De i litra a) og b) anførte oplysninger skal leveres i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den godkendende myndighed og de tekniske tjenester skal have adgang til software og algoritmer for køretøjet.

Den godkendende myndighed og de tekniske tjenester skal have adgang til software og algoritmer for køretøjet sammen med dokumentation eller andre oplysninger, der muliggør en behørig og relevant grad af forståelse af disse systemer, herunder systemudviklingsprocessen og systemkonceptet, samt funktioner ved denne software og hardware, som sætter køretøjet i stand til at opfylde kravene i denne forordning.

 

I løbet af gyldighedsperioden for EU-typegodkendelsen skal der i forbindelse med periodiske kontroller indrømmes adgang til software, hardware og algoritmer for køretøjet med henblik på at kontrollere, at kravene i denne forordning overholdes. Efter udløbet af typegodkendelsesattesten, og i tilfælde af at attesten ikke fornyes, skal der fortsat indrømmes adgang efter anmodning. De oplysninger, der skal videregives til disse formål, må ikke være af en sådan art, at de undergraver fortroligheden af beskyttede oplysninger eller intellektuelle ejendomsrettigheder. Fabrikanten meddeler i et standardiseret format den godkendende myndighed og den tekniske tjeneste den softwareversion, der styrer de sikkerhedsrelaterede systemer og komponenter, samt indstillinger eller andre justeringer, der anvendes i emissionsrelaterede systemer og komponenter, på tidspunktet for ansøgning om typegodkendelse. Den tekniske tjeneste har ret til at mærke softwaren ved at fastsætte tilsvarende parametre med henblik på at registrere efterfølgende ulovlige ændringer af softwaren.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  i tilfælde af typegodkendelse af et køretøj i henhold til den trinvise, blandede eller etapevise procedure verificerer den godkendende myndighed i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, at systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder er omfattet af særskilte typegodkendelser i henhold til de krav, der gælder på tidspunktet for meddelelse af typegodkendelse af et køretøj.

d)  i tilfælde af typegodkendelse af et køretøj i henhold til den trinvise, blandede eller etapevise procedure verificerer den godkendende myndighed i overensstemmelse med artikel 20, stk. 4, at systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder er omfattet af særskilte, gyldige typegodkendelser i henhold til de krav, der gælder på tidspunktet for meddelelse af typegodkendelse af et køretøj.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Informationspakken skal indeholde en indholdsfortegnelse med tydelig angivelse af alle sider og formatet for hvert dokument samt kronologisk registrering af administrationen af EU-typegodkendelsen.

Informationspakken kan opbevares elektronisk og skal indeholde en indholdsfortegnelse med tydelig angivelse af alle sider og formatet for hvert dokument samt kronologisk registrering af administrationen af EU-typegodkendelsen.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den godkendende myndighed skal nægte at meddele EU-typegodkendelse, hvis den konstaterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, selv om den opfylder de gældende krav, udgør en alvorlig risiko for sikkerheden eller i alvorlig grad kan skade miljøet eller den offentlige sundhed. I et sådant tilfælde sender den straks de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen en detaljeret sagsmappe, hvori den giver en begrundelse for sin beslutning, og dokumenterer de konstateringer, den har gjort.

5.  Den godkendende myndighed skal nægte at meddele EU-typegodkendelse, hvis den konstaterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, selv om den opfylder de gældende krav, udgør en risiko for sikkerheden eller i alvorlig grad kan skade miljøet eller den offentlige sundhed. I et sådant tilfælde sender den straks de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen en detaljeret sagsmappe, hvori den giver en begrundelse for sin beslutning, og dokumenterer de konstateringer, den har gjort.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 20, stk. 4 og 5 skal den godkendende myndighed, hvis der er tale om trinvise, blandede og etapevise typegodkendelsesprocedurer nægte at meddele EU-typegodkendelse, hvis den konstaterer, at systemer, komponenter eller separate tekniske enheder ikke opfylder kravene i denne forordning eller i de retsakter, der er opført i bilag IV.

I overensstemmelse med artikel 20 skal den godkendende myndighed, hvis der er tale om trinvise, blandede og etapevise typegodkendelsesprocedurer nægte at meddele EU-typegodkendelse, hvis den konstaterer, at systemer, komponenter eller separate tekniske enheder ikke opfylder kravene i denne forordning eller i de retsakter, der er opført i bilag IV.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den godkendende myndighed sender inden for en frist på en måned efter udstedelse eller ændring af EU-typegodkendelsesattesten til de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater og til Kommissionen en kopi af EU-typegodkendelsesattesten med bilag, herunder de prøvningsrapporter, der er omhandlet i artikel 23, for hver type køretøj, system, komponent eller teknisk enhed, den har godkendt. Denne kopi skal sendes via et fælles, sikkert elektronisk udvekslingssystem eller i form af en sikker elektronisk fil.

1.  Den godkendende myndighed sender inden for en frist på en måned efter udstedelse eller ændring af EU-typegodkendelsesattesten til onlinedatabasen for typegodkendelser oplysninger, der omfatter en kopi af EU-typegodkendelsesattesten, med bilag, herunder de prøvningsrapporter, der er omhandlet i artikel 23, for hver type køretøj, system, komponent eller teknisk enhed, den har godkendt.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis den anmodes herom af en godkendende myndighed i en anden medlemsstat eller af Kommissionen, skal den godkendende myndighed, der har udstedt en EU-typegodkendelse, inden for en frist på en måned efter at have modtaget anmodningen fremsende den anmodende myndighed et eksemplar af EU-typegodkendelsesattesten med bilag via et fælles, sikkert elektronisk udvekslingssystem eller i form af en sikker elektronisk fil.

udgår

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den godkendende myndighed underretter hurtigst muligt de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen om sin nægtelse eller inddragelse af enhver EU-typegodkendelse med angivelse af grundene hertil.

4.  Den godkendende myndighed underretter hurtigst muligt de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen om sin nægtelse eller inddragelse af enhver EU-typegodkendelse med angivelse af grundene hertil. Den godkendende myndighed opdaterer også disse oplysninger i onlinedatabasen for typegodkendelser.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  et udfyldt eksemplar af typeattesten, hvis der er tale om en EU-typegodkendelse af et køretøj.

d)  et udfyldt eksemplar af typeattesten for køretøjstypen, hvis der er tale om en EU-typegodkendelse af et køretøj.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Overensstemmelse med de tekniske krav i denne forordning og i de retsakter, der er opført i bilag IV, skal påvises ved hjælp af passende prøvninger i overensstemmelse med de relevante retsakter, der er opført i bilag IV, og som udføres af udpegede tekniske tjenester.

1.  Den godkendende myndighed skal med henblik på udfærdigelse af EU-typegodkendelser verificere overensstemmelse med de tekniske krav i denne forordning og i de relevante retsakter, der er opført i bilag IV, ved hjælp af hensigtsmæssige prøvninger udført af udpegede tekniske tjenester.

 

Prøvningsrapporternes format skal stemme overens med de generelle krav fastsat i tillæg 3 til bilag V.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fabrikanten stiller de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder til rådighed for den godkendende myndighed, som i henhold til de relevante retsakter opført i bilag IV kræves til udførelsen af de påkrævede prøvninger.

2.  Fabrikanten stiller de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder til rådighed for den relevante tekniske tjeneste og den godkendende myndighed, som i henhold til de relevante retsakter opført i bilag IV kræves til udførelsen af de påkrævede prøvninger.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  De påkrævede prøvninger skal udføres i overensstemmelse med det relevante retsakter opstillet i bilag IV. Hvis der er fastsat et sæt af værdier i de prøvningsprocedurer, der er opstillet i de relevante retsakter, skal de tekniske tjenester være i stand til at fastsætte parametre og vilkår til anvendelse ved udførelsen af de hensigtsmæssige prøvninger omhandlet i stk. 1. Ved typegodkendelse af køretøjer som helhed skal myndighederne sikre, at de køretøjer, der udvælges til prøvning, repræsenterer den værst tænkelige situation med hensyn til opfyldelse af de forskellige kriterier, og at de udvalgte køretøjer ikke vil føre til resultater, der systematisk afviger fra præstationerne, når de pågældende køretøjer bruges under forhold, som med rimelighed kan forventes under normal drift og brug.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse af et køretøj, skal verificere et statistisk relevant antal prøver af køretøjer og typeattester med hensyn til overensstemmelse med artikel 34 og 35 og verificere, at oplysningerne i typeattesterne er korrekte.

2.  En godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse af et køretøj, skal verificere et tilstrækkeligt og statistisk relevant antal prøver af køretøjer og typeattester med hensyn til overensstemmelse med artikel 34 og 35 og verificere, at oplysningerne i typeattesterne er korrekte.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For at verificere, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed er i overensstemmelse med den godkendte type skal den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, udføre de kontroller eller prøvninger, som er påkrævede for EU-typegodkendelsen, på prøveeksemplarer udtaget hos fabrikanten, herunder i produktionsanlæg.

4.  For at verificere, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed er i overensstemmelse med den godkendte type skal den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, udføre de kontroller eller prøvninger, som er påkrævede for EU-typegodkendelsen, på prøveeksemplarer udtaget hos fabrikanten, herunder i produktionsanlæg. Den godkendende myndighed udfører den første af disse kontroller inden for et år fra datoen for udstedelse af typeattesten. Den godkendende myndighed udfører efterfølgende kontroller mindst en gang om året med vekslende mellemrum, som den selv fastsætter.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Når der udføres verifikationsprøvning i henhold til stk. 2 og 4, skal en godkendende myndighed udpege en anden teknisk tjeneste end den, der udførte den oprindelige typegodkendelsesprøvning.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når en godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse, konstaterer, at fabrikanten ikke længere producerer køretøjerne, systemerne, komponenterne eller de separate tekniske enheder i overensstemmelse med den godkendte type, eller at typeattesterne ikke længere er i overensstemmelse med artikel 34 og 35, selv om produktionen fortsætter, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at proceduren for produktionens overensstemmelse følges korrekt, eller inddrager typegodkendelsen.

5.  Når en godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse, konstaterer, at fabrikanten ikke længere producerer køretøjerne, systemerne, komponenterne eller de separate tekniske enheder i overensstemmelse med den godkendte type, med kravene i denne forordning eller med kravene i de retsakter, der er opstillet i bilag IV, eller at typeattesterne ikke længere er i overensstemmelse med artikel 34 og 35, selv om produktionen fortsætter, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at ordningerne for produktionens overensstemmelse følges korrekt, eller inddrager typegodkendelsen. Den godkendende myndighed kan beslutte at træffe alle nødvendige restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 53 og 54.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne udarbejder en national gebyrstruktur, som skal dække omkostningerne til deres typegodkendelses- og markedsovervågningsaktiviteter samt til typegodkendelsesprøvning og prøvning af produktionens overensstemmelse og inspektioner, der udføres af de tekniske tjenester, som de har udpeget.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at omkostningerne til deres typegodkendelses- og markedsovervågningsaktiviteter dækkes. Medlemsstaterne kan gennemføre en gebyrbaseret struktur eller finansiere de pågældende aktiviteter via deres nationale budgetter eller anvende en kombination af disse metoder. Gebyrer må ikke opkræves direkte af de tekniske tjenester.

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nationale gebyrer opkræves fra fabrikanter, som har ansøgt om typegodkendelse i den pågældende medlemsstat. Gebyrer må ikke opkræves direkte af de tekniske tjenester.

2.  Hvis der gennemføres en gebyrbaseret struktur, opkræves de nationale gebyrer fra fabrikanter, som har ansøgt om typegodkendelse i den pågældende medlemsstat. Hvis der anvendes en gebyrbaseret struktur for kontrol af produktionens overensstemmelse, opkræves de nationale gebyrer af medlemsstaten fra fabrikanten i den medlemsstat, hvor produktionen finder sted.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den nationale gebyrstruktur skal også dække udgifterne til verifikationsinspektioner og -prøvninger af overholdelsen gennemført af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 9. Disse bidrag betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter for Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til artikel 21, stk. 4, i finansforordningen26.

3.  Kommissionen sikrer, at udgifterne til de inspektioner og prøvninger, der bestilles af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 9, dækkes. Den Europæiske Unions almindelige budget skal bruges til dette formål.

__________________

 

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2015 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1-96).

 

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne skal meddele detaljerede oplysninger om deres nationale gebyrstruktur til de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den første meddelelse finder sted den [datoen for denne forordnings ikrafttræden + 1 år]. Senere opdateringer af de nationale gebyrstrukturer skal meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen på årsbasis.

4.  Medlemsstaterne skal meddele detaljerede oplysninger om deres finansielle mekanisme eller mekanismer til de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den første meddelelse finder sted den [datoen for denne forordnings ikrafttræden + 1 år]. Senere opdateringer af de nationale gebyrstrukturer skal meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen på årsbasis.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge det supplerende beløb, der er omhandlet i stk. 3, som skal anvendes på de nationale gebyrer, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis den godkendende myndighed finder, at ændringerne i de oplysninger, der er registreret i informationspakken så væsentlige, at de ikke kan dækkes af en udvidelse af den eksisterende typegodkendelse, skal den nægte at ændre EU-typegodkendelsen og anmode fabrikanten om at ansøge om en ny EU-typegodkendelse.

5.  Hvis den godkendende myndighed finder, at ændringerne i de oplysninger, der er registreret i informationspakken, ikke kan dækkes af en udvidelse af den eksisterende typegodkendelse, skal den nægte at ændre EU-typegodkendelsen og anmode fabrikanten om at ansøge om en ny EU-typegodkendelse.

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  resultaterne af verifikationsprøvningen foretaget af enten Kommissionen eller markedsovervågningsmyndighederne viser en manglende overensstemmelse med EU's sikkerheds- eller miljølovgivning

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der skal udstedes for en begrænset periode5 år uden mulighed for forlængelse. Udløbsdatoen angives i typegodkendelsesattesten. Efter udløbet af den typegodkendelsesattest kan den fornyes efter ansøgning fra fabrikanten, og kun hvis den godkendende myndighed har verificeret, at typen af køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed opfylder alle kravene i de relevante retsakter for nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder af den pågældende type.

1.  Typegodkendelse af køretøjer i kategori M1 og N1 og af systemer, komponenter og separate tekniske enheder opførtlisten i overensstemmelse med stk. 1a skal udstedes for en begrænset periode på syv år og for køretøjer i kategori N2, N3, M2, M3 og O for en begrænset periode på ti år. Udløbsdatoen angives i EU-typegodkendelsesattesten.

 

Inden udløbet af typegodkendelsesattesten kan den fornyes efter ansøgning fra fabrikanten, og kun hvis den godkendende myndighed har verificeret, at køretøjstypen som helhed opfylder alle kravene, herunder prøvningsprotokollerne, i de relevante retsakter for nye køretøjer af den pågældende godkendte type. Hvis den godkendende myndighed konstaterer, at dette afsnit finder anvendelse, kræves der ikke gentagelse af de prøvninger, der er omhandlet i artikel 28.

 

Fabrikanten skal, for at sætte den godkendende myndighed i stand til at udføre sine opgaver, indsende sin ansøgning tidligst 12 måneder og senest 6 måneder inden udløbet af EU-typegodkendelsesattesten.

 

 

 

 

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Typegodkendelser af systemer, komponenter og separate tekniske enheder udstedes i princippet for en ubegrænset periode. Da visse systemer, komponenter og separate tekniske enheder på grund af deres karakter eller tekniske karakteristika kan kræve hyppigere ajourføring, udstedes de relevante typegodkendelser for en begrænset periode på syv år. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte en liste over systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som på grund af karakteren af de pågældende systemer, komponenter og separate tekniske enheder kun skal udstedes for en begrænset periode.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  hvis produktionen af køretøjer i overensstemmelse med den godkendte type køretøj er definitivt indstillet på frivillig basis

b)  hvis produktionen af køretøjer i overensstemmelse med den godkendte type køretøj er definitivt indstillet på frivillig basis, hvilket under alle omstændigheder anses for at være sket, hvis der ikke er blevet produceret køretøjer af den pågældende type inden for de seneste to år

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den eller de personer, som har bemyndigelse til at underskrive typeattester, skal være ansat af fabrikanten og være behørigt bemyndiget til på fabrikantens vegne at påtage sig det fulde juridiske ansvar med hensyn til et køretøjs udformning og konstruktion eller produktionens overensstemmelse.

4.  Den eller de personer, som har bemyndigelse til at underskrive typeattester, skal være ansat af fabrikanten og være behørigt bemyndiget til på fabrikantens vegne at påtage sig det juridiske ansvar med hensyn til et køretøjs udformning og konstruktion eller produktionens overensstemmelse.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Erhvervsdrivende må kun markedsføre køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er mærket i overensstemmelse med denne forordning.

Ændringsforslag    187

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis de nødvendige skridt til at tilpasse retsakterne, der er nævnt i stk. 1, ikke er blevet truffet, kan Kommissionen godkende en forlængelse af den midlertidige EU-typegodkendelse ved en afgørelse og på anmodning fra den medlemsstat, der meddelte den midlertidige EU-typegodkendelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

3.  Hvis de nødvendige skridt til at tilpasse retsakterne, der er nævnt i stk. 1, ikke er blevet truffet, kan Kommissionen godkende en forlængelse af gyldigheden af den midlertidige EU-typegodkendelse ved en afgørelse og på anmodning fra den medlemsstat, der meddelte den midlertidige EU-typegodkendelse. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    188

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan beslutte at undtage enhver type køretøj som omhandlet i stk. 1 for et eller flere af de materielle krav, der er fastsat i de retsakter, der er opført i bilag IV, forudsat at disse medlemsstater fastsætter relevante alternative krav.

2.  Medlemsstaterne kan beslutte at undtage enhver type køretøj som omhandlet i stk. 1 for efterlevelse af et eller flere af de krav, der er fastsat i de retsakter, der er opført i bilag IV, forudsat at disse medlemsstater fastsætter relevante alternative krav.

Ændringsforslag    189

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Endvidere indrømmes SMV'er øget fleksibilitet, hvis de kun har en lille produktion og ikke er i stand til at opfylde de samme kriterier med hensyn til tidsbegrænsning som store fabrikanter.

Ændringsforslag    190

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis der ikke er gjort indvending inden for det tidsrum på tre måneder, der er omhandlet i første afsnit, anses den nationale typegodkendelse for godtaget.

Ændringsforslag    191

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne udsteder individuel EU-godkendelse for et køretøj, der opfylder kravene i tillæg 2 til del I i bilag IV eller, for køretøjer til særlig anvendelse, i del III i bilag IV.

1.  Medlemsstaterne udsteder individuel EU-godkendelse for et køretøj, der opfylder kravene i tillæg 2 til del I i bilag IV eller, for køretøjer til særlig anvendelse, i del III i bilag IV. Denne bestemmelse finder ikke anvendelse på ukomplette køretøjer.

Ændringsforslag    192

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En ansøgning om individuel EU-godkendelse indsendes af fabrikanten eller køretøjets ejer eller af en repræsentant for denne, forudsat at denne repræsentant er etableret i Unionen.

2.  En ansøgning om individuel EU-godkendelse indsendes af køretøjets ejer, fabrikanten eller af en repræsentant for fabrikanten, forudsat at denne repræsentant er etableret i Unionen.

Ændringsforslag    193

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan beslutte at undtage et bestemt type køretøj, uanset om det er unikt eller ej, fra overholdelsen af en eller flere af bestemmelserne i denne forordning eller fra de materielle krav, der er fastsat i de retsakter, der er opført i bilag IV, forudsat at disse medlemsstater fastsætter relevante alternative krav.

1.  Medlemsstaterne kan beslutte at undtage et bestemt type køretøj, uanset om det er unikt eller ej, fra overholdelsen af en eller flere af bestemmelserne i denne forordning eller fra de krav, der er fastsat i de retsakter, der er opført i bilag IV, forudsat at disse medlemsstater fastsætter relevante alternative krav.

Ændringsforslag    194

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En ansøgning om national individuel godkendelse af køretøj indsendes af fabrikanten eller køretøjets ejer eller af en repræsentant for denne, forudsat at denne repræsentant er etableret i Unionen.

2.  En ansøgning om national individuel godkendelse af køretøj indsendes af køretøjets ejer, fabrikanten eller af en repræsentant for fabrikanten, forudsat at denne repræsentant er etableret i Unionen.

Ændringsforslag    195

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Formatet for den nationale individuelle godkendelsesattest for et køretøj skal baseres på modellen for EU-typegodkendelsesattest, der er fastsat i bilag VI, og skal mindst indeholde de oplysninger, der er nødvendige for at udfylde ansøgningen om registrering som fastsat i Rådets direktiv 1999/37/EF28.

Formatet for den nationale individuelle godkendelsesattest for et køretøj skal baseres på modellen for EU-typegodkendelsesattest, der er fastsat i bilag VI, og skal mindst indeholde de oplysninger, der er fastsat i skabelonen for EU-individuelle attester opstillet i bilag VI.

__________________

 

28 Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 57).

 

Ændringsforslag    196

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En medlemsstat skal tillade, at et køretøj, som en anden medlemsstat har meddelt national individuel køretøjsgodkendelse af i henhold til artikel 43, gøres tilgængeligt på markedet, registreres eller ibrugtages, medmindre den pågældende medlemsstat har rimelig grund til at antage, at de relevante alternative krav, som køretøjet er godkendt efter, ikke svarer til dens egne bestemmelser.

3.  En medlemsstat skal tillade, at et køretøj, som en anden medlemsstat har meddelt national individuel køretøjsgodkendelse af i henhold til artikel 43, gøres tilgængeligt på markedet, registreres eller ibrugtages, medmindre den pågældende medlemsstat har rimelig grund til at antage, at de relevante alternative krav, som køretøjet er godkendt efter, ikke svarer til dens egne bestemmelser, eller at køretøjet ikke opfylder disse krav.

Ændringsforslag    197

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De procedurer, der er fastsat i artikel 43 og 44, kan anvendes på et bestemt køretøj på de forskellige trin i færdigopbygningen af køretøjet i overensstemmelse med den etapevise typegodkendelsesprocedure.

1.  De procedurer, der er fastsat i artikel 42 og 43, kan anvendes på et bestemt køretøj på de forskellige trin i færdigopbygningen af køretøjet i overensstemmelse med den etapevise typegodkendelsesprocedure. Bilag XVII finder anvendelse på køretøjer godkendt ved etapevis typegodkendelse.

Ændringsforslag    198

Forslag til forordning

Artikel 45 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De procedurer, der er fastsat i artikel 43 og 44, må ikke erstatte et mellemtrin inden for den normale sekvens i en etapevis typegodkendelsesprocedure og ikke finde anvendelse med henblik på at opnå godkendelse af første trin af et køretøj.

2.  De procedurer, der er fastsat i artikel 42 og 43, må ikke erstatte et mellemtrin inden for den normale sekvens i en etapevis typegodkendelsesprocedure og finder ikke anvendelse med henblik på at opnå godkendelse af første trin af et køretøj.

Ændringsforslag    199

Forslag til forordning

Artikel 46 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ukomplette køretøjer kan gøres tilgængelige på markedet eller ibrugtages, men de nationale myndigheder, der er ansvarlige for registrering af køretøjer, kan nægte registrering og tilladelse til brug på vej for sådanne køretøjer.

Ukomplette køretøjer kan gøres tilgængelige på markedet, men de nationale myndigheder, der er ansvarlige for registrering af køretøjer, kan nægte registrering, ibrugtagning og tilladelse til brug på vej for sådanne køretøjer.

Ændringsforslag    200

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Restkøretøjer, hvis EU-typegodkendelse ikke længere er gyldig i henhold til artikel 33, stk. 2, litra a), kan kun gøres tilgængelige på markedet, registreres eller ibrugtages, hvis de krav, der er fastsat i stk. 4, og de frister, der er fastsat i stk. 2 og 4 overholdes.

Restkøretøjer, hvis EU-typegodkendelse ikke længere er gyldig i henhold til artikel 33, stk. 2, litra a), kan kun registreres eller ibrugtages, hvis de krav, der er fastsat i stk. 4, overholdes.

Ændringsforslag    201

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Første afsnit finder kun anvendelse på køretøjer, der allerede var på Unionens område, og som endnu ikke var tilgængeliggjort på markedet, registreret eller taget i brug, før deres EU-typegodkendelse havde mistet sin gyldighed.

Første afsnit finder kun anvendelse på køretøjer, der allerede var på Unionens område, og som endnu ikke var registreret eller taget i brug, før deres EU-typegodkendelse havde mistet sin gyldighed.

Ændringsforslag    202

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En fabrikant, der ønsker at gøre tilgængelig på markedet, registrere eller ibrugtage restkøretøjer i overensstemmelse med stk. 1, indgiver en ansøgning herom til de nationale myndigheder i den medlemsstat, der har udstedt EU-typegodkendelsen. I ansøgningen angives de tekniske eller økonomiske grunde, der er til hinder for, at køretøjerne er i overensstemmelse med de nye typegodkendelseskrav, og de pågældende køretøjers VIN.

En fabrikant, der ønsker at gøre tilgængelig på markedet, registrere eller ibrugtage restkøretøjer i overensstemmelse med stk. 1, indgiver en ansøgning herom til de typegodkendende myndigheder i den medlemsstat, der har udstedt EU-typegodkendelsen. I ansøgningen angives de tekniske eller økonomiske grunde, der er til hinder for, at køretøjerne er i overensstemmelse med de nye typegodkendelseskrav, og de pågældende køretøjers VIN.

Ændringsforslag    203

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den berørte nationale myndighed skal træffe afgørelse inden for tre måneder efter modtagelse af anmodningen, om at tillade markedsføring, registrering og ibrugtagning af sådanne køretøjer inden for den pågældende medlemsstats område, og fastsætte antallet af køretøjer, for hvilke der kan gives tilladelse.

Den berørte nationale typegodkendende myndighed skal træffe afgørelse inden for tre måneder efter modtagelse af anmodningen, om at tillade markedsføring, registrering og ibrugtagning af sådanne køretøjer inden for den pågældende medlemsstats område, og fastsætte antallet af køretøjer, for hvilke der kan gives tilladelse.

Ændringsforslag    204

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kun restkøretøjer med en gyldig typeattest, som har været gyldig i mindst tre måneder efter udstedelsen, men for hvilken typegodkendelsen ikke længere er gyldig i henhold til artikel 33, stk. 2, litra a), kan gøres tilgængelige på markedet, registreres eller ibrugtages i Unionen.

4.  Kun restkøretøjer med en gyldig typeattest, som har været gyldig i mindst tre måneder efter udstedelsen, men for hvilken typegodkendelsen ikke længere er gyldig i henhold til artikel 33, stk. 2, litra a), kan registreres eller ibrugtages i Unionen.

Ændringsforslag    205

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne fører en fortegnelse over VIN-koden for de køretøjer, som de har tilladt tilgængeliggjort på markedet, registreret eller ibrugtaget i overensstemmelse med denne artikel.

6.  Medlemsstaterne fører en fortegnelse over VIN-koden for de køretøjer, som de har registreret eller ibrugtaget i overensstemmelse med denne artikel.

Ændringsforslag    206

Forslag til forordning

Artikel 49 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Procedure vedrørende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der udgør en alvorlig risiko, på nationalt niveau

National vurdering vedrørende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der mistænkes for at udgøre en alvorlig risiko eller for at være ikke-overensstemmende

Ændringsforslag    207

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en medlemsstat har truffet foranstaltninger i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008 og artikel 8 i nærværende forordning, eller hvis de har tilstrækkelig grund til at formode, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der er omfattet af denne forordning, udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for varetagelsen af almene samfundshensyn, der er omfattet af denne forordning, skal de straks underrette den godkendende myndighed, der har meddelt godkendelsen, om deres konklusioner.

1.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en medlemsstat på grundlag af markedsovervågningsaktiviteterne eller oplysninger fra en godkendende myndighed, fabrikanter eller klager har grund til at formode, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der er omfattet af denne forordning, udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for varetagelsen af almene samfundshensyn, der er omfattet af denne forordning, eller ikke opfylder kravene i denne forordning, foretager de en vurdering af det/den pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed omfattende alle kravene i denne forordning. De berørte erhvervsdrivende samarbejder fuldt ud med markedsovervågningsmyndighederne.

Ændringsforslag    208

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den godkendende myndighed, der er omhandlet i stk. 1, skal foretage en vurdering af det/den pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed omfattende alle de relevante krav, der er fastsat i denne forordning. De relevante erhvervsdrivende skal samarbejde fuldt ud med de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne.

udgår

Ændringsforslag    209

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20 i forordning 765/2008 finder anvendelse på risikovurderingen af produktet.

Ændringsforslag    210

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i andet afsnit omhandlede restriktive foranstaltninger.

udgår

Ændringsforslag    211

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den relevante godkendende myndighed underretter Kommissionen og de øvrige medlemsstater om resultaterne af den vurdering, der er omhandlet i stk. 1, og om de foranstaltninger, den har pålagt den erhvervsdrivende at træffe.

udgår

Ændringsforslag    212

Forslag til forordning

Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 49a

 

National procedure vedrørende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der udgør en alvorlig risiko eller er ikke-overensstemmende

 

1.   Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en medlemsstat efter at have foretaget vurderingen i henhold til artikel 49 konstaterer, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for varetagelsen af andre almene samfundshensyn, der er omfattet af denne forordning, eller ikke er i overensstemmelse med denne forordning, pålægger den øjeblikkeligt den relevante erhvervsdrivende at træffe alle passende korrigerende foranstaltninger til at sikre, at den eller det pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed ved markedsføring, registrering eller ibrugtagning ikke længere udgør en risiko eller er ikke-overensstemmende.

 

2.  Den erhvervsdrivende sikrer i overensstemmelse med de i artikel 11-19 omhandlede forpligtelser, at der med hensyn til alle de pågældende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som vedkommende har markedsført, registreret eller taget i brug i Unionen, træffes alle passende korrigerende foranstaltninger.

 

3.  Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i stk. 1, ikke træffer de fornødne korrigerende foranstaltninger, eller hvis risikoen gør det påkrævet at handle hurtigt, skal de nationale myndigheder træffe de nødvendige foreløbige restriktive foranstaltninger til at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelse på markedet, registrering eller ibrugtagning af de pågældende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder på det nationale marked eller til at trække dem tilbage fra markedet eller tilbagekalde dem.

 

Artikel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 finder anvendelse på de i dette stykke omhandlede restriktive foranstaltninger.

Ændringsforslag    213

Forslag til forordning

Artikel 50 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anmeldelses- og indsigelsesprocedurer vedrørende restriktive foranstaltninger truffet nationalt plan

Korrigerende og restriktive foranstaltninger på EU-plan

Ændringsforslag    214

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale myndigheder underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om de restriktive foranstaltninger, de har truffet i overensstemmelse med artikel 49, stk. 1 og 5.

Den medlemsstat, der træffer korrigerende foranstaltninger og restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 50, stk. 1 og 3, giver straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater meddelelse herom ved hjælp af det elektroniske system, der er omhandlet i artikel 22 i forordning (EF) nr. 765/2008. Den underretter desuden straks den godkendende myndighed, der har udstedt godkendelsen, om sine konklusioner.

Ændringsforslag    215

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De oplysninger, der gives, skal omfatte alle tilgængelige enkeltheder, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det eller den ikke-overensstemmende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, dens eller dets oprindelse, arten af den påståede manglende overensstemmelse og af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale restriktive foranstaltninger samt de argumenter, som den relevante erhvervsdrivende har fremsat.

2.   De oplysninger, der gives, skal omfatte alle tilgængelige enkeltheder, særlig hvad angår de nødvendige data til identifikation af det eller den pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, dens eller dets oprindelse, arten af den påståede manglende overensstemmelse og/eller af den pågældende risiko, arten og varigheden af de trufne nationale korrigerende og restriktive foranstaltninger samt de argumenter, som den relevante erhvervsdrivende har fremsat. Den angiver også, om risikoen skyldes:

 

a)  at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed ikke opfylder kravene vedrørende menneskers sundhed eller sikkerhed, beskyttelse af miljøet eller andre aspekter af varetagelsen af almene samfundshensyn omfattet af denne forordning, eller

 

b)  mangler i de relevante retsakter opført i bilag IV.

Ændringsforslag    216

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den godkendende myndighed, der er nævnt i artikel 49, stk. 1, angiver, om den manglende opfyldelse af kravene skyldes:

udgår

a)   at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed ikke opfylder kravene vedrørende menneskers sundhed eller sikkerhed, beskyttelse af miljøet eller andre aspekter af varetagelsen af almene samfundshensyn omfattet af denne forordning, eller

 

b)   mangler i de relevante retsakter opført i bilag IV.

 

Ændringsforslag    217

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne (udover den medlemsstat, der har indledt proceduren) skal inden for en måned efter modtagelsen af de i stk. 1 omhandlede oplysninger underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om restriktive foranstaltninger, de måtte have truffet, og give yderligere oplysninger, som de måtte råde over, om det pågældende køretøjs, det pågældende systems, den pågældende komponents eller den pågældende separate tekniske enheds manglende overensstemmelse, samt meddele deres indsigelser, hvis de ikke er indforstået med den meddelte nationale foranstaltning.

udgår

Ændringsforslag    218

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis der ikke inden for én måned efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse er gjort indsigelse enten af en anden medlemsstat eller af Kommissionen mod en korrigerende foranstaltning eller en restriktiv foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget. De øvrige medlemsstater sikrer, at der straks træffes tilsvarende korrigerende eller restriktive foranstaltninger for så vidt angår den eller det pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed.

Ændringsforslag    219

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis der inden for én måned efter modtagelsen af de i stk. 1 omhandlede oplysninger er gjort indsigelse enten af en anden medlemsstat eller af Kommissionen mod en foranstaltning truffet af en medlemsstat, vurderer Kommissionen denne foranstaltning i overensstemmelse med artikel 51.

4.  Hvis der ikke inden for én måned efter den i stk. 1 omhandlede meddelelse er gjort indsigelse af enten en anden medlemsstat eller af Kommissionen mod en korrigerende eller restriktive foranstaltning truffet af en medlemsstat, eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, hører Kommissionen straks de pågældende medlemsstater og den eller de relevante erhvervsdrivende.

Ændringsforslag    220

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis der ikke inden for én måned efter modtagelsen af de i stk. 1 omhandlede oplysninger er gjort indsigelse af en medlemsstat eller Kommissionen mod en restriktiv foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget. De øvrige medlemsstater skal sikre, at lignende restriktive foranstaltninger træffes for så vidt angår det pågældende køretøj, det pågældende system, den pågældende komponent eller den pågældende separate tekniske enhed.

5.   På grundlag af resultaterne af denne høring vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter om harmoniserede korrigerende eller restriktive foranstaltninger på EU-plan. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

 

Kommissionen retter disse gennemførelsesretsakter til alle medlemsstaterne og meddeler dem straks til de relevante erhvervsdrivende. Medlemsstaterne anvender straks disse gennemførelsesretsakter. De underretter Kommissionen herom.

Ændringsforslag    221

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning ikke er berettiget, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der pålægger den pågældende medlemsstat at ophæve eller tilpasse foranstaltningen. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    222

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Hvis den nationale foranstaltning anses for at være berettiget, og risikoen for manglende overensstemmelse tilskrives mangler i de retsakter, der er opført i bilag IV, foreslår Kommissionen:

 

a)   hvis der er tale om retsakter, de nødvendige ændringer til den pågældende retsakt

 

b)   hvis der er tale om FN/ECE-regulativer, de nødvendige udkast til ændringer af de relevante FN/ECE-regulativer efter bestemmelserne i bilag III til Rådets afgørelse 97/836/EF.

Ændringsforslag    223

Forslag til forordning

Artikel 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 51

udgår

EU-beskyttelsesprocedure

 

1.  Hvis der under proceduren fastsat i artikel 50, stk. 3 og 4, gøres indsigelse mod en restriktiv foranstaltning truffet af en medlemsstat, eller hvis Kommissionen finder, at en national foranstaltning er i modstrid med EU-lovgivningen, skal Kommissionen omgående vurdere den nationale foranstaltning efter høring af medlemsstaterne og den eller de relevante erhvervsdrivende. På grundlag af resultaterne af denne vurdering skal Kommissionen vedtage en afgørelse, der fastslår, hvorvidt den nationale foranstaltning er berettiget eller ej. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

 

Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til den eller de relevante erhvervsdrivende. Medlemsstaterne gennemfører Kommissionens afgørelse uden forsinkelse og underretter Kommissionen herom.

 

2.  Hvis Kommissionen anser den nationale foranstaltning for at være berettiget, skal samtlige medlemsstater træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at det ikke-overensstemmende køretøj, det ikke-overensstemmende system, den ikke-overensstemmende komponent eller den ikke-overensstemmende separate tekniske enhed trækkes tilbage fra deres marked, og underrette Kommissionen herom. Hvis Kommissionen finder, at den nationale foranstaltning ikke er berettiget, ophæver den pågældende medlemsstat foranstaltningen eller tilpasser den i overensstemmelse Kommissionens afgørelse, jf. stk. 1.

 

3.  Hvis den nationale foranstaltning anses for berettiget og tilskrives mangler i de retsakter, der er opført i bilag IV, foreslår Kommissionen egnede foranstaltninger som følger:

 

a)   hvis der er tale om retsakter, foreslår Kommissionen de nødvendige ændringer til den pågældende retsakt

 

b)   hvis der er tale om FN/ECE-regulativer, foreslår Kommission de nødvendige udkast til ændringer af de relevante FN/ECE-regulativer efter bestemmelserne i bilag III til Rådets afgørelse 97/836/EF.

 

Ændringsforslag    224

Forslag til forordning

Artikel 51 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 51a

 

Korrigerende og restriktive foranstaltninger i forlængelse af Kommissionens markedsovervågningsaktiviteter

 

1.   Hvis Kommissionen efter en kontrol i overensstemmelse med artikel 9 konstaterer, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for varetagelsen af andre almene samfundshensyn, der er omfattet af denne forordning, eller ikke er i overensstemmelse med denne forordning, pålægger den øjeblikkeligt den relevante erhvervsdrivende at træffe alle passende korrigerende foranstaltninger til at sikre, at den eller det pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed ved markedsføring, registrering eller ibrugtagning ikke længere udgør en risiko eller er ikke-overensstemmende.

 

Hvis den pågældende erhvervsdrivende inden for den frist, der er omhandlet i første afsnit, ikke træffer de fornødne korrigerende foranstaltninger, eller hvis risikoen gør det påkrævet at handle hurtigt, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastlægger de korrigerende eller restriktive EU-foranstaltninger, som den anser for at være nødvendige på EU-plan. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

 

Kommissionen retter disse gennemførelsesretsakter til alle medlemsstaterne og meddeler dem straks til de relevante erhvervsdrivende. Medlemsstaterne anvender straks gennemførelsesretsakterne. De underretter Kommissionen herom.

 

2.   Hvis risikoen for manglende overensstemmelse tilskrives mangler i de retsakter, der er opført i bilag IV, foreslår Kommissionen:

 

a)   hvis der er tale om retsakter, de nødvendige ændringer til den pågældende retsakt

 

b)   hvis der er tale om FN/ECE-regulativer, de nødvendige udkast til ændringer af de relevante FN/ECE-regulativer efter bestemmelserne i bilag III til Rådets afgørelse 97/836/EF.

Ændringsforslag    225

Forslag til forordning

Artikel 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 52

udgår

Køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder,

 

der er i overensstemmelse med kravene, som udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko eller kan anrette alvorlige skader på den offentlige sundhed og miljøet

 

1.  Hvis en medlemsstat efter at have foretaget en vurdering i henhold til artikel 49, stk. 1, finder, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, selv om den eller det opfylder de gældende krav eller er behørigt mærket, udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko eller i alvorlig grad kan skade miljøet eller den offentlige sundhed, pålægger den den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle passende korrigerende foranstaltninger for at sikre, at det pågældende køretøj, det pågældende system, den pågældende komponent eller den pågældende separate tekniske enhed, ved markedsføring, registrering eller ibrugtagning ikke længere udgør en risiko, eller at træffe restriktive foranstaltninger for at trække køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed tilbage fra markedet eller tilbagekalde den eller det inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art.

 

Medlemsstaten kan give afslag på registrering af sådanne køretøjer, indtil den erhvervsdrivende har truffet alle passende korrigerende foranstaltninger.

 

2.   Den erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes passende korrigerende foranstaltninger for så vidt angår alle de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er omhandlet i stk. 1.

 

3.   Medlemsstaten tilsender inden for en måned efter det i stk. 1 omhandlede pålæg Kommissionen og de øvrige medlemsstater alle foreliggende detaljer, især de data, der er nødvendige for identifikation af den eller det pågældende køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed, køretøjets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enheds oprindelse og forsyningskæde, risikoen art samt arten og varigheden af de trufne nationale foranstaltninger.

 

4.   Kommissionen skal straks høre medlemsstaterne, den eller de pågældende erhvervsdrivende og især den godkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelse, og vurdere den trufne nationale foranstaltning. På grundlag af denne vurdering træffer Kommissionen afgørelse om, hvorvidt den nationale foranstaltning, der er omhandlet i stk. 1, anses for berettiget eller ej, og foreslår om nødvendigt passende foranstaltninger. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

 

5.   Kommissionen retter sin afgørelse til alle medlemsstaterne og meddeler den straks til den eller de relevante erhvervsdrivende.

 

Ændringsforslag    226

Forslag til forordning

Artikel 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 53

udgår

Særlige bestemmelser vedrørende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der ikke er i overensstemmelse med kravene

 

1.   Når køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er ledsaget af en typeattest eller forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type eller ikke er i overensstemmelse med nærværende forordning eller blev godkendt på grundlag af ukorrekte data, kan de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne eller Kommissionen træffe de fornødne restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 21 forordning (EF) nr. 765/2008 til at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelse på markedet, registrering eller ibrugtagning på markedet af ikke-overensstemmende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, eller til at trække dem tilbage fra markedet eller tilbagekalde dem, herunder inddragelse af typegodkendelsen ved den godkendende myndighed, der har udstedt EU-typegodkendelsen, indtil den pågældende erhvervsdrivende har truffet alle relevante foranstaltninger til at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, bringes i overensstemmelse.

 

2.   Med henblik på stk. 1 anses afvigelser fra oplysningerne i EU-typegodkendelsesattesten eller informationspakken for at udgøre en manglende overensstemmelse med den godkendte type.

 

Ændringsforslag    227

Forslag til forordning

Artikel 54 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Anmeldelses- og indsigelsesprocedurer vedrørende ikke-overensstemmende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

Ikke-overensstemmende EU-typegodkendelse

Ændringsforslag    228

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis en godkendende myndighed eller markedsovervågningsmyndighed finder, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at der er meddelt typegodkendelse på grundlag af ukorrekte oplysninger eller, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er ledsaget af en typeattest eller forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, kan den træffe enhver restriktiv foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1.

1.  Hvis en godkendende myndighed konstaterer, at en typegodkendelse, der er meddelt, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, nægter den at anerkende godkendelsen. Den anmelder den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, til de øvrige medlemsstater og Kommissionen.

Ændringsforslag    229

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den godkendende myndighed eller en markedsovervågningsmyndighed eller Kommissionen skal ligeledes anmode den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, om at verificere, at de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er i produktion fortsat er i overensstemmelse med den godkendte type eller, hvor det er relevant, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der allerede er markedsført, på ny bringes i overensstemmelse.

2.  Hvis typegodkendelsens manglende overensstemmelse inden for en måned efter anmeldelsen bekræftes af den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, inddrager denne godkendende myndighed typegodkendelsen.

Ændringsforslag    230

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  I tilfælde af en typegodkendelse af et køretøj, hvor et køretøjs manglende overensstemmelse skyldes et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, fremsendes den i stk. 2 omhandlede anmodning også til den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse for systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed.

udgår

Ændringsforslag    231

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I tilfælde af etapevis typegodkendelse hvor et færdiggjort komplet køretøjs manglende overensstemmelse skyldes et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, der udgør en del af det ukomplette køretøj, fremsendes den i stk. 2 omhandlede anmodning også til den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse for systemet, komponenten, den separate tekniske enhed eller det ukomplette køretøj.

udgår

Ændringsforslag    232

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse, skal ved modtagelse af den i stk. 1-4 omhandlede anmodning foretage en vurdering af de pågældende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfattende alle de relevante krav, der er fastsat i denne forordning. Den godkendende myndighed skal også verificere de data, på grundlag af hvilke godkendelsen er meddelt. De pågældende erhvervsdrivende samarbejder i fuldt omfang med den godkendende myndighed.

udgår

Ændringsforslag    233

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Når den manglende overensstemmelse er fastslået af den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse af et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed, skal den godkendende myndighed straks kræve, at den pågældende erhvervsdrivende træffer alle nødvendige korrigerende foranstaltninger til at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse med lovgivningen, og om nødvendigt skal den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse, træffe de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 53, stk. 1, så hurtigt som muligt og senest en måned efter datoen for anmodningen.

udgår

Ændringsforslag    234

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  De nationale myndigheder, der træffer restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1, underretter omgående Kommissionen og de øvrige medlemsstater herom.

udgår

Ændringsforslag    235

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis der inden for en måned efter anmeldelsen af de restriktive foranstaltninger, som er truffet af en godkendende myndighed eller en markedsovervågningsmyndighed i henhold til artikel 53, stk. 1, er gjort indsigelse af en anden medlemsstat for så vidt angår den anmeldte restriktive foranstaltning, eller hvis Kommissionen konstaterer manglende overholdelse i henhold til artikel 9, stk. 5, skal Kommissionen straks høre medlemsstaterne og den eller de pågældende erhvervsdrivende og især den godkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelse, og vurdere den trufne nationale foranstaltning. På grundlag af denne vurdering kan Kommissionen beslutte at træffe de nødvendige restriktive foranstaltninger, der er fastsat i artikel 53, stk. 1, ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Hvis der inden for en måned efter anmeldelsen af afvisningen af typegodkendelsen af en godkendende myndighed er gjort indsigelse af den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, skal Kommissionen straks høre medlemsstaterne og især den godkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelse, og den pågældende erhvervsdrivende.

Ændringsforslag    236

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  På grundlag af denne vurdering vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter til afgørelse af, hvorvidt afvisningen af EU-typegodkendelsen vedtaget i henhold til stk. 1 er berettiget. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    237

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b.  Hvis Kommissionen efter en kontrol i overensstemmelse med artikel 9 finder, at en typegodkendelse, der er meddelt, ikke er i overensstemmelse med denne forordning, hører Kommissionen straks medlemsstaterne og især den godkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelsen, og den pågældende erhvervsdrivende. Efter at disse høringer har fundet sted, vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter til afgørelse af, hvorvidt den typegodkendelse, der er meddelt, er i overensstemmelse med denne forordning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    238

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Hvis der ikke inden for én måned efter anmeldelsen af de restriktive foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 53, stk. 1, er gjort indsigelse af enten en anden medlemsstat eller Kommissionen mod en restriktiv foranstaltning truffet af en medlemsstat, anses foranstaltningen for at være berettiget. De øvrige medlemsstater skal sikre, at lignende restriktive foranstaltninger træffes for så vidt angår det pågældende køretøj, det pågældende system, den pågældende komponent eller den pågældende separate tekniske enhed.

9.   Artikel 49-53 finder anvendelse på produkter omfattet af en ikke-overensstemmende typegodkendelse, der allerede er gjort tilgængelige på markedet.

Ændringsforslag    239

Forslag til forordning

Artikel 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    240

Forslag til forordning

Artikel 56

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    241

Forslag til forordning

Artikel 57

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 57

udgår

Generelle bestemmelser om tilbagekaldelse af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder

 

1.   En fabrikant, som er meddelt EU-typegodkendelse af et køretøj og er forpligtet til at tilbagekalde køretøjer i henhold til artikel 12, stk. 1, artikel 15, stk. 1, artikel 17, stk. 2, artikel 49, stk. 1, artikel 49, stk. 6, artikel 51, stk. 4, artikel 52, stk. 1, og artikel 53, stk. 1, i nærværende forordning, eller artikel 20 forordning (EF) nr. 765/2008, skal straks underrette den godkendende myndighed, der har meddelt typegodkendelse af køretøjet.

 

2.   En fabrikant af systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er meddelt EU-typegodkendelse, og som er forpligtet til at tilbagekalde systemer, komponenter eller separate tekniske enheder i henhold til artikel 12, stk. 1, artikel 15, stk. 1, artikel 17, stk. 2, artikel 49, stk. 1, artikel 49, stk. 6, artikel 51, stk. 4, artikel 52, stk. 1, og artikel 53, stk. 1, i nærværende forordning, eller artikel 20 forordning (EF) nr. 765/2008, skal straks underrette den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen.

 

3.   Fabrikanten foreslår over for den godkendende myndighed, der udstedte typegodkendelsen et sæt passende afhjælpende foranstaltninger med henblik på at bringe køretøjerne, systemerne, komponenterne eller de separate tekniske enheder i overensstemmelse og, i givet fald, for at neutralisere den alvorlige risiko, der er omhandlet i artikel 20 forordning (EF) nr. 765/2008.

 

Den godkendende myndighed foretager en vurdering for at verificere, om de foreslåede afhjælpende foranstaltninger er tilstrækkelige og er gennemført i rette tid, og den meddeler straks de afhjælpende foranstaltninger, den har godkendt, til de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen.

 

Ændringsforslag    242

Forslag til forordning

Artikel 58

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    243

Forslag til forordning

Artikel 59

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 59

udgår

Erhvervsdrivendes ret til at blive hørt, meddelelse om afgørelser og tilgængelige retsmidler

 

1.  Medmindre umiddelbare tiltag er nødvendige på grund af alvorlig risiko for menneskers sundhed eller sikkerhed eller for miljøet, skal den berørte erhvervsdrivende have lejlighed til at fremsætte bemærkninger til den nationale myndighed inden for en rimelig frist, før en foranstaltning i henhold til artikel 49-58 vedtages af de nationale myndigheder i medlemsstaterne.

 

Såfremt der er truffet foranstaltninger, uden at den erhvervsdrivende er hørt, skal den erhvervsdrivende have mulighed for at fremsætte bemærkninger så hurtigt som muligt, og den nationale myndighed skal tage foranstaltningerne op til fornyet overvejelse umiddelbart derefter.

 

2.  Enhver foranstaltning, der vedtages af de nationale myndigheder, skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af de forhold, som ligger til grund herfor.

 

Hvis foranstaltningen er rettet mod en specifik erhvervsdrivende, meddeles den straks den pågældende erhvervsdrivende med angivelse af tilgængelige retsmidler i henhold til gældende lov i den pågældende medlemsstat og tidsfristerne i forbindelse hermed.

 

Hvis foranstaltningen er generel, skal den offentliggøres på passende vis i det nationale officielle tidende eller i et tilsvarende instrument.

 

3.   Enhver foranstaltning, der træffes af de nationale myndigheder, trækkes straks tilbage eller ændres, såfremt den erhvervsdrivende påviser, at der er truffet effektive korrigerende foranstaltninger.

 

Ændringsforslag    244

Forslag til forordning

Artikel 60 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne delegerede retsakt fastsætter datoerne for obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativet eller af ændringerne hertil og omfatter i fornødent omfang overgangsbestemmelser.

Denne delegerede retsakt fastsætter datoerne for obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativet eller af ændringerne hertil og omfatter i fornødent omfang overgangsbestemmelser, navnlig med henblik på typegodkendelse, første registrering og ibrugtagning af køretøjer og markedsføring af systemer, komponenter og separate tekniske enheder, hvis det er relevant.

Ændringsforslag    245

Forslag til forordning

Artikel 63 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fabrikanten må ikke levere teknisk oplysninger vedrørende detaljer om typen af køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, der er fastsat bestemmelser om i denne forordning eller i delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til denne forordning, der afviger fra de oplysninger, der er godkendt af den godkendende myndighed.

1.  Fabrikanten må ikke levere teknisk oplysninger vedrørende detaljer om typen af køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, der er fastsat bestemmelser om i denne forordning, i delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter vedtaget i henhold til denne forordning eller i de retsakter, der er opført i bilag IV, der afviger fra de oplysninger, der er godkendt af den godkendende myndighed.

Ændringsforslag    246

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten skal give uafhængige aktører har ubegrænset og standardiseret adgang til OBD-informationer, diagnoseudstyr og andet udstyr, værktøjer, herunder relevant software, og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer.

Fabrikanten skal give uafhængige aktører ubegrænset, standardiseret og ikke-diskriminatorisk adgang til OBD-informationer, diagnoseudstyr og andet udstyr, værktøjer, herunder komplette referencer og tilgængelige downloads til relevant software, og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer. Oplysningerne skal præsenteres på en let tilgængelig måde i form af maskinlæsbare datasæt, der kan behandles elektronisk. Uafhængige aktører skal have adgang til de fjerndiagnosetjenester, der anvendes af fabrikanterne og deres autoriserede forhandlere og reparatører.

Ændringsforslag    247

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Køretøjets OBD-informationer og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer gøres tilgængelige på fabrikanternes websteder i et standardiseret format eller, hvis dette ikke er muligt på grund af informationernes art, i et andet hensigtsmæssigt format. Denne adgang skal især sikres på en sådan måde, at den ikke er forskelsbehandlende i forhold til autoriserede forhandleres og reparatørers muligheder og adgang.

Køretøjets OBD-informationer og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer gøres tilgængelige på fabrikanternes websteder i et standardiseret format eller, hvis dette ikke er muligt på grund af informationernes art, i et andet hensigtsmæssigt format. Informationerne skal ligeledes gives til uafhængige aktører bortset fra reparatører i maskinlæsbart format, som kan behandles elektronisk med almindeligt tilgængelige IT-redskaber og almindeligt tilgængelig software, og som gør det muligt for de uafhængige aktører at udføre opgaven i forbindelse med deres forretningsfunktioner i eftermarkedets forsyningskæde.

Ændringsforslag    248

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Med hensyn til køretøjets OBD, diagnoseudstyr samt reparation og vedligeholdelse gøres køretøjets direkte datastrøm tilgængelig gennem det standardiserede stik som fastsat i FN-regulativ nr. 83, bilag XI, tillæg 1, afsnit 6.5.1.4., og FN-regulativ nr. 49, bilag 9B.

Ændringsforslag    249

Forslag til forordning

Artikel 65 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at ændre og supplere bilag XVIII for at tage hensyn til den tekniske og lovgivningsmæssige udvikling eller forhindre misbrug ved at ajourføre kravene vedrørende adgang til køretøjers OBD-informationer og reparations- og vedligeholdelsesinformationer og ved at vedtage og integrere de standarder, der er nævnt i stk. 2 og 3.

10.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at ændre og supplere bilag XVIII for at tage hensyn til den tekniske og lovgivningsmæssige udvikling eller forhindre misbrug ved at ajourføre kravene vedrørende adgang til køretøjers OBD-informationer og reparations- og vedligeholdelsesinformationer og ved at vedtage og integrere de standarder, der er nævnt i stk. 2 og 3. Kommissionen tillægges endvidere beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at ændre denne forordning ved at udarbejde et bilag XVIIIA for at håndtere den teknologiske udvikling inden for udveksling af digitale data ved hjælp af et trådløst fjerndatanet og derved sikre, at uafhængige aktører fortsat har direkte adgang til oplysninger og ressourcer fra køretøjmonteret udstyr, og derudover sikre konkurrenceneutralitet med hensyn til teknisk udformning.

Ændringsforslag    250

Forslag til forordning

Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Slutfabrikanten er ansvarlig for at give uafhængige aktører informationer om hele køretøjet.

2.  I tilfælde af etapevis typegodkendelse er slutfabrikanten ansvarlig for at give adgang til OBD-informationer og informationer om reparation og vedligeholdelse vedrørende sit eget eller sine egne fabrikationsstadie(r) og forbindelsen til det eller de foregående stadie(r).

Ændringsforslag    251

Forslag til forordning

Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fabrikanter kan opkræve rimelige og forholdsmæssigt afpassede gebyrer for adgangen til andre reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer end de i artikel 65, stk. 8, omhandlede. Disse gebyrer må ikke afholde den uafhængige aktør fra at søge adgang disse informationer, fordi gebyrets størrelse ikke modsvarer hans anvendelsesbehov.

1.  Fabrikanter kan opkræve rimelige og forholdsmæssigt afpassede gebyrer for adgangen til andre reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer end de i artikel 65, stk. 9, omhandlede. Disse gebyrer må ikke afholde den uafhængige aktør fra at søge adgang disse informationer, fordi gebyrets størrelse ikke modsvarer hans anvendelsesbehov.

Ændringsforslag    252

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Hvis en uafhængig aktør eller en brancheorganisation, der repræsenterer uafhængige aktører, indgiver en klage til den godkendende myndighed om manglende overholdelse af artikel 65-70, skal den godkendende myndighed foretage en audit med henblik på at verificere fabrikantens overholdelse.

3.  Hvis en uafhængig aktør eller en brancheorganisation, der repræsenterer uafhængige aktører, indgiver en klage til den godkendende myndighed om manglende overholdelse af artikel 65-70, skal den godkendende myndighed foretage en audit med henblik på at verificere fabrikantens overholdelse. Den godkendende myndighed anmoder den godkendende myndighed, som har meddelt typegodkendelse af køretøjet, om at undersøge klagen og anmode om beviser fra køretøjsfabrikanten for, at dens system er i overensstemmelse med forordningen. Resultaterne af denne undersøgelse meddeles inden for tre måneder fra anmodningen til den nationale godkendende myndighed og den pågældende uafhængige aktør eller brancheorganisation.

Ændringsforslag    253

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den typegodkendende myndighed, der er udpeget af medlemsstaten i henhold til artikel 7, stk. 3, i det følgende benævnt "den typegodkendende myndighed", har ansvaret for vurdering, udpegelse, notifikation og overvågning af tekniske tjenester, herunder, hvis det er relevant, underentreprenører eller dattervirksomheder af disse tekniske tjenester.

1.  Den typegodkendende myndighed, der er udpeget af medlemsstaten i henhold til artikel 7, stk. 3, eller akkrediteringsorganet, jf. forordning (EF) nr. 765/2008, (tilsammen "det udpegende organ"), har ansvaret for vurdering, udpegelse, notifikation og overvågning af tekniske tjenester i den pågældende medlemsstat, herunder, hvis det er relevant, underentreprenører eller dattervirksomheder af disse tekniske tjenester.

Ændringsforslag    254

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den typegodkendende myndighed skal være etableret, organiseret og drevet på en sådan måde, at dens objektivitet og uvildighed er sikret, og der undgås eventuelle interessekonflikter med de tekniske tjenester.

2.  Det udpegende organ skal være etableret, organiseret og drevet på en sådan måde, at dets objektivitet og uvildighed er sikret, og der undgås eventuelle interessekonflikter med de tekniske tjenester.

Ændringsforslag    255

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den typegodkendende myndighed skal være organiseret på en sådan måde, at notifikation af en teknisk tjeneste udføres af personer, der ikke er identiske med dem, der foretog vurderingen af den tekniske tjeneste.

3.  Det udpegende organ skal være organiseret på en sådan måde, at notifikation af en teknisk tjeneste udføres af personer, der ikke er identiske med dem, der foretog vurderingen af den tekniske tjeneste.

Ændringsforslag    256

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den typegodkendende myndighed må ikke udføre aktiviteter, som de tekniske tjenester udfører, og ikke yde rådgivningstjenester på kommercielt eller konkurrencemæssigt grundlag.

4.  Det udpegende organ må ikke udføre aktiviteter, som de tekniske tjenester udfører, og ikke yde rådgivningstjenester på kommercielt eller konkurrencemæssigt grundlag.

Ændringsforslag    257

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En typegodkendende myndighed skal sikre, at de oplysninger, den indhenter, behandles fortroligt.

5.  Det udpegende organ skal sikre, at de oplysninger, det indhenter, behandles fortroligt.

Ændringsforslag    258

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den typegodkendende myndighed skal have et tilstrækkelig stort kompetent personale til, at den kan udføre de opgaver, der er fastsat i denne forordning.

6.  Det udpegende organ skal have et tilstrækkelig stort kompetent personale til, at det kan udføre de opgaver, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    259

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Den typegodkendende myndighed skal hvert andet år peerevalueres af to typegodkendende myndigheder i andre medlemsstater.

udgår

Medlemsstaterne udarbejder en årlig plan for peerevaluering, som sikrer en passende rotation med hensyn til, hvilke myndigheder der evaluerer, og hvilke der bliver evalueret, og forelægger den for Kommissionen.

 

Peerevalueringen skal omfatte et besøg hos en teknisk tjeneste under den evaluerede myndigheds ansvarsområde. Kommissionen kan deltage i evalueringen og træffe afgørelse om dens deltagelse på grundlag af en risikoanalyse.

 

Ændringsforslag    260

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Resultatet af peerevalueringen meddeles alle medlemsstater og Kommissionen, og et sammendrag af resultaterne gøres offentligt tilgængeligt. Det skal behandles i det forum, der er oprettet i henhold til artikel 10, og på basis af en vurdering af resultaterne foretaget af Kommissionen udmøntes i anbefalinger.

udgår

Ændringsforslag    261

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Medlemsstaterne informerer Kommissionen og de andre medlemsstater om, hvordan den har behandlet anbefalingerne i peerevalueringsrapporten.

udgår

Ændringsforslag    262

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  kategori B: tilsyn med de prøvninger, der er nævnt i denne forordning og i de retsakter, der er opført i bilag IV, hvor sådanne prøvninger udføres i fabrikantens eller tredjemands faciliteter

b)  kategori B: tilsyn med de prøvninger, herunder prøvningsforberedelser, der er nævnt i denne forordning og i de retsakter, der er opført i bilag IV, hvor sådanne prøvninger udføres i fabrikantens eller tredjemands faciliteter prøvningsforberedelse og -tilsyn skal foretages af en tilsynsførende fra en teknisk tjeneste

Ændringsforslag    263

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En teknisk tjeneste oprettes i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning og skal være en juridisk person, medmindre der er tale om en akkrediteret intern teknisk tjeneste hos en fabrikant, som omhandlet i artikel 76.

3.  En teknisk tjeneste oprettes i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning og skal være en juridisk person, medmindre der er tale om en teknisk tjeneste tilhørende en typegodkendende myndighed eller en akkrediteret intern teknisk tjeneste hos en fabrikant, som omhandlet i artikel 76.

Ændringsforslag    264

Forslag til forordning

Artikel 73 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Tekniske tjenesters personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af dets opgaver i henhold til denne forordning, undtagen over for den godkendende myndighed, eller såfremt andet gælder i henhold til EU-retten eller national ret.

5.  Tekniske tjenesters personale har tavshedspligt med hensyn til alle oplysninger, det kommer i besiddelse af ved udførelsen af dets opgaver i henhold til denne forordning, undtagen over for den udpegende myndighed, eller såfremt andet gælder i henhold til EU-retten eller national ret.

Ændringsforslag    265

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En teknisk tjeneste skal være i stand til at udføre alle de aktiviteter, som den ansøger om at blive udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1. Den skal over for den typegodkendende myndighed påvise følgende:

1.  En teknisk tjeneste skal være i stand til at udføre alle de aktiviteter, som den ansøger om at blive udpeget til i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1. Den skal over for den udpegende myndighed eller i tilfælde af akkreditering over for det nationale akkrediteringsorgan påvise følgende:

Ændringsforslag    266

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tekniske tjenester kan, med samtykke fra deres udpegende typegodkendende myndighed, give nogle af de kategorier af aktiviteter, som de er udpeget til at udføre i henhold til artikel 72, stk. 1, i underentreprise eller lade dem udføre af en dattervirksomhed.

1.  Tekniske tjenester kan, med samtykke fra deres udpegende myndighed eller i tilfælde af akkreditering fra det nationale akkrediteringsorgan, give nogle af de kategorier af aktiviteter, som de er udpeget til at udføre i henhold til artikel 72, stk. 1, i underentreprise eller lade dem udføre af en dattervirksomhed.

Ændringsforslag    267

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en teknisk tjeneste giver bestemte opgaver i forbindelse med de kategorier af aktiviteter, som den er udpeget til at udføre, i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed til disse opgaver, skal den sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 73 og 74, og den skal oplyse den typegodkendende myndighed herom.

2.  Hvis en teknisk tjeneste giver bestemte opgaver i forbindelse med de kategorier af aktiviteter, som den er udpeget til at udføre, i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed til disse opgaver, skal den sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 73 og 74, og den skal oplyse den udpegende myndighed eller i tilfælde af akkreditering det nationale akkrediteringsorgan herom.

Ændringsforslag    268

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Tekniske tjenester skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som disse har udført, til rådighed for den typegodkendende myndighed.

4.  Tekniske tjenester skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som disse har udført, til rådighed for den udpegende myndighed eller i tilfælde af akkreditering for det nationale akkrediteringsorgan.

Ændringsforslag    269

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Underleverandører til tekniske tjenester godkendes af den typegodkendende myndighed og deres navne offentliggøres af Kommissionen.

Ændringsforslag    270

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  den bliver auditeret i overensstemmelse med artikel 80, bortset fra at det "fælles udvalg af auditorer" erstatter den "typegodkendende myndighed" i hele teksten og udfører opgaverne i overensstemmelse hermed; auditten skal påvise overensstemmelse med litra a), b) og c)

Ændringsforslag    271

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En intern teknisk tjeneste behøves for så vidt angår artikel 78 ikke notificeret til Kommissionen, men efter den typegodkendende myndigheds anmodning skal den virksomhed, som den udgør en del af, eller det nationale akkrediteringsorgan underrette om dens akkreditering.

3.  En intern teknisk tjeneste notificeres i overensstemmelse med artikel 78 til Kommissionen.

Ændringsforslag    272

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

- 1.  Den ansøgende tekniske tjeneste indgiver en formel ansøgning til den typegodkendende myndighed i den medlemsstat, hvor den anmoder om at blive udpeget i overensstemmelse med del 4 i tillæg 2 til bilag V. De aktiviteter, som den ansøgende tekniske tjeneste ansøger om at blive udpeget til, specificeres i ansøgningen i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1.

Ændringsforslag    273

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Før den udpeger en teknisk tjeneste, vurderer den typegodkendende myndighed tjenesten i overensstemmelse med en vurderingstjekliste, som mindst omfatter de krav, der er opført i tillæg 2 til bilag V. Vurderingen skal omfatte en vurdering på stedet hos den ansøgende tekniske tjeneste, og, hvor det er relevant, hos datterselskaber eller underentreprenører i eller uden for Unionen.

Før den typegodkendende myndighed udpeger en teknisk tjeneste, vurderer den typegodkendende myndighed eller akkrediteringsorganet, jf. artikel 71, stk. 1, tjenesten i overensstemmelse med en harmoniseret vurderingstjekliste, som mindst omfatter de krav, der er opført i tillæg 2 til bilag V. Vurderingen skal omfatte en vurdering på stedet hos den ansøgende tekniske tjeneste, og, hvor det er relevant, hos datterselskaber eller underentreprenører i eller uden for Unionen.

Ændringsforslag    274

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Repræsentanter for de typegodkendende myndigheder i mindst to andre medlemsstater skal i koordination med den typegodkendende myndighed i den medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske tjeneste er etableret, og sammen med en repræsentant for Kommissionen, danne et fælles vurderingshold og deltage i vurderingen af den ansøgende tekniske tjeneste, herunder vurderingen på stedet. Den udpegende typegodkendende myndighed i den medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske tjeneste er etableret, skal give disse repræsentanter rettidig adgang til de dokumenter, der er nødvendige for at vurdere den ansøgende tekniske tjeneste.

1b.   I de tilfælde, hvor vurderingen foretages af den typegodkendende myndighed, deltager en repræsentant fra Kommissionen i et fælles vurderingshold med den udpegende myndighed, der udfører vurderingen af den ansøgende tekniske tjeneste, herunder vurderingen på stedet. For at udføre denne opgave benytter Kommissionen uafhængige auditorer, der er bestilt som tredjeparter efter et offentligt udbud. Auditorerne udøver deres hverv uafhængigt og upartisk. Auditorerne respekterer fortrolighedskrav for at beskytte forretningshemmeligheder i overensstemmelse med gældende lovgivning. Medlemsstaterne yder al nødvendig assistance og tilvejebringer al den dokumentation og støtte, som auditorerne anmoder om for at kunne udføre deres hverv. Medlemsstaterne sikrer, at auditorerne har adgang til alle lokaler og dele af lokaler samt til alle oplysninger, herunder computersystemer og software, som er af betydning for udførelsen af deres opgaver.

(I begyndelsen af artikel 77 ændres stykkernes rækkefølge og stykkerne omnummereres)

Ændringsforslag    275

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   I de tilfælde, hvor vurderingen foretages af et akkrediteringsorgan, forelægger den ansøgende tekniske tjeneste den typegodkendende myndighed et gyldigt akkrediteringscertifikat og den tilsvarende evalueringsrapport, der beviser, at kravene i tillæg 2 til bilag V for de aktiviteter, som den ansøgende tekniske tjeneste ansøger om at blive udpeget til, er opfyldt.

(I begyndelsen af artikel 77 ændres stykkernes rækkefølge og stykkerne omnummereres)

Ændringsforslag    276

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.   Hvis den tekniske tjeneste har anmodet om at blive udpeget af flere typegodkendende myndigheder i overensstemmelse med artikel 78, stk. 3, udføres vurderingen kun én gang, forudsat at anvendelsesområdet for den tekniske tjenestes udpegelse er blevet dækket i denne vurdering.

(I begyndelsen af artikel 77 ændres stykkernes rækkefølge og stykkerne omnummereres)

Ændringsforslag    277

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navnene på de repræsentanter for den typegodkendende myndighed, der kan trækkes på i forbindelse med hver fælles vurdering.

5.  Medlemsstaterne meddeler Kommissionen navnene på de repræsentanter for den udpegende myndighed, der kan trækkes på i forbindelse med hver fælles vurdering.

Ændringsforslag    278

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den typegodkendende myndighed notificerer vurderingsrapporten til Kommissionen og til de udpegende myndigheder i de andre medlemsstater med dokumentation for den tekniske tjenestes kompetencer og de ordninger, der er indført til regelmæssigt at overvåge den tekniske tjeneste og sikre, at den fortsat overholder kravene i denne forordning.

Den udpegende myndighed notificerer vurderingsrapporten til Kommissionen og til de udpegende myndigheder i de andre medlemsstater med dokumentation for den tekniske tjenestes kompetencer og de ordninger, der er indført til regelmæssigt at overvåge den tekniske tjeneste og sikre, at den fortsat overholder kravene i denne forordning.

Ændringsforslag    279

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den notificerende typegodkendende myndighed skal desuden fremlægge dokumentation for, at den råder over kompetent personale til overvågning af det tekniske tjeneste i overensstemmelse med artikel 71, stk. 6.

Den udpegende myndighed, der notificerer vurderingsrapporten, skal desuden fremlægge dokumentation for, at den råder over kompetent personale til overvågning af det tekniske tjeneste i overensstemmelse med artikel 71, stk. 6.

Ændringsforslag    280

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  De typegodkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen kan tage vurderingsrapporten og dokumentationen op til fornyet overvejelse, stille spørgsmål eller udtrykke betænkeligheder og kan udbede sig yderligere dokumentation senest en måned efter notifikationen af vurderingsrapporten og dokumentationen.

8.  De udpegende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen kan tage vurderingsrapporten og dokumentationen op til fornyet overvejelse, stille spørgsmål eller udtrykke betænkeligheder og kan udbede sig yderligere dokumentation senest en måned efter notifikationen af vurderingsrapporten og dokumentationen.

Ændringsforslag    281

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Den typegodkendende myndighed i den medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske tjeneste er etableret, skal svare på spørgsmål, betænkeligheder og anmodninger om yderligere dokumentation senest fire uger efter modtagelsen heraf.

9.  Den udpegende myndighed i den medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske tjeneste er etableret, skal svare på spørgsmål, betænkeligheder og anmodninger om yderligere dokumentation senest fire uger efter modtagelsen heraf.

Ændringsforslag    282

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  De typegodkendende myndigheder i de andre medlemsstater eller Kommissionen kan enkeltvis eller sammen rette henstillinger til den typegodkendende myndighed i den medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske tjeneste er etableret, senest fire uger efter modtagelsen af det i stk. 9 omtalte svar. Den typegodkendende myndighed skal tage hensyn til henstillingerne, når den træffer beslutning om udpegelsen af den tekniske tjeneste. Hvis den typegodkendende myndighed beslutter ikke at følge anbefalingerne fra de øvrige medlemsstater eller Kommissionen, skal den give en begrundelse herfor senest to uger efter sin beslutning.

10.  De udpegende myndigheder i de andre medlemsstater eller Kommissionen kan enkeltvis eller sammen rette henstillinger til den udpegende myndighed i den medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske tjeneste er etableret, senest fire uger efter modtagelsen af det i stk. 9 omtalte svar. Den udpegende myndighed skal tage hensyn til henstillingerne, når den træffer beslutning om udpegelsen af den tekniske tjeneste. Hvis den udpegende myndighed beslutter ikke at følge anbefalingerne fra de øvrige medlemsstater eller Kommissionen, skal den give en begrundelse herfor senest to uger efter sin beslutning.

Ændringsforslag    283

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Inden for 28 dage efter en notifikation kan en medlemsstat eller Kommissionen gøre skriftlig indsigelse, hvori den redegør for sine argumenter vedrørende enten den tekniske tjeneste eller den typegodkendende myndigheds overvågning heraf. Hvis en medlemsstat eller Kommissionen gør indsigelse, suspenderes notifikationen. I så fald skal Kommissionen høre de berørte parter og træffe afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om suspensionen af notifikationen kan ophæves eller ej. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 2.

Inden for én måned efter en notifikation kan en medlemsstat eller Kommissionen gøre skriftlig indsigelse, hvori den redegør for sine argumenter vedrørende enten den tekniske tjeneste eller den udpegende myndigheds overvågning heraf. Hvis en medlemsstat eller Kommissionen gør indsigelse, suspenderes notifikationen. I så fald skal Kommissionen høre de berørte parter og vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at afgøre, om suspensionen af notifikationen kan ophæves eller ej. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    284

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En og samme tekniske tjeneste kan udpeges af flere typegodkendende myndigheder og notificeres til Kommissionen af disse typegodkendende myndigheders medlemsstater, uanset den eller de kategorier af aktiviteter, som den skal udføre i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1.

3.  En og samme tekniske tjeneste kan udpeges af flere udpegende myndigheder og notificeres til Kommissionen af disse udpegende myndigheders medlemsstater, uanset den eller de kategorier af aktiviteter, som den skal udføre i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1.

Ændringsforslag    285

Forslag til forordning

Artikel 78 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Når en retsakt, der er opført i bilag IV, kræver, at en typegodkendende myndighed udpeger en specifik organisation eller et kompetent organ til udførelse af en aktivitet, som ikke er omfattet af de kategorier af aktiviteter, der er omhandlet i artikel 72, stk. 1, skal medlemsstaten foretage en notifikation som omhandlet i stk. 1.

4.  Når en retsakt, der er opført i bilag IV, kræver, at en udpegende myndighed udpeger en specifik organisation eller et kompetent organ til udførelse af en aktivitet, som ikke er omfattet af de kategorier af aktiviteter, der er omhandlet i artikel 72, stk. 1, skal medlemsstaten foretage en notifikation som omhandlet i stk. 1.

Ændringsforslag    286

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en typegodkendende myndighed har konstateret eller er blevet underrettet om, at en teknisk tjeneste ikke længere opfylder kravene i denne forordning, skal myndigheden begrænse, suspendere eller inddrage udpegelsen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, og afhængigt af i hvor høj grad kravene ikke er blevet opfyldt.

Hvis en udpegende myndighed har konstateret eller er blevet underrettet om, at en teknisk tjeneste ikke længere opfylder kravene i denne forordning, skal myndigheden begrænse, suspendere eller inddrage udpegelsen, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, og afhængigt af i hvor høj grad kravene ikke er blevet opfyldt.

Ændringsforslag    287

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den typegodkendende myndighed underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver suspension, begrænsning eller inddragelse af en notifikation.

Den udpegende myndighed underretter straks Kommissionen og de øvrige medlemsstater om enhver suspension, begrænsning eller inddragelse af en notifikation.

Ændringsforslag    288

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den typegodkendende myndighed underretter de øvrige godkendende myndigheder og Kommissionen, når den tekniske tjenestes manglende overholdelse har en indvirkning på typegodkendelsesattester udstedt på grundlag af inspektionen og prøvningsrapporter udstedt af den tekniske tjeneste med forbehold af den ændrede meddelelse.

Den udpegende myndighed underretter de øvrige udpegende myndigheder og Kommissionen, når den tekniske tjenestes manglende overholdelse har en indvirkning på typegodkendelsesattester udstedt på grundlag af inspektionen og prøvningsrapporter udstedt af den tekniske tjeneste med forbehold af den ændrede meddelelse.

Ændringsforslag    289

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest to måneder efter at den har givet meddelelse om ændring af notifikationen, skal den typegodkendende myndighed indsende en rapport om sine konklusioner vedrørende den manglende overholdelse til Kommissionen og de øvrige typegodkendende myndigheder. Hvis det er nødvendigt for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der allerede er markedsført, skal den udpegende typegodkendende myndighed give de pågældende godkendende myndigheder instrukser om inden for en rimelig frist at suspendere eller tilbagekalde alle attester, der er uretmæssigt udstedt.

Senest to måneder efter at den har givet meddelelse om ændring af notifikationen, skal den udpegende myndighed indsende en rapport om sine konklusioner vedrørende den manglende overholdelse til Kommissionen og de øvrige udpegende myndigheder. Hvis det er nødvendigt for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der allerede er markedsført, skal den udpegende udpegende myndighed give de pågældende godkendende myndigheder instrukser om inden for en rimelig frist at suspendere eller tilbagekalde alle attester, der er uretmæssigt udstedt.

Ændringsforslag    290

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De andre attester, der er udstedt på grundlag af inspektion og prøvningsrapporter udstedt af den tekniske tjeneste, for hvilken notifikationen er suspenderet, begrænset eller inddraget, vedbliver med at være gyldige i følgende tilfælde:

4.  Typegodkendelsesattester, der er udstedt på grundlag af inspektion og prøvningsrapporter udstedt af den tekniske tjeneste, for hvilken notifikationen er suspenderet, begrænset eller inddraget, vedbliver med at være gyldige i følgende tilfælde:

Ændringsforslag    291

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  i tilfælde af suspension af en notifikation, på betingelse af at den godkendende myndighed, der har udstedt typegodkendelsen, senest tre måneder efter suspensionen skriftligt underretter de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den vil varetage funktionerne for den tekniske tjeneste i suspensionsperioden

a)  i tilfælde af suspension af en udpegelse, på betingelse af at den godkendende myndighed, der har udstedt typegodkendelsen, senest tre måneder efter suspensionen skriftligt underretter de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen om, at den vil varetage funktionerne for den tekniske tjeneste i suspensionsperioden

Ændringsforslag    292

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  i tilfælde af begrænsning eller inddragelse af en notifikation, i en periode på tre måneder efter begrænsningen eller inddragelsen. Den typegodkendende myndighed, der har udstedt attesterne, kan forlænge attesternes gyldighed i yderligere perioder på tre måneder, i alt i en periode på tolv måneder, forudsat at den i denne periode varetager de funktioner, der udføres af den tekniske tjeneste, hvis anmeldelse er blevet begrænset eller fjernet.

b)  i tilfælde af begrænsning eller inddragelse af en udpegelse, i en periode på tre måneder efter begrænsningen eller inddragelsen. Den typegodkendende myndighed, der har udstedt attesterne, kan forlænge attesternes gyldighed i yderligere perioder på tre måneder, i alt i en periode på tolv måneder, forudsat at den i denne periode varetager de funktioner, der udføres af den tekniske tjeneste, hvis anmeldelse er blevet begrænset eller fjernet.

Ændringsforslag    293

Forslag til forordning

Artikel 79 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En notifikation som teknisk tjeneste kan kun fornyes, efter at den typegodkendende myndighed har verificeret, om den tekniske tjeneste fortsat er i overensstemmelse med kravene i denne forordning. Denne vurdering gennemføres efter proceduren i artikel 77.

6.  En notifikation som teknisk tjeneste kan kun fornyes, efter at den udpegende myndighed har verificeret, om den tekniske tjeneste fortsat er i overensstemmelse med kravene i denne forordning. Denne vurdering gennemføres efter proceduren i artikel 77.

Ændringsforslag    294

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den typegodkendende myndighed skal løbende overvåge de tekniske tjenester for at sikre overensstemmelse med kravene i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V.

Den udpegende myndighed eller i tilfælde af akkreditering det nationale akkrediteringsorgan skal løbende overvåge de tekniske tjenester for at sikre overensstemmelse med kravene i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V.

Ændringsforslag    295

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tekniske tjenester skal på anmodning forelægge alle de relevante oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for, at den pågældende typegodkendende myndighed kan verificere overholdelsen af disse krav.

Tekniske tjenester skal på anmodning forelægge alle de relevante oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for, at den pågældende udpegende myndighed eller i tilfælde af akkreditering det nationale akkrediteringsorgan kan verificere overholdelsen af disse krav.

Ændringsforslag    296

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tekniske tjenester skal straks underrette den typegodkendende myndighed om eventuelle ændringer, navnlig for så vidt angår personale, faciliteter, dattervirksomheder eller underentreprenører, som kan påvirke overensstemmelsen med de krav, der er fastsat i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V, eller deres evne til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver, der vedrører de køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, for hvilke de er blevet udpeget.

Tekniske tjenester skal straks underrette den udpegende myndighed eller i tilfælde af akkreditering det nationale akkrediteringsorgan om eventuelle ændringer, navnlig for så vidt angår personale, faciliteter, dattervirksomheder eller underentreprenører, som kan påvirke overensstemmelsen med de krav, der er fastsat i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V, eller deres evne til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver, der vedrører de køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, for hvilke de er blevet udpeget.

Ændringsforslag    297

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den typegodkendende myndighed i den medlemsstat, hvor den tekniske tjeneste er etableret, skal sikre, at den tekniske tjeneste opfylder sine forpligtelser som fastsat i stk. 2, medmindre der er en legitim begrundelse for ikke at gøre dette.

Den udpegende myndighed i den medlemsstat, hvor den tekniske tjeneste er etableret, skal sikre, at den tekniske tjeneste opfylder sine forpligtelser som fastsat i stk. 2, medmindre der er en legitim begrundelse for ikke at gøre dette.

(Nummereringen i Kommissionens forslag er forkert, der er to stykker nummereret som "3.")

Ændringsforslag    298

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 3 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den tekniske tjeneste eller den typegodkendende myndighed kan anmode om, at alle oplysninger, der fremsendes til myndighederne i en anden medlemsstat eller til Kommissionen, behandles fortroligt.

Den tekniske tjeneste eller den udpegende myndighed kan anmode om, at alle oplysninger, der fremsendes til myndighederne i en anden medlemsstat eller til Kommissionen, behandles fortroligt.

(Nummereringen i Kommissionens forslag er forkert, der er to stykker nummereret som "3.")

Ændringsforslag    299

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mindst hver 30. måned skal den typegodkendende myndighed vurdere, om hver enkelt teknisk tjeneste under dens ansvar stadig opfylder kravene i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V. Denne vurdering omfatter et besøg hos hver enkelt teknisk tjeneste under dens ansvar.

Mindst hvert tredje år skal den udpegende myndighed vurdere, om hver enkelt teknisk tjeneste under dens ansvar stadig opfylder kravene i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V, og forelægge en vurdering for den ansvarlige medlemsstat. Denne vurdering foretages af et fælles vurderingshold nedsat i overensstemmelse med den i artikel 77, stk. 1-4, omhandlede procedure og omfatter et besøg hos hver enkelt teknisk tjeneste under dens ansvar.

(Nummereringen i Kommissionens forslag er forkert, der er to stykker nummereret som "3.")

Ændringsforslag    300

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest to måneder efter afslutningen af denne vurdering af den tekniske tjeneste aflægger medlemsstaterne rapport til Kommissionen og de øvrige medlemsstater om disse overvågningsaktiviteter. Rapporterne skal indeholde en sammenfatning af vurderingen, som gøres offentligt tilgængelig.

Resultatet af vurderingen fremsendes til alle medlemsstaterne og til Kommissionen og et sammendrag af resultatet gøres offentligt tilgængeligt. Resultatet behandles i det forum, der er oprettet i henhold til artikel 10.

(Nummereringen i Kommissionens forslag er forkert, der er to stykker nummereret som "3.")

Ændringsforslag    301

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen undersøger alle sager, hvor den er blevet gjort opmærksom på forhold, der kan give anledning til at tvivle på en teknisk tjenestes kompetence eller fortsatte opfyldelse af de krav og forpligtelser, der påhviler den i henhold til denne forordning. Den kan også på eget initiativ indlede sådanne undersøgelser.

Kommissionen undersøger i samarbejde med den pågældende medlemsstats typegodkendende myndighed alle sager, hvor den er blevet gjort opmærksom på forhold, der kan give anledning til at tvivle på en teknisk tjenestes kompetence eller fortsatte opfyldelse af de krav og forpligtelser, der påhviler den i henhold til denne forordning. Den kan også på eget initiativ indlede sådanne undersøgelser.

Ændringsforslag    302

Forslag til forordning

Artikel 81 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen hører den typegodkendende myndighed i den medlemsstat, hvor den tekniske tjeneste er etableret som led i den undersøgelse, der er omhandlet i stk. 1. Den typegodkendende myndighed i medlemsstaten giver efter anmodning Kommissionen alle relevante oplysninger vedrørende gennemførelsen og overholdelsen af kravene om uafhængighed og kompetence for den pågældende tekniske tjeneste.

2.  Kommissionen samarbejder med den typegodkendende myndighed i den medlemsstat, hvor den tekniske tjeneste er etableret som led i den undersøgelse, der er omhandlet i stk. 1. Den typegodkendende myndighed i medlemsstaten giver efter anmodning Kommissionen alle relevante oplysninger vedrørende gennemførelsen og overholdelsen af kravene om uafhængighed og kompetence for den pågældende tekniske tjeneste.

Ændringsforslag    303

Forslag til forordning

Artikel 82 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Udvekslingen af oplysninger skal koordineres af det forum, der er omhandlet i artikel 10.

4.  Udvekslingen af oplysninger skal koordineres af det forum, der er oprettet i henhold til artikel 10.

Ændringsforslag    304

Forslag til forordning

Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når udpegelsen af en teknisk tjeneste er baseret på akkreditering som omhandlet i forordning (EF) nr. 765/2008, skal medlemsstaterne sikre, at det nationale akkrediteringsorgan, der har akkrediteret en bestemt teknisk tjeneste, holdes underrettet af den typegodkendende myndighed om hændelser, rapporter og andre oplysninger, som vedrører anliggender i forbindelse med kontrol af den tekniske tjeneste, når disse oplysninger er relevante for en vurdering af den tekniske tjenestes præstationer.

1.  Når udpegelsen af en teknisk tjeneste også er baseret på akkreditering som omhandlet i forordning (EF) nr. 765/2008, skal medlemsstaterne sikre, at det nationale akkrediteringsorgan, der har akkrediteret en bestemt teknisk tjeneste, holdes underrettet af den typegodkendende myndighed om hændelser, rapporter og andre oplysninger, som vedrører anliggender i forbindelse med kontrol af den tekniske tjeneste, når disse oplysninger er relevante for en vurdering af den tekniske tjenestes præstationer.

Ændringsforslag    305

Forslag til forordning

Artikel 84 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tillade, at den godkendende myndighed overværer den tekniske tjenestes arbejde i løbet af overensstemmelsesvurderingen

a)  tillade, at den godkendende myndighed eller det fælles vurderingshold som beskrevet i artikel 77, stk. 1, overværer den tekniske tjenestes arbejde i løbet af typegodkendelsesprøvningen

Ændringsforslag    306

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, artikel 10, stk. 3, artikel 22, stk. 3, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 26, stk. 2, artikel 28, stk. 5, artikel 29, stk. 6, artikel 34, stk. 2, artikel 55, stk. 2 og 3, artikel 56, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 65, stk. 10, artikel 76, stk. 4, og artikel 90, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 7a, artikel 10, stk. 3, artikel 22, stk. 3, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 26, stk. 2, artikel 28, stk. 5, artikel 29, stk. 6, artikel 33, stk. 1a, artikel 34, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 65, stk. 10, artikel 76, stk. 4, og artikel 90, stk. 2, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for ikrafttrædelsen af denne forordning.

Begrundelse

En tilpasning er nødvendig for at afspejle de ændringer, der er indført i artikel 65.

Ændringsforslag    307

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, artikel 10, stk. 3, artikel 22, stk. 3, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 26, stk. 2, artikel 28, stk. 5, artikel 29, stk. 6, artikel 34, stk. 2, artikel 55, stk. 2 og 3, artikel 56, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 65, stk. 10, artikel 76, stk. 4 og artikel 90, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 7a, artikel 10, stk. 3, artikel 22, stk. 3, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 26, stk. 2, artikel 28, stk. 5, artikel 29, stk. 6, artikel 33, stk. 1a, artikel 34, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 65, stk. 10, artikel 76, stk. 4, og artikel 90, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    308

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

Ændringsforslag    309

Forslag til forordning

Artikel 88 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, artikel 10, stk. 3, artikel 22, stk. 3, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 26, stk. 2, artikel 28, stk. 5, artikel 29, stk. 6, artikel 34, stk. 2, artikel 55, stk. 2 og 3, artikel 56, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 65, stk. 10, artikel 76, stk. 4, og artikel 90, stk. 2 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 2, artikel 5, stk. 2, artikel 6, stk. 7a, artikel 10, stk. 3, artikel 22, stk. 3, artikel 24, stk. 3, artikel 25, stk. 5, artikel 26, stk. 2, artikel 28, stk. 5, artikel 29, stk. 6, artikel 33, stk. 1a, artikel 34, stk. 2, artikel 60, stk. 3, artikel 65, stk. 10, artikel 76, stk. 4, og artikel 90, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet eller Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    310

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for erhvervsdrivendes overtrædelse af bestemmelserne og tekniske tjenesters manglende overholdelse af deres forpligtelser som fastsat i denne forordning, særligt artikel 11-19 og 72-76 samt 84 og 85, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for erhvervsdrivendes overtrædelse af bestemmelserne og tekniske tjenesters manglende overholdelse af deres forpligtelser som fastsat i denne forordning og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Navnlig skal sanktionerne stå i forhold til antallet af køretøjer, der ikke opfylder kravene, og som er registreret på den pågældende medlemsstats marked, eller antallet af ikke-overensstemmende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er gjort tilgængelige på den pågældende medlemsstats marked.

Ændringsforslag    311

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  afgivelse af falske erklæringer i forbindelse med godkendelsesprocedurer eller procedurer, der fører til tilbagekaldelse

a)  afgivelse af falske erklæringer i forbindelse med godkendelsesprocedurer eller procedurer, der fører til korrigerende eller restriktive foranstaltninger, der pålægges i overensstemmelse med kapitel XI

Ændringsforslag    312

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forfalskning af prøvningsresultater med henblik på typegodkendelse

b)  forfalskning af prøvningsresultater med henblik på typegodkendelse eller markedsovervågning, herunder udstedelse af godkendelse på grundlag af ukorrekte data

Ændringsforslag    313

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  de tekniske tjenester opfylder ikke i tilstrækkelig grad de krav, der ligger til grund for, at de er blevet udpeget.

Ændringsforslag    314

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tilgængeliggørelse på markedet af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er genstand for godkendelse, uden en sådan godkendelse, eller forfalskning af dokumenter eller påskrifter med henblik herpå.

b)  tilgængeliggørelse på markedet af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er genstand for godkendelse, uden en sådan godkendelse, eller forfalskning af dokumenter, typeattester, foreskrevne skilte eller godkendelsesmærker med henblik herpå.

Ændringsforslag    315

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne aflægger hvert år rapport til Kommissionen om de sanktioner, de har indført.

5.  Medlemsstaterne sender en underretning om pålagte sanktioner til den onlinedatabase for typegodkendelser, der er oprettet i henhold til artikel 25. Underretningen skal ske inden for en måned efter, at sanktionen pålægges.

Ændringsforslag    316

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis en verifikation af overholdelsen foretaget af Kommissionen, jf. artikel 9, stk. 1 og 4, eller artikel 54, stk. 1, afdækker, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed ikke opfylder kravene i denne forordning, kan Kommissionen pålægge de berørte erhvervsdrivende administrative bøder for overtrædelse af denne forordning. De omhandlede administrative bøder skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Navnlig skal bøderne stå i forhold til antallet af køretøjer, der ikke opfylder kravene, og som er registreret i Unionen, eller antallet af ikke-overensstemmende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er gjort tilgængelige på EU-markedet.

Hvis en verifikation af overholdelsen foretaget af Kommissionen, jf. artikel 9, stk. 1 og 4, eller artikel 54, stk. 1, eller af markedsovervågningsmyndighederne, jf. artikel 8, stk. 1, afdækker, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed ikke opfylder kravene i denne forordning, kan Kommissionen pålægge de berørte erhvervsdrivende administrative bøder for overtrædelse af denne forordning. De omhandlede administrative bøder skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Navnlig skal bøderne stå i forhold til antallet af køretøjer, der ikke opfylder kravene, og som er registreret i Unionen, eller antallet af ikke-overensstemmende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er gjort tilgængelige på EU-markedet.

Ændringsforslag    317

Forslag til forordning

Artikel 90 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De administrative bøder, som pålægges af Kommissionen, pålægges ikke ud over de sanktioner, der er pålagt af medlemsstaterne i henhold til artikel 89 for samme overtrædelse, og må ikke overstige 30 000 EUR pr. ikke-overensstemmende køretøj, system, komponent eller separat tekniske enhed.

De administrative bøder, som pålægges af Kommissionen, pålægges ikke ud over de sanktioner, der er pålagt af medlemsstaterne i henhold til artikel 89 for samme overtrædelse.

 

De administrative bøder, som pålægges af Kommissionen, må ikke overstige 30 000 EUR pr. ikke-overensstemmende køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed.

Ændringsforslag    318

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 5 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a)  I artikel 5, stk. 2, indsættes følgende afsnit efter litra c):

 

"Fabrikanter, der søger om EU-typegodkendelse til et køretøj, som anvender en BES, AES eller en manipulationsanordning som fastsat i denne forordning eller forordning 2016/646/EU, skal fremlægge alle oplysninger til den typegodkendende myndighed, herunder en teknisk begrundelse, som den typegodkendende myndighed med rimelighed kan kræve som hjælp til at bestemme om BES eller AES er en manipulationsanordning, og om en dispensation fra forbuddet om anvendelsen af manipulationsanordninger i henhold til denne artikel finder anvendelse.

 

Den godkendende myndighed udsteder ikke EU-typegodkendelse, før den har fuldført sin vurdering og har fastsat, at køretøjstypen ikke er udstyret med en forbudt manipulationsanordning i overensstemmelse med denne artikel og forordning (EF) nr. 692/2008.".

Ændringsforslag    319

Forslag til forordning

Bilag XII – punkt 1 – kolonne 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enheder

Enheder

1 000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Begrundelse

Elkøretøjer har en højere totalmasse end konventionelle køretøjer på grund af batteriets vægt. Dette betyder, at elversioner af køretøjer med en tilladt totalmasse på 3,5 ton (N1), som har samme ladekapacitet som deres konventionelle modstykker, overskrider denne grænse for totalmassen og dermed tilhører klasse N2. For at undgå forskelsbehandling skal det maksimale antal enheder for små serier tilpasses.

Ændringsforslag    320

Forslag til forordning

Bilag XII – punkt 2 – kolonne 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enheder

Enheder

100

250

250

250

500 (indtil 31. oktober 2016)

500 (indtil 31. oktober 2016)

250 (fra 1. november 2016)

250 (fra 1. november 2016)

250

250

500

500

250

250

Ændringsforslag    321

Forslag til forordning

Bilag XIII – del I – tabel

 

Kommissionens forslag

Punkt nr.

Beskrivelse

Præstationskrav

Prøvningsprocedure

Mærkningskrav

Emballeringskrav

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Ændringsforslag

Punkt nr.

Beskrivelse

Præstationskrav

Prøvningsprocedure

Mærkningskrav

Emballeringskrav

1

Udstødningsgaskatalysatorer og deres substrater

NOx-emissioner

Euro-normer

Køretøjstype og -version

 

2

Turboladere

CO2- og NOx-emissioner

Euro-normer

Køretøjstype og -version

 

3

Kompressorsystemer til blanding af brændstof/luft ud over turboladere

CO2- og NOx-emissioner

Euro-normer

Køretøjstype og -version

 

4

Dieselpartikelfiltre

PM

Euro-normer

Køretøjstype og -version

 

Ændringsforslag    322

Forslag til forordning

Bilag XVIII – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Adgang til OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

 

(Vedrører ikke den danske tekst)   

Ændringsforslag    323

Forslag til forordning

Bilag XVIII – punkt 2 – punkt 2.8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.8.  Med hensyn til køretøjer, der er omfattet af forordning nr. 595/2009/EF, skal der ved anvendelsen af punkt 2.6.2, når fabrikanter anvender diagnoseværktøj og prøveudstyr i overensstemmelse med ISO 22900 – Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) – og ISO 22901 – Open Diagnostic Data Exchange (ODX) i deres franchiserede netværk — være ODX-filer tilgængelige for uafhængige aktører via fabrikantens websted.

2.8.  Der skal ved anvendelsen af punkt 2.6.2, når fabrikanter anvender diagnoseværktøj og prøveudstyr i overensstemmelse med ISO 22900 – Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) – og ISO 22901 – Open Diagnostic Data Exchange (ODX) i deres franchiserede netværk — være ODX-filer tilgængelige for uafhængige aktører via fabrikantens websted.

Ændringsforslag    324

Forslag til forordning

Bilag XVIII – punkt 2 – punkt 2.8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2.8. a.  Med hensyn til køretøjets OBD, diagnoseudstyr samt reparation og vedligeholdelse gøres køretøjets direkte datastrøm tilgængelig gennem den serielle port på standarddatastikket, der er specificeret i punkt 6.5.1.4 i tillæg 1 til bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 83 og punkt 4.7.3 i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49.

Ændringsforslag    325

Forslag til forordning

Bilag XVIII – punkt 6 – punkt 6.1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Informationer om alle de dele af køretøjet — således som det er identificeret ved køretøjets identifikationsnummer (VIN) og eventuelle supplerende kriterier, f.eks. akselafstand, motorydelse, finish eller ekstraudstyr — som er monteret af køretøjsfabrikanten, og som kan udskiftes med reservedele, som køretøjsfabrikanten tilbyder sine autoriserede reparatører eller forhandlere eller tredjepart ved henvisning til nummeret på en original udstyrsdel, skal stilles til rådighed i en database, som uafhængige aktører har let adgang til.

Informationer om alle de dele af køretøjet — således som det er identificeret ved køretøjets identifikationsnummer (VIN) og eventuelle supplerende kriterier, f.eks. akselafstand, motorydelse, finish eller ekstraudstyr — som er monteret af køretøjsfabrikanten, og som kan udskiftes med reservedele, som køretøjsfabrikanten tilbyder sine autoriserede reparatører eller forhandlere eller tredjepart ved henvisning til nummeret på en original udstyrsdel, skal stilles til rådighed i form af maskinlæsbare datasæt, der kan behandles elektronisk, i en database, som uafhængige aktører har adgang til.

Ændringsforslag    326

Forslag til forordning

Bilag XVIII – punkt 6 – punkt 6.3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.3.  Det i artikel 70 nævnte forum om adgang til køretøjsinformationer fastlægger parametrene for opfyldelse af disse krav i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau. Den uafhængige aktør skal godkendes og autoriseres til dette formål på grundlag af dokumentation, der viser, at han udøver en lovlig erhvervsaktivitet og ikke har været straffet for nogen relevant kriminel handling.

(Vedrører ikke den danske tekst)   

Ændringsforslag    327

Forslag til forordning

Bilag XVIII – punkt 6 – punkt 6.4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.4.  For køretøjer, der er omfattet af anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 595/2009, skal omprogrammering af styreenheder ske i overensstemmelse med ISO 22900-2 eller SAE J2534 eller TMC RP1210B ved hjælp af ikke-proprietær hardware. Der kan også anvendes ethernet, serielt kabel eller Local Area Network (LAN) og alternative medier, f.eks. Compact Disc (cd), Digital Versatile Disc (dvd) eller en solid state-lagringsanordning til infotainmentsystemer (f.eks. navigationssystemer, telefon) på betingelse af, at der ikke kræves proprietært kommunikationssoftware (herunder drivere eller plug-ins) eller hardware. Med henblik på validering af kompatibiliteten mellem den fabrikantspecifikke applikation og køretøjskommunikationsbrugerflader (vehicle communication interfaces (VCI)), som er i overensstemmelse med ISO 22900-2 eller SAE J2534 eller TMC RP1210B, skal fabrikanten tilbyde enten en validering af uafhængigt udviklede VCI'er eller de oplysninger – samt udlån af evt. særligt hardware – der kræves, for at en VCIfabrikant selv kan foretage en sådan validering. Betingelserne i artikel 67, stk. 1, finder anvendelse på gebyrer for en sådan validering eller sådanne informationer og hardware.

6.4.  Omprogrammering af styreenheder skal ske i overensstemmelse med ISO 22900-2 eller SAE J2534 eller TMC RP1210 ved hjælp af ikke-proprietær hardware.

 

Hvis omprogrammering eller diagnosticering udføres ved hjælp af ISO 13400 DoIP, skal den opfylde kravene i de i første afsnit nævnte standarder.

 

Hvis køretøjsfabrikanter anvender yderligere proprietære kommunikationsprotokoller, så skal disse protokolspecifikationer gøres tilgængelige for uafhængige aktører.

 

Med henblik på validering af kompatibiliteten mellem den fabrikantspecifikke applikation og køretøjskommunikationsbrugerflader (vehicle communication interfaces (VCI)), som er i overensstemmelse med ISO 22900-2 eller SAE J2534 eller TMC RP1210, skal fabrikanten inden for seks måneder efter udstedelsen af typegodkendelsen tilbyde en validering af uafhængigt udviklede VCI'er og prøvningsmiljøet, herunder oplysninger om specifikationerne for kommunikationsprotokollen — samt udlån af evt. særligt hardware — der kræves, for at en VCI-fabrikant selv kan foretage en sådan validering. Betingelserne i artikel 67, stk. 1, finder anvendelse på gebyrer for en sådan validering eller sådanne informationer og hardware.

 

Tilsvarende overensstemmelse skal sikres enten ved at give CEN mandat til at udvikle passende overensstemmelsesnormer eller ved at anvende dem, som eksisterer i forvejen som f.eks. SAE J2534-3.

 

Betingelserne i artikel 67, stk. 1, finder anvendelse på gebyrer for en sådan validering eller sådanne informationer og hardware.

Ændringsforslag    328

Forslag til forordning

Bilag XVIII – punkt 6 – punkt 6.8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6.8a.  Hvis OBD-informationer samt reparations- og vedligeholdelsesinformationer, der er tilgængelige på en fabrikants websted, ikke indeholder specifikke relevante informationer, der giver mulighed for at foretage egen udformning og fremstilling af alternative eftermonterede brændstofsystemer, skal eventuelle interesserede fabrikanter af alternative eftermonterede brændstofsystemer have adgang til de informationer, der er omhandlet i punkt 1, 3 og 4 i oplysningsskemaet i bilag I, ved at kontakte fabrikanten direkte med en sådan anmodning. Kontaktdetaljer til dette formål skal klart angives på fabrikantens websted, og informationerne skal leveres inden for 30 dage. Sådanne informationer skal kun gives for alternative eftermonterede brændstofsystemer, der er omfattet af FN/ECE-regulativ nr. 115, eller alternative eftermonterede brændstofkomponenter, der er en del af et system, der er omfattet af FN/ECE-regulativ nr. 115, og skal kun gives som svar på en anmodning, der tydeligt specificerer den køretøjsmodel, for hvilke informationerne ønskes, og som specifikt bekræfter, at informationerne er nødvendige for udviklingen af alternative eftermonterede brændstofsystemer eller -komponenter, der er omfattet af FN/ECE-regulativ nr. 115.

Ændringsforslag    329

Forslag til forordning

Bilag XVIII – punkt 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Køretøjsfabrikanter skal via deres online-service eller som download stille et elektronisk dataset til rådighed indeholdende alle VIN-numre (eller en anmodet delmængde) og de hertil svarende individuelle specifikationer og konfigurationsfunktioner, som oprindeligt var indbygget i køretøjet.

Ændringsforslag    330

Forslag til forordning

Bilag XVIII – punkt 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  Bestemmelser vedrørende det elektroniske systems sikkerhed

 

7b.1.  Køretøjer med computerstyret emissionsbegrænsning skal være således indrettet, at ændringer bortset fra de af fabrikanten tilladte forhindres. Fabrikanten skal tillade ændringer, hvis de er nødvendige af hensyn til diagnosticering, eftersyn, vedligehold, eftermontering eller reparation af køretøjet. Der må ikke kunne ændres i omprogrammerbare edb-koder eller driftsparametre, og de skal have et beskyttelsesniveau, der er mindst lige så godt som bestemmelserne i ISO 15031-7 af 15. marts 2001 (SAE J2186 fra oktober 1996). Udtagelige kalibreringslagerchips skal være indkapslet, anbragt i lukket beholder eller beskyttet ved elektroniske algoritmer og må ikke kunne udskiftes uden brug af specialværktøj og -procedurer. Det er kun de elementer, der er direkte forbundet med emissionskalibrering eller forebyggelse af tyveri, der må beskyttes på denne måde.

 

7b.2.   Edb-kodede driftsparametre for motoren må ikke kunne ændres uden brug af specialværktøj og -procedurer (f.eks. loddede eller indkapslede computerkomponenter eller forseglede (eller loddede) computerindeslutninger).

 

7b.3.   For mekaniske brændstofindsprøjtningspumper på motorer med kompressionstænding skal fabrikanten træffe tilstrækkelige forholdsregler til beskyttelse mod ændring af indstillingen af den maksimale brændstofafgivelse under driften.

 

7b.4.   Fabrikanter kan anmode godkendelsesmyndigheden om undtagelse fra et af kravene i punkt 8 for køretøjer, for hvilke sikring kan formodes ikke at være nødvendig. For indrømmelse af en sådan undtagelse tages følgende og eventuelt andre kriterier i betragtning af godkendelsesmyndigheden: Om der er højtydende chips til rådighed, om køretøjet har en høj største ydelse og det sandsynlige salgstal for køretøjet.

 

7b.5.   Fabrikanter, der anvender systemer med programmerbare edb-koder (f.eks. elektrisk sletbart programmerbart læselager, EEPROM), skal forhindre uvedkommende i at ændre programmeringen. Fabrikanterne skal benytte strategier til ekstra sikring og skrivebeskyttelse, som kræver elektronisk adgang til en ekstern computer, der drives af fabrikanten, hvortil uafhængige aktører også skal have adgang inden for rammerne af den beskyttelse, der er fastsat i punkt 6.2 og 6.4. Metoder, der giver en passende beskyttelse mod indgreb fra uvedkommende, godkendes af godkendelsesmyndigheden.

Ændringsforslag    331

Forslag til forordning

Bilag XVIII – tillæg 2 – punkt 3.1.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.1.1   ethvert yderligere protokolinformationssystem, som er nødvendigt for at give mulighed for fuldstændig diagnose som supplement til standarderne i punkt 4.7.3 i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49, herunder supplerende hardware- eller softwareprotokolinformation, parameteridentifikation, overførselsfunktioner, "keep alive"-krav eller fejlbetingelser

3.1.1   ethvert yderligere protokolinformationssystem, som er nødvendigt for at give mulighed for fuldstændig diagnose som supplement til standarderne i punkt 4.7.3 i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49 og i punkt 6.5.1.4 i bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 83, herunder supplerende hardware- eller softwareprotokolinformation, parameteridentifikation, overførselsfunktioner, "keep alive"-krav eller fejlbetingelser

Ændringsforslag    332

Forslag til forordning

Bilag XVIII – tillæg 2 – point 3.1.2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.1.2   detaljerede oplysninger om, hvorledes de fejlkoder, der ikke er i overensstemmelse med standarderne i punkt 4.7.3 i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49, indhentes og fortolkes

3.1.2   detaljerede oplysninger om, hvorledes de fejlkoder, der ikke er i overensstemmelse med standarderne i punkt 4.7.3 i bilag 9B til FN/ECE-regulativ nr. 49 og i punkt 6.5.1.4 i bilag 11 til FN/ECE-regulativ nr. 83, indhentes og fortolkes

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (5.12.2016)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer
(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Ordfører for udtalelse: Christofer Fjellner

KORT BEGRUNDELSE

Den 27. januar 2016 offentliggjorde Kommissionen sit forslag om krav til typegodkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, der i øjeblikket findes i direktiv 2007/46/EF.

En omfattende kvalitetskontrol blev foretaget af Unionens typegodkendelsessystem i 2013 som led i Kommissionens tilsagn i dens CARS 2020-handlingsplan. Resultaterne viste, at selv om det nuværende system i vist omfang har nået de politiske mål, er det blevet kritiseret i kølvandet på skandalen med Volkswagens manipulering af software. Ordføreren mener, at det er vigtigt at styrke EU's typegodkendelsessystem, navnlig ved at etablere passende tilsynsmekanismer for at sikre en harmoniseret anvendelse af procedurerne på tværs af medlemsstaterne. Desuden er det af afgørende betydning, at lovgivningen fungerer gnidningsløst og ikke fører til øget bureaukrati hverken for de nationale administrationer eller for industrien.

En af svaghederne i det nuværende system er forskellen i fortolkningen og strengheden i anvendelsen af kravene i medlemsstaterne. Forskelle i fortolkning, der ikke nødvendigvis er i ond tro, og gennemførelse af direktiver er et kendt og tilbagevendende fænomen, der undergraver det indre marked og skaber usikkerhed for både industrien og forbrugerne.

Følgerne af disse svagheder er ikke kun en manglende overholdelse, men de giver også mulighed for direkte svig og overtrædelse af den eksisterende lovgivning. Vi har nu desværre været vidne til flere sådanne tilfælde. For at overkomme disse svagheder har ordføreren lagt særlig vægt på gennemførelse af forstærkede tilsynsmekanismer og markedsovervågning.

Markedsovervågning, dvs. efterfølgende kontrol af køretøjer, efter at de er blevet frigivet på markedet, er et svagt punkt i den nuværende lovgivning, og styrkelsen af dette aspekt er et af de centrale elementer i dette forslag. De håndhævende myndigheders rolle og ansvar og de forholdsregler, der skal træffes, når produkter, der ikke opfylder kravene, er på markedet, er blevet defineret, hvilket er en nødvendig forbedring. Ordføreren noterer sig, at markedsovervågning kan udføres af nationale myndigheder, men at Kommissionen også har en rolle at spille.

For bedre at tilpasse forordningen til de skiftende forhold i medlemsstaterne foreslår ordføreren ændringer til gebyrordningen. Da nogle medlemsstater foretager et begrænset antal typegodkendelser, bør midlerne til markedsovervågning ikke være knyttet til typegodkendelser, da det risikerer at skabe alvorlige mangler i markedsovervågningen. For at sikre lige konkurrencevilkår og en grundig markedsovervågning i hele Unionen skal medlemsstaterne oprette gebyrstrukturer, der afspejler medlemsstaternes forhold med hensyn til at finansiere markedsovervågningsaktiviteter.

Der foreslås yderligere præciseringer til finansieringen af markedsovervågningsaktiviteter. Da medlemsstaterne skal oprette en gebyrordning for at dække udgifterne til markedsovervågning, er det også rimeligt, at udgifterne til markedsovervågningsaktiviteter afholdes af markedsovervågningsmyndighederne.

For reelt at sikre troværdigheden af typegodkendelser skal de revideres af en anden typegodkendende myndighed end den udstedende myndighed hvert femte år. Dette vil bidrage til at fjerne forskelle i fortolkningen mellem typegodkendende myndigheder og sikre en ensartet anvendelse af lovgivningen.

Der foreslås også en styrkelse af de typegodkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne og Kommissionens ansvar for at gribe ind i tilfælde af manglende overensstemmelse. Klare regler for markedsovervågning kombineret med solide sanktioner vil have en stærk og troværdig afskrækkende virkning på fremtidige forsøg på at omgå eller overtræde kravene.

Tekniske tjenester spiller en central rolle for opretholdelse og overholdelse af Unionens høje tekniske standarder, sikkerheds- og miljøstandarder. Ordføreren er enig med Kommissionen i, at vurdering og overvågning af tekniske tjenester er af afgørende betydning. Da vurderingen og overvågningen imidlertid kan foretages af et nationalt akkrediteringsorgan i nogle medlemsstater, ønsker ordføreren at sikre, at denne mulighed fortsat findes i fremtiden. Vurderingen af overvågningen bør også sikre uafhængigheden af den tekniske tjeneste i forhold til fabrikanten. For at sikre omkostningseffektivitet bør tekniske tjenester have mulighed for at konkurrere på pris, og derfor anbefales der ikke en fuldstændig afkobling, men at der i stedet bør lægges vægt på en solid vurdering og overvågning.

En anden måde at sikre en harmoniseret, streng fortolkning af lovgivningen er en peerevalueringsmekanisme for typegodkendende myndigheder, hvor nationale myndigheder udveksler oplysninger og koordinerer deres vurderinger. Typegodkendende myndigheder kan dermed lukke eventuelle huller i deres kontroller. For at sikre at disse peerevalueringer ikke bliver unødigt byrdefulde og øger omkostningerne, foreslås det imidlertid, at hyppigheden af disse peerevalueringer reduceres, medmindre der er grund til at antage, at der oftere er behov for en peerevaluering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Denne forordning har til formål at sikre, at nationale typegodkendende myndigheder fortolker, anvender og håndhæver dens krav i hele Unionen. Kommissionen bør gives mandat til at kontrollere de nationale myndigheders arbejde ved regelmæssige audit, efterkontrol af tilfældigt udvalgte stikprøver af udstedte typegodkendelser og generel overvågning af den harmoniserede anvendelse af denne forordning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b)  Denne forordning bør sikre en pålidelig, harmoniseret og transparent typegodkendelse og markedsovervågningsprocedurer i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør sikres en effektiv gennemførelse af EU-kravene til typegodkendelse ved at styrke bestemmelserne om produktionens overensstemmelse ved bl.a. at sørge for obligatorisk periodisk revision af metoderne til overensstemmelsesprøvning og fortsat overensstemmelse for de pågældende produkter og ved at styrke kravene til kompetencer, forpligtelser og præstationer for de tekniske tjenester, som udfører prøvning i forbindelse med EU-typegodkendelse af køretøjer under de typegodkendende myndigheders ansvar. Det er afgørende, at de tekniske tjenester fungerer hensigtsmæssigt med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed og sikkerhed, og at borgerne har tillid til systemet. Kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester i henhold til direktiv 2007/46/EF bør fastlægges nærmere for at sikre, at de anvendes konsekvent. Metoderne til vurdering af tekniske tjenester i medlemsstaterne har tendens til gradvis at variere som følge af den øgede kompleksitet i deres arbejde. Det er derfor nødvendigt at fastsætte proceduremæssige forpligtelser, som sikrer en udveksling af oplysninger og overvågning af medlemsstaternes praksis ved vurdering, udpegelse, notifikation og overvågning af deres tekniske tjenester. Disse proceduremæssige forpligtelser, bør fjerne de eksisterende forskelle i de anvendte metoder og i fortolkningen af kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester.

(9)  Der bør sikres effektiv gennemførelse af EU-kravene til typegodkendelse ved at styrke bestemmelserne om produktionens overensstemmelse ved bl.a. at sørge for obligatorisk periodisk audit af metoderne til overensstemmelsesprøvning og fortsat overensstemmelse for de pågældende produkter og ved at styrke og harmonisere kravene til kompetencer, forpligtelser og præstationer for de tekniske tjenester, som udfører prøvning i forbindelse med EU-typegodkendelse af køretøjer under de typegodkendende myndigheders ansvar. Det er afgørende, at de tekniske tjenester fungerer hensigtsmæssigt med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed og sikkerhed, og at borgerne har tillid til systemet. Kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester i henhold til direktiv 2007/46/EF bør fastlægges nærmere for at sikre, at de anvendes konsekvent i alle medlemsstater. Metoderne til vurdering af tekniske tjenester i medlemsstaterne har tendens til gradvis at variere som følge af den øgede kompleksitet i deres arbejde. Det er derfor nødvendigt at fastsætte proceduremæssige forpligtelser, som sikrer en udveksling af oplysninger og overvågning af medlemsstaternes praksis ved vurdering, udpegelse, notifikation og overvågning af deres tekniske tjenester. Disse proceduremæssige forpligtelser bør fjerne de eksisterende forskelle i de anvendte metoder og i fortolkningen af kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester. For at sikre passende tilsyn og lige konkurrencevilkår i hele Unionen bør vurderingen af den ansøgende tekniske tjeneste omfatte en vurdering på stedet og på første hånd overværelse af de egentlige typegodkendelsesprøvninger, der gennemføres.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Denne forordning fastlægger bestemmelser for overvågning af medlemsstaternes overholdelse af den for derigennem at opretholde forbrugernes tillid til køretøjer på markedet og garantere et højt niveau for sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. Forummet til udveksling af oplysninger om håndhævelse, der er nedsat af medlemsstaterne, overvåger med støtte fra Kommissionen de nationale myndigheders ansvarsområder gennem regelmæssige audit, kontroller samt efterkontrol af stikprøver af udstedte typegodkendelser og ved at verificere, at nærværende forordning gennemføres ensartet, konsekvent og effektivt.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at øge gennemsigtigheden og den gensidige tillid og for yderligere at ensrette og udvikle kriterierne for vurdering, udpegelse og notifikation af tekniske tjenester, samt for udvidelses- og forlængelsesprocedurerne, bør medlemsstaterne samarbejde med hinanden og med Kommissionen. De bør rådføre sig med hinanden og med Kommissionen om spørgsmål af almen relevans for gennemførelsen af denne forordning og informere hinanden og Kommissionen om deres standardtjekliste for vurderinger.

(12)  For at øge gennemsigtigheden og den gensidige tillid og for yderligere at ensrette og udvikle kriterierne for vurdering, udpegelse og notifikation af tekniske tjenester samt for udvidelses- og forlængelsesprocedurerne bør medlemsstaterne samarbejde med hinanden og med Kommissionen. De bør rådføre sig med hinanden og med Kommissionen om spørgsmål af almen relevans for gennemførelsen af denne forordning og informere hinanden og Kommissionen om deres standardtjekliste for vurderinger. Ved denne forordning etableres en internetbaseret typegodkendelsesdatabase, der sammen med informationssystemet for det indre marked (IMI) etableret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/20121a kan tilvejebringe en nyttig elektronisk metode til at lette og styrke det administrative samarbejde om forvaltning af informationsudvekslingen på grundlag af enkle og ensrettede procedurer, som omgår sprogbarrierer.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Hvis der på trods af de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at medlemsstaterne anvender og følger op på kravene på en ensartet måde, hersker tvivl om teknisk tjenestes kompetence, bør Kommissionen have mulighed for at undersøge individuelle sager.

(15)  Hvis der på trods af de foranstaltninger, der er truffet for at sikre, at medlemsstaterne anvender og følger op på kravene på en ensartet og konsekvent måde, hersker tvivl om teknisk tjenestes kompetence, bør Kommissionen have mulighed for at undersøge individuelle sager og foreslå løsninger.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  En robust håndhævelsesmekanisme er nødvendig for at sikre, at kravene i denne forordning er opfyldt. At sikre overholdelsen af kravene til typegodkendelse og produktionens overensstemmelse i den lovgivning, der gælder for automobilsektoren, bør fortsat være de godkendende myndigheders centrale ansvar, da det er en forpligtelse, der er tæt forbundet med udstedelsen af typegodkendelsen, og som kræver detaljeret kendskab til dens indhold. Det er derfor vigtigt, at de godkendende myndigheders præstationer regelmæssigt efterprøves ved hjælp af peerevalueringer for at sikre et ensartet niveau for kvalitet og stringens hos alle de godkendende myndigheder ved håndhævelsen af typegodkendelseskravene. Det er desuden vigtigt at sørge for verifikation af korrektheden af selve typegodkendelsen.

(18)  En robust håndhævelsesmekanisme er nødvendig for at sikre, at kravene i denne forordning er opfyldt. At sikre overholdelsen af kravene til typegodkendelse og produktionens overensstemmelse i den lovgivning, der gælder for automobilsektoren, bør fortsat være de godkendende myndigheders centrale ansvar, da det er en forpligtelse, der er tæt forbundet med udstedelsen af typegodkendelsen, og som kræver detaljeret kendskab til dens indhold. Det er derfor vigtigt, at de godkendende myndigheders præstationer underlægges regelmæssig tilsynsmæssig kontrol på EU-plan, herunder uafhængige audit, for at sikre et ensartet niveau for kvalitet og stringens hos alle de godkendende myndigheder ved håndhævelsen af typegodkendelseskravene. Det er desuden vigtigt at sørge for verifikation af korrektheden af selve typegodkendelsen.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  For at sikre ensartet markedsovervågning i hele Unionen bør kontrolbeføjelserne overdrages til en centraliseret myndighed på EU-plan for at sikre, at den nye ramme for typegodkendelse og markedsovervågning fuldt ud gennemføres.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  For at sikre uafhængig prøvning af overensstemmelse i drift gennem hele levetiden for alle omfattede køretøjer bør der udvikles robuste og obligatoriske metoder til emissionstest for at fastlægge krav til teknisk kontrol baseret på en kombination af direkte udstødningstest og OBD-prøvning, herunder fastlæggelse af testmetoder til måling af NOx under den periodiske emissionstest, der gennemføres i henhold til direktiv 2014/45/EU samt partikelniveauer og deres tærskelværdier. Navnlig kan ny fjernovervågningsteknologi anvendes til at identificere stærkt forurenende køretøjer på vejen og fokusere på overensstemmelsesprøvning i drift for de regulerede emissionsgrænser (PN, NOx, CO og HC) for disse køretøjer som den mest omkostningseffektive metode til periodiske tekniske syn i fremtiden.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  For at øge gennemsigtigheden i godkendelsesprocessen og lette udvekslingen af oplysninger og markedsovervågningsmyndighedernes, de godkendende myndigheders og Kommissionens uafhængige verifikation, skal typegodkendelsesdokumentation indgives i elektronisk format og gøres offentligt tilgængelig, jf. dog undtagelser på grund af beskyttelse af forretningsmæssige interesser og beskyttelse af personoplysninger.

(22)  For at øge gennemsigtigheden i godkendelsesprocessen og lette udvekslingen af oplysninger og markedsovervågningsmyndighedernes, de godkendende myndigheders, Kommissionens og tredjeparters uafhængige verifikation, er det nødvendigt at offentliggøre køretøjs- og prøvningsoplysninger for at gennemføre sådanne prøvninger. De relevante oplysninger bør indgives i elektronisk format og gøres offentligt tilgængelig, jf. dog undtagelser på grund af beskyttelse af forretningsmæssige interesser, intellektuel ejendomsret og beskyttelse af personoplysninger.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Disse mere specifikke forpligtelser for de nationale myndigheder i denne forordning bør omfatte en efterfølgende verifikationsprøvning og -inspektion af overholdelsen for et tilstrækkeligt antal køretøjer, der er bragt i omsætning. Udvælgelsen af køretøjer, der skal underkastes denne efterfølgende verifikationsprøvning, bør baseres på en passende risikovurdering, der tager hensyn til alvoren af den mulige manglende overholdelse og sandsynligheden for, at den materialiserer sig.

(24)  Disse mere specifikke forpligtelser for de nationale myndigheder i denne forordning bør omfatte en efterfølgende verifikationsprøvning og -inspektion af overholdelsen for et tilstrækkeligt antal køretøjer, der er bragt i omsætning. Udvælgelsen af køretøjer, der skal underkastes denne efterfølgende verifikationsprøvning, bør baseres på en passende risikovurdering, der tager hensyn til alvoren af den mulige manglende overholdelse og sandsynligheden for, at den materialiserer sig. Desuden bør den baseres på klare og detaljerede kriterier og bør blandt andet omfatte tilfældig kontrol af en procentandel på alle eksisterende modeller, på køretøjer med ny motor eller teknologi installeret, på køretøjer med højt eller meget lavt brændstofforbrug, på køretøjer med meget høj salgsvolumen, og bør tage hensyn til hidtidig historik for overensstemmelse, tips fra forbrugere, resultater fra fjernovervågningsprøvning og betænkeligheder rejst af uafhængige forskningsorganer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Målene med denne forordning bør ikke påvirkes af den omstændighed, at bestemte systemer, komponenter, separate tekniske enheder eller dele og udstyr kan monteres, efter at køretøjet er blevet markedsført, registreret eller taget i brug. Der bør derfor gennemføres egnede foranstaltninger til at sikre, at systemer, komponenter eller separate tekniske enheder eller dele og udstyr, som kan monteres på køretøjer, og som i betydelig grad ville kunne forringe funktionen af systemer, der er væsentlige for miljøbeskyttelse eller funktionel sikkerhed, kontrolleres af en godkendende myndighed, før de markedsføres, registreres eller ibrugtages.

(27)  Målene med denne forordning bør ikke påvirkes af den omstændighed, at bestemte systemer, komponenter, separate tekniske enheder eller dele og udstyr kan monteres, efter at køretøjet er blevet markedsført, registreret eller taget i brug. Der bør derfor gennemføres egnede foranstaltninger til at sikre, at systemer, komponenter eller separate tekniske enheder eller dele og udstyr, som kan monteres på køretøjer, og som ville kunne forringe funktionen af systemer, der er væsentlige for miljøbeskyttelse eller funktionel sikkerhed, kontrolleres af en godkendende myndighed, før de markedsføres, registreres eller ibrugtages.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  Produktionens overensstemmelse, som er en af hjørnestenene i EU-typegodkendelsessystemet, og derfor bør den ordning, der fastlægges af fabrikanten for at sikre en sådan overensstemmelse, være godkendt af den kompetente myndighed eller en passende kvalificeret teknisk tjeneste, der er udpeget til dette formål, og skal være underlagt regelmæssig verifikation ved uafhængige periodiske audit. Desuden bør de godkendende myndigheder sørge for verifikation med den fortsatte overensstemmelse af de pågældende produkter.

(29)  Produktionens overensstemmelse, som er en af hjørnestenene i EU-typegodkendelsessystemet, og derfor bør den ordning, der fastlægges af fabrikanten for at sikre en sådan overensstemmelse, være godkendt af den kompetente myndighed eller en passende kvalificeret teknisk tjeneste, der er udpeget til dette formål, dvs. en anden teknisk tjeneste end den, der udførte typegodkendelsesprøvningen, og bør være underlagt regelmæssig verifikation ved uafhængige periodiske audit. Desuden bør de godkendende myndigheder sørge for verifikation med den fortsatte overensstemmelse af de pågældende produkter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Vurderingen af indberettede alvorlige sikkerhedsmæssige risici og skader på den offentlige sundhed og miljøet bør gennemføres på nationalt plan, men koordinationen på EU-plan bør sikres, når den rapporterede risiko eller skade kan findes uden for en enkelt medlemsstat, med det formål at dele ressourcerne og sikre konsistens med hensyn til de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at afbøde de konstaterede risici og skader.

(31)  Vurderingen af sikkerhedsmæssige risici og skader på den offentlige sundhed og miljøet bør gennemføres på nationalt plan, men koordinationen på EU-plan bør sikres, når risikoen eller skaden kan findes uden for en enkelt medlemsstat, med det formål at dele ressourcerne og sikre konsistens med hensyn til de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes for at fjerne de konstaterede risici og skader.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Tekniske fremskridt, hvorved der indføres nye metoder eller teknikker til diagnosticering og reparation af køretøjer, som f.eks. fjernadgang til køretøjsinformationer og -software, bør ikke svække denne forordnings målsætninger med hensyn til uafhængige aktørers adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

(37)  Tekniske fremskridt, hvorved der indføres nye metoder eller teknikker til diagnosticering og reparation af køretøjer, som f.eks. fjernadgang til køretøjsinformationer og -software, bør styrke denne forordnings målsætninger med hensyn til uafhængige aktørers adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Medlemsstaterne bør indføre regler om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne indberetter de pålagte sanktioner til Kommissionen en gang om året for at overvåge, at der sker en ensartet gennemførelse af disse bestemmelser.

(40)  Medlemsstaterne bør indføre regler om sanktioner for overtrædelse af denne forordning og bør sikre, at de anvendes. Sanktionerne bør være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Medlemsstaterne bør indberette de pålagte sanktioner til Kommissionen en gang om året, for at den kan overvåge, at der sker en ensartet gennemførelse af bestemmelserne om sanktionerne.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.   Denne forordning opretter også det europæiske tilsynsorgan for motorkøretøjer (European Vehicles Surveillance Agency) ("EVSA", i det følgende benævnt "agenturet").

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For følgende køretøjer og maskiner, kan fabrikanten ansøge om typegodkendelse eller individuel godkendelse af køretøjer i henhold til denne forordning, forudsat at disse køretøjer opfylder de materielle krav i denne forordning:

3.  For følgende køretøjer og maskiner, kan fabrikanten ansøge om typegodkendelse eller individuel godkendelse af køretøjer i henhold til denne forordning, forudsat at disse køretøjer opfylder kravene i denne forordning:

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder samt dele og udstyr, der gøres tilgængelige på markedet, overholder kravene i den relevante EU-lovgivning og ikke udgør nogen risiko for sundheden, sikkerheden eller noget andet aspekt af beskyttelsen af almene samfundshensyn

(2)  "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder samt dele og udstyr, der gøres tilgængelige på markedet, overholder kravene i den relevante EU-lovgivning og ikke udgør nogen risiko for sundheden, sikkerheden, miljøet eller noget andet aspekt af beskyttelsen af almene samfundshensyn, herunder forbrugerrettigheder

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  "manipulationsanordning": ethvert konstruktionselement, som registrerer temperatur, køretøjets hastighed, motorens omdrejningstal, det gear, der køres i, vakuum i indsugningsmanifolden eller enhver anden parameter med henblik på at aktivere, modulere, forsinke eller deaktivere driften af en del af emissionskontrolsystemet, og som derved reducerer dets effektivitet under alle omgivende forhold eller forhold, der regelmæssigt forekommer inden for EU's område, og som enten forekommer under køretøjets normale drift eller uden for typegodkendelsesprocedurerne

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  "grundlæggende emissionsbegrænsningsstrategi" (Base Emissions Strategy – "BES"): en emissionsbegrænsningsstrategi, som er aktiv i hele motorens arbejdshastigheds- og belastningsområde, medmindre en understøttende emissionsstrategi aktiveres

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 8 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c)  "understøttende emissionsstrategi"(Auxiliary Emission Strategy – "AES"): en emissionsstrategi, der aktiveres, og som erstatter eller modificerer en grundlæggende emissionsstrategi med et specifikt formål for øje og som reaktion på et specifikt sæt betingelser vedrørende omgivelser og/eller drift, og som kun forbliver operationel, så længe disse betingelser eksisterer

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  "restkøretøj": et køretøj, som indgår i en lagerbeholdning, og som på grund af ikrafttrædelsen af nye tekniske krav, som det ikke er typegodkendt efter, ikke kan eller ikke længere kan gøres tilgængeligt på markedet, registreres eller ibrugtages.

(43)  "restkøretøj": et køretøj, som indgår i en lagerbeholdning eller som skal færdiggøres, og som på grund af ikrafttrædelsen af nye tekniske krav, som det ikke er typegodkendt efter, ikke kan eller ikke længere kan gøres tilgængeligt på markedet, registreres eller ibrugtages.

Begrundelse

Køretøjer kan produceres i flere faser, hvilket der bør tages hensyn til, når restkøretøjer defineres.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 44 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a)  "fjernovervågning": scanning og måling af forureningsniveauer i et køretøjs udstødning, mens køretøjet er i bevægelse, ved hjælp af instrumenter udstyret med sensorer, som står i vejkanten, med henblik på at indsamle de nødvendige ydelsesdata for at overvåge de gennemsnitlige emissioner fra bilparken og identificere køretøjer, der forurener uforholdsmæssigt meget

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at ændre bilag IV for at tage hensyn til den teknologiske og reguleringsmæssige udvikling ved at indføre og ajourføre henvisningerne til retsakter, der indeholder de krav, som køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, skal efterleve.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 for at ændre bilag IV for at tage hensyn til den teknologiske og reguleringsmæssige udvikling ved at indføre og ajourføre henvisningerne til retsakter, der indeholder de krav, som køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, skal efterleve.

 

Fabrikanter, der søger om EU-typegodkendelse til et køretøj, som anvender en grundlæggende emissionsbegrænsningsstrategi, understøttende emissionsbegrænsningsstrategi eller en manipulationsanordning som fastsat i denne forordning eller forordning (EU) nr. 2016/646, skal fremlægge alle oplysninger til den typegodkendende myndighed, herunder en teknisk begrundelse, som med rimelighed kan kræves af den typegodkendende myndighed for at bestemme om BES eller AES er en manipulationsanordning, og om en dispensation fra forbuddet om anvendelsen af manipulationsanordninger i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 finder anvendelse.

 

Fabrikanter erklærer skriftligt over for den typegodkendende myndighed, at alle oplysninger vedrørende en BES-, AES- eller manipulationsanordning er fremlagt, og at den køretøjstype, der meddeles typegodkendelse, ikke er udstyret med en forbudt manipulationsanordning i henhold til denne artikel og forordning (EF) nr. 692/2008.

 

Den typegodkendende myndighed meddeler ikke EU-typegodkendelse, før den har fuldført sin vurdering og har bestemt, at den køretøjstype, der meddeles typegodkendelse, ikke er udstyret med en forbudt manipulationsanordning i henhold til denne artikel og forordning (EF) nr. 692/2008.

 

Med henblik på deres vurdering og for at kontrollere overholdelse eller manglende overholdelse af kravene i denne artikel kan den typegodkendende myndighed, markedsovervågningsmyndighederne eller agenturet udføre en supplerende uanmeldt prøvning med parametre, der er forskellige fra de prøvninger, som er fastsat i denne forordning. Parametrene for denne supplerende uanmeldte prøvning fastsættes hver gang udelukkende af den typegodkendende myndighed, markedsovervågningsmyndigheden eller agenturet og forbliver strengt fortrolige og ukendte for fabrikanten indtil den endelige offentliggørelse af prøvningsresultaterne.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.   Medlemsstaterne skal tilrettelægge og udføre markedsovervågning og kontrol af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der indføres på markedet, i overensstemmelse med kapitel III i forordning (EF) nr. 765/2008.

4.   Medlemsstaterne skal tilrettelægge og udføre markedsovervågning og kontrol af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der indføres på markedet, i overensstemmelse med kapitel III i forordning (EF) nr. 765/2008. Medlemsstaterne kan beslutte at gennemføre fælles markedsovervågningsaktiviteter med henblik på at opfylde målene i artikel 8 i denne forordning.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at markedsovervågningsmyndighederne, hvis de finder det nødvendigt og berettiget, har ret til at få adgang til de erhvervsdrivendes lokaler og til at tage de nødvendige stikprøver af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med overensstemmelsesprøvning.

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at markedsovervågningsmyndighederne, hvis de finder det nødvendigt og berettiget, kan at få adgang til de erhvervsdrivendes lokaler uden forudgående varsel og til at tage de nødvendige stikprøver af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med overensstemmelsesprøvning. Køretøjets ejer kompenseres for udgifterne i forbindelse med disse prøvninger.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres typegodkendelsesaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden, navnlig antallet af meddelte typegodkendelser og de pågældende fabrikanters identitet.

6.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres typegodkendelsesaktiviteter og kvaliteten af de udstedte typegodkendelser. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert tredje år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater, Kommissionen, det ved artikel 10 oprettede forum til håndhævelse og udveksling af oplysninger samt, og i overensstemmelse med artikel 12 i direktiv (EU) 2016/XXX om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF, det europæiske forum for ren luft og tredjeparter på anmodning. Den berørte medlemsstat skal udarbejde en komplet rapport over de resultater, der er tilgængelige for offentligheden, navnlig antallet af meddelte og afviste typegodkendelser og de pågældende fabrikanters identitet samt køretøjstyper.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden.

7.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne gennemgang og evaluering foretages mindst hvert tredje år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen og tredjeparter på anmodning. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden. Disse skal angive navnlig med hensyn til køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning, samt typegodkendelsernes korrekthed og de pågældende godkendelsesmyndigheders og fabrikanters identitet samt køretøjstyper.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Godkendelsesmyndighederne skal sikre, at køretøjet, som fabrikanten stiller til rådighed med henblik på typegodkendelsesprøvning, er fuldt ud repræsentativt for det køretøj, der skal fremstilles og markedsføres, og at prøvningen af det pågældende køretøj ikke fører til prøvningsresultater, der er systematisk anderledes end resultaterne for køretøjer, der benyttes under forhold, som man med rimelighed kan forvente at støde på under normal drift og brug.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Godkendelsesmyndighederne skal fortolke og håndhæve kravene i denne forordning på en ensartet og konsekvent måde for at undgå at anvende forskellige standarder rundt om i Unionen. De skal samarbejde med Kommissionen og med det ved artikel 10 oprettede forum til håndhævelse og udveksling af oplysninger i forbindelse dens overvågnings- og tilsynsopgaverne i forbindelse med gennemførelse af denne forordning og skal videregive dem alle nødvendige oplysninger på anmodning.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De godkendende myndigheder skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. De skal respektere fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for at beskytte forretningshemmeligheder omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, for at beskytte brugernes interesser i Unionen.

2.  De godkendende myndigheder skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. De skal respektere fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for at beskytte forretningshemmeligheder, medmindre det er i offentlighedens interesse, omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, for at beskytte brugernes interesser i Unionen.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De godkendende myndigheder i en medlemsstat skal samarbejde med hinanden ved at udveksle oplysninger, der er relevante for deres rolle og funktioner.

De godkendende myndigheder i en medlemsstat skal indføre procedurer for at sikre en effektiv og omkostningseffektiv koordination og udveksling af oplysninger, der er relevante for deres rolle og funktioner.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte fælles kriterier for at udpege, analysere og vurdere de godkendende myndigheder på nationalt plan. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

5.  Kommissionen skal vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte fælles kriterier for at udpege, analysere og vurdere de godkendende myndigheder på nationalt plan. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Markedsovervågningsmyndighederne udfører regelmæssig kontrol for at verificere, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder opfylder kravene i denne forordning, og med rigtigheden af typegodkendelser. Denne kontrol skal udføres i et passende omfang, ved hjælp af dokumentkontrol og real-drive- og laboratorieundersøgelser på grundlag af statistisk relevante prøver. I forbindelse hermed tager markedsovervågningsmyndighederne hensyn til etablerede principper for risikovurdering, klager og øvrige oplysninger.

1.  Markedsovervågningsmyndighederne udfører regelmæssig kontrol for at verificere, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder opfylder kravene i denne forordning, og med rigtigheden af typegodkendelser. Denne kontrol skal udføres i et passende omfang, ved hjælp af dokumentkontrol og real-drive- og laboratorieundersøgelser på grundlag af statistisk relevante prøver, der er repræsentative for antallet af køretøjer i den pågældende medlemsstat. I forbindelse hermed tager markedsovervågningsmyndighederne hensyn til etablerede videnskabelige principper og protokoller for risikovurdering, herunder klager, de enkelte køretøjsmodellers og deles popularitet, testresultater fra tredjeparter, modeller med meget højt eller meget lavt brændstofforbrug, første anvendelse af nye motorer eller teknologi, rapporter fra periodisk syn, stikprøveprogrammer baseret på fjernsensorteknologi og øvrige oplysninger. Markedsovervågningsmyndighederne følger op på begrundede klager.

 

Med henblik på at verificere emissionerne fra køretøjer kan markedsovervågningsmyndighederne benytte fjernovervågningsteknologi for at identificere meget forurenende køretøjsmodeller med henblik på nærmere undersøgelse. I den forbindelse skal myndighederne samarbejde og koordinere deres aktiviteter med de ansvarlige synsmyndigheder i henhold til direktiv 2014/45/EU.

 

Hvis der er udpeget tekniske tjenester med henblik på at opfylde kravene ifølge denne artikel, sikrer markedsovervågningsmyndighederne, at der anvendes en anden teknisk tjeneste end den, der udfører prøvningerne med henblik på den oprindelige typegodkendelse.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Markedsovervågningsmyndighederne skal kræve, at de erhvervsdrivende gør sådan dokumentation og oplysninger tilgængelige, i det omfang det skønnes nødvendigt for gennemførelsen af myndighedernes aktiviteter.

2.  Markedsovervågningsmyndighederne skal kræve, at de erhvervsdrivende gør sådan dokumentation og oplysninger, herunder tekniske specifikationer, tilgængelige, i det omfang det skønnes nødvendigt for gennemførelsen af myndighedernes aktiviteter. Det omfatter adgang til relevant software, algoritmer, motorens styreenheder og andre nødvendige tekniske specifikationer, som kan være nødvendige.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Markedsovervågningsmyndighederne træffer passende foranstaltninger til inden for en passende tidsramme at advare brugerne på deres område om farer, som de har identificeret vedrørende ethvert køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed for at undgå eller reducere risikoen for personskade eller andre skader.

Markedsovervågningsmyndighederne træffer passende foranstaltninger til inden for en passende tidsramme at advare brugerne om farer, som de har identificeret vedrørende ethvert køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed for at undgå eller reducere risikoen for personskade eller andre skader. Oplysningerne skal gøres tilgængelige online på et klart og forståeligt sprog.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en medlemsstat beslutter at trække et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed tilbage fra markedet i henhold til artikel 49, stk. 5, skal de underrette den pågældende erhvervsdrivende og i givet fald den relevante godkendende myndighed.

5.  Hvis markedsovervågningsmyndighederne i en medlemsstat beslutter at trække et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed tilbage fra markedet i henhold til artikel 49, stk. 5, skal de underrette den pågældende erhvervsdrivende og den relevante godkendende myndighed.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  De godkendende myndigheder skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. De skal respektere fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for så vidt om muligt at beskytte forretningshemmeligheder omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, for at beskytte brugernes interesser i Unionen.

6.  De godkendende myndigheder skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. De skal respektere fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for at beskytte forretningshemmeligheder, medmindre deres offentliggørelse er i offentlighedens interesse, og omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, i hele det omfang, der er nødvendigt for at beskytte brugernes interesser i Unionen.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden.

7.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert tredje år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater, Kommissionen, det ved artikel 10 oprettede forum til håndhævelse og udveksling af oplysninger og tredjeparter på anmodning. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden, der navnlig angiver antallet af og modelnavne på de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning, sammen med de pågældende fabrikanters identitet.

 

Markedsovervågningsmyndighederne skal mindst hvert andet år gøre en opsummerende rapport offentlig tilgængelig, der omhandler omfanget, rækkevidden og resultaterne af deres markedsovervågningsaktiviteter.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Hvis mere end én myndighed i en medlemsstat er ansvarlig for markedsovervågning og kontrol med ydre grænser, samarbejder disse myndigheder med hinanden og udveksler oplysninger, der er relevante for deres rolle og funktioner.

9.  Hvis mere end én myndighed i en medlemsstat er ansvarlig for markedsovervågning og kontrol med ydre grænser, indfører disse myndigheder procedurer for at sikre en effektiv og virkningsfuld koordination og udveksling af oplysninger, der er relevant for deres rolle og funktioner.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte kriterier for omfanget, rækkevidden og den hyppighed, hvormed en verifikation af overholdelsen ved kontrol af prøver som omhandlet i stk. 1 skal udføres. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

10.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter, der supplerer denne forordning, i overensstemmelse med artikel 88 for at fastsætte kriterier for omfanget, rækkevidden og den hyppighed, hvormed en verifikation af overholdelsen ved kontrol af prøver som omhandlet i stk. 1 skal udføres, samt kriterier for udvælgelse af køretøjer til prøvning.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionens verifikation af overholdelsen og medlemsstaternes koordinering af håndhævelsen

Det europæiske tilsynsorgan for motorkøretøjers verifikation af overholdelsen og medlemsstaternes koordinering af håndhævelsen

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen skal tilrettelægge og foretage eller kræve, at der i passende omfang foretages, prøvninger og eftersyn af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der allerede er gjort tilgængelige på markedet, med henblik på at verificere, at disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er i overensstemmelse med typegodkendelsen og gældende lovgivning, samt at sikre rigtigheden af typegodkendelser.

Det europæiske tilsynsorgan for motorkøretøjer (European Vehicle Surveillance Agency – EVSA) (i det følgende benævnt "agenturet") skal tilrettelægge og foretage eller kræve, at der i passende omfang foretages, prøvninger og eftersyn af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der allerede er gjort tilgængelige på markedet, med henblik på at verificere, at disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder er i overensstemmelse med typegodkendelsen og gældende lovgivning, samt at sikre rigtigheden af typegodkendelser.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For så vidt angår køretøjer i kategori M og N skal agenturet udføre tilfældigt udvalgte prøvninger af markedsovervågning på mindst 20 % af de nye modeller, der bringes i omsætning på EU-markedet hvert år, for at verificere, hvorvidt de pågældende køretøjer på vejen er i overensstemmelse med Unionens sikkerheds- og miljølovgivning. I forbindelse med udtagning af køretøjer til prøvning skal agenturet tage hensyn til etablerede principper for risikovurdering, klager, herunder prøveudførende tredjeparter, nye teknologier på markedet, rapporter fra periodisk syn og øvrige oplysninger. Agenturet skal følge op på begrundede klager.

 

Hvis der er udpeget en teknisk tjeneste med henblik på prøvningerne foreskrevet i dette stykke, sikrer agenturet, at der anvendes en anden teknisk tjeneste end den, der udfører prøvningerne vedrørende den oprindelige typegodkendelse.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse prøvninger og eftersyn kan finde sted nye køretøjer leveret af fabrikanterne eller de erhvervsdrivende, jf. punkt 2 nedenfor.

Disse prøvninger og eftersyn skal udføres:

 

-   nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder leveret af fabrikanterne eller de erhvervsdrivende, jf. punkt 2 nedenfor og

 

-   indregistrerede køretøjer efter aftale med registreringsindehaver.

 

Køretøjets ejer kompenseres for udgifterne i forbindelse med prøvningerne.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Disse undersøgelser og kontroller kan også finde sted på registrerede køretøjer efter aftale

med indehaveren af registreringen.

udgår

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fabrikanter, der er indehavere af typegodkendelser, eller erhvervsdrivende skal på anmodning forelægge Kommissionen et statistisk relevant antal producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder udvalgt af Kommissionen, som er repræsentative for de køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der kan markedsføres i henhold til de pågældende typegodkendelser. Disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, indgives til prøvning på det tidspunkt og sted, og i den periode, som Kommissionen måtte ønske.

2.  Fabrikanter, der er indehavere af typegodkendelser, eller erhvervsdrivende skal på anmodning forelægge agenturet et statistisk relevant antal producerede køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder udvalgt af agenturet, som er fuldt ud repræsentative for de køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der kan markedsføres i henhold til de pågældende typegodkendelser. Disse køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, indgives til prøvning på et sådant tidspunkt og sted, og i den periode, som agenturet måtte ønske. Køretøjets ejer kompenseres for udgifterne i forbindelse med prøvningerne.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at gøre det muligt for Kommissionen at gennemføre den prøvning, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal medlemsstaterne give Kommissionen adgang til alle data vedrørende typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er genstand for verifikationskontrol af overholdelsen. Disse data skal mindst omfatte de oplysninger, der er indeholdt i typegodkendelsesattesten og dens bilag som omhandlet i artikel 26, stk. 1.

For at gøre det muligt for agenturet at gennemføre den prøvning, der er omhandlet i stk. 1, 1a og 2, skal medlemsstaterne give agenturet adgang til alle data vedrørende typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er genstand for verifikationskontrol af overholdelsen. Disse data skal mindst omfatte de oplysninger, der er indeholdt i typegodkendelsesattesten og dens bilag som omhandlet i artikel 26, stk. 1.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne skal yde al den nødvendige bistand og stille al dokumentation og anden teknisk bistand til rådighed, som Kommissionens eksperter anmoder om, for at give dem mulighed for at udføre prøvninger, kontroller og eftersyn.

 

Medlemsstaterne sikrer, at Kommissionens eksperter har adgang til alle lokaler og dele af lokaler samt til alle oplysninger, herunder computersystemer og software, som er af betydning for udførelsen af deres opgaver.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Køretøjsfabrikanterne skal offentliggøre de data, der er nødvendige med henblik på verifikation af overholdelsen ved tredjepart. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge, hvilke data der skal offentliggøres, og betingelserne for en sådan offentliggørelse, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af forretningshemmeligheder og beskyttelse af personoplysninger i henhold til EU-retten og national lovgivning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

4.  Køretøjsfabrikanterne skal offentliggøre de data, der er nødvendige med henblik på verifikation af overholdelsen ved tredjepart. Disse data skal omfatte navnlig parametre og indstillinger, der er nødvendige for præcist at genskabe de prøvningsbetingelser, der blev anvendt ved prøvningen med henblik på typegodkendelse. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge, hvilke data der skal offentliggøres, og betingelserne for en sådan offentliggørelse, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af forretningshemmeligheder og beskyttelse af personoplysninger i henhold til EU-retten og national lovgivning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis Kommissionen konstaterer, at de prøvede eller inspicerede køretøjer ikke overholder de typegodkendelseskrav, der er fastsat i denne forordning eller i de retsakter, der er opført i bilag IV, eller at der er meddelt typegodkendelse på grundlag af ukorrekte data, skal den i henhold til artikel 54, stk. 8, straks kræve, at den pågældende erhvervsdrivende træffer alle fornødne korrigerende foranstaltninger for at bringe køretøjerne i overensstemmelse med disse krav, eller den skal denne træffe restriktive foranstaltninger, enten ved at anmode den erhvervsdrivende om at trække de pågældende køretøjer tilbage fra markedet eller om at tilbagekalde dem inden for en rimelig frist, afhængigt af hvor alvorlig den fastslåede manglende overensstemmelse er.

Hvis Kommissionen konstaterer, at de prøvede eller inspicerede køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder ikke overholder de typegodkendelseskrav, der er fastsat i denne forordning eller i de retsakter, der er opført i bilag IV, eller at der er meddelt typegodkendelse på grundlag af ukorrekte data, skal den straks kræve, at den pågældende erhvervsdrivende i henhold til artikel 54, stk. 8, træffer alle fornødne korrigerende foranstaltninger for at bringe køretøjerne, komponenterne eller de separate tekniske enheder i overensstemmelse med disse krav, eller den skal træffe restriktive foranstaltninger, enten ved at anmode den erhvervsdrivende om at trække de pågældende køretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder tilbage fra markedet eller om at tilbagekalde dem inden for en rimelig frist, afhængigt af hvor alvorlig den fastslåede manglende overensstemmelse er.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Korrigerende foranstaltninger, der er truffet af Kommissionen som følge af verifikationsprøvninger, gælder i hele Unionen og skal gennemføres af de nationale myndigheder på en harmoniseret og konsekvent måde. Sådanne korrigerende foranstaltninger på EU-plan kan omfatte betaling af ensartet kompensation til forbrugerne, hvis køretøjets oprindelige ydelse er blevet ændret som følge af de korrigerende foranstaltninger, og økonomisk kompensation for negative eksterne virkninger (med hensyn til luftkvalitet, folkesundhed osv.).

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør en rapport om resultaterne af enhver verifikationsprøvning af overholdelsen, som den har gennemført.

Agenturet offentliggør årlige rapporter om resultaterne af enhver verifikationsprøvning af overholdelsen, som den har gennemført. Rapporterne skal være tilgængelige for offentligheden og skal omfatte oplysninger om resultaterne af de gennemførte prøvninger samt om køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning, sammen med de pågældende fabrikanters identitet.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne træffer passende opfølgende foranstaltninger på baggrund af anbefalingerne i rapporten om verifikationsprøvning, og skal på anmodning af Kommissionens kontrollere arbejdsgangene og organisationen hos de kompetente myndigheder og undersøger betydelige eller tilbagevendende problemer i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne skal gennemføre anbefalingerne, der er fremsat af agenturet, i overensstemmelse med denne artikel, hvis disse anbefalinger rettes mod en eller flere medlemsstater. Hvis en medlemsstat ikke anvender en anbefaling udstedt af agenturet eller afviger fra den, skal medlemsstaten oplyse Kommissionen om sine begrundelser for at gøre dette. Kommissionen skal vurdere disse begrundelser og skal, hvis den ikke finder de trufne foranstaltninger begrundede, i samråd med medlemsstaten kræve gennemførelse af anbefalingen eller brug af alternative foranstaltninger.

 

I tilfælde, hvor gentagne undladelser af at gennemføre anbefalinger eller alternative foranstaltninger som omtalt i artikel 10, stk. 2, litra c), fører til manglende overholdelse af denne forordning, suspenderer Kommissionen den typegodkendende myndigheds bemyndigelse i den pågældende medlemsstat til at godkende ansøgninger om EU-typegodkendelsesattester i overensstemmelse med artikel 21.

 

Senest to måneder efter at den har suspenderet en sådan bemyndigelse i det andet afsnit, skal Kommissionen sende medlemsstaten en rapport om sine konklusioner vedrørende den manglende overholdelse. Hvis det er nødvendigt for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der allerede er markedsført, skal Kommissionen give de pågældende typegodkendende myndigheder instrukser om inden for en rimelig frist at suspendere eventuelle attester, der er uretmæssigt udstedt.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  Agenturet finansieres gennem nationale gebyrer, der betales af fabrikanten og opkræves for alle nye køretøjer, som sælges i Unionen, i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2a.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 10 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forummet til udveksling af oplysninger om håndhævelse

Forummet til håndhævelse og udveksling af oplysninger

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen skal oprette og lede et forum for udveksling af oplysninger om håndhævelse ("forummet").

1.  Kommissionen skal oprette et forum til håndhævelse og udveksling af oplysninger ("forummet"). Forummet ledes af agenturet.

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette forum består af medlemmer, som udpeges af medlemsstaterne.

Forummet består af medlemmer, som udpeges af medlemsstaterne, og af repræsentanter for Kommissionen. Det skal som observatører bestå af repræsentanter for tekniske tjenester, organisationer, der foretager tredjepartsprøvninger, NGO'er, som er aktive inden for sikkerhed og miljø, og forbrugergrupper.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dets rådgivende opgaver omfatter bl.a. fremme af god praksis, udveksling af oplysninger om problemer med håndhævelsen, samarbejde, udvikling af arbejdsmetoder og -værktøjer, udvikling af en elektronisk procedure for udveksling af oplysninger, evaluering af harmoniserede håndhævelsesprojekter, sanktioner og fælles inspektioner.

Dets rådgivende opgaver omfatter:

 

a)   at bidrage til fremme af god praksis med sigte på at sikre virkningsfuld og harmoniseret anvendelse af denne forordning, navnlig hvad angår vurdering, udpegning og overvågning af udpegede organer og generel efterlevelse af de krav, der er fastsat ved denne forordning, herunder hensyntagen til dokumentation eller andre oplysninger fra relevante tredjeparter

 

b)   at bistå medlemsstaternes kompetente myndigheder i deres markedsovervågningsaktiviteter, herunder koordination af nationale markedsovervågningsaktiviteter på enten et regionalt eller paneuropæisk grundlag

 

c)   at foretage fælles audit af de nationale typegodkendelsesmyndigheder hvert tredje år for at verificere, at de overholder kravene i denne forordning og at kontrollere, at de varetager deres opgaver uafhængigt og omhyggeligt. Disse audit skal omfatte en kontrol af de nationale typegodkendelsesprocedurer, en stikprøvekontrol af de udstedte typegodkendelser og et besøg hos en teknisk tjeneste under den evaluerede myndigheds ansvarsområde. Agenturet kan deltage i disse audit og kan basere sin afgørelse om sin deltagelse på en risikoanalyse.

 

d)   at vurdere resultaterne af gennemgangene af, hvordan markedsovervågningsaktiviteterne fungerer, og fremsætte generelle anbefalinger, der udarbejdes på grundlag af en eller flere af sådanne gennemgange

 

e)   at vurdere resultaterne af vurderingerne, både jf. artikel 80, stk. 3, litra a), og efter en peerevaluering, jf. artikel 80, stk. 4, af de tekniske tjenesters funktionsevne, og at fremsætte generelle anbefalinger på grundlag af en eller flere af sådanne vurderinger

 

f)   at vurdere virkningsgraden af håndhævelsesaktiviteterne, herunder i relevant omfang sammenhæng og virkningsgrad af eventuelle reparationer, tilbagekaldelser eller sanktioner pålagt af medlemsstaterne, hvor manglende overholdelse har påvirket køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er markedsført i mere end én medlemsstat og, hvis Kommissionen anmoder herom, at fremsætte generelle anbefalinger på grundlag af en sådan vurdering. Denne vurdering skal foretages mindst hvert andet år.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Alle beslutninger og anbefalinger, som forummet træffer og enes om, offentliggøres, bl.a. vedrørende tilbagekaldelser.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Forummet skal nedsætte et stående udvalg bestående af ti uafhængige auditorer og en repræsentant for Kommissionen ("det stående udvalg"), som foretager regelmæssige revisorer af nationale typegodkendelsesmyndigheder og markedsovervågningsmyndigheder for at verificere, at de overholder kravene i denne forordning og at overvåge, at disse myndigheder varetager deres opgaver uafhængigt og effektivt.

 

Disse audit underkastes en uafhængig undersøgelse og de gennemføres på en gennemskuelig måde.

 

De skal omfatte følgende, hvis det er relevant:

 

a)   en vurdering af procedurerne og protokollerne, der anvendes af typegodkendelses- og markedsovervågningsmyndighederne

 

b)   en vurdering af udpegelsen af tekniske tjenester

 

c)   besøg på stedet og samtaler med medarbejdere hos de nationale myndigheder og udpegede tekniske tjenester

 

d)   kontroller af laboratorier, anlæg, måleinstrumenter og metoder til stikprøveudtagning

 

e)   en vurdering af de udstedte typegodkendelser

 

f)   andre aktiviteter, der er nødvendige for at identificere tilfælde af manglende overholdelse.

 

Auditorerne kan indgå aftale med en tredjepart om at hjælpe med revisionerne.

 

Auditorerne og tredjeparter, som de indgår aftale med, skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. De skal respektere fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for så vidt muligt at beskytte forretningshemmeligheder omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, i hele det omfang, der er nødvendigt, for at beskytte brugernes og borgernes interesser i Unionen.

 

Medlemsstaterne skal yde al nødvendig assistance og tilvejebringe al den dokumentation og støtte, som auditorerne anmoder om for at kunne udføre deres hverv.

 

Medlemsstaterne sikrer, at auditorerne har adgang til alle lokaler og dele af lokaler samt til alle oplysninger, herunder oplysninger i computersystemer og software, som er af betydning for udførelsen af deres hverv.

 

Forummet forelægger medlemsstaterne og Kommissionen resultaterne af disse audit.

 

Medlemsstaterne og Kommissionen træffer passende opfølgende foranstaltninger på baggrund af oplysningerne og anbefalingerne i de rapporter, der udarbejdes i forbindelse med disse audit.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at fastsætte de forummets udpegelse, sammensætning, opgaver, arbejdsmetoder og forretningsorden.

3.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at supplere denne forordning for at fastsætte forummets og det stående auditorudvalgs udpegelse, sammensætning, opgaver, arbejdsmetoder og forretningsorden.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 10a

 

Onlinedatabase for typegodkendelser

 

1.   Kommissionen opretter og ajourfører en onlinedatabase for typegodkendelser bestående af to forskellige grænseflader, nemlig den offentlige grænseflade og overensstemmelsesgrænsefladen.

 

2.   Den offentlige grænseflade skal indeholde de oplysninger, der er fastlagt i bilag IX til denne forordning, prøvningsresultaterne og -specifikationerne samt identitetsoplysningerne for de tekniske tjenester og typegodkendelsesmyndigheder, som deltager i de forskellige stadier af typegodkendelsen, idet følgende krav skal overholdes:

 

a)   oplysningerne skal tilbydes gratis

 

b)   oplysningerne skal tilvejebringes på en brugervenlig måde

 

c)   der skal kunne søges i oplysningerne, som foreligger i digitalt format.

 

3.   Overensstemmelsesgrænsefladen skal være tilgængelig for medlemsstaterne, typegodkendelsesmyndighederne, markedsovervågningsmyndighederne og Kommissionen, og skal indeholde de oplysninger, der er fastlagt i stk. 2 og bilag I og III til denne forordning, idet følgende krav skal overholdes:

 

a)   der skal sikres strenge sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte fortrolige oplysninger

 

b)   adgangsrettighederne skal baseres på "need-to-know"-princippet.

 

c)   der skal være et link til informations- og kommunikationssystemet for markedsovervågning (ICSMS), der er oprettet i henhold til artikel 23 i forordning (EF) nr. 765/2008.

 

4.   Typegodkendelsesmyndighederne skal i overensstemmelsesdatabasen medtage de oplysninger, der kræves i bilag I og III til denne forordning efter udstedelse eller inddragelse af en ny typegodkendelse, oplysninger om manglende overholdelse af kravene i denne forordning og oplysninger om eventuelle planlagte og gennemførte korrigerende foranstaltninger.

 

5.   Ved indføring af oplysninger i databasen skal typegodkendelsesmyndighederne bevare adgangs- og redigeringsrettighederne til disse oplysninger. Eventuelle ændringer skal dateres og være klart synlige. Oplysningerne i overensstemmelsesgrænsefladen anvendes udelukkende til formål, der er knyttet til håndhævelsen i henhold til denne forordning og eventuelle retsakter vedtaget i henhold til denne forordning, og tyveri af disse oplysninger skal forhindres.

 

6.   Databasen skal oprettes på en sådan måde, at den administrative byrde minimeres og i overensstemmelse med principperne for brugervenlighed og omkostningseffektivitet. Eksistensen af onlinedatabasen for typegodkendelser erstatter og ændrer ikke markedsovervågningsmyndighedernes forpligtelser.

 

7.   For at teste egnetheden af at anvende informationssystemet for det indre marked (IMI) til at udveksle de oplysninger, der er omfattet af denne artikel, iværksættes der et pilotprojekt senest ... [tre måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

 

8.   Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at supplere denne forordning med præciseringer af de operationelle detaljer vedrørende oprettelsen af en onlinedatabase for typegodkendelser.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.   Ved ansøgning om EU-typegodkendelse skal fabrikanterne over for den typegodkendende myndighed påvise og skriftligt erklære, at fabrikanten i forbindelse med konstruktionen af køretøjerne, systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder ikke integrerer strategier, der unødigt reducerer den præstation, som vises under relevante prøvningsprocedurer, når køretøjerne, systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder anvendes under forhold, som med rimelighed kan forventes at forekomme ved normal drift og anvendelse.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten orienterer straks den godkendende myndighed, der udstedte godkendelsen, og giver navnlig nærmere oplysninger om den manglende overensstemmelse og eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der er truffet.

Fabrikanten orienterer straks den godkendende myndighed, der udstedte godkendelsen, og agenturet og giver navnlig nærmere oplysninger om den manglende overensstemmelse og eventuelle afhjælpende foranstaltninger, der er truffet.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fabrikanten giver på grundlag af en national myndigheds begrundede anmodning den pågældende myndighed gennem den godkendende myndighed et eksemplar af EU-typegodkendelsesattesten eller den i artikel 55, stk. 1, omhandlede tilladelse, der påviser køretøjets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enheds overensstemmelse, på et for denne myndighed let forståeligt sprog.

Fabrikanten giver på grundlag af en national myndigheds eller agenturets begrundede anmodning og gennem den godkendende myndighed et eksemplar af EU-typegodkendelsesattesten eller den i artikel 55, stk. 1, omhandlede tilladelse, der påviser køretøjets, systemets, komponentens eller den separate tekniske enheds overensstemmelse, på et for denne myndighed let forståeligt sprog.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  på grundlag af en godkendende myndigheds begrundede anmodning, at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at påvise køretøjets, systemets, komponentens og den separate tekniske enheds fremstillings overensstemmelse

b)  på grundlag af en godkendende myndigheds eller agenturets begrundede anmodning, at give den al den information og dokumentation, der er nødvendig for at påvise køretøjets, systemets, komponentens og den separate tekniske enheds fremstillings overensstemmelse, herunder eventuelle tekniske specifikationer vedrørende typegodkendelse og adgang til software og algoritmer, som der anmodes om

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at samarbejde med de godkendende myndigheder eller markedsovervågningsmyndighederne, efter disses anmodning, om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne de alvorlige risici, som køretøjer, systemer, komponenter, separate tekniske enheder, dele eller udstyr, der er omfattet af repræsentantens fuldmagt, udgør

c)  at samarbejde med de godkendende myndigheder, markedsovervågningsmyndighederne eller agenturet, efter disses anmodning, om enhver foranstaltning, der træffes for at fjerne de alvorlige risici, som køretøjer, systemer, komponenter, separate tekniske enheder, dele eller udstyr, der er omfattet af repræsentantens fuldmagt, udgør

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Importøren skal straks informere fabrikanten om klager og indberetninger vedrørende risici, formodede forhold og spørgsmål om ikke-forskriftsmæssige forhold vedrørende importerede køretøjer, systemer, komponenter, separate tekniske enheder, dele eller udstyr.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  EU-typegodkendelsen for den sidste etape i færdigopbygningen meddeles først, når den godkendende myndighed har verificeret, at det køretøj, der typegodkendes i den sidste etape, på dette tidspunkt opfylder alle gældende tekniske krav. Dette omfatter en dokumentkontrol af alle krav henhørende under en EU-typegodkendelse for en ukomplet køretøjstype, som er givet i løbet af en etapevis procedure, selv hvis denne er givet for et køretøj fra en anden køretøjsklasse.

4.  EU-typegodkendelsen for den sidste etape i færdigopbygningen meddeles først, når den godkendende myndighed har verificeret, at det køretøj, der typegodkendes i den sidste etape, på dette tidspunkt opfylder alle gældende tekniske krav. Dette omfatter en dokumentkontrol af alle krav henhørende under en EU-typegodkendelse for en ukomplet køretøjstype, som er givet i løbet af en etapevis procedure, selv hvis denne er givet for et køretøj fra en anden køretøjsklasse. Den myndighed, der godkender køretøjet i den sidste etape, har ansvaret for at sikre, at det færdiggjorte komplette køretøj opfylder alle kravene, og skal om nødvendigt gentage de oprindelige prøvninger for at verificere, at systemer og komponenter, der er godkendt separat, stadig har en ydeevne, som er i overensstemmelse med de relevante typegodkendelser, når de indarbejdes i et færdiggjort komplet køretøj.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Fabrikanten stiller det antal prøvekøretøjer, komponenter eller separate tekniske enheder til rådighed for den typegodkendende myndighed, som kræves i henhold til de relevante særdirektiver eller særskilte forordninger til udførelsen af de påkrævede prøvninger.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  detaljerede tekniske beskrivelser og kalibreringsspecifikationer for alle emissionsrelaterede komponenter (grundlæggende emissionsbegrænsningsstrategi)

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  en liste over alle manipulationsanordninger eller en eventuel understøttende emissionsstrategi (AES), herunder en beskrivelse af de parametre, der er ændret i enhver AES, og de grænsevilkår, hvorunder AES anvendes, samt en angivelse af, hvilken AES og grundlæggende emissionsbegrænsningsstrategi der sandsynligvis vil blive aktiv under en række omgivende forhold, detaljerede tekniske beskrivelser og kalibreringsspecifikationer og en detaljeret begrundelse for hver manipulationsanordning, der medfører en forringelse af emissionsbegrænsningssystemets effektivitet, sammen med en redegørelse for, hvorfor den anvendte manipulationsanordning ikke er en manipulationsanordning, som er forbudt i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Informationsmappen skal forelægges i et elektronisk format, som stilles til rådighed af Kommissionen, men som også kan leveres på papir.

2.  Informationsmappen skal forelægges i et elektronisk format, som stilles til rådighed af Kommissionen. Den kan desuden leveres på papir.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  I tilfælde af ansøgning om typegodkendelse af hele køretøjet skal fabrikanten fremlægge detaljerede oplysninger, herunder tekniske begrundelser, om en eventuel supplerende motorstyringsstrategi til brug under andre forhold end dem, der er angivet i relevante EU-retsakter og testprocedurer.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den godkendende myndighed og de tekniske tjenester skal have adgang til software og algoritmer for køretøjet.

Den godkendende myndighed og de tekniske tjenester skal have adgang til den sikkerheds- og emissionsrelaterede software og hardware og til algoritmer for køretøjet og skal gives passende indsigt i systemudviklingsprocessen for software og hardware, idet der tages hensyn til deres respektive opgaver.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Fabrikanten tilsender den godkendende myndighed og den ansvarlige tekniske tjeneste den version af den sikkerheds- og emissionsrelaterede software i standardiseret form, der anvendes på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om typegodkendelse. Den tekniske tjeneste har ret til at mærke softwaren ved at fastsætte tilsvarende parametre med henblik på at registrere efterfølgende ulovlige ændringer af softwaren.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den godkendende myndighed kan, hvis det er rimeligt, også pålægge fabrikanten at indgive yderligere oplysninger, der måtte være nødvendige for at afgøre, hvilke prøvninger der er påkrævet, eller for at lette udførelsen af disse prøvninger.

Den godkendende myndighed og den ansvarlige tekniske tjeneste kan, hvis det er rimeligt, også pålægge fabrikanten at indgive yderligere oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, hvilke prøvninger der er påkrævet, eller for at lette udførelsen af disse prøvninger.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den godkendende myndighed og den ansvarlige tekniske tjeneste skal respektere fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for at beskytte forretningshemmeligheder, medmindre deres offentliggørelse er i offentlighedens interesse, omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, for at beskytte brugernes interesser i Unionen.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  gyldigheden af den anførte begrundelse for at installere en manipulationsanordning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den godkendende myndighed skal nægte at meddele EU-typegodkendelse, hvis den konstaterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, selv om den opfylder de gældende krav, udgør en alvorlig risiko for sikkerheden eller i alvorlig grad kan skade miljøet eller den offentlige sundhed. I et sådant tilfælde sender den straks de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen en detaljeret sagsmappe, hvori den giver en begrundelse for sin beslutning, og dokumenterer de konstateringer, den har gjort.

5.  Den godkendende myndighed skal nægte at meddele EU-typegodkendelse, hvis den konstaterer, at en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed, selv om den opfylder de gældende krav, udgør en risiko for sikkerheden eller i alvorlig grad kan skade miljøet eller den offentlige sundhed. I et sådant tilfælde sender den straks de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen en detaljeret sagsmappe, hvori den giver en begrundelse for sin beslutning, og dokumenterer de konstateringer, den har gjort.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Den godkendende myndighed kan nægte at godkende en manipulationsanordning til begrænsning af et køretøjs emissioner på grundlag af oplysningerne i sagsmappen.

 

Den godkendende myndighed nægter at udstede en EU-typegodkendelse, hvis den finder, at en manipulationsanordning er blevet indarbejdet på ulovlig vis.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at supplere denne forordning for at fastlægge kriterierne for vurdering af ansøgninger om en af undtagelserne fra forbuddet mod manipulationsanordninger til begrænsning af emissioner fra køretøjer i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 715/2007 og betingelserne for godkendelse eller afvisning af disse ansøgninger.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den godkendende myndighed sender hver tredje måned til de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen en liste over EU-typegodkendelser for systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som den har udstedt, ændret, nægtet eller inddraget i den forudgående periode. Denne liste skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag XIV.

2.  Hver tredje måned sender den godkendende myndighed de godkendende myndigheder i de andre medlemsstater, Kommissionen og agenturet en liste over EU-typegodkendelser for systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som den har udstedt, ændret, nægtet eller inddraget i den forudgående periode. Denne liste skal indeholde de oplysninger, der er angivet i bilag XIV.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Overensstemmelse med de tekniske krav i denne forordning og i de retsakter, der er opført i bilag IV, skal påvises ved hjælp af passende prøvninger i overensstemmelse med de relevante retsakter, der er opført i bilag IV, og som udføres af udpegede tekniske tjenester.

1.  Overensstemmelse med de tekniske krav i denne forordning og i de retsakter, der er opført i bilag IV, skal påvises ved hjælp af passende prøvninger i overensstemmelse med de relevante retsakter, der er opført i bilag IV, og som udføres alene og fuldt ud af udpegede tekniske tjenester, den relevante nationale myndighed eller Kommissionen.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Fabrikanten stiller de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder til rådighed for den godkendende myndighed, som i henhold til de relevante retsakter opført i bilag IV kræves til udførelsen af de påkrævede prøvninger.

2.  Fabrikanten stiller de køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder til rådighed for den tekniske tjeneste, som i henhold til de relevante retsakter opført i bilag IV kræves til udførelsen af de påkrævede prøvninger.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De påkrævede prøvninger skal udføres på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er repræsentative for den type, der skal godkendes.

3.  De påkrævede prøvninger skal udføres på køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, som er fuldkommen repræsentative for den type, der skal godkendes.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Ved typegodkendelse af køretøjer som helhed skal myndighederne sikre, at de køretøjer, der udvælges til prøvning, ikke vil føre til resultater, der systematisk afviger fra præstationerne for de køretøjer, når de bruges under forhold, som med rimelighed kan forventes under normal drift og brug.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Køretøjsfabrikanterne skal offentliggøre de data, der er nødvendige med henblik på verifikation af overholdelsen ved tredjepart. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge, hvilke data der skal offentliggøres, og betingelserne for en sådan offentliggørelse, såfremt der tages hensyn til beskyttelse af forretningshemmeligheder og beskyttelse af personoplysninger i henhold til EU-retten og national lovgivning. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For at verificere, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed er i overensstemmelse med den godkendte type skal den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, udføre de kontroller eller prøvninger, som er påkrævede for EU-typegodkendelsen, på prøveeksemplarer udtaget hos fabrikanten, herunder i produktionsanlæg.

4.  For at verificere, at et køretøj, et system, en komponent eller en separat teknisk enhed er i overensstemmelse med den godkendte type skal den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, udføre de kontroller eller prøvninger, som er påkrævede for EU-typegodkendelsen, på prøveeksemplarer udtaget tilfældigt hos fabrikanten, herunder i produktionsanlæg eller hos forhandlere. Disse prøvninger skal udføres af en anden teknisk tjeneste end den, der udførte den oprindelige prøvning med henblik på typegodkendelse.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Når en godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse, konstaterer, at fabrikanten ikke længere producerer køretøjerne, systemerne, komponenterne eller de separate tekniske enheder i overensstemmelse med den godkendte type, eller at typeattesterne ikke længere er i overensstemmelse med artikel 34 og 35, selv om produktionen fortsætter, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at proceduren for produktionens overensstemmelse følges korrekt, eller inddrager typegodkendelsen.

5.  Når en godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelse, konstaterer, at fabrikanten ikke længere producerer køretøjerne, systemerne, komponenterne eller de separate tekniske enheder i overensstemmelse med den godkendte type, eller at typeattesterne ikke længere er i overensstemmelse med artikel 34 og 35, selv om produktionen fortsætter, træffer den de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at proceduren for produktionens overensstemmelse følges korrekt og straks bringes i orden igen, eller inddrager typegodkendelsen.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne udarbejder en national gebyrstruktur, som skal dække omkostningerne til deres typegodkendelses- og markedsovervågningsaktiviteter samt til typegodkendelsesprøvning og prøvning af produktionens overensstemmelse og inspektioner, der udføres af de tekniske tjenester, som de har udpeget.

1.  Medlemsstaterne udarbejder en national gebyrstruktur, som skal dække omkostningerne til deres typegodkendelses- og markedsovervågningsaktiviteter samt til typegodkendelsesprøvning og prøvning af produktionens overensstemmelse og inspektioner, der udføres af de tekniske tjenester, som de har udpeget. Gebyrer må ikke opkræves direkte af de tekniske tjenester.

 

Medlemsstaterne sikrer, at der ikke foreligger interessekonflikter mellem nationale typegodkendelses- eller markedsovervågningsmyndigheder, tekniske tjenester eller fabrikanter.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nationale gebyrer opkræves fra fabrikanter, som har ansøgt om typegodkendelse i den pågældende medlemsstat. Gebyrer må ikke opkræves direkte af de tekniske tjenester.

2.  De nationale gebyrer, der vedrører typegodkendelsesaktiviteter, opkræves fra fabrikanter, som har ansøgt om typegodkendelse i den pågældende medlemsstat.

 

Opkrævede gebyrer skal udelukkende bruges til typegodkendelsesprøvning.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De nationale gebyrer ved markedsovervågningsaktiviteter opkræves af den medlemsstat, hvor produkterne markedsføres, og skal udgøre en afgift på 10 EUR pr. solgt køretøj,

 

Opkrævede gebyrer skal udelukkende bruges til markedsovervågningsaktiviteter.

 

Medlemsstaterne skal årligt indberette de nærmere oplysninger om de opkrævede gebyrer og de årlige samlede omkostninger til den overvågning, der er foretaget i forbindelse hermed, til de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den første af disse indberetninger foretages den ... [et år efter denne forordnings ikrafttrædelse].

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Den nationale gebyrstruktur skal også dække udgifterne til verifikationsinspektioner og -prøvninger af overholdelsen gennemført af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 9. Disse bidrag betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter for Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til artikel 21, stk. 4, i finansforordningen26.

3.   De nationale gebyrer, der vedrører markedsovervågningsaktiviteter, skal også dække udgifterne til verifikationsinspektioner og -prøvninger af overholdelsen gennemført af agenturet i overensstemmelse med artikel 9. Disse bidrag betragtes som eksterne formålsbestemte indtægter for Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til artikel 21, stk. 4, i finansforordningen26.

__________________

__________________

26Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2015 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1-96).

26Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge det supplerende beløb, der er omhandlet i stk. 3, som skal anvendes på de nationale gebyrer, der er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

5.   Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge det supplerende beløb, der er omhandlet i stk. 3, som skal anvendes på de nationale gebyrer, der vedrører markedsovervågningsaktiviteter, og som er omhandlet i stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ændringen betegnes som en "revision", hvis den godkendende myndighed konstaterer, at den pågældende type køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed trods den ændring i de oplysninger, der er registreret i informationspakken, fortsætter med at opfylde de gældende krav for denne type, og at det derfor ikke nødvendigt at gentage inspektioner eller prøvninger.

Ændringen betegnes som en "revision", hvis den godkendende myndighed konstaterer, at den pågældende type køretøj, system, komponent eller separate tekniske enhed trods den ændring i de oplysninger, der er registreret i informationspakken, fortsætter med at opfylde de gældende krav for denne type, og at det derfor ikke nødvendigt at gentage inspektioner eller prøvninger. Ved evaluering af sådanne revisioner skal den godkendende myndighed tage hensyn til resultaterne af relevante markedsovervågningsaktiviteter, der gennemføres i henhold til artikel 8.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  resultaterne af verifikationsprøvningen foretaget af enten Kommissionen eller markedsovervågningsmyndighederne viser en manglende overensstemmelse med EU's sikkerheds- eller miljølovgivning

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 33 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Gyldighedens ophør

Periodisk verifikation og gyldighedens ophør

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Typegodkendelse af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der skal udstedes for en begrænset periode på 5 år uden mulighed for forlængelse. Udløbsdatoen angives i typegodkendelsesattesten. Efter udløbet af den typegodkendelsesattest kan den fornyes efter ansøgning fra fabrikanten, og kun hvis den godkendende myndighed har verificeret, at typen af køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed opfylder alle kravene i de relevante retsakter for nye køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder af den pågældende type.

1.   Typegodkendelse af køretøjer skal verificeres efter en periode på fire år efter deres første godkendelse eller tidligere verifikation. Verifikationen skal foretages af agenturet, der gør brug af en anden teknisk tjeneste end den, der foretog den oprindelige godkendelse. Verifikationen af typegodkendelsesattesten skal fastslå, om typen af køretøj opfylder alle kravene i de relevante retsakter, der finder anvendelse på alle nye køretøjer af denne type på det pågældende tidspunkt.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Hvis agenturet konstaterer uregelmæssigheder eller tilfælde af manglende overholdelse, skal den kræve, at der træffes korrigerende foranstaltninger, eller træffe afgørelse om, at typegodkendelsen er udløbet.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   En EU-typegodkendelse af et køretøj bliver ugyldig før udløbsdatoen i følgende tilfælde:

2.   En EU-typegodkendelse af et køretøj bliver ugyldig i et af følgende tilfælde:

a)  når nye krav, som finder anvendelse på den godkendte køretøjstype, bliver obligatoriske i forbindelse med tilgængeliggørelsen på markedet, registrering eller ibrugtagning af køretøjet, og typegodkendelsen ikke kan forlænges i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, litra c)

a)  når nye krav, som finder anvendelse på den godkendte køretøjstype, bliver obligatoriske i forbindelse med tilgængeliggørelsen på markedet, registrering eller ibrugtagning af køretøjet, og typegodkendelsen ikke kan forlænges i overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, litra c)

b)  hvis produktionen af køretøjer i overensstemmelse med den godkendte type køretøj er definitivt indstillet på frivillig basis

b)  hvis produktionen af køretøjer i overensstemmelse med den godkendte type køretøj er definitivt indstillet, dvs. hvis intet køretøj af den pågældende type er blevet produceret i en periodeto år

c)  når gyldigheden af typegodkendelsesattesten udløber som følge af en begrænsning i henhold til artikel 37, stk. 6

c)  når gyldigheden af typegodkendelsesattesten udløber som følge af en begrænsning i henhold til artikel 37, stk. 6

d)  når typegodkendelsen er blevet inddraget i overensstemmelse med artikel 29, stk. 5, eller artikel 53, stk. 1

d)  når typegodkendelsen er blevet inddraget i overensstemmelse med artikel 29, stk. 5, eller artikel 53, stk. 1

e)  hvor det er konstateret, at typegodkendelsen er baseret på falske erklæringer eller forfalskning af prøvningsresultater, hvor data blev tilbageholdt, som ville have ført til et afslag på godkendelse.

e)  hvor det er konstateret, at typegodkendelsen er baseret på falske erklæringer eller forfalskning af prøvningsresultater, hvor data blev tilbageholdt, som ville have ført til et afslag på godkendelse

 

ea)  når verifikationen af typegodkendelsen ikke er blevet foretaget i henhold til artikel 33, stk. 1.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.   Hvis en EU-typegodkendelsesattest for en type køretøj, system, komponent eller separat teknisk enhed er ved at blive ugyldig, skal fabrikanten straks underrette den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, herom.

udgår

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Efter modtagelsen af den underretning, der er indsendt af fabrikanten, skal den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, hvor det er relevant, straks meddele de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen alle relevante oplysninger om tilgængeliggørelse på markedet, registrering eller ibrugtagning af køretøjer.

Den godkendende myndighed, der har meddelt EU-typegodkendelsen, eller det agentur, som har verificeret den, skal, hvor det er relevant, straks meddele de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og Kommissionen alle relevante oplysninger om tilgængeliggørelse på markedet, registrering eller ibrugtagning af køretøjer.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Typeattesten skal indeholde den specifikke overensstemmelsesfaktor for køretøjet som målt ved prøvninger af emissioner ved faktisk kørsel i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EU) 2016/646.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 36a

 

Forbrugerbeføjelser

 

Hvis en komponent, en teknisk enhed, et system eller et helt køretøj, der er solgt i Unionen, viser sig ikke at være i overensstemmelse med typeattesten og typegodkendelseskravene, har forbrugeren ret til at kræve, at køretøjet bringes i overensstemmelse gennem udskiftning eller reparation, eller ret til en fuldstændig tilbagebetaling fra fabrikanten – eller en delvis tilbagebetaling, hvis køretøjet er blevet bragt i overensstemmelse igen, men hvor de løbende omkostninger og omkostningerne til vedligeholdelse af køretøjet er højere end oprindeligt anført i kontrakten.

 

Hvis forbrugeren vælger reparation eller udskiftning, skal fabrikanten uden beregning stille en kundebil til rådighed, indtil køretøjet er repareret eller udskiftet.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne skal prioritere og fremskynde typegodkendelser for nye og innovative teknologier, som fører til en væsentligt lavere miljøpåvirkning.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Meddelelse af EU-typegodkendelser med undtagelse for nye teknologier eller nye principper kræver tilladelse fra Kommissionen. Denne tilladelse gives ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 87, stk. 2.

3.  Meddelelse af EU-typegodkendelser med undtagelse for nye teknologier eller nye principper kræver tilladelse fra Kommissionen. Kommissionen skal prioritere og fremskynde EU-typegodkendelser for nye og innovative teknologier, som fører til en væsentligt lavere miljøpåvirkning. Denne tilladelse gives ved hjælp af en delegeret retsakt. Denne delegerede retsakt vedtages i overensstemmelse med artikel 88.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne kan beslutte at undtage et bestemt type køretøj, uanset om det er unikt eller ej, fra overholdelsen af en eller flere af bestemmelserne i denne forordning eller fra de materielle krav, der er fastsat i de retsakter, der er opført i bilag IV, forudsat at disse medlemsstater fastsætter relevante alternative krav.

1.  Medlemsstaterne kan beslutte at undtage et bestemt type køretøj, uanset om det er unikt eller ej, fra overholdelsen af en eller flere af bestemmelserne i denne forordning eller fra de krav, der er fastsat i de retsakter, der er opført i bilag IV, forudsat at disse medlemsstater fastsætter relevante alternative krav.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den godkendende myndighed, der udstedte godkendelsen, i forbindelse med denne vurdering finder, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed ikke opfylder kravene i denne forordning, pålægger den straks den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle fornødne foranstaltninger til at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse med disse krav eller til at træffe restriktive foranstaltninger til enten at trække køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed tilbage fra markedet eller tilbagekalde den eller det inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art.

Hvis den godkendende myndighed, der udstedte godkendelsen, i forbindelse med denne vurdering finder, at køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed ikke opfylder kravene i denne forordning, pålægger den straks den pågældende erhvervsdrivende at træffe alle fornødne foranstaltninger til at bringe køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed i overensstemmelse med disse krav eller til at træffe restriktive foranstaltninger med anmodning om, at den erhvervsdrivende enten straks trækker køretøjet, systemet, komponenten eller den separate tekniske enhed tilbage fra markedet eller tilbagekalder den eller det inden for tre måneder afhængigt af risikoens art.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaten kan give afslag på registrering af sådanne køretøjer, indtil den erhvervsdrivende har truffet alle passende korrigerende foranstaltninger.

Medlemsstaten giver afslag på registrering af sådanne køretøjer, indtil den erhvervsdrivende har truffet alle passende korrigerende foranstaltninger.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Når køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er ledsaget af en typeattest eller forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type eller ikke er i overensstemmelse med nærværende forordning eller blev godkendt på grundlag af ukorrekte data, kan de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne eller Kommissionen træffe de fornødne restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 21 forordning (EF) nr. 765/2008 til at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelse på markedet, registrering eller ibrugtagning på markedet af ikke-overensstemmende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, eller til at trække dem tilbage fra markedet eller tilbagekalde dem, herunder inddragelse af typegodkendelsen ved den godkendende myndighed, der har udstedt EU-typegodkendelsen, indtil den pågældende erhvervsdrivende har truffet alle relevante foranstaltninger til at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, bringes i overensstemmelse.

1.   Når køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er ledsaget af en typeattest eller forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type eller ikke er i overensstemmelse med nærværende forordning eller blev godkendt på grundlag af ukorrekte data, træffer de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne eller agenturet de fornødne restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 21 forordning (EF) nr. 765/2008 til at forbyde eller begrænse tilgængeliggørelse på markedet, registrering eller ibrugtagning på markedet af ikke-overensstemmende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, eller til at trække dem tilbage fra markedet eller tilbagekalde dem, herunder inddragelse af typegodkendelsen ved den godkendende myndighed, der har udstedt EU-typegodkendelsen, indtil den pågældende erhvervsdrivende har truffet alle relevante foranstaltninger til at sikre, at de pågældende køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, bringes i overensstemmelse.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Hvis en godkendende myndighed eller markedsovervågningsmyndighed finder, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at der er meddelt typegodkendelse på grundlag af ukorrekte oplysninger eller, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er ledsaget af en typeattest eller forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, kan den træffe enhver restriktiv foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1.

1.   Hvis en godkendende myndighed eller markedsovervågningsmyndighed finder, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder ikke er i overensstemmelse med denne forordning, eller at der er meddelt typegodkendelse på grundlag af ukorrekte oplysninger eller, at køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, som er ledsaget af en typeattest eller forsynet med et godkendelsesmærke, ikke er i overensstemmelse med den godkendte type, træffer den enhver form for restriktive foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  En godkendende myndighed, der er uenig i den tilladelse, der er udstedt af en anden medlemsstat, skal gøre Kommissionen opmærksom på grundene til sin uenighed. Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at løse uenigheden og kan om nødvendigt bl.a. kræve inddragelse af tilladelsen efter høring af de relevante godkendende myndigheder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

6.  En godkendende myndighed, der er uenig i den tilladelse, der er udstedt af en anden medlemsstat, skal gøre agenturet og Kommissionen opmærksom på grundene til sin uenighed. Kommissionen træffer passende foranstaltninger til at løse uenigheden og kan om nødvendigt bl.a. kræve inddragelse af tilladelsen efter høring af de relevante godkendende myndigheder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den godkendende myndighed foretager en vurdering for at verificere, om de foreslåede afhjælpende foranstaltninger er tilstrækkelige og er gennemført i rette tid, og den meddeler straks de afhjælpende foranstaltninger, den har godkendt, til de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater og til Kommissionen.

Den godkendende myndighed foretager en vurdering for at verificere, om de foreslåede afhjælpende foranstaltninger er tilstrækkelige og er gennemført i rette tid, og meddeler straks de afhjælpende foranstaltninger, den har godkendt, til de godkendende myndigheder i de øvrige medlemsstater, agenturet og Kommissionen og offentliggør en fuldstændig rapport om evalueringens resultater og de foreslåede afhjælpende foranstaltninger.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En godkendende myndighed kan til enhver tid på eget initiativ, på grundlag af en klage eller på grundlag af en vurdering foretaget af en teknisk tjeneste kontrollere, om en fabrikant overholder artikel 65-70 og betingelserne i attesten om adgang til OBD-informationer og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer i tillæg 1 til bilag XVIII.

1.  En godkendende myndighed eller agenturet kan til enhver tid på eget initiativ, på grundlag af en klage eller på grundlag af en vurdering foretaget af en teknisk tjeneste kontrollere, om en fabrikant overholder artikel 65-70 og betingelserne i attesten om adgang til OBD-informationer og reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer i tillæg 1 til bilag XVIII.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan beslutte, at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester og i givet fald underentreprenører eller dattervirksomheder af de tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den typegodkendende myndighed skal være etableret, organiseret og drevet på en sådan måde, at dens objektivitet og uvildighed er sikret, og der undgås eventuelle interessekonflikter med de tekniske tjenester.

2.  Den typegodkendende myndighed skal være etableret, organiseret og drevet på en sådan måde, at dens objektivitet og uvildighed er sikret, og der undgås eventuelle interessekonflikter med de tekniske tjenester eller fabrikanter.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Den typegodkendende myndighed skal have et tilstrækkelig stort kompetent personale til, at den kan udføre de opgaver, der er fastsat i denne forordning.

6.  Den typegodkendende myndighed skal have et tilstrækkelig stort kompetent personale og ressourcer til, at den kan udføre de opgaver, der er fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den typegodkendende myndighed skal hvert andet år peerevalueres af to typegodkendende myndigheder i andre medlemsstater.

Den typegodkendende myndighed skal hvert tredje år være genstand for en audit i overensstemmelse med artikel 10 af forummets stående auditorudvalg for at sikre, at den overholder kravene i denne forordning og udfører deres hverv på en uafhængig og grundig måde.

 

Forummet kan iværksætte audit af en typegodkendende myndighed hyppigere, hvis der er grund til at tro, at det er nødvendigt med yderligere evalueringer af denne typegodkendende myndighed

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en årlig plan for peerevaluering, som sikrer en passende rotation med hensyn til, hvilke myndigheder der evaluerer, og hvilke der bliver evalueret, og forelægger den for Kommissionen.

Forummets stående auditorudvalg udarbejder en årlig plan for audit, som sikrer en passende rotation med hensyn til de typegodkendende myndigheder.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 8 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Peerevalueringen skal omfatte et besøg hos en teknisk tjeneste under den evaluerede myndigheds ansvarsområde. Kommissionen kan deltage i evalueringen og træffe afgørelse om dens deltagelse på grundlag af en risikoanalyse.

Auditten skal omfatte en verifikation af typegodkendelsesprocedurerne og korrekt gennemførelse af kravene i denne forordning, en vilkårlig stikprøvekontrol af de udstedte typegodkendelser og et besøg hos en eller flere tekniske tjenester under den evaluerede myndigheds ansvarsområde. Agenturet kan deltage i auditten og træffe afgørelse om dens deltagelse på grundlag af en risikoanalyse.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 8 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis auditten viser, at myndigheden har overtrådt nogle af kravene i denne forordning, eller at køretøjerne, systemerne, komponenterne og de separate tekniske enheder ikke er i overensstemmelse med de typegodkendelser, som den har udstedt, skal myndigheden straks træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe dens procedurer i overensstemmelse. Medlemsstaterne kan beslutte ikke at anerkende de typegodkendelser, der er udstedt til køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder af den pågældende myndighed, på deres område, indtil der opnås fuld overholdelse af kravene i denne forordning.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.   Resultatet af peerevalueringen meddeles alle medlemsstater og Kommissionen, og et sammendrag af resultaterne gøres offentligt tilgængeligt. Det skal behandles i det forum, der er oprettet i henhold til artikel 10, og på basis af en vurdering af resultaterne foretaget af Kommissionen udmøntes i anbefalinger.

9.   Resultatet af auditten meddeles alle medlemsstater og Kommissionen, og et sammendrag af resultaterne gøres offentligt tilgængeligt. Det skal behandles i det forum, der er oprettet i henhold til artikel 10, og på basis af en vurdering af dette resultat, der er foretaget af Kommissionen, og udmøntes i anbefalinger.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 71 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.   Medlemsstaterne informerer Kommissionen og de andre medlemsstater om, hvordan den har behandlet anbefalingerne i peerevalueringsrapporten.

10.   Medlemsstaterne informerer Kommissionen og de andre medlemsstater om, hvordan den har behandlet de anbefalinger, der indgår i auditrapporten.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En godkendende myndighed kan af en medlemsstat udpeges til teknisk tjeneste i forbindelse med en eller flere af de i stk. 1 nævnte aktivitetskategorier. Hvis en godkendende myndighed er udpeget som teknisk tjeneste og er finansieret af en medlemsstat, eller er underlagt ledelsesmæssig og finansiel kontrol af den pågældende medlemsstat, finder artikel 72-85 og tillæg 1 og 2 til bilag V anvendelse.

udgår

Begrundelse

Der er en modsigelse med hensyn til artikel 71, stk. 4, i Kommissionens forslag, hvori der kræves følgende "Den typegodkendende myndighed må ikke udføre aktiviteter, som de tekniske tjenester udfører". De typegodkendende myndigheder skal ikke opføre sig som tekniske tjenester i typegodkendelsesprocessen med henblik på at beskytte uafhængigheden og undgå interessekonflikter såvel som beskadigelse af kvaliteten og sikkerhedsstandarderne.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 72 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En teknisk tjeneste oprettes i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning og skal være en juridisk person, medmindre der er tale om en akkrediteret intern teknisk tjeneste hos en fabrikant, som omhandlet i artikel 76.

3.  En teknisk tjeneste oprettes i henhold til en medlemsstats nationale lovgivning og skal være en juridisk person.

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 74 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  En teknisk tjeneste skal være i stand til at udføre alle de aktiviteter, som den ansøger om at blive udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1. Den skal over for den typegodkendende myndighed påvise følgende:

1.  En teknisk tjeneste skal være i stand til at udføre alle de aktiviteter, som den ansøger om at blive udpeget i overensstemmelse med artikel 72, stk. 1. Den skal over for den typegodkendende myndighed eller i tilfælde af akkreditering over for det nationale akkrediteringsorgan påvise følgende:

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tekniske tjenester kan, med samtykke fra deres udpegende typegodkendende myndighed, give nogle af de kategorier af aktiviteter, som de er udpeget til at udføre i henhold til artikel 72, stk. 1, i underentreprise eller lade dem udføre af en dattervirksomhed.

1.  Tekniske tjenester kan, med samtykke fra deres udpegende typegodkendende myndighed eller i tilfælde af akkreditering fra det nationale akkrediteringsorgan, give nogle af de kategorier af aktiviteter, som de er udpeget til at udføre i henhold til artikel 72, stk. 1, i underentreprise eller lade dem udføre af en dattervirksomhed.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis en teknisk tjeneste giver bestemte opgaver i forbindelse med de kategorier af aktiviteter, som den er udpeget til at udføre, i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed til disse opgaver, skal den sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 73 og 74, og den skal oplyse den typegodkendende myndighed herom.

2.  Hvis en teknisk tjeneste giver bestemte opgaver i forbindelse med de kategorier af aktiviteter, som den er udpeget til at udføre, i underentreprise eller anvender en dattervirksomhed til disse opgaver, skal den sikre, at underentreprenøren eller dattervirksomheden opfylder kravene i artikel 73 og 74, og skal oplyse den typegodkendende myndighed eller i tilfælde af akkreditering det nationale akkrediteringsorgan herom.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 75 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Tekniske tjenester skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som disse har udført, til rådighed for den typegodkendende myndighed.

4.  Tekniske tjenester skal kunne stille de relevante dokumenter vedrørende vurderingen af underentreprenørens eller dattervirksomhedens kvalifikationer og det arbejde, som disse har udført, til rådighed for den typegodkendende myndighed eller i tilfælde af akkreditering for det nationale akkrediteringsorgan.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  den interne tekniske tjeneste auditeres i overensstemmelse med artikel 77

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 76 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En intern teknisk tjeneste behøves for så vidt angår artikel 78 ikke notificeret til Kommissionen, men efter den typegodkendende myndigheds anmodning skal den virksomhed, som den udgør en del af, eller det nationale akkrediteringsorgan underrette om dens akkreditering.

3.  En intern teknisk tjeneste notificeres i overensstemmelse med artikel 78 til Kommissionen.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Før den udpeger en teknisk tjeneste, vurderer den typegodkendende myndighed tjenesten i overensstemmelse med en vurderingstjekliste, som mindst omfatter de krav, der er opført i tillæg 2 til bilag V. Vurderingen skal omfatte en vurdering på stedet hos den ansøgende tekniske tjeneste, og, hvor det er relevant, hos datterselskaber eller underentreprenører i eller uden for Unionen.

Før den udpeger en teknisk tjeneste, vurderer den typegodkendende myndighed eller i tilfælde af akkreditering det nationale akkrediteringsorgan tjenesten i overensstemmelse med en harmoniseret vurderingstjekliste, som mindst omfatter de krav, der er opført i tillæg 2 til bilag V. Vurderingen skal omfatte en vurdering på stedet hos den ansøgende tekniske tjeneste, og, hvor det er relevant, hos datterselskaber eller underentreprenører i eller uden for Unionen.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Repræsentanter for de typegodkendende myndigheder i mindst to andre medlemsstater skal i koordination med den typegodkendende myndighed i den medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske tjeneste er etableret, og sammen med en repræsentant for Kommissionen, danne et fælles vurderingshold og deltage i vurderingen af den ansøgende tekniske tjeneste, herunder vurderingen på stedet. Den udpegende typegodkendende myndighed i den medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske tjeneste er etableret, skal give disse repræsentanter rettidig adgang til de dokumenter, der er nødvendige for at vurdere den ansøgende tekniske tjeneste.

Repræsentanter for de typegodkendende myndigheder i mindst to andre medlemsstater, der er kompetente til at vurdere tekniske tjenester, skal i koordination med den typegodkendende myndighed eller i tilfælde af akkreditering med det nationale akkrediteringsorgan i den medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske tjeneste er etableret, og sammen med en repræsentant for agenturet og Kommissionen, danne et fælles vurderingshold og deltage i vurderingen af den ansøgende tekniske tjeneste, herunder vurderingen på stedet og på første hånd overværelse af de faktiske typegodkendelsesprøvninger. Den udpegende typegodkendende myndighed eller i tilfælde af akkreditering det nationale akkrediteringsorgan i den medlemsstat, hvor den ansøgende tekniske tjeneste er etableret, skal give disse repræsentanter rettidig adgang til de dokumenter, der er nødvendige for at vurdere den ansøgende tekniske tjeneste. I tilfælde af interne tekniske tjenester ledes det fælles vurderingshold af en repræsentant for agenturet.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 77 – stk. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12.  En godkendende myndighed, der ønsker at blive udpeget som teknisk tjeneste i overensstemmelse med artikel 72, stk. 2, skal dokumentere sin overholdelse af kravene i denne forordning gennem en vurdering, der skal foretages af uafhængige auditorer. Disse auditorer må ikke tilhøre samme godkendende myndighed og skal opfylde de krav, der er fastsat i tillæg 2 til bilag V.

udgår

Begrundelse

De typegodkendende myndigheder skal ikke opføre sig som tekniske tjenester i typegodkendelsesprocessen med henblik på at beskytte uafhængigheden og undgå interessekonflikter såvel som beskadigelse af kvaliteten og sikkerhedsstandarderne.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den typegodkendende myndighed skal løbende overvåge de tekniske tjenester for at sikre overensstemmelse med kravene i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V.

Den typegodkendende myndighed eller i tilfælde af akkreditering det nationale akkrediteringsorgan skal løbende overvåge de tekniske tjenester for at sikre overensstemmelse med kravene i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V.

Begrundelse

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tekniske tjenester skal på anmodning forelægge alle de relevante oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for, at den pågældende typegodkendende myndighed kan verificere overholdelsen af disse krav.

Tekniske tjenester skal på anmodning forelægge alle de relevante oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for, at den pågældende typegodkendende myndighed eller i tilfælde af akkreditering det nationalt akkrediteringsorgan kan verificere overholdelsen af disse krav.

Begrundelse

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 80 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tekniske tjenester skal straks underrette den typegodkendende myndighed om eventuelle ændringer, navnlig for så vidt angår personale, faciliteter, dattervirksomheder eller underentreprenører, som kan påvirke overensstemmelsen med de krav, der er fastsat i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V, eller deres evne til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver, der vedrører de køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, for hvilke de er blevet udpeget.

Tekniske tjenester skal straks underrette den typegodkendende myndighed eller i tilfælde af akkreditering det nationale akkrediteringsorgan om eventuelle ændringer, navnlig for så vidt angår personale, faciliteter, dattervirksomheder eller underentreprenører, som kan påvirke overensstemmelsen med de krav, der er fastsat i artikel 72-76, i artikel 84 og 85 og i tillæg 2 til bilag V, eller deres evne til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver, der vedrører de køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, for hvilke de er blevet udpeget.

Begrundelse

Da det er praksis i nogle medlemsstater, skal det være muligt for medlemsstaterne at beslutte, at vurderingen og overvågningen af tekniske tjenester skal gennemføres af et nationalt akkrediteringsorgan i henhold til og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 765/2008.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for erhvervsdrivendes overtrædelse af bestemmelserne og tekniske tjenesters manglende overholdelse af deres forpligtelser som fastsat i denne forordning, særligt artikel 11-19 og 72-76 samt 84 og 85, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning.

1.  Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser om sanktioner for erhvervsdrivendes overtrædelse af bestemmelserne og tekniske tjenesters manglende overholdelse af deres forpligtelser som fastsat i denne forordning, særligt artikel 11-19 og 72-76 samt 84 og 85, og træffer alle nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, forholdsmæssige og have afskrækkende virkning. Navnlig skal sanktionerne stå i forhold til antallet af køretøjer, der ikke opfylder kravene, og som er registreret på den pågældende medlemsstats marked, eller antallet af ikke-overensstemmende systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der er gjort tilgængelige på den pågældende medlemsstats marked.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forfalskning af prøvningsresultater med henblik på typegodkendelse

b)  forfalskning af prøvningsresultater med henblik på typegodkendelse eller overvågningsprøvning

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 89 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  anvendelse af ulovlige manipulationsanordninger.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 90 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 90a

 

En onlineportal til udveksling af oplysninger om EU-typegodkendelser

 

Kommissionen opretter en onlineportal til udveksling af oplysninger om EU-typegodkendelser mellem de typegodkendende myndigheder, markedsovervågningsmyndighederne, Kommissionen og de anerkendte tredjepartstestere.

 

Kommissionen fører via forummet tilsyn med portalen, navnlig vedligeholdelse af databasen for typegodkendelser, herunder regelmæssige opdateringer, koordinering af oplysningstilførsel med de relevante myndigheder samt datasikkerhed og -fortrolighed.

 

For så vidt angår typegodkendelser skal databasen omfatte de oplysninger, der kræves i bilag I og III. Tredjeparter har ubegrænset adgang til i det mindste de oplysninger, der er indeholdt i typeattesterne i overensstemmelse med bilag IX, såvel som alle prøvningsresultaterne, centrale inputparametre (prøvningsanvisninger) og detaljer om de tekniske tjenester, der er anvendt i alle faser af typegodkendelsen.

 

Disse data skal være gratis tilgængelige, være i et digitalt format og omfatte mindst følgende:

 

-   prøvekøretøjets masse/vægt

 

-   prøvningskøretøjets rullemodstand

 

-   testtemperatur

 

-   luftmodstand

 

-   køremodstandskoefficienter

 

-   emissioner i gCO2/km ved typegodkendelsen

 

-   anvendt hjælpeudstyr i forbindelse med prøvningen (klimaanlæg, lyd og medier, andet tilbehør)

 

-   oplysninger om dæk (model, fabrikant, størrelse og tryk)

 

-   køretøjsspecifikke gearskiftpunkter

 

-   den måde køretøjet blev styret på ved prøvningen.

 

De nationale myndigheder, der er ansvarlige for typegodkendelsen og markedsovervågningen, opdaterer straks databasen hver gang en typegodkendelse udstedes eller trækkes tilbage og hver gang, der opdages manglende overensstemmelse med denne forordning, eller der træffes en korrigerende foranstaltning.

 

De nationale myndigheder og Kommissionen skal trække på eksisterende portaler såsom EU's system til hurtig varsling (RAPEX) og ICSMS for at sikre koordinering, overensstemmelse og præcision i de oplysninger, der tilvejebringes for forbrugerne og tredjeparter.

 

Portalen omfatter et redskab, der gør det muligt for forbrugerne og andre tredjeparter at indberette anerkendte tredjeparters prøvningsresultater, mangelfulde rapporter og klager over køretøjers, systemers, komponenters og separate tekniske enheders præstationer, herunder præstationer vedrørende sikkerhed, skadelige virkninger for miljøet og brændstofforbrug. Der skal tages hensyn til dette redskab, når der udvælges køretøjer, der skal afprøves i henhold til artikel 8.

 

Portalen skal være operationel senest den 31. december 2019.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Artikel 13, stk. 2, litra e), udgår.

udgår

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a)  Artikel 14, stk. 3, affattes således:

“3.  Kommissionen skal løbende overvåge de procedurer, prøvninger og krav, som er nævnt i artikel 5, stk. 3, samt de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling. Hvis det af gennemgangen fremgår, at procedurerne eller prøvningerne ikke længere er tilstrækkelige eller ikke længere afspejler de faktiske emissioner, skal de tilpasses, så de reelt afspejler de emissioner, der er forårsaget af den faktiske trafik på vejene. De nødvendige foranstaltninger, der er udformet med henblik på at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere denne, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 15, stk. 3.

"3.  Kommissionen skal løbende overvåge de procedurer, prøvninger og krav, som er nævnt i artikel 5, stk. 3, samt de prøvningscyklusser, der anvendes til emissionsmåling, med henblik på at sikre, at de er tilstrækkelige, herunder med hensyn til manipulationsanordninger, og at de afspejler de faktiske emissioner. Kommissionen indleder og fuldfører i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, og uden unødig forsinkelse en prøvning af emissionen ved faktisk kørsel for alle køretøjer og forurenende stoffer for at sikre effektiviteten af emissionsbegrænsningssystemer og gøre det muligt for køretøjet at overholde denne forordning og dens gennemførselsforanstaltninger ved normal brug gennem hele dets normale levetid. Overensstemmelsesfaktoren for NOx, som gælder fra 2020 for alle køretøjer på EU's marked, skal ikke være højere end 1,18. Overensstemmelsesfaktoren for PN, som gælder fra 2020 for alle køretøjer på EU's marked, skal være 1."

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 11a – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  det brændstofforbrug og de CO2-værdier, der fastsættes under faktiske kørselsforhold, offentliggøres.

Begrundelse

I henhold til den kommende RDE-prøvningsprocedure vil CO2- og brændstofforbruget kun blive beregnet for at bestemme faktiske NOx-emissioner. Dette ændringsforslag sikrer, at disse tal let gøres offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 91 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 715/2007

Artikel 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Som artikel 14a indsættes:

 

"Artikel 14a

 

Revision

 

Kommissionen overvåger de emissionsgrænser, der er fastsat i bilag 1, med henblik på at forbedre luftkvaliteten i Unionen og overholde Unionens luftkvalitetsgrænser samt WHO's anbefalede niveauer og fremsætter om nødvendigt senest i 2025 forslag til nye teknologineutrale Euro 7-emissionsgrænser, der gælder for alle M1- og N1-køretøjer på EU's marked.".

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Denne forordning ugyldiggør ikke en EU-typegodkendelse af et køretøj eller en EU-typegodkendelse meddelt for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder før den [PO: please insert the date of application as mentioned in Article 98].

1.  Denne forordning ugyldiggør ikke en EU-typegodkendelse af et køretøj eller en EU-typegodkendelse meddelt for køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder før den 1. januar 2018.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 96 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Gyldigheden af typegodkendelser af køretøjer, jf. stk. 1, ophører senest den [PO: please insert the date, which should be the date of application as mentioned in Article 98 + 5 years], og godkendende myndigheder kan kun forny disse typegodkendelser af køretøjer i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 33 i denne forordning.

3.  Gyldigheden af typegodkendelser af køretøjer, jf. stk. 1, ophører senest den 1. januar 2023, og godkendende myndigheder kan kun forny disse typegodkendelser af køretøjer i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 33.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 97 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den 31. december 20xx [PO: please insert the year, which should be the year of application as mentioned in Article 98 + 5 years] underretter medlemsstaterne Kommissionen om anvendelsen af de typegodkendelsesprocedurer og procedurer for markedsovervågning, der er fastlagt i denne forordning.

1.  Senest den 31. december 2023 underretter medlemsstaterne Kommissionen om anvendelsen af de typegodkendelsesprocedurer og procedurer for markedsovervågning, der er fastlagt i denne forordning.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 98 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 201x.

Den anvendes fra den 1. januar 2018.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer

Referencer

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

4.2.2016

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

4.2.2016

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Christofer Fjellner

8.3.2016

Behandling i udvalg

8.9.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

29.11.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

59

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Bart Staes, Kay Swinburne, Tibor Szanyi

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Theresa Griffin, Clare Moody, Julie Ward

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (16.12.2016)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer
(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Ordfører for udtalelse: Karima Delli

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  En vurdering af EU's retlige rammer for typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, som blev gennemført i 201311, viste, at den ramme, der er fastsat ved direktiv 2007/46/EF, er egnet til at nå de vigtigste mål – harmonisering, et effektivt fungerende indre marked og fair konkurrence – og bør derfor fortsat gælde.

(3)  En vurdering af EU's retlige rammer for typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, som blev gennemført i 2013, viste, at den ramme, der er fastsat ved direktiv 2007/46/EF, er egnet til at nå de vigtigste mål – harmonisering, et effektivt fungerende indre marked og fair konkurrence – og bør derfor fortsat gælde. Fair konkurrence kræver bl.a. en bedre harmonisering af kvalitetsstandarderne for produktionens overensstemmelse, høje ensartede niveauer for teknologiske prøvninger, ensartede gebyrer og overholdelse af principperne om uafhængighed og gennemsigtighed i hele verifikationskæden.

__________________

__________________

11 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, "Fitness Check of the EU legal framework for the type-approval of motor vehicles" (SWD(2013) 466 final).

11 Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, "Fitness Check of the EU legal framework for the type-approval of motor vehicles" (SWD(2013) 466 final).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Denne forordning fastsætter harmoniserede regler og principper for typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer samt for individuel godkendelse af køretøjer med henblik på at sikre, at det indre marked fungerer korrekt til fordel for virksomheder og forbrugere og at garantere en høj grad af sikkerhed og beskyttelse af sundhed og miljø.

(6)  Denne forordning fastsætter harmoniserede regler og principper for typegodkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer samt for individuel godkendelse af køretøjer med henblik på at sikre en konsekvent anvendelse af standarder af høj kvalitet for verifikation af produktionens overensstemmelse, således at det indre marked kan fungere korrekt til fordel for virksomheder og forbrugere, og der kan garanteres en høj grad af sikkerhed og beskyttelse af sundhed og miljø.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Denne forordning bør sikre pålidelige, harmoniserede og transparente typegodkendelses- og markedsovervågningsprocedurer i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Der bør sikres en effektiv gennemførelse af EU-kravene til typegodkendelse ved at styrke bestemmelserne om produktionens overensstemmelse ved bl.a. at sørge for obligatorisk periodisk revision af metoderne til overensstemmelsesprøvning og fortsat overensstemmelse for de pågældende produkter og ved at styrke kravene til kompetencer, forpligtelser og præstationer for de tekniske tjenester, som udfører prøvning i forbindelse med EU-typegodkendelse af køretøjer under de typegodkendende myndigheders ansvar. Det er afgørende, at de tekniske tjenester fungerer hensigtsmæssigt med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed og sikkerhed, og at borgerne har tillid til systemet. Kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester i henhold til direktiv 2007/46/EF bør fastlægges nærmere for at sikre, at de anvendes konsekvent. Metoderne til vurdering af tekniske tjenester i medlemsstaterne har tendens til gradvis at variere som følge af den øgede kompleksitet i deres arbejde. Therefore, it is necessary to provide for procedural obligations that ensure an information exchange and monitoring of Member States’ practices for the assessment, designation, notification and monitoring of their technical services. Disse proceduremæssige forpligtelser, bør fjerne de eksisterende forskelle i de anvendte metoder og i fortolkningen af kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester.

(9)  Der bør sikres en effektiv gennemførelse af EU-kravene til typegodkendelse ved at styrke bestemmelserne om produktionens overensstemmelse ved at give bedre adgang til oplysninger, ved på en solid måde at udarbejde optimeringsteknikker under laboratorieprøvninger, ved at være særlig opmærksom på risikoen for ulovlige manipulationsanordninger, hvis anvendelse er forbudt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/20071a, ved at sørge for obligatorisk periodisk revision af metoderne til overensstemmelsesprøvning og fortsat overensstemmelse for de pågældende produkter og ved at styrke kravene til kompetencer, forpligtelser og præstationer for de tekniske tjenester, som udfører prøvning i forbindelse med EU-typegodkendelse af køretøjer under de typegodkendende myndigheders ansvar. Det er afgørende, at de tekniske tjenester fungerer hensigtsmæssigt med henblik på at sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed og sikkerhed, og at borgerne har tillid til systemet. Kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester i henhold til direktiv 2007/46/EF bør fastlægges nærmere for at sikre, at de anvendes konsekvent. Metoderne til vurdering af tekniske tjenester i medlemsstaterne har tendens til gradvis at variere som følge af den øgede kompleksitet i deres arbejde. Det er derfor nødvendigt at fastsætte proceduremæssige forpligtelser, som sikrer en udveksling af oplysninger og overvågning af medlemsstaternes praksis ved vurdering, udpegelse, notifikation og overvågning af deres tekniske tjenester. Disse proceduremæssige forpligtelser, bør fjerne de eksisterende forskelle i de anvendte metoder og i fortolkningen af kriterierne for udpegelse af tekniske tjenester.

 

___________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  De aktuelle problemer på området typegodkendelse har afsløret store svagheder i eksisterende nationale systemer for markedsovervågning og kontrol af typegodkendelse. Det er derfor nødvendigt som en umiddelbar reaktion på de afslørede mangler, at Kommissionen tillægges beføjelse til at gennemføre passende tilsynsmæssige opgaver.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12b)  For at sikre, at kontrolsystemet er mere gennemsigtigt, uafhængigt og effektivt på lang sigt, er det imidlertid nødvendigt at revidere den institutionelle ramme for markedsovervågning og kontrol af typegodkendelse. Kommissionen bør undersøge alle muligheder for at forbedre de institutionelle rammer for markedstilsyn og kontrol af typegodkendelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12c)  Kommissionen bør, når den foretager denne kontrol, undersøge alle muligheder for at forbedre de institutionelle rammer for markedstilsyn og kontrol af typegodkendelse og den mest passende måde til sikring af et højt niveau af teknisk ekspertise, harmonisering af kontroller og en garanti for fuldstændig uafhængighed med henblik på at sikre en effektiv funktion af det indre marked til fordel for forbrugerne og virksomhederne samt et højt niveau for beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. Desuden bør Kommissionen i forbindelse med sin revision tage hensyn til eventuelle henstillinger og konklusioner fremsat af Europa-Parlamentets Undersøgelsesudvalg om Emissionsmålinger i Bilindustrien ("EMIS udvalget").

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  køretøjsprototyper.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  køretøjer, der er konstrueret og fremstillet til anvendelse af hæren, civilforsvaret, brandvæsenet og ordensmagten,

b)  køretøjer, der er konstrueret og fremstillet til anvendelse af hæren, civilforsvaret, brandvæsenet, katastrofehåndteringstjenester og ordensmagten,

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder samt dele og udstyr, der gøres tilgængelige på markedet, overholder kravene i den relevante EU-lovgivning og ikke udgør nogen risiko for sundheden, sikkerheden eller noget andet aspekt af beskyttelsen af almene samfundshensyn

2)  "markedsovervågning": aktiviteter, der gennemføres, og foranstaltninger, der træffes af markedsovervågningsmyndigheder for at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder samt dele og udstyr, der gøres tilgængelige på markedet, overholder kravene i den relevante EU-lovgivning og ikke udgør nogen risiko for sundheden, sikkerheden, miljøet eller noget andet aspekt af beskyttelsen af almene samfundshensyn, inklusive forbrugerrettigheder

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  "overensstemmelseskontrol efter ibrugtagning": prøvning på prøvestand og målinger på vej, der gennemføres af markedsovervågningsmyndigheder som led i markedsovervågningen for at sikre, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder samt dele og udstyr, der allerede er registret på markedet, overholder kravene i den relevante EU-lovgivning og ikke udgør nogen risiko for sundheden, sikkerheden eller noget andet aspekt af beskyttelsen af almene samfundshensyn

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  "markedsovervågningsmyndighed": den eller de nationale myndigheder, der har ansvaret for at gennemføre markedsovervågning på medlemsstatens område

13)  "markedsovervågningsmyndighed": den eller de nationale myndigheder, der, uafhængigt af myndigheder der udfører typegodkendelser, har ansvaret for at gennemføre markedsovervågning på en medlemsstats område

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

16)  "registrering": permanent eller midlertidig administrativ tilladelse til ibrugtagning af et køretøj i vejtrafik, som omfatter identificering af køretøjet og tildeling af et løbenummer

16)  "registrering": administrativ tilladelse til ibrugtagning af et køretøj i vejtrafik, hvilket omfatter dets identifikation og tildeling af et serienummer, som er dets registreringsnummer, uanset om dette er permanent eller midlertidig eller for en kort periode

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

46)  "reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer": alle de oplysninger, der er nødvendige til diagnosticering, service, syn, periodisk overvågning, reparation, omprogrammering eller re-initialisering af et køretøj eller udstyring af køretøjet med dele og udstyr, og som fabrikanterne stiller til rådighed for deres autoriserede forhandlere og reparatører, herunder alle efterfølgende ændringer og supplementer til sådanne informationer

46)  "reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer": alle de oplysninger, der er nødvendige til diagnosticering, service, syn, periodisk overvågning, reparation, omprogrammering eller re-initialisering af et køretøj eller udstyring af køretøjet med dele og udstyr samt fjerndiagnosticering af køretøjet, herunder alle efterfølgende ændringer og supplementer til sådanne informationer

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 56 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

56a)  "sikring af elektroniske systemer": gennemførelse af passende avancerede foranstaltninger til at beskytte motorstyreenheder, infotainment systemer, hardwarekomponenter og deres software og systemer for overførsel af oplysninger og data inden for og fra køretøjer mod manipulation, indgreb eller misbrug.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 56 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

56b)  "køretøjsprototyper": køretøjer, der anvendes på vej under en fabrikants ansvar til udførelse af et bestemt prøvningsprogram, forudsat at de er specielt konstrueret og fremstillet til dette formål.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne opretter eller udpeger de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om oprettelsen og udpegelsen af sådanne myndigheder.

1.  Medlemsstaterne opretter eller udpeger de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om oprettelsen og udpegelsen af sådanne myndigheder, og sikrer, at godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndigheder auditeres regelmæssigt.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne meddelelse skal omfatte navnet på disse myndigheder, deres adresse, herunder e-mailadresse, samt deres ansvarsområde. Kommissionen offentliggør en liste over og oplysninger om de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne på sit websted.

Denne meddelelse skal omfatte navnet på disse myndigheder, deres adresse, herunder e-mailadresse, samt deres auditerede ansvarsområde. Kommissionen offentliggør en liste over og oplysninger om de godkendende myndigheder og markedsovervågningsmyndighederne på sit websted.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne skal tilrettelægge og udføre markedsovervågning og kontrol af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der indføres på markedet, i overensstemmelse med kapitel III i forordning (EF) nr. 765/2008.

4.  Medlemsstaterne skal tilrettelægge og udføre markedsovervågning og kontrol af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der indføres på markedet, i overensstemmelse med kapitel III i forordning (EF) nr. 765/2008 og stiller resultaterne heraf gratis til rådighed for offentligheden på Kommissionens websted senest en måned efter gennemførelse af de pågældende prøvninger. Medlemsstaterne kan beslutte at gennemføre fælles markedsovervågningsaktiviteter med henblik på at opfylde målene i artikel 8.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at markedsovervågningsmyndighederne, hvis de finder det nødvendigt og berettiget, har ret til at få adgang til de erhvervsdrivendes lokaler og til at tage de nødvendige stikprøver af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder i forbindelse med overensstemmelsesprøvning.

5.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at markedsovervågningsmyndighederne, udelukkende hvis de finder det nødvendigt og berettiget, er bemyndigede til at få adgang til de erhvervsdrivendes lokaler i de respektive medlemsstater og fastlægge, hvilke stikprøver af køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder, der er nødvendige i forbindelse med overensstemmelsesprøvning. Såfremt det bekræftes, at der er manglende overensstemmelse, skal medlemsstaterne håndhæve alle foranstaltninger, der kræver iværksættelse af afhjælpende tiltag såsom tilbagekaldelser, anmodede reparationer, erstatning og sanktioner.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres typegodkendelsesaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden, navnlig antallet af meddelte typegodkendelser og de pågældende fabrikanters identitet.

6.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres typegodkendelsesaktiviteter og kvaliteten af de udstedte typegodkendelser. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert tredje år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater, Kommissionen og på anmodning tredjeparter. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden, navnlig antallet af meddelte eller afviste typegodkendelser og de pågældende fabrikanters identitet samt køretøjstyperne.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden.

7.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert tredje år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater, Kommissionen og på anmodning tredjeparter. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden, navnlig med hensyn til antallet af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der ikke er i overensstemmelse med denne forordning, samt de pågældende fabrikanters identitet og køretøjstyperne.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Forbedring af tilsynet med markedsovervågning og kontrol af typegodkendelse

 

Kommissionen undersøger alle muligheder for at forbedre de institutionelle rammer for tilsynet med markedsovervågning og kontrol af typegodkendelse, herunder en vurdering af gennemførligheden af samt omkostningerne og de mulige fordele ved at oprette en uafhængig europæisk myndighed for markedsovervågning og kontrol af typegodkendelse, og fremsætter, hvis det er hensigtsmæssigt, et lovgivningsforslag inden december 2018 for at ajourføre den institutionelle ramme i overensstemmelse med artiklerne 90a og 90b.

 

Indtil en eventuel oprettelse af en europæisk struktur kan Kommissionen anvende de finansielle midler under Det Fælles Forskningscenter til at gennemføre uafhængige undersøgelser, inspektioner og efterfølgende kontroller, og resultaterne af disse undersøgelser, inspektioner og kontroller gøres tilgængelige for offentligheden.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Alle europæiske godkendende myndigheder skal fortolke og håndhæve bestemmelserne i denne forordning på en ensartet og konsekvent måde for at nå op på samme niveau og undgå anvendelse af forskellige standarder på tværs af EU.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Hvis en godkendende myndighed underrettes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 5, artikel 52, stk. 4, eller artikel 54, træffer den alle nødvendige foranstaltninger til at ændre godkendelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, rette eller inddrage godkendelsen afhængigt af årsagerne til og alvoren af de afvigelser, der er påvist.

4.  Hvis en godkendende myndighed underrettes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 5, artikel 9, stk. 5, artikel 52, stk. 4, eller artikel 54, træffer den alle nødvendige foranstaltninger til at ændre godkendelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, rette eller inddrage godkendelsen afhængigt af årsagerne til og alvoren af de afvigelser, der er påvist, og den indberetter systematisk og uden forsinkelser Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der er truffet.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen kan vedtage gennemførelsesretsakter for at fastsætte fælles kriterier for at udpege, analysere og vurdere de godkendende myndigheder på nationalt plan. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren som omhandlet i artikel 87, stk. 2.

5.  Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 88 med henblik på at supplere denne forordning ved at fastsætte fælles kriterier for udnævnelse, gennemgang og vurdering af de godkendende myndigheder på nationalt plan.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Markedsovervågningsmyndighederne udfører regelmæssig kontrol for at verificere, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder opfylder kravene i denne forordning, og med rigtigheden af typegodkendelser. Denne kontrol skal udføres i et passende omfang, ved hjælp af dokumentkontrol og real-drive- og laboratorieundersøgelser på grundlag af statistisk relevante prøver. I forbindelse hermed tager markedsovervågningsmyndighederne hensyn til etablerede principper for risikovurdering, klager og øvrige oplysninger.

1.  Markedsovervågningsmyndighederne udfører regelmæssig kontrol for at verificere, at køretøjer, systemer, komponenter og separate tekniske enheder opfylder kravene i denne forordning, og med rigtigheden af typegodkendelser, og skal i denne forbindelse lægge vægt på sikkerheds- og miljøstandarder. Denne kontrol skal udføres i et passende omfang, ved hjælp af dokumentkontrol og real-drive- og laboratorieprøvninger på grundlag af statistisk relevante prøver, der afspejler antallet af køretøjer i den pågældende medlemsstat. I forbindelse hermed tager markedsovervågningsmyndighederne hensyn til etablerede principper for risikovurdering, herunder klager, populariteten af køretøjsmodeller og dele heraf, resultaterne af prøvninger udført af tredjeparter, nye teknologier på markedet, rapporter fra periodiske syn og andre informationer.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis der er udpeget tekniske tjenester med henblik på denne artikel, sikrer markedsovervågningsmyndighederne, at der anvendes en anden teknisk tjeneste end den, der udførte prøvningerne i forbindelse med den oprindelige typegodkendelse.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Markedsovervågningsmyndighederne skal kræve, at de erhvervsdrivende gør sådan dokumentation og oplysninger tilgængelige, i det omfang det skønnes nødvendigt for gennemførelsen af myndighedernes aktiviteter.

2.  Markedsovervågningsmyndighederne skal kræve, at de erhvervsdrivende snarest muligt gør enhver form for dokumentation og oplysninger tilgængelige, i det omfang det skønnes nødvendigt for gennemførelsen af myndighedernes aktiviteter.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Hvis en markedsovervågningsmyndighed kræver flere oplysninger vedrørende en fabrikant, der ikke har opnået typegodkendelse af et køretøj på sit område, skal den anmode om oplysningerne fra markedsovervågningsmyndigheden i den medlemsstat, hvor typegodkendelsen for det pågældende køretøj blev tildelt. Sidstnævnte skal have ansvaret for at centralisere alle anmodninger og fungerer som kontaktled til fabrikanten.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Markedsovervågningsmyndighederne træffer passende foranstaltninger til inden for en passende tidsramme at advare brugerne på deres område om farer, som de har identificeret vedrørende ethvert køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed for at undgå eller reducere risikoen for personskade eller andre skader.

4.  Markedsovervågningsmyndighederne træffer passende foranstaltninger til inden for 30 dage at advare brugerne på deres område om farer, som de har identificeret vedrørende ethvert køretøj, system, komponent og separat teknisk enhed for at undgå eller reducere risikoen for personskade eller andre skader.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Markedsovervågningsmyndighederne skal sikre en ensartet anvendelse af denne forordning med henblik på at sikre retssikkerhed for fabrikanterne.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Markedsovervågningsmyndigheden i en medlemsstat kan gribe ind i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 765/2008.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  De godkendende myndigheder skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. De skal respektere fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for så vidt om muligt at beskytte forretningshemmeligheder omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, for at beskytte brugernes interesser i Unionen.

6.  De godkendende myndigheder skal udføre deres hverv uafhængigt og upartisk. Navnlig skal de arbejde både administrativt, teknisk og økonomisk fuldstændig uafhængigt, og der skal være en streng adskillelse mellem disse myndigheder og typegodkendende myndigheder, tekniske tjenester og fabrikanter. De skal respektere fortrolighedskrav, når det er nødvendigt for så vidt muligt at beskytte forretningshemmeligheder omfattet af den oplysningspligt, der er fastsat i artikel 9, stk. 3, i hele det omfang, der er nødvendigt, for at beskytte brugernes interesser i Unionen.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater og Kommissionen. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er tilgængelige for offentligheden.

7.  Medlemsstaterne gennemgår og evaluerer regelmæssigt deres markedsovervågningsaktiviteter. Denne form for gennemgang og evaluering foretages mindst hvert andet år, og resultaterne heraf meddeles de øvrige medlemsstater, Kommissionen, det i artikel 10 omtalte forum og på anmodning tredjeparter. Under hele gennemgangen skal medlemsstaterne være særlig opmærksomme på markedsovervågningsmyndighedernes grad af uafhængighed i udførelsen af deres aktiviteter og de gennemførte prøvningers teknologiske niveau. Den berørte medlemsstat skal udarbejde et sammendrag af de resultater, der er lettilgængelige for offentligheden, navnlig med hensyn til antallet af køretøjer, systemer, komponenter eller separate tekniske enheder, der vurderes ikke at være i overensstemmelse med denne forordning, samt de pågældende fabrikanters identitet.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder koordinerer deres markedsovervågningsaktiviteter, samarbejder med hinanden og udveksler resultaterne af disse aktiviteter med hinanden og med Kommissionen. I givet fald skal markedsovervågningsmyndighederne træffe aftale om arbejdsdeling og specialisering.

8.  Medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder koordinerer deres markedsovervågningsaktiviteter, samarbejder med hinanden og udveksler resultaterne af disse aktiviteter med hinanden og med Kommissionen. Medlemsstaternes markedsovervågningsmyndigheder kan med dette for øje benytte informationssystemet for det indre marked (IMI) til at dele testresultater og dertil knyttede rapporter med hinanden. I givet fald skal markedsovervågningsmyndighederne træffe aftale om arbejdsdeling og specialisering.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 10

Kommissionens forslag