Διαδικασία : 2016/0014(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0048/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0048/2017

Συζήτηση :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 19/04/2018 - 10.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 2370kWORD 318k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Daniel Dalton

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0031),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0015/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0048/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1)  Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να είναι διαφανείς, απλοί και συνεπείς, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

1)  Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα στον οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Οι κανόνες της εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να είναι διαφανείς, απλοί, συνεπείς και αποτελεσματικοί, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό ασφάλεια δικαίου και σαφήνεια προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Τροπολογία2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4)  Ωστόσο, στην εν λόγω αξιολόγηση συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς προς συμπλήρωση των απαιτήσεων έγκρισης τύπου, ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες ανάκλησης και διασφάλισης, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επέκτασης των εγκρίσεων για υφιστάμενους τύπους οχημάτων, ανάγκη να βελτιωθεί ο έλεγχος της εφαρμογής του πλαισίου έγκρισης τύπου με την εναρμόνιση και την ενίσχυση των διαδικασιών έγκρισης τύπου και συμμόρφωσης της παραγωγής που εφαρμόζονται από τις αρχές και τις τεχνικές υπηρεσίες των κρατών μελών, ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των οικονομικών φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και των αρχών και των μερών που εμπλέκονται στον έλεγχο της εφαρμογής του πλαισίου, καθώς και ανάγκη να βελτιωθεί η καταλληλότητα εναλλακτικών συστημάτων έγκρισης τύπου (εθνικές μικρές σειρές και επιμέρους εγκρίσεις οχημάτων) και της διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, με σκοπό την παροχή της δέουσας ευελιξίας για εξειδικευμένες αγορές και ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο στρέβλωση του ισότιμου ανταγωνισμού.

4)  Ωστόσο, στην εν λόγω αξιολόγηση συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς προς συμπλήρωση των απαιτήσεων έγκρισης τύπου, ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι διαδικασίες ανάκλησης και διασφάλισης, καθώς και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση επέκτασης των εγκρίσεων για υφιστάμενους τύπους οχημάτων, ανάγκη να βελτιωθεί ο έλεγχος της εφαρμογής του πλαισίου έγκρισης τύπου με την εναρμόνιση και την ενίσχυση των διαδικασιών έγκρισης τύπου και συμμόρφωσης της παραγωγής που εφαρμόζονται από τις αρχές και τις τεχνικές υπηρεσίες των κρατών μελών, ανάγκη να οριοθετηθούν σαφώς οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες των οικονομικών φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς και των αρχών και των μερών που εμπλέκονται στον έλεγχο της εφαρμογής του πλαισίου, έτσι ώστε οι εν λόγω ρόλοι και αρμοδιότητες να μην αλληλεπικαλύπτονται, να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των παραπάνω φορέων, αρχών και μερών και να αποφεύγονται οι συγκρούσεις συμφερόντων, καθώς και ανάγκη να βελτιωθεί η καταλληλότητα εναλλακτικών συστημάτων έγκρισης τύπου (εθνικές μικρές σειρές και επιμέρους εγκρίσεις οχημάτων) και της διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, με σκοπό την παροχή της δέουσας ευελιξίας για εξειδικευμένες αγορές και ΜΜΕ, χωρίς ωστόσο στρέβλωση του ισότιμου ανταγωνισμού.

Τροπολογία3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5)  Επιπλέον, πρόσφατα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν σε σχέση με την εφαρμογή του πλαισίου έγκρισης τύπου αποκάλυψαν ιδιαίτερες αδυναμίες και καταδεικνύουν την ανάγκη θεμελιώδους αναθεώρησης προκειμένου να διασφαλιστεί ένα ισχυρό, διαφανές, προβλέψιμο και βιώσιμο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

5)  Επιπλέον, πρόσφατα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν σε σχέση με την εφαρμογή του πλαισίου έγκρισης τύπου αποκάλυψαν ιδιαίτερες αδυναμίες και καταδεικνύουν την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του εν λόγω κανονιστικού πλαισίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι ισχυρό, διαφανές, προβλέψιμο και βιώσιμο, και ότι παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α)  Δεδομένου ότι η προστασία των καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση, οι κατασκευαστές οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν στην Ένωση θα πρέπει να υποχρεώνονται να υποβάλλουν τα οχήματά τους σε δοκιμές πριν από τη διάθεση των οχημάτων στην αγορά, καθώς και σε δοκιμές κατά τη διάρκεια ζωής των εν λόγω οχημάτων. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εγγυώνται αυτή τη διπλή εποπτεία, στο πλαίσιο της οποίας το ένα μέρος θα μπορεί να αναλαμβάνει δράση όταν το άλλο υστερεί στη λήψη μέτρων.

Τροπολογία5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β)  Η ΕΕ θα πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την αποφυγή κρουσμάτων απάτης εκ μέρους των κατασκευαστών αυτοκινήτων με στόχο τη χειραγώγηση των δοκιμών εκπομπών ρύπων και κατανάλωσης καυσίμου προκειμένου να προκύψουν εσφαλμένα αποτελέσματα ή να παραβιαστούν οποιοιδήποτε άλλοι κανόνες. Η χειραγώγηση αυτού του είδους θα πρέπει να τερματιστεί οριστικά.

Τροπολογία6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5c)  Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του ζητήματος των χρονοβόρων διαδικασιών ανάκλησης οχημάτων στην Ένωση. Η ισχύουσα διαδικασία δεν εγγυάται την αποτελεσματική προστασία των ευρωπαίων πολιτών, σε αντίθεση με τη διαδικασία που ακολουθείται στις ΗΠΑ, η οποία επιτρέπει την ταχεία λήψη μέτρων. Βάσει των ανωτέρω, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει τη δυνατότητα να υποχρεώνει τους οικονομικούς φορείς να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο περιοριστικό μέτρο, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης οχημάτων, ούτως ώστε τα μη συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή άλλες χωριστές τεχνικές μονάδες να πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5δ)  Σε περίπτωση κατά την οποία εντοπιστεί σε οχήματα που είναι ήδη σε κυκλοφορία παρατυπία η οποία συνιστά παραβίαση των αρχικών κανόνων χορήγησης άδειας και/ή θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των καταναλωτών ή την τήρηση των κανόνων περιορισμού της ρύπανσης, είναι προς το συμφέρον των ευρωπαίων καταναλωτών να μπορούν να βασίζονται στη λήψη ταχέων, κατάλληλων και συντονισμένων διορθωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της ανάκλησης οχημάτων με εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε η Επιτροπή να είναι σε θέση να λαμβάνει ταχέως κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς.

Τροπολογία8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες και αρχές για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και για την επιμέρους έγκριση οχημάτων, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και την παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

6)  Ο παρών κανονισμός καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες και αρχές για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, και για την επιμέρους έγκριση οχημάτων, με σκοπό την εξασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής υψηλών προτύπων ποιότητας για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της παραγωγής, διευκολύνοντας την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων, με τον πλήρη και δέοντα σεβασμό προς τα δικαιώματα των καταναλωτών, παρέχοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ουσιαστικές τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και για τα ρυμουλκούμενά τους (κατηγορία O), καθώς και για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, με σκοπό την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιδόσεων. Οι κατηγορίες αυτές καλύπτουν μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά επιβατών, μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και τα ρυμουλκούμενά τους, αντίστοιχα.

7)  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ουσιαστικές τεχνικές και διοικητικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου για μηχανοκίνητα οχήματα των κατηγοριών Μ και Ν και για τα ρυμουλκούμενά τους (κατηγορία O), καθώς και για τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες που προορίζονται για τα οχήματα αυτά, με σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιδόσεων. Οι κατηγορίες αυτές καλύπτουν μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά επιβατών, μηχανοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων και τα ρυμουλκούμενά τους, αντίστοιχα.

Τροπολογία10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει την εφαρμογή αξιόπιστων, εναρμονισμένων και διαφανών διαδικασιών έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη.

Τροπολογία11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές έγκρισης τύπου ερμηνεύουν, εφαρμόζουν και επιβάλλουν τις απαιτήσεις του σε ολόκληρη την Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εποπτεύει το έργο των εθνικών αρχών με τακτικούς ελέγχους, εκ νέου δοκιμές τυχαίου δείγματος των εγκρίσεων τύπου που έχουν εκδοθεί και γενική παρακολούθηση της εναρμονισμένης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α)  Για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της οδηγίας 2014/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

Οδηγία 2014/45 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (ΕΕ L 127 της 29.4.2014, σ. 51).

Τροπολογία13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9)  Η αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων έγκρισης τύπου θα πρέπει να εξασφαλιστεί με την ενίσχυση των διατάξεων όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής, μεταξύ άλλων μέσω της πρόβλεψης υποχρεωτικών περιοδικών ελέγχων των μεθόδων ελέγχου της συμμόρφωσης και της συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων και μέσω της ενίσχυσης των απαιτήσεων όσον αφορά την επάρκεια, τις υποχρεώσεις και τις επιδόσεις των τεχνικών υπηρεσιών που διενεργούν δοκιμές για την έγκριση τύπου πλήρους οχήματος υπό την ευθύνη των αρχών έγκρισης τύπου. Η ορθή λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα. Τα κριτήρια που προβλέπονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει να αποσαφηνιστούν λεπτομερέστερα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους. Οι μέθοδοι αξιολόγησης των τεχνικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη τείνουν να διαφοροποιούνται σταδιακά λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας του έργου τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διαδικαστικές υποχρεώσεις που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την παρακολούθηση των πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά την αξιολόγηση, τον ορισμό, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών τους. Με τις εν λόγω διαδικαστικές υποχρεώσεις θα αρθούν τυχόν αποκλίσεις στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και στην ερμηνεία των κριτηρίων για τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών.

9)  Η αποτελεσματική εφαρμογή των απαιτήσεων έγκρισης τύπου θα πρέπει να εξασφαλιστεί με την ενίσχυση των διατάξεων όσον αφορά τη συμμόρφωση της παραγωγής μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης σε πληροφορίες, μέσω της διαμόρφωσης αυστηρού πλαισίου για τις τεχνικές βελτιστοποίησης κατά τις εργαστηριακές δοκιμές, μέσω της εμφατικής εστίασης στον κίνδυνο των παράνομων διατάξεων αναστολής των οποίων η χρήση απαγορεύεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέσω της πρόβλεψης υποχρεωτικών περιοδικών ελέγχων των μεθόδων ελέγχου της συμμόρφωσης και της συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων και μέσω της ενίσχυσης και της εναρμόνισης των απαιτήσεων όσον αφορά την επάρκεια, τις υποχρεώσεις και τις επιδόσεις των τεχνικών υπηρεσιών που διενεργούν δοκιμές για την έγκριση τύπου πλήρους οχήματος υπό την ευθύνη των αρχών έγκρισης τύπου. Η ορθή λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο σύστημα. Τα κριτήρια που προβλέπονται στην οδηγία 2007/46/ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών θα πρέπει να αποσαφηνιστούν λεπτομερέστερα, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους σε όλα τα κράτη μέλη. Οι μέθοδοι αξιολόγησης των τεχνικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη τείνουν να διαφοροποιούνται σταδιακά λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας του έργου τους. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προβλεφθούν διαδικαστικές υποχρεώσεις που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την παρακολούθηση των πρακτικών των κρατών μελών όσον αφορά την αξιολόγηση, τον ορισμό, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών τους. Με τις εν λόγω διαδικαστικές υποχρεώσεις θα αρθούν τυχόν αποκλίσεις στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και στην ερμηνεία των κριτηρίων για τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών. Για την εξασφάλιση επαρκούς επίβλεψης και ίσων όρων ανταγωνισμού στην Ένωση, η αξιολόγηση μιας αιτούσας τεχνικής υπηρεσίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επιτόπια αξιολόγηση και παρακολούθηση, από πρώτο χέρι, των πραγματικών δοκιμών έγκρισης τύπου.

 

___________________

 

1a Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2007, που αφορά την έγκριση τύπου μηχανοκινήτων οχημάτων όσον αφορά εκπομπές από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro 5 και Euro 6) και σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων (ΕΕ L 171 της 29.6.2007, σ. 1).

Τροπολογία14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10)  Η ανάγκη ελέγχου και παρακολούθησης των τεχνικών υπηρεσιών από τις ορίζουσες αρχές είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος έχει αυξήσει τον κίνδυνο να μη διαθέτουν οι τεχνικές υπηρεσίες την απαιτούμενη επάρκεια για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών ή συσκευών που αναδύονται εντός του πεδίου εφαρμογής του ορισμού τους. Καθώς η τεχνική πρόοδος συντομεύει τους κύκλους των προϊόντων και καθώς τα διαστήματα μεταξύ των επιτόπιων αξιολογήσεων επιτήρησης αλλά και τα διαστήματα παρακολούθησης ποικίλλουν μεταξύ των οριζουσών αρχών, θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα διαστήματα επιτήρησης και παρακολούθησης των τεχνικών υπηρεσιών.

10)  Η ανάγκη πιστοποίησης, ελέγχου και παρακολούθησης των τεχνικών υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη δεδομένου ότι η τεχνική πρόοδος έχει αυξήσει τον κίνδυνο να μη διαθέτουν οι τεχνικές υπηρεσίες την απαιτούμενη επάρκεια για τη δοκιμή νέων τεχνολογιών ή συσκευών που αναδύονται εντός του πεδίου εφαρμογής του ορισμού τους. Λόγω των μεγάλων διαφορών ερμηνείας στην τρέχουσα εφαρμογή της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και την εφαρμογή των διατάξεών της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έγκρισης τύπου, υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών. Η πιστοποίηση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση θα πρέπει, επομένως, να εναρμονιστούν και να ενισχυθούν ώστε να διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού εντός της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Καθώς η τεχνική πρόοδος συντομεύει τους κύκλους των προϊόντων και καθώς τα διαστήματα μεταξύ των επιτόπιων αξιολογήσεων επιτήρησης αλλά και τα διαστήματα παρακολούθησης ποικίλλουν μεταξύ των οριζουσών αρχών, θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα διαστήματα επιτήρησης και παρακολούθησης των τεχνικών υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Οι τεχνικές υπηρεσίες συμμετέχουν στην ανάπτυξη των πιο καινοφανών τεχνολογιών μέσα από τη συνεργασία τους με τους προμηθευτές των κατασκευαστών αυτοκινήτων και την εργασία τους για αυτούς. Οι παρατηρούμενες διαφορές πηγάζουν από τη διαφορετική ερμηνεία των υφιστάμενων οδηγιών.

Τροπολογία15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

12)  Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και για να εναρμονιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω τα κριτήρια για την αξιολόγηση, τον ορισμό και την κοινοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και οι διαδικασίες επέκτασης και ανανέωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Θα πρέπει να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους και με την Επιτροπή για ζητήματα που σχετίζονται εν γένει με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να ενημερώνουν αλλήλους και την Επιτροπή σχετικά με τον τυποποιημένο κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης τον οποίο εφαρμόζουν.

12)  Για να αυξηθεί η διαφάνεια και η αμοιβαία εμπιστοσύνη και για να εναρμονιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω τα κριτήρια για την αξιολόγηση, τον ορισμό και την κοινοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών, καθώς και οι διαδικασίες επέκτασης και ανανέωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ τους και με την Επιτροπή. Θα πρέπει να πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους και με την Επιτροπή για ζητήματα που σχετίζονται εν γένει με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να ενημερώνουν αλλήλους και την Επιτροπή σχετικά με τον τυποποιημένο κατάλογο ελέγχου της αξιολόγησης τον οποίο εφαρμόζουν. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία, σε συνδυασμό με το Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ) που συγκροτήθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο ηλεκτρονικό μέσο διευκόλυνσης και ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας για τη διαχείριση της ανταλλαγής πληροφοριών βάσει απλών και ενιαίων διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως τα συστήματα ETAES ή Eucaris.

 

__________________

 

1a Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») ( ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 1).

Τροπολογία16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α)  Τα σημερινά προβλήματα στον τομέα της έγκρισης τύπου έχουν φέρει στο φως σοβαρές αδυναμίες στα υπάρχοντα εθνικά συστήματα εποπτείας της αγοράς και ελέγχου της έγκρισης τύπου. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο, ως άμεση απάντηση στις ανεπάρκειες που έχουν αποκαλυφθεί με αυτόν τον τρόπο, να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να ασκεί κατάλληλα εποπτικά καθήκοντα.

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

13)  Όταν ο ορισμός μιας τεχνικής υπηρεσίας βασίζεται σε διαπίστευση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, οι οργανισμοί διαπίστευσης και οι ορίζουσες αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών.

13)  Όταν ο ορισμός μιας τεχνικής υπηρεσίας βασίζεται σε διαπίστευση κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12, οι οργανισμοί διαπίστευσης και οι ορίζουσες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επάρκεια και την ανεξαρτησία των τεχνικών υπηρεσιών.

__________________

__________________

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30).

Τροπολογία18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιβάλλουν τέλη για τον ορισμό και την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της παρακολούθησης των εν λόγω τεχνικών υπηρεσιών από τα κράτη μέλη και να καθιερωθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις τεχνικές υπηρεσίες. Για την εξασφάλιση διαφάνειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη πριν από την έγκριση του ύψους και της διάρθρωσης των τελών.

διαγράφεται

Τροπολογία19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

14α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τα τέλη που αφορούν το κόστος των εγκρίσεων τύπου και των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, δεν καταβάλλονται απευθείας στην τεχνική υπηρεσία από τον οικονομικό φορέα. Η διάταξη αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζει τη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να επιλέγουν την τεχνική υπηρεσία την οποία επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Τροπολογία20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17)  Η ανεξαρτησία των τεχνικών υπηρεσιών έναντι των κατασκευαστών θα πρέπει να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων με την αποτροπή της άμεσης ή έμμεσης πληρωμής τους από τους κατασκευαστές για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές έγκρισης τύπου που διενεργούν. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μια κλίμακα τελών έγκρισης τύπου, η οποία θα πρέπει να καλύπτει τις δαπάνες για τη διενέργεια όλων των δοκιμών και επιθεωρήσεων έγκρισης τύπου που πραγματοποιούνται από τις τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες ορίζονται από την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή, καθώς και τις διοικητικές δαπάνες για την έκδοση της έγκρισης τύπου και τις δαπάνες για τη διενέργεια δοκιμών και επιθεωρήσεων εκ των υστέρων επαλήθευσης της συμμόρφωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

17α)  Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις δυνάμεις της αγοράς να λειτουργήσουν, οι τεχνικές υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρμόζουν τους κανόνες για τη διαδικασία έγκρισης τύπου με πλήρη διαφάνεια και ομοιομορφία, χωρίς να δημιουργούνται περιττές επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς φορείς. Προκειμένου να υπάρχουν εχέγγυα για υψηλό επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και δίκαιη μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη τεχνική εφαρμογή των κανόνων για τις διαδικασίες έγκρισης τύπου. Στο πλαίσιο του φόρουμ που θεσπίζεται με τον παρόντα κανονισμό, οι αρχές έγκρισης τύπου θα πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των διαφορετικών τεχνικών υπηρεσιών τις οποίες πιστοποιούν.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει στοχοθετημένο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών. Η ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας έγκρισης τύπου από τις τεχνικές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία της.

Τροπολογία22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

18)  Ένας ισχυρός μηχανισμός επιβολής της συμμόρφωσης είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπει τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά την έγκριση τύπου και τη συμμόρφωση της παραγωγής θα πρέπει να παραμείνει βασική αρμοδιότητα των εγκρινουσών αρχών, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση που συνδέεται στενά με την έκδοση της έγκρισης τύπου και απαιτεί λεπτομερή γνώση του περιεχόμενου της. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι επιδόσεις των εγκρινουσών αρχών να ελέγχονται τακτικά μέσω αξιολογήσεων από ομότιμους, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή ομοιόμορφου επιπέδου ποιότητας και αυστηρότητας από όλες τις εγκρίνουσες αρχές για την επιβολή των απαιτήσεων έγκρισης τύπου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να προβλεφθεί η επαλήθευση της ορθότητας της ίδιας της έγκρισης τύπου.

18)  Ένας ισχυρός μηχανισμός επιβολής της συμμόρφωσης είναι απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας που διέπει τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας όσον αφορά την έγκριση τύπου και τη συμμόρφωση της παραγωγής θα πρέπει να παραμείνει βασική αρμοδιότητα των εγκρινουσών αρχών, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση που συνδέεται στενά με την έκδοση της έγκρισης τύπου και απαιτεί λεπτομερή γνώση του περιεχόμενου της. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι επιδόσεις των εγκρινουσών αρχών να υπόκεινται σε τακτικούς εποπτικούς ελέγχους σε επίπεδο Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων ελέγχων, ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή ομοιόμορφου επιπέδου ποιότητας και αυστηρότητας από όλες τις εγκρίνουσες αρχές για την επιβολή των απαιτήσεων έγκρισης τύπου. Επιπλέον, είναι σημαντικό να προβλεφθεί ότι η ορθότητα της ίδιας της έγκρισης τύπου θα επαληθεύεται σε επίπεδο ΕΕ από ανεξάρτητο τρίτο μέρος.

Τροπολογία23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

19α)   Οι αρχές έγκρισης τύπου και οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεν θα πρέπει να συνδέονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Στο πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω αρχές θα πρέπει να οργανώνονται ως διακριτές οντότητες σύμφωνα με τη δομή της εθνικής διοίκησης και δεν θα πρέπει να μοιράζονται προσωπικό ή εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις δομές και τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών.

Τροπολογία24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

19β)   Το φόρουμ για την επιβολή θα πρέπει να αποτελέσει πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών και ανεξάρτητης ανάλυσης, με σκοπό την υποστήριξη βελτιώσεων στη λειτουργία και την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στο πλαίσιο της ανταλλαγής, η Επιτροπή ενδέχεται να έχει λόγους να θεωρεί ότι μία ή περισσότερες αρχές έγκρισης τύπου δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων της έκδοσης κατευθυντήριων γραμμών, συστάσεων ή άλλων πράξεων και της προσφυγής σε άλλες διαδικασίες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Σε περιπτώσεις σοβαρής παραβίασης, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί την ανάκληση ή την αναστολή του δικαιώματος της αρχής να δέχεται αιτήσεις για νέες εγκρίσεις τύπου, προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Τροπολογία25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

21)  Στον παρόντα κανονισμό είναι αναγκαίο να περιλαμβάνονται κανόνες σχετικά με την εποπτεία της αγοράς ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εθνικών αρμόδιων αρχών, να διασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και να αποσαφηνιστούν οι εφαρμοστέες διαδικασίες.

21)  Στον παρόντα κανονισμό είναι θεμελιώδες να περιλαμβάνονται κανόνες σχετικά με την εποπτεία της αγοράς ώστε να ενισχυθούν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εθνικών αρμόδιων αρχών, να διασφαλιστεί αποτελεσματικός συντονισμός των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς και να αποσαφηνιστούν οι εφαρμοστέες διαδικασίες.

Τροπολογία26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

21α)   Είναι απαραίτητο οι αρχές εποπτείας της αγοράς και οι αρχές έγκρισης τύπου να μπορούν να εκτελούν σωστά τα καθήκοντα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει ιδίως να τους παρέχουν τους πόρους που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό.

Τροπολογία27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

22)  Για την αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία έγκρισης και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της ανεξάρτητης επαλήθευσης από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, τις εγκρίνουσες αρχές και την Επιτροπή, η τεκμηρίωση έγκρισης τύπου θα πρέπει να παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή και να δημοσιοποιείται, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων λόγω της προστασίας εμπορικών συμφερόντων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

22)  Για την αύξηση της διαφάνειας στη διαδικασία έγκρισης και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών και της ανεξάρτητης επαλήθευσης από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, τις εγκρίνουσες αρχές, την Επιτροπή και τρίτα μέρη, απαιτείται γνωστοποίηση των πληροφοριών του οχήματος και των δοκιμών για τη διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων. Οι συναφείς πληροφορίες για σκοπούς επισκευής και συντήρησης θα πρέπει να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή και να δημοσιοποιούνται, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων λόγω της προστασίας εμπορικών συμφερόντων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς δεν θα πρέπει να είναι τέτοιες ώστε η γνωστοποίησή τους να υπονομεύει την εμπιστευτικότητα ιδιόκτητων πληροφοριών και στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τροπολογία28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

23α)   Τα τρίτα μέρη που διενεργούν δικές τους δοκιμές και δικούς τους ελέγχους επαλήθευσης όσον αφορά τη συμμόρφωση των οχημάτων με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές της διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση των δομών και των μοντέλων. Τα εν λόγω τρίτα μέρα θα πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τις ίδιες απαιτήσεις που ισχύουν για τις οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες όσον αφορά τα επιστημονικά και μεθοδολογικά πρότυπα τα οποία εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια των δοκιμών που πραγματοποιούν.

Τροπολογία29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

24)  Στις εν λόγω ειδικότερες υποχρεώσεις των εθνικών αρχών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται δοκιμές και επιθεωρήσεις εκ των υστέρων επαλήθευσης της συμμόρφωσης σε επαρκή αριθμό οχημάτων που έχουν διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά. Η επιλογή των οχημάτων που θα υποβάλλονται στην εν λόγω εκ των υστέρων επαλήθευση συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης και η πιθανότητα εμφάνισής της.

24)  Στις εν λόγω ειδικότερες υποχρεώσεις των εθνικών αρχών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να περιλαμβάνονται δοκιμές και επιθεωρήσεις εκ των υστέρων επαλήθευσης της συμμόρφωσης σε επαρκή αριθμό οχημάτων που έχουν διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά. Η επιλογή των οχημάτων που θα υποβάλλονται στην εν λόγω εκ των υστέρων επαλήθευση συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται σε κατάλληλη αξιολόγηση κινδύνου, στην οποία θα λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα ενδεχόμενης μη συμμόρφωσης και η πιθανότητα εμφάνισής της. Επιπλέον, θα πρέπει να βασίζεται σε σαφή και λεπτομερή κριτήρια και να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τυχαίους ποσοστιαίους ελέγχους επί του συνόλου των τρεχόντων μοντέλων, επί οχημάτων με νέο κινητήρα ή νέες τεχνολογίες, επί οχημάτων με πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και επί οχημάτων με πολύ υψηλό όγκο πωλήσεων. Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το ιστορικό συμμόρφωσης, συμβουλές από τους καταναλωτές, αποτελέσματα δοκιμών τηλεπισκόπησης, καθώς και ανησυχίες ανεξάρτητων ερευνητικών φορέων.

Τροπολογία30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

24α)  Είναι απαραίτητο η Επιτροπή να είναι σε θέση να ελέγχει τη συμμόρφωση με τις εγκρίσεις τύπου και την ισχύουσα νομοθεσία για τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες, και να εξασφαλίζει την κανονικότητα των εγκρίσεων τύπου οργανώνοντας, διεξάγοντας ή υποχρεώνοντας άλλους φορείς να διεξάγουν δοκιμές και επιθεωρήσεις σε οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

Τροπολογία31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

25α)   Τα τρίτα μέρη που διενεργούν δικές τους δοκιμές και δικούς τους ελέγχους επαλήθευσης όσον αφορά τη συμμόρφωση των οχημάτων με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις αρχές της διαφάνειας και του ανοιχτού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη χρηματοδότηση των δομών και των μοντέλων. Τα εν λόγω τρίτα μέρη θα πρέπει επίσης να ακολουθούν παρόμοια προσέγγιση με τις οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες, μέσω της συμμόρφωσης με τα ίδια πρότυπα κατά τη διενέργεια και την ερμηνεία των δοκιμών.

Τροπολογία32

Πρόταση κανονισμού

Recital 25 b (new)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

25β)  Επίσης, η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μια προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σε στοιχεία που συλλέγονται από τις οδικές μονάδες τηλεπαρακολούθησης, σε καταγγελίες, σε εκθέσεις στο πλαίσιο περιοδικών τεχνικών επιθεωρήσεων, στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής και στα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη προσδιοριστεί παλαιότερα ως προβληματικά.

Τροπολογία33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

25γ)  Για την επαλήθευση των εκπομπών των οχημάτων, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιούν τεχνολογίες τηλεπισκόπησης με σκοπό τον προσδιορισμό των πτυχών, όπως υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ηχορύπανσης, και των μοντέλων οχημάτων που θα πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές θα πρέπει να συνεργάζονται και να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους με τις αρμόδιες για τις περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις αρχές δυνάμει της οδηγίας 2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων.

Τροπολογία34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

26)  Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων, καθώς και η προστασία των επιβατών των οχημάτων και άλλων χρηστών του οδικού δικτύου και η προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εναρμονίζονται και να προσαρμόζονται στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο οι τεχνικές απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν για τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες.

26)  Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων, καθώς και η προστασία των επιβατών των οχημάτων και άλλων χρηστών του οδικού δικτύου και η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εναρμονίζονται και να προσαρμόζονται στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο οι τεχνικές απαιτήσεις και τα περιβαλλοντικά πρότυπα που ισχύουν για τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις χωριστές τεχνικές μονάδες.

Τροπολογία35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

26α)  Προκειμένου να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο λειτουργικής ασφάλειας των οχημάτων, η προστασία των επιβατών των οχημάτων και άλλων χρηστών του οδικού δικτύου και η προστασία του περιβάλλοντος, και προκειμένου να πραγματοποιείται διαρκής βελτίωση στους τομείς αυτούς, θα πρέπει να διευκολύνεται η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών με βάση την τεχνική και επιστημονική πρόοδο. Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί με τον περιορισμό των δοκιμών και της τεκμηρίωσης που απαιτούνται για τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ για τεχνολογίες αυτού του είδους.

Τροπολογία36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

27)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από το γεγονός ότι ορισμένα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες ή εξαρτήματα και εξοπλισμός μπορούν να τοποθετηθούν σε όχημα μετά την πρώτη διάθεσή του στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε κυκλοφορία. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, οι χωριστές τεχνικές μονάδες ή τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που μπορούν να τοποθετηθούν σε οχήματα και τα οποία μπορούν να παρεμποδίσουν σημαντικά τη λειτουργία συστημάτων που είναι ουσιώδη για την προστασία του περιβάλλοντος ή τη λειτουργική ασφάλεια υποβάλλονται σε έλεγχο από την εγκρίνουσα αρχή πριν από την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση τους σε κυκλοφορία.

27)  Οι στόχοι του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από το γεγονός ότι ορισμένα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες ή εξαρτήματα και εξοπλισμός μπορούν να τοποθετηθούν σε όχημα μετά την πρώτη διάθεσή του στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση του σε κυκλοφορία. Συνεπώς, θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία, οι χωριστές τεχνικές μονάδες ή τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που μπορούν να τοποθετηθούν σε οχήματα και τα οποία μπορούν να παρεμποδίσουν τη λειτουργία συστημάτων που είναι ουσιώδη για την προστασία του περιβάλλοντος ή τη λειτουργική ασφάλεια υποβάλλονται σε έλεγχο από την εγκρίνουσα αρχή πριν από την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση τους σε κυκλοφορία.

Τροπολογία37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

29)  Η συμμόρφωση της παραγωγής είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος έγκρισης τύπου της ΕΕ και, συνεπώς, οι ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνει ο κατασκευαστής για να εξασφαλίσει την εν λόγω συμμόρφωση θα πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ή από ορισμένη για τον σκοπό αυτό τεχνική υπηρεσία με τα κατάλληλα προσόντα και να υπόκεινται σε τακτική επαλήθευση μέσω ανεξάρτητων περιοδικών ελέγχων. Επιπλέον, οι εγκρίνουσες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαλήθευση της συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων.

29)  Η συμμόρφωση της παραγωγής είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος έγκρισης τύπου της ΕΕ και, συνεπώς, οι ρυθμίσεις στις οποίες προβαίνει ο κατασκευαστής για να εξασφαλίσει την εν λόγω συμμόρφωση θα πρέπει να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ή από ορισμένη για τον σκοπό αυτό τεχνική υπηρεσία με τα κατάλληλα προσόντα και να υπόκεινται σε τακτική επαλήθευση. Επιπλέον, οι εγκρίνουσες αρχές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την επαλήθευση της συνεχούς συμμόρφωσης των σχετικών προϊόντων.

Τροπολογία38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

30)  Η διατήρηση της ισχύος των εγκρίσεων τύπου προϋποθέτει ότι ο κατασκευαστής ενημερώνει την αρχή που έχει εγκρίνει τον τύπο του οχήματος σχετικά με τυχόν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του τύπου ή στις απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιδόσεων που ισχύουν για τον συγκεκριμένο τύπο. Συνεπώς, είναι σημαντικό η ισχύς των εκδοθέντων πιστοποιητικών έγκρισης τύπου να είναι χρονικά περιορισμένη και τα εν λόγω πιστοποιητικά να μπορούν να ανανεωθούν μόνον όταν η εγκρίνουσα αρχή έχει επαληθεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό ότι ο τύπος του οχήματος εξακολουθεί να συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Περαιτέρω, οι όροι για την επέκταση των εγκρίσεων τύπου θα πρέπει να αποσαφηνιστούν ώστε να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών και επιβολή των απαιτήσεων έγκρισης τύπου σε ολόκληρη την Ένωση.

30)  Η διατήρηση της ισχύος των εγκρίσεων τύπου προϋποθέτει ότι ο κατασκευαστής ενημερώνει την αρχή που έχει εγκρίνει τον τύπο του οχήματος σχετικά με τυχόν αλλαγές στα χαρακτηριστικά του τύπου ή στις απαιτήσεις ασφάλειας και περιβαλλοντικών επιδόσεων που ισχύουν για τον συγκεκριμένο τύπο. Συνεπώς, είναι σημαντικό η ισχύς των εκδοθέντων πιστοποιητικών έγκρισης τύπου να είναι χρονικά περιορισμένη και τα εν λόγω πιστοποιητικά να μπορούν να ανανεωθούν μόνον όταν η εγκρίνουσα αρχή έχει επαληθεύσει σε ικανοποιητικό βαθμό ότι ο τύπος του οχήματος εξακολουθεί να συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Ωστόσο, για ορισμένα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες δεν απαιτείται, λόγω της ίδιας της φύσης τους, να έχουν ημερομηνία λήξης. Για παράδειγμα, είναι σαφές ότι η ισχύς της έγκρισης τύπου για τα συστήματα εκπομπών οφείλει να είναι χρονικά περιορισμένη, κάτι που δεν απαιτείται για τα κάτοπτρα οδήγησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να καταρτίσει κατάλογο των σχετικών συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων. Η διαδικασία επαλήθευσης θα πρέπει να περιλαμβάνει διαφορετικές μεθόδους, όπως ελέγχους εγγράφων, ελέγχους συμμόρφωσης και πλήρεις διαδικασίες έγκρισης τύπου.

Τροπολογία39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

31)  Η αξιολόγηση αναφερόμενων σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια και βλαβών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει να διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο, όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης όταν ο κίνδυνος ή η βλάβη που αναφέρεται υπερβαίνει την επικράτεια ενός κράτους μέλους, με στόχο την κοινή χρήση πόρων και τη διασφάλιση συνέπειας όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό του κινδύνου ή της βλάβης που έχει εντοπιστεί.

31)  Η αξιολόγηση αναφερόμενων σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια και βλαβών για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον θα πρέπει να διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο, όμως θα πρέπει να διασφαλίζεται συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης όταν ο κίνδυνος ή η βλάβη που αναφέρεται υπερβαίνει την επικράτεια ενός κράτους μέλους, με στόχο την κοινή χρήση πόρων και τη διασφάλιση συνέπειας όσον αφορά τα διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τον περιορισμό του κινδύνου ή της βλάβης που έχει εντοπιστεί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδοθεί στον εξοπλισμό, τα συστήματα και τις τεχνικές μονάδες αντικατάστασης που επηρεάζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του συστήματος εξάτμισης, και τα παραπάνω πρέπει, κατά περίπτωση, να υπόκεινται σε απαιτήσεις χορήγησης άδειας.

Τροπολογία40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

33)  Θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη ευελιξία μέσω εναλλακτικών συστημάτων έγκρισης τύπου για κατασκευαστές που παράγουν οχήματα σε μικρές σειρές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήματά τους συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις έγκρισης τύπου ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται η εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς. Για να αποφευχθούν οι καταχρήσεις, οποιαδήποτε απλουστευμένη διαδικασία για οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις πολύ μικρής παραγωγής. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστεί επακριβώς η έννοια των οχημάτων που παράγονται σε μικρές σειρές όσον αφορά τον αριθμό των οχημάτων που παράγονται, τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται και τους όρους για την πρώτη διάθεση των εν λόγω οχημάτων στην αγορά. Είναι εξίσου σημαντικό να καθοριστεί εναλλακτικό σύστημα έγκρισης για μεμονωμένα οχήματα, ιδίως ώστε να παρέχεται επαρκής ευελιξία για την έγκριση οχημάτων που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια.

33)  Θα πρέπει να παρέχεται η κατάλληλη ευελιξία μέσω εναλλακτικών συστημάτων έγκρισης τύπου για κατασκευαστές που παράγουν οχήματα σε μικρές σειρές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε θέση να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα οχήματά τους συμμορφώνονται με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις έγκρισης τύπου ΕΕ για οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές. Σε περιορισμένες περιπτώσεις, είναι σκόπιμο να επιτρέπεται η εθνική έγκριση τύπου μικρής σειράς. Για να αποφευχθούν οι καταχρήσεις, οποιαδήποτε απλουστευμένη διαδικασία για οχήματα που παράγονται σε μικρές σειρές θα πρέπει να περιορίζεται σε περιπτώσεις πολύ μικρής παραγωγής, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να καθοριστεί επακριβώς η έννοια των οχημάτων που παράγονται σε μικρές σειρές όσον αφορά τον αριθμό των οχημάτων που παράγονται, τις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται και τους όρους για την πρώτη διάθεση των εν λόγω οχημάτων στην αγορά. Είναι εξίσου σημαντικό να καθοριστεί εναλλακτικό σύστημα έγκρισης για μεμονωμένα οχήματα, ιδίως ώστε να παρέχεται επαρκής ευελιξία για την έγκριση οχημάτων που κατασκευάζονται σε πολλαπλά στάδια.

Τροπολογία41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

35α)   Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για υπηρεσίες σχετικά με πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, και να διασαφηνιστεί ότι αυτές οι πληροφορίες καλύπτουν επίσης πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και σε άλλους ανεξάρτητους φορείς εκτός των επισκευαστών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ανεξάρτητη αγορά επισκευής και συντήρησης οχημάτων συνολικά μπορεί να ανταγωνίζεται τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής οχημάτων διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες απευθείας στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και επισκευαστές, είναι απαραίτητο να οριστούν οι λεπτομέρειες των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται για τους σκοπούς της πρόσβασης σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

36α)   Επειδή δεν υπάρχει σήμερα καμία κοινή δομημένη διαδικασία για την ανταλλαγή στοιχείων όσον αφορά τα κατασκευαστικά στοιχεία του οχήματος μεταξύ κατασκευαστών οχημάτων και ανεξάρτητων φορέων, είναι σκόπιμο να αναπτυχθούν αρχές σχετικά με την ανταλλαγή αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) θα πρέπει να αναπτύξει επισήμως, για μελλοντική χρήση, μια κοινή δομημένη διαδικασία για τον καθορισμό της τυποποιημένης μορφής των ανταλλασσόμενων στοιχείων, χωρίς ωστόσο η εντολή που θα ανατεθεί στην CEN να προκαθορίζει τον βαθμό λεπτομέρειας που θα παρέχει το εν λόγω πρότυπο. Στο πλαίσιο των εργασιών της CEN θα πρέπει ιδίως να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα και οι ανάγκες τόσο των κατασκευαστών οχημάτων όσο και των ανεξάρτητων φορέων, καθώς και να εξεταστούν λύσεις όπως οι μορφότυποι ανοιχτών δεδομένων που περιγράφονται από σαφώς προσδιορισμένα μεταδεδομένα, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες υποδομές πληροφορικής.

Τροπολογία43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

37α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για υπηρεσίες σχετικά με πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, πρέπει να τονίζεται ότι οι εν λόγω πληροφορίες καλύπτουν επίσης πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται και σε άλλους ανεξάρτητους φορείς εκτός των επισκευαστών, και σε μορφότυπο που επιτρέπει την περαιτέρω ηλεκτρονική επεξεργασία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ανεξάρτητη αγορά επισκευής και συντήρησης οχημάτων συνολικά μπορεί να ανταγωνίζεται τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής οχημάτων διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες απευθείας στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και επισκευαστές.

Τροπολογία44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

37β)  Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης των κατασκευαστών οχημάτων να παρέχουν πληροφορίες επισκευής και συντήρησης μέσω του δικτυακού τόπου τους, οι ανεξάρτητοι φορείς θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα.

Τροπολογία45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

40)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις επιβληθείσες κυρώσεις, ώστε να παρακολουθείται η συνοχή της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

40)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που θα ισχύουν για τις παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και να εξασφαλίζουν την εφαρμογή των εν λόγω κανόνων. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τακτικά στην Επιτροπή τις επιβληθείσες κυρώσεις, μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, ώστε να παρακολουθείται η συνοχή της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

Τροπολογία46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

40α)   Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να θεωρείται ότι έχουν παραποιηθεί, όταν η αρμόδια αρχή, έχοντας αναπαραγάγει ή συνεκτιμήσει όλες τις παραμέτρους δοκιμής, δεν μπορεί να επαληθεύσει εμπειρικά τα εν λόγω αποτελέσματα.

Τροπολογία47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

40β)   Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από την Επιτροπή θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς εποπτείας της αγοράς και για τη λήψη μέτρων για τη στήριξη προσώπων που επηρεάζονται αρνητικά από τις παραβιάσεις του παρόντος κανονισμού ή για άλλες παρόμοιες δραστηριότητες προς όφελος των επηρεαζόμενων καταναλωτών και, κατά περίπτωση, για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

40γ)   Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, ο καταναλωτής μπορεί να αντιμετωπίζει προσωπική βλάβη ή ζημία στην περιουσία του. Στις περιπτώσεις αυτές, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει δικαίωμα να επιδιώξει αποζημίωση δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας όσον αφορά τα ελαττωματικά προϊόντα ή τα μη συμμορφούμενα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ1a του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατά περίπτωση. Επιπλέον, ο καταναλωτής μπορεί να βασίζεται σε μέσα έννομης προστασίας που θεμελιώνονται στο συμβατικό δίκαιο, κατά περίπτωση σύμφωνα με το δίκαιο του οικείου κράτους μέλους.

 

_____________

 

1a Οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29).

 

Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12).

 

Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21).

Τροπολογία49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

45α)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί αποτελεσματικός ανταγωνισμός στην αγορά για υπηρεσίες σχετικά με πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι οι εν λόγω πληροφορίες καλύπτουν επίσης πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται και σε άλλους ανεξάρτητους φορείς εκτός των επισκευαστών, και σε μορφότυπο που επιτρέπει την περαιτέρω ηλεκτρονική επεξεργασία, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η ανεξάρτητη αγορά επισκευής και συντήρησης οχημάτων συνολικά μπορεί να ανταγωνίζεται τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, ανεξάρτητα από το αν ο κατασκευαστής οχημάτων διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες απευθείας στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και επισκευαστές.

Τροπολογία50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τα ακόλουθα οχήματα και μηχανήματα, ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου ή επιμέρους έγκριση οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω οχήματα πληρούν τις ουσιαστικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού:

3.  Για τα ακόλουθα οχήματα και μηχανήματα, ο κατασκευαστής μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τύπου ή επιμέρους έγκριση οχήματος σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω οχήματα πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού:

Τροπολογία51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης·

β)  οχήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία, τους φορείς διαχείρισης καταστροφών και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης·

Τροπολογία52

Πρόταση κανονισμού

Article 3 – introductory part

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού και των κανονιστικών πράξεων της Ένωσης που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, ισχύουν, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεών τους, οι ακόλουθοι ορισμοί:

Τροπολογία53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2)  «εποπτεία της αγοράς»: δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες, καθώς και τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η σχετική ενωσιακή νομοθεσία και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος·

2)  «εποπτεία της αγοράς»: δραστηριότητες που διεξάγονται και μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες, καθώς και τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η σχετική ενωσιακή νομοθεσία και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των καταναλωτών·

Τροπολογία54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α)  «αυθεντικά εξαρτήματα ή εξοπλισμός»: εξαρτήματα ή εξοπλισμός τα οποία κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής που ορίζει ο κατασκευαστής του οχήματος για την παραγωγή εξαρτημάτων του εξοπλισμού για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου οχήματος· σε αυτά περιλαμβάνονται τα εξαρτήματα ή ο εξοπλισμός που κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με αυτά τα εξαρτήματα του εξοπλισμού· εκτός αποδείξεως του εναντίου, θεωρείται ότι τα εξαρτήματα είναι αυθεντικά εξαρτήματα εάν ο κατασκευαστής πιστοποιεί ότι τα εξαρτήματα είναι της ίδιας ποιότητας με τα κατασκευαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση του συγκεκριμένου οχήματος και έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα παραγωγής του κατασκευαστή του οχήματος·

Τροπολογία55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9)  «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για όλα τα θέματα που αφορούν την έγκριση τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, ή την επιμέρους έγκριση οχήματος, ή τη διαδικασία χορήγησης άδειας για εξαρτήματα και εξοπλισμό, για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, καθώς και για ζητήματα εποπτείας της αγοράς όσον αφορά το εν λόγω παραγόμενο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμό, ανεξαρτήτως εάν το εν λόγω πρόσωπο συμμετέχει ή δεν συμμετέχει άμεσα σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

9)  «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση με τις διοικητικές διατάξεις και τις τεχνικές απαιτήσεις που ισχύουν για την απόκτηση της έγκρισης τύπου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, ή της επιμέρους έγκρισης οχήματος, ή τη διαδικασία χορήγησης άδειας για εξαρτήματα και εξοπλισμό, και για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, καθώς και για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις περί εποπτείας της αγοράς όσον αφορά το εν λόγω παραγόμενο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμό, ανεξαρτήτως εάν το εν λόγω πρόσωπο συμμετέχει ή δεν συμμετέχει άμεσα σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της κατασκευής του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

Τροπολογία56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

16.  «ταξινόμηση»: μόνιμη ή προσωρινή διοικητική άδεια οδικής κυκλοφορία οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης του οχήματος και της έκδοσης αριθμού σειράς·

16.  «ταξινόμηση»: η διοικητική έγκριση της θέσης σε κυκλοφορία στους δρόμους οχήματος, η οποία περιλαμβάνει την ταυτοποίησή του και τη χορήγηση σε αυτό αύξοντος αριθμού, ο οποίος καλείται αριθμός κυκλοφορίας, είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση, μεταξύ άλλων για μικρό χρονικό διάστημα·

Τροπολογία57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 35

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

35)  «τύπος οχήματος»: ιδιαίτερη κατηγορία οχημάτων που μοιράζεται τουλάχιστον τα βασικά κριτήρια που ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος II και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει παραλλαγές και εκδόσεις όπως αναφέρεται σε αυτό·

35)  «τύπος οχήματος»: ιδιαίτερη ομάδα οχημάτων που μοιράζεται τουλάχιστον τα βασικά κριτήρια που ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος II και η οποία μπορεί να περιλαμβάνει παραλλαγές και εκδόσεις όπως αναφέρεται σε αυτό·

Τροπολογία58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 37

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

37)  «βασικό όχημα»: κάθε όχημα που χρησιμοποιείται κατά το αρχικό στάδιο μιας διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια·

37)  «βασικό όχημα»: κάθε όχημα που χρησιμοποιείται κατά το αρχικό στάδιο μιας διαδικασίας έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, ανεξάρτητα από το αν είναι μηχανοκίνητο όχημα·

Τροπολογία59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 42

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

42)  «επιμέρους έγκριση οχήματος»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις για την επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ και την εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος·

42)  «επιμέρους έγκριση οχήματος»: η διαδικασία με την οποία μια εγκρίνουσα αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, πληροί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις για την επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ ή την εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος·

Τροπολογία60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 46

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

46)  «πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος»: όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική επιθεώρηση, την περιοδική παρακολούθηση, την επισκευή, τον επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά οχήματος στην αρχική κατάσταση, καθώς και για την τοποθέτηση εξαρτημάτων και εξοπλισμού σε οχήματα και οι οποίες παρέχονται από τον κατασκευαστή στους εξουσιοδοτημένους πωλητές και επισκευαστές του, συμπεριλαμβανομένων όλων των επακόλουθων τροποποιήσεων και παραρτημάτων των εν λόγω πληροφοριών·

46)  «πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχήματος»: όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάγνωση, τη συντήρηση, την τεχνική επιθεώρηση, τον τεχνικό έλεγχο, την επισκευή, τον επαναπρογραμματισμό ή την επαναφορά οχήματος στην αρχική κατάσταση, καθώς και για την τοποθέτηση εξαρτημάτων και εξοπλισμού σε οχήματα και οι οποίες αξιοποιούνται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή, μεταξύ άλλων, στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες, πωλητές, επισκευαστές και δίκτυό του, προκειμένου να προσφέρονται προϊόντα ή υπηρεσίες με σκοπό την επισκευή και τη συντήρηση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των επακόλουθων τροποποιήσεων και παραρτημάτων των εν λόγω πληροφοριών·

Τροπολογία61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 55

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

55)  «επιτόπια αξιολόγηση»: επαλήθευση από την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή στις εγκαταστάσεις της τεχνικής υπηρεσίας ή υπεργολάβου ή θυγατρικής της·

55)  «επιτόπια αξιολόγηση»: επαλήθευση στις εγκαταστάσεις της τεχνικής υπηρεσίας ή υπεργολάβου ή θυγατρικής της·

Τροπολογία62

Πρόταση κανονισμού

Article 3 – paragraph 1 – point 56 a (new)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

56α)  «διάταξη αναστολής»: κάθε λειτουργικό στοιχείο σχεδιασμού το οποίο, όταν λειτουργεί όπως προβλέπεται, εμποδίζει τα εγκεκριμένα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης του οχήματος να είναι αποδοτικά και αποτελεσματικά, ενώ επίσης αποτρέπει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έγκρισης σε όλο το φάσμα πραγματικών συνθηκών οδήγησης·

Τροπολογία63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά την κατηγοριοποίηση υποκατηγοριών οχημάτων, τύπων οχημάτων και τύπων αμαξώματος, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ όσον αφορά τους τύπους οχημάτων και τύπους αμαξώματος, με σκοπό την προσαρμογή του στην τεχνική πρόοδο.

Τροπολογία64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αρχές έγκρισης τύπου και οι αρχές εποπτείας της αγοράς εφαρμόζουν σαφή διαχωρισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων και λειτουργούν ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Τροπολογία65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όταν περισσότερες από μία εγκρίνουσες αρχές είναι υπεύθυνες σε ένα κράτος μέλος για την έγκριση τύπου οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιμέρους έγκρισης τύπου οχήματος, το εν λόγω κράτος μέλος ορίζει μια μοναδική εγκρίνουσα αρχή τύπου υπεύθυνη για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο κεφάλαιο XV του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν και διενεργούν την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που εισέρχονται στην αγορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

4.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν και διενεργούν την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που εισέρχονται στην αγορά, σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 5.

Τροπολογία67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όποτε το κρίνουν σκόπιμο και δικαιολογημένο, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων και να κατάσχουν τα απαραίτητα δείγματα οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων για σκοπούς δοκιμών συμμόρφωσης.

5.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς, όποτε το κρίνουν σκόπιμο και δικαιολογημένο, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις οικονομικών φορέων στην επικράτειά τους και να λαμβάνουν τα απαραίτητα δείγματα οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων για σκοπούς δοκιμών συμμόρφωσης.

Τροπολογία68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων έγκρισης τύπου. Οι επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα τους κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Κάθε κράτος μέλος δημοσιοποιεί σύνοψη των αποτελεσμάτων, αναφέροντας ειδικότερα τον αριθμό της χορηγηθείσας έγκρισης τύπου και τα στοιχεία ταυτοποίησης των αντίστοιχων κατασκευαστών.

6.  Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων έγκρισης τύπου, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό των εγκρίσεων τύπου που έχουν χορηγηθεί. Οι επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια και τα αποτελέσματα τους κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Τα αποτελέσματα εξετάζονται από το φόρουμ που συγκροτείται δυνάμει του Άρθρου 10. Κάθε κράτος μέλος δημοσιοποιεί πλήρη έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα, η οποία περιλαμβάνει ειδικότερα τον αριθμό των εγκρίσεων τύπου που χορηγήθηκαν ή απορρίφθηκαν, το αντικείμενο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, και τα στοιχεία ταυτοποίησης των αντίστοιχων κατασκευαστών και των τεχνικών υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των δοκιμών έγκρισης τύπου.

Τροπολογία69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα τους κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει περίληψη των αποτελεσμάτων στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

7.  Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια και τα αποτελέσματα τους κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή. Τα αποτελέσματα εξετάζονται από το φόρουμ που συγκροτείται δυνάμει του Άρθρου 10. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος δημοσιοποιεί σύνοψη των αποτελεσμάτων, η οποία περιλαμβάνει ιδίως τον αριθμό των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που αποτέλεσαν αντικείμενο δοκιμής ή άλλης αξιολόγησης. Η σύνοψη περιλαμβάνει κατάλογο εκείνων των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που διαπιστώθηκε ότι δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον υπάρχουν, τα στοιχεία ταυτοποίησης των αντίστοιχων κατασκευαστών και σύντομη περιγραφή της φύσης της μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 όσον αφορά τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τη θέσπιση των κοινών κριτηρίων διορισμού, επανεξέτασης και αξιολόγησης των εγκρινουσών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι εγκρίνουσες αρχές εφαρμόζουν και επιβάλλουν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού κατά ενιαίο και συνεκτικό τρόπο για τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού και προς αποφυγή της εφαρμογής διαφορετικών προτύπων στην Ένωση. Συνεργάζονται πλήρως με το φόρουμ και την Επιτροπή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ελέγχου και εποπτείας όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.

Τροπολογία72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εγκρίνουσες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την εμπιστευτικότητα όπου αυτό απαιτείται για την προστασία εμπορικών απορρήτων, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών στην Ένωση.

2.  Οι εγκρίνουσες αρχές εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την εμπιστευτικότητα για την προστασία εμπορικών απορρήτων των οικονομικών φορέων, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών στην Ένωση σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Τροπολογία73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν περισσότερες από μία εγκρίνουσες αρχές είναι υπεύθυνες σε ένα κράτος μέλος για την έγκριση οχήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιμέρους έγκρισης οχήματος, το εν λόγω κράτος μέλος ορίζει μια μοναδική εγκρίνουσα αρχή τύπου υπεύθυνη για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και για τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο XV του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Τροπολογία74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εγκρίνουσες αρχές σε ένα κράτος μέλος συνεργάζονται μεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και τα καθήκοντά τους.

Οι εγκρίνουσες αρχές σε ένα κράτος μέλος θεσπίζουν διαδικασίες για τη διασφάλιση αποδοτικού και αποτελεσματικού συντονισμού καθώς και αποδοτικής και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ρόλο και τα καθήκοντά τους.

Τροπολογία75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Όταν μια εγκρίνουσα αρχή διαπιστώσει ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή ενημερώνει τα μέλη του φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής αμέσως μετά την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης.

Τροπολογία76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των κοινών κριτηρίων διορισμού, επανεξέτασης και αξιολόγησης των εγκρινουσών αρχών σε εθνικό επίπεδο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διενεργούν τακτικούς ελέγχους προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και την ορθότητα των εγκρίσεων τύπου. Οι εν λόγω έλεγχοι διενεργούνται σε επαρκή κλίμακα, μέσω ελέγχων εγγράφων και μέσω πραγματικών και εργαστηριακών δοκιμών βάσει στατιστικά σημαντικών δειγμάτων. Κατά τους ελέγχους αυτούς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν υπόψη καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης κινδύνου, καταγγελίες και άλλες πληροφορίες.

1.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πραγματοποιούν δοκιμές και επιθεωρήσεις κατά τακτά χρονικά διαστήματα στο πλαίσιο εθνικών ετήσιων προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, προκειμένου να επαληθεύουν ότι τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες συμμορφώνονται με τις εγκρίσεις τύπου και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, μέσω εργαστηριακών δοκιμών και δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες, βάσει στατιστικά σημαντικών δειγμάτων, και συμπληρώνονται από ελέγχους εγγράφων. Τα κράτη μέλη διενεργούν δοκιμές ή επιθεωρήσεις σε ετήσια βάση για αριθμό τύπων ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του αριθμού των τύπων που διατέθηκαν στην αγορά στο αντίστοιχο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο έτος. Κατά τους ελέγχους αυτούς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν υπόψη καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης κινδύνου, τεκμηριωμένες καταγγελίες και άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων δοκιμών που δημοσιεύονται από αναγνωρισμένους τρίτους φορείς, των νέων τεχνολογιών που διατίθενται στην αγορά και των εκθέσεων από περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις και ελέγχους τηλεπισκόπησης στο οδικό δίκτυο.

Τροπολογία78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να βασίζονται σε ανεξάρτητους οργανισμούς δοκιμών για την εκτέλεση των τεχνικών καθηκόντων, όπως των δοκιμών ή των επιθεωρήσεων. Την ευθύνη για τα αποτελέσματα εξακολουθεί να τη φέρει η αρχή εποπτείας της αγοράς. Κατά τη χρήση τεχνικών υπηρεσιών για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς μεριμνούν ώστε να χρησιμοποιείται διαφορετική τεχνική υπηρεσία από την τεχνική υπηρεσία που διενήργησε την αρχική δοκιμή σχετικά με την έγκριση τύπου.

Τροπολογία79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς καταρτίζουν εθνικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς και το υποβάλλουν στην Επιτροπή προς έγκριση, σε ετήσια ή πολυετή βάση. Τα κράτη μέλη μπορούν να υποβάλλουν από κοινού κοινά προγράμματα ή δράσεις.

 

Τα εθνικά προγράμματα εποπτείας της αγοράς περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

α)   την κλίμακα και το πεδίο εφαρμογής των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς·

 

β)   λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των ελέγχων εγγράφων και των φυσικών και εργαστηριακών ελέγχων, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι αρχές της αξιολόγησης κινδύνου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι τεκμηριωμένες καταγγελίες, τον υψηλό όγκο ειδικών μοντέλων οχημάτων που χρησιμοποιούνται στην επικράτειά τους, και τα μέρη των μοντέλων αυτών, την πρώτη εφαρμογή ενός νέου κινητήρα ή μιας νέας τεχνολογίας, εκθέσεις από περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες, μεταξύ άλλων από οικονομικούς φορείς ή αποτελέσματα δοκιμών που δημοσιεύονται από αναγνωρισμένους τρίτους φορείς·

 

γ)   σύνοψη των μέτρων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του προηγούμενου προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων συναφών στατιστικών στοιχείων σχετικά με την κλίμακα των δραστηριοτήτων που έχουν υλοποιηθεί, τα μέτρα επακολούθησης που έχουν ληφθεί και τα αποτελέσματά τους. Στην περίπτωση πολυετούς προγράμματος, καταρτίζεται και υποβάλλεται συνοπτική παρουσίαση των μέτρων, σε ετήσια βάση, στην Επιτροπή και το φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής· και

 

δ)   λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις ρυθμίσεις χρηματοδότησης που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 30 παράγραφος 4, καθώς και σχετικά με τους ανθρώπινους πόρους που διατίθενται για την εποπτεία της αγοράς, και την επάρκειά τους σε σχέση με τις σχεδιαζόμενες δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να θέτουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες και τα έγγραφα που θεωρούν απαραίτητα για τους σκοπούς της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους.

2.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ζητούν από τους οικονομικούς φορείς να θέτουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες και τα έγγραφα που θεωρούν απαραίτητα για τους σκοπούς της διεξαγωγής των δραστηριοτήτων τους. Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση σε λογισμικό, αλγόριθμους, μονάδες ελέγχου κινητήρα και οποιεσδήποτε άλλες τεχνικές προδιαγραφές που κρίνονται απαραίτητες από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.   Για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς.

3.   Για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, σήματα έγκρισης τύπου ή πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ειδοποιούν τους χρήστες στην επικράτειά τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για τους κινδύνους που έχουν εντοπίσει σε σχέση με οποιοδήποτε όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, ώστε να αποτραπεί ή να μειωθεί ο κίνδυνος σωματικής ή άλλης βλάβης.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ειδοποιούν τους χρήστες στην επικράτειά τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα για τη μη συμμόρφωση που έχουν εντοπίσει σε σχέση με οποιοδήποτε όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, ώστε να αποτραπεί ή να μειωθεί ο κίνδυνος σωματικής ή άλλης βλάβης. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στον ιστότοπο της αρχής εποπτείας της αγοράς, σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Τροπολογία83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.   Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους αποφασίσουν να αποσύρουν ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα από την αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 5, ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και, κατά περίπτωση, την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή.

5.   Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους αποφασίσουν να αποσύρουν ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα από την αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 5, ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή.

Τροπολογία84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.   Όταν μια αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώσει ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη μέλη χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή ενημερώνει τα μέλη του φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής αμέσως μετά την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης.

Τροπολογία85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την εμπιστευτικότητα όπου αυτό απαιτείται για την προστασία εμπορικών απορρήτων, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στον πληρέστερο βαθμό που είναι αναγκαίος για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

6.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και αμεροληψία. Τηρούν την εμπιστευτικότητα για την προστασία εμπορικών απορρήτων των οικονομικών φορέων, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που ορίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στον πληρέστερο βαθμό που είναι αναγκαίος για την προστασία των συμφερόντων των χρηστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.   Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των εποπτικών δραστηριοτήτων τους. Οι επανεξετάσεις και αξιολογήσεις αυτές πραγματοποιούνται τουλάχιστον κάθε τέσσερα χρόνια και τα αποτελέσματα τους κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος υποβάλλει περίληψη των αποτελεσμάτων στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό.

διαγράφεται

Τροπολογία87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαφορετικών κρατών μελών συντονίζουν τις δραστηριότητές τους όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς, συνεργάζονται και ανταλλάσσουν μεταξύ τους και με την Επιτροπή τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων. Κατά περίπτωση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς συμφωνούν σε θέματα που αφορούν καταμερισμό των εργασιών και εξειδίκευση.

διαγράφεται

Τροπολογία88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.   Αν σε ένα κράτος μέλος αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα είναι περισσότερες από μία αρχές, οι εν λόγω αρχές συνεργάζονται μεταξύ τους, ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και τα καθήκοντά τους.

9.   Αν σε ένα κράτος μέλος αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς και τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα είναι περισσότερες από μία αρχές, οι εν λόγω αρχές θεσπίζουν διαδικασίες για τη διασφάλιση αποδοτικού και αποτελεσματικού συντονισμού, καθώς και αποδοτικής και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ρόλο και τα καθήκοντά τους.

Τροπολογία89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.   Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση των κριτηρίων καθορισμού της κλίμακας, του πεδίου εφαρμογής και της συχνότητας με την οποία πρέπει να διενεργούνται οι έλεγχοι επαλήθευσης της συμμόρφωσης των λαμβανόμενων δειγμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 10 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α.   Οι αρχές εποπτείας της αγοράς δημοσιοποιούν έκθεση με τα πορίσματά τους έπειτα από κάθε δοκιμή επαλήθευσης της συμμόρφωσης που πραγματοποιούν, και διαβιβάζουν τα πορίσματά τους στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή διαβιβάζει την εν λόγω έκθεση στα μέλη του φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής. Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν αξιολογηθεί και τα στοιχεία ταυτοποίησης των αντίστοιχων κατασκευαστών, καθώς και σύντομη περιγραφή των πορισμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης.

Τροπολογία91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή οργανώνει και διενεργεί, ή ζητεί να διενεργηθούν, σε επαρκή κλίμακα, δοκιμές και επιθεωρήσεις σε οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων με τις εγκρίσεις τύπου και την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τη διασφάλιση της ορθότητας των εγκρίσεων τύπου.

Η Επιτροπή οργανώνει και διενεργεί, ή ζητεί να διενεργηθούν, σε επαρκή κλίμακα και λαμβανομένων δεόντως υπόψη των συμφωνημένων εθνικών προγραμμάτων με δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, δοκιμές και επιθεωρήσεις σε οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφωσης των εν λόγω οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων με τις εγκρίσεις τύπου και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Οι δοκιμές και οι επιθεωρήσεις που οργανώνονται και διενεργούνται από την Επιτροπή ή κατ’ εντολή της Επιτροπής, εξετάζουν το ζήτημα της συμμόρφωσης εν χρήσει των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων.

 

Οι εν λόγω δοκιμές και επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, μέσω εργαστηριακών δοκιμών και δοκιμών εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες, βάσει στατιστικά σημαντικών δειγμάτων, και συμπληρώνονται από ελέγχους εγγράφων.

 

Κατά τους ελέγχους αυτούς, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη καθιερωμένες αρχές αξιολόγησης κινδύνου, τεκμηριωμένες καταγγελίες και άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων δοκιμών που δημοσιεύονται από αναγνωρισμένους τρίτους φορείς, των νέων τεχνολογιών που διατίθενται στην αγορά και των εκθέσεων από περιοδικές τεχνικές επιθεωρήσεις και ελέγχους τηλεπισκόπησης στο οδικό δίκτυο.

Τροπολογία92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, όταν η Επιτροπή, βασιζόμενη σε πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη, ή σε αίτημα που διατυπώνεται από μέλος του φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, ή σε αποτελέσματα που δημοσιεύονται από αναγνωρισμένους τρίτους φορείς, θεωρεί ότι ένα κράτος μέλος δεν εκπληρώνει δεόντως τις υποχρεώσεις τους ως προς την έγκριση τύπου ή την εποπτεία της αγοράς που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή οργανώνει και διενεργεί η ίδια, ή ζητεί να διενεργηθούν, δοκιμές και επιθεωρήσεις σε οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

Τροπολογία93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή μπορεί να βασίζεται σε ανεξάρτητους οργανισμούς δοκιμών για την εκτέλεση των τεχνικών καθηκόντων, όπως των δοκιμών ή των επιθεωρήσεων. Την ευθύνη για τα αποτελέσματα εξακολουθεί να τη φέρει η Επιτροπή. Κατά τον ορισμό των τεχνικών υπηρεσιών για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μεριμνά ώστε να χρησιμοποιείται διαφορετική τεχνική υπηρεσία από την τεχνική υπηρεσία που διενήργησε την αρχική δοκιμή σχετικά με την έγκριση τύπου.

Τροπολογία94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι κατασκευαστές που είναι κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή οι οικονομικοί φορείς, παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, στατιστικά σημαντικό αριθμό παραγόμενων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που επιλέγονται από την Επιτροπή και είναι αντιπροσωπευτικά των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά δυνάμει της εκάστοτε έγκρισης τύπου. Τα εν λόγω οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες παρέχονται για δοκιμή κατά τον χρόνο, στον τόπο και για την περίοδο που ορίζει η Επιτροπή.

2.  Οι κατασκευαστές που είναι κάτοχοι εγκρίσεων τύπου ή οι οικονομικοί φορείς, παρέχουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, στατιστικά σημαντικό αριθμό παραγόμενων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που επιλέγονται από την Επιτροπή και είναι αντιπροσωπευτικά των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά δυνάμει της εκάστοτε έγκρισης τύπου. Τα εν λόγω οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες παρέχονται για δοκιμή κατά τον χρόνο, στον τόπο και για την περίοδο που ορίζει η Επιτροπή κατά περίπτωση.

Τροπολογία95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, τεκμηρίωση και λοιπή τεχνική υποστήριξη που χρειάζονται οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής προκειμένου να μπορέσουν να διεξαγάγουν τις δοκιμές, τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής διαθέτουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις ή τμήματα εγκαταστάσεων και στις πληροφορίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα πληροφορικής και το λογισμικό, που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Τροπολογία96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να διευκολυνθεί η Επιτροπή στη διενέργεια των δοκιμών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη διαθέτουν στην Επιτροπή όλα τα δεδομένα που αφορούν την έγκριση τύπου των οχημάτων, των συστημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων που υποβάλλονται σε δοκιμή επαλήθευσης της συμμόρφωσης. Στα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που παρέχονται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.

Για να διευκολυνθεί η Επιτροπή στη διενέργεια των δοκιμών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη διαθέτουν στην Επιτροπή αμελλητί όλα τα δεδομένα που αφορούν την έγκριση τύπου των οχημάτων, των συστημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων και των χωριστών τεχνικών μονάδων που υποβάλλονται σε δοκιμή επαλήθευσης της συμμόρφωσης. Στα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που παρέχονται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και στα συνημμένα σε αυτό έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 26 παράγραφος 1.

Τροπολογία97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι κατασκευαστές οχημάτων δημοσιοποιούν τα δεδομένα που απαιτούνται για τον σκοπό των δοκιμών επαλήθευσης της συμμόρφωσης από τρίτα μέρη. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των δεδομένων που πρέπει να δημοσιοποιούνται και των προϋποθέσεων της εν λόγω δημοσιοποίησης, με την επιφύλαξη της προστασίας εμπορικών απορρήτων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

4.  Οι κατασκευαστές οχημάτων καθιστούν διαθέσιμα, δωρεάν και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τα δεδομένα που απαιτούνται για τον σκοπό των δοκιμών επαλήθευσης της συμμόρφωσης από αναγνωρισμένα τρίτα μέρη. Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν όλες τις παραμέτρους και ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την ακριβή αναπαραγωγή των συνθηκών δοκιμής που εφαρμόστηκαν κατά τη χρονική στιγμή της δοκιμής έγκρισης τύπου. Όλα αυτά τα δεδομένα αντιμετωπίζονται με τρόπο που εξασφαλίζει τη νόμιμη προστασία των επιχειρηματικών πληροφοριών. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των δεδομένων που πρέπει να διατίθενται και των σχετικών προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων για την παροχή πρόσβασης στις εν λόγω πληροφορίες μέσω της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων έγκρισης τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 10α, με την επιφύλαξη της προστασίας εμπορικών απορρήτων και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις νομικές πράξεις της Ένωσης και την εθνική νομοθεσία. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Τροπολογία98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Η Επιτροπή οργανώνει και διεξάγει κοινούς ελέγχους των αρχών έγκρισης τύπου και των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς προκειμένου να επαληθεύει ότι εφαρμόζουν, κατά τρόπο ομοιόμορφο, τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξάρτητο και αυστηρό τρόπο. Μετά από διαβούλευση με το φόρουμ, η Επιτροπή εγκρίνει ετήσιο πρόγραμμα κοινών ελέγχων, στο πλαίσιο του οποίου λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα προηγούμενων αξιολογήσεων για τον προσδιορισμό της συχνότητας των ελέγχων. Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει λόγους να θεωρεί ότι μια αρχή έγκρισης τύπου δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της δυνάμει του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει να διενεργούνται σε ετήσια βάση οι κοινοί έλεγχοι.

Τροπολογία99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να προσφεύγει σε ανεξάρτητους ελεγκτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται ως τρίτα μέρη έπειτα από ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών. Οι ελεγκτές εκτελούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και αμεροληψία. Οι ελεγκτές τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας με σκοπό την προστασία του εμπορικού απορρήτου, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. Τα κράτη μέλη παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή, τεκμηρίωση και υποστήριξη που ζητούν οι ελεγκτές προκειμένου να είναι σε θέση να ασκούν τα καθήκοντά τους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές διαθέτουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις ή τμήματα εγκαταστάσεων και στις πληροφορίες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα συστήματα πληροφορικής και το λογισμικό, που σχετίζονται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Κατόπιν αιτήματος, ένα κράτος μέλος μπορεί να έχει το δικαίωμα να αποστείλει παρατηρητή σε κοινό έλεγχο που οργανώνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Οι εν λόγω παρατηρητές δεν επηρεάζουν τις αποφάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα του κοινού ελέγχου.

Τροπολογία100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.  Το αποτέλεσμα του κοινού ελέγχου κοινοποιείται σε όλα τα κράτη μέλη και στην Επιτροπή, και παράλληλα δημοσιοποιείται σύνοψή του. Το αποτέλεσμα εξετάζεται από το φόρουμ που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 10.

Τροπολογία101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 δ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4δ.  Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με το πώς αντιμετώπισε τις συστάσεις που προκύπτουν από κοινό έλεγχο που αναφέρεται στην παράγραφο 4γ).

Τροπολογία102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 ε (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4ε.  Η Επιτροπή μπορεί να ζητεί επιπλέον πληροφορίες από τα κράτη μέλη και τις οικείες εθνικές αρχές έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς, όταν έχει λόγο να πιστεύει, έπειτα από εξέταση στο πλαίσιο του φόρουμ, όταν υπάρχουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη και οι αντίστοιχες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τροπολογία103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν βάσει των εν λόγω δοκιμών και επιθεωρήσεων αμφισβητείται η ορθότητα της ίδιας της έγκρισης τύπου, η Επιτροπή ενημερώνει την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή ή αρχές καθώς και το φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής.

Όταν βάσει των εν λόγω δοκιμών και επιθεωρήσεων αμφισβητείται η ορθότητα της ίδιας της έγκρισης τύπου, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως την αρμόδια εγκρίνουσα αρχή ή αρχές καθώς και τα κράτη μέλη, και τα μέλη του φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής.

Τροπολογία104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να ειδοποιεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τους χρήστες εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των οικείων αρχών έγκρισης τύπου, για κάθε μη συμμόρφωση που έχει εντοπίσει σε σχέση με οποιοδήποτε όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, ώστε να αποτραπεί ή να μειωθεί ο κίνδυνος σωματικής ή άλλης βλάβης. Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται επίσης στους ιστοτόπους των οικείων αρχών εποπτείας της αγοράς, σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

Τροπολογία105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση με τα πορίσματά της, ύστερα από κάθε δοκιμή εξακρίβωσης της συμμόρφωσης που έχει πραγματοποιηθεί.

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί έκθεση με τα πορίσματά της, ύστερα από κάθε δοκιμή εξακρίβωσης της συμμόρφωσης που έχει πραγματοποιηθεί, και διαβιβάζει τα πορίσματά της στα κράτη μέλη και στα μέλη του φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής. Η έκθεση περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν αξιολογηθεί και τα στοιχεία ταυτοποίησης των αντίστοιχων κατασκευαστών, καθώς και σύντομη περιγραφή των πορισμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη φύση της τυχόν μη συμμόρφωσης, και, κατά περίπτωση, συνιστά μέτρα επακολούθησης στα κράτη μέλη.

Τροπολογία106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.   Η Επιτροπή συγκροτεί, υπό την προεδρία της, ένα φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής («το φόρουμ»).

1.   Η Επιτροπή συγκροτεί, υπό την προεδρία της, και διαχειρίζεται ένα φόρουμ σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής («το φόρουμ»).

Τροπολογία107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το φόρουμ απαρτίζεται από μέλη τα οποία διορίζονται από τα κράτη μέλη.

Το φόρουμ απαρτίζεται από μέλη τα οποία διορίζονται από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των οικείων αρχών έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς.

 

Κατά περίπτωση, και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, το φόρουμ καλεί επίσης παρατηρητές στις συνεδριάσεις του. Μεταξύ των παρατηρητών στους οποίους απευθύνεται πρόσκληση περιλαμβάνονται εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τεχνικών υπηρεσιών, αναγνωρισμένων τρίτων οργανισμών διενέργειας δοκιμών, καθώς και εκπρόσωποι της βιομηχανίας ή άλλων σχετικών οικονομικών φορέων, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ασφάλειας και του περιβάλλοντος, και ομάδων καταναλωτών. Οι παρατηρητές που προσκαλούνται σε συνεδριάσεις του φόρουμ συνιστούν ένα ευρύ, αντιπροσωπευτικό και ισορροπημένο φάσμα φορέων της Ένωσης και εθνικών φορέων που εκπροσωπούν οικεία ενδιαφερόμενα μέρη.

Τροπολογία108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Η Επιτροπή δημοσιεύει στον ιστότοπό της το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων, τις ημερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά, συμπεριλαμβανομένων των καταστάσεων παρόντων.

Τροπολογία109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το φόρουμ συντονίζει ένα δίκτυο εθνικών αρχών αρμόδιων για την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς.

Το φόρουμ συντονίζει ένα δίκτυο εθνικών αρχών αρμόδιων για την έγκριση τύπου και την εποπτεία της αγοράς, με σκοπό να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση, τον ορισμό και την παρακολούθηση των οριζόμενων φορέων και τη γενική εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στα συμβουλευτικά του καθήκοντα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προαγωγή ορθών πρακτικών, η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με προβλήματα ελέγχου εφαρμογής της νομοθεσίας, η συνεργασία, η ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων εργασίας, η ανάπτυξη διαδικασίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών και η αξιολόγηση σχεδίων εναρμονισμένου ελέγχου εφαρμογής, κυρώσεων και κοινών επιθεωρήσεων.

Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται:

 

α)   η εξέταση τεκμηριωμένων καταγγελιών, αποδεικτικών στοιχείων ή άλλων σχετικών πληροφοριών που υποβάλλονται από αναγνωρισμένους τρίτους φορείς σχετικά με πιθανές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης·

 

β)   η από κοινού εξέταση και αξιολόγηση των εθνικών προγραμμάτων εποπτείας της αγοράς μετά την υποβολή τους στην Επιτροπή·

 

γ)  η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νέες τεχνολογίες που διατίθενται ή πρόκειται να καταστούν διαθέσιμες στην αγορά·

 

δ)  η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων επανεξετάσεων, τόσο εκείνων που πραγματοποιούνται δυνάμει του άρθρου 6 παράγραφος 6 όσο και εκείνων που πραγματοποιούνται σε συνέχεια κοινού ελέγχου δυνάμει του άρθρου 71 παράγραφος 8, όσον αφορά τη λειτουργία των αρχών έγκρισης τύπου·

 

ε)  η επανεξέταση των αποτελεσμάτων αξιολογήσεων σχετικά με τη λειτουργία της εποπτείας της αγοράς·

 

στ)  η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αξιολογήσεων, τόσο δυνάμει του άρθρου 80 παράγραφος 3α) όσο και σε συνέχεια κοινής αξιολόγησης δυνάμει του άρθρου 80 παράγραφος 4, όσον αφορά τη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών· και

 

ζ)  η αξιολόγηση, τουλάχιστον κάθε δύο έτη, της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων επιβολής, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας οποιασδήποτε επιδιόρθωσης, ανάκλησης ή ποινής που εφαρμόζεται από τα κράτη μέλη, σε περίπτωση που τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που επηρεάζονται από τη μη συμμόρφωση, έχουν διατεθεί στην αγορά σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη.

Τροπολογία111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.   Σε περίπτωση που, μετά από εξέταση στο πλαίσιο του φόρουμ, η Επιτροπή έχει λόγους να πιστεύει ότι υπάρχουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες από τα κράτη μέλη και τις οικείες εθνικές αρχές έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς. Τα κράτη μέλη και οι αντίστοιχες αρχές παρέχουν τις πληροφορίες αυτές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τροπολογία112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.   Η Επιτροπή δημοσιοποιεί έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του φόρουμ σε ετήσια βάση. Η εν λόγω έκθεση περιλαμβάνει αναλυτική επεξήγηση των ζητημάτων που εξετάζει το φόρουμ, των μέτρων που απορρέουν από τις εργασίες του φόρουμ και του σκεπτικού των εν λόγω μέτρων, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση που δεν προβλέπονται μέτρα. Κάθε έτος, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες του φόρουμ.

Τροπολογία113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.   Εάν η Επιτροπή αποδείξει ότι κάποια από τις οικείες αρχές έγκρισης τύπου έχει παραβιάσει οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, έπειτα από κοινό έλεγχο, ενημερώνει αμέσως τα κράτη μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον χαρακτήρα της μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να αναστέλλει ή να ανακαλεί την αρμοδιότητα της οικείας εγκρίνουσας αρχής να αποδέχεται αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ δυνάμει του άρθρου 21.

Τροπολογία114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 γ – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Εντός δύο μηνών από την αναστολή ή την ανάκληση της εν λόγω αρμοδιότητας δυνάμει της παραγράφου 3, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στα κράτη μέλη με τα πορίσματά της όσον αφορά τη μη συμμόρφωση. Όταν απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφάλειας οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, η Επιτροπή ζητεί από τις οικείες εγκρίνουσες αρχές να αναστείλουν ή να ανακαλέσουν εντός εύλογης χρονικής περιόδου τυχόν πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί παράτυπα.

Τροπολογία115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 10α

 

Ηλεκτρονική βάση δεδομένων έγκρισης τύπου

 

1.   Η Επιτροπή καταρτίζει ηλεκτρονική βάση δεδομένων έγκρισης τύπου για την ασφαλή ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου, των αρχών εποπτείας της αγοράς, των κρατών μελών και της Επιτροπής, σχετικά με τις διαδικασίες έγκρισης τύπου, τις άδειες που εκδίδονται, την εποπτεία της αγοράς και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

 

2.   Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών όσον αφορά την πρόσβαση και την παροχή τακτικών ενημερώσεων, καθώς και για την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων όσον αφορά τα αρχεία που τηρούνται στη βάση δεδομένων.

 

3.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στη βάση δεδομένων τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 25. Επιπλέον, τα κράτη μέλη παρέχουν στοιχεία σχετικά με τον αναγνωριστικό αριθμό οχήματος των ταξινομηθέντων οχημάτων και τον αναγνωριστικό αριθμό οχήματος που αποδίδεται στα οχήματα σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 1999/37/EC, και επίσης παρέχουν στην Επιτροπή τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τα στοιχεία αυτά. Οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται σε μορφότυπο που επιτρέπει την αναζήτηση.

 

4.   Η Επιτροπή δημιουργεί μια διεπαφή μεταξύ, αφενός, της βάσης δεδομένων και, αφετέρου, του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών της ΕΕ (RAPEX) και του συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS), προκειμένου να διευκολύνει τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και να εξασφαλίζει τον συντονισμό, τη συνοχή και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές και σε τρίτους φορείς.

 

5.   Η Επιτροπή δημιουργεί επίσης μια δημοσίως προσβάσιμη διεπαφή η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα IX και στοιχεία σχετικά με την εγκρίνουσα αρχή που εξέδωσε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου δυνάμει του άρθρου 24 καθώς και σχετικά με τις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν πραγματοποιήσει τις δοκιμές που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 28. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι εν λόγω πληροφορίες παρουσιάζονται σε μορφότυπο που επιτρέπει την αναζήτηση.

Η Επιτροπή παρέχει επίσης πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αναγκαίες για δοκιμές επαλήθευσης, σύμφωνα με τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 9 παράγραφος 4.

 

6.   Η Επιτροπή αναπτύσσει επίσης, ως μέρος της βάσης δεδομένων, ένα εργαλείο για την αναφόρτωση αποτελεσμάτων δοκιμών που διενεργήθηκαν από τρίτα μέρη, και καταγγελιών σχετικά με τις επιδόσεις οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων. Οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω του εν λόγω εργαλείου λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς που προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9.

 

7.   Προκειμένου να ελεγχθεί η καταλληλότητα της χρήσης του συστήματος ΙΜΙ για την ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του παρόντος άρθρου, δρομολογείται δοκιμαστικό σχέδιο έως τις ... [3 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

 

__________________

 

1a Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57).

Τροπολογία116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που έχει κατασκευάσει και που έχουν διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία έχουν κατασκευαστεί και έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

1.  Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία έχουν κατασκευαστεί και έχουν λάβει έγκριση σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, καθώς και ότι εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τις εν λόγω απαιτήσεις ανεξάρτητα από τη μέθοδο δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε.

Τροπολογία117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος έναντι της εγκρίνουσας αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, ανεξαρτήτως της μεθόδου δοκιμών που χρησιμοποιείται.

Τροπολογία118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ, κατασκευαστής ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης διορίζει έναν μοναδικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκρίνουσας αρχής. Ο εν λόγω κατασκευαστής διορίζει επίσης έναν μοναδικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος αντιπρόσωπος που έχει διοριστεί για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ.

4.  Για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ, κατασκευαστής οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης διορίζει έναν μοναδικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για να τον αντιπροσωπεύει ενώπιον της εγκρίνουσας αρχής. Ο εν λόγω κατασκευαστής διορίζει επίσης έναν μοναδικό αντιπρόσωπο εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, ο οποίος μπορεί να είναι ο ίδιος αντιπρόσωπος που έχει διοριστεί για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου ΕΕ.

Τροπολογία119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Όταν υποβάλλει αίτηση για έγκριση τύπου ΕΕ, ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι, κατά τον σχεδιασμό των οχημάτων, των συστημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων ή των χωριστών τεχνικών μονάδων, δεν ενσωματώνονται στρατηγικές ή άλλα μέσα που τροποποιούν άσκοπα τις επιδόσεις που επιδείχθηκαν κατά τις εφαρμοστέες διαδικασίες δοκιμών, όταν τα εν λόγω οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες λειτουργούν υπό συνθήκες που εύλογα αναμένεται να ανακύψουν κατά την κανονική λειτουργία και χρήση.

 

Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί οποιεσδήποτε στρατηγικές διαχείρισης κινητήρα που μπορεί να εφαρμόζονται, είτε μέσω υλισμικού είτε μέσω λογισμικού. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί κάθε σχετική πληροφορία όσον αφορά τις εν λόγω στρατηγικές διαχείρισης, μεταξύ άλλων το λογισμικό που χρησιμοποιείται, τις παραμέτρους των εν λόγω στρατηγικών και την τεχνική αιτιολόγηση ως προς την ανάγκη χρήσης τους.

Τροπολογία120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος έναντι της εγκρίνουσας αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της παραγωγής, ανεξαρτήτως εάν αυτός εμπλέκεται άμεσα σε όλα τα στάδια κατασκευής ενός οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας ή όχι.

διαγράφεται

Τροπολογία121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Ο κατασκευαστής, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, διερευνά και τηρεί αρχείο με τις καταγγελίες και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων, χωριστών τεχνικών μονάδων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά, και τηρεί ενήμερους τους εισαγωγείς και τους διανομείς σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

 

Εάν ο αριθμός των καταγγελιών και των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που αφορούν εξοπλισμό ασφαλείας ή εκπομπών υπερβαίνει τις 30 υποθέσεις ή το 1% του συνόλου των οχημάτων, ανάλογα με το ποια τιμή είναι χαμηλότερη, των συστημάτων, των κατασκευαστικών στοιχείων, των χωριστών τεχνικών μονάδων, των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού ενός συγκεκριμένου τύπου, παραλλαγής και/ή έκδοσης που έχουν διατεθεί στην αγορά, αποστέλλονται αμελλητί λεπτομερείς πληροφορίες στην αρμόδια εγκρίνουσα αρχή που είναι υπεύθυνη για το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, τη χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή τον εξοπλισμό, καθώς και στην Επιτροπή.

 

Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν μια περιγραφή του ζητήματος και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό του επηρεαζόμενου τύπου, παραλλαγής και έκδοσης του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου, της χωριστής τεχνικής μονάδας, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού. Τα εν λόγω δεδομένα έγκαιρης προειδοποίησης χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό πιθανών τάσεων στις καταγγελίες των καταναλωτών και για τη διερεύνηση της ανάγκης να πραγματοποιηθούν ανακλήσεις από τους κατασκευαστές και να διεξαχθούν δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Τροπολογία122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι ο χρήστης του οχήματος, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης, συμφωνεί στην επεξεργασία και διαβίβαση όλων των δεδομένων που δημιουργούνται κατά τη χρήση του οχήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Εάν η επεξεργασία και διαβίβαση των δεδομένων δεν είναι υποχρεωτική για την ασφαλή λειτουργία του οχήματος, ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι ο χρήστης του οχήματος έχει την επιλογή να αποσυνδέσει τη μεταφορά δεδομένων με εύκολο τρόπο.

 

__________________

 

1a Κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατασκευαστής ο οποίος θεωρεί ότι όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που έχει διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής τεχνικής μονάδας, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, κατά περίπτωση.

Εάν ένας κατασκευαστής θεωρεί ότι όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που έχει διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, ο κατασκευαστής λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου, χωριστής τεχνικής μονάδας, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, κατά περίπτωση.

Τροπολογία124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, ο κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

2.  Όταν το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, ο κατασκευαστής ενημερώνει αμέσως τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη μη συμμόρφωση και τον κίνδυνο καθώς και σχετικά με τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.

Τροπολογία125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατασκευαστής διατηρεί το αναφερόμενο στο άρθρο 24 παράγραφος 4 πακέτο πληροφοριών για περίοδο δέκα ετών μετά την πρώτη διάθεση οχήματος στην αγορά και για περίοδο πέντε ετών μετά την πρώτη διάθεση συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας στην αγορά.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το αναφερόμενο στο άρθρο 24 παράγραφος 4 πακέτο πληροφοριών και, επιπλέον, ο κατασκευαστής του οχήματος θέτει στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών αντίγραφο των αναφερόμενων στο άρθρο 34 πιστοποιητικών συμμόρφωσης για περίοδο δέκα ετών μετά τη λήξη ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ για οχήματα και για περίοδο πέντε ετών μετά τη λήξη ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ για συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες.

Τροπολογία126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατασκευαστής οχήματος θέτει στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών αντίγραφο των πιστοποιητικών συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 34.

διαγράφεται

Τροπολογία127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατασκευαστής, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική αρχή, παρέχει στην εν λόγω αρχή, μέσω της εγκρίνουσας αρχής, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ ή της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1, με τα οποία καταδεικνύεται η συμμόρφωση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από την εθνική αρχή.

Ο κατασκευαστής, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική αρχή ή την Επιτροπή, παρέχει στην εν λόγω αρχή ή την Επιτροπή, μέσω της εγκρίνουσας αρχής, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ ή της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 55 παράγραφος 1, με τα οποία καταδεικνύεται η συμμόρφωση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή.

Τροπολογία128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο κατασκευαστής, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική αρχή, συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή σε σχέση με οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός που έχει διαθέσει στην αγορά.

Ο κατασκευαστής, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εθνική αρχή ή την Επιτροπή, συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή ή την Επιτροπή σε σχέση με οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός που έχει διαθέσει στην αγορά.

Τροπολογία129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων του κατασκευαστή όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς

Υποχρεώσεις των αντιπροσώπων του κατασκευαστή

Τροπολογία130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή για την εποπτεία της αγοράς εκτελεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή που λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εν λόγω εντολή προβλέπει για τον εν λόγω αντιπρόσωπο να προβαίνει τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

1.  Ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή εκτελεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή που λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η εν λόγω εντολή προβλέπει για τον εν λόγω αντιπρόσωπο να προβαίνει τουλάχιστον στις ακόλουθες ενέργειες:

Τροπολογία131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να έχει πρόσβαση στον φάκελο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22, καθώς και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 34 σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η εν λόγω τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών για περίοδο δέκα ετών μετά την πρώτη διάθεση οχήματος στην αγορά και για περίοδο πέντε ετών μετά την πρώτη διάθεση συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας στην αγορά·

α)  να έχει πρόσβαση στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, καθώς και στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης. Η εν λόγω τεκμηρίωση τίθεται στη διάθεση των εγκρινουσών αρχών και των αρχών εποπτείας της αγοράς για περίοδο δέκα ετών μετά την πρώτη διάθεση οχήματος στην αγορά και για περίοδο πέντε ετών μετά την πρώτη διάθεση συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας στην αγορά·

Τροπολογία132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εγκρίνουσα αρχή, να παρέχει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να καταδειχθεί η συμμόρφωση της παραγωγής οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

β)  κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από εγκρίνουσα αρχή, να παρέχει στην εν λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να καταδειχθεί η συμμόρφωση της παραγωγής οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τεχνικών προδιαγραφών κατά την έγκριση τύπου και πρόσβασης σε λογισμικό και αλγόριθμους·

Αιτιολόγηση

Οι εγκρίνουσες αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο λογισμικό και στους αλγόριθμους που βασίζονται σε παλαιότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιήθηκε λογισμικό για να επηρεάσει τα αποτελέσματα των δοκιμών.

Τροπολογία133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στις λεπτομέρειες αλλαγής αντιπροσώπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

3.  Στις λεπτομέρειες αλλαγής της εντολής περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Τροπολογία134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πριν από την πρώτη διάθεση στην αγορά οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που έχει λάβει έγκριση τύπου, ο εισαγωγέας επαληθεύει ότι η εγκρίνουσα αρχή έχει καταρτίσει πακέτο πληροφοριών όπως αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 και ότι το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει το απαιτούμενο σήμα έγκρισης τύπου και συμμορφώνεται με το άρθρο 11 παράγραφος 7.

Πριν από την πρώτη διάθεση στην αγορά οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας που έχει λάβει έγκριση τύπου, ο εισαγωγέας επαληθεύει ότι καλύπτεται από έγκυρο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου και ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει το απαιτούμενο σήμα έγκρισης τύπου και συμμορφώνεται με το άρθρο 11 παράγραφος 7.

Τροπολογία135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα ότι δεν ανταποκρίνεται στην έγκριση τύπου που έχει λάβει, δεν διαθέτει στην αγορά, δεν επιτρέπει τη θέση σε κυκλοφορία ή την ταξινόμηση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση. Όταν θεωρεί ότι το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου, ο εισαγωγέας ενημερώνει επίσης σχετικά την εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου.

3.  Όταν ο εισαγωγέας θεωρεί ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα όταν δεν ανταποκρίνεται στην έγκριση τύπου που έχει λάβει, ο εισαγωγέας δεν διαθέτει στην αγορά, δεν επιτρέπει τη θέση σε κυκλοφορία ή την ταξινόμηση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση. Όταν θεωρεί ότι το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν λάβει έγκριση τύπου, ο εισαγωγέας ενημερώνει επίσης σχετικά την εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου.

Τροπολογία136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Ο εισαγωγέας, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, διερευνά και τηρεί αρχείο με τις καταγγελίες και τις αποσύρσεις οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων, χωριστών τεχνικών μονάδων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά και τηρεί ενήμερους τους διανομείς σχετικά με την παρακολούθηση αυτή.

6.  Ο εισαγωγέας, για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, διερευνά και τηρεί αρχείο με τις καταγγελίες, τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και τις αποσύρσεις οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων, χωριστών τεχνικών μονάδων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά και τηρεί ενήμερους τους διανομείς σχετικά με τις εν λόγω καταγγελίες και αποσύρσεις.

Τροπολογία137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Ο εισαγωγέας ενημερώνει αμέσως τον οικείο κατασκευαστή σχετικά με καταγγελίες και αναφορές για κινδύνους, ύποπτα συμβάντα ή περιπτώσεις μη συμμόρφωσης όσον αφορά οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία, χωριστές τεχνικές μονάδες, εξαρτήματα ή εξοπλισμό τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά.

Τροπολογία138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχει διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά από τον εισαγωγέα δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, ο εισαγωγέας λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, κατά περίπτωση.

1.  Όταν ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχει διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά από τον εισαγωγέα δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, ο εισαγωγέας λαμβάνει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση υπό τον έλεγχο του κατασκευαστή, την απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, κατά περίπτωση. Ο εισαγωγέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή και την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου.

Τροπολογία139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενημερώνει αμέσως τον κατασκευαστή, τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία το εν λόγω όχημα, σύστημα, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο.

Όταν όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που έχει διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενημερώνει αμέσως τον κατασκευαστή, τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία το εν λόγω όχημα, σύστημα, χωριστή τεχνική μονάδα, εξάρτημα ή εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πριν από τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία ενός οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή μιας χωριστής τεχνικής μονάδας, ο διανομέας εξακριβώνει ότι το εν λόγω όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει την απαιτούμενη υποχρεωτική πινακίδα ή το σήμα έγκρισης τύπου, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφάλειας, όπως απαιτείται από το άρθρο 63, στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του οικείου κράτους μέλους, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7 και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 αντίστοιχα.

1.   Πριν από τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία ενός οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή μιας χωριστής τεχνικής μονάδας, ο διανομέας εξακριβώνει ότι το εν λόγω όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα φέρει την απαιτούμενη υποχρεωτική πινακίδα ή το σήμα έγκρισης τύπου, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες χρήσης και πληροφορίες ασφάλειας, όπως απαιτείται από το άρθρο 63, στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες του οικείου κράτους μέλους, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 7 και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 αντίστοιχα.

 

2.   Ο διανομέας, με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, διερευνά τις καταγγελίες και τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων, χωριστών τεχνικών μονάδων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού τα οποία έχει διαθέσει στην αγορά. Επιπλέον, όλες οι καταγγελίες και/ή οι περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που αφορούν περιβαλλοντικές πτυχές ή πτυχές ασφάλειας του οχήματος κοινοποιούνται αμελλητί στον εισαγωγέα ή τον κατασκευαστή.

Τροπολογία141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν ο διανομέας θεωρεί ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, δεν προβαίνει σε διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία του οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση.

1.  Όταν ο διανομέας θεωρεί ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα και την αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου, και δεν προβαίνει σε διάθεση στην αγορά, ταξινόμηση ή θέση σε κυκλοφορία του οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας έως ότου επιτευχθεί συμμόρφωση.

Τροπολογία142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο διανομέας που θεωρεί ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχει διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό ενημερώνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη των κατάλληλων μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 ή το άρθρο 15 παράγραφος 1.

2.  Όταν διανομέας θεωρεί ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που έχει διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνει τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα και την αρχή έγκρισης τύπου που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου, προκειμένου να διασφαλιστεί η λήψη των κατάλληλων μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση, την απόσυρση από την αγορά ή την ανάκληση, κατά περίπτωση, του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 ή το άρθρο 15 παράγραφος 1.

Τροπολογία143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, ο διανομέας ενημερώνει αμέσως τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα, τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία το εν λόγω όχημα, σύστημα, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τους ανωτέρω για τυχόν ενέργειες που έχουν αναληφθεί και παρέχει λεπτομέρειες, ιδίως σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τον κατασκευαστή.

3.  Όταν το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, ο διανομέας ενημερώνει αμέσως τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα, τις εγκρίνουσες αρχές και τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών στα οποία το εν λόγω όχημα, σύστημα, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός έχει διατεθεί στην αγορά, παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον σοβαρό κίνδυνο. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τους ανωτέρω για τυχόν ενέργειες που έχουν αναληφθεί και παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τον κατασκευαστή.

Τροπολογία144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο διανομέας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εθνικής αρχής, συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή σε σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός που έχει διαθέσει στην αγορά.

4.  Ο διανομέας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος εθνικής αρχής ή της Επιτροπής, συνεργάζεται με την εν λόγω αρχή ή την Επιτροπή σε σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες αναλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την εξάλειψη των κινδύνων που ενέχει το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο, η χωριστή τεχνική μονάδα, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός που έχει διαθέσει στην αγορά.

Τροπολογία145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για έγκριση τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μόνο η έγκριση τύπου σε ένα στάδιο είναι εφαρμοστέα.

2.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των κανονιστικών πράξεων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV, για έγκριση τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μόνο η έγκριση τύπου σε ένα στάδιο είναι εφαρμοστέα.

Τροπολογία146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η έγκριση τύπου ΕΕ για το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον εφόσον η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώσει ότι ο τύπος οχήματος που εγκρίνεται στο τελικό στάδιο πληροί τη δεδομένη χρονική στιγμή της έγκρισης όλες τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις. Η εξακρίβωση περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφων για όλες τις απαιτήσεις που καλύπτονται από έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε για ημιτελή τύπο οχήματος στο πλαίσιο διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, ακόμα και αν αυτή χορηγήθηκε για διαφορετική κατηγορία οχήματος.

4.  Η έγκριση τύπου ΕΕ για το τελικό στάδιο ολοκλήρωσης χορηγείται μόνον εφόσον η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώσει ότι ο τύπος οχήματος που εγκρίνεται στο τελικό στάδιο πληροί τη δεδομένη χρονική στιγμή της έγκρισης όλες τις ισχύουσες τεχνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που εκτίθενται στο παράρτημα XVII. Η εξακρίβωση περιλαμβάνει έλεγχο εγγράφων για όλες τις απαιτήσεις που καλύπτονται από έγκριση τύπου ΕΕ που χορηγήθηκε για ημιτελή τύπο οχήματος στο πλαίσιο διαδικασίας σε πολλαπλά στάδια, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αυτή χορηγήθηκε για διαφορετική κατηγορία οχήματος. Περιλαμβάνει επίσης έλεγχο σχετικά με το κατά πόσο τα συστήματα στα οποία χορηγήθηκε χωριστά έγκριση τύπου, εξακολουθούν να συμμορφώνονται, όσον αφορά τις επιδόσεις τους, με τις εν λόγω εγκρίσεις τύπου, αφότου ενσωματωθούν σε ολοκληρωμένο όχημα.

Τροπολογία147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η επιλογή της έγκρισης τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει τις εφαρμοστέες ουσιαστικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο εγκεκριμένος τύπος οχήματος κατά την έκδοση της έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος.

5.  Η επιλογή της έγκρισης τύπου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται ο εγκεκριμένος τύπος οχήματος κατά την έκδοση της έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος.

Τροπολογία148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 6 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Ο κατασκευαστής θέτει στη διάθεση της εγκρίνουσας αρχής τον αριθμό οχημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που απαιτείται δυνάμει των σχετικών κανονιστικών πράξεων για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών.

Τροπολογία149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για συγκεκριμένο τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και σε ένα μόνο κράτος μέλος.

2.  Για συγκεκριμένο τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας επιτρέπεται να υποβάλλεται μία μόνον αίτηση και σε ένα μόνο κράτος μέλος. Μετά την υποβολή της αίτησης, ο κατασκευαστής δεν επιτρέπεται να διακόψει τη διαδικασία και να υποβάλει άλλη αίτηση για τον ίδιο τύπο σε άλλη εγκρίνουσα αρχή ή άλλες τεχνικές υπηρεσίες. Επιπλέον, εάν η αίτηση για την έγκριση τύπου απορριφθεί ή η δοκιμή αποτύχει στο στάδιο της τεχνικής υπηρεσίας, ο κατασκευαστής δεν επιτρέπεται να υποβάλει άλλη αίτηση για τον ίδιο τύπο σε άλλη εγκρίνουσα αρχή ή άλλη τεχνική υπηρεσία.

Τροπολογία150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δελτίο πληροφοριών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι για έγκριση τύπου σε ένα στάδιο ή μεικτή έγκριση τύπου ή στο παράρτημα ΙΙΙ για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια·

α)  δελτίο πληροφοριών, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι για έγκριση τύπου σε ένα στάδιο ή μεικτή έγκριση τύπου πλήρους οχήματος ή στο παράρτημα ΙΙΙ για έγκριση τύπου πλήρους οχήματος σε διαδοχικά στάδια ή στις σχετικές κανονιστικές πράξεις σε περίπτωση έγκρισης συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας·

Τροπολογία151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται από την εγκρίνουσα αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης.

δ)  τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που ζητούνται από την εγκρίνουσα αρχή στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης τύπου.

Τροπολογία152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο φάκελος πληροφοριών υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο που διατίθεται από την Επιτροπή, όμως μπορεί επίσης να υποβληθεί σε έντυπη μορφή.

2.  Ο φάκελος πληροφοριών υποβάλλεται σε ηλεκτρονικό μορφότυπο.

Τροπολογία153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια συνοδεύεται από τον φάκελο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22 και από το πλήρες σύνολο των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών, που απαιτούνται σύμφωνα τις εφαρμοστέες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Η αίτηση για έγκριση τύπου σε διαδοχικά στάδια συνοδεύεται από τον φάκελο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22 και από το πλήρες σύνολο των πιστοποιητικών έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών και των πληροφοριακών εγγράφων, που απαιτούνται σύμφωνα τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην περίπτωση αίτησης για έγκριση τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, η εγκρίνουσα αρχή έχει πρόσβαση στον σχετικό φάκελο πληροφοριών έως ότου εκδοθεί ή απορριφθεί ή έγκριση τύπου πλήρους οχήματος.

Στην περίπτωση αίτησης για έγκριση τύπου συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, η εγκρίνουσα αρχή έχει πρόσβαση στον σχετικό φάκελο πληροφοριών και στα πληροφοριακά έγγραφα έως ότου εκδοθεί ή απορριφθεί η έγκριση τύπου πλήρους οχήματος.

Τροπολογία155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αίτηση για μεικτή έγκριση τύπου συνοδεύεται από τον φάκελο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22 και από τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών, που απαιτούνται σύμφωνα με τις εφαρμοστέες πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Η αίτηση για μεικτή έγκριση τύπου συνοδεύεται από τον φάκελο πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 22 και από τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών και των πληροφοριακών εγγράφων, που απαιτούνται σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στο πρώτο στάδιο, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ που αντιστοιχούν στο στάδιο ολοκλήρωσης του βασικού οχήματος·

α)  στο πρώτο στάδιο, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών, τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ και τις εκθέσεις δοκιμών, που αντιστοιχούν στο στάδιο ολοκλήρωσης του βασικού οχήματος·

Τροπολογία157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  στο δεύτερο και στα επόμενα στάδια, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ που αφορούν το τρέχον στάδιο ολοκλήρωσης, μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ για το όχημα το οποίο είχε εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο κατασκευής, καθώς και πλήρη στοιχεία για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή στο όχημα.

β)  στο δεύτερο και στα επόμενα στάδια, τα μέρη του φακέλου πληροφοριών και τα πιστοποιητικά έγκρισης τύπου ΕΕ που αφορούν το τρέχον στάδιο ολοκλήρωσης, μαζί με αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ πλήρους οχήματος για το όχημα το οποίο είχε εκδοθεί στο προηγούμενο στάδιο κατασκευής, καθώς και πλήρη στοιχεία για τυχόν αλλαγές ή προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή στο όχημα.

Τροπολογία158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2.

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στα στοιχεία α) και β) παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2.

Τροπολογία159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εγκρίνουσα αρχή και οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό και στους αλγόριθμους του οχήματος.

Η εγκρίνουσα αρχή και οι τεχνικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση στο λογισμικό, στο υλισμικό και στους αλγόριθμους του οχήματος, μαζί με την τεκμηρίωση ή άλλες πληροφορίες που καθιστούν δυνατό ένα κατάλληλο και σχετικό επίπεδο κατανόησης των συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων της διαδικασίας ανάπτυξης των συστημάτων και της λογικής τους, και των λειτουργιών του εν λόγω λογισμικού και υλισμικού που επιτρέπουν στο όχημα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ, παρέχεται πρόσβαση στο λογισμικό, στο υλισμικό και στους αλγόριθμους του οχήματος, προκειμένου να είναι δυνατή η επαλήθευση της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού κατά την περιοδική επιθεώρηση. Μετά τη λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου και, σε περίπτωση μη ανανέωσης του πιστοποιητικού αυτού, εξακολουθεί να παρέχεται πρόσβαση κατόπιν αιτήματος. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται για αυτούς τους συγκεκριμένους σκοπούς δεν είναι τέτοιες ώστε η γνωστοποίησή τους να υπονομεύει την εμπιστευτικότητα ιδιόκτητων πληροφοριών και στοιχείων διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο κατασκευαστής γνωστοποιεί στην εγκρίνουσα αρχή και στην τεχνική υπηρεσία —υπό τυποποιημένη μορφή— την έκδοση του λογισμικού που ελέγχει τα σχετιζόμενα με την ασφάλεια συστήματα και κατασκευαστικά στοιχεία και τις ρυθμίσεις ή άλλες βαθμονομήσεις που εφαρμόζονται στα συστήματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία που αφορούν τις εκπομπές κατά την υποβολή αίτησης για την έγκριση τύπου. Προκειμένου να εντοπίσει μεταγενέστερες παράνομες αλλαγές στο λογισμικό, η τεχνική υπηρεσία έχει δικαίωμα να επισημάνει το λογισμικό καθορίζοντας αντίστοιχες παραμέτρους.

Τροπολογία160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  στην περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος σύμφωνα με τις διαδικασίες μεικτής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή σε πολλαπλά στάδια, η εγκρίνουσα αρχή επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και οι χωριστές τεχνικές μονάδες καλύπτονται από χωριστές εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος.

δ)  στην περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος σύμφωνα με τις διαδικασίες μεικτής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή σε πολλαπλά στάδια, η εγκρίνουσα αρχή επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 4, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία και οι χωριστές τεχνικές μονάδες καλύπτονται από χωριστές έγκυρες εγκρίσεις τύπου σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο χορήγησης της έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος.

Τροπολογία161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πακέτο πληροφοριών περιέχει ευρετήριο που παρουσιάζει με σαφήνεια όλες τις σελίδες και τον μορφότυπο κάθε εγγράφου και καταγράφει χρονολογικά τη διαχείριση της έγκρισης τύπου ΕΕ.

Το πακέτο πληροφοριών μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά και περιέχει ευρετήριο που παρουσιάζει με σαφήνεια όλες τις σελίδες και τον μορφότυπο κάθε εγγράφου και καταγράφει χρονολογικά τη διαχείριση της έγκρισης τύπου ΕΕ.

Τροπολογία162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ εάν διαπιστώσει ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορεί να βλάψει σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. Στην περίπτωση αυτή, η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει αμέσως στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μερών και στην Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πορίσματά της.

5.  Η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ εάν διαπιστώσει ότι ένας τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, μολονότι συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις, παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορεί να βλάψει σοβαρά το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία. Στην περίπτωση αυτή, η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει αμέσως στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μερών και στην Επιτροπή αναλυτικό φάκελο στον οποίον εξηγεί τους λόγους για την απόφασή της και παρέχει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα πορίσματά της.

Τροπολογία163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 4 και 5, στην περίπτωση διαδικασιών μεικτής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή πολλαπλά στάδια, η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ όταν διαπιστώνει ότι συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή στις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Σύμφωνα με το άρθρο 20, στην περίπτωση διαδικασιών μεικτής έγκρισης τύπου ή έγκρισης τύπου σε διαδοχικά ή πολλαπλά στάδια, η εγκρίνουσα αρχή αρνείται τη χορήγηση έγκρισης τύπου ΕΕ όταν διαπιστώνει ότι συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό ή στις πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η εγκρίνουσα αρχή αποστέλλει, εντός ενός μηνός από την έκδοση ή τροποποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 23, για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής μονάδας που έχει εγκρίνει. Το εν λόγω αντίγραφο αποστέλλεται μέσω κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών ή με τη μορφή ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου.

1.  Η εγκρίνουσα αρχή υποβάλλει στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων έγκρισης τύπου, εντός ενός μηνός από την έκδοση ή τροποποίηση του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, πληροφορίες που περιλαμβάνουν το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 23, για κάθε τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου και χωριστής τεχνικής μονάδας που έχει εγκρίνει.

Τροπολογία165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν ζητηθεί από εγκρίνουσα αρχή άλλου κράτους μέλους ή από την Επιτροπή, η εγκρίνουσα αρχή που έχει εκδώσει έγκριση τύπου ΕΕ αποστέλλει στην αιτούσα εγκρίνουσα αρχή, εντός ενός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αντίγραφο του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ, συνοδευόμενο από τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, μέσω κοινού ασφαλούς ηλεκτρονικού συστήματος ανταλλαγών ή με τη μορφή ασφαλούς ηλεκτρονικού αρχείου.

διαγράφεται

Τροπολογία166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει αμελλητί τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά με την απόρριψη ή την ανάκληση οποιασδήποτε έγκρισης τύπου ΕΕ, αιτιολογώντας την απόφασή της.

4.  Η εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει αμελλητί τις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή σχετικά με την απόρριψη ή την ανάκληση οποιασδήποτε έγκρισης τύπου ΕΕ, αιτιολογώντας την απόφασή της. Η εγκρίνουσα αρχή επικαιροποιεί επίσης τις εν λόγω πληροφορίες στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων έγκρισης τύπου.

Τροπολογία167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  στην περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος, συμπληρωμένο δείγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης.

δ)  στην περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος, συμπληρωμένο δείγμα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης του τύπου του οχήματος.

Τροπολογία168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV αποδεικνύεται μέσω κατάλληλων δοκιμών, σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, οι οποίες διενεργούνται από τις οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες.

1.  Για τους σκοπούς των εγκρίσεων τύπου ΕΕ, η εγκρίνουσα αρχή εξακριβώνει τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV μέσω κατάλληλων δοκιμών οι οποίες διενεργούνται από τις οριζόμενες τεχνικές υπηρεσίες.

 

Ο μορφότυπος των εκθέσεων δοκιμών συμμορφώνεται με τις γενικές απαιτήσεις που ορίζονται στο προσάρτημα 3 του παραρτήματος V.

Τροπολογία169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο κατασκευαστής διαθέτει στην εγκρίνουσα αρχή τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες που απαιτούνται βάσει των σχετικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών.

2.  Ο κατασκευαστής διαθέτει στις οικείες τεχνικές υπηρεσίες και στην εγκρίνουσα αρχή τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες που απαιτούνται βάσει των σχετικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV για τη διενέργεια των απαιτούμενων δοκιμών.

Τροπολογία170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι απαιτούμενες δοκιμές εκτελούνται σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV. Όταν στις διαδικασίες δοκιμών που εκτίθενται στις σχετικές κανονιστικές πράξεις προβλέπεται ένα εύρος τιμών, οι τεχνικές υπηρεσίες είναι σε θέση να ορίζουν τις παραμέτρους και τις συνθήκες που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια των κατάλληλων δοκιμών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στην περίπτωση της έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος, οι αρχές εξασφαλίζουν ότι τα οχήματα που επιλέγονται για τη δοκιμή αντιπροσωπεύουν τη χειρότερη περίπτωση όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα αντίστοιχα κριτήρια, και ότι τα οχήματα που επιλέγονται δεν θα οδηγήσουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων τα οποία αποκλίνουν συστηματικά από τις επιδόσεις των εν λόγω οχημάτων όταν αυτά λειτουργούν υπό συνθήκες που εύλογα αναμένεται να ανακύψουν κατά την κανονική λειτουργία και χρήση.

Τροπολογία171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου πλήρους οχήματος επαληθεύει σε στατιστικά σημαντικό αριθμό δειγμάτων οχημάτων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης τη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 34 και 35 και επαληθεύει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης είναι ορθά.

2.  Η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει έγκριση τύπου πλήρους οχήματος επαληθεύει σε επαρκή και στατιστικά σημαντικό αριθμό δειγμάτων οχημάτων και πιστοποιητικών συμμόρφωσης τη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 34 και 35 και επαληθεύει ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στα πιστοποιητικά συμμόρφωσης είναι ορθά.

Τροπολογία172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Για να επαληθεύσει ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ διενεργεί τους ελέγχους ή τις δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής.

4.  Για να επαληθεύσει ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα συμμορφώνεται με τον εγκεκριμένο τύπο, η εγκρίνουσα αρχή που έχει χορηγήσει την έγκριση τύπου ΕΕ διενεργεί τους ελέγχους ή τις δοκιμές που απαιτούνται για την έγκριση τύπου ΕΕ σε δείγματα που λαμβάνει από τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων παραγωγής. Η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί τον πρώτο από αυτούς τους ελέγχους εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης των πιστοποιητικών συμμόρφωσης. Η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί περαιτέρω ελέγχους, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σε τυχαία χρονικά διαστήματα που καθορίζει η ίδια.

Τροπολογία173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Κατά τη διενέργεια δοκιμών επαλήθευσης σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4, η εγκρίνουσα αρχή ορίζει διαφορετική τεχνική υπηρεσία από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στις αρχικές δοκιμές έγκρισης τύπου.

Τροπολογία174.

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ και η οποία διαπιστώνει ότι ο κατασκευαστής δεν παράγει πλέον τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο ή διαπιστώνει ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν συμμορφώνονται πλέον με τα άρθρα 34 και 35, ακόμη και αν η παραγωγή συνεχίζεται, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία για τη συμμόρφωση της παραγωγής ακολουθείται σωστά ή ανακαλεί την έγκριση τύπου.

5.  Εγκρίνουσα αρχή η οποία έχει χορηγήσει έγκριση τύπου ΕΕ και η οποία διαπιστώνει ότι ο κατασκευαστής δεν παράγει πλέον τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο, με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού ή τις απαιτήσεις των κανονιστικών πράξεων που παρατίθενται στο παράρτημα IV, ή διαπιστώνει ότι τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν συμμορφώνονται πλέον με τα άρθρα 34 και 35, ακόμη και αν η παραγωγή συνεχίζεται, λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι οι ρυθμίσεις για τη συμμόρφωση της παραγωγής ακολουθούνται σωστά ή ανακαλεί την έγκριση τύπου. Η εγκρίνουσα αρχή μπορεί να αποφασίσει να λάβει κάθε αναγκαίο περιοριστικό μέτρο σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 54.

Τροπολογία175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική κλίμακα τελών για την κάλυψη των δαπανών των εγκρίσεων τύπου και των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που διενεργούν, καθώς και των δαπανών για τις δοκιμές εγκρίσεων τύπου, τις δοκιμές συμμόρφωσης της παραγωγής και τις επιθεωρήσεις που διενεργούν οι τεχνικές υπηρεσίες τις οποίες έχουν ορίσει.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την κάλυψη των δαπανών για τις δραστηριότητες έγκρισης τύπου και εποπτείας της αγοράς που διενεργούν. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν κλίμακα τελών  ή να χρηματοδοτούν τις εν λόγω δραστηριότητες μέσω των εθνικών τους τους προϋπολογισμών, ή να συνδυάζουν τις δύο μεθόδους. Τα τέλη δεν χρεώνονται απευθείας από τις τεχνικές υπηρεσίες.

Τροπολογία176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα εν λόγω εθνικά τέλη βαρύνουν τους κατασκευαστές που καταθέτουν αίτηση έγκρισης τύπου στο οικείο κράτος μέλος. Τα τέλη δεν χρεώνονται απευθείας από τις τεχνικές υπηρεσίες.

2.  Όταν εφαρμόζεται κλίμακα τελών, τα εν λόγω εθνικά τέλη βαρύνουν τους κατασκευαστές που καταθέτουν αίτηση έγκρισης τύπου στο οικείο κράτος μέλος. Σε περίπτωση που για τη συμμόρφωση της παραγωγής εφαρμόζεται κλίμακα τελών, τα εν λόγω εθνικά τέλη επιβάλλονται από το κράτος μέλος στον κατασκευαστή στο κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα η παραγωγή.

Τροπολογία177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εθνική κλίμακα τελών καλύπτει επίσης τις δαπάνες για τις επιθεωρήσεις επαλήθευσης της συμμόρφωσης και τις δοκιμές που διενεργούνται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι εν λόγω συνεισφορές εισφορές αποτελούν εξωτερικά έσοδα για τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού26.

3.  Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι καλύπτονται οι δαπάνες για τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές που διενεργούνται κατ’ εντολή της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9. Για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιείται ο γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

__________________

 

26 Κανονισμός (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ.1-96).

 

Τροπολογία178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία της εθνικής τους κλίμακας τελών στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η πρώτη κοινοποίηση πραγματοποιείται στις [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Μετέπειτα αναπροσαρμογές της εθνικής κλίμακας τελών κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σε ετήσια βάση.

4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα στοιχεία του μηχανισμού ή των μηχανισμών χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η πρώτη κοινοποίηση πραγματοποιείται στις [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Μετέπειτα αναπροσαρμογές της εθνικής κλίμακας τελών κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σε ετήσια βάση.

Τροπολογία179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή δύναται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό της αναφερόμενης στην παράγραφο 3 προσαύξησης που πρέπει να εφαρμόζεται επί των εθνικών τελών που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν η εγκρίνουσα αρχή κρίνει ότι οι μεταβολές των στοιχείων που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών είναι σημαντικές, σε βαθμό ώστε να μην είναι δυνατόν να καλυφθούν από επέκταση της υπάρχουσας έγκρισης τύπου, αρνείται να τροποποιήσει την έγκριση τύπου ΕΕ και ζητεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει αίτηση για νέα έγκριση τύπου ΕΕ.

5.  Εάν η εγκρίνουσα αρχή κρίνει ότι οι μεταβολές των στοιχείων που καταγράφονται στο πακέτο πληροφοριών δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από επέκταση της υπάρχουσας έγκρισης τύπου, αρνείται να τροποποιήσει την έγκριση τύπου ΕΕ και ζητεί από τον κατασκευαστή να υποβάλει αίτηση για νέα έγκριση τύπου ΕΕ.

Τροπολογία181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τα αποτελέσματα των δοκιμών επαλήθευσης που διενήργησαν είτε η Επιτροπή είτε οι αρχές εποπτείας της αγοράς καταδεικνύουν οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης για την ασφάλεια ή το περιβάλλον·

Τροπολογία182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εγκρίσεις τύπου για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες εκδίδονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα 5 ετών, χωρίς δυνατότητα παράτασης. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου. Μετά τη λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, αυτό μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν αίτησης του κατασκευαστή και μόνον εφόσον η εγκρίνουσα αρχή επαληθεύσει ότι ο τύπος οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας πληροί όλες τις απαιτήσεις των σχετικών κανονιστικών πράξεων για τα νέα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή τις νέες χωριστές τεχνικές μονάδες αυτού του τύπου.

1.  Εγκρίσεις τύπου για οχήματα των κατηγοριών M1 και N1, και για συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που απαριθμούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1α, εκδίδονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα επτά ετών, και για οχήματα των κατηγοριών N2, N3, M2, M3 και O για περιορισμένο χρονικό διάστημα 10 ετών. Η ημερομηνία λήξης αναγράφεται στο πιστοποιητικό έγκρισης τύπου ΕΕ.

 

Πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου, αυτό μπορεί να ανανεωθεί κατόπιν αίτησης του κατασκευαστή και μόνον εφόσον η εγκρίνουσα αρχή επαληθεύσει ότι ο τύπος οχήματος, στο σύνολό του, πληροί όλες τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων δοκιμής, των σχετικών κανονιστικών πράξεων για τα νέα οχήματα του εν λόγω εγκεκριμένου τύπου. Όταν η εγκρίνουσα αρχή διαπιστώνει ότι εφαρμόζεται το παρόν εδάφιο, δεν απαιτείται επανάληψη των δοκιμών που αναφέρονται στο άρθρο 28.

 

Προκειμένου να μπορεί η εγκρίνουσα αρχή να εκπληρώσει τα καθήκοντά της, ο κατασκευαστής υποβάλλει την αίτησή του το νωρίτερο 12 μήνες και το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ.

 

 

 

 

Τροπολογία183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι εγκρίσεις τύπου για συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες εκδίδονται, κατ’ αρχήν, για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Δεδομένου ότι για ορισμένα συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες ενδέχεται, λόγω της φύσης τους ή των τεχνικών χαρακτηριστικών τους, να χρειάζεται πιο συχνή επικαιροποίηση, οι σχετικές εγκρίσεις τύπου εκδίδονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα επτά ετών. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση καταλόγου συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων των οποίων η έγκριση τύπου, λόγω της φύσης των εν λόγω συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων, πρέπει να εκδίδεται μόνο για περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Τροπολογία184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  όταν η παραγωγή οχημάτων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος, έχει μόνιμα διακοπεί εκουσίως·

β)  όταν η παραγωγή οχημάτων, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο τύπο οχήματος, έχει μόνιμα διακοπεί εκουσίως, κατάσταση η οποία θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ότι έχει επέλθει όταν τα προηγούμενα δύο έτη δεν έχει παραχθεί κανένα όχημα του εν λόγω τύπου·

Τροπολογία185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4)  Το άτομο ή τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης απασχολούνται από τον κατασκευαστή και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να φέρουν πλήρως τη νομική ευθύνη του κατασκευαστή όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του οχήματος ή τη συμμόρφωση της παραγωγής του.

(4)  Το άτομο ή τα άτομα που είναι εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν πιστοποιητικά συμμόρφωσης απασχολούνται από τον κατασκευαστή και είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να φέρουν τη νομική ευθύνη του κατασκευαστή όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή του οχήματος ή τη συμμόρφωση της παραγωγής του.

Τροπολογία186

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν στην αγορά μόνον οχήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που είναι σημασμένα κατά τρόπο που συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία187

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την επέκταση της προσωρινής έγκρισης τύπου ΕΕ με την έκδοση σχετικής απόφασης και κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που χορήγησε την προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

3.  Εάν δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα για την προσαρμογή των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την επέκταση της ισχύος της προσωρινής έγκρισης τύπου ΕΕ με την έκδοση σχετικής απόφασης και κατόπιν αιτήματος του κράτους μέλους που χορήγησε την προσωρινή έγκριση τύπου ΕΕ. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Τροπολογία188

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εξαιρέσουν κάθε τύπο οχήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από μία ή περισσότερες από τις ουσιαστικές απαιτήσεις που ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κράτη μέλη θεσπίζουν σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εξαιρέσουν κάθε τύπο οχήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 από τη συμμόρφωση με μία ή περισσότερες από τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω κράτη μέλη θεσπίζουν σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις.

Τροπολογία189

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Επιπλέον, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία σε ΜΜΕ με μικρή παραγωγή που δεν είναι σε θέση να πληρούν τα ίδια χρονικά κριτήρια με τους μεγάλους κατασκευαστές.

Τροπολογία190

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Όταν δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση εντός της περιόδου των τριών μηνών που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η εθνική έγκριση τύπου θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή.

Τροπολογία191

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ για όχημα που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV μέρος Ι προσάρτημα 2 ή, για τα οχήματα ειδικής χρήσης, στο παράρτημα IV μέρος ΙΙΙ.

1.  Τα κράτη μέλη χορηγούν επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ για όχημα που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο παράρτημα IV μέρος Ι προσάρτημα 2 ή, για τα οχήματα ειδικής χρήσης, στο παράρτημα IV μέρος ΙΙΙ. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τα ημιτελή οχήματα.

Τροπολογία192

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αίτηση για επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή από τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή από αντιπρόσωπο του τελευταίου, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

2.  Η αίτηση για επιμέρους έγκριση οχήματος ΕΕ υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, τον κατασκευαστή ή από αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

Τροπολογία193

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, από τη συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις που ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω κράτη μέλη επιβάλλουν σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις.

1.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν ένα συγκεκριμένο όχημα, είτε είναι μοναδικό είτε όχι, από τη συμμόρφωση προς μία ή περισσότερες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω κράτη μέλη επιβάλλουν σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις.

Τροπολογία194

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αίτηση για εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον ιδιοκτήτη του οχήματος ή από αντιπρόσωπο του τελευταίου, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

2.  Η αίτηση για εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του οχήματος, τον κατασκευαστή ή από αντιπρόσωπο του κατασκευαστή, υπό τον όρο ότι ο εν λόγω αντιπρόσωπος είναι εγκατεστημένος στην Ένωση.

Τροπολογία195

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η μορφή του πιστοποιητικού εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος βασίζεται στο υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ που ορίζεται στο παράρτημα VI και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση της αίτησης χορήγησης άδειας κυκλοφορίας σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/EΚ του Συμβουλίου28.

Η μορφή του πιστοποιητικού εθνικής επιμέρους έγκρισης οχήματος βασίζεται στο υπόδειγμα του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ που ορίζεται στο παράρτημα VI και περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα του επιμέρους πιστοποιητικού έγκρισης ΕΕ που ορίζεται στο παράρτημα VI.

__________________

 

28 Οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57).

 

Τροπολογία196

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχήματος για το οποίο άλλο κράτος μέλος έχει χορηγήσει εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 43, εκτός εάν το εν λόγω κράτος μέλος θεωρεί ευλόγως ότι οι σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις βάσει των οποίων έχει εγκριθεί το όχημα δεν είναι ισοδύναμες προς εκείνες που το ίδιο έχει θεσπίσει.

3.  Ένα κράτος μέλος επιτρέπει τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία οχήματος για το οποίο άλλο κράτος μέλος έχει χορηγήσει εθνική επιμέρους έγκριση οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 43, εκτός εάν το εν λόγω κράτος μέλος θεωρεί ευλόγως ότι οι σχετικές εναλλακτικές απαιτήσεις βάσει των οποίων έχει εγκριθεί το όχημα δεν είναι ισοδύναμες προς εκείνες που το ίδιο έχει θεσπίσει ή ότι το όχημα δεν συμμορφώνεται με αυτές τις απαιτήσεις.

Τροπολογία197

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44 μπορούν να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο όχημα κατά τα διαδοχικά στάδια ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια.

1.  Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 42 και 43 μπορούν να εφαρμόζονται σε συγκεκριμένο όχημα κατά τα διαδοχικά στάδια ολοκλήρωσής του, σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια. Για τα οχήματα που εγκρίνονται με διαδικασία έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια ισχύει το παράρτημα XVII.

Τροπολογία198

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 43 και 44 δεν επιτρέπεται να αντικαθιστούν ένα ενδιάμεσο στάδιο στο πλαίσιο της συνήθους ακολουθίας για έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια και δεν επιτρέπεται να εφαρμόζονται για την εξασφάλιση έγκρισης οχήματος στο πρώτο στάδιο.

2.  Οι διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 42 και 43 δεν αντικαθιστούν ένα ενδιάμεσο στάδιο στο πλαίσιο της συνήθους ακολουθίας για έγκριση τύπου σε πολλαπλά στάδια και δεν εφαρμόζονται για την εξασφάλιση έγκρισης οχήματος στο πρώτο στάδιο.

Τροπολογία199

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 46 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ημιτελή οχήματα μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε κυκλοφορία, όμως οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση οχημάτων μπορούν να αρνηθούν την ταξινόμηση και τη χρήση των εν λόγω οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Ημιτελή οχήματα μπορούν να διατίθενται στην αγορά, όμως οι εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την ταξινόμηση οχημάτων μπορούν να αρνηθούν την ταξινόμηση, τη θέση σε κυκλοφορία και τη χρήση των εν λόγω οχημάτων στο οδικό δίκτυο.

Τροπολογία200

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οχήματα τέλους σειράς για τα οποία η έγκριση τύπου ΕΕ έχει παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται η απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 4 και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 4.

Οχήματα τέλους σειράς για τα οποία η έγκριση τύπου ΕΕ έχει παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α) μπορούν να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία μόνον υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η απαίτηση που ορίζεται στην παράγραφο 4.

Τροπολογία201

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο για οχήματα που ήταν ήδη στο έδαφος της Ένωσης και δεν είχαν ακόμη διατεθεί στην αγορά ούτε είχαν ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τη λήξη ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ.

Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο για οχήματα που ήταν ήδη στο έδαφος της Ένωσης και δεν είχαν ακόμη ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία πριν από τη λήξη ισχύος της έγκρισης τύπου ΕΕ.

Τροπολογία202

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατασκευαστής ο οποίος επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά, να ταξινομήσει ή να θέσει σε κυκλοφορία οχήματα τέλους σειράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλει αίτηση για τον σκοπό αυτό στην εθνική αρχή του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ. Στην εν λόγω αίτηση προσδιορίζονται οι τεχνικοί ή οικονομικοί λόγοι που εμποδίζουν τη συμμόρφωση των εν λόγω οχημάτων με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου και περιλαμβάνεται ο αριθμός VIN των σχετικών οχημάτων.

Κατασκευαστής ο οποίος επιθυμεί να διαθέσει στην αγορά, να ταξινομήσει ή να θέσει σε κυκλοφορία οχήματα τέλους σειράς σύμφωνα με την παράγραφο 1 υποβάλλει αίτηση για τον σκοπό αυτό στην αρχή έγκρισης τύπου του κράτους μέλους που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ. Στην εν λόγω αίτηση προσδιορίζονται οι τεχνικοί ή οικονομικοί λόγοι που εμποδίζουν τη συμμόρφωση των εν λόγω οχημάτων με τις νέες τεχνικές απαιτήσεις έγκρισης τύπου και περιλαμβάνεται ο αριθμός VIN των σχετικών οχημάτων.

Τροπολογία203

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ενδιαφερόμενη εθνική αρχή αποφασίζει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, αν θα επιτρέψει τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους και προσδιορίζει τον αριθμό των οχημάτων για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί άδεια.

Η ενδιαφερόμενη εθνική αρχή έγκρισης τύπου αποφασίζει, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης, αν θα επιτρέψει τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση και τη θέση σε κυκλοφορία των εν λόγω οχημάτων στην επικράτεια του οικείου κράτους μέλους και προσδιορίζει τον αριθμό των οχημάτων για τα οποία μπορεί να χορηγηθεί άδεια.

Τροπολογία204

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Μόνον οχήματα τέλους σειράς με ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσής του, αλλά για τα οποία η έγκριση τύπου έχει παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α), μπορούν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση.

4.  Μόνον οχήματα τέλους σειράς με ισχύον πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον τρεις μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσής του, αλλά για τα οποία η έγκριση τύπου έχει παύσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 στοιχείο α), μπορούν να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία στην Ένωση.

Τροπολογία205

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα των αριθμών VIN των οχημάτων τα οποία επέτρεψαν να διατίθενται στην αγορά, να ταξινομούνται ή να τίθενται σε κυκλοφορία σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

6.  Τα κράτη μέλη τηρούν μητρώα των αριθμών VIN των οχημάτων τα οποία ταξινόμησαν ή έθεσαν σε κυκλοφορία σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Τροπολογία206

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαδικασία που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο

Αξιολόγηση σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες σοβαρού κινδύνου ή μη συμμόρφωσης

Τροπολογία207

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους οι οποίες έχουν λάβει μέτρα βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού ή οι οποίες έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, ενημερώνουν αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση σχετικά με τα πορίσματά τους.

1.  Όταν, με βάση τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς ή πληροφορίες που προέρχονται από εγκρίνουσα αρχή, κατασκευαστές ή καταγγελίες, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους έχουν λόγους να πιστεύουν ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή μια χωριστή τεχνική μονάδα που καλύπτεται από τον παρόντα κανονισμό παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για άλλες πτυχές της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, ή δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, διενεργούν για το οικείο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, αξιολόγηση με την οποία καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι οικείοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία208

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η εγκρίνουσα αρχή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 διενεργεί αξιολόγηση σε σχέση με το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή τη χωριστή τεχνική μονάδα, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχονται όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Οι οικείοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με την εγκρίνουσα αρχή και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

διαγράφεται

Τροπολογία209

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το άρθρο 20 του κανονισμού 765/2008 εφαρμόζεται για την αξιολόγηση του κινδύνου του προϊόντος.

Τροπολογία210

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται για τα προαναφερθέντα στο δεύτερο εδάφιο περιοριστικά μέτρα.

διαγράφεται

Τροπολογία    211

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρμόδια εγκρίνουσα αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και τα μέτρα που απαιτείται να ληφθούν από τον οικονομικό φορέα.

διαγράφεται

Τροπολογία212

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 49 α

 

Εθνική διαδικασία που εφαρμόζεται για οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο ή δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία

 

1.   Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους, αφότου διενεργήσουν την αξιολόγηση του άρθρου 49, διαπιστώσουν ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή για άλλες πτυχές της προστασίας των δημοσίων συμφερόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, ή δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, απαιτούν αμελλητί από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει κάθε κατάλληλο διορθωτικό μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το οικείο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, όταν διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή την εν λόγω μη συμμόρφωση.

 

2.  Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 19, διασφαλίζει τη λήψη όλων των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για όλα τα οικεία οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχει διαθέσει στην αγορά ή έχει ταξινομήσει ή για των οποίων τη θέση σε κυκλοφορία είναι υπεύθυνος στην Ένωση.

 

3.  Εάν ο οικονομικός φορέας δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή εάν ο κίνδυνος καθιστά αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων, οι εθνικές αρχές λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά περιοριστικά μέτρα για να εμποδίσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά, την ταξινόμηση ή τη θέση σε κυκλοφορία των οικείων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων στην εθνική τους αγορά, ή για την απόσυρσή τους από την αγορά ή την ανάκλησή τους.

 

Το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζεται για τα περιοριστικά μέτρα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο.

Τροπολογία213

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαδικασίες κοινοποίησης και ένστασης που συνδέονται με περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο

Διορθωτικά και περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ

Τροπολογία214

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι εθνικές αρχές ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφοι 1 και 5.

Το κράτος μέλος που λαμβάνει διορθωτικά μέτρα και περιοριστικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφοι 1 και 3, ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Ενημερώνει επίσης αμελλητί την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση σχετικά με τα πορίσματά του.

Τροπολογία215

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες που παρέχονται περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του μη συμμορφούμενου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, την προέλευσή τους, τη φύση της εικαζόμενης μη συμμόρφωσης και τον ενεχόμενο κίνδυνο, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο οικείος οικονομικός φορέας.

2.   Οι πληροφορίες που παρέχονται περιλαμβάνουν όλες τις διαθέσιμες λεπτομέρειες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του οικείου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας, την προέλευσή τους, τη φύση της μη συμμόρφωσης και/ή τον ενεχόμενο κίνδυνο, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών διορθωτικών και περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται και τα επιχειρήματα που προβάλλει ο οικείος οικονομικός φορέας. Αναφέρει, επίσης, κατά πόσον ο κίνδυνος οφείλεται σε έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 

α)  το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτει ο παρών κανονισμός·

 

β)  υπάρχουν ελλείψεις στις σχετικές κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία216

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εγκρίνουσα αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 1 αναφέρει αν η μη συμμόρφωση οφείλεται σε κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

διαγράφεται

α)   το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, την προστασία του περιβάλλοντος ή άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που καλύπτει ο παρών κανονισμός·

 

β)   υπάρχουν ελλείψεις στις σχετικές κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

 

Τροπολογία217

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εντός ενός μηνός από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη εκτός του κράτους μέλους που κινεί τη διαδικασία ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τυχόν περιοριστικά μέτρα που έχουν λάβει και για κάθε συμπληρωματική πληροφορία που έχουν στη διάθεσή τους όσον αφορά τη μη συμμόρφωση του εν λόγω οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας και, στην περίπτωση διαφωνίας με το κοινοποιηθέν εθνικό μέτρο, για τις ενστάσεις τους.

διαγράφεται

Τροπολογία218

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Εάν, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν διατυπωθεί ένσταση ούτε από άλλο κράτος μέλος ούτε από την Επιτροπή όσον αφορά διορθωτικό μέτρο ή περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί από κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο. Τα άλλα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται αμελλητί ισοδύναμα διορθωτικά ή περιοριστικά μέτρα σε σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα.

Τροπολογία219

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν, εντός ενός μηνός από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, διατυπωθεί ένσταση είτε από άλλο κράτος μέλος είτε από την Επιτροπή όσον αφορά περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί από κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο αξιολογείται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 51.

4.  Εάν, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, διατυπωθεί ένσταση είτε από άλλο κράτος μέλος είτε από την Επιτροπή όσον αφορά διορθωτικό ή περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί από κράτος μέλος, ή εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εθνικό μέτρο είναι αντίθετο προς τη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα οικεία κράτη μέλη και τον σχετικό οικονομικό φορέα ή φορείς.

Τροπολογία220

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν, εντός ενός μηνός από τη λήψη των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν διατυπωθεί ένσταση ούτε από άλλο κράτος μέλος ούτε από την Επιτροπή όσον αφορά περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί από κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο. Τα άλλα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη λήψη παρόμοιων περιοριστικών μέτρων σε σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα.

5.   Με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω διαβούλευσης, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με εναρμονισμένα διορθωτικά ή περιοριστικά μέτρα σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

 

Η Επιτροπή απευθύνει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις σε όλα τα κράτη μέλη και τις ανακοινώνει αμέσως στους οικείους οικονομικούς φορείς. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις χωρίς καθυστέρηση. Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

Τροπολογία221

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εθνικό μέτρο είναι αδικαιολόγητο, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με τις οποίες απαιτεί από το οικείο κράτος μέλος να αποσύρει ή να προσαρμόσει το μέτρο. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Τροπολογία222

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 5 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης αποδίδεται σε ελλείψεις των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV, η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

 

α)   εάν πρόκειται για κανονιστικές πράξεις, τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη σχετική πράξη·

 

β)   εάν πρόκειται για κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ, το απαιτούμενο σχέδιο τροποποιήσεων των σχετικών κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία223

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 51

διαγράφεται

Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

 

1.  Όταν, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφοι 3 και 4, διατυπώνονται ενστάσεις κατά περιοριστικού μέτρου που έχει ληφθεί από κράτος μέλος ή όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ένα εθνικό μέτρο είναι αντίθετο προς τη νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή αξιολογεί αμελλητί το εθνικό μέτρο κατόπιν διαβούλευσης με τα κράτη μέλη και τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα (ή φορείς). Βάσει των αποτελεσμάτων της εν λόγω αξιολόγησης η Επιτροπή εκδίδει απόφαση που ορίζει αν το εθνικό μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο ή όχι. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

 

Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως στον οικείο οικονομικό φορέα. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αμελλητί την απόφαση της Επιτροπής και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

 

2.  Εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο δικαιολογημένο, όλα τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλιστεί η απόσυρση του μη συμμορφούμενου οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά τους και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. Εάν η Επιτροπή θεωρήσει το εθνικό μέτρο αδικαιολόγητο, το οικείο κράτος μέλος ανακαλεί ή προσαρμόζει το μέτρο, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρεται στην παράγραφο 1.

 

3.  Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί δικαιολογημένο και αποδίδεται σε ελλείψεις των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV, η Επιτροπή προτείνει κατάλληλα μέτρα ως εξής:

 

α)   εάν πρόκειται για κανονιστικές πράξεις, η Επιτροπή προτείνει τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη σχετική πράξη·

 

β)   εάν πρόκειται για κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ, η Επιτροπή προτείνει το απαιτούμενο σχέδιο τροποποιήσεων των σχετικών κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου.

 

Τροπολογία224

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 51α

 

Διορθωτικά και περιοριστικά μέτρα έπειτα από δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς εκ μέρους της Επιτροπής

 

1.   Όταν η Επιτροπή, έπειτα από ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 9, διαπιστώσει ότι ένα όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή για άλλες πτυχές της προστασίας των δημοσίων συμφερόντων που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, ή δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, απαιτεί αμελλητί από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει κάθε κατάλληλο διορθωτικό μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το οικείο όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, όταν διατεθεί στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο ή την εν λόγω μη συμμόρφωση.

 

Εάν ο οικονομικός φορέας δεν λάβει επαρκή διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο ή εάν ο κίνδυνος καθιστά αναγκαία την άμεση λήψη μέτρων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των τυχόν ενωσιακών διορθωτικών ή περιοριστικών μέτρων τα οποία κρίνει αναγκαία σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

 

Η Επιτροπή απευθύνει τις εν λόγω εκτελεστικές πράξεις σε όλα τα κράτη μέλη και τις ανακοινώνει αμέσως στους οικείους οικονομικούς φορείς. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις εκτελεστικές πράξεις χωρίς καθυστέρηση. Ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.

 

2.   Εάν ο κίνδυνος ή η μη συμμόρφωση αποδίδεται σε ελλείψεις των κανονιστικών πράξεων που αναφέρονται στο παράρτημα IV, η Επιτροπή προτείνει τα εξής:

 

α)   εάν πρόκειται για κανονιστικές πράξεις, τις αναγκαίες τροποποιήσεις στη σχετική πράξη·

 

β)   εάν πρόκειται για κανονισμούς ΟΕΕ/ΗΕ, το απαιτούμενο σχέδιο τροποποιήσεων των σχετικών κανονισμών ΟΕΕ/ΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία225

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 52

διαγράφεται

Συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες

 

που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην υγεία και στο περιβάλλον

 

1.  Όταν ένα κράτος μέλος, ύστερα από τη διενέργεια αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1, διαπιστώσει ότι οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες, μολονότι συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ή φέρουν τη σωστή σήμανση, παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια ή μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον ή στη δημόσια υγεία, απαιτεί από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι το όχημα, το σύστημα, το κατασκευαστικό στοιχείο ή η χωριστή τεχνική μονάδα, όταν διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά, ταξινομηθεί ή τεθεί σε κυκλοφορία, δεν θα παρουσιάζει πλέον τον εν λόγω κίνδυνο, είτε λαμβάνει περιοριστικά μέτρα για την απόσυρση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας από την αγορά ή για την ανάκληση τους εντός εύλογης περιόδου, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

 

Το κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να ταξινομήσει τέτοιου είδους οχήματα έως ότου ο οικονομικός φορέας λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

 

2.   Ο οικονομικός φορέας εξασφαλίζει τη λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για όλα τα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

 

3.   Εντός ενός μηνός από το αίτημα που αναφέρεται στον παράγραφο 1, το κράτος μέλος παρέχει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, την προέλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας, τη φύση του ενεχόμενου κινδύνου, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών περιοριστικών μέτρων που έχουν ληφθεί.

 

4.   Η Επιτροπή αρχίζει αμελλητί διαβουλεύσεις με τα κράτη μέλη και τον οικείο οικονομικό φορέα (ή φορείς) και, ιδίως, με την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου και αξιολογεί το εθνικό μέτρο που έχει ληφθεί. Με βάση την εν λόγω αξιολόγηση, η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό μέτρο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 θεωρείται δικαιολογημένο ή όχι και, εάν είναι σκόπιμο, προτείνει κατάλληλα μέτρα. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

 

5.   Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη μέλη και την ανακοινώνει αμέσως στον σχετικό οικονομικό φορέα (ή φορείς).

 

Τροπολογία226

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 53

διαγράφεται

Γενικές διατάξεις σχετικά με μη συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες

 

1.   Όταν οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται προς τον εγκεκριμένο τύπο, ή δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό ή έχουν λάβει έγκριση βάσει λανθασμένων δεδομένων, οι εγκρίνουσες αρχές, οι αρχές εποπτείας της αγοράς ή η Επιτροπή δύνανται να λαμβάνουν τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά, της ταξινόμησης ή της θέσης σε κυκλοφορία στην αγορά μη συμμορφούμενων οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, ή για την απόσυρσή τους από την εν λόγω αγορά ή την ανάκλησή τους, συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης τύπου από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ, έως ότου ο οικείος οικονομικός φορέας λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων.

 

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αποκλίσεις από τα στοιχεία του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου ΕΕ ή του πακέτου πληροφοριών θεωρείται ότι αποτελούν μη συμμόρφωση με τον εγκεκριμένο τύπο.

 

Τροπολογία227

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διαδικασίες κοινοποίησης και ένστασης σχετικά με μη συμμορφούμενα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες

Μη συμμορφούμενη έγκριση τύπου ΕΕ

Τροπολογία228

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν μια εγκρίνουσα αρχή ή αρχή εποπτείας της αγοράς διαπιστώνει ότι οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό ή ότι η έγκριση τύπου έχει χορηγηθεί βάσει λανθασμένων δεδομένων, ή ότι οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή φέρουν σήμα έγκρισης δεν συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο, δύναται να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1.

1.  Όταν μια εγκρίνουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια χορηγηθείσα έγκριση τύπου δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, αρνείται να αναγνωρίσει την εν λόγω έγκριση. Ενημερώνει σχετικά την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ, τα λοιπά κράτη μέλη, καθώς και την Επιτροπή.

Τροπολογία229

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εγκρίνουσα αρχή ή η αρχή εποπτείας της αγοράς ή η Επιτροπή ζητεί επίσης από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ να επαληθεύσει ότι τα οχήματα, τα συστήματα, τα κατασκευαστικά στοιχεία ή οι χωριστές τεχνικές μονάδες που παράγονται εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο ή, κατά περίπτωση, ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τη συμμόρφωση των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά.

2.  Εάν, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση, η μη συμμόρφωση της έγκρισης τύπου επιβεβαιωθεί από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ, η εν λόγω εγκρίνουσα αρχή ανακαλεί την έγκριση τύπου.

Τροπολογία230

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Σε περίπτωση έγκρισης τύπου πλήρους οχήματος, όταν η μη συμμόρφωση οχήματος οφείλεται σε σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα, το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 απευθύνεται επίσης στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ για το εν λόγω σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα.

διαγράφεται

Τροπολογία231

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, όταν η μη συμμόρφωση ολοκληρωμένου οχήματος οφείλεται είτε σε σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα που αποτελεί μέρος του ημιτελούς οχήματος είτε στο ίδιο το ημιτελές όχημα, το αίτημα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 απευθύνεται επίσης στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ για το εν λόγω σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο, χωριστή τεχνική μονάδα ή ημιτελές όχημα.

διαγράφεται

Τροπολογία232

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Μετά την παραλαβή του αιτήματος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 έως 4, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ διενεργεί αξιολόγηση σε σχέση με τα συγκεκριμένα οχήματα, συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή τις χωριστές τεχνικές μονάδες, στο πλαίσιο της οποίας ελέγχονται όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Η εγκρίνουσα αρχή επαληθεύει επίσης τα δεδομένα βάσει των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση. Οι οικείοι οικονομικοί φορείς συνεργάζονται πλήρως με την εγκρίνουσα αρχή.

διαγράφεται

Τροπολογία233

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ για όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα διαπιστώσει έλλειψη συμμόρφωσης, απαιτεί αμελλητί από τον οικείο οικονομικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα για τη συμμόρφωση του οχήματος, του συστήματος, του κατασκευαστικού στοιχείου ή της χωριστής τεχνικής μονάδας και, όποτε κρίνεται αναγκαίο, η εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ λαμβάνει τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία του αιτήματος.

διαγράφεται

Τροπολογία234

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι εθνικές αρχές που λαμβάνουν περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη.

διαγράφεται

Τροπολογία235

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν, εντός ενός μηνός μετά την κοινοποίηση των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται από εγκρίνουσα αρχή ή αρχή εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1, υποβληθεί ένσταση από άλλο κράτος μέλος σχετικά με το κοινοποιηθέν περιοριστικό μέτρο ή όταν η Επιτροπή διαπιστώνει μη συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5, η Επιτροπή διενεργεί αμελλητί διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τον οικείο οικονομικό φορέα (ή φορείς) και, ιδίως, με την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου και αξιολογεί το εθνικό μέτρο που έχει ληφθεί. Βάσει της εν λόγω αξιολόγησης, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει τη λήψη των απαραίτητων περιοριστικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 μέσω εκτελεστικών πράξεων. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Εάν, εντός ενός μηνός μετά την κοινοποίηση της άρνησης αναγνώρισης της έγκρισης τύπου από εγκρίνουσα αρχή, υποβληθεί ένσταση από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ, η Επιτροπή προβαίνει αμελλητί σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη και, ιδίως, με την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου και τον σχετικό οικονομικό φορέα.

Τροπολογία236

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 8 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Με βάση την αξιολόγηση αυτή, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που περιέχουν την απόφασή της σχετικά με το κατά πόσον είναι δικαιολογημένη η άρνηση αναγνώρισης της έγκρισης τύπου ΕΕ που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Τροπολογία237

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 8 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8β.  Εάν η Επιτροπή, αφότου διενεργήσει ελέγχους σύμφωνα με το άρθρο 9, κρίνει ότι η χορηγηθείσα έγκριση τύπου δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή διαβουλεύεται αμελλητί με τα κράτη μέλη και, ιδίως, με την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου και με τον σχετικό οικονομικό φορέα. Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων αυτών, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που περιέχουν την απόφασή της σχετικά με το κατά πόσον η χορηγηθείσα έγκριση τύπου συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2.

Τροπολογία238.

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 54 – παράγραφος 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Εάν, εντός ενός μηνός μετά την κοινοποίηση των περιοριστικών μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1, δεν υποβληθεί καμία ένσταση ούτε από άλλο κράτος μέλος ούτε από την Επιτροπή όσον αφορά περιοριστικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί από κράτος μέλος, το εν λόγω μέτρο θεωρείται δικαιολογημένο. Τα άλλα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη λήψη παρόμοιων περιοριστικών μέτρων σε σχέση με το εν λόγω όχημα, σύστημα, κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική μονάδα.

9.   Για τα προϊόντα που καλύπτονται από μη συμμορφούμενη έγκριση τύπου και έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά, εφαρμόζονται τα άρθρα 49 έως 53.

Τροπολογία239

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία240

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία241

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 57

διαγράφεται

Γενικές διατάξεις σχετικά με την ανάκληση οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων

 

1.   Κατασκευαστής στον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου πλήρους οχήματος και ο οποίος υποχρεούται να ανακαλέσει οχήματα σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 6, το άρθρο 51 παράγραφος 4, το άρθρο 52 παράγραφος 1 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ενημερώνει αμέσως την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου πλήρους οχήματος.

 

2.   Κατασκευαστής συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων στον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση τύπου ΕΕ και ο οποίος υποχρεούται να ανακαλέσει συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1, το άρθρο 15 παράγραφος 1, το άρθρο 17 παράγραφος 2, το άρθρο 49 παράγραφος 1, το άρθρο 49 παράγραφος 6, το άρθρο 51 παράγραφος 4, το άρθρο 52 παράγραφος 1 και το άρθρο 53 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ενημερώνει αμέσως την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου ΕΕ.

 

3.   Ο κατασκευαστής προτείνει στην εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου σειρά κατάλληλων διορθωτικών μέτρων για την εκ νέου συμμόρφωση των οχημάτων, συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων και, κατά περίπτωση, για την εξουδετέρωση του σοβαρού κινδύνου που αναφέρεται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

 

Η εγκρίνουσα αρχή διενεργεί αξιολόγηση για να εξακριβώσει κατά πόσον τα προτεινόμενα διορθωτικά μέτρα είναι επαρκή και αρκετά έγκαιρα και ανακοινώνει αμελλητί στις εγκρίνουσες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή τα διορθωτικά μέτρα που έχει εγκρίνει.

 

Τροπολογία242

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 58

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται

Τροπολογία243

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 59

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 59

διαγράφεται

Δικαίωμα ακρόασης των οικονομικών φορέων, κοινοποίηση αποφάσεων και διαθέσιμα μέσα προσφυγής

 

1.  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται άμεση δράση λόγω της ύπαρξης σοβαρού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, παρέχεται στον οικείο οικονομικό φορέα η δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων στην εθνική αρχή εντός κατάλληλης προθεσμίας πριν από τη λήψη οποιουδήποτε μέτρου σύμφωνα με τα άρθρα 49 έως 58 από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών.

 

Σε περίπτωση ανάληψης δράσης χωρίς να προηγηθεί ακρόαση του οικονομικού φορέα, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει τις παρατηρήσεις του το συντομότερο δυνατόν και η εθνική αρχή επανεξετάζει το μέτρο αμέσως μετά.

 

2.  Κάθε μέτρο που λαμβάνουν οι εθνικές αρχές αιτιολογείται επακριβώς.

 

Όταν το μέτρο απευθύνεται σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, κοινοποιείται αμελλητί στον εν λόγω οικονομικό φορέα, ο οποίος ταυτόχρονα ενημερώνεται σχετικά με τα μέσα προσφυγής που έχει στη διάθεσή του δυνάμει του δικαίου του οικείου κράτους μέλους και τις προθεσμίες που ισχύουν για τα εν λόγω μέσα προσφυγής.

 

Όταν το μέτρο είναι γενικής εμβέλειας, δημοσιεύεται αναλόγως στην εθνική επίσημη εφημερίδα ή σε αντίστοιχο μέσο.

 

3.   Οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται από τις εθνικές αρχές, ανακαλείται ή τροποποιείται αμέσως μόλις ο οικονομικός φορέας αποδείξει τη λήψη αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων.

 

Τροπολογία244

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 60 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στην εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ορίζονται επίσης οι ημερομηνίες υποχρεωτικής εφαρμογής του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ ή των τροποποιήσεών του και περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, κατά περίπτωση.

Στην εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξη ορίζονται επίσης οι ημερομηνίες υποχρεωτικής εφαρμογής του κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ ή των τροποποιήσεών του και περιλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, κατά περίπτωση, και, ιδίως, για τους σκοπούς της έγκρισης τύπου, πρώτης ταξινόμησης και θέσης σε κυκλοφορία οχημάτων και διάθεσης στην αγορά συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων ή χωριστών τεχνικών μονάδων, όπου αυτό έχει εφαρμογή.

Τροπολογία245

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 63 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο κατασκευαστής δεν παρέχει οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας και τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή στις κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, οι οποίες διαφέρουν από τα στοιχεία του τύπου που έχει εγκρίνει η εγκρίνουσα αρχή.

1.  Ο κατασκευαστής δεν παρέχει οποιεσδήποτε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τον τύπο οχήματος, συστήματος, κατασκευαστικού στοιχείου ή χωριστής τεχνικής μονάδας και τα οποία προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, στις κατ’ εξουσιοδότηση ή εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό ή στις κανονιστικές πράξεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV, οι οποίες διαφέρουν από τα στοιχεία του τύπου που έχει εγκρίνει η εγκρίνουσα αρχή.

Τροπολογία246

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κατασκευαστές παρέχουν σε ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη και τυποποιημένη πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου στο όχημα συστήματος διάγνωσης (OBD), στον διαγνωστικό και άλλο εξοπλισμό, στα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού λογισμικού, καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος.

Οι κατασκευαστές παρέχουν σε ανεξάρτητους φορείς απεριόριστη, τυποποιημένη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις πληροφορίες του ενσωματωμένου στο όχημα συστήματος διάγνωσης (OBD), στον διαγνωστικό και άλλο εξοπλισμό, στα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των πλήρων στοιχείων αναφοράς και των διαθέσιμων τηλεφορτώσεων του εφαρμοστέου λογισμικού, καθώς και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με εύκολα προσβάσιμο τρόπο υπό μορφή μηχαναγνώσιμων και ηλεκτρονικά επεξεργάσιμων συνόλων δεδομένων. Οι ανεξάρτητοι φορείς έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεδιάγνωσης που χρησιμοποιούνται από τους κατασκευαστές και τους εξουσιοδοτημένους πωλητές και επισκευαστές.

Τροπολογία247

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι πληροφορίες του συστήματος OBD και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος διατίθενται στους δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών με τη χρήση τυποποιημένου μορφότυπου ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των πληροφοριών, σε άλλο κατάλληλο μορφότυπο. Ειδικότερα, η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται με τρόπο που δεν συνεπάγεται διακρίσεις σε σύγκριση με την πρόσβαση που παρέχεται σε εξουσιοδοτημένους πωλητές και επισκευαστές.

Οι πληροφορίες του συστήματος OBD και οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος διατίθενται στους δικτυακούς τόπους των κατασκευαστών με τη χρήση τυποποιημένου μορφότυπου ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης των πληροφοριών, σε άλλο κατάλληλο μορφότυπο. Για ανεξάρτητους φορείς εκτός των επισκευαστών, οι πληροφορίες παρέχονται επίσης σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο που μπορεί να υποβληθεί σε ηλεκτρονική επεξεργασία με κοινά εργαλεία ΤΠ και λογισμικό, επιτρέποντας στους ανεξάρτητους φορείς να ασκούν τα καθήκοντα που συνδέονται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού της δευτερογενούς αγοράς.

Τροπολογία248

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Για τους σκοπούς του συστήματος OBD, της διάγνωσης, της επισκευής και της συντήρησης του οχήματος, καθίσταται διαθέσιμη η άμεση ροή δεδομένων του οχήματος μέσω του τυποποιημένου συνδέσμου όπως προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 83 του ΟΗΕ παράρτημα XI προσάρτημα 1 παράγραφος 6.5.1.4 και στον κανονισμό αριθ. 49 του ΟΗΕ παράρτημα 9Β.

Τροπολογία249

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 65 – παράγραφος 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση και συμπλήρωση του παραρτήματος XVIII, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και κανονιστικές εξελίξεις ή να αποτρέπεται η κατάχρηση, με την επικαιροποίηση των απαιτήσεων σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος OBD και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς και με τη θέσπιση και ενσωμάτωση των προτύπων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3.

10.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση και συμπλήρωση του παραρτήματος XVIII, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνικές και κανονιστικές εξελίξεις ή να αποτρέπεται η κατάχρηση, με την επικαιροποίηση των απαιτήσεων σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος OBD και στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης του οχήματος, καθώς και με τη θέσπιση και ενσωμάτωση των προτύπων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται επιπλέον να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού με την κατάρτιση παραρτήματος XVIIIA, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής ανταλλαγής δεδομένων μέσω ασύρματου δικτύου ευρείας περιοχής, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι οι ανεξάρτητοι φορείς εξακολουθούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα επί του οχήματος δεδομένα και πόρους και, επιπλέον, εξασφαλίζοντας ανταγωνιστική ουδετερότητα βάσει τεχνικού σχεδιασμού.

Τροπολογία250

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 66 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο τελικός κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το σύνολο του οχήματος σε ανεξάρτητους φορείς.

2.  Στην περίπτωση έγκρισης τύπου σε πολλαπλά στάδια, ο τελικός κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την παροχή πρόσβασης στις πληροφορίες για το σύστημα OBD και για την επισκευή και συντήρηση του οχήματος όσον αφορά το δικό του κατασκευαστικό στάδιο ή στάδια και τη σύνδεση με το προηγούμενο στάδιο ή στάδια.

Τροπολογία251

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 67 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο κατασκευαστής μπορεί να επιβάλλει εύλογα και αναλογικά τέλη για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, εκτός των αρχείων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 8. Τα εν λόγω τέλη δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες μη λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό χρήσης των πληροφοριών από τον ανεξάρτητο φορέα.

1.  Ο κατασκευαστής μπορεί να επιβάλλει εύλογα και αναλογικά τέλη για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων, εκτός των αρχείων που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 9. Τα εν λόγω τέλη δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες μη λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό χρήσης των πληροφοριών από τον ανεξάρτητο φορέα.

Τροπολογία252

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 69 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εάν ένας ανεξάρτητος φορέας ή μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί ανεξάρτητους φορείς υποβάλει καταγγελία στην εγκρίνουσα αρχή για την αποτυχία του κατασκευαστή να συμμορφωθεί με τα άρθρα 65 έως 70, η εγκρίνουσα αρχή προβαίνει σε έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή.

3.  Εάν ένας ανεξάρτητος φορέας ή μια εμπορική ένωση που εκπροσωπεί ανεξάρτητους φορείς υποβάλει καταγγελία στην εγκρίνουσα αρχή για την αποτυχία του κατασκευαστή να συμμορφωθεί με τα άρθρα 65 έως 70, η εγκρίνουσα αρχή προβαίνει σε έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή. Η εγκρίνουσα αρχή ζητεί από την εγκρίνουσα αρχή που χορήγησε την έγκριση τύπου πλήρους οχήματος να διερευνήσει την καταγγελία και, στη συνέχεια, να ζητήσει στοιχεία από τον κατασκευαστή του οχήματος που αποδεικνύουν ότι το σύστημά του συμμορφώνεται με τον κανονισμό. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας κοινοποιούνται εντός τριών μηνών από την υποβολή του αιτήματος, στην εθνική εγκρίνουσα αρχή και στον οικείο ανεξάρτητο φορέα ή εμπορική ένωση.

Τροπολογία253

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, εφεξής καλούμενη «αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή», είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση, τον ορισμό, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των υπεργολάβων ή των θυγατρικών των εν λόγω τεχνικών υπηρεσιών.

1.  Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή που ορίζεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 3, ή ο οργανισμός διαπίστευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 (εφεξής καλούμενοι από κοινού «ορίζουσα αρχή»), είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση, τον ορισμό, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των τεχνικών υπηρεσιών στο αντίστοιχο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των υπεργολάβων ή των θυγατρικών των εν λόγω τεχνικών υπηρεσιών.

Τροπολογία254

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή συγκροτείται, οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της και να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων με τις τεχνικές υπηρεσίες.

2.  Η ορίζουσα αρχή συγκροτείται, οργανώνεται και λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της και να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων με τις τεχνικές υπηρεσίες.

Τροπολογία255

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε η κοινοποίηση μιας τεχνικής υπηρεσίας να πραγματοποιείται από προσωπικό διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αξιολόγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

3.  Η ορίζουσα αρχή οργανώνεται κατά τρόπο ώστε η κοινοποίηση μιας τεχνικής υπηρεσίας να πραγματοποιείται από προσωπικό διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αξιολόγηση της τεχνικής υπηρεσίας.

Τροπολογία256

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή δεν διενεργεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες τις οποίες διενεργούν οι τεχνικές υπηρεσίες και δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.

4.  Η ορίζουσα αρχή δεν διενεργεί οποιεσδήποτε δραστηριότητες τις οποίες διενεργούν οι τεχνικές υπηρεσίες και δεν παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.

Τροπολογία257

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.

5.  Η ορίζουσα αρχή διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που λαμβάνει.

Τροπολογία258

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή έχει στη διάθεσή της επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

6.  Η ορίζουσα αρχή έχει στη διάθεσή της επαρκές προσωπικό με κατάλληλα προσόντα για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία259

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 71 – παράγραφος 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η αρμόδια για την έγκριση τύπου αρχή υπόκειται σε αξιολόγηση από ομότιμους, η οποία διενεργείται από δύο αρμόδιες για την έγκριση τύπου αρχές άλλων κρατών μελών ανά διετία.

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη καταρτίζουν το ετήσιο σχέδιο αξιολογήσεων από ομότιμους, το οποίο εξασφαλίζει κατάλληλη εκ περιτροπής εναλλαγή στον ρόλο της αξιολογούσας και αξιολογούμενης αρμόδιας για την έγ