Menetlus : 2016/0014(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0048/2017

Esitatud tekstid :

A8-0048/2017

Arutelud :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Hääletused :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Selgitused hääletuse kohta
PV 19/04/2018 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

RAPORT     ***I
PDF 1963kWORD 327k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Raportöör: Daniel Dalton

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS
 TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUSVASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0031),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0015/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. mai 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamusi (A8-0048/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Siseturg on sisepiirideta ala, kus peab olema tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Siseturu eeskirjad peaksid olema läbipaistvad, lihtsad ja järjepidevad, pakkudes sel viisil õiguskindlust ja selgust ettevõtjate ja tarbijate hüvanguks.

(1)  Siseturg on sisepiirideta ala, kus peab olema tagatud kaupade, isikute, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Siseturu eeskirjad peaksid olema läbipaistvad, lihtsad, järjepidevad ja tõhusad, pakkudes sel viisil õiguskindlust ja selgust ettevõtjate ja tarbijate hüvanguks.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Hindamises järeldati aga, et tüübikinnitusnõuete täiendamiseks on vaja kehtestada turujärelevalve sätted; samuti on vaja selgitada tagasivõtmis- ja kaitsemenetlusi ning olemasolevate sõidukitüüpide tüübikinnituse laiendamise tingimusi, tõhustada tüübikinnitusraamistiku jõustamist liikmesriikide ametiasutuste ja tehniliste teenistuste rakendatavate tüübikinnitus- ja toodangu vastavuse tagamise menetluste ühtlustamise ja parandamise teel, selgitada tarneahela ettevõtjate ning raamistiku õiguskaitses osalevate ametiasutuste ja isikute ülesandeid ja kohustusi ning muuta sobivamaks alternatiivseid tüübikinnitusskeeme (väikeseeria ja üksiksõiduki riiklik tüübikinnitus) ja mitmeastmelist tüübikinnitusprotsessi, et pakkuda nišiturgudele ja VKEdele vajalikku paindlikkust, kahjustamata seejuures võrdseid võimalusi.

(4)  Hindamises järeldati aga, et tüübikinnitusnõuete täiendamiseks on vaja kehtestada turujärelevalve sätted; samuti on vaja selgitada tagasivõtmis- ja kaitsemenetlusi ning olemasolevate sõidukitüüpide tüübikinnituse laiendamise tingimusi, tõhustada tüübikinnitusraamistiku jõustamist liikmesriikide ametiasutuste ja tehniliste teenistuste rakendatavate tüübikinnitus- ja toodangu vastavuse tagamise menetluste ühtlustamise ja parandamise teel, piiritleda selgelt tarneahela ettevõtjate ning raamistiku õiguskaitses osalevate ametiasutuste ja isikute ülesanded ja kohustused, kindlustades et need ülesanded ja kohustused omavahel ei kattu, tagades eespool nimetatud ettevõtjate, ametiasutuste ja osaliste sõltumatuse ning vältides huvide konflikte, ning muuta sobivamaks alternatiivseid tüübikinnitusskeeme (väikeseeria ja üksiksõiduki riiklik tüübikinnitus) ja mitmeastmelist tüübikinnitusprotsessi, et pakkuda nišiturgudele ja VKEdele vajalikku paindlikkust, kahjustamata seejuures võrdseid võimalusi.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Lisaks on viimasel ajal tekkinud probleemid tüübikinnitusraamistiku rakendamisel toonud esile konkreetseid puudusi ning osutavad põhjaliku läbivaatamise vajadusele, et tagada kindel, läbipaistev, prognoositav ja jätkusuutlik õigusraamistik, mis tagab turvalisuse ja tervishoiu ning keskkonnakaitse kõrge taseme.

(5)  Lisaks on viimasel ajal tekkinud probleemid tüübikinnitusraamistiku rakendamisel toonud esile konkreetseid puudusi ning osutavad vajadusele muuta nimetatud õigusraamistik veelgi rangemaks, et tagada, et see on kindel, läbipaistev, prognoositav ja jätkusuutlik ning tagab turvalisuse ja tervishoiu ning keskkonnakaitse kõrge taseme.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Kuna tarbijakaitse on üks liidu prioriteetidest, peaks liit nõudma oma territooriumil liiklevate sõidukite tootjatelt sõidukite katsetamist enne turule laskmist ning nimetatud sõidukite kasutusaja jooksul. Niisuguse topeltjärelevalve peaksid tagama liikmesriigid ja komisjon, kusjuures üks peaks suutma tegutseda siis, kui teine seda ei tee.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  EL peaks tegema kõik endast oleneva, et vältida autotootjate pettusi eesmärgiga manipuleerida heitgaaside või kütusekulu katseid, et saada valed tulemused või hoida kõrvale mis tahes muudest normidest. Selline manipuleerimine peaks viimaks lõppema.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c)  Käesoleva määruse eesmärk on kiirendada sõidukite tagasivõtmistoiminguid liidus. Kehtiv kord ei võimalda tagada Euroopa kodanike tõhusat kaitset, vastupidiselt Ameerika Ühendriikides kehtivale korrale, mis võimaldab kiiret tegutsemist. Sellest seisukohast on äärmiselt oluline lubada komisjonil nõuda ettevõtjatelt kõigi vajalike piiravate meetmete võtmist, sealhulgas sõidukite tagasivõtmist, selleks et viia kõik nõuetele mittevastavad sõidukid, süsteemid, osad või muud eraldi seadmestikud käesoleva määruse nõuetega vastavusse.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 d)  Juhul, kui liikluses osalevate sõidukite puhul avastatakse õigusnormide rikkumine, mis on vastuolus esialgsete loa andmise eeskirjadega ja/või millega seatakse ohtu tarbijate turvalisus või ületatakse saaste piirmäärasid, on Euroopa tarbijate huvides võimalus arvestada selliste kiirete, asjakohaste ja kooskõlastatud parandusmeetmetega, sealhulgas vajaduse korral sõidukite tagasivõtmine, mida kohaldatakse kogu liidus. Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile kogu nende valduses oleva teabe, et komisjon saaks võtta asjakohaseid ja kiireid meetmeid eesmärgiga kaitsta ühtse turu terviklikkust.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Käesolevas määruses kehtestatakse ühtlustatud eeskirjad ja põhimõtted mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse kohta ning üksiksõiduki tüübikinnituse kohta, et tagada siseturu nõuetekohane toimimine ettevõtjate ja tarbijate hüvanguks ning pakkuda kõrget turvataset koos tervise- ja keskkonnakaitsega.

(6)  Käesolevas määruses kehtestatakse ühtlustatud eeskirjad ja põhimõtted mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse kohta ning üksiksõiduki tüübikinnituse kohta, et tagada kvaliteetsete toodangu vastavuse kontrollimise standardite järjepidev kohaldamine, võimaldada siseturul nõuetekohaselt toimida ettevõtjate ja tarbijate hüvanguks, austades seejuures täielikult ja nõuetekohaselt tarbijate õigusi ning pakkudes samal ajal kõrget turvataset koos tervise- ja keskkonnakaitsega.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Käesolevas määruses sätestatakse tüübikinnituse sisulised tehnilised ja haldusnõuded M- ja N-kategooria sõidukitele ja nende haagistele (O-kategooria) ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, et tagada nõuetekohane turvalisus ja keskkonnamõju. Need kategooriad hõlmavad reisijate veoks ja kaupade veoks ettenähtud mootorsõidukeid ning nende haagiseid.

(7)  Käesolevas määruses sätestatakse tüübikinnituse sisulised tehnilised ja haldusnõuded M- ja N-kategooria sõidukitele ja nende haagistele (O-kategooria) ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, et tagada kõrgetasemeline turvalisus ja keskkonnamõju. Need kategooriad hõlmavad reisijate veoks ja kaupade veoks ettenähtud mootorsõidukeid ning nende haagiseid.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Käesolev määrus peaks tagama usaldusväärsed, ühtlustatud ja läbipaistvad tüübikinnitus- ja turujärelevalvemenetlused liikmesriikides.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Käesolev määrus peaks tagama, et riiklikud tüübikinnitusasutused tõlgendavad, kohaldavad ja jõustavad selle nõudeid kogu liidus. Komisjonile tuleks anda õigus kontrollida riikide ametiasutuste tööd, viies läbi korrapäraseid auditeid, väljastatud tüübikinnituste juhusliku valimi uusi katsetusi ja käesoleva määruse ühtlustatud kohaldamise üldist järelevalvet.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  Käesoleva määruse täitmise eesmärgil tuleks arvesse võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/45/EL1 a sätteid.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/45/EL, milles käsitletakse mootorsõidukite ja nende haagiste korralist tehnoülevaatust ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/40/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 51).

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Tüübikinnitusnõuete tulemusliku rakendamise tagamiseks tuleks tõhustada toodangu vastavust käsitlevaid sätteid, sätestades muu hulgas vastavuskontrolli meetodite ja asjaomaste toodete jätkuva vastavuse nõuete kohustuslikud korralised auditid, ning karmistada tüübikinnitusasutuste alluvuses terviksõidukite tüübikinnituskatseid tegevate tehniliste teenistuste pädevust, kohustusi ja tööd käsitlevaid nõudeid. Tehniliste teenistuste nõuetekohane toimimine on äärmiselt tähtis, et tagada turvalisuse ja keskkonnakaitse kõrge tase ning kodanike usaldus süsteemi vastu. Direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud tehniliste teenistuste määramise kriteeriumid tuleks nende järjekindla rakendamise tagamiseks sätestada üksikasjalikumalt. Liikmesriikide tehniliste teenistuste hindamismeetodid erinevad üksteisest üha enam, sest nende töö on muutunud keerukamaks. Seega tuleb kehtestada menetluskohustused, mis tagaksid teabevahetuse ning järelevalve liikmesriikide tavade üle nende tehniliste teenistuste hindamise, määramise, teavitamise ja järelevalve puhul. Need menetluskohustused peaksid kõrvaldama lahknevused kasutatud meetodites ja tehniliste teenistuste määramise kriteeriumide tõlgendamisel.

(9)  Tüübikinnitusnõuete tulemusliku rakendamise tagamiseks tuleks tõhustada toodangu vastavust käsitlevaid sätteid, tagades parema juurdepääsu teabele, reguleerides rangelt laborikatsete ajal kasutatavaid optimeerimismeetodeid, pöörates erilist tähelepanu riskile, mis on seotud ebaseaduslike katkestusseadmetega, mille kasutamine on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/20071 a kohaselt keelatud, sätestades vastavuskontrolli meetodite ja asjaomaste toodete jätkuva vastavuse nõuete kohustuslikud korralised auditid, ning karmistades ja ühtlustades tüübikinnitusasutuste alluvuses terviksõidukite tüübikinnituskatseid tegevate tehniliste teenistuste pädevust, kohustusi ja tööd käsitlevaid nõudeid. Tehniliste teenistuste nõuetekohane toimimine on äärmiselt tähtis, et tagada turvalisuse ja keskkonnakaitse kõrge tase ning kodanike usaldus süsteemi vastu. Direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud tehniliste teenistuste määramise kriteeriumid tuleks sätestada üksikasjalikumalt, et tagada nende järjepidev kohaldamine kõigis liikmesriikides. Liikmesriikide tehniliste teenistuste hindamise meetodid erinevad üksteisest üha enam, sest nende töö on muutunud keerukamaks. Seega tuleb kehtestada menetluskohustused, mis tagaksid teabevahetuse ning järelevalve liikmesriikide tavade üle nende tehniliste teenistuste hindamise, määramise, teavitamise ja järelevalve puhul. Need menetluskohustused peaksid kõrvaldama lahknevused kasutatud meetodites ja tehniliste teenistuste määramise kriteeriumide tõlgendamisel. Selleks, et tagada piisav järelevalve ja võrdsed võimalused kogu liidus, peaks taotluse esitanud tehnilise teenistuse hindamine hõlmama kohapealset hindamist ja läbiviidavate tegelike tüübikinnituskatsete otsest jälgimist.

 

___________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 715/2007, mis käsitleb mootorsõidukite tüübikinnitust seoses väikeste sõiduautode ja kommertsveokite (Euro 5 ja Euro 6) heitmetega ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavust (ELT L 171, 29.6.2007, lk 1).

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Vajadust määravate asutuste poolseks kontrolliks ja järelevalveks tehniliste teenistuste üle on suurendanud tehnika arengust tulenev oht, et tehnilistel teenistustel puudub vajalik pädevus, et katsetada uut tehnikat või seadmeid, mida määramine hõlmab. Arvestades, et tehnika areng lühendab tootetsükleid ja järelevalve eesmärgil tehtud kohapealsete hindamiste ja seire sagedus erineb määravate asutuste lõikes, tuleks kehtestada miinimumnõuded tehniliste teenistuste järelevalve ja seire sagedusele.

(10)  Vajadust tehniliste teenistuste sertifitseerimiseks ning kontrolliks ja järelevalveks nende üle on suurendanud tehnika arengust tulenev oht, et tehnilistel teenistustel puudub vajalik pädevus, et katsetada uut tehnikat või seadmeid, mida määramine hõlmab. Suurte erinevuste tõttu direktiivi 2007/46/EÜ praeguse rakenduse tõlgendustes ja selle sätete kohaldamisel tüübikinnitusprotsessis on tehnilised teenistused märkimisväärselt erinevad. Seetõttu tuleks sertifitseerimist, kontrollimist ja järelevalvet ühtlustada ja suurendada, et tagada võrdsed võimalused Euroopa ühtsel turul. Arvestades, et tehnika areng lühendab tootetsükleid ja järelevalve eesmärgil tehtud kohapealsete hindamiste ja seire sagedus erineb määravate asutuste lõikes, tuleks kehtestada miinimumnõuded tehniliste teenistuste järelevalve ja seire sagedusele.

Selgitus

Tehnilised teenistused osalevad uusimate tehnoloogiate väljatöötamises tänu oma koostööle autotootjate varustajatega ja nende heaks tehtavale tööle. Täheldatud erinevused tulenevad kehtivate direktiivide erinevast tõlgendamisest.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Läbipaistvuse ja vastastikuse usalduse suurendamiseks ning tehniliste teenistuste hindamise, määramise ja teavitamise kriteeriumide täiendavaks ühtlustamiseks ja täiustamiseks, samuti pikendamis- ja uuendamismenetlusteks peaksid liikmesriigid tegema koostööd nii omavahel kui ka komisjoniga. Nad peaksid omavahel ja komisjoniga nõu pidama käesoleva määruse rakendamise seisukohalt asjakohaste üldiste küsimuste üle ning teatama üksteisele ja komisjonile hindamise kontrollküsimustiku mudelist.

(12)  Läbipaistvuse ja vastastikuse usalduse suurendamiseks ning tehniliste teenistuste hindamise, määramise ja teavitamise kriteeriumide täiendavaks ühtlustamiseks ja täiustamiseks, samuti pikendamis- ja uuendamismenetlusteks peaksid liikmesriigid looma koostöömehhanismid nii omavahel kui ka komisjoniga. Nad peaksid omavahel ja komisjoniga nõu pidama käesoleva määruse rakendamise seisukohalt asjakohaste üldiste küsimuste üle ning teatama üksteisele ja komisjonile hindamise kontrollküsimustiku mudelist. Käesoleva määrusega luuakse veebipõhine andmebaas, mis koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/20121 a alusel loodud siseturu infosüsteemiga võiks olla kasulik elektrooniline platvorm halduskoostöö soodustamiseks ja intensiivistamiseks, hallates teabevahetust lihtsate ja ühtsete meetodite alusel. Komisjon peaks sel otstarbel kaaluma selliste olemasolevate veebipõhiste andmebaaside nagu ETAES või EUCARIS kasutamist.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1).

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Praegused probleemid tüübikinnituse valdkonnas on toonud välja olemasolevate riiklike turujärelevalve- ja tüübikinnituse kontrolli süsteemide tõsised puudused. Viivitamatu reageeringuna ilmsiks tulnud puudustele on seetõttu vaja anda komisjonile õigus võtta omale sobivad järelevalveülesanded.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13)  Kui tehnilise teenistuse määramine põhineb akrediteerimisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 765/200812 tähenduses, peaksid akrediteerimisasutused ja määravad asutused vahetama teavet, mis on asjakohane tehniliste teenistuste pädevuse hindamiseks.

(13)  Kui tehnilise teenistuse määramine põhineb akrediteerimisel Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 765/200812 tähenduses, peaksid akrediteerimisasutused ja määravad asutused tagama tehniliste teenistuste pädevuse ja sõltumatuse.

__________________

__________________

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

12 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 339/93 (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Liikmesriigid peaksid võtma tasu tehniliste teenistuste määramise ja järelevalve eest, et tagada liikmesriikide järelevalve jätkusuutlikkus nende tehniliste teenistuste üle ning võrdsed võimalused tehnilistele teenistustele. Läbipaistvuse tagamiseks peaksid liikmesriigid teavitama komisjoni ja teisi liikmesriike, enne kui nad kinnitavad tasude suuruse ja struktuuri.

välja jäetud

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a)   Liikmesriigid peaksid tagama, et ettevõtja ei maksa tasusid tüübikinnituste ja turujärelevalvetegevuste kulude katmiseks otse tehnilisele teenistusele. See säte ei tohiks piirata ettevõtjate võimet valida nende tegevuste kasutamiseks oma soovi kohane tehniline teenistus.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Tuleks tagada tehniliste teenistuste sõltumatus tootjatest, sh vältides, et tootjad tasuvad neile otse või kaudselt tüübikinnitusega seotud ülevaatuste ja katsete tegemise eest. Seega peaksid liikmesriigid looma tüübikinnitustasude struktuuri, mis hõlmaks kõiki tüübikinnitusasutuse määratud tehniliste teenistuste tehtud tüübikinnituskatsete ja ülevaatuste tegemisega seotud kulusid ning halduskulusid tüübikinnituse väljastamise eest, aga ka vastavuse järelkontrollis sisalduvate katsete ja ülevaatuste tegemise kulusid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(17 a)  Et turujõud saaksid toimida, peaksid tehnilised teenistused kohaldama tüübikinnituseeskirju läbipaistvalt ja ühetaoliselt, ettevõtjaid ebavajalikult koormamata. Et tagada tehniliste eriteadmiste kõrge tase ja kõigi ettevõtjate õiglane kohtlemine, tuleks tagada tüübikinnituseeskirjade ühetaoline tehniline kohaldamine. Käesoleva määruse alusel loodud foorumil peaksid tüübikinnitusasutused vahetama teavet erinevate nende poolt sertifitseeritud tehniliste teenistuste toimimise kohta.

Selgitus

Komisjon peab tagama eesmärgipärase kooskõlastamise ja koostöö tehniliste teenistuste vahel. Tüübikinnitusprotsessi toimimise jaoks on väga oluline, et tehnilised teenistused kohaldaksid seda ühetaoliselt.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Käesoleva määruse järgsete nõuete täitmise tagamiseks on vaja kindlat jõustamismehhanismi. Tüübikinnitusasutuste peamine kohustus peaks jätkuvalt olema tagada autotööstussektoris kehtivate õigusaktide vastavus tüübikinnitus- ja toodangu vastavuse nõuetele, kuna see kohustus on tihedalt seotud tüübikinnituste väljastamisega ja eeldab üksikasjalikke teadmisi nende sisust. Seega on tähtis, et tüübikinnitusasutuste tegevust kontrollitaks regulaarselt vastastikuse hindamise teel, tagamaks, et kõik tüübikinnitusasutused rakendavad tüübikinnitusnõuete jõustamisel ühtlast kvaliteeti ja rangust. Peale selle on tähtis sätestada tüübikinnituse enda õigsuse kontroll.

(18)  Käesoleva määruse järgsete nõuete täitmise tagamiseks on vaja kindlat jõustamismehhanismi. Tüübikinnitusasutuste peamine kohustus peaks jätkuvalt olema tagada autotööstussektoris kehtivate õigusaktide vastavus tüübikinnitus- ja toodangu vastavuse nõuetele, kuna see kohustus on tihedalt seotud tüübikinnituste väljastamisega ja eeldab üksikasjalikke teadmisi nende sisust. Seega on tähtis, et tüübikinnitusasutuste tegevuse üle teostataks regulaarset järelevalvet liidu tasandil, sealhulgas sõltumatute auditite teel, tagamaks, et kõik tüübikinnitusasutused rakendavad tüübikinnitusnõuete jõustamisel ühtlast kvaliteeti ja rangust. Peale selle on tähtis sätestada tüübikinnituse enda õigsuse kontroll ELi tasandil sõltumatu kolmanda isiku poolt.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a)   Tüübikinnitusasutused ja turujärelevalveasutused ei tohiks olla oma ülesannete täitmisel omavahel seotud, et vältida võimalikke huvide konflikte. Selles osas peaksid need asutused olema korraldatud eraldi üksustena vastavalt riikide haldusasutuste struktuurile ning vastavalt riikide haldusasutuste struktuurile ja pädevustele ei tohiks nad kasutada isikkoosseisu ega hooneid ühiselt.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 b)   Jõustamisalane foorum peaks olema teabe vahetamise ja sõltumatu analüüsi platvormiks, et toetada käesoleva määruse toimimise ja rakendamise parandamist. Teabe vahetamise käigus võib komisjonil olla põhjust arvata, et üks või mitu tüübikinnitusasutust ei järgi käesoleva määruse nõudeid. Sellisel juhul peaks komisjonil olema võimalik võtta kõik vajalikud meetmed järgimise tagamiseks, sealhulgas anda välja suuniseid, soovitusi või muid instrumente ja kasutada muid menetlusi, võttes nõuetekohaselt arvesse proportsionaalsuse põhimõtet. Tõsiste rikkumiste korral peaks komisjonil olema õigus nõuda asutuselt uute tüübikinnituste saamise taotluste vastuvõtmise õiguse äravõtmist või peatamist, et tagada tarbija- ja keskkonnakaitse kõrge tase.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Käesolevasse määrusse on vaja lisada turujärelevalve eeskirjad, et tugevdada riiklike pädevate asutuste õigusi ja kohustusi, tagada nende turujärelevalvetegevuse tõhus koordineerimine ja selgitada kohaldatavaid menetlusi.

(21)  Käesolevasse määrusse on äärmiselt oluline lisada turujärelevalve eeskirjad, et tugevdada riiklike pädevate asutuste õigusi ja kohustusi, tagada nende turujärelevalvetegevuse tõhus koordineerimine ja selgitada kohaldatavaid menetlusi.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)   On oluline, et turujärelevalveasutused ja tüübikinnitusasutused saaksid nõuetekohaselt täita käesolevas määruses ettenähtud ülesandeid. Selleks peaksid liikmesriigid tagama nimetatud asutustele eelkõige vajalikud vahendid.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Et suurendada tüübikinnitusprotsessi läbipaistvust ning lihtsustada teabevahetust ja sõltumatut kontrolli turujärelevalveasutuste, tüübikinnitusasutuste ja komisjoni poolt, tuleks tüübikinnitusdokumendid esitada elektroonilisel kujul ja teha üldsusele kättesaadavaks, v.a ärihuvide ja isikuandmete kaitseks tehtud erandid.

(22)  Et suurendada tüübikinnitusprotsessi läbipaistvust ning lihtsustada teabevahetust ja sõltumatut kontrolli turujärelevalveasutuste, tüübikinnitusasutuste, komisjoni ja kolmandate isikute poolt, on selliste kontrollide tegemiseks vaja avalikustada sõidukeid ja katseid puudutav teave. Remondi ja hoolduse jaoks asjakohane teave tuleks esitada elektroonilisel kujul ja teha üldsusele kättesaadavaks, v.a ärihuvide ja isikuandmete kaitseks tehtud erandid. Sel eesmärgil avalikustatav teave ei tohiks olla selline, mis kahjustab ärisaladusena käsitletava teabe ja intellektuaalomandi konfidentsiaalsust.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a)   Kolmandad isikud, kes teostavad oma katsetusi ja sõidukite käesoleva määruse nõuetele vastavuse kontrolle, peaksid vastama läbipaistvuse ja avatuse põhimõttele, sealhulgas omandi ning rahastamisstruktuuride ja -mudelite osas. Samuti peaksid nimetatud kolmandad isikud vastama samadele nõuetele, nagu on kehtestatud määratud tehnilistele teenistustele seoses nende poolt läbi viidavate katsete käigus rakendatavate teaduslike ja metoodikastandarditega.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Need riiklike ametiasutuste konkreetsemad kohustused, mis on sätestatud käesolevas määruses, peaksid hõlmama piisava hulga turule lastud sõidukite vastavuse järelkontrolli katseid ja ülevaatusi. Vastavuse järelkontrolliks esitatud sõidukite valik tehakse asjakohase riskihindamise alusel, milles võetakse arvesse mittevastavuse raskusastet ja selle esinemise tõenäosust.

(24)  Need riiklike ametiasutuste konkreetsemad kohustused, mis on sätestatud käesolevas määruses, peaksid hõlmama piisava hulga turule lastud sõidukite vastavuse järelkontrolli katseid ja ülevaatusi. Vastavuse järelkontrolliks esitatud sõidukite valik tehakse asjakohase riskihindamise alusel, milles võetakse arvesse mittevastavuse raskusastet ja selle esinemise tõenäosust. Lisaks peaks see põhinema selgetel ja üksikasjalikel kriteeriumidel ning hõlmama muu hulgas kõikide praeguste mudelite, uue mootori või tehnoloogiaga sõidukite, väga suure või väga väikese kütusekuluga sõidukite ning väga suure müügimahuga sõidukite juhusliku protsendimääraga kontrolle. Lisaks tuleks seejuures võtta arvesse nõuete senist täitmist, tarbijatelt saadud vihjeid, kaugseirekatsete tulemusi ning sõltumatute teadusasutuste väljendatud muresid.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(24 a)  On oluline, et komisjonil oleks võimalik kontrollida sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike vastavust tüübikinnitustele ja kohaldavatele õigusaktidele ning tagada tüübikinnituste korrektsus, korraldades, tehes või lastes teha juba turule lastud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike katseid ja ülevaatusi.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 a)   Kolmandad isikud, kes teostavad oma katsetusi ja sõidukite käesoleva määruse nõuetele vastavuse kontrolle, peaksid vastama läbipaistvuse ja avatuse põhimõttele, sealhulgas omandi ning rahastamisstruktuuride ja -mudelite osas. Samuti peaksid nimetatud kolmandad isikud käituma sarnaste põhimõtete kohaselt nagu määratud tehnilised teenistused, järgides katsete läbiviimisel ja tõlgendamisel samu standardeid.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 b)  Turujärelevalve puhul tuleks arvesse võtta ka riskipõhist lähenemist, kus keskendutakse muu hulgas teeäärsetelt kaugseire üksustelt saadud teabele, kaebustele, korraliste tehnoülevaatuste aruannetele, oodatavale elueale ja varem kindlaks tehtud probleemsetele sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 25 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(25 c)  Sõidukite heite kontrollimiseks peaksid turujärelevalveasutused kasutama muu hulgas kaugseiretehnoloogiat, et aidata teha kindlaks, milliste sõidukimudelite milliseid aspekte, nagu õhu- või mürasaaste kõrge tase, tuleks täpsemalt uurida. Seda tehes peaksid asutused tegema koostööd direktiivi 2014/45/EL (milles käsitletakse mootorsõidukite korralist tehnoülevaatust) kohaselt korraliste tehnoülevaatuste eest vastutavate asutustega ja kooskõlastama oma tegevused nendega.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Selleks et tagada sõidukite kasutusohutuse, sõidukis viibijate ja teiste liiklejate kaitse ning keskkonnakaitse kõrge tase, tuleks jätkuvalt ühtlustada sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike suhtes kohaldatavaid tehnilisi nõudeid ja keskkonnastandardeid ning kohandada neid vastavalt teaduse ja tehnika arengule.

(26)  Selleks et tagada sõidukite kasutusohutuse, sõidukis viibijate ja teiste liiklejate kaitse ning keskkonna ja rahvatervise kaitse kõrge tase, tuleks jätkuvalt ühtlustada sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike suhtes kohaldatavaid tehnilisi nõudeid ja keskkonnastandardeid ning kohandada neid vastavalt teaduse ja tehnika arengule.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(26 a)  Selleks et tagada sõidukite kasutusohutuse, sõidukis viibijate ja teiste liiklejate kaitse ning keskkonnakaitse kõrge tase ja seda pidevalt parandada, tuleks tehnika ja teaduse arengul põhinevate uute tehnoloogiate kasutuselevõttu lihtsustada. Selleks tuleks piirata sellistele tehnoloogiatele ELi tüübikinnituse andmiseks vajalike katsete ja dokumentide hulka.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Käesoleva määruse eesmärkide saavutamist ei tohiks seada ohtu asjaolu, et teatavaid süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või tarvikuid ja lisaseadmeid on võimalik paigaldada juba turule lastud, registreeritud või kasutusele võetud sõidukile või sõidukisse. Seetõttu tuleks võtta asjakohased meetmed tagamaks, et tüübikinnitusasutus kontrollib enne sõidukite turulelaskmist, registreerimist või kasutuselevõttu süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või varuosi ja lisaseadmeid, mida on võimalik sõidukile või sõidukisse paigaldada ja mis võivad märkimisväärselt kahjustada keskkonnakaitse või kasutusohutuse seisukohast oluliste süsteemide toimimist.

(27)  Käesoleva määruse eesmärkide saavutamist ei tohiks seada ohtu asjaolu, et teatavaid süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või tarvikuid ja lisaseadmeid on võimalik paigaldada juba turule lastud, registreeritud või kasutusele võetud sõidukile või sõidukisse. Seetõttu tuleks võtta asjakohased meetmed tagamaks, et tüübikinnitusasutus kontrollib enne sõidukite turulelaskmist, registreerimist või kasutuselevõttu süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või varuosi ja lisaseadmeid, mida on võimalik sõidukile või sõidukisse paigaldada ja mis võivad kahjustada keskkonnakaitse või kasutusohutuse seisukohast oluliste süsteemide toimimist.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Toodangu vastavus on üks ELi tüübikinnitussüsteemi nurgakividest ja seega peaks pädev asutus või selleks nõuetekohaselt kvalifitseeritud tehniline teenistus tootja rakendatud meetmed selle vastavuse tagamiseks heaks kiitma ja neid tuleks sõltumatute korraliste auditite abil regulaarselt kontrollida. Peale selle peaksid tüübikinnitusasutused tagama asjaomaste toodete vastavuse jätkuva kontrolli.

(29)  Toodangu vastavus on üks ELi tüübikinnitussüsteemi nurgakividest ja seega peaks pädev asutus või selleks nõuetekohaselt kvalifitseeritud tehniline teenistus tootja rakendatud meetmed selle vastavuse tagamiseks heaks kiitma ja neid tuleks regulaarselt kontrollida. Peale selle peaksid tüübikinnitusasutused tagama asjaomaste toodete vastavuse jätkuva kontrolli.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Tüübikinnituste jätkuv kehtivus eeldab, et tootja teatab tema sõidukitüübile tüübikinnituse andnud ametiasutusele mis tahes muutustest tüübi omadustes või sellele tüübile kehtivates turvalisust ja keskkonnamõju käsitlevates nõuetes. Seega on tähtis, et väljastatud tüübikinnitustunnistuste kehtivus on ajaliselt piiratud ja et neid tunnistusi saab uuendada üksnes siis, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud ja veendunud, et sõidukitüüp vastab jätkuvalt kõigile asjaomastele nõuetele. Lisaks sellele tuleks selgitada tüübikinnituste laiendamise tingimusi, et tagada ühetaoline menetluste kohaldamine ja tüübikinnitusnõuete täitmine kõikjal liidus.

(30)  Tüübikinnituste jätkuv kehtivus eeldab, et tootja teatab tema sõidukitüübile tüübikinnituse andnud ametiasutusele mis tahes muutustest tüübi omadustes või sellele tüübile kehtivates turvalisust ja keskkonnamõju käsitlevates nõuetes. Seega on tähtis, et väljastatud tüübikinnitustunnistuste kehtivus on ajaliselt piiratud ja et neid tunnistusi saab uuendada üksnes siis, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud ja veendunud, et sõidukitüüp vastab jätkuvalt kõigile asjaomastele nõuetele. Mõnede süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul ei ole nende olemuse tõttu siiski kehtivusaeg nõutav. Näiteks on selge, et heitesüsteemide tüübikinnituse kehtivust tuleb ajaliselt piirata, samas kui tahavaatepeeglite puhul ei ole see vajalik. Seetõttu tuleks komisjonile anda õigus koostada loetelu asjaomastest süsteemidest, osadest ja eraldi seadmestikest. Kontrollimine peaks hõlmama eri meetodeid, nagu dokumentide kontroll, vastavusauditid ja täielik tüübikinnitusprotsess.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Teatatud tõsiseid ohte ning kahju rahvatervisele või keskkonnale tuleks hinnata riiklikul tasandil, ent kui teatatud oht või kahju võib ulatuda üle liikmesriigi piiride, tuleks tagada koordineerimine liidu tasandil, eesmärgiga jagada ressursse ja tagada kindlaks tehtud ohu või kahju leevendamiseks võetavate parandusmeetmete järjepidevus.

(31)  Teatatud tõsiseid ohte ning kahju rahvatervisele või keskkonnale tuleks hinnata riiklikul tasandil, ent kui teatatud oht või kahju võib ulatuda üle liikmesriigi piiride, tuleks tagada koordineerimine liidu tasandil, eesmärgiga jagada ressursse ja tagada kindlaks tehtud ohu või kahju leevendamiseks võetavate parandusmeetmete järjepidevus. Erilist tähelepanu tuleb pöörata asendusseadmetele, -süsteemidele ja -seadmestikele, mis mõjutavad väljalaskesüsteemi keskkonnamõju, ning sellele, et neile tuleb vajaduse korral kohaldada loanõudeid.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(33)  Tootjatele, kes toodavad väikeseerias sõidukeid, tuleks alternatiivsete tüübikinnitusskeemide abil võimaldada vajalikku paindlikkust. Neil peaks olema võimalus kasutada liidu siseturu eeliseid, tingimusel et nende sõidukid vastavad konkreetsetele ELi tüübikinnitusnõuetele väikeseerias toodetud sõidukite kohta. Teatavatel piiratud juhtudel on asjakohane lubada väikeseeria riiklikku tüübikinnitust. Kuritarvituse vältimiseks tuleks väikeseerias toodetud sõidukite lihtsustatud tüübikinnitusmenetluse kasutamist lubada vaid väga väikese toodangu korral. Seega tuleb täpselt määratleda väikeseerias toodetud sõidukite mõiste vastavalt toodetud sõidukite arvule, kohustuslikele nõuetele ja turulelaskmise tingimustele. Sama tähtis on määrata kindlaks alternatiivne tüübikinnitusskeem üksiksõidukitele, eriti selleks, et võimaldada piisavat paindlikkust mitmes etapis toodetud sõidukitele tüübikinnituse andmiseks.

(33)  Tootjatele, kes toodavad väikeseerias sõidukeid, tuleks alternatiivsete tüübikinnitusskeemide abil võimaldada vajalikku paindlikkust. Neil peaks olema võimalus kasutada liidu siseturu eeliseid, tingimusel et nende sõidukid vastavad konkreetsetele ELi tüübikinnitusnõuetele väikeseerias toodetud sõidukite kohta. Teatavatel piiratud juhtudel on asjakohane lubada väikeseeria riiklikku tüübikinnitust. Kuritarvituse vältimiseks tuleks väikeseerias toodetud sõidukite lihtsustatud tüübikinnitusmenetluse kasutamist lubada kooskõlas käesoleva määrusega vaid väga väikese toodangu korral. Seega tuleb täpselt määratleda väikeseerias toodetud sõidukite mõiste vastavalt toodetud sõidukite arvule, kohustuslikele nõuetele ja turulelaskmise tingimustele. Sama tähtis on määrata kindlaks alternatiivne tüübikinnitusskeem üksiksõidukitele, eriti selleks, et võimaldada piisavat paindlikkust mitmes etapis toodetud sõidukitele tüübikinnituse andmiseks.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(35 a)   Et tagada tõhus konkurents sõidukite remondi- ja hooldusteabe teenuste turul ning selgitada, et selle teabe alla kuulub ka teave, mida tuleb anda muudele sõltumatutele ettevõtjatele peale remonditöökodade, tagamaks et sõltumatu sõidukite remondi ja hoolduse turg tervikuna saaks konkureerida volitatud edasimüüjatega, olenemata sellest, kas sõidukitootja annab sellist teavet oma volitatud edasimüüjatele ja remonditöökodadele otse, on vaja sätestada sõidukite remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse eesmärgil antava teabe üksikasjad.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(36 a)   Kuna praegu puudub ühine struktureeritud menetlus sõidukiosade andmete vahetamiseks sõidukitootjate ja sõltumatute ettevõtjate vahel, on asjakohane töötada välja sellise andmevahetuse põhimõtted. Vahetatavate andmete standardset vormi käsitleva tulevase ühise struktureeritud menetluse peaks ametlikult välja töötama Euroopa Standardikomitee (CEN), kusjuures CENile antud volitustes ei kirjutata ette, kuivõrd detailne peaks see standard olema. Eelkõige peaks CENi töös kajastuma ühtviisi nii sõidukitootjate kui ka sõltumatute ettevõtjate huvid ja vajadused ning uurida tuleks ka selliseid lahendusi nagu avatud andmevormingud, mida kirjeldatakse täpselt piiritletud metaandmetega, et hõlbustada olemasoleva IT-taristu kaasamist.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(37 a)  Et tagada tõhus konkurents sõidukite remondi- ja hooldusteabe teenuste turul, tuleb rõhutada, et selle teabe alla kuulub ka teave, mida tuleb anda muudele sõltumatutele ettevõtjatele peale remonditöökodade, ning seda täiendavat elektroonilist töötlust võimaldavas vormingus, tagamaks et sõltumatu sõidukite remondi ja hoolduse turg tervikuna saaks konkureerida volitatud edasimüüjatega, olenemata sellest, kas sõidukitootja annab sellist teavet oma volitatud edasimüüjatele ja remonditöökodadele otse.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(37 b)  Ilma et see piiraks sõidukitootjate kohustust esitada oma veebisaidil remondi- ja hooldusteave, peaks sõltumatutel ettevõtjatel olema otsene ja sõltumatu juurdepääs sõidukisisestele andmetele.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste eest kohaldatavate karistuste kohta ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Kõnealused karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni igal aastal kehtestatud karistustest, et jälgida kõnealuste sätete kohaldamise sidusust.

(40)  Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste eest kohaldatavate karistuste kohta ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Kõnealused karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni korrapäraselt kehtestatud karistustest, kasutades veebipõhist andmebaasi, et jälgida kõnealuste sätete kohaldamise sidusust.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 a)   Tuleks eeldada, et katsetulemusi on võltsitud, kui asjaomasel asutusel ei ole võimalik neid tulemusi empiiriliselt kontrollida olukorras, kus kõik katsetusparameetrid on reprodutseeritud või arvesse võetud.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 b)   Komisjoni määratud haldustrahve võiks kasutada turujärelevalvemeetmeteks ja meetmeteks, millega toetada käesoleva määruse rikkumiste tagajärjel kahju kannatanud isikuid, või muudeks sellisteks kahju kannatanud tarbijate huvides võetavateks meetmeteks ja vajaduse korral keskkonnakaitsemeetmeteks.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 c)   Mittevastavuse korral võivad tarbijad saada isiklikku kahju või võib tekkida kahju nende varale. Sellistel juhtudel peaks tarbijatel olema õigus taotleda kompensatsiooni vastavalt asjaomastele õigusaktidele, milles käsitletakse defektseid tooteid või mittevastavaid kaupu, kaasa arvatud vastavalt vajadusele nõukogu direktiivile 85/374/EMÜ1 a, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 1999/44/EÜ1 b ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/114/EÜ1 c. Lisaks võivad tarbijad tugineda lepinguõigusest tulenevatele õiguskaitsevahenditele, mis on kohaldatavad vastavalt nende liikmesriigi õigusele.

 

_____________

 

1 a Nõukogu 25. juuli 1985. aasta direktiiv 85/374/EMÜ liikmesriikide tootevastutust käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 210, 7.8.1985, lk 29).

 

1 b Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. mai 1999. aasta direktiiv 1999/44/EÜ tarbekaupade müügi ja nendega seotud garantiide teatavate aspektide kohta (EÜT L 171, 7.7.1999, lk 12).

 

1 c Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. detsembri 2006. aasta direktiiv 2006/114/EÜ eksitava ja võrdleva reklaami kohta (ELT L 376, 27.12.2006, lk 21).

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(45 a)  Et tagada tõhus konkurents sõidukite remondi- ja hooldusteabe teenuste turul, tuleks selgitada, et selle teabe alla kuulub ka teave, mida tuleb anda muudele sõltumatutele ettevõtjatele peale remonditöökodade, ning seda täiendavat elektroonilist töötlust võimaldavas vormingus, tagamaks et sõltumatu sõidukite remondi ja hoolduse turg tervikuna saaks konkureerida volitatud edasimüüjatega, olenemata sellest, kas sõidukitootja annab sellist teavet oma volitatud edasimüüjatele ja remonditöökodadele otse.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Järgmiste sõidukite ja masinate puhul võib tootja taotleda tüübikinnitust või üksiksõiduki tüübikinnitust käesoleva määruse alusel, tingimusel et kõnealused sõidukid vastavad käesoleva määruse sisulistele nõuetele:

3.  Järgmiste sõidukite ja masinate puhul võib tootja taotleda tüübikinnitust või üksiksõiduki tüübikinnitust käesoleva määruse alusel, tingimusel et kõnealused sõidukid vastavad käesoleva määruse nõuetele:

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  sõjaväes, tsiviilkaitses, tuletõrjes ja korrakaitsejõududes kasutamiseks konstrueeritud ja toodetud sõidukid;

(b)  sõjaväes, tsiviilkaitses, tuletõrjes, katastroofide ohjamise organites ja korrakaitsejõududes kasutamiseks konstrueeritud ja toodetud sõidukid;

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid.

Käesolevas määruses ja IV lisas loetletud liidu õigusaktides kasutatakse järgmisi mõisteid, kui neis ei ole sätestatud teisiti.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  „Turujärelevalve” – turujärelevalveasutuste tegevus ja meetmed, mis tagavad, et turul kättesaadavaks tehtud sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ning tarvikud ja varuosad vastavad liidu asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele ega ohusta inimeste tervist, turvalisust või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte.

(2)  „Turujärelevalve” – turujärelevalveasutuste tegevus ja meetmed, mis tagavad, et turul kättesaadavaks tehtud sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ning tarvikud ja varuosad vastavad liidu asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele ega ohusta inimeste tervist, turvalisust, keskkonda või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte, sh tarbijaõigusi.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  „Originaaltarvikud või -lisaseadmed” – tarvikud või lisaseadmed, mis on toodetud vastavalt sõiduki tootja poolt kõnealuse sõiduki monteerimiseks vajalike tarvikute või lisaseadmete tootmiseks ette nähtud spetsifikaatidele ja tootmisstandarditele; need hõlmavad tarvikuid või lisaseadmeid, mis on toodetud samal tootmisliinil kui originaaltarvikud või -lisaseadmed; kui ei tõestata vastupidist, eeldatakse et tarvikud on originaaltarvikud, kui tootja tõendab, et tarvikute kvaliteet vastab kõnealuse sõiduki monteerimiseks kasutatud osade kvaliteedile ning et need on toodetud vastavalt sõiduki tootja poolt ette nähtud spetsifikaatidele ja tootmisstandarditele.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  „Tootja” ‒ füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab tüübikinnitusasutuse ees seoses kõigi sõidukile, süsteemile, osale või eraldi seadmestikule tüübikinnituse andmise või üksiksõiduki tüübikinnituse andmise või tarvikutele ja lisaseadmetele loa andmise menetluse aspektide ning toodangu nõuetele vastavuse eest ning samuti toodetava sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme turujärelevalve eest, olenemata sellest, kas ta on otseselt kaasatud asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kõigisse kavandamis- ja valmistamisetappidesse või mitte.

(9)  „Tootja” ‒ füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab sõidukile, süsteemile, osale või eraldi seadmestikule tüübikinnituse andmise või üksiksõiduki tüübikinnituse andmise või tarvikutele ja lisaseadmetele loa andmise eelduseks olevate haldussätete ja tehniliste nõuete täitmise ning toodangu nõuetele vastavuse eest ning samuti toodetava sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme turujärelevalve sätete järgimise hõlbustamise eest, olenemata sellest, kas ta on otseselt kaasatud asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kõigisse kavandamis- ja valmistamisetappidesse või mitte.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  „Registreerimine” – sõidukile kas alalise või ajutise riikliku maanteeliikluse loa andmine, kaasa arvatud sõiduki identifitseerimine ja sellele seerianumbri omistamine.

(16)  „Registreerimine” – sõidukile riikliku maanteeliikluse loa andmine, mis hõlmab sõiduki identifitseerimist ja sellele registreerimisnumbrina tuntud seerianumbri väljastamist kas alatiseks või ajutiselt, kaasa arvatud lühiajaliselt.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(35)  „Sõidukitüüp” – teatav kategooria sõidukeid, millel on vähemalt ühised II lisa osas B sätestatud põhikriteeriumid ning mis võivad sisaldada seal osutatud variante ja versioone.

(35)  „Sõidukitüüp” – teatav sõidukite rühm, millel on vähemalt ühised II lisa osas B sätestatud põhikriteeriumid ning mis võivad sisaldada seal osutatud variante ja versioone.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  „Baassõiduk” – sõiduk, mida kasutatakse mitmeastmelise tüübikinnituse algetapis.

(37)  „Baassõiduk” – sõiduk, mida kasutatakse mitmeastmelise tüübikinnituse algetapis, sõltumata sellest, kas see on mootorsõiduk.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 42

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(42)  „Üksiksõiduki tüübikinnitus” menetlus, millega tüübikinnitusasutus tõendab, et konkreetne sõiduk, mis on kas ainulaadne või mitte, vastab üksiksõiduki ELi tüübikinnituse ja üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse asjakohastele haldussätetele ja tehnilistele nõuetele.

(42)  „Üksiksõiduki tüübikinnitus” menetlus, millega tüübikinnitusasutus tõendab, et konkreetne sõiduk, mis on kas ainulaadne või mitte, vastab üksiksõiduki ELi tüübikinnituse või üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse asjakohastele haldussätetele ja tehnilistele nõuetele.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 46

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(46)  „Sõiduki remondi- ja hooldusteave” – kõik andmed sõiduki diagnoosimise, teenindamise, kontrollimise, perioodilise järelevalve, remondi, ümberprogrammeerimise või taaslähtestamise kohta, samuti tarvikute ja lisaseadmete sõidukile paigaldamise kohta, mille tootja esitab oma volitatud edasimüüjatele ja remonditöökodadele, sealhulgas kõik nende andmete hilisemad muudatused ja täiendused.

(46)  „Sõiduki remondi- ja hooldusteave” – kõik andmed sõiduki diagnoosimise, teenindamise, kontrollimise, tehnoülevaatuse, remondi, ümberprogrammeerimise või taaslähtestamise kohta, samuti tarvikute ja lisaseadmete sõidukile paigaldamise kohta, mida kasutab või mille esitab tootja koos oma volitatud partnerite, edasimüüjate, remonditöökodade ja võrgustikuga, et pakkuda sõidukite remondi ja hoolduse eesmärgil tooteid või teenuseid, sealhulgas kõik nende andmete hilisemad muudatused ja täiendused.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 55

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(55)  „Kohapealne hindamine” – kontrollimine, mille tüübikinnitusasutus teeb tehnilise teenistuse või selle alltöövõtjate või tütarettevõtjate valdustes.

(55)  „Kohapealne hindamine” – kontrollimine tehnilise teenistuse või selle alltöövõtjate või tütarettevõtjate valdustes.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 – lõik 56 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(56 a)  „Katkestusseade” – mis tahes funktsionaalne konstruktsioonielement (kui see toimib vastavalt), mis takistab sõiduki tunnustatud kontrolli- ja seiresüsteemide tõhusat ja tulemuslikku toimimist ning tüübikinnituse nõuete täitmist kogu tegelike sõidutingimuste spektri ulatuses.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 88, et muuta II lisa seoses sõidukite alamkategooriate, sõidukitüüpide ja keretüüpide kategooriatesse liigitamisega, nii et see vastaks tehnika arengule.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusakte, et muuta II lisa seoses sõidukitüüpide ja keretüüpidega, et kohandada seda vastavalt tehnika arengule.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid tagavad, et tüübikinnitusasutused ja turujärelevalveasutused peavad kinni rollide ja vastutusalade rangest lahususest ning toimivad üksteisest sõltumatult.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Kui liikmesriigis vastutab sõidukite tüübikinnituse, sealhulgas üksiksõiduki tüübikinnituse eest rohkem kui üks tüübikinnitusasutus, määrab see liikmesriik ühe tüübikinnitusasutuse, kes vastutab teabevahetuse eest teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustega ning käesoleva määruse XV peatükis sätestatud kohustuste täitmise eest.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid korraldavad ja teostavad turule sisenevate sõidukite, osade või eraldi seadmestike turujärelevalvet ja kontrollimist kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 III peatükiga.

4.  Liikmesriigid korraldavad ja teostavad turule sisenevate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turujärelevalvet ja kontrollimist kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 III peatükiga, välja arvatud selle artikli 18 lõikega 5.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et turujärelevalveasutused võivad vajaduse korral ja põhjendatult siseneda ettevõtjate äriruumidesse ning võtta vajalikke sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike näidiseid vastavuse katsetamiseks.

5.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et turujärelevalveasutused võivad vajaduse korral ja põhjendatult siseneda nende territooriumil asuvate ettevõtjate äriruumidesse ning võtta vajalikke sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike näidiseid vastavuse katsetamiseks.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma tüübikinnitustegevused ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Asjaomane liikmesriik teeb üldsusele kättesaadavaks tulemuste kokkuvõtte, eelkõige antud tüübikinnituste arvu ja vastavate tootjate nimed.

6.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma tüübikinnitustegevused, sealhulgas väljastatud tüübikinnituste vastavuse käesolevale määrusele, ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga kolme aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile ja komisjonile. Tulemusi arutatakse artikli 10 kohaselt loodud foorumil. Asjaomane liikmesriik teeb üldsusele kättesaadavaks tulemuste täieliku aruande, mis sisaldab eelkõige antud või tagasi lükatud tüübikinnituste arvu, tüübikinnitustunnistuse objekti ja vastavate tootjate ning tüübikinnituskatsete järelevalve eest vastutavate tehniliste teenistuste nimesid.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvemeetmed ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Asjaomased liikmesriigid teevad tulemuste kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks.

7.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvemeetmed ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga kolme aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile ja komisjonile. Tulemusi arutatakse artikli 10 kohaselt loodud foorumil. Asjaomane liikmesriik teeb avalikult kättesaadavaks tulemuste kokkuvõtte, mis sisaldab eelkõige katsetatud või muul viisil hinnatud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike arvu. Kokkuvõte sisaldab käesoleva määruse nõuetele mittevastavaks tunnistatud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike loetelu (kui selliseid on), vastavate tootjate nimesid ja mittevastavuse laadi lühikirjeldust.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, kehtestades ühised kriteeriumid tüübikinnitusasutuste ja turujärelevalveasutuste nimetamiseks, järelevalveks ja hindamiseks liikmesriigi tasandil.

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – punkt 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tüübikinnitusasutused rakendavad ja jõustavad käesoleva määruse nõudeid ühetaoliselt ja järjepidevalt, et tagada kogu liidus võrdsed tingimused ja vältida erinevate standardite kohaldamist. Nad teevad täielikku koostööd foorumi ja komisjoniga selle auditeerimis- ja järelevalvetegevuse raames seoses käesoleva määruse kohaldamisega ning esitavad taotluse korral kogu vajaliku teabe.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tüübikinnitusasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad konfidentsiaalsuse nõuet, kui see on vajalik, et kaitsta ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustust liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.

2.  Tüübikinnitusasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ettevõtjate ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustust liidu tarbijate huvide kaitsmiseks vastavalt kohaldatavale õigusele.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui liikmesriigis vastutab sõidukite tüübikinnituse, sealhulgas üksiksõiduki tüübikinnituse eest rohkem kui üks tüübikinnitusasutus, määrab liikmesriik ühe tüübikinnitusasutuse, kes vastutab teabevahetuse eest teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustega ja täidab käesoleva määruse XV peatükis sätestatud kohustusi.

välja jäetud

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigi tüübikinnitusasutused teevad omavahel koostööd, vahetades oma rolli ja ülesannetega seotud asjakohast teavet.

Liikmesriigi tüübikinnitusasutused kehtestavad korra, mis aitab tagada tõhusa ja tulemusliku kooskõlastamise ning nende rolli ja ülesannetega seotud asjakohase teabe tõhusa ja tulemusliku vahetamise.

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui tüübikinnitusasutus leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta käesolevale määrusele, teatab ta sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Nimetatud teate saamisel teavitab komisjon sellest koheselt jõustamisalase foorumi liikmeid.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, et kehtestada ühised kriteeriumid tüübikinnitusasutuste nimetamiseks, järelevalveks ja hindamiseks liikmesriigi tasandil. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Turujärelevalveasutused sooritavad regulaarseid kontrolle, et veenduda sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike vastavuses käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning tüübikinnituse õigsuses. Nimetatud kontrolle tehakse piisaval määral, kontrollides dokumente ning tehes statistiliselt asjakohase valimi alusel tegelike sõiduolude ja laboratoorseid katseid. Sealjuures võtavad turujärelevalveasutused arvesse riskihindamise, kaebuste ja muu teabe osas kehtestatud põhimõtteid.

1.  Turujärelevalveasutused sooritavad vastavalt lõigete 2 ja 3 kohaselt heaks kiidetud riiklikele aastaprogrammidele regulaarseid katseid ja ülevaatusi, et kontrollida, kas sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja kohaldatavatele õigusaktidele. Nimetatud katseid ja ülevaatusi tehakse muu hulgas statistiliselt asjakohase valimi alusel laboratoorsete katsete ja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsete abil, millele lisaks kontrollitakse dokumente. Liikmesriigid teevad tüüpide katseid või ülevaatusi igal aastal ulatuses, mis vastab vähemalt 20%-le selles liikmesriigis eelneval aastal turule lastud tüüpide arvust. Sealjuures võtavad turujärelevalveasutused arvesse riskihindamise osas kehtestatud põhimõtteid, põhjendatud kaebusi ja muud asjakohast teavet, sealhulgas tunnustatud kolmandate osapoolte avaldatud katsetulemusi, turul olevaid uusi tehnoloogiaid ning korraliste tehnoülevaatuste ja teeäärse kaugseire aruandeid.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Tehniliste ülesannete, näiteks katsete või ülevaatuste teostamiseks võivad turujärelevalveasutused kasutada sõltumatute katseasutuste abi. Tulemuste eest vastutab turujärelevalveasutus. Kui käesoleva artikli kohaldamise eesmärgil kasutatakse tehnilisi teenistusi, tagavad turujärelevalveasutused, et kasutatakse erinevat tehnilist teenistust kui see, kes teostas algse tüübikinnituskatse.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.   Turujärelevalveasutused koostavad ja esitavad komisjonile heakskiitmiseks riikliku turujärelevalveprogrammi üheks või mitmeks aastaks. Liikmesriigid võivad esitada ühiselt ühisprogrammid või -meetmed.

 

Riiklikud turujärelevalveprogrammid sisaldavad vähemalt järgmist teavet:

 

a)   kavandatud turujärelevalvetoimingute ulatus ja maht;

 

b)   üksikasjad selle kohta, kuidas turujärelevalvetoiminguid läbi viiakse, sealhulgas teave dokumentide, füüsilise ja laboratoorse kontrolli kasutamise kohta, selle kohta, kuidas kajastatakse riskihindamise põhimõtteid ja kuidas võetakse arvesse põhjendatud kaebusi, nende territooriumil kasutusel olevate teatavate sõidukimudelite ja nende osade suurt kogust, uue mootori või tehnoloogia esimest kasutamist, korraliste tehnoülevaatuste aruandeid ja muud asjakohast teavet, sealhulgas ettevõtjatelt või tunnustatud kolmandate osapoolte avaldatud katsetulemusi;

 

c)   kokkuvõte eelneva programmi raames võetud meetmetest, sealhulgas asjakohased statistilised andmed sooritatud toimingute ulatuse, võetud järelmeetmete ja nende tulemuste kohta. Mitmeaastase programmi puhul koostatakse igal aastal kokkuvõte meetmetest ning esitatakse see komisjonile ja jõustamisalasele foorumile; ning

 

d)   üksikasjad artikli 30 lõike 4 kohaselt teatatud rahastamiskorra ja turujärelevalvele eraldatud inimressursside kohta ning nende piisavus kavandatud turujärelevalvetoimingute läbiviimiseks.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Turujärelevalveasutused nõuavad ettevõtjatelt selliste dokumentide ja teabe kättesaadavaks tegemist, mida nad oma toiminguteks vajalikuks peavad.

2.   Turujärelevalveasutused nõuavad ettevõtjatelt selliste dokumentide ja teabe kättesaadavaks tegemist, mida nad oma toiminguteks vajalikuks peavad. See hõlmab juurdepääsu tarkvarale, algoritmidele, mootori juhtplokkidele ja muudele tehnilistele kirjeldustele, mida turujärelevalveasutused vajalikuks peavad.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.   Turujärelevalveasutused võtavad tüübikinnituse saanud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul nõuetekohaselt arvesse ettevõtjate esitatud vastavussertifikaate.

3.   Turujärelevalveasutused võtavad tüübikinnituse saanud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul nõuetekohaselt arvesse ettevõtjate esitatud vastavussertifikaate, tüübikinnitusmärke või tüübikinnitustunnistusi.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võtavad vajalikud meetmed, et hoiatada nende territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt vara mis tahes sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestikuga seonduvate kindlaks tehtud ohtude eest, et ära hoida või vähendada võimalikke vigastusi või muud kahju.

Turujärelevalveasutused võtavad vajalikud meetmed, et hoiatada nende territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt vara mis tahes sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestikuga seonduva kindlaks tehtud mittevastavuse eest, et ära hoida või vähendada võimalikke vigastusi või muud kahju. See teave tehakse kättesaadavaks turujärelevalveasutuse veebisaidil lihtsas ja arusaadavas keeles.

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused otsustavad sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku artikli 49 lõike 5 kohaselt turult kõrvaldada, teatavad nad sellest asjaomasele ettevõtjale ja vajaduse korral asjaomasele tüübikinnitusasutusele.

5.   Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused otsustavad sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku artikli 49 lõike 5 kohaselt turult kõrvaldada, teatavad nad sellest asjaomasele ettevõtjale ja asjaomasele tüübikinnitusasutusele.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.   Kui turujärelevalveasutus leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta käesolevale määrusele, teatab ta sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Nimetatud teate saamisel teavitab komisjon sellest koheselt jõustamisalase foorumi liikmeid.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.   Turujärelevalveasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad vajalikul määral ja vajaduse korral konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustust Euroopa Liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.

6.  Turujärelevalveasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad vajalikul määral konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ettevõtjate ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustust Euroopa Liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.   Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvemeetmed ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Asjaomased liikmesriigid teevad tulemuste kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.   Eri liikmesriikide turujärelevalveasutused koordineerivad oma turujärelevalvetoiminguid, teevad omavahel koostööd ning jagavad koostöö tulemusi üksteise ja komisjoniga. Turujärelevalveasutused lepivad vajaduse korral kokku tööjagamises ja spetsialiseerumises.

välja jäetud

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.   Kui liikmesriigis vastutab turujärelevalve ja välispiirikontrolli eest rohkem kui üks ametiasutus, teevad need ametiasutused omavahel koostööd, vahetades oma rolli ja ülesannetega seotud asjakohast teavet.

9.   Kui liikmesriigis vastutab turujärelevalve ja välispiirikontrolli eest rohkem kui üks ametiasutus, kehtestavad need ametiasutused korra, mis aitab tagada tõhusa ja tulemusliku kooskõlastamise ning nende rolli ja ülesannetega seotud asjakohase teabe tõhusa ja tulemusliku vahetamise.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.   Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, et koostada kriteeriumid mahu, ulatuse ja sageduse kohta, millega lõikes 1 osutatud valimi vastavuse kontrolle tuleb sooritada. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

10 a.   Turujärelevalveasutused teevad avalikult kättesaadavaks aruande oma järelduste kohta pärast iga tehtud vastavuskontrolli katset ning edastavad oma järeldused liikmesriikidele ja komisjonile. Komisjon edastab kõnealuse aruande jõustamisalase foorumi liikmetele. Aruanne sisaldab üksikasju hinnatud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike kohta ja vastava tootja nime ning järelduste, sealhulgas mittevastavuse (kui esineb) laadi lühikirjeldust.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon korraldab ja teeb (või laseb teha) piisava ulatusega vastavuse kontrollimise katseid ja ülevaatusi juba turul kättesaadavaks tehtud sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, et kontrollida, kas need sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja asjaomastele õigusaktidele ning tagada tüübikinnituste õigsus..

Komisjon korraldab ja teeb (või laseb teha) – võttes nõuetekohaselt arvesse artikli 8 kohaselt heaks kiidetud kokkulepitud riiklikke turujärelevalvetoimingute programme – piisava ulatusega vastavuse kontrollimise katseid ja ülevaatusi juba turul kättesaadavaks tehtud sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, et kontrollida, kas need sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja asjaomastele õigusaktidele.

 

Komisjoni korraldatud ja tehtud või teha lastud katsete ja ülevaatuste puhul käsitletakse kasutusel olevate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike nõuetele vastavuse küsimust.

 

Nimetatud katseid ja ülevaatusi tehakse muu hulgas statistiliselt asjakohase valimi alusel laboratoorsete katsete ja tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katsete abil, millele lisaks kontrollitakse dokumente.

 

Sealjuures võtab komisjon arvesse riskihindamise osas kehtestatud põhimõtteid, põhjendatud kaebusi ja muud asjakohast teavet, sealhulgas tunnustatud kolmandate osapoolte avaldatud katsetulemusi, turul olevaid uusi tehnoloogiaid ning korraliste tehnoülevaatuste ja teeäärse kaugseire aruandeid.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Ilma et see piiraks lõike 1 kohaldamist, korraldab komisjon – kui ta on liikmesriikide teabe, jõustamisalase foorumi ühe liikme taotluse või tunnustatud kolmandate osapoolte avaldatud katsetulemuste alusel seisukohal, et teatav liikmesriik ei täida nõuetekohaselt oma käesolevast määrusest tulenevaid tüübikinnituse või turujärelevalve alaseid kohustusi – ja teeb ise või laseb teha katseid ja ülevaatusi juba turul kättesaadavaks tehtud sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tehniliste ülesannete, näiteks katsete või ülevaatuste teostamiseks võib komisjon kasutada sõltumatute katseasutuste abi. Tulemuste eest vastutab komisjon. Kui käesoleva artikli kohaldamise eesmärgil määratakse tehnilised teenistused, tagab komisjon, et kasutatakse erinevat tehnilist teenistust kui see, kes teostas algse tüübikinnituskatse.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tüübikinnitust omavad tootjad või ettevõtjad teevad komisjonile nõudmise korral kättesaadavaks statistiliselt asjakohase hulga komisjoni valitud toodetavaid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis esindavad neid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis on asjaomase tüübikinnituse alusel turulelaskmiseks kättesaadavad. Kõnealused sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud esitatakse katsetamiseks sellisel ajal ja kohas ning selliseks ajavahemikuks, nagu komisjon võib vajada.

2.  Tüübikinnitust omavad tootjad või ettevõtjad teevad komisjonile nõudmise korral kättesaadavaks statistiliselt asjakohase hulga komisjoni valitud toodetavaid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis esindavad neid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis on asjaomase tüübikinnituse alusel turulelaskmiseks kättesaadavad. Kõnealused sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud esitatakse katsetamiseks sellisel ajal ja kohas ning selliseks ajavahemikuks, nagu komisjon võib sõltuvalt olukorrast vajada.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid osutavad kogu vajalikku abi ja esitavad kõik dokumendid ning pakuvad muud tehnilist tuge, mida komisjoni eksperdid vajavad, et võimaldada neil katseid, kontrolle ja ülevaatusi läbi viia. Liikmesriigid tagavad komisjoni ekspertidele juurdepääsu kõigile valdustele või valduste osadele ja teabele, sealhulgas arvutisüsteemidele ja tarkvarale, mis on olulised nende ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et komisjon saaks teha lõigetes 1 ja 2 osutatud katseid, teevad liikmesriigid komisjonile kättesaadavaks kõik andmed, mis on seotud vastavuskontrolli katseid läbivate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitusega. Need andmed peavad sisaldama vähemalt artikli 26 lõikes 1 osutatud tüübikinnitustunnistuses ja selle lisades esitatud teavet.

Selleks et komisjon saaks teha lõigetes 1 ja 2 osutatud katseid, teevad liikmesriigid komisjonile viivitamatult kättesaadavaks kõik andmed, mis on seotud vastavuskontrolli katseid läbivate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitusega. Need andmed peavad sisaldama vähemalt artikli 26 lõikes 1 osutatud tüübikinnitustunnistuses ja selle lisades esitatud teavet.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Sõidukitootjad avalikustavad teabe, mis on vajalik vastavuskontrolli katseteks kolmandate isikutega. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et määrata kindlaks avalikustatavad andmed ja nende avalikustamise tingimused, sõltuvalt ärisaladuste kaitsest ja isikuandmete säilitamisest liidu ja liikmesriikide õigusaktide kohaselt. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

4.  Sõidukitootjad teevad tasuta ja põhjendamatu viivituseta kättesaadavaks teabe, mis on vajalik vastavuskontrolli katseteks tunnustatud kolmandate isikute poolt. See teave sisaldab kõiki parameetreid ja seadeid, mis on vajalikud selleks, et dubleerida täpselt katsetingimusi, mida kohaldati tüübikinnituskatse ajal. Kõigi selliste esitatud andmete töötlemisel järgitakse äriteabe seaduslikku kaitset. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et määrata kindlaks kättesaadavaks tehtavad andmed ja nende kättesaadavaks tegemise tingimused, sealhulgas tingimused juurdepääsu andmiseks sellisele teabele artiklis 10 a osutatud veebipõhise tüübikinnituse andmebaasi kaudu, sõltuvalt ärisaladuste kaitsest ja isikuandmete säilitamisest liidu ja liikmesriikide õigusaktide kohaselt. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Komisjon korraldab ja teeb tüübikinnitusasutuste ja riiklike turujärelevalveasutuste ühisauditeid, et kontrollida, kas nad rakendavad käesoleva määruse nõudeid järjepidevalt ning täidavad oma kohustusi sõltumatul ja rangel viisil. Foorumiga konsulteerimise järel võtab komisjon vastu ühisauditite aastakava, mille puhul võetakse hindamise sageduse kindlaksmääramisel arvesse eelnevate läbivaatamiste tulemusi. Juhtudel, kus komisjonil on põhjust arvata, et teatav tüübikinnitusasutus ei täida käesolevast määrusest tulenevaid kohustusi, võib komisjon nõuda ühisauditite läbiviimist igal aastal.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b.  Selle ülesande täitmiseks kasutab komisjon sõltumatuid audiitoreid, kellega sõlmitakse avatud hankemenetluse alusel leping kui kolmandate isikutega. Audiitorid täidavad oma tööülesandeid sõltumatult ja erapooletult. Audiitorid järgivad konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ärisaladusi vastavalt kohaldatavale õigusele. Liikmesriigid osutavad kogu vajalikku abi ja esitavad kõik dokumendid ning pakuvad tuge, mida audiitorid taotlevad, et võimaldada neil oma ülesandeid täita. Liikmesriigid tagavad audiitoritele juurdepääsu kõigile valdustele või valduste osadele ja teabele, sealhulgas arvutisüsteemidele ja tarkvarale, mis on olulised nende ülesannete täitmiseks. Taotluse korral võib liikmesriigil olla õigus saata oma esindaja käesoleva artikli kohaselt korraldatud ühisauditit vaatlema. Nimetatud vaatlejad ei tohi mõjutada ühtegi ühisauditi tulemusega seotud otsust.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 c.  Ühisauditi tulemused edastatakse kõigile liikmesriikidele ja komisjonile ning tulemuste kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks. Seda arutatakse artikli 10 kohaselt loodud foorumil.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 d.  Asjaomane liikmesriik jagab komisjonile ja teistele liikmesriikidele teavet selle kohta, kuidas ta on lõikes 4 c osutatud ühisauditist tulenevaid soovitusi järginud.

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 e.  Kui komisjonil on foorumi raames toimunud läbivaatamise järel põhjust uskuda, et esineb käesolevale määrusele mittevastavuse juhtumeid, võib ta taotleda liikmesriikidelt ning nende riiklikelt tüübikinnitusasutustelt ja turujärelevalveasutustelt lisateavet. Liikmesriigid ja nende vastavad ametiasutused esitavad sellise teabe põhjendamatu viivituseta.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui kõnealused katsed ja ülevaatused seavad kahtluse alla tüübikinnituse enda õigsuse, teatab komisjon sellest asjaomas(t)ele tüübikinnitusasutus(t)ele ning jõustamisalase teabe vahetamise foorumile.

Kui kõnealused katsed ja ülevaatused seavad kahtluse alla tüübikinnituse enda õigsuse, teatab komisjon sellest viivitamata asjaomas(t)ele tüübikinnitusasutus(t)ele ning liikmesriikidele ja jõustamisalase foorumi liikmetele.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon võtab vajalikud meetmed, et hoiatada liidus elavaid kasutajaid, sealhulgas asjaomaseid tüübikinnitusasutusi, piisavalt vara mis tahes sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestikuga seonduva kindlaks tehtud mittevastavuse eest, et ära hoida või vähendada võimalikke vigastusi või muud kahju. See teave tehakse kättesaadavaks ka asjaomaste turujärelevalveasutuste veebisaidil lihtsas ja arusaadavas keeles.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon avaldab aruande oma järelduste kohta pärast iga tehtud vastavuskontrolli katset.

Komisjon teeb avalikult kättesaadavaks aruande oma järelduste kohta pärast iga tehtud vastavuskontrolli katset ning edastab oma järeldused liikmesriikidele ja jõustamisalase foorumi liikmetele. Aruanne sisaldab üksikasju hinnatud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike kohta ja vastava tootja nime ning järelduste, sealhulgas mittevastavuse (kui esineb) laadi lühikirjeldust, ning vajaduse korral soovitusi liikmesriikidele järelmeetmete võtmiseks.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Komisjon loob jõustamisalase teabe vahetamise foorumi (edaspidi „foorum”) ja juhib seda.

1.   Komisjon loob jõustamisalase foorumi (edaspidi „foorum“) ning juhib ja haldab seda.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Foorum koosneb liikmesriikide poolt määratud liikmetest.

Foorum koosneb liikmesriikide poolt määratud liikmetest, sealhulgas nende tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutuste esindajatest.

 

Vajaduse korral ja vähemalt kord aastas kutsub foorum oma koosolekutele ka vaatlejad. Kutsutud vaatlejate hulka kuuluvad Euroopa Parlamendi, tehniliste teenistuste, tunnustatud kolmandatest osapooltest katsetusasutuste, tööstusharu või muude asjaomaste ettevõtjate, ohutuse ja keskkonna valdkonnas tegutsevate VVOde ning tarbijarühmade esindajad. Foorumi koosolekutele kutsutud vaatlejate hulka kuuluvad paljude asjaomaseid sidusrühmi esindavate liidu ja riiklike organite liikmed esinduslikul ja tasakaalustatud viisil.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Komisjon avaldab oma veebisaidil koosolekute ajakava, päevakorra ja protokollid, sealhulgas kohalolijate nimekirja.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Foorum koordineerib liikmesriikide ametiasutuste võrku, mis vastutab tüübikinnituste ja turujärelevalve eest.

Foorum koordineerib liikmesriikide tüübikinnituste ja turujärelevalve eest vastutavate ametiasutuste võrku, et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist, eelkõige seoses määratud asutuste hindamist, määramist ja järelevalvet puudutavate nõuetega ning käesolevas määruses sätestatud nõuete üldise kohaldamisega.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Foorum annab muu hulgas nõu heade tavade propageerimise, jõustamisega seotud probleeme käsitleva teabevahetuse, koostöö, töömeetodite ja vahendite väljatöötamise, elektroonilise teabevahetuse korra väljatöötamise, ühtlustatud jõustamisprojektide hindamise, karistuste ja ühiskontrolliga seotud küsimustes.

Foorumi ülesanded on järgmised:

 

a)   tunnustatud kolmandate osapoolte esitatud võimalikku mittevastavust puudutavate põhjendatud kaebuste, tõendite või muu asjakohase teabe läbivaatamine;

 

b)   ühine arutelu riiklike turujärelevalveprogrammide üle ja nende hindamine pärast nende esitamist komisjonile;

 

c)  turul kättesaadavate või kättesaadavaks muutuvate uute tehnoloogiate alase teabe vahetus;

 

d)  tüübikinnitusasutuste toimimise nii artikli 6 lõike 6 kohaste kui ka artikli 71 lõike 8 kohase ühisauditi järgsete läbivaatamiste tulemuste hindamine;

 

e)  turujärelevalve toimimise hindamiste tulemuste läbivaatamine;

 

f)  tehniliste teenistuste toimimise nii artikli 80 lõike 3 a kohaste kui ka artikli 80 lõike 4 kohase ühiskontrolli järgsete hindamiste tulemuste hindamine; ning

 

g)  jõustamistoimingute tulemuslikkuse, sealhulgas vajaduse korral liikmesriikide kohaldatud mis tahes remondi, tagasivõtmise või karistuse järjepidevuse ja tulemuslikkuse hindamine vähemalt iga kahe aasta järel, kui mittevastavad sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud on turule lastud rohkem kui ühes liikmesriigis.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.   Kui komisjonil on foorumi raames toimunud läbivaatamise järel põhjust uskuda, et esineb käesolevale määrusele mittevastavuse juhtumeid, võib ta taotleda liikmesriikidelt ning nende riiklikelt tüübikinnitusasutustelt ja turujärelevalveasutustelt lisateavet. Liikmesriigid ja nende vastavad ametiasutused esitavad sellise teabe põhjendamatu viivituseta.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.   Komisjon teeb igal aastal avalikult kättesaadavaks aruande foorumi tegevuse kohta. Kõnealune aruanne sisaldab foorumil arutlusel olevate küsimuste üksikasjalikku selgitust, nendest aruteludest tulenevaid meetmeid ja nende meetmete põhjendusi, kaasa arvatud juhul, kui meetmete võtmist ei kavandata. Komisjon esitab aruande foorumi tegevuse kohta igal aastal Euroopa Parlamendile.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 c.   Kui komisjon tõendab ühisauditi järel, et asjaomane tüübikinnitusasutus on rikkunud käesoleva määruse mis tahes nõuet, teavitab ta sellest viivitamata liikmesriike, Euroopa Parlamenti ja komisjoni. Komisjon võib võtta kõik vajalikud meetmed mittevastavuse kõrvaldamiseks. Teatavatel juhtudel ja võttes nõuetekohaselt arvesse mittevastavuse laadi, on komisjonil õigus peatada või tühistada asjaomase tüübikinnitusasutuse õiguse võtta vastu taotlusi ELi tüübikinnitustunnistuse saamiseks vastavalt artiklile 21.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 c – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kahe kuu jooksul alates sellise õiguse peatamisest või tühistamisest lõike 3 alusel esitab komisjon liikmesriikidele aruande oma järelduste kohta seoses mittevastavusega. Kui see on vajalik juba turule lastud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turvalisuse tagamiseks, annab komisjon asjaomastele tüübikinnitusasutustele korralduse peatada või tühistada mõistliku aja jooksul kõik alusetult väljastatud tunnistused.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Veebipõhine tüübikinnituse andmebaas

 

1.   Komisjon loob veebipõhise tüübikinnituse andmebaasi tüübikinnitusmenetluste, väljastatud lubade, turujärelevalve ja muude asjakohaste toimingutega seotud teabe turvaliseks elektrooniliseks vahetamiseks riiklike tüübikinnitusasutuste, turujärelevalveasutuste, liikmesriikide ja komisjoni vahel.

 

2.   Komisjon vastutab juurdepääsu ja korrapäraste värskenduste saamise asjaomaste asutustega kooskõlastamise ning andmebaasis olevate kirjetega seotud andmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eest.

 

3.   Liikmesriigid edastavad andmebaasi artikli 25 kohaselt nõutava teabe. Lisaks esitavad liikmesriigid üksikasjad registreeritud sõidukite valmistajatehase tähise ja sõidukile vastavalt nõukogu direktiivile 1999/37/EÜ1 a väljastatud registreerimisnumbri kohta ning esitavad komisjonile korrapäraselt värskendusi. See teave peab olema kättesaadav otsinguid võimaldaval kujul.

 

4.   Komisjon loob liidese andmebaasi ning ELi kiire teabevahetuse süsteemi (RAPEX) ja turujärelevalve info- ja teavitussüsteemi (ICSMS) vahel, et lihtsustada turujärelevalvetoiminguid ning tagada tarbijatele ja kolmandatele isikutele antava teabe kooskõlastatus, järjepidevus ja täpsus.

 

5.   Komisjon loob ka avalikult kättesaadava liidese, mis sisaldab IX lisas sisalduvat teavet ning andmeid artikli 24 kohaselt tüübikinnitustunnistuse väljastanud tüübikinnitusasutuse ja artikli 28 kohaselt nõutud katsed läbi viinud tehniliste teenistuste kohta. Komisjon tagab, et kõnealune teave esitatakse otsinguid võimaldaval kujul.

Samuti annab komisjon juurdepääsu kontrollkatsete läbiviimiseks vajalikule teabele vastavalt artikli 9 lõike 4 kohaselt vastu võetud rakendusaktidele.

 

6.   Andmebaasi osana töötab komisjon välja vahendi, mille abil laadida üles kolmandate isikute katsetulemusi ning kaebusi sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike toimimise kohta. Nimetatud vahendi kaudu esitatud teavet võetakse arvesse seoses artiklites 8 ja 9 ette nähtud turujärelevalvetoimingutega.

 

7.   Selleks et katsetada siseturu infosüsteemi (IMI) kasutamise sobivust teabe vahetamiseks käesoleva artikli alusel, käivitatakse hiljemalt ... [3 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] katseprojekt.

 

__________________

 

1 a Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57).

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tootja tagab, et sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud, mis ta on tootnud ja mis on turule lastud või kasutusele võetud, on toodetud ja saanud tüübikinnituse kooskõlas käesoleva määruse sätetega.

1.  Tootja tagab, et sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud, mis on turule lastud või kasutusele võetud, on toodetud ja saanud tüübikinnituse kooskõlas käesoleva määruse sätetega, ja et need vastavad ka edaspidi nendele sätetele, olenemata kasutatud katsemeetodist.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tootja vastutab tüübikinnitusasutuse ees tüübikinnitusmenetluse kõikide aspektide ja toodangu nõuetele vastavuse tagamise eest, olenemata kasutatud katsemeetodist.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  ELi tüübikinnitusega seoses nimetab väljaspool liitu asutatud tootja ühe liidus registreeritud esindaja, kes esindab teda tüübikinnitusasutuse ees. See tootja nimetab ühtlasi turujärelevalve eesmärkidel ühe Euroopa Liidus asuva esindaja, kelleks võib olla sama esindaja, kes nimetati seoses ELi tüübikinnitusega.

4.  ELi tüübikinnitusega seoses nimetab sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike tootja, kes on asutatud väljaspool liitu, ühe liidus registreeritud esindaja, kes esindab teda tüübikinnitusasutuse ees. See tootja nimetab ühtlasi turujärelevalve eesmärkidel ühe Euroopa Liidus asuva esindaja, kelleks võib olla sama esindaja, kes nimetati seoses ELi tüübikinnitusega.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  ELi tüübikinnituse taotlemisel tagab tootja, et sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike koostamisel ei kasutata strateegiaid ega muid vahendeid, mis muudavad tarbetult kohaldatavate katsemenetluste ajal täheldatud tulemuslikkust, kui neid sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke kasutatakse tingimustes, mille esinemist võib põhjendatult eeldada tavapärase töö ja kasutamise korral.

 

Tootja avalikustab mis tahes mootori juhtimise strateegiad, mida võidakse kasutada kas riistvara või tarkvara kaudu. Tootja avalikustab kogu asjakohase teabe nimetatud juhtimise strateegiate kohta, sealhulgas kasutatud tarkvara, iga sellise strateegia parameetrid ja tehnilise põhjenduse nende vajalikkuse kohta.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Tootja vastutab tüübikinnitusasutuse ees tüübikinnitusmenetluse kõikide aspektide ja toodangu nõuetele vastavuse tagamise eest, olenemata sellest, kas tootja on otseselt kaasatud sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku valmistamise kõikidesse etappidesse või mitte.

välja jäetud

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Tootja uurib keskkonna ning tarbijate tervise ja turvalisuse kaitse eesmärgil tema poolt turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete kohta esitatud kaebusi ja mittevastavusi, koostab kaebuste ja mittevastavuste registri ning teavitab importijaid ja turustajaid sellistest järelevalvemeetmetest.

 

Kui ohutuse või heitega seotud lisaseadmeid puudutavate kaebuste ja mittevastavuste arv ületab 30 juhtumit või turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete konkreetse tüübi, variandi ja/või versiooni koguarvust ühte protsenti, olenevalt sellest, kumb väärtus on väiksem, edastatakse üksikasjalik teave viivitamata asjaomasele tüübikinnitusasutusele, kes vastutab sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme eest, ja ka komisjonile.

 

Teave hõlmab probleemi kirjeldust ja andmeid, mis on vajalikud mõjutatud sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme tüübi, variandi ja versiooni kindlakstegemiseks. Neid varajase hoiatuse andmeid kasutatakse tarbijakaebuste võimalike suundumuste kindlakstegemiseks ja selleks, et uurida vajadust tootja algatatud tagasikutsumiste ning liikmesriikide ja komisjoni poolse turujärelevalvetegevuse järele.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Tootja tagab, et sõiduki kasutaja nõustub eelneva teabe põhjal kõigi sõiduki kasutamise ajal genereeritavate andmete töötlemise ja edastamisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/6791 a. Kui andmete töötlemine ja edastamine ei ole sõiduki ohutu toimimise jaoks kohustuslik, tagab tootja, et sõiduki kasutajal on võimalik andmete edastamine välja lülitada ja et ta saab seda hõlpsasti teha.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja, kes leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik või tarvik või lisaseade, mis on turule lastud või kasutusele võetud, ei vasta käesoleva määruse nõuetele või et tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel, võtab viivitamata ja olenevalt olukorrast asjakohased meetmed sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme vastavusse viimiseks, turult kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks.

Kui tootja leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik või tarvik või lisaseade, mis on turule lastud või kasutusele võetud, ei vasta käesoleva määruse nõuetele või et tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel, võtab tootja viivitamata ja olenevalt olukorrast asjakohased meetmed sõiduki, süsteemi, osa, eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme vastavusse viimiseks, turult kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab tootja viivitamata mittevastavust ja võetud meetmeid käsitleva üksikasjaliku teabe selle liikmesriigi tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turul kättesaadavaks tehti või kasutusele võeti.

2.  Kui sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab tootja viivitamata mittevastavust ja ohtu ning võetud meetmeid käsitleva üksikasjaliku teabe selle liikmesriigi tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turul kättesaadavaks tehti või kasutusele võeti.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja säilitab artikli 24 lõikes 4 osutatud infopaketti kümme aastat pärast sõiduki turulelaskmist ja viis aastat pärast süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turulelaskmist.

Tootja säilitab artikli 24 lõikes 4 osutatud infopaketti ning lisaks hoiab sõiduki tootja tüübikinnitusasutustele kättesaadavana artiklis 34 osutatud vastavussertifikaatide koopiat kümme aastat pärast sõiduki ELi tüübikinnituse kehtivuse lõppemist ja viis aastat pärast süsteemi, osa või eraldi seadmestiku ELi tüübikinnituse kehtivuse lõppemist.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sõiduki tootja hoiab tüübikinnitusasutusele kättesaadavana artiklis 34 osutatud vastavussertifikaatide koopiat.

välja jäetud

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja esitab riiklikule ametiasutusele selle põhjendatud nõudmise korral tüübikinnitusasutuse kaudu sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust tõendava ELi tüübikinnitustunnistuse või artikli 55 lõikes 1 osutatud loa koopia keeles, mis on riiklikule ametiasutusele kergesti arusaadav.

Tootja esitab riiklikule ametiasutusele või komisjonile selle asutuse või komisjoni põhjendatud nõudmise korral tüübikinnitusasutuse kaudu sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku, tarviku või lisaseadme vastavust tõendava ELi tüübikinnitustunnistuse või artikli 55 lõikes 1 osutatud loa koopia keeles, mis on kergesti arusaadav.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja teeb riikliku ametiasutusega selle põhjendatud nõudmise korral koostööd mis tahes meetmete osas, mis võetakse vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklile 20, et kõrvaldada oht, mida põhjustab tema poolt turul kättesaadavaks tehtud sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade.

Tootja teeb riikliku ametiasutuse või komisjoniga selle asutuse või komisjoni põhjendatud nõudmise korral koostööd mis tahes meetmete osas, mis võetakse vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklile 20, et kõrvaldada oht, mida põhjustab tema poolt turul kättesaadavaks tehtud sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja esindajate kohustused seoses turujärelevalvega

Tootja esindajate kohustused

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tootja esindaja turujärelevalveasutuse ees täidab ülesandeid tootjalt saadud volituse piires. Volituses sätestatakse, et esindajal on õigus teha vähemalt järgmist:

1.  Tootja esindaja täidab ülesandeid tootjalt saadud volituse piires. Volituses sätestatakse, et esindajal on õigus teha vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  omada juurdepääsu artiklis 22 osutatud teatmikule ja artiklis 34 osutatud vastavussertifikaadile ühes liidu ametlikus keeles. Need dokumendid tehakse tüübikinnitusasutustele kättesaadavaks kümneks aastaks pärast sõiduki turulelaskmist ja viieks aastaks pärast süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turulelaskmist.

(a)  omada juurdepääsu tüübikinnitustunnistusele ja selle lisadele ning vastavussertifikaadile ühes liidu ametlikus keeles. Need dokumendid tehakse tüübikinnitusasutustele ja turujärelevalveasutustele kättesaadavaks kümneks aastaks pärast sõiduki turulelaskmist ja viieks aastaks pärast süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turulelaskmist;

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  esitada tüübikinnitusasutusele selle põhjendatud nõudmise korral sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tootmise vastavust tõendava täieliku teabe ja dokumentatsiooni;

(b)  esitada tüübikinnitusasutusele selle põhjendatud nõudmise korral sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tootmise vastavust tõendava täieliku teabe ja dokumentatsiooni, sealhulgas tüübikinnituse tehnilised kirjeldused, ning anda juurdepääsu tarkvarale ja algoritmidele;

Selgitus

Tüübikinnitusasutustel peaks olema juurdepääs tarkvarale ja algoritmidele, lähtudes varasematest juhtumitest, kus tarkvara kasutati katsetulemuste mõjutamiseks.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Muudatus peab käsitlema vähemalt järgmiseid punkte:

3.  Volituse muudatus peab käsitlema vähemalt järgmiseid punkte:

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne tüübikinnituse saanud sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turulelaskmist kontrollib importija, kas tüübikinnitusasutus on koostanud artikli 24 lõikes 4 osutatud infopaketi ning kas süsteem, osa või eraldi seadmestik kannab nõutud tüübikinnitusmärki ja vastab artikli 11 lõike 7 sätetele.

Enne tüübikinnituse saanud sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turulelaskmist kontrollib importija, kas sellel on kehtiv tüübikinnitustunnistus ning kas osa või eraldi seadmestik kannab nõutud tüübikinnitusmärki ja vastab artikli 11 lõike 7 sätetele.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui importija leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade ei vasta käesoleva määruse ning eeskätt tüübikinnituse nõuetele, siis ei lase ta seda sõidukit, süsteemi, osa või eraldi seadmestikku turule, ei võimalda selle kasutuselevõttu ega registreeri seda seni, kuni see on nõuetega vastavusse viidud. Kui importija leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, teatab ta sellest tootjale ja turujärelevalveasutustele. Tüübikinnituse saanud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul teatab ta sellest ka tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.

3.  Kui importija leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade ei vasta käesoleva määruse nõuetele ning eeskätt kui see ei vasta oma tüübikinnitusele, siis ei lase importija seda sõidukit, süsteemi, osa või eraldi seadmestikku turule, ei võimalda selle kasutuselevõttu ega registreeri seda seni, kuni see on nõuetega vastavusse viidud. Kui importija leiab, et sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, teatab ta sellest tootjale ja turujärelevalveasutustele. Tüübikinnituse saanud sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul teatab ta sellest ka tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Importija uurib tarbijate tervise ja turvalisuse kaitse eesmärgil turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete kohta esitatud kaebusi, koostab kaebuste ja tagasivõtmiste registri ning teatab turustajatele sellistest järelevalvemeetmetest.

6.  Importija uurib tarbijate tervise ja turvalisuse kaitse eesmärgil turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete kohta esitatud kaebusi, koostab kaebuste, mittevastavuste ja tagasivõtmiste registri ning teatab turustajatele sellistest kaebustest ja tagasivõtmistest.

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Importija teatab asjaomasele tootjale viivitamata kaebustest ja teadetest riskide, võimalike juhtumite või mittevastavuste kohta seoses tema poolt turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmetega.

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui importija poolt turule lastud sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei ole vastavuses käesoleva määrusega, võtab importija selle sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavusse viimiseks viivitamata asjakohaseid meetmeid või kõrvaldab vajaduse korral toote turult või võtab selle kasutajalt tagasi.

1.  Kui importija poolt turule lastud sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei ole vastavuses käesoleva määrusega, võtab importija selle sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavusse viimiseks tootja kontrolli all viivitamata asjakohaseid meetmeid või kõrvaldab vajaduse korral toote turult või võtab selle kasutajalt tagasi. Importija teatab sellest ka tootjale ja tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab importija viivitamata tõsist ohtu käsitleva üksikasjaliku teabe tootjale ning selle liikmesriigi tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turule lasti.

Kui turule lastud sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab importija viivitamata tõsist ohtu käsitleva üksikasjaliku teabe tootjale ning nende liikmesriikide tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turule lasti.

Muudatusettepanek 140

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turul kättesaadavaks tegemist, registreerimist või kasutuselevõttu kontrollivad turustajad, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kannab nõutud andmesilti või tüübikinnitusmärki, et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning artiklis 63 nõutud juhised ja ohutusteave asjaomase liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes ning et importija ja tootja on täitnud artikli 11 lõikes 7 ning artikli 14 lõikes 4 sätestatud nõuded.

1.   Enne sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turul kättesaadavaks tegemist, registreerimist või kasutuselevõttu kontrollivad turustajad, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kannab nõutud andmesilti või tüübikinnitusmärki, et sellega on kaasas nõutud dokumendid ning artiklis 63 nõutud juhised ja ohutusteave asjaomase liikmesriigi ametlikus keeles või ametlikes keeltes ning et importija ja tootja on täitnud artikli 11 lõikes 7 ning artikli 14 lõikes 4 sätestatud nõuded.

 

2.   Turustaja uurib keskkonna ning tarbijate tervise ja turvalisuse kaitse eesmärgil tema poolt turule lastud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete kohta esitatud kaebusi ja mittevastavusi. Peale selle teatatakse importijale või tootjale viivitamata kõigist kaebustest ja/või mittevastavustest, mis on seotud sõiduki keskkonnaalaste või ohutusaspektidega.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui turustaja leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta käesoleva määruse nõuetele, siis ei tee ta seda sõidukit, süsteemi, osa või eraldi seadmestikku turul kättesaadavaks, ei registreeri ega võta kasutusele enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud.

1.  Kui turustaja leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta käesoleva määruse nõuetele, teatab turustaja sellest tootjale, importijale ja tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele ning ei lase seda sõidukit, süsteemi, osa või eraldi seadmestikku turule, ei registreeri ega võta kasutusele enne, kui see on nõuetega vastavusse viidud.

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui turustaja leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik, mille ta on turule lasknud, ei ole vastavuses käesoleva määrusega, teatab ta sellest tootjale või importijale tagamaks, et viivitamata võetakse asjakohased meetmed selle sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavusse viimiseks või vajaduse korral toote turult kõrvaldamiseks või kasutajalt tagasi võtmiseks kooskõlas artikli 12 lõikega 1 või artikli 15 lõikega 1.

2.  Kui turustaja leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik, mille ta on turule lasknud, ei ole vastavuses käesoleva määrusega, teatab ta sellest tootjale, importijale ja tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele tagamaks, et viivitamata võetakse asjakohased meetmed selle sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavusse viimiseks või vajaduse korral toote turult kõrvaldamiseks või kasutajalt tagasi võtmiseks kooskõlas artikli 12 lõikega 1 või artikli 15 lõikega 1.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab turustaja viivitamata tõsist ohtu käsitleva üksikasjaliku teabe tootjale, importijale ning selle liikmesriigi tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turul kättesaadavaks tehti. Turustaja teatab neile ka igast võetud meetmest ning esitab eelkõige andmed tõsise ohu ja tootja võetud parandusmeetmete kohta.

3.  Kui sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade kujutab endast tõsist ohtu, esitab turustaja viivitamata tõsist ohtu käsitleva üksikasjaliku teabe tootjale, importijale ning selle liikmesriigi tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustele, kus kõnealune sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade turul kättesaadavaks tehti. Turustaja teatab neile ka igast võetud meetmest ning esitab andmed tootja võetud parandusmeetmete kohta.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Turustaja teeb riikliku ametiasutusega selle nõudmise korral koostööd mis tahes meetmete osas, mis võetakse vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklile 20, et kõrvaldada oht, mida põhjustab tema poolt turul kättesaadavaks tehtud sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade.

4.  Turustaja teeb riikliku ametiasutuse või komisjoniga selle asutuse või komisjoni põhjendatud nõudmise korral koostööd mis tahes meetmete osas, mis võetakse vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklile 20, et kõrvaldada oht, mida põhjustab tema poolt turul kättesaadavaks tehtud sõiduk, süsteem, osa, eraldi seadmestik, tarvik või lisaseade.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse puhul kehtib üksnes üheastmeline tüübikinnitus.

2.  Ilma et see piiraks IV lisas loetletud õigusaktide nõuete kohaldamist, kehtib süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse puhul üksnes üheastmeline tüübikinnitus.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Sõiduki viimase valmistusastme ELi tüübikinnitus antakse alles pärast seda, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud, et viimases astmes tüübikinnituse saanud sõiduki tüüp vastab tüübikinnituse andmise ajal kõigile kehtivatele tehnilistele nõuetele. See kontroll hõlmab kõiki mittekomplektsele sõidukitüübile mitmeastmelise menetluse käigus antud tüübikinnitusega hõlmatud nõudeid puudutavate dokumentide kontrolli, isegi kui tüübikinnitus anti erinevale sõidukikategooriale.

4.  Sõiduki viimase valmistusastme ELi tüübikinnitus antakse alles pärast seda, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud, et viimases astmes tüübikinnituse saanud sõiduki tüüp vastab tüübikinnituse andmise ajal kõigile kehtivatele tehnilistele nõuetele vastavalt XVII lisas sätestatud menetlusele. See kontroll hõlmab kõiki mittekomplektsele sõidukitüübile mitmeastmelise menetluse käigus antud tüübikinnitusega hõlmatud nõudeid puudutavate dokumentide kontrolli, sealhulgas juhul, kui tüübikinnitus anti erinevale sõidukikategooriale. See hõlmab ka kontrolli, kas eraldi tüübikinnituse saanud süsteemide toimimine vastab endiselt kõnealustele tüübikinnitustele pärast seda, kui need süsteemid on paigaldatud terviksõidukile.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Lõikes 1 osutatud tüübikinnituse valik ei mõjuta kohaldatavaid sisulisi nõudeid, millele kinnituse saanud sõidukitüüp peab vastama terviksõiduki tüübikinnituse väljastamise ajal.

5.  Lõikes 1 osutatud tüübikinnituse valik ei mõjuta ühtegi kohaldatavat nõuet, millele kinnituse saanud sõidukitüüp peab vastama terviksõiduki tüübikinnituse väljastamise ajal.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Tootja teeb tüübikinnitusasutusele kättesaadavaks asjaomaste õigusaktide kohaselt nõutud katsete läbiviimiseks vajaliku arvu sõidukeid, osi või eraldi seadmestikke.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Ühe konkreetse sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kohta võib esitada ainult ühe taotluse ja ainult ühes liikmesriigis.

2.  Ühe konkreetse sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kohta võib esitada ainult ühe taotluse ja ainult ühes liikmesriigis. Kui taotlus on esitatud, ei ole tootjal lubatud menetlust katkestada ja esitada teist taotlust sama tüübi kohta teisele tüübikinnitusasutusele või teisele tehnilisele teenistusele. Ka juhul, kui tüübikinnitus jäetakse andmata või tehnilise teenistuse katse ebaõnnestub, ei ole tootjal lubatud esitada teist taotlust sama tüübi kohta teisele tüübikinnitusasutusele või teisele tehnilisele teenistusele.

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  I lisas nimetatud teabedokument üheastmelise või sega-tüübikinnituse saamiseks või III lisas nimetatud teabedokument järkjärgulise tüübikinnituse saamiseks;

(a)  I lisas nimetatud teabedokument terviksõiduki üheastmelise või sega-tüübikinnituse saamiseks või III lisas nimetatud teabedokument terviksõiduki järkjärgulise tüübikinnituse saamiseks või asjaomastes õigusaktides nimetatud teabedokument süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse puhul;

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  mis tahes täiendav teave, mida tüübikinnitusasutus taotlusmenetluse käigus nõuab.

(d)  mis tahes täiendav teave, mida tüübikinnitusasutus tüübikinnitusmenetluse raames nõuab.

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teatmik esitatakse komisjoni poolt määratud elektroonilisel kujul, kuid selle võib esitada ka paberkandjal.

2.  Teatmik esitatakse elektroonilisel kujul.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Järkjärgulise tüübikinnitusmenetluse taotlusele peab olema lisatud artikli 22 kohane teatmik ja kõik ELi tüübikinnitustunnistused, sealhulgas katsearuanded, mis on nõutavad IV lisas loetletud kohaldatavate õigusaktide kohaselt.

Järkjärgulise tüübikinnitusmenetluse taotlusele peab olema lisatud artikli 22 kohane teatmik ja kõik ELi tüübikinnitustunnistused, sealhulgas katsearuanded ja teabedokumendid, mis on nõutavad IV lisas loetletud õigusaktide kohaselt.

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse taotluse puhul on tüübikinnitusasutusel IV lisas loetletud kohaldatavate aktide kohaselt juurdepääs teatmikule kuni terviksõiduki tüübikinnituse väljastamise või andmata jätmiseni.

Süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübikinnituse taotluse puhul on tüübikinnitusasutusel IV lisas loetletud õigusaktide kohaselt juurdepääs teatmikule ja teabedokumentidele kuni terviksõiduki tüübikinnituse väljastamise või andmata jätmiseni.

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sega-tüübikinnitusmenetluse taotlusele peab olema lisatud artikli 22 kohane teatmik ja ELi tüübikinnitustunnistused, sealhulgas katsearuanded, mis on nõutavad IV lisas loetletud kohaldatavate õigusaktide kohaselt.

Sega-tüübikinnitusmenetluse taotlusele peab olema lisatud artikli 22 kohane teatmik ja ELi tüübikinnitustunnistused, sealhulgas katsearuanded ja teabedokumendid, mis on nõutavad IV lisas loetletud õigusaktide kohaselt.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  esimesel astmel – need teatmiku osad ja ELi tüübikinnitustunnistused, mis on baassõiduki asjaomasel komplekteerituse tasemel asjakohased;

(a)  esimesel astmel – need teatmiku osad ja ELi tüübikinnitustunnistused ja katsearuanded, mis on baassõiduki asjaomasel komplekteerituse tasemel asjakohased;

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teisel astmel ja edasistel astmetel – asjaomasel valmistamisetapil asjakohased teatmiku ja ELi tüübikinnitustunnistuse osad koos sõidukile eelmisel valmistamisetapil väljastatud ELi tüübikinnitustunnistuse koopiaga ning üksikasjalik teave sõidukile tootja tehtud muudatuste või lisanduste kohta.

(b)  teisel astmel ja edasistel astmetel – asjaomasel valmistamisetapil asjakohased teatmiku ja ELi tüübikinnitustunnistuse osad koos sõidukile eelmisel valmistamisetapil väljastatud ELi terviksõiduki tüübikinnitustunnistuse koopiaga ning üksikasjalik teave sõidukile tootja tehtud muudatuste või lisanduste kohta.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Punktides a ja b osutatud teabe võib esitada vastavalt artikli 22 lõikele 2.

Punktides a ja b osutatud teave esitatakse vastavalt artikli 22 lõikele 2.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tüübikinnitusasutusel ja tehnilistel teenistustel peab olema juurdepääs sõidukis kasutatud tarkvarale ja algoritmidele.

Tüübikinnitusasutusel ja tehnilistel teenistustel peab olema juurdepääs sõidukis kasutatud tarkvarale, riistvarale ja algoritmidele koos dokumentatsiooni või muu teabega, mis võimaldab vajalikul ja asjakohasel tasemel mõista sellise tarkvara ja riistvara süsteeme – sealhulgas süsteemide arendamise protsessi ja süsteemide kontseptsiooni – ja funktsioone, mis võimaldavad sõidukil vastata käesoleva määruse nõuetele.

 

ELi tüübikinnituse kehtivusaja vältel antakse korralise tehnoülevaatuse ajal juurdepääs sõiduki tarkvarale, riistvarale ja algoritmidele, et võimaldada kontrollida, kas käesoleva määruse nõuded on täidetud. Pärast tüübikinnitustunnistuse kehtivuse lõppemist ja juhul, kui nimetatud tunnistuse kehtivust ei pikendata, antakse juurdepääs jätkuvalt taotluse alusel. Sel konkreetsel eesmärgil avalikustatav teave ei tohi olla selline, mis kahjustab ärisaladusena käsitletava teabe ja intellektuaalomandi konfidentsiaalsust. Tootja edastab tüübikinnitusasutusele ja tehnilisele teenistusele – standardvormis – ohutusega seotud süsteeme ja osi ning heidetega seotud süsteemidele ja osadele kohaldatavaid seadistusi või muid kalibreeringuid juhtiva tarkvara versiooni, mida kasutati tüübikinnituse taotluse esitamise ajal. Tarkvara hilisemate ebaseaduslike muudatuste tuvastamiseks on tehnilisel teenistusel õigus märgistada tarkvara vastavate parameetrite abil.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  terviksõiduki järkjärgulise, sega- ja mitmeastmelise tüübikinnituse korral kontrollib tüübikinnitusasutus vastavalt artikli 20 lõikele 4, kas süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele kehtivad eraldi tüübikinnitused vastavalt terviksõiduki tüübikinnituse andmise ajal kehtivatele nõuetele.

(d)  terviksõiduki järkjärgulise, sega- ja mitmeastmelise tüübikinnituse korral kontrollib tüübikinnitusasutus vastavalt artikli 20 lõikele 4, kas süsteemidel, osadel ja eraldi seadmestikel on olemas kehtivad eraldi tüübikinnitused vastavalt terviksõiduki tüübikinnituse andmise ajal kehtivatele nõuetele.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Infopakett sisaldab sisukorda, milles iga dokumendi kõik leheküljed ja vorm on selgelt tähistatud ja ELi tüübikinnituse menetlemine ajaliselt fikseeritud.

Infopaketti võib säilitada elektrooniliselt ja see sisaldab sisukorda, milles iga dokumendi kõik leheküljed ja vorm on selgelt tähistatud ja ELi tüübikinnituse menetlemine kronoloogiliselt fikseeritud.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Tüübikinnitusasutus jätab ELi tüübikinnituse andmata, kui ta leiab, et sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüp vastab küll kehtivatele nõuetele, kuid kujutab endast tõsist ohtu turvalisusele, keskkonnale või inimeste tervisele. Sellisel juhul saadab ta teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile kohe üksikasjaliku toimiku, milles põhjendab oma otsust ja esitab oma järeldusi kinnitavad tõendid.

5.  Tüübikinnitusasutus jätab ELi tüübikinnituse andmata, kui ta leiab, et sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüp vastab küll kehtivatele nõuetele, kuid kujutab endast ohtu turvalisusele, keskkonnale või inimeste tervisele. Sellisel juhul saadab ta teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile kohe üksikasjaliku toimiku, milles põhjendab oma otsust ja esitab oma järeldusi kinnitavad tõendid.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kooskõlas artikli 20 lõigetega 4 ja 5 jätab tüübikinnitusasutus ELi tüübikinnituse andmata järkjärgulise, sega- ja mitmeastmelise tüübikinnituse korral, kui ta leiab, et süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei vasta käesoleva määruse nõuetele või IV lisas loetletud õigusaktidele.

Kooskõlas artikliga 20 jätab tüübikinnitusasutus ELi tüübikinnituse andmata järkjärgulise, sega- ja mitmeastmelise tüübikinnituse korral, kui ta leiab, et süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei vasta käesoleva määruse nõuetele või IV lisas loetletud õigusaktidele.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tüübikinnitusasutus saadab ühe kuu jooksul alates ELi tüübikinnitustunnistuse väljastamisest või muutmisest teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile iga sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübi kohta, millele ta on tüübikinnituse andnud, koopia sõiduki ELi tüübikinnitustunnistusest koos selle juurde kuuluvate lisade ja artiklis 23 osutatud katsearuannetega. Koopia saadetakse ühise turvalise elektroonilise vahetussüsteemi kaudu või turvalisel elektroonilisel kujul.

1.  Tüübikinnitusasutus saadab ühe kuu jooksul alates ELi tüübikinnitustunnistuse väljastamisest või muutmisest veebipõhisesse tüübikinnituse andmebaasi iga sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübi kohta, millele ta on tüübikinnituse andnud, koopia sõiduki ELi tüübikinnitustunnistusest koos selle juurde kuuluvate lisade ja artiklis 23 osutatud katsearuannetega.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Teise liikmesriigi tüübikinnitusasutuse või komisjoni nõudel saadab ELi tüübikinnituse väljastanud tüübikinnitusasutus nõude esitanud tüübikinnitusasutusele ühise turvalise elektroonilise vahetussüsteemi kaudu või turvalisel elektroonilisel kujul ühe kuu jooksul ELi tüübikinnitustunnistuse koopia koos lisadega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tüübikinnitusasutus teatab viivitamata teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile igast ELi tüübikinnituse andmata jätmisest või tüübikinnituse tühistamisest ning esitab sellise otsuse põhjendused.

4.  Tüübikinnitusasutus teatab viivitamata teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile igast ELi tüübikinnituse andmata jätmisest või tüübikinnituse tühistamisest ning esitab sellise otsuse põhjendused. Samuti ajakohastab ta vastava teabe veebipõhises tüübikinnituse andmebaasis.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 26 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  terviksõiduki tüübikinnituse korral vastavussertifikaadi täidetud näidis.

(d)  terviksõiduki tüübikinnituse korral sõidukitüübi vastavussertifikaadi täidetud näidis.

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Vastavust käesoleva määruse tehnilistele nõuetele ja IV lisas loetletud õigusaktidele näidatakse asjakohaste katsetega, mis on kooskõlas IV lisas loetletud asjakohaste õigusaktidega ja mida sooritavad selleks määratud tehnilised teenistused.

1.  ELi tüübikinnitustega seoses kontrollib tüübikinnitusasutus vastavust käesoleva määruse ja IV lisas loetletud asjakohaste õigusaktide tehnilistele nõuetele asjakohaste katsetega, mida sooritavad selleks määratud tehnilised teenistused.

 

Katsearuannete vorm vastab V lisa 3. liites kehtestatud üldistele nõuetele.

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tootja teeb tüübikinnitusasutusele kättesaadavaks IV lisas loetletud asjaomastes õigusaktides nõutud katsete tegemiseks vajaliku arvu sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke.

2.  Tootja teeb asjaomastele tehnilistele teenistustele ja tüübikinnitusasutusele kättesaadavaks IV lisas loetletud asjaomastes õigusaktides nõutud katsete tegemiseks vajaliku arvu sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke.

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Nõutavad katsed sooritatakse kooskõlas IV lisas loetletud asjakohaste õigusaktidega. Kui asjaomastes õigusaktides sätestatud katsemenetlustes on ette nähtud väärtuste vahemik, on tehnilistel teenistustel võimalik kehtestada lõikes 1 osutatud asjakohaste katsete sooritamiseks kasutatavad parameetrid ja tingimused. Terviksõiduki tüübikinnituse korral tagavad tüübikinnitusasutused, et katsetamiseks valitud sõidukid esindaksid kõige halvemat vastavate kriteeriumite täitmise juhtu ning et valitud sõidukite puhul ei erineks tulemused süstemaatiliselt näitajatest, mis saadakse, kui need sõidukid toimivad tingimustes, mida on mõistlik eeldada tavapärase toimimise ja kasutuse korral.

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Terviksõiduki tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus kontrollib, kas statistiliselt asjakohane hulk sõidukeid ja vastavussertifikaate on kooskõlas artiklite 34 ja 35 nõuetega ning kas vastavussertifikaatides esitatud andmed on õiged.

2.  Terviksõiduki tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus kontrollib, kas piisav ja statistiliselt asjakohane hulk sõidukeid ja vastavussertifikaate on kooskõlas artiklite 34 ja 35 nõuetega ning kas vastavussertifikaatides esitatud andmed on õiged.

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Selleks et kontrollida sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust kinnitatud tüübile, teeb ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus tootja ettevõttes, sealhulgas tootmisrajatistes, võetud näidiste kontrollimisi või katseid, mis on nõutavad ELi tüübikinnituse jaoks.

4.  Selleks et kontrollida sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust kinnitatud tüübile, teeb ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus tootja ettevõttes, sealhulgas tootmisrajatistes, võetud näidiste kontrollimisi või katseid, mis on nõutavad ELi tüübikinnituse jaoks. Tüübikinnitusasutus teostab esimesed sellised kontrollimised ühe aasta jooksul alates vastavussertifikaatide väljastamise kuupäevast. Järgnevad kontrollimised korraldab tüübikinnitusasutus vähemalt kord aastas enda määratud juhuslike ajavahemike järel.

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Lõigetes 2 ja 4 osutatud vastavuskontrolli tegemisel määrab tüübikinnitusasutus teise tehnilise teenistuse kui see, mida kasutati esialgsete tüübikinnituskatsete ajal.

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus, kes teeb kindlaks, et tootja ei tooda enam sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke kooskõlas tüübikinnituse saanud tüübiga või et vastavussertifikaadid ei vasta enam artiklite 34 ja 35 nõuetele, ehkki tootmine jätkub, võtab vajalikud meetmed tagamaks, et toodangu nõuetele vastavuse menetlust järgitakse nõuetekohaselt, või tühistab tüübikinnituse.

5.  ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus, kes teeb kindlaks, et tootja ei tooda enam sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke kooskõlas tüübikinnituse saanud tüübiga, käesoleva määruse nõuetega või IV lisas loetletud õigusaktide nõuetega või et vastavussertifikaadid ei vasta enam artiklite 34 ja 35 nõuetele, ehkki tootmine jätkub, võtab vajalikud meetmed tagamaks, et toodangu vastavuse tagamise korda järgitakse nõuetekohaselt, või tühistab tüübikinnituse. Tüübikinnitusasutus võib otsustada võtta kõik vajalikud artiklite 53 ja 54 kohased piiravad meetmed.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid kehtestavad riikliku tasustruktuuri, et katta tüübikinnituste ja turujärelevalvetegevuste kulud ning nende poolt määratud tehniliste teenistuste sooritatud tüübikinnituskatsete ja toodangu vastavuse katsete ja ülevaatuste kulud.

1.  Liikmesriigid tagavad oma tüübikinnituste ja turujärelevalvetegevuse kulude katmise. Selleks võivad nad kehtestada teenustasud, rahastada nimetatud tegevust riigieelarvest või neid kaht võimalust kombineerida. Tehnilised teenistused vahetult tasusid sisse ei nõua.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Need riiklikud tasud nõutakse sisse tootjatelt, kes on esitanud asjaomases liikmesriigis tüübikinnituse taotluse. Tehnilised teenistused otseselt tasusid sisse ei nõua.

2.  Teenustasude korral nõutakse need riiklikud tasud sisse tootjatelt, kes on esitanud asjaomases liikmesriigis tüübikinnituse taotluse. Kui teenustasu võetakse toodangu vastavuse kontrollimise eest, nõuavad liikmesriigid tootjatelt toodangu vastavusega seotud riiklikud tasud sisse liikmesriigis, kus toimub tootmine.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Riiklikust tasustruktuurist kaetakse nende vastavuskontrolli ülevaatuste ja katsete kulud, mida teeb komisjon artikli 9 kohaselt. Need osalused moodustavad välised sihtotstarbelised tulud Euroopa Liidu üldeelarvesse vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõikele 426.

3.  Komisjon tagab tema poolt kooskõlas artikliga 9 teha lastud vastavuskontrolli ülevaatuste ja katsete kulude katmise. Kulud kaetakse Euroopa Liidu üldeelarvest.

__________________

 

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2015. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1–96).

 

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid teatavad oma riikliku tasustruktuuri üksikasjadest teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Esimene teade esitatakse [käesoleva määruse jõustumise kuupäev + 1 aasta]. Riiklike tasustruktuuride edasistest uuendustest teatatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile kord aastas.

4.  Liikmesriigid teatavad oma finantsmehhanismi või -mehhanismide üksikasjadest teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Esimene teade esitatakse [käesoleva määruse jõustumise kuupäev + 1 aasta]. Riiklike tasustruktuuride edasistest uuendustest teatatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile kord aastas.

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, et määrata kindlaks lõikes 1 osutatud riiklike tasude uuendamine, millele on osutatud lõikes 3. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui tüübikinnitusasutus leiab, et muudatused infopaketi andmetes on sisulised, nii et kehtiva tüübikinnituse laiendus ei suuda neid hõlmata, keeldub ta ELi tüübikinnituse muutmisest ja nõuab, et tootja taotleks uut ELi tüübikinnitust.

5.  Kui tüübikinnitusasutus leiab, et kehtiva tüübikinnituse laiendus ei suuda muudatusi infopaketi andmetes hõlmata, keeldub ta ELi tüübikinnituse muutmisest ja nõuab, et tootja taotleks uut ELi tüübikinnitust.

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  komisjoni või turujärelevalveasutuste poolt läbi viidud vastavuskontrolli katsete tulemused näitavad mis tahes mittevastavust liidu ohutus- või keskkonnaalastele õigusaktidele;

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused väljastatakse viieks aastaks ja seda aega ei ole võimalik pikendada. Aegumistähtaeg märgitakse tüübikinnitustunnistusele. Pärast tüübikinnitustunnistuse aegumist võib seda tootja taotlusel uuendada, kui tüübikinnitusasutus on teinud kindlaks, et sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüp vastab kõigile asjakohaste õigusaktide nõuetele, mis käsitlevad seda tüüpi uusi sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke.

1.  M1- ja N1-kategooria sõidukite ning lõike 1 a kohaselt loetletud süsteemide, osade või eraldi seadmestike tüübikinnitused väljastatakse seitsmeks aastaks ning N2-, N3-, M2-, M3- ja O-kategooria sõidukite tüübikinnitused väljastatakse 10 aastaks. Aegumistähtaeg märgitakse ELi tüübikinnitustunnistusele.

 

Enne tüübikinnitustunnistuse aegumist võib seda tootja taotlusel uuendada, kui tüübikinnitusasutus on teinud kindlaks, et terviksõiduki tüüp vastab kõigile seda kinnitatud tüüpi uusi sõidukeid käsitlevate asjakohaste õigusaktide, sealhulgas katseprotokollide nõuetele. Kui tüübikinnitusasutus teeb kindlaks, et kohaldatakse käesolevat lõiku, ei ole tarvis artikli 28 kohaseid katseid korrata.

 

Selleks et tüübikinnitusasutus saaks oma ülesandeid täita, esitab tootja oma taotluse kõige varem 12 kuud ja hiljemalt 6 kuud enne ELi tüübikinnitustunnistuse aegumise kuupäeva.

 

 

 

 

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused väljastatakse põhimõtteliselt ilma aegumistähtajata. Kuna mõningaid süsteeme, osasid ja eraldi seadmestikke võib nende iseloomu või tehniliste omaduste tõttu olla vaja sagedamini ajakohastada, väljastatakse nende tüübikinnitused seitsmeks aastaks. Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusakte, millega käesoleva määruse täiendamiseks kehtestatakse selliste süsteemide, osade ja eraldi seadmestike loetelu, millele nende iseloomu tõttu tuleb väljastada tüübikinnitused üksnes piiratud tähtajaks.

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kui sõidukite tootmine kooskõlas tüübikinnituse saanud sõidukitüübiga vabatahtlikult lõpetatakse;

(b)  kui sõidukite tootmine kooskõlas tüübikinnituse saanud sõidukitüübiga vabatahtlikult lõpetatakse, mis loetakse olevat toimunud siis, kui ühtegi asjaomast tüüpi sõidukit ei toodetud kahe eelmise aasta jooksul;

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Vastavussertifikaatide allkirjastamiseks volitatud isik(ud) töötavad tootja alluvuses ning on nõuetekohaselt volitatud tagama tootja täielikku juriidilist vastutust sõiduki kavandamise ja valmistamisega seotud aspektide või toodangu vastavuse eest.

4.  Vastavussertifikaatide allkirjastamiseks volitatud isik(ud) töötavad tootja alluvuses ning on nõuetekohaselt volitatud tagama tootja juriidilist vastutust sõiduki kavandamise ja valmistamisega seotud aspektide või toodangu vastavuse eest.

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Ettevõtjad lasevad turule üksnes sõidukeid, osi või eraldi seadmestikke, mille märgistus vastab käesoleva määruse nõuetele.

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 38 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui vajalikke meetmeid lõikes 1 osutatud õigusaktide vastuvõtmiseks ei ole võetud, võib komisjon anda oma otsusega ja ajutise ELi tüübikinnituse andnud liikmesriigi taotlusel loa ajutise ELi tüübikinnituse kehtivuse pikendamiseks. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)  

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võivad otsustada vabastada lõikes 1 osutatud mis tahes sõidukitüübi ühest või mitmest IV lisas loetletud õigusaktides sätestatud sisulisest nõudest, tingimusel et need liikmesriigid kehtestavad asjakohased alternatiivsed nõuded.

2.  Liikmesriigid võivad otsustada vabastada lõikes 1 osutatud mis tahes sõidukitüübi ühele või mitmele IV lisas loetletud õigusaktides sätestatud nõudele vastavusest, tingimusel et need liikmesriigid kehtestavad asjakohased alternatiivsed nõuded.

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 40 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Lisaks tuleks lubada suuremat paindlikkust väikese tootmismahuga VKEdele, kes ei suuda järgida samasuguseid ajapiiranguid nagu suurtootjad.

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui esimeses lõigus osutatud kolmekuulise ajavahemiku jooksul ei ole vastuväiteid esitatud, loetakse riiklik tüübikinnitus heaks kiidetuks.

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid annavad ELi üksiksõiduki tüübikinnituse sõidukile, mis vastab IV lisa I osa liites 2 sätestatud nõuetele või eriotstarbeliste sõidukite puhul IV lisa II osa nõuetele.

1.  Liikmesriigid annavad ELi üksiksõiduki tüübikinnituse sõidukile, mis vastab IV lisa I osa liites 2 sätestatud nõuetele või eriotstarbeliste sõidukite puhul IV lisa II osa nõuetele. Käesolevat sätet ei kohaldata mittekomplektsete sõidukite suhtes.

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 42 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Üksiksõiduki ELi tüübikinnituse taotluse esitab tootja, sõiduki omanik või viimase esindaja, tingimusel et esindaja on liidus registreeritud.

2.  Üksiksõiduki ELi tüübikinnituse taotluse esitab sõiduki omanik, tootja või tootja esindaja, tingimusel et esindaja on liidus registreeritud.

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriik võib otsustada vabastada konkreetse sõiduki, mis on kas ainulaadne või mitte, vastavusest ühe või mitme käesoleva määruse sättega või IV lisas loetletud õigusaktides kehtestatud sisuliste nõuetega, kui see liikmesriik kehtestab asjakohased alternatiivsed nõuded.

1.  Liikmesriik võib otsustada vabastada konkreetse sõiduki, mis on kas ainulaadne või mitte, vastavusest ühe või mitme käesoleva määruse sättega või IV lisas loetletud õigusaktides kehtestatud nõuetega, kui see liikmesriik kehtestab asjakohased alternatiivsed nõuded.

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse taotluse esitab tootja, sõiduki omanik või viimase esindaja, tingimusel et esindaja on liidus registreeritud.

2.  Üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse taotluse esitab sõiduki omanik, tootja või tootja esindaja, tingimusel et esindaja on liidus registreeritud.

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Üksiksõiduki riikliku tüübikinnitustunnistuse vorm põhineb VI lisas esitatud ELi tüübikinnitustunnistuse näidisel ja sisaldab vähemalt andmeid, mis on vajalikud nõukogu direktiivis 1999/37/EÜ28 sätestatud registreerimistaotluse esitamiseks.

Üksiksõiduki riikliku tüübikinnitustunnistuse vorm põhineb VI lisas esitatud ELi tüübikinnitustunnistuse näidisel ja sisaldab vähemalt andmeid, mis sisalduvad VI lisas sätestatud üksiksõiduki ELi tüübikinnitustunnistuse näidises.

__________________

 

28 Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/37/EÜ sõidukite registreerimisdokumentide kohta (EÜT L 138, 1.6.1999, lk 57).

 

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriik lubab lasta turule, registreerida või võtta kasutusele sõidukit, millele teine liikmesriik on artikli 43 kohaselt andnud üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse, välja arvatud juhul, kui sellel liikmesriigil on põhjust arvata, et asjakohased alternatiivsed nõuded, mille kohaselt sõidukile tüübikinnitus anti, ei ole tema nõuetega samaväärsed.

3.  Liikmesriik lubab lasta turule, registreerida või võtta kasutusele sõidukit, millele teine liikmesriik on artikli 43 kohaselt andnud üksiksõiduki riikliku tüübikinnituse, välja arvatud juhul, kui sellel liikmesriigil on põhjust arvata, et asjakohased alternatiivsed nõuded, mille kohaselt sõidukile tüübikinnitus anti, ei ole tema nõuetega samaväärsed, või et sõiduk ei vasta nendele nõuetele.

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Artiklites 43 ja 44 esitatud menetlusi võib kohaldada konkreetse sõiduki suhtes selle järjestikuste komplekteerimisetappide jooksul vastavalt mitmeastmelisele tüübikinnitusele.

1.  Artiklites 42 ja 43 esitatud menetlusi võib kohaldada konkreetse sõiduki suhtes selle järjestikuste komplekteerimisetappide jooksul vastavalt mitmeastmelisele tüübikinnitusele. Mitmeastmelise tüübikinnituse teel tüübikinnituse saanud sõidukite suhtes kohaldatakse XVII lisa.

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 45 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artiklites 43 ja 44 esitatud menetlustega ei tohi asendada tavalises järjestuses toimuva mitmeastmelise tüübikinnituse mõnda vaheastet ja neid ei tohi kohaldada sõidukile esimese astme kinnituse saamiseks.

2.  Artiklites 42 ja 43 esitatud menetlustega ei asendata tavalises järjestuses toimuva mitmeastmelise tüübikinnituse mõnda vaheastet ja neid ei kohaldata sõidukile esimese astme kinnituse saamiseks.

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 46 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mittekomplektseid sõidukeid võib turule lasta või kasutusele võtta, kuid sõiduki registreerimise eest vastutavad riiklikud ametiasutused võivad mitte lubada selliste sõidukite registreerimist ja maanteel kasutamist.

Mittekomplektseid sõidukeid võib turule lasta, kuid sõiduki registreerimise eest vastutavad riiklikud ametiasutused võivad mitte lubada selliste sõidukite registreerimist, kasutuselevõttu ja maanteel kasutamist.

Muudatusettepanek    200

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seerialõpu sõidukeid, mille ELi tüübikinnitus on artikli 33 lõike 2 punkti a kohaselt kaotanud kehtivuse, võib turule lasta, registreerida või kasutusele võtta tingimusel, et lõikes 4 sätestatud nõue on täidetud ning lõigetes 2 ja 4 sätestatud tähtaegadest on kinni peetud.

Seerialõpu sõidukeid, mille ELi tüübikinnitus on artikli 33 lõike 2 punkti a kohaselt kaotanud kehtivuse, võib registreerida või kasutusele võtta tingimusel, et lõikes 4 sätestatud nõue on täidetud.

Muudatusettepanek    201

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esimene lõik kehtib üksnes sõidukite suhtes, mis olid juba liidu territooriumil ja mida ei olnud veel turule lastud, registreeritud ega kasutusele võetud, enne kui nende ELi tüübikinnitus kehtivuse kaotas.

Esimene lõik kehtib üksnes sõidukite suhtes, mis olid juba liidu territooriumil ja mida ei olnud veel registreeritud ega kasutusele võetud, enne kui nende ELi tüübikinnitus kehtivuse kaotas.

Muudatusettepanek    202

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja, kes soovib seerialõpu sõidukeid lõike 1 kohaselt turule lasta, registreerida või kasutusele võtta, esitab sellekohase taotluse ELi tüübikinnituse andnud liikmesriigi riiklikule ametiasutusele. Taotluses tuleb märkida tehnilised või majanduslikud põhjused, mille tõttu nimetatud sõidukid ei vasta uutele tüübikinnitusnõuetele, ja see peab sisaldama asjaomaste sõidukite tehasetähist.

Tootja, kes soovib seerialõpu sõidukeid lõike 1 kohaselt turule lasta, registreerida või kasutusele võtta, esitab sellekohase taotluse ELi tüübikinnituse andnud liikmesriigi tüübikinnitusasutusele. Taotluses tuleb märkida tehnilised või majanduslikud põhjused, mille tõttu nimetatud sõidukid ei vasta uutele tüübikinnitusnõuetele, ja see peab sisaldama asjaomaste sõidukite tehasetähist.

Muudatusettepanek    203

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Asjaomane riiklik ametiasutus otsustab kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest, kas lubada nimetatud sõidukite turulelaskmist, registreerimist ja kasutuselevõttu asjaomase liikmesriigi territooriumil, ja määrab kindlaks sõidukite arvu, millele võib vastava loa anda.

Asjaomane riiklik tüübikinnitusasutus otsustab kolme kuu jooksul alates taotluse kättesaamisest, kas lubada nimetatud sõidukite turulelaskmist, registreerimist ja kasutuselevõttu asjaomase liikmesriigi territooriumil, ja määrab kindlaks sõidukite arvu, millele võib vastava loa anda.

Muudatusettepanek    204

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liidus võib turule lasta, registreerida või kasutusele võtta üksnes neid seerialõpu sõidukeid, millel on kehtiv ja vähemalt kolm kuud alates väljaandmise kuupäevast kehtinud vastavussertifikaat, kuid mille tüübikinnitus on kaotanud kehtivuse artikli 33 lõike 2 punkti a kohaselt.

4.  Liidus võib registreerida või kasutusele võtta üksnes neid seerialõpu sõidukeid, millel on kehtiv ja vähemalt kolm kuud alates väljaandmise kuupäevast kehtinud vastavussertifikaat, kuid mille tüübikinnitus on kaotanud kehtivuse artikli 33 lõike 2 punkti a kohaselt.

Muudatusettepanek    205

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 47 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Liikmesriigid peavad arvestust nende sõidukite tehasetähiste kohta, mida nad on lubanud käesoleva artikli kohaselt turule lasta, registreerida või kasutusele võtta.

6.  Liikmesriigid peavad arvestust nende sõidukite tehasetähiste kohta, mille nad on käesoleva artikli kohaselt registreerinud või kasutusele võtnud.

Muudatusettepanek    206

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riigisiseselt tõsist ohtu kujutavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega tegelemise menetlus

Selliste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike riiklik hindamine, mille puhul kahtlustatakse, et need kujutavad endast tõsist ohtu või on nõuetele mittevastavad

Muudatusettepanek    207

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused, kes on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 ja käesoleva määruse artikli 8 alusel meetmeid või omavad piisavalt põhjust arvata, et käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluv sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele või turvalisusele või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitse valdkondadele, teatavad oma järeldustest viivitamata tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.

1.  Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutustel on turujärelevalvetoimingute või tüübikinnitusasutuse või tootjate esitatud andmete või saadud kaebuste põhjal alust arvata, et käesoleva määruse kohaldamisalasse kuuluv sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele või turvalisusele või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitsega seotud aspektidele või ei vasta käesoleva määruse nõuetele, siis hindavad nad asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust kõigile käesolevas määruses sätestatud nõuetele. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega kõigiti koostööd.

Muudatusettepanek    208

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lõikes 1 osutatud tüübikinnitusasutus koostab seoses asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestikuga hinnangu, mis hõlmab kõiki käesolevas määruses kehtestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad kinnitus- ja turujärelevalveasutusega tihedat koostööd.

välja jäetud

Muudatusettepanek    209

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Toote riskihindamise suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 20.

Muudatusettepanek    210

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teises lõigus osutatud piiravate meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.

välja jäetud

Muudatusettepanek    211

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Asjaomane tüübikinnitusasutus teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele lõikes 1 osutatud hindamistulemustest ja meetmetest, mille võtmist ettevõtjalt nõuti.

välja jäetud

Muudatusettepanek    212

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 49 a

 

Tõsist ohtu kujutavate või nõuetele mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega tegelemise riiklik menetlus

 

1.   Kui mõne liikmesriigi turujärelevalveasutus leiab artikli 49 kohase hindamise järel, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kujutab tõsist ohtu inimeste tervisele või turvalisusele või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitsega seotud aspektidele või ei vasta käesoleva määruse nõuetele, nõuab ta viivitamatult, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased parandusmeetmed selle tagamiseks, et asjaomane sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik selle turulelaskmisel, registreerimisel või kasutuselevõtmisel ei kujutaks endast enam seda ohtu ja ei oleks enam nõuetele mittevastav.

 

2.  Ettevõtja tagab kooskõlas artiklites 11–19 osutatud kohustustega, et kõikide tema poolt liidus turule lastud, registreeritud või kasutusele võetud asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike suhtes võetakse kõik asjakohased parandusmeetmed.

 

3.  Kui ettevõtja ei võta lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul piisavaid parandusmeetmeid või kui ohu tõttu tuleb kiiresti tegutseda, võtavad riiklikud ametiasutused kõik asjakohased ajutised piiravad meetmed, et keelata asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike nende riigisisesel turul kättesaadavaks tegemine, registreerimine või kasutuselevõtt või seda piirata, need turult kõrvaldada või tagasi võtta.

 

Käesolevas lõikes osutatud piiravate meetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.

Muudatusettepanek    213

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teatamis- ja vastuväitemenetlused seoses liikmesriigi tasandil võetud piiravate meetmetega

ELi tasandil võetavad parandus- ja piiravad meetmed

Muudatusettepanek    214

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Riiklikud ametiasutused teatavad artikli 49 lõigete 1 ja 5 alusel võetud piiravatest meetmetest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

Liikmesriik, kes võtab artikli 50 lõigete 1 ja 3 alusel parandus- ja piiravaid meetmeid, teavitab sellest viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 22 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu. Ta teatab oma järeldused viivitamata ka tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.

Muudatusettepanek    215

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Esitatud teave peab hõlmama kõiki andmeid, eelkõige mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike identifitseerimiseks vajalikke andmeid, toodete päritolu, väidetava mittevastavuse ja riski olemust, võetud riiklike piiravate meetmete iseloomu ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti.

2.   Esitatud teave peab hõlmama kõiki andmeid, eelkõige asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike identifitseerimiseks vajalikke andmeid, toodete päritolu, mittevastavuse ja/või riski olemust, võetud riiklike parandus- ja piiravate meetmete iseloomu ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Selles märgitakse ühtlasi, kas risk on tingitud ühest või mitmest alljärgnevast tegurist:

 

(a)  sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike mittevastavus nõuetele, mis on seotud inimeste tervise ja turvalisusega, keskkonnakaitsega või muude käesolevas määruses sätestatud avalike huvide kaitse valdkondadega;

 

(b)  puudused IV lisas loetletud asjaomastes õigusaktides.

Muudatusettepanek    216

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 49 lõikes 1 osutatud tüübikinnitusasutus märgib, kas mittevastavus on tingitud ühest või mitmest alljärgnevast tegurist:

välja jäetud

(a)   sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike mittevastavus nõuetele, mis on seotud inimeste tervise ja turvalisusega, keskkonnakaitsega või muude käesolevas määruses sätestatud avalike huvide kaitse valdkondadega;

 

(b)   puudused IV lisas loetletud asjaomastes õigusaktides.

 

Muudatusettepanek    217

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kõik liikmesriigid peale menetluse algatanud liikmesriigi teatavad komisjonile ja teistele liikmesriikidele ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teabe kättesaamist kõikidest võetud piiravatest meetmetest ja esitavad kogu nende käsutuses oleva lisateabe seoses asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike mittevastavusega ning oma vastuväited, kui nad ei ole teatatud riikliku meetmega nõus.

välja jäetud

Muudatusettepanek    218

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Kui ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teavitamist ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid seoses liikmesriigi võetud parandus- või piirava meetmega, siis loetakse meede põhjendatuks. Teised liikmesriigid tagavad, et asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku suhtes võetakse viivitamata samaväärsed parandus- või piiravad meetmed.

Muudatusettepanek    219

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui ühe kuu jooksul pärast käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teabe kättesaamist on teine liikmesriik või komisjon esitanud vastuväite seoses liikmesriigi võetud piirava meetmega, siis hindab komisjon meedet vastavalt artiklile 51.

4.  Kui ühe kuu jooksul pärast käesoleva artikli lõikes 1 osutatud teavitamist on teine liikmesriik või komisjon esitanud vastuväite seoses liikmesriigi võetud parandus- või piirava meetmega või kui komisjon on leidnud, et riiklik meede on liidu õigusaktidega vastuolus, siis konsulteerib komisjon viivitamata asjaomaste liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega.

Muudatusettepanek    220

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud teabe kättesaamist ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid seoses liikmesriigi võetud piirava meetmega, siis loetakse meede põhjendatuks. Teised liikmesriigid tagavad, et asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku suhtes võetakse sarnased piiravad meetmed.

5.   Kõnealuse konsulteerimise tulemuste põhjal võtab komisjon vastu rakendusaktid liidu tasandil võetavate ühtlustatud parandus- või piiravate meetmete kohta. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Komisjon adresseerib need rakendusaktid kõikidele liikmesriikidele ning edastab need viivitamata asjaomastele ettevõtjatele. Liikmesriigid hakkavad neid rakendusakte kohaldama viivitamata. Nad teavitavad sellest vastavalt komisjoni.

Muudatusettepanek    221

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Kui komisjon leiab, et riiklik meede ei ole põhjendatud, võtab komisjon vastu rakendusaktid, milles nõutakse, et asjaomane liikmesriik tühistaks meetme või kohandaks seda. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    222

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 50 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b.  Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks ning mittevastavuse risk on seotud puudustega IV lisas osutatud õigusaktides, esitab komisjon:

 

(a)   õigusaktide puhul vajalikud ettepanekud asjakohaste õigusaktide muutmiseks;

 

(b)   UNECE eeskirjade puhul asjakohaste UNECE eeskirjade muudatusettepanekud kooskõlas nõukogu otsuse 97/836/EÜ III lisa sätetega.

Muudatusettepanek    223

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 51

välja jäetud

Liidu kaitsemenetlus

 

1.  Kui artikli 50 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse käigus on esitatud liikmesriigi võetud piirava meetme suhtes vastuväiteid või kui komisjon on leidnud, et riiklik meede on liidu õigusaktidega vastuolus, siis pärast konsulteerimist liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega koostab komisjon viivitamata hinnangu riikliku meetme kohta. Hindamise tulemuste põhjal võtab komisjon vastu otsuse selle kohta, kas riiklik meede on õigustatud või mitte. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning edastab selle viivitamata asjaomastele ettevõtjatele. Liikmesriigid rakendavad komisjoni otsuse viivitamata ja teatavad sellest komisjonile.

 

2.  Kui komisjon leiab, et riiklik meede on põhjendatud, siis võtavad kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike oma turgudelt kõrvaldamine, ja teatavad sellest komisjonile. Kui komisjon leiab, et riiklik meede ei ole põhjendatud, tühistab asjaomane liikmesriik selle või kohandab seda vastavalt lõikes 1 osutatud komisjoni otsusele.

 

3.  Kui riiklik meede loetakse põhjendatuks ning see on seotud puudustega IV lisas loetletud õigusaktides, teeb komisjon ettepaneku järgmiste asjakohaste meetmete võtmiseks:

 

(a)   õigusaktide puhul teeb komisjon vajalikud ettepanekud asjaomaste õigusaktide muutmiseks;

 

(b)   UNECE eeskirjade puhul esitab komisjon asjakohaste UNECE eeskirjade muudatusettepanekud kooskõlas nõukogu otsuse 97/836/EÜ II lisa sätetega.

 

Muudatusettepanek    224

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 51 a

 

Komisjoni järelevalvetoimingute alusel võetavad parandus- ja piiravad meetmed

 

1.   Kui komisjon pärast artikli 9 kohaseid kontrolle leiab, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik kujutab endast tõsist ohtu inimeste tervisele või turvalisusele või muudele käesoleva määrusega hõlmatud avaliku huvi kaitsega seotud aspektidele või ei vasta käesoleva määruse nõuetele, nõuab ta viivitamatult, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased parandusmeetmed tagamaks, et asjaomane sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei kujutaks selle turulelaskmisel, registreerimisel või kasutuselevõtmisel endast enam seda ohtu ja ei oleks enam nõuetele mittevastav.

 

Kui ettevõtja ei võta esimeses lõigus osutatud tähtaja jooksul piisavaid parandusmeetmeid või kui ohu tõttu tuleb kiiresti tegutseda, võtab komisjon vastu rakendusaktid, milles sätestatakse ELi mis tahes parandus- või piiravad meetmed, mille võtmist ta peab liidu tasandil vajalikuks. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Komisjon adresseerib need rakendusaktid kõikidele liikmesriikidele ning edastab need viivitamata asjaomastele ettevõtjatele. Liikmesriigid hakkavad neid rakendusakte kohaldama viivitamata. Nad teavitavad sellest vastavalt komisjoni.

 

2.   Kui oht või mittevastavus on seotud puudustega IV lisas osutatud õigusaktides, esitab komisjon:

 

(a)   õigusaktide puhul vajalikud ettepanekud asjakohaste õigusaktide muutmiseks;

 

(b)   UNECE eeskirjade puhul asjakohaste UNECE eeskirjade muudatusettepanekud kooskõlas nõukogu otsuse 97/836/EÜ III lisa sätetega.

Muudatusettepanek    225

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 52

välja jäetud

Nõuetele vastavad sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud,

 

mis kujutavad endast tõsist ohtu turvalisusele või suurt kahju tervisele ja keskkonnale

 

1.  Kui liikmesriik leiab pärast artikli 49 lõike 1 kohast hindamist, et kuigi sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud on kohaldatavate nõuetega kooskõlas või on nõuetekohaselt märgistatud, kaasneb nendega siiski tõsine oht turvalisusele või need võivad tõsiselt kahjustada keskkonda või inimeste tervist, siis nõuab ta, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased parandusmeetmed tagamaks, et kõnealused sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei põhjusta turulelaskmisel, registreerimisel või kasutuselevõtul enam kõnealust ohtu, või võtaks piiravaid meetmeid, et kõrvaldada sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud turult või võtta need tagasi mõistliku aja jooksul, sõltuvalt ohu olemusest.

 

Liikmesriik võib keelduda selliste sõidukite registreerimisest senikaua, kui ettevõtja on võtnud kõik asjakohased parandusmeetmed.

 

2.   Ettevõtja tagab, et kõikide lõikes 1 osutatud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike suhtes võetakse asjakohased parandusmeetmed.

 

3.   Liikmesriik edastab ühe kuu jooksul pärast lõikes 1 osutatud nõudmist komisjonile ja teistele liikmesriikidele kogu olemasoleva teabe, eelkõige andmed, mis on vajalikud asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike identifitseerimiseks, sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike päritolu ja turustusahela identifitseerimiseks ning andmed nendega seotud ohu ning riigisiseselt võetud piiravate meetmete olemuse ja kestuse kohta.

 

4.   Komisjon konsulteerib viivitamata liikmesriikide ja asjaomase ettevõtja või asjaomaste ettevõtjatega ning eelkõige tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusega ja hindab võetud riiklikke meetmeid. Nimetatud hinnangu põhjal otsustab komisjon, kas lõikes 1 osutatud riiklik meede loetakse põhjendatuks või mitte, ning vajaduse korral teeb ettepaneku asjakohaste meetmete kohta. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

 

5.   Komisjon adresseerib oma otsuse kõikidele liikmesriikidele ning edastab selle viivitamata asjaomasele ettevõtjale või asjaomastele ettevõtjatele.

 

Muudatusettepanek    226

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 53

välja jäetud

Üldsätted mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike kohta

 

1.   Kui sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud, millel on olemas vastavussertifikaat või millele on kantud tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse saanud tüübile või ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või said tüübikinnituse ebaõigete andmete alusel, võivad tüübikinnitusasutused, turujärelevalveasutused või komisjon võtta senikauaks, kuni asjaomane ettevõtja on võtnud kõik vajalikud parandusmeetmed, et tagada sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike vastavusseviimine, võtta kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 artikliga 21 vajalikke piiravaid meetmeid, et piirata või takistada mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turul kättesaadavaks tegemist, registreerimist või kasutuselevõttu või need turult kõrvaldada või tagasi võtta, kaasa arvatud tüübikinnituse tühistamine ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutuse poolt.

 

2.   Lõike 1 kohaldamisel käsitatakse kõrvalekaldeid ELi tüübikinnitustunnistuse või infopaketi andmetest kinnitatud tüübile mittevastavusena.

 

Muudatusettepanek    227

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega seotud teatamis- ja vastuväitemenetlused

Mittevastav ELi tüübikinnitus

Muudatusettepanek    228

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui tüübikinnitusasutus või turujärelevalveasutus leiab, et sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või et tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel või et sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud, millel on olemas vastavussertifikaat või millele on kantud tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse saanud tüübile, võib ta võtta artikli 53 lõike 1 kohaselt kõik asjakohased piiravad meetmed.

1.  Kui tüübikinnitusasutus leiab, et antud tüübikinnitus ei vasta käesolevale määrusele, keeldub ta niisuguse tüübikinnituse tunnustamisest. Ta teavitab tüübikinnitusasutusest, kes ELi tüübikinnituse andis, teisi liikmesriike ning komisjoni.

Muudatusettepanek    229

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Samuti nõuab tüübikinnitusasutus, turujärelevalveasutus või komisjon, et ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus kontrolliks, et tootmises olevad sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud vastavad jätkuvalt tüübikinnituse saanud tüübile või et juba turule lastud sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud viidaks vajaduse korral taas nõuetega vastavusse.

2.  Kui ühe kuu jooksul pärast teavitamist kinnitab ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus tüübikinnituse mittevastavust, tühistab see tüübikinnitusasutus tüübikinnituse.

Muudatusettepanek    230

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Terviksõiduki tüübikinnituse puhul, kus sõiduki mittevastavus on tingitud süsteemist, osast või eraldi seadmestikust, edastatakse lõikes 2 osutatud taotlus ka tüübikinnitusasutusele, kes andis sellele süsteemile, osale või eraldi seadmestikule ELi tüübikinnituse.

välja jäetud

Muudatusettepanek    231

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Mitmeastmelise tüübikinnituse puhul, kus komplektse sõiduki mittevastavus on tingitud süsteemist, osast või eraldi seadmestikust, mis moodustab osa mittekomplektsest sõidukist, või mittekomplektsest sõidukist endast, edastatakse lõikes 2 osutatud taotlus ka tüübikinnitusasutusele, kes andis sellele süsteemile, osale, eraldi seadmestikule või mittekomplektsele sõidukile ELi tüübikinnituse.

välja jäetud

Muudatusettepanek    232

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Pärast lõigetes 1–4 osutatud taotluse kättesaamist koostab ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus seoses asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestikega hinnangu, mis hõlmab kõiki käesolevas määruses kehtestatud nõudeid. Tüübikinnitusasutus kontrollib ühtlasi andmeid, mille alusel tüübikinnitus anti. Asjaomased ettevõtjad teevad tüübikinnitusasutusega tihedat koostööd.

välja jäetud

Muudatusettepanek    233

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Kui tüübikinnitusasutus, kes on andnud sõidukile, süsteemile, osale või eraldi seadmestikule ELi tüübikinnituse, teeb kindlaks mittevastavuse, siis nõuab ta viivitamata, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavusse viimiseks, ning vajaduse korral võtab ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus esimesel võimalusel ja hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõude esitamise kuupäevast artikli 53 lõikes 1 osutatud meetmed.

välja jäetud

Muudatusettepanek    234

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Riiklikud ametiasutused, kes võtavad piiravaid meetmeid artikli 53 lõike 1 kohaselt, teatavad sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    235

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui ühe kuu jooksul alates tüübikinnitusasutuse või turujärelevalveasutuse poolt artikli 53 lõike 1 kohaselt võetud piiravatest meetmetest teatamisest on teine liikmesriik esitanud vastuväite seoses teatatud piirava meetmega või kui komisjon teeb kindlaks mittevastavuse artikli 9 lõike 5 kohaselt, siis konsulteerib komisjon viivitamata liikmesriikide ja asjaomas(t)e ettevõtja(te)ga ja eelkõige tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusega ning hindab võetud riiklikku meedet. Selle hinnangu põhjal võib komisjon otsustada võtta rakendusaktide abil vajalikke artikli 53 lõike 1 kohaseid piiravaid meetmeid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Kui ühe kuu jooksul alates tüübikinnitusasutuse poolt tüübikinnituse andmisest keeldumisest teatamisest on ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus esitanud vastuväite, siis konsulteerib komisjon viivitamata liikmesriikidega ja eelkõige tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusega ning asjaomase ettevõtjaga.

Muudatusettepanek    236

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  Selle hinnangu põhjal võtab komisjon vastu rakendusaktid, mis sisaldavad tema otsust selle kohta, kas lõike 1 alusel vastu võetud ELi tüübikinnituse andmisest keeldumine on põhjendatud. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    237

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 b.  Kui komisjon pärast artikli 9 kohaseid kontrolle leiab, et antud tüübikinnitus ei vasta käesolevale määrusele, siis konsulteerib komisjon viivitamata liikmesriikidega ja eelkõige tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusega ning asjaomase ettevõtjaga. Pärast niisuguste konsultatsioonide toimumist võtab komisjon vastu rakendusaktid, mis sisaldavad tema otsust selle kohta, kas antud tüübikinnitus vastab käesolevale määrusele. Need rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    238

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Kui ühe kuu jooksul pärast kooskõlas artikli 53 lõikega 1 võetud piiravatest meetmetest teatamist ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid seoses liikmesriigi võetud piirava meetmega, siis loetakse meede põhjendatuks. Teised liikmesriigid tagavad, et asjaomase sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku suhtes võetakse sarnased piiravad meetmed.

9.   Mittevastava tüübikinnitusega hõlmatud toodete suhtes, mis on juba turul kättesaadavaks tehtud, kohaldatakse artikleid 49–53.

Muudatusettepanek    239

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 55

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    240

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    241

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 57

välja jäetud

Sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike tagasivõtmise üldsätted

 

1.   Tootja, kellele on antud terviksõiduki tüübikinnitus ja kes on kohustatud sõidukeid võtma tagasi käesoleva määruse artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1, artikli 17 lõike 2, artikli 49 lõike 1 ja 6, artikli 51 lõike 4, artikli 52 lõike 1 ja artikli 53 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel, teatab sellest viivitamata terviksõiduki tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.

 

2.   Süsteemide, osade või eraldi seadmestike tootja, kellele on antud ELi tüübikinnitus ja kes on kohustatud võtma süsteeme, osi või eraldi seadmestikke tagasi käesoleva määruse artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1, artikli 17 lõike 2, artikli 49 lõike 1 ja 6, artikli 51 lõike 4, artikli 52 lõike 1 ja artikli 53 lõike 1 või määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel, teatab sellest viivitamata ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.

 

3.   Tootja pakub tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele välja asjakohased parandusmeetmed, mille abil viia sõidukid, süsteemid, osad või tehnilised seadmestikud vastavusse ja vajaduse korral kõrvaldada määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklis 20 osutatud tõsine oht.

 

Tüübikinnitusasutus viib läbi hindamise, et kontrollida, kas väljapakutud parandusmeetmed on piisavad ja piisavalt õigeaegsed, ning teatab heakskiidetud parandusmeetmetest viivitamata teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile.

 

Muudatusettepanek    242

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 58

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

[...]

välja jäetud

Muudatusettepanek    243

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 59

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 59

välja jäetud

Ettevõtjate õigus ärakuulamiseks ning otsustest ja õiguskaitsevahenditest teatamine

 

1.  Välja arvatud juhtudel, mis nõuavad kohest tegutsemist tõsise ohu tõttu inimeste tervisele, turvalisusele või keskkonnale, antakse asjaomasele ettevõtjale võimalus esitada riiklikule ametiasutusele märkusi mõistliku aja jooksul enne, kui liikmesriikide ametiasutused võtavad artiklite 49–58 kohaseid mis tahes meetmeid.

 

Kui meetmed on võetud enne ettevõtja ärakuulamist, siis antakse ettevõtjale võimalus esitada märkusi niipea kui võimalik, ning kohe selle järel vaatab riiklik ametiasutus võetud meetmed läbi.

 

2.  Iga meetme puhul, mille riiklikud ametiasutused võtavad, esitatakse selle täpsed põhjused.

 

Kui meede on suunatud konkreetsele ettevõtjale, teatatakse asjaomasele ettevõtjale sellest viivitamata, teatades samal ajal õiguskaitsevahenditest, mis on asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt kättesaadavad, ja kõnealuste õiguskaitsevahendite ajalistest piirangutest.

 

Kui meede on üldist laadi, avaldatakse see riigi ametlikus teatajas või samaväärses dokumendis.

 

3.   Riiklike ametiasutuste poolt võetud mis tahes meede tühistatakse viivitamata või seda muudetakse kohe, kui ettevõtja tõendab, et tulemuslikud parandusmeetmed on võetud.

 

Muudatusettepanek    244

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 60 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Delegeeritud õigusaktis sätestatakse UNECE eeskirja või selle muudatuste kohustusliku kohaldamise kuupäevad ning vajaduse korral lisatakse üleminekusätted.

Delegeeritud õigusaktis sätestatakse UNECE eeskirja või selle muudatuste kohustusliku kohaldamise kuupäevad ning sellesse lisatakse vajaduse korral üleminekusätted, eelkõige sõidukite tüübikinnituse, esmase registreerimise ja kasutuselevõtu jaoks ning süsteemide, osade ja eraldi seadmestike turul kättesaadavaks tegemise jaoks, kui need on kohaldatavad.

Muudatusettepanek    245

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 63 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tootja ei tohi esitada tehnilist teavet, mis on seotud käesolevas määruses või selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides või rakendusaktides sätestatud andmetega sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübi kohta ning mis erineb tüübikinnitusasutuse poolt tüübikinnituse saanud tüübi andmetest.

1.  Tootja ei tohi esitada tehnilist teavet, mis on seotud käesolevas määruses, selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktides või rakendusaktides või IV lisas loetletud õigusaktides sätestatud andmetega sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübi kohta ning mis erineb tüübikinnitusasutuse poolt tüübikinnituse saanud tüübi andmetest.

Muudatusettepanek    246

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele sõiduki pardadiagnostika andmete, diagnostika- ja muu varustuse, vahendite, sealhulgas mis tahes asjakohase tarkvara ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta ja standardses vormis kättesaadavuse.

Tootjad tagavad sõltumatutele ettevõtjatele sõiduki pardadiagnostika andmete, diagnostika- ja muu varustuse, vahendite, sealhulgas kasutatava tarkvara olemasolevate allalaaditavate materjalide ja täieliku viiteteabe ning sõidukite remondi- ja hooldusteabe piiranguteta, standardses vormis ja mittediskrimineeriva kättesaadavuse. Teave esitatakse kergesti kättesaadaval viisil masinloetavate ja elektrooniliselt töödeldavate andmekogudena. Sõltumatutel ettevõtjatel on juurdepääs tootjate ning volitatud edasimüüjate ja remonditöökodade kasutatavatele kaugdiagnostikateenustele.

Muudatusettepanek    247

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sõiduki pardadiagnostika andmed ning remondi- ja hooldusteave avaldatakse tootja veebisaidil standardses vormis või, juhul kui see ei ole teabe iseloomu tõttu võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil. Eelkõige tuleb teave teha kättesaadavaks viisil, mis ei ole diskrimineeriv volitatud edasimüüjate ja remonditöökodade tingimuste või juurdepääsuga võrreldes.

Sõiduki pardadiagnostika andmed ning remondi- ja hooldusteave avaldatakse tootja veebisaidil standardses vormis või, juhul kui see ei ole teabe iseloomu tõttu võimalik, mõnel muul asjakohasel viisil. Sõltumatutele ettevõtjatele, kes ei ole remonditöökojad, antakse teavet samuti masinloetavas vormis, mida on võimalik elektrooniliselt töödelda üldkättesaadavate infotehnoloogia vahendite ja tarkvaraga ning mis võimaldab sõltumatutel ettevõtjatel täita ülesandeid, mis on seotud nende äritegevusega järelturu tarneahelas.

Muudatusettepanek    248

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Sõiduki pardadiagnostika, diagnostika, remondi ja hoolduse jaoks tehakse kättesaadavaks sõidukit puudutavate andmete otsevoog standard-andmesideliidese abil, nagu on täpsustatud ÜRO eeskirja nr 83 11. lisa 1. liite punktis 6.5.1.4 ja ÜRO eeskirja nr 49 9B lisas.

Muudatusettepanek    249

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 65 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 88, et muuta XVIII lisa, võtmaks arvesse tehnika arengut ja õiguslikke muudatusi ning vältimaks kuritarvitamist, ajakohastades selleks sõiduki pardadiagnostikale ning remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu nõudeid ning võttes vastu ja integreerides lõigetes 2 ja 3 osutatud standardid.

10.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 88, et muuta XVIII lisa, võtmaks arvesse tehnika arengut ja õiguslikke muudatusi ning vältimaks kuritarvitamist, ajakohastades selleks sõiduki pardadiagnostikale ning remondi- ja hooldusteabele juurdepääsu nõudeid ning võttes vastu ja integreerides lõigetes 2 ja 3 osutatud standardid. Komisjonile antakse ühtlasi õigus võtta kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, luues XVIIIA lisa, et võtta arvesse tehnoloogia arengut traadita laivõrku kasutavas digitaalse andmeside valdkonnas, tagades seega sõltumatute ettevõtjate jaoks jätkuva vahetu juurdepääsu sõidukisisestele andmetele ja ressurssidele ning lisaks konkurentsi erapooletuse tehnilise konstruktsiooni abil.

Muudatusettepanek    250

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõpptootja esitab sõltumatutele ettevõtjatele terviksõidukit käsitleva teabe.

2.  Mitmeastmelise tüübikinnituse korral vastutab lõpptootja sõiduki pardadiagnostika ning remondi- ja hooldusteabe kättesaadavuse eest seoses oma tootmisastmega või tootmisastmetega ja seosega eelneva astmega või eelnevate astmetega.

Muudatusettepanek    251

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tootja võib võtta mõistlikku ja proportsionaalset tasu juurdepääsu eest sõiduki remondi- ja hooldusteabele, välja arvatud artikli 65 lõikes 8 osutatud teave. Tasu ei tohi takistada juurdepääsu teabele, jättes arvestamata, mil määral sõltumatu ettevõtja seda kasutab.

1.  Tootja võib võtta mõistlikku ja proportsionaalset tasu juurdepääsu eest sõiduki remondi- ja hooldusteabele, välja arvatud artikli 65 lõikes 9 osutatud teave. Tasu ei tohi takistada juurdepääsu teabele, jättes arvestamata, mil määral sõltumatu ettevõtja seda kasutab.

Muudatusettepanek    252

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 69 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kui sõltumatu ettevõtja või sõltumatuid ettevõtjaid esindav kutseorganisatsioon esitab tüübikinnitusasutusele kaebuse tootja suutmatuse kohta järgida artikleid 65–70, teeb tüübikinnitusasutus auditi, et kontrollida tootjapoolset nõuete täitmist.

3.  Kui sõltumatu ettevõtja või sõltumatuid ettevõtjaid esindav kutseorganisatsioon esitab tüübikinnitusasutusele kaebuse tootja suutmatuse kohta järgida artikleid 65–70, teeb tüübikinnitusasutus auditi, et kontrollida tootjapoolset nõuete täitmist. Tüübikinnitusasutus palub terviksõidukile tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusel kaebust uurida ning nõuda seejärel sõiduki tootjalt tõendeid selle kohta, et tema süsteem vastab määrusele. Niisuguse uurimise tulemustest teavitatakse kolme kuu jooksul alates palve esitamisest riiklikku tüübikinnitusasutust ning sõltumatut ettevõtjat või asjaomast kutseorganisatsiooni.

Muudatusettepanek    253

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigi poolt kooskõlas artikli 7 lõikega 3 määratud tüübikinnitusasutus (edaspidi tüübikinnitusasutus”) vastutab tehniliste teenistuste, sealhulgas vajaduse korral nende alltöövõtjate või tütarettevõtjate hindamise, määramise, teavitamise ja järelevalve eest.

1.  Liikmesriigi poolt kooskõlas artikli 7 lõikega 3 määratud tüübikinnitusasutus või määruse (EÜ) nr 765/2008 kohane akrediteerimisasutus (üheskoos määrav asutus”) vastutab vastavas liikmesriigis tehniliste teenistuste, sealhulgas vajaduse korral nende alltöövõtjate või tütarettevõtjate hindamise, määramise, teavitamise ja järelevalve eest.

Muudatusettepanek    254

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tüübikinnitusasutus luuakse, organiseeritakse ning seda juhitakse nii, et kindlustada selle objektiivsus ja erapooletus ja vältida huvide konflikti tehniliste teenistustega.

2.  Määrav asutus luuakse, organiseeritakse ning seda juhitakse nii, et kindlustada selle objektiivsus ja erapooletus ja vältida huvide konflikti tehniliste teenistustega.

Muudatusettepanek    255

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tüübikinnitusasutuse töö korraldatakse nii, et tehnilist teenistust teavitavad töötajad, kes ei ole tehnilise teenistuse hindamist sooritanud isikud.

3.  Määrava asutuse töö korraldatakse nii, et tehnilist teenistust teavitavad töötajad, kes ei ole tehnilise teenistuse hindamist sooritanud isikud.

Muudatusettepanek    256

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tüübikinnitusasutus ei tohi sooritada neid tegevusi, mida sooritab tehniline teenistus, ega osutada nõustamisteenuseid ärilisel või konkureerival alusel.

4.  Määrav asutus ei tohi sooritada neid tegevusi, mida sooritab tehniline teenistus, ega osutada nõustamisteenuseid ärilisel või konkureerival alusel.

Muudatusettepanek    257

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Tüübikinnitusasutus tagab saadud teabe konfidentsiaalsuse.

5.  Määrav asutus tagab saadud teabe konfidentsiaalsuse.

Muudatusettepanek    258

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Tüübikinnitusasutusel on käesolevas määruses ette nähtud ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks piisaval arvul pädevaid töötajaid.

6.  Määraval asutusel on käesolevas määruses sätestatud ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks piisaval arvul pädevaid töötajaid.

Muudatusettepanek    259

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Tüübikinnitusasutusele teevad iga kahe aasta tagant vastastikuse hindamise kaks teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutust.

välja jäetud

Liikmesriigid koostavad vastastikuse hindamise aastakava, tagades hindavate ja hinnatavate tüübikinnitusasutuste asjakohase rotatsiooni ning esitavad selle komisjonile.

 

Vastastikune hindamine sisaldab kontrollkäiku läbivaatuse all oleva ametiasutuse vastutusalasse kuuluvasse tehnilisse teenistusse. Komisjon võib nimetatud hindamisest osa võtta ja otsustada osalemise üle riskianalüüsi põhjal.

 

Muudatusettepanek    260

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Vastastikuse hindamise tulemused teatatakse kõigile liikmesriikidele ja komisjonile ning tulemuste kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks. Seda arutatakse artiklis 10 sätestatud foorumil, tuginedes komisjoni antud hinnangule tulemuste kohta, ning esitatakse soovitused.

välja jäetud

Muudatusettepanek    261

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Liikmesriik jagab komisjonile ja teistele liikmesriikidele teavet selle kohta, kuidas ta on vastastikuse hindamise aruande soovitusi järginud.

välja jäetud

Muudatusettepanek    262

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  B-kategooria: käesolevas määruses ja IV lisas loetletud õigusaktides osutatud katsete juhendamine, kui neid katseid tehakse tootja või kolmanda poole tegevusüksustes;

(b)  B-kategooria: käesolevas määruses ja IV lisas loetletud õigusaktides osutatud katsete juhendamine, sh katsete ettevalmistamine, kui neid katseid tehakse tootja või kolmanda poole tegevusüksustes; katsed valmistab ette ja selle tegemist juhendab tehnilise teenistuse järelevaataja;

Muudatusettepanek    263

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tehniline teenistus asutatakse liikmesriigi õiguse alusel ning ta on juriidiline isik, välja arvatud tootja ettevõttesisene akrediteeritud tehniline teenistus, nagu osutatud artiklis 76.

3.  Tehniline teenistus asutatakse liikmesriigi õiguse alusel ning ta on juriidiline isik, välja arvatud tüübikinnitusasutuse juurde kuuluv tehniline teenistus ja tootja ettevõttesisene akrediteeritud tehniline teenistus, nagu on osutatud artiklis 76.

Muudatusettepanek    264

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 73 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Tehnilise teenistuse töötajad hoiavad ametisaladust teabe osas, mis on omandatud käesoleva määruse kohaselt täidetavate ülesannete käigus, välja arvatud seoses tüübikinnitusasutusega või kui seda nõuab liidu või liikmesriigi õigus.

5.  Tehnilise teenistuse töötajad hoiavad ametisaladust teabe osas, mis on omandatud käesoleva määruse kohaselt täidetavate ülesannete käigus, välja arvatud seoses määrava asutusega või kui seda nõuab liidu või liikmesriigi õigus.

Muudatusettepanek    265

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tehniline teenistus peab olema suuteline ellu viima kõiki tegevusi, mille jaoks ta taotleb määramist artikli 72 lõike 1 alusel. Ta tõendab tüübikinnitusasutusele, et omab kõike alljärgnevat:

1.  Tehniline teenistus peab olema suuteline ellu viima kõiki tegevusi, mille jaoks ta taotleb määramist artikli 72 lõike 1 alusel. Ta tõendab määravale asutusele või akrediteerimise korral riiklikule akrediteerimisasutusele, et omab kõike alljärgnevat:

Muudatusettepanek    266

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tehnilised teenistused võivad määrava tüübikinnitusasutuse nõusolekul sooritada mõnd neile artikli 72 lõike 1 kohaselt määratud tegevust alltöövõtu korras või lasta neid teha tütarettevõtjal.

1.  Tehnilised teenistused võivad määrava asutuse või akrediteerimise korral riikliku akrediteerimisasutuse nõusolekul sooritada mõnd neile artikli 72 lõike 1 kohaselt määratud tegevust alltöövõtu korras või lasta neid teha tütarettevõtjal.

Muudatusettepanek    267

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui tehniline teenistus kasutab talle määratud tegevuskategooriate konkreetsete ülesannete täitmiseks alltöövõtjaid või tütarettevõtjat, siis tagab ta, et alltöövõtja või tütarettevõtja vastab artiklites 73 ja 74 sätestatud nõuetele, ning teatab sellest tüübikinnitusasutusele.

2.  Kui tehniline teenistus kasutab talle määratud tegevuskategooriate konkreetsete ülesannete täitmiseks alltöövõtjaid või tütarettevõtjat, siis tagab ta, et alltöövõtja või tütarettevõtja vastab artiklites 73 ja 74 sätestatud nõuetele, ning teatab sellest määravale asutusele või akrediteerimise korral riiklikule akrediteerimisasutusele.

Muudatusettepanek    268

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tehnilised teenistused hoiavad tüübikinnitusasutusele kättesaadavana asjakohaseid dokumente, mis käsitlevad alltöövõtja või tütarettevõtja kvalifikatsiooni hindamist ja nende täidetud ülesandeid.

4.  Tehnilised teenistused hoiavad määravale asutusele või akrediteerimise korral riiklikule akrediteerimisasutusele kättesaadavana asjakohaseid dokumente, mis käsitlevad alltöövõtja või tütarettevõtja kvalifikatsiooni hindamist ja nende täidetud ülesandeid.

Muudatusettepanek    269

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Tehniliste teenistuste alltöövõtjatest antakse tüübikinnitusasutusele teada ja komisjon avaldab nende nimed.

Muudatusettepanek    270

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  seda on auditeeritud vastavalt artiklile 80, välja arvatud asjaolu, et „tüübikinnitusasutus“ asendatakse kogu tekstis sõnadega „audiitorite ühiskomitee“ ning see täidab vastavalt ülesandeid; audit peab tõendama vastavust punktidele a, b ja c;

Muudatusettepanek    271

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 76 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Ettevõttesisesest akrediteeritud tehnilisest teenistusest ei ole vaja komisjoni teavitada artikli 78 tähenduses, kuid tüübikinnitusasutuse nõudmisel annab tootja, mille osaks ta on, või riiklik akrediteerimisasutus teavet tema akrediteerimise kohta.

3.  Ettevõttesisesest tehnilisest teenistusest teavitatakse komisjoni kooskõlas artikliga 78.

Muudatusettepanek    272

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

- 1.  Taotlust esitav tehniline teenistus peab esitama ametliku taotluse selle liikmesriigi tüübikinnitusasutusele, kus ta taotleb määramist vastavalt V lisa 2. liite 4. punktile. Tegevused, mille jaoks taotlust esitav tehniline teenistus määramist taotleb, peavad olema taotluses nimetatud vastavalt artikli 72 lõikele 1.

Muudatusettepanek    273

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Enne tehnilise teenistuse määramist hindab tüübikinnitusasutus tehnilist teenistust hindamise kontrollküsimustiku alusel, mis sisaldab vähemalt V lisa 2. liites loetletud nõudeid. Hindamine hõlmab kohapealset hindamist taotluse esitanud tehnilise teenistuse ja vajaduse korral liidus või liidust väljaspool paiknevate alltöövõtjate või tütarettevõtjate ruumides.

Enne kui tüübikinnitusasutus määrab tehnilise teenistuse, hindab tüübikinnitusasutus või artikli 71 lõikes 1 osutatud akrediteerimisasutus tehnilist teenistust hindamise ühtlustatud kontrollküsimustiku alusel, mis sisaldab vähemalt V lisa 2. liites loetletud nõudeid. Hindamine hõlmab kohapealset hindamist taotluse esitanud tehnilise teenistuse ja vajaduse korral liidus või liidust väljaspool paiknevate alltöövõtjate või tütarettevõtjate ruumides.

Muudatusettepanek    274

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vähemalt kahe teise liikmesriigi tüübikinnitusasutuse esindajad moodustavad koos komisjoni esindajaga ühise hindamisrühma ning osalevad koostöös taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi tüübikinnitusasutusega taotluse esitanud tehnilise teenistuse hindamisel, kaasa arvatud kohapealne hindamine. Taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi määrav tüübikinnitusasutus võimaldab kõnealustele esindajatele õigeaegse juurdepääsu dokumentidele, mis on vajalikud taotluse esitanud tehnilise teenistuse hindamiseks.

1 b.   Kui hindamist teostab tüübikinnitusasutus, osaleb komisjoni esindaja koos määrava asutusega ühises hindamisrühmas, mis viib läbi taotluse esitanud tehnilise teenistuse hindamise, kaasa arvatud kohapealse hindamise. Selle ülesande täitmiseks kasutab komisjon sõltumatuid audiitoreid, kellega sõlmitakse avatud hankemenetluse alusel leping kui kolmandate isikutega. Audiitorid täidavad oma tööülesandeid sõltumatult ja erapooletult. Audiitorid järgivad konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ärisaladusi vastavalt kohaldatavale õigusele. Liikmesriigid annavad kogu vajaliku abi, dokumendid ja toetuse, mida audiitorid küsivad, et võimaldada neil oma ülesandeid täita. Liikmesriigid tagavad audiitoritele juurdepääsu kõigile valdustele või valduste osadele ja teabele, sealhulgas arvutisüsteemidele ja tarkvarale, mis on olulised nende ülesannete täitmiseks.

(Artikli 77 alguses on lõigete järjekorda muudetud ja lõiked ümber nummerdatud)

Muudatusettepanek    275

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Kui hindamise viib läbi akrediteerimisasutus, esitab taotluse esitanud tehniline teenistus tüübikinnitusasutusele kehtiva akrediteerimistunnistuse ja vastava hindamisaruande, mis tõendab vastavust nõuetele, mis on sätestatud V lisa 2. liites tegevuste jaoks, milleks taotluse esitanud tehniline teenistus määramist taotleb.

(Artikli 77 alguses on lõigete järjekorda muudetud ja lõiked ümber nummerdatud)

Muudatusettepanek    276

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c.   Kui tehniline teenistus on taotlenud määramist mitme tüübikinnitusasutuse poolt vastavalt artikli 78 lõikele 3, viiakse hindamine läbi ainult ühe korra, tingimusel, et tehnilise teenistuse määramisala on selle hindamisega kaetud.

(Artikli 77 alguses on lõigete järjekorda muudetud ja lõiked ümber nummerdatud)

Muudatusettepanek    277

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid teatavad komisjonile tüübikinnitusasutuse esindajate nimed, keda iga ühiskontrolli puhul kutsutakse.

5.  Liikmesriigid teatavad komisjonile määrava asutuse esindajate nimed, keda iga ühiskontrolli puhul kutsutakse.

Muudatusettepanek    278

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tüübikinnitusasutus teatab hindamisaruandest komisjonile ja teiste liikmesriikide määravatele asutustele, lisades dokumentaalsed tõendid, mis kinnitavad, et tehniline teenistus on pädev ja et on kehtestatud tehnilise teenistuse korrapärast järelevalvet tagav kord, millega tagatakse ka edaspidi vastavus käesoleva määruse nõuetele.

Määrav asutus teatab hindamisaruandest komisjonile ja teiste liikmesriikide määravatele asutustele, lisades dokumentaalsed tõendid, mis kinnitavad, et tehniline teenistus on pädev ja et on kehtestatud tehnilise teenistuse korrapärast järelevalvet tagav kord, millega tagatakse ka edaspidi vastavus käesoleva määruse nõuetele.

Muudatusettepanek    279

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 7 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Samuti esitab teavitav tüübikinnitusasutus tõendid asjatundlike töötajate olemasolu kohta, kes jälgivad tehnilist teenistust kooskõlas artikli 71 lõikega 6.

Samuti esitab hindamisaruandest teatav määrav asutus tõendid asjatundlike töötajate olemasolu kohta, kes jälgivad tehnilist teenistust kooskõlas artikli 71 lõikega 6.

Muudatusettepanek    280

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutused ja komisjon võivad hindamisaruande ja dokumentaalsed tõendid läbi vaadata, esitada küsimusi või osutada probleemidele ja taotleda täiendavaid dokumente ühe kuu jooksul pärast hindamisaruande ja dokumentaalsete tõendite esitamist.

8.  Teiste liikmesriikide määravad asutused ja komisjon võivad hindamisaruande ja dokumentaalsed tõendid läbi vaadata, esitada küsimusi või osutada probleemidele ja taotleda täiendavaid dokumente ühe kuu jooksul pärast hindamisaruande ja dokumentaalsete tõendite esitamist.

Muudatusettepanek    281

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi tüübikinnitusasutus vastab täiendavaid dokumentaalseid tõendeid puudutavatele küsimustele, märkustele ja taotlustele nelja nädala jooksul alates nende saamisest.

9.  Taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi määrav asutus vastab täiendavaid dokumentaalseid tõendeid puudutavatele küsimustele, märkustele ja taotlustele nelja nädala jooksul alates nende saamisest.

Muudatusettepanek    282

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 77 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutused või komisjon võivad esitada üksikult või ühiselt taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi tüübikinnitusasutusele soovitusi nelja nädala jooksul alates lõikes 9 osutatud vastuse saamisest. Tüübikinnitusasutus võtab soovitusi arvesse tehnilise teenistuse määramist käsitleva otsuse vastuvõtmise käigus. Kui see tüübikinnitusasutus otsustab jätta teiste liikmesriikide või komisjoni esitatud soovitused arvesse võtmata, esitab ta sellekohased põhjendused kahe nädala jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

10.  Teiste liikmesriikide määravad asutused või komisjon võivad esitada üksikult või ühiselt taotluse esitanud tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi määravale asutusele soovitusi nelja nädala jooksul alates lõikes 9 osutatud vastuse saamisest. Määrav asutus võtab soovitusi arvesse tehnilise teenistuse määramist käsitleva otsuse vastuvõtmise käigus. Kui see määrav asutus otsustab jätta teiste liikmesriikide või komisjoni esitatud soovitused arvesse võtmata, esitab ta sellekohased põhjendused kahe nädala jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

Muudatusettepanek    283

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 78 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

28 päeva jooksul pärast teavitamist võivad liikmesriigid või komisjon esitada kirjalikke vastuväiteid, tuues välja põhjendid kas seoses tehnilise teenistusega või selle järelevalvega tüübikinnitusasutuse poolt. Kui mõni liikmesriik või komisjon esitab vastuväiteid, peatatakse teate mõju. Sellisel juhul konsulteerib komisjon asjaosalistega ja langetab rakendusakti abil otsuse, kas teate mõju peatamine tühistada või mitte. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Ühe kuu jooksul pärast teavitamist võivad liikmesriigid või komisjon esitada kirjalikke vastuväiteid, tuues välja põhjendid kas seoses tehnilise teenistusega või selle järelevalvega määrava asutuse poolt. Kui mõni liikmesriik või komisjon esitab vastuväiteid, peatatakse teate mõju. Sellisel juhul konsulteerib komisjon asjaosalistega ja võtab vastu rakendusaktid, et otsustada, kas teate mõju peatamine tühistada või mitte. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    284

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 78 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Sama tehnilise teenistuse võivad määrata mitu tüübikinnitusasutust ning nende tüübikinnitusasutuste liikmesriigid võivad sellest komisjonile teatada olenemata nende tegevuste kategooriast või kategooriatest, mida tehniline teenistus hakkab artikli 72 lõike 1 kohaselt ellu viima.

3.  Sama tehnilise teenistuse võivad määrata mitu määravat asutust ning nende määravate asutuste liikmesriigid võivad sellest komisjonile teatada olenemata nende tegevuste kategooriast või kategooriatest, mida tehniline teenistus hakkab artikli 72 lõike 1 kohaselt ellu viima.

Muudatusettepanek    285

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 78 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui IV lisas loetletud õigusaktis on nõutud, et tüübikinnitusasutus määraks konkreetse organisatsiooni või pädeva asutuse artikli 72 lõikes 1 osutatud tegevuskategooriates puuduva tegevuse sooritamiseks, esitab liikmesriik lõikes 1 osutatud teate.

4.  Kui IV lisas loetletud õigusaktis on nõutud, et määrav asutus määraks konkreetse organisatsiooni või pädeva asutuse artikli 72 lõikes 1 osutatud tegevuskategooriates puuduva tegevuse sooritamiseks, esitab liikmesriik lõikes 1 osutatud teate.

Muudatusettepanek    286

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui tüübikinnitusasutus on veendunud või talle on teatatud, et tehniline teenistus ei vasta enam käesolevas määruses sätestatud nõuetele, siis piirab see ametiasutus määramist või peatab või tühistab selle, sõltuvalt nõuetele mittevastavuse raskusastmest.

Kui määrav asutus on veendunud või talle on teatatud, et tehniline teenistus ei vasta enam käesolevas määruses sätestatud nõuetele, siis piirab see ametiasutus määramist või peatab või tühistab selle, sõltuvalt nõuetele mittevastavuse raskusastmest.

Muudatusettepanek    287

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tüübikinnitusasutus teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele viivitamata kõigist teadete peatamistest, piiramistest ja tühistamistest.

Määrav asutus teatab komisjonile ja teistele liikmesriikidele viivitamata kõigist teadete peatamistest, piiramistest ja tühistamistest.

Muudatusettepanek    288

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tüübikinnitusasutus teatab teistele tüübikinnitusasutustele ja komisjonile, kui tehnilise teenistuse mittevastavusel on mõju tüübikinnitustunnistustele, mis on väljastatud ülevaatus- ja katsearuannete alusel, mille on väljastanud asjaomane tehniline teenistus.

Määrav asutus teatab teistele määravatele asutustele ja komisjonile, kui tehnilise teenistuse mittevastavusel on mõju tüübikinnitustunnistustele, mis on väljastatud ülevaatus- ja katsearuannete alusel, mille on väljastanud asjaomane tehniline teenistus.

Muudatusettepanek    289

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kahe kuu jooksul pärast teate muudatustest teatamist esitab tüübikinnitusasutus komisjonile ja teistele tüübikinnitusasutustele aruande mittevastavuse kohta tehtud järeldustest. Kui see on vajalik turul olevate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turvalisuse tagamiseks, annab määrav tüübikinnitusasutus asjaomastele tüübikinnitusasutustele korralduse peatada või tühistada mõistliku aja jooksul kõik alusetult väljastatud tunnistused.

Kahe kuu jooksul pärast teate muudatustest teatamist esitab määrav asutus komisjonile ja teistele määravatele asutustele aruande mittevastavuse kohta tehtud järeldustest. Kui see on vajalik turul olevate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turvalisuse tagamiseks, annab määrav asutus asjaomastele tüübikinnitusasutustele korralduse peatada või tühistada mõistliku aja jooksul kõik alusetult väljastatud tunnistused.

Muudatusettepanek    290

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Muud tunnistused, mis on väljastatud ülevaatus- ja katsearuannete alusel, mille on väljastanud tehniline teenistus, kelle suhtes on teavitus peatatud, piiratud või tühistatud, jäävad kehtima järgmistel tingimustel:

4.  Tüübikinnitustunnistused, mis on väljastatud ülevaatus- ja katsearuannete alusel, mille on väljastanud tehniline teenistus, kelle suhtes on teavitus peatatud, piiratud või tühistatud, jäävad kehtima järgmistel tingimustel:

Muudatusettepanek    291

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  teate peatamise korral: tingimusel, et kolme kuu jooksul pärast peatamist kinnitab tüübikinnitustunnistuse väljastanud tüübikinnitusasutus kirjalikult teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile, et täidab peatamise ajal asjaomase tehnilise teenistuse ülesandeid;

a)  määramise peatamise korral: tingimusel, et kolme kuu jooksul pärast peatamist kinnitab tüübikinnitustunnistuse väljastanud tüübikinnitusasutus kirjalikult teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile, et täidab peatamise ajal asjaomase tehnilise teenistuse ülesandeid;

Muudatusettepanek    292

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  teate piiramise või tühistamise korral: kolmeks kuuks pärast piiramist või tühistamist. Tunnistused väljastanud tüübikinnitusasutus võib pikendada tunnistuste kehtivust kolme kuu kaupa, kusjuures kokku ei tohi pikendamise kestus ületada 12 kuud, tingimusel et ta võtab sel ajavahemikul enda kanda selle tehnilise teenistuse ülesanded, kelle teade on peatatud või tühistatud.

b)  määramise piiramise või tühistamise korral: kolmeks kuuks pärast piiramist või tühistamist. Tunnistused väljastanud tüübikinnitusasutus võib pikendada tunnistuste kehtivust kolme kuu kaupa, kusjuures kokku ei tohi pikendamise kestus ületada 12 kuud, tingimusel et ta võtab sel ajavahemikul enda kanda selle tehnilise teenistuse ülesanded, kelle teade on peatatud või tühistatud.

Muudatusettepanek    293

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 79 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Tehnilise teenistuse määramist saab uuendada üksnes pärast seda, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud, kas tehniline teenistus vastab jätkuvalt käesoleva määruse nõuetele. Hindamine tehakse artiklis 77 sätestatud korras.

6.  Tehnilise teenistuse määramist saab uuendada üksnes pärast seda, kui määrav asutus on kontrollinud, kas tehniline teenistus vastab jätkuvalt käesoleva määruse nõuetele. Hindamine tehakse artiklis 77 sätestatud korras.

Muudatusettepanek    294

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tüübikinnitusasutus teeb tehniliste teenistuste üle pidevat järelevalvet, et tagada käesoleva määruse artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites esitatud nõuete täitmine.

Määrav asutus või akrediteerimise korral riiklik akrediteerimisasutus teeb tehniliste teenistuste üle pidevat järelevalvet, et tagada käesoleva määruse artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites esitatud nõuete täitmine.

Muudatusettepanek    295

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tehniline teenistus esitab nõudmise korral kogu asjakohase teabe ja dokumentatsiooni, mida on vaja, et see tüübikinnitusasutus saaks kontrollida nimetatud nõuete täitmist.

Tehniline teenistus esitab nõudmise korral kogu asjakohase teabe ja dokumentatsiooni, mida on vaja, et see määrav asutus või akrediteerimise korral riiklik akrediteerimisasutus saaks kontrollida nimetatud nõuete täitmist.

Muudatusettepanek    296

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tehnilised teenistused teatavad viivitamata tüübikinnitusasutusele kõigist muudatustest, eelkõige seoses personali, ruumide, tütarettevõtjate ja alltöövõtjatega, mis võivad mõjutada käesoleva määruse artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites sätestatud nõuete täitmist või suutlikkust sooritada vastavushindamistoiminguid seoses sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestikega, mille hindamiseks nad on määratud.

Tehnilised teenistused teatavad viivitamata määravale asutusele või akrediteerimise korral riiklikule akrediteerimisasutusele kõigist muudatustest, eelkõige seoses personali, ruumide, tütarettevõtjate ja alltöövõtjatega, mis võivad mõjutada käesoleva määruse artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites sätestatud nõuete täitmist või suutlikkust sooritada vastavushindamistoiminguid seoses sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestikega, mille hindamiseks nad on määratud.

Muudatusettepanek    297

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selle liikmesriigi tüübikinnitusasutus, kus tehniline teenistus asub, tagab, et asjaomane tehniline teenistus täidab lõikes 2 osutatud kohustuse, välja arvatud juhul, kui on õiguspärane põhjus seda mitte teha.

Selle liikmesriigi määrav asutus, kus tehniline teenistus asub, tagab, et asjaomane tehniline teenistus täidab lõikes 2 osutatud kohustuse, välja arvatud juhul, kui on õiguspärane põhjus seda mitte teha.

(Komisjoni ettepaneku numeratsioon on vale – kaks lõiget kannavad numbrit 3)

Muudatusettepanek    298

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 – lõige 3 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tehniline teenistus või tüübikinnitusasutus võib nõuda, et teise liikmesriigi ametiasutustele või komisjonile edastatud teavet käsitataks konfidentsiaalsena.

Tehniline teenistus või määrav asutus võib nõuda, et teise liikmesriigi ametiasutustele või komisjonile edastatud teavet käsitataks konfidentsiaalsena.

(Komisjoni ettepaneku numeratsioon on vale – kaks lõiget kannavad numbrit 3)

Muudatusettepanek    299

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tüübikinnitusasutus hindab vähemalt iga 30 kuu möödudes, kas iga tema vastutuse alla kuuluv tehniline teenistus vastab jätkuvalt artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites esitatud nõuetele. See hindamine sisaldab kontrollkäiku igasse tema vastutusalasse kuuluvasse tehnilisse teenistusse.

Määrav asutus hindab vähemalt iga kolme aasta järel, kas iga tema vastutuse alla kuuluv tehniline teenistus vastab jätkuvalt artiklites 72–76, 84 ja 85 ning V lisa 2. liites esitatud nõuetele, ja esitab hindamistulemused vastutavale liikmesriigile. Hindamise viib läbi ühine hindamisrühm, kes määratakse kooskõlas artikli 77 lõigetes 1–4 kirjeldatud menetlusega, ja hindamine sisaldab kontrollkäiku igasse tema vastutusalasse kuuluvasse tehnilisse teenistusse.

(Komisjoni ettepaneku numeratsioon on vale – kaks lõiget kannavad numbrit 3)

Muudatusettepanek    300

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 80 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kahe kuu jooksul pärast tehnilise teenistuse kohta lõpliku hinnangu andmist esitavad liikmesriigid komisjonile ja teistele liikmesriikidele aruande kõnealuste järelevalvetegevuste kohta. Aruanded sisaldavad hindamise kokkuvõtet, mis tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Hindamistulemused teatatakse kõigile liikmesriikidele ja komisjonile ning tulemuste kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks. Seda arutatakse artikli 10 kohaselt loodud foorumil.

(Komisjoni ettepaneku numeratsioon on vale – kaks lõiget kannavad numbrit 3)

Muudatusettepanek    301

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon uurib kõiki juhtumeid, mille puhul tema tähelepanu juhitakse kahtlusele tehnilise teenistuse pädevuse kohta või selle kohta, kas tehniline teenistus täidab jätkuvalt käesoleva määruse kohaselt tema suhtes kehtivaid nõudeid ja kohustusi. Ta võib selliseid uurimisi ka omal algatusel alustada.

Komisjon uurib koostöös vastava liikmesriigi tüübikinnitusasutusega kõiki juhtumeid, mille puhul tema tähelepanu juhitakse kahtlusele tehnilise teenistuse pädevuse kohta või selle kohta, kas tehniline teenistus täidab jätkuvalt käesoleva määruse kohaselt tema suhtes kehtivaid nõudeid ja kohustusi. Ta võib selliseid uurimisi ka omal algatusel alustada.

Muudatusettepanek    302

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 81 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Osana lõikes 1 osutatud uurimisest konsulteerib komisjon tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi tüübikinnitusasutusega. Selle liikmesriigi tüübikinnitusasutus esitab komisjonile selle nõudmisel kogu asjakohase teabe asjaomase tehnilise teenistuse tegevuse ning tema sõltumatuse ja pädevusega seotud nõuete täitmise kohta.

2.  Osana lõikes 1 osutatud uurimisest teeb komisjon koostööd tehnilise teenistuse asukohaliikmesriigi tüübikinnitusasutusega. Selle liikmesriigi tüübikinnitusasutus esitab komisjonile selle nõudmisel kogu asjakohase teabe asjaomase tehnilise teenistuse tegevuse ning tema sõltumatuse ja pädevusega seotud nõuete täitmise kohta.

Muudatusettepanek    303

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 82 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Teabevahetust koordineerib artiklis 10 osutatud foorum.

4.  Teabevahetust koordineerib artikli 10 kohaselt loodud foorum.

Muudatusettepanek    304

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 83 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui tehnilise teenistuse määramise aluseks on akrediteerimine määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses, tagavad liikmesriigid, et riiklik akrediteerimisasutus, mis on akrediteerinud konkreetse tehnilise teenistuse, saaks tüübikinnitusasutuselt järjepidevalt teavet ja aruandeid vahejuhtumite kohta ja muud tehnilise teenistuse poolt kontrollitavate valdkondadega seotud teavet, juhul kui see teave on asjakohane tehnilise teenistuse töö tulemuste hindamise seisukohalt.

1.  Kui tehnilise teenistuse määramise aluseks on samuti akrediteerimine määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses, tagavad liikmesriigid, et riiklik akrediteerimisasutus, mis on akrediteerinud konkreetse tehnilise teenistuse, saaks tüübikinnitusasutuselt järjepidevalt teavet ja aruandeid vahejuhtumite kohta ja muud tehnilise teenistuse poolt kontrollitavate valdkondadega seotud teavet, juhul kui see teave on asjakohane tehnilise teenistuse töö tulemuste hindamise seisukohalt.

Muudatusettepanek    305

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 84 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  nad võimaldavad oma tüübikinnitusasutusel tehnilise teenistuse tegevust vastavushindamise ajal jälgida;

(a)  nad võimaldavad oma tüübikinnitusasutusel või ühisel hindamisrühmal, nagu on kirjeldatud artikli 77 lõikes 1, tehnilise teenistuse tegevust tüübikinnitusega seotud katsetamise ajal jälgida;

Muudatusettepanek    306

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 88 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, artikli 10 lõikes 3, artikli 22 lõikes 3, artikli 24 lõikes 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõike 2, artikli 28 lõikes 5, artikli 29 lõikes 6, artikli 34 lõikes 2, artikli 55 lõigetes 2 ja 3, artikli 56 lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 65 lõikes 10, artikli 76 lõikes 4 ja artikli 90 lõikes 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumisest.

2.  Artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 7 a, artikli 10 lõikes 3, artikli 22 lõikes 3, artikli 24 lõikes 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõike 2, artikli 28 lõikes 5, artikli 29 lõikes 6, artikli 33 lõikes 1 a, artikli 34 lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 65 lõikes 10, artikli 76 lõikes 4 ja artikli 90 lõikes 2 osutatud volitus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumisest.

Selgitus

Kohandamine on vajalik artiklisse 65 tehtud muudatuste kajastamiseks.

Muudatusettepanek    307

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 88 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, artikli 10 lõikes 3, artikli 22 lõikes 3, artikli 24 lõikes 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõikes 2, artikli 28 lõikes 5, artikli 29 lõikes 6, artikli 34 lõikes 2, artikli 55 lõigetes 2 ja 3, artikli 56 lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 65 lõikes 10, artikli 76 lõikes 4 ja artikli 90 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 4 lõikes 2, artikli 5 lõikes 2, artikli 6 lõikes 7 a, artikli 10 lõikes 3, artikli 22 lõikes 3, artikli 24 lõikes 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõikes 2, artikli 28 lõikes 5, artikli 29 lõikes 6, artikli 33 lõikes 1 a, artikli 34 lõikes 2, artikli 60 lõikes 3, artikli 65 lõikes 10, artikli 76 lõikes 4 ja artikli 90 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek    308

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 88 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonivahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

Muudatusettepanek    309

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 88 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Artikli 4 lõike 2, artikli 5 lõike 2, artikli 10 lõike 3, artikli 22 lõike 3, artikli 24 lõike 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõike 2, artikli 28 lõike 5, artikli 29 lõike 6, artikli 34 lõike 2, artikli 55 lõigete 2 ja 3, artikli 56 lõike 2, artikli 60 lõike 3, artikli 65 lõike 10, artikli 76 lõike 4 ja artikli 90 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

5.  Artikli 4 lõike 2, artikli 5 lõike 2, artikli 6 lõike 7 a, artikli 10 lõike 3, artikli 22 lõike 3, artikli 24 lõike 3, artikli 25 lõike 5, artikli 26 lõike 2, artikli 28 lõike 5, artikli 29 lõike 6, artikli 33 lõike 1 a, artikli 34 lõike 2, artikli 60 lõike 3, artikli 65 lõike 10, artikli 76 lõike 4 ja artikli 90 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist esitanud Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek    310

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 89 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mis määratakse, kui ettevõtjad ja tehnilised teenistused ei täida käesoleva määruse artiklites, eelkõige artiklites 11–19, 72–76, 84 ja 85 sätestatud kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende karistuste kohaldamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

1.  Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mis määratakse, kui ettevõtjad ja tehnilised teenistused ei täida käesoleva määruse artiklites sätestatud kohustusi, ning võtavad kõik vajalikud meetmed nende karistuste kohaldamiseks. Kehtestatud karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Eelkõige peavad karistused olema proportsionaalsed asjaomase liikmesriigi turul registreeritud mittevastavate sõidukite arvuga või asjaomase liikmesriigi turul kättesaadavaks tehtud mittevastavate süsteemide, osade või eraldi seadmestike arvuga.

Muudatusettepanek    311

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 89 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  valeandmete esitamine tüübikinnituse andmise menetluse või tühistamiseni viiva menetluse ajal;

(a)  valeandmete esitamine tüübikinnituse andmise menetluse ajal või XI peatüki kohaste parandus- või piiravate meetmete kohaldamiseni viiva menetluse ajal;

Muudatusettepanek    312

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 89 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  katsetulemuste võltsimine tüübikinnituse saamiseks;

(b)  tüübikinnituse või turujärelevalve katsetulemuste võltsimine, sealhulgas kinnituse andmine ebaõigete andmete alusel;

Muudatusettepanek    313

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 89 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  tehniliste teenistuste puudulik vastavus nende määramiseks ettenähtud nõuetele.

Muudatusettepanek    314

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 89 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  tüübikinnitust nõudvate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turul kättesaadavaks tegemine ilma sellise tüübikinnituseta või sel eesmärgil dokumentide või märgistuse võltsimine.

(b)  tüübikinnitust nõudvate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turul kättesaadavaks tegemine ilma sellise tüübikinnituseta või sel eesmärgil dokumentide, vastavussertifikaatide, andmesiltide või tüübikinnitusmärkide võltsimine.

Muudatusettepanek    315

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 89 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid esitavad komisjonile igal aastal aruande kehtestatud karistuste kohta.

5.  Liikmesriigid saadavad teate kehtestatud karistuste kohta artikli 25 kohaselt loodud veebipõhisesse tüübikinnituse andmebaasi. Teated tuleb esitada ühe kuu jooksul pärast karistuse kehtestamist.

Muudatusettepanek    316

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui artikli 9 lõigetes 1 ja 4 või artikli 54 lõikes 1 osutatud komisjonipoolne vastavuskontroll toob ilmsiks sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku mittevastavuse käesoleva määruse nõuetele, võib komisjon määrata asjaomasele ettevõtjale käesoleva määruse rikkumise eest haldustrahve. Kehtestatud haldustrahvid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Eelkõige peavad trahvid olema proportsionaalsed liidu turul registreeritud mittevastavate sõidukite arvuga või liidu turul kättesaadavaks tehtud mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike arvuga.

Kui artikli 9 lõigetes 1 ja 4 või artikli 54 lõikes 1 osutatud komisjonipoolne või artikli 8 lõikes 1 osutatud turujärelevalveasutuse poolne vastavuskontroll toob ilmsiks sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku mittevastavuse käesoleva määruse nõuetele, võib komisjon määrata asjaomasele ettevõtjale käesoleva määruse rikkumise eest haldustrahve. Kehtestatud haldustrahvid peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Eelkõige peavad trahvid olema proportsionaalsed liidu turul registreeritud mittevastavate sõidukite arvuga või liidu turul kättesaadavaks tehtud mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike arvuga.

Muudatusettepanek    317

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 90 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjoni kehtestatud haldustrahvid ei lisandu artikli 89 kohaselt liikmesriikide poolt sama rikkumise eest määratud karistustele ega ületa 30 000 eurot nõuetele mittevastava sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kohta.

Komisjoni kehtestatud haldustrahvid ei lisandu artikli 89 kohaselt liikmesriikide poolt sama rikkumise eest määratud karistustele.

 

Komisjoni kehtestatud haldustrahvid ei ületa 30 000 eurot nõuetele mittevastava sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku kohta.

Muudatusettepanek    318

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 91 – lõige 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 715/2007

Artikkel 5 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a)  Artiklisse 5 lisatakse lõike 2 punkti c järele järgmised lõigud:

 

„Tootjad, kes soovivad ELi tüübikinnitust sõidukile, mis kasutab BESi, AESi või katkestusseadet käesoleva määruse või määruse (EL) 2016/646 määratluse kohaselt, esitavad tüübikinnitusasutusele kogu teabe, sh tehnilised põhjendused, mida tüübikinnitusasutus võib põhjendatult nõuda, et aidata kindlaks määrata, kas BES või AES on katkestusseade ning kas katkestusseadmete kasutamise keelule võib kohaldada erandit käesoleva artikli alusel.

 

Tüübikinnitusasutus ei anna ELi tüübikinnitust seni, kuni see on hindamise lõpetanud ning teinud kindlaks, et sõidukitüüp ei ole varustatud keelatud katkestusseadmega kooskõlas käesoleva artikli ja määrusega (EÜ) nr 692/2008.“.

Muudatusettepanek    319

Ettepanek võtta vastu määrus

XII lisa – punkt 1 – teine tulp

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühikud

Ühikud

1 000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Selgitus

Patareide kaalu tõttu on elektrisõiduki täismass suurem kui tavalise sõiduki täismass. See tähendab, et samasuguse lubatud kandevõimega 3,5 tonnise täismassiga sõiduki (N1-kategooria sõiduk) elektrilise versiooni täismass ületab tavalise sõiduki täismassi piirangut ja on seega kategooria N2 sõiduk. Nii ei põhjusta see ebavõrdset kohtlemist, väikeseeria sõidukite ühikute maksimaalset arvu tuleb reguleerida.

Muudatusettepanek    320

Ettepanek võtta vastu määrus

XII lisa – punkt 2 – teine tulp

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühikud

Ühikud

100

250

250

250

500 kuni 31. oktoobrini 2016

500 kuni 31. oktoobrini 2016

250 alates 1. novembrist 2016

250 alates 1. novembrist 2016

250

250

500

500

250

250

Muudatusettepanek    321

Ettepanek võtta vastu määrus

XIII lisa – I osa – tabel

 

Komisjoni ettepanek

Detail nr

Osa kirjeldus

Toimivusnõue

Katsemenetlus

Märgistusnõue

Pakendamisnõuded

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Muudatusettepanek

Detail nr

Osa kirjeldus

Toimivusnõue

Katsemenetlus

Märgistusnõue

Pakendamisnõuded

1

Heitgaaside katalüsaatorid ja nende substraadid

NOx-heide

Euroopa standardid

Sõiduki tüüp ja versioon

 

2

Turboülelaadurid

CO2- ja NOx-heide

Euroopa standardid

Sõiduki tüüp ja versioon

 

3

Turboülelaadurist erinev kütuse/õhu segu kompressori süsteem

CO2- ja NOx-heide

Euroopa standardid

Sõiduki tüüp ja versioon

 

4

Diiselmootorite tahkete osakeste filtrid

PM

Euroopa standardid

Sõiduki tüüp ja versioon

 

Muudatusettepanek    322

Ettepanek võtta vastu määrus

XVIII lisa – punkt 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Sõidukite pardadiagnostikaseadmete andmete ning remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

2.  Sõidukite pardadiagnostikaseadmete andmete ning remondi- ja hooldusteabe kättesaadavus

Muudatusettepanek    323

Ettepanek võtta vastu määrus

XIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.8.

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.8.  Seoses määruse nr 595/2009/EÜ rakendusalasse kuuluvate kategooriate sõidukitega, punkti 2.6.2 kohaldamise korral ning juhul, kui tootjad kasutavad oma frantsiisivõrgustikes standarditele ISO 22900 „Sõiduki kommunikatsiooni moodulliides (MVCI)” ja ISO 22901 „Avatud diagnostikaandmevahetus (ODX)” vastavaid diagnostika- ja katsevahendeid, peavad ODX-failid olema sõltumatutele ettevõtjatele kättesaadavad tootja veebisaidi kaudu.

2.8.  Punkti 2.6.2 kohaldamise korral ning juhul, kui tootjad kasutavad oma frantsiisivõrgustikes standarditele ISO 22900 „Sõiduki kommunikatsiooni moodulliides (MVCI)” ja ISO 22901 „Avatud diagnostikaandmevahetus (ODX)” vastavaid diagnostika- ja katsevahendeid, peavad ODX-failid olema sõltumatutele ettevõtjatele kättesaadavad tootja veebisaidi kaudu.

Muudatusettepanek    324

Ettepanek võtta vastu määrus

XVIII lisa – punkt 2 – alapunkt 2.8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2.8 a.  Sõiduki pardadiagnostika, diagnostika, remondi ja hoolduse jaoks tehakse kättesaadavaks sõidukit puudutavate andmete otsevoog standardse andmesideliidese jadapordi kaudu, nagu on kindlaks määratud UNECE eeskirja nr 83 11. lisa 1. liite punktis 6.5.1.4 ja UNUECE eeskirja nr 49 9.B lisa punktis 4.7.3.

Muudatusettepanek    325

Ettepanek võtta vastu määrus

XVIII lisa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Teave kõikide sõidukiosade kohta, millega sõiduki tootja on varustanud sõiduki, mis kannab tehasetähist ja on identifitseeritav muude tunnuste alusel, nagu telgede vahekaugus, mootori võimsus, viimistlus või lisavarustus, ning mida võib asendada varuosadega, mida sõiduki tootja pakub oma volitatud remonditöökodadele või edasimüüjatele või kolmandatele isikutele viitega originaalvarustuse osanumbrile, tehakse kättesaadavaks andmebaasis, millele on ka sõltumatutel ettevõtjatel kerge ligi pääseda.

Teave kõikide sõidukiosade kohta, millega sõiduki tootja on varustanud sõiduki, mis kannab tehasetähist ja on identifitseeritav muude tunnuste alusel, nagu telgede vahekaugus, mootori võimsus, viimistlus või lisavarustus, ning mida võib asendada varuosadega, mida sõiduki tootja pakub oma volitatud remonditöökodadele või edasimüüjatele või kolmandatele isikutele viitega originaalvarustuse osanumbrile, tehakse masinloetaval kujul ja elektrooniliselt töödeldavate andmestikena kättesaadavaks andmebaasis, millele on ka sõltumatutel ettevõtjatel kerge ligi pääseda.

Muudatusettepanek    326

Ettepanek võtta vastu määrus

XVIII lisa – punkt 6 – alapunkt 6.3.

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.3.  Sõidukite andmetele juurdepääsu foorum, mida mainiti artiklis 70, määrab kindlaks tehnika arengule vastavad parameetrid, mille kohaselt neid nõudeid täidetakse. Selleks peab sõltumatu ettevõtja saama heakskiidu või volituse dokumentide alusel, mis tõendavad, et ta tegeleb õiguspärase majandustegevusega ega ole kuritegudes süüdi mõistetud.

6.3.  Sõidukite andmetele juurdepääsu foorum, mida mainiti artiklis 70, määrab kindlaks tehnika arengule vastavad parameetrid, mille kohaselt neid nõudeid täidetakse. Selleks peab sõltumatu ettevõtja saama heakskiidu või volituse dokumentide alusel, mis tõendavad, et ta tegeleb õiguspärase majandustegevusega ega ole vastavasisulistes kuritegudes süüdi mõistetud.

Muudatusettepanek    327

Ettepanek võtta vastu määrus

XVIII lisa – punkt 6 – alapunkt 6.4.

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.4.  Seoses sõidukitega, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 595/2009 rakendusalasse, toimub juhtseadiste ümberprogrammeerimine vastavalt standardile ISO 22900-2 või SAE J2534 või TMC RP1210B, kasutades omandiõigusega hõlmamata riistvara. Kasutada võib ka Ethernetti, järjestikliidest või kohtvõrku (LAN) ning muid kandjaid, nagu laserplaat (CD), digitaaluniversaalplaat (DVD) ja pooljuhtmälu seade ehk mälupulk, auto teabe- ja meelelahutuskeskuste jaoks (nt navigatsioonisüsteemid, telefon), kuid tingimusel, et selleks ei oleks nõutav omandiõigusega kaitstud sidetarkvara (nt draiverid või pluginad) või riistvara. Et tagada standardile ISO 22900-2 või SAE J2534 või TMC RP1210B vastava tootjaspetsiifilise rakenduse ja andmesideliidese ühilduvus, võimaldab tootja sõltumatult välja töötatud andmesideliideste valideerimist või andmeid, ning andmesideliidese tootjale selliseks valideerimiseks nõutud spetsiaalse riistvara rentimist. Sellise valideerimise või andmete ja riistvara tasude suhtes kohaldatakse artikli 67 lõikes 1 sätestatud tingimusi.

6.4.  Juhtseadiste ümberprogrammeerimine toimub vastavalt standardile ISO 22900-2 või SAE J2534 või TMC RP1210, kasutades omandiõigusega hõlmamata riistvara.

 

Kui ümberprogrammeerimine või diagnostika toimub standardile ISO 13400 vastavat DoIPd kasutades, peab see vastama esimeses lõigus osutatud standardite nõuetele.

 

Kui sõiduki tootjad kasutavad täiendavaid omandiõigusega kaitstud sideprotokolle, siis tehakse need protokolli spetsifikatsioonid sõltumatutele ettevõtjatele kättesaadavaks.

 

Et tagada standardile ISO 22900-2 või SAE J2534 või TMC RP1210 vastava tootjaspetsiifilise rakenduse ja andmesideliidese ühilduvus, võimaldab tootja kuue kuu jooksul alates tüübikinnituse saamisest sõltumatult välja töötatud andmesideliideste valideerimist ja tagab katsekeskkonna, sh andmed sideprotokollide tehniliste tingimuste kohta, ning võimaldab andmesideliidese tootjale selliseks valideerimiseks nõutud spetsiaalse riistvara rentimist. Sellise valideerimise või andmete ja riistvara tasude suhtes kohaldatakse artikli 67 lõikes 1 sätestatud tingimusi.

 

Asjakohane vastavuse täitmine tuleb tagada kas volitades CENi asjakohaseid vastavusstandardeid välja töötama või kasutades olemasolevaid standardeid, nagu SAE J2534-3.

 

Sellise valideerimise või andmete ja riistvara tasude suhtes kohaldatakse artikli 67 lõikes 1 sätestatud tingimusi.

Muudatusettepanek    328

Ettepanek võtta vastu määrus

XVIII lisa – punkt 6 – alapunkt 6.8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6.8 a.  Kui tootja veebilehelt kättesaadavad sõidukite OBD-seadmete andmed ning remondi- ja hooldusandmed ei sisalda konkreetset teavet, mis on vajalik alternatiivkütuste kasutamist võimaldavate lisasüsteemide projekteerimiseks ja tootmiseks, peab alternatiivkütuste kasutamist võimaldavate lisasüsteemide tootjal, keda need andmed huvitavad, olema võimalik saada I lisas sätestatud teabedokumendi punktides 1, 3 ja 4 sätestatud andmed taotluse korral otse tootjalt. Selleks vajalikud kontaktandmed tuleb tootja veebisaidil selgelt esitada ning teave tuleb anda 30 päeva jooksul. Kõnealuste andmete esitamise kohustus kehtib üksnes UNECE eeskirja nr 115 kohaste alternatiivkütuste kasutamist võimaldavate lisasüsteemide suhtes ning UNECE eeskirja nr 115 kohaste süsteemide koosseisu kuuluvate alternatiivkütuste kasutamist võimaldavate osiste suhtes, ning andmed tuleb esitada üksnes taotluse korral, mis sisaldab andmetaotluse objektiks oleva sõidukimudeli täpset kirjeldust ning kinnitust, et andmeid vajatakse UNECE eeskirja nr 115 kohaste alternatiivkütuste kasutamist võimaldavate lisasüsteemide või -osiste väljatöötamiseks.

Muudatusettepanek    329

Ettepanek võtta vastu määrus

XVIII lisa – punkt 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a.  Sõiduki tootjad teevad veebiteenuse või allalaadimise kaudu kättesaadavaks elektroonilise andmestiku (või nõutud alamandmestiku), mis sisaldab kõiki tehasetähiseid koos igale tehasetähisele vastavate erinõuete ja konfiguratsiooninäitajatega, mis on algselt sõidukisse paigaldatud.

Muudatusettepanek    330

Ettepanek võtta vastu määrus

XVIII lisa – punkt 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b.  Elektroonikasüsteemide turvalisust käsitlevad sätted

 

7 b.1.  Igal heitekontrolliarvutiga sõidukil peab saama vältida andmete muutmist, välja arvatud tootja poolt lubatud juhul. Tootja annab andmete muutmise loa juhul, kui muutmine on vajalik sõiduki diagnostikaks, hoolduseks, kontrollimiseks, moderniseerimiseks või remondiks. Kõik ümberprogrammeeritavad arvutikoodid või tööparameetrid peavad olema võltsimiskindlad ning pakkuma kaitset vähemalt standardi ISO 15031–7 (15. märts 2001) sätetele vastaval tasemel (SAE J2186, oktoober 1996). Kõik eemaldatavad kalibreerimismälukiibid peavad olema isoleermaterjaliga kapseldatud, kaetud pitseeritud ümbrisega või kaitstud elektronalgoritmidega ega tohi olla ilma erivahendeid või -meetodeid kasutamata muudetavad. Kaitstud võivad olla ka üksnes need osad, mis on otseselt seotud heitmete kalibreerimise ja sõiduki vargusevastase kaitsega.

 

7 b.2.   Arvutikoodiga mootori tööparameetrid ei tohi olla muudetavad eri töövahendeid või meetodeid kasutamata (näiteks joodetud või kapseldatud arvutiosad või pitseeritud (või joodetud) arvutikorpused).

 

7 b.3.   Diiselmootoritesse paigaldatud mehaaniliste sissepritsepumpade puhul peavad tootjad võtma piisavaid meetmeid kaitsmaks kütuse maksimaalse etteande seadet omavolilise muutmise eest sõiduki kasutuseloleku ajal.

 

7 b.4.   Tootjad võivad taotleda tüübikinnitusasutuselt erandit seoses mõne punkti 8 nõudega nende sõidukite puhul, mis tõenäoliselt ei vaja kaitset. Kriteeriumid, mida tüübikinnitusasutus erandi kaalumisel arvesse võtab, on muu hulgas järgmised: töökiipide kättesaadavus, sõiduki head tehnilised näitajad ning sõiduki kavandatav müügimaht.

 

7 b.5.   Tootjad, kes kasutavad programmeeritavaid arvutikoodide süsteeme (nt EEPROMi ehk programmeeritavat elekterkustutusega püsimälu), peavad tõkestama omavolilised ümberprogrammeerimised. Tootjad peavad kasutama tugevdatud kopeerimisvastase kaitse strateegiaid ja kirjutuskaitsefunktsioone, mis nõuavad elektroonilist juurdepääsu tootja välisarvutile, millele peab olema juurdepääs ka sõltumatutel ettevõtjatel, kes kasutavad jaotisega 6.2 ja punktiga 6.4 ette nähtud kaitset. Kopeerimiskaitse meetodid peavad olema tüübikinnitusasutuse poolt nõuetekohaselt heaks kiidetud.

Muudatusettepanek    331

Ettepanek võtta vastu määrus

XVIII lisa – 2. liide – punkt 3.1.1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.1.1.   infosüsteemi lisaprotokollid, mida lisaks UNECE eeskirja nr 49 9.B lisa punktis 4.7.3 sätestatud standarditele on vaja täielikuks diagnostikaks, sealhulgas teave tark- ja riistvaraliste lisaprotokollide, parameetrite identifitseerimise, ülekandefunktsioonide, funktsioonide säilimise nõuete ja veatingimuste kohta;

3.1.1.   infosüsteemi lisaprotokollid, mida lisaks UNECE eeskirja nr 49 9.B lisa punktis 4.7.3 ja UNECE eeskirja nr 83 11. lisa punktis 6.5.1.4 sätestatud standarditele on vaja täielikuks diagnostikaks, sealhulgas teave tark- ja riistvaraliste lisaprotokollide, parameetrite identifitseerimise, ülekandefunktsioonide, funktsioonide säilimise nõuete ja veatingimuste kohta;

Muudatusettepanek    332

Ettepanek võtta vastu määrus

XVIII lisa – 2. liide – punkt 3.1.2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.1.2.   üksikasjalikud andmed kõikide UNECE eeskirja nr 49 9.B lisa punktis 4.7.3 sätestatud standarditele mittevastavate veakoodide saamise ja tõlgendamise kohta;

3.1.2.   üksikasjalikud andmed kõikide UNECE eeskirja nr 49 9.B lisa punktis 4.7.3 ja UNECE eeskirja nr 83 11. lisa punktis 6.5.1.4 sätestatud standarditele mittevastavate veakoodide saamise ja tõlgendamise kohta;

(1)

Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.


KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (5.12.2016)

siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse ja turujärelevalve kohta

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Arvamuse koostaja: Christofer Fjellner

LÜHISELGITUS

Komisjon avaldas 27. jaanuaril 2016 ettepaneku, mis käsitleb praegu direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnituse ja turujärelevalve nõudeid.

Aastal 2013 viidi komisjoni poolt tegevuskavas CARS2020 võetud kohustuste raames läbi liidu tüübikinnitussüsteemi põhjalik toimivuskontroll. Selle tulemused näitasid, et ehkki praegune süsteem on teataval määral võimaldanud poliitikaeesmärke täita, on seda Volkswageni tarkvaraga manipuleerimise skandaali järel laialdaselt kritiseeritud. Arvamuse koostaja arvates on väga tähtis ELi tüübikinnitussüsteemi tugevdada, eelkõige seada sisse sobivad järelevalvemehhanismid, mis võimaldaksid kõigis liikmesriikides menetlusi ühtselt kohaldada. Lisaks on tähtis, et õigusaktid toimiksid sujuvalt ega suurendaks bürokraatiat ei riikide haldusasutuste ega ka tööstuse jaoks.

Praeguse süsteemi üks nõrkus on nõuete erinev tõlgendamine ja erineva rangusega kohaldamine eri liikmesriikides. Mitte tingimata pahausksed erinevused direktiivide tõlgendamisel ja ülevõtmisel on teadaolev ja üha korduv nähtus, mis nõrgestab siseturgu ning tekitab nii tööstuses kui ka tarbijates ebakindlust.

Lisaks nõuete rikkumisele võimaldavad sellised puudused ka otsest pettust ja seaduserikkumisi. Kahjuks oleme seda juba korduvalt näinud. Nimetatud puuduste kõrvaldamiseks on arvamuse koostaja pööranud tähelepanu eelkõige rangemate järelevalvemehhanismide rakendamisele ja turujärelevalvele.

Turujärelevalve, mis tähendab sõidukite kontrolli pärast nende turule laskmist, on praeguste õigusaktide nõrk koht ning selle tugevdamine seisab ettepanekus kesksel kohal. On määratletud täitevasutuste ülesanded ja kohustused ning sammud, mis tuleb astuda, kui turul leidub nõuetele mittevastavaid tooteid, ning see on oluline edasiminek. Arvamuse koostaja võtab teadmiseks asjaolu, et turujärelevalvet saavad teostada riiklikud järelevalveasutused, kuid et oma osa on siin ka komisjonil.

Määruse paremaks kohandamiseks liikmesriikide muutuvate tingimustega teeb arvamuse koostaja ettepaneku muuta teenustasude süsteemi. Kuna mõnedes liikmesriikides teostatakse vaid vähesel hulgal tüübikinnitusi, ei tohiks turujärelevalve rahastamist siduda tüübikinnituste arvuga, sest siis võivad turujärelevalves tekkida olulised puudujäägid. Kogu liidus võrdsete konkurentsitingimuste ja põhjaliku turujärelevalve tagamiseks peavad liikmesriigid turujärelevalve rahastamiseks sisse seadma nende tingimusi kajastavad teenustasude süsteemid.

Lisaks tehakse ettepanekuid turujärelevalve rahastamise selgemaks muutmiseks. Eeldades, et liikmesriigid hakkavad turujärelevalve kulusid katma teenustasudest, on mõistlik, et turujärelevalveasutused kataksid ka turujärelevalvetegevusest tingitud kulud.

Tüübikinnituste usaldusväärsuse kindlamaks tagamiseks hakkab neid iga viie aasta tagant auditeerima teine turujärelevalveasutus kui see, kes tüübikinnituse väljastas. See vähendab tüübikinnitusasutuste vahelisi tõlgendamiserinevusi ja tagab õigusaktide ühesuguse kohaldamise.

Lisaks soovitatakse tugevdada tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutusi ja komisjoni kohustust rikkumiste korral meetmeid võtta. Selged turujärelevalve-eeskirjad koos mõjuvate karistustega tõkestavad tulevikus kindlalt ja usaldusväärselt katsed nõudeid rikkuda või neist mööda hiilida.

Tehnilistel teenistustel on liidu kõrgete tehniliste, keskkonna- ja ohutusnõuete täitmisel ja säilitamisel tähtis osa. Arvamuse koostaja nõustub komisjoniga selles, et tehniliste teenistuste hindamine ja järelevalve on vältimatult vajalik. Kuna aga mõningates liikmesriikides võib hindamise ja järelevalvega tegeleda riiklik akrediteerimisasutus, tahab ta tagada, et see võimalus säiliks ka edaspidi. Ka peaks järelevalve hindamine tagama tehnilise teenistuse sõltumatuse tootjast. Kuluefektiivsuse huvides tuleks lubada tehniliste teenistuste vahelist hinnakonkurentsi, mistõttu funktsioonide täielik lahutamine ei ole soovitatav, selle asemel tuleks rõhku panna põhjalikule hindamisele ja järelevalvele.

Üks täiendav vahend õigusaktide ühtse ja korrektse tõlgendamise tagamiseks on tüübikinnitusasutuste vastastikune hindamine, mille puhul liikmesriikide asutused vahetavad teavet ja kooskõlastavad oma hinnanguid. Niimoodi saavad tüübikinnitusasutused likvideerida võimalikud erinevused oma kontrollimeetodites. Selleks aga, et vastastikune hindamine ei muutuks mõttetult koormavaks ja kulukaks, tehakse ettepanek korraldada neid hindamisi harvem, välja arvatud juhul, kui on alust arvata, et tihedam hindamine on vajalik.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval siseturu- ja tarbijakaitsekomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Käesolev määrus peaks tagama, et riiklikud tüübikinnitusasutused tõlgendavad, kohaldavad ja jõustavad selle nõudeid kogu liidus. Komisjonile tuleks anda õigus kontrollida riikide ametiasutuste tööd, viies läbi korrapäraseid auditeid, väljastatud tüübikinnituste juhusliku valimi uusi katsetusi ja käesoleva määruse ühtlustatud kohaldamise üldist järelevalvet.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 b)  Käesolev määrus peaks tagama usaldusväärsed, ühtlustatud ja läbipaistvad tüübikinnitus- ja turujärelevalvemenetlused liikmesriikides.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Tüübikinnitusnõuete tulemusliku rakendamise tagamiseks tuleks tõhustada toodangu vastavust käsitlevaid sätteid, sätestades muu hulgas vastavuskontrolli meetodite ja asjaomaste toodete jätkuva vastavuse nõuete kohustuslikud korralised auditid, ning karmistada tüübikinnitusasutuste alluvuses terviksõidukite tüübikinnituskatseid tegevate tehniliste teenistuste pädevust, kohustusi ja tööd käsitlevaid nõudeid. Tehniliste teenistuste nõuetekohane toimimine on äärmiselt tähtis, et tagada turvalisuse ja keskkonnakaitse kõrge tase ning kodanike usaldus süsteemi vastu. Direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud tehniliste teenistuste määramise kriteeriumid tuleks nende järjekindla rakendamise tagamiseks sätestada üksikasjalikumalt. Liikmesriikide tehniliste teenistuste hindamismeetodid erinevad üksteisest üha enam, sest nende töö on muutunud keerukamaks. Seega tuleb kehtestada menetluskohustused, mis tagaksid teabevahetuse ning järelevalve liikmesriikide tavade üle nende tehniliste teenistuste hindamise, määramise, teavitamise ja järelevalve puhul. Need menetluskohustused peaksid kõrvaldama lahknevused kasutatud meetodites ja tehniliste teenistuste määramise kriteeriumide tõlgendamisel.

(9)  Tüübikinnitusnõuete tulemusliku rakendamise tagamiseks tuleks tõhustada toodangu vastavust käsitlevaid sätteid, sätestades muu hulgas vastavuskontrolli meetodite ja asjaomaste toodete jätkuva vastavuse nõuete kohustuslikud korralised auditid, ning karmistada ja ühtlustada tüübikinnitusasutuste alluvuses terviksõidukite tüübikinnituskatseid tegevate tehniliste teenistuste pädevust, kohustusi ja tööd käsitlevaid nõudeid. Tehniliste teenistuste nõuetekohane toimimine on äärmiselt tähtis, et tagada turvalisuse ja keskkonnakaitse kõrge tase ning kodanike usaldus süsteemi vastu. Direktiivis 2007/46/EÜ sätestatud tehniliste teenistuste määramise kriteeriumid tuleks sätestada üksikasjalikumalt, et tagada nende järjepidev kohaldamine kõigis liikmesriikides. Liikmesriikide tehniliste teenistuste hindamise meetodid erinevad üksteisest üha enam, sest nende töö on muutunud keerukamaks. Seega tuleb kehtestada menetluskohustused, mis tagaksid teabevahetuse ning järelevalve liikmesriikide tavade üle nende tehniliste teenistuste hindamise, määramise, teavitamise ja järelevalve puhul. Need menetluskohustused peaksid kõrvaldama lahknevused kasutatud meetodites ja tehniliste teenistuste määramise kriteeriumide tõlgendamisel. Selleks, et tagada piisav järelevalve ja võrdsed võimalused kogu liidus, peaks taotluse esitanud tehnilise teenistuse hindamine hõlmama kohapealset hindamist ja läbiviidavate tegelike tüübikinnituskatsete otsest jälgimist.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Käesoleva määrusega kehtestatakse sätted selle liikmesriikidepoolse järgimise kontrollimiseks, aidates nii säilitada tarbijate usaldust turul olevate sõidukite vastu ning pakkudes kõrget turvataset koos tervise- ja keskkonnakaitsega. Liikmesriikide loodud jõustamisalase teabe vahetamise foorum jälgib komisjoni toetusel riikide ametiasutuste kohustuste täitmist, viies läbi korrapäraseid auditeid, väljastatud tüübikinnituste valimi kontrolle ja katsetusi ning kontrollides käesoleva määruse ühetaolist, järjekindlat ja tulemuslikku kohaldamist.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Läbipaistvuse ja vastastikuse usalduse suurendamiseks ning tehniliste teenistuste hindamise, määramise ja teavitamise kriteeriumide täiendavaks ühtlustamiseks ja täiustamiseks, samuti pikendamis- ja uuendamismenetlusteks peaksid liikmesriigid tegema koostööd nii omavahel kui ka komisjoniga. Nad peaksid omavahel ja komisjoniga nõu pidama käesoleva määruse rakendamise seisukohalt asjakohaste üldiste küsimuste üle ning teatama üksteisele ja komisjonile hindamise kontrollküsimustiku mudelist.

(12)  Läbipaistvuse ja vastastikuse usalduse suurendamiseks ning tehniliste teenistuste hindamise, määramise ja teavitamise kriteeriumide täiendavaks ühtlustamiseks ja täiustamiseks, samuti pikendamis- ja uuendamismenetlusteks peaksid liikmesriigid tegema koostööd nii omavahel kui ka komisjoniga. Nad peaksid omavahel ja komisjoniga nõu pidama käesoleva määruse rakendamise seisukohalt asjakohaste üldiste küsimuste üle ning teatama üksteisele ja komisjonile hindamise kontrollküsimustiku mudelist. Käesoleva määrusega luuakse veebipõhine tüübikinnituse andmebaas, mis koos Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1024/20121 a alusel loodud siseturu infosüsteemiga võiks olla kasulik elektrooniline platvorm halduskoostöö soodustamiseks ja intensiivistamiseks teabevahetuse haldamisel lihtsate ja ühtsete meetodite alusel, millega välditakse keelebarjääre.

 

__________________

 

1 a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 1024/2012, mis käsitleb siseturu infosüsteemi kaudu tehtavat halduskoostööd ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/49/EÜ (IMI määrus) (ELT L 316, 14.11.2012, lk 1).

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Juhul kui liikmesriigid on võtnud meetmeid nõuete sidusaks kohaldamiseks ja täitmiseks, kuid tehnilise teenistuse pädevus tekitab sellest hoolimata kahtlusi, peab komisjonil olema võimalik uurida konkreetseid juhtumeid.

(15)  Juhul kui liikmesriigid on võtnud meetmeid nõuete ühtseks ja sidusaks kohaldamiseks ja täitmiseks, kuid tehnilise teenistuse pädevus tekitab sellest hoolimata kahtlusi, peab komisjonil olema võimalik uurida konkreetseid juhtumeid ja pakkuda välja lahendusi.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Käesoleva määruse järgsete nõuete täitmise tagamiseks on vaja kindlat jõustamismehhanismi. Tüübikinnitusasutuste peamine kohustus peaks jätkuvalt olema tagada autotööstussektoris kehtivate õigusaktide vastavus tüübikinnitus- ja toodangu vastavuse nõuetele, kuna see kohustus on tihedalt seotud tüübikinnituste väljastamisega ja eeldab üksikasjalikke teadmisi nende sisust. Seega on tähtis, et tüübikinnitusasutuste tegevust kontrollitaks regulaarselt vastastikuse hindamise teel, tagamaks, et kõik tüübikinnitusasutused rakendavad tüübikinnitusnõuete jõustamisel ühtlast kvaliteeti ja rangust. Peale selle on tähtis sätestada tüübikinnituse enda õigsuse kontroll.

(18)  Käesoleva määruse järgsete nõuete täitmise tagamiseks on vaja kindlat jõustamismehhanismi. Tüübikinnitusasutuste peamine kohustus peaks jätkuvalt olema tagada autotööstussektoris kehtivate õigusaktide vastavus tüübikinnitus- ja toodangu vastavuse nõuetele, kuna see kohustus on tihedalt seotud tüübikinnituste väljastamisega ja eeldab üksikasjalikke teadmisi nende sisust. Seega on tähtis, et tüübikinnitusasutuste tegevuse üle teostataks regulaarset järelevalvet liidu tasandil, sealhulgas sõltumatute auditite teel, tagamaks, et kõik tüübikinnitusasutused rakendavad tüübikinnitusnõuete jõustamisel ühtlast kvaliteeti ja rangust. Peale selle on tähtis sätestada tüübikinnituse enda õigsuse kontroll.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjenduss 20 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(20 a)  Selleks, et tagada ühtne turujärelevalve kogu liidus, tuleks kontrolliõigused anda liidu tasandi tsentraliseeritud asutusele, et tagada uue tüübikinnitus- ja turujärelevalveraamistiku täielik rakendamine.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Selleks, et tagada kasutusel olevate sõidukite nõuetele vastavuse sõltumatu katsetamine kõigi asjaomaste sõidukite kogu olelusringi jooksul, tuleks töötada välja kindlad ja kohustuslikud heitkoguste mõõtmise meetodid, et kehtestada tehnoülevaatuse nõuded, mis põhinevad otsese väljalasketorukatse ja pardadiagnostikakatse kombinatsioonil, sealhulgas sätestada katsemeetodid NOx mõõtmiseks direktiivi 2014/45/EL kohaselt läbi viidava korralise heitekatse käigus ning tahkete osakeste tasemete mõõtmiseks, ja nende piirväärtused. Eelkõige uusi kaugseiretehnoloogiaid saab kasutada selleks, et tuvastada maanteedel tugevalt saastavad sõidukid ning keskenduda kasutusel olevate sõidukite nõuetele vastavuse katsetamisele heite regulatiivsete piirnormide (PN, NOx, CO ja HC) osas nende sõidukite puhul kui kõige kulutõhusamale meetodile korraliste tehnoülevaatuste läbiviimiseks tulevikus.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 22

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(22)  Et suurendada tüübikinnitusprotsessi läbipaistvust ning lihtsustada teabevahetust ja sõltumatut kontrolli turujärelevalveasutuste, tüübikinnitusasutuste ja komisjoni poolt, tuleks tüübikinnitusdokumendid esitada elektroonilisel kujul ja teha üldsusele kättesaadavaks, v.a ärihuvide ja isikuandmete kaitseks tehtud erandid.

(22)  Et suurendada tüübikinnitusprotsessi läbipaistvust ning lihtsustada teabevahetust ja sõltumatut kontrolli turujärelevalveasutuste, tüübikinnitusasutuste, komisjoni ja kolmandate isikute poolt, on selliste kontrollide tegemiseks vaja avaldada sõidukeid ja katseid puudutavat teavet. Asjakohane teave tuleks esitada elektroonilisel kujul ja teha üldsusele kättesaadavaks, v.a ärihuvide, intellektuaalomandi õiguste ja isikuandmete kaitseks tehtud erandid.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Need riiklike ametiasutuste konkreetsemad kohustused, mis on sätestatud käesolevas määruses, peaksid hõlmama piisava hulga turule lastud sõidukite vastavuse järelkontrolli katseid ja ülevaatusi. Vastavuse järelkontrolliks esitatud sõidukite valik tehakse asjakohase riskihindamise alusel, milles võetakse arvesse mittevastavuse raskusastet ja selle esinemise tõenäosust.

(24)  Need riiklike ametiasutuste konkreetsemad kohustused, mis on sätestatud käesolevas määruses, peaksid hõlmama piisava hulga turule lastud sõidukite vastavuse järelkontrolli katseid ja ülevaatusi. Vastavuse järelkontrolliks esitatud sõidukite valik tehakse asjakohase riskihindamise alusel, milles võetakse arvesse mittevastavuse raskusastet ja selle esinemise tõenäosust. Lisaks peaks see põhinema selgetel ja üksikasjalikel kriteeriumidel ning hõlmama muu hulgas kõikide praeguste mudelite, uue mootori või tehnoloogiaga sõidukite, väga suure või väga väikese kütusekuluga sõidukite ning väga suure müügimahuga sõidukite juhusliku protsendimääraga kontrolle, võttes seejuures arvesse nõuete senist täitmist, tarbijatelt saadud vihjeid, kaugseirekatsete tulemusi ning sõltumatute teadusasutuste väljendatud muresid.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(27)  Käesoleva määruse eesmärkide saavutamist ei tohiks seada ohtu asjaolu, et teatavaid süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või tarvikuid ja lisaseadmeid on võimalik paigaldada juba turule lastud, registreeritud või kasutusele võetud sõidukile või sõidukisse. Seetõttu tuleks võtta asjakohased meetmed tagamaks, et tüübikinnitusasutus kontrollib enne sõidukite turulelaskmist, registreerimist või kasutuselevõttu süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või varuosi ja lisaseadmeid, mida on võimalik sõidukile või sõidukisse paigaldada ja mis võivad märkimisväärselt kahjustada keskkonnakaitse või kasutusohutuse seisukohast oluliste süsteemide toimimist.

(27)  Käesoleva määruse eesmärkide saavutamist ei tohiks seada ohtu asjaolu, et teatavaid süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või tarvikuid ja lisaseadmeid on võimalik paigaldada juba turule lastud, registreeritud või kasutusele võetud sõidukile või sõidukisse. Seetõttu tuleks võtta asjakohased meetmed tagamaks, et tüübikinnitusasutus kontrollib enne sõidukite turulelaskmist, registreerimist või kasutuselevõttu süsteeme, osi, eraldi seadmestikke või varuosi ja lisaseadmeid, mida on võimalik sõidukile või sõidukisse paigaldada ja mis võivad kahjustada keskkonnakaitse või kasutusohutuse seisukohast oluliste süsteemide toimimist.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(29)  Toodangu vastavus on üks ELi tüübikinnitussüsteemi nurgakividest ja seega peaks pädev asutus või selleks nõuetekohaselt kvalifitseeritud tehniline teenistus tootja rakendatud meetmed selle vastavuse tagamiseks heaks kiitma ja neid tuleks sõltumatute korraliste auditite abil regulaarselt kontrollida. Peale selle peaksid tüübikinnitusasutused tagama asjaomaste toodete vastavuse jätkuva kontrolli.

(29)  Toodangu vastavus on üks ELi tüübikinnitussüsteemi nurgakividest ja seega peaks pädev asutus või selleks nõuetekohaselt kvalifitseeritud tehniline teenistus, mis ei ole tüübikinnituskatsed läbi viinud tehniline teenistus, tootja rakendatud meetmed selle vastavuse tagamiseks heaks kiitma ja neid tuleks sõltumatute korraliste auditite abil regulaarselt kontrollida. Peale selle peaksid tüübikinnitusasutused tagama asjaomaste toodete vastavuse jätkuva kontrolli.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Teatatud tõsiseid ohte ning kahju rahvatervisele või keskkonnale tuleks hinnata riiklikul tasandil, ent kui teatatud oht või kahju võib ulatuda üle liikmesriigi piiride, tuleks tagada koordineerimine liidu tasandil, eesmärgiga jagada ressursse ja tagada kindlaks tehtud ohu või kahju leevendamiseks võetavate parandusmeetmete järjepidevus.

(31)  Ohte turvalisusele ning kahju rahvatervisele või keskkonnale tuleks hinnata riiklikul tasandil, ent kui oht või kahju võib ulatuda üle liikmesriigi piiride, tuleks tagada koordineerimine liidu tasandil, eesmärgiga jagada ressursse ja tagada kindlaks tehtud ohu või kahju kõrvaldamiseks võetavate parandusmeetmete järjepidevus.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  Tehnika areng, mille käigus tutvustatakse uusi meetodeid või võimalusi sõidukite diagnostikas ja remondis, näiteks kaugjuurdepääs sõidukiga seotud teabele ja tarkvarale, ei tohiks kahjustada käesoleva määruse eesmärke, mis on seotud juurdepääsuga remondi- ja hooldusteabele sõltumatute ettevõtjate poolt.

(37)  Tehnika areng, mille käigus tutvustatakse uusi meetodeid või võimalusi sõidukite diagnostikas ja remondis, näiteks kaugjuurdepääs sõidukiga seotud teabele ja tarkvarale, peaks toetama käesoleva määruse eesmärke, mis on seotud juurdepääsuga remondi- ja hooldusteabele sõltumatute ettevõtjate poolt.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste eest kohaldatavate karistuste kohta ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Kõnealused karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid teavitavad komisjoni igal aastal kehtestatud karistustest, et jälgida kõnealuste sätete kohaldamise sidusust.

(40)  Liikmesriigid peaksid kehtestama eeskirjad käesoleva määruse rikkumiste eest kohaldatavate karistuste kohta ja tagama nende eeskirjade rakendamise. Kõnealused karistused peaksid olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. Liikmesriigid peaksid teavitama kehtestatud karistustest igal aastal komisjoni, et võimaldada tal jälgida karistusi puudutavate sätete kohaldamise sidusust.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.   Käesoleva määrusega luuakse ka Euroopa sõidukite järelevalveamet (EVSA, edaspidi „amet“) ning sätestatakse selle volitused ja kohustused.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Järgmiste sõidukite ja masinate puhul võib tootja taotleda tüübikinnitust või üksiksõiduki tüübikinnitust käesoleva määruse alusel, tingimusel et kõnealused sõidukid vastavad käesoleva määruse sisulistele nõuetele:

3.  Järgmiste sõidukite ja masinate puhul võib tootja taotleda tüübikinnitust või üksiksõiduki tüübikinnitust käesoleva määruse alusel, tingimusel et kõnealused sõidukid vastavad käesoleva määruse nõuetele:

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  „Turujärelevalve” – turujärelevalveasutuste tegevus ja meetmed, mis tagavad, et turul kättesaadavaks tehtud sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ning tarvikud ja varuosad vastavad liidu asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele ega ohusta inimeste tervist, turvalisust või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte.

(2)  „Turujärelevalve” – turujärelevalveasutuste tegevus ja meetmed, mis tagavad, et turul kättesaadavaks tehtud sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ning tarvikud ja varuosad vastavad liidu asjakohastes õigusaktides sätestatud nõuetele ega ohusta inimeste tervist, turvalisust, keskkonda või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte, sh tarbijaõigusi.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 a)  „Katkestusseade” – konstruktsioonielement, mille abil mõõdetakse temperatuuri, sõiduki kiirust, mootori pöörlemissagedust, ülekandemehhanismi, sisselasketorustiku rõhku või muid parameetreid, et aktiveerida, muuta, lükata edasi või deaktiveerida heitekontrollisüsteemi mis tahes osade toimet, vähendades nii heitekontrollisüsteemi tõhusust kõigis liidu territooriumil tavapäraselt valitsevates ümbritseva keskkonna või mootori töötingimustes, mis võivad tekkida kas sõiduki tavapärasel töötamisel või väljaspool tüübikinnituse katsemenetlust.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 b)  „Põhiline heitekontrollistrateegia” (edaspidi „BES“) – heitekontrollistrateegia, mis on aktiivne mootori käituskiiruse ja -koormuse vahemikus, kui heitekontrolli abistrateegia ei ole aktiveeritud.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 8 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(8 c)  „Heitekontrolli abistrateegia” (edaspidi „AES“) – heitekontrollistrateegia, mis aktiveerub ning asendab või muudab põhilist heitekontrollistrateegiat teataval konkreetsel eesmärgil ja reageerib konkreetsetele ümbritseva keskkonna ja/või töötingimustele ning on aktiivne üksnes nimetatud tingimuste korral.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 43

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(43)  „Seerialõpu sõiduk” – laovarusse kuuluv sõiduk, mida ei saa või mida enam ei saa turul kättesaadavaks teha, registreerida või kasutusele võtta uute tehniliste nõuete jõustumise tõttu, millele vastavat tüübikinnitust ei ole sõiduk saanud.

(43)  „Seerialõpu sõiduk” – laovarusse kuuluv või veel lõplikult komplekteerimata sõiduk, mida ei saa või mida enam ei saa turul kättesaadavaks teha, registreerida või kasutusele võtta uute tehniliste nõuete jõustumise tõttu, millele vastavat tüübikinnitust ei ole sõiduk saanud.

Selgitus

Sõidukeid võidakse ehitada etapiviisiliselt ja seda tuleks seerialõpu sõiduki mõiste määratlemisel arvestada.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(44 a)  „Kaugseire” – sõiduki summutitorust väljuvate saasteainete tasemete tuvastamine ja mõõtmine sõiduki liikumise ajal, kasutades anduriga varustatud seadmeid, mis on paigutatud tee äärde eesmärgiga koguda talitlusandmeid, mida on vaja teel olevate sõidukite keskmise heitkoguse jälgimiseks ning ülemääraste saastajate tuvastamiseks.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 88, et muuta IV lisa, eesmärgiga võtta arvesse tehnika arengut ja õiguslikke muudatusi, lisades ja ajakohastades viiteid õigusaktidele, mis sisaldavad nõudeid, millele sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud peavad vastama.

2.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusakte IV lisa muutmiseks, et võtta arvesse tehnika arengut ja õiguslikke muudatusi, lisades ja ajakohastades viiteid õigusaktidele, mis sisaldavad nõudeid, millele sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud peavad vastama.

 

Tootjad, kes soovivad ELi tüübikinnitust sõidukile, mis kasutab põhilist heitekontrollistrateegiat, heitekontrolli abistrateegiat või katkestusseadet käesoleva määruse või määruse (EL) 2016/646 määratluse kohaselt, esitavad tüübikinnitusasutusele kogu teabe, sh tehnilise põhjenduse, mida tüübikinnitusasutus võib põhjendatult nõuda selleks, et määrata kindlaks, kas BES või AES on katkestusseade ning kas määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 kohane erand katkestusseadmete kasutamise keelust on kohaldatav.

 

Tootjad deklareerivad tüübikinnitusasutusele kirjalikult, et kogu BESi, AESi või katkestusseadmega seonduv teave on esitatud ning et sõidukitüüp, millele tüübikinnitus on antud, ei ole varustatud keelatud katkestusseadmega vastavalt käesolevale artiklile ja määrusele (EÜ) nr 692/2008.

 

Tüübikinnitusasutus ei anna ELi tüübikinnitust seni, kuni ta on hindamise lõpetanud ning teinud kindlaks, et sõidukitüüp, millele tüübikinnitus on antud, ei ole varustatud keelatud katkestusseadmega vastavalt käesolevale artiklile ja määrusele (EÜ) nr 692/2008.

 

Oma hindamise eesmärgil ja käesoleva artikli nõuete täitmise või mittetäitmise kontrollimiseks võivad tüübikinnitusasutus, turujärelevalveasutus või amet teha täiendava etteteatamiseta katse, mille parameetrid erinevad käesolevas määruses sätestatud katsetest. Täiendava etteteatamiseta katse parameetrid määratleb iga kord üksnes tüübikinnitusasutus, turujärelevalveasutus või amet ning kuni katsetulemuste lõpliku avaldamiseni on need rangelt konfidentsiaalsed ja tootjale teadmata.

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.   Liikmesriigid korraldavad ja teostavad turule sisenevate sõidukite, osade või eraldi seadmestike turujärelevalvet ja kontrollimist kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 III peatükiga.

4.   Liikmesriigid korraldavad ja teostavad turule sisenevate sõidukite, osade või eraldi seadmestike turujärelevalvet ja kontrollimist kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 III peatükiga. Liikmesriigid võivad otsustada teostada ühiseid turujärelevalvetoiminguid käesoleva määruse artiklis 8 sätestatud eesmärkidel.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et turujärelevalveasutused võivad vajaduse korral ja põhjendatult siseneda ettevõtjate äriruumidesse ning võtta vajalikke sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike näidiseid vastavuse katsetamiseks.

5.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et turujärelevalveasutused saavad vajaduse korral ja põhjendatult siseneda ette teatamata ettevõtjate äriruumidesse ning võtta vajalikke sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike näidiseid vastavuse katsetamiseks. Nende katsetega seotud kulud hüvitatakse sõiduki omanikule.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikli 6 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma tüübikinnitustegevused ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Asjaomane liikmesriik teeb üldsusele kättesaadavaks tulemuste kokkuvõtte, eelkõige antud tüübikinnituste arvu ja vastavate tootjate nimed.

6.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma tüübikinnitustegevused ja väljastatud tüübikinnituste kvaliteedi ning hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga kolme aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele, komisjonile, artikli 10 alusel loodud jõustamise ja teabevahetuse foorumile ning vastavalt direktiivi (EL) 2016/XXX (teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta) artiklile 12 Euroopa puhta õhu foorumile ja taotluse korral kolmandatele isikutele. Asjaomane liikmesriik teeb üldsusele kättesaadavaks tulemuste täieliku aruande, eelkõige mis puudutab antud ja tagasi lükatud tüübikinnituste arvu ning vastavate tootjate nimesid ja sõidukitüüpe.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvemeetmed ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Asjaomased liikmesriigid teevad tulemuste kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks.

7.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvemeetmed ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga kolme aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile ning taotluse korral kolmandatele isikutele. Asjaomased liikmesriigid teevad tulemuste kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks. Nendes näidatakse eelkõige ära sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, ja tüübikinnituste õigsus ning vastavate tüübikinnitusasutuste ja tootjate nimed ja sõidukitüübid.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tüübikinnitusasutus tagab, et sõiduk, mille tootja on esitanud tüübikinnituskatsete eesmärgil, esindab täielikult sõidukeid, mida hakatakse tootma ja mis lastakse turule, ning et esitatud sõiduki katsetamise puhul ei erine tulemused süstemaatiliselt nende sõidukite näitajatest, mis saadakse, kui neid kasutatakse tingimustes, mille esinemist võib põhjendatult eeldada tavapärase töö ja kasutamise korral.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Tüübikinnitusasutused tõlgendavad ja jõustavad kõnealuse määruse nõudeid ühetaoliselt ja järjepidevalt, et vältida erinevate standardite kohaldamist liidus. Nad teevad koostööd komisjoniga ning artikli 10 alusel loodud jõustamise ja teabevahetuse foorumiga selle kontrollimis- ja järelevalvetegevuse raames seoses käesoleva määruse kohaldamisega ning esitavad neile taotluse korral kogu vajaliku teabe.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tüübikinnitusasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad konfidentsiaalsuse nõuet, kui see on vajalik, et kaitsta ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustust liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.

2.  Tüübikinnitusasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad konfidentsiaalsuse nõuet, kui see on vajalik, et kaitsta ärisaladusi, välja arvatud juhul, kui nende avalikustamine on avalikkuse huvides, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teabe esitamise kohustust liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7– lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigi tüübikinnitusasutused teevad omavahel koostööd, vahetades oma rolli ja ülesannetega seotud asjakohast teavet.

Liikmesriigi tüübikinnitusasutused kehtestavad korra, mis aitab tagada tõhusa ja tulemusliku kooskõlastamise ning nende rolli ja ülesannetega seotud asjakohase teabe vahetamise.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, et kehtestada ühised kriteeriumid tüübikinnitusasutuste nimetamiseks, järelevalveks ja hindamiseks liikmesriigi tasandil. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

5.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse ühised kriteeriumid tüübikinnitusasutuste nimetamiseks, järelevalveks ja hindamiseks liikmesriigi tasandil. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Turujärelevalveasutused sooritavad regulaarseid kontrolle, et veenduda sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike vastavuses käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning tüübikinnituse õigsuses. Nimetatud kontrolle tehakse piisaval määral, kontrollides dokumente ning tehes statistiliselt asjakohase valimi alusel tegelike sõiduolude ja laboratoorseid katseid. Sealjuures võtavad turujärelevalveasutused arvesse riskihindamise, kaebuste ja muu teabe osas kehtestatud põhimõtteid.

1.  Turujärelevalveasutused sooritavad regulaarseid kontrolle, et veenduda sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike vastavuses käesolevas määruses sätestatud nõuetele ning tüübikinnituse õigsuses. Nimetatud kontrolle tehakse piisaval määral, kontrollides dokumente ning tehes asjaomase liikmesriigi sõidukite arvu esindava statistiliselt asjakohase valimi alusel tegelike sõiduolude ja laboratoorseid katseid. Sealjuures võtavad turujärelevalveasutused arvesse riskihindamise osas kehtestatud teaduslikke põhimõtteid ja protokolle, sealhulgas kaebusi, sõidukimudelite ja nende osade populaarsust, kolmanda osapoole katsetulemusi, väga suure või väga väikese kütusekuluga mudeleid, uue mootori või tehnoloogia esimest kasutamist, korraliste tehnoülevaatuste aruandeid, kaugseiret kasutavaid proovivõtuprogramme ja muud teavet. Turujärelevalveasutused võtavad põhjendatud kaebuste suhtes järelmeetmeid.

 

Sõidukite heite kontrollimiseks võivad turujärelevalveasutused kasutada kaugseiretehnoloogiat, et aidata teha kindlaks väga saastavad sõidukimudelid edasiseks uurimiseks. Sealjuures teevad turujärelevalveasutused koostööd asutustega, kes vastutavad korraliste tehnoülevaatuste eest kooskõlas direktiiviga 2014/45/EL, ja kooskõlastavad oma tegevust nendega.

 

Kui käesoleva artikli nõuete täitmise eesmärgil määratakse tehnilised teenistused, tagavad turujärelevalveasutused, et kasutatakse erinevat tehnilist teenistust kui see, kes tegi katseid algse tüübikinnituse puhul.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Turujärelevalveasutused nõuavad ettevõtjatelt selliste dokumentide ja teabe kättesaadavaks tegemist, mida nad oma toiminguteks vajalikuks peavad.

2.  Turujärelevalveasutused nõuavad ettevõtjatelt selliste dokumentide ja teabe, kaasa arvatud tehniliste kirjelduste kättesaadavaks tegemist, mida nad oma toiminguteks vajalikuks peavad. See hõlmab juurdepääsu asjakohasele tarkvarale, algoritmidele, mootori juhtplokkidele ja muudele tehnilistele kirjeldustele, mis võivad vajalikud olla.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Turujärelevalveasutused võtavad vajalikud meetmed, et hoiatada nende territooriumidel elavaid tarbijaid piisavalt vara mis tahes sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestikuga seonduvate kindlaks tehtud ohtude eest, et ära hoida või vähendada võimalikke vigastusi või muud kahju.

Turujärelevalveasutused võtavad vajalikud meetmed, et hoiatada tarbijaid piisavalt vara mis tahes sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestikuga seonduvate kindlaks tehtud ohtude eest, et ära hoida või vähendada võimalikke vigastusi või muud kahju. See teave tehakse kättesaadavaks internetis lihtsas ja arusaadavas keeles.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused otsustavad sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku artikli 49 lõike 5 kohaselt turult kõrvaldada, teatavad nad sellest asjaomasele ettevõtjale ja vajaduse korral asjaomasele tüübikinnitusasutusele.

5.  Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused otsustavad sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku artikli 49 lõike 5 kohaselt turult kõrvaldada, teatavad nad sellest asjaomasele ettevõtjale ja asjaomasele tüübikinnitusasutusele.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Turujärelevalveasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad vajalikul määral ja vajaduse korral konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teavitamiskohustust Euroopa Liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.

6.  Turujärelevalveasutused täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad vajalikul määral ja vajaduse korral konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ärisaladusi, välja arvatud juhul, kui nende avalikustamine on avalikkuse huvides, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teabe esitamise kohustust liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvemeetmed ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele ja komisjonile. Asjaomased liikmesriigid teevad tulemuste kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks.

7.  Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi oma järelevalvemeetmed ja hindavad nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja hindamised toimuvad vähemalt iga kolme aasta tagant ning nende tulemused edastatakse teistele liikmesriikidele, komisjonile, artikli 10 alusel loodud jõustamise ja teabevahetuse foorumile ning taotluse korral kolmandatele isikutele. Asjaomased liikmesriigid teevad tulemuste kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks, näidates eelkõige ära nende sõidukite, süsteemide, osade või seadmestike arvu ja mudelite nimetused, mis ei vasta käesoleva määruse nõuetele, koos vastavate tootjate andmetega.

 

Turujärelevalveasutused teevad vähemalt iga kahe aasta tagant avalikult kättesaadavaks kokkuvõtliku aruande oma turujärelevalvetoimingute ulatuse, mahu ja tulemuste kohta.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.  Kui liikmesriigis vastutab turujärelevalve ja välispiirikontrolli eest rohkem kui üks ametiasutus, teevad need ametiasutused omavahel koostööd, vahetades oma rolli ja ülesannetega seotud asjakohast teavet.

9.  Kui liikmesriigis vastutab turujärelevalve ja välispiirikontrolli eest rohkem kui üks ametiasutus, kehtestavad need ametiasutused korra, mis aitab tagada tõhusa ja tulemusliku kooskõlastamise ning nende rolli ja ülesannetega seotud asjakohase teabe vahetamise.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.  Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, et koostada kriteeriumid mahu, ulatuse ja sageduse kohta, millega lõikes 1 osutatud valimi vastavuse kontrolle tuleb sooritada. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

10.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 88 vastu käesolevat määrust täiendavad delegeeritud õigusaktid, et sätestada kriteeriumid mahu, ulatuse ja sageduse kohta, millega lõikes 1 osutatud valimi vastavuse kontrolle tuleb sooritada, ning sõidukite katsetamiseks valimise kriteeriumid.

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastavuse kontrollimine komisjoni poolt ja täitmise kooskõlastamine liikmesriikide vahel

Vastavuse kontrollimine Euroopa sõidukite järelevalveameti poolt ja täitmise kooskõlastamine liikmesriikide vahel

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon korraldab ja teeb (või laseb teha) piisava ulatusega vastavuse kontrollimise katseid ja ülevaatusi juba turul kättesaadavaks tehtud sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, et kontrollida, kas need sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja asjaomastele õigusaktidele ning tagada tüübikinnituste õigsus..

Euroopa sõidukite järelevalveamet (EVSA, edaspidi „amet“) korraldab ja teeb (või laseb teha) piisava ulatusega vastavuse kontrollimise katseid ja ülevaatusi juba turul kättesaadavaks tehtud sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, et kontrollida, kas need sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud vastavad tüübikinnitustele ja asjaomastele õigusaktidele, ning tagada tüübikinnituste õigsus.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

M- ja N-kategooria sõidukite puhul teeb amet pistelisi turujärelevalvekatseid vähemalt 20 % puhul igal aastal liidu turule toodud uutest mudelitest, et kontrollida, kas maanteedel liiklevad sõidukid on vastavuses liidu ohutus- ja keskkonnaalaste õigusaktidega. Selle üle otsustamisel, milliseid sõidukeid katsetada, võtab amet arvesse riskihindamise osas kehtestatud põhimõtteid, kaebusi, sealhulgas kolmanda osapoole katseid, turul olevaid uusi tehnoloogiaid, korraliste tehnoülevaatuste aruandeid ja muud teavet. Amet võtab põhjendatud kaebuste suhtes järelmeetmeid.

 

Kui käesolevas lõikes ette nähtud katsete eesmärgil määratakse tehniline teenistus, tagab amet, et kasutatakse erinevat tehnilist teenistust kui see, kes tegi katseid algse tüübikinnituse puhul.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nimetatud katseid ja ülevaatusi võib teha uutele sõidukitele, mille tootjad või ettevõtja on teinud kättesaadavaks lõike 2 kohaselt.

Nimetatud katseid ja ülevaatusi tehakse:

 

  uutele sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele, mille tootjad või ettevõtja on teinud kättesaadavaks lõike 2 kohaselt;

 

  registreeritud sõidukitele kokkuleppel sõiduki registrijärgse omanikuga.

 

Katsetega seotud kulud hüvitatakse sõiduki omanikule.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Katseid ja ülevaatusi võib teha ka registreeritud sõidukitele kokkuleppel

sõiduki registreeringu omanikuga.

välja jäetud

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tüübikinnitust omavad tootjad või ettevõtjad teevad komisjonile nõudmise korral kättesaadavaks statistiliselt asjakohase hulga komisjoni valitud toodetavaid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis esindavad neid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis on asjaomase tüübikinnituse alusel turulelaskmiseks kättesaadavad. Kõnealused sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud esitatakse katsetamiseks sellisel ajal ja kohas ning selliseks ajavahemikuks, nagu komisjon võib vajada.

2.  Tüübikinnitust omavad tootjad või ettevõtjad teevad ametile nõudmise korral kättesaadavaks statistiliselt asjakohase hulga ameti valitud toodetavaid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis esindavad täielikult neid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis on asjaomase tüübikinnituse alusel turulelaskmiseks kättesaadavad. Kõnealused sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud esitatakse katsetamiseks sellisel ajal ja kohas ning selliseks ajavahemikuks, nagu amet võib vajada. Katsetega seotud kulud hüvitatakse sõiduki omanikule.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks et komisjon saaks teha lõigetes 1 ja 2 osutatud katseid, teevad liikmesriigid komisjonile kättesaadavaks kõik andmed, mis on seotud vastavuskontrolli katseid läbivate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitusega. Need andmed peavad sisaldama vähemalt artikli 26 lõikes 1 osutatud tüübikinnitustunnistuses ja selle lisades esitatud teavet.

Selleks et amet saaks teha lõigetes 1, 1 a ja 2 osutatud katseid, teevad liikmesriigid ametile kättesaadavaks kõik andmed, mis on seotud vastavuskontrolli katseid läbivate sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitusega. Need andmed peavad sisaldama vähemalt artikli 26 lõikes 1 osutatud tüübikinnitustunnistuses ja selle lisades esitatud teavet.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid osutavad kogu vajalikku abi ja esitavad kõik dokumendid ning pakuvad muud tehnilist tuge, mida komisjoni eksperdid taotlevad, et võimaldada neil katseid, kontrolle ja ülevaatusi läbi viia.

 

Liikmesriigid tagavad komisjoni ekspertidele juurdepääsu kõigile valdustele või valduste osadele ja teabele, sealhulgas arvutisüsteemidele ja tarkvarale, mis on olulised nende ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Sõidukitootjad avalikustavad teabe, mis on vajalik vastavuskontrolli katseteks kolmandate isikutega. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et määrata kindlaks avalikustatavad andmed ja nende avalikustamise tingimused, sõltuvalt ärisaladuste kaitsest ja isikuandmete säilitamisest liidu ja liikmesriikide õigusaktide kohaselt. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

4.  Sõidukitootjad avalikustavad teabe, mis on vajalik vastavuskontrolli katseteks kolmandate isikutega. See teave hõlmab eelkõige parameetreid ja seadeid, mis on vajalikud selleks, et dubleerida täpselt katsetingimusi, mida kohaldati tüübikinnituskatse ajal. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et määrata kindlaks avalikustatavad andmed ja nende avalikustamise tingimused, sõltuvalt ärisaladuste kaitsest ja isikuandmete säilitamisest liidu ja liikmesriikide õigusaktide kohaselt. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui komisjon teeb kindlaks, et katsetatud või ülevaatuse läbinud sõidukid ei vasta käesolevas määruses või IV lisas loetletud õigusaktides sätestatud tüübikinnitusnõuetele või et tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel, nõuab ta kooskõlas artikli 54 lõikega 8 viivitamata, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased parandusmeetmed, et viia sõidukid nimetatud nõuetega vastavusse; vastasel korral võtab komisjon piiravad meetmed, nõudes ettevõtjalt asjaomaste sõidukite turult kõrvaldamist või nende mõistliku ajavahemiku jooksul tagasivõtmist, sõltuvalt kindlaks tehtud mittevastavuse raskusastmest.

Kui komisjon teeb kindlaks, et katsetatud või ülevaatuse läbinud sõidukid, osad ja eraldi seadmestikud ei vasta käesolevas määruses või IV lisas loetletud õigusaktides sätestatud tüübikinnitusnõuetele või et tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel, nõuab ta kooskõlas artikli 54 lõikega 8 viivitamata, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased parandusmeetmed, et viia sõidukid, osad ja eraldi seadmestikud nimetatud nõuetega vastavusse; vastasel korral võtab komisjon piiravad meetmed, nõudes ettevõtjalt asjaomaste sõidukite, osade ja eraldi seadmestike turult kõrvaldamist või nende mõistliku ajavahemiku jooksul tagasivõtmist, sõltuvalt kindlaks tehtud mittevastavuse raskusastmest.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kõik komisjoni poolt vastavuskontrolli katsete alusel võetud parandusmeetmed kehtivad kogu liidus ning riikide ametiasutused rakendavad neid ühtlustatud ja järjepideval viisil. Sellised kogu liitu hõlmavad parandusmeetmed võivad sisaldada tarbijatele ühetaolise hüvitise maksmist juhul, kui võetud parandusmeetmete tõttu muudeti sõidukite algset talitlust, ning rahalist hüvitist mis tahes negatiivsete välismõjude eest (õhukvaliteedi, rahvatervise jne mõttes).

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon avaldab aruande oma järelduste kohta pärast iga tehtud vastavuskontrolli katset.

Amet avaldab aastaaruanded oma järelduste kohta pärast iga tehtud vastavuskontrolli katset. Need aruanded on üldsusele kättesaadavad ja sisaldavad teavet tehtud katsete tulemuste ning nõuetele mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike kohta, sealhulgas vastavate tootjate nimesid.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid võtavad vastavuskontrolli katsete aruandes esitatud soovituste põhjal asjakohaseid järelmeetmeid, kontrollivad komisjoni nõudmise korral pädevate asutuste toimimist ja korraldust ning uurivad olulisi või korduvaid probleeme asjaomases liikmesriigis.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Liikmesriigid rakendavad ameti poolt käesoleva artikli kohaselt esitatud soovitusi, kui need soovitused on suunatud ühele või mitmele liikmesriigile. Kui liikmesriik ameti esitatud soovitust ei täida või kaldub sellest kõrvale, teavitab see liikmesriik komisjoni oma sellekohastest põhjustest. Komisjon hindab esitatud põhjusi ja kui ta on seisukohal, et võetud meetmed ei ole põhjendatud, nõuab ta asjaomase liikmesriigiga konsulteerides soovituse rakendamist või alternatiivsete meetmete võtmist.

 

Kui artikli 10 lõike 2 punktis c osutatud soovituste või alternatiivsete meetmete korduv rakendamata jätmine toob kaasa käesoleva määruse rikkumise, peatab komisjon asjaomase liikmesriigi tüübikinnitusasutuse õiguse võtta vastu taotlusi ELi tüübikinnitustunnistuste saamiseks vastavalt artiklile 21.

 

Kahe kuu jooksul alates selle õiguse peatamisest teise lõigu alusel esitab komisjon liikmesriikidele aruande oma järelduste kohta seoses mittevastavusega. Kui see on vajalik juba turule lastud sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turvalisuse tagamiseks, annab komisjon asjaomastele tüübikinnitusasutustele korralduse peatada mõistliku aja jooksul kõik alusetult väljastatud tunnistused.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b.  Ametit rahastatakse tootja makstavate riiklike tasude kaudu, mida kohaldatakse kõigile liidus müüdud uutele sõidukitele kooskõlas artikli 30 lõikega 2 a.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikli 10 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jõustamisalase teabe vahetamise foorum

Jõustamise ja teabevahetuse foorum

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Komisjon loob jõustamisalase teabe vahetamise foorumi (edaspidi „foorum”) ja juhib seda.

1.  Komisjon loob jõustamise ja teabevahetuse foorumi (edaspidi „foorum“). Foorumi juhib amet.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Foorum koosneb liikmesriikide poolt määratud liikmetest.

Foorum koosneb liikmesriikide poolt määratud liikmetest ja komisjoni esindajatest. Vaatlejatena kuuluvad sinna tehniliste teenistuste, kolmandate osapoolte katsetusasutuste, ohutuse ja keskkonna valdkonnas tegutsevate VVOde ning tarbijarühmade esindajad.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Foorum annab muu hulgas nõu heade tavade propageerimise, jõustamisega seotud probleeme käsitleva teabevahetuse, koostöö, töömeetodite ja vahendite väljatöötamise, elektroonilise teabevahetuse korra väljatöötamise, ühtlustatud jõustamisprojektide hindamise, karistuste ja ühiskontrolliga seotud küsimustes.

Foorumi ülesanded on järgmised:

 

a)   aidata kaasa selliste heade tavade edendamisele, mille eesmärk on tagada käesoleva määruse tulemuslik ja ühtlustatud rakendamine, eelkõige seoses määratud asutuste hindamise, määramise ja järelevalvega ning käesolevas määruses sätestatud nõuete üldise kohaldamisega, mis hõlmab asjaomastelt kolmandatelt isikutelt nõutavate tõendite või muu teabe läbivaatamist;

 

b)   abistada liikmesriikide pädevaid asutusi turujärelevalvetoimingutes, sealhulgas riiklike turujärelevalvetoimingute koordineerimisel piirkondlikul või üleeuroopalisel tasandil;

 

c)   teha iga kolme aasta tagant riiklike tüübikinnitusasutuste ühisauditeid, et veenduda, kas nad järgivad käesoleva määruse nõudeid ning kontrollida, kas nad täidavad oma kohustusi sõltumatul ja rangel viisil. Need auditid hõlmavad kehtestatud riiklike tüübikinnitusmenetluste kontrollimist, väljastatud tüübikinnituste pistelist kontrolli ja kontrollkäiku läbivaatuse all oleva asutuse vastutusalasse kuuluvasse tehnilisse teenistusse. Amet võib neist audititest osa võtta ja võib otsustada oma osalemise üle riskianalüüsi põhjal;

 

d)   hinnata turujärelevalvetoimingute toimimise läbivaatamiste tulemusi ning anda ühe või rohkema sellise läbivaatamise alusel üldisi soovitusi;

 

e)   hinnata tehniliste teenistuste toimimise nii artikli 80 lõike 3 a kohaste kui ka artikli 80 lõike 4 kohase ühiskontrolli järgsete hindamiste tulemusi ning anda ühe või rohkema sellise hindamise alusel üldisi soovitusi;

 

f)   hinnata jõustamistoimingute tulemuslikkust, sealhulgas vajaduse korral liikmesriikide kohaldatud mis tahes remondi, tagasivõtmise või karistuse järjepidevust ja tulemuslikkust juhul, kui mittevastavad sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud on turule lastud rohkem kui ühes liikmesriigis, ning anda sellise hindamise alusel üldisi soovitusi, kui komisjon seda taotleb. Selline hindamine viiakse läbi vähemalt iga kahe aasta järel.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kõik foorumi tehtud otsused ja kokku lepitud soovitused avalikustatakse, kaasa arvatud need, mis puudutavad tagasivõtmisi.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Foorum loob kümnest sõltumatust audiitorist ja komisjoni esindajast koosneva alalise komitee (edaspidi „alaline komitee“), mis teeb korrapäraselt auditeid riiklike tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutuste suhtes, et kontrollida vastavust käesoleva määruse nõuetele ning jälgida nende asutuste kohustuste täitmist sõltumatul, tõhusal ja tulemuslikul viisil.

 

Auditite suhtes kohaldatakse sõltumatut kontrolli ja neid tehakse läbipaistvalt.

 

Need hõlmavad vastavalt vajadusele järgmist:

 

a)   tüübikinnitus- ja turujärelevalveasutustes kasutatavate menetluste ja protokollide hindamine;

 

b)   tehniliste teenistuste määramise hindamine;

 

c)   kontrollkäigud riiklikesse asutustesse ja määratud tehnilistesse teenistustesse ning nende töötajate küsitlemine;

 

d)   laborite, ruumide, mõõtmisvahendite ja valimi moodustamise meetodite kontrollimine;

 

e)   väljastatud tüübikinnituste hindamine;

 

f)   mis tahes muud tegevused, mida on vaja nõuete rikkumiste kindlakstegemiseks.

 

Audiitorid võivad sõlmida lepingu kolmandate isikutega, kes aitavad auditeid koostada.

 

Audiitorid ja kolmandad isikud, kellega leping on sõlmitud, täidavad oma kohustusi sõltumatult ja erapooletult. Nad järgivad vajalikul määral ja vajaduse korral konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ärisaladusi, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teabe esitamise kohustust liidu tarbijate ja kodanike huvide kaitsmiseks.

 

Liikmesriigid osutavad kogu vajalikku abi ja esitavad kõik sellised dokumendid ning pakuvad tuge, mida audiitorid võivad taotleda, et võimaldada neil oma ülesandeid täita.

 

Liikmesriigid tagavad, et audiitoritele antakse juurdepääs kõigile valdustele või valduste osadele ja kogu teabele, sealhulgas arvutisüsteemides ja tarkvaras sisalduvale teabele, mis on oluline nende ülesannete täitmiseks.

 

Foorum teeb auditite tulemused kättesaadavaks liikmesriikidele ja komisjonile.

 

Liikmesriigid ja komisjon võtavad asjakohaseid järelmeetmeid auditite põhjal koostatud aruannetes sisalduva teabe ja soovituste suhtes.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 88, et määrata kindlaks foorumi koosseis, ametisse nimetamise protsess, täpsed ülesanded, töömeetodid ja eeskirjad.

3.  Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse täiendamiseks, määrates kindlaks foorumi ning alalise audiitorite komitee koosseisu, ametisse nimetamise protsessi, täpsed ülesanded, töömeetodid ja eeskirjad.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 10 a

 

Veebipõhine tüübikinnituse andmebaas

 

1.   Komisjon loob veebipõhise tüübikinnituse andmebaasi, mis koosneb kahest erinevast liidesest – avalikust kasutajaliidesest ja nõuete täitmise liidesest, ning haldab seda andmebaasi.

 

2.   Avalik kasutajaliides sisaldab käesoleva määruse IX lisas sätestatud teavet, katsete tulemusi, katsete kirjeldusi ning andmeid tüübikinnituse eri etappides osalenud tehniliste teenistuste ja tüübikinnitusasutuste kohta, järgides järgmisi nõudeid:

 

a)   teavet tuleb anda tasuta;

 

b)   teavet tuleb anda kasutajasõbralikul viisil;

 

c)   teave peab täies ulatuses võimaldama sooritada otsinguid ja olema esitatud digitaalsel kujul.

 

3.   Nõuete täitmise liides on kättesaadav liikmesriikidele, tüübikinnitusasutustele, turujärelevalveasutustele ja komisjonile ning sisaldab lõikes 2 sätestatud teavet ja käesoleva määruse I ja III lisas sätestatud teavet, järgides järgmisi nõudeid:

 

a)   tuleb tagada range turvasüsteem konfidentsiaalse teabe kaitsmiseks;

 

b)   juurdepääsuõigused peavad põhinema teadmisvajaduse põhimõttel;

 

c)   liidesel peab olema link määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 23 kohaselt loodud turujärelevalve info- ja teavitussüsteemile (ICSMS).

 

4.   Tüübikinnitusasutused lisavad nõuete täitmise andmebaasi käesoleva määruse I ja III lisas nõutud teabe uue tüübikinnituse väljastamise või tühistamise kohta, teabe käesoleva määruse nõuete rikkumiste kohta ning teabe kavandatud ja võetud parandusmeetmete kohta.

 

5.   Teabe andmebaasi sisestamisel jäetakse tüübikinnitusasutustele õigus selle teabega tutvuda ja õigus seda muuta. Kõik muudatused varustatakse kuupäevaga ja on selgelt nähtavad. Nõuete täitmise liideses sisalduvaid andmeid kasutatakse ainult käesoleva määruse või selle alusel vastu võetud õigusaktide kohase jõustamisega seotud eesmärkidel ning selle teabe loata kasutamine on keelatud.

 

6.   Andmebaas luuakse nii, et halduskoormus oleks võimalikult väike, ning kooskõlas kasutajasõbralikkuse ja kulutõhususe põhimõtetega. Veebipõhise tüübikinnituse andmebaasi olemasolu ei asenda ega muuda turujärelevalveasutuste kohustusi.

 

7.   Selleks et katsetada siseturu infosüsteemi (IMI) kasutamise sobivust teabe vahetamiseks käesoleva artikli alusel, käivitatakse hiljemalt ... [3 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist] katseprojekt.

 

8.   Komisjonil on õigus võtta vastavalt artiklile 88 vastu delegeeritud õigusakte, mis täiendavad käesolevat määrust, täpsustades veebipõhise tüübikinnituse andmebaasi loomise jooksvaid üksikasju.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.   ELi tüübikinnituse taotlemisel näitavad tootjad ja deklareerivad tüübikinnitusasutusele kirjalikult, et sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike koostamisel ei kasutata strateegiaid, mis vähendavad tarbetult asjaomaste katsemenetluste ajal täheldatud tulemuslikkust, kui sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke kasutatakse tingimustes, mille esinemist võib põhjendatult eeldada tavapärase töö ja kasutamise korral.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12– lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja teatab kohe tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele, esitades andmed mittevastavuse ja võetud meetmete kohta.

Tootja teatab sellest kohe tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele ja ametile, esitades andmed mittevastavuse ja võetud meetmete kohta.

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja esitab riiklikule ametiasutusele selle põhjendatud nõudmise korral tüübikinnitusasutuse kaudu sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust tõendava ELi tüübikinnitustunnistuse või artikli 55 lõikes 1 osutatud loa koopia keeles, mis on riiklikule ametiasutusele kergesti arusaadav.

Tootja esitab riiklikule ametiasutusele või ametile selle põhjendatud nõudmise korral tüübikinnitusasutuse kaudu sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust tõendava ELi tüübikinnitustunnistuse või artikli 55 lõikes 1 osutatud loa koopia keeles, mis on asjaomasele riiklikule ametiasutusele kergesti arusaadav.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  esitada tüübikinnitusasutusele selle põhjendatud nõudmise korral sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tootmise vastavust tõendava täieliku teabe ja dokumentatsiooni;

b)  esitada tüübikinnitusasutusele või ametile selle põhjendatud nõudmise korral sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tootmise vastavust tõendava täieliku teabe ja dokumentatsiooni, sealhulgas tüübikinnituse katse tehnilised kirjeldused, ning taotluse korral juurdepääsu tarkvarale ja algoritmidele;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teha tüübikinnitus- või turujärelevalveasutuse taotluse korral selle ametiasutusega koostööd, et kõrvaldada kõnealuse volitusega hõlmatud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete põhjustatav tõsine oht.

c)  teha tüübikinnitus- või turujärelevalveasutuse või ameti taotluse korral selle ametiasutusega koostööd, et kõrvaldada kõnealuse volitusega hõlmatud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmete põhjustatav tõsine oht;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Importija teatab tootjale viivitamata kaebustest ja teadetest riskide, võimalike juhtumite ja mittevastavuste kohta seoses imporditud sõidukite, süsteemide, osade, eraldi seadmestike, tarvikute või lisaseadmetega.

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Sõiduki viimase valmistusastme ELi tüübikinnitus antakse alles pärast seda, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud, et viimases astmes tüübikinnituse saanud sõiduki tüüp vastab tüübikinnituse andmise ajal kõigile kehtivatele tehnilistele nõuetele. See kontroll hõlmab kõiki mittekomplektsele sõidukitüübile mitmeastmelise menetluse käigus antud tüübikinnitusega hõlmatud nõudeid puudutavate dokumentide kontrolli, isegi kui tüübikinnitus anti erinevale sõidukikategooriale.

4.  Sõiduki viimase valmistusastme ELi tüübikinnitus antakse alles pärast seda, kui tüübikinnitusasutus on kontrollinud, et viimases astmes tüübikinnituse saanud sõiduki tüüp vastab tüübikinnituse andmise ajal kõigile kehtivatele tehnilistele nõuetele. See kontroll hõlmab kõiki mittekomplektsele sõidukitüübile mitmeastmelise menetluse käigus antud tüübikinnitusega hõlmatud nõudeid puudutavate dokumentide kontrolli, isegi kui tüübikinnitus anti erinevale sõidukikategooriale. Sõidukile viimases valmistusastmes tüübikinnituse andnud asutus vastutab selle tagamise eest, et komplekteeritud sõiduk vastab kõigile nõuetele, ja kordab vajaduse korral esialgseid katseid, et kontrollida, kas eraldi tüübikinnituse saanud süsteemide ja osade toimimine vastab endiselt kõnealustele tüübikinnitustele, kui need süsteemid ja osad on paigaldatud komplekteeritud sõidukile.

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 20 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Tootja teeb tüübikinnitusasutusele kättesaadavaks asjaomastes üksikdirektiivides või määrustes nõutavate katsetuste läbiviimiseks vajaliku arvu sõidukeid, osi või eraldi seadmestikke.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  üksikasjalikud tehnilised ja kalibreerimiskirjeldused kõigi heitega seotud osade kohta (põhiline heitekontrollistrateegia);

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 1 – punkt b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b b)  loetelu kõigist katkestusseadmetest või heitekontrolli abistrateegiatest, sealhulgas selliste näitajate kirjeldus, mida mis tahes AES muudab, ja AESi töö piirtingimused ning viited sellele, milline AES ja BES on mitmesugustes ümbritseva keskkonna tingimustes tõenäoliselt aktiivsed, üksikasjalikud tehnilised ja kalibreerimiskirjeldused ning iga sellise katkestusseadme üksikasjalik põhjendus, mis vähendab heitekontrollisüsteemi tõhusust, koos põhjendusega selle kohta, miks kasutatud katkestusseade ei ole määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõike 2 kohaselt keelatud katkestusseade;

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 22 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Teatmik esitatakse komisjoni poolt määratud elektroonilisel kujul, kuid selle võib esitada ka paberkandjal.

2.  Teatmik esitatakse komisjoni poolt määratud elektroonilisel kujul. Lisaks võib selle esitada ka paberkandjal.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Terviksõiduki tüübikinnituse taotlemise korral esitab tootja üksikasjaliku teabe, sealhulgas tehnilised selgitused mis tahes mootori juhtimise abistrateegia kohta, mida kasutatakse väljaspool asjaomastes liidu õigusaktides ja katsemenetlustes kindlaksmääratud tingimuste kohaldamisala.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tüübikinnitusasutusel ja tehnilistel teenistustel peab olema juurdepääs sõidukis kasutatud tarkvarale ja algoritmidele.

Tüübikinnitusasutusel ja tehnilistel teenistustel peab olema juurdepääs sõidukis kasutatud ohutuse ja heidetega seotud tarkvarale, riistvarale ja algoritmidele ning neile antakse asjakohane ülevaade asjaomase tarkvara ja riistvara süsteemi arendamise protsessist, võttes samal ajal arvesse nende vastavaid ülesandeid.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tootja edastab tüübikinnitusasutusele ja vastutavale tehnilisele teenistusele tüübikinnituse taotluse esitamise ajal kasutatud ohutuse ja heidetega seotud tarkvara standardvormis versiooni. Tarkvara hilisemate ebaseaduslike muudatuste tuvastamiseks on tehnilisel teenistusel õigus märgistada tarkvara vastavate parameetrite abil.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ühtlasi võib tüübikinnitusasutus põhjendatud taotlusega nõuda, et tootja esitaks täiendavat teavet, mis on vajalik otsustamaks, millised katsed on nõutavad või kuidas nimetatud katsete tegemist hõlbustada.

Ühtlasi võib tüübikinnitusasutus ja vastutav tehniline teenistus taotlusega nõuda, et tootja esitaks täiendavat teavet, mis on vajalik selleks, et otsustada, millised katsed on nõutavad või kuidas nimetatud katsete tegemist hõlbustada.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 23 – lõige 4 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Tüübikinnitusasutus ja vastutav tehniline teenistus järgivad vajaduse korral konfidentsiaalsuse nõuet, et kaitsta ärisaladusi, välja arvatud juhul, kui nende avalikustamine on avalikkuse huvides, võttes arvesse artikli 9 lõikes 3 sätestatud teabe esitamise kohustust liidu tarbijate huvide kaitsmiseks.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  katkestusseadme paigaldamise põhjenduse asjakohasus vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõikele 2;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Tüübikinnitusasutus jätab ELi tüübikinnituse andmata, kui ta leiab, et sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüp vastab küll kehtivatele nõuetele, kuid kujutab endast tõsist ohtu turvalisusele, keskkonnale või inimeste tervisele. Sellisel juhul saadab ta teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile kohe üksikasjaliku toimiku, milles põhjendab oma otsust ja esitab oma järeldusi kinnitavad tõendid.

5.  Tüübikinnitusasutus jätab ELi tüübikinnituse andmata, kui ta leiab, et sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüp vastab küll kehtivatele nõuetele, kuid kujutab endast ohtu turvalisusele, keskkonnale või inimeste tervisele. Sellisel juhul saadab ta teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile kohe üksikasjaliku toimiku, milles põhjendab oma otsust ja esitab oma järeldusi kinnitavad tõendid.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Tüübikinnitusasutus võib jätta sõiduki heitekontrolli katkestusseadmele tüübikinnituse andmata teatmikus sisalduva teabe põhjal.

 

Tüübikinnitusasutus jätab ELi tüübikinnituse andmata, kui ta leiab, et katkestusseade on ebaseaduslikult lisatud.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 24 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 88 vastu delegeeritud õigusaktid käesoleva määruse täiendamiseks, sätestades kriteeriumid, mille alusel hinnatakse taotlust sõiduki heitekontrolli katkestusseadme kasutamiskeelu ühele erandile vastavalt määruse (EÜ) nr 715/2007 artikli 5 lõikele 2, ja taotluse heakskiitmise või tagasilükkamise tingimused.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tüübikinnitusasutus saadab iga kolme kuu järel teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile loetelu süsteemide, osade või eraldi seadmestike ELi tüübikinnitustest, mis ta on eelneva perioodi jooksul väljastanud, muutnud, tühistanud või andmata jätnud. Nimetatud loetelu sisaldab XIV lisas osutatud teavet.

2.  Iga kolme kuu järel saadab tüübikinnitusasutus teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele, komisjonile ja ametile loetelu süsteemide, osade või eraldi seadmestike ELi tüübikinnitustest, mis ta on eelneva perioodi jooksul väljastanud, muutnud, tühistanud või andmata jätnud. Nimetatud loetelu sisaldab XIV lisas osutatud teavet.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Vastavust käesoleva määruse tehnilistele nõuetele ja IV lisas loetletud õigusaktidele näidatakse asjakohaste katsetega, mis on kooskõlas IV lisas loetletud asjakohaste õigusaktidega ja mida sooritavad selleks määratud tehnilised teenistused.

1.  Vastavust käesoleva määruse tehnilistele nõuetele ja IV lisas loetletud õigusaktidele näidatakse asjakohaste katsetega, mis on kooskõlas IV lisas loetletud asjakohaste õigusaktidega ja mida sooritavad üksnes ja täielikult selleks määratud tehnilised teenistused, asjaomased riiklikud asutused või komisjon.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tootja teeb tüübikinnitusasutusele kättesaadavaks IV lisas loetletud asjaomastes õigusaktides nõutud katsete tegemiseks vajaliku arvu sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke.

2.  Tootja teeb tehnilisele teenistusele kättesaadavaks IV lisas loetletud asjaomastes õigusaktides nõutud katsete tegemiseks vajaliku arvu sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Nõutud katsete tegemiseks kasutatakse neid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis on kinnitatava tüübi suhtes representatiivsed.

3.  Nõutud katsete tegemiseks kasutatakse neid sõidukeid, süsteeme, osi ja eraldi seadmestikke, mis on kinnitatava tüübi suhtes rangelt representatiivsed.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Terviksõiduki tüübikinnituse korral tagavad asutused, et katsetamiseks valitud sõidukite puhul ei erine tulemused süstemaatiliselt nende sõidukite näitajatest, mis saadakse, kui neid kasutatakse tingimustes, mille esinemist võib põhjendatult eeldada tavapärase töö ja kasutamise korral.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 28 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Sõidukitootjad avalikustavad andmed, mis on vajalikud vastavuskontrolli katseteks kolmandate isikute poolt. Komisjon võtab vastu rakendusaktid, et määrata kindlaks avalikustatavad andmed ja nende avalikustamise tingimused, sõltuvalt ärisaladuste kaitsest ja isikuandmete säilitamisest liidu ja liikmesriikide õigusaktide kohaselt. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Selleks et kontrollida sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust kinnitatud tüübile, teeb ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus tootja ettevõttes, sealhulgas tootmisrajatistes, võetud näidiste kontrollimisi või katseid, mis on nõutavad ELi tüübikinnituse jaoks.

4.  Selleks et kontrollida sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku vastavust kinnitatud tüübile, teeb ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus tootja ettevõttes, sealhulgas tootmisrajatistes või edasimüüjate juures võetud näidiste juhuslikke kontrollimisi või katseid, mis on nõutavad ELi tüübikinnituse jaoks. Need katsed viib läbi erinev tehniline teenistus kui see, kes tegi algseid katseid tüübikinnituse eesmärgil.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 29 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus, kes teeb kindlaks, et tootja ei tooda enam sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke kooskõlas tüübikinnituse saanud tüübiga või et vastavussertifikaadid ei vasta enam artiklite 34 ja 35 nõuetele, ehkki tootmine jätkub, võtab vajalikud meetmed tagamaks, et toodangu nõuetele vastavuse menetlust järgitakse nõuetekohaselt, või tühistab tüübikinnituse.

5.  Kui ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus teeb kindlaks, et tootja ei tooda enam sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke kooskõlas tüübikinnituse saanud tüübiga või et vastavussertifikaadid ei vasta enam artiklite 34 ja 35 nõuetele, ehkki tootmine jätkub, võtab ta vajalikud meetmed tagamaks, et toodangu nõuetele vastavuse menetlust järgitakse nõuetekohaselt ja viiakse koheselt nõuetega vastavusse, või tühistab tüübikinnituse.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid kehtestavad riikliku tasustruktuuri, et katta tüübikinnituste ja turujärelevalvetegevuste kulud ning nende poolt määratud tehniliste teenistuste sooritatud tüübikinnituskatsete ja toodangu vastavuse katsete ja ülevaatuste kulud.

1.  Liikmesriigid kehtestavad riikliku tasustruktuuri, et katta tüübikinnitustegevuste ja turujärelevalvetegevuste kulud ning nende poolt määratud tehniliste teenistuste sooritatud tüübikinnituskatsete ja toodangu vastavuse katsete ja ülevaatuste kulud. Tehnilised teenistused otseselt tasusid sisse ei nõua.

 

Liikmesriigid tagavad, et puudub huvide konflikt riiklike tüübikinnitus- või turujärelevalveasutuste, tehniliste teenistuste ja tootjate vahel.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Need riiklikud tasud nõutakse sisse tootjatelt, kes on esitanud asjaomases liikmesriigis tüübikinnituse taotluse. Tehnilised teenistused otseselt tasusid sisse ei nõua.

2.  Tüübikinnitustegevustega seotud riiklikud tasud nõutakse sisse tootjatelt, kes on esitanud asjaomases liikmesriigis tüübikinnituse taotluse.

 

Kogutud tasusid kasutatakse üksnes tüübikinnituskatsete eesmärgil.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Riiklikud tasud turujärelevalvetegevuste eest nõuab tootjatelt sisse liikmesriik, kus asjaomased tooted turule lastakse, ja tasu suuruseks on 10 eurot müüdud sõiduki kohta.

 

Kogutud tasusid kasutatakse üksnes turujärelevalvetegevuste eesmärgil.

 

Igal aastal teavitavad liikmesriigid foorumi kaudu teisi liikmesriike ja komisjoni kogutud tasude üksikasjadest ja nende abil läbi viidud seirekatsete aastastest kogukuludest. Esimene selline teavitamine toimub ... [üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva].

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.   Riiklikust tasustruktuurist kaetakse nende vastavuskontrolli ülevaatuste ja katsete kulud, mida teeb komisjon artikli 9 kohaselt. Need osalused moodustavad välised sihtotstarbelised tulud Euroopa Liidu üldeelarvesse vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõikele 426.

3.   Riiklikud tasud turujärelevalvetegevuste eest katavad ka nende vastavuskontrolli ülevaatuste ja katsete kulud, mida teeb amet artikli 9 kohaselt. Need osalused moodustavad välised sihtotstarbelised tulud Euroopa Liidu üldeelarvesse vastavalt finantsmääruse artikli 21 lõikele 426.

__________________

__________________

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2015. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1–96).

26 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2015. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1–96).

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 30 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, et määrata kindlaks lõikes 1 osutatud riiklike tasude uuendamine, millele on osutatud lõikes 3. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

5.   Komisjon võib vastu võtta rakendusakte, et määrata kindlaks lõikes 2 a osutatud turujärelevalvetegevuste eest võetavate riiklike tasude uuendamine, millele on osutatud lõikes 3. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Muudatust nimetatakse „paranduseks”, kui tüübikinnitusasutus leiab, et hoolimata infopaketi andmete muutumisest vastab asjaomast tüüpi sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik jätkuvalt selle tüübi suhtes kehtivatele nõuetele ja et seega ei ole tarvis kontrolle ega katseid korrata.

Muudatust nimetatakse „paranduseks“, kui tüübikinnitusasutus leiab, et hoolimata infopaketi andmete muutumisest vastab asjaomast tüüpi sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik jätkuvalt selle tüübi suhtes kehtivatele nõuetele ja et seega ei ole tarvis kontrolle ega katseid korrata. Selliste paranduste hindamisel võtab tüübikinnitusasutus arvesse artikli 8 kohaselt läbi viidud asjaomaste turujärelevalvetegevuste tulemusi.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  komisjoni või turujärelevalveasutuste poolt läbi viidud vastavuskontrolli katsete tulemused näitavad mis tahes mittevastavust liidu ohutus- või keskkonnaalastele õigusaktidele;

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kehtivuse lõppemine

Perioodiline kontroll ja kehtivuse lõppemine

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Sõidukite, süsteemide, osade ja eraldi seadmestike tüübikinnitused väljastatakse viieks aastaks ja seda aega ei ole võimalik pikendada. Aegumistähtaeg märgitakse tüübikinnitustunnistusele. Pärast tüübikinnitustunnistuse aegumist võib seda tootja taotlusel uuendada, kui tüübikinnitusasutus on teinud kindlaks, et sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüüp vastab kõigile asjakohaste õigusaktide nõuetele, mis käsitlevad seda tüüpi uusi sõidukeid, süsteeme, osi või eraldi seadmestikke.

1.   Sõidukite tüübikinnitusi kontrollitakse neli aastat pärast nende esmakordset kinnitamist või eelmist kontrolli. Kontrolli viib läbi amet, kasutades erinevat tehnilist teenistust kui see, kes viis läbi algse kinnituse. Tüübikinnitustunnistuse kontrolli käigus tehakse kindlaks, kas sõiduki tüüp vastab kõigile asjakohaste õigusaktide nõuetele, mida kohaldatakse sel ajal kõigi seda tüüpi uute sõidukite suhtes.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Kui amet avastab puudusi või nõuete eiramist, nõuab ta parandusmeetmete võtmist või tunnistab tüübikinnituse kehtivuse lõppenuks.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.   Sõiduki ELi tüübikinnitus kaotab enne oma aegumist kehtivuse järgmistel juhtudel:

2.   Sõiduki ELi tüübikinnitus kaotab kehtivuse järgmistel juhtudel:

(a)  kui tüübikinnituse saanud sõidukitüübi suhtes kehtivad uued nõuded muutuvad sõidukite turulelaskmise, registreerimise või kasutuselevõtu puhul kohustuslikeks ja tüübikinnitust ei ole võimalik artikli 32 lõike 2 punkti c kohaselt laiendada;

a)  kui tüübikinnituse saanud sõidukitüübi suhtes kehtivad uued nõuded muutuvad sõidukite turulelaskmise, registreerimise või kasutuselevõtu puhul kohustuslikeks ja tüübikinnitust ei ole võimalik artikli 32 lõike 2 punkti c kohaselt laiendada;

(b)  kui sõidukite tootmine kooskõlas tüübikinnituse saanud sõidukitüübiga vabatahtlikult lõpetatakse;

b)  kui sõidukite tootmine kooskõlas tüübikinnituse saanud sõidukitüübiga lõpetatakse, see tähendab, kui ühtegi asjaomast tüüpi sõidukit ei toodetud kahe aasta jooksul;

(c)  kui tüübikinnitustunnistuse kehtivus aegub artikli 37 lõikes 6 osutatud piirangu tõttu;

c)  kui tüübikinnitustunnistuse kehtivus aegub artikli 37 lõikes 6 osutatud piirangu tõttu;

(d)  kui tüübikinnitus on tühistatud vastavalt artikli 29 lõikele 5 või artikli 53 lõikele 1.

d)  kui tüübikinnitus on tühistatud vastavalt artikli 29 lõikele 5 või artikli 53 lõikele 1;

(e)  kui on leitud, et tüübikinnitus põhineb valeandmete esitamisel, katsetulemuste võltsimisel või selliste andmete avaldamata jätmisel, mis võinuks kaasa tuua tüübikinnituse andmisest keeldumise.

e)  kui on leitud, et tüübikinnitus põhineb valeandmete esitamisel või katsetulemuste võltsimisel või selliste andmete avaldamata jätmisel, mis võinuks kaasa tuua tüübikinnituse andmisest keeldumise;

 

e a)  kui tüübikinnituse kontrolli ei ole läbi viidud vastavalt artikli 33 lõikele 1.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.   Tootja teatab juhul, kui sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku tüübi ELi tüübikinnituse kehtivus hakkab lõppema, sellest viivitamata ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutusele.

välja jäetud

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 33 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootjalt sellekohase teate saamisel edastab ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile viivitamata kogu asjakohase teabe, mida võib vaja olla sõidukite turulelaskmiseks, registreerimiseks või kasutuselevõtuks.

ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus või seda kontrollinud amet edastab teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile viivitamata kogu asjakohase teabe, mida võib vaja olla sõidukite turulelaskmiseks, registreerimiseks või kasutuselevõtuks.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 34 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Vastavustunnistus sisaldab sõiduki konkreetset vastavustegurit, mis on mõõdetud tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste katses vastavalt määrusele (EL) 2016/646.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 36 a

 

Tarbija õiguskaitsevahendid

 

Kui leitakse, et liidus müüdud osa, seadmestik, süsteem või terviksõiduk ei vasta vastavussertifikaadile ja tüübikinnituse nõuetele, on tarbijal õigus lasta sõiduk viia vastavusse asendamise või parandamise teel või nõuda tootjalt ostuhinna täielikku hüvitamist, või osalist hüvitamist, kui sõiduk on viidud uuesti nõuetega vastavusse, kuid jooksvad kulud ja sõiduki hooldus on kallimad lepingus esialgselt esitatust.

 

Kui tarbija valib parandamise või asendamise, annab tootja parandamise või asendamise ajaks tarbija kasutusse tasuta asendussõiduki.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid peavad prioriteetseks ja kiirendavad tüübikinnituste andmist sellisele uuele ja innovaatilisele tehnikale, millel on märkimisväärselt väiksem keskkonnamõju.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Sellise ELi tüübikinnituse andmiseks, millega tehakse erand uuele tehnikale või põhimõtetele, on vaja komisjoni luba. Kõnealune luba antakse rakendusaktiga. Nimetatud rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.  Sellise ELi tüübikinnituse andmiseks, millega tehakse erand uuele tehnikale või põhimõtetele, on vaja komisjoni luba. Komisjon peab prioriteetseks ja kiirenda ELi tüübikinnituste andmist sellisele uuele ja innovaatilisele tehnikale, millel on märkimisväärselt väiksem keskkonnamõju. Luba antakse delegeeritud õigusaktiga. Nimetatud delegeeritud õigusakt võetakse vastu kooskõlas artikliga 88.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriik võib otsustada vabastada konkreetse sõiduki, mis on kas ainulaadne või mitte, vastavusest ühe või mitme käesoleva määruse sättega või IV lisas loetletud õigusaktides kehtestatud sisuliste nõuetega, kui see liikmesriik kehtestab asjakohased alternatiivsed nõuded.

1.  Liikmesriik võib otsustada vabastada konkreetse sõiduki, mis on kas ainulaadne või mitte, vastavusest ühe või mitme käesoleva määruse sättega või IV lisas loetletud õigusaktides kehtestatud nõuetega, kui see liikmesriik kehtestab asjakohased alternatiivsed nõuded.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui kõnealuse hindamise tulemusena on tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus arvamusel, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, siis nõuab ta viivitamata, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks või piiravad meetmed sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku turult kõrvaldamiseks või võtaks selle tagasi mõistliku aja jooksul, sõltuvalt riski olemusest.

Kui kõnealuse hindamise tulemusena on tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutus arvamusel, et sõiduk, süsteem, osa või eraldi seadmestik ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele, siis nõuab ta viivitamata, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks, või võtab piiravad meetmed nõudes, et ettevõtja kõrvaldaks sõiduki, süsteemi, osa või eraldi seadmestiku koheselt turult või võtaks selle tagasi kolme kuu jooksul, sõltuvalt riski olemusest.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 52 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriik võib keelduda selliste sõidukite registreerimisest senikaua, kui ettevõtja on võtnud kõik asjakohased parandusmeetmed.

Liikmesriik keeldub selliste sõidukite registreerimisest senikaua, kui ettevõtja on võtnud kõik asjakohased parandusmeetmed.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 53 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Kui sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud, millel on olemas vastavussertifikaat või millele on kantud tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse saanud tüübile või ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või said tüübikinnituse ebaõigete andmete alusel, võivad tüübikinnitusasutused, turujärelevalveasutused või komisjon võtta senikauaks, kuni asjaomane ettevõtja on võtnud kõik vajalikud parandusmeetmed, et tagada sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike vastavusseviimine, võtta kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 artikliga 21 vajalikke piiravaid meetmeid, et piirata või takistada mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turul kättesaadavaks tegemist, registreerimist või kasutuselevõttu või need turult kõrvaldada või tagasi võtta, kaasa arvatud tüübikinnituse tühistamine ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutuse poolt.

1.   Kui sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud, millel on olemas vastavussertifikaat või millele on kantud tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse saanud tüübile või ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või said tüübikinnituse ebaõigete andmete alusel, võtavad tüübikinnitusasutused, turujärelevalveasutused või amet senikauaks, kuni asjaomane ettevõtja on võtnud kõik vajalikud parandusmeetmed, et tagada asjaomaste sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike vastavusseviimine, kooskõlas määruse (EÜ) nr 765/2008 artikliga 21 vajalikud piiravad meetmed, et piirata või takistada mittevastavate sõidukite, süsteemide, osade või eraldi seadmestike turul kättesaadavaks tegemist, registreerimist või kasutuselevõttu või need turult kõrvaldada või tagasi võtta, kaasa arvatud tüübikinnituse tühistamine ELi tüübikinnituse andnud tüübikinnitusasutuse poolt.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.   Kui tüübikinnitusasutus või turujärelevalveasutus leiab, et sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või et tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel või et sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud, millel on olemas vastavussertifikaat või millele on kantud tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse saanud tüübile, võib ta võtta artikli 53 lõike 1 kohaselt kõik asjakohased piiravad meetmed.

1.   Kui tüübikinnitusasutus või turujärelevalveasutus leiab, et sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud ei ole kooskõlas käesoleva määrusega või et tüübikinnitus on antud ebaõigete andmete alusel või et sõidukid, süsteemid, osad või eraldi seadmestikud, millel on olemas vastavussertifikaat või millele on kantud tüübikinnitusmärk, ei vasta tüübikinnituse saanud tüübile, võtab ta artikli 53 lõike 1 kohaselt kõik asjakohased piiravad meetmed.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 56 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Tüübikinnitusasutus, kes ei ole nõus teise liikmesriigi väljastatud loaga, esitab komisjonile oma mittenõustumise põhjused. Komisjon võtab asjakohased meetmed lahkarvamuse lahendamiseks, kaasa arvatud vajaduse korral loa tühistamise nõudmiseks, pärast asjaomaste tüübikinnitusasutustega konsulteerimist. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

6.  Tüübikinnitusasutus, kes ei ole nõus teise liikmesriigi väljastatud loaga, esitab ametile ja komisjonile oma mittenõustumise põhjused. Komisjon võtab asjakohased meetmed lahkarvamuse lahendamiseks, kaasa arvatud vajaduse korral loa tühistamise nõudmiseks, pärast asjaomaste tüübikinnitusasutustega konsulteerimist. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 87 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 57 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tüübikinnitusasutus viib läbi hindamise, et kontrollida, kas väljapakutud parandusmeetmed on piisavad ja piisavalt õigeaegsed, ning teatab heakskiidetud parandusmeetmetest viivitamata teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele ja komisjonile.

Tüübikinnitusasutus viib läbi hindamise, et kontrollida, kas väljapakutud parandusmeetmed on piisavad ja piisavalt õigeaegsed, ning teatab heakskiidetud parandusmeetmetest viivitamata teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutustele, ametile ja komisjonile ning avalikustab hindamistulemusi ja väljapakutud parandusmeetmeid käsitleva täieliku aruande.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 69 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tüübikinnitusasutus võib igal ajal omal algatusel, kaebuse alusel või tehnilise teenistuse hinnangust lähtudes kontrollida, kas tootja järgib artikleid 65–70 ning sõiduki pardadiagnostikaseadme andmetele ja sõiduki remondi- ja hooldusandmetele juurdepääsu tõendi tingimusi, mis on sätestatud XVIII lisa liites 1.

1.  Tüübikinnitusasutus või amet võib igal ajal omal algatusel, kaebuse alusel või tehnilise teenistuse hinnangust lähtudes kontrollida, kas tootja järgib artikleid 65–70 ning sõiduki pardadiagnostikaseadme andmetele ja sõiduki remondi- ja hooldusandmetele juurdepääsu tõendi tingimusi, mis on sätestatud XVIII lisa liites 1.

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid võivad otsustada, et tehniliste teenistuste ning vajaduse korral tehniliste teenistuste alltöövõtjate või tütarettevõtjate hindamist ja järelevalvet peab teostama riiklik akrediteerimisasutus määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja kooskõlas nimetatud määrusega.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Tüübikinnitusasutus luuakse, organiseeritakse ning seda juhitakse nii, et kindlustada selle objektiivsus ja erapooletus ja vältida huvide konflikti tehniliste teenistustega.

2.  Tüübikinnitusasutus luuakse, organiseeritakse ning seda juhitakse nii, et kindlustada selle objektiivsus ja erapooletus ja vältida huvide konflikti tehniliste teenistustega või tootjatega.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  Tüübikinnitusasutusel on käesolevas määruses ette nähtud ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks piisaval arvul pädevaid töötajaid.

6.  Tüübikinnitusasutusel on käesolevas määruses ette nähtud ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks piisaval arvul pädevaid töötajaid ja ressursse.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71– lõige 8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tüübikinnitusasutusele teevad iga kahe aasta tagant vastastikuse hindamise kaks teiste liikmesriikide tüübikinnitusasutust.

Tüübikinnitusasutust auditeerib iga kolme aasta tagant foorumi alaline audiitorite komitee kooskõlas artikliga 10, et tagada asutuse vastavus käesoleva määruse nõuetele ja see, et ta täidab oma kohustusi sõltumatul ja rangel viisil.

 

Foorum võib algatada tüübikinnitusasutuse auditeid sagedamini, kui on põhjust arvata, et selle tüübikinnitusasutuse täiendav hindamine on vajalik.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastastikuse hindamise aastakava, tagades hindavate ja hinnatavate tüübikinnitusasutuste asjakohase rotatsiooni ning esitavad selle komisjonile.

Foorumi alaline audiitorite komitee koostab auditite aastakava, tagades tüübikinnitusasutuste asjakohase rotatsiooni.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 8 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastastikune hindamine sisaldab kontrollkäiku läbivaatuse all oleva ametiasutuse vastutusalasse kuuluvasse tehnilisse teenistusse. Komisjon võib nimetatud hindamisest osa võtta ja otsustada osalemise üle riskianalüüsi põhjal.

Audit sisaldab tüübikinnitusmenetluste ja käesoleva määruse nõuete nõuetekohase rakendamise kontrollimist, väljastatud tüübikinnituste juhusliku valimi kontrolli ning kontrollkäiku ühte või enamasse läbivaatuse all oleva ametiasutuse vastutusalasse kuuluvasse tehnilisse teenistusse. Amet võib auditist osa võtta ja otsustada oma osalemise üle riskianalüüsi põhjal.

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 8 – lõik 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kui auditist selgub, et asutus on rikkunud käesoleva määruse mis tahes nõuet või et sõidukid, süsteemid, osad ja eraldi seadmestikud ei ole kooskõlas tema väljastatud tüübikinnitustega, võtab asutus viivitamata kõik vajalikud meetmed oma menetluste uuesti vastavusse viimiseks. Liikmesriigid võivad otsustada mitte tunnistada oma territooriumil asjaomase tüübikinnitusasutuse poolt sõidukitele, süsteemidele, osadele ja eraldi seadmestikele antud tüübikinnitusi seni, kuni on saavutatud täielik vastavus käesoleva määruse nõuetele.

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9.   Vastastikuse hindamise tulemused teatatakse kõigile liikmesriikidele ja komisjonile ning tulemuste kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks. Seda arutatakse artiklis 10 sätestatud foorumil, tuginedes komisjoni antud hinnangule tulemuste kohta, ning esitatakse soovitused.

9.   Auditi tulemused teatatakse kõigile liikmesriikidele ja komisjonile ning tulemuste kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks. Seda arutatakse artikli 10 alusel loodud foorumil, tuginedes komisjoni antud hinnangule nende tulemuste kohta, ning esitatakse soovitused.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 71 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10.   Liikmesriik jagab komisjonile ja teistele liikmesriikidele teavet selle kohta, kuidas ta on vastastikuse hindamise aruande soovitusi järginud.

10.   Liikmesriik jagab ametile, komisjonile ja teistele liikmesriikidele teavet selle kohta, kuidas ta on auditiaruandes sisalduvaid soovitusi järginud.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriik võib määrata tüübikinnitusasutuse tehniliseks teenistuseks ühe või mitme lõikes 1 osutatud tegevuskategooria osas. Kui tüübikinnitusasutus on määratud tehniliseks teenistuseks ja on liikmesriigi poolt rahastatud või sõltub selle liikmesriigi finants- ja haldusjuhtimisest, kehtivad artiklid 72–85 ning V lisa liited 1 ja 2.

välja jäetud

Selgitus

Siin valitseb vastuolu komisjoni ettepaneku artikli 71 lõikega 4, milles sätestatakse, et „tüübikinnitusasutus ei tohi sooritada neid tegevusi, mida sooritab tehniline teenistus“. Tüübikinnitusasutused ei tohi toimida tüübikinnitusprotsessis tehniliste teenistustena, et kaitsta sõltumatust ja vältida huvide konflikti ning võimalikku kvaliteedi- ja ohutusstandardite kahjustamist.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 72 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Tehniline teenistus asutatakse liikmesriigi õiguse alusel ning ta on juriidiline isik, välja arvatud tootja ettevõttesisene akrediteeritud tehniline teenistus, nagu osutatud artiklis 76.

3.  Tehniline teenistus asutatakse liikmesriigi õiguse alusel ning ta on juriidiline isik.

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 74 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tehniline teenistus peab olema suuteline ellu viima kõiki tegevusi, mille jaoks ta taotleb määramist artikli 72 lõike 1 alusel. Ta tõendab tüübikinnitusasutusele, et omab kõike alljärgnevat:

1.  Tehniline teenistus peab olema suuteline ellu viima kõiki tegevusi, mille jaoks ta taotleb määramist artikli 72 lõike 1 alusel. Ta tõendab tüübikinnitusasutusele või akrediteerimise korral riiklikule akrediteerimisasutusele, et omab kõike alljärgnevat:

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Tehnilised teenistused võivad määrava tüübikinnitusasutuse nõusolekul sooritada mõnd neile artikli 72 lõike 1 kohaselt määratud tegevust alltöövõtu korras või lasta neid teha tütarettevõtjal.

1.  Tehnilised teenistused võivad määrava tüübikinnitusasutuse või akrediteerimise korral riikliku akrediteerimisasutuse nõusolekul sooritada mõnd neile artikli 72 lõike 1 kohaselt määratud tegevust alltöövõtu korras või lasta neid teha tütarettevõtjal.

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Kui tehniline teenistus kasutab talle määratud tegevuskategooriate konkreetsete ülesannete täitmiseks alltöövõtjaid või tütarettevõtjat, siis tagab ta, et alltöövõtja või tütarettevõtja vastab artiklites 73 ja 74 sätestatud nõuetele, ning teatab sellest tüübikinnitusasutusele.

2.  Kui tehniline teenistus kasutab talle määratud tegevuskategooriate konkreetsete ülesannete täitmiseks alltöövõtjaid või tütarettevõtjat, siis tagab ta, et alltöövõtja või tütarettevõtja vastab artiklites 73 ja 74 sätestatud nõuetele, ning teatab sellest tüübikinnitusasutusele või akrediteerimise korral riiklikule akrediteerimisasutusele.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 75 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Tehnilised teenistused hoiavad tüübikinnitusasutusele kättesaadavana asjakohaseid dokumente, mis käsitlevad alltöövõtja või tütarettevõtja kvalifikatsiooni hindamist ja nende täidetud ülesandeid.

4.  Tehnilised teenistused hoiavad tüübikinnitusasutusele