Menettely : 2016/0014(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0048/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0048/2017

Keskustelut :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Äänestysselitykset
PV 19/04/2018 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

MIETINTÖ     ***I
PDF 1949kWORD 352k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta

Esittelijä: Daniel Dalton

OIKAISUT/LISÄYKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0031),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0015/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 25. toukokuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A7-0048/2017),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla on taattava tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus. Sisämarkkinasääntöjen olisi oltava avoimia, yksinkertaisia ja yhdenmukaisia ja siten varmistettava oikeusvarmuus ja selkeys sekä yrityksille että kuluttajille.

(1)  Sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla on taattava tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus. Sisämarkkinasääntöjen olisi oltava avoimia, yksinkertaisia, yhdenmukaisia ja tehokkaita ja siten varmistettava oikeusvarmuus ja selkeys sekä yrityksille että kuluttajille.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Arvioinnissa todettiin kuitenkin, että tyyppihyväksyntävaatimusten täydennykseksi tarvitaan markkinavalvontasäännöksiä, että takaisinkutsu- ja suojamenettelyjä sekä olemassa olevien ajoneuvotyyppien hyväksynnän laajentamisehtoja olisi selkeytettävä ja että tyyppihyväksyntäjärjestelmän täytäntöönpanon valvontaa olisi parannettava yhdenmukaistamalla ja tehostamalla jäsenvaltioiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten soveltamia tyyppihyväksyntään ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyviä menetelmiä. Lisäksi olisi selkeytettävä toimitusketjussa toimivien talouden toimijoiden ja järjestelmän täytäntöönpanossa mukana olevien viranomaisten ja osapuolten rooleja ja velvollisuuksia sekä parannettava vaihtoehtoisten tyyppihyväksyntäjärjestelmien (kansalliset piensarjahyväksynnät ja yksittäishyväksynnät) ja monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn soveltuvuutta asianmukaisen joustonvaran tarjoamiseksi pienille erikoismarkkinoille ja pk-yrityksille heikentämättä kuitenkaan yhtäläisiä toimintaedellytyksiä.

(4)  Arvioinnissa todettiin kuitenkin, että tyyppihyväksyntävaatimusten täydennykseksi tarvitaan markkinavalvontasäännöksiä, että takaisinkutsu- ja suojamenettelyjä sekä olemassa olevien ajoneuvotyyppien hyväksynnän laajentamisehtoja olisi selkeytettävä ja että tyyppihyväksyntäjärjestelmän täytäntöönpanon valvontaa olisi parannettava yhdenmukaistamalla ja tehostamalla jäsenvaltioiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten soveltamia tyyppihyväksyntään ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyviä menetelmiä. Lisäksi olisi rajattava selvästi toimitusketjussa toimivien talouden toimijoiden ja järjestelmän täytäntöönpanossa mukana olevien viranomaisten ja osapuolten roolit ja velvollisuudet, jotta niiden osalta ei esiinny päällekkäisyyksiä ja jotta voidaan taata näiden toimijoiden, viranomaisten ja osapuolten riippumattomuus ja välttyä eturistiriidoilta, sekä parannettava vaihtoehtoisten tyyppihyväksyntäjärjestelmien (kansalliset piensarjahyväksynnät ja yksittäishyväksynnät) ja monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn soveltuvuutta asianmukaisen joustonvaran tarjoamiseksi pienille erikoismarkkinoille ja pk-yrityksille heikentämättä kuitenkaan yhtäläisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Lisäksi tyyppihyväksyntäjärjestelmän täytäntöönpanossa hiljattain havaitut vaikeudet ovat paljastaneet järjestelmässä olevia erityisiä heikkouksia ja osoittaneet, että sitä on tarkistettava perusteellisesti, jotta saadaan aikaan vankat, avoimet, ennakoitavat ja kestävät sääntelypuitteet, joilla tarjotaan korkeatasoinen turvallisuus sekä suoja terveydelle ja ympäristölle.

(5)  Lisäksi tyyppihyväksyntäjärjestelmän täytäntöönpanossa hiljattain havaitut vaikeudet ovat paljastaneet järjestelmässä olevia erityisiä heikkouksia ja osoittaneet, että näitä sääntelypuitteita on edelleen vahvistettava, jotta varmistetaan, että ne ovat vankat, avoimet, ennakoitavat ja kestävät ja että ne tarjoavat korkeatasoisen turvallisuuden sekä suojan terveydelle ja ympäristölle.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Koska kuluttajansuoja on unionissa painopiste, unionissa liikkuvien ajoneuvojen valmistajia olisi sen vuoksi vaadittava tekemään ajoneuvoilleen testejä ennen niiden markkinoille saattamista ja koko niiden elinkaaren ajan. Jäsenvaltioiden ja komission olisi taattava tämä kaksinkertainen valvonta, sillä siinä missä toinen epäonnistuu, toinen voi aina toimia.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b)  EU:n olisi tehtävä kaikkensa estääkseen autonvalmistajien huijaukset, joiden tarkoituksena on manipuloida päästöjä ja polttoaineen kulutusta koskevia testejä väärien tulosten tuottamiseksi tai kiertää muita sääntöjä. Tällainen manipulointi olisi saatava loppumaan.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c)  Tämän asetuksen tarkoituksena puuttua ajoneuvojen takaisinkutsumisen hitaaseen tahtiin unionissa. Nykyisellä menettelyllä ei voida taata unionin kansalaisille tehokasta suojaa toisin kuin Yhdysvaltojen menettelyssä, jossa voitiin toimia nopeasti. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää antaa komissiolle valtuudet velvoittaa talouden toimijat toteuttamaan kaikki tarvittavat rajoittavat toimenpiteet, muun muassa ajoneuvojen takaisinkutsu, jotta vaatimusten vastaiset ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja muut erilliset tekniset yksiköt saadaan tämän asetuksen mukaisiksi.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 d kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 d)  Mikäli liikenteessä olevissa ajoneuvoissa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, jotka ovat vastoin alkuperäistä lupaa koskevia sääntöjä ja/tai vaarantavat kuluttajien turvallisuuden tai ylittävät päästörajoja, on unionin kuluttajien edun mukaista voida luottaa nopeisiin, asianmukaisiin ja koordinoituihin korjaaviin toimiin, joihin kuuluu tarvittaessa ajoneuvojen takaisinkutsu ja joita sovelletaan koko unionissa. Jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle kaikki hallussaan olevat tiedot, jotta se voi toimia asianmukaisesti ja nopeasti sisämarkkinoiden eheyden takaamiseksi.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Yrityksiä ja kuluttajia hyödyttävän sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan sekä korkeatasoisen turvallisuuden ja terveyden ja ympäristön suojan varmistamiseksi tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut säännöt ja periaatteet moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää ja ajoneuvojen yksittäishyväksyntää varten.

(6)  Jotta voidaan varmistaa tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmentamista koskevien laadukkaiden normien yhdenmukainen soveltaminen ja mahdollistaa yrityksiä hyödyttävä sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta siten, että kuluttajien oikeudet otetaan kaikin tavoin asianmukaisesti huomioon, sekä tarjota korkeatasoinen turvallisuuden ja terveyden ja ympäristön suoja, tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaistetut säännöt ja periaatteet moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntää ja ajoneuvojen yksittäishyväksyntää varten.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Tässä asetuksessa vahvistetaan sisällölliset tekniset ja hallinnolliset tyyppihyväksyntävaatimukset luokkien M ja N ajoneuvoille ja niiden perävaunuille (luokka O) sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitetuille järjestelmille, komponenteille ja erillisille teknisille yksiköille, jotta varmistetaan, että ne ovat turvallisuudeltaan ja ympäristöominaisuuksiltaan asianmukaisella tasolla. Näihin luokkiin kuuluvat matkustajien kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot sekä näiden ajoneuvojen perävaunut.

(7)  Tässä asetuksessa vahvistetaan sisällölliset tekniset ja hallinnolliset tyyppihyväksyntävaatimukset luokkien M ja N ajoneuvoille ja niiden perävaunuille (luokka O) sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitetuille järjestelmille, komponenteille ja erillisille teknisille yksiköille, jotta varmistetaan, että ne ovat turvallisuudeltaan ja ympäristöominaisuuksiltaan korkealla tasolla. Näihin luokkiin kuuluvat matkustajien kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot, tavaroiden kuljettamiseen tarkoitetut moottoriajoneuvot sekä näiden ajoneuvojen perävaunut.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tällä asetuksella olisi taattava luotettavat, yhdenmukaistetut ja avoimet tyyppihyväksyntä- ja markkinavalvontamenettelyt jäsenvaltioissa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Tällä asetuksella olisi varmistettava, että kansalliset tyyppihyväksyntäviranomaiset tulkitsevat, soveltavat ja panevat täytäntöön asetuksen vaatimukset kaikkialla unionissa. Komissiolla olisi oltava valtuudet valvoa kansallisten viranomaisten työtä tekemällä säännöllisiä tarkastuksia, testaamalla uudelleen myönnetyistä tyyppihyväksynnöistä satunnaisesti valittuja otoksia sekä valvomalla yleensä asetuksen yhdenmukaista soveltamista.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Tätä asetusta noudatettaessa olisi kiinnitettävä huomiota Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/451 a säännöksiin.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/45/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaiskatsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (EUVL L 127, 29.4.2014, s. 51).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tyyppihyväksyntävaatimusten tehokas täytäntöönpano olisi varmistettava vahvistamalla tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyviä säännöksiä muun muassa säätämällä vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmiin ja asianomaisten tuotteiden jatkuvaan vaatimustenmukaisuuteen kohdistettavista pakollisista määräaikaistarkastuksista ja tehostamalla vaatimuksia, jotka sovelletaan kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntään liittyviä testejä tyyppihyväksyntäviranomaisten vastuulla suorittavien tutkimuslaitosten pätevyyteen, velvollisuuksiin ja suoritustasoon. Tutkimuslaitosten asianmukainen toiminta on olennaista varmistettaessa korkeatasoinen turvallisuuden ja ympäristön suojelu ja kansalaisten luottamus järjestelmään. Direktiivissä 2007/46/EY säädetyt tutkimuslaitosten nimeämistä koskevat perusteet olisi vahvistettava yksityiskohtaisempina, jotta niitä sovellettaisiin yhdenmukaisesti. Erot jäsenvaltioiden soveltamissa tutkimuslaitosten arviointimenetelmissä näyttävät kasvavan entisestään, kun tutkimuslaitosten työ monimutkaistuu. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa menettelyllisiä velvoitteita, joilla varmistetaan tiedonvaihto ja se, että jäsenvaltioiden tutkimuslaitostensa arviointiin, nimeämiseen, ilmoittamiseen ja seurantaan soveltamia käytäntöjä valvotaan. Näillä menettelyllisillä velvoitteilla pitäisi pystyä poistamaan eroavaisuudet käytetyissä menetelmissä ja tutkimuslaitosten nimeämisperusteiden tulkinnassa.

(9)  Tyyppihyväksyntävaatimusten tehokas täytäntöönpano olisi varmistettava vahvistamalla tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyviä säännöksiä, antamalla tiedot paremmin saataville, asettamalla tiukat rajat laboratoriotestauksissa käytettäville optimointimenetelmille ja kiinnittämällä erityistä huomiota laittomien estolaitteiden riskiin, joiden käyttö on kielletty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 715/200711 a, säätämällä vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmiin ja asianomaisten tuotteiden jatkuvaan vaatimustenmukaisuuteen kohdistettavista pakollisista määräaikaistarkastuksista ja tehostamalla ja yhdenmukaistamalla vaatimuksia, joita sovelletaan kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntään liittyviä testejä tyyppihyväksyntäviranomaisten vastuulla suorittavien tutkimuslaitosten pätevyyteen, velvollisuuksiin ja suoritustasoon. Tutkimuslaitosten asianmukainen toiminta on olennaista varmistettaessa korkeatasoinen turvallisuuden ja ympäristön suojelu ja kansalaisten luottamus järjestelmään. Direktiivissä 2007/46/EY säädetyt tutkimuslaitosten nimeämistä koskevat perusteet olisi vahvistettava yksityiskohtaisempina, jotta varmistetaan, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Erot jäsenvaltioiden soveltamissa tutkimuslaitosten arviointimenetelmissä näyttävät kasvavan entisestään, kun tutkimuslaitosten työ monimutkaistuu. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa menettelyllisiä velvoitteita, joilla varmistetaan tiedonvaihto ja se, että jäsenvaltioiden tutkimuslaitostensa arviointiin, nimeämiseen, ilmoittamiseen ja seurantaan soveltamia käytäntöjä valvotaan. Näillä menettelyllisillä velvoitteilla pitäisi pystyä poistamaan eroavaisuudet käytetyissä menetelmissä ja tutkimuslaitosten nimeämisperusteiden tulkinnassa. Jotta varmistetaan riittävä valvonta ja tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkialla unionissa, hakijatutkimuslaitoksen arviointiin olisi sisällyttävä paikan päällä tehtävä arviointi ja varsinaisten tyyppihyväksyntätestien suora seuranta.

 

___________________

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta (EUVL L 171, 29.6.2007, s. 1).

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Nimeävillä viranomaisilla on yhä suurempi tarve valvoa ja seurata tutkimuslaitoksia, sillä tekniikan kehitys on lisännyt riskiä siitä, että tutkimuslaitoksilla ei ole niiden nimeämisen alalla käyttöön otettavien uusien teknologioiden tai laitteiden testaamisen edellyttämää pätevyyttä. Koska tekniikan kehitys lyhentää tuotesyklejä ja koska nimeävien viranomaisten laitoksissa tekemien valvonta-arviointien ja seurantatoimien toteuttamistiheys vaihtelee, olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset tutkimuslaitosten valvonnan ja seurannan toteuttamistiheydelle.

(10)  Tutkimuslaitosten sertifioinnin, valvonnan ja seurannan tarve on yhä suurempi, sillä tekniikan kehitys on lisännyt riskiä siitä, että tutkimuslaitoksilla ei ole niiden nimeämisen alalla käyttöön otettavien uusien teknologioiden tai laitteiden testaamisen edellyttämää pätevyyttä. Koska direktiivin 2007/46/EY tämänhetkisen täytäntöönpanon tulkinnassa ja sen säännösten soveltamisessa tyyppihyväksyntämenettelyihin esiintyy suuria eroja, tutkimuslaitosten välillä on huomattavia eroja. Sertifiointi, valvonta ja seuranta olisi sen vuoksi yhdenmukaistettava ja niitä olisi lisättävä, jotta voidaan taata tasapuoliset toimintaedellytykset unionin sisämarkkinoilla. Koska tekniikan kehitys lyhentää tuotesyklejä ja koska nimeävien viranomaisten laitoksissa tekemien valvonta-arviointien ja seurantatoimien toteuttamistiheys vaihtelee, olisi vahvistettava vähimmäisvaatimukset tutkimuslaitosten valvonnan ja seurannan toteuttamistiheydelle.

Perustelu

Tutkimuslaitokset osallistuvat uusimpien teknologioiden kehittämiseen tehdessään yhteistyötä sekä työskennellessään ajoneuvojen valmistajien toimittajille. Havaitut erot ovat seurausta nykyisten direktiivien erilaisesta tulkinnasta.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja keskinäistä luottamusta sekä yhdenmukaistaa ja kehittää perusteita, joita sovelletaan tutkimuslaitosten arviointiin, nimeämiseen ja ilmoittamiseen sekä laajentamis- ja uusimismenettelyihin. Jäsenvaltioiden olisi kuultava toisiaan ja komissiota kysymyksissä, joilla on yleistä merkitystä tämän asetuksen soveltamisen kannalta, ja toimitettava toisilleen ja komissiolle arviointia koskevan tarkistuslistansa malli.

(12)  Jäsenvaltioiden olisi luotava mekanismit niiden keskenään ja komission kanssa tekemälle yhteistyölle, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja keskinäistä luottamusta sekä yhdenmukaistaa ja kehittää perusteita, joita sovelletaan tutkimuslaitosten arviointiin, nimeämiseen ja ilmoittamiseen sekä laajentamis- ja uusimismenettelyihin. Jäsenvaltioiden olisi kuultava toisiaan ja komissiota kysymyksissä, joilla on yleistä merkitystä tämän asetuksen soveltamisen kannalta, ja toimitettava toisilleen ja komissiolle arviointia koskevan tarkistuslistansa malli. Tällä asetuksella perustetaan verkkotietokanta, joka yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/20121 a perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän kanssa voisi tarjota hallintoyhteistyön helpottamiseksi ja parantamiseksi hyödyllisen sähköisen menetelmän, jolla hallinnoidaan tietojenvaihtoa yksinkertaisten ja yhtenäisten menettelyjen pohjalta. Tätä varten komission olisi harkittava olemassa olevien verkkotietokantojen, kuten ETAES- tai Eucaris-järjestelmien, hyödyntämistä.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a)  Tyyppihyväksynnän alalla vallitsevat ongelmat ovat paljastaneet merkittäviä heikkouksia nykyisissä kansallisissa markkinavalvonnan ja tyyppihyväksynnän valvonnan järjestelmissä. Välittömänä vastauksena näin esiintulleisiin puutteisiin on siten aiheellista valtuuttaa komissio toteuttamaan asianmukaisia valvontatehtäviä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Jos nimeäminen perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/200812 tarkoitettuun akkreditointiin, akkreditointielinten ja nimeävien viranomaisten olisi vaihdettava tietoja, joilla on merkitystä tutkimuslaitosten pätevyyden arvioinnin kannalta.

(13)  Jos nimeäminen perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/200812 tarkoitettuun akkreditointiin, akkreditointielinten ja nimeävien viranomaisten olisi varmistettava tutkimuslaitosten pätevyys ja riippumattomuus.

__________________

__________________

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

12 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jäsenvaltioiden olisi perittävä maksuja tutkimuslaitosten nimeämisestä ja valvonnasta, jotta voidaan varmistaa, että jäsenvaltioiden niihin kohdistama seuranta on kestävällä pohjalla, ja luoda tutkimuslaitoksille tasapuoliset toimintaedellytykset. Jäsenvaltioiden olisi avoimuuden varmistamiseksi ilmoitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille, ennen kuin ne päättävät maksujen tasosta ja rakenteesta.

Poistetaan.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että talouden toimijat eivät maksa suoraan tutkimuslaitokselle maksuja, joilla katetaan tyyppihyväksyntä- ja markkinavalvontatoimien kustannukset. Tällä säännöksellä ei pitäisi rajoittaa talouden toimijoiden mahdollisuuksia valita haluamansa tutkimuslaitos näitä toimintoja varten.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Tutkimuslaitosten riippumattomuus valmistajiin nähden olisi varmistettava muun muassa välttämällä se, että valmistajat maksavat niille suoraan tai välillisesti niiden tekemistä tyyppihyväksyntätarkastuksista ja -testeistä. Jäsenvaltioiden olisi sen vuoksi otettava käyttöön tyyppihyväksyntämaksujärjestelmä, jolla olisi katettava kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat tyyppihyväksyntäviranomaisen nimeämien tutkimuslaitosten suorittamien tyyppihyväksyntätestien ja -tarkastusten toteuttamisesta, ne hallinnolliset kustannukset, jotka aiheutuvat tyyppihyväksyntien myöntämisestä, sekä kustannukset, jotka aiheutuvat jälkikäteen suoritettavista vaatimustenmukaisuuden varmentamistesteistä ja -tarkastuksista.

Poistetaan.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Markkinavoimien toimimisen mahdollistamiseksi tutkimuslaitosten olisi sovellettava tyyppihyväksyntämenettelyjen sääntöjä täysin avoimesti ja yhdenmukaisesti aiheuttamatta tarpeetonta taakkaa talouden toimijoille. Jotta taataan kaikkien talouden toimijoiden korkeatasoinen tekninen asiantuntemus ja oikeudenmukainen kohtelu, olisi varmistettava, että tyyppihyväksyntämenettelyjen sääntöjä sovelletaan teknisesti yhdenmukaisella tavalla. Tyyppihyväksyntäviranomaisten olisi vaihdettava tietoja sertifioimiensa eri tutkimuslaitosten toiminnasta tällä asetuksella perustetussa foorumissa.

Perustelu

Komission on taattava tutkimuslaitosten välinen tarkoituksenmukainen koordinointi ja yhteistyö. Tyyppihyväksyntämenettelyn toiminnalle on ensiarvoisen tärkeää, että tutkimuslaitokset soveltavat sitä yhdenmukaisesti.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta tämän asetuksen mukaiset vaatimukset täyttyvät, käytössä on oltava vankka vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmä. Autoteollisuutta sääntelevässä lainsäädännössä vahvistettujen tyyppihyväksyntään ja tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvien vaatimusten noudattamisen varmistaminen olisi säilytettävä hyväksyntäviranomaisten keskeisenä tehtävänä, koska tämä velvollisuus on tiiviisti kytköksissä tyyppihyväksynnän myöntämiseen ja edellyttää tarkkoja tietoja hyväksynnän sisällöstä. Sen vuoksi on tärkeää, että hyväksyntäviranomaisten toiminta tarkastetaan säännöllisesti vertaisarvioinneilla, jotta voidaan varmistaa, että kaikki hyväksyntäviranomaiset valvovat tyyppihyväksyntävaatimusten noudattamista yhtä laadukkaasti ja tiukasti. Lisäksi on tärkeää säätää itse tyyppihyväksynnän asianmukaisuuden varmentamisesta.

(18)  Jotta tämän asetuksen mukaiset vaatimukset täyttyvät, käytössä on oltava vankka vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmä. Autoteollisuutta sääntelevässä lainsäädännössä vahvistettujen tyyppihyväksyntään ja tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvien vaatimusten noudattamisen varmistaminen olisi säilytettävä hyväksyntäviranomaisten keskeisenä tehtävänä, koska tämä velvollisuus on tiiviisti kytköksissä tyyppihyväksynnän myöntämiseen ja edellyttää tarkkoja tietoja hyväksynnän sisällöstä. Sen vuoksi on tärkeää, että hyväksyntäviranomaisten toimintaa valvotaan säännöllisillä unionin tason tarkastuksilla, riippumattomat tarkastukset mukaan luettuina, jotta voidaan varmistaa, että kaikki hyväksyntäviranomaiset valvovat tyyppihyväksyntävaatimusten noudattamista yhtä laadukkaasti ja tiukasti. Lisäksi on tärkeää säätää, että kolmas ja riippumaton osapuoli varmentaa unionin tasolla itse tyyppihyväksynnän asianmukaisuuden.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)   Mahdollisten eturistiriitatilanteiden välttämiseksi tyyppihyväksyntäviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaisten ei pitäisi olla yhteydessä toisiinsa, kun ne hoitavat tehtäviään. Niinpä nämä viranomaiset olisi organisoitava erillisiksi yksiköiksi kansallisen hallinnon rakenteen mukaisesti eikä niillä pitäisi olla yhteisiä henkilöstön jäseniä tai laitoksia kansallisten viranomaisten rakenteiden ja toimivaltuuksien mukaisesti.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b)   Täytäntöönpanon valvontafoorumin olisi tarjottava alusta tietojenvaihtoa ja riippumatonta arviointia varten, ja sillä olisi tuettava tämän asetuksen toiminnan ja täytäntöönpanon parantamista. Tietojenvaihdon yhteydessä komissio saattaa tulla siihen johtopäätökseen, että yksi tai useampi tyyppihyväksyntäviranomainen ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen. Tällaisissa tilanteissa komission olisi voitava ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi muun muassa antamalla ohjeita, suosituksia tai muita välineitä ja hyödyntämällä muita menettelyjä tarvittavaa suhteellisuutta noudattaen. Jos kyseessä on vakava rikkomus, komission olisi voitava vaatia, että viranomaisen valtuudet hyväksyä hakemuksia uusiksi tyyppihyväksynnöiksi peruutetaan tai keskeytetään, jotta varmistetaan kuluttajansuojan ja ympäristönsuojelun korkea taso.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Tähän asetukseen on tarpeen sisällyttää markkinavalvontaa koskevia sääntöjä, joilla vahvistetaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten oikeuksia ja velvollisuuksia, varmistetaan viranomaisten markkinavalvontatoimien tehokas koordinointi ja selkeytetään sovellettavia menettelyjä.

(21)  Tähän asetukseen on olennaisen tärkeää sisällyttää markkinavalvontaa koskevia sääntöjä, joilla vahvistetaan kansallisten toimivaltaisten viranomaisten oikeuksia ja velvollisuuksia, varmistetaan viranomaisten markkinavalvontatoimien tehokas koordinointi ja selkeytetään sovellettavia menettelyjä.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)   On tarpeen varmistaa, että markkinavalvontaviranomaiset ja tyyppihyväksyntäviranomaiset voivat suorittaa asianmukaisesti tässä asetuksessa säädetyt tehtävät. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi erityisesti myönnettävä niille tarvittavat resurssit.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta voitaisiin lisätä hyväksyntämenettelyn avoimuutta ja helpottaa markkinavalvontaviranomaisten, hyväksyntäviranomaisten ja komission välistä tiedonvaihtoa ja riippumatonta varmentamistoimintaa, tyyppihyväksyntäasiakirjat olisi toimitettava sähköisessä muodossa ja asetettava julkisesti saataville, ellei tästä ole kaupallisten etujen ja henkilötietojen suojaamisen vuoksi syytä poiketa.

(22)  Jotta voitaisiin lisätä hyväksyntämenettelyn avoimuutta ja helpottaa markkinavalvontaviranomaisten, hyväksyntäviranomaisten, komission ja kolmansien osapuolten välistä tiedonvaihtoa ja riippumatonta varmentamistoimintaa, ajoneuvo- ja testaustietojen julkistaminen on tarpeen tällaisten tarkastusten suorittamiseksi. Asiaankuuluvat tiedot olisi toimitettava huolto- ja korjaustarkoitusta varten sähköisessä muodossa ja asetettava julkisesti saataville, ellei tästä ole kaupallisten etujen ja henkilötietojen suojaamisen vuoksi syytä poiketa. Näitä tarkoituksia varten julkistettavat tiedot eivät saisi olla sellaisia, että ne loukkaavat omistajuutta koskevien tietojen luottamuksellisuutta ja teollis- ja tekijänoikeuksia.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)   Kolmansien osapuolten, jotka suorittavat itse testinsä ja varmentavat sen, ovatko ajoneuvot tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, olisi noudatettava avoimuuden ja selkeyden periaatteita myös omistajuuden ja rahoitusrakenteiden ja -mallien suhteen. Näiden kolmansien osapuolten olisi myös testejä suorittaessaan noudatettava samoja tieteellisiä ja menettelystandardeja koskevia vaatimuksia, joita edellytetään nimetyiltä tutkimuslaitoksilta.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Näihin tässä asetuksessa säädettyihin kansallisten viranomaisten tarkempiin velvollisuuksiin olisi sisällyttävä riittävän suurelle määrälle markkinoille saatettuja ajoneuvoja tehtävät vaatimustenmukaisuuden jälkikäteistestit ja -tarkastukset. Vaatimustenmukaisuuden jälkikäteistarkistukseen otettavien ajoneuvojen valinnassa olisi käytettävä asianmukaista riskinarviointia, jossa otetaan huomioon mahdollisen vaatimustenvastaisuuden vakavuus ja sen toteutumisen todennäköisyys.

(24)  Näihin tässä asetuksessa säädettyihin kansallisten viranomaisten tarkempiin velvollisuuksiin olisi sisällyttävä riittävän suurelle määrälle markkinoille saatettuja ajoneuvoja tehtävät vaatimustenmukaisuuden jälkikäteistestit ja -tarkastukset. Vaatimustenmukaisuuden jälkikäteistarkistukseen otettavien ajoneuvojen valinnassa olisi käytettävä asianmukaista riskinarviointia, jossa otetaan huomioon mahdollisen vaatimustenvastaisuuden vakavuus ja sen toteutumisen todennäköisyys. Lisäksi jälkikäteistarkistusten olisi perustuttava selkeisiin ja yksityiskohtaisiin kriteereihin, ja satunnaisessa prosenttiosuudessa tarkistuksista olisi käsiteltävä muun muassa kaikkia nykyisiä malleja, ajoneuvoja, joihin on asennettu uusi moottori tai uutta teknologiaa, ajoneuvoja, joiden polttoaineenkulutus on suuri tai hyvin pieni, sekä ajoneuvoja, joita myydään erittäin paljon. Lisäksi niissä olisi otettava huomioon aiempi vaatimustenmukaisuus, kuluttajilta saadut vihjeet, kaukokartoitustestauksen tulokset sekä riippumattomien tutkimuslaitosten esittämät huolenaiheet.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a)  On keskeisen tärkeää, että komissio voi tarkistaa, että noudatetaan tyyppihyväksyntiä ja ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin sovellettavaa lainsäädäntöä, ja varmistaa tyyppihyväksyntien säännönmukaisuuden järjestämällä, tekemällä tai vaatimalla tehtäväksi markkinoille jo saatettujen ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden testejä ja tarkastuksia.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 a)   Kolmansien osapuolten, jotka suorittavat itse testinsä ja varmistavat sen, ovatko ajoneuvot tämän asetuksen vaatimusten mukaisia, olisi noudatettava avoimuuden ja selkeyden periaatteita myös omistajuuden ja rahoitusrakenteiden ja -mallien suhteen. Näiden kolmansien osapuolten olisi myös samanlaista toimintamallia kuin nimettyjen tutkimuslaitosten noudattamalla samoja standardeja, kun ne suorittavat ja tulkitsevat testejä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 b)  Markkinavalvonnassa olisi otettava huomioon myös riskiperusteinen lähestymistapa kiinnittäen huomiota muun muassa teiden varsille sijoitetuista etävalvontayksiköistä saataviin tietoihin, valituksiin, määräaikaiskatsastusten raportteihin, ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden odotettavissa olevaan käyttöikään ja niissä aiemmin havaittuihin ongelmiin.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(25 c)  Ajoneuvojen päästöjen tarkistamiseksi markkinavalvontaviranomaisten olisi käytettävä apuna muun muassa kaukokartoitustekniikkaa määrittääkseen, mitä tekijöitä, kuten merkittävää ilman- tai melusaasteen määrää, ja mitä ajoneuvomalleja olisi tutkittava tarkemmin. Tässä yhteydessä viranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä ja sovitettava toimintansa yhteen määräaikaiskatsastuksista vastaavien viranomaisten kanssa moottoriajoneuvojen määräaikaiskatsastuksia koskevan direktiivin 2014/45/EU mukaisesti.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jotta voidaan varmistaa ajoneuvojen toimintaturvallisuuden, ajoneuvon matkustajien ja muiden tienkäyttäjien suojelun ja ympäristönsuojelun korkea taso, olisi ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä sovellettavien teknisten vaatimusten ja ympäristövaatimusten oltava jatkossakin yhdenmukaistettuja ja ne olisi mukautettava tieteen ja tekniikan kehitykseen.

(26)  Jotta voidaan varmistaa ajoneuvojen toimintaturvallisuuden, ajoneuvon matkustajien ja muiden tienkäyttäjien suojelun ja ympäristönsuojelun ja kansanterveyden suojelun korkea taso, olisi ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä sovellettavien teknisten vaatimusten ja ympäristövaatimusten oltava jatkossakin yhdenmukaistettuja ja ne olisi mukautettava tieteen ja tekniikan kehitykseen.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Jotta voidaan varmistaa ajoneuvojen toimintaturvallisuuden, ajoneuvon matkustajien ja muiden tienkäyttäjien suojelun sekä ympäristönsuojelun korkea taso sekä parantaa sitä jatkuvasti, olisi helpotettava tekniseen ja tieteelliseen kehitykseen perustuvien uusien teknologioiden käyttöönottoa. Tämä olisi tehtävä rajoittamalla testejä ja asiakirjoja, joita vaaditaan EU:n tyyppihyväksynnän myöntämiseen tällaisille teknologioille.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Tämän asetuksen tavoitteita ei saisi vaarantaa se, että tiettyjä järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä taikka osia tai varusteita voidaan asentaa ajoneuvoon sen jälkeen, kun ajoneuvo on saatettu markkinoille, rekisteröity tai otettu käyttöön. Sen vuoksi olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyväksyntäviranomainen tarkastaa ennen markkinoille saattamista, rekisteröintiä tai käyttöönottoa ne järjestelmät, komponentit, erilliset tekniset yksiköt, osat ja varusteet, jotka on mahdollista asentaa ajoneuvoihin ja jotka voivat merkittävästi haitata ympäristönsuojelun tai toimintaturvallisuuden kannalta olennaisten järjestelmien toimintaa.

(27)  Tämän asetuksen tavoitteita ei saisi vaarantaa se, että tiettyjä järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä taikka osia tai varusteita voidaan asentaa ajoneuvoon sen jälkeen, kun ajoneuvo on saatettu markkinoille, rekisteröity tai otettu käyttöön. Sen vuoksi olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyväksyntäviranomainen tarkastaa ennen markkinoille saattamista, rekisteröintiä tai käyttöönottoa ne järjestelmät, komponentit, erilliset tekniset yksiköt, osat ja varusteet, jotka on mahdollista asentaa ajoneuvoihin ja jotka voivat haitata ympäristönsuojelun tai toimintaturvallisuuden kannalta olennaisten järjestelmien toimintaa.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Tuotannon vaatimustenmukaisuus on yksi EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmän kulmakivistä, minkä vuoksi toimivaltaisen viranomaisen tai tarkoitusta varten nimetyn tutkimuslaitoksen, jolla on alalla tarvittava tekninen pätevyys, olisi hyväksyttävä järjestelyt, jotka valmistaja on vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ottanut käyttöön, ja varmennettava ne säännöllisesti riippumattomilla määräaikaisilla tarkastuksilla. Lisäksi hyväksyntäviranomaisten olisi varmistettava, että asianomaisten tuotteiden jatkuva vaatimustenmukaisuus varmennetaan.

(29)  Tuotannon vaatimustenmukaisuus on yksi EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmän kulmakivistä, minkä vuoksi toimivaltaisen viranomaisen tai tarkoitusta varten nimetyn tutkimuslaitoksen, jolla on alalla tarvittava tekninen pätevyys, olisi hyväksyttävä järjestelyt, jotka valmistaja on vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ottanut käyttöön, ja varmennettava ne säännöllisesti. Lisäksi hyväksyntäviranomaisten olisi varmistettava, että asianomaisten tuotteiden jatkuva vaatimustenmukaisuus varmennetaan.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Tyyppihyväksyntien pysyminen voimassa edellyttää sitä, että valmistaja ilmoittaa ajoneuvotyypin hyväksyneelle viranomaiselle muutoksista, jotka liittyvät tyypin ominaisuuksiin tai tyyppiin sovellettaviin turvallisuus- ja ympäristöominaisuusvaatimuksiin. Sen vuoksi on tärkeää, että myönnettyjen tyyppihyväksyntätodistusten voimassaoloaika on rajoitettu ja että todistukset voidaan uusia vain siinä tapauksessa, että hyväksyntäviranomainen on varmennuksen jälkeen vakuuttunut, että ajoneuvotyyppi edelleen täyttää kaikki sovellettavat vaatimukset. Lisäksi olisi selkeytettävä tyyppihyväksyntien laajentamisen ehtoja, jotta menettelyjä sovellettaisiin ja tyyppihyväksyntävaatimusten toimeenpanoa valvottaisiin yhtenäisesti koko unionissa.

(30)  Tyyppihyväksyntien pysyminen voimassa edellyttää sitä, että valmistaja ilmoittaa ajoneuvotyypin hyväksyneelle viranomaiselle muutoksista, jotka liittyvät tyypin ominaisuuksiin tai tyyppiin sovellettaviin turvallisuus- ja ympäristöominaisuusvaatimuksiin. Sen vuoksi on tärkeää, että myönnettyjen tyyppihyväksyntätodistusten voimassaoloaika on rajoitettu ja että todistukset voidaan uusia vain siinä tapauksessa, että hyväksyntäviranomainen on varmennuksen jälkeen vakuuttunut, että ajoneuvotyyppi edelleen täyttää kaikki sovellettavat vaatimukset. Tiettyjä järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä varten ei kuitenkaan niiden luonteen vuoksi tarvitse ilmoittaa voimassaolon päättymispäivää. On esimerkiksi selvää, että päästöjärjestelmien tyyppihyväksynnän voimassaoloaika on rajoitettava, kun taas taustapeilien ei. Sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä valta laatia luettelo kyseisistä järjestelmistä, komponenteista ja erillisistä teknisistä yksiköistä. Tarkastusmenettelyyn olisi sisällyttävä erilaisia menetelmiä, kuten asiakirjatarkastuksia, vaatimustenmukaisuutta koskevia tarkastuksia ja laaja-alaisia tyyppihyväksyntämenettelyjä.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Ilmoitetut vakavat turvallisuusriskit ja kansanterveys- ja ympäristöhaitat olisi arvioitava kansallisella tasolla, mutta jos ilmoitettu riski tai haitta voi ulottua yhden jäsenvaltion aluetta laajemmalle, olisi huolehdittava unionin tason koordinoinnista pyrkien jakamaan resursseja ja varmistamaan, että havaitun riskin ja haitan korjaamiseksi toteutettava toimet ovat yhdenmukaisia.

(31)  Ilmoitetut vakavat turvallisuusriskit ja kansanterveys- ja ympäristöhaitat olisi arvioitava kansallisella tasolla, mutta jos ilmoitettu riski tai haitta voi ulottua yhden jäsenvaltion aluetta laajemmalle, olisi huolehdittava unionin tason koordinoinnista pyrkien jakamaan resursseja ja varmistamaan, että havaitun riskin ja haitan korjaamiseksi toteutettava toimet ovat yhdenmukaisia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä korvaaviin laitteisiin, järjestelmiin ja teknisiin yksiköihin, jotka vaikuttavat pakokaasujärjestelmän ympäristövaikutuksiin, ja niihin olisi tarvittaessa sovellettava lupavaatimuksia.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Ajoneuvoja pieninä sarjoina valmistaville valmistajille olisi tarjottava asianmukaista joustonvaraa vaihtoehtoisilla tyyppihyväksyntäjärjestelmillä. Näiden valmistajien pitäisi pystyä hyödyntämään unionin sisämarkkinoiden etuja, kunhan niiden ajoneuvot täyttävät pieninä sarjoina valmistettavia ajoneuvoja koskevat erityiset EU-tyyppihyväksyntävaatimukset. Tietyissä rajoitetuissa tapauksissa on aiheellista sallia kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä. Väärinkäytösten estämiseksi olisi mahdolliset pieninä sarjoina valmistettavia ajoneuvoja koskevat yksinkertaistetut menettelyt rajattava tapauksiin, joissa tuotanto on hyvin vähäistä. Sen vuoksi on tarpeen määritellä pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen määritelmä tarkasti valmistettujen ajoneuvojen lukumäärän, noudatettavien vaatimusten ja ajoneuvojen markkinoille saattamisen ehtojen perusteella. Yhtä tärkeää on määritellä vaihtoehtoinen hyväksyntäjärjestelmä yksittäisille ajoneuvoille etenkin siksi, että tarjotaan riittävästi joustonvaraa useassa vaiheessa valmistettujen ajoneuvojen hyväksyntään.

(33)  Ajoneuvoja pieninä sarjoina valmistaville valmistajille olisi tarjottava asianmukaista joustonvaraa vaihtoehtoisilla tyyppihyväksyntäjärjestelmillä. Näiden valmistajien pitäisi pystyä hyödyntämään unionin sisämarkkinoiden etuja, kunhan niiden ajoneuvot täyttävät pieninä sarjoina valmistettavia ajoneuvoja koskevat erityiset EU-tyyppihyväksyntävaatimukset. Tietyissä rajoitetuissa tapauksissa on aiheellista sallia kansallinen piensarjatyyppihyväksyntä. Väärinkäytösten estämiseksi olisi mahdolliset pieninä sarjoina valmistettavia ajoneuvoja koskevat yksinkertaistetut menettelyt rajattava tämän asetuksen mukaisesti tapauksiin, joissa tuotanto on hyvin vähäistä. Sen vuoksi on tarpeen määritellä pieninä sarjoina valmistettavien ajoneuvojen määritelmä tarkasti valmistettujen ajoneuvojen lukumäärän, noudatettavien vaatimusten ja ajoneuvojen markkinoille saattamisen ehtojen perusteella. Yhtä tärkeää on määritellä vaihtoehtoinen hyväksyntäjärjestelmä yksittäisille ajoneuvoille etenkin siksi, että tarjotaan riittävästi joustonvaraa useassa vaiheessa valmistettujen ajoneuvojen hyväksyntään.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(35 a)   Jotta voitaisiin varmistaa toimiva kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin liittyvien palvelujen markkinoilla ja jotta voidaan selventää, että kyseisiin tietoihin kuuluvat myös tiedot, jotka on toimitettava muille riippumattomille toimijoille kuin korjaamoille, jolloin varmistetaan, että riippumattomat ajoneuvojen korjaus- ja huoltomarkkinat kokonaisuudessaan voivat kilpailla valtuutettujen jälleenmyyjien kanssa riippumatta siitä, antaako ajoneuvon valmistaja tällaiset tiedot valtuuttamilleen jälleenmyyjille ja korjaamoille suoraan, on tarpeen säätää yksityiskohtaisesti tiedoista, jotka on annettava ajoneuvojen korjaamisen ja huoltoon tarvittavien tietojen saamista varten.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(36 a)   Koska ajoneuvojen valmistajien ja riippumattomien toimijoiden välistä ajoneuvojen komponentteja koskevien tietojen vaihtoa varten ei tällä hetkellä ole yhteistä jäsenneltyä prosessia, on tarpeen laatia tällaista tietojenvaihtoa koskevia periaatteita. Euroopan standardointikomitean (CEN) olisi laadittava virallisesti vaihdettavien tietojen standardoitua muotoa koskeva yhteinen jäsennelty prosessi, jossa CENille annetussa toimeksiannossa ei määritellä ennalta, kuinka yksityiskohtaisesta tiedosta standardilla määrätään. CENin olisi työssään erityisesti otettava tasapuolisesti huomioon ajoneuvojen valmistajien ja riippumattomien toimijoiden edut ja tarpeet, ja sen olisi tarkasteltava myös muita ratkaisuja, kuten avoimia tietomuotoja, jotka kuvaillaan hyvin määritellyillä metatiedoilla, nykyisen tietoteknisen infrastruktuurin huomioon ottamiseksi.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 a)  Jotta voitaisiin varmistaa toimiva kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin liittyvien palvelujen markkinoilla, on syytä korostaa, että kyseiset tiedot kattavat myös tiedot, jotka on toimitettava myöhemmän sähköisen käsittelyn sallivassa muodossa muille riippumattomille toimijoille kuin korjaamoille, jotta voidaan varmistaa, että riippumattomat ajoneuvojen korjaus- ja huoltomarkkinat voivat kokonaisuudessaan kilpailla valtuutettujen jälleenmyyjien kanssa riippumatta siitä, antaako ajoneuvon valmistaja tällaisia tietoja valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille suoraan.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 b)  Rajoittamatta ajoneuvojen valmistajien velvollisuutta toimittaa korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavia tietoja verkkosivustojensa kautta ajoneuvojen tietojen olisi oltava edelleen suoraan ja itsenäisesti riippumattomien toimijoiden käytettävissä.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöistä ja varmistettava, että näitä sääntöjä sovelletaan. Näiden seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on raportoitava asettamistaan seuraamuksista komissiolle vuosittain, jotta näiden säännösten täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta voidaan valvoa.

(40)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöistä ja varmistettava, että näitä sääntöjä sovelletaan. Näiden seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on raportoitava asettamistaan seuraamuksista komissiolle säännöllisesti verkkotietokannan avulla, jotta näiden säännösten täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta voidaan valvoa.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)   Testituloksia olisi katsottava väärennetyn, kun asiasta vastaava viranomainen ei voi empiirisesti varmentaa tuloksia, vaikka kaikki testin parametrit ovat vastaavat tai ne on otettu huomioon.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 b)   Komission keräämiä hallinnollisia sakkoja voitaisiin käyttää markkinavalvontatoimiin ja sellaisten henkilöjen tukemiseen, joihin tämän asetuksen rikkominen on vaikuttanut kielteisesti, tai muihin toimiin asiasta kärsineiden kuluttajien eduksi sekä tarvittaessa ympäristön suojeluun.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 c)   Jos vaatimuksia ei noudateta, kuluttajaan henkilönä tai hänen omaisuutensa voi kohdistua vahinkoa. Tällaisissa tapauksissa kuluttajalla olisi oltava oikeus hakea korvausta tuotevastuuta tai virheellisiä tavaroita koskevan lainsäädännön nojalla, mukaan lukien neuvoston direktiivi 85/374/ETY1 a, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY1 b ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY 1 c soveltuvin osin. Lisäksi kuluttaja voi hyödyntää sopimusoikeuteen perustuvia keinoja, sellaisena kuin sitä sovelletaan hänen jäsenvaltionsa lainsäädännön mukaisesti.

 

_____________

 

1 a Neuvoston direktiivi 85/374/ETY, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (EYVL L 210, 7.8.1985, s. 29).

 

1 b Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista (EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12).

 

1 c Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21).

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(45 a)  Jotta voitaisiin varmistaa toimiva kilpailu ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittaviin tietoihin liittyvien palvelujen markkinoilla, olisi selkeytettävä, että kyseiset tiedot kattavat myös tiedot, jotka on toimitettava myöhemmän sähköisen käsittelyn sallivassa muodossa muille riippumattomille toimijoille kuin korjaamoille, jotta voidaan varmistaa, että riippumattomat ajoneuvojen korjaus- ja huoltomarkkinat voivat kokonaisuudessaan kilpailla valtuutettujen jälleenmyyjien kanssa riippumatta siitä, antaako ajoneuvon valmistaja tällaisia tietoja valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille suoraan.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Seuraavien ajoneuvojen ja koneiden tapauksessa valmistaja voi hakea ajoneuvon yksittäishyväksyntää tämän asetuksen mukaisesti, kunhan ajoneuvot täyttävät tämän asetuksen olennaiset vaatimukset:

3.  Seuraavien ajoneuvojen ja koneiden tapauksessa valmistaja voi hakea ajoneuvon yksittäishyväksyntää tämän asetuksen mukaisesti, kunhan ajoneuvot täyttävät tämän asetuksen vaatimukset:

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja rakennettu asevoimien, väestönsuojelun, palolaitosten ja yleisestä järjestyksestä vastaavien voimien käyttöön

b)  ajoneuvot, jotka on suunniteltu ja rakennettu asevoimien, väestönsuojelun, palolaitosten, katastrofihallinnasta vastaavien elinten ja yleisestä järjestyksestä vastaavien voimien käyttöön

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

Tässä asetuksessa ja liitteessä IV luetelluissa unionin säädöksissä, jollei niissä toisin säädetä, tarkoitetaan

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’markkinavalvonnalla’ kansallisten viranomaisten toimintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että markkinoilla saataville asetetut ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt sekä osat ja varusteet ovat asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja;

(2)  ’markkinavalvonnalla’ kansallisten viranomaisten toimintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että markkinoilla saataville asetetut ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt sekä osat ja varusteet ovat asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja kuluttajan oikeudet mukaan luettuina;

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  ’alkuperäisillä osilla tai varusteilla’ osia tai varusteita, jotka valmistetaan ajoneuvon valmistajan kyseisen ajoneuvon kokoonpanoa varten tuotettaville osille ja varusteille laatimien eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti; tämä käsittää myös osat ja varusteet, jotka valmistetaan samalla tuotantolinjalla kuin kyseiset osat ja varusteet; jollei toisin osoiteta, osien oletetaan olevan alkuperäisiä varaosia, jos osien valmistaja todistaa, että osat vastaavat laadultaan kyseisen ajoneuvon kokoonpanossa käytettyjä osia ja että ne on valmistettu ajoneuvon valmistajan antamien eritelmien ja tuotantostandardien mukaisesti;

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9)  ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa kaikista ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntään, ajoneuvon yksittäishyväksyntään tai osien ja varusteiden lupamenettelyyn liittyvistä seikoista, tuotannon vaatimustenmukaisuudesta sekä valmistetun ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen markkinavalvontaan liittyvistä seikoista, riippumatta siitä, osallistuuko henkilö suoraan kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön kaikkiin suunnittelu- ja valmistusvaiheisiin;

(9)  ’valmistajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka vastaa sellaisten hallinnollisten säännösten ja teknisten vaatimusten noudattamisesta, joita sovelletaan ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksynnän tai ajoneuvon yksittäishyväksynnän saamiseksi, tai osien ja varusteiden lupamenettelystä ja tuotannon vaatimustenmukaisuudesta sekä ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen markkinavalvontasäännösten noudattamisen edistämisestä, riippumatta siitä, osallistuuko henkilö suoraan kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön kaikkiin suunnittelu- ja valmistusvaiheisiin;

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 16 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(16)  ’rekisteröinnillä’ ajoneuvolle tieliikennekäyttöä varten myönnettyä pysyvää tai tilapäistä hallinnollista käyttöönottolupaa, jonka yhteydessä ajoneuvo on tunnistettu ja sille on annettu sarjanumero;

(16)  ’rekisteröinnillä’ ajoneuvolle tieliikennekäyttöä varten myönnettyä hallinnollista käyttöönottolupaa, jonka yhteydessä se on tunnistettu ja sille on annettu sarjanumero eli rekisterinumero ja joka on voimassa pysyvästi tai tilapäisesti, myös lyhytaikaisesti;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 35 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(35)  ’ajoneuvotyypillä’ tietyn luokan ajoneuvoja, jotka ovat vähintään liitteessä II olevassa B osassa vahvistettujen olennaisien kriteerien osalta samanlaiset ja jotka voivat sisältää kyseisessä osassa tarkoitettuja variantteja ja versioita;

(35)  ’ajoneuvotyypillä’ tietyn ryhmän ajoneuvoja, jotka ovat vähintään liitteessä II olevassa B osassa vahvistettujen olennaisien kriteerien osalta samanlaiset ja jotka voivat sisältää kyseisessä osassa tarkoitettuja variantteja ja versioita;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 37 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(37)  ’perusajoneuvolla’ ajoneuvoa, jota käytetään monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn ensimmäisen vaiheen aikana;

(37)  ’perusajoneuvolla’ ajoneuvoa, jota käytetään monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn ensimmäisen vaiheen aikana, riippumatta siitä, onko se moottoriajoneuvo;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 42 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(42)  ’ajoneuvon yksittäishyväksynnällä’ menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa, että yksittäinen ajoneuvo, joka voi olla myös muu kuin ainoa kappale, on siihen sovellettavien ajoneuvon EU‑yksittäishyväksyntää ja ajoneuvon kansallista yksittäishyväksyntää koskevien hallinnollisten säännösten ja teknisten vaatimusten mukainen;

(42)  ’ajoneuvon yksittäishyväksynnällä’ menettelyä, jossa hyväksyntäviranomainen varmentaa, että yksittäinen ajoneuvo, joka voi olla myös muu kuin ainoa kappale, on siihen sovellettavien ajoneuvon EU‑yksittäishyväksyntää tai ajoneuvon kansallista yksittäishyväksyntää koskevien hallinnollisten säännösten ja teknisten vaatimusten mukainen;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 46 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(46)  ’ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavilla tiedoilla’ kaikkia ajoneuvon vianmääritystä, huoltoa, tarkastusta, määräaikaishuoltoa, korjaamista, uudelleenohjelmointia tai uudelleenalustusta sekä osien ja varusteiden asentamista ajoneuvoon koskevia tietoja, jotka valmistajat antavat valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille, mukaan luettuina kaikki muutokset ja lisäykset tällaisiin tietoihin;

(46)  ’ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavilla tiedoilla’ kaikkia ajoneuvon vianmääritystä, huoltoa, tarkastusta, katsastusta, korjaamista, uudelleenohjelmointia tai uudelleenalustusta sekä osien ja varusteiden asentamista ajoneuvoon koskevia tietoja, joita valmistajat ja niiden valtuutetut kumppanit, jälleenmyyjät, korjaamot ja verkosto käyttävät tai antavat tarjotakseen tuotteita tai palveluja ajoneuvojen korjaamista ja huoltamista varten, mukaan luettuina kaikki muutokset ja lisäykset tällaisiin tietoihin;

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 55 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(55)  ’paikan päällä suoritettavalla arvioinnilla’ tyyppihyväksyntäviranomaisen tekemää tarkastusta tutkimuslaitoksen tai jonkin sen alihankkijan tai tytäryhtiön toimitiloissa;

(55)  ’paikan päällä suoritettavalla arvioinnilla’ tarkastusta tutkimuslaitoksen tai jonkin sen alihankkijan tai tytäryhtiön toimitiloissa;

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 56 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(56 a)  ’estolaitteella’ rakenteeseen kuuluvaa toiminnallista laitetta, joka asianmukaisesti toimiessaan estää ajoneuvon hyväksyttyjen hallinta- ja valvontajärjestelmien tehokkaan toiminnan sekä hyväksyntävaatimusten noudattamisen kaikissa todellisissa ajo‑olosuhteissa;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Siirretään komissiolle 88 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II siltä osin kuin kyse on ajoneuvojen alaluokkien, ajoneuvotyyppien ja korityyppien luokituksesta liitteen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

Siirretään komissiolle 88 artiklan mukaisesti valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan liitettä II siltä osin kuin kyse on ajoneuvotyypeistä ja korityypeistä liitteen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tyyppihyväksyntäviranomaiset ja markkinavalvontaviranomaiset sitoutuvat tehtäviensä ja vastuualueidensa tiukkaan erottamiseen ja toimivat toisistaan riippumatta.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jos useampi kuin yksi hyväksyntäviranomainen vastaa ajoneuvojen tyyppihyväksynnästä, yksittäistyyppihyväksyntä mukaan luettuna, jäsenvaltiossa, kyseisen jäsenvaltion on nimettävä yksi tyyppihyväksyntäviranomainen, joka vastaa tietojen vaihtamisesta muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten kanssa ja tämän asetuksen XV luvussa vahvistettujen velvoitteiden täyttämisestä.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja toteutettava markkinavalvontaa ja markkinoille tulevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden tarkastuksia asetuksen (EY) N:o 765/2008 III luvun mukaisesti.

4.  Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja toteutettava markkinavalvontaa ja markkinoille tulevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden tarkastuksia asetuksen (EY) N:o 765/2008 III luvun mukaisesti kyseisen asetuksen 18 artiklan 5 kohtaa lukuun ottamatta.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että markkinavalvontaviranomaiset voivat tarpeellisiksi ja perustelluiksi katsomissaan tapauksissa päästä talouden toimijoiden tiloihin ja ottaa ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista ja erillisistä teknisistä yksiköistä tarvittavat näytteet vaatimustenmukaisuuden testaamista varten.

5.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että markkinavalvontaviranomaiset voivat tarpeellisiksi ja perustelluiksi katsomissaan tapauksissa päästä talouden toimijoiden tiloihin alueellaan ja ottaa ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista ja erillisistä teknisistä yksiköistä tarvittavat näytteet vaatimustenmukaisuuden testaamista varten.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava tyyppihyväksyntätoimintansa toimivuutta. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran neljässä vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Asianomaisen jäsenvaltion on saatettava tulosten tiivistelmä julkisesti saataville etenkin siltä osin kuin kyse on myönnettyjen tyyppihyväksyntien lukumäärästä ja asianomaisista valmistajista.

6.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava tyyppihyväksyntätoimintansa toimivuutta ja tämän asetuksen mukaisesti myönnettyjen tyyppihyväksyntien vaatimustenmukaisuutta. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran kolmessa vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja komissiolle. Edellä olevan 10 artiklan nojalla perustettu foorumi käsittelee näitä tuloksia. Asianomaisen jäsenvaltion on saatettava kattava raportti tuloksista julkisesti saataville, ja siihen on sisällytettävä etenkin myönnettyjen tai hylättyjen tyyppihyväksyntien lukumäärä, tyyppihyväksyntätodistuksen kohde sekä asianomaisten valmistajien ja tyyppihyväksyntätestien valvonnasta vastaavien tutkimuslaitoksien tunnistetiedot.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran neljässä vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Asianomaisen jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä tuloksista.

7.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran kolmessa vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja komissiolle. Edellä olevan 10 artiklan nojalla perustettu foorumi käsittelee näitä tuloksia. Asianomaisen jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä tuloksista, ja siihen on sisällytettävä etenkin testauksen tai muun arvioinnin kohteena olevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden määrä. Tiivistelmän on sisällettävä luettelo niistä ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista tai erillisistä teknisistä yksiköistä, joiden on mahdollisesti todettu olevan tämän asetuksen vaatimusten vastaisia, asianomaisten valmistajien tunnistetiedot ja lyhyt kuvaus vaatimustenvastaisuuden luonteesta.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 88 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yhteiset perusteet kansallisen tason hyväksyntäviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaisten nimittämistä, uudelleentarkastelua ja arviointia varten.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tyyppihyväksyntäviranomaisten on pantava täytäntöön tämän asetuksen vaatimukset ja valvottava niiden täytäntöönpanoa yhtenäisesti ja johdonmukaisesti, jotta taataan yhtäläiset toimintaedellytykset ja estetään toisistaan poikkeavien standardien soveltaminen unionissa. Viranomaisten on tehtävä kaikilta osin yhteistyötä foorumin ja komission kanssa sen suorittaessa tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä tarkastus- ja valvontatehtäviä ja toimitettava pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hyväksyntäviranomaisten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Niiden on säilytettävä luottamuksellisuus, jos se on tarpeen liikesalaisuuksien suojelemiseksi, noudattaen kuitenkin 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta, jotta voidaan suojella käyttäjien etuja unionissa.

2.  Hyväksyntäviranomaisten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Niiden on säilytettävä luottamuksellisuus, jos se on tarpeen talouden toimijoiden liikesalaisuuksien suojelemiseksi, noudattaen kuitenkin 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta, jotta voidaan suojella käyttäjien etuja unionissa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden, joissa ajoneuvojen hyväksynnästä yksittäishyväksyntä mukaan luettuna vastaa useampi kuin yksi hyväksyntäviranomainen, on nimettävä yksi tyyppihyväksyntäviranomainen, joka vastaa tietojen vaihtamisesta muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten kanssa ja tämän asetuksen XV luvussa vahvistetuista velvoitteista.

Poistetaan.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten on toimittava keskenään yhteistyössä, muun muassa jakamalla asemansa ja tehtäviensä kannalta merkityksellisiä tietoja.

Jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten on otettava käyttöön menettelyjä varmistaakseen tehokkaan ja tuloksellisen koordinoinnin ja tietojenvaihdon, joka on niiden aseman ja tehtävien kannalta merkityksellistä.

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, se ilmoittaa siitä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissio ilmoittaa asiasta täytäntöönpanon valvontafoorumin jäsenille välittömästi tämän ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yhteiset perusteet hyväksyntäviranomaisten nimittämiseen, uudelleentarkasteluun ja arviointiin kansallisella tasolla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia, joissa varmennetaan, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt ovat tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten ja tyyppihyväksyntien mukaisia. Tarkastukset on suoritettava riittävässä laajuudessa; on tehtävä asiakirjatarkastuksia sekä todellisissa ajo‑olosuhteissa ja laboratoriossa suoritettavia testejä tilastollisesti edustavien otosten perusteella. Tätä tehdessään markkinavalvontaviranomaisten on otettava huomioon riskinarviointia koskevat vakiintuneet periaatteet, valitukset ja muut tiedot.

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on tehtävä 2 ja 3 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen kansallisten vuosiohjelmien mukaisia säännöllisiä testejä ja tarkastuksia, joissa varmennetaan, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt vastaavat tyyppihyväksyntiä ja sovellettavaa lainsäädäntöä. Testit ja tarkastukset on tehtävä muun muassa laboratorioissa ja todellisissa ajo-olosuhteissa suoritettavina testeinä tilastollisesti edustavien otosten perusteella ja niitä on täydennettävä asiakirjatarkastuksilla. Jäsenvaltioiden on tehtävä testejä tai tarkastuksia vuosittain tyyppimäärälle, joka on vähintään 20 prosenttia niiden tyyppien määrästä, jotka on saatettu markkinoille kyseisessä jäsenvaltiossa edellisenä vuonna. Tätä tehdessään markkinavalvontaviranomaisten on otettava huomioon riskinarviointia koskevat vakiintuneet periaatteet, perustellut valitukset ja muut merkitykselliset tiedot, muun muassa tunnustettujen kolmansien osapuolten julkaisemat testitulokset, markkinoilla olevat uudet teknologiat, määräaikaiskatsastusten raportit ja teiden varsille sijoitetuista etävalvontayksiköistä saadut tiedot.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Markkinavalvontaviranomaiset voivat käyttää riippumattomia testauslaitoksia teknisten tehtävien, kuten testien tai tarkastusten, suorittamiseen. Vastuu tuloksista on kuitenkin markkinavalvontaviranomaisella. Jos tutkimuslaitoksia käytetään tämän artiklan soveltamista varten, markkinavalvontaviranomaisten on varmistettava, että testeissä käytetään eri tutkimuslaitosta kuin sitä, joka suoritti ensimmäisen tyyppihyväksyntätestin.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.   Markkinavalvontaviranomaisten on valmisteltava ja annettava komissiolle hyväksyttäväksi vuotuinen tai monivuotinen kansallinen markkinavalvontaohjelma. Jäsenvaltiot voivat laatia yhdessä yhteisiä ohjelmia tai toimia.

 

Kansallisten markkinavalvontaohjelmien on sisällettävä ainakin seuraavat tiedot:

 

a)   suunnitellun markkinavalvontatoiminnan laajuus ja ala;

 

b)   yksityiskohdat siitä, kuinka markkinavalvontatoimet toteutetaan, mukaan lukien tiedot asiakirjatarkastuksista, fyysisistä ja laboratoriotesteistä, sekä siitä, kuinka niissä huomioidaan riskinarvioinnin periaatteet ja kuinka niiden avulla käsitellään perusteltuja valituksia, tiettyjen jäsenvaltion alueella käytettävien ajoneuvomallien suuria määriä ja niiden osia, uuden moottorin tai teknologian ensimmäistä sovellusta, määräaikaiskatsastusten raportteja ja muita merkityksellisiä tietoja, kuten talouden toimijoilta saatuja tietoja tai tunnustettujen kolmansien osapuolten julkaisemia testituloksia;

 

c)   yhteenveto edellisen ohjelman toimista, mukaan lukien asiaa koskevat tilastotiedot toteutettujen toimien laajuudesta, jatkotoimet ja toimien tulokset; jos kyseessä on monivuotinen ohjelma, komissiolle ja täytäntöönpanon valvontafoorumille valmistellaan ja esitetään vuosittain yhteenveto toimista; ja

 

d)   yksityiskohdat 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti ilmoitetuista maksujärjestelyistä ja markkinavalvontaan osoitetuista henkilöstöresursseista sekä niiden riittävyydestä suunniteltuun markkinavalvontatoimintaan.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.   Markkinavalvontaviranomaisten on vaadittava talouden toimijoita asettamaan saataville asiakirjat ja tiedot, joita ne pitävät tarpeellisina tehtäviensä suorittamiseksi.

2.   Markkinavalvontaviranomaisten on vaadittava talouden toimijoita asettamaan saataville asiakirjat ja tiedot, joita ne pitävät tarpeellisina tehtäviensä suorittamiseksi. Tähän sisältyy mahdollisuus käyttää ohjelmistoja, algoritmeja, moottoreiden valvontayksikköjä ja muita markkinavalvontaviranomaisten tarpeellisiksi katsomia teknisiä eritelmiä.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.   Markkinavalvontaviranomaisten on otettava asianmukaisesti huomioon talouden toimijoiden esittämät tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin liittyvät vaatimustenmukaisuustodistukset.

3.   Markkinavalvontaviranomaisten on otettava asianmukaisesti huomioon talouden toimijoiden esittämät tyyppihyväksyttyihin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin liittyvät vaatimustenmukaisuustodistukset, tyyppihyväksyntämerkit tai tyyppihyväksyntätodistukset.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varoittaakseen kohtuullisen ajan kuluessa alueillaan olevia käyttäjiä mihin tahansa ajoneuvoon, järjestelmään, komponenttiin tai erilliseen tekniseen yksikköön liittyvistä vaaroista, jotka ne ovat todenneet, ehkäistäkseen loukkaantumisen tai muun haitan riskin tai lieventääkseen sitä.

Markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varoittaakseen kohtuullisen ajan kuluessa alueillaan olevia käyttäjiä minkä tahansa ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenvastaisuudesta, jonka ne ovat todenneet, ehkäistäkseen loukkaantumisen tai muun haitan riskin tai lieventääkseen sitä. Nämä tiedot on asetettava saataville markkinavalvontaviranomaisen verkkosivustolla selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.   Jos jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset päättävät vetää ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön pois markkinoilta 49 artiklan 5 kohdan mukaisesti, niiden on ilmoitettava asiasta asianomaiselle talouden toimijalle ja tapauksen mukaan asianomaiselle hyväksyntäviranomaiselle.

5.   Jos jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset päättävät vetää ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön pois markkinoilta 49 artiklan 5 kohdan mukaisesti, niiden on ilmoitettava asiasta asianomaiselle talouden toimijalle ja asianomaiselle hyväksyntäviranomaiselle.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.   Jos markkinavalvontaviranomainen katsoo, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, se ilmoittaa siitä viipymättä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissio ilmoittaa asiasta täytäntöönpanon valvontafoorumin jäsenille välittömästi tämän ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.   Markkinavalvontaviranomaisten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Niiden on säilytettävä luottamuksellisuus, jos se on tarpeen liikesalaisuuksien suojelemiseksi, noudattaen kuitenkin 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta niin täysimääräisesti kuin on tarpeen, jotta voidaan suojella käyttäjien etuja Euroopan unionissa.

6.  Markkinavalvontaviranomaisten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Niiden on säilytettävä luottamuksellisuus talouden toimijoiden liikesalaisuuksien suojelemiseksi, noudattaen kuitenkin 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta niin täysimääräisesti kuin on tarpeen, jotta voidaan suojella käyttäjien etuja Euroopan unionissa.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.   Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran neljässä vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Asianomaisen jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä tuloksista.

Poistetaan.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.   Eri jäsenvaltioiden markkinavalvontaviranomaisten on koordinoitava markkinavalvontatoimintaansa, tehtävä yhteistyötä toistensa kanssa sekä jaettava toimintansa tulokset toistensa ja komission kanssa. Markkinavalvontaviranomaisten on soveltuvissa tapauksissa sovittava työnjaosta ja erikoistumisesta.

Poistetaan.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.   Jos markkinavalvonnasta tai ulkorajatarkastuksista vastaa jäsenvaltiossa useampi kuin yksi viranomainen, kyseisten viranomaisten on toimittava keskenään yhteistyössä, muun muassa jakamalla asemansa ja tehtäviensä kannalta merkityksellisiä tietoja.

9.   Jos markkinavalvonnasta tai ulkorajatarkastuksista vastaa jäsenvaltiossa useampi kuin yksi viranomainen, kyseisten viranomaisten on otettava käyttöön menettelyjä varmistaakseen tehokkaan ja tuloksellisen koordinoinnin ja tietojenvaihdon, joka on niiden aseman ja tehtävien kannalta merkityksellistä.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan perusteet 1 kohdassa tarkoitettujen otosten vaatimustenmukaisuuden varmennustarkastusten laajuudelle, alalle ja toteuttamistiheydelle. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a.   Markkinavalvontaviranomaiset asettavat julkisesti saataville raportin havainnoistaan, jotka ne ovat tehneet suorittamissaan vaatimustenmukaisuuden todentamistestauksissa, ja toimittavat havaintonsa jäsenvaltioille ja komissiolle. Komissio toimittaa tämän raportin täytäntöönpanon valvontafoorumin jäsenille. Raportti sisältää yksityiskohtaista tietoa arvioiduista ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista tai erillisistä teknisistä yksiköistä ja asianomaisten valmistajien tunnistetiedot sekä lyhyen kuvauksen havainnoista, myös mahdollisten vaatimustenvastaisuuksien luonteesta.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio järjestää ja tekee tai vaatii tehtäväksi jo markkinoilla saataville asetetuille ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille ja erillisille teknisille yksiköille riittävässä laajuudessa testejä ja tarkastuksia, joilla todennetaan, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt vastaavat tyyppihyväksyntiä ja sovellettavaa lainsäädäntöä, ja varmistetaan tyyppihyväksyntien oikeellisuus.

Komissio järjestää ja tekee tai vaatii tehtäväksi jo markkinoilla saataville asetetuille ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille ja erillisille teknisille yksiköille riittävässä laajuudessa ottaen asianmukaisesti huomioon 8 artiklan mukaisesti hyväksytyt markkinavalvontatoiminnan kansalliset ohjelmat testejä ja tarkastuksia, joilla todennetaan, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt vastaavat tyyppihyväksyntiä ja sovellettavaa lainsäädäntöä, ja varmistetaan tyyppihyväksyntien oikeellisuus.

 

Komission järjestämissä ja tekemissä tai sen valtuuttamissa testeissä ja tarkastuksissa käsitellään ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden käytönaikaista vaatimustenmukaisuutta.

 

Testit ja tarkastukset on tehtävä muun muassa laboratorioissa ja todellisissa ajo‑olosuhteissa suoritettavina testeinä tilastollisesti edustavien otosten perusteella ja niitä on täydennettävä asiakirjatarkastuksilla.

 

Tätä tehdessään komissio ottaa huomioon riskinarviointia koskevat vakiintuneet periaatteet, perustellut valitukset ja muut merkitykselliset tiedot, muun muassa tunnustettujen kolmansien osapuolten julkaisemat testitulokset, markkinoilla olevat uudet teknologiat, määräaikaiskatsastusten raportit ja teiden varsille sijoitetuista etävalvontayksiköistä saadut tiedot.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Rajoittamatta 1 kohdan soveltamista, jos komissio jäsenvaltioiden antamien tietojen, täytäntöönpanon valvontafoorumin jäsenen pyynnön tai tunnustettujen kolmansien osapuolten julkaisemien testitulosten perusteella katsoo, että jokin jäsenvaltio ei täytä asianmukaisesti tästä asetuksesta johtuvia tyyppihyväksyntää ja markkinavalvontaa koskevia velvoitteitaan, komissio järjestää ja tekee itse tai vaatii tehtäväksi jo markkinoille saataville asetetuille ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille ja erillisille teknisille yksiköille testejä ja tarkastuksia.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio voi käyttää riippumattomia testauslaitoksia teknisten tehtävien, kuten testien tai tarkastusten, suorittamiseen. Vastuu tuloksista on kuitenkin komissiolla. Jos tutkimuslaitoksia käytetään tämän artiklan soveltamista varten, komissio varmistaa, että testeissä käytetään eri tutkimuslaitosta kuin sitä, joka suoritti ensimmäisen tyyppihyväksyntätestin.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valmistajien, joilla on tyyppihyväksyntä, tai asianomaisten talouden toimijoiden on pyynnöstä toimitettava komissiolle riittävä määrä tuotantoa edustavia komission valitsemia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka edustavat ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka tyyppihyväksynnän nojalla voidaan saattaa markkinoille. Nämä ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt on toimitettava testattavaksi sinä aikana ja siihen paikkaan ja sellaiseksi ajaksi, jotka komissio vaatii.

2.  Valmistajien, joilla on tyyppihyväksyntä, tai asianomaisten talouden toimijoiden on pyynnöstä toimitettava komissiolle riittävä määrä tuotantoa edustavia komission valitsemia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka edustavat ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka tyyppihyväksynnän nojalla voidaan saattaa markkinoille. Nämä ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt on toimitettava testattavaksi sinä aikana ja siihen paikkaan ja sellaiseksi ajaksi, jotka komissio vaatii tilanteen mukaan.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on annettava kaikki tarpeellinen apu ja toimitettava kaikki komission asiantuntijoiden pyytämä asiakirjamateriaali ja muu tekninen tuki, jotta nämä voivat suorittaa testit, kokeet ja tarkastukset. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komission asiantuntijoilla on pääsy kaikkiin tiloihin tai tilojen osiin ja että heillä on käytettävissään kaikki tiedot, mukaan luettuina laskentajärjestelmät ja ohjelmistot, joilla on merkitystä heidän tehtäviensä hoitamisen kannalta.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta komissio voi tehdä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun testauksen, jäsenvaltioiden on asetettava komission saataville kaikki tiedot, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi tehtävien testauksen kohteena olevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntään. Näiden tietojen on sisällettävä vähintään tyyppihyväksyntätodistukseen ja sen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin liitteisiin sisältyvät tiedot.

Jotta komissio voi tehdä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun testauksen, jäsenvaltioiden on asetettava välittömästi komission saataville kaikki tiedot, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi tehtävien testauksen kohteena olevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntään. Näiden tietojen on sisällettävä vähintään tyyppihyväksyntätodistukseen ja sen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin liitteisiin sisältyvät tiedot.

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ajoneuvonvalmistajien on julkaistava tiedot, joita tarvitaan kolmansien osapuolten suorittamaa vaatimustenmukaisuuden todentamisen testausta varten. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään julkaistavat tiedot ja julkaisemisen ehdot ottaen huomioon liikesalaisuuksien suojeleminen ja henkilötietojen säilyttäminen unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Ajoneuvonvalmistajien on asetettava saataville maksutta ja ilman aiheetonta viivytystä tiedot, joita tarvitaan tunnustettujen kolmansien osapuolten suorittamaa vaatimustenmukaisuuden todentamisen testausta varten. Näiden tietojen on sisällettävä erityisesti parametrit ja asetukset, joita tarvitaan siihen, että voidaan toistaa tarkasti testiolot, joita tyyppihyväksyntätestissä sovellettiin. Kaikkia näitä tietoja käsitellessä noudatetaan yritystietojen lainmukaista suojelua. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään saataville asetettavat tiedot ja sen ehdot, mukaan lukien ehdot, jotka koskevat tutustumista tietoihin 10 a artiklassa tarkoitetun sähköisen tyyppihyväksyntätietokannan kautta, ottaen huomioon liikesalaisuuksien suojeleminen ja henkilötietojen säilyttäminen unionin säädösten ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Komissio järjestää ja tekee tyyppihyväksyntäviranomaisten ja kansallisten markkinavalvontaviranomaisten yhteistarkastuksia sen varmentamiseksi, että ne panevat yhtenäisesti täytäntöön tämän asetuksen vaatimukset ja suorittavat tehtävänsä riippumattomasti ja huolellisesti. Foorumia kuultuaan komissio hyväksyy yhteistarkastuksia koskevan vuosisuunnitelman, jossa otetaan huomioon aiempien arviointien tulokset arviointitiheyttä määritettäessä. Jos komissiolla on syytä katsoa, että jokin tyyppihyväksyntäviranomainen ei täytä tämän asetuksen mukaisia velvollisuuksiaan, komissio voi vaatia, että yhteistarkastuksia tehdään vuosittain.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Tätä tehtävää hoitaessaan komissio käyttää kolmansina osapuolina riippumattomia tarkastajia, joiden kanssa on tehty sopimus avointen tarjouskilpailujen perusteella. Tarkastajien on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Tarkastajien on säilytettävä luottamuksellisuus liikesalaisuuksien suojelemiseksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on annettava kaikki tarpeellinen apu ja annettava kaikki tarkastajien pyytämä asiakirjamateriaali ja tuki, jotta nämä voivat suorittaa tehtävänsä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastajilla on pääsy kaikkiin tiloihin tai tilojen osiin ja että heillä on käytettävissään kaikki tiedot, mukaan luettuina laskentajärjestelmät ja ohjelmistot, joilla on merkitystä heidän tehtäviensä hoitamisen kannalta. Jäsenvaltioille voidaan pyynnöstä myöntää oikeus lähettää tarkkailija tämän artiklan mukaisesti järjestettyyn yhteistarkastukseen. Tarkkailijoilla ei ole vaikutusvaltaa yhteistarkastuksen tuloksiin liittyviin päätöksiin.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.  Yhteistarkastuksen tuloksista on tiedotettava kaikille jäsenvaltioille ja komissiolle, ja tiivistelmä tuloksista on asetettava julkisesti saataville. Edellä olevan 10 artiklan nojalla perustettu foorumi käsittelee näitä tuloksia.

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 d.  Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille tiedot siitä, miten se on toiminut 4 a kohdassa tarkoitetun yhteistarkastuksen johdosta esitettyjen suositusten suhteen.

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 e kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 e.  Komissio voi pyytää lisätietoja jäsenvaltioilta ja niiden kansallisilta tyyppihyväksyntäviranomaisilta ja markkinavalvontaviranomaisilta, kun sillä on syytä uskoa sen jälkeen, kun asiaa on käsitelty foorumissa, että tätä asetusta ei ole kaikissa tapauksissa noudatettu. Jäsenvaltioiden ja niiden viranomaisten on annettava lisätiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kyseisten testien ja tarkastusten perusteella on syytä epäillä itse tyyppihyväksynnän oikeellisuutta, komissio ilmoittaa asiasta asianomaisille viranomaisille ja täytäntöönpanon valvonnan tietojenvaihtofoorumille.

Jos kyseisten testien ja tarkastusten perusteella on syytä epäillä itse tyyppihyväksynnän oikeellisuutta, komissio ilmoittaa asiasta välittömästi hyväksyntäviranomaiselle tai asianomaisille viranomaisille sekä jäsenvaltioille ja täytäntöönpanon valvontafoorumin jäsenille.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varoittaakseen kohtuullisen ajan kuluessa unionin alueella olevia käyttäjiä ja asianomaisia tyyppihyväksyntäviranomaisia minkä tahansa ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenvastaisuudesta, jonka se on todennut, ehkäistäkseen loukkaantumisen tai muun haitan riskin tai lieventääkseen sitä. Nämä tiedot on asetettava saataville asianomaisten markkinavalvontaviranomaisten verkkosivustolla selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio julkaisee kertomuksen havainnoistaan, jotka se on tehnyt suorittamassaan vaatimustenmukaisuuden todentamistestauksessa.

Komissio asettaa julkisesti saataville kertomuksen havainnoistaan, jotka se on tehnyt suorittamissaan vaatimustenmukaisuuden todentamistestauksissa, ja toimittaa havaintonsa jäsenvaltioille ja täytäntöönpanon valvontafoorumin jäsenille. Raportti sisältää yksityiskohtaista tietoa arvioiduista ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista tai erillisistä teknisistä yksiköistä ja asianomaisten valmistajien tunnistetiedot sekä lyhyen kuvauksen havainnoista, myös mahdollisten vaatimustenvastaisuuksien luonteesta, ja siinä esitetään tarvittaessa jäsenvaltioille suosituksia jatkotoimista.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.   Komissio perustaa täytäntöönpanon valvonnan tietojenvaihtofoorumin, jäljempänä ’foorumi’, ja toimii sen puheenjohtajana.

1.   Komissio perustaa täytäntöönpanon valvontafoorumin, jäljempänä ’foorumi’, toimii sen puheenjohtajana ja hallinnoi sitä.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Foorumi koostuu jäsenvaltioiden nimittämistä jäsenistä.

Foorumi koostuu jäsenvaltioiden nimittämistä jäsenistä, jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaiset mukaan luettuina.

 

Tarvittaessa ja vähintään kerran vuodessa foorumi kutsuu myös tarkkailijoita kokouksiinsa. Kutsuttuihin tarkkailijoihin kuuluu Euroopan parlamentin, tutkimuslaitosten, tunnustettujen kolmansien osapuolten testausorganisaatioiden, toimialan tai muiden asiaanliittyvien talouden toimijoiden, turvallisuus- ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjen ja kuluttajaryhmien edustajia. Foorumin kokouksiin kutsuttujen tarkkailijoiden on edustettava laajalti ja tasapuolisesti erilaisia unionin ja kansallisia elimiä, jotka edustavat asiaankuuluvia sidosryhmiä.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Komissio julkaisee verkkosivustollaan kokousten aikataulun, esityslistat ja pöytäkirjat, joihin sisältyvät läsnäololuettelot.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Foorumi koordinoi tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten verkostoa.

Foorumi koordinoi tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta vastaavien kansallisten viranomaisten verkostoa helpottaakseen tämän asetuksen täytäntöönpanoa, erityisesti nimettyjen elinten arviointia, nimeämistä ja valvontaa koskevien vaatimusten sekä tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten yleisen soveltamisen osalta;

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen neuvoa-antavien tehtävien aiheisiin kuuluvat muiden muassa hyvien käytäntöjen edistäminen, tietojen vaihtaminen täytäntöönpanon valvontaan liittyvistä ongelmista, työmenetelmien ja ‑välineiden kehittäminen, sähköisen tiedonvaihtomenettelyn kehittäminen, yhdenmukaistettujen täytäntöönpanohankkeiden arviointi, seuraamukset ja yhteistarkastukset.

Sen tehtäviin kuuluvat

 

a)   mahdollista vaatimustenvastaisuutta koskevien ja tunnustettujen kolmansien osapuolten esittämien perusteltujen valitusten, todisteiden tai muun merkityksellisen tiedon käsittely

 

b)   kansallisten markkinavalvontaohjelmien yhteinen käsittely ja arviointi sen jälkeen kun ne on toimitettu komissiolle

 

c)  tietojenvaihto markkinoille saatavilla asetetuista tai asetettavista uusista teknologioista

 

d)  sekä 6 artiklan 6 kohdan mukaisten että 71 artiklan 8 kohdassa tarkoitettujen yhteistarkastusten jälkeen tehtävien tyyppihyväksyntäviranomaisten toiminnan arviointien tulosten tarkastelu

 

e)  markkinavalvonnan toiminnan arviointien tulosten tarkastelu

 

f)  sekä 80 artiklan 3 a kohdan mukaisten että 80 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yhteistarkastusten jälkeen tehtävien tutkimuslaitosten toiminnan arviointien tulosten tarkastelu ja

 

g)  vähintään joka toinen vuosi tapahtuva täytäntöönpanotoimien tehokkuuden arviointi, mukaan luettuna tarvittaessa jäsenvaltioiden soveltaman korjauksen, takaisinkutsun tai seuraamuksen johdonmukaisuuden ja tehokkuuden arviointi, kun vaatimustenvastaisuus on koskenut useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa markkinoille saatettuja ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.   Jos komissiolla sen jälkeen, kun foorumi on käsitellyt asiaa, on syytä uskoa, että tätä asetusta ei ole kaikissa tapauksissa noudatettu, komissio voi pyytää lisätietoja jäsenvaltioilta ja niiden kansallisilta tyyppihyväksyntäviranomaisilta ja markkinavalvontaviranomaisilta. Jäsenvaltioiden ja niiden viranomaisten on annettava lisätiedot ilman aiheetonta viivytystä.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.   Komissio asettaa vuosittain julkisesti saataville kertomuksen foorumin toiminnasta. Kertomus sisältää yksityiskohtaista tietoa foorumin käsittelemistä asioista, näiden tarkastelujen johdosta tehdyistä toimista ja niiden perusteluista, myös silloin kun toimiin ei ryhdytä. Komissio esittää joka vuosi kertomuksen foorumin toiminnasta Euroopan parlamentille.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.   Jos komissio osoittaa yhteistarkastuksen jälkeen, että kyseinen tyyppihyväksyntäviranomainen on rikkonut jotakin tämän asetuksen vaatimuksista, se ilmoittaa asiasta välittömästi jäsenvaltioille, Euroopan parlamentille ja komissiolle. Komissio voi ryhtyä tarvittaviin toimiin vaatimustenvastaisuuteen puuttumiseksi. Tietyissä tapauksissa ja vaatimustenvastaisuuden luonne huomioon ottaen komissiolla on valta keskeyttää tai peruuttaa kyseisen hyväksyntäviranomaisen lupa hyväksyä 21 artiklassa tarkoitettuja EU‑tyyppihyväksyntähakemuksia.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 c kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kahden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on keskeyttänyt tai peruuttanut kyseisen luvan 3 kohdan nojalla, se toimittaa jäsenvaltioille kertomuksen vaatimustenvastaisuutta koskevista havainnoistaan. Jos jo markkinoilla olevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen, komissio kehottaa asianomaisia hyväksyntäviranomaisia peruuttamaan kohtuullisen ajan kuluessa kaikki virheellisin perustein annetut todistukset määräajaksi tai kokonaan.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Tyyppihyväksyntien verkkotietokanta

 

1.   Komissio perustaa tyyppihyväksyntien verkkotietokannan, jossa vaihdetaan sähköisesti turvallisesti tyyppihyväksyntämenettelyjä, myönnettyjä lupia, markkinavalvontaa ja muita asiaankuuluvia toimia koskevia tietoja kansallisten tyyppihyväksyntäviranomaisten, markkinavalvontaviranomaisten, jäsenvaltioiden ja komission välillä.

 

2.   Komissio vastaa tietokannassa säilytettävien tietojen saatavuuden ja säännöllisten päivitysten koordinoinnista asiaan liittyvien viranomaisten kanssa sekä tietoturvasta ja salassapitovelvollisuudesta.

 

3.   Jäsenvaltioiden on annettava 25 artiklassa edellytetyt tiedot tietokantaan. Lisäksi jäsenvaltioiden on annettava yksityiskohtaiset tiedot rekisteröityjen ajoneuvojen valmistenumeroista ja ajoneuvoille neuvoston direktiivin 1999/37/EY1 a mukaisesti annetuista ajoneuvon rekisterinumeroista ja annettava niistä komissiolle säännöllisesti päivityksiä. Tietojen on oltava saatavilla muodossa, jossa voi tehdä hakuja.

 

4.   Komissio perustaa rajapinnan tämän tietokannan ja EU:n nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) sekä markkinavalvonnassa käytettävän tiedotus- ja viestintäjärjestelmän (ICSMS) välille helpottaakseen markkinavalvontatoimintaa ja varmistaakseen kuluttajille ja kolmansille osapuolille annettavien tietojen koordinoinnin, johdonmukaisuuden ja paikkansapitävyyden.

 

5.   Komissio perustaa myös julkisesti saatavilla olevan rajapinnan, joka sisältää liitteen IX sisältämät tiedot ja yksityiskohtaista tietoa 24 artiklassa tarkoitettuja tyyppihyväksyntätodistuksia myöntävistä hyväksyntäviranomaisista sekä tutkimuslaitoksista, jotka ovat suorittaneet 28 artiklassa edellytettyjä testejä. Komissio varmistaa, että tiedot esitetään muodossa, jossa voi tehdä hakuja.

Komissio antaa saataville myös todentamistesteihin tarvittavia tietoja 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä täytäntöönpanosäädöksiä noudattaen.

 

6.   Osana tietokantaa komissio kehittää välineen, jolla siihen siirretään kolmansien osapuolten testituloksia ja valituksia ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja muiden teknisten yksiköiden suorituskyvystä. Tämän välineen kautta toimitetut tiedot otetaan huomioon 8 ja 9 artiklassa tarkoitetussa markkinavalvontatoiminnassa.

 

7.   Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) käytön soveltuvuuden testaamiseksi tämän artiklan nojalla tapahtuvassa tietojenvaihdossa on käynnistettävä pilottihanke viimeistään ... [3 months after the entry into force of this Regulation].

 

__________________

 

1 a Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valmistajan on huolehdittava siitä, että sen valmistamat ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, jotka on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön, on valmistettu ja hyväksytty tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

1.  Valmistajan on huolehdittava siitä, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, jotka on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön, on valmistettu ja hyväksytty tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukaisesti ja että ne täyttävät edelleen kyseiset vaatimukset käytetystä testausmenetelmästä riippumatta.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Valmistaja on vastuussa hyväksyntäviranomaiselle kaikista hyväksyntämenettelyn tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistamisesta käytetystä testausmenetelmästä riippumatta.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneen valmistajan on EU‑tyyppihyväksyntää varten nimettävä unioniin sijoittautunut edustaja, joka edustaa valmistajaa hyväksyntäviranomaiseen nähden. Tällaisen valmistajan on lisäksi nimettävä markkinavalvontaa varten yksi unioniin sijoittautunut edustaja, joka voi olla sama kuin EU-tyyppihyväksyntää varten nimetty edustaja.

4.  Unionin ulkopuolelle sijoittautuneen ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden valmistajan on EU‑tyyppihyväksyntää varten nimettävä unioniin sijoittautunut edustaja, joka edustaa valmistajaa hyväksyntäviranomaiseen nähden. Tällaisen valmistajan on lisäksi nimettävä markkinavalvontaa varten yksi unioniin sijoittautunut edustaja, joka voi olla sama kuin EU-tyyppihyväksyntää varten nimetty edustaja.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  EU:n tyyppihyväksyntää hakiessaan valmistajan on varmistettava, ettei ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä suunniteltaessa oteta käyttöön strategioita tai muita keinoja, joilla tarpeettomasti muutetaan sovellettavien testausmenetelmien aikana osoitettua suorituskykyä, kun ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä käytetään olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana.

 

Valmistajan on annettava tiedot kaikista moottorinohjausstrategioista, joita voidaan käyttää joko laitteistojen tai ohjelmistojen avulla. Valmistajan on annettava kaikki asiaankuuluvat tiedot tällaisista ohjausstrategioista, mukaan lukien käytetyt ohjelmistot, näiden strategioiden parametrit ja tekniset perustelut, joissa selvitetään, miksi niitä tarvitaan.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Valmistaja on vastuussa hyväksyntäviranomaiselle kaikista hyväksyntämenettelyn tekijöistä sekä tuotannon vaatimustenmukaisuudesta riippumatta siitä, onko valmistaja suoraan osallistunut ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön kaikkiin valmistusvaiheisiin.

Poistetaan.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Valmistajan on ympäristön sekä kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi tutkittava markkinoille saattamistaan ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista, erillisistä teknisistä yksiköistä, osista tai varusteista tehdyt valitukset ja niiden vaatimustenvastaisuudet pidettävä kirjaa niistä sekä tiedotettava maahantuojille ja jakelijoille tällaisesta seurannasta.

 

Jos turvallisuuteen tai päästöihin liittyviä varusteita koskevien valitusten ja vaatimustenvastaisuuksien määrä ylittää 30 tapausta tai on enemmän kuin 1 prosentti kaikista tietyntyyppisistä ajoneuvoista, sen mukaan kumpi arvo on alhaisempi, tiettyä tyyppiä, varianttia ja/tai versiota edustavista järjestelmistä, komponenteista, erillisistä teknisistä yksiköistä, osista tai varusteista, jotka on saatettu markkinoille, ajoneuvosta, järjestelmästä, komponentista, erillisestä teknisestä yksiköstä, osasta tai varusteesta on lähetettävä viipymättä yksityiskohtaiset tiedot vastaavalle asiaankuuluvalle hyväksyntäviranomaiselle ja komissiolle.

 

Tietojen on sisällettävä kuvaus asiasta ja yksityiskohdat, joiden perusteella ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen kyseinen tyyppi, variantti tai versio voidaan tunnistaa. Näiden ennakkovaroitustietojen avulla pyritään havaitsemaan mahdollisia suuntauksia kuluttajien valituksissa ja tutkitaan tarvetta valmistajan käynnistämiin takaisinkutsuihin ja jäsenvaltioiden ja komission markkinavalvontatoimiin.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Valmistajan on varmistettava, että ajoneuvon käyttäjä hyväksyy ennakkotietojen perusteella kaikkien ajoneuvon käytön aikana syntyvien tietojen käsittelyn ja siirtämisen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/6791 a mukaisesti. Jos tietojen käsittely ja lähettäminen ei ole pakollista ajoneuvon turvallisen toiminnan kannalta, valmistajan on varmistettava, että ajoneuvon käyttäjällä on mahdollisuus katkaista tiedonsiirto helposti.

 

__________________

 

1 aEuroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88).

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos valmistaja katsoo, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö, joka on saatettu markkinoille tai otettu käyttöön, ei ole tämän asetuksen mukainen, tai että tyyppihyväksyntä on myönnetty virheellisten tietojen perusteella, valmistajan on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin asianmukaisiin toimenpiteisiin kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sen takaisinkutsun järjestämiseksi tapauksen mukaan.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, valmistajan on viipymättä ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista toimenpiteistä niiden jäsenvaltioiden hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisille, joissa ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste on asetettu saataville markkinoilla tai otettu käyttöön.

2.  Jos ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, valmistajan on viipymättä ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvastaisuudesta ja riskistä sekä toteutetuista toimenpiteistä niiden jäsenvaltioiden hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisille, joissa ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste on asetettu saataville markkinoilla tai otettu käyttöön.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajan on säilytettävä 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut hyväksyntäasiakirjat kymmenen vuoden ajan ajoneuvon markkinoille saattamisen jälkeen ja viiden vuoden ajan järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoille saattamisen jälkeen.

Valmistajan on säilytettävä 24 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut hyväksyntäasiakirjat ja lisäksi ajoneuvon valmistajan on pidettävä hyväksyntäviranomaisten saatavilla jäljennös 34 artiklassa tarkoitetusta vaatimustenmukaisuustodistuksesta kymmenen vuoden ajan ajoneuvon EU‑tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymisen jälkeen ja viiden vuoden ajan järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymisen jälkeen.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ajoneuvon valmistajan on pidettävä hyväksyntäviranomaisten saatavilla jäljennös 34 artiklassa tarkoitetuista vaatimustenmukaisuustodistuksista.

Poistetaan.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajan on kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä toimitettava sille hyväksyntäviranomaisen välityksellä jäljennös EU‑tyyppihyväksyntätodistuksesta tai 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta luvasta, joka osoittaa ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuuden, kielellä, jota kansallinen viranomainen vaivattomasti ymmärtää.

Valmistajan on kansallisen viranomaisen tai komission perustellusta pyynnöstä toimitettava viranomaiselle tai komissiolle hyväksyntäviranomaisen välityksellä jäljennös EU‑tyyppihyväksyntätodistuksesta tai 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta luvasta, joka osoittaa ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen vaatimustenmukaisuuden, vaivattomasti ymmärrettävällä kielellä.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajan on kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä tehtävä sen kanssa yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka toteutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan mukaisesti valmistajan markkinoilla saataville asettaman ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen aiheuttamien riskien poistamiseksi.

Valmistajan on kansallisen viranomaisen tai komission perustellusta pyynnöstä tehtävä viranomaisen tai komission kanssa yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka toteutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan mukaisesti valmistajan markkinoilla saataville asettaman ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen aiheuttamien riskien poistamiseksi..

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Markkinavalvontaan liittyvät valmistajan edustajaa koskevat velvoitteet

Valmistajan edustajaa koskevat velvoitteet

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valmistajan edustajan, joka on nimetty markkinavalvontaa varten, on suoritettava valmistajalta saamassaan toimeksiannossa määritellyt tehtävät. Tässä toimeksiannossa edustajalle on annettava ainakin seuraavat tehtävät:

1.  Valmistajan edustajan on suoritettava valmistajalta saamassaan toimeksiannossa määritellyt tehtävät. Tässä toimeksiannossa edustajalle on annettava ainakin seuraavat tehtävät:

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Sen on saatava käyttöönsä 22 artiklassa tarkoitetut valmistusasiakirjat ja 34 artiklassa tarkoitettu vaatimustenmukaisuustodistus jollakin unionin virallisella kielellä. Nämä asiakirjat on asetettava hyväksyntäviranomaisten saataville kymmenen vuoden ajan ajoneuvon markkinoille saattamisen jälkeen ja viiden vuoden ajan järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoille saattamisen jälkeen.

a)  Sen on saatava käyttöönsä tyyppihyväksyntätodistus ja sen liitteet sekä vaatimustenmukaisuustodistus jollakin unionin virallisella kielellä. Nämä asiakirjat on asetettava hyväksyntäviranomaisten sekä markkinavalvontaviranomaisten saataville kymmenen vuoden ajan ajoneuvon markkinoille saattamisen jälkeen ja viiden vuoden ajan järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoille saattamisen jälkeen.

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Sen on toimitettava hyväksyntäviranomaisen perustellusta pyynnöstä kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

b)  Sen on toimitettava hyväksyntäviranomaisen perustellusta pyynnöstä kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, mukaan lukien kaikki tyyppihyväksyntään liittyvät tekniset eritelmät ja mahdollisuus käyttää ohjelmistoja ja algoritmeja.

Perustelu

Hyväksyntäviranomaisilla on oltava mahdollisuus saada käyttöönsä ohjelmistot ja algoritmit niiden aikaisempien tapauksien perusteella, joissa ohjelmistoja käytettiin testituloksiin vaikuttamiseen.

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edustajan vaihtumista koskevissa järjestelyissä on käsiteltävä ainakin seuraavat seikat:

3.  Toimeksiantojen vaihtumista koskevissa järjestelyissä on käsiteltävä ainakin seuraavat seikat:

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Maahantuojan on ennen tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoille saattamista tarkistettava, että hyväksyntäviranomainen on laatinut 24 artiklan 4 kohdan mukaiset hyväksyntäasiakirjat ja että kyseisessä järjestelmässä, komponentissa tai erillisessä teknisessä yksikössä on vaadittu tyyppihyväksyntämerkki ja se on 11 artiklan 7 kohdan mukainen.

Maahantuojan on ennen tyyppihyväksytyn ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoille saattamista tarkistettava, että sillä on voimassaoleva tyyppihyväksyntätodistus ja että kyseisessä komponentissa tai erillisessä teknisessä yksikössä on vaadittu tyyppihyväksyntämerkki ja se on 11 artiklan 7 kohdan mukainen.

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos maahantuoja katsoo, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen ja erityisesti ettei se vastaa tyyppihyväksyntäänsä, maahantuoja ei saa saattaa ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia tai erillistä teknistä yksikköä markkinoille, sallia sen käyttöönottoa eikä rekisteröidä sitä ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi. Jos maahantuoja katsoo, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, maahantuojan on tiedotettava asiasta valmistajalle ja markkinavalvontaviranomaisille. Jos ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on tyyppihyväksytty, maahantuojan on tiedotettava asiasta myös kyseisen tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Maahantuojan on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi tutkittava ajoneuvosta, järjestelmästä, komponentista, erillisestä teknisestä yksiköstä, osasta tai varusteesta tehdyt valitukset ja pidettävä kirjaa näistä valituksista ja niihin liittyvistä takaisinkutsuista sekä tiedotettava jakelijoille tällaisesta valvonnasta.

6.  Maahantuojan on kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi tutkittava ajoneuvosta, järjestelmästä, komponentista, erillisestä teknisestä yksiköstä, osasta tai varusteesta tehdyt valitukset ja niiden vaatimustenvastaisuudet ja pidettävä kirjaa näistä valituksista ja vaatimustenvastaisuuksista ja niihin liittyvistä takaisinkutsuista sekä tiedotettava jakelijoille näistä valituksista ja takaisinkutsuista.

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Maahantuojan on ilmoitettava asianomaiselle valmistajalle välittömästi valituksista ja raporteista, jotka koskevat sen markkinoille saattamiin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin, erillisiin teknisiin yksiköihin, osiin tai varusteisiin liittyviä riskejä, vaaratilanne-epäilyjä tai vaatimustenvastaisuutta.

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos maahantuojan markkinoille saattama ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, maahantuojan on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin asianmukaisiin toimenpiteisiin kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta tai sen takaisinkutsun järjestämiseksi tapauksen mukaan.

1.  Jos maahantuojan markkinoille saattama ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, maahantuojan on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin asianmukaisiin toimenpiteisiin kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi valmistajan valvonnassa, sen poistamiseksi markkinoilta tai sen takaisinkutsun järjestämiseksi tapauksen mukaan. Maahantuojan on myös tiedotettava asiasta valmistajalle ja tyyppihyväksynnän myöntäneelle tyyppihyväksyntäviranomaiselle.

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, maahantuojan on viipymättä ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vakavasta riskistä valmistajalle ja niiden jäsenvaltioiden hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisille, joissa ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste on saatettu markkinoille.

Jos markkinoille saatettu ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, maahantuojan on viipymättä ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vakavasta riskistä valmistajalle ja niiden jäsenvaltioiden hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisille, joissa ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste on saatettu markkinoille.

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jakelijan on ennen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön asettamista saataville markkinoilla, rekisteröintiä tai käyttöönottoa tarkistettava, että ajoneuvossa, järjestelmässä, komponentissa tai erillisessä teknisessä yksikössä on vaadittu lakisääteinen kilpi tai tyyppihyväksyntämerkki, että sen mukana ovat vaaditut asiakirjat sekä 63 artiklassa vaaditut ohjeet ja turvallisuustiedot asianomaisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä ja että maahantuoja ja valmistaja ovat noudattaneet 11 artiklan 7 kohdassa sekä 14 artiklan 4 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

1.   Jakelijan on ennen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön asettamista saataville markkinoilla, rekisteröintiä tai käyttöönottoa tarkistettava, että ajoneuvossa, järjestelmässä, komponentissa tai erillisessä teknisessä yksikössä on vaadittu lakisääteinen kilpi tai tyyppihyväksyntämerkki, että sen mukana ovat vaaditut asiakirjat sekä 63 artiklassa vaaditut ohjeet ja turvallisuustiedot asianomaisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai virallisilla kielillä ja että maahantuoja ja valmistaja ovat noudattaneet 11 artiklan 7 kohdassa sekä 14 artiklan 4 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

 

2.   Jakelijan on ympäristön sekä kuluttajien terveyden ja turvallisuuden suojelemiseksi tutkittava valitukset ja vaatimustenvastaisuudet, jotka koskevat sen markkinoille saattamia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja, erillisiä teknisiä yksiköitä, osia tai varusteita. Kaikista ajoneuvon ympäristö- ja turvallisuusnäkökohtiin liittyvistä valituksista ja/tai vaatimustenvastaisuuksista on myös ilmoitettava viipymättä maahantuojalle tai valmistajalle.

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos jakelija katsoo, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, jakelija ei saa asettaa ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia tai erillistä teknistä yksikköä saataville markkinoilla, rekisteröidä sitä eikä ottaa sitä käyttöön ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi.

1.  Jos jakelija katsoo, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, jakelijan on tiedotettava asiasta valmistajalle, maahantuojalle ja tyyppihyväksynnän myöntäneelle tyyppihyväksyntäviranomaiselle eikä jakelija saa saattaa ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia tai erillistä teknistä yksikköä markkinoille, rekisteröidä sitä eikä ottaa sitä käyttöön ennen kuin se on saatettu vaatimusten mukaiseksi.

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos jakelija katsoo, että sen markkinoilla saataville asettama ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, jakelijan on ilmoitettava asiasta valmistajalle tai maahantuojalle sen varmistamiseksi, että tarvittavat asianmukaiset toimenpiteet kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai tarvittaessa sen poistamiseksi markkinoilta tai sen takaisinkutsun järjestämiseksi toteutetaan 12 artiklan 1 kohdan tai 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

2.  Jos jakelija katsoo, että sen markkinoilla saataville asettama ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, jakelijan on ilmoitettava asiasta valmistajalle, maahantuojalle ja tyyppihyväksynnän myöntäneelle tyyppihyväksyntäviranomaiselle sen varmistamiseksi, että tarvittavat asianmukaiset toimenpiteet kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi tai tarvittaessa sen poistamiseksi markkinoilta tai sen takaisinkutsun järjestämiseksi toteutetaan 12 artiklan 1 kohdan tai 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, jakelijan on viipymättä ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vakavasta riskistä valmistajalle, maahantuojalle ja niiden jäsenvaltioiden hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisille, joissa ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste on asetettu saataville markkinoilla. Jakelijan on tiedotettava näille myös mahdollisista toteutetuista toimenpiteistä ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot etenkin vakavasta riskistä ja valmistajan toteuttamista korjaavista toimenpiteistä.

3.  Jos ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste aiheuttaa vakavan riskin, jakelijan on viipymättä ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot vakavasta riskistä valmistajalle, maahantuojalle ja niiden jäsenvaltioiden hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisille, joissa ajoneuvo, järjestelmä, komponentti, erillinen tekninen yksikkö, osa tai varuste on asetettu saataville markkinoilla. Jakelijan on tiedotettava näille myös mahdollisista toteutetuista toimenpiteistä ja ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot valmistajan toteuttamista korjaavista toimenpiteistä.

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jakelijan on kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä tehtävä sen kanssa yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka toteutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan mukaisesti jakelijan markkinoilla saataville asettaman ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen aiheuttamien riskien poistamiseksi.

4.  Jakelijan on kansallisen viranomaisen tai komission perustellusta pyynnöstä tehtävä viranomaisen tai komission kanssa yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka toteutetaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan mukaisesti jakelijan markkinoilla saataville asettaman ajoneuvon, järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön, osan tai varusteen aiheuttamien riskien poistamiseksi.

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä sovelletaan vain yksivaiheista tyyppihyväksyntämenettelyä.

2.  Järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnässä sovelletaan vain yksivaiheista tyyppihyväksyntämenettelyä tämän kuitenkaan rajoittamatta liitteessä IV lueteltujen säädösten vaatimusten soveltamista.

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Lopullisen valmistusvaiheen EU‑tyyppihyväksyntä voidaan myöntää vasta, kun hyväksyntäviranomainen on varmentanut, että lopullisessa vaiheessa tyyppihyväksytty ajoneuvo täyttää hyväksyntähetkellä kaikki sovellettavat tekniset vaatimukset. Varmentamisessa tarkastetaan kaikkia niitä vaatimuksia koskevat asiakirjat, jotka monivaiheisessa menettelyssä keskeneräiselle ajoneuvolle myönnetty EU-tyyppihyväksyntä kattaa, vaikka se olisi myönnetty eri ajoneuvoluokalle.

4.  Lopullisen valmistusvaiheen EU‑tyyppihyväksyntä voidaan myöntää vasta, kun hyväksyntäviranomainen on varmentanut liitteessä XVII vahvistettujen menettelyjen mukaisesti, että lopullisessa vaiheessa tyyppihyväksytty ajoneuvo täyttää hyväksyntähetkellä kaikki sovellettavat tekniset vaatimukset. Varmentamisessa tarkastetaan kaikkia niitä vaatimuksia koskevat asiakirjat, jotka monivaiheisessa menettelyssä keskeneräiselle ajoneuvolle myönnetty EU‑tyyppihyväksyntä kattaa, myös silloin kun se on myönnetty eri ajoneuvoluokalle. Lisäksi tarkistetaan, että erikseen tyyppihyväksynnän saaneiden järjestelmien suorituskyky on yhä kyseisten tyyppihyväksyntien mukainen, kun järjestelmät on liitetty valmiin ajoneuvon osaksi.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu hyväksyntämenettelyn valinta ei vaikuta niihin sovellettaviin aineellisiin vaatimuksiin, jotka hyväksyttävän ajoneuvotyypin on täytettävä silloin, kun kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntä myönnetään.

5.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu hyväksyntämenettelyn valinta ei vaikuta kaikkiin sovellettaviin vaatimuksiin, jotka hyväksyttävän ajoneuvotyypin on täytettävä silloin, kun kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntä myönnetään.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Valmistajan on asetettava hyväksyntäviranomaisen saataville sellainen määrä ajoneuvoja, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä, jota vaadittavien testien suorittaminen asiaa koskevien säädösten mukaisesti edellyttää.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kustakin ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyypistä voidaan jättää ainoastaan yksi hakemus ja ainoastaan yhteen jäsenvaltioon.

2.  Kustakin ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyypistä voidaan jättää ainoastaan yksi hakemus ja ainoastaan yhteen jäsenvaltioon. Kun hakemus on jätetty, valmistaja ei voi keskeyttää menettelyä ja jättää toista hakemusta samasta tyypistä toiselle hyväksyntäviranomaiselle tai tutkimuslaitokselle. Jos tyyppihyväksyntä evätään tai testi epäonnistuu tutkimuslaitoksessa, valmistaja ei voi myöskään jättää toista hakemusta samasta tyypistä toiselle hyväksyntäviranomaiselle tai toiselle tutkimuslaitokselle.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ilmoituslomake noudattaen liitteessä I yksivaiheisen tai yhdistetyn tyyppihyväksynnän tai liitteessä III asteittaisen tyyppihyväksynnän osalta vahvistettua mallia;

a)  ilmoituslomake noudattaen liitteessä I yksivaiheisen tai yhdistetyn kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän tai liitteessä III asteittaisen kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän osalta tai asiaa koskevissa säädöksissä järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön hyväksynnän tapauksessa vahvistettua mallia;

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kaikki muut tiedot, joita hyväksyntäviranomainen pyytää hakemusmenettelyn yhteydessä;

d)  kaikki muut tiedot, joita hyväksyntäviranomainen pyytää tyyppihyväksyntämenettelyn yhteydessä.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valmistusasiakirjat on annettava komission vahvistamassa sähköisessä muodossa, ja ne voidaan antaa myös paperimuodossa.

2.  Valmistusasiakirjat on annettava sähköisessä muodossa.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asteittaista tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä 22 artiklan mukaisten valmistusasiakirjojen lisäksi kaikki EU-tyyppihyväksyntätodistukset testausselosteineen, joita liitteessä IV luetelluissa sovellettavissa säädöksissä vaaditaan.

Asteittaista tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä 22 artiklan mukaisten valmistusasiakirjojen lisäksi kaikki EU-tyyppihyväksyntätodistukset testausselosteineen ja tietoa sisältävät asiakirjat, joita liitteessä IV luetelluissa säädöksissä vaaditaan.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun haetaan järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää, joka myönnetään liitteessä IV lueteltujen sovellettavien säädösten mukaisesti, valmistusasiakirjojen on oltava hyväksyntäviranomaisen saatavilla, kunnes kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntä myönnetään tai evätään.

Kun haetaan järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää, joka myönnetään liitteessä IV lueteltujen säädösten mukaisesti, valmistusasiakirjojen ja ilmoituslomakkeiden on oltava hyväksyntäviranomaisen saatavilla, kunnes kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntä myönnetään tai evätään.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Yhdistettyä tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä 22 artiklan mukaisten valmistusasiakirjojen lisäksi kaikki EU-tyyppihyväksyntätodistukset testausselosteineen, joita liitteessä IV luetelluissa sovellettavissa säädöksissä vaaditaan.

Yhdistettyä tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen on liitettävä 22 artiklan mukaisten valmistusasiakirjojen lisäksi kaikki EU-tyyppihyväksyntätodistukset testausselosteineen ja ilmoituslomakkeineen, joita liitteessä IV luetelluissa säädöksissä vaaditaan.

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ensimmäisessä vaiheessa valmistusasiakirjojen ja EU‑tyyppihyväksyntätodistusten ne osat, jotka vastaavat perusajoneuvon valmistusvaihetta;

a)  ensimmäisessä vaiheessa valmistusasiakirjojen ja EU‑tyyppihyväksyntätodistusten sekä testausselosteiden ne osat, jotka vastaavat perusajoneuvon valmistusvaihetta;

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toisessa ja seuraavissa vaiheissa valmistusasiakirjojen ja EU‑tyyppihyväksyntätodistusten ne osat, jotka vastaavat senhetkistä valmistusvaihetta, sekä jäljennös ajoneuvon EU‑tyyppihyväksyntätodistuksesta, joka on annettu edellisessä valmistusvaiheessa, samoin kuin täydelliset tiedot valmistajan ajoneuvoon mahdollisesti tekemistä muutoksista ja lisäyksistä.

b)  toisessa ja seuraavissa vaiheissa valmistusasiakirjojen ja EU‑tyyppihyväksyntätodistusten ne osat, jotka vastaavat senhetkistä valmistusvaihetta, sekä jäljennös kokonaisen ajoneuvon EU‑tyyppihyväksyntätodistuksesta, joka on annettu edellisessä valmistusvaiheessa, samoin kuin täydelliset tiedot valmistajan ajoneuvoon mahdollisesti tekemistä muutoksista ja lisäyksistä.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot voidaan toimittaa 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava 22 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    159

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntäviranomaisella ja tutkimuslaitoksilla on oltava mahdollisuus saada käyttöönsä ajoneuvossa käytetyt ohjelmistot ja algoritmit.

Tyyppihyväksyntäviranomaisella ja tutkimuslaitoksilla on oltava mahdollisuus saada käyttöönsä ajoneuvossa käytetyt ohjelmistot, laitteistot ja algoritmit sekä asiakirjat tai muut tiedot, joiden avulla voidaan ymmärtää riittävällä ja asianmukaisella tasolla järjestelmiä, mukaan luettuna järjestelmien kehittämisprosessit ja järjestelmäratkaisut, sekä toimintoja, jotka sisältyvät ohjelmistoihin ja laitteistoihin, joiden avulla ajoneuvo täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

 

EU-tyyppihyväksynnän voimassaolon aikana annetaan mahdollisuus käyttää ajoneuvon ohjelmistoja, laitteistoja ja algoritmeja, jotta voidaan varmentaa, että määräaikaiskatsastuksissa noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia. Tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolon päätyttyä ja siinä tapauksessa, että sitä ei uusita, käyttömahdollisuus myönnetään pyynnöstä. Näitä nimenomaisia tarkoituksia varten julkistettavat tiedot eivät saa loukata omistajuutta koskevien tietojen luottamuksellisuutta ja teollis- ja tekijänoikeuksia. Valmistajan on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle ja tutkimuslaitokselle vakiomuodossa oleva versio turvallisuuteen liittyviä järjestelmiä, komponentteja ja asetuksia hallinnoivasta ohjelmistosta tai muista päästöihin liittyviin järjestelmiin ja komponentteihin sovellettavista kalibroinneista tyyppihyväksynnän soveltamisajankohtana. Ohjelmistoon myöhemmin mahdollisesti tehtävien laittomien muutosten havaitsemiseksi tutkimuslaitoksella on oltava oikeus merkitä ohjelmisto asettamalla vastaavat parametrit.

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kun kyse on kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnästä, jossa noudatetaan asteittaista, yhdistettyä tai monivaiheista menettelyä, hyväksyntäviranomaisen on varmennettava 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että järjestelmillä, komponenteilla ja erillisillä teknisillä yksiköillä on erilliset tyyppihyväksynnät, jotka ovat koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntämishetkellä sovellettavien vaatimusten mukaiset.

d)  kun kyse on kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnästä, jossa noudatetaan asteittaista, yhdistettyä tai monivaiheista menettelyä, hyväksyntäviranomaisen on varmennettava 20 artiklan 4 kohdan mukaisesti, että järjestelmillä, komponenteilla ja erillisillä teknisillä yksiköillä on erilliset voimassa olevat tyyppihyväksynnät, jotka ovat koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntämishetkellä sovellettavien vaatimusten mukaiset.

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Hyväksyntäasiakirjoissa on oltava hakemisto, jossa ilmoitetaan selvästi kunkin asiakirjan kaikki sivut ja muoto ja esitetään aikajärjestyksessä EU‑tyyppihyväksynnän eri hallinnolliset vaiheet.

Hyväksyntäasiakirjoja voidaan säilyttää sähköisesti, ja niissä on oltava hakemisto, jossa ilmoitetaan selvästi kunkin asiakirjan kaikki sivut ja muoto ja esitetään aikajärjestyksessä EU-tyyppihyväksynnän eri hallinnolliset vaiheet.

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää sovellettavat vaatimukset mutta aiheuttaa silti vakavan riskin turvallisuudelle tai voi vahingoittaa vakavasti ympäristöä tai kansanterveyttä, sen on evättävä EU-tyyppihyväksyntä. Tällöin viranomaisen on välittömästi lähetettävä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle yksityiskohtaiset tiedot, joissa selostetaan päätöksen syyt ja esitetään näyttö, joihin käsitys perustuu.

5.  Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää sovellettavat vaatimukset mutta aiheuttaa silti riskin turvallisuudelle tai voi vahingoittaa vakavasti ympäristöä tai kansanterveyttä, sen on evättävä EU‑tyyppihyväksyntä. Tällöin viranomaisen on välittömästi lähetettävä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle yksityiskohtaiset tiedot, joissa selostetaan päätöksen syyt ja esitetään näyttö, joihin käsitys perustuu.

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kun kyse on asteittaisesta, yhdistetystä tai monivaiheisesta tyyppihyväksyntämenettelystä, tyyppihyväksyntäviranomaisen on 20 artiklan 4 ja 5 kohdan mukaisesti kieltäydyttävä myöntämästä tyyppihyväksyntää, jos se havaitsee, etteivät järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt ole tässä asetuksessa tai liitteessä IV luetelluissa säädöksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Kun kyse on asteittaisesta, yhdistetystä tai monivaiheisesta tyyppihyväksyntämenettelystä, tyyppihyväksyntäviranomaisen on 20 artiklan mukaisesti kieltäydyttävä myöntämästä tyyppihyväksyntää, jos se havaitsee, etteivät järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt ole tässä asetuksessa tai liitteessä IV luetelluissa säädöksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisia.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Hyväksyntäviranomaisen on yhden kuukauden kuluessa EU‑tyyppihyväksyntätodistuksen myöntämisestä tai muuttamisesta lähetettävä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle jäljennös EU‑tyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen, 23 artiklassa tarkoitetut testausselosteet mukaan luettuina, jokaisen hyväksymänsä ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyypin osalta. Jäljennös on lähetettävä yhteisen suojatun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän välityksellä tai suojattuna sähköisenä tiedostona.

1.  Hyväksyntäviranomaisen on yhden kuukauden kuluessa EU‑tyyppihyväksyntätodistuksen myöntämisestä tai muuttamisesta toimitettava tyyppihyväksyntien verkkotietokantaan tiedot, jotka sisältävät EU-tyyppihyväksyntätodistuksen liitteineen, 23 artiklassa tarkoitetut testausselosteet mukaan luettuina, jokaisen hyväksymänsä ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyypin osalta.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on toisen jäsenvaltion hyväksyntäviranomaisen tai komission pyynnöstä kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta lähetettävä pyynnön esittäneelle hyväksyntäviranomaiselle yhteisen suojatun sähköisen tiedonvaihtojärjestelmän välityksellä jäljennös pyydetystä EU‑tyyppihyväksyntätodistuksesta liitteineen.

Poistetaan.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Hyväksyntäviranomaisen on viipymättä ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle epäämistään tai peruuttamistaan EU-tyyppihyväksynnöistä ja päätöksensä syistä.

4.  Hyväksyntäviranomaisen on viipymättä ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle epäämistään tai peruuttamistaan EU-tyyppihyväksynnöistä ja päätöksensä syistä. Hyväksyntäviranomaisen on myös päivitettävä nämä tiedot tyyppihyväksyntien verkkotietokantaan.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän tapauksessa täytetty vaatimustenmukaisuustodistus.

d)  kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän tapauksessa täytetty ajoneuvotyypin vaatimustenmukaisuustodistus.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa ja liitteessä IV luetelluissa säädöksissä vahvistettujen teknisten vaatimusten noudattaminen on osoitettava asianmukaisin nimettyjen tutkimuslaitosten liitteessä IV lueteltujen säädösten mukaisesti suorittamin testein.

1.  EU-tyyppihyväksyntiä varten hyväksyntäviranomaisen on varmennettava tämän asetuksen teknisten vaatimusten ja liitteessä IV lueteltujen asiaankuuluvien säädösten noudattaminen asianmukaisin nimettyjen tutkimuslaitosten suorittamin testein.

 

Testausselosteiden muodon on oltava liitteen V lisäyksessä 3 vahvistettujen yleisten vaatimusten mukainen.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, joita vaadittavien testien suorittaminen liitteessä IV lueteltujen soveltuvien säädösten mukaisesti edellyttää.

2.  Valmistajan on toimitettava asianomaisille tutkimuslaitoksille ja hyväksyntäviranomaiselle ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, joita vaadittavien testien suorittaminen liitteessä IV lueteltujen soveltuvien säädösten mukaisesti edellyttää.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Vaadittavat testit on tehtävä liitteessä IV lueteltujen asiaa koskevien säädösten mukaisesti. Jos asiaa koskevissa säädöksissä vahvistetuissa testausmenetelmissä on säädetty arvojen vaihteluväli, tutkimuslaitokset voivat määrätä 1 kohdassa tarkoitettujen asianmukaisten testien suorittamisessa käytettävät parametrit ja olosuhteet. Jos kyseessä on kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntä, viranomaisten on varmistettava, että testaukseen valitut ajoneuvot edustavat huonointa tapausta suhteessa sovellettavien perusteiden noudattamiseen ja että niiden perusteella ei päädytä tuloksiin, jotka systemaattisesti poikkeavat kyseisten ajoneuvojen suorituskyvystä silloin, kun niitä käytetään olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana.

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on tarkastettava tilastollisesti edustavasta määrästä otannalla poimittuja ajoneuvoja ja vaatimustenmukaisuustodistuksia, että ne ovat 34 ja 35 artiklan mukaisia, ja varmennettava, että vaatimustenmukaisuustodistusten tiedot ovat oikeat.

2.  Kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on tarkastettava riittävästä ja tilastollisesti edustavasta määrästä otannalla poimittuja ajoneuvoja ja vaatimustenmukaisuustodistuksia, että ne ovat 34 ja 35 artiklan mukaisia, ja varmennettava, että vaatimustenmukaisuustodistusten tiedot ovat oikeat.

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Varmentaakseen, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on hyväksytyn tyypin mukainen, EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on tehtävä EU-tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevat tarkastukset tai testit näytteille, jotka on otettu valmistajan tiloissa, tuotantolaitos mukaan luettuna.

4.  Varmentaakseen, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on hyväksytyn tyypin mukainen, EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on tehtävä EU-tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevat tarkastukset tai testit näytteille, jotka on otettu valmistajan tiloissa, tuotantolaitos mukaan luettuna. Hyväksyntäviranomaisen on suoritettava ensimmäiset tarkastukset vuoden kuluessa vaatimustenmukaisuustodistusten myöntämispäivästä. Hyväksyntäviranomaisen on suoritettava seuraavat tarkastukset määrittäminsä satunnaisin väliajoin vähintään kerran vuodessa.

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tyyppihyväksyntäviranomaisen on nimitettävä 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen todentamistestausten suorittamista varten eri tutkimuslaitos kuin se, jota käytettiin alkuperäisessä tyyppihyväksyntätestauksessa.

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen toteaa, ettei valmistaja enää valmista ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä hyväksytyn tyypin mukaisesti tai etteivät vaatimustenmukaisuustodistukset enää vastaa 34 ja 35 artiklan vaatimuksia, vaikka tuotantoa jatketaan, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotannon vaatimustenmukaisuusmenettelyä noudatetaan asianmukaisesti, tai peruutettava tyyppihyväksyntä.

5.  Jos EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen toteaa, ettei valmistaja enää valmista ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä hyväksytyn tyypin, tämän asetuksen vaatimusten tai liitteessä IV lueteltujen säädösten vaatimusten mukaisesti tai etteivät vaatimustenmukaisuustodistukset enää vastaa 34 ja 35 artiklan vaatimuksia, vaikka tuotantoa jatketaan, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevia järjestelyjä noudatetaan asianmukaisesti, tai peruutettava tyyppihyväksyntä. Hyväksyntäviranomainen voi päättää toteuttaa kaikki tarvittavat rajoittavat toimenpiteet 53 ja 54 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    175

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava kansallinen maksujärjestelmä, jolla katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat niiden tyyppihyväksyntä- ja markkinavalvontatoimista sekä niiden nimeämien tutkimuslaitosten tekemistä tyyppihyväksyntätesteistä ja tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevista testeistä ja tarkastuksista.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kustannukset, jotka aiheutuvat niiden tyyppihyväksyntä- ja markkinavalvontatoimista, katetaan. Jäsenvaltiot voivat soveltaa maksuperusteista järjestelmää tai rahoittaa toimintaa kansallisista talousarvioistaan taikka soveltaa näiden menetelmien yhdistelmää. Tutkimuslaitokset eivät saa periä maksuja suoraan.

Tarkistus    176

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Nämä kansalliset maksut on perittävä valmistajilta, jotka ovat hakeneet tyyppihyväksyntää asianomaisessa jäsenvaltiossa. Tutkimuslaitokset eivät saa periä maksuja suoraan.

2.  Jos sovelletaan maksuperusteista järjestelmää, nämä kansalliset maksut on perittävä valmistajilta, jotka ovat hakeneet tyyppihyväksyntää asianomaisessa jäsenvaltiossa. Jos tuotannon vaatimustenmukaisuuteen sovelletaan maksuperusteista järjestelmää, jäsenvaltio perii kansalliset maksut valmistajalta jäsenvaltiossa, jossa tuotanto tapahtuu.

Tarkistus    177

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kansallisella maksujärjestelmällä on lisäksi katettava komission 9 artiklan mukaisesti tekemien vaatimustenmukaisuuden todentamistarkastusten ja -testien kustannukset. Nämä maksut ovat Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettavia varainhoitoasetuksen26 21 artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

3.  Komission on varmistettava, että komission 9 artiklan mukaisesti valtuuttamien tarkastusten ja testien kustannukset katetaan. Tätä varten käytetään Euroopan unionin yleistä talousarviota.

__________________

 

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1–96).

 

Tarkistus    178

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedot kansallisesta maksujärjestelmästään toisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Seuraavat kansallista maksujärjestelmää koskevat päivitykset on ilmoitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille vuosittain.

4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tiedot rahoitusmekanismistaan tai ‑mekanismeistaan toisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Seuraavat kansallista maksujärjestelmää koskevat päivitykset on ilmoitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille vuosittain.

Tarkistus    179

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään 1 kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin maksuihin sovellettava 3 kohdassa tarkoitettu lisäosuus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    180

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että hyväksyntäasiakirjoihin kirjatut tiedot ovat muuttuneet olennaisesti ja siinä määrin, ettei muutoksia voida ottaa huomioon laajentamalla voimassa olevaa tyyppihyväksyntää, sen on kieltäydyttävä muuttamasta tyyppihyväksyntää ja pyydettävä valmistajaa hakemaan uutta EU-tyyppihyväksyntää.

5.  Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että hyväksyntäasiakirjoihin kirjattuja tietoja koskevia muutoksia ei voida ottaa huomioon laajentamalla voimassa olevaa tyyppihyväksyntää, sen on kieltäydyttävä muuttamasta tyyppihyväksyntää ja pyydettävä valmistajaa hakemaan uutta EU‑tyyppihyväksyntää.

Tarkistus    181

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  komission tai markkinavalvontaviranomaisten suorittaman todentamistestauksen tulokset osoittavat jonkin unionin turvallisuus- tai ympäristölainsäädännön noudattamatta jättämisen;

Tarkistus    182

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnät myönnetään viiden vuoden ajaksi, eikä niiden voimassaoloaikaa voida jatkaa. Voimassaolon päättymispäivä on mainittava tyyppihyväksyntätodistuksessa. Kun tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo on päättynyt, se voidaan uusia valmistajan hakemuksesta ja vain siinä tapauksessa, että hyväksyntäviranomainen on varmistanut, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää kaikki sovellettavissa säädöksissä saman tyypin uusille ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille tai erillisille teknisille yksiköille säädetyt vaatimukset.

1.  Luokkiin M1 ja N1 kuuluvien ajoneuvojen ja 1 a kohdan mukaisesti lueteltujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnät myönnetään seitsemän vuoden ajaksi ja luokkiin N2, N3, M2, M3 ja O kuuluvien ajoneuvojen kymmenen vuoden ajaksi. Voimassaolon päättymispäivä on mainittava EU‑tyyppihyväksyntätodistuksessa.

 

Ennen kuin tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo on päättynyt, se voidaan uusia valmistajan hakemuksesta ja vain siinä tapauksessa, että hyväksyntäviranomainen on varmistanut, että ajoneuvon tyyppi kokonaisuudessaan täyttää kaikki sovellettavissa säädöksissä tämän hyväksytyn tyypin uusille ajoneuvoille säädetyt vaatimukset, testausprotokollat mukaan lukien. Jos hyväksyntäviranomainen päättää, että tätä alakohtaa sovelletaan, ei tarvitse toistaa 28 artiklassa tarkoitettuja testejä.

 

Jotta hyväksyntäviranomainen voi hoitaa tehtävänsä, valmistajan on esitettävä hakemuksensa aikaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään kuusi kuukautta ennen EU-tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolon päättymispäivää.

 

 

 

 

Tarkistus    183

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnät myönnetään periaatteessa ilman päättymispäivää. Koska tietyt järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt voivat luonteensa tai teknisten ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää useammin tapahtuvaa päivitystä, niitä koskevat tyyppihyväksynnät myönnetään seitsemän vuoden ajaksi. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 88 artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi laatimalla luettelo järjestelmistä, komponenteista ja erillisistä teknisistä yksiköistä, joille voidaan niiden luonteen vuoksi myöntää tyyppihyväksyntä ainoastaan määräajaksi.

Tarkistus    184

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hyväksytyn ajoneuvotyypin mukaisten ajoneuvojen tuotanto lopetetaan vapaaehtoisesti;

b)  hyväksytyn ajoneuvotyypin mukaisten ajoneuvojen tuotanto lopetetaan vapaaehtoisesti, minkä katsotaan joka tapauksessa tapahtuneen, kun kyseisen tyyppisiä ajoneuvoja ei ole valmistettu kahden edellisen vuoden aikana;

Tarkistus    185

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Vaatimustenmukaisuustodistukset allekirjoittamaan valtuutettujen henkilöiden on oltava valmistajan palveluksessa, ja heillä on oltava asianmukaiset valtuudet ottaa kannettavaksi valmistajan täysi lakisääteinen vastuu ajoneuvon suunnittelusta ja valmistamisesta tai ajoneuvon tuotannon vaatimustenmukaisuudesta.

(4)  Vaatimustenmukaisuustodistukset allekirjoittamaan valtuutettujen henkilöiden on oltava valmistajan palveluksessa, ja heillä on oltava asianmukaiset valtuudet ottaa kannettavaksi valmistajan lakisääteinen vastuu ajoneuvon suunnittelusta ja valmistamisesta tai ajoneuvon tuotannon vaatimustenmukaisuudesta.

Tarkistus    186

Ehdotus asetukseksi

36 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Talouden toimijat saavat saattaa markkinoille ainoastaan sellaisia ajoneuvoja, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka on merkitty tämän asetuksen mukaisella tavalla.

Tarkistus    187

Ehdotus asetukseksi

38 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos tarvittavia toimenpiteitä 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukauttamiseksi ei ole toteutettu, komissio voi tilapäisen EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion pyynnöstä antaa päätöksellä luvan tilapäisen EU‑tyyppihyväksynnän laajentamiseen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Jos tarvittavia toimenpiteitä 1 kohdassa tarkoitettujen säädösten mukauttamiseksi ei ole toteutettu, komissio voi tilapäisen EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion pyynnöstä antaa päätöksellä luvan tilapäisen EU‑tyyppihyväksynnän voimassaoloajan pidentämiseen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    188

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat päättää vapauttaa 1 kohdassa tarkoitetun ajoneuvotyypin yhdestä tai useammasta liitteessä IV lueteltujen säädösten aineellisesta vaatimuksesta edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot vahvistavat soveltuvat vaihtoehtoiset vaatimukset.

2.  Jäsenvaltiot voivat päättää vapauttaa 1 kohdassa tarkoitetun ajoneuvotyypin yhden tai useamman liitteessä IV lueteltujen säädösten vaatimusten noudattamisesta edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot vahvistavat soveltuvat vaihtoehtoiset vaatimukset.

Tarkistus    189

Ehdotus asetukseksi

40 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Lisäksi on sallittava enemmän joustavuutta pk-yrityksille, joiden tuotanto on pientä ja jotka eivät pysty noudattamaan samoja aikarajoituksia kuin suuret valmistajat.

Tarkistus    190

Ehdotus asetukseksi

41 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos yhtään vastalausetta ei ole esitetty ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kolmen kuukauden ajanjakson kuluessa, kansallinen tyyppihyväksyntä katsotaan hyväksytyksi.

Tarkistus    191

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on myönnettävä ajoneuvon EU-yksittäishyväksyntä ajoneuvolle, joka täyttää liitteessä IV olevan I osan lisäyksessä 2 taikka erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen tapauksessa liitteessä IV olevassa III osassa vahvistetut vaatimukset.

1.  Jäsenvaltioiden on myönnettävä ajoneuvon EU-yksittäishyväksyntä ajoneuvolle, joka täyttää liitteessä IV olevan I osan lisäyksessä 2 taikka erikoiskäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen tapauksessa liitteessä IV olevassa III osassa vahvistetut vaatimukset. Tämä säännös ei koske keskeneräisiä ajoneuvoja.

Tarkistus    192

Ehdotus asetukseksi

42 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ajoneuvon EU‑yksittäishyväksyntähakemuksen jättää valmistaja tai ajoneuvon omistaja taikka tämän edustaja, jonka on oltava sijoittautunut unioniin.

2.  Ajoneuvon EU‑yksittäishyväksyntähakemuksen jättää ajoneuvon omistaja, valmistaja tai valmistajan edustaja, jonka on oltava sijoittautunut unioniin.

Tarkistus    193

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat siitä riippumatta, onko kyseessä ajoneuvon ainoa kappale, päättää myöntää tietylle ajoneuvolle vapautuksen yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä tai liitteessä IV lueteltujen säädösten aineellisesta vaatimuksesta edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot vahvistavat soveltuvat vaihtoehtoiset vaatimukset.

1.  Jäsenvaltiot voivat siitä riippumatta, onko kyseessä ajoneuvon ainoa kappale, päättää myöntää tietylle ajoneuvolle vapautuksen yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä tai liitteessä IV lueteltujen säädösten vaatimuksesta edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot vahvistavat soveltuvat vaihtoehtoiset vaatimukset.

Tarkistus    194

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ajoneuvon kansallisen yksittäishyväksyntähakemuksen jättää valmistaja tai ajoneuvon omistaja taikka tämän edustaja, jonka on oltava sijoittautunut unioniin.

2.  Ajoneuvon kansallisen yksittäishyväksyntähakemuksen jättää ajoneuvon omistaja, valmistaja tai valmistajan edustaja, jonka on oltava sijoittautunut unioniin.

Tarkistus    195

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kansallisen yksittäishyväksyntätodistuksen on perustuttava liitteessä VI vahvistettuun EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malliin, ja siihen on sisällytettävä vähintään ne tiedot, joita tarvitaan neuvoston direktiivissä 1999/37/EY28 säädetyn rekisteröinnin hakemiseen.

Kansallisen yksittäishyväksyntätodistuksen on perustuttava liitteessä VI vahvistettuun EU-tyyppihyväksyntätodistuksen malliin, ja siihen on sisällytettävä vähintään ne tiedot, jotka sisältyvät liitteessä IV vahvistettuun EU‑yksittäishyväksyntätodistuksen malliin.

__________________

 

28 Neuvoston direktiivi 1999/37/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 57).

 

Tarkistus    196

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos jokin jäsenvaltio on myöntänyt ajoneuvolle kansallisen yksittäishyväksynnän 43 artiklan mukaisesti, toisen jäsenvaltion on sallittava sen saattaminen markkinoille, rekisteröinti ja käyttöönotto, jollei tällä jäsenvaltiolla ole perusteltua syytä uskoa, että ne tekniset vaatimukset, joiden mukaisesti ajoneuvo on hyväksytty, eivät vastaa sen omia vaatimuksia.

3.  Jos jokin jäsenvaltio on myöntänyt ajoneuvolle kansallisen yksittäishyväksynnän 43 artiklan mukaisesti, toisen jäsenvaltion on sallittava sen saattaminen markkinoille, rekisteröinti ja käyttöönotto, jollei tällä jäsenvaltiolla ole perusteltua syytä uskoa, että ne tekniset vaatimukset, joiden mukaisesti ajoneuvo on hyväksytty, eivät vastaa sen omia vaatimuksia tai että ajoneuvo ei täytä kyseisiä vaatimuksia.

Tarkistus    197

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 43 ja 44 artiklassa vahvistettuja menettelyjä voidaan monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisesti soveltaa myös johonkin tiettyyn ajoneuvoon sen valmiiksi saattamisen perättäisten vaiheiden aikana.

1.  Edellä 42 ja 43 artiklassa vahvistettuja menettelyjä voidaan monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisesti soveltaa myös johonkin tiettyyn ajoneuvoon sen valmiiksi saattamisen perättäisten vaiheiden aikana. Ajoneuvoihin, jotka on hyväksytty monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn mukaisesti, sovelletaan liitettä XVII.

Tarkistus    198

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 43 ja 44 artiklassa vahvistetuilla menettelyillä ei voida korvata mitään monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn tavanomaiseen kulkuun kuuluvaa välivaihetta, eikä niitä voida käyttää ensimmäisen vaiheen hyväksynnän hankkimiseen ajoneuvolle.

2.  Edellä 42 ja 43 artiklassa vahvistetuilla menettelyillä ei voida korvata mitään monivaiheisen tyyppihyväksyntämenettelyn tavanomaiseen kulkuun kuuluvaa välivaihetta, eikä niitä voida käyttää ensimmäisen vaiheen hyväksynnän hankkimiseen ajoneuvolle.

Tarkistus    199

Ehdotus asetukseksi

46 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Keskeneräisten ajoneuvojen asettaminen saataville markkinoilla on sallittua, mutta ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavat kansalliset viranomaiset voivat päättää olla sallimatta tällaisen ajoneuvon rekisteröintiä ja käyttöä tieliikenteessä.

Keskeneräisten ajoneuvojen asettaminen saataville markkinoilla on sallittua, mutta ajoneuvojen rekisteröinnistä vastaavat kansalliset viranomaiset voivat päättää olla sallimatta tällaisen ajoneuvon rekisteröintiä, käyttöönottoa ja käyttöä tieliikenteessä.

Tarkistus    200

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sarjan viimeisiä ajoneuvoja, joiden EU‑tyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, voidaan asettaa saataville markkinoilla, rekisteröidä tai ottaa käyttöön sillä edellytyksellä, että 4 kohdassa vahvistettua vaatimusta ja 2 ja 4 kohdassa vahvistettuja aikarajoituksia noudatetaan.

Sarjan viimeisiä ajoneuvoja, joiden EU‑tyyppihyväksynnän voimassaolo on päättynyt 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, voidaan rekisteröidä tai ottaa käyttöön sillä edellytyksellä, että 4 kohdassa vahvistettua vaatimusta noudatetaan.

Tarkistus    201

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan vain ajoneuvoihin, jotka olivat jo unionin alueella ja joita ei ollut asetettu saataville markkinoilla, rekisteröity tai otettu käyttöön ennen niiden EU‑tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä.

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan vain ajoneuvoihin, jotka olivat jo unionin alueella ja joita ei ollut rekisteröity tai otettu käyttöön ennen niiden EU‑tyyppihyväksynnän voimassaolon päättymistä.

Tarkistus    202

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos valmistaja haluaa saattaa markkinoille, rekisteröidä tai ottaa käyttöön sarjan viimeisiä ajoneuvoja 1 kohdan mukaisesti, sen on toimitettava asiaa koskeva pyyntö EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion kansalliselle viranomaiselle. Pyynnössä on eriteltävä ne tekniset tai kaupalliset syyt, joiden vuoksi kyseiset ajoneuvot eivät ole uusien tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisia, ja mainittava kyseisten ajoneuvojen valmistenumerot.

Jos valmistaja haluaa saattaa markkinoille, rekisteröidä tai ottaa käyttöön sarjan viimeisiä ajoneuvoja 1 kohdan mukaisesti, sen on toimitettava asiaa koskeva pyyntö EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaiselle. Pyynnössä on eriteltävä ne tekniset tai kaupalliset syyt, joiden vuoksi kyseiset ajoneuvot eivät ole uusien tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisia, ja mainittava kyseisten ajoneuvojen valmistenumerot.

Tarkistus    203

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kyseisen kansallisen viranomaisen on päätettävä kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseisten ajoneuvojen asettamisen saataville markkinoilla, rekisteröinnin ja käyttöönoton alueellaan, ja määritettävä niiden ajoneuvojen lukumäärä, joiden osalta lupa voidaan myöntää.

Kyseisen kansallisen tyyppihyväksyntäviranomaisen on päätettävä kolmen kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta, hyväksyykö se kyseisten ajoneuvojen asettamisen saataville markkinoilla, rekisteröinnin ja käyttöönoton alueellaan, ja määritettävä niiden ajoneuvojen lukumäärä, joiden osalta lupa voidaan myöntää.

Tarkistus    204

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ainoastaan sellaisia sarjan viimeisiä ajoneuvoja, joiden voimassa oleva vaatimustenmukaisuustodistus on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta sen antamisesta mutta joiden tyyppihyväksyntä on päättynyt 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, voidaan asettaa saataville markkinoilla, rekisteröidä tai ottaa käyttöön unionissa.

4.  Ainoastaan sellaisia sarjan viimeisiä ajoneuvoja, joiden voimassa oleva vaatimustenmukaisuustodistus on ollut voimassa vähintään kolme kuukautta sen antamisesta mutta joiden tyyppihyväksyntä on päättynyt 33 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, voidaan rekisteröidä tai ottaa käyttöön unionissa.

Tarkistus    205

Ehdotus asetukseksi

47 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on pidettävä kirjaa niiden ajoneuvojen valmistenumeroista, joiden asettamisen saataville markkinoilla, rekisteröinnin tai käyttöönoton ne ovat sallineet tämän artiklan mukaisesti.

6.  Jäsenvaltioiden on pidettävä kirjaa niiden ajoneuvojen valmistenumeroista, jotka ne ovat rekisteröineet tai ottaneet käyttöön tämän artiklan mukaisesti.

Tarkistus    206

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kansallisen tason menettely vakavan riskin aiheuttavia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä varten

Kansallinen arviointi mahdollisesti vakavan riskin aiheuttaville tai vaatimuksenvastaisille ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille tai erillisille teknisille yksiköille

Tarkistus    207

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan ja tämän asetuksen 8 artiklan nojalla tai kun niillä on riittävä syy uskoa, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle taikka muille tämän asetuksen piiriin kuuluville yleisten etujen suojeluun liittyville seikoille, näiden viranomaisten on viipymättä tiedotettava havainnoistaan hyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

1.  Kun jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaisella on markkinavalvontatoiminnan tai hyväksyntäviranomaisilta, valmistajilta tai valituksista saamansa tiedon perusteella syytä uskoa, että tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluva ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle taikka muille tämän asetuksen piiriin kuuluville yleisten etujen suojeluun liittyville seikoille tai että se ei ole tämän asetuksen vaatimusten mukainen, sen on suoritettava asianomaista ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia tai erillistä teknistä yksikköä koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. Asiaankuuluvien talouden toimijoiden on tehtävä kattavaa yhteistyötä markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Tarkistus    208

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun hyväksyntäviranomaisen on suoritettava asianomaista ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia tai erillistä teknistä yksikköä koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset. Asianomaisten talouden toimijoiden on toimittava täydessä yhteistyössä hyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisten kanssa.

Poistetaan.

Tarkistus    209

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklaa sovelletaan tuotteen riskinarviointiin.

Tarkistus    210

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Toisessa alakohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa.

Poistetaan.

Tarkistus    211

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Asianomaisen hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille 1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista ja toimenpiteistä, jotka talouden toimija on velvoitettu toteuttamaan.

Poistetaan.

Tarkistus    212

Ehdotus asetukseksi

49 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

49 a artikla

 

Kansallinen menettely vakavan riskin aiheuttavia tai vaatimustenvastaisia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä varten

 

1.   Jos jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset havaitsevat suoritettuaan 49 artiklan mukaisen arvioinnin, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle taikka muille tämän asetuksen piiriin kuuluville yleisten etujen suojeluun liittyville seikoille tai että se ei ole tämän asetuksen mukainen, niiden on viipymättä vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kyseinen ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei markkinoille saatettaessa, rekisteröitäessä tai käyttöönoton jälkeen enää aiheuta kyseistä riskiä tai ole vaatimustenvastainen.

 

2.  Talouden toimijan on 11–19 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden mukaisesti varmistettava, että kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien kyseisten ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta, jotka se on saattanut markkinoille, rekisteröinyt tai ottanut käyttöön unionissa.

 

3.  Jos talouden toimija ei suorita riittäviä korjaavia toimenpiteitä 1 kohdassa tarkoitetussa ajassa tai jos riski edellyttää nopeita toimia, kansallisten viranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin tilapäisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, joilla kielletään kyseisten ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden asettaminen saataville, rekisteröinti tai käyttöönotto kyseisen maan markkinoilla taikka rajoitetaan sitä tai poistetaan kyseiset ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt näiltä markkinoilta tai järjestetään niiden takaisinkutsu.

 

Tässä kohdassa tarkoitettuihin rajoittaviin toimenpiteisiin sovelletaan asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklaa.

Tarkistus    213

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kansallisen tason rajoittaviin toimenpiteisiin liittyvät ilmoitus- ja vastustamismenettelyt

Korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet unionin tasolla

Tarkistus    214

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kansallisten viranomaisten on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille 49 artiklan 1 ja 5 kohdan mukaisesti toteutetuista rajoittavista toimenpiteistä.

Jäsenvaltion, joka toteuttaa 50 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti korjaavia ja rajoittavia toimenpiteitä, on viipymättä ilmoitettava siitä komissiolle ja toisille jäsenvaltioille asetuksen N:o 765/2008 22 artiklassa tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta. Sen on myös viipymättä tiedotettava havainnoistaan hyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

Tarkistus    215

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Niiden on annettava kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot ja erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen vaatimustenvastaisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tunnistamiseksi ja sen alkuperän, väitetyn vaatimustenvastaisuuden ja riskin luonteen sekä toteutettujen kansallisten toimenpiteiden laadun ja keston määrittämiseksi, sekä asianomaisen talouden toimijan esittämät perusteet.

2.   Niiden on annettava kaikki saatavilla olevat yksityiskohtaiset tiedot ja erityisesti tiedot, jotka ovat tarpeen kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tunnistamiseksi ja sen alkuperän, vaatimustenvastaisuuden ja/tai riskin luonteen sekä toteutettujen kansallisten korjaavien ja rajoittavien toimenpiteiden laadun ja keston määrittämiseksi, sekä asianomaisen talouden toimijan esittämät perusteet. Sen on myös ilmoitettava, johtuuko riski jommastakummasta seuraavista:

 

a)  ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei täytä vaatimuksia, jotka liittyvät ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun tai muihin tämän asetuksen piiriin kuuluviin yleisten etujen suojeluun liittyviin seikkoihin;

 

b)  liitteessä IV luetelluissa sovellettavissa säädöksissä on puutteita.

Tarkistus    216

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun hyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava, johtuuko vaatimustenvastaisuus jommastakummasta seuraavista:

Poistetaan.

a)   ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei täytä vaatimuksia, jotka liittyvät ihmisten terveyteen tai turvallisuuteen, ympäristönsuojeluun tai muihin tämän asetuksen piiriin kuuluviin yleisten etujen suojeluun liittyviin seikkoihin;

 

b)   liitteessä IV luetelluissa sovellettavissa säädöksissä on puutteita.

 

Tarkistus    217

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Muiden jäsenvaltioiden kuin menettelyn käynnistäneen jäsenvaltion on kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille kaikista toteutetuista rajoittavista toimenpiteistä ja toimitettava kaikki hallussaan olevat lisätiedot, jotka liittyvät asianomaisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenvastaisuuteen, sekä vastalauseensa siinä tapauksessa, että ilmoitetusta kansallisesta toimenpiteestä on erimielisyyttä.

Poistetaan.

Tarkistus    218

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jos kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen yksikään jäsenvaltio tai komissio ei ole esittänyt vastalausetta jäsenvaltion toteuttamasta korjaavasta tai rajoittavasta toimenpiteestä, mainitun toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu. Muiden jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön osalta toteutetaan viipymättä vastaavat korjaavat tai rajoittavat toimenpiteet.

Tarkistus    219

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos jokin toinen jäsenvaltio tai komissio esittää kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta vastalauseen jäsenvaltion toteuttamasta rajoittavasta toimenpiteestä, komissio arvioi kyseisen toimenpiteen 51 artiklan mukaisesti.

4.  Jos jokin toinen jäsenvaltio tai komissio esittää kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen jälkeen vastalauseen jäsenvaltion toteuttamasta korjaavasta tai rajoittavasta toimenpiteestä tai jos komissio on katsonut, että kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio kuulee viipymättä kyseisiä jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai toimijoita.

Tarkistus    220

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhden jäsenvaltion toteuttamasta rajoittavasta toimenpiteestä, mainitun toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu. Muiden jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön osalta toteutetaan vastaavat rajoittavat toimenpiteet.

5.   Komissio hyväksyy tämän kuulemisen tulosten perusteella täytäntöönpanosäädöksiä unionin tasolla toteutettavista yhtenäisistä korjaavista tai rajoittavista toimenpiteistä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Komissio osoittaa täytäntöönpanosäädökset kaikille jäsenvaltioille ja antaa ne viipymättä tiedoksi asianomaisille talouden toimijoille. Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä täytäntöönpanosäädöksiä viipymättä. Niiden on tiedotettava tästä komissiolle.

Tarkistus    221

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jos komissio katsoo, ettei kansallinen toimenpide ole oikeutettu, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla velvoitetaan kyseinen jäsenvaltio peruuttamaan toimi tai mukauttamaan sitä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    222

Ehdotus asetukseksi

50 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja vaatimustenvastaisuuden riskin katsotaan johtuvan puutteista liitteessä IV tarkoitetuissa säädöksissä, komissio ehdottaa toimenpiteitä seuraavasti:

 

a)   jos kyse on säädöksistä, komissio ehdottaa tarvittavia muutoksia asianomaiseen säädökseen;

 

b)   jos on kyse E-säännöistä, komissio ehdottaa tarvittavia muutoksia asianomaisiin E-sääntöihin neuvoston päätöksen 97/836/EY liitteen III mukaisesti.

Tarkistus    223

Ehdotus asetukseksi

51 artikla

Komission teksti

Tarkistus

51 artikla

Poistetaan.

Unionin suojamenettely

 

1.  Jos 50 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyn menettelyn aikana on esitetty jonkin jäsenvaltion toteuttamaa rajoittavaa toimenpidettä koskevia vastalauseita tai jos komissio on katsonut, että kansallinen toimenpide on unionin lainsäädännön vastainen, komissio arvioi kyseisen kansallisen toimenpiteen viipymättä kuultuaan jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai toimijoita. Komissio tekee tämän arvioinnin tulosten perusteella päätöksen siitä, onko kansallinen toimenpide oikeutettu. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen viipymättä tiedoksi asianomaisille talouden toimijoille. Jäsenvaltioiden on pantava komission päätös täytäntöön viipymättä ja ilmoitettava siitä komissiolle.

 

2.  Jos komissio katsoo, että kansallinen toimenpide on oikeutettu, kaikkien jäsenvaltioiden on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastainen ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö poistetaan niiden markkinoilta, ja ilmoitettava asiasta komissiolle. Jos komissio katsoo, ettei kansallinen toimenpide ole oikeutettu, asianomaisen jäsenvaltion on peruutettava se tai mukautettava sitä 1 kohdassa tarkoitetun komission päätöksen mukaisesti.

 

3.  Jos kansallinen toimenpide katsotaan oikeutetuksi ja sen katsotaan johtuvan puutteista liitteessä IV tarkoitetuissa säädöksissä, komissio ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä seuraavasti:

 

a)   jos kyse on säädöksistä, komissio ehdottaa tarvittavia muutoksia asianomaiseen säädökseen;

 

b)   jos on kyse E-säännöistä, komissio ehdottaa tarvittavia muutoksia soveltuviin E-sääntöihin neuvoston päätöksen 97/836/EY liitteen III mukaisesti.

 

Tarkistus    224

Ehdotus asetukseksi

51 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

51 a artikla

 

Komission markkinavalvontatoiminnan johdosta toteutettavat korjaavat ja rajoittavat toimenpiteet

 

1.   Jos komissio havaitsee suoritettuaan 9 artiklan mukaisia tarkastuksia, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö aiheuttaa vakavan riskin ihmisten terveydelle tai turvallisuudelle taikka muille tämän asetuksen piiriin kuuluville yleisten etujen suojeluun liittyville seikoille tai että se ei ole tämän asetuksen mukainen, se vaatii viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kyseinen ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei markkinoille saatettaessa, rekisteröitäessä tai käyttöönoton jälkeen enää aiheuta kyseistä riskiä tai ole vaatimustenvastainen.

 

Jos talouden toimija ei suorita riittäviä korjaavia toimenpiteitä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa ajassa tai jos riski edellyttää nopeita toimia, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan unionin korjaavat tai rajoittavat toimenpiteet, joiden komissio katsoo olevan tarpeen unionin tasolla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Komissio osoittaa täytäntöönpanosäädökset kaikille jäsenvaltioille ja antaa ne viipymättä tiedoksi asianomaisille talouden toimijoille. Jäsenvaltioiden on sovellettava täytäntöönpanosäädöksiä viipymättä. Niiden on tiedotettava tästä komissiolle.

 

2.   Jos vaatimustenvastaisuuden riskin katsotaan johtuvan puutteista liitteessä IV tarkoitetuissa säädöksissä, komissio ehdottaa toimenpiteitä seuraavasti:

 

a)   jos kyse on säädöksistä, komissio ehdottaa tarvittavia muutoksia asianomaiseen säädökseen;

 

b)   jos on kyse E-säännöistä, komissio ehdottaa tarvittavia muutoksia asianomaisiin E-sääntöihin neuvoston päätöksen 97/836/EY liitteen III mukaisesti.

Tarkistus    225

Ehdotus asetukseksi

52 artikla

Komission teksti

Tarkistus

52 artikla

Poistetaan.

Vaatimustenmukaiset ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt,

 

jotka aiheuttavat vakavan turvallisuusriskin tai vakavaa vahinkoa terveydelle ja ympäristölle

 

1.  Jos jäsenvaltio havaitsee suoritettuaan 49 artiklan 1 kohdan mukaisen arvioinnin, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö siitä huolimatta, että se on sovellettavien vaatimusten mukainen tai asianmukaisesti merkitty, aiheuttaa vakavan riskin turvallisuudelle tai voi vakavasti vahingoittaa ympäristöä tai kansanterveyttä, sen on vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että asianomainen ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei markkinoille saatettaessa, rekisteröitäessä tai käyttöönoton jälkeen enää aiheuta kyseistä riskiä, tai poistamaan ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön markkinoilta tai järjestämään sen takaisinkutsun sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka määräytyy riskin luonteen mukaan.

 

Jäsenvaltio voi kieltäytyä rekisteröimästä tällaista ajoneuvoa, kunnes talouden toimija on toteuttanut kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

 

2.   Talouden toimijan on varmistettava, että kaikkien 1 kohdassa tarkoitettujen ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden osalta toteutetaan asianmukaiset korjaavat toimenpiteet.

 

3.   Kyseisen jäsenvaltion on kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille kaikki saatavilla olevat tiedot, erityisesti ne, jotka ovat tarpeen kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tunnistamista ja sen alkuperän ja toimitusketjun, siihen liittyvän riskin luonteen ja toteutettujen kansallisten korjaavien toimenpiteiden luonteen ja keston määrittämistä varten.

 

4.   Komissio kuulee viipymättä jäsenvaltioita ja asianomaista talouden toimijaa tai toimijoita ja etenkin tyyppihyväksynnän myöntänyttä hyväksyntäviranomaista ja arvioi toteutetun kansallisen toimenpiteen. Komissio päättää tämän arvioinnin perusteella, onko 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen toimenpide oikeutettu, ja ehdottaa tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

5.   Komissio osoittaa päätöksensä kaikille jäsenvaltioille ja antaa sen viipymättä tiedoksi asianomaisille talouden toimijoille.

 

Tarkistus    226

Ehdotus asetukseksi

53 artikla

Komission teksti

Tarkistus

53 artikla

Poistetaan.

Vaatimustenvastaisiin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin tai erillisiin teknisiin yksiköihin liittyvät yleiset säännökset

 

1.   Jos ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, joiden mukana on vaatimustenmukaisuustodistus tai joissa on hyväksyntämerkki, eivät vastaa hyväksyttyä tyyppiä tai tätä asetusta tai ne on hyväksytty virheellisten tietojen perusteella, tyyppihyväksyntäviranomaiset, markkinavalvontaviranomaiset tai komissio voivat toteuttaa asetuksen (EY) N:o 765/2008 21 artiklan mukaisesti tarvittavat rajoittavat toimenpiteet, joilla kielletään vaatimustenvastaisten ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden asettaminen saataville markkinoilla, rekisteröinti tai käyttöönotto markkinoilla taikka rajoitetaan sitä tai poistetaan ne kyseisiltä markkinoilta tai järjestetään niiden takaisinkutsu, mukaan luettuna EU‑tyyppihyväksynnän myöntäneen tyyppihyväksyntäviranomaisen toteuttama tyyppihyväksynnän peruuttaminen, kunnes asianomainen talouden toimija on toteuttanut kaikki asianmukaiset korjaavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että kyseiset ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt saatetaan vaatimusten mukaisiksi.

 

2.   Poikkeamien EU‑tyyppihyväksyntätodistuksesta tai hyväksyntäasiakirjoista on 1 kohtaa sovellettaessa katsottava merkitsevän sitä, ettei hyväksytyn tyypin mukaisuus täyty.

 

Tarkistus    227

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Vaatimustenvastaisiin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin tai erillisiin teknisiin yksiköihin liittyvät ilmoitus- ja vastustamismenettelyt

Vaatimustenvastainen EU‑tyyppihyväksyntä

Tarkistus    228

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos hyväksyntäviranomainen tai markkinavalvontaviranomainen havaitsee, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt eivät ole tämän asetuksen mukaisia tai että tyyppihyväksyntä on myönnetty virheellisten tietojen perusteella tai että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, joiden mukana on vaatimustenmukaisuustodistus tai joissa on hyväksyntämerkki, eivät vastaa hyväksyttyä tyyppiä, se voi toteuttaa kaikki asianmukaiset rajoittavat toimenpiteet 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

1.  Jos hyväksyntäviranomainen havaitsee, että myönnetty tyyppihyväksyntä ei ole tämän asetuksen mukainen, sen on kieltäydyttävä tunnustamasta tällaista hyväksyntää. Sen on ilmoitettava asiasta EU‑tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle, muille jäsenvaltioille sekä komissiolle.

Tarkistus    229

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hyväksyntäviranomaisen tai markkinavalvontaviranomaisen tai komission on lisäksi kehotettava EU‑tyyppihyväksynnän myöntänyttä hyväksyntäviranomaista varmentamaan, että tuotannossa olevat ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt ovat edelleen hyväksytyn tyypin mukaisia tai tapauksen mukaan että markkinoille jo saatetut ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt saatetaan tyypin mukaisiksi.

2.  Jos EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen vahvistaa tyyppihyväksynnän vaatimustenvastaisuuden kuukauden kuluessa ilmoituksesta, tämä hyväksyntäviranomainen peruuttaa tyyppihyväksynnän.

Tarkistus    230

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kun kyse on kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnästä, 2 kohdassa tarkoitettu pyyntö on siinä tapauksessa, että ajoneuvon vaatimustenvastaisuus johtuu järjestelmästä, komponentista tai erillisestä teknisestä yksiköstä, osoitettava myös kyseisen järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön EU‑tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

Poistetaan.

Tarkistus    231

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kun kyse on monivaiheisesta tyyppihyväksynnästä, 2 kohdassa tarkoitettu pyyntö on siinä tapauksessa, että valmistuneen ajoneuvon vaatimustenvastaisuus johtuu järjestelmästä, komponentista tai erillisestä teknisestä yksiköstä, joka on keskeneräisen ajoneuvon osa, tai itse keskeneräisestä ajoneuvosta, osoitettava myös kyseisen järjestelmän, komponentin, erillisen teknisen yksikön tai keskeneräisen ajoneuvon EU‑tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

Poistetaan.

Tarkistus    232

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on 1–4 kohdassa tarkoitetun pyynnön saatuaan suoritettava asianomaisia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksikköjä koskeva arviointi, joka kattaa kaikki tässä asetuksessa vahvistetut vaatimukset. Hyväksyntäviranomaisen on lisäksi tarkastettava hyväksynnän myöntämisen perusteena olleet tiedot. Asianomaisten talouden toimijoiden on toimittava täydessä yhteistyössä hyväksyntäviranomaisten kanssa.

Poistetaan.

Tarkistus    233

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jos ajoneuvolle, järjestelmälle, komponentille tai erilliselle tekniselle yksikölle EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen havaitsee vaatimustenvastaisuuden, tämän hyväksyntäviranomaisen on viipymättä vaadittava asianomaista talouden toimijaa toteuttamaan kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, ja EU‑tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on tarvittaessa toteutettava 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet mahdollisimman pian ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa pyynnön päivämäärästä.

Poistetaan.

Tarkistus    234

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Kun kansalliset viranomaiset toteuttavat rajoittavia toimenpiteitä 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti, niiden on ilmoitettava asiasta välittömästi komissiolle ja toisille jäsenvaltioille.

Poistetaan.

Tarkistus    235

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos kuukauden kuluessa siitä, kun hyväksyntäviranomaisen tai markkinavalvontaviranomaisen 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteuttamista rajoittavista toimenpiteistä on ilmoitettu, jokin toinen jäsenvaltio on esittänyt ilmoitettua rajoittavaa toimenpidettä koskevan vastalauseen tai jos komissio toteaa vaatimustenvastaisuuden 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti, komissio kuulee viipymättä jäsenvaltioita sekä asianomaista talouden toimijaa tai asianomaisia talouden toimijoita ja erityisesti tyyppihyväksynnän myöntänyttä hyväksyntäviranomaista sekä arvioi toteutetun kansallisen toimenpiteen. Arvioinnin perusteella komissio voi päättää toteuttaa 53 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarvittavat rajoittavat toimenpiteet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jos kuukauden kuluessa siitä, kun hyväksyntäviranomaisen epäämästä tyyppihyväksynnästä on ilmoitettu, EU‑tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen on esittänyt vastalauseen, komissio kuulee viipymättä jäsenvaltioita ja erityisesti tyyppihyväksynnän myöntänyttä hyväksyntäviranomaista ja asianomaista talouden toimijaa.

Tarkistus    236

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Tämän arvioinnin pohjalta komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, jotka sisältävät päätöksen siitä, onko 1 kohdan mukaisesti tehty EU-tyyppihyväksynnän epääminen oikeutettu. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    237

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b.  Jos komissio 9 artiklan mukaisten tarkastusten jälkeen katsoo, että myönnetty tyyppihyväksyntä ei ole tämän asetuksen mukainen, komissio kuulee viipymättä jäsenvaltioita ja erityisesti tyyppihyväksynnän myöntänyttä hyväksyntäviranomaista ja asianomaista talouden toimijaa. Kuulemisten jälkeen komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, jotka sisältävät päätöksen siitä, onko myönnetty tyyppihyväksyntä tämän asetuksen mukainen. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    238

Ehdotus asetukseksi

54 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jos kuukauden kuluessa siitä, kun 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti toteutetuista rajoittavista toimenpiteistä on ilmoitettu, mikään jäsenvaltio tai komissio ei ole esittänyt vastalausetta yhden jäsenvaltion toteuttamasta rajoittavasta toimenpiteestä, mainitun toimenpiteen katsotaan olevan oikeutettu. Muiden jäsenvaltioiden on varmistettava, että asianomaisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön osalta toteutetaan vastaavat rajoittavat toimenpiteet.

9.   Vaatimustenvastaisen tyyppihyväksynnän kattamiin tuotteisiin, jotka on jo asetettu saataville markkinoilla, sovelletaan 49–53 artiklaa.

Tarkistus    239

Ehdotus asetukseksi

55 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    240

Ehdotus asetukseksi

56 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    241

Ehdotus asetukseksi

57 artikla

Komission teksti

Tarkistus

57 artikla

Poistetaan.

Ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden takaisinkutsuun liittyvät yleiset säännökset

 

1.   Jos valmistajan, jolle on myönnetty kokonaisen ajoneuvon EU‑tyyppihyväksyntä, on tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan, 15 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 6 kohdan, 51 artiklan 4 kohdan, 52 artiklan 1 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan mukaisesti järjestettävä ajoneuvojen takaisinkutsu, sen on välittömästi ilmoitettava siitä kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

 

2.   Jos järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden valmistajan, jolle on myönnetty EU‑tyyppihyväksyntä, on tämän asetuksen 12 artiklan 1 kohdan, 15 artiklan 1 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan, 49 artiklan 1 kohdan, 49 artiklan 6 kohdan, 51 artiklan 4 kohdan, 52 artiklan 1 kohdan ja 53 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklan mukaisesti järjestettävä järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden takaisinkutsu, sen on välittömästi ilmoitettava siitä EU-tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle.

 

3.   Valmistajan on ehdotettava tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle asianmukaisia korjaustoimia, joilla kyseiset ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt saatetaan vaatimusten mukaisiksi tai, tapauksen mukaan, joilla asetuksen (EY) N:o 765/2008 20 artiklassa tarkoitettu vakava riski voidaan poistaa.

 

Hyväksyntäviranomaisen on tehtävä arviointi, jolla selvitetään, ovatko ehdotetut korjaustoimet riittäviä ja riittävän nopeasti toteutettuja, ja viipymättä ilmoitettava hyväksymistään korjaustoimista muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle.

 

Tarkistus    242

Ehdotus asetukseksi

58 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    243

Ehdotus asetukseksi

59 artikla

Komission teksti

Tarkistus

59 artikla

Poistetaan.

Talouden toimijoiden oikeus tulla kuulluksi, päätöksistä ilmoittaminen ja muutoksenhakukeinot

 

1.  Lukuun ottamatta tapauksia, jotka edellyttävät välittömiä toimia ihmisten terveyteen, turvallisuuteen tai ympäristöön kohdistuvan vakavan riskin vuoksi, asianomaiselle talouden toimijalle on annettava tilaisuus esittää kannanottonsa kansalliselle viranomaiselle asianmukaisen ajanjakson kuluessa, ennen kuin jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset hyväksyvät toimenpiteitä 49–58 artiklan nojalla.

 

Mikäli toimenpiteitä on toteutettu talouden toimijaa kuulematta, talouden toimijalla on oltava tilaisuus esittää kannanottonsa mahdollisimman pian ja kansallisen viranomaisen on arvioitava toteutettu toimenpide viipymättä uudelleen sen jälkeen.

 

2.  Kaikille kansallisten viranomaisten hyväksymille toimenpiteille on esitettävä täsmälliset perustelut.

 

Jos toimenpide kohdistuu tiettyyn talouden toimijaan, siitä on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle talouden toimijalle, jolle on samalla ilmoitettava asianomaisen jäsenvaltion voimassa olevan lainsäädännön mukaiset muutoksenhakukeinot ja muutoksenhaun määräajat.

 

Jos toimenpide on luonteeltaan yleinen, se on asianmukaisesti julkaistava kansallisessa virallisessa lehdessä tai vastaavassa julkaisumuodossa.

 

3.   Kansallisten viranomaisten hyväksymä toimenpide on välittömästi peruutettava tai sitä on muutettava, kun talouden toimija on osoittanut toteuttaneensa tehokkaat korjaavat toimenpiteet.

 

Tarkistus    244

Ehdotus asetukseksi

60 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Kyseisessä delegoidussa säädöksessä asetetaan päivämäärät E-säännön tai sen muutosten pakolliselle soveltamiselle ja vahvistetaan tarvittaessa siirtymäsäännöksiä.

Kyseisessä delegoidussa säädöksessä asetetaan päivämäärät E-säännön tai sen muutosten pakolliselle soveltamiselle ja vahvistetaan siirtymäsäännöksiä, kun tämä on asianmukaista ja erityisesti tyyppihyväksyntää, ajoneuvojen ensirekisteröintiä ja käyttöönottoa sekä järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden markkinoilla saataville asettamista varten, kun tämä on tarpeen.

Tarkistus    245

Ehdotus asetukseksi

63 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valmistaja ei saa toimittaa mitään tässä asetuksessa eikä tämän asetuksen nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä tai täytäntöönpanosäädöksissä säädettyihin ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppiä koskeviin tietoihin liittyviä teknisiä tietoja, jotka eroavat hyväksyntäviranomaisen hyväksymän tyypin tiedoista.

1.  Valmistaja ei saa toimittaa mitään tässä asetuksessa eikä tämän asetuksen nojalla annettavissa delegoiduissa säädöksissä tai täytäntöönpanosäädöksissä tai liitteessä IV luetelluissa säädöksissä säädettyihin ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppiä koskeviin tietoihin liittyviä teknisiä tietoja, jotka eroavat hyväksyntäviranomaisen hyväksymän tyypin tiedoista.

Tarkistus    246

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajien on annettava ajoneuvojen OBD-järjestelmän tiedot, vianmääritykseen käytettävät ja muut laitteet, työkalut asiaankuuluvat ohjelmistot mukaan luettuina ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot riippumattomien toimijoiden käyttöön rajoittamattomasti ja vakiomuodossa.

Valmistajien on annettava ajoneuvojen OBD-järjestelmän tiedot, vianmääritykseen käytettävät ja muut laitteet, työkalut asiaankuuluvat sovellettavien ohjelmistojen täydelliset viitetiedot ja saatavilla olevat ladattavat tiedostot mukaan luettuina ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot riippumattomien toimijoiden käyttöön rajoittamattomasti, vakiomuodossa ja syrjimättömästi. Tiedot on annettava saataville helposti koneellisesti luettavina ja sähköisesti käsiteltävinä tietokokonaisuuksina. Riippumattomilla toimijoilla on oltava pääsy etädiagnostiikkapalveluihin, joita valmistajat ja valtuutetut jälleenmyyjät ja korjaamot käyttävät.

Tarkistus    247

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen on oltava saatavilla valmistajien verkkosivustoilla vakiomuodossa tai, jos tämä ei ole tietojen luonteen vuoksi mahdollista, muussa sopivassa muodossa. Tiedot on erityisesti annettava käyttöön tavalla, joka ei ole syrjivä verrattuna siihen, miten tiedot annetaan tai toimitetaan valtuutetuille jälleenmyyjille ja korjaamoille.

Ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen sekä ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen on oltava saatavilla valmistajien verkkosivustoilla vakiomuodossa tai, jos tämä ei ole tietojen luonteen vuoksi mahdollista, muussa sopivassa muodossa. Tiedot on annettava muille riippumattomille toimijoille kuin korjaamoille myös koneellisesti luettavissa olevassa muodossa, jota voidaan käsitellä sähköisesti yleisesti saatavilla olevilla tietotekniikkavälineillä ja ohjelmistoilla, niin että riippumattomat toimijat voivat suorittaa liiketoimintaansa liittyvät tehtävät jälkimarkkinoiden toimitusketjussa.

Tarkistus    248

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ajoneuvon OBD-järjestelmää, vianmääritystä, korjausta ja huoltoa varten suora ajoneuvotietojen virta on asetettava saataville standardoidun liittimen kautta, kuten E-säännön nro 83 liitteen XI lisäyksessä 1 olevassa 6.5.1.4 kohdassa ja E-säännön nro 49 liitteessä 9B määritellään.

Tarkistus    249

Ehdotus asetukseksi

65 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 88 artiklan mukaisesti liitteen XVIII muuttamiseksi siten, että otetaan huomioon tekniikan ja sääntelyn kehitys tai estetään väärinkäytökset ajantasaistamalla vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta, sekä vahvistamalla ja ottamalla käyttöön 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut standardit.

10.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 88 artiklan mukaisesti liitteen XVIII muuttamiseksi siten, että otetaan huomioon tekniikan ja sääntelyn kehitys tai estetään väärinkäytökset ajantasaistamalla vaatimukset, jotka koskevat ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta, sekä vahvistamalla ja ottamalla käyttöön 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut standardit. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säännöksiä 88 artiklan mukaisesti tämän asetuksen muuttamiseksi laatimalla liite XVIII A tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi langattoman suuralueverkon kautta tapahtuvan digitaalisen tiedonvaihdon alalla, jotta voidaan varmistaa, että ajoneuvojen tiedot ja resurssit ovat jatkuvasti riippumattomien toimijoiden saatavilla suoraan, sekä lisäksi varmistaa neutraali kilpailu teknisen suunnittelun kautta.

Tarkistus    250

Ehdotus asetukseksi

66 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Lopullinen valmistaja vastaa koko ajoneuvoa koskevien tietojen toimittamisesta riippumattomille toimijoille.

2.  Kun kyse on monivaiheisesta tyyppihyväksynnästä, lopullinen valmistaja on vastuussa ajoneuvon OBD‑järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen toimittamisesta omien valmistusvaiheidensa ja edellisiä vaiheita koskevan yhteyden osalta.

Tarkistus    251

Ehdotus asetukseksi

67 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Valmistaja saa veloittaa kohtuullisen ja kustannuksiin nähden oikeasuhteisen maksun ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saamisesta lukuun ottamatta 65 artiklan 8 kohdassa tarkoitettua kirjanpitoa. Maksu ei saa johtaa tietojen käyttämättä jättämiseen sen vuoksi, että maksussa ei ole huomioitu sitä, kuinka paljon riippumaton toimija niiden saatavuutta hyödyntää.

1.  Valmistaja saa veloittaa kohtuullisen ja kustannuksiin nähden oikeasuhteisen maksun ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saamisesta lukuun ottamatta 65 artiklan 9 kohdassa tarkoitettua kirjanpitoa. Maksu ei saa johtaa tietojen käyttämättä jättämiseen sen vuoksi, että maksussa ei ole huomioitu sitä, kuinka paljon riippumaton toimija niiden saatavuutta hyödyntää.

Tarkistus    252

Ehdotus asetukseksi

69 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos riippumaton toimija tai riippumattomia toimijoita edustava toimialajärjestö tekee hyväksyntäviranomaiselle valituksen siitä, ettei valmistaja noudata 65–70 artiklaa, hyväksyntäviranomaisen on tehtävä tarkastus, jolla varmennetaan, että valmistaja noudattaa vaatimuksia.

3.  Jos riippumaton toimija tai riippumattomia toimijoita edustava toimialajärjestö tekee hyväksyntäviranomaiselle valituksen siitä, ettei valmistaja noudata 65–70 artiklaa, hyväksyntäviranomaisen on tehtävä tarkastus, jolla varmennetaan, että valmistaja noudattaa vaatimuksia. Hyväksyntäviranomainen pyytää kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntänyttä hyväksyntäviranomaista tutkimaan valituksen ja sen jälkeen vaatimaan ajoneuvon valmistajalta todisteita siitä, että järjestelmä on asetuksen mukainen. Tutkimuksen tuloksista on ilmoitettava kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä kansalliselle hyväksyntäviranomaiselle ja kyseiselle riippumattomalle toimijalle tai kyseiselle toimialajärjestölle.

Tarkistus    253

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltion 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimeämä hyväksyntäviranomainen, jäljempänä ’tyyppihyväksyntäviranomainen’, vastaa tutkimuslaitosten, mukaan luettuina tapauksen mukaan näiden tutkimuslaitosten alihankkijoiden ja tytäryhtiöiden, arvioimisesta, nimeämisestä, ilmoittamisesta ja valvomisesta.

1.  Jäsenvaltion 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti nimeämä hyväksyntäviranomainen tai asetuksessa (EY) N:o 765/2008 tarkoitettu akkreditointielin, jäljempänä yhdessä ’nimeävä elin’, vastaavat kyseisessä jäsenvaltiossa tutkimuslaitosten, mukaan luettuina tapauksen mukaan näiden tutkimuslaitosten alihankkijoiden ja tytäryhtiöiden, arvioimisesta, nimeämisestä, ilmoittamisesta ja valvomisesta.

Tarkistus    254

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tyyppihyväksyntäviranomaisen on oltava toteutukseltaan, organisaatioltaan ja toiminnaltaan sellainen, että sen objektiivisuus ja puolueettomuus on turvattu ja että vältetään kaikki eturistiriidat tutkimuslaitosten kanssa.

2.  Nimeävän elimen on oltava toteutukseltaan, organisaatioltaan ja toiminnaltaan sellainen, että sen objektiivisuus ja puolueettomuus on turvattu ja että vältetään kaikki eturistiriidat tutkimuslaitosten kanssa.

Tarkistus    255

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tyyppihyväksyntäviranomaisen organisaation on oltava sellainen, että tutkimuslaitoksen ilmoittaa henkilöstö, joka on eri kuin tutkimuslaitoksen arvioinnin suorittanut henkilöstö.

3.  Nimeävän elimen organisaation on oltava sellainen, että tutkimuslaitoksen ilmoittaa henkilöstö, joka on eri kuin tutkimuslaitoksen arvioinnin suorittanut henkilöstö.

Tarkistus    256

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tyyppihyväksyntäviranomainen ei saa suorittaa toimintoja, joita tutkimuslaitokset suorittavat, eikä konsultointipalveluja kaupallisin tai kilpailullisin perustein.

4.  Nimeävä elin ei saa suorittaa toimintoja, joita tutkimuslaitokset suorittavat, eikä konsultointipalveluja kaupallisin tai kilpailullisin perustein.

Tarkistus    257

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tyyppihyväksyntäviranomaisen on turvattava saamiensa tietojen luottamuksellisuus.

5.  Nimeävän elimen on turvattava saamiensa tietojen luottamuksellisuus.

Tarkistus    258

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Tyyppihyväksyntäviranomaisella on oltava käytettävissään riittävästi pätevää henkilöstöä, jotta se pystyy hoitamaan tässä asetuksessa säädetyt tehtävät asianmukaisesti.

6.  Nimeävällä elimellä on oltava käytettävissään riittävästi pätevää henkilöstöä, jotta se pystyy hoitamaan tässä asetuksessa säädetyt tehtävät asianmukaisesti.

Tarkistus    259

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Tyyppihyväksyntäviranomaiselle on tehtävä joka toinen vuosi vertaisarviointi, jonka suorittaa kaksi muiden jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaista.

Poistetaan.

Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen vertaisarviointisuunnitelma, jolla varmistetaan asianmukainen tehtäväkierto arviointia suorittavien ja arvioinnin kohteena olevien tyyppihyväksyntäviranomaisten välillä, ja toimitettava se komissiolle.

 

Vertaisarvioinnin yhteydessä on tehtävä käynti arvioidun viranomaisen vastuulla olevaan tutkimuslaitokseen. Komissio voi osallistua arviointiin ja päättää osallistumisestaan riskinarvioinnin perusteella.

 

Tarkistus    260

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Vertaisarvioinnin tulokset on ilmoitettava kaikille jäsenvaltioille ja komissiolle, ja tiivistelmä tuloksista on saatettava julkisesti saataville. Edellä olevalla 10 artiklalla perustettu foorumi käsittelee näitä tuloksia komission niistä tekemän arvion perusteella ja antaa suosituksia.

Poistetaan.

Tarkistus    261

Ehdotus asetukseksi

71 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille tiedot siitä, miten se on toiminut vertaisarvioinnissa esitettyjen suositusten suhteen.

Poistetaan.

Tarkistus    262

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  luokka B: tässä asetuksessa ja liitteessä IV luetelluissa säädöksissä tarkoitettujen testien valvonta, jos testit tehdään valmistajan tai kolmannen osapuolen tiloissa;

b)  luokka B: tässä asetuksessa ja liitteessä IV luetelluissa säädöksissä tarkoitettujen testien valvonta, mukaan luettuna testien valmistelu, jos testit tehdään valmistajan tai kolmannen osapuolen tiloissa; tutkimuslaitoksesta tulevan valvojan on suoritettava testien valmistelu ja valvonta;

Tarkistus    263

Ehdotus asetukseksi

72 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tutkimuslaitos on perustettava jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sillä on oltava oikeushenkilöllisyys, paitsi jos kyse on 76 artiklassa tarkoitetusta valmistajan akkreditoidusta tutkimuslaitoksesta.

3.  Tutkimuslaitos on perustettava jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti, ja sillä on oltava oikeushenkilöllisyys, paitsi jos kyse on tutkimuslaitoksesta, joka kuuluu tyyppihyväksyntäviranomaiselle, tai 76 artiklassa tarkoitetusta valmistajan akkreditoidusta tutkimuslaitoksesta.

Tarkistus    264

Ehdotus asetukseksi

73 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tutkimuslaitoksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa tietoonsa suorittaessaan tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti; vaitiolovelvollisuutta ei sovelleta hyväksyntäviranomaiseen nähden eikä tapauksissa, joissa unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä toisin vaaditaan.

5.  Tutkimuslaitoksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa tietoonsa suorittaessaan tehtäviään tämän asetuksen mukaisesti; vaitiolovelvollisuutta ei sovelleta nimeävään viranomaiseen nähden eikä tapauksissa, joissa unionin lainsäädännössä tai kansallisessa lainsäädännössä toisin vaaditaan.

Tarkistus    265

Ehdotus asetukseksi

74 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tutkimuslaitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki ne toimet, joita varten se hakee nimeämistä 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on osoitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle seuraavat:

1.  Tutkimuslaitoksen on kyettävä suorittamaan kaikki ne toimet, joita varten se hakee nimeämistä 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Sen on osoitettava nimeävälle viranomaiselle tai akkreditointitapauksessa kansalliselle akkreditointielimelle seuraavat:

Tarkistus    266

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tutkimuslaitos voi, jos siitä on sovittu nimeävän tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa, teettää alihankintana osan toimista, joita varten se on nimetty 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tai teettää kyseiset toimet tytäryhtiöllään.

1.  Tutkimuslaitos voi, jos siitä on sovittu nimeävän viranomaisen tai akkreditointitapauksessa kansallisen akkreditointielimen kanssa, teettää alihankintana osan toimista, joita varten se on nimetty 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti, tai teettää kyseiset toimet tytäryhtiöllään.

Tarkistus    267

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tutkimuslaitos teettää tiettyjä niiden toimintaluokkien toimia, joita varten se on nimetty, alihankintana tai tytäryhtiöllä, sen on varmistettava, että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 73 ja 74 artiklassa säädetyt vaatimukset, ja tiedotettava asiasta tyyppihyväksyntäviranomaiselle.

2.  Jos tutkimuslaitos teettää tiettyjä niiden toimintaluokkien toimia, joita varten se on nimetty, alihankintana tai tytäryhtiöllä, sen on varmistettava, että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 73 ja 74 artiklassa säädetyt vaatimukset, ja tiedotettava asiasta nimeävälle viranomaiselle tai akkreditointitapauksessa kansalliselle akkreditointielimelle.

Tarkistus    268

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tutkimuslaitosten on pidettävä tyyppihyväksyntäviranomaisen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden arviointia ja niiden suorittamia tehtäviä.

4.  Tutkimuslaitosten on pidettävä nimeävän viranomaisen tai akkreditointitapauksessa kansallisen akkreditointielimen saatavilla asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden arviointia ja niiden suorittamia tehtäviä.

Tarkistus    269

Ehdotus asetukseksi

75 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Tutkimuslaitosten alihankkijat on ilmoitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle, ja komission on julkaistava niiden nimet.

Tarkistus    270

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  se tarkastetaan 80 artiklan mukaisesti lukuun ottamatta sitä, että sana ”tyyppihyväksyntäviranomainen” korvataan kaikkialla tekstissä sanalla ”yhteinen tarkastuskomitea”, ja se suorittaa tehtävät vastaavasti; tarkastuksessa on osoitettava, että a, b ja c alakohtia noudatetaan;

Tarkistus    271

Ehdotus asetukseksi

76 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Valmistajan omaa tutkimuslaitosta ei tarvitse ilmoittaa komissiolle 78 artiklan mukaisesti, mutta valmistajan yrityksen, jonka osa laitos on, tai kansallisen akkreditointielimen on tyyppihyväksyntäviranomaisen pyynnöstä toimitettava tutkimuslaitoksen akkreditointia koskevat tiedot kyseiselle viranomaiselle.

3.  Valmistajan oma tutkimuslaitos on ilmoitettava komissiolle 78 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    272

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – -1 kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

- 1.  Hakijatutkimuslaitoksen on jätettävä virallinen hakemus sen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaiselle, jossa se pyytää tulla nimetyksi liitteen V lisäyksessä 2 olevan 4 osan mukaisesti. Hakijatutkimuslaitoksen on eriteltävä hakemuksessaan kaikki ne toimet, joita varten se hakee nimeämistä 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    273

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ennen tutkimuslaitoksen nimeämistä tyyppihyväksyntäviranomaisen on arvioitava se noudattaen arviointitarkistuslistaa, joka käsittää ainakin liitteen V lisäyksessä 2 luetellut vaatimukset. Arvioinnin on sisällettävä nimeämistä hakevan tutkimuslaitoksen paikan päällä tehtävä arviointi ja tapauksen mukaan tytäryhtiön tai alihankkijan arviointi riippumatta siitä, sijaitseeko tämä unionissa vai sen ulkopuolella.

Ennen kuin tyyppihyväksyntäviranomainen nimeää tutkimuslaitoksen, tyyppihyväksyntäviranomaisen tai 71 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun akkreditointielimen on arvioitava se noudattaen yhdenmukaistettua arviointitarkistuslistaa, joka käsittää ainakin liitteen V lisäyksessä 2 luetellut vaatimukset. Arvioinnin on sisällettävä nimeämistä hakevan tutkimuslaitoksen paikan päällä tehtävä arviointi ja tapauksen mukaan tytäryhtiön tai alihankkijan arviointi riippumatta siitä, sijaitseeko tämä unionissa vai sen ulkopuolella.

Tarkistus    274

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Vähintään kahden muun jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaisen edustajien on koordinoidusti sen jäsenvaltion, johon kyseinen tutkimuslaitos on sijoittautunut, tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa ja yhdessä komission edustajan kanssa muodostettava yhteisarviointiryhmä ja osallistuttava hakijatutkimuslaitoksen arviointiin, paikan päällä tehtävä arviointi mukaan luettuna. Sen jäsenvaltion, johon hakijatutkimuslaitos on sijoittautunut, nimeävän tyyppihyväksyntäviranomaisen on annettava ripeästi näiden edustajien käyttöön asiakirjat, joita tarvitaan hakijatutkimuslaitoksen arviointiin.

1 b.   Jos arvioinnin suorittaa tyyppihyväksyntäviranomainen, komission edustaja osallistuu nimeävän viranomaisen kanssa yhteisarviointiryhmään, joka suorittaa hakijatutkimuslaitoksen arvioinnin, myös arvioinnin paikan päällä. Tätä tehtävää hoitaessaan komissio käyttää kolmansina osapuolina riippumattomia tarkastajia, joiden kanssa on tehty sopimus avointen tarjouskilpailujen perusteella. Tarkastajien on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Tarkastajien on säilytettävä luottamuksellisuus liikesalaisuuksien suojelemiseksi sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Jäsenvaltioiden on annettava kaikki tarpeellinen apu ja toimitettava kaikki tarkastajien pyytämä asiakirjamateriaali ja tuki, jotta nämä voivat suorittaa tehtävänsä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarkastajilla on pääsy kaikkiin tiloihin tai tilojen osiin ja että heillä on käytettävissään kaikki tiedot, mukaan luettuina laskentajärjestelmät ja ohjelmistot, joilla on merkitystä heidän tehtäviensä hoitamisen kannalta.

(77 artiklan alussa muutetaan kohtien järjestystä ja kohdat numeroidaan uudelleen.)

Tarkistus    275

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Jos arvioinnin suorittaa akkreditointielin, hakijatutkimuslaitoksen on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle voimassa oleva akkreditointitodistus ja vastaava arviointiraportti, joka todistaa, että liitteen V lisäyksessä 2 esitetyt vaatimukset täyttyvät niiden toimien osalta, joita varten hakijatutkimuslaitos hakee nimeämistä.

(77 artiklan alussa muutetaan kohtien järjestystä ja kohdat numeroidaan uudelleen.)

Tarkistus    276

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.   Jos tutkimuslaitos on pyytänyt nimeämistä useilta tyyppihyväksyntäviranomaisilta 78 artiklan 3 kohdan mukaisesti, arviointi suoritetaan ainoastaan kerran sillä edellytyksellä, että arviointi kattaa tutkimuslaitoksen nimeämisen alan.

(77 artiklan alussa muutetaan kohtien järjestystä ja kohdat numeroidaan uudelleen.)

Tarkistus    277

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi niiden tyyppihyväksyntäviranomaisen edustajien nimet, joita voidaan kutsua kulloiseenkin yhteisarviointitehtävään.

5.  Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi niiden nimeävän viranomaisen edustajien nimet, joita voidaan kutsua kulloiseenkin yhteisarviointitehtävään.

Tarkistus    278

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on toimitettava arviointiraportti komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden nimeäville viranomaisille, ja sen mukana on toimitettava asiakirjatodisteita tutkimuslaitoksen pätevyydestä ja niistä järjestelyistä, joilla varmistetaan, että tutkimuslaitosta valvotaan säännöllisesti ja että se jatkossakin täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

Nimeävän viranomaisen on toimitettava arviointiraportti komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden nimeäville viranomaisille, ja sen mukana on toimitettava asiakirjatodisteita tutkimuslaitoksen pätevyydestä ja niistä järjestelyistä, joilla varmistetaan, että tutkimuslaitosta valvotaan säännöllisesti ja että se jatkossakin täyttää tämän asetuksen vaatimukset.

Tarkistus    279

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ilmoittavan tyyppihyväksyntäviranomaisen on lisäksi toimitettava todisteet siitä, että käytettävissä on pätevää henkilöstöä tutkimuslaitoksen valvomiseksi 71 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Nimeävän viranomaisen, joka toimittaa arviointiraportin, on lisäksi toimitettava todisteet siitä, että käytettävissä on pätevää henkilöstöä tutkimuslaitoksen valvomiseksi 71 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    280

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Muiden jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaiset ja komissio voivat tarkastella arviointiraporttia ja asiakirjatodisteita, esittää kysymyksiä tai huolenaiheita ja pyytää lisää asiakirjatodisteita kuukauden kuluessa siitä, kun arviointiraportti ja asiakirjatodisteet annettiin niille tiedoksi.

8.  Muiden jäsenvaltioiden nimeävät viranomaiset ja komissio voivat tarkastella arviointiraporttia ja asiakirjatodisteita, esittää kysymyksiä tai huolenaiheita ja pyytää lisää asiakirjatodisteita kuukauden kuluessa siitä, kun arviointiraportti ja asiakirjatodisteet annettiin niille tiedoksi.

Tarkistus    281

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Sen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaisen, johon tutkimuslaitos on sijoittautunut, on vastattava kysymyksiin, huolenaiheisiin ja lisäasiakirjatodisteita koskeviin pyyntöihin neljän viikon kuluessa niiden vastaanottamisesta.

9.  Sen jäsenvaltion nimeävän viranomaisen, johon tutkimuslaitos on sijoittautunut, on vastattava kysymyksiin, huolenaiheisiin ja lisäasiakirjatodisteita koskeviin pyyntöihin neljän viikon kuluessa niiden vastaanottamisesta.

Tarkistus    282

Ehdotus asetukseksi

77 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Muiden jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaiset tai komissio voivat yksinään tai yhdessä esittää suosituksia sen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaiselle, johon hakijatutkimuslaitos on sijoittautunut, neljän viikon kuluessa 9 kohdassa tarkoitetun vastauksen vastaanottamisesta. Tämän tyyppihyväksyntäviranomaisen on otettava suositukset huomioon päättäessään tutkimuslaitoksen nimeämisestä. Jos kyseinen tyyppihyväksyntäviranomainen päättää olla noudattamatta muiden jäsenvaltioiden tai komission sille osoittamia suosituksia, sen on esitettävä päätökselleen perusteet kahden viikon kuluessa päätöksen tekemisestä.

10.  Muiden jäsenvaltioiden nimeävät viranomaiset tai komissio voivat yksinään tai yhdessä esittää suosituksia sen jäsenvaltion nimeävälle viranomaiselle, johon hakijatutkimuslaitos on sijoittautunut, neljän viikon kuluessa 9 kohdassa tarkoitetun vastauksen vastaanottamisesta. Tämän nimeävän viranomaisen on otettava suositukset huomioon päättäessään tutkimuslaitoksen nimeämisestä. Jos kyseinen nimeävä viranomainen päättää olla noudattamatta muiden jäsenvaltioiden tai komission sille osoittamia suosituksia, sen on esitettävä päätökselleen perusteet kahden viikon kuluessa päätöksen tekemisestä.

Tarkistus    283

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio tai komissio voi 28 päivän kuluessa ilmoituksen tekemisestä esittää perusteltuja kirjallisia vastalauseita, jotka koskevat joko tutkimuslaitosta tai tyyppihyväksyntäviranomaisen suorittamaa tutkimuslaitoksen valvontaa. Mikäli jäsenvaltio tai komissio esittää vastalauseita, ilmoituksen voimaantuloa on lykättävä. Tällöin komissio kuulee asianomaisia osapuolia ja päättää täytäntöönpanosäädöksellä, voidaanko ilmoituksen voimaantulon lykkääminen keskeyttää. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Jäsenvaltio tai komissio voi kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemisestä esittää perusteltuja kirjallisia vastalauseita, jotka koskevat joko tutkimuslaitosta tai nimeävän viranomaisen suorittamaa tutkimuslaitoksen valvontaa. Mikäli jäsenvaltio tai komissio esittää vastalauseita, ilmoituksen voimaantuloa on lykättävä. Tällöin komissio kuulee asianomaisia osapuolia ja päättää täytäntöönpanosäädöksillä, voidaanko ilmoituksen voimaantulon lykkääminen keskeyttää. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    284

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Useat tyyppihyväksyntäviranomaiset voivat nimetä ja näiden tyyppihyväksyntäviranomaisten jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle saman tutkimuslaitoksen riippumatta siitä, minkä toimintaluokan tai -luokkien toimintoja sen on määrä suorittaa 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.  Useat nimeävät viranomaiset voivat nimetä ja näiden nimeävien viranomaisten jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle saman tutkimuslaitoksen riippumatta siitä, minkä toimintaluokan tai -luokkien toimintoja sen on määrä suorittaa 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    285

Ehdotus asetukseksi

78 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos liitteessä IV luetellussa säädöksessä edellytetään, että tyyppihyväksyntäviranomaisen on nimettävä tietty organisaatio tai toimivaltainen elin suorittamaan toimintaa, joka ei sisälly 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintaluokkiin, jäsenvaltion on tehtävä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

4.  Jos liitteessä IV luetellussa säädöksessä edellytetään, että nimeävän viranomaisen on nimettävä tietty organisaatio tai toimivaltainen elin suorittamaan toimintaa, joka ei sisälly 72 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin toimintaluokkiin, jäsenvaltion on tehtävä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

Tarkistus    286

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tyyppihyväksyntäviranomainen on todennut tai saanut tietää, että tutkimuslaitos ei enää täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, kyseisen viranomaisen on rajoitettava nimeämistä taikka peruutettava se määräajaksi tai kokonaan sen mukaan, miten vakavaa kyseisten vaatimusten noudattamatta jättäminen on ollut.

Jos nimeävä viranomainen on todennut tai saanut tietää, että tutkimuslaitos ei enää täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, kyseisen viranomaisen on rajoitettava nimeämistä taikka peruutettava se määräajaksi tai kokonaan sen mukaan, miten vakavaa kyseisten vaatimusten noudattamatta jättäminen on ollut.

Tarkistus    287

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on viipymättä tiedotettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille ilmoituksen peruuttamisesta määräajaksi, rajoittamisesta tai peruuttamisesta kokonaan.

Nimeävän viranomaisen on viipymättä tiedotettava komissiolle ja toisille jäsenvaltioille ilmoituksen peruuttamisesta määräajaksi, rajoittamisesta tai peruuttamisesta kokonaan.

Tarkistus    288

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos tutkimuslaitoksen vaatimustenvastaisuus vaikuttaa tyyppihyväksyntätodistuksiin, jotka on annettu sen tutkimuslaitoksen laatimien tarkastus- ja testausselosteiden perusteella, jota ilmoituksen muutos koskee, tyyppihyväksyntäviranomaisen on ilmoitettava siitä muille tyyppihyväksyntäviranomaisille ja komissiolle.

Jos tutkimuslaitoksen vaatimustenvastaisuus vaikuttaa tyyppihyväksyntätodistuksiin, jotka on annettu sen tutkimuslaitoksen laatimien tarkastus- ja testausselosteiden perusteella, jota ilmoituksen muutos koskee, nimeävän viranomaisen on ilmoitettava siitä muille nimeäville viranomaisille ja komissiolle.

Tarkistus    289

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on ilmoittanut muutoksista ilmoitukseen, toimitettava komissiolle ja muille tyyppihyväksyntäviranomaisille kertomus vaatimustenvastaisuutta koskevista havainnoistaan. Jos jo markkinoilla olevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen, nimeävän tyyppihyväksyntäviranomaisen on kehotettava asianomaisia tyyppihyväksyntäviranomaisia peruuttamaan kohtuullisen ajan kuluessa kaikki virheellisin perustein annetut todistukset määräajaksi tai kokonaan.

Nimeävän viranomaisen on kahden kuukauden kuluessa siitä, kun se on ilmoittanut muutoksista ilmoitukseen, toimitettava komissiolle ja muille nimeäville viranomaisille kertomus vaatimustenvastaisuutta koskevista havainnoistaan. Jos jo markkinoilla olevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen, nimeävän viranomaisen on kehotettava asianomaisia hyväksyntäviranomaisia peruuttamaan kohtuullisen ajan kuluessa kaikki virheellisin perustein annetut todistukset määräajaksi tai kokonaan.

Tarkistus    290

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Muut todistukset, jotka on annettu sen tutkimuslaitoksen laatimien tarkastus- ja testausselosteiden perusteella, jota koskeva ilmoitus on peruutettu määräajaksi, sitä on rajoitettu tai se on peruutettu kokonaan, pysyvät voimassa seuraavissa tapauksissa:

4.  Tyyppihyväksyntätodistukset, jotka on annettu sen tutkimuslaitoksen laatimien tarkastus- ja testausselosteiden perusteella, jota koskeva ilmoitus on peruutettu määräajaksi, sitä on rajoitettu tai se on peruutettu kokonaan, pysyvät voimassa seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    291

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kun ilmoitus peruutetaan määräajaksi, sillä edellytyksellä, että tyyppihyväksyntätodistuksen antanut tyyppihyväksyntäviranomainen vahvistaa kolmen kuukauden kuluessa määräaikaisesta peruuttamisesta muiden jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille ja komissiolle kirjallisesti, että se ottaa hoitaakseen tutkimuslaitoksen tehtävät määräaikaisen peruuttamisen aikana;

a)  kun nimeäminen peruutetaan määräajaksi, sillä edellytyksellä, että tyyppihyväksyntätodistuksen antanut tyyppihyväksyntäviranomainen vahvistaa kolmen kuukauden kuluessa määräaikaisesta peruuttamisesta muiden jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaisille ja komissiolle kirjallisesti, että se ottaa hoitaakseen tutkimuslaitoksen tehtävät määräaikaisen peruuttamisen aikana;

Tarkistus    292

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kun ilmoitusta rajoitetaan tai se peruutetaan kokonaan, kolmen kuukauden ajan ilmoituksen rajoittamisesta tai peruuttamisesta. Todistukset antanut tyyppihyväksyntäviranomainen voi jatkaa todistusten voimassaoloa kolmella kuukaudella kerrallaan yhteensä enintään kahdeksitoista kuukaudeksi, kunhan se ottaa täksi ajaksi hoitaakseen sen tutkimuslaitoksen tehtävät, jota ilmoituksen rajoittaminen tai peruuttaminen kokonaan koskee.

b)  kun nimeämistä rajoitetaan tai se peruutetaan kokonaan, kolmen kuukauden ajan ilmoituksen rajoittamisesta tai peruuttamisesta. Todistukset antanut tyyppihyväksyntäviranomainen voi jatkaa todistusten voimassaoloa kolmella kuukaudella kerrallaan yhteensä enintään kahdeksitoista kuukaudeksi, kunhan se ottaa täksi ajaksi hoitaakseen sen tutkimuslaitoksen tehtävät, jota ilmoituksen rajoittaminen tai peruuttaminen kokonaan koskee.

Tarkistus    293

Ehdotus asetukseksi

79 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Tutkimuslaitoksen nimeäminen voidaan uusia vain sen jälkeen, kun tyyppihyväksyntäviranomainen on varmentanut, että tutkimuslaitos on edelleen tämän asetuksen vaatimusten mukainen. Arviointi on tehtävä 77 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

6.  Tutkimuslaitoksen nimeäminen voidaan uusia vain sen jälkeen, kun nimeävä viranomainen on varmentanut, että tutkimuslaitos on edelleen tämän asetuksen vaatimusten mukainen. Arviointi on tehtävä 77 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Tarkistus    294

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on jatkuvasti valvottava tutkimuslaitoksia varmistaakseen, että tämän asetuksen 72–76, 84 ja 85 artiklassa sekä liitteen V lisäyksessä 2 vahvistetut vaatimukset täyttyvät.

Nimeävän viranomaisen tai akkreditointitapauksessa kansallisen akkreditointielimen on jatkuvasti valvottava tutkimuslaitoksia varmistaakseen, että tämän asetuksen 72–76, 84 ja 85 artiklassa sekä liitteen V lisäyksessä 2 vahvistetut vaatimukset täyttyvät.

Tarkistus    295

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tutkimuslaitosten on pyynnöstä toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat, joiden perusteella kyseinen tyyppihyväksyntäviranomainen voi varmentaa, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

Tutkimuslaitosten on pyynnöstä toimitettava kaikki asiaankuuluvat tiedot ja asiakirjat, joiden perusteella kyseinen nimeävä viranomainen tai akkreditointitapauksessa kansallinen akkreditointielin voi varmentaa, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

Tarkistus    296

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tutkimuslaitosten on viipymättä ilmoitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle kaikista etenkin niiden henkilöstöön, tiloihin, tytäryhtiöihin tai alihankkijoihin liittyvistä muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa tämän asetuksen 72–76, 84 ja 85 artiklassa sekä liitteen V lisäyksessä 2 vahvistettujen vaatimusten täyttymiseen taikka niiden kykyyn suorittaa ne ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin liittyvät vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, joita varten ne on nimetty.

Tutkimuslaitosten on viipymättä ilmoitettava nimeävälle viranomaiselle tai akkreditointitapauksessa kansalliselle akkreditointielimelle kaikista etenkin niiden henkilöstöön, tiloihin, tytäryhtiöihin tai alihankkijoihin liittyvistä muutoksista, jotka saattavat vaikuttaa tämän asetuksen 72–76, 84 ja 85 artiklassa sekä liitteen V lisäyksessä 2 vahvistettujen vaatimusten täyttymiseen taikka niiden kykyyn suorittaa ne ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin ja erillisiin teknisiin yksiköihin liittyvät vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, joita varten ne on nimetty.

Tarkistus    297

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaisen, johon tutkimuslaitos on sijoittautunut, on varmistettava, että tutkimuslaitos täyttää sille 2 kohdassa asetetun velvoitteen, jollei sen täyttämättä jättämiselle ole oikeutettua perustetta.

Sen jäsenvaltion nimeävän viranomaisen, johon tutkimuslaitos on sijoittautunut, on varmistettava, että tutkimuslaitos täyttää sille 2 kohdassa asetetun velvoitteen, jollei sen täyttämättä jättämiselle ole oikeutettua perustetta.

(Komission ehdotuksessa on virhe numeroinnissa, sillä siinä on kaksi 3 kohtaa.)

Tarkistus    298

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 3 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tutkimuslaitos tai tyyppihyväksyntäviranomainen voi vaatia, että toisen jäsenvaltion viranomaisille tai komissiolle toimitettuja tietoja käsitellään luottamuksellisina.

Tutkimuslaitos tai nimeävä viranomainen voi vaatia, että toisen jäsenvaltion viranomaisille tai komissiolle toimitettuja tietoja käsitellään luottamuksellisina.

(Komission ehdotuksessa on virhe numeroinnissa, sillä siinä on kaksi 3 kohtaa.)

Tarkistus    299

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntäviranomaisen on vähintään 30 kuukauden välein arvioitava kukin sen vastuulla oleva tutkimuslaitos sen selvittämiseksi, että laitos edelleen täyttää tämän asetuksen 72–76, 84 ja 85 artiklassa sekä liitteen V lisäyksessä 2 vahvistetut vaatimukset. Arviointi sisältää käynnin jokaiseen sen vastuulla olevaan tutkimuslaitokseen.

Nimeävän viranomaisen on vähintään kolmen vuoden välein arvioitava kukin sen vastuulla oleva tutkimuslaitos sen selvittämiseksi, että laitos edelleen täyttää tämän asetuksen 72–76, 84 ja 85 artiklassa sekä liitteen V lisäyksessä 2 vahvistetut vaatimukset, ja toimitettava arviointi vastuussa olevalle jäsenvaltiolle. Yhteisarviointiryhmän, joka nimetään 77 artiklan 1–4 kohdassa kuvattua menettelyä noudattaen, on suoritettava tämä arviointi, ja arviointi sisältää käynnin jokaiseen sen vastuulla olevaan tutkimuslaitokseen.

(Komission ehdotuksessa on virhe numeroinnissa, sillä siinä on kaksi 3 kohtaa.)

Tarkistus    300

Ehdotus asetukseksi

80 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on kahden kuukauden kuluessa tutkimuslaitoksen arvioinnin saattamisesta päätökseen raportoitava näistä valvontatoimista komissiolle ja toisille jäsenvaltioille. Raportissa on esitettävä arvioinnista tiivistelmä, joka on asetettava julkisesti saataville.

Arvioinnin tulokset on ilmoitettava kaikille jäsenvaltioille ja komissiolle, ja tiivistelmä tuloksista on asetettava julkisesti saataville. Edellä olevan 10 artiklan nojalla perustettu foorumi käsittelee näitä tuloksia.

(Komission ehdotuksessa on virhe numeroinnissa, sillä siinä on kaksi 3 kohtaa.)

Tarkistus    301

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio tutkii kaikki tapaukset, joissa sen tietoon saatetaan epäilys tutkimuslaitoksen pätevyydestä tai siitä, täyttääkö tutkimuslaitos edelleen sitä tämän asetuksen mukaisesti koskevat vaatimukset ja velvollisuudet. Se voi käynnistää tällaisia tutkimuksia myös omasta aloitteestaan.

Komissio tutkii yhteistyössä asianomaisen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa kaikki tapaukset, joissa sen tietoon saatetaan epäilys tutkimuslaitoksen pätevyydestä tai siitä, täyttääkö tutkimuslaitos edelleen sitä tämän asetuksen mukaisesti koskevat vaatimukset ja velvollisuudet. Se voi käynnistää tällaisia tutkimuksia myös omasta aloitteestaan.

Tarkistus    302

Ehdotus asetukseksi

81 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio kuulee 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen yhteydessä sen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaista, johon tutkimuslaitos on sijoittautunut. Kyseisen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaisen on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki merkitykselliset tiedot, jotka liittyvät asianomaisen tutkimuslaitoksen toimintaan ja sen riippumattomuutta ja pätevyyttä koskevien vaatimusten täyttymiseen.

2.  Komissio tekee yhteistyötä 1 kohdassa tarkoitetun tutkimuksen yhteydessä sen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaisen kanssa, johon tutkimuslaitos on sijoittautunut. Kyseisen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaisen on toimitettava pyynnöstä komissiolle kaikki merkitykselliset tiedot, jotka liittyvät asianomaisen tutkimuslaitoksen toimintaan ja sen riippumattomuutta ja pätevyyttä koskevien vaatimusten täyttymiseen.

Tarkistus    303

Ehdotus asetukseksi

82 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Tietojenvaihtoa koordinoi 10 artiklassa tarkoitettu foorumi.

4.  Tietojenvaihtoa koordinoi 10 artiklan nojalla perustettu foorumi.

Tarkistus    304

Ehdotus asetukseksi

83 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tutkimuslaitoksen nimeäminen perustuu asetuksessa (EY) N:o 765/2008 tarkoitettuun akkreditointiin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tyyppihyväksyntäviranomainen tiedottaa tietyn tutkimuslaitoksen akkreditoineelle kansalliselle akkreditointielimelle poikkeuksellisia tapahtumia koskevista ilmoituksista ja muista tiedoista, jotka liittyvät tutkimuslaitoksen valvonnassa oleviin asioihin, jos tällaiset tiedot ovat merkityksellisiä kyseisen tutkimuslaitoksen toiminnan arvioinnissa.

1.  Jos tutkimuslaitoksen nimeäminen perustuu myös asetuksessa (EY) N:o 765/2008 tarkoitettuun akkreditointiin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tyyppihyväksyntäviranomainen tiedottaa tietyn tutkimuslaitoksen akkreditoineelle kansalliselle akkreditointielimelle poikkeuksellisia tapahtumia koskevista ilmoituksista ja muista tiedoista, jotka liittyvät tutkimuslaitoksen valvonnassa oleviin asioihin, jos tällaiset tiedot ovat merkityksellisiä kyseisen tutkimuslaitoksen toiminnan arvioinnissa.

Tarkistus    305

Ehdotus asetukseksi

84 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  annettava hyväksyntäviranomaisen tarkkailla tutkimuslaitoksen suorittamaa vaatimustenmukaisuuden arviointia;

a)  annettava hyväksyntäviranomaisen tai 77 artiklan 1 kohdassa kuvatun yhteisarviointiryhmän tarkkailla tutkimuslaitoksen toimintaa tyyppihyväksyntään liittyvän testauksen yhteydessä;

Tarkistus    306

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 22 artiklan 3 kohdassa, 24 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 5 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa, 29 artiklan 6 kohdassa, 34 artiklan 2 kohdassa, 55 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 56 artiklan 2 kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 65 artiklan 10 kohdassa, 76 artiklan 4 kohdassa ja 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2.  Siirretään komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 7 a kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 22 artiklan 3 kohdassa, 24 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 5 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa, 29 artiklan 6 kohdassa, 33 artiklan 1 a kohdassa, 34 artiklan 2 kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 65 artiklan 10 kohdassa, 76 artiklan 4 kohdassa ja 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

Perustelu

Mukautuksessa on otettava huomioon 65 artiklaan tehdyt muutokset.

Tarkistus    307

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 22 artiklan 3 kohdassa, 24 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 5 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa, 29 artiklan 6 kohdassa, 34 artiklan 2 kohdassa, 55 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 56 artiklan 2 kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 65 artiklan 10 kohdassa, 76 artiklan 4 kohdassa ja 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 2 kohdassa, 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 7 a kohdassa, 10 artiklan 3 kohdassa, 22 artiklan 3 kohdassa, 24 artiklan 3 kohdassa, 25 artiklan 5 kohdassa, 26 artiklan 2 kohdassa, 28 artiklan 5 kohdassa, 29 artiklan 6 kohdassa, 33 artiklan 1 a kohdassa, 34 artiklan 2 kohdassa, 60 artiklan 3 kohdassa, 65 artiklan 10 kohdassa, 76 artiklan 4 kohdassa ja 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus    308

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

Tarkistus    309

Ehdotus asetukseksi

88 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Edellä olevan 4 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan, 10 artiklan 3 kohdan, 22 artiklan 3 kohdan, 24 artiklan 3 kohdan, 25 artiklan 5 kohdan, 26 artiklan 2 kohdan, 28 artiklan 5 kohdan, 29 artiklan 6 kohdan, 34 artiklan 2 kohdan, 55 artiklan 2 ja 3 kohdan, 56 artiklan 2 kohdan, 60 artiklan 3 kohdan, 65 artiklan 10 kohdan, 76 artiklan 4 kohdan tai 90 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

5.  Edellä olevien 4 artiklan 2 kohdan, 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 7 a kohdan, 10 artiklan 3 kohdan, 22 artiklan 3 kohdan, 24 artiklan 3 kohdan, 25 artiklan 5 kohdan, 23 artiklan 2 kohdan, 28 artiklan 5 kohdan, 29 artiklan 6 kohdan, 33 artiklan 1 a kohdan, 34 artiklan 2 kohdan, 60 artiklan 3 kohdan, 65 artiklan 10 kohdan, 76 artiklan 4 kohdan ja 90 artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    310

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita määrätään talouden toimijoille tai tutkimuslaitoksille, jotka ovat rikkoneet niille tässä asetuksessa ja etenkin sen 11–19, 72–76, 84 ja 85 artiklassa säädettyjä velvoitteita, ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava niitä seuraamuksia koskevat säännöt, joita määrätään talouden toimijoille tai tutkimuslaitoksille, jotka ovat rikkoneet niille tässä asetuksessa säädettyjä velvoitteita, ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Seuraamusten on erityisesti oltava oikeassa suhteessa kyseisen jäsenvaltion markkinoilla rekisteröityjen vaatimustenvastaisten ajoneuvojen taikka kyseisen jäsenvaltion markkinoilla saataville asetettujen vaatimustenvastaisten järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden lukumäärään.

Tarkistus    311

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  väärien tietojen antaminen hyväksyntä- tai takaisinkutsumenettelyn kuluessa;

a)  väärien tietojen antaminen hyväksyntämenettelyn tai XI luvun mukaisesti asetettujen korjaaviin tai rajoittaviin toimenpiteisiin johtavan menettelyn yhteydessä;

Tarkistus    312

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tyyppihyväksynnän testitulosten väärentäminen;

b)  tyyppihyväksynnän tai markkinavalvonnan testitulosten väärentäminen, mukaan lukien hyväksynnän myöntäminen väärien tietojen perusteella;

 

Tarkistus    313

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tutkimuslaitokset eivät täytä nimeämistään koskevia vaatimuksia asianmukaisesti.

Tarkistus    314

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  hyväksyntää edellyttävien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden asettamisen saataville markkinoilla ilman tällaista hyväksyntää taikka asiakirjojen tai merkintöjen väärentäminen tässä tarkoituksessa.

b)  hyväksyntää edellyttävien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden asettamisen saataville markkinoilla ilman tällaista hyväksyntää taikka asiakirjojen, vaatimustenmukaisuustodistusten, lakisääteisten kilpien tai hyväksyntämerkkien väärentäminen tässä tarkoituksessa.

Tarkistus    315

Ehdotus asetukseksi

89 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on raportoitava määräämistään seuraamuksista komissiolle vuosittain.

5.  Jäsenvaltioiden on lähetettävä ilmoitus määrätyistä seuraamuksista 25 artiklalla perustettuun tyyppihyväksyntien verkkotietokantaan. Ilmoitukset on tehtävä kuukauden kuluessa seuraamuksen määräämisestä.

Tarkistus    316

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos 9 artiklan 1 ja 4 kohdassa tai 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komission tekemässä vaatimustenmukaisuuden todentamisessa osoittautuu, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukainen, komissio voi määrätä asianomaiselle talouden toimijalle hallinnollisia sakkoja tämän asetuksen rikkomisesta. Hallinnollisten sakkojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Sakkojen on erityisesti oltava oikeassa suhteessa unionin markkinoilla rekisteröityjen vaatimustenvastaisten ajoneuvojen taikka unionin markkinoilla saataville asetettujen vaatimustenvastaisten järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden lukumäärään.

Jos 9 artiklan 1 ja 4 kohdassa tai 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komission tekemässä tai 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa markkinavalvontaviranomaisten tekemässä vaatimustenmukaisuuden todentamisessa osoittautuu, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei ole tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten mukainen, komissio voi määrätä asianomaiselle talouden toimijalle hallinnollisia sakkoja tämän asetuksen rikkomisesta. Hallinnollisten sakkojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Sakkojen on erityisesti oltava oikeassa suhteessa unionin markkinoilla rekisteröityjen vaatimustenvastaisten ajoneuvojen taikka unionin markkinoilla saataville asetettujen vaatimustenvastaisten järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden lukumäärään.

Tarkistus    317

Ehdotus asetukseksi

90 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komission määräämiä hallinnollisia sakkoja ei saa määrätä niiden seuraamusten lisäksi, jotka jäsenvaltiot ovat 89 artiklan mukaisesti määränneet samasta rikkomuksesta, ja niiden määrä saa olla enintään 30 000 euroa vaatimustenvastaista ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia tai erillistä teknistä yksikköä kohti.

Komission määräämiä hallinnollisia sakkoja ei saa määrätä niiden seuraamusten lisäksi, jotka jäsenvaltiot ovat 89 artiklan mukaisesti määränneet samasta rikkomuksesta.

 

Komission määräämien hallinnollisten sakkojen määrä saa olla enintään 30 000 euroa vaatimustenvastaista ajoneuvoa, järjestelmää, komponenttia tai erillistä teknistä yksikköä kohti.

Tarkistus    318

Ehdotus asetukseksi

91 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 715/2007

5 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Lisätään 5 artiklan 2 kohtaan c alakohdan jälkeen alakohdat seuraavasti:

 

”Valmistajien, jotka hakevat EU‑tyyppihyväksyntää ajoneuvolle, jossa käytetään peruspäästöstrategiaa (BES), lisäpäästöstrategiaa (AES) tai estolaitetta, siten kuin ne on määritelty tässä asetuksessa tai asetuksessa 2016/646/EU, on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle kaikki tiedot, tekniset perustelut mukaan luettuina, joita tyyppihyväksyntäviranomainen voi kohtuudella vaatia sen määrittämiseksi, onko peruspäästöstrategia tai lisäpäästöstrategia estolaite ja sovelletaanko tämän artiklan mukaista estolaitteiden käyttökieltoon myönnettävää poikkeusta.

 

Tyyppihyväksyntäviranomainen ei voi myöntää EU-tyyppihyväksyntää, ennen kuin se on saanut arviointinsa päätökseen ja määrittänyt, että kyseistä ajoneuvotyyppiä ei ole varustettu kielletyllä estolaitteella tämän artiklan ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 mukaisesti.”

Tarkistus    319

Ehdotus asetukseksi

Liite XII – 1 kohta - 2 sarake

Komission teksti

Tarkistus

Yksikkömäärä

Yksikkömäärä

1 000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Perustelu

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen kokonaispaino on niiden raskaan akun vuoksi suurempi kuin tavanomaisten autojen. Tämä aiheuttaa sen, että ajoneuvot, joiden suurin sallittu kokonaispaino on 3,5 tonnia (N1), ylittävät sähkökäyttöisinä ja samalla kuormauskapasiteetilla varustettuina tämän painorajan ja kuuluvat tällöin luokkaan N2. Jotta voidaan taata tasapuolinen kohtelu, on pienten ajoneuvojen sarjojen suurimpia sallittuja yksikkömääriä muokattava.

Tarkistus    320

Ehdotus asetukseksi

Liite XII – 2 kohta - 2 sarake

Komission teksti

Tarkistus

Yksikkömäärä

Yksikkömäärä

100

250

250

250

500 31. lokakuuta 2016 saakka

500 31. lokakuuta 2016 saakka

250 1. marraskuuta 2016 alkaen

250 1. marraskuuta 2016 alkaen

250

250

500

500

250

250

Tarkistus    321

Ehdotus asetukseksi

Liite XIII – 1 osa – taulukko

 

Komission teksti

Osan/ varusteen numero

Osan/ varusteen kuvaus

Suorituskyky-vaatimus

Testimenettely

Merkintä-vaatimus

Pakkaus-vaatimukset

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Tarkistus

Osan/ varusteen numero

Osan/ varusteen kuvaus

Suorituskyky-vaatimus

Testimenettely

Merkintä-vaatimus

Pakkaus-vaatimukset

1

Pakokaasukatalyytit ja niiden substraatit

NOx-päästöt

EURO-standardit

Ajoneuvon tyyppi ja malli

 

2

Turboahtimet

Hiilidioksidi- ja NOx-päästöt

EURO-standardit

Ajoneuvon tyyppi ja malli

 

3

Polttoaine- ja ilmaseoksen kompressorijärjestel-mät lukuun ottamatta turboahtimia

Hiilidioksidi- ja NOx-päästöt

EURO-standardit

Ajoneuvon tyyppi ja malli

 

4

Dieselhiukkas-suodattimet

Hiukkaset

EURO-standardit

Ajoneuvon tyyppi ja malli

 

Tarkistus    322

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 2 kohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

2.  Ajoneuvon OBD-järjestelmän tietojen ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuus

Tarkistus    323

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 2 osa – 2.8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2.8.  Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 595/2009 soveltamisalaan kuuluvien luokkien ajoneuvoista, on 2.6.2 kohtaa sovellettaessa silloin, kun valmistajat käyttävät luvakeverkostossaan standardin ISO 22900 ”Modular Vehicle Communication Interface, MVCI” tai standardin ISO 22901 ”Open Diagnostic Data Exchange, ODX” mukaisia vianmääritys- ja testaustyökaluja, ODX‑tiedostot saatettava riippumattomien toimijoiden saataville valmistajan verkkosivuston kautta.

2.8.  Edellä olevaa 2.6.2 kohtaa sovellettaessa silloin, kun valmistajat käyttävät luvakeverkostossaan standardin ISO 22900 ”Modular Vehicle Communication Interface, MVCI” tai standardin ISO 22901 ”Open Diagnostic Data Exchange, ODX” mukaisia vianmääritys- ja testaustyökaluja, ODX‑tiedostot on saatettava riippumattomien toimijoiden saataville valmistajan verkkosivuston kautta.

Tarkistus    324

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 2 kohta – 2.8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2.8 a.  Ajoneuvon OBD-järjestelmää, vianmääritystä, korjausta ja huoltoa varten suora ajoneuvotietojen virta on asetettava saataville sarjaportista standardoidun dataliittimen kautta, kuten E-säännön nro 83 liitteen 11 lisäyksessä 1 olevassa 6.5.1.4 kohdassa ja E-säännön nro 49 liitteessä 9B olevassa 4.7.3 jaksossa määritellään.

Tarkistus    325

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 6 kohta – 6.1 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tiedot kaikista ajoneuvon osista, joilla ajoneuvon valmistaja on varustanut ajoneuvon, sellaisena kuin se voidaan tunnistaa ajoneuvon valmistenumeron ja mahdollisten lisäperusteiden, kuten akselivälin, moottorin tehon ja viimeistelytason tai -vaihtoehtojen avulla, ja jotka voidaan korvata varaosilla, joita ajoneuvon valmistaja tarjoaa valtuuttamilleen korjaamoille tai jälleenmyyjille taikka kolmansille osapuolille viittaamalla alkuperäiseen osanumeroon, on tarjottava saataville tietokannassa, joka on helposti riippumattomien toimijoiden saatavilla.

Tiedot kaikista ajoneuvon osista, joilla ajoneuvon valmistaja on varustanut ajoneuvon, sellaisena kuin se voidaan tunnistaa ajoneuvon valmistenumeron ja mahdollisten lisäperusteiden, kuten akselivälin, moottorin tehon ja viimeistelytason tai -vaihtoehtojen avulla, ja jotka voidaan korvata varaosilla, joita ajoneuvon valmistaja tarjoaa valtuuttamilleen korjaamoille tai jälleenmyyjille taikka kolmansille osapuolille viittaamalla alkuperäiseen osanumeroon, on tarjottava saataville koneellisesti luettavina ja sähköisesti käsiteltävinä tietokokonaisuuksina tietokannassa, joka on riippumattomien toimijoiden saatavilla.

Tarkistus    326

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 6 kohta – 6.3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.3.  Edellä 70 artiklassa tarkoitettu ajoneuvojen tietojen saatavuutta käsittelevä foorumi täsmentää näiden vaatimusten täyttymistä koskevat parametrit tuoreimman tietämyksen mukaan. Riippumattomat toimijat hyväksytään ja niille myönnetään lupa sellaisten asiakirjojen perusteella, jotka osoittavat, että ne harjoittavat laillista liiketoimintaa eikä niitä ole tuomittu rikoksista.

6.3.  Edellä 70 artiklassa tarkoitettu ajoneuvojen tietojen saatavuutta käsittelevä foorumi täsmentää näiden vaatimusten täyttymistä koskevat parametrit tuoreimman tietämyksen mukaan. Riippumattomat toimijat hyväksytään ja niille myönnetään lupa sellaisten asiakirjojen perusteella, jotka osoittavat, että ne harjoittavat laillista liiketoimintaa eikä niitä ole tuomittu asiaan liittyvistä rikoksista.

Tarkistus    327

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 6 kohta – 6.4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.4.  Kun kyse on asetuksen (EY) N:o 595/2009 soveltamisalaan kuuluvista ajoneuvoista, valvontayksiköiden uudelleenohjelmointi tehdään standardin ISO 22900–2 tai SAE J2534 tai TMC RP1210B vaatimusten mukaisesti käyttämällä avointa laitteistoa. Lisäksi voidaan käyttää Ethernet- tai sarjakaapeleita tai lähiverkkorajapintoja (LAN) sekä CD- ja DVD-levyjen tai puolijohdemuistien kaltaisia vaihtoehtoisia tietoviihdejärjestelmien (esim. navigointijärjestelmät, puhelin) välineitä käyttää edellyttäen, ettei tarvita mitään valmistajakohtaisia tietoliikenneohjelmistoja (esim. ajureita tai lisämoduuleja) ja -laitteita. Jotta ISO 22900–2 tai SAE J2534- tai TMC RP1210B -standardin mukaisen valmistajakohtaisen sovelluksen ja ajoneuvon viestintäliittymän (VCI) yhteensopivuus voidaan varmentaa, valmistajan on tarjottava joko riippumattomasti laadittujen VCI:iden validointi tai ne tiedot ja mahdollisesti lainattava erityislaitteisto, joita VCI:n valmistaja tarvitsee tehdäkseen tällaisen validoinnin itse. Tällaisen validoinnin tai tietojen ja laitteiston maksuihin sovelletaan 67 artiklan 1 kohdan edellytyksiä.

6.4.  Valvontayksiköiden uudelleenohjelmointi tehdään standardin ISO 22900-2 tai SAE J2534 tai TMC RP1210 vaatimusten mukaisesti käyttämällä avointa laitteistoa.

 

Jos uudelleenohjelmointi tai vianmääritys tehdään käyttämällä standardin ISO 13400 DoIP-tekniikkaa, sen on vastattava ensimmäisessä alakohdassa mainittujen standardien vaatimuksia.

 

Jos ajoneuvovalmistajat käyttävät muita valmistajakohtaisia tietoliikenneprotokollia, protokollien määritelmät on annettava riippumattomien toimijoiden saataville.

 

Jotta ISO 22900–2 tai SAE J2534 tai TMC RP1210 -standardin mukaisen valmistajakohtaisen sovelluksen ja ajoneuvon viestintäliittymän (VCI) yhteensopivuus voidaan varmentaa, valmistajan on tarjottava kuuden kuukauden kuluessa tyyppihyväksynnän myöntämisestä riippumattomasti laadittujen VCI:iden validointi ja testiympäristö, mukaan lukien ne tiedot tietoliikenneprotokollan eritelmistä ja mahdollisesti lainattava erityislaitteisto, joita VCI:n valmistaja tarvitsee tehdäkseen tällaisen validoinnin itse. Tällaisen validoinnin tai tietojen ja laitteiston maksuihin sovelletaan 67 artiklan 1 kohdan edellytyksiä.

 

Vaatimustenmukaisuuden noudattaminen on varmistettava joko valtuuttamalla CEN kehittämään asianmukaiset vaatimustenmukaisuusstandardit tai käyttämällä olemassa olevia standardeja, muun muassa standardia SAE J2534-3.

 

Tällaisen validoinnin tai tietojen ja laitteiston maksuihin sovelletaan 67 artiklan 1 kohdan edellytyksiä.

Tarkistus    328

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 6 kohta – 6.8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6.8 a.  Jos valmistajan verkkosivustoilla olevien ajoneuvon OBD-järjestelmän ja ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen perusteella ei voida kunnolla suunnitella ja valmistaa vaihtoehtoisten polttoaineiden jälkiasennettavia järjestelmiä, jokaisen, joka haluaa valmistaa tällaisia järjestelmiä, on voitava saada liitteessä 1 esitetyn ilmoituslomakkeen 1, 3 ja 4 jaksoissa vaaditut tiedot pyytämällä niitä suoraan valmistajalta. Valmistajan verkkosivustolla on esitettävä selkeästi yhteystiedot tätä varten, ja tiedot on annettava 30 päivän kuluessa. Tällaiset tiedot on annettava vain vaihtoehtoisten polttoaineiden jälkiasennettavista järjestelmistä, joihin sovelletaan E‑sääntöä nro 115, tai tällaisten järjestelmien komponenteista, ja ne on tarjottava vain, jos pyynnössä selkeästi tarkennetaan sen ajoneuvon mallin eritelmät, jota varten tietoja pyydetään, ja jos pyynnössä erityisesti vahvistetaan, että tietoja tarvitaan E-säännön nro 115 alaisten vaihtoehtoisten polttoaineiden jälkiasennettavien järjestelmien tai komponenttien kehittämiseen.

Tarkistus    329

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a.  Ajoneuvovalmistajien on asetettava saataville verkkopalvelun kautta tai ladattavana tiedostona sähköinen tietokokonaisuus, joka sisältää kaikki ajoneuvojen valmistenumerot (tai pyydetty alakokonaisuus) sekä niihin liittyvät alun perin ajoneuvoon sisäänrakennetut kokoonpanopiirteet.

Tarkistus    330

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

7 b.  Elektroniikkalaitteiston suojausta koskevat määräykset

 

7 b. 1.  Päästöjenvalvontatietokoneella varustetuissa ajoneuvoissa on oltava ominaisuuksia, joiden avulla estetään muiden kuin valmistajan sallimien muutosten tekeminen. Valmistajan on sallittava muutokset, jos muutokset ovat tarpeen ajoneuvon vianmäärityksen, huollon, tarkastuksen, jälkikäteen tapahtuvan vaihto-osien asentamisen tai korjauksen kannalta. Uudelleenohjelmoitavat tietokonekoodit ja käyttöparametrit on suojattava ja niillä on varmistettava vähintään sama suojelun taso kuin standardin ISO DIS 15031-7, päivätty 15. maaliskuuta 2001 ((SAE J2186, lokakuu 1996). Kalibrointiin käytettävien irrotettavien muistipiirien on oltava valettuja ja sijaittava suljetuissa koteloissa, tai ne on suojattava sähköisillä algoritmeilla, eivätkä ne saa olla vaihdettavissa ilman erikoistyökaluja ja erityisiä työmenetelmiä. Ainoastaan päästöjen kalibrointiin tai ajoneuvovarkauden estämiseen liittyvät tekijät voidaan suojata tällä tavalla.

 

7 b. 2.   Ohjelmoidut moottorin ohjausparametrit eivät saa olla muutettavissa ilman erikoistyökaluja ja erityisiä työmenetelmiä (esimerkiksi juotetut tai valetut tietokoneen osat tai sinetöidyt (tai juotetut) koteloinnit).

 

7 b. 3.   Jos puristussytytysmoottorin polttoaineensyötössä käytetään mekaanista pumppua, valmistajan on varmistettava polttoaineensyötön enimmäismäärän asetuksen suojaus ajoneuvon käytön aikana.

 

7 b. 4.   Valmistajat voivat hakea hyväksyntäviranomaiselta vapautusta jostakin 8 jakson vaatimuksesta niiden ajoneuvojen osalta, jotka eivät todennäköisesti tarvitse suojaa. Harkitessaan vapautuksen myöntämistä hyväksyntäviranomaiset ottavat huomioon suorittimien senhetkisen saatavuuden, ajoneuvon suorituskyvyn ja ajoneuvon todennäköisen myyntimäärän tai muitakin tekijöitä.

 

7 b. 5.   Uudelleenohjelmoitavia muisteja (esimerkiksi Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM) käyttävien valmistajien on estettävä muistien luvaton uudelleenohjelmointi. Valmistajien on käytettävä tehokkaita suojausmenetelmiä, ja kirjoitussuojia, jotka vaativat yhteyttä valmistajan ylläpitämään ulkopuoliseen tietokoneeseen, johon myös riippumattomilla toimijoilla on pääsy 6.2 jaksossa ja 6.4 kohdassa määriteltyjen turvatoimien mukaisesti. Viranomaisten on hyväksyttävä menetelmät, joilla turvataan riittävä suojaus.

Tarkistus    331

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 2 lisäys – 3.1.1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3.1.1.   mahdolliset yhteyskäytäntöä koskevat lisätiedot, jotka tarvitaan täydelliseen vianmääritykseen E-säännön nro 49 liitteen 9B kohdassa 4.7.3 asetettujen vaatimusten lisäksi, mukaan lukien yhteyskäytäntötiedot, jotka liittyvät laitteistoihin tai ohjelmistoihin, parametrien tunnisteisiin, siirtotoimintoihin, vikamuistien vaatimuksiin tai virhetilanteisiin

3.1.1.   mahdolliset yhteyskäytäntöä koskevat lisätiedot, jotka tarvitaan täydelliseen vianmääritykseen E-säännön nro 49 liitteen 9B kohdassa 4.7.3 ja E‑säännön nro 83 liitteen 11 kohdassa 6.5.1.4 asetettujen vaatimusten lisäksi, mukaan lukien yhteyskäytäntötiedot, jotka liittyvät laitteistoihin tai ohjelmistoihin, parametrien tunnisteisiin, siirtotoimintoihin, vikamuistien vaatimuksiin tai virhetilanteisiin

Tarkistus    332

Ehdotus asetukseksi

Liite XVIII – 2 lisäys – 3.1.2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

3.1.2.   yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten hankitaan ja tulkitaan kaikkia virhekoodeja, jotka eivät vastaa E-säännön 49 liitteen 9B kohdassa 4.7.3 asetettuja vaatimuksia

3.1.2.   yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten hankitaan ja tulkitaan kaikkia virhekoodeja, jotka eivät vastaa E-säännön 49 liitteen 9B kohdassa 4.7.3 ja E-säännön nro 83 liitteen 11 kohdassa 6.5.1.4 asetettuja vaatimuksia

(1)

Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.12.2016)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Valmistelija: Christofer Fjellner

LYHYET PERUSTELUT

Komissio julkaisi 27. tammikuuta 2016 ehdotuksensa moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, ja asiasta on säädetty nykyisin direktiivissä 2007/46/EY.

Unionin tyyppihyväksyntäjärjestelmälle tehtiin vuonna 2013 kattava toimivuustarkastus osana komission CARS 2020 -toimintasuunnitelmassa antamia sitoumuksia. Tulokset osoittivat, että vaikka nykyisen järjestelmän avulla on kyetty saavuttamaan poliittiset tavoitteet tietyssä määrin, sitä arvosteltiin laajalti Volkswagenin ohjelmistomanipulointia koskevan skandaalin paljastuttua. Valmistelija pitää olennaisena, että unionin tyyppihyväksyntäjärjestelmää tehostetaan etenkin ottamalla käyttöön soveltuvia valvontamekanismeja, joilla taataan menettelyjen yhdenmukainen soveltaminen kaikissa jäsenvaltioissa. On myös olennaista, että lainsäädäntö toimii sujuvasti eikä lisää byrokratiaa kansallisten hallintojen eikä itse toimialan kannalta.

Nykyisen järjestelmän yhtenä heikkoutena ovat jäsenvaltioiden tulkintaerot sekä vaatimusten noudattamisen tiukkuudessa ilmenevät erot. Tulkintaerot, jotka eivät välttämättä ole tahallisia ja joita ilmenee siirrettäessä direktiivejä osaksi kansallista lainsäädäntöä, ovat tunnettu ja toistuva ilmiö, joka heikentää sisämarkkinoita ja aiheuttaa epävarmuutta toimialalle ja kuluttajille.

Näistä heikkouksista ei aiheudu pelkästään vaatimusten noudattamatta jättämistä, vaan ne mahdollistavat myös suoranaiset petokset ja voimassa olevan lainsäädännön rikkomisen. Tästä on valitettavasti saatu lukuisia esimerkkejä. Valmistelija reagoi näihin heikkouksiin paneutumalla erityisesti tiukempien valvontamekanismien ja markkinavalvonnan käyttöön ottamiseen.

Markkinavalvonta eli ajoneuvoille markkinoille saattamisen jälkeen tehtävät jälkitarkastukset ovat nykyisen lainsäädännön akilleenkantapää, ja markkinavalvonnan tehostaminen on yksi tämän ehdotuksen päänäkökohdista. Nyt määritellään lainvalvontaviranomaisten rooli ja vastuualueet sekä toimenpiteet, jotka on toteutettava, kun markkinoilla on vaatimukset täyttämättömiä tuotteita, mikä on tarpeellinen parannus. Valmistelija ottaa huomioon, että kansalliset viranomaiset voivat hoitaa markkinavalvonnan, mutta komissiolla on oma roolinsa asiassa.

Valmistelija ehdottaa maksujärjestelmään muutoksia, jotta säännöksiä voidaan mukauttaa jäsenvaltioiden muuttuviin olosuhteisiin. Koska eräissä jäsenvaltioissa tehdään vain rajallinen määrä tyyppihyväksyntöjä, markkinavalvonnan rahoitusta ei pitäisi kytkeä tyyppihyväksyntöihin, koska se saattaisi johtaa vakaviin puutteisiin markkinavalvonnassa. Varmistaakseen yhdenvertaiset lähtökohdat ja perusteellisen markkinavalvonnan koko unionissa jäsenvaltioiden on otettava käyttöön maksurakenteita, jotka heijastavat kulloisiakin edellytyksiä rahoittaa markkinavalvontaa.

Tämän ohella ehdotetaan myös lisätäsmennyksiä, jotka koskevat markkinavalvonnan rahoittamista. Koska jäsenvaltioiden on otettava käyttöön markkinavalvonnan kustannukset kattava maksujärjestelmä, on kohtuullista odottaa, että markkinavalvontaviranomaiset vastaavat kustannuksista, joita markkinavalvonnasta aiheutuu.

Tyyppihyväksyntöjen aito uskottavuus edellyttää, että tyyppihyväksynnät tarkastetaan viiden vuoden välein ja että tarkastuksen tekee muu viranomainen kuin se, joka on myöntänyt tyyppihyväksynnän. Näin edistetään osaltaan tyyppihyväksynnän myöntävien viranomaisten tulkintaerojen poistamista sekä lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista.

Lisäksi ehdotetaan, että lisätään tyyppihyväksynnän myöntävien viranomaisten, markkinavalvontaviranomaisten ja komission vastuuta toteuttaa toimenpiteitä siinä tapauksessa, että vaatimuksia ei ole täytetty. Selkeät markkinavalvontaa koskevat säännökset ja tuntuvat seuraamukset hillitsevät tulevaisuudessa tiukasti ja uskottavasti yrityksiä kiertää tai rikkoa vaatimuksia.

Tutkimuslaitoksilla on olennainen rooli unionin teknisten sekä turvallisuutta ja ympäristöä koskevien tiukkojen standardien ylläpitämisessä ja noudattamisessa. Valmistelija on komission kanssa samaa mieltä siitä, että tutkimuslaitosten arviointi ja valvonta on välttämätöntä. Eräissä jäsenvaltioissa arvioinnin ja valvonnan voi kuitenkin hoitaa kansallinen akkreditointielin, ja valmistelija toivoo tämän mahdollisuuden säilyvän myös jatkossa. Valvonnan arvioinnilla olisi myös varmistettava, että tutkimuslaitos on riippumaton valmistajasta. Kustannustehokkuuden varmistamiseksi tutkimuslaitosten olisi voitava kilpailla hintojen perusteella, joten täydellinen irrottaminen ei ole suositeltavaa, vaan olisi keskityttävä tiukkaan arviointiin ja valvontaan.

Yhdenmukaistettu ja tiukka lainsäädännön tulkinta voidaan varmistaa myös tyyppihyväksynnän myöntävien viranomaisten vertaisarvioinnin avulla siten, että kansalliset viranomaiset vaihtavat tietoja keskenään ja koordinoivat arviointejaan. Näin toimittaessa tyyppihyväksynnän myöntävät viranomaiset voivat korjata mahdolliset puutteet omissa valvontamenetelmissään. Jotta varmistetaan, että nämä vertaisarvioinnit eivät aiheuta tarpeetonta taakkaa ja nosta kustannuksia, niiden tiheyttä ehdotetaan kuitenkin harvennettavaksi, jollei ole syytä olettaa, että niitä olisi tehtävä useammin.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Tällä asetuksella olisi varmistettava, että kansalliset tyyppihyväksyntäviranomaiset tulkitsevat, soveltavat ja panevat täytäntöön asetuksen vaatimukset kaikkialla unionissa. Komissiolla olisi oltava valtuudet valvoa kansallisten viranomaisten työtä tekemällä säännöllisiä tarkastuksia, testaamalla uudelleen myönnetyistä tyyppihyväksynnöistä satunnaisesti valittuja otoksia sekä valvomalla yleensä asetuksen yhdenmukaista soveltamista.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b)  Tällä asetuksella olisi taattava luotettavat, yhdenmukaistetut ja avoimet tyyppihyväksyntä- ja markkinavalvontamenettelyt jäsenvaltioissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Tyyppihyväksyntävaatimusten tehokas täytäntöönpano olisi varmistettava vahvistamalla tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyviä säännöksiä muun muassa säätämällä vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmiin ja asianomaisten tuotteiden jatkuvaan vaatimustenmukaisuuteen kohdistettavista pakollisista määräaikaistarkastuksista ja tehostamalla vaatimuksia, jotka sovelletaan kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntään liittyviä testejä tyyppihyväksyntäviranomaisten vastuulla suorittavien tutkimuslaitosten pätevyyteen, velvollisuuksiin ja suoritustasoon. Tutkimuslaitosten asianmukainen toiminta on olennaista varmistettaessa korkeatasoinen turvallisuuden ja ympäristön suojelu ja kansalaisten luottamus järjestelmään. Direktiivissä 2007/46/EY säädetyt tutkimuslaitosten nimeämistä koskevat perusteet olisi vahvistettava yksityiskohtaisempina, jotta niitä sovellettaisiin yhdenmukaisesti. Erot jäsenvaltioiden soveltamissa tutkimuslaitosten arviointimenetelmissä näyttävät kasvavan entisestään, kun tutkimuslaitosten työ monimutkaistuu. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa menettelyllisiä velvoitteita, joilla varmistetaan tiedonvaihto ja se, että jäsenvaltioiden tutkimuslaitostensa arviointiin, nimeämiseen, ilmoittamiseen ja seurantaan soveltamia käytäntöjä valvotaan. Näillä menettelyllisillä velvoitteilla pitäisi pystyä poistamaan eroavaisuudet käytetyissä menetelmissä ja tutkimuslaitosten nimeämisperusteiden tulkinnassa.

(9)  Tyyppihyväksyntävaatimusten tehokas täytäntöönpano olisi varmistettava vahvistamalla tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyviä säännöksiä muun muassa säätämällä vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmiin ja asianomaisten tuotteiden jatkuvaan vaatimustenmukaisuuteen kohdistettavista pakollisista määräaikaistarkastuksista ja tehostamalla ja yhdenmukaistamalla vaatimuksia, jotka sovelletaan kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntään liittyviä testejä tyyppihyväksyntäviranomaisten vastuulla suorittavien tutkimuslaitosten pätevyyteen, velvollisuuksiin ja suoritustasoon. Tutkimuslaitosten asianmukainen toiminta on olennaista varmistettaessa korkeatasoinen turvallisuuden ja ympäristön suojelu ja kansalaisten luottamus järjestelmään. Direktiivissä 2007/46/EY säädetyt tutkimuslaitosten nimeämistä koskevat perusteet olisi vahvistettava yksityiskohtaisempina, jotta varmistetaan, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Erot jäsenvaltioiden soveltamissa tutkimuslaitosten arviointimenetelmissä näyttävät kasvavan entisestään, kun tutkimuslaitosten työ monimutkaistuu. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa menettelyllisiä velvoitteita, joilla varmistetaan tiedonvaihto ja se, että jäsenvaltioiden tutkimuslaitostensa arviointiin, nimeämiseen, ilmoittamiseen ja seurantaan soveltamia käytäntöjä valvotaan. Näillä menettelyllisillä velvoitteilla pitäisi pystyä poistamaan eroavaisuudet käytetyissä menetelmissä ja tutkimuslaitosten nimeämisperusteiden tulkinnassa. Jotta varmistetaan riittävä valvonta ja tasapuoliset toimintaedellytykset koko unionissa, hakijatutkimuslaitoksen arviointiin olisi sisällyttävä paikan päällä tehtävä arviointi ja toteutettujen todellisten tyyppihyväksyntätestien suora seuranta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a)  Tässä asetuksessa vahvistetaan säännökset, joiden perusteella valvotaan asetuksen noudattamista jäsenvaltioissa, ja autetaan näin säilyttämään kuluttajien luottamus markkinoilla oleviin ajoneuvoihin ja taataan korkeatasoinen turvallisuuden, terveyden ja ympäristön suojelu. Jäsenvaltioiden perustama täytäntöönpanon valvonnan tietojenvaihtofoorumi valvoo komission tuella kansallisten viranomaisten vastuualueita tekemällä säännöllisiä tarkastuksia, suorittamalla testejä ja kokeita myönnetyistä tyyppihyväksynnöistä valituista otoksista ja valvomalla tämän asetuksen yhtenäistä, johdonmukaista ja tehokasta soveltamista.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja keskinäistä luottamusta sekä yhdenmukaistaa ja kehittää perusteita, joita sovelletaan tutkimuslaitosten arviointiin, nimeämiseen ja ilmoittamiseen sekä laajentamis- ja uusimismenettelyihin. Jäsenvaltioiden olisi kuultava toisiaan ja komissiota kysymyksissä, joilla on yleistä merkitystä tämän asetuksen soveltamisen kannalta, ja toimitettava toisilleen ja komissiolle arviointia koskevan tarkistuslistansa malli.

(12)  Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä keskenään ja komission kanssa, jotta voidaan lisätä avoimuutta ja keskinäistä luottamusta sekä yhdenmukaistaa ja kehittää perusteita, joita sovelletaan tutkimuslaitosten arviointiin, nimeämiseen ja ilmoittamiseen sekä laajentamis- ja uusimismenettelyihin. Jäsenvaltioiden olisi kuultava toisiaan ja komissiota kysymyksissä, joilla on yleistä merkitystä tämän asetuksen soveltamisen kannalta, ja toimitettava toisilleen ja komissiolle arviointia koskevan tarkistuslistansa malli. Tällä asetuksella perustetaan tyyppihyväksyntien verkkotietokanta, joka yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/20121 a perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän kanssa voisi tarjota hallinnollisen yhteistyön helpottamiseksi ja parantamiseksi hyödyllisen sähköisen menetelmän, jolla hallinnoidaan tietojenvaihtoa yksinkertaisten ja yhtenäisten menettelyjen pohjalta ja kierretään kielelliset esteet.

 

__________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jos tutkimuslaitoksen pätevyyttä kuitenkin epäillään siitä huolimatta, että toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot soveltavat vaatimuksia johdonmukaisesti ja seuraavat niiden täyttymistä, komissiolla olisi oltava mahdollisuus tutkia yksittäisiä tapauksia.

(15)  Jos tutkimuslaitoksen pätevyyttä kuitenkin epäillään siitä huolimatta, että toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot soveltavat vaatimuksia yhdenmukaisesti ja johdonmukaisesti ja seuraavat niiden täyttymistä, komissiolla olisi oltava mahdollisuus tutkia yksittäisiä tapauksia ja ehdottaa ratkaisuja.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta tämän asetuksen mukaiset vaatimukset täyttyvät, käytössä on oltava vankka vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmä. Autoteollisuutta sääntelevässä lainsäädännössä vahvistettujen tyyppihyväksyntään ja tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvien vaatimusten noudattamisen varmistaminen olisi säilytettävä hyväksyntäviranomaisten keskeisenä tehtävänä, koska tämä velvollisuus on tiiviisti kytköksissä tyyppihyväksynnän myöntämiseen ja edellyttää tarkkoja tietoja hyväksynnän sisällöstä. Sen vuoksi on tärkeää, että hyväksyntäviranomaisten toiminta tarkastetaan säännöllisesti vertaisarvioinneilla, jotta voidaan varmistaa, että kaikki hyväksyntäviranomaiset valvovat tyyppihyväksyntävaatimusten noudattamista yhtä laadukkaasti ja tiukasti. Lisäksi on tärkeää säätää itse tyyppihyväksynnän asianmukaisuuden varmentamisesta.

(18)  Jotta tämän asetuksen mukaiset vaatimukset täyttyvät, käytössä on oltava vankka vaatimustenmukaisuuden valvontamenetelmä. Autoteollisuutta sääntelevässä lainsäädännössä vahvistettujen tyyppihyväksyntään ja tuotannon vaatimustenmukaisuuteen liittyvien vaatimusten noudattamisen varmistaminen olisi säilytettävä hyväksyntäviranomaisten keskeisenä tehtävänä, koska tämä velvollisuus on tiiviisti kytköksissä tyyppihyväksynnän myöntämiseen ja edellyttää tarkkoja tietoja hyväksynnän sisällöstä. Sen vuoksi on tärkeää, että hyväksyntäviranomaisten toimintaa valvotaan säännöllisillä unionin tason tarkastuksilla, riippumattomat tarkastukset mukaan luettuina, jotta voidaan varmistaa, että kaikki hyväksyntäviranomaiset valvovat tyyppihyväksyntävaatimusten noudattamista yhtä laadukkaasti ja tiukasti. Lisäksi on tärkeää säätää itse tyyppihyväksynnän asianmukaisuuden varmentamisesta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Yhtenäisen markkinavalvonnan varmistamiseksi kaikkialla unionissa valvontatehtävät olisi siirrettävä unionin tason keskusvirastolle, jotta varmistetaan, että uudet tyyppihyväksyntä- ja markkinavalvontapuitteet pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Jotta varmistetaan käytössä olevien ajoneuvojen vaatimuksenmukaisuuden riippumaton testaus kaikkien asiaankuuluvien ajoneuvojen koko elinkaaren ajan, on kehitettävä vankkoja ja pakollisia päästötestausmenetelmiä sellaisten katsastusvaatimusten esittämiseksi, jotka perustuvat suoran pakoputkipäästötestin ja OBD-testin yhdistelmään, mukaan luettuna testimenetelmien laatiminen typen oksidien mittaamiseksi direktiivin 2014/45/EU mukaisessa, määräajoin suoritettavassa päästötestauksessa sekä hiukkastasojen ja niiden raja-arvojen määrittämiseksi. Erityisesti voidaan käyttää uusia kaukokartoitustekniikoita runsaasti saastuttavien ajoneuvojen tunnistamiseksi maanteillä ja keskittyä käytössä olevien ajoneuvojen vaatimuksenmukaisuuden testauksessa tällaisten ajoneuvojen säänneltyihin päästörajoihin (hiukkasmäärät, NOx, CO ja HC), koska se on tulevaisuudessa kannattavin tapa suorittaa määräaikaiskatsastuksia.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta voitaisiin lisätä hyväksyntämenettelyn avoimuutta ja helpottaa markkinavalvontaviranomaisten, hyväksyntäviranomaisten ja komission välistä tiedonvaihtoa ja riippumatonta varmentamistoimintaa, tyyppihyväksyntäasiakirjat olisi toimitettava sähköisessä muodossa ja asetettava julkisesti saataville, ellei tästä ole kaupallisten etujen ja henkilötietojen suojaamisen vuoksi syytä poiketa.

(22)  Jotta voitaisiin lisätä hyväksyntämenettelyn avoimuutta ja helpottaa markkinavalvontaviranomaisten, hyväksyntäviranomaisten, komission ja kolmansien osapuolten välistä tiedonvaihtoa ja riippumatonta varmentamistoimintaa, ajoneuvo- ja testaustietojen julkistaminen on välttämätöntä tällaisten tarkastusten suorittamiseksi. Asiaankuuluvat tiedot olisi toimitettava sähköisessä muodossa ja asetettava julkisesti saataville, ellei tästä ole kaupallisten etujen, teollis- ja tekijänoikeuksien ja henkilötietojen suojaamisen vuoksi syytä poiketa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Näihin tässä asetuksessa säädettyihin kansallisten viranomaisten tarkempiin velvollisuuksiin olisi sisällyttävä riittävän suurelle määrälle markkinoille saatettuja ajoneuvoja tehtävät vaatimustenmukaisuuden jälkikäteistestit ja -tarkastukset. Vaatimustenmukaisuuden jälkikäteistarkistukseen otettavien ajoneuvojen valinnassa olisi käytettävä asianmukaista riskinarviointia, jossa otetaan huomioon mahdollisen vaatimustenvastaisuuden vakavuus ja sen toteutumisen todennäköisyys.

(24)  Näihin tässä asetuksessa säädettyihin kansallisten viranomaisten tarkempiin velvollisuuksiin olisi sisällyttävä riittävän suurelle määrälle markkinoille saatettuja ajoneuvoja tehtävät vaatimustenmukaisuuden jälkikäteistestit ja -tarkastukset. Vaatimustenmukaisuuden jälkikäteistarkistukseen otettavien ajoneuvojen valinnassa olisi käytettävä asianmukaista riskinarviointia, jossa otetaan huomioon mahdollisen vaatimustenvastaisuuden vakavuus ja sen toteutumisen todennäköisyys. Lisäksi jälkikäteistarkistusten olisi perustuttava selkeisiin ja yksityiskohtaisiin kriteereihin, ja satunnaisessa prosenttiosuudessa tarkistuksista olisi käsiteltävä muun muassa kaikkia nykyisiä malleja, ajoneuvoja, joihin on asennettu uusi moottori tai uutta teknologiaa, ajoneuvoja, joiden polttoaineenkulutus on suuri tai hyvin pieni, sekä ajoneuvoja, joita myydään erittäin paljon, ja tarkistuksissa olisi otettava huomioon vaatimusten aiempi noudattaminen, kuluttajilta saadut vihjeet, kaukokartoitustestauksen tulokset sekä riippumattomien tutkimuslaitosten esittämät huolenaiheet.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Tämän asetuksen tavoitteita ei saisi vaarantaa se, että tiettyjä järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä taikka osia tai varusteita voidaan asentaa ajoneuvoon sen jälkeen, kun ajoneuvo on saatettu markkinoille, rekisteröity tai otettu käyttöön. Sen vuoksi olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyväksyntäviranomainen tarkastaa ennen markkinoille saattamista, rekisteröintiä tai käyttöönottoa ne järjestelmät, komponentit, erilliset tekniset yksiköt, osat ja varusteet, jotka on mahdollista asentaa ajoneuvoihin ja jotka voivat merkittävästi haitata ympäristönsuojelun tai toimintaturvallisuuden kannalta olennaisten järjestelmien toimintaa.

(27)  Tämän asetuksen tavoitteita ei saisi vaarantaa se, että tiettyjä järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä taikka osia tai varusteita voidaan asentaa ajoneuvoon sen jälkeen, kun ajoneuvo on saatettu markkinoille, rekisteröity tai otettu käyttöön. Sen vuoksi olisi toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että hyväksyntäviranomainen tarkastaa ennen markkinoille saattamista, rekisteröintiä tai käyttöönottoa ne järjestelmät, komponentit, erilliset tekniset yksiköt, osat ja varusteet, jotka on mahdollista asentaa ajoneuvoihin ja jotka voivat haitata ympäristönsuojelun tai toimintaturvallisuuden kannalta olennaisten järjestelmien toimintaa.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Tuotannon vaatimustenmukaisuus on yksi EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmän kulmakivistä, minkä vuoksi toimivaltaisen viranomaisen tai tarkoitusta varten nimetyn tutkimuslaitoksen, jolla on alalla tarvittava tekninen pätevyys, olisi hyväksyttävä järjestelyt, jotka valmistaja on vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ottanut käyttöön, ja varmennettava ne säännöllisesti riippumattomilla määräaikaisilla tarkastuksilla. Lisäksi hyväksyntäviranomaisten olisi varmistettava, että asianomaisten tuotteiden jatkuva vaatimustenmukaisuus varmennetaan.

(29)  Tuotannon vaatimustenmukaisuus on yksi EU-tyyppihyväksyntäjärjestelmän kulmakivistä, minkä vuoksi toimivaltaisen viranomaisen tai tarkoitusta varten nimetyn tutkimuslaitoksen, jolla on alalla tarvittava tekninen pätevyys ja joka on muu kuin tyyppihyväksyntätestit suorittanut tutkimuslaitos, olisi hyväksyttävä järjestelyt, jotka valmistaja on vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ottanut käyttöön, ja varmennettava ne säännöllisesti riippumattomilla määräaikaisilla tarkastuksilla. Lisäksi hyväksyntäviranomaisten olisi varmistettava, että asianomaisten tuotteiden jatkuva vaatimustenmukaisuus varmennetaan.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Ilmoitetut vakavat turvallisuusriskit ja kansanterveys- ja ympäristöhaitat olisi arvioitava kansallisella tasolla, mutta jos ilmoitetturiski tai haitta voi ulottua yhden jäsenvaltion aluetta laajemmalle, olisi huolehdittava unionin tason koordinoinnista pyrkien jakamaan resursseja ja varmistamaan, että havaitun riskin ja haitan korjaamiseksi toteutettava toimet ovat yhdenmukaisia.

(31)  Turvallisuusriskit ja kansanterveys- ja ympäristöhaitat olisi arvioitava kansallisella tasolla, mutta jos riski tai haitta voi ulottua yhden jäsenvaltion aluetta laajemmalle, olisi huolehdittava unionin tason koordinoinnista pyrkien jakamaan resursseja ja varmistamaan, että havaitun riskin ja haitan poistamiseksi toteutettava toimet ovat yhdenmukaisia.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Teknisen kehityksen myötä tarjoutuvien, ajoneuvojen vianmäärityksessä ja korjaamisessa käytettävien uusien menetelmien tai uuden tekniikan, kuten ajoneuvon tietojen ja ohjelmistojen etäkäytön, ei pitäisi heikentää tämän asetuksen tavoitteiden toteutumista siltä osin kuin kyse on riippumattomien toimijoiden mahdollisuuksista saada korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot käyttöönsä.

(37)  Teknisen kehityksen myötä tarjoutuvien, ajoneuvojen vianmäärityksessä ja korjaamisessa käytettävien uusien menetelmien tai uuden tekniikan, kuten ajoneuvon tietojen ja ohjelmistojen etäkäytön, olisi vahvistettava tämän asetuksen tavoitteiden toteutumista siltä osin kuin kyse on riippumattomien toimijoiden mahdollisuuksista saada korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot käyttöönsä.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöistä ja varmistettava, että näitä sääntöjä sovelletaan. Näiden seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on raportoitava asettamistaan seuraamuksista komissiolle vuosittain, jotta näiden säännösten täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta voidaan valvoa.

(40)  Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavia seuraamuksia koskevista säännöistä ja varmistettava, että näitä sääntöjä sovelletaan. Näiden seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden olisi raportoitava asettamistaan seuraamuksista komissiolle vuosittain, jotta se voi valvoa seuraamuksia koskevien säännösten täytäntöönpanon yhdenmukaisuutta.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.   Tällä asetuksella perustetaan lisäksi Euroopan ajoneuvovalvontavirasto, jäljempänä ’virasto’, ja säädetään sen toimivallasta ja tehtävistä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Seuraavien ajoneuvojen ja koneiden tapauksessa valmistaja voi hakea ajoneuvon yksittäishyväksyntää tämän asetuksen mukaisesti, kunhan ajoneuvot täyttävät tämän asetuksen olennaiset vaatimukset:

3.  Seuraavien ajoneuvojen ja koneiden tapauksessa valmistaja voi hakea ajoneuvon yksittäishyväksyntää tämän asetuksen mukaisesti, kunhan ajoneuvot täyttävät tämän asetuksen vaatimukset:

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’markkinavalvonnalla’ kansallisten viranomaisten toimintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että markkinoilla saataville asetetut ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt sekä osat ja varusteet ovat asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja;

(2)  ’markkinavalvonnalla’ kansallisten viranomaisten toimintaa tai toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että markkinoilla saataville asetetut ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt sekä osat ja varusteet ovat asiaa koskevassa unionin lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisia eivätkä vaaranna terveyttä, turvallisuutta, ympäristöä tai muita yleisten etujen suojeluun liittyviä seikkoja, kuluttajien oikeudet mukaan luettuina;

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  ’estolaitteella’ rakenteeseen kuuluvaa laitetta, joka havainnoi lämpötilaa, ajoneuvon nopeutta, moottorin pyörimisnopeutta, vaihdetta, imusarjan painetta tai jotakin muuta parametria aktivoidakseen, muuttaakseen, viivästääkseen tai palauttaakseen päästöjenrajoitusjärjestelmän jonkin osan toiminnan taikka joka vähentää päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta kaikissa ympäröivissä olosuhteissa tai moottorin käyttöolosuhteissa, joita säännöllisesti esiintyy unionin alueella, joko ajoneuvon tavanomaisen toiminnan aikana tai tyyppihyväksyntämenettelyjen ulkopuolella;

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 8 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b)  ’peruspäästöstrategialla (BES)’ päästöstrategiaa, joka on aktivoituneena moottorin kierrosnopeuden ja kuormituksen koko toiminta-alueella, ellei lisäpäästöstrategiaa ole aktivoitu;

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 8 c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 c)  ’lisäpäästöstrategialla (AES)’ päästöstrategiaa, joka aktivoituu ja korvaa peruspäästöstrategian tai muuttaa sitä tiettyä tarkoitusta varten erityisten ympäristö- ja/tai käyttöolosuhteiden vuoksi ja joka on toiminnassa vain tällaisten olosuhteiden kestoajan;

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 43 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(43)  ’sarjan viimeisillä ajoneuvoilla’ varastossa olevia ajoneuvoja, joita ei voida tai ei voida enää asettaa saataville markkinoilla, rekisteröidä tai ottaa käyttöön, koska voimaan on tullut uusia teknisiä vaatimuksia, joiden osalta niitä ei ole tyyppihyväksytty;

(43)  ’sarjan viimeisillä ajoneuvoilla’ varastossa olevia tai valmiiksi saatettavia ajoneuvoja, joita ei voida tai ei voida enää asettaa saataville markkinoilla, rekisteröidä tai ottaa käyttöön, koska voimaan on tullut uusia teknisiä vaatimuksia, joiden osalta niitä ei ole tyyppihyväksytty;

Perustelu

Ajoneuvoja voidaan valmistaa monessa vaiheessa, mikä olisi otettava huomioon ”sarjan viimeisten ajoneuvojen” määritelmässä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta – 44 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(44 a)  ’kaukokartoituksella’ liikkuvan ajoneuvon pakokaasun epäpuhtauksien määrien kartoittamista ja mittaamista käyttämällä teiden varsille sijoitettuja, antureilla varustettuja välineitä sellaisten suorituskykytietojen keräämiseksi, joita tarvitaan liikenteessä olevien ajoneuvojen keskimääräisten päästöjen valvomiseksi ja liikaa saastuttavien ajoneuvojen tunnistamiseksi;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 88 artiklan mukaisesti liitteen IV muuttamiseksi siten, että otetaan huomioon tekniikan ja sääntelyn kehitys ottamalla käyttöön ja ajantasaistamalla viitteitä säädöksiin, joiden vaatimukset ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden on täytettävä.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 88 artiklan mukaisesti liitteen IV muuttamiseksi siten, että otetaan huomioon tekniikan ja sääntelyn kehitys ottamalla käyttöön ja ajantasaistamalla viitteitä säädöksiin, joiden vaatimukset ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden on täytettävä.

 

Valmistajien, jotka hakevat EU-tyyppihyväksyntää ajoneuvolle, jossa käytetään peruspäästöstrategiaa, lisäpäästöstrategiaa tai estolaitetta, siten kuin ne on määritelty tässä asetuksessa tai asetuksessa 2016/646/EU, on toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle kaikki tiedot, tekniset perustelut mukaan luettuina, joita tyyppihyväksyntäviranomainen voi kohtuudella vaatia sen määrittämiseksi, onko BES tai AES estolaite ja sovelletaanko asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdan mukaista estolaitteiden käyttökieltoon myönnettävää poikkeusta.

 

Valmistajien on ilmoitettava tyyppihyväksyntäviranomaiselle kirjallisesti, että BES- ja AES-strategiasta tai estolaitteesta toimitetaan kaikki tiedot ja että ajoneuvotyypissä, jolle tyyppihyväksyntä myönnetään, ei ole varusteena kiellettyä estolaitetta tämän artiklan ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 mukaisesti.

 

Tyyppihyväksyntäviranomainen ei myönnä EU-tyyppihyväksyntää, ennen kuin se on saanut päätökseen arviointinsa ja todennut, että ajoneuvotyypissä, jolle tyyppihyväksyntä myönnetään, ei ole varusteena kiellettyä estolaitetta tämän artiklan ja asetuksen (EY) N:o 692/2008 mukaisesti.

 

Tätä arviointia varten sekä tämän artiklan vaatimusten noudattamisen tai noudattamatta jättämisen tarkastamiseksi tyyppihyväksyntäviranomainen, markkinavalvontaviranomainen tai virasto voi suorittaa ylimääräisen ennakoimattoman testin, jonka parametrit poikkeavat tässä asetuksessa määritetyistä testeistä. Ylimääräisen ennakoimattoman testin parametrit määrittää joka kerta ainoastaan tyyppihyväksyntäviranomainen, markkinavalvontaviranomainen tai virasto, ja ne ovat täysin luottamuksellisia ja valmistajalle tuntemattomia siihen saakka, kunnes testitulokset julkaistaan lopullisesti.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.   Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja toteutettava markkinavalvontaa ja markkinoille tulevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden tarkastuksia asetuksen (EY) N:o 765/2008 III luvun mukaisesti.

4.   Jäsenvaltioiden on järjestettävä ja toteutettava markkinavalvontaa ja markkinoille tulevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden tarkastuksia asetuksen (EY) N:o 765/2008 III luvun mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat päättää toteuttaa yhteisiä markkinavalvontatoimia tämän asetuksen 8 artiklan mukaisiin tarkoituksiin.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että markkinavalvontaviranomaiset voivat tarpeellisiksi ja perustelluiksi katsomissaan tapauksissa päästä talouden toimijoiden tiloihin ja ottaa ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista ja erillisistä teknisistä yksiköistä tarvittavat näytteet vaatimustenmukaisuuden testaamista varten.

5.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että markkinavalvontaviranomaiset voivat tarpeellisiksi ja perustelluiksi katsomissaan tapauksissa päästä talouden toimijoiden tiloihin ilman ennakkoilmoitusta ja ottaa ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista ja erillisistä teknisistä yksiköistä tarvittavat näytteet vaatimustenmukaisuuden testaamista varten. Ajoneuvon omistajalle on korvattava näistä testeistä aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava tyyppihyväksyntätoimintansa toimivuutta. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran neljässä vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Asianomaisen jäsenvaltion on saatettava tulosten tiivistelmä julkisesti saataville etenkin siltä osin kuin kyse on myönnettyjen tyyppihyväksyntien lukumäärästä ja asianomaisista valmistajista.

6.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava tyyppihyväksyntätoimintansa toimivuutta ja myönnettyjen tyyppihyväksyntien laatua. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran kolmessa vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille, komissiolle, 10 artiklan nojalla perustetulle täytäntöönpanon valvontaa ja tietojenvaihtoa käsittelevälle foorumille ja tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä ja direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta annetun direktiivin (EU) 2016/XXX 12 artiklan mukaisesti puhdasta ilmaa käsittelevälle eurooppalaiselle foorumille ja kolmansille osapuolille pyynnöstä. Asianomaisen jäsenvaltion on saatettava täydellinen selvitys tuloksista yleisön saataville etenkin siltä osin kuin kyse on myönnettyjen tai evättyjen tyyppihyväksyntien lukumäärästä ja asianomaisista valmistajista sekä ajoneuvotyypeistä.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran neljässä vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Asianomaisen jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä tuloksista.

7.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran kolmessa vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille, komissiolle ja kolmansille osapuolille pyynnöstä. Asianomaisen jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä tuloksista. Siinä on mainittava erityisesti ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, jotka ovat tämän asetuksen vastaisia, sekä tyyppihyväksyntien oikeellisuus ja asianomaiset hyväksyntäviranomaiset, valmistajat ja ajoneuvotyypit.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Hyväksyntäviranomaisten on varmistettava, että valmistajan tyyppihyväksyntätestejä varten toimittama ajoneuvo edustaa täysin valmistettavaa ja markkinoille saatettavaa ajoneuvoa ja että toimitetun ajoneuvon testauksesta saatavat testitulokset eivät systemaattisesti poikkea käytössä olevien ajoneuvojen suorituskyvystä olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Hyväksyntäviranomaisten on tulkittava ja pantava täytäntöön tämän asetuksen vaatimukset yhtenäisesti ja johdonmukaisesti, jotta estetään toisistaan poikkeavien standardien soveltaminen unionissa. Viranomaisten on toimittava komission ja 10 artiklan nojalla perustetun täytäntöönpanon valvontaa ja tietojenvaihtoa käsittelevän foorumin kanssa yhteistyössä suorittaessaan tämän asetuksen soveltamiseen liittyviä seuranta- ja valvontatehtäviä ja toimitettava niille pyynnöstä kaikki tarvittavat tiedot.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hyväksyntäviranomaisten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Niiden on säilytettävä luottamuksellisuus, jos se on tarpeen liikesalaisuuksien suojelemiseksi, noudattaen kuitenkin 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta, jotta voidaan suojella käyttäjien etuja unionissa.

2.  Hyväksyntäviranomaisten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Niiden on säilytettävä luottamuksellisuus, jos se on tarpeen liikesalaisuuksien suojelemiseksi, paitsi jos niiden julkaiseminen on yleisen edun mukaista, noudattaen kuitenkin 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta, jotta voidaan suojella käyttäjien etuja unionissa.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten on toimittava keskenään yhteistyössä, muun muassa jakamalla asemansa ja tehtäviensä kannalta merkityksellisiä tietoja.

Jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisten on otettava käyttöön menettelyjä varmistaakseen tehokkaan ja tuloksellisen koordinoinnin ja tietojen jakamisen, joka on niiden aseman ja tehtävien kannalta merkityksellistä.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yhteiset perusteet hyväksyntäviranomaisten nimittämiseen, uudelleentarkasteluun ja arviointiin kansallisella tasolla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yhteiset perusteet hyväksyntäviranomaisten nimittämiseen, uudelleentarkasteluun ja arviointiin kansallisella tasolla. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia, joissa varmennetaan, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt ovat tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten ja tyyppihyväksyntien mukaisia. Tarkastukset on suoritettava riittävässä laajuudessa; on tehtävä asiakirjatarkastuksia sekä todellisissa ajo-olosuhteissa ja laboratoriossa suoritettavia testejä tilastollisesti edustavien otosten perusteella. Tätä tehdessään markkinavalvontaviranomaisten on otettava huomioon riskinarviointia koskevat vakiintuneet periaatteet, valitukset ja muut tiedot.

1.  Markkinavalvontaviranomaisten on tehtävä säännöllisiä tarkastuksia, joissa varmennetaan, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt ovat tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten ja tyyppihyväksyntien mukaisia. Tarkastukset on suoritettava riittävässä laajuudessa; on tehtävä asiakirjatarkastuksia sekä todellisissa ajo-olosuhteissa ja laboratoriossa suoritettavia testejä sellaisten tilastollisesti edustavien otosten perusteella, jotka ovat edustavia suhteessa ajoneuvojen määrään kyseisessä jäsenvaltiossa. Tätä tehdessään markkinavalvontaviranomaisten on otettava huomioon riskinarviointia koskevat vakiintuneet tieteelliset periaatteet ja protokollat, mukaan luettuina valitukset, ajoneuvomallien ja niiden osien suosio, kolmansien osapuolten suorittamissa testeissä saadut tulokset, mallit, joiden polttoaineenkulutus on hyvin korkea tai hyvin pieni, uuden moottorin tai teknologian ensimmäinen käyttö, määräaikaisten katsausten raportit, kaukokartoitusta käyttävät näytteenotto-ohjelmat ja muut tiedot. Markkinavalvontaviranomaisten on käsiteltävä perustellut valitukset.

 

Ajoneuvojen päästöjen todentamiseksi markkinavalvontaviranomaiset voivat käyttää kaukokartoitustekniikkaa apuna voimakkaasti saastuttavien ajoneuvomallien tunnistamisessa tarkempaa tutkimista varten. Näin toimittaessa markkinavalvontaviranomaisten on tehtävä yhteistyötä ja koordinoitava toimintaansa määräaikaiskatsastuksista vastaavien viranomaisten kanssa direktiivin 2014/45/EU mukaisesti.

 

Kun nimetään tutkimuslaitoksia tämän artiklan vaatimusten noudattamista varten, markkinavalvontaviranomaisten on varmistettava, että testeissä käytetään eri tutkimuslaitosta kuin sitä, joka suoritti alkuperäistä tyyppihyväksyntää varten suoritetut testit.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Markkinavalvontaviranomaisten on vaadittava talouden toimijoita asettamaan saataville asiakirjat ja tiedot, joita ne pitävät tarpeellisina tehtäviensä suorittamiseksi.

2.  Markkinavalvontaviranomaisten on vaadittava talouden toimijoita asettamaan saataville asiakirjat ja tiedot sekä tekniset eritelmät, joita ne pitävät tarpeellisina tehtäviensä suorittamiseksi. Tähän on sisällyttävä mahdollisuus käyttää asianmukaisia ohjelmistoja, algoritmeja, moottoreiden valvontayksikköjä ja muita mahdollisesti tarpeellisia teknisiä eritelmiä.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varoittaakseen kohtuullisen ajan kuluessa alueillaan olevia käyttäjiä mihin tahansa ajoneuvoon, järjestelmään, komponenttiin tai erilliseen tekniseen yksikköön liittyvistä vaaroista, jotka ne ovat todenneet, ehkäistäkseen loukkaantumisen tai muun haitan riskin tai lieventääkseen sitä.

Markkinavalvontaviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varoittaakseen kohtuullisen ajan kuluessa käyttäjiä mihin tahansa ajoneuvoon, järjestelmään, komponenttiin tai erilliseen tekniseen yksikköön liittyvistä vaaroista, jotka ne ovat todenneet, ehkäistäkseen loukkaantumisen tai muun haitan riskin tai lieventääkseen sitä. Nämä tiedot on asetettava saataville verkossa selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset päättävät vetää ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön pois markkinoilta 49 artiklan 5 kohdan mukaisesti, niiden on ilmoitettava asiasta asianomaiselle talouden toimijalle ja tapauksen mukaan asianomaiselle hyväksyntäviranomaiselle.

5.  Jos jonkin jäsenvaltion markkinavalvontaviranomaiset päättävät vetää ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön pois markkinoilta 49 artiklan 5 kohdan mukaisesti, niiden on ilmoitettava asiasta asianomaiselle talouden toimijalle ja asianomaiselle hyväksyntäviranomaiselle.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Markkinavalvontaviranomaisten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Niiden on säilytettävä luottamuksellisuus, jos se on tarpeen liikesalaisuuksien suojelemiseksi, noudattaen kuitenkin 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta niin täysimääräisesti kuin on tarpeen, jotta voidaan suojella käyttäjien etuja Euroopan unionissa.

6.  Markkinavalvontaviranomaisten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Niiden on säilytettävä luottamuksellisuus, jos se on tarpeen liikesalaisuuksien suojelemiseksi, paitsi jos niiden julkaiseminen on yleisen edun mukaista, noudattaen kuitenkin 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta niin täysimääräisesti kuin on tarpeen, jotta voidaan suojella käyttäjien etuja unionissa.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran neljässä vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille ja komissiolle. Asianomaisen jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä tuloksista.

7.  Jäsenvaltioiden on säännöllisesti tarkasteltava ja arvioitava valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava vähintään kerran kolmessa vuodessa, ja niiden tulokset on ilmoitettava toisille jäsenvaltioille, komissiolle, 10 artiklan nojalla perustetulle täytäntöönpanon valvontaa ja tietojenvaihtoa käsittelevälle foorumille ja kolmansille osapuolille pyynnöstä. Asianomaisen jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä tuloksista ja etenkin niiden ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden määristä ja mallien nimistä, jotka eivät ole tämän asetuksen mukaisia, sekä asianomaisista valmistajista.

 

Markkinavalvontaviranomaisten on saatettava vähintään joka toinen vuosi julkisesti saataville yhteenvetoraportti markkinavalvontatoimiensa laajuudesta, mittakaavasta ja tuloksista.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 9 kohta

Komission teksti

Tarkistus

9.  Jos markkinavalvonnasta tai ulkorajatarkastuksista vastaa jäsenvaltiossa useampi kuin yksi viranomainen, kyseisten viranomaisten on toimittava keskenään yhteistyössä, muun muassa jakamalla asemansa ja tehtäviensä kannalta merkityksellisiä tietoja.

9.  Jos markkinavalvonnasta tai ulkorajatarkastuksista vastaa jäsenvaltiossa useampi kuin yksi viranomainen, kyseisten viranomaisten on otettava käyttöön menettelyjä varmistaakseen tehokkaan ja tuloksellisen koordinoinnin ja tietojen jakamisen, joka on niiden aseman ja tehtävien kannalta merkityksellistä.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 10 kohta

Komission teksti

Tarkistus

10.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan perusteet 1 kohdassa tarkoitettujen otosten vaatimustenmukaisuuden varmennustarkastusten laajuudelle, alalle ja toteuttamistiheydelle. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

10.  Komissio hyväksyy tämän asetuksen täydentämiseksi 88 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan perusteet 1 kohdassa tarkoitettujen otosten vaatimustenmukaisuuden varmennustarkastusten laajuudelle, alalle ja toteuttamistiheydelle sekä perusteet ajoneuvojen valinnalle testausta varten.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Komission suorittama vaatimustenmukaisuuden todentaminen ja täytäntöönpanon valvonnan koordinointi jäsenvaltioiden kanssa

Euroopan ajoneuvovalvontaviraston suorittama vaatimustenmukaisuuden todentaminen ja täytäntöönpanon valvonnan koordinointi jäsenvaltioiden kanssa

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio järjestää ja tekee tai vaatii tehtäväksi jo markkinoilla saataville asetetuille ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille ja erillisille teknisille yksiköille riittävässä laajuudessa testejä ja tarkastuksia, joilla todennetaan, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt vastaavat tyyppihyväksyntiä ja sovellettavaa lainsäädäntöä, ja varmistetaan tyyppihyväksyntien oikeellisuus.

Euroopan ajoneuvovalvontavirasto, jäljempänä ’virasto’, järjestää ja tekee tai vaatii tehtäväksi jo markkinoilla saataville asetetuille ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille ja erillisille teknisille yksiköille riittävässä laajuudessa testejä ja tarkastuksia, joilla todennetaan, että ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt vastaavat tyyppihyväksyntiä ja sovellettavaa lainsäädäntöä, ja varmistetaan tyyppihyväksyntien oikeellisuus.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Luokkien M ja N ajoneuvojen osalta virasto suorittaa satunnaisia markkinavalvontatestejä ainakin 20 prosentille unionin markkinoille kunakin vuonna saatetuista uusista ajoneuvomalleista varmentaakseen, ovatko liikenteessä olevat ajoneuvot unionin turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön mukaisia. Testattavia ajoneuvoja valitessaan virasto ottaa huomioon riskinarviointia koskevat vakiintuneet periaatteet, valitukset sekä kolmansien osapuolten suorittamat testit, markkinoilla olevat uudet teknologiat, määräaikaiskatsausten raportit ja muut tiedot. Virasto käsittelee perustellut valitukset.

 

Kun nimetään tutkimuslaitos tässä kohdassa tarkoitettuja testejä varten, virasto varmistaa, että testeissä käytetään eri tutkimuslaitosta kuin sitä, joka suoritti alkuperäistä tyyppihyväksyntää varten suoritetut testit.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nämä testit ja tarkastukset voidaan tehdä valmistajien tai talouden toimijan 2 kohdan mukaisesti toimittamille uusille ajoneuvoille.

Nämä testit ja tarkastukset tehdään

 

–  valmistajien tai talouden toimijan jäljempänä olevan 2 kohdan mukaisesti toimittamille uusille ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille ja erillisille teknisille yksiköille ja

 

–  rekisteröidyille ajoneuvoille ajoneuvon rekisteröinnin haltijan suostumuksella.

 

Ajoneuvon omistajalle on korvattava testeistä aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Testit ja tarkastukset voidaan ajoneuvon rekisteröinnin haltijan suostumuksella tehdä myös rekisteröidyille ajoneuvoille.

Poistetaan.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valmistajien, joilla on tyyppihyväksyntä, tai asianomaisten talouden toimijoiden on pyynnöstä toimitettava komissiolle riittävä määrä tuotantoa edustavia komission valitsemia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka edustavat ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka tyyppihyväksynnän nojalla voidaan saattaa markkinoille. Nämä ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt on toimitettava testattavaksi sinä aikana ja siihen paikkaan ja sellaiseksi ajaksi, jotka komissio vaatii.

2.  Valmistajien, joilla on tyyppihyväksyntä, tai asianomaisten talouden toimijoiden on pyynnöstä toimitettava virastolle riittävä määrä tuotantoa edustavia viraston valitsemia ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka edustavat täysin ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä, jotka kyseisen tyyppihyväksynnän nojalla voidaan saattaa markkinoille. Nämä ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt on toimitettava testattavaksi sinä aikana ja siihen paikkaan ja sellaiseksi ajaksi, jotka virasto vaatii. Ajoneuvon omistajalle on korvattava testeistä aiheutuvat kustannukset.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jotta komissio voi tehdä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun testauksen, jäsenvaltioiden on asetettava komission saataville kaikki tiedot, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi tehtävien testauksen kohteena olevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntään. Näiden tietojen on sisällettävä vähintään tyyppihyväksyntätodistukseen ja sen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin liitteisiin sisältyvät tiedot.

Jotta virasto voi tehdä 1, 1a ja 2 kohdassa tarkoitetun testauksen, jäsenvaltioiden on asetettava viraston saataville kaikki tiedot, jotka liittyvät vaatimustenmukaisuuden todentamiseksi tehtävien testauksen kohteena olevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksyntään. Näiden tietojen on sisällettävä vähintään tyyppihyväksyntätodistukseen ja sen 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin liitteisiin sisältyvät tiedot.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on annettava kaikki tarpeellinen apu ja toimitettava kaikki komission asiantuntijoiden pyytämä asiakirjamateriaali ja muu tekninen tuki testien, kokeiden ja tarkastusten suorittamiseksi.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että komission asiantuntijoilla on pääsy kaikkiin tiloihin tai tilojen osiin ja että heillä on käytettävissään kaikki tiedot, mukaan luettuina laskentajärjestelmät ja ohjelmistot, jotka liittyvät heidän tehtäviensä hoitamiseen.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Ajoneuvonvalmistajien on julkaistava tiedot, joita tarvitaan kolmansien osapuolten suorittamaa vaatimustenmukaisuuden todentamisen testausta varten. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään julkaistavat tiedot ja julkaisemisen ehdot ottaen huomioon liikesalaisuuksien suojeleminen ja henkilötietojen säilyttäminen unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4.  Ajoneuvonvalmistajien on julkaistava tiedot, joita tarvitaan kolmansien osapuolten suorittamaa vaatimustenmukaisuuden todentamisen testausta varten. Kyseisten tietojen on sisällettävä erityisesti parametrit ja asetukset, joita tarvitaan siihen, että voidaan toistaa tarkasti testiolot, joita tyyppihyväksyntätestissä sovellettiin. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään julkaistavat tiedot ja julkaisemisen ehdot ottaen huomioon liikesalaisuuksien suojeleminen ja henkilötietojen säilyttäminen unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos komissio havaitsee, että testatut tai tarkastetut ajoneuvot eivät täytä tässä asetuksessa tai jossain liitteessä IV luetellussa säädöksessä säädettyjä tyyppihyväksyntävaatimuksia tai että tyyppihyväksyntä on myönnetty virheellisten tietojen perusteella, se vaatii 54 artiklan 8 kohdan mukaisesti viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ajoneuvojen saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia taikka toteuttaa rajoittavia toimenpiteitä joko vaatimalla talouden toimijaa poistamaan kyseiset ajoneuvot markkinoilta tai järjestämään niiden takaisinkutsun sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka määräytyy todetun vaatimustenvastaisuuden vakavuuden mukaan.

Jos komissio havaitsee, että testatut tai tarkastetut ajoneuvot, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt eivät täytä tässä asetuksessa tai jossain liitteessä IV luetellussa säädöksessä säädettyjä tyyppihyväksyntävaatimuksia tai että tyyppihyväksyntä on myönnetty virheellisten tietojen perusteella, se vaatii 54 artiklan 8 kohdan mukaisesti viipymättä asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ajoneuvojen, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia taikka toteuttaa rajoittavia toimenpiteitä joko vaatimalla talouden toimijaa poistamaan kyseiset ajoneuvot, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt markkinoilta tai järjestämään niiden takaisinkutsun sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka määräytyy todetun vaatimustenvastaisuuden vakavuuden mukaan.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kaikkia korjaavia toimia, joihin komissio ryhtyy todentamistestauksen perusteella, on sovellettava koko unionin alueella, ja kansallisten viranomaisten on pantava ne täytäntöön yhdenmukaisesti ja johdonmukaisesti. Tällaisiin unionin laajuisiin korjaaviin toimiin voi sisältyä kuluttajille maksettava yhdenmukainen korvaus, jos ajoneuvojen alkuperäiset ominaisuudet muuttuvat korjaavan toimen seurauksena, sekä taloudellisten korvausten maksaminen mahdollisista ulkoisista kielteisistä vaikutuksista (ilmanlaatu, kansanterveys jne.).

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio julkaisee kertomuksen havainnoistaan, jotka se on tehnyt suorittamassaan vaatimustenmukaisuuden todentamistestauksessa.

Virasto julkaisee vuosittain kertomuksia havainnoistaan, jotka se on tehnyt suorittamassaan vaatimustenmukaisuuden todentamistestauksessa. Kertomukset on asetettava julkisesti saataville, ja niiden on sisällettävä tiedot suoritettujen testien tuloksista sekä ajoneuvoista, järjestelmistä, komponenteista tai erillisistä teknisistä yksiköistä, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia, asianomaisia valmistajia koskevat tiedot mukaan luettuina.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia jatkotoimia vaatimustenmukaisuuden todentamisen testauksen perusteella kertomukseen sisällytettyjen suositusten mukaisesti, varmennettava komission pyynnöstä toimivaltaisten viranomaisten toiminta ja organisaatio sekä tutkittava merkittäviä tai toistuvia ongelmia asianomaisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden on pantava täytäntöön viraston antamat suositukset tämän artiklan mukaisesti, jos kyseiset suositukset on suunnattu yhdelle tai useammalle jäsenvaltiolle. Jos jäsenvaltio ei noudata viraston antamaa suositusta tai poikkeaa siitä, kyseisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle syyt siihen. Komissio arvioi annetut syyt ja, jos se ei pidä toteutettuja toimia perusteltuina, vaatii asianomaista jäsenvaltiota kuultuaan suosituksen täytäntöönpanoa tai vaihtoehtoisten toimien hyväksymistä.

 

Tapauksissa, joissa 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen suositusten tai vaihtoehtoisten toimien täytäntöönpanon toistuva laiminlyönti johtaa tämän asetuksen noudattamatta jättämiseen, komissio peruuttaa asianomaisen jäsenvaltion tyyppihyväksyntäviranomaisen luvan hyväksyä 21 artiklassa tarkoitettuja EU-tyyppihyväksyntätodistuksia koskevia hakemuksia.

 

Komissio toimittaa kahden kuukauden kuluessa tällaisen toisessa alakohdassa tarkoitetun luvan peruuttamisesta jäsenvaltiolle kertomuksen vaatimustenvastaisuutta koskevista havainnoistaan. Jos se on tarpeen jo markkinoilla olevien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden turvallisuuden varmistamiseksi, komissio kehottaa asianomaisia tyyppihyväksyntäviranomaisia peruuttamaan kohtuullisen ajan kuluessa kaikki virheellisin perustein annetut todistukset.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Virasto rahoitetaan valmistajan maksamilla kansallisilla maksuilla, joita peritään kaikista unionissa myydyistä uusista ajoneuvoista 30 artiklan 2 a kohdan mukaisesti.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanon valvonnan tietojenvaihtofoorumi

Täytäntöönpanon valvontaa ja tietojenvaihtoa käsittelevä foorumi

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio perustaa täytäntöönpanon valvonnan tietojenvaihtofoorumin, jäljempänä ’foorumi’, ja toimii sen puheenjohtajana.

1.  Komissio perustaa täytäntöönpanon valvontaa ja tietojenvaihtoa käsittelevän foorumin, jäljempänä ’foorumi’. Foorumin puheenjohtajana toimii virasto.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Foorumi koostuu jäsenvaltioiden nimittämistä jäsenistä.

Foorumi koostuu jäsenvaltioiden nimittämistä jäsenistä ja komission edustajista. Foorumiin kuuluu tarkkailijoina tutkimuslaitosten, kolmansien osapuolten testausorganisaatioiden, turvallisuus- ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjen ja kuluttajaryhmien edustajia.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen neuvoa-antavien tehtävien aiheisiin kuuluvat muiden muassa hyvien käytäntöjen edistäminen, tietojen vaihtaminen täytäntöönpanon valvontaan liittyvistä ongelmista, työmenetelmien ja -välineiden kehittäminen, sähköisen tiedonvaihtomenettelyn kehittäminen, yhdenmukaistettujen täytäntöönpanohankkeiden arviointi, seuraamukset ja yhteistarkastukset.

Sen tehtäviin kuuluvat

 

(a)   osallistuminen sellaisten hyvien käytäntöjen edistämiseen, joiden tarkoituksena on varmistaa tämän asetuksen tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano, erityisesti niiden, jotka koskevat nimettyjen elinten arviointia, nimeämistä ja valvontaa sekä tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten yleistä soveltamista, ja myös asiaankuuluvilta kolmansilta osapuolilta pyydettyjen todisteiden tai muiden tietojen tutkiminen;

 

(b)   jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten avustaminen markkinavalvontatoimissa, mukaan luettuna kansallisten markkinavalvontatoimien koordinointi joko alueellisella tasolla tai Euroopan laajuisesti;

 

(c)   kansallisten tyyppihyväksyntäviranomaisten yhteistarkastusten tekeminen kolmen vuoden välein sen varmentamiseksi, että ne ovat tämän asetuksen vaatimusten mukaisia ja suorittavat tehtävänsä riippumattomasti ja huolellisesti. Tarkastuksiin sisältyy käyttöön otettujen kansallisten tyyppihyväksyntämenettelyjen varmentaminen, myönnetyistä tyyppihyväksynnistä valitun satunnaisotoksen tarkastaminen ja vierailu tarkastuksen kohteena olevan viranomaisen vastuulla olevaan tutkimuslaitokseen. Virasto voi osallistua näihin tarkastuksiin ja päättää osallistumisestaan riskinarvioinnin perusteella;

 

(d)   markkinavalvontatoimien toimivuutta koskevien arviointien tulosten tarkastelu ja yleisten suositusten esittäminen yhden tai useamman tällaisen tarkastelun pohjalta;

 

(e)   tutkimuslaitosten toimintaa koskevien, sekä 80 artiklan 3 a kohdan mukaisten että 80 artiklan 4 kohdan mukaiseen yhteisarviointiin perustuvien, arviointien tulosten arviointi ja yleisten suositusten esittäminen yhden tai useamman tällaisen tarkastelun pohjalta;

 

(f)   täytäntöönpanotoimien tehokkuuden arviointi, mukaan luettuna tapauksen mukaan jäsenvaltioiden soveltaman korjauksen, takaisinkutsun tai seuraamuksen johdonmukaisuuden ja tehokkuuden arviointi, kun ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, jotka eivät ole vaatimusten mukaisia, on saatettu markkinoille useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, ja komission pyynnöstä yleisten suositusten esittäminen tällaisen arvioinnin perusteella. Tämä arviointi suoritetaan vähintään kahden vuoden välein.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kaikki foorumin tekemät päätökset ja sen sopimat suositukset on julkistettava, takaisinkutsuja koskevat päätökset ja suositukset mukaan luettuina.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Foorumin on perustettava pysyvä komitea, johon kuuluu kymmenen riippumatonta tarkastajaa ja komission edustaja, jäljempänä ’pysyvä komitea’, suorittamaan kansallisten tyyppihyväksyntäviranomaisten ja markkinavalvontaviranomaisten säännöllisiä tarkastuksia sen varmentamiseksi, että tämän asetuksen vaatimuksia noudatetaan, ja valvomaan, että kyseiset viranomaiset suorittavat tehtävänsä riippumattomasti, tehokkaasti ja tuloksellisesti.

 

Toiminnan tarkastamisen on oltava riippumattomien tahojen arvioitavissa, ja se on toteutettava avoimesti.

 

Niihin on kuuluttava tapauksen mukaan seuraavat kohteet:

 

(a)   tyyppihyväksyntä- ja markkinavalvontaviranomaisten noudattamien menettelyjen ja protokollien arviointi;

 

(b)   tutkimuslaitoksen nimeämisen arviointi;

 

(c)   paikan päälle tehtävät vierailut sekä kansallisten viranomaisten ja nimettyjen tutkimuslaitosten henkilöstöjen haastattelut;

 

(d)   laboratorioiden, laitosten, mittausvälineiden ja otantamenetelmien tarkastukset;

 

(e)   myönnettyjen tyyppihyväksyntien arviointi;

 

(f)   muu toiminta, joka on tarpeen sen varmistamiseksi, että vaatimustenvastaisuudet havaitaan.

 

Tarkastajat voivat palkata kolmannen osapuolen avustamaan tarkastuksissa.

 

Tarkastajien ja kolmansien osapuolten on hoidettava tehtävänsä riippumattomasti ja puolueettomasti. Niiden on säilytettävä luottamuksellisuus, jos se on tarpeen liikesalaisuuksien suojelemiseksi, noudattaen kuitenkin 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta niin täysimääräisesti kuin on tarpeen, jotta voidaan suojella käyttäjien ja kansalaisten etuja Euroopan unionissa.

 

Jäsenvaltioiden on annettava kaikki tarpeellinen apu ja toimitettava kaikki tarkastajien pyytämä asiakirjamateriaali ja tuki, jotta nämä voivat suorittaa tehtävänsä.

 

Jäsenvaltiot varmistavat, että tarkastajilla on pääsy kaikkiin tiloihin tai tilojen osiin ja että heillä on käytettävissään kaikki tiedot, mukaan luettuina laskentajärjestelmiin sisältyvät tiedot ja ohjelmistot, jotka liittyvät heidän tehtäviensä hoitamiseen.

 

Foorumin on saatettava tarkastusten tulokset jäsenvaltioiden ja komission saataville.

 

Jäsenvaltiot ja komissio toteuttavat asianmukaisia jatkotoimia tarkastusten tuloksena olevissa raporteissa esitettyjen tietojen ja suositusten perusteella.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siirretään komissiolle valta antaa 88 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan foorumin kokoonpano, nimittämismenettely, yksityiskohtaiset tehtävät, työskentelymenetelmät ja työjärjestys.

3.  Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 88 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan foorumin ja tarkastajien pysyvän komitean kokoonpano, nimittämismenettely, yksityiskohtaiset tehtävät, työskentelymenetelmät ja työjärjestys.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Tyyppihyväksyntien verkkotietokanta

 

1.   Komissio perustaa tyyppihyväksyntien verkkotietokannan ja pitää yllä sitä. Tietokanta koostuu kahdesta erilaisesta rajapinnasta: julkisesta rajapinnasta ja vaatimusten noudattamista koskevasta rajapinnasta.

 

2.   Julkinen rajapinta sisältää tämän asetuksen liitteessä IX määritellyt tiedot, testitulokset, testauseritelmät sekä tutkimuslaitosten ja tyyppihyväksynnän eri vaiheisiin osallistuneiden tyyppihyväksyntäviranomaisten tunnistetiedot seuraavien vaatimusten mukaisesti:

 

(a)   tiedot on toimitettava maksutta;

 

(b)   tiedot on esitettävä käyttäjäystävällisellä tavalla;

 

(c)   tietojen on oltava täysin hakukelpoisia ja digitaalisessa muodossa.

 

3.   Vaatimusten noudattamista koskeva rajapinta on jäsenvaltioiden, tyyppihyväksyntäviranomaisten, markkinavalvontaviranomaisten ja komission saatavilla, ja se sisältää 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä tämän asetuksen liitteissä I ja III tarkoitetut tiedot seuraavien vaatimusten mukaisesti:

 

(a)   tiukat suojausmenettelyt on varmistettava luottamuksellisten tietojen suojaamiseksi;

 

(b)   käyttöoikeuksien on perustuttava tarpeellisuusperiaatteeseen;

 

(c)   asetuksen (EY) N:o 765/2008 23 artiklan mukaisesti perustettuun markkinavalvonnan tiedotus- ja viestintäjärjestelmään (ICSMS) on luotava linkki.

 

4.   Tyyppihyväksyntäviranomaisten on sisällytettävä vaatimusten noudattamista koskevaan tietokantaan tämän asetuksen liitteissä I ja III vaaditut tiedot uuden tyyppihyväksynnän myöntämisen tai peruuttamisen yhteydessä, tämän asetuksen vaatimusten noudattamatta jättämiseen liittyvät tiedot sekä tiedot mahdollisesti suunnitelluista ja suoritetuista korjaavista toimista.

 

5.   Kun tietoja tallennetaan tietokantaan, tyyppihyväksyntäviranomaisilla säilyy tietojen käyttöoikeus ja oikeus muokata niitä. Kaikki muutokset on päivättävä, ja niiden on oltava selvästi näkyvillä. Vaatimusten noudattamista koskevan rajapinnan tietoja voidaan käyttää vain tämän asetuksen ja sen mukaisesti hyväksyttyjen säädösten täytäntöönpanon valvontaan liittyviin tarkoituksiin, ja tietojen luvaton käyttö on kielletty.

 

6.   Tietokanta on perustettava siten, että hallinnollinen rasite minimoidaan ja että käyttäjäystävällisyyden ja kustannustehokkuuden periaatteita noudatetaan. Tyyppihyväksyntien verkkotietokannalla ei saa korvata tai muuttaa markkinavalvontaviranomaisten vastuuta.

 

7.   Sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) käytön soveltuvuuden testaamiseksi tämän artiklan nojalla tapahtuvassa tietojenvaihdossa on käynnistettävä pilottihanke viimeistään... [kolmen kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

 

8.   Siirretään komissiolle valta antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 88 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tyyppihyväksyntien verkkotietokannan perustamista koskevien toiminnallisten yksityiskohtien tarkentamiseksi.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.   EU-tyyppihyväksyntää hakiessaan valmistajien on osoitettava ja ilmoitettava kirjallisesti tyyppihyväksyntäviranomaiselle, etteivät ne ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja ja erillisiä teknisiä yksiköitä suunnitellessaan ota käyttöön strategioita, joilla tarpeettomasti vähennetään merkityksellisten testausmenetelmien aikana osoitettua suorituskykyä, kun ajoneuvot, järjestelmät, komponentit ja erilliset tekniset yksiköt toimivat olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajan on välittömästi ilmoitettava hyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista toimenpiteistä.

Valmistajan on välittömästi ilmoitettava hyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle ja virastolle yksityiskohtaiset tiedot vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista toimenpiteistä.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Valmistajan on kansallisen viranomaisen perustellusta pyynnöstä toimitettava sille hyväksyntäviranomaisen välityksellä jäljennös EU-tyyppihyväksyntätodistuksesta tai 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta luvasta, joka osoittaa ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuuden, kielellä, jota kansallinen viranomainen vaivattomasti ymmärtää.

Valmistajan on kansallisen viranomaisen tai viraston perustellusta pyynnöstä toimitettava hyväksyntäviranomaisen välityksellä jäljennös EU-tyyppihyväksyntätodistuksesta tai 55 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta luvasta, joka osoittaa ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön vaatimustenmukaisuuden, kielellä, jota asianomainen kansallinen viranomainen vaivattomasti ymmärtää.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  Sen on toimitettava hyväksyntäviranomaisen perustellusta pyynnöstä kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi.

(b)  Sen on toimitettava hyväksyntäviranomaisen tai viraston perustellusta pyynnöstä sille kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tuotannon vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, mukaan luettuina kaikki tyyppihyväksyntään liittyvät tekniset eritelmät ja mahdollisuus käyttää ohjelmistoja ja algoritmeja pyynnöstä.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  Sen on tehtävä hyväksyntä- tai markkinavalvontaviranomaisten kanssa niiden pyynnöstä yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka toteutetaan toimeksiannon piiriin kuuluvien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien, erillisten teknisten yksiköiden, osien tai varusteiden aiheuttamien vakavien riskien poistamiseksi.

(c)  Sen on tehtävä hyväksyntä- tai markkinavalvontaviranomaisten tai viraston kanssa niiden pyynnöstä yhteistyötä kaikissa toimissa, jotka toteutetaan toimeksiannon piiriin kuuluvien ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien, erillisten teknisten yksiköiden, osien tai varusteiden aiheuttamien vakavien riskien poistamiseksi.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Maahantuojan on ilmoitettava valmistajalle välittömästi valituksista ja raporteista, jotka koskevat maahantuotuihin ajoneuvoihin, järjestelmiin, komponentteihin, erillisiin teknisiin yksiköihin, osiin tai varusteisiin liittyviä riskejä, vaaratilanne-epäilyjä ja vaatimustenvastaisuuskysymyksiä.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Lopullisen valmistusvaiheen EU-tyyppihyväksyntä voidaan myöntää vasta, kun hyväksyntäviranomainen on varmentanut, että lopullisessa vaiheessa tyyppihyväksytty ajoneuvo täyttää hyväksyntähetkellä kaikki sovellettavat tekniset vaatimukset. Varmentamisessa tarkastetaan kaikkia niitä vaatimuksia koskevat asiakirjat, jotka monivaiheisessa menettelyssä keskeneräiselle ajoneuvolle myönnetty EU-tyyppihyväksyntä kattaa, vaikka se olisi myönnetty eri ajoneuvoluokalle.

4.  Lopullisen valmistusvaiheen EU-tyyppihyväksyntä voidaan myöntää vasta, kun hyväksyntäviranomainen on varmentanut, että lopullisessa vaiheessa tyyppihyväksytty ajoneuvo täyttää hyväksyntähetkellä kaikki sovellettavat tekniset vaatimukset. Varmentamisessa tarkastetaan kaikkia niitä vaatimuksia koskevat asiakirjat, jotka monivaiheisessa menettelyssä keskeneräiselle ajoneuvolle myönnetty EU-tyyppihyväksyntä kattaa, vaikka se olisi myönnetty eri ajoneuvoluokalle. Ajoneuvon lopullisessa vaiheessa hyväksyvän viranomaisen vastuulla on varmistaa, että valmistunut ajoneuvo täyttää kaikki vaatimukset, ja sen on tarvittaessa suoritettava uudelleen alkuperäiset testit todentaakseen, että erikseen hyväksyttyjen järjestelmien ja komponenttien suorituskyky on yhä kyseisten tyyppihyväksyntien mukainen, kun ne liitetään valmistuneen ajoneuvon osaksi.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Valmistajan on asetettava tyyppihyväksyntäviranomaisen saataville sellainen määrä ajoneuvoja, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä, jota vaadittavien testien suorittaminen asiaa koskevien erityisdirektiivien tai -asetusten mukaisesti edellyttää.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  kaikkien päästöihin liittyvien komponenttien yksityiskohtaiset tekniset kuvaukset ja kalibrointieritelmät (peruspäästöstrategia, BES);

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  luettelo kaikista estolaitteista tai mahdollinen lisäpäästöstrategia (AES), mukaan luettuna kuvaus mahdollisen AES:n muuttamista parametreista ja rajaolosuhteet, joissa kyseinen AES toimii, sekä ilmoitus siitä, mitkä AES- ja BES-strategiat todennäköisesti toimivat kaikissa ympäristöolosuhteissa, yksityiskohtaiset tekniset kuvaukset ja kalibrointieritelmät sekä kaikkien sellaisten estolaitteiden yksityiskohtaiset perustelut, jotka vähentävät päästöjenrajoitusjärjestelmän tehokkuutta, ja perustelut, miksi käytetty estolaite ei ole asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdassa kielletty estolaite;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valmistusasiakirjat on annettava komission vahvistamassa sähköisessä muodossa, ja ne voidaan antaa myös paperimuodossa.

2.  Valmistusasiakirjat on annettava komission vahvistamassa sähköisessä muodossa. Ne voidaan antaa lisäksi myös paperimuodossa.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kun haetaan kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntää, valmistajan on toimitettava yksityiskohtaiset tiedot, tekniset selvitykset mukaan luettuina, mahdollisesta moottorin lisästrategiasta, jota käytetään asiaankuuluvassa unionin lainsäädännössä ja testimenettelyissä määritettyjen ehtojen soveltamisalan ulkopuolella.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Tyyppihyväksyntäviranomaisella ja tutkimuslaitoksilla on oltava mahdollisuus saada käyttöönsä ajoneuvossa käytetyt ohjelmistot ja algoritmit.

Hyväksyntäviranomaisella ja tutkimuslaitoksilla on oltava mahdollisuus saada käyttöönsä ajoneuvossa käytetyt turvallisuuteen ja päästöihin liittyvät ohjelmistot ja laitteistot sekä algoritmit samoin kuin asiaankuuluvat tiedot kyseisten ohjelmistojen ja laitteistojen järjestelmien kehittämisprosessista kummankin tehtävät huomioon ottaen.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle ja vastuussa olevalle tutkimuslaitokselle vakiomuodossa oleva versio turvallisuuteen ja päästöihin liittyvästä tyyppihyväksynnän soveltamisajankohtana käytetystä ohjelmistosta. Ohjelmistoon myöhemmin mahdollisesti tehtävien laittomien muutosten havaitsemiseksi tutkimuslaitoksella on oltava oikeus merkitä ohjelmisto asettamalla vastaavat parametrit.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Esittämällä perustellun pyynnön hyväksyntäviranomainen voi lisäksi vaatia valmistajaa toimittamaan kaikki tarvittavat lisätiedot, joita edellytetään tarvittavista testeistä päättämiseksi tai testien toteuttamisen helpottamiseksi.

Esittämällä perustellun pyynnön hyväksyntäviranomainen ja vastuussa oleva tutkimuslaitos voivat lisäksi vaatia valmistajaa toimittamaan kaikki lisätiedot, jotka ovat välttämättömiä testeistä päättämiseksi tai testien toteuttamisen helpottamiseksi.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 4 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Hyväksyntäviranomaisen ja vastuussa olevan tutkimuslaitoksen on säilytettävä luottamuksellisuus, jos se on tarpeen liikesalaisuuksien suojelemiseksi, paitsi jos niiden julkaiseminen on yleisen edun mukaista, noudattaen kuitenkin 9 artiklan 3 kohdassa säädettyä tiedottamisvelvollisuutta, jotta voidaan suojella käyttäjien etuja unionissa.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  estolaitteen asentamista varten esitetyn perustelun pätevyys asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää sovellettavat vaatimukset mutta aiheuttaa silti vakavan riskin turvallisuudelle tai voi vahingoittaa vakavasti ympäristöä tai kansanterveyttä, sen on evättävä EU-tyyppihyväksyntä. Tällöin viranomaisen on välittömästi lähetettävä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle yksityiskohtaiset tiedot, joissa selostetaan päätöksen syyt ja esitetään näyttö, joihin käsitys perustuu.

5.  Jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää sovellettavat vaatimukset mutta aiheuttaa silti riskin turvallisuudelle tai voi vahingoittaa vakavasti ympäristöä tai kansanterveyttä, sen on evättävä EU-tyyppihyväksyntä. Tällöin viranomaisen on välittömästi lähetettävä muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle yksityiskohtaiset tiedot, joissa selostetaan päätöksen syyt ja esitetään näyttö, joihin käsitys perustuu.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Hyväksyntäviranomainen voi kieltäytyä hyväksymästä ajoneuvon päästöjenrajoitukseen liittyvää estolaitetta valmistusasiakirjoihin sisältyvien tietojen perusteella.

 

Hyväksyntäviranomaisen on kieltäydyttävä myöntämästä EU-tyyppihyväksyntää, jos se havaitsee, että estolaite on liitetty laittomasti.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Komissio antaa tämän asetuksen täydentämiseksi 88 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä vahvistamalla kriteerit, joiden mukaan arvioidaan jonkin asetuksen (EY) N:o 715/2007 5 artiklan 2 kohdan nojalla myönnettävän poikkeuksen soveltamista estolaitteiden käytön kieltämiseen, ja edellytyksiä, joiden perusteella poikkeus voidaan hyväksyä tai hylätä.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Hyväksyntäviranomaisen on lähetettävä kolmen kuukauden välein muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle luettelo edeltävän kauden aikana myöntämistään, muuttamistaan, epäämistään tai peruuttamistaan järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden EU-tyyppihyväksynnöistä. Luettelossa on annettava liitteessä XIV mainitut tiedot.

2.  Hyväksyntäviranomaisen on lähetettävä kolmen kuukauden välein muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille, komissiolle ja virastolle luettelo edeltävän kauden aikana myöntämistään, muuttamistaan, epäämistään tai peruuttamistaan järjestelmien, komponenttien tai erillisten teknisten yksiköiden EU-tyyppihyväksynnöistä. Luettelossa on annettava liitteessä XIV mainitut tiedot.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä asetuksessa ja liitteessä IV luetelluissa säädöksissä vahvistettujen teknisten vaatimusten noudattaminen on osoitettava asianmukaisin nimettyjen tutkimuslaitosten liitteessä IV lueteltujen säädösten mukaisesti suorittamin testein.

1.  Tässä asetuksessa ja liitteessä IV luetelluissa säädöksissä vahvistettujen teknisten vaatimusten noudattaminen on osoitettava ainoastaan asianmukaisin nimettyjen tutkimuslaitosten, asiaankuuluvan kansallisen viranomaisen tai komission täysin liitteessä IV lueteltujen säädösten mukaisesti suorittamin testein.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Valmistajan on toimitettava hyväksyntäviranomaiselle ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, joita vaadittavien testien suorittaminen liitteessä IV lueteltujen soveltuvien säädösten mukaisesti edellyttää.

2.  Valmistajan on toimitettava tutkimuslaitokselle ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, joita vaadittavien testien suorittaminen liitteessä IV lueteltujen soveltuvien säädösten mukaisesti edellyttää.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vaaditut testit on suoritettava ajoneuvoilla, järjestelmillä, komponenteilla ja erillisillä teknisillä yksiköillä, jotka edustavat hyväksyttäväksi haettua tyyppiä.

3.  Vaaditut testit on suoritettava ajoneuvoilla, järjestelmillä, komponenteilla ja erillisillä teknisillä yksiköillä, jotka edustavat täysin hyväksyttäväksi haettua tyyppiä.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos kyseessä on kokonaisen ajoneuvon tyyppihyväksyntä, viranomaisten on varmistettava, ettei testaukseen valittujen ajoneuvojen perusteella päädytä tuloksiin, jotka systemaattisesti poikkeavat kyseisten ajoneuvojen suorituskyvystä silloin, kun niitä käytetään olosuhteissa, joiden voidaan kohtuudella odottaa esiintyvän ajoneuvon tavanomaisen toiminnan ja käytön aikana.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

28 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Ajoneuvonvalmistajien on julkistettava tiedot, joita tarvitaan kolmansien osapuolten suorittamaa vaatimustenmukaisuuden todentamisen testausta varten. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään julkaistavat tiedot ja julkaisemisen ehdot ottaen huomioon liikesalaisuuksien suojeleminen ja henkilötietojen säilyttäminen unionin ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Varmentaakseen, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on hyväksytyn tyypin mukainen, EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on tehtävä EU-tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevat tarkastukset tai testit näytteille, jotka on otettu valmistajan tiloissa, tuotantolaitos mukaan luettuna.

4.  Varmentaakseen, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö on hyväksytyn tyypin mukainen, EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on tehtävä EU-tyyppihyväksynnän edellytyksenä olevat tarkastukset tai testit näytteille, jotka on otettu satunnaisesti valmistajan tiloissa, tuotantolaitos tai ajoneuvojen edustusliike mukaan luettuna. Testien suorittamisessa on käytettävä eri tutkimuslaitosta kuin sitä, joka suoritti tyyppihyväksyntää varten suoritetut alkuperäiset testit.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen toteaa, ettei valmistaja enää valmista ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä hyväksytyn tyypin mukaisesti tai etteivät vaatimustenmukaisuustodistukset enää vastaa 34 ja 35 artiklan vaatimuksia, vaikka tuotantoa jatketaan, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotannon vaatimustenmukaisuusmenettelyä noudatetaan asianmukaisesti, tai peruutettava tyyppihyväksyntä.

5.  Jos EU-tyyppihyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen toteaa, ettei valmistaja enää valmista ajoneuvoja, järjestelmiä, komponentteja tai erillisiä teknisiä yksiköitä hyväksytyn tyypin mukaisesti tai etteivät vaatimustenmukaisuustodistukset enää vastaa 34 ja 35 artiklan vaatimuksia, vaikka tuotantoa jatketaan, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotannon vaatimustenmukaisuusmenettelyä noudatetaan asianmukaisesti ja että tuotanto palautetaan välittömästi vaatimusten mukaiseksi, tai peruutettava tyyppihyväksyntä.

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava kansallinen maksujärjestelmä, jolla katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat niiden tyyppihyväksyntä- ja markkinavalvontatoimista sekä niiden nimeämien tutkimuslaitosten tekemistä tyyppihyväksyntätesteistä ja tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevista testeistä ja tarkastuksista.

1.  Jäsenvaltioiden on perustettava kansallinen maksujärjestelmä, jolla katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat niiden tyyppihyväksyntä- ja markkinavalvontatoimista sekä niiden nimeämien tutkimuslaitosten tekemistä tyyppihyväksyntätesteistä ja tuotannon vaatimustenmukaisuutta koskevista testeistä ja tarkastuksista. Tutkimuslaitokset eivät saa periä maksuja suoraan.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisten tyyppihyväksyntä- tai markkinavalvontaviranomaisten, tutkimuslaitosten ja valmistajien välillä ei ole mitään eturistiriitoja.

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Nämä kansalliset maksut on perittävä valmistajilta, jotka ovat hakeneet tyyppihyväksyntää asianomaisessa jäsenvaltiossa. Tutkimuslaitokset eivät saa periä maksuja suoraan.

2.  Tyyppihyväksyntätoimiin liittyvät kansalliset maksut on perittävä valmistajilta, jotka ovat hakeneet tyyppihyväksyntää asianomaisessa jäsenvaltiossa.

 

Perityt maksut käytetään pelkästään tyyppihyväksyntätestaukseen.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Markkinavalvontatoimiin liittyvät kansalliset maksut on perittävä valmistajilta siinä jäsenvaltiossa, jossa asianomaiset tuotteet saatetaan markkinoille, ja maksun määrän on oltava 10 euroa myytyä ajoneuvoa kohden.

 

Perityt maksut käytetään pelkästään markkinavalvontatoimiin.

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava foorumin välityksellä vuosittain muille jäsenvaltioille ja komissiolle tiedot perityistä maksuista ja suoritettujen valvontatestien vuotuisista kokonaiskustannuksista. Ensimmäinen tällainen ilmoitus on toimitettava viimeistään ... [vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.   Kansallisella maksujärjestelmällä on lisäksi katettava komission 9 artiklan mukaisesti tekemien vaatimustenmukaisuuden todentamistarkastusten ja -testien kustannukset. Nämä maksut ovat Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettavia varainhoitoasetuksen26 21 artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

3.   Markkinavalvontatoimiin liittyvillä kansallisilla maksuilla on lisäksi katettava viraston 9 artiklan mukaisesti tekemien vaatimustenmukaisuuden todentamistarkastusten ja -testien kustannukset. Nämä maksut ovat Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettavia varainhoitoasetuksen26 21 artiklan 4 kohdan mukaisia ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

__________________

__________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 196).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään 1kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin maksuihin sovellettava 3 kohdassa tarkoitettu lisäosuus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa määritellään 2 a kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin maksuihin sovellettava 3 kohdassa tarkoitettu markkinavalvontatoimia koskeva lisäosuus. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Muutosta nimitetään ’tarkistukseksi’, jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että huolimatta siitä, että hyväksyntäasiakirjojen tiedot ovat muuttuneet, kyseinen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi on edelleen kyseiseen tyyppiin sovellettavien vaatimusten mukainen ja että uusia tarkastuksia tai testejä ei sen vuoksi tarvita.

Muutosta nimitetään ’tarkistukseksi’, jos hyväksyntäviranomainen katsoo, että huolimatta siitä, että hyväksyntäasiakirjojen tiedot ovat muuttuneet, kyseisen ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi on edelleen kyseiseen tyyppiin sovellettavien vaatimusten mukainen ja että uusia tarkastuksia tai testejä ei sen vuoksi tarvita. Tällaisia tarkistuksia arvioitaessa hyväksyntäviranomaisen on otettava huomioon 8 artiklan mukaisten asiaankuuluvien markkinavalvontatoimien tulokset.

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  komission tai markkinavalvontaviranomaisten suorittaman todentamistestauksen tulokset osoittavat jonkin unionin turvallisuus- tai ympäristölainsäädännön noudattamatta jättämisen;

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Voimassaolon päättyminen

Määräaikainen vahvistaminen ja voimassaolon päättyminen

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.   Ajoneuvojen, järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnät myönnetään viiden vuoden ajaksi, eikä niiden voimassaoloaikaa voida jatkaa. Voimassaolon päättymispäivä on mainittava tyyppihyväksyntätodistuksessa. Kun tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo on päättynyt, se voidaan uusia valmistajan hakemuksesta ja vain siinä tapauksessa, että hyväksyntäviranomainen on varmistanut, että ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyyppi täyttää kaikki sovellettavissa säädöksissä saman tyypin uusille ajoneuvoille, järjestelmille, komponenteille tai erillisille teknisille yksiköille säädetyt vaatimukset.

1.   Ajoneuvojen tyyppihyväksynnät on vahvistettava neljän vuoden kuluttua alkuperäisestä tyyppihyväksynnästä tai edellisestä varmentamisesta. Vahvistamisen suorittaa virasto, joka käyttää eri tutkimuslaitosta kuin sitä, joka antoi ensimmäisen tyyppihyväksynnän. Tyyppihyväksyntätodistuksen vahvistamisessa on varmistettava, että ajoneuvon tyyppi täyttää kaikki kyseisenä ajankohtana sovellettavissa säädöksissä kyseisen tyypin uusille ajoneuvoille säädetyt vaatimukset.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Jos virasto havaitsee säännönvastaisuuksia tai vaatimustenvastaisuuksia, se vaatii korjaavia toimia tai toteaa tyyppihyväksynnän voimassaolon päättyneeksi.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.   Ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo lakkaa ennen voimassaolon päättymispäivää seuraavissa tapauksissa:

2.   Ajoneuvon EU-tyyppihyväksynnän voimassaolo lakkaa seuraavissa tapauksissa:

(a)  hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin sovellettavat uudet vaatimukset tulevat pakollisiksi ajoneuvojen asettamisessa saataville markkinoilla, rekisteröinnissä tai käyttöönotossa, eikä tyyppihyväksyntää voida laajentaa 32 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti;

(a)  hyväksyttyyn ajoneuvotyyppiin sovellettavat uudet vaatimukset tulevat pakollisiksi ajoneuvojen asettamisessa saataville markkinoilla, rekisteröinnissä tai käyttöönotossa, eikä tyyppihyväksyntää voida laajentaa 32 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti;

(b)  hyväksytyn ajoneuvotyypin mukaisten ajoneuvojen tuotanto lopetetaan vapaaehtoisesti;

(b)  hyväksytyn ajoneuvotyypin mukaisten ajoneuvojen tuotanto lopetetaan, jolloin kyseisen tyyppisiä ajoneuvoja ei ole valmistettu lainkaan kahden vuoden aikana;

(c)  tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo päättyy 37 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun rajoituksen vuoksi;

(c)  tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo päättyy 37 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun rajoituksen vuoksi;

(d)  hyväksyntä on peruutettu 29 artiklan 5 kohdan tai 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

(d)  hyväksyntä on peruutettu 29 artiklan 5 kohdan tai 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

(e)  tyyppihyväksynnän on havaittu perustuvan vääriin ilmoituksiin tai väärennettyihin testituloksiin tai on jätetty ilmoittamatta tietoja, jotka olisivat johtaneet tyyppihyväksynnän epäämiseen.

(e)  tyyppihyväksynnän on havaittu perustuvan vääriin ilmoituksiin tai väärennettyihin testituloksiin tai on jätetty ilmoittamatta tietoja, jotka olisivat johtaneet tyyppihyväksynnän epäämiseen.

 

(e a)  tyyppihyväksynnän vahvistamista ei ole suoritettu 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.   Kun ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön tyypin EU-tyyppihyväksyntätodistuksen voimassaolo on päättymässä, valmistajan on ilmoitettava siitä EU-tyyppihyväksynnän myöntäneelle hyväksyntäviranomaiselle viipymättä.

Poistetaan.

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Saatuaan valmistajan antaman ilmoituksen EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen on viipymättä ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle tapauksen mukaan kaikki tiedot, joilla on merkitystä ajoneuvojen asettamiselle saataville markkinoilla, rekisteröinnille tai käyttöönotolle.

EU-tyyppihyväksynnän myöntäneen hyväksyntäviranomaisen tai sen vahvistaneen viraston on viipymättä ilmoitettava muiden jäsenvaltioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle tapauksen mukaan kaikki tiedot, joilla on merkitystä ajoneuvojen asettamiselle saataville markkinoilla, rekisteröinnille tai käyttöönotolle.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

34 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Vaatimustenmukaisuustodistuksen on sisällettävä ajoneuvon tietty vaatimustenmukaisuuden tunnusluku mitattuna todellisissa ajo-olosuhteissa syntyviä päästöjä (RDE) koskevassa testissä komission asetuksen (EU) 2016/646 mukaisesti.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

36 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

36 a artikla

 

Kuluttajien oikeussuojakeinot

 

Jos havaitaan, että unionissa myyty osa, tekninen yksikkö, järjestelmä tai koko ajoneuvo ei ole vaatimustenmukaisuustodistuksen tai tyyppihyväksyntävaatimusten mukainen, kuluttajalla on oikeus siihen, että ajoneuvo saatetaan vaatimusten mukaiseksi vaihtamalla tai korjaamalla tai että valmistaja palauttaa hinnan kokonaan takaisin tai osittain tapauksissa, joissa ajoneuvo on saatettu uudelleen vaatimusten mukaiseksi mutta sen käyttö- ja kunnossapitokustannukset ovat sopimuksessa alun perin ilmoitettua korkeammat.

 

Jos kuluttaja valitsee korjaamisen tai vaihtamisen, valmistajan on annettava tämän käyttöön ajoneuvo maksutta korjausten ajaksi tai korvaavan ajoneuvon saapumiseen saakka.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on priorisoitava ja nopeutettava sellaisten uusien ja innovatiivisten tekniikoiden tyyppihyväksyntää, joiden ympäristövaikutukset ovat merkittävästi vähäisempiä.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

37 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Uusien tekniikoiden tai uusien ratkaisujen EU-tyyppihyväksyntää koskeva vapautus voidaan myöntää vain komission luvalla. Komissio antaa luvan täytäntöönpanosäädöksellä. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Uusien tekniikoiden tai uusien ratkaisujen EU-tyyppihyväksyntää koskeva vapautus voidaan myöntää vain komission luvalla. Komissio priorisoi ja nopeuttaa sellaisten uusien ja innovatiivisten tekniikoiden EU-tyyppihyväksyntää, joiden ympäristövaikutukset ovat merkittävästi vähäisempiä. Komissio antaa luvan delegoidulla säädöksellä. Tämä delegoitu säädös hyväksytään 88 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

43 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot voivat siitä riippumatta, onko kyseessä ajoneuvon ainoa kappale, päättää myöntää tietylle ajoneuvolle vapautuksen yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä tai liitteessä IV lueteltujen säädösten aineellisesta vaatimuksesta edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot vahvistavat soveltuvat vaihtoehtoiset vaatimukset.

1.  Jäsenvaltiot voivat siitä riippumatta, onko kyseessä ajoneuvon ainoa kappale, päättää myöntää tietylle ajoneuvolle vapautuksen yhdestä tai useammasta tämän asetuksen säännöksestä tai liitteessä IV lueteltujen säädösten vaatimuksesta edellyttäen, että kyseiset jäsenvaltiot vahvistavat soveltuvat vaihtoehtoiset vaatimukset.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

49 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos hyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen havaitsee arvioinnin yhteydessä, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, sen on viipymättä vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia taikka toteutettava rajoittavia toimenpiteitä sen poistamiseksi markkinoilta tai sen takaisinkutsun järjestämiseksi sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, joka määräytyy riskin luonteen mukaan.

Jos hyväksynnän myöntänyt hyväksyntäviranomainen havaitsee arvioinnin yhteydessä, että ajoneuvo, järjestelmä, komponentti tai erillinen tekninen yksikkö ei täytä tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia, sen on viipymättä vaadittava asianomaista talouden toimijaa ryhtymään kaikkiin tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin ajoneuvon, järjestelmän, komponentin tai erillisen teknisen yksikön saattamiseksi vastaamaan kyseisiä vaatimuksia taikka toteutettava rajoittavia toimenpiteitä, jotka edellyttävät, että talouden toimija poistaa sen välittömästi markkinoilta tai järjestää sen takaisinkutsun kolmen kuukauden kuluessa riskin luonteen mukaan.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

52 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltio voi kieltäytyä rekisteröimästä tällaista ajoneuvoa, kunnes talouden toimija on toteuttanut kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Jäsenvaltion on kieltäydyttävä rekisteröimästä tällaista ajoneuvoa, kunnes talouden toimija on toteuttanut kaikki tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

53 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.   Jos ajoneuvot, järjestelmät, komponentit tai erilliset tekniset yksiköt, joiden mukana on vaatimustenmukaisuustodistus tai joissa on hyväksyntämerkki, eivät vastaa hyväksyttyä tyyppiä tai tätä asetusta tai ne on hyväksytty virheellisten tietojen perusteella,