Postupak : 2016/0014(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0048/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0048/2017

Rasprave :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Objašnjenja glasovanja
PV 19/04/2018 - 10.6
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 2114kWORD 258k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Daniel Dalton

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za promet i turizam
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0031),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0015/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. svibnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača te mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i Odbora za promet i turizam (A8-0048/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, kao što je navedeno u nastavku;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Unutarnjim tržištem obuhvaćeno je područje bez unutarnjih granica u kojem mora biti osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. Pravila koja se odnose na unutarnje tržište trebala bi biti transparentna, jednostavna i dosljedna te tako pružati pravnu sigurnost i jasnoću poduzećima i potrošačima.

(1)  Unutarnjim tržištem obuhvaćeno je područje bez unutarnjih granica u kojem mora biti osigurano slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala. Pravila koja se odnose na unutarnje tržište trebala bi biti transparentna, jednostavna, dosljedna i učinkovita te tako pružati pravnu sigurnost i jasnoću poduzećima i potrošačima.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Međutim, ocjenjivanjem je zaključeno da je potrebno uvesti odredbe o nadzoru tržišta kako bi se dopunili zahtjevi za homologaciju, pojasniti postupke za opoziv i zaštitne postupke te uvjete za dodjelu proširenja za homologacije postojećih tipova vozila, poboljšati provedbu okvira za homologaciju usklađivanjem i poboljšavanjem postupaka homologacije i provjere sukladnosti proizvodnje koje primjenjuju nadležna tijela i tehničke službe država članica, pojasniti uloge i odgovornosti gospodarskih subjekata u dobavnom lancu te nadležnih tijela i stranaka uključenih u provedbu okvira te povećati prikladnost programa alternativne homologacije (nacionalne male serije i homologacije pojedinačnih vozila) i postupka višestupanjske homologacije kako bi se osigurala primjerena fleksibilnost za tržišne niše i MSP-ove, pritom ne narušavajući ravnopravne uvjete za sudionike.

(4)  Međutim, ocjenjivanjem je zaključeno da je potrebno uvesti odredbe o nadzoru tržišta kako bi se dopunili zahtjevi za homologaciju, pojasniti postupke za opoziv i zaštitne postupke te uvjete za dodjelu proširenja za homologacije postojećih tipova vozila, poboljšati provedbu okvira za homologaciju usklađivanjem i poboljšavanjem postupaka homologacije i provjere sukladnosti proizvodnje koje primjenjuju nadležna tijela i tehničke službe država članica, jasno odrediti uloge i odgovornosti gospodarskih subjekata u dobavnom lancu te nadležnih tijela i stranaka uključenih u provedbu okvira, osiguravajući da se te uloge i odgovornosti ne preklapaju, jamčeći neovisnost navedenih subjekata, tijela i stranaka i sprečavajući sukobe interesa, te povećati prikladnost programa alternativne homologacije (nacionalne male serije i homologacije pojedinačnih vozila) i postupka višestupanjske homologacije kako bi se osigurala primjerena fleksibilnost za tržišne niše i MSP-ove, pritom ne narušavajući ravnopravne uvjete za sudionike.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Uz to, nedavni problemi u provedbi okvira za homologaciju ukazali su na konkretne slabosti i potrebu za temeljitom revizijom kako bi se osiguralo uspostavljanje djelotvornog, transparentnog, predvidljivog i održivog regulatornog okvira kojim bi se osigurala visoka razina sigurnosti te zaštite zdravlja i okoliša.

(5)  Uz to, nedavni problemi u provedbi okvira za homologaciju ukazali su na konkretne slabosti i potrebu za dodatnim jačanjem tog regulatornog okvira kako bi se osiguralo da je djelotvoran, transparentan, predvidljiv i održiv te da se njime pruža visoka razina sigurnosti i zaštite zdravlja i okoliša.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  S obzirom na to da je zaštita potrošača prioritet Unije, proizvođači vozila koji prometuju u Uniji trebali bi imati obvezu da ta vozila podvrgnu ispitivanjima prije nego ih se stavi na tržište i tijekom njihovog životnog ciklusa. Države članice i Komisija trebali bi biti jamci ovog dvostrukog nadzora, tako da jedna strana djeluje kada druge nije u mogućnosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  EU bi trebao napraviti sve što može kako bi spriječio da proizvođači automobila varaju manipuliranjem ispitivanja emisija onečišćivača i potrošnje goriva u cilju ostvarivanja lažnih rezultata ili zaobilaženja drugih pravila. Takve bi manipulacije trebalo zaustaviti jednom zauvijek.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5c)  Ovom se Uredbom želi riješiti problem sporog postupka opoziva vozila u Uniji. Postojećim postupkom ne jamči se efektivna zaštita europskih građana, za razliku od američkog postupka koji je omogućio brzo poduzimanje mjera. U tom je pogledu ključno omogućiti Komisiji da od gospodarskih subjekata zahtijeva da poduzmu sve potrebne mjere ograničavanja, uključujući opoziv vozila, radi usklađivanja nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili drugih zasebnih tehničkih jedinica s ovom Uredbom.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5d)  Ako se u vozilima koji su u prometu uoči neka nepravilnost koja je protivna početnim pravilima za dobivanje odobrenja i/ili kojom se ugrožava sigurnost potrošača ili premašuju granične vrijednosti u pogledu onečišćenja, u interesu je europskih potrošača da mogu računati na brze, prikladne i koordinirane korektivne mjere, uključujući po potrebi opoziv vozila primjenjiv diljem Unije. Države članice trebale bi pružiti Komisiji sve informacije kojima raspolažu kako bi ona mogla poduzeti hitne mjere za zaštitu integriteta jedinstvenog tržišta.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila i načela za homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, kao i za homologaciju pojedinačnih vozila, kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta od čega bi koristi imali poduzeća i potrošači te kako bi se stvorili uvjeti za visoku razinu sigurnosti, zaštite zdravlja i okoliša.

(6)  Ovom se Uredbom utvrđuju usklađena pravila i načela za homologaciju tipa motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, kao i za homologaciju pojedinačnih vozila, kako bi se osigurala dosljedna primjena visokokvalitetnih normi u pogledu provjere sukladnosti proizvodnje, čime se omogućuje pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta u korist poduzeća te uzimajući u potpunosti i na odgovarajući način u obzir prava potrošača, nudeći pritom visoku razinu sigurnosti, zaštite zdravlja i okoliša.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Uredbom se utvrđuju temeljni tehnički i administrativni zahtjevi za homologaciju motornih vozila kategorija M i N i njihovih prikolica (kategorija O) te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, u cilju osiguranja odgovarajuće razine sigurnosti i utjecaja na okoliš. Navedenim su kategorijama obuhvaćeni motorna vozila za prijevoz putnika (kategorija M), robe (kategorija N) i njihove prikolice (kategorija O).

(7)  Uredbom se utvrđuju temeljni tehnički i administrativni zahtjevi za homologaciju motornih vozila kategorija M i N i njihovih prikolica (kategorija O) te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, u cilju osiguranja visoke razine sigurnosti i utjecaja na okoliš. Navedenim su kategorijama obuhvaćeni motorna vozila za prijevoz putnika (kategorija M), robe (kategorija N) i njihove prikolice (kategorija O).

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Ovom Uredbom potrebno je zajamčiti pouzdane, usklađene i transparentne postupke homologacije i nadzora tržišta u državama članicama.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Uredbom se nastoji osigurati da nacionalna homologacijska tijela tumače, primjenjuju i provode zahtjeve koji su u njoj utvrđeni diljem Unije. Komisija treba imati ovlasti za provođenje nadzora nad radom nacionalnih tijela putem redovitih revizija, ponovnih ispitivanja nasumičnog uzorka izdanih homologacija i općeg praćenja usklađene primjene ove Uredbe.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  U svrhu usklađenosti s ovom Uredbom trebalo bi voditi računa o odredbama Direktive 2014/45 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 2014/45 Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 19.4.2014., str. 51.).

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Djelotvorna provedba zahtjeva za homologaciju trebala bi se osigurati učvršćivanjem odredaba o provjeri sukladnosti proizvodnje, među ostalim propisivanjem obveznih periodičnih kontrola metoda kontrole sukladnosti i kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda te pojačavanjem zahtjeva koji se odnose na osposobljenost, obveze i kvalitetu rada tehničkih službi koje provode ispitivanja radi homologacije tipa vozila kao cjeline. Pravilno funkcioniranje tehničkih službi ključno je za osiguravanje visoke razine sigurnosti, zaštite okoliša i povjerenja građana u sustav. Kriteriji za imenovanje tehničkih službi iz Direktive 2007/46/EZ trebali bi se detaljnije razraditi kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena. Metode ocjenjivanja tehničkih službi u državama članicama s vremenom se sve više razlikuju, a razlog je sve veća složenost posla koji obavljaju. Stoga je nužno propisati proceduralne obveze kako bi se osiguralo razmjenu informacija i nadzor praksi država članica u pogledu ocjenjivanja, imenovanja, prijavljivanja i nadzora njihovih tehničkih službi. Na taj bi se način omogućilo ujednačavanje metoda i interpretacije kriterija za imenovanje tehničkih službi.

(9)  Djelotvorna provedba zahtjeva za homologaciju trebala bi se osigurati učvršćivanjem odredaba o provjeri sukladnosti proizvodnje, omogućavanjem boljeg pristupa informacijama, postavljanjem čvrstog okvira za tehnike optimizacije tijekom ispitivanja u laboratoriju, usmjeravanjem posebne pozornosti na opasnost od nezakonitih poremećajnih uređaja, čije je korištenje zabranjeno Uredbom (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća1a, propisivanjem obveznih periodičnih revizija metoda kontrole sukladnosti i kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda te pojačavanjem i usklađivanjem zahtjeva koji se odnose na osposobljenost, obveze i kvalitetu rada tehničkih službi koje provode ispitivanja radi homologacije tipa vozila kao cjeline. Pravilno funkcioniranje tehničkih službi ključno je za osiguravanje visoke razine sigurnosti, zaštite okoliša i povjerenja građana u sustav. Kriteriji za imenovanje tehničkih službi iz Direktive 2007/46/EZ trebali bi se detaljnije razraditi kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama. Metode ocjenjivanja tehničkih službi u državama članicama s vremenom se sve više razlikuju, a razlog je sve veća složenost posla koji obavljaju. Stoga je nužno propisati proceduralne obveze kako bi se osiguralo razmjenu informacija i nadzor praksi država članica u pogledu ocjenjivanja, imenovanja, prijavljivanja i nadzora njihovih tehničkih službi. Na taj bi se način omogućilo ujednačavanje metoda i interpretacije kriterija za imenovanje tehničkih službi. Kako bi se zajamčili odgovarajući nadzor i jednaki uvjeti za sve diljem Europe, ocjenjivanje tehničke službe koja traži imenovanje treba obuhvaćati terensko ocjenjivanje i izravno promatranje provedenih homologacijskih ispitivanja.

 

___________________

 

1a Uredba (EZ) br. 715/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2007. o homologaciji tipa motornih vozila u odnosu na emisije iz lakih osobnih i gospodarskih vozila (Euro 5 i Euro 6) i pristupu podacima za popravke i održavanje vozila (SL L 171, 29.6.2007., str. 1.)

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Potreba da tijela nadležna za imenovanje kontroliraju i nadziru tehničke službe sve je veća jer se s tehničkim napretkom povećao i rizik da tehničke službe ne raspolažu potrebnim sposobnostima za ispitivanje novih tehnologija ili proizvoda za koje su zadužene. Budući da se s tehnološkim napretkom skraćuju proizvodni ciklusi i budući da se razdoblja u kojima se provode nadzorna terenska ocjenjivanja razlikuju među različitim tijelima nadležnima za imenovanje, potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve u pogledu vremenskog razmaka između nadzornih aktivnosti nad tehničkim službama.

(10)  Potreba za certificiranjem, kontrolom i nadzorom tehničkih službi sve je veća jer se s tehničkim napretkom povećao i rizik da tehničke službe ne raspolažu potrebnim sposobnostima za ispitivanje novih tehnologija ili proizvoda za koje su zadužene. Zbog velikih razlika u tumačenju trenutačne provedbe Direktive 2007/46/EZ i primijeni njezinih odredbi tijekom postupka homologacije postoje i znatne razlike među tehničkim službama. Certifikaciju, kontrolu i nadzor trebalo bi stoga uskladiti i povećati kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve na europskom jedinstvenom tržištu. Budući da se s tehnološkim napretkom skraćuju proizvodni ciklusi i budući da se razdoblja u kojima se provode nadzorna terenska ocjenjivanja razlikuju među različitim tijelima nadležnima za imenovanje, potrebno je utvrditi minimalne zahtjeve u pogledu vremenskog razmaka između nadzornih aktivnosti nad tehničkim službama.

Obrazloženje

Tehničke službe uključene su u razvoj najnovijih tehnologija preko suradnje i rada za subjekte koji opskrbljuju proizvođače automobila. Zabilježene razlike rezultat su različitih tumačenja postojećih direktiva.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se povećala transparentnost i uzajamno povjerenje te dodatno uskladili i razvili kriteriji za ocjenjivanje, imenovanje i prijavljivanje tehničkih službi te postupke produljivanja i obnove dozvola za njihov rad, države članice moraju međusobno surađivati i surađivati s Komisijom. U pitanjima općenito povezanima s provedbom ove Uredbe države članice trebale bi se savjetovati s Komisijom i međusobno te bi trebale obavješćivati Komisiju i jedna drugu o svojim obrascima kontrolnih lista za ocjenjivanje.

(12)  Kako bi se povećala transparentnost i uzajamno povjerenje te dodatno uskladili i razvili kriteriji za ocjenjivanje, imenovanje i prijavljivanje tehničkih službi te postupke produljivanja i obnove dozvola za njihov rad, države članice moraju uspostaviti mehanizme suradnje među sobom i s Komisijom. U pitanjima općenito povezanima s provedbom ove Uredbe države članice trebale bi se savjetovati s Komisijom i međusobno te bi trebale obavješćivati Komisiju i jedna drugu o svojim obrascima kontrolnih lista za ocjenjivanje. Uredbom se uspostavlja baza podataka na internetu koja bi, zajedno s Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a, mogla biti korisno elektroničko sredstvo za olakšavanje i poboljšanje administrativne suradnje upravljanjem razmjenom informacija na temelju jednostavnih i ujednačenih postupaka. U tu bi svrhu Komisija mogla razmotriti mogućnost upotrebe postojećih baza podataka na internetu, poput ETAES-a ili Eucarisa.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)  Zbog trenutačnih problema u području homologacije izišli su na vidjelo ozbiljni nedostaci postojećih nacionalnih sustava za nadzor tržišta i kontrolu homologacije. Stoga je kao hitan odgovor na otkrivene nedostatke potrebno ovlastiti Komisiju za provođenje odgovarajućih nadzornih zadaća.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Ako se imenovanje tehničke službe temelji na akreditaciji u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća12, akreditacijska tijela i tijela nadležna za imenovanje trebala bi razmjenjivati informacije koje su bitne za ocjenjivanje stručnosti tehničkih službi.

(13)  Ako se imenovanje tehničke službe temelji na akreditaciji u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća12, akreditacijska tijela i tijela nadležna za imenovanje trebala bi osigurati da su tehničke službe stručne i neovisne.

__________________

__________________

12 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.)

12 Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, 13.8.2008., str. 30.)

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Države članice trebale bi propisati naknade za imenovanje i nadzor tehničkih službi kako bi osigurale održivost načina za nadzor tih tehničkih službi i osigurale jednake uvjete za tehničke službe. Kako bi zajamčile transparentnost, države članice trebale bi obavijestiti Komisiju i druge države članice prije nego što donesu odluku o visini i strukturi naknada.

Briše se

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)   Države članice trebale bi zajamčiti da gospodarski subjekt ne plaća naknade izravno tehničkoj službi za troškove aktivnosti homologacije i nadzora tržišta. Ovom se odredbom ne ograničava sposobnost gospodarskih subjekata da odabiru tehničku službu koju žele koristiti za te aktivnosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Potrebno je osigurati neovisnost tehničkih službi u odnosu na proizvođače, među ostalim izbjegavanjem toga da proizvođači vrše izravna i neizravna plaćanja za preglede i ispitivanja za svrhe homologacije. Stoga bi države članice trebale uspostaviti sustav naknada za homologaciju kojima bi se pokrivalo troškove svih ispitivanja i pregleda za svrhe homologacije koje obavljaju tehničke službe koje je imenovalo homologacijsko tijelo te administrativne troškove izdavanja homologacije i troškove ex-post ispitivanja i pregleda u svrhu provjere sukladnosti.

Briše se

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Kako bi se omogućilo djelovanje tržišnih sila, tehničke bi službe trebale primijeniti pravila za postupke homologacije na potpuno transparentan i ujednačen način, ne stvarajući dodatni teret za gospodarske subjekte. Kako bi se zajamčila visoka razina tehničke stručnosti i pravično postupanje sa svim gospodarskim subjektima, potrebno je zajamčiti ujednačenu tehničku primjenu pravila za postupke homologacije. U okviru Foruma uspostavljenog ovom Uredbom, homologacijsko tijelo trebalo bi razmjenjivati informacije o funkcioniranju različitih tehničkih službi koje su certificirali.

Obrazloženje

Komisija mora zajamčiti svrsishodnu koordinaciju i suradnju među tehničkim službama. Za funkcioniranje postupka homologacije ključno je da ga tehničke službe primjenjuju na ujednačen način.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osiguralo da se zahtjevi iz ove Uredbe poštuju, neophodno je uspostaviti djelotvoran mehanizam za kontrolu provedbe. Osiguravanje sukladnosti s homologacijskim zahtjevima i zahtjevima u pogledu provjere sukladnosti proizvodnje u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na sektor automobilske industrije trebali bi i dalje biti ključni zadaci homologacijskih tijela, budući da je to obveza koja je blisko povezana s izdavanjem homologacija i zahtijeva detaljna znanja o njihovu sadržaju. Stoga je važno da se rad homologacijskih tijela redovito provjerava na način da se podvrgava ravnopravnom stručnom ocjenjivanju kako bi se osigurala ujednačena razina kvalitete i strogosti zahtjeva u radu svih homologacijskih tijela zaduženih za primjenu homologacijskih zahtjeva. Nadalje, važno je osigurati uvjete za provjeru ispravnosti same homologacije.

(18)  Kako bi se osiguralo da se zahtjevi iz ove Uredbe poštuju, neophodno je uspostaviti djelotvoran mehanizam za kontrolu provedbe. Osiguravanje sukladnosti s homologacijskim zahtjevima i zahtjevima u pogledu provjere sukladnosti proizvodnje u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na sektor automobilske industrije trebali bi i dalje biti ključni zadaci homologacijskih tijela, budući da je to obveza koja je blisko povezana s izdavanjem homologacija i zahtijeva detaljna znanja o njihovu sadržaju. Stoga je važno da rad homologacijskih tijela podliježe redovitim kontrolama na razini Unije, uključujući neovisne revizije, kako bi se osigurala ujednačena razina kvalitete i strogosti zahtjeva u radu svih homologacijskih tijela zaduženih za primjenu homologacijskih zahtjeva. Nadalje, važno je osigurati uvjete za provjeru ispravnosti same homologacije na razini EU-a koju će provesti neovisna treća strana.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a)   Tijela za homologaciju i tijela za nadzor tržišta ne bi trebala biti povezana kad izvršavaju svoje zadaće, kako bi se izbjegli mogući sukobi interesa. Ta bi tijela u tom pogledu trebala biti organizirana kao zasebni subjekti u skladu sa strukturom nacionalne administracije i ne bi trebali dijeliti osoblje ili objekte u skladu sa strukturama i kompetencijama nacionalnih tijela.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19b)   Forum za provedbu trebao bi moći pružiti platformu za razmjenu informacija i neovisnu analizu za podršku poboljšanjima funkcioniranja i provedbe ove Uredbe. Tijekom razmjene Komisija bi mogla imati razloga smatrati da jedno homologacijsko tijelo ili više njih ne poštuju zahtjeve ove Uredbe. U tim bi slučajevima Komisija trebala moći poduzeti sve potrebne mjere kako bi zajamčila sukladnost, uključujući izdavanje smjernica, preporuka ili drugih instrumenata i korištenje drugih postupaka, uzimajući u obzir proporcionalnost. U slučaju ozbiljnih prekršaja Komisija bi trebala moći tražiti povlačenje ili suspenziju ovlasti da tijela prihvaćaju zahtjeve za nove homologacije kako bi se zadržala visoka razina zaštite potrošača i okoliša.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  U ovu je Uredbu potrebno uključiti pravila o nadzoru tržišta kako bi se ojačalo prava i obveze nacionalnih nadležnih tijela, osigurala djelotvorna koordinacija njihovih aktivnosti nadzora tržišta i razjasnilo postupke koji se primjenjuju.

(21)  U ovu je Uredbu ključno uključiti pravila o nadzoru tržišta kako bi se ojačalo prava i obveze nacionalnih nadležnih tijela, osigurala djelotvorna koordinacija njihovih aktivnosti nadzora tržišta i razjasnilo postupke koji se primjenjuju.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)   Potrebno je da tijela za nadzor tržišta i homologacijska tijela mogu na odgovarajući način izvršavati zadaće iz ove Uredbe. Države članice bi im trebale staviti na raspolaganje sredstva potrebna u tu svrhu.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  U cilju povećanja transparentnosti homologacijskog procesa te olakšavanja razmjene informacija i neovisnih provjera koje obavljaju tijela za nadzor tržišta, homologacijska tijela i Komisija, homologacijska dokumentacija trebala bi se davati u elektroničkom obliku i biti javno dostupna, podložno iznimkama radi zaštite poslovnih interesa i osobnih podataka.

(22)  U cilju povećanja transparentnosti homologacijskog procesa te olakšavanja razmjene informacija i neovisnih provjera koje obavljaju tijela za nadzor tržišta, homologacijska tijela, Komisija i treće strane, za provedbu takvih provjera potrebno je objaviti podatke o vozilima i ispitivanjima. Informacije koje su relevantne u svrhe popravka i održavanja trebaju se predati u elektroničkom obliku i biti javno dostupne, podložno iznimkama radi zaštite poslovnih interesa, prava intelektualnog vlasništva i osobnih podataka. Informacijama koje treba objaviti u te svrhe ne smije se ugroziti povjerljivost zaštićenih podataka i intelektualnog vlasništva.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)   Treće strane koje same provode ispitivanje i provjeru sukladnosti vozila sa zahtjevima iz ove Uredbe trebale bi poštovati načela transparentnosti i otvorenosti, uključujući u pogledu vlasništva i financiranja struktura i modela. Te treće strane trebale bi također poštovati iste zahtjeve koji vrijede za imenovane tehničke službe u pogledu znanstvenih i metodoloških normi primijenjenih tijekom ispitivanja.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Te konkretnije obveze nacionalnih tijela propisane ovom Uredbom trebale bi uključivati ex post ispitivanja i preglede dovoljnog broja vozila na tržištu radi provjere sukladnosti. Izbor vozila koja će biti podvrgnuta takvoj expost provjeri sukladnosti trebao bi se temeljiti na odgovarajućoj procjeni rizika u kojoj bi se u obzir uzelo ozbiljnost moguće nesukladnosti i vjerojatnost da do nesukladnosti dođe.

(24)  Te konkretnije obveze nacionalnih tijela propisane ovom Uredbom trebale bi uključivati ex post ispitivanja i preglede dovoljnog broja vozila na tržištu radi provjere sukladnosti. Izbor vozila koja će biti podvrgnuta takvoj ex post provjeri sukladnosti trebao bi se temeljiti na odgovarajućoj procjeni rizika u kojoj bi se u obzir uzelo ozbiljnost moguće nesukladnosti i vjerojatnost da do nesukladnosti dođe. Nadalje, treba se temeljiti na jasnim i podrobnim kriterijima i obuhvaćati, između ostaloga, nasumične postotne provjere za sve aktualne modele, vozila u koja su ugrađeni novi motor ili tehnologija, vozila s visokom ili vrlo niskom potrošnjom goriva te vozila s veoma visokim obujmom prodaje. Nadalje, treba uzimati u obzir povijest sukladnosti, savjete potrošača, rezultate ispitivanja daljinskog istraživanja i zabrinutosti koje su izrazila neovisna istraživačka tijela.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  Ključno je da Komisija može provjeriti sukladnost s homologacijama i zakonodavstvom primjenjivima na vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice te zajamčiti pravilnost homologacija organizacijom, provođenjem ili traženjem provedbe ispitivanja i inspekcija vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već stavljeni na tržište.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)   Treće strane koje same provode ispitivanje i provjeru sukladnosti vozila sa zahtjevima ove Uredbe trebale bi poštovati načela transparentnosti i otvorenosti, uključujući u pogledu vlasništva i financiranja struktura i modela. Te bi treće strane također trebale imati sličan pristup onome imenovanih tehničkih strana poštovanjem istih normi prilikom provođenja i tumačenja ispitivanja.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25b)  Nadzorom tržišta trebao bi se uzeti u obzir pristup temeljen na riziku s fokusom, među ostalim, na podatke dobivene preko jedinica za praćenje na daljinu na cesti, žalbe, izvješća iz periodičnih tehničkih inspekcija, očekivani životni vijek i prethodno identificirane probleme vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25c)  Kako bi se provjerile emisije vozila, tijela za nadzor tržišta trebala bi između ostalog koristiti tehnologiju za daljinsko ispitivanje kako bi identificirala koji bi aspekti, poput visokih razina onečišćenja zraka ili onečišćenja bukom, kojih vozila trebali biti podvrgnuti dodatnim ispitivanjima. Pritom ta tijela trebaju surađivati i koordinirati svoje aktivnosti s tijelima nadležnim za periodične tehničke preglede u skladu s Direktivom 2014/45/EU o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Kako bi se osigurala visoka razina funkcionalne sigurnosti vozila, zaštite putnika u vozilu i ostalih sudionika u cestovnom prometu te zaštite okoliša, trebalo bi i dalje usklađivati tehničke zahtjeve i standarde povezane s okolišem koji se odnose na vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice te ih prilagođavati tehničkom i znanstvenom napretku.

(26)  Kako bi se osigurala visoka razina funkcionalne sigurnosti vozila, zaštite putnika u vozilu i ostalih sudionika u cestovnom prometu te zaštite okoliša i javnog zdravlja, trebalo bi i dalje usklađivati tehničke zahtjeve i standarde povezane s okolišem koji se odnose na vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice te ih prilagođavati tehničkom i znanstvenom napretku.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Kako bi se zajamčila i stalno poboljšavala visoka razina funkcionalne sigurnosti vozila te zaštite putnika u vozilu, drugih sudionika u cestovnom prometu i okoliša, trebalo bi olakšati uvođenje novih tehnologija temeljenih na tehničkom i znanstvenom napretku. To bi trebalo postići ograničenjem ispitivanja i dokumentacije potrebnih za izdavanje homologacije EU-a za te tehnologije.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Na ciljeve ove Uredbe ne bi trebalo utjecati to što se određeni sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice ili dijelovi i oprema mogu ugraditi na ili u vozilo nakon što je ono stavljeno na tržište, registrirano ili stavljeno u upotrebu. Stoga bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da homologacijsko tijelo provede kontrolu sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili dijelova i opreme koji se mogu ugrađivati na ili u vozilo, a koji mogu bitno ugroziti funkcioniranje sustava koji su ključni za zaštitu okoliša ili funkcionalnu sigurnost, prije nego što ih se stavi na tržište, registrira ili stavi u upotrebu.

(27)  Na ciljeve ove Uredbe ne bi trebalo utjecati to što se određeni sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice ili dijelovi i oprema mogu ugraditi na ili u vozilo nakon što je ono stavljeno na tržište, registrirano ili stavljeno u upotrebu. Stoga bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da homologacijsko tijelo provede kontrolu sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili dijelova i opreme koji se mogu ugrađivati na ili u vozilo, a koji mogu ugroziti funkcioniranje sustava koji su ključni za zaštitu okoliša ili funkcionalnu sigurnost, prije nego što ih se stavi na tržište, registrira ili stavi u upotrebu.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Sukladnost proizvodnje jedna je od okosnica sustava EU-a za homologaciju te bi stoga, kako bi je se osiguralo, nadležno tijelo ili tehnička služba koja raspolaže odgovarajućim kvalifikacijama i koja je imenovana u tu svrhu trebali biti zaduženi za provjeravanje postupaka koje primjenjuje proizvođač kako bi osigurao tu sukladnost te bi ti postupci trebali biti podvrgnuti redovitim provjerama u obliku neovisnih periodičnih kontrola. Uz to, homologacijska tijela trebala bi osigurati da se provode provjere kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda.

(29)  Sukladnost proizvodnje jedna je od okosnica sustava EU-a za homologaciju te bi stoga, kako bi je se osiguralo, nadležno tijelo ili tehnička služba koja raspolaže odgovarajućim kvalifikacijama i koja je imenovana u tu svrhu trebali biti zaduženi za provjeravanje postupaka koje primjenjuje proizvođač kako bi osigurao tu sukladnost te bi ti postupci trebali biti podvrgnuti redovitim provjerama. Uz to, homologacijska tijela trebala bi osigurati da se provode provjere kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Da bi homologacije bile trajno valjane, proizvođač treba obavijestiti nadležno tijelo koje je homologiralo njegov tip vozila o svim promjenama karakteristika tipa ili promjenama u odnosu na zahtjeve za sigurnost i utjecaj na okoliš koji se primjenjuju na taj tip. Stoga je bitno da valjanost izdanih certifikata o homologaciji bude vremenski ograničena te da ih je moguće obnoviti tek nakon što homologacijsko tijelo provjeri i utvrdi da je tip vozila i dalje sukladan sa svim primjenjivim zahtjevima. Nadalje, trebalo bi pojasniti uvjete za proširenje homologacije kako bi se osiguralo ujednačenu primjenu i provedbu zahtjeva za homologaciju diljem Unije.

(30)  Da bi homologacije bile trajno valjane, proizvođač treba obavijestiti nadležno tijelo koje je homologiralo njegov tip vozila o svim promjenama karakteristika tipa ili promjenama u odnosu na zahtjeve za sigurnost i utjecaj na okoliš koji se primjenjuju na taj tip. Stoga je bitno da valjanost izdanih certifikata o homologaciji bude vremenski ograničena te da ih je moguće obnoviti tek nakon što homologacijsko tijelo provjeri i utvrdi da je tip vozila i dalje sukladan sa svim primjenjivim zahtjevima. Međutim, neki sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice po svojoj prirodi ne moraju imati datum isteka. Na primjer, jasno je da valjanost homologacije sustava emisija treba biti vremenski ograničena, dok to nije slučaj za retrovizore. Stoga bi Komisiji trebala biti delegirana ovlast za utvrđivanje popisa dotičnih sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica. Postupak provjeravanja trebao bi uključivati različite metode, poput pregleda dokumentacije, revizija sukladnosti i cjelovitih postupaka homologacije.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Ocjenjivanje prijavljenih ozbiljnih sigurnosnih rizika i šteta za javno zdravlje i okoliš trebalo bi provoditi na nacionalnoj razini, ali bi trebala biti osigurana koordinacija na razini Unije u slučajevima kada prijavljeni rizik ili šteta mogu imati posljedice izvan državnog područja jedne države članice, pri čemu je cilj dijeliti resurse i osigurati sustavnost korektivnih djelovanja koja se poduzimaju kako bi se umanjili utvrđeni rizik ili šteta.

(31)  Ocjenjivanje prijavljenih ozbiljnih sigurnosnih rizika i šteta za javno zdravlje i okoliš trebalo bi provoditi na nacionalnoj razini, ali bi trebala biti osigurana koordinacija na razini Unije u slučajevima kada prijavljeni rizik ili šteta mogu imati posljedice izvan državnog područja jedne države članice, pri čemu je cilj dijeliti resurse i osigurati sustavnost korektivnih djelovanja koja se poduzimaju kako bi se umanjili utvrđeni rizik ili šteta. Posebnu pozornost treba posvetiti zamjenskoj opremi, sustavima i tehničkim jedinicama koji utječu na učinak ispušnog sustava na okoliš i oni moraju, kad je to prikladno, biti podložni zahtjevima za odobrenje.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Programima alternativne homologacije trebalo bi osigurati odgovarajuću fleksibilnost za proizvođače koji proizvode vozila u malim serijama. Oni bi trebali moći iskoristiti prednosti koje pruža unutarnje tržište Unije pod uvjetom da njihova vozila budu u skladu s određenim zahtjevima EU-a za homologaciju vozila koja se proizvode u malim serijama. U pojedinim ograničenim slučajevima primjereno je dopustiti nacionalnu homologaciju male serije. Kako bi se spriječila zlouporaba, svaki pojednostavljeni postupak za vozila proizvedena u malim serijama trebalo bi ograničiti na slučajeve vrlo male proizvodnje. Stoga je potrebno precizno definirati pojam vozila proizvedenih u malim serijama na temelju broja proizvedenih vozila, zahtjeva koje je potrebno ispuniti i uvjeta za stavljanje tih vozila na tržište. Jednako je važno utvrditi alternativni program homologacije pojedinačnih vozila, posebno kako bi se osigurala dovoljna fleksibilnost za homologaciju vozila koja se proizvode u više stupnjeva.

(33)  Programima alternativne homologacije trebalo bi osigurati odgovarajuću fleksibilnost za proizvođače koji proizvode vozila u malim serijama. Oni bi trebali moći iskoristiti prednosti koje pruža unutarnje tržište Unije pod uvjetom da njihova vozila budu u skladu s određenim zahtjevima EU-a za homologaciju vozila koja se proizvode u malim serijama. U pojedinim ograničenim slučajevima primjereno je dopustiti nacionalnu homologaciju male serije. Kako bi se spriječila zlouporaba, svaki pojednostavljeni postupak za vozila proizvedena u malim serijama trebalo bi ograničiti na slučajeve vrlo male proizvodnje u skladu s ovom Uredbom. Stoga je potrebno precizno definirati pojam vozila proizvedenih u malim serijama na temelju broja proizvedenih vozila, zahtjeva koje je potrebno ispuniti i uvjeta za stavljanje tih vozila na tržište. Jednako je važno utvrditi alternativni program homologacije pojedinačnih vozila, posebno kako bi se osigurala dovoljna fleksibilnost za homologaciju vozila koja se proizvode u više stupnjeva.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(35a)   Kako bi se zajamčilo efektivno tržišno natjecanje na tržištu usluga informiranja o popravku i održavanju vozila, te kako bi se pojasnilo da su dotičnim informacijama obuhvaćene i informacije koje treba pružiti neovisnim subjektima koji nisu serviseri, u cilju jamčenja toga da neovisno tržište popravka i održavanja vozila u cjelini može konkurirati s ovlaštenim trgovcima, bez obzira na to daje li proizvođač vozila te informacije ovlaštenim trgovcima i serviserima izravno, potrebno je utvrditi informacije koje treba pružiti u svrhu pristupa informacijama o popravku i održavanju vozila.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(36a)   S obzirom na to da ne postoji zajednički strukturirani postupak za razmjenu podataka o sastavnim dijelovima vozila između proizvođača vozila i neovisnih subjekata, prikladno je razviti načela za takvu razmjenu podataka. Europski odbor za normizaciju trebao bi formalno sastaviti budući zajednički strukturirani postupak o standardiziranom formatu razmijenjenih podataka, a da se pritom mandatom koji se da Europskom odboru za normizaciju ne odredi unaprijed razina detalja koje će ta norma pružiti. Europski odbor za normizaciju trebao bi u svojem radu osobito odražavati interese i potrebe proizvođača vozila i neovisnih subjekata te bi također trebao razmatrati rješenja poput otvorenih formata podataka opisanih dobro utvrđenim metapodacima radi prilagođavanja postojeće infrastrukture informacijske tehnologije.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37a)  Kako bi se zajamčilo efektivno tržišno natjecanje na tržištu usluga informiranja o popravku i održavanju vozila, potrebno je naglasiti da su dotičnim informacijama obuhvaćene i informacije koje treba pružiti neovisnim subjektima koji nisu serviseri, i to u formatu kojim se omogućuje daljnja elektronička obrada, u cilju jamčenja toga da neovisno tržište popravka i održavanja vozila u cjelini može konkurirati s ovlaštenim trgovcima, bez obzira na to daje li proizvođač vozila te informacije ovlaštenim trgovcima i serviserima izravno.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37b)  Ne dovodeći u pitanje obveze proizvođača vozila da preko svojih internetskih stranica pružaju informacije o popravku i održavanju, pristup podacima u vozilu trebao bi ostati izravno i neovisno pristupačan neovisnim subjektima.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koja se primjenjuju u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i osigurati primjenu tih pravila. Te bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se nadziralo dosljednost provedbe tih odredbi, države članice svake godine izvješćuju Komisiju o primijenjenim sankcijama.

(40)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koja se primjenjuju u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i osigurati primjenu tih pravila. Te bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se nadzirala dosljednost provedbe tih odredbi, države članice redovito, pomoću internetske baze podataka, izvješćuju Komisiju o primijenjenim sankcijama.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40a)   Smatra se da su rezultati ispitivanja krivotvoreni kada relevantno tijelo ne može empirički provjeriti te rezultate nakon uzimanja u obzir ili repliciranja svih parametara ispitivanja.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40b)   Administrativne kazne koje naplaćuje Komisija mogle bi se koristiti za mjere za nadzor tržišta i za mjere za pružanje potpore osobama na koje negativno utječu kršenja ove Uredbe ili za druge takve aktivnosti u korist pogođenih potrošača i, kad je to primjereno, zaštite okoliša.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40c)   U slučaju nesukladnosti potrošač može biti suočen sa štetom nanesenom njemu samome ili njegovoj osobnoj imovini. U takvim slučajevima potrošač bi trebao imati pravo tražiti naknadu u okviru relevantnog zakonodavstva koje se tiče neispravnih proizvoda ili nesukladne robe, uključujući Direktivu Vijeća 85/374/EEZ1a, Direktivu 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1b i Direktivu 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1c, prema potrebi. Osim toga, potrošač se može osloniti na pravne lijekove temeljene na ugovornom pravu, kako je to primjenjivo u skladu sa zakonom njegove države članice.

 

_____________

 

1a Direktiva Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode (SL L 210., 7.8.1985., str. 29.).

 

1b Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (SL L 171, 7.7.1999., str. 12.).

 

1c Direktiva 2006/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju (SL L 376, 27.12.2006., str. 21.).

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 45.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(45a)  Kako bi se zajamčilo efektivno tržišno natjecanje na tržištu usluga informiranja o popravku i održavanju vozila, trebalo bi pojasniti da su dotičnim informacijama obuhvaćene i informacije koje treba pružiti neovisnim subjektima koji nisu serviseri, i to u formatu kojim se omogućuje daljnja elektronička obrada, u cilju jamčenja toga da neovisno tržište popravka i održavanja vozila u cjelini može konkurirati s ovlaštenim trgovcima, bez obzira na to daje li proizvođač vozila te informacije ovlaštenim trgovcima i serviserima izravno.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za sljedeća vozila i strojeve proizvođač može podnijeti zahtjev za homologaciju tipa ili homologaciju pojedinačnog vozila pod uvjetom da su navedena vozila u skladu s temeljnim zahtjevima iz ove Uredbe:

3.  Za sljedeća vozila i strojeve proizvođač može podnijeti zahtjev za homologaciju tipa ili homologaciju pojedinačnog vozila pod uvjetom da su navedena vozila u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe:

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  vozila konstruirana i izrađena za upotrebu u oružanim snagama, civilnoj obrani, vatrogasnim službama i snagama za održavanje javnog reda;

(b)  vozila konstruirana i izrađena za upotrebu u oružanim snagama, civilnoj obrani, vatrogasnim službama, tijelima za upravljanje katastrofama i snagama za održavanje javnog reda;

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

Za potrebe ove Direktive i regulatornih akata Unije navedenih u Prilogu IV., osim ako u njima nije drukčije određeno, primjenjuju se sljedeće definicije:

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje su provela i mjere koje su poduzela tijela za nadzor tržišta kako bi se osiguralo da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice te dijelovi i oprema koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenima u mjerodavnom zakonodavstvu Unije i da se njima ne ugrožava zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi vid zaštite javnog interesa;

(2)  „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje provode i mjere koje poduzimaju tijela za nadzor tržišta kako bi se osiguralo da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice te dijelovi i oprema koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenima u mjerodavnom zakonodavstvu Unije i da se njima ne ugrožava zdravlje, sigurnost, okoliš ili bilo koji drugi vid zaštite javnog interesa, uključujući prava potrošača;

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  ,‚izvorni dijelovi ili oprema’’ znači dijelovi ili oprema koji su proizvedeni prema specifikacijama i proizvodnim normama koje određuje proizvođač vozila za proizvodnju dijelova ili opreme za sastavljanje navedenog vozila; to uključuje dijelove ili opremu koji su proizvedeni u istoj proizvodnoj liniji kao i ti dijelovi opreme; ako se ne dokaže suprotno, pretpostavlja se da su dijelovi izvorni ako proizvođač potvrdi da dio odgovara kvaliteti dijelova koji su korišteni kod sastavljanja navedenog vozila i da su proizvedeni u skladu sa specifikacijama i proizvodnim normama koje određuje proizvođač vozila;

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za sve vidove homologacije tipa vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ili za homologaciju pojedinačnog vozila ili za postupak odobravanja dijelova i opreme radi osiguranja sukladnosti proizvodnje i nadzora tržišta u vezi s tim izrađenim vozilom, sustavom, sastavnim djelom, zasebnom tehničkom jedinicom, dijelom i opremom, bez obzira na to je li ta osoba izravno uključena u sve stupnjeve konstruiranja i proizvodnje predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

(9)  „proizvođač” znači fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za usklađivanje s administrativnim odredbama i tehničkim zahtjevima koji se primjenjuju za dobivanje homologacije tipa vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice ili za homologaciju pojedinačnog vozila ili za postupak odobravanja dijelova i opreme i radi osiguranja sukladnosti proizvodnje, kao i za olakšavanje sukladnosti s odredbama nadzora tržišta u vezi s tim izrađenim vozilom, sustavom, sastavnim djelom, zasebnom tehničkom jedinicom, dijelom i opremom, bez obzira na to je li ta osoba izravno uključena u sve stupnjeve konstruiranja i proizvodnje predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16.  „registracija” znači trajno ili privremeno administrativno odobrenje za stavljanje vozila u upotrebu u cestovnom prometu, uključujući identifikaciju vozila i izdavanje serijskog broja;

16.  „registracija” znači administrativno odobrenje za stavljanje vozila u upotrebu u cestovnom prometu, uključujući njegovu identifikaciju i izdavanje serijskog broja za njega, poznatog kao registracijski broj, bilo na trajnoj ili privremenoj osnovi, uključujući na kraće vremensko razdoblje;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  „tip vozila” znači određena kategorija vozila koja se ne razlikuju barem u ključnim kriterijima iz dijela B Priloga II. i koja može sadržavati ondje navedene varijante i izvedbe;

(35)  „tip vozila” znači određena skupina vozila koja se ne razlikuju barem u ključnim kriterijima iz dijela B Priloga II. i koja može sadržavati ondje navedene varijante i izvedbe;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  „osnovno vozilo” znači svako vozilo koje se upotrebljava u početnom stupnju višestupanjske homologacije;

(37)  „osnovno vozilo” znači svako vozilo koje se upotrebljava u početnom stupnju višestupanjske homologacije bez obzira na to radi li se o motornom vozilu;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  ,‚homologacija pojedinačnog vozila” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da određeno vozilo, neovisno o tome je li unikatno ili ne, ispunjava bitne administrativne odredbe i tehničke zahtjeve za EU homologaciju pojedinačnog vozila i nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila;

(42)  ,‚homologacija pojedinačnog vozila” znači postupak kojim homologacijsko tijelo potvrđuje da određeno vozilo, neovisno o tome je li unikatno ili ne, ispunjava bitne administrativne odredbe i tehničke zahtjeve za EU homologaciju pojedinačnog vozila ili nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 46.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46)  „informacije za popravak i održavanje vozila” znači sve informacije potrebne za dijagnostiku, servisiranje, provjeru, periodični nadzor, popravak, reprogramiranje ili ponovno postavljanje početnih postavki vozila te ugradnju dijelova i opreme na vozila, a koje proizvođači osiguravaju ovlaštenim trgovcima i serviserima, uključujući sve naknadne izmjene i dopune takvih informacija;

(46)  „informacije za popravak i održavanje vozila” znači sve informacije potrebne za dijagnostiku, servisiranje, provjeru, tehničke preglede, popravak, reprogramiranje ili ponovno postavljanje početnih postavki vozila te ugradnju dijelova i opreme na vozila, a koje proizvođači, uključujući ovlaštene partnere, koriste ili osiguravaju ovlaštenim trgovcima, serviserima i mrežama, za pružanje proizvoda ili usluga u svrhu popravka i održavanja vozila, uključujući sve naknadne izmjene i dopune takvih informacija;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(55)  „terensko ocjenjivanje” znači provjera koju vrši homologacijsko tijelo u prostorijama tehničke službe ili nekog od podugovaratelja ili društva kćeri;

(55)  „terensko ocjenjivanje” znači provjera koju se vrši u prostorijama tehničke službe ili nekog od podugovaratelja ili društva kćeri;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 56.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(56a)  „poremećajni uređaj” znači svaki funkcionalni element dizajna, kada radi na odgovarajući način, kojim se sprečava učinkovitost i djelotvornost odobrenih sustava kontrole i nadzora vozila te kojim se sprečava sukladnost sa zahtjevima za homologaciju u okviru čitavog raspona stvarnih uvjeta vožnje.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga II. u vezi s kategorizacijom potkategorija vozila, tipova vozila i tipova nadogradnje radi njegova usklađivanja s tehničkim napretkom.

Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga II. u vezi s tipovima vozila i tipovima nadogradnje radi njegova usklađivanja s tehničkim napretkom.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice osiguravaju da homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta poštuju strogo razdvajanje uloga i nadležnosti te funkcioniraju neovisno jedni o drugima.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Ako je za homologaciju vozila, uključujući i homologaciju pojedinačnih vozila odgovorno više od jednog homologacijskog tijela u određenoj državi članici, ta država članica mora odrediti jedinstveno homologacijsko tijelo za svrhu razmjene informacija s homologacijskim tijelima ostalih država članica i za ispunjavanje obveza iz poglavlja XV. ove Uredbe.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice organiziraju i provode nadzor tržišta i kontrole vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji ulaze na tržište, u skladu s poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

4.  Države članice organiziraju i provode nadzor tržišta i kontrole vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji ulaze na tržište, u skladu s poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 765/2008 uz izuzeće njezina članka 18. stavka 5.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice moraju poduzeti mjere nužne kako bi se osiguralo da tijela za nadzor tržišta mogu ući u prostorije gospodarskih subjekata i za svrhe ispitivanja sukladnosti zaplijeniti neophodne uzorke vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica u slučajevima kada to smatraju potrebnim i opravdanim.

5.  Države članice moraju poduzeti mjere nužne kako bi se osiguralo da tijela za nadzor tržišta mogu ući u prostorije gospodarskih subjekata na svojem teritoriju i za svrhe ispitivanja sukladnosti uzeti neophodne uzorke vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica u slučajevima kada to smatraju potrebnim i opravdanim.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih aktivnosti homologacije. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti, posebno broj odobrene homologacije i imena proizvođača na koje se odnosi.

6.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih aktivnosti homologacije, uključujući sukladnost homologacija izdanih u skladu s ovom Uredbom. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake tri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice, Europski parlament i Komisija. O rezultatima raspravlja Forum osnovan u skladu s člankom 10. Predmetna država članica stavlja na raspolaganje javnosti potpuno izvješće rezultata koje posebno uključuje broj odobrenih ili odbijenih homologacija, predmet certifikata homologacije te imena proizvođača i tehničkih službi nadležnih za nadzor nad homologacijskim ispitivanjima.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti.

7.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake tri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice, Europski parlament i Komisija. O rezultatima raspravlja Forum osnovan u skladu s člankom 10. Predmetna država članica stavlja na raspolaganje javnosti sažetak rezultata koji osobito uključuje broj vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica podvrgnutih ispitivanju ili drugom ocjenjivanju. Sažetak uključuje popis vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji nisu sukladni sa zahtjevima ove Uredbe, ako ih ima, imena proizvođača i kratak opis prirode nesukladnosti.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a.  Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 88. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem zajedničkih kriterija za imenovanje, provjeru i ocjenjivanje homologacijskih tijela i tijela za nadzor tržišta na nacionalnoj razini.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Homologacijska tijela primjenjuju i provode zahtjeve ove Uredbe na ujednačen i dosljedan način kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sve i izbjegla primjena različitih normi na području Unije. Ona u potpunosti surađuju s Forumom i Komisijom u aktivnostima revizije i nadzora u pogledu primjene ove Uredbe i na zahtjev im dostavljaju sve potrebne informacije.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Homologacijska tijela moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. kako bi se zaštitili interesi korisnika u Uniji.

2.  Homologacijska tijela moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. Moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni gospodarskih subjekata, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. kako bi se zaštitili interesi korisnika u Uniji u skladu s mjerodavnim pravom.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica u kojoj je za homologaciju vozila – uključujući i homologaciju pojedinačnih vozila – odgovorno više od jednog homologacijskog tijela, mora odrediti jedinstveno homologacijsko tijelo za svrhu razmjene informacija s homologacijskim tijelima ostalih država članica i za ispunjavanje obveza iz poglavlja XV. ove Uredbe.

Briše se

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijska tijela unutar države članice surađuju međusobno dijeljenjem informacija koje su bitne za njihovu ulogu i funkcije.

Homologacijska tijela unutar države članice uvode postupke u svrhu osiguranja djelotvorne i učinkovite koordinacije, kao i djelotvorne i učinkovite razmjene informacija koje su bitne za njihovu ulogu i funkcije.

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ako homologacijsko tijelo otkrije da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu s ovom Uredbom, o tome bez odgode obavješćuje Komisiju i druge države članice. Komisija odmah po primitku te obavijesti o tome obavješćuje članove Foruma za provedbu.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija može donijeti provedbene akte kako bi utvrdila zajedničke kriterije za imenovanje, nadzorno provjeravanje i ocjenjivanje homologacijskih tijela na nacionalnoj razini. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Briše se

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijela za nadzor tržišta moraju vršiti redovite kontrole kako bi provjerila sukladnost vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica sa zahtjevima iz ove Uredbe te kako bi provjerila ispravnost homologacija. Te se kontrole vrše u odgovarajućim razmjerima pregledom dokumentacije, probnim vožnjama i laboratorijskim ispitivanjima na temelju statistički relevantnih uzoraka. Tijela za nadzor tržišta pri tome uzimaju u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, prigovore i druge podatke.

1.  Tijela za nadzor tržišta moraju vršiti redovita ispitivanja i inspekcije u skladu s nacionalnim godišnjim programima odobrenima prema stavcima 2. i 3. kako bi provjerila da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice sukladni homologaciji tipa i mjerodavnom zakonodavstvu. Ta se ispitivanja i inspekcije provode, među ostalim, pomoću laboratorijskih ispitivanja i ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje, na temelju statistički relevantnih uzoraka te su dopunjeni pregledom dokumentacije. Države članice na godišnjoj osnovi provode ispitivanja ili inspekcije na određenom broju tipova koji iznosi barem 20 % broja tipova stavljenih na tržište u toj državi članici u prethodnoj godini. Tijela za nadzor tržišta pri tome uzimaju u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, obrazložene prigovore i druge relevantne informacije, uključujući rezultate ispitivanja koje su objavile priznate treće strane, nove tehnologije na tržištu te izvješća o periodičnim tehničkim pregledima i o cestovnom daljinskom istraživanju.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.   Tijela za nadzor tržišta mogu se osloniti na neovisne organizacije za ispitivanje za provedbu tehničkih zadaća, poput ispitivanja ili inspekcija. Za rezultate je i dalje odgovorno tijelo za nadzor tržišta. Kada se za potrebe ovog članka upotrijebe tehničke službe, tijela za nadzor tržišta brinu se za to da se ne angažira ista tehnička služba koja je provela prvotna ispitivanja za homologaciju.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b.   Tijela za nadzor tržišta sastavljaju i podnose nacionalni program za nadzor tržišta koji Komisija odobrava na godišnjoj ili višegodišnjoj osnovi. Države članice mogu podnijeti zajedničke programe ili mjere.

 

Nacionalni programi za nadzor tržišta sadrže barem sljedeće informacije:

 

(a)   opseg i područje primjene planiranih aktivnosti nadzora tržišta

 

(b)   detalje o tome kako će aktivnosti nadzora tržišta biti provedene, uključujući informacije o upotrebi pregleda dokumentacije te fizičkih i laboratorijskih provjera i o tome kako se njima odražavaju načela procjene rizika te odgovara na obrazložene žalbe, velik broj određenih modela vozila u upotrebi na njihovom teritoriju i njihovih dijelova, prvu upotrebu novog motora ili tehnologije, izvješća o periodičnim tehničkim inspekcijama i druge informacije, uključujući od gospodarskih subjekata ili rezultata ispitivanja koje su objavile priznate treće strane

 

(c)   sažetak mjera poduzetih u prethodnom programu, uključujući relevantne statističke podatke o opsegu provedenih aktivnosti, poduzetih daljnjih mjera i ostvarenih rezultata; u slučaju višegodišnjeg programa sastavlja se sažetak mjera i na godišnjoj osnovi predstavlja Komisiji i Forumu za provedbu i

 

(d)   detalje aranžmana financiranja navedene u okviru članka 30. stavka 4. i ljudskih resursa namijenjenih nadzoru tržišta, kao i njihovu podobnost u pogledu planiranih aktivnosti nadzora tržišta.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Nadležna tijela za nadzor tržišta ovlaštena su da od gospodarskih subjekata zahtijevaju da im daju na raspolaganje onu dokumentaciju i informacije za koje smatraju da su potrebne za izvršavanje njihovih zadataka.

2.   Nadležna tijela za nadzor tržišta ovlaštena su da od gospodarskih subjekata zahtijevaju da im daju na raspolaganje onu dokumentaciju i informacije za koje smatraju da su potrebne za izvršavanje njihovih zadataka. To obuhvaća pristup softveru, algoritmima, jedinicama za nadzor motora i drugim tehničkim specifikacijama koje tijelo za nadzor tržišta smatra nužnima.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Tijela za nadzor tržišta uzimaju u obzir certifikate o sukladnosti koje im dostave gospodarski subjekti i koji se odnose na homologirana vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice.

3.   Tijela za nadzor tržišta uzimaju u obzir certifikate o sukladnosti, homologacijske oznake ili certifikate o homologaciji koje im dostave gospodarski subjekti i koji se odnose na homologirana vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijela za nadzor tržišta poduzimaju prikladne mjere da, kako bi smanjila rizik od ozljeda ili drugih šteta, na svojem državnom području pravodobno upozore korisnike o utvrđenim opasnostima povezanima s bilo kojim vozilom, sustavom, sastavnim dijelom i zasebnom tehničkom jedinicom.

Tijela za nadzor tržišta poduzimaju prikladne mjere da na svojem državnom području pravodobno upozore korisnike o utvrđenim nesukladnostima povezanima s bilo kojim vozilom, sustavom, sastavnim dijelom i zasebnom tehničkom jedinicom u cilju smanjenja rizika od ozljeda ili druge štete. Te se informacije objavljuju na internetskoj stranici tijela za tržišni nadzor upotrebom jednostavnog i razumljivog jezika.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Ako tijela za nadzor tržišta države članice odluče povući s tržišta vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu u skladu s člankom 49. stavkom 5., ona o tome obavješćuju gospodarskog subjekta na kojeg se to odnosi i, ako je primjenjivo, odgovarajuće homologacijsko tijelo.

5.   Ako tijela za nadzor tržišta države članice odluče povući s tržišta vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu u skladu s člankom 49. stavkom 5., ona o tome obavješćuju gospodarskog subjekta na kojeg se to odnosi i odgovarajuće homologacijsko tijelo.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.   Ako tijelo za nadzor tržišta otkrije da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu s ovom Uredbom, o tome bez odgode obavješćuje Komisiju i druge države članice. Komisija odmah po primitku te obavijesti o tome obavješćuje članove Foruma za provedbu.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.   Tijela za nadzor tržišta moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. u mjeri u kojoj je to nužno za zaštitu interesa korisnika u Uniji.

6.  Tijela za nadzor tržišta moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. Moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni gospodarskih subjekata, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. u mjeri u kojoj je to nužno za zaštitu interesa korisnika u Uniji.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.   Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti.

Briše se

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.   Tijela država članica za nadzor tržišta koordiniraju svoje aktivnosti nadzora tržišta, međusobno surađuju i dijele rezultate svojih aktivnosti s Komisijom i međusobno. Prema potrebi, nadležna tijela država članica dogovaraju se o podjeli posla i specijalizaciji.

Briše se

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.   Ako je u državi članici više tijela odgovorno za nadzor tržišta i nadzor vanjskih granica, ta tijela međusobno surađuju razmjenom informacija bitnih za njihove uloge i funkcije.

9.   Ako je u državi članici više tijela odgovorno za nadzor tržišta i nadzor vanjskih granica, ta tijela uvode postupke kojima se jamči djelotvorna i učinkovita koordinacija te djelotvorna i učinkovita razmjena informacija bitnih za njihove uloge i funkcije.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima utvrđuje kriterije za utvrđivanje razmjera, opsega i učestalosti provjera sukladnosti uzoraka iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Briše se

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10a.   Tijela za nadzor tržišta stavljaju na raspolaganje javnosti izvješće o svojim zaključcima nakon svakog ispitivanja za provjeru sukladnosti koje je proveo i svoje nalaze prosljeđuje državama članicama i Komisiji. Komisija prosljeđuje to izvješće članovima Foruma za provedbu. Izvješće sadrži detalje o vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koje se ocjenjuju i ime proizvođača, kao i kratak opis zaključaka, uključujući prirodu nesukladnosti, ako postoji.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija organizira i provodi, ili zahtijeva da se provode, u odgovarajućim razmjerima, ispitivanja i pregledi vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već dostupni na tržištu, u cilju provjere da su ta vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice u skladu s homologacijama i primjenjivim zakonodavstvom te kako bi osigurala ispravnost homologacija.

Komisija organizira i provodi, ili zahtijeva da se provode, u odgovarajućim razmjerima i uz dužnu pažnju za dogovorene nacionalne programe aktivnosti nadzora tržišta odobrene u okviru članka 8., ispitivanja i pregledi vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već dostupni na tržištu, u cilju provjere da su ta vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice u skladu s homologacijama i primjenjivim zakonodavstvom.

 

Ispitivanja i pregledi koje je organizirala i provela Komisija ili koji se provode po njezinu nalogu bave se pitanjem sukladnosti u uporabi za vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice.

 

Ta se ispitivanja i inspekcije provode, među ostalim, pomoću laboratorijskih ispitivanja i ispitivanja stvarnih emisija tijekom vožnje, na temelju statistički relevantnih uzoraka te su dopunjeni pregledom dokumentacije.

 

Komisija pri tome uzima u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, obrazložene prigovore i druge relevantne informacije, uključujući rezultate ispitivanja koje su objavile priznate treće strane, nove tehnologije na tržištu te izvješća o periodičnim tehničkim pregledima i o cestovnom daljinskom istraživanju.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ne dovodeći u pitanje stavak 1., kada Komisija, na temelju informacija koje pruže države članice, zahtjeva člana Foruma za provedbu ili rezultata ispitivanja koje su objavile priznate treće strane, smatra da država članica ne izvršava na odgovarajući način svoje obveze u pogledu homologacije ili nadzora tržišta koje proizlaze iz ove Uredbe, Komisija organizira i sama provodi, ili traži da se provedu, ispitivanja i inspekcije vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već na raspolaganju na tržištu.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija se može osloniti na neovisne organizacije za ispitivanje za provedbu tehničkih zadaća, poput ispitivanja ili inspekcija. Za rezultate je i dalje odgovorna Komisija. Kada se za potrebe ovog članka imenuju tehničke službe, Komisija se brine za to da se ne angažira ista tehnička služba koja je provela prvotna ispitivanja za homologaciju.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Proizvođači kojima je odobrena homologacija ili gospodarski subjekti na zahtjev Komisiji dostavljaju statistički relevantan broj serijski proizvedenih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica prema izboru Komisije koji su reprezentativni za vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice dostupne za stavljanje na tržište na temelju te homologacije. Ta se vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice dostavljaju za svrhe ispitivanja u vrijeme, mjesto i na razdoblje koje Komisija odredi.

2.  Proizvođači kojima je odobrena homologacija ili gospodarski subjekti na zahtjev Komisiji dostavljaju statistički relevantan broj serijski proizvedenih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica prema izboru Komisije koji su reprezentativni za vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice dostupne za stavljanje na tržište na temelju te homologacije. Ta se vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice dostavljaju za svrhe ispitivanja u vrijeme, mjesto i na razdoblje koje Komisija odredi ovisno o situaciji.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice pružaju svu potrebnu pomoć i ustupaju svu dokumentaciju, te daju drugu tehničku podršku koju stručnjaci Komisije zatraže kako bi mogli učinkovito i djelotvorno provoditi ispitivanja, provjere i inspekcije. Države članice osiguravaju da stručnjaci Komisije imaju pristup svim prostorijama ili dijelovima prostorija te informacijama, uključujući računalne sustave i softver, koji su važni za obavljanje njihovih dužnosti.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi Komisija mogla provoditi ispitivanja iz stavka 1. i stavka 2., države članice dostavljaju Komisiji sve podatke koji su povezani s homologacijom vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji se podvrgavaju ispitivanju radi provjere sukladnosti. Ti podaci moraju sadržavati barem one informacije koje se nalaze u certifikatu o homologaciji i njegovim dodacima kako je navedeno u članku 26. stavku 1.

Kako bi Komisija mogla provoditi ispitivanja iz stavka 1. i stavka 2., države članice odmah dostavljaju Komisiji sve podatke koji su povezani s homologacijom vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji se podvrgavaju ispitivanju radi provjere sukladnosti. Ti podaci moraju sadržavati barem one informacije koje se nalaze u certifikatu o homologaciji i njegovim dodacima kako je navedeno u članku 26. stavku 1.

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Proizvođači vozila javno objavljuju podatke koji su potrebni za ispitivanja radi provjere sukladnosti koja vrše treće strane. Komisija donosi provedbene akte kako bi utvrdila koji će podaci biti dostupni javnosti i odredila uvjete objavljivanja, u skladu sa zaštitom poslovnih tajni i zaštitom osobnih podataka u skladu sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

4.  Proizvođači vozila besplatno i bez nepotrebne odgode stavljaju na raspolaganje podatke koji su potrebni za ispitivanja provjere sukladnosti koja vrše priznate treće strane. Ti podaci obuhvaćaju sve parametre i postavke koji su potrebni kako bi se točno replicirali uvjeti ispitivanja koji su primijenjeni tijekom ispitivanja za homologaciju. Sa svim tako pruženim podacima postupa se uz poštovanje legitimne zaštite poslovnih informacija. Komisija donosi provedbene akte kako bi utvrdila koji će podaci biti stavljeni na raspolaganje i odredila uvjete za to, uključujući uvjete za pružanje pristupa tim informacijama preko internetske baze podataka o homologaciji iz članka 10.a, podložno zaštiti poslovnih tajni i zaštiti osobnih podataka u skladu sa pravnim aktima Unije i nacionalnim zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija organizira i provodi zajedničke revizije homologacijskih tijela i nacionalnih tijela za nadzor tržišta kako bi provjerila provode li na dosljedan način zahtjeve iz ove Uredbe i izvršavaju li svoje dužnosti na neovisan i rigorozan način. Nakon savjetovanja s Forumom Komisija donosi godišnji plan zajedničkih revizija, u kojem se prilikom određivanja učestalosti ocjenjivanja uzimaju u obzir rezultati prethodnih provjera. Kada Komisija ima razloga smatrati da homologacijsko tijelo ne ispunjava svoje obveze iz ove Uredbe, Komisija može tražiti provedbu zajedničkih revizija na godišnjoj osnovi.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Kako bi se provela ta zadaća Komisija se koristi neovisnim revizorima koji su ugovoreni kao treća strana nakon otvorenog poziva na podnošenje ponuda. Revizori moraju biti neovisni i nepristrani u obavljanju svojih dužnosti. Revizori poštuju povjerljivost kako bi zaštitili poslovne tajne u skladu s mjerodavnim pravom. Države članice revizorima pružaju svu potrebnu pomoć te im daju svu dokumentaciju i podršku koju zatraže kako bi mogli obaviti svoje dužnosti. Države članice osiguravaju da revizori imaju pristup svim prostorijama ili dijelovima prostorija te informacijama, uključujući računalne sustave i softver, koji su važni za obavljanje njihovih dužnosti. Država članica može na zahtjev biti ovlaštena poslati promatrača na zajedničku reviziju organiziranu u skladu s ovim člankom. Ti promatrači ne utječu na odluke povezane s ishodom zajedničke revizije.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4c.  O rezultatima zajedničke revizije obavješćuju se sve države članice i Komisija, a sažetak rezultata stavlja se na raspolaganje javnosti. O rezultatima raspravlja Forum osnovan u skladu s člankom 10.

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.d (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4d.  Predmetna država članica Komisiji i ostalim državama članicama dostavlja informacije o tome kako je postupila na temelju preporuka koje proizlaze iz zajedničke revizije navedene u stavku 4.c.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.e (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4e.  Komisija može od država članica i njihovih homologacijskih tijela i tijela za nadzor tržišta tražiti dodatne informacije ako nakon razmatranja u okviru Foruma ima razloga smatrati da postoje slučajevi nesukladnosti s ovom Uredbom. Države članice i njihova tijela bez nepotrebne odgode pružaju te informacije.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se tim ispitivanjima i pregledima pokaže da je upitna ispravnost same homologacije, Komisija obavješćuje homologacijsko tijelo ili tijela na koje se to odnosi te Forum za razmjenu informacija o provedbi.

Ako se tim ispitivanjima i pregledima pokaže da je upitna ispravnost same homologacije, Komisija odmah obavješćuje homologacijsko tijelo ili tijela na koje se to odnosi te države članice i članove Foruma za provedbu.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komisija poduzima prikladne mjere da na teritoriju Unije pravodobno upozori korisnike, uključujući relevantna homologacijska tijela, o utvrđenim nesukladnostima povezanima s bilo kojim vozilom, sustavom, sastavnim dijelom i zasebnom tehničkom jedinicom u cilju smanjenja rizika od ozljeda ili druge štete. Te se informacije objavljuju i na internetskoj stranici relevantnih tijela za tržišni nadzor upotrebom jednostavnog i razumljivog jezika.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki put nakon što provede ispitivanja radi provjere sukladnosti Komisija objavljuje izvješće s rezultatima tih ispitivanja.

Svaki put nakon što provede ispitivanja radi provjere sukladnosti Komisija stavlja na raspolaganje javnosti izvješće s rezultatima tih ispitivanja i svoje zaključke prosljeđuje državama članicama i članovima Foruma za provedbu. Izvješće sadrži detalje o vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koje se ocjenjuju i ime proizvođača, kao i kratak opis zaključaka, uključujući prirodu nesukladnosti, ako postoji, i po potrebi sadrži prijedloge daljnjih mjera za države članice.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Komisija utemeljuje Forum za razmjenu informacija o provedbi („Forum”) i predsjedava njime.

1.   Komisija utemeljuje Forum za provedbu („Forum”) te predsjedava i upravlja njime.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članove Foruma imenuju države članice.

Članove Foruma imenuju države članice, uključujući njihova homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta.

 

Kad god je to primjereno, a barem jedanput godišnje, Forum također poziva promatrače na svoje sastanke. Među pozvanim promatračima nalaze se i predstavnici Europskog parlamenta, tehničke službe, priznate treće organizacije koje provode testiranja, predstavnici sektora ili drugi relevantni gospodarski subjekti, nevladine organizacije koje se bave sigurnošću i okolišem te skupine za zaštitu potrošača. Skupinu promatrača koji su pozvani na sastanke Foruma mora činiti širok, reprezentativan i uravnotežen raspon pojedinaca iz tijela Unije i nacionalnih tijela koji predstavljaju relevantne dionike.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.   Komisija na svojim internetskim stranicama objavljuje kalendar sastanaka, dnevni red i zapisnike, uključujući popis nazočnih.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Forum koordinira rad nacionalnih tijela koja su odgovorna za homologacije i nadzor tržišta.

Forum koordinira rad nacionalnih tijela koja su odgovorna za homologacije i nadzor tržišta kako bi se olakšala provedba ove Uredbe, osobito u pogledu zahtjeva povezanih s ocjenom, imenovanjem i nadzorom imenovanih tijela te s općom primjenom zahtjeva navedenih u ovoj Uredbi.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Njegova savjetodavna uloga uključuje, među ostalim, promicanje dobrih praksi, razmjenu informacija o problemima u provedbi, suradnju, razvoj metoda i alata za rad, razvoj postupka za elektroničku razmjenu podataka, evaluaciju projekata usklađene provedbe, sankcije i zajedničke inspekcije.

Njegova uloga obuhvaća sljedeće:

 

(a)   razmatranje obrazloženih žalbi, dokaza ili drugih relevantnih informacija o mogućoj nesukladnosti koje su predstavile priznate treće strane;

 

(b)   zajedničku raspravu i ocjenu nacionalnih programa za nadzor tržišta nakon njihova podnošenja Komisiji;

 

(c)  razmjenu informacija u pogledu novih dostupnih tehnologija ili tehnologija koje će se pojaviti na tržištu;

 

(d)  ocjenu rezultata provjera, i onih iz članka 6. stavka 6. i onih nakon zajedničke revizije iz članka 71. stavka 8., u pogledu funkcioniranja homologacijskih tijela;

 

(e)  provjeru rezultata ocjena funkcioniranja nadzora tržišta;

 

(f)  ocjenu rezultata ocjena, i onih iz članka 80. stavka 3.a i onih nakon zajedničke ocjene iz članka 80. stavka 4., u pogledu funkcioniranja tehničkih službi; i

 

(g)  ocjenu, barem svake dvije godine, djelotvornosti aktivnosti provedbe, uključujući po potrebi dosljednost i djelotvornost svakog popravka, opoziva ili sankcije koje su primijenile države članice ako je nesukladnost bila povezana s vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama stavljenima na tržište u više od jedne države članice.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.   Ako nakon razmatranja u Forumu Komisija ima razloga smatrati da postoje slučajevi nesukladnosti s ovom Uredbom, Komisija može zatražiti dodatne informacije od država članica i njihovih homologacijskih tijela te tijela za nadzor tržišta. Države članice i njihova tijela bez nepotrebne odgode pružaju te informacije.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.   Komisija na godišnjoj osnovi stavlja na raspolaganje javnosti izvješće o aktivnostima Foruma. Izvješće sadržava detaljno objašnjenje pitanja koja razmatra, mjera proizišlih iz tih odluka i razmišljanja na kojima se temelje te mjere, uključujući u slučaju da nisu predviđene mjere. Izvješće aktivnosti Foruma Komisija svake godine podnosi Europskom parlamentu.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.   Ako Komisija nakon zajedničke revizije dokaže da je predmetno homologacijsko tijelo prekršilo neki od zahtjeva iz ove Uredbe, o tome odmah obavješćuje države članice, Europski parlament i Komisiju. Komisija može poduzeti sve potrebne mjere kako bi riješila slučaj nesukladnosti. U pojedinim slučajevima te uzimajući u obzir prirodu nesukladnosti Komisija je ovlaštena suspendirati ili povući ovlast dotičnog homologacijskog tijela da prima zahtjeve za certifikate EU homologacije iz članka 21.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.c – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U roku od dva mjeseca od suspenzije ili povlačenja te ovlasti u okviru stavka 3., Komisija državama članicama podnosi izvješće o svojim zaključcima u pogledu nesukladnosti. Ako je to potrebno radi jamčenja sigurnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su već stavljeni na tržište, Komisija nalaže predmetnim homologacijskim tijelima da suspendiraju ili povuku u razumnom razdoblju sve certifikate koji su nepropisno izdani.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Internetska baza podataka o homologaciji

 

1.   Komisija uspostavlja internetsku bazu podataka o homologaciji za sigurnu elektroničku razmjenu informacija povezanih s postupcima homologacije, izdanim odobrenjima, nadzorom tržišta i drugim relevantnim aktivnostima između nacionalnih homologacijskih tijela, tijela za nadzor tržišta, država članica i Komisije.

 

2.   Komisija je nadležna za koordinaciju pristupa i primitak redovitih ažuriranja zajedno s relevantnim tijelima te za sigurnost i povjerljivost podataka u pogledu unosa u bazi podataka.

 

3.   Države članice u bazu podataka unose informacije potrebne u skladu s člankom 25. Države članice uz to dostavljaju pojedinosti o identifikacijskom broju vozila registriranog vozila i registarski broj vozila u skladu s Direktivom Vijeća 1999/37/EZ1a te Komisiju redovito ažuriraju u tom pogledu. Te informacije moraju biti dostupne u obliku koji će omogućiti njihovo pretraživanje.

 

4.   Komisija uspostavlja sučelje između baze podataka i europskog sustava brzog upozoravanja (RAPEX) i Informacijskog i komunikacijskog sustava za tržišni nadzor (ICSMS) kako bi se olakšale aktivnosti nadzora tržišta i zajamčila koordinacija, dosljednost i točnost informacija pruženih potrošačima i trećim stranama.

 

5.   Komisija također uspostavlja javno dostupno sučelje koje uključuje informacije sadržane u Prilogu IX. i pojedinosti u pogledu homologacijskog tijela koje izdaje certifikat o homologaciji iz članka 24. i tehničkih službi koje su provele ispitivanja potrebna u skladu s člankom 28. Komisija jamči da su te informacije predstavljene u formatu koji omogućuje njihovo pretraživanje.

Komisija također omogućuje pristup informacijama potrebnima za ispitivanje radi provjere sukladnosti, u skladu s provedbenim aktima donesenima u skladu s člankom 9. stavkom 4.

 

6.   Kao dio baze podataka Komisija razvija instrument za prijenos rezultata ispitivanja koje su provele treće strane i žalbi o učinku vozila, sustava, sastavnih dijelova i drugih tehničkih jedinica. Informacije podnesene preko tog instrumenta moraju se uzeti u obzir u pogledu aktivnosti nadzora tržišta iz članaka 8. i 9.

 

7.   Kako bi se ispitala prikladnost Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta za razmjenu informacija na temelju ovog članka, pokreće se pilot-projekt najkasnije do ... [3 mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

 

__________________

 

1a Direktiva Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (SL L 138, 1.6.1999., str. 57.)

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Proizvođač osigurava da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koje je proizveo i koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu proizvedeni i homologirani u skladu sa zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom.

1.  Proizvođač osigurava da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu proizvedeni i homologirani u skladu sa zahtjevima utvrđenima ovom Uredbom i da ostaju sukladni s tim zahtjevima bez obzira na metodu korištenu za ispitivanje.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Proizvođač odgovara homologacijskom tijelu za sve aspekte homologacijskog postupka i za osiguravanje sukladnosti proizvodnje, neovisno o metodi korištenoj za ispitivanje.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Za potrebe EU homologacije, proizvođač koji ima poslovni nastan izvan Unije imenuje jednog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji da ga zastupa pred homologacijskim tijelom. Proizvođač imenuje i jednog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji za potrebe nadzora tržišta, koji može biti isti kao zastupnik imenovan za potrebe EU homologacije.

4.  Za potrebe EU homologacije, proizvođač vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji ima poslovni nastan izvan Unije imenuje jednog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji da ga zastupa pred homologacijskim tijelom. Proizvođač imenuje i jednog zastupnika s poslovnim nastanom u Uniji za potrebe nadzora tržišta, koji može biti isti kao zastupnik imenovan za potrebe EU homologacije.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Kada podnosi zahtjev za EU homologaciju, proizvođač mora zajamčiti da pri osmišljavanju vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica nisu primijenjene strategije ili druga sredstva kojima se nepotrebno izmjenjuju rezultati postignuti tijekom primjenjivih postupaka ispitivanja u kojima se tim vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama upravlja u uvjetima za koje se razumno može očekivati da odgovaraju uobičajenom načinu funkcioniranja i upotrebe.

 

Proizvođač otkriva sve strategije upravljanja motorom koje bi mogle biti korištene, bilo preko hardvera, bilo preko softvera. Proizvođač otkriva sve relevantne informacije povezane s takvim strategijama upravljanja, uključujući korišteni softver, parametre tih strategija i tehničko obrazloženje toga zašto su potrebne.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Proizvođač odgovora homologacijskom tijelu za sve aspekte homologacijskog postupka i za osiguravanje sukladnosti proizvodnje, neovisno o tome je li izravno uključen u sve stupnjeve proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

Briše se

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Radi zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti potrošača proizvođač mora provoditi istrage u vezi s pritužbama i nesukladnostima vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište i voditi evidenciju o njima te o tom nadzoru obavijestiti svoje uvoznike i distributere.

 

Ako broj žalbi i nesukladnosti u pogledu opreme povezane sa sigurnošću ili emisijama bude veći od 30 slučajeva ili 1 % ukupnog broja, koji god broj je manji, vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme određenog tipa, varijante i/ili inačice koji su stavljeni na tržište, detaljne informacije šalju se bez odgode Komisiji i relevantnom homologacijskom tijelu nadležnom za to vozilo, sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu, dio ili opremu.

 

Informacije sadrže opis problema i detalje potrebne za identifikaciju dotičnog tipa, varijante ili verzije vozila, sustava, sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice, dijela ili opreme. Ti podaci za rano upozoravanje koriste se za identifikaciju potencijalnih trendova u žalbama potrošača i razmatranje potrebe za opozivima koje pokreću proizvođači i aktivnostima nadzora tržišta koje provode države članice i Komisija.

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 7.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a.  Proizvođač jamči da se korisnik vozila, koji je prethodno informiran, slaže s obradom i prenošenjem svih podataka nastalih tijekom korištenja vozila u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća1a. Ako obrada i prosljeđivanje podataka nisu obvezni za sigurno funkcioniranje vozila, proizvođač jamči da korisnik vozila ima mogućnost isključivanja prijenosa podataka i da je to moguće učiniti na jednostavan način.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač koji smatra da vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica ili dio ili oprema koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu nisu u skladu s ovom Uredbom ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka odmah poduzima odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni, ili ih, prema potrebi, povlači ili opoziva s tržišta.

Ako proizvođač smatra da vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica ili dio ili oprema koji su stavljeni na tržište ili u upotrebu nisu u skladu s ovom Uredbom ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka, proizvođač odmah poduzima odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema postali sukladni, ili ih, prema potrebi, povlači ili opoziva s tržišta.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, proizvođač o nesukladnosti i svim poduzetim mjerama odmah detaljno obavješćuje homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na raspolaganje na tržištu ili stavljeni u upotrebu.

2.  Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, proizvođač o nesukladnosti, rizicima i svim poduzetim mjerama odmah detaljno obavješćuje homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na raspolaganje na tržištu ili stavljeni u upotrebu.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač pohranjuje opisnu dokumentaciju iz članka 24. stavka 4. u razdoblju od 10 godina nakon stavljanja vozila na tržište, a u razdoblju od pet godina nakon stavljanja na tržište sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice.

Proizvođač pohranjuje opisnu dokumentaciju iz članka 24. stavka 4. i uz to proizvođač automobila drži na raspolaganju homologacijskih tijela primjerak certifikata sukladnosti iz članka 34. u razdoblju od 10 godina nakon isteka valjanosti EU homologacije za vozilo i u razdoblju od pet godina nakon isteka valjanosti EU homologacije za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač vozila stavlja na raspolaganje homologacijskim tijelima kopije certifikata o sukladnosti iz članka 34.

Briše se

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač na temelju obrazloženog zahtjeva nacionalnog nadležnog tijela podnosi tom tijelu preko homologacijskog tijela kopiju certifikata o EU homologaciji ili odobrenja iz članka 55. stavka 1. čime dokazuje sukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, na jeziku koji nacionalno nadležno tijelo može lako razumjeti.

Proizvođač, na temelju obrazloženog zahtjeva nacionalnog nadležnog tijela ili Komisije, preko homologacijskog tijela podnosi tom tijelu ili Komisiji kopiju certifikata o EU homologaciji ili odobrenja iz članka 55. stavka 1. čime dokazuje sukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela, zasebne tehničke jedinice, dijela ili opreme na jeziku koji se može lako razumjeti.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač surađuje s nacionalnim nadležnim tijelom na njegov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.

Proizvođač surađuje s nacionalnim tijelom ili Komisijom na njihov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obveze zastupnika proizvođača s obzirom na nadzor tržišta

Obveze zastupnika proizvođača

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Proizvođačev zastupnik za nadzor tržišta obavlja zadatke u skladu s ovlaštenjem koje mu je dao proizvođač. To ovlaštenje omogućuje tom zastupniku da obavlja barem sljedeće:

1.  Proizvođačev zastupnik obavlja zadatke u skladu s ovlaštenjem koje mu je dao proizvođač. To ovlaštenje omogućuje tom zastupniku da obavlja barem sljedeće:

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da pristupa opisnoj mapi iz članka 22. i certifikatima o sukladnosti iz članka 34. na jednom od službenih jezika Unije. Ta dokumentacija mora biti na raspolaganju homologacijskim tijelima u razdoblju od 10 godina nakon stavljanja na tržište vozila i u razdoblju od pet godina nakon stavljanja na tržište sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

(a)  da pristupa certifikatu o homologaciji i njegovim dodacima te certifikatu o sukladnosti iz članka 34. na jednom od službenih jezika Unije; ta dokumentacija mora biti na raspolaganju homologacijskim tijelima i tijelima za nadzor tržišta u razdoblju od 10 godina nakon stavljanja na tržište vozila i u razdoblju od pet godina nakon stavljanja na tržište sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  na obrazloženi zahtjev homologacijskog tijela tom tijelu osigura sve potrebne informacije i dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

(b)  na obrazloženi zahtjev homologacijskog tijela tom tijelu osigura sve potrebne informacije i dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, uključujući sve tehničke specifikacije homologacije i pristup softveru i algoritmima;

Obrazloženje

Homologacijska tijela trebala bi imati pristup softveru i algoritmima na osnovi prethodnih slučajeva u kojima je softver upotrjebljen kako bi se utjecalo na rezultate ispitivanja.

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Podaci o promjeni moraju sadržavati barem sljedeće:

3.  Podaci o promjeni mandata moraju sadržavati barem sljedeće:

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije stavljanja na tržište homologiranog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice uvoznik provjerava je li homologacijsko tijelo prikupilo opisnu dokumentaciju iz članka 24. stavka 4., nosi li sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica zahtijevanu homologacijsku oznaku i ispunjava li zahtjeve iz članka 11. stavka 7.

Prije stavljanja na tržište homologiranog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice uvoznik provjerava ima li homologacijsko tijelo važeći certifikat o homologaciji i nosi li sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica zahtijevanu homologacijsku oznaku i ispunjava li zahtjeve iz članka 11. stavka 7.

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako uvoznik smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, posebno, da ne odgovara svojoj odgovarajućoj homologaciji, ne smije staviti na tržište niti dopustiti registraciju ni stavljanje u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ni zasebne tehničke jedinice prije nego što postanu sukladni. Ako smatra da vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta. U slučaju homologiranih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica uvoznik obavješćuje i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.

3.  Ako uvoznik smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, posebno ako ne odgovara svojoj odgovarajućoj homologaciji, uvoznik ne smije staviti na tržište niti dopustiti registraciju ni stavljanje u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ni zasebne tehničke jedinice prije nego što postanu sukladni. Ako smatra da vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, uvoznik o tome obavješćuje proizvođača i tijela za nadzor tržišta. U slučaju homologiranih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica uvoznik obavješćuje i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača uvoznik mora provoditi istrage u vezi s pritužbama i voditi evidenciju pritužaba i opoziva vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište te o tom praćenju obavijestiti svoje distributere.

6.  Radi zaštite zdravlja i sigurnosti potrošača uvoznik mora provoditi istrage u vezi s pritužbama i voditi evidenciju pritužaba, nesukladnosti i opoziva vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište te o tim žalbama i opozivima obavijestiti svoje distributere.

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Uvoznik bez odgode obavješćuje relevantnog proizvođača o pritužbama i izvješćima koji se odnose na rizike, sumnju na incidente ili na nesukladnost u pogledu vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište.

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koje je uvoznik stavio na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, uvoznik odmah poduzima odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni, ili ih, prema potrebi, povlači ili opoziva s tržišta.

1.  Ako vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koje je uvoznik stavio na tržište nije u skladu s ovom Uredbom, uvoznik odmah poduzima odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni pod kontrolom proizvođača, ili ih, prema potrebi, povlači ili opoziva s tržišta. Uvoznik također obavješćuje proizvođača i homologacijsko tijelo koje je dodijelio homologaciju.

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, uvoznik o ozbiljnom riziku odmah detaljno obavješćuje proizvođača te homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na tržište.

Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koji su stavljeni na tržište predstavljaju ozbiljan rizik, uvoznik o ozbiljnom riziku odmah detaljno obavješćuje proizvođača te homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na tržište.

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Distributer prije stavljanja na raspolaganje na tržištu, registriranja ili stavljanja u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice provjerava nalazi li se na vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici zahtijevana proizvođačeva pločica ili homologacijska oznaka, jesu li priloženi zahtijevani dokumenti, upute i sigurnosne informacije, u skladu s člankom 63., na službenom jeziku ili službenim jezicima odgovarajuće države članice te jesu li uvoznik i proizvođač ispunili zahtjeve utvrđene člankom 11. stavkom 7. i člankom 14. stavkom 4.

1.   Distributer prije stavljanja na raspolaganje na tržištu, registriranja ili stavljanja u upotrebu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice provjerava nalazi li se na vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici zahtijevana proizvođačeva pločica ili homologacijska oznaka, jesu li priloženi zahtijevani dokumenti, upute i sigurnosne informacije, u skladu s člankom 63., na službenom jeziku ili službenim jezicima odgovarajuće države članice te jesu li uvoznik i proizvođač ispunili zahtjeve utvrđene člankom 11. stavkom 7. i člankom 14. stavkom 4.

 

2.   Radi zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti potrošača distributer mora provoditi istrage u vezi s pritužbama i nesukladnostima vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme koje je stavio na tržište. Nadalje, o svim žalbama i/ili nesukladnostima u vezi s okolišnim ili sigurnosnim aspektima vozila bez odgode se obavješćuje uvoznik ili proizvođač.

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako distributer smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, ne smije staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati niti staviti u upotrebu vozilo, sustav, sastavni dio ni zasebnu tehničku jedinicu prije nego što postanu sukladni.

1.  Ako distributer smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe, distributer o tome mora obavijestiti proizvođača, uvoznika i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju i ne smije staviti na tržište, registrirati niti staviti u upotrebu vozilo, sustav, sastavni dio ni zasebnu tehničku jedinicu prije nego što postanu sukladni.

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Distributer koji smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koje je stavio na raspolaganje na tržištu nisu u skladu s ovom Uredbom o tome obavješćuje proizvođača ili uvoznika kako bi se osiguralo da se u skladu s člankom 12. stavkom 1. ili člankom 15. stavkom 1. poduzmu odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladani ili da ih se, prema potrebi, povuče ili opozove s tržišta.

2.  Ako distributer smatra da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koje je stavio na raspolaganje na tržištu nisu u skladu s ovom Uredbom o tome obavješćuje proizvođača, uvoznika i homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju kako bi se osiguralo da se u skladu s člankom 12. stavkom 1. ili člankom 15. stavkom 1. poduzmu odgovarajuće mjere nužne kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni ili da ih se, prema potrebi, povuče ili opozove s tržišta.

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, distributer o tom ozbiljnom riziku odmah detaljno obavješćuje proizvođača, uvoznika te homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su to vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na raspolaganje na tržištu. Distributer ih obavješćuje i o svim poduzetim mjerama i navodi detalje, posebno o ozbiljnom riziku i korektivnim mjerama koje je poduzeo proizvođač.

3.  Ako vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema predstavlja ozbiljan rizik, distributer o tom ozbiljnom riziku odmah detaljno obavješćuje proizvođača, uvoznika te homologacijska tijela i tijela za nadzor tržišta država članica u kojima su to vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema stavljeni na raspolaganje na tržištu. Distributer ih obavješćuje i o svim poduzetim mjerama i navodi detalje o korektivnim mjerama koje je poduzeo proizvođač.

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Distributer surađuje s nacionalnim nadležnim tijelom na njegov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.

4.  Distributer surađuje s nacionalnim tijelom ili Komisijom na njihov obrazloženi zahtjev kad je riječ o svim mjerama poduzetima na temelju članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi se otklonili rizici koje predstavlja vozilo, sustav, sastavni dio, zasebna tehnička jedinica, dio ili oprema koje je stavio na raspolaganje na tržištu.

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa sastavnog dijela i homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice primjenjuje se samo homologacija u jednom koraku.

2.  Ne dovodeći u pitanje zahtjeve regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., za homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa sastavnog dijela i homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice primjenjuje se samo homologacija u jednom koraku.

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  EU homologacija za završni stupanj izrade dodjeljuje se tek nakon što je homologacijsko tijelo provjerilo da tip vozila koji je homologiran u završnom stupnju ispunjava sve primjenjive tehničke zahtjeve u trenutku homologacije. Provjera uključuje pregled dokumentacije u odnosu na sve zahtjeve obuhvaćene EU homologacijom nepotpunog tipa vozila koja je dodijeljena tijekom višestupanjskog postupka, pa i ako je dodijeljena za različitu kategoriju vozila.

4.  EU homologacija za završni stupanj izrade dodjeljuje se tek nakon što je homologacijsko tijelo provjerilo da tip vozila koji je homologiran u završnom stupnju ispunjava sve primjenjive tehničke zahtjeve u trenutku homologacije, u skladu s postupkom iz Priloga XVII. Provjera uključuje pregled dokumentacije u odnosu na sve zahtjeve obuhvaćene EU homologacijom nepotpunog tipa vozila koja je dodijeljena tijekom višestupanjskog postupka, uključujući u slučaju da je dodijeljena za različitu kategoriju vozila. Također obuhvaća provjeru sukladnosti rada zasebno homologiranih sustava s tim homologacijama nakon njihove ugradnje u cijelo vozilo.

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odabirom homologacije iz stavka 1. ne utječe se na primjenjive temeljne zahtjeve koje homologirani tip vozila mora ispunjavati u trenutku izdavanja homologacije tipa vozila kao cjeline.

5.  Odabirom homologacije iz stavka 1. ne utječe se na primjenjive zahtjeve koje homologirani tip vozila mora ispunjavati u trenutku izdavanja homologacije tipa vozila kao cjeline.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Proizvođač dostavlja homologacijskom tijelu onolik broj vozila, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji je potreban za provođenje potrebnih ispitivanja u skladu s relevantnim regulatornim aktima.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Za određeni se tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice može podnijeti samo jedan zahtjev u samo jednoj državi članici.

2.  Za određeni se tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice može podnijeti samo jedan zahtjev u samo jednoj državi članici. Kada se zahtjev podnese proizvođač ne smije prekinuti postupak i podnijeti novi zahtjev za isti tip drugom homologacijskom tijelu ili drugoj tehničkoj službi. Nadalje, ako je homologacija odbijena ili ako ispitivanje u tehničkoj službi nije uspješno, proizvođač ne smije drugom homologacijskom tijelu ili drugoj tehničkoj službi podnijeti novi zahtjev za isti tip.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  opisni dokument, kako je utvrđeno u Prilogu I. za homologaciju u jednom koraku ili mješovitu homologaciju, odnosno u Prilogu III. za homologaciju korak po korak;

(a)  opisni dokument, kako je utvrđeno u Prilogu I. za homologaciju u jednom koraku ili mješovitu homologaciju vozila kao cjeline, odnosno u Prilogu III. za homologaciju korak po korak vozila kao cjeline ili u relevantnim regulatornim aktima u slučaju homologacije sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  sve dodatne informacije koje homologacijsko tijelo zatraži u okviru postupka podnošenja zahtjeva.

(d)  sve dodatne informacije koje homologacijsko tijelo zatraži u okviru postupka homologacije.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Opisna mapa dostavlja se Komisiji u elektroničkom formatu, ali se može dostaviti i u papirnatom obliku.

2.  Opisna mapa dostavlja se u elektroničkom formatu.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevu za homologaciju korak po korak prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., svi certifikati o EU homologaciji uključujući i ispitna izvješća koji se zahtijevaju u skladu s primjenjivim aktima navedenima u Prilogu IV.

Zahtjevu za homologaciju korak po korak prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., svi certifikati o EU homologaciji, uključujući i ispitna izvješća i dokumente koji sadrže informacije, koji se zahtijevaju u skladu s regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučaju zahtjeva za homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa sastavnog dijela ili homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice, na temelju primjenjivih akata navedenih u Prilogu IV., homologacijsko tijelo mora imati pristup opisnoj mapi do izdavanja ili odbijanja homologacije tipa vozila kao cjeline.

U slučaju zahtjeva za homologaciju tipa sustava, homologaciju tipa sastavnog dijela ili homologaciju tipa zasebne tehničke jedinice, na temelju regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., homologacijsko tijelo mora imati pristup opisnoj mapi i opisnim dokumentima do izdavanja ili odbijanja homologacije tipa vozila kao cjeline.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevu za mješovitu homologaciju prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., certifikati o EU homologaciji uključujući i ispitna izvješća koji se zahtijevaju u skladu s primjenjivim aktima navedenima u Prilogu IV.

Zahtjevu za mješovitu homologaciju prilažu se, uz opisnu mapu iz članka 22., certifikati o EU homologaciji, uključujući i ispitna izvješća i opisne dokumente, koji se zahtijevaju u skladu s regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u prvom stupnju, dijelovi opisne mape i certifikati o EU homologaciji koji se odnose na razinu dovršenosti osnovnog vozila;

(a)  u prvom stupnju, dijelovi opisne mape, certifikati o EU homologaciji i izvješća o ispitivanjima, koji se odnose na razinu dovršenosti osnovnog vozila;

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u drugoj i narednim stupnjevima, dijelovi opisne mape i certifikati o EU homologaciji koji se odnose na sadašnji stupanj dovršenosti, zajedno s kopijom certifikata o EU homologaciji za vozilo izdanog u prethodnom stupnju proizvodnje i detaljnim podacima o svim promjenama ili dodacima koje je proizvođač napravio na vozilu.

(b)  u drugom i narednim stupnjevima, dijelovi opisne mape i certifikati o EU homologaciji koji se odnose na sadašnji stupanj dovršenosti, zajedno s kopijom certifikata o EU homologaciji vozila kao cjeline izdanog u prethodnom stupnju proizvodnje i detaljnim podacima o svim promjenama ili dodacima koje je proizvođač napravio na vozilu.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije iz točaka (a) i (b) mogu se priložiti u skladu s člankom 22. stavkom 2.

Informacije iz točaka (a) i (b) prilažu se u skladu s člankom 22. stavkom 2.

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijskom tijelu i tehničkim službama mora biti omogućen pristup softveru i algoritmima vozila.

Homologacijskom tijelu i tehničkim službama mora biti omogućen pristup softveru, hardveru i algoritmima vozila, zajedno s dokumentacijom ili drugim informacijama koje omogućuju odgovarajuću i relevantnu razinu razumijevanja sustavâ, uključujući postupak razvoja sustava i koncept sustava, te funkcijâ tog softvera i hardvera koji vozilu omogućuju sukladnost sa zahtjevima iz ove Uredbe.

 

Tijekom razdoblja valjanosti EU homologacije odobrava se, u okviru periodičnih inspekcija, pristup softveru, hardveru i algoritmima vozila kako bi se omogućila provjera sukladnosti sa zahtjevima ove Uredbe. Nakon isteka certifikata o homologaciji te u slučaju neobnavljanja certifikata, pristup se i dalje odobrava na zahtjev. Informacijama koje treba objaviti u te konkretne svrhe ne smije se ugroziti povjerljivost zaštićenih podataka i intelektualnog vlasništva. Proizvođač u standardiziranom obliku obavješćuje homologacijsko tijelo i tehničku službu o verziji softvera za upravljanje sustavima i sastavnim dijelovima povezanima sa sigurnošću te postavkama ili drugim kalibracijama koje se primjenjuju na sustave i sastavne dijelove povezane s emisijama prilikom podnošenja zahtjeva za homologaciju. Kako bi se utvrdile naknadne nezakonite promjene u tom softveru, tehničke ga službe imaju pravo označiti postavljanjem odgovarajućih parametara.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  kad je riječ o homologacijama tipa vozila kao cjeline prema postupcima koji se primjenjuju za homologaciju korak po korak, mješovitu homologaciju i višestupanjsku homologaciju, homologacijsko tijelo provjerava, u skladu s člankom 20. stavkom 4., da su sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice obuhvaćeni zasebnim homologacijama u skladu sa zahtjevima primjenjivima u trenutku dodjele homologacije tipa vozila kao cjeline.

(d)  kad je riječ o homologacijama tipa vozila kao cjeline prema postupcima koji se primjenjuju za homologaciju korak po korak, mješovitu homologaciju i višestupanjsku homologaciju, homologacijsko tijelo provjerava, u skladu s člankom 20. stavkom 4., da su sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice obuhvaćeni valjanim homologacijama u skladu sa zahtjevima primjenjivima u trenutku dodjele homologacije tipa vozila kao cjeline.

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opisna dokumentacija sadržava popis na kojem su jasno navedeni sve stranice i oblik svakog dokumenta te kronološki pregled upravljanja EU homologacijom.

Opisna dokumentacija može se voditi elektronički i sadržava popis na kojem su jasno navedeni sve stranice i oblik svakog dokumenta te kronološki pregled upravljanja EU homologacijom.

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Homologacijsko tijelo neće dodijeliti EU homologaciju ako zaključi da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, premda usklađen s primjenjivim zahtjevima, predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost ili može ozbiljno ugroziti okoliš ili javno zdravlje. U tom slučaju ono odmah šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji detaljan spis u kojem obrazlaže svoju odluku i prilaže dokaz za svoje zaključke.

5.  Homologacijsko tijelo neće dodijeliti EU homologaciju ako zaključi da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, premda usklađen s primjenjivim zahtjevima, predstavlja rizik za sigurnost ili može ozbiljno ugroziti okoliš ili javno zdravlje. U tom slučaju ono odmah šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji detaljan spis u kojem obrazlaže svoju odluku i prilaže dokaz za svoje zaključke.

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U skladu s člankom 20. stavcima 4. i 5., u slučaju postupaka homologacije korak po korak, mješovite homologacije i višestupanjske homologacije, homologacijsko tijelo odbija dodijeliti EU homologaciju tipa ako utvrdi da sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice nisu u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe ili ako nisu u skladu s aktima navedenima u Dodatku IV.

U skladu s člankom 20., u slučaju postupaka homologacije korak po korak, mješovite homologacije i višestupanjske homologacije, homologacijsko tijelo odbija dodijeliti EU homologaciju tipa ako utvrdi da sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice nisu u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe ili ako nisu u skladu s aktima navedenima u Dodatku IV.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Homologacijsko tijelo u roku od mjesec dana od izdavanja ili izmjene certifikata o EU homologaciji šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji kopiju certifikata o EU homologaciji, zajedno s dodacima, uključujući ispitna izvješća iz članka 23., za svaki tip vozila, sustava, sastavnog dijela i zasebne tehničke jedinice koji je homologiralo. Ta se kopija šalje sustavom zajedničke sigurne elektroničke razmjene ili u zaštićenoj elektroničkoj datoteci.

1.  Homologacijsko tijelo u roku od mjesec dana od izdavanja ili izmjene certifikata o EU homologaciji dostavlja internetskoj bazi podataka o homologaciji informacije o EU homologaciji, zajedno s dodacima, uključujući ispitna izvješća iz članka 23., za svaki tip vozila, sustava, sastavnog dijela i zasebne tehničke jedinice koji je homologiralo.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako to zatraži homologacijsko tijelo druge države članice ili Komisija, homologacijsko tijelo koje je izdalo EU homologaciju šalje u roku od jednog mjeseca od zaprimanja tog zahtjeva homologacijskom tijelu koje je uputilo zahtjev kopiju certifikata o EU homologaciji, zajedno s prilozima, sustavom zajedničke sigurne elektroničke razmjene ili u zaštićenoj elektroničkoj datoteci.

Briše se.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Homologacijsko tijelo bez odgode obavješćuje homologacijska tijela drugih država članica i Komisiju o svim EU homologacijama koje je odbilo ili povuklo te obrazlaže svoju odluku.

4.  Homologacijsko tijelo bez odgode obavješćuje homologacijska tijela drugih država članica i Komisiju o svim EU homologacijama koje je odbilo ili povuklo te obrazlaže svoju odluku. Homologacijsko tijelo također ažurira te informacije u internetskoj bazi podataka o homologaciji.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je riječ o homologaciji tipa vozila kao cjeline, ispunjen primjerak certifikata o sukladnosti.

(d)  ako je riječ o homologaciji tipa vozila kao cjeline, ispunjen primjerak certifikata o sukladnosti tipa vozila.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sukladnost s tehničkim zahtjevima iz ove Uredbe i regulatornih akata navedenih u Prilogu IV. dokazuje se odgovarajućim ispitivanjima u skladu s mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV., koje provode imenovane tehničke službe.

1.  Za potrebe EU homologacija homologacijsko tijelo provjerava usklađenost s tehničkim zahtjevima iz ove Uredbe i s mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. uz pomoć odgovarajućih ispitivanja koja provode imenovane tehničke službe.

 

Format ispitnih izvješća zadovoljava opće zahtjeve iz Dodatka 3. Prilogu V.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Proizvođač daje homologacijskom tijelu na raspolaganje vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji se zahtijevaju na temelju mjerodavnih akata navedenih u Prilogu IV. radi provođenja zahtijevanih ispitivanja.

2.  Proizvođač daje relevantnoj tehničkoj službi i homologacijskom tijelu na raspolaganje vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji se zahtijevaju na temelju mjerodavnih akata navedenih u Prilogu IV. radi provođenja zahtijevanih ispitivanja.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ispitivanja koja se zahtijevaju provode se u skladu s mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. Ako je u ispitnim postupcima utvrđenima mjerodavnim regulatornima aktima predviđen raspon vrijednosti, tehničke službe imaju mogućnost utvrditi parametre i uvjete koji se koriste za provođenje odgovarajućih ispitivanja iz stavka 1. U slučaju homologacije tipa vozila kao cjeline nadležna se tijela moraju pobrinuti da vozila odabrana za ispitivanje, kad je riječ o ispunjavanju odgovarajućih kriterija, predstavljaju najslabiji primjer te da odabrana vozila neće dovesti do rezultata koji sustavno odstupaju od načina na koji se ta vozila ponašaju kada se njima upravlja u uvjetima za koje se razumno može očekivati da odgovaraju uobičajenom načinu rada i korištenja.

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju tipa vozila kao cjeline provjerava statistički relevantan broj vozila i certifikata o sukladnosti u odnosu na njihovu sukladnost s člancima 34. i 35. te provjerava točnost podataka u certifikatima o sukladnosti.

2.  Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju tipa vozila kao cjeline provjerava adekvatan i statistički relevantan broj vozila i certifikata o sukladnosti u odnosu na njihovu sukladnost s člancima 34. i 35. te provjerava točnost podataka u certifikatima o sukladnosti.

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kako bi se provjerilo jesu li vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica sukladni s homologiranim tipom, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju uzorcima uzetima u prostorima proizvođača i njegovim proizvodnim pogonima provodi provjere ili ispitivanja koji se zahtijevaju za EU homologaciju.

4.  Kako bi se provjerilo jesu li vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica sukladni s homologiranim tipom, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju uzorcima uzetima u prostorima proizvođača i njegovim proizvodnim pogonima provodi provjere ili ispitivanja koji se zahtijevaju za EU homologaciju. Homologacijsko tijelo provodi prvu takvu provjeru u roku od jedne godine nakon datuma izdavanja certifikata o sukladnosti. Homologacijsko tijelo provodi naknadne provjere barem jednom godišnje u nasumičnim razmacima koje ono određuje.

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Prilikom ispitivanja radi provjere sukladnosti u skladu sa stavcima 2. i 4., homologacijsko tijelo imenuje tehničku službu koja nije ona koja je angažirana za prvotno ispitivanje za potrebe homologacije.

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju pa utvrdilo da proizvođač više ne proizvodi vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice sukladno s homologiranim tipom ili da certifikati o sukladnosti više nisu u skladu s člancima 34. i 35., iako se proizvodnja odvija i dalje, poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo ispravnu provedbu postupka za sukladnost proizvodnje ili povlači homologaciju.

5.  Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju pa utvrdilo da proizvođač više ne proizvodi vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice sukladno s homologiranim tipom, zahtjevima iz ove Uredbe ili zahtjevima regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., ili da certifikati o sukladnosti više nisu u skladu s člancima 34. i 35., iako se proizvodnja odvija i dalje, poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo ispravnu provedbu mehanizama za sukladnost proizvodnje ili povlači homologaciju. Homologacijsko tijelo može donijeti odluku da poduzme sve potrebne mjere ograničavanja u skladu s člancima 53. i 54.

Amandman    175

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice trebale bi uspostaviti nacionalni sustav naknada za troškove homologacija i aktivnosti nadzora tržišta koje provode te homologacijskih ispitivanja, te ispitivanja i inspekcija sukladnosti proizvodnje koje provode tehničke službe koje su imenovale.

1.  Države članice jamče da su troškovi homologacija i aktivnosti nadzora tržišta pokriveni. Države članice mogu primijeniti sustav utemeljen na naknadama ili financirati takve aktivnosti iz svojih nacionalnih proračuna ili mogu primijeniti kombinaciju obiju metoda. Tehničke službe ne smiju izravno naplaćivati naknade.

Amandman    176

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Te se nacionalne naknade trebaju naplaćivati od proizvođača koji su podnijeli zahtjev za homologaciju u dotičnoj državi članici. Tehničke službe ne smiju izravno naplaćivati naknade.

2.  Ako se primjenjuje sustav utemeljen na naknadama, te se nacionalne naknade naplaćuju od proizvođača koji su podnijeli zahtjev za homologaciju u dotičnoj državi članici. Ako se sustav utemeljen na naknadama primjenjuje na sukladnost proizvodnje, država članica naplaćuje te nacionalne naknade proizvođaču u državi članici u kojoj se odvija proizvodnja.

Amandman    177

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Strukturom nacionalnih naknada moraju biti obuhvaćeni i pregledi i ispitivanja sukladnosti koje Komisija provodi u skladu s člankom 9. Ti će doprinosi biti vanjski namjenski prihodi općeg proračuna Europske unije u skladu s člankom 21. stavkom 4. Financijske uredbe26.

3.  Komisija jamči da su pokriveni troškovi pregleda i ispitivanja koje je Komisija naložila u skladu s člankom 9. Za te potrebe koristi se opći proračun Europske unije.

__________________

 

26 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1. do 96.).

 

Amandman    178

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice izvješćuju ostale države članice i Komisiju o pojedinostima u strukturi svojih nacionalnih naknada. Prva takva obavijest šalje se [datum stupanja na snagu ove Uredbe + 1 godina]. Ostale države članice i Komisiju mora se svake godine obavješćivati o naknadnim promjenama u strukturi nacionalnih naknada.

4.  Države članice izvješćuju ostale države članice i Komisiju o pojedinostima svojih financijskih mehanizama. Prva takva obavijest šalje se [datum stupanja na snagu ove Uredbe + 1 godina]. Ostale države članice i Komisiju mora se svake godine obavješćivati o naknadnim promjenama u strukturi nacionalnih naknada.

Amandman    179

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima bi odredila dodatni iznos iz stavka 3. koji se primjenjuje na nacionalne naknade iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Briše se.

Amandman    180

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako homologacijsko tijelo zaključi da su podaci u opisnoj dokumentaciji bitno promijenjeni tako da ih više nije moguće obuhvatiti proširenjem postojeće homologacije, ono odbija izmijeniti EU homologaciju i traži od proizvođača da podnese zahtjev za novu EU homologaciju.

5.  Ako homologacijsko tijelo zaključi da promjene podataka u opisnoj dokumentaciji ne mogu biti predmet proširenja postojeće homologacije, ono odbija izmijeniti EU homologaciju i traži od proizvođača da podnese zahtjev za novu EU homologaciju.

Amandman    181

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  rezultati ispitivanja provjere sukladnosti koje je provela Komisija ili tijela za nadzor tržišta pokazuju bilo kakvu neusklađenost sa zakonodavstvom Unije o sigurnosti ili okolišu;

Amandman    182

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Homologacije vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica izdaju se na ograničeno razdoblje u trajanju od 5 godina bez mogućnosti produženja. Datum isteka označava se u certifikatu o homologaciji. Certifikat o homologaciji može se nakon isteka obnoviti na temelju zahtjeva proizvođača, ali samo ako je homologacijsko tijelo provjerilo da je tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice sukladan svim zahtjevima iz mjerodavnih regulatornih akata za nova vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice tog tipa.

1.  Homologacije vozila kategorije M1 i N1 i sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica navedenih u skladu sa stavkom 1.a, izdaju se na ograničeno razdoblje u trajanju od sedam godina, a za vozila kategorije N2, N3, M2, M3 i O na ograničeno razdoblje od 10 godina. Datum isteka označava se u EU certifikatu o homologaciji.

 

Certifikat o homologaciji može se prije isteka obnoviti na temelju zahtjeva proizvođača, ali samo ako je homologacijsko tijelo provjerilo da je tip vozila kao cjelina sukladan svim zahtjevima iz mjerodavnih regulatornih akata za nova vozila tog homologiranog tipa, uključujući ispitne protokole. Ako homologacijsko tijelo utvrdi da se primjenjuje ovaj podstavak, nije potrebno ponoviti ispitivanja iz članka 28.

 

Kako bi se omogućilo homologacijskom tijelu da ispunjava svoje zadatke, proizvođač podnosi zahtjev najranije 12 mjeseci te najkasnije 6 mjeseci prije isteka EU certifikata o homologaciji.

 

 

 

 

Amandman    183

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Homologacija sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica u načelu se izdaje na neograničeno razdoblje. S obzirom na to da neki sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice po svojoj prirodi ili tehničkim značajkama zahtijevaju učestalije ažuriranje, relevantne homologacije izdaju se na ograničeno razdoblje od sedam godina. Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. kojim se dopunjuje ova Uredba uspostavom popisa sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za koje se, zbog njihove prirode, homologacije smiju izdavati samo na ograničeno razdoblje.

Amandman    184

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako se trajno i dobrovoljno obustavi proizvodnja vozila sukladnih s homologiranim tipom vozila;

(b)  ako se trajno i dobrovoljno obustavi proizvodnja vozila sukladnih s homologiranim tipom vozila, a smatra se da to dogodilo kada ni jedno vozilo tog tipa nije proizvedeno tijekom prethodne dvije godine;

Amandman    185

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Proizvođač zapošljava osobe koje su ovlaštene za potpisivanje certifikata o sukladnosti i propisno ih ovlašćuje za preuzimanje proizvođačeve odgovornosti s obzirom na proizvodnju vozila ili sukladnost njegove proizvodnje.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    186

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Gospodarski subjekti plasiraju na tržište isključivo vozila, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji su označeni u skladu s ovom Uredbom.

Amandman    187

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako se ne poduzmu koraci potrebni za prilagodbu regulatornih akata iz stavka 1., Komisija može na zahtjev države članice koja je dodijelila privremenu EU homologaciju donijeti odluku kojom se odobrava proširenje privremene EU homologacije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

3.  Ako se ne poduzmu koraci potrebni za prilagodbu regulatornih akata iz stavka 1., Komisija može na zahtjev države članice koja je dodijelila privremenu EU homologaciju donijeti odluku kojom se odobrava produljenje valjanosti privremene EU homologacije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    188

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću bilo kojeg tipa vozila iz stavka 1. od jednog ili više temeljnih zahtjeva koji su utvrđeni regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. ako pritom utvrde odgovarajuće alternativne zahtjeve.

2.  Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću bilo kojeg tipa vozila iz stavka 1. od ispunjavanja jednog ili više temeljnih zahtjeva koji su utvrđeni regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV. ako pritom utvrde odgovarajuće alternativne zahtjeve.

Amandman    189

Prijedlog uredbe

Članak 40. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Osim toga, malim i srednjim poduzećima s malom proizvodnjom koji ne mogu ispuniti iste kriterije vremenskog ograničenja poput velikih proizvođača daje se više fleksibilnosti.

Amandman    190

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 3. – podstavak 21.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ako prigovor nije uložen u roku od tri mjeseca navedenom u prvom podstavku, smatra se da nacionalna homologacija prihvaćena.

Amandman    191

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice dodjeljuju EU homologaciju pojedinačnog vozila za vozila koja su sukladna sa zahtjevima utvrđenima u Dodatku 2. dijelu I. Priloga IV., odnosno, ako je riječ o vozilima za posebne namjene, u dijelu III. Priloga IV.

1.  Države članice dodjeljuju EU homologaciju pojedinačnog vozila za vozila koja su sukladna sa zahtjevima utvrđenima u Dodatku 2. dijelu I. Priloga IV., odnosno, ako je riječ o vozilima za posebne namjene, u dijelu III. Priloga IV. Ova se odredba ne primjenjuje na nepotpuna vozila.

Amandman    192

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjev za EU homologaciju pojedinačnog vozila podnosi proizvođač ili vlasnik vozila, ili predstavnik vlasnika pod uvjetom da ima poslovni nastan u Uniji.

2.  Zahtjev za EU homologaciju pojedinačnog vozila podnosi vlasnik vozila, proizvođač ili predstavnik proizvođača pod uvjetom da taj predstavnik ima poslovni nastan u Uniji.

Amandman    193

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću određenog vozila, neovisno o tome je li unikatno ili ne, od sukladnosti s jednom ili više odredaba ove Uredbe ili temeljnim zahtjevima utvrđenima regulatornim aktima koji su navedeni u Prilogu IV. ako pritom utvrde odgovarajuće alternativne zahtjeve.

1.  Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću određenog vozila, neovisno o tome je li unikatno ili ne, od sukladnosti s jednom ili više odredaba ove Uredbe ili zahtjevima utvrđenima regulatornim aktima koji su navedeni u Prilogu IV. pod uvjetom da postave odgovarajuće alternativne zahtjeve.

Amandman    194

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjev za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila podnosi proizvođač ili vlasnik vozila, ili predstavnik vlasnika pod uvjetom da ima poslovni nastan u Uniji.

2.  Zahtjev za nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila podnosi vlasnik vozila, proizvođač ili predstavnik proizvođača pod uvjetom da taj predstavnik ima poslovni nastan u Uniji.

Amandman    195

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Oblik certifikata o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila mora biti u skladu s predloškom certifikata o EU homologaciji utvrđenim u Prilogu VI. i sadržavati barem informacije koje su potrebne za podnošenje zahtjeva za registraciju kako je predviđeno Direktivom Vijeća 1999/37/EZ28.

Oblik certifikata o nacionalnoj homologaciji pojedinačnog vozila mora biti u skladu s predloškom certifikata o EU homologaciji utvrđenim u Prilogu VI. i sadržavati barem informacije koje su u predlošku certifikata o EU homologaciji pojedinačnog vozila utvrđenog u Prilogu VI.

__________________

 

28 Direktiva Vijeća 1999/37/EZ od 29. travnja 1999. o dokumentima za registraciju vozila (SL L 138, 1.6.1999., str. 57.)

 

Amandman    196

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Država članica dopušta stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila za koje je druga država članica dodijelila nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila u skladu s člankom 43., osim ako država članica ima utemeljene razloge za vjerovati da odgovarajući alternativni zahtjevi u odnosu na koje je vozilo homologirano nisu istovjetni njezinima.

3.  Država članica dopušta stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila za koje je druga država članica dodijelila nacionalnu homologaciju pojedinačnog vozila u skladu s člankom 43., osim ako država članica ima utemeljene razloge za vjerovati da odgovarajući alternativni zahtjevi u odnosu na koje je vozilo homologirano nisu istovjetni njezinima ili da vozilo ne udovoljava tim zahtjevima.

Amandman    197

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Postupci utvrđeni člancima 43. i 44. mogu se primjenjivati na određeno vozilo u uzastopnim stupnjevima njegova dovršenja u skladu s višestupanjskom homologacijom.

1.  Postupci utvrđeni člancima 42. i 43. mogu se primjenjivati na određeno vozilo u uzastopnim stupnjevima njegova dovršenja u skladu s višestupanjskom homologacijom. Za vozila koja su odobrena u višestupanjskoj homologaciji primjenjuje se Prilog XVII.

Amandman    198

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Postupcima utvrđenima člancima 43. i 44. ne može se zamijeniti međustupanj u uobičajenom slijedu višestupanjske homologacije te se oni ne mogu primijeniti u svrhu pribavljanja homologacije za prvi stupanj proizvodnje vozila.

2.  Postupcima utvrđenima člancima 42. i 43. ne zamjenjuje se međustupanj u uobičajenom slijedu višestupanjske homologacije te se oni ne primjenjuju u svrhu pribavljanja homologacije za prvi stupanj proizvodnje vozila.

Amandman    199

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na raspolaganje na tržištu ili u upotrebu mogu se stavljati nepotpuna vozila, ali nacionalna tijela koja su nadležna za registraciju vozila mogu odbiti izdati registraciju, kao i ne dopustiti da se takva vozila upotrebljavaju na cesti.

Nepotpuna vozila mogu se staviti na raspolaganje na tržištu, ali nacionalna tijela koja su nadležna za registraciju vozila mogu odbiti izdati registraciju, stavljanje u upotrebu i ne dopustiti da se takva vozila upotrebljavaju na cesti.

Amandman    200

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Vozila na kraju serije za koja je EU homologacija prestala biti valjana na temelju članka 33. stavka 2. točke (a) mogu se staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili staviti u upotrebu samo ako su ispunjena vremenska ograničenja utvrđena stavcima 2. i 4. i zahtjev utvrđen stavkom 4.

Vozila na kraju serije za koja je EU homologacija prestala biti valjana na temelju članka 33. stavka 2. točke (a) mogu se registrirati ili staviti u upotrebu samo ako je ispunjen zahtjev utvrđen stavkom 4.

Amandman    201

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prvi podstavak primjenjuje se samo na vozila koja se već nalaze na državnom području Unije, a koja nisu stavljena na raspolaganje na tržištu, registrirana ni stavljena u upotrebu prije nego što je istekla valjanost njihove EU homologacije.

Prvi podstavak primjenjuje se samo na vozila koja se već nalaze na državnom području Unije, a koja nisu registrirana ni stavljena u upotrebu prije nego što je istekla valjanost njihove EU homologacije.

Amandman    202

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač koji želi staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili staviti u upotrebu vozila na kraju serije u skladu sa stavkom 1. podnosi zahtjev u tu svrhu nacionalnom nadležnom tijelu države članice koja je dodijelila EU homologaciju. U tom se zahtjevu navode svi tehnički ili ekonomski razlozi zbog kojih ta vozila nisu sukladna s novim zahtjevima za homologaciju te VIN-ovi predmetnih vozila.

Proizvođač koji želi staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili staviti u upotrebu vozila na kraju serije u skladu sa stavkom 1. podnosi zahtjev u tu svrhu homologacijskom tijelu države članice koja je dodijelila EU homologaciju. U tom se zahtjevu navode svi tehnički ili ekonomski razlozi zbog kojih ta vozila nisu sukladna s novim zahtjevima za homologaciju te VIN-ovi predmetnih vozila.

Amandman    203

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmetno nacionalno nadležno tijelo u roku od tri mjeseca od zaprimanja navedenog zahtjeva donosi odluku o tome hoće li dopustiti stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu navedenih vozila na državnom području predmetne države članice i utvrđuje broj vozila za koji je moguće dodijeliti dopuštenje.

Predmetno nacionalno homologacijsko tijelo u roku od tri mjeseca od zaprimanja navedenog zahtjeva donosi odluku o tome hoće li dopustiti stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu navedenih vozila na državnom području predmetne države članice i utvrđuje broj vozila za koji je moguće dodijeliti dopuštenje.

Amandman    204

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Vozila proizvedena na kraju serije mogu se stavljati na raspolaganje na tržištu, registrirati ili stavljati u upotrebu u Uniji samo ako imaju valjan certifikat o sukladnosti koji je bio valjan najmanje tri mjeseca nakon što je izdan, ali za koji je homologacija prestala biti valjana na temelju članka 33. stavka 2. točke (a).

4.  Vozila proizvedena na kraju serije mogu se registrirati ili stavljati u upotrebu u Uniji samo ako imaju valjan certifikat o sukladnosti koji je bio valjan najmanje tri mjeseca nakon što je izdan, ali za koji je homologacija prestala biti valjana na temelju članka 33. stavka 2. točke (a).

Amandman    205

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice pohranjuju VIN-ove vozila za koja su dopustile da ih se stavi na raspolaganje na tržištu, registrira ili stavi u upotrebu u skladu s ovim člankom.

6.  Države članice pohranjuju VIN-ove vozila za koja su dopustile da ih se registrira ili stavi u upotrebu u skladu s ovim člankom.

Amandman    206

Prijedlog uredbe

Članak 49. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postupanje s vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koji predstavljaju ozbiljan rizik na nacionalnoj razini

Nacionalna evaluacija vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica za koje se sumnja da predstavljaju ozbiljan rizik ili koji su nesukladni

Amandman    207

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijela za nadzor tržišta jedne države članice koja su poduzela mjere u skladu s člankom 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 i člankom 8. ove Uredbe ili imaju dovoljno razloga za vjerovati da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica obuhvaćeni ovom Uredbom predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnih interesa obuhvaćenih ovom Uredbom, bez odgode o svojim saznanjima obavješćuju homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.

1.  Ako na temelju nadzora tržišta ili informacija dobivenih od homologacijskih tijela i proizvođača ili putem prigovora, tijela za nadzor tržišta jedne države članice imaju razloga vjerovati da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica obuhvaćeni ovom Uredbom predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnih interesa obuhvaćenih ovom Uredbom, ili da ne ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, ona provode evaluaciju predmetnog vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica obuhvaćajući sve zahtjeve utvrđene ovom Uredbom. Odgovarajući gospodarski subjekti u potpunosti surađuju s tijelima za nadzor tržišta.

Amandman    208

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijsko tijelo iz stavka 1. provodi evaluaciju u odnosu na vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu kojom su obuhvaćeni svi zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom. Odgovarajući gospodarski subjekti moraju u potpunosti surađivati s homologacijskim tijelima i tijelima za nadzor tržišta.

Briše se.

Amandman    209

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2. – podstavak 21.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Na procjenu rizika proizvoda primjenjuje se članak 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Amandman    210

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Na mjere ograničavanja navedene u drugom podstavku primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Briše se.

Amandman    211

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odgovarajuće homologacijsko tijelo obavješćuje Komisiju i druge države članice o rezultatima evaluacije iz stavka 1. i mjeri koja se zahtijeva od gospodarskog subjekta.

Briše se.

Amandman    212

Prijedlog uredbe

Članak 49.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 49.a

 

Nacionalni postupak s vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama koji predstavljaju ozbiljan rizik ili su nesukladni

 

1.   Ako nakon provođenja evaluacije u skladu s člankom 49. tijela za nadzor tržišta jedne države članice zaključe da vozilo, sustav, sastavni dijelovi ili zasebna tehnička jedinica predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom ili da nisu sukladni ovoj Uredbi, ona zahtijevaju da relevantni gospodarski subjekt bez odgode poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osiguralo da dotično vozilo, sustav, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice prilikom stavljanja na tržište, registracije ili stavljanja u upotrebu više ne predstavljaju rizik ili da nisu nesukladni.

 

2.  U skladu s obvezama iz stavaka od 11. do 19. gospodarski subjekt osigurava da su poduzete sve odgovarajuće korektivne mjere u odnosu na sva predmetna vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje je stavio na tržište, registrirao ili stavio u upotrebu u Uniji.

 

3.  Ako gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u stavku 1., ili ako rizik iziskuje brzu mjeru, nacionalna tijela poduzimaju sve odgovarajuće privremene mjere ograničavanja kako bi se zabranilo ili ograničilo stavljanje na raspolaganje na tržištu, registriranje ili stavljanje u upotrebu dotičnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica na njihovu nacionalnom tržištu, odnosno kako bi ih se povuklo s navedenog tržišta ili opozvalo.

 

Na mjere ograničavanja navedene u ovom podstavku primjenjuje se članak 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

Amandman    213

Prijedlog uredbe

Članak 50. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postupci obavješćivanja i postupci povodom prigovora s obzirom na mjere ograničavanja poduzete na nacionalnoj razini

Korektivne mjere i mjere ograničavanja na razini EU-a

Amandman    214

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nacionalna nadležna tijela bez odgode obavješćuju Komisiju i druge države članice o mjerama ograničavanja poduzetima u skladu s člankom 49. stavcima 1. i 5.

Država članica koja poduzima korektivne mjere ili mjere ograničavanja u skladu s člankom 50, stavcima 1. i 3. bez odgode obavještava Komisiju i druge države članice uz pomoć elektroničkog sustava iz članka 22. Uredbe (EZ) br. 765/2008. Isto tako o svojim zaključcima odmah obavještava homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju.

Amandman    215

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dostavljene informacije uključuju sve raspoložive podatke, posebno podatke potrebne za identifikaciju nesukladnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, njihova podrijetla, prirode navodne nesukladnosti i uključenog rizika, podatke o prirodi i trajanju poduzetih nacionalnih mjera ograničavanja te obrazloženje koje je dostavio odgovarajući gospodarski subjekt.

2.   Dostavljene informacije uključuju sve raspoložive podatke, posebno podatke potrebne za identifikaciju dotičnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, njihova podrijetla, prirode nesukladnosti i/ili uključenog rizika, podatke o prirodi i trajanju poduzetih korektivnih mjera i mjera ograničavanja te obrazloženje koje je dostavio odgovarajući gospodarski subjekt. Također se u njima navodi je li rizik posljedica sljedećeg:

 

(a)  vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ne ispunjava zahtjeve koji se odnose na zdravlje ili sigurnost osoba, zaštitu okoliša ili druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom;

 

(b)  postoje nedostaci u mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.

Amandman    216

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Homologacijsko tijelo iz članka 49. stavka 1. navodi je li nesukladnost posljedica toga da:

Briše se.

(a)   vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica ne ispunjava zahtjeve koji se odnose na zdravlje ili sigurnost osoba, zaštitu okoliša ili druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom; ili

 

(b)   postoje nedostaci u mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV.

 

Amandman    217

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice, osim države članice koja je pokrenula postupak, u roku od mjesec dana od zaprimanja informacija iz stavka 1. obavješćuju Komisiju i druge države članice o svim donesenim mjerama ograničavanja i svim dodatnim raspoloživim informacijama koje se odnose na nesukladnost predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice te, ako se ne slažu s nacionalnom mjerom o kojoj su obaviještene, ulažu svoje prigovore.

Briše se.

Amandman    218

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Ako u roku od jednog mjeseca od obavijesti iz stavka 1. nijedna država članica ni Komisija ne uloži prigovor na korektivnu mjeru ili mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom. Druge države članice osiguravaju da se poduzmu jednake korektivne mjere ili mjere ograničavanja u odnosu na predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

Amandman    219

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako druga država članica ili Komisija u roku od mjesec dana od zaprimanja informacija iz stavka 1. uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, Komisija evaluira tu mjeru u skladu s člankom 51.

4.  Ako država članica ili Komisija u roku od jednog mjeseca nakon obavješćivanja iz stavka 1. uloži prigovor na korektivnu mjeru ili mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica odnosno ako Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektima.

Amandman    220

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako u roku od jednog mjeseca od primitka informacija iz stavka 1. nijedna država članica ni Komisija ne uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom. Druge države članice osiguravaju da se poduzmu slične mjere ograničavanja u odnosu na predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

5.   Na temelju zaključaka tog savjetovanja Komisija donosi provedbene akte o usklađenim korektivnim mjerama ili mjerama ograničavanja na razini Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

 

Komisija te provedbene akte upućuje svim državama članicama i o tome odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte. Države članice primjenjuju te provedbene akte bez odgode te o tome obavješćuju Komisiju.

Amandman    221

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Ako Komisija smatra da je nacionalna mjera neopravdana, ona donosi provedbene akte kojima se od dotične države članice zahtijeva da povuče ili prilagodi mjeru. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    222

Prijedlog uredbe

Članak 50. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.b  Ako se smatra da je nacionalna mjera opravdana, a rizik nesukladnosti pripisuje se nedostacima regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., Komisija predlaže sljedeće:

 

(a)   kad je riječ o regulatornim aktima, potrebne izmjene predmetnog akta;

 

(b)   kad je riječ o pravilnicima UNECE-a, nacrt potrebnih izmjena odgovarajućih pravilnika UNECE-a u skladu s odredbama Priloga III. Odluci Vijeća 97/836/EZ.

Amandman    223

Prijedlog uredbe

Članak 51.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 51.

Briše se.

Zaštitni postupak Unije

 

1.  Ako se tijekom postupka utvrđenog člankom 50. stavcima 3. i 4. uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica odnosno ako Komisija smatra da nacionalna mjera nije u skladu sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode evaluira nacionalnu mjeru nakon što se savjetovala s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektima. Na temelju rezultata te evaluacije Komisija donosi odluku kojom se određuje je li nacionalna mjera opravdana ili ne. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

 

Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i o njoj odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte. Države članice provode odluku Komisije bez odgode i o tome obavješćuju Komisiju.

 

2.  Ako Komisija smatra da je nacionalna mjera opravdana, sve države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se nesukladno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica povuče s njihova tržišta i o tome obavješćuju Komisiju. Ako Komisija smatra da nacionalna mjera nije opravdana, predmetna država članica povlači ili prilagođava mjeru u skladu s odlukom Komisije iz stavka 1.

 

3.  Ako se smatra da je nacionalna mjera opravdana i pripisuje se nedostacima regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., Komisija predlaže odgovarajuće mjere:

 

(a)   kad je riječ o regulatornim aktima, Komisija predlaže potrebne izmjene predmetnog akta;

 

(b)   kad je riječ o pravilnicima UNECE-a, Komisija predlaže nacrt potrebnih izmjena odgovarajućih pravilnika UNECE-a u skladu s odredbama Priloga III. Odluci Vijeća 97/836/EZ.

 

Amandman    224

Prijedlog uredbe

Članak 51.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 51.a

 

Korektivne mjere i mjere ograničavanja nakon nadzora tržišta koje provodi Komisija

 

1.   Ako nakon provođenja provjera u skladu s člankom 9. Komisija zaključi da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje ili sigurnost osoba ili za druge aspekte zaštite javnog interesa obuhvaćene ovom Uredbom ili da nisu sukladni ovoj Uredbi, ona zahtijeva da relevantni gospodarski subjekt bez odgode poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osiguralo da vozilo, sustav, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice u pitanju prilikom stavljanja na tržište, registracije ili stavljanja u upotrebu više ne predstavljaju rizik ili da nisu nesukladni.

 

Ako gospodarski subjekt ne poduzme odgovarajuće korektivne mjere u roku navedenom u prvom podstavku ili ako rizik iziskuje brzu mjeru, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuje korektivna mjera ili mjera ograničavanja koju smatra nužnom na razini Unije. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

 

Komisija te provedbene akte upućuje svim državama članicama i o njoj odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte. Države članice primjenjuju te provedbene akte bez odgode te o tome obavješćuju Komisiju.

 

2.   Ako se rizik ili nesukladnost pripisuje nedostacima regulatornih akata navedenih u Prilogu IV., Komisija predlaže sljedeće:

 

(a)   kad je riječ o regulatornim aktima, potrebne izmjene predmetnog akta;

 

(b)   kad je riječ o pravilnicima UNECE-a, nacrt potrebnih izmjena odgovarajućih pravilnika UNECE-a u skladu s odredbama Priloga III. Odluci Vijeća 97/836/EZ.

Amandman    225

Prijedlog uredbe

Članak 52.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 52.

Briše se.

Sukladna vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice

 

koji predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost ili mogu ozbiljno naštetiti zdravlju i okolišu

 

1.  Ako država članica nakon provedene evaluacije na temelju članka 49. stavka 1. zaključi da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice, iako su sukladni s primjenjivim zahtjevima ili su odgovarajuće označeni, predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost ili mogu ozbiljno naštetiti okolišu ili javnom zdravlju, ona zahtijeva od odgovarajućega gospodarskog subjekta da poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se osiguralo da predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica prilikom stavljanja na tržište, registracije ili stavljanja u upotrebu više ne predstavlja takav rizik ili poduzima mjere ograničavanja kako bi se vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica povukli s tržišta ili opozvali u razumnom roku, razmjerno prirodi rizika.

 

Država članica može odbiti registrirati takva vozila dok gospodarski subjekt ne poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere.

 

2.   Gospodarski subjekt osigurava da se poduzmu odgovarajuće korektivne mjere s obzirom na sva vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice iz stavka 1.

 

3.   Države članice u roku od mjesec dana od zahtjeva iz stavka 1. dostavljaju Komisiji i drugim državama članicama sve raspoložive informacije, posebno podatke potrebne za identifikaciju predmetnog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, podrijetla i dobavnog lanca vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, podatke o prirodi uključenog rizika te prirodi i trajanju poduzetih nacionalnih mjera ograničavanja.

 

4.   Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i odgovarajućim gospodarskim subjektima i posebno homologacijskim tijelom koje je dodijelilo homologaciju te evaluira poduzete nacionalne mjere. Na temelju te evaluacije Komisija odlučuje je li nacionalna mjera iz stavka 1. opravdana i prema potrebi predlaže odgovarajuće mjere. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

 

5.   Komisija svoju odluku upućuje svim državama članicama i o njoj odmah obavješćuje odgovarajuće gospodarske subjekte.

 

Amandman    226

Prijedlog uredbe

Članak 53.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 53.

Briše se.

Opće odredbe o nesukladnim vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima ili zasebnim tehničkim jedinicama

 

1.   Ako vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice kojima je priložen certifikat o sukladnosti ili koji nose homologacijsku oznaku nisu sukladni s homologiranim tipom ili nisu u skladu s ovom Uredbom ili su homologirani na temelju netočnih podataka, homologacijska tijela, tijela za nadzor tržišta ili Komisija mogu poduzeti potrebne mjere ograničavanja u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi zabranili ili ograničili stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili ulazak u službu na tržištu nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ili ih povukli s tržišta ili ih opozvali, uključujući povlačenje homologacije od strane homologacijskog tijela koje je izdalo homologaciju, sve dok predmetni gospodarski subjekt ne poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni.

 

2.   Za potrebe stavka 1., odstupanja od podataka iz certifikata o EU homologaciji ili opisne dokumentacije smatra se nesukladnošću s homologiranim tipom.

 

Amandman    227

Prijedlog uredbe

Članak 54. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Postupci obavješćivanja i postupci povodom prigovora u pogledu nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

Nesukladna EU homologacija

Amandman    228

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta utvrdi da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice nisu sukladni s ovom Uredbom ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka ili da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji imaju certifikate o sukladnosti ili homologacijsku oznaku nisu sukladni s homologiranim tipom, ono može poduzeti sve odgovarajuće mjere ograničavanja u skladu s člankom 53. stavkom 1.

1.  Ako homologacijsko tijelo utvrdi da dodijeljena homologacija nije u skladu s ovom Uredbom, ono odbija priznati takvu homologaciju. Ono obavještava homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju, druge države članice i Komisiju.

Amandman    229

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta ili Komisija također zahtijevaju od homologacijskog tijela koje je dodijelilo EU homologaciju tipa da provjerava da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice u proizvodnji i dalje sukladni s homologiranim tipom ili, ako je primjenjivo, da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji su već stavljeni na tržište ponovno postanu sukladni.

2.  Ako u roku od jednog mjeseca od obavijesti homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju potvrdi nesukladnost homologacije, ono je povlači.

Amandman    230

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako je riječ o homologaciji tipa vozila kao cjeline pri čemu je uzrok nesukladnosti sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica, zahtjev iz stavka 2. upućuje se i homologacijskom tijelu koje je dodijelilo EU homologaciju za taj sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

Briše se.

Amandman    231

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako je riječ o višestupanjskoj homologaciji pri čemu je uzrok nesukladnosti dovršenog vozila sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica koji čine dio nepotpunog vozila ili sâmo nepotpuno vozilo, zahtjev iz stavka 2. upućuje se i homologacijskom tijelu koje je dodijelilo EU homologaciju za taj sustav, sastavni dio, zasebnu tehničku jedinicu ili nepotpuno vozilo.

Briše se.

Amandman    232

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Nakon zaprimanja zahtjeva iz stavaka 1. do 4. homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju provodi evaluaciju u u pogledu tog vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice pri čemu moraju biti zadovoljeni svi zahtjevi utvrđeni ovom Uredbom. Homologacijsko tijelo također provjerava podatke na temelju kojih je dodijeljena homologacija. Relevantni gospodarski subjekti moraju u potpunosti surađivati s homologacijskim tijelom.

Briše se.

Amandman    233

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Ako homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju tipa za vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu utvrdi nesukladnost, ono bez odgode zahtijeva od predmetnog gospodarskog subjekta da poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi to vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali ponovno sukladni;

 

Briše se.

Amandman    234

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Nacionalna tijela koja poduzimaju mjere ograničavanja u skladu s člankom 53. stavkom 1. o tome odmah moraju obavijestiti Komisiju i ostale države članice.

Briše se.

Amandman    235

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 8. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako u roku od mjesec dana nakon obavijesti o mjerama ograničavanja koje je poduzelo homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta u skladu s člankom 53. stavkom 1. druga država članica uputi prigovor u vezi s mjerom ograničavanja o kojoj je obaviještena, ili ako Komisija utvrdi nesukladnost u skladu s člankom 9. stavkom 5., Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i predmetnim gospodarskim subjektom ili subjektima i posebno s homologacijskim tijelom koje je dodijelilo homologaciju te evaluira nacionalnu mjeru koja je poduzeta. Na temelju te evaluacije Komisija može odlučiti poduzeti potrebne mjere ograničavanja koje su predviđene u članku 53. stavku 1. donošenjem provedbenih akata. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Ako u roku od mjesec dana nakon obavijesti da je homologacijsko tijelo odbilo dodijeliti homologaciju, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju uloži prigovor, Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama, posebno s homologacijskim tijelom koje je dodijelilo homologaciju i s relevantnim gospodarskim subjektom.

Amandman    236

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Na temelju te evaluacije Komisija donosi provedbene akte koji sadrže njezinu odluku o tome je li odbijanje EU homologacije koje je usvojeno u skladu sa stavkom 1. opravdano. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    237

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.b  Ako nakon provjera Komisije u skladu s člankom 9. ona smatra da homologacija koja je dodijeljena nije u skladu s ovom Uredbom, Komisija se bez odgode savjetuje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom te posebno s homologacijskim tijelom koje je dodijelilo homologaciju. Nakon takvog savjetovanja Komisija donosi provedbene akte koji sadrže njezinu odluku o tome je li homologacija koja je dodijeljena sukladna ovoj Uredbi. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    238

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Ako u roku od jednog mjeseca od obavijesti o mjerama ograničavanja koje su poduzete u skladu s člankom 53. stavkom 1. nijedna država članica ni Komisija ne uloži prigovor na mjeru ograničavanja koju je poduzela država članica, ta se mjera smatra opravdanom. Druge države članice osiguravaju da se poduzmu slične mjere ograničavanja u odnosu na predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

9.   Za proizvode obuhvaćene nesukladnom homologacijom koji su već stavljeni na raspolaganje na tržište, primjenjuju se članci 49. do 53.

Amandman    239

Prijedlog uredbe

Članak 55.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    240

Prijedlog uredbe

Članak 56.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    241

Prijedlog uredbe

Članak 57.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 57.

Briše se.

Opće odredbe o opozivu vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica

 

1.   Proizvođač kojem je dodijeljena homologacija tipa vozila kao cjeline i koji je dužan opozvati vozila u skladu s člankom 12. stavkom 1., člankom 15. stavkom 1., člankom 17. stavkom 2., člankom 49. stavkom 1., člankom 49. stavkom 6., člankom 51. stavkom 4., člankom 52. stavkom 1. i člankom 53. stavkom 1. ove Uredbe ili člankom 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 o tome odmah mora obavijestiti homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju tipa vozila kao cjeline.

 

2.   Proizvođač sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica kojem je dodijeljena EU homologacija i koji je dužan opozvati sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice u skladu s člankom 12. stavkom 1., člankom 15. stavkom 1., člankom 17. stavkom 2., člankom 49. stavkom 1., člankom 49. stavkom 6., člankom 51. stavkom 4., člankom 52. stavkom 1. i člankom 53. stavkom 1. ove Uredbe ili člankom 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008 o tome odmah mora obavijestiti homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju.

 

3.   Proizvođač predlaže homologacijskom tijelu koje je dodijelilo homologaciju skup odgovarajućih korektivnih mjera kako bi se postigla sukladnost vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica, a ako je potrebno i neutralizirao ozbiljan rizik iz članka 20. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

 

Homologacijsko tijelo provodi evaluaciju kako bi provjerilo jesu li predložene korektivne mjere dovoljne i pravovremene te o korektivnim mjerama koje je odobrilo bez odgode obavješćuje druge države članice i Komisiju.

 

Amandman    242

Prijedlog uredbe

Članak 58.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    243

Prijedlog uredbe

Članak 59.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 59.

Briše se.

Pravo gospodarskih subjekata na saslušanje, obavješćivanje o odlukama i raspoloživim pravnim lijekovima

 

1.  Osim u slučajevima kada je potrebno hitno djelovanje zbog ozbiljnog rizika za zdravlje ljudi, sigurnost i okoliš, predmetni gospodarski subjekt mora imati mogućnost prigovora nacionalnom tijelu u primjerenom razdoblju prije nego nacionalna tijela država članica donesu bilo kakve mjere u skladu s člancima 49. do 58.

 

Ako je mjera donesena bez saslušanja gospodarskog subjekta, mora mu se pružiti mogućnost prigovora što je prije moguće, a nacionalno tijelo nakon toga odmah preispituje poduzetu mjeru.

 

2.  Za svaku mjeru koju nacionalna tijela donesu mora se navesti točne razloge na kojima se temelji.

 

Ako se mjera odnosi na određenog gospodarskog subjekta, bez odlaganja ga se obavješćuje o toj mjeri, o pravnim lijekovima koji mu prema zakonu dotične države članice stoje na raspolaganju i o rokovima kojima takvi pravni lijekovi podliježu.

 

Ako mjera ima opću primjenu, objavljuje se na odgovarajući način u nacionalnom službenom glasilu ili ekvivalentnom instrumentu.

 

3.   Svaka mjera koju donese nacionalna vlast odmah se povlači ili mijenja ako gospodarski subjekt pokaže da su poduzete djelotvorne korektivne mjere.

 

Amandman    244

Prijedlog uredbe

Članak 60. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U tom se delegiranom aktu navode datumi obvezne primjene pravilnika UNECE-a ili njegovih izmjena i prijelazne odredbe, prema potrebi.

U tom se delegiranom aktu navode datumi obvezne primjene pravilnika UNECE-a ili njegovih izmjena te on sadrži, prema potrebi, prijelazne odredbe i, posebice za potrebe homologacije, podatke o prvoj registraciji i stavljanju u upotrebu sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica, kad je to relevantno.

Amandman    245

Prijedlog uredbe

Članak 63. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Proizvođač ne smije davati nikakve tehničke informacije povezane s podacima o tipu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice predviđenima ovom Uredbom ili delegiranim ili provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe koje se razlikuju od podataka o tipu koji je homologiralo homologacijsko tijelo.

1.  Proizvođač ne smije davati nikakve tehničke informacije povezane s podacima o tipu vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice predviđenima ovom Uredbom ili delegiranim ili provedbenim aktima donesenima na temelju ove Uredbe, ili u regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV., koje se razlikuju od podataka o tipu koji je homologiralo homologacijsko tijelo.

Amandman    246

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođači moraju omogućiti neovisnim subjektima neograničen i standardiziran pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu, dijagnostičkoj i drugoj opremi te alatima, što uključuje odgovarajuća programska rješenja, kao i informacijama za popravak i održavanje vozila.

Proizvođači moraju omogućiti neovisnim subjektima neograničen, standardiziran i nediskriminirajući pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu, dijagnostičkoj i drugoj opremi te alatima, što uključuje potpuni referentni materijal i verzije za preuzimanje odgovarajućeg softvera, kao i informacijama za popravak i održavanje vozila. Informacije su predstavljene na lako dostupan način u obliku strojno čitljivih i elektronički obradivih skupova podataka. Neovisni subjekti imaju pristup dijagnostičkim uslugama na daljinu kojima se služe proizvođači, ovlašteni trgovci i serviseri.

Amandman    247

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije povezane s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacije za popravak i održavanje vozila dostupne su na internetskim stranicama proizvođača u standardiziranom obliku ili, ako to nije moguće zbog prirode informacija, u drugom primjerenom obliku. Konkretno, taj se pristup odobrava tako da se pritom ne diskriminira u usporedbi s ovlaštenim trgovcima i serviserima s obzirom na sadržaj koji je pružen ili pristup koji je odobren.

Informacije povezane s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacije za popravak i održavanje vozila dostupne su na internetskim stranicama proizvođača u standardiziranom obliku ili, ako to nije moguće zbog prirode informacija, u drugom primjerenom obliku. Kad je riječ o neovisnim subjektima koji nisu serviseri, informacije se također daju u strojno čitljivom obliku koji se može obraditi elektronički uobičajeno dostupnim informatičkim alatima i softverima te koji omogućava neovisnim subjektima da izvršavaju zadatke povezane sa svojim aktivnostima u lancu opskrbe na preprodajom tržištu.

Amandman    248

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Za potrebe ugrađenog dijagnostičkog sustava (OBD) u vozilu, dijagnostike, popravka i održavanja vozila, izravan tok podataka vozila stavlja se na raspolaganje preko standardiziranog priključka kako je navedeno u UN Pravilniku br. 83, Prilogu XI., Dodatku 1. stavku 6.5.1.4 i UN Pravilniku br. 49, Prilogu 9B.

Amandman    249

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene i dopune Priloga XVIII. kako bi se ažuriranjem zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) i informacijama za popravak i održavanje vozila te donošenjem i objedinjavanjem normi iz stavaka 2. i 3. uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj ili spriječila zlouporaba.

10.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene i dopune Priloga XVIII. kako bi se ažuriranjem zahtjeva koji se odnose na pristup informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) i informacijama za popravak i održavanje vozila te donošenjem i objedinjavanjem normi iz stavaka 2. i 3. uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj ili spriječila zlouporaba. Komisija je dodatno ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene ove Uredbe izradom Priloga XVIIIA za rješavanje tehnološkog razvoja na području digitalne razmjene podataka putem bežične mreže širokog područja, čime se neovisnim subjektima i dalje omogućuje izravni pristup podacima u vozilu i resursima te se, osim toga, osigurava neutralnost u pogledu tržišnog natjecanja zahvaljujući tehničkom dizajnu.

Amandman    250

Prijedlog uredbe

Članak 66. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Završni proizvođač odgovoran je za to da se neovisnim subjektima pruže informacije o vozilu kao cjelini.

2.  U slučaju višestupanjske homologacije završni proizvođač odgovoran je za osiguranje pristupa informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD), informacijama o popravku i održavanju s obzirom na vlastiti stupanj ili stupnjeve proizvodnje te na poveznicu s prethodnim stupnjem ili stupnjevima.

Amandman    251

Prijedlog uredbe

Članak 67. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Proizvođač može naplatiti razumne i razmjerne naknade za pristup informacijama za popravak i održavanje vozila, osim evidenciji iz članka 65. stavka 8. Naknadama se ne smije odvraćati od pristupa tim informacijama ako je riječ o tome da pri utvrđivanju njihova iznosa nije uzeta u obzir mjera u kojoj se neovisni subjekt koristi informacijama.

1.  Proizvođač može naplatiti razumne i razmjerne naknade za pristup informacijama za popravak i održavanje vozila, osim evidenciji iz članka 65. stavka 9. Naknadama se ne smije odvraćati od pristupa tim informacijama ako je riječ o tome da pri utvrđivanju njihova iznosa nije uzeta u obzir mjera u kojoj se neovisni subjekt koristi informacijama.

Amandman    252

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ako neovisni subjekt ili trgovinsko udruženje koje zastupa neovisne subjekte uloži pritužbu homologacijskom tijelu u kojoj navodi da proizvođač nije postupao u skladu s člancima od 65. do 70., homologacijsko tijelo obavlja kontrolu kako bi se provjerila sukladnost proizvođača.

3.  Ako neovisni subjekt ili trgovinsko udruženje koje zastupa neovisne subjekte uloži pritužbu homologacijskom tijelu u kojoj navodi da proizvođač nije postupao u skladu s člancima od 65. do 70., homologacijsko tijelo obavlja kontrolu kako bi se provjerila sukladnost proizvođača. Homologacijsko tijelo traži od homologacijskog tijela koje je dodijelilo homologaciju tipa vozila kao cjeline da istraži pritužbu te nakon toga traži dokaze od proizvođača vozila da je sustav sukladan ovoj Uredbi. Rezultati istrage priopćavaju se u roku od tri mjeseca od zahtjeva upućenog nacionalnom homologacijskom tijelu i neovisnom subjektu ili trgovinskom udruženju u pitanju.

Amandman    253

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Homologacijsko tijelo koje je imenovala država članica u skladu s člankom 7. stavkom 3., u daljnjem tekstu „homologacijsko tijelo”, odgovorno je za ocjenjivanje, imenovanje, prijavljivanje i nadziranje tehničkih službi, uključujući, gdje je to primjenjivo, podugovaratelje ili društva kćeri tih tehničkih službi.

1.  Homologacijsko tijelo koje je imenovala država članica u skladu s člankom 7. stavkom 3. ili akreditacijsko tijelo u skladu s Uredbom (EZ) br. 765/2008 (zajedno „tijelo nadležno za imenovanje”) odgovorno je za ocjenjivanje, imenovanje, prijavljivanje i nadziranje tehničkih službi u predmetnoj državi članici, uključujući, gdje je to primjenjivo, podugovaratelje ili društva kćeri tih tehničkih službi.

Amandman    254

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U nastanu, organizaciji i radu homologacijskog tijela mora se čuvati njegova objektivnost i nepristranost te izbjegavati sve oblike sukoba interesa s tehničkim službama.

2.  U nastanu, organizaciji i radu tijela nadležnog za imenovanje mora se čuvati njegova objektivnost i nepristranost te izbjegavati sve oblike sukoba interesa s tehničkim službama.

Amandman    255

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Homologacijsko tijelo mora biti organizirano tako da prijavljivanje tehničke službe ne obavljaju iste osobe koje su ocijenile tu tehničku službu.

3.  Tijelo nadležno za imenovanje mora biti organizirano tako da prijavljivanje tehničke službe ne obavljaju iste osobe koje su ocijenile tu tehničku službu.

Amandman    256

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Homologacijsko tijelo ne obavlja aktivnosti koje obavljaju tehničke službe i ne pruža savjetodavne usluge na komercijalnoj ili na konkurentskoj osnovi.

4.  Tijelo nadležno za imenovanje ne obavlja aktivnosti koje obavljaju tehničke službe i ne pruža savjetodavne usluge na komercijalnoj ili na konkurentskoj osnovi.

Amandman    257

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Homologacijsko tijelo mora čuvati povjerljivost dobivenih podataka.

5.  Tijelo nadležno za imenovanje mora čuvati povjerljivost dobivenih podataka.

Amandman    258

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Homologacijsko tijelo mora imati na raspolaganju dovoljan broj stručnog osoblja za pravilno obavljanje zadataka predviđenih ovom Uredbom.

6.  Tijelo nadležno za imenovanje mora imati na raspolaganju dovoljan broj stručnog osoblja za pravilno obavljanje zadataka utvrđenih ovom Uredbom.

Amandman    259

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Homologacijsko tijelo podvrgava se ravnopravnom stručnom ocjenjivanju svake dvije godine, a to ocjenjivanje vrše dva homologacijska tijela drugih država članica.

Briše se.

Države članice sastavljaju godišnji plan tih ravnopravnih stručnih ocjenjivanja i osiguravaju odgovarajuću rotaciju s obzirom na tijela koja ocjenjuju i tijela koja se ocjenjuje te ga dostavljaju Komisiji.

 

Ravnopravno stručno ocjenjivanje uključuje terenski posjet tehničkoj službi za koju je odgovorno tijelo koje se ocjenjuje. Komisija može sudjelovati u tom ocjenjivanju, a o svom sudjelovanju odlučuje na temelju analize procjene rizika.

 

Amandman    260

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  O rezultatima ravnopravnog stručnog ocjenjivanja obavješćuju se sve države članice i Komisija, a sažetak rezultata javno se objavljuje. O tim se rezultatima raspravlja u Forumu osnovanom na temelju članka 10., na temelju ocjenjivanja rezultata koje provede Komisija te se daju preporuke

Briše se.

Amandman    261

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Države članice Komisiji i ostalim državama članicama dostavljaju informacije o tome kako su postupile na temelju preporuka iz izvješća koje je rezultat ravnopravnog stručnog ocjenjivanja.

Briše se.

Amandman    262

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  kategorija B: nadzor nad ispitivanjima iz ove Uredbe i akata koji su navedeni u Prilogu IV. ako se ta ispitivanja provode u prostorima proizvođača ili treće osobe;

(b)  kategorija B: nadzor nad ispitivanjima, uključujući pripremu za ispitivanje, iz ove Uredbe i akata koji su navedeni u Prilogu IV. ako se ta ispitivanja provode u prostorima proizvođača ili treće osobe; pripremu za ispitivanje i nadzor nad njime provodi nadzornik iz tehničke službe;

Amandman    263

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Tehnička služba uspostavlja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice i ima pravnu osobnost, osim ako je riječ o akreditiranoj internoj tehničkoj službi proizvođača iz članka 76.

3.  Tehnička služba uspostavlja se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice i ima pravnu osobnost, osim ako je riječ o tehničkoj službi koja pripada homologacijskom tijelu i akreditiranoj internoj tehničkoj službi proizvođača iz članka 76.

Amandman    264

Prijedlog uredbe

Članak 73. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Osoblje tehničke službe poštuje povjerljivost službenih podataka u pogledu svih informacija dobivenih pri provođenju svojih zadataka na temelju ove Uredbe, osim u odnosu na homologacijsko tijelo ili ako se tako zahtijeva zakonodavstvom Unije odnosno nacionalnim zakonodavstvom.

5.  Osoblje tehničke službe poštuje povjerljivost službenih podataka u pogledu svih informacija dobivenih pri provođenju svojih zadataka na temelju ove Uredbe, osim u odnosu na tijelo nadležno za imenovanje ili ako se tako zahtijeva zakonodavstvom Unije odnosno nacionalnim zakonodavstvom.

Amandman    265

Prijedlog uredbe

Članak 74. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tehnička služba mora biti osposobljena za provođenje svih aktivnosti za koje traži imenovanje u skladu s člankom 72. stavkom 1. Tehnička služba dokazuje homologacijskom tijelu da raspolaže sa svim navedenim u nastavku:

1.  Tehnička služba mora biti osposobljena za provođenje svih aktivnosti za koje traži imenovanje u skladu s člankom 72. stavkom 1. Tehnička služba dokazuje tijelu nadležnom za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalnom akreditacijskom tijelu, da raspolaže sa svim navedenim u nastavku:

Amandman    266

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tehničke službe mogu uz suglasnost homologacijskog tijela nadležnog za imenovanje podugovoriti neke kategorije aktivnosti za koje su bile imenovane u skladu s člankom 72. stavkom 1. ili izvođenje tih aktivnosti mogu prenijeti na svoje društvo kćer.

1.  Tehničke službe mogu uz suglasnost tijela nadležnog za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, uz suglasnost nacionalnog akreditacijskog tijela, podugovoriti neke kategorije aktivnosti za koje su bile imenovane u skladu s člankom 72. stavkom 1. ili izvođenje tih aktivnosti mogu prenijeti na svoje društvo kćer.

Amandman    267

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako tehnička služba podugovori određene zadatke u okviru kategorija aktivnosti za koje je bila imenovana ili izvođenje tih zadataka povjeri društvu kćeri, mora osigurati da podugovaratelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve utvrđene člancima 73. i 74. i o tome obavijestiti homologacijsko tijelo.

2.  Ako tehnička služba podugovori određene zadatke u okviru kategorija aktivnosti za koje je bila imenovana ili izvođenje tih zadataka povjeri društvu kćeri, mora osigurati da podugovaratelj ili društvo kći ispunjava zahtjeve utvrđene člancima 73. i 74. i o tome obavijestiti tijelo nadležno za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalno akreditacijsko tijelo.

Amandman    268

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Tehničke službe stavljaju na raspolaganje homologacijskom tijelu odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje osposobljenosti podugovaratelja ili društava kćeri i na zadatke koje su obavili podugovaratelji i društva kćeri.

4.  Tehničke službe stavljaju na raspolaganje tijelu nadležnom za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalnom akreditacijskom tijelu, odgovarajuće dokumente koji se odnose na ocjenjivanje osposobljenosti podugovaratelja ili društava kćeri i na zadatke koje su obavili podugovaratelji i društva kćeri.

Amandman    269

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Homologacijsko tijelo se obavještava o podugovarateljima tehničkih službi, a njihova imena objavljuje Komisija.

Amandman    270

Prijedlog uredbe

Članak 76. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  nad njom se provodi revizija u skladu s člankom 80. osim što se u cijelom tekstu „homologacijsko tijelo” zamjenjuje „zajedničkim odborom revizora” koji shodno tomu obavlja zadatke. revizijom se mora pokazati sukladnost s točkama (a), (b) i (c);

Amandman    271

Prijedlog uredbe

Članak 76. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Internu tehničku službu ne treba prijaviti Komisiji za potrebe članka 78., ali proizvođač kojem ta služba pripada ili nacionalno akreditacijsko tijelo dostavlja informacije o njezinu akreditiranju homologacijskom tijelu na njegov zahtjev.

3.  Interna tehnička služba prijavljuje se Komisiji u skladu s člankom 78.

Amandman    272

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

- 1.  Tehnička služba koja traži imenovanje podnosi službeni zahtjev homologacijskom tijelu države članice u kojoj traži imenovanje u skladu s dijelom 4. Dodatka 2. Prilogu V. Aktivnosti za koje ta tehnička služba traži imenovanje navode se u zahtjevu u skladu s člankom 72. stavkom 1.

Amandman    273

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prije imenovanja tehničke službe homologacijsko je tijelo ocjenjuje u skladu s kontrolnom listom za ocjenjivanje koja sadržava barem zahtjeve navedene u Dodatku 2. Priloga V. Ocjenjivanje uključuje terensko ocjenjivanje prostorija tehničke službe koja je zatražila imenovanje i, ako postoje, svih društva kćeri ili podugovaratelja, u Uniji ili izvan nje.

Prije nego što homologacijsko tijelo imenuje tehničku službu homologacijsko je tijelo, ili u slučaju akreditacije, akreditacijsko tijelo iz članka 71. stavka 1., ocjenjuje u skladu s usklađenom kontrolnom listom za ocjenjivanje koja sadržava barem zahtjeve navedene u Dodatku 2. Priloga V. Ocjenjivanje uključuje terensko ocjenjivanje prostorija tehničke službe koja je zatražila imenovanje i, ako postoje, svih društva kćeri ili podugovaratelja, u Uniji ili izvan nje.

Amandman    274

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predstavnici homologacijskih tijela najmanje dvije druge države članice, u dogovoru s homologacijskim tijelom države članice u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan i zajedno s predstavnikom Komisije, formiraju tim za zajedničko ocjenjivanje i sudjeluju u ocjenjivanju tehničke službe koja je podnijela zahtjev za imenovanje, uključujući i terensko ocjenjivanje. Homologacijsko tijelo države članice nadležno za imenovanje i u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan tim predstavnicima omogućava pravovremen pristup dokumentima koji su potrebni za ocjenjivanje tehničke službe koja traži imenovanje.

1.b   U slučajevima kada ocjenu provodi homologacijsko tijelo, predstavnik Komisije sudjeluje u timu za zajedničko ocjenjivanje zajedno s tijelom nadležnim za imenovanje koje ocjenjuje tehničku službu koja je podnijela zahtjev za imenovanje, uključujući terensko ocjenjivanje. Kako bi se provela ta zadaća, Komisija se koristi neovisnim revizorima koji su ugovoreni kao treća strana nakon otvorenog poziva na podnošenje ponuda. Revizori moraju biti neovisni i nepristrani u obavljanju svojih dužnosti. Revizori poštuju povjerljivost kako bi zaštitili poslovne tajne u skladu s mjerodavnim pravom. Države članice revizorima pružaju svu potrebnu pomoć te im daju svu dokumentaciju i podršku koju zatraže kako bi mogli obaviti svoje dužnosti. Države članice osiguravaju da revizori imaju pristup svim prostorijama ili dijelovima prostorija te podacima, uključujući računalne sustave i softver, koji su važni za obavljanje njihovih dužnosti.

(Na početku članka 77. redoslijed stavaka je izmijenjen te su oni ponovo numerirani)

Amandman    275

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   U slučajevima kada ocjenu provodi akreditacijsko tijelo, tehnička služba koja je podnijela zahtjev za imenovanje dostavlja homologacijskom tijelu valjanu potvrdu o akreditaciji i odgovarajuće evaluacijsko izvješće kojima dokazuje ispunjavanje zahtjeva utvrđenih u Dodatku 2. Prilogu V. za aktivnosti za koje ta tehnička služba traži imenovanje.

(Na početku članka 77. redoslijed stavaka je izmijenjen te su oni ponovo numerirani)

Amandman    276

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c   Ako je tehnička služba zatražila da je imenuje nekoliko homologacijskih tijela u skladu s člankom 78. stavkom 3., ocjena se provodi samo jednom, uz uvjet da je tom ocjenom obuhvaćeno područje nadležnosti tehničke službe.

(Na početku članka 77. redoslijed stavaka je izmijenjen te su oni ponovo numerirani)

Amandman    277

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice dostavljaju Komisiji imena predstavnika homologacijskog tijela koje se poziva na svako zajedničko ocjenjivanje.

5.  Države članice dostavljaju Komisiji imena predstavnika tijela nadležnog za imenovanje koje se poziva na svako zajedničko ocjenjivanje.

Amandman    278

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 7. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijsko tijelo obavješćuje o izvješću o ocjenjivanju Komisiju i tijela nadležna za imenovanje ostalih država članica; uz to im dostavlja dokaznu dokumentaciju o osposobljenosti tehničke službe te o uspostavljenim mehanizmima za redovit nadzor tehničke službe i osiguravanje da ona i dalje ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.

Tijelo nadležno za imenovanje obavješćuje o izvješću o ocjenjivanju Komisiju i tijela nadležna za imenovanje ostalih država članica; uz to im dostavlja dokaznu dokumentaciju o osposobljenosti tehničke službe te o uspostavljenim mehanizmima za redovit nadzor tehničke službe i osiguravanje da ona i dalje ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe.

Amandman    279

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 7. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijsko tijelo nadležno za imenovanje uz to mora podnijeti dokaze o prisutnosti stručnog osoblja koje vrši nadzor tehničke službe u skladu s člankom 71. stavkom 6.

Tijelo nadležno za imenovanje koje obavješćuje o izvješću o ocjenjivanju uz to mora podnijeti dokaze o prisutnosti stručnog osoblja koje vrši nadzor tehničke službe u skladu s člankom 71. stavkom 6.

Amandman    280

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Homologacijska tijela ostalih država članica i Komisija mogu preispitati izvješće o ocjenjivanju i dokaznu dokumentaciju, postaviti pitanja ili ukazati na potencijalne probleme te zahtijevati podnošenje dodatne dokazne dokumentacije u roku od mjesec dana nakon obavješćivanja o izvješću o ocjenjivanju i dodatnoj dokumentaciji.

8.  Tijela ostalih država članica koja su nadležna za imenovanje i Komisija mogu preispitati izvješće o ocjenjivanju i dokaznu dokumentaciju, postaviti pitanja ili ukazati na potencijalne probleme te zahtijevati podnošenje dodatne dokazne dokumentacije u roku od mjesec dana nakon obavješćivanja o izvješću o ocjenjivanju i dodatnoj dokumentaciji.

Amandman    281

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Homologacijsko tijelo države članice u kojoj tehnička služba koja podnosi zahtjev za imenovanje ima poslovni nastan odgovara na pitanja, primjedbe i zahtjeve za dodatnom dokaznom dokumentacijom u roku od četiri tjedna nakon njihovog primitka.

9.  Tijelo države članice nadležno za imenovanje u kojoj tehnička služba koja podnosi zahtjev za imenovanje ima poslovni nastan odgovara na pitanja, primjedbe i zahtjeve za dodatnom dokaznom dokumentacijom u roku od četiri tjedna nakon njihovog primitka.

Amandman    282

Prijedlog uredbe

Članak 77. – stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Homologacijska tijela ostalih država članica ili Komisija mogu, samostalno ili zajednički, u roku od četiri tjedna nakon primitka odgovora iz stavka 9. uputiti preporuke homologacijskom tijelu države članice u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan. To homologacijsko tijelo pri donošenju odluke o imenovanju tehničke službe uzima u obzir takve preporuke. Ako to homologacijsko tijelo odluči ne prihvatiti preporuke koje su uputile ostale države članice ili Komisija, ono mora obrazložiti svoju odluku u roku od dva tjedna od njezina donošenja.

10.  Tijela ostalih država članica koja su nadležna za imenovanje ili Komisija mogu, samostalno ili zajednički, u roku od četiri tjedna nakon primitka odgovora iz stavka 9. uputiti preporuke tijelu nadležnom za imenovanje države članice u kojoj tehnička služba koja traži imenovanje ima poslovni nastan. To tijelo nadležno za imenovanje pri donošenju odluke o imenovanju tehničke službe uzima u obzir takve preporuke. Ako to tijelo nadležno za imenovanje odluči ne prihvatiti preporuke koje su uputile ostale države članice ili Komisija, ono mora obrazložiti svoju odluku u roku od dva tjedna od njezina donošenja.

Amandman    283

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od 28 dana od prijave država članica ili Komisija mogu podnijeti pismene prigovore i iznijeti svoje primjedbe u odnosu na tehničku službu ili na nadzor tehničke službe koji vrši homologacijsko tijelo. Ako država članica ili Komisija podnese prigovor, učinci imenovanja se privremeno stavljaju izvan snage. U tom slučaju Komisija se savjetuje s uključenim strankama i provedbenim aktom odlučuje hoće li stavljanje imenovanja izvan snage biti dokinuto ili ne. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

U roku od jednog mjeseca od prijave država članica ili Komisija mogu podnijeti pismene prigovore i iznijeti svoje primjedbe u odnosu na tehničku službu ili na nadzor tehničke službe koji vrši tijelo nadležno za imenovanje. Ako država članica ili Komisija podnese prigovor, učinci imenovanja se suspendiraju. U tom slučaju Komisija se savjetuje s uključenim strankama i donosi provedbeni akt kako bi odlučila hoće li stavljanje imenovanja izvan snage biti dokinuto. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    284

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Istu tehničku službu može imenovati nekoliko homologacijskih tijela te je Komisiji mogu prijaviti države članice tih homologacijskih tijela, neovisno o kategorijama aktivnosti koje ta tehnička služba provodi u skladu s člankom 72. stavkom 1.

3.  Istu tehničku službu može imenovati nekoliko tijela nadležnih za imenovanje te je Komisiji mogu prijaviti države članice tih tijela, neovisno o kategorijama aktivnosti koje ta tehnička služba provodi u skladu s člankom 72. stavkom 1.

Amandman    285

Prijedlog uredbe

Članak 78. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako se regulatornim aktom navedenim u Prilogu IV. zahtijeva da homologacijsko tijelo imenuje posebnu organizaciju ili osposobljeno tijelo za provedbu aktivnosti koja nije dio kategorija aktivnosti iz članka 72. stavka 1., država članica dostavlja prijavu iz stavka 1.

4.  Ako se regulatornim aktom navedenim u Prilogu IV. zahtijeva da tijelo nadležno za imenovanje imenuje posebnu organizaciju ili osposobljeno tijelo za provedbu aktivnosti koja nije dio kategorija aktivnosti iz članka 72. stavka 1., država članica dostavlja prijavu iz stavka 1.

Amandman    286

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako homologacijsko tijelo utvrdi ili je obaviješteno o tome da tehnička služba više ne ispunjava zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, to homologacijsko tijelo prema potrebi privremeno ili trajno povlači imenovanje ili ga ograničava, ovisno o stupnju neispunjavanja navedenih zahtjeva.

Ako tijelo nadležno za imenovanje utvrdi ili je obaviješteno o tome da tehnička služba više ne ispunjava zahtjeve utvrđene ovom Uredbom, to homologacijsko tijelo prema potrebi ograničava, suspendira ili povlači imenovanje, ovisno o stupnju neispunjavanja navedenih zahtjeva.

Amandman    287

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijsko tijelo odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim privremenim i trajnim povlačenjima ili ograničavanjima imenovanja.

Tijelo nadležno za imenovanje odmah obavješćuje Komisiju i ostale države članice o svim privremenim i trajnim povlačenjima ili ograničavanjima imenovanja.

Amandman    288

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijsko tijelo obavješćuje druga homologacijska tijela i Komisiju ako nesukladnost tehničke službe ima utjecaj na certifikate o homologaciji koji su izdani na temelju rezultata pregleda i ispitivanja koje je obavila tehnička služba koja je predmet promjene imenovanja.

Tijelo nadležno za imenovanje obavješćuje druga tijela nadležna za imenovanje i Komisiju ako nesukladnost tehničke službe ima utjecaj na certifikate o homologaciji koji su izdani na temelju rezultata pregleda i ispitivanja koje je obavila tehnička služba koja je predmet promjene imenovanja.

Amandman    289

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od dva mjeseca od prijave promjena u imenovanju homologacijsko tijelo Komisiji i ostalim homologacijskim tijelima dostavlja izvješće o rezultatima ispitivanja nesukladnosti. Ako je potrebno radi jamčenja sigurnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su već stavljeni na tržište, homologacijsko tijelo nadležno za imenovanje nalaže predmetnim homologacijskim tijelima da stave izvan snage ili povuku u razumnom razdoblju sve certifikate koji nisu trebali biti izdani.

U roku od dva mjeseca od prijave promjena u imenovanju tijelo nadležno za imenovanje Komisiji i ostalim tijelima nadležnima za imenovanje dostavlja izvješće o rezultatima ispitivanja nesukladnosti. Ako je to potrebno radi jamčenja sigurnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su već stavljeni na tržište, tijelo nadležno za imenovanje nalaže predmetnim homologacijskim tijelima da suspendiraju ili povuku u razumnom razdoblju sve certifikate koji su nepropisno izdani.

Amandman    290

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ostali certifikati koji su izdani na temelju rezultata pregleda i ispitivanja koje je obavila tehnička služba za koju je imenovanje privremeno ili trajno povučeno ili ograničeno, vrijede i dalje pod sljedećim uvjetima:

4.  Certifikati o homologaciji koji su izdani na temelju rezultata pregleda i ispitivanja koje je obavila tehnička služba za koju je imenovanje suspendirano, ograničeno ili povučeno, vrijede i dalje pod sljedećim uvjetima:

Amandman    291

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  u slučaju privremenog povlačenja imenovanja, pod uvjetom da u u roku od tri mjeseca od tog privremenog povlačenja homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikat o homologaciji pismenim putem potvrdi homologacijskim tijelima ostalih država članica i Komisiji da preuzima dužnosti tehničke službe u razdoblju dok to privremeno povlačenje traje,

(a)  u slučaju suspendiranja imenovanja, pod uvjetom da u roku od tri mjeseca od tog privremenog povlačenja homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikat o homologaciji pismenim putem potvrdi homologacijskim tijelima ostalih država članica i Komisiji da preuzima dužnosti tehničke službe u razdoblju dok to privremeno povlačenje traje,

Amandman    292

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  u slučaju ograničenja ili trajnog povlačenja imenovanja, u razdoblju od tri mjeseca nakon ograničenja ili trajnog povlačenja. Homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikate može produljiti njihovu valjanost za više dodatnih tromjesečnih razdoblja, a najviše dvanaest mjeseci ukupno, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja preuzme funkcije tehničke službe čije je imenovanje ograničilo ili trajno povuklo.

(b)  u slučaju ograničenja ili povlačenja imenovanja, u razdoblju od tri mjeseca nakon ograničenja ili povlačenja. Homologacijsko tijelo koje je izdalo certifikate može produljiti njihovu valjanost za više dodatnih tromjesečnih razdoblja, a najviše dvanaest mjeseci ukupno, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja preuzme funkcije tehničke službe čije je imenovanje ograničilo ili povuklo.

Amandman    293

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Imenovanje tehničke službe može se obnoviti samo nakon što je homologacijsko tijelo provjerilo da tehnička služba i dalje ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe. Ocjenjivanje se obavlja u skladu s postupkom navedenim u članku 77.

6.  Imenovanje tehničke službe može se obnoviti samo nakon što je tijelo nadležno za imenovanje provjerilo da tehnička služba i dalje ispunjava zahtjeve iz ove Uredbe. Ocjenjivanje se obavlja u skladu s postupkom navedenim u članku 77.

Amandman    294

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijsko tijelo stalno nadzire tehničke službe kako bi osiguralo sukladnost sa zahtjevima iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V.

Tijelo nadležno za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalno akreditacijsko tijelo stalno nadzire tehničke službe kako bi osiguralo sukladnost sa zahtjevima iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V.

Amandman    295

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tehničke službe na zahtjev dostavljaju sve relevantne informacije i dokumente koji su potrebni kako bi to homologacijsko tijelo provjerilo usklađenost s tim zahtjevima.

Tehničke službe na zahtjev dostavljaju sve relevantne informacije i dokumente koji su potrebni kako bi to tijelo nadležno za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalno akreditacijsko tijelo provjerilo usklađenost s tim zahtjevima.

Amandman    296

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tehničke službe bez odgode obavješćuju homologacijsko tijelo o svim promjenama – posebno u pogledu osoblja, prostorija, društava kćeri ili podugovaratelja – koje mogu utjecati na njihovo ispunjavanje uvjeta iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V., ili na njihovu sposobnost izvršavanja zadataka ocjenjivanja sukladnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za koje su imenovane.

Tehničke službe bez odgode obavješćuju tijelo nadležno za imenovanje, ili, u slučaju akreditacije, nacionalno akreditacijsko tijelo o svim promjenama – posebno u pogledu osoblja, prostorija, društava kćeri ili podugovaratelja – koje mogu utjecati na njihovo ispunjavanje uvjeta iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2. Prilogu V., ili na njihovu sposobnost izvršavanja zadataka ocjenjivanja sukladnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica za koje su imenovane.

Amandman    297

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijsko tijelo države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan osigurava da tehnička služba izvršava svoje dužnosti iz stavka 2., osim ako postoji legitimni razlog da to ne radi.

Tijelo države članice nadležno za imenovanje u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan osigurava da tehnička služba izvršava svoje dužnosti iz stavka 2., osim ako postoji legitimni razlog da to ne radi.

(Stavci u prijedlogu Komisije pogrešno su numerirani, dva su stavka numerirana pod brojem 3.)

Amandman    298

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 3. – podstavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tehnička služba ili homologacijsko tijelo može zatražiti da se svi podaci koje se šalje tijelima druge države članice ili Komisiji tretiraju kao povjerljivi.

Tehnička služba ili tijelo nadležno za imenovanje može zatražiti da se svi podaci koje se šalju tijelima druge države članice ili Komisiji tretiraju kao povjerljivi.

(Stavci u prijedlogu Komisije pogrešno su numerirani, dva su stavka numerirana pod brojem 3.)

Amandman    299

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najmanje svakih 30 mjeseci homologacijsko tijelo ocjenjuje ispunjava li i dalje svaka pojedina tehnička služba za koju je nadležno zahtjeve iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2 Prilogu V. Ta ocjena uključuje terenski obilazak svake tehničke službe za koju je zaduženo.

Najmanje svake tri godine tijelo nadležno za imenovanje ocjenjuje ispunjava li i dalje svaka pojedina tehnička služba za koju je nadležno zahtjeve iz članaka 72. do 76., članaka 84. i 85. te Dodatka 2 Prilogu V. te dostavlja ocjenu odgovornoj državi članici. Ocjenu provodi tim za zajedničko ocjenjivanje koji je imenovan u skladu s postupkom opisanim u članku 77. stavcima 1. do 4. te ona uključuje terenski obilazak svake tehničke službe pod njegovom odgovornošću.

(Stavci u prijedlogu Komisije pogrešno su numerirani, dva su stavka numerirana pod brojem 3.)

Amandman    300

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U roku od dva mjeseca nakon završetka te procjene tehničke službe države članice izvješćuju Komisiju i ostale države članice o tim aktivnostima nadzora. Ta izvješća moraju sadržavati sažetak koji se javno objavljuje.

O rezultatima ocjene obavješćuju se sve države članice i Komisija, a sažetak rezultata objavljuje se. O rezultatima raspravlja Forum osnovan u skladu s člankom 10.

(Stavci u prijedlogu Komisije pogrešno su numerirani, dva su stavka numerirana pod brojem 3.)

Amandman    301

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija mora ispitati svaki slučaj kad joj se prijave sumnje u pogledu osposobljenosti tehničke službe ili njezinog kontinuiranog ispunjavanje zahtjeva i obveza u skladu s ovom Uredbom. Komisija može započeti s takvom istragom i na vlastitu inicijativu.

Surađujući s homologacijskim tijelom dotične države članice Komisija mora ispitati svaki slučaj kad joj se prijave sumnje u pogledu osposobljenosti tehničke službe ili njezinog kontinuiranog ispunjavanja zahtjeva i obveza u skladu s ovom Uredbom. Komisija može započeti s takvom istragom i na vlastitu inicijativu.

Amandman    302

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U okviru istrage iz stavka 1. Komisija se savjetuje s homologacijskim tijelom države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan. Homologacijsko tijelo te države članice osigurava Komisiji na njezin zahtjev sve relevantne podatke koji se odnose na rad predmetne tehničke službe i njezino poštovanje zahtjeva u pogledu neovisnosti i stručnosti.

2.  U okviru istrage iz stavka 1. Komisija surađuje s homologacijskim tijelom države članice u kojoj tehnička služba ima poslovni nastan. Homologacijsko tijelo te države članice osigurava Komisiji na njezin zahtjev sve relevantne podatke koji se odnose na rad predmetne tehničke službe i njezino poštovanje zahtjeva u pogledu neovisnosti i stručnosti.

Amandman    303

Prijedlog uredbe

Članak 82. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Razmjenu informacija koordinira Forum iz članka 10.

4.  Razmjenu informacija koordinira Forum osnovan u skladu s člankom 10.

Amandman    304

Prijedlog uredbe

Članak 83. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se imenovanje tehničke službe temelji na akreditaciji u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008, države članice osiguravaju da homologacijsko tijelo ažurno izvješćuje nacionalno akreditacijsko tijelo koje je akreditiralo određenu tehničku službu o izvješćima o incidentima i drugim podacima koji su povezani s pitanjima koja su pod kontrolom tehničke službe u slučajevima kada su te informacije važne za ocjenjivanje rada tehničke službe.

1.  Ako se imenovanje tehničke službe isto tako temelji na akreditaciji u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008, države članice osiguravaju da homologacijsko tijelo ažurno izvješćuje nacionalno akreditacijsko tijelo koje je akreditiralo određenu tehničku službu o izvješćima o incidentima i drugim podacima koji su povezani s pitanjima koja su pod kontrolom tehničke službe u slučajevima kada su te informacije važne za ocjenjivanje rada tehničke službe.

Amandman    305

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dopustiti svojem homologacijskom tijelu da svjedoči radu tehničke službe tijekom ocjenjivanja sukladnosti;

(a)  dopustiti svojem homologacijskom tijelu ili timu za zajedničko ocjenjivanje kako je opisano u članku 77. stavku 1. da svjedoči o radu tehničke službe tijekom ispitivanja za homologaciju;

Amandman    306

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 34. stavka 2., članka 55. stavaka 2. i 3., članka 56. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

2.  Ovlasti za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 7.a., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 33. stavka 1.a, članka 34. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno razdoblje od datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

Obrazloženje

Potrebne su prilagodbe kako bi se odražavale promjene uvedene u članku 65.

Amandman    307

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće može u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 34. stavka 2., članka 55. stavaka 2. i 3., članka 56. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. Njime se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće može u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 7.a., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 33. stavka 1.a., članka 34. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv proizvodi učinke dan nakon objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. Njime se ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    308

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

Amandman    309

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 34. stavka 2., članka 55. stavaka 2. i 3., članka 56. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

5.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 2., članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 7.a, članka 10. stavka 3., članka 22. stavka 3., članka 24. stavka 3., članka 25. stavka 5., članka 26. stavka 2., članka 28. stavka 5., članka 29. stavka 6., članka 33. stavka 1.a., članka 34. stavka 2., članka 60. stavka 3., članka 65. stavka 10., članka 76. stavka 4. i članka 90. stavka 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od obavješćivanja Europskog parlamenta i Vijeća o tom aktu na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovor. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    310

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice propisuju pravila o sankcijama za slučajeve kada gospodarski subjekti i tehničke službe krše svoje obveze propisane ovom Uredbom, posebice za kršenje odredbi članaka 11. do 19. i članaka 72. do 76. te članaka 84. i 85. te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihove provedbe. Propisane sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

1.  Države članice propisuju pravila o sankcijama za slučajeve kada gospodarski subjekti i tehničke službe krše svoje obveze propisane ovom Uredbom te poduzimaju sve potrebne mjere za osiguravanje njihove provedbe. Propisane sankcije moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Te sankcije posebno moraju biti razmjerne broju nesukladnih vozila registriranih na tržištu dotične države članice ili broju nesukladnih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su stavljeni na tržište u dotičnoj državi članici.

Amandman    311

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  davanje lažnih izjava tijekom homologacijskih postupaka ili postupaka koji vode prema opozivu;

(a)  davanje lažnih izjava tijekom homologacijskih postupaka ili postupaka koji vode prema korektivnim mjerama ili mjerama ograničavanja koje se nameću u skladu s Poglavljem XI.;

Amandman    312

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  lažiranje rezultata ispitivanja za homologaciju;

(b)  lažiranje rezultata ispitivanja za homologaciju ili nadzora tržišta, uključujući dodjelu homologacije na temelju netočnih podataka;

Amandman    313

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  neodgovarajuće ispunjavanje zahtjeva imenovanja od strane tehničkih službi;

Amandman    314

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  stavljanje na raspolaganje na tržištu vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji podliježu homologaciji, a nemaju je ili lažiranje dokumenata odnosno oznaka s tom namjerom.

(b)  stavljanje na raspolaganje na tržištu vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji podliježu homologaciji, a nemaju je ili lažiranje dokumenata, certifikata o sukladnosti, propisanih pločica ili homologacijskih oznaka s tom namjerom.

Amandman    315

Prijedlog uredbe

Članak 89. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice svake godine izvješćuju Komisiju o sankcijama koje su nametnule.

5.  Države svake godine šalju obavijest o sankcijama nametnutima internetskoj bazi podataka o homologaciji utvrđenoj člankom 25. Obavijest se šalje u roku od jednog mjeseca otkad je sankcija nametnuta.

Amandman    316

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U slučajevima kada Komisija provjerom sukladnosti iz članka 9. stavaka 1. i 4. ili članka 54. utvrdi nesukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice s odredbama ove Uredbe, Komisija može nametnuti administrativne kazne predmetnom gospodarskom subjektu zbog kršenja odredbi ove Uredbe. Propisane administrativne kazne moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Te kazne posebno moraju biti razmjerne broju nesukladnih vozila registriranih na tržištu Unije ili broju nesukladnih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su stavljeni na tržište u Uniji.

U slučajevima kada Komisija provjerom sukladnosti iz članka 9. stavaka 1. i 4. ili članka 54. ili tijelo za nadzor tržišta iz članka 8. stavka 1. utvrdi nesukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice s odredbama ove Uredbe, Komisija može nametnuti administrativne kazne predmetnom gospodarskom subjektu zbog kršenja odredbi ove Uredbe. Propisane administrativne kazne moraju biti djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. Te kazne posebno moraju biti razmjerne broju nesukladnih vozila registriranih na tržištu Unije ili broju nesukladnih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su stavljeni na tržište u Uniji.

Amandman    317

Prijedlog uredbe

Članak 90. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Administrativne kazne koje nameće Komisija ne smiju biti dodatne kaznama koje nameću države članice u skladu s člankom 89. za istu povredu i ne smiju premašivati 30 000 EUR po nesukladnom vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici.

Administrativne kazne koje nameće Komisija ne smiju biti dodatne kaznama koje nameću države članice u skladu s člankom 89. za istu povredu.

 

Administrativne kazne koje nameće Komisija ne smiju premašivati 30 000 EUR po nesukladnom vozilu, sustavu, sastavnom dijelu ili zasebnoj tehničkoj jedinici.

Amandman    318

Prijedlog uredbe

Članak 91. – točka 1. – stavak 3.a (novi)

Uredba (EZ) br. 715/2007

Article 5 – paragraph 2 – subparagraph 1 a (new)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  U članku 5. stavku 2. nakon točke (c) dodaju se sljedeći podstavci:

 

„Proizvođači koji traže EU homologaciju za vozila koja upotrebljavaju osnovnu strategiju za ograničenje emisija, pomoćnu strategiju za ograničenje emisija ili poremećajni uređaj, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi ili Uredbi 2016/646/EU, pružaju homologacijskom tijelu sve informacije, uključujući tehničko obrazloženje, koje su homologacijsku tijelu opravdano potrebne radi utvrđivanja toga je li BES ili AES poremećajni uređaj i primjenjuje li se izuzeće iz zabrane upotrebe poremećajnog uređaja iz ovog članka.

 

Homologacijsko tijelo ne dodjeljuje EU homologaciju dok ne dovrši svoju ocjenu i utvrdi da tip vozila nije opremljen zabranjenim poremećajnim uređajem u skladu s ovim člankom i Uredbom (EZ) br. 692/2008.”

Amandman    319

Prijedlog uredbe

Prilog XII. – točka 1. – drugi stupac

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjerna jedinica

Mjerna jedinica

1 000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Obrazloženje

Zbog težine akumulatora električna vozila imaju veću ukupnu masu od konvencionalnih vozila. To znači da električne verzija vozila s dopuštenom ukupnom masom od 3,5 tona (kategorija vozila N1) koja imaju istu nosivost kao i konvencionalna vozila prelaze to ograničenje ukupne mase te stoga potpadaju pod kategoriju N2. Kako zbog toga ne bi došlo do nejednakog postupanja, treba uskladiti maksimalan broj jedinica male serije.

Amandman    320

Prijedlog uredbe

Prilog XII. – točka 2. – drugi stupac

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjerna jedinica

Mjerna jedinica

100

250

250

250

500 do 31. listopada 2016.

500 do 31. listopada 2016.

250 od 1. studenog 2016.

250 od 1. studenog 2016.

250

250

500

500

250

250

Amandman    321

Prijedlog uredbe

Prilog XIII. – dio I. – tablica

 

Tekst koji je predložila Komisija

Broj unosa

Opis točke

Zahtjev u pogledu radne sposobnosti

Postupak ispitivanja

Zahtjev u pogledu označivanja

Zahtjevi u pogledu pakiranja

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Izmjena

Broj unosa

Opis točke

Zahtjev u pogledu radne sposobnosti

Postupak ispitivanja

Zahtjev u pogledu označivanja

Zahtjevi u pogledu pakiranja

1

Katalizatori ispušnih plinova i njihovi supstrati

Emisije NOx

Norme Euro

Tip vozila i izvedbe

 

2

Turbopunjači

Emisije CO2 i NOx

Norme Euro

Tip vozila i izvedbe

 

3

Kompresijski sustavi s mješavinom goriva/zraka koji se razlikuju od turbopunjača

Emisije CO2 i NOx

Norme Euro

Tip vozila i izvedbe

 

4

Filtar čestica dizelskih motora

Čestice

Norme Euro

Tip vozila i izvedbe

 

Amandman    322

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – točka 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pristup informacijama za OBD sustav i za popravak i održavanje vozila

2.  Pristup informacijama za OBD sustav i informacijama za popravak i održavanje vozila

Amandman    323

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – točka 2. – podtočka 2.8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.8.  U pogledu kategorija vozila obuhvaćenih Uredbom br. 595/2009/EZ, za potrebe točke 2.6.2., ako proizvođači upotrebljavaju dijagnostičke i ispitne alate u skladu s normom ISO 22900 – Modularni komunikacijski priključak za vozilo (MVCI) i normom ISO 22901 – Otvorena razmjena dijagnostičkih podataka (ODX) u svojim franšiznim mrežama, ODX datoteke moraju biti dostupne neovisnim operatorima na internetskoj stranici proizvođača.

2.8.  Za potrebe točke 2.6.2., ako proizvođači upotrebljavaju dijagnostičke i ispitne alate u skladu s normom ISO 22900 – Modularni komunikacijski priključak za vozilo (MVCI) i normom ISO 22901 – Otvorena razmjena dijagnostičkih podataka (ODX) u svojim franšiznim mrežama, ODX datoteke moraju biti dostupne neovisnim operatorima na internetskoj stranici proizvođača.

Amandman    324

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – točka 2. – točka 2.8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.8 a.  Za potrebe ugrađenog dijagnostičkog sustava (OBD), dijagnostike, popravka i održavanja vozila, izravan tok podataka vozila stavlja se na raspolaganje preko standardiziranog priključka kako je navedeno u stavku 6.5.1.4 Dodatka 1. Prilogu 11. Pravilniku UNECE br. 83, i Dijelu 4.7.3. Priloga 9B Pravilniku UNECE br. 49.

Amandman    325

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – točka 6. – podtočka 6.1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podaci o svim dijelovima vozila kojima je proizvođač originalno opremio vozilo, identificirano VIN-om i ostalim kriterijima poput međuosovinskog razmaka, izlazne snage motora, razine opremljenosti ili dodatne opreme, i koji se mogu zamijeniti zamjenskim dijelovima koje proizvođač nudi svojim ovlaštenim servisima, zastupnicima ili trećim osobama upućivanjem na broj dijela originalne opreme (OE), moraju biti dostupni u bazi podataka koja je lako dostupna neovisnim operatorima.

Podaci o svim dijelovima vozila kojima je proizvođač originalno opremio vozilo, identificirano VIN-om i ostalim kriterijima poput međuosovinskog razmaka, izlazne snage motora, razine opremljenosti ili dodatne opreme, i koji se mogu zamijeniti zamjenskim dijelovima koje proizvođač nudi svojim ovlaštenim servisima, zastupnicima ili trećim osobama upućivanjem na broj dijela originalne opreme (OE), moraju biti dostupni u bazi podataka koja je lako dostupna neovisnim operatorima u obliku strojno čitljivih i elektronički obradivih skupova podataka..

Amandman    326

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – točka 6. – podtočka 6.3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.3.  U okviru Foruma o pristupu informacijama o vozilu iz članka 70. utvrđuju se parametri za ispunjavanje tih zahtjeva u skladu s najnovijom tehnologijom. U tu se svrhu akreditiraju i ovlašćuju neovisni operateri na temelju dokumenata kojim se dokazuje njihova zakonita poslovna djelatnost i neosuđivanost za kriminalnu djelatnost.

6.3.  U okviru Foruma o pristupu informacijama o vozilu iz članka 70. utvrđuju se parametri za ispunjavanje tih zahtjeva u skladu s najnovijom tehnologijom. U tu se svrhu akreditiraju i ovlašćuju neovisni operateri na temelju dokumenata kojim se dokazuje njihova zakonita poslovna djelatnost i neosuđivanost za relevantnu kriminalnu aktivnost.

Amandman    327

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – točka 6. – podtočka 6.4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.4.  U pogledu vozila koja podliježu odredbama Uredbe (EZ) br. 595/2009, reprogramiranje upravljačkih jedinica provodi se u skladu s normama ISO 22900-2, SAE J2534 ili TMC RP1210B uporabom nevlasničke elektroničke opreme Moguće je upotrijebiti i sučelje putem etherneta, serijskog kabela ili LAN-a te alternativne medije poput CD-a, DVD-a ili sustave za pohranu podataka bez pokretnih dijelova namijenjene sustavima za informacije i zabavu (npr. navigacijski sustavi, telefoni), ali pod uvjetom da nije potreban vlasnički komunikacijski softver (npr. upravljački programi ili drugi softverski dodaci (plug-in)) ili oprema. Kako bi se potvrdila kompatibilnost proizvođačeve specifične aplikacije i komunikacijskih sučelja vozila (VCI) sukladnih s normama ISO 22900-2, SAE J2534 ili TMC RP1210B, proizvođač omogućava provjeru valjanosti neovisno razvijenih VCI-ova ili daje proizvođaču VCI-ova podatke potrebne za samostalno provođenje takve provjere valjanosti, uz najam sve posebne opreme. Uvjeti članka 67. stavka 1. primjenjuju se za naknade za takvu provjeru valjanosti ili za potrebne podatke i opremu.

6.4.  Reprogramiranje upravljačkih jedinica provodi se u skladu s normama ISO 22900-2, SAE J2534 ili TMC RP1210 uporabom nevlasničke elektroničke opreme.

 

Ako se reprogramiranje ili dijagnostika provodi pomoću dijagnostičke komunikacije preko internet protokola (DoIP) u skladu s normama ISO 13400, ono je sukladno zahtjevima norme iz prvog podstavka.

 

Ako se proizvođači vozila služe dodatnim vlasničkim komunikacijskim protokolima, onda se specifikacije protokola stavljaju na raspolaganje neovisnim subjektima.

 

Kako bi se potvrdila kompatibilnost proizvođačeve specifične aplikacije i komunikacijskih sučelja vozila (VCI) sukladnih s normama ISO 22900-2, SAE J2534 ili TMC RP1210, proizvođač u roku od šest mjeseci od dodjeljivanja homologacije omogućava provjeru valjanosti neovisno razvijenih VCI-ova i ispitnog okruženja, uključujući informacije o specifikacijama komunikacijskog protokola i najmu bilo kakve posebne elektroničke opreme koje su potrebne kako bi proizvođač VCI-ova samostalno provodio takve provjere valjanosti. Uvjeti članka 67. stavka 1. primjenjuju se za naknade za takvu provjeru valjanosti ili za potrebne podatke i opremu.

 

Odgovarajuća sukladnost mora se osigurati ili ovlaštenjem CEN-a za razvoj prikladnih standarda sukladnosti ili upotrebom postojećih standarda poput SAE J2534-3.

 

Uvjeti utvrđeni u članku 67. stavka 1. primjenjuju se za naknade za takvu provjeru valjanosti ili za podatke i opremu.

Amandman    328

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – točka 6. – podtočka 6.8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.8.a  U slučaju da informacije povezane sa sustavom OBD te za popravak i održavanje vozila koje su dostupne na internetskoj stranici proizvođača ne sadrže određene bitne informacije koje bi omogućile odgovarajuću konstrukciju i proizvodnju sustava na alternativna goriva za naknadnu ugradnju, tada se svim zainteresiranim proizvođačima sustava na alternativna goriva za naknadnu ugradnju mora omogućiti pristup podacima zahtijevanim u odjeljcima 1., 3. i 4. Priloga I., uz izravno obraćanje proizvođaču s takvim zahtjevom. Kontaktni podaci za tu svrhu moraju se jasno navesti na internetskoj stranici proizvođača, a informacije moraju biti pripremljene u roku od 30 dana. Takve informacije potrebno je osigurati samo za sustave na alternativna goriva za naknadnu ugradnju na koja se primjenjuje Pravilnik UNECE br. 115 ili za sastavne dijelove za naknadnu ugradnju za alternativna goriva koji čine dio sustava na koje se primjenjuje Pravilnik UNECE br. 115 te ih je potrebno osigurati samo na zahtjev koji jasno određuje točnu specifikaciju modela vozila za koji se zahtijeva informacija i koji posebno potvrđuje da su informacije potrebne za razvoj sustava na alternativna goriva za naknadnu ugradnju ili njihovih sastavnih dijelova na koje se primjenjuje Pravilnik UNECE br. 115.

Amandman    329

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – točka 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.a  Proizvođač vozila stavlja na raspolaganje preko internetskog servisa ili kao verziju za preuzimanje elektronički skup podataka koji sadrži sve brojeve VIN-a (ili traženi podskup) i pripadajuće pojedinačne specifikacije te konfiguracije koje su prvotno ugrađene u vozilo.

Amandman    330

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – točka 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7.b  Odredbe o sigurnosti elektroničkog sustava

 

7b.1.  Svako vozilo s računalom za kontrolu emisije mora imati zaštitu koja sprečava izmjene, osim uz odobrenje proizvođača. Proizvođač će odobriti izmjene ako su one nužne za dijagnosticiranje, servisiranje, tehnički pregled, naknadnu ugradbu ili popravak vozila. Svi računalni kodovi koji se mogu reprogramirati ili radni parametri moraju biti napravljeni tako da se ne mogu preinačiti i imati stupanj zaštite najmanje u skladu s odredbama ISO DIS 15031-7; od 15. ožujka 2001. (SAE J2186: listopad 1996.). Svi memorijski čipovi za usmjeravanje koji se mogu izvaditi moraju biti zaliveni, zatvoreni u zabrtvljenome kućištu ili zaštićeni elektroničkim algoritmima i ne smije biti moguće njihovo mijenjanje bez upotrebe posebnih alata i postupaka. Samo dijelovi izravno povezani s umjeravanjem emisija ili sprečavanjem krađe vozila smiju biti tako zaštićeni.

 

7b.2.  Ne smije biti moguće mijenjati radne parametre računalno kodiranog motora bez upotrebe posebnih alata i postupaka (npr. lemljeni ili zaliveni sastavni dijelovi računala ili zabrtvljena (ili zalemljena) računalna kućišta).

 

7b.3.  Kad su mehaničke pumpe za ubrizgavanje goriva ugrađene na motore s kompresijskim paljenjem, proizvođači moraju poduzeti odgovarajuće zaštitne mjere kako bi spriječili mijenjanje namještene vrijednosti najveće dobave goriva dok je vozilo u uporabi.

 

7b.4.  Proizvođač od homologacijskog tijela može zatražiti iznimku od jednoga od zahtjeva iz odjeljka 8. za ona vozila kojima zaštita vjerojatno nije potrebna. Kriteriji koje će tijelo za homologaciju ocjenjivati pri razmatranju iznimke uključuju tehničke značajke mikroprocesora koji su trenutačno na raspolaganju, sposobnost vozila da dosegne visoke tehničke značajke i predviđeni opseg prodaje tih vozila, ali se na to ne ograničuju.

 

7b.5.  Proizvođači koji upotrebljavaju računalne sustave koji se mogu programirati (npr. elektronički izbrisive programibilne memorije koje se mogu samo čitati, EEPROM) moraju onemogućiti neovlaštenu promjenu programa. Proizvođači moraju uključiti poboljšane strategije zaštite od neovlaštenog zahvata i svojstva za zaštitu od upisa koji zahtijevaju elektronički pristup računalu koje održava proizvođač i kojemu neovisni subjekti moraju imati pristup uz uporabu zaštite koja je predviđena u odjeljcima 6.2. i 6.4. Nadležno tijelo mora odobriti metode koje pružaju istu razinu zaštite od neovlaštenog zahvata.

Amandman    331

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – dodatak 2. – točka 3.1.1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.1.1.   svaki dodatni sustav informacijskih protokola koji je nužan za potpunu dijagnostiku povrh normi propisanih u stavku 4.7.3. Priloga 9.B Pravilniku UNECE-a br. 49., uključujući hardverske ili softverske informacije o protokolima, identifikaciju parametara, prijenosne funkcije, zahtjeve za održavanje komunikacijskog kanala (keep alive) ili uvjete neispravnosti;

3.1.1.   svaki dodatni sustav informacijskih protokola koji je nužan za potpunu dijagnostiku povrh normi propisanih u stavku 4.7.3. Priloga 9.B Pravilniku UNECE-a br. 49. i u stavku 6.5.1.4. Priloga 11. Pravilniku UNECE br. 83., uključujući hardverske ili softverske informacije o protokolima, identifikaciju parametara, prijenosne funkcije, zahtjeve za održavanje komunikacijskog kanala (keep alive) ili uvjete neispravnosti;

Amandman    332

Prijedlog uredbe

Prilog XVIII. – dodatak 2. – točka 3.1.2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.1.2.   detalje o tome kako se dobivaju i tumače svi kodovi kvarova koji nisu u skladu s normama propisanima u stavku 4.7.3. Priloga 9.B. Pravilniku UNECE-a br. 49;

3.1.2.   detalje o tome kako se dobivaju i tumače svi kodovi kvarova koji nisu u skladu s normama propisanima u stavku 4.7.3. Priloga 9.B. Pravilniku UNECE-a br. 49. i u stavku 6.5.1.4. Priloga 11. Pravilniku UNECE br. 83;

(1)

Još nije objavljeno u Službenom listu.


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (5.12.2016)

upućen Odboru za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Izvjestitelj: Christofer Fjellner

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska komisija objavila je 27. siječnja 2016. svoj prijedlog o zahtjevima za homologaciju i nadzor tržišta motornih vozila i njihovih prikolica, koji su trenutačno utvrđeni u Direktivi 2007/46/EZ.

Sveobuhvatna provjera prikladnosti sustava EU-a za homologaciju provedena je 2013., na što se Komisija među ostalim obvezala u svojem Akcijskom planu CARS2020. Rezultati su pokazali da trenutačni sustav izaziva brojne kritike nakon skandala s Volkswagenovom manipulacijom softverom, iako je donekle ostvario ciljeve politike. Izvjestitelj smatra da je nužno poboljšati sustav za homologaciju, posebice uspostavljanjem primjerenog nadzornog mehanizma kako bi se zajamčila usklađena primjena postupaka u državama članicama. Nadalje, zakonodavstvo mora glatko funkcionirati i ne smije povećavati birokraciju ni nacionalnim upravama ni industriji.

Jedan od nedostataka trenutačnog sustava je taj što države članice različito tumače zahtjeve i ne primjenjuju ih jednako strogo. Razlike u tumačenju, koje ne nastaju nužno u zloj namjeri, i prijenosu direktiva u nacionalno pravo poznate su pojave koje narušavaju unutarnje tržište i stvaraju neizvjesnost u industriji i među potrošačima.

Posljedica tih nedostataka nije samo neusklađenost, nego i omogućavanje izravnih prijevara i kršenja postojećeg zakonodavstva. Nažalost, već smo vidjeli nekoliko takvih slučajeva. U cilju rješavanja tih nedostataka, vaš je izvjestitelj pridavao posebnu pažnju provedbi jačih nadzornih mehanizama i nadzora tržišta.

Nadzor tržišta, odnosno ex-post kontrola vozila nakon njihovog stavljanja na tržište, nedostatak je u trenutačnom zakonodavstvu i jačanje tog aspekta jedna je od ključnih točaka ovog prijedloga. Definirane su uloge i odgovornosti provedbenih tijela kao i koraci koje treba poduzeti kada su na tržištu proizvodi koji nisu u skladu sa zahtjevima, što predstavlja poboljšanje koje je nužno uvesti. Izvjestitelj prima na znanje činjenicu da nadzor tržišta mogu obavljati nacionalna nadzorna tijela, ali i da Komisija mora imati ulogu u tome.

Kako bi se uredba bolje prilagodila promjenjivim uvjetima u državama članicama, izvjestitelj predlaže promjene sustava naknada. S obzirom na to da se u nekim državama članicama izvodi ograničeni broj homologacija, financiranje nadzora tržišta ne bi se trebalo povezati s homologacijama budući da bi se time riskiralo stvaranje ozbiljnih rupa u nadzoru tržišta. Kako bi se zajamčilo stvaranje ravnopravnijih uvjeta i temeljiti nadzor tržišta u Uniji, države članice uspostavljaju sustav naplaćivanja naknada u skladu s uvjetima država članica za financiranje aktivnosti povezanih s nadzorom tržišta.

Preporučuju se daljnja pojašnjenja u vezi s financiranjem aktivnosti povezanih s nadzorom tržišta. Budući da države članice uspostavljaju sustav naknada kako bi se pokrili troškovi nadzora tržišta, razumno je da tijela za nadzor tržišta snose troškove aktivnosti nadzora tržišta.

Kako bi se doista zajamčila vjerodostojnost homologacija, svakih pet godina revidira ih homologacijsko tijelo različito od onog koje ih je izdalo. Time će se doprinijeti eliminiranju razlika u tumačenju među homologacijskim tijelima i zajamčiti ujednačena primjena zakonodavstva.

Također se preporučuje jačanje homologacijskih tijela i nadzor tržišta te odgovornosti Komisije da djeluje u slučaju neusklađenosti. Jasnim odredbama o nadzoru tržišta zajedno sa strogim kaznama stvara se jako i vjerodostojno odvraćajuće sredstvo za buduće pokušaje zaobilaženja ili kršenja tih zahtjeva.

Tehničke službe imaju ključnu ulogu u održavanju i poštovanju visokih tehničkih, sigurnosnih i ekoloških standarda Unije. Izvjestitelj se slaže s Komisijom da je ocjenjivanje i praćenje tehničkih službi ključno. Međutim, budući da u nekim državama članicama ocjenjivanje i nadzor mogu obavljati nacionalna akreditacijska tijela, izvjestitelj želi zajamčiti da se ta mogućnost nastavi i u budućnosti. Ocjenjivanjem nadzora trebala bi se također zajamčiti nezavisnost tehničkih službi od proizvođača. Kako bi se zajamčila isplativost, tehničkim službama trebalo bi se dopustiti natjecanje na osnovi cijene zbog čega se ne preporuča potpuno odvajanje, nego bi se pažnja trebala preusmjeriti na strogo ocjenjivanje nadzora i sami nadzor.

Drugo je jamstvo usklađenog i strogog tumačenja zakonodavstva mehanizam ravnopravne stručne provjere homologacijskih tijela pomoću kojeg bi nacionalna tijela razmjenjivala informacije i koordinirala svoje ocjene. Na taj način homologacijska tijela mogu ujednačiti način provođenja kontrole. Međutim, kako bi se zajamčilo da te stručne provjere neće postati nepotrebno opterećenje i uzrokovati dodatne troškove, preporuča se smanjenje njihove učestalosti, osim u slučaju da se smatra da ih je potrebno češće provoditi.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Uredbom se nastoji osigurati da nacionalna homologacijska tijela tumače, primjenjuju i provode zahtjeve koji su u njoj utvrđeni diljem Unije. Komisija treba imati ovlasti za provođenje nadzora nad radom nacionalnih tijela putem redovitih revizija, ponovnih ispitivanja nasumičnog uzorka izdanih homologacija i općeg praćenja usklađene primjene ove Uredbe.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Ovom Uredbom trebaju se zajamčiti pouzdani, usklađeni i transparentni postupci homologacije i nadzora tržišta u državama članicama.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Djelotvorna provedba zahtjeva za homologaciju trebala bi se osigurati učvršćivanjem odredaba o provjeri sukladnosti proizvodnje, među ostalim propisivanjem obveznih periodičnih kontrola metoda kontrole sukladnosti i kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda te pojačavanjem zahtjeva koji se odnose na osposobljenost, obveze i kvalitetu rada tehničkih službi koje provode ispitivanja radi homologacije tipa vozila kao cjeline. Pravilno funkcioniranje tehničkih službi ključno je za osiguravanje visoke razine sigurnosti, zaštite okoliša i povjerenja građana u sustav. Kriteriji za imenovanje tehničkih službi iz Direktive 2007/46/EZ trebali bi se detaljnije razraditi kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena. Metode ocjenjivanja tehničkih službi u državama članicama s vremenom se sve više razlikuju, a razlog je sve veća složenost posla koji obavljaju. Stoga je nužno propisati proceduralne obveze kako bi se osiguralo razmjenu informacija i nadzor praksi država članica u pogledu ocjenjivanja, imenovanja, prijavljivanja i nadzora njihovih tehničkih službi. Na taj bi se način omogućilo ujednačavanje metoda i interpretacije kriterija za imenovanje tehničkih službi.

(9)  Djelotvorna provedba zahtjeva za homologaciju trebala bi se osigurati učvršćivanjem odredaba o provjeri sukladnosti proizvodnje, među ostalim propisivanjem obveznih periodičnih kontrola metoda kontrole sukladnosti i kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda te pojačavanjem i usklađivanjem zahtjeva koji se odnose na osposobljenost, obveze i kvalitetu rada tehničkih službi koje provode ispitivanja radi homologacije tipa vozila kao cjeline. Pravilno funkcioniranje tehničkih službi ključno je za osiguravanje visoke razine sigurnosti, zaštite okoliša i povjerenja građana u sustav. Kriteriji za imenovanje tehničkih službi iz Direktive 2007/46/EZ trebali bi se detaljnije razraditi kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama. Metode ocjenjivanja tehničkih službi u državama članicama s vremenom se sve više razlikuju, a razlog je sve veća složenost posla koji obavljaju. Stoga je nužno propisati proceduralne obveze kako bi se osiguralo razmjenu informacija i nadzor praksi država članica u pogledu ocjenjivanja, imenovanja, prijavljivanja i nadzora njihovih tehničkih službi. Na taj bi se način omogućilo ujednačavanje metoda i interpretacije kriterija za imenovanje tehničkih službi. Kako bi se zajamčili odgovarajući nadzor i jednaki uvjeti za sve diljem Europe, ocjenjivanje tehničke službe koja je podnijela zahtjev za imenovanje treba obuhvaćati terensko ocjenjivanje i izravno promatranje konkretnih homologacijskih ispitivanja.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Ovom se Uredbom utvrđuju odredbe čija je svrha pratiti poštivanje Uredbe od strane država članica, čime se pomaže održati povjerenje potrošača u vozila na tržištu i pruža visoka razina sigurnosti te zaštite zdravlja i okoliša. Forum za razmjenu informacija o provedbi, koji su osnovale države članice, uz potporu Komisije prati kako nacionalna tijela vrše svoje dužnosti putem redovitih revizija, provjera i ispitivanja uzroka izdanih homologacija te provjerava ujednačenu, dosljednu i djelotvornu primjenu ove Uredbe.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Kako bi se povećala transparentnost i uzajamno povjerenje te dodatno uskladili i razvili kriteriji za ocjenjivanje, imenovanje i prijavljivanje tehničkih službi te postupke produljivanja i obnove dozvola za njihov rad, države članice moraju međusobno surađivati i surađivati s Komisijom. U pitanjima općenito povezanima s provedbom ove Uredbe države članice trebale bi se savjetovati s Komisijom i međusobno te bi trebale obavješćivati Komisiju i jedna drugu o svojim obrascima kontrolnih lista za ocjenjivanje.

(12)  Kako bi se povećala transparentnost i uzajamno povjerenje te dodatno uskladili i razvili kriteriji za ocjenjivanje, imenovanje i prijavljivanje tehničkih službi te postupke produljivanja i obnove dozvola za njihov rad, države članice moraju međusobno surađivati i surađivati s Komisijom. U pitanjima općenito povezanima s provedbom ove Uredbe države članice trebale bi se savjetovati s Komisijom i međusobno te bi trebale obavješćivati Komisiju i jedna drugu o svojim obrascima kontrolnih lista za ocjenjivanje. Uredbom se uspostavlja homologacijska baza podataka na internetu koja bi, zajedno s Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta (IMI) uspostavljen Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, mogla biti korisno elektroničko sredstvo za olakšavanje i poboljšanje administrativne suradnje u upravljanju razmjenom informacija na temelju jednostavnih i usklađenih postupaka kojima se uklanjaju jezične prepreke.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Ako je unatoč mjerama koje su poduzete kako bi se osigurala usklađena primjena i praćenje zahtjeva u državama članicama upitna sposobnost tehničke službe, Komisija bi trebala moći istraživati pojedinačne slučajeve.

(15)  Ako je unatoč mjerama koje su poduzete kako bi se osigurala homogena i usklađena primjena i praćenje zahtjeva u državama članicama upitna sposobnost tehničke službe, Komisija bi trebala moći istraživati pojedinačne slučajeve te predlagati rješenja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Kako bi se osiguralo da se zahtjevi iz ove Uredbe poštuju, neophodno je uspostaviti djelotvoran mehanizam za kontrolu provedbe. Osiguravanje sukladnosti s homologacijskim zahtjevima i zahtjevima u pogledu provjere sukladnosti proizvodnje u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na sektor automobilske industrije trebali bi i dalje biti ključni zadaci homologacijskih tijela, budući da je to obveza koja je blisko povezana s izdavanjem homologacija i zahtijeva detaljna znanja o njihovu sadržaju. Stoga je važno da se rad homologacijskih tijela redovito provjerava na način da se podvrgava ravnopravnom stručnom ocjenjivanju kako bi se osigurala ujednačena razina kvalitete i strogosti zahtjeva u radu svih homologacijskih tijela zaduženih za primjenu homologacijskih zahtjeva. Nadalje, važno je osigurati uvjete za provjeru ispravnosti same homologacije.

(18)  Kako bi se osiguralo da se zahtjevi iz ove Uredbe poštuju, neophodno je uspostaviti djelotvoran mehanizam za kontrolu provedbe. Osiguravanje sukladnosti s homologacijskim zahtjevima i zahtjevima u pogledu provjere sukladnosti proizvodnje u skladu sa zakonodavstvom koje se odnosi na sektor automobilske industrije trebali bi i dalje biti ključni zadaci homologacijskih tijela, budući da je to obveza koja je blisko povezana s izdavanjem homologacija i zahtijeva detaljna znanja o njihovu sadržaju. Stoga je važno da rad homologacijskih tijela podliježe redovitim kontrolama na razini Unije, uključujući neovisne revizije, kako bi se osigurala ujednačena razina kvalitete i strogosti zahtjeva u radu svih homologacijskih tijela zaduženih za primjenu homologacijskih zahtjeva. Nadalje, važno je osigurati uvjete za provjeru ispravnosti same homologacije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Kako bi se zajamčio ujednačen nadzor tržišta diljem Unije, ovlasti nadzora trebaju se dodijeliti centraliziranom tijelu na razini Unije kako bi se osigurala puna primjena novog okvira za homologaciju i nadzor tržišta.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Kako bi se zajamčilo neovisno ispitivanje ispunjenja zahtjeva tijekom rada u okviru čitavog životnog ciklusa svih primjenjivih vozila, potrebno je razviti pouzdane i obavezne metode ispitivanja emisija u svrhu izrade zahtjeva za tehničke preglede koji se temelje na spoju ispitivanja izravnih emisija iz ispušne cijevi i ugrađenog dijagnostičkog sustava (OBD), uključujući uspostavljanje metoda ispitivanja za mjerenje NOx tijekom redovnog ispitivanja emisija u skladu s Direktivom 2014/45/EU te razina čestica i njihovih graničnih vrijednosti. Posebno, nove tehnologije za daljinsko istraživanje mogu se koristiti za identificiranje vozila na cestama koja uzrokuju pretjerano onečišćenje i za usmjeravanje ispitivanja ispunjenja zahtjeva tijekom rada za regulirana ograničenja emisija (PN, NOx, CO i HC) na tim vozilima kao najisplativiji način provođenje redovnih tehničkih pregleda u budućnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  U cilju povećanja transparentnosti homologacijskog procesa te olakšavanja razmjene informacija i neovisnih provjera koje obavljaju tijela za nadzor tržišta, homologacijska tijela i Komisija, homologacijska dokumentacija trebala bi se davati u elektroničkom obliku i biti javno dostupna, podložno iznimkama radi zaštite poslovnih interesa i osobnih podataka.

(22)  U cilju povećanja transparentnosti homologacijskog procesa te olakšavanja razmjene informacija i neovisnih provjera koje obavljaju tijela za nadzor tržišta, homologacijska tijela, Komisija i treće strane, za provedbu takvih provjera potrebno je objaviti podatke o vozilu i ispitivanju. Relevantni podaci trebaju se predati u elektroničkom obliku i biti javno dostupni, podložno iznimkama radi zaštite poslovnih interesa, prava intelektualnog vlasništva i osobnih podataka.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Te konkretnije obveze nacionalnih tijela propisane ovom Uredbom trebale bi uključivati ex post ispitivanja i preglede dovoljnog broja vozila na tržištu radi provjere sukladnosti. Izbor vozila koja će biti podvrgnuta takvoj expost provjeri sukladnosti trebao bi se temeljiti na odgovarajućoj procjeni rizika u kojoj bi se u obzir uzelo ozbiljnost moguće nesukladnosti i vjerojatnost da do nesukladnosti dođe.

(24)  Te konkretnije obveze nacionalnih tijela propisane ovom Uredbom trebale bi uključivati ex post ispitivanja i preglede dovoljnog broja vozila na tržištu radi provjere sukladnosti. Izbor vozila koja će biti podvrgnuta takvoj expost provjeri sukladnosti trebao bi se temeljiti na odgovarajućoj procjeni rizika u kojoj bi se u obzir uzelo ozbiljnost moguće nesukladnosti i vjerojatnost da do nesukladnosti dođe. Nadalje, treba se temeljiti na jasnim i podrobnim kriterijima i obuhvaćati, između ostaloga, nasumične postotne provjere za sve aktualne modele, vozila u koja je ugrađen novi motor ili tehnologija, vozila s visokom ili vrlo niskom potrošnjom goriva te vozila s vrlo dobrom prodajom i treba uzeti u obzir povijest sukladnosti, savjete potrošača, rezultate ispitivanja daljinskog istraživanja i zabrinutost koju su izrazila neovisna istraživačka tijela.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Na ciljeve ove Uredbe ne bi trebalo utjecati to što se određeni sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice ili dijelovi i oprema mogu ugraditi na ili u vozilo nakon što je ono stavljeno na tržište, registrirano ili stavljeno u upotrebu. Stoga bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da homologacijsko tijelo provede kontrolu sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili dijelova i opreme koji se mogu ugrađivati na ili u vozilo, a koji mogu bitno ugroziti funkcioniranje sustava koji su ključni za zaštitu okoliša ili funkcionalnu sigurnost, prije nego što ih se stavi na tržište, registrira ili stavi u upotrebu.

(27)  Na ciljeve ove Uredbe ne bi trebalo utjecati to što se određeni sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice ili dijelovi i oprema mogu ugraditi na ili u vozilo nakon što je ono stavljeno na tržište, registrirano ili stavljeno u upotrebu. Stoga bi trebalo poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da homologacijsko tijelo provede kontrolu sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica ili dijelova i opreme koji se mogu ugrađivati na ili u vozilo, a koji mogu ugroziti funkcioniranje sustava koji su ključni za zaštitu okoliša ili funkcionalnu sigurnost, prije nego što ih se stavi na tržište, registrira ili stavi u upotrebu.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Sukladnost proizvodnje jedna je od okosnica sustava EU-a za homologaciju te bi stoga, kako bi je se osiguralo, nadležno tijelo ili tehnička služba koja raspolaže odgovarajućim kvalifikacijama i koja je imenovana u tu svrhu trebali biti zaduženi za provjeravanje postupaka koje primjenjuje proizvođač kako bi osigurao tu sukladnost te bi ti postupci trebali biti podvrgnuti redovitim provjerama u obliku neovisnih periodičnih kontrola. Uz to, homologacijska tijela trebala bi osigurati da se provode provjere kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda.

(29)  Sukladnost proizvodnje jedna je od okosnica sustava EU-a za homologaciju te bi stoga nadležno tijelo ili tehnička služba koja raspolaže odgovarajućim kvalifikacijama i koja je imenovana u tu svrhu, osim tehničke službe koja je provela ispitivanje u svrhu homologacije, trebali biti zaduženi za provjeravanje postupaka koje primjenjuje proizvođač kako bi osigurao tu sukladnost, a ti bi postupci trebali biti podvrgnuti redovitim provjerama provođenjem neovisnih periodičnih kontrola. Uz to, homologacijska tijela trebala bi osigurati da se provode provjere kontinuirane sukladnosti predmetnih proizvoda.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Ocjenjivanje prijavljenih ozbiljnih sigurnosnih rizika i šteta za javno zdravlje i okoliš trebalo bi provoditi na nacionalnoj razini, ali bi trebala biti osigurana koordinacija na razini Unije u slučajevima kada prijavljeni rizik ili šteta mogu imati posljedice izvan državnog područja jedne države članice, pri čemu je cilj dijeliti resurse i osigurati sustavnost korektivnih djelovanja koja se poduzimaju kako bi se umanjili utvrđeni rizik ili šteta.

(31)  Ocjenjivanje rizika za sigurnost i šteta za javno zdravlje i okoliš trebalo bi se provoditi na nacionalnoj razini, ali bi trebala biti osigurana koordinacija na razini Unije u slučajevima kada rizik ili šteta mogu imati posljedice izvan državnog područja jedne države članice, pri čemu je cilj dijeliti resurse i osigurati sustavnost korektivnih djelovanja koja se poduzimaju kako bi se eliminirao utvrđeni rizik ili šteta.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Tehnički napredak zbog kojeg se uvode nove metode ili tehnike za dijagnostiku i popravak vozila, primjerice daljinski pristup softveru i informacijama o vozilu, ne bi trebao značiti i slabljenje ciljeva ove Uredbe u pogledu pristupa neovisnih subjekata informacijama o popravcima i održavanju.

(37)  Tehnički napredak zbog kojeg se uvode nove metode ili tehnike za dijagnostiku i popravak vozila, primjerice daljinski pristup softveru i informacijama o vozilu, trebao bi ojačati ciljeve ove Uredbe u pogledu pristupa neovisnih subjekata informacijama o popravcima i održavanju.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koja se primjenjuju u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i osigurati primjenu tih pravila. Te bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi se nadziralo dosljednost provedbe tih odredbi, države članice svake godine izvješćuju Komisiju o primijenjenim sankcijama.

(40)  Države članice trebale bi utvrditi pravila o sankcijama koja se primjenjuju u slučaju kršenja odredaba ove Uredbe i osigurati primjenu tih pravila. Te bi sankcije trebale biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće. Kako bi Komisija mogla nadzirati dosljednost provedbe odredbi o sankcijama, države članice svake bi godine trebale izvješćivati Komisiju o primijenjenim sankcijama.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.   Ovom se Uredbom također utemeljuje Europska agencija za nadzor vozila (EVSA, dalje u tekst: „Agencija”) i utvrđuju njezine ovlasti i odgovornosti.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za sljedeća vozila i strojeve proizvođač može podnijeti zahtjev za homologaciju tipa ili homologaciju pojedinačnog vozila pod uvjetom da su navedena vozila u skladu s temeljnim zahtjevima iz ove Uredbe:

3.  Za sljedeća vozila i strojeve proizvođač može podnijeti zahtjev za homologaciju tipa ili homologaciju pojedinačnog vozila pod uvjetom da su navedena vozila u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe:

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje su provela i mjere koje su poduzela tijela za nadzor tržišta kako bi se osiguralo da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice te dijelovi i oprema koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenima u mjerodavnom zakonodavstvu Unije i da se njima ne ugrožava zdravlje, sigurnost ili bilo koji drugi vid zaštite javnog interesa;

(2)  „nadzor tržišta” znači aktivnosti koje su provela i mjere koje su poduzela tijela za nadzor tržišta kako bi se osiguralo da su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice te dijelovi i oprema koji su stavljeni na raspolaganje na tržištu usklađeni sa zahtjevima utvrđenima u mjerodavnom zakonodavstvu Unije i da se njima ne ugrožava zdravlje, sigurnost, okoliš ili bilo koji drugi vid zaštite javnog interesa, uključujući prava potrošača;

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 3. – točka 1. – podtočka 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  „poremećajni uređaj” („defeat device”) znači svaki dio koji osmišljen za određivanje temperature, brzine vozila, brzine vrtnje motora (RPM), stupnja prijenosa u mjenjaču, podtlaka u cjevovodu ili bilo kojeg drugog parametra za potrebe aktiviranja, modulacije, usporavanja ili prekidanja funkcije svakog dijela u sustavu za kontrolu emisije koji dovodi do smanjenja učinkovitosti sustava za kontrolu emisije u svim okolnim uvjetima ili uvjetima rada motora koji prevladavaju na području Unije, a koji nastupaju pri uobičajenom radu i upotrebi vozila;

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  „osnovna strategija za ograničenje emisija” (BES) podrazumijeva strategiju emisija koja je aktivna kroz radni raspon brzine i opterećenja motora, osim ako se aktivira pomoćna strategija za ograničenje emisija;

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8c)  „pomoćna strategija za ograničenje emisija” (AES) znači strategija za ograničenje emisija koja se aktivira i zamjenjuje ili mijenja osnovnu strategiju za ograničenje emisija s posebnim ciljem i kao odgovor na poseban sklop okolnih uvjeta i/ili uvjeta rada, a koja je aktivna samo dok ti uvjeti postoje;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 43.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(43)  „vozilo na kraju serije” znači vozilo iz zaliha koje se zbog stupanja na snagu novih tehničkih zahtjeva na temelju kojih nije homologirano ne može i dalje stavljati na raspolaganje na tržištu niti ga je moguće staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili početi upotrebljavati;

(43)  „vozilo na kraju serije” znači vozilo iz zaliha ili vozilo koje je potrebno dovršiti i koje se zbog stupanja na snagu novih tehničkih zahtjeva na temelju kojih nije homologirano ne može i dalje stavljati na raspolaganje na tržištu niti ga je moguće staviti na raspolaganje na tržištu, registrirati ili početi upotrebljavati;

Obrazloženje

Vozila se mogu sastavljati u više faza što treba uzeti u obzir kada se definira vozilo na kraju serije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1. – točka 44.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(44a)  „daljinsko istraživanje” znači ispitivanje i mjerenje razina onečišćujućih tvari u ispušnom sustavu vozila u pokretu korištenjem instrumenata sa senzorima postavljenih uz cestu u svrhu prikupljanja podataka o rezultatima potrebnih za praćenje prosječnih emisija voznog parka na cesti i utvrđivanje prekomjerno onečišćujućih tvari;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. radi izmjene Priloga IV. kako bi se uvođenjem i ažuriranjem upućivanja na regulatorne akte koji sadržavaju zahtjeve koje moraju ispunjavati vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj.

2.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. kojim se izmjenjuje Prilog IV. kako bi se uvođenjem i ažuriranjem upućivanja na regulatorne akte koji sadržavaju zahtjeve koje moraju ispunjavati vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice uzeo u obzir tehnički i regulatorni razvoj.

 

Proizvođači koji traže EU homologaciju za vozila koja upotrebljavaju osnovnu strategiju za ograničenje emisija, pomoćnu strategiju za ograničenje emisija ili poremećajni uređaj, kako je utvrđeno u ovoj Uredbi ili Uredbi 2016/646/EU, pružaju homologacijskom tijelu sve informacije, uključujući tehničko obrazloženje, koje homologacijsko tijelo razumno može zahtijevati radi utvrđivanja jesu li BES ili AES poremećajni uređaj i primjenjuje li se izuzeće iz zabrane upotrebe poremećajnog uređaja iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007.

 

Proizvođači dostavljaju pisanu izjavu homologacijskom tijelu da su pružene sve informacije o BES-u, AES-u ili poremećajnom uređaju i da tip vozila za koji je izdana homologacija nije opremljen zabranjenim poremećajnim uređajem u skladu s ovim člankom i Uredbom (EZ) br. 692/2008.

 

Homologacijsko tijelo ne dodjeljuje EU homologaciju dok ne dovrši svoju procjenu i utvrdi da tip vozila za koji je izdana homologacija nije opremljen zabranjenim poremećajnim uređajem u skladu s ovim člankom i Uredbom (EZ) br. 692/2008.

 

Za potrebe svoje procjene i provjere sukladnosti ili nesukladnosti sa zahtjevima ovog članka, homologacijsko tijelo, tijelo za nadzor tržišta ili Agencija mogu provesti dodatno nenajavljeno ispitivanje s drukčijim parametrima od ispitivanja utvrđenih ovom Uredbom. Isključivo homologacijsko tijelo, tijelo za nadzor tržišta ili Agencija definiraju svaki put zasebno parametre dodatnog nenajavljenog ispitivanja te oni ostaju strogo povjerljivi i nepoznati proizvođaču do završne objave rezultata ispitivanja.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Države članice organiziraju i provode nadzor tržišta i kontrole vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji ulaze na tržište, u skladu s poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 765/2008.

4.   Države članice organiziraju i provode nadzor tržišta i kontrole vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji ulaze na tržište, u skladu s poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 765/2008. Države članice mogu odlučiti da će provoditi zajedničke aktivnosti nadzora tržišta u svrhu o kojoj je riječ u članku 8. ove Uredbe.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Države članice moraju poduzeti mjere nužne kako bi se osiguralo da tijela za nadzor tržišta mogu ući u prostorije gospodarskih subjekata i za svrhe ispitivanja sukladnosti zaplijeniti neophodne uzorke vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica u slučajevima kada to smatraju potrebnim i opravdanim.

5.  Države članice moraju poduzeti mjere nužne kako bi se osiguralo da tijela za nadzor tržišta mogu ući u prostorije gospodarskih subjekata bez prethodne obavijesti i za svrhe ispitivanja sukladnosti zaplijeniti neophodne uzorke vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica u slučajevima kada to smatraju potrebnim i opravdanim. Vlasniku vozila nadoknađuju se troškovi povezani s takvim ispitivanjima.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih aktivnosti homologacije. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti, posebno broj odobrene homologacije i imena proizvođača na koje se odnosi.

6.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih aktivnosti homologacije te kvalitetu izdanih homologacija. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake tri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice, Komisija i Forum o provedbi i razmjeni informacija uspostavljen u okviru članka 10. i, u skladu s člankom 12. Direktive (EU) 2016/XXX o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćivača i izmjeni Direktive 2003/35/EZ, Europski forum za čisti zrak te treće strane na zahtjev. Predmetna država članica objavljuje potpuno izvješće o rezultatima dostupno općoj javnosti, posebno u pogledu broja odobrene i odbijene homologacije te imena proizvođača i vrste vozila na koje se odnosi.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti.

7.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake tri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice, Komisija i treće strane na zahtjev. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti. Sažetak osobito mora sadržavati vozila, sustave, dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje nisu u skladu s ovom Uredbom, kao i točnost homologacija i identitet homologacijskih tijela, proizvođače i vrste vozila na koje se odnose.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Homologacijska tijela jamče da vozilo koje je proizvođač stavio na raspolaganje u svrhu homologacije u potpunosti predstavlja vozilo koje će se proizvesti i staviti na tržište te da ispitivanje vozila koje je stavljeno na raspolaganje ne dovodi do rezultata ispitivanja koji sustavno odstupaju od performansi vozila koja se koriste u uvjetima za koje se razumno može očekivati da odgovaraju uobičajenom načinu rada i korištenja.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Homologacijska tijela tumače i provode zahtjeve ove Uredbe na ujednačen i dosljedan način kako bi izbjegla primjenu različitih normi na području Unije. Ona surađuju s Komisijom i Forumom o provedbi i razmjeni informacija uspostavljenim u okviru članka 10. u području aktivnosti nadzora i praćenja primjene ove Uredbe i dostavljaju im sve potrebne informacije na zahtjev.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Homologacijska tijela moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. kako bi se zaštitili interesi korisnika u Uniji.

2.  Homologacijska tijela moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, osim ako je njihovo objavljivanje u javnom interesu, podložno obvezi pružanja informacija iz članka 9. stavka 3. kako bi se zaštitili interesi korisnika u Uniji.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijska tijela unutar države članice surađuju međusobno dijeljenjem informacija koje su bitne za njihovu ulogu i funkcije.

Homologacijska tijela unutar države članice uvode postupke u svrhu osiguranja djelotvorne i učinkovite koordinacije i razmjene informacija koje su bitne za njihovu ulogu i funkcije.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija može donijeti provedbene akte kako bi utvrdila zajedničke kriterije za imenovanje, nadzorno provjeravanje i ocjenjivanje homologacijskih tijela na nacionalnoj razini. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

5.  Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju zajednički kriteriji za imenovanje, nadzorno provjeravanje i ocjenjivanje homologacijskih tijela na nacionalnoj razini. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Tijela za nadzor tržišta moraju vršiti redovite kontrole kako bi provjerila sukladnost vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica sa zahtjevima iz ove Uredbe te kako bi provjerila ispravnost homologacija. Te se kontrole vrše u odgovarajućim razmjerima pregledom dokumentacije, probnim vožnjama i laboratorijskim ispitivanjima na temelju statistički relevantnih uzoraka. Tijela za nadzor tržišta pri tome uzimaju u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, prigovore i druge podatke.

1.  Tijela za nadzor tržišta moraju vršiti redovite kontrole kako bi provjerila sukladnost vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica sa zahtjevima iz ove Uredbe te kako bi provjerila ispravnost homologacija. Te se kontrole vrše u odgovarajućim razmjerima pregledom dokumentacije, probnim vožnjama i laboratorijskim ispitivanjima na temelju statistički relevantnih uzoraka reprezentativnih za broj vozila u dotičnoj državi članici. Tijela za nadzor tržišta pri tome uzimaju u obzir utvrđena znanstvena načela i protokole za ocjenu rizika, uključujući prigovore, popularnost modela vozila i njihovih dijelova, rezultate ispitivanje trećih strana, modele s vrlo visokom ili vrlo niskom potrošnjom, prvu primjenu novog motora ili tehnologije, izvješća s periodičnih tehničkih pregleda, programe uzorkovanja koji koriste daljinsko ispitivanje i druge podatke. U slučaju utemeljenih pritužbi, tijela za nadzor tržišta poduzimaju daljnje mjere.

 

U svrhu provjere emisija vozila tijela za nadzor tržišta mogu koristiti tehnologiju za daljinsko ispitivanje kako bi utvrdila modele vozila koja predstavljaju veliki izvor zagađenja i koja je potrebno dodatno istražiti. Pritom tijela za nadzor tržišta surađuju i koordiniraju svoje aktivnosti s tijelima nadležnim za periodične tehničke preglede u skladu s Direktivom 2014/45/EU.

 

Kada se za potrebe ispunjavanja zahtjeva iz ovog članka angažiraju tehničke službe, tijela za nadzor tržišta jamče da se koristi drugačija tehnička služba od one koja je provela ispitivanja u svrhu originalne homologacije.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nadležna tijela za nadzor tržišta ovlaštena su da od gospodarskih subjekata zahtijevaju da im daju na raspolaganje onu dokumentaciju i informacije za koje smatraju da su potrebne za izvršavanje njihovih zadataka.

2.  Nadležna tijela za nadzor tržišta ovlaštena su da od gospodarskih subjekata zahtijevaju da im daju na raspolaganje onu dokumentaciju i informacije, uključujući tehničke specifikacije, za koje smatraju da su potrebne za izvršavanje njihovih zadataka. To obuhvaća pristup relevantnom softveru, algoritmima, jedinicama za nadzor motora i drugim potrebnim tehničkim specifikacijama.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijela za nadzor tržišta poduzimaju prikladne mjere da, kako bi smanjila rizik od ozljeda ili drugih šteta, na svojem državnom području pravodobno upozore korisnike o utvrđenim opasnostima povezanima s bilo kojim vozilom, sustavom, sastavnim dijelom i zasebnom tehničkom jedinicom.

Tijela za nadzor tržišta poduzimaju prikladne mjere da, kako bi smanjila rizik od ozljeda ili drugih šteta, pravodobno upozore korisnike o utvrđenim opasnostima povezanima s bilo kojim vozilom, sustavom, sastavnim dijelom ili zasebnom tehničkom jedinicom. Ti se podaci objavljuju na internetu na jednostavan i razumljiv način.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako tijela za nadzor tržišta države članice odluče povući s tržišta vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu u skladu s člankom 49. stavkom 5., ona o tome obavješćuju gospodarskog subjekta na kojeg se to odnosi i, ako je primjenjivo, odgovarajuće homologacijsko tijelo.

5.  Ako tijela za nadzor tržišta države članice odluče povući s tržišta vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu u skladu s člankom 49. stavkom 5., ona o tome obavješćuju gospodarskog subjekta na kojeg se to odnosi i odgovarajuće homologacijsko tijelo.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Tijela za nadzor tržišta moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. u mjeri u kojoj je to nužno za zaštitu interesa korisnika u Uniji.

6.  Tijela za nadzor tržišta moraju biti neovisna i nepristrana u obavljanju svojih dužnosti. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, osim ako je njihovo objavljivanje u javnom interesu, podložno obvezi pružanja informacija iz članka 9. stavka 3. u najvećoj mogućoj mjeri kako bi se zaštitili interesi korisnika u Uniji.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 8.– stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake četiri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice i Komisija. Sažetak rezultata predmetna država članica objavljuje javnosti.

7.  Države članice periodički provjeravaju i ocjenjuju provedbu svojih nadzornih aktivnosti. Takve provjere i ocjenjivanja provode se najmanje svake tri godine, a o njihovim rezultatima obavješćuju se ostale države članice, Komisija, Forum o provedbi i razmjeni informacija uspostavljen u okviru članka 10. i treće strane, na zahtjev. Predmetna država članica stavlja sažetak rezultata na raspolaganje javnosti, u kojem se posebno navode broj i naziv modela vozila, sustava, dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica neusklađenih s tom Uredbom, zajedno s identitetom predmetnih proizvođača.

 

Tijela za nadzor tržišta najmanje svake dvije godine javno objavljuju sažetak izvješća o opsegu, razmjeru i rezultatima njihovih djelatnosti nadzora tržišta.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Ako je u državi članici više tijela odgovorno za nadzor tržišta i nadzor vanjskih granica, ta tijela međusobno surađuju razmjenom informacija bitnih za njihove uloge i funkcije.

9.  Ako je u državi članici više tijela odgovorno za nadzor tržišta i nadzor vanjskih granica, ta tijela uvode postupke kojima se jamči djelotvorna i učinkovita koordinacija i razmjena informacija bitnih za njihove uloge i funkcije.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 8.– stavak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Komisija može donijeti provedbene akte kojima utvrđuje kriterije za utvrđivanje razmjera, opsega i učestalosti provjera sukladnosti uzoraka iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

10.  Komisija donosi delegirane akte o dopuni ove Uredbe u skladu s člankom 88. kojima utvrđuje kriterije za utvrđivanje razmjera, opsega i učestalosti provjera sukladnosti uzoraka iz stavka 1. i kriterije za odabir vozila za ispitivanje.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provjera sukladnosti koju obavlja Komisija i suradnja u provedbi s državama članicama

Provjera sukladnosti koju provodi Europska agencija za nadzor vozila i suradnja u provedbi s državama članicama

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija organizira i provodi, ili zahtijeva da se provode, u odgovarajućim razmjerima, ispitivanja i pregledi vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već dostupni na tržištu, u cilju provjere da su ta vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice u skladu s homologacijama i primjenjivim zakonodavstvom te kako bi osigurala ispravnost homologacija.

Europska agencija za nadzor vozila (EVSA; u daljnjem tekstu: Agencija) organizira i provodi, ili zahtijeva da se provode, u odgovarajućim razmjerima, ispitivanja i pregledi vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji su već dostupni na tržištu, u cilju provjere da su ta vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice u skladu s homologacijama i primjenjivim zakonodavstvom te kako bi osigurala ispravnost homologacija.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U pogledu vozila kategorije M i N Agencija također provodi nasumična ispitivanja nadzora tržišta na najmanje 20 % novih modela koji se svake godine stavljaju na tržište Unije kako bi se utvrdila sukladnost vozila na cesti sa zakonodavstvom Unije u području sigurnosti i okoliša. Prilikom odabira vozila za ispitivanje Agencija uzima u obzir utvrđena načela za ocjenu rizika, prigovore, uključujući ispitivanja treće strane, nove tehnologije na tržištu, izvješća s periodičnih tehničkih pregleda i druge podatke. U slučaju utemeljenih pritužbi, Agencija poduzima daljnje mjere.

 

Kada se za potrebe ispitivanja iz ovog stavka angažira tehnička služba, Agencija jamči da se koristi drugačija tehnička služba od one koja je provela ispitivanja u svrhu originalne homologacije.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 9 – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta se ispitivanja i pregledi mogu obavljati na novim vozilima koja su isporučili proizvođači ili gospodarski subjekti kako je navedeno u stavku 2. dolje.

Ta se ispitivanja i pregledi obavljaju na:

 

-   novim vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama koje su isporučili proizvođači ili gospodarski subjekti kako je navedeno u stavku 2. u nastavku;

 

-   registriranim vozilima u dogovoru s nositeljem registracije vozila.

 

Vlasniku vozila nadoknađuju se troškovi povezani s takvim ispitivanjima.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 1. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta se ispitivanja i pregledi mogu obavljati i na registriranim vozilima uz odobrenje

osobe na koju je vozilo registrirano.

Briše se.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Proizvođači kojima je odobrena homologacija ili gospodarski subjekti na zahtjev Komisiji dostavljaju statistički relevantan broj serijski proizvedenih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica prema izboru Komisije koji su reprezentativni za vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice dostupne za stavljanje na tržište na temelju te homologacije. Ta se vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice dostavljaju za svrhe ispitivanja u vrijeme, mjesto i na razdoblje koje Komisija odredi.

2.  Proizvođači kojima je odobrena homologacija ili gospodarski subjekti na zahtjev Agenciji dostavljaju statistički relevantan broj serijski proizvedenih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica prema izboru Agencije koji su u potpunosti reprezentativni za vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice dostupne za stavljanje na tržište na temelju homologacije o kojoj je riječ. Ta se vozila, sustavi, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice dostavljaju za svrhe ispitivanja u vrijeme, mjesto i na razdoblje koje Agencija odredi. Vlasniku vozila nadoknađuju se troškovi povezani s takvim ispitivanjima.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi Komisija mogla provoditi ispitivanja iz stavka 1. i stavka 2., države članice dostavljaju Komisiji sve podatke koji su povezani s homologacijom vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji se podvrgavaju ispitivanju radi provjere sukladnosti. Ti podaci moraju sadržavati barem one informacije koje se nalaze u certifikatu o homologaciji i njegovim dodacima kako je navedeno u članku 26. stavku 1.

Kako bi Agencija mogla provoditi ispitivanja iz stavka 1., stavka 1.a i stavka 2., države članice dostavljaju Agenciji sve podatke koji su povezani s homologacijom vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica koji se podvrgavaju ispitivanju radi provjere sukladnosti. Ti podaci moraju sadržavati barem one informacije koje se nalaze u certifikatu o homologaciji i njegovim dodacima kako je navedeno u članku 26. stavku 1.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice pružaju svu potrebnu pomoć i ustupaju svu dokumentaciju, te daju drugu tehničku podršku koju stručnjaci Komisije zatraže kako bi mogli učinkovito i djelotvorno provoditi ispitivanja, provjere i inspekcije.

 

Države članice osiguravaju da stručnjaci Komisije imaju pristup svim prostorijama ili dijelovima prostorija te podacima, uključujući računalne sustave i softver, koji su važni za obavljanje njihovih dužnosti.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Proizvođači vozila javno objavljuju podatke koji su potrebni za ispitivanja radi provjere sukladnosti koja vrše treće strane. Komisija donosi provedbene akte kako bi utvrdila koji će podaci biti dostupni javnosti i odredila uvjete objavljivanja, u skladu sa zaštitom poslovnih tajni i zaštitom osobnih podataka u skladu sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

4.  Proizvođači vozila javno objavljuju podatke koji su potrebni za ispitivanja radi provjere sukladnosti koja vrše treće strane. Ti podaci posebno obuhvaćaju parametre i postavke koji su potrebni kako bi se primijenili jednaki uvjeti ispitivanja koji su se primjenjivali tijekom homologacije. Komisija donosi provedbene akte kako bi utvrdila koji će podaci biti dostupni javnosti i odredila uvjete objavljivanja, u skladu sa zaštitom poslovnih tajni i zaštitom osobnih podataka u skladu sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako Komisija utvrdi da vozila na kojima se provode ispitivanja ili pregledi nisu sukladna s homologacijskim zahtjevima iz ove Uredbe ili bilo kojeg regulatornog akta iz Dodatka IV. ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka, ona bez odgode zahtijeva u skladu s člankom 54. stavkom 8. da predmetni gospodarski subjekt poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi uskladio vozila s tim zahtjevima ili poduzima mjere ograničavanja tako što zahtijeva da gospodarski subjekt povuče predmetna vozila s tržišta ili da ih opozove u razumnom roku, ovisno o ozbiljnosti utvrđene nesukladnosti.

Ako Komisija utvrdi da vozila, sastavni dijelovi i zasebne tehničke jedinice na kojima se provode ispitivanja ili pregledi nisu sukladna s homologacijskim zahtjevima iz ove Uredbe ili bilo kojeg regulatornog akta iz Dodatka IV. ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka, ona bez odgode zahtijeva u skladu s člankom 54. stavkom 8. da predmetni gospodarski subjekt poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi uskladio vozila, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice s tim zahtjevima ili poduzima mjere ograničavanja tako što zahtijeva da gospodarski subjekt povuče predmetna vozila, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice s tržišta ili da ih opozove u razumnom roku, ovisno o ozbiljnosti utvrđene nesukladnosti.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Korektivne mjere koje Komisija poduzme u skladu sa svojim ispitivanjem radi provjere sukladnosti primjenjuju se na razini čitave Unije, a nacionalna tijela dužna su provoditi ih na usklađen i dosljedan način. Takve korektivne mjere na razini Unije mogu obuhvaćati isplatu ujednačene naknade potrošačima ako je nakon poduzimanja korektivne mjere došlo do promjene u radu vozila, kao i financijsku naknadu za vanjske negativne učinke (u pogledu kvalitete zraka, javnog zdravlja itd.).

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki put nakon što provede ispitivanja radi provjere sukladnosti Komisija objavljuje izvješće s rezultatima tih ispitivanja.

Svaki put nakon što provede ispitivanja radi provjere sukladnosti Agencija objavljuje godišnja izvješća s rezultatima tih ispitivanja. Takva su izvješća dostupna javnosti i obuhvaćaju podatke o rezultatima provedenih ispitivanja te podatke u pogledu neusklađenih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica, zajedno s identitetom predmetnih proizvođača.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice poduzimaju prikladne daljnje mjere u svjetlu preporuka navedenih u izvješću o provjeri sukladnosti i dužne su, na zahtjev Komisije, provjeriti funkcioniranje i organizaciju nadležnih tijela te istražiti bitne ili ponavljajuće probleme u predmetnoj državi članici.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Države članice provode preporuke Agencije u skladu s ovim člankom i u slučaju kada se takve preporuke odnose na jednu ili više država članica. Ako država članica ne primijeni preporuku Agencije ili odstupi od nje, država članica obavještava Komisiju o razlozima takvog postupanja. Komisija potom ocjenjuje te razloge i, ako smatra da takvo postupanje nije opravdano, uz savjetovanje s predmetnom državom članicom zahtijeva provedbu preporuke ili usvajanje alternativnih mjera.

 

U slučajevima kada neprovođenje preporuka ili alternativnih mjera o kojima je riječ u točki (c) članka 10. stavka 2. dovede do neusklađenosti s ovom Uredbom, Komisija privremeno ukida odobrenje koje se izdaje homologacijskom tijelu u predmetnoj državi članici da prihvati zahtjeve za certifikate o EU homologaciji u skladu s člankom 21.

 

Unutar dva mjeseca od privremenog ukidanja takvog odobrenja u skladu s drugim podstavkom, Komisija državama članicama podnosi izvješće o rezultatima ispitivanja nesukladnosti. Kada je potrebno radi jamčenja sigurnosti vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koji su već stavljeni na tržište, Komisija nalaže predmetnim homologacijskim tijelima da u razumnom razdoblju stave izvan snage sve certifikate koji nisu trebali biti izdani.

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5b.  Agencija se financira putem nacionalnih pristojbi koje plaća proizvođač za sva nova vozila prodana u Uniji u skladu s člankom 30. stavkom 2.a.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 10. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Forum za razmjenu informacija o provedbi

Forum o provedbi i razmjeni informacija

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija utemeljuje Forum za razmjenu informacija o provedbi („Forum”) i predsjedava njime.

1.  Komisija utemeljuje Forum o provedbi i razmjeni informacija („Forum”). Forumom predsjeda Agencija.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članove Foruma imenuju države članice.

Forum se sastoji od članova koje imenuju države članice i predstavnika Komisije. Sastoji se, u ulozi promatrača, od predstavnika tehničkih službi, organizacija ispitivanja trećih strana, nevladinih organizacija u području sigurnosti i okoliša te skupina potrošača.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Njegova savjetodavna uloga uključuje, među ostalim, promicanje dobrih praksi, razmjenu informacija o problemima u provedbi, suradnju, razvoj metoda i alata za rad, razvoj postupka za elektroničku razmjenu podataka, evaluaciju projekata usklađene provedbe, sankcije i zajedničke inspekcije.

Njegova uloga obuhvaća:

 

(a)   doprinos promicanju dobrih praksi namijenjenih osiguranju djelotvorne i usklađene provedbe ove Uredbe, posebno praksi ocjenjivanja, imenovanja i nadziranja imenovanih tijela te opće primjene zahtjeva navedenih u ovoj Uredbi, uključujući razmatranje dokaza ili drugih informacija zatraženih od odgovarajućih trećih strana;

 

(b)   pomoć nadležnim tijelima država članica u aktivnostima nadzora tržišta, uključujući koordinaciju nacionalnih aktivnosti nadzora tržišta, na regionalnoj ili na paneuropskoj razini;

 

(c)   provođenje zajedničkih revizija nacionalnih homologacijskih tijela svake tri godine kako bi provjerio postupaju li u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe i obavljaju li svoje dužnosti na neovisan i strog način. Te revizije obuhvaćaju provjeru nacionalnih homologacijskih postupaka koji se primjenjuju, nasumično uzorkovanje izdanih homologacija i terenski obilazak tehničke službe za koju je odgovorno tijelo nad kojim se provodi revizija. Agencija može sudjelovati u tim revizijama, a o svom sudjelovanju odlučuje na temelju analize procjene rizika.

 

(d)   ocjenjivanje rezultata pregleda funkcioniranja aktivnosti nadziranja tržišta i izdavanje općih preporuka koje proizlaze iz jednog takvog pregleda ili više njih;

 

(e)   ocjenu rezultata ocjenjivanja, posebno onih iz članka 80. stavka 3.a i onih koji se provode nakon zajedničkog ocjenjivanja iz članka 80. stavka 4., funkcioniranja tehničkih službi te izdavanje općih preporuka koje proizlaze iz jedne takve ocjene ili više njih;

 

(f)   ocjenjivanje djelotvornosti aktivnosti provedbe, uključujući po potrebi dosljednost i djelotvornost svakog popravka, opoziva ili sankcije koju su primijenile države članice u slučajevima kad su vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji nisu u skladu s propisima stavljeni na tržište u više od jedne države članice te, na zahtjev Komisije, izdavanje općih preporuka koje proizlaze iz takvog ocjenjivanja. Navedeno će se ocjenjivanje provoditi barem svake dvije godine.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Sve odluke Foruma i preporuke s kojima je Forum suglasan, uključujući one koje se odnose na opozive, javno se objavljuju.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Forum će uspostaviti stalni odbor koji će se sastojati od deset neovisnih revizora i jednog predstavnika Komisije („stalni odbor“), a koji će provoditi redovite revizije nacionalnih homologacijskih tijela i tijela za nadzor tržišta kako bi provjerio postupaju li u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe te na neovisan, djelotvoran i učinkovit način pratio kako te tijela izvršavaju svoje zadatke.

 

Te su revizije predmet neovisne kontrole, a provode se na transparentan način.

 

Revizije po potrebi uključuju sljedeće:

 

(a)   ocjenjivanje postupaka i protokola koji se primjenjuju u nacionalnim tijelima za homologaciju i nadzor tržišta;

 

(b)   ocjenjivanje imenovanja tehničkih službi;

 

(c)   terenske obilaske i razgovore s osobljem nacionalnih tijela i ovlaštenih tehničkih službi

 

(d)   kontrolu laboratorija, objekata, mjernih instrumenata i metoda uzorkovanja;

 

(e)   ocjenjivanje izdanih homologacija.

 

(f)   bilo koje druge aktivnosti potrebne kako bi se utvrdili slučajevi neusklađenosti.

 

Revizori mogu angažirati treću stranu koja će im pomoći pri revizijama.

 

Revizori i angažirane treće strane svoje dužnosti obavljaju na neovisan i nepristran način. U slučajevima u kojima je to potrebno moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. u mjeri u kojoj je to nužno za zaštitu interesa građana Europske unije.

 

Države članice revizorima pružaju svu potrebnu pomoć te im daju svu dokumentaciju i podršku koju zatraže kako bi mogli obaviti svoje dužnosti.

 

Države članice će se pobrinuti za to da revizori dobiju pristup svim objektima ili dijelovima objekata te svim podacima, uključujući one pohranjene u računalnim sustavima i softveru, koji su relevantni za obavljanje njihovih dužnosti.

 

Forum rezultate revizija stavlja na raspolaganje državama članicama i Komisiji.

 

Države članice i Komisija poduzimaju prikladne daljnje mjere u svjetlu informacija i preporuka iz izvješća sastavljenih na temelju tih revizija.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. kako bi utvrdila sastav, način imenovanja, detaljne zadatke, metode rada i poslovnik Foruma.

3.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 88. kako bi upotpunila ovu Uredbu utvrđivanjem sastava, načina imenovanja članova, detaljnih zadataka, metoda rada i poslovnika Foruma i stalnog odbora revizora.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 10.a

 

Homologacijska baza podataka na internetu

 

1.   Komisija uspostavlja i održava homologacijsku bazu podataka na internetu, koja se sastoji od dvaju različitih sučelja: javnog sučelja i sučelja za sukladnost.

 

2.   Javno sučelje sadrži informacije iz Priloga IX. ovoj Uredbi, rezultate ispitivanja, specifikacije ispitivanja i identitet tehničkih službi i homologacijskih tijela koja sudjeluju u različitim fazama postupka homologacije, pri čemu moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:

 

(a)   informacije se pružaju besplatno;

 

(b)   informacije su dostupne na način jednostavan za korištenje;

 

(c)   informacije se mogu u potpunosti pretraživati i dostupne su u digitalnom formatu.

 

3.   Sučelje za sukladnost dostupno je državama članicama, homologacijskim tijelima, tijelima za nadzor tržišta i Komisiji, a sadržava će informacije iz stavka 2. i informacije iz priloga I. i III. ovoj Uredbi, pri čemu moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:

 

(a)   stroge sigurnosne mjere moraju se uspostaviti za čuvanje povjerljivih informacija;

 

(b)   dodjela prava pristupa mora se temeljiti na načelu nužne potrebe za informiranošću;

 

(c)   sučelje mora sadržavati poveznicu na Informacijski i komunikacijski sustav za tržišni nadzor (ICSMS) uspostavljen u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 765/2008.;

 

4.   Homologacijska tijela u bazu podataka o sukladnosti unose informacije utvrđene u prilozima I. i III. ovoj Uredbi nakon izdavanja ili povlačenja nove homologacije, informacije o nesukladnosti sa zahtjevima ove Uredbe i informacije o svim predviđenim i poduzetim korektivnim radnjama.

 

5.   Pri unošenju informacija u bazu podataka homologacijska tijela zadržavaju pravo pristupa tim informacijama i pravo da ih uređuju. Za sve unesene promjene mora biti naveden datum i moraju biti jasno vidljive. Podaci iz sučelja za sukladnost koriste se samo u svrhe povezane s provedbom ove Uredbe i svih akata donesenih na temelju nje, a svako neovlašteno korištenje tim podacima zabranjeno je.

 

6.   Baza podataka uspostavit će se tako da se na najmanju moguću mjeru svede administrativno opterećenje te u skladu s načelima ekonomičnosti i lakog pristupa za korisnike. Internetska homologacijska baza podataka ne zamjenjuje niti mijenja zadaće tijela za nadzor tržišta.

 

7.   Kako bi se ispitala prikladnost Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta za razmjenu informacija na temelju ovog članka, ... će pokrenuti pilot-projekt. [3 mjeseca nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

 

8.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 88. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem operativnih detalja u vezi s uspostavom internetske homologacijske baze podataka.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.   Kada podnosi molbu za homologaciju EU-a, proizvođač je dužan dokazati i u tom smislu dostaviti pisanu izjavu homologacijskom tijelu da pri projektiranju vozila, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica nisu primijenjene strategije kojima se nepotrebno smanjuju rezultati postignuti tijekom relevantnih postupaka ispitivanja u kojima se vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama upravlja u uvjetima za koje se razumno može očekivati da odgovaraju uobičajenom načinu upravljanja i korištenja.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač odmah obavješćuje homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju, navodeći detalje o nesukladnosti i poduzetim mjerama.

Proizvođač odmah obavješćuje homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju i Agenciju, navodeći detalje o nesukladnosti i poduzetim mjerama.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Proizvođač na temelju obrazloženog zahtjeva nacionalnog nadležnog tijela podnosi tom tijelu preko homologacijskog tijela kopiju certifikata o EU homologaciji ili odobrenja iz članka 55. stavka 1. čime dokazuje sukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, na jeziku koji nacionalno nadležno tijelo može lako razumjeti.

Proizvođač na temelju obrazloženog zahtjeva nacionalnog tijela ili Agencije preko homologacijskog tijela podnosi kopiju certifikata o EU homologaciji ili odobrenja iz članka 55. stavka 1. čime dokazuje sukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, na jeziku koji to nacionalno nadležno tijelo može lako razumjeti.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  na obrazloženi zahtjev homologacijskog tijela tom tijelu osigura sve potrebne informacije i dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

(b)  na obrazloženi zahtjev homologacijskog tijela ili Agencije tom tijelu osigura sve potrebne informacije i dokumentaciju za dokazivanje sukladnosti proizvodnje vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, uključujući sve tehničke specifikacije o homologaciji i pristup softveru i algoritmima na zahtjev;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  da surađuje s homologacijskim tijelima i tijelima za nadzor tržišta, na njihov zahtjev, u svakoj mjeri koja se poduzima za uklanjanje ozbiljnog rizika koji predstavljaju vozila, sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice, dijelovi ili oprema za koje je ovlašten;

(c)  da surađuje s homologacijskim tijelima i tijelima za nadzor tržišta ili Agencijom, na njihov zahtjev, u svakoj mjeri koja se poduzima za uklanjanje ozbiljnog rizika koji predstavljaju vozila, sustavi, sastavni dijelovi, zasebne tehničke jedinice, dijelovi ili oprema za koje je ovlašten;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Uvoznik bez odgode obavješćuje proizvođača o pritužbama i izvješćima koji se odnose na rizike, sumnju na incidente, slučajeve nesukladnosti uvezenih vozila, sustava, sastavnih dijelova, zasebnih tehničkih jedinica, dijelova ili opreme.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  EU homologacija za završni stupanj izrade dodjeljuje se tek nakon što je homologacijsko tijelo provjerilo da tip vozila koji je homologiran u završnom stupnju ispunjava sve primjenjive tehničke zahtjeve u trenutku homologacije. Provjera uključuje pregled dokumentacije u odnosu na sve zahtjeve obuhvaćene EU homologacijom nepotpunog tipa vozila koja je dodijeljena tijekom višestupanjskog postupka, pa i ako je dodijeljena za različitu kategoriju vozila.

4.  EU homologacija za završni stupanj izrade dodjeljuje se tek nakon što je homologacijsko tijelo provjerilo da tip vozila koji je homologiran u završnom stupnju ispunjava sve primjenjive tehničke zahtjeve u trenutku homologacije. Provjera uključuje pregled dokumentacije u odnosu na sve zahtjeve obuhvaćene EU homologacijom nepotpunog tipa vozila koja je dodijeljena tijekom višestupanjskog postupka, pa i ako je dodijeljena za različitu kategoriju vozila. Tijelo koje odobrava završnu fazu izrade vozila jamči da završeno vozilo ispunjava sve zahtjeve i, ako je to potrebno, ponavlja prvotno provedena ispitivanja kako bi provjerilo je li rad zasebno odobrenih sustava i dijelova i dalje sukladan s tim homologacijama nakon ugradnje u završeno vozilo.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Proizvođač dostavlja homologacijskom tijelu onoliko vozila, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica koliko je to potrebno u skladu s relevantnim posebnim direktivama ili uredbama za provođenje potrebnih ispitivanja.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  detaljne tehničke opise i specifikacije umjeravanja za sve dijelove povezane s emisijama (osnovna strategija za ograničenje emisija)

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  popis svih poremećajnih uređaja i svih pomoćnih strategija za ograničenje emisija, uključujući opis parametara izmijenjenih pomoćnom strategijom za ograničenje emisija i graničnih uvjeta u kojima se primjenjuju pomoćne strategije za ograničenje emisija, i pokazatelje pomoćnih i osnovnih strategije za ograničavanje emisija za koje postoje izgledi da će biti aktivne u nizu okolišnih uvjeta, detaljne tehničke opise i specifikacije umjeravanja, kao i detaljna obrazloženja o svim poremećajnim uređajima koji dovode do smanjenja djelotvornosti sustava kontrole emisija te objašnjenje zašto se ne radi o poremećajnom uređaju zabranjenom u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe 715/2007,

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Opisna mapa dostavlja se Komisiji u elektroničkom formatu, ali se može dostaviti i u papirnatom obliku.

2.  Opisna mapa dostavlja se u elektroničkom formatu koji će pripremiti Komisija. Također se može dostaviti i u papirnatom obliku.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  U slučaju zahtjeva za homologaciju tipa vozila kao cjeline, proizvođač pruža detaljne informacije, uključujući tehnička objašnjenja, o svim pomoćnim strategijama upravljanja motorom upotrijebljenima izvan uvjeta navedenim u relevantnim zakonodavnim aktima Unije i postupcima ispitivanja.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijskom tijelu i tehničkim službama mora biti omogućen pristup softveru i algoritmima vozila.

Homologacijska tijela i tehničke službe moraju imati pristup softveru i hardveru koji se koriste za sigurno upravljanje i za emisije te algoritmima vozila, a mora im biti omogućen i odgovarajući uvid u procese razvoja dotičnog softvera i hardvera, uzimajući pritom u obzir funkcije koje imaju.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Proizvođač u standardiziranom obliku obavješćuje homologacijsko tijelo i odgovorne tehničke službe o verziji softvera za sigurno upravljanje i emisije koja je korištena u trenutku kad su podnijeli zahtjev za homologaciju. Kako bi se utvrdile naknadne nezakonite promjene u tom softveru, tehničke ga službe imaju pravo označiti postavljanjem odgovarajućih parametara.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijsko tijelo može obrazloženim zahtjevom također zatražiti od proizvođača da dostavi sve dodatne informacije koje su potrebne da se donese odluka o tome koja su ispitivanja potrebna ili da se olakša izvođenje tih ispitivanja.

Homologacijsko tijelo i odgovorna tehnička služba mogu obrazloženim zahtjevom također zatražiti od proizvođača da dostavi sve dodatne informacije koje su potrebne da se donese odluka o tome koja su ispitivanja potrebna ili da se olakša izvođenje tih ispitivanja.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 4. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučajevima u kojima je to potrebno, homologacijsko tijelo i odgovorna tehnička služba moraju poštovati povjerljivost podataka radi zaštite poslovnih tajni, osim ako je njihovo otkrivanje u javnom interesu, podložno obvezi dostavljanja informacija iz članka 9. stavka 3. kako bi se zaštitili interesi korisnika u Uniji.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  valjanost obrazloženja koje je dato za ugradnju poremećajnog uređaja u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) 715/2007;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Homologacijsko tijelo neće dodijeliti EU homologaciju ako zaključi da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, premda usklađen s primjenjivim zahtjevima, predstavlja ozbiljan rizik za sigurnost ili može ozbiljno ugroziti okoliš ili javno zdravlje. U tom slučaju ono odmah šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji detaljan spis u kojem obrazlaže svoju odluku i prilaže dokaz za svoje zaključke.

5.  Homologacijsko tijelo neće dodijeliti EU homologaciju ako zaključi da tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice, premda usklađen s primjenjivim zahtjevima, predstavlja rizik za sigurnost ili može ozbiljno ugroziti okoliš ili javno zdravlje. U tom slučaju ono odmah šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji detaljan spis u kojem obrazlaže svoju odluku i prilaže dokaz za svoje zaključke.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Homologcijsko tijelo može odbiti homologirati poremećajni uređaj za kontrolu emisije iz vozila na temelju informacija uključenih u opisnoj mapi.

 

Homologacijsko tijelo odbija dodijeliti EU homologaciju kada otkrije da je poremećajni uređaj uključen nezakonito.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 88. kako bi dopunila ovu Uredbu utvrđivanjem kriterija prema kojima će se ocjenjivati primjena jednog od izuzeća iz zabrane poremećajnih uređaja za kontrolu emisije iz vozila u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2007 i uvjeta u kojima se ta primjena može odobriti ili odbiti.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  Homologacijsko tijelo svaka tri mjeseca šalje homologacijskim tijelima drugih država članica i Komisiji popis EU homologacija za sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje je izdalo, izmijenilo, odbilo dodijeliti ili povuklo u prethodnom razdoblju. Taj popis sadržava informacije koje su navedene u Prilogu XIV.

2.  Homologacijsko tijelo svaka tri mjeseca šalje homologacijskim tijelima drugih država članica, Komisiji i Agenciji popis EU homologacija za sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koje je izdalo, izmijenilo, odbilo dodijeliti ili povuklo u prethodnom razdoblju. Taj popis sadržava informacije koje su navedene u Prilogu XIV.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Sukladnost s tehničkim zahtjevima iz ove Uredbe i regulatornih akata navedenih u Prilogu IV. dokazuje se odgovarajućim ispitivanjima u skladu s mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV., koje provode imenovane tehničke službe.

1.  Sukladnost s tehničkim zahtjevima iz ove Uredbe i regulatornih akata navedenih u Prilogu IV. dokazuje se odgovarajućim ispitivanjima u skladu s mjerodavnim regulatornim aktima navedenima u Prilogu IV., koje provode isključivo i u potpunosti imenovane tehničke službe, relevantno nacionalno tijelo ili Komisija.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Proizvođač daje homologacijskom tijelu na raspolaganje vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji se zahtijevaju na temelju mjerodavnih akata navedenih u Prilogu IV. radi provođenja zahtijevanih ispitivanja.

2.  Proizvođač daje tehničkoj službi na raspolaganje vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice koji se zahtijevaju na temelju mjerodavnih akata navedenih u Prilogu IV. radi provođenja zahtijevanih ispitivanja.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 28.– stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Zahtijevana ispitivanja provode se na vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama koji predstavljaju tip koji treba homologirati.

3.  Zahtijevana ispitivanja provode se na vozilima, sustavima, sastavnim dijelovima i zasebnim tehničkim jedinicama koji strogo predstavljaju tip koji treba homologirati.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju homologacije tipa vozila kao cjeline nadležna se tijela moraju pobrinuti da vozila odabrana za ispitivanje neće dovesti do rezultata koji sustavno odstupaju od načina na koji se ta vozila ponašaju kada se njima upravlja u uvjetima za koje se razumno može očekivati da odgovaraju uobičajenom načinu rada i korištenja.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a.  Proizvođači vozila objavljuju podatke koji su potrebni za ispitivanja provjere sukladnosti koja vrše treće strane. Komisija donosi provedbene akte kako bi utvrdila koji će se podaci objavljivati i odredila uvjete objavljivanja, poštujući načela zaštite poslovnih tajni i osobnih podataka u skladu sa zakonodavstvom Unije i nacionalnim zakonodavstvom. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kako bi se provjerilo jesu li vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica sukladni s homologiranim tipom, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju uzorcima uzetima u prostorima proizvođača i njegovim proizvodnim pogonima provodi provjere ili ispitivanja koji se zahtijevaju za EU homologaciju.

4.  Kako bi se provjerilo jesu li vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica sukladni s homologiranim tipom, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju provodi provjere ili ispitivanja koji se zahtijevaju za EU homologaciju na uzorcima nasumično uzetima u objektima proizvođača, uključujući proizvodne pogone i prodavaonice. Ta ispitivanja ne provodi ista tehnička služba koja je provela izvorno ispitivanje za potrebe homologizacije.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 29.– stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju pa utvrdilo da proizvođač više ne proizvodi vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice sukladno s homologiranim tipom ili da certifikati o sukladnosti više nisu u skladu s člancima 34. i 35., iako se proizvodnja odvija i dalje, poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo ispravnu provedbu postupka za sukladnost proizvodnje ili povlači homologaciju.

5.  Kada homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju utvrdi da proizvođač više ne proizvodi vozila, sustave, sastavne dijelove ili zasebne tehničke jedinice sukladno s homologiranim tipom ili da certifikati o sukladnosti više nisu u skladu s člancima 34. i 35., iako se proizvodnja odvija i dalje, ono će poduzeti potrebne mjere kako bi osiguralo se postupak za sukladnost proizvodnje provodi pravilno i da se proizvodnja odmah ponovno uskladi ili će povući homologaciju.

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice trebale bi uspostaviti nacionalni sustav naknada za troškove homologacija i aktivnosti nadzora tržišta koje provode te homologacijskih ispitivanja, te ispitivanja i inspekcija sukladnosti proizvodnje koje provode tehničke službe koje su imenovale.

1.  Države članice će uspostaviti nacionalni sustav naknada kako bi pokrile troškove homologacija i aktivnosti nadzora tržišta koje one provode te homologacijskih ispitivanja, te ispitivanja i inspekcija sukladnosti proizvodnje koje provode tehničke službe koje su imenovale. Tehničke službe ne smiju izravno naplaćivati naknade.

 

Države članice osiguravaju da ne postoji sukob interesa ili preklapanje funkcija između nacionalnih tijela za homologaciju ili nadzor tržišta, tehničkih službi i proizvođača.

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Te se nacionalne naknade trebaju naplaćivati od proizvođača koji su podnijeli zahtjev za homologaciju u dotičnoj državi članici. Tehničke službe ne smiju izravno naplaćivati naknade.

2.  Nacionalne naknade koje su povezane s homologacijskim aktivnostima trebaju se naplaćivati od proizvođača koji su podnijeli zahtjev za homologaciju u dotičnoj državi članici.

 

Prikupljene naknade upotrebljavaju se isključivo za potrebe homologacijskih ispitivanja.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Nacionalne naknade za aktivnosti nadzora tržišta plaćaju proizvođači države članice u kojoj su predmetni proizvodi stavljeni na tržište, a iznose 10 EUR po prodanom vozilu.

 

Prikupljene naknade upotrebljavaju se isključivo za potrebe aktivnosti nadzora tržišta.

 

Države članice će svake godine preko Foruma detaljno obavijestiti ostale države članice i Komisiju o prikupljenim naknadama i ukupnim godišnjim troškovima nadzornog ispitivanja koje su s tim u vezi provele. Prve takve obavijesti poslat će se ,,, [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Strukturom nacionalnih naknada moraju biti obuhvaćene i pregledi i ispitivanja sukladnosti koje Komisija provodi u skladu s člankom 9. Ti će doprinosi biti vanjski namjenski prihodi općeg proračuna Europske unije u skladu s člankom 21. stavkom 4. Financijske uredbe.

3.   Strukturom nacionalnih naknada za aktivnosti nadzora tržišta moraju se pokriti i troškovi pregleda i ispitivanja sukladnosti koje provodi Agencija u skladu s člankom 9. Ti će doprinosi biti vanjski namjenski prihodi općeg proračuna Europske unije u skladu s člankom 21. stavkom 4. Financijske uredbe.

__________________

__________________

26 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1. do 96.).

26 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., str. 1. do 96.).

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima bi odredila dodatni iznos iz stavka 3. koji se primjenjuje na nacionalne naknade iz stavka 1. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

5.   Komisija može donijeti provedbene akte kojima bi odredila dodatni iznos iz stavka 3. koji će se primijeniti na nacionalne naknade za aktivnosti nadzora tržišta iz stavka 2a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izmjena se označava kao „revizija” ako homologacijsko tijelo zaključi da je predmetni tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice unatoč promjeni podataka iz opisne dokumentacije i dalje u skladu s primjenjivim zahtjevima koji se odnose na taj tip te da stoga nije potrebno ponavljati preglede ili ispitivanja.

Izmjena se označava kao „revizija” ako homologacijsko tijelo zaključi da je predmetni tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice unatoč promjeni podataka iz opisne dokumentacije i dalje u skladu s primjenjivim zahtjevima koji se odnose na taj tip te da stoga nije potrebno ponavljati preglede ili ispitivanja. Prilikom procjene takvih revizija, homologacijsko tijelo uzima u obzir rezultate relevantnih aktivnosti nadzora tržišta provedenih u skladu s člankom 8.

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  rezultati ispitivanja provjere sukladnosti koje je provela Komisija ili tijela za nadzor tržišta pokazuju bilo kakvu neusklađenost sa zakonodavstvom Unije o sigurnosti ili okolišu;

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 33. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prestanak valjanosti

Periodične kontrole i prestanak valjanosti

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Homologacije vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica izdaju se na ograničeno razdoblje u trajanju od 5 godina bez mogućnosti produženja. Datum isteka označava se u certifikatu o homologaciji. Certifikat o homologaciji može se nakon isteka obnoviti na temelju zahtjeva proizvođača, ali samo ako je homologacijsko tijelo provjerilo da je tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice sukladan svim zahtjevima iz mjerodavnih regulatornih akata za nova vozila, sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice tog tipa.

1.   Homologacije vozila kontroliraju se četiri godine nakon prve homologacije ili zadnje kontrole. Kontrolu provodi Agencija, koristeći se različitom tehničkom službom od one koja je izdala prvu homologaciju. U sklopu kontrole certifikata o homologaciji homologacijsko tijelo provjerava je li taj tip vozila sukladan svim zahtjevima iz mjerodavnih regulatornih akata koji se primjenjuju na sva nova vozila tog tipa u tom trenutku.

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.   Ako Agencija utvrdi da postoje neke nepravilnosti ili nesukladnosti tražit će da se poduzmu korektivne mjere ili će izdati potvrdu o isteku homologacije.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   EU homologacija vozila prestaje biti valjana prije svojeg isteka u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

2.   EU homologacija vozila prestaje biti valjana u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

(a)  ako novi zahtjevi primjenjivi na homologirani tip vozila postanu obvezni kad je riječ o stavljanju na raspolaganje na tržištu, registraciji i stavljanju u upotrebu vozila, a homologaciju nije moguće proširiti u skladu s člankom 32. stavkom 2. točkom (c);

(a)  ako novi zahtjevi primjenjivi na homologirani tip vozila postanu obvezni za stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila, a homologaciju nije moguće proširiti u skladu s člankom 32. stavkom 2. točkom (c);

(b)  ako se trajno i dobrovoljno obustavi proizvodnja vozila sukladnih s homologiranim tipom vozila;

(b)  ako se trajno obustavi proizvodnja vozila sukladnih s homologiranim tipom vozila, tj. kada ni jedno vozilo tog tipa nije proizvedeno tijekom razdoblja od dvije godine;

(c)  ako valjanost certifikata o homologaciji istekne zbog ograničenja iz članka 37. stavka 6.;

(c)  ako valjanost certifikata o homologaciji istekne zbog ograničenja iz članka 37. stavka 6.;

(d)  ako je homologacija povučena u skladu s člankom 29. stavkom 5. ili člankom 53. stavkom 1.

(d)  ako je homologacija povučena u skladu s člankom 29. stavkom 5. ili člankom 53. stavkom 1.

(e)  ako se utvrdi da je homologacija izdana na temelju netočnih izjava, lažiranih rezultata testova ili ako su prešućeni podaci koji bi doveli do odbijanja izdavanja homologacije.

(e)  ako se utvrdi da je homologacija izdana na temelju netočnih izjava, lažiranih rezultata testova ili ako su prešućeni podaci koji bi doveli do odbijanja izdavanja homologacije.

 

(ea)  ako provjera homologacije nije provedena u skladu s člankom 33. stavkom 1.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   U slučajevima u kojima EU homologacija za tip vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice prestaje biti valjana, proizvođač o tome bez odgode obavješćuje homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju.

Briše se.

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 6. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon što zaprimi proizvođačevu obavijest, homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju obavješćuje bez odgode homologacijska tijela drugih država članica i Komisiju o svim informacijama koje su bitne za stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila, prema potrebi.

Homologacijsko tijelo koje je dodijelilo EU homologaciju ili Agencija koja ju je provjerila obavješćuje bez odgode homologacijska tijela drugih država članica i Komisiju o svim informacijama koje su bitne za stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu vozila, prema potrebi.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Certifikat o sukladnosti sadrži poseban faktor sukladnosti za vozilo kako je izmjereno u sklopu ispitivanja stvarne emisije tijekom vožnje u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2016/646.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 36.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 36.a

 

Pravni lijekovi za potrošače

 

Ako se za sastavni dio, tehničku jedinicu ili cijelo vozilo utvrdi da nije u skladu s certifikatom o sukladnosti i zahtjevima homologacije, potrošač ima pravo na usklađivanje svojeg vozila tako što će mu vozilo zamijeniti ili popraviti ili će mu proizvođač vratiti iznos koji je platio u potpunosti ili djelomično ako se vozilo ponovno uskladi, ali troškovi rada i održavanje vozila postanu veći nego što je izvorno navedeno u ugovoru.

 

Ako potrošač odabere popravak ili zamjenu proizvođač mu mora tijekom popravka ili zamjene besplatno staviti na raspolaganje zamjensko vozilo.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Države članice daju prednost i ubrzavaju homologacije novih i inovativnih tehnologija koje imaju znatno manje utjecaje na okoliš.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Dodjeljivanje EU homologacije s iznimkom za nove tehnologije ili tehnička rješenja podliježe odobrenju Komisije. To se odobrenje dodjeljuje provedbenim aktom. Taj se provedbeni akt donosi u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

3.  Dodjeljivanje EU homologacije s iznimkom za nove tehnologije ili tehnička rješenja podliježe odobrenju Komisije. Komisija daju prednost i ubrzava EU homologacije novih i inovativnih tehnologija koje imaju znatno manje utjecaje na okoliš. To se odobrenje dodjeljuje delegiranim aktom. Taj se delegirani akt donosi u skladu s člankom 88.

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću određenog vozila, neovisno o tome je li unikatno ili ne, od sukladnosti s jednom ili više odredaba ove Uredbe ili temeljnim zahtjevima utvrđenima regulatornim aktima koji su navedeni u Prilogu IV. ako pritom utvrde odgovarajuće alternativne zahtjeve.

1.  Države članice mogu donijeti odluku o izuzeću određenog vozila, neovisno o tome je li unikatno ili ne, od sukladnosti s jednom ili više odredaba ove Uredbe ili temeljnim zahtjevima utvrđenima regulatornim aktima koji su navedeni u Prilogu IV. pod uvjetom da postave odgovarajuće alternativne zahtjeve.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 49. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako u tijeku navedene evaluacije homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju zaključi da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, ono bez odgode zahtijeva od odgovarajućeg gospodarskog subjekta da poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se ostvarila sukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice s tim zahtjevima odnosno da poduzme mjere ograničavanja kako bi se vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica povukli s tržišta ili ih se opozvalo u razumnom roku, razmjerno prirodi rizika.

Ako u tijeku navedene evaluacije homologacijsko tijelo koje je dodijelilo homologaciju zaključi da vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica nije u skladu sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi, ono bez odgode zahtijeva od odgovarajućeg gospodarskog subjekta da poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi se ostvarila sukladnost vozila, sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice s tim zahtjevima ili poduzima restriktivne mjere zbog kojih će gospodarski subjekt morati vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu odmah povući s tržišta ili ih opozvati u roku od šest mjeseci, razmjerno prirodi rizika.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Država članica može odbiti registrirati takva vozila dok gospodarski subjekt ne poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere.

Država članica odbija registrirati takva vozila dok gospodarski subjekt ne poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Ako vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice kojima je priložen certifikat o sukladnosti ili koji nose homologacijsku oznaku nisu sukladni s homologiranim tipom ili nisu u skladu s ovom Uredbom ili su homologirani na temelju netočnih podataka, homologacijska tijela, tijela za nadzor tržišta ili Komisija mogu poduzeti potrebne mjere ograničavanja u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi zabranili ili ograničili stavljanje na raspolaganje na tržištu, registraciju ili ulazak u službu na tržištu nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ili ih povukli s tržišta ili ih opozvali, uključujući povlačenje homologacije od strane homologacijskog tijela koje je izdalo homologaciju, sve dok predmetni gospodarski subjekt ne poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni.

1.   Ako vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice kojima je priložen certifikat o sukladnosti ili koji nose homologacijsku oznaku nisu sukladni s homologiranim tipom ili nisu u skladu s ovom Uredbom ili su homologirani na temelju netočnih podataka, homologacijska tijela, tijela za nadzor tržišta ili Agencija poduzet će potrebne mjere ograničavanja u skladu s člankom 21. Uredbe (EZ) br. 765/2008 kako bi zabranili ili ograničili stavljanje na tržište, registraciju ili stavljanje u upotrebu na tržištu nesukladnih vozila, sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica ili ih povukli s tržišta ili ih opozvali, uključujući povlačenje homologacije od strane homologacijskog tijela koje je izdalo homologaciju, sve dok predmetni gospodarski subjekt ne poduzme sve odgovarajuće korektivne mjere kako bi predmetno vozilo, sustav, sastavni dio ili zasebna tehnička jedinica postali sukladni.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Ako homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta utvrdi da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice nisu sukladni s ovom Uredbom ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka ili da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji imaju certifikate o sukladnosti ili homologacijsku oznaku nisu sukladni s homologiranim tipom, ono može poduzeti sve odgovarajuće mjere ograničavanja u skladu s člankom 53. stavkom 1.

1.   Ako homologacijsko tijelo ili tijelo za nadzor tržišta utvrdi da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice nisu sukladni s ovom Uredbom ili da je homologacija dodijeljena na temelju netočnih podataka ili da vozila, sustavi, sastavni dijelovi ili zasebne tehničke jedinice koji imaju certifikate o sukladnosti ili homologacijsku oznaku nisu sukladni s homologiranim tipom, ono će poduzeti sve odgovarajuće mjere ograničavanja u skladu s člankom 53. stavkom 1.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Homologacijsko tijelo koje se ne slaže s odobrenjem koje je izdala druga država članica iznosi razloge svojeg neslaganja Komisiji. Komisija, nakon što se savjetovala s odgovarajućim homologacijskim tijelima, poduzima odgovarajuće mjere kako bi riješila spor te, prema potrebi, može zahtijevati povlačenje odobrenja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

6.  Homologacijsko tijelo koje se ne slaže s odobrenjem koje je izdala druga država članica iznosi razloge svojeg neslaganja Agenciji i Komisiji. Komisija, nakon što se savjetovala s odgovarajućim homologacijskim tijelima, poduzima odgovarajuće mjere kako bi riješila spor te, prema potrebi, može zahtijevati povlačenje odobrenja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 87. stavka 2.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Homologacijsko tijelo provodi evaluaciju kako bi provjerilo jesu li predložene korektivne mjere dovoljne i pravovremene te o korektivnim mjerama koje je odobrilo bez odgode obavješćuje druge države članice i Komisiju.

Homologacijsko tijelo provodi evaluaciju kako bi provjerilo jesu li predložene korektivne mjere dovoljne i pravovremene te o korektivnim mjerama koje je odobrilo bez odgode obavješćuje homologacijska tijela drugih država članica, Agenciju i Komisiju te stavlja na raspolaganje javnosti potpuno izvješće o rezultatima evaluacije i predloženim pravnim lijekovima.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 69. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Homologacijsko tijelo može u svakom trenutku na vlastitu inicijativu, na temelju pritužbe ili na temelju ocjene tehničke službe provjeriti postupa li proizvođač u skladu s člancima od 65. do 70. i uvjetima certifikata o pristupu informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacijama za popravak i održavanje vozila utvrđenima u Dodatku 1. Priloga XVIII.

1.  Homologacijsko tijelo ili Agencija mogu u svakom trenutku na vlastitu inicijativu, na temelju pritužbe ili na temelju ocjene tehničke službe provjeriti postupa li proizvođač u skladu s člancima od 65. do 70. i uvjetima certifikata o pristupu informacijama povezanima s ugrađenim dijagnostičkim sustavom (OBD) u vozilu i informacijama za popravak i održavanje vozila utvrđenima u Dodatku 1. Priloga XVIII.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Države članice mogu odlučiti da će ocjenu i praćenje rada tehničkih službi te, ako je potrebno, podugovaratelja ili društva kćeri tih tehničkih službi, obavljati nacionalno akreditacijsko tijelo u smislu Uredbe (EZ) br. 765/2008 i u skladu s njom.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U nastanu, organizaciji i radu homologacijskog tijela mora se čuvati njegova objektivnost i nepristranost te izbjegavati sve oblike sukoba interesa s tehničkim službama.

2.  U nastanu, organizaciji i radu homologacijskog tijela mora se čuvati njegova objektivnost i nepristranost te izbjegavati sve oblike sukoba interesa s tehničkim službama ili proizvođačima.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 71. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Homologacijsko tijelo mora imati na raspolaganju dovoljan broj stručnog osoblja za pravilno obavljanje zadataka predviđenih ovom Uredbom.