Eljárás : 2016/0014(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0048/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0048/2017

Viták :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Szavazatok :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
A szavazatok indokolása
PV 19/04/2018 - 10.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

JELENTÉS     ***I
PDF 2196kWORD 264k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság

Előadó: Daniel Dalton

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0031),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0015/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. május 25-i véleményére(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére, valamint a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményeire (A8-0048/2017),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A belső piac olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosítani kell az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását. A belső piac szabályainak átláthatónak, egyszerűnek és következetesnek kell lenniük, így garantálva a jogbiztonságot és az egyértelműséget mind a vállalkozások, mind a fogyasztók javát szolgálva.

(1)  A belső piac olyan, belső határok nélküli térség, amelyben biztosítani kell az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgását. A belső piac szabályainak átláthatónak, egyszerűnek, következetesnek és hatékonynak kell lenniük, így garantálva a jogbiztonságot és az egyértelműséget mind a vállalkozások, mind a fogyasztók javát szolgálva.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az értékelés azonban megállapította, hogy szükség van a típus-jóváhagyási követelményeket kiegészítő piacfelügyeleti rendelkezések bevezetésére; a visszahívási és védintézkedési eljárások, valamint a meglévő járműtípusok jóváhagyásának kiterjesztésére vonatkozó feltételek pontosítására; a típus-jóváhagyási keretrendszer végrehajtásának javítására a tagállami hatóságok és műszaki szolgálatok által alkalmazott típus-jóváhagyási és gyártásmegfelelőségi eljárások harmonizálása és fejlesztése révén; az ellátási láncban részt vevő gazdasági szereplők, valamint a keretrendszer végrehajtásában részt vevő hatóságok és felek szerepének és feladatainak pontosítására; továbbá az alternatív típus-jóváhagyási rendszerek (kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása, illetve egyedi jóváhagyások), valamint a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás alkalmasabbá tételére arra, hogy megfelelő rugalmasságot nyújtsanak a réspiacok, valamint a közép- és kisvállalkozások számára, az egyenlő versenyfeltételek torzítása nélkül.

(4)  Az értékelés azonban megállapította, hogy az alábbiakra van szükség: piacfelügyeleti intézkedések bevezetése a típus-jóváhagyási követelmények kiegészítése céljából; a visszahívási és védintézkedési eljárások, valamint a meglévő járműtípusok jóváhagyásának kiterjesztésére vonatkozó feltételek tisztázása; a típus-jóváhagyási keretrendszer végrehajtásának javítása a tagállamok hatóságai és műszaki szolgálatai által alkalmazott típus-jóváhagyási eljárások és a gyártásmegfelelőség ellenőrzésére szolgáló eljárások harmonizálása és javítása által; az ellátási láncban részt vevő gazdasági szereplők, valamint a keretrendszer végrehajtásában részt vevő hatóságok és felek szerepének és feladatainak pontos meghatározása a szerepek és felelősségek átfedése nélkül, az említett szereplők, hatóságok és felek függetlenségének biztosításával, továbbá az összeférhetetlenségek elkerülésével; az alternatív típus-jóváhagyási rendszerek (kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása és egyedi jóváhagyások), valamint a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás alkalmasabbá tétele arra, hogy megfelelő rugalmasságot nyújtsanak a réspiacok, valamint a közép- és kisvállalkozások számára, az egyenlő versenyfeltételek torzítása nélkül.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ezenkívül a típus-jóváhagyási keretrendszer végrehajtása során a közelmúltban felmerült problémák rávilágítottak a rendszer egyes hiányosságaira és arra, hogy egy szilárd, átlátható, kiszámítható és fenntartható, valamint magas szintű biztonságot, egészség- és környezetvédelmet biztosító szabályozási keretrendszer kialakításához alapvető felülvizsgálatra van szükség.

(5)  Ezenkívül a típus-jóváhagyási keretrendszer végrehajtása során a közelmúltban felmerült problémák rávilágítottak a rendszer egyes hiányosságaira és arra, hogy e szabályozási keretrendszer további megerősítésére van szükség, amely szilárd, átlátható, kiszámítható és fenntartható, valamint amely magas szintű biztonságot, egészség- és környezetvédelmet biztosít.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Mivel a fogyasztók védelme uniós prioritás, az Unióban közlekedő gépjárművek gyártóit kötelezni kellene arra, hogy járműveiket a forgalomba hozatal előtt, illetve az élettartamuk alatt teszteknek vessék alá. A tagállamoknak és az Európai Bizottságnak kell biztosítaniuk ezt a kettős felügyeletet, hogy egyikük fel tudjon lépni, ha a másik nem teljesíti kötelezettségeit.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Az EU-nak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy elkerülje a járműgyártók által a károsanyag-kibocsátási és üzemanyag-fogyasztási tesztek kijátszása vagy bármilyen más jogszabály megkerülése érdekében elkövetett csalásokat. Az ilyen visszaéléseket véglegesen meg kell szüntetni.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c)  E rendelet célja, hogy az Unióban javítson a gépjármű-visszahívási műveletek lassúságán. A meglévő eljárás nem teszi lehetővé az európai polgárok tényleges védelmének biztosítását, szemben az amerikai eljárással, amely gyors fellépést tett lehetővé. Ebből a szempontból alapvető fontosságú lehetővé tenni az Európai Bizottság számára, hogy a gazdasági szereplőket arra kényszerítse, hogy minden szükséges korlátozó intézkedést meghozzanak, ideértve a gépjárművek visszahívását is, annak érdekében, hogy a nem megfelelő járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy egyéb önálló műszaki egységek megfeleljenek ennek a rendeletnek.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

5 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5d)  A forgalomban lévő járművekben észlelt, az eredeti engedélyezési szabályokkal ellentétes és/vagy a fogyasztók biztonságát veszélyeztető vagy a környezetszennyezés csökkentésére vonatkozó szabályokkal ellentétes szabálytalanság esetén az európai fogyasztók érdeke az, hogy gyors, megfelelő és összehangolt, adott esetben a járművek visszahívásáig terjedő és az egész Unióban alkalmazandó korrekciós intézkedésekre támaszkodhassanak. A tagállamoknak minden rendelkezésükre álló információt meg kell adniuk a Bizottságnak ahhoz, hogy megfelelő módon és gyorsan cselekedni tudjon az egységes piac integritásának megvédése érdekében.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  E rendelet a belső piac megfelelő működése, a vállalkozások és a fogyasztók javának szolgálata, valamint a magas szintű biztonság, egészség- és környezetvédelem biztosítása érdekében meghatározza a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyására, valamint a járművek egyedi jóváhagyására vonatkozó harmonizált szabályokat és alapelveket.

(6)  E rendelet a gyártásmegfelelőségi vizsgálatok szigorú minőségi szabványai következetes alkalmazásának biztosítása érdekében meghatározza a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyására, valamint a járművek egyedi jóváhagyására vonatkozó harmonizált szabályokat és alapelveket, ezáltal lehetővé téve a belső piac megfelelő működését a vállalkozások javára a fogyasztók jogainak teljes körű és megfelelő figyelembe vétele mellett, ugyanakkor magas szintű biztonságot, valamint egészség- és környezetvédelmet biztosítva.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  E rendelet a biztonsági és környezetvédelmi tulajdonságok megfelelő szintjének biztosítása érdekében meghatározza az M és N kategóriába tartozó gépjárművek és azok pótkocsijai (O kategória), valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásához szükséges lényegi műszaki és igazgatási követelményeket. Ezek a kategóriák a személyszállításra szolgáló gépjárműveket, az árufuvarozásra szolgáló gépjárműveket, illetve ezek pótkocsijait fedik le.

(7)  E rendelet a biztonsági és környezetvédelmi tulajdonságok magas szintjének biztosítása érdekében meghatározza az M és N kategóriába tartozó gépjárművek és azok pótkocsijai (O kategória), valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásához szükséges lényegi műszaki és igazgatási követelményeket. Ezek a kategóriák a személyszállításra szolgáló gépjárműveket, az árufuvarozásra szolgáló gépjárműveket, illetve ezek pótkocsijait fedik le.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A rendelet célja, hogy megbízható, harmonizált és átlátható típusjóváhagyási és piacfelügyeleti eljárásokat biztosítson a tagállamokban.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  E rendeletnek biztosítania kell, hogy a nemzeti típusjóváhagyó hatóságok az egész Unióban értelmezzék, alkalmazzák és végrehajtsák követelményeit. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy rendszeres ellenőrzések, a kiadott típusjóváhagyások véletlenszerű mintáinak újbóli vizsgálata és e rendelet harmonizált alkalmazásának általános figyelemmel kísérése révén felügyelje a nemzeti hatóságok munkáját.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  E rendeletnek való megfelelés érdekében figyelembe kell venni a 2014/45 európai parlamenti és tanácsi rendeletben1a foglalt előírásokat.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/45/EU irányelve (2014. április 3.) a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 127., 2014.4.29., 51. o.).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A típus-jóváhagyási előírások hatékony végrehajtását a gyártásmegfelelőségre vonatkozó rendelkezések megerősítése révén kell biztosítani, amit többek között a megfelelőség-ellenőrzési módszerek és az érintett termékek folyamatos megfelelőségének kötelező és rendszeres ellenőrzésével, valamint a típus-jóváhagyási hatóságok felügyelete alatt az egészjárműtípus-jóváhagyáshoz szükséges vizsgálatokat végző műszaki szolgálatok alkalmasságára, kötelezettségeire és teljesítményére vonatkozó követelmények megerősítésével lehet elérni. A műszaki szolgálatok megfelelő működésének biztosítása elengedhetetlen a magas szintű biztonság és környezetvédelem eléréséhez, valamint ahhoz, hogy a polgárok megbízzanak a rendszerben. A 2007/46/EK irányelv szerinti, a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumokat részletesebben meg kell határozni azok következetes végrehajtása érdekében. A tagállami műszaki szolgálatok értékelési módszerei jellemzően egyre inkább különböznek egymástól, ami a szolgálatok munkájának fokozódó összetettségére vezethető vissza. Ezért olyan eljárási kötelezettségeket kell előírni, amelyek garantálják a tagállami műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére, bejelentésére és nyomon követésére szolgáló tagállami gyakorlatok cseréjét és nyomon követését. Ezen eljárási kötelezettségek révén megszüntethetők a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumok értelmezése és a kijelölési módszerek alkalmazása terén fennálló különbségek.

(9)  A típus-jóváhagyási előírások hatékony végrehajtását a gyártásmegfelelőségre vonatkozó rendelkezések megerősítésével, az információhoz való jobb hozzáférés biztosításával, a laboratóriumi vizsgálatok során alkalmazott optimalizálási technikák pontos meghatározásával, a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1a által tiltott illegális kiiktató eszközök jelentette kockázatra fordított kiemelt figyelemmel, a megfelelőség-ellenőrzési módszerek és az érintett termékek folyamatos megfelelőségének kötelező és rendszeres ellenőrzésével, valamint a típus-jóváhagyási hatóságok felügyelete alatt az egészjárműtípus-jóváhagyáshoz szükséges vizsgálatokat végző műszaki szolgálatok alkalmasságára, kötelezettségeire és teljesítményére vonatkozó követelmények megerősítésével és összehangolásával kell biztosítani. A műszaki szolgálatok megfelelő működésének biztosítása elengedhetetlen a magas szintű biztonság és környezetvédelem eléréséhez, valamint ahhoz, hogy a polgárok megbízzanak a rendszerben. A 2007/46/EK irányelv szerinti, a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumokat részletesebben meg kell határozni azok valamennyi tagállamban való következetes alkalmazása érdekében. A tagállami műszaki szolgálatok értékelési módszerei jellemzően egyre inkább különböznek egymástól, ami a szolgálatok munkájának fokozódó összetettségére vezethető vissza. Ezért olyan eljárási kötelezettségeket kell előírni, amelyek garantálják a tagállami műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére, bejelentésére és nyomon követésére szolgáló tagállami gyakorlatok cseréjét és nyomon követését. Ezen eljárási kötelezettségek révén megszüntethetők a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumok értelmezése és a kijelölési módszerek alkalmazása terén fennálló különbségek. A megfelelő felügyelet és az Unió-szerte egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a kérelmező műszaki szolgálat értékelésének magában kell foglalnia a tényleges típusjóváhagyási vizsgálatok helyszíni értékelésének közvetlen megfigyelését.

 

___________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 715/2007/EK rendelete a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1. o.).

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az eddigieknél szükségesebbnek mutatkozik, hogy a kijelölő hatóságok ellenőrizzék és nyomon kövessék a műszaki szolgálatokat, mivel a műszaki fejlődés növeli annak kockázatát, hogy a műszaki szolgálatok nem rendelkeznek a kijelölésük hatókörén belül megjelenő új technológiák vagy eszközök vizsgálata tekintetében szükséges alkalmassággal. Mivel a műszaki fejlődés következtében lerövidül a termékek életciklusa, és mivel a helyszíni felügyeleti ellenőrzések gyakorisága eltérő az egyes kijelölő hatóságok esetében, minimumkövetelményeket kell meghatározni a műszaki szolgálatok felügyeletének és nyomon követésének gyakorisága tekintetében,

(10)  Az eddigieknél szükségesebbnek mutatkozik a műszaki szolgálatok tanúsítása, ellenőrzése és nyomon követése, mivel a műszaki fejlődés növeli annak kockázatát, hogy a műszaki szolgálatok nem rendelkeznek a kijelölésük hatókörén belül megjelenő új technológiák vagy eszközök vizsgálata tekintetében szükséges alkalmassággal. A 2007/46/EK irányelv jelenlegi alkalmazásának értelmezése és előírásainak a típusjóváhagyási folyamat során való alkalmazása terén tapasztalható jelentős különbségek miatt az egyes műszaki szolgálatok között meglehetősen nagy különbségek vannak. A tanúsítást, az ellenőrzést és nyomon követést ezért harmonizálni kell és olyan szintre bővíteni, hogy az egységes európai piacon belül egyenlő versenyfeltételeket biztosítson. Mivel a műszaki fejlődés következtében lerövidül a termékek életciklusa, és mivel a helyszíni felügyeleti ellenőrzések gyakorisága eltérő az egyes kijelölő hatóságok esetében, minimumkövetelményeket kell meghatározni a műszaki szolgálatok felügyeletének és nyomon követésének gyakorisága tekintetében,

Indokolás

A műszaki szolgálatok a gépkocsigyártókkal való együttműködésük és a beszállítók számára végzett munkájuk által részt vesznek a legújabb technológiák fejlesztésében. A megfigyelt különbségek a jelenlegi irányelvek különféle értelmezéséből adódik.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az átláthatóság és a kölcsönös bizalom erősítése, valamint a műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére és bejelentésére, valamint a kiterjesztési és megújítási eljárásokra vonatkozó kritériumok további összehangolása és továbbfejlesztése érdekében a tagállamoknak együtt kell működniük egymással és a Bizottsággal. A tagállamoknak konzultálniuk kell egymással és a Bizottsággal az e rendelet végrehajtása vonatkozásában általánosságban jelentőséggel bíró kérdésekről, valamint tájékoztatniuk kell egymást és a Bizottságot értékelési ellenőrzőlistájuk mintájáról.

(12)  Az átláthatóság és a kölcsönös bizalom erősítése, valamint a műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére és bejelentésére, valamint a kiterjesztési és megújítási eljárásokra vonatkozó kritériumok további összehangolása és továbbfejlesztése érdekében a tagállamoknak együttműködési mechanizmusokat kell kialakítaniuk egymással és a Bizottsággal. A tagállamoknak konzultálniuk kell egymással és a Bizottsággal az e rendelet végrehajtása vonatkozásában általánosságban jelentőséggel bíró kérdésekről, valamint tájékoztatniuk kell egymást és a Bizottságot értékelési ellenőrzőlistájuk mintájáról. E rendelet online adatbázist hoz létre, amely a 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott belső piaci információs rendszerrel (IMI) együtt hasznos elektronikus eszköznek bizonyulhat és az egyszerű és egységesített, eljárásokon alapuló információcserével megkönnyíti és erősíti az igazgatási együttműködést. Ennek érdekében a Bizottságnak fontolóra kell vennie a már létező online adatbázisok, mint pl. az ETAES vagy az Eucaris használatát.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  A típusjóváhagyás terén tapasztalt jelenlegi problémák napvilágra hozták a jelenlegi nemzeti piacfelügyeleti és típusjóváhagyás-ellenőrzési rendszerek főbb hiányosságait. Ezért az így feltárt elégtelenségekre adandó azonnali válaszintézkedésként fel kell hatalmazni a Bizottságot arra, hogy gondoskodjon a megfelelő felügyeleti feladatok elvégzéséről.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Ha a műszaki szolgálat kijelölése a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet12 értelmében vett akkreditálás alapján történik, az akkreditáló testületeknek és a kijelölő hatóságoknak meg kell osztaniuk egymással a műszaki szolgálatok alkalmasságának értékelésére vonatkozó információkat.

(13)  Ha a műszaki szolgálat kijelölése a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet12 értelmében vett akkreditálás alapján történik, az akkreditáló testületeknek és a kijelölő hatóságoknak biztosítaniuk kell a műszaki szolgálatok alkalmasságát és függetlenségét.

__________________

__________________

12 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

12 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. július 9-i 765/2008/EK rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30. o.).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A műszaki szolgálatok tagállami nyomon követésének fenntarthatósága és a műszaki szolgálatokra vonatkozó egyenlő versenyfeltételek megteremtése érdekében a tagállamoknak díjat kell kiszabniuk a műszaki szolgálatok kijelölésére és nyomon követésére vonatkozóan. Az átláthatóság érdekében a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a Bizottságot és a többi tagállamot a díjak szintjének és szerkezetének meghatározása előtt.

törölve

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a típusjóváhagyási és piacfelügyeleti költségekért a díjakat a gazdasági szereplő ne közvetlenül a műszaki szolgálatoknak fizesse be. E rendelkezés nem korlátozhatja a gazdasági szereplőt abban, hogy ő maga választhassa ki a műszaki szolgálatot, amelyet e tevékenységekre igénybe kíván venni.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  Gondoskodni kell a műszaki szolgálatoknak a gyártóktól való függetlenségéről, többek között el kell kerülni, hogy a gyártók közvetlenül vagy közvetve fizessenek a műszaki szolgálatok által elvégzett típus-jóváhagyási ellenőrzésekért és vizsgálatokért. A tagállamoknak ezért olyan típus-jóváhagyási díjrendszert kell kialakítaniuk, amely fedezi a típus-jóváhagyó hatóság által kijelölt műszaki szolgálatok által végzett valamennyi típus-jóváhagyási vizsgálat és ellenőrzés költségét, a típus-jóváhagyás kiadásának igazgatási költségeit, valamint az utólagos megfelelés-ellenőrzési vizsgálatok és ellenőrzések elvégzésének költségeit.

törölve

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a)  A piaci erők hatásának érvényesülése érdekében a műszaki szolgálatoknak teljes áttekinthetőséggel és egyformán kell alkalmazniuk a típusjóváhagyási eljárások szabályait anélkül, hogy szükségtelen terhet rónának a gazdasági szereplőkre. Annak érdekében, hogy valamennyi gazdasági szereplő magas szintű szakértelemmel jellemzett és méltányos elbánásban részesüljön, biztosítani kell a típusjóváhagyási eljárások szabályainak egységes műszaki alkalmazását. A rendelet által létrehozott Fórum keretein belül a típusjóváhagyási hatóságoknak információcserét kell folytatniuk az általuk tanúsított különféle műszaki szolgálatok működéséről.

Indokolás

A Bizottságnak gondoskodnia kell a műszaki szolgálatok közötti céltudatos koordinációról és együttműködésről. A típusjóváhagyási eljárás működése szempontjából alapvető fontosságú, hogy azt a műszaki szolgálatok egységesen alkalmazzák.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ahhoz, hogy az e rendeletben meghatározott követelmények teljesüljenek, szilárd végrehajtási mechanizmusra van szükség a megfelelés biztosítása céljából. A gépjárműipart szabályozó jogszabályokban meghatározott, a típusjóváhagyásra és a gyártásmegfelelőségre vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása továbbra is a típusjóváhagyó hatóságok feladata kell, hogy legyen, mivel ez a kötelezettség szorosan kapcsolódik a típusjóváhagyások kiadásához, és teljesítéséhez a típusjóváhagyás tartalmának részletes ismerete szükséges. Ezért fontos a jóváhagyó hatóságok teljesítményét rendszeres szakértői értékelés keretében ellenőrizni annak érdekében, hogy a típus-jóváhagyási követelmények végrehajtása során valamennyi jóváhagyó hatóság egységes színvonalon és egységesen szigorúan járjon el. Ezenkívül fontos magának a típusjóváhagyásnak a helytállóságát is ellenőrizni.

(18)  Ahhoz, hogy az e rendeletben meghatározott követelmények teljesüljenek, szilárd végrehajtási mechanizmusra van szükség a megfelelés biztosítása céljából. A gépjárműipart szabályozó jogszabályokban meghatározott, a típusjóváhagyásra és a gyártásmegfelelőségre vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása továbbra is a típusjóváhagyó hatóságok feladata kell, hogy legyen, mivel ez a kötelezettség szorosan kapcsolódik a típusjóváhagyások kiadásához, és teljesítéséhez a típusjóváhagyás tartalmának részletes ismerete szükséges. Ezért fontos a jóváhagyó hatóságok teljesítményét rendszeres uniós szintű felügyeleti ellenőrzések, ezen belül független auditok keretében ellenőrizni annak érdekében, hogy a típus-jóváhagyási követelmények végrehajtása során valamennyi jóváhagyó hatóság egységes színvonalon és egységesen szigorúan járjon el. Ezenkívül fontos magának a típusjóváhagyásnak a helytállóságát is uniós szinten ellenőriztetni egy harmadik és független féllel.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a)   A lehetséges összeférhetetlenségek elkerülése érdekében a típusjóváhagyási és piacfelügyeleti hatóságok között nem lehet kapcsolat feladatik elvégzésekor. Ebben a tekintetben ezeknek a hatóságoknak külön testületeként kell működniük a nemzeti közigazgatási struktúrának megfelelően és nem lehetnek közös alkalmazottaik vagy létesítményeik a nemzeti hatóságok struktúráinak és hatásköreinek megfelelően.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b)   A végrehajtásért felelős fórumnak platformot kell biztosítania az információcsere és a független elemzések számára, hogy támogatni tudja e rendelet működésének és végrehajtásának javítását. A csere során a Bizottságnak jogosan úgy vélheti, hogy egy vagy több típusjóváhagyási hatóság nem felel meg e rendelet előírásainak. Ilyen esetben a Bizottságnak meg kell tudni tenni minden szükséges intézkedést a megfelelés biztosítására, beleértve iránymutatások, ajánlások vagy más eszközök kiadását és más eljárások alkalmazását az arányosság kellő figyelembevétele mellett. Súlyos jogsértés esetén a Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani, hogy előírja a hatóság azon jogkörének visszavonását vagy felfüggesztését, hogy új típusjóváhagyási kérelmeket fogadjon el a fogyasztó és környezetvédelem magas színvonalának megőrzése érdekében.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Annak érdekében, hogy meg lehessen erősíteni a nemzeti illetékes hatóságok jogait és kötelezettségeit azzal a céllal, hogy biztosítani lehessen piacfelügyeleti tevékenységeik hatékony összehangolását és egyértelművé lehessen tenni az alkalmazandó eljárásokat, piacfelügyeleti szabályokat kell meghatározni e rendelet keretében.

(21)  Annak érdekében, hogy meg lehessen erősíteni a nemzeti illetékes hatóságok jogait és kötelezettségeit azzal a céllal, hogy biztosítani lehessen piacfelügyeleti tevékenységeik hatékony összehangolását és egyértelművé lehessen tenni az alkalmazandó eljárásokat, a piacfelügyeleti szabályok meghatározása alapvető fontosságú e rendelet keretében.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)   Szükséges, hogy a piacfelügyeleti hatóságok és a típusjóváhagyási hatóságok megfelelő módon tudják elvégezni a rendelet által előírt feladatokat. Ennek érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell számukra a cél érdekében szükséges forrásokat.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A jóváhagyási eljárás átláthatóságának fokozása, az információcsere megkönnyítése és a piacfelügyeleti hatóságok, a jóváhagyó hatóságok és a Bizottság által végzett független ellenőrzések elősegítése érdekében a típus-jóváhagyási dokumentumokat elektronikus formátumban kell elkészíteni és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a kereskedelmi érdekek és a személyes adatok védelmével kapcsolatos esetek kivételével.

(22)  A jóváhagyási eljárás átláthatóságának fokozása, az információcsere megkönnyítése és a piacfelügyeleti hatóságok, a jóváhagyó hatóságok, a Bizottság és harmadik felek által végzett független ellenőrzések elősegítése érdekében a járművekre és a tesztelésre vonatkozó információt nyilvánosságra kell hozni az ilyen tesztek elvégzéséhez. A javítási és karbantartási szempontból releváns információkat elektronikus formátumban kell elkészíteni és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a kereskedelmi érdekek és a személyes adatok védelmével kapcsolatos esetek kivételével. Az ilyen célokból nyilvánosságra hozott információk nem lehetnek olyan jellegűek, amelyek veszélyeztetik a védett információk és a szellemi tulajdon bizalmas jellegét.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)   A járművek e rendelet előírásainak való megfelelőségével kapcsolatos saját vizsgálatokat és ellenőrzéseket végző harmadik feleknek meg kell felelniük az átláthatóság és nyitottság elveinek, többek között a felelősségvállalás, valamint a finanszírozási struktúrák és modellek tekintetében. Az ilyen harmadik feleknek a kijelölt műszaki szolgálatokra vonatkozó előírásokkal azonos előírásoknak kell megfelelniük az általuk végzett vizsgálatok lefolytatása során alkalmazott tudományos és módszertani szabványok tekintetében.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A nemzeti hatóságoknak az e rendeletben előírt részletesebb kötelezettségeinek magukban kell foglalniuk megfelelő számú forgalomba hozott jármű utólagos megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatát és ellenőrzését. Az ilyen utólagos megfelelőség-ellenőrzés alá vont járműveket megfelelő kockázatértékelés alapján kell kiválasztani, amelynek figyelembe kell vennie a lehetséges meg nem felelés súlyosságát és előfordulásának valószínűségét.

(24)  A nemzeti hatóságoknak az e rendeletben előírt részletesebb kötelezettségeinek magukban kell foglalniuk megfelelő számú forgalomba hozott jármű utólagos megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatát és ellenőrzését. Az ilyen utólagos megfelelőség-ellenőrzés alá vont járműveket megfelelő kockázatértékelés alapján kell kiválasztani, amelynek figyelembe kell vennie a lehetséges meg nem felelés súlyosságát és előfordulásának valószínűségét. Ezenfelül a kiválasztásnak világos és részletes kritériumokon kell alapulnia, és többek között magában kell foglalnia valamennyi aktuális modell, új motorral vagy technológiával szerelt jármű, az igen magas vagy alacsony üzemanyag-fogyasztású járművek és az igen nagy mennyiségben értékesített járművek bizonyos százalékának véletlenszerű ellenőrzését. Figyelembe kell vennie továbbá a megfelelés múltbeli előzményeit, a fogyasztók által adott jelzéseket, a távérzékelési vizsgálatok eredményeit, valamint a független kutató testületek által jelzett aggályokat.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a)  Alapvető fontosságú, hogy az Európai Bizottság ellenőrizni tudja a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásoknak és alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelését, és biztosítani tudja a típusjóváhagyások szabályszerűségét a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek vizsgálatának és ellenőrzésének megszervezése, elvégzése vagy elvégeztetése révén.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25a)   A járművek e rendelet előírásainak való megfelelőségével kapcsolatos saját vizsgálatokat és ellenőrzéseket végző harmadik feleknek meg kell felelniük az átláthatóság és nyitottság elveinek, többek között a felelősségvállalás, a finanszírozási struktúrák és a modellek tekintetében. Az ilyen harmadik feleknek a kijelölt műszaki szolgálatok által alkalmazott megközelítéshez hasonló megközelítést kell követniük ugyanazon normák alkalmazásával a tesztek elvégzésékor és értelmezésekor.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25b)  A piacfelügyeletnek figyelembe kell továbbá vennie egy kockázatalapú megközelítést, többek között út menti távmegfigyelő egységekből nyert adatokra, panaszokra, az időszakos műszaki vizsgálatokról készült jelentésekre, a várható élettartamra és a korábban meghatározott problémás járművekre, rendszerelemekre és egyes külön műszaki egységekre összpontosítva.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

25 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(25c)  A gépjárművekből származó kibocsátások ellenőrzése céljából a piacfelügyeleti hatóságok feladata többek között távérzékelési technológia alkalmazása annak meghatározása érdekében, hogy melyik gépjárműtípushoz köthető milyen paramétereknek – például magas nagy lég- vagy zajszennyezés – kell további vizsgálat tárgyát képezniük. Ennek során a hatóságok feladata, hogy együttműködjenek, illetve hogy tevékenységeiket a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2014/45/EU irányelv értelmében az időszakos műszaki vizsgálatokért felelős hatóságokkal koordináltan végezzék.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A járművek üzembiztonsága, a járműben utazók és más úthasználók védelme, valamint a környezetvédelem magas szintjének biztosítása érdekében folytatni kell a járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó műszaki követelmények és környezetvédelmi normák harmonizálását és az új műszaki és tudományos eredményekhez való hozzáigazítását.

(26)  A járművek üzembiztonsága, a járműben utazók és más úthasználók védelme, valamint a környezet- és közegészség-védelem magas szintjének biztosítása érdekében folytatni kell a járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó műszaki követelmények és környezetvédelmi normák harmonizálását és az új műszaki és tudományos eredményekhez való hozzáigazítását.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  A magas színvonalú járműbiztonság elérése és folyamatos fejlesztése, a járműhasználók és egyéb úthasználók védelme, valamint a környezetvédelem érdekében elő kell segíteni a műszaki és tudományos fejlődés alapján működő új technológiák bevezetését. Ezt az ilyen technológiák uniós típusjóváhagyásának megadásához szükséges előírt teszt és dokumentáció korlátozásával kell elérni.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  E rendelet céljait nem érintheti, hogy bizonyos rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, illetve alkatrészek vagy tartozékok azután is beépíthetők vagy felszerelhetők, hogy a járművet forgalomba hozták, nyilvántartásba vették, illetve forgalomba helyezték. Ezért megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóság azokat a járműbe beépíthető vagy arra felszerelhető rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, illetve alkatrészeket és tartozékokat, amelyek jelentős mértékben ronthatják a környezetvédelem vagy az üzembiztonság szempontjából alapvetően fontos rendszerek működését, forgalomba hozataluk, nyilvántartásba vételük, illetve forgalomba helyezésük előtt ellenőrzésnek vesse alá.

(27)  E rendelet céljait nem érintheti, hogy bizonyos rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, illetve alkatrészek vagy tartozékok azután is beépíthetők vagy felszerelhetők, hogy a járművet forgalomba hozták, nyilvántartásba vették, illetve forgalomba helyezték. Ezért megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóság azokat a járműbe beépíthető vagy arra felszerelhető rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, illetve alkatrészeket és tartozékokat, amelyek ronthatják a környezetvédelem vagy az üzembiztonság szempontjából alapvetően fontos rendszerek működését, forgalomba hozataluk, nyilvántartásba vételük, illetve forgalomba helyezésük előtt ellenőrzésnek vesse alá.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A gyártás megfelelősége az EU-típusjóváhagyási rendszer egyik sarokköve, ezért a gyártó által a gyártásmegfelelőség biztosítására kialakított feltételeket jóvá kell hagyatni az illetékes hatósággal vagy egy erre kijelölt, kellően hozzáértő műszaki szolgálattal, és e feltételeket rendszeresen alá kell vetni független ellenőrzésnek is. Ezenkívül a jóváhagyó hatóságoknak biztosítaniuk kell az érintett termékek folyamatos megfelelőségének ellenőrzését.

(29)  A gyártás megfelelősége az EU-típusjóváhagyási rendszer egyik sarokköve, ezért a gyártó által a gyártásmegfelelőség biztosítására kialakított feltételeket jóvá kell hagyatni az illetékes hatósággal vagy egy erre kijelölt, kellően hozzáértő műszaki szolgálattal, és e feltételeket rendszeresen ellenőrizni kell. Ezenkívül a jóváhagyó hatóságoknak biztosítaniuk kell az érintett termékek folyamatos megfelelőségének ellenőrzését.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  A típusjóváhagyások érvényességének fenntartásához a gyártónak tájékoztatnia kell az adott járműtípust jóváhagyó hatóságot a típus jellemzőiben, vagy a típus biztonsági és környezeti teljesítményére vonatkozó követelményekben bekövetkező bármilyen változásról. Ezért fontos, hogy a kiadott típusbizonyítványok érvényessége időben korlátozott legyen, és a bizonyítványokat csak akkor lehessen megújítani, ha a jóváhagyó hatóság meggyőződött róla, hogy a járműtípus továbbra is megfelel az alkalmazandó követelményeknek. Ezen túlmenően, a típusjóváhagyások kiterjesztésére vonatkozó követelményeket pontosítani kell annak biztosítása érdekében, hogy az eljárásokat egységesen alkalmazzák, és a típus-jóváhagyási követelményeket egységesen hajtsák végre az egész Unióban.

(30)  A típusjóváhagyások érvényességének fenntartásához a gyártónak tájékoztatnia kell az adott járműtípust jóváhagyó hatóságot a típus jellemzőiben, vagy a típus biztonsági és környezeti teljesítményére vonatkozó követelményekben bekövetkező bármilyen változásról. Ezért fontos, hogy a kiadott típusbizonyítványok érvényessége időben korlátozott legyen, és a bizonyítványokat csak akkor lehessen megújítani, ha a jóváhagyó hatóság meggyőződött róla, hogy a járműtípus továbbra is megfelel az alkalmazandó követelményeknek. Némely rendszerek, alkatrészek és külön műszaki egységek azonban jellegükből adódóan nem olyanok, amelyeken lejárati dátumot lenne szükséges feltüntetni. Egyértelmű például, hogy a kibocsátási rendszerek típusjóváhagyásának érvényességét időben korlátozni kell, ellenben a visszapillantó tükrökre vonatkozóan nem szükséges ilyen korlátozást érvénybe léptetni. Ezért a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy összeállítsa az érintett rendszerek, alkatrészek és külön műszaki egységek listáját. Az ellenőrzési eljárásnak különféle módszereket kell tartalmaznia, mint például a dokumentumok ellenőrzése, megfelelőségvizsgálat és teljes körű típusjóváhagyási eljárások.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A bejelentett súlyos biztonsági kockázatok, valamint közegészséget és a környezetet érintő veszélyek értékelését nemzeti szinten kell elvégezni, de az erőforrások megosztása és az azonosított kockázatok és veszélyek mérséklése érdekében tett korrekciós intézkedések összhangja céljából biztosítani kell az uniós szintű koordinációt azokban az esetekben, ahol a bejelentett kockázat vagy veszély egy tagállam területén túlra terjedhet.

(31)  A bejelentett súlyos biztonsági kockázatok, valamint közegészséget és a környezetet érintő veszélyek értékelését nemzeti szinten kell elvégezni, de az erőforrások megosztása és az azonosított kockázatok és veszélyek mérséklése érdekében tett korrekciós intézkedések összhangja céljából biztosítani kell az uniós szintű koordinációt azokban az esetekben, ahol a bejelentett kockázat vagy veszély egy tagállam területén túlra terjedhet. Különös figyelmet kell fordítani az olyan cseretartozékokra, rendszerekre és műszaki egységekre, amelyek hatást gyakorolnak a kipufogórendszer környezeti hatásaira, és arra, hogy ezeket adott esetben jóváhagyási követelményeknek megfelelően kell üzemeltetni.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

33 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(33)  Alternatív típus-jóváhagyási rendszerek révén megfelelő rugalmasságot kell biztosítani a kis sorozatban gyártott járművek gyártói számára. Lehetővé kell tenni számukra, hogy részesüljenek az Unió belső piaca által nyújtott előnyökből, amennyiben a járműveik megfelelnek a külön a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó EU-típusjóváhagyási követelményeknek. Bizonyos, korlátozott számú esetben helyénvaló lehetővé tenni a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti szintű típusjóváhagyását. A visszaélések elkerülése érdekében a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó egyszerűsített eljárásokat az erősen korlátozott számban való előállítás eseteire kell szűkíteni. Ezért pontosan meg kell határozni a kis sorozatban gyártott jármű fogalmát a gyártott járművek száma, a betartandó követelmények, valamint az ilyen járművek forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek tekintetében. Hasonlóan fontos az egyedi járművekre vonatkozó alternatív jóváhagyási rendszer kidolgozása, különösen a több lépésben gyártott járművek jóváhagyásával kapcsolatos megfelelő rugalmasság biztosítása érdekében.

(33)  Alternatív típus-jóváhagyási rendszerek révén megfelelő rugalmasságot kell biztosítani a kis sorozatban gyártott járművek gyártói számára. Lehetővé kell tenni számukra, hogy részesüljenek az Unió belső piaca által nyújtott előnyökből, amennyiben a járműveik megfelelnek a külön a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó EU-típusjóváhagyási követelményeknek. Bizonyos, korlátozott számú esetben helyénvaló lehetővé tenni a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti szintű típusjóváhagyását. A visszaélések elkerülése érdekében a kis sorozatban gyártott járművekre vonatkozó egyszerűsített eljárásokat e rendelet értelmében az erősen korlátozott számban való előállítás eseteire kell szűkíteni. Ezért pontosan meg kell határozni a kis sorozatban gyártott jármű fogalmát a gyártott járművek száma, a betartandó követelmények, valamint az ilyen járművek forgalomba hozatalára vonatkozó feltételek tekintetében. Hasonlóan fontos az egyedi járművekre vonatkozó alternatív jóváhagyási rendszer kidolgozása, különösen a több lépésben gyártott járművek jóváhagyásával kapcsolatos megfelelő rugalmasság biztosítása érdekében.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a)   A járműjavítási és -karbantartási információk piacán a hatékony verseny biztosítása, valamint annak tisztázása érdekében, hogy a vonatkozó információk kiterjednek-e azokra az adatokra, amelyeket a javítókon kívül az egyéb független gazdasági szereplőknek is a rendelkezésére kell bocsátani annak érdekében, hogy a független járműjavító és -karbantartó műhelyek piacának egésze versenyezni tudjon a hivatalos forgalmazókkal, függetlenül attól, hogy a járműgyártó közvetlenül bocsátja-e a hivatalos forgalmazók és a szervizek rendelkezésére az említett információkat, pontosítani kell a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférés céljából biztosítandó információkat.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

36 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(36a)   Mivel jelenleg nem létezik egységes strukturált eljárás a járműalkatrészekre vonatkozó adatok járműgyártók és független gazdasági szereplők közötti cseréjére, ezért ennek az adatcserének az alapelveit ki kell dolgozni. Az adatcsere szabványos formátumára vonatkozó leendő közös strukturált eljárást az Európai Szabványügyi Bizottságnak (CEN) hivatalosan kell kidolgoznia; a CEN megbízása nem határozza meg előre az említett szabvány részletességét. A CEN által végzett munkának a járműgyártók és a független gazdasági szereplők érdekeit és igényeit egyaránt szolgálnia kell, továbbá a meglévő informatikai infrastruktúra igénybevétele érdekében olyan megoldásokat is meg kell vizsgálnia, mint például a pontosan meghatározott metaadatkészletekkel leírt, nyílt adatformátumok.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

37 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(37a)  A járműjavítási és -karbantartási információk piacán a hatékony verseny biztosítása érdekében hangsúlyozni kell, hogy a vonatkozó információk kiterjedjenek azokra az adatokra, amelyeket a javítókon kívül az egyéb független gazdasági szereplőknek is a rendelkezésére kell bocsátani, mégpedig olyan formátumban, amely lehetővé teszi a továbbiakban az elektronikus feldolgozást annak érdekében, hogy a független járműjavító és -karbantartó műhelyek piacának egésze versenyezni tudjon a hivatalos forgalmazókkal, függetlenül attól, hogy a járműgyártó közvetlenül bocsátja-e a hivatalos forgalmazók és a szervizek rendelkezésére az említett információkat.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

37 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(37b)  A járműgyártók azon kötelezettségének sérelme nélkül, miszerint saját weboldalukon javítási és karbantartási információkat kell biztosítaniuk, a járművek fedélzeti adataihoz való közvetlen és független hozzáférést továbbra is biztosítani kell a független gazdasági szereplők számára.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. E rendelkezések összehangolt végrehajtásának nyomon követése érdekében a tagállamoknak évente jelentést kell tenniük a Bizottságnak a kiszabott szankciókról.

(40)  A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. E rendelkezések összehangolt végrehajtásának nyomon követése érdekében a tagállamoknak az online adatbázis rendszeres használatával jelentést kell tenniük a Bizottságnak a kiszabott szankciókról.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40a)   A vizsgálati eredményeinek meghamisítása akkor áll fenn, ha az illetékes hatóságok nem tudják tapasztalati úton igazolni ezeket az eredményeket az összes vizsgálati paraméter megismétlésekor vagy figyelembevételekor.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

40 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40b)   A Bizottság által kiszabott közigazgatási bírságokat fel lehetne használni piacfelügyeleti és olyan intézkedése céljára, amelyek támogatják az e rendelet megsértése által kedvezőtlenül érintett személyeket vagy más hasonló tevékenységekre a hátrányosan érintett fogyasztók és adott esetben a környezetvédelem javára.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

40 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40c)   Nem megfelelőség esetén a fogyasztó személyes sérülést szenvedhet vagy kár érheti saját tulajdonát. Ilyen esetekben a fogyasztónak jogosultnak kell lennie, hogy kártérítést követelhessen a hibás termékekre vagy nem megfelelő árukra vonatkozó jogszabályok alapján, beleértve a 85/374/EGK tanácsi irányelvet1a, az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1b és a 2006/114/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet1c a helyzetnek megfelelően. Ezenkívül a fogyasztó élhet a szerződéses jogban meghatározott jogorvoslati lehetőségekkel tagállama jogszabályainak megfelelően.

 

_____________

 

1a A Tanács 85/374/EGK irányelve (1985. július 25.) a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 210., 1985.8.7., 29. o.).

 

1b Az Európai Parlament és a Tanács 1999. május 25-i 1999/44/EK irányelve a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól (HL L 171., 1999.7.7., 12. o.).

 

1c Az Európai Parlament és a Tanács 2006/114/EK irányelve (2006. december 12.) a megtévesztő és összehasonlító reklámról (HL L 376., 2006.12.27., 21. o.).

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

45 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(45a)  A járműjavítási és -karbantartási információk piacán a hatékony verseny biztosítása érdekében, tisztázni kell, hogy a vonatkozó információk kiterjednek-e azokra az adatokra, amelyeket a javítókon kívül az egyéb független gazdasági szereplőknek is a rendelkezésére kell bocsátani, mégpedig olyan formátumban, amely lehetővé teszi a továbbiakban az elektronikus feldolgozást annak érdekében, hogy a független járműjavító és -karbantartó műhelyek piacának egésze versenyezni tudjon a hivatalos forgalmazókkal, függetlenül attól, hogy a járműgyártó közvetlenül bocsátja-e a hivatalos forgalmazók és a szervizek rendelkezésére az említett információkat.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A gyártó e rendelet szerinti típusjóváhagyást vagy egyedi járműjóváhagyást kérhet az alábbi járművekre és munkagépekre, amennyiben a jármű megfelel a rendeletben meghatározott lényegi követelményeknek:

(3)  A gyártó e rendelet szerinti típusjóváhagyást vagy egyedi járműjóváhagyást kérhet az alábbi járművekre és munkagépekre, amennyiben a jármű megfelel a rendeletben meghatározott követelményeknek:

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan járművek, amelyeket a hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság vagy a közrend fenntartásáért felelős erők használatára terveztek és építettek;

b)  olyan járművek, amelyeket a hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság, a katasztrófavédelmi szervek, vagy a közrend fenntartásáért felelős erők használatára terveztek és építettek;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet és a IV. mellékletben felsorolt uniós szabályozási aktusok alkalmazásában, az azokban foglalt eltérő rendelkezések hiányában:

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenységek és megtett intézkedések, hogy a forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek megfeleljenek a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és ne veszélyeztessék az egészséget, biztonságot vagy a közérdek védelmének egyéb vonatkozásait;

(2)  „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenységek és megtett intézkedések, hogy a forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek, valamint alkatrészek és tartozékok megfeleljenek a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és ne veszélyeztessék az egészséget, a biztonságot, a környezetet vagy a közérdek védelmének egyéb vonatkozásait, ideértve a fogyasztói jogokat is;

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  „eredeti alkatrészek vagy tartozékok”: olyan alkatrészek vagy tartozékok, amelyeket a járműgyártó által a szóban forgó jármű összeszereléséhez szükséges tartozékok alkatrészeinek gyártására vonatkozóan megadott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően gyártanak; ezek magukban foglalják azokat az alkatrészeket vagy tartozékokat is, amelyeket ezen tartozékok alkatrészeivel azonos gyártósoron gyártanak; amennyiben az ellenkezőjét nem bizonyítják, ezek az alkatrészek eredeti alkatrészeknek vélelmezhetők, ha az alkatrész gyártója igazolja, hogy az alkatrészek minősége megfelel a kérdéses jármű összeszereléséhez használt alkatrészek minőségének, és azokat a jármű gyártójának előírásai és gyártási szabványai szerint gyártották;

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  „gyártó”: a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyásának, egy jármű egyedi jóváhagyásának, vagy az alkatrészek és tartozékok engedélyezési eljárásának valamennyi vonatkozásáért, a gyártás megfelelőségének biztosításáért, valamint a legyártott járműre, rendszerre, alkotóelemre, önálló műszaki egységre, alkatrészre vagy tartozékra vonatkozó piacfelügyeleti ügyekért felelős természetes vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy közvetlenül részt vesz-e vagy sem az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy különálló műszaki egység tervezésének és gyártásának valamennyi szakaszában;

(9)  „gyártó”: a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyásának, egy jármű egyedi jóváhagyásának, vagy az alkatrészek és tartozékok engedélyezésének megszerzéséhez szükséges valamennyi közigazgatási rendelkezés és műszaki követelmény teljesítéséért, a gyártás megfelelőségének biztosításáért, valamint a legyártott járműre, rendszerre, alkotóelemre, önálló műszaki egységre, alkatrészre vagy tartozékra, a vonatkozó piacfelügyeleti előírások teljesítésének elősegítéséért felelős természetes vagy jogi személy, függetlenül attól, hogy közvetlenül részt vesz-e vagy sem az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy különálló műszaki egység tervezésének és gyártásának valamennyi szakaszában;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 16 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  „nyilvántartásba vétel”: a jármű közúti forgalomba helyezésének állandó jellegű vagy ideiglenes közigazgatási engedélyezése, beleértve a jármű azonosítását és sorozatszámmal való ellátását;

(16)  „nyilvántartásba vétel”: a jármű közúti forgalomba helyezésének állandó jellegű, ideiglenes vagy rövid időre szóló közigazgatási engedélyezése, beleértve a jármű azonosítását és a rendszám néven ismert sorozatszámmal való ellátását;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 35 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  „járműtípus”: olyan járművek kategóriája, amelyek legalább a II. melléklet B. részében meghatározott alapvető jellemzők tekintetében megegyeznek, és amelyek között változatok és kivitelek is lehetnek;

(35)  „járműtípus”: olyan járművek csoportja, amelyek legalább a II. melléklet B. részében meghatározott alapvető jellemzők tekintetében megegyeznek, és amelyek között változatok és kivitelek is lehetnek;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 37 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  „alapjármű”: olyan jármű, amelyet egy többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás kezdeti szakaszában használnak;

(37)  „alapjármű”: olyan jármű, amelyet egy többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás kezdeti szakaszában használnak, függetlenül attól, hogy gépjármű-e;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 42 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(42)  „egyedi járműjóváhagyás”: az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság tanúsítja, hogy egy adott, egyedi vagy nem egyedi jármű megfelel az európai uniós egyedi járműjóváhagyás és a nemzeti egyedi járműjóváhagyás vonatkozó közigazgatási rendelkezéseinek és műszaki követelményeinek;

(42)  „egyedi járműjóváhagyás”: az az eljárás, amellyel a jóváhagyó hatóság tanúsítja, hogy egy adott, egyedi vagy nem egyedi jármű megfelel az európai uniós egyedi járműjóváhagyás vagy a nemzeti egyedi járműjóváhagyás vonatkozó közigazgatási rendelkezéseinek és műszaki követelményeinek;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 46 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  „járműjavítási és -karbantartási információk”: minden olyan információ, amely a jármű hibájának megállapításához, a jármű karbantartásához, ellenőrzéséhez, időszaki átvizsgálásához, javításához, újraprogramozásához vagy újraindításához, valamint alkatrészek és tartozékok a járműre történő felszereléséhez szükséges, és amelyet a gyártók hivatalos márkakereskedőik és szervizeik rendelkezésére bocsátanak, az ilyen információk későbbi módosításait és kiegészítéseit is ideértve;

(46)  „járműjavítási és -karbantartási információk”: minden olyan információ, amely a jármű hibájának megállapításához, a jármű karbantartásához, ellenőrzéséhez, műszaki vizsgálatához, javításához, újraprogramozásához, újraindításához, valamint alkotóelemek és tartozékok a járműre történő felszereléséhez szükséges, és amelyet a gyártók használnak vagy nyújtanak, hivatalos partnereiket, márkakereskedőiket és szervizeiket és hálózataikat tartalmazóan a jármű javításával és karbantartásával kapcsolatos termékek, illetve szolgáltatások nyújtása érdekében, az ilyen információk későbbi módosításait és kiegészítéseit is ideértve;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 55 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(55)  „helyszíni ellenőrzés”: olyan ellenőrzés, amelyet a típusjóváhagyó hatóság a műszaki szolgálat vagy annak alvállalkozója vagy leányvállalata telephelyén végez;

(55)  „helyszíni ellenőrzés”: a műszaki szolgálat vagy annak alvállalkozója vagy leányvállalata telephelyén végzett ellenőrzés;

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 56 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(56a)  „hatástalanító berendezés”: bármely olyan tervezési elem, amely működése során a jármű jóváhagyott ellenőrző és nyomon követési rendszereinek hatékony és hatásos működését gátolja, továbbá akadályozza a jóváhagyási követelményeknek való megfelelést a valós vezetési feltételek teljes spektrumában.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló, a II. mellékletet a jármű-alkategóriák, járműtípusok és felépítménytípusok kategorizálása tekintetében módosító jogi aktusokat fogadjon el a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében.

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló, a II. mellékletet a járműtípusok és felépítménytípusok tekintetében módosító jogi aktusokat fogadjon el a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás érdekében.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a típusjóváhagyási hatóságok és a piacfelügyeleti hatóságok betartsák a szerepek és feladatkörök szigorú elkülönítését és egymástól függetlenül működjenek.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Amennyiben egy tagállamban egynél több jóváhagyó hatóság felel a járművek típusjóváhagyásáért, a járművek egyedi típusjóváhagyását is beleértve, a tagállamnak ki kell jelölnie egyetlen típusjóváhagyó hatóságot, amely a többi tagállam jóváhagyó hatóságával való információcseréért és az e rendelet XV. fejezetében meghatározott kötelezettségek teljesítéséért felel.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok a 765/2008/EK rendelet III. fejezetének megfelelően megszervezik és elvégzik a piacra belépő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek piacfelügyeletét és ellenőrzését.

(4)  A tagállamok a 765/2008/EK rendelet III. fejezetének megfelelően megszervezik és elvégzik a piacra belépő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek piacfelügyeletét és ellenőrzését a rendelet 18. cikke (5) bekezdésének kivételével.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben szükségesnek és indokoltnak ítélik, jogosultak legyenek a gazdasági szereplő telephelyére belépni, és ott a szükséges járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek mintáit lefoglalni a megfelelőségi vizsgálat céljából.

(5)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben szükségesnek és indokoltnak ítélik, jogosultak legyenek a területükön lévő gazdasági szereplő telephelyére belépni, és ott a szükséges járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek mintáit magukkal vinni a megfelelőségi vizsgálat céljából.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik típus-jóváhagyási tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Az érintett tagállamok az eredmények összefoglalását a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik, különösen a megadott típusjóváhagyások számát és a megfelelő gyártók nevét.

(6)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik típus-jóváhagyási tevékenységeiket, beleértve az e rendeletnek megfelelően kibocsátott típusjóváhagyások megfelelőségét. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább háromévente el kell végezni, és azok eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot, az Európai Parlamentet és a Bizottságot. Az eredményeket a 10. cikkel létrehozott fórum keretében kell megvitatni. Az érintett tagállamok a nyilvánosság számára elérhetővé teszik az eredmények összefoglalását tartalmazó teljes jelentést, amely tartalmazza a megadott vagy elutasított típusjóváhagyások számát, a típusbizonyítvány tárgyát és a megfelelő gyártók és a típusjóváhagyási tesztek felügyeletéért felelős műszaki szolgálatok nevét.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Az érintett tagállam az eredmények összefoglalóját a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

(7)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább háromévente el kell végezni, és azok eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot, az Európai Parlamentet és a Bizottságot. Az eredményeket a 10. cikkel létrehozott fórum keretében kell megvitatni. Az érintett tagállam a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi az eredmények összefoglalóját, amely tartalmazza különösen a vizsgálat vagy egyéb értékelés tárgyát képező járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek számát. Az összefoglaló tartalmazza az olyan járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek listáját, amelyek nem feleltek meg e rendelet követelményeinek, ez esetben a vonatkozó gyártó nevével és a meg nem felelés jellegének rövid leírásával együtt.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyekkel kiegészíti e rendeletet azáltal, hogy közös kritériumokat határoz meg a jóváhagyó hatóságok nemzeti szintű kijelölésére, felülvizsgálatára és értékelésére vonatkozóan.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A jóváhagyó hatóságok feladata e rendeletben foglalt előírások egységes és következetes végrehajtása és alkalmazása egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében, továbbá az Unió területén eltérő normák alkalmazásának elkerülése érdekében. Teljes mértékben együtt kell működniük a Fórummal és a Bizottsággal annak e rendelet alkalmazásával összefüggő auditálási és felügyeleti tevékenysége terén, és kérésre biztosítaniuk kell a szükséges információkat.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jóváhagyó hatóságoknak függetlenül és pártatlanul kell végezniük a feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi titkok védelméhez szükséges, a jóváhagyó hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az uniós felhasználók érdekeinek védelme érdekében figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.

(2)  A jóváhagyó hatóságoknak függetlenül és pártatlanul kell végezniük a feladataikat. A gazdasági szereplők kereskedelmi titkainak védelme érdekében a jóváhagyó hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az uniós felhasználók érdekeinek a hatályos jogszabályok szerinti védelme érdekében figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben egy tagállamban egynél több jóváhagyó hatóság felel a járművek jóváhagyásáért, az egyedi járműjóváhagyást is beleértve, a tagállamnak ki kell jelölnie egyetlen típusjóváhagyó hatóságot, amely a többi tagállam jóváhagyó hatóságával való információcseréért és az e rendelet XV. mellékletében meghatározott kötelezettségek teljesítéséért felel.

törölve

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egy tagállamon belüli jóváhagyó hatóságoknak a feladataik és funkcióik szempontjából lényeges információk megosztása révén együtt kell működniük egymással.

Az egy tagállamon belüli jóváhagyó hatóságok eljárásokat vezetnek be a feladataik és funkcióik szempontjából lényeges hatékony és eredményes koordináció, valamint hatékony és eredményes információmegosztás biztosítása érdekében.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Ha a jóváhagyó hatóság arra a következtetésre jut, hogy valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendeletnek, arról haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot. Az értesítés kézhezvételét követően a Bizottság haladéktalanul értesíti a végrehajtásért felelős fórum tagjait.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a jóváhagyó hatóságok nemzeti szintű kinevezésére, felülvizsgálatára és értékelésére vonatkozó közös kritériumok meghatározása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A piacfelügyeleti hatóságok rendszeresen ellenőrzik, hogy a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e e rendelet követelményeinek, továbbá rendszeresen ellenőrzik a típusjóváhagyások helytállóságát. Az ellenőrzéseknek megfelelő mértékűnek kell lenniük, és dokumentumok ellenőrzésével, valamint statisztikailag értékelhető mintákon történő, valós vezetési körülmények között és laboratóriumban végzett vizsgálatokkal kell elvégezni őket. Ennek során a piacfelügyeleti hatóságok figyelembe veszik a kialakult kockázatértékelési elveket, a panaszokat és az egyéb információkat.

(1)  A piacfelügyeleti hatóságok a (2) és (3) bekezdésben foglaltaknak szerint jóváhagyott nemzeti éves programoknak megfelelő rendszeres vizsgálatokat és ellenőrzéséneket végeznek annak megállapítása érdekében, hogy a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e a típusjóváhagyásnak és a vonatkozó jogszabályoknak. A vizsgálatokat és ellenőrzéséneket többek között laboratóriumi vizsgálatokkal és valós vezetési körülmények közt vizsgált kibocsátási tesztekkel kell elvégezni statisztikailag értékelhető minták alapján, és azokat dokumentumok ellenőrzésével kell kiegészíteni. A tagállamok évenként végeznek vizsgálatokat vagy ellenőrzéseket több típuson, amelyek az azon tagállamban az előző évben forgalomba hozott típusok számának legalább 20%-ára terjednek ki. Ennek során a piacfelügyeleti hatóságok figyelembe veszik a kialakult kockázatértékelési elveket, a megalapozott panaszokat és az egyéb vonatkozó információkat, beleértve az elismert harmadik felek által közzé tett vizsgálati eredményeket, a piaci forgalomba kerülő új technológiákat, valamint az időszakos műszaki vizsgálatokról készült jelentéseket és az út menti távérzékelő berendezésekből származó adatokat.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   A piacfelügyeleti hatóságok a műszaki feladatok, mint például tesztek és vizsgálatok végrehajtása érdekében igénybe vehetik független tesztelő szervezetek szolgálatait. Az eredményekért való felelősség a piacfelügyeleti hatóságé marad. Ha e cikk végrehajtása céljából műszaki szolgálatokat használnak fel, a piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak arról, hogy egy attól eltérő műszaki szolgálat kerüljön megbízásra, mint amelyik az eredeti típusjóváhagyással kapcsolatos vizsgálatot végzi.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)   A piacfelügyeleti hatóságok éves vagy többéves nemzeti piacfelügyeleti programokat dolgoznak ki és nyújtanak be jóváhagyás céljából a Bizottságnak. Több tagállam együtt is benyújthat közös programokat vagy cselekvési terveket.

 

A nemzeti piacfelügyeleti programokról legalább a következő információkat kell benyújtani:

 

a)   a tervezett piacfelügyeleti tevékenység nagyságrendje és hatóköre;

 

b)   részletes ismertetés a piacfelügyeleti tevékenység végzésének módjáról, beleértve a dokumentumok ellenőrzését, illetve a fizikai és laboratóriumi vizsgálatokat, valamint arról, hogy miként jelennek meg a piacfelügyeleti programban a kockázatkezelés elvei, hogyan kezeli a megalapozott panaszokat, az ország területén üzemben lévő egyes járműmodellek és azok alkatrészeinek nagy darabszámát, egy új motor vagy technológia első alkalmazását, az időszakos műszaki vizsgálatokról készült jelentéseket és egyéb releváns információt, beleértve a gazdasági szereplőktől származót, vagy az elismert harmadik felek által közzétett vizsgálati eredményeket;

 

c)   az előző program tevékenységeinek összegzését, beleértve a végzett tevékenység nagyságrendjére, a nyomon követési intézkedésekre és azok eredményeire vonatkozó releváns statisztikai adatokat. Többéves program esetében a tevékenységek összegzését évente kell kidolgozni és benyújtani a Bizottság és a végrehajtásért felelős fórum részére; valamint

 

d)   a 30. cikk (4) bekezdése szerint a többi tagállamnak és a Bizottságnak megküldendő pénzügyi rendelkezések részletei és a piacfelügyeletre fordított emberi erőforrások, továbbá megfelelőségük a tervezett piacfelügyeleti tevékenységek szempontjából.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)   A tevékenységeik elvégzéséhez szükségesnek tartott mértékben a piacfelügyeleti hatóságok előírják a gazdasági szereplők számára a dokumentációk és információk rendelkezésre bocsátását.

(2)   A tevékenységeik elvégzéséhez szükségesnek tartott mértékben a piacfelügyeleti hatóságok előírják a gazdasági szereplők számára a dokumentációk és információk rendelkezésre bocsátását. Ez magában foglalja a piacfelügyeleti hatóságok által szükségesnek tartott szoftverekhez, algoritmusokhoz, motorszabályozó egységekhez és egyéb műszaki specifikációkhoz való hozzáférést.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   A típusjóváhagyással rendelkező járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek tekintetében a piacfelügyeleti hatóságok megfelelő módon figyelembe veszik a gazdasági szereplők által bemutatott megfelelőségi nyilatkozatokat.

(3)   A típusjóváhagyással rendelkező járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek tekintetében a piacfelügyeleti hatóságok megfelelő módon figyelembe veszik a gazdasági szereplők által bemutatott megfelelőségi nyilatkozatokat, típusjóváhagyási jeleket vagy típusbizonyítványokat.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a területükön lévő felhasználókat megfelelő időben figyelmeztetni tudják bármely járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatos veszélyről a sérülések és más károk megelőzése vagy kockázatuk csökkentése céljából.

A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a területükön lévő felhasználókat megfelelő időben figyelmeztetni tudják bármely járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatos meg nem felelésről a sérülések és más károk megelőzése vagy kockázatuk csökkentése céljából. Ezeket az információkat világos és közérthető nyelven elérhetővé kell tenni a piacfelügyeleti hatóságok honlapján.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)   Amennyiben egy tagállam piacfelügyeleti hatóságai úgy döntenek, hogy a 49. cikk (5) bekezdésével összhangban egy járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet kivonnak a piacról, értesíteniük kell az érintett gazdasági szereplőt és adott esetben az érintett jóváhagyó hatóságot.

(5)   Amennyiben egy tagállam piacfelügyeleti hatóságai úgy döntenek, hogy a 49. cikk (5) bekezdésével összhangban egy járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet kivonnak a piacról, értesíteniük kell az érintett gazdasági szereplőt és az érintett jóváhagyó hatóságot.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)   Ha a piacfelügyeleti hatóság arra a következtetésre jut, hogy valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendeletnek, arról haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot. Az értesítés kézhezvételét követően a Bizottság haladéktalanul értesíti a végrehajtásért felelős fórum tagjait.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)   A piacfelügyeleti hatóságok függetlenül és pártatlanul végzik feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi titkok védelméhez szükséges, a piacfelügyeleti hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az európai uniós felhasználók érdekeinek védelméhez szükséges lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.

(6)  A piacfelügyeleti hatóságok függetlenül és pártatlanul végzik feladataikat. Amennyiben a gazdasági szereplők kereskedelmi titkainak védelméhez szükséges, a piacfelügyeleti hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az európai uniós felhasználók érdekeinek védelméhez szükséges lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)   A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Az érintett tagállam az eredmények összefoglalóját a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

törölve

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)   A különböző tagállamok piacfelügyeleti hatóságainak össze kell hangolniuk piacfelügyeleti tevékenységeiket, együtt kell működniük egymással, és meg kell osztaniuk egymással és a Bizottsággal e tevékenységeik eredményét. Adott esetben a piacfelügyeleti hatóságoknak meg kell állapodniuk a munkamegosztásról és a szakosodásról is.

törölve

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)   Amennyiben egy tagállamban több hatóság felelős a piacfelügyeletért és a külső határellenőrzésekért, e hatóságoknak együtt kell működniük egymással a feladataik és funkcióik elvégzése szempontjából lényeges információk megosztása révén.

(9)   Amennyiben egy tagállamban több hatóság felelős a piacfelügyeletért és a külső határokon történő ellenőrzésekért, e hatóságoknak olyan eljárásokat kell életbe léptetniük, amelyek elősegítik a hatékony és eredményes koordinációt és a szerepük és funkciójuk szempontjából lényeges információk hatékony és eredményes megosztását.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)   A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el abból a célból, hogy meghatározza az (1) bekezdésben említett mintákon végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatok mértékét, hatókörét és gyakoriságát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)   A piacfelügyeleti hatóságok valamennyi általuk végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatot követően jelentést tesznek közzé a megállapításaikról, és annak eredményeit továbbítják a tagállamok és a Bizottság számára. A Bizottság továbbítja ezt a jelentést a végrehajtásért felelős fórum tagjai számára. A jelentés részletes ismertetéssel szolgál a vizsgált járművekről, rendszerekről, alkotóelemekről vagy önálló műszaki egységekről a gyártó megnevezésével, a vizsgálatok eredményének rövid leírásával, beleértve az esetleges meg nem felelés jellegét.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A már forgalomba hozott járműveken, rendszereken, alkotóelemeken és önálló műszaki egységeken a Bizottság megfelelő mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket szervez és végez, vagy elrendeli ezek elvégzését, annak érdekében, hogy ellenőrizze, az érintett járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e a típusjóváhagyásnak és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint hogy biztosítsa a típusjóváhagyások helytállóságát.

Kellően figyelembe véve a piacfelügyeleti tevékenységekre vonatkozó, a 8. cikk alapján jóváhagyott, egyeztetett nemzeti programokat, a már forgalomba hozott járműveken, rendszereken, alkotóelemeken és önálló műszaki egységeken a Bizottság megfelelő mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket szervez és végez, vagy elrendeli ezek elvégzését, annak érdekében, hogy ellenőrizze, az érintett járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e a típusjóváhagyásnak és a vonatkozó jogszabályoknak.

 

A Bizottság által szervezett és elvégzett, vagy a Bizottság megbízásából elvégzett vizsgálatoknak és ellenőrzéseknek a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek használat közbeni megfelelőségére kell összpontosítaniuk.

 

A vizsgálatokat és ellenőrzéséneket többek között laboratóriumi vizsgálatokkal és valós vezetési körülmények közt vizsgált kibocsátási tesztekkel kell elvégezni statisztikailag értékelhető minták alapján, és azokat dokumentumok ellenőrzésével kell kiegészíteni.

 

Ennek során a Bizottság figyelembe veszi a kialakult kockázatértékelési elveket, a megalapozott panaszokat és az egyéb vonatkozó információkat, beleértve az elismert harmadik felek által közzétett vizsgálati eredményeket, a piaci forgalomba kerülő új technológiákat, valamint az időszakos műszaki vizsgálatokról és az út menti távérzékelő berendezéssel mért adatokról készült jelentéseket.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül, amennyiben a Bizottság tagállami információk, a végrehajtásért felelős fórum egy tagjának kérése vagy elismert harmadik felek által közzétett vizsgálati eredmények alapján okkal feltételezi, hogy valamely tagállam nem teljesíti megfelelően az e rendeletből eredő, a típusjóváhagyással vagy piacfelügyelettel kapcsolatos kötelezettségeit, a Bizottság megszervezi és elvégzi a piaci forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek független tesztelését és vizsgálatainak lebonyolítását, vagy elrendeli azok elvégzését.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 b albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a műszaki feladatok, mint pl. tesztek vagy vizsgálatok végrehajtása érdekében igénybe veheti független tesztelő szervezetek szolgálatait. Az eredményekért való felelősség a Bizottságé marad. Ha e cikk végrehajtása céljából műszaki szolgálatokat jelölnek ki, a Bizottság gondoskodik arról, hogy egy attól eltérő műszaki szolgálat kerüljön megbízásra, mint amelyik az eredeti típusjóváhagyással kapcsolatos vizsgálatot végzi.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A típusjóváhagyás birtokában lévő gyártóknak vagy a gazdasági szereplőknek kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a Bizottság által kiválasztott, statisztikailag értékelhető számú, sorozatgyártású járművet, rendszert, alkotóelemet és önálló műszaki egységet, amely megfelel az adott típusjóváhagyás alapján forgalomba hozható járműveknek, rendszereknek, alkotóelemeknek vagy önálló műszaki egységeknek. E járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket a Bizottság által kért időpontban, helyen és időtartamra kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani.

(2)  A típusjóváhagyás birtokában lévő gyártóknak vagy a gazdasági szereplőknek kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a Bizottság által kiválasztott, statisztikailag értékelhető számú, sorozatgyártású járművet, rendszert, alkotóelemet és önálló műszaki egységet, amely megfelel az adott típusjóváhagyás alapján forgalomba hozható járműveknek, rendszereknek, alkotóelemeknek vagy önálló műszaki egységeknek. E járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket a Bizottság által a helyzettől függően kért időpontban, helyen és időtartamra kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok minden szükséges segítséget megadnak és minden dokumentumot és egyéb technikai támogatást biztosítanak, amelyet a Bizottság szakértői kérnek ahhoz, hogy el tudják végezni a vizsgálatokat és ellenőrzéseket. A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság szakértői minden telephelyre, illetve a telephelyek minden olyan részére bejussanak, továbbá hozzáférjenek minden olyan információhoz, ezen belül a számítógépes rendszerekhez és szoftverekhez, amelyek feladataik ellátása szempontjából lényegesek.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak érdekében, hogy a Bizottság el tudja végezni az (1) és (2) bekezdésben említett vizsgálatokat, a tagállamoknak minden olyan adatot a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, amelyek kapcsolódnak a megfelelőség-ellenőrzés alá vont járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához. Ezen adatoknak legalább a 26. cikk (1) bekezdése szerinti típusbizonyítványban és annak mellékleteiben szereplő információkat kell tartalmazniuk.

Annak érdekében, hogy a Bizottság el tudja végezni az (1) és (2) bekezdésben említett vizsgálatokat, a tagállamoknak késlekedés nélkül minden olyan adatot a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, amelyek kapcsolódnak a megfelelőség-ellenőrzés alá vont járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához. Ezen adatoknak legalább a 26. cikk (1) bekezdése szerinti típusbizonyítványban és annak mellékleteiben szereplő információkat kell tartalmazniuk.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A járműgyártóknak nyilvánosságra kell hozniuk a megfelelés-ellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges, harmadik felektől származó adatokat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy meghatározza a nyilvánosságra hozandó adatok körét és a nyilvánosságra hozatal feltételeit, figyelembe véve a kereskedelmi titkoknak és a személyes adatoknak az uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelő védelmét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A járműgyártóknak ingyenesen és indokolatlan késlekedés nélkül rendelkezésre kell bocsátaniuk a megfelelés-ellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges, elismert harmadik felektől származó adatokat. Ezeknek az adatoknak minden olyan paramétert és beállítást kell tartalmazniuk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy pontosan megismételjék azokat a vizsgálati feltételeket, amelyeket a típusjóváhagyási tesztelés során alkalmaztak. Minden benyújtott adat kezelése az üzleti információk jogos védelmének biztosítása mellett történik. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy meghatározza a rendelkezésre bocsátandó adatok körét és a rendelkezésre bocsátás feltételeit, beleértve az ehhez az információhoz a 10a. cikkben említett típusjóváhagyási adatbázis révén való hozzáférésre vonatkozó feltételeket, figyelembe véve a kereskedelmi titkoknak és a személyes adatoknak az uniós jogi aktusoknak és a nemzeti jogszabályoknak megfelelő védelmét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A Bizottság megszervezi és elvégzi a típusjóváhagyó hatóságok és a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok közös ellenőrzését annak igazolása érdekében, hogy következetesen végrehajtják-e ezen rendelet követelményeit, illetve függetlenül és szigorúan látják-e el feladataikat. A fórummal való konzultációt követően a Bizottság elfogadja a közös ellenőrzések éves tervét, amely az értékelések gyakoriságának meghatározása során figyelembe veszi a korábbi ellenőrzések eredményeit. Azokban az esetekben, mikor a Bizottságnak oka van feltételezni, hogy valamely típusjóváhagyó hatóság nem teljesíti az e rendeletben foglalt kötelezettségeit, a Bizottság előírhatja a közös ellenőrzések évenkénti végzését.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b)  Feladatainak elvégzése érdekében a Bizottság harmadik félként, nyílt ajánlattételi felhívás keretében szerződtetett független ellenőrök szolgáltatásait veszi igénybe. Az ellenőröknek függetlenül és pártatlanul kell végezniük a feladataikat. A kereskedelmi titkok védelme érdekében az ellenőröknek be kell tartaniuk a titoktartás hatályos jogszabályok szerinti követelményeit. A tagállamok minden szükséges segítséget megadnak és minden dokumentumot és támogatást biztosítanak, amelyet az ellenőrök kérnek ahhoz, hogy el tudják látni feladataikat. A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrök minden telephelyre és azok minden részére bejussanak, továbbá hozzáférjenek minden olyan információhoz, ezen belül a számítógépes rendszerekhez és szoftverekhez, amelyek feladataik ellátása szempontjából lényegesek. Kérésére valamely tagállam jogosult lehet megfigyelőt küldeni az e cikk szerint szervezett közös ellenőrzésen való részvételre. A megfigyelők nem befolyásolhatják a közös ellenőrzés eredményével kapcsolatos döntéseket.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4c)  A közös ellenőrzés eredményét meg kell küldeni az összes tagállamnak és a Bizottságnak, az eredményekről pedig összefoglalót kell készíteni, és azt nyilvánosságra kell hozni. Az összefoglalót a 10. cikkel létrehozott fórum keretében kell megtárgyalni.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4d)  Az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot arról, hogyan járt el a (4c) bekezdésben szereplő közös ellenőrzés nyomán megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatban.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4e)  A Bizottság további tájékoztatást kérhet a tagállamoktól és a nemzeti típusjóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságaiktól, amennyiben a fórum keretében végzett vizsgálat alapján indokoltan úgy véli, hogy a rendeletnek való meg nem felelés esetei állnak fenn. A tagállamok és illetékes hatóságaik indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátják ezeket az információkat.

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a vizsgálatok és ellenőrzések alapján megkérdőjeleződik a típusjóváhagyás helytállósága, a Bizottság értesíti az érintett jóváhagyó hatóságo(ka)t és a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórumot.

Ha a vizsgálatok és ellenőrzések alapján megkérdőjeleződik a típusjóváhagyás helytállósága, a Bizottság azonnal értesíti az érintett jóváhagyó hatóságo(ka)t és a tagállamokat, valamint a végrehajtásért felelős fórum tagjait.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az Unió területén lévő felhasználókat, beleértve az illetékes típusjóváhagyó hatóságokat, megfelelő időben figyelmeztetni tudja bármely járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatos meg nem felelésről a sérülések és más károk megelőzése vagy kockázatuk csökkentése céljából. Ezeket az információkat világos és közérthető nyelven elérhetővé kell tenni az illetékes piacfelügyeleti hatóságok honlapján.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság valamennyi, általa végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatot követően jelentést tesz közzé a megállapításairól.

A Bizottság valamennyi, általa végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatot követően nyilvános jelentést tesz közzé a megállapításairól, és továbbítják a tagállamok és a végrehajtásért felelős fórum tagjai számára. A jelentés részletes ismertetéssel szolgál a vizsgált járművekről, rendszerekről, alkotóelemekről vagy önálló műszaki egységekről a gyártó megnevezésével, a vizsgálatok eredményének rövid leírásával, beleértve az esetleges meg nem felelés jellegét, és adott esetben nyomon követési intézkedéseket ajánl a tagállamok számára.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)   A Bizottság létrehozza és vezeti a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórumot (a továbbiakban: a fórum).

(1)   A Bizottság létrehozza, vezeti és irányítja a végrehajtásért felelős fórumot (a továbbiakban: a fórum).

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fórum tagjait a tagállamok nevezik ki.

A fórum a tagállamok által kinevezett tagokból, köztük a tagállamok típusjóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságaiból áll.

 

Indokolt esetben és legalább évente egyszer a fórum megfigyelőket hív meg az üléseire. A meghívott megfigyelők között helyet kapnak az Európai Parlament képviselői, a műszaki szolgálatok képviselői, egyéb elismert tesztelő szervezetek, az ágazat képviselői vagy egyéb érintett gazdasági szereplők, a biztonság és környezetvédelem területén tevékeny civil szervezetek, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetek képviselői. A fórum üléseire meghívott megfigyelők az érintett érdekelt feleket képviselő uniós és nemzeti szervek széles, reprezentatív és kiegyensúlyozott keresztmetszetét fogják át.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   A Bizottság honlapján közzéteszi az ülések menetrendjét, napirendjeit és jegyzőkönyveit, beleértve a jelenléti ívet.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fórum feladata a típusjóváhagyásért és a piacfelügyeletért felelős nemzeti hatóságok hálózatának koordinálása.

A fórum feladata a típusjóváhagyásért és a piacfelügyeletért felelős nemzeti hatóságok hálózatának koordinálása e rendelet végrehajtásának elősegítése érdekében, különösen ami a kijelölt testületek értékelésére, kijelölésére és ellenőrzésére vonatkozó követelményeket, illetve az e rendeletben meghatározott követelmények általános alkalmazását illeti;

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fórum tanácsadói feladatokat is ellát, többek között előmozdítja a bevált gyakorlatokat, elősegíti a végrehajtási problémákkal kapcsolatos információcserét és a koordinációt, munkamódszereket és -eszközöket dolgoz ki, kifejleszti az elektronikus információcsere eljárását, értékeli az összehangolt végrehajtási projekteket, a szankciókat és a közös ellenőrzéseket.

A fórum az alábbi feladatokat látja el:

 

a)   a megalapozott panaszok, bizonyítékok vagy az elismert harmadik felek által az esetleges meg nem felelésre vonatkozóan benyújtott egyéb releváns információ vizsgálata;

 

b)   a nemzeti piacfelügyeleti programok közös megvitatása és értékelése a Bizottsághoz való benyújtásukat követően;

 

c)  a piacon forgalmazott vagy hamarosan forgalmazásra kerülő korszerű technológiákra vonatkozó információcsere;

 

d)  a típusjóváhagyó hatóságok működésére vonatkozó ellenőrzések eredményeinek értékelése, beleértve a 6. cikk (6) bekezdése szerinti felülvizsgálatokat és a 71. cikk (8) bekezdése szerinti közös ellenőrzéseket követőeket egyaránt;

 

e)  a piacfelügyeleti tevékenységek működésére vonatkozó értékelés eredményeinek felülvizsgálata;

 

f)  a műszaki szolgálatok működésére vonatkozó, a 80. cikk (3a) bekezdése szerinti értékelés és a 80. cikk (4) bekezdése szerinti közös értékelés eredményeinek értékelése; valamint

 

g)  a végrehajtási tevékenységek hatékonyságának legalább kétévenkénti értékelése, ideértve adott esetben a tagállamok által alkalmazott javítások, visszahívások vagy szankciók következetességét és hatékonyságát, amikor egynél több tagállamban kerülnek forgalomba a követelményeknek nem megfelelő járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)   A Bizottság további tájékoztatást kérhet a tagállamoktól és nemzeti típusjóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságaiktól, amennyiben a fórum keretében végzett vizsgálat alapján indokoltan úgy véli, hogy a rendeletnek való meg nem felelés esetei állnak fenn. A tagállamok és illetékes hatóságaik indokolatlan késedelem nélkül rendelkezésre bocsátják ezeket az információkat.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)   A Bizottság évente jelentést tesz nyilvánosan hozzáférhetővé a fórum tevékenységéről. A jelentés tartalmazza a fórum által vizsgált ügyek részletes ismertetését, az elemzések nyomán tett lépéseket és azok indoklását, beleértve azokat az eseteket, mikor nem kerül sor intézkedésekre. A Bizottság minden évben általános jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a fórum tevékenységeiről.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2c)   Ha a Bizottság egy közös ellenőrzést követően azt tárja fel, hogy az érintett típusjóváhagyó hatóság megszegte a jelen rendelet valamelyik követelményét, arról azonnal tájékoztatni kell a tagállamokat, az Európai Parlamentet és a Bizottságot. A Bizottság minden szükséges intézkedést meghozhat a meg nem felelés kezelésére. Bizonyos esetekben, a meg nem felelés jellegének kellő tekintetbe vétele mellett, a Bizottságnak jogában áll, hogy felfüggessze vagy visszavonja az érintett jóváhagyó hatóság jogosultságát arra, hogy a 21. cikk szerint EU-típusbizonyítványokra vonatkozó kérelmeket fogadjon be.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 c bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság a jogosultság (3) bekezdés alapján történő felfüggesztése vagy visszavonása után három hónapon belül jelentést nyújt be a tagállamoknak a megfelelés hiányával kapcsolatos megállapításairól. Ha a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek biztonságosságának garantálásához szükséges, a Bizottság utasítja az érintett jóváhagyó hatóságokat, hogy ésszerű időn belül függesszék fel vagy vonják vissza az összes jogtalanul kiállított típusbizonyítványt.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Online típusjóváhagyási adatbázis

 

(1)   A Bizottság online típusjóváhagyási adatbázist hoz létre a típusjóváhagyási eljárásokkal, a kiadott engedélyekkel, a piacfelügyelettel és más érintett tevékenységekkel kapcsolatos információk biztonságos elektronikus cseréjéhez a nemzeti típusjóváhagyó hatóságok, a piacfelügyelet hatóságok, a tagállamok és a Bizottság között.

 

(2)   A Bizottság felel az érintett hatóságokkal való egyeztetésért az adatbázis tartalmához való hozzáférés és a rendszeres frissítések terén, valamint az adatbázis tartalmával kapcsolatos adatbiztonságért és titoktartásért.

 

(3)   A tagállamok a 25. cikk szerint előírt információkat az adatbázis rendelkezésére bocsátják. A tagállamok továbbá rendelkezésre bocsátják a nyilvántartásba vett járművek jármű-azonosító számának, illetve a valamely járműnek a 1999/37/EK tanácsi irányelvnek1a megfelelően kiadott rendszám részleteit, és rendszeresen frissítéseket nyújtanak be a Bizottság számára. Ezt az információt kereshető formátumban is rendelkezésre kell bocsátani.

 

(4)   A Bizottság érintkezési pontot hoz létre az adatbázis és a nem élelmiszer jellegű termékek uniós riasztási rendszere (RAPEX), valamint a piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszer (ICSMS) között, a piacfelügyeleti tevékenység támogatása és a fogyasztók és harmadik felek számára nyújtott információk koordinációjának, következetességének és pontosságának biztosítása érdekében.

 

(5)   A Bizottság továbbá nyilvánosan elérhető felhasználói felületet hoz létre, amely tartalmazza a IX. mellékletben szereplő információt, illetve a típusbizonyítványt a 24. cikknek megfelelően kiállító jóváhagyó hatóság, valamint a 28. cikkben előírt vizsgálatokat végző műszaki szolgálatok részletes adatait. A Bizottság biztosítja, hogy az információ kereshető formátumban áll rendelkezésre.

A Bizottság továbbá hozzáférést nyújt az ellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges információhoz, a 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően elfogadott végrehajtási jogi aktusoknak megfelelően.

 

(6)   A Bizottság az adatbázis részeként egy eszközt dolgoz ki a harmadik felektől származó teszteredmények, és a járművek, rendszerek, alkotóelemek és egyéb műszaki egységek működésével kapcsolatos panaszok feltöltéséhez. Az eszköz révén benyújtott információt tekintetbe veszik a 8. és 9. cikkben előírt piacfelügyeleti tevékenységek vonatkozásában.

 

(7)   [E rendelet hatálybalépése után 3 hónappal] kísérleti projektet kell indítani annak tesztelése céljából, hogy az IMI alkalmas-e az e cikk szerinti információmegosztásra való igénybevételre.

 

__________________

 

1a A Tanács 1999. április 29-i 1999/37/EK irányelve a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.).

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A gyártó gondoskodik arról, hogy az általa gyártott járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, amelyeket forgalomba hoznak vagy forgalomba helyeznek, az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően gyártsák és hagyják jóvá.

(1)  A gyártó gondoskodik arról, hogy a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, amelyeket forgalomba hoznak vagy forgalomba helyeznek, az e rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően gyártsák és hagyják jóvá, és hogy továbbra is megfeleljenek e követelményeknek, az alkalmazott vizsgálati módszertől függetlenül.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A gyártó felelőséggel tartozik a jóváhagyó hatóság felé a jóváhagyási eljárás minden vonatkozásáért, valamint a gyártás megfelelőségének biztosításáért, az alkalmazott vizsgálati módszertől függetlenül.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Unión kívül letelepedett gyártó az EU-típusjóváhagyás céljára egy, az Unióban letelepedett képviselőt nevez ki, aki vagy amely a jóváhagyó hatóság előtt képviseli őt. A gyártó a piacfelügyeletre vonatkozóan is kijelöl egy, az Unióban letelepedett képviselőt, aki vagy amely azonos lehet az EU-típusjóváhagyás céljára kijelölt képviselővel.

(4)  A járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek Unión kívül letelepedett gyártói az EU-típusjóváhagyás céljára egy, az Unióban letelepedett képviselőt nevez ki, aki vagy amely a jóváhagyó hatóság előtt képviseli őt. A gyártó a piacfelügyeletre vonatkozóan is kijelöl egy, az Unióban letelepedett képviselőt, aki vagy amely azonos lehet az EU-típusjóváhagyás céljára kijelölt képviselővel.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Az EU-típusjóváhagyás iránt kérelmet benyújtó gyártónak biztosítania kell, hogy a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek tervezése során nem alkalmaznak olyan stratégiákat vagy egyéb eszközöket, amelyek feleslegesen módosítják a teljesítményt az alkalmazandó vizsgálati eljárások során, amelyeken a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és külön műszaki egységeket olyan körülmények között üzemeltetik, amelyek a szokásos használat során ésszerűen felmerülhetnek.

 

A gyártó információt szolgáltat bármely, hardver vagy szoftver révén alkalmazható motorvezérlő stratégiáról. A gyártó rendelkezésre bocsát az ilyen motorvezérlő stratégiákra vonatkozó minden információt, ideértve a felhasznált szoftvert, e stratégiák paramétereit és a szükségességet indokoló műszaki indoklást.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A gyártó felelősséggel tartozik a jóváhagyó hatóság felé a jóváhagyási eljárás minden vonatkozásáért, valamint a gyártás megfelelőségének biztosításáért, függetlenül attól, hogy közvetlenül részt vesz-e a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártásának valamennyi szakaszában.

törölve

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A gyártó a környezet és a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében kivizsgálja és nyilvántartja az általa forgalomba hozott járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos panaszokat és a megfelelőség hiányait, és folyamatosan tájékoztatja importőreit és forgalmazóit e nyomon követés eredményeiről.

 

Ha a biztonsági vagy kibocsátással kapcsolatos berendezésekkel összefüggő panaszok és meg nem felelések száma meghaladja a 30 esetet vagy a forgalomba hozott összes adott típusú, változatú vagy kivitelű jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy berendezés 1%-át (a kettő közül az alacsonyabb értéket), haladéktalanul részletes tájékoztatást kell küldeni a járműért, rendszerért, alkotóelemért, önálló műszaki egységért, alkatrészért vagy berendezésért felelős érintett jóváhagyó hatóságnak és a Bizottságnak.

 

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a probléma leírását és a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy berendezés érintett típusának, változatának és/vagy kivitelének azonosításához szükséges adatokat. Ezeket a korai figyelmeztető adatokat a tagállamok és a Bizottság a fogyasztói panaszok potenciális trendjeinek azonosítására és a gyártó által kezdeményezett visszahívások és/vagy piacfelügyeleti intézkedések szükségességének megvizsgálására használják fel.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 7 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A gyártónak gondoskodnia kell arról, hogy a jármű felhasználója előzetes tájékoztatást követően beleegyezzen a jármű használata során létrehozott összes adat feldolgozásába és továbbításába az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően1a. Amennyiben az adatok feldolgozása és továbbítása nem elengedhetetlen a jármű biztonságos működéséhez, a gyártó biztosítja, hogy a jármű felhasználójának lehetőségében álljon az adattovábbítás könnyű kikapcsolása.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a gyártó megítélése szerint valamely forgalomba hozott vagy forgalomba helyezett jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék nem felel meg ennek a rendeletnek, vagy a típusjóváhagyást nem helytálló adatok alapján kapta meg, haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az említett jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék megfelelősége helyreálljon, illetve adott esetben kivonja a piacról vagy visszahívja azt.

Amennyiben a gyártó megítélése szerint valamely forgalomba hozott vagy forgalomba helyezett jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék nem felel meg ennek a rendeletnek, vagy a típusjóváhagyást nem helytálló adatok alapján kapta meg, a gyártó haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az említett jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék megfelelősége helyreálljon, illetve adott esetben kivonja a piacról vagy visszahívja azt.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, a gyártó haladéktalanul és részletesen tájékoztatja a meg nem felelésről és a megtett intézkedésekről azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalmazták vagy forgalomba helyezték.

(2)  Ha a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, a gyártó haladéktalanul és részletesen tájékoztatja a meg nem felelésről, a veszélyről és a megtett intézkedésekről azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalmazták vagy forgalomba helyezték.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártó a 24. cikk (4) bekezdésében említett információs csomagot a jármű forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül, illetve a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatalát követő öt éven keresztül megőrzi.

A gyártó megőrzi a 24. cikk (4) bekezdésében említett információs csomagot, továbbá a jóváhagyó hatóság rendelkezésére bocsátja a 34. cikkben említett megfelelőségi nyilatkozatok másolatát a jármű EU-típusjóváhagyása érvényességének megszűnését követő tíz éven keresztül, illetve a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyása érvényességének megszűnését követő öt éven keresztül.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A járműgyártó a 34. cikkben említett megfelelőségi nyilatkozatok másolatát a jóváhagyó hatóság rendelkezésére bocsátja.

törölve

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártó valamely nemzeti hatóság indokolással ellátott kérésére a jóváhagyó hatóságon keresztül, az adott nemzeti hatóság rendelkezésére bocsátja a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségét igazoló EU-típusbizonyítvány másolatát vagy az 55. cikk (1) bekezdésében említett engedélyt az adott nemzeti hatóság által könnyen érthető nyelven.

A gyártó valamely nemzeti hatóság vagy a Bizottság indokolással ellátott kérésére a jóváhagyó hatóságon keresztül az adott nemzeti hatóság vagy a Bizottság rendelkezésére bocsátja a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék megfelelőségét igazoló EU-típusbizonyítvány másolatát vagy az 55. cikk (1) bekezdésében említett engedélyt könnyen érthető nyelven.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártó a nemzeti hatóság indokolással ellátott kérésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően együttműködik a hatósággal az általa forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedésben.

A gyártó a nemzeti hatóság vagy a Bizottság indokolással ellátott kérésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően együttműködik a hatósággal vagy a Bizottsággal az általa forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedésben.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártó képviselőjének piacfelügyelettel kapcsolatos kötelezettségei

A gyártó képviselőjének kötelezettségei

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A gyártó piacfelügyeleti ügyekben felhatalmazott képviselője a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak fel kell jogosítania a gyártó képviselőjét legalább arra, hogy:

(1)  A gyártó képviselője a gyártótól kapott megbízásban meghatározott feladatokat látja el. A megbízásnak fel kell jogosítania a gyártó képviselőjét legalább arra, hogy:

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén hozzáférhessen a 22. cikkben említett adatközlő mappához és a 34. cikkben említett megfelelőségi nyilatkozathoz. E dokumentumoknak a jármű forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül, illetve a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatalát követő öt éven keresztül a jóváhagyó hatóságok rendelkezésére kell állnia;

a)  az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén hozzáférhessen a típusbizonyítványhoz és annak mellékleteihez és a megfelelőségi nyilatkozathoz. E dokumentumoknak a jármű forgalomba hozatalát követő tíz éven keresztül, illetve a rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatalát követő öt éven keresztül a jóváhagyó, valamint a piacfelügyeleti hatóságok rendelkezésére kell állnia;

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a jóváhagyó hatóság indokolással ellátott kérése nyomán minden olyan információt és dokumentációt e hatóság rendelkezésére bocsásson, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártásmegfelelőségének alátámasztásához szükséges;

b)  a jóváhagyó hatóság indokolással ellátott kérése nyomán minden olyan információt és dokumentációt e hatóság rendelkezésére bocsásson, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártásmegfelelőségének alátámasztásához szükséges, beleértve a típusjóváhagyással kapcsolatos műszaki specifikációt és a szoftverekhez és algoritmusokhoz való hozzáférést;

Indokolás

Azon múltbeli esetekből kiindulva, amelyekben a szoftvert a teszteredmények befolyásolására használták, a jóváhagyó hatóságoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük a szoftverekhez és algoritmusokhoz.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A módosítások részleteinek legalább az alábbi szempontokra ki kell terjedniük:

(3)  A megbízatás módosítása részleteinek legalább az alábbi szempontokra ki kell terjednie:

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Valamely típusjóváhagyással rendelkező jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatala előtt az importőr meggyőződik róla, hogy a 24. cikk (4) bekezdésben meghatározott információs csomagot a jóváhagyó hatóság összeállította, és hogy a rendszeren, alkotóelemen vagy önálló műszaki egységen fel van tüntetve az előírt típus-jóváhagyási jel, és az megfelel a 11. cikk (7) bekezdése szerinti követelményeknek.

Valamely típusjóváhagyással rendelkező jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalomba hozatala előtt az importőr meggyőződik róla, hogy az érvényes típusbizonyítvánnyal rendelkezik, és hogy az alkotóelemen vagy önálló műszaki egységen fel van tüntetve az előírt típus-jóváhagyási jel, és az megfelel a 11. cikk (7) bekezdése szerinti követelményeknek.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha az importőr úgy ítéli meg, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendelet követelményeinek, különösen, ha nem felel meg a típusjóváhagyásának, akkor addig nem hozza forgalomba, nem engedi forgalomba helyezni vagy nyilvántartásba venni az érintett járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, amíg annak megfelelősége nem biztosított. Továbbá, ha úgy ítéli meg, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat. A típusjóváhagyással rendelkező járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek esetében az importőr a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot is tájékoztatja erről.

(3)  Ha az importőr úgy ítéli meg, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendelet követelményeinek, különösen, ha nem felel meg a típusjóváhagyásának, akkor az importőr addig nem hozza forgalomba, nem engedi forgalomba helyezni vagy nyilvántartásba venni az érintett járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, amíg annak megfelelősége nem biztosított. Továbbá, ha úgy ítéli meg, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, az importőr tájékoztatja erről a gyártót és a piacfelügyeleti hatóságokat. A típusjóváhagyással rendelkező járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek esetében az importőr a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot is tájékoztatja erről.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az importőr a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében kivizsgálja és nyilvántartja az általa forgalomba hozott járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos panaszokat, nyilvántartást vezet az említettek visszahívásáról, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat e nyomon követés eredményeiről.

(6)  Az importőr a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében kivizsgálja és nyilvántartja az általa forgalomba hozott járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos panaszokat és a meg nem felelés eseteit, nyilvántartást vezet az említettek visszahívásáról, és folyamatosan tájékoztatja a forgalmazókat e panaszok és visszahívások eredményeiről.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az importőr haladéktalanul tájékoztatja az érintett gyártót az általa forgalmazott járműveket, rendszereket, alkotóelemeket, önálló műszaki egységeket, alkatrészeket vagy tartozékokat érintő kockázatokra, gyanítható váratlan eseményekre vagy meg nem felelésre vonatkozó panaszokról és jelentésekről.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben az importőr által forgalomba hozott valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg ennek a rendeletnek, az importőr haladéktalanul megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az említett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelősége helyreálljon, illetve szükség szerint kivonja azt a piacról, vagy visszahívja azt.

(1)  Amennyiben az importőr által forgalomba hozott valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg ennek a rendeletnek, az importőr a gyártó felügyelete alatt haladéktalanul megteszi az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy az említett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelősége helyreálljon, illetve szükség szerint kivonja azt a piacról, vagy visszahívja azt. Az importőr továbbá a gyártót és a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot is tájékoztatja erről.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, az importőr haladéktalanul és részletesen tájékoztatja a súlyos veszélyről azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalomba hozták.

Ha egy forgalomba hozott jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, az importőr haladéktalanul és részletesen tájékoztatja a súlyos veszélyről azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalomba hozták.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalmazása, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése előtt a forgalmazó ellenőrzi, hogy a járművön, rendszeren, alkotóelemen vagy önálló műszaki egységen elhelyezték-e a hatóságilag előírt adattáblát vagy a típus-jóváhagyási jelet, továbbá a járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet a 63. cikkben előírt, az érintett tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein megfogalmazott dokumentumok, útmutatók és biztonsági tájékoztatók kísérik-e, valamint hogy a gyártó és importőr eleget tett-e a 11. cikk (7) bekezdésében, illetve a 14. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(1)   A jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalmazása, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése előtt a forgalmazó ellenőrzi, hogy a járművön, rendszeren, alkotóelemen vagy önálló műszaki egységen elhelyezték-e a hatóságilag előírt adattáblát vagy a típusjóváhagyási jelet, továbbá a járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet a 63. cikkben előírt, az érintett tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein megfogalmazott dokumentumok, útmutatók és biztonsági tájékoztatók kísérik-e, valamint hogy a gyártó és importőr eleget tett-e a 11. cikk (7) bekezdésében, illetve a 14. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

 

(2)   A forgalmazó a környezet és a fogyasztók egészségének és biztonságának védelme érdekében kivizsgálja az általa forgalomba hozott járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel, önálló műszaki egységekkel, alkatrészekkel és tartozékokkal kapcsolatos panaszokat és a meg nem felelés eseteit. Továbbá, a jármű környezeti vagy biztonsági vonatkozásait érintő minden panaszt és/vagy meg nem felelést késedelem nélkül közölnek az importőrrel vagy a gyártóval.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a forgalmazó megítélése szerint valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendelet követelményeinek, addig nem forgalmazhatja, veheti nyilvántartásba vagy helyezheti forgalomba az érintett járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, amíg annak megfelelősége nem biztosított.

(1)  Ha a forgalmazó megítélése szerint valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendelet követelményeinek, a forgalmazó tájékoztatja a gyártót, az importőrt és a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot ennek tényéről, és addig nem hozhatja forgalomba, veheti nyilvántartásba vagy helyezheti forgalomba az érintett járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet, amíg annak megfelelősége nem biztosított.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az a forgalmazó, amely úgy ítéli meg, hogy az általa forgalmazott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg ennek a rendeletnek, az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségének helyreállításához, illetve szükség esetén a piacról történő kivonásához vagy visszahívásához szükséges intézkedések 12. cikk (1) bekezdése vagy 15. cikk (1) bekezdése szerinti meghozatala érdekében értesíti a gyártót vagy az importőrt.

(2)  Amennyiben egy forgalmazó úgy ítéli meg, hogy az általa forgalmazott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg ennek a rendeletnek, az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségének helyreállításához, illetve szükség esetén a piacról történő kivonásához vagy visszahívásához szükséges intézkedések 12. cikk (1) bekezdése vagy 15. cikk (1) bekezdése szerinti meghozatala érdekében értesíti a gyártót, az importőrt és a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, a forgalmazó haladéktalanul, részletesen tájékoztatja a súlyos veszélyről a gyártót, az importőrt, valamint azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalmazzák. A forgalmazó az említetteket tájékoztatja a megtett intézkedésekről is, és részletes tájékoztatást ad különösen a súlyos veszélyre és a gyártó által tett korrekciós intézkedésekre vonatkozóan.

(3)  Ha a jármű, rendszer, alkotóelem, önálló műszaki egység, alkatrész vagy tartozék súlyos veszélyt jelent, a forgalmazó haladéktalanul, részletesen tájékoztatja a súlyos veszélyről a gyártót, az importőrt, valamint azon tagállamok jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságait, amelyekben a járművet, rendszert, alkotóelemet, önálló műszaki egységet, alkatrészt vagy tartozékot forgalmazzák. A forgalmazó az említetteket tájékoztatja a megtett intézkedésekről is, és részletes tájékoztatást ad a gyártó által tett korrekciós intézkedésekre vonatkozóan.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A forgalmazó a nemzeti hatóság indokolással ellátott kérésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően együttműködik a hatósággal az általa forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedésben.

(4)  A forgalmazó a nemzeti hatóság vagy a Bizottság indokolással ellátott kérésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikkének megfelelően együttműködik a hatósággal vagy a Bizottsággal az általa forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedésben.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A rendszerek típusjóváhagyása, alkotóelemek típusjóváhagyása és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása esetében kizárólag az egylépéses típusjóváhagyás alkalmazható.

(2)  A IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok sérelme nélkül a rendszerek típusjóváhagyása, alkotóelemek típusjóváhagyása és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása esetében kizárólag az egylépéses típusjóváhagyás alkalmazható.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az utolsó gyártási szakaszra vonatkozó EU-típusjóváhagyás csak azután adható meg, ha a jóváhagyó hatóság meggyőződött arról, hogy az utolsó szakaszban jóváhagyott járműtípus az adott időpontban megfelel valamennyi alkalmazandó műszaki követelménynek. Az ellenőrzés a többlépcsős eljárás során a nem teljes járműre megadott EU-típusjóváhagyások hatálya alá tartozó minden követelményre kiterjedő dokumentáció-ellenőrzést foglal magában, még abban az esetben is, ha azt eltérő jármű-kategóriára adták meg.

(4)  Az utolsó gyártási szakaszra vonatkozó EU-típusjóváhagyás csak azután adható meg, ha a jóváhagyó hatóság meggyőződött arról, hogy az utolsó szakaszban jóváhagyott járműtípus az adott időpontban megfelel valamennyi alkalmazandó műszaki követelménynek, a XVII. mellékletben meghatározott eljárásoknak megfelelően. Az ellenőrzés a többlépcsős eljárás során a nem teljes járműre megadott EU-típusjóváhagyások hatálya alá tartozó minden követelményre kiterjedő dokumentáció-ellenőrzést foglal magában, ideértve azt is, ha azt eltérő jármű-kategóriára adták meg. Az ellenőrzés során azt is meg kell vizsgálni, hogy azoknak a rendszereknek a teljesítménye, amelyek külön-külön kaptak típusjóváhagyást, a teljes járműbe történő beszerelést követően továbbra is összhangban van-e az említett típusjóváhagyással.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A típus-jóváhagyási eljárás (1) bekezdés szerinti megválasztása nem érinti az alkalmazandó lényegi követelményeket, amelyeknek a jóváhagyott járműtípus meg kell, hogy feleljen az egész járműre vonatkozó típusjóváhagyás kiadásának időpontjában.

(5)  A típus-jóváhagyási eljárás (1) bekezdés szerinti megválasztása nem érinti az összes alkalmazandó követelményt, amelynek a jóváhagyott járműtípus meg kell, hogy feleljen az egész járműre vonatkozó típusjóváhagyás kiadásának időpontjában.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A gyártó elérhetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a vonatkozó szabályozási aktusokban a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez előírt számú járművet, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Egy adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be, kizárólag egy tagállamban.

(2)  Egy adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be, kizárólag egy tagállamban. Miután a kérelmet benyújtották, a gyártó nem szakíthatja meg az eljárást, és nem nyújthat be újabb kérelmet ugyanazon típusra vonatkozóan másik jóváhagyó hatóságnak vagy műszaki szolgálatnak. Továbbá, ha a típusjóváhagyást elutasítják vagy a vizsgálat sikertelenül zárul valamely műszaki szolgálatnál, a gyártó nem nyújthat be újabb kérelmet ugyanazon típusra vonatkozóan másik jóváhagyó hatóságnak vagy másik műszaki szolgálatnak.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  egylépéses vagy vegyes típusjóváhagyás esetében az I. mellékletben, lépésenkénti típusjóváhagyás esetében a III. mellékletben meghatározott adatközlő lap;

a)  egylépéses vagy vegyes egészjárműtípustípus-jóváhagyás esetében az I. mellékletben, lépésenkénti egészjárműtípustípus-jóváhagyás esetében a III. mellékletben, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység esetében a vonatkozó szabályozási aktusokban meghatározott adatközlő lap;

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a jóváhagyó hatóság által a kérelmezési eljárással kapcsolatban kért bármilyen további információ.

d)  a jóváhagyó hatóság által a típusjóváhagyási eljárással kapcsolatban kért bármilyen további információ.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az adatközlő mappát a Bizottság által meghatározott elektronikus formátumban kell benyújtani, vagy papír alapon is benyújtható.

(2)  Az adatközlő mappát elektronikus formátumban kell benyújtani.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A lépésenkénti típusjóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a 22. cikk szerinti adatközlő mappát, valamint az IV. mellékletben felsorolt alkalmazandó jogi aktusokban előírt valamennyi EU-típusbizonyítványt, a vizsgálati jegyzőkönyveket is beleértve.

A lépésenkénti típusjóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a 22. cikk szerinti adatközlő mappát, valamint az IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt valamennyi EU-típusbizonyítványt, a vizsgálati jegyzőkönyveket és az adatközlő lapokat is beleértve.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása iránti kérelem esetében a IV. mellékletben felsorolt, alkalmazandó jogi aktusok értelmében a jóváhagyó hatóság számára az egészjárműtípus-jóváhagyás megadásáig vagy elutasításáig hozzáférést kell biztosítani az adatközlő mappához.

Rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása iránti kérelem esetében a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok értelmében a jóváhagyó hatóság számára az egészjárműtípus-jóváhagyás megadásáig vagy elutasításáig hozzáférést kell biztosítani az adatközlő mappához és az adatközlő lapokhoz.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A vegyes típusjóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a 22. cikk szerinti adatközlő mappát, valamint az IV. mellékletben felsorolt alkalmazandó jogi aktusokban előírt EU-típusbizonyítványokat, a vizsgálati jegyzőkönyveket is beleértve.

A vegyes típusjóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a 22. cikk szerinti adatközlő mappát, valamint az IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt EU-típusbizonyítványokat, a vizsgálati jegyzőkönyveket és az adatközlő lapokat is beleértve.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az első szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-típusbizonyítványok, amelyek az alapjármű gyártási állapota tekintetében lényegesek;

a)  az első szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-típusbizonyítványok és vizsgálati jegyzőkönyvek, amelyek az alapjármű gyártási állapota tekintetében lényegesek;

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a második és minden további szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-típusbizonyítványok, amelyek a mindenkori gyártási szakasz tekintetében lényegesek, valamint a járműre vonatkozó, az előző gyártási szakaszban kiadott EU-típusbizonyítvány másolata az összes olyan részletes adattal együtt, amelyek a járművön a gyártó által végzett módosításokat vagy kiegészítéseket leírják.

b)  a második és minden további szakaszban az adatközlő mappa azon részei és azok az EU-típusbizonyítványok, amelyek a mindenkori gyártási szakasz tekintetében lényegesek, valamint az egész járműre vonatkozó, az előző gyártási szakaszban kiadott EU-típusbizonyítvány másolata az összes olyan részletes adattal együtt, amelyek a járművön a gyártó által végzett módosításokat vagy kiegészítéseket leírják.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az a) és b) pontban említett információk a 22. cikk (2) bekezdésével összhangban nyújthatók be.

Az a) és b) pontban említett információkat a 22. cikk (2) bekezdésével összhangban kell benyújtani.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jóváhagyó hatóságnak és a műszaki szolgálatoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük jármű szoftvereihez és algoritmusaihoz.

A jóváhagyó hatóságnak és a műszaki szolgálatoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük a jármű szoftvereihez, hardvereihez és algoritmusaihoz, valamint olyan dokumentumokhoz vagy egyéb információkhoz, amelyek lehetővé teszik az e rendelet követelményeinek a jármű általi teljesítését biztosító ilyen szoftverek és hardverek rendszereinek – köztük a rendszerfejlesztési folyamatnak és a rendszertervnek – és funkcióinak megfelelő és vonatkozó szintű megértését.

 

Az EU-típusjóváhagyás érvényességi ideje alatt hozzáférést kell biztosítani a jármű szoftvereihez, hardvereihez és algoritmusaihoz, lehetővé téve annak megállapítását, hogy az időszakos felülvizsgálat alatt e rendelet előírásait teljesítik-e. A típusbizonyítvány érvényességének lejárta után, valamint ha azt nem újítják meg, kérésre továbbra is biztosítani kell a hozzáférést. Az ilyen konkrét célokból nyilvánosságra hozott információk nem lehetnek olyan jellegűek, amelyek veszélyeztetik a védett információk és a szellemi tulajdon bizalmas jellegét. A gyártó szabványosított formában megküldi a jóváhagyási hatóság és az illetékes műszaki szolgálat számára a biztonsággal kapcsolatos rendszereket, alkotóelemeket és beállításokat vagy a kibocsátással kapcsolatos rendszerekre és alkatrészekre alkalmazott egyéb kalibrációkat irányító szoftvernek a típusjóváhagyási kérelem időpontjában alkalmazott verzióját. Annak érdekében, hogy kimutatható legyen a szoftveren a későbbiekben végrehajtott bármely jogellenes változtatás, a műszaki szolgálat jogosult arra, hogy a megfelelő paraméterek beállításával megjelölje a szoftvert.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a lépésenkénti, a vegyes vagy a többlépcsős eljárás szerinti egészjárműtípus-jóváhagyás esetében a jóváhagyó hatóság a 20. cikk (4) bekezdésével összhangban ellenőrzi, hogy a rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek rendelkeznek-e az egészjárműtípus-jóváhagyás megadása időpontjában érvényes követelményekre vonatkozó, különálló típusjóváhagyásokkal.

d)  a lépésenkénti, a vegyes vagy a többlépcsős eljárás szerinti egészjárműtípus-jóváhagyás esetében a jóváhagyó hatóság a 20. cikk (4) bekezdésével összhangban ellenőrzi, hogy a rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek rendelkeznek-e az egészjárműtípus-jóváhagyás megadása időpontjában érvényes követelményekre vonatkozó, különálló érvényes típusjóváhagyásokkal.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az információs csomagnak tartalmaznia kell egy tartalomjegyzéket, amely egyértelműen jelöli az oldalszámokat és a dokumentumok formátumát, és időrendi sorrendben dokumentálja az EU-típusjóváhagyás lefolytatását.

Az információs csomagot elektronikusan is lehet tárolni, és annak tartalmaznia kell egy tartalomjegyzéket, amely egyértelműen jelöli az oldalszámokat és a dokumentumok formátumát, és időrendi sorrendben dokumentálja az EU-típusjóváhagyás lefolytatását.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa – annak ellenére, hogy az előírt rendelkezéseknek megfelel – súlyosan veszélyezteti a biztonságot, vagy súlyosan károsíthatja a környezetet vagy a közegészséget, elutasítja az EU-típusjóváhagyás megadását. Ilyen esetben azonnal részletes aktát küld a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak és a Bizottságnak, amely tartalmazza a döntése indoklását és a megállapításait alátámasztó bizonyítékokat.

(5)  Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa – annak ellenére, hogy az előírt rendelkezéseknek megfelel – veszélyezteti a biztonságot, vagy súlyosan károsíthatja a környezetet vagy a közegészséget, elutasítja az EU-típusjóváhagyás megadását. Ilyen esetben azonnal részletes aktát küld a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak és a Bizottságnak, amely tartalmazza a döntése indoklását és a megállapításait alátámasztó bizonyítékokat.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 20. cikk (4) és (5) bekezdésével összhangban a lépésenkénti, a vegyes és a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárások esetében a jóváhagyó hatóságnak el kell utasítania az EU-típusjóváhagyás megadását, ha úgy találja, hogy a rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek nem felelnek meg az e rendelet vagy a IV. mellékletben felsorolt jogi aktusok szerinti követelményeknek.

A 20. cikkel összhangban a lépésenkénti, a vegyes és a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárások esetében a jóváhagyó hatóságnak el kell utasítania az EU-típusjóváhagyás megadását, ha úgy találja, hogy a rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek nem felelnek meg az e rendelet vagy a IV. mellékletben felsorolt jogi aktusok szerinti követelményeknek.

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A jóváhagyó hatóság minden egyes jóváhagyott jármű, rendszer, alkotóelem és önálló műszaki egység típusára vonatkozóan az EU-típusbizonyítvány kiadását vagy módosítását követő egy hónapon belül megküldi a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak és a Bizottságnak az EU-típusbizonyítvány másolatát, annak mellékleteivel együtt, beleértve a 23. cikkben említett vizsgálati jegyzőkönyveket is. A másolatot egy biztonságos elektronikus adatcsererendszeren keresztül vagy biztonságos elektronikus fájl formájában kell elküldeni.

(1)  A jóváhagyó hatóság minden egyes jóváhagyott jármű, rendszer, alkotóelem és önálló műszaki egység típusára vonatkozóan az EU-típusbizonyítvány kiadását vagy módosítását követő egy hónapon belül feltölti az online típusjóváhagyási adatbázisba az EU-típusbizonyítványt, annak mellékleteivel együtt, beleértve a 23. cikkben említett vizsgálati jegyzőkönyveket is.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság valamely másik tagállam jóváhagyó hatóságának vagy a Bizottságnak a kérésére a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül biztonságos elektronikus adatcsererendszeren keresztül vagy biztonságos elektronikus fájl formájában elküldi a kért EU-típusbizonyítvány másolatát a mellékletekkel együtt.

törölve

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A jóváhagyó hatóság haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait és a Bizottságot minden EU-típusjóváhagyás elutasításáról vagy visszavonásáról, valamint döntésének indokairól.

(4)  A jóváhagyó hatóság haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait és a Bizottságot minden EU-típusjóváhagyás elutasításáról vagy visszavonásáról, valamint döntésének indokairól. A jóváhagyó hatóságnak az online típusjóváhagyási adatbázisban is frissítenie kell ezt az információt.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  egész járműre vonatkozó típusjóváhagyás esetében a megfelelőségi nyilatkozat kitöltött példánya.

d)  egész járműre vonatkozó típusjóváhagyás esetében a járműtípus megfelelőségi nyilatkozatának kitöltött példánya.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendeletben és a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést a kijelölt műszaki szolgálatok által végzett megfelelő vizsgálatok révén kell igazolni a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusoknak megfelelően.

(1)  Az EU-típusjóváhagyásokhoz a jóváhagyó hatóság e rendeletben és a IV. mellékletben felsorolt vonatkozó szabályozási aktusokban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést a kijelölt műszaki szolgálatok által végzett megfelelő vizsgálatok révén igazolja.

 

A vizsgálati jegyzőkönyvek formátumának meg kell felelnie az V. melléklet 3. függelékében meghatározott általános előírásoknak.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A gyártó a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt számú járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet bocsát a jóváhagyó hatóság rendelkezésére.

(2)  A gyártó a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt számú járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet bocsát az illetékes műszaki szolgálatok és a jóváhagyó hatóság rendelkezésére.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az előírt vizsgálatokat a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokkal összhangban kell elvégezni. Ha a vonatkozó szabályozási aktus által előírt vizsgálati eljárásokhoz értéktartományok vannak meghatározva, a műszaki szolgálatok meghatározhatják az (1) bekezdésben említett megfelelő vizsgálatok elvégzéséhez használt paramétereket és feltételeket. Az egész jármű típusjóváhagyásához szükséges tesztek elvégzése esetében a hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a teszteléshez kiválasztott járművek a vonatkozó feltételeknek való megfelelés tekintetében a legrosszabb lehetőségnek feleljenek meg, és hogy azok nem fognak olyan eredményekhez vezetni, amelyek szisztematikusan eltérnek attól a teljesítménytől, amely a járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és külön műszaki egységekre akkor jellemző, amikor azokat olyan körülmények között üzemeltetik, amelyek a szokásos használat során észszerűen felmerülhetnek.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az a jóváhagyó hatóság, amelyik az egész járműre vonatkozó típusjóváhagyást megadta, a járművek és a megfelelőségi nyilatkozatok közül vett, statisztikailag értékelhető számú mintán ellenőrzi a 34. és a 35. cikknek való megfelelést, és ellenőrzi a megfelelőségi nyilatkozatokban szereplő adatok helytállóságát.

(2)  Az a jóváhagyó hatóság, amelyik az egész járműre vonatkozó típusjóváhagyást megadta, a járművek és a megfelelőségi nyilatkozatok közül vett, megfelelő és statisztikailag értékelhető számú mintán ellenőrzi a 34. és a 35. cikknek való megfelelést, és ellenőrzi a megfelelőségi nyilatkozatokban szereplő adatok helytállóságát.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Annak érdekében, hogy ellenőrizze a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység jóváhagyott típusnak való megfelelőségét, az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak a gyártó telephelyén – többek között a gyártóüzemében – vett mintákon el kell végeznie az EU-típusjóváhagyáshoz előírt ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat.

(4)  Annak érdekében, hogy ellenőrizze a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység jóváhagyott típusnak való megfelelőségét, az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak a gyártó telephelyén – többek között a gyártóüzemében – vett mintákon el kell végeznie az EU-típusjóváhagyáshoz előírt ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat. A jóváhagyó hatóságnak az első ellenőrzéseket a megfelelőségi nyilatkozat kiadásától számított egy éven belül kell elvégeznie. A jóváhagyó hatóságnak legalább évente egyszer, az általa meghatározott véletlenszerű időközönként kell elvégeznie az ezt követő ellenőrzéseket.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A (2) és (4) bekezdés szerinti ellenőrzési vizsgálatok elvégzésekor a jóváhagyó hatóságok egy attól eltérő műszaki szolgálatot jelölnek ki, mint amelyik az eredeti típusjóváhagyás céljából végzett vizsgálatot végezte.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha a jóváhagyó hatóság, amely az EU-típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy a gyártó a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket vagy önálló műszaki egységeket már nem a jóváhagyott típusnak megfelelően gyártja, vagy megállapítja, hogy a megfelelőségi nyilatkozatok már nem felelnek meg a 34. és 35. cikknek, és ennek ellenére a gyártás folytatódik, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy pontosan kövessék a gyártásmegfelelőségi eljárást, vagy visszavonja a típusjóváhagyást.

(5)  Ha a jóváhagyó hatóság, amely az EU-típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy a gyártó a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket vagy önálló műszaki egységeket már nem a jóváhagyott típusnak, az e rendelet előírásainak vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktus előírásainak megfelelően gyártja, vagy megállapítja, hogy a megfelelőségi nyilatkozatok már nem felelnek meg a 34. és 35. cikknek, és ennek ellenére a gyártás folytatódik, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy pontosan kövessék a gyártásmegfelelőségi intézkedéseket, vagy visszavonja a típusjóváhagyást. A jóváhagyó hatóság az 53. és 54. cikkel összhangban valamennyi szükséges korlátozó intézkedést meghozhat.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok létrehoznak egy olyan nemzeti díjrendszert, amely fedezi a típusjóváhagyások és a piacfelügyeleti tevékenységek, valamint az általuk kijelölt műszaki szolgálatok által végzett típus-jóváhagyási vizsgálatok, valamint gyártásmegfelelőségi vizsgálatok és ellenőrzések költségeit.

(1)  A tagállamok biztosítják a típusjóváhagyások és a piacfelügyeleti tevékenységeik költségeinek fedezését. A tagállamok alkalmazhatnak díjalapú rendszert, vagy a nemzeti költségvetéseiken keresztül finanszírozhatják az ilyen tevékenységeket, vagy kombinálhatják is a kettőt. A műszaki szolgálatok nem szedhetik be a díjakat közvetlenül.

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E nemzeti szintű díjakat az adott tagállamban típusjóváhagyást kérelmező gyártókra kell kivetni. A műszaki szolgálatok nem szedhetik be a díjakat közvetlenül.

(2)  Ahol díjalapú rendszert alkalmaznak, ott e nemzeti szintű díjakat az adott tagállamban típusjóváhagyást kérelmező gyártókra kell kivetni. Ahol díjalapú rendszert alkalmaznak a gyártásmegfelelőségre, ott a nemzeti díjakat annak a tagállamnak kell kivetnie a gyártóra, amelyben a gyártásra sor kerül.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A nemzeti díjrendszernek fedeznie kell a Bizottság által a 9. cikkel összhangban végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatok és ellenőrzések költségeit is. A költségvetési rendelet26 21. cikkének (4) bekezdésének megfelelően e hozzájárulások az Európai Unió általános költségvetése szempontjából külső címzett bevételnek minősülnek.

(3)  A Bizottság biztosítja, hogy fedezzék a Bizottság megbízásából a 9. cikkel összhangban végzett vizsgálatok és ellenőrzések költségeit. E célból az Európai Unió általános költségvetését veszik igénybe.

__________________

 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom rendelete az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1–96. o.)

 

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok értesítik nemzeti díjrendszerük részleteiről a többi tagállamot és a Bizottságot. Az első értesítést [date of entry into force of this Regulation + 1 year]-án/-én kell elküldeni. A nemzeti díjrendszerek ezt követő aktualizálásáról évente kell értesíteni a többi tagállamot és a Bizottságot.

(4)  A tagállamok értesítik pénzügyi mechanizmusuk vagy mechanizmusaik részleteiről a többi tagállamot és a Bizottságot. Az első értesítést [e rendelet hatálybalépésének dátuma + egy év]-án/-én kell elküldeni. A nemzeti díjrendszerek ezt követő aktualizálásáról évente kell értesíteni a többi tagállamot és a Bizottságot.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el annak érdekében, hogy meghatározza az (1) bekezdésekben említett nemzeti díjakra alkalmazandó, a (3) bekezdésben említett kiegészítő díjat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

törölve

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy az információs csomagban megadott adatokban bekövetkezett változások olyannyira lényegesek, hogy nem elegendő a meglévő típusjóváhagyás kiterjesztése, akkor elutasítja az EU-típusjóváhagyás módosítását, és új EU-típusjóváhagyás iránti kérelem benyújtására kötelezi a gyártót.

(5)  Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy az információs csomagban megadott adatokban bekövetkezett változások miatt nem elegendő a meglévő típusjóváhagyás kiterjesztése, akkor elutasítja az EU-típusjóváhagyás módosítását, és új EU-típusjóváhagyás iránti kérelem benyújtására kötelezi a gyártót.

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  az akár a Bizottság, akár a piacfelügyeleti hatóság által végzett ellenőrző vizsgálat eredményei valamely uniós biztonsági vagy környezetvédelmi jogszabálynak való megfelelés hiányát mutatják;

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó típusjóváhagyások korlátozott időre, 5 évre szólnak, a meghosszabbítás lehetősége nélkül. A típusbizonyítványon fel kell tüntetni annak érvényességi idejét. A típusbizonyítvány érvényességének megszűnését követően a bizonyítvány a gyártó kérelmére megújítható, de kizárólag azután, hogy a jóváhagyó hatóság ellenőrizte, hogy a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típus megfelel az adott típusú új járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó szabályozási aktusok valamennyi követelményének.

(1)  Az M1 és N1 kategóriába tartozó járművekre és az (1a) bekezdésnek megfelelően felsorolt rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó típusjóváhagyások korlátozott időre, hét évre szólnak, az N2, N3, M2, M3 és O kategóriába tartozó járművekre vonatkozó típusjóváhagyások pedig korlátozott időre, 10 évre szólnak. Az EU-típusbizonyítványon fel kell tüntetni annak érvényességi idejét.

 

A típusbizonyítvány érvényességének megszűnése előtt a bizonyítvány a gyártó kérelmére megújítható, de kizárólag azután, hogy a jóváhagyó hatóság ellenőrizte, hogy a járműtípus egésze megfelel az adott jóváhagyott típusú új járművekre vonatkozó szabályozási aktusok valamennyi követelményének, köztük a vizsgálati protokolloknak. Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy ez az albekezdés alkalmazandó, nem szükséges megismételni a 28. cikk szerinti vizsgálatokat.

 

Annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóság el tudja látni feladatait, a gyártónak legkorábban az EU-típusjóváhagyási tanúsítvány lejártát legalább 12 hónappal, és legkésőbb hat hónappal megelőzően be kell nyújtania kérelmét.

 

 

 

 

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyását alapesetben korlátlan időre adják ki. Mivel bizonyos rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek esetében jellegükből vagy technikai tulajdonságaikból fakadóan gyakoribb aktualizálásra van szükség, az érintett járművekre vonatkozó típusjóváhagyásokat korlátozott időre, hét évre kell kiállítani. A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadásával egészítse ki e rendeletet azon rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek jegyzékének megállapítása céljából, amely rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek tekintetében jellegűkből fakadóan csak korlátozott időre adható ki típusjóváhagyás.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a jármű jóváhagyott típusnak megfelelően történő gyártását önkéntes alapon véglegesen beszüntetik;

b)  a jármű jóváhagyott típusnak megfelelően történő gyártását önkéntes alapon véglegesen beszüntetik, amit minden esetben megtörténtnek kell tekinteni, ha az előző két évben egyetlen járművet sem gyártottak az érintett típusból;

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A megfelelőségi nyilatkozat aláírására jogosult (egy vagy több) személynek a gyártó alkalmazásában kell állnia, és szabályszerű felhatalmazással kell rendelkeznie arra, hogy a gyártó nevében a jármű tervezésével és szerkezetével, illetve a gyártás megfelelőségével kapcsolatos teljes jogi felelősséget vállalja.

(4)  A megfelelőségi nyilatkozat aláírására jogosult (egy vagy több) személynek a gyártó alkalmazásában kell állnia, és szabályszerű felhatalmazással kell rendelkeznie arra, hogy a gyártó nevében a jármű tervezésével és szerkezetével, illetve a gyártás megfelelőségével kapcsolatos jogi felelősséget vállalja.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A gazdasági szereplők csak az e rendelet követelményeinek megfelelően jelölt járműveket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket hoznak forgalomba.

Módosítás    187

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett szabályozási aktusok kiigazításához szükséges lépésekre nem került sor, a Bizottság az ideiglenes EU-típusjóváhagyást megadó tagállam kérelmére határozat formájában engedélyezheti az ideiglenes EU-típusjóváhagyás kiterjesztését. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(3)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett szabályozási aktusok kiigazításához szükséges lépésekre nem került sor, a Bizottság az ideiglenes EU-típusjóváhagyást megadó tagállam kérelmére határozat formájában engedélyezheti az ideiglenes EU-típusjóváhagyás érvényességének kiterjesztését. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    188

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett járműtípusok tekintetében a tagállamok eltekinthetnek a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok egy vagy több lényegi követelményétől, feltéve, hogy alternatív követelményeket határoznak meg.

(2)  Az (1) bekezdésben említett járműtípusok tekintetében a tagállamok eltekinthetnek a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok egy vagy több követelményének való megfeleléstől, feltéve, hogy alternatív követelményeket határoznak meg.

Módosítás    189

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Ezen túlmenően nagyobb rugalmasságot kell adni a kis termelési volumenű kkv-k számára, amelyek nem képesek megfelelni ugyanazoknak az időre vonatkozó kritériumoknak, mint a nagy gyártók.

Módosítás    190

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha az első albekezdésben említett három hónap alatt nem érkezik kifogás, a nemzeti típusjóváhagyást elfogadottnak kell tekinteni.

Módosítás    191

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok egyedi európai uniós jóváhagyást adnak azon járműveknek, amelyek megfelelnek a IV. melléklet I. részének 2. függelékében, illetve különleges rendeltetésű járművek esetében a IV. melléklet III. részében meghatározott követelményeknek.

(1)  A tagállamok egyedi európai uniós jóváhagyást adnak azon járműveknek, amelyek megfelelnek a IV. melléklet I. részének 2. függelékében, illetve különleges rendeltetésű járművek esetében a IV. melléklet III. részében meghatározott követelményeknek. E rendelkezés nem vonatkozik a nem teljes járművekre.

Módosítás    192

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A járművek egyedi európai uniós jóváhagyása iránti kérelmet a gyártó, a jármű tulajdonosa vagy az utóbbi képviselője nyújthatja be, feltéve, hogy a képviselő az Unióban letelepedett személy.

(2)  A járművek egyedi európai uniós jóváhagyása iránti kérelmet a jármű tulajdonosa, a gyártó vagy a gyártó képviselője nyújthatja be, feltéve, hogy a képviselő az Unióban letelepedett személy.

Módosítás    193

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok mentességet biztosíthatnak valamely konkrét – adott esetben egyedi – jármű számára e rendelet egy vagy több rendelkezése vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok lényegi követelményeinek teljesítése alól, feltéve, hogy alternatív követelményeket támasztanak.

(1)  A tagállamok mentességet biztosíthatnak valamely konkrét – adott esetben egyedi – jármű számára e rendelet egy vagy több rendelkezése vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok követelményeinek teljesítése alól, feltéve, hogy alternatív követelményeket támasztanak.

Módosítás    194

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az egyedi nemzeti járműjóváhagyás iránti kérelmet a gyártó, a jármű tulajdonosa vagy az utóbbi képviselője nyújthatja be, feltéve, ha a képviselő az Unióban letelepedett személy.

(2)  Az egyedi nemzeti járműjóváhagyás iránti kérelmet a jármű tulajdonosa, a gyártó vagy a gyártó képviselője nyújthatja be, feltéve, ha a képviselő az Unióban letelepedett személy.

Módosítás    195

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyedi nemzeti jármű-jóváhagyási bizonyítvány formátumának a VI. mellékletben említett EU-típusbizonyítvány mintáját kell követnie, és legalább azokat az információkat tartalmaznia kell, amelyek az 1999/37/EK tanácsi irányelvben28 előírt nyilvántartásba vétel kérelmezéséhez szükségesek.

Az egyedi nemzeti jármű-jóváhagyási bizonyítvány formátumának a VI. mellékletben említett EU-típusbizonyítvány mintáját kell követnie, és tartalmaznia kell legalább a VI. mellékletben említett egyedi EU-jóváhagyási bizonyítvány mintájában foglalt információkat.

__________________

 

28 A Tanács 1999. április 29-i 1999/37/EK irányelve a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról (HL L 138., 1999.6.1., 57. o.).

 

Módosítás    196

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Amennyiben egy jármű tekintetében egy másik tagállam a 43. cikknek megfelelően egyedi nemzeti járműjóváhagyást adott meg, a többi tagállam engedélyezi a jármű forgalmazását, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését, kivéve, ha alapos okuk van feltételezni, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló alternatív követelmények nem egyenértékűek a sajátjaikkal.

(3)  Amennyiben egy jármű tekintetében egy másik tagállam a 43. cikknek megfelelően egyedi nemzeti járműjóváhagyást adott meg, a többi tagállam engedélyezi a jármű forgalmazását, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését, kivéve, ha alapos okuk van feltételezni, hogy a jármű jóváhagyásának alapjául szolgáló alternatív követelmények nem egyenértékűek a sajátjaikkal, vagy a jármű nem felel meg azoknak a követelményeknek.

Módosítás    197

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 43. és 44. cikkben előírt eljárásokat alkalmazni lehet konkrét járművek esetében a gyártási folyamat egymást követő szakaszai során, a többlépcsős típusjóváhagyásnak megfelelően.

(1)  A 42. és 43. cikkben előírt eljárásokat alkalmazni lehet konkrét járművek esetében a gyártási folyamat egymást követő szakaszai során, a többlépcsős típusjóváhagyásnak megfelelően. A többlépcsős típusjóváhagyási eljárás keretében jóváhagyott járművekre a XVII. mellékletet kell alkalmazni.

Módosítás    198

Rendeletre irányuló javaslat

45 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 43. és 44. cikkben előírt eljárások nem léphetnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás rendes menetének egy közbenső lépcsője helyébe, valamint nem alkalmazhatók valamely jármű jóváhagyása első lépcsőjének megszerzése céljára.

(2)  A 42. és 43. cikkben előírt eljárások nem léphetnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás rendes menetének egy közbenső lépcsője helyébe, valamint nem alkalmazhatók valamely jármű jóváhagyása első lépcsőjének megszerzése céljára.

Módosítás    199

Rendeletre irányuló javaslat

46 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nem teljes járművek forgalmazása és forgalomba helyezése megengedett, azonban a járművek nyilvántartásba vételéért felelős nemzeti hatóságok elutasíthatják az ilyen járművek nyilvántartásba vételének és közúti használatának engedélyezését.

A nem teljes járművek forgalmazása megengedett, azonban a járművek nyilvántartásba vételéért felelős nemzeti hatóságok elutasíthatják az ilyen járművek nyilvántartásba vételének, forgalomba helyezésének és közúti használatának engedélyezését.

Módosítás    200

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azokat a kifutó sorozatú járműveket, amelyek EU-típusjóváhagyása a 33. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint érvénytelenné vált, csak akkor lehet forgalmazni, nyilvántartásba venni vagy forgalomba helyezni, ha megfelelnek a (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek, továbbá a (2) és (4) bekezdésben meghatározott határidők teljesülnek.

Azokat a kifutó sorozatú járműveket, amelyek EU-típusjóváhagyása a 33. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint érvénytelenné vált, csak akkor lehet nyilvántartásba venni vagy forgalomba helyezni, ha megfelelnek a (4) bekezdésben meghatározott követelménynek.

Módosítás    201

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az első albekezdés kizárólag azokra a már az Unió területén található járművekre vonatkozik, amelyeket nem forgalmaztak, vettek nyilvántartásba vagy helyeztek forgalomba, mielőtt az EU-típusjóváhagyásuk érvényessége megszűnt.

Az első albekezdés kizárólag azokra a már az Unió területén található járművekre vonatkozik, amelyeket nem vettek nyilvántartásba vagy helyeztek forgalomba, mielőtt az EU-típusjóváhagyásuk érvényessége megszűnt.

Módosítás    202

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak a gyártónak, amely kifutó sorozatú járművet kíván forgalmazni, nyilvántartásba vetetni vagy forgalomba helyezni az (1) bekezdésnek megfelelően, egy erre vonatkozó kérelmet kell benyújtania az EU-típusjóváhagyást megadó tagállam jóváhagyó hatóságához. Az említett kérelemnek ismertetnie kell mindazon műszaki vagy gazdasági okokat, amelyek miatt a járművek nem tudnak megfelelni az új típus-jóváhagyási követelményeknek, és tartalmaznia kell a szóban forgó járművek jármű-azonosító számát.

Annak a gyártónak, amely kifutó sorozatú járművet kíván forgalmazni, nyilvántartásba vetetni vagy forgalomba helyezni az (1) bekezdésnek megfelelően, egy erre vonatkozó kérelmet kell benyújtania az EU-típusjóváhagyást megadó tagállam típusjóváhagyó hatóságához. Az említett kérelemnek ismertetnie kell mindazon műszaki vagy gazdasági okokat, amelyek miatt a járművek nem tudnak megfelelni az új típus-jóváhagyási követelményeknek, és tartalmaznia kell a szóban forgó járművek jármű-azonosító számát.

Módosítás    203

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az említett kérelem kézhezvételét követő három hónapon belül az érintett nemzeti hatóság határozatot hoz arról, hogy engedélyezi-e a kérdéses járművek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését az érintett tagállam területén, és meghatározza azoknak a járműveknek a számát, amelyek tekintetében az engedély megadható.

Az említett kérelem kézhezvételét követő három hónapon belül az érintett nemzeti típusjóváhagyó hatóság határozatot hoz arról, hogy engedélyezi-e a kérdéses járművek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését az érintett tagállam területén, és meghatározza azoknak a járműveknek a számát, amelyek tekintetében az engedély megadható.

Módosítás    204

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Csak azok az érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, kifutó sorozatú járművek forgalmazhatók, vehetők nyilvántartásba és helyezhetők forgalomba az Unióban, amelyeknek típusjóváhagyása a 33. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint érvényességét vesztette, de amelyek megfelelőségi nyilatkozata a kiadás időpontját követően legalább három hónapig érvényes.

(4)  Csak azok az érvényes megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező, kifutó sorozatú járművek vehetők nyilvántartásba és helyezhetők forgalomba az Unióban, amelyeknek típusjóváhagyása a 33. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint érvényességét vesztette, de amelyek megfelelőségi nyilatkozata a kiadás időpontját követően legalább három hónapig érvényes.

Módosítás    205

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azon járművek jármű-azonosító számáról, amelyek forgalmazását, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését e cikknek megfelelően engedélyezték.

(6)  A tagállamoknak nyilvántartást kell vezetniük azon járművek jármű-azonosító számáról, amelyeket e cikknek megfelelően vettek nyilvántartásba vagy helyeztek forgalomba.

Módosítás    206

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Nemzeti szintű eljárás a súlyos veszélyt jelentő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek kezelésére

A feltételezések szerint súlyos veszélyt jelentő vagy nem megfelelő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek nemzeti értékelése

Módosítás    207

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben valamely tagállam piacfelügyeleti hatósága a 765/2008/EK rendelet 20. cikke vagy e rendelet 8. cikke alapján intézkedést hozott, vagy kellő oka van azt feltételezni, hogy egy e rendelet hatálya alá tartozó jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység súlyos veszélyt jelent az emberi egészség vagy biztonság, illetve a közérdek védelmének más, e rendeletben szabályozott vonatkozásai szempontjából, haladéktalanul értesíti erről a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot.

(1)  Amennyiben a piacfelügyeleti tevékenységek, illetve egy típusjóváhagyó hatóság, gyártó által vagy panasztétel keretében benyújtott információk alapján valamely tagállam piacfelügyeleti hatóságainak elégséges okuk van azt feltételezni, hogy egy e rendeletben szabályozott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység súlyos veszélyt jelent az emberek egészségére vagy biztonságára, vagy nem felel meg az e rendeletben foglalt követelményeknek, e hatóságok elvégzik az érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység értékelését, amely kiterjed az e rendeletben meghatározott összes követelményre. Az érintett gazdasági szereplők teljes mértékben együttműködnek a piacfelügyeleti hatóságokkal.

Módosítás    208

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett jóváhagyó hatóság e rendelet minden követelményére kiterjedő értékelést végez az érintett járműre, rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozóan. Az érintett gazdasági szereplők teljes mértékben együttműködnek a jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságokkal.

törölve

Módosítás    209

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A termék kockázatértékelésére a 765/2008/EK rendelet 20. cikke alkalmazandó.

Módosítás    210

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A második albekezdésben említett korlátozó intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

törölve

Módosítás    211

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az illetékes jóváhagyó tájékoztatja a Bizottságot és a többi tagállamot az (1) bekezdésben említett értékelés eredményeiről és azokról az intézkedésekről, amelyek meghozatalára felszólította a gazdasági szereplőt.

törölve

Módosítás    212

Rendeletre irányuló javaslat

49 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

49a. cikk

 

Nemzeti szintű eljárás a súlyos veszélyt jelentő vagy nem megfelelő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek kezelésére

 

(1)   Amennyiben a 49. cikk szerinti értékelés elvégzését követően valamely tagállam piacfelügyeleti hatósága azt állapítja meg, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység súlyos veszélyt jelent az emberi egészség vagy biztonság, illetve a közérdek védelmének más, e rendeletben szabályozott vonatkozásai szempontjából, vagy nem felel meg e rendeletnek, akkor haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegye meg az annak biztosításához szükséges valamennyi megfelelő korrekciós intézkedést, hogy az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység a forgalomba hozatala, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése időpontjában már ne jelentsen kockázatot, illetve feleljen meg a rendelet előírásainak.

 

(2)  A 11–19. cikkben meghatározott kötelezettségeknek megfelelően a gazdasági szereplő biztosítja, hogy meghoz minden megfelelő korrekciós intézkedést az összes olyan érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység tekintetében, amelyet az Unióban forgalomba hozott, nyilvántartásba vetetett, vagy forgalomba helyezett.

 

(3)  Amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az (1) bekezdésben említett határidőn belül, vagy ha a kockázat gyors fellépést igényel, a nemzeti hatóságok meghozzák az összes megfelelő átmeneti korlátozó intézkedést az érintett járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek nemzeti piacukon történő forgalmazásának, nyilvántartásba vételének vagy forgalomba helyezésének megtiltása vagy korlátozása, illetve piacról való kivonása vagy visszahívása érdekében.

 

Az e bekezdésben említett korlátozó intézkedésekre a 765/2008/EK rendelet 21. cikke alkalmazandó.

Módosítás    213

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti szinten meghozott korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos értesítési és kifogásolási eljárások

Uniós szintű korrekciós és korlátozó intézkedések

Módosítás    214

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nemzeti hatóságok haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot a 49. cikk (1) és (5) bekezdése szerint meghozott korlátozó intézkedésekről.

A tagállam az 50. cikk (1) és (3) bekezdése szerint meghozott korrekciós és korlátozó intézkedésekről haladéktalanul értesíti a Bizottságot és a többi tagállamot a 765/2008/EK rendelet 22. cikkében említett elektronikus rendszer útján. A tagállam haladéktalanul értesíti erről a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot is.

Módosítás    215

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tájékoztatásban megadnak minden rendelkezésre álló adatot, különösen a követelményeknek meg nem felelő jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység azonosításához szükséges adatokat, a származási helyét, a feltételezett meg nem felelés és a felmerülő veszélyek jellegét, a meghozott korlátozó nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat.

(2)   A tájékoztatásban megadnak minden rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység azonosításához szükséges adatokat, a származási helyét, a meg nem felelés és/vagy a felmerülő veszélyek jellegét, a meghozott korrekciós és korlátozó nemzeti intézkedések jellegét és időtartamát, valamint az érintett gazdasági szereplő által felhozott szempontokat. A tájékoztatás azt is jelzi, hogy a veszély a következők egyike miatt áll-e fenn:

 

a)  a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem teljesíti az e rendeletben meghatározott, az emberi egészséggel és biztonsággal, a környezet védelmével vagy más, a közérdek védelmének egyéb vonatkozásaival kapcsolatos követelményeket;

 

b)  a IV. mellékletben felsorolt vonatkozó szabályozási aktusok hiányosságai.

Módosítás    216

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 49. cikk (1) bekezdésében említett jóváhagyó hatóság jelzi, hogy a megfelelőség hiánya a következők egyike miatt áll-e fenn:

törölve

a)   a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem teljesíti az e rendeletben meghatározott, az emberi egészséggel és biztonsággal, a környezet védelmével vagy más, a közérdek védelmének egyéb vonatkozásaival kapcsolatos követelményeket;

 

b)   a IV. mellékletben felsorolt vonatkozó szabályozási aktusok hiányosságai.

 

Módosítás    217

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az eljárást elindító tagállamon kívüli tagállamok az (1) bekezdésben említett tájékoztatás kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot az elfogadott korlátozó intézkedésekről és azokról a további információkról, amelyek a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségének hiányáról a rendelkezésükre állnak, valamint – amennyiben nem értenek egyet a bejelentett nemzeti intézkedéssel – a kifogásaikról.

törölve

Módosítás    218

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállam intézkedését megalapozottnak kell tekinteni, ha a tagállam által hozott korrekciós vagy korlátozó intézkedéssel szemben az (1) bekezdésben előírt értesítéstől számítva egy hónapon belül sem egy másik tagállam, sem a Bizottság nem emel kifogást. A többi tagállam biztosítja az egyenértékű korrekciós vagy korlátozó intézkedések haladéktalan meghozatalát az érintett járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatban.

Módosítás    219

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Amennyiben egy tagállami intézkedéssel szemben az e cikk (1) bekezdésében előírt tájékoztatás kézhezvételétől számított egy hónapon belül egy másik tagállam vagy a Bizottság kifogást emel, a Bizottság a tagállam intézkedését a 51. cikknek megfelelően értékeli.

(4)  Amennyiben egy tagállami korrekciós vagy korlátozó intézkedéssel szemben az (1) bekezdésben előírt értesítéstől számított egy hónapon belül egy másik tagállam vagy a Bizottság kifogást emel, vagy ha a Bizottság úgy ítélte meg, hogy egy nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság haladéktalanul konzultációt kezd a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel.

Módosítás    220

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállam intézkedését megalapozottnak kell tekinteni, ha a tagállam által hozott korlátozó intézkedéssel szemben a (1) bekezdésben előírt tájékoztatás kézhezvételétől számítva egy hónapon belül sem egy másik tagállam, sem a Bizottság nem emel kifogást. A többi tagállam biztosítja a hasonló korlátozó intézkedések meghozatalát az érintett járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatban.

(5)   E konzultáció eredményei alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a harmonizált uniós szintű korrekciós és korlátozó intézkedésekről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

A Bizottság e végrehajtási jogi aktusokat megküldi az összes tagállamnak, és haladéktalanul tájékoztatja róluk a megfelelő gazdasági szereplőket. A tagállamok haladéktalanul alkalmazzák e végrehajtási jogi aktusokat. A tagállamok erről tájékoztatják a Bizottságot.

Módosítás    221

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ha a Bizottság egy nemzeti intézkedést indokolatlannak ítél meg, a Bizottság végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben kötelezi az érintett tagállamot az intézkedés visszavonására vagy átdolgozására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    222

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Amennyiben a Bizottság a nemzeti intézkedést indokoltnak találta, és a meg nem felelés veszélye a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság javaslatot tesz:

 

a)   szabályozási aktusok esetében az érintett aktus szükséges módosítására;

 

b)   ENSZ EGB-előírások esetében a 97/836/EK tanácsi határozat III. mellékletének rendelkezéseivel összhangban a vonatkozó ENSZ EGB-előírások szükséges módosításainak tervezetére.

Módosítás    223

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

51. cikk

törölve

Uniós védintézkedési eljárás

 

(1)  Ha az 50. cikk (3) és (4) bekezdésében meghatározott eljárás során kifogást emelnek egy tagállam valamely korlátozó intézkedésével szemben, illetve, ha a Bizottság úgy ítélte meg, hogy egy nemzeti intézkedés ellentétes az uniós jogszabályokkal, a Bizottság a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel folytatott konzultációt követően haladéktalanul értékeli a nemzeti intézkedést. Az értékelés eredményei alapján a Bizottság határozatot fogad el arról, hogy a nemzeti intézkedés indokolt-e, vagy sem. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és határozatát haladéktalanul megküldi a megfelelő gazdasági szereplőknek. A tagállamok haladéktalanul végrehajtják a Bizottság határozatát, és erről értesítik a Bizottságot.

 

(2)  Amennyiben a Bizottság a nemzeti intézkedést indokoltnak ítéli meg, valamennyi tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a követelményeknek nem megfelelő járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet kivonják a piacaikról, és erről tájékoztatják a Bizottságot. Ha a Bizottság a nemzeti intézkedést indokolatlannak ítéli meg, az érintett tagállam az (1) bekezdésben említett bizottsági határozattal összhangban visszavonja vagy átdolgozza az intézkedést.

 

(3)  Amennyiben a Bizottság a nemzeti intézkedést indokoltnak találta, és az a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság a következő megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot:

 

a)   szabályozási aktusok esetében javaslatot tesz az érintett aktus szükséges módosítására;

 

b)   ENSZ EGB-előírások esetében a Bizottság a 97/836/EK tanácsi határozat III. mellékletének rendelkezéseivel összhangban javaslatot tesz a vonatkozó ENSZ EGB-előírások szükséges módosításainak tervezetére.

 

Módosítás    224

Rendeletre irányuló javaslat

51 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

51a. cikk

 

A Bizottság piacfelügyeleti tevékenységeit követő korrekciós és korlátozó intézkedések

 

(1)   Amennyiben a 9. cikk szerinti ellenőrzést követően a Bizottság azt állapítja meg, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység súlyos veszélyt jelent az emberi egészség vagy biztonság, illetve a közérdek védelmének más, e rendeletben szabályozott vonatkozásai szempontjából, vagy nem felel meg e rendeletnek, akkor haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegye meg az annak biztosításához szükséges valamennyi megfelelő korrekciós intézkedést, hogy az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység a forgalomba hozatala, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése időpontjában már ne jelentsen kockázatot, illetve feleljen meg a rendelet előírásainak.

 

Amennyiben a gazdasági szereplő nem hozza meg a megfelelő korrekciós intézkedéseket az első albekezdésben említett határidőn belül, vagy ha a veszély gyors beavatkozást igényel, a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az általa szükségesnek ítélt uniós szintű korrekciós és korlátozó intézkedésekről. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

A Bizottság e végrehajtási jogi aktusokat megküldi az összes tagállamnak, és haladéktalanul tájékoztatja róluk a megfelelő gazdasági szereplőket. A tagállamok haladéktalanul alkalmazzák a végrehajtási jogi aktusokat. A tagállamok erről tájékoztatják a Bizottságot.

 

(2)   Amennyiben a meg nem felelés veszélye a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok hiányosságainak tulajdonítható, a Bizottság javaslatot tesz:

 

a)   szabályozási aktusok esetében az érintett aktus szükséges módosítására;

 

b)   ENSZ EGB-előírások esetében a 97/836/EK tanácsi határozat III. mellékletének rendelkezéseivel összhangban a vonatkozó ENSZ EGB-előírások szükséges módosításainak tervezetére.

Módosítás    225

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

52 cikk

törölve

A követelményeknek megfelelő, azonban súlyos biztonsági kockázatot vagy súlyos egészségügyi vagy környezeti

 

veszélyt jelentő járművek, rendszerek, alkotóelem és önálló műszaki egységek

 

(1)  Ha egy tagállam a 49. cikk (1) bekezdése szerinti értékelés elvégzését követően azt állapítja meg, hogy egyes járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek – jóllehet az alkalmazandó követelményeknek megfelelnek, illetve megfelelő jelöléssel vannak ellátva – a biztonságra nézve súlyos kockázatot jelentenek, vagy a környezetet vagy a közegészséget súlyosan károsíthatják, akkor e tagállam felszólítja az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő korrekciós intézkedések megtételére annak érdekében, hogy az adott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység a forgalomba hozatala, nyilvántartásba vétele vagy forgalomba helyezése időpontjában már ne jelentsen kockázatot, vagy a kockázat jellegétől függően korlátozó intézkedéseket tesz a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység piacról történő kivonására, illetve ésszerű időn belül történő visszahívására.

 

A tagállam mindezen megfelelő korrekciós intézkedések gazdasági szereplő általi megtételéig megtagadhatja az ilyen járművek nyilvántartásba vételét.

 

(2)   A gazdasági szereplő biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott összes jármű, rendszer, alkotóelem és önálló műszaki egység tekintetében meghozzák a megfelelő korrekciós intézkedéseket.

 

(3)   A tagállam az (1) bekezdésben meghatározott felszólítás kézhezvételét követő egy hónapon belül biztosítja a Bizottság és a többi tagállam számára az összes rendelkezésre álló adatot, különösen az érintett jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység azonosításához szükséges adatokat, valamint a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység eredetével és ellátási láncával, a kapcsolódó kockázatok jellegével, csakúgy mint a megtett nemzeti korlátozó intézkedések jellegével és időtartamával összefüggő információkat.

 

(4)   A Bizottság haladéktalanul konzultál a tagállamokkal, az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel és különösen azzal a jóváhagyó hatósággal, amely a típusjóváhagyást megadta, és értékeli a meghozott nemzeti intézkedést. Ezen értékelés alapján a Bizottság határoz arról, hogy az (1) bekezdésben említett nemzeti intézkedést indokoltnak ítéli-e, és szükség esetén megfelelő intézkedésekre tesz javaslatot. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

 

(5)   A Bizottság határozatának címzettje az összes tagállam, és határozatát haladéktalanul megküldi a megfelelő gazdasági szereplőnek vagy szereplőknek.

 

Módosítás    226

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

53 cikk

törölve

A követelményeknek meg nem felelő járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános rendelkezések

 

(1)   Ha egy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező vagy jóváhagyási jellel ellátott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg a jóváhagyott típusnak vagy e rendelet előírásainak, vagy a jóváhagyást nem helytálló adatok alapján kapta meg, a jóváhagyó hatóságok, a piacfelügyeleti hatóságok vagy a Bizottság a 765/2008/EU rendelet 21. cikkével összhangban meghozhatják a szükséges korlátozó intézkedéseket, a típusjóváhagyásnak az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyási hatóság általi visszavonását is beleértve, annak érdekében, hogy megtiltsák vagy korlátozzák a követelményeknek meg nem felelő jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység forgalmazását, nyilvántartásba vételét vagy forgalomba helyezését, amíg az érintett gazdasági szereplő meg nem teszi az összes megfelelő korrekciós intézkedést a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségének biztosítására.

 

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában az EU-típusbizonyítványban vagy az információs csomagban szereplő adatoktól való eltérés a jóváhagyott típusnak való megfelelés hiányának minősül.

 

Módosítás    227

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A követelményeknek meg nem felelő járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos értesítési és kifogásolási eljárások

Nem megfelelő EU-típusjóváhagyás

Módosítás    228

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha egy jóváhagyó hatóság vagy egy piacfelügyeleti hatóság úgy találja, hogy egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg e rendeletnek, vagy a típusjóváhagyást nem helytálló adatok alapján adták meg, vagy egy megfelelőségi nyilatkozattal rendelkező vagy jóváhagyási jellel ellátott jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység nem felel meg a jóváhagyott típusnak, akkor az 53. cikk (1) bekezdésével összhangban meghozhatja az összes megfelelő korlátozó intézkedést.

(1)  Ha egy jóváhagyó hatóság úgy találja, hogy a megadott típusjóváhagyás nem felel meg e rendeletnek, akkor visszautasítja az ilyen jóváhagyás elismerését. A hatóság értesíti az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot, a többi tagállamot, valamint a Bizottságot.

Módosítás    229

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jóváhagyó hatóság, a piacfelügyeleti hatóság vagy a Bizottság emellett felkéri az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot annak ellenőrzésére, hogy a gyártott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek továbbra is megfelelnek-e a jóváhagyott típusnak, vagy adott esetben hogy a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek megfelelőségének helyreállítása megtörtént-e.

(2)  Amennyiben egy hónappal az értesítés után az EU-típusjóváhagyását megadó jóváhagyó hatóság megerősíti a típusjóváhagyás meg nem felelését, e jóváhagyó hatóság visszavonja a típusjóváhagyást.

Módosítás    230

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Egészjárműtípus-jóváhagyás esetében, ha a jármű egy rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység miatt nem felel meg a követelményeknek, a (2) bekezdésben említett kérelmet annak a jóváhagyó hatóságnak is el kell küldeni, amely az adott rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre az EU-típusjóváhagyást megadta.

törölve

Módosítás    231

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Többlépcsős típusjóváhagyás esetében, ha egy befejezett jármű megfelelésének hiánya a nem teljes jármű részét képező rendszernek, alkotóelemnek vagy önálló műszaki egységnek, vagy magának a nem teljes járműnek tudható be, a (2) bekezdésben említett kérelmet annak a jóváhagyó hatóságnak is el kell küldeni, amely az adott rendszerre, alkotóelemre, önálló műszaki egységre vagy nem teljes járműre az EU-típusjóváhagyást megadta.

törölve

Módosítás    232

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az (1)–(4) bekezdésben említett kérelem kézhezvételét követően az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság e rendelet minden követelményére kiterjedő értékelést végez az érintett járműre, rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozóan. A jóváhagyó hatóság a jóváhagyás alapjául szolgáló adatokat is ellenőrzi. Az érintett gazdasági szereplők teljes körűen együttműködnek a jóváhagyó hatósággal.

törölve

Módosítás    233

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Amennyiben a jóváhagyó hatóság, amely egy jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyását megadta, a megfelelés hiányát állapítja meg, haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy tegye meg a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfeleléséhez szükséges valamennyi megfelelő korrekciós intézkedést, és amennyiben szükséges, az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság a lehető leghamarabb, de legkésőbb a felszólítást követő egy hónapon belül meghozza az 53. cikk (1) bekezdésében említett intézkedéseket.

törölve

Módosítás    234

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az 53. cikk (1) bekezdése szerinti korlátozó intézkedéseket hozó nemzeti hatóságok haladéktalanul értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.

törölve

Módosítás    235

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 8 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy jóváhagyó hatóság vagy piacfelügyeleti hatóság által, az 53. cikk (1) bekezdésével összhangban meghozott korlátozó intézkedések bejelentését követő egy hónapon belül valamely tagállam kifogást emel a bejelentett korlátozó intézkedés vonatkozásában, vagy ha a Bizottság a 9. cikk (5) bekezdése alapján megállapítja a megfelelés hiányát, a Bizottság haladéktalanul konzultál a tagállamokkal és az érintett gazdasági szereplővel vagy szereplőkkel, és különösen a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatósággal, valamint értékeli a meghozott nemzeti intézkedéseket. Az értékelés alapján a Bizottság úgy dönthet, hogy végrehajtási jogi aktusok útján meghozza a szükséges, az 53. cikk (1) bekezdése szerinti korlátozó intézkedéseket. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Ha egy jóváhagyó hatóság által visszautasított típusjóváhagyás bejelentését követő egy hónapon belül az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság kifogást emel, a Bizottság haladéktalanul konzultál a tagállamokkal, és különösen a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatósággal és az érintett gazdasági szereplővel.

Módosítás    236

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Ezen értékelés alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, melyek magukban foglalják az arra vonatkozó határozatát, hogy az (1) bekezdés szerint elfogadott EU-típusjóváhagyás visszautasítása jogszerű volt-e. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    237

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Amennyiben a 9. cikk szerinti ellenőrzést követően a Bizottság azt állapítja meg, hogy az e rendeletnek meg nem felelő típusjóváhagyást hagytak jóvá, a Bizottság haladéktalanul konzultál a tagállamokkal, és különösen azzal a jóváhagyó hatósággal, amely a típusjóváhagyást megadta, valamint az érintett gazdasági szereplővel. A konzultáció befejezése után a Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el, melyek magukban foglalják az arra vonatkozó határozatát, hogy a megadott típusjóváhagyás megfelel-e a rendeletnek. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    238

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Ha az 53. cikk (1) bekezdésével összhangban meghozott korlátozó intézkedések bejelentését követő egy hónapon belül sem egy másik tagállam, sem a Bizottság nem emel kifogást egy tagállam által hozott korlátozó intézkedés vonatkozásában, az intézkedést megalapozottnak kell tekinteni. A többi tagállam biztosítja a hasonló korlátozó intézkedések meghozatalát az érintett járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatban.

(9)   A nem megfelelő típusjóváhagyással rendelkező, már forgalmazott termékek esetében a 49–53. cikk alkalmazandó.

Módosítás    239

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    240

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    241

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

57 cikk

törölve

A járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek visszahívására vonatkozó általános rendelkezések

 

(1)   Az a gyártó, amely egészjárműtípus-jóváhagyást kapott, és e rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, 15. cikkének (1) bekezdése, 17. cikkének (2) bekezdése, 49. cikkének (1) bekezdése, 49. cikkének (6) bekezdése, 51. cikkének (4) bekezdése, 52. cikkének (1) bekezdése és 53. cikkének (1) bekezdése vagy a 765/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében járművek visszahívására köteles, erről haladéktalanul értesíti az egészjárműtípus-jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot.

 

(2)   Az a gyártó, amely valamely rendszerére, alkotóelemére vagy önálló műszaki egységére vonatkozóan EU-típusjóváhagyást kapott, és e rendelet 12. cikkének (1) bekezdése, 15. cikkének (1) bekezdése, 17. cikkének (2) bekezdése, 49. cikkének (1) bekezdése, 49. cikkének (6) bekezdése, 51. cikkének (4) bekezdése, 52. cikkének (1) bekezdése és 53. cikkének (1) bekezdése vagy a 765/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében valamely rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység visszahívására köteles, erről haladéktalanul értesíti az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot.

 

(3)   A gyártó megfelelő korrekciós intézkedésekre tesz javaslatot a típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségének helyreállítására, vagy adott esetben a 765/2008/EK rendelet 20. cikkében említett súlyos veszély elhárítására.

 

A jóváhagyó hatóság értékelést végez annak felmérésére, hogy a javasolt korrekciós intézkedések elegendőek-e és időben megfelelők-e, és haladéktalanul értesíti a többi tagállam jóváhagyó hatóságát és a Bizottságot az elfogadott korrekciós intézkedésekről.

 

Módosítás    242

Rendeletre irányuló javaslat

58 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    243

Rendeletre irányuló javaslat

59 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

59 cikk

törölve

A gazdasági szereplők meghallgatáshoz való joga, értesítés a határozatokról és a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek

 

(1)  Azon esetek kivételével, amikor az emberi egészséget, a biztonságot vagy a környezetet fenyegető súlyos kockázat miatt azonnali intézkedésre van szükség, az érintett gazdasági szereplő számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy megfelelő időn belül észrevételeket nyújtson be a nemzeti hatóságnak, mielőtt a tagállamok nemzeti hatóságai a 49–58. cikk alapján bármilyen intézkedést elfogadnának.

 

Ha a gazdasági szereplő meghallgatása nélkül került sor intézkedésre, biztosítani kell számára a lehetőséget, hogy a lehető leghamarabb észrevételeket tehessen, a nemzeti hatóságnak pedig ezt követően haladéktalanul felül kell vizsgálnia az intézkedést.

 

(2)  A nemzeti hatóságok által hozott bármely intézkedés esetében pontosan meg kell jelölni, hogy az intézkedést mi indokolja.

 

Amennyiben az intézkedés címzettje egy adott gazdasági szereplő, haladéktalanul értesíteni kell őt erről, és egyidejűleg tájékoztatni kell az érintett tagállam jogszabályai szerint rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről és az ilyen jogorvoslatra vonatkozó határidőkről.

 

Ha az intézkedés általános hatályú, azt megfelelő módon ki kell hirdetni a nemzeti hivatalos lapban vagy azzal egyenértékű kiadványban.

 

(3)   A nemzeti hatóságok által elfogadott bármely intézkedést haladéktalanul vissza kell vonni vagy módosítani kell, amint a gazdasági szereplő igazolja, hogy hatékony korrekciós intézkedéseket hozott.

 

Módosítás    244

Rendeletre irányuló javaslat

60 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus meghatározza az ENSZ EGB-előírás vagy annak módosításai kötelező alkalmazásának időpontját, és adott esetben átmeneti rendelkezéseket tartalmaz.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktus meghatározza az ENSZ EGB-előírás vagy annak módosításai kötelező alkalmazásának időpontját, és adott esetben átmeneti rendelkezéseket tartalmaz, és különösen – adott esetben – típusjóváhagyás céljából meghatározza a rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek első nyilvántartásba vételének és forgalomba helyezésének, valamint forgalmazásának időpontját.

Módosítás    245

Rendeletre irányuló javaslat

63 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A gyártó nem adhat meg olyan, az e rendeletben vagy az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban vagy végrehajtási jogi aktusokban előírt, a járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek típusára vonatkozó adatokhoz kapcsolódó műszaki információkat, amelyek eltérnek a jóváhagyó hatóság által jóváhagyott típus adataitól.

(1)  A gyártó nem adhat meg olyan, az e rendeletben vagy az e rendelet alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban vagy végrehajtási jogi aktusokban, vagy a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt, a járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek típusára vonatkozó adatokhoz kapcsolódó műszaki információkat, amelyek eltérnek a jóváhagyó hatóság által jóváhagyott típus adataitól.

Módosítás    246

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártók korlátlan, szabványosított hozzáférést biztosítanak a jármű fedélzeti diagnosztikai (OBD-) információihoz, a diagnosztikai és egyéb berendezésekhez vagy eszközökhöz – köztük a kapcsolódó szoftverekhez –, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz a független gazdasági szereplők számára.

A gyártók korlátlan, szabványosított és megkülönböztetést kizáró hozzáférést biztosítanak a jármű fedélzeti diagnosztikai (OBD-) információihoz, a diagnosztikai és egyéb berendezésekhez vagy eszközökhöz – köztük az alkalmazandó szoftverek teljes referenciáihoz és elérhető letöltéseihez –, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz a független gazdasági szereplők számára. Az információkat könnyen elérhető, géppel olvasható módon és elektronikusan feldolgozható adatok formájában kell közzétenni. A független gazdasági szereplőknek hozzáféréssel kell rendelkezniük a gyártók és a hivatalos forgalmazók és szervizek által alkalmazott távoli diagnosztikai szolgáltatásokhoz.

Módosítás    247

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jármű OBD-információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat a gyártók honlapján szabványosított formátumban vagy – ha ez az információ jellege miatt nem lehetséges – egyéb megfelelő formátumban kell közzétenni. Ez a hozzáférés a hivatalos márkakereskedők és szervizek számára biztosított szolgáltatáshoz vagy hozzáféréshez képest nem jelenthet hátrányos megkülönböztetést.

A jármű OBD-információit, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkat a gyártók honlapján szabványosított formátumban vagy – ha ez az információ jellege miatt nem lehetséges – egyéb megfelelő formátumban kell közzétenni. A szervizeken kívüli független gazdasági szereplők számára az információkat géppel olvasható formátumban is meg kell adni, amely általánosan használt informatikai eszközökkel és szoftverrel elektronikusan feldolgozható, és amely lehetővé teszi a független gazdasági szereplők számára, hogy teljesítsék a vállalkozásukkal kapcsolatos feladatokat az utópiaci ellátási láncban.

Módosítás    248

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A jármű fedélzeti diagnosztikai (OBD-) információi, a diagnosztikai, járműjavítási és -karbantartási információk céljából a jármű adatainak közvetlen áramlását a 83. sz. ENSZ-előírás XI. melléklete 1. függelékének 6.5.1.4. pontjában és a 49. sz. ENSZ-előírás 9B. mellékletében meghatározott szabványosított csatlakozón keresztül kell elérhetővé tenni.

Módosítás    249

Rendeletre irányuló javaslat

65 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló, a XVIII. melléklet módosítására és kiegészítésére irányuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a járművek OBD-információinak, valamint járműjavítási és -karbantartási információinak hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények aktualizálása, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott szabványok elfogadása és integrálása révén igazodjon a műszaki fejlődéshez és a szabályozási változásokhoz, illetve megelőzze a visszaéléseket.

(10)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló, a XVIII. melléklet módosítására és kiegészítésére irányuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdekében, hogy a járművek OBD-információinak, valamint járműjavítási és -karbantartási információinak hozzáférhetőségére vonatkozó követelmények aktualizálása, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott szabványok elfogadása és integrálása révén igazodjon a műszaki fejlődéshez és a szabályozási változásokhoz, illetve megelőzze a visszaéléseket. A Bizottság továbbá felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet módosítására a XVIIIA. melléklet létrehozása révén, hogy reagáljon a vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózat használatával történő digitális adatcsere területén bekövetkezett technológiai fejlődésre, biztosítva ezáltal a független gazdasági szereplők számára a folyamatos közvetlen hozzáférést a jármű adataihoz és erőforrásaihoz, és a technikai kialakításnál fogva a versenysemlegességet is biztosítva.

Módosítás    250

Rendeletre irányuló javaslat

66 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A végső gyártó felel azért, hogy az egész járműre vonatkozó információkat a független gazdasági szereplők rendelkezésére bocsássa.

(2)  Többlépcsős típusjóváhagyás esetében a végső gyártó hozzáférést biztosít a saját gyártási lépcsőjére vagy lépcsőire vonatkozóan a jármű OBD-információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz, továbbá a korábbi lépcsőre vagy lépcsőkre mutató hivatkozáshoz.

Módosítás    251

Rendeletre irányuló javaslat

67 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A gyártók a járműjavítási és karbantartási információkhoz való hozzáférésért ésszerű és arányos díjat számíthatnak fel, a 65. cikk (8) bekezdésében meghatározott adatok kivételével. A díjak meghatározásakor figyelembe kell venniük, hogy a független gazdasági szereplő milyen mértékben veszi igénybe a hozzáférést, annak érdekében, hogy a díjaknak ne legyen visszatartó hatása.

(1)  A gyártók a járműjavítási és karbantartási információkhoz való hozzáférésért ésszerű és arányos díjat számíthatnak fel, a 65. cikk (9) bekezdésében meghatározott adatok kivételével. A díjak meghatározásakor figyelembe kell venniük, hogy a független gazdasági szereplő milyen mértékben veszi igénybe a hozzáférést, annak érdekében, hogy a díjaknak ne legyen visszatartó hatása.

Módosítás    252

Rendeletre irányuló javaslat

69 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha egy független gazdasági szereplő vagy a független gazdasági szereplőket képviselő szakmai szervezet panaszt nyújt be a jóváhagyó hatóság számára arra vonatkozóan, hogy a gyártó nem tesz eleget a 65–70. cikk rendelkezéseinek, a jóváhagyó hatóság vizsgálatot folytat a gyártó megfelelésének ellenőrzésére.

(3)  Ha egy független gazdasági szereplő vagy a független gazdasági szereplőket képviselő szakmai szervezet panaszt nyújt be a jóváhagyó hatóság számára arra vonatkozóan, hogy a gyártó nem tesz eleget a 65–70. cikk rendelkezéseinek, a jóváhagyó hatóság vizsgálatot folytat a gyártó megfelelésének ellenőrzésére. A jóváhagyó hatóság felkéri azon jóváhagyó hatóságot, amelyik az egész járműre vonatkozó típusjóváhagyást megadta, hogy vizsgálja ki a panaszt, és ezután kérjen bizonyítékot a jármű gyártójától, hogy rendszere megfelel a rendeletnek. A vizsgálat eredményeiről a kérést követő három hónapon belül tájékoztatni kell a nemzeti jóváhagyó hatóságot és a független gazdasági szereplőt vagy az érintett szakmai szervezetet.

Módosítás    253

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállam által a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban kijelölt típusjóváhagyó hatóság (a továbbiakban: típusjóváhagyó hatóság) felelős a műszaki szolgálatok és adott esetben a műszaki szolgálatok alvállalkozóinak vagy leányvállalatainak értékeléséért, kijelöléséért, bejelentéséért és ellenőrzéséért.

(1)  A tagállam által a 7. cikk (3) bekezdésével összhangban kijelölt típusjóváhagyó hatóság vagy a 765/2008/EK rendeletnek megfelelő akkreditáló testület (együttesen: „a kijelölő testület”) felelős az adott tagállamban a műszaki szolgálatok és adott esetben a műszaki szolgálatok alvállalkozóinak vagy leányvállalatainak értékeléséért, kijelöléséért, bejelentéséért és ellenőrzéséért.

Módosítás    254

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A típusjóváhagyó hatóságot olyan módon kell létrehozni, szervezetileg felépíteni és működtetni, hogy objektivitása és pártatlansága biztosított legyen, továbbá hogy ne alakulhasson ki érdekellentét a típusjóváhagyó hatóság és a műszaki szolgálatok között.

(2)  A kijelölő szervet olyan módon kell létrehozni, szervezetileg felépíteni és működtetni, hogy objektivitása és pártatlansága biztosított legyen, továbbá hogy ne alakulhasson ki érdekellentét a típusjóváhagyó hatóság és a műszaki szolgálatok között.

Módosítás    255

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A típusjóváhagyó hatóság szervezetét úgy kell kialakítani, hogy a műszaki szolgálatok bejelentését más alkalmazottak végezzék, mint a műszaki szolgálatok értékelését.

(3)  A kijelölő szervet úgy kell kialakítani, hogy a műszaki szolgálatok bejelentését más alkalmazottak végezzék, mint a műszaki szolgálatok értékelését.

Módosítás    256

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A típusjóváhagyó hatóság nem végezhet olyan tevékenységeket, amelyeket a műszaki szolgálatok végeznek, és nem nyújthat tanácsadási szolgáltatást kereskedelmi vagy piaci alapon.

(4)  A kijelölő szerv nem végezhet olyan tevékenységeket, amelyeket a műszaki szolgálatok végeznek, és nem nyújthat tanácsadási szolgáltatást kereskedelmi vagy piaci alapon.

Módosítás    257

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A típusjóváhagyó hatóság gondoskodik a birtokába kerülő információk bizalmas kezeléséről.

(5)  A kijelölő szerv gondoskodik a birtokába kerülő információk bizalmas kezeléséről.

Módosítás    258

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A típusjóváhagyó hatóság elegendő számú felkészült alkalmazottal rendelkezik feladatai megfelelő ellátásához.

(6)  A kijelölő szerv elegendő számú felkészült alkalmazottal rendelkezik az e rendeletben meghatározott feladatai megfelelő ellátásához.

Módosítás    259

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A típusjóváhagyó hatóságot kétévente más tagállamok két típusjóváhagyó hatósága által végzett szakértői értékelésnek kell alávetni.

törölve

A tagállamok elkészítik és benyújtják a Bizottságnak a szakértői értékelésre vonatkozó éves tervet, amely biztosítja az értékelő és az értékelt típusjóváhagyó hatóságok megfelelő rotációját.

 

A szakértői értékelésnek magában kell foglalnia egy, az értékelt hatóság felelősségi területe alá tartozó műszaki szolgálatnál tett helyszíni látogatást is. A Bizottság részt vehet az értékelésben, és részvételéről kockázatértékelés alapján dönthet.

 

Módosítás    260

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A szakértői értékelés eredményét meg kell küldeni az összes tagállamnak és a Bizottságnak, az eredményekről pedig összefoglalót kell készíteni és azt nyilvánosságra kell hozni. A 10. cikkel létrehozott fórum keretében az eredményekről szóló, a Bizottság által készített értékelés alapján az összefoglalót meg kell tárgyalni és ajánlásokat kell megfogalmazni.

törölve

Módosítás    261

Rendeletre irányuló javaslat

71 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot arról, hogyan jártak el a szakértői értékelési jelentésben megfogalmazott ajánlásokkal kapcsolatban.

törölve

Módosítás    262

Rendeletre irányuló javaslat

72 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  B. kategória: e rendeletben és a IV. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél létesítményeiben végzett vizsgálatok felügyelete;

b)  B. kategória: e rendeletben és a IV. mellékletében felsorolt jogi aktusokban említett, a gyártó vagy egy harmadik fél létesítményeiben végzett vizsgálatok és azok előkészületeinek felügyelete; a vizsgálatok előkészítését és a felügyeletet a műszaki szolgálat valamely felügyelője végzi;

Módosítás    263

Rendeletre irányuló javaslat

72 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A műszaki szolgálatot az adott tagállam nemzeti joga szerint alapítják meg, és jogi személyiséggel kell rendelkeznie, kivéve a gyártónak a 76. cikk szerinti, akkreditált belső műszaki szolgálatát.

(3)  A műszaki szolgálatot az adott tagállam nemzeti joga szerint alapítják meg, és jogi személyiséggel kell rendelkeznie, kivéve a típusjóváhagyó hatósághoz tartozó műszaki szolgálatot és a gyártónak a 76. cikk szerinti, akkreditált belső műszaki szolgálatát.

Módosítás    264

Rendeletre irányuló javaslat

73 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A műszaki szolgálat személyzetének minden olyan információ tekintetében, amely az e rendelet alapján ellátott feladatai végrehajtása során a birtokába jut, be kell tartania a szakmai titoktartás követelményeit, kivéve a jóváhagyó hatósággal szemben, valamint az uniós vagy nemzeti jogszabály által előírt esetekben.

(5)  A műszaki szolgálat személyzetének minden olyan információ tekintetében, amely az e rendelet alapján ellátott feladatai végrehajtása során a birtokába jut, be kell tartania a szakmai titoktartás követelményeit, kivéve a kijelölő hatósággal szemben, valamint az uniós vagy nemzeti jogszabály által előírt esetekben.

Módosítás    265

Rendeletre irányuló javaslat

74 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A műszaki szolgálatnak alkalmasnak kell lennie valamennyi tevékenység elvégzésére, amelyre a 72. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölését kéri. Bizonyítania kell a típusjóváhagyó hatóság számára, hogy teljesíti az összes alábbi követelményt:

(1)  A műszaki szolgálatnak alkalmasnak kell lennie valamennyi tevékenység elvégzésére, amelyre a 72. cikk (1) bekezdése értelmében kijelölését kéri. Bizonyítania kell a kijelölő hatóság – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testület – számára, hogy teljesíti az összes alábbi követelményt:

Módosítás    266

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kijelölő típusjóváhagyó hatóság beleegyezésével a műszaki szolgálatok alvállalkozásba adhatnak egyes olyan tevékenységi kategóriákat, amelyekre a 72. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölték őket, vagy ezeket a tevékenységeket leányvállalataikkal is elvégeztethetik.

(1)  A kijelölő hatóság – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testület – beleegyezésével a műszaki szolgálatok alvállalkozásba adhatnak egyes olyan tevékenységi kategóriákat, amelyekre a 72. cikk (1) bekezdésével összhangban kijelölték őket, vagy ezeket a tevékenységeket leányvállalataikkal is elvégeztethetik.

Módosítás    267

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Amennyiben a műszaki szolgálat bizonyos, a kijelölés tárgyát képező tevékenységi kategóriákkal kapcsolatos feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot vesz igénybe ezen feladatok elvégzéséhez, biztosítania kell, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfeleljen a 73. és 74. cikkben meghatározott követelményeknek, továbbá tájékoztatnia kell erről a típusjóváhagyó hatóságot.

(2)  Amennyiben a műszaki szolgálat bizonyos, a kijelölés tárgyát képező tevékenységi kategóriákkal kapcsolatos feladatokat alvállalkozásba ad, vagy leányvállalatot vesz igénybe ezen feladatok elvégzéséhez, biztosítania kell, hogy az alvállalkozó vagy a leányvállalat megfeleljen a 73. és 74. cikkben meghatározott követelményeknek, továbbá tájékoztatnia kell erről a kijelölő hatóságot, akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testületet.

Módosítás    268

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A műszaki szolgálatok a típusjóváhagyó hatóság számára elérhetővé teszik az alvállalkozók vagy a leányvállalatok képesítésének és az általuk elvégzett feladatoknak az értékelésére vonatkozó, megfelelő dokumentumokat.

(4)  A műszaki szolgálatok a kijelölő hatóság – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testület – számára elérhetővé teszik az alvállalkozók vagy a leányvállalatok képesítésének és az általuk elvégzett feladatoknak az értékelésére vonatkozó, megfelelő dokumentumokat.

Módosítás    269

Rendeletre irányuló javaslat

75 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A műszaki szolgálatok alvállalkozóit be kell jelenteni a típusjóváhagyó hatóságnál, nevüket pedig a Bizottságnak közzé kell tennie.

Módosítás    270

Rendeletre irányuló javaslat

76 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a 80. cikknek megfelelő ellenőrzésen esik át, azzal a különbséggel, hogy a „típusjóváhagyó hatóság” kifejezést a teljes szövegben felváltja az „ellenőrök közös bizottsága” kifejezés, amelyek ennek megfelelően látják el feladatukat; az ellenőrzés során igazolni kell az a), b) és c) pontoknak való megfelelést;

Módosítás    271

Rendeletre irányuló javaslat

76 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A belső műszaki szolgálatot nem kell a 78. cikk szerint bejelenteni a Bizottságnak, azonban a típusjóváhagyó hatóság kérésére a gyártó, amelynek részét képezi, vagy a nemzeti akkreditáló testület tájékoztatja az adott hatóságot az akkreditálásról.

(3)  A belső műszaki szolgálatot a 78. cikkel összhangban be kell jelenteni a Bizottságnak.

Módosítás    272

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A kérelmező műszaki szolgálat az V. melléklet 2. függelékének 4. részének megfelelően hivatalos kérelmet nyújt be azon tagállam típusjóváhagyó hatósága részére, amelyben kijelölését kérelmezi. A kérelemben a 72. cikk (1) bekezdésének megfelelően pontosan meg kell határozni azokat a tevékenységeket, amelyekre a kérelmező műszaki szolgálat a kijelölését kéri.

Módosítás    273

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A műszaki szolgálat kijelölése előtt a típusjóváhagyó hatóságnak értékelnie kell a műszaki szolgálatot egy értékelési ellenőrzőlista alapján, amely legalább az V. melléklet 2. függelékében felsorolt követelményeket tartalmazza. Az értékelésnek magában kell foglalnia a kérelmező műszaki szolgálat vagy adott esetben annak leányvállalata vagy alvállalkozója telephelyén végzett helyszíni ellenőrzést is, függetlenül attól, hogy a telephely az Unióban vagy azon kívül található-e.

Mielőtt a típusjóváhagyó hatóság kijelöl egy műszaki szolgálatot, a típusjóváhagyó hatóságnak vagy a 71. cikk (1) bekezdésében említett nemzeti akkreditációs testületnek értékelnie kell a műszaki szolgálatot egy harmonizált értékelési ellenőrzőlista alapján, amely legalább az V. melléklet 2. függelékében felsorolt követelményeket tartalmazza. Az értékelésnek magában kell foglalnia a kérelmező műszaki szolgálat vagy adott esetben annak leányvállalata vagy alvállalkozója telephelyén végzett helyszíni ellenőrzést is, függetlenül attól, hogy a telephely az Unióban vagy azon kívül található-e.

Módosítás    274

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kérelmező műszaki szolgálat értékelését – a helyszíni ellenőrzést is beleértve – legalább két másik tagállam típusjóváhagyó hatóságának képviselőjéből álló közös értékelőcsoport végzi a Bizottság képviselőjével együtt és a kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatóságával összehangoltan. A kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam kijelölő típusjóváhagyó hatósága időben hozzáférést biztosít e képviselők számára a kérelmező műszaki szolgálat értékeléséhez szükséges dokumentumokhoz.

(1b)   Azokban az esetekben, amelyekben az értékelést a típusjóváhagyó hatóság végzi, a Bizottság egy képviselőjének részt kell vennie a kijelölő hatósággal közös értékelőcsoportban, amely elvégzi a kérelmező műszaki szolgálat értékelését, a helyszíni értékelést is beleértve. E feladat elvégzése érdekében a Bizottság harmadik félként, nyílt ajánlattételi felhívás révén szerződtetett független ellenőrök szolgáltatásait veszi igénybe. Az ellenőrök függetlenül és pártatlanul végzik feladataikat. A kereskedelmi titkok alkalmazandó jogszabályok szerinti védelme érdekében az ellenőrök eleget tesznek titoktartási kötelezettségüknek. A tagállamok minden szükséges segítséget megadnak, és minden olyan dokumentumot és támogatást biztosítanak, amelyet az ellenőrök feladataik ellátásához kérnek. A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrök minden telephelyre és azok minden részére bejussanak, továbbá hozzáférjenek minden olyan információhoz, ezen belül a számítógépes rendszerekhez és szoftverekhez, amelyek feladataik ellátása szempontjából lényegesek.

(A 77. cikk elején a bekezdések sorrendje és számozása megváltozik.)

Módosítás    275

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   Azokban az esetekben, amelyekben az értékelést egy akkreditáló testület végzi, a kérelmező műszaki szolgálat a típusjóváhagyó hatóságnak érvényes akkreditációs tanúsítványt nyújt be, valamint csatolja hozzá a kapcsolódó értékelő jelentést, amely igazolja az V. bekezdés 2. függelékében meghatározott, az azon tevékenységekre vonatkozó követelmények teljesítését, amelyekre a kérelmező műszaki szolgálat a kijelölését kéri.

(A 77. cikk elején a bekezdések sorrendje és számozása megváltozik.)

Módosítás    276

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)   Amennyiben a műszaki szolgálat kijelölését a 78. cikk (3) bekezdésével összhangban több típusjóváhagyó hatóság is kéri, az értékelést csak egyszer kell elvégezni, feltéve, ha a műszaki szolgálat kijelölésének hatályára az adott értékelés kiterjed.

(A 77. cikk elején a bekezdések sorrendje és számozása megváltozik.)

Módosítás    277

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok értesítik a Bizottságot a típusjóváhagyó hatóság azon képviselőinek nevéről, akik az egyes közös értékelésekre felkérhetők.

(5)  A tagállamok értesítik a Bizottságot a kijelölő hatóság azon képviselőinek nevéről, akik az egyes közös értékelésekre felkérhetők.

Módosítás    278

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 7 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A típusjóváhagyó hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállam kijelölő hatóságát az értékelő jelentésről, a műszaki szolgálat alkalmasságára vonatkozó igazoló dokumentumokról, és azokról az intézkedésekről, amelyek a műszaki szolgálat rendszeres ellenőrzésére szolgálnak és biztosítják, hogy a műszaki szolgálat folyamatosan megfeleljen e rendelet követelményeinek.

A kijelölő hatóság értesíti a Bizottságot és a többi tagállam kijelölő hatóságát az értékelő jelentésről, a műszaki szolgálat alkalmasságára vonatkozó igazoló dokumentumokról, és azokról az intézkedésekről, amelyek a műszaki szolgálat rendszeres ellenőrzésére szolgálnak és biztosítják, hogy a műszaki szolgálat folyamatosan megfeleljen e rendelet követelményeinek.

Módosítás    279

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 7 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az értesítést küldő típusjóváhagyó hatóságnak emellett bizonyítékokat kell benyújtania arról, hogy alkalmas személyzettel rendelkezik a műszaki szolgálatnak a 71. cikk (6) bekezdésével összhangban történő ellenőrzésére.

Az értékelő jelentésről értesítést küldő kijelölő hatóságnak emellett bizonyítékokat kell benyújtania arról, hogy alkalmas személyzettel rendelkezik a műszaki szolgálatnak a 71. cikk (6) bekezdésével összhangban történő ellenőrzésére.

Módosítás    280

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A többi tagállam típusjóváhagyó hatósága és a Bizottság felülvizsgálhatja az értékelő jelentést és az igazoló dokumentumokat, kérdéseket tehet fel, jelezheti aggályait, és az értékelő jelentésről és az igazoló dokumentumokról való értesítést követő egy hónapon belül további igazoló dokumentumokat kérhet.

(8)  A többi tagállam kijelölő hatósága és a Bizottság felülvizsgálhatja az értékelő jelentést és az igazoló dokumentumokat, kérdéseket tehet fel, jelezheti aggályait, és az értékelő jelentésről és az igazoló dokumentumokról való értesítést követő egy hónapon belül további igazoló dokumentumokat kérhet.

Módosítás    281

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatósága a kérdéseket és aggályokat a beérkezésüket követő négy héten belül megválaszolja, és ugyanezen időn belül megküldi a kért további igazoló dokumentumokat is.

(9)  A kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam kijelölő hatósága a kérdéseket és aggályokat a beérkezésüket követő négy héten belül megválaszolja, és ugyanezen időn belül megküldi a kért további igazoló dokumentumokat is.

Módosítás    282

Rendeletre irányuló javaslat

77 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A többi tagállam típusjóváhagyó hatósága vagy a Bizottság önállóan vagy közösen ajánlásokat intézhet a kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatóságához a (9) bekezdésben említett válasz kézhezvételétől számított négy héten belül. A típusjóváhagyó hatóságnak figyelembe kell vennie ezeket az ajánlásokat a műszaki szolgálat kijelölésére vonatkozó döntés meghozatala során. Ha a típusjóváhagyó hatóság úgy dönt, hogy a többi tagállam vagy a Bizottság által megfogalmazott ajánlásokat nem fogadja el, a döntés meghozatalát követő két héten belül meg kell indokolnia ezt.

(10)  A többi tagállam kijelölő hatósága vagy a Bizottság önállóan vagy közösen ajánlásokat intézhet a kérelmező műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam kijelölő hatóságához a (9) bekezdésben említett válasz kézhezvételétől számított négy héten belül. A kijelölő hatóságnak figyelembe kell vennie ezeket az ajánlásokat a műszaki szolgálat kijelölésére vonatkozó döntés meghozatala során. Ha a kijelölő hatóság úgy dönt, hogy a többi tagállam vagy a Bizottság által megfogalmazott ajánlásokat nem fogadja el, a döntés meghozatalát követő két héten belül meg kell indokolnia ezt.

Módosítás    283

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bejelentéstől számított 28 napon belül egy tagállam vagy a Bizottság írásban kifogást emelhet, amelyben meg kell neveznie a kifogás mellett szóló, vagy a műszaki szolgálattal, vagy annak a típusjóváhagyó hatóság általi ellenőrzésével kapcsolatos érveit. Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság kifogást emel, a bejelentés hatálya felfüggesztésre kerül. Ebben az esetben a Bizottság konzultál az érintett felekkel, és végrehajtási jogi aktus révén dönt arról, hogy a bejelentésre vonatkozó felfüggesztés feloldható-e, vagy sem. Az említett végrehajtási jogi aktust a 87. cikk (2) bekezdésében meghatározott vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

A bejelentéstől számított egy hónapon belül egy tagállam vagy a Bizottság írásban kifogást emelhet, amelyben meg kell neveznie a kifogás mellett szóló, vagy a műszaki szolgálattal, vagy annak a kijelölő hatóság általi ellenőrzésével kapcsolatos érveit. Amennyiben egy tagállam vagy a Bizottság kifogást emel, a bejelentés hatálya felfüggesztésre kerül. Ebben az esetben a Bizottság konzultál az érintett felekkel, és végrehajtási jogi aktusok elfogadása révén dönt arról, hogy a bejelentésre vonatkozó felfüggesztés feloldható-e, vagy sem. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    284

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ugyanazt a műszaki szolgálatot több típusjóváhagyó hatóság is kijelölheti, és e típusjóváhagyó hatóságok tagállamai is bejelenthetik a Bizottságnak, függetlenül a műszaki szolgálat által a 72. cikk (1) bekezdésével összhangban folytatott tevékenységek kategóriájától vagy kategóriáitól.

(3)  Ugyanazt a műszaki szolgálatot több kijelölő hatóság is kijelölheti, és e kijelölő hatóságok tagállamai is bejelenthetik a Bizottságnak, függetlenül a műszaki szolgálat által a 72. cikk (1) bekezdésével összhangban folytatott tevékenységek kategóriájától vagy kategóriáitól.

Módosítás    285

Rendeletre irányuló javaslat

78 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok valamelyike előírja egy típusjóváhagyó hatóság számára egy bizonyos szervezet vagy illetékes szerv kijelölését olyan tevékenység elvégzéséhez, amely nem tartozik a 72. cikk (1) bekezdésében meghatározott tevékenységi kategóriákba, a tagállamnak az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell a bejelentést megtennie.

(4)  Ha a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusok valamelyike előírja egy kijelölő hatóság számára egy bizonyos szervezet vagy illetékes szerv kijelölését olyan tevékenység elvégzéséhez, amely nem tartozik a 72. cikk (1) bekezdésében meghatározott tevékenységi kategóriákba, a tagállamnak az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kell a bejelentést megtennie.

Módosítás    286

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a típusjóváhagyó hatóság megállapítja, vagy tájékoztatást kap arról, hogy a műszaki szolgálat már nem tesz eleget az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a hatóság korlátozza, felfüggeszti vagy adott esetben visszavonja a kijelölést, attól függően, hogy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesíteni a követelményeket.

Amennyiben a kijelölő hatóság megállapítja, vagy tájékoztatást kap arról, hogy a műszaki szolgálat már nem tesz eleget az e rendeletben meghatározott követelményeknek, a hatóság korlátozza, felfüggeszti vagy adott esetben visszavonja a kijelölést, attól függően, hogy mennyire súlyos mértékben mulasztották el teljesíteni a követelményeket.

Módosítás    287

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A típusjóváhagyó hatóságnak egy adott bejelentés felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy visszavonásáról haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállamot.

A kijelölő hatóságnak egy adott bejelentés felfüggesztéséről, korlátozásáról vagy visszavonásáról haladéktalanul értesítenie kell a Bizottságot és a többi tagállamot.

Módosítás    288

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A típusjóváhagyó hatóság értesíti a többi típusjóváhagyó hatóságot és a Bizottságot, ha a műszaki szolgálat meg nem felelése kihat a bejelentés módosítása által érintett műszaki szolgálat által kiadott ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek alapján kiállított típusbizonyítványokra.

A kijelölő hatóság értesíti a többi kijelölő hatóságot és a Bizottságot, ha a műszaki szolgálat meg nem felelése kihat a bejelentés módosítása által érintett műszaki szolgálat által kiadott ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek alapján kiállított típusbizonyítványokra.

Módosítás    289

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bejelentést érintő változásokról szóló értesítést követő két hónapon belül a típusjóváhagyó hatóság jelentést nyújt be a meg nem felelésre vonatkozó megállapításairól a Bizottságnak és a többi típusjóváhagyó hatóságnak. Ha a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek biztonságosságának garantálásához szükséges, a kijelölő típusjóváhagyó hatóság utasítja az érintett jóváhagyó hatóságokat, hogy ésszerű időn belül függesszék fel vagy vonják vissza az összes jogtalanul kiállított típusbizonyítványt.

A bejelentést érintő változásokról szóló értesítést követő két hónapon belül a kijelölő hatóság jelentést nyújt be a meg nem felelésre vonatkozó megállapításairól a Bizottságnak és a többi kijelölő hatóságnak. Ha a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek biztonságosságának garantálásához szükséges, a kijelölő hatóság utasítja az érintett jóváhagyó hatóságokat, hogy ésszerű időn belül függesszék fel vagy vonják vissza az összes jogtalanul kiállított típusbizonyítványt.

Módosítás    290

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A felfüggesztett, korlátozott vagy visszavont bejelentés által érintett műszaki szolgálat által kiadott ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek alapján kiállított többi bizonyítvány az alábbi körülmények között érvényes marad:

(4)  A felfüggesztett, korlátozott vagy visszavont bejelentés által érintett műszaki szolgálat által kiadott ellenőrzési és vizsgálati jegyzőkönyvek alapján kiállított típusjóváhagyó bizonyítvány az alábbi körülmények között érvényes marad:

Módosítás    291

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a bejelentés felfüggesztése esetén azzal a feltétellel, hogy a felfüggesztést követő három hónapon belül a típusbizonyítványt kiállító típusjóváhagyó hatóság írásban megerősíti a többi tagállam típusjóváhagyó hatósága és a Bizottság számára, hogy a felfüggesztés idejére átveszi a műszaki szolgálat feladatait;

a)  a kijelölés felfüggesztése esetén azzal a feltétellel, hogy a felfüggesztést követő három hónapon belül a típusbizonyítványt kiállító típusjóváhagyó hatóság írásban megerősíti a többi tagállam típusjóváhagyó hatósága és a Bizottság számára, hogy a felfüggesztés idejére átveszi a műszaki szolgálat feladatait;

Módosítás    292

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a bejelentés korlátozása vagy visszavonása esetén a korlátozástól vagy visszavonástól számított három hónapig. A bizonyítványokat kiállító típusjóváhagyó hatóság további három hónapos időszakokra, összesen legfeljebb tizenkét hónapra meghosszabbíthatja a bizonyítványok érvényességét, ha ezen időszakra átveszi a korlátozott vagy visszavont bejelentés által érintett műszaki szolgálat feladatait.

b)  a kijelölés korlátozása vagy visszavonása esetén a korlátozástól vagy visszavonástól számított három hónapig. A bizonyítványokat kiállító típusjóváhagyó hatóság további három hónapos időszakokra, összesen legfeljebb tizenkét hónapra meghosszabbíthatja a bizonyítványok érvényességét, ha ezen időszakra átveszi a korlátozott vagy visszavont bejelentés által érintett műszaki szolgálat feladatait.

Módosítás    293

Rendeletre irányuló javaslat

79 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A műszaki szolgálat kijelölése csak azután újítható meg, hogy a típusjóváhagyó hatóság meggyőződött arról, hogy a műszaki szolgálat továbbra is megfelel e rendelet követelményeinek. Az értékelést a 77. cikk szerinti eljárásnak megfelelően kell elvégezni.

(6)  A műszaki szolgálat kijelölése csak azután újítható meg, hogy a kijelölő hatóság meggyőződött arról, hogy a műszaki szolgálat továbbra is megfelel e rendelet követelményeinek. Az értékelést a 77. cikk szerinti eljárásnak megfelelően kell elvégezni.

Módosítás    294

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A típusjóváhagyó hatóság folyamatosan ellenőrzi a műszaki szolgálatokat annak érdekében, hogy a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítva legyen.

A kijelölő hatóság – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testület – folyamatosan ellenőrzi a műszaki szolgálatokat annak érdekében, hogy a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelés biztosítva legyen.

Módosítás    295

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A műszaki szolgálatok kérésre rendelkezésre bocsátják mindazon információkat és dokumentumokat, amelyek a típusjóváhagyó hatóság számára szükségesek az említett követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

A műszaki szolgálatok kérésre rendelkezésre bocsátják mindazon információkat és dokumentumokat, amelyek a kijelölő hatóság – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testület – számára szükségesek az említett követelményeknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

Módosítás    296

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A műszaki szolgálatok haladéktalanul értesítik a típusjóváhagyó hatóságot minden olyan, különösen a személyzetük, létesítményeik, leányvállalataik vagy alvállalkozóik tekintetében bekövetkező változásról, amely érintheti a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelésüket, vagy az azon járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési feladataik elvégzésére való alkalmasságukat, amelyek tekintetében kijelölték őket.

A műszaki szolgálatok haladéktalanul értesítik a kijelölő hatóságot – akkreditáció esetén pedig a nemzeti akkreditációs testületet – minden olyan, különösen a személyzetük, létesítményeik, leányvállalataik vagy alvállalkozóik tekintetében bekövetkező változásról, amely érintheti a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek való megfelelésüket, vagy az azon járművekkel, rendszerekkel, alkotóelemekkel és önálló műszaki egységekkel kapcsolatos megfelelőségértékelési feladataik elvégzésére való alkalmasságukat, amelyek tekintetében kijelölték őket.

Módosítás    297

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatósága gondoskodik arról, hogy a műszaki szolgálat teljesítse a (2) bekezdésben előírt kötelezettségét, kivéve, ha jogszerű oka van ezzel ellentétben eljárni.

A műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam kijelölő hatósága gondoskodik arról, hogy a műszaki szolgálat teljesítse a (2) bekezdésben előírt kötelezettségét, kivéve, ha jogszerű oka van ezzel ellentétben eljárni.

(A bizottsági javaslat számozása helytelen: két bekezdés viseli a (3) sorszámot.)

Módosítás    298

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 3 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A műszaki szolgálat vagy a típusjóváhagyó hatóság kérheti, hogy minden, a többi tagállam hatóságai vagy a Bizottság számára továbbított információt bizalmasan kezeljenek.

A műszaki szolgálat vagy a kijelölő hatóság kérheti, hogy minden, a többi tagállam hatóságai vagy a Bizottság számára továbbított információt bizalmasan kezeljenek.

(A bizottsági javaslat számozása helytelen: két bekezdés viseli a (3) sorszámot.)

Módosítás    299

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A típusjóváhagyó hatóság legalább 30 havonta értékeli a felelőssége alá tartozó valamennyi műszaki szolgálat esetében, hogy a műszaki szolgálat továbbra is megfelel-e a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek. Az értékelésnek a hatóság felelőssége alá tartozó minden egyes műszaki szolgálat esetében magában kell foglalnia egy helyszíni látogatást is.

A kijelölő hatóság legalább háromévente értékeli a felelőssége alá tartozó valamennyi műszaki szolgálat esetében, hogy a műszaki szolgálat továbbra is megfelel-e a 72–76. cikkben, a 84. és 85. cikkben és az V. melléklet 2. függelékében foglalt követelményeknek, és értékelést nyújt be a felelős tagállamnak. Az értékelést a 77. cikk (1)–(4) bekezdésében leírt eljárással összhangban kijelölt közös értékelőcsoport végzi, és a felelőssége alá tartozó minden egyes műszaki szolgálat esetében magában kell foglalnia egy helyszíni látogatást is.

(A bizottsági javaslat számozása helytelen: két bekezdés viseli a (3) sorszámot.)

Módosítás    300

Rendeletre irányuló javaslat

80 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A műszaki szolgálat értékelésének lezárást követő két hónapon belül a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot ellenőrzési tevékenységeikről. A jelentéseknek tartalmazniuk kell az értékelés összefoglalását, amelyet nyilvánosságra kell hozni.

Az értékelés eredményét meg kell küldeni az összes tagállamnak és a Bizottságnak, az eredményekről pedig összefoglalót kell készíteni és azt nyilvánosságra kell hozni. Az összefoglalót a 10. cikk értelmében létrehozott fórum keretében kell megtárgyalni.

(A bizottsági javaslat számozása helytelen: két bekezdés viseli a (3) sorszámot.)

Módosítás    301

Rendeletre irányuló javaslat

81 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság kivizsgál minden olyan esetet, amelyben arra hívják fel a figyelmét, hogy aggály merült fel a műszaki szolgálat szakmai alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a műszaki szolgálat folyamatosan megfelel-e az e rendelet szerint rá háruló követelményeknek és kötelezettségeknek. A Bizottság saját kezdeményezésre is indíthat ilyen vizsgálatokat.

A Bizottság, az érintett tagállam típusjóváhagyó hatóságával együttműködve kivizsgál minden olyan esetet, amelyben arra hívják fel a figyelmét, hogy aggály merült fel a műszaki szolgálat szakmai alkalmasságával vagy azzal kapcsolatban, hogy a műszaki szolgálat folyamatosan megfelel-e az e rendelet szerint rá háruló követelményeknek és kötelezettségeknek. A Bizottság saját kezdeményezésre is indíthat ilyen vizsgálatokat.

Módosítás    302

Rendeletre irányuló javaslat

81 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdésben említett vizsgálat keretében a Bizottság konzultációt folytat a műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatóságával. E tagállam típusjóváhagyó hatósága kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett műszaki szolgálat teljesítményével és a műszaki szolgálat függetlenségére és alkalmasságára vonatkozó követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos valamennyi idevágó információt.

(2)  Az (1) bekezdésben említett vizsgálat keretében a Bizottság együttműködik a műszaki szolgálat székhelye szerinti tagállam típusjóváhagyó hatóságával. E tagállam típusjóváhagyó hatósága kérésre a Bizottság rendelkezésére bocsátja az érintett műszaki szolgálat teljesítményével és a műszaki szolgálat függetlenségére és alkalmasságára vonatkozó követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos valamennyi idevágó információt.

Módosítás    303

Rendeletre irányuló javaslat

82 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az információcserét a 10. cikkben említett fórum koordinálja.

(4)  Az információcserét a 10. cikk értelmében létrehozott fórum koordinálja.

Módosítás    304

Rendeletre irányuló javaslat

83 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben egy műszaki szolgálat kijelölésének alapja a 765/2008/EK rendelet értelmében vett akkreditáció, a tagállamok biztosítják, hogy a típusjóváhagyó hatóság folyamatosan tájékoztassa az adott műszaki szolgálat akkreditációját végző nemzeti akkreditáló testületet a műszaki szolgálat ellenőrzése alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos váratlan eseményekről és egyéb információkról, amennyiben ezek az információk jelentőséggel bírnak a műszaki szolgálat teljesítményének értékelése szempontjából.

(1)  Amennyiben egy műszaki szolgálat kijelölése a 765/2008/EK rendelet értelmében vett akkreditáción is alapul, a tagállamok biztosítják, hogy a típusjóváhagyó hatóság folyamatosan tájékoztassa az adott műszaki szolgálat akkreditációját végző nemzeti akkreditáló testületet a műszaki szolgálat ellenőrzése alá tartozó kérdésekkel kapcsolatos váratlan eseményekről és egyéb információkról, amennyiben ezek az információk jelentőséggel bírnak a műszaki szolgálat teljesítményének értékelése szempontjából.

Módosítás    305

Rendeletre irányuló javaslat

84 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  lehetővé kell tennie a jóváhagyó hatósága számára, hogy megfigyelje a műszaki szolgálat teljesítményét a megfelelőségértékelés során;

a)  lehetővé kell tennie a jóváhagyó hatósága vagy a 77. cikk (1) bekezdésében ismertetett közös értékelőcsoport számára, hogy megfigyelje a műszaki szolgálat teljesítményét a típusjóváhagyás céljából végzett vizsgálat során;

Módosítás    306

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésében, a 5. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 22. cikk (3) bekezdésében, a 24. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében, a 34. cikk (2) bekezdésében, az 55. cikk (2) és (3) bekezdésében, az 56. cikk (2) bekezdésében, a 60. cikk (3) bekezdésében, a 65. cikk (10) bekezdésében, a 76. cikk (4) bekezdésében és a 90. cikk (2). bekezdésébenben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól az e rendelet hatálybalépésével kezdődő hatállyal.

(2)  A Bizottságnak a 4. cikk (2) bekezdésében, a 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (7a) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 22. cikk (3) bekezdésében, a 24. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében, a 33. cikk (1a) bekezdésében, a 34. cikk (2) bekezdésében, a 60. cikk (3) bekezdésében, a 65. cikk (10) bekezdésében, a 76. cikk (4) bekezdésében és a 90. cikk (2). bekezdésébenben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól az e rendelet hatálybalépésével kezdődő hatállyal.

Indokolás

A 65. cikkben bevezetett módosítások figyelembevételéhez szükséges kiigazítás.

Módosítás    307

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 22. cikk (3) bekezdésében, a 24. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében, a 34. cikk (2) bekezdésében, az 55. cikk (2) és (3) bekezdésében, az 56. cikk (2) bekezdésében, a 60. cikk (3) bekezdésében, a 65. cikk (10) bekezdésében, a 76. cikk (4) bekezdésében és a 90. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 4. cikk (2) bekezdésében, az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (7a) bekezdésében, a 10. cikk (3) bekezdésében, a 22. cikk (3) bekezdésében, a 24. cikk (3) bekezdésében, a 25. cikk (5) bekezdésében, a 26. cikk (2) bekezdésében, a 28. cikk (5) bekezdésében, a 29. cikk (6) bekezdésében, a 33. cikk (1a) bekezdésében, a 34. cikk (2) bekezdésében, a 60. cikk (3) bekezdésében, a 65. cikk (10) bekezdésében, a 76. cikk (4) bekezdésében és a 90. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban megjelölt felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    308

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

Módosítás    309

Rendeletre irányuló javaslat

88 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdése, a 22. cikk (3) bekezdése, a 24. cikk (3) bekezdése, a 25. cikk (5) bekezdése, a 26. cikk (2) bekezdése, a 28. cikk (5) bekezdése, a 29. cikk (6) bekezdése, a 34. cikk (2) bekezdése, a 55. cikk (2) és (3) bekezdése, az 56. cikk (2) bekezdése, a 60. cikk (3) bekezdése, a 65. cikk (10) bekezdése, a 76. cikk (4) bekezdése és a 90. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament és a Tanács jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(5)  A 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (7a) bekezdése, a 10. cikk (3) bekezdése, a 22. cikk (3) bekezdése, a 24. cikk (3) bekezdése, a 25. cikk (5) bekezdése, a 26. cikk (2) bekezdése, a 28. cikk (5) bekezdése, a 29. cikk (6) bekezdése, a 33. cikk (1a) bekezdése, a 34. cikk (2) bekezdése, a 60. cikk (3) bekezdése, a 65. cikk (10) bekezdése, a 76. cikk (4) bekezdése és a 90. cikk (2) bekezdése értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlament és a Tanács jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    310

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok meghatározzák a gazdasági szereplők és a műszaki szolgálatok által az e rendeletben, különösen a 11–19. cikkben, a 72–76. cikkben, valamint a 84. és 85. cikkben meghatározott kötelezettségeikkel kapcsolatban elkövetett jogsértések esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(1)  A tagállamok meghatározzák a gazdasági szereplők és a műszaki szolgálatok által az e rendeletben meghatározott kötelezettségeikkel kapcsolatban elkövetett jogsértések esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A szankcióknak különösen arányosaknak kell lenniük az érintett tagállamok piacán nyilvántartásba vett nem megfelelő járművek számával vagy az az érintett tagállamok piacán forgalomba hozott, nem megfelelő rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek számával.

Módosítás    311

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  hamis nyilatkozattétel a jóváhagyási eljárás vagy visszahívást eredményező eljárások során;

a)  hamis nyilatkozattétel a jóváhagyási eljárás vagy a XI. fejezettel összhangban kirótt korrekciós és korlátozó intézkedéseket eredményező eljárások során;

Módosítás    312

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a típusjóváhagyáshoz használt vizsgálati eredmények meghamisítása;

b)  a típusjóváhagyáshoz vagy piacfelügyelethez használt vizsgálati eredmények meghamisítása, ideértve a jóváhagyás nem helytálló adatokon alapuló megadását is;

Módosítás    313

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a kijelölésre vonatkozó követelményeknek a műszaki szolgálatok általi nem megfelelő teljesítése;

Módosítás    314

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  jóváhagyás-köteles járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyás nélkül való forgalmazása, vagy dokumentumok és jelölések e szándékkal történő meghamisítása.

b)  jóváhagyás-köteles járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyás nélkül való forgalmazása, vagy dokumentumok, megfelelőségi nyilatkozatok, jogszabályban előírt táblák vagy jóváhagyási jelek e szándékkal történő meghamisítása.

Módosítás    315

Rendeletre irányuló javaslat

89 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok évente beszámolnak a Bizottságnak az általuk kiszabott szankciókról.

(5)  A tagállamok a kiszabott büntetésekről értesítést küldenek a 25. cikk alapján létrehozott online típusjóváhagyási adatbázis részére. Az értesítésre a büntetés kiszabását követő egy hónapon belül sort kell keríteni.

Módosítás    316

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a 9. cikk (1) és (4) bekezdésében vagy az 54. cikk (1) bekezdésében említett, a Bizottság által végzett megfelelőség-ellenőrzés valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység esetében az e rendeletben meghatározott követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a Bizottság közigazgatási bírságot szabhat ki e rendelet megsértéséért az érintett gazdasági szereplőre. Az előírt közigazgatási bírságoknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A bírságoknak arányosaknak kell lenniük az uniós piacon nyilvántartásba vett nem megfelelő járművek számával vagy az uniós piacon forgalomba hozott, nem megfelelő rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek számával.

Amennyiben a 9. cikk (1) és (4) bekezdésében vagy az 54. cikk (1) bekezdésében említett, a Bizottság által vagy a 8. cikk (1) bekezdésében említett piacfelügyeleti hatóságok által végzett megfelelőség-ellenőrzés valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység esetében az e rendeletben meghatározott követelményeknek való meg nem felelést tár fel, a Bizottság közigazgatási bírságot szabhat ki e rendelet megsértéséért az érintett gazdasági szereplőre. Az előírt közigazgatási bírságoknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. A bírságoknak arányosaknak kell lenniük az uniós piacon nyilvántartásba vett nem megfelelő járművek számával vagy az uniós piacon forgalomba hozott, nem megfelelő rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek számával.

Módosítás    317

Rendeletre irányuló javaslat

90 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság által kiszabott közigazgatási bírságok nem szabhatók ki a tagállamok által az ugyanazon jogsértések miatt a 89. cikkel összhangban kiszabott szankciókkal együtt, és nem megfelelő járművenként, rendszerenként, alkotóelemenként vagy önálló műszaki egységenként nem haladhatják meg a 30 000 EUR összeget.

A Bizottság által kiszabott közigazgatási bírságok nem szabhatók ki a tagállamok által az ugyanazon jogsértések miatt a 89. cikkel összhangban kiszabott szankciókkal együtt.

 

A Bizottság által kiszabott közigazgatási bírságok nem megfelelő járművenként, rendszerenként, alkotóelemenként vagy önálló műszaki egységenként nem haladhatják meg a 30 000 EUR összeget.

Módosítás    318

Rendeletre irányuló javaslat

91 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

715/2007/EK rendelet

5 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a.  az 5. cikkben a (2) bekezdés a c) pontot követően a következő albekezdésekkel egészül ki:

 

„Az e rendelet vagy a 2016/646/EU rendelet által meghatározott kibocsátáscsökkentési alapstratégiát (BES), kibocsátáscsökkentési segédstratégiát (AES) vagy hatástalanító berendezést alkalmazó jármű EU-típusjóváhagyását kérelmező gyártóknak a típusjóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátaniuk minden olyan információt – többek között műszaki indokolást –, amely a típusjóváhagyó hatóság által ésszerűen elvárható segítség annak meghatározásához, hogy a kibocsátáscsökkentési alapstratégia vagy a kibocsátáscsökkentési segédstratégia hatástalanító berendezés-e, továbbá alkalmazható-e eltérés a hatástalanító berendezésekre vonatkozó, e cikkben meghatározott tilalom tekintetében.

 

A jóváhagyó hatóság nem adhatja meg az EU-típusjóváhagyást mindaddig, amíg értékelését el nem végezte, és meg nem állapította, hogy a járműtípus nincsen felszerelve tiltott hatástalanító berendezéssel e cikk és a 692/2008/EK rendelet értelmében.”

Módosítás    319

Rendeletre irányuló javaslat

XII melléklet – 1 pont – második oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egység

Egység

1000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Indokolás

Az elektromos járművek össztömege a nehéz akkumulátorok miatt nagyobb, mint a hagyományos járműveké. Ez azt jelenti, hogy a 3,5 tonnás megengedett össztömegű járművek (az N1 kategóriájú járművek) elektromos kivitelei ugyanolyan teherbírás mellett túllépik ezt a tömeghatárt, és ezért az N2 kategóriába esnek. Hogy ne alakuljon ki egyenlőtlen bánásmód, a kis sorozatokra vonatkozó legnagyobb darabszámokat ennek megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás    320

Rendeletre irányuló javaslat

XII melléklet – 2 pont – második oszlop

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egység

Egység

100

250

250

250

2016. október 31-ig 500

2016. október 31-ig 500

2016. november 1-jétől 250

2016. november 1-jétől 250

250

250

500

500

250

250

Módosítás    321

Rendeletre irányuló javaslat

XIII melléklet – I rész – táblázat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Sorszám

A tétel leírása

Követelmény

A vizsgálat menete

Jelölési előírások

Csomagolási előírások

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Módosítás

Sorszám

A tétel leírása

Követelmény

A vizsgálat menete

Jelölési előírások

Csomagolási előírások

1

Kipufogógáz-katalizátorok és betéteik

NOx-kibocsátások

EURO szabványok

Járműtípus és -kivitel

 

2

Turbófeltöltők

CO2- és NOx-kibocsátások

EURO szabványok

Járműtípus és -kivitel

 

3

A turbófeltöltőktől eltérő üzemanyag- / levegőkeverék-kompressziós rendszerek

CO2- és NOx-kibocsátások

EURO szabványok

Járműtípus és -kivitel

 

4

Dízel részecskeszűrők

PM

EURO szabványok

Járműtípus és -kivitel

 

Módosítás    322

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 2 pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  Hozzáférés a jármű OBD-információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz

(A magyar változatot nem érinti.)  

Módosítás    323

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 2 pont – 2.8 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.8.  Az 595/2009/EK rendelet hatálya alá eső kategóriákba tartozó járművek esetében a 2.6.2 pont tekintetében, amennyiben a gyártó az ISO 22900 szabványnak (Modulrendszerű kommunikációs interfész járművekhez – MVCI) és az ISO 22901 szabványnak (Nyílt diagnosztikai adatcsere – ODX) megfelelő diagnosztikai eszközöket és mérőműszereket használ a saját franchise-rendszerű hálózatán belül, az ODX fájlokat a független gazdasági szereplők számára a gyártó weboldalán keresztül kell elérhetővé tenni.

2.8.  A 2.6.2 pont tekintetében, amennyiben a gyártó az ISO 22900 szabványnak (Modulrendszerű kommunikációs interfész járművekhez – MVCI) és az ISO 22901 szabványnak (Nyílt diagnosztikai adatcsere – ODX) megfelelő diagnosztikai eszközöket és mérőműszereket használ a saját franchise-rendszerű hálózatán belül, az ODX fájlokat a független gazdasági szereplők számára a gyártó weboldalán keresztül kell elérhetővé tenni.

Módosítás    324

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 2 pont – 2.8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2.8a.  A jármű fedélzeti diagnosztikai rendszere, a diagnosztika, a járműjavítás és -karbantartás céljából a járműadatok közvetlen áramlását a 83. sz. ENSZ EGB-előírás XI. melléklete 1. függelékének 6.5.1.4. pontjában és a 49. sz. ENSZ EGB-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában meghatározott szabványos adatátviteli csatlakozón keresztül kell elérhetővé tenni.

Módosítás    325

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 6 pont – 6.1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egy, a független gazdasági szereplők számára könnyen hozzáférhető adatbázisban rendelkezésre kell bocsátani a jármű minden olyan alkatrészére vonatkozó információt, amelyet a járműgyártó beépített a jármű-azonosító szám, valamint bármely esetleges további feltétel, például a tengelytáv, a motorteljesítmény, a felszereltségi szint vagy a választható tartozékok alapján meghatározható járműbe, és amely az eredeti alkatrész termékazonosító száma alapján kicserélhető a járműgyártó által a hivatalos szervizpartnereinek, márkakereskedőinek vagy harmadik félnek kínált pótalkatrészekkel.

Egy, a független gazdasági szereplők számára hozzáférhető, géppel olvasható és elektronikusan feldolgozható adatbázis formájában rendelkezésre kell bocsátani a jármű minden olyan alkatrészére vonatkozó információt, amelyet a járműgyártó beépített a jármű-azonosító szám, valamint bármely esetleges további feltétel, például a tengelytáv, a motorteljesítmény, a felszereltségi szint vagy a választható tartozékok alapján meghatározható járműbe, és amely az eredeti alkatrész termékazonosító száma alapján kicserélhető a járműgyártó által a hivatalos szervizpartnereinek, márkakereskedőinek vagy harmadik félnek kínált pótalkatrészekkel.

Módosítás    326

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 6 pont – 6.3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.3.  A járműinformációkhoz való hozzáférés 70. cikkben említett fóruma meghatározza azokat a paramétereket, amelyekkel a legkorszerűbb módon teljesíthetők ezek a követelmények. A független gazdasági szereplőknek ehhez jóváhagyást és engedélyt kell szerezniük olyan dokumentumok alapján, amelyek igazolják, hogy legális üzleti tevékenységet végeznek, és büntetlen előéletűek.

6.3.  A járműinformációkhoz való hozzáférés 70. cikkben említett fóruma meghatározza azokat a paramétereket, amelyekkel a legkorszerűbb módon teljesíthetők ezek a követelmények. A független gazdasági szereplőknek ehhez jóváhagyást és engedélyt kell szerezniük olyan dokumentumok alapján, amelyek igazolják, hogy legális üzleti tevékenységet végeznek, és e téren büntetlen előéletűek.

Módosítás    327

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 6 pont – 6.4 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.4.  Az 595/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó járművek esetében a vezérlőegységek átprogramozását az ISO 22900-2, a SAE J2534 vagy a TMC RP1210B szabványnak megfelelően kell elvégezni, nem jogvédett hardvert használva. Ethernet, soros kábel vagy LAN interfész és más adathordozók, például kompaktlemez (CD), digitális sokoldalú lemez (DVD) vagy szórakoztató- és információs rendszerek (például navigációs rendszerek, telefon) félvezető adattároló eszközei szintén felhasználhatók, de csak akkor, ha nincs szükség jogvédett kommunikációs szoftverek (például illesztőprogramok vagy bővítőmodulok) és hardverek használatára. A gyártóspecifikus alkalmazás és az ISO 22900-2, az SAE J2534 vagy a TMC RP1210B szabványnak megfelelő járműkommunikációs interfészek (VCI) kompatibilitásának igazolására a gyártó vagy felkínálja az egyedi fejlesztésű VCI hitelesítését, vagy rendelkezésre bocsátja a szükséges információkat és bérbe adja az esetleges speciális hardvert, amellyel a VCI gyártója saját maga el tudja végezni a hitelesítést. A hitelesítésért vagy az információkért és hardverért fizetendő díjakra a 67. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek alkalmazandók.

6.4.  A vezérlőegységek átprogramozását az ISO 22900, az SAE J2534 vagy a TMC RP1210 szabvány szerint kell végezni, nem jogvédett hardvert használva.

 

Ha az átprogramozást vagy diagnosztikát az ISO 13400 DoIP szabvány alkalmazásával végzik el, teljesíteni kell az első albekezdésben említett szabványok előírásait.

 

Amennyiben a gyártók további jogvédett kommunikációs protokollokat használnak, a protokoll-leírásokat elérhetővé kell tenni a független gazdasági szereplők számára.

 

A gyártóspecifikus alkalmazás és az ISO 22900-2, az SAE J2534 vagy a TMC RP1210 szabványnak megfelelő járműkommunikációs interfészek (VCI) kompatibilitásának igazolására a gyártó a típusjóváhagyás megadásától számított hat hónapon belül felkínálja az egyedi fejlesztésű VCI és a vizsgálati környezet hitelesítését, beleértve a kommunikációs protokoll specifikációival és az esetleges speciális hardver bérbeadásával kapcsolatos információkat, amellyel a VCI gyártója saját maga el tudja végezni a hitelesítést. A hitelesítésért vagy az információkért és hardverért fizetendő díjakra a 67. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek alkalmazandók.

 

A kapcsolódó megfelelőséget vagy azáltal kell biztosítani, hogy az Európai Szabványügyi Bizottságot (CEN) megbízzák megfelelő megfelelőségi szabványok kidolgozásával, vagy a meglévő szabványokat, például a SAE J2534-3 szabványt használják.

 

A hitelesítésért vagy az információkért és hardverért fizetendő díjakra a 67. cikk (1) bekezdésében megállapított feltételek alkalmazandók.

Módosítás    328

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 6 pont – 6.8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6.8a.  Ha a jármű fedélzeti diagnosztikai információi és a járműjavítási és -karbantartási információk, amelyeket a gyártó a weboldalán közzé tett, nem tartalmaznak olyan konkrét információkat, melyek lehetővé tennék alternatív üzemanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek megfelelő tervezését és gyártását, akkor az alternatív üzemanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek bármely érdekelt gyártójának a rendelkezésére kell bocsátani az 1. mellékletben meghatározott tájékoztató dokumentum 1., 3. és 4. pontjában előírt információkat, ha az ilyen kéréssel közvetlenül megkeresi a gyártót. Az ilyen célú elérhetőségeket egyértelműen fel kell tüntetni a gyártó weboldalán, és az információkat 30 napon belül meg kell adni. Az ilyen információkat csak azon alternatív tüzelőanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek tekintetében kell megadni, amelyek a 115. sz. ENSZ EGB-előírás hatálya alá tartoznak, vagy pedig az alternatív tüzelőanyagok használatára utólag alkalmassá tevő olyan alkatrészek vonatkozásában, amelyek a 115. sz. ENSZ EGB-előírás hatálya alá tartozó rendszer részét képezik, és megadásuk csak olyan kérésre válaszként kötelező, amely egyértelműen megjelöli azt a járműmodellt, amelyhez az információra szükség van, és kifejezetten megerősíti, hogy az információkra a 115. sz. ENSZ EGB-előírás hatálya alá tartozó, alternatív tüzelőanyagok használatára utólag alkalmassá tevő rendszerek vagy alkatrészek fejlesztéséhez van szükség.

Módosítás    329

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 7 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a.  A járműgyártók webes szolgáltatáson keresztül vagy letölthető formában rendelkezésre bocsátanak egy elektronikus adatkészletet, amely tartalmazza az összes jármű-azonosító számot (vagy a kért alcsoportot) és a járműbe eredetileg beépített, kapcsolódó egyedi specifikációkat és konfigurációkat.

Módosítás    330

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 7 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7b.  Az elektronikus rendszer biztonságára vonatkozó rendelkezések

 

7b.1.  Minden kibocsátásszabályozó számítógéppel felszerelt járműnek rendelkeznie kell a gyártó által nem engedélyezett módosításokat megakadályozó funkciókkal. A gyártónak engedélyeznie kell a módosításokat abban az esetben, ha azok a jármű diagnosztizálásához, karbantartásához és javításához, műszaki ellenőrzéséhez, feljavításához vagy javításához szükségesek. Az átprogramozható számítógépes programoknak és működési paramétereknek védetteknek kell lenniük az illetéktelen beavatkozással szemben, és legalább olyan szintű védelmet kell biztosítaniuk, mint a 2001. március 15-i kiadású ISO 15031-7 (1996. októberi SAE J2186) szabvány rendelkezéseinek. Minden kivehető kalibrálási memóriachipet tokozva, leplombált tartóban kell elhelyezni vagy elektronikus algoritmusokkal kell védeni, és biztosítani kell, hogy ezeket csak különleges eszközökkel és eljárásokkal lehessen kicserélni. Csak a kibocsátási kalibrációval vagy a járműlopás elleni védekezéssel közvetlenül kapcsolatos funkciók kaphatnak ilyen védelmet.

 

7b.2.   A számítógép által kódolt motor üzemi paramétereit csak speciális eszközökkel és eljárásokkal lehet megváltoztatni (pl. forrasztott vagy zárt számítógép-összetevőket, illetve plombált (vagy forrasztott) számítógépházat kell használni).

 

7b.3.   Mechanikus tüzelőanyag-befecskendező szivattyúval felszerelt kompressziós gyújtású motor esetében a gyártóknak megfelelő intézkedésekkel meg kell akadályozniuk, hogy használat közben illetéktelenül meg lehessen változtatni a maximálisan betölthető tüzelőanyag-mennyiséget.

 

7b.4.   A gyártó kérheti a jóváhagyó hatóságot, hogy mentesítse a 8. szakasz követelményeinek egyike alól olyan járművek esetében, amelyeknél valószínűleg nem szükséges ilyen védelem. A mentesítési kérelem elbírálásakor a jóváhagyó hatóság által figyelembe veendő kritériumok közé tartozik a teljesítménychipek mindenkori beszerezhetősége, a jármű teljesítőképessége, és a jármű tervezett eladási mennyisége.

 

7b.5.   A programozható számítástechnikai eszközöket (például elektromosan törölhető, programozható, csak olvasható memória: EEPROM) alkalmazó gyártóknak meg kell akadályozniuk a jogosulatlan átprogramozást. A gyártóknak fejlett manipulálás elleni védelmi stratégiákat és olyan írásvédelmi funkciókat kell használniuk, amelyekhez a gyártó által kezelt külső számítógépen, elektronikusan lehet hozzáférni, és amelyekhez független gazdasági szereplők számára is hozzáférést kell biztosítani a 6.2. szakaszban és a 6.4. pontban említett védelemmel. A manipulálás elleni védelem megfelelő szintjét nyújtó módszereket a jóváhagyó hatóságnak jóvá kell hagynia.

Módosítás    331

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 2 függelék – 3.1.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.1.1.   a 49. sz. ENSZ EGB-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában előírtak mellett a teljes diagnosztikát lehetővé tévő kiegészítő kommunikációs protokollra vonatkozó információrendszer, beleértve a kiegészítő hardver- vagy szoftverprotokollra vonatkozó információkat, a paraméterazonosítást, a továbbítási funkciókat, a diagnosztikai memóriára vonatkozó követelményeket, illetve a hibaállapotokat;

3.1.1.   a 49. sz. ENSZ EGB-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában és a 83. sz. ENSZ EGB-előírás XI. mellékletének 6.5.1.4. bekezdésében előírtak mellett a teljes diagnosztikát lehetővé tévő kiegészítő kommunikációs protokollra vonatkozó információrendszer, beleértve a kiegészítő hardver- vagy szoftverprotokollra vonatkozó információkat, a paraméterazonosítást, a továbbítási funkciókat, a diagnosztikai memóriára vonatkozó követelményeket, illetve a hibaállapotokat;

Módosítás    332

Rendeletre irányuló javaslat

XVIII melléklet – 2 függelék – 3.1.2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3.1.2.   részletes információk arról, hogyan kell beszerezni és értelmezni a 49. sz. ENSZ EGB-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában előírt szabványoknak nem megfelelő valamennyi hibakódot;

3.1.2.   részletes információk arról, hogyan kell beszerezni és értelmezni a 49. sz. ENSZ EGB-előírás 9B. mellékletének 4.7.3. szakaszában és a 83. sz. ENSZ EGB-előírás XI. mellékletének 6.5.1.4. bekezdésében előírt szabványoknak nem megfelelő valamennyi hibakódot;

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (5.12.2016)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

A vélemény előadója: Christofer Fjellner

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság 2016. január 27-én tette közzé javaslatát a gépjárművek és pótkocsijaik jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, amely kérdést jelenleg a 2007/46/EK irányelv szabályozza.

Az uniós típus-jóváhagyási rendszer átfogó célravezetőségi vizsgálatára 2013-ban került sor, a Bizottságnak a CARS2020 cselekvési tervben tett vállalásai részeként. Az eredmények azt mutatták, hogy noha a jelenlegi rendszer bizonyos mértékben elérte a politikai célkitűzéseket, a Volkswagen szoftvermanipulációs botránya nyomán széles körű bírálat tárgyává vált. Az előadó alapvetően fontosnak véli a típus-jóváhagyási rendszer megerősítését különösen megfelelő felügyeleti mechanizmusok kidolgozása révén az eljárások a tagállamok között összehangolt alkalmazásának biztosítása érdekében. Ezenfelül fontos, hogy a szabályozás zökkenőmentesen működjön, és sem a nemzeti közigazgatás, sem az ágazat számára ne eredményezze a bürokrácia növelését.

A jelenlegi rendszer hiányosságának egyik oka a tagállamok közötti eltérés az előírások értelmezését és alkalmazásuk szigorúságát tekintve. A nem szükségszerűen rosszhiszemű értelmezési eltérések, illetve az irányelvek átültetése jól ismert, visszatérő problémát jelentenek, amely aláássa a belső piacot és bizonytalanságot okoz mind az ágazat, mind a fogyasztók számára.

E hiányosságok következménye nem csupán a megfelelés hiánya, hanem az is, hogy egyértelmű csalásokra és a jelenlegi jogszabályok megsértésére adnak lehetőséget. Sajnos, már több ilyen esetről van tudomásunk. E hiányosságok orvoslása céljából az előadó különös figyelmet szentelt az erőteljesebb felügyeleti mechanizmusok végrehajtására és a piacfelügyeletre.

A piacfelügyelet, ami a járművek utólagos, forgalomba hozatalukat követő ellenőrzését jeleni, a jelenlegi szabályozás gyenge pontja, és e szempont megerősítése e javaslat egyik központi eleme. Szükséges javítás, hogy pontosítást nyert a végrehajtásért felelős hatóságok szerepe és hatásköre, illetve a nem megfelelő termékek forgalmazása esetén teendő lépések. Az előadó megfelelően figyelembe veszi, hogy a piaci felügyeletet a nemzeti felügyeleti hatóságok látják el, ugyanakkor a Bizottságnak is van szerepe.

Annak érdekében, hogy a szabályozás jobban alkalmazkodjon a tagállamokon belüli, változó körülményekhez, az előadó a díjrendszer módosítását javasolja. Mivel néhány tagállam csak korlátozott számú típusjóváhagyást végez, a piacfelügyelet finanszírozását nem a típusjóváhagyásokhoz kellene kötni, mivel ez a piacfelügyeleten belül súlyos hiányosságok veszélyével járna. Az egyenlő versenyfeltételek és az Unión belüli alapos piacfelügyelet biztosítása érdekében a tagállamoknak olyan díjszerkezetet kell kidolgozniuk, amely az adott tagállam piacfelügyeleti tevékenységeinek finanszírozására vonatkozó körülményeket tükrözi.

A piacfelügyelet finanszírozására vonatkozóan további pontosítások szerepelnek a javaslatban. Mivel a tagállamoknak olyan díjrendszert kell kidolgozniuk, amely fedezi a piacfelügyelet költségeit, indokolt, hogy a piacfelügyeleti tevékenységekkel kapcsolatos költségeket a piacfelügyeleti hatóságok viseljék.

A típusjóváhagyások hitelességének tényleges biztosítása érdekében azokat a kiállító hatóságtól eltérő típusjóváhagyó hatóságnak ötévente ellenőriznie kell. Ez hozzájárul majd a típusjóváhagyó hatóságok közötti értelmezésbeli eltérések kiküszöböléséhez és biztosítja a jogszabály egységes alkalmazását.

Az előadó javasolja továbbá a jóváhagyó és piacfelügyeleti hatóságok, illetve a Bizottság nem megfelelés esetén intézkedések meghozatalára vonatkozó hatáskörének megerősítését. Az egyértelmű piacfelügyeleti szabályozás erőteljes szankciókkal párosulva komoly és hiteles elrettentő erővel bír az előírások kijátszására vagy megsértésére irányuló jövőbeli kísérletekkel szemben.

A műszaki szolgálatok kulcsfontosságú szerepet játszanak az Unió magas szintű műszaki, biztonsági és környezetvédelmi normáinak fenntartása és betartása szempontjából. Az előadó egyetért a Bizottsággal abban, hogy a műszaki szolgálatok értékelése és nyomon követése elengedhetetlen. Mivel azonban az értékelést és a nyomon követést némely tagállamban valamely nemzeti akkreditáló testület végezheti, az előadó biztosítani kívánja ennek jövőbeli lehetőségét. A nyomon követés értékelésének egyúttal a műszaki szolgálat gyártótól való függetlenségét is biztosítania kell. A költséghatékonyság biztosítása érdekében a műszaki szolgálatok számára meg kell engedni az árversenyt, ezért a teljes függetlenítés nem javasolható, ehelyett a szilárd értékelésre és nyomon követésre kell helyezni a hangsúlyt.

Egy másik módszer a szabályozás harmonizált, szigorú értelmezésére a típusjóváhagyó hatóságok szakértői értékelési mechanizmusa, amelynek keretében a nemzeti hatóságok megosztják egymással információikat és összehangolják értékeléseiket. Ennek során a típusjóváhagyó hatóságok az ellenőrzések végrehajtása közben kiküszöbölhetik a közöttük lévő hézagokat. Ugyanakkor annak biztosítása érdekében, hogy e szakértői értékelések nem váljanak fölösleges teherré és ne emeljék meg a költségeket, e szakértői értékelések gyakoriságát az előadó csökkenteni javasolja, kivéve, ha indokolt feltételezni, hogy gyakoribb szakértői értékelés szükséges.

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  E rendeletnek biztosítania kell, hogy a nemzeti típusjóváhagyó hatóságok az egész Unióban értelmezzék, alkalmazzák és végrehajtsák követelményeit. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy rendszeres ellenőrzések, a kiadott típusjóváhagyások véletlenszerű mintáinak újbóli vizsgálata és e rendelet harmonizált alkalmazásának általános figyelemmel kísérése révén felügyelje a nemzeti hatóságok munkáját.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b)  A rendelet célja, hogy megbízható, harmonizált és átlátható típusjóváhagyási és piacfelügyeleti eljárásokat biztosítson a tagállamokban.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A típus-jóváhagyási előírások hatékony végrehajtását a gyártásmegfelelőségre vonatkozó rendelkezések megerősítése révén kell biztosítani, amit többek között a megfelelőség-ellenőrzési módszerek és az érintett termékek folyamatos megfelelőségének kötelező és rendszeres ellenőrzésével, valamint a típus-jóváhagyási hatóságok felügyelete alatt az egészjárműtípus-jóváhagyáshoz szükséges vizsgálatokat végző műszaki szolgálatok alkalmasságára, kötelezettségeire és teljesítményére vonatkozó követelmények megerősítésével lehet elérni. A műszaki szolgálatok megfelelő működésének biztosítása elengedhetetlen a magas szintű biztonság és környezetvédelem eléréséhez, valamint ahhoz, hogy a polgárok megbízzanak a rendszerben. A 2007/46/EK irányelv szerinti, a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumokat részletesebben meg kell határozni azok következetes végrehajtása érdekében. A tagállami műszaki szolgálatok értékelési módszerei jellemzően egyre inkább különböznek egymástól, ami a szolgálatok munkájának fokozódó összetettségére vezethető vissza. Ezért olyan eljárási kötelezettségeket kell előírni, amelyek garantálják a tagállami műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére, bejelentésére és nyomon követésére szolgáló tagállami gyakorlatok cseréjét és nyomon követését. Ezen eljárási kötelezettségek révén megszüntethetők a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumok értelmezése és a kijelölési módszerek alkalmazása terén fennálló különbségek.

(9)  A típus-jóváhagyási előírások hatékony végrehajtását a gyártásmegfelelőségre vonatkozó rendelkezések megerősítése révén kell biztosítani, amit többek között a megfelelőség-ellenőrzési módszerek és az érintett termékek folyamatos megfelelőségének kötelező és rendszeres ellenőrzésével, valamint a típus-jóváhagyási hatóságok felügyelete alatt az egészjárműtípus-jóváhagyáshoz szükséges vizsgálatokat végző műszaki szolgálatok alkalmasságára, kötelezettségeire és teljesítményére vonatkozó követelmények megerősítésével és harmonizálásával lehet elérni. A műszaki szolgálatok megfelelő működésének biztosítása elengedhetetlen a magas szintű biztonság és környezetvédelem eléréséhez, valamint ahhoz, hogy a polgárok megbízzanak a rendszerben. A 2007/46/EK irányelv szerinti, a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumokat részletesebben meg kell határozni azok valamennyi tagállamban való következetes végrehajtása érdekében. A tagállami műszaki szolgálatok értékelési módszerei jellemzően egyre inkább különböznek egymástól, ami a szolgálatok munkájának fokozódó összetettségére vezethető vissza. Ezért olyan eljárási kötelezettségeket kell előírni, amelyek garantálják a tagállami műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére, bejelentésére és nyomon követésére szolgáló tagállami gyakorlatok cseréjét és nyomon követését. Ezen eljárási kötelezettségek révén megszüntethetők a műszaki szolgálatok kijelölésére vonatkozó kritériumok értelmezése és a kijelölési módszerek alkalmazása terén fennálló különbségek. A megfelelő felügyelet és az Unió-szerte egyenlő versenyfeltételek biztosítása érdekében a kérelmező műszaki szolgálat értékelésének magában kell foglalnia a tényleges típusjóváhagyási vizsgálatok helyszíni értékelésének közvetlen megfigyelését.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  E rendelet rendelkezéseket állapít meg a tagállamok e rendeletnek való megfelelésének ellenőrzése céljából, ezáltal segítve a fogyasztók forgalomban lévő járművek iránti bizalmának fenntartását, valamint biztosítva a biztonság és az egészség- és környezetvédelem magas színvonalát. A végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős, tagállamok által létrehozott fórum a Bizottság támogatásával rendszeres ellenőrzések, a kiadott típusjóváhagyások mintájának ellenőrzése és vizsgálata és e rendelet egységes, következetes és eredményes alkalmazásának ellenőrzése révén figyelemmel kíséri a nemzeti hatóságok felelősségeit.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az átláthatóság és a kölcsönös bizalom erősítése, valamint a műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére és bejelentésére, valamint a kiterjesztési és megújítási eljárásokra vonatkozó kritériumok további összehangolása és továbbfejlesztése érdekében a tagállamoknak együtt kell működniük egymással és a Bizottsággal. A tagállamoknak konzultálniuk kell egymással és a Bizottsággal az e rendelet végrehajtása vonatkozásában általánosságban jelentőséggel bíró kérdésekről, valamint tájékoztatniuk kell egymást és a Bizottságot értékelési ellenőrzőlistájuk mintájáról.

(12)  Az átláthatóság és a kölcsönös bizalom erősítése, valamint a műszaki szolgálatok értékelésére, kijelölésére és bejelentésére, valamint a kiterjesztési és megújítási eljárásokra vonatkozó kritériumok további összehangolása és továbbfejlesztése érdekében a tagállamoknak együtt kell működniük egymással és a Bizottsággal. A tagállamoknak konzultálniuk kell egymással és a Bizottsággal az e rendelet végrehajtása vonatkozásában általánosságban jelentőséggel bíró kérdésekről, valamint tájékoztatniuk kell egymást és a Bizottságot értékelési ellenőrzőlistájuk mintájáról. E rendelet online típusjóváhagyási adatbázist hoz létre, amely az 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott belső piaci információs rendszerrel (IMI) együtt hasznos elektronikus eszközt biztosíthat az igazgatási együttműködés megkönnyítéséhez és fokozásához az információk megosztásának irányítása során, egyszerű és egységes, a nyelvi korlátokat leküzdő eljárások alapján.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 1024/2012/EU rendelete (2012. október 25.) a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (az IMI-rendelet) (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  Amennyiben valamely műszaki szolgálat szakmai alkalmassága – a tagállamok részéről a követelmények egységes alkalmazására és ennek nyomon követésére tett intézkedések ellenére – kétséges, a Bizottságnak lehetőséget kell kapnia az egyedi esetek kivizsgálására.

(15)  Amennyiben valamely műszaki szolgálat szakmai alkalmassága – a tagállamok részéről a követelmények homogén és egységes alkalmazására és ennek nyomon követésére tett intézkedések ellenére – kétséges, a Bizottságnak lehetőséget kell kapnia az egyedi esetek kivizsgálására és javaslatokat kell tenni a megoldásokra.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Ahhoz, hogy az e rendeletben meghatározott követelmények teljesüljenek, szilárd végrehajtási mechanizmusra van szükség a megfelelés biztosítása céljából. A gépjárműipart szabályozó jogszabályokban meghatározott, a típusjóváhagyásra és a gyártásmegfelelőségre vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása továbbra is a típusjóváhagyó hatóságok feladata kell, hogy legyen, mivel ez a kötelezettség szorosan kapcsolódik a típusjóváhagyások kiadásához, és teljesítéséhez a típusjóváhagyás tartalmának részletes ismerete szükséges. Ezért fontos a jóváhagyó hatóságok teljesítményét rendszeres szakértői értékelés keretében ellenőrizni annak érdekében, hogy a típus-jóváhagyási követelmények végrehajtása során valamennyi jóváhagyó hatóság egységes színvonalon és egységesen szigorúan járjon el. Ezenkívül fontos magának a típusjóváhagyásnak a helytállóságát is ellenőrizni.

(18)  Ahhoz, hogy az e rendeletben meghatározott követelmények teljesüljenek, szilárd végrehajtási mechanizmusra van szükség a megfelelés biztosítása céljából. A gépjárműipart szabályozó jogszabályokban meghatározott, a típusjóváhagyásra és a gyártásmegfelelőségre vonatkozó követelményeknek való megfelelés biztosítása továbbra is a típusjóváhagyó hatóságok feladata kell, hogy legyen, mivel ez a kötelezettség szorosan kapcsolódik a típusjóváhagyások kiadásához, és teljesítéséhez a típusjóváhagyás tartalmának részletes ismerete szükséges. Ezért fontos a jóváhagyó hatóságok teljesítményét rendszeres uniós szintű felügyeleti ellenőrzések, ezen belül független auditok keretében ellenőrizni annak érdekében, hogy a típus-jóváhagyási követelmények végrehajtása során valamennyi jóváhagyó hatóság egységes színvonalon és egységesen szigorúan járjon el. Ezenkívül fontos magának a típusjóváhagyásnak a helytállóságát is ellenőrizni.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a)  Az Unió-szerte homogén piacfelügyelet biztosítása érdekében az ellenőrzési hatáskört egy uniós szintű központi hatóságra kell átruházni annak biztosítása érdekében, hogy az új típusjóváhagyási és piacfelügyeleti keretet maradéktalanul végrehajtsák.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a)  A valamennyi érintett jármű teljes élettartamán át tartó, üzemelés közbeni megfelelésének független vizsgálata érdekében megbízható és kötelező kibocsátásvizsgálati módszereket kell kidolgozni, olyan közúti közlekedésre való alkalmasságra vonatkozó vizsgálati követelmények meghatározása céljából, amelyek a kipufogógáz-kibocsátás közvetlen vizsgálatának és az OBD-vizsgálatnak a kombinációján alapulnak, ideértve az NOx 2014/45/EU irányelv szerinti időszakos kibocsátási vizsgálatok során történő mérésére és a részecskék szintjének mérésére szolgáló vizsgálati módszerek, valamint ezek határértékeinek megállapítását. Az új távérzékelési technológiák felhasználhatók arra, hogy segítségükkel azonosítsák a közúton közlekedő, súlyosan szennyező járműveket, és a szabályozott kibocsátási határértékeknek (PN, NOx, CO és HC) való, üzemelés közbeni megfelelés vizsgálatát e járművekre összpontosítsák az időszakos műszaki ellenőrzések jövőbeni végrehajtásának legköltséghatékonyabb módjaként.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22)  A jóváhagyási eljárás átláthatóságának fokozása, az információcsere megkönnyítése és a piacfelügyeleti hatóságok, a jóváhagyó hatóságok és a Bizottság által végzett független ellenőrzések elősegítése érdekében a típus-jóváhagyási dokumentumokat elektronikus formátumban kell elkészíteni és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a kereskedelmi érdekek és a személyes adatok védelmével kapcsolatos esetek kivételével.

(22)  A jóváhagyási eljárás átláthatóságának fokozása, az információcsere megkönnyítése és a piacfelügyeleti hatóságok, a jóváhagyó hatóságok, a Bizottság és harmadik felek által végzett független ellenőrzések elősegítése érdekében a járművekre és a tesztelésre vonatkozó információt nyilvánosságra kell hozni az ilyen tesztek elvégzése céljából. A vonatkozó információkat elektronikus formátumban kell elkészíteni és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé kell tenni, a kereskedelmi érdekek és a személyes adatok védelmével kapcsolatos esetek kivételével.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  A nemzeti hatóságoknak az e rendeletben előírt részletesebb kötelezettségeinek magukban kell foglalniuk megfelelő számú forgalomba hozott jármű utólagos megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatát és ellenőrzését. Az ilyen utólagos megfelelőség-ellenőrzés alá vont járműveket megfelelő kockázatértékelés alapján kell kiválasztani, amelynek figyelembe kell vennie a lehetséges meg nem felelés súlyosságát és előfordulásának valószínűségét.

(24)  A nemzeti hatóságoknak az e rendeletben előírt részletesebb kötelezettségeinek magukban kell foglalniuk megfelelő számú forgalomba hozott jármű utólagos megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatát és ellenőrzését. Az ilyen utólagos megfelelőség-ellenőrzés alá vont járműveket megfelelő kockázatértékelés alapján kell kiválasztani, amelynek figyelembe kell vennie a lehetséges meg nem felelés súlyosságát és előfordulásának valószínűségét. Ezenfelül a kiválasztásnak világos és részletes kritériumokon kell alapulnia, és többek között magában kell foglalnia valamennyi aktuális modell, új motorral vagy technológiával szerelt jármű, az igen magas vagy alacsony üzemanyag-fogyasztású járművek és a nagyon nagy mennyiségben értékesített járművek bizonyos százalékának véletlenszerű ellenőrzését, és figyelembe kell vennie a megfelelés múltbeli előzményeit, a fogyasztók által adott jelzéseket, a távérzékelési vizsgálatok eredményeit, valamint a független kutató testületek által jelzett aggályokat.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  E rendelet céljait nem érintheti, hogy bizonyos rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, illetve alkatrészek vagy tartozékok azután is beépíthetők vagy felszerelhetők, hogy a járművet forgalomba hozták, nyilvántartásba vették, illetve forgalomba helyezték. Ezért megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóság azokat a járműbe beépíthető vagy arra felszerelhető rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, illetve alkatrészeket és tartozékokat, amelyek jelentős mértékben ronthatják a környezetvédelem vagy az üzembiztonság szempontjából alapvetően fontos rendszerek működését, forgalomba hozataluk, nyilvántartásba vételük, illetve forgalomba helyezésük előtt ellenőrzésnek vesse alá.

(27)  E rendelet céljait nem érintheti, hogy bizonyos rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, illetve alkatrészek vagy tartozékok azután is beépíthetők vagy felszerelhetők, hogy a járművet forgalomba hozták, nyilvántartásba vették, illetve forgalomba helyezték. Ezért megfelelő intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy a jóváhagyó hatóság azokat a járműbe beépíthető vagy arra felszerelhető rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, illetve alkatrészeket és tartozékokat, amelyek ronthatják a környezetvédelem vagy az üzembiztonság szempontjából alapvetően fontos rendszerek működését, forgalomba hozataluk, nyilvántartásba vételük, illetve forgalomba helyezésük előtt ellenőrzésnek vesse alá.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

29 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(29)  A gyártás megfelelősége az EU-típusjóváhagyási rendszer egyik sarokköve, ezért a gyártó által a gyártásmegfelelőség biztosítására kialakított feltételeket jóvá kell hagyatni az illetékes hatósággal vagy egy erre kijelölt, kellően hozzáértő műszaki szolgálattal, és e feltételeket rendszeresen alá kell vetni független ellenőrzésnek is. Ezenkívül a jóváhagyó hatóságoknak biztosítaniuk kell az érintett termékek folyamatos megfelelőségének ellenőrzését.

(29)  A gyártás megfelelősége az EU-típusjóváhagyási rendszer egyik sarokköve, ezért a gyártó által a gyártásmegfelelőség biztosítására kialakított feltételeket jóvá kell hagyatni az illetékes hatósággal vagy egy erre kijelölt, kellően hozzáértő műszaki szolgálattal, amely nem egyezhet meg azzal a műszaki szolgálattal, amely a típusjóváhagyás céljából végzett vizsgálatot elvégezte, és e feltételeket rendszeresen alá kell vetni független ellenőrzésnek is. Ezenkívül a jóváhagyó hatóságoknak biztosítaniuk kell az érintett termékek folyamatos megfelelőségének ellenőrzését.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  A bejelentett súlyos biztonsági kockázatok, valamint közegészséget és a környezetet érintő veszélyek értékelését nemzeti szinten kell elvégezni, de az erőforrások megosztása és az azonosított kockázatok és veszélyek mérséklése érdekében tett korrekciós intézkedések összhangja céljából biztosítani kell az uniós szintű koordinációt azokban az esetekben, ahol a bejelentett kockázat vagy veszély egy tagállam területén túlra terjedhet.

(31)  A biztonsági kockázatok, valamint közegészséget és a környezetet érintő veszélyek értékelését nemzeti szinten kell elvégezni, de az erőforrások megosztása és az azonosított kockázatok és veszélyek megszüntetése érdekében tett korrekciós intézkedések összhangja céljából biztosítani kell az uniós szintű koordinációt azokban az esetekben, ahol a kockázat vagy veszély egy tagállam területén túlra terjedhet.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  A műszaki fejlődés, így az új jármű-diagnosztikai és -karbantartási módszerek és eljárások – például a járműadatokhoz és -szoftverekhez való távoli hozzáférés – megjelenése nem hátráltathatja e rendelet célkitűzéseinek megvalósítását a független gazdasági szereplőknek a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférése tekintetében.

(37)  A műszaki fejlődés, így az új jármű-diagnosztikai és -karbantartási módszerek és eljárások – például a járműadatokhoz és -szoftverekhez való távoli hozzáférés – megjelenésének erősítenie kell e rendelet célkitűzéseinek megvalósítását a független gazdasági szereplőknek a javítási és karbantartási információkhoz való hozzáférése tekintetében.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. E rendelkezések összehangolt végrehajtásának nyomon követése érdekében a tagállamoknak évente jelentést kell tenniük a Bizottságnak a kiszabott szankciókról.

(40)  A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az e rendelet megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozóan, és gondoskodniuk kell azok végrehajtásáról. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. E büntető rendelkezések összehangolt végrehajtásának nyomon követése érdekében a tagállamoknak évente jelentést kell tenniük a Bizottságnak a kiszabott szankciókról.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a.   E rendelet létrehozza az Európai Járműfelügyeleti Ügynökséget (EVSA, a továbbiakban: „az Ügynökség”), és megállapítja annak hatáskörét és feladatkörét.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A gyártó e rendelet szerinti típusjóváhagyást vagy egyedi járműjóváhagyást kérhet az alábbi járművekre és munkagépekre, amennyiben a jármű megfelel a rendeletben meghatározott lényegi követelményeknek:

(3)  A gyártó e rendelet szerinti típusjóváhagyást vagy egyedi járműjóváhagyást kérhet az alábbi járművekre és munkagépekre, amennyiben a jármű megfelel a rendeletben meghatározott követelményeknek:

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2.  „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenységek és megtett intézkedések, hogy a forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek megfeleljenek a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és ne veszélyeztessék az egészséget, biztonságot vagy a közérdek védelmének egyéb vonatkozásait;

2.  „piacfelügyelet”: a piacfelügyeleti hatóságok által annak biztosítása érdekében végzett tevékenységek és megtett intézkedések, hogy a forgalmazott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek megfeleljenek a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és ne veszélyeztessék az egészséget, biztonságot, a környezetet vagy a közérdek védelmének egyéb vonatkozásait, beleértve a fogyasztói jogokat;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a.  „kiiktató eszköz”: olyan szerkezeti elem, amely érzékeli a hőmérsékletet, a jármű sebességét, a motor fordulatszámát, az átvitelfokozatot, a szívócső vákuumát vagy más paramétereket, és a kapott adatok alapján működésbe hozza, szabályozza, késlelteti vagy kikapcsolja a kibocsátáscsökkentő rendszer bármely részét olyan módon, amely csökkenti a rendszer hatékonyságát olyan környezeti vagy motorhasználati feltételek között, amelyek szokásosan előfordulnak az Unió területén a jármű normál működése során vagy a típusjóváhagyási teszteljárásokon kívül;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 8 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8b.  „kibocsátáscsökkentési alapstratégia” („BES”): olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely a motor teljes sebesség- és terheléstartományában mindenkor kifejti hatását, kivéve, ha egy kibocsátáscsökkentési segédstratégia életbe lép;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 8 c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8c.  „kibocsátáscsökkentési stratégia” („AES”): olyan kibocsátáscsökkentési stratégia, amely valamely konkrét cél érdekében és a környezeti és/vagy üzemállapotok valamely együttesére válaszként lép működésbe, és kizárólag e feltételek fennállásának ideje alatt felváltja vagy módosítja a kibocsátáscsökkentési alapstratégiát;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 43 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

43.  „kifutó sorozatú jármű”: olyan, készleten lévő jármű, amely nem vagy tovább nem forgalmazható, vehető nyilvántartásba vagy helyezhető forgalomba, mivel olyan új műszaki követelmények léptek hatályba, amelyekre vonatkozóan nem kapott típusjóváhagyást;

43.  „kifutó sorozatú jármű”: olyan, készleten lévő vagy még befejezendő jármű, amely nem vagy tovább nem forgalmazható, vehető nyilvántartásba vagy helyezhető forgalomba, mivel olyan új műszaki követelmények léptek hatályba, amelyekre vonatkozóan nem kapott típusjóváhagyást;

Indokolás

A járműveket több fázisban is lehet gyártani, amit a kifutó sorozatú járművek meghatározásakor figyelembe kell venni.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 44 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

44a.  „távérzékelés”: a mozgó jármű kipufogógázában jelen lévő szennyező anyagok szintjének vizsgálata és mérése olyan, szenzorral felszerelt berendezések alkalmazásával, amelyeket az út mentén helyeztek el olyan teljesítményadatok gyűjtése céljából, amelyek a flottából származó átlagos kibocsátás nyomon követéséhez és a túlzott mértékben előforduló szennyező anyagok meghatározásához szükségesek;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a technológiai és szabályozási változások figyelembe vétele érdekében a 88. cikknek megfelelően olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek a járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó követelményeket tartalmazó szabályozási aktusokra vonatkozó hivatkozások beillesztése, illetve aktualizálása révén módosítják a IV. mellékletet.

(2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a technológiai és szabályozási változások figyelembevétele érdekében a 88. cikknek megfelelően olyan, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek a járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó követelményeket tartalmazó szabályozási aktusokra vonatkozó hivatkozások beillesztése, illetve aktualizálása révén módosítják a IV. mellékletet.

 

Az e rendelet vagy az (EU) 2016/646 rendelet által meghatározott kibocsátáscsökkentési alapstratégiát, kibocsátáscsökkentési segédstratégiát vagy kiiktató eszközt berendezést alkalmazó jármű EU-típusjóváhagyását kérelmező gyártóknak a típusjóváhagyó hatóság rendelkezésére kell bocsátaniuk minden olyan információt – többek között műszaki indokolást –, amely a típusjóváhagyó hatóság által ésszerűen elvárható annak meghatározásához, hogy a kibocsátáscsökkentési alapstratégia vagy a kibocsátáscsökkentési segédstratégia kiiktató eszköz-e, továbbá alkalmazható-e eltérés a kiiktató eszközökre vonatkozó, a 715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében meghatározott tilalom tekintetében.

 

A gyártók írásban nyilatkoznak a típusjóváhagyó hatóságnak, miszerint minden információt megadtak a BES-re, AES-re vagy kiiktató eszközre vonatkozóan, és a járműtípust, amelyre a típusjóváhagyást megadják, nem szerelték fel az e cikkel és a 692/2008/EK rendelettel összhangban tiltott kiiktató eszközzel.

 

A jóváhagyó hatóság csak akkor adhatja meg az EU-típusjóváhagyást, ha értékelését elvégezte, és megállapította, hogy a járműtípus, amelyre a típusjúváhagyást megadják, nincsen felszerelve tiltott kiiktató eszközzel e cikk és a 692/2008/EK rendelet értelmében.

 

A jóváhagyó hatóság, a piacfelügyeleti hatóság vagy az Ügynökség értékelése és az e cikk követelményeinek való megfelelés vagy meg nem felelés ellenőrzése céljából meglepetésszerű kiegészítő vizsgálatot végezhet az e rendeletben meghatározott vizsgálatoktól eltérő paraméterekkel. A meglepetésszerű kiegészítő vizsgálat paramétereit minden alkalommal kizárólag a jóváhagyó hatóság, a piacfelügyeleti hatóság vagy az Ügynökség határozza meg, és ezek a vizsgálati eredmények végleges közzétételéig szigorúan bizalmasak és ismeretlenek maradnak a gyártó számára.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)   A tagállamok a 765/2008/EK rendelet III. fejezetének megfelelően megszervezik és elvégzik a piacra belépő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek piacfelügyeletét és ellenőrzését.

(4)   A tagállamok a 765/2008/EK rendelet III. fejezetének megfelelően megszervezik és elvégzik a piacra belépő járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek piacfelügyeletét és ellenőrzését. A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az e rendelet 8. cikkében meghatározott célok érdekében közös piacfelügyeleti tevékenységeket végeznek.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságok, amennyiben szükségesnek és indokoltnak ítélik, jogosultak legyenek a gazdasági szereplő telephelyére belépni, és ott a szükséges járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek mintáit lefoglalni a megfelelőségi vizsgálat céljából.

(5)  A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a piacfelügyeleti hatóságoknak, amennyiben szükségesnek és indokoltnak ítélik, lehetőségük legyen a gazdasági szereplő telephelyére előzetes értesítés nélkül belépni, és ott a szükséges járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek mintáit lefoglalni a megfelelőségi vizsgálat céljából. A jármű tulajdonosa részére az e vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket meg kell téríteni.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik típus-jóváhagyási tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Az érintett tagállamok az eredmények összefoglalását a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik, különösen a megadott típusjóváhagyások számát és a megfelelő gyártók nevét.

(6)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik típus-jóváhagyási tevékenységeiket és a kiadott típusjóváhagyások minőségét. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább háromévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot, a Bizottságot, a 10. cikkben létrehozott, a végrehajtásért és információcseréért felelős fórumot és – az egyes légköri szennyezőanyagok nemzeti kibocsátásainak csökkentéséről és a 2003/35/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2016/XXXX irányelv 12. cikkével összhangban – a Tiszta levegőt Európának fórumot, valamint kérésre harmadik feleket. Az érintett tagállamok az eredményekről szóló teljes jelentést a széles nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik, különösen a megadott és elutasított típusjóváhagyások számát és a megfelelő gyártók és járműtípusok nevét.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Az érintett tagállam az eredmények összefoglalóját a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

(7)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább háromévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot, a Bizottságot és kérés esetén a harmadik feleket. Az érintett tagállam az eredmények összefoglalóját a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi; ennek tartalmaznia kell különösen az e rendeletnek meg nem felelő járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket, valamint a típusjóváhagyások helyességét és a megfelelő jóváhagyó hatóságok, gyártók és járműtípusok megnevezését.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A jóváhagyó hatóságok gondoskodnak arról, hogy a gyártó által a típusjóváhagyási vizsgálathoz biztosított jármű teljes mértékben megfeleljen a gyártandó és forgalomba hozandó járműnek, és hogy a biztosított jármű vizsgálata ne vezessen olyan vizsgálati eredményekhez, amelyek szisztematikusan eltérnek az adott járművek által a szokásos használat során ésszerűen felmerülő körülmények között nyújtott teljesítménytől.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A jóváhagyó hatóságoknak a rendeletben megfogalmazott követelményeket egységes és következetes módon kell értelmezniük és alkalmazniuk, elkerülendő, hogy az Unión belül különböző normák legyenek érvényben. Ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeik során együttműködnek a Bizottsággal és a 10. cikkben létrehozott, a végrehajtásért és információcseréért felelős fórummal az e rendelet alkalmazását érintő ellenőrzési és felügyeleti tevékenységei során, és kérésre minden szükséges információt megadnak részükre.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jóváhagyó hatóságoknak függetlenül és pártatlanul kell végezniük a feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi titkok védelméhez szükséges, a jóváhagyó hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az uniós felhasználók érdekeinek védelme érdekében figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.

(2)  A jóváhagyó hatóságoknak függetlenül és pártatlanul kell végezniük a feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi titkok védelméhez szükséges, a jóváhagyó hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, kivéve, ha a közzétételhez közérdek fűződik, az uniós felhasználók érdekeinek védelme érdekében figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egy tagállamon belüli jóváhagyó hatóságoknak a feladataik és funkcióik szempontjából lényeges információk megosztása révén együtt kell működniük egymással.

Az egy tagállamon belüli jóváhagyó hatóságok eljárásokat vezetnek be a feladataik és funkcióik szempontjából lényeges hatékony és eredményes koordináció és információmegosztás biztosítása érdekében.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a jóváhagyó hatóságok nemzeti szintű kinevezésére, felülvizsgálatára és értékelésére vonatkozó közös kritériumok meghatározása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a jóváhagyó hatóságok nemzeti szintű kijelölésére, felülvizsgálatára és értékelésére vonatkozó közös kritériumok meghatározása céljából. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A piacfelügyeleti hatóságok rendszeresen ellenőrzik, hogy a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e e rendelet követelményeinek, továbbá rendszeresen ellenőrzik a típusjóváhagyások helytállóságát. Az ellenőrzéseknek megfelelő mértékűnek kell lenniük, és dokumentumok ellenőrzésével, valamint statisztikailag értékelhető mintákon történő, valós vezetési körülmények között és laboratóriumban végzett vizsgálatokkal kell elvégezni őket. Ennek során a piacfelügyeleti hatóságok figyelembe veszik a kialakult kockázatértékelési elveket, a panaszokat és az egyéb információkat.

(1)  A piacfelügyeleti hatóságok rendszeresen ellenőrzik, hogy a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e e rendelet követelményeinek, továbbá rendszeresen ellenőrzik a típusjóváhagyások helytállóságát. Az ellenőrzéseknek megfelelő mértékűeknek kell lenniük, és dokumentumok ellenőrzésével, valamint statisztikailag értékelhető, az adott tagállamban lévő járművek száma szempontjából reprezentatív mintákon történő, valós vezetési körülmények között és laboratóriumban végzett vizsgálatokkal kell elvégezni őket. Ennek során a piacfelügyeleti hatóságok figyelembe veszik a kialakult tudományos kockázatértékelési elveket és eljárásokat, ideértve a panaszokat, a járműmodellek és alkatrészeik népszerűségét, a harmadik felek által végzett vizsgálatok eredményeit, az igen magas vagy igen alacsony üzemanyag-fogyasztású modelleket, az új motorok vagy technológiák első alkalmazását, az időszakos műszaki vizsgálatok alapján készített jelentéseket, a távérzékelés segítségével végzett mintavételi programokat és az egyéb információkat. A piacfelügyeleti hatóságoknak a megalapozott panaszokat ki kell vizsgálniuk.

 

A járművek kibocsátásának hitelesítése céljából a piacfelügyeleti hatóságok alkalmazhatnak távérzékelési technológiát annak érdekében, hogy az segítsen meghatározni a nagy mennyiségű szennyezést kibocsátó járműmodelleket a további vizsgálatok céljaira. Ennek során a hatóságok együttműködnek egymással, illetve tevékenységeiket a 2014/45/EU irányelv értelmében az időszakos műszaki vizsgálatokért felelős hatóságokkal összehangoltan végzik.

 

Ha e cikk követelményeinek végrehajtása céljából műszaki szolgálatokat jelölnek ki, a piacfelügyeleti hatóságok gondoskodnak arról, hogy egy attól eltérő műszaki szolgálat kerüljön megbízásra, mint amelyik az eredeti típusjóváhagyás céljából végzett vizsgálatot végezte.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tevékenységeik elvégzéséhez szükségesnek tartott mértékben a piacfelügyeleti hatóságok előírják a gazdasági szereplők számára a dokumentációk és információk rendelkezésre bocsátását.

(2)  (2) A tevékenységeik elvégzéséhez szükségesnek tartott mértékben a piacfelügyeleti hatóságok előírják a gazdasági szereplők számára a dokumentációk és információk, ezen belül műszaki specifikációk rendelkezésre bocsátását. Ez magában foglalhatja a vonatkozó szoftverekhez, algoritmusokhoz, motorvezérlő egységekhez és adott esetben más, szükséges műszaki specifikációhoz való hozzáférést.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a területükön lévő felhasználókat megfelelő időben figyelmeztetni tudják bármely járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatos veszélyről a sérülések és más károk megelőzése vagy kockázatuk csökkentése céljából.

A piacfelügyeleti hatóságok megfelelő intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy a felhasználókat megfelelő időben figyelmeztetni tudják bármely járművel, rendszerrel, alkotóelemmel vagy önálló műszaki egységgel kapcsolatos veszélyről a sérülések és más károk megelőzése vagy kockázatuk csökkentése céljából. Ezeket az információkat világos és közérthető nyelven elérhetővé kell tenni az interneten.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben egy tagállam piacfelügyeleti hatóságai úgy döntenek, hogy a 49. cikk (5) bekezdésével összhangban egy járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet kivonnak a piacról, értesíteniük kell az érintett gazdasági szereplőt és adott esetben az érintett jóváhagyó hatóságot.

(5)  Amennyiben egy tagállam piacfelügyeleti hatóságai úgy döntenek, hogy a 49. cikk (5) bekezdésével összhangban egy járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet kivonnak a piacról, értesíteniük kell az érintett gazdasági szereplőt és az érintett jóváhagyó hatóságot.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A piacfelügyeleti hatóságok függetlenül és pártatlanul végzik feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi titkok védelméhez szükséges, a piacfelügyeleti hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az európai uniós felhasználók érdekeinek védelméhez szükséges lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.

(6)  A piacfelügyeleti hatóságok függetlenül és pártatlanul végzik feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi titkok védelméhez szükséges, a jóváhagyó hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, kivéve, ha a közzétételhez közérdek fűződik, az uniós felhasználók érdekeinek védelme érdekében figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább négyévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot és a Bizottságot. Az érintett tagállam az eredmények összefoglalóját a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.

(7)  A tagállamok rendszeresen felülvizsgálják és értékelik felügyeleti tevékenységeiket. Az ilyen felülvizsgálatokat és értékeléseket legalább háromévente el kell végezni, és ezek eredményeiről tájékoztatni kell a többi tagállamot, a Bizottságot, a 10. cikkben létrehozott, a végrehajtásért és információcseréért felelős fórumot és kérésre harmadik feleket. Az érintett tagállam az eredmények összefoglalóját a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi, megjelölve különösen az olyan járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek számát és azon modellek nevét, amelyek nem feleltek meg e rendeletnek, a megfelelő gyártó nevével együtt.

 

A piacfelügyeleti hatóságok legalább kétévente összefoglaló jelentést tesznek nyilvánosan elérhetővé piacfelügyeleti tevékenységeik hatóköréről, nagyságrendjéről és eredményeiről.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Amennyiben egy tagállamban több hatóság felelős a piacfelügyeletért és a külső határellenőrzésekért, e hatóságoknak együtt kell működniük egymással a feladataik és funkcióik elvégzése szempontjából lényeges információk megosztása révén.

(9)  Amennyiben valamely tagállamban több hatóság felelős a piacfelügyeletért és a külső határokon történő ellenőrzésekért, e hatóságoknak olyan eljárásokat kell életbe léptetniük, amelyek elősegítik a hatékony és eredményes koordinációt és a szerepük és funkciójuk szempontjából lényeges információk megosztását.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  A Bizottság végrehajtási aktusokat fogadhat el abból a célból, hogy meghatározza az (1) bekezdésben említett mintákon végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatok mértékét, hatókörét és gyakoriságát. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(10)  A Bizottság a 88. cikkel összhangban az e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy meghatározza az (1) bekezdésben említett mintákon végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatok mértékét, hatókörét és gyakoriságát, valamint a járművek vizsgálatra való kiválasztásának kritériumait.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság által végzett megfelelőség-ellenőrzés és a végrehajtás koordinációja a tagállamokkal

Az Európai Járműfelügyeleti Ügynökség által végzett megfelelőség-ellenőrzés és a végrehajtás koordinációja a tagállamokkal

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A már forgalomba hozott járműveken, rendszereken, alkotóelemeken és önálló műszaki egységeken a Bizottság megfelelő mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket szervez és végez, vagy elrendeli ezek elvégzését, annak érdekében, hogy ellenőrizze, az érintett járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e a típusjóváhagyásnak és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint hogy biztosítsa a típusjóváhagyások helytállóságát.

A már forgalomba hozott járműveken, rendszereken, alkotóelemeken és önálló műszaki egységeken az Európai Járműfelügyeleti Ügynökség (ESVA, a továbbiakban: „az Ügynökség”) megfelelő mértékű vizsgálatokat és ellenőrzéseket szervez és végez, vagy elrendeli ezek elvégzését, annak érdekében, hogy ellenőrizze, az érintett járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfelelnek-e a típusjóváhagyásnak és a vonatkozó jogszabályoknak, valamint hogy biztosítsa a típusjóváhagyások helytállóságát.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

M és N kategóriájú járművek esetében az Ügynökség évente az uniós piacon forgalomba hozott új modellek 20%-ának szúrópróbaszerű piacfelügyeleti ellenőrzését végzi el annak megállapítása érdekében, hogy a szóban forgó járművek megfelelnek-e az uniós biztonsági és környezetvédelmi előírásoknak. A járművek kiválasztása során az Ügynökség figyelembe veszi a kialakult kockázatértékelési elveket, a panaszokat, ezen belül a harmadik felek által végzett vizsgálatokat, a piacon lévő új technológiákat, az időszakos műszaki vizsgálatok alapján készített jelentéseket és az egyéb információkat. A megalapozott panaszokat az Ügynökség kivizsgálja.

 

Ha az e bekezdésben meghatározott vizsgálatok elvégzése céljából műszaki szolgálatot jelölnek ki, az Ügynökség gondoskodik arról, hogy egy attól eltérő műszaki szolgálat kerüljön megbízásra, mint amelyik az eredeti típusjóváhagyással kapcsolatos vizsgálatot végzi.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A (2) bekezdéssel összhangban ezeket a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a gyártók vagy a gazdasági szereplők által rendelkezésre bocsátott új járműveken is lehet elvégezni.

Ezeket a vizsgálatokat és ellenőrzéseket a következők tekintetében kell elvégezni:

 

– a gyártók vagy a gazdasági szereplők által rendelkezésre bocsátott új járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek, összhangban az alábbi (2) bekezdéssel;

 

– a nyilvántartásba vett járművek, a forgalmi engedély jogosultjának beleegyezésével.

 

A jármű tulajdonosa részére az e vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket meg kell téríteni.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A forgalmi engedély jogosultjának beleegyezése esetén a vizsgálatokat és ellenőrzéseket

nyilvántartásba vett járműveken is el lehet végezni.

törölve

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A típusjóváhagyás birtokában lévő gyártóknak vagy a gazdasági szereplőknek kérésre a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk a Bizottság által kiválasztott, statisztikailag értékelhető számú, sorozatgyártású járművet, rendszert, alkotóelemet és önálló műszaki egységet, amely megfelel az adott típusjóváhagyás alapján forgalomba hozható járműveknek, rendszereknek, alkotóelemeknek vagy önálló műszaki egységeknek. E járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket a Bizottság által kért időpontban, helyen és időtartamra kell a Bizottság rendelkezésére bocsátani.

(2)  A típusjóváhagyás birtokában lévő gyártóknak vagy a gazdasági szereplőknek kérésre az Ügynökség rendelkezésére kell bocsátaniuk az Ügynökség által kiválasztott, statisztikailag értékelhető számú, sorozatgyártású járművet, rendszert, alkotóelemet és önálló műszaki egységet, amely teljes mértékben megfelel az adott típusjóváhagyás alapján forgalomba hozható járműveknek, rendszereknek, alkotóelemeknek vagy önálló műszaki egységeknek. E járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket az Ügynökség által kért időpontban, helyen és időtartamra kell rendelkezésére bocsátani. A jármű tulajdonosa részére az e vizsgálatokkal kapcsolatos költségeket meg kell téríteni.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak érdekében, hogy a Bizottság el tudja végezni az (1) és (2) bekezdésben említett vizsgálatokat, a tagállamoknak minden olyan adatot a Bizottság rendelkezésére kell bocsátaniuk, amelyek kapcsolódnak a megfelelőség-ellenőrzés alá vont járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához. Ezen adatoknak legalább a 26. cikk (1) bekezdése szerinti típusbizonyítványban és annak mellékleteiben szereplő információkat kell tartalmazniuk.

Annak érdekében, hogy az Ügynökség el tudja végezni az (1), (1a) és (2) bekezdésben említett vizsgálatokat, a tagállamoknak minden olyan adatot az Ügynökség rendelkezésére kell bocsátaniuk, amelyek kapcsolódnak a megfelelőség-ellenőrzés alá vont járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához. Ezen adatoknak legalább a 26. cikk (1) bekezdése szerinti típusbizonyítványban és annak mellékleteiben szereplő információkat kell tartalmazniuk.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok minden szükséges segítséget megadnak és minden dokumentumot és más technikai támogatást biztosítanak, amelyet a Bizottság szakértői kérnek ahhoz, hogy el tudják végezni a vizsgálatokat és ellenőrzéseket.

 

A tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság szakértői minden telephelyre és azok minden részére bejussanak, továbbá hozzáférjenek minden olyan információhoz, ezen belül a számítógépes rendszerekhez és szoftverekhez, amelyek feladataik ellátása szempontjából lényegesek.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A járműgyártóknak nyilvánosságra kell hozniuk a megfelelés-ellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges, harmadik felektől származó adatokat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy meghatározza a nyilvánosságra hozandó adatok körét és a nyilvánosságra hozatal feltételeit, figyelembe véve a kereskedelmi titkoknak és a személyes adatoknak az uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelő védelmét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

(4)  A járműgyártóknak nyilvánosságra kell hozniuk a megfelelés-ellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges, harmadik felektől származó adatokat. Ezen adatoknak különösen azon paramétereket és beállításokat kell tartalmazniuk, amelyek szükségesek ahhoz, hogy pontosan megismételjék azokat a vizsgálati feltételeket, amelyeket a típusjóváhagyási tesztelés során alkalmaztak. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy meghatározza a nyilvánosságra hozandó adatok körét és a nyilvánosságra hozatal feltételeit, figyelembe véve a kereskedelmi titkoknak és a személyes adatoknak az uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelő védelmét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a vizsgált vagy ellenőrzött járművek nem felelnek meg az e rendelet a IV. mellékletben felsorolt bármely szabályozási aktus szerinti típus-jóváhagyási követelményeknek, vagy hogy a típusjóváhagyást nem helytálló adatok alapján adták meg, a Bizottság az 54. cikk (8) bekezdésével összhangban haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy hozza meg az összes megfelelő korrekciós intézkedést annak érdekében, hogy a járművek megfeleljenek az említett követelményeknek, vagy korlátozó intézkedéseket hoz, vagyis a megállapított meg nem felelés súlyosságától függően arra kötelezi a gazdasági szereplőt, hogy vagy vonja ki az érintett járműveket a piacról, vagy ésszerű időn belül hívja vissza őket.

Ha a Bizottság azt állapítja meg, hogy a vizsgált vagy ellenőrzött járművek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek nem felelnek meg az e rendelet a IV. mellékletben felsorolt bármely szabályozási aktus szerinti típus-jóváhagyási követelményeknek, vagy hogy a típusjóváhagyást nem helytálló adatok alapján adták meg, a Bizottság az 54. cikk (8) bekezdésével összhangban haladéktalanul felszólítja az érintett gazdasági szereplőt, hogy hozza meg az összes megfelelő korrekciós intézkedést annak érdekében, hogy a járművek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek megfeleljenek az említett követelményeknek, vagy korlátozó intézkedéseket hoz, vagyis a megállapított meg nem felelés súlyosságától függően arra kötelezi a gazdasági szereplőt, hogy vagy vonja ki az érintett járműveket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket a piacról, vagy ésszerű időn belül hívja vissza őket.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság által a megfelelőségvizsgálat alapján hozott bármilyen korrekciós intézkedés Unió-szerte alkalmazandó, és azt a nemzeti hatóságok harmonizált és egységes módon hajtják végre. Ilyen Unió-szerte alkalmazandó korrekciós intézkedés lehet például a fogyasztók egységes kárpótlása, ha az eredeti járművek teljesítménye a korrekciós intézkedést követően módosult, vagy a pénzügyi kárpótlás külső negatív hatások esetén (a levegőminőség, közegészségügy stb. tekintetében).

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság valamennyi, általa végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatot követően jelentést tesz közzé a megállapításairól.

Az Ügynökség valamennyi, általa végzett megfelelőség-ellenőrzési vizsgálatot követően éves jelentést tesz közzé a megállapításairól. A jelentéseknek a nyilvánosság számára hozzáférhetőnek kell lenniük, beleértve az elvégzett vizsgálatok eredményeire és az olyan járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó információkat, amelyek nem felelnek meg e rendeletnek, a vonatkozó gyártók nevével együtt.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok a megfelelőség-ellenőrzési tesztelésből származó jelentésben megfogalmazott ajánlások tükrében megfelelő nyomon követő intézkedést hoznak, és a Bizottság kérésére ellenőrzik az illetékes hatóságok működését és szervezetét, és kivizsgálják az érintett tagállamban előforduló jelentős vagy ismétlődő problémákat.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok végrehajtják az Ügynökség által e cikkel összhangban megfogalmazott ajánlásokat, amennyiben azok egy vagy több tagállamnak szólnak. Amennyiben valamely tagállam nem tesz eleget az Ügynökség valamely ajánlásának vagy eltér attól, az érintett tagállam tájékoztatja a Bizottságot ennek okairól. A Bizottság értékeli a megadott indokokat, és amennyiben nem találja indokoltnak a hozott intézkedéseket, az érintett tagállammal egyeztetve előírja az ajánlás végrehajtását vagy alternatív intézkedések meghozatalát.

 

Azokban az esetekben, amikor az ajánlások vagy a 10. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett alternatív intézkedések végrehajtásának ismétlődő elmulasztása miatt az e rendeletnek való megfelelés hiánya áll elő, a Bizottságnak felfüggeszti az érintett tagállam jóváhagyó hatóságának jogosultságát arra, hogy a 21. cikk szerint EU-típusbizonyítványokra vonatkozó kérelmeket fogadjon be.

 

A Bizottság a jogosultság a második albekezdés szerinti felfüggesztése után két hónapon belül jelentést nyújt be a tagállamoknak a megfelelés hiányával kapcsolatos megállapításairól. amennyiben az a már forgalomba hozott járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek biztonságosságának garantálásához szükséges, a Bizottság utasítja a típusjóváhagyó hatóságokat, hogy ésszerű időn belül függesszék fel az összes indokolatlanul kiállított típusbizonyítványt.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Az Ügynökséget a gyártók által fizetett nemzeti díjból kell finanszírozni, amelyet a 30. cikk (2a) bekezdésével összhangban az Unióban értékesített valamennyi új járműre ki kell vetni.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórum

A végrehajtásért és információcseréért felelős fórum

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság létrehozza és vezeti a végrehajtással kapcsolatos információcseréért felelős fórumot (a továbbiakban: a fórum).

(1)  A Bizottság létrehozza és vezeti a végrehajtásért és információcseréért felelős fórumot (a továbbiakban: „a fórum”). A fórum elnöki tisztjét az Ügynökség tölti be.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fórum tagjait a tagállamok nevezik ki.

A fórum tagjait a tagállamok és a Bizottság képviselői nevezik ki. Munkájában a műszaki szolgálatok képviselői, egyéb ellenőrző szervezetek, a biztonság és környezetvédelem területén tevékeny civil szervezetek, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetek képviselői megfigyelőkként vesznek részt.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fórum tanácsadói feladatokat is ellát, többek között előmozdítja a bevált gyakorlatokat, elősegíti a végrehajtási problémákkal kapcsolatos információcserét és a koordinációt, munkamódszereket és -eszközöket dolgoz ki, kifejleszti az elektronikus információcsere eljárását, értékeli az összehangolt végrehajtási projekteket, a szankciókat és a közös ellenőrzéseket.

A fórum az alábbi feladatokat látja el:

 

a)   hozzájárul az e rendelet eredményes és harmonizált végrehajtásának biztosítását célzó bevált gyakorlatok előmozdításához, különösen ami a kijelölt testületek értékelését, kijelölését és ellenőrzését, illetve az e rendeletben meghatározott követelmények alkalmazását illeti, beleértve az érdekelt harmadik felektől bekért igazoló dokumentumok vagy más információk megfontolását is;

 

b)   támogatja a tagállamok illetékes hatóságainak piacfelügyeleti tevékenységeit, ideértve a nemzeti piacfelügyeleti tevékenységek regionális vagy páneurópai szintű koordinálását;

 

c)   háromévente elvégzi a nemzeti típusjóváhagyó hatóságok közös ellenőrzését annak ellenőrzése céljából, hogy megfelelnek-e e rendelet követelményeinek, és függetlenül és szigorúan látják-e el feladataikat. Az ellenőrzésnek magában kell foglalnia a bevezetett nemzeti típusjóváhagyási eljárások ellenőrzését, a kiadott típusjóváhagyások véletlenszerű mintájának ellenőrzését, valamint egy, a felülvizsgált hatóság felelősségi területe alá tartozó műszaki szolgálatnál tett helyszíni látogatást is. Az Ügynökség részt vehet az ellenőrzésben, és részvételéről kockázatértékelés alapján dönthet;

 

d)   értékeli a piacfelügyeleti tevékenységek működésére vonatkozó felülvizsgálat eredményeit, és általános ajánlásokat fogalmaz meg egy vagy több ilyen felülvizsgálat alapján;

 

e)   értékeli a műszaki szolgálatok működésének a 80. cikk (3a) bekezdése szerinti értékelése és a 80. cikk (4) bekezdése szerinti közös értékelése eredményeit, és általános ajánlásokat fogalmaz meg egy vagy több ilyen értékelés alapján;

 

f)   értékeli a végrehajtási tevékenységek hatékonyságát, ideértve adott esetben a tagállamok által alkalmazott javítások, visszahívások vagy szankciók következetességét és hatékonyságát, amikor egynél több tagállamban kerülnek forgalomba a követelményeknek nem megfelelő járművek, rendszerek, alkotóelemek vagy önálló műszaki egységek, és a Bizottság kérésére általános ajánlásokat fogalmaz meg egy ilyen értékelés alapján. Ezt az értékelést legalább kétévente el kell végezni.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A fórum által hozott valamennyi határozatot, az általa elfogadott ajánlásokat közzé kell tenni, ideértve a visszahívásokra vonatkozókat is.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A fórum egy tíz független ellenőrből és a Bizottság egy képviselőjéből álló állandó bizottságot hoz létre (a továbbiakban: „állandó bizottság”), amely rendszeres auditokat hajt végre a nemzeti típusjóváhagyó hatóságoknál és piacfelügyeleti hatóságoknál az arról való meggyőződés céljából, hogy megfelelnek-e e rendelet követelményeinek, és független, hatékony és eredményes módon látják-e el feladataikat.

 

Az ilyen auditokat átlátható módon, független ellenőrzés mellett kell lefolytatni.

 

Az auditoknak értelemszerűen az alábbiakra kell kiterjedniük:

 

a)   a típusjóváhagyási és piacfelügyeleti hatóságoknál alkalmazott eljárások és protokollok értékelése;

 

b)   a műszaki szolgálatok kijelölésének értékelése;

 

c)   helyszíni látogatások és a nemzeti hatóságok és a kijelölt műszaki szolgálatok személyzetével folytatott beszélgetések;

 

d)   a laboratóriumok, létesítmények, mérőműszerek és mintavételi módszerek ellenőrzése;

 

e)   a kiadott típusjóváhagyások értékelése;

 

f)   a meg nem felelés eseteinek megállapításához szükséges egyéb tevékenységek.

 

Az ellenőrök szerződést köthetnek harmadik féllel az auditok elvégzésében való segítségnyújtás céljából.

 

Az ellenőrök és a szerződtetett harmadik felek függetlenül és pártatlanul végzik feladataikat. Amennyiben a kereskedelmi titkok védelméhez szükséges, a piacfelügyeleti hatóságoknak be kell tartaniuk a titoktartás követelményeit, az uniós felhasználók és polgárok érdekeinek védelméhez szükséges lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.

 

A tagállamok minden szükséges segítséget megadnak és minden dokumentumot és támogatást biztosítanak, amelyet az ellenőrök kérnek ahhoz, hogy el tudják látni feladataikat.

 

A tagállamok biztosítják, hogy az ellenőrök minden telephelyre és azok minden részére bejussanak, továbbá hozzáférjenek a feladataik ellátása szempontjából lényeges valamennyi – többek között számítógépes rendszerekben és szoftverekben tárolt – információhoz.

 

A fórum a tagállamok és a Bizottság rendelkezésére bocsátja az auditok eredményeit.

 

A tagállamok és a Bizottság az auditokból származó jelentésekben foglalt információk és ajánlások tükrében megfelelő nyomon követő intézkedéseket hoznak.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fórum összetételének, kinevezési eljárásának, részletes feladatainak, munkamódszereinek és eljárási szabályzatának meghatározása céljából.

(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 88. cikknek megfelelően az e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a fórum és az ellenőrök állandó bizottsága összetételének, kinevezési eljárásának, részletes feladatainak, munkamódszereinek és eljárási szabályzatának meghatározása céljából.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Online típusjóváhagyási adatbázis

 

(1)   A Bizottság online típusjóváhagyási adatbázist hoz létre és tart fenn, amely két különböző felületből áll: a nyilvános felületből és a megfelelési felületből.

 

(2)   A nyilvános felület az e rendelet IX. mellékletében meghatározott információkat, a vizsgálati eredményeket, a vizsgálati specifikációkat és a típusjóváhagyás különböző szakaszaiban részt vevő műszaki szolgálatok és típusjóváhagyó hatóságok megnevezését tartalmazza, a következő követelmények tiszteletben tartásával:

 

a)   az információkat ingyenesen kell rendelkezésre bocsátani;

 

b)   az információkat felhasználóbarát módon kell rendelkezésre bocsátani;

 

c)   az információknak teljes mértékben kereshetőknek kell lenniük, és digitális formátumban kell rendelkezésre állniuk.

 

(3)   A megfelelési felület a tagállamok, a típusjóváhagyó hatóságok, a piacfelügyeleti hatóságok és a Bizottság számára elérhető, és a (2) bekezdésben meghatározott információkat, valamint az e rendelet I. és III. mellékletében meghatározott információkat tartalmazza, a következő követelmények tiszteletben tartásával:

 

a)   szigorú biztonsági szabályokat kell biztosítani a bizalmas információk védelme érdekében;

 

b)   a hozzáférési jogokat a szükséges ismeret elvére kell alapozni;

 

c)   biztosítani kell a 765/2008/EK rendelet 23. cikke értelmében létrehozott piacfelügyeleti információs és kommunikációs rendszerhez (ICSMS) való kapcsolódást.

 

(4)   A típusjóváhagyó hatóságok az új típusjóváhagyások kiadásakor vagy visszavonásakor szerepeltetik a megfelelési adatbázisban az e rendelet I. és III. mellékletében előírt információkat, az e rendelet követelményeinek való meg nem felelésre vonatkozó információkat, valamint a tervbe vett és elvégzett mindenfajta korrekciós intézkedéseket.

 

(5)   Az információk adatbázisba való bevitelekor a típusjóváhagyó hatóságok fenntartják az információkra vonatkozó hozzáférési és szerkesztési jogaikat. Valamennyi módosítást keltezéssel látják el és egyértelműen jelzik. A megfelelési felületen szereplő adatokat kizárólag e rendelet és az annak alapján elfogadott jogi aktusok érvényre juttatásához köthető célokra szabad használni, ezen információk engedély nélküli felhasználása pedig tilos.

 

(6)   Az adatbázist az igazgatási terheket minimalizálva, a felhasználóbarátság és a költséghatékonyság elvével összhangban kell létrehozni. Az online típusjóváhagyási adatbázis nem helyettesíti és nem módosítja a piacfelügyeleti hatóságok feladatkörét.

 

(7)   [E rendelet hatálybalépése után 3 hónappal] kísérleti projektet kell indítani annak tesztelése céljából, hogy az IMI alkalmas-e az e cikk szerinti információmegosztásra való igénybevételre.

 

(8)   A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a típusjóváhagyási adatbázis létrehozására vonatkozó operatív részletek kidolgozásával a 88. cikkel összhangban az e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)   Az EU-típusjóváhagyás kérelmezésekor a gyártó igazolja és írásban kijelenti a típusjóváhagyó hatóságnak, hogy a járművek, rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek kialakításának nem része olyan stratégia, amely feleslegesen csökkentené a teljesítményt a vonatkozó vizsgálati eljárások során, amelyeken a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket és önálló műszaki egységeket olyan körülmények között üzemeltetik, amelyek a szokásos használat során észszerűen felmerülhetnek.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártó haladéktalanul, részletesen tájékoztatja a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot a meg nem felelésről és a meghozott intézkedésekről.

A gyártó haladéktalanul, részletesen tájékoztatja a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot és az Ügynökséget a meg nem felelésről és a meghozott intézkedésekről.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A gyártó valamely nemzeti hatóság indokolással ellátott kérésére a jóváhagyó hatóságon keresztül, az adott nemzeti hatóság rendelkezésére bocsátja a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségét igazoló EU-típusbizonyítvány másolatát vagy az 55. cikk (1) bekezdésében említett engedélyt az adott nemzeti hatóság által könnyen érthető nyelven.

A gyártó valamely nemzeti hatóság vagy az Ügynökség indokolással ellátott kérésére a jóváhagyó hatóságon keresztül rendelkezésre bocsátja a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység megfelelőségét igazoló EU-típusbizonyítvány másolatát vagy az 55. cikk (1) bekezdésében említett engedélyt az adott nemzeti hatóság által könnyen érthető nyelven.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a jóváhagyó hatóság indokolással ellátott kérése nyomán minden olyan információt és dokumentációt e hatóság rendelkezésére bocsásson, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártásmegfelelőségének alátámasztásához szükséges;

b)  a jóváhagyó hatóság vagy az Ügynökség indokolással ellátott kérése nyomán minden olyan információt és dokumentációt rendelkezésére bocsásson, amely a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység gyártásmegfelelőségének alátámasztásához szükséges, beleértve kérés esetén a típusjóváhagyással kapcsolatos műszaki specifikációt és a szoftverekhez és algoritmusokhoz való hozzáférést;

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a jóváhagyó vagy piacfelügyeleti hatóságok kérésére azokkal együttműködjön a megbízása körébe tartozó járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette súlyos veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedéssel kapcsolatban;

c)  a jóváhagyó vagy piacfelügyeleti hatóságok vagy az Ügynökség kérésére azokkal együttműködjön a megbízása körébe tartozó járművek, rendszerek, alkotóelemek, önálló műszaki egységek, alkatrészek vagy tartozékok jelentette súlyos veszélyek megszüntetésére irányuló minden intézkedéssel kapcsolatban;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  Az importőr haladéktalanul tájékoztatja a gyártót az importált járműveket, rendszereket, alkotóelemeket, önálló műszaki egységeket, alkatrészeket vagy tartozékokat érintő kockázatokra, gyanítható váratlan eseményekre és meg nem felelési problémákra vonatkozó panaszokról és jelentésekről.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az utolsó gyártási szakaszra vonatkozó EU-típusjóváhagyás csak azután adható meg, ha a jóváhagyó hatóság meggyőződött arról, hogy az utolsó szakaszban jóváhagyott járműtípus az adott időpontban megfelel valamennyi alkalmazandó műszaki követelménynek. Az ellenőrzés a többlépcsős eljárás során a nem teljes járműre megadott EU-típusjóváhagyások hatálya alá tartozó minden követelményre kiterjedő dokumentáció-ellenőrzést foglal magában, még abban az esetben is, ha azt eltérő jármű-kategóriára adták meg.

(4)  Az utolsó gyártási szakaszra vonatkozó EU-típusjóváhagyás csak azután adható meg, ha a jóváhagyó hatóság meggyőződött arról, hogy az utolsó szakaszban jóváhagyott járműtípus az adott időpontban megfelel valamennyi alkalmazandó műszaki követelménynek. Az ellenőrzés a többlépcsős eljárás során a nem teljes járműre megadott EU-típusjóváhagyások hatálya alá tartozó minden követelményre kiterjedő dokumentáció-ellenőrzést foglal magában, még abban az esetben is, ha azt eltérő jármű-kategóriára adták meg. A járművet az utolsó szakaszban jóváhagyó hatóság felel annak biztosításáért, hogy a befejezett jármű minden követelménynek megfeleljen, és amennyiben szükséges, megismétli az eredeti vizsgálatokat annak ellenőrzése érdekében, hogy a külön-külön jóváhagyott rendszerek és alkotóelemek teljesítménye a befejezett járműbe beépítve még mindig megfelel-e a típusjóváhagyásoknak.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A gyártó elérhetővé teszi a jóváhagyó hatóság számára a vonatkozó külön irányelvekben vagy rendeletekben a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez előírt számú járművet, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  valamennyi kibocsátással kapcsolatos alkotóelem részletes műszaki leírása és kalibrálási specifikációi (kibocsátáscsökkentési alapstratégia);

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  valamennyi kiiktató eszköz vagy kibocsátáscsökkentési segédstratégia felsorolása, beleértve az AES által módosított paraméterek leírását és azoknak a peremfeltételeknek a leírását, amelyek mellett az AES működik, valamint annak feltüntetése, a környezeti feltételek teljes tartományát figyelembe véve, hogy várhatóan mely AES és BES lép működésbe, részletes műszaki leírások és kalibrációs specifikációk, valamint az egyes olyan kiiktató eszközök részletes indokolása, amelyek a kibocsátáscsökkentési rendszer eredményességének csökkenését eredményezik, valamint annak indokolása, hogy az adott kiiktató eszköz miért nem minősül a 715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alapján tiltott kiiktató eszköznek;

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az adatközlő mappát a Bizottság által meghatározott elektronikus formátumban kell benyújtani, vagy papír alapon is benyújtható.

(2)  Az adatközlő mappát az Bizottság által meghatározott elektronikus formátumban kell benyújtani. Ez kiegészíthető papíralapú mappával is.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A teljes járműre vonatkozó típusjóváhagyás kérelem esetén a gyártó részletes tájékoztatást ad minden esetleges motorvezérlési segédstratégiáról – a technikai magyarázatokat is ideértve –, amelyet a vonatkozó uniós jogalkotási aktusokban és vizsgálati eljárásokban meghatározott feltételek hatályán kívül alkalmaznak.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jóváhagyó hatóságnak és a műszaki szolgálatoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük jármű szoftvereihez és algoritmusaihoz.

A jóváhagyó hatóságnak és a műszaki szolgálatoknak hozzáféréssel kell rendelkezniük a jármű biztonsággal és kibocsátással kapcsolatos szoftvereihez, hardvereihez és algoritmusaihoz, valamint megfelelő betekintést kell kapniuk az érintett szoftverek és hardverek rendszerfejlesztési folyamatába, saját feladataik figyelembevétele mellett.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A gyártó szabványosított formában megküldi a jóváhagyási hatóság és az illetékes műszaki szolgálat számára a biztonsággal és kibocsátással kapcsolatos szoftvernek a típusjóváhagyási kérelem időpontjában alkalmazott verzióját. Annak érdekében, hogy kimutatható legyen a szoftveren a későbbiekben végrehajtott bármely jogellenes változtatás, a műszaki szolgálat jogosult arra, hogy a megfelelő paraméterek beállításával megjelölje a szoftvert.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A jóváhagyó hatóság – kérését megindokolva – további információk benyújtását is előírhatja a gyártónak annak érdekében, hogy el tudja dönteni, milyen vizsgálatok szükségesek, vagy hogy megkönnyítse e vizsgálatok elvégzését.

A jóváhagyó hatóság és az illetékes műszaki szolgálat – kérését megindokolva – további szükséges információk benyújtását is előírhatja a gyártónak annak érdekében, hogy el tudja dönteni, milyen vizsgálatok szükségesek, vagy hogy megkönnyítse e vizsgálatok elvégzését.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Amennyiben a kereskedelmi titkok védelméhez szükséges, a jóváhagyó hatóság és az illetékes műszaki szolgálat betartja a titoktartás követelményeit, kivéve, ha az uniós felhasználók érdekeinek védelme érdekében a közzétételhez közérdek fűződik, figyelembe véve a 9. cikk (3) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettséget is.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a kiiktató eszköz beszerelése tekintetében a 715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésével összhangban adott indokolás érvényessége;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa – annak ellenére, hogy az előírt rendelkezéseknek megfelel – súlyosan veszélyezteti a biztonságot, vagy súlyosan károsíthatja a környezetet vagy a közegészséget, elutasítja az EU-típusjóváhagyás megadását. Ilyen esetben azonnal részletes aktát küld a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak és a Bizottságnak, amely tartalmazza a döntése indoklását és a megállapításait alátámasztó bizonyítékokat.

(5)  Amennyiben a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység típusa – annak ellenére, hogy az előírt rendelkezéseknek megfelel – veszélyezteti a biztonságot, vagy súlyosan károsíthatja a környezetet vagy a közegészséget, elutasítja az EU-típusjóváhagyás megadását. Ilyen esetben azonnal részletes aktát küld a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak és a Bizottságnak, amely tartalmazza a döntése indoklását és a megállapításait alátámasztó bizonyítékokat.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A jóváhagyó hatóság az adatközlő mappában szereplő információk alapján elutasíthatja a jármű kibocsátáscsökkentő rendszerét kiiktató eszköz jóváhagyását.

 

A jóváhagyó hatóság elutasítja az EU-típusjóváhagyás megadását, amennyiben megállapítja, hogy jogellenesen szereltek be kiiktató eszközt.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A Bizottság a 88. cikkel összhangban az e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el, hogy meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján a jármű kibocsátását csökkentő rendszert kiiktató eszközök tilalma alóli, a 715/2007/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt valamely kivétel kérelmezését elbírálják, valamint azokat a feltételeket, amelyek mellett az jóváhagyható vagy elutasítható.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A jóváhagyó hatóság háromhavonta megküldi a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak és a Bizottságnak az általa az előző időszakban kiadott, módosított, elutasított vagy visszavont, rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EU-típusjóváhagyások jegyzékét. A jegyzék a XIV. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(2)  A jóváhagyó hatóság háromhavonta megküldi a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak, a Bizottságnak és az Ügynökségnek az általa az előző időszakban kiadott, módosított, elutasított vagy visszavont, rendszerre, alkotóelemre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EU-típusjóváhagyások jegyzékét. A jegyzék a XIV. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendeletben és a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést a kijelölt műszaki szolgálatok által végzett megfelelő vizsgálatok révén kell igazolni a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusoknak megfelelően.

(1)  Az e rendeletben és a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést kizárólag és teljes mértékben a kijelölt műszaki szolgálatok, az érintett nemzeti hatóság vagy a Bizottság által végzett megfelelő vizsgálatok révén kell igazolni a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusoknak megfelelően.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A gyártó a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt számú járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet bocsát a jóváhagyó hatóság rendelkezésére.

(2)  A gyártó a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez a IV. mellékletben felsorolt szabályozási aktusokban előírt számú járművet, rendszert, alkotóelemet vagy önálló műszaki egységet bocsát a műszaki szolgálat rendelkezésére.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A szükséges vizsgálatokat olyan járművökön, rendszereken, alkotóelemeken és önálló műszaki egységeken kell elvégezni, amelyek megfelelnek a jóváhagyandó típusnak.

(3)  A szükséges vizsgálatokat olyan járművökön, rendszereken, alkotóelemeken és önálló műszaki egységeken kell elvégezni, amelyek szigorúan megfelelnek a jóváhagyandó típusnak.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az egész jármű típus-jóváhagyásához szükséges tesztek elvégzése esetében a hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a teszteléshez kiválasztott járművek nem fognak olyan eredményekhez vezetni, amelyek szisztematikusan eltérnek attól a teljesítménytől, amely a járművekre, rendszerekre, alkotóelemekre és külön műszaki egységekre akkor jellemző, amikor azokat olyan körülmények között üzemeltetik, amelyek a szokásos használat során észszerűen felmerülhetnek.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A járműgyártóknak nyilvánosságra kell hozniuk a harmadik felek által végzendő megfelelés-ellenőrzési vizsgálatokhoz szükséges adatokat. A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el abból a célból, hogy meghatározza a nyilvánosságra hozandó adatok körét és a nyilvánosságra hozatal feltételeit, figyelembe véve a kereskedelmi titkoknak és a személyes adatoknak az uniós és nemzeti jogszabályoknak megfelelő védelmét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 87. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Annak érdekében, hogy ellenőrizze a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység jóváhagyott típusnak való megfelelőségét, az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak a gyártó telephelyén – többek között a gyártóüzemében – vett mintákon el kell végeznie az EU-típusjóváhagyáshoz előírt ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat.

(4)  Annak érdekében, hogy ellenőrizze a jármű, rendszer, alkotóelem vagy önálló műszaki egység jóváhagyott típusnak való megfelelőségét, az EU-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságnak a gyártó telephelyén – többek között a gyártóüzemében vagy kereskedésekben véletlenszerűen vett mintákon el kell végeznie az EU-típusjóváhagyáshoz előírt ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat. E vizsgálatokat másik műszaki szolgálatnak kell elvégeznie, mint amely a típusjóváhagyás céljából az eredeti vizsgálatokat elvégezte.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha a jóváhagyó hatóság, amely az EU-típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy a gyártó a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket vagy önálló műszaki egységeket már nem a jóváhagyott típusnak megfelelően gyártja, vagy megállapítja, hogy a megfelelőségi nyilatkozatok már nem felelnek meg a 34. és 35. cikknek, és ennek ellenére a gyártás folytatódik, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy pontosan kövessék a gyártásmegfelelőségi eljárást, vagy visszavonja a típusjóváhagyást.

(5)  Amennyiben a jóváhagyó hatóság, amely az EU-típusjóváhagyást megadta, megállapítja, hogy a gyártó a járműveket, rendszereket, alkotóelemeket vagy önálló műszaki egységeket már nem a jóváhagyott típusnak megfelelően gyártja, vagy megállapítja, hogy a megfelelőségi nyilatkozatok már nem felelnek meg a 34. és 35. cikknek, és ennek ellenére a gyártás folytatódik, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy pontosan kövessék a gyártásmegfelelőségi eljárást és azonnal helyreállítsák a megfelelést, vagy visszavonja a típusjóváhagyást.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

30 cikk – 1 bekezdés