Procedūra : 2016/0014(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0048/2017

Pateikti tekstai :

A8-0048/2017

Debatai :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Balsavimas :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 19/04/2018 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 2219kWORD 257k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros

(COM(2016) 0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėjas: Daniel Dalton

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros

(COM(2016) 0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0031),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0015/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A8-0048/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje turi būti užtikrintas laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas. Vidaus rinkos taisyklės turėtų būti skaidrios, paprastos ir nuoseklios, kad jomis įmonėms ir vartotojams būtų suteikiamas teisinis tikrumas ir aiškumas;

(1)  vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje turi būti užtikrintas laisvas asmenų, paslaugų, prekių ir kapitalo judėjimas. Vidaus rinkos taisyklės turėtų būti skaidrios, paprastos, nuoseklios ir veiksmingos, kad jomis įmonėms ir vartotojams būtų suteikiamas teisinis tikrumas ir aiškumas;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  vis dėlto atlikus šį vertinimą padaryta išvada, kad reikia nustatyti rinkos priežiūros nuostatas, kuriomis būtų papildomi tipo patvirtinimo reikalavimai, patikslinti susigrąžinimo ir apsaugos procedūras, taip pat esamų transporto priemonių patvirtintų tipų išplėtimo sąlygas, gerinti tipo patvirtinimo sistemos taikymo užtikrinimą derinant ir tobulinant valstybių narių valdžios institucijų ir techninių tarnybų taikomas tipo patvirtinimo ir gamybos atitikties užtikrinimo procedūras, patikslinti tiekimo grandinėje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų, taip pat užtikrinant sistemos taikymą dalyvaujančių valdžios institucijų ir šalių funkcijas ir atsakomybę ir gerinti alternatyvių tipo patvirtinimo (mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio patvirtinimo ir individualaus transporto priemonės patvirtinimo) schemų ir daugiaetapio tipo patvirtinimo proceso tinkamumą, siekiant užtikrinti deramą lankstumą nišinėms rinkoms ir MVĮ, neiškraipant vienodų sąlygų;

(4)  vis dėlto atlikus šį vertinimą padaryta išvada, kad reikia nustatyti rinkos priežiūros nuostatas, kuriomis būtų papildomi tipo patvirtinimo reikalavimai, patikslinti atšaukimo ir apsaugos procedūras, taip pat esamų transporto priemonių patvirtintų tipų išplėtimo sąlygas, gerinti tipo patvirtinimo sistemos taikymo užtikrinimą derinant ir tobulinant valstybių narių valdžios institucijų ir techninių tarnybų taikomas tipo patvirtinimo ir gamybos atitikties procedūras, aiškiai apibrėžti tiekimo grandinėje veikiančių ekonominės veiklos vykdytojų, taip pat užtikrinant sistemos taikymą dalyvaujančių valdžios institucijų ir šalių funkcijas ir atsakomybę, kad šios funkcijos ir atsakomybė nesidubliuotų, kad būtų užtikrintas nurodytų veiklos vykdytojų, institucijų ir šalių nepriklausomumas ir būtų išvengta interesų konfliktų, ir gerinti alternatyvių tipo patvirtinimo (mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių nacionalinio patvirtinimo ir individualaus transporto priemonės patvirtinimo) schemų ir daugiaetapio tipo patvirtinimo proceso tinkamumą, siekiant užtikrinti deramą lankstumą nišinėms rinkoms ir MVĮ, neiškraipant vienodų sąlygų;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  be to, problemos, su kuriomis pastaruoju metu susidurta diegiant tipo patvirtinimo sistemą, atskleidė konkrečias silpnąsias vietas ir išryškino peržiūros iš esmės būtinybę, kad būtų užtikrinta patikima, skaidri, prognozuojama ir tvari reguliavimo sistema, suteikianti aukštą saugos, sveikatos ir aplinkosaugos lygį;

(5)  be to, problemos, su kuriomis pastaruoju metu susidurta diegiant tipo patvirtinimo sistemą, atskleidė konkrečias silpnąsias vietas ir išryškino poreikį toliau stiprinti tą reguliavimo sistemą ir užtikrinti, kad ji būtų patikima, skaidri, prognozuojama ir tvari bei garantuotų aukštą saugos, sveikatos ir aplinkosaugos lygį;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  vartotojų apsauga yra vienas iš Sąjungos prioritetų, todėl turėtų būti reikalaujama, kad automobilių gamintojai atliktų Sąjungoje eksploatuojamų transporto priemonių bandymus prieš pateikdami savo transporto priemones rinkai ir minėtų transporto priemonių eksploatavimo laikotarpiu. Valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti šią dvigubą priežiūrą – vienai pusei nesiimant veiksmų tą turėtų daryti kita;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  ES turėtų imtis visų automobilių gamintojų sukčiavimo, kuriuo siekiama klastoti išmetamųjų teršalų kontrolės, degalų sąnaudų bandymų duomenis arba apeiti bet kokį kitą reguliavimą, prevencijos priemonių. Reikia visam laikui užbaigti tokį manipuliavimą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c)  šiuo reglamentu siekiama pagreitinti Sąjungos transporto priemonių atšaukimo procedūras. Priešingai nei JAV taikoma procedūra, kuria sudaromos sąlygos imtis skubių veiksmų, galiojančia procedūra neužtikrinama veiksminga Europos piliečių apsauga. Todėl reikia Komisijai suteikti galimybę priversti ekonominės veiklos vykdytojus imtis visų būtinų ribojamųjų priemonių, įskaitant transporto priemonių atšaukimą, kad reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ar kiti atskiri techniniai mazgai atitiktų šį reglamentą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

5 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5d)  nustačius eksploatuojamų transporto priemonių pažeidimą, kuriuo prieštaraujama pirminėms leidimo suteikimo taisyklėms ir (arba) dėl kurio kyla grėsmė vartotojų saugumui arba viršijamos taršos ribinės vertės, Europos vartotojai turi žinoti, kad visoje Sąjungoje bus skubiai imtasi atitinkamų ir koordinuotų taisomųjų veiksmų, įskaitant, jei būtina, transporto priemonių atšaukimą. Valstybės narės turėtų teikti Komisijai visą turimą informaciją, kad ji, siekdama išsaugoti bendrosios rinkos vientisumą, galėtų skubiai imtis atitinkamų veiksmų;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant užtikrinti tinkamą vidaus rinkos veikimą įmonių ir vartotojų naudai ir kad būtų galima suteikti aukštą saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį, šiame reglamente nustatomos suderintos motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, taip pat individualaus transporto priemonės patvirtinimo taisyklės ir principai;

(6)  siekiant užtikrinti, kad tikrinant produkcijos atitiktį būtų nuosekliai taikomi aukštos kokybės standartai, kad vidaus rinka galėtų tinkamai veikti įmonių naudai ir visapusiškai gerbiant vartotojų teises, kartu suteikiant aukštą saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos lygį, šiame reglamente nustatomos suderintos motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, taip pat individualaus transporto priemonės patvirtinimo taisyklės ir principai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  siekiant užtikrinti tinkamą saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo lygį, šiame reglamente nustatomi esminiai techniniai ir administraciniai tipo patvirtinimo reikalavimai, taikomi M ir N kategorijų motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms (O kategorija) bei tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams. Į šias kategorijas patenka motorinės transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, motorinės transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, ir atitinkamos jų priekabos;

(7)  siekiant užtikrinti aukštą saugos ir aplinkosauginio veiksmingumo lygį, šiame reglamente nustatomi esminiai techniniai ir administraciniai tipo patvirtinimo reikalavimai, taikomi M ir N kategorijų motorinėms transporto priemonėms ir jų priekaboms (O kategorija) bei tokioms transporto priemonėms skirtoms sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams. Į šias kategorijas patenka motorinės transporto priemonės, skirtos keleiviams vežti, motorinės transporto priemonės, skirtos kroviniams vežti, ir atitinkamos jų priekabos;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinamos patikimos, suderintos ir skaidrios tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros procedūros valstybėse narėse;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad jame nustatytų reikalavimų laikymąsi visoje Sąjungoje išaiškina, taiko ir įgyvendina nacionalinės tipo patvirtinimo institucijos. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai stebėti nacionalinių institucijų veiklą reguliariai atliekant auditą, pakartotinius testus ar atsitiktinės atrankos būdu tikrinant išduotus tipo patvirtinimus, taip pat apskritai stebėti suderintą šio reglamento įgyvendinimą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  šio reglamento laikymosi tikslais reikėtų atsižvelgti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/451a nuostatas;

 

__________________

 

1a 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/45 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 51).

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  veiksmingas tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinimas turėtų būti užtikrintas sugriežtinant nuostatas dėl gamybos atitikties, be kita ko, nustatant privalomą periodinį atitikties kontrolės metodų ir susijusių produktų tolesnės atitikties auditą ir sugriežtinant su techninių tarnybų, atliekančių visos transporto priemonės tipo patvirtinimo bandymus tipo patvirtinimo institucijų atsakomybe, kompetencija, pareigomis ir darbo rezultatais susijusius reikalavimus. Techninių tarnybų tinkamas veikimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio saugą ir aplinkosaugą ir piliečių pasitikėjimą sistema. Direktyvoje 2007/46/EB nustatyti techninių tarnybų paskyrimo kriterijai turėtų būti išdėstyti išsamiau, kad būtų užtikrintas vienodas jų taikymas. Techninių tarnybų vertinimo metodai valstybėse narėse dėl didėjančio darbo sudėtingumo pasižymi tendencija vis labiau išsiskirti. Todėl tikslinga nustatyti procedūrinius įpareigojimus, kad būtų užtikrintas keitimasis informacija ir stebėsena, kaip valstybės narės atlieka savo techninių tarnybų vertinimą, paskyrimą, pranešimą ir stebėseną. Šiais procedūriniais įpareigojimais turėtų būti pašalinti visi likę naudojamų metodų ir techninių tarnybų paskyrimo kriterijų aiškinimo skirtumai;

(9)  veiksmingas tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinimas turėtų būti užtikrintas sugriežtinant nuostatas dėl gamybos atitikties, užtikrinant daugiau galimybių gauti informaciją, tvirtai apibrėžiant optimizavimo metodus vykdant laboratorinius bandymus, ypatingą dėmesį skiriant neteisėto išderinimo įrenginių naudojimo, kuris yra uždraustas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/20071a, rizikai, nustatant privalomą periodinį atitikties kontrolės metodų ir susijusių produktų tolesnės atitikties auditą ir sugriežtinant bei suderinant su techninių tarnybų, atliekančių visos transporto priemonės tipo patvirtinimo bandymus tipo patvirtinimo institucijų atsakomybe, kompetencija, pareigomis ir darbo rezultatais susijusius reikalavimus. Techninių tarnybų tinkamas veikimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio saugą ir aplinkosaugą ir piliečių pasitikėjimą sistema. Direktyvoje 2007/46/EB nustatyti techninių tarnybų paskyrimo kriterijai turėtų būti išdėstyti išsamiau, siekiant užtikrinti, kad jie būtų vienodai taikomi visose valstybėse narėse. Metodai, pagal kuriuos vertinamos techninės tarnybos valstybėse narėse, dėl didėjančio tų tarnybų darbo sudėtingumo turi tendenciją vis labiau skirtis. Todėl tikslinga nustatyti procedūrinius įpareigojimus, kad būtų užtikrintas keitimasis informacija ir stebėsena, kaip valstybės narės atlieka savo techninių tarnybų vertinimą, paskyrimą, pranešimą ir stebėseną. Šiais procedūriniais įpareigojimais turėtų būti pašalinti visi likę naudojamų metodų ir techninių tarnybų paskyrimo kriterijų aiškinimo skirtumai. Siekiant užtikrinti tinkamą priežiūrą ir vienodas sąlygas visoje Europoje, paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinimas turėtų apimti vertinimą vietoje ir atliekamų faktinių tipo patvirtinimo bandymų gyvą stebėjimą;

 

___________________

 

1a 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  skiriančiųjų institucijų vykdoma techninių tarnybų kontrolė ir priežiūra tapo svarbesnė, kai dėl technikos pažangos padidėjo pavojus, kad techninės tarnybos neturės reikiamos kompetencijos išbandyti naujas technologijas ar prietaisus pagal joms priskirtą veiklos aprėptį. Dėl technikos pažangos trumpėjant produktų ciklams, taip pat skirtingose skiriančiosiose institucijose skiriantis priežiūros patikrinimų vietoje intervalams, turėtų būti nustatyti būtiniausi reikalavimai, susiję su techninių tarnybų priežiūra ir stebėsena;

(10)  vykdomas techninių tarnybų patvirtinimas, kontrolė ir priežiūra tapo svarbesni, kai dėl technikos pažangos padidėjo pavojus, kad techninės tarnybos neturės reikiamos kompetencijos išbandyti naujų technologijų ar prietaisų pagal joms priskirtą veiklos aprėptį. Dėl smarkiai besiskiriančio dabartinio Direktyvos 2007/46/EB įgyvendinimo aiškinimo ir jos nuostatų taikymo atliekant tipo patvirtinimo procedūrą esama didelių skirtumų tarp techninių tarnybų. Todėl patvirtinimas, kontrolė ir priežiūra turėtų būti suderinti ir sustiprinti, kad Europos bendrojoje rinkoje būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Dėl technikos pažangos trumpėjant produktų ciklams, taip pat skirtingose skiriančiosiose institucijose skiriantis priežiūros patikrinimų vietoje intervalams, turėtų būti nustatyti būtiniausi reikalavimai, susiję su techninių tarnybų priežiūra ir stebėsena;

Pagrindimas

Techninės tarnybos, bendradarbiaudamos ir dirbdamos su automobilių gamintojų tiekėjais, dalyvauja kuriant naujas technologijas. Nustatytus skirtumus lemia skirtingas dabartinių direktyvų aiškinimas.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekdamos padidinti skaidrumą ir savitarpio pasitikėjimą, dar labiau suvienodinti ir išplėtoti techninių tarnybų vertinimo, paskyrimo ir pranešimo kriterijus, taip pat išplėtimo ir atnaujinimo procedūras, valstybės narės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su Komisija. Jos turėtų konsultuotis vienos su kitomis ir su Komisija dėl šio reglamento įgyvendinimui svarbių bendrų klausimų ir informuoti vienos kitas ir Komisiją apie savo pavyzdinį vertinimo kontrolinį sąrašą;

(12)  siekdamos padidinti skaidrumą ir savitarpio pasitikėjimą, dar labiau suvienodinti ir išplėtoti techninių tarnybų vertinimo, paskyrimo ir pranešimo kriterijus, taip pat išplėtimo ir atnaujinimo procedūras, valstybės narės turėtų nustatyti bendradarbiavimo tarpusavyje ir su Komisija mechanizmus. Jos turėtų konsultuotis vienos su kitomis ir su Komisija dėl šio reglamento įgyvendinimui svarbių bendrų klausimų ir informuoti vienos kitas ir Komisiją apie savo pavyzdinį vertinimo kontrolinį sąrašą. Šiuo reglamentu įsteigiama internetinė duomenų bazė, kuri kartu su Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1024/20121a įsteigta Vidaus rinkos informacine sistema (IMI) galėtų būti naudinga elektroninė priemonė, skirta administraciniam bendradarbiavimui keitimosi informacija valdymo srityje, grindžiamam paprastomis ir suderintomis procedūromis, palengvinti ir patobulinti. Šiuo tikslu Komisija turėtų apsvarstyti galimybę naudotis esamomis internetinėmis duomenų bazėmis, pvz., ETAES arba EUCARIS;

 

__________________

 

1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (VRI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  dabartinės problemos tipo patvirtinimo srityje atskleidė esminius esamų nacionalinių rinkos priežiūros sistemų ir tipo patvirtinimo kontrolės trūkumus. Todėl siekiant nedelsiant reaguoti į šiuos trūkumus Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai imtis atitinkamų priežiūros užduočių;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  kai techninės tarnybos paskyrimas grindžiamas akreditavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/200812, akreditavimo institucijos ir skiriančiosios institucijos turėtų keistis informacija, reikšminga vertinant techninių tarnybų kompetenciją;

(13)  kai techninės tarnybos paskyrimas grindžiamas akreditavimu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 765/200812, akreditavimo institucijos ir skiriančiosios institucijos turėtų užtikrinti techninių tarnybų kompetenciją ir nepriklausomumą;

__________________

__________________

12 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

12 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008, nustatantis su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL L 218, 2008 8 13, p. 30).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  valstybės narės už techninių tarnybų paskyrimą ir stebėseną turėtų imti mokesčius, kad būtų užtikrintas valstybių narių vykdomos šių techninių tarnybų stebėsenos tvarumas ir sudarytos vienodos sąlygos techninėms tarnyboms. Kad būtų užtikrintas skaidrumas, prieš nustatydamos šių mokesčių lygį ir struktūrą valstybės narės turėtų informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares;

Išbraukta.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a)   valstybės narės turėtų užtikrinti, kad ekonominės veiklos vykdytojai tiesiogiai nemokėtų atlygio techninei tarnybai už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūros veiklą. Ši nuostata neturėtų riboti ekonominės veiklos vykdytojų galimybės pasirinkti techninę tarnybą, kurios paslaugomis jie nori naudotis;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  turėtų būti užtikrintas techninių tarnybų nepriklausomumas nuo gamintojų, įskaitant gamintojų tiesioginių ar netiesioginių mokėjimų už jų atliktas tipo patvirtinimo patikras ir bandymus vengimą. Todėl valstybės narės turėtų nustatyti tipo patvirtinimo mokesčių struktūrą, kuri turėtų padengti visų tipo patvirtinimo bandymų ir patikrinimų, atliekamų tipo patvirtinimo institucijos paskirtų techninių tarnybų, išlaidas, taip pat tipo patvirtinimo išdavimo administracines sąnaudas ir paskesnio atitikties tikrinimo bandymų ir patikrų išlaidas;

Išbraukta.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  kad rinkos jėgos būtų veiksmingos, techninės tarnybos tipo patvirtinimo procedūroms turėtų taikyti skaidrias ir vienodas taisykles, neužkraunant nereikalingos naštos ekonominės veiklos vykdytojams. Kad būtų užtikrintas visų ekonominės veiklos vykdytojų aukštas techninės kompetencijos lygis ir vienodas požiūris į juos, reikėtų užtikrinti vienodą tipo patvirtinimo procedūrų taisyklių techninį taikymą. Šiuo reglamentu įsteigtame forume tipo patvirtinimo institucijos turėtų keistis informacija apie skirtingų techninių tarnybų, kurias jos patvirtino, veikimą;

Pagrindimas

Komisija turi užtikrinti tikslingą techninių tarnybų koordinavimą ir bendradarbiavimą. Kad tipo patvirtinimo procedūra būtų veiksminga, būtina, kad techninės tarnybos ją atliktų vienodai.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  reikalingas patikimas vykdymo užtikrinimo mechanizmas, kad būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų laikymasis. Atitikties patvirtintam tipui ir gamybos atitikties automobilių sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimas turėtų būti viena iš pagrindinių patvirtinimo institucijų pareigų, nes ši pareiga glaudžiai susijusi su tipo patvirtinimo suteikimu ir reikalauja išsamių tipo patvirtinimo turinio žinių. Todėl svarbu, kad patvirtinimo institucijų darbas būtų reguliariai tikrinamas tarpusavio peržiūros būdu, siekiant užtikrinti, kad užtikrindamos tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymą visos patvirtinimo institucijos taikytų vienodą kokybę ir griežtumą. Be to, svarbu numatyti paties tipo patvirtinimo teisingumo tikrinimą;

(18)  reikalingas patikimas vykdymo užtikrinimo mechanizmas, kad būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų laikymasis. Atitikties patvirtintam tipui ir gamybos atitikties automobilių sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimas turėtų būti pagrindinė patvirtinimo institucijų atsakomybė, nes ši pareiga glaudžiai susijusi su tipo patvirtinimo suteikimu ir reikalauja išsamių tipo patvirtinimo turinio žinių. Todėl svarbu, kad patvirtinimo institucijų darbas būtų reguliariai tikrinamas Sąjungos lygmeniu, taip pat atliekant nepriklausomą auditą, siekiant užtikrinti, kad užtikrindamos tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymą visos tipo patvirtinimo institucijos laikytųsi vienodų kokybės ir griežtumo reikalavimų. Be to, svarbu numatyti ES lygmens nepriklausomos trečiosios šalies atliekamą paties tipo patvirtinimo teisingumo tikrinimą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)   atlikdamos savo darbą tipo patvirtinimo institucijos ir rinkos priežiūros institucijos neturėtų būti susijusios, kad būtų išvengta potencialių interesų konfliktų. Todėl šios institucijos turėtų veikti kaip atskiri subjektai, laikydamosi nacionalinių administracijų struktūros, ir neturėtų dalytis nei darbuotojais, nei kitais ištekliais, laikydamosi nacionalinių valdžios institucijų struktūrų ir kompetencijos sričių;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19b)   vykdymo užtikrinimo forumas turėtų būti informacijos keitimosi ir nepriklausomų tyrimų platforma, skirta šio reglamento veikimui ir įgyvendinimui pagerinti. Keisdamasi informacija Komisija gali turėti priežasčių manyti, kad viena ar kelios tipo patvirtinimo institucijos neatitinka šio reglamento reikalavimų. Tokiu atveju Komisija turėtų galėti imtis visų reikiamų priemonių atitikčiai užtikrinti, įskaitant gairių, rekomendacijų ar kitų priemonių teikimą, taip pat naudotis kitomis priemonėmis ir procedūromis, tinkamai atsižvelgdama į proporcingumo principą. Šiurkščių pažeidimų atvejais Komisija turėtų galėti pareikalauti atšaukti arba sustabdyti institucijos įgaliojimus priimti paraiškas dėl naujų tipo patvirtinimų, kad būtų užtikrintas aukštas vartotojų ir aplinkos apsaugos lygis;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  siekiant sustiprinti nacionalinių kompetentingų institucijų teises ir prievoles, užtikrinti veiksmingą jų rinkos priežiūros veiklos koordinavimą ir patikslinti taikomas procedūras, į šį reglamentą tikslinga įtraukti rinkos priežiūros taisykles;

(21)  siekiant sustiprinti nacionalinių kompetentingų institucijų teises ir prievoles, užtikrinti veiksmingą jų rinkos priežiūros veiklos koordinavimą ir patikslinti taikomas procedūras, į šį reglamentą būtina įtraukti rinkos priežiūros taisykles;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)   būtina, kad rinkos priežiūros institucijos ir tipo patvirtinimo institucijos galėtų deramai atlikti šiame reglamente numatytas užduotis. Dėl to valstybės narės visų pirma turi aprūpinti jas šiam tikslui būtinais ištekliais;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant padidinti patvirtinimo proceso skaidrumą ir palengvinti rinkos priežiūros institucijų, patvirtinimo institucijų ir Komisijos keitimąsi informacija ir nepriklausomą tikrinimą, tipo patvirtinimo dokumentai turėtų būti teikiami elektronine forma ir būti prieinami viešai, atsižvelgiant į išimtis, reikalingas komerciniams interesams ir asmens duomenims apsaugoti;

(22)  siekiant padidinti patvirtinimo proceso skaidrumą ir palengvinti rinkos priežiūros institucijų, patvirtinimo institucijų, Komisijos ir trečiųjų šalių keitimąsi informacija ir nepriklausomą tikrinimą, turi būti atskleidžiama informacija apie transporto priemonę ir bandymus, reikalinga tokiems patikrinimams atlikti. Su remontu ir technine priežiūra susijusi informacija turėtų būti teikiama elektronine forma ir prieinama viešai, atsižvelgiant į išimtis, reikalingas komerciniams interesams ir asmens duomenims apsaugoti. Informacija, kurią reikia atskleisti šiais tikslais, neturi pažeisti privačios informacijos ir intelektinės nuosavybės konfidencialumo;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)   trečiosios šalys, atliekančios savo testus ir transporto priemonių atitikties šiam reglamentui patikrinimus, turėtų laikytis skaidrumo ir atvirumo principų, be kita ko, nuosavybės ir finansavimo struktūros bei modelių aspektais. Tos trečiosios šalys taip pat turėtų laikytis tokių pat reikalavimų, kurie taikomi paskirtosioms techninėms tarnyboms, kiek tai susiję su moksliniais ir metodologijos standartais joms atliekant testus;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  šie konkretesni nacionalinių institucijų įpareigojimai, nustatyti šiame reglamente, turėtų apimti paskesnius pakankamo rinkai pateiktų transporto priemonių skaičiaus atitikties tikrinimo bandymus ir patikras. Transporto priemonių, kurioms taikoma ši paskesnė atitikties patikra, atranka turėtų būti grindžiama deramu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į galimos neatitikties svarbą ir jos pasitvirtinimo tikimybę;

(24)  šie konkretesni nacionalinių institucijų įpareigojimai, nustatyti šiame reglamente, turėtų apimti paskesnius pakankamo rinkai pateiktų transporto priemonių skaičiaus atitikties tikrinimo bandymus ir patikras. Transporto priemonių, kurioms taikoma ši paskesnė atitikties patikra, atranka turėtų būti grindžiama deramu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į galimos neatitikties svarbą ir jos pasitvirtinimo tikimybę. Be to, ji turėtų būti grindžiama aiškiais ir išsamiais kriterijais ir, be kita ko, apimti tam tikrą procentinę dalį transporto priemonių, kuriose įrengti nauji varikliai arba naujos technologijos, kurios naudoja labai daug ar labai mažai kuro ir kurių parduodama labai daug, atsitiktine tvarka atrinktų visų dabartinių modelių. Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į atitikties istoriją, vartotojų pastabas, nuotolinės patikros rezultatus ir nepriklausomų mokslinių tyrimų įstaigų nurodytas problemas;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(24a)  itin svarbu, kad Komisijai būtų suteikta galimybė patikrinti, ar transporto priemonės, sistemos, sudedamosios dalys ir atskiri techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimus ir taikytinus teisės aktus, ir užtikrinti tipo patvirtinimų teisingumą rengiant, atliekant arba priverčiant atlikti rinkai pateiktų transporto priemonių, sistemų, sudedamųjų dalių ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikrinimus;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)   trečiosios šalys, atliekančios savo testus ir transporto priemonių atitikties šiam reglamentui patikrinimus, turėtų laikytis skaidrumo ir atvirumo principų, be kita ko, nuosavybės ir finansavimo struktūros bei modelių aspektais. Tos trečiosios šalys taip pat turėtų laikytis panašaus į paskirtųjų techninių tarnybų požiūrio, o vykdant testus ir aiškinant jų rezultatus laikytis vienodų standartų;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25b)  vykdant rinkos priežiūrą taip pat reikia atsižvelgti į rizika pagrįstą požiūrį ir, be kita ko, sutelkti dėmesį į nuotolinių kelyje naudojamų stebėsenos įrenginių duomenis, skundus, periodinių techninių patikrinimų ataskaitas, numatomą eksploatavimo laikotarpį ir anksčiau problemų kėlusias transporto priemones, sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

25 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25c)  kad būtų patikrinti transporto priemonės išmetami teršalai, rinkos priežiūros institucijos, be kita ko, turėtų naudoti nuotolinės patikros technologijas, kurios padėtų nustatyti, kurių transporto priemonių modelių ypatybių, pvz., didelės oro taršos ar triukšmo taršos, tolesnį tyrimą reikėtų atlikti. Vykdydamos šią veiklą valdžios institucijos turėtų bendradarbiauti ir derinti savo veiksmus su už periodinius techninius patikrinimus atsakingomis institucijomis, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  siekiant užtikrinti didelę transporto priemonių funkcinę saugą ir transporto priemonėje esančių asmenų, kitų kelių eismo dalyvių ir aplinkos apsaugą, turėtų būti toliau derinami tarpusavyje ir prie technikos bei mokslo pažangos transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomi techniniai reikalavimai ir aplinkosaugos standartai;

(26)  siekiant užtikrinti didelę transporto priemonių funkcinę saugą ir transporto priemonėje esančių asmenų, kitų kelių eismo dalyvių ir aplinkos bei visuomenės sveikatos apsaugą, turėtų būti toliau derinami tarpusavyje ir prie technikos bei mokslo pažangos transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomi techniniai reikalavimai ir aplinkosaugos standartai;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  siekiant užtikrinti ir nuolat didinti didelę transporto priemonių funkcinę saugą, transporto priemonėje esančių asmenų, kitų kelių eismo dalyvių ir aplinkos apsaugą, reikėtų supaprastinti naujų technologijų, pagrįstų technine ir moksline pažanga, diegimą. Tai turėtų būti daroma ribojant privalomus bandymus ir dokumentus, kurie reikalingi tokių technologijų ES tipo patvirtinimui suteikti;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  šio reglamento tikslams neturėtų turėti poveikio faktas, kad tam tikros sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai gali būti montuojami transporto priemonėje ar prie jos po transporto priemonės pateikimo rinkai, registracijos ar pradėtos eksploatacijos. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad sistemas, komponentus, atskirus techninius mazgus arba dalis ir įrangą, kurie gali būti montuojami transporto priemonėse ar prie jų ir kurie galėtų turėti didelį neigiamą poveikį aplinkosaugos ir funkcinės saugos požiūriu svarbių sistemų veikimui, patvirtinimo institucijos iš anksto patikrintų prieš jų pateikimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią;

(27)  šio reglamento tikslams neturėtų turėti poveikio faktas, kad tam tikros sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai gali būti montuojami transporto priemonėje ar prie jos po transporto priemonės pateikimo rinkai, registracijos ar pradėtos eksploatacijos. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad sistemas, komponentus, atskirus techninius mazgus arba dalis ir įrangą, kurie gali būti montuojami transporto priemonėse ar prie jų ir kurie galėtų turėti neigiamą poveikį aplinkosaugos ir funkcinės saugos požiūriu svarbių sistemų veikimui, patvirtinimo institucijos iš anksto patikrintų prieš jų pateikimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  gamybos atitiktis yra vienas iš ES tipo patvirtinimo sistemos pamatų, todėl gamintojo nustatytas šios atitikties užtikrinimo procedūras turėtų patvirtinti kompetentinga institucija arba tinkamą kvalifikaciją turinti šiuo tikslu paskirta techninė tarnyba, ir jos turėtų būti reguliariai tikrinamos nepriklausomo periodinio audito pagalba; Be to, patvirtinimo institucijos turėtų užtikrinti tolesnės nagrinėjamųjų produktų atitikties tikrinimą;

(29)  gamybos atitiktis yra vienas iš ES tipo patvirtinimo sistemos pamatų, todėl gamintojo nustatytas šios atitikties užtikrinimo procedūras turėtų patvirtinti kompetentinga institucija arba tinkamą kvalifikaciją turinti šiuo tikslu paskirta techninė tarnyba, ir jos turėtų būti reguliariai tikrinamos. Be to, patvirtinimo institucijos turėtų užtikrinti tolesnės nagrinėjamųjų produktų atitikties tikrinimą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  siekiant užtikrinti nuolatinį tipo patvirtinimų galiojimą reikia, kad gamintojas šį transporto priemonės tipą patvirtinusią instituciją informuotų apie bet kokius tipo charakteristikų arba šiam tipui taikomų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų pakeitimus; todėl svarbu, kad išduotų tipo patvirtinimo sertifikatų galiojimo trukmė būtų ribota ir kad šiuos liudijimus būtų galima pratęsti tik patvirtinimo institucijai patikrinus ir įsitikinus, kad transporto priemonės tipas ir toliau atitinka visus taikomus reikalavimus. Be to, siekiant užtikrinti visoje Sąjungoje vienodą procedūrų taikymą ir tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimą, reikėtų paaiškinti patvirtinto tipo išplėtimo sąlygas;

(30)  siekiant užtikrinti nuolatinį tipo patvirtinimų galiojimą reikia, kad gamintojas šį transporto priemonės tipą patvirtinusią instituciją informuotų apie bet kokius tipo charakteristikų arba šiam tipui taikomų saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų pakeitimus; todėl svarbu, kad išduotų tipo patvirtinimo liudijimų galiojimo trukmė būtų ribota ir kad šiuos liudijimus būtų galima pratęsti tik patvirtinimo institucijai patikrinus ir įsitikinus, kad transporto priemonės tipas ir toliau atitinka visus taikomus reikalavimus. Vis dėlto dėl kai kurių sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atveju dėl jų pobūdžio nereikalaujama nurodyti galiojimo laiko. Pvz., akivaizdu, kad išmetimo sistemų tipo patvirtinimo galiojimo trukmė turi būti ribota, o galinio vaizdo veidrodėlių –ne. Todėl Komisijai turėtų būti suteikiami įgaliojimai sudaryti atitinkamų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų sąrašą. Atliekant tikrinimo procedūrą, turėtų būti taikomi skirtingi metodai, pvz., dokumentų patikros, atitikties auditas ir išsamios tipo patvirtinimo procedūros;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  didelių pavojų saugai ir žalos visuomenės sveikatai ir aplinkai, apie kuriuos pranešta, vertinimas turėtų būti atliekamas nacionaliniu lygmeniu, tačiau kai pavojus arba žala, apie kuriuos pranešta, gali egzistuoti platesnėje nei vienos valstybės narės teritorijoje, turėtų būti užtikrintas Sąjungos lygmens koordinavimas siekiant dalytis ištekliais ir užtikrinti taisomųjų nustatytojo pavojaus ir žalos mažinimo veiksmų nuoseklumą;

(31)  didelių pavojų saugai ir žalos visuomenės sveikatai ir aplinkai, apie kuriuos pranešta, vertinimas turėtų būti atliekamas nacionaliniu lygmeniu, tačiau kai pavojus arba žala, apie kuriuos pranešta, gali egzistuoti platesnėje nei vienos valstybės narės teritorijoje, turėtų būti užtikrintas Sąjungos lygmens koordinavimas siekiant dalytis ištekliais ir užtikrinti taisomųjų nustatytojo pavojaus ir žalos mažinimo veiksmų nuoseklumą. Ypatingą dėmesį reikia skirti atsarginei įrangai, sistemoms ir techniniams mazgams, kurie daro įtaką išmetimo sistemos daromam poveikiui aplinkai, o tam tikrais atvejais jiems taikyti reikalavimus gauti leidimą;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  alternatyviomis tipo patvirtinimo schemomis turėtų būti suteikiamas deramas lankstumas mažų serijų transporto priemonių gamintojams. Jie turėtų galėti naudotis Sąjungos vidaus rinkos pranašumais, jei jų transporto priemonės atitinka konkrečius mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms taikomus ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Tam tikrais ribotais atvejais tinkama leisti patvirtinti mažomis serijomis gaminamas priemones nacionaliniu lygmeniu. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, bet kokia supaprastinta mažomis serijomis gaminamoms priemonėms skirta procedūra turėtų būti taikoma tik labai ribotos gamybos atvejais. Todėl būtina tiksliai apibrėžti mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių sąvoką, nurodant gaminamų transporto priemonių skaičių, reikalavimus, kuriuos jos turi atitikti, ir šių transporto priemonių pateikimo rinkai sąlygas. Taip pat svarbu nurodyti alternatyvią pavienėms transporto priemonėms skirtą patvirtinimo schemą, pirmiausia siekiant užtikrinti pakankamą keliais etapais pagamintų transporto priemonių patvirtinimo lankstumą;

(33)  alternatyviomis tipo patvirtinimo schemomis turėtų būti suteikiamas deramas lankstumas mažų serijų transporto priemonių gamintojams. Jie turėtų galėti naudotis Sąjungos vidaus rinkos pranašumais, jei jų transporto priemonės atitinka konkrečius mažomis serijomis gaminamoms transporto priemonėms taikomus ES tipo patvirtinimo reikalavimus. Tam tikrais ribotais atvejais tinkama leisti patvirtinti mažomis serijomis gaminamas priemones nacionaliniu lygmeniu. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, pagal šį reglamentą bet kokia supaprastinta mažomis serijomis gaminamoms priemonėms skirta procedūra turėtų būti taikoma tik labai ribotos gamybos atvejais. Todėl būtina tiksliai apibrėžti mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių sąvoką, nurodant gaminamų transporto priemonių skaičių, reikalavimus, kuriuos jos turi atitikti, ir šių transporto priemonių pateikimo rinkai sąlygas. Taip pat svarbu nurodyti alternatyvią pavienėms transporto priemonėms skirtą patvirtinimo schemą, pirmiausia siekiant užtikrinti pakankamą keliais etapais pagamintų transporto priemonių patvirtinimo lankstumą;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a)   siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos paslaugų rinkoje ir patikslinti, kad minėtai informacijai taip pat priskiriami duomenys, kuriuos reikia pateikti nepriklausomiems operatoriams, išskyrus remontininkus, kad visa nepriklausoma transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros rinka galėtų konkuruoti su įgaliotaisiais atstovais, nepriklausomai nuo to, ar transporto priemonės gamintojas įgaliotiesiems platintojams ir remontininkams minėtą informaciją pateikia tiesiogiai, būtina nurodyti, kokio pobūdžio informaciją reikia pateikti siekiant suteikti prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(36a)   šiuo metu nėra bendros struktūrizuotos transporto priemonių gamintojų ir nepriklausomų veiklos vykdytojų keitimosi duomenimis apie transporto priemonių dalis tvarkos, todėl tikslinga parengti tokio keitimosi duomenimis principus. Europos standartizacijos komitetas (CEN) ateityje turėtų oficialiai parengti bendrą struktūrizuotą standartizuoto keitimosi duomenimis formato naudojimo tvarką, tačiau CEN suteiktais įgaliojimais nenustatomas būsimas šio standarto išsamumo lygis. Jį rengdamas CEN visų pirma turėtų atsižvelgti tiek į transporto priemonių gamintojų, tiek į nepriklausomų veiklos vykdytojų interesus bei poreikius ir išnagrinėti kitas galimybes, pvz., atvirus duomenų formatus, aprašytus gerai apibrėžtų metaduomenų rinkiniu, siekiant pritaikyti esamą IT infrastruktūrą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a)  siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos paslaugų rinkoje, pabrėžtina, kad susijusi informacija taip pat apima informaciją, kurią tokiu formatu, kad būtų įmanomas tolesnis jos elektroninis apdorojimas, reikia pateikti nepriklausomiems veiklos vykdytojams, kurie nėra remonto paslaugų teikėjai, taip užtikrinant, kad nepriklausomo transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros rinka apskritai galėtų konkuruoti su įgaliotaisiais prekiautojais, neatsižvelgiant į tai, ar transporto priemonės gamintojai tokią informaciją tiesiogiai suteikia įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

37 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37b)  nepažeidžiant transporto priemonių gamintojų pareigos per savo interneto svetainę teikti remonto ir techninės priežiūros informaciją, nepriklausomiems veiklos vykdytojams turėtų būti užtikrinama tiesioginė ir nepriklausoma prieiga prie transporto priemonės vidaus duomenų;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės kasmet praneša Komisijai apie skirtas sankcijas, kad būtų galima stebėti šių nuostatų įgyvendinimo suderinamumą;

(40)  valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės, reguliariai naudodamosi internetine duomenų baze, praneša Komisijai apie skirtas sankcijas, kad būtų galima stebėti šių nuostatų įgyvendinimo suderinamumą;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a)   turėtų būti laikoma, kad rezultatai buvo klastojami, jei atitinkama institucija negali empiriškai patikrinti tų rezultatų, kai visi atkartojami visi bandymų parametrai arba į juos atsižvelgiama;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

40 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40b)   Komisijos skiriamos administracinės baudos galėtų būti naudojamos rinkos priežiūros priemonių tikslais ir paramos asmenims, kurie patyrė žalą šio reglamento pažeidimų ar kitos panašios veiklos, priemonėms, taip pat, kai tinkama, aplinkos apsaugai;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

40 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40c)   neatitikties atveju vartotojas gali patirti asmeninio pobūdžio žalą arba gali būti padaryta žala jo nuosavybei. Tokiais atvejais vartotojas turėtų turėti teisę prašyti atlyginti žalą vadovaudamasis atitinkamais teisės aktais, reglamentuojančiais gaminius su trūkumais ar sutarties neatitinkančias prekes, įskaitant atitinkamai Tarybos direktyvą 85/374/EEB1a, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/44/EB1b ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/114/EB1c. Be to, vartotojas galėtų pasinaudoti savo valstybės narės taikomoje sutarčių teisėje nustatytomis teisių gynimo priemonėmis;

 

_____________

 

1a 1985 m. liepos 25 d. Tarybos Direktyva 85/374/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių atsakomybę už gaminius su trūkumais, derinimo (OL L 210, 1985 8 7, p. 29).

 

1b 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (OL L 171, 1999 7 7, p. 12).

 

1c 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (OL L 376, 2006 12 27, p. 21).

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(45a)  siekiant užtikrinti veiksmingą konkurenciją transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros informacijos paslaugų rinkoje, reikėtų išaiškinti, kad atitinkama informacija taip pat apima informaciją, kurią tokiu formatu, kad būtų įmanomas tolesnis jos elektroninis apdorojimas, reikia pateikti nepriklausomiems veiklos vykdytojams, kurie nėra remonto paslaugų teikėjai, taip užtikrinant, kad nepriklausomo transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros rinka apskritai galėtų konkuruoti su įgaliotaisiais prekiautojais, neatsižvelgiant į tai, ar transporto priemonės gamintojai tokią informaciją tiesiogiai suteikia įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gamintojas gali teikti prašymą išduoti tipo patvirtinimą arba individualų tipo patvirtinimą šioms esminius šio reglamento reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms ir mašinoms:

3.  Gamintojas gali teikti prašymą išduoti tipo patvirtinimą arba individualų transporto priemonės patvirtinimą šioms šio reglamento reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms ir mašinoms:

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms ginkluotųjų tarnybų, civilinės gynybos, priešgaisrinės apsaugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų reikmėms;

b)  transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms ginkluotųjų tarnybų, civilinės gynybos, priešgaisrinės apsaugos, nelaimių valdymo įstaigų ir viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų reikmėms;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

Šiame reglamente ir IV priede išvardytuose Sąjungos norminiuose aktuose, nebent juose būtų nustatyta kitaip, vartojamų terminų apibrėžtys:

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir taikomos priemonės, siekiant užtikrinti, kad rinkai tiekiamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, taip pat dalys ir įranga atitiktų atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai arba kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu;

2)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir taikomos priemonės, siekiant užtikrinti, kad rinkai tiekiamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, taip pat dalys ir įranga atitiktų atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai, aplinkai arba kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu, įskaitant vartotojų teises;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a)  originalios dalys ar įranga – pagal specifikacijas ir gamybos standartus pagamintos dalys ar įranga, kurias transporto priemonės gamintojas tiekia dalių ar įrangos, skirtos atitinkamos transporto priemonės surinkimui, gamybai. Tai taikoma ir dalims bei įrangai, pagamintoms toje pačioje gamybos linijoje kaip šios įrangos dalys. Jeigu neįrodoma kita, laikoma, kad dalys yra originalios dalys, jeigu gamintojas patvirtina, kad dalys atitinka sudėtinių dalių, kurios naudojamos surenkant atitinkamą transporto priemonę, kokybės reikalavimus ir buvo pagamintos pagal transporto priemonės gamintojo specifikacijas ir gamybos standartus;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už visus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo, individualaus transporto priemonės patvirtinimo arba dalių ir įrangos leidimų suteikimo proceso aspektus, gamybos atitikties užtikrinimą ir su šia pagaminta transporto priemone, sistema, komponentu, atskiru techniniu mazgu, dalimi ir įranga susijusius rinkos priežiūros klausimus, neatsižvelgiant į tai, ar šis asmuo tiesiogiai dalyvauja visuose šios atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo projektavimo ir konstravimo etapuose;

9)  gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už administracinių nuostatų ir techninių reikalavimų vykdymą siekiant transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo arba individualaus transporto priemonės patvirtinimo arba dalių ir įrangos leidimų, taip pat atsakingas už gamybos atitikties užtikrinimą ir sudarantis palankesnes sąlygas įgyvendinti su šia pagaminta transporto priemone, sistema, komponentu, atskiru techniniu mazgu, dalimi ir įranga susijusias rinkos priežiūros nuostatas, neatsižvelgiant į tai, ar šis asmuo tiesiogiai dalyvauja visuose šios atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo projektavimo ir konstravimo etapuose;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

16.  registracija – nuolatinis arba laikinas administracinis leidimas pradėti eksploatuoti transporto priemonę keliuose, įskaitant jos identifikavimą ir serijinio numerio išdavimą;

16.  registracija – nuolatinis arba laikinas (įskaitant trumpalaikį) administracinis leidimas pradėti eksploatuoti transporto priemonę keliuose, apimantis jos identifikavimą ir serijinio numerio, kuris yra valstybinis registracijos numeris, išdavimą;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 35 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

35)  transporto priemonės tipas – konkreti transporto priemonių kategorija, kuriai būdingi bent esminiai II priedo B dalyje nurodyti kriterijai ir į kurią gali būti įtraukti toje dalyje nurodyti variantai ir versijos;

35)  transporto priemonės tipas – konkreti transporto priemonių grupė, kuriai būdingi bent esminiai II priedo B dalyje nurodyti kriterijai ir į kurią gali būti įtraukti toje dalyje nurodyti variantai ir versijos;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 37 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

37)  bazinė transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, kuri naudojama daugiaetapio tipo patvirtinimo pradiniame etape;

37)  bazinė transporto priemonė – bet kokia transporto priemonė, kuri naudojama daugiaetapio tipo patvirtinimo pradiniame etape ir kuri gali būti ne tik motorinė transporto priemonė;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 42 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

42)  individualus transporto priemonės patvirtinimas – procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad konkreti transporto priemonė, kuri tokia yra vienintelė arba nevienintelė, atitinka susijusias ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo ir nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

42)  individualus transporto priemonės patvirtinimas – procedūra, pagal kurią patvirtinimo institucija patvirtina, kad konkreti transporto priemonė, kuri tokia yra vienintelė arba nevienintelė, atitinka susijusias ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo arba nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo administracines nuostatas ir techninius reikalavimus;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 46 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

46)  transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija – visa transporto priemonės diagnostikai, techninei priežiūrai, patikrai, reguliariai priežiūrai, remontui, perprogramavimui ar perkalibravimui, taip pat dalių ir įrangos montavimui transporto priemonėse reikalinga informacija, kurią gamintojas pateikia savo įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams, įskaitant visus tolesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus;

46)  transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacija – visa transporto priemonės diagnostikai, techninei priežiūrai, patikrai, techninei apžiūrai, remontui, perprogramavimui ar perkalibravimui, taip pat dalių ir įrangos montavimui transporto priemonėse reikalinga informacija, kurią gamintojas naudoja arba pateikia savo įgaliotiesiems partneriams, prekiautojams, remonto paslaugų teikėjams ir tinklui, kad pasiūlytų produktus ar paslaugas, skirtus transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros reikmėms, įskaitant visus tolesnius tos informacijos pakeitimus ir papildymus;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 55 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

55)  vertinimas vietoje – tipo patvirtinimo institucijos atliekamas patikrinimas techninės tarnybos arba vieno iš jos subrangovų arba patronuojamųjų įmonių patalpose;

55)  vertinimas vietoje – patikrinimas techninės tarnybos arba vieno iš jos subrangovų arba patronuojamųjų įmonių patalpose;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 56 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

56a)  išderinimo įrenginys – funkcinis dizaino elementas, kuriuo gali būti užkertamas kelias transporto priemonės patvirtintų kontrolės ir stebėsenos sistemų veiksmingumui ir efektyvumui ir tam tikromis realiomis vairavimo sąlygomis nesilaikoma patvirtinimo reikalavimų;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas II priedas dėl transporto priemonių pakategorių, transporto priemonių tipų ir kėbulo tipų skirstymo į kategorijas, siekiant pritaikyti jį prie techninės pažangos.

Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais būtų iš dalies keičiamas II priedas dėl transporto priemonių tipų ir kėbulo tipų, siekiant pritaikyti jį prie techninės pažangos.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad tipo patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų pareigos ir atsakomybė būtų griežtai atskirtos ir kad jos vienos nuo kitų nepriklausytų.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Kai valstybėje narėje už transporto priemonių tipo patvirtinimą, įskaitant individualų transporto priemonės tipo patvirtinimą, atsakinga daugiau nei viena patvirtinimo institucija, ta valstybė narė paskiria vieną tipo patvirtinimo instituciją, atsakingą už keitimąsi informacija su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis ir šio reglamento XV skyriuje nustatytų prievolių vykdymą.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką patekusių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų rinkos priežiūrą ir kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 III skyrių.

4.  Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką patekusių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų rinkos priežiūrą ir kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 III skyrių, išskyrus jo 18 straipsnio 5 dalį.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog rinkos priežiūros institucijos, kai jos tai laiko tikslinga ir pateisinama, galėtų patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir daryti reikalingų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų poėmius atitikties patikrinimo tikslais.

5.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog rinkos priežiūros institucijos, kai jos tai laiko tikslinga ir pateisinama, galėtų patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas jų teritorijoje ir daryti reikalingų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų poėmius atitikties patikrinimo tikslais.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdomas tipo patvirtinimas. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė rezultatų santrauką, visų pirma suteikto tipo patvirtinimo numerį ir susijusių gamintojų tapatybę, padaro viešai prieinamą.

6.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdomas tipo patvirtinimas, įskaitant šiuo reglamentu nustatytų tipo patvirtinimų atitiktį. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas trejus metus, o rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms, Europos Parlamentui ir Komisijai. Rezultatai aptariami pagal 10 straipsnį įsteigtame forume. Atitinkama valstybė narė viešai paskelbia visą rezultatų santrauką, kurioje visų pirma nurodytas patvirtintų ar atmestų patvirtinimo paraiškų skaičius, tipo patvirtinimo liudijimo sritį ir atitinkamų gamintojų tapatybę, taip pat už tipo patvirtinimo bandymų priežiūrą atsakingas technines tarnybas.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė skelbia apibendrintus rezultatus viešai.

7.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas trejus metus, o rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms, Europos Parlamentui ir Komisijai. Rezultatai aptariami pagal 10 straipsnį įsteigtame Forume. Atitinkama valstybė narė viešai paskelbia rezultatų santrauką, joje nurodydama visų pirma bandytų arba kitaip vertintų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų skaičių. Jei buvo nustatyta tam tikrų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų neatitiktis šio reglamento reikalavimams, santraukoje pateikiamas jų sąrašas, nurodoma atitinkamų gamintojų tapatybė ir trumpai aprašomas neatitikties pobūdis.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, nustatant bendrus patvirtinimo institucijų skyrimo, peržiūros ir vertinimo nacionaliniu lygmeniu kriterijus.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Patvirtinimo institucijos šio reglamento reikalavimus įgyvendina ir užtikrina jų vykdymą vienodai ir nuosekliai, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir vengiama skirtingų standartų taikymo visoje Sąjungoje. Jos visapusiškai bendradarbiauja su forumu ir Komisija vykdant audito ir priežiūros veiklą, susijusią su šio reglamento taikymu, o gavę prašymą teikia visą reikiamą informaciją.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Patvirtinimo institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, vadovaudamosi 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta informavimo pareiga, kad būtų apsaugoti Sąjungos vartotojų interesai.

2.  Patvirtinimo institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos ekonominės veiklos vykdytojų komercinės paslaptys, vadovaudamosi 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta informavimo pareiga, kad pagal galiojančius teisės aktus būtų apsaugoti Sąjungos vartotojų interesai.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybė narė, kurioje už transporto priemonių patvirtinimą, įskaitant individualų transporto priemonės patvirtinimą, atsakinga daugiau nei viena patvirtinimo institucija, paskiria vieną tipo patvirtinimo instituciją, atsakingą už keitimąsi informacija su kitų valstybių narių patvirtinimo institucijomis ir šio reglamento XV skyriuje nustatytus įpareigojimus.

Išbraukta.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės patvirtinimo institucijos tarpusavyje bendradarbiauja dalindamosi jų vaidmeniui ir funkcijoms aktualia informacija.

Valstybės narės patvirtinimo institucijos nustato procedūras, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir efektyvus derinimas ir veiksmingas bei efektyvus keitimasis jų vaidmeniui ir funkcijoms aktualia informacija.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jei patvirtinimo institucija mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ji apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Gavusi šią informaciją Komisija nedelsdama informuoja Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo narius.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad nustatytų bendrus patvirtinimo institucijų skyrimo, peržiūros ir vertinimo nacionaliniu lygmeniu kriterijus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rinkos priežiūros institucijos atlieka reguliarius patikrinimus, kad įsitikintų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktimi šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, taip pat tipo patvirtinimų teisingumu. Šie patikrinimai atliekamai pakankamu mastu, naudojant dokumentų tikrinimą ir realaus vairavimo bei laboratorinius bandymus, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis. Vykdydamos šią veiklą, rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, skundus ir kitą informaciją.

1.  Rinkos priežiūros institucijos atlieka reguliarius bandymus ir patikrinimus, kaip nurodyta pagal 2 ir 3 dalis patvirtintose nacionalinėse metinėse programose, siekdama įsitikinti, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitiktų tipo patvirtinimą ir taikytinus teisės aktus. Tie bandymai ir patikrinimai atliekami pasitelkiant, be kita ko, laboratorinius bandymus, išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus vairuojant realiomis sąlygomis, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis, ir turi būti papildomi dokumentų patikra. Valstybės narės kasmet atlieka tokio tipų skaičiaus bandymus arba patikrinimus, kuris siekia bent 20 proc. tipų, kurie toje valstybėje narėje buvo pateikti rinkai praėjusiais metais. Vykdydamos šią veiklą, rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, pagrįstus skundus ir kitą susijusią informaciją, įskaitant pripažintų trečiųjų šalių paskelbtus bandymų rezultatus, naujas technologijas rinkoje, periodinių techninių patikrinimų ataskaitas ir nuotolinių kelyje naudojamų stebėsenos įrenginių duomenis.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Rinkos priežiūros institucijos gali nepriklausomų bandymų organizacijoms patikėti atlikti technines užduotis, pvz., bandymus ar patikrinimus. Rinkos priežiūros institucija tebėra atsakinga už šiuos rezultatus. Kai šio straipsnio tikslais pasitelkiamos techninės tarnybos, rinkos priežiūros institucijos užtikrina, kad būtų paskirta ne ta pati techninė tarnyba, kuri vykdė pradinį tipo patvirtinimo bandymą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.   Rinkos priežiūros institucijos parengia ir pateikia Komisijai patvirtinti metines arba daugiametes nacionalines rinkos priežiūros programas. Valstybės narės gali kartu pateikti bendras programas ar veiksmų programas.

 

Į nacionalines rinkos priežiūros programas įtraukiama bent ši informacija:

 

a)   planuojamos rinkos priežiūros veiklos mastas ir apimtis;

 

b)   kaip bus vykdoma rinkos priežiūros veikla, įskaitant informaciją apie dokumentų patikrą, fizinį ir laboratorinį tikrinimą, ir kaip joje atsispindi rizikos vertinimo principai, kaip sprendžiami pagrįsti skundai, jų teritorijoje labai plačiai naudojami konkrečių transporto priemonių modeliai ir jų dalys, pirmas naujo variklio ir technologijos taikymas, periodinių techninių patikrinimų ataskaitos ir kita susijusi informacija, įskaitant ekonominės veiklos vykdytojų pateiktą informaciją arba pripažintų trečiųjų šalių paskelbtus bandymų rezultatus;

 

c)   veiksmų, kurių imtasi pagal praėjusią programą, santrauka, įskaitant susijusius statistinius duomenis ir vykdytos veiklos mastą, tolesnius veiksmus, kurių buvo imtasi, ir jų rezultatus. Jei vykdoma daugiametė programa, veiksmų santrauka rengiama ir teikiama Komisijai ir Vykdymo užtikrinimo forumui kiekvienais metais; taip pat

 

d)   su finansavimo priemonėmis, apie kurias pranešama pagal 30 straipsnio 4 dalį, ir žmogiškaisiais ištekliais, skirtais rinkos priežiūros veiklai, įskaitant jų tinkamumą vykdant suplanuotą rinkos priežiūros veiklą, susiję duomenys.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Rinkos priežiūros institucijos reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus ir informaciją, kuri, jų manymu, būtina jų veiklai vykdyti.

2.   Rinkos priežiūros institucijos reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus ir informaciją, kuri, jų manymu, būtina jų veiklai vykdyti. Tai apima prieigą prie programinės įrangos, algoritmų, variklių kontrolės blokų ir visų kitų, rinkos priežiūros institucijų manymu, reikiamų techninių specifikacijų.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Dėl patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į ekonominės veiklos vykdytojų pateiktus atitikties liudijimus.

3.   Rinkos priežiūros institucijos tinkamai atsižvelgia į ekonominės veiklos vykdytojų pateiktus atitikties liudijimus, tipo patvirtinimo žymenis arba tipo patvirtinimo liudijimus, susijusius su patvirtinto tipo transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos imasi atitinkamų priemonių, kad savo teritorijose laiku praneštų naudotojams apie nustatytą bet kokios transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo keliamą pavojų, siekdamos užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitokios žalos rizikai arba ją sumažinti.

Rinkos priežiūros institucijos imasi tinkamų priemonių, kad savo teritorijose laiku praneštų naudotojams apie nustatytą bet kokios transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo neatitiktį, siekdamos užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitokios žalos rizikai arba ją sumažinti. Ši informacija pateikiama rinkos priežiūros institucijos tinklalapyje aiškia ir suprantama kalba.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, nusprendusios transporto priemonę, sistemą, komponentą ir atskirą techninį mazgą pašalinti iš rinkos pagal 49 straipsnio 5 dalį, praneša susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui, o atitinkamais atvejais – ir susijusiai tipo patvirtinimo institucijai.

5.   Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, nusprendusios transporto priemonę, sistemą, komponentą ir atskirą techninį mazgą pašalinti iš rinkos pagal 49 straipsnio 5 dalį, praneša susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui ir susijusiai tipo patvirtinimo institucijai.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.   Jei rinkos priežiūros institucija mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ji apie tai nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Gavusi šią informaciją Komisija nedelsdama informuoja Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo narius.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.   Rinkos priežiūros institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, kiek tik reikia atsižvelgdamos į 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą informavimo pareigą, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos vartotojų interesai.

6.  Rinkos priežiūros institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos ekonominės veiklos vykdytojų komercinės paslaptys, kiek tik reikia atsižvelgdamos į 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą informavimo pareigą, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos vartotojų interesai.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.   Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė skelbia apibendrintus rezultatus viešai.

Išbraukta.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 8 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.   Valstybių narių rinkos priežiūros institucijos koordinuoja savo rinkos priežiūros veiklą, bendradarbiauja tarpusavyje ir dalijasi tarpusavyje ir su Komisija jos rezultatais. Atitinkamais atvejais rinkos priežiūros institucijos susitaria dėl darbo pasidalijimo ir specializacijos.

Išbraukta.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.   Jei valstybėje narėje už rinkos priežiūrą ir išorės sienų kontrolę atsakinga daugiau nei viena institucija, šios institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, keisdamosi jų darbui ir funkcijoms reikalinga informacija.

9.   Jei valstybėje narėje už rinkos priežiūrą ir išorės sienų kontrolę atsakinga daugiau nei viena institucija, šios institucijos nustato procedūras, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir efektyvus koordinavimas ir veiksmingas bei efektyvus keitimasis jų darbui ir funkcijoms reikalinga informacija.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktų, kad nustatytų 1 dalyje nurodytų bandinių atitikties patikrų masto, apimties ir dažnumo nustatymo kriterijus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a.   Rinkos priežiūros institucijos viešai paskelbia savo atliktų atitikties tikrinimo bandymų rezultatų ataskaitą ir perduoda ją valstybėms narėms ir Komisijai. Komisija perduoda šią ataskaitą Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo nariams. Ataskaitoje pateikiama informacija apie vertintas transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus ir nurodoma atitinkamų gamintojų tapatybė, o neatitikties atveju trumpai aprašomas jos pobūdis.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija organizuoja ir tinkamu mastu vykdo jau pateiktų rinkai transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikrinimus, siekdama įsitikinti, kad šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą ir taikytinus teisės aktus, taip pat kad užtikrintų tipo patvirtinimo teisingumą, arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma.

Komisija, tinkamai atsižvelgdama į pagal 8 straipsnį patvirtintas rinkos priežiūros veiklos nacionalines programas, dėl kurių susitarta, organizuoja ir tinkamu mastu vykdo jau pateiktų rinkai transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikrinimus, siekdama įsitikinti, kad šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą ir taikytinus teisės aktus, arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma.

 

Komisijos organizuojamais ir atliekamais arba užsakomais bandymais ir patikrinimais siekiama užtikrinti jau pateiktų rinkai transporto priemonių, jų sistemų, komponentų ir atskirų techninių blokų atitiktį.

 

Tie bandymai ir patikrinimai atliekami pasitelkiant, be kita ko, laboratorinius bandymus, išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymus vairuojant realiomis sąlygomis, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis, ir turi būti papildomi dokumentų patikra.

 

Vykdydama šią veiklą Komisija atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, pagrįstus skundus ir kitą susijusią informaciją, įskaitant pripažintų trečiųjų šalių paskelbtus bandymų rezultatus, naujas technologijas rinkoje, periodinių techninių patikrinimų ataskaitas ir nuotolinių kelyje naudojamų stebėsenos įrenginių duomenis.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nepažeidžiant 1 dalies, kai Komisija, remdamasi valstybių narių pateikta informacija, vieno iš Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo narių prašymu arba pripažintų trečiųjų šalių paskelbtais bandymų rezultatais, mano, kad valstybė narė deramai nevykdo šiuo reglamentu nustatytų savo tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros prievolių, Komisija turi pati organizuoti ir atlikti arba pareikalauti atlikti rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikras.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija gali patikėti atlikti technines užduotis, pvz., bandymus ar patikrinimus, nepriklausomų bandymų organizacijoms. Komisija tebėra atsakinga už šiuos rezultatus. Kai šio straipsnio tikslais yra paskirtos techninės tarnybos, Komisija užtikrina, kad būtų paskirta ne ta pati techninė tarnyba, kuri vykdė pradinį tipo patvirtinimo bandymą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tipo patvirtinimus turintys gamintojai arba ekonominės veiklos vykdytojai paprašius Komisijai pateikia statistiškai reikšmingą skaičių Komisijos pasirinktų serijinių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie yra tipiški transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, kurie gali būti pateikti rinkai pagal tą tipo patvirtinimą. Šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai pateikiami bandymui tokiu laiku, tokioje vietoje ir tokiam laikotarpiui, kokių pareikalauja Komisija.

2.  Tipo patvirtinimus turintys gamintojai arba ekonominės veiklos vykdytojai paprašius Komisijai pateikia statistiškai reikšmingą skaičių Komisijos pasirinktų serijinių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie yra tipiški transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, kurie gali būti pateikti rinkai pagal tą tipo patvirtinimą. Šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai pateikiami bandymui tokiu laiku, tokioje vietoje ir tokiam laikotarpiui, kokio, atsižvelgdama į padėtį, gali pareikalauti Komisija.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės teikia bet kokią reikiamą paramą ir visą dokumentaciją ir kitą techninę pagalbą, kurios prašo Komisijos ekspertai, kad galėtų atlikti bandymus, kontrolę ir patikrinimus. Valstybės narės užtikrina, kad Komisijos ekspertai turėtų prieigą prie visų patalpų ar patalpų dalių ir informacijos, įskaitant kompiuterines sistemas ir programinę įrangą, susijusią su jų pareigų vykdymu.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad Komisija galėtų atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytus bandymus, valstybės narės suteikia Komisijai visus su transporto priemonės, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių atitiktis tikrinama bandymais, tipo patvirtinimu susijusius duomenis. Šie duomenys turi apimti bent jau tipo patvirtinimo sertifikate ir jos prieduose, nurodytuose 26 straipsnio 1 dalyje, esančią informaciją.

Kad Komisija galėtų atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytus bandymus, valstybės narės nedelsdamos suteikia Komisijai visus su transporto priemonės, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių atitiktis tikrinama bandymais, tipo patvirtinimu susijusius duomenis. Šie duomenys turi apimti bent jau tipo patvirtinimo liudijime ir jos prieduose, nurodytuose 26 straipsnio 1 dalyje, esančią informaciją.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Transporto priemonių gamintojai paviešina duomenis, kurių reikia, kad trečiosios šalys galėtų atlikti atitikties tikrinimo bandymus. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų paviešintinus duomenis ir tokio paviešinimo sąlygas, atsižvelgiant į komercinių paslapčių apsaugą ir asmens duomenų išsaugojimą vadovaujantis Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4.  Transporto priemonių gamintojai nemokamai ir nepagrįstai nedelsdami pateikia duomenis, kurių reikia, kad pripažintos trečiosios šalys galėtų atlikti atitikties tikrinimo bandymus. Tuos duomenis visų pirma sudaro visi parametrai ir nustatymai, kurie reikalingi tam, kad būtų tiksliai atkartotos bandomojo patvirtinimo bandymo metu taikytos bandymo sąlygos. Visi tokie duomenys naudojami užtikrinant teisėtą verslo informacijos apsaugą. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų pateiktinus duomenis ir pateikimo sąlygas, įskaitant prieigos prie tokios informacijos suteikimo tipo patvirtinimo duomenų bazėje internete, nurodytoje 10a straipsnyje, sąlygas, atsižvelgiant į komercinių paslapčių apsaugą ir asmens duomenų išsaugojimą vadovaujantis Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Komisija atlieka bendrus tipo patvirtinimo institucijų ir nacionalinių rinkos priežiūros institucijų auditus siekdama nuosekliai patikrinti, ar jos laikosi šio reglamento reikalavimų ir nepriklausomai ir kruopščiai atlieka savo pareigas. Pasikonsultavusi su Forumu, Komisija priima bendrų auditų metinį planą, kuriame nustatant vertinimo dažnumą būtų atsižvelgiama į ankstesnių peržiūrų rezultatus. Jei Komisija turi pagrindo manyti, kad tipo patvirtinimo institucija nevykdo šiame reglamente nustatytų įsipareigojimų, Komisija gali pareikalauti, kad kiekvienais metais būtų atliekamas bendras auditas.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Kad galėtų atlikti šią užduotį, Komisija pasitelkia nepriklausomus auditorius, kurie po atviro konkurso pasamdomi kaip trečioji šalis. Auditoriai savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Auditoriai laikosi slaptumo, kad pagal galiojančius teisės aktus būtų apsaugotos komercinės paslaptys. Valstybės narės teikia visą būtiną pagalbą, dokumentus ir paramą, kurios prašo auditoriai, kad suteiktų jiems galimybę atlikti savo pareigas. Valstybės narės užtikrina, kad auditoriai galėtų patekti į visas patalpas ar patalpų dalis ir turėtų prieigą prie informacijos, įskaitant kompiuterines sistemas ir programinę įrangą, tiesiogiai susijusią su jų pareigų vykdymu. Pateikus prašymą valstybei narei gali būti suteikta galimybė siųsti stebėtoją į pagal šį straipsnį organizuojamą auditą. Tie stebėtojai nedaro įtakos sprendimams, kurie priimami vykdant bendrą auditą.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c.  Bendrų auditų rezultatai pranešami visoms valstybėms narėms ir Komisijai, o rezultatų santrauka skelbiama viešai. Jie aptariami pagal 10 straipsnį įsteigtame Forume.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4d.  Susijusi valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms teikia informaciją apie veiksmus, kurių ji ėmėsi, kad įgyvendintų atlikus 4c straipsnyje nurodytą bendrą auditą pateiktas rekomendacijas.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4e.  Komisija gali prašyti valstybių narių arba jų nacionalinių tipo patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų pateikti daugiau informacijos, jei jos, Forumui atlikus tyrimą, turi pagrindo manyti, kad esama šio reglamento nesilaikymo atvejų. Valstybės narės ir jų atitinkamos institucijos teikia tokią informaciją nepagrįstai nedelsdamos.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei per šiuos bandymus ir patikrinimus iškyla abejonių dėl paties tipo patvirtinimo teisingumo, Komisija informuoja susijusią (-as) patvirtinimo instituciją (-as) ir Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumą.

Jei per šiuos bandymus ir patikrinimus iškyla abejonių dėl paties tipo patvirtinimo teisingumo, Komisija nedelsdama informuoja susijusią (-as) patvirtinimo instituciją (-as) ir valstybes nares, taip pat Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo narius.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija imasi atitinkamų priemonių, kad Sąjungoje būtų laiku pranešama naudotojams, įskaitant atitinkamas tipo patvirtinimo institucijas, apie nustatytą bet kokios transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo neatitiktį, siekiant užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitokios žalos rizikai arba ją sumažinti. Ši informacija taip pat pateikiama atitinkamų rinkos priežiūros institucijų tinklalapiuose aiškia ir suprantama kalba.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija paskelbia visų savo atliktų atitikties tikrinimo bandymų rezultatų ataskaitą.

Komisija viešai paskelbia savo atliktų atitikties tikrinimo bandymų rezultatų ataskaitą ir perduoda tuos rezultatus valstybėms narėms ir Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumo nariams. Ataskaitoje pateikiama informacija apie vertintas transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus ir nurodoma atitinkamų gamintojų tapatybė, o neatitikties atveju trumpai aprašomas jos pobūdis ir, kai tinkama, valstybėms narėms pateikiamos rekomendacijos dėl tolesnių veiksmų.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Komisija įsteigia Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumą (toliau – forumas) ir jam pirmininkauja.

1.   Komisija įsteigia Reikalavimų vykdymo užtikrinimo forumą (toliau – Forumas), jam pirmininkauja ir organizuoja jo veiklą.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Forumą sudaro valstybių narių paskirti nariai.

Šį Forumą sudaro valstybių narių paskirti nariai, įskaitant jų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijų atstovus.

 

Kai tinkama, bet ne rečiau kaip kartą per metus, Forumas į savo posėdžius taip pat kviečia stebėtojus. Kaip stebėtojai įtraukiami Europos Parlamento atstovai, techninių tarnybų, pripažintų trečiųjų šalių bandymų organizacijų, pramonės įmonių ar kitų atitinkamų ekonominės veiklos vykdytojų, saugos ir aplinkos NVO ir vartotojų grupių atstovai. Į Forumo posėdžius kviečiami stebėtojai turi plačiai, reprezentatyviai ir proporcingai atstovauti įvairioms Sąjungos ir nacionalinėms institucijoms, kurios atstovauja atitinkamoms suinteresuotosioms šalims.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Komisija savo svetainėje skelbia posėdžių kalendorių, darbotvarkes ir protokolus, įskaitant dalyvių sąrašą.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Forumas koordinuoja už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų tinklą.

Forumas koordinuoja už tipo patvirtinimą ir rinkos priežiūrą atsakingų nacionalinių institucijų tinklą, kad būtų lengviau įgyvendinti šį reglamentą, ypač kiek tai susiję su paskirtųjų įstaigų vertinimo, paskyrimo bei stebėsenos reikalavimais ir šiame reglamente nustatytų reikalavimų bendruoju taikymu.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jo patariamosios funkcijos, be kita ko, apima gerosios praktikos skatinimą, keitimąsi informacija apie vykdymo užtikrinimo problemas, bendradarbiavimą, darbo metodų ir priemonių rengimą, elektroninio keitimosi informacija procedūros rengimą, suderintų vykdymo užtikrinimo projektų vertinimą, sankcijas ir bendrus patikrinimus.

Jo funkcijos yra šios:

 

a)   pripažintų trečiųjų šalių pateiktų pagrįstų skundų, įrodymų ir kitos susijusios informacijos dėl galimos neatitikties nagrinėjimas;

 

b)   Komisijai pateiktų nacionalinių rinkos priežiūros programų bendras aptarimas ir vertinimas;

 

c)  keitimasis informacija apie rinkoje esančias arba netrukus atsirasiančias naujas technologijas;

 

d)  tipo patvirtinimo institucijų veiklos peržiūros (tiek atliekamos pagal 6 straipsnio 6 dalį, tiek atlikus bendrą auditą pagal 71 straipsnio 8 dalį) rezultatų vertinimas;

 

e)  rinkos priežiūros veiklos peržiūros rezultatų vertinimas;

 

f)  techninių tarnybų vertinimų veiklos (tiek atliekamos pagal 80 straipsnio 3a dalį, tiek atlikus bendrą auditą pagal 80 straipsnio 4 dalį) rezultatų vertinimas; taip pat

 

g)  bent kas dvejus metus atliekamas vykdymo užtikrinimo veiklos veiksmingumo vertinimas, prireikus įskaitant atvejus, kai vertinamas valstybių narių taikyto reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, pateiktų rinkai daugiau nei vienoje valstybėje narėje, remonto, atšaukimo arba sankcijos nuoseklumas ir veiksmingumas.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.   Jei forumui atlikus tyrimą Komisija turi pagrindo manyti, kad esama šio reglamento nesilaikymo atvejų, ji gali prašyti valstybių narių ir jų nacionalinių tipo patvirtinimo institucijų bei rinkos priežiūros institucijų suteikti papildomos informacijos. Valstybės narės ir jų atitinkamos institucijos teikia tokią informaciją nepagrįstai nedelsdamos.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.   Komisija kiekvienais metais viešai paskelbia Forumo veiklos ataskaitą. Ataskaitoje išsamiai paaiškinamos jo sprendžiamos problemos, kokių su tuo susijusių veiksmų imamasi ir kaip nusprendžiama, kokių veiksmų reikia imtis, įskaitant atvejus, kai nesiimama jokių veiksmų. Kiekvienais metais Komisija pateikia Forumo veiklos ataskaitą Europos Parlamentui.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.   Jeigu atlikus bendrą auditą Komisija įrodo, kad kuri nors tipo patvirtinimo institucija pažeidė bet kurį šio reglamento reikalavimą, ji apie tai nedelsdama informuoja valstybes nares, Europos Parlamentą ir Komisiją. Komisija imasi visų reikiamų priemonių neatitikties problemai išspręsti. Tam tikrais atvejais, tinkamai atsižvelgus į neatitikties pobūdį, Komisijai suteikiami įgaliojimai sustabdyti arba panaikinti atitinkamos patvirtinimo institucijos įgaliojimus priimti paraiškas išduoti ES tipo patvirtinimo liudijimus pagal 21 straipsnį.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 c dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Per du mėnesius nuo tokių įgaliojimų sustabdymo arba panaikinimo pagal 3 dalį, Komisija valstybėms narėms pateikia su neatitiktimi susijusių savo išvadų ataskaitą. Jeigu tai būtina, siekiant užtikrinti rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų saugą, Komisija nurodo susijusioms patvirtinimo institucijoms sustabdyti visų nepagrįstai išduotų liudijimų galiojimą arba per pagrįstą laikotarpį juos panaikinti.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Internetinė tipo patvirtinimo duomenų bazė

 

1.   Komisija sukuria internetinę tipo patvirtinimo duomenų bazę, kad nacionalinės tipo patvirtinimo institucijos, rinkos priežiūros institucijos, valstybės narės ir Komisija galėtų saugiai keistis elektronine informacija, susijusia su tipo patvirtinimo procedūromis, išduotais leidimais, rinkos priežiūra ir kita atitinkama veikla.

 

2.   Komisija atsakinga už prieigos koordinavimą ir reguliarų informacijos gavimą iš atitinkamų institucijų, taip pat duomenų bazėje tvarkomų duomenų saugumą ir konfidencialumą.

 

3.   Valstybės narės į duomenų bazę siunčia 25 straipsnyje nurodytą informaciją. Be to, valstybės narės teikia informaciją apie registruotų transporto priemonių identifikavimo numerius ir transporto priemonėms pagal Tarybos direktyvą 1999/37/EB1a priskirtus registravimo numerius ir reguliariai teikia Komisijai atnaujintus duomenis. Ši informacija prieinama paieškos funkciją turinčiu formatu.

 

4.   Komisija sukuria duomenų bazės ir ES skubaus keitimosi informacija sistemos (RAPEX) ir Rinkos priežiūros informacinės ir ryšių sistemos (ICSMS) sąsają, kad palengvintų rinkos priežiūros veiklą ir užtikrintų vartotojams ir trečiosioms šalims teikiamos informacijos koordinavimą, nuoseklumą ir tikslumą.

 

5.   Komisija taip pat sukuria viešai prieinamą sąsają, apimančią IX priede esančią informaciją ir patvirtinimo institucijos, išduodančios tipo patvirtinimo liudijimą pagal 24 straipsnį, ir techninių tarnybų, atlikusių bandymus pagal 28 nurodytus reikalavimus, duomenis. Komisija užtikrina, kad informacija būtų prieinama paieškos funkciją turinčiu formatu.

Komisija taip pat suteikia prieigą prie informacijos, kuri reikalinga atitikties tikrinimo bandymams, remdamasi pagal 9 straipsnio 4 dalį priimtais įgyvendinimo aktais.

 

6.   Kaip duomenų bazės dalį Komisija įdiegia priemonę, skirtą nepriklausomų trečiųjų šalių bandymų rezultatams ir skundams dėl transporto priemonių, sistemų, komponentų ir kitų techninių blokų veikimo įkelti. Į per tą priemonę pateiktą informaciją atsižvelgiama su rinkos priežiūra susijusios veiklos pagal 8 ir 9 straipsnius atvejais.

 

7.   Siekiant įvertinti, ar Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI) yra tinkama naudoti siekiant keistis informacija, kuriai taikomas šis straipsnis, ne vėliau kaip ... [3 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] pradedamas bandomasis projektas.

 

__________________

 

1a 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gamintojas užtikrina, kad jo pagamintos ir rinkai pateiktos arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai buvo pagaminti ir patvirtinti pagal šio reglamento reikalavimus.

1.  Gamintojas užtikrina, kad rinkai pateiktos arba pradėtos eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai buvo pagaminti ir patvirtinti pagal šio reglamento reikalavimus ir kad jie toliau atitinka tuos reikalavimus, nesvarbu, koks bandymo metodas taikomas.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Gamintojas yra atskaitingas patvirtinimo institucijai už visus patvirtinimo procedūros aspektus ir už gamybos atitikties užtikrinimą, nesvarbu, koks bandymo metodas taikomas.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Už Sąjungos ribų įsisteigęs gamintojas dėl ES tipo patvirtinimo paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą, kuris jam atstovautų santykiuose su patvirtinimo institucija. Šis gamintojas taip pat paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą rinkos priežiūrai; tai gali būti tas pats atstovas, kuris yra paskirtas dėl ES tipo patvirtinimo.

4.  Už Sąjungos ribų įsisteigęs transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų gamintojas ES tipo patvirtinimo tikslais paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą, kuris jam atstovautų santykiuose su patvirtinimo institucija. Šis gamintojas taip pat paskiria vieną Sąjungoje įsisteigusį atstovą rinkos priežiūrai; tai gali būti tas pats atstovas, kuris yra paskirtas dėl ES tipo patvirtinimo.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Prašydamas ES tipo patvirtinimo, transporto priemonių gamintojas įrodo, kad projektuodamas transporto priemones, sistemos komponentus ir atskirus techninius mazgus, nenaudojo strategijų ar kitų priemonių, kuriomis būtų be reikalo pakeistas našumas per taikytas bandymo procedūras, kai transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai naudojami sąlygomis, su kuriomis pagrįstai tikimasi susidurti įprasto eksploatavimo ir naudojimo metu.

 

Gamintojas atskleidžia bet kokias variklio valdymo strategijas, kurios įdiegtos kaip aparatinė arba programinė įranga. Gamintojas atskleidžia visą susijusią informaciją apie tokias valdymo strategijas, įskaitant joms naudotą programinę įrangą, parametrus ir techninį pagrindimą, kuriame išdėstoma, kodėl jos būtinos.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Gamintojas yra atskaitingas patvirtinimo institucijai už visus patvirtinimo procedūros aspektus ir už gamybos atitikties užtikrinimą, neatsižvelgiant į tai, ar jis tiesiogiai dalyvauja visuose transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo konstravimo etapuose.

Išbraukta.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Siekdamas apsaugoti aplinką, vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, gamintojas tiria skundus ir neatitikties atvejus, tvarko skundų ir transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kuriuos jis yra pateikęs rinkai, neatitikties atvejų registrą ir informuoja importuotojus bei platintojus apie šią stebėseną.

 

Jeigu skundų dėl saugos arba su teršalų išmetimu susijusios įrangos ir su tuo susijusių neatitikties atvejų daugiau kaip 30 arba daugiau kaip 1 procentas (atsižvelgiant į tai, kuri vertė yra mažesnė) visų tam tikro tipo, varianto ir (arba) versijos transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kurie yra pateikti rinkai, atitinkamai patvirtinimo institucijai, atsakingai už transporto priemonę, sistemą, komponentą, atskirą techninį mazgą, dalį ar įrangą, taip pat Komisijai nedelsiant nusiunčiama išsami informacija.

 

Šią informaciją sudaro problemos aprašymas ir duomenys, kurių reikia su šia problema susijusios transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos tipui, variantui ir versijai nustatyti. Šie išankstinio perspėjimo duomenys naudojami siekiant nustatyti galimas vartotojų skundų tendencijas ir įvertinti poreikį gamintojui inicijuoti savo produktų atšaukimą ir valstybėms narėms ir Komisijai imtis rinkos priežiūros veiklos.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Gamintojas užtikrina, kad iš anksto gavęs informaciją transporto priemonės naudotojas sutiktų, kad visi naudojant transporto priemonę gauti duomenys būtų tvarkomi ir perduodami laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a nuostatų. Jeigu duomenų tvarkymas ir perdavimas nėra būtinas saugiam transporto priemonės veikimui, gamintojas užtikrina, kad transporto priemonės naudotojas turėtų galimybę nutraukti duomenų perdavimą ir kad tai padaryti būtų nesunku.

 

__________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojas, manantis, kad pateikta rinkai arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga neatitinka šio reglamento arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, nedelsdamas imasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos atitikčiai užtikrinti, pašalina juos iš rinkos arba prireikus juos susigrąžina.

Jeigu gamintojas mano, kad pateikta rinkai arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga neatitinka šio reglamento arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, gamintojas nedelsdamas imasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos atitikčiai užtikrinti, pašalina juos iš rinkos arba prireikus juos atšaukia.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga kelia didelį pavojų, gamintojas valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekiami rinkai arba pradėti eksploatuoti, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie neatitiktį ir visas taikytas priemones.

2.  Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis ar įranga kelia didelį pavojų, gamintojas valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekiami rinkai arba pradėti eksploatuoti, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie neatitiktį, riziką ir visas taikytas priemones.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojas saugo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą informacinį paketą dešimt metų nuo transporto priemonės pateikimo rinkai arba penkerius metus nuo sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai.

Gamintojas saugo 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą informacinį paketą, be to, transporto priemonės gamintojas dešimt metų nuo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos saugo transporto priemonės atitikties liudijimų kopijas ir penkerius metus nuo ES tipo patvirtinimo galiojimo pabaigos – sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikties liudijimų kopijas, kaip nurodyta 34 straipsnyje, kad galėtų pateikti jas patvirtinimo institucijoms.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Transporto priemonės gamintojas saugo 34 straipsnyje nurodytų atitikties liudijimų kopijas, kad galėtų jas pateikti patvirtinimo institucijoms.

Išbraukta.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, per tipo patvirtinimo instituciją pateikia šiai institucijai ES tipo patvirtinimo sertifikato arba 55 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo kopiją, kuria įrodoma transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitiktis, kalba, kurią nacionalinė institucija gali lengvai suprasti.

Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos arba Komisijos prašymą, per tipo patvirtinimo instituciją pateikia tai institucijai arba Komisijai ES tipo patvirtinimo liudijimo arba 55 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo kopiją, kuria įrodoma transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos atitiktis kalba, kurią nacionalinė institucija gali lengvai suprasti.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, bendradarbiauja su šia institucija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.

Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos arba Komisijos prašymą, bendradarbiauja su ta institucija arba Komisija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojo atstovų pareigos, susijusios su rinkos priežiūra

Gamintojo atstovų pareigos

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gamintojo atstovas rinkos priežiūros klausimais atlieka gamintojo suteiktuose įgaliojimuose nurodytas užduotis. Pagal šiuos įgaliojimus atstovas gali atlikti bent šiuos veiksmus:

1.  Gamintojo atstovas atlieka gamintojo suteiktuose įgaliojimuose nurodytas užduotis. Pagal šiuos įgaliojimus atstovas gali atlikti bent šiuos veiksmus:

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  turėti prieigą prie 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko ir 34 straipsnyje nurodyto atitikties liudijimo viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Šie dokumentai patvirtinimo institucijoms turi būti prieinami dešimt metų nuo transporto priemonės pateikimo rinkai ir penkerius metus nuo sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai;

a)  turėti prieigą prie tipo patvirtinimo liudijimo ir jo priedų bei atitikties liudijimo viena iš oficialiųjų Sąjungos kalbų. Šie dokumentai patvirtinimo institucijoms ir rinkos priežiūros institucijoms turi būti prieinami dešimt metų nuo transporto priemonės pateikimo rinkai ir penkerius metus nuo sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pateikimo rinkai;

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gavęs pagrįstą patvirtinimo institucijos prašymą, pateikti šiai institucijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo gamybos atitikčiai įrodyti;

b)  gavęs pagrįstą patvirtinimo institucijos prašymą, pateikti šiai institucijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo gamybos atitikčiai įrodyti, įskaitant bet kokias tipo patvirtinimo metu taikytas technines specifikacijas ir prieigą prie programinės įrangos ir algoritmų;

Pagrindimas

Patvirtinimo institucijos turėtų turėti prieigą prie programinės įrangos ir algoritmų, nes praeityje buvo atvejų, kai programine įranga buvo daroma įtaka bandymų rezultatams.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Duomenys apie pasikeitimą turi apimti bent šiuos aspektus:

3.  Duomenys apie įgaliojimų pasikeitimą turi apimti bent šiuos aspektus:

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš pateikdamas rinkai patvirtinto tipo transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą mazgą, importuotojas patikrina, ar patvirtinimo institucija yra sudariusi 24 straipsnio 4 dalyje nurodytą informacinį paketą ir ar sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas paženklinti reikalaujamu tipo patvirtinimo žymeniu ir atitinka 11 straipsnio 7 dalį.

Prieš pateikdamas rinkai patvirtinto tipo transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą mazgą, importuotojas patikrina, ar jam išduotas galiojantis tipo patvirtinimo liudijimas ir ar komponentas arba atskiras techninis mazgas paženklinti reikalaujamu tipo patvirtinimo žymeniu ir atitinka 11 straipsnio 7 dalį.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei importuotojas mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, pirmiausia – patvirtinto tipo, jis nepateikia rinkai ir neleidžia pradėti eksploatuoti arba registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol bus užtikrinta jų atitiktis. Jei jis mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, jis apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms. Dėl patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų jis taip pat informuoja tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.

3.  Jei importuotojas mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, ypač jei jie neatitinka patvirtinto tipo, importuotojas nepateikia rinkai ir neleidžia pradėti eksploatuoti arba registruoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol neužtikrinta jų atitiktis. Jei jis mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, importuotojas apie tai praneša gamintojui ir rinkos priežiūros institucijoms. Dėl patvirtinto tipo transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų jis taip pat informuoja tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Siekdamas apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, importuotojas tiria skundus, tvarko skundų ir susigrąžintų transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kuriuos jis yra pateikęs rinkai, registrą ir informuoja platintojus apie šią stebėseną.

6.  Siekdamas apsaugoti vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, importuotojas tiria skundus, neatitikties atvejus, tvarko skundų, reikalavimus neatitikusių ir atšauktų transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kuriuos jis yra pateikęs rinkai, registrą ir informuoja platintojus apie šiuos skundus ir atšaukimus.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Importuotojas nedelsdamas informuoja atitinkamą gamintoją apie skundus ir pranešimus, susijusius su pavojais, įtariamais incidentais arba neatitiktimis, siejamais su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis arba įranga, kuriuos jis yra pateikęs rinkai.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jeigu importuotojo pateikta rinkai transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, importuotojas nedelsdamas imasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, jiems iš rinkos pašalinti arba prireikus juos susigrąžinti.

1.  Jeigu importuotojo pateikta rinkai transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, importuotojas nedelsdamas imasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai kontroliuojant gamintojui užtikrinti, jiems iš rinkos pašalinti arba prireikus juos atšaukti. Importuotojas taip pat informuoja gamintoją ir tipo patvirtinimo instituciją, kuri suteikė tipo patvirtinimą.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, importuotojas gamintojui ir valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo pateikti rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie didelį pavojų.

Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga, kurie buvo pateikti rinkai, kelia didelį pavojų, importuotojas gamintojui ir valstybių narių, kuriose transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo pateikti rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie didelį pavojų.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš tiekdamas rinkai, registruodamas arba pradėdamas eksploatuoti transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą, platintojas patikrina, ar prie šios transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pritvirtinta reikalaujama identifikavimo plokštelė arba ar jie pažymėti tipo patvirtinimo žymeniu, ar pridėti 63 straipsnyje reikalaujami dokumentai ir instrukcijos bei saugos informacija oficialiąja (-iosiomis) atitinkamos valstybės narės kalba (-omis) ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 11 straipsnio 7 dalyje ir 14 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.

1.   Prieš tiekdamas rinkai, registruodamas arba pradėdamas eksploatuoti transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą, platintojas patikrina, ar prie šios transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo pritvirtinta reikalaujama identifikavimo plokštelė arba ar jie pažymėti tipo patvirtinimo žymeniu, ar pridėti 63 straipsnyje reikalaujami dokumentai ir instrukcijos bei saugos informacija oficialiąja (-iosiomis) atitinkamos valstybės narės kalba (-omis) ir ar gamintojas ir importuotojas įvykdė atitinkamai 11 straipsnio 7 dalyje ir 14 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.

 

2.   Siekdamas apsaugoti aplinką, vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų saugą, platintojas tiria skundus ir transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, kuriuos jis yra pateikęs rinkai, neatitikties atvejus. Be to, apie visus skundus ir (arba) neatitikties atvejus, susijusius su transporto priemonės aplinkosaugos ar saugos aspektais, nedelsiant pranešama importuotojui arba gamintojui.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei platintojas mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, jis netiekia rinkai, neregistruoja ir nepradeda eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol bus užtikrinta jų atitiktis.

1.  Jei platintojas mano, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento reikalavimų, platintojas informuoja apie tai gamintoją, importuotoją bei tipo patvirtinimo instituciją, kuri suteikė tipo patvirtinimą, ir neteikia rinkai, neregistruoja ir nepradeda eksploatuoti transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo, kol nebus užtikrinta jų atitiktis.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Platintojas, manantis, kad rinkai tiekta jo transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, informuoja gamintoją arba importuotoją siekdamas užtikrinti, kad pagal 12 straipsnio 1 dalį arba 15 straipsnio 1 dalį būtų imtasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, jiems iš rinkos pašalinti arba prireikus jiems susigrąžinti.

2.  Kai platintojas mano, kad rinkai jo tiekta transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas neatitinka šio reglamento, jis informuoja gamintoją, importuotoją ir tipo patvirtinimo instituciją, kuri suteikė tipo patvirtinimą, siekdamas užtikrinti, kad pagal 12 straipsnio 1 dalį arba 15 straipsnio 1 dalį būtų imtasi tinkamų priemonių, būtinų tos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitikčiai užtikrinti, jiems iš rinkos pašalinti arba prireikus jiems atšaukti.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, platintojas gamintojui, importuotojui ir valstybių narių, kuriose ši transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekti rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie šį didelį pavojų. Platintojas taip pat praneša jiems apie tai, kokių veiksmų imtasi, ir pateikia atitinkamus duomenis, visų pirma, apie didelį pavojų ir bet kokias taisomąsias priemones, kurių ėmėsi gamintojas.

3.  Jei transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga kelia didelį pavojų, platintojas gamintojui, importuotojui ir valstybių narių, kuriose ši transporto priemonė, sistema, komponentas, atskiras techninis mazgas, dalis arba įranga buvo tiekti rinkai, patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijoms nedelsdamas pateikia išsamią informaciją apie šį didelį pavojų. Platintojas taip pat praneša jiems apie tai, kokių veiksmų imtasi, ir pateikia duomenis apie taisomąsias priemones, kurių ėmėsi gamintojas.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Platintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, bendradarbiauja su šia institucija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.

4.  Platintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos arba Komisijos prašymą, bendradarbiauja su ta institucija arba Komisija dėl visų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, siekdamas pašalinti rinkai tiektos jo transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo, dalies arba įrangos keliamą pavojų.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Sistemos tipo patvirtinimui, komponento tipo patvirtinimui ir atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui taikomas tik vienos pakopos tipo patvirtinimas.

2.  Nedarant poveikio IV priede išvardytų norminių aktų reikalavimų taikymui, sistemos tipo patvirtinimui, komponento tipo patvirtinimui ir atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimui taikomas tik vienos pakopos tipo patvirtinimas.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  ES tipo patvirtinimas galutiniame sukomplektavimo etape suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patikrinus, ar galutiniame etape patvirtintas transporto priemonės tipas patvirtinimo metu atitinka visus taikomus techninius reikalavimus. Atliekant šį patikrinimą tikrinami visi dokumentai, susiję su reikalavimais, taikomais nekomplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimui, suteiktam taikant daugiaetapę procedūrą, net jei patvirtinimas buvo suteiktas kitai transporto priemonės kategorijai.

4.  ES tipo patvirtinimas galutiniame sukomplektavimo etape suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patikrinus, ar galutiniame etape patvirtintas transporto priemonės tipas patvirtinimo metu atitinka visus taikomus techninius reikalavimus pagal XVII priede nustatytas procedūras. Atliekant šį patikrinimą tikrinami visi dokumentai, susiję su reikalavimais, taikomais nekomplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimui, suteiktam taikant daugiaetapę procedūrą, be kita ko, jei patvirtinimas buvo suteiktas kitai transporto priemonės kategorijai. Taip pat patikrinama, ar po to, kai į visą transporto priemonę buvo integruotos sistemos, kurių tipo patvirtinimas suteiktas atskirai, jų eksploatacinės savybės tebeatitinka minėtus tipų patvirtinimus.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  1 dalyje nurodyto tipo patvirtinimo pasirinkimas neturi poveikio taikomiems esminiams reikalavimams, kuriuos turi atitikti patvirtintas transporto priemonės tipas, išduodant visos transporto priemonės tipo patvirtinimą.

5.  1 dalyje nurodyto tipo patvirtinimo pasirinkimas neturi poveikio visiems taikytiniems reikalavimams, kuriuos turi atitikti patvirtintas transporto priemonės tipas, išduodant visos transporto priemonės tipo patvirtinimą.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia tokį transporto priemonių, sudedamųjų dalių ar atskirų techninių mazgų skaičių, koks būtinas atitinkamais norminiais aktais reikalaujamiems bandymams atlikti.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Dėl konkretaus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo gali būti teikiama tik viena paraiška tik vienoje valstybėje narėje.

2.  Dėl konkretaus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo gali būti teikiama tik viena paraiška tik vienoje valstybėje narėje. Kai paraiška pateikta, gamintojui neleidžiama pertraukti procedūros ir pateikti kitos paraiškos dėl to paties tipo kitai patvirtinimo institucijai arba kitoms techninėms tarnyboms. Be to, jeigu tipo patvirtinimą atsisakoma išduoti arba techninėje tarnyboje atlikti bandymai nesėkmingi, gamintojas neturi teisės pateikti paraiškos dėl to paties tipo kitai patvirtinimo institucijai ar kitai techninei tarnybai.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  I priede pateiktas vienos pakopos arba mišraus tipo patvirtinimo arba III priede pateiktas pakopinio tipo patvirtinimo informacinis dokumentas;

a)  I priede pateiktas vienos pakopos arba mišraus visos transporto priemonės tipo patvirtinimo, III priede pateiktas daugiaetapio visos transporto priemonės tipo patvirtinimo arba atitinkamuose norminiuose aktuose nustatytas sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo patvirtinimo informacinis dokumentas;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  visa papildoma informacija, kurios prašo paraiškos procedūrą vykdanti patvirtinimo institucija.

d)  visa papildoma informacija, kurios prašo tipo patvirtinimo procedūrą vykdanti patvirtinimo institucija.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Informacinis aplankas pateikiamas Komisijos nustatyta elektronine forma, tačiau taip pat gali būti pateiktas popieriuje.

2.  Informacinis aplankas pateikiamas elektronine forma.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie pakopinio tipo patvirtinimo paraiškos, be 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedamas išsamus pagal IV priede nurodytus taikomus aktus reikalaujamų ES tipo patvirtinimo sertifikatų rinkinys.

Prie daugiaetapio tipo patvirtinimo paraiškos, neskaitant 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedamas išsamus pagal IV priede nurodytus aktus reikalaujamų ES tipo patvirtinimo liudijimų rinkinys, įskaitant bandymų protokolus ir informacinius dokumentus.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei teikiama sistemos tipo patvirtinimo, komponento tipo patvirtinimo arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo paraiška, pagal IV priede nurodytus taikomus aktus patvirtinimo institucija turi turėti galimybę susipažinti su informaciniu aplanku tol, kol bus išduotas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas arba bus atsisakyta jį išduoti.

Jei teikiama sistemos tipo patvirtinimo, komponento tipo patvirtinimo arba atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimo paraiška, pagal IV priede nurodytus norminius aktus patvirtinimo institucija turi turėti galimybę susipažinti su informaciniu aplanku ir informaciniais dokumentais tol, kol bus išduotas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas arba bus atsisakyta jį išduoti.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie mišraus tipo patvirtinimo paraiškos, be 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedami pagal IV priede nurodytus taikomus aktus reikalaujami ES tipo patvirtinimo sertifikatai, įskaitant bandymų ataskaitas.

Prie mišraus tipo patvirtinimo paraiškos, be 22 straipsnyje nurodyto informacinio aplanko, pridedami pagal IV priede nurodytus norminius aktus reikalaujami ES tipo patvirtinimo liudijimai, įskaitant bandymų protokolus ir informacinius dokumentus.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirmajame etape – su bazinės transporto priemonės sukomplektavimo būkle susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo sertifikatų dalys;

a)  pirmajame etape – su bazinės transporto priemonės sukomplektavimo būkle susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo liudijimų bei bandymų protokolų dalys;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  antrajame ir vėlesniuose etapuose – su esamu transporto priemonės gamybos etapu susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo sertifikatų dalys, taip pat ES transporto priemonės tipo patvirtinimo sertifikato, išduoto per ankstesnį gamybos etapą, kopija ir visa išsami su gamintojo padarytais transporto priemonės pakeitimais arba papildymais susijusi informacija.

b)  antrajame ir vėlesniuose etapuose – su esamu transporto priemonės gamybos etapu susijusios informacinio aplanko ir ES tipo patvirtinimo liudijimų dalys, taip pat ES visos transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo, išduoto per ankstesnį gamybos etapą, kopija ir visa išsami su gamintojo padarytais transporto priemonės pakeitimais arba papildymais susijusi informacija.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a ir b punktuose nurodyta informacija gali būti pateikiama pagal 22 straipsnio 2 dalį.

a ir b punktuose nurodyta informacija pateikiama pagal 22 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patvirtinimo institucija ir techninės tarnybos turi prieigą prie transporto priemonės programinės įrangos ir algoritmų.

Patvirtinimo institucija ir techninės tarnybos turi prieigą prie transporto priemonės programinės, aparatinės įrangos ir algoritmų, taip pat dokumentus arba kitą informaciją, leidžiančią tinkamai ir tinkamu lygiu suprasti tokios programinės įrangos sistemas, įskaitant sistemų vystymo procesą ir jų koncepciją bei tokios programinės ir aparatinės įrangos funkcijas, kurios užtikrina transporto priemonės atitiktį šio reglamento reikalavimams.

 

Per ES tipo patvirtinimo galiojimo laikotarpį suteikiama prieiga prie transporto priemonės programinės, aparatinės įrangos ir algoritmų, kad per periodinius patikrinimus būtų galima patikrinti, ar laikomasi šio reglamento reikalavimų. Tuo atveju, jei pasibaigus tipo patvirtinimo liudijimo galiojimo laikotarpiui tas liudijimas neatnaujinamas, prieiga ir toliau suteikiama pateikus prašymą. Informacija, kurią reikia atskleisti šiais konkrečiais tikslais, neturi pažeisti privačios informacijos ir intelektinės nuosavybės konfidencialumo. Gamintojas, pateikdamas paraišką dėl tipo patvirtinimo, standartizuota forma patvirtinimo institucijai ir techninei tarnybai perduoda su sauga susijusių sistemų ir komponentų bei nustatymų arba kitų su teršalų išmetimo sistemomis ir komponentais susijusių taikomų kalibravimų versiją. Kad būtų galima aptikti vėlesnius neteisėtus programinės įrangos pakeitimus, techninei tarnybai suteikiama teisė pažymėti programinę įrangą nustatant atitinkamus parametrus.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimų pagal pakopinę, mišrią ir daugiaetapę procedūras patvirtinimo institucija pagal 20 straipsnio 4 dalį patikrina, ar sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomi atskiri tipų patvirtinimai pagal visos transporto priemonės tipo patvirtinimo metu taikomus reikalavimus.

d)  vykdant visos transporto priemonės tipo patvirtinimus pagal pakopinę, mišrią ir daugiaetapę procedūras, patvirtinimo institucija pagal 20 straipsnio 4 dalį patikrina, ar sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomi atskiri galiojantys tipų patvirtinimai pagal visos transporto priemonės tipo patvirtinimo metu taikomus reikalavimus.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacinį paketą sudaro rodyklė, kurioje aiškiai nurodomi visi puslapiai, taip pat kiekvieno dokumento formatas ir chronologine tvarka užregistruojamas ES tipo patvirtinimo valdymas.

Informaciniame pakete, kuris gali būti elektroninis, pateikiama rodyklė, kurioje aiškiai nurodomi visi puslapiai, taip pat kiekvieno dokumento formatas ir chronologine tvarka užregistruojamas ES tipo patvirtinimo valdymas.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus, bet kelia didelį pavojų saugai arba gali rimtai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą. Šiuo atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

5.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus, bet kelia didelį pavojų saugai arba gali pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą. Šiuo atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vadovaujantis 20 straipsnio 4 ir 5 dalimis, pakopinio, mišraus ir daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrų atveju patvirtinimo institucija atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą, jei nustato, kad sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka šiuo reglamentu arba IV priede išvardytais aktais nustatytų reikalavimų.

Vadovaujantis 20 straipsniu, pakopinio, mišraus ir daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrų atveju patvirtinimo institucija atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą, jei nustato, kad sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka šiame reglamente arba IV priede išvardytuose aktuose nustatytų reikalavimų.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Patvirtinimo institucija, išdavusi arba iš dalies pakeitusi transporto priemonės ES tipo patvirtinimo sertifikatą, per vieną mėnesį išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai ES tipo patvirtinimo sertifikato kopijas (kartu su priedais, įskaitant 23 straipsnyje nurodytas bandymų ataskaitas) dėl kiekvieno jos patvirtinto transporto priemonės, sistemos, komponento ir techninio mazgo tipo. Šios kopijos siunčiamos naudojantis bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema arba saugia elektronine laikmena.

1.  Patvirtinimo institucija, išdavusi arba iš dalies pakeitusi transporto priemonės ES tipo patvirtinimo liudijimą, per vieną mėnesį į internetinę tipo patvirtinimo duomenų bazę perduoda informaciją, apimančią ES tipo patvirtinimo liudijimus (kartu su priedais, įskaitant 23 straipsnyje nurodytus bandymų protokolus) dėl kiekvieno jos patvirtinto transporto priemonės, sistemos, komponento ir techninio mazgo tipo.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kitos valstybės narės patvirtinimo institucijos arba Komisijos prašymu ES tipo patvirtinimą išdavusi patvirtinimo institucija per vieną mėnesį nuo šio prašymo gavimo dienos, naudodamasi bendra saugia elektronine keitimosi informacija sistema arba saugiu elektroniniu failu, išsiunčia prašymą pateikusiai patvirtinimo institucijai ES tipo patvirtinimo sertifikato kopiją kartu su priedais.

Išbraukta.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja kitų valstybių narių patvirtinimo institucijas ir Komisiją apie bet kokį atsisakymą išduoti ES tipo patvirtinimą arba jo panaikinimą ir nurodo šio sprendimo priežastis.

4.  Patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja kitų valstybių narių patvirtinimo institucijas ir Komisiją apie bet kokį atsisakymą išduoti ES tipo patvirtinimą arba jo panaikinimą ir nurodo šio sprendimo priežastis. Patvirtinimo institucija taip pat atnaujina šią informaciją internetinėje tipo patvirtinimo duomenų bazėje.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo – užpildytas atitikties liudijimo pavyzdys.

d)  dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo – užpildytas transporto priemonės tipo atitikties liudijimo pavyzdys.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atitiktis šio reglamento ir IV priede nurodytų norminių aktų techniniams reikalavimams įrodoma atitinkamais bandymais, kuriuos pagal IV priede nurodytus susijusius norminius aktus atlieka paskirtosios techninės tarnybos.

1.  Suteikiant ES tipo patvirtinimą patvirtinimo institucija paskirtųjų techninių tarnybų atliekamais atitinkamais bandymais patikrina, ar laikomasi šio reglamento ir IV priede nurodytų susijusių norminių aktų techninių reikalavimų.

 

Bandymų protokolų formatas turi atitikti bendruosius reikalavimus, nustatytus V priedo 3 priedėlyje.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gamintojas privalomiems bandymams atlikti pateikia patvirtinimo institucijai transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurių reikalaujama susijusiuose IV priede nurodytuose aktuose.

2.  Gamintojas privalomiems bandymams atlikti pateikia atitinkamoms techninėms tarnyboms ir patvirtinimo institucijai transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurių reikalaujama susijusiuose IV priede nurodytuose aktuose.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Privalomi bandymai atliekami pagal atitinkamus IV priede nurodytus norminius aktus. Jeigu atitinkamuose norminiuose aktuose nustatytose bandymų procedūrose numatytas verčių intervalas, techninės tarnybos gali nustatyti kriterijus ir sąlygas, taikomus atliekant 1 dalyje nurodytus tinkamus bandymus. Kai tvirtinamas visos transporto priemonės tipas, valdžios institucijos užtikrina, kad bandymams pasirinktos transporto priemonės atitiktų nepalankiausią atvejį, atsižvelgiant į atitinkamus kriterijus, ir jų rezultatai sistemingai nesiskirtų nuo veikimo rodiklių, kai jos eksploatuojamos sąlygomis, kurių galima pagrįstai tikėtis įprastos eksploatacijos ir naudojimo metu.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Visos transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija patikrina, ar statistiškai reikšmingas transporto priemonių ir liudijimų bandinių skaičius atitinka 34 ir 35 straipsnius ir ar atitikties liudijimuose pateikti duomenys yra teisingi.

2.  Visos transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija, naudodama tinkamą ir statistiškai reikšmingą skaičių transporto priemonių ir atitikties liudijimų imčių, patikrina, ar jie atitinka 34 ir 35 straipsnius ir ar atitikties liudijimuose pateikti duomenys yra teisingi.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija atlieka gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių tikrinimus arba bandymus, privalomus ES tipui patvirtinti.

4.  Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija atlieka gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių tikrinimus arba bandymus, privalomus ES tipui patvirtinti. Patvirtinimo institucija atlieka pirmąjį tų gaminių tikrinimą per vienus metus nuo atitikties liudijimo išdavimo datos. Patvirtinimo institucija atlieka patikrinimus pačios nustatomais atsitiktiniais intervalais, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Kai pagal 2 ir 4 dalis atliekami tikrinimo bandymai, patvirtinimo institucija paskiria ne tą pačią techninę tarnybą, kuri atliko pirminius tipo patvirtinimo bandymus.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nustačiusi, kad gamintojas nebegamina transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pagal patvirtintą tipą arba kad atitikties liudijimai nebeatitinka 34 ir 35 straipsnių, net jei gamyba tęsiama, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties procedūros, arba panaikina tipo patvirtinimą.

5.  Nustačiusi, kad gamintojas nebegamina transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pagal patvirtintą tipą, šio reglamento reikalavimus arba IV priede nurodytų norminių aktų reikalavimus, arba kad atitikties liudijimai nebeatitinka 34 ir 35 straipsnių, nors gamyba tęsiama, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties tvarkos, arba panaikina tipo patvirtinimą. Patvirtinimo institucija gali nuspręsti imtis visų būtinų ribojamųjų priemonių pagal 53 ir 54 straipsnius.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato tokią nacionalinių mokesčių struktūrą, kad ji padengtų jų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros veiklos, taip pat tipo patvirtinimo bandymų ir gamybos atitikties bandymų ir patikrinimų, atliekamų jų paskirtų techninių tarnybų, išlaidas.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad būtų padengtos jų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros veiklos išlaidos. Valstybės narės gali nustatyti mokesčiais pagrįstą struktūrą, finansuoti tokią veiklą iš nacionalinių biudžetų arba naudoti abiejų šių metodų kombinaciją. Techninės tarnybos tiesiogiai mokesčių netaiko.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šie nacionaliniai mokesčiai taikomi gamintojams, kurie kreipėsi dėl tipo patvirtinimo atitinkamoje valstybėje narėje. Techninės tarnybos tiesiogiai mokesčių netaiko.

2.  Kai taikoma mokesčiais pagrįsta struktūra, šie nacionaliniai mokesčiai taikomi gamintojams, kurie kreipėsi dėl tipo patvirtinimo atitinkamoje valstybėje narėje. Kai mokesčiais pagrįsta struktūra taikoma gamybos atitikčiai, šiuos nacionalinius mokesčius valstybė narė taiko gamintojui toje šalyje, kurioje vykdoma gamyba.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nacionaline mokesčių struktūra taip pat turi būti padengtos Komisijos pagal 9 straipsnį vykdomų atitikties tikrinimo patikrų ir bandymų išlaidos. Vadovaujantis Finansinio reglamento26 21 straipsnio 4 dalimi, šios įmokos yra bendrojo Europos Sąjungos biudžeto išorės asignuotosios įplaukos.

3.  Komisija užtikrina, kad Komisijos pagal 9 straipsnį užsakytų patikrų ir bandymų išlaidos būtų padengtos. Šiam tikslui naudojamos bendrojo Europos Sąjungos biudžeto lėšos.

__________________

 

26 2015 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96).

 

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės duomenis apie savo nacionalinę mokesčių struktūrą praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Pirmasis pranešimas teikiamas [šio reglamento įsigaliojimo diena + 1 metai]. Apie kitus nacionalinės mokesčių struktūros pakeitimus kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pranešama kasmet.

4.  Valstybės narės duomenis apie savo finansavimo mechanizmą ar mechanizmus praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Pirmasis pranešimas teikiamas [šio reglamento įsigaliojimo diena + 1 metai]. Apie kitus nacionalinės mokesčių struktūros pakeitimus kitoms valstybėms narėms ir Komisijai pranešama kasmet.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų 3 dalyje nurodytą priedą, taikytiną 1 dalyje nurodytiems nacionaliniams mokesčiams. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimai yra esminiai ir į juos negalima atsižvelgti išplečiant esamą patvirtintą tipą, ji atsisako iš dalies keisti ES tipo patvirtinimą ir reikalauja, kad gamintojas pateiktų paraišką dėl naujo ES tipo patvirtinimo.

5.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad į informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimus negalima atsižvelgti išplečiant esamą tipo patvirtinimą, ji atsisako iš dalies keisti ES tipo patvirtinimą ir reikalauja, kad gamintojas pateiktų paraišką dėl naujo ES tipo patvirtinimo.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Komisijos arba rinkos priežiūros institucijos atliktų tikrinimo bandymų rezultatai rodo, kad esama kurių nors Sąjungos saugos arba aplinkosaugos teisės aktų neatitikties;

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimas išduodamas ribotam 5 metų laikotarpiui be galimybės pratęsti. Galiojimo pabaigos data nurodoma tipo patvirtinimo sertifikate. Pasibaigus tipo patvirtinimo sertifikato galiojimui, jis, gamintojui pateikus paraišką, gali būti pratęsiamas, bet tik jei patvirtinimo institucija patikrino, ar transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo tipas atitinka visus naujoms to tipo transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomus susijusių norminių aktų reikalavimus.

1.  M1 ir N1 kategorijų transporto priemonių ir sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, išvardytų pagal 1a dalį, tipo patvirtinimas išduodamas ribotam septynerių metų laikotarpiui, o N2, N3, M2, M3 ir O kategorijų transporto priemonių – ribotam 10 metų laikotarpiui. Galiojimo pabaigos data nurodoma ES tipo patvirtinimo liudijime.

 

Prieš pasibaigiant tipo patvirtinimo liudijimo galiojimui, jis, gamintojui pateikus paraišką, gali būti pratęsiamas, tik jei patvirtinimo institucija patikrino, ar visos transporto priemonės tipas atitinka visus to patvirtinto tipo naujoms transporto priemonėms taikomus susijusių norminių aktų reikalavimus, įskaitant bandymų protokolus. Kai patvirtinimo institucija nurodo, kad taikoma ši pastraipa, nereikia kartoti 28 straipsnyje nurodytų bandymų.

 

Kad patvirtinimo institucija galėtų vykdyti savo užduotis, gamintojas pateikia paraišką ne anksčiau kaip likus 12 mėnesių ir ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki ES tipo patvirtinimo liudijimo galiojimo pabaigos dienos.

 

 

 

 

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimas paprastai išduodamas neribotam laikotarpiui. Kadangi sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus dėl jų pobūdžio arba techninių savybių gali reikėti atnaujinti dažniau, atitinkami tipo patvirtinimai išduodami ribotam septynerių metų laikotarpiui. Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, papildančius šį reglamentą, nustatant sistemų komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių tipo patvirtinimas dėl jų pobūdžio gali būti išduodamas nenustatant jo galiojimo termino, sąrašą.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visam laikui savanoriškai nutraukiama patvirtintą transporto priemonės tipą atitinkančių transporto priemonių gamyba;

b)  visam laikui savanoriškai nutraukiama patvirtintą transporto priemonės tipą atitinkančių transporto priemonių gamyba – tai bet kokiu atveju laikoma įvykus, jei per ankstesnius dvejus metus nepagaminama nė vienos atitinkamo tipo transporto priemonės;

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  Pasirašyti atitikties liudijimus įgaliotas (-i) asmuo (-enys) turi būti gamintojo darbuotojas (-ai) ir turi būti tinkamai įgaliotas (-i) prisiimti visą gamintojo atsakomybę už transporto priemonės projektavimą ir konstravimą arba jos gamybos atitiktį.

4)  Pasirašyti atitikties liudijimus įgaliotas (-i) asmuo (-enys) turi būti gamintojo darbuotojas (-ai) ir turi būti tinkamai įgaliotas (-i) prisiimti gamintojo atsakomybę už transporto priemonės projektavimą ir konstravimą arba jos gamybos atitiktį.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Ekonominės veiklos vykdytojai pateikia rinkai tik šio reglamento reikalavimus atitinkančiu būdu pažymėtas transporto priemones, komponentus ar atskirus techninius mazgus.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei 1 dalyje nurodytų būtinų veiksmų, kuriais būtų galima pritaikyti norminius aktus, nesiimta, Komisija, gavusi laikinąjį ES tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymą, sprendimu gali leisti išplėsti laikinąjį ES tipo patvirtinimą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

3.  Jei 1 dalyje nurodytų būtinų veiksmų, kuriais būtų galima pritaikyti norminius aktus, nesiimta, Komisija, gavusi laikinąjį ES tipo patvirtinimą suteikusios valstybės narės prašymą, sprendimu gali leisti išplėsti laikinojo ES tipo patvirtinimo galiojimą. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti bet kuriam 1 dalyje nurodytam transporto priemonės tipui vieno arba daugiau IV priede nurodytų norminių aktų esminių reikalavimų, jei šios valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

2.  Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti bet kuriam 1 dalyje nurodytam transporto priemonės tipui vieno arba daugiau IV priede nurodytų norminių aktų atitikties reikalavimų, jei šios valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Be to, MVĮ, kurių gamybos apimtis nedidelė ir kurios negali atitikti tų pačių laiko apribojimų kriterijų kaip dideli gamintojai, suteikiama daugiau lankstumo.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jei per pirmoje pastraipoje nurodytą trijų mėnesių laikotarpį prieštaravimų nepareiškiama, nacionalinis tipo patvirtinimas laikomas priimtu.

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės suteikia ES individualų transporto priemonės patvirtinimą transporto priemonėms, jei jos atitinka IV priedo I dalies 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, o specialiosios paskirties transporto priemonėms – jei jos atitinka IV priedo III dalyje nustatytus reikalavimus.

1.  Valstybės narės suteikia ES individualų transporto priemonės patvirtinimą transporto priemonėms, jei jos atitinka IV priedo I dalies 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, o specialiosios paskirties transporto priemonėms – jei jos atitinka IV priedo III dalyje nustatytus reikalavimus. Ši nuostata netaikoma nekomplektinėms transporto priemonėms.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia gamintojas, transporto priemonės savininkas arba pastarojo atstovas, jei šis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje.

2.  ES individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia transporto priemonės savininkas, gamintojas arba gamintojo atstovas, jei šis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali nuspręsti nereikalauti, kad konkreti transporto priemonė, nepaisant to, ar ji tokia yra vienintelė ar nevienintelė, atitiktų vieną arba daugiau šio reglamento nuostatų arba IV priede nurodytuose norminiuose aktuose nustatytų esminių reikalavimų, jei šios valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

1.  Valstybės narės gali nuspręsti nereikalauti, kad konkreti transporto priemonė, nepaisant to, ar ji tokia yra vienintelė ar nevienintelė, atitiktų vieną arba daugiau šio reglamento nuostatų arba IV priede nurodytuose norminiuose aktuose nustatytų reikalavimų, jei tos valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia gamintojas, transporto priemonės savininkas arba pastarojo atstovas, jei šis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje.

2.  Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraišką teikia transporto priemonės savininkas, gamintojas arba gamintojo atstovas, jei šis atstovas yra įsisteigęs Sąjungoje.

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimo formatas turi atitikti VI priede pateiktą ES tipo patvirtinimo sertifikato šabloną ir jame pateikiama bent informacija, būtina teikiant paraišką dėl registracijos, kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 1999/37/EB28.

Nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo liudijimo formatas turi atitikti VI priede pateiktą ES tipo patvirtinimo liudijimo šabloną ir jame pateikiama bent informacija, įtraukta į VI priede pateiktą ES tipo patvirtinimo liudijimo šabloną.

__________________

 

28 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL L 138, 1999 6 1, p. 57).

 

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybė narė leidžia tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kita valstybė narė yra suteikusi nacionalinį individualų transporto priemonės patvirtinimą pagal 43 straipsnį, nebent ši valstybė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkami alternatyvūs reikalavimai, pagal kuriuos transporto priemonė buvo patvirtinta, nėra lygiaverčiai jos taikomiems reikalavimams.

3.  Valstybė narė leidžia tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti transporto priemonę, kuriai kita valstybė narė yra suteikusi nacionalinį individualų transporto priemonės patvirtinimą pagal 43 straipsnį, nebent ta valstybė narė turi pagrįstų priežasčių manyti, kad atitinkami alternatyvūs reikalavimai, pagal kuriuos transporto priemonė buvo patvirtinta, nėra lygiaverčiai jos taikomiems reikalavimams arba kad transporto priemonė neatitinka tų reikalavimų.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  43 ir 44 straipsniuose nustatytos procedūros gali būti taikomos konkrečiai transporto priemonei vienas po kito sekančių jos komplektavimo etapų metu laikantis daugiaetapio tipo patvirtinimo.

1.  42 ir 43 straipsniuose nustatytos procedūros gali būti taikomos konkrečiai transporto priemonei vienas po kito sekančių jos komplektavimo etapų metu laikantis daugiaetapio tipo patvirtinimo. Daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūra patvirtintoms transporto priemonėms taikomas XVII priedas.

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  43 ir 44 straipsniuose nustatytos procedūros negali pakeisti tarpinio etapo esant įprastos sekos daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrai ir negali būti taikomos siekiant gauti transporto priemonės pirmojo etapo patvirtinimą.

2.  42 ir 43 straipsniuose nustatytos procedūros nepakeičia tarpinio etapo esant įprastos sekos daugiaetapio tipo patvirtinimo procedūrai ir netaikomos siekiant gauti transporto priemonės pirmojo etapo patvirtinimą.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

46 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nekomplektinės transporto priemonės gali būti tiekiamos rinkai arba pradedamos eksploatuoti, bet už transporto priemonių registraciją atsakingos valstybių narių institucijos gali atsisakyti šias transporto priemones registruoti ir naudoti keliuose.

Nekomplektinės transporto priemonės gali būti tiekiamos rinkai, bet už transporto priemonių registraciją atsakingos valstybių narių institucijos gali atsisakyti šias transporto priemones registruoti, neleisti jų pradėti eksploatuoti ir naudoti keliuose.

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Serijos pabaigos transporto priemonės, kurių ES tipo patvirtinimas nustojo galioti pagal 33 straipsnio 2 dalies a punktą, gali būti tiekiamos rinkai, registruojamos arba pradedamos eksploatuoti, tik jei įvykdomas 4 dalyje nustatytas reikalavimas ir laikomasi 2 ir 4 dalyse nustatytų terminų.

Serijos pabaigos transporto priemonės, kurių ES tipo patvirtinimas nustojo galioti pagal 33 straipsnio 2 dalies a punktą, gali būti registruojamos arba pradedamos eksploatuoti tik tuo atveju, jei įvykdomas 4 dalyje nustatytas reikalavimas.

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pirma pastraipa taikoma tik toms transporto priemonėms, kurios jau buvo Sąjungos teritorijoje, bet dar nebuvo tiekiamos rinkai, užregistruotos arba pradėtos eksploatuoti, kol nustojo galioti jų ES tipo patvirtinimas.

Pirma pastraipa taikoma tik toms transporto priemonėms, kurios jau buvo Sąjungos teritorijoje, bet dar nebuvo užregistruotos arba pradėtos eksploatuoti, kai nustojo galioti jų ES tipo patvirtinimas.

Pakeitimas    202

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojas, norintis tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti serijos pabaigos transporto priemones pagal 1 dalį, šiuo tikslu pateikia prašymą valstybės narės, kuri suteikė ES tipo patvirtinimą, nacionalinei institucijai. Šiame prašyme nurodomos techninės arba ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės neatitinka naujo tipo patvirtinimo reikalavimų, ir atitinkamų transporto priemonių VIN.

Gamintojas, norintis tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti serijos pabaigos transporto priemones pagal 1 dalį, šiuo tikslu pateikia prašymą valstybės narės, kuri suteikė ES tipo patvirtinimą, tipo patvirtinimo institucijai. Šiame prašyme nurodomos techninės arba ekonominės priežastys, dėl kurių tos transporto priemonės neatitinka naujo tipo patvirtinimo reikalavimų, ir atitinkamų transporto priemonių VIN.

Pakeitimas    203

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitinkama nacionalinė institucija per tris mėnesius nuo šio prašymo gavimo dienos nusprendžia, ar leisti pateikti rinkai, registruoti ir pradėti eksploatuoti šias transporto priemones atitinkamos valstybės narės teritorijoje ir nustato transporto priemonių, kurioms galima suteikti leidimą, skaičių.

Atitinkama nacionalinė tipo patvirtinimo institucija per tris mėnesius nuo šio prašymo gavimo dienos nusprendžia, ar leisti pateikti rinkai, registruoti ir pradėti eksploatuoti šias transporto priemones atitinkamos valstybės narės teritorijoje, ir nustato transporto priemonių, kurioms galima suteikti leidimą, skaičių.

Pakeitimas    204

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sąjungoje tiekiamos rinkai, registruojamos arba pradedamos eksploatuoti gali būti tik tos serijos pabaigos transporto priemonės, kurioms taikomas galiojantis atitikties liudijimas, likęs galioti bent tris mėnesius nuo jo išdavimo datos, bet kurių tipo patvirtinimas nustojo galioti pagal 33 straipsnio 2 dalies a punktą.

4.  Sąjungoje registruojamos arba pradedamos eksploatuoti gali būti tik tos serijos pabaigos transporto priemonės, kurioms taikomas galiojantis atitikties liudijimas, galiojęs bent tris mėnesius nuo jo išdavimo datos, bet kurių tipo patvirtinimas nustojo galioti pagal 33 straipsnio 2 dalies a punktą.

Pakeitimas    205

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės užregistruoja transporto priemonių, kurias jos leido tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti pagal šį straipsnį, VIN.

6.  Valstybės narės užregistruoja transporto priemonių, kurias jos užregistravo arba pradėjo eksploatuoti pagal šį straipsnį, VIN.

Pakeitimas    206

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Didelį pavojų keliančioms transporto priemonėms, sistemoms, komponentams arba atskiriems techniniams mazgams nacionaliniu lygmeniu taikytina procedūra

 

Nacionalinis transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kurie, kaip įtariama, kelia didelį pavojų arba neatitinka reikalavimų, vertinimas

Pakeitimas    207

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, kurios ėmėsi veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį ir šio reglamento 8 straipsnį arba turi pagrįstą priežastį manyti, kad į šio reglamento taikymo sritį patenkanti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba kitų šiuo reglamentu nustatytų viešųjų interesų apsaugai, nedelsdamos praneša savo išvadas patvirtinimo institucijai, suteikusiai patvirtinimą.

1.  Jeigu vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, remdamosi rinkos priežiūros veikla arba patvirtinimo institucijos ar gamintojų pateikta informacija arba skundais, turi priežastį manyti, kad transporto priemonė, sistema, komponentas ar atskiras techninis mazgas, kuriam taikomas šis reglamentas, kelia didelį pavojų žmonių sveikatai ar saugai arba kitais viešųjų interesų aspektais, kuriems taikomas šis reglamentas, arba neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos atlieka su atitinkama transporto priemone, sistema, komponentu ar atskiru techniniu mazgu susijusį vertinimą, atsižvelgdamos į visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su rinkos priežiūros institucijomis.

Pakeitimas    208

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalyje nurodyta patvirtinimo institucija atlieka su atitinkama transporto priemone, sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu susijusį vertinimą, atsižvelgdama į visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijomis.

Išbraukta.

Pakeitimas    209

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Gaminio rizikos vertinimui taikomas Reglamento Nr. 765/2008 20 straipsnis.

Pakeitimas    210

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Antroje pastraipoje nurodytoms ribojamosioms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

Išbraukta.

Pakeitimas    211

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atitinkama patvirtinimo institucija informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie 1 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių turi imtis ekonominės veiklos vykdytojas.

Išbraukta.

Pakeitimas    212

Pasiūlymas dėl reglamento

49 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

49a straipsnis

 

Didelį pavojų keliančioms arba reikalavimų neatitinkančioms transporto priemonėms, sistemoms, komponentams arba atskiriems techniniams mazgams taikytina nacionalinė procedūra

 

1.   Jei, atlikusios 49 straipsnyje nurodytą vertinimą, vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos nustato, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba saugai, arba kitais viešųjų interesų aspektais, kuriems taikomas šis reglamentas, arba neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, jos nedelsdamos pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų taisomųjų priemonių užtikrinti, kad susijusi rinkai pateikta, užregistruota arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas nebekeltų šio pavojaus arba atitiktų reikalavimus.

 

2.  Ekonominės veiklos vykdytojas, vykdydamas 11–19 straipsniuose nustatytas pareigas, užtikrina, kad dėl visų susijusių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriuos jis Sąjungoje tiekė rinkai, užregistravo arba pradėjo eksploatuoti, būtų imtasi visų tinkamų taisomųjų priemonių.

 

3.  Jei ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per 1 dalyje nurodytą laikotarpį arba jei dėl rizikos reikia imtis skubių veiksmų, nacionalinės institucijos imasi visų tinkamų laikinų ribojamųjų priemonių uždrausti arba apriboti reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų tiekimą rinkai, registravimą arba pradėjimą eksploatuoti nacionalinėje rinkoje, pašalinti juos iš rinkos ar juos atšaukti.

 

Šioje dalyje nurodytoms ribojamosioms priemonėms taikomas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnis.

Pakeitimas    213

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su nacionaliniu lygmeniu taikomomis ribojamosiomis priemonėmis susijusios pranešimo ir prieštaravimų teikimo procedūros

 

Taisomosios ir ribojamosios ES lygmens priemonės

Pakeitimas    214

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionalinės institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie ribojamąsias priemones, taikomas pagal 49 straipsnio 1 ir 5 dalis.

Valstybė narė, imdamasi taisomųjų ir ribojamųjų priemonių pagal 50 straipsnio 1 ir 3 dalis, nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares, naudodamasi Reglamento (RB) Nr. 765/2008 22 straipsnyje nurodyta elektronine sistema. Ji taip pat nedelsdama praneša savo išvadas patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai.

Pakeitimas    215

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Į teikiamą informaciją įtraukiama visa turima informacija, pirmiausia duomenys, reikalingi reikalavimų neatitinkančiai transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui identifikuoti, duomenys apie jų kilmę, įtariamos neatitikties pobūdį ir susijusį pavojų, taikytų nacionalinių ribojamųjų priemonių pobūdį ir trukmę, taip pat susijusio ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai.

2.   Į teikiamą informaciją įtraukiama visa turima informacija, pirmiausia duomenys, reikalingi susijusiai transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui identifikuoti, duomenys apie jų kilmę, įtariamos neatitikties ir (arba) susijusio pavojaus pobūdį, taikytų nacionalinių taisomųjų ir ribojamųjų priemonių pobūdį ir trukmę, taip pat susijusio ekonominės veiklos vykdytojo pateikti argumentai. Taip pat nurodoma, ar pavojus kilo dėl vienos iš šių priežasčių:

 

a)  transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo trūkumų, dėl kurių jie neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata arba sauga, aplinkos apsauga arba kitais į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais viešojo intereso apsaugos aspektais;

 

b)  IV priede nurodytų susijusių norminių aktų trūkumų.

Pakeitimas    216

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  49 straipsnio 1 dalyje nurodyta patvirtinimo institucija nurodo, ar neatitiktis atsirado dėl vienos iš šių priežasčių:

Išbraukta.

a)   transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo trūkumų, dėl kurių jie neatitinka reikalavimų, susijusių su žmonių sveikata arba sauga, aplinkos apsauga arba kitais į šio reglamento taikymo sritį patenkančiais viešojo intereso apsaugos aspektais;

 

b)   IV priede nurodytų susijusių norminių aktų trūkumų.

 

Pakeitimas    217

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės, išskyrus procedūrą inicijavusią valstybę narę, per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie visas priimtas ribojamąsias priemones ir bet kokią jų turimą papildomą informaciją, susijusią su atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo neatitiktimi reikalavimams, ir apie savo prieštaravimus, jei jos nepritaria praneštai nacionalinei priemonei.

Išbraukta.

Pakeitimas    218

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jei per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo dienos nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos taisomosios ar ribojamosios priemonės, ši priemonė laikoma pagrįsta. Kitos valstybės narės užtikrina, kad dėl atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo būtų imamasi lygiaverčių taisomųjų arba ribojamųjų priemonių.

Pakeitimas    219

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės, šią priemonę Komisija vertina pagal 51 straipsnį.

4.  Jei per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos pateikimo dienos nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos taisomosios ar ribojamosios priemonės arba jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija nedelsdama konsultuojasi su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir atitinkamu ekonominės veiklos vykdytoju ar vykdytojais.

Pakeitimas    220

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės, ši priemonė laikoma pagrįsta. Kitos valstybės narės užtikrina, kad dėl atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo būtų imamasi panašių ribojamųjų priemonių.

5.   Remdamasi tų konsultacijų rezultatais Komisija priima įgyvendinimo aktus dėl suderintų Sąjungos lygmens taisomųjų arba ribojamųjų priemonių. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Komisija šiuos įgyvendinimo aktus skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie juos atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams. Valstybės narės nedelsdamos pradeda taikyti šiuos įgyvendinimo aktus. Apie tai jos atitinkamai praneša Komisijai.

Pakeitimas    221

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė yra nepagrįsta, ji priima įgyvendinimo aktus, kuriais reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė nustotų taikyti arba pakoreguotų šią priemonę. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    222

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta ir neatitikties rizika yra susijusi su IV priede nurodytų norminių aktų trūkumais, Komisija pasiūlo atitinkamas priemones:

 

a)   dėl susijusių norminių aktų – būtinus atitinkamo akto pakeitimus;

 

b)   dėl susijusių JT EEK taisyklių – pagal Tarybos sprendimo 97/836/EB III priedo nuostatas – atitinkamų JT EEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus.

Pakeitimas    223

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

51 straipsnis

Išbraukta.

Sąjungos apsaugos procedūra

 

1.  Jei taikant 50 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą procedūrą pareikšta prieštaravimų dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės arba jei Komisija manė, kad nacionalinė priemonė prieštarauja Sąjungos teisės aktams, Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais), nedelsdama įvertina nacionalinę priemonę. Remdamasi šio vertinimo rezultatais, Komisija priima sprendimą dėl to, ar nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams. Valstybės narės nedelsdamos įgyvendina Komisijos sprendimą ir apie tai informuoja Komisiją.

 

2.  Jei Komisija laiko nacionalinę priemonę pagrįsta, visos valstybės narės imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkanti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas būtų pašalinta iš jų rinkos, ir apie tai praneša Komisijai. Jei Komisija mano, kad nacionalinė priemonė yra nepagrįsta, atitinkama valstybė narė nustoja taikyti arba pakoreguoja šią priemonę pagal 1 dalyje nurodytą Komisijos sprendimą.

 

3.  Jei nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta ir yra susijusi su IV priede nurodytų norminių aktų trūkumais, Komisija pasiūlo atitinkamas priemones:

 

a)   dėl susijusių norminių aktų Komisija pasiūlo būtinus atitinkamo akto pakeitimus;

 

b)   dėl susijusių JT EEK taisyklių Komisija pagal Tarybos sprendimo 97/836/EB III priedo nuostatas pasiūlo atitinkamų JT EEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus.

 

Pakeitimas    224

Pasiūlymas dėl reglamento

51 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

51a straipsnis

 

Taisomosios ir ribojamosios priemonės dėl Komisijos rinkos priežiūros veiklos

 

1.   Jei, atlikusi 9 straipsnyje nurodytus patikrinimus, Komisija nustato, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas kelia didelį pavojų žmonių sveikatai arba saugai, arba kitais viešųjų interesų aspektais, kuriems taikomas šis reglamentas, arba neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji nedelsdama pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų taisomųjų priemonių užtikrinti, kad susijusi rinkai pateikta, užregistruota arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas nebekeltų šio pavojaus arba atitiktų reikalavimus.

 

Jei ekonominės veiklos vykdytojas nesiima tinkamų taisomųjų priemonių per pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį arba jei dėl rizikos reikia imtis skubių veiksmų, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos galimos suderintos taisomosios arba ribojamosios priemonės, kurias ji laiko būtinomis Sąjungos lygmeniu. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

Komisija šiuos įgyvendinimo aktus skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie juos atitinkamiems ekonominės veiklos vykdytojams. Valstybės narės nedelsdamos pradeda taikyti įgyvendinimo aktus. Apie tai jos atitinkamai praneša Komisijai.

 

2.   Jei neatitikties rizika yra susijusi su IV priede nurodytų norminių aktų trūkumais, Komisija pasiūlo atitinkamas priemones:

 

a)   dėl susijusių norminių aktų – būtinus atitinkamo akto pakeitimus;

 

b)   dėl susijusių JT EEK taisyklių – pagal Tarybos sprendimo 97/836/EB III priedo nuostatas – atitinkamų JT EEK taisyklių būtinų pakeitimų projektus.

Pakeitimas    225

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

52 straipsnis

Išbraukta.

Reikalavimus atitinkančios, bet didelį pavojų saugai arba didelę žalą sveikatai ir aplinkai

 

keliančios transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai

 

1.  Jei, atlikusi 49 straipsnio 1 dalyje nurodytą vertinimą, valstybė narė nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai atitinka taikomus reikalavimus arba yra tinkamai paženklinti, bet kelia didelį pavojų saugai arba gali rimtai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų tinkamų taisomųjų priemonių užtikrinti, kad susijusi rinkai pateikta, užregistruota arba pradėta eksploatuoti transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas nebekeltų šio pavojaus, arba imtųsi ribojamųjų priemonių transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui iš rinkos pašalinti arba jiems susigrąžinti per pagrįstą laikotarpį, atsižvelgiant į pavojaus pobūdį.

 

Valstybė narė gali atsisakyti registruoti šias transporto priemones, kol ekonominės veiklos vykdytojas imsis visų tinkamų taisomųjų priemonių.

 

2.   Ekonominės veiklos vykdytojas užtikrina, kad dėl visų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų būtų imtasi 1 dalyje nurodytų tinkamų taisomųjų priemonių.

 

3.   Valstybė narė per vieną mėnesį nuo 1 dalyje nurodyto prašymo gavimo dienos pateikia Komisijai ir kitoms valstybėms narėms visą turimą informaciją, pirmiausia duomenis, būtinus transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui, jų kilmei ir tiekimo grandinei identifikuoti, duomenis apie keliamo pavojaus pobūdį ir taikomų nacionalinių ribojamųjų priemonių pobūdį ir trukmę.

 

4.   Komisija nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir atitinkamu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais), pirmiausia su tipo patvirtinimą suteikusia patvirtinimo institucija, ir įvertina taikomą nacionalinę priemonę. Remdamasi šiuo įvertinimu, Komisija nusprendžia, ar 1 dalyje nurodyta nacionalinė priemonė laikoma pagrįsta, ir prireikus pasiūlo tinkamas priemones. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

 

5.   Komisija savo sprendimą skiria visoms valstybėms narėms ir nedelsdama praneša apie jį atitinkamam (-iems) ekonominės veiklos vykdytojui (-ams).

 

Pakeitimas    226

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

53 straipsnis

Išbraukta.

Bendrosios su patvirtinto tipo neatitinkančiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ar atskirais techniniais mazgais susijusios nuostatos

 

1.   Jeigu transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, kuriems suteiktas atitikties liudijimas arba kurie paženklinti patvirtinimo žymeniu, neatitinka patvirtinto tipo arba šio reglamento arba buvo patvirtinti remiantis neteisingais duomenimis, patvirtinimo institucijos, rinkos priežiūros institucijos arba Komisija gali imtis reikiamų ribojamųjų veiksmų pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 21 straipsnį, kad patvirtinto tipo neatitinkančių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pateikimas rinkai, užregistravimas arba eksploatavimo pradžia būtų uždrausti arba apriboti, arba kad jie būtų pašalinti iš tos rinkos arba susigrąžinti, įskaitant ES tipo patvirtinimą suteikusios institucijos panaikinimą tipo patvirtinimo, kol susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imsis visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų atitiktį.

 

2.   Taikant 1 dalį, ES tipo patvirtinimo sertifikato ar informacinio paketo duomenų neatitiktis laikoma patvirtinto tipo neatitiktimi.

 

Pakeitimas    227

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su patvirtinto tipo neatitinkančiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ar atskirais techniniais mazgais susijusios pranešimo ir prieštaravimo procedūros

Reikalavimų neatitinkantis ES tipo patvirtinimas

Pakeitimas    228

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nustačiusi, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai neatitinka šio reglamento arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis arba kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, kuriems suteiktas atitikties liudijimas arba kurie paženklinti patvirtinimo žymeniu, neatitinka patvirtinto tipo reikalavimų, patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija gali imtis visų reikiamų ribojamųjų veiksmų pagal 53 straipsnio 1 dalį.

1.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad suteiktas tipo patvirtinimas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji atsisako pripažinti tokį patvirtinimą. Apie tai ji informuoja ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją, kitas valstybes nares ir Komisiją.

Pakeitimas    229

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija arba Komisija taip pat paprašo ES tipo patvirtinimą suteikusios patvirtinimo institucijos įsitikinti, kad gaminamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai tebeatitinka patvirtintą tipą, arba atitinkamai, kad rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų atitiktis atkurta.

2.  Jei per vieną mėnesį nuo informacijos pateikimo dienos ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija patvirtina jo neatitiktį, ta patvirtinimo institucija panaikina tipo patvirtinimą.

Pakeitimas    230

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo, jei transporto priemonės neatitiktis susijusi su sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu, 2 dalyje nurodytas prašymas taip pat pateikiamas patvirtinimo institucijai, suteikusiai ES tipo patvirtinimą šiai sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui.

Išbraukta.

Pakeitimas    231

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Dėl daugiaetapio tipo patvirtinimo, jei komplektinės transporto priemonės neatitiktis susijusi su sistema, komponentu arba atskiru techniniu mazgu, kuris yra nekomplektinės transporto priemonės dalis, arba su pačia nekomplektine transporto priemone, 2 dalyje nurodytas prašymas taip pat pateikiamas patvirtinimo institucijai, suteikusiai ES tipo patvirtinimą šiai sistemai, komponentui, atskiram techniniam mazgui arba nekomplektinei transporto priemonei.

Išbraukta.

Pakeitimas    232

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Gavusi 1–4 dalyse nurodytą prašymą patvirtinimo institucija, suteikusi ES tipo patvirtinimą, atlieka su atitinkamomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais arba atskirais techniniais mazgais susijusį vertinimą, atsižvelgdama į visus šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Patvirtinimo institucija taip pat patikrina duomenis, kuriais remiantis buvo suteiktas patvirtinimas. Atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai visapusiškai bendradarbiauja su patvirtinimo institucija.

Išbraukta.

Pakeitimas    233

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Patvirtinimo institucijai, suteikusiai transporto priemonei, sistemai, komponentui arba atskiram techniniam mazgui ES tipo patvirtinimą, nustačius neatitiktį, patvirtinimo institucija nedelsdama pareikalauja atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo imtis visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitiktų reikalavimus, o prireikus ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo dienos, imasi 53 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių.

Išbraukta.

Pakeitimas    234

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Pagal 53 straipsnio 1 dalį ribojamųjų priemonių besiimančios nacionalinės valdžios institucijos nedelsdamos informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares.

Išbraukta.

Pakeitimas    235

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo apie ribojamąsias priemones, kurių pagal 53 straipsnio 1 dalį ėmėsi patvirtinimo institucija arba rinkos priežiūros institucija, viena valstybė narė pateikė prieštaravimą dėl ribojamosios priemonės, apie kurią pranešta, arba jei Komisija pagal 9 straipsnio 5 dalį nustato neatitiktį, Komisija nedelsdama pasikonsultuoja su valstybėmis narėmis ir susijusiu (-ais) ekonominės veiklos vykdytoju (-ais) ir konkrečiai tipo patvirtinimo suteikusia tipo patvirtinimo institucija ir įvertina nacionalinę priemonę, kurios imtasi. Šio vertinimo pagrindu Komisija gali nuspręsti imtis 53 straipsnio 1 dalyje numatytų būtinų ribojamųjų priemonių priimdama įgyvendinimo aktus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo apie patvirtinimo institucijos atsisakymą suteikti tipo patvirtinimą ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija pateikė prieštaravimą, Komisija nedelsdama pasikonsultuoja su valstybėmis narėmis ir ypač su tipo patvirtinimą suteikusia patvirtinimo institucija ir susijusiais ekonominės veiklos vykdytojais.

Pakeitimas    236

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Šio vertinimo pagrindu Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas jos sprendimas, ar pagal 1 dalį priimtas atsisakymas suteikti tipo patvirtinimą yra pagrįstas. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    237

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b.  Kai Komisija, atlikusi 9 straipsnyje nurodytus patikrinimus, nustato, kad suteiktas tipo patvirtinimas neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ji nedelsdama konsultuojasi su valstybėmis narėmis ir ypač su tipo patvirtinimą suteikusia patvirtinimo institucija ir susijusiais ekonominės veiklos vykdytojais. Po tokių konsultacijų Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose pateikiamas jos sprendimas, ar suteiktas tipo patvirtinimas atitinka šiame reglamente nustatytus reikalavimus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    238

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Jei per vieną mėnesį nuo pranešimo apie ribojamąsias priemones, kurių imtasi pagal 53 straipsnio 1 dalį, nė viena valstybė narė arba Komisija nepareiškia prieštaravimo dėl valstybės narės taikytos ribojamosios priemonės, ši priemonė laikoma pagrįsta. Kitos valstybės narės užtikrina, kad dėl atitinkamos transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo būtų imamasi panašių ribojamųjų priemonių.

9.   Gaminių, kuriems taikomas reikalavimų neatitinkantis tipo patvirtinimas ir kurie jau pateikti rinkai, atveju taikomi 49–53 straipsniai.

Pakeitimas    239

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    240

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    241

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

57 straipsnis

Išbraukta.

Bendrosios transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų susigrąžinimo nuostatos

 

1.   Gamintojas, kuriam buvo suteiktas visos transporto priemonės tipo patvirtinimas ir kuris yra įpareigotas susigrąžinti transporto priemones pagal šio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 2 dalį, 49 straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 6 dalį, 51 straipsnio 4 dalį, 52 straipsnio 1 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, nedelsdamas informuoja apie tai visos transporto priemonės patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.

 

2.   Sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų gamintojas, kuriam buvo suteiktas ES tipo patvirtinimas ir kuris yra įpareigotas susigrąžinti sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus pagal šio reglamento 12 straipsnio 1 dalį, 15 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 2 dalį, 49 straipsnio 1 dalį, 49 straipsnio 6 dalį, 51 straipsnio 4 dalį, 52 straipsnio 1 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį arba Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnį, nedelsdamas informuoja ES tipo patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją.

 

3.   Gamintojas tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai pasiūlo tinkamus taisomuosius veiksmus, kad transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai atitiktų reikalavimus ir atitinkamai būtų pašalintas Reglamento (EB) Nr. 765/2008 20 straipsnyje nurodytas didelis pavojus.

 

Patvirtinimo institucija atlieka vertinimą siekdama patikrinti, ar pasiūlytų taisomųjų veiksmų pakanka ir ar jų imamasi laiku, ir nedelsdama praneša apie šiuos jos patvirtintus veiksmus kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai.

 

Pakeitimas    242

Pasiūlymas dėl reglamento

58 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    243

Pasiūlymas dėl reglamento

59 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

59 straipsnis

Išbraukta.

Ekonominės veiklos vykdytojų teisė būti išklausytiems, pranešimas apie sprendimus ir galimas taisomąsias priemones

 

1.  Išskyrus atvejus, kai reikia imtis skubių veiksmų siekiant pašalinti didelę grėsmę žmonių sveikatai, saugai ir aplinkai, prieš valstybių narių nacionalinėms institucijoms imantis bet kokių priemonių pagal 49–58 straipsnius atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui turi būti suteikta galimybė pareikšti pastabas nacionalinei institucijai per tinkamą laiką.

 

Jeigu veiksmų imamasi neišklausius ekonominės veiklos vykdytojo, jam kuo greičiau suteikiama pirma pasitaikiusi galimybė pareikšti savo nuomonę, o tada nacionalinė institucija priemonę iškart persvarsto .

 

2.  Dėl bet kurios priemonės, priimtos nacionalinių institucijų, nurodomi tikslūs motyvai, kuriais ji pagrįsta.

 

Jeigu priemonė skirta konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui, apie tai nedelsiant pranešama atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui, ir kartu jis informuojamas apie teisių gynimo priemones, kuriomis galima pasinaudoti pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus, ir laikotarpį, per kurį galima pasinaudoti šiomis priemonėmis.

 

Kai priemonė yra bendro pobūdžio, ji atitinkamai paskelbiama nacionaliniame oficialiajame leidinyje arba jį atitinkančiame dokumente.

 

3.   Visos priemonės, kurių imasi nacionalinės institucijos, turi būti skubiai atšauktos arba keičiamos iškart po to, kai ekonominės veiklos vykdytojas įrodo, kad imtasi veiksmingų taisomųjų veiksmų.

 

Pakeitimas    244

Pasiūlymas dėl reglamento

60 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame deleguotajame akte nurodomos privalomo JT EEK taisyklės arba jos pakeitimų taikymo datos ir, jei taikoma, pereinamojo laikotarpio nuostatos.

Tame deleguotajame akte nurodomos privalomo JT EEK taisyklės arba jos pakeitimų taikymo datos ir pateikiamos pereinamojo laikotarpio nuostatos, jei jos tinkamos, ypač transporto priemonės tipo patvirtinimo, pirmojo registravimo ir eksploatacijos pradžios ir sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tiekimo rinkai tikslais, jei taikoma.

Pakeitimas    245

Pasiūlymas dėl reglamento

63 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gamintojas neteikia su šiame reglamente arba pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose arba įgyvendinimo aktuose nurodytais transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo duomenimis susijusios techninės informacijos, kuri skirtųsi nuo patvirtinimo institucijos patvirtinto tipo informacijos.

1.  Gamintojas neteikia su šiame reglamente, pagal šį reglamentą priimtuose deleguotuosiuose ar įgyvendinimo aktuose arba IV priede išvardytuose norminiuose aktuose nurodytais transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipo duomenimis susijusios techninės informacijos, kuri skiriasi nuo patvirtinimo institucijos patvirtinto tipo informacijos.

Pakeitimas    246

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojai nepriklausomiems veiklos vykdytojams suteikia neribotą standartizuotą prieigą prie transporto priemonės OBD informacijos, diagnostinės ir kitos įrangos, priemonių, įskaitant susijusią programinę įrangą, ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos.

Gamintojai nepriklausomiems veiklos vykdytojams suteikia neribotą, standartizuotą ir nediskriminacinę prieigą prie transporto priemonės OBD informacijos, diagnostinės ir kitos įrangos, priemonių, įskaitant išsamias naudojamos programinės įrangos nuorodas ir prieinamus atsisiuntimus, taip pat transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos. Informacija teikiama lengvai prieinamu ir automatizuotai nuskaitomu būdu ir elektroniniu būdu apdorojamais duomenų rinkiniais. Nepriklausomi veiklos vykdytojai turi prieigą prie nuotolinės diagnostikos paslaugų, kurias naudoja gamintojai ir įgalioti prekiautojai bei remonto paslaugų teikėjai.

Pakeitimas    247

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Transporto priemonės OBD ir remonto bei priežiūros informacija standartiniu formatu pateikiama gamintojų interneto svetainėse, o jei dėl informacijos pobūdžio to padaryti negalima – kita tinkama forma. Svarbu, kad ši prieiga būtų suteikiama be diskriminacijos, palyginti su įgaliotiesiems prekiautojams ir remonto paslaugų teikėjams suteikta informacija arba prieiga.

Transporto priemonės OBD ir remonto bei priežiūros informacija standartiniu formatu pateikiama gamintojų interneto svetainėse, o jei dėl informacijos pobūdžio to padaryti negalima – kita tinkama forma. Nepriklausomiems veiklos vykdytojams (ne remonto paslaugų teikėjams) informacija taip pat teikiama automatizuoto nuskaitymo formatu, kad būtų galima lengvai apdoroti elektroniniu būdu, naudojant visuotinai prieinamus IT įrankius ir programinę įrangą, ir kad ją naudodami nepriklausomi veiklos vykdytojai galėtų vykdyti su jų verslu susijusias užduotis atsarginių dalių tiekimo grandinėje.

Pakeitimas    248

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Transporto priemonių OBD, diagnostikos, remonto ir priežiūros tikslais tiesioginis transporto priemonės duomenų transliavimas turi būti vykdomas per standartizuotą jungtį, kaip nurodyta JT reglamento Nr. 83 XI priedo, 1 priedėlio 6.5.1.4 dalyje ir JT reglamento Nr. 49 9B priede.

Pakeitimas    249

Pasiūlymas dėl reglamento

65 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius arba užkirsti kelią piktnaudžiavimui, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant reikalavimus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos, taip pat priimant ir integruojant 2 ir 3 dalyse nurodytus standartus, būtų iš dalies keičiamas ir papildomas XVIII priedas.

10.  Siekiant atsižvelgti į techninius ir reguliavimo pokyčius arba užkirsti kelią piktnaudžiavimui, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, atnaujinant reikalavimus, susijusius su prieiga prie transporto priemonės OBD ir remonto bei techninės priežiūros informacijos, taip pat priimant ir integruojant 2 ir 3 dalyse nurodytus standartus, būtų iš dalies keičiamas ir papildomas XVIII priedas. Be to, Komisija pagal 88 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus ir iš dalies pakeisti šį reglamentą parengiant XVIIIA priedą, kad būtų išspręstas skaitmeninio keitimosi duomenimis technologinės pažangos naudojant bevielį tinklą klausimas ir taip nepriklausomiems veiklos vykdytojams atitinkamai būtų užtikrinta nuolatinė tiesioginė prieiga prie transporto priemonės vidaus duomenų ir išteklių, o techniniu dizainu būtų užtikrintas konkurencinis neutralumas.

Pakeitimas    250

Pasiūlymas dėl reglamento

66 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Galutinis gamintojas atsako už informacijos apie visą transporto priemonę teikimą nepriklausomiems veiklos vykdytojams.

2.  Daugiaetapio tipo patvirtinimo atveju galutinis gamintojas atsako už tai, kad būtų suteikta prieiga prie transporto priemonės OBD sistemos ir jos remonto ir techninės priežiūros informacijos, susijusios su jo gamybos etapu ar etapais ir sąsaja su ankstesniu etapu ar etapais.

Pakeitimas    251

Pasiūlymas dėl reglamento

67 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Gamintojas gali imti pagrįstus ir proporcingus mokesčius už prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuri nėra 65 straipsnio 8 dalyje nurodyti įrašai. Šiais mokesčiais neturi būti varžoma prieiga prie šios informacijos, neatsižvelgiant į tai, kiek nepriklausomi veiklos vykdytojai ja naudojasi.

1.  Gamintojas gali imti pagrįstus ir proporcingus mokesčius už prieigą prie transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos, kuri nėra 65 straipsnio 9 dalyje nurodyti įrašai. Šiais mokesčiais neturi būti varžoma prieiga prie šios informacijos, neatsižvelgiant į tai, kiek nepriklausomi veiklos vykdytojai ja naudojasi.

Pakeitimas    252

Pasiūlymas dėl reglamento

69 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei nepriklausomas veiklos vykdytojas arba nepriklausomiems ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujanti verslo asociacija pateikia patvirtinimo institucijai skundą dėl to, kad gamintojas nesilaikė 65–70 straipsnių, patvirtinimo institucija, siekdama patikrinti gamintojo atitiktį, atlieka auditą.

3.  Jei nepriklausomas veiklos vykdytojas arba nepriklausomiems ekonominės veiklos vykdytojams atstovaujanti verslo asociacija pateikia patvirtinimo institucijai skundą dėl to, kad gamintojas nesilaikė 65–70 straipsnių, patvirtinimo institucija, siekdama patikrinti gamintojo atitiktį, atlieka auditą. Patvirtinimo institucija prašo transporto priemonės tipo patvirtinimą suteikusios patvirtinimo institucijos ištirti skundą, o transporto priemonės gamintojo – pateikti įrodymų, kad jo sistema atitinka Reglamentą. Apie to tyrimo rezultatus nacionalinei patvirtinimo institucijai ir susijusiam nepriklausomam veiklos vykdytojui arba verslo asociacijai pranešama per tris mėnesius nuo prašymo pateikimo.

Pakeitimas    253

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pagal 7 straipsnio 3 dalį valstybės narės paskirta tipo patvirtinimo institucija (toliau – tipo patvirtinimo institucija) atsako už techninių tarnybų, atitinkamais atvejais įskaitant šių techninių tarnybų subrangovus ir patronuojamąsias įmones, vertinimą, paskyrimą, paskelbimą ir stebėseną.

1.  Pagal 7 straipsnio 3 dalį valstybės narės paskirta tipo patvirtinimo institucija arba akreditavimo įstaiga pagal Reglamentą (EB) Nr. 765/2008 (toliau jos kartu vadinamos skiriančiąja įstaiga) atsako už techninių tarnybų atitinkamoje valstybėje narėje, įskaitant, atitinkamais atvejais, šių techninių tarnybų subrangovus ir patronuojamąsias įmones, vertinimą, paskyrimą, paskelbimą ir stebėseną.

Pakeitimas    254

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tipo patvirtinimo institucija yra įsteigta, yra organizuota ir veikia taip, kad būtų užtikrintas jos objektyvumas ir nešališkumas ir būtų išvengta bet kokių interesų konfliktų su techninėmis tarnybomis.

2.  Skiriančioji įstaiga yra įsteigiama, organizuojama ir veikia taip, kad būtų užtikrintas jos objektyvumas ir nešališkumas ir būtų išvengta bet kokių interesų konfliktų su techninėmis tarnybomis.

Pakeitimas    255

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Tipo patvirtinimo institucija yra organizuota taip, kad techninės tarnybos paskelbimą atlieka kiti darbuotojai nei tie, kurie atliko tos techninės tarnybos vertinimą.

3.  Skiriančioji įstaiga yra organizuota taip, kad techninės tarnybos paskelbimą atlieka kiti darbuotojai nei tie, kurie atliko tos techninės tarnybos vertinimą.

Pakeitimas    256

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Tipo patvirtinimo institucija nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo techninės tarnybos, ir neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu ar konkurenciniu pagrindu.

4.  Skiriančioji įstaiga nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo techninės tarnybos, ir neteikia konsultavimo paslaugų komerciniu ar konkurenciniu pagrindu.

Pakeitimas    257

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Tipo patvirtinimo institucija saugo informacijos, kurią gauna, konfidencialumą.

5.  Skiriančioji įstaiga saugo informacijos, kurią gauna, konfidencialumą.

Pakeitimas    258

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Tipo patvirtinimo institucijoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti šiuo reglamentu numatytas užduotis.

6.  Skiriančiojoje įstaigoje turi būti pakankamai kompetentingų darbuotojų, galinčių tinkamai atlikti šiuo reglamentu nustatytas užduotis.

Pakeitimas    259

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 8 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Kas dvejus metus tipo patvirtinimo instituciją tarpusavio peržiūros būdu peržiūri dvi kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijos.

Išbraukta.

Valstybės narės parengia metinį planą, skirtą tarpusavio peržiūrai, užtikrinant tinkamą rotaciją dėl peržiūros ir peržiūrėtų tipo patvirtinimo institucijų, ir pateikia jį Komisijai.

 

Tarpusavio peržiūra apima apsilankymą vietoje pas vertinamos institucijos atsakomybės sričiai priklausančią techninę tarnybą. Komisija gali dalyvauti peržiūroje ir spręsti dėl savo dalyvavimo remdamasi rizikos vertinimo analize.

 

Pakeitimas    260

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Tarpusavio peržiūros rezultatai pranešami visoms valstybėms narėms ir Komisijai, o rezultatų santrauka viešai skelbiama. Jie aptariami pagal 10 straipsnį įsteigtame forume remiantis Komisijos atliktu šių rezultatų įvertinimu ir pateikiama rekomendacijų.

Išbraukta.

Pakeitimas    261

Pasiūlymas dėl reglamento

71 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Valstybė narė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikia informaciją apie tai, ko ji ėmėsi, kad įgyvendintų tarpusavio peržiūros ataskaitos rekomendacijas.

Išbraukta.

Pakeitimas    262

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  B kategorija – šiame reglamente ir IV priede išvardytuose aktuose nurodytų bandymų priežiūra, jei šie bandymai atliekami gamintojo arba trečiosios šalies patalpose;

b)  B kategorija – šiame reglamente ir IV priede išvardytuose aktuose nurodytų bandymų, įskaitant bandymų paruošimą, priežiūra, jei šie bandymai atliekami gamintojo arba trečiosios šalies patalpose; bandymų parengimą ir priežiūrą atlieka techninės tarnybos priežiūros pareigūnas;

Pakeitimas    263

Pasiūlymas dėl reglamento

72 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Techninė tarnyba įsteigiama pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus ir turi teisinį subjektiškumą, nebent ji yra 76 straipsnyje nurodyta akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba.

3.  Techninė tarnyba įsteigiama pagal valstybės narės nacionalinės teisės aktus ir turi teisinį subjektiškumą, nebent ji yra tipo patvirtinimo institucijai priklausanti techninė tarnyba arba 76 straipsnyje nurodyta akredituota gamintojo vidaus techninė tarnyba.

Pakeitimas    264

Pasiūlymas dėl reglamento

73 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Techninės tarnybos darbuotojai saugo profesines paslaptis, susijusias su visa informacija, gaunama atliekant užduotis pagal šį reglamentą, išskyrus patvirtinimo institucijai teikiamą informaciją arba Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose numatytus atvejus.

5.  Techninės tarnybos darbuotojai saugo profesines paslaptis, susijusias su visa informacija, gaunama atliekant užduotis pagal šį reglamentą, išskyrus skiriančiajai institucijai teikiamą informaciją arba Sąjungos ar nacionalinės teisės aktuose numatytus atvejus.

Pakeitimas    265

Pasiūlymas dėl reglamento

74 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Techninė tarnyba turi būti pajėgi vykdyti visą veiklą, kuriai ji prašo būti paskirta pagal 72 straipsnio 1 dalį. Ji tipo patvirtinimo institucijai įrodo, kad atitinka visas šias sąlygas:

1.  Techninė tarnyba turi būti pajėgi vykdyti visą veiklą, kuriai ji prašo būti paskirta pagal 72 straipsnio 1 dalį. Ji skiriančiajai institucijai arba, akreditavimo atveju, nacionalinei akreditavimo įstaigai įrodo, kad atitinka visas šias sąlygas:

Pakeitimas    266

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Techninės tarnybos, gavusios skiriančiosios tipo patvirtinimo institucijos sutikimą, gali samdyti subrangovą ir pavesti jam kai kurių kategorijų veiklą, kuriai jos paskirtos pagal 72 straipsnio 1 dalį, arba pavesti vykdyti šią veiklą pavaldžiai įstaigai.

1.  Techninės tarnybos, gavusios skiriančiosios institucijos arba, akreditavimo atveju, nacionalinės akreditavimo įstaigos sutikimą, gali samdyti subrangovą ir pavesti jam kai kurių kategorijų veiklą, kuriai jos paskirtos pagal 72 straipsnio 1 dalį, arba pavesti vykdyti šią veiklą pavaldžiai įstaigai.

Pakeitimas    267

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei techninė tarnyba paveda vykdyti konkrečias tų kategorijų veiklos, kuriai ji paskirta, užduotis subrangovui arba paveda šias užduotis vykdyti pavaldžiai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų 73 ir 74 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir informuoja apie tai tipo patvirtinimo instituciją.

2.  Jei techninė tarnyba paveda vykdyti konkrečias tų kategorijų veiklos, kuriai ji paskirta, užduotis subrangovui arba paveda šias užduotis vykdyti pavaldžiai įstaigai, ji užtikrina, kad subrangovas arba pavaldi įstaiga atitiktų 73 ir 74 straipsniuose nustatytus reikalavimus, ir informuoja apie tai skiriančiąją instituciją arba, akreditavimo atveju, nacionalinę akreditavimo įstaigą.

Pakeitimas    268

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Techninės tarnybos saugo atitinkamus subrangovo arba pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jos atliktų užduočių vertinimo dokumentus, kad galėtų juos pateikti tipo patvirtinimo institucijai.

4.  Techninės tarnybos saugo atitinkamus subrangovo arba pavaldžios įstaigos kvalifikacijos ir jos atliktų užduočių vertinimo dokumentus, kad galėtų juos pateikti skiriančiajai institucijai arba, akreditavimo atveju, nacionalinei akreditavimo įstaigai.

Pakeitimas    269

Pasiūlymas dėl reglamento

75 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Tipo patvirtinimo institucijai pranešama apie techninių tarnybų subrangovus, o jų pavardes (pavadinimus) paskelbia Komisija.

Pakeitimas    270

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  pagal 80 straipsnį atliekamas jos auditas, išskyrus tai, kad visame tekste vietoj „tipo patvirtinimo institucijos“ rašoma „bendras auditorių komitetas“, ir atsižvelgiant į tai ji atlieka užduotis; auditas parodo, kad laikomasi a, b ir c punktų reikalavimų;

Pakeitimas    271

Pasiūlymas dėl reglamento

76 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Taikant 78 straipsnį, apie gamintojo vidaus techninę tarnybą Komisijai pranešti nereikia, bet tipo patvirtinimo institucijos prašymu informaciją apie akreditaciją pateikia gamintojas, kurio padalinys yra toji techninė tarnyba, arba nacionalinė akreditacijos įstaiga.

3.  Apie gamintojo vidaus techninę tarnybą pranešama Komisijai pagal 78 straipsnį.

Pakeitimas    272

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

- 1.  Paraišką teikianti techninė tarnyba valstybės narės, kurioje ji prašo būti paskirta, tipo patvirtinimo institucijai pateikia oficialų prašymą pagal V priedo 2 priedėlio 4 dalį. Veikla, kuriai paraišką teikianti techninė tarnyba prašo būti paskirta, turi būti nurodoma prašyme pagal 72 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    273

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieš paskirdama techninę tarnybą, tipo patvirtinimo institucija ją įvertina pagal vertinimo kontrolinį sąrašą, apimantį bent jau V priedo 2 priedėlyje išvardytus reikalavimus. Šis įvertinimas apima ir paraišką teikiančios techninės tarnybos, o atitinkamais atvejais ir jos patronuojamųjų įmonių arba subrangovų, esančių Sąjungoje arba už jos ribų, patalpų vertinimą vietoje.

Prieš tipo patvirtinimo institucijai paskiriant techninę tarnybą, tipo patvirtinimo institucija arba 71 straipsnio 1 dalyje nurodyta akreditavimo įstaiga ją įvertina pagal suderintą vertinimo kontrolinį sąrašą, apimantį bent jau V priedo 2 priedėlyje išvardytus reikalavimus. Šis įvertinimas apima ir paraišką teikiančios techninės tarnybos, o atitinkamais atvejais ir jos patronuojamųjų įmonių arba subrangovų, esančių Sąjungoje arba už jos ribų, patalpų vertinimą vietoje.

Pakeitimas    274

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne mažiau kaip dviejų kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijų atstovai, savo veiksmus derindami su valstybės narės, kurioje įsteigta paraišką teikianti techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija ir dirbdami su Komisijos atstovu, sudaro bendrą vertinimo grupę ir dalyvauja paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinime, įskaitant vertinimą vietoje. Valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, skiriančioji tipo patvirtinimo institucija šiems atstovams laiku suteikia prieigą prie dokumentų, reikalingų paraišką teikiančiai techninei tarnybai įvertinti.

1b.   Tais atvejais, kai vertinimą atlieka tipo patvirtinimo institucija, Komisijos atstovas dalyvauja bendros vertinimo grupės darbe su skiriančiąja institucija, kuri atlieka paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinimą, įskaitant vertinimą vietoje. Kad galėtų atlikti šią užduotį, Komisija pasitelkia nepriklausomus auditorius, kurie po atviro konkurso pasamdomi kaip trečioji šalis. Auditoriai savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Auditoriai laikosi slaptumo, kad pagal galiojančius teisės aktus apsaugotų komercines paslaptis. Valstybės narės teikia visą būtiną pagalbą, dokumentus ir paramą, kurios prašo auditoriai, kad jie galėtų atlikti savo pareigas. Valstybės narės užtikrina, kad auditoriai galėtų patekti į visas patalpas ar patalpų dalis ir turėtų prieigą prie informacijos, įskaitant kompiuterines sistemas ir programinę įrangą, tiesiogiai susijusią su jų pareigų vykdymu.

(77 straipsnio pradžioje pakeista dalių tvarka ir jos pernumeruotos)

Pakeitimas    275

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Tais atvejais, kai vertinimą atlieka akreditavimo įstaiga, paraišką teikianti techninė tarnyba tipo patvirtinimo institucijai pateikia galiojantį akreditavimo liudijimą ir atitinkamą vertinimo ataskaitą, įrodančią, kad vykdydama veiklą, kuriai paraišką teikianti techninė tarnyba prašo būti paskirta, ji laikosi V priedo 2 priedėlyje nurodytų reikalavimų.

(77 straipsnio pradžioje pakeista dalių tvarka ir jos pernumeruotos)

Pakeitimas    276

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.   Jei techninė tarnyba prašo, kad ją paskirtų kelios tipo patvirtinimo institucijos pagal 78 straipsnio 3 dalį, vertinimas atliekamas tik vieną kartą, jei tas vertinimas apima su techninės tarnybos paskyrimu susijusią veiklą.

(77 straipsnio pradžioje pakeista dalių tvarka ir jos pernumeruotos)

Pakeitimas    277

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės Komisijai praneša tipo patvirtinimo institucijos atstovų, į kuriuos derėtų kreiptis dėl kiekvieno bendro vertinimo, vardus ir pavardes.

5.  Valstybės narės Komisijai praneša skiriančiosios institucijos atstovų, į kuriuos derėtų kreiptis dėl kiekvieno bendro vertinimo, vardus ir pavardes.

Pakeitimas    278

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tipo patvirtinimo institucija Komisijai ir kitų valstybių narių skiriančiosioms institucijoms praneša apie vertinimo ataskaitą su dokumentiniais įrodymais, susijusiais su techninės tarnybos kompetencija ir nustatyta tvarka, skirta reguliariai stebėti techninę tarnybą ir užtikrinti, kad ji toliau laikytųsi šio reglamento reikalavimų.

Skiriančioji institucija Komisijai ir kitų valstybių narių skiriančiosioms institucijoms praneša apie vertinimo ataskaitą su dokumentiniais įrodymais, susijusiais su techninės tarnybos kompetencija ir nustatyta tvarka, skirta techninei tarnybai reguliariai stebėti ir užtikrinti, kad ji toliau laikytųsi šio reglamento reikalavimų.

Pakeitimas    279

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, pranešančioji tipo patvirtinimo institucija pateikia įrodymų apie turimus kompetentingus darbuotojus techninės tarnybos stebėsenai atlikti pagal 71 straipsnio 6 dalį.

Be to, skiriančioji institucija, kuri praneša apie vertinimo ataskaitą, pateikia įrodymų apie turimus kompetentingus darbuotojus techninės tarnybos stebėsenai atlikti pagal 71 straipsnio 6 dalį.

Pakeitimas    280

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 8 dalys

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Kitų valstybių narių ir Komisijos tipo patvirtinimo institucijos gali susipažinti su vertinimo ataskaita ir dokumentiniais įrodymais, užduoti klausimus arba iškelti problemas ir paprašyti papildomų dokumentinių įrodymų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie vertinimo ataskaitą ir dokumentinius įrodymus.

8.  Kitų valstybių narių ir Komisijos skiriančiosios institucijos gali susipažinti su vertinimo ataskaita ir dokumentiniais įrodymais, užduoti klausimus arba iškelti problemas ir paprašyti papildomų dokumentinių įrodymų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie vertinimo ataskaitą ir dokumentinius įrodymus.

Pakeitimas    281

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija atsako į klausimus, iškeltas problemas ir papildomų dokumentinių įrodymų prašymus per keturias savaites nuo jų gavimo.

9.  Valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, skiriančioji institucija atsako į klausimus, iškeltas problemas ir papildomų dokumentinių įrodymų prašymus per keturias savaites nuo jų gavimo.

Pakeitimas    282

Pasiūlymas dėl reglamento

77 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Kitų valstybių narių ir Komisijos tipo patvirtinimo institucijos gali atskirai arba kartu pateikti rekomendacijų valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucijai, per keturias savaites nuo 9 dalyje nurodyto atsakymo gavimo. Priimdama sprendimą dėl techninės tarnybos paskyrimo, ta tipo patvirtinimo institucija atsižvelgia į rekomendacijas. Jeigu ta tipo patvirtinimo institucija nusprendžia nesivadovauti kitų valstybių narių arba Komisijos pateiktomis rekomendacijomis, ji per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo nurodo to priežastis.

10.  Kitų valstybių narių ir Komisijos skiriančiosios institucijos gali atskirai arba kartu pateikti rekomendacijų valstybės narės, kurioje įsisteigusi paraišką teikianti techninė tarnyba, skiriančiajai institucijai per keturias savaites nuo 9 dalyje nurodyto atsakymo gavimo. Priimdama sprendimą dėl techninės tarnybos paskyrimo, ta skiriančioji institucija atsižvelgia į rekomendacijas. Jeigu ta skiriančioji institucija nusprendžia nesivadovauti kitų valstybių narių arba Komisijos pateiktomis rekomendacijomis, ji per dvi savaites nuo sprendimo priėmimo nurodo to priežastis.

Pakeitimas    283

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per 28 dienas nuo paskelbimo pranešimo pateikimo valstybė narė ar Komisija gali pateikti rašytinių prieštaravimų, išdėstydamos savo argumentus dėl techninės tarnybos arba jos stebėsenos, kurią vykdo tipo patvirtinimo institucija. Jeigu kuri nors valstybė narė arba Komisija pateikia prieštaravimų, paskelbimo pranešimo galiojimas sustabdomas. Tokiu atveju Komisija pasikonsultuoja su susijusiomis šalimis ir įgyvendinimo aktu nusprendžia, ar paskelbimo pranešimo sustabdymą galima panaikinti, ar ne. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Per vieną mėnesį nuo pranešimo pateikimo valstybė narė ar Komisija gali pateikti rašytinių prieštaravimų, išdėstydamos savo argumentus dėl techninės tarnybos arba jos stebėsenos, kurią vykdo skiriančioji institucija. Jeigu kuri nors valstybė narė arba Komisija pateikia prieštaravimų, pranešimo galiojimas sustabdomas. Tokiu atveju Komisija pasikonsultuoja su susijusiais subjektais ir priima įgyvendinimo aktus, kad nuspręstų, ar pranešimo sustabdymą galima panaikinti, ar ne. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    284

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kelios tipo patvirtinimo institucijos gali paskirti tą pačią techninę tarnybą, o šių tipo patvirtinimo institucijų valstybės narės apie paskyrimą gali pranešti Komisijai, kad ir kokia (-ios) būtų veiklos, kurią techninė tarnyba turės vykdyti pagal 72 straipsnio 1 dalį, kategorija (-os).

3.  Kelios skiriančiosios institucijos gali paskirti tą pačią techninę tarnybą, o tų skiriančiųjų institucijų valstybės narės apie paskyrimą gali pranešti Komisijai, kad ir kokia (-ios) būtų veiklos, kurią techninė tarnyba turės vykdyti pagal 72 straipsnio 1 dalį, kategorija (-os).

Pakeitimas    285

Pasiūlymas dėl reglamento

78 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei kuriame nors iš IV priede nurodytų norminių aktų reikalaujama, kad tipo patvirtinimo institucija paskirtų specialią organizaciją arba kompetentingą įstaigą prie 72 straipsnio 1 dalies nurodytų veiklos kategorijų nepriskiriamai veiklai vykdyti, valstybė narė pateikia 1 dalyje nurodytą pranešimą.

4.  Jei kuriame nors iš IV priede nurodytų norminių aktų reikalaujama, kad skiriančioji institucija paskirtų specialią organizaciją arba kompetentingą įstaigą prie 72 straipsnio 1 dalies nurodytų veiklos kategorijų nepriskiriamai veiklai vykdyti, valstybė narė pateikia 1 dalyje nurodytą pranešimą.

Pakeitimas    286

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei tipo tvirtinimo institucija įsitikina arba buvo informuota, kad techninė tarnyba nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ši institucija atitinkamai apriboja paskyrimą, sustabdo jo galiojimą arba jį atšaukia, atsižvelgiant į šių reikalavimų neįvykdymo mastą.

Jei skiriančioji institucija įsitikina arba buvo informuota, kad techninė tarnyba nebeatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų, ši institucija atitinkamai apriboja paskyrimą, sustabdo jo galiojimą arba jį atšaukia, atsižvelgiant į šių reikalavimų neįvykdymo mastą.

Pakeitimas    287

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tipo patvirtinimo institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie kiekvieną paskelbimo pranešimo galiojimo sustabdymą, apribojimą ar atsiėmimą.

Skiriančioji institucija nedelsdama informuoja Komisiją ir kitas valstybes nares apie kiekvieną pranešimo galiojimo sustabdymą, apribojimą ar atsiėmimą.

Pakeitimas    288

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tipo patvirtinimo institucija kitas tipo patvirtinimo institucijas ir Komisiją informuoja, jeigu techninės tarnybos neatitiktis daro poveikį tipo patvirtinimo sertifikatams, išduotiems remiantis techninės tarnybos, kuriai taikomas paskelbimo pranešimo pakeitimas, išduotomis patikrinimo ir bandymų ataskaitomis.

Skiriančioji institucija kitas skiriančiąsias institucijas ir Komisiją informuoja, jeigu techninės tarnybos neatitiktis daro poveikį tipo patvirtinimo liudijimams, išduotiems remiantis techninės tarnybos, kuriai taikomas pranešimo pakeitimas, išduotomis patikrinimo ataskaitomis ir bandymų protokolais.

Pakeitimas    289

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per du mėnesius nuo tada, kai tipo patvirtinimo institucija pranešė apie paskelbimo pranešimo pakeitimus, tipo patvirtinimo įstaiga Komisijai ir kitoms tipo patvirtinimo institucijoms pateikia savo neatitikties išvadų ataskaitą. Jeigu to reikia užtikrinti rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų saugai, skiriančioji tipo patvirtinimo institucija nurodo susijusioms patvirtinimo institucijoms sustabdyti visų nepagrįstai išduotų liudijimų galiojimą arba per pagrįstą laikotarpį juos panaikinti.

Per du mėnesius nuo tada, kai skiriančioji institucija pranešė apie pranešimo pakeitimus, ji Komisijai ir kitoms skiriančiosioms institucijoms pateikia savo išvadų dėl neatitikties ataskaitą. Jeigu to reikia užtikrinti rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų saugai, skiriančioji institucija nurodo susijusioms patvirtinimo institucijoms sustabdyti visų nepagrįstai išduotų liudijimų galiojimą arba per pagrįstą laikotarpį juos panaikinti.

Pakeitimas    290

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kiti techninės tarnybos, kurios atžvilgiu buvo sustabdytas, apribotas arba panaikintas paskelbimo pranešimas, išduotų patikrinimo ir bandymų ataskaitų pagrindu išduoti liudijimai lieka galioti šiomis aplinkybėmis:

4.  Techninės tarnybos, kurios atžvilgiu buvo sustabdytas, apribotas arba panaikintas pranešimas, išduotų patikrinimo ataskaitų ir bandymų protokolų pagrindu išduoti tipo patvirtinimo liudijimai lieka galioti šiomis aplinkybėmis:

Pakeitimas    291

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jeigu paskelbimo pranešimo galiojimas sustabdytas, su sąlyga, kad per tris mėnesius nuo sustabdymo tipo patvirtinimo sertifikatą išdavusi tipo patvirtinimo institucija kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ir Komisijai raštu patvirtina, kad ji galiojimo sustabdymo laikotarpiu prisiima techninės tarnybos funkcijas;

a)  jeigu paskyrimo galiojimas sustabdytas, su sąlyga, kad per tris mėnesius nuo sustabdymo tipo patvirtinimo liudijimą išdavusi tipo patvirtinimo institucija kitų valstybių narių tipo patvirtinimo institucijoms ir Komisijai raštu patvirtina, kad ji galiojimo sustabdymo laikotarpiu prisiima techninės tarnybos funkcijas;

Pakeitimas    292

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jeigu paskelbimo pranešimo galiojimas apribotas arba panaikintas – tris mėnesius nuo apribojimo arba panaikinimo. Liudijimus išdavusi tipo patvirtinimo institucija gali pratęsti liudijimų galiojimą tolesniems trijų mėnesių laikotarpiams maksimaliam bendram dvylikos mėnesių laikotarpiui, jeigu tuo laikotarpiu ji prisiima techninės tarnybos, kurios paskelbimo pranešimo galiojimas apribotas arba panaikintas, funkcijas.

b)  jeigu paskyrimo galiojimas apribotas arba panaikintas – tris mėnesius nuo apribojimo arba panaikinimo. Liudijimus išdavusi tipo patvirtinimo institucija gali pratęsti liudijimų galiojimą tolesniems trijų mėnesių laikotarpiams maksimaliam bendram dvylikos mėnesių laikotarpiui, jeigu tuo laikotarpiu ji prisiima techninės tarnybos, kurios pranešimo galiojimas apribotas arba panaikintas, funkcijas.

Pakeitimas    293

Pasiūlymas dėl reglamento

79 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Techninės tarnybos paskyrimas gali būti atnaujintas tik po to, kai tipo patvirtinimo institucija įsitikina, kad techninė tarnyba tebeatitinka šio reglamento reikalavimus. Šis vertinimas atliekamas pagal 77 straipsnyje nustatytą tvarką.

6.  Techninės tarnybos paskyrimas gali būti atnaujintas tik po to, kai skiriančioji institucija įsitikina, kad techninė tarnyba tebeatitinka šio reglamento reikalavimus. Šis vertinimas atliekamas pagal 77 straipsnyje nustatytą tvarką.

Pakeitimas    294

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tipo patvirtinimo institucija vykdo nuolatinę techninių tarnybų stebėseną, kad užtikrintų 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymąsi.

Skiriančioji institucija arba, akreditavimo atveju, nacionalinė akreditavimo įstaiga vykdo nuolatinę techninių tarnybų stebėseną, kad užtikrintų 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymąsi.

Pakeitimas    295

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Paprašius, techninės tarnybos pateikia visą atitinkamą informaciją ir dokumentus, kurių reikia, kad tipo patvirtinimo institucija galėtų patikrinti, ar laikomasi tų reikalavimų.

Gavusios prašymą, techninės tarnybos pateikia visą atitinkamą informaciją ir dokumentus, kurių reikia, kad skiriančioji institucija arba, akreditavimo atveju, nacionalinė akreditavimo įstaiga galėtų patikrinti, ar laikomasi tų reikalavimų.

Pakeitimas    296

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Techninės tarnybos nedelsdamos informuoja tipo patvirtinimo instituciją apie visus pasikeitimus, visų pirma susijusius su jų darbuotojais, priemonėmis, patronuojamosiomis įmonėmis arba subrangovais, kurie gali daryti poveikį 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymuisi arba jų galimybei vykdyti atitikties vertinimo uždavinius, susijusius su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais, dėl kurių jos paskirtos.

Techninės tarnybos nedelsdamos informuoja skiriančiąją instituciją arba, akreditavimo atveju, nacionalinę akreditavimo įstaigą apie visus pasikeitimus, visų pirma susijusius su jų darbuotojais, priemonėmis, patronuojamosiomis įmonėmis arba subrangovais, kurie gali daryti poveikį 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytų reikalavimų laikymuisi arba jų galimybei vykdyti atitikties vertinimo uždavinius, susijusius su transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais, dėl kurių jos paskirtos.

Pakeitimas    297

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija užtikrina, kad techninė tarnyba vykdytų 2 dalyje nustatytą prievolę, išskyrus jei yra teisėta priežastis to nedaryti.

Valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, skiriančioji institucija užtikrina, kad techninė tarnyba vykdytų 2 dalyje nustatytą prievolę, nebent esama teisėtos priežasties to nedaryti.

(Komisijos pasiūlyme neteisingai sunumeruota; yra dvi dalys, kurių numeris „3“.)

Pakeitimas    298

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Techninė tarnyba arba tipo patvirtinimo institucija gali reikalauti, kad bet kokia informacija, perduota kitos valstybės narės institucijoms arba Komisijai, būtų laikoma konfidencialia.

Techninė tarnyba arba skiriančioji institucija gali reikalauti, kad bet kokia informacija, perduota kitos valstybės narės institucijoms arba Komisijai, būtų laikoma konfidencialia.

(Komisijos pasiūlyme neteisingai sunumeruota; yra dvi dalys, kurių numeris „3“.)

Pakeitimas    299

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne rečiau kaip kas 30 mėnesių tipo patvirtinimo institucija įvertina, ar kiekviena jos atsakomybės sričiai priklausanti techninė tarnyba tebetenkina 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus. Šis vertinimas apima apsilankymą vietoje pas kiekvieną jos atsakomybės sričiai priklausančią techninę tarnybą.

Ne rečiau kaip kas treji metai skiriančioji institucija įvertina, ar kiekviena jos atsakomybės sričiai priklausanti techninė tarnyba tebetenkina 72–76, 84–85 straipsniuose ir V priedo 2 priedėlyje nustatytus reikalavimus, ir pateikia tą vertinimą atsakingai valstybei narei. Šį vertinimą atlieka bendra vertinimo grupė, paskirta laikantis 77 straipsnio 1–4 dalyse išdėstytos procedūros. Vertinimas apima apsilankymą vietoje pas kiekvieną jos atsakomybės sričiai priklausančią techninę tarnybą.

(Komisijos pasiūlyme neteisingai sunumeruota; yra dvi dalys, kurių numeris „3“.)

Pakeitimas    300

Pasiūlymas dėl reglamento

80 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Per du mėnesius nuo šio techninės tarnybos vertinimo užbaigimo valstybės narės apie šią stebėsenos veiklą atsiskaito Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Šioje ataskaitoje pateikiama vertinimo santrauka, kuri skelbiama viešai.

Vertinimo rezultatai pranešami visoms valstybėms narėms ir Komisijai, o rezultatų santrauka skelbiama viešai. Jie aptariami remiantis 10 straipsniu įsteigtame Forume.

(Komisijos pasiūlyme neteisingai sunumeruota; yra dvi dalys, kurių numeris „3“.)

Pakeitimas    301

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija tiria visus atvejus, kai ji yra informuojama apie abejones techninės tarnybos kompetencija arba techninės tarnybai pagal šį reglamentą taikomų reikalavimų ir jai priskirtų prievolių nuolatiniu laikymusi. Ji gali pradėti tokius tyrimus ir savo iniciatyva.

Komisija, bendradarbiaudama su atitinkamos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija, tiria visus atvejus, kai ji yra informuojama apie abejones techninės tarnybos kompetencija arba techninei tarnybai pagal šį reglamentą taikomų reikalavimų ir jai priskirtų prievolių nuolatiniu laikymusi. Ji gali pradėti tokius tyrimus ir savo iniciatyva.

Pakeitimas    302

Pasiūlymas dėl reglamento

81 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdydama 1 dalyje nurodytą tyrimą Komisija pasikonsultuoja su valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija. Tos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija pateikia Komisijai jos prašymu visą reikšmingą informaciją, susijusią su atitinkamos techninės tarnybos darbu ir atitiktimi nepriklausomumo ir kompetencijos reikalavimams.

2.  Vykdydama 1 dalyje nurodytą tyrimą Komisija bendradarbiauja su valstybės narės, kurioje įsisteigusi techninė tarnyba, tipo patvirtinimo institucija. Tos valstybės narės tipo patvirtinimo institucija pateikia Komisijai jos prašymu visą reikšmingą informaciją, susijusią su atitinkamos techninės tarnybos darbu ir atitiktimi nepriklausomumo ir kompetencijos reikalavimams.

Pakeitimas    303

Pasiūlymas dėl reglamento

82 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Šį pasikeitimą informaciją koordinuoja 10 straipsnyje nurodytas forumas.

4.  Šį apsikeitimą informacija koordinuoja remiantis 10 straipsniu įsteigtas Forumas.

Pakeitimas    304

Pasiūlymas dėl reglamento

83 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tais atvejais, kai techninės tarnybos skyrimas grindžiamas akreditavimu, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008, valstybės narės užtikrina, kad nacionalinę akreditavimo įstaigą, kuri suteikė akreditaciją konkrečiai techninei tarnybai, tipo patvirtinimo institucija informuotų apie pranešimus apie incidentus ir suteiktų kitą informaciją, susijusią su techninės tarnybos atsakomybei tenkančiais klausimais, kai tokia informacija gali būti svarbi vertinant techninės tarnybos veiklą.

1.  Tais atvejais, kai techninės tarnybos skyrimas taip pat grindžiamas akreditavimu, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 765/2008, valstybės narės užtikrina, kad nacionalinę akreditavimo įstaigą, kuri suteikė akreditaciją konkrečiai techninei tarnybai, tipo patvirtinimo institucija informuotų apie pranešimus apie incidentus ir suteiktų kitą informaciją, susijusią su techninės tarnybos atsakomybei tenkančiais klausimais, kai tokia informacija gali būti svarbi vertinant techninės tarnybos veiklą.

Pakeitimas    305

Pasiūlymas dėl reglamento

84 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  leisti savo patvirtinimo institucijai stebėti techninės tarnybos veiklos rezultatus, atliekant atitikties vertinimą;

a)  leisti savo patvirtinimo institucijai arba bendrai vertinimo grupei, kaip aprašyta 77 straipsnio 1 dalyje, stebėti techninės tarnybos darbą atliekant tipo patvirtinimui reikalingus bandymus;

Pakeitimas    306

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje, 55 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 10 dalyje, 76 straipsnio 4 dalyje ir 90 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

2.  4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 7a dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 33 straipsnio 1a dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 10 dalyje, 76 straipsnio 4 dalyje ir 90 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Pakeitimas reikalingas, siekiant perteikti 65 straipsnyje atliktus pakeitimus.

Pakeitimas    307

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje, 55 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 56 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 10 dalyje, 76 straipsnio 4 dalyje ir 90 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 2 dalyje, 5 straipsnio 2 dalyje, 6 straipsnio 7a dalyje, 10 straipsnio 3 dalyje, 22 straipsnio 3 dalyje, 24 straipsnio 3 dalyje, 25 straipsnio 5 dalyje, 26 straipsnio 2 dalyje, 28 straipsnio 5 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 33 straipsnio 1a dalyje, 34 straipsnio 2 dalyje, 60 straipsnio 3 dalyje, 65 straipsnio 10 dalyje, 76 straipsnio 4 dalyje ir 90 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    308

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

Pakeitimas    309

Pasiūlymas dėl reglamento

88 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 10 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 5 dalį, 26 straipsnio 2 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 34 straipsnio 2 dalį, 55 straipsnio 2 ir 3 dalis, 56 straipsnio 2 dalį, 60 straipsnio 3 dalį, 65 straipsnio 10 dalį, 76 straipsnio 4 dalį ir 90 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

5.  Deleguotieji aktai, priimti pagal 4 straipsnio 2 dalį, 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 7a dalį, 10 straipsnio 3 dalį, 22 straipsnio 3 dalį, 24 straipsnio 3 dalį, 25 straipsnio 5 dalį, 26 straipsnio 2 dalį, 28 straipsnio 5 dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 33 straipsnio 1a dalį, 34 straipsnio 2 dalį, 60 straipsnio 3 dalį, 65 straipsnio 10 dalį, 76 straipsnio 4 dalį ir 90 straipsnio 2 dalį įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie tą aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    310

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato sankcijų už ekonominės veiklos vykdytojų ir techninių tarnybų padarytus jų prievolių, nustatytų šio reglamento straipsniais, visų pirma 11–19, 72–76 ir 84–85 straipsniais, pažeidimus taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinimas šių taisyklių įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

1.  Valstybės narės nustato sankcijų už ekonominės veiklos vykdytojų ir techninių tarnybų padarytus jų prievolių, nustatytų šio reglamento straipsniais, pažeidimus taisykles ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrinimas šių taisyklių įgyvendinimas. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Visų pirma sankcijos turi būti proporcingos atitinkamos valstybės narės rinkoje užregistruotų reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių arba atitinkamos valstybės narės rinkai pateiktų reikalavimų neatitinkančių sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų skaičiui.

Pakeitimas    311

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  klaidingos deklaracijos per patvirtinimo procedūras arba procedūras, kuriomis nustatomas susigrąžinimas;

a)  klaidingos deklaracijos per patvirtinimo procedūras arba procedūras, dėl kurių taikomos taisomosios arba ribojamosios priemonės laikantis XI skyriaus nuostatų;

Pakeitimas    312

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tipo patvirtinimo bandymų rezultatų klastojimas;

b)  tipo patvirtinimo bandymų arba rinkos priežiūros rezultatų klastojimas, įskaitant patvirtinimo suteikimą remiantis neteisingais duomenimis;

Pakeitimas    313

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  netinkamas techninių tarnybų paskyrimo reikalavimų vykdymas.

Pakeitimas    314

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriems reikia patvirtinimo, tiekimas rinkai, neturint šio patvirtinimo, arba dokumentų arba žymenų klastojimas šiuo tikslu.

b)  transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų, kuriems reikia patvirtinimo, tiekimas rinkai, neturint šio patvirtinimo, arba dokumentų, atitikties liudijimų, identifikavimo lentelių arba patvirtinimo žymenų klastojimas šiuo tikslu.

Pakeitimas    315

Pasiūlymas dėl reglamento

89 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės kasmet atsiskaito Komisijai apie savo taikytas sankcijas.

5.  Valstybės narės siunčia pranešimą apie taikytas sankcijas į internetinę tipo patvirtinimo duomenų bazę, sukurtą pagal 25 straipsnį. Pranešama per vieną mėnesį nuo sankcijos paskyrimo.

Pakeitimas    316

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu 9 straipsnio 1 ir 4 dalyse arba 54 straipsnio 1 dalyje nurodyto Komisijos atliekamo atitikties patikrinimo metu išaiškėja transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo neatitiktis šiuo reglamentu nustatytiems reikalavimams, Komisija susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui gali taikyti administracines baudas už šio reglamento pažeidimą. Numatytos administracinės baudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Visų pirma baudos yra proporcingos Sąjungos rinkoje užregistruotų reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių arba Sąjungos rinkai pateiktų reikalavimų neatitinkančių sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų skaičiui.

Jeigu 9 straipsnio 1 ir 4 dalyse arba 54 straipsnio 1 dalyje nurodyto Komisijos, arba 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto rinkos priežiūros institucijų atliekamo atitikties patikrinimo metu išaiškėja transporto priemonės, sistemos, komponento, atskiro techninio mazgo neatitiktis šiuo reglamentu nustatytiems reikalavimams, Komisija susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui gali taikyti administracines baudas už šio reglamento pažeidimą. Numatytos administracinės baudos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Visų pirma baudos yra proporcingos Sąjungos rinkoje užregistruotų reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių arba Sąjungos rinkai pateiktų reikalavimų neatitinkančių sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų skaičiui.

Pakeitimas    317

Pasiūlymas dėl reglamento

90 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos taikomos administracinės baudos nėra taikomos papildomai prie valstybių narių pagal 89 straipsnį už tą patį pažeidimą nustatytas sankcijas ir negali viršyti 30 000 EUR už kiekvieną reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą.

Komisijos taikomos administracinės baudos nėra taikomos papildomai prie valstybių narių pagal 89 straipsnį už tą patį pažeidimą nustatytas sankcijas.

 

Komisijos skiriamos administracinės baudos neviršija 30 000 EUR už kiekvieną reikalavimų neatitinkančią transporto priemonę, sistemą, komponentą arba atskirą techninį mazgą.

Pakeitimas    318

Pasiūlymas dėl reglamento

91 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 715/2007

5 straipsnio 2 dalies 1a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  5 straipsnyje po 2 dalies c punkto įrašomos šios papildomos pastraipos:

 

„Gamintojai, siekiantys gauti transporto priemonės, kurioje naudojama pagrindinė TIS, papildoma TIS arba išderinimo įtaisas, kaip apibrėžta šiame reglamente arba Reglamente (ES) 2016/646, ES tipo patvirtinimą, pateikia tipo patvirtinimo institucijai visą informaciją (įskaitant techninį pagrindimą), kurios tipo patvirtinimo institucija gali pagrįstai reikalauti siekdama nustatyti, ar pagrindinė TIS arba papildoma TIS yra išderinimo įtaisas ir ar taikytinas leidimas nukrypti nuo draudimo naudoti išderinimo įtaisus pagal šį straipsnį.

 

Tipo patvirtinimo institucija nesuteikia ES tipo patvirtinimo, kol nebaigia savo vertinimo ir nenustato, kad atitinkamo tipo transporto priemonėje neįrengtas pagal šį straipsnį ir Reglamentą (EB) 692/2008 draudžiamas išderinimo įtaisas.“.

Pakeitimas    319

Pasiūlymas dėl reglamento

XII priedo 1 punkto 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vienetai

Vienetai

1 000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Pagrindimas

Dėl didelio akumuliatoriaus svorio bendras elektrinių transporto priemonių svoris yra didesnis negu įprastų. Dėl to tokiu atveju, kai transporto priemonės, kurių bendra leidžiama masė yra 3,5 tonos (N1 kategorija), yra elektrinės, esant tokiai pačiai keliamajai galiai viršija šią leidžiamą masę ir patenka į N2 kategoriją. Siekiant išvengti nevienodo traktavimo, reikia pakoreguoti mažomis serijomis gaminamų transporto priemonių skaičių.

Pakeitimas    320

Pasiūlymas dėl reglamento

XII priedo 2 punkto 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vienetai

Vienetai

100

250

250

250

500 (iki 2016 m. spalio 31 d.)

500 (iki 2016 m. spalio 31 d.)

250 (nuo 2016 m. lapkričio 1 d.)

250 (nuo 2016 m. lapkričio 1 d.)

250

250

500

500

250

250

Pakeitimas    321

Pasiūlymas dėl reglamento

XIII priedo I dalies lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Eilės Nr.

Aprašymas

Veiksmingumo reikalavimas

Bandymo procedūra

Ženklinimo reikalavimas

Pakavimo reikalavimai

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Pakeitimas

Eilės Nr.

Aprašymas

Veiksmingumo reikalavimas

Bandymo procedūra

Ženklinimo reikalavimas

Pakavimo reikalavimai

1

Išmetamųjų dujų katalizatoriai ir jų substratai

Išmetamas NOx kiekis

EURO standartai

Transporto priemonės tipas ir versija

 

2

Turbokompresoriai;

CO2 ir NOx išmetalai

EURO standartai

Transporto priemonės tipas ir versija

 

3

Degalų ir oro mišinio kompresoriaus sistemos, išskyrus turbokompresorius

CO2 ir NOx išmetalai

EURO standartai

Transporto priemonės tipas ir versija

 

4

Dyzelino kietųjų dalelių filtrai

Kietųjų dalelių masė (PM)

EURO standartai

Transporto priemonės tipas ir versija

 

Pakeitimas    322

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 2 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Transporto priemonės OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir techninės priežiūros informacijos prieiga

2.  Transporto priemonės OBD sistemos ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacijos prieiga

Pakeitimas    323

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 2 punkto 2.8 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.8.  Reglamento (EB) Nr. 595/2009 taikymo sričiai priskiriamų kategorijų transporto priemonėms, laikantis 2.6.2 punkto, jei gamintojai jų kontroliuojamuose franšizės tinkluose naudoja standartus ISO 22900 „Modulinė transporto priemonių ryšio sąsaja (MVCI)“ ir ISO 22901 „Atvirasis diagnostikos duomenų perdavimas (ODX)“ atitinkančias diagnostikos ir bandymų priemones, nepriklausomiems veiklos vykdytojams suteikiama galimybė iš gamintojo interneto svetainės atsisiųsti ODX rinkmenas.

2.8.  Pateikiant 2.6.2 punkte nurodytą informaciją, jei gamintojai jų kontroliuojamuose franšizės tinkluose taiko ISO 22900 „Modulinė transporto priemonių ryšio sąsaja (MTPRS)“ ir ISO 22901 „Atvirasis diagnostikos duomenų perdavimas (ADDP)“ atitinkančias diagnostikos ir tikrinimo priemones, nepriklausomiems operatoriams turi būti sudaryta galimybė iš gamintojo tinklalapio atsisiųsti ODX rinkmenas.

Pakeitimas    324

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 2 punkto 2.8 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2.8 a.  Transporto priemonių OBD, diagnostikos, remonto ir priežiūros tikslais tiesioginis transporto priemonės duomenų transliavimas vykdomas per standartizuotą duomenų jungtį, kaip nurodyta JT EEK taisyklės Nr. 83 11 priedo, 1 priedėlio 6.5.1.4 dalyje ir JT EEK taisyklės Nr. 49 9B priedo 4.7.3 skirsnyje.

Pakeitimas    325

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 6 punkto 6.1 papunkčio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Informacija apie visas transporto priemonės dalis, kurias gamintojas įrengia transporto priemonėje, paženklintoje transporto priemonės identifikaciniu numeriu (VIN) ir apibūdintoje tokiais papildomais kriterijais, kaip transporto priemonės važiuoklės bazė, variklio galia, funkcinių elementų lygis ar funkcijos, ir kurios, pateikiant nuorodą į originalios įrangos (OE) dalių numerį, gali būti pakeistos transporto priemonės gamintojo atsarginėmis dalimis, siūlomomis įgaliotosioms remonto įmonėms ar prekiautojams arba trečiosioms šalims, pateikiama duomenų bazėje, prie kurios nepriklausomi veiklos vykdytojai gali lengvai prisijungti.

Informacija apie visas transporto priemonės dalis, kurias gamintojas įrengia transporto priemonėje, paženklintoje transporto priemonės identifikaciniu numeriu (VIN) ir apibūdintoje tokiais papildomais kriterijais, kaip transporto priemonės važiuoklės ratų bazė, variklio galia, funkcinių elementų lygis ar funkcijos, ir kurios, pateikiant nuorodą į originalios įrangos (OE) dalių numerį, gali būti pakeistos transporto priemonės gamintojo atsarginėmis dalimis, siūlomomis įgaliotosioms remonto įmonėms ar prekiautojams arba trečiosioms šalims, automatiniu būdu nuskaitomų ir elektroniniu būdu apdorojamų duomenų rinkinių pavidalu pateikiama duomenų bazėje, prie kurios gali prisijungti nepriklausomi veiklos vykdytojai.

Pakeitimas    326

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 6 punkto 6.3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.3.  70 straipsnyje nurodytas Transporto priemonės informacijos prieigos forumas apibrėžia naujausius tų reikalavimų laikymosi kriterijus. Šiuo tikslu nepriklausomas ūkinės veiklos vykdytojas patvirtinamas ir įgaliojamas remiantis dokumentais, įrodančiais, kad jis teisėtai verčiasi komercine veikla ir nebuvo teistas už jokią baudžiamąją veiką.

6.3.  70 straipsnyje nurodytas Transporto priemonės informacijos prieigos forumas apibrėžia naujausius tų reikalavimų laikymosi kriterijus. Šiuo tikslu nepriklausomas ūkinės veiklos vykdytojas patvirtinamas ir įgaliojamas remiantis dokumentais, įrodančiais, kad jis teisėtai verčiasi komercine veikla ir nebuvo teistas už jokią susijusią baudžiamąją veiką.

Pakeitimas    327

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 6 punkto 6.4 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.4.  Reglamento Nr. 595/2009 taikymo sričiai priskiriamų kategorijų transporto priemonėms valdymo blokai perprogramuojami pagal standartą ISO 22900–2, SAE J2534 arba TMC RP1210B, naudojant nepatentuotą aparatinę įrangą. Taip pat gali būti naudojamas eternetas, serijinis kabelis arba vietinio tinklo sąsaja ir alternatyvios laikmenos, kaip, pvz., kompaktiniai ir skaitmeniniai vaizdo diskai arba kietojo kūno atmintinės prietaisas informacinėms pramoginėms sistemoms (pvz., navigacijos sistemos, telefonai), tačiau su sąlyga, kad tam nereikalinga patentuota ryšių programinė arba aparatinė įranga (pvz., tvarkyklės arba programos priedai). Gamintojas, validuodamas specialią gamintojo taikomąją programą ir transporto priemonių ryšio sąsajas (VCI), atitinkančias standartą ISO 22900–2, SAE J2534 arba TMC RP1210B, pasiūlo validuoti nepriklausomai sukurtas transporto priemonių ryšio sąsajas arba suteikti informaciją ir išnuomoti bet kokią minėtą validavimą pačiam atliekančiam transporto priemonių ryšio sąsajų gamintojui reikalingą specialią aparatinę įrangą. Mokesčiams už minėtą validavimą arba informaciją ir aparatinę įrangą taikomos 67 straipsnio 1 dalies sąlygos.

6.4.  Valdymo blokai perprogramuojami pagal ISO 22900–2, SAE J2534 arba TMC RP1210, naudojant nepatentuotą aparatinę įrangą.

 

Jeigu perprogramuojama arba diagnostika atliekama naudojant ISO 13400 DoIP, tai turi atitikti pirmoje pastraipoje nurodytų standartų reikalavimus.

 

Jeigu transporto priemonių gamintojai naudoja papildomus patentuotus ryšio protokolus, jie turi sudaryti galimybę su šių protokolų specifikacijomis susipažinti nepriklausomiems operatoriams.

 

Gamintojas, tvirtindamas specialią gamintojo taikomąją programą ir transporto priemonių ryšio sąsajas (TPRS), atitinkančias ISO 22900–2, SAE J2534 arba TMC RP1210, per šešis mėnesius nuo tipo patvirtinimo suteikimo pasiūlo patvirtinti nepriklausomai sukurtas transporto priemonių ryšio sąsajas ir bandymo aplinką, įskaitant informaciją apie ryšio protokolo specifikacijas, ir išnuomoti bet kokią minėtą patvirtinimą pačiam atliekančiam transporto priemonių ryšio sąsajų gamintojui reikalingą specialią aparatinę įrangą. Mokesčiams už minėtą validavimą arba informaciją ir aparatinę įrangą taikomos 67 straipsnio 1 dalies sąlygos.

 

Atitinkama reikalavimų atitiktis turi būti užtikrinta pavedant Europos standartizacijos komitetui sukurti atitinkamus atitikties standartus arba naudojant esamus standartus, pvz., SAE J2534-3.

 

Mokesčiams už minėtą validavimą arba informaciją ir aparatinę įrangą taikomos 67 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos.

Pakeitimas    328

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 6 punkto 6.8 a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6.8a.  Jei gamintojo interneto svetainėje pateikta transporto priemonės TPĮD sistemos ir transporto priemonės remonto ir priežiūros informacija neapima tam tikros specifinės informacijos, leidžiančios tinkamai suprojektuoti ir pagaminti alternatyvių degalų pritaikymo sistemas, kiekvienam suinteresuotam alternatyvių degalų pritaikymo sistemų gamintojui turi būti sudaryta galimybė gauti informaciją, kurią reikalaujama pateikti I priedo informacinio dokumento 1, 3 ir 4 skirsniuose, kai jis tiesiogiai kreipiasi į gamintoją su tokiu prašymu. Tam reikalingi kontaktiniai duomenys turi būti aiškiai pateikti gamintojo svetainėje, o informacija turi būti pateikta per 30 dienų. Tokią informaciją reikia pateikti tik dėl tų alternatyvių degalų pritaikymo sistemų, kurioms taikoma JT EEK taisyklė Nr. 115, arba dėl alternatyvių degalų pritaikymo sistemų, kurioms taikoma JT EEK taisyklė Nr. 115, komponentų ir tik atsiliepiant į tokį prašymą, kuriame aiškiai nurodyta tiksli transporto priemonės modelio, kuriam reikalinga ši informacija, specifikacija, ir kuriame aiškiai patvirtinama, kad informacija yra reikalinga tam, kad būtų galima tobulinti alternatyvių degalų pritaikymo sistemas arba sudedamąsias dalis, kurioms taikoma JT EEK taisyklė Nr. 115.

Pakeitimas    329

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Transporto priemonių gamintojai, naudodami internetu teikiamą paslaugą arba sudarydami parsisiųsdinimo galimybę, suteikia prieigą prie elektroninio duomenų rinkinio, kuriame pateikiamas visų VIN numerių sąrašas (arba pageidaujamas sudėtinis rinkinys) ir susijusios atitinkamos transporto priemonės originaliai integruotos individualios specifikacijos ir konfigūracijos savybės.

Pakeitimas    330

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  Elektroninės sistemos saugos nuostatos

 

7b.1.  Kiekvienoje transporto priemonėje, kurioje sumontuotas išmetamųjų teršalų kontrolės kompiuteris, turi būti numatytos funkcijos, neleidžiančios atlikti pakeitimų, išskyrus gamintojo nustatytus atvejus. Gamintojas leidžia atlikti pakeitimus, jei jie būtini transporto priemonės diagnostikos, techninės priežiūros, apžiūros, modernizavimo arba remonto darbams atlikti. Visi kompiuterių kodai ar darbiniai parametrai, kuriuos galima perprogramuoti, turi būti apsaugoti nuo klastojimo, o jų apsaugos lygis turi būti ne mažesnis už ISO 15031–7 standartu (2001 m. kovo 15 d.) nustatytą lygį (SAE J2186 standarto data – 1996 m. spalio mėn.). Visi keičiamieji kalibravimo atmintinės lustai turi būti įdėti į sandarią talpyklą ar korpusą arba apsaugoti elektroniniais algoritmais ir jų turi būti neįmanoma pakeisti be specialių įrankių ar tam tikros metodikos. Taip apsaugoti leidžiama tik tas priemones, kurios tiesiogiai susijusios su išmetamųjų teršalų kiekio kalibravimu arba transporto priemonės apsauga nuo vagystės.

 

7b.2.   Kompiuterio kodais nustatytų variklio darbo parametrų neturi būti įmanoma pakeisti be specialių įrankių ar tam tikros metodikos (pvz., užlydytos arba sandarios sudedamosios kompiuterio dalys arba užplombuoti (ar užlydyti) kompiuterių korpusai).

 

7b.3.   Jei slėginio uždegimo varikliuose yra įrengti mechaniniai degalų įpurškimo siurbliai, gamintojai turi imtis tinkamų veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog eksploatuojant transporto priemonę nebūtų įmanoma suklastoti didžiausio degalų kiekio tiekimo nustatymų.

 

7b.4.   Gamintojai gali pateikti patvirtinimo institucijai prašymus, kad dėl vieno iš 8 skirsnyje nurodytų reikalavimų transporto priemonėms, kurioms apsauga atrodo esanti nereikalinga, būtų taikomos išlygos. Tvirtinančioji institucija, svarstydama, ar transporto priemonei taikyti išlygą, atsižvelgia bent į šiuos kriterijus: šiuo metu turimi darbiniai lustai, transporto priemonės tinkamumas veikti pagal aukšto lygio eksploatavimo charakteristikas ir numatomas parduoti transporto priemonių kiekis.

 

7b.5.   Gamintojai, taikantys programuojamąsias kompiuterio kodų sistemas (pvz., programuojamą pastoviąją elektra trinamą atmintinę, EEPROM), užtikrina, kad tų sistemų nebūtų įmanoma perprogramuoti be leidimo. Gamintojai taiko patobulintas apsaugos nuo klastojimo strategijas ir rašymo apsaugos priemones, dėl kurių reikėtų turėti elektroninę prieigą prie kitoje vietoje esančio gamintojo prižiūrimo kompiuterio, kuriuo taip pat galėtų naudotis nepriklausomi operatoriai, taikydami apsaugos priemones, pateiktas 6.2 skirsnyje ir 6.4 punkte. Tinkamą apsaugos nuo klastojimo lygį užtikrinančius metodus patvirtina patvirtinimo institucija.

Pakeitimas    331

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 2 priedėlio 3.1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.1.1.   visos papildomos protokolo informacijos sistemos, reikalingos, kad būtų galima atlikti išsamią diagnostiką, be JT EEK taisyklės Nr. 49 9B priedo 4.7.3 punkte nurodytų standartų, įskaitant bet kokią papildomą aparatinės arba programinės įrangos protokolo informaciją, parametrų identifikavimą, perdavimo funkcijas, aktyvaus režimo palaikymo reikalavimus arba klaidingų rezultatų gavimo sąlygas;

3.1.1.   visos papildomos protokolo informacijos sistemos, reikalingos, kad būtų galima atlikti išsamią diagnostiką, be JT EEK taisyklės Nr. 49 9B priedo 4.7.3 punkte ir JT EEK taisyklės Nr. 83 11 priedo 6.5.1.4 punkte nurodytų standartų, įskaitant bet kokią papildomą aparatinės arba programinės įrangos protokolo informaciją, parametrų identifikavimą, perdavimo funkcijas, aktyvaus režimo palaikymo reikalavimus arba klaidingų rezultatų gavimo sąlygas;

Pakeitimas    332

Pasiūlymas dėl reglamento

XVIII priedo 2 priedėlio 3.1.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.1.2.   išsami informacija, kaip gauti ir aiškinti visus trikčių kodus, neatitinkančius JT EEK taisyklės Nr. 49 9B priedo 4.7.3 punkte nurodytų standartų;

3.1.2.   išsami informacija, kaip gauti ir aiškinti visus trikčių kodus, neatitinkančius JT EEK taisyklės Nr. 49 9B priedo 4.7.3 punkte ir JT EEK taisyklės Nr. 83 11 priedo 6.5.1.4 punkte nurodytų standartų;

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (5.12.2016)

pateikta Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų ir tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros

(COM(2016) 0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Nuomonės referentas: Christofer Fjellner

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2016 m. sausio 27 d. Komisija paskelbė savo pasiūlymą dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros reikalavimų, šiuo metu nustatytų Direktyvoje 2007/46/EB.

Vykdant Komisijos veiksmų plane CARS 2020 prisiimtus įsipareigojimus, 2013 m. buvo atlikta išsami Sąjungos motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo tinkamumo patikra. Rezultatai parodė, kad nors dabartinė sistema tam tikru mastu pasiekė politikos tikslus, ji buvo smarkiai kritikuota po skandalo dėl bendrovės „Volkswagen“ manipuliavimo programine įranga. Pranešėjas mano, kad būtina sustiprinti ES tipo patikrinimo sistemą, visų pirma parengiant atitinkamus priežiūros mechanizmus, siekiant užtikrinti darnų procedūrų taikymą visose valstybėse narėse. Be to, labai svarbu, kad teisės aktai būtų taikomi sklandžiai ir kad nacionalinėms administracijoms bei pramonei nepadidėtų biurokratinė našta.

Vienas iš dabartinės sistemos trūkumų yra skirtingas reikalavimų aiškinimas ir jų taikymo griežtumo skirtumai valstybėse narėse. Aiškinimo skirtumai, nebūtinai nesąžiningi, ir direktyvų perkėlimas yra žinomi, pasikartojantys reiškiniai, kurie kenkia vidaus rinkai ir sukelia neaiškumo problemų tiek pramonei, tiek vartotojams.

Šių trūkumų pasekmė yra ne tik nepakankamas taisyklių laikymasis, bet šie trūkumai taip pat sudaro galimybes grynam sukčiavimui ir galiojančių teisės aktų pažeidimui. Deja, mes jau matėme kelis tokius atvejus. Siekiant panaikinti šiuos trūkumus, pranešėjas skyrė ypatingą dėmesį stipresnių priežiūros mechanizmų įgyvendinimui ir rinkos priežiūrai.

Rinkos priežiūra, taip vadinama transporto priemonių ex post kontrolė po jų išleidimo į rinką, yra dabartinių teisės aktų silpnoji vieta, taigi šio aspekto stiprinimas yra vienas iš svarbiausių šio pasiūlymo uždavinių. Buvo apibrėžtas teisėsaugos institucijų vaidmuo, jų atsakomybė ir žingsniai, kurių reikia imtis nustačius, kad rinkoje yra reikalavimų neatitinkančių produktų – tai būtinas patobulinimas. Pranešėjas deramai atsižvelgė į tai, kad rinkos priežiūrą gali atlikti nacionalinės priežiūros institucijos, tačiau Komisija taip pat turi atlikti tam tikrą vaidmenį.

Siekiant geriau pritaikyti reglamentą prie besikeičiančių sąlygų valstybėse narėse, pranešėjas siūlo keisti mokesčių sistemą. Kadangi kai kurios valstybės narės atlieka nedaug tipo patvirtinimų, rinkos priežiūros finansavimas neturėtų būti susijęs su tipo patvirtinimais, nes kiltų pavojus rinkos priežiūroje sukurti rimtų spragų. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas ir nuodugniai prižiūrėti rinką visoje Sąjungoje, valstybės narės turi įdiegti mokesčių sistemą, kuri atspindėtų kiekvienos valstybės narės sąlygas rinkos priežiūros veiklos finansavimui.

Siūlomi išsamesni paaiškinimai, susiję su rinkos priežiūros veiklos finansavimu. Atsižvelgiant į tai, kad siekiant padengti rinkos priežiūros išlaidas valstybės narės turi įdiegti mokesčių sistemą, yra taip pat suprantama, kad išlaidas, atsiradusias dėl rinkos priežiūros veiklos, dengia rinkos priežiūros institucijos.

Siekiant iš tiesų užtikrinti tipo patvirtinimų patikimumą kas penkerius metus turi būti atliekamas jų auditas. Auditą turi atlikti kita nei tipo patvirtinimą išduodanti tipo patvirtinimo institucija. Tai padės panaikinti aiškinimo skirtumus tarp tipo patvirtinimo institucijų ir užtikrinti vienodą teisės aktų taikymą.

Taip pat siūloma sustiprinti tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros institucijas bei Komisijos atsakomybę imtis veiksmų reikalavimų neatitikimo atvejais. Aiškios rinkos priežiūros taisyklės drauge su griežtomis sankcijomis sukuria stiprų ir patikimą atgrasymą nuo kitų bandymų apeiti ar pažeisti reikalavimus.

Techninės tarnybos atlieka svarbų vaidmenį siekiant išlaikyti ir laikytis aukštų techninių, saugos ir aplinkos standartų Sąjungoje. Pranešėjas sutinka su Komisija, kad yra būtinas techninių paslaugų vertinimas ir stebėsena. Vis dėlto, kadangi kai kuriose valstybėse narėse vertinimą ir stebėseną gali atlikti nacionalinė akreditavimo įstaiga, pranešėjas nori užtikrinti, jog ši galimybė ir toliau egzistuos. Stebėsenos vertinimas taip pat turėtų užtikrinti techninės tarnybos nepriklausomybę nuo gamintojo. Siekiant užtikrinti išlaidų veiksmingumą techninėms tarnyboms turėtų būti leista konkuruoti kainų pagrindu, todėl visiškas atsiejimas nėra rekomenduojamas, vietoj to dėmesys turėtų būti skiriamas patikimam vertinimui ir stebėsenai.

Kitas būdas užtikrinti suderintą, griežtą teisės aktų aiškinimą yra tipo patvirtinimo institucijų tarpusavio peržiūros mechanizmas, pagal kurį nacionalinės valdžios institucijos keičiasi informacija ir koordinuoja savo vertinimus. Tai darydamos, tipo patvirtinimo institucijos gali panaikinti galimus kontrolės atlikimo būdų skirtumus. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad šios tarpusavio peržiūros netaptų papildoma našta ir padidėjusiomis sąnaudomis, siūloma rečiau atlikti tarpusavio peržiūrą , nebent yra pagrindo manyti, kad tarpusavio peržiūra turi būti taikoma dažniau.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad nacionalinės tipo patvirtinimo institucijos išaiškina, taiko ir užtikrina jame nustatytų reikalavimų laikymąsi visoje Sąjungoje. Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai stebėti nacionalinių institucijų veiklą reguliariai atliekant auditą, pakartotinus testus ar atsitiktinės atrankos būdu tikrinant išduotus tipo patvirtinimus, taip pat apskritai stebėti suderintą šio reglamento įgyvendinimą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinamos patikimos, suderintos ir skaidrios tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros procedūros valstybėse narėse;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  veiksmingas tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinimas turėtų būti užtikrintas sugriežtinant nuostatas dėl gamybos atitikties, be kita ko, nustatant privalomą periodinį atitikties kontrolės metodų ir susijusių produktų tolesnės atitikties auditą ir sugriežtinant su techninių tarnybų, atliekančių visos transporto priemonės tipo patvirtinimo bandymus tipo patvirtinimo institucijų atsakomybe, kompetencija, pareigomis ir darbo rezultatais susijusius reikalavimus. Techninių tarnybų tinkamas veikimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio saugą ir aplinkosaugą ir piliečių pasitikėjimą sistema. Direktyvoje 2007/46/EB nustatyti techninių tarnybų paskyrimo kriterijai turėtų būti išdėstyti išsamiau, kad būtų užtikrintas vienodas jų taikymas. Techninių tarnybų vertinimo metodai valstybėse narėse dėl didėjančio darbo sudėtingumo pasižymi tendencija vis labiau išsiskirti. Todėl tikslinga nustatyti procedūrinius įpareigojimus, kad būtų užtikrintas keitimasis informacija ir stebėsena, kaip valstybės narės atlieka savo techninių tarnybų vertinimą, paskyrimą, pranešimą ir stebėseną. Šiais procedūriniais įpareigojimais turėtų būti pašalinti visi likę naudojamų metodų ir techninių tarnybų paskyrimo kriterijų aiškinimo skirtumai;

(9)  veiksmingas tipo patvirtinimo reikalavimų įgyvendinimas turėtų būti užtikrintas sugriežtinant nuostatas dėl gamybos atitikties, be kita ko, nustatant privalomą periodinį atitikties kontrolės metodų ir susijusių produktų tolesnės atitikties auditą, sugriežtinant ir suderinant su techninių tarnybų, atliekančių visos transporto priemonės tipo patvirtinimo bandymus tipo patvirtinimo institucijų atsakomybe, kompetencija, pareigomis ir darbo rezultatais susijusius reikalavimus. Techninių tarnybų tinkamas veikimas yra labai svarbus siekiant užtikrinti aukšto lygio saugą ir aplinkosaugą ir piliečių pasitikėjimą sistema. Direktyvoje 2007/46/EB nustatyti techninių tarnybų paskyrimo kriterijai turėtų būti išdėstyti išsamiau, siekiant užtikrinti, kad jie būtų vienodai taikomi visose valstybėse narėse. Metodai, pagal kuriuos vertinamos techninės tarnybos valstybėse narėse, dėl didėjančio tų tarnybų darbo sudėtingumo pasižymi tendencija vis labiau skirtis. Todėl tikslinga nustatyti procedūrinius įpareigojimus, kad būtų užtikrintas keitimasis informacija ir stebėsena, kaip valstybės narės atlieka savo techninių tarnybų vertinimą, paskyrimą, pranešimą ir stebėseną. Šiais procedūriniais įpareigojimais turėtų būti pašalinti visi likę naudojamų metodų ir techninių tarnybų paskyrimo kriterijų aiškinimo skirtumai. Siekiant užtikrinti tinkamą priežiūrą ir vienodas sąlygas visoje Europoje, paraišką teikiančios techninės tarnybos vertinimas turėtų apimti vertinimą vietoje ir atliekamų faktinių tipo patvirtinimo bandymų gyvą stebėjimą;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  šiame reglamente nustatomos nuostatos dėl valstybių narių atitikties šio reglamento reikalavimams; jomis padedama išlaikyti vartotojų pasitikėjimą rinkai teikiamomis transporto priemonėmis ir užtikrinamas aukštas saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos lygis. Valstybių narių įsteigtas Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumas su Komisijos pagalba stebi nacionalinių institucijų veiklą, reguliariai atlikdamas auditą ir patikrinimus bei atsitiktinės atrankos būdu tikrindamas išduotus tipo patvirtinimus, taip pat apskritai stebėdamas suderintą, nuoseklų ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekdamos padidinti skaidrumą ir savitarpio pasitikėjimą, dar labiau suvienodinti ir išplėtoti techninių tarnybų vertinimo, paskyrimo ir pranešimo kriterijus, taip pat išplėtimo ir atnaujinimo procedūras, valstybės narės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su Komisija. Jos turėtų konsultuotis vienos su kitomis ir su Komisija dėl šio reglamento įgyvendinimui svarbių bendrų klausimų ir informuoti vienos kitas ir Komisiją apie savo pavyzdinį vertinimo kontrolinį sąrašą;

(12)  siekdamos padidinti skaidrumą ir savitarpio pasitikėjimą, dar labiau suvienodinti ir išplėtoti techninių tarnybų vertinimo, paskyrimo ir pranešimo kriterijus, taip pat išplėtimo ir atnaujinimo procedūras, valstybės narės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje ir su Komisija. Jos turėtų konsultuotis vienos su kitomis ir su Komisija dėl šio reglamento įgyvendinimui svarbių bendrų klausimų ir informuoti vienos kitas ir Komisiją apie savo pavyzdinį vertinimo kontrolinį sąrašą. Šiuo reglamentu įsteigiama internetinė tipo patvirtinimų duomenų bazė, kuri kartu su Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 1024/2012 įsteigta Vidaus rinkos informacinę sistema galėtų būti naudinga elektronine priemone, kuria būtų palengvintas ir patobulintas administracinis bendradarbiavimas keitimosi informacijos valdymo srityje, grindžiamas paprastomis ir suderintomis procedūromis, kuriomis išvengiama kalbos barjerų;

 

__________________

 

1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacinę sistemą, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2008/49/EB (IMI reglamentas) (OL L 316, 2012 11 14, p. 1).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kai, nepaisant priemonių, kurių imtasi siekiant užtikrinti nuoseklų valstybių narių reikalavimų taikymą ir su jais susijusius tolesnius veiksmus, abejojama techninės tarnybos kompetencija, Komisija turėtų turėti galimybę ištirti atskirus atvejus;

(15)  kai, nepaisant priemonių, kurių imtasi siekiant užtikrinti suderintą ir nuoseklų valstybių narių reikalavimų taikymą ir su jais susijusius tolesnius veiksmus, abejojama techninės tarnybos kompetencija, Komisija turėtų turėti galimybę ištirti atskirus atvejus ir pasiūlyti sprendimus;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  reikalingas patikimas vykdymo užtikrinimo mechanizmas, kad būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų laikymasis. Atitikties patvirtintam tipui ir gamybos atitikties automobilių sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimas turėtų būti viena iš pagrindinių patvirtinimo institucijų pareigų, nes ši pareiga glaudžiai susijusi su tipo patvirtinimo suteikimu ir reikalauja išsamių tipo patvirtinimo turinio žinių. Todėl svarbu, kad patvirtinimo institucijų darbas būtų reguliariai tikrinamas tarpusavio peržiūros būdu, siekiant užtikrinti, kad užtikrindamos tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymą visos patvirtinimo institucijos taikytų vienodą kokybę ir griežtumą. Be to, svarbu numatyti paties tipo patvirtinimo teisingumo tikrinimą;

(18)  reikalingas patikimas vykdymo užtikrinimo mechanizmas, kad būtų užtikrintas šio reglamento reikalavimų laikymasis. Atitikties patvirtintam tipui ir gamybos atitikties automobilių sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams užtikrinimas turėtų būti viena iš pagrindinių patvirtinimo institucijų pareigų, nes ši pareiga glaudžiai susijusi su tipo patvirtinimo suteikimu ir reikalauja išsamių tipo patvirtinimo turinio žinių. Todėl svarbu, kad patvirtinimo institucijų darbas būtų reguliariai tikrinamas Sąjungos lygmeniu, taip pat atliekant nepriklausomą auditą, siekiant užtikrinti, kad užtikrindamos tipo patvirtinimo reikalavimų vykdymą visos tipo patvirtinimo institucijos taikytų vienodą kokybę ir griežtumą. Be to, svarbu numatyti paties tipo patvirtinimo teisingumo tikrinimą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje rinkos priežiūra būtų vykdoma vienodai, kontrolės įgaliojimai turėtų būti suteikti Sąjungos lygmens centralizuotai agentūrai, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai įgyvendintos naujos tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros sistemos;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  siekiant užtikrinti nepriklausomus eksploatacinės atitikties tikrinimo bandymus per visą visų taikytinų transporto priemonių eksploatavimo laikotarpį, reikėtų parengti patikimus privalomus išmetamųjų teršalų bandymų metodus, kad būtų parengti periodinės techninės apžiūros reikalavimai, grindžiami tiesioginio išmetimo vamzdžio bandymų ir borto diagnostikos sistemos tikrinimo kombinacija matuojant NOx lygį atliekant periodinius emisijų testus pagal Direktyvos 2014/45/ES nuostatas ir atsižvelgiant į dalelių lygius ir jų ribines vertes. Visų pirma, naujos nuotolinės patikros technologijos gali būti naudojamos siekiant kelyje nustatyti labiausiai aplinką teršiančias transporto priemones ir sutelkti dėmesį į šių transporto priemonių eksploatacinės atitikties tikrinimo bandymus tikrinant nustatytas išmetamųjų teršalų ribines vertes (PN, NOx, CO ir HC) – ateityje tai būtų ekonomiškiausias periodinių patikrinimų atlikimo būdas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant padidinti patvirtinimo proceso skaidrumą ir palengvinti rinkos priežiūros institucijų, patvirtinimo institucijų ir Komisijos keitimąsi informacija ir nepriklausomą tikrinimą, tipo patvirtinimo dokumentai turėtų būti teikiami elektronine forma ir būti prieinami viešai, atsižvelgiant į išimtis, reikalingas komerciniams interesams ir asmens duomenims apsaugoti;

(22)  siekiant padidinti patvirtinimo proceso skaidrumą ir palengvinti rinkos priežiūros institucijų, patvirtinimo institucijų, Komisijos ir trečiųjų šalių keitimąsi informacija ir nepriklausomą tikrinimą, turi būti atskleidžiama informacija apie transporto priemonę ir bandymus, reikalinga tokiems patikrinimams atlikti. Atitinkama informacija turėtų būti teikiama elektronine forma ir būti prieinama viešai, atsižvelgiant į išimtis, reikalingas komerciniams interesams, intelektinės nuosavybės teisėms ir asmens duomenims apsaugoti.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  šie konkretesni nacionalinių institucijų įpareigojimai, nustatyti šiame reglamente, turėtų apimti paskesnius pakankamo rinkai pateiktų transporto priemonių skaičiaus atitikties tikrinimo bandymus ir patikras. Transporto priemonių, kurioms taikoma ši paskesnė atitikties patikra, atranka turėtų būti grindžiama deramu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į galimos neatitikties svarbą ir jos pasitvirtinimo tikimybę;

(24)  šie konkretesni nacionalinių institucijų įpareigojimai, nustatyti šiame reglamente, turėtų apimti paskesnius pakankamo rinkai pateiktų transporto priemonių skaičiaus atitikties tikrinimo bandymus ir patikras. Transporto priemonių, kurioms taikoma ši paskesnė atitikties patikra, atranka turėtų būti grindžiama deramu rizikos įvertinimu, atliktu atsižvelgiant į galimos neatitikties svarbą ir jos pasitvirtinimo tikimybę. Be to, ji turėtų būti grindžiama aiškiais ir išsamiais kriterijais ir, be kita ko, apimti tam tikrą atsitiktine tvarka atrinktų visų dabartinių modelių procentinę dalį, įskaitant transporto priemones, kuriose įrengti nauji varikliai arba naujos technologijos, labai daug ar labai mažai kuro vartojančias transporto priemones ir transporto priemones, kurių parduodama labai daug, taip pat turi būti atsižvelgiama į atitikties istoriją, vartotojų patarimus, nuotolinės patikros rezultatus ir nepriklausomų mokslinių tyrimų įstaigų išreikštą susirūpinimą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  šio reglamento tikslams neturėtų turėti poveikio faktas, kad tam tikros sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai gali būti montuojami transporto priemonėje ar prie jos po transporto priemonės pateikimo rinkai, registracijos ar pradėtos eksploatacijos. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad sistemas, komponentus, atskirus techninius mazgus arba dalis ir įrangą, kurie gali būti montuojami transporto priemonėse ar prie jų ir kurie galėtų turėti didelį neigiamą poveikį aplinkosaugos ir funkcinės saugos požiūriu svarbių sistemų veikimui, patvirtinimo institucijos iš anksto patikrintų prieš jų pateikimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią;

(27)  šio reglamento tikslams neturėtų turėti poveikio faktas, kad tam tikros sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai gali būti montuojami transporto priemonėje ar prie jos po transporto priemonės pateikimo rinkai, registracijos ar pradėtos eksploatacijos. Todėl reikėtų imtis atitinkamų priemonių siekiant užtikrinti, kad sistemas, komponentus, atskirus techninius mazgus arba dalis ir įrangą, kurie gali būti montuojami transporto priemonėse ar prie jų ir kurie galėtų turėti neigiamą poveikį aplinkosaugos ir funkcinės saugos požiūriu svarbių sistemų veikimui, patvirtinimo institucijos iš anksto patikrintų prieš jų pateikimą rinkai, registraciją ar eksploatacijos pradžią;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  gamybos atitiktis yra vienas iš ES tipo patvirtinimo sistemos pamatų, todėl gamintojo nustatytas šios atitikties užtikrinimo procedūras turėtų patvirtinti kompetentinga institucija arba tinkamą kvalifikaciją turinti šiuo tikslu paskirta techninė tarnyba, ir jos turėtų būti reguliariai tikrinamos nepriklausomo periodinio audito pagalba; Be to, patvirtinimo institucijos turėtų užtikrinti tolesnės nagrinėjamųjų produktų atitikties tikrinimą;

(29)  gamybos atitiktis yra vienas iš ES tipo patvirtinimo sistemos pamatų, todėl gamintojo nustatytas šios atitikties užtikrinimo procedūras turėtų patvirtinti kompetentinga institucija arba tinkamą kvalifikaciją turinti šiuo tikslu paskirta techninė tarnyba, kuri nėra tipo patvirtinimo tikslu bandymus atlikusi techninė tarnyba, ir jos turėtų būti reguliariai tikrinamos nepriklausomo periodinio audito pagalba; Be to, tipo patvirtinimo institucijos turėtų užtikrinti tolesnės nagrinėjamųjų produktų atitikties tikrinimą;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  didelių pavojų saugai ir žalos visuomenės sveikatai ir aplinkai, apie kuriuos pranešta, vertinimas turėtų būti atliekamas nacionaliniu lygmeniu, tačiau kai pavojus arba žala, apie kuriuos pranešta, gali egzistuoti platesnėje nei vienos valstybės narės teritorijoje, turėtų būti užtikrintas Sąjungos lygmens koordinavimas siekiant dalytis ištekliais ir užtikrinti taisomųjų nustatytojo pavojaus ir žalos mažinimo veiksmų nuoseklumą;

(31)  pavojų saugai ir žalos visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimas turėtų būti atliekamas nacionaliniu lygmeniu, tačiau kai pavojus arba žala, apie kuriuos pranešta, gali egzistuoti platesnėje nei vienos valstybės narės teritorijoje, turėtų būti užtikrintas Sąjungos lygmens koordinavimas siekiant dalytis ištekliais ir užtikrinti taisomųjų nustatytojo pavojaus ir žalos panaikinimo veiksmų nuoseklumą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  kadangi technikos pažanga, leidžianti naudoti naujus transporto priemonių diagnostikos ir remonto metodus ar techniką, kaip antai nuotolinę prieigą prie transporto priemonės informacijos ir programinės įrangos, neturėtų susilpninti šio reglamento tikslų nepriklausomų veiklos vykdytojų prieigos prie remonto ir priežiūros informacijos atžvilgiu;

(37)  technikos pažanga, leidžianti naudoti naujus transporto priemonių diagnostikos ir remonto metodus ar techniką, kaip antai nuotolinę prieigą prie transporto priemonės informacijos ir programinės įrangos, turėtų sustiprinti šio reglamento tikslų nepriklausomų veiklos vykdytojų prieigą prie remonto ir priežiūros informacijos atžvilgiu;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės kasmet praneša Komisijai apie skirtas sankcijas, kad būtų galima stebėti šių nuostatų įgyvendinimo suderinamumą;

(40)  valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų už šio reglamento pažeidimus ir užtikrinti, kad šios taisyklės būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės turėtų kasmet pranešti Komisijai apie skirtas sankcijas, kad ji galėtų stebėti šių su sankcijomis susijusių nuostatų įgyvendinimo suderinamumą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.   Šiuo reglamentu taip pat įsteigiama Europos transporto priemonių priežiūros agentūra (ETPPA, toliau – Agentūra) ir nustatomi jos įgaliojimai ir pareigos.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gamintojas gali teikti prašymą išduoti tipo patvirtinimą arba individualų tipo patvirtinimą šioms esminius šio reglamento reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms ir mašinoms:

3.  Gamintojas gali teikti prašymą išduoti tipo patvirtinimą arba individualų tipo patvirtinimą šioms šio reglamento reikalavimus atitinkančioms transporto priemonėms ir mašinoms:

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir taikomos priemonės, siekiant užtikrinti, kad rinkai tiekiamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, taip pat dalys ir įranga atitiktų atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai arba kitu visuomenės interesų apsaugos aspektu;

2)  rinkos priežiūra – rinkos priežiūros institucijų vykdoma veikla ir taikomos priemonės, siekiant užtikrinti, kad rinkai tiekiamos transporto priemonės, sistemos, komponentai arba atskiri techniniai mazgai, taip pat dalys ir įranga atitiktų atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose išdėstytus reikalavimus ir nekeltų pavojaus sveikatai, saugai, aplinkai arba kitu visuomenės interesų, įskaitant vartotojų teises, apsaugos aspektu;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a)  „išderinimo įtaisas“ – bet koks dizaino elementas, jaučiantis temperatūrą, transporto priemonės greitį, variklio sūkius (RPM), pavarų dėžę, kolektoriaus vakuumą ar bet kurį kitą parametrą ir skirtas tam, kad aktyvuotų, moduliuotų, pavėlintų ar deaktyvuotų bet kurios išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos dalies veikimą, kuriuo sumažinamas išmetamųjų teršalų kontrolės sistemos veiksmingumas visomis aplinkos ir variklio veikimo sąlygomis, nuolat susijusiomis su Sąjungos teritorija ir aptinkamomis įprastai eksploatuojant transporto priemonę arba nesutampančiomis su tipo patvirtinimo bandymų procedūrų sąlygomis;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 8 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b)  pagrindinė teršalų išmetimo strategija (pagrindinė TIS) – teršalų išmetimo strategija, veikianti tam tikrame variklio sūkių ir apkrovos intervale, kai nevykdoma papildoma teršalų išmetimo strategija;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 8 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8c)  papildoma teršalų išmetimo strategija (papildoma TIS) – teršalų išmetimo strategija, pradedama vykdyti ir pakeičianti arba pakoreguojanti pagrindinę teršalų išmetimo strategiją tam tikru tikslu, reaguojant į tam tikrą aplinkos ir (arba) eksploatavimo sąlygų visumą, ir veikianti tik tol, kol tos sąlygos yra;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 43 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

43)  serijos pabaigos transporto priemonė – transporto priemonė, kuri priklauso turimų transporto priemonių grupei ir kurios dėl įsigaliojusių naujų techninių reikalavimų, pagal kuriuos jos tipas nepatvirtintas, negalima arba nebegalima tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti;

43)  serijos pabaigos transporto priemonė – transporto priemonė, kuri priklauso turimų transporto priemonių grupei arba kuri turi būti surinkta ir kurios dėl įsigaliojusių naujų techninių reikalavimų, pagal kuriuos jos tipas nepatvirtintas, negalima arba nebegalima tiekti rinkai, registruoti arba pradėti eksploatuoti;

Pagrindimas

Transporto priemonės gali būti surenkamos keliais etapais – į tai reikėtų atsižvelgti apibrėžiant serijos pabaigos transporto priemones.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 44 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

44a)  nuotolinė patikra – judančios transporto priemonės variklio išmetamų teršalų lygio tyrimas ir matavimas naudojant kelyje sumontuotus prietaisus, kuriuose įrengti jutikliai, siekiant surinkti reikalingus duomenis tam, kad būtų stebimas vidutinis apyvartoje esančių transporto priemonių emisijų lygis ir nustatyti labiausiai aplinką teršiančios transporto priemonės;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiant atsižvelgti į technologinius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, įtraukiant ir atnaujinant nuorodas į norminius aktus, kuriuose nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai, būtų iš dalies keičiamas IV priedas.

2.  Siekiant atsižvelgti į technologinius ir reguliavimo pokyčius, Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais, įtraukiant ir atnaujinant nuorodas į norminius aktus, kuriuose nustatyti reikalavimai, kuriuos turi atitikti transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai, būtų iš dalies keičiamas IV priedas.

 

„Gamintojai, siekiantys gauti transporto priemonės, kurioje naudojama pagrindinė teršalų išmetimo strategija, papildoma teršalų išmetimo strategija arba išderinimo įtaisas, kaip apibrėžta šiame reglamente arba Reglamente (ES) 2016/646, ES tipo patvirtinimą, pateikia tipo patvirtinimo institucijai visą informaciją, įskaitant techninį pagrindimą, kurios tipo patvirtinimo institucija gali pagrįstai reikalauti siekiant nustatyti ar pagrindinė TIS arba papildoma TIS yra valdiklis ir ar taikytinas leidimas nukrypti nuo draudimo naudoti valdiklius pagal Reglamento (EB) 715/2007 5 straipsnio 2 dalį.

 

Gamintojai tipo patvirtinimo institucijai raštu deklaruoja, kad pateikta visa informacija apie pagrindinę TIS, papildomą TIS ar išderinimo įtaisą ir kad atitinkamo patvirtinto tipo transporto priemonėje neįrengtas pagal šį straipsnį ir Reglamentą (EB) 692/2008 draudžiamas išderinimo įtaisas.

 

Tipo patvirtinimo institucija nesuteikia ES tipo patvirtinimo, kol nebaigia savo vertinimo ir nenustato, kad atitinkamo patvirtinto tipo transporto priemonėje neįrengtas pagal šį straipsnį ir Reglamentą (EB) 692/2008 draudžiamas išderinimo įtaisas.

 

Tipo patvirtinimo institucija, rinkos priežiūros institucija arba Agentūra savo vertinimo ir atitikties ar neatitikties šiam straipsniui tikslais gali atlikti papildomą netikėtą bandymą, kurio parametrai yra kitokie nei šiame reglamente nustatytų bandymų parametrai. To papildomo netikėto bandymo parametrus kiekvieną kartą nustato tik tipo patvirtinimo institucija, rinkos priežiūros institucija arba Agentūra ir jie turi būti slapti ir nežinomi gamintojui iki bandymo rezultatų galutinio paskelbimo.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.   Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką patekusių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų rinkos priežiūrą ir kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 III skyrių.

4.   Valstybės narės organizuoja ir atlieka į rinką patekusių transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų rinkos priežiūrą ir kontrolę pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 III skyrių. Valstybės narės gali nuspręsti vykdyti bendrus rinkos priežiūros veiksmus šio reglamento 8 straipsnyje nustatytais tikslais.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog rinkos priežiūros institucijos, kai jos tai laiko tikslinga ir pateisinama, galėtų patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir daryti reikalingų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų poėmius atitikties patikrinimo tikslais.

5.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog rinkos priežiūros institucijos, kai jos tai laiko tikslinga ir pateisinama, galėtų be išankstinio pranešimo patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir daryti reikalingų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų poėmius atitikties patikrinimo tikslais. Transporto priemonės savininkui kompensuojamos su tais patikrinimais susijusios išlaidos.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdomas tipo patvirtinimas. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė rezultatų santrauką, visų pirma suteikto tipo patvirtinimo numerį ir susijusių gamintojų tapatybę, padaro viešai prieinamą.

6.  Valstybės narės periodiškai peržiūri ir įvertina, kaip veikia jų vykdomas tipo patvirtinimas ir kokia išduodamų tipo patvirtinimų kokybė. Tokie persvarstymai ir vertinimai atliekami ne rečiau kaip kas trejus metus, o rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms, Komisijai, pagal 10 straipsnį įsteigtam Reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir keitimosi informacija forumui ir, pagal Direktyvos (ES) 2016/XXX dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo ir Direktyvos 2003/35/EB dalinio keitimo 12 straipsnį, Europos švaraus oro forumui ir trečiosioms šalims jų prašymu. Atitinkama valstybė narė visą ataskaitą apie rezultatus, visų pirma suteiktų ir nesuteiktų tipo patvirtinimų skaičių, susijusių gamintojų tapatybę ir transporto priemonių tipus, padaro viešai prieinamą plačiajai visuomenei.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė skelbia apibendrintus rezultatus viešai.

7.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas trejus metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms, Komisijai ir trečiosioms šalims jų prašymu. Atitinkama valstybė narė skelbia apibendrintus rezultatus viešai; juose visų pirma nurodomos transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai, kurie neatitinka šio reglamento, taip pat tipo patvirtinimų tikslumas ir atitinkamų tipo patvirtinimo institucijų ir gamintojų tapatybė bei transporto priemonių tipai.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tipo patvirtinimo institucijos užtikrina, kad gamintojo pateikta transporto priemonė tipo patvirtinimo bandymams visiškai atitinka transporto priemones, kurios bus gaminamos ir teikiamos rinkai, ir kad pateiktos transporto priemonės bandymų metu nebus gauta rezultatų, kurie sistemingai skirtųsi nuo tų transporto priemonių veikimo rodiklių, kai jos eksploatuojamos sąlygomis, kurių galima pagrįstai tikėtis įprastai eksploatuojant ir naudojant.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Tipo patvirtinimo institucijos šio reglamento reikalavimus aiškina ir užtikrina jų vykdymą vienodai ir nuosekliai, kad visoje Sąjungoje nebūtų taikomi skirtingi standartai. Jos bendradarbiauja su Komisija ir pagal 10 straipsnį įsteigtu Reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir keitimosi informacija forumu jiems vykdant stebėsenos ir priežiūros veiklą, susijusią su šio reglamento taikymu ir paprašius jiems teikia visą reikiamą informaciją.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Patvirtinimo institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, vadovaudamosi 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta informavimo pareiga, kad būtų apsaugoti Sąjungos vartotojų interesai.

2.  Tipo patvirtinimo institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, nebent jų atskleidimas atitiktų viešąjį interesą, vadovaudamosi 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta pareiga teikti informaciją, kad būtų apsaugoti Sąjungos vartotojų interesai.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės patvirtinimo institucijos tarpusavyje bendradarbiauja dalindamosi jų vaidmeniui ir funkcijoms aktualia informacija.

Valstybės narės tipo patvirtinimo institucijos nustato procedūras, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir efektyvus derinimas ir keitimasis jų vaidmeniui ir funkcijoms aktualia informacija.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad nustatytų bendrus patvirtinimo institucijų skyrimo, peržiūros ir vertinimo nacionaliniu lygmeniu kriterijus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kad nustatytų bendrus tipo patvirtinimo institucijų skyrimo, peržiūros ir vertinimo nacionaliniu lygmeniu kriterijus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rinkos priežiūros institucijos atlieka reguliarius patikrinimus, kad įsitikintų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktimi šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, taip pat tipo patvirtinimų teisingumu. Šie patikrinimai atliekamai pakankamu mastu, naudojant dokumentų tikrinimą ir realaus vairavimo bei laboratorinius bandymus, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis. Vykdydamos šią veiklą, rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, skundus ir kitą informaciją.

1.  Rinkos priežiūros institucijos atlieka reguliarius patikrinimus, kad įsitikintų transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų atitiktimi šiame reglamente nustatytiems reikalavimams, taip pat tipo patvirtinimų teisingumu. Šie patikrinimai atliekamai pakankamu mastu, naudojant dokumentų tikrinimą ir realaus vairavimo bei laboratorinius bandymus, remiantis statistiškai reikšmingomis imtimis, atspindinčiomis atitinkamoje valstybėje narėje esančių transporto priemonių skaičių. Vykdydamos šią veiklą, rinkos priežiūros institucijos atsižvelgia į nustatytus mokslinius principus rizikos vertinimo protokolus, įskaitant skundus, modelių ir jų sudedamųjų dalių populiarumą, trečiųjų šalių bandymų rezultatus, labai daug ar labai mažai kuro vartojančius modelius, pirmą naujo variklio ir technologijos taikymą, periodinių techninių patikrinimų ataskaitas, imčių ėmimo programas, naudojančias nuotolinės patikros technologijas, ir kitą informaciją. Rinkos priežiūros institucijos imasi tolesnių veiksmų pagrįstų skundų atžvilgiu.

 

Tikrindamos transporto priemonių išmetamuosius teršalus rinkos priežiūros institucijos gali naudotis nuotolinės patikros technologijomis, kurios padėtų nustatyti labiausiai aplinką teršiančius transporto priemonių modelius ir juos toliau tirti. Vykdydamos šią veiklą, rinkos priežiūros institucijos bendradarbiauja ir derina savo veiksmus su už periodinius techninius patikrinimus atsakingomis institucijomis, kaip nustatyta Direktyvoje 2014/45/ES.

 

Kai siekiant įvykdyti šio straipsnio reikalavimus paskiriamos techninės tarnybos, rinkos priežiūros institucijos užtikrina, kad būtų paskirta ne ta pati techninė tarnyba, kuri vykdė su pradiniu tipo patvirtinimu susijusius bandymus.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Rinkos priežiūros institucijos reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus ir informaciją, kuri, jų manymu, būtina jų veiklai vykdyti.

2.  Rinkos priežiūros institucijos reikalauja, kad ekonominės veiklos vykdytojai pateiktų tokius dokumentus ir informaciją, įskaitant technines specifikacijas, kuri, jų manymu, būtina jų veiklai vykdyti. Tai apima prieigą prie atitinkamos programinės įrangos, variklio valdymo blokų ir bet kokių kitų reikalingų techninių specifikacijų.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rinkos priežiūros institucijos imasi atitinkamų priemonių, kad savo teritorijose laiku praneštų naudotojams apie nustatytą bet kokios transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo keliamą pavojų, siekdamos užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitokios žalos rizikai arba ją sumažinti.

Rinkos priežiūros institucijos imasi atitinkamų priemonių, kad laiku praneštų naudotojams apie nustatytą bet kokios transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo keliamą pavojų, siekdamos užkirsti kelią traumų ar bet kokios kitokios žalos rizikai arba ją sumažinti. Ši informacija pateikiama aiškia ir suprantama kalba.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, nusprendusios transporto priemonę, sistemą, komponentą ir atskirą techninį mazgą pašalinti iš rinkos pagal 49 straipsnio 5 dalį, praneša susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui, o atitinkamais atvejais – ir susijusiai tipo patvirtinimo institucijai.

5.  Vienos valstybės narės rinkos priežiūros institucijos, nusprendusios transporto priemonę, sistemą, komponentą ar atskirą techninį mazgą pašalinti iš rinkos pagal 49 straipsnio 5 dalį, praneša susijusiam ekonominės veiklos vykdytojui ir susijusiai tipo patvirtinimo institucijai.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Rinkos priežiūros institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, kiek tik reikia atsižvelgdamos į 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą informavimo pareigą, kad būtų apsaugoti Europos Sąjungos vartotojų interesai.

6.  Rinkos priežiūros institucijos savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jos laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, nebent jų atskleidimas atitiktų viešąjį interesą, kiek tik reikia vadovaudamosi 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta pareiga teikti informaciją, kad būtų apsaugoti Sąjungos vartotojų interesai.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Šis persvarstymas ir vertinimas atliekamas ne rečiau kaip kas ketverius metus, o persvarstymo ir vertinimo rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms ir Komisijai. Atitinkama valstybė narė skelbia apibendrintus rezultatus viešai.

7.  Valstybės narės periodiškai persvarsto ir vertina, kaip veikia jų vykdoma priežiūra. Tokia peržiūra ir vertinimas atliekami ne rečiau kaip kas trejus metus, o rezultatai pateikiami kitoms valstybėms narėms, Komisijai, pagal 10 straipsnį įsteigtam Reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir keitimosi informacija forumui ir trečiosioms šalims jų prašymu. Atitinkama valstybė narė skelbia apibendrintus rezultatus viešai visai visuomenei, juose visų pirma nurodomas tų transporto priemonių, sistemų, komponentų ar atskirų techninių mazgų, kurie neatitinka reikalavimų, skaičius ir modelis ir atitinkamų gamintojų tapatybė.

 

Rinkos priežiūros institucijos ne rečiau kaip kas dvejus metus paviešina suvestinę ataskaitą apie savo rinkos priežiūros veiklos mastą, apimtį ir rezultatus.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Jei valstybėje narėje už rinkos priežiūrą ir išorės sienų kontrolę atsakinga daugiau nei viena institucija, šios institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, keisdamosi jų darbui ir funkcijoms reikalinga informacija.

9.  Jei valstybėje narėje už rinkos priežiūrą ir išorės sienų kontrolę atsakinga daugiau nei viena institucija, šios institucijos nustato procedūras, kuriomis užtikrinamas veiksmingas ir efektyvus derinimas ir keitimasis jų darbui ir funkcijoms reikalinga informacija.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktų, kad nustatytų 1 dalyje nurodytų bandinių atitikties patikrų masto, apimties ir dažnumo nustatymo kriterijus. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

10.  Komisija pagal 88 straipsnio nuostatas priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas, kad nustatytų 1 dalyje nurodytų bandinių atitikties patikrų masto, apimties ir dažnumo nustatymo kriterijus bei transporto priemonės atrankos kriterijus.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijos vykdomas atitikties tikrinimas ir bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis užtikrinant vykdymą

Europos transporto priemonių priežiūros agentūros vykdomas atitikties tikrinimas ir bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis užtikrinant vykdymą

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija organizuoja ir tinkamu mastu vykdo jau pateiktų rinkai transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikrinimus, siekdama įsitikinti, kad šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą ir taikytinus teisės aktus, taip pat kad užtikrintų tipo patvirtinimo teisingumą, arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma.

Europos transporto priemonių priežiūros agentūra (ETPPA, toliau – Agentūra) organizuoja ir tinkamu mastu vykdo jau pateiktų rinkai transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų bandymus ir patikrinimus, siekdama įsitikinti, kad šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitinka tipo patvirtinimą ir taikytinus teisės aktus, taip pat kad užtikrintų tipo patvirtinimo teisingumą, arba pareikalauja, kad tai būtų vykdoma.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

M ir N kategorijoms priklausančių transporto priemonių atveju Agentūra kiekvienais metais atlieka mažiausiai 20 proc. atsitiktine tvarka atrinktų naujų Sąjungos rinkai pateiktų modelių, rinkos priežiūros bandymus, kad patikrintų, ar eksploatuojamos transporto priemonės atitinka Sąjungos saugos ir aplinkos apsaugos teisės aktus. Vykdydama transporto priemonių, kurių bandymai turi būti atlikti, atranką, Agentūra atsižvelgia į nustatytus rizikos vertinimo principus, skundus, įskaitant trečiųjų šalių bandymų rezultatus, naujas technologijas rinkoje, periodinių techninių patikrinimų ataskaitas ir kitą informaciją. Agentūra nagrinėja pagrįstus skundus ir imasi tolesnių veiksmų jų atžvilgiu.

 

Kai šiame straipsnyje nustatytų bandymų tikslais paskiriama techninė tarnyba, Agentūra užtikrina, kad būtų paskirta ne ta pati techninė tarnyba, kuri vykdė su pradinio tipo patvirtinimo bandymus.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie bandymai ir patikrinimai gali būti atliekami su naujomis transporto priemonėmis, pateiktomis gamintojo arba ekonominės veiklos vykdytojo kaip numatyta 2 dalyje.

Šie bandymai ir patikrinimai atliekami su

 

-   naujomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais, kuriuos pateikia gamintojas arba ekonominės veiklos vykdytojas kaip numatyta 2 dalyje;

 

-   su registruotomis transporto priemonėmis, sutikus transporto priemonės registracijos turėtojui.

 

Transporto priemonės savininkui kompensuojamos su tais bandymais susijusios išlaidos.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šie bandymai ir patikrinimai taip pat gali būti atliekami su užregistruotomis transporto priemonėmis, sutikus transporto priemonės registracijos turėtojui.

 

Išbraukta.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tipo patvirtinimus turintys gamintojai arba ekonominės veiklos vykdytojai paprašius Komisijai pateikia statistiškai reikšmingą skaičių Komisijos pasirinktų serijinių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie yra tipiški transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams, kurie gali būti pateikti rinkai pagal tipo patvirtinimą. Šios transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai pateikiami bandymui tokiu laiku, tokioje vietoje ir tokiam laikotarpiui, kokių pareikalauja Komisija.

2.  Tipo patvirtinimus turintys gamintojai arba ekonominės veiklos vykdytojai paprašius Agentūrai pateikia statistiškai reikšmingą skaičių Agentūros pasirinktų serijinių transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurie visiškai atitinka transporto priemones, sistemas, komponentus ir atskirus techninius mazgus, kurie gali būti pateikti rinkai pagal atitinkamą tipo patvirtinimą. Tos transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai pateikiami bandymui tokiu laiku, tokioje vietoje ir tokiam laikotarpiui, kokių pareikalauja Agentūra. Transporto priemonės savininkui kompensuojamos su tais bandymais susijusios išlaidos.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad Komisija galėtų atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytus bandymus, valstybės narės suteikia Komisijai visus su transporto priemonės, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių atitiktis tikrinama bandymais, tipo patvirtinimu susijusius duomenis. Šie duomenys turi apimti bent jau tipo patvirtinimo sertifikate ir jos prieduose, nurodytuose 26 straipsnio 1 dalyje, esančią informaciją.

Kad Agentūra galėtų atlikti 1 ir 2 dalyse nurodytus bandymus, valstybės narės suteikia Agentūrai visus su transporto priemonės, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų, kurių atitiktis tikrinama bandymais, tipo patvirtinimu susijusius duomenis. Šie duomenys turi apimti bent jau tipo patvirtinimo sertifikate ir jos prieduose, nurodytuose 26 straipsnio 1 dalyje, esančią informaciją.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės teikia bet kokią reikiamą paramą ir visą dokumentaciją ar techninę pagalbą, kurios prašo Komisijos ekspertai, kad galėtų atlikti bandymus, kontrolę ir patikrinimus.

 

Valstybės narės užtikrina, kad Komisijos ekspertai turėtų prieigą prie visų patalpų ar patalpų dalių ir informacijos, įskaitant kompiuterines sistemas ir programinę įrangą, reikalingų vykdant jų pareigas.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Transporto priemonių gamintojai paviešina duomenis, kurių reikia, kad trečiosios šalys galėtų atlikti atitikties tikrinimo bandymus. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų paviešintinus duomenis ir tokio paviešinimo sąlygas, atsižvelgiant į komercinių paslapčių apsaugą ir asmens duomenų išsaugojimą vadovaujantis Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

4.  Transporto priemonių gamintojai paviešina duomenis, kurių reikia, kad trečiosios šalys galėtų atlikti atitikties tikrinimo bandymus. Šiuos duomenis visų pirma sudaro parametrai ir nustatymai, būtini tam, kad būtų galima tiksliai atkartoti tipo patvirtinimo bandymo metu taikytas bandymo sąlygas. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų paviešintinus duomenis ir tokio paviešinimo sąlygas, atsižvelgiant į komercinių paslapčių apsaugą ir asmens duomenų išsaugojimą vadovaujantis Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nustačiusi, kad išbandytos arba patikrintos transporto priemonės neatitinka šiuo reglamentu arba bet kuriuo iš IV priede išvardytų norminių aktų nustatytų tipo patvirtinimo reikalavimų arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, Komisija pagal 54 straipsnio 8 dalį nedelsdama pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad transporto priemonės atitiktų šiuos reikalavimus, arba imasi ribojamųjų priemonių, pareikalaudama, kad ekonominės veiklos vykdytojas susijusias transporto priemones pašalintų iš rinkos arba per pagrįstą laikotarpį jas susigrąžintų, priklausomai nuo nustatytos neatitikties svarbos.

Nustačiusi, kad išbandytos arba patikrintos transporto priemonės, komponentai ir atskiri techniniai mazgai neatitinka šiuo reglamentu arba bet kuriuo iš IV priede išvardytų norminių aktų nustatytų tipo patvirtinimo reikalavimų arba kad tipo patvirtinimas suteiktas remiantis neteisingais duomenimis, Komisija pagal 54 straipsnio 8 dalį nedelsdama pareikalauja, kad susijęs ekonominės veiklos vykdytojas imtųsi visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad transporto priemonės, komponentai ir atskiri techniniai mazgai atitiktų šiuos reikalavimus, arba imasi ribojamųjų priemonių, pareikalaudama, kad ekonominės veiklos vykdytojas susijusias transporto priemones, komponentus ir atskirus techninius mazgus pašalintų iš rinkos arba per pagrįstą laikotarpį juos susigrąžintų, priklausomai nuo nustatytos neatitikties svarbos.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Bet kokie taisomieji veiksmai, kurių Komisija ėmėsi atsižvelgdama į savo tikrinimo bandymą, taikomi visoje Sąjungoje ir darniai ir nuosekliai įgyvendinami nacionalinės valdžios institucijų. Tokie visoje Sąjungoje taikomi taisomieji veiksmai gali apimti vienodą kompensaciją vartotojams, jeigu pradinio transporto priemonių veikimo rodikliai buvo pakeisti po to, kai imtasi taisomųjų veiksmų, ir piniginę kompensaciją už bet kokį neigiamą poveikį išorės sąlygoms (oro kokybei, visuomenės sveikatai ir t. t.).

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija paskelbia visų savo atliktų atitikties tikrinimo bandymų rezultatų ataskaitą.

Agentūra skelbia metines visų savo atliktų atitikties tikrinimo bandymų rezultatų ataskaitas. Tos ataskaitos turi būti prieinamos visuomenei ir jose turi būti pateikiama informacija apie atliktų bandymų rezultatus ir apie transporto priemones, sistemas, komponentus ar atskirus techninius mazgus, kurie neatitinka reikalavimų, įskaitant atitinkamų gamintojų tapatybę.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės imasi tinkamų tolesnių veiksmų, atsižvelgdamos į rekomendacijas, įtrauktas į ataskaitą, parengtą po atitikties tikrinimo bandymų ir, Komisijai paprašius, patikrina kompetentingų institucijų veikimą ir organizavimą, taip pat ištiria svarbias arba pasikartojančias problemas atitinkamoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės įgyvendina Agentūros pagal šį straipsnį pateiktas rekomendacijas, jei jos skirtos vienai ar daugiau valstybių narių. Jeigu valstybė narė Agentūros pateiktos rekomendacijos netaiko arba nuo jos nukrypsta, ta valstybė narė informuoja Komisija apie tokio sprendimo priežastis. Komisija įvertina pateiktas priežastis, o nusprendusi, kad priemonės, kurių imtasi, yra nepagrįstos, pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare, pareikalauja, kad rekomendacija būtų įgyvendinta arba būtų priimtos pakaitinės priemonės.

 

Tais atvejais, kai dėl pakartotinio 10 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų rekomendacijų arba pakaitinių priemonių nevykdymo nesilaikoma šio reglamento, Komisija sustabdo arba panaikina tipo patvirtinimo institucijos atitinkamoje valstybėje narėje įgaliojimus priimti paraiškas išduoti ES tipo patvirtinimo liudijimus pagal 21 straipsnį.

 

Per du mėnesius nuo tokių įgaliojimų sustabdymo, Komisija valstybėms narėms pateikia su neatitiktimi susijusių savo išvadų ataskaitą. Jeigu tai būtina rinkai jau pateiktų transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų saugai užtikrinti, Komisija nurodo susijusioms tipo patvirtinimo institucijoms per pagrįstą laikotarpį sustabdyti visų nepagrįstai išduotų liudijimų galiojimą.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Agentūra finansuojama iš gamintojo mokamų nacionalinių mokesčių, pagal 30 straipsnio 2a dalį taikomų visoms naujoms Sąjungoje parduodamoms transporto priemonėms.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumas

Reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir keitimosi informacija forumas

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įsteigia Keitimosi informacija apie reikalavimų vykdymo užtikrinimą forumą (toliau – forumas) ir jam pirmininkauja.

1.  Komisija įsteigia Reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir keitimosi informacija forumą (toliau – forumas). Forumui pirmininkauja Agentūra.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Forumą sudaro valstybių narių paskirti nariai.

Forumą sudaro valstybių narių paskirti nariai ir Komisijos atstovai. Jame stebėtojų teisėmis dalyvauja techninių tarnybų, trečiųjų šalių bandymų organizacijų, saugos ir aplinkosaugos nevyriausybinių organizacijų ir vartotojų grupių atstovai.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jo patariamosios funkcijos, be kita ko, apima gerosios praktikos skatinimą, keitimąsi informacija apie vykdymo užtikrinimo problemas, bendradarbiavimą, darbo metodų ir priemonių rengimą, elektroninio keitimosi informacija procedūros rengimą, suderintų vykdymo užtikrinimo projektų vertinimą, sankcijas ir bendrus patikrinimus.

Jo funkcijos yra šios:

 

a)   prisidėti skatinant gerą praktiką, kuria siekiama užtikrinti veiksmingą ir suderintą šio reglamento įgyvendinimą, ypač susijusią su paskirtųjų įstaigų vertinimu, paskyrimu bei stebėsena ir šiame reglamente nustatytų reikalavimų bendruoju taikymu, įskaitant įrodymų ar kitos informacijos, kurią prašoma pateikti atitinkamų trečiųjų subjektų, svarstymą;

 

b)   padėti valstybių narių kompetentingoms institucijoms vykdyti rinkos priežiūros veiklą, įskaitant, jei tai tikslinga ir jei to prašo valstybės narės, nacionalinės rinkos priežiūros veiklos koordinavimą regioniniu arba europiniu lygmenimis;

 

c)   kas trejus metus atlikti bendrus nacionalinių tipo patvirtinimo institucijų auditus siekiant patikrinti, ar jos laikosi šio reglamento reikalavimų ir ar atlieka savo pareigas nepriklausomai ir kruopščiai. Tie auditai apima taikomų nacionalinių tipo patvirtinimo procedūrų tikrinimą, atsitiktine tvarka atrinktų išduotų tipo patvirtinimų patikrinimą ir apsilankymą vietoje į vertinamos institucijos atsakomybės sričiai priklausančią techninę tarnybą. Agentūra gali dalyvauti tuose audituose ir sprendimą dėl savo dalyvavimo gali priimti remdamasi rizikos vertinimo analize;

 

d)   vertinti rinkos priežiūros veiklos peržiūros rezultatus ir teikti bendras rekomendacijas, paremtas viena ar daugiau tokių peržiūrų;

 

e)   vertinti techninių tarnybų veikimo vertinimų (tiek atliekamų pagal 80 straipsnio 3a dalį, tiek atliekamų po bendro vertinimo pagal 80 straipsnio 4 dalį) rezultatus ir teikti bendras rekomendacijas, paremtas vienu ar daugiau tokių vertinimų;

 

f)   vertinti vykdymo užtikrinimo veiklos veiksmingumą, be kita ko, atitinkamais atvejais, jeigu reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, sistemos, komponentai ar atskiri techniniai mazgai pateikti rinkai daugiau nei vienoje valstybėje narėje, vertinti valstybių narių taikomo remonto ar susigrąžinimo reikalavimo arba sankcijos nuoseklumą ir veiksmingumą, taip pat, paprašius Komisijai, teikti bendras rekomendacijas, susijusias su tokiu vertinimu. Tas vertinimas atliekamas bent kas dvejus metus.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Visi forumo priimti sprendimai ir sutartos rekomendacijos, įskaitant sprendimus ir rekomendacijas dėl susigrąžinimo, skelbiami viešai.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Forumas įsteigia nuolatinį komitetą (toliau – nuolatinis komitetas), kurį sudaro 10 nepriklausomų auditorių ir Komisijos atstovas ir kuris atlieka reguliarius nacionalinių tipo patvirtinimo institucijų ir rinkos priežiūros institucijų auditus, siekdamas patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente nustatytų reikalavimų ir nepriklausomai, efektyviai ir veiksmingai stebėti, ar tos institucijos vykdo savo pareigas .

 

Auditų išvadas tikrina nepriklausomas subjektas, jie atliekami skaidriai.

 

Atitinkamais atvejais atliekami šie audito veiksmai:

 

a)   tipo patvirtinimui ir rinkos priežiūros institucijose taikomų procedūrų ir protokolų vertinimas;

 

b)   techninių tarnybų paskyrimo vertinimas;

 

c)   apsilankymai vietoje ir pokalbiai su nacionalinių institucijų ir paskirtųjų techninių tarnybų darbuotojais;

 

d)   laboratorijų, infrastruktūros, matavimo prietaisų ir bandinių atrankos metodų patikrinimai;

 

e)   išduotų tipo patvirtinimų vertinimas;

 

f)   bet kokie kiti veiksmai neatitikties atvejams nustatyti.

 

Auditoriai gali sudaryti sutartį su trečiąja šalimi, kuri padėtų atlikti auditą.

 

Auditoriai ir sutartį sudariusios trečiosios šalys savo pareigas vykdo nepriklausomai ir nešališkai. Prireikus jie laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, kiek reikia kuo labiau atsižvelgdami į 9 straipsnio 3 dalyje nustatytą pareigą suteikti informaciją, kad būtų apsaugoti Sąjungos naudotojų ir piliečių interesai.

 

Valstybės narės teikia visą būtiną pagalbą, dokumentus ir paramą, kurios prašo auditoriai, kad galėtų atlikti savo pareigas.

 

Valstybės narės užtikrina, kad auditoriai turėtų prieigą prie visų patalpų ar patalpų dalių ir visos informacijos, įskaitant informaciją, saugomą kompiuterinėse sistemose ir programinėje įrangoje, reikalingų vykdant jų pareigas.

 

Forumas turimus audito rezultatus pateikia valstybėms narėms ir Komisijai.

 

Valstybės narės ir Komisija imasi tinkamų tolesnių veiksmų, atsižvelgdamos į informaciją ir rekomendacijas, įtrauktas į auditų ataskaitas.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 88 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatoma forumo sudėtis, skyrimo procedūra, išsamūs uždaviniai, darbo metodai ir darbo tvarkos taisyklės.

3.  Komisijai pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir nustatoma forumo ir nuolatinio auditorių komiteto sudėtis, skyrimo procedūra, išsamūs uždaviniai, darbo metodai ir darbo tvarkos taisyklės.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Internetinė tipo patvirtinimo duomenų bazė

 

1.   Komisija sukuria ir prižiūri internetinę tipo patvirtinimo duomenų bazę, kurią sudaro dvi atskiros sąsajos: viešoji sąsaja ir atitikties užtikrinimo sąsaja.

 

2.   Viešojoje sąsajoje pateikiama šio reglamento IX priede nurodyta informacija, bandymų rezultatai, bandymų specifikacijos bei techninių tarnybų ir tipo patvirtinimo institucijų, dalyvaujančios įvairiuose tipo patvirtinimo etapuose, tapatybė. Informacija pateikiama laikantis šių reikalavimų:

 

a)   informacija turi būti pateikiama nemokamai;

 

b)   informacija turi būti pateikiama patogia naudoti forma;

 

c)   turi būti galima atlikti visapusę informacijos paiešką ir informacija turi būti pateikiama skaitmeniniu formatu.

 

3.   Atitikties užtikrinimo sąsaja prieinama valstybėms narėms, tipo patvirtinimo institucijoms, rinkos priežiūros institucijoms ir Komisijai. Joje pateikiama 2 dalyje nurodyta informacija ir informacija, nurodyta šio reglamento I ir III prieduose. Laikomais šių reikalavimų:

 

a)   turi būti užtikrinamos griežtos saugumo priemonės siekiant apsaugoti konfidencialią informaciją;

 

b)   prieigos teisės turi būti grindžiamos principu „būtina žinoti“;

 

c)   turi būti pateikiama nuoroda į Rinkos priežiūros informacinę ir ryšių sistemą (angl. ICSMS), nustatytą pagal Reglamento (EB) Nr. 765/2008 23 straipsnį.

 

4.   Tipo patvirtinimo institucijos į atitikties užtikrinimo duomenų bazę įtraukia informaciją, kurios reikalaujama šio reglamento I ir III priede, kai išduodamas arba panaikinamas naujo tipo patvirtinimas, informaciją apie neatitiktis šio reglamento reikalavimams ir informaciją apie visus numatomus arba vykdomus taisomuosius veiksmus.

 

5.   Įrašydami informaciją į šią duomenų bazę, tipo patvirtinimo institucijos išsaugo prieigos prie tos informacijos ir jos redagavimo teises. Be kokie padaryti pakeitimai pateikiami aiškiai matomu būdu, pažymint jų datą. Atitikties užtikrinimo sąsajoje esantys duomenys naudojami tik su šio reglamento ir pagal jį priimtų aktų vykdymo užtikrinimu susijusiais tikslais. Draudžiama juos naudoti ne pagal paskirtį.

 

6.   Duomenų bazė sukuriama stengiantis kuo labiau sumažinti administracinę naštą ir remiantis patogumo naudotojui ir išlaidų efektyvumo principais. Internetinė tipo patvirtinimo duomenų bazė nei visiškai, nei iš dalies nepakeičia rinkos priežiūros institucijų pareigų.

 

7.   Siekiant įvertinti, ar Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI) yra tinkama naudoti siekiant keistis informacija, kuriai taikomas šis straipsnis, ne vėliau kaip per ... [3 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo data] pradedamas bandomasis projektas.

 

8.   Komisija pagal 88 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir išsamiau nustatoma internetinės tipo patvirtinimo duomenų bazės sukūrimo veiklos tvarka.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.   Kreipdamiesi dėl ES tipo patvirtinimo, gamintojai patvirtinimo institucijai įrodo ir raštu pareiškia, kad projektuodami transporto priemones, sistemos komponentus ir atskirus techninius mazgus, nenaudojo strategijų, kuriomis būtų be reikalo sumažinti per atitinkamas bandymo procedūras pasiekti veikimo rodikliai, kai transporto priemonės, sistemos, komponentai ir atskiri techniniai mazgai naudojami pagal sąlygas, kuriomis pagrįstai tikimasi juos naudoti įprasto eksploatavimo ir naudojimo metu.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojas nedelsdamas išsamiai informuoja patvirtinimą suteikusią patvirtinimo instituciją apie neatitikimą ir visas taikytas priemones.

Gamintojas nedelsdamas išsamiai informuoja patvirtinimą suteikusią tipo patvirtinimo instituciją ir Agentūrą apie neatitikimą ir bet kokias taikytas priemones.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos prašymą, per tipo patvirtinimo instituciją pateikia šiai institucijai ES tipo patvirtinimo sertifikato arba 55 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo kopiją, kuria įrodoma transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitiktis, kalba, kurią nacionalinė institucija gali lengvai suprasti.

Gamintojas, gavęs pagrįstą nacionalinės institucijos arba Agentūros prašymą, per tipo patvirtinimo instituciją kalba, kurią atitinkama nacionalinė institucija gali lengvai suprasti, pateikia ES tipo patvirtinimo sertifikato arba 55 straipsnio 1 dalyje nurodyto leidimo kopiją, kuria įrodoma transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo atitiktis.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  gavęs pagrįstą patvirtinimo institucijos prašymą, pateikti šiai institucijai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo gamybos atitikčiai įrodyti;

b)  gavęs pagrįstą tipo patvirtinimo institucijos arba Agentūros prašymą, pateikti jai visą informaciją ir dokumentus, reikalingus transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo gamybos atitikčiai įrodyti, įskaitant, paprašius, prieigą prie programinės įrangos ir algoritmų bei bet kokias tipo patvirtinimo metu taikytas technines specifikacijas;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  patvirtinimo arba rinkos priežiūros institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis, jei reikia imtis bet kokių veiksmų, siekiant pašalinti transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, dėl kurių suteiktas šis įgaliojimas, keliamą didelį pavojų;

c)  tipo patvirtinimo institucijų, rinkos priežiūros institucijų arba Agentūros prašymu bendradarbiauti su jomis, jei reikia imtis bet kokių veiksmų, siekiant pašalinti transporto priemonių, sistemų, komponentų, atskirų techninių mazgų, dalių arba įrangos, dėl kurių suteiktas šis įgaliojimas, keliamą didelį pavojų;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Importuotojas nedelsdamas informuoja gamintoją apie skundus ir pranešimus, susijusius su pavojais, įtariamais incidentais bei neatitikties klausimais, siejamais su importuojamomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais, atskirais techniniais mazgais, dalimis arba įranga.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  ES tipo patvirtinimas galutiniame sukomplektavimo etape suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patikrinus, ar galutiniame etape patvirtintas transporto priemonės tipas patvirtinimo metu atitinka visus taikomus techninius reikalavimus. Atliekant šį patikrinimą tikrinami visi dokumentai, susiję su reikalavimais, taikomais nekomplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimui, suteiktam taikant daugiaetapę procedūrą, net jei patvirtinimas buvo suteiktas kitai transporto priemonės kategorijai.

4.  ES tipo patvirtinimas galutiniame sukomplektavimo etape suteikiamas tik patvirtinimo institucijai patikrinus, ar galutiniame etape patvirtintas transporto priemonės tipas patvirtinimo metu atitinka visus taikomus techninius reikalavimus. Atliekant šį patikrinimą tikrinami visi dokumentai, susiję su reikalavimais, taikomais nekomplektinės transporto priemonės ES tipo patvirtinimui, suteiktam taikant daugiaetapę procedūrą, net jei patvirtinimas buvo suteiktas kitai transporto priemonės kategorijai. Transporto priemonę galutiniame sukomplektavimo etape patvirtinanti institucija yra atsakinga už sukomplektuotos transporto priemonės atitikties visiems reikalavimams užtikrinimą ir, jei būtina, pakartotinai atlieka pirminius bandymus siekiant patikrinti, ar atskirai patvirtintos sistemos ir komponentai vis dar atitinka tuos tipo patvirtinimus, kai naudojami sukomplektuojant transporto priemonę.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Gamintojas tipo patvirtinimo institucijai pateikia tokį transporto priemonių, komponentų ar atskirų techninių mazgų skaičių, koks būtinas atitinkamomis atskiromis direktyvomis arba reglamentais reikalaujamiems bandymams atlikti.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  išsamūs visų su teršalų išmetimu susijusių komponentų (pagrindinė teršalų išmetimo strategija) techniniai aprašymai ir kalibravimo specifikacijos;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  visų kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančių valdiklių arba bet kokių papildomų teršalų išmetimo strategijų (TIS) sąrašas, įskaitant aprašą parametrų, kurie keičiami naudojant papildomą TIS, ir ribines sąlygas, kuriomis papildoma TIS veikia, informaciją, kuri papildoma ir pagrindinė TIS veikiausiai veiks visomis skirtingomis aplinkos sąlygomis, išsamius techninius aprašymus ir kalibravimo specifikacijas, taip pat išsamų kiekvieno kontrolės sistemų veiksmingumą mažinančio valdiklio, kurį naudojant sumažėja teršalų išmetimo kontrolės sistemos veiksmingumas, pagrindimą ir priežasčių, dėl kurių šis valdiklis nėra draudžiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalį, pagrindimą;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Informacinis aplankas pateikiamas Komisijos nustatyta elektronine forma, tačiau taip pat gali būti pateiktas popieriuje.

2.  Informacinis aplankas pateikiamas Komisijos nustatyta elektronine forma. Jis gali būti papildomai pateiktas spausdinta forma.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jei paraiška teikiama dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo, gamintojas pateikia išsamią informaciją, įskaitant techninius paaiškinimus, dėl bet kokios papildomos variklio valdymo strategijos, naudojamos ne sąlygomis, nurodytomis atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose ir bandymų procedūrose.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patvirtinimo institucija ir techninės tarnybos turi prieigą prie transporto priemonės programinės įrangos ir algoritmų.

Tipo patvirtinimo institucija ir techninės tarnybos turi prieigą prie transporto priemonės programinės ir aparatinės įrangos bei algoritmų, susijusių su sauga ir išmetamaisiais teršalais, ir jai suteikiama tinkama informacija apie atitinkamos programinės ir aparatinės įrangos sistemų kūrimo procesą, kartu atsižvelgiant į jų atitinkamas pareigas.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Gamintojas, pateikdamas paraišką dėl tipo patvirtinimo, standartizuota forma tipo patvirtinimo institucijai ir atsakingai techninei tarnybai perduoda naudotą su sauga ir teršalų išmetimu susijusios programinės įrangos versiją. Kad būtų galima aptikti vėlesnius neteisėtus programinės įrangos pakeitimus, techninei tarnybai suteikiama teisė pažymėti programinę įrangą nustatant atitinkamus parametrus.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patvirtinimo institucija pagrįstu prašymu gali taip pat reikalauti iš gamintojo pateikti visą papildomą informaciją, kurios reikia sprendimui dėl reikalingų bandymų priimti arba šių bandymų atlikimo sąlygoms palengvinti.

Tipo patvirtinimo institucija ir atsakinga techninė tarnyba pagrįstu prašymu gali taip pat reikalauti iš gamintojo pateikti visą papildomą informaciją, kuri būtina sprendimui dėl reikalingų bandymų priimti arba šių bandymų atlikimo sąlygoms palengvinti.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tipo patvirtinimo institucija ir atsakinga techninė tarnyba prireikus laikosi slaptumo, kad būtų apsaugotos komercinės paslaptys, nebent jų atskleidimas atitiktų viešąjį interesą, vadovaujantis 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta pareiga suteikti informaciją, kad būtų apsaugoti Sąjungos naudotojų interesai.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  ar pateiktas išderinimo įtaiso įrengimo pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalį pagrindimas yra pagrįstas;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus, bet kelia didelį pavojų saugai arba gali rimtai pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą. Šiuo atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

5.  Jei patvirtinimo institucija nustato, kad transporto priemonės, sistemos, komponento arba atskiro techninio mazgo tipas atitinka taikomus reikalavimus, bet kelia didelį pavojų saugai arba gali pakenkti aplinkai ar visuomenės sveikatai, ji atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą. Šiuo atveju ji nedelsdama išsiunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai išsamią bylą, kurioje paaiškina savo sprendimo priežastis ir pagrindžia savo išvadas.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Patvirtinimo institucija gali, remdamasi informacija, įtraukta į informacinį aplanką, atsisakyti patvirtinti transporto priemonės išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų išderinimo įtaisą.

 

Patvirtinimo institucija atsisako suteikti ES tipo patvirtinimą, jei nustato, kad išderinimo įtaisas buvo įdiegtas neteisėtai.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Komisija pagal 88 straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas ir kuriais nustatomi kriterijai, pagal kuriuos vertinamas prašymas dėl vienos iš draudimo naudoti transporto priemonės išmetamų teršalų kontrolės sistemų išderinimo įtaisą išimčių taikymo pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 5 straipsnio 2 dalį, taip pat sąlygos, kuriomis tokia paraiška gali būti patvirtinta arba atmesta.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Patvirtinimo institucija kas tris mėnesius siunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai per praėjusį laikotarpį jos suteiktų, iš dalies pakeistų, atsisakytų suteikti arba panaikintų sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimų sąrašą. Šiame sąraše gali būti pateikiama XIV priede nurodyta informacija.

2.  Patvirtinimo institucija kas tris mėnesius siunčia kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms, Komisijai ir Agentūrai per praėjusį laikotarpį jos suteiktų, iš dalies pakeistų, atsisakytų suteikti arba panaikintų sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų ES tipo patvirtinimų sąrašą. Šiame sąraše gali būti pateikiama XIV priede nurodyta informacija.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Atitiktis šio reglamento ir IV priede nurodytų norminių aktų techniniams reikalavimams įrodoma atitinkamais bandymais, kuriuos pagal IV priede nurodytus susijusius norminius aktus atlieka paskirtosios techninės tarnybos.

1.  Atitiktis šio reglamento ir IV priede nurodytų norminių aktų techniniams reikalavimams įrodoma atitinkamais bandymais, kuriuos visus pagal IV priede nurodytus susijusius norminius aktus atlieka tik paskirtosios techninės tarnybos, atitinkama nacionalinė institucija arba Komisija.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Gamintojas privalomiems bandymams atlikti pateikia patvirtinimo institucijai transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurių reikalaujama susijusiuose IV priede nurodytuose aktuose.

2.  Gamintojas privalomiems bandymams atlikti pateikia techninei tarnybai transporto priemones, sistemas, komponentus arba atskirus techninius mazgus, kurių reikalaujama susijusiuose IV priede nurodytuose aktuose.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Privalomi bandymai atliekami su tvirtinamą tipą atitinkančiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais.

3.  Privalomi bandymai atliekami su tvirtinamą tipą visiškai atitinkančiomis transporto priemonėmis, sistemomis, komponentais ir atskirais techniniais mazgais.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Visos transporto priemonės tipo patvirtinimo atveju institucijos užtikrina, kad bandymams pasirinkus tam tikrą transporto priemonę nebus gauta rezultatų, kurie sistemingai skirtųsi nuo tų transporto priemonių veikimo rodiklių, kai jos eksploatuojamos sąlygomis, kurių galima pagrįstai tikėtis įprastai eksploatuojant ir naudojant.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Transporto priemonių gamintojai viešai skelbia duomenis, kurių reikia, kad tretieji subjektai galėtų atlikti atitikties tikrinimo bandymus. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų paviešintinus duomenis ir tokio paviešinimo sąlygas, atsižvelgiant į komercinių paslapčių apsaugą ir asmens duomenų išsaugojimą vadovaujantis Sąjungos ir nacionalinės teisės aktais. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija atlieka gamintojo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, paimtų bandinių tikrinimus arba bandymus, privalomus ES tipui patvirtinti.

4.  Siekdama patikrinti, ar transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas atitinka patvirtintą tipą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija atlieka gamintojo arba pardavėjo patalpose, įskaitant gamybines patalpas, atsitiktine tvarka paimtų bandinių tikrinimus arba bandymus, privalomus ES tipui patvirtinti. Tuos bandymus atlieka kita techninė tarnyba nei ta, kuri atliko pirminius bandymus tipo patvirtinimo tikslais.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Nustačiusi, kad gamintojas nebegamina transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pagal patvirtintą tipą arba kad atitikties liudijimai nebeatitinka 34 ir 35 straipsnių, net jei gamyba tęsiama, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties procedūros, arba panaikina tipo patvirtinimą.

5.  Nustačiusi, kad gamintojas nebegamina transporto priemonių, sistemų, komponentų arba atskirų techninių mazgų pagal patvirtintą tipą arba kad atitikties liudijimai nebeatitinka 34 ir 35 straipsnių, net jei gamyba tęsiama, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi gamybos atitikties procedūros ir būtų nedelsiant vėl užtikrinta atitiktis, arba panaikina tipo patvirtinimą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato tokią nacionalinių mokesčių struktūrą, kad ji padengtų jų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros veiklos, taip pat tipo patvirtinimo bandymų ir gamybos atitikties bandymų ir patikrinimų, atliekamų jų paskirtų techninių tarnybų, išlaidas.

1.  Valstybės narės nustato tokią nacionalinių mokesčių struktūrą, kad ji padengtų jų tipo patvirtinimo ir rinkos priežiūros veiklos, taip pat tipo patvirtinimo bandymų ir gamybos atitikties bandymų ir patikrinimų, atliekamų jų paskirtų techninių tarnybų, išlaidas. Techninės tarnybos tiesiogiai mokesčių netaiko.

 

Valstybės narės užtikrina, kad tarp nacionalinių tipo patvirtinimo ar rinkos priežiūros institucijų, techninių tarnybų ir gamintojų nebūtų interesų konflikto.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šie nacionaliniai mokesčiai taikomi gamintojams, kurie kreipėsi dėl tipo patvirtinimo atitinkamoje valstybėje narėje. Techninės tarnybos tiesiogiai mokesčių netaiko.

2.  Su tipo patvirtinimo veikla susiję nacionaliniai mokesčiai taikomi gamintojams, kurie kreipėsi dėl tipo patvirtinimo atitinkamoje valstybėje narėje.

 

Surinkti mokesčiai turi būti naudojami tik tipo patvirtinimo bandymų veiklai.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Su rinkos priežiūros veikla susiję nacionaliniai mokesčiai taikomi valstybėje narėje, kurioje produktai pateikiami rinkai, ir siekia 10 EUR už vieną parduotą transporto priemonę.

 

Surinkti mokesčiai turi būti naudojami tik rinkos priežiūros veiklai.

 

Valstybės narės kasmet per forumą kitoms valstybėms narėms ir Komisijai praneša išsamią informaciją apie surinktus mokesčius ir bendras metines atitinkamai atliktų priežiūros bandymų sąnaudas. Pirmasis toks pranešimas perduodamas ... [vieni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos].

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Nacionaline mokesčių struktūra taip pat turi būti padengtos Komisijos pagal 9 straipsnį vykdomų atitikties tikrinimo patikrų ir bandymų išlaidos. Vadovaujantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 4 dalimi, šios įmokos yra bendrojo Europos Sąjungos biudžeto išorės asignuotosios įplaukos.

3.   Su rinkos priežiūros veikla susijusiais nacionaliniais mokesčiais taip pat turi būti padengtos Agentūros pagal 9 straipsnį atliekamų atitikties tikrinimo patikrų ir bandymų išlaidos. Vadovaujantis Finansinio reglamento 21 straipsnio 4 dalimi, šios įmokos yra bendrojo Europos Sąjungos biudžeto išorės asignuotosios įplaukos.

__________________

__________________

26 2015 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1–96).

26 2015 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų 3 dalyje nurodytą priedą, taikytiną 1 dalyje nurodytiems nacionaliniams mokesčiams. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

5.   Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kad apibrėžtų 3 dalyje nurodytą priedą, taikytiną 2a dalyje nurodytiems su rinkos priežiūros veikla susijusiems nacionaliniams mokesčiams. Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 87 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei patvirtinimo institucija nustato, kad, nepaisant informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimo, atitinkama transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas tebeatitinka šiam tipui taikomus reikalavimus ir todėl patikrinimų arba bandymų kartoti nereikia, pakeitimas vadinamas tikslinimu.

Jei patvirtinimo institucija nustato, kad, nepaisant informaciniame pakete pateiktų duomenų pasikeitimo, atitinkama transporto priemonė, sistema, komponentas arba atskiras techninis mazgas tebeatitinka šiam tipui taikomus reikalavimus ir todėl patikrinimų arba bandymų kartoti nereikia, pakeitimas vadinamas tikslinimu. Vertindama tokius tikslinimus, patvirtinimo institucija atsižvelgia į atitinkamos rinkos priežiūros veiklos pagal šio reglamento 8 straipsnį rezultatus.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  Komisijos arba rinkos priežiūros institucijos atliktų tikrinimo bandymų rezultatai rodo, kad esama bet kokios Sąjungos saugos arba aplinkosaugos teisės aktų neatitikties;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galiojimo pabaiga

Reguliarus tikrinimas ir galiojimo pabaiga

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.   Transporto priemonių, sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimas išduodamas ribotam 5 metų laikotarpiui be galimybės pratęsti. Galiojimo pabaigos data nurodoma tipo patvirtinimo sertifikate. Pasibaigus tipo patvirtinimo sertifikato galiojimui, jis, gamintojui pateikus paraišką, gali būti pratęsiamas, bet tik jei patvirtinimo institucija patikrino, ar transporto priemonės, sistemos, komponento ir atskiro techninio mazgo tipas atitinka visus naujoms to tipo transporto priemonėms, sistemoms, komponentams ir atskiriems techniniams mazgams taikomus susijusių norminių aktų reikalavimus.

1.   Transporto priemonių tipo patvirtinimas tikrinamas praėjus 4 metų laikotarpiui po jų pirmo patvirtinimo arba ankstesnio tikrinimo. Patikrinimą atlieka Agentūra, pasinaudodama kita technine tarnyba nei ta, kuri atliko pirminį tipo patvirtinimą. Tipo patvirtinimo sertifikato patikrinimu patvirtinama, ar transporto priemonės tipas atitinka visus visiems naujoms to tipo transporto priemonėms tuo metu taikomus susijusių norminių aktų reikalavimus.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Jei agentūra nustato, kad esama pažeidimų ar neatitikimų, ji reikalauja imtis taisomųjų priemonių arba paskelbia, kad tipo patvirtinimo galiojimas baigėsi.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Transporto priemonės ES tipo patvirtinimas nustoja galioti nepasibaigus galiojimo laikotarpiui bet kuriuo iš šių atvejų:

2.   Transporto priemonės ES tipo patvirtinimas nustoja galioti bet kuriuo iš šių atvejų:

a)  nauji reikalavimai, taikomi patvirtintam transporto priemonės tipui, tampa privalomi tiekiant rinkai, registruojant arba pradedant eksploatuoti transporto priemones, ir patvirtintas tipas negali būti išplečiamas pagal 32 straipsnio 2 dalies c punktą;

a)  nauji reikalavimai, taikomi patvirtintam transporto priemonės tipui, tampa privalomi tiekiant rinkai, registruojant arba pradedant eksploatuoti transporto priemones, ir patvirtintas tipas negali būti išplečiamas pagal 32 straipsnio 2 dalies c punktą;

b)  visam laikui savanoriškai nutraukiama patvirtintą transporto priemonės tipą atitinkančių transporto priemonių gamyba;

b)  visam laikui nutraukiama patvirtintą transporto priemonės tipą atitinkančių transporto priemonių gamyba, t. y. per dvejus metus nepagaminama nė vienos atitinkamo tipo transporto priemonės;

c)  tipo patvirtinimo sertifikatas nustoja galioti dėl 37 straipsnio 6 dalyje nurodyto apribojimo;

c)  tipo patvirtinimo sertifikatas nustoja galioti dėl 37 straipsnio 6 dalyje nurodyto apribojimo;

d)  tipo patvirtinimas buvo panaikintas pagal 29 straipsnio 5 dalį arba 53 straipsnio 1 dalį;

d)  tipo patvirtinimas buvo panaikintas pagal 29 straipsnio 5 dalį arba 53 straipsnio 1 dalį;

e)  nustatyta, kad tipo patvirtinimas buvo pagrįstas klaidingais pareiškimais, suklastotais bandymų rezultatais arba buvo nuslėpti duomenys, dėl kurių būtų buvę atsisakyta suteikti tipo patvirtinimą.

e)  nustatyta, kad tipo patvirtinimas buvo pagrįstas klaidingais pareiškimais, suklastotais bandymų rezultatais arba buvo nuslėpti duomenys, dėl kurių būtų buvę atsisakyta suteikti tipo patvirtinimą;

 

ea)  nebuvo atliktas tipo patvirtinimo tikrinimas pagal 33 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.   Jei transporto priemonės, sistemos, komponento ar atskiro techninio mazgo tipui išduoto ES tipo patvirtinimo sertifikatas turi nustoti galioti, gamintojas nedelsdamas praneša apie tai ES tipo patvirtinimą suteikusiai patvirtinimo institucijai.

Išbraukta.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gavusi gamintojo pranešimą, ES tipo patvirtinimą suteikusi patvirtinimo institucija prireikus nedelsdama praneša kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai visą su transporto priemonių tiekimu rinkai, registravimu arba eksploatavimo pradžia susijusią informaciją.

ES tipo patvirtinimą suteikusi ar jo auditą atlikusi patvirtinimo institucija arba jį patikrinusi Agentūra prireikus nedelsdama praneša kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms ir Komisijai visą su transporto priemonių tiekimu rinkai, registravimu arba eksploatavimo pradžia susijusią informaciją.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atitikties liudijime pateikiamas konkretus transporto priemonės atitikties koeficientas, nustatomas realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekio matavimo bandymais pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 2016/646.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

36 a straipsnis

 

Vartotojų teisių gynimo priemonės

 

Kai nustatoma, kad Sąjungoje parduodama dalis, techninis mazgas, sistema ar visa transporto priemonė neatitinka atitikties liudijimo ir tipo patvirtinimo reikalavimų, vartotojui suteikiama teisė gauti reikalavimus atitinkančią transporto priemonę ją pakeičiant ar pataisant arba gamintojas jam visiškai kompensuoja už transporto priemonę sumokėtą sumą, arba iš dalies kompensuoja tais atvejais, kai transporto priemonė padaroma atitinkanti reikalavimus, tačiau eksploatacijos ir priežiūros išlaidos yra didesnės už pirmines sutartyje nurodytas išlaidas.

 

Kai vartotojas pasirenka transporto priemonės taisymą arba jos pakeitimą kita transporto priemone, gamintojas taisymo laikotarpiu arba kol transporto priemonė bus pakeista kita jam nemokamai suteikia pakaitinę transporto priemonę.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės pirmumo tvarka ir sparčiau patvirtina naujų ir inovacinių technologijų, kuriomis daromas gerokai mažesnis poveikis aplinkai, tipą.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  ES tipo patvirtinimas, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų, suteikiamas gavus Komisijos leidimą. Šis leidimas suteikiamas įgyvendinimo aktu. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 87 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

3.  ES tipo patvirtinimas, pagal kurį taikoma išimtis dėl naujų technologijų ar naujų koncepcijų, suteikiamas gavus Komisijos leidimą. Komisija pirmumo tvarka ir sparčiau patvirtina naujų ir inovacinių technologijų, kuriomis daromas gerokai mažesnis poveikis aplinkai, ES tipą. Leidimas suteikiamas deleguotuoju aktu. Tas deleguotasis aktas priimamas pagal 88 straipsnį.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės gali nuspręsti nereikalauti, kad konkreti transporto priemonė, nepaisant to, ar ji tokia yra vienintelė ar nevienintelė, atitiktų vieną arba daugiau šio reglamento nuostatų arba IV priede nurodytuose norminiuose aktuose nustatytų esminių reikalavimų, jei šios valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.

1.  Valstybės narės gali nuspręsti nereikalauti, kad konkreti transporto priemonė, nepaisant to, ar ji tokia yra vienintelė ar nevienintelė, atitiktų vieną arba daugiau šio reglamento nuostatų arba IV priede nurodytuose norminiuose aktuose nustatytų reikalavimų, jei šios valstybės narės nustato atitinkamus alternatyvius reikalavimus.