Procedūra : 2016/0014(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0048/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0048/2017

Debates :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Balsojumi :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Balsojumu skaidrojumi
PV 19/04/2018 - 10.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 2247kWORD 257k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja

Referents: Daniel Dalton

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS
 Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0031),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8‑0015/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 25. maija atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas un Transporta un tūrisma komitejas atzinumus (A8-0048/2017),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1)  Iekšējais tirgus aptver teritoriju bez iekšējām robežām, kurā jānodrošina brīva preču, pakalpojumu un kapitāla aprite un personu pārvietošanās. Iekšējā tirgus noteikumiem vajadzētu būt pārredzamiem, vienkāršiem un saskaņotiem, tādējādi nodrošinot juridisko noteiktību un skaidrību, no kā iegūtu gan uzņēmumi, gan patērētāji.

(1)  Iekšējais tirgus aptver teritoriju bez iekšējām robežām, kurā jānodrošina brīva preču, pakalpojumu un kapitāla aprite un personu pārvietošanās. Iekšējā tirgus noteikumiem vajadzētu būt pārredzamiem, vienkāršiem, saskaņotiem un efektīviem un tādējādi jānodrošina juridiskā noteiktība un skaidrība, no kā iegūtu gan uzņēmumi, gan patērētāji.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Taču minētajā novērtējumā arī tika secināts, ka papildus tipa apstiprināšanas prasībām ir jāievieš tirgus uzraudzības noteikumi, jāprecizē atsaukšanas un aizsardzības procedūras, kā arī nosacījumi, kas jāievēro, lai piešķirtu paplašinājumu apstiprinājumiem, kas izsniegti esošiem transportlīdzekļu tipiem, jāuzlabo tipa apstiprināšanas sistēmas īstenošana, šādā nolūkā saskaņojot un uzlabojot tipa apstiprināšanas un ražošanas atbilstības nodrošināšanas procedūras, ko izmanto dalībvalstu iestādes un tehniskie dienesti, jāprecizē piegādes ķēdē iesaistīto ekonomikas dalībnieku uzdevumi un pienākumi, kā arī sistēmas īstenošanā iesaistīto iestāžu un pušu uzdevumi un pienākumi, un jāuzlabo alternatīvu tipa apstiprināšanas shēmu (valsts mazo sēriju apstiprinājumi un transportlīdzekļu individuāli apstiprinājumi) piemērotība un vairākposmu tipa apstiprināšanas procesa piemērotība, lai nodrošinātu atbilstošu elastību nišas tirgiem un MVU, tomēr nekropļojot vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

(4)  Taču minētajā novērtējumā arī tika secināts, ka papildus tipa apstiprināšanas prasībām ir jāievieš tirgus uzraudzības noteikumi, jāprecizē atsaukšanas un aizsardzības procedūras, kā arī nosacījumi, kas jāievēro, lai piešķirtu paplašinājumu apstiprinājumiem, kuri izsniegti esošiem transportlīdzekļu tipiem, jāuzlabo tipa apstiprināšanas sistēmas īstenošana, šādā nolūkā saskaņojot un uzlabojot tipa apstiprināšanas un ražošanas atbilstības nodrošināšanas procedūras, ko izmanto dalībvalstu iestādes un tehniskie dienesti, skaidri jānošķir piegādes ķēdē iesaistīto ekonomikas dalībnieku uzdevumi un pienākumi, kā arī sistēmas īstenošanā iesaistīto iestāžu un pušu uzdevumi un pienākumi, tā nepieļaujot šo uzdevumu un pienākumu pārklāšanos, garantējot iepriekšminēto dalībnieku, iestāžu un pušu neatkarību un nepieļaujot interešu konfliktus, un jāuzlabo alternatīvu tipa apstiprināšanas shēmu (valsts mazo sēriju apstiprinājumi un transportlīdzekļu individuāli apstiprinājumi) piemērotība un vairākposmu tipa apstiprināšanas procesa piemērotība, lai nodrošinātu atbilstošu elastību nišas tirgiem un MVU, tomēr nekropļojot vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5)  Turklāt nesen konstatētās problēmas saistībā ar tipa apstiprināšanas sistēmas īstenošanu ir atklājušas konkrētas nepilnības un apliecinājušas nepieciešamību būtiski pārskatīt sistēmu, lai nodrošinātu spēcīgu, pārredzamu, paredzamu un ilgtspējīgu tiesisko regulējumu, kura izpilde garantē augstu sabiedrības drošības un veselības un vides aizsardzības līmeni.

(5)  Turklāt nesen konstatētās problēmas saistībā ar tipa apstiprināšanas sistēmas īstenošanu ir atklājušas konkrētas nepilnības un apliecinājušas nepieciešamību vēl vairāk nostiprināt šo tiesisko regulējumu, lai nodrošinātu, ka tas ir spēcīgs, pārredzams, paredzams un ilgtspējīgs un garantē augstu sabiedrības drošības un veselības un vides aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Patērētāju aizsardzība ir viena no Savienības prioritātēm, tāpēc būtu jāprasa, lai transportlīdzekļus, kas ir apritē Savienībā, ražotāji testētu gan pirms laišanas tirgū, gan visā attiecīgo transportlīdzekļu darbmūža laikā. Dalībvalstīm un Komisijai būtu jāgarantē šāda dubulta uzraudzība, proti, dalībvalstis rīkojas tad, kad to nevar darīt Komisija, un otrādi.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b)  ES būtu jādara viss iespējamais, lai nepieļautu, ka ražotāji krāpjas, cenšoties ietekmēt piesārņojuma emisiju un degvielas patēriņa testu rezultātus, jo vēlas tos viltot vai izvairīties no citu noteikumu ievērošanas. Šādas manipulācijas būtu pilnībā jāizbeidz.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5c)  Ar šo regulu ir iecerēts risināt jautājumu, kas attiecas uz transportlīdzekļu lēno atsaukšanas procesu Savienībā. Atšķirībā no ASV, kur pieņemtā procedūra ļauj strauji rīkoties, pašreizējā procedūra negarantē Eiropas iedzīvotājiem efektīvu aizsardzību. Ņemot to vērā, ir būtiski svarīgi ļaut Komisijai pieprasīt, lai ekonomikas dalībnieki veiktu jebkādus ierobežojošus pasākumus, tostarp atsauktu transportlīdzekļus, ja tas ir nepieciešams, lai panāktu neatbilstošu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību atbilstību šīs regulas noteikumiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

5.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5d)  Ja attiecībā uz transportlīdzekli, kurš ir apritē, konstatē neatbilstību noteikumiem, ar kādiem sākotnēji ir piešķirts apstiprinājums, un/vai ja tādēļ ir apdraudēta patērētāju drošība vai pārsniegti piesārņojuma ierobežojumi, Eiropas patērētājiem ir svarīgi, lai viņi varētu paļauties uz atbilstošu un saskaņotu korektīvo pasākumu strauju īstenošanu, kas vajadzības gadījumā cita starpā nozīmē attiecīgā transportlīdzekļa atsaukšanu visā Savienībā. Dalībvalstīm būtu jāsniedz Komisijai visa tām pieejamā informācija, kas ļauj Komisijai pienācīgi un strauji rīkoties, lai aizsargātu vienotā tirgus integritāti.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6)  Šajā regulā izklāstīti saskaņoti noteikumi un principi attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanu un transportlīdzekļu individuālu apstiprināšanu, lai nodrošinātu iekšējā tirgus pienācīgu darbību uzņēmumu un patērētāju labā, kā arī lai panāktu augstu sabiedrības drošības un veselības un vides aizsardzības līmeni.

(6)  Šajā regulā izklāstīti saskaņoti noteikumi un principi attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprināšanu un transportlīdzekļu individuālu apstiprināšanu, lai nodrošinātu, ka konsekventi tiek piemēroti augstas kvalitātes standarti ražošanas atbilstības pārbaudei, ka iekšējais tirgus var pienācīgi darboties uzņēmumu labā un ka pilnībā un pienācīgi ir ievērotas patērētāju tiesības, tomēr piedāvājot arī augstu sabiedrības drošības un veselības un vides aizsardzības līmeni.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Šajā regulā noteiktas būtiskas tehniskas un administratīvas tipa apstiprināšanas prasības M un N kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (O kategorija), kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētām sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, lai tādējādi garantētu pietiekamu drošības līmeni un ekoloģiskos raksturlielumus. Šīs kategorijas attiecīgi aptver mehāniskos transportlīdzekļus, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai, un mehāniskos transportlīdzekļus, kas paredzēti kravu pārvadāšanai, kā arī to piekabes.

(7)  Šajā regulā noteiktas būtiskas tehniskas un administratīvas tipa apstiprināšanas prasības M un N kategorijas mehāniskajiem transportlīdzekļiem un to piekabēm (O kategorija), kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētām sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, lai tādējādi garantētu augstu drošības līmeni un ekoloģiskos raksturlielumus. Šīs kategorijas attiecīgi aptver mehāniskos transportlīdzekļus, kas paredzēti pasažieru pārvadāšanai, un mehāniskos transportlīdzekļus, kas paredzēti kravu pārvadāšanai, kā arī to piekabes.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Ar šo regulu būtu jānodrošina, ka dalībvalstīs ir ieviestas uzticamas, saskaņotas un pārredzamas tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības procedūras.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Ar šo regulu būtu jāpanāk, lai dalībvalstu tipa apstiprinātājas iestādes saprastu un piemērotu regulas prasības un nodrošinātu to izpildi visā Savienības teritorijā. Būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pārraudzīt dalībvalstu iestāžu darbu un šajā nolūkā regulāri veikt revīzijas, izsniegto tipa apstiprinājumu izlases atkārtotas pārbaudes un vispārēju uzraudzību pār šīs regulas saskaņotu piemērošanu.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  Lai izpildītu šīs regulas prasības, būtu jāņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/45/ES1a noteikumi.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Direktīva 2014/45/ES par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.).

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Tipa apstiprināšanas prasību efektīva īstenošana būtu jānodrošina, pilnveidojot noteikumus, kas reglamentē ražošanas atbilstību, tostarp nosakot, ka periodiski ir obligāti jāveic atbilstības kontroles metožu un attiecīgo ražojumu pastāvīgas atbilstības revīzijas, un pastiprinot prasības attiecībā uz to tehnisko dienestu kompetenci, pienākumiem un sniegumu, kuri veic gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas testus, par kuriem atbildību uzņemas tipa apstiprinātājas iestādes. Tehnisko dienestu pienācīga darbība ir izšķirošs aspekts, lai nodrošinātu augstu drošības un vides aizsardzības līmeni, kā arī sabiedrības uzticību sistēmai. Direktīvā 2007/46/EK norādītie tehnisko dienestu pilnvarošanas kritēriji būtu jānosaka sīkāk, lai tādējādi nodrošinātu to konsekventu piemērošanu. Pastāv tendence, ka tehnisko dienestu novērtēšanas metodes dalībvalstīs pakāpeniski kļūst arvien atšķirīgākas, jo pieaug minēto dienestu darba sarežģītība. Tāpēc ir nepieciešams, lai tiktu noteikti procedūras pienākumi, kas nodrošina informācijas apmaiņu un dalībvalstu prakses uzraudzību attiecībā uz tehnisko dienestu novērtēšanu, pilnvarošanu, paziņošanu un uzraudzību. Minēto procedūras pienākumu pildīšana izskaustu visas pašreizējās pretrunas attiecībā uz izmantotajām metodēm un tehnisko dienestu pilnvarošanas kritēriju interpretēšanu.

(9)  Tipa apstiprināšanas prasību efektīva īstenošana būtu jānodrošina, pilnveidojot noteikumus, kas reglamentē ražošanas atbilstību, šajā nolūkā nodrošinot arī pieejamāku informāciju, nosakot stingrus optimizācijas paņēmienus testēšanai laboratorijās, pievēršot īpašu uzmanību riskam, kas saistīts ar nelikumīgām pārveidošanas ierīcēm, kuras ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regulu (EK) Nr. 715/20071a izmantot ir aizliegts, nosakot, ka periodiski ir obligāti jāveic atbilstības kontroles metožu un attiecīgo ražojumu pastāvīgas atbilstības revīzijas, kā arī pastiprinot un saskaņojot prasības attiecībā uz to tehnisko dienestu kompetenci, pienākumiem un sniegumu, kuri veic gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas testus, par kuriem atbildību uzņemas tipa apstiprinātājas iestādes. Tehnisko dienestu pienācīga darbība ir izšķirošs aspekts, lai nodrošinātu augstu drošības un vides aizsardzības līmeni, kā arī sabiedrības uzticēšanos sistēmai. Direktīvā 2007/46/EK norādītie tehnisko dienestu pilnvarošanas kritēriji būtu jānosaka sīkāk, lai tādējādi panāktu to konsekventu piemērošanu visās dalībvalstīs. Pastāv tendence, ka tehnisko dienestu vērtēšanas metodes dalībvalstīs pakāpeniski kļūst arvien atšķirīgākas, jo pieaug minēto dienestu darba sarežģītība. Tāpēc ir nepieciešams, lai tiktu noteikti procedūras pienākumi, kas nodrošina informācijas apmaiņu un dalībvalstu prakses uzraudzību attiecībā uz tehnisko dienestu novērtēšanu, pilnvarošanu, paziņošanu un uzraudzību. Minēto procedūras pienākumu pildīšana izskaustu visas pašreizējās pretrunas attiecībā uz izmantotajām metodēm un tehnisko dienestu pilnvarošanas kritēriju interpretēšanu. Lai nodrošinātu pienācīgu pārraudzību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā Savienības teritorijā, tehniskais dienests, kas iesniedzis pieteikumu, būtu jāvērtē, cita starpā veicot arī vērtēšanu un apsekošanu uz vietas tieši tad, kad tiek veikti attiecīgie tipa apstiprināšanas testi.

 

___________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 20. jūnija Regula (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem („Euro 5” un „Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai (OV L 171, 29.6.2007., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Līdz ar tehnikas attīstību ir palielinājies risks, ka tehnisko dienestu rīcībā nav nepieciešamo kompetenču to jauno tehnoloģiju vai ierīču testēšanai, kas rodas minēto dienestu pilnvarojuma darbības jomā, tāpēc ir palielinājusies arī nepieciešamība, lai pilnvarojošās iestādes tehniskos dienestus vairāk kontrolētu un uzraudzītu. Tā kā tehnikas attīstības dēļ ražojuma cikli saīsinās un tā kā pilnvarojošās iestādes ievēro atšķirīgus intervālus, kad būtu jāveic tehnisko dienestu izvērtēšana uz vietas un uzraudzība, būtu jānosaka obligātas prasības attiecībā uz intervāliem, kad veicama tehnisko dienestu izvērtēšana un uzraudzība.

(10)  Līdz ar tehnikas attīstību ir palielinājies risks, ka tehniskajiem dienestiem nav nepieciešamās kompetences, lai testētu jaunas tehnoloģijas vai ierīces, kas rodas minēto dienestu pilnvarojuma darbības jomā, tāpēc lielāka ir arī vajadzība tehniskos dienestus sertificēt, kontrolēt un uzraudzīt. Ņemot vērā, cik ļoti dažādi tipa apstiprināšanas procedūrā pašlaik tiek interpretēta Direktīvas 2007/46/EK īstenošana un piemēroti tās noteikumi, atšķirības starp tehniskajiem dienestiem ir būtiskas. Tāpēc sertifikācija, kontrole un uzraudzība būtu jāsaskaņo un jāpalielina, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Eiropas vienotajā tirgū. Tā kā tehnikas attīstības dēļ ražojuma cikli saīsinās un tā kā pilnvarojošās iestādes ievēro atšķirīgus intervālus, kad būtu jāveic tehnisko dienestu izvērtēšana uz vietas un uzraudzība, būtu jānosaka obligātas prasības attiecībā uz intervāliem, kad veicama tehnisko dienestu izvērtēšana un uzraudzība.

Pamatojums

Tehniskie dienesti sadarbojas ar piegādātājiem, kurus izraudzījušies automobiļu ražotāji, un strādā šo piegādātāju uzdevumā, un līdz ar to ir iesaistīti jaunāko tehnoloģiju izstrādē. Konstatēto atšķirību cēlonis ir spēkā esošo direktīvu atšķirīga interpretācija.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai uzlabotu pārredzamību un savstarpēju uzticēšanos, kā arī vēl vairāk izlīdzinātu un pilnveidotu kritērijus tehnisko dienestu novērtēšanai, pilnvarošanai un paziņošanai, kā arī pilnvarojuma termiņa pagarināšanas un atjaunošanas procedūras, dalībvalstīm būtu jāsadarbojas gan savstarpēji, gan ar Komisiju. Tām būtu jāapspriežas savstarpēji un ar Komisiju par jautājumiem, kas ir vispārēji būtiski saistībā ar šīs regulas īstenošanu, un jāinformē citai cita un Komisija par kontrollapu, kuru tās izmanto savā modeļu novērtēšanas procesā.

(12)  Lai uzlabotu pārredzamību un savstarpēju uzticēšanos, kā arī vēl vairāk izlīdzinātu un pilnveidotu kritērijus tehnisko dienestu novērtēšanai, pilnvarošanai un paziņošanai, kā arī pilnvarojuma termiņa pagarināšanas un atjaunošanas procedūras, dalībvalstīm būtu jāizveido sadarbības mehānismi gan savstarpēji, gan ar Komisiju. Tām būtu jāapspriežas savstarpēji un ar Komisiju par jautājumiem, kas ir vispārēji būtiski saistībā ar šīs regulas īstenošanu, un jāinformē citai cita un Komisija par kontrollapu, kuru tās izmanto savā modeļu novērtēšanas procesā. Ar šo regulu izveido tiešsaistes datubāzi, kas kopā ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/20121a, varētu būt noderīgs elektroniskais līdzeklis, lai veicinātu un uzlabotu administratīvo sadarbību informācijas apmaiņas pārvaldības jomā, pamatojoties uz vienkāršām un vienotām procedūrām. Tādēļ Komisijai būtu jāapsver iespēja izmantot jau izveidotās tiešsaistes datubāzes, piemēram, Eiropas Tipa apstiprinājumu informācijas apmaiņas sistēmu (ETAES) vai Eiropas Transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu (EUCARIS).

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK („IMI regula”) (OV L 316, 14.11.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12a)  Tipa apstiprināšanas jomā pašlaik aktuālās problēmas liecina par būtiskām nepilnībām dalībvalstu izveidotajās tirgus uzraudzības un tipa apstiprināšanas kontroles sistēmās. Tāpēc būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras veikt atbilstošus uzraudzības pasākumus, lai nekavējoties reaģētu uz šādi atklātajām nepilnībām.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Ja tehniskā dienesta pilnvarošanas pamatā ir akreditācija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008 izpratnē12, akreditācijas struktūrām un pilnvarojošajām iestādēm būtu jāapmainās ar informāciju, kas ir būtiska tehnisko dienestu kompetences novērtēšanai.

(13)  Ja tehniskā dienesta pilnvarošanas pamatā ir akreditācija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 765/2008 izpratnē12, akreditācijas struktūrām un pilnvarojošajām iestādēm būtu jānodrošina, ka tehniskie dienesti ir kompetenti un neatkarīgi.

__________________

__________________

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

12 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regula (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93 (OV L 218, 13.8.2008., 30. lpp.).

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Dalībvalstīm būtu jāiekasē nodevas par tehnisko dienestu pilnvarošanu un uzraudzību, lai nodrošinātu šo tehnisko dienestu uzraudzības ilgtspēju dalībvalstīs un iedibinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus tehniskajiem dienestiem. Lai nodrošinātu pārredzamību, dalībvalstīm, pirms tās nosaka nodevu līmeni un struktūru, būtu jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis.

svītrots

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a)   Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai tehniskais dienests pats no ekonomikas dalībnieka neiekasētu maksu par tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības darbību izmaksām. Šis nosacījums nenozīmē, ka būtu ierobežotas ekonomikas dalībnieku iespējas izvēlēties, kuru tehnisko dienestu tie izmantos minēto darbību veikšanai.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Būtu jānodrošina tehnisko dienestu neatkarība attiecībā pret ražotājiem, tostarp novēršot situāciju, ka ražotāji tieši vai netieši veic maksājumus par tipa apstiprināšanas pārbaudēm un testiem, ko ir veikuši šie dienesti. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāizveido tāda tipa apstiprināšanas nodevu struktūra, kas segtu izmaksas par visu to tipa apstiprināšanas testu un pārbaužu veikšanu, kurus veic tehniskie dienesti, ko ir pilnvarojušas tipa apstiprinātājas iestādes, kā arī administratīvās izmaksas par tipa apstiprinājuma izsniegšanu un izmaksas par ex-post atbilstības verifikācijas testu un pārbaužu veikšanu.

svītrots

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(17a)  Lai varētu darboties tirgus spēki, tipa apstiprināšanas procedūru noteikumi tehniskajiem dienestiem būtu jāpiemēro pilnīgi pārredzami un vienoti, neradot lieku slogu ekonomikas dalībniekiem. Lai būtu garantēts augsts tehniskās kompetences līmenis un taisnīga attieksme pret visiem ekonomikas dalībniekiem, būtu jāpanāk tipa apstiprināšanas procedūru noteikumu vienota tehniskā piemērošana. Ar šo regulu izveidotajā Forumā tipa apstiprinātājām iestādēm būtu jāapmainās ar informāciju par to, kā darbojas dažādi to sertificētie tehniskie dienesti.

Pamatojums

Komisijai ir jāpanāk mērķtiecīga koordinācija un sadarbība starp tehniskajiem dienestiem. Lai tipa apstiprināšanas procedūra darbotos, izšķiroša nozīme ir tehnisko dienestu spējai to vienoti piemērot.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Ir nepieciešams spēcīgs atbilstības izpildes mehānisms, lai nodrošinātu, ka šajā regulā izklāstītās prasības tiek izpildītas. Arī turpmāk apstiprinātāju iestāžu galvenajam uzdevumam vajadzētu būt nodrošināt atbilstību tipa apstiprināšanas un ražošanas atbilstības prasībām, kas noteiktas tiesību aktos, ar kuriem reglamentē autobūves nozari, jo šis pienākums ir cieši saistīts ar tipa apstiprinājumu izsniegšanu un tā pildīšanai ir nepieciešamas izvērstas zināšanas par tā saturu. Tāpēc ir svarīgi, ka apstiprinātāju iestāžu darbība regulāri tiek pārbaudīta, veicot salīdzinošu izvērtēšanu, lai tādējādi nodrošinātu, ka visas apstiprinātājas iestādes attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasību izpildi piemēro vienāda līmeņa kvalitātes un stingrības prasības. Turklāt ir svarīgi pārbaudīt arī paša tipa apstiprinājuma pareizību.

(18)  Ir nepieciešams spēcīgs atbilstības izpildes mehānisms, lai nodrošinātu, ka šajā regulā izklāstītās prasības tiek izpildītas. Arī turpmāk apstiprinātāju iestāžu galvenajam uzdevumam vajadzētu būt nodrošināt atbilstību tipa apstiprināšanas un ražošanas atbilstības prasībām, kas noteiktas tiesību aktos, ar kuriem reglamentē autobūves nozari, jo šis pienākums ir cieši saistīts ar tipa apstiprinājumu izsniegšanu un tā pildīšanai ir nepieciešamas izvērstas zināšanas par tā saturu. Tāpēc ir svarīgi, īstenojot uzraudzību, Savienības līmenī regulāri kontrolēt apstiprinātāju iestāžu darbību, cita starpā veicot arī neatkarīgas revīzijas, lai tādējādi nodrošinātu, ka visas apstiprinātājas iestādes attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasību izpildi piemēro vienāda līmeņa kvalitātes un stingrības prasības. Turklāt ir svarīgi, lai neatkarīga trešā persona ES līmenī pārbaudītu arī paša tipa apstiprinājuma pareizību.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)   Lai nepieļautu interešu konflikta iespējamību, būtu jānodrošina, ka tipa apstiprinātājas iestādes un tirgus uzraudzības iestādes nav saistītas, kad tās pilda savus uzdevumus. Ņemot to vērā, šīs iestādes atbilstoši valsts pārvaldes sistēmai būtu jāveido kā atsevišķas institūcijas, kurām saskaņā ar valsts iestāžu struktūru un kompetences jomām nav kopēja personāla un telpu.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

19.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19b)   Izpildes forumam vajadzētu kļūt par informācijas apmaiņas un neatkarīgas analīzes platformu, kas atbalsta labāku šīs regulas darbību un īstenošanu. Apmaiņas procesā Komisija, iespējams, varētu nonākt pie secinājuma, ka viena vai vairākas tipa apstiprinātājas iestādes neatbilst šīs regulas prasībām. Būtu jānodrošina Komisijai iespēja šādos gadījumos darīt visu, kas nepieciešams, lai panāktu atbilstību, un tādēļ cita starpā sniegt vadlīnijas vai ieteikumus vai sagatavot citus instrumentus un izmantot citas procedūras, pienācīgi raugoties, lai attiecīgā rīcība būtu samērīga. Būtu jānodrošina Komisijai iespēja nopietna pārkāpuma gadījumā pieprasīt, lai tiktu atsauktas vai apturētas attiecīgajai iestādei piešķirtās pilnvaras izskatīt jaunus pieteikumus ES tipa apstiprinājuma saņemšanai, un tādējādi garantēt, ka patērētāju un vides aizsardzība saglabājas nemainīgi augstā līmenī.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21)  Noteikumi par tirgus uzraudzību ir jāiekļauj šajā regulā, lai pastiprinātu valstu kompetento iestāžu tiesības un pienākumus nolūkā nodrošināt šo iestāžu tirgus uzraudzības darbību efektīvu koordināciju un precizēt piemērojamās procedūras.

(21)  Šajā regulā ir būtiski svarīgi iekļaut noteikumus par tirgus uzraudzību, lai pastiprinātu valstu kompetento iestāžu tiesības un pienākumus nolūkā nodrošināt šo iestāžu tirgus uzraudzības darbību efektīvu koordināciju un precizēt piemērojamās procedūras.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)   Jānodrošina, lai tirgus uzraudzības iestādes un tipa apstiprinātājas iestādes varētu pienācīgi veikt šajā regulā paredzētos uzdevumus. Tādēļ dalībvalstīm tās jo īpaši būtu jānodrošina ar šim mērķim vajadzīgajiem resursiem.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai uzlabotu apstiprināšanas procesa pārredzamību un sekmētu informācijas apmaiņu un tirgus uzraudzības iestāžu, apstiprinātāju iestāžu un Komisijas veikto pārbaužu neatkarību, tipa apstiprināšanas dokumentācija būtu jānodrošina elektroniskā formātā un jādara publiski pieejama, ievērojot izņēmumus komerciālu interešu aizsardzības un personas datu aizsardzības nolūkā.

(22)  Lai uzlabotu apstiprināšanas procesa pārredzamību un lai sekmētu informācijas apmaiņu un tirgus uzraudzības iestāžu, apstiprinātāju iestāžu, Komisijas un trešo personu veikto pārbaužu neatkarību, informācija par transportlīdzekli un testēšanu šādu pārbaužu veikšanas nolūkā ir jāatklāj. Attiecīgā informācija remonta un tehniskās apkopes mērķiem būtu jānodrošina elektroniskā formātā, un tā būtu jādara publiski pieejama, ievērojot izņēmumus komerciālu interešu aizsardzības un personas datu aizsardzības nolūkā. Informācija minētajiem mērķiem būtu jāatklāj tā, lai neskartu aizsargājamas informācijas un intelektuālā īpašuma konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a)   Trešām personām, kuras pašas testē transportlīdzekļus un pārbauda to atbilstību šīs regulas prasībām, būtu jāievēro pārredzamības un atklātības principi, cita starpā arī attiecībā uz īpašumtiesībām un finansēšanas struktūrām un modeļiem. Šīm trešām personām arī būtu jāpilda tās pašas prasības, kuras pilda pilnvarotie tehniskie dienesti attiecībā uz zinātniskajiem un metodiskajiem standartiem, kas tiem jāpiemēro, veicot testēšanu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Šajos konkrētākajos valstu iestāžu pienākumos, kas noteikti šajā regulā, būtu jāparedz pienākums veikt ex-post atbilstības verifikācijas testēšanu un pārbaudes pietiekamam skaitam tirgū laistu transportlīdzekļu. Transportlīdzekļi, kuriem jāveic minētā ex-post atbilstības verifikācija, būtu jāizvēlas, balstoties uz atbilstīgu riska novērtējumu, kurā ņemts vērā iespējamās neatbilstības smagums un šādu gadījumu varbūtība.

(24)  Šajos konkrētākajos valstu iestāžu pienākumos, kas noteikti šajā regulā, būtu jāparedz pienākums veikt ex-post atbilstības verifikācijas testēšanu un pārbaudes pietiekamam skaitam tirgū laistu transportlīdzekļu. Transportlīdzekļi, kuriem jāveic minētā ex-post atbilstības verifikācija, būtu jāizvēlas, balstoties uz atbilstīgu riska novērtējumu, kurā ņemts vērā iespējamās neatbilstības smagums un šādu gadījumu varbūtība. Turklāt verifikācija būtu jāveic, pamatojoties uz skaidriem un detalizētiem kritērijiem, cita starpā veicot arī noteikta vienību skaita (īpatsvara) izlases pārbaudes visiem ekspluatācijā esošajiem modeļiem, kā arī transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar jaunu dzinēju vai tehnoloģiju, transportlīdzekļiem ar lielu vai ļoti mazu degvielas patēriņu un transportlīdzekļiem, kuriem ir ļoti liels noiets. Tāpat arī verifikācija būtu jāveic, ņemot vērā iepriekšējos datus par atbilstību, patērētāju sniegtās ziņas, testēšanas rezultātus, kas iegūti ar tālizpēti, un neatkarīgu pētniecības institūciju paustās bažas.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

24.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(24a)  Būtiska nozīme ir tam, lai Komisija spētu pārbaudīt atbilstību tipa apstiprinājumiem un tiesību aktiem, kas piemērojami transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, un nodrošināt, ka tipa apstiprinājumi ir pareizi, šajā nolūkā rīkojot vai veicot tirgū jau laistu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību testus un pārbaudes vai pieprasot šādu testu un pārbaužu veikšanu.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25a)   Trešām personām, kuras pašas testē transportlīdzekļus un pārbauda to atbilstību šīs regulas prasībām, būtu jāievēro pārredzamības un atklātības principi, cita starpā arī attiecībā uz īpašumtiesībām un finansēšanas struktūrām un modeļiem. Šīm trešām personām būtu arī jāizmanto pieeja, kas līdzīga tai, kuru izmanto pilnvarotie tehniskie dienesti, un tādējādi jāpanāk, lai attiecībā uz testēšanu un rezultātu interpretēšanu būtu ievēroti tie paši standarti.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25b)  Veicot tirgus uzraudzību, būtu jāņem vērā arī uz risku balstīta pieeja, cita starpā pievēršot uzmanību datiem, kas iegūti no tālizpētes ierīcēm uz ceļa, sūdzībām, periodiskās tehniskās apskates ziņojumiem, paredzamajam ekspluatācijas laikam, kā arī jau iepriekš par problemātiskiem atzītiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

25.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(25c)  Lai pārbaudītu transportlīdzekļu emisijas, tirgus uzraudzības iestādēm cita starpā būtu jāizmanto tālizpētes tehnoloģija, kas palīdzēs noteikt, kuri aspekti būtu jāpēta sīkāk, piemēram, kuri transportlīdzekļu modeļi rada lielāku gaisa vai trokšņa piesārņojumu. Šajā nolūkā iestādes sadarbojas un savu rīcību saskaņo ar iestādēm, kuras atbildīgas par periodiskajām tehniskajām apskatēm saskaņā ar Direktīvu 2014/45/ES par mehānisko transportlīdzekļu periodiskajām tehniskajām apskatēm.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Lai nodrošinātu transportlīdzekļu funkcionālo drošumu, transportlīdzekļu lietotāju un citu ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, kā arī vides aizsardzību augstā līmenī, tehniskās prasības un vides standartus, kas piemērojami transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskajām vienībām, būtu jāturpina saskaņot un pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai.

(26)  Lai nodrošinātu transportlīdzekļu funkcionālo drošumu, transportlīdzekļu lietotāju un citu ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, kā arī vides un sabiedrības veselības aizsardzību augstā līmenī, tehniskās prasības un vides standartus, kas piemērojami transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, būtu jāturpina saskaņot un pielāgot tehnikas un zinātnes attīstībai.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26a)  Lai augstā līmenī nodrošinātu un pastāvīgi uzlabotu transportlīdzekļu funkcionālo drošumu, transportlīdzekļu lietotāju un citu ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, kā arī vides aizsardzību, būtu jāveicina uz tehnikas un zinātnes attīstību balstītu jaunu tehnoloģiju ieviešana. Tas būtu jādara, ierobežojot prasības par testēšanu un dokumentāciju, kas vajadzīga, lai šādām tehnoloģijām piešķirtu ES tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Tam, ka konkrētas sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas un aprīkojumu var uzstādīt transportlīdzeklim vai transportlīdzeklī pēc tā laišanas tirgū, reģistrēšanas vai nodošanas ekspluatācijā, nevajadzētu skart šīs regulas mērķus. Tādēļ būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka apstiprinātāja iestāde pirms laišanas tirgū, reģistrēšanas vai nodošanas ekspluatācijā pārbauda tās sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas un aprīkojumu, ko varētu uzstādīt transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļos un kas varētu ievērojami pasliktināt to sistēmu darbību, kuras ir būtiskas saistībā ar vides aizsardzību vai funkcionālo drošumu.

(27)  Tam, ka konkrētas sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas un aprīkojumu var uzstādīt transportlīdzeklim vai transportlīdzeklī pēc tā laišanas tirgū, reģistrēšanas vai nodošanas ekspluatācijā, nevajadzētu skart šīs regulas mērķus. Tādēļ būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka apstiprinātāja iestāde pirms laišanas tirgū, reģistrēšanas vai nodošanas ekspluatācijā pārbauda tās sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas un aprīkojumu, ko varētu uzstādīt transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļos un kas varētu pasliktināt to sistēmu darbību, kuras ir būtiskas saistībā ar vides aizsardzību vai funkcionālo drošumu.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Ražošanas atbilstība ir viens no ES tipa apstiprināšanas sistēmas stūrakmeņiem, un tāpēc kompetentajai iestādei vai atbilstīgi kvalificētam tehniskajam dienestam, kas ir pilnvarots šādam mērķim, ražotāja ieviestie pasākumi šādas atbilstības nodrošināšanai būtu regulāri jāpārbauda, periodiski veicot neatkarīgas revīzijas. Turklāt apstiprinātājām iestādēm būtu jānodrošina attiecīgo ražojumu pastāvīgas atbilstības pārbaude.

(29)  Ražošanas atbilstība ir viens no ES tipa apstiprināšanas sistēmas stūrakmeņiem, un tāpēc kompetentajai iestādei vai atbilstīgi kvalificētam tehniskajam dienestam, kas ir pilnvarots šādam mērķim, ražotāja ieviestie pasākumi šādas atbilstības nodrošināšanai būtu jāapstiprina un regulāri jāpārbauda. Turklāt apstiprinātājām iestādēm būtu jānodrošina attiecīgo ražojumu pastāvīgas atbilstības pārbaude.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Lai tipa apstiprinājums paliktu spēkā, ražotājam ir jāinformē iestāde, kas ir apstiprinājusi attiecīgo transportlīdzekļa tipu, par visām izmaiņām tipa raksturlielumos vai šim tipam piemērojamajās prasībās par drošumu un ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Tāpēc ir svarīgi, lai izsniegtajiem tipa apstiprinājuma sertifikātiem būtu noteikts derīguma ierobežojums un tos varētu atjaunot tikai tad, kad apstiprinātāja iestāde ir pārbaudījusi un pārliecinājusies, ka transportlīdzekļa tips joprojām atbilst visām piemērojamajām prasībām. Turklāt būtu jāprecizē tipa apstiprinājuma paplašināšanas nosacījumi, lai visā Savienībā nodrošinātu procedūru vienādu piemērošanu un tipa apstiprināšanas prasību izpildi.

(30)  Lai tipa apstiprinājums paliktu spēkā, ražotājam ir jāinformē iestāde, kas ir apstiprinājusi attiecīgo transportlīdzekļa tipu, par visām izmaiņām tipa raksturlielumos vai šim tipam piemērojamajās prasībās par drošumu un ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Tāpēc ir svarīgi, lai izsniegtajiem tipa apstiprinājuma sertifikātiem būtu noteikts derīguma ierobežojums un tos varētu atjaunot tikai tad, kad apstiprinātāja iestāde ir pārbaudījusi un pārliecinājusies, ka transportlīdzekļa tips joprojām atbilst visām piemērojamajām prasībām. Tomēr dažām sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām pēc būtības derīguma termiņš nav vajadzīgs. Piemēram, ir skaidrs, ka emisijas sistēmu tipa apstiprinājumam ir jānosaka derīguma ierobežojums, savukārt atpakaļskata spoguļiem šāds ierobežojums nav vajadzīgs. Tāpēc būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras izveidot attiecīgo sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību sarakstu. Pārbaudes procedūrai būtu jāietver dažādas metodes, piemēram, dokumentu pārbaudes, atbilstības revīzijas un visaptverošas tipa apstiprināšanas procedūras.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Nopietni drošības apdraudējumi un kaitējums sabiedrības veselībai un videi, par ko tiek ziņots, būtu jānovērtē valsts līmenī, bet tad, ja paziņotais apdraudējums vai kaitējums var pastāvēt ārpus vienas dalībvalsts teritorijas, būtu jānodrošina koordinācija Savienības līmenī, lai tādējādi varētu koplietot resursus un saskanīgi īstenot korektīvos pasākumus šā apzinātā apdraudējuma un kaitējuma mazināšanai.

(31)  Nopietni drošības apdraudējumi un kaitējums sabiedrības veselībai un videi, par ko tiek ziņots, būtu jānovērtē valsts līmenī, bet tad, ja paziņotais apdraudējums vai kaitējums var pastāvēt ārpus vienas dalībvalsts teritorijas, būtu jānodrošina koordinācija Savienības līmenī, lai tādējādi varētu koplietot resursus un saskanīgi īstenot korektīvos pasākumus šā apzinātā apdraudējuma un kaitējuma mazināšanai. Īpaša uzmanība ir jāpievērš rezerves aprīkojumam, sistēmām un tehniskajām vienībām, kas saistītas ar atgāzu sistēmas ietekmi uz vidi, un attiecīgā gadījumā jāpiemēro tiem prasības par apstiprināšanu.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

33. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(33)  Atbilstoša elastība būtu jānodrošina ar alternatīvām tipa apstiprināšanas shēmām, kas paredzētas ražotājiem, kuri ražo transportlīdzekļus mazās sērijās. Tiem vajadzētu būt iespējai izmantot Savienības iekšējā tirgus priekšrocības, ja to ražotie transportlīdzekļi atbilst īpašajām ES tipa apstiprināšanas prasībām, kas izvirzītas transportlīdzekļiem, kurus ražo mazās sērijās. Dažos atsevišķos gadījumos ir lietderīgi atļaut veikt valsts tipa apstiprināšanu mazām transportlīdzekļu sērijām. Lai izvairītos no stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, vienkāršotā procedūra transportlīdzekļiem, kurus ražo mazās sērijās, būtu jāpiemēro vienīgi ļoti nelielā skaitā ražotiem transportlīdzekļiem. Tāpēc ir precīzi jādefinē mazās sērijās ražotu transportlīdzekļu koncepcija, nosakot šādu transportlīdzekļu skaitu, prasības, kas jāievēro, kā arī nosacījumus šādu transportlīdzekļu laišanai tirgū. Tāpat ir svarīgi precizēt alternatīvu apstiprināšanas shēmu individuāliem transportlīdzekļiem, it īpaši lai garantētu pietiekamu elastību vairākos posmos ražotu transportlīdzekļu apstiprināšanai.

(33)  Atbilstoša elastība būtu jānodrošina ar alternatīvām tipa apstiprināšanas shēmām, kas paredzētas ražotājiem, kuri ražo transportlīdzekļus mazās sērijās. Tiem vajadzētu būt iespējai izmantot Savienības iekšējā tirgus priekšrocības, ja to ražotie transportlīdzekļi atbilst īpašajām ES tipa apstiprināšanas prasībām, kas izvirzītas transportlīdzekļiem, kurus ražo mazās sērijās. Dažos atsevišķos gadījumos ir lietderīgi atļaut veikt valsts tipa apstiprināšanu mazām transportlīdzekļu sērijām. Lai izvairītos no stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas, vienkāršotā procedūra transportlīdzekļiem, kurus ražo mazās sērijās, saskaņā ar šo regulu būtu jāpiemēro vienīgi ļoti nelielā skaitā ražotiem transportlīdzekļiem. Tāpēc ir precīzi jādefinē mazās sērijās ražotu transportlīdzekļu koncepcija, nosakot šādu transportlīdzekļu skaitu, prasības, kas jāievēro, kā arī nosacījumus šādu transportlīdzekļu laišanai tirgū. Tāpat ir svarīgi precizēt alternatīvu apstiprināšanas shēmu individuāliem transportlīdzekļiem, it īpaši lai garantētu pietiekamu elastību vairākos posmos ražotu transportlīdzekļu apstiprināšanai.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

35.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(35a)   Lai nodrošinātu efektīvu konkurenci transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācijas pakalpojumu tirgū un lai skaidri noteiktu, ka attiecīgā informācija ietver arī informāciju, kas neatkarīgiem ekonomikas dalībniekiem, kuri nav remontētāji, ir jāsaņem, lai neatkarīgs transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes tirgus kopumā varētu konkurēt ar pilnvarotiem tirgotājiem neatkarīgi no tā, vai transportlīdzekļa ražotājs pats sniedz šo informāciju saviem pilnvarotajiem tirgotājiem un remontētājiem, ir sīkāk jāprecizē, kāda informācija ir jāsniedz, lai būtu pieejama transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes informācija.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

36.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(36a)   Tā kā pašlaik nav vienota strukturēta procesa, ar ko nodrošina, ka starp transportlīdzekļu ražotājiem un neatkarīgiem ekonomikas dalībniekiem notiek apmaiņa ar datiem par transportlīdzekļu sastāvdaļām, ir lietderīgi izstrādāt šādas datu apmaiņas principus. Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN) būtu oficiāli jāizstrādā vienots strukturēts process, ar ko turpmāk nodrošināt datu apmaiņas standarta formātu, taču šis uzdevums CEN būtu jāuztic, nenorādot, cik detalizētam šim standartam vajadzētu būt. CEN darbā jo īpaši būtu vienlīdz jāatspoguļo gan transportlīdzekļa ražotāju, gan neatkarīgu ekonomikas dalībnieku intereses un vajadzības, kā arī jāizpēta dažādi risinājumi, piemēram, atklāti datu formāti, kas aprakstīti labi definētos metadatos, lai pielāgotos jau izveidotajām IT infrastruktūrām.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37a)  Lai nodrošinātu efektīvu konkurenci transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijas pakalpojumu tirgū, ir jāuzsver, ka attiecīgā informācija ietver arī informāciju, kas neatkarīgiem ekonomikas dalībniekiem, kuri nav remontētāji, ir jāsaņem tādā formātā, kas ļauj šo informāciju turpmāk apstrādāt elektroniski, un tādējādi jāpanāk, ka neatkarīgs transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes tirgus kopumā var konkurēt ar pilnvarotiem tirgotājiem neatkarīgi no tā, vai transportlīdzekļa ražotājs pats sniedz šo informāciju saviem pilnvarotajiem tirgotājiem un remontētājiem.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

37.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37b)  Neskarot transportlīdzekļu ražotāju pienākumu savā tīmekļa vietnē sniegt remonta un tehniskās apkopes informāciju, būtu jānodrošina, lai neatkarīgi ekonomikas dalībnieki vienmēr paši varētu tieši piekļūt datiem par transportlīdzeklī uzstādītajām iekārtām.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, ka minētie noteikumi tiek īstenoti. Minētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstīm katru gadu jāziņo Komisijai par piemērotajām sankcijām, lai varētu uzraudzīt šo noteikumu īstenošanas saskaņotību.

(40)  Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, ka minētie noteikumi tiek īstenoti. Minētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis regulāri, izmantojot tiešsaistes datubāzi, ziņo Komisijai par piemērotajām sankcijām, lai varētu uzraudzīt šo noteikumu īstenošanas saskaņotību.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

40.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(40a)   Testa rezultāti būtu jāuzskata par viltotiem, ja attiecīgā iestāde šos rezultātus nevar empīriski pārbaudīt, replicējot vai ņemot vērā visus testēšanas parametrus.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

40.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(40b)   Administratīvās soda naudas, ko iekasējusi Komisija, varētu izmantot tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanai vai pasākumiem, ar ko atbalsta personas, kuras nelabvēlīgi ietekmējuši šīs regulas pārkāpumi, vai citiem šāda veida pasākumiem, kas izdevīgi cietušajiem patērētājiem vai (attiecīgā gadījumā) paredzēti vides aizsardzībai.

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

40.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(40c)   Neatbilstības gadījumā var būt nodarīts kaitējums pašam patērētājam vai viņa īpašumam. Šādos gadījumos būtu jānodrošina patērētājam tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuri attiecas uz produktiem ar trūkumiem vai neatbilstošām precēm, tostarp saskaņā ar Padomes Direktīvu 85/374/EEK1a, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK1b un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/114/EK1c, ja konkrētajā gadījumā kāda no tām ir piemērojama. Turklāt patērētājs var paļauties uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas iedibināti līgumtiesībās, ja konkrētajā gadījumā tie ir piemērojami saskaņā ar patērētāja dalībvalsts likumu.

 

_____________

 

1a Padomes 1985. gada 25. jūlija Direktīva 85/374/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz atbildību par produktiem ar trūkumiem (OV L 210, 7.8.1985., 29. lpp.).

 

1b Eiropas Parlamenta un Padomes 1999. gada 25. maija Direktīva 1999/44/EK par dažiem patēriņa preču pārdošanas aspektiem un saistītajām garantijām (OV L 171, 7.7.1999., 12. lpp.).

 

1c Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/114/EK par maldinošu un salīdzinošu reklāmu (OV L 376, 27.12.2006., 21. lpp.).

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(45a)  Lai nodrošinātu efektīvu konkurenci transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijas pakalpojumu tirgū, būtu skaidri jānorāda, ka attiecīgā informācija ietver arī informāciju, kas neatkarīgiem ekonomikas dalībniekiem, kuri nav remontētāji, ir jāsaņem tādā formātā, kas ļauj šo informāciju turpmāk apstrādāt elektroniski, un tādējādi jāpanāk, ka neatkarīgs transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes tirgus kopumā var konkurēt ar pilnvarotiem tirgotājiem neatkarīgi no tā, vai transportlīdzekļa ražotājs pats sniedz šo informāciju saviem pilnvarotajiem tirgotājiem un remontētājiem.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ražotājs var pieteikties tipa apstiprinājumam vai transportlīdzekļa individuālam apstiprinājumam saskaņā ar šo regulu attiecībā uz turpmāk minētajiem transportlīdzekļiem un agregātiem, ja attiecīgie transportlīdzekļi atbilst šīs regulas pamatprasībām:

3.  Ražotājs var pieteikties tipa apstiprinājumam vai transportlīdzekļa individuālam apstiprinājumam saskaņā ar šo regulu attiecībā uz turpmāk minētajiem transportlīdzekļiem un agregātiem, ja attiecīgie transportlīdzekļi atbilst šīs regulas prasībām:

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  transportlīdzekļiem, kas ir konstruēti un izgatavoti bruņoto spēku, civilās aizsardzības dienestu, ugunsdzēsības dienestu un sabiedriskās kārtības uzturēšanas dienestu vajadzībām;

(b)  transportlīdzekļiem, kas ir konstruēti un izgatavoti bruņoto spēku, civilās aizsardzības dienestu, ugunsdzēsības dienestu, katastrofu pārvarēšanas struktūrvienību un sabiedriskās kārtības uzturēšanas dienestu vajadzībām;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

3. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

Šajā regulā un IV pielikumā minētajos Savienības normatīvajos aktos, ja vien tajos nav noteikts citādi, piemēro šādas definīcijas:

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  „tirgus uzraudzība” ir darbības un pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes īsteno, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kā arī detaļas un aprīkojums, ko dara pieejamus tirgū, atbilst attiecīgajos Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un neapdraud veselību, drošību vai jebkuru citu sabiedrisko interešu aizsardzības aspektu;

(2)  „tirgus uzraudzība” ir darbības un pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes īsteno, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kā arī detaļas un aprīkojums, ko dara pieejamus tirgū, atbilst attiecīgajos Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un neapdraud veselību, drošību, vidi vai jebkuru citu sabiedrisko interešu aizsardzības aspektu, tostarp patērētāju tiesības;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  „oriģinālās detaļas vai aprīkojums” ir detaļas vai aprīkojums, ko attiecīgā transportlīdzekļa montāžai izgatavo saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja noteiktām detaļu vai aprīkojuma specifikācijām un ražošanas standartiem; tās ir arī tādas detaļas un aprīkojums, ko izgatavo tajā pašā ražošanas līnijā, kurā izgatavo šīs aprīkojuma detaļas; ja vien nav pierādīts pretējais, uzskata, ka detaļas ir oriģinālas, ja to ražotājs apliecina, ka detaļu kvalitāte ir tāda pati kā sastāvdaļām, kuras izmanto attiecīgā transportlīdzekļa montāžai, un ka tās ir izgatavotas saskaņā ar transportlīdzekļa ražotāja specifikācijām un ražošanas standartiem;

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  „ražotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas ir atbildīga par visiem transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšanas vai transportlīdzekļa individuālas apstiprināšanas aspektiem, vai par detaļu un aprīkojuma atļauju piešķiršanas procesu, kā arī par ražošanas atbilstības nodrošināšanu un tirgus uzraudzības jautājumiem attiecībā uz izgatavoto transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu, atsevišķu tehnisku vienību, detaļu un aprīkojumu neatkarīgi no tā, vai minētā persona ir tieši iesaistīta visos attiecīgā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības konstruēšanas un izgatavošanas posmos;

(9)  „ražotājs” ir fiziska vai juridiska persona, kurai jāievēro administratīvie noteikumi un jāpilda tehniskās prasības, ko piemēro sakarā ar transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšanu vai transportlīdzekļa individuālu apstiprināšanu, vai atļaujas piešķiršanu detaļām un aprīkojumam, un kurai jānodrošina ražošanas atbilstība, kā arī jāveicina tirgus uzraudzības noteikumu ievērošana attiecībā uz izgatavoto transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu, atsevišķu tehnisku vienību, detaļu un aprīkojumu neatkarīgi no tā, vai minētā persona ir tieši iesaistīta visos attiecīgā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības konstruēšanas un izgatavošanas posmos;

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 16. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

16.  „reģistrēšana” ir pastāvīga vai pagaidu administratīva atļauja nodot transportlīdzekli ekspluatācijā ceļu satiksmē, kas paredz arī tā identificēšanu un kārtas numura piešķiršanu;

16.  „reģistrēšana” ir administratīva atļauja pastāvīgi vai pagaidu kārtā, arī uz īsu laiku, nodot transportlīdzekli ekspluatācijā ceļu satiksmē un cita starpā nozīmē, ka transportlīdzeklis tiek identificēts un tam tiek piešķirts kārtas numurs, ko sauc par reģistrācijas numuru;

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 35. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(35)  „transportlīdzekļa tips” ir konkrēta tādu transportlīdzekļu kategorija, kuri neatšķiras vismaz pēc II pielikuma B daļā izklāstītajiem pamatkritērijiem un kuri var piederēt dažādiem variantiem un versijām, kā norādīts minētajā pielikuma daļā;

(35)  „transportlīdzekļa tips” ir konkrēta tādu transportlīdzekļu grupa, kuri neatšķiras vismaz pēc II pielikuma B daļā izklāstītajiem pamatkritērijiem un kuri var piederēt dažādiem variantiem un versijām, kā norādīts minētajā pielikuma daļā;

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 37. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  „bāzes transportlīdzeklis” ir jebkurš transportlīdzeklis, ko izmanto vairākposmu tipa apstiprināšanas procesa sākotnējā posmā;

(37)  „bāzes transportlīdzeklis” ir jebkurš transportlīdzeklis, ko izmanto vairākposmu tipa apstiprināšanas procesa sākotnējā posmā, un tas var būt ne tikai mehāniskais transportlīdzeklis;

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 42. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(42)  „transportlīdzekļa individuāla apstiprināšana” ir procedūra, kurā apstiprinātāja iestāde apliecina, ka konkrēts transportlīdzeklis, neatkarīgi no tā, vai tas ir unikāls, atbilst attiecīgajiem administratīvajiem noteikumiem un tehniskajām prasībām, kas izvirzītas attiecībā uz transportlīdzekļu individuālu ES apstiprināšanu un transportlīdzekļu individuālu valsts apstiprināšanu;

(42)  „transportlīdzekļa individuāla apstiprināšana” ir procedūra, kurā apstiprinātāja iestāde apliecina, ka konkrēts transportlīdzeklis, neatkarīgi no tā, vai tas ir unikāls, atbilst attiecīgajiem administratīvajiem noteikumiem un tehniskajām prasībām, kas izvirzītas attiecībā uz transportlīdzekļu individuālu ES apstiprināšanu vai transportlīdzekļu individuālu valsts apstiprināšanu;

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 46. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46)  „transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija” ir visa informācija, kas vajadzīga transportlīdzekļa diagnosticēšanai, apkopei, tehniskajai apskatei, regulārai uzraudzībai, remontam, pārprogrammēšanai vai atiestatīšanai, kā arī detaļu un aprīkojuma uzstādīšanai transportlīdzeklī un kuru ražotājs nodrošina saviem pilnvarotajiem tirgotājiem un remontētājiem, tostarp visi tādas informācijas turpmākie grozījumi un pielikumi;

(46)  „transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija” ir visa informācija, kas vajadzīga transportlīdzekļa diagnosticēšanai, apkopei, pārbaudei, tehniskajai apskatei, remontam, pārprogrammēšanai vai atiestatīšanai, kā arī detaļu un aprīkojuma uzstādīšanai transportlīdzeklī un kuru izmanto vai nodrošina ražotājs un arī tā pilnvarotie partneri, tirgotāji, remontētāji un tīkls, lai piedāvātu ražojumus vai pakalpojumus transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes vajadzībām, tostarp visi tādas informācijas turpmākie grozījumi un pielikumi;

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 55. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(55)  „uz vietas veikts izvērtējums” ir tipa apstiprinātājas iestādes veikta pārbaude tehniskā dienesta vai kāda tā apakšuzņēmēja vai meitasuzņēmuma telpās;

(55)  „uz vietas veikts izvērtējums” ir pārbaude tehniskā dienesta vai kāda tā apakšuzņēmēja vai meitasuzņēmuma telpās;

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 56.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(56a)  „pārveidošanas ierīce” ir jebkurš funkcionāls konstrukcijas elements, kas, attiecīgi darbojoties, transportlīdzekļa apstiprinātās kontroles un uzraudzības sistēmas padara nelietderīgas un neefektīvas un neļauj izpildīt apstiprinājuma prasības nekādos reālos braukšanas apstākļos;

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar 88. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza II pielikumu attiecībā uz transportlīdzekļu apakškategoriju, transportlīdzekļu tipu un virsbūvju tipu kategoriju noteikšanu, lai pielāgotu pielikuma saturu tehnikas attīstībai.

Saskaņā ar 88. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza II pielikumu attiecībā uz transportlīdzekļu tipu un virsbūvju tipu kategoriju noteikšanu, lai pielāgotu pielikuma saturu tehnikas attīstībai.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis nodrošina, ka tipa apstiprinātājas iestādes un tirgus uzraudzības iestādes pilda katra savus uzdevumus un pienākumus un darbojas neatkarīgi viena no otras.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Ja dalībvalstī par transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, tostarp individuālu transportlīdzekļu tipa apstiprināšanu, ir atbildīgas vairākas apstiprinātājas iestādes, šī dalībvalsts pilnvaro vienu tipa apstiprinātāju iestādi, kas atbildīga par informācijas apmaiņu ar pārējo dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un par šīs regulas XV nodaļā paredzēto pienākumu izpildi.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis organizē un veic tirgū nonākošu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tirgus uzraudzību un kontroli saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 III nodaļu.

4.  Dalībvalstis organizē un veic tirgū nonākošu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tirgus uzraudzību un kontroli saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 III nodaļu, nepiemērojot vien minētās regulas 18. panta 5. punktu.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka tas ir nepieciešams un ir pamatoti, tām var tikt dotas tiesības iekļūt ekonomikas dalībnieku telpās un konfiscēt vajadzīgos transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību paraugus atbilstības testu veikšanas vajadzībām.

5.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka tas ir nepieciešams un ir pamatoti, tām var tikt dotas tiesības attiecīgās dalībvalsts teritorijā iekļūt ekonomikas dalībnieku telpās un iegūt vajadzīgos transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību paraugus atbilstības testu veikšanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē tipa apstiprināšanas pasākumi. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi četros gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu, jo īpaši norādot piešķirto tipa apstiprinājumu skaitu un attiecīgo ražotāju identitāti.

6.  Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē tipa apstiprināšanas pasākumi, un cita starpā periodiski pārskata un novērtē arī saskaņā ar šo regulu izsniegto tipa apstiprinājumu atbilstību. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi trijos gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam un Komisijai. Rezultātus apspriež saskaņā ar 10. pantu izveidotajā Forumā. Attiecīgā dalībvalsts dara publiski pieejamu izsmeļošu ziņojumu par rezultātiem, cita starpā jo īpaši norādot piešķirto vai noraidīto tipa apstiprinājumu skaitu, tipa apstiprinājuma sertifikāta priekšmetu un identificējot attiecīgos ražotājus un tehniskos dienestus, kas atbildīgi par tipa apstiprināšanas testu pārraudzību.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē uzraudzības pasākumi. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi četros gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu.

7.  Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē uzraudzības pasākumi. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi trijos gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm, Eiropas Parlamentam un Komisijai. Rezultātus apspriež saskaņā ar 10. pantu izveidotajā Forumā. Attiecīgā dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu, cita starpā jo īpaši norādot, cik transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību ir testēts vai citādi pārbaudīts. Kopsavilkumā iekļauj šīs regulas prasībām neatbilstošo transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību sarakstu (ja šāda neatbilstība ir konstatēta), identificējot attiecīgos ražotājus un īsumā izklāstot, tieši kāda ir attiecīgā neatbilstība.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

6. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 88. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko šo regulu papildina, nosakot vienotus kritērijus, pēc kuriem valsts līmenī ieceļ, pārbauda un novērtē apstiprinātājas iestādes un tirgus uzraudzības iestādes.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Apstiprinātājas iestādes vienoti un saskaņoti īsteno šīs regulas prasības un nodrošina to izpildi, lai garantētu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un nepieļautu, ka Savienībā tiek piemēroti atšķirīgi standarti. Veicot pasākumus, ar ko nodrošina revīziju un pārraudzību pār šīs regulas piemērošanu, tās pilnībā sadarbojas ar Forumu un ar Komisiju un pēc pieprasījuma sniedz Forumam un Komisijai visu vajadzīgo informāciju.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Apstiprinātājas iestādes savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Vajadzības gadījumā tās ievēro konfidencialitāti, lai aizsargātu komercnoslēpumus, ņemot vērā šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto informēšanas pienākumu nolūkā aizsargāt lietotāju intereses Savienībā.

2.  Apstiprinātājas iestādes savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Tās ievēro konfidencialitāti, lai aizsargātu ekonomikas dalībnieku komercnoslēpumus, ņemot vērā šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto informēšanas pienākumu nolūkā aizsargāt lietotāju intereses Savienībā saskaņā ar tiesību aktiem, kas šajā ziņā ir piemērojami.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja dalībvalstī par transportlīdzekļu apstiprināšanu, tostarp individuālu transportlīdzekļu apstiprināšanu, ir atbildīgas vairākas apstiprinātājas iestādes, šī dalībvalsts pilnvaro vienu tipa apstiprinātāju iestādi, kas ir atbildīga par informācijas apmaiņu ar citu dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un šīs regulas XV nodaļā noteikto pienākumu izpildi.

svītrots

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vienas dalībvalsts apstiprinātājas iestādes savstarpēji sadarbojas, koplietojot informāciju, kas ir svarīga saistībā ar to lomu un funkcijām.

Vienas dalībvalsts apstiprinātājas iestādes ievieš procedūras, ar ko nodrošina lietderīgu un efektīvu koordināciju, kā arī šo iestāžu lomai un funkcijām būtiskas informācijas lietderīgu un efektīvu apmaiņu.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

7. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ja apstiprinātāja iestāde konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šīs regulas prasībām, attiecīgā iestāde par to nevilcinoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Saņemot šādu paziņojumu, Komisija nekavējoties dara to zināmu Izpildes foruma locekļiem.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu vienotus kritērijus attiecībā uz apstiprinātāju iestāžu iecelšanu, pārbaudīšanu un novērtēšanu valsts līmenī. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tirgus uzraudzības iestādes veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos par transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām, kā arī lai pārbaudītu tipa apstiprinājumu pareizību. Minētās pārbaudes veic atbilstošā apmērā, pārbaudot dokumentus, kā arī veicot testus reālos braukšanas apstākļos un laboratorijas testus, pamatojoties uz statistiski būtiskiem paraugiem. Veicot minētos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes ņem vērā noteiktos riska novērtēšanas principus, sūdzības un citu informāciju.

1.  Īstenojot saskaņā ar šā panta 2. un 3. punktu apstiprināto valsts gada programmu, tirgus uzraudzības iestādes regulāri veic testus un pārbaudes, lai pārliecinātos, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa apstiprinājumiem un attiecīgajiem tiesību aktiem, kas ir piemērojami. Šādi testi un pārbaudes cita starpā ir arī laboratorijas testi un emisiju testi reālos braukšanas apstākļos, ko veic, pamatojoties uz statistiski būtiskiem paraugiem, un papildus tiem veic arī dokumentu pārbaudes. Testus un pārbaudes dalībvalstis veic katru gadu vairākiem tipiem, kas kopskaitā ir vismaz 20 % no visiem transportlīdzekļu tipiem, kuri attiecīgajā dalībvalstī iepriekšējā gadā ir laisti tirgū. Veicot minētos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes ņem vērā noteiktos riska novērtēšanas principus, pamatotas sūdzības un citu būtisku informāciju, tostarp atzītu trešo personu publicētos testu rezultātus, tirgū pieejamās jaunās tehnoloģijas, periodiskās tehniskās apskates ziņojumus un datus, kas iegūti ar tālizpēti uz ceļa.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a   Tehniskus uzdevumus, piemēram, testus vai pārbaudes, tirgus uzraudzības iestādes var uzticēt neatkarīgām testēšanas organizācijām. Atbildību par rezultātiem tāpat uzņemas attiecīgā tirgus uzraudzības iestāde. Ja šā panta prasību izpildes nolūkā tiek pilnvarots tehniskais dienests, tirgus uzraudzības iestādes nodrošina, lai tas nebūtu tas pats tehniskais dienests, kurš veicis testēšanu sākotnējās tipa apstiprināšanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

8. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b   Tirgus uzraudzības iestādes sagatavo viena gada vai vairāku gadu valsts tirgus uzraudzības programmu un iesniedz to Komisijai apstiprināšanai. Dalībvalstis var vienoties un iesniegt kopīgas programmas vai pasākumus.

 

Valsts tirgus uzraudzības programmā ir vismaz šāda informācija:

 

(a)   plānoto tirgus uzraudzības pasākumu mērogs un apjoms;

 

(b)   sīkāka informācija par to, kā tirgus uzraudzības pasākumi tiks īstenoti, cita starpā arī norādot, kādas dokumentu pārbaudes, fiziskie un laboratorijas testi tiks veikti, un kā šajos pasākumos ir atspoguļoti riska novērtēšanas principi un ņemtas vērā pamatotas sūdzības, atsevišķu transportlīdzekļu modeļu un to detaļu izmantošana lielā skaitā attiecīgās valsts teritorijā, jauna dzinēja vai tehnoloģijas pirmreizējs pieteikums, periodiskās tehniskās apskates ziņojumi un cita būtiska informācija, kas saņemta arī no ekonomikas dalībniekiem, vai atzītu trešo personu publicētie testēšanas rezultāti;

 

(c)   kopsavilkuma pārskats par darbībām, kas veiktas, īstenojot iepriekšējo programmu, cita starpā arī būtiski statistikas dati par īstenoto pasākumu mērogu, turpmākām darbībām, kuras veiktas pēc programmas izpildes, un minēto darbību rezultātiem. Ja tā ir daudzgadu programma, kopsavilkuma pārskatu par darbībām sagatavo un iesniedz Komisijai un Izpildes forumam katru gadu; un

 

(d)   sīkāka informācija par tirgus uzraudzības finansēšanas kārtību, par ko paziņots saskaņā ar 30. panta 4. punktu, un tirgus uzraudzībai atvēlētajiem cilvēkresursiem, un arī par to, cik šāds nodrošinājums ir atbilstošs, ņemot vērā turpmāk plānotos tirgus uzraudzības pasākumus.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.   Tirgus uzraudzības iestādes var lūgt, lai ekonomikas dalībnieki darītu tām pieejamus dokumentus un informāciju, ja iestādes uzskata to par nepieciešamu savu darbību izpildei.

2.   Tirgus uzraudzības iestādes var lūgt, lai ekonomikas dalībnieki darītu tām pieejamus dokumentus un informāciju, ja iestādes uzskata to par nepieciešamu savu darbību izpildei. Tas cita starpā arī nozīmē, ka ir pieejama attiecīgā programmatūra, algoritmi, dzinēja vadības bloki un jebkādas citas tehniskās specifikācijas, ko tirgus uzraudzības iestādes uzskata par nepieciešamu.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.   Attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kam piešķirts tipa apstiprinājums, tirgus uzraudzības iestādes pienācīgi ņem vērā ekonomikas dalībnieku iesniegtos atbilstības sertifikātus.

3.   Attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kam piešķirts tipa apstiprinājums, tirgus uzraudzības iestādes pienācīgi ņem vērā ekonomikas dalībnieku iesniegtos atbilstības sertifikātus, tipa apstiprinājuma marķējumu vai tipa apstiprinājuma sertifikātus.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes veic piemērotus pasākumus, lai savā teritorijā atbilstīgā laikposmā brīdinātu lietotājus par bīstamību, ko tās ir konstatējušas saistībā ar jebkuru transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību, lai novērstu vai mazinātu traumu vai citāda kaitējuma risku.

Tirgus uzraudzības iestādes veic piemērotus pasākumus, lai savā teritorijā atbilstīgā laikposmā brīdinātu lietotājus par neatbilstību, ko tās ir konstatējušas saistībā ar jebkuru transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību, lai novērstu vai mazinātu traumu vai citāda kaitējuma risku. Šī informācija vienkāršā un saprotamā valodā ir jāsniedz tirgus uzraudzības iestādes tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.   Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes nolemj atsaukt transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību no tirgus saskaņā ar 49. panta 5. punktu, tās informē attiecīgo ekonomikas dalībnieku un — attiecīgā gadījumā — saistīto apstiprinātāju iestādi.

5.   Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes nolemj atsaukt transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību no tirgus saskaņā ar 49. panta 5. punktu, tās informē attiecīgo ekonomikas dalībnieku un saistīto apstiprinātāju iestādi.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a   Ja tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šīs regulas prasībām, attiecīgā iestāde par to nevilcinoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Saņemot šādu paziņojumu, Komisija nekavējoties dara to zināmu Izpildes foruma locekļiem.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.   Tirgus uzraudzības iestādes savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Vajadzības gadījumā tās ievēro konfidencialitāti, lai aizsargātu komercnoslēpumus, ņemot vērā šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto informēšanas pienākumu nolūkā aizsargāt lietotāju intereses Savienībā.

6.  Tirgus uzraudzības iestādes savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Tās ievēro konfidencialitāti, lai aizsargātu ekonomikas dalībnieku komercnoslēpumus, ņemot vērā šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto informēšanas pienākumu tiktāl, cik tas nepieciešams, lai aizsargātu lietotāju intereses Savienībā.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.   Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē uzraudzības pasākumi. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi četros gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu

svītrots

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

8. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.   Dažādu dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes koordinē savas tirgus uzraudzības darbības, savstarpēji sadarbojas, kā arī apmainās ar darbību rezultātiem gan savstarpēji, gan ar Komisiju. Attiecīgā gadījumā tirgus uzraudzības iestādes vienojas par darba sadali un specializāciju.

svītrots

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.   Ja dalībvalstī par tirgus uzraudzību un ārējās robežas kontrolēm ir atbildīgas vairākas iestādes, šīs iestādes savstarpēji sadarbojas, koplietojot informāciju, kas ir svarīga saistībā ar to lomu un funkcijām.

9.   Ja dalībvalstī par tirgus uzraudzību un ārējās robežas kontrolēm ir atbildīgas vairākas iestādes, šīs iestādes ievieš procedūras, ar ko nodrošina lietderīgu un efektīvu koordināciju, kā arī šo iestāžu lomai un funkcijām būtiskas informācijas lietderīgu un efektīvu apmaiņu.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

8. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu kritērijus tam, cik lielā apmērā, kādā tvērumā un cik bieži ir veicamas 1. punktā minētās paņemto paraugu atbilstības verifikācijas pārbaudes. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

8. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a   Ikreiz, kad tirgus uzraudzības iestādes ir veikušas atbilstības verifikācijas testus, tās publicē ziņojumu par testēšanas rezultātā konstatētajiem faktiem un dara tos zināmus dalībvalstīm un Komisijai. Komisija šo ziņojumu nosūta Izpildes foruma locekļiem. Ziņojumā ir sīkāka informācija par vērtētajiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, ir norādīts attiecīgais ražotājs un ir īsumā izklāstīti konstatētie fakti, tostarp norādīts, tieši kāda neatbilstība (ja ir) konstatēta.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija organizē un atbilstīgā apmērā veic vai pieprasa veikt tirgū pieejamu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību testus un pārbaudes nolūkā pārliecināties, ka šie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa apstiprinājumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem, kā arī nolūkā nodrošināt tipa apstiprinājumu pareizību.

Komisija, atbilstīgā apmērā un pienācīgi ņemot vērā valsts tirgus uzraudzības pasākumu programmas, kurām tā piekritusi un kuras apstiprinātas saskaņā ar 8. pantu, organizē un veic vai pieprasa veikt tirgū pieejamu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību testus un pārbaudes nolūkā pārliecināties, ka šie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa apstiprinājumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem.

 

Testi un pārbaudes, ko organizē un veic Komisija vai kas organizēti un veikti Komisijas uzdevumā, ir vērsti uz transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību atbilstības pārbaudi ekspluatācijas apstākļos.

 

Šādi testi un pārbaudes cita starpā ir arī laboratorijas testi un emisiju testi reālos braukšanas apstākļos, ko veic, pamatojoties uz statistiski būtiskiem paraugiem, un papildus tiem veic arī dokumentu pārbaudes.

 

Veicot minētos pasākumus, Komisija ņem vērā noteiktos riska novērtēšanas principus, pamatotas sūdzības un citu būtisku informāciju, tostarp atzītu trešo personu publicētos testu rezultātus, tirgū pieejamās jaunās tehnoloģijas, periodiskās tehniskās apskates ziņojumus un datus, kas iegūti ar tālizpēti uz ceļa.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Neskarot šā panta 1. punkta noteikumus, ja Komisija, ņemot vērā no dalībvalstīm saņemto informāciju, pieprasījumu, kuru tai iesniedzis kāds no Izpildes foruma locekļiem, vai atzītu trešo personu publicētus testēšanas rezultātus, uzskata, ka kāda no dalībvalstīm pienācīgi nepilda tipa apstiprināšanas vai tirgus uzraudzības pienākumus, kas izriet no šīs regulas, Komisija var pati organizēt un veikt vai pieprasīt veikt tirgū jau pieejamu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību testus un pārbaudes.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Tehniskus uzdevumus, piemēram, testus vai pārbaudes, Komisija var uzticēt neatkarīgām testēšanas organizācijām. Atbildību par rezultātiem tāpat uzņemas Komisija. Ja šā panta prasību izpildes nolūkā tiek pilnvarots tehniskais dienests, Komisija nodrošina, lai tas nebūtu tas pats tehniskais dienests, kurš veicis testēšanu sākotnējās tipa apstiprināšanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ražotāji, kas ir tipa apstiprinājumu turētāji, vai ekonomikas dalībnieki pēc pieprasījuma nodrošina Komisijai statistiski būtisku skaitu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību ražojumu, kurus Komisija ir izvēlējusies un kuri reprezentē tos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, kas ir pieejami laišanai tirgū saskaņā ar konkrēto tipa apstiprinājumu. Šos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības piegādā testēšanai Komisijas noteiktā laikā un vietā, kā arī uz Komisijas noteiktu laika periodu.

2.  Ražotāji, kas ir tipa apstiprinājumu turētāji, vai ekonomikas dalībnieki pēc pieprasījuma nodrošina Komisijai statistiski būtisku skaitu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību ražojumu, kurus Komisija ir izvēlējusies un kuri reprezentē tos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, kas ir pieejami laišanai tirgū saskaņā ar konkrēto tipa apstiprinājumu. Šos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības piegādā testēšanai Komisijas noteiktā laikā un vietā, kā arī uz noteiktu laika periodu, ko Komisija var pieprasīt atkarībā no situācijas.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Dalībvalstis sniedz visu Komisijas ekspertiem vajadzīgo palīdzību un pēc pieprasījuma nodrošina viņiem visus dokumentus un citu tehnisko atbalstu, lai Komisijas eksperti varētu veikt testus, kontroli un pārbaudes. Dalībvalstis nodrošina, lai Komisijas ekspertiem būtu pieejamas gan visas ēkas un atsevišķas to telpas, gan visa informācija, tostarp datorsistēmas un programmatūra, kas viņiem ir vajadzīgas pienākumu izpildei.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai Komisija varētu veikt 1. un 2. punktā minētos testus, dalībvalstis Komisijai dara pieejamus visus datus, kas ir saistīti ar atbilstības verifikācijas nolūkā testējamo transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumu. Šajos datos ietver vismaz tipa apstiprinājuma sertifikātā minēto informāciju, kā arī tā pielikumus, kas minēti 26. panta 1. punktā.

Lai Komisija varētu veikt 1. un 2. punktā minētos testus, dalībvalstis nekavējoties dara Komisijai pieejamus visus datus, kas ir saistīti ar atbilstības verifikācijas nolūkā testējamo transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumu. Šajos datos ietver vismaz tipa apstiprinājuma sertifikātā minēto informāciju, kā arī tā pielikumus, kas minēti 26. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Transportlīdzekļu ražotāji dara publiski pieejamus datus, kas nepieciešami, lai trešās personas varētu veikt atbilstības verifikācijas testus. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai definētu publicējamos datus, arī izvirzītu nosacījumus šādai publicēšanai, ņemot vērā komercnoslēpumu un personas datu aizsardzību atbilstoši Savienības un valstu tiesību aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

4.  Transportlīdzekļu ražotāji bez maksas un bez liekas vilcināšanās dara pieejamus datus, kas nepieciešami, lai atzītas trešās personas varētu veikt atbilstības verifikācijas testus. Šie dati ietver visus parametrus un iestatījumus, kas vajadzīgi, lai precīzi atveidotu testēšanas apstākļus, kādi tie bijuši tipa apstiprināšanas testu laikā. Visus šādā nolūkā sniegtus datus apstrādā, ievērojot ar likumu noteikto komercinformācijas aizsardzību. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu, kādiem datiem un ar kādiem nosacījumiem ir jābūt pieejamiem, cita starpā arī nosakot, šādu informāciju drīkst iegūt 10.a pantā minētajā tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāzē, ņemot vērā komercnoslēpumu un personas datu aizsardzību atbilstoši Savienības tiesību aktiem un valstu tiesību aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Komisija kopā ar tipa apstiprinātājām iestādēm un valsts tirgus uzraudzības iestādēm veic revīzijas, lai pārliecinātos, ka attiecīgās iestādes konsekventi īsteno šīs regulas prasības un ka tās savus pienākumus pilda neatkarīgi un stingri. Pēc apspriešanās ar Forumu Komisija pieņem kopīgu revīziju gada plānu un vērtēšanas biežumu tajā nosaka, ņemot vērā iepriekšējo pārskatu rezultātus. Ja Komisijai ir iemesls uzskatīt, ka kāda no tipa apstiprinātājām iestādēm nepilda savus pienākumus, kas tai noteikti ar šo regulu, Komisija var pieprasīt, lai kopīgas revīzijas tiktu veiktas katru gadu.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Lai šo uzdevumu pildītu, Komisijai ir tiesības atklāta piedāvājumu konkursa rezultātā slēgt līgumu ar trešām personām — neatkarīgiem revidentiem. Revidenti savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Revidenti ievēro konfidencialitāti, lai aizsargātu komercnoslēpumus saskaņā ar tiesību aktiem, kas šajā ziņā ir piemērojami. Dalībvalstis sniedz visu revidentiem vajadzīgo palīdzību un pēc pieprasījuma nodrošina revidentiem visus dokumentus un atbalstu, kas viņiem nepieciešams pienākumu izpildei. Dalībvalstis nodrošina, lai revidentiem būtu pieejamas gan visas ēkas un atsevišķas to telpas, gan visa informācija, tostarp datorsistēmas un programmatūra, kas viņiem ir vajadzīgas pienākumu izpildei. Ja kāda no dalībvalstīm to pieprasa, tai ir tiesības nosūtīt savu novērotāju uz kopīgu revīziju, kas tiek organizēta saskaņā ar šo pantu. Šādi novērotāji nekādi neietekmē lēmumus, kas tiek pieņemti kopīgās revīzijas rezultātā.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c  Par kopīgās revīzijas rezultātiem informē visas dalībvalstis un Komisiju, un rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu. Rezultātus apspriež saskaņā ar 10. pantu izveidotajā Forumā.

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.d  Attiecīgā dalībvalstis sniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm informāciju par to, kā ir īstenojusi ieteikumus, kas sniegti saistībā ar šā panta 4.c punktā minēto kopīgo revīziju.

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

9. pants – 4.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.e  Komisija var no dalībvalstīm un to valsts tipa apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm pieprasīt papildu informāciju, ja pēc saņemtās informācijas izvērtēšanas Forumā Komisijai ir iemesls uzskatīt, ka dažos gadījumos nav nodrošināta atbilstība šai regulai. Dalībvalstis un attiecīgās dalībvalstu iestādes bez liekas vilcināšanās sniedz pieprasīto informāciju.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja minētajos testos un pārbaudēs tiek apšaubīta paša tipa apstiprinājuma pareizība, Komisija informē attiecīgo apstiprinātāju iestādi vai apstiprinātājas iestādes, kā arī Forumu informācijas apmaiņai par izpildi.

Ja minētajos testos un pārbaudēs tiek apšaubīta paša tipa apstiprinājuma pareizība, Komisija nekavējoties informē attiecīgo apstiprinātāju iestādi vai apstiprinātājas iestādes, kā arī dalībvalstis un Izpildes foruma locekļus.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija veic attiecīgus pasākumus, lai pieņemamā laikposmā Savienības teritorijā brīdinātu lietotājus un cita starpā arī atbildīgās tipa apstiprinātājas iestādes par neatbilstību, kas ir konstatēta saistībā ar jebkuru transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību, un tādējādi novērstu vai mazinātu traumu vai citāda kaitējuma risku. Šī informācija vienkāršā un saprotamā valodā ir jāsniedz arī attiecīgo tirgus uzraudzības iestāžu tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    105

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pēc katras tās veiktās atbilstības verifikācijas testēšanas publicē ziņojumu par testēšanas konstatējumiem.

Ikreiz, kad Komisija ir veikusi atbilstības verifikācijas testus, tā sniedz publiski pieejamu ziņojumu par testēšanas rezultātā konstatētajiem faktiem un dara tos zināmus dalībvalstīm un Izpildes foruma locekļiem. Ziņojumā ir sīkāka informācija par vērtētajiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, ir norādīts attiecīgais ražotājs un ir īsumā izklāstīti konstatētie fakti, tostarp norādīts, tieši kāda neatbilstība (ja ir) konstatēta, un attiecīgā gadījumā ir sniegti ieteikumi par to, kā dalībvalstīm turpmāk rīkoties.

Grozījums Nr.    106

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Komisija izveido un vada Forumu informācijas apmaiņai par izpildi (turpmāk „Forums”).

1.   Komisija izveido un vada Izpildes forumu (turpmāk „Forums”) un nodrošina tā pārvaldību.

Grozījums Nr.    107

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā forumā darbojas dalībvalstu iecelti locekļi.

Foruma sastāvā ir dalībvalstu, cita starpā arī dalībvalstu tipa apstiprinātāju iestāžu un tirgus uzraudzības iestāžu, iecelti locekļi.

 

Attiecīgos gadījumos un ne retāk kā reizi gadā Forums uz savām sanāksmēm uzaicina novērotājus. Uzaicinātie novērotāji ir arī personas, kuras pārstāv Eiropas Parlamentu, tehniskos dienestus, atzītas neatkarīgas testēšanas organizācijas, kā arī nozares uzņēmumu vai citu svarīgu ekonomikas dalībnieku pārstāvji un pārstāvji no drošības un vides NVO un patērētāju grupām. Uz Foruma sanāksmēm uzaicināto novērotāju sastāvs plaši, reprezentatīvi un līdzsvaroti atspoguļo to Savienības un valstu struktūru diapazonu, kuras pārstāv attiecīgās ieinteresētās personas.

Grozījums Nr.    108

Regulas priekšlikums

10. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a   Komisija savā tīmekļa vietnē publicē sanāksmju grafiku, darba kārtību un protokolus, tostarp apmeklējuma reģistru.

Grozījums Nr.    109

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Forums koordinē tādu valsts iestāžu tīklu, kas ir atbildīgas par tipa apstiprināšanu un tirgus uzraudzību.

Forums koordinē valsts iestāžu tīklu, kas ir atbildīgas par tipa apstiprināšanu un tirgus uzraudzību, un tādējādi veicina šīs regulas īstenošanu, jo īpaši to prasību izpildi, kuras attiecas uz pilnvaroto struktūru vērtēšanu, pilnvarošanu un uzraudzību, un šajā regulā noteikto prasību vispārēju izpildi.

Grozījums Nr.    110

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tā konsultatīvie uzdevumi cita starpā ietver labas prakses popularizēšanu, informācijas apmaiņu par izpildes problēmām, sadarbību, darba metožu un instrumentu pilnveidošanu, elektroniskās informācijas apmaiņas procedūras pilnveidošanu, saskaņotu izpildes projektu novērtēšanu, sodus un kopīgas pārbaudes.

Tas veic šādus uzdevumus:

 

(a)   izskata pamatotas sūdzības, pierādījumus vai citu būtisku informāciju, ko par iespējamu neatbilstību sniegušas atzītas trešās personas;

 

(b)   kopīgi apspriež un izvērtē valstu tirgus uzraudzības programmas pēc tam, kad tās ir iesniegtas Komisijai;

 

(c)  apmainās ar informāciju par jaunām tehnoloģijām, kas tirgū jau ir vai drīzumā būs pieejamas;

 

(d)  novērtē gan 6. panta 6. punktā minētās pārskatīšanas, gan saskaņā ar 71. panta 8. punktu īstenotas kopīgas revīzijas rezultātus par tipa apstiprinātāju iestāžu darbību;

 

(e)  pārskata tirgus uzraudzības pasākumu darbības novērtējumu rezultātus;

 

(f)  novērtē gan 80. panta 3.a punktā minētās vērtēšanas, gan saskaņā ar 80. panta 4. punktu īstenotas kopīgas vērtēšanas rezultātus par tehnisko dienestu darbību; un

 

(g)  ne retāk kā reizi divos gados novērtē izpildes nodrošināšanas pasākumu efektivitāti, attiecīgā gadījumā cita starpā novērtējot arī to, cik konsekventas un efektīvas ir bijušas dalībvalstu prasības veikt ražojumu remontu, atsaukt tos no tirgus vai piemērot sodu gadījumos, kad transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, attiecībā uz kurām konstatēta neatbilstība, laisti tirgū vairākās dalībvalstīs.

Grozījums Nr.    111

Regulas priekšlikums

10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a   Komisija var no dalībvalstīm un to valsts tipa apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm pieprasīt papildu informāciju, ja pēc saņemtās informācijas izvērtēšanas Forumā Komisijai ir iemesls uzskatīt, ka dažos gadījumos nav nodrošināta atbilstība šai regulai. Dalībvalstis un attiecīgās dalībvalstu iestādes bez liekas vilcināšanās sniedz pieprasīto informāciju.

Grozījums Nr.    112

Regulas priekšlikums

10. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b   Komisija katru gadu sniedz publiski pieejamu ziņojumu par Foruma darbību. Ziņojumā ir sīki izklāstīts, kādus jautājumus Forums izskata, kādi pasākumi veicami saistībā ar šādu jautājumu izskatīšanu un kāds ir šo pasākumu pamatojums, norādot pamatojumu arī tādā gadījumā, ja rīkoties nav paredzēts. Komisija katru gadu iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par Foruma darbību.

Grozījums Nr.    113

Regulas priekšlikums

10. pants – 2.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.c   Ja Komisija pēc kopīgas revīzijas pierāda, ka attiecīgā tipa apstiprinātāja iestāde ir pārkāpusi kādu no šīs regulas prasībām, tā nekavējoties informē dalībvalstis, Eiropas Parlamentu un Komisiju. Komisija var veikt visus neatbilstības novēršanai vajadzīgos pasākumus. Atsevišķos gadījumos un pienācīgi ņemot vērā to, tieši kāda ir neatbilstība, Komisija ir pilnvarota apturēt vai atsaukt attiecīgajai tipa apstiprinātājai iestādei piešķirtās pilnvaras izskatīt pieteikumus ES tipa apstiprinājuma sertifikātu saņemšanai saskaņā ar 21. pantu.

Grozījums Nr.    114

Regulas priekšlikums

10. pants – 2.c punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Divu mēnešu laikā pēc tam, kad šāds pilnvarojums saskaņā ar šā panta 3. punktu ir apturēts vai atsaukts, Komisija sniedz dalībvalstīm ziņojumu par faktiem, ko konstatējusi attiecībā uz neatbilstību. Ja ir jāpanāk tirgū jau laistu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību drošība, Komisija uzdod attiecīgajām apstiprinātājām iestādēm, lai tās pieņemamā laikposmā apturētu vai anulētu visus nepamatoti izsniegtos sertifikātus.

Grozījums Nr.    115

Regulas priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāze

 

1.   Komisija izveido tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāzi, kas ļauj valstu tipa apstiprinātājām iestādēm, tirgus uzraudzības iestādēm, dalībvalstīm un Komisijai droši elektroniski apmainīties ar informāciju par tipa apstiprināšanas procedūrām, piešķirtajām atļaujām, tirgus uzraudzību un citām svarīgām darbībām.

 

2.   Komisija ir atbildīga par pieejamās informācijas koordinēšanu un regulāru tās aktualizēšanu sadarbībā ar attiecīgajām iestādēm un par datubāzē ievadīto datu drošību un konfidencialitāti.

 

3.   Dalībvalstis iesniedz datubāzei 25. pantā pieprasīto informāciju. Turklāt dalībvalstis konkrēti norāda transportlīdzekļa identifikācijas numuru reģistrētiem transportlīdzekļiem un transportlīdzekļa reģistrācijas numuru, kas transportlīdzeklim piešķirts saskaņā ar Padomes Direktīvu 1999/37/EK1a, un regulāri sniedz Komisijai atjauninātu informāciju. Šī informācija ir pieejama formātā, kas ļauj veikt meklēšanu.

 

4.   Komisija izveido datubāzei saskarni ar ES ātrās brīdināšanas sistēmu (RAPEX) un tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēmu (ICSMS), lai veicinātu tirgus uzraudzības pasākumu īstenošanu un nodrošinātu, ka patērētājiem un trešām personām tiek sniegta saskaņota, konsekventa un precīza informācija.

 

5.   Tāpat arī Komisija izveido publiski pieejamu saskarni, kurā ir IX pielikumā iekļautā informācija un ir konkrēti norādīta apstiprinātāja iestāde, kas izsniegusi tipa apstiprinājuma sertifikātu saskaņā ar 24. pantu, un tehniskie dienesti, kuri veikuši 28. pantā pieprasītos testus. Komisija nodrošina, lai informācija būtu pieejama formātā, kas ļauj veikt meklēšanu.

Komisija arī nodrošina, lai būtu pieejama verifikācijas testiem vajadzīgā informācija atbilstoši īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar 9. panta 4. punktu.

 

6.   Datubāzes struktūrā Komisija izveido rīku, ar ko var augšupielādēt trešo personu veikto testu rezultātus, kā arī sūdzības par transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību darbības rādītājiem. Ar šo rīku iesniegto informāciju ņem vērā, veicot 8. un 9. pantā noteiktos tirgus uzraudzības pasākumus.

 

7.   Lai pārbaudītu, cik lietderīgi ir izmantot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu informācijas apmaiņai, pamatojoties uz šo pantu, līdz ... [3 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] sāk īstenot attiecīgu izmēģinājuma projektu.

 

__________________

 

1a Padomes 1999. gada 29. aprīļa Direktīva 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.).

Grozījums Nr.    116

Regulas priekšlikums

11. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ražotājs nodrošina, ka tā ražotie un tirgū laistie vai ekspluatācijā nodotie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības ir izgatavotas un apstiprinātas atbilstoši šajā regulā izklāstītajām prasībām.

1.  Ražotājs nodrošina, ka tā tirgū laistie vai ekspluatācijā nodotie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības ir izgatavotas un apstiprinātas atbilstoši šajā regulā izklāstītajām prasībām un ka neatkarīgi no izmantotās testēšanas metodes tie joprojām atbilst šīm prasībām.

Grozījums Nr.    117

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ražotājs ir atbildīgs apstiprinātājai iestādei par visiem apstiprināšanas procesa aspektiem un par ražojumu atbilstības nodrošināšanu neatkarīgi no izmantotās testēšanas metodes.

Grozījums Nr.    118

Regulas priekšlikums

11. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  ES tipa apstiprināšanas nolūkā ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, ieceļ vienu pārstāvi, kurš veic uzņēmējdarbību Savienībā, lai tas pārstāvētu minēto ražotāju apstiprinātājā iestādē. Turklāt minētais ražotājs ieceļ vienu pārstāvi, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, lai tas veiktu tirgus uzraudzību, un šis pārstāvis var būt tas pats pārstāvis, kurš ir iecelts ES tipa apstiprināšanas nolūkā.

4.  ES tipa apstiprināšanas nolūkā transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību ražotājs, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, ieceļ vienu pārstāvi, kurš veic uzņēmējdarbību Savienībā, lai tas pārstāvētu minēto ražotāju apstiprinātājā iestādē. Turklāt minētais ražotājs ieceļ vienu pārstāvi, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, lai tas veiktu tirgus uzraudzību, un šis pārstāvis var būt tas pats pārstāvis, kurš ir iecelts ES tipa apstiprināšanas nolūkā.

Grozījums Nr.    119

Regulas priekšlikums

11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Iesniedzot pieteikumu ES tipa apstiprinājuma saņemšanai, ražotājs nodrošina, lai transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību konstrukcijā nebūtu iestrādātas koncepcijas vai citi paņēmieni, ar ko bez vajadzības maina darbības rādītājus, kuri uzrādīti attiecīgajās testēšanas procedūrās, kad transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības ir darbinātas apstākļos, kādus pamatoti var sagaidīt parastā darbībā un izmantošanā.

 

Ražotājs atklāj informāciju par jebkādu dzinēja vadības koncepciju, ko būtu iespējams aktivizēt ar attiecīgas aparatūras vai programmatūras starpniecību. Ražotājs pilnībā atklāj jebkādu būtisku informāciju par šādu vadības koncepciju, cita starpā norādot arī izmantoto programmatūru, šādas koncepcijas parametrus un tehnisko pamatojumu tam, kādēļ šāda koncepcija ir vajadzīga.

Grozījums Nr.    120

Regulas priekšlikums

11. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ražotājs atbild apstiprinātājai iestādei par visiem apstiprināšanas procesa aspektiem un ražošanas atbilstības nodrošināšanu neatkarīgi no tā, vai ražotājs ir tieši iesaistīts visos transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izgatavošanas posmos.

svītrots

Grozījums Nr.    121

Regulas priekšlikums

11. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Lai aizsargātu vidi, patērētāju veselību un drošību, ražotājs izskata sūdzības un neatbilstības un uztur sūdzību un neatbilstību reģistru attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām vienībām, detaļām vai aprīkojumu, ko ir laidis tirgū, un par šādu uzraudzību informē arī savus importētājus un izplatītājus.

 

Ja sūdzību un neatbilstību skaits attiecībā uz aprīkojumu, kas saistīts ar drošību vai emisijām, ir lielāks par 30 vai pārsniedz 1 % (atkarībā no tā, kura vērtība ir zemāka) no konkrētā tipa, varianta un/vai versijas transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu, atsevišķu tehnisku vienību, detaļu vai aprīkojuma kopējā tirgū laisto vienību skaita, attiecīgajai apstiprinātājai iestādei, kura atbildīga par konkrēto transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu, atsevišķu tehnisko vienību, detaļu vai aprīkojumu, un Komisijai nekavējoties sniedz izsmeļošu informāciju.

 

Šī informācija ietver problēmas aprakstu un precīzus datus, kas vajadzīgi, lai identificētu attiecīgo transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības, detaļas vai aprīkojuma tipu, variantu un versiju. Šos agrīnās brīdināšanas datus izmanto, lai noteiktu, kādas varētu būt patērētāju sūdzības, un lai izvērtētu, vai ražotājam pašam ir jāatsauc savi ražojumi un vai dalībvalstīm un Komisijai ir jāveic tirgus uzraudzības pasākumi.

Grozījums Nr.    122

Regulas priekšlikums

11. pants – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7.a  Ražotājs no transportlīdzekļa lietotāja, kurš vispirms ir attiecīgi informēts, saņem piekrišanu, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/6791a tiek apstrādāti un pārraidīti visi dati, kas iegūti transportlīdzekļa lietošanas procesā. Ja datu apstrāde un pārsūtīšana nav obligāta transportlīdzekļa drošai darbībai, ražotājs raugās, lai transportlīdzekļa lietotājs pats varētu viegli atvienot datu pārraidi.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    123

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ražotājs uzskata, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums, kas ir laists tirgū vai nodots ekspluatācijā, neatbilst šai regulai vai ka tipa apstiprinājums ir piešķirts, pamatojoties uz nepareiziem datiem, tas nekavējoties veic atbilstošus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu konkrētā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības, detaļas vai aprīkojuma atbilstību vai attiecīgā gadījumā izņemtu to no tirgus vai atsauktu.

Ja ražotājs uzskata, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums, kas ir laists tirgū vai nodots ekspluatācijā, neatbilst šai regulai vai ka tipa apstiprinājums ir piešķirts, pamatojoties uz nepareiziem datiem, ražotājs nekavējoties veic atbilstošus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu konkrētā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības, detaļas vai aprīkojuma atbilstību vai attiecīgā gadījumā izņemtu to no tirgus vai atsauktu.

Grozījums Nr.    124

Regulas priekšlikums

12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums rada nopietnu apdraudējumu, ražotājs par neatbilstību un par visiem veiktajiem pasākumiem nekavējoties sniedz izsmeļošu informāciju to dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm, kurās transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums ir darīts pieejams tirgū vai nodots ekspluatācijā.

2.  Ja transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums rada nopietnu apdraudējumu, ražotājs par neatbilstību un risku un par visiem veiktajiem pasākumiem nekavējoties sniedz izsmeļošu informāciju to dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm, kurās transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums ir darīts pieejams tirgū vai nodots ekspluatācijā.

Grozījums Nr.    125

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotājs glabā 24. panta 4. punktā minēto informācijas paketi desmit gadus pēc transportlīdzekļa laišanas tirgū un piecus gadus pēc sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības laišanas tirgū.

Ražotājs 24. panta 4. punktā minēto informācijas paketi un transportlīdzekļa ražotājs arī apstiprinātājām iestādēm pieejamus atbilstības sertifikātus, kas minēti 34. pantā, glabā desmit gadus pēc tam, kad ir beidzies transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājuma derīguma termiņš, un piecus gadus pēc tam, kad ir beidzies sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ES tipa apstiprinājuma derīguma termiņš.

Grozījums Nr.    126

Regulas priekšlikums

12. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Transportlīdzekļa ražotājs apstiprinātājas iestādes vajadzībām saglabā 34. pantā minēto atbilstības sertifikātu kopiju.

svītrots

Grozījums Nr.    127

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc valsts iestādes pamatota pieprasījuma ražotājs ar apstiprinātājas iestādes starpniecību attiecīgajai valsts iestādei tai viegli saprotamā valodā iesniedz ES tipa apstiprinājuma sertifikāta vai 55. panta 1. punktā minētās atļaujas kopiju, kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību.

Pēc valsts iestādes vai Komisijas pamatota pieprasījuma ražotājs attiecīgajai valsts iestādei vai ar apstiprinātājas iestādes starpniecību Komisijai tai viegli saprotamā valodā iesniedz ES tipa apstiprinājuma sertifikāta vai 55. panta 1. punktā minētās atļaujas kopiju, kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, detaļas vai aprīkojuma atbilstību.

Grozījums Nr.    128

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc valsts iestādes pamatota pieprasījuma ražotājs ar to sadarbojas attiecībā uz jebkuru pasākumu, kas veikts saskaņā ar 20. pantu Regulā (EK) Nr. 765/2008, lai novērstu apdraudējumu, ko rada transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums, kuru ražotājs ir darījis pieejamu tirgū.

Pēc valsts iestādes vai Komisijas pamatota pieprasījuma ražotājs sadarbojas ar attiecīgo valsts iestādi vai Komisiju attiecībā uz jebkuru pasākumu, kas veikts saskaņā ar 20. pantu Regulā (EK) Nr. 765/2008, lai novērstu apdraudējumu, ko rada transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums, kuru ražotājs ir darījis pieejamu tirgū.

Grozījums Nr.    129

Regulas priekšlikums

13. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotāja pārstāvju pienākumi saistībā ar tirgus uzraudzību

Ražotāja pārstāvju pienākumi

Grozījums Nr.    130

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tirgus uzraudzības nolūkā ražotāja pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarojumā. Minētajā pilnvarojumā ir paredzēts, ka pārstāvis veic vismaz šādas darbības:

1.  Ražotāja pārstāvis veic uzdevumus, kas noteikti no ražotāja saņemtajā pilnvarojumā. Minētajā pilnvarojumā ir paredzēts, ka pārstāvis veic vismaz šādas darbības:

Grozījums Nr.    131

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  var piekļūt 22. pantā minētajai informācijas mapei un 34. pantā minētajam atbilstības sertifikātam kādā no Savienības oficiālajām valodām. Šiem dokumentiem ir jābūt pieejamiem apstiprinātājām iestādēm desmit gadus pēc transportlīdzekļa laišanas tirgū un piecus gadus pēc sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības laišanas tirgū;

(a)  var piekļūt tipa apstiprinājuma sertifikātam un visiem tā pielikumiem un atbilstības sertifikātam kādā no Savienības oficiālajām valodām. Šiem dokumentiem ir jābūt pieejamiem apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm desmit gadus pēc transportlīdzekļa laišanas tirgū un piecus gadus pēc sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības laišanas tirgū;

Grozījums Nr.    132

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pēc pamatota apstiprinātājas iestādes pieprasījuma sniedz šai iestādei visu vajadzīgo informāciju un dokumentus, kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ražošanas atbilstību;

(b)  pēc pamatota apstiprinātājas iestādes pieprasījuma sniedz šai iestādei visu vajadzīgo informāciju un dokumentus, kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ražošanas atbilstību, un cita starpā sniedz arī tehniskās specifikācijas tipa apstiprināšanas laikā un nodrošina programmatūras un algoritmu pieejamību;

Pamatojums

Būtu jānodrošina, ka tipa apstiprinātajām iestādēm ir pieejama programmatūra un algoritmi, ņemot vērā, ka iepriekš ir bijuši gadījumi, kad programmatūra izmantota, lai ietekmētu testu rezultātus.

Grozījums Nr.    133

Regulas priekšlikums

13. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Informācijā par ražotāja pārstāvja maiņu norāda vismaz šādus aspektus:

3.  Informācijā par ražotāja pārstāvja pilnvarojuma maiņu norāda vismaz šādus aspektus:

Grozījums Nr.    134

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms tirgū tiek laists transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, kam piešķirts tipa apstiprinājums, importētājs pārliecinās, ka apstiprinātāja iestāde ir apkopojusi 24. panta 4. punktā minēto informācijas paketi un ka sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai ir vajadzīgais tipa apstiprinājuma marķējums un tā atbilst 11. panta 7. punkta prasībām.

Pirms laišanas tirgū importētājs pārliecinās, ka attiecīgajam transportlīdzeklim, sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai ir derīgs tipa apstiprinājuma sertifikāts un ka sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai ir vajadzīgais tipa apstiprinājuma marķējums un tā atbilst 11. panta 7. punkta prasībām.

Grozījums Nr.    135

Regulas priekšlikums

14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja importētājs uzskata, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šīs regulas prasībām, jo īpaši apstiprinātajam tipam, importētājs attiecīgo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko vienību nelaiž tirgū, nepieļauj tās nodošanu ekspluatācijā un reģistrēšanu, kamēr nav panākta atbilstība. Ja importētājs uzskata, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums rada nopietnu apdraudējumu, tas par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kam piešķirts tipa apstiprinājums, importētājs informē arī apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra attiecīgo tipa apstiprinājumu.

3.  Ja importētājs uzskata, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šīs regulas prasībām, un jo īpaši tad, ja nav atbilstības apstiprinātajam tipam, importētājs attiecīgo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko vienību nelaiž tirgū, nepieļauj tās nodošanu ekspluatācijā un reģistrēšanu, kamēr nav panākta atbilstība. Ja importētājs uzskata, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums rada nopietnu apdraudējumu, importētājs par to informē ražotāju un tirgus uzraudzības iestādes. Attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kam piešķirts tipa apstiprinājums, importētājs informē arī apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra attiecīgo tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    136

Regulas priekšlikums

14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Patērētāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā importētājs veic izmeklēšanu un uztur sūdzību un atsaukumu reģistru saistībā ar transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām vienībām, detaļām vai aprīkojumu, kurus tas ir laidis tirgū, par šādu uzraudzību informējot arī izplatītājus.

6.  Patērētāju veselības un drošības aizsardzības nolūkā importētājs veic izmeklēšanu un uztur sūdzību, neatbilstību un atsaukumu reģistru saistībā ar transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām vienībām, detaļām vai aprīkojumu, kurus tas ir laidis tirgū, un par sūdzībām un atsaukumiem informē arī izplatītājus.

Grozījums Nr.    137

Regulas priekšlikums

14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Importētājs nekavējoties informē attiecīgo ražotāju par sūdzībām un ziņojumiem, kas attiecas uz riskiem, iespējamiem incidentiem vai neatbilstības problēmām saistībā ar tirgū laistiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām vienībām, detaļām vai aprīkojumu.

Grozījums Nr.    138

Regulas priekšlikums

15. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, ko importētājs ir laidis tirgū, neatbilst šai regulai, importētājs nekavējoties veic atbilstošus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu konkrētā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību vai attiecīgā gadījumā izņemtu to no tirgus vai atsauktu.

1.  Ja transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, ko importētājs ir laidis tirgū, neatbilst šai regulai, importētājs ražotāja uzraudzībā nekavējoties veic atbilstošus pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu konkrētā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību vai attiecīgā gadījumā izņemtu to no tirgus vai atsauktu. Turklāt importētājs informē gan ražotāju, gan arī tipa apstiprinātāju iestādi, kas piešķīrusi attiecīgo tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    139

Regulas priekšlikums

15. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums rada nopietnu apdraudējumu, importētājs par šo nopietno apdraudējumu nekavējoties sniedz izsmeļošu informāciju ražotājam un to dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm, kurās transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums ir darīts pieejams tirgū.

Ja tirgū laists transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums rada nopietnu apdraudējumu, importētājs par šo nopietno apdraudējumu nekavējoties sniedz izsmeļošu informāciju ražotājam un to dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm, kurās transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums ir laists tirgū.

Grozījums Nr.   140

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība tiek darīta pieejama tirgū, reģistrēta vai nodota ekspluatācijā, izplatītājs pārliecinās, ka uz attiecīgā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ir ražotāja normatīvā plāksnīte vai tipa apstiprinājuma marķējums un ka ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un instrukcijas, kā arī drošuma informācija, kas noteikta 63. pantā, attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā vai oficiālajās valodās, un ka ražotājs un importētājs ir ievērojuši attiecīgi 11. panta 7. punktā un 14. panta 4. punktā noteiktās prasības.

1.   Pirms transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība tiek darīta pieejama tirgū, reģistrēta vai nodota ekspluatācijā, izplatītājs pārliecinās, ka uz attiecīgā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ir ražotāja normatīvā plāksnīte vai tipa apstiprinājuma marķējums un ka ir pievienoti vajadzīgie dokumenti un instrukcijas, kā arī drošuma informācija, kas noteikta 63. pantā, attiecīgās dalībvalsts oficiālajā valodā vai oficiālajās valodās, un ka ražotājs un importētājs ir ievērojuši attiecīgi 11. panta 7. punktā un 14. panta 4. punktā noteiktās prasības.

 

2.   Lai aizsargātu vidi, patērētāju veselību un drošību, izplatītājs izskata sūdzības un neatbilstības attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām vienībām, detaļām vai aprīkojumu, ko ir laidis tirgū. Turklāt visas sūdzības un/vai neatbilstības, kuras attiecas uz transportlīdzekļa ietekmes uz vidi vai drošuma aspektiem, nekavējoties dara zināmas importētājam vai ražotājam.

Grozījums Nr.    141

Regulas priekšlikums

17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja izplatītājs uzskata, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šīs regulas prasībām, izplatītājs attiecīgo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību nedara pieejamu tirgū, nereģistrē to un nepieļauj tās nodošanu ekspluatācijā, kamēr nav panākta atbilstība.

1.  Ja izplatītājs uzskata, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība neatbilst šīs regulas prasībām, izplatītājs par to informē ražotāju, importētāju un tipa apstiprinātāju iestādi, kura piešķīrusi attiecīgo tipa apstiprinājumu, un attiecīgo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību nelaiž tirgū, nereģistrē to un nepieļauj tās nodošanu ekspluatācijā, kamēr nav panākta atbilstība.

Grozījums Nr.    142

Regulas priekšlikums

17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja izplatītājs uzskata, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, ko tas ir darījis pieejamu tirgū, neatbilst šai regulai, tas informē ražotāju vai importētāju, lai nodrošinātu, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi saskaņā ar 12. panta 1. punktu vai 15. panta 1. punktu ar mērķi nodrošināt konkrētā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību vai attiecīgā gadījumā izņemt to no tirgus vai atsaukt.

2.  Ja izplatītājs uzskata, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, ko tas ir darījis pieejamu tirgū, neatbilst šai regulai, izplatītājs informē ražotāju, importētāju un tipa apstiprinātāju iestādi, kura piešķīrusi attiecīgo tipa apstiprinājumu, un tā nodrošina, ka tiek veikti atbilstoši pasākumi saskaņā ar 12. panta 1. punktu vai 15. panta 1. punktu ar mērķi nodrošināt konkrētā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību vai attiecīgā gadījumā izņemt to no tirgus vai atsaukt.

Grozījums Nr.    143

Regulas priekšlikums

17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums rada nopietnu apdraudējumu, izplatītājs par šo nopietno apdraudējumu nekavējoties sniedz izsmeļošu informāciju ražotājam, importētājam un to dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm, kurās transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums ir darīts pieejams tirgū. Tāpat izplatītājs informē šīs iestādes par visiem veiktajiem pasākumiem un sniedz sīkāku informāciju, jo īpaši par nopietno apdraudējumu un par ražotāja īstenotajiem korektīvajiem pasākumiem.

3.  Ja transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums rada nopietnu apdraudējumu, izplatītājs par šo nopietno apdraudējumu nekavējoties sniedz izsmeļošu informāciju ražotājam, importētājam un to dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm, kurās transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums ir darīts pieejams tirgū. Tāpat izplatītājs informē šīs iestādes par visiem veiktajiem pasākumiem un sniedz sīkāku informāciju par ražotāja īstenotajiem korektīvajiem pasākumiem.

Grozījums Nr.    144

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc valsts iestādes pamatota pieprasījuma izplatītājs ar to sadarbojas attiecībā uz jebkuru pasākumu, kas veikts saskaņā ar 20. pantu Regulā (EK) Nr. 765/2008, lai novērstu apdraudējumu, ko rada transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums, kuru tas ir darījis pieejamu tirgū.

4.  Pēc valsts iestādes vai Komisijas pamatota pieprasījuma izplatītājs sadarbojas ar attiecīgo valsts iestādi vai Komisiju attiecībā uz jebkuru pasākumu, kas veikts saskaņā ar 20. pantu Regulā (EK) Nr. 765/2008, lai novērstu apdraudējumu, ko rada transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa, atsevišķa tehniska vienība, detaļa vai aprīkojums, kuru izplatītājs ir darījis pieejamu tirgū.

Grozījums Nr.    145

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības tipu apstiprina tikai viena posma tipa apstiprināšanā.

2.  Neskarot IV pielikumā minēto normatīvo aktu prasības, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības tipu apstiprina tikai viena posma tipa apstiprināšanā.

Grozījums Nr.    146

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  ES tipa apstiprinājumu attiecībā uz pabeigtības pēdējo posmu piešķir vienīgi pēc tam, kad apstiprinātāja iestāde ir pārliecinājusies, ka pēdējā posmā apstiprinātais transportlīdzekļa tips apstiprināšanas laikā atbilst visām piemērojamajām tehniskajām prasībām. Šāda pārbaude ietver dokumentu pārbaudi attiecībā uz visām prasībām, kas paredzētas nepabeigta transportlīdzekļa tipa ES tipa apstiprinājumā, kurš piešķirts vairākposmu procedūrā, pat ja tas ir piešķirts citai transportlīdzekļu kategorijai.

4.  ES tipa apstiprinājumu attiecībā uz pabeigtības pēdējo posmu piešķir tikai pēc tam, kad apstiprinātāja iestāde, ievērojot XVII pielikumā izklāstītās procedūras, ir pārliecinājusies, ka pēdējā posmā apstiprinātais transportlīdzekļa tips apstiprināšanas laikā atbilst visām tehniskajām prasībām, kas jāpiemēro. Šāda pārbaude ietver dokumentu pārbaudi attiecībā uz visām prasībām, kas paredzētas nepabeigta transportlīdzekļa tipa ES tipa apstiprinājumā, kurš piešķirts vairākposmu procedūrā, cita starpā arī tad, ja tas ir piešķirts citai transportlīdzekļu kategorijai. Tā ir arī pārbaude, ko veic, lai pārliecinātos, ka sistēmas, kurām tipa apstiprinājums ir piešķirts atsevišķi, pēc uzstādīšanas gatavā transportlīdzeklī joprojām darbojas atbilstoši attiecīgajiem tipa apstiprinājumiem.

Grozījums Nr.    147

Regulas priekšlikums

20. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Šā panta 1. punktā minēto tipa apstiprināšanas procedūru izvēle neietekmē piemērojamās pamatprasības, kurām apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam jāatbilst laikā, kad izsniedz gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

5.  Šā panta 1. punktā minēto tipa apstiprināšanas procedūru izvēle neietekmē visas piemērojamās prasības, kurām apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam jāatbilst laikā, kad izsniedz gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    148

Regulas priekšlikums

20. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Ražotājs nodrošina, lai apstiprinātājai iestādei būtu pieejami transportlīdzekļi, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tādā skaitā, kāds saskaņā ar attiecīgajiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešams vajadzīgo testu veikšanai.

Grozījums Nr.    149

Regulas priekšlikums

21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Par konkrēta tipa transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību var iesniegt tikai vienu pieteikumu, un to var iesniegt tikai vienā dalībvalstī.

2.  Par konkrēta tipa transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību var iesniegt tikai vienu pieteikumu, un to var iesniegt tikai vienā dalībvalstī. Ja pieteikums ir iesniegts, ražotājs vairs nedrīkst pārtraukt procedūru un iesniegt citai apstiprinātājai iestādei vai citiem tehniskajiem dienestiem vēl vienu pieteikumu par tā paša tipa apstiprināšanu. Turklāt, ja tipa apstiprinājums nav piešķirts vai ja tehniskā dienesta veiktā testa rezultāts ir negatīvs, ražotājs vairs nedrīkst iesniegt citai apstiprinātājai iestādei vai citam tehniskajam dienestam jaunu pieteikumu par tā paša tipa apstiprināšanu.

Grozījums Nr.    150

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  informācijas dokumentu, kā norādīts I pielikumā viena posma vai jauktai tipa apstiprināšanai vai III pielikumā pakāpeniskai tipa apstiprināšanai;

(a)  informācijas dokumentu, kā norādīts I pielikumā viena posma vai jauktai gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanai vai III pielikumā pakāpeniskai gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanai vai kā norādīts attiecīgajos normatīvajos aktos, ja apstiprina sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību;

Grozījums Nr.    151

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  jebkādu papildinformāciju, ko apstiprinātāja iestāde pieprasa saistībā ar pieteikuma procedūru.

(d)  jebkādu papildinformāciju, ko apstiprinātāja iestāde pieprasa saistībā ar tipa apstiprināšanas procedūru.

Grozījums Nr.    152

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informācijas mapi iesniedz elektroniskā formātā, ko nodrošina Komisija, bet to var iesniegt arī papīra formātā.

2.  Informācijas mapi iesniedz elektroniskā formātā.

Grozījums Nr.    153

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Papildus 22. pantā minētajai informācijas mapei pakāpeniska tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno pilnīgu to ES tipa apstiprinājuma sertifikātu komplektu, arī testa ziņojumus, kas nepieciešami saskaņā ar IV pielikumā minētajiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Papildus 22. pantā minētajai informācijas mapei pakāpeniska tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno pilnīgu to ES tipa apstiprinājuma sertifikātu komplektu, arī testa ziņojumus un informācijas dokumentus, kas nepieciešami saskaņā ar IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem.

Grozījums Nr.    154

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar IV pielikumā minētajiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšanas gadījumā apstiprinātājai iestādei ir piekļuve attiecīgajai informācijas mapei līdz brīdim, kad izsniedz vai atsaka gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

Saskaņā ar IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipa apstiprināšanas gadījumā apstiprinātājai iestādei ir piekļuve attiecīgajai informācijas mapei un informācijas dokumentiem līdz brīdim, kad piešķir vai atsakās piešķirt gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    155

Regulas priekšlikums

23. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Papildus 22. pantā minētajai informācijas mapei jaukta tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno ES tipa apstiprinājuma sertifikātus, arī testa ziņojumus, kas nepieciešami saskaņā ar IV pielikumā minētajiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Papildus 22. pantā minētajai informācijas mapei jaukta tipa apstiprinājuma pieteikumam pievieno ES tipa apstiprinājuma sertifikātus, arī testa ziņojumus un informācijas dokumentus, kas nepieciešami saskaņā ar IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem.

Grozījums Nr.    156

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  pirmajā posmā — tās informācijas mapes daļas un ES tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas attiecas uz bāzes transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi;

(a)  pirmajā posmā — tās informācijas mapes daļas un ES tipa apstiprinājuma sertifikātus un testa ziņojumus, kas attiecas uz bāzes transportlīdzekļa pabeigtības pakāpi;

Grozījums Nr.    157

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  otrajā un turpmākajos posmos — tās informācijas mapes daļas un ES tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas attiecas uz konkrēto pabeigtības posmu, līdz ar iepriekšējā izgatavošanas posmā izsniegto transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju, kā arī pilnīgas ziņas par jebkādām ražotāja veiktām transportlīdzekļa izmaiņām vai papildinājumiem.

(b)  otrajā un turpmākajos posmos — tās informācijas mapes daļas un ES tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas attiecas uz konkrēto pabeigtības posmu, līdz ar iepriekšējā izgatavošanas posmā izsniegto gatava transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju, kā arī pilnīgas ziņas par jebkādām ražotāja veiktām transportlīdzekļa izmaiņām vai papildinājumiem.

Grozījums Nr.    158

Regulas priekšlikums

23. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta a) un b) apakšpunktā norādīto informāciju var iesniegt saskaņā ar 22. panta 2. punktu.

Šā punkta a) un b) apakšpunktā norādīto informāciju iesniedz saskaņā ar 22. panta 2. punktu.

Grozījums Nr.    159

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apstiprinātājai iestādei un tehniskajiem dienestiem ir piekļuve transportlīdzekļa programmatūrai un algoritmiem.

Apstiprinātājai iestādei un tehniskajiem dienestiem ir pieejama transportlīdzekļa programmatūra, aparatūra un algoritmi, kā arī dokumenti un cita informācija, kas ļauj pareizi un pienācīgi saprast, kas tās ir par sistēmām, kā tās ir veidotas un kāda ir to koncepcija, un kā attiecīgā programmatūra un aparatūra funkcionē, nodrošinot transportlīdzekļa atbilstību šīs regulas prasībām.

 

Kamēr ir derīgs ES tipa apstiprinājums, ir nodrošināta transportlīdzekļa programmatūras, aparatūras un algoritmu pieejamība, lai periodiskas apskates laikā varētu pārliecināties, ka ir izpildītas šīs regulas prasības. Kad ir beidzies tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņš un ja attiecīgais sertifikāts nav atjaunots, iepriekšminētie elementi joprojām ir pieejami pēc pieprasījuma. Informācija tieši šiem mērķiem būtu jāatklāj tā, lai neskartu aizsargājamas informācijas un intelektuālā īpašuma konfidencialitāti. Iesniedzot pieteikumu par tipa apstiprināšanu, ražotājs standartizētā formātā dara apstiprinātājai iestādei un tehniskajam dienestam zināmu, kāda programmatūras versija ir izmantota ar drošību saistītu sistēmu un sastāvdaļu vadībai un kādi ir ar emisiju saistīto sistēmu un sastāvdaļu iestatījumi vai citi kalibrēšanas parametri. Lai noteiktu vēlāk veiktas nelikumīgas izmaiņas programmatūrā, tehniskajam dienestam ir tiesības marķēt programmatūru, iestatot attiecīgus parametrus.

Grozījums Nr.    160

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  attiecībā uz gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumiem saskaņā ar pakāpeniskām, jauktām un vairākposmu apstiprināšanas procedūrām apstiprinātāja iestāde atbilstoši 20. panta 4. punktam pārbauda, vai uz sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecas atsevišķi tipa apstiprinājumi atbilstoši prasībām, kas piemērojamas laikā, kad tika piešķirts gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājums.

(d)  attiecībā uz gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumiem saskaņā ar pakāpeniskām, jauktām un vairākposmu apstiprināšanas procedūrām apstiprinātāja iestāde atbilstoši 20. panta 4. punktam pārbauda, vai uz sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecas atsevišķi derīgi tipa apstiprinājumi atbilstoši prasībām, kas piemērojamas laikā, kad tika piešķirts gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājums.

Grozījums Nr.    161

Regulas priekšlikums

24. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācijas paketē ir satura rādītājs, kurā skaidri norāda visas lappuses un katra dokumenta formātu, kā arī hronoloģiski reģistrē ES tipa apstiprināšanas pārvaldību.

Informācijas paketi var glabāt elektroniski, un tajā ir satura rādītājs, kurā skaidri norāda visas lappuses un katra dokumenta formātu, kā arī hronoloģiski reģistrē ES tipa apstiprināšanas pārvaldību.

Grozījums Nr.    162

Regulas priekšlikums

24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Apstiprinātāja iestāde atsaka ES tipa apstiprinājumu, ja secina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips, lai gan atbilst piemērojamajām prasībām, tomēr nopietni apdraud drošību vai var nopietni kaitēt videi vai sabiedrības veselībai. Šādā gadījumā tā pārējo dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un Komisijai nekavējoties nosūta izsmeļošu informāciju, izskaidrojot sava lēmuma iemeslus un izklāstot konstatēto faktu pierādījumus.

5.  Apstiprinātāja iestāde atsakās piešķirt ES tipa apstiprinājumu, ja secina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips, lai gan atbilst piemērojamām prasībām, tomēr apdraud drošību vai var nopietni kaitēt videi vai sabiedrības veselībai. Šādā gadījumā tā pārējo dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un Komisijai nekavējoties nosūta izsmeļošu informāciju, izskaidrojot sava lēmuma iemeslus un izklāstot konstatēto faktu pierādījumus.

Grozījums Nr.    163

Regulas priekšlikums

24. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Saskaņā ar 20. panta 4. un 5. punktu pakāpeniskas tipa apstiprināšanas, jauktas tipa apstiprināšanas un vairākposmu tipa apstiprināšanas procedūrās apstiprinātāja iestāde atsakās piešķirt ES tipa apstiprinājumu, ja tā konstatē, ka sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilst šajā regulā vai IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Saskaņā ar 20. pantu pakāpeniskas tipa apstiprināšanas, jauktas tipa apstiprināšanas un vairākposmu tipa apstiprināšanas procedūrās apstiprinātāja iestāde atsakās piešķirt ES tipa apstiprinājumu, ja tā konstatē, ka sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilst šajā regulā vai IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    164

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Apstiprinātāja iestāde par katru transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības tipu, ko tā ir apstiprinājusi, viena mēneša laikā pēc ES tipa apstiprinājuma sertifikāta izsniegšanas vai grozīšanas nosūta pārējo dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un Komisijai transportlīdzekļa ES tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju un pielikumus, tostarp testa ziņojumus, kas minēti 23. pantā. Kopiju nosūta, izmantojot kopēju drošu elektronisku apmaiņas sistēmu vai drošas elektroniskas datnes veidā.

1.  Apstiprinātāja iestāde par katru transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības tipu, ko tā ir apstiprinājusi, viena mēneša laikā pēc ES tipa apstiprinājuma sertifikāta izsniegšanas vai grozīšanas iesniedz tiešsaistes tipa apstiprinājuma datubāzei informāciju, kas satur ES tipa apstiprinājuma sertifikātu un pielikumus, tostarp testa ziņojumus, kas minēti 23. pantā.

Grozījums Nr.    165

Regulas priekšlikums

25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja citas dalībvalsts apstiprinātāja iestāde vai Komisija to pieprasa, apstiprinātāja iestāde, kas izsniegusi ES tipa apstiprinājumu, viena mēneša laikā pēc minētās prasības saņemšanas nosūta pieprasītājai apstiprinātājai iestādei ES tipa apstiprinājuma sertifikāta kopiju kopā ar pielikumiem, izmantojot kopēju drošu elektronisku apmaiņas sistēmu vai nosūtot tos drošas elektroniskas datnes veidā.

svītrots

Grozījums Nr.    166

Regulas priekšlikums

25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Apstiprinātāja iestāde nekavējoties informē pārējo dalībvalstu apstiprinātājas iestādes un Komisiju par ES tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, izklāstot sava lēmuma pamatojumu.

4.  Apstiprinātāja iestāde nekavējoties informē pārējo dalībvalstu apstiprinātājas iestādes un Komisiju par ES tipa apstiprinājuma atteikumu vai anulēšanu, izklāstot sava lēmuma pamatojumu. Apstiprinātāja iestāde arī atjaunina šo informāciju tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāzē.

Grozījums Nr.    167

Regulas priekšlikums

26. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas gadījumā — aizpildītu atbilstības sertifikāta paraugu.

(d)  gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas gadījumā — aizpildītu transportlīdzekļa tipa atbilstības sertifikāta paraugu.

Grozījums Nr.    168

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atbilstību šajā regulā un IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos paredzētajām tehniskajām prasībām pierāda ar pilnvarotu tehnisko dienestu veiktiem attiecīgiem testiem saskaņā ar attiecīgajiem IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem.

1.  Īstenojot ES tipa apstiprinājuma piešķiršanas procedūru, apstiprinātāja iestāde pārliecinās par atbilstību šajā regulā un attiecīgajos IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos paredzētajām tehniskajām prasībām, šajā nolūkā izmantojot atbilstošus testus, ko veic pilnvaroti tehniskie dienesti.

 

Testa ziņojumu formāts atbilst vispārīgajām prasībām, kuras izklāstītas V pielikuma 3. papildinājumā.

Grozījums Nr.    169

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ražotājs apstiprinātājai iestādei nodrošina tos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas saskaņā ar attiecīgajiem IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem vajadzīgi nepieciešamo testu veikšanai.

2.  Ražotājs attiecīgajiem tehniskajiem dienestiem un apstiprinātājai iestādei nodrošina tos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas saskaņā ar attiecīgajiem IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem vajadzīgi nepieciešamo testu veikšanai.

Grozījums Nr.    170

Regulas priekšlikums

28. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Nepieciešamos testus veic saskaņā ar attiecīgajiem IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem. Ja attiecīgajos normatīvajos aktos izklāstītajām testa procedūrām ir norādīts vērtību diapazons, tehniskie dienesti var noteikt parametrus un nosacījumus, ar kādiem veic atbilstošos testus, kas minēti šī panta 1. punktā. Gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas gadījumā iestādes nodrošina, ka testēšanai izraudzītie transportlīdzekļi atspoguļo sliktāko variantu attiecībā uz atbilstību konkrētajiem kritērijiem un ka izraudzītie transportlīdzekļi neizraisīs rezultātus, kas ir sistemātiski atšķirīgi no snieguma, kad šos transportlīdzekļus ekspluatē saprātīgi paredzamos normālas darbības un izmantošanas apstākļos.

Grozījums Nr.    171

Regulas priekšlikums

29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Apstiprinātāja iestāde, kas ir piešķīrusi gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, pārbauda statistiski būtisku skaitu transportlīdzekļu un atbilstības sertifikātu paraugu, pārliecinoties par to atbilstību 34. un 35. pantam, kā arī pārbauda, vai atbilstības sertifikātos ietvertie dati ir pareizi.

2.  Apstiprinātāja iestāde, kas ir piešķīrusi gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, pārbauda atbilstošu un statistiski būtisku skaitu transportlīdzekļu un atbilstības sertifikātu paraugu, pārliecinoties par to atbilstību 34. un 35. pantam, kā arī pārbauda, vai atbilstības sertifikātos ietvertie dati ir pareizi.

Grozījums Nr.    172

Regulas priekšlikums

29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Lai pārliecinātos, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība atbilst apstiprinātajam tipam, ES tipa apstiprinājumu piešķīrusī apstiprinātāja iestāde ar ražotāja telpās un ražošanas iekārtās ņemtiem paraugiem veic pārbaudes vai testus, kas vajadzīgi ES tipa apstiprinājumam.

4.  Lai pārliecinātos, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība atbilst apstiprinātajam tipam, ES tipa apstiprinājumu piešķīrusī apstiprinātāja iestāde ar ražotāja telpās un ražošanas iekārtās ņemtiem paraugiem veic pārbaudes vai testus, kas vajadzīgi ES tipa apstiprinājumam. Apstiprinātāja iestāde pirmo no šīm pārbaudēm veic gada laikā pēc tam, kad ir izsniegti atbilstības sertifikāti. Apstiprinātāja iestāde turpmākās pārbaudes veic vismaz reizi gadā pēc nejauši izvēlētiem intervāliem, ko nosaka apstiprinātāja iestāde.

Grozījums Nr.    173

Regulas priekšlikums

29. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Veicot verifikācijas testēšanu saskaņā ar 2. un 4. punktu, apstiprinātāja iestāde izraugās citu tehnisko dienestu, kas nav sākotnējā tipa apstiprinājuma testiem izmantotais tehniskais dienests.

Grozījums Nr.    174

Regulas priekšlikums

29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Apstiprinātāja iestāde, kas ir piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu un secina, ka ražotājs vairs neizgatavo transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstoši apstiprinātajam tipam, vai secina, ka atbilstības sertifikāti vairs neatbilst 34. un 35. pantam, lai gan ražošana tiek turpināta, veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražošanas atbilstības nodrošināšanas procedūra tiek pareizi ievērota, vai anulē tipa apstiprinājumu.

5.  Apstiprinātāja iestāde, kas ir piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu un secina, ka ražotājs vairs neizgatavo transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstoši apstiprinātajam tipam, šīs regulas prasībām vai IV pielikumā minēto normatīvo aktu prasībām, vai secina, ka atbilstības sertifikāti vairs neatbilst 34. un 35. pantam, lai gan ražošana tiek turpināta, veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražošanas atbilstības nodrošināšanas darbības tiek pareizi īstenotas, vai anulē tipa apstiprinājumu. Apstiprinātāja iestāde var nolemt, ka veiks visus nepieciešamos ierobežojošos pasākumus saskaņā ar 53. un 54. pantu.

Grozījums Nr.    175

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis izstrādā valsts nodevu struktūru tādu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dalībvalsts tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības darbībām, kā arī ar tipa apstiprināšanas testiem un ražošanas atbilstības testiem un pārbaudēm, ko veic dalībvalsts pilnvarotie tehniskie dienesti.

1.  Dalībvalstis nodrošina, ka tiek segti izdevumi, kas saistīti ar dalībvalsts tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības darbībām. Dalībvalstis var ieviest uz maksu balstītu struktūru vai finansēt šādas darbības no valsts budžeta, vai izmanot abu metožu kombināciju. Tehniskie dienesti šīs nodevas tiešā veidā neiekasē.

Grozījums Nr.    176

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Minētās valsts nodevas iekasē no ražotājiem, kuri ir pieteikušies tipa apstiprinājumam attiecīgajā dalībvalstī. Tehniskie dienesti šīs nodevas tiešā veidā neiekasē.

2.  Ja tiek izmantota uz maksu balstīta struktūra, minētās valsts nodevas iekasē no ražotājiem, kuri ir pieteikušies tipa apstiprinājumam attiecīgajā dalībvalstī. Ja ražošanas atbilstībai piemērot uz maksu balstītu struktūru, šīs valsts nodevas dalībvalsts iekasē no ražotāja dalībvalstī, kurā notiek ražošana.

Grozījums Nr.    177

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Valsts nodevu struktūra aptver arī izmaksas par atbilstības verifikācijas pārbaudēm un testiem, ko saskaņā ar 9. pantu veic Komisija. Šīs iemaksas ir ārējie piešķirtie ieņēmumi Eiropas Savienības vispārējā budžetā saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 4. punktu.

3.  Komisija nodrošina, ka tiek segtas izmaksas par pārbaudēm un testiem, ko saskaņā ar 9. pantu uzdod veikt Komisija. Šim nolūkam izmanto Eiropas Savienības vispārējo budžetu.

__________________

 

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1.–96. lpp.).

 

Grozījums Nr.    178

Regulas priekšlikums

30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Dalībvalstis detalizēti informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par savu izstrādāto valsts nodevu struktūru. Pirmais paziņojums ir jāsniedz [šīs regulas spēkā stāšanās datums + 1 gads]. Par valsts nodevu struktūras secīgu atjaunināšanu katru gadu paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

4.  Dalībvalstis detalizēti informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par savu finansēšanas mehānismu vai mehānismiem. Pirmais paziņojums ir jāsniedz [šīs regulas spēkā stāšanās datums + 1 gads]. Par valsts nodevu struktūras secīgu atjaunināšanu katru gadu paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

Grozījums Nr.    179

Regulas priekšlikums

30. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu 3. punktā minētās papildu iemaksas, kas piemērojamas 1. punktā minētajām valsts nodevām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

svītrots

Grozījums Nr.    180

Regulas priekšlikums

31. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja apstiprinātāja iestāde secina, ka informācijas paketē norādītie sīki izklāstītie dati ir tik būtiski mainīti, ka spēkā esošo tipa apstiprinājumu nevar paplašināt, tā atsakās grozīt ES tipa apstiprinājumu un pieprasa ražotājam pieteikties jaunam ES tipa apstiprinājumam.

5.  Ja apstiprinātāja iestāde secina, ka informācijas paketē norādītie sīki izklāstītie dati ir mainīti un tādēļ spēkā esošo tipa apstiprinājumu nevar paplašināt, tā atsakās grozīt ES tipa apstiprinājumu un pieprasa ražotājam pieteikties jaunam ES tipa apstiprinājumam.

Grozījums Nr.    181

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  Komisijas vai tirgus uzraudzības iestāžu veiktās verifikācijas testēšanas rezultāti liecina, ka nav ievēroti Savienības tiesību akti drošības vai vides jomā;

Grozījums Nr.    182

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumu izsniedz uz 5 gadiem bez derīguma termiņa pagarināšanas iespējas. Derīguma termiņu norāda tipa apstiprinājuma sertifikātā. Beidzoties tipa apstiprinājuma sertifikāta derīgumam, to var atjaunot, ja ražotājs ir iesniedzis pieteikumu un tikai tad ja apstiprinātāja iestāde ir pārliecinājusies, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst visām attiecīgo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz jauniem šāda tipa transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām.

1.  Tipa apstiprinājumu M1 un N1 kategoriju transportlīdzekļiem un sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kas uzskaitītas saskaņā ar 1.a punktu, izsniedz uz septiņiem gadiem, bet N2, N3, M2, M3 un O kategorijas transportlīdzekļiem — uz 10 gadiem. Derīguma termiņu norāda ES tipa apstiprinājuma sertifikātā.

 

Pirms tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma beigām to var atjaunot, ja ražotājs ir iesniedzis pieteikumu un tikai tad, ja apstiprinātāja iestāde ir pārliecinājusies, ka gatavs transportlīdzeklis atbilst visām attiecīgo normatīvo aktu prasībām, tostarp testēšanas protokoliem, attiecībā uz jauniem šī apstiprinātā tipa transportlīdzekļiem. Ja apstiprinātāja iestāde konstatē, ka šo daļu piemēro, 28. pantā minētie testi nav jāveic.

 

Lai apstiprinātāja iestāde varētu pildīt savus pienākumus, ražotājs pieteikumu iesniedz ne ātrāk kā 12 mēnešus un ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms ES tipa apstiprinājuma sertifikāta derīguma termiņa beigām.

 

 

 

 

Grozījums Nr.    183

Regulas priekšlikums

33. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumu principā izsniedz uz neierobežotu laiku. Tā kā dažām sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām to rakstura vai tehnisku iezīmju dēļ var būt vajadzīga biežāka atjaunināšana, attiecīgo tipa apstiprinājumu izdod uz ierobežotu laiku — septiņiem gadiem. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 88. pantu, lai papildinātu šo regulu, izveidojot sarakstu ar sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kurām to rakstura dēļ tipa apstiprinājumu var izsniegt tikai uz ierobežotu laiku.

Grozījums Nr.    184

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  brīvprātīgā kārtā pilnīgi izbeidz ražot apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam atbilstošus transportlīdzekļus;

(b)  brīvprātīgā kārtā pilnīgi izbeidz ražot apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam atbilstošus transportlīdzekļus, kas jebkurā gadījumā ir uzskatāms par notikušu, ja iepriekšējos divos gados nav ražots neviens attiecīgā tipa transportlīdzeklis;

Grozījums Nr.    185

Regulas priekšlikums

34. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4)  Persona(-as), kas ir pilnvarota(-as) parakstīt atbilstības sertifikātus, ir ražotāja darbinieks(-i) un ir pienācīgi pilnvarota(-as) pilnībā uzņemties ražotāja juridisko atbildību attiecībā uz transportlīdzekļa konstruēšanu un izgatavošanu vai tā ražošanas atbilstību.

(4)  Persona(-as), kas ir pilnvarota(-as) parakstīt atbilstības sertifikātus, ir ražotāja darbinieks(-i) un ir pienācīgi pilnvarota(-as) uzņemties ražotāja juridisko atbildību attiecībā uz transportlīdzekļa konstruēšanu un izgatavošanu vai tā ražošanas atbilstību.

Grozījums Nr.    186

Regulas priekšlikums

36. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Ekonomikas dalībnieki laiž tirgū tikai tos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas marķēti atbilstoši šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.    187

Regulas priekšlikums

38. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja nav veikti 1. punktā minētie vajadzīgie pasākumi normatīvo aktu pielāgošanai, Komisija var atļaut provizoriskā ES tipa apstiprinājuma paplašināšanu, pieņemot lēmumu un pēc tās dalībvalsts lūguma, kas piešķīra provizorisko ES tipa apstiprinājumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

3.  Ja nav veikti 1. punktā minētie vajadzīgie pasākumi normatīvo aktu pielāgošanai, Komisija var atļaut pagarināt provizoriskā ES tipa apstiprinājuma derīguma termiņu, pieņemot lēmumu un pēc tās dalībvalsts lūguma, kas piešķīra provizorisko ES tipa apstiprinājumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    188

Regulas priekšlikums

40. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Jebkuram 1. punktā minētajam transportlīdzekļu tipam dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumu no vienas vai vairākām pamatprasībām, kas noteiktas IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos, ja šīs dalībvalstis nosaka atbilstošas alternatīvas prasības.

2.  Jebkuram 1. punktā minētajam transportlīdzekļu tipam dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumu no atbilstības vienai vai vairākām prasībām, kas noteiktas IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos, ja šīs dalībvalstis nosaka atbilstošas alternatīvas prasības.

Grozījums Nr.    189

Regulas priekšlikums

40. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Turklāt lielāku rīcības brīvību piešķir MVU, kuriem ir neliels ražošanas apjoms un kuri tāpēc nevar izpildīt to pašu kritēriju attiecībā uz termiņu, ko piemēro lielajiem ražotājiem.

Grozījums Nr.    190

Regulas priekšlikums

41. pants – 3. punkts – 2.a daļā (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja šī punkta pirmajā daļā minētajā triju mēnešu laikā nav izteikti iebildumi, tad valsts tipa apstiprinājums ir uzskatāms par pieņemtu.

Grozījums Nr.    191

Regulas priekšlikums

42. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Transportlīdzeklim, kas atbilst IV pielikuma I daļas 2. papildinājumā izklāstītajām prasībām, vai speciālajiem transportlīdzekļiem atbilstoši IV pielikuma III daļai dalībvalstis piešķir transportlīdzekļa individuālu ES apstiprinājumu.

1.  Transportlīdzeklim, kas atbilst IV pielikuma I daļas 2. papildinājumā izklāstītajām prasībām, vai speciālajiem transportlīdzekļiem atbilstoši IV pielikuma III daļai dalībvalstis piešķir transportlīdzekļa individuālu ES apstiprinājumu. Uz nepabeigtiem transportlīdzekļiem šis noteikums neattiecas.

Grozījums Nr.    192

Regulas priekšlikums

42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pieteikumu transportlīdzekļa individuālam ES apstiprinājumam iesniedz ražotājs vai transportlīdzekļa īpašnieks, vai pārstāvis, kas darbojas viņa vārdā, — ja šis pārstāvis veic uzņēmējdarbību Savienībā.

2.  Pieteikumu transportlīdzekļa individuālam ES apstiprinājumam iesniedz transportlīdzekļa īpašnieks, ražotājs vai ražotāja pārstāvis, ja šis pārstāvis veic uzņēmējdarbību Savienībā.

Grozījums Nr.    193

Regulas priekšlikums

43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Konkrētu transportlīdzekli, neatkarīgi no tā, vai tas ir unikāls, dalībvalstis var atbrīvot no pienākuma nodrošināt atbilstību vienam vai vairākiem šīs regulas noteikumiem vai IV pielikumā minēto normatīvo aktu pamatprasībām, ja šīs dalībvalstis nosaka attiecīgas alternatīvas prasības.

1.  Konkrētu transportlīdzekli, neatkarīgi no tā, vai tas ir unikāls, dalībvalstis var atbrīvot no pienākuma nodrošināt atbilstību vienam vai vairākiem šīs regulas noteikumiem vai IV pielikumā minēto normatīvo aktu prasībām, ja šīs dalībvalstis nosaka attiecīgas alternatīvas prasības.

Grozījums Nr.    194

Regulas priekšlikums

43. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pieteikumu transportlīdzekļa individuālam valsts apstiprinājumam iesniedz ražotājs vai transportlīdzekļa īpašnieks, vai pārstāvis, kas darbojas viņa vārdā, — ja šis pārstāvis veic uzņēmējdarbību Savienībā.

2.  Pieteikumu transportlīdzekļa individuālam valsts apstiprinājumam iesniedz transportlīdzekļa īpašnieks, ražotājs vai ražotāja pārstāvis, ja šis pārstāvis veic uzņēmējdarbību Savienībā.

Grozījums Nr.    195

Regulas priekšlikums

43. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Transportlīdzekļa individuāla valsts apstiprinājuma sertifikāta veidlapa atbilst ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugam, kas noteikts VI pielikumā, un tajā ir norādīta vismaz informācija, kas vajadzīga, lai pieteiktos reģistrēšanai, kā paredzēts Padomes Direktīvā 1999/37/EK28.

Transportlīdzekļa individuāla valsts apstiprinājuma sertifikāta veidlapa atbilst ES tipa apstiprinājuma sertifikāta paraugam, kas noteikts VI pielikumā, un tajā ir norādīta vismaz informācija, kura iekļauta ES individuālā apstiprinājuma sertifikāta paraugā, kas sniegts VI pielikumā.

__________________

 

28 Padomes 1999. gada 29. aprīļa Direktīva 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (OV L 138, 1.6.1999., 57. lpp.).

 

Grozījums Nr.    196

Regulas priekšlikums

44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalsts atļauj darīt pieejamu tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekli, kuram cita dalībvalsts ir piešķīrusi individuālu valsts apstiprinājumu saskaņā ar 43. pantu, ja vien šai dalībvalstij nav pamatota iemesla uzskatīt, ka attiecīgās alternatīvās prasības, saskaņā ar kurām transportlīdzeklis ir apstiprināts, nav līdzvērtīgas noteikumiem, ko piemēro šajā dalībvalstī.

3.  Dalībvalsts atļauj darīt pieejamu tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā transportlīdzekli, kuram cita dalībvalsts ir piešķīrusi individuālu valsts apstiprinājumu saskaņā ar 43. pantu, ja vien šai dalībvalstij nav pamatota iemesla uzskatīt, ka attiecīgās alternatīvās prasības, saskaņā ar kurām transportlīdzeklis ir apstiprināts, nav līdzvērtīgas noteikumiem, ko piemēro šajā dalībvalstī, vai ka transportlīdzeklis šīm prasībām neatbilst.

Grozījums Nr.    197

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Šīs regulas 43. un 44. pantā izklāstītās procedūras var piemērot konkrētam transportlīdzeklim, kuru atbilstoši vairākposmu tipa apstiprināšanas procedūrai pabeidz secīgos posmos.

1.  Šīs regulas 42. un 43. pantā izklāstītās procedūras var piemērot konkrētam transportlīdzeklim, kuru atbilstoši vairākposmu tipa apstiprināšanas procedūrai pabeidz secīgos posmos. Uz transportlīdzekļiem, kas apstiprināti vairākposmu tipa apstiprināšanas procedūrā, attiecas XVII pielikums.

Grozījums Nr.    198

Regulas priekšlikums

45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Vairākposmu tipa apstiprināšanas procedūrā normālas secības starpposmu nevar aizstāt ar 43. un 44. pantā izklāstītajām procedūrām un tās nevar piemērot, lai transportlīdzeklis saņemtu pirmā posma apstiprinājumu.

2.  Vairākposmu tipa apstiprināšanas procedūrā normālas secības starpposmu nevar aizstāt ar 42. un 43. pantā izklāstītajām procedūrām un tās nepiemēro, lai transportlīdzeklis saņemtu pirmā posma apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    199

Regulas priekšlikums

46. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Nepabeigtus transportlīdzekļus var darīt pieejamus tirgū vai nodot ekspluatācijā, bet par transportlīdzekļu reģistrēšanu atbildīgās valsts iestādes var atteikt šādu transportlīdzekļu reģistrēšanu un izmantošanu satiksmē.

Nepabeigtus transportlīdzekļus var darīt pieejamus tirgū, bet par transportlīdzekļu reģistrēšanu atbildīgās valsts iestādes var atteikt šādu transportlīdzekļu reģistrēšanu, nodošanu ekspluatācijā un izmantošanu satiksmē.

Grozījums Nr.    200

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sērijas beigu transportlīdzekļus, kuru ES tipa apstiprinājums ir kļuvis nederīgs atbilstoši 33. panta 2. punkta a) apakšpunktam, var darīt pieejamus tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā tikai tad, ja ir izpildīta 4. punktā noteiktā prasība un ievēroti 2. un 4. punktā norādītie termiņi.

Sērijas beigu transportlīdzekļus, kuru ES tipa apstiprinājums ir kļuvis nederīgs atbilstoši 33. panta 2. punkta a) apakšpunktam, var reģistrēt vai nodot ekspluatācijā tikai tad, ja ir izpildīta 4. punktā noteiktā prasība.

Grozījums Nr.    201

Regulas priekšlikums

47. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā punkta pirmā daļa attiecas vienīgi uz tādiem transportlīdzekļiem, kas jau atradās Savienības teritorijā, bet vēl nebija darīti pieejami tirgū vai reģistrēti, vai nodoti ekspluatācijā, pirms to ES tipa apstiprinājums kļuva nederīgs.

Šā punkta pirmā daļa attiecas vienīgi uz tādiem transportlīdzekļiem, kas jau atradās Savienības teritorijā, bet vēl nebija reģistrēti vai nodoti ekspluatācijā, pirms to ES tipa apstiprinājums kļuva nederīgs.

Grozījums Nr.    202

Regulas priekšlikums

47. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja ražotājs vēlas darīt pieejamus tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā sērijas beigu transportlīdzekļus saskaņā ar 1. punktu, tas iesniedz attiecīgu pieprasījumu tajā dalībvalsts valsts iestādē, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu. Minētajā pieprasījumā precizē, kādu tehnisku vai saimniecisku iemeslu dēļ minētie transportlīdzekļi neatbilst jaunajām tipa apstiprināšanas prasībām, un norāda attiecīgo transportlīdzekļu VIN.

Ja ražotājs vēlas darīt pieejamus tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā sērijas beigu transportlīdzekļus saskaņā ar 1. punktu, tas iesniedz attiecīgu pieprasījumu tajā dalībvalsts tipa apstiprinātājā iestādē, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu. Minētajā pieprasījumā precizē, kādu tehnisku vai saimniecisku iemeslu dēļ minētie transportlīdzekļi neatbilst jaunajām tipa apstiprināšanas prasībām, un norāda attiecīgo transportlīdzekļu VIN.

Grozījums Nr.    203

Regulas priekšlikums

47. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Attiecīgā valsts iestāde trijos mēnešos pēc minētā pieprasījuma saņemšanas lemj, vai atļaut tādus transportlīdzekļus darīt pieejamus tirgū, reģistrēt un nodot ekspluatācijā attiecīgās dalībvalsts teritorijā, kā arī nosaka to transportlīdzekļu skaitu, attiecībā uz kuriem var piešķirt atļauju.

Attiecīgā valsts tipa apstiprinātāja iestāde trijos mēnešos pēc minētā pieprasījuma saņemšanas lemj, vai atļaut tādus transportlīdzekļus darīt pieejamus tirgū, reģistrēt un nodot ekspluatācijā attiecīgās dalībvalsts teritorijā, kā arī nosaka to transportlīdzekļu skaitu, attiecībā uz kuriem var piešķirt atļauju.

Grozījums Nr.    204

Regulas priekšlikums

47. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Savienībā darīt pieejamus tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā var tikai tādus sērijas beigu transportlīdzekļus, kuriem ir derīgs atbilstības sertifikāts, ja tas ir derīgs vēl vismaz trīs mēnešus pēc tā izsniegšanas datuma, bet kuru tipa apstiprinājums ir kļuvis nederīgs atbilstoši 33. panta 2. punkta a) apakšpunktam.

4.  Savienībā reģistrēt vai nodot ekspluatācijā var tikai tādus sērijas beigu transportlīdzekļus, kuriem ir derīgs atbilstības sertifikāts, ja tas ir derīgs vēl vismaz trīs mēnešus pēc tā izsniegšanas datuma, bet kuru tipa apstiprinājums ir kļuvis nederīgs atbilstoši 33. panta 2. punkta a) apakšpunktam.

Grozījums Nr.    205

Regulas priekšlikums

47. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Dalībvalstis glabā ziņas par to transportlīdzekļu VIN, kurus tās ir atļāvušas darīt pieejamus tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā saskaņā ar šo pantu.

6.  Dalībvalstis glabā ziņas par to transportlīdzekļu VIN, kurus tās ir reģistrējušas vai nodevušas ekspluatācijā saskaņā ar šo pantu.

Grozījums Nr.    206

Regulas priekšlikums

49. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Procedūra attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas rada nopietnu apdraudējumu valsts līmenī

Valsts novērtējums attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, par kurām ir aizdomas, ka tās rada nopietnu apdraudējumu vai neatbilst prasībām

Grozījums Nr.    207

Regulas priekšlikums

49. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja vienas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes ir rīkojušās saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantu un šīs regulas 8. pantu vai ja tām ir pietiekams pamats uzskatīt, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, uz ko attiecas šī regula, rada nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai, vai citiem sabiedrisko interešu aizsardzības aspektiem, uz kuriem attiecas šī regula, tās par saviem secinājumiem nekavējoties informē apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra apstiprinājumu.

1.  Gadījumos, kad, pamatojoties uz tirgus uzraudzības darbībām vai informāciju, ko sniedza apstiprinātāja iestāde, ražotāji vai sūdzības, vienas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādēm ir pamats uzskatīt, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, uz ko attiecas šī regula, rada nopietnu apdraudējumu cilvēku veselībai vai drošībai vai citiem sabiedrisko interešu aizsardzības aspektiem, uz kuriem attiecas šī regula, vai neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tās veic novērtējumu šim transportlīdzeklim, sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, aptverot visas šajā regulā noteiktās prasības. Attiecīgie uzņēmēji pilnībā sadarbojas ar tirgus uzraudzības iestādēm.

Grozījums Nr.    208

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šā panta 1. punktā minētā apstiprinātāja iestāde novērtē šo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko vienību, novērtējumā aptverot visas šajā regulā noteiktās prasības. Attiecīgie ekonomikas dalībnieki pilnībā sadarbojas ar apstiprinātājām iestādēm un tirgus uzraudzības iestādēm.

svītrots

Grozījums Nr.    209

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Uz ražojuma riska novērtējumu attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pants.

Grozījums Nr.    210

Regulas priekšlikums

49. pants – 2. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uz šā punkta otrajā daļā minētajiem ierobežojošajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

svītrots

Grozījums Nr.    211

Regulas priekšlikums

49. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Attiecīgā apstiprinātāja iestāde informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par 1. punktā minētā novērtējuma rezultātiem un darbībām, kas jāveic ekonomikas dalībniekam.

svītrots

Grozījums Nr.    212

Regulas priekšlikums

49.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

49.a pants

 

Valsts procedūra attiecībā uz transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kas rada nopietnu apdraudējumu vai ir neatbilstīgas

 

1.   Ja pēc novērtējuma veikšanas saskaņā ar 49. pantu vienas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība nopietni apdraud cilvēku veselību vai drošību vai citus sabiedrisko interešu aizsardzības aspektus, uz kuriem attiecas šī regula, vai neatbilst šai regulai, tā nekavējoties pieprasa, lai attiecīgais ekonomikas dalībnieks veic visus vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, kad to laiž tirgū, reģistrē vai nodod ekspluatācijā, vairs nerada šo risku vai šī neatbilstība ir novērsta.

 

2.  Ekonomikas dalībnieks atbilstīgi 11.–19. pantā minētajiem pienākumiem nodrošina, ka tiek veikti visi atbilstošie korektīvie pasākumi attiecīgajiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, kuras tas ir laidis tirgū, reģistrējis vai nodevis ekspluatācijā Savienībā.

 

3.  Ja ekonomikas dalībnieks neīsteno atbilstošus korektīvus pasākumus laikposmā, kas minēts 1. punktā, vai ja risks rada nepieciešamību ātri rīkoties, valsts iestādes īsteno visus attiecīgos pagaidu ierobežojošos pasākumus, lai aizliegtu vai ierobežotu attiecīgo transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību pieejamību tirgū, reģistrēšanu vai nodošanu ekspluatācijā savas valsts tirgū vai lai tās izņemtu no minētā tirgus vai atsauktu.

 

Uz šajā punktā minētajiem ierobežojošajiem pasākumiem attiecas Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pants.

Grozījums Nr.    213

Regulas priekšlikums

50. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paziņošanas un iebildumu izteikšanas procedūras saistībā ar valsts līmenī īstenotiem ierobežojošiem pasākumiem

Korektīvie un ierobežojošie pasākumi ES līmenī

Grozījums Nr.    214

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Valsts iestādes nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par ierobežojošiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 49. panta 1. un 5. punktu.

Dalībvalsts, kas veic korektīvos pasākumus un ierobežojošos pasākumus saskaņā ar 50. panta 1. un 3. punktu, nekavējoties paziņo par to Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot elektronisko sistēmu, kas minēta Regulas (EK) Nr. 765/2008 22. pantā. Tā par saviem secinājumiem nekavējoties informē arī apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    215

Regulas priekšlikums

50. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Sniegtā informācija ietver visus pieejamos datus, īpaši tos, kas vajadzīgi, lai identificētu neatbilstīgo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko vienību, to izcelsmi, iespējamās neatbilstības būtību un saistīto apdraudējumu, veikto valsts ierobežojošo pasākumu būtību un ilgumu, kā arī attiecīgā ekonomikas dalībnieka iesniegtos argumentus.

2.   Sniegtā informācija ietver visus pieejamos datus, īpaši tos, kas vajadzīgi, lai identificētu attiecīgo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko vienību, to izcelsmi, neatbilstības būtību un/vai saistīto apdraudējumu, veikto valsts korektīvo vai ierobežojošo pasākumu būtību un ilgumu, kā arī attiecīgā ekonomikas dalībnieka iesniegtos argumentus. Tā arī norāda, vai risku izraisa kāds no šādiem apstākļiem:

 

(a)  transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilstība prasībām attiecībā uz cilvēku veselību vai drošību, vides aizsardzību vai citiem sabiedrisko interešu aizsardzības aspektiem, uz kuriem attiecas šī regula;

 

(b)  nepilnības attiecīgajos IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos.

Grozījums Nr.    216

Regulas priekšlikums

50. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Regulas 49. panta 1. punktā minētā apstiprinātāja iestāde norāda, vai neatbilstību izraisa kāds no šādiem apstākļiem:

svītrots

(a)   transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilstība prasībām attiecībā uz cilvēku veselību vai drošību, vides aizsardzību vai citiem sabiedrisko interešu aizsardzības aspektiem, uz kuriem attiecas šī regula;

 

(b)   nepilnības attiecīgajos IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos.

 

Grozījums Nr.    217

Regulas priekšlikums

50. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Dalībvalstis, kas nav dalībvalsts, kura uzsāka procedūru, viena mēneša laikā pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem pieņemtajiem ierobežojošajiem pasākumiem, kā arī sniedz visu papildu informāciju, kas ir to rīcībā, saistībā ar attiecīgā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilstību, kā arī — gadījumā, ja tās nepiekrīt paziņotajam valsts pasākumam — par saviem iebildumiem.

svītrots

Grozījums Nr.    218

Regulas priekšlikums

50. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a.  Ja viena mēneša laikā pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas neviena cita dalībvalsts vai Komisija nav iebildusi pret dalībvalsts īstenotu korektīvu vai ierobežojošu pasākumu, minēto pasākumu uzskata par pamatotu. Pārējās dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz konkrēto transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tiek īstenoti ekvivalenti korektīvi vai ierobežojoši pasākumi.

Grozījums Nr.    219

Regulas priekšlikums

50. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja viena mēneša laikā pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas kāda cita dalībvalsts vai Komisija ir iebildusi pret dalībvalsts īstenotu ierobežojošu pasākumu, Komisija minēto pasākumu novērtē saskaņā ar 51. pantu.

4.  Ja viena mēneša laikā pēc 1. punktā minētā paziņojuma kāda cita dalībvalsts vai Komisija ir iebildusi pret dalībvalsts īstenotu korektīvu vai ierobežojošu pasākumu vai ja Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija nekavējoties apspriežas ar attiecīgajām dalībvalstīm un attiecīgo ekonomikas dalībnieku vai dalībniekiem.

Grozījums Nr.    220

Regulas priekšlikums

50. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja viena mēneša laikā pēc 1. punktā minētās informācijas saņemšanas neviena cita dalībvalsts vai Komisija nav iebildusi pret dalībvalsts īstenotu ierobežojošu pasākumu, minēto pasākumu uzskata par pamatotu. Pārējās dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz konkrēto transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tiek īstenoti līdzīgi ierobežojoši pasākumi.

5.   Pamatojoties uz minētās apspriešanās rezultātiem, Komisija pieņem īstenošanas aktus par saskaņotiem korektīviem vai ierobežojošiem pasākumiem Savienības līmenī. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

 

Komisija šos īstenošanas aktus adresē visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to attiecīgajiem ekonomikas dalībniekiem. Dalībvalstis šos īstenošanas aktus piemēro nekavējoties. Tās attiecīgi informē Komisiju.

Grozījums Nr.    221

Regulas priekšlikums

50. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Ja Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir nepamatots, Komisija pieņem īstenošanas aktus, pieprasot, lai attiecīgā dalībvalsts atceļ vai pielāgo šo pasākumu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    222

Regulas priekšlikums

50. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b  Ja valsts pasākums ir atzīts par pamatotu un neatbilstības risks ir saistīts ar nepilnībām IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos, Komisija ierosina:

 

(a)   attiecībā uz normatīvajiem aktiem — attiecīgā akta nepieciešamos grozījumus;

 

(b)   attiecībā uz ANO/EEK noteikumiem — attiecīgo ANO/EEK noteikumu nepieciešamo grozījumu projektu saskaņā ar Padomes Lēmuma 97/836/EK III pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    223

Regulas priekšlikums

51. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

51. pants

svītrots

Savienības drošības procedūra

 

1.  Ja, veicot 50. panta 3. un 4. punktā noteikto procedūru, pret dalībvalsts īstenoto pasākumu tiek izteikti iebildumi vai ja Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pretrunā Savienības tiesību aktiem, Komisija pēc apspriešanās ar dalībvalstīm un attiecīgo ekonomikas dalībnieku vai dalībniekiem nekavējoties novērtē valsts pasākumu. Pamatojoties uz minētā novērtējuma rezultātiem, Komisija pieņem lēmumu par to, vai valsts pasākums ir pamatots. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

 

Komisija savu lēmumu adresē visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to attiecīgajiem ekonomikas dalībniekiem. Dalībvalstis nekavējoties īsteno Komisijas lēmumu un attiecīgi informē Komisiju.

 

2.  Ja Komisija uzskata, ka valsts pasākums ir pamatots, visas dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu prasībām neatbilstīgā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības izņemšanu no sava tirgus, un attiecīgi informē Komisiju. Ja Komisija uzskata, ka valsts pasākums nav pamatots, attiecīgā dalībvalsts atceļ vai pielāgo pasākumu saskaņā ar 1. punktā minēto Komisijas lēmumu.

 

3.  Ja valsts pasākums ir atzīts par pamatotu un ir saistīts ar nepilnībām IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos, Komisija ierosina šādus atbilstīgus pasākumus:

 

(a)   attiecībā uz normatīvajiem aktiem Komisija ierosina attiecīgā akta nepieciešamos grozījumus;

 

(b)   attiecībā uz ANO/EEK noteikumiem Komisija ierosina attiecīgo ANO/EEK noteikumu nepieciešamo grozījumu projektu saskaņā ar Padomes Lēmuma 97/836/EK III pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

 

Grozījums Nr.    224

Regulas priekšlikums

51.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

51.a pants

 

Korektīvi un ierobežojoši pasākumi pēc Komisijas tirgus uzraudzības darbībām

 

1.   Ja pēc pārbaudēm saskaņā ar 9. pantu Komisija konstatē, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība nopietni apdraud cilvēku veselību vai drošību vai citus sabiedrisko interešu aizsardzības aspektus, uz kuriem attiecas šī regula, vai neatbilst šai regulai, tā nekavējoties pieprasa, lai attiecīgais ekonomikas dalībnieks veic visus vajadzīgos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, kad to laiž tirgū, reģistrē vai nodod ekspluatācijā, vairs nerada šo risku vai šī neatbilstība ir novērsta.

 

Ja ekonomikas dalībnieks neveic pienācīgus korektīvos pasākumus termiņā, kas minēts pirmajā daļā, vai ja apdraudējuma gadījumā nepieciešama ātra rīcība, Komisija pieņem īstenošanas aktus, izklāstot ES korektīvos vai ierobežojošos pasākumus, kurus tā uzskata par nepieciešamiem Savienības līmenī. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

 

Komisija šos īstenošanas aktus adresē visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to attiecīgajiem ekonomikas dalībniekiem. Dalībvalstis šos īstenošanas aktus piemēro nekavējoties. Tās attiecīgi informē Komisiju.

 

2.   Ja neatbilstības risks ir saistīts ar nepilnībām IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos, Komisija ierosina:

 

(a)   attiecībā uz normatīvajiem aktiem — attiecīgā akta nepieciešamos grozījumus;

 

(b)   attiecībā uz ANO/EEK noteikumiem — attiecīgo ANO/EEK noteikumu nepieciešamo grozījumu projektu saskaņā ar Padomes Lēmuma 97/836/EK III pielikumā izklāstītajiem noteikumiem.

Grozījums Nr.    225

Regulas priekšlikums

52. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

52. pants

svītrots

Prasībām atbilstīgi transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības,

 

kas rada nopietnu apdraudējumu drošībai vai nopietnu apdraudējumu veselībai un videi

 

1.  Ja pēc novērtējuma veikšanas saskaņā ar 49. panta 1. punktu dalībvalsts konstatē, ka, lai gan transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilst piemērojamām prasībām vai ir pareizi marķētas, tomēr tās nopietni apdraud drošību vai var nopietni kaitēt videi vai sabiedrības veselībai, tā pieprasa attiecīgajam ekonomikas dalībniekam veikt visus atbilstīgos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecīgais transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, kad tā laista tirgū, reģistrēta vai nodota ekspluatācijā, vairs nerada šādu risku, vai arī tā veic ierobežojošus pasākumus, lai šādu transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību izņemtu no tirgus vai atsauktu to samērīgā laikposmā atkarībā no apdraudējuma būtības.

 

Dalībvalsts var atteikties reģistrēt šādus transportlīdzekļus, kamēr ekonomikas dalībnieks nav veicis visus atbilstīgos korektīvos pasākumus.

 

2.   Ekonomikas dalībnieks nodrošina, ka atbilstīgi korektīvi pasākumi tiek īstenoti attiecībā uz visiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kas minētas 1. punktā.

 

3.   Dalībvalsts viena mēneša laikā pēc 1. punktā minētā pieprasījuma dienas informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem pieejamajiem datiem, īpaši par datiem, kas vajadzīgi, lai identificētu attiecīgo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķo tehnisko vienību, par transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķās tehniskā vienības izcelsmi un piegādes ķēdi, saistītā apdraudējuma būtību, kā arī īstenoto valsts pasākumu būtību un ilgumu.

 

4.   Komisija nekavējoties apspriežas ar dalībvalstīm, ar attiecīgo ekonomikas dalībnieku vai dalībniekiem un jo īpaši ar apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra tipa apstiprinājumu, un novērtē dalībvalsts īstenoto pasākumu. Pamatojoties uz minēto novērtējumu, Komisija lemj, vai 1. punktā minētais valsts pasākums ir uzskatāms par pamatotu, un attiecīgā gadījumā ierosina atbilstīgus pasākumus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

 

5.   Komisija adresē savu lēmumu visām dalībvalstīm un nekavējoties paziņo to attiecīgajam ekonomikas dalībniekam vai dalībniekiem.

 

Grozījums Nr.    226

Regulas priekšlikums

53. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

53. pants

svītrots

Vispārīgas prasības saistībā ar neatbilstīgiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām

 

1.   Ja transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kurām ir atbilstības sertifikāts vai apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam vai šīs regulas noteikumiem vai ir tikušas apstiprinātas, pamatojoties uz nepareiziem datiem, apstiprinātājas iestādes, tirgus uzraudzības iestādes vai Komisija var veikt nepieciešamos ierobežojošos pasākumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 21. pantu, lai aizliegtu vai ierobežotu neatbilstīgo transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību darīšanu pieejamus tirgū, reģistrēšanu vai nodošanu ekspluatācijā vai lai izņemtu tos no minētā tirgus vai atsauktu tos, tostarp anulēt tipa apstiprinājumu, ko izsniegusi apstiprinātāja iestāde, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu, līdz brīdim, kamēr attiecīgais ekonomikas dalībnieks ir veicis visus atbilstīgos korektīvos pasākumus, lai nodrošinātu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību atbilstību.

 

2.   Šā panta 1. punkta piemērošanas nolūkā novirzes no sīki izklāstītajiem datiem ES tipa apstiprinājuma sertifikātā vai informācijas paketē uzskata par neatbilstību apstiprinātajam tipam.

 

Grozījums Nr.    227

Regulas priekšlikums

54. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Paziņošanas un iebildumu izteikšanas procedūras saistībā ar neatbilstīgiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām

Neatbilstība ES tipa apstiprinājumam

Grozījums Nr.    228

Regulas priekšlikums

54. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja apstiprinātāja iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde konstatē, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilst šīs regulas prasībām vai ka tipa apstiprinājums ir piešķirts, pamatojoties uz nepareiziem datiem, vai ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kurām ir piešķirts atbilstības sertifikāts vai kurām ir apstiprinājuma marķējums, neatbilst apstiprinātajam tipam, tā var īstenot atbilstīgus ierobežojošus pasākumus saskaņā ar 53. panta 1. punktu.

1.  Ja apstiprinātāja iestāde konstatē, ka piešķirtais tipa apstiprinājums neatbilst šai regulai, tā atsakās atzīt šādu apstiprinājumu. Tā paziņo par to apstiprinātājai iestādei, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu, pārējām dalībvalstīm, kā arī Komisijai.

Grozījums Nr.    229

Regulas priekšlikums

54. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Apstiprinātāja iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde, vai Komisija arī pieprasa apstiprinātājai iestādei, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu, pārbaudīt, vai ražošanā esošie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības joprojām atbilst apstiprinātajam tipam, vai — attiecīgā gadījumā — pārbaudīt, vai ir nodrošināts, ka tiek panākta jau tirgū laistu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību atbilstība.

2.  Ja viena mēneša laikā pēc paziņojuma šo tipa apstiprinājuma neatbilstību apstiprina apstiprinātāja iestāde, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu, apstiprinātāja iestāde tipa apstiprinājumu atsauc.

Grozījums Nr.    230

Regulas priekšlikums

54. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Attiecībā uz gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, ja transportlīdzekļa neatbilstību izraisa sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, 2. punktā minēto pieprasījumu adresē arī tai apstiprinātājai iestādei, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu attiecīgajai sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķajai tehniskajai vienībai.

svītrots

Grozījums Nr.    231

Regulas priekšlikums

54. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Attiecībā uz vairākposmu tipa apstiprinājumu, ja vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa neatbilstību izraisa sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība, kas ir nepabeigtā transportlīdzekļa daļa, vai to izraisa pats nepabeigtais transportlīdzeklis, 2. punktā minēto pieprasījumu adresē arī tai apstiprinātājai iestādei, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu attiecīgajai sistēmai, sastāvdaļai, atsevišķajai tehniskajai vienībai vai nepabeigtajam transportlīdzeklim.

svītrots

Grozījums Nr.    232

Regulas priekšlikums

54. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja apstiprinātāja iestāde, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu, saņem 1.-4. punktā minēto pieprasījumu, tā novērtē attiecīgos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķās tehniskās vienības, novērtējumā aptverot visas šajā regulā noteiktās prasības. Apstiprinātāja iestāde pārbauda arī datus, pamatojoties uz kuriem apstiprinājums tika piešķirts. Attiecīgie ekonomikas dalībnieki pilnībā sadarbojas ar apstiprinātāju iestādi.

svītrots

Grozījums Nr.    233

Regulas priekšlikums

54. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Ja neatbilstību konstatē apstiprinātāja iestāde, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim, sistēmai, sastāvdaļai vai atsevišķai tehniskai vienībai, minētā apstiprinātāja iestāde nekavējoties pieprasa, lai attiecīgais ekonomikas dalībnieks veiktu visus atbilstīgos korektīvos pasākumus nolūkā nodrošināt transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību, un vajadzības gadījumā apstiprinātāja iestāde, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu, pēc iespējas ātrāk un, vēlākais, viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas īsteno 53. panta 1. punktā minētos pasākumus.

svītrots

Grozījums Nr.    234

Regulas priekšlikums

54. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Valsts iestādes, kas īsteno ierobežojošus pasākumus saskaņā ar 53. panta 1. punktu, par to nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis.

svītrots

Grozījums Nr.    235

Regulas priekšlikums

54. pants – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja viena mēneša laikā pēc paziņojuma sniegšanas par ierobežojošiem pasākumiem, ko īsteno apstiprinātāja iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde saskaņā ar 53. panta 1. punktu, cita dalībvalsts izsaka iebildumus attiecībā uz paziņoto ierobežojošo pasākumu vai ja Komisija konstatē neatbilstību saskaņā ar 9. panta 5. punktu, Komisija nekavējoties apspriežas ar dalībvalstīm un attiecīgo ekonomikas dalībnieku vai dalībniekiem un jo īpaši ar apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra tipa apstiprinājumu, un izvērtē īstenoto valsts pasākumu. Pamatojoties uz minēto izvērtējumu, Komisija var nolemt veikt nepieciešamos ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti 53. panta 1. punktā, pieņemot īstenošanas aktus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

Ja viena mēneša laikā pēc apstiprinātājas iestādes paziņojuma par tipa apstiprinājuma atteikumu apstiprinātāja iestāde, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu, izsaka iebildumus, Komisija nekavējoties apspriežas ar dalībvalstīm un jo īpaši ar apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra tipa apstiprinājumu, un attiecīgo ekonomikas dalībnieku.

Grozījums Nr.    236

Regulas priekšlikums

54. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Pamatojoties uz šo novērtējumu, Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros izklāsta savu lēmumu par to, vai saskaņā ar 1. punktu pieņemtais ES tipa apstiprinājuma atteikums ir pamatots. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    237

Regulas priekšlikums

54. pants – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.b  Ja pēc Komisijas pārbaudēm saskaņā ar 9. pantu Komisija uzskata, ka piešķirtais tipa apstiprinājums neatbilst šai regulai, Komisija nekavējoties apspriežas ar dalībvalstīm un jo īpaši ar apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra tipa apstiprinājumu, un attiecīgo ekonomikas dalībnieku. Pēc šādas apspriešanās Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros izklāsta savu lēmumu par to, vai piešķirtais tipa apstiprinājums atbilst šai regulai. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    238

Regulas priekšlikums

54. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Ja viena mēneša laikā pēc to ierobežojošo pasākumu paziņošanas, kas veikti saskaņā ar 53. panta 1. punktu, ne cita dalībvalsts, ne Komisija neizsaka iebildumus par dalībvalsts īstenoto ierobežojošo pasākumu, šo pasākumu uzskata par pamatotu. Pārējās dalībvalstis nodrošina, ka attiecībā uz konkrēto transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tiek īstenoti līdzīgi ierobežojoši pasākumi.

9.   Ražojumiem, uz ko attiecas neatbilstīgs tipa apstiprinājums un kas jau darīti pieejami tirgū, piemēro 49. līdz 53. pantu.

Grozījums Nr.    239

Regulas priekšlikums

55. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    240

Regulas priekšlikums

56. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    241

Regulas priekšlikums

57. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

57. pants

svītrots

Vispārīgi noteikumi par transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību atsaukšanu

 

1.   Ražotājs, kuram ir piešķirts gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājums un kura pienākums ir atsaukt transportlīdzekļus saskaņā ar šīs regulas 12. panta 1. punktu, 15. panta 1. punktu, 17. panta 2. punktu, 49. panta 1. un 6. punktu, 51. panta 4. punktu, 52. panta 1. punktu un 53. panta 1. punktu vai Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantu, nekavējoties par to informē apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.

 

2.   Sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību ražotājs, kuram ir piešķirts ES tipa apstiprinājums un kura pienākums ir atsaukt sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības saskaņā ar šīs regulas 12. panta 1. punktu, 15. panta 1. punktu, 17. panta 2. punktu, 49. panta 1. un 6. punktu, 51. panta 4. punktu, 52. panta 1. punktu un 53. panta 1. punktu vai Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantu, nekavējoties par to informē apstiprinātāju iestādi, kas piešķīra ES tipa apstiprinājumu.

 

3.   Ražotājs apstiprinātājai iestādei, kas piešķīra tipa apstiprinājumu, ierosina piemērotu tiesiskās aizsardzības līdzekļu kopumu, lai nodrošinātu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību atbilstību un attiecīgā gadījumā novērstu Regulas (EK) Nr. 765/2008 20. pantā minēto nopietno apdraudējumu.

 

Apstiprinātāja iestāde veic novērtējumu, lai pārbaudītu, vai ierosinātie tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir pietiekami un savlaicīgi, kā arī nekavējoties informē pārējo dalībvalstu apstiprinātājas iestādes un Komisiju par tiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tā ir apstiprinājusi.

 

Grozījums Nr.    242

Regulas priekšlikums

58. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

Grozījums Nr.    243

Regulas priekšlikums

59. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

59. pants

svītrots

Ekonomikas dalībnieku tiesības tikt uzklausītiem, lēmumu paziņošana un pieejamie tiesiskās aizsardzības līdzekļi

 

1.  Izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama tūlītēja rīcība, lai novērstu nopietnu cilvēku veselības, drošības vai vides apdraudējumu, attiecīgajam ekonomikas dalībniekam tiek dota iespēja iesniegt dokumentus valsts iestādē atbilstošā laika posmā, pirms dalībvalstu iestādes pieņem pasākumus saskaņā ar 49.–58. pantu.

 

Ja pasākums ir veikts, neuzklausot ekonomikas dalībnieku, ekonomikas dalībniekam tiek dota iespēja iesniegt dokumentus, tiklīdz tas ir iespējams, un pēc tam valsts iestāde minēto pasākumu nekavējoties pārskata.

 

2.  Attiecībā uz visiem pasākumiem, ko valsts iestādes pieņem, precīzi izklāsta šo pasākumu pamatojumu.

 

Ja šādu pasākumu adresē konkrētam ekonomikas dalībniekam, to nekavējoties dara zināmu attiecīgajam ekonomikas dalībniekam, kuru vienlaikus informē arī par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tas var izmantot saskaņā ar attiecīgajā dalībvalstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, un par šādu tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespēju termiņiem.

 

Ja pasākums ir vispārējs, par to atbilstīgi informē ar publikāciju valsts oficiālajā vēstnesī vai līdzvērtīgā veidā.

 

3.   Tiklīdz ekonomikas dalībnieks pierāda, ka ir veikts efektīvs korektīvs pasākums, visus valsts iestāžu pieņemtos pasākumus nekavējoties atceļ vai groza.

 

Grozījums Nr.    244

Regulas priekšlikums

60. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētajā deleģētajā aktā precizē ANO/EEK noteikumu vai to grozījumu obligātās piemērošanas datumus un attiecīgā gadījumā iekļauj pārejas noteikumus.

Minētajā deleģētajā aktā precizē ANO/EEK noteikumu vai to grozījumu obligātās piemērošanas datumus un attiecīgā gadījumā iekļauj pārejas noteikumus, un jo īpaši attiecīgos gadījumos, ja tas ir vajadzīgs tipa apstiprināšanai, transportlīdzekļiem norāda datumus, kad tie pirmoreiz reģistrēti un nodoti ekspluatācijā, un sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām norāda datumu, kad tās ir darītas pieejamas tirgū.

Grozījums Nr.    245

Regulas priekšlikums

63. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ražotājs nesniedz tādu tehnisku informāciju par šajā regulā vai saskaņā ar šo regulu pieņemtajos deleģētajos vai īstenošanas aktos paredzētajiem sīki izklāstītajiem datiem saistībā ar transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipu, kura atšķiras no sīki izklāstītajiem datiem par apstiprinātājas iestādes apstiprināto tipu.

1.  Ražotājs nesniedz tādu tehnisku informāciju par šajā regulā vai saskaņā ar šo regulu pieņemtajos deleģētajos vai īstenošanas aktos, vai IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos paredzētajiem sīki izklāstītajiem datiem saistībā ar transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tipu, kura atšķiras no sīki izklāstītajiem datiem par apstiprinātājas iestādes apstiprināto tipu.

Grozījums Nr.    246

Regulas priekšlikums

65. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ražotāji nodrošina, ka neatkarīgiem uzņēmējiem ir neierobežota un standartizēta piekļuve transportlīdzekļa OBD informācijai, diagnostikas un citai iekārtai, instrumentiem, tostarp atbilstīgai programmatūrai, un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Ražotāji nodrošina, ka neatkarīgiem uzņēmējiem ir neierobežota, standartizēta un nediskriminējoša piekļuve transportlīdzekļa OBD informācijai, diagnostikas un citai iekārtai, instrumentiem, tostarp pilnīgām atsaucēm un attiecīgās programmatūras lejuplādēšanai, un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai. Informāciju sniedz viegli pieejamā veidā mašīnlasāmu un elektroniski apstrādājamu datu kopu formātā. Neatkarīgiem uzņēmējiem ir piekļuve ražotāju un pilnvaroto tirgotāju un remontētāju izmantotajiem attālinātās diagnostikas pakalpojumiem.

Grozījums Nr.    247

Regulas priekšlikums

65. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju dara pieejamu ražotāju tīmekļa vietnēs, izmantojot standartizētu formātu, vai, ja tas nav iespējams informācijas iezīmju dēļ, citā piemērotā veidā. Šo piekļuvi jo īpaši nodrošina veidā, kas nav diskriminējošs salīdzinājumā ar pilnvarotajiem tirgotājiem un remontētājiem paredzētajiem noteikumiem vai nodrošināto piekļuvi.

Transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informāciju dara pieejamu ražotāju tīmekļa vietnēs, izmantojot standartizētu formātu, vai, ja tas nav iespējams informācijas iezīmju dēļ, citā piemērotā veidā. Neatkarīgiem uzņēmējiem, kas nav remontētāji, informāciju sniedz arī mašīnlasāmā formātā, ko var elektroniski apstrādāt ar izplatītiem IT rīkiem un programmatūru un kas neatkarīgajiem uzņēmējiem ļauj sekundārā tirgus piegādes ķēdē īstenot ar viņu uzņēmējdarbību saistīto uzdevumu.

Grozījums Nr.    248

Regulas priekšlikums

65. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3a.  Transportlīdzekļa OBD, diagnostikas, remonta un apkopes nolūkā tiešā transportlīdzekļa datu plūsma ir pieejama standartizētā savienotājā, kā noteikts ANO Noteikumu Nr. 83 XI pielikuma 1. papildinājuma 6.5.1.4. punktā un ANO Noteikumu Nr. 49 9.B pielikumā.

Grozījums Nr.    249

Regulas priekšlikums

65. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Komisija saskaņā ar 88. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus XVIII pielikuma grozīšanai un papildināšanai ar mērķi ņemt vērā tehnikas attīstību un likumdošanas norises vai novērst ļaunprātīgu izmantošanu, atjauninot prasības par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kā arī pieņemot un integrējot iepriekš 2. un 3. punktā minētos standartus.

10.  Komisija saskaņā ar 88. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus XVIII pielikuma grozīšanai un papildināšanai ar mērķi ņemt vērā tehnikas attīstību un likumdošanas norises vai novērst ļaunprātīgu izmantošanu, atjauninot prasības par piekļuvi transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kā arī pieņemot un integrējot iepriekš 2. un 3. punktā minētos standartus. Komisija ir arī pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 88. pantu, lai grozītu šo regulu, izveidojot XVIIIA pielikumu nolūkā ņemt vērā tehnoloģiju attīstību digitālo datu apmaiņas jomā, kur izmanto bezvadu plaša apgabala tīklu, tādējādi nodrošinot neatkarīgiem uzņēmumiem ilgstošu tiešu piekļuvi transportlīdzekļa datiem un resursiem un turklāt konkurences neitralitāti ar tehnisko projektu.

Grozījums Nr.    250

Regulas priekšlikums

66. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Galaražotājs atbild par to, lai neatkarīgajiem uzņēmējiem tiktu nodrošināta informācija par gatavu transportlīdzekli.

2.  Vairākposmu tipa apstiprināšanas gadījumā galaražotājs atbild par to, lai būtu pieejama transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija, kura attiecas uz galaražotāja ražošanas posmu vai posmiem, un lai būtu norādīta saite uz iepriekšējo posmu vai posmiem.

Grozījums Nr.    251

Regulas priekšlikums

67. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ražotājs var iekasēt pieņemamu un samērīgu samaksu par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kas nav 65. panta 8. punktā minētā informācija. Maksa nevar būt tāda, kas neņem vērā apmēru, kādā neatkarīgais uzņēmējs izmanto piekļuvi, un tādējādi attur no piekļuves informācijai.

1.  Ražotājs var iekasēt pieņemamu un samērīgu samaksu par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, kas nav 65. panta 9. punktā minētā informācija. Maksa nevar būt tāda, kas neņem vērā apmēru, kādā neatkarīgais uzņēmējs izmanto piekļuvi, un tādējādi attur no piekļuves informācijai.

Grozījums Nr.    252

Regulas priekšlikums

69. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ja neatkarīgs uzņēmējs vai nozares apvienība, kas pārstāv neatkarīgus uzņēmējus, iesniedz apstiprinātājai iestādei sūdzību par to, ka ražotājs nepilda 65.–70. pantā noteiktās prasības, apstiprinātāja iestāde veic revīziju, lai pārbaudītu ražotāja atbilstību.

3.  Ja neatkarīgs uzņēmējs vai nozares apvienība, kas pārstāv neatkarīgus uzņēmējus, iesniedz apstiprinātājai iestādei sūdzību par to, ka ražotājs nepilda 65.–70. pantā noteiktās prasības, apstiprinātāja iestāde veic revīziju, lai pārbaudītu ražotāja atbilstību. Apstiprinātāja iestāde pieprasa apstiprinātājai iestādei, kas piešķīra gatava transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu, izmeklēt sūdzību un pēc tam pieprasīt transportlīdzekļa ražotājam pierādījumus par to, ka ražotāja sistēma atbilst regulai. Izmeklēšanas rezultātus trīs mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas paziņo valsts apstiprinātājai iestādei un neatkarīgajam uzņēmējam vai attiecīgajai nozares apvienībai.

Grozījums Nr.    253

Regulas priekšlikums

71. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tipa apstiprinātāja iestāde, ko dalībvalsts ir pilnvarojusi saskaņā ar 7. panta 3. punktu, turpmāk — “tipa apstiprinātāja iestāde”, ir atbildīga par tehnisko dienestu, tostarp attiecīgā gadījumā par to apakšuzņēmēju vai meitasuzņēmumu, novērtēšanu, pilnvarošanu, paziņošanu un uzraudzību.

1.  Tipa apstiprinātāja iestāde, ko dalībvalsts ir pilnvarojusi saskaņā ar 7. panta 3. punktu, vai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 765/2008 pilnvarota akreditācijas struktūra (kopā „pilnvarojošā iestāde”) ir atbildīga par tehnisko dienestu attiecīgajā dalībvalstī, tostarp attiecīgā gadījumā par to apakšuzņēmēju vai meitasuzņēmumu, novērtēšanu, pilnvarošanu, paziņošanu un uzraudzību.

Grozījums Nr.    254

Regulas priekšlikums

71. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tipa apstiprinātāja iestāde tiek izveidota, organizēta un darbojas tā, lai aizsargātu tās objektivitāti un taisnīgumu un novērstu jebkādu interešu konfliktu ar tehniskajiem dienestiem.

2.  Pilnvarojošā iestāde tiek izveidota, organizēta un darbojas tā, lai aizsargātu tās objektivitāti un taisnīgumu un novērstu jebkādu interešu konfliktu ar tehniskajiem dienestiem.

Grozījums Nr.    255

Regulas priekšlikums

71. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tipa apstiprinātāja iestāde ir organizēta tā, lai paziņojumu par tehnisko dienestu sniegtu personāls, kas nav veicis minētā tehniskā dienesta novērtējumu.

3.  Pilnvarojošā iestāde ir organizēta tā, lai paziņojumu par tehnisko dienestu sniegtu personāls, kas nav veicis minētā tehniskā dienesta novērtējumu.

Grozījums Nr.    256

Regulas priekšlikums

71. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tipa apstiprinātāja iestāde neveic darbības, kuras veic tehniskie dienesti, un nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz komerciāliem vai konkurences apsvērumiem.

4.  Pilnvarojošā iestāde neveic darbības, kuras veic tehniskie dienesti, un nesniedz konsultācijas, pamatojoties uz komerciāliem vai konkurences apsvērumiem.

Grozījums Nr.    257

Regulas priekšlikums

71. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Tipa apstiprinātāja iestāde aizsargā iegūtās informācijas konfidencialitāti.

5.  Pilnvarojošā iestāde aizsargā iegūtās informācijas konfidencialitāti.

Grozījums Nr.    258

Regulas priekšlikums

71. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Tipa apstiprinātājas iestādes rīcībā ir pietiekams skaits kompetentu darbinieku, lai pienācīgi varētu izpildīt uzdevumus, kas paredzēti šajā regulā.

6.  Pilnvarojošās iestādes rīcībā ir pietiekams skaits kompetentu darbinieku, lai pienācīgi varētu izpildīt uzdevumus, kas paredzēti šajā regulā.

Grozījums Nr.    259

Regulas priekšlikums

71. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Reizi divos gados divas pārējo dalībvalstu tipa apstiprinātājas iestādes veic tipa apstiprinātājas iestādes salīdzinošu izvērtēšanu.

svītrots

Dalībvalstis sastāda salīdzinošās izvērtēšanas gada plānu, nodrošinot atbilstīgu rotāciju attiecībā uz tipa apstiprinātājām iestādēm, kuras veic izvērtēšanu, un tipa apstiprinātājām iestādēm, kuras izvērtējamas, un iesniedz to Komisijai.

 

Salīdzinošajā izvērtēšanā ietver tā tehniskā dienesta apmeklējumu uz vietas, par kuru atbild izvērtējamā iestāde. Komisija var piedalīties izvērtēšanā, un lēmumu piedalīties tā pieņem uz riska novērtējuma analīzes pamata.

 

Grozījums Nr.    260

Regulas priekšlikums

71. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Par salīdzinošās izvērtēšanas rezultātiem informē visas dalībvalstis un Komisiju, un rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu. Rezultātus apspriež saskaņā ar 10. pantu izveidotajā forumā, pamatojoties uz šo rezultātu novērtējumu, ko veikusi Komisija, un sniedz ieteikumus.

svītrots

Grozījums Nr.    261

Regulas priekšlikums

71. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Dalībvalstis sniedz Komisijai un pārējām dalībvalstīm informāciju par to, kā tās īstenojušas salīdzinošās izvērtēšanas ziņojumā sniegtos ieteikumus.

svītrots

Grozījums Nr.    262

Regulas priekšlikums

72. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  B kategorija — šajā regulā un IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos norādīto testu uzraudzība, ja šādus testus veic ražotāja vai kādas trešās personas telpās;

(b)  B kategorija — šajā regulā un IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos norādīto testu (tostarp testu sagatavošanas) uzraudzība, ja šādus testus veic ražotāja vai kādas trešās personas telpās; testu sagatavošanu un uzraudzību veic uzraugs no tehniskā dienesta;

Grozījums Nr.    263

Regulas priekšlikums

72. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tehnisko dienestu izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tam ir juridiskas personas statuss, bet izņēmums ir akreditēts ražotāja iekšējais tehniskais dienests, kā minēts 76. pantā.

3.  Tehnisko dienestu izveido saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, un tam ir juridiskas personas statuss, bet izņēmums ir tehniskais dienests, kas ir tipa apstiprinātājas iestādes struktūrvienība, un akreditēts ražotāja iekšējais tehniskais dienests, kā minēts 76. pantā.

Grozījums Nr.    264

Regulas priekšlikums

73. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Tehniskā dienesta darbinieki ievēro dienesta noslēpuma nosacījumus attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, pildot to uzdevumus saskaņā ar šo regulu, izņemot attiecībā uz apstiprinātāju iestādi vai ja to prasa Savienības vai valsts tiesību akti.

5.  Tehniskā dienesta darbinieki ievēro dienesta noslēpuma nosacījumus attiecībā uz visu informāciju, kas iegūta, pildot to uzdevumus saskaņā ar šo regulu, izņemot attiecībā uz pilnvarojošo iestādi vai ja to prasa Savienības vai valsts tiesību akti.

Grozījums Nr.    265

Regulas priekšlikums

74. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tehniskais dienests spēj veikt visas darbības, kuru veikšanai tas piesakās, lai tiktu pilnvarots saskaņā ar 72. panta 1. punktu. Tas tipa apstiprinātājai iestādei pierāda, ka tas atbilst visiem turpmāk minētajiem aspektiem, proti, ka:

1.  Tehniskais dienests spēj veikt visas darbības, kuru veikšanai tas piesakās, lai tiktu pilnvarots saskaņā ar 72. panta 1. punktu. Tas pilnvarojošajai iestādei vai akreditācijas gadījumā valsts akreditācijas struktūrai pierāda, ka tas atbilst visiem turpmāk minētajiem aspektiem, proti, ka:

Grozījums Nr.    266

Regulas priekšlikums

75. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ar pilnvarojošās tipa apstiprinātājas iestādes piekrišanu tehniskie dienesti var pieņemt apakšuzņēmējus dažu to kategoriju darbību izpildei, kuru veikšanai tehniskie dienesti ir pilnvaroti saskaņā ar 72. panta 1. punktu, vai arī uzticēt minēto darbību veikšanu meitasuzņēmumam.

1.  Ar pilnvarojošās iestādes vai akreditācijas gadījumā valsts akreditācijas struktūras piekrišanu tehniskie dienesti var pieņemt apakšuzņēmējus dažu to kategoriju darbību izpildei, kuru veikšanai tehniskie dienesti ir pilnvaroti saskaņā ar 72. panta 1. punktu, vai arī uzticēt minēto darbību veikšanu meitasuzņēmumam.

Grozījums Nr.    267

Regulas priekšlikums

75. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja tehniskais dienests slēdz apakšuzņēmuma līgumus par konkrētu uzdevumu izpildi saistībā ar to kategoriju darbībām, kuru veikšanai tas ir pilnvarots, vai šo uzdevumu izpildi uztic meitasuzņēmumam, tas nodrošina, ka apakšuzņēmējs vai meitasuzņēmums atbilst 73. un 74. panta prasībām, un attiecīgi informē tipa apstiprinātāju iestādi.

2.  Ja tehniskais dienests slēdz apakšuzņēmuma līgumus par konkrētu uzdevumu izpildi saistībā ar to kategoriju darbībām, kuru veikšanai tas ir pilnvarots, vai šo uzdevumu izpildi uztic meitasuzņēmumam, tas nodrošina, ka apakšuzņēmējs vai meitasuzņēmums atbilst 73. un 74. panta prasībām, un attiecīgi informē pilnvarojošo iestādi vai akreditācijas gadījumā valsts akreditācijas struktūru.

Grozījums Nr.    268

Regulas priekšlikums

75. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Tehniskie dienesti tipa apstiprinātājas iestādes vajadzībām saglabā attiecīgos dokumentus par apakšuzņēmēja vai meitasuzņēmuma kvalifikāciju novērtējumu un uzdevumiem, kurus tie veikuši.

4.  Tehniskie dienesti pilnvarojošās iestādes vai akreditācijas gadījumā valsts akreditācijas struktūras vajadzībām saglabā attiecīgos dokumentus par apakšuzņēmēja vai meitasuzņēmuma kvalifikāciju novērtējumu un uzdevumiem, kurus tie veikuši.

Grozījums Nr.    269

Regulas priekšlikums

75. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Tehnisko dienestu apakšuzņēmējus dara zināmus tipa apstiprinātājai iestādei, un Komisija publisko to nosaukumus.

Grozījums Nr.    270

Regulas priekšlikums

76. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  tajā veic revīziju saskaņā ar 80. pantu, izņemot to, ka “revidentu apvienotā komiteja” aizstāj “tipa apstiprinātāju iestādi” visā tekstā un attiecīgi veic savus uzdevumus; revīzija pierāda atbilstību a), b) un c) apakšpunktam;

Grozījums Nr.    271

Regulas priekšlikums

76. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Šīs regulas 78. panta piemērošanas nolūkā par iekšējo tehnisko dienestu Komisijai nav jāpaziņo, bet ražotājs, kura struktūrā šis dienests ietilpst, vai valsts akreditācijas struktūra pēc attiecīga pieprasījuma sniedz tipa apstiprinātājai iestādei informāciju par iekšējā tehniskā dienesta akreditāciju.

3.  Par iekšējo tehnisko dienestu paziņo Komisijai saskaņā ar 78. pantu.

Grozījums Nr.    272

Regulas priekšlikums

77. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

- 1.  Tehniskais dienests, kas piesakās pilnvarojumam, saskaņā ar V pielikuma 2. papildinājuma 4. daļu iesniedz oficiālu pieteikumu tās dalībvalsts tipa apstiprinātājai iestādei, kurā vēlas tikt pilnvarots. Darbības, kuru veikšanas pilnvarojumam tehniskais dienests piesakās, norāda pieteikumā saskaņā ar 72. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.    273

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pirms tehniskā dienesta pilnvarošanas tipa apstiprinātāja iestāde to novērtē atbilstoši novērtēšanas kontrollapai, kurā ietvertas vismaz V pielikuma 2. papildinājumā minētās prasības. Šajā novērtējumā ietver tehniskā dienesta, kurš piesakās pilnvarojumam, telpu novērtējumu uz vietas, kā arī attiecīgā gadījumā visu to meitasuzņēmumu vai apakšuzņēmēju novērtējumu, kuru darbības vieta ir Savienībā vai ārpus tās.

Pirms tipa apstiprinātāja iestāde pilnvaro tehnisko dienestu, tipa apstiprinātāja iestāde vai 71. panta 1. punktā minētā akreditācijas struktūra to novērtē atbilstoši saskaņotai novērtēšanas kontrollapai, kurā ietvertas vismaz V pielikuma 2. papildinājumā minētās prasības. Šajā novērtējumā ietver tehniskā dienesta, kurš piesakās pilnvarojumam, telpu novērtējumu uz vietas, kā arī attiecīgā gadījumā visu to meitasuzņēmumu vai apakšuzņēmēju novērtējumu, kuru darbības vieta ir Savienībā vai ārpus tās.

Grozījums Nr.    274

Regulas priekšlikums

77. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vismaz divu citu dalībvalstu tipa apstiprinātāju iestāžu pārstāvji, saskaņojot savu darbību ar tās dalībvalsts tipa apstiprinātāju iestādi, kurā tehniskais dienests, kurš iesniedzis pieteikumu, veic darbību, un kopā ar Komisijas pārstāvi veido apvienoto novērtēšanas grupu un piedalās pieteikuma iesniedzēja tehniskā dienesta novērtēšanā, tostarp novērtēšanā uz vietas. Tās dalībvalsts pilnvarojošā tipa apstiprinātāja iestāde, kurā darbību veic tehniskais dienests, kurš iesniedzis pieteikumu, minētajiem pārstāvjiem nodrošina savlaicīgu piekļuvi dokumentiem, kas nepieciešami pieteikuma iesniedzēja tehniskā dienesta novērtēšanai.

1.b   Gadījumos, kad tipa apstiprinātāja iestāde veic novērtēšanu, Komisijas pārstāvis piedalās apvienotajā novērtēšanas grupā ar pilnvarojošo iestādi, kas veic pieteikuma iesniedzēja tehniskā dienesta novērtējumu, tostarp novērtējumu uz vietas. Lai šo uzdevumu pildītu, Komisijai atklāta piedāvājumu konkursa rezultātā slēdz līgumu ar trešām personām — neatkarīgiem revidentiem. Revidenti savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Revidenti ievēro konfidencialitāti, lai aizsargātu komercnoslēpumus saskaņā ar tiesību aktiem, kas šajā ziņā ir piemērojami. Dalībvalstis sniedz nepieciešamo atbalstu un nodrošina visus dokumentus un atbalstu, ko revidenti pieprasa, lai izpildītu savus pienākumus. Dalībvalstis nodrošina, lai revidentiem būtu pieejamas gan visas ēkas un atsevišķas to telpas, gan visa informācija, tostarp datorsistēmas un programmatūra, kas viņiem ir vajadzīgas pienākumu izpildei.

(77. panta sākumā; punktu secība tiek mainīta un attiecīgi mainās arī punktu numerācija.)

Grozījums Nr.    275

Regulas priekšlikums

77. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1a.   Gadījumos, kad novērtējumu veic akreditācijas struktūra pieteikuma iesniedzēja tehniskais dienests sniedz tipa apstiprinātājai iestādei derīgu akreditācijas sertifikātu un attiecīgu novērtējuma ziņojumu, kas apliecina atbilstību V pielikuma 2. papildinājumā izklāstītajām prasībām attiecībā uz darbībām, uz kurām pieteikuma iesniedzēja tehniskais dienests piesakās pilnvarojuma saņemšanai.

(77. panta sākumā; punktu secība tiek mainīta un attiecīgi mainās arī punktu numerācija.)

Grozījums Nr.    276

Regulas priekšlikums

77. pants – 1.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c   Ja tehniskais dienests ir pieprasījis pilnvarojumu vairākām tipa apstiprinātājām iestādēm saskaņā ar 78. panta 3. punktu, novērtējumu veic tikai vienu reizi, ievērojot nosacījumu, ka tehniskā dienesta pilnvarojuma darbības joma ir aptverta šajā novērtējumā.

(77. panta sākumā; punktu secība tiek mainīta un attiecīgi mainās arī punktu numerācija.)

Grozījums Nr.    277

Regulas priekšlikums

77. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis paziņo Komisijai to tipa apstiprinātājas iestādes pārstāvju vārdus un uzvārdus, kurus aicināt uz katru apvienoto novērtējumu.

5.  Dalībvalstis paziņo Komisijai to pilnvarojošās iestādes pārstāvju vārdus un uzvārdus, kurus aicināt uz katru apvienoto novērtējumu.

Grozījums Nr.    278

Regulas priekšlikums

77. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tipa apstiprinātāja iestāde par novērtējuma ziņojumu paziņo Komisijai un pārējo dalībvalstu pilnvarojošajām iestādēm, sniedzot tām dokumentārus pierādījumus par tehniskā dienesta kompetenci un pasākumiem, kas ieviesti, lai regulāri uzraudzītu tehnisko dienestu un nodrošinātu, ka tas arī turpmāk atbilst šīs regulas prasībām.

Pilnvarojošā iestāde par novērtējuma ziņojumu paziņo Komisijai un pārējo dalībvalstu pilnvarojošajām iestādēm, sniedzot tām dokumentārus pierādījumus par tehniskā dienesta kompetenci un pasākumiem, kas ieviesti, lai regulāri uzraudzītu tehnisko dienestu un nodrošinātu, ka tas arī turpmāk atbilst šīs regulas prasībām.

Grozījums Nr.    279

Regulas priekšlikums

77. pants – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Turklāt paziņotāja tipa apstiprinātāja iestāde sniedz pierādījumus par kompetenta personāla pieejamību tehniskā dienesta uzraudzībai saskaņā ar 71. panta 6. punktu.

Turklāt pilnvarojošā iestāde, kas paziņo par novērtējuma ziņojumu, sniedz pierādījumus par kompetenta personāla pieejamību tehniskā dienesta uzraudzībai saskaņā ar 71. panta 6. punktu.

Grozījums Nr.    280

Regulas priekšlikums

77. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Pārējo dalībvalstu tipa apstiprinātājas iestādes un Komisija viena mēneša laikā pēc paziņojuma par novērtējuma ziņojumu un dokumentāro pierādījumu saņemšanas var pārskatīt šo novērtējuma ziņojumu un dokumentāros pierādījumus, uzdot jautājumus vai paust bažas un pieprasīt papildu dokumentārus pierādījumus.

8.  Pārējo dalībvalstu pilnvarojošās iestādes un Komisija viena mēneša laikā pēc paziņojuma par novērtējuma ziņojumu un dokumentāro pierādījumu saņemšanas var pārskatīt šo novērtējuma ziņojumu un dokumentāros pierādījumus, uzdot jautājumus vai paust bažas un pieprasīt papildu dokumentārus pierādījumus.

Grozījums Nr.    281

Regulas priekšlikums

77. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Tās dalībvalsts tipa apstiprinātāja iestāde, kurā darbību veic tehniskais dienests, kurš iesniedzis pieteikumu, atbild uz jautājumiem, paustajām bažām un papildu dokumentāro pierādījumu pieprasījumiem četrās nedēļās no dienas, kad tie tika saņemti.

9.  Tās dalībvalsts pilnvarojošā iestāde, kurā darbību veic tehniskais dienests, kurš iesniedzis pieteikumu, atbild uz jautājumiem, paustajām bažām un papildu dokumentāro pierādījumu pieprasījumiem četrās nedēļās no dienas, kad tie tika saņemti.

Grozījums Nr.    282

Regulas priekšlikums

77. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Četrās nedēļās pēc 9. punktā minēto atbilžu saņemšanas pārējo dalībvalstu tipa apstiprinātājas iestādes vai Komisija var individuāli vai kopīgi adresēt ieteikumus tās dalībvalsts tipa apstiprinātājai iestādei, kurā darbību veic tehniskais dienests, kurš iesniedza pieteikumu. Pieņemot lēmumu par tehniskā dienesta pilnvarošanu, minētā tipa apstiprinātāja iestāde ņem šos ieteikumus vērā. Ja minētā tipa apstiprinātāja iestāde nolemj neievērot pārējo dalībvalstu vai Komisijas sniegtos ieteikumus, tā divās nedēļās pēc sava lēmuma pieņemšanas min tā iemeslus.

10.  Četrās nedēļās pēc 9. punktā minēto atbilžu saņemšanas pārējo dalībvalstu pilnvarojošās iestādes vai Komisija var individuāli vai kopīgi adresēt ieteikumus tās dalībvalsts pilnvarojošajai iestādei, kurā darbību veic tehniskais dienests, kurš iesniedza pieteikumu. Pieņemot lēmumu par tehniskā dienesta pilnvarošanu, minētā pilnvarojošā iestāde ņem šos ieteikumus vērā. Ja minētā pilnvarojošā iestāde nolemj neievērot pārējo dalībvalstu vai Komisijas sniegtos ieteikumus, tā divās nedēļās pēc sava lēmuma pieņemšanas min tā iemeslus.

Grozījums Nr.    283

Regulas priekšlikums

78. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalsts vai Komisija 28 dienās pēc paziņojuma sniegšanas var paust rakstiskus iebildumus, norādot savus argumentus, saistībā ar tehnisko dienestu vai tā uzraudzību, ko veic tipa apstiprinātāja iestāde. Ja dalībvalsts vai Komisija pauž iebildumus, paziņojuma spēkā esību aptur. Tādā gadījumā Komisija apspriežas ar iesaistītajām personām un, pieņemot īstenošanas aktu, lemj par to, vai paziņojuma apturēšanu var vai nevar atcelt. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 87. panta 2. punktā norādīto pārbaudes procedūru.

Dalībvalsts vai Komisija viena mēneša laikā pēc paziņojuma sniegšanas var paust rakstiskus iebildumus, norādot savus argumentus, saistībā ar tehnisko dienestu vai tā uzraudzību, ko veic pilnvarojošā iestāde. Ja dalībvalsts vai Komisija pauž iebildumus, paziņojuma spēkā esību aptur. Tādā gadījumā Komisija apspriežas ar iesaistītajām personām un pieņem īstenošanas aktus, lai lemtu par to, vai paziņojuma apturēšanu var vai nevar atcelt. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 87. panta 2. punktā norādīto pārbaudes procedūru.

Grozījums Nr.    284

Regulas priekšlikums

78. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Vienu un to pašu tehnisko dienestu var pilnvarot vairākas tipa apstiprinātājas iestādes, un šo tipa apstiprinātāju iestāžu dalībvalstis var par to paziņot Komisijai neatkarīgi no darbību kategorijas vai kategorijām, ko attiecīgais tehniskais dienests veiks saskaņā ar 72. panta 1. punktu.

3.  Vienu un to pašu tehnisko dienestu var pilnvarot vairākas pilnvarojošās iestādes, un šo pilnvarojošo iestāžu dalībvalstis var par to paziņot Komisijai neatkarīgi no darbību kategorijas vai kategorijām, ko attiecīgais tehniskais dienests veiks saskaņā ar 72. panta 1. punktu.

Grozījums Nr.    285

Regulas priekšlikums

78. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Ja saskaņā ar kādu IV pielikumā minētu normatīvo aktu tipa apstiprinātājai iestādei ir jāpilnvaro īpaša organizācija vai kompetenta struktūra tādas darbības veikšanai, kas nav iekļauta 72. panta 1. punktā minēto kategoriju darbībās, tad dalībvalsts sniedz 1. punktā minēto paziņojumu.

4.  Ja saskaņā ar kādu IV pielikumā minētu normatīvo aktu pilnvarojošajai iestādei ir jāpilnvaro īpaša organizācija vai kompetenta struktūra tādas darbības veikšanai, kas nav iekļauta 72. panta 1. punktā minēto kategoriju darbībās, tad dalībvalsts sniedz 1. punktā minēto paziņojumu.

Grozījums Nr.    286

Regulas priekšlikums

79. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja tipa apstiprinātāja iestāde ir noskaidrojusi vai ir informēta, ka tehniskais dienests vairs neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tā atkarībā no minēto prasību neizpildes apmēra attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc pilnvarojumu.

Ja pilnvarojošā iestāde ir noskaidrojusi vai ir informēta, ka tehniskais dienests vairs neatbilst šajā regulā noteiktajām prasībām, tā atkarībā no minēto prasību neizpildes apmēra attiecīgi ierobežo, aptur vai atsauc pilnvarojumu.

Grozījums Nr.    287

Regulas priekšlikums

79. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tipa apstiprinātāja iestāde nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pilnvarojuma apturēšanu, ierobežošanu vai atsaukšanu.

Pilnvarojošā iestāde nekavējoties informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par pilnvarojuma apturēšanu, ierobežošanu vai atsaukšanu.

Grozījums Nr.    288

Regulas priekšlikums

79. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tipa apstiprinātāja iestāde informē pārējās tipa apstiprinātājas iestādes un Komisiju, ja tehniskā dienesta neatbilstība ietekmē tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas izsniegti, balstoties uz pārbaudēm un testa ziņojumiem, kurus izdevis tehniskais dienests, attiecībā uz kuru tiek mainīts paziņojums.

Pilnvarojošā iestāde informē pārējās pilnvarojošās iestādes un Komisiju, ja tehniskā dienesta neatbilstība ietekmē tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas izsniegti, balstoties uz pārbaudēm un testa ziņojumiem, kurus izdevis tehniskais dienests, attiecībā uz kuru tiek mainīts paziņojums.

Grozījums Nr.    289

Regulas priekšlikums

79. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Divos mēnešos pēc informēšanas par izmaiņām paziņojumā tipa apstiprinātāja iestāde Komisijai un pārējām tipa apstiprinātājām iestādēm iesniedz ziņojumu par saviem konstatējumiem saistībā ar neatbilstību. Ja ir jānodrošina jau tirgū laistu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību drošība, pilnvarojošā tipa apstiprinātāja iestāde instruē attiecīgās apstiprinātājas iestādes samērīgā laikposmā apturēt vai anulēt visus nepamatoti izsniegtos sertifikātus.

Divos mēnešos pēc informēšanas par izmaiņām paziņojumā pilnvarojošā iestāde Komisijai un pārējām pilnvarojošajām iestādēm iesniedz ziņojumu par saviem konstatējumiem saistībā ar neatbilstību. Ja ir jānodrošina jau tirgū laistu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību drošība, pilnvarojošā iestāde instruē attiecīgās pilnvarojošās iestādes samērīgā laikposmā apturēt vai anulēt visus nepamatoti izsniegtos sertifikātus.

Grozījums Nr.    290

Regulas priekšlikums

79. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pārējie sertifikāti, kas tika izsniegti, balstoties uz pārbaudēm un testa ziņojumiem, kurus izdeva tehniskais dienests, attiecībā uz kuru paziņojums ir apturēts, ierobežots vai anulēts, paliek spēkā šādos apstākļos:

4.  Tipa apstiprinājuma sertifikāti, kas tika izsniegti, balstoties uz pārbaudēm un testa ziņojumiem, kurus izdeva tehniskais dienests, attiecībā uz kuru paziņojums ir apturēts, ierobežots vai anulēts, paliek spēkā šādos apstākļos:

Grozījums Nr.    291

Regulas priekšlikums

79. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  gadījumā, ja paziņojumu aptur, — ar nosacījumu, ka tipa apstiprinātāja iestāde, kas izsniegusi tipa apstiprinājuma sertifikātu, trijos mēnešos pēc apturēšanas rakstiski apstiprina pārējo dalībvalstu tipa apstiprinātājām iestādēm un Komisijai, ka apturēšanas periodā tā uzņemas pildīt tehniskā dienesta funkcijas;

(a)  gadījumā, ja pilnvarojumu aptur, — ar nosacījumu, ka tipa apstiprinātāja iestāde, kas izsniegusi tipa apstiprinājuma sertifikātu, trijos mēnešos pēc apturēšanas rakstiski apstiprina pārējo dalībvalstu tipa apstiprinātājām iestādēm un Komisijai, ka apturēšanas periodā tā uzņemas pildīt tehniskā dienesta funkcijas;

Grozījums Nr.    292

Regulas priekšlikums

79. pants – 4. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  gadījumā, ja paziņojumu ierobežo vai anulē, — triju mēnešu laikposmā pēc ierobežošanas vai anulēšanas. Tipa apstiprinātāja iestāde, kas ir izsniegusi sertifikātus, var pagarināt sertifikātu derīguma termiņu vēl uz trim mēnešiem, kopumā uz ne vairāk kā divpadsmit mēnešiem, ja tā šajā laikposmā uzņemas pildīt tā tehniskā dienesta funkcijas, kura paziņojums ir ierobežots vai anulēts.

(b)  gadījumā, ja pilnvarojumu ierobežo vai anulē, — triju mēnešu laikposmā pēc ierobežošanas vai anulēšanas. Tipa apstiprinātāja iestāde, kas ir izsniegusi sertifikātus, var pagarināt sertifikātu derīguma termiņu vēl uz trim mēnešiem, kopumā uz ne vairāk kā divpadsmit mēnešiem, ja tā šajā laikposmā uzņemas pildīt tā tehniskā dienesta funkcijas, kura paziņojums ir ierobežots vai anulēts.

Grozījums Nr.    293

Regulas priekšlikums

79. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Tehniskā dienesta pilnvarojumu var atjaunot tikai tad, kad tipa apstiprinātāja iestāde ir pārbaudījusi, vai tehniskais dienests joprojām atbilst šīs regulas prasībām. Šādu novērtējumu veic atbilstoši 77. pantā noteiktajai procedūrai.

6.  Tehniskā dienesta pilnvarojumu var atjaunot tikai tad, kad pilnvarojošā iestāde ir pārbaudījusi, vai tehniskais dienests joprojām atbilst šīs regulas prasībām. Šādu novērtējumu veic atbilstoši 77. pantā noteiktajai procedūrai.

Grozījums Nr.    294

Regulas priekšlikums

80. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tipa apstiprinātāja iestāde pastāvīgi uzrauga tehniskos dienestus, lai nodrošinātu to atbilstību 72.–76., 84. un 85. pantā, kā arī V pielikuma 2. papildinājumā noteiktajām prasībām.

Pilnvarojošā iestāde vai akreditācijas gadījumā valsts akreditācijas struktūra pastāvīgi uzrauga tehniskos dienestus, lai nodrošinātu to atbilstību 72.–76., 84. un 85. pantā, kā arī V pielikuma 2. papildinājumā noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    295

Regulas priekšlikums

80. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tehniskie dienesti pēc pieprasījuma nodrošina visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas vajadzīgi, lai šī tipa apstiprinātāja iestāde varētu pārbaudīt atbilstību minētajām prasībām.

Tehniskie dienesti pēc pieprasījuma nodrošina visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas vajadzīgi, lai šī pilnvarojošā iestāde vai akreditācijas gadījumā valsts akreditācijas struktūra varētu pārbaudīt atbilstību minētajām prasībām.

Grozījums Nr.    296

Regulas priekšlikums

80. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tehniskie dienesti nekavējoties informē tipa apstiprinātāju iestādi par visām izmaiņām, īpaši attiecībā uz to personālu, telpām, meitasuzņēmumiem vai apakšuzņēmējiem, kas var ietekmēt atbilstību prasībām, kuras izklāstītas 72.–76., 84. un 85. pantā, kā arī V pielikuma 2. papildinājumā, vai var ietekmēt to spēju pildīt tiem uzticētos transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību atbilstības novērtēšanas uzdevumus.

Tehniskie dienesti nekavējoties informē pilnvarojošo iestādi vai akreditācijas gadījumā valsts akreditācijas struktūru par visām izmaiņām, īpaši attiecībā uz to personālu, telpām, meitasuzņēmumiem vai apakšuzņēmējiem, kas var ietekmēt atbilstību prasībām, kuras izklāstītas 72.–76., 84. un 85. pantā, kā arī V pielikuma 2. papildinājumā, vai var ietekmēt to spēju pildīt tiem uzticētos transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību atbilstības novērtēšanas uzdevumus.

Grozījums Nr.    297

Regulas priekšlikums

80. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tās dalībvalsts tipa apstiprinātāja iestāde, kurā tehniskais dienests veic darbību, nodrošina, ka tehniskais dienests veic savus pienākumus, kas noteikti 2. punktā, ja vien nav likumīga iemesla to nedarīt.

Tās dalībvalsts pilnvarojošā iestāde, kurā tehniskais dienests veic darbību, nodrošina, ka tehniskais dienests veic savus pienākumus, kas noteikti 2. punktā, ja vien nav likumīga iemesla to nedarīt.

(Komisijas priekšlikumā numerācija ir nepareiza, jo ir divi punkti ar numuru 3.)

Grozījums Nr.    298

Regulas priekšlikums

80. pants – 3. punkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tehniskais dienests vai tipa apstiprinātāja iestāde var pieprasīt, lai jebkura informācija, kas tiek nosūtīta citas dalībvalsts iestādēm vai Komisijai, tiktu apstrādāta konfidenciāli.

Tehniskais dienests vai pilnvarojošā iestāde var pieprasīt, lai jebkura informācija, kas tiek nosūtīta citas dalībvalsts iestādēm vai Komisijai, tiktu apstrādāta konfidenciāli.

(Komisijas priekšlikumā numerācija ir nepareiza, jo ir divi punkti ar numuru 3.)

Grozījums Nr.    299

Regulas priekšlikums

80. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vismaz ik pēc trīsdesmit mēnešiem tipa apstiprinātāja iestāde novērtē, vai katrs tās atbildībā esošais tehniskais dienests joprojām izpilda 72.–76., 84. un 85. pantā, kā arī V pielikuma 2. papildinājumā noteiktās prasības. Šajā novērtējumā ietver katra tās atbildībā esošā tehniskā dienesta apmeklējumu uz vietas.

Vismaz reizi trijos gados pilnvarojošā iestāde novērtē, vai katrs tās atbildībā esošais tehniskais dienests joprojām izpilda 72.–76., 84. un 85. pantā, kā arī V pielikuma 2. papildinājumā noteiktās prasības, un novērtējumu iesniedz atbildīgajai dalībvalstij. Novērtējumu veic apvienotā novērtēšanas grupa, kas pilnvarota 77. panta 1. līdz 4. punktā noteiktajā kārtībā, un novērtējumā ietver katra tās atbildībā esošā tehniskā dienesta apmeklējumu uz vietas.

(Komisijas priekšlikumā numerācija ir nepareiza, jo ir divi punkti ar numuru 3.)

Grozījums Nr.    300

Regulas priekšlikums

80. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Divos mēnešos pēc minētā tehniskā dienesta novērtējuma pabeigšanas dalībvalstis par minētajām uzraudzības darbībām informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Ziņojumos iekļauj novērtējuma kopsavilkumu, ko dara publiski pieejamu.

Par novērtējuma rezultātiem informē visas dalībvalstis un Komisiju, un rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu. Rezultātus apspriež saskaņā ar 10. pantu izveidotajā Forumā.

(Komisijas priekšlikumā numerācija ir nepareiza, jo ir divi punkti ar numuru 3.)

Grozījums Nr.    301

Regulas priekšlikums

81. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija izmeklē visus gadījumus, kad tai ir paustas šaubas par tehniskā dienesta kompetenci vai par to, vai tehniskais dienests joprojām atbilst prasībām un izpilda pienākumus, kas uz to attiecas saskaņā ar šo regulu. Tā var sākt šādu izmeklēšanu arī pēc savas iniciatīvas.

Komisija sadarbībā ar tipa apstiprinātāju iestādi attiecīgajā dalībvalstī izmeklē visus gadījumus, kad tai ir paustas šaubas par tehniskā dienesta kompetenci vai par to, vai tehniskais dienests joprojām atbilst prasībām un izpilda pienākumus, kas uz to attiecas saskaņā ar šo regulu. Tā var sākt šādu izmeklēšanu arī pēc savas iniciatīvas.

Grozījums Nr.    302

Regulas priekšlikums

81. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minētās izmeklēšanas ietvaros Komisija apspriežas ar tās dalībvalsts tipa apstiprinātāju iestādi, kurā tehniskais dienests veic savu darbību. Minētās dalībvalsts tipa apstiprinātāja iestāde Komisijai pēc tās pieprasījuma sniedz visu būtisko informāciju par veiktspēju un atbilstību prasībām attiecībā uz konkrētā tehniskā dienesta neatkarību un kompetenci.

2.  Šā panta 1. punktā minētās izmeklēšanas ietvaros Komisija sadarbojas ar tās dalībvalsts tipa apstiprinātāju iestādi, kurā tehniskais dienests veic savu darbību. Minētās dalībvalsts tipa apstiprinātāja iestāde Komisijai pēc tās pieprasījuma sniedz visu būtisko informāciju par veiktspēju un atbilstību prasībām attiecībā uz konkrētā tehniskā dienesta neatkarību un kompetenci.

Grozījums Nr.    303

Regulas priekšlikums

82. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Šo informācijas apmaiņu koordinē 10. pantā minētais forums.

4.  Šo informācijas apmaiņu koordinē saskaņā ar 10. pantu izveidotais forums.

Grozījums Nr.    304

Regulas priekšlikums

83. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ja tehniskā dienesta pilnvarojuma pamatā ir akreditācija Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē, dalībvalstis nodrošina, ka tipa apstiprinātāja iestāde informē valsts akreditācijas struktūru, kas ir akreditējusi konkrētu tehnisko dienestu, par incidentu ziņojumiem un citu informāciju, kas ir saistīta ar tehniskā dienesta kontrolē esošiem jautājumiem, ja šī informācija ir būtiska tehniskā dienesta darba novērtēšanai.

1.  Ja tehniskā dienesta pilnvarojuma pamatā ir arī akreditācija Regulas (EK) Nr. 765/2008 nozīmē, dalībvalstis nodrošina, ka tipa apstiprinātāja iestāde informē valsts akreditācijas struktūru, kas ir akreditējusi konkrētu tehnisko dienestu, par incidentu ziņojumiem un citu informāciju, kas ir saistīta ar tehniskā dienesta kontrolē esošiem jautājumiem, ja šī informācija ir būtiska tehniskā dienesta darba novērtēšanai.

Grozījums Nr.    305

Regulas priekšlikums

84. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  atļauj savai apstiprinātājai iestādei novērot tehniskā dienesta darbību atbilstības novērtēšanas laikā;

(a)  atļauj savai apstiprinātājai iestādei vai 77. panta 1. punktā aprakstītajai apvienotajai novērtēšanas grupai novērot tehniskā dienesta darbību tipa apstiprinājuma testēšanas laikā;

Grozījums Nr.    306

Regulas priekšlikums

88. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punktā, 5. panta 2. punktā, 10. panta 3. punktā, 22. panta 3. punktā, 24. panta 3. punktā, 25. panta 5. punktā, 26. panta 2. punktā, 28. panta 5. punktā, 29. panta 6, punktā, 34. panta 2. punktā, 55. panta 2. un 3. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 3. punktā, 65. panta 10. punktā, 76. panta 4. punktā un 90. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

2.  Pilnvaras pieņemt 4. panta 2. punktā, 5. panta 2. punktā, 6. panta 7.a punktā, 10. panta 3. punktā, 22. panta 3. punktā, 24. panta 3. punktā, 25. panta 5. punktā, 26. panta 2. punktā, 28. panta 5. punktā, 29. panta 6. punktā, 33. panta 1.a punktā, 34. panta 2. punktā, 60. panta 3. punktā, 65. panta 10. punktā, 76. panta 4. punktā un 90. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Pielāgojums vajadzīgs, lai atspoguļotu 65. pantā ieviestās izmaiņas.

Grozījums Nr.    307

Regulas priekšlikums

88. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 2. punktā, 5. panta 2. punktā, 10. panta 3. punktā, 22. panta 3. punktā, 24. panta 3. punktā, 25. panta 5. punktā, 26. panta 2. punktā, 28. panta 5. punktā, 29. panta 6. punktā, 34. panta 2. punktā, 55. panta 2. un 3. punktā, 56. panta 2. punktā, 60. panta 3. punktā, 65. panta 10. punktā. 76. panta 4. punktā un 90. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 4. panta 2. punktā, 5. panta 2. punktā, 6. panta 7.a punktā, 10. panta 3. punktā, 22. panta 3. punktā, 24. panta 3. punktā, 25. panta 5. punktā, 26. panta 2. punktā, 28. panta 5. punktā, 29. panta 6. punktā, 33. panta 1.a punktā, 34. panta 2. punktā, 60. panta 3. punktā, 65. panta 10. punktā. 76. panta 4. punktā un 90. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai arī vēlākā datumā, kas tajā norādīts. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

Grozījums Nr.    308

Regulas priekšlikums

88. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

Grozījums Nr.    309

Regulas priekšlikums

88. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 5. panta 2. punktu, 10. panta 3. punktu, 22. panta 3. punktu, 24. panta 3. punktu, 25. panta 5. punktu, 26. panta 2. punktu, 28. panta 5. punktu, 29. panta 6. punktu, 34. panta 2. punktu, 55. panta 2. un 3. punktu, 56. panta 2. punktu, 60. panta 3. punktu, 65. panta 10. punktu, 76. panta 4. punktu un 90. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts tika paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

5.  Saskaņā ar 4. panta 2. punktu, 5. panta 2. punktu, 6. panta 7.a punktu, 10. panta 3. punktu, 22. panta 3. punktu, 24. panta 3. punktu, 25. panta 5. punktu, 26. panta 2. punktu, 28. panta 5. punktu, 29. panta 6. punktu, 33. panta 1.a punktu, 34. panta 2. punktu, 60. panta 3. punktu, 65. panta 10. punktu, 76. panta 4. punktu un 90. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts tika paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

Grozījums Nr.    310

Regulas priekšlikums

89. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro, ja ekonomikas dalībnieki un tehniskie dienesti nepilda pienākumus, kas tiem noteikti šīs regulas pantos, jo īpaši 11.−19. pantā un 72.−76. pantā, 84. un 85. pantā, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu ieviešanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas.

1.  Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, ko piemēro, ja ekonomikas dalībnieki un tehniskie dienesti nepilda pienākumus, kas tiem noteikti šīs regulas pantos, un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu šo noteikumu ieviešanu. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas. Proti, sankcijas ir samērīgas attiecībā pret to transportlīdzekļu skaitu, kas reģistrēti konkrētās dalībvalsts tirgū, taču atzīti par neatbilstošiem, vai arī attiecībā pret to sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisko vienību skaitu, kuras ir darītas pieejamas konkrētās dalībvalsts tirgū, taču atzītas par neatbilstošām.

Grozījums Nr.    311

Regulas priekšlikums

89. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  nepatiesu datu sniegšana apstiprināšanas procedūrās vai procedūrās, kuru rezultāts ir atsaukšana;

(a)  nepatiesu datu sniegšana apstiprināšanas procedūrās vai procedūrās, kuru rezultāts ir korektīvo vai ierobežojošo pasākumu piemērošana saskaņā ar XI nodaļu;

Grozījums Nr.    312

Regulas priekšlikums

89. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  tipa apstiprināšanas testu rezultātu viltošana;

(b)  testu rezultātu viltošana tipa apstiprināšanai vai tirgus uzraudzībai, tostarp apstiprinājuma piešķiršanai, pamatojoties uz nepareiziem datiem;

Grozījums Nr.    313

Regulas priekšlikums

89. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  tehniskie dienesti vairs pienācīgi nepilda pilnvarojumā noteiktās prasības.

Grozījums Nr.    314

Regulas priekšlikums

89. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pārkāpums, kas saistīts ar to, ka tirgū dara pieejamus transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kam vajadzīgs apstiprinājums, bet kam šāda apstiprinājuma nav, vai ar šādu mērķi vilto dokumentus vai marķējumus.

(b)  pārkāpums, kas saistīts ar to, ka tirgū dara pieejamus transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kam vajadzīgs apstiprinājums, bet kam šāda apstiprinājuma nav, vai ar šādu mērķi vilto dokumentus, atbilstības sertifikātus, normatīvās plāksnītes vai apstiprinājuma marķējumus.

Grozījums Nr.    315

Regulas priekšlikums

89. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai par piemērotajām sankcijām.

5.  Dalībvalstis paziņojumu par piemērotajām sankcijām nosūta tiešsaistes tipa apstiprinājumu datubāzē, kas izveidota saskaņā ar 25. pantu. Paziņojumus iesniedz viena mēneša laikā pēc sankcijas uzlikšanas.

Grozījums Nr.    316

Regulas priekšlikums

90. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja 9. panta 1. un 4. punktā vai 54. panta 1. punktā minētajā atbilstības verifikācijā Komisija konstatē transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām, Komisija var piemērot administratīvu soda naudu attiecīgajam ekonomikas dalībniekam par šīs regulas noteikumu pārkāpumu. Paredzētās administratīvās soda naudas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas. Jo īpaši soda naudas ir samērīgas ar to neatbilstīgo transportlīdzekļu skaitu, kas ir reģistrēti Savienības tirgū, vai ar to neatbilstīgo sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību skaitu, kas ir darītas pieejamas Savienības tirgū.

Ja 9. panta 1. un 4. punktā vai 54. panta 1. punktā minētajā atbilstības verifikācijā Komisija vai 8. panta 1. punktā minētās tirgus uzraudzības iestādes konstatē transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības neatbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām, Komisija var piemērot administratīvu soda naudu attiecīgajam ekonomikas dalībniekam par šīs regulas noteikumu pārkāpumu. Paredzētās administratīvās soda naudas ir iedarbīgas, samērīgas un atturošas. Jo īpaši soda naudas ir samērīgas ar to neatbilstīgo transportlīdzekļu skaitu, kas ir reģistrēti Savienības tirgū, vai ar to neatbilstīgo sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību skaitu, kas ir darītas pieejamas Savienības tirgū.

Grozījums Nr.    317

Regulas priekšlikums

90. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas piemērotās administratīvās soda naudas netiek noteiktas papildus sankcijām, kuras dalībvalstis par to pašu pārkāpumu piemēro saskaņā ar 89. pantu, un nepārsniedz EUR 30 000 par neatbilstīgo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību.

Komisijas piemērotās administratīvās soda naudas netiek noteiktas papildus sankcijām, kuras dalībvalstis par to pašu pārkāpumu piemēro saskaņā ar 89. pantu.

 

Komisijas piemērotās administratīvās soda naudas nepārsniedz EUR 30 000 par neatbilstīgo transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību.

Grozījums Nr.    318

Regulas priekšlikums

91. pants – 1. punkts – 3.a apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 715/2007

5. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a)  regulas 5. pantā pēc 2. punkta c) apakšpunkta pievieno šādas daļas:

 

„Ražotāji, kas vēlas saņem ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim, kurā izmanto BES, AES vai pārveidošanas ierīci, kā noteikts šajā regulā un Regulā (ES) 2016/646, sniedz tipa apstiprinātajai iestādei visu informāciju, tostarp tehniskos pamatojumus, ko tipa apstiprinātāja iestāde var pamatoti pieprasīt, lai noteiktu, vai BES vai AES ir pārveidošanas ierīce un vai ir piemērojama atkāpe no aizlieguma izmantot šādas ierīces saskaņā ar šo pantu.

 

Apstiprinātāja iestāde nepiešķir ES tipa apstiprinājumu, kamēr tā nav pabeigusi savu novērtējumu un noteikusi, ka transportlīdzekļa tips nav aprīkots ar aizliegtu pārveidošanas ierīci saskaņā ar šo pantu un Regulu (EK) Nr. 692/2008.”

Grozījums Nr.    319

Regulas priekšlikums

XII pielikums – 1. punkts – otrā sleja

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vienības

Vienības

1 000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Pamatojums

Elektrotransportlīdzekļu smagā akumulatora dēļ tiem ir lielāka maksimālā masa nekā parastajiem transportlīdzekļiem. Tas nozīmē, ka transportlīdzekļa, kura atļautā maksimālā masa ir 3,5 tonnas (N1 kategorija), elektriskais modelis ar līdzīgu ietilpību pārsniedz šo masas ierobežojumu un tādējādi atbilst N2 kategorijai. Lai nepieļautu dažādu attieksmi pret šiem transportlīdzekļiem, jākoriģē ierobežojumi mazajām sērijām.

Grozījums Nr.    320

Regulas priekšlikums

XII pielikums – 2. punkts – otrā sleja

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vienības

Vienības

100

250

250

250

500 līdz 2016. gada 31. oktobrim

500 līdz 2016. gada 31. oktobrim

250 no 2016. gada 1. novembra

250 no 2016. gada 1. novembra

250

250

500

500

250

250

Grozījums Nr.    321

Regulas priekšlikums

XIII pielikums – I daļa – tabula

 

Komisijas ierosinātais teksts

Elementa Nr.

Elementa apraksts

Veiktspējas prasība

Testa procedūra

Marķēšanas prasība

Iepakojuma prasība

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Grozījums

Elementa Nr.

Elementa apraksts

Veiktspējas prasība

Testa procedūra

Marķēšanas prasība

Iepakojuma prasība

1

Izplūdes gāzu katalizatori un to substrāts

NOx emisijas

EURO standarti

Transportlīdzekļa tips un versija

 

2

Turbokompresori

CO2 un NOx emisijas

EURO standarti

Transportlīdzekļa tips un versija

 

3

Degvielas/gaisa maisījums Kompresoru sistēmas, izņemot turbokompresorus

CO2 un NOx emisijas

EURO standarti

Transportlīdzekļa tips un versija

 

4

Dīzeļdegvielas daļiņu filtrs

PM

EURO standarti

Transportlīdzekļa tips un versija

 

Grozījums Nr.    322

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 2. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijas pieejamība

2.  Piekļuve transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai

Grozījums Nr.    323

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 2. daļa – 2.8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.8.  Attiecībā uz tādu kategoriju transportlīdzekļiem, kas ietilpst Regulas Nr. 595/2009/EK piemērošanas jomā, 2.6.2. punkta nolūkā, ja ražotāji savos franšīzes tīklos izmanto diagnostikas un testa instrumentus atbilstoši standartam ISO 22900 ― Transportlīdzekļa diagnostikas pieslēgvieta (MVCI) un ISO 22901 ― Diagnostikas datu atklātā apmaiņa (ODX), ODX faili ir pieejami neatkarīgiem uzņēmumiem ražotāja tīmekļa vietnē.

2.8.  2.6.2. punkta nolūkā, ja ražotāji savos franšīzes tīklos izmanto diagnostikas un testa instrumentus atbilstoši standartam ISO 22900 ― Transportlīdzekļa diagnostikas pieslēgvieta (MVCI) un ISO 22901 ― Diagnostikas datu atklātā apmaiņa (ODX), ODX faili ir pieejami neatkarīgiem uzņēmumiem ražotāja tīmekļa vietnē.

Grozījums Nr.    324

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 2. daļa – 2.8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.8 a.  Transportlīdzekļa OBD, diagnostikas, remonta un apkopes nolūkā tiešā transportlīdzekļa datu plūsmu dara pieejamu caur seriālo pieslēgvietu standartizētā datu savienotājā, kā noteikts ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 1. papildinājuma 6.5.1.4. punktā un ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 4.7.3. iedaļā.

Grozījums Nr.    325

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 6. daļa – 6.1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Informācija par visām transportlīdzekļa daļām, ar kurām transportlīdzekļa ražotājs ir aprīkojis transportlīdzekli, ko identificē transportlīdzekļa identifikācijas numurs un jebkurš cits papildu kritērijs, piemēram, transportlīdzekļa garenbāze, dzinēja jauda, apdares līmenis vai opcijas, un kuras var aizvietot ar rezerves daļām, ko transportlīdzekļa ražotājs piedāvā saviem pilnvarotajiem remonta veicējiem vai izplatītājiem, vai trešām personām, atsaucoties uz oriģinālā aprīkojuma (OE) daļas numuru, ir pieejama datu bāzē, kurai viegli var piekļūt neatkarīgi uzņēmumi.

Informācija par visām transportlīdzekļa daļām, ar kurām transportlīdzekļa ražotājs ir aprīkojis transportlīdzekli, ko identificē transportlīdzekļa identifikācijas numurs un jebkurš cits papildu kritērijs, piemēram, transportlīdzekļa garenbāze, dzinēja jauda, apdares līmenis vai opcijas, un kuras var aizvietot ar rezerves daļām, ko transportlīdzekļa ražotājs piedāvā saviem pilnvarotajiem remonta veicējiem vai izplatītājiem, vai trešām personām, atsaucoties uz oriģinālā aprīkojuma (OE) daļas numuru, mašīnlasāmu un elektroniski apstrādājamu datu kopu veidā ir pieejama datubāzē, kurai var piekļūt neatkarīgi uzņēmumi.

Grozījums Nr.    326

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 6. daļa – 6.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.3.  Iepriekš 70. pantā minētais forums par piekļuvi transportlīdzekļa informācijai norāda šo prasību izpildei nepieciešamos parametrus atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām. Neatkarīgais uzņēmums tādēļ ir akreditēts un pilnvarots, pamatojoties uz dokumentiem, kas uzskatāmi parāda, ka uzņēmums veic likumīgu saimniecisko darbību un nav apsūdzēts nekādās attiecīgās kriminālās darbībās.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)  

Grozījums Nr.    327

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 6. daļa – 6.4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.4.  Kas attiecas uz transportlīdzekļiem, kuri ietilpst Regulas (EK) Nr. 595/2009 piemērošanas jomā, vadības bloku pārprogrammēšanu veic atbilstoši vai nu ISO 22900-2, vai SAE J2534, vai TMC RP1210B, izmantojot nepatentētu aparatūru. Var lietot arī Ethernet, seriālā kabeļa vai vietējā tīkla (LAN) saskarni un alternatīvus datu nesējus, piemēram, kompaktdisku (CD), ciparvideodisku (DVD) vai pusvadītāju atmiņas ierīci braucēja informācijas sistēmām (piemēram, navigācija sistēmām, tālrunim utt.), taču ar noteikumu, ka tādēļ nav vajadzīgi patentēti komunikācijas programmnodrošinājumi (piemēram, draiveri vai spraudņi) vai aparatūra. Lai validētu ražotājam specifiska lietojuma un ISO 22900-2, SAE J2534 vai TMC RP1210B atbilstošo transportlīdzekļa saziņas saskarņu (VCI) saderību, ražotājs piedāvā validēt neatkarīgi izstrādātas VCI vai informāciju un iznomā jebkādu speciālu aparatūru, kas ir vajadzīga, lai VCI ražotājs varētu pats veikt šādu validēšanu. 67. panta 1. punkta noteikumus piemēro attiecībā uz maksu par šādu informācijas un aparatūras validāciju.

6.4.  Vadības bloku pārprogrammēšanu veic atbilstoši vai nu ISO 22900-2, vai SAE J2534, vai TMC RP1210, izmantojot nepatentētu aparatūru.

 

Ja pārprogrammēšanu vai diagnostiku veic, izmantojot ISO 13400 DoIP, tā atbilst pirmajā daļā minēto standartu prasībām.

 

Ja transportlīdzekļu ražotāji izmanto papildu patentētus komunikācijas protokolus, šo protokolu specifikācijas dara pieejamas neatkarīgiem uzņēmumiem.

 

Lai validētu ražotājam specifiska lietojuma un ISO 22900-2, SAE J2534 vai TMC RP1210 atbilstošo transportlīdzekļa saziņas saskarņu (VCI) saderību, ražotājs sešu mēnešu laikā pēc tipa apstiprinājuma piešķiršanas piedāvā validēt neatkarīgi izstrādātas VCI un testa vidi, ietverot informāciju par komunikācijas protokolu specifikācijām, un iznomā jebkādu speciālu aparatūru, kas ir vajadzīga, lai VCI ražotājs varētu pats veikt šādu validēšanu. 67. panta 1. punkta noteikumus piemēro attiecībā uz maksu par šādu informācijas un aparatūras validāciju.

 

Attiecīgā atbilstība ir jānodrošina, vai nu pilnvarojot CEN izstrādāt piemērotus atbilstības standartus, vai izmantojot pieejamos standartus, piemēram, SAE J2534-3.

 

Nosacījumus, kas izvirzīti 67. panta 1. punktā, piemēro attiecībā uz maksu par šādu validāciju vai informāciju un aparatūru.

Grozījums Nr.    328

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 6. daļa – 6.8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.8a.  Ja transportlīdzekļa OBD un transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācija ražotāja tīmekļvietnē nesatur būtisko informāciju, kas ļauj pienācīgi projektēt un ražot sistēmas, kuras pielāgotas alternatīvām degvielām, tad ikvienam ieinteresētam alternatīvo degvielu sistēmu ražotājam ir iespēja iegūt informāciju, kas pieprasīta I pielikumā noteiktā informācijas dokumenta 1., 3., un 4. iedaļā, savu pieprasījumu nododot tieši ražotājam. Kontaktinformācija šim nolūkam ir skaidri norādīta ražotāja tīmekļvietnē, un informāciju sniedz 30 dienu laikā. Šādu informāciju nodrošina tikai attiecībā uz tādām sistēmām, kas pielāgotas alternatīvām degvielām, uz kurām attiecas ANO/EEK Noteikumi Nr. 115, vai tādiem komponentiem, kas pielāgoti alternatīvām degvielām, kas ietilpst sistēmās, uz kurām attiecas ANO/EEK Noteikumi Nr. 115, un šo informāciju sniedz tikai pēc pieprasījuma, kurā skaidri norādīta konkrētā transportlīdzekļa tā modeļa specifikācija, par kuru prasa informāciju, un kurā īpaši apstiprināts, ka informācija vajadzīga tādas sistēmas vai komponenta izstrādei, kas pielāgots alternatīvām degvielām un uz ko attiecas ANO/EEK Noteikumi Nr. 115.

Grozījums Nr.    329

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7a.  Transportlīdzekļu ražotāji nodrošina, lai elektronisko datu kopa, kas ietver visus VIN numurus (vai pieprasītā apakškopa) un transportlīdzekļa oriģināli iebūvētos individuālos specifikāciju un konfigurāciju parametrus, būtu pieejama ar tīmekļa pakalpojuma starpniecību vai lai to varētu lejupielādēt.

Grozījums Nr.    330

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

7b.  Elektroniskās sistēmas drošības noteikumi

 

7b.1.  Katram transportlīdzeklim ar emisijas kontroles datoru ir elementi, kas neļauj veikt modifikācijas, izņemot gadījumus, ja ražotājs tos ir apstiprinājis. Ražotājs atļauj modifikāciju veikšanu tikai tad, ja tās ir vajadzīgas šā transportlīdzekļa diagnostikai, tehniskajai apkopei, pārbaudei, modernizēšanai vai remontam. Visi datoru kodi vai darbības parametri, ko iespējams pārprogrammēt, ir aizsargāti pret nevēlamām izmaiņām, un tiem nodrošina vismaz tāda līmeņa aizsardzību, kā paredz 2001. gada 15. marta ISO 15031-7 (SAE J2186, 1996. gada oktobris). Ikviena maināma kalibrēšanas atmiņas mikroshēma ir iesprausta, ievietota slēgtā apvalkā vai aizsargāta ar elektroniskiem algoritmiem, un to nevar mainīt, ja neizmanto īpašus darbarīkus un procedūras. Šādi aizsargāti drīkst būt tikai elementi, kas tieši saistīti ar emisiju kalibrēšanu vai transportlīdzekļa pretaizdzīšanu.

 

7b.2.   Ar datoru kodēta motora darbības parametri nedrīkst būt maināmi, neizmantojot īpašus darbarīkus un procedūras (piemēram, pielodēti vai piestiprināti datoru komponenti vai aizplombēti (vai aizlodēti) datoru korpusi).

 

7b.3.   Tādu mehānisku degvielas iesmidzināšanas sūkņu gadījumā, kas uzstādīti kompresijaizdedzes motoriem, ražotāji veic atbilstīgus pasākumus, lai aizsargātu degvielas maksimālās padeves iestatījumu no neatļautām manipulācijām, transportlīdzeklim atrodoties ekspluatācijā.

 

7b.4.   Ražotājs var pieteikties apstiprinātājā iestādē, lai saņemtu atbrīvojumu no kādas no 8. iedaļā minētajām prasībām tādiem transportlīdzekļiem, kuriem šāda aizsardzība visdrīzāk nav vajadzīga. Starp kritērijiem, kurus apstiprinātāja iestāde novērtē, apsverot atbrīvojuma noteikšanu, cita starpā, ir darbības mikroshēmu pieejamība konkrētajā brīdī, transportlīdzekļa spēja darboties ar augstu efektivitāti un plānotais transportlīdzekļu pārdošanas apjoms.

 

7b.5.   Ražotāji, kas izmanto programmējamas datora kodu sistēmas (piemēram, elektriski izdzēšamu programmējamu lasāmatmiņu, EEPROM), novērš neatļautu pārprogrammēšanu. Ražotāji izmanto uzlabotas aizsardzības stratēģijas pret bojāšanu un ierakstaizsardzības īpašības, kam nepieciešama elektroniska piekļuve ražotāja uzturētam attālinātam datoram, kuram var piekļūt arī neatkarīgi uzņēmumi, izmantojot 6.2. iedaļā un 2.2. punktā paredzēto aizsardzību. Apstiprinātāja iestāde apstiprina metodes, kas ļauj sasniegt pietiekamu aizsardzības līmeni pret bojājumiem.

Grozījums Nr.    331

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 2. papildinājums – 3.1.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.1.1.   visas papildu protokola informācijas sistēmas, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams veikt pilnīgu diagnostiku papildus ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 4.7.3. punktā noteiktajiem standartiem, iekļaujot visu papildu iekārtas vai programmatūras protokola informāciju, parametru identifikāciju, pārsūtīšanas funkcijas, prasības attiecībā uz “uzturēšanu” vai kļūdu nosacījumus;

3.1.1.   visas papildu protokola informācijas sistēmas, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams veikt pilnīgu diagnostiku papildus ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 4.7.3. punktā un ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 6.5.1.4. punktā noteiktajiem standartiem, iekļaujot visu papildu iekārtas vai programmatūras protokola informāciju, parametru identifikāciju, pārsūtīšanas funkcijas, prasības attiecībā uz “uzturēšanu” vai kļūdu nosacījumus;

Grozījums Nr.    332

Regulas priekšlikums

XVIII pielikums – 2. papildinājums – 3.1.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.1.2.   sīka informācija par to, kā iegūt un interpretēt visus kļūdu kodus, kuri neatbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 4.7.3. punktā noteiktajiem standartiem;

3.1.2.   sīka informācija par to, kā iegūt un interpretēt visus kļūdu kodus, kuri neatbilst ANO/EEK Noteikumu Nr. 49 9.B pielikuma 4.7.3. punktā un ANO/EEK Noteikumu Nr. 83 11. pielikuma 6.5.1.4punktā noteiktajiem standartiem;

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejaS ATZINUMS (5.12.2016)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Christofer Fjellner

ĪSS PAMATOJUMS

Komisija 2016. gada 27. janvārī publicēja priekšlikumu par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības prasībām, kas pašlaik noteiktas Direktīvā 2007/46/EK.

Cita starpā īstenojot savu rīcības plānā CARS 2020 pausto apņemšanos, Komisija 2013. gadā veica Savienības tipa apstiprināšanas regulējuma vispusīgu atbilstības pārbaudi. Rezultāti liecināja, ka ar tagadējo sistēmu politikas mērķus zināmā mērā ir izdevies sasniegt, taču tā tiek plaši kritizēta, kopš atklājušies skandalozie fakti par Volkswagen manipulācijām ar programmatūru. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ir būtiski padarīt stingrāku ES tipa apstiprināšanas sistēmu, šajā nolūkā jo īpaši izveidojot atbilstošus uzraudzības mehānismus, kas garantētu attiecīgo procedūru saskaņotu piemērošanu visās dalībvalstīs. Turklāt ne mazāk svarīgi ir panākt tiesību aktu netraucētu darbību, tomēr nepieļaujot, ka valsts administratīvajām iestādēm un nozares uzņēmumiem tādēļ nākas pārvarēt vēl lielāku birokrātiju.

Viens no tagadējās sistēmas trūkumiem ir tas, ka dalībvalstis dažādi interpretē attiecīgās prasības un tās nepiemēro vienlīdz stingri. Atšķirīga interpretācija, kas nebūt nav ļaunprātīga, un atšķirīga direktīvu transponēšana ir zināms fakts, kas konstatēts ne reizi vien, un tas nelabvēlīgi ietekmē iekšējo tirgu un rada neskaidrības gan nozares uzņēmumiem, gan patērētājiem.

Neatbilstība nav vienīgais šo trūkumu rezultāts — tie paver iespēju neslēpti krāpties un pārkāpt spēkā esošos tiesību aktus. Diemžēl esam jau piedzīvojuši vairākus šādus gadījumus. Lai šos trūkumus novērstu, atzinuma sagatavotājs ir pievērsis īpašu uzmanību spēcīgāku uzraudzības mehānismu un stingrākas tirgus uzraudzības ieviešanai.

Tirgus uzraudzība — proti, transportlīdzekļu ex post pārbaudes pēc to laišanas tirgū, — ir spēkā esošā regulējuma vājais punkts, un minētā aspekta nostiprināšana ir viens no šā priekšlikuma galvenajiem elementiem. Priekšlikums ir jāuzlabo, tāpēc ir noteikts, kādas pilnvaras un pienākumi jāpilda izpildiestādēm un kādi pasākumi jāveic, ja tirgū ir neatbilstoši ražojumi. Atzinuma sagatavotājs ir pienācīgi ņēmis vērā, ka tirgus uzraudzību var veikt valstu uzraudzības iestādes, taču savs ieguldījums šajā ziņā ir jāsniedz arī Komisijai.

Lai regulējumu veiksmīgāk pielāgotu mainīgajiem apstākļiem dalībvalstīs, atzinuma sagatavotājs ierosina izmaiņas nodevu sistēmā. Dažās dalībvalstīs tiek veiktas tikai atsevišķas tipa apstiprināšanas procedūras, tāpēc finansējumu tirgus uzraudzībai nebūtu vēlams piesaistīt tipa apstiprināšanai, jo tā varētu rasties nopietni trūkumi tirgus uzraudzībā. Lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus un rūpīgu tirgus uzraudzību visā Savienībā, dalībvalstīm tirgus uzraudzības pasākumu finansēšanai ir jāizveido tādas nodevu sistēmas, kas atbilst konkrētajai situācijai attiecīgajā dalībvalstī.

Ir ierosināti arī citi tirgus uzraudzības finansēšanas pasākumu precizējumi. Dalībvalstīm ir jāveido nodevu sistēma, kas sedz tirgus uzraudzības izmaksas, tāpēc ir arī pamats noteikt, ka ar tirgus uzraudzības pasākumiem saistītos izdevumus sedz tirgus uzraudzības iestādes.

Lai panāktu, ka tipa apstiprinājumi patiešām ir ticami, tie reizi piecos gados ir jāpārbauda tipa apstiprinātājai iestādei, kas nav attiecīgo apstiprinājumu izdevējiestāde. Tas palīdzēs izskaust interpretācijas atšķirības starp tipa apstiprinātājām iestādēm un nodrošinās tiesību aktu vienotu piemērošanu.

Tāpat ir arī ierosināts piešķirt spēcīgākas pilnvaras gan apstiprinātājām, gan tirgus uzraudzības iestādēm un stingrāk noteikt Komisijai pienākumu rīkoties neatbilstības gadījumā. Skaidri tirgus uzraudzības noteikumi līdz ar stingrām sankcijām ir spēcīgs arguments, uz kura preventīvo iedarbību, kas turpmāk nepieļauj centienus izvairīties no prasību izpildes vai tās pārkāpt, patiešām var paļauties.

Lai augstā līmenī uzturētu Savienības noteiktos tehniskos, drošības un vides standartus un lai nodrošinātu to ievērošanu, izšķiroša nozīme ir tehnisko dienestu darbībai. Atzinuma sagatavotājs piekrīt Komisijai, ka ir obligāti jāveic tehnisko dienestu novērtēšana un uzraudzība. Taču dažās dalībvalstīs novērtēšanu un uzraudzību var veikt valsts akreditācijas struktūra, un atzinuma sagatavotājs vēlas, lai šāda iespēja pastāvētu arī turpmāk. Vērtējot uzraudzību, būtu arī jāpanāk, ka tehniskais dienests nav atkarīgs no ražotāja. Rentabilitātes nolūkā būtu jāļauj tehniskajiem dienestiem konkurēt ar cenu, un tieši tāpēc nav ieteicams tos pilnībā nošķirt no ražotāja, bet drīzāk gan jāpievēršas attiecīgo dienestu stingrai novērtēšanai un uzraudzībai.

Tiesību aktu saskaņotu un stingru interpretāciju vēl var panākt arī ar tipa apstiprinātāju iestāžu salīdzinošās izvērtēšanas mehānismu, kas nodrošina informācijas apmaiņu starp valstu iestādēm un ļauj tām koordinēti īstenot novērtēšanu. Šādi tipa apstiprinātājas iestādes var novērst iespējamās nepilnības, savstarpēji salīdzinot to, kā tiek veikti kontroles pasākumi. Taču, lai nepieļautu, ka šāda salīdzinošā izvērtēšana kļūst pārāk apgrūtinoša un dārga, ir ierosināts to darīt retāk, ja vien nav pamata uzskatīt, ka salīdzinošā izvērtēšana ir nepieciešama biežāk.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a)  Ar šo regulu būtu jāpanāk, lai dalībvalstu tipa apstiprinātājas iestādes skaidrotu un piemērotu regulas prasības un nodrošinātu to izpildi visā Savienības teritorijā. Būtu jāpiešķir Komisijai pilnvaras pārraudzīt dalībvalstu iestāžu darbu un šajā nolūkā regulāri veikt revīzijas, izsniegto tipa apstiprinājumu izlases atkārtotas pārbaudes un vispārēju uzraudzību pār šīs regulas saskaņotu piemērošanu.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

7.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7b)  Ar šo regulu būtu jāpanāk, lai tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības procedūras dalībvalstīs būtu uzticamas, saskaņotas un pārredzamas.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9)  Tipa apstiprināšanas prasību efektīva īstenošana būtu jānodrošina, pilnveidojot noteikumus, kas reglamentē ražošanas atbilstību, tostarp nosakot, ka periodiski ir obligāti jāveic atbilstības kontroles metožu un attiecīgo ražojumu pastāvīgas atbilstības revīzijas, un pastiprinot prasības attiecībā uz to tehnisko dienestu kompetenci, pienākumiem un sniegumu, kuri veic gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas testus, par kuriem atbildību uzņemas tipa apstiprinātājas iestādes. Tehnisko dienestu pienācīga darbība ir izšķirošs aspekts, lai nodrošinātu augstu drošības un vides aizsardzības līmeni, kā arī sabiedrības uzticību sistēmai. Direktīvā 2007/46/EK norādītie tehnisko dienestu pilnvarošanas kritēriji būtu jānosaka sīkāk, lai tādējādi nodrošinātu to konsekventu piemērošanu. Pastāv tendence, ka tehnisko dienestu novērtēšanas metodes dalībvalstīs pakāpeniski kļūst arvien atšķirīgākas, jo pieaug minēto dienestu darba sarežģītība. Tāpēc ir nepieciešams, lai tiktu noteikti procedūras pienākumi, kas nodrošina informācijas apmaiņu un dalībvalstu prakses uzraudzību attiecībā uz tehnisko dienestu novērtēšanu, pilnvarošanu, paziņošanu un uzraudzību. Minēto procedūras pienākumu pildīšana izskaustu visas pašreizējās pretrunas attiecībā uz izmantotajām metodēm un tehnisko dienestu pilnvarošanas kritēriju interpretēšanu.

(9)  Tipa apstiprināšanas prasību efektīva īstenošana būtu jānodrošina, pilnveidojot noteikumus, kas reglamentē ražošanas atbilstību, tostarp nosakot, ka periodiski ir obligāti jāveic atbilstības kontroles metožu un attiecīgo ražojumu pastāvīgas atbilstības revīzijas, un pastiprinot un saskaņojot prasības attiecībā uz to tehnisko dienestu kompetenci, pienākumiem un sniegumu, kuri veic gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas testus, par kuriem atbildību uzņemas tipa apstiprinātājas iestādes. Tehnisko dienestu pienācīga darbība ir izšķirošs aspekts, lai nodrošinātu augstu drošības un vides aizsardzības līmeni, kā arī sabiedrības uzticību sistēmai. Direktīvā 2007/46/EK norādītie tehnisko dienestu pilnvarošanas kritēriji būtu jānosaka sīkāk, lai tādējādi panāktu to konsekventu piemērošanu visās dalībvalstīs. Pastāv tendence, ka tehnisko dienestu vērtēšanas metodes dalībvalstīs pakāpeniski kļūst arvien atšķirīgākas, jo pieaug minēto dienestu darba sarežģītība. Tāpēc ir nepieciešams, lai būtu noteikti procedūras pienākumi, kas nodrošina informācijas apmaiņu un dalībvalstu prakses uzraudzību attiecībā uz tehnisko dienestu novērtēšanu, pilnvarošanu, paziņošanu un uzraudzību. Minēto procedūras pienākumu pildīšana izskaustu visas pašreizējās pretrunas attiecībā uz izmantotajām metodēm un tehnisko dienestu pilnvarošanas kritēriju interpretēšanu. Lai nodrošinātu pienācīgu pārraudzību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus visā Savienības teritorijā, tehniskais dienests, kas iesniedzis pieteikumu, būtu jāvērtē, cita starpā veicot arī vērtēšanu un apsekošanu uz vietas tieši tad, kad tiek veikti attiecīgie tipa apstiprināšanas testi.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(9a)  Saskaņā ar šīs regulas noteikumiem ir jāveic uzraudzība pār to, kā dalībvalstis pilda šīs regulas prasības, un šādi ir iecerēts veicināt patērētāju pastāvīgu uzticēšanos tirgū laistiem transportlīdzekļiem un panākt augstu drošības, kā arī veselības un vides aizsardzības līmeni. Dalībvalstu izveidotais Forums informācijas apmaiņai par izpildi ar Komisijas atbalstu īsteno uzraudzību pār to, kā dalībvalstu iestādes pilda savus pienākumus, un šajā nolūkā regulāri veic revīzijas, izsniegto tipa apstiprinājumu izlases pārbaudes un paraugu testus un pārliecinās par šīs regulas vienotu, konsekventu un efektīvu piemērošanu.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12)  Lai uzlabotu pārredzamību un savstarpēju uzticēšanos, kā arī vēl vairāk izlīdzinātu un pilnveidotu kritērijus tehnisko dienestu novērtēšanai, pilnvarošanai un paziņošanai, kā arī pilnvarojuma termiņa pagarināšanas un atjaunošanas procedūras, dalībvalstīm būtu jāsadarbojas gan savstarpēji, gan ar Komisiju. Tām būtu jāapspriežas savstarpēji un ar Komisiju par jautājumiem, kas ir vispārēji būtiski saistībā ar šīs regulas īstenošanu, un jāinformē citai cita un Komisija par kontrollapu, kuru tās izmanto savā modeļu novērtēšanas procesā.

(12)  Lai uzlabotu pārredzamību un savstarpēju uzticēšanos, kā arī vēl vairāk izlīdzinātu un pilnveidotu kritērijus tehnisko dienestu novērtēšanai, pilnvarošanai un paziņošanai, kā arī pilnvarojuma termiņa pagarināšanas un atjaunošanas procedūras, dalībvalstīm būtu jāsadarbojas gan savstarpēji, gan ar Komisiju. Tām būtu jāapspriežas savstarpēji un ar Komisiju par jautājumiem, kas ir vispārēji būtiski saistībā ar šīs regulas īstenošanu, un jāinformē citai cita un Komisija par kontrollapu, kuru tās izmanto savā modeļu novērtēšanas procesā. Ar šo regulu izveido tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāzi, kas kopā ar Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI), kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/20121a, varētu būt noderīgs elektroniskais līdzeklis, lai veicinātu un uzlabotu administratīvo sadarbību informācijas apmaiņas pārvaldības jomā, pamatojoties uz vienkāršām un vienotām procedūrām, ko neapgrūtina ar valodu saistīti šķēršļi.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK („IMI regula”) (OV L 316, 14.11.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Ja, neraugoties uz pasākumiem, kas īstenoti, lai nodrošinātu prasību saskaņotu piemērošanu un izpildi dalībvalstīs, tehniskā dienesta kompetence vieš šaubas, Komisijai vajadzētu būt iespējai izmeklēt atsevišķus gadījumus.

(15)  Ja, neraugoties uz pasākumiem, kas īstenoti, lai nodrošinātu prasību viendabīgu un saskaņotu piemērošanu un izpildi dalībvalstīs, tehniskā dienesta kompetence vieš šaubas, Komisijai vajadzētu būt iespējai izmeklēt atsevišķus gadījumus un piedāvāt risinājumus.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18)  Ir nepieciešams spēcīgs atbilstības izpildes mehānisms, lai nodrošinātu, ka šajā regulā izklāstītās prasības tiek izpildītas. Arī turpmāk apstiprinātāju iestāžu galvenajam uzdevumam vajadzētu būt nodrošināt atbilstību tipa apstiprināšanas un ražošanas atbilstības prasībām, kas noteiktas tiesību aktos, ar kuriem reglamentē autobūves nozari, jo šis pienākums ir cieši saistīts ar tipa apstiprinājumu izsniegšanu un tā pildīšanai ir nepieciešamas izvērstas zināšanas par tā saturu. Tāpēc ir svarīgi, ka apstiprinātāju iestāžu darbība regulāri tiek pārbaudīta, veicot salīdzinošu izvērtēšanu, lai tādējādi nodrošinātu, ka visas apstiprinātājas iestādes attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasību izpildi piemēro vienāda līmeņa kvalitātes un stingrības prasības. Turklāt ir svarīgi pārbaudīt arī paša tipa apstiprinājuma pareizību.

(18)  Ir nepieciešams spēcīgs atbilstības izpildes mehānisms, lai nodrošinātu, ka šajā regulā izklāstītās prasības tiek izpildītas. Arī turpmāk apstiprinātāju iestāžu galvenajam uzdevumam vajadzētu būt nodrošināt atbilstību tipa apstiprināšanas un ražošanas atbilstības prasībām, kas noteiktas tiesību aktos, ar kuriem reglamentē autobūves nozari, jo šis pienākums ir cieši saistīts ar tipa apstiprinājumu izsniegšanu un tā pildīšanai ir nepieciešamas izvērstas zināšanas par tā saturu. Tāpēc ir svarīgi, īstenojot uzraudzību, Savienības līmenī regulāri kontrolēt apstiprinātāju iestāžu darbību, cita starpā veicot arī neatkarīgas revīzijas, lai tādējādi nodrošinātu, ka visas apstiprinātājas iestādes attiecībā uz tipa apstiprināšanas prasību izpildi piemēro vienāda līmeņa kvalitātes un stingrības prasības. Turklāt ir svarīgi pārbaudīt arī paša tipa apstiprinājuma pareizību.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(20a)  Lai panāktu, ka tirgus uzraudzība ir viendabīga visā Savienības teritorijā, kontroles pilnvaras būtu jāpiešķir Savienības līmeņa centralizētai aģentūrai, tā nodrošinot, ka tiek pilnībā ieviesta jaunā tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības sistēma.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

21.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(21a)  Lai atbilstības testēšana ekspluatācijas apstākļos būtu objektīva pilnīgi visos ikviena attiecīgā transportlīdzekļa aprites cikla posmos, būtu jāizstrādā stingras un obligātas emisiju testēšanas metodes un tādējādi tehniskās apskates vajadzībām jānosaka testēšanas prasības, kuru pamatā ir gan emisiju testēšana tieši no izpūtēja, gan transportlīdzekļa iebūvētās diagnostikas sistēmas (OBD) testēšana, cita starpā nosakot arī testēšanas metodes NOx mērījumiem periodiskos emisiju testos, ko veic saskaņā ar Direktīvu 2014/45/ES, un nosakot cietdaļiņu līmeņus un to maksimālās vērtības. Konkrēti, jaunās tālizpētes tehnoloģijas var izmantot, lai identificētu stipri piesārņojošus transportlīdzekļus uz ceļa un lai tieši šiem transportlīdzekļiem veiktu testēšanu ekspluatācijas apstākļos, nosakot atbilstību tiesību aktos noteiktajām emisiju robežvērtībām (PN, NOx, CO un HC), jo nākotnē šādu tehnoloģiju izmantošana būtu izmaksu ziņā vislietderīgākais veids periodiskas tehniskās apskates veikšanai.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Lai uzlabotu apstiprināšanas procesa pārredzamību un sekmētu informācijas apmaiņu un tirgus uzraudzības iestāžu, apstiprinātāju iestāžu un Komisijas veikto pārbaužu neatkarību, tipa apstiprināšanas dokumentācija būtu jānodrošina elektroniskā formātā un jādara publiski pieejama, ievērojot izņēmumus komerciālu interešu aizsardzības un personas datu aizsardzības nolūkā.

(22)  Lai uzlabotu apstiprināšanas procesa pārredzamību un lai sekmētu informācijas apmaiņu un tirgus uzraudzības iestāžu, apstiprinātāju iestāžu, Komisijas un trešo personu veikto pārbaužu neatkarību, informācijai par transportlīdzekli un testēšanu šādu pārbaužu veikšanas nolūkā ir jābūt atklātai. Attiecīgā informācija būtu jānodrošina elektroniskā formātā, un tā būtu jādara publiski pieejama, ievērojot izņēmumus komerciālu interešu aizsardzības, intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības un personas datu aizsardzības nolūkā.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

24. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24)  Šajos konkrētākajos valstu iestāžu pienākumos, kas noteikti šajā regulā, būtu jāparedz pienākums veikt ex-post atbilstības verifikācijas testēšanu un pārbaudes pietiekamam skaitam tirgū laistu transportlīdzekļu. Transportlīdzekļi, kuriem jāveic minētā ex-post atbilstības verifikācija, būtu jāizvēlas, balstoties uz atbilstīgu riska novērtējumu, kurā ņemts vērā iespējamās neatbilstības smagums un šādu gadījumu varbūtība.

(24)  Šajos konkrētākajos valstu iestāžu pienākumos, kas noteikti šajā regulā, būtu jāparedz pienākums veikt ex-post atbilstības verifikācijas testēšanu un pārbaudes pietiekamam skaitam tirgū laistu transportlīdzekļu. Transportlīdzekļi, kuriem jāveic minētā ex-post atbilstības verifikācija, būtu jāizvēlas, balstoties uz atbilstīgu riska novērtējumu, kurā ņemts vērā iespējamās neatbilstības smagums un šādu gadījumu varbūtība. Turklāt verifikācija būtu jāveic, pamatojoties uz skaidriem un detalizētiem kritērijiem — cita starpā veicot arī noteikta vienību skaita (īpatsvara) izlases pārbaudes visiem ekspluatācijā esošajiem modeļiem, kā arī transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar jaunu dzinēju vai tehnoloģiju, transportlīdzekļiem ar lielu vai ļoti mazu degvielas patēriņu un transportlīdzekļiem, kuriem ir ļoti liels noiets, — un ņemot vērā iepriekšējos datus par atbilstību, patērētāju sniegtās ziņas, testēšanas rezultātus, kas iegūti ar tālizpēti, un neatkarīgu pētniecības institūciju paustās bažas.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27)  Tam, ka konkrētas sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas un aprīkojumu var uzstādīt transportlīdzeklim vai transportlīdzeklī pēc tā laišanas tirgū, reģistrēšanas vai nodošanas ekspluatācijā, nevajadzētu skart šīs regulas mērķus. Tādēļ būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka apstiprinātāja iestāde pirms laišanas tirgū, reģistrēšanas vai nodošanas ekspluatācijā pārbauda tās sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas un aprīkojumu, ko varētu uzstādīt transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļos un kas varētu ievērojami pasliktināt to sistēmu darbību, kuras ir būtiskas saistībā ar vides aizsardzību vai funkcionālo drošumu.

(27)  Tam, ka konkrētas sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas un aprīkojumu var uzstādīt transportlīdzeklim vai transportlīdzeklī pēc tā laišanas tirgū, reģistrēšanas vai nodošanas ekspluatācijā, nevajadzētu skart šīs regulas mērķus. Tādēļ būtu jāveic attiecīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka apstiprinātāja iestāde pirms laišanas tirgū, reģistrēšanas vai nodošanas ekspluatācijā pārbauda tās sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības vai detaļas un aprīkojumu, ko varētu uzstādīt transportlīdzekļiem vai transportlīdzekļos un kas varētu pasliktināt to sistēmu darbību, kuras ir būtiskas saistībā ar vides aizsardzību vai funkcionālo drošumu.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Ražošanas atbilstība ir viens no ES tipa apstiprināšanas sistēmas stūrakmeņiem, un tāpēc kompetentajai iestādei vai atbilstīgi kvalificētam tehniskajam dienestam, kas ir pilnvarots šādam mērķim, ražotāja ieviestie pasākumi šādas atbilstības nodrošināšanai būtu regulāri jāpārbauda, periodiski veicot neatkarīgas revīzijas. Turklāt apstiprinātājām iestādēm būtu jānodrošina attiecīgo ražojumu pastāvīgas atbilstības pārbaude.

(29)  Ražošanas atbilstība ir viens no ES tipa apstiprināšanas sistēmas stūrakmeņiem, un tāpēc kompetentajai iestādei vai atbilstīgi kvalificētam tehniskajam dienestam, kas ir pilnvarots šādam mērķim, bet nav tas pats tehniskais dienests, kurš veicis testēšanu tipa apstiprināšanas vajadzībām, būtu jāapstiprina ražotāja ieviestie pasākumi šādas atbilstības nodrošināšanai un tie būtu regulāri jāpārbauda, periodiski veicot neatkarīgas revīzijas. Turklāt apstiprinātājām iestādēm būtu jānodrošina attiecīgo ražojumu pastāvīgas atbilstības pārbaude.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31)  Nopietni drošības apdraudējumi un kaitējums sabiedrības veselībai un videi, par ko tiek ziņots, būtu jānovērtē valsts līmenī, bet tad, ja paziņotais apdraudējums vai kaitējums var pastāvēt ārpus vienas dalībvalsts teritorijas, būtu jānodrošina koordinācija Savienības līmenī, lai tādējādi varētu koplietot resursus un saskanīgi īstenot korektīvos pasākumus šā apzinātā apdraudējuma un kaitējuma mazināšanai.

(31)  Drošības apdraudējumi un kaitējums sabiedrības veselībai un videi būtu jānovērtē valsts līmenī, bet tad, ja apdraudējums vai kaitējums var pastāvēt ārpus vienas dalībvalsts teritorijas, būtu jānodrošina koordinācija Savienības līmenī, lai tādējādi varētu koplietot resursus un saskanīgi īstenot korektīvos pasākumus šā apzinātā apdraudējuma un kaitējuma novēršanai.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37)  Tehnikas progress, kura rezultātā radušās jaunas transportlīdzekļu diagnostikas un remonta metodes un tehnoloģijas, piemēram, attālināta piekļuve transportlīdzekļa informācijai un programmatūrai, nedrīkstētu vājināt šīs regulas mērķus attiecībā uz neatkarīgu uzņēmēju piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai.

(37)  Tehnikas progresam, kura rezultātā radušās jaunas transportlīdzekļu diagnostikas un remonta metodes un tehnoloģijas, piemēram, attālināta piekļuve transportlīdzekļa informācijai un programmatūrai, vajadzētu nostiprināt šīs regulas mērķus attiecībā uz neatkarīgu uzņēmēju piekļuvi remonta un tehniskās apkopes informācijai.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40)  Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un jānodrošina, ka minētie noteikumi tiek īstenoti. Minētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstīm katru gadu jāziņo Komisijai par piemērotajām sankcijām, lai varētu uzraudzīt šo noteikumu īstenošanas saskaņotību.

(40)  Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas pārkāpumiem, un tām būtu jānodrošina, ka minētie noteikumi tiek īstenoti. Minētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstīm katru gadu būtu jāziņo Komisijai par piemērotajām sankcijām, lai Komisija varētu uzraudzīt to, cik saskaņoti tiek īstenoti noteikumi par sankcijām.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a   Ar šo regulu arī izveido Eiropas Transportlīdzekļu uzraudzības aģentūru (European Vehicles Surveillance Agency — EVSA; turpmāk „Aģentūra”) un nosaka tās pilnvaras un pienākumus.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Ražotājs var pieteikties tipa apstiprinājumam vai transportlīdzekļa individuālam apstiprinājumam saskaņā ar šo regulu attiecībā uz turpmāk minētajiem transportlīdzekļiem un agregātiem, ja attiecīgie transportlīdzekļi atbilst šīs regulas pamatprasībām:

3.  Ražotājs var pieteikties tipa apstiprinājumam vai transportlīdzekļa individuālam apstiprinājumam saskaņā ar šo regulu attiecībā uz turpmāk minētajiem transportlīdzekļiem un agregātiem, ja attiecīgie transportlīdzekļi atbilst šīs regulas prasībām:

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2)  „tirgus uzraudzība” ir darbības un pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes īsteno, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kā arī detaļas un aprīkojums, ko dara pieejamus tirgū, atbilst attiecīgajos Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un neapdraud veselību, drošību vai jebkuru citu sabiedrisko interešu aizsardzības aspektu;

(2)  „tirgus uzraudzība” ir darbības un pasākumi, ko tirgus uzraudzības iestādes īsteno, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kā arī detaļas un aprīkojums, ko dara pieejamus tirgū, atbilst attiecīgajos Savienības tiesību aktos noteiktajām prasībām un neapdraud veselību, drošību, vidi vai jebkuru citu sabiedrisko interešu aizsardzības aspektu, tostarp patērētāju tiesības;

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a)  „pārveidošanas ierīce” ir jebkurš konstrukcijas elements, kas nosaka temperatūru, transportlīdzekļa ātrumu, motora apgriezienu skaitu (RPM), pārnesumu, kolektora vakuumu vai citus parametrus, lai aktivizētu, modulētu, aizkavētu vai pārtrauktu jebkuras emisijas kontroles sistēmas daļas darbību, kura samazina emisiju kontroles sistēmas efektivitāti visos apkārtējās vides vai dzinēja darbības apstākļos, kas ir pastāvīgi vērojami Savienības teritorijā un ar ko nākas saskarties vai nu transportlīdzekļa normālas darbības procesā, vai ārpus tipa apstiprināšanas testu procedūrām;

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 8.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8b)  „emisijas kontroles pamatstratēģija” (BES) ir emisijas kontroles stratēģija, kas ir aktīva visā motora ekspluatācijas apgriezienu skaita un slodzes diapazonā, ja vien nav aktivizēta papildu emisijas kontroles stratēģija;

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 8.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8c)  „papildu emisijas kontroles stratēģija” (AES) ir emisijas kontroles stratēģija, kas konkrētā nolūkā tiek aktivizēta un aizstāj vai maina emisijas kontroles pamatstratēģiju, reaģējot uz īpašu apkārtējās vides un/vai ekspluatācijas apstākļu kopumu, bet kas darbojas vienīgi tik ilgi, cik ilgi pastāv šādi apstākļi;

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 43. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43)  „sērijas beigu transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kas ir daļa no uzkrājuma un kuru nevar vai vairs nevar darīt pieejamu tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā, jo spēkā ir stājušās jaunas tehniskas prasības, attiecībā uz kurām šā transportlīdzekļa tips nav apstiprināts;

(43)  „sērijas beigu transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, kurš ir daļa no uzkrājuma vai kurš ir jāpabeidz un kuru nevar vai vairs nevar darīt pieejamu tirgū, reģistrēt vai nodot ekspluatācijā, jo spēkā ir stājušās jaunas tehniskas prasības, attiecībā uz kurām šā transportlīdzekļa tips nav apstiprināts;

Pamatojums

Transportlīdzekļus var būvēt vairākos posmos, un tas būtu jāņem vērā, definējot jēdzienu „sērijas beigu transportlīdzeklis”.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

3. pants – 1. daļa – 44.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(44a)  „tālizpēte” ir piesārņojošo vielu līmeņa skenēšana un mērīšana transportlīdzekļa atgāzēs, kamēr transportlīdzeklis ir kustībā, izmantojot ar sensoru aprīkotus instrumentus, kas novietoti ceļa malā, lai vāktu veiktspējas datus, kuri vajadzīgi automobiļu satiksmes vidējā emisiju līmeņa monitoringam un pārmērīgu piesārņotāju identificēšanai;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Saskaņā ar 88. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus IV pielikuma grozīšanai ar mērķi ņemt vērā tehnikas attīstību un likumdošanas norises, ieviešot un atjauninot atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas satur prasības, kurām transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām ir jāatbilst.

2.  Saskaņā ar 88. pantu Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, ar ko groza IV pielikumu, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību un likumdošanas norises, ieviešot un atjauninot atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas satur prasības, kurām transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām ir jāatbilst.

 

Ražotāji, kas vēlas saņemt ES tipa apstiprinājumu transportlīdzeklim, kurā izmanto emisijas kontroles pamatstratēģiju, papildu emisijas kontroles stratēģiju vai pārveidošanas ierīci, kā definēts šajā regulā vai Regulā (ES) 2016/646, sniedz tipa apstiprinātajai iestādei visu informāciju, tostarp tehnisko pamatojumu, ko šī iestāde var pamatoti pieprasīt, lai noteiktu, vai BES vai AES ir pārveidošanas ierīce un vai ir piemērojama atkāpe no aizlieguma izmantot šādas ierīces saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 2. punktu.

 

Ražotāji tipa apstiprinātājai iestādei rakstiski apliecina, ka ir sniegta visa informācija par BES, AES vai pārveidošanas ierīci un ka transportlīdzekļa tips, kas saņem tipa apstiprinājumu, nav aprīkots ar aizliegtu pārveidošanas ierīci, kā noteikts šajā pantā un Regulā (EK) Nr. 692/2008.

 

Tipa apstiprinātāja iestāde nepiešķir ES tipa apstiprinājumu, kamēr nav pabeigusi novērtējumu un konstatējusi, ka transportlīdzekļa tips, kas saņem tipa apstiprinājumu, nav aprīkots ar aizliegtu pārveidošanas ierīci, kā noteikts šajā pantā un Regulā (EK) Nr. 692/2008.

 

Novērtēšanas nolūkā un lai pārliecinātos, ka ir (vai nav) izpildītas šā panta prasības, tipa apstiprinātāja iestāde, tirgus uzraudzības iestāde vai Aģentūra var veikt neplānotu papildu testu ar citiem parametriem, kas atšķiras no šajā regulā izklāstīto testu parametriem. Šāda neplānota papildu testa parametrus katru reizi nosaka tikai un vienīgi tipa apstiprinātāja iestāde, tirgus uzraudzības iestāde vai Aģentūra, un attiecībā uz tiem stingri ievēro konfidencialitāti un ražotājam tie nav zināmi līdz pat testa rezultātu galīgajai publicēšanai.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.   Dalībvalstis organizē un veic tirgū nonākošu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tirgus uzraudzību un kontroli saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 III nodaļu.

4.   Dalībvalstis organizē un veic tirgū nonākošu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību tirgus uzraudzību un kontroli saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 III nodaļu. Dalībvalstis var nolemt, ka kopīgi īstenos tirgus uzraudzības darbības, lai pildītu šīs regulas 8. pantā paredzētās prasības.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka tas ir nepieciešams un ir pamatoti, tām var tikt dotas tiesības iekļūt ekonomikas dalībnieku telpās un konfiscēt vajadzīgos transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību paraugus atbilstības testu veikšanas vajadzībām.

5.  Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad tirgus uzraudzības iestādes uzskata, ka tas ir nepieciešams un ir pamatoti, tās bez iepriekšēja brīdinājuma var iekļūt ekonomikas dalībnieku telpās un konfiscēt vajadzīgos transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību paraugus atbilstības testu veikšanas vajadzībām. Transportlīdzekļa īpašniekam atlīdzina ar šādiem testiem saistītās izmaksas.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

6. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē tipa apstiprināšanas pasākumi. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi četros gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu, jo īpaši norādot piešķirto tipa apstiprinājumu skaitu un attiecīgo ražotāju identitāti.

6.  Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē tipa apstiprināšanas pasākumi un cik kvalitatīvi ir izsniegtie tipa apstiprinājumi. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi trijos gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm, Komisijai, Izpildes un informācijas apmaiņas forumam, kurš izveidots ar 10. pantu, un — ievērojot 12. pantu Direktīvā (ES) 2016/XXX par dažu atmosfēru piesārņojošo vielu valstu emisiju samazināšanu un Direktīvas 2003/35/EK grozīšanu, — Eiropas Tīrā gaisa forumam, un pēc pieprasījuma arī trešām personām. Attiecīgā dalībvalsts dara plašai sabiedrībai pieejamu izsmeļošu ziņojumu par rezultātiem, tajā jo īpaši norādot piešķirto un noraidīto tipa apstiprinājumu skaitu un norādot konkrētos ražotājus un transportlīdzekļu tipus.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē uzraudzības pasākumi. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi četros gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu.

7.  Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē uzraudzības pasākumi. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi trijos gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai, un pēc pieprasījuma arī trešām personām. Attiecīgā dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu; tajā cita starpā jo īpaši norāda, kuri transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskās vienības neatbilst šīs regulas prasībām un vai tipa apstiprinājumi ir pareizi, un norāda konkrētās apstiprinātājas iestādes, ražotājus un transportlīdzekļu tipus.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Apstiprinātājas iestādes pārliecinās, ka transportlīdzeklis, kuru ražotājs nodrošina tipa apstiprināšanas testu vajadzībām, pilnībā atbilst transportlīdzeklim, kas tiks ražots un laists tirgū, un ka, testējot nodrošināto transportlīdzekli, netiks iegūti rezultāti, kas sistemātiski atšķirsies no to transportlīdzekļu veiktspējas rādītājiem, kurus darbina apstākļos, kādus pamatoti var sagaidīt parastā darbībā un izmantošanā.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Apstiprinātājas iestādes skaidro šīs regulas prasības un nodrošina to izpildi vienotā un saskaņotā veidā, tā nepieļaujot, ka Savienībā tiek piemēroti atšķirīgi standarti. Veicot pasākumus, ar ko nodrošina kontroli un uzraudzību pār šīs regulas piemērošanu, tās sadarbojas ar Komisiju un ar Izpildes un informācijas apmaiņas forumu, kurš izveidots ar 10. pantu, un pēc pieprasījuma sniedz Komisijai un Forumam visu vajadzīgo informāciju.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Apstiprinātājas iestādes savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Vajadzības gadījumā tās ievēro konfidencialitāti, lai aizsargātu komercnoslēpumus, ņemot vērā šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto informēšanas pienākumu nolūkā aizsargāt lietotāju intereses Savienībā.

2.  Apstiprinātājas iestādes savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Vajadzības gadījumā tās ievēro konfidencialitāti, lai aizsargātu komercnoslēpumus, — izņemot gadījumus, kad šādu noslēpumu atklāšana ir sabiedrības interesēs, — un pilda šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto pienākumu sniegt informāciju, lai aizsargātu lietotāju intereses Savienībā.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Vienas dalībvalsts apstiprinātājas iestādes savstarpēji sadarbojas, koplietojot informāciju, kas ir svarīga saistībā ar to lomu un funkcijām.

Katras dalībvalsts apstiprinātājas iestādes ievieš procedūras, ar ko nodrošina iedarbīgu un efektīvu koordināciju un tādas informācijas koplietošanu, kas ir svarīga saistībā ar to lomu un funkcijām.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

7. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu vienotus kritērijus attiecībā uz apstiprinātāju iestāžu iecelšanu, pārbaudīšanu un novērtēšanu valsts līmenī. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

5.  Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka vienotus kritērijus apstiprinātāju iestāžu iecelšanai, pārbaudīšanai un novērtēšanai valsts līmenī. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Tirgus uzraudzības iestādes veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos par transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām, kā arī lai pārbaudītu tipa apstiprinājumu pareizību. Minētās pārbaudes veic atbilstošā apmērā, pārbaudot dokumentus, kā arī veicot testus reālos braukšanas apstākļos un laboratorijas testus, pamatojoties uz statistiski būtiskiem paraugiem. Veicot minētos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes ņem vērā noteiktos riska novērtēšanas principus, sūdzības un citu informāciju.

1.  Tirgus uzraudzības iestādes veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos par transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību atbilstību šajā regulā noteiktajām prasībām, kā arī lai pārbaudītu tipa apstiprinājumu pareizību. Minētās pārbaudes veic atbilstošā apmērā, pārbaudot dokumentus, kā arī veicot testus reālos braukšanas apstākļos un laboratorijas testus, pamatojoties uz statistiski būtiskiem paraugiem, kas reprezentatīvi atspoguļo attiecīgajā dalībvalstī esošo transportlīdzekļu skaitu. Veicot minētos pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes ņem vērā noteiktos zinātniskos riska novērtēšanas principus un protokolus, cita starpā ņemot vērā arī sūdzības, transportlīdzekļu modeļu un to detaļu popularitāti, neatkarīgu testētāju veikto testu rezultātus, modeļus ar lielu vai ļoti mazu degvielas patēriņu, jauna dzinēja vai tehnoloģijas pirmreizēju izmantošanu, periodiskās tehniskās apskates ziņojumus, paraugu ņemšanas programmas, kurās izmanto tālizpēti, un citu informāciju. Saņemot pamatotas sūdzības, tirgus uzraudzības iestādes attiecīgi rīkojas.

 

Lai pārliecinātos par to, kāds ir transportlīdzekļu radīto emisiju apjoms, tirgus uzraudzības iestādes var izmantot tālizpētes tehnoloģiju, ar kuras palīdzību tās var identificēt stipri piesārņojošus transportlīdzekļu modeļus, kas jāpārbauda vēl pamatīgāk. Šajā nolūkā tirgus uzraudzības iestādes sadarbojas ar iestādēm, kas atbildīgas par periodiskajām tehniskajām apskatēm atbilstoši Direktīvai 2014/45/ES, un saskaņo ar tām savas darbības.

 

Ja šā panta prasību izpildes nolūkā tiek pilnvarots tehniskais dienests, tirgus uzraudzības iestādes nodrošina, lai tas nebūtu tas pats tehniskais dienests, kurš veic testēšanu sākotnējās tipa apstiprināšanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Tirgus uzraudzības iestādes var lūgt, lai ekonomikas dalībnieki darītu tām pieejamus dokumentus un informāciju, ja iestādes uzskata to par nepieciešamu savu darbību izpildei.

2.  Tirgus uzraudzības iestādes var lūgt, lai ekonomikas dalībnieki darītu tām pieejamus dokumentus un informāciju, tostarp tehniskās specifikācijas, ja iestādes uzskata to par nepieciešamu savu darbību izpildei. Tas cita starpā nozīmē, ka ir pieejama attiecīgā programmatūra, algoritmi, dzinēja vadības bloki un jebkādas citas tehniskās specifikācijas, kas varētu būt nepieciešamas.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

8. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tirgus uzraudzības iestādes veic piemērotus pasākumus, lai savā teritorijā atbilstīgā laikposmā brīdinātu lietotājus par bīstamību, ko tās ir konstatējušas saistībā ar jebkuru transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību, lai novērstu vai mazinātu traumu vai citāda kaitējuma risku.

Tirgus uzraudzības iestādes veic piemērotus pasākumus, lai atbilstīgā laikposmā brīdinātu lietotājus par bīstamību, ko tās ir konstatējušas saistībā ar jebkuru transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību, un šādi novērstu vai mazinātu traumu vai citāda kaitējuma risku. Šī informācija ir jāsniedz tiešsaistē vienkāršā un saprotamā valodā.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes nolemj atsaukt transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību no tirgus saskaņā ar 49. panta 5. punktu, tās informē attiecīgo ekonomikas dalībnieku un — attiecīgā gadījumā — saistīto apstiprinātāju iestādi.

5.  Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādes nolemj atsaukt transportlīdzekli, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību no tirgus saskaņā ar 49. panta 5. punktu, tās informē attiecīgo ekonomikas dalībnieku un atbildīgo apstiprinātāju iestādi.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

8. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6.  Tirgus uzraudzības iestādes savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Vajadzības gadījumā tās ievēro konfidencialitāti, lai aizsargātu komercnoslēpumus, ņemot vērā šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto informēšanas pienākumu nolūkā aizsargāt lietotāju intereses Savienībā.

6.  Tirgus uzraudzības iestādes savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Vajadzības gadījumā tās ievēro konfidencialitāti, lai aizsargātu komercnoslēpumus, — izņemot gadījumus, kad šādu noslēpumu atklāšana ir sabiedrības interesēs, — un pilda šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto pienākumu maksimāli izsmeļoši sniegt informāciju, kas nepieciešama, lai aizsargātu lietotāju intereses Savienībā.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē uzraudzības pasākumi. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi četros gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm un Komisijai. Attiecīgā dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu

7.  Dalībvalstis periodiski pārskata un novērtē to, kā funkcionē uzraudzības pasākumi. Šādu pārskatīšanu un novērtēšanu veic vismaz reizi trijos gados, un par to rezultātiem paziņo pārējām dalībvalstīm, Komisijai, Izpildes un informācijas apmaiņas forumam, kurš izveidots ar 10. pantu, un pēc pieprasījuma arī trešām personām. Attiecīgā dalībvalsts rezultātu kopsavilkumu dara publiski pieejamu un jo īpaši norāda šīs regulas prasībām neatbilstošo transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību skaitu un modeli, norādot arī konkrētos ražotājus.

 

Tirgus uzraudzības iestādes ne retāk kā reizi divos gados publisko kopsavilkuma ziņojumu par to, kādā apmērā un tvērumā tās ir īstenojušas tirgus uzraudzības darbības un kādi ir bijuši šo darbību rezultāti.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

8. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9.  Ja dalībvalstī par tirgus uzraudzību un ārējās robežas kontrolēm ir atbildīgas vairākas iestādes, šīs iestādes savstarpēji sadarbojas, koplietojot informāciju, kas ir svarīga saistībā ar to lomu un funkcijām.

9.  Ja dalībvalstī par tirgus uzraudzību un ārējās robežas kontrolēm ir atbildīgas vairākas iestādes, šīs iestādes ievieš procedūras, ar ko nodrošina iedarbīgu un efektīvu koordināciju un tādas informācijas koplietošanu, kas ir svarīga saistībā ar to lomu un funkcijām.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

8. pants – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

10.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu kritērijus tam, cik lielā apmērā, kādā tvērumā un cik bieži ir veicamas 1. punktā minētās paņemto paraugu atbilstības verifikācijas pārbaudes. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

10.  Komisija saskaņā ar 88. pantu pieņem deleģētos aktus, ar ko papildina šo regulu, lai noteiktu kritērijus tam, cik lielā apmērā, kādā tvērumā un cik bieži ir veicamas 1. punktā minētās paņemto paraugu atbilstības verifikācijas pārbaudes, un lai noteiktu kritērijus, pēc kuriem izvēlas transportlīdzekļus testēšanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

9. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisijas veikta atbilstības verifikācija un izpildes koordinācija ar dalībvalstīm

Eiropas Transportlīdzekļu uzraudzības aģentūras veikta atbilstības verifikācija un izpildes koordinācija ar dalībvalstīm

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija organizē un atbilstīgā apmērā veic vai pieprasa veikt tirgū pieejamu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību testus un pārbaudes nolūkā pārliecināties, ka šie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa apstiprinājumiem un piemērojamajiem tiesību aktiem, kā arī nolūkā nodrošināt tipa apstiprinājumu pareizību.

Eiropas Transportlīdzekļu uzraudzības aģentūra (European Vehicles Surveillance Agency — EVSA; turpmāk „Aģentūra”) organizē un atbilstīgā apmērā veic vai pieprasa veikt tirgū pieejamu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību testus un pārbaudes nolūkā pārliecināties, ka šie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības atbilst tipa apstiprinājumiem un piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī nolūkā nodrošināt tipa apstiprinājumu pareizību.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ja tie ir M un N kategorijas transportlīdzekļi, Aģentūra tirgus uzraudzības nolūkā veic izlases testēšanu, aptverot vismaz 20 % no jaunajiem modeļiem, kas katru gadu tiek laisti Savienības tirgū, un tādējādi pārliecinās, vai transportlīdzekļi, kuri piedalās ceļu satiksmē, atbilst drošības un vides jomā pieņemtajiem Savienības tiesību aktiem. Izvēloties transportlīdzekļus testēšanas vajadzībām, Aģentūra ņem vērā noteiktos riska novērtēšanas principus, sūdzības, cita starpā arī neatkarīgu testētāju veikto testu rezultātus, tirgū pieejamās jaunās tehnoloģijas, periodiskās tehniskās apskates ziņojumus un citu informāciju. Saņemot pamatotas sūdzības, Aģentūra attiecīgi rīkojas.

 

Ja šajā pantā noteiktās testēšanas nolūkā tiek pilnvarots tehniskais dienests, Aģentūra nodrošina, lai tas nebūtu tas pats tehniskais dienests, kurš veic testēšanu sākotnējās tipa apstiprināšanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Minētos testus un pārbaudes var veikt jauniem transportlīdzekļiem, kurus piegādājuši ražotāji vai ekonomikas dalībnieks, kā noteikts 2. punktā.

Minētos testus un pārbaudes veic:

 

-   jauniem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, ko piegādājuši ražotāji vai ekonomikas dalībnieks, kā noteikts šā panta 2. punktā;

 

-   jau reģistrētiem transportlīdzekļiem, par to vienojoties ar transportlīdzekļa reģistrācijas turētāju.

 

Transportlīdzekļa īpašniekam atlīdzina ar šādiem testiem saistītās izmaksas.

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tāpat minētos testus un pārbaudes var veikt jau reģistrētiem transportlīdzekļiem,

par to vienojoties ar transportlīdzekļa reģistrācijas turētāju.

svītrots

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ražotāji, kas ir tipa apstiprinājumu turētāji, vai ekonomikas dalībnieki pēc pieprasījuma nodrošina Komisijai statistiski būtisku skaitu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību ražojumu, kurus Komisija ir izvēlējusies un kuri reprezentē tos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības, kas ir pieejami laišanai tirgū saskaņā ar konkrēto tipa apstiprinājumu. Šos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības piegādā testēšanai Komisijas noteiktā laikā un vietā, kā arī uz Komisijas noteiktu laika periodu.

2.  Ražotāji, kas ir tipa apstiprinājumu turētāji, vai ekonomikas dalībnieki pēc pieprasījuma nodrošina Aģentūrai statistiski būtisku skaitu ražošanā esošu transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību, kurus Aģentūra ir izvēlējusies un kuri pilnībā atbilst tiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, ko var laist tirgū saskaņā ar attiecīgo tipa apstiprinājumu. Šos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības piegādā testēšanai Aģentūras noteiktā laikā un vietā un uz Aģentūras noteiktu laika periodu. Transportlīdzekļa īpašniekam atlīdzina ar šādiem testiem saistītās izmaksas.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Lai Komisija varētu veikt 1. un 2. punktā minētos testus, dalībvalstis Komisijai dara pieejamus visus datus, kas ir saistīti ar atbilstības verifikācijas nolūkā testējamo transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumu. Šajos datos ietver vismaz tipa apstiprinājuma sertifikātā minēto informāciju, kā arī tā pielikumus, kas minēti 26. panta 1. punktā.

Lai Aģentūra varētu veikt 1., 1.a un 2. punktā minētos testus, dalībvalstis Aģentūrai dara pieejamus visus datus, kas ir saistīti ar atbilstības verifikācijas nolūkā testējamo transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumu. Šie dati ietver vismaz tipa apstiprinājuma sertifikātā iekļauto informāciju un tā pielikumus, kā norādīts 26. panta 1. punktā.

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

9. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis sniedz visu vajadzīgo palīdzību un nodrošina visu dokumentāciju un citu tehnisko atbalstu, ko pieprasa Komisijas eksperti, lai varētu veikt testus, pārbaudes un inspekcijas.

 

Dalībvalstis nodrošina, lai Komisijas ekspertiem būtu pieejamas gan visas ēkas un atsevišķas to telpas, gan visa informācija, tostarp datorsistēmas un programmatūra, kas viņiem ir vajadzīgas pienākumu izpildei.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Transportlīdzekļu ražotāji dara publiski pieejamus datus, kas nepieciešami, lai trešās personas varētu veikt atbilstības verifikācijas testus. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai definētu publicējamos datus, kā arī izvirzītu nosacījumus šādai publicēšanai, ņemot vērā komercnoslēpumu un personas datu aizsardzību atbilstoši Savienības un valstu tiesību aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

4.  Transportlīdzekļu ražotāji dara publiski pieejamus datus, kas nepieciešami, lai trešās personas varētu veikt atbilstības verifikācijas testus. Šie dati jo īpaši ietver parametrus un iestatījumus, kas vajadzīgi, lai precīzi atveidotu testēšanas apstākļus, kādi tie bijuši tipa apstiprināšanas testu laikā. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai definētu publicējamos datus, kā arī izvirzītu nosacījumus šādai publicēšanai, ņemot vērā komercnoslēpumu un personas datu aizsardzību atbilstoši Savienības un valstu tiesību aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja Komisija konstatē, ka testētie vai pārbaudītie transportlīdzekļi neatbilst tipa apstiprināšanas prasībām, kas noteiktas šajā regulā vai kādā no IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem, vai ka tipa apstiprinājums ir piešķirts, pamatojoties uz nepareiziem datiem, tā saskaņā ar 54. panta 8. punktu nekavējoties pieprasa, lai attiecīgais ekonomikas dalībnieks veiktu visus atbilstošos korektīvos pasākumus nolūkā atjaunot transportlīdzekļu atbilstību minētajām prasībām, vai tā veic ierobežojošus pasākumus, pieprasot, lai ekonomikas dalībnieks vai nu izņemtu attiecīgos transportlīdzekļus no tirgus, vai pamatotā laikposmā tos atsauktu, atkarībā no konstatētās neatbilstības smaguma.

Ja Komisija konstatē, ka testētie vai pārbaudītie transportlīdzekļi, sastāvdaļas un atsevišķās tehniskās vienības neatbilst tipa apstiprināšanas prasībām, kas noteiktas šajā regulā vai kādā no IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem, vai ka tipa apstiprinājums ir piešķirts, pamatojoties uz nepareiziem datiem, tā attiecīgajam ekonomikas dalībniekam saskaņā ar 54. panta 8. punktu nekavējoties pieprasa veikt visus atbilstošos korektīvos pasākumus, lai atjaunotu transportlīdzekļu, sastāvdaļu un atsevišķo tehnisko vienību atbilstību minētajām prasībām, vai tā veic ierobežojošus pasākumus, pieprasot, lai ekonomikas dalībnieks vai nu izņemtu attiecīgos transportlīdzekļus, sastāvdaļas un atsevišķās tehniskās vienības no tirgus, vai pamatotā laikposmā tos atsauktu, atkarībā no konstatētās neatbilstības smaguma.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Ikviena korektīvā darbība, ko Komisija veic pēc verifikācijas testēšanas, attiecas uz visu Savienības teritoriju, un valstu iestādes korektīvo darbību īsteno saskaņoti un konsekventi. Šāda Savienības mēroga korektīvā darbība var ietvert vienotu kompensāciju patērētājiem, ja korektīvās darbības rezultātā ir mainījušies nepārbūvēta transportlīdzekļa darbības rādītāji, un finansiālu kompensāciju par jebkādu negatīvu ārējo ietekmi (uz gaisa kvalitāti, sabiedrības veselību utt.).

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija pēc katras tās veiktās atbilstības verifikācijas testēšanas publicē ziņojumu par testēšanas konstatējumiem.

Aģentūra publicē gada ziņojumus par testēšanas konstatējumiem ikreiz, kad ir veikusi atbilstības verifikācijas testēšanu. Šie ziņojumi ir publiski pieejami, un tajos ir informācija par veikto testu rezultātiem un par neatbilstošiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām, un cita starpā ir norādīti arī konkrētie ražotāji.

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

9. pants – 5. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Dalībvalstis veic atbilstošus pasākumus, lai pildītu ieteikumus, kas sniegti ziņojumā, kurš sagatavots pēc atbilstības verifikācijas testēšanas, un pēc Komisijas pieprasījuma pārbauda savu kompetento iestāžu darbību un to organizatorisko struktūru un veic izmeklēšanu, ja attiecīgajā dalībvalstī ir būtiskas vai regulāras problēmas.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

9. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Dalībvalstis pilda ieteikumus, ko sniegusi Aģentūra, kā noteikts šajā pantā, ja šie ieteikumi ir adresēti vienai vai vairākām dalībvalstīm. Ja dalībvalsts pilnībā vai daļēji nepilda kādu no Aģentūras sniegtajiem ieteikumiem, tā savas rīcības iemeslus dara zināmus Komisijai. Komisija šos iemeslus izvērtē, un tad, ja neuzskata šādu rīcību par pamatotu, tā, apspriežoties ar attiecīgo dalībvalsti, var pieprasīt konkrētā ieteikuma izpildi vai alternatīvu pasākumu īstenošanu.

 

Ja atkārtoti netiek pildīti ieteikumi vai veikti alternatīvi pasākumi, kā noteikts 10. panta 2. punkta c) apakšpunktā, un tādēļ nav izpildītas šīs regulas prasības, Komisija aptur attiecīgajā dalībvalstī tipa apstiprinātājai iestādei piešķirtās pilnvaras izskatīt pieteikumus ES tipa apstiprinājuma sertifikātu saņemšanai saskaņā ar 21. pantu.

 

Divu mēnešu laikā pēc tam, kad saskaņā ar šā punkta otro daļu attiecīgais pilnvarojums ir apturēts, Komisija sniedz dalībvalstīm ziņojumu par neatbilstību, ko tā ir konstatējusi. Vajadzības gadījumā, lai garantētu tirgū jau laisto transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu vai atsevišķu tehnisku vienību drošumu, Komisija uzdod attiecīgajām tipa apstiprinātājām iestādēm pamatotā laikposmā apturēt visus nepamatoti izsniegtos sertifikātus.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

9. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b  Aģentūru finansē ar valstu nodevām, ko saskaņā ar 30. panta 2.a punktu maksā ražotāji un ko uzliek visiem jaunajiem transportlīdzekļiem, kurus tirgo Savienībā.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

10. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Forums informācijas apmaiņai par izpildi

Izpildes un informācijas apmaiņas forums

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Komisija izveido un vada Forumu informācijas apmaiņai par izpildi (turpmāk „Forums”).

1.  Komisija izveido un vada Izpildes un informācijas apmaiņas forumu (turpmāk „Forums”). Forums darbojas Aģentūras vadībā.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā forumā darbojas dalībvalstu iecelti locekļi.

Forumā darbojas dalībvalstu iecelti locekļi un Komisijas pārstāvji. Foruma darbā kā novērotāji piedalās tehnisko dienestu, neatkarīgu testēšanas organizāciju, drošības un vides jomā aktīvu nevalstisko organizāciju un patērētāju grupu pārstāvji.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tā konsultatīvie uzdevumi cita starpā ietver labas prakses popularizēšanu, informācijas apmaiņu par izpildes problēmām, sadarbību, darba metožu un instrumentu pilnveidošanu, elektroniskās informācijas apmaiņas procedūras pilnveidošanu, saskaņotu izpildes projektu novērtēšanu, sodus un kopīgas pārbaudes.

Tas veic šādus uzdevumus:

 

(a)   palīdz popularizēt labu praksi, kuras mērķis ir panākt šīs regulas efektīvu un saskaņotu īstenošanu, un jo īpaši šādu praksi pilnvaroto struktūru novērtēšanas, pilnvarošanas un uzraudzības jomā, kā arī labu praksi, kas nodrošina šajā regulā noteikto prasību vispārēju izpildi, un cita starpā palīdz izvērtēt no attiecīgām trešām personām pieprasītos pierādījumus vai citu informāciju;

 

(b)   palīdz dalībvalstu kompetentajām iestādēm īstenot tirgus uzraudzības pasākumus un cita starpā arī saskaņot valsts līmenī veicamos tirgus uzraudzības pasākumus vai nu reģionālā, vai visas Eiropas mērogā;

 

(c)   reizi trijos gados kopā ar valstu tipa apstiprinātājām iestādēm veic revīzijas, lai pārliecinātos, ka attiecīgās iestādes ievēro šīs regulas prasības un ka tās savus pienākumus pilda neatkarīgi un stingri. Šo revīziju procesā cita starpā veic ieviesto valsts tipa apstiprināšanas procedūru verificēšanu, izsniegto tipa apstiprinājumu izlases pārbaudi un uz vietas apmeklē tehnisko dienestu, par kuru ir atbildīga izvērtējamā iestāde. Šajās revīzijās var piedalīties Aģentūra, un lēmumu piedalīties vai nepiedalīties revīzijā tā var pieņemt uz riska novērtējuma analīzes pamata;

 

(d)   izvērtē tirgus uzraudzības pasākumu darbības pārskatīšanas rezultātus un sniedz vispārējus ieteikumus, pamatojoties uz vienu vai vairākiem šādiem pārskatīšanas procesiem;

 

(e)   izvērtē rezultātus, kuri gūti, veicot tehnisko dienestu darbības novērtēšanu gan saskaņā ar 80. panta 3.a punktu, gan ar apvienotās novērtēšanas grupas līdzdalību atbilstoši 80. panta 4. punktam, un sniedz vispārējus ieteikumus, pamatojoties uz vienu vai vairākiem šādiem izvērtēšanas procesiem;

 

(f)   izvērtē izpildes nodrošināšanas pasākumu efektivitāti, attiecīgā gadījumā cita starpā novērtējot arī to, cik konsekventas un efektīvas ir bijušas dalībvalstu prasības veikt ražojumu remontu, atsaukt tos no tirgus vai piemērot sodu gadījumos, kad transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, attiecībā uz kurām konstatēta neatbilstība, laisti tirgū vairākās dalībvalstīs, un pēc Komisijas pieprasījuma sniedz vispārējus ieteikumus, kas tapuši šādas novērtēšanas rezultātā. Šādu novērtēšanu veic ne retāk kā reizi divos gados.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Publisko visus Foruma pieņemtos lēmumus un atbalstītos ieteikumus, tostarp arī tos, kuri attiecas uz atsaukšanu.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Forums izveido pastāvīgo komiteju, kuras sastāvā ir 10 neatkarīgi revidenti un viens Komisijas pārstāvis (turpmāk „pastāvīgā komiteja”) un kura regulāri veic valstu tipa apstiprinātāju iestāžu un tirgus uzraudzības iestāžu revīzijas, lai pārliecinātos, ka attiecīgās iestādes ievēro šīs regulas prasības, un lai neatkarīgi, iedarbīgi un efektīvi pārraudzītu to, kā minētās iestādes pilda savus pienākumus.

 

Revīzijas rūpīgi un neatkarīgi pārbauda, un tās veic pārredzami.

 

Attiecīgā gadījumā revīzijas procesā veic šādas darbības:

 

(a)   izvērtē tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības iestāžu piemērotās procedūras un protokolus;

 

(b)   izvērtē tehnisko dienestu pilnvarošanu;

 

(c)   uz vietas apmeklē valstu iestādes un pilnvarotos tehniskos dienestus un izvaicā to darbiniekus;

 

(d)   pārbauda laboratorijas, aprīkojumu, mērinstrumentus un paraugu ņemšanas metodes;

 

(e)   izvērtē piešķirtos tipa apstiprinājumus;

 

(f)   veic citas darbības, kas vajadzīgas, lai identificētu neatbilstības.

 

Revidenti var slēgt līgumus ar trešām personām, lai tās palīdzētu veikt revīzijas.

 

Revidenti un nolīgtās trešās personas savus pienākumus pilda neatkarīgi un objektīvi. Attiecīgās personas ievēro konfidencialitāti, ja tas ir vajadzīgs komercnoslēpumu aizsardzībai, un pilda šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto pienākumu maksimāli izsmeļoši sniegt informāciju, kas nepieciešama, lai Savienībā aizsargātu lietotāju un iedzīvotāju intereses.

 

Dalībvalstis sniedz visu revidentiem vajadzīgo palīdzību un pēc pieprasījuma nodrošina revidentiem visus dokumentus un atbalstu, kas viņiem varētu būt nepieciešams pienākumu izpildei.

 

Dalībvalstis nodrošina, lai revidentiem būtu pieejamas gan visas ēkas un atsevišķas to telpas, gan visa informācija, tostarp datorsistēmas un programmatūra, kas viņiem ir vajadzīgas pienākumu izpildei.

 

Revīziju rezultātus Forums dara pieejamus dalībvalstīm un Komisijai.

 

Ņemot vērā informāciju un ieteikumus, kas iekļauti revīziju ziņojumos, dalībvalstis un Komisija veic attiecīgus papildpasākumus.

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 88. pantu foruma sastāva, iecelšanas procedūras, detalizētu uzdevumu, darba metožu un reglamenta noteikšanai.

3.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 88. pantu, lai papildinātu šo regulu, nosakot Foruma un revidentu pastāvīgās komitejas sastāvu, iecelšanas procedūru, detalizētus uzdevumus, darba metodes un reglamentu.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a pants

 

Tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāze

 

1.   Komisija izveido un uztur tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāzi ar divām dažādām saskarnēm: publisko saskarni un atbilstības saskarni.

 

2.   Publiskajā saskarnē ir šīs regulas IX pielikumā izklāstītā informācija, testu rezultāti un testēšanas specifikācijas un ir norādīti konkrēti tehniskie dienesti un tipa apstiprinātājas iestādes, kas piedalās dažādos tipa apstiprināšanas procesa posmos, un visi šie dati tajā ir iekļauti, ievērojot šādas prasības:

 

(a)   informācija jāsniedz bez maksas;

 

(b)   informācija jāsniedz lietotājdraudzīgā veidā;

 

(c)   informācijai ir jābūt digitālā formātā ar neierobežotu meklēšanas iespēju.

 

3.   Atbilstības saskarne ir pieejama dalībvalstīm, tipa apstiprinātājām iestādēm, tirgus uzraudzības iestādēm un Komisijai, un tajā ir šā panta 2. punktā izklāstītā informācija, kā arī šīs regulas I un III pielikumā izklāstītā informācija, un visi šie dati tajā ir iekļauti, ievērojot šādas prasības:

 

(a)   jānodrošina stingru drošības pasākumu īstenošana konfidenciālas informācijas aizsardzībai;

 

(b)   piekļuves tiesību pamatā ir vajadzība pēc informācijas;

 

(c)   jānodrošina saite uz tirgus uzraudzības informācijas un saziņas sistēmu (ICSMS), kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 765/2008 23. pantu.

 

4.   Tipa apstiprinātājas iestādes ievada atbilstības datubāzē šīs regulas I un III pielikumā pieprasīto informāciju ikreiz, kad izsniedz vai anulē kādu tipa apstiprinājumu, kā arī informāciju par neatbilstību šīs regulas prasībām un informāciju par plānotu vai īstenotu korektīvo darbību.

 

5.   Ievadot datubāzē informāciju, tipa apstiprinātājas iestādes patur sev tiesības piekļūt šai informācijai un tiesības to labot. Ja ir veiktas izmaiņas, tām jābūt datētām un skaidri redzamām. Atbilstības saskarnē pieejamos datus izmanto tikai tādēļ, lai nodrošinātu šīs regulas un citu ar to saskaņā pieņemtu aktu izpildi, un neatļauta šīs informācijas izmantošana ir aizliegta.

 

6.   Datubāzi veido, nodrošinot, ka līdz minimumam ir samazināts administratīvais slogs, un ievērojot ērtas lietošanas un izmaksu lietderības principus. Tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāzes izveidošana nenozīmē, ka tā aizstāj vai maina tirgus uzraudzības iestāžu pienākumus.

 

7.   Lai pārbaudītu, cik lietderīgi ir izmantot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu informācijas apmaiņai, pamatojoties uz šo pantu, līdz ... [3 mēneši pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas] sāk īstenot attiecīgu izmēģinājuma projektu.

 

8.   Komisija ir pilnvarota saskaņā ar 88. pantu pieņemt deleģētos aktus, ar ko papildina šo regulu, precizējot tipa apstiprinājumu tiešsaistes datubāzes veidošanas funkcionālos aspektus.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

11. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a   Iesniedzot pieteikumu ES tipa apstiprinājuma saņemšanai, ražotāji tipa apstiprinātājai iestādei gan uzskatāmi, gan rakstveidā apliecina, ka transportlīdzekļu, sistēmu sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību konstrukcijā nav iestrādātas stratēģijas, ar kurām bez vajadzības samazina veiktspējas rādītājus, ko uzrāda attiecīgajās testēšanas procedūrās, kad transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas un atsevišķas tehniskas vienības tiek darbinātas apstākļos, kādus pamatoti var sagaidīt parastā darbībā un izmantošanā.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

12. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Par neatbilstību un par visiem veiktajiem pasākumiem ražotājs nekavējoties sniedz izsmeļošu informāciju apstiprinātājai iestādei, kas piešķīra apstiprinājumu.

Par neatbilstību un par visiem veiktajiem pasākumiem ražotājs nekavējoties sniedz izsmeļošu informāciju apstiprinātājai iestādei, kas piešķīrusi apstiprinājumu, un Aģentūrai.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

12. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pēc valsts iestādes pamatota pieprasījuma ražotājs ar apstiprinātājas iestādes starpniecību attiecīgajai valsts iestādei tai viegli saprotamā valodā iesniedz ES tipa apstiprinājuma sertifikāta vai 55. panta 1. punktā minētās atļaujas kopiju, kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību.

Pēc valsts iestādes vai Aģentūras pamatota pieprasījuma ražotājs ar apstiprinātājas iestādes starpniecību attiecīgajai valsts iestādei vai Aģentūrai tai viegli saprotamā valodā iesniedz ES tipa apstiprinājuma sertifikāta vai 55. panta 1. punktā minētās atļaujas kopiju, kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstību.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  pēc pamatota apstiprinātājas iestādes pieprasījuma sniedz šai iestādei visu vajadzīgo informāciju un dokumentus, kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ražošanas atbilstību;

(b)  pēc pamatota apstiprinātājas iestādes vai Aģentūras pieprasījuma sniedz tai visu vajadzīgo informāciju un dokumentus, kas apliecina transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības ražošanas atbilstību, un cita starpā sniedz arī tehniskās specifikācijas tipa apstiprināšanas laikā un nodrošina programmatūras un algoritmu pieejamību, ja tas tiek pieprasīts;

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  pēc apstiprinātāju iestāžu vai tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījuma ar tām sadarbojas, veicot darbības, kas nepieciešamas, lai novērstu nopietnu apdraudējumu, ko rada tie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības, detaļas vai aprīkojums, kurus aptver minētais pilnvarojums;

(c)  pēc apstiprinātāju iestāžu, tirgus uzraudzības iestāžu vai Aģentūras pieprasījuma ar tām sadarbojas, veicot darbības, kuras nepieciešamas, lai novērstu nopietnu apdraudējumu, ko rada tie transportlīdzekļi, sistēmas, sastāvdaļas, atsevišķas tehniskas vienības, detaļas vai aprīkojums, kurus aptver minētais pilnvarojums;

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

14. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Importētājs nekavējoties informē ražotāju par sūdzībām un ziņojumiem, kas attiecas uz riskiem, iespējamiem incidentiem, neatbilstības problēmām saistībā ar importētajiem transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām, atsevišķām tehniskām vienībām, detaļām vai aprīkojumu.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  ES tipa apstiprinājumu attiecībā uz pabeigtības pēdējo posmu piešķir vienīgi pēc tam, kad apstiprinātāja iestāde ir pārliecinājusies, ka pēdējā posmā apstiprinātais transportlīdzekļa tips apstiprināšanas laikā atbilst visām piemērojamajām tehniskajām prasībām. Šāda pārbaude ietver dokumentu pārbaudi attiecībā uz visām prasībām, kas paredzētas nepabeigta transportlīdzekļa tipa ES tipa apstiprinājumā, kurš piešķirts vairākposmu procedūrā, pat ja tas ir piešķirts citai transportlīdzekļu kategorijai.

4.  ES tipa apstiprinājumu attiecībā uz pabeigtības pēdējo posmu piešķir vienīgi pēc tam, kad apstiprinātāja iestāde ir pārliecinājusies, ka pēdējā posmā apstiprinātais transportlīdzekļa tips apstiprināšanas laikā atbilst visām piemērojamajām tehniskajām prasībām. Šāda pārbaude ietver dokumentu pārbaudi attiecībā uz visām prasībām, kas paredzētas nepabeigta transportlīdzekļa tipa ES tipa apstiprinājumā, kurš piešķirts vairākposmu procedūrā, pat ja tas ir piešķirts citai transportlīdzekļu kategorijai. Iestāde, kura apstiprina transportlīdzekli pēdējā — pabeigšanas — posmā, ir atbildīga par to, lai pabeigtais transportlīdzeklis atbilstu visām prasībām, un vajadzības gadījumā tā atkārtoti veic sākotnējās tipa apstiprināšanas testus, lai pārliecinātos, ka atsevišķi apstiprināto sistēmu un sastāvdaļu veiktspējas rādītāji atbilst attiecīgajam tipa apstiprinājumam arī pēc to iestrādāšanas pabeigtā transportlīdzekļa konstrukcijā.

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

20. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Ražotājs nodrošina, lai tipa apstiprinātājai iestādei būtu pieejami transportlīdzekļi, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tādā skaitā, kāds saskaņā ar attiecīgām citām direktīvām un regulām ir nepieciešams vajadzīgo testu veikšanai.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  sīki izstrādātus tehniskos aprakstus un kalibrēšanas specifikācijas visām ar emisiju saistītām sastāvdaļām (emisijas kontroles pamatstratēģija);

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb)  visu pārveidošanas ierīču sarakstu vai jebkādu papildu emisijas kontroles stratēģiju (cita starpā izklāstot arī parametrus, ko maina ar AES, un robežnosacījumus, saskaņā ar kuriem attiecīgā AES darbojas, un norādot tās AES un BES, kas varētu būt aktīvas jebkādos apkārtējās vides apstākļos), sīki izstrādātus tehniskos aprakstus un kalibrēšanas specifikācijas un precīzu pamatojumu katrai pārveidošanas ierīcei, kas samazina emisijas kontroles sistēmas efektivitāti, pamatojot arī to, kāpēc izmantotā pārveidošanas ierīce nav ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 2. punktu aizliegta pārveidošanas ierīce;

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

22. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Informācijas mapi iesniedz elektroniskā formātā, ko nodrošina Komisija, bet to var iesniegt arī papīra formātā.

2.  Informācijas mapi iesniedz elektroniskā formātā, ko nodrošina Komisija. Turklāt informācijas mapi var iesniegt arī papīra formātā.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

23. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Iesniedzot pieteikumu gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanai, ražotājs sniedz izsmeļošu informāciju (tostarp tehnisko pamatojumu) par jebkādu dzinēja vadības papildu stratēģiju, kas tiek izmantota citos apstākļos, kuri nav noteikti attiecīgajos Savienības tiesību aktos un nav jānodrošina testēšanas procedūrās.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apstiprinātājai iestādei un tehniskajiem dienestiem ir piekļuve transportlīdzekļa programmatūrai un algoritmiem.

Pildot savus attiecīgos pienākumus, apstiprinātājai iestādei un tehniskajiem dienestiem ir pieejama transportlīdzekļa drošības un ar emisiju saistītā programmatūra, aparatūra un algoritmi un ir iespēja gūt pienācīgu priekšstatu par attiecīgās programmatūras un aparatūras sistēmas izstrādes procesu.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Iesniedzot pieteikumu tipa apstiprināšanai, ražotājs standartizētā formātā dara apstiprinātājai iestādei un atbildīgajam tehniskajam dienestam zināmu, kāda drošības un ar emisiju saistītās programmatūras versija ir izmantota. Lai noteiktu, vai vēlāk programmatūra nav nelikumīgi mainīta, tehniskajam dienestam ir tiesības programmatūru marķēt, nosakot atbilstošus parametrus.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Apstiprinātāja iestāde, prasību pienācīgi pamatojot, var arī prasīt ražotājam iesniegt jebkādu papildu informāciju, kas vajadzīga, lai pieņemtu lēmumu par veicamajiem testiem, vai arī lai vienkāršotu minēto testu veikšanu.

Apstiprinātāja iestāde un atbildīgais tehniskais dienests, prasību pienācīgi pamatojot, var arī prasīt ražotājam iesniegt jebkādu papildu informāciju, kas ir vajadzīga, lai pieņemtu lēmumu par veicamajiem testiem, vai arī lai vienkāršotu minēto testu veikšanu.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

23. pants – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Apstiprinātāja iestāde un atbildīgais tehniskais dienests ievēro konfidencialitāti, ja tas ir vajadzīgs komercnoslēpumu aizsardzībai, — izņemot gadījumus, kad šādu noslēpumu atklāšana ir sabiedrības interesēs, — un pilda šīs regulas 9. panta 3. punktā noteikto pienākumu sniegt informāciju, lai aizsargātu lietotāju intereses Savienībā.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ca)  vai pārveidošanas ierīces uzstādīšanas pamatojums ir derīgs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 2. punktu;

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

24. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Apstiprinātāja iestāde atsaka ES tipa apstiprinājumu, ja secina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips, lai gan atbilst piemērojamajām prasībām, tomēr nopietni apdraud drošību vai var nopietni kaitēt videi vai sabiedrības veselībai. Šādā gadījumā tā pārējo dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un Komisijai nekavējoties nosūta izsmeļošu informāciju, izskaidrojot sava lēmuma iemeslus un izklāstot konstatēto faktu pierādījumus.

5.  Apstiprinātāja iestāde atsakās piešķirt ES tipa apstiprinājumu, ja secina, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips, lai gan atbilst piemērojamām prasībām, tomēr apdraud drošību vai var nopietni kaitēt videi vai sabiedrības veselībai. Šādā gadījumā tā pārējo dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un Komisijai nekavējoties nosūta izsmeļošu informāciju, izskaidrojot sava lēmuma iemeslus un izklāstot konstatēto faktu pierādījumus.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

24. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Pamatojoties uz informācijas mapē iekļauto informāciju, apstiprinātāja iestāde var atteikties apstiprināt transportlīdzekļa emisiju kontroles pārveidošanas ierīci.

 

Apstiprinātāja iestāde var attiekties piešķirt ES tipa apstiprinājumu, ja konstatē, ka pārveidošanas ierīce ir uzstādīta nelikumīgi.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

24. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Komisija saskaņā ar 88. pantu pieņem deleģētos aktus, lai papildinātu šo regulu, nosakot kritērijus, pēc kuriem jāvērtē pieteikums uz kādu no Regulas (EK) Nr. 715/2007 5. panta 2. punktā paredzētajiem izņēmumiem, kam nepiemēro aizliegumu izmantot transportlīdzekļos emisiju kontroles pārveidošanas ierīces, un paredzot nosacījumus, ar kādiem šādu pieteikumu var apstiprināt vai noraidīt.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Apstiprinātāja iestāde reizi trijos mēnešos pārējo dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm un Komisijai nosūta to sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību ES tipa apstiprinājumu sarakstu, kurus tā iepriekšējā laikposmā ir izsniegusi, grozījusi, atteikusi vai anulējusi. Sarakstā iekļauj XIV pielikumā norādīto informāciju.

2.  Reizi trijos mēnešos apstiprinātāja iestāde nosūta pārējo dalībvalstu apstiprinātājām iestādēm, Komisijai un Aģentūrai to sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību ES tipa apstiprinājumu sarakstu, kurus tā iepriekšējā laikposmā ir izsniegusi, grozījusi, atteikusies piešķirt vai anulējusi. Sarakstā iekļauj XIV pielikumā norādīto informāciju.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

28. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Atbilstību šajā regulā un IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos paredzētajām tehniskajām prasībām pierāda ar pilnvarotu tehnisko dienestu veiktiem attiecīgiem testiem saskaņā ar attiecīgajiem IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem.

1.  Atbilstību šajā regulā un IV pielikumā minētajos normatīvajos aktos paredzētajām tehniskajām prasībām pierāda tikai ar tiem testiem, kurus saskaņā ar attiecīgajiem IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem pilnībā ir veikuši pilnvarotie tehniskie dienesti, attiecīgā valsts iestāde vai Komisija.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

28. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ražotājs apstiprinātājai iestādei nodrošina tos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas saskaņā ar attiecīgajiem IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem vajadzīgi nepieciešamo testu veikšanai.

2.  Ražotājs tehniskajam dienestam nodrošina tos transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības, kas saskaņā ar attiecīgajiem IV pielikumā minētajiem normatīvajiem aktiem vajadzīgi nepieciešamo testu veikšanai.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

28. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Nepieciešamos testus veic ar transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kas precīzi atbilst apstiprināmajam tipam.

3.  Nepieciešamos testus veic ar transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām, kas pilnīgi precīzi atbilst apstiprināmajam tipam.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

28. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Gatava transportlīdzekļa tipa apstiprināšanas gadījumā iestādes nodrošina, lai, testējot izraudzītos transportlīdzekļus, netiktu iegūti rezultāti, kas sistemātiski atšķirsies no to transportlīdzekļu veiktspējas rādītājiem, kurus darbina apstākļos, kādus pamatoti var sagaidīt parastā darbībā un izmantošanā.

Grozījums Nr.    91

Regulas priekšlikums

28. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a  Transportlīdzekļu ražotāji publisko datus, kas nepieciešami, lai trešās personas varētu veikt atbilstības verifikācijas testēšanu. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu, kādi dati un ar kādiem nosacījumiem ir jāpublisko, tomēr nodrošinot komercnoslēpumu un personas datu aizsardzību atbilstoši Savienības un valstu tiesību aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    92

Regulas priekšlikums

29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Lai pārliecinātos, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība atbilst apstiprinātajam tipam, ES tipa apstiprinājumu piešķīrusī apstiprinātāja iestāde ar ražotāja telpās un ražošanas iekārtās ņemtiem paraugiem veic pārbaudes vai testus, kas vajadzīgi ES tipa apstiprinājumam.

4.  Lai pārliecinātos, ka transportlīdzeklis, sistēma, sastāvdaļa vai atsevišķa tehniska vienība atbilst apstiprinātajam tipam, ES tipa apstiprinājumu piešķīrusī apstiprinātāja iestāde ar ražotāja vai tirgotāju telpās, tostarp ražošanas iekārtās, ņemtiem izlases paraugiem veic pārbaudes vai testus, kas vajadzīgi ES tipa apstiprinājumam. Šos testus veic tehniskais dienests, kurš nav veicis testēšanu sākotnējās tipa apstiprināšanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    93

Regulas priekšlikums

29. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Apstiprinātāja iestāde, kas ir piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu un secina, ka ražotājs vairs neizgatavo transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstoši apstiprinātajam tipam, vai secina, ka atbilstības sertifikāti vairs neatbilst 34. un 35. pantam, lai gan ražošana tiek turpināta, veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražošanas atbilstības nodrošināšanas procedūra tiek pareizi ievērota, vai anulē tipa apstiprinājumu.

5.  Ja apstiprinātāja iestāde, kas ir piešķīrusi ES tipa apstiprinājumu, secina, ka ražotājs vairs neizgatavo transportlīdzekļus, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības atbilstoši apstiprinātajam tipam, vai secina, ka atbilstības sertifikāti vairs neatbilst 34. un 35. pantam, lai gan ražošana tiek turpināta, veic nepieciešamos pasākumus, lai panāktu, ka tiek pareizi īstenota ražošanas atbilstības nodrošināšanas procedūra un ka atbilstība tiek nekavējoties atjaunota, vai arī anulē tipa apstiprinājumu.

Grozījums Nr.    94

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Dalībvalstis izstrādā valsts nodevu struktūru tādu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dalībvalsts tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības darbībām, kā arī ar tipa apstiprināšanas testiem un ražošanas atbilstības testiem un pārbaudēm, ko veic dalībvalsts pilnvarotie tehniskie dienesti.

1.  Dalībvalstis izstrādā valsts nodevu struktūru tādu izdevumu segšanai, kas saistīti ar dalībvalsts tipa apstiprināšanas un tirgus uzraudzības darbībām, kā arī ar tipa apstiprināšanas testiem un ražošanas atbilstības testiem un pārbaudēm, ko veic dalībvalsts pilnvarotie tehniskie dienesti. Tehniskie dienesti šīs nodevas paši neiekasē.

 

Dalībvalstis nodrošina, lai starp valsts tipa apstiprinātājām iestādēm vai tirgus uzraudzības iestādēm, tehniskajiem dienestiem un ražotājiem nebūtu interešu konflikta.

Grozījums Nr.    95

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Minētās valsts nodevas iekasē no ražotājiem, kuri ir pieteikušies tipa apstiprinājumam attiecīgajā dalībvalstī. Tehniskie dienesti šīs nodevas tiešā veidā neiekasē.

2.  Valsts nodevas par tipa apstiprināšanas darbībām iekasē no ražotājiem, kuri ir pieteikušies tipa apstiprinājumam attiecīgajā dalībvalstī.

 

Iekasētās nodevas izmanto tikai un vienīgi testēšanai, ko veic tipa apstiprināšanas vajadzībām.

Grozījums Nr.    96

Regulas priekšlikums

30. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Valsts nodevas par tirgus uzraudzības darbībām no ražotājiem iekasē tā dalībvalsts, kurā attiecīgie ražojumi tiek laisti tirgū, un šāda valsts nodeva ir EUR 10 par katru pārdoto transportlīdzekli.

 

Iekasētās nodevas izmanto tikai un vienīgi tirgus uzraudzības darbību īstenošanai.

 

Katra dalībvalsts ar Foruma starpniecību reizi gadā sniedz pārējām dalībvalstīm un Komisijai izsmeļošu informāciju par iekasētajām nodevām un gada kopējo izdevumu summu, kas iztērēta, veicot testēšanu uzraudzības nolūkā. Pirmo šādu paziņojumu sniedz ... [viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas].

Grozījums Nr.    97

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.   Valsts nodevu struktūra aptver arī izmaksas par atbilstības verifikācijas pārbaudēm un testiem, ko saskaņā ar 9. pantu veic Komisija. Šīs iemaksas ir ārējie piešķirtie ieņēmumi Eiropas Savienības vispārējā budžetā saskaņā ar Finanšu regulas26 21. panta 4. punktu.

3.   Valsts nodevas par tirgus uzraudzības darbībām aptver arī izmaksas par atbilstības verifikācijas pārbaudēm un testiem, ko saskaņā ar 9. pantu veic Aģentūra. Šīs iemaksas ir ārējie piešķirtie ieņēmumi Eiropas Savienības vispārējā budžetā, kā noteikts Finanšu regulas26 21. panta 4. punktā.

__________________

__________________

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1.–96. lpp.).

26 Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 298, 26.10.2012., 1. lpp.).

Grozījums Nr.    98

Regulas priekšlikums

30. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu 3. punktā minētās papildu iemaksas, kas piemērojamas 1. punktā minētajām valsts nodevām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

5.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, lai noteiktu 3. punktā minētās papildu iemaksas, kas piemērojamas 2.a punktā minētajām valsts nodevām par tirgus uzraudzības darbībām. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas norādīta 87. panta 2. punktā.

Grozījums Nr.    99

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Grozījumu uzskata par „pārskatīšanu”, ja apstiprinātāja iestāde secina, ka, neraugoties uz informācijas paketē norādīto sīki izklāstīto datu izmaiņām, attiecīgais transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips joprojām atbilst šim tipam piemērojamajām prasībām un ka tāpēc pārbaudes vai testi nav jāatkārto.

Grozījumu uzskata par „pārskatīšanu”, ja apstiprinātāja iestāde secina, ka, neraugoties uz informācijas paketē norādīto sīki izklāstīto datu izmaiņām, attiecīgā transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips joprojām atbilst šim tipam piemērojamajām prasībām un ka tāpēc pārbaudes vai testi nav jāatkārto. Vērtējot šādu pārskatīšanu, apstiprinātāja iestāde ņem vērā rezultātus, kas gūti, veicot attiecīgas tirgus uzraudzības darbības saskaņā ar 8. pantu.

Grozījums Nr.    100

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba)  Komisijas vai tirgus uzraudzības iestāžu veiktās verifikācijas testēšanas rezultāti liecina, ka nav ievēroti Savienības tiesību akti drošības vai vides jomā;

Grozījums Nr.    101

Regulas priekšlikums

33. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Derīguma beigas

Periodiska verifikācija un derīguma beigas

Grozījums Nr.    102

Regulas priekšlikums

33. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.   Transportlīdzekļu, sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību tipa apstiprinājumu izsniedz uz 5 gadiem bez derīguma termiņa pagarināšanas iespējas. Derīguma termiņu norāda tipa apstiprinājuma sertifikātā. Beidzoties tipa apstiprinājuma sertifikāta derīgumam, to var atjaunot, ja ražotājs ir iesniedzis pieteikumu un tikai tad ja apstiprinātāja iestāde ir pārliecinājusies, ka transportlīdzekļa, sistēmas, sastāvdaļas vai atsevišķas tehniskas vienības tips atbilst visām attiecīgo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz jauniem šāda tipa transportlīdzekļiem, sistēmām, sastāvdaļām vai atsevišķām tehniskām vienībām.

1.   Transportlīdzekļu tipa apstiprinājuma verifikāciju veic, kad ir pagājuši četri gadi pēc pirmās transportlīdzekļa apstiprināšanas vai pēc iepriekšējās verifikācijas. Verifikāciju veic Aģentūra, izmantojot tehnisko dienestu, kurš nav veicis testēšanu sākotnējās apstiprināšanas vajadzībām. Tipa apstiprinājuma sertifikāta verifikāciju veic, lai pārliecinātos, ka transportlīdzekļa tips atbilst visām attiecīgo normatīvo aktu prasībām, kas ikvienam jaunam šāda tipa transportlīdzeklim ir piemērojami laikā, kad notiek verifikācija.

Grozījums Nr.    103

Regulas priekšlikums

33. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a   Ja Aģentūra konstatē pārkāpumus vai neatbilstības, tā nekavējoties pieprasa veikt korektīvas darbības vai arī izziņo tipa apstiprinājuma derīguma termiņa beigas.

Grozījums Nr.    104

Regulas priekšlikums

33. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums