VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

1.3.2017 - (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)) - ***I

Commissie interne markt en consumentenbescherming
Rapporteur: Daniel Dalton


Procedure : 2016/0014(COD)
Stadium plenaire behandeling

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0031),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0015/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 mei 2016[1],

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de adviezen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie vervoer en toerisme (A8-0048/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  De interne markt omvat een gebied zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal moet worden gewaarborgd. De regelgeving voor de interne markt moet transparant, eenvoudig en consistent zijn en zo rechtszekerheid en duidelijkheid bieden ten bate van zowel het bedrijfsleven als de consument.

(1)  De interne markt omvat een gebied zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal moet worden gewaarborgd. De regelgeving voor de interne markt moet transparant, eenvoudig, consistent en doeltreffend zijn en zo rechtszekerheid en duidelijkheid bieden ten bate van zowel het bedrijfsleven als de consument.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  In die beoordeling werd evenwel geconcludeerd dat er behoefte is aan nieuwe bepalingen voor markttoezicht om de typegoedkeuringsvoorschriften aan te vullen, aan verduidelijking van de terugroepings- en vrijwaringsprocedures en van de voorwaarden voor de uitbreiding van goedkeuringen van bestaande voertuigtypen, aan verbetering van de handhaving van het typegoedkeuringskader door harmonisering en verbetering van de door de technische diensten en autoriteiten van de lidstaten gehanteerde procedures voor typegoedkeuring en conformiteit van productie, aan verduidelijking van de taken en verantwoordelijkheden van de marktdeelnemers in de toeleveringsketen en van de autoriteiten en bij de handhaving van het kader betrokken partijen, en aan verbetering van de geschiktheid van alternatieve typegoedkeuringsregelingen (nationale goedkeuringen van kleine series en individuele goedkeuringen van voertuigen) en van de meerfasentypegoedkeuringsprocedure om nichemarkten en kmo's passende flexibiliteit te bieden zonder daarbij echter het gelijke speelveld te verstoren.

(4)  In die beoordeling werd evenwel geconcludeerd dat er behoefte is aan nieuwe bepalingen voor markttoezicht om de typegoedkeuringsvoorschriften aan te vullen, aan verduidelijking van de terugroepings- en vrijwaringsprocedures en van de voorwaarden voor de uitbreiding van goedkeuringen van bestaande voertuigtypen, aan verbetering van de handhaving van het typegoedkeuringskader door harmonisering en verbetering van de door de technische diensten en autoriteiten van de lidstaten gehanteerde procedures voor typegoedkeuring en conformiteit van productie, aan een duidelijke afbakening van de taken en verantwoordelijkheden van de marktdeelnemers in de toeleveringsketen en van de autoriteiten en bij de handhaving van het kader betrokken partijen, zodanig dat die taken en verantwoordelijkheden elkaar niet overlappen, de onafhankelijkheid van deze marktdeelnemers, autoriteiten en partijen wordt gewaarborgd en belangenconflicten worden vermeden, en aan verbetering van de geschiktheid van alternatieve typegoedkeuringsregelingen (nationale goedkeuringen van kleine series en individuele goedkeuringen van voertuigen) en van de meerfasentypegoedkeuringsprocedure om nichemarkten en kmo's passende flexibiliteit te bieden zonder daarbij echter het gelijke speelveld te verstoren.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Bovendien hebben recente problemen met de uitvoering van het typegoedkeuringskader specifieke zwakheden blootgelegd en aangetoond dat een fundamentele herziening nodig is om een solide, transparant, voorspelbaar en duurzaam regelgevingskader te waarborgen dat zorgt voor een hoge mate van veiligheid en bescherming van de gezondheid en het milieu.

(5)  Bovendien hebben recente problemen met de uitvoering van het typegoedkeuringskader specifieke zwakheden blootgelegd en aangetoond dat een er een verdere versterking van dit regelgevingskader nodig is om te waarborgen dat het solide, transparant, voorspelbaar en duurzaam is en zorgt voor een hoge mate van veiligheid en bescherming van de gezondheid en het milieu.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Aangezien consumentenbescherming tot de prioriteiten van de EU behoort, moeten fabrikanten van voertuigen die deelnemen aan het verkeer binnen de Unie worden verplicht deze voertuigen aan tests te onderwerpen voordat ze op de markt worden gebracht, alsook in de loop van hun levensduur. De lidstaten en de Commissie moeten borg staan voor deze dubbele controle, waarbij de ene kan optreden wanneer de andere tekortschiet.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter)  De EU moet alles in het werk stellen ter voorkoming van bedrog van autofabrikanten waarbij tests voor het meten van vervuilende emissies en brandstofverbruik worden gemanipuleerd, met als doel de resultaten ervan te vervalsen of andere regels te omzeilen. Dergelijke manipulaties moeten definitief tot het verleden behoren.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 quater)  Deze verordening heeft tot doel iets te doen aan het trage tempo waarin de terugroeping van voertuigen in Europa verloopt. De bestaande procedure garandeert geen doeltreffende bescherming van de Europese burgers, in tegenstelling tot de Amerikaanse procedure die een snel optreden mogelijk heeft gemaakt. In dit opzicht is het van wezenlijk belang dat de Commissie marktdeelnemers ertoe kan verplichten alle nodige beperkende maatregelen te nemen, met inbegrip van de terugroeping van voertuigen, zodat voertuigen, systemen, onderdelen of andere technische eenheden die niet aan de vereiste voorwaarden voldoen in overeenstemming worden gebracht met deze verordening.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 quinquies)  Indien er in voertuigen die aan het verkeer deelnemen onregelmatigheden worden vastgesteld die in strijd zijn met de oorspronkelijke vergunningsregels en/of die een gevaar vormen voor de veiligheid van de consument of de grenswaarden inzake verontreiniging overschrijden, is het in het belang van de Europese consument om te kunnen rekenen op snelle, passende en gecoördineerde correctiemaatregelen, waaronder in voorkomend geval de terugroeping van voertuigen in de hele Unie. De lidstaten moeten alle inlichtingen waarover zij beschikken aan de Commissie verstrekken, zodat deze passende, snelle maatregelen kan nemen om de integriteit van de interne markt te beschermen.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In deze verordening worden geharmoniseerde regels en beginselen vastgesteld voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, en voor individuele goedkeuring van voertuigen, teneinde een goede werking van de interne markt te waarborgen ten bate van bedrijven en consumenten, en een hoge mate van veiligheid en bescherming van de gezondheid en het milieu te verschaffen.

(6)  In deze verordening worden geharmoniseerde regels en beginselen vastgesteld voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, en voor individuele goedkeuring van voertuigen, teneinde de consistente toepassing van hoogwaardige normen voor controle op conformiteit van de productie te waarborgen, met het oog op een goede werking van de interne markt ten bate van bedrijven en met volledige inachtneming van de rechten van consumenten, terwijl tevens wordt gezorgd voor een hoge mate van veiligheid en bescherming van de gezondheid en het milieu.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  In deze verordening worden de inhoudelijke technische en administratieve voorschriften vastgesteld voor typegoedkeuring van motorvoertuigen van de categorieën M en N en aanhangwagens daarvan (categorie O) en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, teneinde een afdoende veiligheidsniveau en de milieuprestaties te waarborgen. In die categorieën vallen respectievelijk motorvoertuigen voor het vervoer van passagiers, motorvoertuigen voor het vervoer van goederen en aanhangwagens daarvan.

(7)  In deze verordening worden de inhoudelijke technische en administratieve voorschriften vastgesteld voor typegoedkeuring van motorvoertuigen van de categorieën M en N en aanhangwagens daarvan (categorie O) en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, teneinde een hoog niveau inzake veiligheid en milieuprestaties te waarborgen. In die categorieën vallen respectievelijk motorvoertuigen voor het vervoer van passagiers, motorvoertuigen voor het vervoer van goederen en aanhangwagens daarvan.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Deze verordening moet zorgen voor betrouwbare, geharmoniseerde en transparante procedures voor typegoedkeuring en markttoezicht in de lidstaten.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter)  Deze verordening moet ervoor zorgen dat de nationale typegoedkeuringsinstanties de voorschriften ervan interpreteren, toepassen en handhaven in de hele Unie. De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden van de nationale autoriteiten door middel van regelmatige controles, hertoetsing van aselecte steekproeven van de verleende typegoedkeuringen en algemeen toezicht op de geharmoniseerde toepassing van deze verordening.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  Met het oog op naleving van deze verordening moeten de bepalingen van Richtlijn 2014/45 van het Europees Parlement en de Raad1 bis in acht worden genomen.

 

__________________

 

1 bis Richtlijn 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens en tot intrekking van Richtlijn 2009/40/EG (PB L 127 van 29.4.2014, blz. 51).

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Een doeltreffende uitvoering van de typegoedkeuringsvoorschriften moet worden gegarandeerd door het versterken van de bepalingen inzake conformiteit van de productie, onder andere door te voorzien in verplichte periodieke controles van de methoden voor controle van de conformiteit van de productie en de voortdurende conformiteit van de desbetreffende producten, en van de voorschriften met betrekking tot bekwaamheden, verplichtingen en prestaties van de technische diensten die onder de verantwoordelijkheid van de typegoedkeuringsinstanties tests voor typegoedkeuring van gehele voertuigen uitvoeren. Een juist functioneren van de technische diensten is cruciaal om een hoge mate van veiligheid en milieubescherming en het vertrouwen van de burger in het systeem te waarborgen. De in Richtlijn 2007/46/EG opgenomen criteria voor de aanwijzing van technische diensten moeten gedetailleerder worden vastgesteld om een consistente toepassing ervan te garanderen. De beoordelingsmethoden van technische diensten in de lidstaten lopen steeds verder uiteen door de toenemende complexiteit van hun werkzaamheden. Het is derhalve noodzakelijk om procedurele verplichtingen vast te stellen die zorgen voor uitwisseling van informatie en controle van de praktijken van de lidstaten voor de beoordeling, aanwijzing en aanmelding van en het toezicht op hun technische diensten. Hierdoor moet de discrepanties tussen de gebruikte methoden en de interpretatie van de criteria voor de aanwijzing van de technische diensten worden verholpen.

(9)  Een doeltreffende uitvoering van de typegoedkeuringsvoorschriften moet worden gegarandeerd door het versterken van de bepalingen inzake conformiteit van de productie door te zorgen voor een betere toegang tot informatie, door in een stevig kader te voorzien voor optimaliseringstechnieken bij laboratoriumproeven, door bijzondere aandacht te besteden aan het risico van illegale manipulatie-instrumenten waarvan het gebruik verboden is bij Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad1 bis, door te voorzien in verplichte periodieke controles van de methoden voor controle van de conformiteit van de productie en de voortdurende conformiteit van de desbetreffende producten, en door een versterking en harmonisering van de voorschriften met betrekking tot bekwaamheden, verplichtingen en prestaties van de technische diensten die onder de verantwoordelijkheid van de typegoedkeuringsinstanties tests voor typegoedkeuring van gehele voertuigen uitvoeren. Een juist functioneren van de technische diensten is cruciaal om een hoge mate van veiligheid en milieubescherming en het vertrouwen van de burger in het systeem te waarborgen. De in Richtlijn 2007/46/EG opgenomen criteria voor de aanwijzing van technische diensten moeten gedetailleerder worden vastgesteld om te garanderen dat ze op consistente wijze worden toegepast in alle lidstaten. De methoden voor het beoordelen van technische diensten in de lidstaten lopen steeds verder uiteen door de toenemende complexiteit van hun werkzaamheden. Het is derhalve noodzakelijk om procedurele verplichtingen vast te stellen die zorgen voor uitwisseling van informatie en controle van de praktijken van de lidstaten voor de beoordeling, aanwijzing en aanmelding van en het toezicht op hun technische diensten. Hierdoor moet de discrepanties tussen de gebruikte methoden en de interpretatie van de criteria voor de aanwijzing van de technische diensten worden verholpen. Om in de hele Unie voldoende toezicht en gelijke voorwaarden te waarborgen, moet de beoordeling van een aanvragende technische dienst onder meer bestaan uit een beoordeling ter plekke en een observatie uit eerste hand van de daadwerkelijk uitgevoerde typegoedkeuringstests.

 

___________________

 

1 bis Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1).

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Er is steeds meer behoefte aan controle van en toezicht op de technische diensten door de aanwijzende autoriteiten nu er als gevolg van de technische vooruitgang een groter risico bestaat dat de technische diensten niet over de nodige bekwaamheid beschikken voor het testen van nieuwe technologieën of hulpmiddelen die binnen het taakgebied vallen waarvoor zij zijn aangewezen. Aangezien de productcycli door de technische vooruitgang steeds korter worden en de frequentie van controlebeoordelingen ter plekke en van monitoring per aanwijzende autoriteit verschilt, moeten minimumvoorschriften met betrekking tot de frequentie van controlebeoordelingen en monitoring van de technische diensten worden vastgesteld.

(10)  Er is steeds meer behoefte aan certificering en controle van en toezicht op de technische diensten nu er als gevolg van de technische vooruitgang een groter risico bestaat dat de technische diensten niet over de nodige bekwaamheid beschikken voor het testen van nieuwe technologieën of hulpmiddelen die binnen het taakgebied vallen waarvoor zij zijn aangewezen. Als gevolg van de uiteenlopende interpretaties van de huidige tenuitvoerlegging van Richtlijn 2007/46/EG en de toepassing van de bijbehorende bepalingen tijdens de typegoedkeuringsprocedure bestaan er aanzienlijke verschillen tussen technische diensten. Certificering, controle en toezicht moeten derhalve worden geharmoniseerd en opgevoerd om binnen de Europese interne markt gelijke voorwaarden te waarborgen. Aangezien de productcycli door de technische vooruitgang steeds korter worden en de frequentie van controlebeoordelingen ter plekke en van monitoring per aanwijzende autoriteit verschilt, moeten minimumvoorschriften met betrekking tot de frequentie van controlebeoordelingen en monitoring van de technische diensten worden vastgesteld.

Motivering

Technische diensten zijn betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwste technologieën via hun samenwerking met en werk voor de leveranciers van de autofabrikanten. De waargenomen verschillen vinden hun oorsprong in de verschillende interpretaties van de huidige richtlijnen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Teneinde de transparantie en het wederzijds vertrouwen te vergroten en de criteria voor beoordeling, aanwijzing en aanmelding van de technische diensten en uitbreidings- en hernieuwingsprocedures verder te ontwikkelen en met elkaar te doen overeenstemmen, moeten de lidstaten met elkaar en met de Commissie samenwerken. Zij moeten onderling en met de Commissie overleg plegen over vraagstukken die van algemeen belang zijn voor de uitvoering van deze verordening, en moeten elkaar en de Commissie van hun standaardbeoordelingschecklist in kennis stellen.

(12)  Teneinde de transparantie en het wederzijds vertrouwen te vergroten en de criteria voor beoordeling, aanwijzing en aanmelding van de technische diensten en uitbreidings- en hernieuwingsprocedures verder te ontwikkelen en met elkaar te doen overeenstemmen, moeten de lidstaten mechanismen tot stand brengen om met elkaar en met de Commissie samen te werken. Zij moeten onderling en met de Commissie overleg plegen over vraagstukken die van algemeen belang zijn voor de uitvoering van deze verordening, en moeten elkaar en de Commissie van hun standaardbeoordelingschecklist in kennis stellen. Bij deze verordening wordt een online gegevensbank ingesteld, die in combinatie met het bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad1bis ingestelde Informatiesysteem interne markt (IMI) een nuttig elektronisch middel kan zijn om de administratieve samenwerking te vereenvoudigen en te verbeteren, doordat de uitwisseling van informatie volgens eenvoudige en geharmoniseerde procedures zou verlopen. Om die reden zou de Commissie moeten overwegen om gebruik te maken van bestaande online gegevensbanken zoals ETAES of Eucaris.

 

__________________

 

1 bis Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie ("de IMI-verordening") (PB L 316 van 14.11.2012, blz. 1).

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Huidige problemen op het gebied van typegoedkeuring hebben grote tekortkomingen aan het licht gebracht in bestaande nationale systemen voor markttoezicht en voor controle van typegoedkeuring. Daarom moet de Commissie als onmiddellijk antwoord op de tekortkomingen die aan het licht zijn gebracht, worden gemachtigd passende toezichthoudende taken uit te voeren.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  Wanneer de aanwijzing van een technische dienst gebaseerd is op accreditatie in de zin van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad12, moeten accreditatie-instanties en aanwijzende autoriteiten informatie uitwisselen die relevant is voor de beoordeling van de bekwaamheid van technische diensten.

(13)  Wanneer de aanwijzing van een technische dienst gebaseerd is op accreditatie in de zin van Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad12, moeten accreditatie-instanties en aanwijzende autoriteiten waarborgen dat technische diensten bekwaam en onafhankelijk zijn.

__________________

__________________

12 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30).

12 Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30).

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  De lidstaten moeten vergoedingen heffen voor de aanwijzing en monitoring van technische diensten, ter waarborging van de duurzaamheid van de monitoring van die technische diensten door de lidstaten en om een gelijk speelveld voor technische diensten te creëren. Teneinde transparantie te waarborgen, moeten de lidstaten de Commissie en de andere lidstaten hiervan in kennis stellen voordat zij de hoogte en de structuur van de vergoedingen vaststellen.

Schrappen

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis)   De lidstaten moeten ervoor zorgen dat vergoedingen voor de kosten van typegoedkeuringen en markttoezichtactiviteiten niet rechtstreeks door de marktdeelnemer aan de technische dienst worden uitbetaald. Deze bepaling mag geen beperking vormen van de mogelijkheid voor marktdeelnemers om voor deze activiteiten een beroep te kunnen doen op de technische dienst van hun voorkeur.

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  De onafhankelijkheid van technische diensten ten opzichte van fabrikanten moet worden gewaarborgd, onder meer door te vermijden dat zij direct of indirect door de fabrikanten worden betaald voor de keuringen en tests die zij in het kader van typegoedkeuring hebben uitgevoerd. De lidstaten moeten derhalve een typegoedkeuringsheffingsstructuur vaststellen voor de kosten die voortvloeien uit het verrichten van typegoedkeuringstests en -keuringen door de door de typegoedkeuringsinstantie aangewezen technische diensten, de administratieve kosten voor het verlenen van typegoedkeuring en de kosten voor het verrichten van nalevingscontroletests en -keuringen achteraf.

Schrappen

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(17 bis)  Om marktwerking mogelijk te maken, moeten technische diensten de regelgeving inzake typegoedkeuringsprocedures zo transparant en uniform mogelijk toepassen, zonder marktdeelnemers nodeloos te belasten. Om een hoog niveau van technische deskundigheid en een eerlijke behandeling van alle marktdeelnemers te waarborgen, dient er te worden gezorgd voor een uniforme technische toepassing van de regels voor de typegoedkeuringsprocedures. Binnen het kader van het bij deze verordening ingestelde forum moeten de typegoedkeuringsinstanties informatie uitwisselen met betrekking tot het functioneren van de verschillende technische diensten die zij hebben gecertificeerd.

Motivering

De Commissie moet toezien op een doelgerichte coördinatie en samenwerking tussen de technische diensten. Voor het functioneren van de typegoedkeuringsprocedure is het van essentieel belang dat de technische diensten de procedure op uniforme wijze toepassen.

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Een solide mechanisme voor de handhaving van naleving is noodzakelijk om te waarborgen dat aan de voorschriften van deze verordening wordt voldaan. Het waarborgen van de naleving van de voorschriften inzake typegoedkeuring en conformiteit van de productie in de wetgeving betreffende de automobielsector moet de hoofdverantwoordelijkheid van de goedkeuringsinstanties blijven, aangezien deze verplichting nauw verbonden is aan het verlenen van typegoedkeuringen en een gedetailleerde kennis van de inhoud ervan vereist. Het is daarom van belang dat de prestaties van de goedkeuringsinstanties regelmatig door middel van intercollegiale toetsing worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat bij het handhaven van de typegoedkeuringsvoorschriften door alle goedkeuringsinstanties een uniform kwaliteits- en striktheidsniveau wordt toegepast. Daarnaast is het belangrijk dat de juistheid van de typegoedkeuring zelf wordt gecontroleerd.

(18)  Een solide mechanisme voor de handhaving van naleving is noodzakelijk om te waarborgen dat aan de voorschriften van deze verordening wordt voldaan. Het waarborgen van de naleving van de voorschriften inzake typegoedkeuring en conformiteit van de productie in de wetgeving betreffende de automobielsector moet de hoofdverantwoordelijkheid van de goedkeuringsinstanties blijven, aangezien deze verplichting nauw verbonden is aan het verlenen van typegoedkeuringen en een gedetailleerde kennis van de inhoud ervan vereist. Het is daarom van belang dat de prestaties van de goedkeuringsinstanties regelmatig worden onderworpen aan toezichthoudende controles op EU-niveau, met inbegrip van onafhankelijke audits, om ervoor te zorgen dat bij het handhaven van de typegoedkeuringsvoorschriften door alle goedkeuringsinstanties een uniform kwaliteits- en striktheidsniveau wordt toegepast. Daarnaast is het belangrijk dat de juistheid van de typegoedkeuring zelf op EU-niveau wordt gecontroleerd door een onafhankelijke derde partij.

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis)   Om potentiële belangenconflicten te voorkomen, mag er geen band zijn tussen typegoedkeuringsinstanties en markttoezichtautoriteiten bij het uitvoeren van hun taken. In dit opzicht moeten deze instanties in overeenstemming met de structuur van de nationale administratie worden georganiseerd als afzonderlijke entiteiten en mogen beide instanties geen personeelsleden of voorzieningen delen, in overeenstemming met de structuren en bevoegdheden van nationale autoriteiten.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 ter)   Het handhavingsforum moet zorgen voor een platform voor de uitwisseling van informatie en onafhankelijke analyses ter ondersteuning van verbeteringen aan de werking en tenuitvoerlegging van deze verordening. In de loop van deze uitwisseling kan de Commissie mogelijk redenen hebben om te oordelen dat een of meer typegoedkeuringsinstanties de voorschriften van deze verordening niet naleven. In dat geval moet de Commissie alle nodige maatregelen kunnen treffen om naleving te verzekeren, onder meer via het verstrekken van richtsnoeren, aanbevelingen of andere instrumenten en het gebruik van andere procedures, met inachtneming van evenredigheid. In het geval van een ernstige inbreuk moet de Commissie kunnen eisen dat de bevoegdheid van de instantie om aanvragen voor nieuwe typegoedkeuringen te aanvaarden wordt ingetrokken of geschorst, teneinde een hoog niveau van consumenten- en milieubescherming te kunnen waarborgen.

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  In deze verordening moeten bepalingen inzake markttoezicht worden opgenomen om de rechten en plichten van de nationale bevoegde autoriteiten te versterken, een doeltreffende coördinatie van hun activiteiten in verband met markttoezicht te waarborgen de geldende procedures te verduidelijken.

(21)  Het is van cruciaal belang dat in deze verordening bepalingen inzake markttoezicht worden opgenomen om de rechten en plichten van de nationale bevoegde autoriteiten te versterken, een doeltreffende coördinatie van hun activiteiten in verband met markttoezicht te waarborgen en de geldende procedures te verduidelijken.

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)   De markttoezichtautoriteiten en typegoedkeuringsinstanties moeten de taken waarin in deze verordening voorziet naar behoren kunnen uitvoeren. De lidstaten moeten deze instanties daarom met name voorzien van alle nodige middelen hiertoe.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Teneinde de transparantie in het goedkeuringsproces te vergroten en de uitwisseling van informatie en de onafhankelijke controle door markttoezichtautoriteiten, goedkeuringsinstanties en de Commissie te vergemakkelijken, moeten de typegoedkeuringsdocumenten in elektronische vorm worden verstrekt en openbaar beschikbaar worden gemaakt, behoudens de ontheffingen ten behoeve van de bescherming van commerciële belangen en van persoonsgegevens.

(22)  Teneinde de transparantie in het goedkeuringsproces te vergroten en de uitwisseling van informatie en de onafhankelijke controle door markttoezichtautoriteiten, goedkeuringsinstanties, de Commissie en derde partijen te vergemakkelijken, is de openbaarmaking van informatie met betrekking tot voertuigen en tests noodzakelijk om dergelijke controles te kunnen uitvoeren. Relevante informatie voor reparatie- en onderhoudsdoeleinden moet in elektronische vorm worden verstrekt en openbaar beschikbaar worden gemaakt, behoudens de ontheffingen ten behoeve van de bescherming van commerciële belangen en van persoonsgegevens. De voor deze doeleinden bekend te maken informatie mag niet van dien aard zijn dat de vertrouwelijkheid van gepatenteerde informatie en intellectuele eigendom in het gedrang komt.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Overweging 23 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(23 bis)   Derde partijen die eigen tests uitvoeren en controleren of voertuigen voldoen aan de voorschriften van deze verordening moeten beantwoorden aan de beginselen van transparantie en openheid, onder meer met betrekking tot eigendom en financieringsstructuren en -modellen. Deze derde partijen moeten ook voldoen aan dezelfde voorschriften als diegene waartoe aangewezen technische diensten verplicht zijn met betrekking tot de wetenschappelijke en methodologische normen die worden gehanteerd in het verloop van de door hen uitgevoerde tests.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  De meer specifieke verplichtingen voor nationale autoriteiten waarin deze verordening voorziet, moeten nalevingscontroles en inspecties achteraf omvatten van een toereikend aantal voertuigen die in de handel zijn gebracht. Voor deze nalevingscontrole achteraf moeten voertuigen worden geselecteerd op basis van een passende risicobeoordeling die rekening houdt met de ernst van het mogelijke geval van niet-naleving en de waarschijnlijkheid ervan.

(24)  De meer specifieke verplichtingen voor nationale autoriteiten waarin deze verordening voorziet, moeten nalevingscontroles en inspecties achteraf omvatten van een toereikend aantal voertuigen die in de handel zijn gebracht. Voor deze nalevingscontrole achteraf moeten voertuigen worden geselecteerd op basis van een passende risicobeoordeling die rekening houdt met de ernst van het mogelijke geval van niet-naleving en de waarschijnlijkheid ervan. Voorts moeten er duidelijke en gedetailleerde criteria worden gehanteerd en moet de controle onder meer steekproefsgewijze percentagecontroles omvatten voor alle huidige voertuigmodellen, voor voertuigen waarin een nieuwe motor is ingebouwd of nieuwe technologie is geïnstalleerd, voor voertuigen met een hoog of zeer laag brandstofverbruik en voor voertuigen met een zeer hoog verkoopvolume. Ook moet rekening worden gehouden met de voorgeschiedenis wat conformiteit betreft, met tips van consumenten, resultaten van tests met behulp van teledetectie en punten van zorg die door onafhankelijke onderzoeksinstituten worden aangekaart.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis)  Het is van essentieel belang dat de Commissie kan nagaan of er sprake is van conformiteit met typegoedkeuringen en met de wetgeving die van toepassing is op voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden, en dat ze kan zorgen voor de regulariteit van typegoedkeuringen door tests en keuringen van reeds op de markt aangeboden voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden te organiseren, te verrichten of verplicht te stellen.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 bis)   Derde partijen die eigen tests uitvoeren en controleren of voertuigen voldoen aan de voorschriften van deze verordening moeten beantwoorden aan de beginselen van transparantie en openheid, onder meer met betrekking tot eigendom en financieringsstructuren en -modellen. Deze derde partijen moeten tevens een benadering hanteren die vergelijkbaar is met die van de aangewezen technische diensten door dezelfde normen na te leven bij het uitvoeren en interpreteren van tests.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 ter)  Bij markttoezicht moet ook een op risico's gebaseerde benadering in aanmerking worden genomen die onder meer is gericht op gegevens die zijn verkregen via langs de weg geïnstalleerde systemen voor toezicht op afstand, klachten, verslagen van periodieke technische controles, de verwachte levensduur en voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die eerder al als problematisch zijn aangeduid.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Overweging 25 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(25 quater)  Voor het controleren van voertuigemissies moeten markttoezichtautoriteiten onder meer gebruikmaken van teledetectie als hulpmiddel om te kunnen nagaan welke aspecten, zoals een hoge mate van luchtverontreiniging of geluidshinder, van welke voertuigmodellen moeten worden onderworpen aan bijkomend onderzoek. Hierbij dienen de autoriteiten samen te werken met de instanties die verantwoordelijk zijn voor de periodieke technische controles uit hoofde van Richtlijn 2014/45/EU betreffende de periodieke technische controle van motorvoertuigen, en moeten zij hun activiteiten met deze instanties coördineren.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Om een hoog niveau van functionele voertuigveiligheid, de bescherming van de inzittenden van het voertuig en andere weggebruikers en milieubescherming te waarborgen, moeten de technische voorschriften en milieunormen die van toepassing zijn op voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden, geharmoniseerd blijven worden en aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang worden aangepast.

(26)  Om een hoog niveau van functionele voertuigveiligheid, de bescherming van de inzittenden van het voertuig en andere weggebruikers, milieubescherming en bescherming van de volksgezondheid te waarborgen, moeten de technische voorschriften en milieunormen die van toepassing zijn op voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden, geharmoniseerd blijven worden en aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang worden aangepast.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Overweging 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(26 bis)  Om een hoog niveau van functionele veiligheid van een voertuig, bescherming van de inzittenden van het voertuig en andere weggebruikers en milieubescherming te waarborgen en te verbeteren, moet de invoering van nieuwe technologieën op basis van technische en wetenschappelijke vooruitgang worden vergemakkelijkt. Dit moet worden bewerkstelligd door de hoeveelheid tests en documentatie voor het verlenen van EU-typegoedkeuringen voor dergelijke technologieën binnen de perken te houden.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  De doelstellingen van deze verordening mogen niet in het gedrang komen door het feit dat bepaalde systemen, onderdelen, technische eenheden of voertuigdelen en uitrustingsstukken in een voertuig kunnen worden gemonteerd nadat het voertuig in de handel is gebracht, is geregistreerd of in het verkeer is gebracht. Daarom moeten passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat systemen, onderdelen, technische eenheden of voertuigdelen en uitrustingsstukken die op of in voertuigen kunnen worden gemonteerd en die de werking van voor de milieubescherming of de functionele veiligheid essentiële systemen in aanzienlijke mate nadelig kunnen beïnvloeden, door een goedkeuringsinstantie worden gecontroleerd voordat zij in de handel worden gebracht, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht.

(27)  De doelstellingen van deze verordening mogen niet in het gedrang komen door het feit dat bepaalde systemen, onderdelen, technische eenheden of voertuigdelen en uitrustingsstukken in een voertuig kunnen worden gemonteerd nadat het voertuig in de handel is gebracht, is geregistreerd of in het verkeer is gebracht. Daarom moeten passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat systemen, onderdelen, technische eenheden of voertuigdelen en uitrustingsstukken die op of in voertuigen kunnen worden gemonteerd en die de werking van voor de milieubescherming of de functionele veiligheid essentiële systemen nadelig kunnen beïnvloeden, door een goedkeuringsinstantie worden gecontroleerd voordat zij in de handel worden gebracht, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Conformiteit van de productie vormt een van de hoekstenen van het EU-typegoedkeuringsstelsel en de maatregelen die de fabrikant treft om die conformiteit te waarborgen, moeten derhalve worden goedgekeurd door de bevoegde instantie of een voldoende gekwalificeerde technische dienst die daartoe is aangewezen, en worden onderworpen aan regelmatige controle door middel van onafhankelijke periodieke controles. Daarnaast moet de controle van de voortdurende conformiteit van de desbetreffende producten door de goedkeuringsinstanties worden gewaarborgd.

(29)  Conformiteit van de productie vormt een van de hoekstenen van het EU-typegoedkeuringsstelsel en de maatregelen die de fabrikant treft om die conformiteit te waarborgen, moeten derhalve worden goedgekeurd door de bevoegde instantie of een voldoende gekwalificeerde technische dienst die daartoe is aangewezen, en worden onderworpen aan regelmatige controle. Daarnaast moet de controle van de voortdurende conformiteit van de desbetreffende producten door de goedkeuringsinstanties worden gewaarborgd.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  De blijvende geldigheid van de typegoedkeuringen vereist dat de fabrikant de instantie die de typegoedkeuring van een type voertuig heeft verleend, in kennis stelt van eventuele veranderingen in de kenmerken van het type of de veiligheids- en milieuprestatievereisten die op dat type van toepassing zijn. Het is derhalve van belang dat de geldigheidsduur van de afgegeven typegoedkeuringscertificaten beperkt is en dat die certificaten alleen kunnen worden hernieuwd wanneer de goedkeuringsinstantie naar tevredenheid heeft geverifieerd dat het voertuigtype alle toepasselijke voorschriften nog steeds naleeft. Voorts moeten de voorwaarden voor de uitbreiding van typegoedkeuringen worden verduidelijkt om een uniforme toepassing van de procedures voor en handhaving van de typegoedkeuringsvoorschriften in de hele Unie te waarborgen.

(30)  De blijvende geldigheid van de typegoedkeuringen vereist dat de fabrikant de instantie die de typegoedkeuring van een type voertuig heeft verleend, in kennis stelt van eventuele veranderingen in de kenmerken van het type of de veiligheids- en milieuprestatievereisten die op dat type van toepassing zijn. Het is derhalve van belang dat de geldigheidsduur van de afgegeven typegoedkeuringscertificaten beperkt is en dat die certificaten alleen kunnen worden hernieuwd wanneer de goedkeuringsinstantie naar tevredenheid heeft geverifieerd dat het voertuigtype alle toepasselijke voorschriften nog steeds naleeft. Sommige systemen, onderdelen en technische eenheden hoeven vanwege hun aard echter niet te zijn voorzien van een datum waarop de geldigheidsduur verstrijkt. Zo mag het duidelijk zijn dat de geldigheid van typegoedkeuring met betrekking tot emissiesystemen moet worden beperkt in de tijd, terwijl deze beperking niet nodig is voor achteruitkijkspiegels. De Commissie moet derhalve de bevoegdheid krijgen om een lijst van de betreffende systemen, onderdelen en technische eenheden op te stellen. De controleprocedure moet verschillende methoden omvatten, waaronder documentencontroles, conformiteitscontroles en volwaardige typegoedkeuringsprocedures.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  De beoordeling van gemelde ernstige risico's voor de veiligheid en van schade aan de volksgezondheid en het milieu moet op nationaal niveau worden verricht, maar er moet worden gezorgd voor coördinatie op EU-niveau wanneer het gemelde risico of de schade ook buiten het grondgebied van een lidstaat kan voorkomen, zodat hulpmiddelen kunnen worden gedeeld en de consistentie kan worden gewaarborgd met betrekking tot corrigerende maatregelen die moeten worden genomen om het geconstateerde risico en de geconstateerde schade tegen te gaan.

(31)  De beoordeling van gemelde ernstige risico's voor de veiligheid en van schade aan de volksgezondheid en het milieu moet op nationaal niveau worden verricht, maar er moet worden gezorgd voor coördinatie op EU-niveau wanneer het gemelde risico of de schade ook buiten het grondgebied van een lidstaat kan voorkomen, zodat hulpmiddelen kunnen worden gedeeld en de consistentie kan worden gewaarborgd met betrekking tot corrigerende maatregelen die moeten worden genomen om het geconstateerde risico en de geconstateerde schade tegen te gaan. Hierbij moet bijzondere aandacht worden besteed aan vervangende uitrustingsstukken, systemen en technische eenheden die van invloed zijn op de milieueffecten van het uitlaatsysteem en aan het feit dat die in voorkomend geval onderworpen moeten worden aan goedkeuringsvoorwaarden.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(33)  Er moet worden voorzien in gepaste flexibiliteit door middel van alternatieve typegoedkeuringsregelingen voor fabrikanten die voertuigen in kleine series produceren. Zij moeten kunnen profiteren van de voordelen van de interne markt van de Europese Unie, op voorwaarde dat hun voertuigen voldoen aan de specifieke EU-typegoedkeuringsvoorschriften voor in kleine series geproduceerde voertuigen. In een beperkt aantal gevallen moet nationale typegoedkeuring van kleine series worden toegestaan. Om verkeerd gebruik te voorkomen, moet de vereenvoudigde procedure voor in kleine series geproduceerde voertuigen tot zeer geringe producties worden beperkt. Het begrip kleine series dient dan ook nauwkeurig te worden gedefinieerd door het aantal geproduceerde voertuigen, de voorschriften waaraan moet worden voldaan en de voorwaarden voor het in de handel brengen van de voertuigen vast te stellen. Het is evenzeer van belang een alternatief goedkeuringsstelsel te definiëren voor individuele voertuigen, met name om te voorzien in voldoende flexibiliteit voor de goedkeuring van in meerdere fasen gebouwde voertuigen.

(33)  Er moet worden voorzien in gepaste flexibiliteit door middel van alternatieve typegoedkeuringsregelingen voor fabrikanten die voertuigen in kleine series produceren. Zij moeten kunnen profiteren van de voordelen van de interne markt van de Europese Unie, op voorwaarde dat hun voertuigen voldoen aan de specifieke EU-typegoedkeuringsvoorschriften voor in kleine series geproduceerde voertuigen. In een beperkt aantal gevallen moet nationale typegoedkeuring van kleine series worden toegestaan. Om verkeerd gebruik te voorkomen, moet de vereenvoudigde procedure voor in kleine series geproduceerde voertuigen tot zeer geringe producties worden beperkt overeenkomstig deze verordening. Het begrip kleine series dient dan ook nauwkeurig te worden gedefinieerd door het aantal geproduceerde voertuigen, de voorschriften waaraan moet worden voldaan en de voorwaarden voor het in de handel brengen van de voertuigen vast te stellen. Het is evenzeer van belang een alternatief goedkeuringsstelsel te definiëren voor individuele voertuigen, met name om te voorzien in voldoende flexibiliteit voor de goedkeuring van in meerdere fasen gebouwde voertuigen.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(35 bis)   Om op de markt daadwerkelijke concurrentie te waarborgen voor diensten met betrekking tot reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen en om duidelijk te maken dat de betreffende informatie ook betrekking heeft op informatie die aan andere onafhankelijke marktdeelnemers dan reparateurs moet worden verstrekt, teneinde ervoor te zorgen dat de onafhankelijke markt voor de reparatie en het onderhoud van voertuigen in haar totaliteit met erkende dealers kan concurreren, ongeacht of de voertuigfabrikant die informatie rechtstreeks aan erkende dealers en reparateurs verstrekt, is het noodzakelijk nader toe te lichten welke gedetailleerde informatie moet worden verstrekt met het oog op toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Overweging 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(36 bis)   Aangezien er momenteel geen gemeenschappelijke gestructureerde procedure bestaat voor de uitwisseling van gegevens over voertuigonderdelen tussen voertuigfabrikanten en onafhankelijke marktdeelnemers, is het wenselijk voor die gegevensuitwisseling beginselen op te stellen. Een toekomstige gemeenschappelijke gestructureerde procedure voor de gestandaardiseerde vorm van de uitgewisselde gegevens moet formeel worden uitgewerkt door het Europees Comité voor Normalisatie (CEN), waarbij in het aan CEN verleende mandaat niet van tevoren wordt vermeld hoe gedetailleerd die norm zal zijn. Het CEN moet er in haar werk met name voor zorgen dat de belangen en behoeften van zowel voertuigfabrikanten als onafhankelijke marktdeelnemers tot uitdrukking komen en moet tevens op zoek gaan naar oplossingen zoals open gegevensformaten die vergezeld gaan van goed gedefinieerde metagegevens met het oog op de aanpassing van bestaande IT-infrastructuur.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(37 bis)  Om op de markt daadwerkelijke concurrentie te waarborgen voor diensten met betrekking tot reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen moet worden benadrukt dat de betreffende informatie ook betrekking heeft op informatie die aan andere onafhankelijke marktdeelnemers dan reparateurs moet worden verstrekt, in een vorm die verdere elektronische verwerking mogelijk maakt, teneinde ervoor te zorgen dat de onafhankelijke markt voor de reparatie en het onderhoud van voertuigen in haar totaliteit met erkende dealers kan concurreren, ongeacht of de voertuigfabrikant die informatie rechtstreeks aan erkende dealers en reparateurs verstrekt.

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Overweging 37 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(37 ter)  Onverminderd de verplichting van voertuigfabrikanten om reparatie- en onderhoudsinformatie te verstrekken via hun website moeten de gegevens in het voertuig rechtstreeks en vrij toegankelijk blijven voor onafhankelijke marktdeelnemers.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  De lidstaten moeten regels vaststellen inzake sancties voor inbreuken op deze verordening en erop toezien dat deze regels worden uitgevoerd. Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten moeten jaarlijks aan de Commissie verslag uitbrengen over de opgelegde sancties, zodat toezicht kan worden gehouden op de coherentie van de uitvoering van deze bepalingen.

(40)  De lidstaten moeten regels vaststellen inzake sancties voor inbreuken op deze verordening en erop toezien dat deze regels worden uitgevoerd. Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten moeten met behulp van de online gegevensbank regelmatig aan de Commissie verslag uitbrengen over de opgelegde sancties, zodat toezicht kan worden gehouden op de coherentie van de uitvoering van deze bepalingen.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(40 bis)   De vervalsing van testresultaten moet worden geacht te hebben plaatsgevonden indien deze resultaten niet empirisch kunnen worden geverifieerd door de desbetreffende instantie wanneer alle testparameters worden overgenomen of in aanmerking worden genomen.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Overweging 40 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(40 ter)   Door de Commissie opgelegde administratieve boetes kunnen worden gebruikt voor maatregelen inzake markttoezicht en voor maatregelen ter ondersteuning van personen die benadeeld zijn door inbreuken op deze verordening of andere soortgelijke activiteiten ten gunste van getroffen consumenten, en in voorkomend geval voor de bescherming van het milieu.

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Overweging 40 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(40 quater)   In geval van non-conformiteit kan de consument te maken krijgen met persoonlijke schade of met schade aan zijn eigendom. Wanneer dit het geval is, moet de consument over het recht beschikken schadevergoeding te verkrijgen uit hoofde van desbetreffende wetgeving inzake producten met gebreken of niet-conforme goederen, waaronder Richtlijn 85/374/EEG van de Raad1 bis, Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad1 ter en Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad1 quater, naargelang het geval. Bovendien kan de consument een beroep doen op rechtsmiddelen uit het overeenkomstenrecht, als van toepassing volgens het recht van hun lidstaat.

 

_____________

 

1 bis Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29).

 

1 ter Richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen (PB L 171 van 7.7.1999, blz. 12).

 

1 quater Richtlijn 2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame PB L 376 van 27.12.2006, blz. 21.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(45 bis)  Om op de markt daadwerkelijke concurrentie te waarborgen voor diensten met betrekking tot reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen moet duidelijk worden gemaakt dat de betreffende informatie ook betrekking heeft op informatie die aan andere onafhankelijke marktdeelnemers dan reparateurs moet worden verstrekt, in een vorm die verdere elektronische verwerking mogelijk maakt, teneinde ervoor te zorgen dat de onafhankelijke markt voor de reparatie en het onderhoud van voertuigen in haar totaliteit met erkende dealers kan concurreren, ongeacht of de voertuigfabrikant die informatie rechtstreeks aan erkende dealers en reparateurs verstrekt.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Voor de volgende voertuigen en machines mag de fabrikant typegoedkeuring of individuele goedkeuring van een voertuig krachtens deze verordening aanvragen, op voorwaarde dat die voertuigen voldoen aan de inhoudelijke voorschriften van deze verordening:

3.  Voor de volgende voertuigen en machines mag de fabrikant typegoedkeuring of individuele goedkeuring van een voertuig krachtens deze verordening aanvragen, op voorwaarde dat die voertuigen voldoen aan de voorschriften van deze verordening:

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  voertuigen die zijn ontworpen en gebouwd voor gebruik door de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en de ordehandhavingsdiensten;

b)  voertuigen die zijn ontworpen en gebouwd voor gebruik door de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, rampenbestrijdingsorganen en de ordehandhavingsdiensten;

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van deze verordening en de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen van de Unie, tenzij daarin anders is bepaald, wordt verstaan onder:

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  "markttoezicht": activiteiten en maatregelen van de markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden en voertuigdelen en uitrustingsstukken die op de markt worden aangeboden, voldoen aan de voorschriften van de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid, de veiligheid of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang;

(2)  "markttoezicht": activiteiten en maatregelen van de markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden en voertuigdelen en uitrustingsstukken die op de markt worden aangeboden, voldoen aan de voorschriften van de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid, de veiligheid, het milieu of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang, met inbegrip van de consumentenrechten;

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  "originele onderdelen of uitrustingsstukken": onderdelen of uitrustingsstukken die worden geproduceerd volgens specificaties en productienormen die de voertuigfabrikant heeft verstrekt voor de productie van onderdelen of uitrustingsstukken die bestemd zijn voor de assemblage van het betreffende voertuig; hieronder vallen ook onderdelen en uitrustingsstukken die in dezelfde productielijn als deze onderdelen of uitrustingsstukken zijn geproduceerd; tot het bewijs van het tegendeel wordt ervan uitgegaan dat onderdelen originele onderdelen zijn indien de fabrikant certificeert dat de onderdelen van gelijke kwaliteit zijn als de onderdelen die voor de assemblage van het betreffende voertuig zijn gebruikt en dat zij volgens de specificaties en productienormen van de fabrikant van het voertuig zijn vervaardigd;

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  "fabrikant": een natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor alle aspecten van de typegoedkeuring van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid of van de individuele goedkeuring van een voertuig, of voor de vergunningsprocedure voor voertuigdelen en uitrustingsstukken, voor het waarborgen van de conformiteit van de productie en voor markttoezichtgerelateerde zaken met betrekking tot geproduceerde voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen en uitrustingsstukken, ongeacht of die persoon wel of niet direct betrokken is bij alle fasen van het ontwerp en de bouw van het desbetreffende voertuig, systeem, onderdeel of de desbetreffende technische eenheid;

(9)  "fabrikant": een natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het naleven van de geldende administratieve bepalingen en technische vereisten om typegoedkeuring te verkrijgen van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid of van de individuele goedkeuring van een voertuig, of voor de vergunningsprocedure voor voertuigdelen en uitrustingsstukken, en voor het waarborgen van de conformiteit van de productie, alsook voor het faciliteren van naleving van bepalingen inzake markttoezicht met betrekking tot geproduceerde voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen en uitrustingsstukken, ongeacht of die persoon wel of niet direct betrokken is bij alle fasen van het ontwerp en de bouw van het desbetreffende voertuig, systeem, onderdeel of de desbetreffende technische eenheid;

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  "registratie": de permanente of tijdelijke administratieve vergunning voor het in het verkeer brengen van een voertuig, met inbegrip van de identificatie van het voertuig en de afgifte van een registratienummer;

(16)  "registratie": de administratieve vergunning voor het in het verkeer brengen van een voertuig, bestaande uit de identificatie van het voertuig en de afgifte van een registratienummer voor het voertuig, het zogenoemde kenteken, dat op permanente dan wel tijdelijke basis wordt toegewezen, ook voor een kort tijdsbestek;

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 35

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(35)  "voertuigtype": een bepaalde categorie van voertuigen die ten minste de in bijlage II, deel B, vermelde essentiële kenmerken delen, die varianten en versies mag bevatten zoals daarnaar verwezen;

(35)  "voertuigtype": een bepaalde groep van voertuigen die ten minste de in bijlage II, deel B, vermelde essentiële kenmerken delen, die varianten en versies mag bevatten zoals daarnaar verwezen;

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  "basisvoertuig": een voertuig dat in de eerste fase van een meerfasentypegoedkeuring wordt gebruikt;

(37)  "basisvoertuig": een voertuig dat in de eerste fase van een meerfasentypegoedkeuring wordt gebruikt, ongeacht of het om een motorvoertuig gaat;

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 42

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(42)  "individuele goedkeuring van een voertuig": de procedure waarbij een goedkeuringsinstantie certificeert dat een bepaald voertuig, al dan niet uniek, aan de desbetreffende administratieve bepalingen en technische voorschriften voor individuele EU-goedkeuring van een voertuig en nationale individuele goedkeuring van een voertuig voldoet;

(42)  "individuele goedkeuring van een voertuig": de procedure waarbij een goedkeuringsinstantie certificeert dat een bepaald voertuig, al dan niet uniek, aan de desbetreffende administratieve bepalingen en technische voorschriften voor individuele EU-goedkeuring van een voertuig of nationale individuele goedkeuring van een voertuig voldoet;

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46)  "reparatie- en onderhoudsinformatie van een voertuig": alle informatie die nodig is voor diagnose, onderhoud, keuring, periodieke controle, reparatie, herprogrammering of re-initialisatie van een voertuig alsook voor het monteren van voertuigdelen of uitrustingsstukken op een voertuig, en die de fabrikant aan zijn erkende dealers en reparateurs verstrekt, met inbegrip van alle latere wijzigingen van en aanvullingen op deze informatie;

(46)  "reparatie- en onderhoudsinformatie van een voertuig": alle informatie die nodig is voor diagnose, onderhoud, keuring, technische controle, reparatie, herprogrammering of re-initialisatie van een voertuig alsook voor het monteren van voertuigdelen of uitrustingsstukken op een voertuig, en die de fabrikant gebruikt of verstrekt, onder meer aan zijn erkende partners, dealers, reparateurs en netwerk, om producten of diensten voor doeleinden van voertuigreparatie- en -onderhoud aan te bieden, met inbegrip van alle latere wijzigingen van en aanvullingen op deze informatie;

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 55

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55)  "beoordeling ter plekke": een door de typegoedkeuringsinstantie uitgevoerde controle in de bedrijfsruimte van de technische dienst of van een van haar onderaannemers of dochterondernemingen;

(55)  "beoordeling ter plekke": een controle in de bedrijfsruimte van de technische dienst of van een van haar onderaannemers of dochterondernemingen;

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 56 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(56 bis)  "manipulatie-instrument": ieder functioneel element van een ontwerp dat door zijn werking een belemmering vormt voor een effectieve en efficiënte werking van de goedgekeurde controle- en monitoringsystemen van het voertuig, en dat naleving van de goedkeuringsvoorschriften binnen het gehele spectrum van reële rijomstandigheden in de weg staat.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie moet de bevoegdheid worden verleend om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen tot wijziging van bijlage II wat de categorisering van voertuigsubcategorieën, voertuigtypen en carrosserietypen betreft, vast te stellen teneinde deze aan de technische vooruitgang aan te passen.

De Commissie heeft de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen tot wijziging van bijlage II wat de voertuigtypen en carrosserietypen betreft vast te stellen, teneinde deze aan de technische vooruitgang aan te passen.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten zorgen ervoor dat typegoedkeuringsinstanties en markttoezichtautoriteiten zich houden aan een strikte scheiding van functies en verantwoordelijkheden, en onafhankelijk van elkaar functioneren.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Wanneer in een lidstaat meer dan een goedkeuringsinstantie verantwoordelijk is voor het goedkeuren van voertuigen, met inbegrip van individuele goedkeuring van een voertuig, wijst de lidstaat één enkele typegoedkeuringsinstantie aan als verantwoordelijke voor het uitwisselen van informatie met de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en voor het naleven van de in hoofdstuk XV van deze verordening vastgestelde verplichtingen.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten organiseren en verrichten overeenkomstig hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 765/2008 markttoezicht op en controles van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die op de markt worden ingevoerd.

4.  De lidstaten organiseren en verrichten overeenkomstig hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 765/2008, met uitzondering van artikel 18, lid 5, markttoezicht op en controles van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die op de markt worden ingevoerd.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat markttoezichtautoriteiten, wanneer zij dat noodzakelijk en gerechtvaardigd achten, recht hebben op het betreden van de bedrijfsruimten van marktdeelnemers en het nemen van de voor de nalevingscontrole noodzakelijke monsters van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden.

5.  Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat markttoezichtautoriteiten, wanneer zij dat noodzakelijk en gerechtvaardigd achten, recht hebben op het betreden van de bedrijfsruimten van marktdeelnemers op hun grondgebied en het nemen van de voor de nalevingscontrole noodzakelijke monsters van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun typegoedkeuringsactiviteiten. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke vier jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden aan de andere lidstaten en de Commissie meegedeeld. De betrokken lidstaat maakt een samenvatting van de resultaten, met name van het aantal verleende typegoedkeuringen en aan welke fabrikanten die zijn verleend, toegankelijk voor het publiek.

6.  De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun typegoedkeuringsactiviteiten en gaan onder meer na of de verleende typegoedkeuringen conform zijn met deze verordening. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke drie jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden aan de andere lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie meegedeeld. De resultaten worden besproken door het krachtens artikel 10 opgerichte forum. De betrokken lidstaat maakt een volledig verslag van de resultaten, waarin met name informatie wordt gegeven over het aantal verleende of geweigerde typegoedkeuringen, het product waarop het goedkeuringscertificaat betrekking heeft en de identiteitsgegevens van de betrokken fabrikanten, alsook de gegevens van de technische diensten die verantwoordelijk zijn voor toezicht op de typegoedkeuringstests, toegankelijk voor het publiek.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun markttoezichtactiviteiten. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke vier jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden aan de andere lidstaten en de Commissie meegedeeld. De betrokken lidstaat maakt een samenvatting van de resultaten toegankelijk voor het publiek.

7.  De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun markttoezichtactiviteiten. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke drie jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden aan de andere lidstaten, aan het Europees Parlement en aan de Commissie meegedeeld. De resultaten worden besproken door het krachtens artikel 10 opgerichte forum. De betrokken lidstaat stelt een samenvatting van de resultaten, waarin met name informatie wordt gegeven over het aantal voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die zijn onderworpen aan tests of andere beoordelingen, beschikbaar voor het publiek. In de samenvatting wordt een lijst opgenomen van de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden waarvan is gebleken dat ze niet conform de voorschriften van deze verordening zijn, in voorkomend geval, met de identiteitsgegevens van de betrokken fabrikanten en een korte beschrijving van de aard van de niet-naleving.

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  De Commissie heeft de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van deze verordening waarbij de gemeenschappelijke criteria voor het benoemen, evalueren en beoordelen van de goedkeuringsinstanties en de markttoezichtautoriteiten op nationaal niveau worden vastgelegd.

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Goedkeuringsinstanties zorgen voor een eenvormige en samenhangende uitvoering en handhaving van de voorschriften van deze verordening om gelijke voorwaarden te waarborgen en te voorkomen dat in de Unie uiteenlopende normen worden gehanteerd. Wat de toepassing van deze verordening betreft werken de goedkeuringsinstanties bij hun controle- en toezichtactiviteiten ten volle samen met het forum en de Commissie en verstrekken ze op verzoek alle nodige informatie.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Goedkeuringsinstanties voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Zij nemen waar nodig vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen, behoudens de informatieverplichting van artikel 9, lid 3, om de belangen van de gebruikers in de Europese Unie te beschermen.

2.  Goedkeuringsinstanties voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Zij nemen vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen van marktdeelnemers, behoudens de informatieverplichting van artikel 9, lid 3, om de belangen van de gebruikers in de Europese Unie te beschermen overeenkomstig het toepasselijk recht.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer in een lidstaat meer dan één goedkeuringsinstantie verantwoordelijk is voor het goedkeuren van voertuigen, met inbegrip van individuele goedkeuring van een voertuig, wijst de lidstaat een enkele typegoedkeuringsinstantie aan als verantwoordelijke voor het uitwisselen van informatie met de goedkeuringsinstantie van de andere lidstaten, en voor de in hoofdstuk XV van deze verordening vastgestelde verplichtingen.

Schrappen

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Goedkeuringsinstanties in een lidstaat werken met elkaar samen door relevante informatie over hun rol en functies uit te wisselen.

Goedkeuringsinstanties in een lidstaat voeren procedures in voor het waarborgen van een efficiënte en doeltreffende coördinatie en informatie-uitwisseling in verband met hun rol en functies.

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Indien een goedkeuringsinstantie van oordeel is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid niet conform de voorschriften van deze verordening is, brengt hij de Commissie en de lidstaten hiervan onverwijld op de hoogte. De Commissie brengt de leden van het handhavingsforum onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving op de hoogte.

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen om de gemeenschappelijke criteria voor het benoemen, evalueren en beoordelen van de goedkeuringsinstanties op nationaal niveau vast te leggen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

Schrappen

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Markttoezichtautoriteiten controleren regelmatig of voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden nog aan de in deze verordening vastgestelde voorschriften voldoen en of de typegoedkeuringen correct zijn. Die controles worden op toereikende schaal verricht, door middel van een verificatie van de documenten en rij- en laboratoriumtests op basis van statistisch relevante monsters. Hierbij houden markttoezichtautoriteiten rekening met gevestigde beginselen van risicobeoordeling, klachten en andere informatie.

1.  Markttoezichtautoriteiten voeren regelmatig tests en keuringen uit overeenkomstig de nationale jaarprogramma's die zijn goedgekeurd overeenkomstig de leden 2 en 3, om na te gaan of voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden conform de typegoedkeuringen en de toepasselijke wetgeving zijn. Deze tests en keuringen worden uitgevoerd door middel van onder meer laboratoriumtests en emissietests onder reële rijomstandigheden, op basis van statistisch relevante steekproeven, en worden aangevuld met een verificatie van documenten. De lidstaten voeren jaarlijks tests en keuringen uit voor een aantal typen dat in totaal 20 % vertegenwoordigt van het aantal typen dat in het voorgaande jaar in die lidstaat in de handel is gebracht. Hierbij houden markttoezichtautoriteiten rekening met gevestigde beginselen van risicobeoordeling, gemotiveerde klachten en andere relevante informatie, met inbegrip van testresultaten die worden gepubliceerd door erkende derde partijen, nieuwe technologieën op de markt en verslagen afkomstig van periodieke technische controles en metingen op de weg met behulp van teledetectie.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   Markttoezichtautoriteiten kunnen een beroep doen op onafhankelijke testorganisaties voor het uitvoeren van technische taken, zoals tests of keuringen. De verantwoordelijkheid voor de resultaten berust altijd bij de markttoezichtautoriteit. Indien voor de toepassing van dit artikel een beroep wordt gedaan op technische diensten, zien de markttoezichtautoriteiten erop toe dat er een andere technische dienst wordt gebruikt dan de dienst die de tests voor de oorspronkelijke typegoedkeuring heeft uitgevoerd.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – punt 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.   Markttoezichtautoriteiten stellen op jaar- of meerjarenbasis een nationaal programma voor markttoezicht op en leggen het ter goedkeuring voor aan de Commissie. De lidstaten kunnen gezamenlijke programma's of acties indienen.

 

De nationale programma's voor markttoezicht moeten ten minste de volgende gegevens bevatten:

 

a)   de schaal en het bereik van de geplande markttoezichtactiviteiten;

 

b)   nadere informatie over de manier waarop markttoezichtactiviteiten zullen worden uitgevoerd, met inbegrip van informatie over het gebruik van documentverificaties, fysieke controles en laboratoriumcontroles, hoe de beginselen van risicobeoordeling hierin tot uiting komen en op welke manier wordt omgegaan met gemotiveerde klachten, met grote volumes van specifieke voertuigmodellen die op het grondgebied van de lidstaat in gebruik zijn – evenals onderdelen hiervan – met de eerste toepassingen voor nieuwe motoren of technologie, met verslagen van periodieke technische controles en andere relevante gegevens, onder meer informatie van marktdeelnemers of door derde partijen gepubliceerde testresultaten;

 

c)   een samenvatting van de acties die zijn ondernomen in het voorgaande programma, met relevante statistische gegevens over de schaal van de uitgevoerde activiteiten, de genomen follow-upmaatregelen en de resultaten daarvan. In het geval van een meerjarenprogramma wordt er een samenvatting van acties gemaakt die jaarlijks wordt voorgelegd aan de Commissie en aan het handhavingsforum; en

 

d)   nadere informatie met betrekking tot financieringsregelingen die worden gemeld uit hoofde van artikel 30, lid 4, en de personele middelen die worden toegewezen aan markttoezicht, alsook de toereikendheid ervan in de context van de geplande markttoezichtactiviteiten.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.   De markttoezichtautoriteiten verlangen van marktdeelnemers dat deze de documenten en informatie beschikbaar stellen die de autoriteiten noodzakelijk achten om hun activiteiten uit te voeren.

2.   De markttoezichtautoriteiten verlangen van marktdeelnemers dat deze de documenten en informatie beschikbaar stellen die de autoriteiten noodzakelijk achten om hun activiteiten uit te voeren. Dit omvat toegang tot software, algoritmen, motorbesturingssystemen en alle andere technische specificaties die de markttoezichtautoriteiten noodzakelijk achten.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.   Voor voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden waarvoor typegoedkeuring is verleend, houden de markttoezichtautoriteiten terdege rekening met door marktdeelnemers gepresenteerde conformiteitscertificaten.

3.   Voor voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden waarvoor typegoedkeuring is verleend, houden de markttoezichtautoriteiten terdege rekening met door marktdeelnemers gepresenteerde conformiteitscertificaten, typegoedkeuringsmerken of typegoedkeuringscertificaten.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Markttoezichtautoriteiten nemen passende maatregelen om gebruikers op hun grondgebied binnen een passende termijn te waarschuwen voor de gevaren die zij hebben vastgesteld met betrekking tot een voertuig, systeem, onderdeel en technische eenheid, teneinde het risico op verwonding of andere schade te voorkomen of verminderen.

Markttoezichtautoriteiten nemen passende maatregelen om gebruikers op hun grondgebied binnen een passende termijn te waarschuwen voor niet-naleving die zij hebben vastgesteld met betrekking tot een voertuig, systeem, onderdeel en technische eenheid, teneinde het risico op verwonding of andere schade te voorkomen of verminderen. Deze informatie wordt op de website van de markttoezichtautoriteiten beschikbaar gesteld in gewone en begrijpelijke taal.

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.   Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat besluiten een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid overeenkomstig artikel 49, lid 5, uit de handel te nemen, stellen zij de betrokken marktdeelnemer en in voorkomend geval de betrokken goedkeuringsinstantie daarvan in kennis.

5.   Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat besluiten een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid overeenkomstig artikel 49, lid 5, uit de handel te nemen, stellen zij de betrokken marktdeelnemer en de betrokken goedkeuringsinstantie daarvan in kennis.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.   Indien een markttoezichtautoriteit van oordeel is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid niet conform de voorschriften van deze verordening is, brengt hij de Commissie en de lidstaten hiervan onverwijld op de hoogte. De Commissie brengt de leden van het handhavingsforum onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving op de hoogte.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.   Markttoezichtautoriteiten voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Zij nemen waar nodig vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen, behoudens de in artikel 9, lid 3, opgenomen informatieverplichting die zo breed mogelijk moet worden nageleefd als nodig is om de belangen van de gebruikers in de Europese Unie te beschermen.

6.  Markttoezichtautoriteiten voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Zij nemen vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen van de marktdeelnemers, behoudens de in artikel 9, lid 3, opgenomen informatieverplichting die zo breed mogelijk moet worden nageleefd als nodig is om de belangen van de gebruikers in de Europese Unie te beschermen.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.   De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun markttoezichtactiviteiten. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke vier jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden aan de andere lidstaten en de Commissie meegedeeld. De betrokken lidstaat maakt een samenvatting van de resultaten toegankelijk voor het publiek.

Schrappen

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.   De markttoezichtautoriteiten van de lidstaten coördineren hun markttoezichtactiviteiten, werken met elkaar samen en wisselen met elkaar en met de Commissie de resultaten daarvan uit. Indien nodig bereiken de markttoezichtautoriteiten overeenstemming over werkverdeling en specialisatie.

Schrappen

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.   Wanneer in een lidstaat meer dan één autoriteit verantwoordelijk is voor het markttoezicht of de controle aan de buitengrenzen, werken die autoriteiten met elkaar samen door relevante informatie over hun rol en functies uit te wisselen.

9.   Wanneer in een lidstaat meer dan één autoriteit verantwoordelijk is voor het markttoezicht of de controle aan de buitengrenzen, stellen die autoriteiten procedures in voor het waarborgen van efficiënte en doeltreffende coördinatie en informatie-uitwisseling over hun rol en functies.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.   De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen om de criteria voor het vaststellen van de schaal, het toepassingsgebied en de frequentie waarmee de in lid 1 bedoelde nalevingscontroles van monsters moeten worden verricht, vast te leggen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

10 bis.   Markttoezichtactiviteiten stellen na elke nalevingscontroletest die ze verrichten een verslag met hun bevindingen beschikbaar voor het publiek en zenden deze bevindingen toe aan de lidstaten en de Commissie. De Commissie zendt dit verslag toe aan de leden van het handhavingsforum. Het verslag bevat nadere gegevens over de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die worden beoordeeld, de identiteitsgegevens van de betrokken fabrikant en een korte beschrijving van de bevindingen, met inbegrip van de aard van de eventuele niet-naleving.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie organiseert en verricht op toereikende schaal tests en keuringen van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die reeds op de markt zijn aangeboden, of laat deze verrichten, om te controleren of die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden conform de typegoedkeuringen zijn en aan de toepasbare wetgeving voldoen, alsook om de juistheid van de typegoedkeuringen te waarborgen.

De Commissie organiseert en verricht op toereikende schaal en met inachtneming van de afgesproken nationale programma's voor markttoezicht die zijn goedgekeurd uit hoofde van artikel 8 tests en keuringen van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die reeds op de markt zijn aangeboden, of laat deze verrichten, om te controleren of die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden conform de typegoedkeuringen zijn en aan de toepasbare wetgeving voldoen, alsook om de juistheid van de typegoedkeuringen te waarborgen.

 

In de tests en keuringen die worden georganiseerd en verricht door of in opdracht van de Commissie wordt aandacht besteed aan de kwestie van conformiteit tijdens gebruik van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden.

 

Deze tests en keuringen worden uitgevoerd door middel van onder meer laboratoriumtests en emissietests onder reële rijomstandigheden, op basis van statistisch relevante steekproeven, en worden aangevuld met een verificatie van documenten.

 

Hierbij houdt de Commissie rekening met de gevestigde beginselen van risicobeoordeling, gemotiveerde klachten en andere relevante informatie, met inbegrip van testresultaten die worden gepubliceerd door erkende derde partijen, nieuwe technologieën op de markt en verslagen afkomstig van periodieke technische controles en metingen op de weg met behulp van teledetectie.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Onverminderd lid 1 geldt dat wanneer de Commissie op basis van door de lidstaten verstrekte informatie, een verzoek van een lid van het handhavingsforum of door erkende partijen gepubliceerde testresultaten van oordeel is dat een lidstaat niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze verordening op het vlak van typegoedkeuring of markttoezicht voldoet, de Commissie zelf zorgt voor de organisatie en uitvoering van onafhankelijke tests en keuringen van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die al op de markt worden aangeboden, of eist dat deze worden uitgevoerd.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie kan een beroep doen op onafhankelijke testorganisaties voor het uitvoeren van technische taken, zoals tests of keuringen. De verantwoordelijkheid voor de resultaten berust altijd bij de Commissie. Indien voor de toepassing van dit artikel een beroep wordt gedaan op technische diensten, ziet de Commissie erop toe dat er een andere technische dienst wordt gebruikt dan de dienst die de tests voor de oorspronkelijke typegoedkeuring heeft uitgevoerd.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Fabrikanten die over een typegoedkeuring beschikken of marktdeelnemers voorzien de Commissie op verzoek van een statistisch relevant aantal door de Commissie geselecteerde serievoertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die representatief zijn voor de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die met die typegoedkeuring in de handel worden gebracht. Die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden worden voor tests ter beschikking gesteld op de plek en gedurende de periode die de Commissie verlangt.

2.  Fabrikanten die over een typegoedkeuring beschikken of marktdeelnemers voorzien de Commissie op verzoek van een statistisch relevant aantal door de Commissie geselecteerde serievoertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die representatief zijn voor de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die met die typegoedkeuring in de handel worden gebracht. Die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden worden voor tests ter beschikking gesteld op de plek en gedurende de periode die de Commissie afhankelijk van de situatie verlangt.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten verstrekken de deskundigen van de Commissie alle nodige bijstand, alsook alle documentatie en andere technische ondersteuning die ze nodig hebben om de tests, controles en keuringen te kunnen uitvoeren. De lidstaten zien erop toe dat de deskundigen van de Commissie toegang hebben tot alle gebouwen of delen van gebouwen en tot alle informatie, met inbegrip van computersystemen en software, die relevant zijn voor het uitvoeren van hun taken.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde de Commissie in staat te stellen de in de leden 1 en 2 bedoelde tests uit te voeren, stellen de lidstaten alle informatie met betrekking tot de typegoedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die aan nalevingscontrole worden onderworpen, ter beschikking van de Commissie. Die informatie omvat ten minste de informatie die is opgenomen in het in artikel 26, lid 1, bedoelde typegoedkeuringscertificaat en de bijlagen daarbij.

Teneinde de Commissie in staat te stellen de in de leden 1 en 2 bedoelde tests uit te voeren, stellen de lidstaten onmiddellijk alle informatie met betrekking tot de typegoedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die aan nalevingscontrole worden onderworpen, ter beschikking van de Commissie. Die informatie omvat ten minste de informatie die is opgenomen in het in artikel 26, lid 1, bedoelde typegoedkeuringscertificaat en de bijlagen daarbij.

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Voertuigfabrikanten maken gegevens die nodig zijn voor nalevingscontroletests door derden openbaar. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast om te bepalen welke gegevens openbaar moeten worden gemaakt en de voorwaarden voor de publicatie van die gegevens, waarbij de bescherming van commerciële geheimen en persoonlijke gegevens krachtens de nationale en Uniewetgeving worden gerespecteerd. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

4.  Voertuigfabrikanten maken gegevens die nodig zijn voor nalevingscontroletests door erkende derden kosteloos en zonder onnodige vertraging openbaar. Deze gegevens omvatten alle parameters en instellingen die nodig zijn om de testomstandigheden die van toepassing waren op het moment dat de typegoedkeuringstest werd uitgevoerd nauwgezet over te nemen. Al deze gegevens worden behandeld met inachtneming van de rechtmatige bescherming van bedrijfsinformatie. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast om te bepalen welke gegevens beschikbaar moeten worden gesteld en welke voorwaarden hiervoor gelden, waaronder de voorwaarde om toegang te geven tot deze informatie via de online gegevensbank van typegoedkeuringen als bedoeld in artikel 10 bis, waarbij de bescherming van commerciële geheimen en persoonlijke gegevens krachtens rechtshandelingen van de Unie en nationale wetgeving worden gerespecteerd. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  De Commissie zorgt voor de organisatie en uitvoering van gezamenlijke controles van de typegoedkeuringsinstanties en markttoezichtautoriteiten om te verifiëren of zij de voorschriften van deze verordening consequent naleven en hun taken op een onafhankelijke en zorgvuldige manier uitvoeren. Na overleg met het forum stelt de Commissie een jaarplan van gezamenlijke controles vast, waarbij voor het bepalen van de frequentie van de beoordeling rekening wordt gehouden met de resultaten van eerdere evaluaties. Wanneer de Commissie redenen heeft om aan te nemen dat een typegoedkeuringsinstantie de verplichtingen uit hoofde van deze verordening niet naleeft, kan de Commissie eisen dat er op jaarlijkse basis gezamenlijke controles worden verricht.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 ter.  Om deze taak te kunnen vervullen, kan de Commissie een beroep doen op onafhankelijke controleurs die via een openbare aanbestedingsprocedure worden aangesteld als derde partijen. De controleurs voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. De controleurs nemen vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen overeenkomstig het toepasselijk recht. De lidstaten verstrekken alle nodige bijstand, alsook alle documentatie en ondersteuning waar de controleurs om verzoeken voor het uitvoeren van hun taken. De lidstaten zien erop toe dat de controleurs toegang hebben tot alle gebouwen of delen van gebouwen en tot alle informatie, met inbegrip van computersystemen en software, die relevant zijn voor het uitvoeren van hun taken. Wanneer een lidstaat hierom verzoekt, heeft hij het recht om een waarnemer te sturen naar een uit hoofde van dit artikel georganiseerde gezamenlijke controle. Deze waarnemers oefenen geen invloed uit op eventuele besluiten met betrekking tot de resultaten van de gezamenlijke controle.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 quater.  De resultaten van de gezamenlijke controle worden meegedeeld aan alle lidstaten en aan de Commissie en een samenvatting van de resultaten wordt openbaar gemaakt. De resultaten worden besproken door het bij artikel 10 opgerichte forum.

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 quinquies.  De betrokken lidstaat voorziet de Commissie en de andere lidstaten van informatie over de manier waarop aan de aanbevelingen van de gezamenlijke controle als bedoeld in lid 4 quater gehoor is gegeven.

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 sexies.  De Commissie kan de lidstaten en hun nationale typegoedkeuringsinstanties en markttoezichtautoriteiten verzoeken om bijkomende informatie indien ze na een onderzoek in het kader van het forum redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van gevallen van niet-naleving van deze verordening. De lidstaten en hun respectieve autoriteiten verstrekken deze informatie onverwijld.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de juistheid van de typegoedkeuring zelf door de tests en keuringen in twijfel wordt getrokken, stelt de Commissie de betrokken goedkeuringsinstantie(s) en het forum voor uitwisseling van informatie over handhaving daarvan in kennis.

Wanneer de juistheid van de typegoedkeuring zelf door de tests en keuringen in twijfel wordt getrokken, stelt de Commissie de betrokken goedkeuringsinstantie(s), de lidstaten en de leden van het handhavingsforum daarvan onmiddellijk in kennis.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De Commissie neemt passende maatregelen om gebruikers in de Unie, met inbegrip van de desbetreffende typegoedkeuringsinstanties, binnen een passende termijn te waarschuwen voor elke niet-naleving die zij hebben vastgesteld met betrekking tot een voertuig, systeem, onderdeel en technische eenheid, teneinde het risico op verwonding of andere schade te voorkomen of verminderen. Deze informatie wordt tevens op de website van de desbetreffende markttoezichtautoriteiten beschikbaar gesteld in gewone en begrijpelijke taal.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Nadat de Commissie nalevingscontroletests verricht, brengt zij verslag uit van haar bevindingen.

Nadat de Commissie nalevingscontroletests heeft verricht, maakt zij een verslag met haar bevindingen openbaar en zendt zij haar bevindingen toe aan de lidstaten en aan de leden van het handhavingsforum. Het verslag bevat nadere gegevens over de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die worden beoordeeld, de identiteitsgegevens van de betrokken fabrikant en een korte beschrijving van de bevindingen, met inbegrip van de aard van de eventuele niet-naleving en in voorkomend geval de aanbevolen follow-upmaatregelen voor de lidstaten.

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.   De Commissie richt een Forum voor uitwisseling van informatie over handhaving op ("het Forum") en zit dit forum voor.

1.   De Commissie richt een Forum voor handhaving op ("het Forum"), zit dit forum voor en zorgt voor het beheer ervan.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het Forum bestaat uit door de lidstaten benoemde leden.

Het Forum bestaat uit door de lidstaten benoemde leden, met inbegrip van hun typegoedkeuringsinstanties en markttoezichtautoriteiten.

 

Telkens wanneer dit aan de orde is, en ten minste eenmaal per jaar, nodigt het Forum waarnemers uit op zijn vergaderingen. Onder de uitgenodigde waarnemers bevinden zich vertegenwoordigers van het Europees Parlement, technische diensten, testorganisaties van erkende derde partijen, vertegenwoordigers van de sector of andere betrokken marktdeelnemers, ngo's die zich bezighouden met veiligheid en milieu en consumentengroepen. Waarnemers die op vergaderingen van het Forum worden uitgenodigd, vormen een breed, representatief en evenwichtig overzicht van Europese en nationale instanties die relevante belanghebbende partijen vertegenwoordigen.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   De Commissie publiceert het vergaderrooster, de agenda en de notulen met presentielijst op haar website.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het Forum coördineert een netwerk van de voor typegoedkeuring en markttoezicht verantwoordelijke nationale instanties en autoriteiten.

Het Forum coördineert een netwerk van de voor typegoedkeuring en markttoezicht verantwoordelijke nationale instanties en autoriteiten om de tenuitvoerlegging van deze verordening te bevorderen, met name wat betreft de voorschriften met betrekking tot de beoordeling, aanwijzing en monitoring van aangewezen instanties en de algemene toepassing van de voorschriften van deze verordening.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onder de adviserende taken van het Forum vallen onder meer de bevordering van goede praktijken, de uitwisseling van informatie over handhavingsproblemen, samenwerking, de ontwikkeling van werkmethoden en -instrumenten, de ontwikkeling van een procedure voor de elektronische uitwisseling van informatie, de evaluatie van geharmoniseerde handhavingsprojecten, sancties en gezamenlijke inspecties.

Onder de taken van het Forum vallen:

 

a)   de behandeling van gemotiveerde klachten, bewijzen of andere relevante informatie met betrekking tot mogelijke niet-naleving die door erkende derde partijen worden voorgelegd;

 

b)   de gezamenlijke bespreking en beoordeling van de nationale markttoezichtprogramma's nadat deze zijn ingediend bij de Commissie;

 

c)  de uitwisseling van informatie met betrekking tot nieuwe technologieën die op de markt worden aangeboden of in aantocht zijn;

 

d)  de beoordeling van de resultaten van evaluaties met betrekking tot de werking van typegoedkeuringsinstanties, zowel die uit hoofde van artikel 6, lid 6, als de evaluaties die volgen uit een gezamenlijke controle uit hoofde van artikel 71, lid 8;

 

e)  de evaluatie van de resultaten die voortvloeien uit beoordelingen van de werking van markttoezicht;

 

f)  de beoordeling van de resultaten van evaluaties met betrekking tot de werking van technische diensten, zowel die uit hoofde van artikel 80, lid 3 bis, als de evaluaties die volgen uit een gezamenlijke controle uit hoofde van artikel 80, lid 4; en

 

g)  de beoordeling, ten minste eens om de twee jaar, van de doeltreffendheid van handhavingsactiviteiten, waaronder in voorkomend geval de consistentie en doeltreffendheid van eventuele reparaties, terugroepingen of sancties die door de lidstaten worden toegepast indien de niet-naleving geldt voor voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die in de handel zijn gebracht in meer dan één lidstaat.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.   Indien de Commissie na een onderzoek in het kader van het Forum redenen heeft om aan te nemen dat er sprake is van gevallen van niet-naleving van deze verordening kan ze de lidstaten en hun nationale typegoedkeuringsinstanties en markttoezichtautoriteiten verzoeken om bijkomende informatie. De lidstaten en hun respectieve autoriteiten verstrekken deze informatie onverwijld.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.   De Commissie maakt jaarlijks een verslag over de activiteiten van het Forum openbaar. Dit verslag bevat gedetailleerde verklaringen met betrekking tot de kwesties die in het Forum worden besproken, de acties die uit deze overwegingen voortvloeien en de argumenten die hieraan ten grondslag liggen, ook in het geval dat er geen acties worden voorgesteld. De Commissie legt het verslag van de activiteiten van het Forum jaarlijks voor aan het Europees Parlement.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2c.   Indien de Commissie naar aanleiding van een gezamenlijke controle aantoont dat de betrokken typegoedkeuringsinstantie een van de voorschriften van deze verordening niet heeft nageleefd, brengt ze de lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie daar onmiddellijk van op de hoogte. De Commissie kan alle nodige maatregelen treffen om niet-naleving aan te pakken. In bepaalde gevallen en met de nodige inachtneming van de aard van de niet-naleving, kan de Commissie besluiten tot een opschorting of intrekking van de goedkeuring die is verleend aan de goedkeuringsinstantie om aanvragen voor EU-typegoedkeuringscertificaten krachtens artikel 21 te aanvaarden.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 quater– alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Binnen twee maanden na de opschorting of intrekking van de in lid 3 bedoelde goedkeuring dient de Commissie een verslag over haar bevindingen met betrekking tot de niet-naleving in bij de lidstaten. Waar dat nodig is voor het waarborgen van de veiligheid van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die reeds in de handel zijn gebracht, geeft de Commissie de betrokken goedkeuringsinstanties de opdracht alle certificaten die ten onrechte zijn afgegeven binnen een redelijke termijn te schorsen of in te trekken.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 10 bis

 

Online gegevensbank van typegoedkeuringen

 

1.   De Commissie brengt een online gegevensbank tot stand voor de beveiligde elektronische uitwisseling van informatie over typegoedkeuringsprocedures, verleende goedkeuringen, markttoezicht en andere relevante activiteiten tussen nationale typegoedkeuringsinstanties, markttoezichtautoriteiten en de Commissie.

 

2.   De Commissie is bevoegd voor de coördinatie met de desbetreffende autoriteiten van de toegang en de ontvangst van regelmatige updates en voor gegevensbescherming en vertrouwelijkheid met betrekking tot de documentatie die in de gegevensbank wordt bijgehouden.

 

3.   De lidstaten zorgen ervoor dat de uit hoofde van artikel 25 vereiste informatie in de gegevensbank terechtkomt. Bovendien verstrekken de lidstaten nadere gegevens over het voertuigidentificatienummer van ingeschreven voertuigen en het kentekennummer dat aan een voertuig is toegewezen overeenkomstig Richtlijn 1999/37/EG van de Raad1 bis en bezorgen ze de Commissie op regelmatige basis bijgewerkte gegevens. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld in een doorzoekbaar formaat.

 

4.   De Commissie brengt een interface tot stand tussen de gegevensbank en het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie (Rapex) en het Informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS) om markttoezichtactiviteiten te vergemakkelijken en te zorgen voor coördinatie, consistentie en juistheid van de aan consumenten en derden verstrekte informatie.

 

5.   De Commissie brengt tevens een openbaar toegankelijke interface tot stand met de in bijlage IX vermelde informatie en nadere gegevens over de goedkeuringsinstantie die het typegoedkeuringscertificaat afgeeft uit hoofde van artikel 24 en de technische diensten die de uit hoofde van artikel 28 vereiste tests hebben uitgevoerd. De Commissie zorgt ervoor dat deze informatie beschikbaar is in een doorzoekbaar formaat.

De Commissie zorgt tevens voor toegang tot informatie die nodig is voor controletests, overeenkomstig de uit hoofde van artikel 9, lid 4 vastgestelde uitvoeringshandelingen.

 

6.   In het kader van de gegevensbank ontwikkelt de Commissie een instrument om testresultaten van derde partijen en klachten over de prestaties van voertuigen, systemen, onderdelen en andere technische eenheden te kunnen uploaden. Informatie die via dit instrument wordt ingediend, wordt in aanmerking genomen met betrekking tot markttoezichtactiviteiten als bedoeld in de artikelen 8 en 9.

 

7.   Om te testen of het gebruik van het IMI geschikt is voor de uitwisseling van gegevens op basis van dit artikel wordt er uiterlijk op ...[3 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] een proefproject opgezet.

 

__________________

 

1 bis Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (PB L 138 van 1.6.1999, blz. 57).

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De fabrikant zorgt ervoor dat de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die hij heeft geproduceerd en die in de handel of het verkeer zijn gebracht, overeenkomstig de voorschriften van deze verordening zijn geproduceerd en goedgekeurd.

1.  De fabrikant zorgt ervoor dat de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die in de handel of het verkeer zijn gebracht overeenkomstig de voorschriften van deze verordening zijn geproduceerd en goedgekeurd en dat zij blijven voldoen aan deze voorschriften, ongeacht de gebruikte testmethode.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De fabrikant is jegens de goedkeuringsinstantie verantwoordelijk voor alle aspecten van de goedkeuringsprocedure en voor het waarborgen van de conformiteit van de productie, ongeacht de gebruikte testmethode.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Een fabrikant die buiten de Europese Unie is gevestigd, wijst voor EU-typegoedkeuring één binnen de Europese Unie gevestigde vertegenwoordiger aan om hem voor de goedkeuringsinstantie te vertegenwoordigen. Die fabrikant wijst eveneens één binnen de Europese Unie gevestigde vertegenwoordiger aan voor het markttoezicht; dit kan dezelfde vertegenwoordiger zijn die voor EU-typegoedkeuring is aangewezen.

4.  Een fabrikant van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die buiten de Europese Unie is gevestigd, wijst voor EU-typegoedkeuring één binnen de Europese Unie gevestigde vertegenwoordiger aan om hem voor de goedkeuringsinstantie te vertegenwoordigen. Die fabrikant wijst eveneens één binnen de Europese Unie gevestigde vertegenwoordiger aan voor het markttoezicht; dit kan dezelfde vertegenwoordiger zijn die voor EU-typegoedkeuring is aangewezen.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Bij het indienen van een aanvraag om EU-typegoedkeuring moet de fabrikant garanderen dat in het ontwerp van de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden geen strategieën of andere middelen zijn ingebouwd die de prestaties gedurende de toepasselijke testprocedures onnodig wijzigen wanneer die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden worden bediend in omstandigheden die bij normale bediening en normaal gebruik redelijkerwijs te verwachten zouden zijn.

 

De fabrikant vermeldt eventuele motorbesturingsstrategieën die kunnen worden ingezet, met behulp van ofwel hardware, ofwel software. De fabrikant vermeldt alle relevante informatie met betrekking tot dergelijke besturingsstrategieën, met inbegrip van de gebruikte software, de parameters van dergelijke strategieën en de technische motivering waarom ze noodzakelijk zijn.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De fabrikant is jegens de goedkeuringsinstantie verantwoordelijk voor alle aspecten van de goedkeuringsprocedure en voor het waarborgen van de conformiteit van de productie, ongeacht of hij al dan niet rechtstreeks bij alle fasen van de bouw van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid betrokken is.

Schrappen

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  Om het milieu en de gezondheid en veiligheid van de consument te beschermen, onderzoekt de fabrikant klachten en gevallen van non-conformiteit met betrekking tot voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen of uitrustingsstukken die hij in de handel heeft gebracht, houdt hij hiervan een register bij en houdt hij zijn importeurs en distributeurs van dergelijk toezicht op de hoogte.

 

Als het aantal klachten en gevallen van non-conformiteit betreffende veiligheids- of emissie-apparatuur meer dan 30 bedraagt of 1 procent betreft van het totale aantal voertuigen (de laagste waarde geldt), systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen of uitrustingsstukken van een bepaald type, een bepaalde variant en/of versie die in de handel zijn gebracht, wordt er onverwijld gedetailleerde informatie toegezonden aan de desbetreffende goedkeuringsinstantie die verantwoordelijk is voor het voertuig, systeem, onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of uitrustingsstuk, alsook aan de Commissie.

 

De informatie bevat een beschrijving van het probleem en de nodige details om het type, de variant en versie van het voertuig, systeem, onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of uitrustingsstuk in kwestie te identificeren. Deze gegevens van vroegtijdige waarschuwing worden gebruikt om mogelijke trends te ontdekken in klachten van consumenten en om na te gaan of er terugroepingen door de fabrikant en markttoezichtactiviteiten door de lidstaten en de Commissie nodig zijn.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  De fabrikant verzekert dat de gebruiker van het voertuig, na voorafgaande kennisgeving, akkoord gaat met het verwerken en doorzenden van alle gegevens die tijdens het gebruik van het voertuig worden gegenereerd, overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad1 bis. Indien het verwerken en doorzenden van gegevens niet verplicht is voor de veilige werking van het voertuig, moet de fabrikant ervoor zorgen dat de gebruiker van het voertuig de mogelijkheid heeft de gegevensoverdracht uit te schakelen en dat dit op eenvoudige wijze kan worden gedaan.

 

__________________

 

1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een fabrikant die van mening is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid of een voertuigdeel of uitrustingsstuk dat of die in de handel of het verkeer is gebracht, niet overeenstemt met deze verordening of dat de typegoedkeuring op basis van onjuiste gegevens is verleend, neemt onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen om dat voertuig, dat systeem, dat onderdeel of die technische eenheid, of dat voertuigdeel of uitrustingsstuk conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.

Indien een fabrikant van mening is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid of een voertuigdeel of uitrustingsstuk dat of die in de handel of het verkeer is gebracht, niet overeenstemt met deze verordening of dat de typegoedkeuring op basis van onjuiste gegevens is verleend, neemt de fabrikant onmiddellijk de nodige corrigerende maatregelen om dat voertuig, dat systeem, dat onderdeel of die technische eenheid, of dat voertuigdeel of uitrustingsstuk conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, voertuigdeel of uitrustingsstuk een ernstig risico vormt, verstrekt de fabrikant de goedkeuringsinstanties en de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten waarin het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of het uitrustingsstuk op de markt is aangeboden of in het verkeer is gebracht, onmiddellijk gedetailleerde informatie over de non-conformiteit en over eventuele genomen maatregelen.

2.  Als een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, voertuigdeel of uitrustingsstuk een ernstig risico vormt, verstrekt de fabrikant de goedkeuringsinstanties en de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten waarin het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of het uitrustingsstuk op de markt is aangeboden of in het verkeer is gebracht, onmiddellijk gedetailleerde informatie over de non-conformiteit en over het risico en over eventuele genomen maatregelen.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De fabrikant bewaart het in artikel 24, lid 4, bedoelde informatiepakket gedurende tien jaar nadat een voertuig in de handel is gebracht en gedurende vijf jaar nadat een systeem, onderdeel of technische eenheid in de handel is gebracht.

De fabrikant bewaart het in artikel 24, lid 4, bedoelde informatiepakket en daarnaast houdt de voertuigfabrikant ook een kopie van de in artikel 34 bedoelde conformiteitscertificaten ter beschikking van de goedkeuringsinstanties, en dit gedurende tien jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de EU-typegoedkeuring van een voertuig en gedurende vijf jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de EU-typegoedkeuring van een systeem, onderdeel of technische eenheid.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De voertuigfabrikant houdt een kopie van de in artikel 34 vermelde conformiteitscertificaten ter beschikking van de goedkeuringsinstanties.

Schrappen

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De fabrikant verstrekt op een met redenen omkleed verzoek van een nationale autoriteit aan deze autoriteit via de goedkeuringsinstantie een kopie van het EU-typegoedkeuringscertificaat of de in artikel 55, lid 1, bedoelde vergunning waaruit de conformiteit van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid blijkt, in een taal die deze nationale autoriteit gemakkelijk kan begrijpen.

De fabrikant verstrekt op een met redenen omkleed verzoek van een nationale autoriteit of de Commissie aan deze autoriteit of de Commissie via de goedkeuringsinstantie een kopie van het EU-typegoedkeuringscertificaat of de in artikel 55, lid 1, bedoelde vergunning waaruit de conformiteit van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid, voertuigdeel of uitrustingsstuk blijkt, in een taal die gemakkelijk te begrijpen is.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Op een met redenen omkleed verzoek van een nationale autoriteit verleent de fabrikant medewerking aan overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 genomen maatregelen om de risico's van het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of het uitrustingsstuk dat hij op de markt heeft aangeboden, te elimineren.

Op een met redenen omkleed verzoek van een nationale autoriteit of van de Commissie verleent de fabrikant medewerking aan deze autoriteit of de Commissie met betrekking tot overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 genomen maatregelen om de risico's van het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of het uitrustingsstuk dat hij op de markt heeft aangeboden, te elimineren.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Verplichtingen van vertegenwoordigers van fabrikanten met betrekking tot markttoezicht

Verplichtingen van vertegenwoordigers van fabrikanten

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De vertegenwoordiger van de fabrikant op het gebied van markttoezicht voert de taken uit die gespecificeerd zijn in het mandaat dat hij van de fabrikant heeft ontvangen. Dit mandaat voorziet erin dat de vertegenwoordiger ten minste:

1.  De vertegenwoordiger van de fabrikant voert de taken uit die gespecificeerd zijn in het mandaat dat hij van de fabrikant heeft ontvangen. Dit mandaat voorziet erin dat de vertegenwoordiger ten minste:

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – letter 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  toegang heeft tot het in artikel 22 bedoelde informatiedossier en het in artikel 34 bedoelde conformiteitscertificaat in een officiële taal van de Unie. Die documenten worden gedurende tien jaar nadat een voertuig in de handel is gebracht en gedurende vijf jaar nadat een systeem, onderdeel of technische eenheid in de handel is gebracht, ter beschikking van de goedkeuringsinstanties gesteld;

a)  toegang heeft tot het typegoedkeuringscertificaat inclusief bijlagen en het conformiteitscertificaat in een officiële taal van de Unie. Die documenten worden gedurende tien jaar nadat een voertuig in de handel is gebracht en gedurende vijf jaar nadat een systeem, onderdeel of technische eenheid in de handel is gebracht, ter beschikking van de goedkeuringsinstanties en markttoezichtautoriteiten gesteld;

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  op een met redenen omkleed verzoek van een goedkeuringsinstantie aan deze instantie alle benodigde informatie en documentatie verstrekt om de conformiteit van de productie van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan te tonen;

b)  op een met redenen omkleed verzoek van een goedkeuringsinstantie aan deze instantie alle benodigde informatie en documentatie verstrekt om de conformiteit van de productie van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan te tonen, waaronder alle technische specificaties bij de typegoedkeuring en toegang tot software en algoritmen;

Motivering

De goedkeuringsinstanties moeten toegang krijgen tot de software en algoritmen op grond van gevallen in het verleden waarin software werd gebruikt om testresultaten te beïnvloeden.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In de details van een verandering wordt ten minste het volgende vermeld:

3.  In de details van een verandering van het mandaat wordt ten minste het volgende vermeld:

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voordat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid waarvoor typegoedkeuring is verleend, in de handel wordt gebracht, verifieert de importeur dat de goedkeuringsinstantie een informatiepakket zoals bedoeld in artikel 24, lid 4, heeft samengesteld en dat het systeem, het onderdeel of de technische eenheid van het voorgeschreven typegoedkeuringsmerk is voorzien en aan artikel 11, lid 7, voldoet.

Voordat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid waarvoor typegoedkeuring is verleend, in de handel wordt gebracht, verifieert de importeur dat hiervoor een geldig typegoedkeuringscertificaat voorhanden is en dat het onderdeel of de technische eenheid van het voorgeschreven typegoedkeuringsmerk is voorzien en aan artikel 11, lid 7, voldoet.

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Wanneer de importeur van mening is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid niet conform de voorschriften van deze verordening is, en met name niet overeenstemt met de typegoedkeuring ervan, mag hij dit voertuig, dit systeem, dit onderdeel of deze technische eenheid niet in de handel brengen, in het verkeer laten brengen of registreren totdat het conform is gemaakt. Als hij van mening is dat het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of het uitrustingsstuk een ernstig risico vormt, brengt hij de fabrikant en de markttoezichtautoriteiten hiervan op de hoogte. Wat betreft voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden waarvoor typegoedkeuring is verleend, brengt hij ook de goedkeuringsinstantie die de goedkeuring heeft verleend, op de hoogte.

3.  Wanneer de importeur van mening is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid niet conform de voorschriften van deze verordening is, en met name niet overeenstemt met de typegoedkeuring ervan, mag de importeur dit voertuig, dit systeem, dit onderdeel of deze technische eenheid niet in de handel brengen, in het verkeer laten brengen of registreren totdat het conform is gemaakt. Als hij van mening is dat het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of het uitrustingsstuk een ernstig risico vormt, brengt de importeur de fabrikant en de markttoezichtautoriteiten hiervan op de hoogte. Wat betreft voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden waarvoor typegoedkeuring is verleend, brengt hij ook de goedkeuringsinstantie die de goedkeuring heeft verleend, op de hoogte.

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Om de gezondheid en veiligheid van de consument te beschermen, onderzoekt de importeur klachten en terugroepingen van voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen of uitrustingsstukken die hij in de handel heeft gebracht en houdt hij een register van die klachten en terugroepingen bij, en houdt hij zijn distributeurs van dergelijk toezicht op de hoogte.

6.  Om de gezondheid en veiligheid van de consument te beschermen, onderzoekt de importeur klachten, gevallen van non-conformiteit en terugroepingen van voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen of uitrustingsstukken die hij in de handel heeft gebracht en houdt hij hiervan een register bij, en houdt hij zijn distributeurs van dergelijk klachten en terugroepingen op de hoogte.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De importeur stelt de fabrikant in kwestie onmiddellijk in kennis van klachten en meldingen met betrekking tot risico's, vermoedelijke incidenten of gevallen van non-conformiteit met betrekking tot voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen of uitrustingsstukken die hij in de handel heeft gebracht.

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer een importeur van mening is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid dat of die door de importeur in de handel is gebracht, niet overeenstemt met deze verordening, neemt de importeur onmiddellijk passende maatregelen om dat voertuig, dat systeem, dat onderdeel of die technische eenheid conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.

1.  Wanneer een importeur van mening is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid dat of die door de importeur in de handel is gebracht, niet overeenstemt met deze verordening, neemt de importeur onmiddellijk passende maatregelen om dat voertuig, dat systeem, dat onderdeel of die technische eenheid onder toezicht van de fabrikant conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen. De importeur stelt ook de fabrikant en de typegoedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring heeft verleend in kennis.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 15 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Als een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, voertuigdeel of uitrustingsstuk een ernstig risico vormt, verstrekt de importeur de fabrikant, de goedkeuringsinstanties en de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten waarin het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid in de handel is gebracht, onmiddellijk gedetailleerde informatie over dit risico.

Als een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, voertuigdeel of uitrustingsstuk dat of die in de handel is gebracht een ernstig risico vormt, verstrekt de importeur de fabrikant, de goedkeuringsinstanties en de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten waarin het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid in de handel is gebracht, onmiddellijk gedetailleerde informatie over dit risico.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 16 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voordat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid op de markt wordt aangeboden, wordt geregistreerd of in het verkeer wordt gebracht, verifieert de distributeur of het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid voorzien is van de vereiste voorgeschreven plaat of het vereiste typegoedkeuringsmerk, vergezeld gaat van de voorgeschreven documenten en van de bij artikel 63 vereiste instructies en veiligheidsinformatie in de officiële taal of talen van de betrokken lidstaat en of de importeur en de fabrikant hebben voldaan aan de in artikel 11, lid 7, en artikel 14, lid 4, vastgestelde voorschriften.

1.   Voordat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid op de markt wordt aangeboden, wordt geregistreerd of in het verkeer wordt gebracht, verifieert de distributeur of het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid voorzien is van de vereiste voorgeschreven plaat of het vereiste typegoedkeuringsmerk, vergezeld gaat van de voorgeschreven documenten en van de bij artikel 63 vereiste instructies en veiligheidsinformatie in de officiële taal of talen van de betrokken lidstaat en of de importeur en de fabrikant hebben voldaan aan de in artikel 11, lid 7, en artikel 14, lid 4, vastgestelde voorschriften.

 

2.   Om het milieu en de gezondheid en veiligheid van de consument te beschermen, onderzoekt de distributeur klachten en gevallen van non-conformiteit met betrekking tot voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen of uitrustingsstukken die hij in de handel heeft gebracht. Bovendien worden alle klachten en/of gevallen van non-conformiteit met betrekking tot milieu- of veiligheidsaspecten van het voertuig onverwijld aan de importeur of fabrikant meegedeeld.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de distributeur van mening is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid niet conform de voorschriften van deze verordening is, mag hij dit voertuig, dit systeem, dit onderdeel of deze technische eenheid niet op de markt aanbieden, registeren of in het verkeer brengen totdat het of zij conform is gemaakt.

1.  Wanneer de distributeur van mening is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid niet conform de voorschriften van deze verordening is, stelt de distributeur de fabrikant, de importeur en de typegoedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring heeft verleend hiervan in kennis en mag hij dit voertuig, dit systeem, dit onderdeel of deze technische eenheid niet in de handel brengen, registeren of in het verkeer brengen totdat het of zij conform is gemaakt.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een distributeur die van mening is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid dat of die hij op de markt heeft aangeboden, niet in overeenstemming met deze verordening is, stelt de fabrikant of de importeur hiervan in kennis om te waarborgen dat overeenkomstig artikel 12, lid 1, of artikel 15, lid 1, passende maatregelen worden genomen om dat voertuig, dat systeem, dat onderdeel of die technische eenheid conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.

2.  Indien een distributeur van mening is dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid dat of die hij op de markt heeft aangeboden, niet in overeenstemming met deze verordening is, stelt hij de fabrikant, de importeur en de typegoedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring heeft verleend hiervan in kennis om te waarborgen dat overeenkomstig artikel 12, lid 1, of artikel 15, lid 1, passende maatregelen worden genomen om dat voertuig, dat systeem, dat onderdeel of die technische eenheid conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Als een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, voertuigdeel of uitrustingsstuk een ernstig risico vormt, verstrekt de distributeur de fabrikant, de importeur, de goedkeuringsinstanties en de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten waarin het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid op de markt is aangeboden, onmiddellijk gedetailleerde informatie over dit ernstige risico. De distributeurs brengen hen eveneens op de hoogte van alle ondernomen acties, waarbij zij in het bijzonder de ernst van het risico en alle door de fabrikant genomen corrigerende maatregelen in detail beschrijven.

3.  Als een voertuig, systeem, onderdeel, technische eenheid, voertuigdeel of uitrustingsstuk een ernstig risico vormt, verstrekt de distributeur de fabrikant, de importeur, de goedkeuringsinstanties en de markttoezichtautoriteiten van de lidstaten waarin het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid op de markt is aangeboden, onmiddellijk gedetailleerde informatie over dit ernstige risico. De distributeurs brengen hen eveneens op de hoogte van alle ondernomen acties, waarbij zij alle door de fabrikant genomen corrigerende maatregelen in detail beschrijven.

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Op een met redenen omkleed verzoek van een nationale autoriteit verleent de distributeur medewerking aan overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 door die autoriteit genomen maatregelen om de risico's van het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of het uitrustingsstuk dat of die hij op de markt heeft aangeboden, te elimineren.

4.  Op een met redenen omkleed verzoek van een nationale autoriteit of van de Commissie verleent de distributeur medewerking aan deze autoriteit of de Commissie met betrekking tot overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 genomen maatregelen om de risico's van het voertuig, het systeem, het onderdeel, de technische eenheid, het voertuigdeel of het uitrustingsstuk dat of die hij op de markt heeft aangeboden, te elimineren.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor typegoedkeuring van een systeem, onderdeel of technische eenheid is alleen de eenstapstypegoedkeuring van toepassing.

2.  Onverminderd de voorschriften van de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen is voor typegoedkeuring van een systeem, onderdeel of technische eenheid alleen de eenstapstypegoedkeuring van toepassing.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De EU-typegoedkeuring voor de laatste voltooiingsfase wordt pas verleend nadat de goedkeuringsinstantie heeft geverifieerd dat het voertuigtype waarvoor tijdens de laatste fase een typegoedkeuring was verleend op dat moment voldoet aan alle toepasselijke technische voorschriften. Verificatie houdt in dat een documentencontrole wordt uitgevoerd voor alle voorschriften van een EU-typegoedkeuring voor een incompleet voertuigtype die tijdens een meerfasenprocedure is verleend, zelfs als deze is verleend voor een andere voertuigcategorie.

4.  De EU-typegoedkeuring voor de laatste voltooiingsfase wordt pas verleend nadat de goedkeuringsinstantie heeft geverifieerd dat het voertuigtype waarvoor tijdens de laatste fase een typegoedkeuring was verleend op dat moment voldoet aan alle toepasselijke technische voorschriften, in overeenstemming met de in bijlage XVII vastgelegde procedures. Verificatie houdt in dat een documentencontrole wordt uitgevoerd voor alle voorschriften van een EU-typegoedkeuring voor een incompleet voertuigtype die tijdens een meerfasenprocedure is verleend, onder meer als deze is verleend voor een andere voertuigcategorie. Het houdt ook in dat wordt geverifieerd of de prestaties van de systemen waarvoor een afzonderlijke typegoedkeuring werd verleend nog steeds conform deze typegoedkeuringen zijn nadat zij in een geheel voertuig zijn ingebouwd.

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De in lid 1 genoemde keuze voor een bepaalde goedkeuringsprocedure heeft geen gevolgen voor de toepasselijke inhoudelijke voorschriften waaraan het goedgekeurde voertuigtype bij de afgifte van de typegoedkeuring van een geheel voertuig moet voldoen.

5.  De in lid 1 genoemde keuze voor een bepaalde goedkeuringsprocedure heeft geen gevolgen voor alle toepasselijke voorschriften waaraan het goedgekeurde voertuigtype bij de afgifte van de typegoedkeuring van een geheel voertuig moet voldoen.

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De fabrikant stelt de goedkeuringsinstantie het aantal voertuigen, onderdelen of technische eenheden ter beschikking dat volgens de relevante regelgevingshandelingen nodig is voor het verrichten van de voorgeschreven tests.

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Voor een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid mag slechts in één lidstaat één aanvraag worden ingediend.

2.  Voor een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid mag slechts in één lidstaat één aanvraag worden ingediend. Zodra de aanvraag is ingediend, is het de fabrikant niet toegestaan de procedure te onderbreken en een aanvraag voor hetzelfde type in te dienen bij een andere goedkeuringsinstantie of een andere technische dienst. Als de typegoedkeuring wordt geweigerd of de test in een technische dienst niet wordt doorstaan, is het de fabrikant bovendien niet toegestaan een aanvraag voor hetzelfde type in te dienen bij een andere goedkeuringsinstantie of een andere technische dienst.

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  een informatiedocument, zoals opgenomen in bijlage I voor eenstaps- of gemengde typegoedkeuring of zoals opgenomen in bijlage III voor stapsgewijze typegoedkeuring;

a)  een informatiedocument, zoals opgenomen in bijlage I voor eenstaps- of gemengde typegoedkeuring van gehele voertuigen of zoals opgenomen in bijlage III voor stapsgewijze typegoedkeuring van gehele voertuigen of in de desbetreffende regelgevingshandelingen in het geval van de goedkeuring van een systeem, onderdeel of technische eenheid;

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  alle aanvullende informatie waar de goedkeuringsinstantie in het kader van de aanvraagprocedure om vraagt.

d)  alle aanvullende informatie waar de goedkeuringsinstantie in het kader van de typegoedkeuringsprocedure om vraagt.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het informatiedossier wordt verstrekt in een door de Commissie voorziene elektronische vorm, maar mag ook op papier worden geleverd.

2.  Het informatiedossier wordt verstrekt in een elektronische vorm.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een aanvraag om stapsgewijze typegoedkeuring gaat, naast het in artikel 22 vermelde informatiedossier, vergezeld van alle EU-typegoedkeuringscertificaten, met inbegrip van de testrapporten, die overeenkomstig de in bijlage IV vermelde toepasselijke regelgevingshandelingen vereist zijn.

Een aanvraag om stapsgewijze typegoedkeuring gaat, naast het in artikel 22 vermelde informatiedossier, vergezeld van alle EU-typegoedkeuringscertificaten, met inbegrip van de testrapporten en documenten die informatie bevatten, die overeenkomstig de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen vereist zijn.

Amendement    154

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij een aanvraag om typegoedkeuring van een systeem, onderdeel of technische eenheid krachtens de toepasselijke in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen heeft de goedkeuringsinstantie toegang tot het informatiedossier totdat de typegoedkeuring van het gehele voertuig is verleend of geweigerd.

Bij een aanvraag om typegoedkeuring van een systeem, onderdeel of technische eenheid krachtens de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen heeft de goedkeuringsinstantie toegang tot het informatiedossier en de informatiedocumenten totdat de typegoedkeuring van het gehele voertuig is verleend of geweigerd.

Amendement    155

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een aanvraag om gemengde typegoedkeuring gaat, naast het in artikel 22 vermelde informatiedossier, vergezeld van de EU-typegoedkeuringscertificaten, met inbegrip van de testrapporten, die overeenkomstig de in bijlage IV vermelde toepasselijke regelgevingshandelingen vereist zijn.

Een aanvraag om gemengde typegoedkeuring gaat, naast het in artikel 22 vermelde informatiedossier, vergezeld van de EU-typegoedkeuringscertificaten, met inbegrip van de testrapporten en informatiedocumenten, die overeenkomstig de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen vereist zijn.

Amendement    156

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  in de eerste fase: de delen van het informatiedossier en van de EU-typegoedkeuringscertificaten die relevant zijn voor de voltooiingsfase waarin het basisvoertuig zich bevindt;

a)  in de eerste fase: de delen van het informatiedossier en van de EU-typegoedkeuringscertificaten en testrapporten die relevant zijn voor de voltooiingsfase waarin het basisvoertuig zich bevindt;

Amendement    157

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  in de tweede en daaropvolgende fasen: de delen van het informatiedossier en de EU-typegoedkeuringscertificaten die relevant zijn voor de lopende bouwfase, samen met een kopie van het in de vorige bouwfase voor het voertuig afgegeven EU-typegoedkeuringscertificaat en alle gegevens over eventuele wijzigingen of toevoegingen die de fabrikant aan het voertuig heeft aangebracht.

b)  in de tweede en daaropvolgende fasen: de delen van het informatiedossier en de EU-typegoedkeuringscertificaten die relevant zijn voor de lopende bouwfase, samen met een kopie van het in de vorige bouwfase voor het voertuig afgegeven EU-typegoedkeuringscertificaat voor gehele voertuigen en alle gegevens over eventuele wijzigingen of toevoegingen die de fabrikant aan het voertuig heeft aangebracht.

Amendement    158

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De onder a) en b) genoemde informatie mag overeenkomstig artikel 22, lid 2, worden verstrekt.

De onder a) en b) genoemde informatie wordt overeenkomstig artikel 22, lid 2, verstrekt.

Amendement    159

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De goedkeuringsinstantie en de technische diensten hebben toegang tot de software en algoritmen van het voertuig.

De goedkeuringsinstantie en de technische diensten hebben toegang tot de software, hardware en algoritmen van het voertuig, vergezeld van documentatie of andere informatie die hen in staat stellen tot op een passend en relevant niveau inzicht te krijgen in de systemen – waaronder het proces van systeemontwikkeling en het systeemconcept – en functies van dergelijke software en hardware waarmee het voertuig in conformiteit kan worden gesteld met de voorschriften van deze verordening.

 

Tijdens de geldigheidsduur van de EU-typegoedkeuring wordt er toegang verleend tot de software, hardware en algoritmen van het voertuig zodat bij periodieke controles kan worden geverifieerd of aan de voorschriften van deze verordening wordt voldaan. Na het verstrijken van de geldigheidsduur van het typegoedkeuringscertificaat en indien dit certificaat niet wordt verlengd, wordt er op verzoek nog steeds toegang verleend. De voor deze specifieke doeleinden bekend te maken informatie mag niet van dien aard zijn dat de vertrouwelijkheid van gepatenteerde informatie en intellectuele eigendom in het gedrang komt. Op het moment van de aanvraag om typegoedkeuring deelt de fabrikant aan de goedkeuringsinstantie en de technische dienst in gestandaardiseerde vorm mee welke versie van de software voor veiligheidssystemen en -onderdelen is gebruikt en welke instellingen of andere ijkingen zijn toegepast op de emissiegerelateerde systemen en onderdelen. Om latere illegale wijzigingen in de software te kunnen opsporen, heeft de technische dienst het recht de software te markeren door overeenkomstige parameters in te stellen.

Amendement    160

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  bij typegoedkeuringen van gehele voertuigen volgens de stapsgewijze, gemengde of meerfasentypegoedkeuringsprocedure verifieert de goedkeuringsinstantie overeenkomstig artikel 20, lid 4, dat voor de systemen, onderdelen en technische eenheden afzonderlijke typegoedkeuringen zijn verleend krachtens de voorschriften die bij het verlenen van de typegoedkeuring van het gehele voertuig van toepassing waren.

d)  bij typegoedkeuringen van gehele voertuigen volgens de stapsgewijze, gemengde of meerfasentypegoedkeuringsprocedure verifieert de goedkeuringsinstantie overeenkomstig artikel 20, lid 4, dat voor de systemen, onderdelen en technische eenheden afzonderlijke geldige typegoedkeuringen zijn verleend krachtens de voorschriften die bij het verlenen van de typegoedkeuring van het gehele voertuig van toepassing waren.

Amendement    161

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het informatiepakket bevat een inhoudsopgave waarin alle paginanummers en het formaat van alle documenten duidelijk worden aangegeven en het beheer van de EU-typegoedkeuring chronologisch is vastgelegd.

Het informatiepakket mag in elektronische vorm worden bijgehouden en bevat een inhoudsopgave waarin alle paginanummers en het formaat van alle documenten duidelijk worden aangegeven en het beheer van de EU-typegoedkeuring chronologisch is vastgelegd.

Amendement    162

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De goedkeuringsinstantie weigert EU-typegoedkeuring te verlenen indien zij van oordeel is dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid, ook al voldoet het of zij aan de toepasselijke voorschriften, een ernstig risico voor de veiligheid vormt dan wel het milieu of de volksgezondheid ernstig kan schaden. In dat geval zendt zij de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk een gedetailleerd dossier toe met opgave van de redenen voor haar besluit en bewijsmateriaal voor haar bevindingen.

5.  De goedkeuringsinstantie weigert EU-typegoedkeuring te verlenen indien zij van oordeel is dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid, ook al voldoet het of zij aan de toepasselijke voorschriften, een risico voor de veiligheid vormt dan wel het milieu of de volksgezondheid ernstig kan schaden. In dat geval zendt zij de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk een gedetailleerd dossier toe met opgave van de redenen voor haar besluit en bewijsmateriaal voor haar bevindingen.

Amendement    163

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij stapsgewijze, gemengde en meerfasentypegoedkeuring weigert de goedkeuringsinstantie overeenkomstig artikel 20, leden 4 en 5, om EU-typegoedkeuring te verlenen indien zij constateert dat systemen, onderdelen of technische eenheden niet voldoen aan de voorschriften van deze verordening of van de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen.

Bij stapsgewijze, gemengde en meerfasentypegoedkeuring weigert de goedkeuringsinstantie overeenkomstig artikel 20 om EU-typegoedkeuring te verlenen indien zij constateert dat systemen, onderdelen of technische eenheden niet voldoen aan de voorschriften van deze verordening of van de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen.

Amendement    164

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Binnen een maand na het afgeven of wijzigen van het EU-typegoedkeuringscertificaat zendt de goedkeuringsinstantie de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie een kopie toe van het EU-typegoedkeuringscertificaat, inclusief de bijlagen en de in artikel 23 bedoelde testrapporten, voor ieder type voertuig, systeem, onderdeel en technische eenheid waarvoor zij goedkeuring heeft verleend. Die kopie wordt verzonden door middel van een gemeenschappelijk beveiligd systeem voor de elektronische uitwisseling van gegevens of in de vorm van een beveiligd elektronisch bestand.

1.  Binnen een maand na het afgeven of wijzigen van het EU-typegoedkeuringscertificaat dient de goedkeuringsinstantie bij de online gegevensbank van typegoedkeuringen informatie in bestaande uit het EU-typegoedkeuringscertificaat, inclusief de bijlagen en de in artikel 23 bedoelde testrapporten, voor ieder type voertuig, systeem, onderdeel en technische eenheid waarvoor zij goedkeuring heeft verleend.

Amendement    165

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Op verzoek van een goedkeuringsinstantie van een andere lidstaat of van de Commissie zendt de goedkeuringsinstantie die een EU-typegoedkeuring heeft verleend, de eerstgenoemde instantie binnen een maand na ontvangst van dat verzoek via een gemeenschappelijk beveiligd systeem voor elektronische gegevensuitwisseling of in de vorm van een beveiligd elektronisch bestand een kopie toe van het gevraagde EU-typegoedkeuringscertificaat, inclusief de bijlagen.

Schrappen

Amendement    166

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De goedkeuringsinstantie stelt de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie onverwijld in kennis van de door haar geweigerde of ingetrokken goedkeuringen van voertuigen, met opgave van de redenen voor haar besluit.

4.  De goedkeuringsinstantie stelt de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie onverwijld in kennis van de door haar geweigerde of ingetrokken goedkeuringen van voertuigen, met opgave van de redenen voor haar besluit. De goedkeuringsinstantie werkt deze informatie ook bij in de online gegevensbank van typegoedkeuringen.

Amendement    167

Voorstel voor een verordening

Artikel 26 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  in het geval van een typegoedkeuring van een geheel voertuig, een ingevuld exemplaar van het conformiteitscertificaat.

d)  in het geval van een typegoedkeuring van een geheel voertuig, een ingevuld exemplaar van het conformiteitscertificaat van het voertuigtype.

Amendement    168

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Door middel van overeenkomstig de desbetreffende regelgevingshandelingen in bijlage IV door aangewezen technische diensten uitgevoerde passende tests wordt aangetoond dat aan de technische voorschriften van deze verordening en van de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen is voldaan.

1.  Met het oog op EU-typegoedkeuringen controleert de goedkeuringsinstantie of aan de technische voorschriften van deze verordening en van de in bijlage IV vermelde relevante regelgevingshandelingen is voldaan door middel van geschikte tests die door aangewezen technische diensten worden uitgevoerd.

 

De indeling van de testrapporten voldoet aan de algemene voorschriften zoals vastgelegd in aanhangsel 3 bij bijlage V.

Amendement    169

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De fabrikant stelt de goedkeuringsinstantie de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden ter beschikking die volgens de in bijlage IV vermelde desbetreffende regelgevingshandelingen nodig zijn voor de uitvoering van de voorgeschreven tests.

2.  De fabrikant stelt de betrokken technische diensten en de goedkeuringsinstantie de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden ter beschikking die volgens de in bijlage IV vermelde desbetreffende regelgevingshandelingen nodig zijn voor de uitvoering van de voorgeschreven tests.

Amendement    170

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  De voorgeschreven tests worden uitgevoerd overeenkomstig de in bijlage IV vermelde desbetreffende regelgevingshandelingen. Indien in de door de desbetreffende regelgevingshandelingen vastgestelde testprocedures een reeks waarden wordt vermeld, zijn de technische diensten bevoegd om de parameters en voorwaarden die worden gebruikt voor de uitvoering van de geschikte tests als bedoeld in lid 1 vast te stellen. In het geval van typegoedkeuring van het gehele voertuig zorgen de autoriteiten ervoor dat de voor de tests geselecteerde voertuigen representatief zijn voor de slechtst denkbare situatie wat naleving van de respectieve criteria betreft, en dat de selectie van voertuigen niet zal leiden tot resultaten die systematisch afwijken van de prestaties wanneer die voertuigen worden bediend in omstandigheden die bij normale bediening en normaal gebruik redelijkerwijs te verwachten zouden zijn.

Amendement    171

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een goedkeuringsinstantie die typegoedkeuring voor een geheel voertuig heeft verleend, verifieert dat een statistisch relevante steekproef van voertuigen en conformiteitscertificaten voldoet aan de artikelen 34 en 35 en verifieert of de gegevens in de conformiteitscertificaten correct zijn.

2.  Een goedkeuringsinstantie die typegoedkeuring voor een geheel voertuig heeft verleend, verifieert dat een toereikende en statistisch relevante steekproef van voertuigen en conformiteitscertificaten voldoet aan de artikelen 34 en 35 en verifieert of de gegevens in de conformiteitscertificaten correct zijn.

Amendement    172

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Om te verifiëren dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid conform het goedgekeurde type is, voert de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, de voor EU-typegoedkeuring vereiste controles of tests uit op monsters die in de bedrijfsruimten, inclusief de productiefaciliteiten, van de fabrikant zijn genomen.

4.  Om te verifiëren dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid conform het goedgekeurde type is, voert de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, de voor EU-typegoedkeuring vereiste controles of tests uit op monsters die in de bedrijfsruimten, inclusief de productiefaciliteiten, van de fabrikant zijn genomen. De goedkeuringsinstantie verricht de eerste van deze controles binnen een jaar vanaf de datum van afgifte van de conformiteitscertificaten. De goedkeuringsinstantie verricht daarna ten minste eenmaal per jaar bijkomende controles, met willekeurige, door de goedkeuringsinstantie bepaalde tussenpozen.

Amendement    173

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Bij de uitvoering van controletests overeenkomstig de leden 2 en 4 wijst een goedkeuringsinstantie een andere technische dienst aan dan de dienst die de tests voor de oorspronkelijke typegoedkeuring heeft uitgevoerd.

Amendement    174

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een goedkeuringsinstantie die een EU-typegoedkeuring heeft verleend en vaststelt dat de fabrikant de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden niet langer conform het goedgekeurde type produceert, of vaststelt dat de conformiteitscertificaten niet langer voldoen aan de artikelen 34 en 35, hoewel de productie wordt voortgezet, neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de procedure voor de conformiteit van de productie correct wordt gevolgd of trekt te typegoedkeuring in.

5.  Een goedkeuringsinstantie die een EU-typegoedkeuring heeft verleend en vaststelt dat de fabrikant de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden niet langer produceert conform het goedgekeurde type, de voorschriften van deze verordening of de voorschriften van de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen, of vaststelt dat de conformiteitscertificaten niet langer voldoen aan de artikelen 34 en 35, hoewel de productie wordt voortgezet, neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regelingen voor de conformiteit van de productie correct worden gevolgd of trekt te typegoedkeuring in. De goedkeuringsinstantie kan besluiten alle nodige beperkende maatregelen te nemen overeenkomstig de artikelen 53 en 54.

Amendement    175

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zetten een nationale vergoedingsstructuur op om de kosten van hun typegoedkeurings- en markttoezichtactiviteiten te dekken, alsook die van de typegoedkeuringstests en tests en keuringen van de conformiteit van de productie, uitgevoerd door de technische diensten die zij hebben aangewezen.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de kosten van hun typegoedkeurings- en markttoezichtactiviteiten worden gedekt. De lidstaten kunnen een structuur op basis van vergoedingen invoeren of deze activiteiten financieren via hun nationale begroting, of ze kunnen een combinatie van beide methoden toepassen. Vergoedingen worden niet rechtstreeks door de technische diensten geheven.

Amendement    176

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze nationale vergoedingen worden geheven op de fabrikanten die een typegoedkeuringsaanvraag in de betrokken lidstaat hebben ingediend. De vergoedingen wordt niet direct door de technische diensten geheven.

2.  Indien er een structuur op basis van vergoedingen wordt ingevoerd, worden deze nationale vergoedingen geheven op de fabrikanten die een typegoedkeuringsaanvraag in de betrokken lidstaat hebben ingediend. Indien een structuur op basis van vergoedingen van toepassing is op conformiteit van de productie, worden deze nationale vergoedingen door de lidstaat geheven op de fabrikant in de lidstaat waar de productie plaatsvindt.

Amendement    177

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De nationale vergoedingsstructuur is ook bedoeld om de kosten te dekken van nalevingscontroles en -keuringen die de Commissie overeenkomstig artikel 9 verricht. Zij vormen externe bestemmingsontvangsten voor de algemene begroting van de Europese Unie overeenkomstig artikel 21, lid 4, van het Financieel Reglement26.

3.  De Commissie verzekert dat de kosten van de keuringen en tests die door de Commissie overeenkomstig artikel 9 worden opgelegd, worden gedekt. De algemene begroting van de Europese Unie wordt hiervoor gebruikt.

__________________

 

26 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

 

Amendement    178

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van de details van de nationale vergoedingsstructuur. De eerste kennisgeving gebeurt op [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Daaropvolgende actualiseringen van de nationale vergoedingsstructuren worden jaarlijks aan de andere lidstaten en de Commissie meegedeeld.

4.  De lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie in kennis van de details van de financieringsregeling(en) die ze hanteren. De eerste kennisgeving gebeurt op [date of entry into force of this Regulation + 1 year]. Daaropvolgende actualiseringen van de nationale vergoedingsstructuren worden jaarlijks aan de andere lidstaten en de Commissie meegedeeld.

Amendement    179

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen teneinde de in lid 3 bedoelde aanvulling die op de in lid 1 bedoelde nationale vergoedingen van toepassing zal zijn, te bepalen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

Schrappen

Amendement    180

Voorstel voor een verordening

Artikel 31 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Indien de typegoedkeuringsinstantie concludeert dat de veranderingen van de gegevens in het informatiepakket zodanig substantieel zijn dat zij niet onder een uitbreiding van de huidige typegoedkeuring kunnen vallen, weigert de typegoedkeuringsinstantie de EU-typegoedkeuring uit te breiden en verzoekt zij de fabrikant een nieuwe EU-typegoedkeuring aan te vragen.

5.  Indien de typegoedkeuringsinstantie concludeert dat de veranderingen van de gegevens in het informatiepakket niet onder een uitbreiding van de huidige typegoedkeuring kunnen vallen, weigert de typegoedkeuringsinstantie de EU-typegoedkeuring uit te breiden en verzoekt zij de fabrikant een nieuwe EU-typegoedkeuring aan te vragen.

Amendement    181

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  uit de resultaten van de controletests door de Commissie of de markttoezichtautoriteiten blijkt dat er sprake is van non-conformiteit met de veiligheids- of milieuwetgeving van de Unie;

Amendement    182

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Typegoedkeuringen van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden worden verleend voor een beperkte periode van vijf jaar zonder mogelijkheid tot verlenging. De datum waarop de geldigheidsduur verstrijkt, wordt in het typegoedkeuringscertificaat vermeld. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan het typegoedkeuringscertificaat op aanvraag van de fabrikant worden vernieuwd en alleen indien de goedkeuringsinstantie heeft geverifieerd dat het type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan alle voorschriften van de desbetreffende regelgevingshandelingen voor nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden van dat type voldoet.

1.  Typegoedkeuringen van voertuigen van de categorieën M1 en N1 en van overeenkomstig lid 1 bis vermelde systemen, onderdelen en technische eenheden worden verleend voor een beperkte periode van zeven jaar, en voor voertuigen van de categorieën N2, N3, M2, M3 en O voor een beperkte periode van tien jaar. De datum waarop de geldigheidsduur verstrijkt, wordt in het EU-typegoedkeuringscertificaat vermeld.

 

Vóór het verstrijken van de geldigheidsduur kan het typegoedkeuringscertificaat op aanvraag van de fabrikant worden vernieuwd en alleen indien de goedkeuringsinstantie heeft geverifieerd dat het type voertuig als geheel aan alle voorschriften, met inbegrip van testprotocollen, van de desbetreffende regelgevingshandelingen voor nieuwe voertuigen van dat goedgekeurde type voldoet. Indien door de goedkeuringsinstantie wordt vastgesteld dat deze alinea van toepassing is, is het niet nodig de in artikel 28 bedoelde tests te herhalen.

 

Om de goedkeuringsinstantie in staat te stellen haar taken te vervullen, dient de fabrikant zijn aanvraag ten vroegste twaalf en ten laatste zes maanden voor de datum waarop de geldigheidsduur van het EU-typegoedkeuringscertificaat verstrijkt in.

 

 

 

 

Amendement    183

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Typegoedkeuringen voor systemen, onderdelen en technische eenheden worden in beginsel verleend voor een onbeperkte periode. Aangezien bepaalde systemen, onderdelen en technische eenheden vanwege hun aard of technische kenmerken mogelijk frequenter moeten worden bijgewerkt, worden de desbetreffende typegoedkeuringen verleend voor een beperkte periode van zeven jaar. De Commissie heeft de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen vast te stellen ter aanvulling van deze verordening waarin een lijst wordt vastgesteld van systemen, onderdelen en technische eenheden die vanwege de aard van deze systemen, onderdelen en technische eenheden slechts voor een beperkte periode typegoedkeuring mogen krijgen.

Amendement    184

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  wanneer de productie van voertuigen conform het goedgekeurde voertuigtype vrijwillig definitief wordt stopgezet;

b)  wanneer de productie van voertuigen conform het goedgekeurde voertuigtype vrijwillig definitief wordt stopgezet, hetgeen hoe dan ook wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer gedurende de voorafgaande twee jaar geen voertuig van het betreffende type is geproduceerd;

Amendement    185

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De persoon (personen) die gemachtigd is (zijn) om de conformiteitscertificaten te ondertekenen, zijn in dienst van de fabrikant en zijn naar behoren gemachtigd om volledig de wettelijke verantwoordelijkheid van de fabrikant te dragen ten aanzien van het ontwerp en de constructie of de conformiteit van de productie van het voertuig.

4.  De persoon (personen) die gemachtigd is (zijn) om de conformiteitscertificaten te ondertekenen, zijn in dienst van de fabrikant en zijn naar behoren gemachtigd om de wettelijke verantwoordelijkheid van de fabrikant te dragen ten aanzien van het ontwerp en de constructie of de conformiteit van de productie van het voertuig.

Amendement    186

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Marktdeelnemers brengen alleen voertuigen, onderdelen of technische eenheden in de handel die conform deze verordening zijn gemerkt.

Amendement    187

Voorstel voor een verordening

Artikel 38 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Indien de nodige stappen voor de aanpassing van de in lid 1 bedoelde regelgevingshandelingen niet zijn ondernomen, kan de Commissie via een besluit en op verzoek van de lidstaat die de voorlopige EU-typegoedkeuring heeft verleend, toestemming geven voor het uitbreiden van die voorlopige EU-typegoedkeuring. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

3.  Indien de nodige stappen voor de aanpassing van de in lid 1 bedoelde regelgevingshandelingen niet zijn ondernomen, kan de Commissie via een besluit en op verzoek van de lidstaat die de voorlopige EU-typegoedkeuring heeft verleend, toestemming geven voor het uitbreiden van de geldigheid van die voorlopige EU-typegoedkeuring. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

Amendement    188

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten mogen beslissen om een in lid 1 bedoeld voertuigtype van een of meer van de in de in bijlage IV bedoelde regelgevingshandelingen vastgestelde inhoudelijke voorschriften vrij te stellen op voorwaarde dat die lidstaten relevante alternatieve voorschriften vaststellen.

2.  De lidstaten mogen beslissen om een in lid 1 bedoeld voertuigtype van een of meer van naleving van de in de in bijlage IV bedoelde regelgevingshandelingen vastgestelde voorschriften vrij te stellen op voorwaarde dat die lidstaten relevante alternatieve voorschriften vaststellen.

Amendement    189

Voorstel voor een verordening

Artikel 40 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Daarnaast moeten kmo's met een kleine productie die niet aan dezelfde termijnen kunnen voldoen als grote fabrikanten meer flexibiliteit krijgen.

Amendement    190

Voorstel voor een verordening

Artikel 41 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Indien binnen de in de eerste alinea bedoelde termijn van drie maanden geen bezwaar is ingebracht, wordt de nationale typegoedkeuring geacht te zijn aanvaard.

Amendement    191

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten verlenen individuele EU-goedkeuring van voertuigen voor een voertuig dat voldoet aan de voorschriften van bijlage IV, deel I, aanhangsel 2, of, in het geval van voertuigen voor speciale doeleinden, van bijlage IV, deel III.

1.  De lidstaten verlenen individuele EU-goedkeuring van voertuigen voor een voertuig dat voldoet aan de voorschriften van bijlage IV, deel I, aanhangsel 2, of, in het geval van voertuigen voor speciale doeleinden, van bijlage IV, deel III. Deze bepaling is niet van toepassing op incomplete voertuigen.

Amendement    192

Voorstel voor een verordening

Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een aanvraag om individuele EU-goedkeuring van een voertuig wordt ingediend door de fabrikant of de eigenaar van het voertuig of door een vertegenwoordiger van de eigenaar, op voorwaarde dat die vertegenwoordiger in de Europese Unie is gevestigd.

2.  Een aanvraag om individuele EU-goedkeuring van een voertuig wordt ingediend door de eigenaar van het voertuig, door de fabrikant of door een vertegenwoordiger van de fabrikant, op voorwaarde dat die vertegenwoordiger in de Europese Unie is gevestigd.

Amendement    193

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten mogen beslissen om een specifiek voertuig, al dan niet uniek, vrij te stellen van de verplichting tot naleving van een of meer bepalingen van deze verordening of van de in bijlage IV bedoelde regelgevingshandelingen vastgestelde inhoudelijke voorschriften op voorwaarde dat die lidstaten relevante alternatieve voorschriften vaststellen.

1.  De lidstaten mogen beslissen om een specifiek voertuig, al dan niet uniek, vrij te stellen van de verplichting tot naleving van een of meer bepalingen van deze verordening of van de in bijlage IV bedoelde regelgevingshandelingen vastgestelde voorschriften op voorwaarde dat die lidstaten relevante alternatieve voorschriften vaststellen.

Amendement    194

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een aanvraag om nationale individuele goedkeuring van een voertuig wordt ingediend door de fabrikant of de eigenaar van het voertuig of door de vertegenwoordiger van de eigenaar, op voorwaarde dat die vertegenwoordiger in de Unie is gevestigd.

2.  Een aanvraag om nationale individuele goedkeuring van een voertuig wordt ingediend door de eigenaar van het voertuig, door de fabrikant of door de vertegenwoordiger van de fabrikant, op voorwaarde dat die vertegenwoordiger in de Unie is gevestigd.

Amendement    195

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het formaat van het certificaat van nationale individuele goedkeuring van een voertuig is gebaseerd op het model van het EU-typegoedkeuringscertificaat in bijlage VI en bevat ten minste de informatie die nodig is om de registratieaanvraag overeenkomstig Richtlijn 1999/37/EG van de Raad28 in te dienen.

Het formaat van het certificaat van nationale individuele goedkeuring van een voertuig is gebaseerd op het model van het EU-typegoedkeuringscertificaat in bijlage VI en bevat ten minste de informatie als vermeld in het model van het EU-goedkeuringscertificaat individueel voertuig in bijlage VI.

__________________

 

28 Richtlijn 1999/37/EG van de Raad van 29 april 1999 inzake de kentekenbewijzen van motorvoertuigen (PB L 138 van 1.6.1999, blz. 57).

 

Amendement    196

Voorstel voor een verordening

Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een lidstaat staat het op de markt aanbieden, de registratie of het in het verkeer brengen toe van een voertuig waarvoor een andere lidstaat overeenkomstig artikel 43 een nationale individuele goedkeuring van een voertuig heeft verleend, tenzij die lidstaat redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de desbetreffende alternatieve voorschriften volgens welke het voertuig is goedgekeurd, niet gelijkwaardig zijn aan haar eigen voorschriften.

3.  Een lidstaat staat het op de markt aanbieden, de registratie of het in het verkeer brengen toe van een voertuig waarvoor een andere lidstaat overeenkomstig artikel 43 een nationale individuele goedkeuring van een voertuig heeft verleend, tenzij die lidstaat redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de desbetreffende alternatieve voorschriften volgens welke het voertuig is goedgekeurd, niet gelijkwaardig zijn aan haar eigen voorschriften of dat het voertuig niet aan die voorschriften voldoet.

Amendement    197

Voorstel voor een verordening

Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  In het kader van een meerfasentypegoedkeuring kunnen de procedures van de artikelen 43 en 44 ook op een specifiek voertuig tijdens de opeenvolgende voltooiingsfasen worden toegepast.

1.  In het kader van een meerfasentypegoedkeuring kunnen de procedures van de artikelen 42 en 43 ook op een specifiek voertuig tijdens de opeenvolgende voltooiingsfasen worden toegepast. Op voertuigen die volgens een meerfasentypegoedkeuring zijn goedgekeurd, is bijlage XVII van toepassing.

Amendement    198

Voorstel voor een verordening

Artikel 45 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De procedures van de artikelen 43 en 44 mogen geen tussenliggende fase in het normale verloop van een meerfasentypegoedkeuring vervangen en mogen niet worden toegepast om de eerstefasegoedkeuring van een voertuig te verkrijgen.

2.  De procedures van de artikelen 42 en 43 vormen geen vervanging van een tussenliggende fase in het normale verloop van een meerfasentypegoedkeuring en zijn niet van toepassing om de eerstefasegoedkeuring van een voertuig te verkrijgen.

Amendement    199

Voorstel voor een verordening

Artikel 46 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Incomplete voertuigen mogen op de markt worden aangeboden of in het verkeer worden gebracht, maar de voor voertuigregistratie bevoegde nationale autoriteiten kunnen de registratie en het gebruik ervan op de weg weigeren.

Incomplete voertuigen mogen op de markt worden aangeboden, maar de voor voertuigregistratie bevoegde nationale autoriteiten kunnen de registratie, het in het verkeer brengen en het gebruik ervan op de weg weigeren.

Amendement    200

Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voertuigen uit restantvoorraden waarvan de EU-typegoedkeuring overeenkomstig artikel 33, lid 2, onder a), ongeldig is geworden, mogen alleen op de markt worden aangeboden, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht indien zij voldoen aan het voorschrift van lid 4 en aan de in de leden 2 en 4 vastgestelde tijdslimieten.

Voertuigen uit restantvoorraden waarvan de EU-typegoedkeuring overeenkomstig artikel 33, lid 2, onder a), ongeldig is geworden, mogen alleen worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht indien zij voldoen aan het voorschrift van lid 4.

Amendement    201

Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De eerste alinea is alleen van toepassing op voertuigen die zich reeds op het grondgebied van de Europese Unie bevonden en nog niet op de markt waren aangeboden, geregistreerd of in de het verkeer waren gebracht voordat de EU-typegoedkeuring ervan ongeldig werd.

De eerste alinea is alleen van toepassing op voertuigen die zich reeds op het grondgebied van de Europese Unie bevonden en nog niet geregistreerd of in de het verkeer waren gebracht voordat de EU-typegoedkeuring ervan ongeldig werd.

Amendement    202

Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Een fabrikant die voertuigen uit restantvoorraden overeenkomstig lid 1 op de markt wil aanbieden, wil registreren of in het verkeer wil brengen, dient daartoe een verzoek in bij de nationale autoriteit van de lidstaat die de EU-typegoedkeuring had verleend. In dat verzoek worden de technische of economische redenen vermeld waarom deze voertuigen niet aan de nieuwe typegoedkeuringsvoorschriften kunnen voldoen en worden de VIN's van de desbetreffende voertuigen vermeld.

Een fabrikant die voertuigen uit restantvoorraden overeenkomstig lid 1 op de markt wil aanbieden, wil registreren of in het verkeer wil brengen, dient daartoe een verzoek in bij de typegoedkeuringsinstantie van de lidstaat die de EU-typegoedkeuring had verleend. In dat verzoek worden de technische of economische redenen vermeld waarom deze voertuigen niet aan de nieuwe typegoedkeuringsvoorschriften kunnen voldoen en worden de VIN's van de desbetreffende voertuigen vermeld.

Amendement    203

Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De betrokken nationale autoriteit besluit binnen drie maanden na ontvangst van dat verzoek of die voertuigen op het grondgebied van de betrokken lidstaat in de handel mogen worden gebracht, mogen worden geregistreerd en in het verkeer mogen worden gebracht, en bepaalt het aantal voertuigen waarvoor goedkeuring mag worden verleend.

De betrokken typegoedkeuringsinstantie besluit binnen drie maanden na ontvangst van dat verzoek of die voertuigen op het grondgebied van de betrokken lidstaat in de handel mogen worden gebracht, mogen worden geregistreerd en in het verkeer mogen worden gebracht, en bepaalt het aantal voertuigen waarvoor goedkeuring mag worden verleend.

Amendement    204

Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Alleen voertuigen uit restantvoorraden met een geldig conformiteitscertificaat dat gedurende ten minste drie maanden na de datum van afgifte geldig is gebleven, maar waarvoor de typegoedkeuring krachtens artikel 33, lid 2, onder a), ongeldig is geworden, mogen in de Europese Unie op de markt worden aangeboden, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht.

4.  Alleen voertuigen uit restantvoorraden met een geldig conformiteitscertificaat dat gedurende ten minste drie maanden na de datum van afgifte geldig is gebleven, maar waarvoor de typegoedkeuring krachtens artikel 33, lid 2, onder a), ongeldig is geworden, mogen in de Europese Unie worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht.

Amendement    205

Voorstel voor een verordening

Artikel 47 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De lidstaten houden een register bij van de VIN's van de voertuigen waarvoor zij het op de markt aanbieden, de registratie of het in het verkeer brengen overeenkomstig dit artikel hebben toegestaan.

6.  De lidstaten houden een register bij van de VIN's van de voertuigen die zij overeenkomstig dit artikel hebben geregistreerd of in het verkeer hebben gebracht.

Amendement    206

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Procedure op nationaal niveau voor de omgang met voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die een ernstig risico vormen

Nationale beoordeling met betrekking tot voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden waarvan wordt vermoed dat ze een ernstig risico vormen of niet-conform zijn

Amendement    207

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Markttoezichtautoriteiten van een lidstaat die krachtens artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 en artikel 8 van deze verordening maatregelen hebben genomen of die voldoende redenen hebben om aan te nemen dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid dat of die onder deze verordening valt, een ernstig risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van personen of voor andere onder deze verordening vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen, stellen de goedkeuringsinstantie die de goedkeuring heeft verleend, onverwijld in kennis van hun bevindingen.

1.  Indien de markttoezichtautoriteiten van één lidstaat op basis van markttoezichtactiviteiten of van via een goedkeuringsinstantie, fabrikanten of klachten verstrekte informatie redenen hebben om aan te nemen dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid dat of die onder deze verordening valt, een ernstig risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van personen of voor andere onder deze verordening vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen, of niet conform de in deze verordening vastgestelde voorschriften is, verrichten ze een beoordeling van het voertuig, systeem, onderdeel of de technische eenheid in kwestie waarin alle in deze verordening vastgestelde voorschriften aan bod komen. De betrokken marktdeelnemers verlenen de markttoezichtautoriteiten hun volledige samenwerking.

Amendement    208

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De in lid 1 bedoelde goedkeuringsinstantie voert een beoordeling uit van het desbetreffende voertuig, systeem, onderdeel of de desbetreffende technische eenheid met betrekking tot alle in deze verordening vastgestelde voorschriften. De betrokken marktdeelnemers verlenen volledige medewerking aan de goedkeuringsinstanties en de markttoezichtautoriteiten.

Schrappen

Amendement    209

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 is van toepassing op de risicobeoordeling van het product.

Amendement    210

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 21 van Verordening (EG) nr. 765/2008 is van toepassing op de in de tweede alinea genoemde beperkende maatregelen.

Schrappen

Amendement    211

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De betrokken goedkeuringsinstantie stelt de Commissie en de andere lidstaten in kennis van de resultaten van de in lid 1 bedoelde beoordeling en van de maatregelen die zij van de marktdeelnemer heeft verlangd.

Schrappen

Amendement    212

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 49 bis

 

Nationale procedure voor de omgang met voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die een ernstig risico vormen of niet-conform zijn

 

1.   Indien de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat na het verrichten van de beoordeling uit hoofde van artikel 49 tot de conclusie komen dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid een ernstig risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van personen of voor andere onder deze verordening vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen, of niet conform deze verordening is, verplicht ze de desbetreffende marktdeelnemer onverwijld alle passende corrigerende maatregelen te nemen om te waarborgen dat het voertuig, systeem, onderdeel of de technische eenheid in kwestie op het moment van het in de handel brengen, registreren of in het verkeer brengen niet langer een risico vormt of niet-conform is.

 

2.  De marktdeelnemer zorgt er overeenkomstig de in de artikelen 11 tot en met 19 vermelde verplichtingen voor dat alle passende corrigerende maatregelen worden toegepast op alle desbetreffende voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die hij in de Europese Unie in de handel heeft gebracht, heeft geregistreerd of in het verkeer heeft gebracht.

 

3.  Wanneer de marktdeelnemer niet binnen de in lid 1 bedoelde termijn doeltreffende corrigerende maatregelen neemt of wanneer het risico van dien aard is dat er snel moet worden gehandeld, nemen de nationale autoriteiten alle passende voorlopige beperkende maatregelen om het op de markt aanbieden, de registratie of het in het verkeer brengen van de desbetreffende voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden op hun nationale markt te verbieden of te beperken, dan wel deze in de betrokken lidstaat uit de handel te nemen of terug te roepen.

 

Artikel 21 van Verordening (EG) nr. 765/2008 is van toepassing op de in dit lid genoemde beperkende maatregelen.

Amendement    213

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Kennisgevings- en bezwaarprocedures met betrekking tot op nationaal niveau getroffen beperkende maatregelen

Corrigerende en beperkende maatregelen op EU-niveau

Amendement    214

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De nationale autoriteiten brengen de Commissie en de andere lidstaten onverwijld van de overeenkomstig artikel 49, leden 1 en 5, getroffen beperkende maatregelen op de hoogte.

De lidstaten die overeenkomstig artikel 50, leden 1 en 3, corrigerende maatregelen en beperkende maatregelen nemen, stellen de Commissie en de andere lidstaten hiervan onverwijld in kennis met behulp van het elektronisch systeem als bedoeld in artikel 22 van Verordening (EG) nr. 765/2008. Deze lidstaten stellen tevens de goedkeuringsinstantie die de goedkeuring heeft verleend onverwijld op de hoogte van hun bevindingen.

Amendement    215

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De verstrekte informatie omvat alle bekende bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid dat of die niet conform is te identificeren en om de oorsprong, de aard van de beweerde non-conformiteit en van het risico, en de aard en de duur van de nationale beperkende maatregelen vast te stellen, evenals de argumenten die door de betrokken marktdeelnemer worden aangevoerd.

2.   De verstrekte informatie omvat alle bekende bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid in kwestie te identificeren en om de oorsprong, de aard van de beweerde niet-naleving en/of het risico, en de aard en de duur van de nationale corrigerende en beperkende maatregelen vast te stellen, evenals de argumenten die door de betrokken marktdeelnemer worden aangevoerd. Ook wordt aangegeven of het risico te wijten is aan een van de volgende factoren:

 

a)  het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid voldoet niet aan de voorschriften met betrekking tot de gezondheid of veiligheid van personen, de bescherming van het milieu of andere onder deze verordening vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen;

 

b)  de in bijlage IV vermelde desbetreffende regelgevingshandelingen vertonen tekortkomingen.

Amendement    216

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 49, lid 1, bedoelde goedkeuringsinstantie vermeldt met name of de non-conformiteit een van de volgende redenen heeft:

Schrappen

a)   het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid voldoet niet aan de voorschriften met betrekking tot de gezondheid of veiligheid van personen, de bescherming van het milieu of andere onder deze verordening vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen;

 

b)   de in bijlage IV vermelde desbetreffende regelgevingshandelingen vertonen tekortkomingen.

 

Amendement    217

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten, met uitzondering van de lidstaat die de procedure heeft ingeleid, brengen de Commissie en de andere lidstaten binnen een maand na ontvangst van de in lid 1 bedoelde informatie op de hoogte van door hen genomen beperkende maatregelen en van aanvullende informatie waarover zij beschikken met betrekking tot de non-conformiteit van het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid in kwestie, en van hun bezwaren indien zij met de gemelde nationale maatregel niet eens zijn.

Schrappen

Amendement    218

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Indien binnen een maand na de in lid 1 bedoelde kennisgeving geen bezwaar tegen een corrigerende of beperkende maatregel van een lidstaat is ingebracht door een andere lidstaat of door de Commissie, wordt die maatregel geacht gerechtvaardigd te zijn. De andere lidstaten zorgen ervoor dat er onverwijld gelijkwaardige corrigerende of beperkende maatregelen ten aanzien van het voertuig, systeem of onderdeel of de technische eenheid in kwestie worden getroffen.

Amendement    219

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Indien binnen een maand na de ontvangst van de in lid 1 bedoelde informatie bezwaar tegen een beperkende maatregel van een lidstaat is ingebracht door een andere lidstaat of de door Commissie, wordt die maatregel door de Commissie overeenkomstig artikel 51 beoordeeld.

4.  Indien binnen een maand na de in lid 1 bedoelde kennisgeving bezwaar tegen een corrigerende of beperkende maatregel van een lidstaat is ingebracht door een andere lidstaat of door de Commissie, of indien de Commissie van mening is dat een nationale maatregel in strijd is met de wetgeving van de Unie, raadpleegt de Commissie onverwijld de betrokken lidstaten en de desbetreffende marktdeelnemer(s).

Amendement    220

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Indien binnen een maand na de ontvangst van de in lid 1 bedoelde informatie geen bezwaar tegen een beperkende maatregel van een lidstaat is ingebracht door een andere lidstaat of door de Commissie, wordt die maatregel geacht gerechtvaardigd te zijn. De andere lidstaten zorgen ervoor dat vergelijkbare beperkende maatregelen worden getroffen ten aanzien van het desbetreffende voertuig, systeem of onderdeel of de desbetreffende technische eenheid.

5.   Aan de hand van de resultaten van die raadpleging stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast met betrekking tot geharmoniseerde corrigerende of beperkende maatregelen op EU-niveau. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

 

De Commissie richt deze uitvoeringshandelingen tot alle lidstaten en brengt de desbetreffende marktdeelnemers onmiddellijk op de hoogte. De lidstaten passen deze uitvoeringshandelingen onmiddellijk toe. Zij brengen de Commissie daarvan op de hoogte.

Amendement    221

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Indien de Commissie van oordeel is dat een nationale maatregel niet gerechtvaardigd is, stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast waarbij de betrokken lidstaat wordt verplicht de maatregel in te trekken of aan te passen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    222

Voorstel voor een verordening

Artikel 50 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  Indien de nationale maatregel gerechtvaardigd wordt geacht en het risico van niet-naleving wordt toegeschreven aan tekortkomingen in de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen, stelt de Commissie als volgt voor:

 

a)   wanneer het regelgevingshandelingen betreft, stelt de Commissie de nodige wijzigingen van de desbetreffende handeling voor;

 

b)   wanneer het VN/ECE-reglementen betreft, stelt de Commissie de nodige ontwerpwijzigingen van de desbetreffende VN/ECE-reglementen voor volgens de bepalingen van bijlage III bij Besluit 97/836/EG van de Raad.

Amendement    223

Voorstel voor een verordening

Artikel 51

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 51

Schrappen

Vrijwaringsprocedure van de Unie

 

1.  Wanneer tijdens de procedure van artikel 50, leden 3 en 4, bezwaren tegen een beperkende maatregel van een lidstaat worden ingebracht of de Commissie van mening is dat een nationale maatregel in strijd is met de wetgeving van de Unie, voert de Commissie na raadpleging van de lidstaten en de betrokken marktdeelnemer(s) onmiddellijk een beoordeling van de nationale maatregel uit. Aan de hand van de resultaten van die beoordeling stelt de Commissie een besluit vast waarin zij bepaalt of de nationale maatregel al dan niet gerechtvaardigd is. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

 

De Commissie richt haar besluit tot alle lidstaten en brengt de lidstaten en de betrokken marktdeelnemers daar onmiddellijk van op de hoogte. De lidstaten voeren het besluit van de Commissie onverwijld uit en stellen de Commissie daarvan in kennis.

 

2.  Indien de Commissie de nationale maatregel gerechtvaardigd acht, nemen alle lidstaten de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet-conforme voertuig, systeem of onderdeel of de niet-conforme technische eenheid uit de handel wordt genomen, en stellen zij de Commissie daarvan in kennis. Indien de Commissie de nationale maatregel niet gerechtvaardigd acht, trekt de betrokken lidstaat overeenkomstig het in lid 1 bedoelde besluit van de Commissie de maatregel in of past zij deze aan.

 

3.  Indien de nationale maatregel gerechtvaardigd wordt geacht en wordt toegerekend aan tekortkomingen in in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen, stelt de Commissie als volgt passende maatregelen voor:

 

a)   wanneer het regelgevingshandelingen betreft, stelt de Commissie de nodige wijzigingen van de desbetreffende handeling voor;

 

b)   wanneer het VN/ECE-reglementen betreft, stelt de Commissie de nodige ontwerpwijzigingen van de desbetreffende VN/ECE-reglementen voor volgens de bepalingen van bijlage III bij Besluit 97/836/EG van de Raad.

 

Amendement    224

Voorstel voor een verordening

Artikel 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 51 bis

 

Corrigerende en beperkende maatregelen naar aanleiding van markttoezichtactiviteiten van de Commissie

 

1.   Indien de Commissie na controles uit hoofde van artikel 9 tot de conclusie komt dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid een ernstig risico vormt voor de gezondheid of veiligheid van personen of voor andere onder deze verordening vallende aspecten van de bescherming van algemene belangen, of niet conform deze verordening is, verplicht ze de desbetreffende marktdeelnemer onverwijld alle passende corrigerende maatregelen te nemen om te waarborgen dat het voertuig, systeem, onderdeel of de technische eenheid in kwestie op het moment van het in de handel brengen, registreren of in het verkeer brengen niet langer een risico vormt of niet-conform is.

 

Wanneer de marktdeelnemer niet binnen de in de eerste alinea bedoelde termijn doeltreffende corrigerende maatregelen neemt of wanneer het risico van dien aard is dat er snel moet worden gehandeld, stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast waarin de corrigerende of beperkende EU-maatregelen die ze op EU-niveau noodzakelijk acht, worden uiteengezet. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

 

De Commissie richt deze uitvoeringshandelingen tot alle lidstaten en brengt de desbetreffende marktdeelnemers onmiddellijk op de hoogte. De lidstaten passen de uitvoeringshandelingen onmiddellijk toe. Zij brengen de Commissie daarvan op de hoogte.

 

2.   Indien het risico of de niet-naleving wordt toegeschreven aan tekortkomingen in de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen, stelt de Commissie als volgt voor:

 

a)   wanneer het regelgevingshandelingen betreft, stelt de Commissie de nodige wijzigingen van de desbetreffende handeling voor;

 

b)   wanneer het VN/ECE-reglementen betreft, stelt de Commissie de nodige ontwerpwijzigingen van de desbetreffende VN/ECE-reglementen voor volgens de bepalingen van bijlage III bij Besluit 97/836/EG van de Raad.

Amendement    225

Voorstel voor een verordening

Artikel 52

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 52

Schrappen

Conforme voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden

 

die een ernstig risico vormen voor de veiligheid of die de gezondheid en het milieu ernstig schaden

 

1.  Indien een lidstaat, na krachtens artikel 49, lid 1, een evaluatie te hebben uitgevoerd, van oordeel is dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden, ook al voldoen zij aan de toepasselijke voorschriften of zijn zij naar behoren gemerkt, een ernstig risico vormen voor de veiligheid, dan wel het milieu of de volksgezondheid ernstig kunnen schaden, verlangt deze lidstaat van de betrokken marktdeelnemer dat hij alle passende corrigerende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid op het moment van het in de handel brengen of de registratie of na het in het verkeer brengen ervan niet langer een risico vormt, of dat hij beperkende maatregelen neemt om het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid uit de handel te nemen of binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de aard van het risico, terug te roepen.

 

De lidstaat mag de registratie van dergelijke voertuigen weigeren, totdat de marktdeelnemer alle passende corrigerende maatregelen heeft genomen.

 

2.   De marktdeelnemer zorgt ervoor dat passende corrigerende maatregelen worden getroffen ten aanzien van alle in lid 1 bedoelde voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden.

 

3.   De lidstaat brengt de Commissie en de andere lidstaten binnen een maand na het in lid 1 bedoelde verzoek op de hoogte van alle bekende bijzonderheden, met name de gegevens die nodig zijn om het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid in kwestie te identificeren en de oorsprong en de toeleveringsketen van het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid, de aard van het risico en de aard en de duur van de nationale beperkende maatregelen vast te stellen.

 

4.   De Commissie raadpleegt onverwijld de lidstaten en de betrokken marktdeelnemer(s), en met name de goedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring heeft verleend, en voert een evaluatie van de getroffen nationale maatregel uit. Aan de hand van die evaluatie besluit de Commissie of de in lid 1 bedoelde nationale maatregel al dan niet gerechtvaardigd wordt geacht, en stelt zij zo nodig passende maatregelen voor. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

 

5.   De Commissie richt haar besluit tot alle lidstaten en brengt de betrokken marktdeelnemer(s) daarvan onmiddellijk op de hoogte.

 

Amendement    226

Voorstel voor een verordening

Artikel 53

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 53

Schrappen

Algemene bepalingen inzake niet-conforme voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden

 

1.   Indien voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die van een conformiteitscertificaat vergezeld gaan of van een goedkeuringsmerk zijn voorzien, niet conform het goedgekeurde type zijn, niet aan deze verordening voldoen of op basis van onjuiste gegevens waren goedgekeurd, kunnen de goedkeuringsinstanties, markttoezichtautoriteiten of de Commissie overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 765/2008 de nodige beperkende maatregelen nemen om het op de markt aanbieden, registreren of in het verkeer brengen van niet-conforme voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden te verbieden of te beperken, om deze uit te handel te nemen of om ze terug te roepen, met inbegrip van het intrekken van de typegoedkeuring door de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring had verleend, totdat de betrokken marktdeelnemer alle passende corrigerende maatregelen heeft genomen om de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden weer conform te maken.

 

2.   Voor de toepassing van lid 1 worden afwijkingen van de gegevens op het EU-typegoedkeuringscertificaat of in het informatiepakket beschouwd als een gebrek aan conformiteit met het goedgekeurde type.

 

Amendement    227

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Kennisgevings- en bezwaarprocedures voor niet-conforme voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden

Niet-conforme EU-typegoedkeuring

Amendement    228

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer een goedkeuringsinstantie of markttoezichtautoriteit constateert dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden niet conform deze verordening zijn of dat de typegoedkeuring is verleend op basis van onjuiste gegevens of dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die vergezeld gaan van een conformiteitscertificaat of die voorzien zijn van een goedkeuringsmerk niet conform het goedgekeurde type zijn, kan zij overeenkomstig artikel 53, lid 1, alle passende beperkende maatregelen treffen.

1.  Wanneer een goedkeuringsinstantie constateert dat een verleende typegoedkeuring niet conform deze verordening is, weigert ze deze goedkeuring te erkennen. Ze stelt de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, alsook de andere lidstaten en de Commissie hiervan in kennis.

Amendement    229

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Ook verzoekt de goedkeuringsinstantie of markttoezichtautoriteit of de Commissie de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, te verifiëren dat de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden in productie nog steeds conform het goedgekeurde type zijn of dat, indien van toepassing, voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die reeds in de handel zijn gebracht, weer conform worden gemaakt.

2.  Indien de non-conformiteit van de typegoedkeuring binnen één maand na de kennisgeving wordt bevestigd door de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, trekt deze goedkeuringsinstantie de typegoedkeuring in.

Amendement    230

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In het geval van een typegoedkeuring van een geheel voertuig en indien de non-conformiteit van een voertuig aan een systeem, onderdeel of technische eenheid te wijten is, wordt het in lid 2 bedoelde verzoek eveneens gericht tot de goedkeuringsinstantie die EU-typegoedkeuring voor dat systeem, dat onderdeel, of die technische eenheid heeft verleend.

Schrappen

Amendement    231

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  In het geval van een meerfasentypegoedkeuring en indien de non-conformiteit van een voltooid voertuig te wijten is aan een systeem, onderdeel of technische eenheid dat of die deel uitmaakt van een incompleet voertuig, of aan het incomplete voertuig zelf, wordt het in lid 2 bedoelde verzoek eveneens gericht tot de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring voor dat systeem, dat onderdeel die technische eenheid of dat incomplete voertuig heeft verleend.

Schrappen

Amendement    232

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Na ontvangst van het in de leden 1 tot en met 4 bedoelde verzoek voert de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, een beoordeling uit van de desbetreffende voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden met betrekking tot alle in deze verordening vastgestelde voorschriften. Ook controleert de goedkeuringsinstantie de gegevens op basis waarvan de goedkeuring was verleend. De betrokken marktdeelnemers verlenen volledige medewerking aan de goedkeuringsinstantie.

Schrappen

Amendement    233

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Indien de typegoedkeuringsinstantie die EU-typegoedkeuring voor een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid heeft verleend, non-conformiteit constateert, eist zij onverwijld dat de betrokken marktdeelnemer alle passende corrigerende maatregelen treft om het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid weer conform te maken, en zo nodig neemt de goedkeuringsinstantie die EU-typegoedkeuring heeft verleend, zo snel mogelijk en op uiterlijk een maand na de datum van het verzoek de in artikel 53, lid 1, bedoelde maatregelen.

Schrappen

Amendement    234

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De nationale autoriteiten die overeenkomstig artikel 53, lid 1, beperkende maatregelen treffen, brengen de Commissie en de andere lidstaten hier onmiddellijk van op de hoogte.

Schrappen

Amendement    235

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien binnen een maand na de kennisgeving van de door een goedkeuringsinstantie of markttoezichtautoriteit overeenkomstig artikel 53, lid 1, genomen maatregelen, door een andere lidstaat bezwaar tegen de gemelde beperkende maatregel is ingebracht of de Commissie niet-naleving constateert overeenkomstig artikel 9, lid 5, voert de Commissie onverwijld overleg met de lidstaten en de betrokken marktdeelnemer(s) en met name met de goedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring heeft verleend, en voert zij een beoordeling van de genomen nationale maatregel uit. Op basis van die beoordeling kan de Commissie beslissen om door middel van uitvoeringshandelingen over te gaan tot de in artikel 53, lid 1, voorziene nodige beperkende maatregelen. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

Indien binnen een maand na de kennisgeving van de weigering van de typegoedkeuring door een goedkeuringsinstantie bezwaar is ingebracht door de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, voert de Commissie onverwijld overleg met de lidstaten en met name met de goedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring heeft verleend, alsook met de betrokken marktdeelnemer.

Amendement    236

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis.  Op basis van deze beoordeling stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast waarin ze haar besluit bekendmaakt of de overeenkomstig lid 1 aangenomen weigering van de EU-typegoedkeuring al dan niet gerechtvaardigd is. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

Amendement    237

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 ter.  Indien de Commissie naar aanleiding van overeenkomstig artikel 9 verrichte controles door de Commissie van oordeel is dat een verleende typegoedkeuring niet conform deze verordening is, raadpleegt de Commissie onverwijld de lidstaten en met name de goedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring heeft verleend, alsook de betrokken marktdeelnemer. Na deze raadpleging stelt de Commissie uitvoeringshandelingen vast waarin ze haar besluit bekendmaakt of de verleende typegoedkeuring al dan niet conform deze verordening is. Die uitvoeringshandelingen worden vastgesteld volgens de onderzoeksprocedure zoals bedoeld in artikel 87, lid 2.

Amendement    238

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Indien binnen een maand na de kennisgeving van de overeenkomstig artikel 53, lid 1, getroffen beperkende maatregelen geen bezwaar tegen een beperkende maatregel van een lidstaat is ingebracht door een andere lidstaat of door de Commissie, wordt die maatregel geacht gerechtvaardigd te zijn. De andere lidstaten zorgen ervoor dat vergelijkbare beperkende maatregelen ten aanzien van het desbetreffende voertuig, systeem of onderdeel of de desbetreffende technische eenheid worden getroffen.

9.   Op producten waarop een niet-conforme typegoedkeuring betrekking heeft en die reeds op de markt worden aangeboden, zijn de artikelen 49 tot en met 53 van toepassing.

Amendement    239

Voorstel voor een verordening

Artikel 55

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement    240

Voorstel voor een verordening

Artikel 56

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement    241

Voorstel voor een verordening

Artikel 57

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 57

Schrappen

Algemene bepalingen inzake het terugroepen van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden

 

1.   Een fabrikant aan wie een typegoedkeuring voor een geheel voertuig is verleend en die overeenkomstig artikel 12, lid 1, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel 49, lid 1, artikel 49, lid 6, artikel 51, lid 4, artikel 52, lid 1, en artikel 53, lid 1, van deze verordening of artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 verplicht is om voertuigen terug te roepen, stelt de goedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring voor het gehele voertuig heeft verleend daarvan onmiddellijk in kennis.

 

2.   Een fabrikant van systemen, onderdelen of technische eenheden aan wie een EU-typegoedkeuring is verleend en die overeenkomstig artikel 12, lid 1, artikel 15, lid 1, artikel 17, lid 2, artikel 49, lid 1, artikel 49, lid 6, artikel 51, lid 4, artikel 52, lid 1, en artikel 53, lid 1, van deze verordening of artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 verplicht is om systemen, onderdelen of technische eenheden terug te roepen, stelt de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend daarvan onmiddellijk in kennis.

 

3.   De fabrikant stelt de goedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring heeft verleend, een reeks passende maatregelen voor om de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden conform te maken en, indien van toepassing, het in artikel 20 van Verordening (EG) nr. 765/2008 bedoelde ernstige risico weg te nemen.

 

De goedkeuringsinstantie voert een evaluatie uit om te controleren of de voorgestelde maatregelen toereikend en voldoende tijdig zijn en stelt de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie onverwijld in kennis van de maatregelen die zij heeft goedgekeurd.

 

Amendement    242

Voorstel voor een verordening

Artikel 58

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

[...]

Schrappen

Amendement    243

Voorstel voor een verordening

Artikel 59

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 59

Schrappen

Recht van marktdeelnemers om te worden gehoord, kennisgeving van beslissingen en ter beschikking staande rechtsmiddelen

 

1.  Behalve in gevallen waarin onmiddellijke actie nodig is wegens een ernstig risico voor de gezondheid of veiligheid van de mens en voor het milieu, wordt aan de betrokken marktdeelnemer de mogelijkheid geboden om binnen een adequate termijn bij de nationale autoriteit opmerkingen in te dienen voordat de nationale autoriteiten van de lidstaten overeenkomstig de artikelen 49 tot en met 58 maatregelen vaststellen.

 

Als actie is ondernomen zonder de marktdeelnemer te horen, wordt hem de mogelijkheid geboden zo snel mogelijk opmerkingen in te dienen en bekijkt de nationale autoriteit de maatregelen kort daarna opnieuw.

 

2.  In alle door de nationale autoriteiten vastgestelde maatregelen moeten de exacte gronden worden vermeld waarop deze maatregelen zijn gebaseerd.

 

Wanneer een dergelijke maatregel tot een specifieke marktdeelnemer is gericht, moet hij onverwijld ter kennis worden gebracht van de betrokken marktdeelnemer, die tegelijkertijd wordt geïnformeerd over de uit hoofde van de wetgeving in de betrokken lidstaat ter beschikking staande rechtsmiddelen en over de daarvoor geldende termijnen.

 

Wanneer het een maatregel van algemene strekking is, wordt hij op passende wijze in het staatsblad of in een gelijkwaardig officieel stuk gepubliceerd.

 

3.   Elke door de nationale autoriteiten vastgestelde maatregel wordt onmiddellijk ingetrokken of gewijzigd als de marktdeelnemer aantoont dat hij doeltreffende corrigerende actie heeft ondernomen.

 

Amendement    244

Voorstel voor een verordening

Artikel 60 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In die gedelegeerde handeling wordt vermeld vanaf welke data de toepassing van het VN/ECE-reglement of van de wijzigingen daarvan verplicht is, en worden in voorkomend geval overgangsbepalingen opgenomen.

In die gedelegeerde handeling wordt vermeld vanaf welke data de toepassing van het VN/ECE-reglement of van de wijzigingen daarvan verplicht is en worden in voorkomend geval overgangsbepalingen opgenomen en wordt, met name in functie van typegoedkeuring, vermeld wanneer voertuigen voor het eerst zijn geregistreerd en in het verkeer zijn gebracht en wanneer systemen, onderdelen en technische eenheden voor het eerst op de markt zijn aangeboden, naargelang van toepassing.

Amendement    245

Voorstel voor een verordening

Artikel 63 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De fabrikant mag geen technische informatie over de bij deze verordening of de op grond van deze verordening vastgestelde gedelegeerde of uitvoeringshandelingen voorgeschreven gegevens met betrekking tot het type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid verstrekken, die afwijkt van de gegevens van het door de goedkeuringsinstantie goedgekeurde type.

1.  De fabrikant mag geen technische informatie over de bij deze verordening, de op grond van deze verordening vastgestelde gedelegeerde of uitvoeringshandelingen of de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen voorgeschreven gegevens met betrekking tot het type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid verstrekken, die afwijkt van de gegevens van het door de goedkeuringsinstantie goedgekeurde type.

Amendement    246

Voorstel voor een verordening

Artikel 65 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De fabrikanten bieden onafhankelijke marktdeelnemers onbeperkte en gestandaardiseerde toegang tot de OBD-informatie, diagnose- en andere apparatuur, gereedschappen, met inbegrip van de desbetreffende software, en reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen.

De fabrikanten bieden onafhankelijke marktdeelnemers onbeperkte, gestandaardiseerde en niet-discriminerende toegang tot de OBD-informatie, diagnose- en andere apparatuur, gereedschappen, met inbegrip van de volledige referenties en beschikbare downloads van de toepasselijke software, en reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen. Informatie wordt gepresenteerd op gemakkelijk toegankelijk wijze in de vorm van machineleesbare en elektronisch verwerkbare gegevensbestanden. Onafhankelijke marktdeelnemers krijgen toegang tot de diagnosediensten op afstand die door fabrikanten en hun erkende dealers en reparateurs worden gebruikt.

Amendement    247

Voorstel voor een verordening

Artikel 65 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De informatie wordt beschikbaar gemaakt op de websites van de fabrikanten of, indien dit vanwege de aard van de informatie niet mogelijk is, in een ander passend formaat. Deze toegang wordt met name op niet-discriminerende wijze geboden ten opzichte van de voorzieningen of de toegang die aan erkende dealers en reparateurs worden geboden.

De informatie wordt beschikbaar gemaakt op de websites van de fabrikanten of, indien dit vanwege de aard van de informatie niet mogelijk is, in een ander passend formaat. Aan andere onafhankelijke marktdeelnemers dan reparateurs wordt de informatie ook verstrekt in een machineleesbaar formaat dat elektronisch kan worden verwerkt met behulp van algemeen beschikbare IT-instrumenten en software, zodat onafhankelijke marktdeelnemers de taak kunnen uitvoeren die verband houdt met hun activiteiten in de aftermarkettoeleveringsketen.

Amendement    248

Voorstel voor een verordening

Artikel 65 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Met het oog op OBD, diagnostiek, reparatie en onderhoud van een voertuig wordt de directe gegevensstroom van het voertuig beschikbaar gesteld via de gestandaardiseerde connector zoals gespecificeerd in VN/ECE-Reglement nr. 83, bijlage 11, aanhangsel 1, punt 6.5.1.4 en VN/ECE-Reglement nr. 49, bijlage 9B.

Amendement    249

Voorstel voor een verordening

Artikel 65 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  De Commissie moet de bevoegdheid worden verleend om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen tot wijziging van en aanvulling op bijlage XVIII vast te stellen teneinde met technische en regelgevingsontwikkelingen rekening te houden of misbruik te voorkomen door de vereisten voor toegang tot OBD-, reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen te actualiseren en de in de leden 2 en 3 bedoelde normen vast te stellen en te integreren.

10.  De Commissie heeft de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen tot wijziging van en aanvulling op bijlage XVIII vast te stellen teneinde met technische en regelgevingsontwikkelingen rekening te houden of misbruik te voorkomen door de vereisten voor toegang tot OBD-, reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen te actualiseren en de in de leden 2 en 3 bedoelde normen vast te stellen en te integreren. De Commissie heeft voorts de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen vast te stellen tot wijziging van deze verordening waarbij bijlage XVIII bis wordt opgesteld om in te spelen op technologische ontwikkelingen op het vlak van digitale gegevensuitwisseling met behulp van een draadloos uitgestrekt netwerk, om ervoor te zorgen dat onafhankelijke marktdeelnemers kunnen blijven gebruikmaken van rechtstreekse toegang tot gegevens en bronnen in het voertuig en om bovendien door middel van het technisch ontwerp concurrentieneutraliteit te waarborgen.

Amendement    250

Voorstel voor een verordening

Artikel 66 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De eindfabrikant is verantwoordelijk voor het leveren van informatie over het gehele voertuig aan onafhankelijke marktdeelnemers.

2.  In het geval van meerfasentypegoedkeuring is de eindfabrikant verantwoordelijk voor het verlenen van toegang tot OBD-, reparatie- en onderhoudsinformatie van het voertuig met betrekking tot zijn eigen fabricagefase(n) en de schakel tussen die fase(n) en de eraan voorafgaande fase(n).

Amendement    251

Voorstel voor een verordening

Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De fabrikant mag een redelijke en evenredige vergoeding vragen voor de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie van het voertuig, met uitzondering van de in artikel 65, lid 8, bedoelde gegevens. Die vergoeding mag de toegang tot die informatie niet ontmoedigen door geen rekening te houden met de mate waarin de onafhankelijke marktdeelnemer deze gebruikt.

1.  De fabrikant mag een redelijke en evenredige vergoeding vragen voor de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie van het voertuig, met uitzondering van de in artikel 65, lid 9, bedoelde gegevens. Die vergoeding mag de toegang tot die informatie niet ontmoedigen door geen rekening te houden met de mate waarin de onafhankelijke marktdeelnemer deze gebruikt.

Amendement    252

Voorstel voor een verordening

Artikel 69 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Indien een onafhankelijke marktdeelnemer of een beroepsvereniging die onafhankelijke marktdeelnemers vertegenwoordigt, bij de goedkeuringsinstantie een klacht indient omdat de fabrikant de artikelen 65 tot en met 70 niet naleeft, voert de goedkeuringsinstantie een controle uit van de naleving door de fabrikant.

3.  Indien een onafhankelijke marktdeelnemer of een beroepsvereniging die onafhankelijke marktdeelnemers vertegenwoordigt, bij de goedkeuringsinstantie een klacht indient omdat de fabrikant de artikelen 65 tot en met 70 niet naleeft, voert de goedkeuringsinstantie een controle uit van de naleving door de fabrikant. De goedkeuringsinstantie vraagt de goedkeuringsinstantie die de typegoedkeuring van het gehele voertuig heeft verleend om de klacht te onderzoeken en de voertuigfabrikant vervolgens om bewijs te vragen dat zijn systeem conform de verordening is. De resultaten van dat onderzoek worden binnen een termijn van drie maanden vanaf het verzoek meegedeeld aan de nationale goedkeuringsinstantie en de betrokken onafhankelijke marktdeelnemer of beroepsvereniging.

Amendement    253

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De overeenkomstig artikel 7, lid 3, door de lidstaat aangewezen typegoedkeuringsinstantie, hierna "de typegoedkeuringsinstantie" genoemd, is verantwoordelijk voor de beoordeling, aanwijzing, aanmelding en monitoring van technische diensten, met inbegrip van eventuele onderaannemers of dochterondernemingen van die technische diensten.

1.  De overeenkomstig artikel 7, lid 3, door de lidstaat aangewezen typegoedkeuringsinstantie of de accreditatie-instantie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008 (beide hierna de "aanwijzende instantie" genoemd) is verantwoordelijk voor de beoordeling, aanwijzing, aanmelding en monitoring van technische diensten in de respectieve lidstaat, met inbegrip van eventuele onderaannemers of dochterondernemingen van die technische diensten.

Amendement    254

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De typegoedkeuringsinstantie wordt zodanig opgericht en georganiseerd en functioneert zodanig dat de objectiviteit en de onpartijdigheid van haar activiteiten worden gewaarborgd en belangenconflicten met technische diensten worden vermeden.

2.  De aanwijzende instantie wordt zodanig opgericht en georganiseerd en functioneert zodanig dat de objectiviteit en de onpartijdigheid van haar activiteiten worden gewaarborgd en belangenconflicten met technische diensten worden vermeden.

Amendement    255

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De typegoedkeuringsinstantie wordt zodanig georganiseerd dat de aanmelding van een technische dienst wordt verricht door personeelsleden die niet betrokken waren bij de beoordeling van die technische dienst.

3.  De aanwijzende instantie wordt zodanig georganiseerd dat de aanmelding van een technische dienst wordt verricht door personeelsleden die niet betrokken waren bij de beoordeling van die technische dienst.

Amendement    256

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De typegoedkeuringsinstantie verricht geen activiteiten die ook door technische diensten worden verricht en verleent geen adviesdiensten op commerciële basis of in concurrentie.

4.  De aanwijzende instantie verricht geen activiteiten die ook door technische diensten worden verricht en verleent geen adviesdiensten op commerciële basis of in concurrentie.

Amendement    257

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De typegoedkeuringsinstantie waarborgt dat verkregen informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

5.  De aanwijzende instantie waarborgt dat verkregen informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Amendement    258

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De typegoedkeuringsinstantie beschikt over een toereikend aantal bekwame personeelsleden om de in deze verordening voorziene taken naar behoren uit te voeren.

6.  De aanwijzende instantie beschikt over een toereikend aantal bekwame personeelsleden om de in deze verordening vastgelegde taken naar behoren uit te voeren.

Amendement    259

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De typegoedkeuringsinstantie wordt elke twee jaar aan intercollegiale toetsing door twee typegoedkeuringsinstanties van andere lidstaten onderworpen.

Schrappen

De lidstaten stellen het jaarlijkse plan voor de intercollegiale toetsing op, waarbij wordt gezorgd voor een passende roulatie wat de evaluerende en geëvalueerde typegoedkeuringsinstanties betreft, en dienen het bij de Commissie in.

 

De intercollegiale toetsing omvat een bezoek ter plekke bij een technische dienst die onder de verantwoordelijkheid van de geëvalueerde instantie valt. De Commissie kan deelnemen aan de intercollegiale toetsing en daarover op basis van een risicobeoordelingsanalyse beslissen.

 

Amendement    260

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  De uitkomst van de intercollegiale toetsing wordt meegedeeld aan alle lidstaten en aan de Commissie en een samenvatting van de uitkomst wordt openbaar gemaakt. Het bij artikel 10 opgerichte forum bespreekt die uitkomst op basis van een door de Commissie verrichte beoordeling van de uitkomst, en doet aanbevelingen.

Schrappen

Amendement    261

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  De lidstaten voorzien de Commissie en de andere lidstaten van informatie over de manier waarop zij de in het verslag van de intercollegiale toetsing gedane aanbevelingen hebben opgevolgd.

Schrappen

Amendement    262

Voorstel voor een verordening

Artikel 72 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  categorie B: toezicht op de in deze verordening en in de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen genoemde tests, indien die tests worden uitgevoerd in de bedrijfsruimte van de fabrikant of in die van een derde;

b)  categorie B: toezicht op de in deze verordening en in de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen genoemde tests, met inbegrip van de voorbereiding van tests, indien die tests worden uitgevoerd in de bedrijfsruimte van de fabrikant of in die van een derde; de voorbereiding van en het toezicht op tests worden verricht door een toezichthouder van de technische dienst;

Amendement    263

Voorstel voor een verordening

Artikel 72 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een technische dienst wordt naar het recht van een lidstaat opgericht en bezit rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van een geaccrediteerde interne technische dienst van een fabrikant zoals bedoeld in artikel 76.

3.  Een technische dienst wordt naar het recht van een lidstaat opgericht en bezit rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van een technische dienst die deel uitmaakt van een typegoedkeuringsinstantie en een geaccrediteerde interne technische dienst van een fabrikant zoals bedoeld in artikel 76.

Amendement    264

Voorstel voor een verordening

Artikel 73 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Het personeel van een technische dienst is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien van alle informatie waarvan het bij de uitoefening van zijn taken uit hoofde van deze verordening kennisneemt, behalve ten opzichte van de goedkeuringsinstantie of op grond van het recht van de Europese Unie of het nationale recht.

5.  Het personeel van een technische dienst is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien van alle informatie waarvan het bij de uitoefening van zijn taken uit hoofde van deze verordening kennisneemt, behalve ten opzichte van de aanwijzende instantie of op grond van het recht van de Europese Unie of het nationale recht.

Amendement    265

Voorstel voor een verordening

Artikel 74 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een technische dienst beschikt over de capaciteiten om alle activiteiten te verrichten waarvoor hij overeenkomstig artikel 72, lid 1, wenst te worden aangewezen. De dienst toont de typegoedkeuringsinstantie aan dat:

1.  Een technische dienst beschikt over de capaciteiten om alle activiteiten te verrichten waarvoor hij overeenkomstig artikel 72, lid 1, wenst te worden aangewezen. De dienst toont de aanwijzende instantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, aan dat:

Amendement    266

Voorstel voor een verordening

Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Technische diensten mogen uitsluitend met instemming van hun aanwijzende typegoedkeuringsinstantie sommige van de activiteitencategorieën waarvoor zij overeenkomstig artikel 72, lid 1, zijn aangewezen, uitbesteden of door een dochteronderneming laten uitvoeren.

1.  Technische diensten mogen met instemming van hun aanwijzende instantie, of in geval van accreditatie van de nationale accreditatie-instantie, sommige van de activiteitencategorieën waarvoor zij overeenkomstig artikel 72, lid 1, zijn aangewezen, uitbesteden of door een dochteronderneming laten uitvoeren.

Amendement    267

Voorstel voor een verordening

Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer een technische dienst specifieke taken uit de activiteitencategorieën waarvoor hij is aangewezen, uitbesteedt of door een dochteronderneming laat uitvoeren, waarborgt hij dat de onderaannemer of dochteronderneming aan de artikelen 73 en 74 voldoet, en brengt hij de typegoedkeuringsinstantie hiervan op de hoogte.

2.  Wanneer een technische dienst specifieke taken uit de activiteitencategorieën waarvoor hij is aangewezen, uitbesteedt of door een dochteronderneming laat uitvoeren, waarborgt hij dat de onderaannemer of dochteronderneming aan de artikelen 73 en 74 voldoet, en brengt hij de aanwijzende instantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, hiervan op de hoogte.

Amendement    268

Voorstel voor een verordening

Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Technische diensten houden de relevante documenten over de beoordeling van de kwalificaties van de onderaannemer of de dochteronderneming en over de door hen uitgevoerde taken ter beschikking van de typegoedkeuringsinstantie.

4.  Technische diensten houden de relevante documenten over de beoordeling van de kwalificaties van de onderaannemer of de dochteronderneming en over de door hen uitgevoerde taken ter beschikking van de aanwijzende instantie, of in het geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie.

Amendement    269

Voorstel voor een verordening

Artikel 75 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4a.  Onderaannemers van technische diensten worden bij de typegoedkeuringsinstantie aangemeld en hun namen worden door de Commissie gepubliceerd.

Amendement    270

Voorstel voor een verordening

Artikel 76 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  hij wordt gecontroleerd overeenkomstig artikel 80, behalve dat in de hele tekst de "typegoedkeuringsinstantie" wordt vervangen door het "gezamenlijk comité van controleurs" en de taken overeenkomstig door dit comité worden uitgevoerd; via de controle wordt aangetoond of de criteria onder a), b) en c) worden nageleefd;

Amendement    271

Voorstel voor een verordening

Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een interne technische dienst hoeft voor de toepassing van artikel 78 niet bij de Commissie te worden aangemeld, maar op verzoek van de typegoedkeuringsinstantie wordt door de onderneming van de fabrikant waarvan hij deel uitmaakt, of door de nationale accreditatie-instantie informatie over zijn accreditatie aan die goedkeuringsinstantie verstrekt.

3.  Een interne technische dienst wordt bij de Commissie aangemeld overeenkomstig artikel 78.

Amendement    272

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

- 1.  De aanvragende technische dienst dient een formele aanvraag in bij de typegoedkeuringsinstantie van de lidstaat waar ze wenst te worden aangewezen overeenkomstig deel 4 van bijlage V, aanhangsel 2. De activiteiten waarvoor de aanvragende technische dienst wenst te worden aangewezen, worden overeenkomstig artikel 72, lid 1, nader omschreven in de aanvraag.

Amendement    273

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alvorens een technische dienst aan te wijzen, beoordeelt de typegoedkeuringsinstantie de technische dienst volgens een beoordelingschecklist waarop ten minste de voorschriften van bijlage V, aanhangsel 2, aan bod komen. De beoordeling omvat een beoordeling ter plekke in de bedrijfsruimte van de aanvragende technische dienst en, in voorkomend geval, van een dochteronderneming of onderaannemer, binnen of buiten de Unie.

Alvorens de typegoedkeuringsinstantie een technische dienst aanwijst, beoordeelt de typegoedkeuringsinstantie of de accreditatie-instantie als bedoeld in artikel 71, lid 1, de technische dienst volgens een geharmoniseerde beoordelingschecklist waarop ten minste de voorschriften van bijlage V, aanhangsel 2, aan bod komen. De beoordeling omvat een beoordeling ter plekke in de bedrijfsruimte van de aanvragende technische dienst en, in voorkomend geval, van een dochteronderneming of onderaannemer, binnen of buiten de Unie.

Amendement    274

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vertegenwoordigers van de typegoedkeuringsinstanties van ten minste twee andere lidstaten vormen, in overleg met de typegoedkeuringsinstantie van de lidstaat van vestiging van de aanvragende technische dienst en samen met een vertegenwoordiger van de Commissie, een team voor gezamenlijke beoordeling, en nemen deel aan de beoordeling van de aanvragende technische dienst, met inbegrip van de beoordeling ter plekke. De aanwijzende typegoedkeuringsinstantie van de lidstaat van vestiging van de aanvragende technische dienst verleent die vertegenwoordigers tijdig toegang tot de voor de beoordeling van de aanvragende technische dienst benodigde documenten.

1 ter.   In het geval dat de beoordeling wordt verricht door de typegoedkeuringsinstantie maakt een vertegenwoordiger van de Commissie samen met de aanwijzende instantie deel uit van een team voor gezamenlijke beoordeling dat de beoordeling van de aanvragende technische dienst uitvoert, met inbegrip van de beoordeling ter plekke. Om deze taak te kunnen vervullen, doet de Commissie een beroep op onafhankelijke controleurs die via een openbare aanbestedingsprocedure worden aangesteld als derde partijen. De controleurs voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Controleurs nemen vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen overeenkomstig het toepasselijk recht. De lidstaten verstrekken alle nodige bijstand, alsook alle documentatie en ondersteuning waar controleurs om verzoeken voor het uitvoeren van hun taken. De lidstaten zien erop toe dat de controleurs toegang hebben tot alle gebouwen of delen van gebouwen en tot alle informatie, met inbegrip van computersystemen en software, die relevant zijn voor het uitvoeren van hun taken.

(Aan het begin van artikel 77 is de volgorde van de alinea's gewijzigd en hebben de leden een nieuwe nummering gekregen).

Amendement    275

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   In het geval dat de beoordeling wordt verricht door een accreditatie-instantie bezorgt de aanvragende technische dienst de typegoedkeuringsinstantie een geldig accreditatiecertificaat en het bijhorende beoordelingsrapport om aan te tonen dat aan de voorschriften van bijlage V, aanhangsel 2 is voldaan met betrekking tot de activiteiten waarvoor de aanvragende technische dienst wenst te worden aangewezen.

(Aan het begin van artikel 77 is de volgorde van de alinea's gewijzigd en hebben de leden een nieuwe nummering gekregen).

Amendement    276

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater.   Indien de technische dienst een aanvraag heeft ingediend om te worden aangesteld door verschillende typegoedkeuringsinstanties overeenkomstig artikel 78, lid 3, wordt de beoordeling slechts eenmaal uitgevoerd, op voorwaarde dat het toepassingsgebied van de aanwijzing van de technische dienst in deze beoordeling aan bod komt.

(Aan het begin van artikel 77 is de volgorde van de alinea's gewijzigd en hebben de leden een nieuwe nummering gekregen).

Amendement    277

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de namen van de vertegenwoordigers van de typegoedkeuringsinstantie op wie zij voor elke gezamenlijke beoordeling een beroep kan doen.

5.  De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de namen van de vertegenwoordigers van de aanwijzende instantie op wie zij voor elke gezamenlijke beoordeling een beroep kan doen.

Amendement    278

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De typegoedkeuringsinstantie stelt de Commissie en de aanwijzende instanties van de andere lidstaten in kennis van het beoordelingsrapport, met bewijsstukken inzake de bekwaamheid van de technische dienst en de bestaande regelingen voor het regelmatig monitoren van de technische dienst en het waarborgen dat de dienst aan de voorschriften van deze verordening blijft voldoen.

De aanwijzende instantie stelt de Commissie en de aanwijzende instanties van de andere lidstaten in kennis van het beoordelingsrapport, met bewijsstukken inzake de bekwaamheid van de technische dienst en de bestaande regelingen voor het regelmatig monitoren van de technische dienst en het waarborgen dat de dienst aan de voorschriften van deze verordening blijft voldoen.

Amendement    279

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorts dient de aanmeldende typegoedkeuringsinstantie bewijsstukken in over de beschikbaarheid van bevoegd personeel voor de monitoring van de technische dienst overeenkomstig artikel 71, lid 6.

Voorts dient de aanwijzende instantie die instaat voor de kennisgeving van het beoordelingsrapport bewijsstukken in over de beschikbaarheid van bevoegd personeel voor de monitoring van de technische dienst overeenkomstig artikel 71, lid 6.

Amendement    280

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Binnen een maand na de kennisgeving van het beoordelingsrapport en de bewijsstukken kunnen de typegoedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie het beoordelingsrapport en de bewijsstukken opnieuw bekijken, vragen stellen of punten van zorg uiten en om verdere bewijsstukken verzoeken.

8.  Binnen een maand na de kennisgeving van het beoordelingsrapport en de bewijsstukken kunnen de aanwijzende instanties van de andere lidstaten en de Commissie het beoordelingsrapport en de bewijsstukken opnieuw bekijken, vragen stellen of punten van zorg uiten en om verdere bewijsstukken verzoeken.

Amendement    281

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  De typegoedkeuringsinstantie van de lidstaat van vestiging van de aanvragende technische dienst reageert binnen vier weken na ontvangst op de vragen, punten van zorg en verzoeken om verdere bewijsstukken.

9.  De aanwijzende instantie van de lidstaat van vestiging van de aanvragende technische dienst reageert binnen vier weken na ontvangst op de vragen, punten van zorg en verzoeken om verdere bewijsstukken.

Amendement    282

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  De typegoedkeuringsinstanties van de andere lidstaten of de Commissie mogen binnen vier weken na ontvangst van het in lid 9 bedoelde antwoord individueel of gezamenlijk aanbevelingen doen aan de typegoedkeuringsinstantie van de lidstaat van vestiging van de aanvragende technische dienst. Die typegoedkeuringsinstantie neemt de aanbevelingen in aanmerking bij de beslissing over de aanwijzing van de technische dienst. Indien die typegoedkeuringsinstantie besluit de door de andere lidstaten of de Commissie gedane aanbevelingen niet op te volgen, geeft zij daarvoor binnen twee weken na de beslissing de redenen van op.

10.  De aanwijzende instanties van de andere lidstaten of de Commissie mogen binnen vier weken na ontvangst van het in lid 9 bedoelde antwoord individueel of gezamenlijk aanbevelingen doen aan de aanwijzende instantie van de lidstaat van vestiging van de aanvragende technische dienst. Die aanwijzende instantie neemt de aanbevelingen in aanmerking bij de beslissing over de aanwijzing van de technische dienst. Indien die aanwijzende instantie besluit de door de andere lidstaten of de Commissie gedane aanbevelingen niet op te volgen, geeft zij daarvoor binnen twee weken na de beslissing de redenen van op.

Amendement    283

Voorstel voor een verordening

Artikel 78 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen 28 dagen na een aanmelding kan een lidstaat of de Commissie onder opgave van redenen schriftelijk bezwaar aantekenen in verband met de technische dienst of de monitoring ervan door de typegoedkeuringsinstantie. Indien een lidstaat of de Commissie bezwaar maken, wordt de inwerkingtreding van de aanmelding opgeschort. In dat geval voert de Commissie overleg met de betrokken partijen en besluit zij door middel van een uitvoeringshandeling of de opschorting van de aanmelding kan worden opgeheven of niet. Deze uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Binnen een maand na een aanmelding kan een lidstaat of de Commissie onder opgave van redenen schriftelijk bezwaar aantekenen in verband met de technische dienst of de monitoring ervan door de aanwijzende instantie. Indien een lidstaat of de Commissie bezwaar maken, wordt de inwerkingtreding van de aanmelding opgeschort. In dat geval voert de Commissie overleg met de betrokken partijen en stelt zij uitvoeringshandelingen vast om te besluiten of de opschorting van de aanmelding kan worden opgeheven of niet. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    284

Voorstel voor een verordening

Artikel 78 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Dezelfde technische dienst kan door verschillende typegoedkeuringsinstanties worden aangewezen en door de lidstaten van deze typegoedkeuringsinstanties bij de Commissie worden aangemeld, ongeacht de activiteitencategorie of -categorieën die deze technische dienst overeenkomstig artikel 72, lid 1, uitoefent.

3.  Dezelfde technische dienst kan door verschillende aanwijzende instanties worden aangewezen en door de lidstaten van deze aanwijzende instanties bij de Commissie worden aangemeld, ongeacht de activiteitencategorie of -categorieën die deze technische dienst overeenkomstig artikel 72, lid 1, uitoefent.

Amendement    285

Voorstel voor een verordening

Artikel 78 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer een in bijlage IV vermelde regelgevingshandeling vereist dat een typegoedkeuringsinstantie een specifieke organisatie of bevoegde instantie aanwijst voor een activiteit die niet in de activiteitencategorieën van artikel 72, lid 1, is opgenomen, verricht de lidstaat de in lid 1 bedoelde aanmelding.

4.  Wanneer een in bijlage IV vermelde regelgevingshandeling vereist dat een aanwijzende instantie een specifieke organisatie of bevoegde instantie aanwijst voor een activiteit die niet in de activiteitencategorieën van artikel 72, lid 1, is opgenomen, verricht de lidstaat de in lid 1 bedoelde aanmelding.

Amendement    286

Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de typegoedkeuringsinstantie heeft geconstateerd of vernomen dat een technische dienst de voorschriften van deze verordening niet meer naleeft, wordt de aanwijzing door die instantie beperkt, opgeschort of ingetrokken, afhankelijk van de ernst van de niet-naleving van deze voorschriften.

Wanneer de aanwijzende instantie heeft geconstateerd of vernomen dat een technische dienst de voorschriften van deze verordening niet meer naleeft, wordt de aanwijzing door die instantie beperkt, opgeschort of ingetrokken, afhankelijk van de ernst van de niet-naleving van deze voorschriften.

Amendement    287

Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De typegoedkeuringsinstantie stelt de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van elke schorsing, beperking of intrekking van een aanmelding.

De aanwijzende instantie stelt de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van elke schorsing, beperking of intrekking van een aanmelding.

Amendement    288

Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De typegoedkeuringsinstantie informeert de andere typegoedkeuringsinstanties en de Commissie wanneer niet-naleving door de technische dienst gevolgen heeft voor typegoedkeuringscertificaten die zijn afgegeven op basis van testrapporten en keuringsverslagen die door de bij de wijziging van de aanmelding betrokken technische dienst zijn opgesteld.

De aanwijzende instantie informeert de andere aanwijzende instanties en de Commissie wanneer niet-naleving door de technische dienst gevolgen heeft voor typegoedkeuringscertificaten die zijn afgegeven op basis van testrapporten en keuringsverslagen die door de bij de wijziging van de aanmelding betrokken technische dienst zijn opgesteld.

Amendement    289

Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen twee maanden na kennisgeving van de wijzigingen van de aanmelding brengt de typegoedkeuringsinstantie bij de Commissie en de andere typegoedkeuringsinstanties verslag uit over haar bevindingen in verband met de niet-naleving. Waar dat nodig is voor het waarborgen van de veiligheid van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die reeds in de handel zijn gebracht, geeft de aanwijzende typegoedkeuringsinstantie de betrokken goedkeuringsinstanties de opdracht alle certificaten die ten onrechte zijn afgegeven, binnen een redelijke termijn te schorsen of in te trekken.

Binnen twee maanden na kennisgeving van de wijzigingen van de aanmelding brengt de aanwijzende instantie bij de Commissie en de andere aanwijzende instanties verslag uit over haar bevindingen in verband met de niet-naleving. Waar dat nodig is voor het waarborgen van de veiligheid van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die reeds in de handel zijn gebracht, geeft de aanwijzende instantie de betrokken goedkeuringsinstanties de opdracht alle certificaten die ten onrechte zijn afgegeven, binnen een redelijke termijn te schorsen of in te trekken.

Amendement    290

Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De andere certificaten die waren afgegeven op basis van testrapporten en keuringsverslagen die waren opgesteld door de technische dienst waarvan de aanmelding is geschorst, beperkt of ingetrokken, blijven onder de volgende omstandigheden geldig:

4.  Typegoedkeuringscertificaten die waren afgegeven op basis van testrapporten en keuringsverslagen die waren opgesteld door de technische dienst waarvan de aanmelding is geschorst, beperkt of ingetrokken, blijven onder de volgende omstandigheden geldig:

Amendement    291

Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  in geval van opschorting van een aanmelding, op voorwaarde dat de typegoedkeuringsinstantie die het typegoedkeuringscertificaat heeft afgegeven binnen drie maanden na de opschorting schriftelijk bij de typegoedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie bevestigt dat zij de taken van de technische dienst overneemt tijdens de duur van de opschorting overneemt;

a)  in geval van opschorting van een aanwijzing, op voorwaarde dat de typegoedkeuringsinstantie die het typegoedkeuringscertificaat heeft afgegeven binnen drie maanden na de opschorting schriftelijk bij de typegoedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie bevestigt dat zij de taken van de technische dienst overneemt tijdens de duur van de opschorting overneemt;

Amendement    292

Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  in geval van beperking of intrekking van een aanmelding, gedurende een periode van drie maanden na de beperking of intrekking. De typegoedkeuringsinstantie die de certificaten heeft afgegeven, kan de geldigheid van de certificaten voor perioden van drie maanden verlengen, met een maximumduur van twaalf maanden, mits zij in die periode de taken overneemt van de technische dienst waarvan de aanmelding is beperkt of ingetrokken.

b)  in geval van beperking of intrekking van een aanwijzing, gedurende een periode van drie maanden na de beperking of intrekking. De typegoedkeuringsinstantie die de certificaten heeft afgegeven, kan de geldigheid van de certificaten voor perioden van drie maanden verlengen, met een maximumduur van twaalf maanden, mits zij in die periode de taken overneemt van de technische dienst waarvan de aanmelding is beperkt of ingetrokken.

Amendement    293

Voorstel voor een verordening

Artikel 79 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Een aanwijzing als technische dienst kan uitsluitend worden vernieuwd nadat de typegoedkeuringsinstantie heeft gecontroleerd of de technische dienst de voorschriften van deze verordening nog steeds naleeft. Die beoordeling wordt verricht volgens de procedure van artikel 77.

6.  Een aanwijzing als technische dienst kan uitsluitend worden vernieuwd nadat de aanwijzende instantie heeft gecontroleerd of de technische dienst de voorschriften van deze verordening nog steeds naleeft. Die beoordeling wordt verricht volgens de procedure van artikel 77.

Amendement    294

Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De typegoedkeuringsinstantie houdt voortdurend toezicht op de technische diensten teneinde naleving van de voorschriften van de artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, aanhangsel 2, te waarborgen.

De aanwijzende instantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, houdt voortdurend toezicht op de technische diensten teneinde naleving van de voorschriften van de artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, aanhangsel 2, te waarborgen.

Amendement    295

Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Technische diensten verstrekken op verzoek alle relevante informatie en documenten om de typegoedkeuringsinstantie in staat te stellen na te gaan of die voorschriften worden nageleefd.

Technische diensten verstrekken op verzoek alle relevante informatie en documenten om de aanwijzende instantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, in staat te stellen na te gaan of die voorschriften worden nageleefd.

Amendement    296

Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Technische diensten informeren de typegoedkeuringsinstanties onverwijld over alle wijzigingen, met name wat hun personeel, bedrijfsruimten, dochterondernemingen of onderaannemers betreft, die gevolgen kunnen hebben voor de naleving van de voorschriften van de artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, aanhangsel 2 of voor hun vermogen om de conformiteitsbeoordelingen te verrichten ten aanzien van de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden waarvoor zij zijn aangewezen.

Technische diensten informeren de aanwijzende instanties, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instanties, onverwijld over alle wijzigingen, met name wat hun personeel, bedrijfsruimten, dochterondernemingen of onderaannemers betreft, die gevolgen kunnen hebben voor de naleving van de voorschriften van de artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, aanhangsel 2 of voor hun vermogen om de conformiteitsbeoordelingen te verrichten ten aanzien van de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden waarvoor zij zijn aangewezen.

Amendement    297

Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De typegoedkeuringsinstantie van de lidstaat van vestiging van de technische dienst zorgt ervoor dat de technische dienst de in lid 2 vastgestelde verplichtingen nakomt, tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen.

De aanwijzende instantie van de lidstaat van vestiging van de technische dienst zorgt ervoor dat de technische dienst de in lid 2 vastgestelde verplichtingen nakomt, tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen.

(De nummering in het Commissievoorstel klopt niet: er zijn twee leden met het nummer 3).

Amendement    298

Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 3 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De technische dienst of de typegoedkeuringsinstantie kan verzoeken dat aan de autoriteiten van een andere lidstaat of aan de Commissie doorgegeven informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De technische dienst of de aanwijzende instantie kan verzoeken dat aan de autoriteiten van een andere lidstaat of aan de Commissie doorgegeven informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

(De nummering in het Commissievoorstel klopt niet: er zijn twee leden met het nummer 3).

Amendement    299

Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De typegoedkeuringsinstantie beoordeelt ten minste elke 30 maanden of de technische diensten waar zij verantwoordelijk voor is, blijven voldoen aan de voorschriften van de artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, aanhangsel 2. Deze beoordeling omvat een bezoek ter plekke bij elke technische dienst waar zij verantwoordelijk voor is.

De aanwijzende instantie beoordeelt ten minste elke drie jaar of de technische diensten waar zij verantwoordelijk voor is, blijven voldoen aan de voorschriften van de artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, aanhangsel 2, en dient een beoordeling in bij de verantwoordelijke lidstaat. Deze beoordeling wordt verricht door een team voor gezamenlijke beoordeling dat volgens de procedure van artikel 77, leden 1 tot en met 4, wordt samengesteld, en omvat een bezoek ter plekke bij elke technische dienst waar zij verantwoordelijk voor is.

(De nummering in het Commissievoorstel klopt niet: er zijn twee leden met het nummer 3).

Amendement    300

Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Binnen twee maanden na het afronden van deze beoordeling van de technische dienst brengt de lidstaat over deze monitoringactiviteiten verslag uit bij de Commissie en de andere lidstaten. Het verslag bevat een samenvatting van de beoordeling, die openbaar wordt gemaakt.

Het resultaat van de beoordeling wordt meegedeeld aan alle lidstaten en aan de Commissie en een samenvatting van het resultaat wordt openbaar gemaakt. Het resultaat wordt besproken door het bij artikel 10 opgerichte forum.

(De nummering in het Commissievoorstel klopt niet: er zijn twee leden met het nummer 3).

Amendement    301

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie onderzoekt alle gevallen waarin zij in kennis wordt gesteld van twijfels over de bekwaamheid van een technische dienst of over de vraag of een technische dienst nog aan de voorschriften voldoet en zijn verantwoordelijkheden in het kader van deze verordening nakomt. Zij kan dergelijke onderzoeken ook op eigen initiatief starten.

De Commissie onderzoekt in samenwerking met de typegoedkeuringsinstantie van de betrokken lidstaat alle gevallen waarin zij in kennis wordt gesteld van twijfels over de bekwaamheid van een technische dienst of over de vraag of een technische dienst nog aan de voorschriften voldoet en zijn verantwoordelijkheden in het kader van deze verordening nakomt. Zij kan dergelijke onderzoeken ook op eigen initiatief starten.

Amendement    302

Voorstel voor een verordening

Artikel 81 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Als onderdeel van het in lid 1 bedoelde onderzoek raadpleegt de Commissie de goedkeuringsinstantie van de lidstaat van vestiging van de technische dienst. De typegoedkeuringsinstantie van die lidstaat verstrekt de Commissie op verzoek alle relevante informatie in verband met de prestatie en met de naleving van de voorschriften inzake onafhankelijkheid en bekwaamheid van de betrokken technische dienst.

2.  Als onderdeel van het in lid 1 bedoelde onderzoek werkt de Commissie samen met de goedkeuringsinstantie van de lidstaat van vestiging van de technische dienst. De typegoedkeuringsinstantie van die lidstaat verstrekt de Commissie op verzoek alle relevante informatie in verband met de prestatie en met de naleving van de voorschriften inzake onafhankelijkheid en bekwaamheid van de betrokken technische dienst.

Amendement    303

Voorstel voor een verordening

Artikel 82 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De uitwisseling van informatie wordt gecoördineerd door het in artikel 10 vermelde forum.

4.  De uitwisseling van informatie wordt gecoördineerd door het bij artikel 10 opgerichte forum.

Amendement    304

Voorstel voor een verordening

Artikel 83 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer de aanwijzing van een technische dienst gebaseerd is op een accreditatie in de zin van Verordening (EG) nr. 765/2008, zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale accreditatie-instantie die een bepaalde technische dienst heeft geaccrediteerd, door de typegoedkeuringsinstantie op de hoogte wordt gesteld van berichten over incidenten en andere informatie over zaken waarmee de technische dienst is belast, wanneer dergelijke informatie van belang kan zijn voor de beoordeling van de prestaties van de technische dienst.

1.  Wanneer de aanwijzing van een technische dienst tevens gebaseerd is op een accreditatie in de zin van Verordening (EG) nr. 765/2008, zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale accreditatie-instantie die een bepaalde technische dienst heeft geaccrediteerd, door de typegoedkeuringsinstantie op de hoogte wordt gesteld van berichten over incidenten en andere informatie over zaken waarmee de technische dienst is belast, wanneer dergelijke informatie van belang kan zijn voor de beoordeling van de prestaties van de technische dienst.

Amendement    305

Voorstel voor een verordening

Artikel 84 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  zij staan hun goedkeuringsinstantie toe getuige te zijn van de prestatie van de technische dienst tijdens de conformiteitsbeoordeling;

a)  zij staan hun goedkeuringsinstantie of het team voor gezamenlijke beoordeling als omschreven in artikel 77, lid 1, toe getuige te zijn van de prestatie van de technische dienst tijdens de typegoedkeuringstests;

Amendement    306

Voorstel voor een verordening

Artikel 88 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De in artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 2, artikel 10, lid 3, artikel 22, lid 3, artikel 24, lid 3, artikel 25, lid 5, artikel 26, lid 2, artikel 28, lid 5, artikel 29, lid 6, artikel 34, lid 2, artikel 55, leden 2 en 3, artikel 56, lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 65, lid 10, artikel 76, lid 4, en artikel 90, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

2.  De in artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 7 bis, artikel 10, lid 3, artikel 22, lid 3, artikel 24, lid 3, artikel 25, lid 5, artikel 26, lid 2, artikel 28, lid 5, artikel 29, lid 6, artikel 33, lid 1 bis, artikel 34, lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 65, lid 10, artikel 76, lid 4, en artikel 90, lid 2, bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Aanpassing nodig om rekening te houden met de in artikel 65 ingevoerde wijzigingen.

Amendement    307

Voorstel voor een verordening

Artikel 88 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De in artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 2, artikel 10, lid 3, artikel 22, lid 3, artikel 24, lid 3, artikel 25, lid 5, artikel 26, lid 2, artikel 28, lid 5, artikel 29, lid 6, artikel 34, lid 2, artikel 55, leden 2 en 3, artikel 56, lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 65, lid 10, artikel 76, lid 4, en artikel 90, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door het Europees Parlement of de Raad te allen tijde worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  De in artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 7 bis, artikel 10, lid 3, artikel 22, lid 3, artikel 24, lid 3, artikel 25, lid 5, artikel 26, lid 2, artikel 28, lid 5, artikel 29, lid 6, artikel 33, lid 1 bis, artikel 34, lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 65, lid 10, artikel 76, lid 4, en artikel 90, lid 2, bedoelde bevoegdheidsdelegatie kan door het Europees Parlement of de Raad te allen tijde worden ingetrokken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    308

Voorstel voor een verordening

Artikel 88 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven.

Amendement    309

Voorstel voor een verordening

Artikel 88 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een overeenkomstig artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 2, artikel 10, lid 3, artikel 22, lid 3, artikel 24, lid 3, artikel 25, lid 5, artikel 26, lid 2, artikel 28, lid 5, artikel 29, lid 6, artikel 34, lid 2, artikel 55, leden 2 en 3, artikel 56, lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 65, lid 10, artikel 76, lid 4, en artikel 90, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien noch het Europees Parlement, noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

5.  Een overeenkomstig artikel 4, lid 2, artikel 5, lid 2, artikel 6, lid 7 bis, artikel 10, lid 3, artikel 22, lid 3, artikel 24, lid 3, artikel 25, lid 5, artikel 26, lid 2, artikel 28, lid 5, artikel 29, lid 6, artikel 33, lid 1 bis, artikel 34, lid 2, artikel 60, lid 3, artikel 65, lid 10, artikel 76, lid 4, en artikel 90, lid 2, vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien noch het Europees Parlement, noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Op initiatief van het Europees Parlement of de Raad kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

Amendement    310

Voorstel voor een verordening

Artikel 89 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten stellen de regels vast inzake sancties voor marktdeelnemers en technische diensten die hun verplichtingen in het kader van deze verordening, en met name van de artikelen 11 tot en met 19, de artikelen 72 tot en met 76, en de artikelen 84 en 85, niet nakomen, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties worden toegepast. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

1.  De lidstaten stellen de regels vast inzake sancties voor marktdeelnemers en technische diensten die hun verplichtingen in het kader van deze verordening niet nakomen, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties worden toegepast. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De sancties moeten met name evenredig zijn aan het aantal niet-conforme voertuigen die op de markt van de betrokken lidstaat zijn geregistreerd of het aantal niet-conforme systemen, onderdelen of technische eenheden die op de markt van de betrokken lidstaat zijn aangeboden.

Amendement    311

Voorstel voor een verordening

Artikel 89 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  het afleggen van valse verklaringen tijdens goedkeuringsprocedures of procedures die tot terugroeping leiden;

a)  het afleggen van valse verklaringen tijdens goedkeuringsprocedures of procedures die tot gevolg hebben dat er overeenkomstig hoofdstuk XI corrigerende of beperkende maatregelen worden opgelegd;

Amendement    312

Voorstel voor een verordening

Artikel 89 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het vervalsen van testresultaten voor typegoedkeuring;

b)  het vervalsen van testresultaten voor typegoedkeuring of markttoezicht, met inbegrip van het verlenen van goedkeuring op basis van onjuiste gegevens;

Amendement    313

Voorstel voor een verordening

Artikel 89 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  in het geval van technische diensten het onvoldoende aan de vereisten voor hun aanwijzing voldoen.

Amendement    314

Voorstel voor een verordening

Artikel 89 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het zonder goedkeuring op de markt aanbieden van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden waarvoor goedkeuring is vereist, of het met die intentie vervalsen van documenten of markeringen.

b)  het zonder goedkeuring op de markt aanbieden van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden waarvoor goedkeuring is vereist, of het met die intentie vervalsen van documenten, conformiteitscertificaten, voorgeschreven platen of goedkeuringsmerken.

Amendement    315

Voorstel voor een verordening

Artikel 89 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De lidstaten brengen jaarlijks verslag uit aan de Commissie over de sancties die zij hebben opgelegd.

5.  De lidstaten doen aanmelding van opgelegde sancties bij de bij artikel 25 opgerichte online gegevensbank van typegoedkeuringen. Aanmeldingen gebeuren binnen een maand nadat de sanctie is opgelegd.

Amendement    316

Voorstel voor een verordening

Artikel 90 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Indien bij de in artikel 9, leden 1 en 4, of artikel 54, lid 1, bedoelde nalevingscontrole door de Commissie niet-naleving van de voorschriften van deze verordening door een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan het licht komt, kan de Commissie de betrokken marktdeelnemer wegens inbreuk op deze verordening administratieve geldboetes opleggen. De voorziene administratieve geldboetes moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De geldboetes moeten met name evenredig zijn aan het aantal niet-conforme voertuigen die op de markt van de Unie zijn geregistreerd en het aantal niet-conforme systemen, onderdelen of technische eenheden die in de Unie op de markt zijn aangeboden.

Indien bij de in artikel 9, leden 1 en 4, of artikel 54, lid 1, bedoelde nalevingscontrole door de Commissie of de in artikel 8, lid 1, bedoelde nalevingscontrole door de markttoezichtautoriteiten niet-naleving van de voorschriften van deze verordening door een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan het licht komt, kan de Commissie de betrokken marktdeelnemer wegens inbreuk op deze verordening administratieve geldboetes opleggen. De voorziene administratieve geldboetes moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De geldboetes moeten met name evenredig zijn aan het aantal niet-conforme voertuigen die op de markt van de Unie zijn geregistreerd en het aantal niet-conforme systemen, onderdelen of technische eenheden die in de Unie op de markt zijn aangeboden.

Amendement    317

Voorstel voor een verordening

Artikel 90 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De door de Commissie opgelegde administratieve geldboetes mogen niet bovenop de sancties komen die door de lidstaten overeenkomstig artikel 89 voor dezelfde inbreuk zijn opgelegd, en mogen niet meer bedragen dan 30 000 EUR per niet-conform(e) voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid.

De door de Commissie opgelegde administratieve geldboetes mogen niet bovenop de sancties komen die door de lidstaten overeenkomstig artikel 89 voor dezelfde inbreuk zijn opgelegd.

 

De door de Commissie opgelegde administratieve geldboetes mogen niet meer bedragen dan 30 000 EUR per niet-conform(e) voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid.

Amendement    318

Voorstel voor een verordening

Artikel 91 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 715/2007

Artikel 5 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis)  in artikel 5 worden aan lid 2 de volgende alinea's toegevoegd na punt c):

 

"Fabrikanten die EU-typegoedkeuring wensen te verkrijgen voor een voertuig dat gebruikmaakt van een primaire emissiestrategie, aanvullende emissiestrategie of manipulatie-instrument volgens de definities in deze verordening of Verordening (EU) 2016/646, verstrekken de typegoedkeuringsinstantie alle informatie, met inbegrip van een technische motivering, die de typegoedkeuringsinstantie redelijkerwijs nodig heeft om te bepalen of de primaire emissiestrategie of aanvullende emissiestrategie een manipulatie-instrument is en of de afwijking van het verbod op het gebruik van manipulatie-instrumenten uit hoofde van dit artikel van toepassing is.

 

De goedkeuringsinstantie verleent geen EU-typegoedkeuring voordat zij haar beoordeling heeft afgerond en heeft vastgesteld dat het voertuigtype niet is uitgerust met een verboden manipulatie-instrument in overeenstemming met dit artikel en Verordening (EG) nr. 692/2008.".

Amendement    319

Voorstel voor een verordening

Bijlage XII – punt 1 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Eenheden

Eenheden

1 000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Motivering

Elektrische voertuigen hebben vanwege het gewicht van hun accu een grotere massa in beladen toestand dan conventionele voertuigen. Dit betekent dat voertuigen met een toegestane massa in beladen toestand van 3,5 ton (Categorie N1) in de elektrische uitvoering bij gelijke laadcapaciteit als hun conventionele tegenhangers deze gewichtslimiet overschrijden en daardoor in de categorie N2 vallen. Om te voorkomen dat dit aanleiding geeft tot ongelijke behandeling moet het maximaal aantal eenheden voor kleine series worden aangepast.

Amendement    320

Voorstel voor een verordening

Bijlage XII – punt 2 – kolom 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Eenheden

Eenheden

100

250

250

250

500 tot en met 31 oktober 2016

500 tot en met 31 oktober 2016

250 vanaf 1 november 2016

250 vanaf 1 november 2016

250

250

500

500

250

250

Amendement    321

Voorstel voor een verordening

Bijlage XIII - deel I - tabel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Punt nr.

Beschrijving van het item

Prestatievereiste

Testprocedure

Voorschriften voor het merken

Voorschriften voor het verpakken

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Amendement

Punt nr.

Beschrijving van het item

Prestatievereiste

Testprocedure

Voorschriften voor het merken

Voorschriften voor het verpakken

1

Uitlaatgaskatalysatoren en hun substraten

NOx-emissies

Euronormen

Voertuigtype en -versie

 

2

Turbocompressoren

CO2- en NOx-emissies

Euronormen

Voertuigtype en -versie

 

3

Compressorsystemen op basis van menging van brandstof en lucht, behalve turbocompressoren

CO2- en NOx-emissies

Euronormen

Voertuigtype en -versie

 

4

Dieseldeeltjesfilters

PM

Euronormen

Voertuigtype en -versie

 

Amendement    322

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – punt 2 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Toegang tot OBD-, reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie)  

Amendement    323

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – punt 2 – punt 2.8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.8.  Met betrekking tot voertuigen van categorieën die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 595/2009 vallen, moeten voor de toepassing van lid 8, onder b), wanneer fabrikanten diagnose- en testapparatuur overeenkomstig ISO 22900 — Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) en ISO 22901 — Open Diagnostic Data Exchange (ODX) gebruiken in hun franchisenetwerken, de ODX-bestanden via de website van de fabrikant toegankelijk zijn voor onafhankelijke marktdeelnemers.

2.8.  Voor de toepassing van lid 8, onder b), wanneer fabrikanten diagnose- en testapparatuur overeenkomstig ISO 22900 — Modular Vehicle Communication Interface (MVCI) en ISO 22901 — Open Diagnostic Data Exchange (ODX) gebruiken in hun franchisenetwerken, moeten de ODX-bestanden via de website van de fabrikant toegankelijk zijn voor onafhankelijke marktdeelnemers.

Amendement    324

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – punt 2 – punt 2.8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2.8. bis.  Met het oog op OBD, diagnostiek, reparatie en onderhoud van een voertuig wordt de directe gegevensstroom van het voertuig beschikbaar gesteld via de seriële poort op de gestandaardiseerde connector voor gegevensverbinding als gespecificeerd in VN/ECE-Reglement nr. 83, bijlage 11, aanhangsel 1, punt 6.5.1.4 en VN/ECE-Reglement nr. 49, bijlage 9B, artikel 4.7.3.

Amendement    325

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – punt 6 – punt 6.1– alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Informatie over alle voertuigonderdelen waarmee het voertuig, aangeduid door het VIN en door aanvullende criteria zoals wielbasis, motorvermogen, uitrustingsniveau of opties, door de voertuigfabrikant is uitgerust en die kunnen worden vervangen door reserveonderdelen die door de voertuigfabrikant aan zijn erkende reparateurs of dealers of aan derden worden aangeboden met verwijzing naar de originele onderdeelnummers, wordt ter beschikking gesteld in een databank die voor onafhankelijke marktdeelnemers gemakkelijk toegankelijk is.

Informatie over alle voertuigonderdelen waarmee het voertuig, aangeduid door het VIN en door aanvullende criteria zoals wielbasis, motorvermogen, uitrustingsniveau of opties, door de voertuigfabrikant is uitgerust en die kunnen worden vervangen door reserveonderdelen die door de voertuigfabrikant aan zijn erkende reparateurs of dealers of aan derden worden aangeboden met verwijzing naar de originele onderdeelnummers, wordt in de vorm van machineleesbare en elektronisch verwerkbare gegevensbestanden ter beschikking gesteld in een databank die voor onafhankelijke marktdeelnemers toegankelijk is.

Amendement    326

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – punt 6 – punt 6.3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.3.  Het in artikel 70 vermelde forum Toegang tot voertuiginformatie zal de parameters vaststellen om volgens de stand van de techniek aan deze voorschriften te voldoen. De onafhankelijke marktdeelnemer wordt hiertoe goedgekeurd en geautoriseerd op basis van documenten waaruit blijkt dat hij legitieme handelsactiviteiten verricht en niet veroordeeld is voor criminele activiteiten.

6.3.  Het in artikel 70 vermelde forum Toegang tot voertuiginformatie zal de parameters vaststellen om volgens de stand van de techniek aan deze voorschriften te voldoen. De onafhankelijke marktdeelnemer wordt hiertoe goedgekeurd en geautoriseerd op basis van documenten waaruit blijkt dat hij legitieme handelsactiviteiten verricht en niet veroordeeld is voor relevante criminele activiteiten.

Amendement    327

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – punt 6 – punt 6.4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.4.  Met betrekking tot voertuigen die binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 595/2009 vallen, wordt de herprogrammering van regeleenheden uitgevoerd volgens ISO 22900-2, SAE J2534 of TMC RP1210B, met behulp van niet aan eigendomsrechten verbonden hardware. Herprogrammering via ethernet, seriële kabel of lokaal netwerk (LAN) en met behulp van verwisselbare media zoals compact discs (cd's), digital versatile discs (dvd's) of solid-stategeheugenmedia voor infotainmentsystemen (bv. navigatiesystemen of telefoons) is eveneens toegestaan, maar slechts op voorwaarde dat hiervoor geen aan eigendomsrechten gebonden communicatiesoftware (bv. stuurprogramma's of plug-ins) of -hardware vereist is. Voor de validering van de compatibiliteit van de fabrikantspecifieke toepassing en de voertuigcommunicatie-interfaces (VCI's) overeenkomstig ISO 22900-2 of SAE J2534 of TMC RP1210B, biedt de fabrikant een validering aan van onafhankelijk ontwikkelde VCI's, of verstrekt hij de vereiste informatie en geeft hij de eventueel vereiste speciale hardware in bruikleen waarmee een VCI-fabrikant deze validering zelf kan uitvoeren. Op vergoedingen voor dergelijke valideringen of dergelijke informatie en hardware zijn de voorwaarden van artikel 67, lid 1, van toepassing.

6.4.  Herprogrammering van regeleenheden wordt uitgevoerd volgens ISO 22900-2, SAE J2534 of TMC RP1210, met behulp van niet aan eigendomsrechten verbonden hardware.

 

Als herprogrammering of diagnostiek wordt verricht met behulp van ISO 13400 DoIP, moet zij voldoen aan de vereisten van de normen als bedoeld in de eerste alinea.

 

Wanneer voertuigfabrikanten aanvullende communicatieprotocollen gebruiken die aan eigendomsrechten gebonden zijn, moeten deze protocolspecificaties beschikbaar worden gesteld aan onafhankelijke marktdeelnemers.

 

Voor de validering van de compatibiliteit van de fabrikantspecifieke toepassing en de voertuigcommunicatie-interfaces (VCI's) overeenkomstig ISO 22900-2 of SAE J2534 of TMC RP1210, biedt de fabrikant binnen een termijn van zes maanden na de verlening van de typegoedkeuring een validering aan van onafhankelijk ontwikkelde VCI's en de testomgeving, met inbegrip van informatie over de specificaties van het communicatieprotocol en het in bruikleen geven van eventueel vereiste speciale hardware waarmee een VCI-fabrikant deze validering zelf kan uitvoeren. Op vergoedingen voor dergelijke valideringen of dergelijke informatie en hardware zijn de voorwaarden van artikel 67, lid 1, van toepassing.

 

De overeenkomstige naleving van conformiteit moet worden gegarandeerd door het CEN een mandaat te geven voor de ontwikkeling van passende conformiteitsnormen of door bestaande normen zoals SAE J2534-3 te gebruiken.

 

Op vergoedingen voor deze valideringen of informatie en hardware zijn de voorwaarden van artikel 67, lid 1, van toepassing.

Amendement    328

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – punt 6 – punt 6.8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6.8. bis.  Als de OBD-informatie van het voertuig of de reparatie- en onderhoudsinformatie op de website van de fabrikant geen specifieke relevante informatie bevat om retrofitsystemen voor alternatieve brandstoffen op correcte wijze te kunnen ontwerpen en bouwen, kan elke belangstellende fabrikant van retrofitsystemen voor alternatieve brandstoffen toegang krijgen tot de in de punten 1, 3 en 4 van het inlichtingenformulier van bijlage I vereiste informatie door de fabrikant daar rechtstreeks om te verzoeken. De hiervoor benodigde contactgegevens zijn duidelijk aangegeven op de website van de fabrikant en de informatie wordt binnen een termijn van dertig dagen verstrekt. Deze informatie hoeft alleen te worden verstrekt voor retrofitsystemen voor alternatieve brandstoffen die onder VN/ECE-Reglement nr. 115 vallen of voor retrofitonderdelen voor alternatieve brandstoffen die deel uitmaken van systemen die onder VN/ECE-Reglement nr. 115 vallen; ze hoeft alleen te worden verstrekt in antwoord op een verzoek waarin de exacte specificatie van het voertuigmodel waarvoor de informatie nodig is duidelijk wordt aangegeven en waarin specifiek wordt bevestigd dat de informatie nodig is voor de ontwikkeling van retrofitsystemen voor alternatieve brandstoffen of onderdelen daarvan die onder VN/ECE-Reglement nr. 115 vallen.

Amendement    329

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis.  Voertuigfabrikanten stellen via een webservice of als download een elektronisch gegevensbestand ter beschikking met alle VIN's (of een gevraagde deelverzameling) en de daarmee overeenkomende individuele specificatie- en configuratiekenmerken die oorspronkelijk waren ingebouwd in het voertuig.

Amendement    330

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – punt 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 ter.  Bepalingen inzake elektronische systeembeveiliging

 

7 ter.1.  Voertuigen met een emissiebeheersingscomputer worden uitgerust met functies om niet door de fabrikant toegestane modificaties te voorkomen. De fabrikant geeft toestemming voor modificaties indien deze noodzakelijk zijn voor diagnose, onderhoud, keuring, latere aanpassing of reparatie van het voertuig. Herprogrammeerbare computercodes of bedrijfsparameters moeten bestand zijn tegen manipulatie en een beschermingsniveau bieden dat ten minste even hoog is als de bepalingen in ISO 15031-7 van 15 maart 2001 (SAE J2186 van oktober 1996). Verwijderbare geheugenchips met kalibratiegegevens moeten zijn ingekapseld, in een verzegelde behuizing zijn ondergebracht of door elektronische algoritmen zijn beschermd en mogen alleen met behulp van speciale gereedschappen en procedures kunnen worden vervangen. Alleen functies die rechtstreeks met de kalibratie van emissies of met diefstalbeveiliging te maken hebben, mogen op deze manier worden beveiligd.

 

7 ter.2.   Computergecodeerde bedrijfsparameters voor de motor mogen alleen kunnen worden veranderd met behulp van speciale gereedschappen en procedures (bijv. gesoldeerde of ingekapselde computeronderdelen of verzegelde (of dichtgesoldeerde) computerbehuizingen).

 

7 ter.3.  Bij mechanische brandstofinspuitpompen die op compressieontstekingsmotoren zijn gemonteerd, nemen de fabrikanten de nodige maatregelen om te voorkomen dat de maximumdosering van de brandstof kan worden gemanipuleerd terwijl het voertuig in gebruik is.

 

7 ter.4.  Fabrikanten mogen bij de goedkeuringsinstantie een vrijstelling van een van de bepalingen van punt 8 aanvragen voor voertuigen waarbij beveiliging overbodig wordt geacht. De criteria die de goedkeuringsinstantie bij de beoordeling van een dergelijke aanvraag hanteert, zijn onder meer de beschikbaarheid van prestatiechips, de hoge prestatiemogelijkheden van het voertuig en de verwachte verkoopcijfers voor het voertuig.

 

7 ter.5.  Fabrikanten die gebruikmaken van programmeerbare computercodesystemen (bijv. EEPROM — Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), moeten ongeoorloofde herprogrammering tegengaan. Fabrikanten maken gebruik van verbeterde strategieën voor beveiliging tegen manipulatie en functies voor schrijfbeveiliging waarbij elektronische toegang tot een elders geplaatste computer van de fabrikant noodzakelijk is, waartoe onafhankelijke marktdeelnemers ook toegang hebben overeenkomstig punt 6.2 en punt 6.4. Methoden die een afdoende mate van manipulatiebeveiliging bieden, worden door de goedkeuringsinstantie goedgekeurd.

Amendement    331

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – aanhangsel 2 – punt 3.1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.1.1   eventuele extra protocolinformatiesystemen om een volledige diagnose mogelijk te maken, naast de in bijlage 9B, punt 4.7.3, bij VN/ECE-Reglement nr. 49 voorgeschreven standaarden, inclusief eventuele extra hard- of softwareprotocolinformatie, parameteridentificatie, transferfuncties, "keep alive"-voorschriften of fouttoestanden;

3.1.1.   eventuele extra protocolinformatiesystemen om een volledige diagnose mogelijk te maken, naast de in bijlage 9B, punt 4.7.3, bij VN/ECE-Reglement nr. 49 en in bijlage 11, punt 6.5.1.4, bij VN/ECE-Reglement nr. 83 voorgeschreven standaarden, inclusief eventuele extra hard- of softwareprotocolinformatie, parameteridentificatie, transferfuncties, "keep alive"-voorschriften of fouttoestanden;

Amendement    332

Voorstel voor een verordening

Bijlage XVIII – aanhangsel 2 – punt 3.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.1.2.   bijzonderheden over het verkrijgen en interpreteren van foutcodes die niet voldoen aan de in bijlage 9B, punt 4.7.3, bij VN/ECE-Reglement nr. 49 voorgeschreven standaarden;

3.1.2.   bijzonderheden over het verkrijgen en interpreteren van foutcodes die niet voldoen aan de in bijlage 9B, punt 4.7.3, bij VN/ECE-Reglement nr. 49 en de in bijlage 11, punt 6.5.1.4, bij VN/ECE-Reglement nr. 83 voorgeschreven standaarden;

  • [1]  Nog niet in het Publicatieblad verschenen.

ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (5.12.2016)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd
(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Rapporteur voor advies: Christofer Fjellner

BEKNOPTE MOTIVERING

Op 27 januari 2016 heeft de Commissie haar voorstel gepubliceerd inzake typegoedkeuring en vereisten voor markttoezicht voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, die momenteel zijn vastgelegd in Richtlijn 2007/46/EG.

In 2013 werd een uitgebreide geschiktheidscontrole van het typegoedkeuringssysteem van de Unie verricht, als onderdeel van de toezeggingen die de Commissie heeft gedaan in haar actieplan CARS 2020. Uit de resultaten is gebleken dat met het huidige systeem de beleidsdoelstellingen wel tot op zekere hoogte werden gerealiseerd, maar toch is er veel kritiek op het systeem gerezen in de nasleep van het schandaal omtrent het gesjoemel met de Volkswagen-software. De rapporteur vindt het essentieel om het typegoedkeuringssysteem van de EU te versterken, met name door de opzet van passende toezichtsmechanismen om een geharmoniseerde toepassing van de procedures in alle lidstaten te waarborgen. Voorts is het essentieel dat de wetgeving soepel functioneert en niet leidt tot meer administratieve rompslomp noch voor de nationale overheid, noch voor het bedrijfsleven.

Een van de zwakke plekken in het huidige systeem is het verschil in interpretatie en de striktheid bij het toepassen van de vereisten door de lidstaten. Verschillen in de interpretatie, niet noodzakelijk te kwader trouw, en in de omzetting van richtlijnen zijn een bekend en terugkerend verschijnsel dat de interne markt ondermijnt en voor onzekerheid zorgt bij het bedrijfsleven en de consumenten.

Deze zwaktepunten leiden niet alleen tot een gebrekkige naleving, maar ze maken ook regelrechte fraude en schendingen van de bestaande wetgeving mogelijk. Jammer genoeg hebben zich tot nu toe verscheidene dergelijke gevallen voorgedaan. Om deze tekortkomingen aan te pakken heeft de rapporteur extra aandacht besteed aan de invoering van sterkere toezichtsmechanismen en markttoezicht.

Markttoezicht, d.w.z. controles van voertuigen achteraf nadat zij op de markt zijn gebracht, vormt een zwak punt in de huidige wetgeving en een van de kernpunten van dit voorstel gaat over de versterking van dit aspect. In het voorstel wordt een omschrijving gegeven van de rol en de verantwoordelijkheden van de handhavingsautoriteiten en de stappen die moeten worden ondernomen wanneer er niet-conforme producten op de markt zijn, en dit is een noodzakelijke verbetering. De rapporteur neemt er terdege nota van dat markttoezicht kan worden uitgevoerd door de nationale toezichtsautoriteiten, maar meent dat er tevens een rol is weggelegd voor de Commissie.

Om de regeling beter aan te passen aan de veranderende omstandigheden in de lidstaten stelt de rapporteur voor het systeem van vergoedingen te wijzigen. Aangezien een aantal lidstaten slechts een beperkt aantal typegoedkeuringen uitvoeren, mag financiering voor markttoezicht niet worden gelinkt aan typegoedkeuringen. Dit zou immers kunnen leiden tot ernstige lacunes in het markttoezicht. Om te zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden en een grondig markttoezicht dienen de lidstaten vergoedingsstructuren op te zetten die in overeenstemming zijn met de voorwaarden in de lidstaten voor het financieren van markttoezichtactiviteiten.

Verder worden er voorstellen gedaan om de financiering van markttoezichtacitiviteiten nader te preciseren. Aangezien de lidstaten een systeem van vergoedingen moeten opzetten om de kosten van markttoezicht te dekken is het ook redelijk dat de kosten die gecreëerd worden als gevolg van markttoezichtactiviteiten, voor rekening van de markttoezichtautoriteiten komen.

Om de geloofwaardigheid van de typegoedkeuringen echt te garanderen moeten deze om de vijf jaar worden gecontroleerd door een andere typegoedkeuringsinstantie dan de dienst die de goedkeuring heeft afgegeven. Dit zal helpen om de verschillen in interpretatie tussen de typegoedkeuringsinstanties weg te werken en te zorgen voor een eenvormige toepassing van de wetgeving.

Er wordt ook voorgesteld de goedkeurings- en markttoezichtsautoriteiten te versterken en de Commissie meer verantwoordelijkheid te geven om maatregelen te nemen in geval van non-conformiteit. Duidelijke regelingen inzake markttoezicht gekoppeld aan robuuste sancties vormen een sterk en geloofwaardig afschrikkingsmiddel voor toekomstige pogingen om de regels te omzeilen of te schenden.

Technische diensten vervullen een cruciale rol voor het behoud en de naleving van de hoge technische, veiligheids- en milieunormen van de Unie. De rapporteur is het eens met de Commissie dat beoordeling van en toezicht op de technische diensten noodzakelijk is. Maar aangezien beoordeling en toezicht in sommige lidstaten door een nationaal accreditatie-orgaan kunnen worden uitgevoerd, wil de rapporteur ervoor zorgen dat deze mogelijkheid in de toekomst blijft bestaan. Beoordeling en monitoring moeten ook er ook voor zorgen dat de technische dienst en de fabrikant onafhankelijk van elkaar zijn. Met het oog op kostenefficiëntie moeten technische diensten kunnen concurreren op een prijsbasis. Daarom is een volledige ontkoppeling niet aan te bevelen, maar moet de nadruk worden gelegd op een stevige beoordeling en monitoring.

Een andere manier om te zorgen voor een geharmoniseerde, strikte interpretatie van de wetgeving is een mechanisme van collegiale toetsing van typegoedkeuringsinstanties, waarbij de nationale instanties informatie uitwisselen en hun beoordelingen coördineren. Zodoende kunnen de typegoedkeuringsinstanties mogelijke lacunes dichten in de manier waarop zij hun controles verrichten. Maar om ervoor te zorgen dat deze collegiale toetsing geen nodeloze lasten en extra kosten meebrengt, wordt voorgesteld de frequentie van deze collegiale toetsing te beperken, tenzij er redenen zijn om aan te nemen dat een collegiale toetsing vaker nodig is.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Deze verordening moet ervoor zorgen dat de nationale typekeuringsinstanties de voorschriften ervan interpreteren, toepassen en handhaven in de Unie. De Commissie moet de bevoegdheid krijgen om, door middel van regelmatige controles, de hertoetsing van aselecte steekproeven van de verleende typegoedkeuringen en algemeen toezicht op de geharmoniseerde toepassing van deze verordening, toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden van de nationale autoriteiten.

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 ter)  Deze verordening moet zorgen voor betrouwbare, geharmoniseerde en transparante procedures voor typegoedkeuring en markttoezicht in de lidstaten.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Een doeltreffende uitvoering van de typegoedkeuringsvoorschriften moet worden gegarandeerd door het versterken van de bepalingen inzake conformiteit van de productie, onder andere door te voorzien in verplichte periodieke controles van de methoden voor controle van de conformiteit van de productie en de voortdurende conformiteit van de desbetreffende producten, en van de voorschriften met betrekking tot bekwaamheden, verplichtingen en prestaties van de technische diensten die onder de verantwoordelijkheid van de typegoedkeuringsinstanties tests voor typegoedkeuring van gehele voertuigen uitvoeren. Een juist functioneren van de technische diensten is cruciaal om een hoge mate van veiligheid en milieubescherming en het vertrouwen van de burger in het systeem te waarborgen. De in Richtlijn 2007/46/EG opgenomen criteria voor de aanwijzing van technische diensten moeten gedetailleerder worden vastgesteld om een consistente toepassing ervan te garanderen. De beoordelingsmethoden van technische diensten in de lidstaten lopen steeds verder uiteen door de toenemende complexiteit van hun werkzaamheden. Het is derhalve noodzakelijk om procedurele verplichtingen vast te stellen die zorgen voor uitwisseling van informatie en controle van de praktijken van de lidstaten voor de beoordeling, aanwijzing en aanmelding van en het toezicht op hun technische diensten. Hierdoor moet de discrepanties tussen de gebruikte methoden en de interpretatie van de criteria voor de aanwijzing van de technische diensten worden verholpen.

(9)  Doeltreffende uitvoering van de typegoedkeuringsvoorschriften moet worden gegarandeerd door het versterken van de bepalingen inzake conformiteit van de productie, onder andere door te voorzien in verplichte periodieke controles van de methoden voor controle van de conformiteit van de productie en de voortdurende conformiteit van de desbetreffende producten, en door het versterken en harmoniseren van de voorschriften met betrekking tot bekwaamheden, verplichtingen en prestaties van de technische diensten die onder de verantwoordelijkheid van de typegoedkeuringsinstanties tests voor typegoedkeuring van gehele voertuigen uitvoeren. Een juist functioneren van de technische diensten is cruciaal om een hoge mate van veiligheid en milieubescherming en het vertrouwen van de burger in het systeem te waarborgen. De in Richtlijn 2007/46/EG opgenomen criteria voor de aanwijzing van technische diensten moeten gedetailleerder worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat ze consistent worden toegepast in alle lidstaten. De beoordelingsmethoden van technische diensten in de lidstaten lopen steeds verder uiteen door de toenemende complexiteit van hun werkzaamheden. Het is derhalve noodzakelijk om procedurele verplichtingen vast te stellen die zorgen voor uitwisseling van informatie en controle van de praktijken van de lidstaten voor de beoordeling, aanwijzing en aanmelding van en het toezicht op hun technische diensten. Hierdoor moet de discrepanties tussen de gebruikte methoden en de interpretatie van de criteria voor de aanwijzing van de technische diensten worden verholpen. Om binnen de Unie toereikend toezicht en een gelijk speelveld te waarborgen moet de beoordeling van een aanvragende technische dienst een beoordeling ter plekke omvatten alsook een observatie van de effectief uitgevoerde typegoedkeuringstests.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  In deze verordening worden voorschriften vastgesteld voor toezicht op de naleving ervan door de lidstaten. Zodoende wordt bijgedragen aan het behoud van het consumentenvertrouwen in voertuigen op de markt en wordt voorzien in een hoog niveau van veiligheid, alsook in een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Met de steun van de Commissie en met behulp van regelmatige audits, controles en tests van steekproeven van de verleende typegoedkeuringen, alsmede de verificatie van de uniforme, consistente en effectieve toepassing van deze verordening, houdt het door de lidstaten opgerichte Forum voor uitwisseling van informatie over handhaving toezicht op de verantwoordelijkheden van nationale autoriteiten.

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Teneinde de transparantie en het wederzijds vertrouwen te vergroten en de criteria voor beoordeling, aanwijzing en aanmelding van de technische diensten en uitbreidings- en hernieuwingsprocedures verder te ontwikkelen en met elkaar te doen overeenstemmen, moeten de lidstaten met elkaar en met de Commissie samenwerken. Zij moeten onderling en met de Commissie overleg plegen over vraagstukken die van algemeen belang zijn voor de uitvoering van deze verordening, en moeten elkaar en de Commissie van hun standaardbeoordelingschecklist in kennis stellen.

(12)  Teneinde de transparantie en het wederzijds vertrouwen te vergroten en de criteria voor beoordeling, aanwijzing en aanmelding van de technische diensten en uitbreidings- en hernieuwingsprocedures verder te ontwikkelen en met elkaar te doen overeenstemmen, moeten de lidstaten met elkaar en met de Commissie samenwerken. Zij moeten onderling en met de Commissie overleg plegen over vraagstukken die van algemeen belang zijn voor de uitvoering van deze verordening, en moeten elkaar en de Commissie van hun standaardbeoordelingschecklist in kennis stellen. Bij deze verordening wordt een onlinedatabank voor typegoedkeuring ingesteld, die samen met het bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad1bis ingestelde Informatiesysteem interne markt (IMI), een nuttig elektronisch middel kan zijn om de administratieve samenwerking te vereenvoudigen en te verbeteren, aangezien de uitwisseling van informatie, over de taalbarrières heen, volgens eenvoudige, geharmoniseerde procedures zou worden beheerd.

 

__________________

 

1 bisVerordening (EU) nr. 1024/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt en tot intrekking van Beschikking 2008/49/EG van de Commissie („de IMI-verordening”)(PB L 316 van 14.11.2012, blz. 1).

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  Wanneer ondanks de maatregelen ter waarborging van een coherente toepassing en naleving van de voorschriften door de lidstaten twijfels bestaan omtrent de bekwaamheid van een technische dienst, moet de Commissie de mogelijkheid hebben om individuele gevallen te onderzoeken.

(15)  Wanneer ondanks de maatregelen ter waarborging van een homogene en coherente toepassing en naleving van de voorschriften door de lidstaten twijfels bestaan omtrent de bekwaamheid van een technische dienst, moet de Commissie de mogelijkheid hebben om individuele gevallen te onderzoeken en oplossingen voor te stellen.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Een solide mechanisme voor de handhaving van naleving is noodzakelijk om te waarborgen dat aan de voorschriften van deze verordening wordt voldaan. Het waarborgen van de naleving van de voorschriften inzake typegoedkeuring en conformiteit van de productie in de wetgeving betreffende de automobielsector moet de hoofdverantwoordelijkheid van de goedkeuringsinstanties blijven, aangezien deze verplichting nauw verbonden is aan het verlenen van typegoedkeuringen en een gedetailleerde kennis van de inhoud ervan vereist. Het is daarom van belang dat de prestaties van de goedkeuringsinstanties regelmatig door middel van intercollegiale toetsing worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat bij het handhaven van de typegoedkeuringsvoorschriften door alle goedkeuringsinstanties een uniform kwaliteits- en striktheidsniveau wordt toegepast. Daarnaast is het belangrijk dat de juistheid van de typegoedkeuring zelf wordt gecontroleerd.

(18)  Een solide mechanisme voor de handhaving van naleving is noodzakelijk om te waarborgen dat aan de voorschriften van deze verordening wordt voldaan. Het waarborgen van de naleving van de voorschriften inzake typegoedkeuring en conformiteit van de productie in de wetgeving betreffende de automobielsector moet de hoofdverantwoordelijkheid van de goedkeuringsinstanties blijven, aangezien deze verplichting nauw verbonden is aan het verlenen van typegoedkeuringen en een gedetailleerde kennis van de inhoud ervan vereist. Het is daarom van belang dat de prestaties van de goedkeuringsinstanties regelmatig worden onderworpen aan toezichtcontroles op EU-niveau, met inbegrip van onafhankelijke audits, om ervoor te zorgen dat bij het handhaven van de typegoedkeuringsvoorschriften door alle goedkeuringsinstanties een uniform kwaliteits- en striktheidsniveau wordt toegepast. Daarnaast is het belangrijk dat de juistheid van de typegoedkeuring zelf wordt gecontroleerd.

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Overweging 20 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(20 bis)  Teneinde een homogeen markttoezicht in de Unie te waarborgen, dienen controlebevoegdheden te worden toegekend aan een gecentraliseerd agentschap op het niveau van de Unie om ervoor te zorgen dat het nieuwe kader voor typegoedkeuring en markttoezicht volledig wordt toegepast.

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  Om te garanderen dat alle relevante voertuigen gedurende hun gehele levenscyclus op een onafhankelijke wijze worden getest op conformiteit tijdens gebruik, moeten er robuuste en verplichte emissietestmethoden worden ontwikkeld, zodat op basis van een combinatie van directe metingen van de uitlaatgassen en metingen aan de hand van boorddiagnosesystemen voorschriften voor technische controles kunnen worden opgesteld en onder meer methoden kunnen worden ontwikkeld om de emissie van deeltjes en de grenswaarden voor de emissie van deeltjes te meten, alsook om, overeenkomstig Richtlijn 2014/45/EU, de NOx-niveaus te meten tijdens de periodieke emissiecontroles. Er kunnen met name nieuwe technologieën voor teledetectie worden gebruikt om vast te stellen welke voertuigen op de weg in hoge mate vervuilend zijn en om gericht te testen op conformiteit tijdens gebruik wat de voorgeschreven emissiegrenswaarden voor deze voertuigen betreft (PN, NOx, CO en HC), als de meest kostenefficiënte manier om in de toekomst de periodieke technische controles uit te voeren.

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22)  Teneinde de transparantie in het goedkeuringsproces te vergroten en de uitwisseling van informatie en de onafhankelijke controle door markttoezichtautoriteiten, goedkeuringsinstanties en de Commissie te vergemakkelijken, moeten de typegoedkeuringsdocumenten in elektronische vorm worden verstrekt en openbaar beschikbaar worden gemaakt, behoudens de ontheffingen ten behoeve van de bescherming van commerciële belangen en van persoonsgegevens.

(22)  Teneinde de transparantie in het goedkeuringsproces te vergroten en de uitwisseling van informatie en de onafhankelijke controle door markttoezichtautoriteiten, goedkeuringsinstanties, de Commissie en derde partijen te vergemakkelijken, is openbaarmaking van voertuig- en testinformatie noodzakelijk om dergelijke controles te kunnen uitvoeren. Relevante informatie moet in elektronische vorm worden verstrekt en openbaar beschikbaar worden gemaakt, behoudens de ontheffingen ten behoeve van de bescherming van commerciële belangen, intellectuele-eigendomsrechten en persoonsgegevens.

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  De meer specifieke verplichtingen voor nationale autoriteiten waarin deze verordening voorziet, moeten nalevingscontroles en inspecties achteraf omvatten van een toereikend aantal voertuigen die in de handel zijn gebracht. Voor deze nalevingscontrole achteraf moeten voertuigen worden geselecteerd op basis van een passende risicobeoordeling die rekening houdt met de ernst van het mogelijke geval van niet-naleving en de waarschijnlijkheid ervan.

(24)  De meer specifieke verplichtingen voor nationale autoriteiten waarin deze verordening voorziet, moeten nalevingscontroles en inspecties achteraf omvatten van een toereikend aantal voertuigen die in de handel zijn gebracht. Voor deze nalevingscontrole achteraf moeten voertuigen worden geselecteerd op basis van een passende risicobeoordeling die rekening houdt met de ernst van het mogelijke geval van niet-naleving en de waarschijnlijkheid ervan. Voorts moeten er duidelijke en gedetailleerde criteria worden gehanteerd en moet de controle onder meer steekproefsgewijze percentagecontroles omvatten voor alle huidige voertuigmodellen, voor voertuigen waarin een nieuwe motor is ingebouwd of nieuwe technologie is geïnstalleerd, voor voertuigen met een zeer hoog of zeer laag brandstofverbruik en voor voertuigen met een zeer hoog verkoopvolume. Ook moet rekening worden gehouden met de voorgeschiedenis voor wat betreft conformiteit, en met tips van consumenten, resultaten van teledetectie en punten van zorg die door onafhankelijke onderzoeksinstituten worden aangekaart.

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(27)  De doelstellingen van deze verordening mogen niet in het gedrang komen door het feit dat bepaalde systemen, onderdelen, technische eenheden of voertuigdelen en uitrustingsstukken in een voertuig kunnen worden gemonteerd nadat het voertuig in de handel is gebracht, is geregistreerd of in het verkeer is gebracht. Daarom moeten passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat systemen, onderdelen, technische eenheden of voertuigdelen en uitrustingsstukken die op of in voertuigen kunnen worden gemonteerd en die de werking van voor de milieubescherming of de functionele veiligheid essentiële systemen in aanzienlijke mate nadelig kunnen beïnvloeden, door een goedkeuringsinstantie worden gecontroleerd voordat zij in de handel worden gebracht, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht.

(27)  De doelstellingen van deze verordening mogen niet in het gedrang komen door het feit dat bepaalde systemen, onderdelen, technische eenheden of voertuigdelen en uitrustingsstukken in een voertuig kunnen worden gemonteerd nadat het voertuig in de handel is gebracht, is geregistreerd of in het verkeer is gebracht. Daarom moeten passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat systemen, onderdelen, technische eenheden of voertuigdelen en uitrustingsstukken die op of in voertuigen kunnen worden gemonteerd en die de werking van voor de milieubescherming of de functionele veiligheid essentiële systemen nadelig kunnen beïnvloeden, door een goedkeuringsinstantie worden gecontroleerd voordat zij in de handel worden gebracht, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht.

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(29)  Conformiteit van de productie vormt een van de hoekstenen van het EU-typegoedkeuringsstelsel en de maatregelen die de fabrikant treft om die conformiteit te waarborgen, moeten derhalve worden goedgekeurd door de bevoegde instantie of een voldoende gekwalificeerde technische dienst die daartoe is aangewezen, en worden onderworpen aan regelmatige controle door middel van onafhankelijke periodieke controles. Daarnaast moet de controle van de voortdurende conformiteit van de desbetreffende producten door de goedkeuringsinstanties worden gewaarborgd.

(29)  Conformiteit van de productie vormt een van de hoekstenen van het EU-typegoedkeuringsstelsel en de maatregelen die de fabrikant treft om die conformiteit te waarborgen, moeten derhalve worden goedgekeurd door de bevoegde instantie of een voldoende gekwalificeerde technische dienst die daartoe is aangewezen – een andere technische dienst dan de dienst die de typegoedkeuringstests heeft uitgevoerd – en moeten worden onderworpen aan regelmatige controle door middel van onafhankelijke periodieke controles. Daarnaast moet de controle van de voortdurende conformiteit van de desbetreffende producten door de goedkeuringsinstanties worden gewaarborgd.

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  De beoordeling van gemelde ernstige risico's voor de veiligheid en van schade aan de volksgezondheid en het milieu moet op nationaal niveau worden verricht, maar er moet worden gezorgd voor coördinatie op EU-niveau wanneer het gemelde risico of de schade ook buiten het grondgebied van een lidstaat kan voorkomen, zodat hulpmiddelen kunnen worden gedeeld en de consistentie kan worden gewaarborgd met betrekking tot corrigerende maatregelen die moeten worden genomen om het geconstateerde risico en de geconstateerde schade tegen te gaan.

(31)  De beoordeling van risico's voor de veiligheid en van schade aan de volksgezondheid en het milieu moet op nationaal niveau worden verricht, maar er moet worden gezorgd voor coördinatie op EU-niveau wanneer het risico of de schade ook buiten het grondgebied van een lidstaat kan voorkomen, zodat hulpmiddelen kunnen worden gedeeld en de consistentie kan worden gewaarborgd met betrekking tot corrigerende maatregelen die moeten worden genomen om het geconstateerde risico en de geconstateerde schade weg te nemen.

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  Nieuwe methoden en technieken voor voertuigdiagnose en -reparatie die voortkomen uit de technische vooruitgang, zoals toegang op afstand tot voertuiginformatie en -software, mogen niet ten koste gaan van de doelstellingen van deze verordening wat toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie voor onafhankelijke marktdeelnemers betreft.

(37)  Nieuwe methoden en technieken voor voertuigdiagnose en -reparatie die voortkomen uit de technische vooruitgang, zoals toegang op afstand tot voertuiginformatie en -software, moeten de doelstellingen van deze verordening wat toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie voor onafhankelijke marktdeelnemers betreft versterken.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  De lidstaten moeten regels vaststellen inzake sancties voor inbreuken op deze verordening en erop toezien dat deze regels worden uitgevoerd. Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten moeten jaarlijks aan de Commissie verslag uitbrengen over de opgelegde sancties, zodat toezicht kan worden gehouden op de coherentie van de uitvoering van deze bepalingen.

(40)  De lidstaten moeten regels vaststellen inzake sancties voor inbreuken op deze verordening en erop toezien dat deze regels worden uitgevoerd. Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De lidstaten moeten jaarlijks aan de Commissie verslag uitbrengen over de opgelegde sancties, zodat zij toezicht kan houden op de coherentie van de uitvoering van de bepalingen inzake sancties.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.   Bij deze verordening wordt ook het nieuwe Europees Agentschap voor toezicht op voertuigen (EVSA, hierna "het Agentschap”) opgericht en worden de bevoegdheden en de taken ervan vastgelegd.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Voor de volgende voertuigen en machines mag de fabrikant typegoedkeuring of individuele goedkeuring van een voertuig krachtens deze verordening aanvragen, op voorwaarde dat die voertuigen voldoen aan de inhoudelijke voorschriften van deze verordening:

3.  Voor de volgende voertuigen en machines mag de fabrikant typegoedkeuring of individuele goedkeuring van een voertuig krachtens deze verordening aanvragen, op voorwaarde dat die voertuigen voldoen aan de voorschriften van deze verordening:

Amendement    19

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  "markttoezicht": activiteiten en maatregelen van de markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden en voertuigdelen en uitrustingsstukken die op de markt worden aangeboden, voldoen aan de voorschriften van de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid, de veiligheid of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang;

(2)  "markttoezicht": activiteiten en maatregelen van de markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden en voertuigdelen en uitrustingsstukken die op de markt worden aangeboden, voldoen aan de voorschriften van de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid, de veiligheid, het milieu of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang, met inbegrip van consumentenrechten;

Amendement    20

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis)  "manipulatie-instrument": ieder constructieonderdeel dat de temperatuur, de rijsnelheid, het toerental van de motor, de versnelling, de aanzuigonderdruk of een andere parameter meet om de werking van een onderdeel van het emissiebeheersingssysteem te activeren, te moduleren, te vertragen of uit te schakelen, die de doelmatigheid van het emissiebeheersingssysteem vermindert onder alle omgevings- of motorbedrijfsomstandigheden die op het grondgebied van de Unie geregeld voorkomen en die hetzij bij een normaal gebruik van het voertuig, hetzij buiten de testprocedures van de typegoedkeuring optreden;

Amendement    21

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 ter)  "primaire emissiestrategie (Base Emission Strategy - BES)": emissiestrategie die over het hele toerental- en belastingsbereik van de motor actief is, tenzij een AES wordt geactiveerd;

Amendement    22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 quater)  "aanvullende emissiestrategie (AES)": emissiestrategie die met een specifiek doel en naar aanleiding van een specifieke reeks omgevings- en/of bedrijfsomstandigheden actief wordt en een primaire emissiestrategie vervangt of wijzigt, en alleen operationeel blijft zolang deze omstandigheden zich voordoen;

Amendement    23

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 43

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(43)  "voertuig uit restantvoorraad": een voertuig dat deel uitmaakt van een voorraad en dat niet of niet langer op de markt kan worden aangeboden, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht omdat nieuwe technische voorschriften in werking zijn getreden waarvoor het voertuig niet is goedgekeurd;

(43)  "voertuig uit restantvoorraad": een voertuig dat deel uitmaakt van een voorraad of dat nog niet volledig afgewerkt is en dat niet of niet langer op de markt kan worden aangeboden, worden geregistreerd of in het verkeer worden gebracht omdat nieuwe technische voorschriften in werking zijn getreden waarvoor het voertuig niet is goedgekeurd;

Motivering

Voertuigen kunnen in verschillende stadia worden gefabriceerd en daarmee dient rekening te worden gehouden bij het definiëren van voertuigen uit restantvoorraad.

Amendement    24

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(44 bis)  "teledetectie": het scannen en meten van het niveau van verontreiniging van de uitlaatgassen van een voertuig terwijl dat voertuig in beweging is, met behulp van sensoren die aan de kant van de weg worden geplaatst en met als doel om de prestatiegegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om toezicht te houden op de gemiddelde emissies van een rijdend voertuig en om ernstige vervuilers in kaart te brengen;

Amendement    25

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie moet de bevoegdheid worden verleend om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen tot wijziging van bijlage IV vast te stellen teneinde met technologische en regelgevingsontwikkelingen rekening te houden door verwijzingen naar regelgevingshandelingen met de voorschriften waaraan voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden moeten voldoen, op te nemen en te actualiseren.

2.  De Commissie wordt de bevoegdheid verleend om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen tot wijziging van bijlage IV vast te stellen teneinde met technologische en regelgevingsontwikkelingen rekening te houden door verwijzingen naar regelgevingshandelingen met de voorschriften waaraan voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden moeten voldoen, op te nemen en te actualiseren.

 

"De fabrikanten die een EU-typegoedkeuring wensen te verkrijgen voor een voertuig dat gebruikmaakt van een primaire emissiestrategie (Base Emission Strategy– BES), aanvullende emissiestrategie (Auxiliary Emission Strategy – AES) of manipulatie-instrument, zoals uiteengezet in deze verordening of Verordening (EU) 2016/646, verstrekken de typegoedkeuringsinstantie alle informatie, met inbegrip van een technische motivering, die de typegoedkeuringsinstantie redelijkerwijs nodig kan hebben om te bepalen of de BES of AES een manipulatie-instrument is en of de afwijking van het verbod op het gebruik van manipulatie-instrumenten uit hoofde van artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) 715/2007 van toepassing is.

 

De fabrikanten verklaren schriftelijk aan de typegoedkeuringsinstantie dat alle informatie over een BES, AES of manipulatie-instrument is verstrekt en dat het voertuigtype waarvoor de typegoedkeuring is verleend, niet is uitgerust met een verboden manipulatie-instrument in overeenstemming met dit artikel en Verordening (EG) nr. 692/2008.

 

De typegoedkeuringsinstantie verleent geen EU-typegoedkeuring voordat zij haar beoordeling heeft afgerond en heeft vastgesteld dat het voertuigtype waarvoor de typegoedkeuring is verleend, niet is uitgerust met een verboden manipulatie-instrument in overeenstemming met dit artikel en Verordening (EG) nr. 692/2008.

 

Met het oog op hun beoordeling en de verificatie of de voorschriften van dit artikel worden nageleefd, kunnen de typegoedkeuringsinstantie, de markttoezichtautoriteit of het Agentschap een aanvullende verrassingstest uitvoeren, met andere parameters dan die welke zijn gebruikt bij de in deze verordening genoemde tests. De parameters van deze aanvullende verrassingstest worden iedere keer uitsluitend door de typegoedkeuringsinstantie, de markttoezichtautoriteit of het Agentschap vastgesteld en blijven strikt vertrouwelijk en onbekend voor de fabrikant tot de definitieve publicatie van de testresultaten."

Amendement    26

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.   De lidstaten organiseren en verrichten overeenkomstig hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 765/2008 markttoezicht op en controles van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die op de markt worden ingevoerd.

4.   De lidstaten organiseren en verrichten overeenkomstig hoofdstuk III van Verordening (EG) nr. 765/2008 markttoezicht op en controles van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die op de markt worden ingevoerd. Met het oog op de doeleinden van artikel 8 van deze verordening kunnen de lidstaten besluiten gezamenlijke markttoezichtactiviteiten uit te voeren.

Amendement    27

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat markttoezichtautoriteiten, wanneer zij dat noodzakelijk en gerechtvaardigd achten, recht hebben op het betreden van de bedrijfsruimten van marktdeelnemers en het nemen van de voor de nalevingscontrole noodzakelijke monsters van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden.

5.  Zij nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat markttoezichtautoriteiten, wanneer zij dat noodzakelijk en gerechtvaardigd achten, de bedrijfsruimten van marktdeelnemers, zonder voorafgaande kennisgeving, kunnen betreden en de voor de nalevingscontrole noodzakelijke monsters van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden kunnen nemen. De eigenaar van het voertuig wordt vergoed voor de met deze tests verbonden kosten.

Amendement    28

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun typegoedkeuringsactiviteiten. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke vier jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden aan de andere lidstaten en de Commissie meegedeeld. De betrokken lidstaat maakt een samenvatting van de resultaten, met name van het aantal verleende typegoedkeuringen en aan welke fabrikanten die zijn verleend, toegankelijk voor het publiek.

6.  De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun typegoedkeuringsactiviteiten en de kwaliteit van de verleende typegoedkeuringen. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke drie jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden meegedeeld aan de andere lidstaten, de Commissie, het bij artikel 10 ingestelde Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie en, overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn (EU) 2016/XXX ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG, het Europees Forum voor schone lucht en aan derden die daarom verzoeken. De betrokken lidstaat maakt een volledig verslag van de resultaten toegankelijk voor het publiek, met name betreffende het aantal verleende en geweigerde typegoedkeuringen en aan welke fabrikanten en voor welke voertuigtypes die zijn verleend.

Amendement    29

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun markttoezichtactiviteiten. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke vier jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden aan de andere lidstaten en de Commissie meegedeeld. De betrokken lidstaat maakt een samenvatting van de resultaten toegankelijk voor het publiek.

7.  De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun markttoezichtactiviteiten. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke drie jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden meegedeeld aan de andere lidstaten, de Commissie en aan derden die daarom verzoeken. De betrokken lidstaat maakt een samenvatting van de resultaten toegankelijk voor het publiek; daarin wordt met name aangegeven welke voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden niet in overeenstemming zijn met deze verordening, de juistheid van de typegoedkeuringen en de identiteit van de betrokken goedkeuringsinstanties en fabrikanten, alsook de relevante voertuigtypes.

Amendement    30

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De goedkeuringsinstanties zorgen ervoor dat het voertuig dat in het kader van de typegoedkeuring door de fabrikant wordt aangeleverd, volledig representatief is voor het te produceren en op de markt te brengen voertuig en dat de tests van het aangeleverde voertuig niet leiden tot resultaten die systematisch afwijken van de prestaties van het voertuigtype in kwestie zoals deze bij normaal gebruik redelijkerwijs te verwachten zijn.

Amendement    31

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De goedkeuringsinstanties interpreteren en handhaven de voorschriften van deze verordening op een uniforme en consistente wijze, waarmee wordt voorkomen dat bepaalde lidstaten afwijkende normen hanteren. Wat de toepassing van deze verordening betreft werken de goedkeuringsinstanties bij hun controle- en toezichtactiviteiten samen met de Commissie en het bij artikel 10 ingestelde Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie, en zij verstrekken hun alle noodzakelijke informatie wanneer zij daarom verzoeken.

Amendement    32

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Goedkeuringsinstanties voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Zij nemen waar nodig vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen, behoudens de informatieverplichting van artikel 9, lid 3, om de belangen van de gebruikers in de Europese Unie te beschermen.

2.  De goedkeuringsinstanties voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Zij nemen waar nodig vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen, tenzij bekendmaking ervan in het algemene belang wordt gedaan, behoudens de verplichting tot informatieverstrekking van artikel 9, lid 3, om de belangen van de gebruikers in de Europese Unie te beschermen.

Amendement    33

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Goedkeuringsinstanties in een lidstaat werken met elkaar samen door relevante informatie over hun rol en functies uit te wisselen.

De goedkeuringsinstanties in een lidstaat stellen procedures in voor het waarborgen van efficiënte en doeltreffende coördinatie en informatie-uitwisseling over hun rol en functies.

Amendement    34

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen om de gemeenschappelijke criteria voor het benoemen, evalueren en beoordelen van de goedkeuringsinstanties op nationaal niveau vast te leggen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

5.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast waarin de gemeenschappelijke criteria voor het benoemen, evalueren en beoordelen van de goedkeuringsinstanties op nationaal niveau worden vastgelegd. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    35

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Markttoezichtautoriteiten controleren regelmatig of voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden nog aan de in deze verordening vastgestelde voorschriften voldoen en of de typegoedkeuringen correct zijn. Die controles worden op toereikende schaal verricht, door middel van een verificatie van de documenten en rij- en laboratoriumtests op basis van statistisch relevante monsters. Hierbij houden markttoezichtautoriteiten rekening met gevestigde beginselen van risicobeoordeling, klachten en andere informatie.

1.  De markttoezichtautoriteiten controleren regelmatig of voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden nog aan de in deze verordening vastgestelde voorschriften voldoen en of de typegoedkeuringen correct zijn. Die controles worden op toereikende schaal verricht, door middel van een verificatie van de documenten en rij- en laboratoriumtests op basis van statistisch relevante monsters die representatief zijn voor het aantal voertuigen in de betrokken lidstaat. Hierbij houden de markttoezichtautoriteiten rekening met gevestigde wetenschappelijke beginselen en protocollen van risicobeoordeling, waaronder klachten, de populariteit van voertuigmodellen en -onderdelen, testresultaten van derde partijen, modellen met een zeer hoog of zeer laag brandstofverbruik, eerste toepassing van nieuwe motoren of technologie, verslagen van periodieke technische controles, steekproefprogramma's die gebruik maken van teledetectie en andere informatie. De markttoezichtautoriteiten dragen zorg voor de follow-up van voldoende gemotiveerde klachten.

 

De markttoezichtautoriteiten kunnen gebruikmaken van teledetectie om voertuigemissies te beoordelen en te bepalen welke voertuigen ernstig vervuilend zijn en aan een nader onderzoek moeten worden onderworpen. Hierbij dienen de markttoezichtautoriteiten samen te werken met de instanties die verantwoordelijk zijn voor de periodieke technische controles uit hoofde van Richtlijn 2014/45/EU en hun activiteiten met deze instanties coördineren.

 

Wanneer er technische diensten worden aangewezen om aan de voorschriften van dit artikel te voldoen, wijst een goedkeuringsinstantie een andere technische dienst aan dan de dienst die de oorspronkelijke typegoedkeuringstest heeft uitgevoerd.

Amendement    36

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De markttoezichtautoriteiten verlangen van marktdeelnemers dat deze de documenten en informatie beschikbaar stellen die de autoriteiten noodzakelijk achten om hun activiteiten uit te voeren.

2.  De markttoezichtautoriteiten verlangen van marktdeelnemers dat deze de documenten en informatie beschikbaar stellen, waaronder technische specificaties, die de autoriteiten noodzakelijk achten om hun activiteiten uit te voeren. Dit omvat toegang tot relevante software, algoritmen, motorbesturingssystemen en alle andere eventueel nodige technische specificaties.

Amendement    37

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Markttoezichtautoriteiten nemen passende maatregelen om gebruikers op hun grondgebied binnen een passende termijn te waarschuwen voor de gevaren die zij hebben vastgesteld met betrekking tot een voertuig, systeem, onderdeel en technische eenheid, teneinde het risico op verwonding of andere schade te voorkomen of verminderen.

De markttoezichtautoriteiten nemen passende maatregelen om gebruikers binnen een passende termijn te waarschuwen voor de gevaren die zij hebben vastgesteld met betrekking tot een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid, teneinde het risico op verwonding of andere schade te voorkomen of verminderen. Deze informatie wordt online beschikbaar gesteld in gewone en begrijpelijke taal.

Amendement    38

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat besluiten een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid overeenkomstig artikel 49, lid 5, uit de handel te nemen, stellen zij de betrokken marktdeelnemer en in voorkomend geval de betrokken goedkeuringsinstantie daarvan in kennis.

5.  Wanneer de markttoezichtautoriteiten van een lidstaat besluiten een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid overeenkomstig artikel 49, lid 5, uit de handel te nemen, stellen zij de betrokken marktdeelnemer en de betrokken goedkeuringsinstantie daarvan in kennis.

Amendement    39

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Markttoezichtautoriteiten voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Zij nemen waar nodig vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen, behoudens de in artikel 9, lid 3, opgenomen informatieverplichting die zo breed mogelijk moet worden nageleefd als nodig is om de belangen van de gebruikers in de Europese Unie te beschermen.

6.  De markttoezichtautoriteiten voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Zij nemen waar nodig vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen, tenzij bekendmaking ervan in het algemene belang wordt gedaan, behoudens de in artikel 9, lid 3, opgenomen informatieverstrekkingsverplichting die zo breed mogelijk moet worden nageleefd als nodig is om de belangen van de gebruikers en burgers in de Europese Unie te beschermen.

Amendement    40

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun markttoezichtactiviteiten. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke vier jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden aan de andere lidstaten en de Commissie meegedeeld. De betrokken lidstaat maakt een samenvatting van de resultaten toegankelijk voor het publiek.

7.  De lidstaten evalueren en beoordelen periodiek de werking van hun markttoezichtactiviteiten. Deze evaluaties en beoordelingen worden ten minste elke drie jaar uitgevoerd en de resultaten ervan worden meegedeeld aan de andere lidstaten, de Commissie, het bij artikel 10 ingestelde Forum voor de uitwisseling van handhavingsinformatie en aan derden die daarom verzoeken. De betrokken lidstaat maakt een samenvatting van de resultaten toegankelijk voor het publiek, waarin in het bijzonder het aantal en de modelnaam van de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden worden bekendgemaakt die niet in overeenstemming zijn met deze verordening, evenals de identiteit van de betrokken fabrikanten.

 

De markttoezichtautoriteiten maken ten minste elke twee jaar een samenvattend verslag openbaar waarin het toepassingsgebied, de schaal en de resultaten van hun markttoezichtactiviteiten worden belicht.

Amendement    41

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.  Wanneer in een lidstaat meer dan één autoriteit verantwoordelijk is voor het markttoezicht of de controle aan de buitengrenzen, werken die autoriteiten met elkaar samen door relevante informatie over hun rol en functies uit te wisselen.

9.  Wanneer in een lidstaat meer dan één autoriteit verantwoordelijk is voor het markttoezicht of de controle aan de buitengrenzen, stellen die autoriteiten procedures in voor het waarborgen van efficiënte en doeltreffende coördinatie en informatie-uitwisseling over hun rol en functies.

Amendement    42

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.  De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen om de criteria voor het vaststellen van de schaal, het toepassingsgebied en de frequentie waarmee de in lid 1 bedoelde nalevingscontroles van monsters moeten worden verricht, vast te leggen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

10.  De Commissie stelt gedelegeerde handelingen ter aanvulling van deze verordening vast overeenkomstig artikel 88, om de criteria voor het vaststellen van de schaal, het toepassingsgebied en de frequentie waarmee de in lid 1 bedoelde nalevingscontroles van monsters moeten worden verricht, vast te leggen, evenals de criteria voor de selectie van testvoertuigen.

Amendement    43

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Nalevingscontrole door de Commissie en

versterken van de coördinatie met de lidstaten

Nalevingscontrole door het Europees Agentschap voor toezicht op voertuigen en coördinatie met de lidstaten met het oog op de naleving

Amendement    44

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie organiseert en verricht op toereikende schaal tests en keuringen van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die reeds op de markt zijn aangeboden, of laat deze verrichten, om te controleren of die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden conform de typegoedkeuringen zijn en aan de toepasbare wetgeving voldoen, alsook om de juistheid van de typegoedkeuringen te waarborgen.

Het Europees Agentschap voor toezicht op voertuigen (EVSA, hierna "het Agentschap") organiseert en verricht op toereikende schaal tests en keuringen van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die reeds op de markt zijn aangeboden, of laat deze verrichten, om te controleren of die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden conform de typegoedkeuringen zijn en aan de toepasbare wetgeving voldoen, alsook om de juistheid van de typegoedkeuringen te waarborgen.

Amendement    45

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het Agentschap voert elk jaar steekproefsgewijze markttoezichttests uit voor ten minste 20 % van de nieuwe voertuigmodellen van de categorieën M en N die dat jaar in de lidstaten op de markt worden gebracht, teneinde te controleren of de voertuigen op de weg aan de veiligheids- en milieunormen van de Unie voldoen. Bij de selectie van voertuigen houdt het Agentschap rekening met gevestigde beginselen van risicobeoordeling, klachten, met inbegrip van testen door derde partijen, nieuwe technologieën die op de markt zijn gebracht, verslagen van periodieke technische controles, en andere informatie. Het Agentschap draagt zorg voor de follow-up van voldoende gemotiveerde klachten.

 

Wanneer in het kader van de in deze alinea genoemde tests een technische dienst moet worden aangewezen, wijst het Agentschap een andere technische dienst aan dan de dienst die de oorspronkelijke typegoedkeuringstest heeft uitgevoerd.

Amendement    46

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Die tests en keuringen kunnen worden verricht op nieuwe voertuigen die door fabrikanten of marktdeelnemers overeenkomstig lid 2 worden geleverd.

Die tests en keuringen worden uitgevoerd voor:

 

-   nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die door fabrikanten of door marktdeelnemers overeenkomstig lid 2 worden geleverd;

 

-   geregistreerde voertuigen, met instemming van de houder van de voertuigregistratie.

 

De eigenaar van het voertuig wordt vergoed voor de met deze tests verbonden kosten.

Amendement    47

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De tests en keuringen kunnen ook worden verricht op geregistreerde voertuigen, met instemming

van de houder van de voertuigregistratie.

Schrappen

Amendement    48

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Fabrikanten die over een typegoedkeuring beschikken of marktdeelnemers voorzien de Commissie op verzoek van een statistisch relevant aantal door de Commissie geselecteerde serievoertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die representatief zijn voor de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die met die typegoedkeuring in de handel worden gebracht. Die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden worden voor tests ter beschikking gesteld op de plek en gedurende de periode die de Commissie verlangt.

2.  De fabrikanten die over een typegoedkeuring beschikken of de marktdeelnemers voorzien het Agentschap op verzoek van een statistisch relevant aantal door het Agentschap geselecteerde serievoertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die volledig representatief zijn voor de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die met de typegoedkeuring in kwestie in de handel worden gebracht. Die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden worden voor tests ter beschikking gesteld op de plek en gedurende de periode die het Agentschap verlangt. De eigenaar van het voertuig wordt vergoed voor de met deze tests verbonden kosten.

Amendement    49

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Teneinde de Commissie in staat te stellen de in de leden 1 en 2 bedoelde tests uit te voeren, stellen de lidstaten alle informatie met betrekking tot de typegoedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die aan nalevingscontrole worden onderworpen, ter beschikking van de Commissie. Die informatie omvat ten minste de informatie die is opgenomen in het in artikel 26, lid 1, bedoelde typegoedkeuringscertificaat en de bijlagen daarbij.

Teneinde het Agentschap in staat te stellen de in de leden 1 en 2 bedoelde tests uit te voeren, stellen de lidstaten alle informatie met betrekking tot de typegoedkeuring van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die aan nalevingscontrole worden onderworpen, ter beschikking van het Agentschap. Die informatie omvat ten minste de informatie die is opgenomen in het in artikel 26, lid 1, bedoelde typegoedkeuringscertificaat en de bijlagen daarbij.

Amendement    50

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten verstrekken alle nodige bijstand, alsook alle documentatie en andere technische ondersteuning waarom de deskundigen van de Commissie verzoeken teneinde de tests, controles en keuringen te kunnen uitvoeren.

 

De lidstaten zien erop toe dat de deskundigen van de Commissie toegang hebben tot alle gebouwen of delen van gebouwen en tot alle informatie, met inbegrip van computersystemen en software, die relevant zijn voor het uitvoeren van hun taken.

Amendement    51

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Voertuigfabrikanten maken gegevens die nodig zijn voor nalevingscontroletests door derden openbaar. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast om te bepalen welke gegevens openbaar moeten worden gemaakt en de voorwaarden voor de publicatie van die gegevens, waarbij de bescherming van commerciële geheimen en persoonlijke gegevens krachtens de nationale en Uniewetgeving worden gerespecteerd. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

4.  De voertuigfabrikanten maken de gegevens die nodig zijn voor nalevingscontroletests door derden openbaar. Deze gegevens omvatten met name parameters en instellingen die nodig zijn om nauwkeurig de testvoorwaarden na te bootsen die van toepassing waren op het moment dat de typegoedkeuringstest werd uitgevoerd. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast om te bepalen welke gegevens openbaar moeten worden gemaakt en de voorwaarden voor de publicatie van die gegevens, waarbij de bescherming van commerciële geheimen en persoonlijke gegevens krachtens de nationale en Uniewetgeving worden gerespecteerd. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    52

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de Commissie constateert dat de geteste of gekeurde voertuigen niet aan de typegoedkeuringsvoorschriften van deze verordening of een van de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen voldoen, of dat de typegoedkeuring is verleend op basis van onjuiste gegevens, verlangt zij overeenkomstig artikel 54, lid 8, onverwijld van de betrokken marktdeelnemer dat hij alle passende corrigerende maatregelen neemt om de voertuigen conform deze voorschriften te maken, of neemt zij beperkende maatregelen door van de marktdeelnemer te verlangen alle desbetreffende voertuigen uit de handel te nemen, ofwel ze binnen een redelijk tijdsbestek terug te roepen, afhankelijk van de ernst van de geconstateerde niet-naleving.

Wanneer de Commissie constateert dat de geteste of gekeurde voertuigen, onderdelen en technische eenheden niet aan de typegoedkeuringsvoorschriften van deze verordening of een van de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen voldoen, of dat de typegoedkeuring is verleend op basis van onjuiste gegevens, verlangt zij onverwijld van de betrokken marktdeelnemer overeenkomstig artikel 54, lid 8, dat hij alle passende corrigerende maatregelen neemt om de voertuigen, onderdelen en technische eenheden conform deze voorschriften te maken, of neemt zij beperkende maatregelen door van de marktdeelnemer te verlangen alle desbetreffende voertuigen, onderdelen en technische eenheden uit de handel te nemen, ofwel ze binnen een redelijk tijdsbestek terug te roepen, afhankelijk van de ernst van de geconstateerde niet-naleving.

Amendement    53

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Alle corrigerende maatregelen die de Commissie naar aanleiding van haar controletests neemt, gelden in de hele Unie en worden door de nationale autoriteiten op een geharmoniseerde en consistente wijze toegepast. Dergelijke in de hele Unie geldende corrigerende maatregelen kunnen onder meer bestaan in het betalen van een eenvormige vergoeding aan consumenten in gevallen waarin de aanvankelijke prestaties van voertuigen zijn veranderd ten gevolge van de corrigerende maatregelen, en een financiële vergoeding voor eventuele externe negatieve gevolgen (op het gebied van luchtkwaliteit, volksgezondheid, enz.).

Amendement    54

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Nadat de Commissie nalevingscontroletests verricht, brengt zij verslag uit van haar bevindingen.

Het Agentschap brengt jaarlijks verslag uit van zijn bevindingen op grond van de nalevingscontroletests die het heeft verricht. Deze verslagen zijn toegankelijk voor het publiek en bevatten informatie over de resultaten van de uitgevoerde tests en over de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die niet in overeenstemming zijn met de verordening, met inbegrip van de identiteit van de betrokken fabrikanten.

Amendement    55

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten nemen, in het licht van de aanbevelingen zoals opgenomen in het verslag dat naar aanleiding van de nalevingscontroletests is opgesteld, passende vervolgmaatregelen, zij controleren op verzoek van de Commissie de werking en de organisatie van de bevoegde autoriteiten en analyseren significante of terugkerende problemen in de betrokken lidstaat.

Amendement    56

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De lidstaten geven uitvoering aan de aanbevelingen van het Agentschap overeenkomstig dit artikel wanneer deze aanbevelingen voor een of meer lidstaten zijn bedoeld. Indien een lidstaat ervoor kiest een aanbeveling van het Agentschap niet te volgen of hiervan af te wijken, brengt de lidstaat de Commissie op de hoogte van de redenen hiervoor. De Commissie beoordeelt de gegeven redenen en wanneer ze van mening is dat de maatregelen gerechtvaardigd zijn, eist zij, in overleg met de lidstaat, dat de aanbeveling wordt uitgevoerd of dat alternatieve maatregelen worden goedgekeurd.

 

Wanneer de herhaalde niet-tenuitvoerlegging van aanbevelingen of alternatieve maatregelen met betrekking tot letter c van artikel 10, lid 2, aanleiding geeft tot niet-naleving van deze verordening, schort de Commissie de machtiging voor de goedkeuringsinstantie in de betrokken lidstaat om aanvragen voor EU-typegoedkeuringscertificaten te accepteren krachtens artikel 21, op.

 

Binnen twee maanden na de opschorting van de in de tweede alinea genoemde machtiging legt de Commissie aan de lidstaten een verslag voor over haar bevindingen met betrekking tot de niet-naleving. Waar dat nodig is voor het waarborgen van de veiligheid van voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die reeds in de handel zijn gebracht, geeft de Commissie de betrokken goedkeuringsinstanties de opdracht alle certificaten die ten onrechte zijn afgegeven, binnen een redelijke termijn te schorsen.

Amendement    57

Voorstel voor een verordening

Artikel 9 – lid 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter.  Overeenkomstig artikel 30, lid 2 bis, wordt het Agentschap gefinancierd door middel van nationale vergoedingen die door de fabrikant worden betaald en die worden geheven op alle nieuwe, in de Unie verkochte voertuigen.

Amendement    58

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Forum voor uitwisseling van informatie over handhaving

Forum inzake handhaving en uitwisseling van informatie

Amendement    59

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De Commissie richt een Forum voor uitwisseling van informatie over handhaving op ("het Forum") en zit dit forum voor.

1.  De Commissie richt een Forum inzake handhaving en uitwisseling van informatie op ("het Forum"). Het Forum wordt voorgezeten door het Agentschap.

Amendement    60

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het Forum bestaat uit door de lidstaten benoemde leden.

Het Forum bestaat uit door de lidstaten benoemde leden en vertegenwoordigers van de Commissie. Waarnemende leden van het Forum zijn vertegenwoordigers van technische diensten, testorganisaties van derden, ngo's die zich bezighouden met veiligheid en milieu en consumentengroepen.

Amendement    61

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Onder de adviserende taken van het Forum vallen onder meer de bevordering van goede praktijken, de uitwisseling van informatie over handhavingsproblemen, samenwerking, de ontwikkeling van werkmethoden en -instrumenten, de ontwikkeling van een procedure voor de elektronische uitwisseling van informatie, de evaluatie van geharmoniseerde handhavingsprojecten, sancties en gezamenlijke inspecties.

Onder de taken van het Forum vallen:

 

a)   het helpen bevorderen van goede praktijken om een doeltreffende en geharmoniseerde tenuitvoerlegging van deze verordening te garanderen, met name met betrekking tot de beoordeling, aanwijzing en monitoring van aangewezen instanties en de algemene toepassing van de voorschriften van deze verordening, en met inbegrip van het onderzoeken van bewijsmateriaal of andere bij betrokken derden opgevraagde informatie;

 

b)   het bijstaan van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten bij markttoezichtactiviteiten, met inbegrip van coördinatie van nationale markttoezichtactiviteiten, hetzij op regionale, hetzij op pan-Europese basis;

 

c)   het uitvoeren van gezamenlijke controles van de nationale typegoedkeuringsinstanties elke drie jaar om te verifiëren of zij de voorschriften van deze verordening naleven en hun taken op een onafhankelijke en grondige manier uitvoeren. Deze controles omvatten een verificatie van de bestaande nationale typegoedkeuringsprocedures, een steekproefsgewijze controle van de afgegeven typegoedkeuringen en een bezoek ter plaatse aan een technische dienst die onder de verantwoordelijkheid van de beoordeelde instantie valt. Het Agentschap kan aan deze audits deelnemen en kan voor zijn besluit om al dan niet deel te nemen, uitgaan van een risicobeoordelingsanalyse.

 

d)   het beoordelen van de resultaten die voortvloeien uit evaluaties van de werking van markttoezichtactiviteiten en het formuleren van algemene aanbevelingen op basis van een of meer van dergelijke evaluaties;

 

e)   het beoordelen van de resultaten van beoordelingen, zowel uit hoofde van artikel 80, lid 3 bis, als naar aanleiding van de gezamenlijke beoordeling uit hoofde van artikel 80, lid 4, over de werking van technische diensten, en het formuleren van algemene aanbevelingen op basis van een of meer van dergelijke evaluaties;

 

f)   het beoordelen van de doeltreffendheid van handhavingsactiviteiten, waaronder in voorkomend geval de consistentie en doeltreffendheid van eventuele reparaties, terugroepacties of sancties die door de lidstaten worden toegepast indien de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden waarbij sprake is van niet-naleving, op de markt zijn gebracht in meer dan een lidstaat, en indien de Commissie daarom verzoekt, het formuleren van algemene aanbevelingen die voortkomen uit een dergelijke beoordeling. Deze beoordeling wordt ten minste elke twee jaar verricht.

Amendement    62

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Alle besluiten die het Forum neemt en alle aanbevelingen die worden overeengekomen, met inbegrip van de aanbevelingen inzake terugroepacties, moeten openbaar worden gemaakt.

Amendement    63

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Het Forum stelt een permanent comité (“het permanent comité”) in, bestaande uit 10 onafhankelijke controleurs en een vertegenwoordiger van de Commissie, dat op gezette tijden controles uitvoert van de nationale typegoedkeuringsinstanties en markttoezichtautoriteiten om te verifiëren of zij de voorschriften van deze verordening naleven en om er op een onafhankelijke, efficiënte en doeltreffende manier op toe te zien dat deze instanties hun taken uitvoeren.

 

De audits moeten aan een onafhankelijke controle worden onderworpen en op een transparante manier worden uitgevoerd.

 

Zij moeten, indien van toepassing, het volgende omvatten:

 

a)   een beoordeling van de procedures en de protocols die worden toegepast bij de typegoedkeuringsinstanties en markttoezichtautoriteiten;

 

b)   een beoordeling van de bekwaamheid van de technische diensten;

 

c)   bezoeken ter plaatse en gesprekken met personeelsleden van de nationale autoriteiten en de aangewezen technische diensten;

 

d)   controles van laboratoria, voorzieningen, meetinstrumenten en steekproefmethoden;

 

e)   een beoordeling van de verleende typegoedkeuringen;

 

f)   eventuele andere activiteiten die nodig zijn om gevallen van niet-naleving vast te stellen.

 

De controleurs mogen hierbij de hulp inroepen van een derde partij.

 

De controleurs en overeenkomstsluitende derde partijen voeren hun taken onafhankelijk en onpartijdig uit. Zij nemen waar nodig vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen, behoudens de in artikel 9, lid 3, opgenomen informatieverstrekkingsverplichting die zo breed mogelijk moet worden nageleefd als nodig is om de belangen van de gebruikers en de burgers in de Unie te beschermen.

 

De lidstaten verstrekken alle nodige bijstand, alsook alle documentatie en ondersteuning waarom de deskundigen van de Commissie eventueel verzoeken om hun taken te kunnen vervullen.

 

De lidstaten zorgen ervoor dat de controleurs toegang krijgen tot alle gebouwen of delen van gebouwen en tot alle informatie, met inbegrip van informatie uit computersystemen en software, die relevant is voor het uitvoeren van hun taken.

 

Het Forum stelt de resultaten van de controles ter beschikking aan de lidstaten en de Commissie.

 

In het licht van de informatie en de aanbevelingen zoals opgenomen in de verslagen die naar aanleiding van de controles worden opgesteld, nemen de lidstaten en de Commissie passende vervolgmaatregelen.

Amendement    64

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De Commissie moet de bevoegdheid worden verleend om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen vast te stellen met betrekking tot de samenstelling, het benoemingsproces, de gedetailleerde taken, de werkmethoden en het reglement van orde van het forum.

3.  De Commissie heeft de bevoegdheid om overeenkomstig artikel 88 gedelegeerde handelingen vast te stellen teneinde deze verordening aan te vullen met bepalingen inzake de samenstelling, het benoemingsproces, de gedetailleerde taken, de werkmethoden, het reglement van orde van het forum en het permanent comité van controleurs.

Amendement    65

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 10 bis

 

Onlinedatabank voor typegoedkeuring

 

1.   De Commissie stelt een onlinedatabank voor typegoedkeuring in en beheert deze. De databank bestaat uit twee verschillende interfaces, te weten een openbare interface en een conformiteitsinterface.

 

2.   De openbare interface bevat de in bijlage IX bij deze verordening bedoelde informatie, testresultaten, testspecificaties en de identiteit van de technische diensten en typegoedkeuringsinstanties die bij de verschillende stadia van de typegoedkeuring betrokken zijn. Hierbij worden de volgende voorwaarden in acht genomen:

 

a)   de informatie wordt kosteloos verstrekt;

 

b)   de informatie wordt op een gebruiksvriendelijke manier aangeboden;

 

c)   de informatie is volledig doorzoekbaar en wordt aangeboden in een digitaal formaat.

 

3.   De conformiteitsinterface is toegankelijk voor de lidstaten, typegoedkeuringsinstanties, markttoezichtautoriteiten en de Commissie, en bevat de in lid 2 en in bijlagen I en III bij deze verordening bedoelde informatie. Hierbij worden de volgende voorwaarden in acht genomen:

 

a)   er wordt gezorgd voor strikte veiligheidsregelingen ter bescherming van vertrouwelijke informatie;

 

b)   de toegangsrechten zijn gebaseerd op het beginsel van de noodzaak van kennisneming;

 

c)   er wordt een link gecreëerd naar het Informatie- en communicatiesysteem over markttoezicht (ICSMS)overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EG) nr 765/2008.

 

4.   De typegoedkeuringsinstanties nemen in de conformiteitsdatabank de informatie op die na afgifte of intrekking van een nieuwe typegoedkeuring vereist is krachtens bijlagen I en III bij deze verordening, alsook informatie met betrekking tot de niet-naleving van de voorschriften van deze verordening en informatie met betrekking tot geplande of uitgevoerde corrigerende maatregelen.

 

5.   Wanneer er informatie wordt ingevoerd in de databank hebben de typegoedkeuringsinstanties blijvend toegang tot deze informatie en hebben ze het recht de informatie te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden voorzien van een wijzigingsdatum en zijn duidelijk zichtbaar. De in de conformiteitsinterface opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden die verband houden met de handhaving overeenkomstig deze verordening of eventuele hieruit voortvloeiende handelingen en ongeoorloofd gebruik van deze informatie is verboden.

 

6.   De databank wordt zo ingesteld dat de administratieve last tot een minimum wordt beperkt en in overeenstemming met de beginselen van gebruiksvriendelijkheid en kosteneffectiviteit. Het bestaan van de onlinedatabank voor typegoedkeuring vervangt of wijzigt de verantwoordelijkheden van de markttoezichtautoriteiten niet.

 

7.   Teneinde te testen of het gebruik van het IMI geschikt is voor de uitwisseling van de onder dit artikel vallende gegevens, wordt uiterlijk op ...[3 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening] een proefproject opgezet.

 

8.   De Commissie heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig artikel 88, gedelegeerde handelingen vast te stellen tot aanvulling van deze verordening door de operationele details in verband met de opzet van een onlinedatabank voor typegoedkeuring te specificeren.

Amendement    66

Voorstel voor een verordening

Artikel 11 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.   Bij het aanvragen van een EU-typegoedkeuring moeten de fabrikanten een schriftelijke verklaring afleggen aan de typegoedkeuringsinstantie en aantonen dat hun voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden niet zodanig zijn ontworpen dat er apparatuur kan worden ingebouwd waarmee de prestaties gedurende de testprocedures onnodig worden beperkt ten opzichte van de prestaties die bij normaal gebruik redelijkerwijs te verwachten zijn.

Amendement    67

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De fabrikant stelt de goedkeuringsinstantie die de goedkeuring heeft verleend, onverwijld van de non-conformiteit en van alle genomen maatregelen in kennis.

De fabrikant stelt de goedkeuringsinstantie die de goedkeuring heeft verleend, alsook het Agentschap, onverwijld van de non-conformiteit en van alle genomen maatregelen in kennis.

Amendement    68

Voorstel voor een verordening

Artikel 12 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De fabrikant verstrekt op een met redenen omkleed verzoek van een nationale autoriteit aan deze autoriteit via de goedkeuringsinstantie een kopie van het EU-typegoedkeuringscertificaat of de in artikel 55, lid 1, bedoelde vergunning waaruit de conformiteit van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid blijkt, in een taal die deze nationale autoriteit gemakkelijk kan begrijpen.

De fabrikant verstrekt op een met redenen omkleed verzoek van een nationale autoriteit of het Agentschap via de goedkeuringsinstantie een kopie van het EU-typegoedkeuringscertificaat of de in artikel 55, lid 1, bedoelde vergunning waaruit de conformiteit van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid blijkt, in een taal die de betrokken nationale autoriteit gemakkelijk kan begrijpen.

Amendement    69

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  op een met redenen omkleed verzoek van een goedkeuringsinstantie aan deze instantie alle benodigde informatie en documentatie verstrekt om de conformiteit van de productie van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan te tonen;

b)  op een met redenen omkleed verzoek van een goedkeuringsinstantie of het Agentschap alle benodigde informatie en documentatie verstrekt om de conformiteit van de productie van een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan te tonen, waaronder de technische specificaties van de typegoedkeuring en, op aanvraag, toegang tot software en algoritmen;

Amendement    70

Voorstel voor een verordening

Artikel 13 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  op verzoek van de goedkeuringsinstanties of markttoezichtautoriteiten medewerking verleent aan eventueel getroffen maatregelen om de ernstige risico's van de voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen of uitrustingsstukken die onder dat mandaat vallen, te elimineren;

c)  op verzoek van de goedkeuringsinstanties of markttoezichtautoriteiten of het Agentschap medewerking verleent aan eventueel getroffen maatregelen om de ernstige risico's van de voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen of uitrustingsstukken die onder dat mandaat vallen, te elimineren;

Amendement    71

Voorstel voor een verordening

Artikel 14 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De importeur stelt de fabrikant onmiddellijk in kennis van klachten en meldingen met betrekking tot risico's, vermoedelijke incidenten en gevallen van niet-naleving van geïmporteerde voertuigen, systemen, onderdelen, technische eenheden, voertuigdelen of uitrustingsstukken.

Amendement    72

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De EU-typegoedkeuring voor de laatste voltooiingsfase wordt pas verleend nadat de goedkeuringsinstantie heeft geverifieerd dat het voertuigtype waarvoor tijdens de laatste fase een typegoedkeuring was verleend op dat moment voldoet aan alle toepasselijke technische voorschriften. Verificatie houdt in dat een documentencontrole wordt uitgevoerd voor alle voorschriften van een EU-typegoedkeuring voor een incompleet voertuigtype die tijdens een meerfasenprocedure is verleend, zelfs als deze is verleend voor een andere voertuigcategorie.

4.  De EU-typegoedkeuring voor de laatste voltooiingsfase wordt pas verleend nadat de goedkeuringsinstantie heeft geverifieerd dat het voertuigtype waarvoor tijdens de laatste fase een typegoedkeuring was verleend op dat moment voldoet aan alle toepasselijke technische voorschriften. Verificatie houdt in dat een documentencontrole wordt uitgevoerd voor alle voorschriften van een EU-typegoedkeuring voor een incompleet voertuigtype die tijdens een meerfasenprocedure is verleend, zelfs als deze is verleend voor een andere voertuigcategorie. De autoriteit die het voertuig in de laatste fase goedkeurt, heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat het voltooide voertuig aan alle voorschriften voldoet en zij doet, indien nodig, de oorspronkelijke tests over om te controleren of de prestaties van de systemen waaraan afzonderlijke typegoedkeuring werd verleend, nog altijd conform deze typegoedkeuringen functioneren wanneer ze zijn ingebouwd in een voltooid voertuig.

Amendement    73

Voorstel voor een verordening

Artikel 20 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De fabrikant stelt de typegoedkeuringsinstantie de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden ter beschikking die volgens de in bijlage IV vermelde desbetreffende regelgevingshandelingen nodig zijn voor de uitvoering van de voorgeschreven tests.

Amendement    74

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  gedetailleerde technische beschrijvingen en kalibratiespecificaties van alle emissiegerelateerde onderdelen (primaire emissiestrategie);

Amendement    75

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b ter)  een overzicht van alle manipulatie-instrumenten en aanvullende emissiestrategieën, waaronder een beschrijving van de parameters die door een aanvullende emissiestrategie worden gewijzigd en de grensomstandigheden waaronder deze aanvullende emissiestrategie werkt, en een vermelding van de primaire en aanvullende emissiestrategieën die waarschijnlijk actief zullen zijn onder een reeks van mogelijke omgevingsomstandigheden, gedetailleerde technische beschrijvingen en kalibratiespecificaties, en een gedetailleerde motivering van ieder manipulatie-instrument dat de doelmatigheid van het emissiebeperkingssysteem vermindert, samen met een motivering waarom het gebruikte manipulatie-instrument geen manipulatie-instrument is dat verboden is op grond van artikel 5, lid 2, van Verordening 715/2007;

Amendement    76

Voorstel voor een verordening

Artikel 22 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Het informatiedossier wordt verstrekt in een door de Commissie voorziene elektronische vorm, maar mag ook op papier worden geleverd.

2.  Het informatiedossier wordt verstrekt in een door de Commissie voorziene elektronische vorm. Het kan daarnaast ook op papier worden geleverd.

Amendement    77

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Wanneer een aanvraag voor de typegoedkeuring van een geheel voertuig wordt ingediend, verstrekt de fabrikant gedetailleerde informatie, met inbegrip van een technische uitleg, over eventuele aanvullende motorregelstrategieën die buiten de in de relevante EU-wetgevingshandelingen en testprocedures genoemde omstandigheden zijn gebruikt.

Amendement    78

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De goedkeuringsinstantie en de technische diensten hebben toegang tot de software en algoritmen van het voertuig.

De goedkeuringsinstantie en de technische diensten hebben toegang tot de emissiegerelateerde en veiligheidssoftware en -hardware en tot de algoritmen van het voertuig. Verder wordt hun voldoende inzicht verstrekt in het proces van de systeemontwikkeling van software en hardware, daarbij rekening houdend met hun respectieve taken.

Amendement    79

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De fabrikant deelt aan de goedkeuringsinstantie en de verantwoordelijke technische dienst in gestandaardiseerde vorm de versie van de veiligheids- en emissiegerelateerde software mee die gebruikt wordt op het moment van de aanvraag voor typegoedkeuring. De technische dienst is bevoegd de software te specificeren door de vaststelling van relevante parameters, zodat latere illegale wijzigingen in de software te ontdekken zijn.

Amendement    80

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

In een met redenen omkleed verzoek kan de goedkeuringsinstantie eveneens van de fabrikant vereisen dat hij de nodige aanvullende informatie verstrekt om te kunnen beslissen welke tests moeten worden verricht of om de uitvoering van die tests te vergemakkelijken.

In een met redenen omkleed verzoek kunnen de goedkeuringsinstantie en de verantwoordelijke technische dienst eveneens van de fabrikant vereisen dat hij aanvullende informatie verstrekt die nodig is om te kunnen beslissen welke tests moeten worden verricht of om de uitvoering van die tests te vergemakkelijken.

Amendement    81

Voorstel voor een verordening

Artikel 23 – lid 4 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De goedkeuringsinstantie en de verantwoordelijke technische dienst nemen waar nodig vertrouwelijkheid in acht ter bescherming van commerciële geheimen, tenzij bekendmaking ervan in het algemene belang wordt gedaan, behoudens de verplichting tot informatieverstrekking van artikel 9, lid 3, om de belangen van de gebruikers in de Europese Unie te beschermen.

Amendement    82

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  gegrondheid van de rechtvaardiging die wordt gegeven voor de installatie van een manipulatie-instrument in overeenstemming met artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2007;

Amendement    83

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De goedkeuringsinstantie weigert EU-typegoedkeuring te verlenen indien zij van oordeel is dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid, ook al voldoet het of zij aan de toepasselijke voorschriften, een ernstig risico voor de veiligheid vormt dan wel het milieu of de volksgezondheid ernstig kan schaden. In dat geval zendt zij de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk een gedetailleerd dossier toe met opgave van de redenen voor haar besluit en bewijsmateriaal voor haar bevindingen.

5.  De goedkeuringsinstantie weigert EU-typegoedkeuring te verlenen indien zij van oordeel is dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid, ook al voldoet het of zij aan de toepasselijke voorschriften, een risico voor de veiligheid vormt dan wel het milieu of de volksgezondheid ernstig kan schaden. In dat geval zendt zij de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie onmiddellijk een gedetailleerd dossier toe met opgave van de redenen voor haar besluit en bewijsmateriaal voor haar bevindingen.

Amendement    84

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De goedkeuringsinstantie kan op basis van de in het informatiedossier vervatte informatie weigeren een manipulatie-instrument voor emissiebeheersingsapparatuur van een voertuig goed te keuren.

 

De goedkeuringsinstantie weigert EU-typegoedkeuring te verlenen indien zij tot de conclusie komt dat een manipulatie-instrument illegaal is geïnstalleerd.

Amendement    85

Voorstel voor een verordening

Artikel 24 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis.  De Commissie stelt in overeenstemming met artikel 88 gedelegeerde handelingen tot aanvulling van deze verordening vast door de criteria vast te leggen op grond waarvan een verzoek om een uitzondering op het verbod op manipulatie-instrumenten voor emissiecontrolesystemen in overeenstemming met artikel 5, lid 2, van Verordening (EG) nr. 715/2007 moet worden beoordeeld, alsook om de voorwaarden vast te stellen op grond waarvan dit verzoek kan worden ingewilligd of verworpen.

Amendement    86

Voorstel voor een verordening

Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Om de drie maanden zendt de goedkeuringsinstantie de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie een lijst toe van de EU-typegoedkeuringen van systemen, onderdelen of technische eenheden die zij in de vorige periode heeft verleend, gewijzigd, geweigerd of ingetrokken. Deze lijst bevat de in bijlage XIV bedoelde informatie.

2.  Om de drie maanden zendt de goedkeuringsinstantie de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten, de Commissie en het Agentschap een lijst toe van de EU-typegoedkeuringen van systemen, onderdelen of technische eenheden die zij in de vorige periode heeft verleend, gewijzigd, geweigerd of ingetrokken. Deze lijst bevat de in bijlage XIV bedoelde informatie.

Amendement    87

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Door middel van overeenkomstig de desbetreffende regelgevingshandelingen in bijlage IV door aangewezen technische diensten uitgevoerde passende tests wordt aangetoond dat aan de technische voorschriften van deze verordening en van de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen is voldaan.

1.  Door middel van overeenkomstig de desbetreffende regelgevingshandelingen in bijlage IV uitsluitend en volledig door aangewezen technische diensten, door de betrokken nationale autoriteit of door de Commissie uitgevoerde passende tests wordt aangetoond dat aan de technische voorschriften van deze verordening en van de in bijlage IV vermelde regelgevingshandelingen is voldaan.

Amendement    88

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De fabrikant stelt de goedkeuringsinstantie de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden ter beschikking die volgens de in bijlage IV vermelde desbetreffende regelgevingshandelingen nodig zijn voor de uitvoering van de voorgeschreven tests.

2.  De fabrikant stelt de technische dienst de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden ter beschikking die volgens de in bijlage IV vermelde desbetreffende regelgevingshandelingen nodig zijn voor de uitvoering van de voorgeschreven tests.

Amendement    89

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De voorgeschreven tests worden uitgevoerd op die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die representatief zijn voor het goed te keuren type.

3.  De voorgeschreven tests worden uitgevoerd op die voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden die strikt representatief zijn voor het goed te keuren type.

Amendement    90

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Tijdens tests in verband met de typegoedkeuring van het gehele voertuig zorgen de autoriteiten ervoor dat de voor de tests geselecteerde voertuigen niet zullen leiden tot resultaten die systematisch afwijken van de prestaties van die voertuigen wanneer deze worden gebruikt in omstandigheden die bij normaal gebruik redelijkerwijs te verwachten zijn.

Amendement    91

Voorstel voor een verordening

Artikel 28 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De voertuigfabrikanten maken de gegevens die nodig zijn voor nalevingscontroletests door derden openbaar. De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast om te bepalen welke gegevens openbaar moeten worden gemaakt en de voorwaarden voor de publicatie van die gegevens, waarbij de bescherming van commerciële geheimen en persoonlijke gegevens krachtens de nationale en Uniewetgeving worden gerespecteerd. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    92

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Om te verifiëren dat een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid conform het goedgekeurde type is, voert de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, de voor EU-typegoedkeuring vereiste controles of tests uit op monsters die in de bedrijfsruimten, inclusief de productiefaciliteiten, van de fabrikant zijn genomen.

4.  Om te verifiëren of een voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid conform het goedgekeurde type is, voert de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, de voor EU-typegoedkeuring vereiste controles of tests uit op monsters die willekeurig zijn genomen in de bedrijfsruimten van de fabrikant, inclusief de productiefaciliteiten of de dealers. Deze tests worden uitgevoerd door een andere technische dienst dan de dienst die de oorspronkelijke typegoedkeuringstests heeft uitgevoerd.

Amendement    93

Voorstel voor een verordening

Artikel 29 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een goedkeuringsinstantie die een EU-typegoedkeuring heeft verleend en vaststelt dat de fabrikant de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden niet langer conform het goedgekeurde type produceert, of vaststelt dat de conformiteitscertificaten niet langer voldoen aan de artikelen 34 en 35, hoewel de productie wordt voortgezet, neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de procedure voor de conformiteit van de productie correct wordt gevolgd of trekt de typegoedkeuring in.

5.  Wanneer een goedkeuringsinstantie een EU-typegoedkeuring heeft verleend, vaststelt dat de fabrikant de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden niet langer conform het goedgekeurde type produceert, of vaststelt dat de conformiteitscertificaten niet langer voldoen aan de artikelen 34 en 35, hoewel de productie wordt voortgezet, neemt deze instantie de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de procedure voor de conformiteit van de productie correct wordt gevolgd en onmiddellijk weer conform wordt gemaakt of trekt zij de typegoedkeuring in.

Amendement    94

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zetten een nationale vergoedingsstructuur op om de kosten van hun typegoedkeurings- en markttoezichtactiviteiten te dekken, alsook die van de typegoedkeuringstests en tests en keuringen van de conformiteit van de productie, uitgevoerd door de technische diensten die zij hebben aangewezen.

1.  De lidstaten zetten een nationale vergoedingsstructuur op om de kosten van hun typegoedkeurings- en markttoezichtactiviteiten te dekken, alsook die van de typegoedkeuringstests en tests en keuringen van de conformiteit van de productie, uitgevoerd door de technische diensten die zij hebben aangewezen. De vergoedingen worden niet direct geheven door de technische diensten.

 

De lidstaten zorgen ervoor dat er geen belangenconflicten zijn tussen nationale typegoedkeuringsinstanties of markttoezichtautoriteiten, technische diensten en fabrikanten.

Amendement    95

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Deze nationale vergoedingen worden geheven op de fabrikanten die een typegoedkeuringsaanvraag in de betrokken lidstaat hebben ingediend. De vergoedingen wordt niet direct door de technische diensten geheven.

2.  De nationale vergoedingen voor typegoedkeuringsactiviteiten worden geheven op de fabrikanten die een typegoedkeuringsaanvraag in de betrokken lidstaat hebben ingediend.

 

De geïnde vergoedingen worden uitsluitend gebruikt voor typegoedkeuringstests.

Amendement    96

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De nationale vergoedingen voor markttoezichtactiviteiten worden geheven op de fabrikanten door de lidstaat waar de betrokken producten in de handel zijn gebracht en bedragen 10 EUR per verkocht voertuig.

 

De geïnde vergoedingen worden uitsluitend gebruikt voor markttoezichtactiviteiten.

 

De lidstaten stellen de andere lidstaten en de Commissie jaarlijks via het Forum in kennis van de details van de geïnde vergoedingen en de jaarlijkse totale kosten van de in verband hiermee uitgevoerde controletests. De eerste van deze kennisgevingen gebeurt op ... [één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening].

Amendement    97

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.   De nationale vergoedingsstructuur is ook bedoeld om de kosten te dekken van nalevingscontroles en -keuringen die de Commissie overeenkomstig artikel 9 verricht. Zij vormen externe bestemmingsontvangsten voor de algemene begroting van de Europese Unie overeenkomstig artikel 21, lid 4, van het Financieel Reglement26.

3.   De nationale vergoedingen voor markttoezichtactiviteiten zijn ook bedoeld om de kosten te dekken van nalevingscontroles en -keuringen die het Agentschap overeenkomstig artikel 9 verricht. Zij vormen externe bestemmingsontvangsten voor de algemene begroting van de Europese Unie overeenkomstig artikel 21, lid 4, van het Financieel Reglement26.

__________________

__________________

26Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

26Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1).

Amendement    98

Voorstel voor een verordening

Artikel 30 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.   De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen teneinde de in lid 3 bedoelde aanvulling die op de in lid 1 bedoelde nationale vergoedingen van toepassing zal zijn, te bepalen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

5.   De Commissie kan uitvoeringshandelingen vaststellen teneinde de in lid 3 bedoelde aanvulling die op de in lid 2 bis bedoelde nationale vergoedingen voor markttoezichtactiviteiten van toepassing zal zijn, te bepalen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    99

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De wijziging wordt een "herziening" genoemd indien de goedkeuringsinstantie concludeert dat het desbetreffende type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid, ondanks de veranderde gegevens in het informatiepakket, nog steeds aan de toepasselijke voorschriften voor dat type voldoet en dat het herhalen van keuringen of tests derhalve niet noodzakelijk is.

De wijziging wordt een "herziening" genoemd indien de goedkeuringsinstantie concludeert dat het desbetreffende type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid, ondanks de veranderde gegevens in het informatiepakket, nog steeds aan de toepasselijke voorschriften voor dat type voldoet en dat het herhalen van keuringen of tests derhalve niet noodzakelijk is. Bij de evaluatie van dergelijke herzieningen houdt de goedkeuringsinstantie rekening met de resultaten van de relevante markttoezichtactiviteiten overeenkomstig artikel 8 van deze verordening.

Amendement    100

Voorstel voor een verordening

Artikel 32 – lid 2 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  de resultaten van de controletests door de Commissie of de markttoezichtautoriteiten zijn niet in overeenstemming met de veiligheids- of milieuwetgeving van de Unie;

Amendement    101

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Einde van de geldigheid

Periodieke verificatie en einde van de geldigheid

Amendement    102

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.   Typegoedkeuringen van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden worden verleend voor een beperkte periode van vijf jaar zonder mogelijkheid tot verlenging. De datum waarop de geldigheidsduur verstrijkt, wordt in het typegoedkeuringscertificaat vermeld. Na het verstrijken van de geldigheidsduur kan het typegoedkeuringscertificaat op aanvraag van de fabrikant worden vernieuwd en alleen indien de goedkeuringsinstantie heeft geverifieerd dat het type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan alle voorschriften van de desbetreffende regelgevingshandelingen voor nieuwe voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden van dat type voldoet.

1.   Typegoedkeuringen van voertuigen worden geverifieerd na een periode van vier jaar na hun eerste goedkeuring of vorige verificatie. De verificatie wordt uitgevoerd door het Agentschap met gebruikmaking van een andere technische dienst dan die welke de oorspronkelijke goedkeuring heeft afgegeven. Met de verificatie van het typegoedkeuringscertificaat wordt nagegaan of het type voertuig voldoet aan alle voorschriften van de desbetreffende regelgevingshandelingen die worden toegepast voor alle nieuwe voertuigen van dat type op dat ogenblik.

Amendement    103

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   Indien het Agentschap onregelmatigheden of gevallen van niet-conformiteit vaststelt eist het dat corrigerende maatregelen worden genomen of stelt het vast dat de geldigheidsduur van de goedkeuring is verstreken.

Amendement    104

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.   In de volgende gevallen wordt een EU-typegoedkeuring van een voertuig vóór het verstrijken van de geldigheidsduur ongeldig:

2.   In de volgende gevallen wordt een EU-typegoedkeuring van een voertuig ongeldig:

a)  wanneer nieuwe voorschriften die op het goedgekeurde voertuigtype van toepassing zijn, verplicht worden voor het op de markt aanbieden, de registratie of het in het verkeer brengen van voertuigen, en de typegoedkeuring niet overeenkomstig artikel 32, lid 2, onder c), kan worden uitgebreid;

a)  wanneer nieuwe voorschriften die op het goedgekeurde voertuigtype van toepassing zijn, verplicht worden voor het op de markt aanbieden, de registratie of het in het verkeer brengen van voertuigen, en de typegoedkeuring niet overeenkomstig artikel 32, lid 2, onder c), kan worden uitgebreid;

b)  wanneer de productie van voertuigen conform het goedgekeurde voertuigtype vrijwillig definitief wordt stopgezet;

b)  wanneer de productie van voertuigen conform het goedgekeurde voertuigtype definitief wordt stopgezet, d.w.z. wanneer gedurende een periode van twee jaar geen voertuig van het betreffende type is geproduceerd;

c)  wanneer de geldigheidsduur van het typegoedkeuringscertificaat ingevolge een van de in artikel 37, lid 6, bedoelde beperkingen afloopt;

c)  wanneer de geldigheidsduur van het typegoedkeuringscertificaat ingevolge een van de in artikel 37, lid 6, bedoelde beperkingen afloopt;

d)  wanneer de typegoedkeuring overeenkomstig artikel 29, lid 5, of artikel 53, lid 1, is ingetrokken;

d)  wanneer de typegoedkeuring overeenkomstig artikel 29, lid 5, of artikel 53, lid 1, is ingetrokken;

e)  wanneer is gebleken dat de typegoedkeuring gebaseerd is op valse verklaringen, vervalste testresultaten of wanneer gegevens die tot het weigeren van het verlenen van typegoedkeuring zouden hebben geleid, zijn achtergehouden.

e)  wanneer is gebleken dat de typegoedkeuring gebaseerd is op valse verklaringen of vervalste testresultaten of wanneer gegevens die tot het weigeren van het verlenen van typegoedkeuring zouden hebben geleid, zijn achtergehouden;

 

e bis)  wanneer de verificatie van de typegoedkeuring niet is verricht overeenkomstig artikel 33, lid 1.

Amendement    105

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.   Indien een EU-typegoedkeuring van een bepaald type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid ongeldig wordt, stelt de fabrikant de goedkeuringsinstantie van de lidstaat die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, daarvan onverwijld in kennis.

Schrappen

Amendement    106

Voorstel voor een verordening

Artikel 33 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Na ontvangst van de kennisgeving van de fabrikant deelt de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend, de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie onverwijld alle relevante informatie mede met betrekking tot het op de markt aanbieden, de registratie of het in het verkeer brengen van voertuigen, naargelang het geval.

De goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring heeft verleend of het Agentschap dat deze heeft geverifieerd, deelt de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie onverwijld alle relevante informatie mede met betrekking tot het op de markt aanbieden, de registratie of het in het verkeer brengen van voertuigen, naargelang het geval.

Amendement    107

Voorstel voor een verordening

Artikel 34 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Het conformiteitscertificaat bevat de specifieke conformiteitsfactor voor het voertuig, gemeten in het kader van de emissietest in reële rijomstandigheden overeenkomstig Verordening (EU) 2016/646 van de Commissie.

Amendement    108

Voorstel voor een verordening

Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 36 bis

 

Rechtsmiddelen van de consument

 

Indien een in de Unie verkocht onderdeel, technische eenheid, systeem of geheel voertuig niet conform het conformiteitscertificaat en de typegoedkeuringsvoorschriften is, heeft de consument het recht om het voertuig via vervanging of reparatie conform te laten maken, dan wel recht op een volledige compensatie door de fabrikant of een gedeeltelijke compensatie wanneer het voertuig weer conform is gemaakt maar de exploitatie- en onderhoudskosten van het voertuig hoger liggen dan oorspronkelijk in het contract werd aangegeven.

 

Wanneer de consument voor reparatie of vervanging kiest stelt de fabrikant tijdens de reparaties/tot de vervanging een gratis leenvoertuig ter beschikking.

Amendement    109

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten geven prioriteit aan en bespoedigen typegoedkeuringen voor nieuwe en innovatieve technologieën met aanzienlijk minder milieueffecten.

Amendement    110

Voorstel voor een verordening

Artikel 37 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Voor het verlenen van EU-typegoedkeuringen met ontheffing voor nieuwe technologieën of nieuwe concepten is goedkeuring door de Commissie vereist. Die goedkeuring wordt verleend door middel van een uitvoeringshandeling. Deze uitvoeringshandeling wordt volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

3.  Voor het verlenen van EU-typegoedkeuringen met ontheffing voor nieuwe technologieën of nieuwe concepten is goedkeuring door de Commissie vereist. De Commissie geeft prioriteit aan en bespoedigt EU-typegoedkeuringen voor nieuwe en innovatieve technologieën met aanzienlijk minder milieueffecten. Goedkeuring wordt verleend door middel van een gedelegeerde handeling. Deze gedelegeerde handeling wordt overeenkomstig artikel 88 vastgesteld.

Amendement    111

Voorstel voor een verordening

Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten mogen beslissen om een specifiek voertuig, al dan niet uniek, vrij te stellen van de verplichting tot naleving van een of meer bepalingen van deze verordening of van de in bijlage IV bedoelde regelgevingshandelingen vastgestelde inhoudelijke voorschriften op voorwaarde dat die lidstaten relevante alternatieve voorschriften vaststellen.

1.  De lidstaten mogen beslissen om een specifiek voertuig, al dan niet uniek, vrij te stellen van de verplichting tot naleving van een of meer bepalingen van deze verordening of van de in bijlage IV bedoelde regelgevingshandelingen vastgestelde voorschriften op voorwaarde dat die lidstaten relevante alternatieve voorschriften vaststellen.

Amendement    112

Voorstel voor een verordening

Artikel 49 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer de goedkeuringsinstantie die de goedkeuring heeft verleend, bij deze beoordeling vaststelt dat het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid niet aan de voorschriften van deze verordening voldoet, verlangt zij onverwijld van de betrokken marktdeelnemer dat hij alle passende corrigerende maatregelen neemt om het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid conform deze voorschriften te maken, of dat hij beperkende maatregelen neemt om het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid uit de handel te nemen of binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de aard van het risico, terug te roepen.

Wanneer de goedkeuringsinstantie die de goedkeuring heeft verleend, bij deze beoordeling vaststelt dat het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid niet aan de voorschriften van deze verordening voldoet, verlangt zij onverwijld van de betrokken marktdeelnemer dat hij alle passende corrigerende maatregelen neemt om het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid conform deze voorschriften te maken, of neemt zij beperkende maatregelen waarbij van de marktdeelnemer verlangd wordt dat hij het voertuig, het systeem, het onderdeel of de technische eenheid onverwijld uit de handel neemt of binnen drie maanden, afhankelijk van de aard van het risico, terugroept.

Amendement    113

Voorstel voor een verordening

Artikel 52 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaat mag de registratie van dergelijke voertuigen weigeren, totdat de marktdeelnemer alle passende corrigerende maatregelen heeft genomen.

De lidstaat weigert de registratie van dergelijke voertuigen totdat de marktdeelnemer alle passende corrigerende maatregelen heeft genomen.

Amendement    114

Voorstel voor een verordening

Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.   Indien voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die van een conformiteitscertificaat vergezeld gaan of van een goedkeuringsmerk zijn voorzien, niet conform het goedgekeurde type zijn, niet aan deze verordening voldoen of op basis van onjuiste gegevens waren goedgekeurd, kunnen de goedkeuringsinstanties, markttoezichtautoriteiten of de Commissie overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 765/2008 de nodige beperkende maatregelen nemen om het op de markt aanbieden, registreren of in het verkeer brengen van niet-conforme voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden te verbieden of te beperken, om deze uit te handel te nemen of om ze terug te roepen, met inbegrip van het intrekken van de typegoedkeuring door de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring had verleend, totdat de betrokken marktdeelnemer alle passende corrigerende maatregelen heeft genomen om de voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden weer conform te maken.

1.   Indien voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die van een conformiteitscertificaat vergezeld gaan of van een goedkeuringsmerk zijn voorzien, niet conform het goedgekeurde type zijn, niet aan deze verordening voldoen of op basis van onjuiste gegevens waren goedgekeurd, nemen de goedkeuringsinstanties, markttoezichtautoriteiten of het Agentschap overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 765/2008 de nodige beperkende maatregelen om het op de markt aanbieden, registreren of in het verkeer brengen van niet-conforme voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden te verbieden of te beperken, om deze uit te handel te nemen of om ze terug te roepen, met inbegrip van het intrekken van de typegoedkeuring door de goedkeuringsinstantie die de EU-typegoedkeuring had verleend, totdat de betrokken marktdeelnemer alle passende corrigerende maatregelen heeft genomen om de betrokken voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden weer conform te maken.

Amendement    115

Voorstel voor een verordening

Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.   Wanneer een goedkeuringsinstantie of markttoezichtautoriteit constateert dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden niet conform deze verordening zijn of dat de typegoedkeuring is verleend op basis van onjuiste gegevens of dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die vergezeld gaan van een conformiteitscertificaat of die voorzien zijn van een goedkeuringsmerk niet conform het goedgekeurde type zijn, kan zij overeenkomstig artikel 53, lid 1, alle passende beperkende maatregelen treffen.

1.   Wanneer een goedkeuringsinstantie of markttoezichtautoriteit constateert dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden niet conform deze verordening zijn of dat de typegoedkeuring is verleend op basis van onjuiste gegevens of dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden die vergezeld gaan van een conformiteitscertificaat of die voorzien zijn van een goedkeuringsmerk niet conform het goedgekeurde type zijn, treft zij overeenkomstig artikel 53, lid 1, alle passende beperkende maatregelen.

Amendement    116

Voorstel voor een verordening

Artikel 56 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  Indien een goedkeuringsinstantie het niet eens is met de verlening van de vergunning door een andere lidstaat, stelt zij de Commissie in kennis van de redenen daarvoor. Na overleg met de betrokken goedkeuringsinstanties neemt de Commissie passende maatregelen om een einde te maken aan de onenigheid, waarbij zij zelfs, waar nodig, de intrekking van de vergunning kan eisen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

6.  Indien een goedkeuringsinstantie het niet eens is met de verlening van de vergunning door een andere lidstaat, stelt zij het Agentschap en de Commissie in kennis van de redenen daarvoor. Na overleg met de betrokken goedkeuringsinstanties neemt de Commissie passende maatregelen om een einde te maken aan de onenigheid, waarbij zij zelfs, waar nodig, de intrekking van de vergunning kan eisen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 87, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Amendement    117

Voorstel voor een verordening

Artikel 57 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De goedkeuringsinstantie voert een evaluatie uit om te controleren of de voorgestelde maatregelen toereikend en voldoende tijdig zijn en stelt de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten en de Commissie onverwijld in kennis van de maatregelen die zij heeft goedgekeurd.

De goedkeuringsinstantie voert een evaluatie uit om te controleren of de voorgestelde maatregelen toereikend en voldoende tijdig zijn, stelt de goedkeuringsinstanties van de andere lidstaten, het Agentschap en de Commissie onverwijld in kennis van de maatregelen die zij heeft goedgekeurd en maakt een volledig verslag van de evaluatiebevindingen en voorgestelde maatregelen openbaar.

Amendement    118

Voorstel voor een verordening

Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een goedkeuringsinstantie kan op elk moment, hetzij op eigen initiatief na een klacht, hetzij op basis van een beoordeling door een technische dienst, controleren of de artikelen 65 tot en met 70 en de in bijlage XVIII, aanhangsel 1, vastgestelde voorwaarden van het Certificaat betreffende de toegang tot OBD- en reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen door de fabrikant worden nageleefd.

1.  Een goedkeuringsinstantie of het Agentschap kan op elk moment, hetzij op eigen initiatief na een klacht, hetzij op basis van een beoordeling door een technische dienst, controleren of de artikelen 65 tot en met 70 en de in bijlage XVIII, aanhangsel 1, vastgestelde voorwaarden van het Certificaat betreffende de toegang tot OBD- en reparatie- en onderhoudsinformatie van voertuigen door de fabrikant worden nageleefd.

Amendement    119

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De lidstaten kunnen besluiten dat de evaluatie en controle van technische diensten en eventuele onderaannemers of dochterondernemingen van technische diensten, verricht moeten worden door een nationale accreditatie-instantie in de zin van, en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 765/2008.

Amendement    120

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De typegoedkeuringsinstantie wordt zodanig opgericht en georganiseerd en functioneert zodanig dat de objectiviteit en de onpartijdigheid van haar activiteiten worden gewaarborgd en belangenconflicten met technische diensten worden vermeden.

2.  De typegoedkeuringsinstantie wordt zodanig opgericht en georganiseerd en functioneert zodanig dat de objectiviteit en de onpartijdigheid van haar activiteiten worden gewaarborgd en belangenconflicten met technische diensten of fabrikanten worden vermeden.

Amendement    121

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  De typegoedkeuringsinstantie beschikt over een toereikend aantal bekwame personeelsleden om de in deze verordening voorziene taken naar behoren uit te voeren.

6.  De typegoedkeuringsinstantie beschikt over een toereikend aantal bekwame personeelsleden en middelen om de taken waarin deze verordening voorziet naar behoren uit te voeren.

Amendement    122

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De typegoedkeuringsinstantie wordt elke twee jaar aan intercollegiale toetsing door twee typegoedkeuringsinstanties van andere lidstaten onderworpen.

De typegoedkeuringsinstantie wordt elke drie jaar onderworpen aan een controle door het permanent comité van controleurs van het Forum overeenkomstig artikel 10, om te waarborgen dat zij aan de voorschriften van deze verordening voldoet en dat zij haar taken onafhankelijk en grondig uitvoert.

 

Het Forum kan het initiatief nemen tot een meer frequente toetsing van een typegoedkeuringsinstantie indien er reden is om aan te nemen dat bijkomende beoordelingen van deze typegoedkeuringsinstanties noodzakelijk zijn.

Amendement    123

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen het jaarlijkse plan voor de intercollegiale toetsing op, waarbij wordt gezorgd voor een passende roulatie wat de evaluerende en geëvalueerde typegoedkeuringsinstanties betreft, en dienen het bij de Commissie in.

Het permanent comité van controleurs van het Forum stelt het jaarlijkse plan voor de controles op, waarbij wordt gezorgd voor een passende roulatie wat de typegoedkeuringsinstanties betreft.

Amendement    124

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 8 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De intercollegiale toetsing omvat een bezoek ter plekke bij een technische dienst die onder de verantwoordelijkheid van de geëvalueerde instantie valt. De Commissie kan deelnemen aan de intercollegiale toetsing en daarover op basis van een risicobeoordelingsanalyse beslissen.

De audit omvat een verificatie van de typegoedkeuringsprocedures en van de correcte tenuitvoerlegging van de voorschriften van deze verordening, een willekeurige steekproef van de verleende typegoedkeuringen en een bezoek ter plekke bij een of meer technische diensten die onder de verantwoordelijkheid van de geëvalueerde instantie vallen. Het Agentschap kan deelnemen aan de audit en daarover op basis van een risicobeoordelingsanalyse beslissen.

Amendement    125

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 8 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Indien uit de controle blijkt dat de instantie een van de voorschriften van deze verordening heeft geschonden of dat de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden niet conform de door de instantie verleende typegoedkeuringen zijn, neemt zij onverwijld alle maatregelen die nodig zijn om haar procedures weer conform te maken. De lidstaten kunnen ertoe besluiten de voor voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden door de betrokken instantie verleende typegoedkeuringen op hun grondgebied niet te erkennen voordat volledig is voldaan aan de voorschriften aan deze verordening.

Amendement    126

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

9.   De uitkomst van de intercollegiale toetsing wordt meegedeeld aan alle lidstaten en aan de Commissie en een samenvatting van de uitkomst wordt openbaar gemaakt. Het bij artikel 10 opgerichte forum bespreekt die uitkomst op basis van een door de Commissie verrichte beoordeling van de uitkomst, en doet aanbevelingen.

9.   De uitkomst van de controle wordt meegedeeld aan alle lidstaten en aan de Commissie en een samenvatting van de uitkomst wordt openbaar gemaakt. Het bij artikel 10 opgerichte forum bespreekt deze uitkomst op basis van een door de Commissie verrichte beoordeling van de uitkomst, en doet aanbevelingen.

Amendement    127

Voorstel voor een verordening

Artikel 71 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

10.   De lidstaten voorzien de Commissie en de andere lidstaten van informatie over de manier waarop zij de in het verslag van de intercollegiale toetsing gedane aanbevelingen hebben opgevolgd.

10.   De lidstaten voorzien het Agentschap, de Commissie en de andere lidstaten van informatie over de manier waarop zij de in het auditverslag gedane aanbevelingen hebben opgevolgd.

Amendement    128

Voorstel voor een verordening

Artikel 72 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Een lidstaat kan een goedkeuringsinstantie als technische dienst voor een of meer van de in lid 1 bedoelde activiteitencategorieën aanwijzen. Indien een goedkeuringsinstantie als technische dienst wordt aangewezen en door een lidstaat wordt gefinancierd of aan beheers- en financiële controle door die lidstaat is onderworpen, zijn de artikelen 72 tot en met 85 en de aanhangsels 1 en 2 van bijlage V van toepassing.

Schrappen

Motivering

Er is sprake van een contradictie met artikel 71, lid 4, van het Commissievoorstel, dat vereist dat "de typegoedkeuringsinstantie [geen activiteiten] verricht (...) die ook door technische diensten worden verricht". Typegoedkeuringsinstanties mogen niet optreden als technische diensten in de typegoedkeuringsprocedure teneinde onafhankelijkheid te waarborgen en belangenconflicten en mogelijke afbreuk aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen te voorkomen.

Amendement    129

Voorstel voor een verordening

Artikel 72 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een technische dienst wordt naar het recht van een lidstaat opgericht en bezit rechtspersoonlijkheid, met uitzondering van een geaccrediteerde interne technische dienst van een fabrikant zoals bedoeld in artikel 76.

3.  Een technische dienst wordt naar het recht van een lidstaat opgericht en bezit rechtspersoonlijkheid.

Amendement    130

Voorstel voor een verordening

Artikel 74 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Een technische dienst beschikt over de capaciteiten om alle activiteiten te verrichten waarvoor hij overeenkomstig artikel 72, lid 1, wenst te worden aangewezen. De dienst toont de typegoedkeuringsinstantie aan dat:

1.  Een technische dienst beschikt over de capaciteiten om alle activiteiten te verrichten waarvoor hij overeenkomstig artikel 72, lid 1, wenst te worden aangewezen. De dienst toont de typegoedkeuringsinstantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, aan dat:

Amendement    131

Voorstel voor een verordening

Artikel 75 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Technische diensten mogen uitsluitend met instemming van hun aanwijzende typegoedkeuringsinstantie sommige van de activiteitencategorieën waarvoor zij overeenkomstig artikel 72, lid 1, zijn aangewezen, uitbesteden of door een dochteronderneming laten uitvoeren.

1.  Technische diensten mogen met instemming van hun aanwijzende typegoedkeuringsinstantie, of in geval van accreditatie van de nationale accreditatie-instantie, sommige van de activiteitencategorieën waarvoor zij overeenkomstig artikel 72, lid 1, zijn aangewezen, uitbesteden of door een dochteronderneming laten uitvoeren.

Amendement    132

Voorstel voor een verordening

Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Wanneer een technische dienst specifieke taken uit de activiteitencategorieën waarvoor hij is aangewezen, uitbesteedt of door een dochteronderneming laat uitvoeren, waarborgt hij dat de onderaannemer of dochteronderneming aan de artikelen 73 en 74 voldoet, en brengt hij de typegoedkeuringsinstantie hiervan op de hoogte.

2.  Wanneer een technische dienst specifieke taken uit de activiteitencategorieën waarvoor hij is aangewezen, uitbesteedt of door een dochteronderneming laat uitvoeren, waarborgt hij dat de onderaannemer of dochteronderneming aan de artikelen 73 en 74 voldoet, en brengt hij de typegoedkeuringsinstantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, hiervan op de hoogte.

Amendement    133

Voorstel voor een verordening

Artikel 75 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Technische diensten houden de relevante documenten over de beoordeling van de kwalificaties van de onderaannemer of de dochteronderneming en over de door hen uitgevoerde taken ter beschikking van de typegoedkeuringsinstantie.

4.  Technische diensten houden de relevante documenten over de beoordeling van de kwalificaties van de onderaannemer of de dochteronderneming en over de door hen uitgevoerde taken ter beschikking van de typegoedkeuringsinstantie, of in het geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie.

Amendement    134

Voorstel voor een verordening

Artikel 76 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  de interne technische dienst wordt overeenkomstig artikel 77 gecontroleerd;

Amendement    135

Voorstel voor een verordening

Artikel 76 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Een interne technische dienst hoeft voor de toepassing van artikel 78 niet bij de Commissie te worden aangemeld, maar op verzoek van de typegoedkeuringsinstantie wordt door de onderneming van de fabrikant waarvan hij deel uitmaakt, of door de nationale accreditatie-instantie informatie over zijn accreditatie aan die goedkeuringsinstantie verstrekt.

3.  Een interne technische dienst wordt bij de Commissie aangemeld overeenkomstig artikel 78.

Amendement    136

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alvorens een technische dienst aan te wijzen, beoordeelt de typegoedkeuringsinstantie de technische dienst volgens een beoordelingschecklist waarop ten minste de voorschriften van bijlage V, aanhangsel 2, aan bod komen. De beoordeling omvat een beoordeling ter plekke in de bedrijfsruimte van de aanvragende technische dienst en, in voorkomend geval, van een dochteronderneming of onderaannemer, binnen of buiten de Unie.

Alvorens een technische dienst aan te wijzen, beoordeelt de typegoedkeuringsinstantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, de technische dienst volgens een geharmoniseerde beoordelingschecklist waarop ten minste de voorschriften van bijlage V, aanhangsel 2, aan bod komen. De beoordeling omvat een beoordeling ter plekke in de bedrijfsruimte van de aanvragende technische dienst en, in voorkomend geval, van een dochteronderneming of onderaannemer, binnen of buiten de Unie.

Amendement    137

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Vertegenwoordigers van de typegoedkeuringsinstanties van ten minste twee andere lidstaten vormen, in overleg met de typegoedkeuringsinstantie van de lidstaat van vestiging van de aanvragende technische dienst en samen met een vertegenwoordiger van de Commissie, een team voor gezamenlijke beoordeling, en nemen deel aan de beoordeling van de aanvragende technische dienst, met inbegrip van de beoordeling ter plekke. De aanwijzende typegoedkeuringsinstantie van de lidstaat van vestiging van de aanvragende technische dienst verleent die vertegenwoordigers tijdig toegang tot de voor de beoordeling van de aanvragende technische dienst benodigde documenten.

Vertegenwoordigers van de voor het beoordelen van technische diensten bevoegde typegoedkeuringsinstanties van ten minste twee andere lidstaten vormen, in overleg met de typegoedkeuringsinstantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, van de lidstaat van vestiging van de aanvragende technische dienst en samen met een vertegenwoordiger van het Agentschap en van de Commissie, een team voor gezamenlijke beoordeling, en nemen deel aan de beoordeling van de aanvragende technische dienst, met inbegrip van de beoordeling ter plekke en de observatie van nabij van de eigenlijke typegoedkeuringstests. De aanwijzende typegoedkeuringsinstantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, van de lidstaat van vestiging van de aanvragende technische dienst verleent die vertegenwoordigers tijdig toegang tot de voor de beoordeling van de aanvragende technische dienst benodigde documenten. In het geval van interne technische diensten wordt het gezamenlijke beoordelingsteam geleid door de vertegenwoordiger van het Agentschap.

Amendement    138

Voorstel voor een verordening

Artikel 77 – lid 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

12.  De goedkeuringsinstantie die overeenkomstig artikel 72, lid 2, als technische dienst wenst te worden aangewezen, toont door middel van een beoordeling door onafhankelijke beoordelaars aan dat zij aan de voorschriften van deze verordening voldoet. Die beoordelaars mogen geen deel uitmaken van dezelfde goedkeuringsinstantie en moeten voldoen aan de voorschriften van bijlage V, aanhangsel 2.

Schrappen

Motivering

Typegoedkeuringsinstanties mogen niet optreden als technische diensten in de typegoedkeuringsprocedure teneinde onafhankelijkheid te waarborgen en belangenconflicten en mogelijke afbreuk aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen te voorkomen.

Amendement    139

Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De typegoedkeuringsinstantie houdt voortdurend toezicht op de technische diensten teneinde naleving van de voorschriften van de artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, aanhangsel 2, te waarborgen.

De typegoedkeuringsinstantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, houdt voortdurend toezicht op de technische diensten teneinde naleving van de voorschriften van de artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, aanhangsel 2, te waarborgen.

Motivering

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen de lidstaten kunnen besluiten dat de evaluatie en controle van de technische diensten verricht moeten worden door een nationale accreditatie-instantie in de zin van en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 765/2008.

Amendement    140

Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Technische diensten verstrekken op verzoek alle relevante informatie en documenten om de typegoedkeuringsinstantie in staat te stellen na te gaan of die voorschriften worden nageleefd.

De technische diensten verstrekken op verzoek alle relevante informatie en documenten om de typegoedkeuringsinstantie, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instantie, in staat te stellen na te gaan of die voorschriften worden nageleefd.

Motivering

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen de lidstaten kunnen besluiten dat de evaluatie en controle van de technische diensten verricht moeten worden door een nationale accreditatie-instantie in de zin van en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 765/2008.

Amendement    141

Voorstel voor een verordening

Artikel 80 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Technische diensten informeren de typegoedkeuringsinstanties onverwijld over alle wijzigingen, met name wat hun personeel, bedrijfsruimten, dochterondernemingen of onderaannemers betreft, die gevolgen kunnen hebben voor de naleving van de voorschriften van de artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, aanhangsel 2 of voor hun vermogen om de conformiteitsbeoordelingen te verrichten ten aanzien van de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden waarvoor zij zijn aangewezen.

De technische diensten informeren de typegoedkeuringsinstanties, of in geval van accreditatie de nationale accreditatie-instanties, onverwijld over alle wijzigingen, met name wat hun personeel, bedrijfsruimten, dochterondernemingen of onderaannemers betreft, die gevolgen kunnen hebben voor de naleving van de voorschriften van de artikelen 72 tot en met 76, de artikelen 84 en 85 en bijlage V, aanhangsel 2 of voor hun vermogen om de conformiteitsbeoordelingen te verrichten ten aanzien van de voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden waarvoor zij zijn aangewezen.

Motivering

Zoals dat in een aantal lidstaten al het geval is zullen de lidstaten kunnen besluiten dat de evaluatie en controle van de technische diensten verricht moeten worden door een nationale accreditatie-instantie in de zin van en in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 765/2008.

Amendement    142

Voorstel voor een verordening

Artikel 89 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten stellen de regels vast inzake sancties voor marktdeelnemers en technische diensten die hun verplichtingen in het kader van deze verordening, en met name van de artikelen 11 tot en met 19, de artikelen 72 tot en met 76, en de artikelen 84 en 85, niet nakomen, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties worden toegepast. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

1.  De lidstaten stellen de regels vast inzake sancties voor marktdeelnemers en technische diensten die hun verplichtingen in het kader van deze verordening, en met name van de artikelen 11 tot en met 19, de artikelen 72 tot en met 76, en de artikelen 84 en 85, niet nakomen, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat die sancties worden toegepast. De vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De sancties moeten met name evenredig zijn aan het aantal niet-conforme voertuigen die op de markt van de betrokken lidstaat zijn geregistreerd of het aantal niet-conforme systemen, onderdelen of technische eenheden die op de markt van de betrokken lidstaat zijn aangeboden.

Amendement    143

Voorstel voor een verordening

Artikel 89 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  het vervalsen van testresultaten voor typegoedkeuring;

b)  het vervalsen van testresultaten voor typegoedkeurings- of controletests;

Amendement    144

Voorstel voor een verordening

Artikel 89 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  het gebruik van illegale manipulatie-instrumenten.

Amendement    145

Voorstel voor een verordening

Artikel 90 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 90 bis

 

Internetportaal voor de uitwisseling van informatie over EU-typegoedkeuringen

 

De Commissie zet een internetportaal op voor de uitwisseling van informatie over EU-typegoedkeuringen tussen typegoedkeuringsinstanties, markttoezichtautoriteiten, de Commissie en erkende derde testers.

 

De Commissie houdt via het Forum toezicht op het portaal, met name op het onderhoud van de databank voor typegoedkeuringen, met inbegrip van regelmatige updates, coördinatie van inputinformatie met de relevante autoriteiten en gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.

 

Voor wat de typegoedkeuringen betreft, bevat de databank de in de bijlagen I en II voorgeschreven informatie. Derden hebben onbeperkte toegang tot ten minste de in de conformiteitscertificaten vervatte informatie overeenkomstig bijlage IX, alsook tot alle testresultaten, de belangrijkste inputparameters (testspecificaties) en de details van de in alle stadia van de typegoedkeuring gebruikte technische diensten.

 

Deze gegevens zijn gratis toegankelijk, worden aangeboden in een digitaal formaat en omvatten ten minste:

 

-   massa/gewicht testvoertuig;

 

-   rolweerstand van het testvoertuig;

 

-   testtemperatuur;

 

-   aerodynamische weerstand;

 

-   rijweerstandscoëfficiënten op de weg;

 

-   CO2emissies in gram/km bij de typegoedkeuring;

 

-   tijdens de test gebruikte hulpuitrusting (airconditioning, audio en media, andere accessoires);

 

-   kenmerken van de banden (model, fabricage, maat en spanning);

 

-   voertuigspecifieke schakelpunten;

 

-   rijstand waarin het voertuig werd getest.

 

De voor typegoedkeuring en markttoezicht verantwoordelijke nationale instanties en autoriteiten werken de databank onmiddellijk bij telkens als er een nieuwe typegoedkeuring wordt verleend of ingetrokken en als er non-conformiteit met deze verordening wordt vastgesteld of corrigerende maatregelen worden genomen.

 

De nationale instanties en de Commissie maken gebruik van bestaande portalen, zoals het EU-systeem voor snelle uitwisseling van informatie (Rapex) en het ICSMS, om de coördinatie, consistentie en juistheid van de aan consumenten en derden verstrekte informatie te garanderen.

 

Het portaal bevat een instrument waarmee consumenten en andere derden melding kunnen maken van testresultaten van erkende derden, foutieve verslagen en eventuele klachten over de prestaties van voertuigen, systemen, onderdelen en technische eenheden, waaronder prestaties op het gebied van veiligheid, schadelijke gevolgen voor het milieu en brandstofverbruik. Dit instrument wordt in aanmerking genomen bij het kiezen van de voor de toepassing van artikel 8 te testen voertuigen.

 

Het portaal wordt uiterlijk op 31 december 2019 operationeel.

Amendement    146

Voorstel voor een verordening

Artikel 91 – lid 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  in artikel 13, lid 2, wordt punt e) geschrapt.

Schrappen

Amendement    147

Voorstel voor een verordening

Artikel 91 – lid 1 – punt 5 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 715/2007

Artikel 14 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 bis)  artikel 14, lid 3, wordt vervangen door:

"3.  De Commissie beoordeelt regelmatig de procedures, tests en vereisten zoals bedoeld in artikel 5, lid 3, evenals de testscycli voor het meten van emissies. Blijkt bij deze beoordeling dat deze niet langer adequaat zijn of niet langer de echte emissies weerspiegelen, dan worden zij aangepast teneinde adequaat de emissies bij reëel rijden op de weg te weerspiegelen. De nodige maatregelen tot wijziging van niet essentiële elementen van de onderhavige verordening, door middel van aanvulling ervan, worden vastgesteld overeenkomstig de regelgevingsprocedure met toetsing zoals bedoeld in artikel 15, lid 3."

"3.  De Commissie beoordeelt regelmatig de procedures, tests en voorschriften zoals bedoeld in artikel 5, lid 3, evenals de testprocedures voor het meten van emissies, teneinde te waarborgen dat deze adequaat zijn, ook wat manipulatie-instrumenten betreft, en dat ze de emissies onder reële rijomstandigheden weerspiegelen. De Commissie zorgt overeenkomstig artikel 5, lid 3, en zonder uitstel voor de invoering en voltooiing van een emissietest in reële rijomstandigheden voor alle voertuigen en verontreinigende emissies, zodat de doeltreffendheid van de emissiecontrolesystemen kan worden gewaarborgd en het voertuig bij normaal gebruik tijdens zijn normale levensduur kan voldoen aan deze verordening en de uitvoeringsmaatregelen daarbij. De conformiteitsfactor voor NOx die vanaf 2020 van toepassing is op alle in de Unie in de handel gebrachte voertuigen is niet hoger dan 1,18. De conformiteitsfactor voor PN die vanaf 2020 van toepassing is op alle in de Unie in de handel gebrachte voertuigen is 1."

Amendement    148

Voorstel voor een verordening

Artikel 91 – lid 1 – punt 6

Verordening (EG) nr. 715/2007

Artikel 11 bis – lid 1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het in reële rijomstandigheden vastgestelde brandstofverbruik en de in reële rijomstandigheden vastgestelde CO2-waarden worden ter beschikking gesteld van het publiek.

Motivering

In het kader van de komende RDE-testprocedure zullen de CO2-waarden en het brandstofverbruik alleen worden berekend om de reële NOx-emissies te bepalen. Met dit amendement wordt ervoor gezorgd dat deze cijfers gemakkelijk door het publiek kunnen worden geraadpleegd.

Amendement    149

Voorstel voor een verordening

Artikel 91 – lid 1 – punt 6 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 715/2007

Artikel 14 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis)  Het volgende artikel 14 bis wordt ingevoegd:

 

"Artikel 14 bis

 

Herziening

 

De Commissie herziet de in bijlage I bedoelde emissiegrenswaarden om de luchtkwaliteit in de Unie te verbeteren en de EU-grenswaarden voor de kwaliteit van de omgevingslucht en de door de WHO aanbevolen niveaus te bereiken, en komt zo nodig uiterlijk in 2025 met voorstellen voor nieuwe technologieneutrale Euro7-emissiegrenswaarden die van toepassing zijn op alle M1- en N1-voertuigen die in de Unie in de handel worden gebracht."

Amendement    150

Voorstel voor een verordening

Artikel 96 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Deze verordening leidt niet tot ongeldigverklaring van typegoedkeuringen voor gehele voertuigen of EU-typegoedkeuringen die vóór [PO: please insert the date of application as mentioned in Article 98] voor voertuigen of systemen, onderdelen of technische eenheden zijn verleend.

1.  Deze verordening leidt niet tot ongeldigverklaring van typegoedkeuringen voor gehele voertuigen of EU-typegoedkeuringen die vóór 1 januari 2018 voor voertuigen of systemen, onderdelen of technische eenheden zijn verleend.

Amendement    151

Voorstel voor een verordening

Artikel 96 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De geldigheid van de in lid 1 bedoelde typegoedkeuringen voor gehele voertuigen verstrijkt uiterlijk [PO: please insert the date, which should be the date of application as mentioned in Article 98 + 5 years] en goedkeuringsinstanties mogen die typegoedkeuringen alleen vernieuwen overeenkomstig de bepalingen van artikel 33 van deze verordening.

3.  De geldigheid van de in lid 1 bedoelde typegoedkeuringen voor gehele voertuigen verstrijkt uiterlijk 1 januari 2023 en goedkeuringsinstanties mogen die typegoedkeuringen alleen vernieuwen overeenkomstig de bepalingen van artikel 33.

Amendement    152

Voorstel voor een verordening

Artikel 97 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 31 december 20xx [PO: please insert the year, which should be the year of application as mentioned in Article 98 + 5 years] van de toepassing van de in deze verordening vastgestelde typegoedkeurings- en markttoezichtprocedures in kennis.

1.  De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 31 december 2023 van de toepassing van de in deze verordening vastgestelde typegoedkeurings- en markttoezichtprocedures in kennis.

Amendement    153

Voorstel voor een verordening

Artikel 98 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 201X.

Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2018.

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Goedkeuring van en markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd

Document- en procedurenummers

COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

IMCO

4.2.2016

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

4.2.2016

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Christofer Fjellner

8.3.2016

Behandeling in de commissie

8.9.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

29.11.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

59

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Jadwiga Wiśniewska, Tiemo Wölken

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Mark Demesmaeker, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Christofer Fjellner, Elena Gentile, Merja Kyllönen, Mairead McGuinness, Gesine Meissner, James Nicholson, Marijana Petir, Bart Staes, Kay Swinburne, Tibor Szanyi

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Theresa Griffin, Clare Moody, Julie Ward

ADVIES van de Commissie vervoer en toerisme (16.12.2016)

aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd
(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Rapporteur voor advies: Karima Delli

AMENDEMENTEN

De Commissie vervoer en toerisme verzoekt de ten principale bevoegde Commissie interne markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Uit een in 2013 verrichte beoordeling van het wetgevingskader van de Europese Unie inzake de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd11, bleek dat het bij Richtlijn 2007/46/EG vastgestelde kader geschikt is voor het bewerkstellingen van de hoofddoelstellingen van harmonisering, een doeltreffende werking van de interne markt en eerlijke concurrentie en derhalve van toepassing moet blijven.

(3)  Uit een in 2013 verrichte beoordeling van het wetgevingskader van de Europese Unie inzake de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd11, bleek dat het bij Richtlijn 2007/46/EG vastgestelde kader geschikt is voor het bewerkstellingen van de hoofddoelstellingen van harmonisering, een doeltreffende werking van de interne markt en eerlijke concurrentie en derhalve van toepassing moet blijven. Eerlijke concurrentie veronderstelt onder meer een betere harmonisatie van kwaliteitsnormen voor productie, hoge uniforme niveaus van technologische proeven, vergelijkbare vergoedingen, en inachtneming van beginselen van onafhankelijkheid en transparantie gedurende de gehele verificatieketen.

__________________

__________________

11 Werkdocument van de diensten van de Commissie "Fitness Check of the EU legal framework for the type-approval of motor vehicles" (SWD(2013) 466 final).

11 Werkdocument van de diensten van de Commissie "Fitness Check of the EU legal framework for the type-approval of motor vehicles" (SWD(2013) 466 final).

Amendement    2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In deze verordening worden geharmoniseerde regels en beginselen vastgesteld voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, en voor individuele goedkeuring van voertuigen, teneinde een goede werking van de interne markt te waarborgen ten bate van bedrijven en consumenten, en een hoge mate van veiligheid en bescherming van de gezondheid en het milieu te verschaffen.

(6)  In deze verordening worden geharmoniseerde regels en beginselen vastgesteld voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, en voor individuele goedkeuring van voertuigen, teneinde de consistente toepassing van hoogwaardige normen voor de conformiteit van productie te waarborgen met het oog op een goede werking van de interne markt ten bate van bedrijven en consumenten, en een hoge mate van veiligheid en bescherming van de gezondheid en het milieu te verschaffen.

Amendement    3

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  Deze verordening moet zorgen voor betrouwbare, geharmoniseerde en transparante procedures voor typegoedkeuring en markttoezicht in de lidstaten.

Amendement    4

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  Een doeltreffende uitvoering van de typegoedkeuringsvoorschriften moet worden gegarandeerd door het versterken van de bepalingen inzake conformiteit van de productie, onder andere door te voorzien in verplichte periodieke controles van de methoden voor controle van de conformiteit van de productie en de voortdurende conformiteit van de desbetreffende producten, en van de voorschriften met betrekking tot bekwaamheden, verplichtingen en prestaties van de technische diensten die onder de verantwoordelijkheid van de typegoedkeuringsinstanties tests voor typegoedkeuring van gehele voertuigen uitvoeren. Een juist functioneren van de technische diensten is cruciaal om een hoge mate van veiligheid en milieubescherming en het vertrouwen van de burger in het systeem te waarborgen. De in Richtlijn 2007/46/EG opgenomen criteria voor de aanwijzing van technische diensten moeten gedetailleerder worden vastgesteld om een consistente toepassing ervan te garanderen. De beoordelingsmethoden van technische diensten in de lidstaten lopen steeds verder uiteen door de toenemende complexiteit van hun werkzaamheden. Het is derhalve noodzakelijk om procedurele verplichtingen vast te stellen die zorgen voor uitwisseling van informatie en controle van de praktijken van de lidstaten voor de beoordeling, aanwijzing en aanmelding van en het toezicht op hun technische diensten. Hierdoor moeten de discrepanties tussen de gebruikte methoden en de interpretatie van de criteria voor de aanwijzing van de technische diensten worden verholpen.

(9)  Een doeltreffende uitvoering van de typegoedkeuringsvoorschriften moet worden gegarandeerd door het versterken van de bepalingen inzake conformiteit van de productie, met betere toegang tot informatie, waarbij optimimaliseringstechnieken bij laboratoriumproeven stevig worden ingekaderd, met speciale aandacht voor het risico van illegale misleidingsapparatuur die verboden is bij Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad 1bis, door te voorzien in verplichte periodieke controles van de methoden voor controle van de conformiteit van de productie en de voortdurende conformiteit van de desbetreffende producten, en van de voorschriften met betrekking tot bekwaamheden, verplichtingen en prestaties van de technische diensten die onder de verantwoordelijkheid van de typegoedkeuringsinstanties tests voor typegoedkeuring van gehele voertuigen uitvoeren. Een juist functioneren van de technische diensten is cruciaal om een hoge mate van veiligheid en milieubescherming en het vertrouwen van de burger in het systeem te waarborgen. De in Richtlijn 2007/46/EG opgenomen criteria voor de aanwijzing van technische diensten moeten gedetailleerder worden vastgesteld om een consistente toepassing ervan te garanderen. De beoordelingsmethoden van technische diensten in de lidstaten lopen steeds verder uiteen door de toenemende complexiteit van hun werkzaamheden. Het is derhalve noodzakelijk om procedurele verplichtingen vast te stellen die zorgen voor uitwisseling van informatie en controle van de praktijken van de lidstaten voor de beoordeling, aanwijzing en aanmelding van en het toezicht op hun technische diensten. Hierdoor moeten de discrepanties tussen de gebruikte methoden en de interpretatie van de criteria voor de aanwijzing van de technische diensten worden verholpen.

 

___________________

 

1 bis Verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2007 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie (PB L 171 van 29.6.2007, blz. 1).

Amendement    5

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 bis)  Huidige problemen rond de typegoedkeuring hebben belangrijke tekortkomingen aan het licht gebracht in de bestaande nationale systemen van marktbewaking en controle van de typegoedkeuring. Daarom moet de Commissie, als onmiddellijke respons op de gebleken tekortkomingen, worden gemachtigd tot de nodige toezichthoudende taken.

Amendement    6

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 ter)  Om te zorgen dat het toezichtsysteem op langere termijn transparanter, onafhankelijker en efficiënter wordt moet het institutionele kader voor marktbewaking en controle van de typegoedkeuring worden herzien. De Commissie moet alle mogelijke opties voor verbetering van het institutionele kader voor marktbewaking en controle van de typegoedkeuring nagaan.

Amendement    7

Voorstel voor een verordening

Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(12 quater)  Bij deze herziening moet de Commissie alle mogelijke opties nagaan voor verbetering van het institutionele kader voor marktbewaking en controle van de typegoedkeuring en op de meest geschikte manier voor een hoog niveau van technische deskundigheid zorgen, en voor harmonisering van inspecties en totale onafhankelijkheid, met het oog op de goede werking van de interne markt en ten bate van consumenten en ondernemingen, evenals een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en het milieu. environment. Voorts dient de Commissie bij haar herziening rekening te houden met eventuele aanbevelingen en bevindingen van de EP-Enquêtecommissie emissiemetingen in de automobielsector ("EMIS-commissie").

Amendement    8

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  Prototypes van voertuigen

Amendement    9

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  voertuigen die zijn ontworpen en gebouwd voor gebruik door de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en de ordehandhavingsdiensten;

b)  voertuigen die zijn ontworpen en gebouwd voor gebruik door de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer, rampenbestrijdingsorganen en de ordehandhavingsdiensten;

Amendement    10

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  "markttoezicht": activiteiten en maatregelen van de markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden en voertuigdelen en uitrustingsstukken die op de markt worden aangeboden, voldoen aan de voorschriften van de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid, de veiligheid of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang;

(2)  "markttoezicht": activiteiten en maatregelen van de markttoezichtautoriteiten om ervoor te zorgen dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden en voertuigdelen en uitrustingsstukken die op de markt worden aangeboden, voldoen aan de voorschriften van de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid, de veiligheid, het milieu of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang, met inbegrip van de consumentenrechten;

Amendement    11

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  "veldtest": de door de markttoezichtautoriteiten uitgevoerde test, zowel in proefopstelling als op de weg, die ervoor moeten zorgen dat voertuigen, systemen, onderdelen of technische eenheden en voertuigdelen en uitrustingsstukken die op de markt worden aangeboden, voldoen aan de voorschriften van de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie en geen gevaar opleveren voor de gezondheid, de veiligheid of andere aspecten van de bescherming van het openbaar belang;

Amendement    12

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13)  "markttoezichtautoriteit": de nationale autoriteit(en) die verantwoordelijk is (zijn) voor het uitoefenen van markttoezicht op het grondgebied van de lidstaat;

(13)  "markttoezichtautoriteit": de van de typegoedkeuring onafhankelijke nationale autoriteit(en) die verantwoordelijk is (zijn) voor het uitoefenen van markttoezicht op het grondgebied van de lidstaat;

Amendement    13

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  "registratie": de permanente of tijdelijke administratieve vergunning voor het in het verkeer brengen van een voertuig, met inbegrip van de identificatie van het voertuig en de afgifte van een registratienummer;

(16)  "registratie": de permanente, voorlopige dan wel tijdelijke administratieve goedkeuring voor het in het verkeer brengen van een voertuig, hetgeen de identificatie ervan en de afgifte van een serienummer impliceert, het zogenoemde kenteken, dat op permanente dan wel tijdelijke basis, of voor een kort tijdsbestek wordt toegewezen;

Amendement    14

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 46

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(46)  "reparatie- en onderhoudsinformatie van een voertuig": alle informatie die nodig is voor diagnose, onderhoud, keuring, periodieke controle, reparatie, herprogrammering of re-initialisatie van een voertuig alsook voor het monteren van voertuigdelen of uitrustingsstukken op een voertuig, en die de fabrikant aan zijn erkende dealers en reparateurs verstrekt, met inbegrip van alle latere wijzigingen van en aanvullingen op deze informatie;

(46)  "reparatie- en onderhoudsinformatie van een voertuig": alle informatie die nodig is voor diagnose, onderhoud, keuring, periodieke controle, reparatie, herprogrammering of re-initialisatie van een voertuig alsook voor het monteren van voertuigdelen of uitrustingsstukken op een voertuig, en voor de diagnostische ondersteuning van het voertuig op afstand, met inbegrip van alle latere wijzigingen van en aanvullingen op deze informatie;

Amendement    15

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 56 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(56 bis)  "veiligheid van elektronische systemen": de bescherming van regeleenheden voor motormanagement, infotainmentsystemen, hardwarecomponenten en hun software, alsmede systemen voor informatie- en data-overdracht naar en vanuit het voertuig tegen manipulatie, schade of oneigenlijk gebruik door middel van passende maatregelen die beantwoorden aan de huidige stand van de techniek.

Amendement    16

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 – punt 56 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(56 ter)  "prototypes van voertuigen": voertuigen die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant op de weg worden gebruikt om een specifiek testprogramma uit te voeren, mits zij speciaal daarvoor zijn gebouwd.

Amendement    17

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten richten de goedkeuringsinstanties en hun markttoezichtautoriteiten op of wijzen deze aan. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de oprichting en aanwijzing van deze autoriteiten.

1.  De lidstaten richten de goedkeuringsinstanties en hun markttoezichtautoriteiten op of wijzen deze aan. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van de oprichting en aanwijzing van deze autoriteiten en zien erop toe dat deze met regelmatige audits worden gecontroleerd.

Amendement    18

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Die kennisgeving bevat de naam, het adres, het elektronisch adres en de bekwaamheden va