Postup : 2016/0014(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0048/2017

Predkladané texty :

A8-0048/2017

Rozpravy :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
PV 19/04/2018 - 10.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

SPRÁVA     ***I
PDF 2164kWORD 356k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

Spravodajca: Daniel Dalton

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 VÝSLEDKY ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0031),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0015/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. mája 2016(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0048/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorého sa musí zaručiť voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Pravidlá vnútorného trhu by mali byť transparentné, jednoduché a konzistentné, aby poskytovali právnu istotu a zrozumiteľnosť pre obchodné spoločnosti a spotrebiteľov.

(1)  Vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorého sa musí zaručiť voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu. Pravidlá vnútorného trhu by mali byť transparentné, jednoduché, konzistentné a účinné, aby poskytovali právnu istotu a zrozumiteľnosť pre obchodné spoločnosti a spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V uvedenom posúdení sa však dospelo k záveru, že existuje potreba zaviesť ustanovenia o dohľade nad trhom na doplnenie požiadaviek na typové schvaľovanie, potreba objasnenia postupu stiahnutia od používateľov a ochranného postupu, ako aj podmienok pre udelenie rozšírení schválení pre existujúce typy vozidiel, potreba zlepšiť presadzovanie rámca pre typové schválenie prostredníctvom harmonizácie a rozšírenia postupov typového schválenia a overovania zhody výroby uplatňovaných orgánmi a technickými službami členských štátov, potreba objasnenia úloh a zodpovedností hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci, ako aj orgánov a zainteresovaných strán pri presadzovaní rámca, a potreba zlepšiť vhodnosť alternatívnych postupov typového schválenia vozidiel (vnútroštátne schválenia pre malé série a jednotlivé vozidlá) a postupu viacstupňového typového schválenia na zabezpečenie primeranej flexibility pre špecializované trhy a MSP, avšak bez narušenia rovnakých podmienok.

(4)  V uvedenom posúdení sa však dospelo k záveru, že existuje potreba zaviesť ustanovenia o dohľade nad trhom na doplnenie požiadaviek na typové schvaľovanie, potreba objasnenia postupu stiahnutia od používateľov a ochranného postupu, ako aj podmienok pre udelenie rozšírení schválení pre existujúce typy vozidiel, potreba zlepšiť presadzovanie rámca pre typové schválenie prostredníctvom harmonizácie a rozšírenia postupov typového schválenia a overovania zhody výroby uplatňovaných orgánmi a technickými službami členských štátov, potreba jasného vymedzenia úloh a zodpovedností hospodárskych subjektov v dodávateľskom reťazci, ako aj orgánov a zainteresovaných strán pri presadzovaní rámca, aby sa zaistilo, že tieto úlohy a zodpovednosti sa nebudú prelínať, aby sa zaručila nezávislosť uvedených subjektov, orgánov a strán a aby sa predišlo konfliktom záujmov, a potreba zlepšiť vhodnosť alternatívnych postupov typového schválenia vozidiel (vnútroštátne schválenia pre malé série a jednotlivé vozidlá) a postupu viacstupňového typového schválenia na zabezpečenie primeranej flexibility pre špecializované trhy a MSP, avšak bez narušenia rovnakých podmienok.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Okrem toho nedávne problémy spojené s vykonávaním rámca pre typové schvaľovanie odhalili určité nedostatky a preukázali potrebu zásadnej revízie na zabezpečenie robustného, transparentného, predvídateľného a udržateľného regulačného rámca, ktorým sa zabezpečuje vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.

(5)  Okrem toho nedávne problémy spojené s vykonávaním rámca pre typové schvaľovanie odhalili určité nedostatky a preukázali potrebu ďalšieho posilnenia tohto regulačného rámca na zabezpečenie toho, aby bol robustný, transparentný, predvídateľný a udržateľný a aby sa ním zabezpečovala vysoká úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Keďže ochrana spotrebiteľov je prioritou Únie, mala by viesť k tomu, aby výrobcovia vozidiel, ktoré sú v prevádzke v doprave v Únii, boli povinní podrobiť tieto vozidlá skúškam pred ich umiestnením na trh aj počas ich životnosti. Za tento dvojitý dohľad by mali ručiť členské štáty aj Komisia, aby jeden mohol konať, aj keď ten druhý nekoná.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  EÚ by mala urobiť všetko pre zabránenie podvodom zo strany výrobcov automobilov s cieľom zmanipulovať výsledky emisných skúšok a skúšok spotreby paliva alebo obísť akékoľvek iné pravidlá. Takáto manipulácia by sa mala raz a navždy zastaviť.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Cieľom tohto nariadenia je riešiť pomalé tempo sťahovania vozidiel od používateľov v Únii. Súčasný postup nezaručuje účinnú ochranu európskych občanov na rozdiel od postupu uplatňovaného v USA, ktorý umožnil rýchle opatrenia. Z tohto pohľadu má zásadný význam, aby Komisia mohla požadovať od hospodárskych subjektov prijatie všetkých potrebných reštriktívnych opatrení vrátane stiahnutia vozidiel od používateľov s cieľom uviesť nevyhovujúce vozidlá, systémy, komponenty alebo iné samostatné technické jednotky do súladu s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5d)  Ak sa na vozidlách používaných v doprave zistí nezrovnalosť, ktorá je v rozpore s pôvodnými pravidlami udelenia povolenia a/alebo ohrozuje bezpečnosť spotrebiteľa alebo prekračuje limity znečistenia ovzdušia, je v záujme európskych spotrebiteľov, aby mohli počítať s urýchlenými primeranými a koordinovanými nápravnými opatreniami vrátane stiahnutia vozidiel od používateľov v celej Únii, ak je to potrebné. Členské štáty by mali poskytnúť Komisii všetky informácie, ktorými disponujú, aby mohla prijať primerané rýchle kroky na ochranu integrity jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Toto nariadenie stanovuje harmonizované pravidlá a zásady pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, ako aj pre schvaľovanie jednotlivých vozidiel, s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu v prospech podnikov a spotrebiteľov a ponúknuť vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.

(6)  Toto nariadenie stanovuje harmonizované pravidlá a zásady pre typové schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, ako aj pre schvaľovanie jednotlivých vozidiel, s cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie noriem vysokej kvality na overenie zhody výroby, ktoré umožňujú riadne fungovanie vnútorného trhu v prospech podnikov, pri ktorom sa riadne a v plnom rozsahu berú do úvahy práva spotrebiteľov, pričom ponúka vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Toto nariadenie stanovuje vecné technické a správne požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel kategórie M a N a ich prípojných vozidiel (kategória O) a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností. Tieto kategórie sa vzťahujú na motorové vozidlá na prepravu cestujúcich, motorové vozidlá na prepravu tovaru a ich prípojné vozidlá.

(7)  Toto nariadenie stanovuje vecné technické a správne požiadavky na typové schvaľovanie motorových vozidiel kategórie M a N a ich prípojných vozidiel (kategória O) a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti a environmentálnych vlastností. Tieto kategórie sa vzťahujú na motorové vozidlá na prepravu cestujúcich, motorové vozidlá na prepravu tovaru a ich prípojné vozidlá.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Toto nariadenie by malo zabezpečiť spoľahlivé, harmonizované a transparentné postupy typového schvaľovania a dohľadu nad trhom v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť, aby ho vnútroštátne schvaľovacie úrady vykladali a uplatňovali a presadzovali jeho požiadavky v celej Únii. Komisia by mala byť splnomocnená na dohľad nad činnosťou vnútroštátnych orgánov prostredníctvom pravidelných auditov, opakovaných skúšok náhodných vzoriek vydaných typových schválení a na všeobecné monitorovanie harmonizovaného uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Na účely dodržiavania tohto nariadenia treba brať ohľad na ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/451a.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/45 z 3. apríla 2014 o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a o zrušení smernice 2009/40/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2014, s. 51).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Účinné vykonávanie požiadaviek na typové schvaľovanie by sa malo zabezpečiť posilnením ustanovení týkajúcich sa zhody výroby, tým, že sa, okrem iného, ustanovia povinné pravidelné audity metód kontroly zhody a nepretržitá zhoda príslušných výrobkov a posilnia sa požiadavky týkajúce sa odbornej spôsobilosti, povinností a činnosti technických služieb, ktoré vykonávajú skúšky na typové schválenie celého vozidla, za ktoré sú zodpovedné schvaľovacie úrady. Pre zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako aj dôvery občanov v tento systém je rozhodujúce správne fungovanie technických služieb. Kritériá na určenie technických služieb stanovené v smernici 2007/46/ES by sa mali stanoviť podrobnejšie, aby sa zabezpečilo ich dôsledné uplatňovanie. Vzhľadom na rastúcu zložitosť práce majú technické služby v členských štátoch postupnú tendenciu odlišovať sa vo svojich metódach posudzovania. Preto je potrebné stanoviť procesné povinnosti, ktorými sa zabezpečí výmena informácií o postupoch členských štátov týkajúcich sa posudzovania, určovania, oznamovania a monitorovania ich technických služieb, ako aj monitorovanie týchto postupov. Tieto procesné povinnosti by mali odstrániť akékoľvek pretrvávajúce nezrovnalosti v používaných metódach a vo výklade kritérií určovania technických služieb.

(9)  Účinné vykonávanie požiadaviek na typové schvaľovanie by sa malo zabezpečiť posilnením ustanovení týkajúcich sa zhody výroby tým, že sa poskytne lepší prístup k informáciám, definitívne stanovia optimalizačné techniky počas laboratórnych skúšok, venuje osobitná pozornosť riziku nezákonných rušiacich zariadení, ktorých používanie je zakázané nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/20071a, a tým, že sa ustanovia povinné pravidelné audity metód kontroly zhody a nepretržitá zhoda príslušných výrobkov a posilnia a harmonizujú sa požiadavky týkajúce sa odbornej spôsobilosti, povinností a činnosti technických služieb, ktoré vykonávajú skúšky na typové schválenie celého vozidla, za ktoré sú zodpovedné schvaľovacie úrady. Pre zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako aj dôvery občanov v tento systém je rozhodujúce správne fungovanie technických služieb. Kritériá na určenie technických služieb stanovené v smernici 2007/46/ES by sa mali stanoviť podrobnejšie, aby sa zabezpečilo ich konzistentné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch. Vzhľadom na rastúcu zložitosť práce majú technické služby v členských štátoch postupnú tendenciu odlišovať sa vo svojich metódach posudzovania. Preto je potrebné stanoviť procesné povinnosti, ktorými sa zabezpečí výmena informácií o postupoch členských štátov týkajúcich sa posudzovania, určovania, oznamovania a monitorovania ich technických služieb, ako aj monitorovanie týchto postupov. Tieto procesné povinnosti by mali odstrániť akékoľvek pretrvávajúce nezrovnalosti v používaných metódach a vo výklade kritérií určovania technických služieb. S cieľom zabezpečiť dostatočný dohľad a rovnaké podmienky v Únii by posúdenie žiadajúcej technickej služby malo zahŕňať posúdenie na mieste a priame pozorovanie vlastných schvaľovacích skúšok.

 

___________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 29.6.2007, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Potreba kontroly a monitorovania technických služieb zo strany určujúcich orgánov vzrástla, keďže v dôsledku technického pokroku sa zvýšilo riziko, že technické služby nie sú dostatočne spôsobilé na skúšanie nových technológií alebo zariadení, ktoré vznikli v oblasti, pre ktorú boli určené. Keďže technický pokrok skracuje výrobné cykly a intervaly posudzovania na mieste na účely dohľadu a monitorovania sa pri jednotlivých určujúcich orgánoch líšia, mali by sa v súvislosti s intervalmi dohľadu a monitorovania technických služieb stanoviť minimálne požiadavky.

(10)  Potreba osvedčovania, kontroly a monitorovania technických služieb vzrástla, keďže v dôsledku technického pokroku sa zvýšilo riziko, že technické služby nie sú dostatočne spôsobilé na skúšanie nových technológií alebo zariadení, ktoré vznikli v oblasti, pre ktorú boli určené. Vzhľadom na veľké rozdiely vo výklade a súčasnom vykonávaní smernice 2007/46/ES a v uplatňovaní jej ustanovení v priebehu postupu typového schvaľovania existujú medzi technickými službami značné rozdiely. Osvedčovanie, kontrola a monitorovanie by sa preto mali harmonizovať a posilniť tak, aby sa na európskom jednotnom trhu vytvorili rovnaké podmienky. Keďže technický pokrok skracuje výrobné cykly a intervaly posudzovania na mieste na účely dohľadu a monitorovania sa pri jednotlivých určujúcich orgánoch líšia, mali by sa v súvislosti s intervalmi dohľadu a monitorovania technických služieb stanoviť minimálne požiadavky.

Odôvodnenie

Technické služby sú prostredníctvom svojej spolupráce s dodávateľmi výrobcov vozidiel a práce pre nich zapojené do vývoja najnovších technológií. Zaznamenané rozdiely pramenia z rozličného výkladu súčasných smerníc.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V záujme zvýšenia transparentnosti a vzájomnej dôvery, ako aj ďalšieho zosúladenia a rozvoja kritérií posudzovania technických služieb, ich určovania a oznamovania, ako aj postupov rozširovania a obnovenia, by mali členské štáty spolupracovať medzi sebou a s Komisiou. Mali by viesť vzájomné konzultácie a konzultácie s Komisiou ohľadom všeobecných otázok vykonávania tohto nariadenia a mali sa navzájom informovať a takisto informovať Komisiu o svojich vzoroch kontrolných zoznamov na vykonávanie posudzovania.

(12)  V záujme zvýšenia transparentnosti a vzájomnej dôvery, ako aj ďalšieho zosúladenia a rozvoja kritérií posudzovania technických služieb, ich určovania a oznamovania, ako aj postupov rozširovania a obnovenia, by mali členské štáty vytvoriť mechanizmy spolupráce medzi sebou a s Komisiou. Mali by viesť vzájomné konzultácie a konzultácie s Komisiou, pokiaľ ide o všeobecné otázky vykonávania tohto nariadenia a mali sa navzájom informovať a takisto informovať Komisiu o svojich vzoroch kontrolných zoznamov na vykonávanie posudzovania. Týmto nariadením sa zriaďuje online databáza, ktorá by spolu s informačným systémom o vnútornom trhu (IMI), zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/20121a, mohla byť užitočným elektronickým prostriedkom na uľahčenie a zlepšenie administratívnej spolupráce riadením výmeny informácií na základe jednoduchých a jednotných postupov. Na tento účel by Komisia mala zvážiť využite existujúcich online databáz, ako sú ETAES alebo Eucaris.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Súčasné problémy v oblasti typového schvaľovania poukázali na závažné nedostatky v existujúcich vnútroštátnych systémoch dohľadu nad trhom a kontroly typového schvaľovania. Je preto nevyhnutné, aby sa ako okamžitá reakcia na tieto zlyhania Komisia poverila právomocou vykonať príslušné úlohy dohľadu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Ak sa určenie technickej služby zakladá na akreditácii v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200812, akreditačné orgány a určujúce orgány by si mali vymieňať informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska posúdenia odbornej spôsobilosti technických služieb.

(13)  Ak sa určenie technickej služby zakladá na akreditácii v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/200812, akreditačné orgány a určujúce orgány by mali zabezpečiť odbornú spôsobilosť a nezávislosť technických služieb.

__________________

__________________

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V záujme toho, aby sa zabezpečila udržateľnosť monitorovania technických služieb a vytvorili sa rovnaké podmienky pre technické služby, by členské štáty mali za určovanie a monitorovanie týchto technických služieb vyberať poplatky. S cieľom zabezpečiť transparentnosť by členské štáty predtým, než rozhodnú o výške a štruktúre týchto poplatkov, mali informovať Komisiu a ostatné členské štáty.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a)   Členské štáty by mali zabezpečiť, aby hospodársky subjekt poplatky projené s nákladmi na typové schválenia a činnosťou dohľadu nad trhom neuhrádzal priamo technickej službe. Toto ustanovenie by nemalo obmedzovať schopnosť hospodárskych subjektov zvoliť si technické služby, ktoré chcú použiť na tieto činnosti.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Mala by sa zabezpečiť nezávislosť technických služieb od výrobcov, okrem iného aj tým, že za vykonané kontroly a skúšky typového schvaľovania nebudú technické služby priamo ani nepriamo platené výrobcami. Členské štáty by mali preto vytvoriť štruktúru poplatkov typového schvaľovania, ktorá by mala pokrývať náklady na vykonávanie všetkých schvaľovacích skúšok a kontrol, ktoré vykonali technické služby určené schvaľovacím úradom, ako aj administratívne náklady na vydanie typového schválenia a náklady na vykonanie skúšok a kontrol na overenie súladu ex post.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a)  Aby sa umožnilo fungovanie trhových síl, technické služby by mali uplatňovať pravidlá postupov typového schvaľovania maximálne transparentne a jednotne a nevytvárať zbytočnú záťaž pre hospodárske subjekty. Aby sa zaručila vysoká úroveň technických odborných znalostí a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi, malo by sa zabezpečiť jednotné technické uplatňovanie pravidiel postupov typového schvaľovania. V rámci fóra vytvoreného týmto nariadením by si schvaľovacie úrady mali vymieňať informácie o fungovaní rôznych technických služieb, ktorým udelili osvedčenie.

Odôvodnenie

Komisia musí zaistiť účelnú koordináciu a spoluprácu medzi technickými službami. Pre fungovanie postupu typového schvaľovania je veľmi dôležité, aby ho technické služby uplatňovali jednotne.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Aby sa zaistilo plnenie požiadaviek tohto nariadenia, je potrebný účinný mechanizmus presadzovania dodržiavania požiadaviek. Zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na typové schvaľovanie a zhodu výroby, obsiahnutých v právnych predpisoch, ktorými sa riadi automobilové odvetvie, by malo zostať hlavnou zodpovednosťou schvaľovacích úradov, keďže ide o povinnosť úzko spojenú s vydávaním typového schválenia, ktorá si vyžaduje podrobné znalosti ich obsahu. Je preto dôležité výkon schvaľovacích úradov pravidelne overovať prostredníctvom partnerských preskúmaní, s cieľom zabezpečiť, aby pri presadzovaní požiadaviek typového schvaľovania uplatňovali všetky schvaľovacie úrady jednotnú úroveň kvality a prísnosti. Okrem toho je dôležité zaistiť overenie správnosti samotného typového schválenia.

(18)  Aby sa zaistilo plnenie požiadaviek tohto nariadenia, je potrebný účinný mechanizmus presadzovania dodržiavania požiadaviek. Zabezpečenie dodržiavania požiadaviek na typové schvaľovanie a zhodu výroby, obsiahnutých v právnych predpisoch, ktorými sa riadi automobilové odvetvie, by malo zostať hlavnou zodpovednosťou schvaľovacích úradov, keďže ide o povinnosť úzko spojenú s vydávaním typového schválenia, ktorá si vyžaduje podrobné znalosti ich obsahu. Je preto dôležité, aby výkon schvaľovacích úradov podliehal pravidelným kontrolám v rámci dohľadu na úrovni Únie, vrátane nezávislých auditov, s cieľom zabezpečiť, aby pri presadzovaní požiadaviek typového schvaľovania uplatňovali všetky schvaľovacie úrady jednotnú úroveň kvality a prísnosti. Okrem toho je dôležité zaistiť overenie správnosti samotného typového schválenia nezávislou treťou stranou na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)   Typové schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom by sa pri výkone ich úloh nemali spájať, aby sa predišlo prípadným konfliktom záujmu. V tejto súvislosti by tieto orgány mali byť v súlade so štruktúrou štátnej správy organizované ako samostatné subjekty a v súlade so štruktúrami a právomocami vnútroštátnych orgánov by nemali mať spoločných zamestnancov alebo zariadenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b)   Fórum na presadzovanie právnych predpisov by malo predstavovať platformu na výmenu informácií a nezávislú analýzu s cieľom podporiť zlepšenie fungovania a vykonávania tohto nariadenia. V priebehu výmeny Komisia môže mať dôvod domnievať sa, že jeden alebo viac schvaľovacích úradov nespĺňa požiadavky tohto nariadenia. V takýchto prípadoch by Komisia mala mať možnosť prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu vrátane vydávania usmernení, odporúčaní alebo iných nástrojov, a s náležitým zreteľom na zásadu proporcionality sa vrátiť k iným postupom. V prípade závažného porušenia by Komisia mala byť schopná požadovať odňatie alebo pozastavenie možnosti úradu prijímať žiadosti o nové typové schválenia, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany spotrebiteľov a životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  S cieľom posilniť právomoci a povinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov, zabezpečiť účinnú koordináciu ich činnosti v oblasti dohľadu nad trhom a vyjasniť uplatniteľné postupy je potrebné do tohto nariadenia začleniť pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom.

(21)  S cieľom posilniť právomoci a povinnosti príslušných vnútroštátnych orgánov, zabezpečiť účinnú koordináciu ich činnosti v oblasti dohľadu nad trhom a vyjasniť uplatniteľné postupy je veľmi zásadné do tohto nariadenia začleniť pravidlá týkajúce sa dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)   Je nevyhnutné, aby orgány dohľadu nad trhom a schvaľovacie úrady mohli riadne vykonávať svoje úlohy uvedené v tomto nariadení. S týmto cieľom by im členské štáty predovšetkým mali poskytnúť dostatočné zdroje na tento účel.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  V záujme zvýšenia transparentnosti v procese schvaľovania a uľahčenia výmeny informácií a nezávislého overovania orgánmi dohľadu nad trhom, schvaľovacími úradmi a Komisiou by sa mala dokumentácia typového schvaľovania poskytovať v elektronickej forme a mala by byť sprístupnená verejnosti, s výhradou výnimiek z dôvodu ochrany obchodných záujmov a ochrany osobných údajov.

(22)  V záujme zvýšenia transparentnosti v procese schvaľovania a uľahčenia výmeny informácií a nezávislého overovania orgánmi dohľadu nad trhom, schvaľovacími úradmi, Komisiou a tretími stranami je na vykonanie týchto potrebné kontrol zverejňovanie informácií o vozidlách a skúškach. Príslušné informácie na účely opráv a údržby by sa mali poskytovať v elektronickej forme a mali by byť sprístupnené verejnosti, s výhradou výnimiek z dôvodu ochrany obchodných záujmov a ochrany osobných údajov. Informácie zverejňované na tieto účely by nemali byť takej povahy, že by sa ohrozila dôvernosť chránených informácií a duševného vlastníctva.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)   Tretie strany, ktoré samostatne vykonávajú skúšky a overenia zhody vozidiel s požiadavkami tohto nariadenia, by mali spĺňať zásady transparentnosti a otvorenosti, a to aj so zreteľom na vlastníctvo a štruktúry a modely financovania. Tieto tretie strany by tiež mali spĺňať rovnaké požiadavky, aké sa kladú určeným technickým službám, pokiaľ ide o vedecké a metodické normy uplatňované pri vykonávaných skúškach.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Tieto konkrétnejšie povinnosti vnútroštátnych orgánov stanovené v tomto nariadení by mali zahŕňať skúšky a kontroly na overenie súladu ex post týkajúce sa dostatočného počtu vozidiel uvádzaných na trh. Výber vozidiel, ktoré podliehajú tomuto overovaniu súladu ex post, by mal prebiehať na základe vhodného posúdenia rizík, pri ktorom sa zohľadní závažnosť možného nesúladu a pravdepodobnosť jeho výskytu.

(24)  Tieto konkrétnejšie povinnosti vnútroštátnych orgánov stanovené v tomto nariadení by mali zahŕňať skúšky a kontroly na overenie súladu ex post týkajúce sa dostatočného počtu vozidiel uvádzaných na trh. Výber vozidiel, ktoré podliehajú tomuto overovaniu súladu ex post, by mal prebiehať na základe vhodného posúdenia rizík, pri ktorom sa zohľadní závažnosť možného nesúladu a pravdepodobnosť jeho výskytu. Okrem toho by toto overovanie malo byť založené na jasných a podrobných kritériách a okrem iného zahŕňať náhodné kontroly percentuálneho podielu všetkých súčasných modelov, vozidiel s nainštalovaným novým motorom alebo technológiami, vozidiel s vysokou alebo veľmi nízkou spotrebou paliva a vozidiel s veľmi vysokým objemom predaja. Navyše by malo zohľadňovať históriu zhody, tipy od spotrebiteľov, výsledky skúšok diaľkového snímania, ako aj pripomienky nezávislých výskumných subjektov.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a)  Je nevyhnutné, aby Komisia mala možnosť overiť súlad s typovými schváleniami a s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky a preveriť regulárnosť typových schválení tak, že zorganizuje, vykoná skúšky a kontroly vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli umiestnené na trh, alebo si objedná ich vykonanie.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)   Tretie strany, ktoré samostatne vykonávajú skúšky a overenia zhody vozidiel s požiadavkami tohto nariadenia, by mali spĺňať zásady transparentnosti a otvorenosti, a to aj so zreteľom na vlastníctvo a štruktúry a modely financovania. Tieto tretie strany by sa tiež mali riadiť podobným prístupom, aký využívajú určené technické služby, a to tak, že pri vykonávaní a interpretácii skúšok budú podliehať rovnakým normám.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25b)  Pri dohľade nad trhom by sa mal zohľadňovať aj prístup na základe rizika so zameraním okrem iného na údaje získané z diaľkových monitorovacích zariadení na cestách, na sťažnosti, správy z pravidelných technických kontrol, očakávanú životnosť a predtým identifikované problémové vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25c)  Na overenie emisií vozidiel by orgány dohľadu nad trhom mali okrem iného využívať technológiu diaľkového snímania, ktorá im pomôže identifikovať, ktoré aspekty ktorých vozidiel by mali byť predmetom ďalšieho vyšetrovania, napríklad vysoké úrovne znečisťovania ovzdušia alebo hluku. Pri využívaní tohto postupu by orgány mali spolupracovať s orgánmi zodpovednými za pravidelné technické prehliadky podľa smernice 2014/45/EÚ o pravidelnej kontrole technického stavu motorových vozidiel a koordinujú s nimi svoju činnosť.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň funkčnej bezpečnosti vozidla, bezpečnosti posádky a ostatných účastníkov cestnej premávky a ochrany životného prostredia by sa technické požiadavky a normy na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, mali naďalej harmonizovať a prispôsobovať technickému a vedeckému pokroku.

(26)  S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň funkčnej bezpečnosti vozidla, bezpečnosti posádky a ostatných účastníkov cestnej premávky a ochrany životného prostredia a verejného zdravia by sa technické požiadavky a normy na ochranu životného prostredia, ktoré sa uplatňujú na vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, mali naďalej harmonizovať a prispôsobovať technickému a vedeckému pokroku.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Aby sa zabezpečila a stále zlepšovala vysoká úroveň funkčnej bezpečnosti vozidiel, bezpečnosti posádky a ostatných účastníkov cestnej premávky a ochrany životného prostredia, malo by sa uľahčiť zavádzanie nových technológií, ktoré sú výsledkom technického a vedeckého pokroku. Toto by sa malo dosiahnuť obmedzením skúšok a dokumentácie potrebných na získanie typového schválenia týchto technológií v EÚ.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Na ciele tohto nariadenia by nemala vplývať skutočnosť, že určité systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie môžu by namontované na vozidlo alebo do vozidla po tom, ako toto vozidlo bolo uvedené na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré sa môžu montovať na vozidlá a do vozidiel a ktoré môžu podstatne zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska ochrany životného prostredia alebo funkčnej bezpečnosti, podliehali pred uvedením na trh, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky kontrole schvaľovacieho úradu.

(27)  Na ciele tohto nariadenia by nemala vplývať skutočnosť, že určité systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie môžu by namontované na vozidlo alebo do vozidla po tom, ako toto vozidlo bolo uvedené na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré sa môžu montovať na vozidlá a do vozidiel a ktoré môžu zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska ochrany životného prostredia alebo funkčnej bezpečnosti, podliehali pred uvedením na trh, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky kontrole schvaľovacieho úradu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Zhoda výroby je jedným z kľúčových prvkov systému typového schválenia EÚ, a preto by mali byť opatrenia prijaté výrobcom na zaistenie tejto zhody schválené príslušným orgánom alebo príslušne kvalifikovanou technickou službou, určenou na tento účel, a mali by podliehať pravidelným kontrolám prostredníctvom nezávislých pravidelných auditov. Schvaľovacie úrady by mali okrem toho zabezpečiť overenie neustálej zhody príslušných výrobkov.

(29)  Zhoda výroby je jedným z kľúčových prvkov systému typového schválenia EÚ, a preto by mali byť opatrenia prijaté výrobcom na zaistenie tejto zhody schválené príslušným orgánom alebo príslušne kvalifikovanou technickou službou, určenou na tento účel, a mali by podliehať pravidelným kontrolám. Schvaľovacie úrady by mali okrem toho zabezpečiť overenie neustálej zhody príslušných výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Pokračovanie platnosti typového schválenia si vyžaduje, aby výrobca informoval schvaľovací úrad, ktorý vydal schválenie pre typ vozidla, o akýchkoľvek zmenách vlastností typu alebo požiadaviek na bezpečnosť alebo environmentálne vlastnosti, uplatniteľných na daný typ. Je preto dôležité, aby bola platnosť vydaných osvedčení o typovom schválení obmedzená a aby tieto osvedčenia bolo možné obnoviť, len ak schvaľovací úrad k svojej spokojnosti overil, že daný typ vozidla naďalej spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky. Podmienky na predĺženie platnosti typového schválenia by sa ešte mali objasniť, aby sa zaistilo jednotné uplatňovanie postupov a presadzovanie požiadaviek na typové schvaľovanie v celej Únii.

(30)  Pokračovanie platnosti typového schválenia si vyžaduje, aby výrobca informoval schvaľovací úrad, ktorý vydal schválenie pre typ vozidla, o akýchkoľvek zmenách vlastností typu alebo požiadaviek na bezpečnosť alebo environmentálne vlastnosti, uplatniteľných na daný typ. Je preto dôležité, aby bola platnosť vydaných osvedčení o typovom schválení obmedzená a aby tieto osvedčenia bolo možné obnoviť, len ak schvaľovací úrad k svojej spokojnosti overil, že daný typ vozidla naďalej spĺňa všetky uplatniteľné požiadavky. Niektoré systémy, komponenty a samostatné technické jednotky si však na základe svojej povahy nevyžadujú dátum skončenia platnosti schválenia. Je napríklad jasné, že platnosť typového schválenia emisných systémov je potrebné obmedziť, kým spätné zrkadlá si takéto obmedzenie nevyžadujú. Komisii by sa preto mala delegovať právomoc vytvoriť zoznam príslušných systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek. Postup overovania by mal zahŕňať rôzne metódy, ako sú kontroly dokumentácie, audity zhody a úplné postupy typového schválenia.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Posúdenie oznámených vážnych bezpečnostných rizík a rizika poškodenia verejného zdravia a životného prostredia by sa malo vykonávať na vnútroštátnej úrovni, v prípade, že oznámené riziko alebo poškodenie môžu presahovať územie jedného členského štátu by však mala byť zaistená koordinácia na úrovni EÚ, aby sa umožnilo spoločné využívanie zdrojov a zabezpečila sa konzistentnosť nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať na zmiernenie zisteného rizika a škôd.

(31)  Posúdenie oznámených vážnych bezpečnostných rizík a rizika poškodenia verejného zdravia a životného prostredia by sa malo vykonávať na vnútroštátnej úrovni, ak oznámené riziko alebo poškodenie môžu presahovať územie jedného členského štátu by však mala byť zaistená koordinácia na úrovni EÚ, aby sa umožnilo spoločné využívanie zdrojov a zabezpečila sa konzistentnosť nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať na zmiernenie zisteného rizika a škôd. Osobitnú pozornosť je nutné venovať náhradnému vybaveniu, systémom a technickým jednotkám, ktoré ovplyvňujú vplyv výfukového systému na životné prostredie; tieto musia v príslušných prípadoch podliehať požiadavkám na schválenie.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Primeraná flexibilita by mala byť zabezpečená prostredníctvom alternatívnych postupov typového schvaľovania pre výrobcov, ktorí vyrábajú malé série vozidiel. Mali by mať možnosť využívať výhody vnútorného trhu Únie, za predpokladu, že ich vozidlá spĺňajú osobitné požiadavky typového schválenia EÚ pre vozidlá vyrábané v malých sériách. V niektorých obmedzených prípadoch je vhodné umožniť vnútroštátne typové schválenie typu vozidla vyrábaného v malých sériách. S cieľom zabrániť zneužitiu by sa mal akýkoľvek zjednodušený postup pre malé série vozidiel obmedziť na prípady veľmi obmedzenej výroby. Je preto nevyhnutné presne vymedziť pojem vozidlá vyrábané v malých sériách podľa počtu vyrobených vozidiel, požiadavky, ktoré treba dodržiavať, a podmienky na uvedenie týchto vozidiel na trh. Je rovnako dôležité vymedziť alternatívny postup typového schvaľovania pre jednotlivé vozidlá, predovšetkým na poskytnutie dostatočnej flexibility na typové schválenie vozidiel vyrobených vo viacerých etapách.

(33)  Primeraná flexibilita by mala byť zabezpečená prostredníctvom alternatívnych postupov typového schvaľovania pre výrobcov, ktorí vyrábajú malé série vozidiel. Mali by mať možnosť využívať výhody vnútorného trhu Únie, za predpokladu, že ich vozidlá spĺňajú osobitné požiadavky typového schválenia EÚ pre vozidlá vyrábané v malých sériách. V niektorých obmedzených prípadoch je vhodné umožniť vnútroštátne typové schválenie typu vozidla vyrábaného v malých sériách. S cieľom zabrániť zneužitiu by sa mal akýkoľvek zjednodušený postup pre malé série vozidiel v súlade s týmto nariadením obmedziť na prípady veľmi obmedzenej výroby. Je preto nevyhnutné presne vymedziť pojem vozidlá vyrábané v malých sériách podľa počtu vyrobených vozidiel, požiadavky, ktoré treba dodržiavať, a podmienky na uvedenie týchto vozidiel na trh. Je rovnako dôležité vymedziť alternatívny postup typového schvaľovania pre jednotlivé vozidlá, predovšetkým na poskytnutie dostatočnej flexibility na typové schválenie vozidiel vyrobených vo viacerých etapách.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35a)   S cieľom zaručiť efektívnu hospodársku súťaž na trhu s informačnými systémami opráv a údržby vozidiel, ako aj s cieľom ujasniť, že k takýmto informáciám patria aj informácie, ktoré sa musia poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom iným ako opravovne, aby sa zabezpečilo, že nezávislý trh opráv vozidiel ako celok bude môcť konkurovať autorizovaným predajcom, bez ohľadu na to, či výrobca vozidla priamo poskytne takéto informácie svojim autorizovanými predajcom a opravovniam, je nevyhnutné stanoviť podrobnosť informácií, ktoré sa majú poskytovať na účely prístupu k informáciami týkajúcimi sa opráv a údržby vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(36a)   Keďže v súčasnosti neexistuje spoločný štruktúrovaný proces výmeny údajov o komponentoch vozidiel medzi výrobcami vozidiel a nezávislými prevádzkovateľmi, je vhodné vypracovať zásady takejto výmeny údajov. Budúci spoločný štruktúrovaný proces týkajúci sa štandardizovaného formátu vymieňaných informácií by mal vypracovať Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) ako formálnu normu, pričom v mandáte poskytnutom CEN sa nepredpisuje úroveň podrobností, ktoré bude táto norma zabezpečovať. V práci CEN by sa mali najmä zohľadniť záujmy a potreby výrobcov vozidiel a nezávislých prevádzkovateľov, ako aj preskúmať riešenia ako otvorené formáty údajov opísané dobre definovanými metaúdajmi s cieľom prispôsobenia existujúcej IT infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37a)  S cieľom zaručiť efektívnu hospodársku súťaž na trhu s informačnými službami týkajúcimi sa opráv a údržby vozidiel je potrebné zdôrazniť, že k takýmto informáciám patria aj informácie, ktoré sa musia poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom iným ako opravovne a vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracovanie, aby sa zabezpečilo, že nezávislý trh opráv a údržby vozidiel ako celok bude môcť konkurovať autorizovaným predajcom bez ohľadu na to, či výrobca vozidla priamo poskytne takéto informácie svojim autorizovanými predajcom a opravovniam.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(37b)  Bez toho, aby bola dotknutá povinnosť výrobcov uvádzať informácie o opravách a údržbe vozidiel na svojich webových stránkach, mali by byť palubné údaje o vozidle priamo a nezávisle prístupné nezávislým prevádzkovateľom.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá vykonávali. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty by mali Komisiu každý rok informovať o uložených sankciách, aby mohla monitorovať jednotnosť vykonávania týchto ustanovení.

(40)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá vykonávali. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty by mali Komisiu pravidelne prostredníctvom online databázy informovať o uložených sankciách, aby mohla monitorovať jednotnosť vykonávania týchto ustanovení.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40a)   Ak príslušný orgán nemôže výsledky skúšok empiricky overiť pri vytvorení podmienok, v ktorých sa opäť vytvoria alebo zohľadnia všetky skúšobné parametre, malo by sa predpokladať falšovanie výsledkov skúšok.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40b)   Na vykonávanie opatrení dohľadu nad trhom a opatrení na podporu osôb, ktoré negatívne zasiahlo porušenie tohto nariadenia alebo iné takéto činnosti v prospech dotknutých spotrebiteľov a, ak je to vhodné, ochranu životného prostredia, by sa mohli použiť administratívne pokuty uvalené Komisiou.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40c)   V prípadoch nesúladu s právnymi predpismi môže byť spotrebiteľ vystavený osobnej ujme alebo škode na majetku. V takýchto prípadoch by mal mať spotrebiteľ nárok na odškodnenie podľa príslušných právnych predpisov týkajúcich sa chybných výrobkov alebo nevyhovujúceho tovaru vrátane, podľa príslušnosti, smernice Rady 85/374/EHS1a a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES1b a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES1c. Okrem toho spotrebiteľ môže využiť opravné prostriedky zmluvného práva, ktoré sú uplatniteľné v súlade s právom jeho členského štátu.

 

_____________

 

1a Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES z 25. mája 1999 o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar (Ú. v. ES L 171, 7.7.1999, s. 12).

 

1c Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/114/ES z 12. decembra 2006 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 21).

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(45a)  S cieľom zaručiť efektívnu hospodársku súťaž na trhu s informačnými službami týkajúcimi sa opráv a údržby vozidiel je potrebné objasniť, že k takýmto informáciám patria aj informácie, ktoré sa musia poskytnúť nezávislým prevádzkovateľom iným ako opravovne a vo formáte, ktorý umožňuje elektronické spracovanie, aby sa zabezpečilo, že nezávislý trh opráv a údržby vozidiel ako celok bude môcť konkurovať autorizovaným predajcom bez ohľadu na to, či výrobca vozidla priamo poskytne takéto informácie svojim autorizovanými predajcom a opravovniam.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pre nasledujúce vozidlá a stroje môže výrobca požiadať o typové schválenie alebo schválenie jednotlivého vozidla podľa tohto predpisu za predpokladu, že tieto vozidlá spĺňajú vecné požiadavky tohto nariadenia:

3.  Pre nasledujúce vozidlá a stroje môže výrobca požiadať o typové schválenie alebo schválenie jednotlivého vozidla podľa tohto predpisu za predpokladu, že tieto vozidlá spĺňajú požiadavky tohto nariadenia:

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie ozbrojenými silami, civilnou obranou, hasičskými službami a útvarmi zodpovednými za udržiavanie verejného poriadku;

b)  vozidlá navrhnuté a vyrobené na použitie ozbrojenými silami, civilnou obranou, hasičskými službami, orgánmi krízového riadenia a útvarmi zodpovednými za udržiavanie verejného poriadku;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

Na účely tohto nariadenia a regulačných aktov Únie uvedených v prílohe IV sa, pokiaľ v nich nie je stanovené inak, uplatňujú tieto definície:

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „dohľad nad trhom“ sú činnosti vykonávané a opatrenia prijaté orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ako aj časti a vybavenie, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani iný aspekt ochrany verejného záujmu;

(2)  „dohľad nad trhom“ sú činnosti vykonávané a opatrenia prijaté orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ako aj časti a vybavenie, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť, životné prostredie ani iný aspekt ochrany verejného záujmu vrátane práv spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  „pôvodné časti alebo zariadenia“ sú časti alebo zariadenie vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem, ktoré poskytol výrobca vozidla na výrobu častí alebo zariadení na montáž predmetného vozidla; patria medzi ne časti alebo zariadenia, ktoré sa vyrábajú na rovnakej výrobnej linke ako tieto časti alebo zariadenia; pokiaľ sa nedokáže opak, predpokladá sa, že časti predstavujú pôvodné časti, ak výrobca potvrdí, že kvalita častí zodpovedá kvalite komponentov použitých na montáž predmetného vozidla a že boli vyrobené podľa špecifikácií a výrobných noriem výrobcu vozidla;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  „výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je voči schvaľovaciemu úradu zodpovedná za všetky aspekty procesu typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo schválenia jednotlivého vozidla, alebo schvaľovacieho procesu pre časti a vybavenie, za zaistenie zhody výroby a za otázky dohľadu nad trhom, týkajúce sa daného vyrobeného vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia, bez ohľadu na to, či daná osoba je alebo nie je priamo zapojená do všetkých etáp konštrukcie a výroby príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

(9)  „výrobca“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá je voči schvaľovaciemu úradu zodpovedná za dodržiavanie administratívnych ustanovení a technických požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na získanie typového schválenia vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo schválenia jednotlivého vozidla, alebo schvaľovacieho procesu pre časti a vybavenie, a za zaistenie zhody výroby, ako aj za uľahčenie zhody s ustanoveniami týkajúcimi sa dohľadu nad trhom v súvislosti s daným vyrobeným vozidlom, systémom, komponentom, samostatnou technickou jednotkou, časťou alebo vybavením bez ohľadu na to, či daná osoba je alebo nie je priamo zapojená do všetkých etáp konštrukcie a výroby príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

16.  „evidencia“ je trvalé alebo dočasné správne povolenie uvedenia vozidla do prevádzky v cestnej doprave zahŕňajúce identifikáciu tohto vozidla a vydanie evidenčného čísla;

16.  „evidencia“ je správne povolenie pre vozidlo na uvedenie do prevádzky v cestnej premávke, a to vrátane identifikácie a pridelenia sériového čísla známeho ako evidenčné číslo, pričom povolenie môže byť stále alebo dočasné, prípadne krátkodobé;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  „typ vozidla“ je osobitná kategória vozidiel, ktorá má spoločné aspoň kľúčové charakteristiky uvedené v časti B prílohy II, a ktorá môže mať uvedené varianty a verzie;

(35)  „typ vozidla“ je osobitná skupina vozidiel, ktorá má spoločné aspoň kľúčové charakteristiky uvedené v časti B prílohy II, a ktorá môže mať uvedené varianty a verzie;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  „základné vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré sa používa v prvom stupni postupu viacstupňového typového schválenia;

(37)  „základné vozidlo“ je každé vozidlo, ktoré sa používa v prvom stupni postupu viacstupňového typového schválenia, bez ohľadu na to, či ide o motorové vozidlo;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  „typové schvaľovanie jednotlivého vozidla“ je postup, ktorým schvaľovací úrad osvedčuje, že jednotlivé vozidlo bez ohľadu na to, či je jedinečné alebo nie, spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky na typové schválenie EÚ a vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla;

(42)  „typové schvaľovanie jednotlivého vozidla“ je postup, ktorým schvaľovací úrad osvedčuje, že jednotlivé vozidlo bez ohľadu na to, či je jedinečné alebo nie, spĺňa príslušné správne ustanovenia a technické požiadavky na typové schválenie EÚ alebo vnútroštátne schválenie jednotlivého vozidla;

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  „informácie o opravách a údržbe vozidiel“ sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, údržbu, kontrolu, pravidelné monitorovanie, opravu, preprogramovanie alebo opätovnú inicializáciu vozidla, ako aj na montáž častí a vybavenia na vozidlá, ktoré výrobca poskytuje svojim autorizovaným predajniam a opravovniam, vrátane všetkých následných zmien a doplnkov k takýmto informáciám.

(46)  „informácie o opravách a údržbe vozidiel“ sú všetky informácie potrebné na diagnostikovanie, údržbu, kontrolu, kontrolu technického stavu, opravu, preprogramovanie alebo opätovnú inicializáciu vozidla, ako aj na montáž častí a vybavenia na vozidlá, ktoré výrobca používa alebo poskytuje aj svojim autorizovaným partnerom, predajniam, opravovniam a sieti na účely ponuky výrobkov a služieb v oblasti opráv a údržby vozidiel, vrátane všetkých následných zmien a doplnkov k takýmto informáciám.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  „posudzovanie na mieste“ je overovanie zo strany schvaľovacieho úradu v priestoroch technickej služby alebo niektorého z jeho subdodávateľov či dcérskych spoločností;

(55)  „posudzovanie na mieste“ je overovanie v priestoroch technickej služby alebo niektorého z jeho subdodávateľov či dcérskych spoločností;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 56 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(56a)  „rušiace zariadenie“ je akýkoľvek funkčný konštrukčný prvok, ktorý bráni efektívnej a účinnej činnosti schválených systémov regulácie a monitorovania, ako aj zhode s požiadavkami schválenia v celom spektre reálnych jazdných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy II, pokiaľ ide o kategorizáciu podkategórií vozidiel, typov vozidiel a typov karosérií s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku.

Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy II, pokiaľ ide o kategorizáciu podkategórií vozidiel, typov vozidiel a typov karosérií s cieľom prispôsobiť ju technickému pokroku.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty zaistia, aby schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom dodržiavali prísne rozdelenie úloh a zodpovednosti a fungovali nezávisle od seba.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Ak má členský štát viac ako jeden schvaľovací úrad zodpovedný za schvaľovanie vozidiel vrátane schvaľovania jednotlivých vozidiel, určí tento členský štát jeden schvaľovací úrad, ktorý bude zodpovedný za výmenu informácií so schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov a za povinnosti stanovené v kapitole XV tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom a kontroly vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vstupujú na trh v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 765/2008.

4.  Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom a kontroly vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vstupujú na trh v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 765/2008, a to s výnimkou jej článku 18 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány dohľadu nad trhom mohli, pokiaľ sa domnievajú, že je to potrebné a odôvodnené, byť oprávnené vstúpiť do priestorov hospodárskych subjektov a zaistiť potrebné vzorky vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely skúšania súladu.

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány dohľadu nad trhom mohli, pokiaľ sa domnievajú, že je to potrebné a odôvodnené, byť oprávnené vstúpiť do priestorov hospodárskych subjektov na ich území a vziať potrebné vzorky vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely skúšania súladu.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti typového schvaľovania. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti, najmä počet udelených typových schválení a totožnosť príslušných výrobcov.

6.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti typového schvaľovania, čo sa týka aj súladu vydaných typových schválení s týmto nariadením. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé tri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom, Európskemu parlamentu a Komisii. Tento výsledok prediskutuje fórum zriadené podľa článku 10. Príslušný členský štát sprístupní úplnú správu o výsledkoch verejnosti, ktoré budú zahŕňať najmä počet typových schválení udelených alebo zamietnutých, predmet osvedčenia o typovom schválení a totožnosť príslušných výrobcov a technických služieb zodpovedných za dohľad nad schvaľovacími skúškami.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti.

7.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé tri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom, Európskemu parlamentu a Komisii. Tento výsledok prediskutuje fórum zriadené podľa článku 10. Príslušný členský štát verejnosti sprístupní súhrn výsledkov, ktoré budú zahŕňať najmä počet týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sa skúšajú alebo inak posudzujú. Súhrn bude zahŕňať zoznam tých vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, pri ktorých sa zistí, že nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, ak sa na ne nejaké vzťahujú, totožnosť príslušných výrobcov a krátky opis dôvodu, prečo nie sú v súlade.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 88, ktorými sa doplní toto nariadenie ustanovením spoločných kritérií vymenúvania, preskúmavania a posudzovania schvaľovacích úradov a orgánov dohľadu nad trhom na vnútroštátnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Schvaľovacie úrady vykonávajú a presadzujú požiadavky tohto nariadenia jednotným a konzistentným spôsobom, aby sa zaistili rovnaké podmienky a aby sa zabránilo uplatňovaniu odlišných noriem v rámci Únie. Plne spolupracujú s fórom a Komisiou vo svojej činnosti v oblasti kontroly a dohľadu, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia, a na požiadanie poskytujú všetky potrebné informácie.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Schvaľovacie úrady vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pričom podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

2.  Schvaľovacie úrady vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. V záujme ochrany obchodného tajomstva hospodárskych subjektov zachovávajú dôvernosť, pričom v súlade s platnými právnymi predpismi podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak má členský štát viac ako jeden schvaľovací úrad zodpovedný za schvaľovanie vozidiel vrátane schvaľovania jednotlivých vozidiel, určí jeden schvaľovací úrad, ktorý bude zodpovedný za výmenu informácií so schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov a za povinnosti stanovené v kapitole XV tohto nariadenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovacie úrady v rámci členského štátu navzájom spolupracujú prostredníctvom výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

Schvaľovacie úrady v rámci členského štátu zavedú postupy na zabezpečenie efektívnej a účinnej koordinácie, a tiež účinnej a efektívnej výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak schvaľovací úrad zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, bezodkladne o tom upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty. Komisia informuje členov fóra na presadzovanie ihneď po prijatí tohto oznámenia.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví spoločné kritériá menovania, preskúmavania a posudzovania schvaľovacích úradov na vnútroštátnej úrovni. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom overiť súlad vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, ako aj správnosť týchto typových schválení. Tieto kontroly sa vykonávajú v primeranom rozsahu, prostredníctvom kontroly dokumentácie a jazdných a laboratórnych skúšok na základe štatisticky významných vzoriek. Pri tejto činnosti orgány dohľadu nad trhom prihliadajú na stanovené zásady posúdenia rizík, sťažnosti a iné informácie.

1.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú pravidelné skúšky a kontrolyv súlade s národnými ročnými programami schválenými v súlade s odsekmi 2 a 3 s cieľom overiť súlad vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s typovými schváleniami a platnými právnymi predpismi. Tieto skúšky a kontroly sa vykonávajú okrem iného prostredníctvom laboratórnych testov a emisných skúšok pri skutočnej prevádzke na základe štatisticky významných vzoriek, pričom sa dopĺňajú o kontroly dokumentácie. Členské štáty každoročne vykonajú skúšky alebo kontroly viacerých typov, ktoré celkovo predstavujú aspoň 20 % typov, ktoré sa uviedli na trh v jednotlivých členských štátoch v predchádzajúcom roku. Pri tejto činnosti orgány dohľadu nad trhom prihliadajú na stanovené zásady posúdenia rizík, podložené sťažnosti a iné podstatné informácie vrátane výsledkov skúšok zverejnených uznanými tretími stranami, nové technológie na trhu a správy z pravidelných technických kontrol a diaľkového snímania na ceste.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Orgány dohľadu nad trhom môžu na vykonanie technických úloh, ako sú skúšky alebo kontroly, využiť služby nezávislých skúšobných organizácií. Zodpovednosť za výsledky zostáva na pleciach orgánov dohľadu nad trhom. Ak sa na účely tohto článku používajú technické služby, orgány dohľadu nad trhom zabezpečia, aby sa využila iná technická služba ako tá, ktorá vykonala skúšku na účely pôvodného typového schválenia.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.   Orgány dohľadu nad trhom každý rok alebo každých niekoľko rokov pripravia a Komisii na schválenie predložia národný program dohľadu nad trhom. Členské štáty môžu spoločne predložiť spoločné programy alebo opatrenia.

 

Vnútroštátne programy dohľadu nad trhom musia obsahovať aspoň tieto informácie:

 

a)   rozsah a pôsobnosť plánovaných činností v oblasti dohľadu nad trhom;

 

b)   podrobné informácie o tom, ako sa budú vykonávať činnosti dohľadu nad trhom, vrátane informácií o použití dokumentárnych, fyzických alebo laboratórnych kontrol a o tom, ako zohľadňujú zásady posudzovania rizika a ako sa v rámci nich riešia podložené sťažnosti, veľké množstvá špecifických modelov vozidiel v prevádzke na ich území alebo jeho časti, prvé použitie nového motora alebo technológie, správy z pravidelných technických kontrol a iné relevantné informácie vrátane informácií od hospodárskych subjektov alebo výsledkov testov zverejnených uznanými tretími stranami;

 

c)   zhrnutie opatrení prijatých v predchádzajúcom programe vrátane príslušných štatistických údajov o rozsahu vykonaných činností, prijatých následných opatreniach a o ich výsledkoch. V prípade viacročného programu by sa každoročne mal vypracovať a Komisii a fóru na presadzovanie predložiť súhrn opatrení; a

 

d)   podrobnosti týkajúce sa financovania oznámené podľa článku 30 ods. 4, ako aj ľudských zdrojov určených na dohľad nad trhom, a ich primeranosti, pokiaľ ide o plánované činnosti dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Orgány dohľadu nad trhom požiadajú hospodárske subjekty, aby im takúto dokumentáciu a informácie poskytli, pokiaľ to považujú za potrebné na výkon svojej činnosti.

2.   Orgány dohľadu nad trhom požiadajú hospodárske subjekty, aby im takúto dokumentáciu a informácie poskytli, pokiaľ to považujú za potrebné na výkon svojej činnosti. To zahŕňa prístup k softvéru, algoritmom, riadiacim jednotkám motora a iným technickým špecifikáciám, ktoré orgány dohľadu nad trhom považujú za potrebné.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek orgány dohľadu nad trhom náležite zohľadnia osvedčenia o zhode predložené hospodárskymi subjektmi.

3.   V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek orgány dohľadu nad trhom náležite zohľadnia osvedčenia o zhode, značky typového schválenia alebo osvedčenia o typovom schválení predložené hospodárskymi subjektmi.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom prijmú primerané opatrenia, aby používateľov na svojom území v primeranom časovom rámci upozornili na nebezpečenstvá, ktoré identifikovali v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom a samostatnou technickou jednotkou, s cieľom zabrániť riziku zranenia alebo iného poškodenia alebo toto riziko znížiť.

Orgány dohľadu nad trhom prijmú primerané opatrenia, aby používateľov na svojom území v primeranom časovom rámci upozornili na nesúlad s právnymi predpismi, ktorý identifikovali v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom a samostatnou technickou jednotkou, s cieľom zabrániť riziku zranenia alebo iného poškodenia alebo toto riziko znížiť. Tieto informácie sa sprístupnia na internetovej stránke orgánu dohľadu nad trhom v jasnom a zrozumiteľnom jazyku.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu rozhodnú stiahnuť vozidlo, systém, komponent a samostatnú technickú jednotku z trhu v súlade s článkom 49 ods. 5, informujú o tom príslušný hospodársky subjekt a prípadne príslušný schvaľovací úrad.

5.   Ak sa orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu rozhodnú stiahnuť vozidlo, systém, komponent a samostatnú technickú jednotku z trhu v súlade s článkom 49 ods. 5, informujú o tom príslušný hospodársky subjekt a príslušný schvaľovací úrad.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.   Ak orgán dohľadu nad trhom zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, bezodkladne o tom upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty. Komisia informuje členov fóra na presadzovanie ihneď po prijatí tohto oznámenia.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.   Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pričom v najväčšej možnej miere podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

6.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. V záujme ochrany obchodného tajomstva hospodárskych subjektov zachovávajú dôvernosť, pričom v najväčšej možnej miere podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.   Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.   Orgány dohľadu nad trhom jednotlivých členských štátov koordinujú svoje činnosti v oblasti dohľadu nad trhom, navzájom spolupracujú a výsledky týchto činností si vymieňajú medzi sebou, ako aj s Komisiou. Orgány dohľadu nad trhom sa prípadne dohodnú na rozdelení práce a špecializácii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.   Ak je v členskom štáte viac ako jeden orgán zodpovedný za dohľad nad trhom a kontrolu vonkajších hraníc, tieto orgány navzájom spolupracujú prostredníctvom výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

9.   Ak je v členskom štáte viac ako jeden orgán zodpovedný za dohľad nad trhom a kontrolu vonkajších hraníc, tieto orgány zavedú postupy na zabezpečenie efektívnej a účinnej koordinácie, ako aj efektívnej a účinnej výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.   Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť kritériá na určenie rozsahu, pôsobnosti a frekvencie kontrol na overenie súladu uvedených v odseku 1, ktoré sa vykonávajú na odobratých vzorkách. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10a.   Orgány dohľadu nad trhom po každom skúšaní na overenie súladu zverejnia správu o svojich zisteniach a predložia ju členským štátom a Komisii. Komisia túto správu postúpi členom fóra na presadzovanie. V správe sa uvedú podrobnosti týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sa posudzujú, ako aj totožnosť príslušného výrobcu a krátky opis zistení vrátane charakteru prípadných porušení predpisov.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v primeranom rozsahu organizuje a vykonáva, alebo vyžaduje vykonanie skúšok a kontrol vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na trhu, s cieľom overiť, či sú tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v súlade s typovými schváleniami a platnými právnymi predpismi, ako aj zabezpečiť správnosť typových schválení.

Komisia v primeranom rozsahu so zreteľom na schválené vnútroštátne programy činností dohľadu schválené podľa článku 8 organizuje a vykonáva, alebo vyžaduje vykonanie skúšok a kontrol vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na trhu, s cieľom overiť, či sú tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v súlade s typovými schváleniami a platnými právnymi predpismi.

 

Skúšky a kontroly organizované a vykonávané Komisiou alebo na základe jej poverenia sa musia týkaj aj zhody vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek v prevádzke.

 

Tieto skúšky a kontroly sa vykonávajú okrem iného prostredníctvom laboratórnych testov a emisných skúšok pri skutočnej prevádzke na základe štatisticky významných vzoriek, pričom sa dopĺňajú o kontroly dokumentácie.

 

Pri tejto činnosti Komisia prihliada na stanovené zásady posúdenia rizík, podložené sťažnosti a iné podstatné informácie vrátane výsledkov skúšok zverejnených uznanými tretími stranami, nové technológie na trhu a správy z pravidelných technických kontrol a diaľkového snímania na ceste.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, ak Komisia na základe informácií, ktoré poskytli členské štáty, žiadosti jedného člena fóra na presadzovanie alebo výsledkov testov zverejnených uznanými tretími stranami usúdi, že si členský štát riadne neplní svoje povinnosti súvisiace s typovým schvaľovaním alebo dohľadom nad trhom vyplývajúce z tohto nariadenia, Komisia sama zorganizuje a vykoná, resp. bude vyžadovať, aby sa vykonali skúšky a kontroly vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na trhu.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia môže na vykonanie technických úloh, ako sú skúšky alebo kontroly, využiť služby nezávislých skúšobných organizácií. Zodpovednosť za výsledky zostáva na Komisii. Ak sú na účely tohto článku určené technické služby, Komisia zabezpečí, aby sa využila iná technická služba ako tá, ktorá vykonala skúšku na účely pôvodného typového schválenia.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi typového schválenia, alebo hospodárske subjekty poskytnú Komisii na požiadanie štatisticky relevantný počet vyrobených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek vybraných Komisiou, ktoré sú reprezentatívne pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú k dispozícii na uvedenie na trh v rámci daného typového schválenia. Tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa dodajú na skúšanie v čase a na mieste, ako aj na obdobie, ktoré môže Komisia požadovať.

2.  Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi typového schválenia, alebo hospodárske subjekty poskytnú Komisii na požiadanie štatisticky relevantný počet vyrobených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek vybraných Komisiou, ktoré sú reprezentatívne pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú k dispozícii na uvedenie na trh v rámci daného typového schválenia. Tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa dodajú na skúšanie v čase a na mieste, ako aj na obdobie, ktoré môže Komisia požadovať v závislosti od situácie.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty poskytnú všetku potrebnú pomoc a všetku dokumentáciu a inú technickú podporu, ktorú experti Komisie požadujú, aby sa im umožnilo vykonávať skúšky a kontroly. Členské štáty zabezpečia, aby experti Komisie mali prístup do všetkých priestorov alebo častí priestorov a ku všetkým informáciám vrátane výpočtových systémov a softvéru, ktoré súvisia s výkonom ich povinností.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom umožniť Komisii vykonávať skúšanie uvedené v odsekoch 1 a 2 členské štáty poskytnú Komisii všetky údaje týkajúce sa typového schválenia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom skúšania na overenie súladu. Tieto údaje zahŕňajú aspoň informácie uvedené v osvedčení o typovom schválení a jeho prílohách uvedených v článku 26 ods. 1.

S cieľom umožniť Komisii vykonávať skúšanie uvedené v odsekoch 1 a 2 členské štáty okamžite poskytnú Komisii všetky údaje týkajúce sa typového schválenia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom skúšania na overenie súladu. Tieto údaje zahŕňajú aspoň informácie uvedené v osvedčení o typovom schválení a jeho prílohách uvedených v článku 26 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výrobcovia vozidiel zverejnia údaje, ktoré sú potrebné na účely skúšania na overenie súladu vykonávaného tretími stranami. Komisia prijme vykonávacie akty, aby vymedzila údaje, ktoré sa majú zverejniť, a podmienky takéhoto zverejnenia, pričom vezme do úvahy ochranu obchodného tajomstva a ochranu osobných údajov v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

4.  Výrobcovia vozidiel bezplatne a bez zbytočného odkladu zverejnia údaje, ktoré sú potrebné na účely skúšania na overenie súladu vykonávaného uznanými tretími stranami. Tieto údaje obsahujú všetky parametre a nastavenia potrebné na presné zopakovanie podmienok skúšky, v ktorých sa vykonalo skúšanie na účely schválenia skúšky. So všetkými takýmito poskytnutými údajmi sa bude zaobchádzať s rešpektom pre oprávnenú ochranu obchodných informácií. Komisia prijme vykonávacie akty, aby vymedzila údaje, ktoré sa majú sprístupniť, a príslušné podmienky vrátane podmienok poskytovania prístupu k takýmto informáciám prostredníctvom online databázy typových schválení, ktorá sa uvádza v článku 10a, pričom vezme do úvahy ochranu obchodného tajomstva a ochranu osobných údajov v súlade s právnymi aktmi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia organizuje a vykonáva spoločné audity schvaľovacích úradov a vnútroštátnych orgánov dohľadu nad trhom s cieľom overiť, či konzistentne uplatňujú požiadavky tohto nariadenia a nezávisle a dôsledne plnia svoje povinnosti. Po konzultácii s fórom Komisia prijme ročný plán spoločných auditov, v ktorom sa pri určovaní frekvencie posudzovania zohľadnia výsledky predchádzajúcich preskúmaní. V prípadoch, v ktorých Komisia má dôvod domnievať sa, že si orgán typového schvaľovania neplní svoje záväzky vyplývajúce z tohto nariadenia, môže požadovať spoločné audity na ročnej báze.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Aby Komisia mohla vykonávať túto úlohu, má možnosť obrátiť sa na základe verejnej výzvy na predkladanie ponúk na nezávislých audítorov ako tretie strany. Audítori vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Audítori v záujme ochrany obchodného tajomstva v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi zachovávajú dôvernosť. Členské štáty poskytnú všetku potrebnú pomoc a všetku dokumentáciu a podporu, ktorú audítori požadujú, aby mohli plniť svoje povinnosti. Členské štáty zabezpečia prístup audítorov do všetkých priestorov alebo častí priestorov a ku všetkým informáciám vrátane výpočtových systémov a softvéru, ktoré súvisia s výkonom ich povinností. Na požiadanie môže členský štát získať oprávnenie vyslať na spoločný audit organizovaný podľa tohto článku pozorovateľa. Títo pozorovatelia nesmú ovplyvňovať rozhodnutia týkajúce sa výsledku spoločného auditu.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  Výsledok spoločného auditu sa oznámi všetkým členským štátom a Komisii a súhrn výsledkov sa zverejní. Tento výsledok prediskutuje fórum zriadené podľa článku 10.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4d.  Predmetný členský štát poskytne Komisii a ostatným členským štátom informácie o tom, ako zohľadnil odporúčania vyplývajúce zo spoločného auditu uvedené v správe o odseku 4c.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4e.  Komisia môže od členských štátov a ich vnútroštátnych schvaľovacích úradov a orgánov dohľadu nad trhom požadovať ďalšie informácie, ak má po preskúmaní v rámci fóra dôvod domnievať sa, že existujú prípady nedodržiavania tohto nariadenia. Členské štáty a ich príslušné orgány tieto informácie poskytnú bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak tieto skúšky a kontroly spochybnia správnosť samotného typového schválenia, Komisia upovedomí príslušný schvaľovací úrad alebo úrady, ako aj fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov.

Ak tieto skúšky a kontroly spochybnia správnosť samotného typového schválenia, Komisia okamžite upovedomí príslušný schvaľovací úrad alebo úrady, ako aj členské štáty a členov fóra na presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Komisia prijme primerané opatrenia, aby používateľov v Únii vrátane príslušných schvaľovacích úradov v primeranom časovom rámci upozornila na každý nesúlad, ktorý identifikovala v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom a samostatnou technickou jednotkou, s cieľom zabrániť riziku zranenia alebo inej škody alebo toto riziko znížiť. Tieto informácie sa v jasnom a zrozumiteľnom jazyku sprístupnia aj na internetovej stránke príslušných orgánov dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia po každom skúšaní na overenie súladu zverejní správu o svojich zisteniach.

Komisia po každom skúšaní na overenie súladu verejnosti sprístupní správu o svojich zisteniach a predloží svoje zistenia členským štátom a členom fóra na presadzovanie. V správe sa uvedú podrobnosti týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré sa posudzujú, ako aj totožnosť príslušného výrobcu a krátky opis zistení vrátane charakteru prípadných porušení predpisov a ak to bude vhodné, členskému štátu sa odporučia následné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Komisia zriadi fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“) a bude mu predsedať.

1.   Komisia zriadi fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“) a bude mu predsedať a riadiť ho.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto fórum pozostáva z členov vymenovaných členskými štátmi.

Toto fórum pozostáva z členov vymenovaných členskými štátmi vrátane ich orgánov pre typové schválenie a orgánov dohľadu nad trhom.

 

Vždy, keď je to vhodné, a aspoň raz do roka fórum na svoje zasadnutia prizve pozorovateľov. Medzi prizvaných pozorovateľov patria zástupcovia Európskeho parlamentu, technických služieb, uznaných nezávislých skúšobných organizácií, zástupcov priemyslu alebo iných príslušných hospodárskych subjektov, bezpečnostných a environmentálnych mimovládnych organizácií a skupín spotrebiteľov. Pozorovatelia pozvaní na stretnutia fóra predstavujú široký, reprezentatívny a vyvážený súbor orgánov Únie a vnútroštátnych orgánov zastupujúcich príslušné zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Komisia na svojej internetovej stránke uverejní kalendár zasadnutí, program a zápisnice vrátane zoznamu účastníkov.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úlohou fóra je koordinovať sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za typové schvaľovanie a dohľad nad trhom.

Úlohou fóra je koordinovať sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za typové schvaľovanie a dohľad nad trhom s cieľom podporiť vykonávanie tohto nariadenia, a to najmä pokiaľ ide o požiadavky, ktoré sa týkajú posudzovania, určovania a monitorovania určených orgánov a všeobecného uplatňovania požiadaviek ustanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Jeho poradné úlohy zahŕňajú okrem iného propagáciu osvedčených postupov, výmenu informácií o problémoch pri presadzovaní, spoluprácu, vytvorenie pracovných metód a nástrojov, vypracovanie postupu elektronickej výmeny informácií, hodnotenie harmonizovaných projektov presadzovania, sankcie a spoločné inšpekcie.

Medzi jeho poradné úlohy patrí:

 

a)   posudzovanie podložených sťažností, dôkazov alebo iných relevantných informácií, ktoré predložili tretie strany, ktoré sa týkajú možného porušenia právnych predpisov;

 

b)   spoločná diskusia o vnútroštátnych programoch dohľadu nad trhom a ich posudzovanie po ich predložení Komisii;

 

c)  výmeny informácií s ohľadom na nové technológie, ktoré sú dostupné alebo čoskoro budú dostupné na trhu;

 

d)  posudzovanie výsledkov preskúmaní fungovania schvaľovacích úradov, a to tak preskúmaní podľa článku 6 ods. 6, ako aj spoločného auditu podľa článku 71 ods. 8;

 

e)  preskúmavanie výsledkov posúdení fungovania dohľadu nad trhom;

 

f)  posudzovanie výsledkov posúdení fungovania technických služieb, a to tak podľa článku 80 ods. 3a, ako aj po spoločnom posúdení podľa článku 80 ods. 4; a

 

g)  prinajmenšom každí dva roky posúdenie účinnosti opatrení na presadzovanie práva, v náležitých prípadoch tiež súladu a účinnosti všetkých opráv, stiahnutí z obehu alebo sankcií, ktoré uplatnili členské štáty v prípadoch, keď mal nesúlad vplyv na vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky umiestnené na trh vo viacerých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.   Ak po preskúmaní v rámci fóra Komisia má dôvod domnievať sa, že sa vyskytli prípady nedodržiavania tohto nariadenia, môže od členských štátov a ich vnútroštátnych schvaľovacích úradov a orgánov dohľadu nad trhom požadovať ďalšie informácie. Členské štáty a ich príslušné orgány tieto informácie poskytnú bez zbytočného odkladu.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.   Komisia každoročne zverejňuje správu o činnostiach fóra. Táto správa obsahuje podrobné vysvetlenie posudzovaných otázok, opatrenia vyplývajúce z týchto rokovaní a odôvodnenia týchto opatrení, a to aj ak sa žiadne opatrenia neplánujú. Komisia správu o činnostiach fóra každý rok predkladá Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.   Ak Komisia preukáže, že príslušný schvaľovací úrad po spoločnom audite porušil niektorú z požiadaviek tohto nariadenia, bezodkladne o tom informuje členské štáty, Európsky parlament a Komisiu. Komisia môže prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie tohto porušenia. V určitých prípadoch a so zreteľom na povahu porušenia je Komisia oprávnená prerušiť alebo odobrať príslušnému schvaľovaciemu úradu právomoc prijímať žiadosti o osvedčenia EÚ o typovom schválení podľa článku 21.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do dvoch mesiacov po prerušení alebo odobratí takejto právomoci podľa odseku 3 Komisia predloží členským štátom správu o svojich zisteniach týkajúcich sa nesúladu. Ak je to potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré už boli uvedené na trh, Komisia dá príslušným schvaľovacím úradom pokyn, aby v rámci primeranej lehoty pozastavili alebo odňali všetky osvedčenia, ktoré boli vydané neoprávnene.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Online databáza typových schválení

 

1.   Komisia vytvorí online databázu typových schválení na bezpečnú elektronickú výmenu informácií týkajúcich sa postupov typového schvaľovania, vydaných povolení, dohľadu nad trhom a iných príslušných činností medzi vnútroštátnymi schvaľovacími úradmi, orgánmi dohľadu nad trhom, členskými štátmi a Komisiou.

 

2.   Komisia je zodpovedná za koordináciu prístupu s príslušnými orgánmi a prijímanie pravidelných aktualizácií, a tiež za bezpečnosť a dôvernosť údajov, pokiaľ ide o záznamy uchovávané v databáze.

 

3.   Členské štáty poskytujú informácie požadované podľa článku 25. Okrem toho členské štáty poskytujú údaje o identifikačnom čísle vozidla registrovaných vozidiel a registračnom čísle vozidla pridelenom vozidlu v súlade so smernicou Rady 1999/37/EC1a, pričom Komisii pravidelne poskytujú aktualizované údaje. Tieto informácie sú dostupné vo formáte umožňujúcom jednoduché vyhľadávanie.

 

4.   Komisia vytvorí rozhranie medzi databázou a systémom EÚ na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) a informačným a komunikačným systémom pre dohľad nad trhom (ICSMS) s cieľom uľahčiť činnosti dohľadu nad trhom a zabezpečiť koordináciu, súdržnosť a presnosť informácií poskytovaných spotrebiteľom a tretím stranám.

 

5.   Komisia takisto vytvorí verejne prístupné rozhranie, ktoré bude obsahovať informácie uvedené v prílohe IX a podrobnosti o schvaľovacom úrade, ktorý vydal osvedčenie o typovom schválení podľa článku 24, ako aj o technických službách, ktoré vykonali skúšky požadované podľa článku 28. Komisia zabezpečí, aby informácie boli dostupné vo formáte umožňujúcom jednoduché vyhľadávanie.

Komisia takisto v súlade s vykonávacími aktmi prijatými podľa článku 9 ods. 4 zabezpečí prístup k informáciám potrebným na overovacie skúšanie.

 

6.   Komisia ako súčasť databázy vytvorí nástroj na nahranie výsledkov skúšok tretích strán a sťažností týkajúcich sa výkonu vozidiel, systémov, komponentov a ostatných technických jednotiek. Informácie poskytnuté prostredníctvom tohto nástroja sa zohľadnia v súvislosti s činnosťami dohľadu nad trhom stanovenými v článkoch 8 a 9.

 

7.   Na testovanie vhodnosti použitia informačného systému o vnútornom trhu (IMI) na účely výmeny informácií na základe tohto článku sa pilotný projekt spustí do... [3 mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

__________________

 

1a Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výrobca zabezpečí, aby vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré vyrobil a boli uvedené na trh, alebo boli uvedené do prevádzky, boli vyrobené a schválené v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení.

1.  Výrobca zabezpečí, aby vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré uvedené na trh, alebo boli uvedené do prevádzky, boli vyrobené a schválené v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, a aby boli aj naďalej v súlade s týmito požiadavkami, a to bez ohľadu na použitú skúšobnú metódu.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Výrobca sa zodpovedá schvaľovaciemu úradu za všetky aspekty postupu schvaľovania a za zabezpečenie zhody výroby bez ohľadu na použitú skúšobnú metódu.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Na účely typového schválenia EÚ výrobca so sídlom mimo Únie vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii, aby ho zastupoval pred schvaľovacím úradom. Výrobca tiež vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii na účely dohľadu nad trhom, ktorý môže byť rovnaký ako zástupca vymenovaný na účely typového schválenia EÚ.

4.  Na účely typového schválenia EÚ výrobca vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek so sídlom mimo Únie vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii, aby ho zastupoval pred schvaľovacím úradom. Výrobca tiež vymenuje jedného zástupcu so sídlom v Únii na účely dohľadu nad trhom, ktorý môže byť rovnaký ako zástupca vymenovaný na účely typového schválenia EÚ.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Pri podaní žiadosti o typové schválenie EÚ výrobca zabezpečí, aby konštrukcia vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek nezahŕňala stratégie alebo iné prostriedky, ktoré zbytočne menia výkon preukázaný v priebehu uplatniteľných skúšobných postupov, keď sú tieto vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky prevádzkované za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať pri bežnej prevádzke a používaní.

 

Výrobca informuje o každej stratégii riadenia motora, ktorý by sa mohla využívať, a to buď prostredníctvom hardvéru alebo softvéru. Výrobca môže uviesť všetky dôležité informácie týkajúce sa takýchto systémov riadenia vrátane použitého softvéru, parametrov všetkých takýchto systémov a technického odôvodnenia s informáciou, prečo sú potrebné.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Výrobca je voči schvaľovaciemu úradu zodpovedný za všetky aspekty postupu schvaľovania a za zabezpečenie zhody výroby, bez ohľadu na to, či je alebo nie je priamo zapojený do všetkých stupňov konštrukcie vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Výrobca z dôvodu ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov prešetruje a registruje sťažnosti a nesúlady vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré uviedol na trh, od používateľov a o tomto monitorovaní priebežne informuje dovozcov a distribútorov.

 

Ak počet sťažností a nesúladov v súvislosti s vybavením, pokiaľ ide o bezpečnosť alebo emisie, presahuje 30 prípadov ročne alebo 1 percento z celkového počtu vozidiel, podľa toho, ktorá hodnota je nižšia, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti alebo vybavenie osobitného typu, variant a/alebo verzia, ktorá sa uviedla na trh, podrobné informácie sa musia bezodkladne zaslať príslušnému schvaľovaciemu orgánu zodpovednému za vozidlo, systém, komponent, samostatnú technickú jednotku, časť alebo vybavenie, ako aj Komisii.

 

Informácie obsahujú opis problému a podrobnosti potrebné na identifikáciu dotknutého typu, variantu a verzie vozidla, systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky, časti alebo vybavenia. Údaje včasného varovania sa použijú na identifikáciu potenciálnych trendov v sťažnostiach spotrebiteľov a na prešetrenie potreby stiahnutí iniciovaných výrobcom a činností dohľadu nad trhom zo strany členských štátov a Komisie.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Výrobca zabezpečí, aby používateľ vozidla na základe predchádzajúcich informácií súhlasil so spracovaním a prenosom všetkých údajov, ktoré vznikajú pri využívaní vozidla v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/6791a. Keď spracovanie a odoslanie údajov nie je povinné na bezpečné fungovanie vozidla, výrobca zabezpečí, aby používateľ vozidla mal možnosť jednoduchým spôsobom prerušiť prenos údajov.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobca, ktorý sa domnieva, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, alebo časť alebo vybavenie, uvedené na trh alebo do prevádzky, nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, okamžite prijme vhodné opatrenia potrebné na to, aby dané vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie boli v súlade s požiadavkami, stiahne ich z trhu alebo ich podľa potreby stiahne od používateľov.

Ak sa výrobca domnieva, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, alebo časť alebo vybavenie, uvedené na trh alebo do prevádzky, nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, okamžite prijme vhodné opatrenia potrebné na to, aby dané vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie boli v súlade s požiadavkami, stiahne ich z trhu alebo ich podľa potreby stiahne od používateľov.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, výrobca bezodkladne podrobne informuje o nesúlade a o prípadných prijatých opatreniach schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh alebo do prevádzky.

2.  Ak vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, výrobca bezodkladne podrobne informuje o nesúlade, riziku a o prípadných prijatých opatreniach schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh alebo do prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobca uchováva súbor informácií uvedený v článku 24 ods. 4 počas desiatich rokov po uvedení vozidla na trh a piatich rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky.

Výrobca uchováva súbor informácií uvedený v článku 24 ods. 4, okrem toho musí výrobca vozidla umožňuje schvaľovacím úradom prístup ku kópiám osvedčení o zhode uvedených v článku 34 počas desiatich rokov od ukončenia platnosti typového schválenia EÚ, pokiaľ ide o vozidlo, a počas piatich rokov po ukončení platnosti typového schválenia EÚ, pokiaľ ide o systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobca pre potrebu schvaľovacích úradov uchováva kópiu osvedčení o zhode uvedených v článku 34.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytne tomuto orgánu prostredníctvom schvaľovacieho úradu kópiu osvedčenia EÚ o typovom schválení alebo povolenia uvedeného v článku 55 ods. 1, ktoré preukazujú zhodu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre vnútroštátny orgán.

Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu alebo Komisie poskytne tomuto orgánu alebo Komisii prostredníctvom schvaľovacieho úradu kópiu osvedčenia EÚ o typovom schválení alebo povolenia uvedeného v článku 55 ods. 1, ktoré preukazujú zhodu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,časti alebo vybavenia v ľahko zrozumiteľnom jazyku.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu spolupracuje pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.

Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu alebo Komisie spolupracuje s týmto orgánom alebo s Komisiou pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosti zástupcov výrobcu v súvislosti s dohľadom nad trhom

Povinnosti zástupcov výrobcu

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Zástupca výrobcu pre dohľad nad trhom vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Toto splnomocnenie musí zástupcovi umožňovať aspoň:

1.  Zástupca výrobcu vykonáva úlohy uvedené v splnomocnení od výrobcu. Toto splnomocnenie musí zástupcovi umožňovať aspoň:

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  mať prístup k informačnej zložke uvedenej v článku 22 a osvedčeniu o zhode uvedenému v článku 34 v jednom z úradných jazykov Únie. Takáto dokumentácia musí byť schvaľovacím úradom k dispozícii počas desiatich rokov po uvedení vozidla na trh a piatich rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

a)  mať prístup k osvedčeniu o typovom schválení a jeho prílohách a osvedčeniu o zhode v jednom z úradných jazykov Únie. Takáto dokumentácia musí byť schvaľovacím úradom a orgánom dohľadu nad trhom k dispozícii počas desiatich rokov po uvedení vozidla na trh a piatich rokov po uvedení na trh systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  na základe odôvodnenej žiadosti schvaľovacieho úradu poskytnúť tomuto úradu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

b)  na základe odôvodnenej žiadosti schvaľovacieho úradu poskytnúť tomuto úradu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vrátane všetkých technických špecifikácií pri typovom schvaľovaní a prístup k softvéru a algoritmom;

Odôvodnenie

Schvaľovacie úrady by mali mať prístup k softvéru a algoritmom na základe predchádzajúcich prípadov, v ktorých sa softvér použil na ovplyvnenie výsledkov skúšok.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Údaje týkajúce sa zmeny musia pokrývať minimálne tieto aspekty:

3.  Údaje týkajúce sa zmeny mandátu musia pokrývať minimálne tieto aspekty:

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred uvedením typovo schváleného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh dovozca overí, že schvaľovací úrad zostavil súbor informácií uvedený v článku 24 ods. 4 a že systém, komponent alebo samostatná technická jednotka boli označené požadovanou značkou typového schválenia a boli v súlade s článkom 11 ods. 7.

Pred uvedením typovo schváleného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky na trh dovozca overí, že sa naň vzťahuje platné osvedčenie o typovom schválení a že komponent alebo samostatná technická jednotka označené požadovanou značkou typového schválenia a v súlade s článkom 11 ods. 7.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak dovozca usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, a najmä že nezodpovedá svojmu typovému schváleniu, nesmie vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku uviesť na trh, uviesť do prevádzky alebo zaregistrovať, pokiaľ nebudú uvedené do súladu. Ak usúdi, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, informuje o tom výrobcu a orgány dohľadu nad trhom. V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek informuje o tom tiež schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie.

3.  Ak dovozca usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, nie je v zhode s požiadavkami tohto nariadenia, a najmä že nezodpovedá svojmu typovému schváleniu, neuvedie vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku na trh, uviesť do prevádzky alebo zaregistrovať, pokiaľ nebudú uvedené do súladu. Ak usúdi, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, informuje o tom výrobcu a orgány dohľadu nad trhom. V prípade typovo schválených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek informuje o tom tiež schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Dovozca z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov prešetruje a registruje sťažnosti a stiahnutia vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré uviedol na trh, od používateľov a o tomto monitorovaní priebežne informuje distribútorov.

6.  Dovozca z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov prešetruje a registruje sťažnosti, nezrovnalosti a stiahnutia vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré uviedol na trh, od používateľov a o takýchto sťažnostiach a stiahnutiach priebežne informuje distribútorov.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Dovozca bezodkladne informuje príslušného výrobcu o sťažnostiach a hláseniach týkajúcich sa rizík, podozrení na nehody alebo nezrovnalosti v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami, časťami alebo vybavením, ktoré uviedol na trh.

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré dovozca uviedol na trh, nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, dovozca okamžite prijme príslušné opatrenia potrebné na to, aby dané vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka boli v súlade s požiadavkami, stiahne ich z trhu alebo ich podľa potreby stiahne od používateľov.

1.  Ak vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré dovozca uviedol na trh, nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, dovozca pri kontrole výrobcu okamžite prijme príslušné opatrenia potrebné na to, aby dané vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka boli v súlade s požiadavkami, stiahne ich z trhu alebo ich podľa potreby stiahne od používateľov. Dovozca tiež informuje výrobcu a schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, dovozca bezodkladne podrobne informuje o vážnom riziku výrobcu a schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh.

Ak vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré boli uvedené na trh, predstavujú vážne riziko, dovozca bezodkladne podrobne informuje o vážnom riziku výrobcu a schvaľovacie orgány a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Distribútor pred sprístupnením na trhu, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky overí, či je vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka vybavená požadovaným povinným štítkom alebo značkou typového schválenia, či sú k nemu priložené požadované dokumenty a pokyny a bezpečnostné informácie, vyžadované v článku 63, v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch príslušného členského štátu, a či dovozca a výrobca splnili požiadavky stanovené v článku 11 ods. 7 a článku 14 ods. 4.

1.   Distribútor pred sprístupnením na trhu, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky overí, či je vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka vybavená požadovaným povinným štítkom alebo značkou typového schválenia, či sú k nemu priložené požadované dokumenty a pokyny a bezpečnostné informácie, vyžadované v článku 63, v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch príslušného členského štátu, a či dovozca a výrobca splnili požiadavky stanovené v článku 11 ods. 7 a článku 14 ods. 4.

 

2.   Distribútor z dôvodu ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov prešetruje sťažnosti a nesúlady vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek, častí alebo vybavenia, ktoré uviedol na trh. Okrem toho sa všetky sťažnosti a/alebo nesúlady v súvislosti s environmentálnymi alebo bezpečnostnými aspektmi vozidla bezodkladne oznámia dovozcovi alebo výrobcovi.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak distribútor usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, nesmie vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku sprístupniť na trhu, zaevidovať ani uviesť do prevádzky, pokiaľ nebudú uvedené do súladu.

1.  Ak distribútor usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, informuje o tejto skutočnosti výrobcu, dovozcu a schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie, a nesmie vozidlo, systém, komponent ani samostatnú technickú jednotku uviesť na trh, zaevidovať ani uviesť do prevádzky, pokiaľ nebudú uvedené do súladu.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Distribútor, ktorý usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, sprístupnená na trhu, nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, informuje výrobcu alebo dovozcu, aby boli v súlade s článkom 12 ods. 1 alebo článkom 15 ods. 1 prijaté príslušné opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od používateľov.

2.  Ak distribútor usúdi, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, sprístupnená na trhu, nie je v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, informuje výrobcu, dovozcu a schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie, s cieľom zabezpečiť, aby boli v súlade s článkom 12 ods. 1 alebo článkom 15 ods. 1 prijaté príslušné opatrenia, potrebné na dosiahnutie súladu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo v prípade potreby na stiahnutie z trhu alebo stiahnutie od používateľov.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade, že vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, distribútor bezodkladne podrobne informuje o tomto vážnom riziku výrobcu, dovozcu a schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh. Distribútor ich tiež informuje o každom prijatom opatrení a uvedie podrobné údaje, najmä o vážnom riziku, a všetkých nápravných opatreniach prijatých výrobcom.

3.  Ak vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie predstavuje vážne riziko, distribútor bezodkladne podrobne informuje o tomto vážnom riziku výrobcu, dovozcu a schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom v členských štátoch, v ktorých bolo vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie uvedené na trh. Distribútor ich tiež informuje o každom prijatom opatrení a uvedie podrobné údaje o všetkých nápravných opatreniach prijatých výrobcom.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Distribútor na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu spolupracuje s týmto orgánom pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.

4.  Distribútor na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu alebo Komisie spolupracuje s týmto orgánom alebo s Komisiou pri každom opatrení prijatom v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom odstrániť riziká, ktoré predstavuje vozidlo, systém, komponent, samostatná technická jednotka, časť alebo vybavenie, ktoré sprístupnil na trhu.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Pre typové schválenie systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky sa uplatňuje len jednostupňové typové schvaľovanie.

2.  Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky regulačných aktov uvedené v prílohe IV, pre typové schválenie systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky sa uplatňuje len jednostupňové typové schvaľovanie.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Typové schválenie EÚ pre konečný stupeň dokončenia sa udelí iba po tom, ako schvaľovací úrad overil, že typ vozidla schválený v konečnom stupni spĺňa v čase schválenia všetky platné technické požiadavky. Overenie zahŕňa kontrolu dokumentácie všetkých požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie EÚ nedokončeného typu vozidla udelené v rámci viacstupňového postupu, aj keď bolo vydané pre inú kategóriu vozidla.

4.  Typové schválenie EÚ pre konečný stupeň dokončenia sa udelí iba po tom, ako schvaľovací úrad overil, že typ vozidla schválený v konečnom stupni spĺňa v čase schválenia všetky platné technické požiadavky podľa postupov uvedených v prílohe XVII. Overenie zahŕňa kontrolu dokumentácie všetkých požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie EÚ nedokončeného typu vozidla udelené v rámci viacstupňového postupu, aj vrátane prípadov, keď bolo vydané pre inú kategóriu vozidla. Zahŕňa aj overenie, či výkonnosť systémov, ktorým sa udelilo samostatné typové schválenie, je naďalej v súlade s týmito typovými schváleniami potom, ak sa začlenia do vozidla ako celku.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Výber typového schválenia uvedeného v odseku 1 nesmie ovplyvniť uplatniteľné vecné požiadavky, ktoré musí schválený typ vozidla spĺňať v čase vydania typového schválenia celého vozidla.

5.  Výber typového schválenia uvedeného v odseku 1 nesmie ovplyvniť všetky uplatniteľné požiadavky, ktoré musí schválený typ vozidla spĺňať v čase vydania typového schválenia celého vozidla.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Výrobca dá schvaľovaciemu úradu k dispozícii toľko vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, koľko sa požaduje podľa príslušných regulačných aktov na vykonanie požadovaných skúšok.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Môže sa podať len jedna žiadosť týkajúca sa príslušného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a len v jednom členskom štáte.

2.  Môže sa podať len jedna žiadosť týkajúca sa príslušného typu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a len v jednom členskom štáte. Po predložení žiadosti nesmie výrobca prerušiť postup a predložiť ďalšiu žiadosť o ten istý typ inému schvaľovaciemu úradu alebo iným technickým službám. Navyše, ak sa typové schvaľovanie zamietne alebo sa nepodarí skúška v technickej službe, výrobca nesmie predložiť ďalšiu žiadosť o ten istý typ inému schvaľovaciemu úradu ani inej technickej službe.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  informačný dokument, uvedený v prílohe I pre jednostupňové alebo zmiešané typové schválenie alebo v prílohe III pre postupné typové schválenie;

a)  informačný dokument, uvedený v prílohe I pre jednostupňové alebo zmiešané typové schválenie celého vozidla alebo v prílohe III pre postupné typové schválenie celého vozidla alebo v príslušných regulačných aktoch v prípade schvaľovania systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  všetky dodatočné informácie požadované schvaľovacím úradom v súvislosti s postupom predkladania žiadosti.

d)  všetky dodatočné informácie požadované schvaľovacím úradom v súvislosti s postupom typového schvaľovania.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informačná zložka sa dodáva v elektronickom formáte, ktorý poskytne Komisia, ale môže sa takisto prekladať v papierovej podobe.

2.  Informačná zložka sa dodáva v elektronickom formáte.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

K žiadosti o postupné typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priloží aj kompletný súbor osvedčení o typovom schválení EÚ vrátane protokolov o skúškach požadovaných podľa uplatniteľných aktov uvedených v prílohe IV.

K žiadosti o postupné typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priloží aj kompletný súbor osvedčení o typovom schválení EÚ vrátane protokolov o skúškach a dokumentov obsahujúcich informácie požadovaných podľa regulačných aktov uvedených v prílohe IV.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade žiadosti o typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s uplatniteľnými aktmi uvedenými v prílohe IV má schvaľovací úrad prístup k informačnej zložke dovtedy, kým sa schválenie nevydá alebo sa jeho vydanie nezamietne.

V prípade žiadosti o typové schválenie systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v súlade s regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV má schvaľovací úrad prístup k informačnej zložke a informačným dokumentom dovtedy, kým sa schválenie nevydá alebo sa jeho vydanie nezamietne.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

K žiadosti o zmiešané typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priložia aj osvedčenia o typovom schválení EÚ vrátane protokolov o skúškach požadovaných podľa uplatniteľných aktov uvedených v prílohe IV.

K žiadosti o zmiešané typové schválenie sa okrem informačnej zložky uvedenej v článku 22 priložia aj osvedčenia o typovom schválení EÚ vrátane protokolov o skúškach informačných dokumentov požadovaných podľa regulačných aktov uvedených v prílohe IV.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prvom stupni tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré sa vzťahujú na stupeň dokončenia základného vozidla;

a)  v prvom stupni tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré sa vzťahujú na stupeň dokončenia základného vozidla;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v druhom a v ďalších stupňoch tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré sa vzťahujú na aktuálny stupeň výroby, a kópia osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni výroby a všetky podrobnosti o akýchkoľvek zmenách a doplnkoch, ktoré urobil výrobca na vozidle.

b)  v druhom a v ďalších stupňoch tie časti informačnej zložky a osvedčení o typovom schválení EÚ, ktoré sa vzťahujú na aktuálny stupeň výroby, a kópia osvedčenia o typovom schválení EÚ celého vozidla vydaného v predchádzajúcom stupni výroby a všetky podrobnosti o akýchkoľvek zmenách a doplnkoch, ktoré urobil výrobca na vozidle.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie uvedené v písmenách a) a b) sa môžu poskytnúť v súlade s článkom 22 ods. 2.

Informácie uvedené v písmenách a) a b) sa poskytnú v súlade s článkom 22 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovací úrad a technické služby musia mať prístup k softvéru a algoritmom vozidla.

Schvaľovací úrad a technické služby musia mať prístup k softvéru, hardvéru a algoritmom vozidla, ako aj k dokumentácii alebo iným informáciám umožňujúcim primeranú a náležitú úroveň pochopenia systémov vrátane procesu vývoja systémov a systémového konceptu, a tiež fungovania takéhoto softvéru a hardvéru, ktorý umožňuje, aby vozidlo spĺňalo požiadavky tohto nariadenia.

 

Počas obdobia platnosti typového schválenia EÚ sa počas pravidelnej inšpekcie poskytuje prístup k softvéru, hardvéru a algoritmom vozidla s cieľom umožniť overenie toho, že sú splnené požiadavky tohto nariadenia. Po skončení platnosti osvedčenia o typovom schválení a v prípade nepredĺženia uvedeného certifikátu sa prístup naďalej poskytuje na požiadanie. Informácie zverejňované na tieto osobitné účely nie je takej povahy, že by sa tým ohrozila dôvernosť chránených informácií a duševného vlastníctva. Výrobca v čase podania žiadosti o typové schválenie v štandardizovanej podobe oznámi schvaľovaciemu úradu a technickej službe verziu softvéru týkajúceho sa bezpečnostných systémov a komponentov a nastavenia a iné kalibrácie systémov a komponentov súvisiacich s emisiami. Na to, aby bolo možné odhaliť následné nezákonné zmeny v softvéri, je technická služba oprávnená označiť softvér nastavením zodpovedajúcich parametrov.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  V prípade typového schválenia celého vozidla podľa postupu postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schvaľovania, schvaľovací úrad v súlade s článkom 20 ods. 4 overí, že pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sú vydané samostatné typové schválenia podľa požiadaviek platných v čase vydania typového schválenia celého vozidla.

d)  V prípade typového schválenia celého vozidla podľa postupu postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schvaľovania, schvaľovací úrad v súlade s článkom 20 ods. 4 overí, že pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sú vydané samostatné platné typové schválenia podľa požiadaviek platných v čase vydania typového schválenia celého vozidla.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Súčasťou súboru informácií je obsah, ktorý jasne uvádza všetky strany a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenáva riadenie typového schválenia EÚ.

Súčasťou súboru informácií, ktorý sa môže uchovávať v elektronickej podobe, je obsah, ktorý jasne uvádza všetky strany a formát každého dokumentu a chronologicky zaznamenáva riadenie typového schválenia EÚ.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie, pokiaľ zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď v súlade s príslušnými požiadavkami, predstavuje vážne bezpečnostné riziko alebo môže vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie. V uvedenom prípade bezodkladne pošle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.

5.  Schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie EÚ, pokiaľ zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď v súlade s príslušnými požiadavkami, predstavuje bezpečnostné riziko alebo môže vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie. V uvedenom prípade bezodkladne pošle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V súlade s článkom 20 ods. 4 a 5 v prípade postupov postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schválenia schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie EÚ, ak zistí, že systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení alebo v aktoch uvedených v prílohe IV.

V súlade s článkom 20 v prípade postupov postupného, zmiešaného alebo viacstupňového typového schválenia schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie EÚ, ak zistí, že systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení alebo v aktoch uvedených v prílohe IV.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do jedného mesiaca od vydania alebo zmeny osvedčenia o typovom schválení EÚ schvaľovací úrad zašle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii kópiu osvedčenia o typovom schválení EÚ spolu s prílohami, vrátane protokolov o skúškach uvedených v článku 23, pre každý typ vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky, ktorý schválil. Táto kópia sa pošle prostredníctvom zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií alebo vo forme zabezpečeného elektronického súboru.

1.  Do jedného mesiaca od vydania alebo zmeny osvedčenia o typovom schválení EÚ schvaľovací úrad doručí do online databázy typových schválení informácie zahŕňajúce osvedčenie typovom schválení EÚ spolu s prílohami, vrátane protokolov o skúškach uvedených v článku 23, pre každý typ vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky, ktorý schválil.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na žiadosť schvaľovacieho úradu iného členského štátu alebo Komisie schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zašle, do jedného mesiaca od prijatia tejto žiadosti, žiadajúcemu schvaľovaciemu úradu prostredníctvom spoločného zabezpečeného elektronického systému výmeny informácií alebo vo forme zabezpečeného elektronického súboru kópiu vyžiadaného osvedčenia o typovom schválení EÚ s prílohami.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Schvaľovací úrad bezodkladne informuje schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Komisiu o zamietnutí alebo odňatí akéhokoľvek typového schválenia EÚ a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie.

4.  Schvaľovací úrad bezodkladne informuje schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Komisiu o zamietnutí alebo odňatí akéhokoľvek typového schválenia EÚ a uvedie dôvody pre svoje rozhodnutie. Schvaľovací úrad tiež aktualizuje tieto informácie v online databáze typových schválení.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v prípade typového schválenia celého vozidla vyplnený vzor osvedčenia o zhode.

d)  v prípade typového schválenia celého vozidla vyplnený vzor osvedčenia o zhode typu vozidla.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Súlad s technickými požiadavkami tohto nariadenia a regulačných aktov uvedených v prílohe IV sa preukáže prostredníctvom vhodných skúšok v súlade s príslušnými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV, ktoré vykonajú určené technické služby.

1.  Na účel typových schválení EÚ schvaľovací úrad overí súlad s technickými požiadavkami tohto nariadenia a príslušných regulačných aktov uvedených v prílohe IV prostredníctvom vhodných skúšok, ktoré vykonajú určené technické služby.

 

Formát skúšobných protokolov musí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami stanovenými v dodatku 3 k prílohe V.

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výrobca dá schvaľovaciemu úradu k dispozícii vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sa požadujú podľa príslušných aktov uvedených v prílohe IV na vykonanie požadovaných skúšok.

2.  Výrobca dá príslušným technickým službám a schvaľovaciemu úradu k dispozícii vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sa požadujú podľa príslušných aktov uvedených v prílohe IV na vykonanie požadovaných skúšok.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Požadované skúšky sa vykonajú v súlade s príslušnými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV. Ak sa v rámci skúšobných postupov stanovených v príslušných regulačných aktoch zabezpečí rozsah hodnôt, technické služby budú schopné stanoviť parametre a podmienky používané na vykonanie vhodných skúšok uvedených v odseku 1. V prípade typového schválenia celého vozidla orgány zabezpečia, aby vozidlá vybraté na skúšanie predstavovali najhorší možný prípad, pokiaľ ide o plnenie príslušných kritérií, a aby vybraté vozidlá neviedli k dosiahnutiu výsledkov, ktoré sa systematicky odchyľujú od výkonu týchto vozidiel prevádzkovaných za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať pri bežnej prevádzke a používaní.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla, skontroluje štatisticky významný počet vzoriek vozidiel a osvedčení o zhode, pokiaľ ide o ich súlad s článkami 34 a 35, a overí správnosť údajov v osvedčeniach o zhode.

2.  Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla, skontroluje dostatočný a štatisticky významný počet vzoriek vozidiel a osvedčení o zhode, pokiaľ ide o ich súlad s článkami 34 a 35, a overí správnosť údajov v osvedčeniach o zhode.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  S cieľom overiť, či sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykoná kontroly alebo skúšky, ktoré sa požadujú pre typové schválenie EÚ, na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných závodov.

4.  S cieľom overiť, či sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykoná kontroly alebo skúšky, ktoré sa požadujú pre typové schválenie EÚ, na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných závodov. Schvaľovací úrad vykoná prvé kontroly do jedného roka od dátumu vydania osvedčení o zhode. Následné kontroly schvaľovací úrad vykoná aspoň raz ročne v náhodných intervaloch, ktoré sám určí.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Pri vykonávaní skúšok na overenie podľa odsekov 2 a 4 schvaľovací úrad určí inú technickú službu, než je technická služba použitá pri pôvodnom skúšaní na účely typového schválenia.

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, a zistí, že výrobca už nevyrába vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v zhode so schváleným typom, alebo zistí, že osvedčenia o zhode už nie sú v súlade s článkami 34 a 35, hoci výroba pokračuje, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bol dodržaný postup na zaistenie zhody výroby alebo odníme typové schválenie.

5.  Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, a zistí, že výrobca už nevyrába vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v zhode so schváleným typom, s požiadavkami tohto nariadenia alebo požiadavkami regulačných aktov uvedených v prílohe IV, alebo zistí, že osvedčenia o zhode už nie sú v súlade s článkami 34 a 35, hoci výroba pokračuje, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby boli dodržané opatrenia na zaistenie zhody výroby, alebo odníme typové schválenie. Schvaľovací úrad môže rozhodnúť, aby sa prijali všetky nevyhnutné reštriktívne opatrenia v súlade s článkami 53 a 54.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty vytvoria štruktúru vnútroštátnych poplatkov na pokrytie nákladov na svoje typové schválenia a činnosti dohľadu nad trhom, ako aj na skúšanie na účely typového schválenia a skúšanie na overenie zhody výroby a na kontroly vykonávané technickými službami, ktoré určili.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby náklady na ich činnosti súvisiace s typovým schvaľovaním a dohľadom nad trhom boli pokryté. Členské štáty môžu zaviesť štruktúru založenú na poplatkoch, alebo môžu také činnosti financovať zo svojich vnútroštátnych rozpočtov, prípadne uplatniť kombináciu oboch metód. Poplatky nesmú byť vyberané priamo technickými službami.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto vnútroštátne poplatky sa vyberajú od výrobcov, ktorí požiadali o typové schválenie v príslušnom členskom štáte. Poplatky nesmú byť vyberané priamo technickými službami.

2.  Ak sa použije štruktúra založená na poplatkoch, tieto vnútroštátne poplatky sa vyberajú od výrobcov, ktorí požiadali o typové schválenie v príslušnom členskom štáte. Ak sa štruktúra založená na poplatkoch uplatňuje pri zhode výroby, tieto vnútroštátne poplatky vyberá členský štát od výrobcov v krajine, kde sa výroba uskutočňuje.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Štruktúra vnútroštátnych poplatkov zahŕňa aj náklady na kontroly a skúšky na overenie súladu vykonávané Komisiou v súlade s článkom 9. Tieto príspevky predstavujú vonkajšie pripísané príjmy do všeobecného rozpočtu Európskej únie podľa článku 21 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách26.

3.  Komisia zabezpečí, aby náklady na kontroly a skúšky zadané Komisiou v súlade s článkom 9 boli pokryté. Na tento účel sa použije všeobecný rozpočet Európskej únie.

__________________

 

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1 – 96).

 

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty oznámia údaje o svojej štruktúre vnútroštátnych poplatkov ostatným členským štátom a Komisii. Prvé oznámenie sa uskutoční [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 1 rok]. Následné aktualizácie štruktúr vnútroštátnych poplatkov sa každoročne oznamujú ostatným členským štátom a Komisii.

4.  Členské štáty oznámia údaje o svojom finančnom mechanizme alebo finančných mechanizmoch ostatným členským štátom a Komisii. Prvé oznámenie sa uskutoční [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia + 1 rok]. Následné aktualizácie štruktúr vnútroštátnych poplatkov sa každoročne oznamujú ostatným členským štátom a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť koeficient nákladov uvedených v odseku 3, ktorý sa bude uplatňovať na vnútroštátne poplatky uvedené v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak schvaľovací úrad zistí, že zmeny v údajoch uvedených v súbore informácií sú značné, do tej miery, že nemôžu byť pokryté rozšírením existujúceho typového schválenia, odmietne zmeniť typové schválenie EÚ a požiada výrobcu, aby podal žiadosť o nové typové schválenie EÚ.

5.  Ak schvaľovací úrad zistí, že zmeny v údajoch uvedených v súbore informácií nemôžu byť pokryté rozšírením existujúceho typového schválenia, odmietne zmeniť typové schválenie EÚ a požiada výrobcu, aby podal žiadosť o nové typové schválenie EÚ.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  výsledky skúšky na overenie zo strany Komisie alebo orgánov dohľadu nad trhom poukazujú na nesúlad s právnymi predpismi Únie v oblasti bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia;

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Typové schválenia pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa vydávajú na obmedzené obdobie piatich rokov bez možnosti predĺženia. Dátum skončenia platnosti sa uvedie na osvedčení o typovom schválení. Po skončení platnosti osvedčenia o typovom schválení môže byť toto schválenie na žiadosť výrobcu obnovené, avšak len pokiaľ schvaľovací úrad overil, že typ vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky spĺňa všetky požiadavky príslušných regulačných aktov na nové vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky daného typu.

1.  Typové schválenia pre vozidlá kategórie M1 a N1 a pre systémy, komponenty a samostatné technické jednotky uvedené v súlade s odsekom 1a sa vydávajú na obmedzené obdobie siedmich rokov a pre vozidlá kategórií N2, N3, M2, M3 a O na obmedzené obdobie desiatich rokov. Dátum skončenia platnosti sa uvedie na osvedčení o typovom schválení .

 

Pred skončením platnosti osvedčenia o typovom schválení môže byť toto schválenie na žiadosť výrobcu obnovené, avšak len pokiaľ schvaľovací úrad overil, že typ vozidla ako celok spĺňa všetky požiadavky príslušných regulačných aktov na nový typ vozidla tohto schváleného typu vrátane skúšobných protokolov. Ak schvaľovací úrad stanoví, že sa má uplatňovať tento pododsek, nie je nutné opakovať skúšky uvedené v článku 28.

 

Na to, aby výrobca umožnil schvaľovaciemu úradu splniť si svoje úlohy, predkladá svoju žiadosť najskôr 12 mesiacov a najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím platnosti osvedčenia o typovom schválení EÚ.

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Typové schválenia systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek sa vydávajú na neobmedzené obdobie. Keďže určité systémy, komponenty a samostatné technické jednotky si vzhľadom na svoju povahu alebo technické vlastnosti môžu vyžadovať častejšie aktualizácie, príslušné typové schválenia sa vydávajú na obmedzené obdobie siedmich rokov. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 88, ktorými sa doplní toto nariadenie stanovením zoznamu systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, pre ktoré sa vzhľadom na povahu týchto systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek musia vydávať iba na obmedzené obdobie.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  ak výroba vozidiel v súlade so schváleným typom vozidla je definitívne ukončená na dobrovoľnom základe;

b)  ak výroba vozidiel v súlade so schváleným typom vozidla je definitívne ukončená na dobrovoľnom základe, z čo sa v každom prípade bude vychádzať, ak sa žiadne vozidlo daného typu nevyrobilo za predchádzajúce dva roky;

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Osoba(-y) oprávnená(-é) podpisovať vyhlásenia o zhode musí(-ia) byť zamestnaná výrobcom a musí(-ia) byť riadne poverená(-é) niesť plnú právnu zodpovednosť výrobcu, pokiaľ ide o návrh a konštrukciu vozidla alebo o zhodu jeho výroby.

(4)  Osoba(-y) oprávnená(-é) podpisovať vyhlásenia o zhode musí(-ia) byť zamestnaná výrobcom a musí(-ia) byť riadne poverená(-é) niesť právnu zodpovednosť výrobcu, pokiaľ ide o návrh a konštrukciu vozidla alebo o zhodu jeho výroby.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Článok 36 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Hospodárske subjekty uvedú na trh len vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sú označené spôsobom, ktorý je v súlade s týmto nariadením.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Článok 38 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pokiaľ neboli prijaté kroky potrebné na upravenie regulačných aktov, uvedené v odseku 1, môže Komisia schváliť predbežné typové schválenie EÚ prostredníctvom rozhodnutia a na žiadosť členského štátu, ktorý udelil predbežné typové schválenie EÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

3.  Pokiaľ neboli prijaté kroky potrebné na upravenie regulačných aktov, uvedené v odseku 1, môže Komisia schváliť predĺženie platnosti predbežného typového schválenia EÚ prostredníctvom rozhodnutia a na žiadosť členského štátu, ktorý udelil predbežné typové schválenie EÚ. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu oslobodiť akýkoľvek typ vozidla uvedený v odseku 1, od povinnosti dodržiavať jednu alebo viac vecných požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.

2.  Členské štáty môžu oslobodiť akýkoľvek typ vozidla uvedený v odseku 1, od povinnosti dodržiavať jednu alebo viac požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Článok 40 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Okrem toho sa zabezpečí väčšia pružnosť MSP s malou výrobou, ktoré nemôžu spĺňať rovnaké kritériá časového obmedzenia ako veľkí výrobcovia.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Článok 41 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak nebola vznesená žiadna námietka v období troch mesiacov uvedenom v prvom pododseku, vnútroštátne typové schválenie sa považuje za prijaté.

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty udelia typové schválenie EÚ jednotlivého vozidla pre vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v dodatku 2 k časti I prílohy IV, alebo pre vozidlá na osobitné účely požiadavky v časti III prílohy IV.

1.  Členské štáty udelia typové schválenie EÚ jednotlivého vozidla pre vozidlo, ktoré spĺňa požiadavky stanovené v dodatku 2 k časti I prílohy IV, alebo pre vozidlá na osobitné účely požiadavky v časti III prílohy IV. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na nedokončené vozidlá.

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť o typové schválenie EÚ jednotlivého vozidla predkladá výrobca alebo vlastník vozidla alebo jeho zástupca, za predpokladu, že tento zástupca je usadený v Únii.

2.  Žiadosť o typové schválenie EÚ jednotlivého vozidla predkladá vlastník vozidla, výrobca alebo zástupca výrobcu, za predpokladu, že tento zástupca je usadený v Únii.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu oslobodiť konkrétne vozidlo, bez ohľadu na to, či je alebo nie je jedinečné, od povinnosti dodržiavať jedno alebo viac ustanovení tohto nariadenia alebo vecných požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.

1.  Členské štáty môžu oslobodiť konkrétne vozidlo, bez ohľadu na to, či je alebo nie je jedinečné, od povinnosti dodržiavať jedno alebo viac ustanovení tohto nariadenia alebo požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Žiadosť o vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla predkladá výrobca alebo vlastník vozidla alebo jeho zástupca, za predpokladu, že tento zástupca má sídlo v Únii.

2.  Žiadosť o vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla predkladá vlastník vozidla, výrobca alebo zástupca výrobcu, za predpokladu, že tento zástupca má sídlo v Únii.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Formát osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení jednotlivého vozidla je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ uvedenom v prílohe VI a obsahuje aspoň informácie potrebné na žiadosť o registráciu stanovenú v smernici Rady 1999/37/ES28.

Formát osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení jednotlivého vozidla je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ uvedenom v prílohe VI a obsahuje aspoň informácie zahrnuté do vzoru osvedčenia EÚ o schválení jednotlivého vozidla, ktorý sa uvádza v prílohe VI.

__________________

 

28 Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57).

 

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Článok 44 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členský štát povolí, aby vozidlo, pre ktoré iný členský štát už udelil vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla v súlade s článkom 43, bolo sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky, pokiaľ tento členský štát nemá opodstatnené dôvody domnievať sa, že príslušné alternatívne požiadavky, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými.

3.  Členský štát povolí, aby vozidlo, pre ktoré iný členský štát už udelil vnútroštátne typové schválenie jednotlivého vozidla v súlade s článkom 43, bolo sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky, pokiaľ tento členský štát nemá opodstatnené dôvody domnievať sa, že príslušné alternatívne požiadavky, podľa ktorých bolo vozidlo schválené, nie sú rovnocenné s jeho vlastnými alebo že vozidlo nespĺňa tieto požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Postupy stanovené v článkoch 43 a 44 sa môžu uplatňovať na konkrétne vozidlo počas po sebe nasledujúcich etáp jeho dokončovania v súlade s postupom viacstupňového typového schvaľovania.

1.  Postupy stanovené v článkoch 42 a 43 sa môžu uplatňovať na konkrétne vozidlo počas po sebe nasledujúcich etáp jeho dokončovania v súlade s postupom viacstupňového typového schvaľovania. V prípade vozidiel schválených v rámci viacstupňového typového schvaľovania sa uplatňujú ustanovenia uvedené v prílohe XVII.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Článok 45 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Postupy stanovené v článkoch 43 a 44 nemôžu nahradiť prechodnú etapu v rámci bežného sledu postupu viacstupňového typového schvaľovania a nemôžu sa uplatňovať na účely získania prvého stupňa schválenia vozidla.

2.  Postupy stanovené v článkoch 42 a 43 nenahradia prechodnú etapu v rámci bežného sledu postupu viacstupňového typového schvaľovania a nebudú sa uplatňovať na účely získania prvého stupňa schválenia vozidla.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Článok 46 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Nedokončené vozidlá môžu byť sprístupnené na trhu alebo uvedené do prevádzky, ale vnútroštátne orgány zodpovedné za registráciu vozidiel môžu odmietnuť zaevidovať takéto vozidlá a povoliť ich prevádzku na cestách.

Nedokončené vozidlá môžu byť sprístupnené na trhu, ale vnútroštátne orgány zodpovedné za registráciu vozidiel môžu odmietnuť zaevidovať takéto vozidlá, uviesť ich do prevádzky a povoliť ich prevádzku na cestách.

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vozidlá ukončených sérií, pre ktoré sa typové schválenie EÚ stalo podľa článku 33 ods. 2 písm. a) neplatným, sa môžu sprístupniť na trhu, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky za predpokladu, že je splnená požiadavka stanovená v odseku 4 a sú dodržané lehoty stanovené v odsekoch 2 a 4.

Vozidlá ukončených sérií, pre ktoré sa typové schválenie EÚ stalo podľa článku 33 ods. 2 písm. a) neplatným, sa môžu zaevidovať alebo uviesť do prevádzky za predpokladu, že je splnená požiadavka stanovená v odseku 4.

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá, ktoré pred tým, ako ich typové schválenie EÚ stratilo platnosť, už boli na území Únie a ešte neboli sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky.

Prvý pododsek sa uplatňuje iba na vozidlá, ktoré pred tým, ako ich typové schválenie EÚ stratilo platnosť, už boli na území Únie a ešte neboli zaevidované alebo uvedené do prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobca, ktorý si želá sprístupniť na trhu, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky vozidlá ukončených sérií v súlade s odsekom 1, predloží na tento účel žiadosť vnútroštátnemu orgánu členského štátu, ktorý vydal typové schválenie EÚ. V tejto žiadosti sa presne uvedú všetky technické alebo ekonomické dôvody, ktoré týmto vozidlám bránia spĺňať nové požiadavky typového schválenia, ako aj VIN dotknutých vozidiel.

Výrobca, ktorý si želá sprístupniť na trhu, zaevidovať alebo uviesť do prevádzky vozidlá ukončených sérií v súlade s odsekom 1, predloží na tento účel žiadosť schvaľovaciemu úradu členského štátu, ktorý vydal typové schválenie EÚ. V tejto žiadosti sa presne uvedú všetky technické alebo ekonomické dôvody, ktoré týmto vozidlám bránia spĺňať nové požiadavky typového schválenia, ako aj VIN dotknutých vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Príslušný vnútroštátny orgán rozhodne do troch mesiacov od prijatia žiadosti, či povolí uvedenie na trh, zaevidovanie a uvedenie do prevádzky týchto vozidiel na území dotknutého členského štátu a stanoví počet vozidiel, ktorým môže byť udelené povolenie.

Príslušný schvaľovací úrad rozhodne do troch mesiacov od prijatia žiadosti, či povolí uvedenie na trh, zaevidovanie a uvedenie do prevádzky týchto vozidiel na území dotknutého členského štátu a stanoví počet vozidiel, ktorým môže byť udelené povolenie.

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Iba vozidlá ukončených sérií s platným osvedčením o zhode, ktoré zostalo platné aspoň tri mesiace po dátume jeho vydania, ale pre ktoré typové schválenie stratilo platnosť podľa článku 33 ods. 2 písm. a), môžu byť sprístupnené na trhu, zaevidované alebo uvedené do prevádzky v Únii.

4.  Iba vozidlá ukončených sérií s platným osvedčením o zhode, ktoré zostalo platné aspoň tri mesiace po dátume jeho vydania, ale pre ktoré typové schválenie stratilo platnosť podľa článku 33 ods. 2 písm. a), môžu byť zaevidované alebo uvedené do prevádzky v Únii.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Článok 47 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty vedú evidenciu VIN vozidiel, ktorým povolili sprístupnenie na trhu, zaevidovanie alebo uvedenie do prevádzky v súlade s týmto článkom.

6.  Členské štáty vedú evidenciu VIN vozidiel, ktoré zaevidovali alebo uviedli do prevádzky v súlade s týmto článkom.

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Článok 49 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Postup zaobchádzania s vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami, ktoré predstavujú vážne riziko, na vnútroštátnej úrovni

Vnútroštátne hodnotenie, pokiaľ ide o vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, pri ktorých hrozí vážne riziko toho, že nie sú v súlade s právnymi predpismi

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu, ktoré prijali opatrenie podľa článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008 a článku 8 tohto nariadenia, alebo ktoré majú dostatočný dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, bezodkladne informujú o svojich zisteniach schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie.

1.  Ak orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu na základe činností dohľadu nad trhom alebo informácií poskytnutých schvaľovacím úradom, výrobcami alebo v sťažnosti, majú dôvod domnievať sa, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, na ktorú sa vzťahuje toto nariadenie, predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie alebo nevyhovuje požiadavkám stanoveným v tomto nariadení, vykonajú hodnotenie vo vzťahu k tomuto vozidlu, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke týkajúce sa všetkých požiadaviek stanovených v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty plne spolupracujú s orgánmi dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovací úrad uvedený v odseku 1 vykoná hodnotenie v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, pričom zhodnotí všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Príslušné hospodárske subjekty plne spolupracujú so schvaľovacími úradmi a orgánmi dohľadu nad trhom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na posúdenie rizika tohto výrobku sa uplatňuje článok 20 nariadenia č. 765/2008.

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na reštriktívne opatrenia uvedené v druhom pododseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Príslušný schvaľovací úrad informuje Komisiu a ostatné členské štáty o výsledkoch hodnotenia uvedeného v odseku 1 a o opatreniach, ktoré od hospodárskeho subjektu požaduje.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Článok 49 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 49a

 

Vnútroštátny postup zaobchádzania s vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami, ktoré predstavujú vážne riziko alebo nevyhovujú právnym predpisom

 

1.   Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 49 orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu zistia, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo nie je v súlade s týmto nariadením, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh, zaevidovaní alebo uvedení do prevádzky už nepredstavoval toto riziko, resp. nebol v rozpore s týmto nariadením.

 

2.  Hospodársky subjekt v súlade so záväzkami uvedenými v článkoch 11 až 19 zabezpečí, aby boli prijaté všetky primerané nápravné opatrenia, pokiaľ ide o všetky takéto vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré uviedol na trh, zaevidoval alebo uviedol do prevádzky v Únii.

 

3.  Ak hospodársky subjekt v rámci lehoty uvedenej v odseku 1 neprijme primerané nápravné opatrenia alebo ak si riziko vyžaduje urýchlené konanie, vnútroštátne orgány prijmú všetky primerané predbežné reštriktívne opatrenia s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky na svojom vnútroštátnom trhu alebo s cieľom stiahnuť ich z daného trhu, či od používateľov.

 

Na reštriktívne opatrenia uvedené v tomto odseku sa uplatňuje článok 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Článok 50 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Postup oznamovania a námietkové konanie v súvislosti s reštriktívnymi opatreniami prijatými na vnútroštátnej úrovni

Nápravné a reštriktívne opatrenia na úrovni EÚ

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vnútroštátne orgány bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty o reštriktívnych opatreniach prijatých v súlade s článkom 49 ods. 1 a 5.

Členský štát, ktorý prijíma nápravné opatrenia a reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 50 ods. 1 a ods.3 bezodkladne informujú Komisiu a ostatné členské štáty prostredníctvom elektronického systému uvedeného v článku 22 nariadenia (ES) č. 765/2008. O svojich zisteniach tiež bezodkladne informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil schválenie.

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Poskytnuté informácie zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu nevyhovujúceho vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, údaje o ich pôvode, charaktere uvádzanej nezhody a možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych reštriktívnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt.

2.   Poskytnuté informácie zahŕňajú všetky dostupné údaje, najmä údaje potrebné na identifikáciu tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, údaje o ich pôvode, charaktere porušenia a/alebo možné riziko, charakter a trvanie prijatých vnútroštátnych nápravných a reštriktívnych opatrení a stanoviská, ktoré predložil príslušný hospodársky subjekt. Taktiež uvedie, či je riziko spôsobené jedným z týchto dôvodov:

 

a)  vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, ochrany životného prostredia alebo ostatných aspektov ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

 

b)  nedostatky v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe IV.

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Schvaľovací úrad uvedený v článku 49 ods. 1 uvedie, či nesúlad nastal v dôsledku niektorej z nasledujúcich skutočností:

vypúšťa sa

a)   vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky týkajúce sa zdravia alebo bezpečnosti osôb, ochrany životného prostredia alebo ostatných aspektov ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie;

 

b)   nedostatky v príslušných regulačných aktoch uvedených v prílohe IV.

 

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty, s výnimkou členského štátu, ktorý postup inicioval, do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 informujú Komisiu a ostatné členské štáty o všetkých prijatých reštriktívnych opatreniach a o akýchkoľvek dodatočných informáciách týkajúcich sa nezhody príslušného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, ktoré majú k dispozícii, a v prípade nesúhlasu s oznámeným vnútroštátnym opatrením aj o svojich námietkach.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Ak členské štáty alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia oznámenia uvedeného v odseku 1 nevznesú námietku proti nápravnému alebo reštriktívnemu opatreniu prijatému členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené. Ostatné členské štáty zaistia, aby boli v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou bezodkladne prijaté podobné nápravné alebo reštriktívne opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak členský štát alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 vznesie námietku v súvislosti s reštriktívnym opatrením prijatým členským štátom, opatrenie posúdi Komisia v súlade s článkom 51.

4.  Ak členský štát alebo Komisia počas jedného mesiaca počas jedného mesiaca od oznámenia uvedeného v odseku 1 vznesie námietku v súvislosti s nápravným alebo reštriktívnym opatrením prijatým členským štátom alebo ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia bezodkladne začne konzultácie s daným členským štátom a príslušným hospodárskym subjektom alebo príslušnými subjektmi.

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak členské štáty alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v odseku 1 nevznesú námietku proti reštriktívnemu opatreniu prijatému členským štátom, opatrenie sa považuje za opodstatnené. Ostatné členské štáty zaistia, aby boli v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou prijaté podobné reštriktívne opatrenia.

5.   Na základe výsledkov týchto konzultácií Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa harmonizovaných nápravných alebo reštriktívnych opatrení na úrovni Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

 

Komisia tieto vykonávacie akty adresuje všetkým členským štátom a bezodkladne o nich informuje príslušné hospodárske subjekty. Členské štáty začnú tieto vykonávacie akty uplatňovať bezodkladne. Zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Ak sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie nie je opodstatnené, prijme vykonávacie akty, v ktorých požiada dotknutý členský štát o stiahnutie alebo úpravu opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Článok 50 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za oprávnené a riziko nesúladu sa prisudzuje nedostatkom v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, Komisia navrhne:

 

a)   pokiaľ ide o regulačné akty, potrebné zmeny príslušného aktu;

 

b)   pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, potrebné zmeny príslušných predpisov EHK OSN v súlade s ustanoveniami prílohy III k rozhodnutiu Rady 97/836/ES.

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Článok 51

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 51

vypúšťa sa

Ochranný postup Únie

 

1.  Keď sa počas postupu stanoveného v článku 50 ods. 3 a 4 vznesú námietky proti reštriktívnemu opatreniu členského štátu alebo keď sa Komisia domnieva, že vnútroštátne opatrenie je v rozpore s právnymi predpismi Únie, Komisia po konzultácii s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi vnútroštátne opatrenie bezodkladne vyhodnotí. Na základe výsledkov tohto hodnotenia Komisia prijme rozhodnutie, v ktorom sa určí, či sa vnútroštátne opatrenie považuje za opodstatnené alebo nie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

 

Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi príslušným hospodárskym subjektom. Členské štáty bezodkladne vykonajú rozhodnutie Komisie a o vykonaní rozhodnutia informujú Komisiu.

 

2.  Ak Komisia považuje vnútroštátne opatrenie za oprávnené, všetky členské štáty prijmú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie stiahnutia nevyhovujúceho vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky z ich trhov a zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu. Ak Komisia považuje vnútroštátne opatrenie za neopodstatnené, príslušný členský štát toto opatrenie zruší alebo ho upraví v súlade s rozhodnutím Komisie uvedeným v odseku 1.

 

3.  Ak sa vnútroštátne opatrenie považuje za oprávnené a prisudzuje sa nedostatkom v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, Komisia navrhne tieto vhodné opatrenia:

 

a)   pokiaľ ide o regulačné akty, Komisia navrhne potrebné zmeny príslušného aktu;

 

b)   pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, Komisia navrhne potrebné zmeny príslušných predpisov EHK OSN v súlade s ustanoveniami prílohy III k rozhodnutiu Rady 97/836/ES.

 

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Článok 51 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 51a

 

Nápravné a reštriktívne opatrenia nasledujúce po činnostiach Komisie v oblasti dohľadu nad trhom Komisie

 

1.   Ak po vykonaní kontrol podľa článku 9 Komisia zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka predstavuje vážne riziko pre zdravie alebo bezpečnosť ľudí alebo pre iné aspekty ochrany verejného záujmu, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo nie je v súlade s týmto nariadením, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh, zaevidovaní alebo uvedení do prevádzky už nepredstavoval toto riziko, resp. nebol v rozpore s týmto nariadením.

 

Ak hospodársky subjekt neprijme primerané nápravné opatrenia v lehote uvedenej v prvom pododseku alebo ak si riziko vyžaduje okamžitý zásah, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanovia akékoľvek nápravné alebo reštriktívne opatrenia EÚ, ktoré sú podľa nej potrebné na úrovni Únie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

 

Komisia tieto vykonávacie akty adresuje všetkým členským štátom a bezodkladne o nich informuje príslušné hospodárske subjekty. Členské štáty začnú tieto vykonávacie akty uplatňovať bezodkladne. Zodpovedajúcim spôsobom o tom informujú Komisiu.

 

2.   Ak sa riziko alebo nesúlad prisudzuje nedostatkom v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, Komisia navrhne:

 

a)   pokiaľ ide o regulačné akty, potrebné zmeny príslušného aktu;

 

b)   pokiaľ ide o predpisy EHK OSN, potrebné zmeny príslušných predpisov EHK OSN v súlade s ustanoveniami prílohy III k rozhodnutiu Rady 97/836/ES.

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Článok 52

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 52

vypúšťa sa

Vyhovujúce vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky,

 

ktoré predstavujú vážne bezpečnostné riziko alebo vážne riziko pre zdravie a životné prostredie

 

1.  Ak po vykonaní hodnotenia podľa článku 49 ods. 1 členský štát zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, hoci sú v súlade s uplatniteľnými požiadavkami alebo vhodne označené, predstavujú vážne riziko pre bezpečnosť alebo môžu vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie, požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušné vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka pri uvedení na trh alebo evidencii alebo pri uvedení do prevádzky už nepredstavovali toto riziko, alebo prijme reštriktívne opatrenia, aby v závislosti od charakteru rizika toto vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku stiahol z trhu, alebo ho v rámci primeranej lehoty stiahol od používateľov.

 

Členský štát môže odmietnuť zaevidovať také vozidlá, pokiaľ hospodársky subjekt neprijme všetky príslušné nápravné opatrenia.

 

2.   Hospodársky subjekt zabezpečí prijatie všetkých vhodných nápravných opatrení v súvislosti so všetkými vozidlami, systémami, komponentmi alebo samostatnými technickými jednotkami uvedenými v odseku 1.

 

3.   Členský štát do jedného mesiaca od prijatia žiadosti uvedenej v odseku 1 poskytne Komisii a ostatným členským štátom všetky dostupné informácie, najmä údaje potrebné na identifikáciu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, pôvodu a dodávateľského reťazca vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, povahy možného rizika a povahy a trvania prijatých vnútroštátnych reštriktívnych opatrení.

 

4.   Komisia bezodkladne konzultuje s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi, a najmä so schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenia, a vyhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenie. Na základe tohto hodnotenia Komisia rozhodne, či sa vnútroštátne opatrenie uvedené v odseku 1 považuje, alebo nepovažuje za opodstatnené, a v prípade potreby navrhne primerané opatrenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

 

5.   Komisia adresuje svoje rozhodnutie všetkým členským štátom a bezodkladne ho oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu alebo subjektom.

 

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Článok 53

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 53

vypúšťa sa

Všeobecné ustanovenia týkajúce sa nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

 

1.   Ak sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode alebo značku typového schválenia, nezhodujú so schváleným typom, alebo nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, či boli schválené na základe nesprávnych údajov, môžu schvaľovacie úrady, orgány dohľadu nad trhom alebo Komisia prijať nevyhnutné reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky na trhu, alebo ich stiahnuť z daného trhu či stiahnuť od používateľov, čo zahŕňa aj odňatie typového schválenia schvaľovacím úradom, ktorý typové schválenie EÚ udelil, kým príslušný hospodársky subjekt neprijme všetky primerané nápravné opatrenia na to, aby zabezpečil zosúladenie týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek s požiadavkami.

 

2.   Na účely odseku 1 sa odchýlky od údajov v osvedčení o typovom schválení EÚ alebo súbore informácií považujú za nezhodu so schváleným typom.

 

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Článok 54 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oznamovanie a námietkové konania týkajúce sa nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek

Nevyhovujúce typové schválenie EÚ

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak schvaľovací úrad alebo orgán dohľadu nad trhom zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, alebo že sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky s osvedčením o zhode alebo so značkou typového schválenia nezhodujú so schváleným typom, môže prijať všetky primerané reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 53 ods. 1.

1.  Ak schvaľovací úrad zistí, že udelené typové schválenie nie je v súlade s týmto nariadením, odmietne uznať takéto schválenie. O schvaľovacom úrade, ktorý typové schválenie EÚ udelil, informuje ostatné členské štáty, ako aj Komisiu.

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Schvaľovací úrad, orgán dohľadu nad trhom alebo Komisia tiež požiada schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, o overenie, či sú vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vo výrobe naďalej v zhode so schváleným typom alebo prípadne, či boli vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré už boli uvedené na trh, opäť uvedené do súladu.

2.  Ak schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, do jedného mesiaca po doručení oznámenia potvrdí nesúlad typového schválenia, odoberie tento schvaľovací úrad typové schválenie.

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade schválenia celého vozidla, pokiaľ je nesúlad vozidla spôsobený systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, sa žiadosť uvedená v odseku 2 adresuje aj schvaľovaciemu úradu, ktorý danému systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke udelil typové schválenie EÚ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade viacstupňového typového schvaľovania, pokiaľ je nesúlad dokončeného vozidla spôsobený systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou, ktorá tvorí časť nedokončeného vozidla, alebo samotným nedokončeným vozidlom, sa žiadosť uvedená v odseku 2 adresuje aj schvaľovaciemu úradu, ktorý danému systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke alebo nedokončenému vozidlu udelil typové schválenie EÚ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Po prijatí žiadosti uvedenej v odsekoch 1 až 4 schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykoná hodnotenie príslušných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, pričom sa zameria na všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. Schvaľovací úrad musí tiež overiť údaje, na základe ktorých sa typové schválenie udelilo. Príslušné hospodárske subjekty plne spolupracujú so schvaľovacím úradom.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Ak schvaľovací úrad, ktorý vozidlu, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotke udelil typové schválenie EÚ, zistí nesúlad, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie daného vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky a v prípade potreby čo najskôr a najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti prijme opatrenia uvedené v článku 53 ods. 1.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Vnútroštátne orgány, ktoré prijmú reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 53 ods. 1, okamžite informujú Komisiu a ostatné členské štáty.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 8 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak do jedného mesiaca od oznámenia reštriktívnych opatrení prijatých schvaľovacím úradom alebo orgánom dohľadu nad trhom v súlade s článkom 53 ods. 1 iný členský štát vznesie námietku voči oznámenému reštriktívnemu opatreniu, alebo ak Komisia v súlade s článkom 9 ods. 5 zistí nesúlad, Komisia sa bezodkladne poradí s členskými štátmi a príslušným hospodárskym subjektom alebo subjektmi, a najmä so schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenie, a vyhodnotí prijaté vnútroštátne opatrenie. Na základe tohto hodnotenia sa Komisia môže rozhodnúť prijať potrebné reštriktívne opatrenia uvedené v článku 53 ods. 1 prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Ak schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, do jedného mesiaca po oznámení odmietnutia typového schválenia schvaľovacím úradom vznesie námietku, Komisia sa bezodkladne poradí s členskými štátmi, a najmä so schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenie, a s príslušným hospodárskym subjektom.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Na základe tohto hodnotenia Komisia prijme vykonávacie akty obsahujúce jej rozhodnutie o tom, či odmietnutie typového schválenia EÚ prijaté podľa odseku 1 je opodstatnené. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b.  Ak sa po kontrolách Komisie v súlade s článkom 9 Komisia bude domnievať, že typové schválenie, ktoré bolo udelené, nie je v súlade s týmto nariadením, bezodkladne začne konzultácie s členskými štátmi, a najmä so schvaľovacím úradom, ktorý udelil typové schválenie a s príslušným hospodárskym subjektom. Po uskutočnení takýchto konzultácií Komisia prijme vykonávacie akty obsahujúce jej rozhodnutie o tom, či udelené typové schválenie je v súlade s týmto nariadením. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Ak členské štáty alebo Komisia počas jedného mesiaca od prijatia oznámenia o reštriktívnych opatreniach prijatých v súlade s článkom 53 ods. 1 nevznesú proti reštriktívnemu opatreniu prijatému členským štátom námietku, opatrenie sa považuje za opodstatnené. Ostatné členské štáty zaistia, aby boli v súvislosti s dotknutým vozidlom, systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou prijaté podobné reštriktívne opatrenia.

9.   V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie v rozpore s týmto nariadením, ktoré už boli sprístupnené na trhu, sa uplatňujú články 49 až 53.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Článok 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Článok 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Článok 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 57

vypúšťa sa

Všeobecné informácie o stiahnutí vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek od používateľov

 

1.   Výrobca, ktorému bolo udelené typové schválenie celého vozidla a je povinný stiahnuť vozidlá od používateľov v súlade s článkom 12 ods. 1, článkom 15 ods. 1, článkom 17 ods. 2, článkom 49 ods. 1, článkom 49 ods. 6, článkom 51 ods. 4, článkom 52 ods. 1 a článkom 53 ods. 1 tohto nariadenia a článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008, o tejto skutočnosti okamžite informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie celého vozidla.

 

2.   Výrobca systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktorému bolo udelené typové schválenie EÚ a je povinný zvolať systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v súlade s článkom 12 ods. 1, článkom 15 ods. 1, článkom 17 ods. 2, článkom 49 ods. 1, článkom 49 ods. 6, článkom 51 ods. 4, článkom 52 ods. 1 a článkom 53 ods. 1 tohto nariadenia a článkom 20 nariadenia (ES) č. 765/2008, o tejto skutočnosti okamžite informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

 

3.   Výrobca navrhne schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil typové schválenie, súbor vhodných nápravných opatrení na uvedenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek do súladu a prípadne na odstránenie vážneho rizika uvedeného v článku 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.

 

Schvaľovací úrad vykoná hodnotenie s cieľom overiť, či sú navrhované nápravné opatrenia dostatočné a či boli prijaté dostatočne včas, a bezodkladne oznámi nápravné opatrenia, ktoré schválil, schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii.

 

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Článok 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Článok 59

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 59

vypúšťa sa

Právo hospodárskych subjektov na vypočutie, oznamovanie rozhodnutí a dostupných nápravných opatrení

 

1.  S výnimkou prípadov, keď je potrebné okamžite prijať opatrenia z dôvodov vážneho rizika pre ľudské zdravie, bezpečnosť a životné prostredie, sa pred tým, ako vnútroštátne orgány členských štátov prijmú akékoľvek opatrenia podľa článkov 49 až 58, poskytne príslušnému hospodárskemu subjektu možnosť predložiť vnútroštátnemu orgánu v primeranej lehote pripomienky.

 

Ak sa opatrenia prijali bez vypočutia hospodárskeho subjektu, hospodársky subjekt musí mať možnosť predložiť pripomienky čo najskôr a vnútroštátny orgán prijaté opatrenia následne okamžite preskúma.

 

2.  Akékoľvek opatrenie prijaté vnútroštátnymi orgánmi musí uvádzať presné dôvody, na ktorých je založené.

 

Ak je opatrenie určené konkrétnemu hospodárskemu subjektu, bezodkladne sa oznámi príslušnému hospodárskemu subjektu, ktorý je zároveň informovaný o nápravných opatreniach dostupných podľa právnych predpisov daného členského štátu a o lehotách, ktorým takéto nápravné opatrenia podliehajú.

 

Ak má opatrenie všeobecný rozsah pôsobnosti, zodpovedajúcim spôsobom sa zverejní vo vnútroštátnom úradnom vestníku alebo v rovnocennom nástroji.

 

3.   Akékoľvek opatrenie prijaté vnútroštátnymi orgánmi sa stiahne alebo zmení okamžite po tom, ako hospodársky subjekt preukáže, že prijal účinné nápravné opatrenie.

 

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Článok 60 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V tomto delegovanom akte sa stanovia dátumy povinného uplatňovania predpisu EHK OSN alebo jeho zmien a bude v prípade potreby zahŕňať prechodné ustanovenia.

V tomto delegovanom akte sa stanovia dátumy povinného uplatňovania predpisu EHK OSN alebo jeho zmien, pričom v prípade potreby bude zahŕňať prechodné ustanovenia a v náležitých prípadoch na účely typového schválenia najmä prvé zaevidovanie a uvedenie do prevádzky, ako aj sprístupnenie systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na trhu.

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Článok 63 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výrobca nesmie poskytnúť žiadne technické informácie súvisiace s údajmi o type vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, stanovenými v tomto nariadení alebo v jeho delegovaných alebo vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia, ktoré sa odlišujú od údajov typovo schválených schvaľovacím úradom.

1.  Výrobca nesmie poskytnúť žiadne technické informácie súvisiace s údajmi o type vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, stanovenými v tomto nariadení alebo v jeho delegovaných alebo vykonávacích aktoch prijatých podľa tohto nariadenia alebo v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, ktoré sa odlišujú od údajov typovo schválených schvaľovacím úradom.

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobcovia poskytnú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený a štandardizovaný prístup k informáciám systému OBD vozidla, k diagnostickým a iným zariadeniam, nástrojom vrátane príslušného softvéru a informáciám o opravách a údržbe vozidiel.

Výrobcovia poskytnú nezávislým prevádzkovateľom neobmedzený, štandardizovaný a nediskriminačný prístup k informáciám systému OBD vozidla, k diagnostickým a iným zariadeniam, nástrojom vrátane úplných referenčných materiálov a verziám na stiahnutie k príslušnému softvéru a informáciám o opravách a údržbe vozidiel. Informácie sa prezentujú ľahko prístupným spôsobom v podobe strojovo čitateľných a elektronicky spracovateľný súborov údajov. Nezávislí prevádzkovatelia majú prístup k službám diaľkovej diagnostiky, ktoré využívajú výrobcovia a autorizovaní predajcovia a opravovne.

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel sa sprístupnia na webových stránkach výrobcov v štandardizovanom formáte alebo, ak to nie je vzhľadom na povahu informácií možné, v inej vhodnej forme. Tento prístup musí byť hlavne nediskriminačný v porovnaní s daným ustanovením alebo prístupom poskytovaným autorizovaným predajcom alebo opravovniam.

Informácie systému OBD vozidla a informácie o opravách a údržbe vozidiel sa sprístupnia na webových stránkach výrobcov v štandardizovanom formáte alebo, ak to nie je vzhľadom na povahu informácií možné, v inej vhodnej forme. Nezávislým prevádzkovateľom s výnimkou opravovní sa informácie tiež poskytnú v strojovo čitateľnom formáte, ktorý možno elektronicky spracovať pomocou bežne dostupných IT nástrojov a softvéru, čo nezávislým prevádzkovateľom umožňuje plniť úlohy súvisiace s ich podnikaním v rámci dodávateľského reťazca na trhu s náhradnými dielmi.

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Na účely systému OBD, diagnostiky, opravy a údržby vozidla sa sprístupní priamy tok údajov o vozidle prostredníctvom štandardizovaných konektorov špecifikovaných v predpise OSN č. 83, prílohe XI, doplnku 1, ods. 6.5.1.4 a v predpise OSN č. 49, prílohe 9B.

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Článok 65 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  V súlade s článkom 88 je Komisia splnomocnená prijať delegované akty na zmenu a doplnenie prílohy XVIII, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie alebo znemožnené zneužitie prostredníctvom aktualizácie požiadaviek týkajúcich sa prístupu k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla a prostredníctvom schválenia a začlenenia noriem uvedených v odsekoch 2 a 3.

10.  V súlade s článkom 88 je Komisia splnomocnená prijať delegované akty na zmenu a doplnenie prílohy XVIII, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie alebo znemožnené zneužitie prostredníctvom aktualizácie požiadaviek týkajúcich sa prístupu k informáciám systému OBD vozidla a informáciám o opravách a údržbe vozidla a prostredníctvom schválenia a začlenenia noriem uvedených v odsekoch 2 a 3. Komisia je tiež splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 88, aby doplnila doplniť toto nariadenie a vypracovala prílohu XVIIIA s cieľom zohľadniť technologický pokrok v oblasti elektronickej výmeny údajov prostredníctvom rozsiahlych bezdrôtových sietí, aby sa zabezpečil nepretržitý priamy prístup k údajom z vozidla a k zdrojom pre nezávislých prevádzkovateľov, a okrem toho prostredníctvom technických návrhov aj neutralita hospodárskej súťaže.

Pozmeňujúci návrh    250

Návrh nariadenia

Článok 66 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Konečný výrobca je zodpovedný za poskytovanie informácií o celom vozidle nezávislým prevádzkovateľom.

2.  V prípade viacstupňového typového schválenia, konečný výrobca je zodpovedný za poskytnutie prístupu k informáciám o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla, pokiaľ ide o jeho vlastný stupeň výroby, resp. stupne výroby a prepojenie k predchádzajúcemu stupňu, resp. stupňom.

Pozmeňujúci návrh    251

Návrh nariadenia

Článok 67 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Výrobca si môže za prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla, okrem záznamov uvedených v článku 65 ods. 8, účtovať zodpovedajúce a primerané poplatky. Tieto poplatky nesmú odrádzať od prístupu k informáciám tým, že nezohľadňujú rozsah, v akom ich nezávislý prevádzkovateľ používa.

1.  Výrobca si môže za prístup k informáciám o oprave a údržbe vozidla, okrem záznamov uvedených v článku 65 ods. 9, účtovať zodpovedajúce a primerané poplatky. Tieto poplatky nesmú odrádzať od prístupu k informáciám tým, že nezohľadňujú rozsah, v akom ich nezávislý prevádzkovateľ používa.

Pozmeňujúci návrh    252

Návrh nariadenia

Článok 69 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak nezávislý prevádzkovateľ alebo obchodné združenie zastupujúce nezávislých prevádzkovateľov podá schvaľovaciemu úradu sťažnosť, že výrobca nesplnil požiadavky článku 65 až 70, schvaľovací úrad vykoná audit s cieľom overiť dodržiavanie požiadaviek zo strany výrobcu.

3.  Ak nezávislý prevádzkovateľ alebo obchodné združenie zastupujúce nezávislých prevádzkovateľov podá schvaľovaciemu úradu sťažnosť, že výrobca nesplnil požiadavky článku 65 až 70, schvaľovací úrad vykoná audit s cieľom overiť dodržiavanie požiadaviek zo strany výrobcu. Schvaľovací úrad požiada schvaľovací úrad, ktorý udelil celkové typové schválenie vozidla, aby prešetril sťažnosť a následne požiadal výrobcu vozidla o dôkazy toho, že systém je v súlade s nariadením. Výsledky tohto prešetrovania sa do troch mesiacov od podania žiadosti oznámia vnútroštátnemu schvaľovaciemu úradu a dotknutému nezávislému prevádzkovateľovi alebo obchodnému združeniu.

Pozmeňujúci návrh    253

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Schvaľovací úrad určený členským štátom v súlade s článkom 7 ods. 3 (ďalej len „schvaľovací úrad“) je zodpovedný za posúdenie, určenie, oznámenie a monitorovanie technických služieb vrátane prípadných subdodávateľov alebo dcérskych spoločností týchto technických služieb.

1.  Schvaľovací úrad určený členským štátom v súlade s článkom 7 ods. 3 alebo akreditačný orgán je v súlade s nariadením (ES) č. 765/2008 (spolu len „určujúci orgán“) je zodpovedný za posúdenie, určenie, oznámenie a monitorovanie technických služieb v príslušnom členskom štáte vrátane prípadných subdodávateľov alebo dcérskych spoločností týchto technických služieb.

Pozmeňujúci návrh    254

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Schvaľovací úrad je zriadený, organizovaný a riadený tak, aby bola zabezpečená jeho objektivita a nestrannosť a aby sa zamedzilo akémukoľvek konfliktu záujmov s technickými službami.

2.  Určujúci orgán je zriadený, organizovaný a riadený tak, aby bola zabezpečená jeho objektivita a nestrannosť a aby sa zamedzilo akémukoľvek konfliktu záujmov s technickými službami.

Pozmeňujúci návrh    255

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Schvaľovací úrad musí byť organizovaný tak, aby oznámenie technickej služby vykonávali iní zamestnanci, ako sú tí, ktorí vykonali posúdenie technickej služby.

3.  Určujúci orgán musí byť organizovaný tak, aby oznámenie technickej služby vykonávali iní zamestnanci, ako sú tí, ktorí vykonali posúdenie technickej služby.

Pozmeňujúci návrh    256

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Schvaľovací úrad nevykonáva žiadne činnosti, ktoré vykonávajú technické služby, a neposkytuje konzultačné služby na komerčnom alebo na konkurenčnom základe.

4.  Určujúci orgán nevykonáva žiadne činnosti, ktoré vykonávajú technické služby, a neposkytuje konzultačné služby na komerčnom alebo na konkurenčnom základe.

Pozmeňujúci návrh    257

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Schvaľovací úrad zaistí dôvernosť získaných informácií.

5.  Určujúci orgán zaistí dôvernosť získaných informácií.

Pozmeňujúci návrh    258

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Schvaľovací úrad má k dispozícii dostatočný počet spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie úloh stanovených v tomto nariadení.

6.  Určujúci orgán má k dispozícii dostatočný počet spôsobilých zamestnancov na riadne plnenie úloh stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    259

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Schvaľovací úrad je každé dva roky podrobený partnerskému preskúmaniu zo strany dvoch schvaľovacích úradov iných členských štátov.

vypúšťa sa

Členské štáty vypracúvajú ročný plán partnerského preskúmania, ktorý zaistí vhodnú rotáciu orgánov, ktoré vykonávajú preskúmanie, a orgánov, ktoré sú predmetom preskúmania, a predkladajú ho Komisii.

 

Partnerské preskúmanie zahŕňa návštevu na mieste u technickej služby, za ktorú je zodpovedný orgán, ktorý je predmetom preskúmania. Komisia sa môže zúčastniť preskúmania a o svojej účasti rozhodne na základe analýzy posúdenia rizík.

 

Pozmeňujúci návrh    260

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Výsledok partnerského preskúmania sa oznámi všetkým členským štátom a Komisii a súhrn výsledkov sa zverejní. Fórum zriadené podľa článku 10 prediskutuje tento výsledok na základe jeho posúdenia Komisiou a vydá odporúčania.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    261

Návrh nariadenia

Článok 71 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Členské štáty poskytnú Komisii a ostatným členským štátom informácie o tom, ako zohľadnili odporúčania uvedené v správe o partnerskom preskúmaní.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    262

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  kategória B: dohľad nad skúškami uvedenými v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe IV, pričom takéto skúšky sa vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo zariadeniach tretej strany;

b)  kategória B: dohľad nad skúškami vrátane prípravy skúšky uvedenými v tomto nariadení a v aktoch uvedených v prílohe IV, pričom takéto skúšky sa vykonávajú v zariadeniach výrobcu alebo zariadeniach tretej strany; prípravu skúšok a dohľad nad nimi vykonáva kontrolný subjekt z technických služieb;

Pozmeňujúci návrh    263

Návrh nariadenia

Článok 72 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Technická služba sa zriadi podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu, s výnimkou akreditovanej vnútropodnikovej technickej služby výrobcu, ako je uvedené v článku 76.

3.  Technická služba sa zriadi podľa vnútroštátneho práva členského štátu a má právnu subjektivitu, s výnimkou technickej služby patriacej k schvaľovaciemu úradu a akreditovanej vnútropodnikovej technickej služby výrobcu, ako je uvedené v článku 76.

Pozmeňujúci návrh    264

Návrh nariadenia

Článok 73 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Zamestnanci technickej služby sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich úloh podľa tohto nariadenia, nie však vo vzťahu k schvaľovaciemu úradu, ani tam, kde sa to vyžaduje podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

5.  Zamestnanci technickej služby sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo, pokiaľ ide o všetky informácie získané pri vykonávaní ich úloh podľa tohto nariadenia, nie však vo vzťahu k určujúcemu orgánu, ani tam, kde sa to vyžaduje podľa právnych predpisov Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    265

Návrh nariadenia

Článok 74 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Technická služba musí byť schopná vykonávať všetky činnosti, v súvislosti s ktorými žiada o určenie v súlade s článkom 72 ods. 1. Schvaľovaciemu úradu preukáže, že spĺňa všetky tieto podmienky:

1.  Technická služba musí byť schopná vykonávať všetky činnosti, v súvislosti s ktorými žiada o určenie v súlade s článkom 72 ods. 1. Určujúcemu orgánu alebo – v prípade akreditácie – vnútroštátnemu akreditačnému orgánu preukáže, že spĺňa všetky tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    266

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Technické služby môžu, so súhlasom ich určujúceho schvaľovacieho úradu, zadať niektoré zo svojich činností, na ktoré boli určené v súlade s článkom 72 ods. 1, subdodávateľovi alebo ich vykonávanie prenechať dcérskej spoločnosti.

1.  Technické služby môžu, so súhlasom ich určujúceho orgánu alebo – v prípade akreditácie – vnútroštátneho akreditačného orgánu, zadať niektoré zo svojich činností, na ktoré boli určené v súlade s článkom 72 ods. 1, subdodávateľovi alebo ich vykonávanie prenechať dcérskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    267

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Ak technická služba zadá špecifické úlohy z kategórií činností, pre ktoré bola určená, subdodávateľom, alebo na vykonanie týchto úloh využije dcérsku spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť plnili požiadavky stanovené v článkoch 73 a 74 a informuje o tom schvaľovací úrad.

2.  Ak technická služba zadá špecifické úlohy z kategórií činností, pre ktoré bola určená, subdodávateľom, alebo na vykonanie týchto úloh využije dcérsku spoločnosť, zabezpečí, aby subdodávateľ alebo dcérska spoločnosť plnili požiadavky stanovené v článkoch 73 a 74 a informuje o tom určujúci orgán alebo – v prípade akreditácie – vnútroštátny akreditačný orgán.

Pozmeňujúci návrh    268

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Technická služba uchováva pre potrebu schvaľovacieho úradu príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a úloh, ktoré vykonávajú.

4.  Technická služba uchováva pre potrebu určujúceho orgánu alebo – v prípade akreditácie – vnútroštátneho akreditačného orgánu príslušné dokumenty týkajúce sa posúdenia kvalifikácie subdodávateľa alebo dcérskej spoločnosti a úloh, ktoré vykonávajú.

Pozmeňujúci návrh    269

Návrh nariadenia

Článok 75 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Subdodávatelia technických služieb sa oznamujú schvaľovaciemu úradu a Komisia zverejňuje ich mená.

Pozmeňujúci návrh    270

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  kontroluje sa v súlade s článkom 80, a to okrem prípadu, keď sa „schvaľovací úrad“ v celom texte nahradí „spoločným výborom audítorov“, ktorý v tom zmysle vykonáva úlohy; audit preukáže splnenie požiadaviek uvedených v písmenách a), b) a c);

Pozmeňujúci návrh    271

Návrh nariadenia

Článok 76 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vnútropodniková technická služba sa nemusí oznamovať Komisii na účely článku 78, ale informácie o jej akreditácii poskytne schvaľovaciemu úradu na požiadanie výrobca, ktorého je táto technická služba súčasťou, alebo vnútroštátny akreditačný orgán.

3.  Vnútropodniková technická služba sa oznamuje Komisii v súlade s článkom 78.

Pozmeňujúci návrh    272

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

- 1.  Žiadajúca technická služba predkladá formálnu žiadosť schvaľovaciemu úradu toho členského štátu, v ktorom žiada o určenie v súlade s časťou 4 dodatku 2 prílohy V. Činnosti, v prípade ktorých si žiadajúca technická služba podáva žiadosť o určenie, sa uvádzajú v žiadosti v súlade s článkom 72 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    273

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pred určením technickej služby ju schvaľovací úrad posúdi v súlade s kontrolným zoznamom na účely posudzovania, ktorý zahŕňa aspoň požiadavky uvedené v dodatku 2 k prílohe V. Súčasťou posudzovania je aj posúdenie na mieste v priestoroch žiadajúcej technickej služby a prípadne aj každej dcérskej spoločnosti alebo subdodávateľa v rámci Únie alebo mimo nej.

Skôr, než schvaľovací úrad určí technickú službu, schvaľovací úrad alebo vnútroštátny akreditačný orgán uvedený v článku 71 ods. 1 ju posúdi v súlade so zosúladeným kontrolným zoznamom na účely posudzovania, ktorý zahŕňa aspoň požiadavky uvedené v dodatku 2 k prílohe V. Súčasťou posudzovania je aj posúdenie na mieste v priestoroch žiadajúcej technickej služby a prípadne aj každej dcérskej spoločnosti alebo subdodávateľa v rámci Únie alebo mimo nej.

Pozmeňujúci návrh    274

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zástupcovia schvaľovacích úradov najmenej dvoch ďalších členských štátov v koordinácii so schvaľovacím úradom členského štátu, v ktorom má sídlo žiadajúca technická služba, a spolu so zástupcom Komisie, vytvoria spoločnú skupinu pre posudzovanie a podieľajú sa na posúdení žiadajúcej technickej služby vrátane posúdenia na mieste. Určujúci schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, poskytne uvedeným zástupcom včas prístup k dokumentom potrebným na posúdenie žiadajúcej technickej služby.

1b.   V prípadoch, ak posúdenie vykoná schvaľovací úrad, členom spoločnej skupiny pre posudzovanie je s určovacím orgánom aj zástupca Komisie, pričom táto skupina vykoná posúdenie žiadajúcej technickej služby vrátane posúdenia na mieste. Aby Komisia mohla vykonávať túto úlohu, má možnosť na základe verejnej výzvy na predkladanie ponúk využiť nezávislých audítorov ako tretie strany. Audítori vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Audítori v záujme ochrany obchodného tajomstva v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi zachovávajú dôvernosť. Členské štáty poskytnú všetku potrebnú pomoc a všetku dokumentáciu a podporu, ktorú audítori požadujú, aby mohli plniť svoje povinnosti. Členské štáty zabezpečia prístup audítorov do všetkých priestorov alebo častí priestorov a ku všetkým informáciám vrátane výpočtových systémov a softvéru, ktoré súvisia s výkonom ich povinností.

(Na začiatku článku 77 sa mení poradie odsekov a odseky sú prečíslované)

Pozmeňujúci návrh    275

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   V prípadoch, keď posúdenie vykonáva akreditačný orgán, žiadajúca technická služba poskytne schvaľovaciemu úradu platné osvedčenie o akreditácii a zodpovedajúcu hodnotiacu správu preukazujúcu splnenie požiadaviek stanovených v doplnku 2 prílohy V pre činnosti, na ktoré si žiadajúca technická služba podáva žiadosť o určenie.

(Na začiatku článku 77 sa mení poradie odsekov a odseky sú prečíslované)

Pozmeňujúci návrh    276

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.   Ak technická služba požiadala o určenie v súlade s článkom 78 ods. 3 viaceré schvaľovacie úrady, posúdenie sa za predpokladu, že v rámci tohto posúdenia sa hodnotí celý rozsah pôsobnosti určenia technickej služby, vykonáva iba raz.

(Na začiatku článku 77 sa mení poradie odsekov a odseky sú prečíslované)

Pozmeňujúci návrh    277

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty oznámia Komisii mená zástupcov schvaľovacieho úradu, ktorých môže prizvať k jednotlivým spoločným posúdeniam.

5.  Členské štáty oznámia Komisii mená zástupcov určujúceho orgánu, ktorých môže prizvať k jednotlivým spoločným posúdeniam.

Pozmeňujúci návrh    278

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovací úrad zašle správu o posúdení Komisii a určujúcim úradom ostatných členských štátov spolu s listinnými dôkazmi o spôsobilosti technickej služby a o opatreniach prijatých na účely pravidelného monitorovania technickej služby a zabezpečenie toho, aby naďalej spĺňala požiadavky tohto nariadenia.

Určujúci orgán zašle správu o posúdení Komisii a určujúcim úradom ostatných členských štátov spolu s listinnými dôkazmi o spôsobilosti technickej služby a o opatreniach prijatých na účely pravidelného monitorovania technickej služby a zabezpečenie toho, aby naďalej spĺňala požiadavky tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    279

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oznamujúci schvaľovací úrad ďalej predloží dôkazy o tom, že má k dispozícii zamestnancov spôsobilých na monitorovanie technickej služby v súlade s článkom 71 ods. 6.

Určujúci orgán, ktorý informuje o hodnotiacej správe, ďalej predloží dôkazy o tom, že má k dispozícii zamestnancov spôsobilých na monitorovanie technickej služby v súlade s článkom 71 ods. 6.

Pozmeňujúci návrh    280

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Schvaľovacie úrady ostatných členských štátov a Komisia môžu správu o posúdení a listinné dôkazy preskúmať, a do jedného mesiaca od zaslania správy a predloženia listinných dôkazov klásť otázky alebo vyjadriť pochybnosti a požadovať ďalšie listinné dôkazy.

8.  Určujúce orgány ostatných členských štátov a Komisia môžu správu o posúdení a listinné dôkazy preskúmať, a do jedného mesiaca od zaslania správy a predloženia listinných dôkazov klásť otázky alebo vyjadriť pochybnosti a požadovať ďalšie listinné dôkazy.

Pozmeňujúci návrh    281

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, odpovie na otázky, pochybnosti a žiadosti o ďalšie listinné dôkazy do štyroch týždňov od ich prijatia.

9.  Určujúci orgán členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, odpovie na otázky, pochybnosti a žiadosti o ďalšie listinné dôkazy do štyroch týždňov od ich prijatia.

Pozmeňujúci návrh    282

Návrh nariadenia

Článok 77 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Schvaľovacie úrady ostatných členských štátov alebo Komisia môžu do štyroch týždňov od prijatia odpovede uvedenej v odseku 9 jednotlivo alebo spoločne adresovať schvaľovaciemu úradu členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, odporúčania. Uvedený schvaľovací úrad odporúčania zohľadní pri prijímaní rozhodnutia o určení technickej služby. V prípade, že sa schvaľovací úrad rozhodne nepostupovať podľa odporúčaní adresovaných ostatnými členskými štátmi alebo Komisiou, do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia uvedie dôvody, ktoré ho k tomu viedli.

10.  Určujúce orgány ostatných členských štátov alebo Komisia môžu do štyroch týždňov od prijatia odpovede uvedenej v odseku 9 jednotlivo alebo spoločne adresovať určujúcemu orgánu členského štátu, v ktorom má žiadajúca technická služba sídlo, odporúčania. Uvedený určujúci orgán odporúčania zohľadní pri prijímaní rozhodnutia o určení technickej služby. Ak sa určujúci orgán rozhodne nepostupovať podľa odporúčaní adresovaných ostatnými členskými štátmi alebo Komisiou, do dvoch týždňov od prijatia rozhodnutia uvedie dôvody, ktoré ho k tomu viedli.

Pozmeňujúci návrh    283

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do 28 dní od oznámenia môže členský štát alebo Komisia vzniesť písomné námietky, v ktorých uvedie svoje argumenty týkajúce sa technickej služby alebo jej monitorovania schvaľovacím úradom. Ak členský štát alebo Komisia vznesú námietky, účinnosť oznámenia sa pozastavuje. V tomto prípade sa Komisia poradí so zainteresovanými stranami a rozhodne formou vykonávacieho aktu, či pozastavenie účinnosti oznámenia možno zrušiť alebo nie. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Do jedného mesiaca od oznámenia môže členský štát alebo Komisia vzniesť písomné námietky, v ktorých uvedie svoje argumenty týkajúce sa technickej služby alebo jej monitorovania určujúcim orgánom. Ak členský štát alebo Komisia vznesú námietky, účinnosť oznámenia sa pozastavuje. V tomto prípade sa Komisia poradí so zainteresovanými stranami a prijme vykonávacie akty s cieľom rozhodnúť, či pozastavenie účinnosti oznámenia možno zrušiť alebo nie. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    284

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Tú istú technickú službu môžu určiť viaceré schvaľovacie úrady a oznámiť Komisii členské štáty týchto schvaľovacích úradov bez ohľadu na kategóriu či kategórie činností, ktoré bude uvedená technická služba vykonávať v súlade s článkom 72 ods. 1.

3.  Tú istú technickú službu môžu určiť viaceré určujúce orgány a oznámiť Komisii členské štáty týchto určujúcich orgánov bez ohľadu na kategóriu či kategórie činností, ktoré bude uvedená technická služba vykonávať v súlade s článkom 72 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    285

Návrh nariadenia

Článok 78 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak sa v regulačnom akte uvedenom v prílohe IV vyžaduje, aby schvaľovací úrad určil konkrétnu organizáciu alebo príslušný orgán, ktorý má vykonávať činnosť, ktorá nie je zahrnutá do kategórií činností uvedených v článku 72 ods. 1, členský štát vykoná oznámenie uvedené v odseku 1.

4.  Ak sa v regulačnom akte uvedenom v prílohe IV vyžaduje, aby určujúci orgán určil konkrétnu organizáciu alebo príslušný orgán, ktorý má vykonávať činnosť, ktorá nie je zahrnutá do kategórií činností uvedených v článku 72 ods. 1, členský štát vykoná oznámenie uvedené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    286

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak schvaľovací úrad zistí alebo je informovaný o tom, že technická služba už nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, obmedzí, pozastaví alebo prípadne odníme určenie v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek.

Ak určujúci orgán zistí alebo je informovaný o tom, že technická služba už nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, obmedzí, pozastaví alebo prípadne odníme určenie v závislosti od závažnosti nesplnenia týchto požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    287

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovací úrad bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o každom pozastavení, obmedzení či stiahnutí oznámenia.

Určujúci orgán bezodkladne informuje Komisiu a ostatné členské štáty o každom pozastavení, obmedzení či stiahnutí oznámenia.

Pozmeňujúci návrh    288

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovací úrad musí informovať ostatné schvaľovacie úrady a Komisiu, ak má nesplnenie požiadaviek zo strany technickej služby vplyv na osvedčenia o typovom schválení vydané na základe protokolov o kontrolách a skúškach vydaných technickou službou, ktorá je predmetom zmeny oznámenia.

Určujúci orgán musí informovať ostatné určujúce orgány a Komisiu, ak má nesplnenie požiadaviek zo strany technickej služby vplyv na osvedčenia o typovom schválení vydané na základe protokolov o kontrolách a skúškach vydaných technickou službou, ktorá je predmetom zmeny oznámenia.

Pozmeňujúci návrh    289

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V priebehu dvoch mesiacov od oznámenia zmien schvaľovací úrad predloží Komisii a ostatným schvaľovacím úradom správu o svojich zisteniach týkajúcich sa neplnenia požiadaviek. Ak je to potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré už boli uvedené na trh, určujúci schvaľovací úrad dá príslušným schvaľovacím úradom pokyn, aby v rámci primeranej lehoty pozastavili alebo odňali všetky osvedčenia, ktoré boli vydané neoprávnene.

V priebehu dvoch mesiacov od oznámenia zmien určujúci orgán predloží Komisii a ostatným určujúcim orgánom správu o svojich zisteniach týkajúcich sa neplnenia požiadaviek. Ak je to potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré už boli uvedené na trh, určujúci orgán dá príslušným schvaľovacím úradom pokyn, aby v rámci primeranej lehoty pozastavili alebo odňali všetky osvedčenia, ktoré boli vydané neoprávnene.

Pozmeňujúci návrh    290

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ostatné osvedčenia, ktoré boli vydané na základe protokolov o kontrolách a protokolov o skúškach vydaných technickou službou, v prípade ktorej bolo oznámenie pozastavené, obmedzené alebo odňaté, zostávajú platné za týchto okolností:

4.  Osvedčenia o typovom schválení, ktoré boli vydané na základe protokolov o kontrolách a protokolov o skúškach vydaných technickou službou, v prípade ktorej bolo oznámenie pozastavené, obmedzené alebo odňaté, zostávajú platné za týchto okolností:

Pozmeňujúci návrh    291

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade pozastavenia oznámenia, pod podmienkou, že schvaľovací úrad, ktorý vydal osvedčenie o typovom schválení, do troch mesiacov od pozastavenia písomne potvrdí schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii, že počas obdobia pozastavenia preberie úlohy technickej služby;

a)  v prípade pozastavenia určenia, pod podmienkou, že schvaľovací úrad, ktorý vydal osvedčenie o typovom schválení, do troch mesiacov od pozastavenia písomne potvrdí schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii, že počas obdobia pozastavenia preberie úlohy technickej služby;

Pozmeňujúci návrh    292

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade obmedzenia alebo odňatia oznámenia, počas troch mesiacov od obmedzenia alebo odňatia. Schvaľovací úrad, ktorý vydal osvedčenia, môže predĺžiť platnosť osvedčení na ďalšie obdobia troch mesiacov, spolu maximálne na obdobie dvanástich mesiacov, za predpokladu, že počas tohto obdobia preberie úlohy technickej služby, ktorej oznámenie bolo obmedzené alebo odňaté.

b)  v prípade obmedzenia alebo odňatia určenia, počas troch mesiacov od obmedzenia alebo odňatia. Schvaľovací úrad, ktorý vydal osvedčenia, môže predĺžiť platnosť osvedčení na ďalšie obdobia troch mesiacov, spolu maximálne na obdobie dvanástich mesiacov, za predpokladu, že počas tohto obdobia preberie úlohy technickej služby, ktorej oznámenie bolo obmedzené alebo odňaté.

Pozmeňujúci návrh    293

Návrh nariadenia

Článok 79 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Určenie za technickú službu môže byť obnovené až potom, ako schvaľovací úrad overil, či technická služba naďalej spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Posudzovanie sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v článku 77.

6.  Určenie za technickú službu môže byť obnovené až po tom, ako určujúci orgán overil, či technická služba naďalej spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Posudzovanie sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v článku 77.

Pozmeňujúci návrh    294

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovací úrad priebežne monitoruje technické služby s cieľom zaistiť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V.

Určujúci orgán alebo – v prípade akreditácie – vnútroštátny akreditačný orgán priebežne monitoruje technické služby s cieľom zaistiť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V.

Pozmeňujúci návrh    295

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Technické služby poskytnú na požiadanie všetky relevantné informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na to, aby schvaľovací úrad mohol overiť plnenie uvedených požiadaviek.

Technické služby poskytnú na požiadanie všetky relevantné informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na to, aby určujúci orgán alebo – v prípade akreditácie – vnútroštátny akreditačný orgán mohol overiť plnenie uvedených požiadaviek.

Pozmeňujúci návrh    296

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Technické služby bezodkladne informujú schvaľovací úrad o akýchkoľvek zmenách, najmä zmenách týkajúcich sa ich zamestnancov, zariadení, dcérskych spoločností alebo subdodávateľov, ktoré môžu ovplyvniť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V alebo ich schopnosť vykonávať úlohy posudzovania zhody týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, pre ktoré boli určené.

Technické služby bezodkladne informujú určujúci orgán alebo – v prípade akreditácie – vnútroštátny akreditačný orgán o akýchkoľvek zmenách, najmä zmenách týkajúcich sa ich zamestnancov, zariadení, dcérskych spoločností alebo subdodávateľov, ktoré môžu ovplyvniť plnenie požiadaviek stanovených v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V alebo ich schopnosť vykonávať úlohy posudzovania zhody týkajúce sa vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, pre ktoré boli určené.

Pozmeňujúci návrh    297

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovací úrad členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, zabezpečí, aby technická služba plnila svoje povinnosti stanovené v odseku 2, pokiaľ neexistuje oprávnený dôvod na to, aby tieto povinnosti neplnila.

Určujúci orgán členského štátu, v ktorom má technická služba sídlo, zabezpečí, aby technická služba plnila svoje povinnosti stanovené v odseku 2, pokiaľ neexistuje oprávnený dôvod na to, aby tieto povinnosti neplnila.

(Číslovanie v návrhu Komisie je nesprávne, existujú dva odseky označené číslom 3)

Pozmeňujúci návrh    298

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 3 – pododsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Technická služba alebo schvaľovací úrad môžu požadovať, aby sa s informáciami zasielanými orgánom iného členského štátu alebo Komisii zaobchádzalo ako s dôvernými.

Technická služba alebo určujúci orgán môžu požadovať, aby sa s informáciami zasielanými orgánom iného členského štátu alebo Komisii zaobchádzalo ako s dôvernými.

(Číslovanie v návrhu Komisie je nesprávne, existujú dva odseky označené číslom 3)

Pozmeňujúci návrh    299

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovací úrad aspoň raz za každých 30 mesiacov posúdi, či technická služba, ktorá spadá do jeho oblasti zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V. Pri tomto posúdení vykoná návštevu na mieste u každej technickej služby, ktorá spadá do jeho oblasti zodpovednosti.

Určujúci orgán aspoň raz za každé tri roky posúdi, či technická služba, ktorá spadá do jeho oblasti zodpovednosti, naďalej spĺňa požiadavky stanovené v článkoch 72 až 76, článkoch 84 a 85 a v dodatku 2 k prílohe V a predloží posúdenie zodpovednému členskému štátu. Toto posúdenie vykoná spoločná skupina pre posudzovanie určená podľa postupu opísaného v článku 77 ods. 1 až 4 a pri tomto posúdení vykoná návštevu na mieste u každej technickej služby, ktorá spadá do jeho oblasti zodpovednosti.

(Číslovanie v návrhu Komisie je nesprávne, existujú dva odseky označené číslom 3)

Pozmeňujúci návrh    300

Návrh nariadenia

Článok 80 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do dvoch mesiacov od dokončenia tohto posúdenia technickej služby členský štát podá Komisii a ostatným členským štátom správu o týchto monitorovacích činnostiach. Táto správa obsahuje zhrnutie posúdenia, ktoré sa zverejní.

Výsledok posúdenia sa oznámi všetkým členským štátom a Komisii a súhrn výsledkov sa zverejní. Tento výsledok prediskutuje fórum zriadené podľa článku 10.

(Číslovanie v návrhu Komisie je nesprávne, existujú dva odseky označené číslom 3)

Pozmeňujúci návrh    301

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia prešetrí všetky prípady, v ktorých bola upozornená na pochybnosti, pokiaľ ide o spôsobilosť technickej služby alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností podľa tohto nariadenia, ktoré sa na technickú službu vzťahujú. Takéto prešetrenia môže začať aj z vlastnej iniciatívy.

Komisia v spolupráci so schvaľovacím úradom dotknutého členského štátu prešetrí všetky prípady, v ktorých bola upozornená na pochybnosti, pokiaľ ide o spôsobilosť technickej služby alebo nepretržité plnenie požiadaviek a povinností podľa tohto nariadenia, ktoré sa na technickú službu vzťahujú. Takéto prešetrenia môže začať aj z vlastnej iniciatívy.

Pozmeňujúci návrh    302

Návrh nariadenia

Článok 81 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia sa v rámci prešetrovania uvedeného v odseku 1 radí so schvaľovacím úradom členského štátu, v ktorom má daná technická služba sídlo. Schvaľovací úrad daného členského štátu poskytuje Komisii na požiadanie všetky relevantné informácie týkajúce sa plnenia požiadaviek na nezávislosť a spôsobilosť a ich dodržiavania zo strany príslušnej technickej služby.

2.  Komisia v rámci prešetrovania uvedeného v odseku 1 spolupracuje so schvaľovacím úradom členského štátu, v ktorom má daná technická služba sídlo. Schvaľovací úrad daného členského štátu poskytuje Komisii na požiadanie všetky relevantné informácie týkajúce sa plnenia požiadaviek na nezávislosť a spôsobilosť a ich dodržiavania zo strany príslušnej technickej služby.

Pozmeňujúci návrh    303

Návrh nariadenia

Článok 82 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výmenu informácií koordinuje fórum uvedené v článku 10.

4.  Výmenu informácií koordinuje fórum zriadené podľa článku 10.

Pozmeňujúci návrh    304

Návrh nariadenia

Článok 83 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je určenie technickej služby založené na akreditácii v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý akreditoval konkrétnu technickú službu, dostával od schvaľovacieho úradu informácie o správach o nehodách a ďalšie informácie, ktoré sa týkajú záležitostí, nad ktorými má technická služba dohľad, keď sú tieto informácie relevantné pre posudzovanie výkonu technickej služby.

1.  Ak je určenie technickej služby založené aj na akreditácii v zmysle nariadenia (ES) č. 765/2008, členské štáty zabezpečia, aby vnútroštátny akreditačný orgán, ktorý akreditoval konkrétnu technickú službu, dostával od schvaľovacieho úradu informácie o správach o nehodách a ďalšie informácie, ktoré sa týkajú záležitostí, nad ktorými má technická služba dohľad, keď sú tieto informácie relevantné pre posudzovanie výkonu technickej služby.

Pozmeňujúci návrh    305

Návrh nariadenia

Článok 84 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  umožniť ich schvaľovaciemu úradu zúčastniť sa na posudzovaní zhody technickou službou;

a)  umožniť ich schvaľovaciemu úradu alebo spoločnej skupine pre posudzovanie opísanej v článku 77 ods. 1 zúčastniť sa na typovej skúške vykonávanej technickou službou;

Pozmeňujúci návrh    306

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 od. 2, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 34 ods. 2, článku 55 ods. 2 a 3, článku 56 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 od. 2, článku 6 ods. 7a, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 33 ods. 1a, článku 34 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 sa Komisii udeľuje na neobmedzené obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Je potrebné prispôsobenie, aby sa zohľadnili zmeny v článku 65.

Pozmeňujúci návrh    307

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 34 ods. 2, článku 55 ods. 2 a 3, článku 56 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 4 ods. 2, článku 5 ods. 2, článku 6 ods. 7a, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 33 ods. 1a, článku 34 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    308

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

Pozmeňujúci návrh    309

Návrh nariadenia

Článok 88 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2, článku 5 od. 2, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 34 ods. 2, článku 55 ods. 2 a 3, článku 56 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 nadobudne účinnosť, len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 4 ods. 2, článku 5 od. 2, článku 6 ods. 7a, článku 10 ods. 3, článku 22 ods. 3, článku 24 ods. 3, článku 25 ods. 5, článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 5, článku 29 ods. 6, článku 33 ods. 1a, článku 34 ods. 2, článku 60 ods. 3, článku 65 ods. 10, článku 76 ods. 4 a článku 90 ods. 2 nadobudne účinnosť, len vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    310

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie povinností stanovených v článkoch tohto nariadenia, najmä v článkoch 11 až 19 a 72 až 76, 84 a 85, zo strany hospodárskych subjektov a technických služieb a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich plnenia. Vymerané sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

1.  Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa sankcií za porušenie povinností stanovených v článkoch tohto nariadenia zo strany hospodárskych subjektov a technických služieb a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich plnenia. Vymerané sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Sankcie musia byť úmerné počtu nezhodných vozidiel registrovaných na trhu príslušného členského štátu alebo počtu nezhodných systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sprístupnených na trhu príslušného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    311

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  nepravdivé vyhlásenia počas postupov typového schvaľovania alebo postupov vedúcich k stiahnutiu od používateľov;

a)  nepravdivé vyhlásenia počas postupov typového schvaľovania alebo postupov vedúcich k uvaleniu nápravných alebo reštriktívnych opatrení podľa kapitoly XI;

Pozmeňujúci návrh    312

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  falšovanie výsledkov skúšok na účely typového schválenia;

b)  falšovanie výsledkov skúšok na účely typového schválenia alebo dohľadu nad trhom vrátane udelenia povolenia na základe nesprávnych údajov;

Pozmeňujúci návrh    313

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  nedostatočné plnenie požiadaviek na ich určenie zo strany technických služieb.

Pozmeňujúci návrh    314

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sprístupnenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré podliehajú schváleniu, na trhu bez tohto schválenia, alebo sfalšovanie dokumentov alebo označení s týmto úmyslom.

b)  sprístupnenie vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré podliehajú schváleniu, na trhu bez tohto schválenia, alebo sfalšovanie dokumentov, osvedčení o zhode, povinných štítkov alebo značiek schválenia s týmto úmyslom.

Pozmeňujúci návrh    315

Návrh nariadenia

Článok 89 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty podajú Komisii každý rok správu o sankciách, ktoré uložili.

5.  Členské štáty zašlú oznámenie o uložených sankciách do online databázy typových schválení zriadenej článkom 25. Oznámenia sa podajú do jedného mesiaca od uloženia sankcie.

Pozmeňujúci návrh    316

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak sa pri overovaní súladu Komisiou podľa článku 9 ods. 1 a 4 alebo článku 54 ods. 1 ukáže nesúlad vozidla, systému, komponentu, alebo samostatnej technickej jednotky s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, Komisia môže príslušnému hospodárskemu subjektu uložiť za porušenie tohto nariadenia správnu pokutu. Vymerané správne pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Pokuty musia byť najmä primerané počtu nevyhovujúcich vozidiel zaevidovaných na trhu Únie, alebo počtu nevyhovujúcich systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sprístupnených na trhu Únie.

Ak sa pri overovaní súladu Komisiou podľa článku 9 ods. 1 a 4 alebo článku 54 ods. 1 alebo orgánmi dohľadu nad trhom podľa článku 8 ods. 1 ukáže nesúlad vozidla, systému, komponentu, alebo samostatnej technickej jednotky s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, Komisia môže príslušnému hospodárskemu subjektu uložiť za porušenie tohto nariadenia správnu pokutu. Vymerané správne pokuty musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Pokuty musia byť najmä primerané počtu nevyhovujúcich vozidiel zaevidovaných na trhu Únie, alebo počtu nevyhovujúcich systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek sprístupnených na trhu Únie.

Pozmeňujúci návrh    317

Návrh nariadenia

Článok 90 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správne pokuty uložené Komisiou sa neukladajú na dôvažok k pokutám, ktoré za rovnaké porušenie v súlade s článkom 89 uložili členské štáty, a nepresiahnu sumu 30 000 EUR za nevyhovujúce vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.

Správne pokuty uložené Komisiou sa neukladajú na dôvažok k pokutám, ktoré za rovnaké porušenie v súlade s článkom 89 uložili členské štáty.

 

Správne pokuty uložené Komisiou nepresiahnu sumu 30 000 EUR za nevyhovujúce vozidlo, systém, komponent alebo samostatnú technickú jednotku.

Pozmeňujúci návrh    318

Návrh nariadenia

Článok 91 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Nariadenie (ES) č. 715/2007

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a)  v článku 5 sa za odsek 2 písm. c) vkladajú tieto pododseky:

 

„Výrobcovia, ktorí chcú získať typové schválenie EÚ pre vozidlo využívajúce BES, AES alebo rušiace zariadenie, ako sa vymedzuje v tomto nariadení alebo v nariadení 2016/646/EÚ, poskytnú schvaľovaciemu úradu všetky informácie vrátane technických odôvodnení, o ktoré odôvodnene požiada schvaľovací úrad, aby mu pomohli pri určetí toho, či BES alebo AES predstavuje rušiace zariadenie a či sa uplatňuje odchýlka od zákazu používania rušiacich zariadení podľa tohto článku.

 

Schvaľovací úrad neudelí typové schválenie EÚ, kým neukončí svoje posudzovanie a neurčí, že daný druh vozidla nie je vybavený zakázaným rušiacim zariadením, v súlade s týmto článkom a nariadením (ES) č. 692/2008“.

Pozmeňujúci návrh    319

Návrh nariadenia

Príloha XII – bod 1 – druhý stĺpec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Jednotky

Jednotky

1 000

1 500

0

0

1 000

1 500

0

1 500

0

0

0

0

Odôvodnenie

Elektrické vozidlá majú z dôvodu hmotnosti batérií väčšiu naloženú hmotnosť než tradičné vozidlá. To znamená, že elektrické verzie vozidiel s povolenou naloženou hmotnosťou 3,5 tony (vozidlá kategórie N1), ktoré majú rovnakú nosnosť ako ich tradičné náprotivky, prekračujú tento limit naloženej hmotnosti a patria preto do kategórie N2. Aby nedošlo k rozdielnemu zaobchádzaniu, musí sa upraviť maximálny počet jednotiek pre malé série.

Pozmeňujúci návrh    320

Návrh nariadenia

Príloha XII – bod 2 – druhý stĺpec

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Jednotky

Jednotky

100

250

250

250

500 do 31. októbra 2016

500 do 31. októbra 2016

250 od 1. novembra 2016

250 od 1. novembra 2016

250

250

500

500

250

250

Pozmeňujúci návrh    321

Návrh nariadenia

Príloha XIII – časť I – tabuľka

 

Text predložený Komisiou

Číslo položky

Opis položky

Výkonnostná požiadavka

Skúšobný postup

Požiadavka na označovanie

Požiadavky na balenie

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh

Číslo položky

Opis položky

Výkonnostná požiadavka

Skúšobný postup

Požiadavka na označovanie

Požiadavky na balenie

1

Katalyzátory výfukových plynov a ich substráty

Emisie NOx

Európske normy

Typ a verzia vozidla

 

2

Turbodúchadlá

Emisie CO2 a NOx

Európske normy

Typ a verzia vozidla

 

3

Palivové systémy/systémy kompresorov zmesi vzduchu iné než turbodúchadlá

Emisie CO2 a NOx

Európske normy

Typ a verzia vozidla

 

4

Filtre tuhých častíc pre naftové motory

Pevné častice

Európske normy

Typ a verzia vozidla

 

Pozmeňujúci návrh    322

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prístup k informáciám palubného diagnostického systému a informáciám, opravách a údržbe vozidla

2.  Prístup k informáciám palubného diagnostického systému a informáciám opravách a údržbe vozidla

Pozmeňujúci návrh    323

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – bod 2 – bod 2.8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.8.  So zreteľom na vozidlá kategórií patriacich do rozsahu pôsobnosti nariadenia č. 595/2009/ES na účely bodu 2.6.2., ak výrobcovia používajú diagnostické a skúšobné nástroje v súlade s normou ISO 22900 – Modulárne komunikačné rozhranie vozidla (MVCI) a normou ISO 22901 –Otvorená výmena diagnostických údajov (ODX) vo svojich sieťach –, súbory ODX sú dostupné nezávislým prevádzkovateľom prostredníctvom internetovej stránky výrobcu.

2.8.  Na účely bodu 2.6.2., ak výrobcovia používajú diagnostické a skúšobné nástroje v súlade s normou ISO 22900 – Modulárne komunikačné rozhranie vozidla (MVCI) a normou ISO 22901 –Otvorená výmena diagnostických údajov (ODX) vo svojich sieťach –, súbory ODX sú dostupné nezávislým prevádzkovateľom prostredníctvom internetovej stránky výrobcu.

Pozmeňujúci návrh    324

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – bod 2 – bod 2.8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.8 a.  Na účely palubného diagnostického systému vo vozidle, diagnostiky, opráv a údržby vozidla sa priamy tok údajov o vozidle sprístupňuje prostredníctvom sériového portu na normalizovanom spojovacom konektore špecifikovanom v bode 6.5.1.4 doplnku 1 k prílohe 11 k predpisu EHK OSN č. 83 a v oddiele 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49.

Pozmeňujúci návrh    325

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – bod 6 – bod 6.1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie o všetkých častiach vozidla, ktorými výrobca vybaví vozidlo určené na základe identifikačného čísla vozidla (VIN) a ďalších kritérií, ako rázvoru kolies, výkonu motora, rozsahu alebo možností vyhotovenia vozidla, a ktoré môžu byť nahradené náhradnými dielmi ponúkanými výrobcom vozidla jeho autorizovaným opravovniam, predajcom alebo tretím osobám prostredníctvom odkazu na číslo pôvodných častí, sa sprístupnia v databáze, ktorá je ľahko dostupná pre nezávislých prevádzkovateľov.

Informácie o všetkých častiach vozidla, ktorými výrobca vybaví vozidlo určené na základe identifikačného čísla vozidla (VIN) a ďalších kritérií, ako rázvoru kolies, výkonu motora, rozsahu alebo možností vyhotovenia vozidla, a ktoré môžu byť nahradené náhradnými dielmi ponúkanými výrobcom vozidla jeho autorizovaným opravovniam, predajcom alebo tretím osobám prostredníctvom odkazu na číslo pôvodných častí, sa sprístupnia, a to v podobe strojovo čitateľných a elektronicky spracovateľných súborov údajov v databáze, ktorá je ľahko dostupná pre nezávislých prevádzkovateľov.

Pozmeňujúci návrh    326

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – bod 6 – bod 6.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.3.  V rámci fóra o prístupe k informáciám o vozidle uvedeného v článku 70 sa stanovia parametre plnenia týchto požiadaviek v súlade s aktuálnym stavom techniky. Nezávislý prevádzkovateľ musí byť schválený a autorizovaný na tento účel na základe dokumentov, ktoré preukazujú, že vykonáva legitímnu podnikateľskú činnosť a nebol odsúdený za žiadnu trestnú činnosť.

6.3.  V rámci fóra o prístupe k informáciám o vozidle uvedeného v článku 70 sa stanovia parametre plnenia týchto požiadaviek v súlade s aktuálnym stavom techniky. Nezávislý prevádzkovateľ musí byť schválený a autorizovaný na tento účel na základe dokumentov, ktoré preukazujú, že vykonáva legitímnu podnikateľskú činnosť a nebol odsúdený za žiadnu relevantnú trestnú činnosť.

Pozmeňujúci návrh    327

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – bod 6 – bod 6.4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.4.  So zreteľom na vozidlá patriace do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 595/2009, preprogramovania riadiacich jednotiek sa vykonávajú buď v súlade s normou ISO 22900-2 alebo SAE J 2534, alebo TMC RP1210B, pričom sa použije iný ako značkový hardvér. Možno použiť aj sieť ethernet, sériový kábel alebo rozhranie siete LAN (Local Area Network) a alternatívne médiá ako CD (Compact Disc), DVD (Digital Versatile Disc) alebo pevné pamäťové zariadenie pre infotainmentové systémy (napr. navigačné systémy, telefón), avšak za podmienky, že nie je potrebný žiadny značkový komunikačný softvér (napr. ovládače alebo výmenné diely) a hardvér. Na overenie kompatibility aplikácie špecifickej pre výrobcu a komunikačného rozhrania vozidiel (VCI) v súlade s normou ISO 22900-2 alebo SAE J2534, alebo TMC RP1210B ponúkne výrobca buď overenie nezávisle vyvinutého VCI, alebo informácií a zapožičanie akéhokoľvek osobitného hardvéru potrebného na to, aby výrobca VCI toto overenie vykonal sám. Na poplatky za takéto overenie alebo informácie a hardvér sa uplatňujú podmienky článku 67 ods. 1.

6.4.  Preprogramovania riadiacich jednotiek sa vykonávajú buď v súlade s normou ISO 22900-2 alebo SAE J 2534, alebo TMC RP1210, pričom sa použije iný ako značkový hardvér.

 

Pokiaľ sa preprogramovanie alebo diagnostika vykonávajú s využitím diagnostiky prostredníctvom internetového protokolu podľa normy ISO 13400, spĺňajú požiadavky noriem uvedených v prvom pododseku.

 

Ak výrobcovia vozidiel používajú dodatočné autorizované komunikačné protokoly, potom sa špecifikácie týchto protokolov sprístupnia nezávislým prevádzkovateľom.

 

Na overenie kompatibility aplikácie špecifickej pre výrobcu a komunikačného rozhrania vozidiel (VCI) v súlade s normou ISO 22900-2 alebo SAE J2534, alebo TMC RP1210 ponúkne výrobca do šiestich mesiacov od udelenia typového schválenia overenie nezávisle vyvinutého VCI a skúšobného prostredia vrátane informácií o špecifikáciách komunikačného protokolu a zapožičanie akéhokoľvek osobitného hardvéru potrebného na to, aby výrobca VCI toto overenie vykonal sám. Na poplatky za takéto overenie alebo informácie a hardvér sa uplatňujú podmienky článku 67 ods. 1.

 

Zodpovedajúce dodržiavanie zhody sa musí zabezpečiť buď poverením CEN, aby vypracoval vhodné normy v oblasti zhody, alebo využívaním existujúcich noriem, ako je SAE J2534-3.

 

Na poplatky za takéto overenie alebo informácie a hardvér sa uplatňujú podmienky stanovené v článku 67 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    328

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – bod 6 – bod 6.8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6.8a.  Ak informácie o systéme OBD, opravách a údržbe vozidla dostupné na internetovej stránke výrobcu neobsahujú osobitné relevantné informácie umožňujúce riadnu konštrukciu a výrobu retrofitných systémov pre alternatívne palivá, potom musí každý zainteresovaný výrobca retrofitných systémov pre alternatívne palivá získať prístup k informáciám požadovaným v oddieloch 1, 3 a 4 informačného dokumentu stanoveného v prílohe I tým, že priamo kontaktuje výrobcu s takou žiadosťou. Kontaktné údaje na tieto účely musia byť jasne uvedené na webovej stránke výrobcu a informácie sa poskytujú do 30 dní. Takéto informácie sa musia poskytovať len o retrofitných systémoch pre alternatívne palivá, ktoré podliehajú predpisu EHK OSN č. 115, alebo o retrofitných komponentoch pre alternatívne palivá, ktoré sú súčasťou systémov podliehajúcich predpisu EHK OSN č. 115, a musia sa poskytovať len v rámci odpovede na žiadosť, ktorá jednoznačne uvádza presnú špecifikáciu modelu vozidla, pre ktorý sa informácie požadujú, a ktorá konkrétne potvrdzuje, že informácie sa požadujú na vývoj retrofitných systémov alebo komponentov pre alternatívne palivá podliehajúcich predpisu EHK OSN č. 115.

Pozmeňujúci návrh    329

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  Výrobcovia vozidiel prostredníctvom webovej služby alebo ako súbor na stiahnutie sprístupnia elektronický súbor údajov s obsahom všetkých VIN (alebo požadovanú podskupinu) a súvisiacich jednotlivých prvkov špecifikácie a konfigurácie, ktoré boli vo vozidle pôvodne zabudované.

Pozmeňujúci návrh    330

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – bod 7 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7b.  Ustanovenia na zabezpečenie elektronického systému

 

7b.1.  Každé vozidlo s počítačom regulujúcim emisie musí obsahovať prvky zabraňujúce jeho úprave okrem prípadov povolených výrobcom. Výrobca povoľuje modifikácie, ak sú potrebné na diagnostiku, servis, kontrolu, doplnkové vybavenie alebo opravu vozidla. Všetky preprogramovateľné počítačové kódy alebo prevádzkové parametre sú odolné voči neoprávneným zásahom a umožňujú úroveň ochrany v aspoň takej kvalite, ako sa stanovuje v norme ISO 15031-7 z 15. marca 2001 (SAE J2186 z októbra 1996). Všetky vymeniteľné kalibračné pamäťové čipy musia byť zaliate, uzavreté v zapečatenej schránke alebo musia byť chránené elektronickými algoritmami a nesmú sa dať vymeniť bez použitia špeciálneho náradia a postupov. Takto chránené môžu byť len prvky priamo súvisiace s kalibráciou emisií alebo ochranou vozidla pred krádežou.

 

7b.2.   Počítačovo kódované prevádzkové parametre motora nie je možné zmeniť bez použitia špeciálneho náradia a postupov (napr. prispájkované alebo zaliate komponenty počítača alebo zapečatené (prispájkované) kryty počítača).

 

7b.3.   V prípade mechanických čerpadiel na vstrekovanie paliva montovaných na vznetových motoroch musia výrobcovia prijať primerané opatrenia na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do nastavenia maximálneho prívodu paliva počas prevádzky vozidla.

 

7b.4.   Výrobcovia môžu požiadať schvaľovací orgán o oslobodenie od jednej z požiadaviek oddielu 8 pre vozidlá, u ktorých je nepravdepodobné, že budú vyžadovať ochranu. Kritériá, ktoré schvaľovací orgán hodnotí pri zvažovaní oslobodenia, zahŕňajú, okrem iného, bežnú dostupnosť čipov na kontrolu výkonu, schopnosť vysokého výkonu vozidla a predpokladaný objem predaja vozidla.

 

7b.5.   Výrobcovia využívajúci programovateľné systémy počítačových kódov (napr. elektrickú vymazateľnú programovateľnú permanentnú pamäť, EEPROM), zabraňujú neoprávnenému preprogramovaniu. Výrobcovia musia použiť vyspelú stratégiu ochrany pred neoprávneným zásahom a ochranné funkcie proti zápisu vyžadujúce si elektronický prístup k počítaču, ktorý má výrobca k dispozícii mimo vozidla, ku ktorému majú mať prístup aj nezávislí prevádzkovatelia používajúci ochranu požadovanú v oddiele 6.2 a bode 6.4. Metódy poskytujúce primeranú ochranu proti neoprávnenému zásahu schvaľuje príslušný orgán.

Pozmeňujúci návrh    331

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – dodatok 2 – bod 3.1.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.1.1.   všetky doplňujúce protokolové informácie o systéme potrebné na to, aby sa umožnila úplná diagnostika, okrem noriem opísaných v bode 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49, vrátane všetkých doplňujúcich informácií o hardvérových a softvérových protokoloch, identifikácii parametrov, prenosových funkcií, požiadavkách „udržať v činnosti“, alebo poruchových stavoch;

3.1.1.   všetky doplňujúce protokolové informácie o systéme potrebné na to, aby sa umožnila úplná diagnostika, okrem noriem opísaných v bode 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49 a v bode 6.5.1.4 prílohy 11 predpisu EHK OSN č. 83 vrátane všetkých doplňujúcich informácií o hardvérových a softvérových protokoloch, identifikácii parametrov, prenosových funkcií, požiadavkách „udržať v činnosti“, alebo poruchových stavoch;

Pozmeňujúci návrh    332

Návrh nariadenia

Príloha XVIII – dodatok 2 – bod 3.1.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.1.2.   podrobné údaje o tom, ako získať a interpretovať všetky poruchové kódy, ktoré nie sú v súlade s normami opísanými v bode 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49;

3.1.2.   podrobné údaje o tom, ako získať a interpretovať všetky poruchové kódy, ktoré nie sú v súlade s normami opísanými v bode 4.7.3 prílohy 9B k predpisu EHK OSN č. 49 a v bode 6.5.1.4 prílohy 11 predpisu EHK OSN č. 83;

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (5.12.2016)

pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá, a o dohľade nad trhom s nimi

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Christofer Fjellner

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Dňa 27. januára 2016 Európska komisia uverejnila svoj návrh týkajúci sa požiadaviek na typové schvaľovanie a dohľad nad trhom motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktoré sú v súčasnosti stanovené v smernici 2007/46/ES.

V roku 2013 sa v rámci záväzkov Komisie v jej akčnom pláne CARS2020 uskutočnila komplexná kontrola vhodnosti systému typového schvaľovania Únie. Výsledky ukázali, že napriek tomu, že súčasný systém v určitej miere splnil ciele politiky, po škandále, ktorý vyvolal softvér Volkswagenu na manipulovanie, bol vystavený širokej kritike. Spravodajca považuje za nevyhnutné posilniť úniový systém typového schvaľovania, najmä zavedením vhodných mechanizmov dohľadu s cieľom zabezpečiť harmonizované uplatňovanie postupov vo všetkých členských štátoch. Okrem toho je dôležité, aby právny predpis fungoval hladko a neviedol k zvýšeniu administratívnej záťaže pre vnútroštátne správy ani pre priemysel.

Jednou zo slabín súčasného systému je rozdiel vo výklade a nerovnako prísne uplatňovanie požiadaviek členskými štátmi. Rozdiely vo výklade, ktoré nemusia byť spôsobené zlou vierou, a transpozícii smerníc sú známym, opakujúcim sa javom, ktorý narúša vnútorný trh a prináša neistotu pre priemysel, ako aj pre spotrebiteľov.

Dôsledkom týchto nedostatkov je nielen nedostatok súladu, ale aj priestor pre priame podvody a porušenia platných právnych predpisov. Žiaľ, viackrát už došlo k takýmto prípadom. S cieľom riešiť uvedené nedostatky spravodajca venoval osobitnú pozornosť vykonávaniu silnejších mechanizmov dohľadu a dohľadu nad trhom.

Dohľad nad trhom, t. j. následné kontroly vozidiel po ich uvedení na trh, je slabým bodom súčasných právnych predpisov a posilnenie tohto aspektu je jedným z pilierov tohto návrhu. Úloha a právomoci orgánov presadzovania práva, ako aj kroky, ktoré sa majú prijať pri nevyhovujúcich výrobkov na trhu, boli vymedzené, čo je potrebné zlepšenie. Spravodajca berie na vedomie, že dohľad nad trhom môžu vykonávať vnútroštátne orgány dohľadu, ale že aj Komisia môže zohrávať svoju úlohu.

V záujme lepšieho prispôsobenia nariadenia meniacim sa podmienkam v členských štátoch spravodajca navrhuje zmeny systému poplatkov. Keďže niektoré členské štáty vykonávajú obmedzený počet typových schválení, financovanie dohľadu nad trhom by sa nemalo spájať s typovými schváleniami, pretože by to mohlo spôsobiť vážne nedostatky v oblasti dohľadu nad trhom. Na zabezpečenie rovnakých podmienok a dôsledného dohľadu nad trhom v celej Únii členské štáty zriadia štruktúry poplatkov odrážajúce podmienky členských štátov, pokiaľ ide o financovanie činností dohľadu nad trhom.

Navrhujú sa ďalšie objasnenia týkajúce sa financovania činností v oblasti dohľadu nad trhom. Vzhľadom na to, že členské štáty zavedú systém poplatkov na pokrytie nákladov na dohľad nad trhom, je logické, že náklady v dôsledku činností v oblasti dohľadu nad trhom ponesú orgány dohľadu nad trhom.

Nato, aby sa skutočne zaistila dôveryhodnosť typového schvaľovania, musí sa kontrolovať schvaľovacím úradom, ktorý je iný ako schvaľovací úrad vydávajúci typové schválenie každých päť rokov. Prispeje to k odstráneniu rozdielov vo výklade medzi schvaľovacími úradmi a zabezpečí to jednotné uplatňovanie právnych predpisov.

Navrhuje sa aj posilnenie schvaľovacích úradov a orgánov dohľadu nad trhom, ako aj zodpovednosť Komisie prijať opatrenia v prípade nesúladu. Jasné predpisy o dohľade nad trhom spolu s prísnymi sankciami vytvárajú silný a dôveryhodný odrádzajúci prostriedok, pokiaľ ide o budúce pokusy obísť alebo porušiť požiadavky.

Technické služby zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní a plnení vysokých technických, a bezpečnostných a environmentálnych noriem Únie. Spravodajca súhlasí s Komisiou, že posudzovanie a monitorovanie technických služieb je kľúčové. Keďže však posudzovanie a monitorovanie môže v niektorých členských štátoch vykonávať vnútroštátny akreditačný orgán, spravodajca chce zabezpečiť, aby sa táto možnosť zachovala aj v budúcnosti. Posúdenie monitorovania by malo tiež zabezpečiť nezávislosť technických služieb od výrobcu. S cieľom zabezpečiť nákladovú efektívnosť by sa malo technickým službám umožniť, aby súťažili na základe ceny, a preto sa neodporúča úplné oddelenie. Dôraz by sa mal klásť na dôkladné posudzovanie a monitorovanie.

Ďalší spôsob, ako zabezpečiť harmonizovaný, dôsledný výklad právnych predpisov je mechanizmus partnerského preskúmania zo strany schvaľovacích úradov, ktorým si vnútroštátne orgány vymieňajú informácie a koordinujú svoje posudzovania. Schvaľovacie úrady tak môžu odstrániť vzájomné prípadné rozdiely týkajúce sa spôsobu, akým vykonávajú svoje kontroly. S cieľom zabezpečiť, aby sa tieto partnerské preskúmania nestali zbytočnou záťažou a nezvýšili náklady, spravodajca navrhuje znížiť frekvenciu týchto partnerských preskúmaní, ak neexistuje dôvod domnievať sa, že partnerské preskúmania treba vykonávať častejšie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Týmto nariadením by sa malo zabezpečiť, aby ho vnútroštátne schvaľovacie úrady vykladali a uplatňovali a presadzovali jeho požiadavky v celej Únii. Komisia by mala byť splnomocnená na dohľad nad činnosťou vnútroštátnych orgánov prostredníctvom pravidelných auditov, opakovaných skúšok náhodných vzoriek vydaných typových schválení a na všeobecné monitorovanie harmonizovaného uplatňovania tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Toto nariadenie by malo zabezpečiť spoľahlivé, harmonizované a transparentné postupy typového schvaľovania a dohľadu nad trhom v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Účinné vykonávanie požiadaviek na typové schvaľovanie by sa malo zabezpečiť posilnením ustanovení týkajúcich sa zhody výroby, tým, že sa, okrem iného, ustanovia povinné pravidelné audity metód kontroly zhody a nepretržitá zhoda príslušných výrobkov a posilnia sa požiadavky týkajúce sa odbornej spôsobilosti, povinností a činnosti technických služieb, ktoré vykonávajú skúšky na typové schválenie celého vozidla, za ktoré sú zodpovedné schvaľovacie úrady. Pre zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako aj dôvery občanov v tento systém je rozhodujúce správne fungovanie technických služieb. Kritériá na určenie technických služieb stanovené v smernici 2007/46/ES by sa mali stanoviť podrobnejšie, aby sa zabezpečilo ich dôsledné uplatňovanie. Vzhľadom na rastúcu zložitosť práce majú technické služby v členských štátoch postupnú tendenciu odlišovať sa vo svojich metódach posudzovania. Preto je potrebné stanoviť procesné povinnosti, ktorými sa zabezpečí výmena informácií o postupoch členských štátov týkajúcich sa posudzovania, určovania, oznamovania a monitorovania ich technických služieb, ako aj monitorovanie týchto postupov. Tieto procesné povinnosti by mali odstrániť akékoľvek pretrvávajúce nezrovnalosti v používaných metódach a vo výklade kritérií určovania technických služieb.

(9)  Účinné vykonávanie požiadaviek na typové schvaľovanie by sa malo zabezpečiť posilnením ustanovení týkajúcich sa zhody výroby, tým, že sa, okrem iného, ustanovia povinné pravidelné audity metód kontroly zhody a nepretržitá zhoda príslušných výrobkov a posilnia sa a harmonizujú požiadavky týkajúce sa odbornej spôsobilosti, povinností a činnosti technických služieb, ktoré vykonávajú skúšky na typové schválenie celého vozidla, za ktoré sú zodpovedné schvaľovacie úrady. Pre zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako aj dôvery občanov v tento systém je rozhodujúce správne fungovanie technických služieb. Kritériá na určenie technických služieb stanovené v smernici 2007/46/ES by sa mali stanoviť podrobnejšie, aby sa zabezpečilo ich konzistentné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch. Vzhľadom na rastúcu zložitosť práce majú technické služby v členských štátoch postupnú tendenciu odlišovať sa vo svojich metódach posudzovania. Preto je potrebné stanoviť procesné povinnosti, ktorými sa zabezpečí výmena informácií o postupoch členských štátov týkajúcich sa posudzovania, určovania, oznamovania a monitorovania ich technických služieb, ako aj monitorovanie týchto postupov. Tieto procesné povinnosti by mali odstrániť akékoľvek pretrvávajúce nezrovnalosti v používaných metódach a vo výklade kritérií určovania technických služieb. S cieľom zabezpečiť dostatočný dohľad a rovnaké podmienky v Únii by posúdenie žiadajúcej technickej služby malo zahŕňať posúdenie na mieste a priame pozorovanie vlastných schvaľovacích skúšok.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Toto nariadenie stanovuje ustanovenia na monitorovanie jeho dodržiavania členskými štátmi, čo pomáha udržať dôveru spotrebiteľov vo vozidlá na trhu a zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia a životného prostredia. Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov zriadené členskými štátmi monitoruje za podpory Komisie plnenie povinností vnútroštátnych orgánov prostredníctvom pravidelných auditov, kontrol a skúšok vzoriek vydaných typových schválení a overuje jednotné, dôsledné a účinné uplatňovanie tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  V záujme zvýšenia transparentnosti a vzájomnej dôvery, ako aj ďalšieho zosúladenia a rozvoja kritérií posudzovania technických služieb, ich určovania a oznamovania, ako aj postupov rozširovania a obnovenia, by mali členské štáty spolupracovať medzi sebou a s Komisiou. Mali by viesť vzájomné konzultácie a konzultácie s Komisiou ohľadom všeobecných otázok vykonávania tohto nariadenia a mali sa navzájom informovať a takisto informovať Komisiu o svojich vzoroch kontrolných zoznamov na vykonávanie posudzovania.

(12)  V záujme zvýšenia transparentnosti a vzájomnej dôvery, ako aj ďalšieho zosúladenia a rozvoja kritérií posudzovania technických služieb, ich určovania a oznamovania, ako aj postupov rozširovania a obnovenia, by mali členské štáty spolupracovať medzi sebou a s Komisiou. Mali by viesť vzájomné konzultácie a konzultácie s Komisiou ohľadom všeobecných otázok vykonávania tohto nariadenia a mali sa navzájom informovať a takisto informovať Komisiu o svojich vzoroch kontrolných zoznamov na vykonávanie posudzovania. Týmto nariadením sa zriaďuje online databáza typových schválení, ktorá by spolu s informačným systémom o vnútornom trhu (IMI) zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/20121a mohla byť užitočným elektronickým prostriedkom s cieľom uľahčiť a zlepšiť administratívnu spoluprácu riadením výmeny informácií na základe jednoduchých a jednotných postupov na prekonanie jazykových bariér.

 

__________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  Ak napriek opatreniam prijatým na zaistenie jednotného uplatňovania a dodržiavania požiadaviek zo strany členských štátov existujú pochybnosti o spôsobilosti technickej služby, Komisia by mala mať možnosť prešetriť jednotlivé prípady.

(15)  Ak napriek opatreniam prijatým na zaistenie homogénneho a jednotného uplatňovania a dodržiavania požiadaviek zo strany členských štátov existujú pochybnosti o spôsobilosti technickej služby, Komisia by mala mať možnosť prešetriť jednotlivé prípady a navrhnúť riešenia.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Aby sa zaistilo plnenie požiadaviek tohto nariadenia, je potrebný účinný mechanizmus presadzovania dodržiavania požiadaviek. Zabezpečenie súladu požiadaviek na typové schvaľovanie a zhodu výroby s právnymi predpismi, ktorými sa riadi automobilové odvetvie, by malo zostať hlavnou zodpovednosťou schvaľovacích úradov, keďže ide o povinnosť úzko spojenú s vydávaním typového schválenia, ktorá si vyžaduje podrobné znalosti ich obsahu. Je preto dôležité výkon schvaľovacích úradov pravidelne overovať prostredníctvom partnerských preskúmaní, s cieľom zabezpečiť, aby pri presadzovaní požiadaviek typového schvaľovania uplatňovali všetky schvaľovacie úrady jednotnú úroveň kvality a prísnosti. Okrem toho je dôležité zaistiť overenie správnosti samotného typového schválenia.

(18)  Aby sa zaistilo plnenie požiadaviek tohto nariadenia, je potrebný účinný mechanizmus presadzovania dodržiavania požiadaviek. Zabezpečenie súladu požiadaviek na typové schvaľovanie a zhodu výroby s právnymi predpismi, ktorými sa riadi automobilové odvetvie, by malo zostať hlavnou zodpovednosťou schvaľovacích úradov, keďže ide o povinnosť úzko spojenú s vydávaním typového schválenia, ktorá si vyžaduje podrobné znalosti ich obsahu. Je preto dôležité, aby výkon schvaľovacích úradov podliehal pravidelným kontrolám v rámci dohľadu na úrovni Únie, vrátane nezávislých auditov, s cieľom zabezpečiť, aby pri presadzovaní požiadaviek typového schvaľovania uplatňovali všetky schvaľovacie úrady jednotnú úroveň kvality a prísnosti. Okrem toho je dôležité zaistiť overenie správnosti samotného typového schválenia.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Na zabezpečenie homogénneho dohľadu nad trhom v celej Únii je potrebné zveriť kontrolné právomoci centralizovanej agentúre na úrovni EÚ, ktorá by mala zabezpečiť úplné vykonávanie nového rámca pre typové schvaľovanie a dohľad nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  S cieľom zabezpečiť nezávislé skúšanie na dosiahnutie zhody v prevádzke po celé trvanie životného cyklu všetkých použiteľných typov vozidiel by sa mali vyvinúť spoľahlivé a povinné metódy skúšania emisií s cieľom stanoviť požiadavky na kontrolu technického stavu, ktoré budú založené na kombinácii priamej kontroly výfuku a skúšania systémom OBD, vrátane stanovenia skúšobných metód pre meranie NOx počas pravidelných emisných kontrol v súlade so smernicou 2014/45/EÚ a úrovne tuhých častíc a ich limitných hodnôt. Konkrétne, nové technológie diaľkového snímania sa môžu používať na identifikáciu veľmi znečisťujúcich vozidiel na pozemných komunikáciách a zamerať sa na skúšky zhody v prevádzke, pokiaľ ide o regulované emisné limity (PN, NOx, CO a HC) pre tieto vozidlá, čo je nákladovo najefektívnejší spôsob vykonávania pravidelných technických kontrol v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  V záujme zvýšenia transparentnosti v procese schvaľovania a uľahčenia výmeny informácií a nezávislého overovania orgánmi dohľadu nad trhom, schvaľovacími úradmi a Komisiou by sa mala dokumentácia typového schvaľovania poskytovať v elektronickej forme a mala by byť sprístupnená verejnosti, s výhradou výnimiek z dôvodu ochrany obchodných záujmov a ochrany osobných údajov.

(22)  V záujme zvýšenia transparentnosti v procese schvaľovania a uľahčenia výmeny informácií a nezávislého overovania orgánmi dohľadu nad trhom, schvaľovacími úradmi, Komisiou a tretími stranami je na vykonanie týchto kontrol potrebné zverejňovanie informácií o vozidlách a skúškach. Príslušné informácie by sa mali poskytovať v elektronickej forme a mali by byť sprístupnené verejnosti s výhradou výnimiek z dôvodu ochrany obchodných záujmov, práv duševného vlastníctva a ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Tieto konkrétnejšie povinnosti vnútroštátnych orgánov stanovené v tomto nariadení by mali zahŕňať skúšky a kontroly na overenie súladu ex post týkajúce sa dostatočného počtu vozidiel uvádzaných na trh. Výber vozidiel, ktoré podliehajú tomuto overovaniu súladu ex post, by mal prebiehať na základe vhodného posúdenia rizík, pri ktorom sa zohľadní závažnosť možného nesúladu a pravdepodobnosť jeho výskytu.

(24)  Tieto konkrétnejšie povinnosti vnútroštátnych orgánov stanovené v tomto nariadení by mali zahŕňať skúšky a kontroly na overenie súladu ex post týkajúce sa dostatočného počtu vozidiel uvádzaných na trh. Výber vozidiel, ktoré podliehajú tomuto overovaniu súladu ex post, by mal prebiehať na základe vhodného posúdenia rizík, pri ktorom sa zohľadní závažnosť možného nesúladu a pravdepodobnosť jeho výskytu. Okrem toho by toto overovanie malo byť založené na jasných a podrobných kritériách a okrem iného zahŕňať náhodné kontroly percentuálneho podielu všetkých súčasných modelov, vozidiel s nainštalovaným novým motorom alebo technológiami, vozidiel s vysokou alebo veľmi nízkou spotrebou paliva a vozidiel s veľmi vysokým objemom predaja, a malo by zohľadňovať históriu zhody, tipy od spotrebiteľov, výsledky skúšok diaľkového snímania, ako aj pripomienky nezávislých výskumných subjektov.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Na ciele tohto nariadenia by nemala vplývať skutočnosť, že určité systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie môžu by namontované na vozidlo alebo do vozidla po tom, ako toto vozidlo bolo uvedené na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré sa môžu montovať na vozidlá a do vozidiel a ktoré môžu podstatne zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska ochrany životného prostredia alebo funkčnej bezpečnosti, podliehali pred uvedením na trh, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky kontrole schvaľovacieho úradu.

(27)  Na ciele tohto nariadenia by nemala vplývať skutočnosť, že určité systémy, komponenty, samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie môžu by namontované na vozidlo alebo do vozidla po tom, ako toto vozidlo bolo uvedené na trh, zaevidované alebo uvedené do prevádzky. Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky alebo časti a vybavenie, ktoré sa môžu montovať na vozidlá a do vozidiel a ktoré môžu zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska ochrany životného prostredia alebo funkčnej bezpečnosti, podliehali pred uvedením na trh, zaevidovaním alebo uvedením do prevádzky kontrole schvaľovacieho úradu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Zhoda výroby je jedným z kľúčových prvkov systému typového schválenia EÚ, a preto by mali byť opatrenia prijaté výrobcom na zaistenie tejto zhody schválené príslušným orgánom alebo príslušne kvalifikovanou technickou službou, určenou na tento účel, a mali by podliehať pravidelným kontrolám prostredníctvom nezávislých pravidelných auditov. Schvaľovacie úrady by mali okrem toho zabezpečiť overenie neustálej zhody príslušných výrobkov.

(29)  Zhoda výroby je jedným z kľúčových prvkov systému typového schválenia EÚ, a preto by mali byť opatrenia prijaté výrobcom na zaistenie tejto zhody schválené príslušným orgánom alebo príslušne kvalifikovanou technickou službou, určenou na tento účel, okrem technickej služby, ktorá vykonala skúšky na účely typového schválenia, a mali by podliehať pravidelným kontrolám prostredníctvom nezávislých pravidelných auditov. Schvaľovacie úrady by mali okrem toho zabezpečiť overenie neustálej zhody príslušných výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Posúdenie oznámených vážnych bezpečnostných rizík a rizika poškodenia verejného zdravia a životného prostredia by sa malo vykonávať na vnútroštátnej úrovni, v prípade, že oznámené riziko alebo poškodenie môžu presahovať územie jedného členského štátu by však mala byť zaistená koordinácia na úrovni EÚ, aby sa umožnilo spoločné využívanie zdrojov a zabezpečila sa konzistentnosť nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať na zmiernenie zisteného rizika a škôd.

(31)  Posúdenie bezpečnostných rizík a rizika poškodenia verejného zdravia a životného prostredia by sa malo vykonávať na vnútroštátnej úrovni, v prípade, že riziko alebo poškodenie môžu presahovať územie jedného členského štátu by však mala byť zaistená koordinácia na úrovni EÚ, aby sa umožnilo spoločné využívanie zdrojov a zabezpečila sa konzistentnosť nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať na odstránenie zisteného rizika a škôd.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Technický pokrok, ktorý prináša nové metódy alebo techniky diagnostiky vozidiel a ich opráv, ako je napríklad vzdialený prístup k informáciám o vozidle a softvéru, by nemal oslabiť ciele tohto nariadenia, pokiaľ ide o prístup nezávislých prevádzkovateľov na trhu k informáciám o opravách a údržbe.

(37)  Technický pokrok, ktorý prináša nové metódy alebo techniky diagnostiky vozidiel a ich opráv, ako je napríklad vzdialený prístup k informáciám o vozidle a softvéru, by mal posilniť ciele tohto nariadenia, pokiaľ ide o prístup nezávislých prevádzkovateľov na trhu k informáciám o opravách a údržbe.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá vykonávali. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty by mali Komisiu každý rok informovať o uložených sankciách, aby mohla monitorovať jednotnosť vykonávania týchto ustanovení.

(40)  Členské štáty by mali stanoviť pravidlá o sankciách za porušenie tohto nariadenia a zabezpečiť, aby sa tieto pravidlá vykonávali. Tieto sankcie by mali byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty by mali informovať Komisiu každý rok o uložených sankciách, aby mohla monitorovať jednotnosť vykonávania týchto ustanovení týkajúcich sa sankcií.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.   Týmto nariadením sa takisto zriaďuje Európska agentúra pre dohľad nad vozidlami (EVSA, ďalej len „agentúra“) a jej právomoci a povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pre nasledujúce vozidlá a stroje môže výrobca požiadať o typové schválenie alebo schválenie jednotlivého vozidla podľa tohto predpisu za predpokladu, že tieto vozidlá spĺňajú vecné požiadavky tohto nariadenia:

3.  Pre nasledujúce vozidlá a stroje môže výrobca požiadať o typové schválenie alebo schválenie jednotlivého vozidla podľa tohto predpisu za predpokladu, že tieto vozidlá spĺňajú požiadavky tohto nariadenia:

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „dohľad nad trhom“ sú činnosti vykonávané a opatrenia prijaté orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ako aj časti a vybavenie, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani iný aspekt ochrany verejného záujmu;

(2)  „dohľad nad trhom“ sú činnosti vykonávané a opatrenia prijaté orgánmi dohľadu nad trhom s cieľom zabezpečiť, aby vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ako aj časti a vybavenie, ktoré sú sprístupnené na trhu, boli v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných právnych predpisoch Únie a aby neohrozovali zdravie, bezpečnosť, životné prostredie ani iný aspekt ochrany verejného záujmu vrátane práv spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  „rušiace zariadenie“ je konštrukčný prvok, ktorý sníma teplotu, rýchlosť vozidla, otáčky motora (RPM), zaradený prevodový stupeň, podtlak v sacom potrubí alebo akýkoľvek iný parameter na účely aktivácie, modulácie, zdržania alebo deaktivácie činnosti ktorejkoľvek časti systému regulácie emisií, ktorá znižuje účinnosť systému regulácie emisií za všetkých podmienok okolia alebo prevádzkových podmienok motora, ktoré sa pravidelne vyskytujú na území Únie, a to buď pri bežnej prevádzke vozidla alebo mimo skúšobných postupov typového schvaľovania;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  „základná emisná stratégia“ (ďalej len „BES“ – Base Emission Strategy) je emisná stratégia, ktorá je aktívna v celom prevádzkovom rozsahu otáčok a zaťaženia motora, pokiaľ nie je aktivovaná pomocná emisná stratégia;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 8 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8c)  „pomocná emisná stratégia“ (ďalej len „AES“ – Auxiliary Emission Strategy) je emisná stratégia, ktorá sa uvádza do činnosti a nahrádza alebo mení základnú emisnú stratégiu na osobitný účel a reaguje na osobitný súbor podmienok okolia a/alebo prevádzkových podmienok a zostáva v prevádzke len počas existencie daných podmienok;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  „vozidlo ukončenej série“ je vozidlo tvoriace súčasť skladových zásob, ktoré z dôvodu nadobudnutia účinnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo typovo schválené, nemôže alebo už nemôže byť sprístupnené na trhu, zaevidované ani uvedené do prevádzky;

(43)  „vozidlo ukončenej série“ je vozidlo tvoriace súčasť skladových zásob alebo ktoré sa má dokončiť a ktoré z dôvodu nadobudnutia účinnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo typovo schválené, nemôže alebo už nemôže byť sprístupnené na trhu, zaevidované ani uvedené do prevádzky;

Odôvodnenie

Vozidlá môžu byť vyrobené vo viacerých etapách, čo by sa malo zohľadniť pri vymedzení vozidiel ukončenej série.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 44 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(44a)  „diaľkové snímanie“ je snímanie a meranie hladiny znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch vozidla za pohybu vozidla s využitím nástrojov vybavených senzorom umiestnených na okraji vozovky na účely zhromažďovania údajov o výkone potrebných na monitorovanie priemerných emisií vozidiel na cestách a identifikovanie nadmerných znečisťovateľov;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy IV, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom zavedenia a aktualizácie odkazov na regulačné akty, ktorých požiadavky musia vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky spĺňať.

2.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na zmenu prílohy IV, aby bol zohľadnený technický pokrok a vývoj v oblasti regulácie prostredníctvom zavedenia a aktualizácie odkazov na regulačné akty, ktorých požiadavky musia vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky spĺňať.

 

Výrobcovia, ktorí chcú získať typové schválenie EÚ pre vozidlo využívajúce základnú emisnú stratégiu (BES), doplnkovú stratégiu pre emisie (AES) alebo rušiace zariadenie, ako sa vymedzuje v tomto nariadení alebo v nariadení č. 2016/646/EÚ, poskytnú schvaľovaciemu úradu všetky informácie vrátane technického odôvodnenia, ktoré môže schvaľovací úrad odôvodnene požadovať, aby mohol určiť, či BES alebo AES predstavuje rušiace zariadenie a či sa uplatňuje odchýlka od zákazu používania rušiacich zariadení podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007.

 

Výrobcovia písomne oznámia schvaľovaciemu úradu, že poskytli všetky informácie týkajúce sa zariadení BES, AES alebo rušiaceho zariadenia a že daný typ vozidla, ktorému bolo udelené typové schválenie, nie je vybavený zakázaným rušiacim zariadením v súlade s týmto článkom a nariadením (ES) č. 692/2008.

 

Schvaľovací úrad neudelí typové schválenie EÚ, kým nedokončí jeho posúdenie a neurčí, že typ vozidla, ktorému bolo udelené typové schválenie, nie je vybavený zakázaným rušiacim zariadením v súlade s týmto článkom a nariadením (ES) č. 692/2008.

 

Na účely posúdenia a overenia splnenia alebo nesplnenia požiadaviek tohto článku schvaľovací úrad, orgán dohľadu nad trhom alebo agentúra môžu vykonať doplnkové neočakávané skúšky s inými parametrami, než majú skúšky stanovené v tomto nariadení. Parametre doplnkových neočakávaných skúšok vymedzí vždy nanovo výhradne schvaľovací úrad, orgán dohľadu nad trhom alebo agentúra, pričom tieto parametre zostávajú prísne tajné a výrobcovia sa ich dozvedia až pri konečnom zverejnení výsledkov skúšok.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.   Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom a kontroly vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vstupujú na trh v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 765/2008.

4.   Členské štáty organizujú a vykonávajú dohľad nad trhom a kontroly vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vstupujú na trh v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 765/2008. Členské štáty môžu rozhodnúť o vykonávaní opatrení spoločného dohľadu nad trhom na účely stanovené v článku 8 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány dohľadu nad trhom mohli, pokiaľ sa domnievajú, že je to potrebné a odôvodnené, byť oprávnené vstúpiť do priestorov hospodárskych subjektov a zaistiť potrebné vzorky vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely skúšania súladu.

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby orgány dohľadu nad trhom mohli, pokiaľ sa domnievajú, že je to potrebné a odôvodnené, vstúpiť do priestorov hospodárskych subjektov bez predchádzajúceho upozornenia a zaistiť potrebné vzorky vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek na účely skúšania súladu. Majiteľ vozidla sa odškodní v súvislosti s nákladmi na tieto skúšky.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti typového schvaľovania. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti, najmä počet udelených typových schválení a totožnosť príslušných výrobcov.

6.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti typového schvaľovania a kvalitu vydaných typových schválení. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé tri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom, Komisii, fóru na presadzovanie právnych predpisov a výmenu informácií zriadenému podľa článku 10 a európskemu fóru pre čisté ovzdušie a tretím stranám na ich žiadosť v súlade s článkom 12 smernice (EÚ) 2016/XXX o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES. Príslušný členský štát sprístupní úplnú správu o výsledkoch širokej verejnosti, najmä počet udelených a zamietnutých typových schválení a totožnosť príslušných výrobcov a typy vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti.

7.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé tri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii a tretím stranám na ich žiadosť. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti; uvedie vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, ako aj správnosť typového schválenia a totožnosť príslušných schvaľovacích úradov, výrobcov a typov vozidiel.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Schvaľovacie úrady zabezpečia, aby vozidlo poskytnuté výrobcom na skúšanie na účely typového schválenia bolo reprezentatívnym typom vozidla, ktoré sa má vyrábať a uvádzať na trh, a aby skúšanie neviedlo k výsledkom, ktoré sa budú systematicky odlišovať od výkonu týchto vozidiel prevádzkovaných za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať pri bežnej prevádzke a používaní.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Schvaľovacie úrady vykladajú a presadzujú požiadavky tohto nariadenia jednotným a konzistentným spôsobom, aby sa zabránilo uplatňovaniu odlišných noriem v celej Únii. Spolupracujú s Komisiou a fórom na presadzovanie právnych predpisov a výmenu informácií zriadenému podľa článku 10 vo svojej činnosti v oblasti kontroly a dohľadu, pokiaľ ide o uplatňovanie tohto nariadenia, a na požiadanie poskytujú všetky potrebné informácie.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Schvaľovacie úrady vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pričom podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

2.  Schvaľovacie úrady vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pokiaľ nie je sprístupnenie informácií vo verejnom záujme, pričom podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovacie úrady v rámci členského štátu navzájom spolupracujú prostredníctvom výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

Schvaľovacie úrady v rámci členského štátu zavedú postupy na zabezpečenie efektívnej a účinnej koordinácie a výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými stanoví spoločné kritériá menovania, preskúmavania a posudzovania schvaľovacích úradov na vnútroštátnej úrovni. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví spoločné kritériá menovania, preskúmavania a posudzovania schvaľovacích úradov na vnútroštátnej úrovni. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom overiť súlad vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, ako aj správnosť týchto typových schválení. Tieto kontroly sa vykonávajú v primeranom rozsahu, prostredníctvom kontroly dokumentácie a jazdných a laboratórnych skúšok na základe štatisticky významných vzoriek. Pri tejto činnosti orgány dohľadu nad trhom prihliadajú na stanovené zásady posúdenia rizík, sťažnosti a iné informácie.

1.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú pravidelné kontroly s cieľom overiť súlad vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek s požiadavkami stanovenými v tomto nariadení, ako aj správnosť týchto typových schválení. Tieto kontroly sa vykonávajú v primeranom rozsahu, prostredníctvom kontroly dokumentácie a jazdných a laboratórnych skúšok na základe štatisticky významných vzoriek, ktoré sú reprezentatívne vzhľadom na počet vozidiel v príslušnom členskom štáte. Pri tejto činnosti orgány dohľadu nad trhom prihliadajú na stanovené vedecké zásady a protokoly posúdenia rizík vrátane sťažností, popularitu modelov vozidiel a ich častí, výsledky skúšok vykonaných tretími stranami, modely veľmi vysokej alebo veľmi nízkej spotreby paliva, prvé použitia nového motora alebo technológie, správy z pravidelných technických kontrol, programy odberov vzoriek pomocou diaľkového snímania a iné informácie. Ak je sťažnosť opodstatnená, orgány dohľadu nad trhom vykonajú nadväzujúce opatrenia.

 

Na účely overovania emisií vozidiel orgány dohľadu nad trhom môžu na ďalšie preskúmanie využívať technológiu diaľkového snímania na identifikáciu vysoko znečisťujúcich modelov vozidiel. Orgány dohľadu nad trhom pri tom spolupracujú s orgánmi zodpovednými za pravidelnú technickú kontrolu podľa smernice 2014/45/EÚ.

 

Ak sú na účely splnenia požiadaviek tohto článku určené technické služby, orgány dohľadu nad trhom zabezpečia, aby sa využila iná technická služba ako je technická služba, ktorá vykonala skúšky na účely pôvodného typového schválenia.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orgány dohľadu nad trhom požiadajú hospodárske subjekty, aby im takúto dokumentáciu a informácie poskytli, pokiaľ to považujú za potrebné na výkon svojej činnosti.

2.  Orgány dohľadu nad trhom požiadajú hospodárske subjekty, aby im takúto dokumentáciu a informácie vrátane technických špecifikácií poskytli, pokiaľ to považujú za potrebné na výkon svojej činnosti. To zahŕňa prístup k relevantnému softvéru, algoritmom, riadiacim jednotkám motora a iným potrebným technickým špecifikáciám.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu nad trhom prijmú primerané opatrenia, aby používateľov na svojom území v primeranom časovom rámci upozornili na nebezpečenstvá, ktoré identifikovali v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom a samostatnou technickou jednotkou, s cieľom zabrániť riziku zranenia alebo iného poškodenia alebo toto riziko znížiť.

Orgány dohľadu nad trhom prijmú primerané opatrenia, aby používateľov v primeranom časovom rámci upozornili na nebezpečenstvá, ktoré identifikovali v súvislosti s akýmkoľvek vozidlom, systémom, komponentom a samostatnou technickou jednotkou, s cieľom zabrániť riziku zranenia alebo iného poškodenia alebo toto riziko znížiť. Táto informácia sa sprístupní online v jasnom a zrozumiteľnom jazyku.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu rozhodnú stiahnuť vozidlo, systém, komponent a samostatnú technickú jednotku z trhu v súlade s článkom 49 ods. 5, informujú o tom príslušný hospodársky subjekt a prípadne príslušný schvaľovací úrad.

5.  Ak sa orgány dohľadu nad trhom jedného členského štátu rozhodnú stiahnuť vozidlo, systém, komponent a samostatnú technickú jednotku z trhu v súlade s článkom 49 ods. 5, informujú o tom príslušný hospodársky subjekt a príslušný schvaľovací úrad.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pričom v najväčšej možnej miere podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

6.  Orgány dohľadu nad trhom vykonávajú svoje povinnosti nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pokiaľ nie je sprístupnenie informácií vo verejnom záujme, pričom v najväčšej možnej miere podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé štyri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom a Komisii. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti.

7.  Členské štáty pravidelne skúmajú a posudzujú fungovanie svojich činností v oblasti dohľadu. Takéto preskúmania a posúdenia sa vykonávajú aspoň každé tri roky a ich výsledky sa oznamujú ostatným členským štátom, Komisii, na presadzovanie právnych predpisov a výmenu informácií zriadenému podľa článku 10 a tretím stranám na ich žiadosť. Príslušný členský štát sprístupní súhrn výsledkov verejnosti, najmä počet a názvy modelov týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré nie sú v zhode s týmto nariadením, spolu s totožnosťou príslušných výrobcov.

 

Orgány dohľadu nad trhom sprístupnia verejnosti najmenej raz za dva roky súhrnnú správu o pôsobnosti, rozsahu a výsledkoch ich činností v oblasti dohľadu nad trhom.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Ak je v členskom štáte viac ako jeden orgán zodpovedný za dohľad nad trhom a kontrolu vonkajších hraníc, tieto orgány navzájom spolupracujú prostredníctvom výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

9.  Ak je v členskom štáte viac ako jeden orgán zodpovedný za dohľad nad trhom a kontrolu vonkajších hraníc, tieto orgány zavedú postupy na zabezpečenie efektívnej a účinnej koordinácie a výmeny informácií, ktoré sú relevantné vzhľadom na ich úlohy a funkcie.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10.  Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť kritériá na určenie rozsahu, pôsobnosti a frekvencie kontrol na overenie súladu uvedených v odseku 1, ktoré sa vykonávajú na odobratých vzorkách. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

10.  Komisia prijme delegované akty, ktoré doplnia toto nariadenie, v súlade s článkom 88 s cieľom stanoviť kritériá na určenie rozsahu, pôsobnosti a frekvencie kontrol na overenie súladu uvedených v odseku 1, ktoré sa vykonávajú na odobratých vzorkách, a kritériá na výber vozidiel pre skúšanie.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Overenie súladu Komisiou a koordinácia presadzovania s členskými štátmi;

Overenie súladu európskou agentúrou pre dohľad nad vozidlami a koordinácia presadzovania s členskými štátmi

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia v primeranom rozsahu organizuje a vykonáva, alebo vyžaduje vykonanie skúšok a kontrol vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na trhu, s cieľom overiť, či sú tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v súlade s typovými schváleniami a platnými právnymi predpismi, ako aj zabezpečiť správnosť typových schválení.

Európska agentúra pre dohľad nad vozidlami (EVSA) (ďalej len „agentúra“) v primeranom rozsahu organizuje a vykonáva, alebo vyžaduje vykonanie skúšok a kontrol vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré už boli sprístupnené na trhu, s cieľom overiť, či sú tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky v súlade s typovými schváleniami a platnými právnymi predpismi, ako aj zabezpečiť správnosť typových schválení.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade vozidiel kategórií M a N vykonáva agentúra skúšky náhodným overovaním minimálne 20 % nových modelov uvedených na trh Únie každý rok, aby overila, či sú vozidlá v prevádzke v súlade s právnymi predpismi Únie v oblasti bezpečnosti a životného prostredia. Pri výbere vozidiel musí agentúra zohľadniť zavedené zásady hodnotenia rizika, sťažnosti vrátane skúšok vykonaných tretími stranami, nové technológie na trhu, správy z pravidelných kontrol a iné informácie. Ak sú sťažnosti opodstatnené, agentúra vykoná nadväzujúce opatrenia.

 

Ak je technická služba určená na účely skúšok podľa tohto odseku, agentúra zabezpečí, aby sa využila iná technická služba, ako je technická služba, ktorá vykonala skúšky pre pôvodné typové schválenie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Tieto skúšky a kontroly sa môžu uskutočniť na nových vozidlách dodaných výrobcami alebo hospodárskym subjektom, ako sa uvádza v odseku 2 nižšie.

Tieto skúšky a kontroly sa vykonajú na:

 

-   nových vozidlách, systémoch, komponentoch a samostatných technických jednotkách dodaných výrobcami alebo hospodárskym subjektom, ako sa uvádza v odseku 2 nižšie;

 

-   registrovaných vozidlách so súhlasom držiteľa zapísaného v evidencií vozidiel.

 

Majiteľ vozidla sa odškodní v súvislosti s nákladmi na tieto skúšky.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

So súhlasom držiteľa evidencie vozidla sa môžu uskutočniť

aj na evidovaných vozidlách.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi typového schválenia, alebo hospodárske subjekty poskytnú Komisii na požiadanie štatisticky relevantný počet vyrobených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek vybraných Komisiou, ktoré sú reprezentatívne pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú k dispozícii na uvedenie na trh v rámci daného typového schválenia. Tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa dodajú na skúšanie v čase a na mieste, ako aj na obdobie, ktoré môže Komisia požadovať.

2.  Výrobcovia, ktorí sú držiteľmi typového schválenia, alebo hospodárske subjekty poskytnú agentúre na požiadanie štatisticky relevantný počet vyrobených vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek vybraných agentúrou, ktoré sú plne reprezentatívne pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú k dispozícii na uvedenie na trh v rámci príslušného typového schválenia. Tieto vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa dodajú na skúšanie v čase a na mieste, ako aj na obdobie, ktoré môže agentúra požadovať. Majiteľ vozidla sa odškodní v súvislosti s nákladmi na tieto skúšky.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

S cieľom umožniť Komisii vykonávať skúšanie uvedené v odsekoch 1 a 2 členské štáty poskytnú Komisii všetky údaje týkajúce sa typového schválenia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom skúšania na overenie súladu. Tieto údaje zahŕňajú aspoň informácie uvedené v osvedčení o typovom schválení a jeho prílohách uvedených v článku 26 ods. 1.

S cieľom umožniť agentúre vykonávať skúšanie uvedené v odsekoch 1, 1a a 2 členské štáty poskytnú agentúre všetky údaje týkajúce sa typového schválenia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré sú predmetom skúšania na overenie súladu. Tieto údaje zahŕňajú aspoň informácie uvedené v osvedčení o typovom schválení a jeho prílohách uvedených v článku 26 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty poskytnú všetku potrebnú pomoc a všetku dokumentáciu a inú technickú podporu, ktorú experti Komisie požadujú, aby im umožnili vykonávať skúšky a kontroly.

 

Členské štáty zabezpečia, aby experti Komisie mali prístup do všetkých priestorov alebo častí priestorov a ku všetkým informáciám vrátane výpočtových systémov a softvéru, ktoré súvisia s výkonom ich povinností.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Výrobcovia vozidiel zverejnia údaje, ktoré sú potrebné na účely skúšania na overenie súladu vykonávaného tretími stranami. Komisia prijme vykonávacie akty, aby vymedzila údaje, ktoré sa majú zverejniť, a podmienky takéhoto zverejnenia, pričom vezme do úvahy ochranu obchodného tajomstva a ochranu osobných údajov v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

4.  Výrobcovia vozidiel zverejnia údaje, ktoré sú potrebné na účely skúšania na overenie súladu vykonávaného tretími stranami. Tieto údaje zahrnujú najmä parametre a nastavenia potrebné na presné zopakovanie podmienok skúšky, v ktorých sa vykonalo skúšanie na účely typového schválenia. Komisia prijme vykonávacie akty, aby vymedzila údaje, ktoré sa majú zverejniť, a podmienky takéhoto zverejnenia, pričom vezme do úvahy ochranu obchodného tajomstva a ochranu osobných údajov v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak Komisia zistí, že skúšané alebo kontrolované vozidlá nespĺňajú požiadavky typového schvaľovania stanovené v tomto nariadení alebo ktoromkoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe IV, alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt v súlade s článkom 54 ods. 8, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na uvedenie vozidiel do súladu s uvedenými požiadavkami, alebo prijme reštriktívne opatrenia, pričom bude od hospodárskeho subjektu požadovať, aby v závislosti od závažnosti zisteného nesúladu príslušné vozidlá stiahol z trhu, alebo ich v primeranej lehote stiahol od používateľov.

Ak Komisia zistí, že skúšané alebo kontrolované vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky nespĺňajú požiadavky typového schvaľovania stanovené v tomto nariadení alebo ktoromkoľvek z regulačných aktov uvedených v prílohe IV, alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt v súlade s článkom 54 ods. 8, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na uvedenie vozidiel, komponentov a samostatných technických jednotiek do súladu s uvedenými požiadavkami, alebo prijal reštriktívne opatrenia a od hospodárskeho subjektu požadoval, aby v závislosti od závažnosti zisteného nesúladu príslušné vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky stiahol z trhu alebo ich v primeranej lehote stiahol od používateľov.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Každé nápravné opatrenie prijaté Komisiou v súlade s jej overovaním sa uplatňuje v celej Únii a vykonávajú ho vnútroštátne orgány harmonizovaným a konzistentným spôsobom. Takéto nápravné opatrenia Únie môžu zahŕňať jednotné odškodnenie spotrebiteľov, ak bol pôvodný výkon dopravného prostriedku zmenený v nadväznosti na nápravné opatrenie, ako aj finančné odškodnenie za prípadné externé negatívne vplyvy (kvalita ovzdušia, verejné zdravie atď.).

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia po každom skúšaní na overenie súladu zverejní správu o svojich zisteniach.

Agentúra po každom skúšaní na overenie súladu zverejňuje výročné správy o svojich zisteniach. Tieto správy musia byť prístupné verejnosti vrátane informácií o výsledkoch vykonaných skúšok a o vozidlách, systémoch, komponentoch alebo samostatných technických jednotkách, ktoré nie sú v zhode, vrátane totožnosti príslušných výrobcov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 – pododsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty prijmú vhodné následné opatrenia s ohľadom na odporúčania uvedené v správe vyplývajúce z overovania zhody a na žiadosť Komisie overujú fungovanie a organizáciu príslušných orgánov a vyšetrujú významné alebo opakujúce sa problémy v príslušnom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty vykonávajú odporúčania prijaté agentúrou v súlade s týmto článkom, keď sú určené pre jeden alebo viacero členských štátov. Keď sa členský štát rozhodne neuplatňovať alebo odchýliť sa od odporúčania vydaného agentúrou, informuje Komisiu o príslušných dôvodoch. Komisia posúdi predložené dôvody a v prípade, že prijaté opatrenia nepovažuje za odôvodnené, po konzultácii s príslušným členským štátom požaduje vykonávanie odporúčania alebo prijatie alternatívnych opatrení.

 

V prípade, ak opakované nevykonanie odporúčania alebo alternatívneho opatrenia uvedeného článku 10 ods. 2 písm. c) spôsobí nesúlad s týmto nariadením, Komisia pozastaví príslušnému schvaľovaciemu úradu povolenie prijímať žiadosti o osvedčenia EÚ o typovom schválení podľa článku 21.

 

Do dvoch mesiacov po pozastavení povolenia podľa druhého pododseku Komisia predloží členským štátom správu o svojich zisteniach týkajúcich sa nesúladu. Ak je to potrebné v záujme zaistenia bezpečnosti vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré už boli uvedené na trh, Komisia dá príslušným schvaľovacím úradom pokyn, aby v primeranej lehote pozastavili všetky osvedčenia, ktoré boli vydané neoprávnene.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Agentúra je financovaná z vnútroštátnych poplatkov platených výrobcami a vyberaných za všetky nové vozidlá predané v Únii v súlade s článkom 30 ods. 2a.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov

Fórum na presadzovanie právnych predpisov a výmenu informácií

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia zriadi fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov (ďalej len „fórum“) a bude mu predsedať.

1.  Komisia zriadi fórum na presadzovanie právnych predpisov a výmenu informácií (ďalej len „fórum“) a bude mu predsedať. Fóru predsedá agentúra.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto fórum pozostáva z členov vymenovaných členskými štátmi.

Fórum pozostáva z členov vymenovaných členskými štátmi a zo zástupcov Komisie. Ako pozorovateľov zahŕňa zástupcov technických služieb, skúšobných organizácií tretích strán, mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti bezpečnosti a životného prostredia a združení spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Jeho poradné úlohy zahŕňajú okrem iného propagáciu osvedčených postupov, výmenu informácií o problémoch pri presadzovaní, spoluprácu, vytvorenie pracovných metód a nástrojov, vypracovanie postupu elektronickej výmeny informácií, hodnotenie harmonizovaných projektov presadzovania, sankcie a spoločné inšpekcie.

Medzi jeho poradné úlohy patrí:

 

(a)   prispievať k propagácii osvedčených postupov, ktorých cieľom je zabezpečenie účinného a harmonizovaného vykonávania tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o hodnotenie, určovanie a monitorovanie určených subjektov a všeobecné uplatňovanie požiadaviek tohto nariadenia vrátane hodnotenia dôkazov alebo ďalších informácií požadovaných od príslušných tretích strán;

 

(b)   pomáhať príslušným orgánom členských štátov v činnostiach dohľadu nad trhom vrátane koordinácie vnútroštátnych činností dohľadu nad trhom, a to na regionálnej alebo celoeurópskej úrovni;

 

(c)   vykonávať spoločné audity vnútroštátnych schvaľovacích úradov každé tri roky s cieľom overiť, či spĺňajú požiadavky tohto nariadenia a plnia svoje povinnosti nezávisle a dôsledne. Audity zahŕňajú overenie zavedených vnútroštátnych postupov typového schválenia, náhodnú kontrolu vzoriek vydaných typových schválení a návštevu na mieste v technickej službe, za ktorú je zodpovedný orgán, ktorý je predmetom preskúmania. Agentúra sa môže zúčastniť týchto auditov a o svojej účasti sa môže rozhodnúť na základe analýzy posúdenia rizík.

 

(d)   hodnotiť výsledky posúdení fungovania činností dohľadu nad trhom a poskytovať všeobecné odporúčania vyplývajúce z jedného alebo viacerých takýchto hodnotení;

 

(e)   hodnotiť výsledky posúdení, a to podľa článku 80 ods. 3a, ako aj po spoločnom posudzovaní podľa článku 80 ods. 4, pokiaľ ide o fungovanie technických služieb, a poskytovať všeobecné odporúčania vyplývajúce z jedného alebo viacerých takýchto hodnotení;

 

(f)   hodnotiť účinnosť činností presadzovania a v prípade potreby aj vrátane konzistentnosti a účinnosti akejkoľvek opravy, stiahnutia vozidla alebo sankcie uplatnenej členskými štátmi, ak boli na trh uvedené nezhodné vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky vo viac ako jednom členskom štáte, a poskytovať na žiadosť Komisie všeobecné odporúčania vyplývajúce z takéhoto hodnotenia. Toto hodnotenie sa vykoná najmenej raz za dva roky.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Všetky rozhodnutia prijaté a odporúčania dohodnuté na fóre sa zverejňujú vrátane odporúčaní týkajúcich sa stiahnutia vozidiel od používateľov.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Fórum zriaďuje stály výbor desiatich nezávislých audítorov a jedného zástupcu Komisie (ďalej len „stály výbor“), ktorý vykonáva pravidelné audity vnútroštátnych schvaľovacích úradov a orgánov dohľadu nad trhom na účely overenia súladu s požiadavkami tohto nariadenia a monitorovania plnenia povinností týchto orgánov nezávislým, efektívnym a účinným spôsobom.

 

Tieto audity podliehajú nezávislému preskúmaniu a vykonávajú sa transparentným spôsobom.

 

Audity zahŕňajú podľa potreby:

 

(a)   posúdenie postupov a protokolov, ktoré uplatňujú schvaľovacie úrady a orgány dohľadu nad trhom;

 

(b)   posúdenie určenia technických služieb;

 

(c)   návštevy na mieste a rozhovory s pracovníkmi vnútroštátnych orgánov a určených technických služieb;

 

(d)   kontroly laboratórií, zariadení, meracích prístrojov a metód odberu vzoriek;

 

(e)   posúdenie vydaných typových schválení;

 

(f)   akúkoľvek inú činnosť potrebnú na zistenie prípadu nesúladu.

 

Audítori môžu uzavrieť s tretími osobami zmluvu o pomoci pri vykonávaní auditov.

 

Audítori a zmluvne dohodnuté tretie strany plnia svoje úlohy nezávisle a nestranne. Zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, pričom v najväčšej možnej miere podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom chrániť záujmy používateľov a občanov v Únii.

 

Členské štáty poskytnú všetku potrebnú pomoc a všetku dokumentáciu a podporu, ktorú audítori požadujú, aby mohli plniť svoje povinnosti.

 

Členské štáty zabezpečia, aby audítori mali prístup do všetkých priestorov alebo častí priestorov a ku všetkým informáciám vrátane výpočtových systémov a softvéru, ktoré súvisia s výkonom ich povinností.

 

Fórum sprístupní výsledky auditov členským štátom a Komisii.

 

Členské štáty a Komisia prijmú primerané následné opatrenia na základe informácií a odporúčaní uvedených v správach, ktoré sú výsledkom auditov.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 na stanovenie zloženia, postupu vymenovania, podrobných úloh, pracovných metód a rokovacieho poriadku fóra.

3.  Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 88 s cieľom doplniť toto nariadenie a stanoviť zloženie, postup vymenovania, podrobné úlohy, pracovné metódy a rokovací poriadok fóra a stáleho výboru audítorov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Article 10a

 

Online databáza typových schválení

 

1.   Komisia zriadi a vedie online databázu typových schválení, ktorá sa skladá z dvoch rôznych rozhraní: verejného rozhrania a rozhrania súladu.

 

2.   Verejné rozhranie obsahuje informácie uvedené v prílohe IX k tomuto nariadeniu, výsledky skúšok, skúšobné špecifikácie a totožnosť technických služieb a schvaľovacích úradov zapojených do rôznych fáz typového schvaľovania, pričom je v súlade s týmito požiadavkami:

 

(a)   informácie musia byť poskytované zdarma;

 

(b)   informácie musia byť poskytované užívateľsky prístupným spôsobom,

 

(c)   informácie musia byť v plnej miere vyhľadávateľné a v digitálnom formáte.

 

3.   Rozhranie súladu je prístupné pre členské štáty, schvaľovacie úrady, orgány dohľadu nad trhom a Komisiu a obsahuje informácie uvedené v odseku 2 a informácie uvedené v prílohe I a III k tomuto nariadeniu, pričom je v súlade s týmito požiadavkami:

 

(a)   musia byť zabezpečené prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu dôverných informácií,

 

(b)   prístupové práva musia byť založené na zásade „potreby poznať“,

 

(c)   k dispozícii musí byť odkaz na informačný a komunikačný systém pre trhový dohľad (ICSMS) zriadený podľa článku 23 nariadenia (ES) č. 765/2008.

 

4.   Schvaľovacie úrady vkladajú do databázy súladu informácie požadované podľa prílohy I a III k tomuto nariadeniu po vydaní alebo odňatí nového typového schválenia, údaje o nesúlade s požiadavkami tohto nariadenia a informácie o prípadných plánovaných a vykonávaných nápravných opatreniach.

 

5.   Po vložení informácií do databázy majú schvaľovacie úrady naďalej právo prístupu do nej a právo upravovať ju. Akékoľvek zmeny musia byť datované a jasne viditeľné. Údaje obsiahnuté v rozhraní súladu sa použijú len na účely spojené s presadzovaním tohto nariadenia a aktov prijatých na jeho základe a ich použitie na iný účel sa zakazuje.

 

6.   Databáza musí byť zriadená tak, aby obmedzila administratívnu záťaž a bola v súlade so zásadami užívateľskej prístupnosti a nákladovej efektívnosti. Existencia online databázy typových schválení nenahrádza zodpovednosť orgánov dohľadu nad trhom ani nemení jej rozsah.

 

7.   Na testovanie vhodnosti použitia informačného systému o vnútornom trhu (IMI) na účely výmeny informácií na základe tohto článku sa pilotný projekt spustí do... [3 mesiace od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

 

8.   Komisia je v súlade s článkom 88 splnomocnená prijímať delegované akty, ktoré doplnia toto nariadenie a ktorými sa stanovujú prevádzkové podrobnosti týkajúce sa vytvorenia online databázy typových schválení.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.   Pri predkladaní žiadosti o typové schválenie výrobca preukáže a predloží písomné vyhlásenie schvaľovaciemu úradu o tom, že konštrukcia vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek nezahŕňa stratégie, ktoré nenáležite obmedzujú výkon preukázaný v priebehu zodpovedajúcich skúšobných postupov, keď sú vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky prevádzkované za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať pri bežnej prevádzke a používaní.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobca bezodkladne podrobne informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie, o nesúlade a o prípadných prijatých opatreniach.

Výrobca bezodkladne podrobne informuje schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie, a agentúru o nesúlade a o prípadných prijatých opatreniach.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu poskytne tomuto orgánu prostredníctvom schvaľovacieho úradu kópiu osvedčenia EÚ o typovom schválení alebo povolenia uvedeného v článku 55 ods. 1, ktoré preukazujú zhodu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre vnútroštátny orgán.

Výrobca na základe odôvodnenej žiadosti vnútroštátneho orgánu alebo agentúry poskytne prostredníctvom schvaľovacieho úradu kópiu osvedčenia EÚ o typovom schválení alebo povolenia uvedeného v článku 55 ods. 1, ktoré preukazujú zhodu vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky v jazyku ľahko zrozumiteľnom pre príslušný vnútroštátny orgán.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b)  na základe odôvodnenej žiadosti schvaľovacieho úradu poskytnúť tomuto úradu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky;

(b)  na základe odôvodnenej žiadosti schvaľovacieho úradu alebo agentúry poskytnúť tomuto úradu všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody výroby vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vrátane všetkých technických špecifikácií pri typovom schvaľovaní a prístup k softvéru a algoritmom, ako bolo požadované;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)  spolupracovať so schvaľovacími úradmi alebo orgánmi dohľadu nad trhom na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť vážne riziko, ktoré predstavuje vozidlo, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti alebo vybavenie, na ktoré sa vzťahuje dané splnomocnenie;

(c)  spolupracovať so schvaľovacími úradmi alebo orgánmi dohľadu nad trhom, alebo agentúrou na ich žiadosť pri každom prijatom opatrení s cieľom odstrániť vážne riziko, ktoré predstavuje vozidlo, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, časti alebo vybavenie, na ktoré sa vzťahuje dané splnomocnenie;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Dovozca bezodkladne informuje výrobcu o sťažnostiach a hláseniach týkajúcich sa rizík, podozrení na nehody a nezhody v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami, časťami alebo vybavením.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Typové schválenie EÚ pre konečný stupeň dokončenia sa udelí iba po tom, ako schvaľovací úrad overil, že typ vozidla schválený v konečnom stupni spĺňa v čase schválenia všetky platné technické požiadavky. Overenie zahŕňa kontrolu dokumentácie všetkých požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie EÚ nedokončeného typu vozidla udelené v rámci viacstupňového postupu, aj keď bolo vydané pre inú kategóriu vozidla.

4.  Typové schválenie EÚ pre konečný stupeň dokončenia sa udelí iba po tom, ako schvaľovací úrad overil, že typ vozidla schválený v konečnom stupni spĺňa v čase schválenia všetky platné technické požiadavky. Overenie zahŕňa kontrolu dokumentácie všetkých požiadaviek, na ktoré sa vzťahuje typové schválenie EÚ nedokončeného typu vozidla udelené v rámci viacstupňového postupu, aj keď bolo vydané pre inú kategóriu vozidla. Úrad schvaľujúci záverečnú fázu výroby vozidla je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby dokončené vozidlo spĺňalo všetky požiadavky, a v prípade potreby opakuje pôvodné skúšky, aby overil, či je výkonnosť systémov a komponentov, ktoré boli schválené samostatne, naďalej v súlade s týmito typovými schváleniami, ak sa stanú súčasťou dokončeného vozidla.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Výrobca sprístupní schvaľovaciemu úradu toľko vozidiel, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, koľko sa požaduje podľa príslušných samostatných smerníc alebo nariadení na vykonanie požadovaných skúšok.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba)  podrobné technické popisy a kalibračné špecifikácie pre všetky súčasti súvisiace s emisiami (základná emisná stratégia);

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(bb)  zoznam všetkých rušiacich zariadení alebo akúkoľvek pomocnú emisnú stratégiu (AES) vrátane opisu parametrov, ktoré sú modifikované akoukoľvek AES, a okrajových podmienok, za ktorých AES pôsobia, a údaj o tom, aké AES a BES budú pravdepodobne aktívne pri dosiahnutí rôznych podmienok okolia, podrobných technických opisov a kalibračných špecifikácií, ako aj podrobné zdôvodnenie každého rušiaceho zariadenia, ktoré vedie k zníženiu účinnosti systému riadenia emisií, a dôvody, prečo nejde o rušiace zariadenie zakázané podľa článku 5 ods. 2 nariadenia č. 715/2007;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Informačná zložka sa dodáva v elektronickom formáte, ktorý poskytne Komisia, ale môže sa takisto prekladať v papierovej podobe.

2.  Informačná zložka sa dodáva v elektronickom formáte, ktorý poskytne Komisia. Okrem toho sa môže predkladať aj v papierovej podobe.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V prípade žiadosti o celkové typové schválenie vozidla výrobca poskytne podrobné informácie vrátane technického zdôvodnenia týkajúce sa pomocnej emisnej stratégie používanej mimo podmienok uvedených v príslušných legislatívnych aktoch Únie a skúšobných postupoch.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovací úrad a technické služby musia mať prístup k softvéru a algoritmom vozidla.

Schvaľovací úrad a technické služby musia mať prístup k softvéru a hardvéru týkajúcemu sa bezpečnosti a emisií a k algoritmom vozidla a musí im byť poskytnutý patričný obraz o procese vývoja systému príslušného softvéru a hardvéru, pričom treba zohľadniť ich príslušné povinnosti.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Výrobca oznámi schvaľovaciemu úradu a zodpovednej technickej službe – v štandardizovanej podobe – verziu softvéru týkajúceho sa bezpečnosti a emisií v čase podania žiadosti o typové schválenie. Aby bolo možné odhaliť následné nezákonné zmeny v softvéri, technická služba je oprávnená označiť softvér nastavením zodpovedajúcich parametrov.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Schvaľovací úrad môže tiež na základe odôvodnenej žiadosti požiadať výrobcu, aby poskytol akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby bolo možné rozhodnúť o tom, ktoré skúšky sa požadujú, alebo aby sa uľahčilo ich vykonanie.

Schvaľovací úrad a zodpovedná technická služba môžu tiež na základe odôvodnenej žiadosti požiadať výrobcu, aby poskytol akékoľvek ďalšie informácie potrebné na to, aby bolo možné rozhodnúť o tom, ktoré skúšky sa požadujú, alebo aby sa uľahčilo ich vykonanie.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 4 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Schvaľovací úrad a zodpovedná technická služba zachovávajú dôvernosť, ak je to potrebné v záujme ochrany obchodného tajomstva, okrem prípadu, ak je sprístupnenie informácií vo verejnom záujme, pričom podliehajú informačnej povinnosti stanovenej v článku 9 ods. 3 s cieľom ochrániť záujmy používateľov v Únii.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca)  platnosť zdôvodnenia daného pre inštaláciu rušiaceho zariadenia v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie, pokiaľ zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď v súlade s príslušnými požiadavkami, predstavuje vážne bezpečnostné riziko alebo môže vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie. V uvedenom prípade bezodkladne pošle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.

5.  Schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie, pokiaľ zistí, že typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, aj keď v súlade s príslušnými požiadavkami, predstavuje bezpečnostné riziko alebo môže vážne poškodiť životné prostredie alebo verejné zdravie. V uvedenom prípade bezodkladne pošle schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii podrobné informácie, v ktorých vysvetlí dôvody svojho rozhodnutia a uvedie dôkazy svojich zistení.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Schvaľovací úrad môže odmietnuť schváliť rušiace zariadenie na reguláciu emisií vozidiel na základe informácií obsiahnutých v informačnej zložke .

 

Schvaľovací úrad odmietne udeliť typové schválenie EÚ, ak zistí, že rušiace zariadenia boli integrované protiprávnym spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Komisia prijme delegované akty v súlade s článkom 88, ktoré doplnia toto nariadenie, s cieľom stanoviť kritériá, na základe ktorých sa posudzuje žiadosť o udelenie jednej z výnimiek zo zákazu rušiacich zariadení na reguláciu emisií vozidiel v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007, ako aj podmienky, za ktorých možno takúto žiadosť schváliť alebo zamietnuť.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Schvaľovací úrad každého členského štátu zašle raz za tri mesiace schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii zoznam typových schválení EÚ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vydal, zmenil, zamietol alebo odňal v predchádzajúcom období. Tento zoznam obsahuje údaje uvedené v prílohe XIV.

2.  Schvaľovací úrad každého členského štátu zašle raz za tri mesiace schvaľovacím úradom ostatných členských štátov, Komisii a agentúre zoznam typových schválení EÚ systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek, ktoré vydal, zmenil, zamietol alebo odňal v predchádzajúcom období. Tento zoznam obsahuje údaje uvedené v prílohe XIV.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Súlad s technickými požiadavkami tohto nariadenia a regulačných aktov uvedených v prílohe IV sa preukáže prostredníctvom vhodných skúšok v súlade s príslušnými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV, ktoré vykonajú určené technické služby.

1.  Súlad s technickými požiadavkami tohto nariadenia a regulačných aktov uvedených v prílohe IV sa preukáže prostredníctvom vhodných skúšok v súlade s príslušnými regulačnými aktmi uvedenými v prílohe IV, ktoré vykonajú samostatne a v plnej miere určené technické služby alebo príslušný vnútroštátny orgán, alebo Komisia.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Výrobca dá schvaľovaciemu úradu k dispozícii vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sa požadujú podľa príslušných aktov uvedených v prílohe IV na vykonanie požadovaných skúšok.

2.  Výrobca dá technickej službe k dispozícii vozidlá, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré sa požadujú podľa príslušných aktov uvedených v prílohe IV na vykonanie požadovaných skúšok.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Požadované skúšky sa vykonajú na vozidlách, systémoch, komponentoch a samostatných technických jednotkách, ktoré predstavujú typy, ktoré sa majú schváliť.

3.  Požadované skúšky sa vykonajú na vozidlách, systémoch, komponentoch a samostatných technických jednotkách, ktoré predstavujú výlučne typy, ktoré sa majú schváliť.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade typového schválenia celého vozidla orgány zabezpečia, aby vozidlá vybraté na skúšanie neviedli k výsledkom, ktoré sa systematicky odchyľujú od výkonu týchto vozidiel prevádzkovaných za podmienok, ktoré možno odôvodnene predpokladať pri bežnej prevádzke a používaní.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Výrobcovia vozidiel zverejnia údaje, ktoré sú potrebné na účely skúšania na overenie súladu vykonávaného tretími stranami. Komisia prijme vykonávacie akty, aby vymedzila údaje, ktoré sa majú zverejniť, a podmienky takéhoto zverejnenia, pričom vezme do úvahy ochranu obchodného tajomstva a ochranu osobných údajov v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  S cieľom overiť, či sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykoná kontroly alebo skúšky, ktoré sa požadujú pre typové schválenie EÚ, na vzorkách odobratých v priestoroch výrobcu vrátane výrobných závodov.

4.  S cieľom overiť, či sa vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka zhoduje so schváleným typom, schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, vykoná kontroly alebo skúšky, ktoré sa požadujú pre typové schválenie EÚ, na vzorkách odobratých náhodne v priestoroch výrobcu vrátane výrobných závodov alebo obchodných prevádzok. Tieto skúšky sa vykonávajú pomocou inej technickej služby, než je technická služba, ktorá vykonala pôvodné skúšanie na účely typového schválenia.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, a zistí, že výrobca už nevyrába vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v zhode so schváleným typom, alebo zistí, že osvedčenia o zhode už nie sú v súlade s článkami 34 a 35, hoci výroba pokračuje, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bol dodržaný postup na zaistenie zhody výroby alebo odníme typové schválenie.

5.  Ak schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, zistí, že výrobca už nevyrába vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky v zhode so schváleným typom, alebo zistí, že osvedčenia o zhode už nie sú v súlade s článkami 34 a 35, hoci výroba pokračuje, prijme nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bol dodržaný postup na zaistenie zhody výroby a okamžité odstránenie nesúladu, alebo odníme typové schválenie.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty vytvoria štruktúru vnútroštátnych poplatkov na pokrytie nákladov na svoje typové schválenia a činnosti dohľadu nad trhom, ako aj na skúšanie na účely typového schválenia a skúšanie na overenie zhody výroby a na kontroly vykonávané technickými službami, ktoré určili.

1.  Členské štáty vytvoria štruktúru vnútroštátnych poplatkov na pokrytie nákladov na svoju činnosť typového schvaľovania a dohľadu nad trhom, ako aj na skúšanie na účely typového schválenia a skúšanie na overenie zhody výroby a na kontroly vykonávané technickými službami, ktoré určili. Poplatky nesmú byť vyberané priamo technickými službami.

 

Členské štáty zabezpečia, aby nedošlo ku konfliktu záujmov medzi vnútroštátnymi orgánmi pre typové schválenie a orgánmi dohľadu nad trhom, technickými službami a výrobcami.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto vnútroštátne poplatky sa vyberajú od výrobcov, ktorí požiadali o typové schválenie v príslušnom členskom štáte. Poplatky nesmú byť vyberané priamo technickými službami.

2.  Vnútroštátne poplatky za činnosti súvisiace s typovým schválením sa vyberajú od výrobcov, ktorí požiadali o typové schválenie v príslušnom členskom štáte.

 

Vyberané poplatky sa použijú výlučne na účely skúšok typového schválenia.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Vnútroštátne poplatky za činnosti súvisiace s dohľadom nad trhom vyberá od výrobcov členský štát, v ktorom sú výrobky uvádzané na trh, a predstavujú sumu 10 EUR za predané vozidlo.

 

Vyberané poplatky sa použijú výlučne na účely činností dohľadu nad trhom.

 

Členské štáty oznámia každoročne podrobnosti o vybraných poplatkoch a celkových ročných nákladoch na vykonané skúšky na účely dohľadu ostatným členským štátom a Komisii prostredníctvom fóra. Prvé takéto oznámenie sa uskutoční... [1 rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia].

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.   Štruktúra vnútroštátnych poplatkov zahŕňa aj náklady na kontroly a skúšky na overenie súladu vykonávané Komisiou v súlade s článkom 9. Tieto príspevky predstavujú vonkajšie pripísané príjmy do všeobecného rozpočtu Európskej únie podľa článku 21 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách 26.

3.   Štruktúra vnútroštátnych poplatkov za činnosti dohľadu nad trhom zahŕňa aj náklady na kontroly a skúšky na overenie súladu vykonávané agentúrou v súlade s článkom 9. Tieto príspevky predstavujú vonkajšie pripísané príjmy do všeobecného rozpočtu Európskej únie podľa článku 21 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách 26.

__________________

__________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1 – 96).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť koeficient nákladov uvedených v odseku 3, ktorý sa bude uplatňovať na vnútroštátne poplatky uvedené v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

5.   Komisia môže prijať vykonávacie akty s cieľom stanoviť koeficient nákladov uvedených v odseku 3, ktorý sa bude uplatňovať na vnútroštátne poplatky za činnosti dohľadu nad trhom uvedené v odseku 2a. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zmena sa označí ako „revízia“ ak schvaľovací úrad zistí, že napriek zmene údajov uvedených v súbore informácií je príslušný typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky naďalej v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na tento typ a že preto nie je potrebné zopakovať kontroly alebo skúšky.

Zmena sa označí ako „revízia“ ak schvaľovací úrad zistí, že napriek zmene údajov uvedených v súbore informácií je príslušný typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky naďalej v súlade s uplatniteľnými požiadavkami na tento typ a že preto nie je potrebné zopakovať kontroly alebo skúšky. Pri hodnotení takýchto revízií schvaľovací úrad zohľadní výsledky relevantných činností dohľadu nad trhom v súlade s článkom 8.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba)  výsledky skúšky na overenie zo strany Komisie alebo orgánov dohľadu nad trhom poukazujú na nesúlad s právnymi predpismi Únie v oblasti bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 33 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Skončenie platnosti

Pravidelné overovanie a skončenie platnosti

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Typové schválenia pre vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky sa vydávajú na obmedzené obdobie ôsmich rokov bez možnosti predĺženia. Dátum skončenia platnosti sa uvedie na osvedčení o typovom schválení. Po skončení platnosti osvedčenia o typovom schválení môže byť toto schválenie na žiadosť výrobcu obnovené , avšak len pokiaľ schvaľovací úrad overil, že typ vozidla, systému, komponentu a samostatnej technickej jednotky spĺňa všetky požiadavky príslušných regulačných aktov na nové vozidlá, systémy, komponenty a samostatné technické jednotky daného typu.

1.   Typové schválenia pre vozidlá sa overujú po období štyroch rokov po ich prvom schválení alebo predchádzajúcom overení. Overovanie vykoná agentúra využitím inej technickej služby, než tej, ktorá uskutočnila pôvodné schválenie. Overením osvedčenia o typovom schválení sa potvrdzuje, že typ vozidla spĺňa všetky požiadavky príslušných regulačných aktov platné v tom čase pre všetky nové vozidlá daného typu.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Ak agentúra zistí nezrovnalosti alebo nesúlad, požiada o vykonanie nápravy alebo zruší platnosť typového schválenia.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.   Typové schválenie EÚ vozidla sa stáva neplatným, ak nastane niektorý z týchto prípadov:

2.   Typové schválenie EÚ vozidla sa stáva neplatným, ak nastane niektorý z týchto prípadov:

(a)  nové požiadavky uplatniteľné na schválený typ vozidla sa stanú povinnými pre sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo uvedenie vozidiel do prevádzky a platnosť typového schválenia nie je možné predĺžiť v súlade s článkom 32 ods. 2 písm. c);

(a)  nové požiadavky uplatniteľné na schválený typ vozidla sa stanú povinnými pre sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo uvedenie vozidiel do prevádzky a platnosť typového schválenia nie je možné predĺžiť v súlade s článkom 32 ods. 2 písm. c);

(b)  ak výroba vozidiel v súlade so schváleným typom vozidla je definitívne ukončená na dobrovoľnom základe;

(b)  ak výroba vozidiel v súlade so schváleným typom vozidla je definitívne ukončená, t. j. keď sa nevyrobí žiadne vozidlo daného typu počas dvoch rokov;

(c)  ak platnosť osvedčenia o typovom schválení skončí kvôli obmedzeniu uvedenému v článku 37 ods. 6;

(c)  ak platnosť osvedčenia o typovom schválení skončí kvôli obmedzeniu uvedenému v článku 37 ods. 6;

(d)  ak typové schválenie bolo odňaté v súlade s článkom 29 ods. 5, alebo článkom 53 ods. 1;

(d)  ak typové schválenie bolo odňaté v súlade s článkom 29 ods. 5, alebo článkom 53 ods. 1;

(e)  ak sa zistilo, že typové schválenie bolo založené na nepravdivých vyhláseniach, falšovaných výsledkoch skúšok alebo ak boli zatajené údaje, ktoré by viedli k zamietnutiu udelenia typového schválenia.

(e)  ak sa zistilo, že typové schválenie bolo založené na nepravdivých vyhláseniach, falšovaných výsledkoch skúšok alebo ak boli zatajené údaje, ktoré by viedli k zamietnutiu udelenia typového schválenia.

 

(ea)  ak sa overovanie typového schválenia neuskutočnilo v súlade s článkom 33 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.   V prípade, že sa končí platnosť osvedčenia o typovom schválení EÚ pre typ vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, výrobca túto skutočnosť bezodkladne oznámi schvaľovaciemu úradu, ktorý udelil typové schválenie EÚ.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 33 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Po prijatí oznámenia od výrobcu schvaľovací úrad, ktorý udelil typové schválenie EÚ, bezodkladne oznámi schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii všetky relevantné informácie pre sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo prípadne uvedenie vozidiel do prevádzky.

Schvaľovací úrad, ktorý udelil alebo skontroloval typové schválenie EÚ, alebo agentúra, ktorá ho overila, bezodkladne oznámi schvaľovacím úradom ostatných členských štátov a Komisii všetky relevantné informácie pre sprístupnenie na trhu, evidenciu alebo prípadne uvedenie vozidiel do prevádzky.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 34 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Osvedčenie o zhode obsahuje špecifický faktor zhody pre vozidlá, meraný na základe skúšky emisií pri skutočnej jazde v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 2016/646.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 36 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 36a

 

Nápravné opatrenia v prospech spotrebiteľov

 

Ak sa zistí, že technická jednotka, systém alebo celé vozidlo predávané v Únii nie je v súlade s osvedčením o zhode a s požiadavkami na typové schválenie, spotrebiteľ má nárok na uvedenie vozidla do súladu prostredníctvom výmeny alebo opravy, alebo úplnej finančnej náhrady zo strany výrobcu alebo čiastočnej finančnej náhrady v prípade, ak bolo vozidlo opäť uvedené do súladu, ale prevádzkové náklady a údržba vozidla sú drahšie, než sa pôvodne uvádzalo v zmluve.

 

Ak si spotrebiteľ zvolí opravu alebo výmenu, výrobca mu bezplatne poskytne náhradné vozidlo počas trvania opravy alebo výmeny.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty uprednostnia a urýchlia typové schvaľovanie nových a inovatívnych technológií, ktoré majú výrazne nižší dosah na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Udelenie typových schválení EÚ, ktoré vyníma nové technológie alebo nové koncepcie, podlieha povoleniu zo strany Komisie. Toto povolenie sa vydáva prostredníctvom vykonávacieho aktu. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

3.  Udelenie typových schválení EÚ, ktoré vyníma nové technológie alebo nové koncepcie, podlieha povoleniu zo strany Komisie. Komisia uprednostní a urýchli typové schválenia EÚ v oblasti nových a inovatívnych technológií, ktoré majú výrazne nižší dosah na životné prostredie. Povolenie sa vydáva prostredníctvom delegovaného aktu. Uvedený delegovaný akt sa prijme v súlade s článkom 88.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 43 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty môžu oslobodiť konkrétne vozidlo, bez ohľadu na to, či je alebo nie je jedinečné, od povinnosti dodržiavať jedno alebo viac ustanovení tohto nariadenia alebo vecných požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.

1.  Členské štáty môžu oslobodiť konkrétne vozidlo, bez ohľadu na to, či je alebo nie je jedinečné, od povinnosti dodržiavať jedno alebo viac ustanovení tohto nariadenia alebo požiadaviek stanovených v regulačných aktoch uvedených v prílohe IV, za predpokladu, že tieto členské štáty stanovia príslušné alternatívne požiadavky.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 49 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak v rámci tohto hodnotenia schvaľovací úrad, ktorý vydal schválenie, zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s uvedenými požiadavkami, alebo aby v závislosti od charakteru rizika prijal reštriktívne opatrenia, buď na stiahnutie tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky z trhu, alebo na jeho stiahnutie od používateľov v rámci primeranej lehoty.

Ak v rámci tohto hodnotenia schvaľovací úrad, ktorý vydal schválenie, zistí, že vozidlo, systém, komponent alebo samostatná technická jednotka nespĺňa požiadavky stanovené v tomto nariadení, bezodkladne požiada príslušný hospodársky subjekt, aby prijal všetky primerané nápravné opatrenia na zosúladenie tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky s uvedenými požiadavkami, alebo prijme reštriktívne opatrenia a požiada hospodársky subjekt buď na okamžité stiahnutie tohto vozidla, systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky z trhu, alebo na jeho stiahnutie od používateľov do troch mesiacov, a to v závislosti od charakteru rizika.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 52 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členský štát môže odmietnuť zaevidovať také vozidlá, pokiaľ hospodársky subjekt neprijme všetky príslušné nápravné opatrenia.

Členský štát odmietne zaevidovať také vozidlá, pokiaľ hospodársky subjekt neprijme všetky príslušné nápravné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 53 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Ak sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode alebo značku typového schválenia, nezhodujú so schváleným typom, alebo nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, či boli schválené na základe nesprávnych údajov, môžu schvaľovacie úrady, orgány dohľadu nad trhom alebo Komisia prijať nevyhnutné reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky na trhu, alebo ich stiahnuť z daného trhu či stiahnuť od používateľov, čo zahŕňa aj odňatie typového schválenia schvaľovacím úradom, ktorý typové schválenie EÚ udelil, kým príslušný hospodársky subjekt neprijme všetky primerané nápravné opatrenia na to, aby zabezpečil zosúladenie týchto vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek s požiadavkami.

1.   Ak sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky, ktoré majú osvedčenie o zhode alebo značku typového schválenia, nezhodujú so schváleným typom, alebo nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, či boli schválené na základe nesprávnych údajov, schvaľovacie úrady, orgány dohľadu nad trhom alebo agentúra prijmú nevyhnutné reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 21 nariadenia (ES) č. 765/2008 s cieľom zakázať alebo obmedziť sprístupnenie nevyhovujúcich vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na trhu, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky na trhu, alebo ich stiahnuť z daného trhu či stiahnuť od používateľov, čo zahŕňa aj odňatie typového schválenia schvaľovacím úradom, ktorý typové schválenie EÚ udelil, kým príslušný hospodársky subjekt neprijme všetky primerané nápravné opatrenia na to, aby zabezpečil zosúladenie príslušných vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek s požiadavkami.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.   Ak schvaľovací úrad alebo orgán dohľadu nad trhom zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, alebo že sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky s osvedčením o zhode alebo so značkou typového schválenia nezhodujú so schváleným typom, môže prijať všetky primerané reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 53 ods. 1.

1.   Ak schvaľovací úrad alebo orgán dohľadu nad trhom zistí, že vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky nie sú v súlade s požiadavkami tohto nariadenia alebo že typové schválenie bolo udelené na základe nesprávnych údajov, alebo že sa vozidlá, systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky s osvedčením o zhode alebo so značkou typového schválenia nezhodujú so schváleným typom, prijme všetky primerané reštriktívne opatrenia v súlade s článkom 53 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 56 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Schvaľovací úrad, ktorý nesúhlasí s povolením vydaným iným členským štátom, uvedie dôvody svojho nesúhlasu do pozornosti Komisie. Komisia po konzultácii so schvaľovacími úradmi prijme primerané opatrenia na vyriešenie nezhody, ktoré môžu v prípade v prípade potreby zahŕňať odňatie povolenia. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 87 ods. 2.

6.  Schvaľovací úrad, ktorý nesúhlasí s povolením vydaným iným členským štátom, uvedie dôvody svojho nesúhlasu do pozornosti