Postopek : 2016/0014(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0048/2017

Predložena besedila :

A8-0048/2017

Razprave :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Obrazložitev glasovanja
PV 19/04/2018 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

POROČILO     ***I
PDF 2106kWORD 256k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalec: Daniel Dalton

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za promet in turizem
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0031),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0015/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 25. maja 2016(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano ter Odbora za promet in turizem (A8-0048/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem mora biti zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Pravila notranjega trga bi morala biti pregledna, preprosta in dosledna ter tako zagotavljati pravno varnost in jasnost v korist podjetjem in potrošnikom.

(1)  Notranji trg zajema območje brez notranjih meja, na katerem mora biti zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Pravila notranjega trga bi morala biti pregledna, preprosta, dosledna in učinkovita ter tako zagotavljati pravno varnost in jasnost v korist podjetjem in potrošnikom.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  V navedeni oceni je bilo ugotovljeno, da je treba uvesti določbe o nadzoru trga, s katerimi se bodo dopolnile zahteve za homologacijo, pojasniti postopke odpoklica, zaščitne postopke in pogoje za podeljevanje razširitve homologacij za obstoječe tipe vozil, izboljšati uveljavljanje homologacijskega okvira z uskladitvijo in okrepitvijo postopkov homologacije in skladnosti proizvodnje, ki jih uporabljajo organi in tehnične službe držav članic, pojasniti vloge in obveznosti gospodarskih subjektov v dobavni verigi ter organov in subjektov, ki sodelujejo pri uveljavljanju okvira, pa tudi izboljšati primernost nadomestnih homologacijskih shem (nacionalne homologacije majhnih serij in posamične odobritve vozil) in postopka večstopenjske homologacije, da se zagotovi ustrezna prožnost za nišne trge ter mala in srednja podjetja, obenem pa ohranijo enaki konkurenčni pogoji.

(4)  V navedeni oceni je bilo ugotovljeno, da je treba uvesti določbe o nadzoru trga, s katerimi se bodo dopolnile zahteve za homologacijo, pojasniti postopke odpoklica, zaščitne postopke in pogoje za podeljevanje razširitve homologacij za obstoječe tipe vozil, izboljšati uveljavljanje homologacijskega okvira z uskladitvijo in okrepitvijo postopkov homologacije in skladnosti proizvodnje, ki jih uporabljajo organi in tehnične službe držav članic, jasno razmejiti vloge in obveznosti gospodarskih subjektov v dobavni verigi ter organov in subjektov, ki sodelujejo pri uveljavljanju okvira, pri tem pa zagotoviti, da se vloge in obveznosti ne prekrivajo in da so navedeni gospodarski subjekti, organi in strani neodvisni, ter preprečevati nasprotja interesov, pa tudi izboljšati primernost nadomestnih homologacijskih shem (nacionalne homologacije majhnih serij in posamične odobritve vozil) in postopka večstopenjske homologacije, da se zagotovi ustrezna prožnost za nišne trge ter mala in srednja podjetja, obenem pa ohranijo enaki konkurenčni pogoji.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Poleg tega so nedavne težave pri izvajanju okvira homologacij razkrile določene slabosti in pokazale potrebo po temeljiti reviziji, da se oblikuje zanesljiv, pregleden, predvidljiv in vzdržen ureditveni okvir, ki zagotavlja visoko raven varnosti in zdravja ter varstva okolja.

(5)  Poleg tega so nedavne težave pri izvajanju okvira homologacij razkrile določene slabosti in pokazale potrebo po dodatni okrepitvi tega regulativnega okvira, da bo zanesljiv, pregleden, predvidljiv in vzdržen ter da bo zagotavljal visoko raven varnosti in zdravja ter varstva okolja.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Ker je varstvo potrošnikov prednostna naloga Unije, bi bilo treba od proizvajalcev vozil, ki se uporabljajo v Uniji, zahtevati, da se na teh vozilih opravi preskus, preden se dajo na trg in med njihovo življenjsko dobo. Države članice in Komisija bi morale jamčiti za ta dvojni nadzor, da bi lahko ena stran ukrepala, kadar druga tega ne bi mogla.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  EU bi morala storiti vse potrebno za preprečitev goljufij proizvajalcev avtomobilov, s katerimi ti prirejajo preskuse emisij onesnaževal in porabe goriva, da bi prikazali napačne rezultate ali zaobšli druga pravila. Tako prirejanje bi se moralo enkrat za vselej prenehati.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c)  Namen te uredbe je odpraviti težave s počasnostjo postopkov odpoklica vozil v Evropi. Za razliko od postopka ZDA, ki omogoča hitro ukrepanje, obstoječi postopek ne zagotavlja učinkovitega varstva evropskih državljanov. S tega vidika je pomembno omogočiti Komisiji, da od gospodarskih subjektov zahteva sprejetje vseh potrebnih omejevalnih ukrepov, vključno z odpoklicem vozil, da se vozila, sistemi, sestavni deli ali druge samostojne tehnične enote, ki niso skladna s pravili, uskladijo s to uredbo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5d)  Če se pri vozilu v prometu pokaže nepravilnost, ki je v nasprotju s prvotnimi pravili za izdajo dovoljenja in/ali ogroža varnost potrošnika ali presega mejne vrednosti za onesnaževala, je v interesu evropskih potrošnikov, da se lahko zanesejo na hitre, ustrezne in usklajene popravne ukrepe, po potrebi tudi odpoklic vozil, ki bi veljal v vsej Uniji. Države članice bi morale Komisiji predložiti vse informacije, ki jih imajo, da bi lahko ta ustrezno in hitro ukrepala, s tem pa zaščitila celovitost enotnega trga.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  V tej uredbi so določena usklajena pravila in načela za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, ter posamične odobritve vozil, da se zagotovi pravilno delovanje notranjega trga v korist podjetij in potrošnikov ter omogoči visoka raven varnosti in varstva zdravja in okolja.

(6)  V tej uredbi so določena usklajena pravila in načela za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, ter posamične odobritve vozil, da se zagotovi dosledna uporaba visokokakovostnih standardov za preverjanje skladnosti proizvodnje s pravili, s tem pa omogoči ustrezno delovanje notranjega trga v korist podjetij ter polno in ustrezno upoštevajo pravice potrošnikov, obenem pa zagotavljanja visoka raven varnosti ter varstva zdravja in okolja.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Ta uredba določa bistvene tehnične in upravne zahteve za homologacijo motornih vozil kategorij M in N in njihovih priklopnikov (kategorija O) ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, da se zagotovi ustrezna raven varnosti delovanja in okoljskih značilnosti. Te kategorije zajemajo motorna vozila za prevoz potnikov, motorna vozila za prevoz blaga oziroma njihove priklopnike.

(7)  Ta uredba določa bistvene tehnične in upravne zahteve za homologacijo motornih vozil kategorij M in N in njihovih priklopnikov (kategorija O) ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, da se zagotovi visoka raven varnosti delovanja in okoljskih značilnosti. Te kategorije zajemajo motorna vozila za prevoz potnikov, motorna vozila za prevoz blaga oziroma njihove priklopnike.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  S to uredbo bi morali zagotoviti zanesljive, usklajene in pregledne postopke homologacije in nadzora trga v državah članicah.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Ta uredba bi morala zagotavljati, da nacionalni organi za homologacijo razlagajo, uporabljajo in izvršujejo njene zahteve v vsej Uniji. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za nadzor nad delom nacionalnih organov, in sicer v obliki rednih presoj, ponovnih preskusov naključnih vzorcev opravljenih homologacij in splošnega spremljanja usklajene uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Zaradi skladnosti s to uredbo bi bilo treba upoštevati določbe Direktive 2014/45 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

__________________

 

1aDirektiva 2014/45 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o rednih pregledih tehnične brezhibnosti motornih vozil in njihovih priklopnih vozil ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (UL L 127, 29.4.2014, str. 51).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Zagotoviti bi bilo treba učinkovito izvajanje zahtev za homologacijo, tako da se okrepijo določbe o skladnosti proizvodnje, med drugim z obveznimi rednimi presojami metod za nadzor skladnosti in stalno skladnostjo zadevnih izdelkov ter s poostritvijo zahtev, povezanih z usposobljenostjo, obveznostmi in zmogljivostjo tehničnih služb, ki izvajajo preskuse za homologacijo celotnega vozila, za katere so pristojni homologacijski organi. Za zagotavljanje visoke ravni varnosti in varstva okolja ter zaupanja državljanov v sistem je bistveno pravilno delovanje tehničnih služb. Merila za imenovanje tehničnih služb, navedena v Direktivi 2007/46/ES, bi bilo treba podrobneje določiti, da bi se zagotovila njihova dosledna uporaba. Zaradi vse večje zahtevnosti dela tehničnih služb v državah članicah obstaja trend čedalje večjega razlikovanja metod ocenjevanja. Zato je treba uvesti postopkovne obveznosti, s katerimi se izmenjujejo informacije in spremljajo prakse držav članic za ocenjevanje, imenovanje, priglasitev in spremljanje njihovih tehničnih služb. S temi obveznostmi bi se morale odpraviti morebitne obstoječe razlike pri uporabljenih metodah in razlagi meril za imenovanje tehničnih služb.

(9)  Zagotoviti bi bilo treba učinkovito izvajanje zahtev za homologacijo, tako da se okrepijo določbe o skladnosti proizvodnje, in sicer z boljšim dostopom do informacij, doslednim oblikovanjem tehnik za optimizacijo laboratorijskih preskusov, pri tem pa nameniti posebno pozornost tveganju, da se uporabljajo nezakonite odklopne naprave, katerih uporaba je z Uredbo (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta1a prepovedana, z obveznimi rednimi presojami metod za nadzor skladnosti in stalno skladnostjo zadevnih izdelkov ter s poostritvijo in uskladitvijo zahtev, povezanih z usposobljenostjo, obveznostmi in zmogljivostjo tehničnih služb, ki izvajajo preskuse za homologacijo celotnega vozila, za katere so pristojni homologacijski organi. Za zagotavljanje visoke ravni varnosti in varstva okolja ter zaupanja državljanov v sistem je bistveno pravilno delovanje tehničnih služb. Merila za imenovanje tehničnih služb, navedena v Direktivi 2007/46/ES, bi bilo treba podrobneje določiti, da bi se zagotovila njihova dosledna uporaba v vseh državah članicah. Zaradi vse večje zahtevnosti dela tehničnih služb v državah članicah obstaja trend čedalje večjega razlikovanja metod njihovega ocenjevanja. Zato je treba uvesti postopkovne obveznosti, s katerimi se izmenjujejo informacije in spremljajo prakse držav članic za ocenjevanje, imenovanje, priglasitev in spremljanje njihovih tehničnih služb. S temi obveznostmi bi se morale odpraviti morebitne obstoječe razlike pri uporabljenih metodah in razlagi meril za imenovanje tehničnih služb. Za zagotovitev primernega nadzora in enakih konkurenčnih pogojev v vsej Uniji bi moralo ocenjevanje tehnične službe, ki je oddala vlogo, vključevati pregled na kraju samem in neposredno spremljanje same izvedbe preskusov za homologacijo.

 

___________________

 

1aUredba (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 171, 29.6.2007, str. 1).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Potreba, da bi organi za imenovanje nadzirali in spremljali tehnične službe, se je povečala, odkar se je zaradi tehničnega napredka pojavilo tveganje, da te službe na svojem področju imenovanja nimajo potrebne usposobljenosti za preskušanje novih tehnologij ali pripomočkov. Ker so zaradi tehničnega napredka cikli proizvodov krajši in ker se pogostost nadzornih pregledov na kraju samem in spremljanja med organi za imenovanje razlikuje, bi bilo treba uvesti minimalne zahteve v zvezi s pogostostjo nadzora in spremljanja tehničnih služb.

(10)  Potreba po certificiranju, nadziranju in spremljanju tehničnih služb se je povečala, odkar se je zaradi tehničnega napredka pojavilo tveganje, da te službe na svojem področju imenovanja nimajo potrebne usposobljenosti za preskušanje novih tehnologij ali pripomočkov. Ker se razlage sedanjega izvajanja Direktive 2007/46/ES in uporaba njenih določb v homologacijskem postopku zelo razlikujejo, so tudi med tehničnimi službami precejšnje razlike. Zato bi bilo treba certificiranje, nadzor in spremljanje uskladiti in okrepiti, da se na evropskem enotnem trgu zagotovijo enaki konkurenčni pogoji. Ker so zaradi tehničnega napredka cikli proizvodov krajši in ker se pogostost nadzornih pregledov na kraju samem in spremljanja med organi za imenovanje razlikuje, bi bilo treba uvesti minimalne zahteve v zvezi s pogostostjo nadzora in spremljanja tehničnih služb.

Obrazložitev

Tehnične službe so zaradi sodelovanja z dobavitelji proizvajalcev avtomobilov in dela zanje vključene v razvoj najnovejših tehnologij. Opažene razlike izvirajo iz različnih razlag veljavnih direktiv.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Države članice bi morale sodelovati med seboj in s Komisijo, da bi se povečala preglednost in medsebojno zaupanje ter nadalje uskladila in razvila merila za ocenjevanje, imenovanje in priglasitev tehničnih služb, pa tudi postopki razširitve in podaljšanja. Med seboj in s Komisijo bi se morale posvetovati o vprašanjih, ki so splošno pomembna za izvajanje te uredbe, ter druga drugo in Komisijo obveščati o svojih modelih kontrolnega seznama za ocenjevanje.

(12)  Države članice bi morale vzpostaviti mehanizme za sodelovanje med seboj in s Komisijo, da bi se povečala preglednost in medsebojno zaupanje ter nadalje uskladila in razvila merila za ocenjevanje, imenovanje in priglasitev tehničnih služb, pa tudi postopki razširitve in podaljšanja. Med seboj in s Komisijo bi se morale posvetovati o vprašanjih, ki so splošno pomembna za izvajanje te uredbe, ter druga drugo in Komisijo obveščati o svojih modelih kontrolnega seznama za ocenjevanje. S to uredbo je vzpostavljena spletna zbirka podatkov, ki bi se lahko skupaj z informacijskim sistemom za notranji trg, vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a, uporabljala kot elektronsko orodje za lažje in okrepljeno upravno sodelovanje pri upravljanju izmenjave informacij na podlagi enostavnih in poenotenih postopkov. Zato bi morala Komisija preučiti možnost uporabe obstoječih zbirk podatkov, kot sta ETAES in Eucaris.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a)  Zaradi trenutnih težav na področju homologacije so se pokazale večje pomanjkljivosti obstoječih nacionalnih sistemov za nadzor trga in homologacije. Kot neposreden odziv na napake, ki so se tako pokazale, je zato treba podeliti Komisiji pristojnost za izvajanje primernih nadzornih nalog.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Kadar imenovanje tehnične službe temelji na akreditaciji v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, bi si morali akreditacijski organi in organi za imenovanje izmenjevati informacije, ki so pomembne za ocenjevanje usposobljenosti tehničnih služb.

(13)  Kadar imenovanje tehnične službe temelji na akreditaciji v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta12, bi morali akreditacijski organi in organi za imenovanje zagotoviti, da so tehnične službe usposobljene in neodvisne.

__________________

__________________

12Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

12Uredba (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, 13.8.2008, str. 30).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Države članice bi morale zaračunavati pristojbine za imenovanje in spremljanje tehničnih služb, da bi jih lahko trajno spremljale ter da bi zanje vzpostavile enake konkurenčne pogoje. Za zagotovitev preglednosti bi morale države članice pred sprejetjem ravni in strukture pristojbin o tem obvestiti Komisijo in druge države članice.

črtano

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)   Države članice bi morale zagotoviti, da gospodarski subjekt pristojbin, s katerimi se krijejo stroški homologacij in dejavnosti nadzora trga, ne plačuje neposredno tehnični službi. Ta določba gospodarskega subjekta ne bi smela omejevati pri tem, da si izbere tehnični servis, ki ga želi uporabljati za te dejavnosti.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Zagotoviti bi bilo treba, da so tehnične službe neodvisne od proizvajalcev, tudi z izogibanjem temu, da bi jim proizvajalci za opravljene homologacijske preglede in preskuse neposredno ali posredno plačevali. Zato bi morale države članice določiti strukturo pristojbine za homologacijo, s katero se krijejo stroški izvedbe vseh homologacijskih preskusov in pregledov, ki jih opravijo tehnične službe, ki so jih imenovali homologacijski organi, ter upravni stroški za podelitev homologacije in stroški izvedbe naknadnih preskusov in pregledov za preverjanje skladnosti.

črtano

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Da bi omogočile delovanje tržnih sil, bi morale tehnične službe pravila za postopke homologacije izvajati docela pregledno in skladno, ne da bi povzročile nepotrebno breme za gospodarske subjekte. Za zagotovitev visoke ravni tehničnega strokovnega znanja in pravične obravnave vseh gospodarskih subjektov bi bilo treba zagotoviti enotno tehnično uporabo pravil za postopke homologacije. Homologacijski organi bi si morali v okviru foruma, vzpostavljenega s to uredbo, izmenjevati informacije o delovanju različnih tehničnih služb, ki so jih certificirali.

Obrazložitev

Komisija mora zagotoviti namensko usklajevanje in sodelovanje med tehničnimi službami. Za delovanje postopka homologacije je bistveno, da ga tehnične službe izvajajo enotno.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za zagotovitev izpolnjevanja zahtev iz te uredbe je potreben trden mehanizem za uveljavljanje skladnosti. Glavna obveznost homologacijskih organov bi morala ostati zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede homologacije in skladnosti proizvodnje iz zakonodaje, ki ureja avtomobilsko industrijo, saj je ta obveznost tesno povezana s podelitvijo homologacije ter zahteva podrobno poznavanje vsebine. Zato je pomembno, da se z medsebojnimi strokovnimi pregledi redno preverja učinkovitost homologacijskih organov, s čimer se zagotovi, da vsi ti organi pri uveljavljanju homologacijskih zahtev uporabljajo enotno raven kakovosti in strogosti. Poleg tega je pomembno, da se preveri pravilnost homologacije same.

(18)  Za zagotovitev izpolnjevanja zahtev iz te uredbe je potreben trden mehanizem za uveljavljanje skladnosti. Glavna obveznost homologacijskih organov bi morala ostati zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede homologacije in skladnosti proizvodnje iz zakonodaje, ki ureja avtomobilsko industrijo, saj je ta obveznost tesno povezana s podelitvijo homologacije ter zahteva podrobno poznavanje vsebine. Zato je pomembno, da se uspešnost homologacijskih organov preverja z rednimi nadzornimi pregledi na ravni Unije, vključno z neodvisnimi revizijami, s čimer se zagotovi, da vsi ti organi pri uveljavljanju homologacijskih zahtev uporabljajo enotno raven kakovosti in strogosti. Poleg tega je pomembno, da pravilnost same homologacije na ravni EU preverjajo neodvisne tretje osebe.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a)   Homologacijskih organov in organov za nadzor trga med izvajanjem njihovih nalog ne bi smeli povezati, da se prepreči morebitno navzkrižje interesov. Tako bi bilo treba te organe organizirati kot ločene subjekte v skladu s strukturo nacionalne uprave in si ne bi smeli deliti članov osebja ali prostorov v skladu s strukturami in pristojnostmi nacionalnih organov.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19b)   Forum za izvrševanje bi moral zagotoviti platformo za izmenjavo informacij in neodvisno analizo, ki bi podpirali izboljšave v delovanju in izvajanju te uredbe. Pri izmenjavi bi lahko Komisija utemeljeno posumila, da eden ali več homologacijskih organov ne spoštuje zahtev iz te uredbe. V takem primeru bi morala imeti možnost sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti, vključno z izdajo smernic, priporočil ali drugih instrumentov ter uporabo drugih postopkov, pri tem pa upoštevati sorazmernost. Pri resnih kršitvah bi morala imeti Komisija možnost zahtevati, da se organu trajno ali začasno odvzame zmožnost sprejemanja vlog za homologacije novega tipa in tako ohrani visoka raven varstva potrošnikov in okolja.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  V to uredbo je treba vključiti pravila o nadzoru trga, da se okrepijo pravice in obveznosti pristojnih nacionalnih organov, zagotovi učinkovito usklajevanje njihovih dejavnosti nadzora trga ter pojasnijo veljavni postopki.

(21)  V to uredbo je nujno vključiti pravila o nadzoru trga, da se okrepijo pravice in obveznosti pristojnih nacionalnih organov, zagotovi učinkovito usklajevanje njihovih dejavnosti nadzora trga ter pojasnijo veljavni postopki.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)   Zagotoviti je treba, da lahko organi za nadzor trga in homologacijski organi ustrezno opravljajo naloge, določene s to uredbo. Zato bi morale države članice poskrbeti, da imajo na voljo sredstva, ki jih za ta namen potrebujejo.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Da bi se povečala preglednost homologacijskega postopka ter poenostavila izmenjava informacij in neodvisno preverjanje, ki ga izvajajo organi za nadzor trga, homologacijski organi in Komisija, bi bilo treba homologacijsko dokumentacijo zagotoviti v elektronski obliki in omogočiti, da je javno dostopna, pri tem pa upoštevati izjeme zaradi varovanja poslovnih interesov in osebnih podatkov.

(22)  Da bi se povečala preglednost homologacijskega postopka ter poenostavila izmenjava informacij in neodvisno preverjanje, ki ga izvajajo organi za nadzor trga, homologacijski organi, Komisija in tretje strani, je za tovrstno preverjanje treba razkriti informacije o vozilu in preskusih. Ustrezne informacije o popravilu in vzdrževanju bi bilo treba zagotoviti v elektronski obliki in poskrbeti za njihovo javno dostopnost, pri tem pa upoštevati izjeme zaradi varovanja poslovnih interesov in osebnih podatkov. Z razkritjem informacije v te namene ne bi smeli ogroziti zaupnosti zaščitenih informacij in intelektualne lastnine.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)   Tretje strani, ki izvajajo lastne preskuse in preverjanje skladnosti vozil z zahtevami iz te uredbe, bi morale spoštovati načela preglednosti in odprtosti, tudi glede struktur in modelov lastništva in financiranja. Spoštovati bi morale iste zahteve, kot glede znanstvenih in metodoloških standardov pri izvajanju testov, ki jih opravljajo, veljajo za imenovane tehnične službe.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Med navedene bolj specifične obveznosti nacionalnih organov iz te uredbe bi morali biti vključeni naknadni preskusi in pregledi za preverjanje skladnosti, opravljeni pri zadostnem številu vozil, danih na trg. Izbira vozil za naknadno preverjanje skladnosti bi morala temeljiti na ustrezni oceni tveganja, pri kateri se upošteva teža morebitne neskladnosti in verjetnost njenega pojava.

(24)  Med navedene bolj specifične obveznosti nacionalnih organov iz te uredbe bi morali biti vključeni naknadni preskusi in pregledi za preverjanje skladnosti, opravljeni pri zadostnem številu vozil, danih na trg. Izbira vozil za naknadno preverjanje skladnosti bi morala temeljiti na ustrezni oceni tveganja, pri kateri se upošteva teža morebitne neskladnosti in verjetnost njenega pojava. Temeljiti bi morala tudi na jasnih in podrobnih merilih in med drugim vključevati naključne preglede določenega deleža vseh trenutnih modelov, vozil z vgrajenimi novimi motorji ali tehnologijami, vozil z visoko ali zelo nizko porabo goriva in vozil z zelo velikim obsegom prodaje. Poleg tega bi bilo treba upoštevati podatke o izpolnjevanju zahtev iz preteklosti, napotke potrošnikov, rezultate daljinskega zaznavanja in pomisleke neodvisnih raziskovalnih ustanov.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a)  Pomembno je, da ima Komisija možnost preveriti skladnost s homologacijami in zakonodajo, ki se uporablja za vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ter zagotoviti pravilnost homologacij z organizacijo, izvajanjem ali zahtevanjem izvajanja preskusov in pregledov vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki so že bili dani na trg.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)   Tretje strani, ki izvajajo lastne preskuse in preverjanje skladnosti vozil z zahtevami iz te uredbe, bi morale spoštovati načeli preglednosti in odprtosti, tudi glede struktur in modelov lastništva in financiranja. Slediti bi morale podobnemu pristopu kot imenovane tehnične službe, tako da bi pri izvajanju in razlagi testov upoštevale iste standarde.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25b)  Pri nadzoru trga bi bilo treba upoštevati tudi pristop, ki temelji na tveganju, pri čemer bi se bilo treba med drugim osredotočiti na podatke, pridobljene iz enot za daljinsko spremljanje, nameščenih ob cesti, pritožbe, poročila o rednih tehničnih pregledih, pričakovano življenjsko dobo ter prej opredeljena problematična vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25c)  Za preverjanje emisij iz vozil bi morali organi za nadzor trga med drugim uporabljati tehnologijo daljinskega zaznavanja, da bi lažje ugotovili, katere vidike – kot so visoke ravni onesnaženosti zraka ali obremenitve s hrupom – katerih modelov vozil bi bilo treba dodatno preiskati. Pri tem bi morali sodelovati in svoje dejavnosti usklajevati z organi, pristojnimi za redne tehnične preglede v skladu z Direktivo 2014/45/EU o rednih tehničnih pregledih motornih vozil.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Da se zagotovi visoka raven funkcionalne varnosti vozil, zaščita oseb v vozilu in drugih udeležencev v prometu ter varstvo okolja, bi bilo treba še naprej usklajevati tehnične zahteve in okoljske standarde, ki se uporabljajo za vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ter jih prilagajati tehničnemu in znanstvenemu napredku.

(26)  Da se zagotovi visoka raven funkcionalne varnosti vozil, zaščita oseb v vozilu in drugih udeležencev v prometu ter varstvo okolja in javnega zdravja, bi bilo treba še naprej usklajevati tehnične zahteve in okoljske standarde, ki se uporabljajo za vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote, ter jih prilagajati tehničnemu in znanstvenemu napredku.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Da se zagotovi in stalno izboljšuje visoka raven funkcionalne varnosti vozil, zaščita oseb v vozilu in drugih udeležencev v prometu ter varstvo okolja, bi bilo treba olajšati uvedbo novih tehnologij, ki temeljijo na tehničnem in znanstvenem napredku. Pri tem bi bilo treba omejiti zahtevani preskus in dokumentacijo za podelitev EU-homologacije teh tehnologij.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Dejstvo, da je mogoče nekatere sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali dele in opremo namestiti na ali vgraditi v vozilo, potem ko je bilo navedeno vozilo že dano na trg, registrirano ali se začelo uporabljati, ne bi smelo vplivati na cilje te uredbe. Zato bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe, da se zagotovi, da homologacijski organ pred dajanjem na trg, registracijo ali začetkom uporabe preveri sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali dele in opremo, ki se lahko namestijo na ali vgradijo v vozilo in ki lahko zelo poslabšajo delovanje sistemov, bistvenih za varstvo okolja ali funkcionalno varnost.

(27)  Dejstvo, da je mogoče nekatere sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali dele in opremo namestiti na ali vgraditi v vozilo, potem ko je bilo navedeno vozilo že dano na trg, registrirano ali se začelo uporabljati, ne bi smelo vplivati na cilje te uredbe. Zato bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe, da se zagotovi, da homologacijski organ pred dajanjem na trg, registracijo ali začetkom uporabe preveri sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali dele in opremo, ki se lahko namestijo na ali vgradijo v vozilo in ki lahko poslabšajo delovanje sistemov, bistvenih za varstvo okolja ali funkcionalno varnost.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Skladnost proizvodnje je eden od temeljev sistema EU-homologacije, zato bi moral pristojni organ ali ustrezno usposobljena tehnična služba, imenovana v ta namen, odobriti ukrepe, ki jih je proizvajalec vzpostavil za zagotavljanje takšne skladnosti, ter jih redno preverjati z neodvisnimi občasnimi presojami. Poleg tega bi morali homologacijski organi zagotavljati preverjanje stalne skladnosti zadevnih proizvodov.

(29)  Skladnost proizvodnje je eden od temeljev sistema EU-homologacije, zato bi moral pristojni organ ali ustrezno usposobljena tehnična služba, imenovana v ta namen, odobriti ukrepe, ki jih je proizvajalec vzpostavil za zagotavljanje takšne skladnosti, ter jih redno preverjati. Poleg tega bi morali homologacijski organi zagotavljati preverjanje stalne skladnosti zadevnih proizvodov.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Zaradi stalne veljavnosti homologacij mora proizvajalec organ, ki je zadevni tip vozila homologiral, obvestiti o morebitnih spremembah lastnosti tipa ali zahtev za varnost ali okoljske značilnosti, ki se uporabljajo za navedeni tip. Zato je pomembno, da je veljavnost izdanih potrdil o homologaciji časovno omejena in da se lahko navedena potrdila podaljšajo šele, ko homologacijski organ preveri in se prepriča, ali je tip vozila še vedno skladen z vsemi veljavnimi zahtevami. Poleg tega bi bilo treba pojasniti pogoje za razširitev homologacij, da se zagotovi enotna uporaba postopkov in uveljavljanje zahtev za homologacijo po vsej Uniji.

(30)  Zaradi stalne veljavnosti homologacij mora proizvajalec organ, ki je zadevni tip vozila homologiral, obvestiti o morebitnih spremembah lastnosti tipa ali zahtev za varnost ali okoljske značilnosti, ki se uporabljajo za navedeni tip. Zato je pomembno, da je veljavnost izdanih potrdil o homologaciji časovno omejena in da se lahko navedena potrdila podaljšajo šele, ko homologacijski organ preveri in se prepriča, ali je tip vozila še vedno skladen z vsemi veljavnimi zahtevami. Vendar pa sama narava nekaterih sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot ne zahteva določitve datuma izteka roka. Jasno je na primer, da je treba časovno omejiti veljavnost homologacije sistemov za nadzor emisij, ne pa tudi za vzvratna ogledala. Zato bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za pripravo ustreznega seznama sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot. Postopek preverjanja bi moral vključevati različne metode, kot so pregledi dokumentacije, revizije skladnosti in celoviti postopki homologacije.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Oceno resnih tveganj za varnost in škode za javno zdravje in okolje, o katerih se je poročalo, bi bilo treba izvesti na nacionalni ravni, kadar tveganje ali škoda, o kateri se poroča, morda presegata ozemlje ene države članice, pa bi bilo treba zagotoviti usklajevanje na ravni Unije z namenom skupne uporabe virov in zagotavljanja skladnosti glede popravnega ukrepa, ki ga je treba sprejeti za zmanjšanje ugotovljenega tveganja in škode.

(31)  Oceno resnih tveganj za varnost in škode za javno zdravje in okolje, o katerih se je poročalo, bi bilo treba izvesti na nacionalni ravni, kadar tveganje ali škoda, o kateri se poroča, morda presegata ozemlje ene države članice, pa bi bilo treba zagotoviti usklajevanje na ravni Unije z namenom skupne uporabe virov in zagotavljanja skladnosti glede popravnega ukrepa, ki ga je treba sprejeti za zmanjšanje ugotovljenega tveganja in škode. Posebno pozornost je treba nameniti nadomestni opremi, sistemom in tehničnim enotam, ki učinkujejo na okoljski vpliv izpušnega sistema, in morajo po potrebi izpolnjevati zahteve za izdajo dovoljenja.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Z nadomestnimi homologacijskimi shemami za proizvajalce, ki vozila proizvajajo v majhnih serijah, bi bilo treba zagotoviti ustrezno prožnost. Če so vozila teh proizvajalcev skladna s posebnimi zahtevami za EU-homologacijo za vozila, izdelana v majhnih serijah, bi jim moralo biti omogočeno, da izkoristijo prednosti notranjega trga Unije. V določenih omejenih primerih je primerno, da se dovoli nacionalna homologacija majhne serije. Za preprečitev zlorab bi bilo treba kakršen koli poenostavljen postopek za vozila, izdelana v majhnih serijah, omejiti na primere zelo omejene proizvodnje. Zato je treba pojem vozil, izdelanih v majhnih serijah, natančno opredeliti v smislu števila proizvedenih vozil, zahtev, ki jih je treba izpolniti, in pogojev za dajanje navedenih vozil na trg. Prav tako je pomembno določiti nadomestno homologacijsko shemo za posamezna vozila, zlasti, da se zagotovi zadostna prožnost za homologacijo vozil, izdelanih v več stopnjah.

(33)  Z nadomestnimi homologacijskimi shemami za proizvajalce, ki vozila proizvajajo v majhnih serijah, bi bilo treba zagotoviti ustrezno prožnost. Če so vozila teh proizvajalcev skladna s posebnimi zahtevami za EU-homologacijo za vozila, izdelana v majhnih serijah, bi jim moralo biti omogočeno, da izkoristijo prednosti notranjega trga Unije. V določenih omejenih primerih je primerno, da se dovoli nacionalna homologacija majhne serije. Za preprečitev zlorab bi bilo treba v skladu s to uredbo kakršen koli poenostavljen postopek za vozila, izdelana v majhnih serijah, omejiti na primere zelo omejene proizvodnje. Zato je treba pojem vozil, izdelanih v majhnih serijah, natančno opredeliti v smislu števila proizvedenih vozil, zahtev, ki jih je treba izpolniti, in pogojev za dajanje navedenih vozil na trg. Prav tako je pomembno določiti nadomestno homologacijsko shemo za posamezna vozila, zlasti, da se zagotovi zadostna prožnost za homologacijo vozil, izdelanih v več stopnjah.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35a)   Podrobneje je treba določiti informacije, ki se zagotavljajo za namene dostopa do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, tako pa zagotoviti učinkovito konkurenca na trgu storitev informiranja o popravilu in vzdrževanju vozil ter da natančno opredeliti, da to informiranje zajema tudi informacije, ki jih je treba zagotoviti neodvisnim izvajalcem, ki niso serviserji, tako da lahko neodvisni trg popravil in vzdrževanja vozil kot celota konkurira pooblaščenim trgovcem, ne glede na to, ali da proizvajalec vozila te informacije trgovcem in pooblaščenim serviserjem neposredno na voljo ali ne.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36a)   Ker trenutno ni skupnega strukturiranega postopka za izmenjavo podatkov o sestavnih delih vozil med proizvajalci vozil in neodvisnimi izvajalci, je primerno, da se oblikujejo načela za to izmenjavo. Evropski odbor za standardizacijo (v nadaljnjem besedilu: CEN) bi moral oblikovati bodoči skupni strukturirani postopek za standardizirano obliko izmenjanih podatkov, pri čemer mandat, podeljen CEN, ne določa vnaprej ravni podrobnosti, ki jih bo ta standard zagotavljal. Delo CEN-a mora zlasti odražati interese in potrebe proizvajalcev vozil in neodvisnih izvajalcev ter raziskati rešitve, kot so odprte oblike zapisov, opisane z vrsto dobro opredeljenih metapodatkov, da se pospeši prilagoditev obstoječe informacijsko-tehnološke infrastrukture.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37a)  Da se zagotovi učinkovita konkurenca na trgu storitev obveščanja o popravilu in vzdrževanju vozil, je treba poudariti, da zadevno informiranje zajema tudi informacije, ki jih je treba zagotoviti neodvisnim izvajalcem, ki niso serviserji, in sicer v obliki, ki omogoča nadaljnjo elektronsko obdelavo, tako da lahko neodvisni trg popravil in vzdrževanja vozil kot celota konkurira pooblaščenim trgovcem, ne glede na to, ali da proizvajalec vozila te informacije pooblaščenim trgovcem in serviserjem neposredno na voljo ali ne.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37b)  Brez poseganja v obveznost proizvajalcev vozil, da zagotavljajo informacije o popravilu in vzdrževanju prek svojega spletišča, imajo neodvisni izvajalci še vedno na voljo neposreden in neodvisen dostop do podatkov v vozilu.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Države članice morajo določiti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisiji vsako leto poročajo o naloženih kaznih zaradi spremljanja skladnosti izvajanja teh določb.

(40)  Države članice morajo določiti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisiji redno poročajo o naloženih kaznih zaradi spremljanja skladnosti izvajanja teh določb, pri čemer uporabljajo spletno zbirko podatkov.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a)   Za ponarejanje rezultatov preskusov se šteje, če jih ustrezni organ ne more empirično preveriti, tudi če obnovi ali upošteva vsa preskusna merila.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40b)   Upravne globe, ki jih nalaga Komisija, bi lahko uporabili za namene ukrepov nadzora trga in za ukrepe v podporo osebam, ki so prizadete zaradi kršitev te uredbe, ali za druge tovrstne ukrepe v korist potrošnikom, po potrebi pa tudi za varstvo okolja.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40c)   V primeru neskladnosti lahko potrošnik utrpi osebno škodo ali pa je poškodovana njegova lastnina. V teh primerih bi moral imeti pravico do nadomestila po ustrezni zakonodaji, ki obravnava proizvode z napako ali neskladno blago, kot so po potrebi Direktiva Sveta 85/374/EGS1a, Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta1b in Direktiva 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta1c. Poleg tega lahko potrošnik uporabi pravna sredstva, določena v pogodbenem pravu, ki velja po zakonodaji njegove države članice.

 

_____________

 

1aDirektiva Sveta 85/374/EGS z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako (UL L 210, 7.8.1985, str. 29).

 

1b Direktiva 1999/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij (UL L 171, 7.7.1999, str. 12).

 

1cDirektiva 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL L 376, 27.12.2006, str. 21).

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 45 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(45a)  Da se zagotovi učinkovita konkurenca na trgu storitev informiranja o popravilu in vzdrževanju vozil, je treba pojasniti, da zadevno informiranje zajema tudi informacije, ki jih je treba zagotoviti neodvisnim izvajalcem, ki niso serviserji, in sicer v obliki, ki omogoča nadaljnjo elektronsko obdelavo, tako da lahko neodvisni trg popravil in vzdrževanja vozil kot celota konkurira pooblaščenim trgovcem, ne glede na to, ali da proizvajalec vozila te informacije pooblaščenim trgovcem in serviserjem neposredno na voljo ali ne.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Proizvajalec lahko v skladu s to uredbo zaprosi za homologacijo ali posamično odobritev vozila za naslednja vozila in stroje, če navedena vozila izpolnjujejo temeljne določbe te uredbe:

3.  Proizvajalec lahko v skladu s to uredbo zaprosi za homologacijo ali posamično odobritev vozila za naslednja vozila in stroje, če navedena vozila izpolnjujejo določbe te uredbe:

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vozila, načrtovana in izdelana za potrebe oboroženih sil, civilne zaščite, gasilskih enot ter enot za ohranjanje javnega reda in miru;

(b)  vozila, načrtovana in izdelana za potrebe oboroženih sil, civilne zaščite, gasilskih enot, organov za obvladovanje nesreč ter enot za ohranjanje javnega reda in miru;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

Za namene te uredbe in regulativnih aktov Unije, navedenih v Prilogi IV, se razen če je v njih drugače določeno, uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo nacionalni organi za nadzor trga, in ukrepe, ki jih ti organi sprejmejo za zagotovitev, da so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote ter deli in oprema, ki so na voljo na trgu, skladni z zahtevami iz ustrezne zakonodaje Unije in ne ogrožajo zdravja, varnosti ali drugih vidikov zaščite javnega interesa;

(2)  „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo nacionalni organi za nadzor trga, in ukrepe, ki jih ti organi sprejmejo za zagotovitev, da so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote ter deli in oprema, ki so na voljo na trgu, skladni z zahtevami iz ustrezne zakonodaje Unije in ne ogrožajo zdravja, varnosti, okolja ali drugih vidikov zaščite javnega interesa, vključno s pravicami potrošnikov;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  „originalni deli ali oprema“ pomeni dele ali opremo, ki so izdelani v skladu s specifikacijami in proizvodnimi standardi, ki jih za proizvodnjo delov opreme za sestavo zadevnega vozila določi proizvajalec vozila; vključujejo dele ali opremo, ki so izdelani na isti proizvodni liniji kot ti deli opreme; če ni dokazano nasprotno, se šteje, da so deli originalni deli, če proizvajalec delov potrdi, da ustrezajo kakovosti sestavnih delov, uporabljenih v sestavi zadevnega vozila, in so bili izdelani v skladu s tehničnimi zahtevami in proizvodnimi standardi, ki jih je določil proizvajalec vozila;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za vse vidike homologacije vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ali posamične odobritve vozila, ali postopka pridobitve dovoljenja za dele in opremo, za zagotavljanje skladnosti proizvodnje in za vprašanja nadzora trga v zvezi z navedenim proizvedenim vozilom, sistemom, sestavnim delom, samostojno tehnično enoto, delom in opremo, ne glede na to, ali je navedena oseba neposredno vključena v vse stopnje zasnove in izdelave navedenega vozila, sistema, sestavnega dela ali zadevne samostojne tehnične enote;

(9)  „proizvajalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki je odgovorna za skladnost z upravnimi določbami in tehničnimi zahtevami, ki se uporabljajo za pridobitev homologacije vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ali posamične odobritve vozila, ali postopek pridobitve dovoljenja za dele in opremo ter za zagotavljanje skladnosti proizvodnje, pa tudi za olajšanje usklajevanje z določbami o nadzoru trga v zvezi z navedenim proizvedenim vozilom, sistemom, sestavnim delom, samostojno tehnično enoto, delom in opremo, ne glede na to, ali je navedena oseba neposredno vključena v vse stopnje zasnove in izdelave navedenega vozila, sistema, sestavnega dela ali zadevne samostojne tehnične enote;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

16.  „registracija“ pomeni stalno ali začasno upravno dovoljenje za začetek uporabe vozila v cestnem prometu, vključno z identifikacijo vozila in izdajo serijske številke;

16.  „registracija“ pomeni upravno dovoljenje za začetek uporabe vozila v cestnem prometu, kar vključuje njegovo identifikacijo in izdajo serijske številke zanj, bolj znane kot registracijska številka, ki se izda za stalno ali začasno, tudi za krajši čas;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  „tip vozila“ pomeni določeno kategorijo vozil, ki so jim skupna vsaj bistvena merila iz dela B Priloge II ter ki lahko vsebuje variante in izvedenke iz dela B Priloge II;

(35)  „tip vozila“ pomeni določeno skupino vozil, ki so jim skupna vsaj bistvena merila iz dela B Priloge II ter ki lahko vsebuje variante in izvedenke iz dela B Priloge II;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  „osnovno vozilo“ pomeni vsako vozilo, ki se uporablja na začetni stopnji večstopenjske homologacije;

(37)  „osnovno vozilo“ pomeni vsako vozilo, ki se uporablja na začetni stopnji večstopenjske homologacije, ne glede na to, ali je motorno vozilo;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  „posamična odobritev vozila“ pomeni postopek, s katerim homologacijski organ potrdi, da posamezno vozilo, naj bo unikatno ali ne, izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve za posamično odobritev vozila v EU ter nacionalno posamično odobritev vozila;

(42)  „posamična odobritev vozila“ pomeni postopek, s katerim homologacijski organ potrdi, da posamezno vozilo, naj bo unikatno ali ne, izpolnjuje ustrezne upravne predpise in tehnične zahteve za posamično odobritev vozila v EU ali nacionalno posamično odobritev vozila;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46)  „informacije o popravilu in vzdrževanju vozila“ pomenijo vse informacije, potrebne za diagnosticiranje, servisiranje, pregledovanje, redno spremljanje, popravljanje, ponovno programiranje ali ponastavitev vozila in za namestitev delov in opreme, ki jih je proizvajalec zagotovil svojim pooblaščenim trgovcem in serviserjem, na vozila, vključno z vsemi poznejšimi spremembami in dopolnili takih informacij;

(46)  „informacije o popravilu in vzdrževanju vozila“ pomenijo vse informacije, potrebne za diagnosticiranje, servisiranje, pregledovanje, tehnično pregledovanje, popravljanje, ponovno programiranje ali ponastavitev vozila in za namestitev delov in opreme, ki jih proizvajalec uporablja ali jih je zagotovil svojim pooblaščenim partnerjem, trgovcem, serviserjem in mreži, na vozila, za ponujanje proizvodov ali storitev za popravilo in vzdrževanje vozila, vključno z vsemi poznejšimi spremembami in dopolnili takih informacij;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  „pregled na kraju samem“ pomeni preverjanje, ki ga opravi homologacijski organ v prostorih tehnične službe ali enega od njenih podizvajalcev ali odvisnih družb;

(55)  „pregled na kraju samem“ pomeni preverjanje v prostorih tehnične službe ali enega od njenih podizvajalcev ali odvisnih družb;

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 56 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(56a)  „odklopna naprava“ pomeni vsak funkcionalni element zasnove, ki ob ustreznem delovanju preprečuje učinkovitost in uspešnost homologiranih sistemov vozila za nadzor in spremljanje, pa tudi skladnost z zahtevami za homologacijo v celotnem spektru dejanskih voznih pogojev;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88, da zaradi prilagoditve tehničnemu napredku spremeni Prilogo II v zvezi z razvrstitvijo podkategorij vozil, tipov vozil in tipov karoserij.

Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88, da zaradi prilagoditve tehničnemu napredku spremeni Prilogo II v zvezi s tipi vozil in tipi karoserij.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice zagotovijo, da homologacijski organi in organi za nadzor trga spoštujejo strogo ločitev vlog in pristojnosti ter delujejo neodvisno eden od drugega.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Kadar je za homologacijo vozil, vključno s posamično odobritvijo vozila, v državi članici pristojen več kot en homologacijski organ, ta država članica imenuje en sam homologacijski organ za izmenjavo informacij s homologacijskimi organi drugih držav članic in izpolnjevanje obveznosti iz Poglavja XV te uredbe.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice v skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 765/2008 organizirajo in izvajajo nadzor trga ter preverjanje vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki vstopajo na trg.

4.  Države članice v skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 765/2008, z izjemo člena 18(5), organizirajo in izvajajo nadzor trga ter preverjanje vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki vstopajo na trg.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da lahko organi za nadzor trga, kadar se jim zdi to potrebno in utemeljeno, upravičeno vstopijo v prostore gospodarskih subjektov ter odvzamejo potrebne vzorce vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot za preverjanje skladnosti.

5.  Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da lahko organi za nadzor trga, kadar se jim zdi to potrebno in utemeljeno, upravičeno vstopijo v prostore gospodarskih subjektov na njihovem ozemlju in vzamejo potrebne vzorce vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot za preverjanje skladnosti.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih homologacijskih dejavnosti. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka štiri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam in Komisiji. Zadevna država članica omogoči javnosti dostop do povzetka rezultatov, zlasti števila podeljenih homologacij in identitete ustreznih proizvajalcev.

6.  Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih homologacijskih dejavnosti, vključno s skladnostjo homologacij, podeljenih v skladu s to uredbo. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka tri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam, Evropskemu parlamentu in Komisiji. O rezultatih pregledov razpravlja forum iz člena 10. Zadevna država članica javnosti omogoči dostop do celotnega poročila, ki vključuje zlasti število podeljenih ali zavrnjenih homologacij, predmet potrdila o homologaciji ter identiteto ustreznih proizvajalcev in tehničnih služb, pristojnih za nadzor preskusov za homologacijo.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka štiri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam in Komisiji. Zadevna država članica javnosti omogoči dostop do povzetka rezultatov.

7.  Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka tri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam, Evropskemu parlamentu in Komisiji. O rezultatih pregledov razpravlja forum iz člena 10. Zadevna država članica javnosti omogoči dostop do povzetka rezultatov, ki vključujejo zlasti število vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so bili predmet preskusov ali drugih ocen. Povzetek rezultatov vključuje seznam morebitnih vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni z zahtevami iz te uredbe, identiteto zadevnih proizvajalcev in kratek opis vrste neskladnosti.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88, ki dopolnjujejo to direktivo, tako da se določijo skupna merila za imenovanje, presojo in oceno homologacijskih organov na nacionalni ravni.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Homologacijski organi izvajajo in izvršujejo zahteve te uredbe na enoten in usklajen način, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje in preprečili uporabo različnih standardov v Uniji. Polno sodelujejo s forumom in Komisijo pri revizijskih dejavnostih in dejavnostih nadzora v zvezi z uporabo te uredbe in na zahtevo predložijo vse potrebne informacije.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Homologacijski organi opravljajo svoje naloge neodvisno in nepristransko. Upoštevajo zaupnost, kadar je to potrebno zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, pri čemer se upošteva obveznost obveščanja iz člena 9(3), da se zaščitijo interesi uporabnikov v Uniji.

2.  Homologacijski organi opravljajo svoje naloge neodvisno in nepristransko. Upoštevajo zaupnost zaradi varovanja poslovnih skrivnosti gospodarskih subjektov, za katere velja obveznost obveščanja iz člena 9(3), da se zaščitijo interesi uporabnikov v Uniji v skladu z veljavno zakonodajo.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica, v kateri je za homologacijo vozil, vključno s posamično odobritvijo vozila, pristojen več kot en homologacijski organ, imenuje en sam homologacijski organ za izmenjavo informacij s homologacijskimi organi drugih držav članic in obveznosti iz Poglavja XV te uredbe.

črtano

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organi v državah članicah medsebojno sodelujejo z izmenjavo informacij, ki so pomembne za njihove vlogo in naloge.

Homologacijski organi v državah članicah vzpostavijo postopke za zagotovitev učinkovitega in uspešnega usklajevanja ter učinkovite in uspešne medsebojne izmenjave informacij, ki so pomembne za njihove vlogo in naloge.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če homologacijski organ ugotovi, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota niso skladni s to uredbo, o tem nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice. Komisija takoj po prejemu obvestila obvesti člane Foruma za izvrševanje.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, da določi skupna merila za imenovanje, preverjanje in ocenjevanje homologacijskih organov na nacionalni ravni. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

črtano

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organi za nadzor trga izvajajo redne preglede, da preverijo, ali so vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote skladni z zahtevami iz te uredbe ter s pravilnostjo homologacij. Navedeni pregledi se izvajajo v primernem obsegu s pregledom dokumentacije ter preskusi v realnih pogojih in laboratorijskimi preskusi na osnovi statistično relevantnih vzorcev. Organi za nadzor trga pri tem upoštevajo uveljavljena načela ocenjevanja tveganj, pritožbe in druge informacije.

1.  Organi za nadzor trga izvajajo redne preskuse in preglede v skladu z nacionalnimi letnimi programi iz odstavkov 2 in 3, da preverijo, ali so vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote skladni s homologacijami in veljavno zakonodajo. Ti preskusi in pregledi se izvajajo med drugim z laboratorijskimi preskusi in preskusi dejanskih emisij na podlagi statistično relevantnih vzorcev, dopolnijo pa se s pregledom dokumentacije. Država članica letno opravi preskuse ali preglede na določenem številu tipov, ki predstavlja 20 % tipov, danih na trg v tej državi članici v predhodnem letu. Organi za nadzor trga pri tem upoštevajo uveljavljena načela ocenjevanja tveganj, utemeljene pritožbe in druge ustrezne informacije, vključno z rezultati preskusov, ki so jih objavile priznane tretje strani, novimi tehnologijami na trgu ter poročili z rednih tehničnih pregledov in iz sistemov za daljinsko zaznavanje na cesti.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Organi za nadzor trga se lahko zanesejo na neodvisne organizacije, ki izvajajo preskuse, da bodo opravljale tehnične naloge, kot so preskusi ali inšpekcijski pregledi. Odgovornost za rezultate nosi organ za nadzor trga. Če so za namene tega člena uporabljene tehnične službe, organi za nadzor trga zagotovijo, da pregled opravi tehnična služba, ki ni tehnična služba, ki je izvedla preskuse za prvotno homologacijo.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.   Organi za nadzor trga letno ali vsakih nekaj let pripravijo in Komisiji v potrditev predložijo nacionalni program za nadzor trga. Države članice lahko skupaj predložijo skupne programe ali ukrepe.

 

Nacionalni programi za nadzor trga vsebujejo najmanj naslednje informacije:

 

(a)   obseg in doseg načrtovanih dejavnosti za nadzor trga;

 

(b)   podrobnosti o tem, kako se bodo izvajale dejavnosti za nadzor trga, vključno z informacijami o uporabi pregledov dokumentacije, fizičnih in laboratorijskih pregledov, in kako se odraža načelo ocene tveganja ter kako bodo obravnavane utemeljene pritožbe, velik obseg določenih modelov vozil, ki se uporablja na njihovem ozemlju, njihovi deli, prva uporaba novega motorja ali tehnologije, poročila o rednih tehničnih pregledih in druge ustrezne informacije, tudi od gospodarskih subjektov ali rezultatov preskušanja, ki jih objavi priznana tretja stran;

 

(c)   povzetek ukrepov, izvedenih v okviru predhodnega programa, vključno z ustreznimi statističnimi podatki o obsegu izvedenih dejavnosti, daljnih ukrepih in rezultatih teh ukrepov; v primeru večletnega programa se povzetek ukrepov pripravi letno ter se posreduje Komisiji in Forumu za izvrševanje ter

 

(d)   podrobnosti o financiranju, priglašene v skladu s členom 30(4), in o človeških virih, namenjenih za nadzor trga, ter njuna ustreznost glede na načrtovane dejavnosti nadzora trga.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Organi za nadzor trga od gospodarskih subjektov zahtevajo, da jim dajo na razpolago dokumentacijo in informacije, ki so po njihovem mnenju potrebne za izvajanje njihovih dejavnosti.

2.   Organi za nadzor trga od gospodarskih subjektov zahtevajo, da jim dajo na razpolago dokumentacijo in informacije, ki so po njihovem mnenju potrebne za izvajanje njihovih dejavnosti. To vključuje dostop do programske opreme, algoritmov, krmilnih enot motorja in drugih potrebnih tehničnih specifikacij, ki so po mnenju nadzornih organov potrebni.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Organi za nadzor trga pri homologiranih vozilih, sistemih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah ustrezno upoštevajo potrdila o skladnosti, ki jih predložijo gospodarski subjekti.

3.   Organi za nadzor trga pri homologiranih vozilih, sistemih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah ustrezno upoštevajo potrdila o skladnosti, homologacijske oznake ali potrdila o homologaciji, ki jih predložijo gospodarski subjekti.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organi za nadzor trga v ustreznem času sprejmejo primerne ukrepe, s katerimi uporabnike na svojih ozemljih opozorijo o nevarnostih, ki so jih odkrili v zvezi s katerim koli vozilom, sistemom, sestavnim delom in samostojno tehnično enoto, da bi preprečili ali zmanjšali tveganje poškodb ali drugo škodo.

Organi za nadzor trga v ustreznem času sprejmejo primerne ukrepe, s katerimi uporabnike na svojih ozemljih opozorijo o neskladnostih, ki so jih odkrili v zvezi s katerim koli vozilom, sistemom, sestavnim delom in samostojno tehnično enoto, da bi preprečili ali zmanjšali tveganje poškodb ali drugo škodo. Te informacije so na voljo na spletnem mestu organa za nadzor trga v preprostem in razumljivem jeziku.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Kadar se organi za nadzor trga ene države članice odločijo za umik vozila, sistema, sestavnega dela in samostojne tehnične enote s trga v skladu s členom 49(5), o tem obvestijo zadevni gospodarski subjekt in po potrebi ustrezen homologacijski organ.

5.   Kadar se organi za nadzor trga ene države članice odločijo za umik vozila, sistema, sestavnega dela in samostojne tehnične enote s trga v skladu s členom 49(5), o tem obvestijo zadevni gospodarski subjekt in ustrezen homologacijski organ.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Če organ za nadzor trga ugotovi, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota niso skladni s to uredbo, o tem nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice. Komisija takoj po prejemu obvestila obvesti člane Foruma za izvrševanje.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.   Organi za nadzor trga opravljajo svoje naloge neodvisno in nepristransko. Upoštevajo zaupnost, kadar je to potrebno zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, pri čemer velja obveznost obveščanja iz člena 9(3) in to v polnem obsegu, ki je potreben za zaščito interesov uporabnikov v Uniji.

6.  Organi za nadzor trga opravljajo svoje naloge neodvisno in nepristransko. Upoštevajo zaupnost zaradi varovanja poslovnih skrivnosti gospodarskih subjektov, za katere velja obveznost obveščanja iz člena 9(3) in to v polnem obsegu, ki je potreben za zaščito interesov uporabnikov v Uniji.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.   Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka štiri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam in Komisiji. Zadevna država članica javnosti omogoči dostop do povzetka rezultatov.

črtano

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.   Organi za nadzor trga različnih držav članic usklajujejo svoje dejavnosti nadzora trga, medsebojno sodelujejo ter rezultate teh dejavnosti izmenjujejo med seboj in s Komisijo. Kadar je to primerno, se ti organi dogovorijo o delitvi dela in specializaciji.

črtano

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.   Če je v državi članici za nadzor trga in nadzor zunanjih meja pristojnih več organov, ti medsebojno sodelujejo z izmenjevanjem informacij, ki so pomembne za njihove vlogo in naloge.

9.   Če je v državi članici za nadzor trga in nadzor zunanjih meja pristojnih več organov, ti uvedejo postopke za učinkovito in uspešno usklajevanje ter učinkovito in uspešno izmenjavo informacij, ki so pomembne za njihove vlogo in naloge.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi merila za določitev obsega, področja in pogostosti opravljanja pregledov za preverjanje skladnosti odvzetih vzorcev iz odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

črtano

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10a.   Organi za nadzor trga objavijo poročilo o svojih ugotovitvah po vsakem preskusu preverjanja skladnosti, ki ga opravijo, svoje ugotovitve pa posredujejo državam članicam in Komisiji. Komisija to poročilo posreduje članom Foruma za izvrševanje. Poročilo vsebuje podrobnosti o vozilih, sistemih, sestavnih delih ali samostojnih tehničnih enotah, ki se ocenjujejo, ter identiteto zadevnega proizvajalca in kratek opis ugotovitev, vključno z naravo neskladnosti, če ta obstaja.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v primernem obsegu organizira in izvaja ali zahteva izvajanje preskusov in pregledov vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki so na trgu že na voljo, da preveri, ali so vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote skladni s homologacijami in veljavno zakonodajo, ter zagotovi pravilnost homologacij.

Komisija v primernem obsegu in ob ustreznem upoštevanju nacionalnih programov dejavnosti za nadzor trga, sprejetim v skladu s členom 8, organizira in izvaja ali zahteva izvajanje preskusov in pregledov vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki so na trgu že na voljo, da preveri, ali so vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote skladni s homologacijami in veljavno zakonodajo, ter zagotovi pravilnost homologacij.

 

Preskusi in pregledi, ki jih organizira, izvede ali naroči Komisija, obravnavajo skladnost vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot v prometu.

 

Ti preskusi in pregledi se izvajajo med drugim z laboratorijskimi preskusi in preskusi dejanskih emisij na podlagi statistično relevantnih vzorcev, dopolnijo pa se s pregledom dokumentacije.

 

Komisija pri tem upošteva uveljavljena načela ocenjevanja tveganj, utemeljene pritožbe in druge ustrezne informacije, vključno z rezultati preskusov, ki so jih objavile priznane tretje strani, novimi tehnologijami na trgu ter poročili z rednih tehničnih pregledov in iz sistemov za daljinsko zaznavanje na cesti.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če na podlagi informacij, ki jih posredujejo države članice, na zahtevo člana Foruma za izvrševanje ali na podlagi rezultatov preskušanja, ki jih objavi priznana tretja stran, Komisija meni, da država članica ne izpolnjuje ustrezno svojih obveznosti na področju homologacije ali nadzora trga, ki izhajajo iz te uredbe, brez poseganja v odstavek 1 organizira in sama izvede ali pa zahteva izvajanje preskusov in pregledov vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki so na trgu že na voljo.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija se lahko zanese na neodvisne organizacije, ki izvajajo preskuse, da bodo opravljale tehnične naloge, kot so preskusi ali inšpekcijski pregledi. Odgovornost za rezultate nosi Komisija. Če so za namene tega člena določene tehnične službe, Komisija zagotovi, da pregled opravi tehnična služba, ki ni tehnična služba, ki je izvedla preskuse za prvotno homologacijo.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Proizvajalci, ki so imetniki homologacij, ali gospodarski subjekti Komisiji na zahtevo pošljejo statistično relevantno število vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih izbere Komisija, in so reprezentativni za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so v okviru navedene homologacije na voljo za dajanje na trg. Navedena vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote so za preskušanje na voljo ob času, v kraju in tako dolgo, kot je zahtevala Komisija.

2.  Proizvajalci, ki so imetniki homologacij, ali gospodarski subjekti Komisiji na zahtevo pošljejo statistično relevantno število vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih izbere Komisija, in so reprezentativni za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so v okviru navedene homologacije na voljo za dajanje na trg. Navedena vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote so za preskušanje na voljo ob času, v kraju in tako dolgo, kot je glede na razmere zahtevala Komisija.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice zagotovijo vso potrebno pomoč in dokumentacijo ter drugo tehnično podporo, ki jo strokovnjaki Komisije potrebujejo za izvajanje preskusov, pregledov in inšpekcijskih pregledov. Države članice zagotovijo, da imajo strokovnjaki Komisije dostop do vseh prostorov ali delov prostorov in do informacij, pomembnih za opravljanje svojih dolžnosti, vključno z računalniškimi sistemi in programsko opremo.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da lahko Komisija izvede preskuse iz odstavkov 1 in 2, ji države članice dajo na razpolago vse podatke, povezane s homologacijo vozila, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, za katere se izvaja preskus preverjanja skladnosti. V navedene podatke so vključene vsaj informacije iz potrdila o homologaciji in njegovih prilog iz člena 26(1).

Da lahko Komisija izvede preskuse iz odstavkov 1 in 2, ji države članice nemudoma dajo na razpolago vse podatke, povezane s homologacijo vozila, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, za katere se izvaja preskus preverjanja skladnosti. V navedene podatke so vključene vsaj informacije iz potrdila o homologaciji in njegovih prilog iz člena 26(1).

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Proizvajalci vozil objavijo podatke, potrebne za preskus preverjanja skladnosti, ki ga izvedejo tretje osebe. Komisija sprejme izvedbene akte, da opredeli podatke, ki se objavijo, in pogoje za tako objavo, pri čemer upošteva varovanje poslovnih informacij in varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

4.  Proizvajalci vozil dajo brezplačno in nemudoma na voljo podatke, potrebne za preskus preverjanja skladnosti, ki ga izvedejo priznane tretje osebe. Ti podatki vključujejo vse parametre in nastavitve, ki so potrebni za pravilno ponovitev preskusnih pogojev, uporabljenih med homologacijskim preskušanjem. Vsi predloženi podatki se obravnavajo ob upoštevanju legitimnega varstva poslovnih informacij. Komisija sprejme izvedbene akte, da opredeli podatke, ki se dajo na voljo, in pogoje za njihovo zagotovitev, vključno s tistimi za zagotavljanje dostopa do teh informacij prek spletne zbirke podatkov o homologacijah iz člena 10a, pri čemer upošteva varovanje poslovnih informacij in varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija organizira in izvaja skupne revizije homologacijskih organov in nacionalnih organov za nadzor trga, da preveri, ali dosledno izvajajo zahteve te uredbe ter neodvisno in temeljito izvajajo njihove naloge. Po posvetovanju s forumom Komisija sprejme letni načrt skupnih revizij, pri čemer za določanje pogostosti presoj upošteva rezultate predhodnih pregledov. V primerih, ko Komisija utemeljeno meni, da homologacijski organ ne izpolnjuje zahtev iz uredbe, lahko zahteva, da skupne revizije izvajajo vsako leto.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Za namene izvajanj te naloge Komisija uporabi neodvisne presojevalce, ki jih izbere na odprtem razpisu. Presojevalci svoje naloge opravljajo neodvisno in nepristransko. Presojevalci upoštevajo zaupnost, da bi zaščitili poslovne informacije v skladu z veljavno zakonodajo. Države članice zagotovijo vso potrebno pomoč ter vso dokumentacijo in podporo, ki jo presojevalci zahtevajo, da lahko opravljajo svoje dolžnosti. Države članice zagotovijo, da imajo presojevalci dostop do vseh prostorov ali delov prostorov in do informacij, pomembnih za opravljanje svojih dolžnosti, vključno z računalniškimi sistemi in programsko opremo. Na zahtevo lahko država članica napoti opazovalca na skupno revizijo, ki se izvaja v skladu s tem členom. Opazovalci ne vplivajo na odločitve glede rezultatov skupne revizije.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.  Rezultat skupne revizije se sporoči vsem državam članicam in Komisiji, povzetek rezultatov pa mora biti javno dostopen. O njih razpravlja forum, ustanovljen na podlagi člena 10.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4d.  Zadevna država članica predloži Komisiji in drugim državam članicam informacije o tem, kako je obravnavala priporočila iz skupne revizije iz odstavka 4c.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4e.  Komisija lahko od države članic ter njenih homologacijskih organov in organov za nadzor trga zahteva dodatne informacije , če po pregledu v forumu sumi, da obstajajo primeri neskladnosti s to uredbo. Države članice in njihovi zadevni organi te informacije nemudoma posredujejo.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar se zaradi navedenih preskusov ali pregledov pojavijo dvomi o pravilnosti homologacije, Komisija o tem obvesti zadevni homologacijski organ ali organe ter Forum za izmenjavo informacij o izvrševanju.

Kadar se zaradi navedenih preskusov ali pregledov pojavijo dvomi o pravilnosti homologacije, Komisija o tem takoj obvesti zadevni homologacijski organ ali organe ter države članice in člane Foruma za izvrševanje.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija v ustreznem času sprejme primerne ukrepe, s katerimi uporabnike v Uniji, vključno z ustreznimi homologacijskimi organi, opozori na neskladnosti, ki jih je odkrila v zvezi s katerim koli vozilom, sistemom, sestavnim delom in samostojno tehnično enoto, da bi preprečila ali zmanjšala tveganje poškodb ali drugo škodo. Te informacije so na voljo tudi na spletnem mestu zadevnih organov za nadzor trga v preprostem in razumljivem jeziku.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija objavi poročilo o svojih ugotovitvah po vsakem preskusu preverjanja skladnosti, ki ga je opravila.

Komisija objavi poročilo o svojih ugotovitvah po vsakem preskusu preverjanja skladnosti, ki ga je opravila, in ga čim prej posreduje Evropskemu parlamentu. Poročilo vsebuje podrobnosti o vozilih, sistemih, sestavnih delih ali samostojnih tehničnih enotah, ki se ocenjujejo, ter identiteto zadevnega proizvajalca in kratek opis ugotovitev, vključno z naravo neskladnosti, če ta obstaja, in po potrebi državam članicam predlaga nadaljnje ukrepe.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Komisija ustanovi Forum za izmenjavo informacij o izvrševanju (v nadaljnjem besedilu: forum) in mu predseduje.

1.   Komisija ustanovi Forum za izvrševanje (v nadaljnjem besedilu: forum) ter mu predseduje in ga upravlja.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Forum je sestavljen iz članov, ki jih imenujejo države članice.

Forum je sestavljen iz članov, ki jih imenujejo države članice, vključno z njihovimi homologacijskimi organi in organi za nadzor trga.

 

Kadar je ustrezno in najmanj enkrat letno forum na svoje sestanke povabi tudi opazovalce. Med povabljenimi opazovalci so predstavniki Evropskega parlamenta, tehničnih služb, priznanih tretjih organizacij za preskušanje, predstavniki industrije ali drugih zadevnih gospodarskih subjektov, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varnosti in okolja, in potrošniških skupin. Opazovalci, povabljeni na sestanke foruma, vključujejo širok, reprezentativen in uravnotežen nabor organov Unije in nacionalnih organov, ki zastopajo ustrezne deležnike.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Komisija na svoji spletni strani objavi koledar sestankov, dnevni red in zapisnik, vključno s seznamom prisotnih.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Usklajuje mrežo nacionalnih organov, odgovornih za homologacijo in nadzor trga.

Usklajuje mrežo nacionalnih organov, odgovornih za homologacijo in nadzor trga, da bi omogočil lažje izvajanje te uredbe, predvsem v zvezi z zahtevami glede ocenjevanja, imenovanja in spremljanja imenovanih organov ter splošne uporabe zahtev iz te uredbe.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Med njegove svetovalne naloge so med drugim vključeni spodbujanje dobrih praks, izmenjava informacij o težavah pri izvrševanju, sodelovanje, razvoj delovnih metod in orodij, razvoj postopka za elektronsko izmenjavo podatkov, ocenjevanje projektov usklajenega izvrševanja, kazni ter skupni pregledi.

Med njegove svetovalne naloge so vključeni:

 

(a)   obravnavanje utemeljenih pritožb, dokazov ali drugih zadevnih informacij o morebitni neskladnosti, ki jih predložijo tretje strani;

 

(b)   skupna razprava in ocena nacionalnih programov za nadzor trga po njihovi predložitvi Komisiji;

 

(c)  izmenjava informacij o novih razpoložljivih tehnologijah ali tistih, ki naj bi kmalu postale razpoložljive na trgu;

 

(d)  ocenjevanje rezultatov pregledov iz člena 6(6) in tistih, ki sledijo skupni reviziji iz člena 71(8) v zvezi z delovanjem homologacijskih organov;

 

(e)  ocenjevanje rezultatov pregledov o delovanju nadzora trga;

 

(f)  ocenjevanje rezultatov ocen delovanja tehničnih služb v skladu s členom 80(3a) in po skupni oceni v skladu s členom 80(4) ter

 

(g)  vsaj vsaki dve leti ocenjevanje učinkovitosti pri dejavnostih izvrševanja, med drugim in če je to ustrezno, tudi ocenjevanje doslednosti in učinkovitosti pri ukrepih popravila, odpoklica ali kazni, ki jih uporabijo države članice, ko so vozila, sistemi, sestavni deli ali posamezne tehnične enote, ki niso skladni, dani na trg v več kot eni državi članici.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.   Komisija lahko od države članic ter njenih homologacijskih organov in organov za nadzor trga zahteva dodatne informacije, če po pregledu v forumu sumi, da obstajajo primeri neskladnosti s to uredbo. Države članice in njihovi zadevni organi te informacije nemudoma posredujejo.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.   Komisija vsako leto objavi poročilo o dejavnostih foruma. Poročilo vsebuje natančno razlago obravnavanih vprašanj, ukrepov, ki iz njih izhajajo, ter obrazložitev teh ukrepov, tudi kadar ni predviden noben ukrep. Vsako leto Komisija Evropskemu parlamentu predloži poročilo o dejavnostih foruma.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.   Če Komisija po skupni reviziji ugotovi, da je zadevni homologacijski organ kršil katero od zahtev iz te uredbe, o tem takoj obvesti države članice, Evropski parlament in Komisijo. Komisija lahko sprejme vse potrebne ukrepe za obravnavanje neskladnosti. V nekaterih primerih in ob ustreznem upoštevanju narave neskladnosti je Komisija pooblaščena, da zadevnemu homologacijskemu organu začasno razveljavi ali prekliče pooblastilo za sprejemanje vlog za potrdilo o EU-homologaciji v skladu s členom 21.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 c – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija v dveh mesecih po začasni razveljavitvi ali preklicu tega pooblastila iz odstavka 3 državam članicam predloži poročilo o svojih ugotovitvah glede neskladnosti. Za zagotovitev varnosti vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so že dani na trg, Komisija zadevnim homologacijskim organom po potrebi naroči, naj v določenem roku začasno razveljavijo ali prekličejo vsa nepravilno izdana potrdila.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Spletna zbirka podatkov o homologacijah

 

1.   Komisija vzpostavi spletno zbirko podatkov o homologacijah za varno elektronsko izmenjavo informacij o postopkih homologacije, izdanih dovoljenjih, nadzoru trga in drugih ustreznih dejavnostih med nacionalnimi organi za homologacijo, organi za nadzor trga, državami članicami in Komisijo.

 

2.   Komisija je pristojna za usklajevanje dostopa in prejemanje rednih informacij od zadevnih organov ter za varstvo podatkov in zaupnost v zvezi s podatki v zbirki podatkov.

 

3.   Države članice v zbirko podatkov posredujejo informacije iz člena 25. Poleg tega države članice predložijo podrobnosti o identifikacijski številki registriranih vozil in identifikacijski številki vozila, ki mu je dodeljena v skladu z Direktivo Sveta 1999/37/ES1a, ter Komisijo redno obvešča o spremembah. Navedene informacije so na voljo v obliki, ki omogoča iskanje.

 

4.   Komisija vzpostavi vmesnik med zbirko podatkov in sistemom hitrega obveščanja EU (RAPEX) ter Informacijskim in komunikacijskim sistemom za nadzor trga (ICSMS), da se omogoči lažje izvajanje dejavnosti za nadzor trga in se zagotovijo usklajenost, doslednost in točnost informacij, zagotovljenih potrošnikom in tretjim osebam.

 

5.   Komisija vzpostavi tudi javno dostopen vmesnik, ki zajema informacije iz Priloge IX in podrobnosti o homologacijskem organu, ki je izdal potrdila o homologaciji v skladu s členom 24, in o tehničnih službah, ki so opravile preskuse iz člena 28. Komisija zagotovi, da so informacije na voljo v obliki, ki omogoča iskanje.

Komisija zagotovi tudi dostop do informacij, ki so potrebne za preverjanja skladnosti v skladu z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s členom 9(4).

 

6.   V okviru zbirke podatkov Komisija razvije orodje za nalaganje rezultatov preskusov tretjih strani in pritožb o delovanju vozil, sistemov, sestavnih delov in drugih tehničnih enot. Informacije, ki se posredujejo prek tega orodja, se upoštevajo v zvezi z dejavnostmi za nadzor trga iz členov 8 in 9.

 

7.   Za preverjanje primernosti uporabe informacijskega sistema za notranji trg (IMI) za namene izmenjave informacij na podlagi tega člena se najpozneje ... [tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe] začne izvajati pilotni projekt.

 

__________________

 

1aDirektiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil (UL L 138, 1.6.1999, str. 57).

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Proizvajalec zagotovi, da so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih je proizvedel in dal na trg ali so se začeli uporabljati, izdelani in homologirani v skladu z zahtevami iz te uredbe.

1.  Proizvajalec zagotovi, da so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jih je dal na trg ali so se začeli uporabljati, izdelani in homologirani v skladu z zahtevami iz te uredbe ter da so še vedno skladni z navedenimi zahtevami, ne glede na uporabljeno preskusno metodo.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Proizvajalec odgovarja homologacijskemu organu za vse vidike postopka homologacije vozila ter zagotavljanje skladnosti proizvodnje ne glede na uporabljeno preskusno metodo.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za namene EU-homologacije proizvajalec s sedežem zunaj Unije imenuje enega samega zastopnika s sedežem v Uniji, ki bo proizvajalca zastopal pri homologacijskem organu. Navedeni proizvajalec imenuje tudi enega samega predstavnika s sedežem v Uniji za nadzor trga, ki je lahko isti predstavnik, kot je imenovan za EU-homologacijo.

4.  Za namene EU-homologacije proizvajalec vozil, sistemov, sestavnih delov ali posameznih tehničnih enot s sedežem zunaj Unije imenuje enega samega zastopnika s sedežem v Uniji, ki bo proizvajalca zastopal pri homologacijskem organu. Navedeni proizvajalec imenuje tudi enega samega predstavnika s sedežem v Uniji za nadzor trga, ki je lahko isti predstavnik, kot je imenovan za EU-homologacijo.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Proizvajalec pri vložitvi vloge za EU-homologacijo zagotovi, da pri zasnovi vozil, sistemskih sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ni uporabil strategij ali drugih sredstev, ki bi po nepotrebnem spremenila njihovo delovanje med ustreznimi preskusnimi postopki, ko se preskusi delovanje pod pogoji, kakršne je mogoče razumno pričakovati med običajnim delovanjem in uporabo.

 

Proizvajalec razkrije vse strategije krmiljenja motorja, ki se lahko uporabijo, bodisi prek programske ali strojne opreme. Proizvajalec razkrije vse pomembne informacije o takih strategijah za krmiljenje, vključno z uporabljeno programsko opremo, parametri teh strategij ter tehnično obrazložitvijo, v kateri je natančno opisano, zakaj so te strategije potrebne;

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Proizvajalec je odgovoren homologacijskemu organu za vse vidike postopka homologacije vozila ter zagotavljanje skladnosti proizvodnje, ne glede na to, ali je neposredno vključen v vse stopnje izdelave vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ali ne.

črtano

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Proizvajalec zaradi varstva okolja, zdravja in varnosti potrošnikov razišče morebitne pritožbe, vodi evidenco pritožb in neskladnih vozil, sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot, delov ali opreme, ki jo da na trg, ter o tem spremljanju obvešča svoje uvoznike in distributerje.

 

Če se v več kot 30 primerih ali pri 1 % vseh vozil, sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot, delov ali opreme določenega tipa, variante in/ali različice, ki so bile dane na trg, odvisno od tega, katera vrednost je nižja, predložijo pritožbe in/ali ugotovijo neskladnosti v zvezi z opremo, povezano z varnostjo ali emisijami, se ustreznemu homologacijskemu organu, odgovornemu za vozilo, sistem, sestavni del, samostojno tehnično enoto, del ali opremo, in Komisiji nemudoma pošljejo podrobne informacije.

 

Informacije vsebujejo opis težave in podrobnosti, potrebne za identifikacijo zadevnega tipa, variante in različice vozila, sistema, sestavnega dela, samostojne tehnične enote, dela ali opreme. Ti podatki za zgodnje opozarjanje se uporabijo za opredelitev morebitnih trendov pri pritožbah potrošnikov in preiskovanje potrebe po odpoklicih proizvajalca in dejavnostih nadzora trga, ki jih izvajajo države članice in Komisija.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Proizvajalec zagotovi, da se uporabnik vozil na podlagi predhodnih informacij strinja z obdelavo in posredovanjem vseh podatkov, ki se ustvarijo med uporabo vozila, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a. Če obdelava in posredovanje podatkov nista obvezna za varno delovanje vozila, proizvajalec zagotovi, da ima uporabnik vozila možnost, da prenos podatkov preprosto izklopi.

 

__________________

 

1aUredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec, ki meni, da vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota ali del ali oprema, ki jih je dal na trg ali so se začeli uporabljati, niso skladni s to uredbo ali da je bila homologacija podeljena na podlagi nepravilnih podatkov, nemudoma sprejme potrebne ustrezne ukrepe, da navedeno vozilo, sistem, sestavni del, samostojno tehnično enoto, del ali opremo uskladi ali da jih po potrebi umakne ali odpokliče s trga.

Če proizvajalec meni, da vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota ali del ali oprema, ki jih je proizvajalec dal na trg ali so se začeli uporabljati, niso skladni s to uredbo ali da je bila homologacija podeljena na podlagi nepravilnih podatkov, proizvajalec nemudoma sprejme potrebne ustrezne ukrepe, da navedeno vozilo, sistem, sestavni del, samostojno tehnično enoto, del ali opremo uskladi ali da jih po potrebi umakne ali odpokliče s trga.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema pomenijo resno tveganje, proizvajalec homologacijskim organom in organom za nadzor trga države članice, v kateri so bili vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema dani na voljo na trgu ali se začeli uporabljati, nemudoma predloži podrobne informacije o neskladnosti in morebitnih sprejetih ukrepih.

2.  Kadar vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema pomenijo resno tveganje, proizvajalec homologacijskim organom in organom za nadzor trga države članice, v kateri so bili vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema dani na voljo na trgu ali se začeli uporabljati, nemudoma predloži podrobne informacije o neskladnosti, tveganju in morebitnih sprejetih ukrepih.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec hrani opisno dokumentacijo iz člena 24(4) deset let po tem, ko je bilo vozilo dano na trg, in pet let po tem, ko so bili na trg dani sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota.

Poleg opisne dokumentacije iz člena 24(4) hrani proizvajalec za homologacijske organe izvod potrdil o skladnosti iz člena 34 za obdobje desetih let po koncu veljavnosti EU-homologacije za vozilo in za obdobje petih let po koncu veljavnosti EU-homologacije za sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec vozila hrani izvod potrdil o skladnosti iz člena 34, tako da je na voljo homologacijskim organom.

črtano

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec na podlagi utemeljene zahteve nacionalnega organa navedenemu organu prek homologacijskega organa predloži izvod potrdila o EU-homologaciji ali dovoljenje iz člena 55(1), ki dokazuje skladnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote v jeziku, ki ga nacionalni organ brez težav razume.

Proizvajalec na podlagi utemeljene zahteve nacionalnega organa ali Komisije navedenemu organu ali Komisiji prek homologacijskega organa predloži izvod potrdila o EU-homologaciji ali dovoljenje iz člena 55(1), ki dokazuje skladnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, dela ali opreme v jeziku, ki ga nacionalni organ brez težav razume.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec na podlagi utemeljene zahteve nacionalnega organa z navedenim organom sodeluje pri vseh ukrepih, sprejetih v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008, da se odpravijo tveganja, ki jih pomenijo vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema, ki jih je dal na voljo na trgu.

Proizvajalec na podlagi utemeljene zahteve nacionalnega organa ali Komisije z navedenim organom ali Komisijo sodeluje pri vseh ukrepih, sprejetih v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008, da se odpravijo tveganja, ki jih pomenijo vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema, ki jih je dal na voljo na trgu.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 13 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obveznosti zastopnikov proizvajalcev v zvezi z nadzorom trga

Obveznosti zastopnikov proizvajalcev

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Zastopnik proizvajalca v zvezi z nadzorom trga opravlja naloge v skladu s pooblastilom, ki ga izda proizvajalec. To pooblastilo določa, da navedeni zastopnik opravlja vsaj naslednje naloge:

1.  Zastopnik proizvajalca opravlja naloge v skladu s pooblastilom, ki ga izda proizvajalec. To pooblastilo določa, da navedeni zastopnik opravlja vsaj naslednje naloge:

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ima dostop do opisne mape iz člena 22 in potrdila o skladnosti iz člena 34 v enem od uradnih jezikov Unije. Taka dokumentacija je homologacijskim organom na voljo deset let po tem, ko je bilo na trg dano vozilo, in pet let po tem, ko so bili na trg dani sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota;

(a)  ima dostop do potrdila o homologaciji in njegovih prilog ter potrdila o skladnosti v enem od uradnih jezikov Unije. Ta dokumentacija je homologacijskim organom in organom za nadzor trga na voljo deset let po tem, ko je bilo na trg dano vozilo, in pet let po tem, ko so bili na trg dani sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota;

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  na podlagi utemeljene zahteve homologacijskega organa temu organu predloži vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti proizvodnje vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote;

(b)  na podlagi utemeljene zahteve homologacijskega organa temu organu predloži vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti proizvodnje vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, kar vključuje tudi vse tehnične specifikacije homologacije in dostop do programske opreme in algoritmov;

Obrazložitev

Homologacijski organi bi morali imeti dostop do programske opreme in algoritmov zaradi preteklih primerov, v katerih je bila programska oprema uporabljena za vplivanje na rezultate preskusov.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri podrobnih podatkih o spremembah je treba obravnavati vsaj naslednje vidike:

3.  Pri podrobnih podatkih o spremembah pooblastila je treba obravnavati vsaj naslednje vidike:

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uvoznik pred dajanjem homologiranega vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote na trg preveri, ali je homologacijski organ pripravil opisno dokumentacijo iz člena 24(4), in ali so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote opremljeni z zahtevano homologacijsko oznako ter izpolnjujejo zahteve iz člena 11(7).

Uvoznik pred dajanjem homologiranega vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote na trg preveri, ali je vključeno v veljavno potrdilo o homologaciji in ali so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote opremljeni z zahtevano homologacijsko oznako ter izpolnjujejo zahteve iz člena 11(7).

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar uvoznik meni, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota niso skladni z zahtevami te uredbe in zlasti z ustrezno homologacijo, lahko da na trg, dovoli začetek uporabe ali registrira vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto šele, ko se uskladijo. Kadar meni, da vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema pomeni resno tveganje, o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga. V primeru homologiranih vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot o tem obvesti tudi homologacijski organ, ki je podelil homologacijo.

3.  Kadar uvoznik meni, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota niso skladni z zahtevami te uredbe in zlasti z ustrezno homologacijo, lahko da na trg, dovoli začetek uporabe ali registrira vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto šele, ko se uskladijo. Kadar uvoznik meni, da vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema pomeni resno tveganje, o tem obvesti proizvajalca in organe za nadzor trga. V primeru homologiranih vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot o tem obvesti tudi homologacijski organ, ki je podelil homologacijo.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Uvoznik zaradi varovanja zdravja in varnosti potrošnikov razišče morebitne pritožbe, vodi evidenco pritožb in odpoklicanih vozil, sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot, delov ali opreme, ki jih je dal na trg, ter o tovrstnem spremljanju obvešča svoje distributerje.

6.  Uvoznik zaradi varovanja zdravja in varnosti potrošnikov razišče morebitne pritožbe, vodi evidenco pritožb, neskladnosti in odpoklicanih vozil, sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot, delov ali opreme, ki jih je dal na trg, ter o tovrstnih pritožbah in odpoklicih obvešča svoje distributerje.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Uvoznik zadevnega proizvajalca takoj obvesti o pritožbah in poročilih, ki se nanašajo na tveganja, sume na zaplet ali neskladnost vozil, sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot, delov ali opreme, ki jih je dal na trg.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, ki ga je uvoznik dal na trg, ni skladen s to uredbo, uvoznik nemudoma sprejme potrebne ustrezne ukrepe, da navedeno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto uskladi ali jih po potrebi umakne ali odpokliče s trga.

1.  Če vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, ki ga je uvoznik dal na trg, ni skladen s to uredbo, uvoznik nemudoma sprejme potrebne ustrezne ukrepe, da navedeno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto pod nadzorom proizvajalca uskladi, umakne s trga ali odpokliče, če je to primerno. Uvoznik obvesti tudi proizvajalca in homologacijski organ, ki je podelil homologacijo.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema pomeni resno tveganje, uvoznik proizvajalcu, homologacijskim organom in organom za nadzor trga držav članic, v kateri so bili vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema dani na voljo na trgu, nemudoma predloži podrobne informacije o resnem tveganju.

Če vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema, ki je bilo dano na trg, pomeni resno tveganje, uvoznik proizvajalcu, homologacijskim organom in organom za nadzor trga držav članic, v kateri so bili vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema dani na voljo na trgu, nemudoma predloži podrobne informacije o resnem tveganju.

Predlog spremembe  140

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Distributer pred dajanjem na voljo na trgu, registracijo ali začetkom uporabe vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote preveri, ali so navedeno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota opremljeni z zahtevano predpisano oznako ali homologacijsko oznako, ali so jim priloženi zahtevani dokumenti, navodila za uporabo in varnostne informacije, ki se zahtevajo v členu 63, v uradnih jezikih zadevne države članice ter ali sta uvoznik in proizvajalec izpolnila zahteve iz člena 11(7) oziroma člena 14(4).

1.   Distributer pred dajanjem na voljo na trgu, registracijo ali začetkom uporabe vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote preveri, ali so navedeno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota opremljeni z zahtevano predpisano oznako ali homologacijsko oznako, ali so jim priloženi zahtevani dokumenti, navodila za uporabo in varnostne informacije, ki se zahtevajo v členu 63, v uradnih jezikih zadevne države članice ter ali sta uvoznik in proizvajalec izpolnila zahteve iz člena 11(7) oziroma člena 14(4).

 

2.   Distributer zaradi varstva okolja, zdravja in varnosti potrošnikov razišče pritožbe in neskladnosti vozil, sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot, delov ali opreme, ki jih je dal na trg. Poleg tega vse pritožbe in/ali neskladnosti v zvezi z okoljskimi ali varnostnimi vidiki vozila nemudoma sporoči uvozniku ali proizvajalcu.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če distributer meni, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota niso skladni z zahtevami iz te uredbe, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto na voljo na trgu, ga registrira ali da v uporabo šele, ko ga uskladi.

1.  Če distributer meni, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota niso skladni z zahtevami iz te uredbe, o tem obvesti proizvajalca, uvoznika in homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, ter vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ne da na trg, registrira ali da v uporabo, dokler ga ne uskladi.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Distributer, ki meni, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, ki jo je dal na voljo na trgu, ni skladno s to uredbo, o tem obvesti proizvajalca ali uvoznika ter tako zagotovi, da se v skladu s členom 12(1) ali členom 15(1) sprejmejo ustrezni ukrepi, da se navedeno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota uskladi ali da ga po potrebi umakne ali odpokliče s trga.

2.  Če distributer meni, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, ki jo je dal na voljo na trgu, ni skladno s to uredbo, o tem obvesti proizvajalca, uvoznika in homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, ter tako zagotovi, da se v skladu s členom 12(1) ali členom 15(1) sprejmejo ustrezni ukrepi, da se navedeno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota uskladi ali da ga po potrebi umakne ali odpokliče s trga.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema pomenijo resno tveganje, distributer proizvajalcu, uvozniku, homologacijskim organom in organom za nadzor trga države članice, v kateri so bili navedeno vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema dani na voljo na trgu, nemudoma pošlje podrobne informacije o navedenem resnem tveganju. Distributer jih obvesti tudi o vseh sprejetih ukrepih ter navede podrobnosti, zlasti o resnem tveganju in popravnih ukrepih, ki jih je sprejel proizvajalec.

3.  Če vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema pomenijo resno tveganje, distributer proizvajalcu, uvozniku, homologacijskim organom in organom za nadzor trga države članice, v kateri so bili navedeno vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema dani na voljo na trgu, nemudoma pošlje podrobne informacije o navedenem resnem tveganju. Distributer jih obvesti tudi o vseh sprejetih ukrepih ter navede podrobnosti o popravnih ukrepih, ki jih je sprejel proizvajalec.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Distributer na podlagi utemeljene zahteve nacionalnega organa z navedenim organom sodeluje pri vseh ukrepih, sprejetih v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008, da se odpravijo tveganja, ki jih pomenijo vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema, ki jih je dal na voljo na trgu.

4.  Distributer na podlagi utemeljene zahteve nacionalnega organa ali Komisije z navedenim organom ali Komisijo sodeluje pri vseh ukrepih, sprejetih v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008, da se odpravijo tveganja, ki jih pomenijo vozilo, sistem, sestavni del, samostojna tehnična enota, del ali oprema, ki jih je dal na voljo na trgu.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri homologaciji sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote se uporablja le homologacija v enem delu.

2.  Brez poseganja v zahteve iz regulativnih aktov iz Priloge IV se pri homologaciji sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote uporablja le homologacija v enem delu.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  EU-homologacija za končno fazo dodelave se podeli šele po tem, ko homologacijski organ preveri, da tip vozila, homologiran v končni fazi, v trenutku homologacije izpolnjuje vse veljavne tehnične zahteve. V preverjanje je vključen pregled dokumentov v zvezi z vsemi zahtevami iz EU-homologacije nedodelanega tipa vozila, podeljene v večstopenjskem postopku, tudi kadar je podeljena za drugo kategorijo vozila.

4.  EU-homologacija za končno fazo dodelave se podeli šele po tem, ko homologacijski organ preveri, da tip vozila, homologiran v končni fazi, v trenutku homologacije izpolnjuje vse veljavne tehnične zahteve, v skladu s postopki iz Priloge XVII. V preverjanje je vključen pregled dokumentov v zvezi z vsemi zahtevami iz EU-homologacije nedodelanega tipa vozila, podeljene v večstopenjskem postopku, tudi kadar je podeljena za drugo kategorijo vozila. Vključeno je tudi preverjanje, ali je delovanje sistemov, za katere je bila homologacija podeljena ločeno, po njihovi vgradnji v celotno vozilo še vedno skladno s temi homologacijami.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Izbira postopka homologacije iz odstavka 1 ne vpliva na veljavne bistvene zahteve, s katerimi mora biti homologirani tip vozila skladen ob izdaji homologacije celotnega vozila.

5.  Izbira postopka homologacije iz odstavka 1 ne vpliva na vse veljavne zahteve, s katerimi mora biti homologirani tip vozila skladen ob izdaji homologacije celotnega vozila.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Proizvajalec da homologacijskemu organu na voljo toliko vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, kolikor jih je v skladu z ustreznimi regulativnimi akti potrebnih za izvedbo zahtevanih preskusov.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za posamezen tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote se lahko vloži le ena vloga v eni sami državi članici.

2.  Za posamezen tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote se lahko vloži le ena vloga v eni sami državi članici. Ko se vloži vloga, proizvajalec ne sme prekiniti postopka in predložiti vloge za isti tip drugemu homologacijskemu organu ali drugi tehnični službi. Če se homologacija zavrne ali preskus v tehnični službi ni uspešno opravljen, proizvajalec ne sme predložiti vloge za isti tip drugemu homologacijskemu organu ali drugi tehnični službi.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  opisni list, kot je za homologacijo v enem delu ali mešano homologacijo določen v Prilogi I ali za homologacijo po delih v Prilogi III;

(a)  opisni list, kot je za homologacijo v enem delu ali mešano homologacijo celotnega vozila določen v Prilogi I ali za homologacijo celotnega vozila po delih v Prilogi III ali v ustreznih regulativnih aktih v primeru odobritve sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote;

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  vse dodatne informacije, ki jih homologacijski organ zahteva v okviru postopka vložitve vloge.

(d)  vse dodatne informacije, ki jih homologacijski organ zahteva v okviru postopka homologacije.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Opisna mapa se pošlje v elektronskem obrazcu, ki ga zagotovi Komisija, lahko pa se pošlje tudi v papirni obliki.

2.  Opisna mapa se pošlje v elektronski obliki.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vlogi za homologacijo po delih se poleg opisne mape iz člena 22 priloži celoten sklop potrdil o EU-homologaciji, vključno s poročili o preskusih, zahtevanih v skladu z ustreznimi akti iz Priloge IV.

Vlogi za homologacijo po delih se poleg opisne mape iz člena 22 priloži celoten sklop potrdil o EU-homologaciji, vključno s poročili o preskusih in dokumenti z informacijami, ki se zahtevajo v skladu z regulativnimi akti iz Priloge IV.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V primeru vloge za homologacijo sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ima homologacijski organ v skladu z ustreznimi akti iz Priloge IV dostop do opisne mape, dokler ni homologacija celotnega vozila bodisi izdana bodisi zavrnjena.

V primeru vloge za homologacijo sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote ima homologacijski organ v skladu z regulativnimi akti iz Priloge IV dostop do opisne mape in dokumenti z informacijami, dokler ni homologacija celotnega vozila bodisi izdana bodisi zavrnjena.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vlogi za mešano homologacijo je poleg opisne mape iz člena 22 priložen celoten sklop potrdil o EU-homologaciji, vključno s poročili o preskusih, ki se zahtevajo v skladu z ustreznimi akti iz Priloge IV.

Vlogi za mešano homologacijo je poleg opisne mape iz člena 22 priložen celoten sklop potrdil o EU-homologaciji, vključno s poročili o preskusih in dokumenti z informacijami, ki se zahtevajo v skladu z regulativnimi akti iz Priloge IV.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  na prvi stopnji, tisti deli opisne mape in potrdila o EU-homologaciji, ki so pomembni za stopnjo dodelave osnovnega vozila;

(a)  na prvi stopnji, tisti deli opisne mape, potrdila o EU-homologaciji in poročila o preskusih, ki so pomembni za stopnjo dodelave osnovnega vozila;

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  na drugi in naslednjih stopnjah, tisti deli opisne mape in potrdila o EU-homologaciji, ki so pomembni za trenutno stopnjo dodelave, in izvod potrdila o EU-homologaciji vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo izdelave, ter podrobni podatki o vseh spremembah ali dodatkih, s katerimi je proizvajalec dodelal vozilo.

(b)  na drugi in naslednjih stopnjah, tisti deli opisne mape in potrdila o EU-homologaciji, ki so pomembni za trenutno stopnjo dodelave, in izvod potrdila o EU-homologaciji celotnega vozila, izdanega za prejšnjo stopnjo izdelave, ter podrobni podatki o vseh spremembah ali dodatkih, s katerimi je proizvajalec dodelal vozilo.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije iz točk (a) in (b) se lahko predložijo v skladu s členom 22(2).

Informacije iz točk (a) in (b) se predložijo v skladu s členom 22(2).

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ in tehnične službe imajo dostop do programske opreme in algoritmov vozila.

Homologacijski organ in tehnične službe imajo dostop do programske opreme, strojne opreme in algoritmov vozila, pa tudi do dokumentacije ali drugih informacij, ki omogočajo primerno in ustrezno raven razumevanja sistemov, tudi razvojnega procesa sistemov in koncepta sistemov, ter funkcij take programske opreme in strojne opreme, ki omogočajo, da je vozilo skladno z zahtevami te uredbe.

 

V obdobju veljavnosti EU-homologacije se zagotovi dostop do programske opreme, strojne opreme in algoritmov vozila, s čimer se omogoči, da se med rednimi pregledi preveri skladnost z zahtevami te uredb. Po prenehanju veljavnosti potrdila o EU-homologaciji in v primeru, da se potrdilo ne podaljša, se na zahtevo še naprej zagotavlja dostop. Za te posebne namene se ne sme razkriti informacij, ki bi lahko spodkopale zaupnost lastniških informacij in intelektualne lastnine. Proizvajalec ob oddaji vloge za homologacijo s standardiziranim obrazcem obvesti homologacijski organ in tehnično službo o različici programske opreme za urejanje varnostnih sistemov, sestavnih delov in nastavitev ali drugih kalibracij, ki se uporablja za sisteme in sestavne dele, povezane z emisijami. Tehnična služba lahko z določitvijo ustreznih parametrov označi programsko opremo, da se odkrijejo naknadne nezakonite spremembe programske opreme.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pri homologacijah celotnega vozila v skladu s postopki homologacije po delih, mešane ali večstopenjske homologacije, homologacijski organ v skladu s členom 20(4) preveri, ali so sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote vključeni v ločene homologacije v skladu z zahtevami, ki se uporabljajo v času podelitve homologacije celotnega vozila.

(d)  pri homologacijah celotnega vozila v skladu s postopki homologacije po delih, mešane ali večstopenjske homologacije, homologacijski organ v skladu s členom 20(4) preveri, ali so sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote vključeni v ločene veljavne homologacije v skladu z zahtevami, ki se uporabljajo v času podelitve homologacije celotnega vozila.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Opisna dokumentacija vsebuje seznam, na katerem so jasno navedene vse strani in oblika posameznega dokumenta ter kronološki razpored vodenja EU-homologacije.

Opisna dokumentacija je lahko shranjena v elektronski obliki in vsebuje seznam, na katerem so jasno navedene vse strani in oblika posameznega dokumenta ter kronološki razpored vodenja EU-homologacije.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Homologacijski organ zavrne podelitev EU-homologacije, če meni, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti z veljavnimi zahtevami pomeni resno tveganje za varnost ali da lahko resno škodi okolju ali javnemu zdravju. V tem primeru homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji takoj pošlje podrobno dokumentacijo, v kateri pojasni razloge za svojo odločitev ter navede dokaze za svoje ugotovitve.

5.  Homologacijski organ zavrne podelitev EU-homologacije, če meni, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti z veljavnimi zahtevami pomeni tveganje za varnost ali da lahko resno škodi okolju ali javnemu zdravju. V tem primeru homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji takoj pošlje podrobno dokumentacijo, v kateri pojasni razloge za svojo odločitev ter navede dokaze za svoje ugotovitve.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ v primeru postopkov homologacije po delih ter mešane in večstopenjske homologacije v skladu s členom 20(4) in (5) zavrne podelitev EU-homologacije, če ugotovi, da sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote niso skladni z zahtevami iz te uredbe ali aktov iz Priloge IV.

Homologacijski organ v primeru postopkov homologacije po delih ter mešane in večstopenjske homologacije v skladu s členom 20 zavrne podelitev EU-homologacije, če ugotovi, da sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote niso skladni z zahtevami iz te uredbe ali aktov iz Priloge IV.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Homologacijski organ v enem mesecu po izdaji ali spremembi potrdila o EU-homologaciji homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji za vsak tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki ga je homologiral, pošlje izvod tega potrdila skupaj s prilogami, vključno s poročili o preskusu iz člena 23. Ta izvod se pošlje po skupnem varnem elektronskem sistemu za izmenjavo datotek ali v obliki varne elektronske datoteke.

1.  Homologacijski organ v enem mesecu po izdaji ali spremembi potrdila o EU-homologaciji spletni zbirki podatkov o homologacijah za vsak tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki ga je homologiral, predloži informacije, ki zajemajo potrdilo o EU-homologaciji skupaj s prilogami, vključno s poročili o preskusu iz člena 23.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Homologacijski organ, ki je izdal EU-homologacijo, na zahtevo homologacijskega organa druge države članice ali Komisije homologacijskemu organu prosilcu v enem mesecu od prejema navedene zahteve pošlje izvod zahtevanega potrdila o EU-homologaciji skupaj s prilogami, in sicer po skupnem varnem elektronskem sistemu za izmenjavo datotek ali v obliki varne elektronske datoteke.

črtano

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Homologacijski organ takoj obvesti homologacijske organe drugih držav članic in Komisijo o zavrnitvi ali preklicu vsake EU-homologacije ter navede razloge za svojo odločitev.

4.  Homologacijski organ takoj obvesti homologacijske organe drugih držav članic in Komisijo o zavrnitvi ali preklicu vsake EU-homologacije ter navede razloge za svojo odločitev. Homologacijski organ te informacije v spletni zbirki podatkov o homologacijah tudi posodobi.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  v primeru homologacije celotnega vozila, izpolnjen izvod potrdila o skladnosti.

(d)  v primeru homologacije celotnega vozila, izpolnjen izvod potrdila o skladnosti tipa vozila.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Skladnost s tehničnimi predpisi, določenimi v tej uredbi in regulativnih aktih iz Priloge IV, se dokaže z ustreznimi preskusi v skladu z zadevnimi regulativnimi akti iz Priloge IV, ki jih opravijo imenovane tehnične službe.

1.  Za namen EU-homologacij homologacijski organ preveri skladnost s tehničnimi predpisi, določenimi v tej uredbi in v ustreznih regulativnih aktih iz Priloge IV, in sicer z ustreznimi preskusi, ki jih opravijo imenovane tehnične službe.

 

Oblika poročil o preskusih izpolnjuje splošne zahteve iz Dodatka 3 k Prilogi V.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Proizvajalec homologacijskemu organu zagotovi vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki se v skladu z ustreznimi akti iz Priloge IV zahtevajo za opravljanje potrebnih preskusov.

2.  Proizvajalec ustrezni tehnični službi in homologacijskemu organu zagotovi vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki se v skladu z ustreznimi akti iz Priloge IV zahtevajo za opravljanje potrebnih preskusov.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Zahtevani preskusi se opravijo v skladu z ustreznimi regulativnimi akti iz Priloge IV. Če je v preskusnih postopkih iz ustreznih regulativnih aktov predviden razpon vrednosti, tehnične službe lahko določijo parametre in pogoje, ki se uporabljajo pri izvajanju ustreznih preskusov iz odstavka 1. Pri homologaciji celotnega vozila organi zagotovijo, da vozila, izbrana za preskušanje, predstavljajo najslabši primer glede na skladnost z zadevnimi merili, ter da ne vodijo v doseganje rezultatov, ki sistematično odstopajo od delovanja vozil, kadar se upravljajo v pogojih, ki bi jih razumno pričakovali pri običajnem delovanju in uporabi.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Homologacijski organ, ki je podelil homologacijo celotnega vozila, preveri, ali je statistično relevantno število vzorcev vozil in potrdil o skladnosti skladnih s členoma 34 in 35 ter ali so podatki v teh potrdilih točni.

2.  Homologacijski organ, ki je podelil homologacijo celotnega vozila, preveri, ali je ustrezno in statistično relevantno število vzorcev vozil in potrdil o skladnosti skladnih s členoma 34 in 35 ter ali so podatki v teh potrdilih točni.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zato da homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, preveri, ali je vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota skladna s homologiranim tipom, na vzorcih iz prostorov proizvajalca, vključno s proizvodnimi obrati, izvede vsa preverjanja ali preskuse, potrebne za EU-homologacijo.

4.  Zato da homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, preveri, ali je vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota skladna s homologiranim tipom, na vzorcih iz prostorov proizvajalca, vključno s proizvodnimi obrati, izvede vsa preverjanja ali preskuse, potrebne za EU-homologacijo. Prva preverjanja homologacijski organ izvede v letu dni po datumu izdaje potrdil o skladnosti. Naslednja preverjanja homologacijski organ izvede najmanj enkrat letno v naključnih presledkih, ki jih določi.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Homologacijski organ za izvedbo preskusa preverjanja skladnosti v skladu z odstavkoma 2 in 4 imenuje drugo tehnično službo, kot je bila uporabljena med prvotnim preskušanjem homologacije.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Homologacijski organ, ki podeli EU-homologacijo in ugotovi, da proizvajalec vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ne proizvaja več v skladu s homologiranim tipom, ali pa ugotovi, da potrdila o skladnosti niso več skladna s členoma 34 in 35, čeprav se proizvodnja nadaljuje, sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi pravilno izvajanje postopka za skladnost proizvodnje, ali prekliče homologacijo.

5.  Homologacijski organ, ki podeli EU-homologacijo in ugotovi, da proizvajalec vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ne proizvaja več v skladu s homologiranim tipom, zahtevami iz te uredbe ali zahtevami regulativnih aktov iz Priloge IV, ali pa ugotovi, da potrdila o skladnosti niso več skladna s členoma 34 in 35, čeprav se proizvodnja nadaljuje, sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi pravilno izvajanje določb glede skladnosti proizvodnje, ali prekliče homologacijo. Homologacijski organ se lahko odloči za sprejetje vseh potrebnih omejevalnih ukrepov v skladu s členoma 53 in 54.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo strukturo nacionalne pristojbine, s katero se krijejo stroški homologacij in dejavnosti nadzora trga ter preskušanje homologacij in preskušanje in pregledi skladnosti proizvodnje, ki jih opravijo tehnične službe, ki so jih imenovali.

1.  Države članice zagotovijo, da so stroški homologacij in dejavnosti nadzora trga kriti. Države članice lahko uvedejo strukturo pristojbin ali te dejavnosti financirajo iz svojih nacionalnih proračunov, ali uporabijo kombinacijo obeh načinov. Pristojbin ne zaračunavajo neposredno tehnične službe.

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Te nacionalne pristojbine se zaračunavajo proizvajalcem, ki so v zadevni državi članici vložili vlogo za homologacijo. Pristojbin ne zaračunavajo neposredno tehnične službe.

2.  Če je uveden sistem pristojbin, se te nacionalne pristojbine zaračunavajo proizvajalcem, ki so v zadevni državi članici vložili vlogo za homologacijo. Če se sistem pristojbin uporablja za skladnost proizvodnje, države članice te nacionalne pristojbine zaračunavajo proizvajalcu v državi članici, v kateri poteka proizvodnja.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  S strukturo nacionalnih pristojbin se krijejo tudi stroški pregledov in preskusov za preverjanje skladnosti, ki jih v skladu s členom 9 izvaja Komisija. Ti prispevki pomenijo zunanje namenske prejemke splošnega proračuna Evropske unije v skladu s členom 21(4) finančne uredbe26.

3.  Komisija zagotovi, da se krijejo stroški pregledov in preskusov za preverjanje skladnosti, ki jih je odredila v skladu s členom 9. Za ta namen se uporabi splošni proračun Evropske unije.

__________________

 

26 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2015 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1–96).

 

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice druge države članice in Komisijo uradno obvestijo o podrobnostih svoje nacionalne strukture pristojbin. Datum prvega uradnega obvestila je [datum začetka veljavnosti te uredbe + eno leto]. Druge države članice in Komisija morajo biti o naknadnih posodobitvah struktur nacionalnih pristojbin uradno obveščene vsako leto.

4.  Države članice druge države članice in Komisijo uradno obvestijo o podrobnostih svojega finančnega mehanizma ali mehanizmov. Datum prvega uradnega obvestila je [datum začetka veljavnosti te uredbe + eno leto]. Druge države članice in Komisija morajo biti o naknadnih posodobitvah struktur nacionalnih pristojbin uradno obveščene vsako leto.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, da določi dodatek iz odstavka 3, ki se uporabi za nacionalne pristojbine iz odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

črtano

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če homologacijski organ ugotovi, da so spremembe podatkov v opisni dokumentaciji bistvene, in če jih ni mogoče upoštevati z razširitvijo obstoječe homologacije, zavrne spremembo EU-homologacije in od proizvajalca zahteva, naj vloži vlogo za novo EU-homologacijo.

5.  Če homologacijski organ ugotovi, da sprememb podatkov v opisni dokumentaciji ni mogoče upoštevati z razširitvijo obstoječe homologacije, zavrne spremembo EU-homologacije in od proizvajalca zahteva, naj vloži vlogo za novo EU-homologacijo.

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  rezultati preskusa preverjanja skladnosti, ki jih opravi Komisija ali organi za nadzor trga, pokažejo morebitne neskladnosti z varnostno ali okoljsko zakonodajo Unije;

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Homologacije za vozila, sisteme, sestavne dele in ločene tehnične enote se izdajo za omejeno obdobje petih let brez možnosti podaljšanja. Datum prenehanja veljavnosti se navede v potrdilu o homologaciji. Potrdilo o homologaciji se lahko po prenehanju veljavnosti podaljša na podlagi vloge proizvajalca in le, kadar homologacijski organ preveri, ali je novi tip vozila, sistem, sestavni del in samostojna tehnična enota skladen z vsemi zahtevami iz ustreznih regulativnih aktov za nova vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote navedenega tipa.

1.  Homologacije za vozila kategorij M1 in N1 ter za sisteme, sestavne dele in ločene tehnične enote, uvrščene na seznam v skladu z odstavkom 1a, se izdajo za omejeno obdobje sedmih let, za vozila kategorij N2, N2, M2, M3 in O pa za omejeno obdobje desetih let. Datum prenehanja veljavnosti se navede v potrdilu o EU-homologaciji.

 

Potrdilo o homologaciji se lahko pred prenehanjem veljavnosti podaljša na podlagi vloge proizvajalca in le, kadar homologacijski organ preveri, ali je novi tip vozila v celoti skladen z vsemi zahtevami, tudi s protokoli testiranja, iz ustreznih regulativnih aktov za nova vozila tega homologiranega tipa. Če homologacijski organ določi, da se uporablja ta pododstavek, preskusov iz člena 28 ni treba ponoviti.

 

Da bi lahko homologacijski organ izpolnil svoje naloge, proizvajalec predloži vlogo ne prej kot 12 mesecev in ne pozneje kot 6 mesecev pred datumom izteka veljavnosti potrdila o EU-homologaciji.

 

 

 

 

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Homologacije za vozila, sisteme, sestavne dele in ločene tehnične enote se načeloma izdajo za neomejeno obdobje. Ker nekateri sistemi, sestavni deli in ločene tehnične enote zaradi svoje narave ali tehničnih lastnosti lahko zahtevajo pogostejše posodabljanje, se ustrezne homologacije izdajo za omejeno obdobje sedmih let. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88 za dopolnitev te uredbe z določitvijo seznama sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, za katere je treba zaradi njihove narave homologacijo izdati le za omejeno obdobje.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  če se proizvodnja vozil v skladu s homologiranim tipom prostovoljno popolnoma preneha;

(b)  če se proizvodnja vozil v skladu s homologiranim tipom prostovoljno popolnoma preneha, kar se v vsakem primeru šteje, da se je zgodilo, če v preteklih dveh letih ni bilo proizvedeno nobeno vozilo tega tipa;

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Osebe, pooblaščene za podpisovanje potrdil o skladnosti, so zaposlene pri proizvajalcu in ustrezno pooblaščene, da v celoti izvajajo pravno odgovornost proizvajalca v zvezi z zasnovo in izdelavo vozila ali skladnostjo njegove proizvodnje.

(4)  Osebe, pooblaščene za podpisovanje potrdil o skladnosti, so zaposlene pri proizvajalcu in ustrezno pooblaščene, da izvajajo pravno odgovornost proizvajalca v zvezi z zasnovo in izdelavo vozila ali skladnostjo njegove proizvodnje.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Gospodarski subjekti dajo na trg zgolj vozila, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so označeni tako, da so skladni s to uredbo.

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar potrebni ukrepi za prilagoditev regulativnih aktov iz odstavka 1 niso bili sprejeti, lahko Komisija na zahtevo države članice, ki je podelila začasno EU-homologacijo, s sklepom odobri razširitev začasne EU-homologacije. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

3.  Kadar potrebni ukrepi za prilagoditev regulativnih aktov iz odstavka 1 niso bili sprejeti, lahko Komisija na zahtevo države članice, ki je podelila začasno EU-homologacijo, s sklepom odobri razširitev veljavnosti začasne EU-homologacije. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko odločijo, da iz ene ali več bistvenih zahtev, navedenih v regulativnih aktih iz Priloge IV izvzamejo kateri koli tip vozila iz odstavka 1, če navedene države članice določijo ustrezne alternativne zahteve.

2.  Države članice lahko odločijo, da iz doseganja skladnosti z eno ali več zahtevami, navedenimi v regulativnih aktih iz Priloge IV, izvzamejo kateri koli tip vozila iz odstavka 1, če navedene države članice določijo ustrezne alternativne zahteve.

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Poleg tega bi bilo treba malim in srednjim podjetjem z majhno proizvodnjo, ki ne morejo izpolniti enakih meril glede časovnih omejitev kot veliki proizvajalci, zagotoviti večjo prožnost.

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če v obdobju treh mesecev iz prvega pododstavka ni predložen noben ugovor, se šteje, da je nacionalna homologacija sprejeta.

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice podelijo posamično odobritev vozila v EU za vozilo, ki je skladno z zahtevami iz Dodatka 2 k delu I Priloge IV, za vozila za posebne namene pa iz dela III Priloge IV.

1.  Države članice podelijo posamično odobritev vozila v EU za vozilo, ki je skladno z zahtevami iz Dodatka 2 k delu I Priloge IV, za vozila za posebne namene pa iz dela III Priloge IV. Ta uredba se ne uporablja za nepopolna vozila.

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vlogo za posamično odobritev vozila v EU vloži proizvajalec ali lastnik vozila ali njegov predstavnik, pod pogojem, da ima predstavnik sedež v Uniji.

2.  Vlogo za posamično odobritev vozila v EU vloži lastnik vozila, proizvajalec ali njegov predstavnik, pod pogojem, da ima predstavnik sedež v Uniji.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko odločijo, da določeno vozilo, unikatno ali ne, oprostijo zahtev po skladnosti z eno ali več določbami te uredbe ali z bistvenimi zahtevami, navedenimi v regulativnih aktih iz Priloge IV, če navedene države članice uvedejo ustrezne alternativne zahteve.

1.  Države članice lahko odločijo, da določeno vozilo, unikatno ali ne, oprostijo zahtev po skladnosti z eno ali več določbami te uredbe ali z zahtevami, navedenimi v regulativnih aktih iz Priloge IV, če navedene države članice uvedejo ustrezne alternativne zahteve.

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vlogo za nacionalno posamično odobritev vozila vloži bodisi proizvajalec ali lastnik vozila bodisi njegov predstavnik, pod pogojem, da ima navedeni predstavnik sedež v Uniji.

2.  Vlogo za nacionalno posamično odobritev vozila vloži lastnik vozila, proizvajalec ali njegov predstavnik, pod pogojem, da ima predstavnik sedež v Uniji.

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Potrdilo o nacionalni posamični odobritvi vozila temelji na predlogi potrdila o EU-homologaciji iz Priloge VI in vsebuje vsaj informacije, ki so potrebne pri vložitvi vloge za registracijo iz Direktive Sveta 1999/37/ES28.

Potrdilo o nacionalni posamični odobritvi vozila temelji na predlogi potrdila o EU-homologaciji iz Priloge VI in vsebuje vsaj informacije, ki so navedene v predlogi potrdila o posamični EU-odobritvi iz Priloge VI.

__________________

 

28 Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil (UL L 138, 1.6.1999, str. 57).

 

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Država članica dovoli dajanje na voljo na trgu, registracijo ali začetek uporabe vozila, za katerega je druga država članica podelila nacionalno posamično odobritev vozila v skladu s členom 43, razen če navedena država članica utemeljeno domneva, da ustrezne alternativne zahteve, v skladu s katerimi je bilo vozilo homologirano, niso enakovredne njenim.

3.  Država članica dovoli dajanje na voljo na trgu, registracijo ali začetek uporabe vozila, za katerega je druga država članica podelila nacionalno posamično odobritev vozila v skladu s členom 43, razen če navedena država članica utemeljeno domneva, da ustrezne alternativne zahteve, v skladu s katerimi je bilo vozilo homologirano, niso enakovredne njenim, oziroma da vozilo ni skladno s temi zahtevami.

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Postopki iz členov 43 in 44 se lahko za določeno vozilo uporabljajo v zaporednih stopnjah njegove dodelave v skladu postopkom večstopenjske homologacije.

1.  Postopki iz členov 42 in 43 se lahko za določeno vozilo uporabljajo v zaporednih stopnjah njegove dodelave v skladu postopkom večstopenjske homologacije. Za vozila, homologirana s postopkom večstopenjske homologacije, se uporablja Priloga XVII.

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Postopki iz členov 43 in 44 ne smejo nadomestiti vmesne stopnje v okviru običajnega zaporedja v postopku večstopenjske homologacije ter se ne smejo uporabljati za pridobitev prvostopenjske homologacije vozila.

2.  Postopki iz členov 42 in 43 ne nadomeščajo vmesne stopnje v okviru običajnega zaporedja v postopku večstopenjske homologacije ter se ne uporabljajo za pridobitev prvostopenjske homologacije vozila.

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nepopolna vozila se lahko dajo na voljo na trgu ali začnejo uporabljati, vendar lahko nacionalni organi, pristojni za registracijo vozil, zavrnejo podelitev registracije in uporabo takih vozil na cesti.

Nepopolna vozila se lahko dajo na voljo na trgu, vendar lahko nacionalni organi, pristojni za registracijo vozil, zavrnejo podelitev registracije, začetek uporabe in uporabo takih vozil na cesti.

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vozila iz zaključka serije, za katera EU-homologacija ni več veljavna v skladu s členom 33(2)(a), se lahko dajo na voljo na trgu, registrirajo ali začnejo uporabljati le, če je izpolnjena zahteva iz odstavka 4 ter so se upoštevali roki iz odstavkov 2 in 4.

Vozila iz zaključka serije, za katera EU-homologacija ni več veljavna v skladu s členom 33(2)(a), se lahko registrirajo ali začnejo uporabljati le, če je izpolnjena zahteva iz odstavka 4.

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prvi pododstavek se uporablja le za vozila, ki so že bila na ozemlju Unije in torej niso bila dana na voljo na trgu, registrirana ali se začela uporabljati, preden je njihova EU-homologacija prenehala veljati.

Prvi pododstavek se uporablja le za vozila, ki so že bila na ozemlju Unije in še niso bila registrirana ali se začela uporabljati, preden je njihova EU-homologacija prenehala veljati.

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec, ki želi dati na voljo na trgu, registrirati ali dati v uporabo vozila iz zaključka serije v skladu z odstavkom 1, v ta namen pošlje zahtevek nacionalnemu organu države članice, ki je podelila EU-homologacijo. V tem zahtevku navede vse tehnične ali gospodarske razloge, zaradi katerih navedena vozila niso skladna z novimi zahtevami za homologacijo, in številke VIN zadevnih vozil.

Proizvajalec, ki želi dati na voljo na trgu, registrirati ali dati v uporabo vozila iz zaključka serije v skladu z odstavkom 1, v ta namen pošlje zahtevek homologacijskemu organu države članice, ki je podelila EU-homologacijo. V tem zahtevku navede vse tehnične ali gospodarske razloge, zaradi katerih navedena vozila niso skladna z novimi zahtevami za homologacijo, in številke VIN zadevnih vozil.

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadevni nacionalni organ v treh mesecih po prejemu navedenega zahtevka odloči, ali dovoli dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe navedenih vozil na ozemlju zadevne države članice, in določi število vozil, za katero se lahko dovoljenje podeli.

Zadevni nacionalni homologacijski organ v treh mesecih po prejemu navedenega zahtevka odloči, ali dovoli dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe navedenih vozil na ozemlju zadevne države članice, in določi število vozil, za katero se lahko dovoljenje podeli.

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Le vozila iz zaključka serije z veljavnim potrdilom o skladnosti, ki ostane veljavno vsaj tri mesece po datumu izdaje, za katera pa homologacija ni več veljavna v skladu s členom 33(2)(a), se lahko dajo na voljo na trgu, registrirajo ali začnejo uporabljati v Uniji.

4.  Le vozila iz zaključka serije z veljavnim potrdilom o skladnosti, ki ostane veljavno vsaj tri mesece po datumu izdaje, za katera pa homologacija ni več veljavna v skladu s členom 33(2)(a), se lahko registrirajo ali začnejo uporabljati v Uniji.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice vodijo evidenco številke VIN vozil, za katera so dovolile, da se dajo na trg, registrirajo ali dajo v uporabo v skladu s tem členom.

6.  Države članice vodijo evidenco številke VIN vozil, ki so jih registrirale ali dale v uporabo v skladu s tem členom.

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Člen 49 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopek za obravnavo vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki pomenijo resno tveganje, na nacionalni ravni

Nacionalno ocenjevanje vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, pri katerih obstaja sum, da pomenijo resno tveganje za neskladnost

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organi za nadzor trga ene države članice, ki ukrepajo v skladu s členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 in členom 8 te uredbe ali utemeljeno menijo, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota iz te uredbe pomeni resno tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali druge vidike zaščite javnega interesa, ki so zajeti v tej uredbi, o svojih ugotovitvah takoj obvestijo homologacijski organ, ki je podelil homologacijo.

1.  Kadar organi za nadzor trga ene države članice, na podlagi dejavnosti nadzora trga ali informacij homologacijskega organa, proizvajalcev ali pritožb utemeljeno menijo, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota iz te uredbe pomeni resno tveganje za zdravje ali varnost ljudi ali druge vidike zaščite javnega interesa, ki so zajeti v tej uredbi, ali ni skladna z zahtevami iz te uredbe, izvedejo oceno za zadevno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto glede izpolnjevanja vseh zahtev iz te uredbe. Zadevni gospodarski subjekti v celoti sodelujejo z organi za nadzor trga.

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ iz odstavka 1 oceni, ali zadevno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota izpolnjuje vse zahteve iz te uredbe. Zadevni gospodarski subjekti v celoti sodelujejo s homologacijskimi organi in z organi za nadzor trga.

črtano

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za oceno tveganja za proizvod se uporablja člen 20 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za omejevalne ukrepe iz drugega pododstavka se uporablja člen 21 Uredbe (ES) št. 765/2008.

črtano

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zadevni homologacijski organ Komisijo in druge države članice obvesti o rezultatih ocene iz odstavka 1 in ukrepih, ki se zahtevajo od gospodarskega subjekta.

črtano

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Člen 49 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 49a

 

Nacionalni postopek za obravnavo vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki pomenijo resno tveganje ali so neskladni

 

1.   Če organi za nadzor trga države članice po pregledih v skladu s členom 49 ugotovijo, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota predstavlja resno tveganje za zdravje ali varnost oseb ali druge vidike varstva javnega interesa, ki jih zajema ta uredba, ali ni v skladu s to uredbo, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, naj bodisi sprejme vse ustrezne popravne ukrepe, da zadevno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota, ko je dana na trg, ne predstavlja več navedenega tveganja ali neskladnosti.

 

2.  Gospodarski subjekt zagotovi, da se v skladu z obveznostmi iz členov 11 do 19 vsi ustrezni popravni ukrepi izvedejo za vsa zadevna vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki jih je dal na trg, registriral ali dal v uporabo v Uniji.

 

3.  Če gospodarski subjekt ustreznih popravnih ukrepov ne izvede v roku iz odstavka 1 ali če tveganje zahteva hitro ukrepanje, nacionalni organi sprejmejo vse ustrezne začasne omejevalne ukrepe, s katerimi prepovejo ali omejijo dajanje na voljo na trgu, registracijo ali začetek uporabe zadevnih vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na svojem nacionalnem trgu, jih s tega trga umaknejo ali odpokličejo.

 

Za omejevalne ukrepe iz tega odstavka se uporablja člen 21 Uredbe (ES) št. 765/2008.

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Člen 50 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopki priglasitve in ugovorov v zvezi z omejevalnimi ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni

Popravni in omejevalni ukrepi na ravni EU

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni organi takoj obvestijo Komisijo in druge države članice o omejevalnih ukrepih, sprejetih v skladu s členom 49(1) in (5).

Država članica, ki sprejme popravne in omejevalne ukrepe v skladu s členom 50(1) in (3), takoj obvesti Komisijo in druge države članice prek elektronskega sistema iz člena 22 Uredbe (ES) št. 765/2008. O svojih ugotovitvah prav tako takoj obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo.

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V poslane informacije so vključene vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatki, potrebni za identifikacijo neskladnega vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, njegovo poreklo, vrsta domnevne neskladnosti in tveganja, vrsta in trajanje sprejetih nacionalnih omejevalnih ukrepov ter utemeljitve zadevnega gospodarskega subjekta.

2.   V poslane informacije so vključene vse razpoložljive podrobnosti, zlasti podatki, potrebni za identifikacijo zadevnega vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, njegovo poreklo, vrsta neskladnosti in/ali tveganja, vrsta in trajanje sprejetih nacionalnih popravnih in omejevalnih ukrepov ter utemeljitve zadevnega gospodarskega subjekta. Prav tako se navede, ali je tveganje posledica:

 

(a)  neskladnosti vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote z zahtevami, povezanimi z zdravjem ali varnostjo ljudi, varstvom okolja ali drugimi vidiki zaščite javnega interesa iz te uredbe;

 

(b)  pomanjkljivosti zadevnih regulativnih aktov iz Priloge IV.

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Homologacijski organ iz člena 49(1) navede, ali je neskladnost posledica:

črtano

(a)   neskladnosti vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote z zahtevami, povezanimi z zdravjem ali varnostjo ljudi, varstvom okolja ali drugimi vidiki zaščite javnega interesa iz te uredbe;

 

(b)   pomanjkljivosti zadevnih regulativnih aktov iz Priloge IV.

 

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Država članica, ki ni država članica, ki začne postopek, v enem mesecu po prejemu informacij iz odstavka 1 Komisijo in druge države članice obvesti o vseh sprejetih omejevalnih ukrepih in dodatnih razpoložljivih informacijah, ki se nanašajo na neskladnost zadevnega vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, v primeru nestrinjanja s priglašenim nacionalnim ukrepom pa pošlje svoje ugovore.

črtano

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Če druge države članice ali Komisija v enem mesecu po prejemu obvestila iz odstavka 1 ne pošljejo nobenega ugovora glede popravnega ali omejevalnega ukrepa, ki ga sprejme država članica, se šteje, da je ukrep upravičen. Druge države članice zagotovijo, da se v zvezi z zadevnim vozilom, sistemom, sestavnim delom ali samostojno tehnično enoto sprejmejo enakovredni popravni ali omejevalni ukrepi.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če druge države članice ali Komisija v enem mesecu po prejetju informacij iz odstavka 1 ne pošljejo ugovora glede omejevalnega ukrepa, ki ga je sprejela država članica, ukrep oceni Komisija v skladu s členom 51.

4.  Če druge države članice ali Komisija v enem mesecu po prejemu obvestila iz odstavka 1 ne pošljejo ugovora glede popravnega ali omejevalnega ukrepa, ki ga je sprejela država članica, ali če Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, se Komisija nemudoma posvetuje z zadevnimi državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom ali subjekti.

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če druge države članice ali Komisija v enem mesecu po prejemu informacij iz odstavka 1 ne pošljejo nobenega ugovora glede omejevalnega ukrepa, ki ga sprejme država članica, se šteje, da je ukrep upravičen. Druge države članice zagotovijo, da se v zvezi z zadevnim vozilom, sistemom, sestavnim delom ali samostojno tehnično enoto sprejmejo podobni omejevalni ukrepi.

5.   Komisija na podlagi rezultatov tega posvetovanja sprejme izvedbene akte o uskladitvi popravnih ali omejevalnih ukrepov na ravni Unije. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

 

Komisija te izvedbene akte naslovi na vse države članice in o njih nemudoma obvesti zadevne gospodarske subjekte. Države članice te izvedbene akte nemudoma uporabljajo. O tem ustrezno obvestijo Komisijo.

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Če Komisija meni, da nacionalni ukrep ni upravičen, sprejme izvedbene akte, v katerih določi, na morajo zadevne države članice ukrep umakniti ali prilagoditi. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Če se nacionalni ukrep oceni kot upravičen in se tveganje za neskladnost pripiše pomanjkljivostim regulativnih aktov iz Priloge IV, Komisija predlaga naslednje:

 

(a)   kadar gre za regulativne akte, predlaga potrebne spremembe zadevnega akta;

 

(b)   kadar gre za pravilnike UN/ECE, predlaga potrebne osnutke predlogov sprememb zadevnih pravilnikov UN/ECE v skladu z določbami Priloge III k Sklepu Sveta 97/836/ES.

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Člen 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 51

črtano

Zaščitni postopek Unije

 

1.  Če se med postopkom iz člena 50(3) in (4) predložijo ugovori proti omejevalnemu ukrepu države članice ali če Komisija meni, da je nacionalni ukrep v nasprotju z zakonodajo Unije, Komisija po posvetovanju z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom ali subjekti nemudoma oceni nacionalni ukrep. Komisija na podlagi rezultatov navedene ocene sprejme sklep o tem, ali se nacionalni ukrep oceni kot upravičen ali ne. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

 

Komisija sklep naslovi na vse države članice in o njem nemudoma obvesti zadevne gospodarske subjekte. Države članice sklep Komisije takoj izvedejo in jo o tem obvestijo.

 

2.  Če Komisija meni, da je nacionalni ukrep upravičen, vse države članice sprejmejo potrebne ukrepe za umik neskladnega vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote s svojih trgov in o tem obvestijo Komisijo. Če Komisija meni, da je nacionalni ukrep neupravičen, zadevna država članica ukrep prekliče ali prilagodi v skladu s sklepom Komisije iz odstavka 1.

 

3.  Če se nacionalni ukrep oceni kot upravičen in kot posledica pomanjkljivosti regulativnih aktov iz Priloge IV, Komisija predlaga ustrezne ukrepe:

 

(a)   kadar gre za regulativne akte, predlaga potrebne spremembe zadevnega akta;

 

(b)   kadar gre za pravilnike UN/ECE, predlaga potrebne osnutke sprememb zadevnih pravilnikov UN/ECE v skladu z določbami Priloge III k Sklepu Sveta št. 97/836/ES.

 

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Člen 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 51a

 

Popravni in omejevalni ukrepi na podlagi dejavnosti Komisije za nadzor trga

 

1.   Če Komisija po pregledih v skladu s členom 9 ugotovi, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota predstavlja resno tveganje za zdravje ali varnost oseb ali druge vidike varstva javnega interesa, ki jih zajema ta uredba, ali ni v skladu s to uredbo, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, naj bodisi sprejme vse ustrezne popravne ukrepe, da zadevno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota pri dajanju na trg, registraciji ali začetku uporabe ne predstavlja več navedenega tveganja ali neskladnosti.

 

Če gospodarski subjekt ne sprejme ustreznih popravnih ukrepov v roku iz prvega pododstavka ali če je zaradi tveganja potrebno hitro ukrepanje, Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi popravne ali omejevalne ukrepe EU, za katere meni, da so potrebni na ravni Unije. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

 

Komisija te izvedbene akte naslovi na vse države članice in o njih nemudoma obvesti zadevne gospodarske subjekte. Države članice izvedbene akte nemudoma uporabljajo. O tem ustrezno obvestijo Komisijo.

 

2.   Če se tveganje za neskladnost pripiše pomanjkljivostim regulativnih aktov iz Priloge IV, Komisija predlaga naslednje:

 

(a)   kadar gre za regulativne akte, predlaga potrebne spremembe zadevnega akta;

 

(b)   kadar gre za pravilnike UN/ECE, predlaga potrebne osnutke predlogov sprememb zadevnih pravilnikov UN/ECE v skladu z določbami Priloge III k Sklepu Sveta 97/836/ES.

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Člen 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 52

črtano

Skladna vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote,

 

ki pomenijo resno tveganje za varnost ali lahko resno ogrozijo zdravje ali okolje

 

1.  Če država članica po izvedbi ocene iz člena 49(1) ugotovi, da vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, čeprav so skladni z ustreznimi zahtevami ali so pravilno označeni, pomenijo resno tveganje za varnost ali lahko resno ogrozijo okolje ali javno zdravje, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, naj sprejme vse ustrezne popravne ukrepe, s katerimi zagotovi, da zadevno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota pri dajanju na trg, registraciji ali začetku uporabe ne pomeni več navedenega tveganja, ali sprejme omejevalne ukrepe, s katerimi vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno enoto v razumnem roku, sorazmernem z naravo tveganja, umakne ali odpokliče s trga.

 

Dokler gospodarski subjekt ne sprejme vseh ustreznih popravnih ukrepov, lahko država članica zavrne registracijo takih vozil.

 

2.   Gospodarski subjekt zagotovi, da se sprejmejo vsi ustrezni popravni ukrepi v zvezi z vsemi vozili, sistemi, sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami iz odstavka 1.

 

3.   Država članica v enem mesecu po prejemu zahteve iz odstavka 1 Komisiji in drugim državam članicam pošlje vse razpoložljive informacije, zlasti podatke, potrebne za identifikacijo zadevnih vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, njihovem poreklu in dobavni verigi, vrsti tveganja ter vrsti in trajanju sprejetih nacionalnih omejevalnih ukrepov.

 

4.   Komisija se nemudoma posvetuje z državami članicami in zadevnim gospodarskim subjektom ali subjekti in zlasti s homologacijskim organom, ki je podelil homologacijo, ter oceni sprejete nacionalne ukrepe. Na podlagi navedene ocene Komisija odloči, ali se nacionalni ukrep iz odstavka 1 oceni kot upravičen ali ne, in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

 

5.   Komisija sklep naslovi na vse države članice in o njem nemudoma obvesti zadevne gospodarske subjekte.

 

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Člen 53

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 53

črtano

Splošne določbe v zvezi z neskladnimi vozili, sistemi, sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami

 

1.   Če vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jim je priloženo potrdilo o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom ali s to uredbo ali so bili homologirani na podlagi nepravilnih podatkov, lahko homologacijski organi, organi za nadzor trga ali Komisija sprejmejo potrebne omejevalne ukrepe v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 765/2008, da prepovejo ali omejijo dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe neskladnih vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na trgu ali da jih s tega trga umaknejo ali odpokličejo, vključno s tem, da homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, to homologacijo prekliče, dokler ustrezni gospodarski subjekt ne sprejme vseh ustreznih popravnih ukrepov, s katerimi uskladi navedena vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote.

 

2.   Za namene odstavka 1 se odstopanja od podatkov v potrdilu o EU-homologaciji ali opisni dokumentaciji štejejo kot neskladnost s homologiranim tipom.

 

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Člen 54 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Postopki priglasitve in ugovorov v zvezi z neskladnimi vozili, sistemi, sestavnimi deli ali samostojnimi tehničnimi enotami

Neskladna EU-homologacija

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če homologacijski organ ali organ za nadzor trga ugotovi, da vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote niso skladni s to uredbo ali da je bila homologacija podeljena na podlagi nepravilnih podatkov ali da vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jim je priloženo potrdilo o skladnosti ali ki nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, lahko sprejme vse ustrezne omejevalne ukrepe v skladu s členom 53(1).

1.  Če homologacijski organ ugotovi, da je bila podeljena homologacija, ki ni skladna s to uredbo, zavrne njeno priznanje. O tem obvesti homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, druge države članice in Komisijo.

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Homologacijski organ ali organ za nadzor trga ali Komisija od homologacijskega organa, ki je podelil EU-homologacijo, tudi zahteva, naj preveri, da so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote v proizvodnji še vedno skladni s homologiranim tipom ali, kadar je potrebno, da se vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki so že dani na trg, ponovno uskladijo.

2.  Če homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, v enem mesecu po priglasitvi potrdi neskladnost homologacije, jo ta homologacijski organ umakne.

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če je v primeru homologacije celotnega vozila neskladnost vozila posledica sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, se zahteva iz odstavka 2 naslovi tudi na homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo za navedeni sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto.

črtano

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če je v primeru večstopenjske homologacije neskladnost dodelanega vozila posledica sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki je del nedodelanega vozila, ali posledica samega nedodelanega vozila, se zahteva iz odstavka 2 naslovi tudi na homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo za navedeni sistem, sestavni del, samostojno tehnično enoto ali nedodelano vozilo.

črtano

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, ob prejemu zahteve iz odstavkov 1 do 4 opravi oceno zadevnih vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki obsega vse zahteve iz te uredbe. Prav tako preveri podatke, na podlagi katerih je bila homologacija podeljena. Ustrezni gospodarski subjekti v celoti sodelujejo s homologacijskim organom.

črtano

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Če homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo za vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto, ugotovi neskladnost, od ustreznega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, naj sprejme vse ustrezne popravne ukrepe, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto uskladi, homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, pa po potrebi čim prej in najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve sprejme ukrepe iz člena 53(1).

črtano

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Nacionalni organi, ki sprejmejo omejevalne ukrepe v skladu s členom 53(1), o tem nemudoma obvestijo Komisijo in druge države članice.

črtano

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če druga država članica v enem mesecu po priglasitvi omejevalnih ukrepov, ki jih je v skladu s členom 53(1) sprejel homologacijski organ ali organ za nadzor trga, predloži ugovor glede priglašenega omejevalnega ukrepa ali če Komisija ugotovi neskladnost v skladu s členom 9(5), se Komisija nemudoma posvetuje z državami članicami ali ustreznimi gospodarskimi subjekti in zlasti homologacijskim organom, ki je podelil homologacijo, ter oceni sprejet nacionalni ukrep. Komisija se lahko na podlagi te ocene odloči, da z izvedbenimi akti sprejme potrebne omejevalne ukrepe iz člena 53(1). Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Če homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, v enem mesecu po priglasitvi zavrnitve homologacije s strani homologacijskega organa predloži ugovor, se Komisija nemudoma posvetuje z državami članicami in zlasti homologacijskim organom, ki je podelil homologacijo, ter zadevnim gospodarskim subjektom.

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Komisija na podlagi te ocene sprejme izvedbene akte o svoji odločitvi, ali je zavrnitev EU-homologacije iz odstavka 1 upravičena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8b.  Če Komisija po pregledih v skladu s členom 9 meni, da podeljena homologacija ni skladna s to uredbo, se nemudoma posvetuje z državami članicami in zlasti homologacijskim organom, ki je podelil homologacijo, ter zadevnim gospodarskim subjektom. Komisija po teh posvetovanjih sprejme izvedbene akte o svoji odločitvi, ali je podeljena homologacija skladna s to uredbo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Če druge države članice ali Komisija v enem mesecu po priglasitvi omejevalnega ukrepa, sprejetega v skladu s členom 53(1), ne predložijo nobenega ugovora glede omejevalnega ukrepa, ki ga sprejme država članica ali Komisija, se šteje, da je ukrep upravičen. Druge države članice zagotovijo, da se v zvezi z zadevnim vozilom, sistemom, sestavnim delom ali samostojno tehnično enoto sprejmejo podobni omejevalni ukrepi.

9.   Za proizvode z neskladno homologacijo, ki so že dostopni na trgu, veljajo členi 49 do 53.

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Člen 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Člen 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Člen 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 57

črtano

Splošne določbe o odpoklicu vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot

 

1.   Proizvajalec, ki mu je bila podeljena homologacija celotnega vozila in mora vozila v skladu s členi 12(1), 15(1), 17(2), 49(1), 49(6), 51(4), 52(1) in 53(1) te uredbe ali členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 odpoklicati, o tem nemudoma obvesti homologacijski organ, ki je podelil homologacijo celotnega vozila.

 

2.   Proizvajalec sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki mu je bila podeljena EU-homologacija in mora sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote v skladu s členi 12(1), 15(1), 17(2), 49(1), 49(6), 51(4), 52(1) in 53(1) te uredbe ali členom 20 Uredbe (ES) št. 765/2008 odpoklicati, o tem nemudoma obvesti homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo.

 

3.   Proizvajalec homologacijskemu organu, ki je podelil homologacijo, predlaga sklop ustreznih popravnih ukrepov, da se vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote uskladijo in po potrebi odpravi resno tveganje iz člena 20 Uredbe (ES) št. 765/2008.

 

Homologacijski organ opravi oceno, da preveri, ali so predlagani popravni ukrepi zadostni in pravočasni ter popravne ukrepe, ki jih je odobril, takoj sporoči homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji.

 

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Člen 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Člen 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 59

črtano

Pravica gospodarskih subjektov, da izrazijo svoje mnenje, priglasitev odločb in razpoložljiva pravna sredstva

 

1.  Zadevnemu gospodarskemu subjektu se, razen kadar je zaradi resnega tveganja za zdravje ljudi, varnost in okolje potrebno takojšnje ukrepanje, zagotovi možnost, da nacionalnemu organu v ustreznem roku predloži svoje pripombe, preden nacionalni organi držav članic sprejmejo kakršen koli ukrep v skladu s členi od 49 do 58.

 

Če je bil ukrep sprejet, ne da bi imel gospodarski subjekt možnost izraziti svoje mnenje, se mu zagotovi možnost, da čim prej predloži pripombe, nacionalni organ pa takoj za tem pregleda ukrep.

 

2.  V vseh ukrepih, ki jih sprejmejo nacionalni organi držav članic, se navedejo natančni razlogi za njihovo sprejetje.

 

Če je ukrep naslovljen na določen gospodarski subjekt, je ta subjekt o tem nemudoma obveščen ter istočasno seznanjen s pravnimi sredstvi, ki so mu na voljo v skladu z zakonodajo zadevne države članice, in z roki, ki se za ta pravna sredstva uporabljajo.

 

Če je ukrep splošen, se ustrezno objavi v nacionalnem uradnem listu ali enakovrednem instrumentu.

 

3.   Vsak ukrep, ki so ga sprejeli nacionalni organi, se takoj prekliče ali spremeni, ko gospodarski subjekt dokaže, da je sprejel učinkovite popravne ukrepe.

 

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Člen 60 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V navedenem delegiranem aktu se določijo datumi obvezne uporabe pravilnika UN/ECE ali njegovih sprememb ter, kadar je ustrezno, prehodne določbe.

V navedenem delegiranem aktu se določijo datumi obvezne uporabe pravilnika UN/ECE ali njegovih sprememb in vanj po potrebi vključijo prehodne določbe, kadar je to potrebno in zlasti za namene homologacije, prve registracije ali začetka uporabe vozil ter dostopnosti sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot na trgu.

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Člen 63 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Proizvajalec ne da na voljo tehničnih informacij v zvezi s posameznimi podatki o tipu vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz te uredbe ali delegiranih ali izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, ki se razlikujejo od podatkov za tip, ki ga je homologiral homologacijski organ.

1.  Proizvajalec ne da na voljo tehničnih informacij v zvezi s posameznimi podatki o tipu vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote iz te uredbe ali delegiranih ali izvedbenih aktov, sprejetih na podlagi te uredbe, ali regulativnih aktov iz Priloge IV, ki se razlikujejo od podatkov za tip, ki ga je homologiral homologacijski organ.

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalci neodvisnim izvajalcem omogočijo neomejen in standardiziran dostop do informacij o OBD vozila, diagnostične in druge opreme, orodja, vključno z vso ustrezno programsko opremo, ter informacij o popravilu in vzdrževanju vozila.

Proizvajalci neodvisnim izvajalcem omogočijo neomejen, standardiziran in nediskriminatoren dostop do informacij o OBD vozila, diagnostične in druge opreme, orodja, vključno z vsemi referencami in razpoložljivimi datotekami za prenos ustrezne programske opreme ter informacij o popravilu in vzdrževanju vozila. Informacije so predstavljene na lahko dostopen način v obliki strojno berljivih podatkovnih nizov, primernih za elektronsko obdelavo. Neodvisni izvajalci imajo dostop do storitev diagnostike na daljavo, ki jih uporabljajo proizvajalci ter pooblaščeni trgovci in serviserji.

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije o OBD vozila ter informacije o popravilu in vzdrževanju vozila so na voljo na spletnih mestih proizvajalcev v standardizirani obliki, ali, če to zaradi narave informacij ni izvedljivo, v drugi ustrezni obliki. Zlasti pa mora biti ta dostop nediskriminacijski glede na pogoje ali dostop, ki se zagotavljajo pooblaščenim trgovcem in serviserjem.

Informacije o OBD vozila ter informacije o popravilu in vzdrževanju vozila so na voljo na spletnih mestih proizvajalcev v standardizirani obliki, ali, če to zaradi narave informacij ni izvedljivo, v drugi ustrezni obliki. Za neodvisne izvajalce, ki niso serviserji, se informacije podajo tudi v strojno berljivi obliki, ki jo je mogoče elektronsko obdelati s splošno dostopnimi orodji informacijske tehnologije in programsko opremo in ki neodvisnim izvajalcem omogoča izvajanje nalog, povezanih z njihovim poslovanjem, v poprodajni dobavni verigi.

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Neposreden tok podatkov o vozilu je za namene OBD, diagnostike, popravil in vzdrževanja vozila na voljo prek standardiziranega priključka, kot je določeno v odstavku 6.5.1.4 iz Dodatka 1 k Prilogi XI Pravilnika ZN št. 83 in Prilogi 9B k Pravilniku ZN št. 49.

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Člen 65 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88, da zaradi prilagoditve tehničnemu napredku in regulativnim spremembam ali preprečevanja zlorab spremeni Prilogo XVIII s posodobitvijo zahtev v zvezi z dostopom do informacij o OBD vozila in informacij o popravilu in vzdrževanju vozila ter s sprejetjem in vključitvijo standardov iz odstavkov 2 in 3.

10.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88, da zaradi prilagoditve tehničnemu napredku in regulativnim spremembam ali preprečevanja zlorab spremeni Prilogo XVIII s posodobitvijo zahtev v zvezi z dostopom do informacij o OBD vozila in informacij o popravilu in vzdrževanju vozila ter s sprejetjem in vključitvijo standardov iz odstavkov 2 in 3. Na Komisijo se prenese tudi pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88 za spremembo te uredbe z uvedbo Priloge XVIIIA, v kateri bo obravnavan tehnološki razvoj na področju digitalne izmenjave podatkov prek brezžičnega širokega omrežja, s čimer se bo neodvisnim izvajalcem še naprej zagotovil neposreden dostop do podatkov v vozilu in virov, obenem pa se bo s tehnično zasnovo zagotovila nevtralnost konkurence.

Predlog spremembe    250

Predlog uredbe

Člen 66 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Končni proizvajalec je odgovoren za to, da neodvisnim izvajalcem zagotavlja informacije o celotnem vozilu.

2.  Pri večstopenjski homologaciji je končni proizvajalec odgovoren za zagotavljanje dostopa do OBD vozila ter informacij o popravilu in vzdrževanju vozila v zvezi s svojimi stopnjami proizvodnje in povezavo s predhodnimi stopnjami.

Predlog spremembe    251

Predlog uredbe

Člen 67 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Proizvajalec lahko za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila, razen za evidenco iz člena 65(8), zaračuna primerne in sorazmerne pristojbine. Te pristojbine ne smejo odvrniti od dostopa do navedenih informacij, ker se pri tem ne upošteva, v kolikšnem obsegu jih neodvisni izvajalec uporablja.

1.  Proizvajalec lahko za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila, razen za evidenco iz člena 65(9), zaračuna primerne in sorazmerne pristojbine. Te pristojbine ne smejo odvrniti od dostopa do navedenih informacij, ker se pri tem ne upošteva, v kolikšnem obsegu jih neodvisni izvajalec uporablja.

Predlog spremembe    252

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Če neodvisni izvajalec ali poslovno združenje, ki zastopa neodvisne izvajalce, pri homologacijskem organu vloži pritožbo o tem, da proizvajalec ne izpolnjuje zahtev iz členov od 65 do 70, homologacijski organ izvede presojo, s katero preveri to neizpolnjevanje zahtev proizvajalca.

3.  Če neodvisni izvajalec ali poslovno združenje, ki zastopa neodvisne izvajalce, pri homologacijskem organu vloži pritožbo o tem, da proizvajalec ne izpolnjuje zahtev iz členov od 65 do 70, homologacijski organ izvede presojo, s katero preveri to neizpolnjevanje zahtev proizvajalca. Homologacijski organ zahteva, da homologacijski organ, ki je vozilu podelil homologacijo, preuči pritožbo in zatem od proizvajalca vozila zahteva dokaze, da je sistem vozila skladen s to uredbo. Rezultati te preiskave se v treh mesecih od zahtevka sporočijo nacionalnemu homologacijskemu organu in neodvisnemu izvajalcu ali poslovnemu združenju.

Predlog spremembe    253

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Homologacijski organ, ki ga država članica imenuje v skladu s členom 7(3) (v nadaljnjem besedilu: homologacijski organ), je pristojen za ocenjevanje, imenovanje, priglasitev in spremljanje tehničnih služb, vključno, kadar je potrebno, s podizvajalci ali odvisnimi družbami tehničnih služb.

1.  Homologacijski organ, ki ga država članica imenuje v skladu s členom 7(3), ali akreditacijski organ v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 (skupaj: „organ za imenovanje“), je pristojen za ocenjevanje, imenovanje, priglasitev in spremljanje tehničnih služb v svoji državi članici, vključno, kadar je potrebno, podizvajalcev ali odvisnih družb tehničnih služb.

Predlog spremembe    254

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Homologacijski organ se vzpostavi, organizira in vodi tako, da se zagotovita objektivnost in nepristranskost njegovih dejavnosti ter prepreči vsako nasprotje interesov s tehnično službo.

2.  Organ za imenovanje se vzpostavi, organizira in vodi tako, da se zagotovita objektivnost in nepristranskost njegovih dejavnosti ter prepreči vsako nasprotje interesov s tehnično službo.

Predlog spremembe    255

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Organiziran je tako, da priglasitev tehnične službe izvaja drugo osebje, kot je izvedlo njeno ocenjevanje.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    256

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Ne izvaja nobenih dejavnosti, ki jih izvaja tehnična služba, in ne zagotavlja svetovalnih storitev na komercialni ali konkurenčni osnovi.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    257

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Homologacijski organ varuje zaupnost pridobljenih informacij.

5.  Organ za imenovanje varuje zaupnost pridobljenih informacij.

Predlog spremembe    258

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Homologacijski organ ima dovolj usposobljenega osebja za pravilno izvajanje svojih nalog iz te uredbe.

6.  Organ za imenovanje ima dovolj usposobljenega osebja za pravilno izvajanje nalog, določenih v tej uredbi.

Predlog spremembe    259

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Homologacijski organ vsaki dve leti strokovno pregledata dva homologacijska organa drugih držav članic.

črtano

Države članice pripravijo letni načrt medsebojnih strokovnih pregledov, pri čemer zagotovijo, da se organi, pristojni za pregled, in organi, ki se pregledujejo, ustrezno izmenjujejo, ter ga pošljejo Komisiji.

 

V ta medsebojni strokovni pregled je vključen obisk tehnične službe, ki je v pristojnosti pregledanega organa na kraju samem. Komisija lahko pri pregledu sodeluje in se o svojem sodelovanju odloči na podlagi analize tveganj.

 

Predlog spremembe    260

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Rezultat medsebojnega strokovnega pregleda se sporoči vsem državam članicam in Komisiji, povzetek rezultatov pa mora biti javno dostopen. O njem razpravlja forum, vzpostavljen na podlagi člena 10, na podlagi ocene navedenega rezultata, ki jo opravi Komisija, in izda priporočila.

črtano

Predlog spremembe    261

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Države članice predložijo Komisiji in drugim državam članicam informacije o tem, kako so obravnavale priporočila iz poročila o medsebojnem pregledu.

črtano

Predlog spremembe    262

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  kategorija B: nadzorovanje preskusov iz te uredbe in aktov iz Priloge IV, če se navedeni preskusi izvajajo v prostorih proizvajalca ali v prostorih tretje osebe;

(b)  kategorija B: nadzorovanje preskusov iz te uredbe in aktov iz Priloge IV, vključno s pripravo teh preskusov, če se izvajajo v prostorih proizvajalca ali v prostorih tretje osebe; pripravo preskusov in nadzor nad njimi izvaja nadzornik iz tehnične službe;

Predlog spremembe    263

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Tehnična služba se ustanovi na podlagi nacionalne zakonodaje države članice in je pravna oseba, razen akreditirane interne tehnične službe proizvajalca iz člena 76.

3.  Tehnična služba se ustanovi na podlagi nacionalne zakonodaje države članice in je pravna oseba, razen tehnične službe homologacijskega organa in akreditirane interne tehnične službe proizvajalca iz člena 76.

Predlog spremembe    264

Predlog uredbe

Člen 73 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Osebje tehnične službe je v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog v skladu s to uredbo, zavezano k varovanju poklicne skrivnosti, razen pred homologacijskim organom ali če to zahteva zakonodaja Unije ali nacionalna zakonodaja.

5.  Osebje tehnične službe je v zvezi z vsemi informacijami, pridobljenimi med izvajanjem nalog v skladu s to uredbo, zavezano k varovanju poklicne skrivnosti, razen pred organom za imenovanje ali če to zahteva zakonodaja Unije ali nacionalna zakonodaja.

Predlog spremembe    265

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tehnična služba je zmožna izvajati dejavnosti, za je vložila vlogo za imenovanje v skladu s členom 72(1). Homologacijskemu organu dokaže, da izpolnjuje naslednje zahteve:

1.  Tehnična služba je zmožna izvajati dejavnosti, za je vložila vlogo za imenovanje v skladu s členom 72(1). Organu za imenovanje, v primeru akreditacije pa nacionalnemu akreditacijskemu organu, dokaže, da izpolnjuje naslednje zahteve:

Predlog spremembe    266

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tehnične službe lahko s soglasjem homologacijskega organa, pristojnega za imenovanje, sklenejo pogodbo s podizvajalci za nekatere od kategorij dejavnosti, za katere so bile imenovane v skladu s členom 72(1), ali pa izvedbo teh dejavnosti prenesejo na odvisno družbo.

1.  Tehnične službe lahko s soglasjem organa za imenovanje, v primeru akreditacije pa nacionalnega akreditacijskega organa, sklenejo pogodbo s podizvajalci za nekatere od kategorij dejavnosti, za katere so bile imenovane v skladu s členom 72(1), ali pa izvedbo teh dejavnosti prenesejo na odvisno družbo.

Predlog spremembe    267

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če tehnična služba za določene naloge iz kategorij dejavnosti, za katere je bila imenovana, ali za izvedbo navedenih nalog sklene pogodbo s podizvajalci, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz členov 73 in 74, ter o tem obvesti homologacijski organ.

2.  Če tehnična služba za določene naloge iz kategorij dejavnosti, za katere je bila imenovana, ali za izvedbo navedenih nalog sklene pogodbo s podizvajalci, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz členov 73 in 74, ter o tem obvesti organ za imenovanje, v primeru akreditacije pa nacionalni akreditacijski organ.

Predlog spremembe    268

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Tehnične službe hranijo za homologacijski organ ustrezne dokumente v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti podizvajalca ali odvisne družbe ter nalogami, ki jih izvajajo.

4.  Tehnične službe hranijo za organ za imenovanje, v primeru akreditacije pa nacionalni akreditacijski organ, ustrezne dokumente v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti podizvajalca ali odvisne družbe ter nalogami, ki jih izvajajo.

Predlog spremembe    269

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Podizvajalce tehničnih služb se priglasi homologacijskemu organu, Komisija pa mora objaviti njihova imena.

Predlog spremembe    270

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  presoje se izvajajo v skladu s členom 80, z izjemo, da se„homologacijski organ“ v celotnem besedilu nadomesti z „skupni odbor presojevalcev“, ki ustrezno izvaja naloge; s presojo se dokaže skladnost s točkami (a), (b) in (c);

Predlog spremembe    271

Predlog uredbe

Člen 76 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Interne tehnične službe ni treba priglasiti Komisiji za namene člena 78, vendar proizvajalec, ki mu pripada, ali nacionalni akreditacijski organ homologacijskemu organu na njegovo zahtevo predloži informacije o njeni akreditaciji.

3.  Interna tehnična služba se priglasi Komisiji v skladu s členom 78.

Predlog spremembe    272

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

- 1.  Tehnična služba, ki želi biti imenovana, naslovi uradno vlogo na homologacijski organ države članice, v kateri želi biti imenovana, v skladu z Delom 4 Dodatka 2 k Prilogi V. Dejavnosti, za katere želi biti tehnična služba imenovana, se v vlogi navedejo v skladu s členom 72(1).

Predlog spremembe    273

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ pred imenovanjem tehnično službo oceni v skladu s kontrolnim seznamom za ocenjevanje, v katerega so vključene vsaj postavke iz Dodatka 2 k Prilogi V. V ocenjevanje je vključen pregled tehnične službe, ki je vložila vlogo, na kraju samem in po potrebi katere koli odvisne družbe ali podizvajalca s sedežem v Uniji ali zunaj nje.

Homologacijski organ ali akreditacijski organ iz člena 71(1) pred imenovanjem tehnično službo oceni v skladu z usklajenim kontrolnim seznamom za ocenjevanje, v katerega so vključene vsaj postavke iz Dodatka 2 k Prilogi V. V ocenjevanje je vključen pregled tehnične službe, ki je vložila vlogo, na kraju samem in po potrebi katere koli odvisne družbe ali podizvajalca s sedežem v Uniji ali zunaj nje.

Predlog spremembe    274

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predstavniki homologacijskih organov, pristojnih za imenovanje, iz vsaj dveh drugih držav članic v sodelovanju s homologacijskim organom države članice, kjer ima sedež tehnična služba, ki vloži vlogo, skupaj s predstavnikom Komisije oblikujejo skupno ocenjevalno ekipo in sodelujejo pri ocenjevanju tehnične službe, ki vloži vlogo, vključno s pregledom na kraju samem. Homologacijski organ, pristojen za imenovanje, iz države članice, kjer ima sedež tehnična služba, navedenim predstavnikom omogoči pravočasen dostop do dokumentov, potrebnih za ocenjevanje tehnične službe, ki vloži vlogo.

1b.   Kadar ocenjevanje izvede homologacijski organ, predstavnik Komisije sodeluje skupaj z organom za imenovanje v skupni ocenjevalni ekipi, ki izvede ocenjevanje tehnične službe, ki vloži vlogo, vključno s pregledom na kraju samem. Komisija za izvajanje te naloge uporabi neodvisne ocenjevalce, ki jih izbere na odprtem razpisu. Ocenjevalci svoje naloge opravljajo neodvisno in nepristransko. Spoštujejo zaupnost, da bi zaščitili poslovne informacije v skladu z veljavno zakonodajo. Države članice zagotovijo vso potrebno pomoč, dokumentacijo in podporo, ki jo ocenjevalci potrebujejo za opravljanje svojih dolžnosti. Države članice zagotovijo, da imajo ocenjevalci dostop do vseh prostorov ali delov prostorov in do informacij, pomembnih za opravljanje svojih dolžnosti, vključno z računalniškimi sistemi in programsko opremo.

(Vrstni red prvih odstavkov v členu 77 se spremeni, odstavki pa se preštevilčijo.)

Predlog spremembe    275

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   V primerih, ko ocenjevanje izvaja akreditacijski organ, predloži tehnična služba, ki vloži vlogo, homologacijskemu organu veljavno potrdilo o akreditaciji in ustrezno ocenjevalno poročilo ter s tem dokaže izpolnjevanje zahtev iz Dodatka 2 k Prilogi V za dejavnosti, za katere želi biti imenovana.

(Vrstni red prvih odstavkov v členu 77 se spremeni, odstavki pa se preštevilčijo.)

Predlog spremembe    276

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.   Če tehnična služba zaprosi, da jo imenuje več homologacijskih organov v skladu s členom 78(3), se ocenjevanje izvede samo enkrat, pod pogojem, da to ocenjevanje zajema celotno področje imenovanja tehnične službe.

(Vrstni red prvih odstavkov v členu 77 se spremeni, odstavki pa se preštevilčijo.)

Predlog spremembe    277

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice Komisiji priglasijo imena predstavnikov homologacijskega organa, ki jih lahko ta pokliče za vsako skupno ocenjevanje.

5.  Države članice Komisiji priglasijo imena predstavnikov organa za imenovanje, ki jih lahko ta pokliče za vsako skupno ocenjevanje.

Predlog spremembe    278

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 7 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ Komisiji in organom, pristojnim za imenovanje, drugih držav članic priglasi poročilo o oceni skupaj z dokumentarnimi dokazili o usposobljenosti tehnične službe ter veljavno ureditev za njeno redno spremljanje in zagotovitev, da še naprej izpolnjuje zahteve te uredbe.

Organ za imenovanje Komisiji in organom, pristojnim za imenovanje, drugih držav članic priglasi poročilo o oceni skupaj z dokumentarnimi dokazili o usposobljenosti tehnične službe ter veljavno ureditev za njeno redno spremljanje in zagotovitev, da še naprej izpolnjuje zahteve te uredbe.

Predlog spremembe    279

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 7 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ priglasitelj poleg tega pošlje dokaze o razpoložljivosti usposobljenega osebja za spremljanje tehnične službe v skladu s členom 71(6).

Organ za imenovanje, ki priglasi poročilo o oceni, poleg tega pošlje dokaze o razpoložljivosti usposobljenega osebja za spremljanje tehnične službe v skladu s členom 71(6).

Predlog spremembe    280

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Homologacijski organi drugih držav članic in Komisija lahko v enem mesecu po priglasitvi poročila o oceni in dokumentarnih dokazil ta poročila in dokazila pregledajo, postavljajo vprašanja ali izrazijo pomisleke in zahtevajo dodatna dokumentarna dokazila.

8.  Organi za imenovanje drugih držav članic in Komisija lahko v enem mesecu po priglasitvi poročila o oceni in dokumentarnih dokazil ta poročila in dokazila pregledajo, postavljajo vprašanja ali izrazijo pomisleke in zahtevajo dodatna dokumentarna dokazila.

Predlog spremembe    281

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Homologacijski organ države članice, kjer ima sedež tehnična služba, ki vloži vlogo, odgovori na vprašanja, pomisleke in zahteve po dodatnih dokazilih v štirih tednih po njihovem prejemu.

9.  Organ za imenovanje države članice, kjer ima sedež tehnična služba, ki vloži vlogo, odgovori na vprašanja, pomisleke in zahteve po dodatnih dokazilih v štirih tednih po njihovem prejemu.

Predlog spremembe    282

Predlog uredbe

Člen 77 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Homologacijski organi drugih držav članic ali Komisija lahko v štirih tednih po prejemu odgovora iz odstavka 9 posamično ali skupno obravnavajo priporočila homologacijskega organa države članice, kjer ima sedež tehnična služba, ki vloži vlogo. Navedeni homologacijski organ upošteva priporočila, ko se odloča o imenovanju tehnične službe. Če se odloči, da priporočil, ki so jih navedle druge države članice ali Komisija, ne upošteva, navede razloge za to v dveh tednih po sprejetju odločitve.

10.  Organi za imenovanje drugih držav članic ali Komisija lahko v štirih tednih po prejemu odgovora iz odstavka 9 posamično ali skupno obravnavajo priporočila organa za imenovanje države članice, kjer ima sedež tehnična služba, ki vloži vlogo. Navedeni organ za imenovanje upošteva priporočila, ko se odloča o imenovanju tehnične službe. Če se odloči, da priporočil, ki so jih navedle druge države članice ali Komisija, ne upošteva, navede razloge za to v dveh tednih po sprejetju odločitve.

Predlog spremembe    283

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Država članica ali Komisija lahko v 28 dneh po priglasitvi vloži pisni ugovor, v katerem navede svoje ugotovitve bodisi v zvezi s tehnično službo bodisi s spremljanjem homologacijskega organa. Kadar država članica ali Komisija ugovarja, se priglasitev začasno prekliče. V tem primeru se Komisija posvetuje z udeleženimi subjekti in z izvedbenim aktom odloči o tem, ali se lahko začasni preklic priglasitve odpravi ali ne. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Država članica ali Komisija lahko v enem mesecu po priglasitvi vloži pisni ugovor, v katerem navede svoje ugotovitve bodisi v zvezi s tehnično službo bodisi s spremljanjem organa za imenovanje. Kadar država članica ali Komisija ugovarja, se priglasitev začasno prekliče. V tem primeru se Komisija posvetuje z udeleženimi subjekti in z izvedbenimi akti odloči o tem, ali se lahko začasni preklic priglasitve odpravi ali ne. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    284

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Več homologacijskih organov lahko imenuje isto tehnično službo in več držav članic lahko Komisiji priglasi navedene homologacijske organe, ne glede na kategorije dejavnosti, ki jih navedena tehnična služba izvaja v skladu s členom 72(1).

3.  Več organov za imenovanje lahko imenuje isto tehnično službo, ki jo države članice teh organov za imenovanje priglasijo Komisiji, ne glede na kategorije dejavnosti, ki jih navedena tehnična služba izvaja v skladu s členom 72(1).

Predlog spremembe    285

Predlog uredbe

Člen 78 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar mora homologacijski organ v skladu z regulativnim aktom iz Priloge IV za izvajanje dejavnosti, ki ni vključena v kategorije dejavnosti iz člena 72(1), imenovati posebno organizacijo ali pristojni organ, država članica izvede priglasitev iz odstavka 1.

4.  Kadar mora organ za imenovanje v skladu z regulativnim aktom iz Priloge IV za izvajanje dejavnosti, ki ni vključena v kategorije dejavnosti iz člena 72(1), imenovati posebno organizacijo ali pristojni organ, država članica izvede priglasitev iz odstavka 1.

Predlog spremembe    286

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če homologacijski organ ugotovi ali če je bil obveščen, da tehnična služba ne izpolnjuje več zahtev iz te uredbe, po potrebi omeji, začasno razveljavi ali prekliče imenovanje, in sicer glede na resnost neizpolnjevanja navedenih zahtev.

Če organ za imenovanje ugotovi ali če je bil obveščen, da tehnična služba ne izpolnjuje več zahtev iz te uredbe, po potrebi omeji, začasno razveljavi ali prekliče imenovanje, in sicer glede na resnost neizpolnjevanja navedenih zahtev.

Predlog spremembe    287

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ o vsakem zadržanju, omejitvi ali preklicu priglasitve takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

Organ za imenovanje o vsakem zadržanju, omejitvi ali preklicu priglasitve takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

Predlog spremembe    288

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ obvesti druge homologacijske organe in Komisijo, če neizpolnjevanje zahtev s strani tehnične službe vpliva na potrdila o homologaciji, izdana na podlagi pregleda in poročil o preskusih, ki jih je izdala tehnična služba, ki jo zadevajo spremembe v priglasitvi.

Organ za imenovanje obvesti druge organe za imenovanje in Komisijo, če neizpolnjevanje zahtev s strani tehnične službe vpliva na potrdila o homologaciji, izdana na podlagi pregleda in poročil o preskusih, ki jih je izdala tehnična služba, ki jo zadevajo spremembe v priglasitvi.

Predlog spremembe    289

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ v dveh mesecih po uradnem obvestilu o spremembah priglasitve Komisiji in drugim homologacijskim organom pošlje poročilo o ugotovitvah glede neizpolnjevanja zahtev. Da se po potrebi zagotovi varnost vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so že dani na trg, homologacijski organ, pristojen za imenovanje, zadevnim homologacijskim organom naroči, naj v določenem roku začasno razveljavijo ali prekličejo vsa nepravilno izdana potrdila.

Organ za imenovanje v dveh mesecih po uradnem obvestilu o spremembah priglasitve Komisiji in drugim organom za imenovanje pošlje poročilo o ugotovitvah glede neizpolnjevanja zahtev. Da se po potrebi zagotovi varnost vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so že dani na trg, organ za imenovanje zadevnim homologacijskim organom naroči, naj v določenem roku začasno razveljavijo ali prekličejo vsa nepravilno izdana potrdila.

Predlog spremembe    290

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Druga potrdila, izdana na podlagi pregleda in poročil o preskusih, ki jih je izdala tehnična služba, za katere je bila priglasitev začasno preklicana, omejena ali preklicana, ostanejo v veljavi v naslednjih okoliščinah:

4.  Potrdila o homologaciji, izdana na podlagi pregleda in poročil o preskusih, ki jih je izdala tehnična služba, za katere je bila priglasitev začasno preklicana, omejena ali preklicana, ostanejo v veljavi v naslednjih okoliščinah:

Predlog spremembe    291

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v primeru začasnega preklica priglasitve: pod pogojem, da homologacijski organ, ki je potrdilo o homologaciji izdal, v treh mesecih po začasnem preklicu homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji pisno potrdi, da med obdobjem začasnega preklica prevzema naloge tehnične službe;

(a)  v primeru začasnega preklica priglasitve: pod pogojem, da organ za imenovanje, ki je potrdilo o homologaciji izdal, v treh mesecih po začasnem preklicu homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji pisno potrdi, da med obdobjem začasnega preklica prevzema naloge tehnične službe;

Predlog spremembe    292

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v primeru omejitve ali preklica priglasitve: za obdobje treh mesecev po omejitvi ali preklicu. Homologacijski organ, ki je izdal potrdila, lahko podaljša njihovo veljavnost za nadaljnje obdobje treh mesecev, ki skupaj ne sme presegati dvanajst mesecev, pod pogojem, da v tem obdobju prevzame naloge tehnične službe, katere priglasitev je bila omejena ali preklicana.

(b)  v primeru omejitve ali preklica imenovanja: za obdobje treh mesecev po omejitvi ali preklicu. Homologacijski organ, ki je izdal potrdila, lahko podaljša njihovo veljavnost za nadaljnje obdobje treh mesecev, ki skupaj ne sme presegati dvanajst mesecev, pod pogojem, da v tem obdobju prevzame naloge tehnične službe, katere priglasitev je bila omejena ali preklicana.

Predlog spremembe    293

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Imenovanje tehnične službe se lahko podaljša šele po tem, ko homologacijski organ preveri, ali tehnična služba še naprej izpolnjuje zahteve iz te uredbe. Ocenjevanje se izvede v skladu s postopkom iz člena 77.

6.  Imenovanje tehnične službe se lahko podaljša šele po tem, ko organ za imenovanje preveri, ali tehnična služba še naprej izpolnjuje zahteve iz te uredbe. Ocenjevanje se izvede v skladu s postopkom iz člena 77.

Predlog spremembe    294

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ stalno spremlja tehnične službe, da zagotovi skladnost z zahtevami iz členov od 72 do 76, členov 84 in 85 ter Dodatka 2 k Prilogi V.

Organ za imenovanje ali nacionalni akreditacijski organ v primeru akreditacije stalno spremlja tehnične službe, da zagotovi skladnost z zahtevami iz členov od 72 do 76, členov 84 in 85 ter Dodatka 2 k Prilogi V.

Predlog spremembe    295

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tehnične službe na zahtevo predložijo vse ustrezne informacije in dokumente, ki so potrebni, da lahko navedeni homologacijski organ preveri izpolnjevanje navedenih zahtev.

Tehnične službe na zahtevo predložijo vse ustrezne informacije in dokumente, ki so potrebni, da lahko navedeni organ za imenovanje ali nacionalni akreditacijski organ v primeru akreditacije preveri izpolnjevanje navedenih zahtev.

Predlog spremembe    296

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tehnične službe homologacijski organ nemudoma obvestijo o vsaki spremembi, zlasti v zvezi z osebjem, prostori, odvisnimi družbami ali podizvajalci, ki lahko vplivajo na skladnost z zahtevami iz členov od 72 do 76, členov 84 in 85 ter Dodatka 2 k Prilogi V ali na njihovo sposobnost izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti v zvezi z vozili, sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami, za katere so imenovani.

Tehnične službe organ za imenovanje ali nacionalni akreditacijski organ v primeru akreditacije nemudoma obvestijo o vsaki spremembi, zlasti v zvezi z osebjem, prostori, odvisnimi družbami ali podizvajalci, ki lahko vplivajo na skladnost z zahtevami iz členov od 72 do 76, členov 84 in 85 ter Dodatka 2 k Prilogi V ali na njihovo sposobnost izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti v zvezi z vozili, sistemi, sestavnimi deli in samostojnimi tehničnimi enotami, za katere so imenovani.

Predlog spremembe    297

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ države članice, kjer ima sedež tehnična služba, zagotovi, da tehnična služba izpolnjuje obveznosti iz odstavka 2, razen če obstaja utemeljen razlog o nasprotnem.

Organ za imenovanje države članice, kjer ima sedež tehnična služba, zagotovi, da tehnična služba izpolnjuje obveznosti iz odstavka 2, razen če obstaja utemeljen razlog o nasprotnem.

(Odstavki v predlogu Komisije so napačno oštevilčeni – dva odstavka sta označena s številko 3.)

Predlog spremembe    298

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Tehnična služba ali homologacijski organ lahko zahteva, da se vse informacije, poslane organom druge države članice ali Komisiji, obravnavajo zaupno.

Tehnična služba ali organ za imenovanje lahko zahteva, da se vse informacije, poslane organom druge države članice ali Komisiji, obravnavajo zaupno.

(Odstavki v predlogu Komisije so napačno oštevilčeni – dva odstavka sta označena s številko 3.)

Predlog spremembe    299

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ vsaj vsakih 30 mesecev oceni, ali vsaka tehnična služba v njegovi pristojnosti še vedno izpolnjuje zahteve iz členov od 72 do 76, členov 84 in 85 ter Dodatka 2 k Prilogi V. V to oceno je vključen obisk na kraju samem pri vsaki posamezni tehnični službi v njegovi pristojnosti.

Organ za imenovanje vsaj vsaka tri leta oceni, ali vsaka tehnična služba v njegovi pristojnosti še vedno izpolnjuje zahteve iz členov od 72 do 76, členov 84 in 85 ter Dodatka 2 k Prilogi V, ter oceno predloži odgovorni državi članici. Oceno izvede skupna ocenjevalna ekipa, imenovana v skladu s postopkom iz člena 77(1) do (4), v oceno pa je vključen obisk na kraju samem pri vsaki posamezni tehnični službi v pristojnosti organa.

(Odstavki v predlogu Komisije so napačno oštevilčeni – dva odstavka sta označena s številko 3.)

Predlog spremembe    300

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice v dveh mesecih po izvedbi te ocene tehnične službe poročajo Komisiji in drugim državam članicam o navedenih dejavnostih spremljanja. Poročila vsebujejo povzetek, ki je javno dostopen.

Rezultati ocene se sporočijo vsem državam članicam in Komisiji, povzetek rezultatov pa mora biti javno dostopen. O njih razpravlja forum, ustanovljen v skladu s členom 10.

(Odstavki v predlogu Komisije so napačno oštevilčeni – dva odstavka sta označena s številko 3.)

Predlog spremembe    301

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija preišče vse primere, na katere je bila opozorjena v zvezi z usposobljenostjo tehnične službe ali nadaljnjim izpolnjevanjem zahtev in obveznosti, ki veljajo zanjo v skladu s to uredbo. Take preiskave lahko začne tudi na lastno pobudo.

Komisija v sodelovanju s homologacijskim organom zadevne države članice preišče vse primere, na katere je bila opozorjena v zvezi z usposobljenostjo tehnične službe ali nadaljnjim izpolnjevanjem zahtev in obveznosti, ki veljajo zanjo v skladu s to uredbo. Take preiskave lahko začne tudi na lastno pobudo.

Predlog spremembe    302

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija se kot del preiskave iz odstavka 1 posvetuje s homologacijskim organom države članice, kjer ima sedež tehnična služba. Homologacijski organ navedene države članice Komisiji na zahtevo predloži vse ustrezne informacije v zvezi z ustreznostjo delovanja in izpolnjevanjem zahtev o neodvisnosti in usposobljenosti zadevne tehnične službe.

2.  Komisija kot del preiskave iz odstavka 1 sodeluje s homologacijskim organom države članice, kjer ima sedež tehnična služba. Homologacijski organ navedene države članice Komisiji na zahtevo predloži vse ustrezne informacije v zvezi z ustreznostjo delovanja in izpolnjevanjem zahtev o neodvisnosti in usposobljenosti zadevne tehnične službe.

Predlog spremembe    303

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  To izmenjavo informacij usklajuje forum iz člena 10.

4.  To izmenjavo informacij usklajuje forum, ustanovljen v skladu s členom 10.

Predlog spremembe    304

Predlog uredbe

Člen 83 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če imenovanje tehnične službe temelji na akreditaciji v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008, države članice zagotovijo, da homologacijski organ obvešča nacionalni akreditacijski organ, ki je pooblastil določeno tehnično službo, o poročilih o dogodkih in drugih informacijah, ki se nanašajo na zadeve pod nadzorom tehnične službe, ko so te informacije pomembne za ocenjevanje uspešnosti tehnične službe.

1.  Če imenovanje tehnične službe temelji tudi na akreditaciji v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008, države članice zagotovijo, da homologacijski organ obvešča nacionalni akreditacijski organ, ki je pooblastil določeno tehnično službo, o poročilih o dogodkih in drugih informacijah, ki se nanašajo na zadeve pod nadzorom tehnične službe, ko so te informacije pomembne za ocenjevanje uspešnosti tehnične službe.

Predlog spremembe    305

Predlog uredbe

Člen 84 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  homologacijskemu organu omogočijo, da med ugotavljanjem skladnosti prisostvuje opravljanju nalog tehnične službe;

(a)  homologacijskemu organu ali skupni ocenjevalni ekipi iz člena 77(1) omogočijo, da med homologacijskim preskusom prisostvuje opravljanju nalog tehnične službe;

Predlog spremembe    306

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4(2), 5(2), 10(3), 22(3), 24(3), 25(5), 26(2), 28(5), 29(6), 34(2), 55(2) in (3), 56(2), 60(3), 65(10), 76(4) in 90(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4(2), 5(2), 6(7a), 10(3), 22(3), 24(3), 25(5), 26(2), 28(5), 29(6), 33(1a), 34(2), 60(3), 65(10), 76(4) in 90(2) se prenese na Komisijo za nedoločen čas od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi sprememb člena 65.

Predlog spremembe    307

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pooblastilo iz členov 4(2), 5(2), 10(3), 22(3), 24(3), 25(5), 26(2), 28(5), 29(6), 34(2), 55(2) in (3), 56(2), 60(3), 65(10), 76(4) in 90(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Pooblastilo iz členov 4(2), 5(2), 6(7a), 10(3), 22(3), 24(3), 25(5), 26(2), 28(5), 29(6), 33(1a), 34(2), 60(3), 65(10), 76(4) in 90(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    308

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

Predlog spremembe    309

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 4(2), 5(2), 10(3), 22(3), 24(3), 25(5), 26(2), 28(5), 29(6), 34(2), 55(2) in (3), 56(2), 60(3), 65(10), 76(4) in 90(2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od datuma priglasitve navedenega akta ne nasprotuje delegiranemu aktu ali če pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

5.  Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 4(2), 5(2), 6(7a), 10(3), 22(3), 24(3), 25(5), 26(2), 28(5), 29(6), 33(1a), 34(2), 60(3), 65(10), 76(4) in 90(2), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet v dveh mesecih od datuma priglasitve navedenega akta ne nasprotuje delegiranemu aktu ali če pred iztekom tega roka Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    310

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se naložijo gospodarskim subjektom in tehničnim službam v primeru kršitve njihovih obveznosti iz te uredbe, zlasti členov 11 do 19, 72 do 76, 84 in 85 ter sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

1.  Države članice določijo pravila o kaznih, ki se naložijo gospodarskim subjektom in tehničnim službam v primeru kršitve njihovih obveznosti iz te uredbe, ter sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zagotovitev njihovega izvajanja. Te kazni so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Kazni so zlasti sorazmerne s številom neskladnih vozil, registriranih na trgu zadevne države članice, ali številom neskladnih sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so na voljo na trgu zadevne države članice.

Predlog spremembe    311

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  dajanje lažnih izjav med postopki homologacije ali postopki, ki vodijo do odpoklica;

(a)  dajanje lažnih izjav med postopki homologacije ali postopki, ki vodijo do popravnih ali omejevalnih ukrepov, sprejetih v skladu s poglavjem XI;

Predlog spremembe    312

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  ponarejanje rezultatov preskusa za homologacijo;

(b)  ponarejanje rezultatov preskusa za homologacijo ali nadzor trga, vključno z odobritvami na podlagi netočnih podatkov;

Predlog spremembe    313

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  neustrezno izpolnjevanje zahtev za imenovanje s strani tehničnih služb.

Predlog spremembe    314

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  dajanje vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, za katere je potrebna homologacija, ki pa te homologacije nimajo, na voljo na trgu ali ponarejanje dokumentov ali oznak s tem namenom.

(b)  dajanje vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, za katere je potrebna homologacija, ki pa te homologacije nimajo, na voljo na trgu ali ponarejanje dokumentov, potrdil o skladnosti, predpisanih tablic ali homologacijskih oznak s tem namenom.

Predlog spremembe    315

Predlog uredbe

Člen 89 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice Komisiji vsako leto poročajo o kaznih, ki so jih naložile.

5.  Države članice o izrečenih kaznih obvestijo spletno zbirko podatkov o homologacijah iz člena 25. Obvestilo pošljejo v enem mesecu od izreka kazni.

Predlog spremembe    316

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se pri preverjanju skladnosti, ki ga izvede Komisija, iz člena 9(1) in (4) ali člena 54(1) izkaže, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota ni skladna z zahtevami iz te uredbe, lahko Komisija zadevnemu gospodarskemu subjektu za kršitev te uredbe naloži upravne globe. Naložene upravne globe so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Globe so zlasti sorazmerne s številom neskladnih vozil, registriranih na trgu Unije, ali številom neskladnih sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so na voljo na trgu Unije.

Če se pri preverjanju skladnosti, ki ga izvede Komisija, iz člena 9(1) in (4) ali člena 54(1), ali ki ga izvedejo organi z nadzor trga iz člena 8(1), izkaže, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota ni skladna z zahtevami iz te uredbe, lahko Komisija zadevnemu gospodarskemu subjektu za kršitev te uredbe naloži upravne globe. Naložene upravne globe so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Globe so zlasti sorazmerne s številom neskladnih vozil, registriranih na trgu Unije, ali številom neskladnih sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so na voljo na trgu Unije.

Predlog spremembe    317

Predlog uredbe

Člen 90 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Upravne globe, ki jih naloži Komisija, se ne prištejejo h kaznim, ki jih za isto kršitev naložijo države članice v skladu s členom 89, in ne presegajo 30 000 EUR za vsako neskladno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto.

Upravne globe, ki jih naloži Komisija, se ne prištejejo h kaznim, ki jih za isto kršitev naložijo države članice v skladu s členom 89.

 

Upravne globe, ki jih naloži Komisija, ne presegajo 30 000 EUR za vsako neskladno vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto.

Predlog spremembe    318

Predlog uredbe

Člen 91 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 715/2007

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  v členu 5(2) se po točki (c) dodata naslednja pododstavka:

 

„Proizvajalci, ki zaprosijo za EU-homologacijo za vozilo, ki uporablja osnovno strategijo za uravnavanje emisij (BES), pomožno strategijo za uravnavanje emisij (AES) ali odklopno napravo, kot so opredeljene s to uredbo ali Uredbo 2016/646/EU, homologacijskemu organu predložijo vse podatke, vključno s tehničnimi utemeljitvami, ki jih lahko upravičeno zahteva homologacijski organ, da bi z njihovo pomočjo določil, ali je BES ali AES odklopna naprava in ali se uporablja odstopanje od prepovedi uporabe odklopnih naprav iz tega člena.

 

Homologacijski organ ne podeli EU-homologacije, dokler ne dokonča svoje ocene in ugotovi, da tip vozila ni opremljen s prepovedano odklopno napravo v skladu s tem členom in Uredbo (ES) št. 692/2008.“

Predlog spremembe    319

Predlog uredbe

Priloga XII – točka 1 – drugi stolpec

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Enote

Enote

1000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Obrazložitev

Masa obremenjenega vozila je pri električnih vozilih zaradi teže akumulatorjev večja kakor pri konvencionalnih vozilih. To pomeni, da električne različice vozil z največjo dovoljeno maso obremenjenega vozila 3,5 tone (kategorija vozil N1), ki imajo enako nosilno zmogljivost kakor konvencionalne različice, presegajo to največjo dovoljeno maso obremenjenega vozila in zato spadajo v kategorijo N2. Da to ne bi povzročilo neenake obravnave, je treba prilagoditi največje število enot za majhne serije.

Predlog spremembe    320

Predlog uredbe

Priloga XII – točka 2 – drugi stolpec

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Enote

Enote

100

250

250

250

500 do 31. oktobra 2016

500 do 31. oktobra 2016

250 od 1. novembra 2016

250 od 1. novembra 2016

250

250

500

500

250

250

Predlog spremembe    321

Predlog uredbe

Priloga XIII – del I – preglednica

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Št. dela

Opis dela

Zahteva glede učinkovitosti

Preskusni postopek

Zahteva glede označevanja

Zahteve glede embalaže

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Predlog spremembe

Št. dela

Opis dela

Zahteva glede učinkovitosti

Preskusni postopek

Zahteva glede označevanja

Zahteve glede embalaže

1

Katalizatorji izpušnih plinov in njihove podlage

Emisije NOx

Standardi EURO

Tip in izvedenka vozila

 

2

Turbopuhala

Emisije CO2 in NOx

Standardi EURO

Tip in izvedenka vozila

 

3

Kompresijski sistemi za mešanico goriva/zraka razen turbopuhal

Emisije CO2 in NOx

Standardi EURO

Tip in izvedenka vozila

 

4

Filtri za trdne delce pri dizelskih motorjih

PM

Standardi EURO

Tip in izvedenka vozila

 

Predlog spremembe    322

Predlog uredbe

Priloga XVIII – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Dostop do OBD ter informacij o popravilu in vzdrževanju vozila

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    323

Predlog uredbe

Priloga XVIII – točka 2 – točka 2.8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.8.  Glede vozil kategorij, ki spadajo na področje uporabe Uredbe št. 595/2009/ES, morajo biti za namene točke 2.6.2 v primeru, da proizvajalci v franšiznih omrežjih uporabljajo diagnostična in preskusna orodja v skladu s standardom ISO 22900 Modular vehicle Communication Interface – MVCI (modularni komunikacijski vmesnik za vozila) in standardom ISO 22901 Open Diagnostic Data Exchange – ODX (odprta izmenjava diagnostičnih podatkov), datoteke ODX dostopne neodvisnim izvajalcem na spletnem mestu proizvajalca.

2.8.  Za namene točke 2.6.2, kadar proizvajalci v franšiznih omrežjih uporabljajo diagnostična in preskusna orodja v skladu s standardom ISO 22900 Modular vehicle Communication Interface – MVCI (modularni komunikacijski vmesnik za vozila) in standardom ISO 22901 Open Diagnostic Data Exchange – ODX (odprta izmenjava diagnostičnih podatkov), morajo biti datoteke ODX dostopne neodvisnim izvajalcem na spletnem mestu proizvajalca.

Predlog spremembe    324

Predlog uredbe

Priloga XVIII – točka 2 – točka 2.8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2.8 a.  Neposreden tok podatkov o vozilu je za namene OBD, diagnostike, popravil in vzdrževanja vozila na voljo prek zaporednih vrat na standardiziranem priključku za podatkovno povezavo, kot je določeno v odstavku 6.5.1.4 iz Dodatka 1 k Prilogi XI k Pravilniku ZN št. 83 in v Oddelku 4.7.3 Priloge 9B k Pravilniku ZN št. 49.

Predlog spremembe    325

Predlog uredbe

Priloga XVIII – točka 6 – točka 6.1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Informacije o vseh delih vozila, s katerimi je proizvajalec vozila opremil vozilo, kot je opredeljeno z identifikacijsko številko vozila in drugimi merili, kot so medosna razdalja, moč motorja, paket opreme ali možnosti, in ki jih je mogoče zamenjati z nadomestnimi deli, ki jih proizvajalec vozila nudi pooblaščenim serviserjem ali trgovcem ali tretjim osebam s sklicem na številko dela originalne opreme, se zagotovijo v zbirki podatkov, ki je prosto dostopna neodvisnim izvajalcem.

Informacije o vseh delih vozila, s katerimi je proizvajalec vozila opremil vozilo, kot je opredeljeno z identifikacijsko številko vozila in drugimi merili, kot so medosna razdalja, moč motorja, paket opreme ali možnosti, in ki jih je mogoče zamenjati z nadomestnimi deli, ki jih proizvajalec vozila nudi pooblaščenim serviserjem ali trgovcem ali tretjim osebam s sklicem na številko dela originalne opreme, se v obliki strojno berljivih naborov podatkov, ki jih je mogoče elektronsko obdelati, zagotovijo v zbirki podatkov, ki je dostopna neodvisnim izvajalcem.

Predlog spremembe    326

Predlog uredbe

Priloga XVIII – točka 6 – točka 6.3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.3.  Forum o dostopu do informacij o vozilih iz člena 70 določi parametre za izpolnjevanje teh zahtev v skladu z najnovejšo tehnologijo. Neodvisni izvajalec mora biti akreditiran in pooblaščen za dostop na podlagi dokumentov, ki dokazujejo, da opravlja zakonito poslovno dejavnost in ni bil obsojen za nobeno kriminalno dejavnost.

6.3.  Forum o dostopu do informacij o vozilih iz člena 70 določi parametre za izpolnjevanje teh zahtev v skladu z najnovejšo tehnologijo. Neodvisni izvajalec mora biti akreditiran in pooblaščen za dostop na podlagi dokumentov, ki dokazujejo, da opravlja zakonito poslovno dejavnost in ni bil obsojen za nobeno relevantno kriminalno dejavnost.

Predlog spremembe    327

Predlog uredbe

Priloga XVIII – točka 6 – točka 6.4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.4.  Pri vozilih, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (ES) št. 595/2009, se preprogramiranje upravljalnih enot opravi v skladu z ISO 22900-2 ali SAE J2534 ali TMC RP1210B z nelastniško strojno opremo. Uporabijo se lahko tudi ethernet, serijski kabel ali vmesnik krajevnega omrežja (LAN) ter alternativni mediji, kot so zgoščenka (CD), digitalna prilagodljiva plošča (DVD) ali polprevodniška pomnilniška naprava za informacijsko-razvedrilne sisteme (npr. navigacijski sistemi, telefon), vendar če ni potrebna nobena lastniška komunikacijska programska (npr. gonilniki ali vtičniki) in strojna oprema. Za potrjevanje združljivosti aplikacij, specifičnih za proizvajalca, in komunikacijskih vmesnikov vozila (VCI), skladnih z ISO 22900-2 ali SAE J2534 ali TMC RP1210B, proizvajalec ponudi bodisi validacijo neodvisno razvitih VCI bodisi informacije ter da na voljo morebitno posebno strojno opremo, ki jo proizvajalec VCI potrebuje za samostojno izvedbo take validacije. Pogoji iz člena 67(1) se uporabljajo za pristojbine za tako validacijo ali informacije in strojno opremo.

6.4.  Preprogramiranje upravljalnih enot se opravi v skladu z ISO 22900-2 ali SAE J2534 ali TMC RP1210 z nelastniško strojno opremo.

 

Če se preprogramiranje ali diagnostika izvajata z uporabo diagnostike prek spletnega protokola (DoIP) v skladu z ISO 13400, je skladna z zahtevami standardov iz prvega pododstavka.

 

Če proizvajalci vozil uporabljajo dodatne lastniške komunikacijske protokole, se specifikacije zanje dajo na voljo neodvisnim izvajalcem.

 

Za potrjevanje združljivosti aplikacij, specifičnih za proizvajalca, in komunikacijskih vmesnikov vozila (VCI), skladnih z ISO 22900-2 ali SAE J2534 ali TMC RP1210, proizvajalec v šestih mesecih od podelitve homologacije ponudi validacijo neodvisno razvitih VCI in preskusnega okolja, vključno z informacijami o specifikacijah komunikacijskega protokola, ter da na voljo morebitno posebno strojno opremo, ki jo proizvajalec VCI potrebuje za samostojno izvedbo take validacije. Pogoji iz člena 67(1) se uporabljajo za pristojbine za tako validacijo ali informacije in strojno opremo.

 

Ustrezno skladnost je treba zagotoviti bodisi tako, da se podeli CEN mandat za razvoj ustreznih standardov skladnosti, bodisi z uporabo obstoječih standardov, kakršen je SAE J2534-3.

 

Pogoji iz člena 67(1) se uporabljajo za pristojbine za tako validacijo ali informacije in strojno opremo.

Predlog spremembe    328

Predlog uredbe

Priloga XVIII – del 6 – točka 6.8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6.8a.  V primeru, ko OBD vozila ter informacije o popravilu in vzdrževanju, ki so na voljo na spletnem mestu proizvajalca, ne vsebujejo specifičnih relevantnih informacij, ki omogočajo pravilno zasnovo in proizvodnjo sistemov za naknadno vgradnjo, ki uporabljajo alternativna goriva, ima vsak zainteresirani proizvajalec sistemov za naknadno vgradnjo, ki uporabljajo alternativna goriva, možnost pridobiti informacije iz oddelkov 1, 3 in 4 opisnega lista iz Priloge I prek zahteve, ki jo naslovi neposredno na proizvajalca. Kontaktni podatki za ta namen so jasno navedeni na spletnem mestu proizvajalca, ki informacije zagotovi v 30 dneh. Obveznost zagotovitve teh informacij velja le za sisteme za naknadno vgradnjo, ki uporabljajo alternativna goriva, za katere se uporablja Pravilnik UN/ECE št. 115, ali za komponente za naknadno vgradnjo, ki uporabljajo alternativna goriva in so del sistemov, za katere se uporablja Pravilnik UN/ECE št. 115, ter le na zahtevo , v kateri so jasno navedene točne specifikacije modela vozila, za katerega se zahtevajo informacije, in v kateri je izrecno potrjeno, da se informacije zahtevajo za razvoj sistemov ali komponent za naknadno vgradnjo, ki uporabljajo alternativna goriva, za katere se uporablja Pravilnik UN/ECE št. 115.

Predlog spremembe    329

Predlog uredbe

Priloga XVIII – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Proizvajalci vozil prek spletne storitve ali v obliki datoteke za prenos zagotovijo elektronski podatkovni niz, ki vsebuje vse identifikacijske številke vozil (ali zahtevano podskupino) ter pripadajoče specifikacije in konfiguracije, ki so bile prvotno vgrajene v vozilo.

Predlog spremembe    330

Predlog uredbe

Priloga XVIII – točka 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7b.  Določbe za varnost elektronskega sistema

 

7b.1.  Vsa vozila z računalniškim nadzorom emisij morajo biti zaščitena pred spremembami, ki jih ni odobril proizvajalec. Proizvajalec odobri spremembe, če so te potrebne zaradi diagnosticiranja, servisiranja, pregleda, dodatnega opremljanja ali popravila vozila. Vse računalniške kode ali obratovalni parametri, ki jih je mogoče reprogramirati, morajo biti zaščiteni pred nedovoljenimi posegi z ravnjo zaščite iz določb standarda ISO 15031–7 z dne 15. marca 2001 (SAE J2186 iz oktobra 1996). Vsi odstranljivi kalibracijski pomnilniški čipi morajo biti zaliti, zaprti v ohišju ali zaščiteni z elektronskimi algoritmi in jih ni mogoče menjati brez uporabe posebnih orodij in postopkov. Na tak način so lahko zaščitene samo funkcije, ki so neposredno povezane s kalibracijo emisij ali preprečevanjem kraje vozila.

 

7b.2.   Delovnih parametrov računalniško kodiranega motorja ni mogoče spreminjati brez uporabe posebnih orodij in postopkov (npr. spajkane ali zalite računalniške komponente ali zaprta (ali spajkana) računalniška ohišja).

 

7b.3.   Če so na motorje s kompresijskim vžigom vgrajene mehanske črpalke za vbrizg goriva, proizvajalci sprejmejo ustrezne postopke, da nastavitve največje polnilne količine goriva ni mogoče nedovoljeno spreminjati, ko je vozilo v prometu.

 

7b.4.   Proizvajalci lahko pri homologacijskem organu zaprosijo za oprostitev ene od zahtev iz razdelka 8 za tista vozila, ki zaščite verjetno ne potrebujejo. Merila, ki jih homologacijski organ ocenjuje pri odločanju o oprostitvi, vključujejo zdajšnjo razpoložljivost delovnih čipov, največjo zmogljivost vozila in predvideni prodajni obseg vozila.

 

7b.5.   Proizvajalci, ki uporabljajo programirljive sisteme računalniških kod (npr. električni izbrisljivi programirljiv bralni pomnilnik, EEPROM), morajo preprečiti nedovoljeno reprogramiranje. Proizvajalci morajo zagotoviti boljše strategije za zaščito pred nedovoljenimi posegi in zaščito pred zapisovanjem, ki zahtevajo dostop do dislociranega računalnika pod nadzorom proizvajalca, do katerega pa morajo imeti dostop tudi neodvisni izvajalci z uporabo zaščite iz razdelka 6.2 in točke 6.4. Homologacijski organ mora odobriti metode, ki zagotavljajo ustrezno stopnjo zaščite pred nedovoljenimi posegi.

Predlog spremembe    331

Predlog uredbe

Priloga XVIII – dodatek 2 – točka 3.1.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.1.1.   morebitni dodatni informacijski sistem za spremljanje protokolov, ki je potreben za izvedbo popolne diagnostike, poleg standardov iz odstavka 4.7.3 Priloge 9B k Pravilniku UN/ECE št. 49, vključno z morebitnimi dodatnimi informacijami o protokolih strojne ali programske opreme, prepoznavanjem parametrov, funkcijami prenosa, zahtevah za ohranjevanje povezave („keep alive“) ali s stanji napake;

3.1.1.   morebitni dodatni informacijski sistem za spremljanje protokolov, ki je potreben za izvedbo popolne diagnostike, poleg standardov iz odstavka 4.7.3 Priloge 9B k Pravilniku UN/ECE št. 49 in iz odstavka 6.5.1.4 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 83, vključno z morebitnimi dodatnimi informacijami o protokolih strojne ali programske opreme, prepoznavanjem parametrov, funkcijami prenosa, zahtevah za ohranjevanje povezave („keep alive“) ali s stanji napake;

Predlog spremembe    332

Predlog uredbe

Priloga XVIII – dodatek 2 – točka 3.1.2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.1.2.   podrobnosti o pridobivanju in razlagi vseh kod napak, ki niso skladne s standardi iz točke 4.7.3 Priloge 9B k Pravilniku UN/ECE št. 49;

3.1.2.   podrobnosti o pridobivanju in razlagi vseh kod napak, ki niso skladne s standardi iz točke 4.7.3 Priloge 9B k Pravilniku UN/ECE št. 49 in iz odstavka 6.5.1.4 Priloge 11 k Pravilniku UN/ECE št. 83;

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (5.12.2016)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Pripravljavec mnenja: Christofer Fjellner

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je 27. januarja 2016 objavila predlog o zahtevah za homologacijo in nadzor trga motornih vozil in njihovih priklopnikov, ki so trenutno določene v Direktivi 2007/46/ES.

Leta 2013 je bilo opravljeno obsežno preverjanje ustreznosti homologacijskega sistema Unije, h kateremu se je Komisija zavezala v svojem Akcijskem načrtu za konkurenčno in trajnostno avtomobilsko industrijo v Evropi CARS 2020. Rezultati so pokazali, da so bili cilji politike v okviru trenutnega sistema do določene mere izpolnjeni. Vendar je bil sistem zaradi škandala, v katerega je bilo vpleteno podjetje Volkswagen zaradi prirejanja programske opreme, zelo kritiziran. Pripravljavec mnenja meni, da je nujno treba izboljšati homologacijski sistem EU, zlasti z vzpostavitvijo ustreznih nadzornih mehanizmov, da bi zagotovili usklajeno uporabo postopkov v državah članicah. Poleg tega je nujno treba zagotoviti, da se zakonodaja izvaja neovirano in ne povzroča večjih upravnih bremen za nacionalne uprave in industrijo.

Ena izmed slabosti trenutnega sistema so razlike v razlagi in doslednosti uporabe zahtev med državami članicami. Razlike v razlagi, ki niso nujno storjene v slabi veri, ter pri prenosu direktiv v nacionalno pravo so znana, ponavljajoča se težava, ki ogroža notranji trg in ustvarja negotovost za industrijo in potrošnike.

Te pomanjkljivosti povzročajo pomanjkanje skladnosti ter poleg tega omogočajo odkrite goljufije in kršitve obstoječe zakonodaje. Na žalost je bilo doslej odkritih že več takih primerov. Da bi obravnavali te pomanjkljivosti, je pripravljavec mnenja posebno pozornost namenil izvajanju zanesljivejših nadzornih mehanizmov in nadzora trga.

Nadzor trga, tj. naknadni nadzor po dajanju vozil na trg, je ena od pomanjkljivosti trenutne zakonodaje, zato je izboljšanje tega vidika ena od glavnih točk tega predloga. Opredeljeni so bili vloga in odgovornosti organov pregona ter ukrepi, ki se sprejmejo v primeru neskladnih proizvodov na trgu, kar je nujna izboljšava. Pripravljavec mnenja ustrezno upošteva dejstvo, da lahko nadzor trga izvajajo nacionalni organi za nadzor trga, vendar mora vlogo prevzeti tudi Komisija.

Da bi uredbo bolje prilagodili spreminjajočim se razmeram v državah članicah, pripravljavec mnenja predlaga, naj se spremeni sistem pristojbin. Ker nekatere države članice opravijo omejeno število homologacij, finančna sredstva za nadzor trga ne bi smela biti povezana s homologacijami, saj bi to lahko povzročilo velike vrzeli pri nadzoru trga. Da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje in skrben nadzor trga po vseh Uniji, morajo države članice določiti strukture pristojbin za financiranje dejavnosti nadzora trga, ki bodo odražale razmere v državah članicah.

Pripravljavec mnenja predlaga, naj se zagotovijo dodatna pojasnila v zvezi s financiranjem dejavnosti nadzora trga. Ker bodo države članice vzpostavile sistem pristojbin za kritje stroškov nadzora trga, je smiselno, da stroške, ki nastanejo zaradi dejavnosti nadzora trga, krijejo organi za nadzor trga.

Homologacije vsakih pet let revidira homologacijski organ, ki ni organ, ki jih je izdal, da se v celoti zagotovi njihova verodostojnost. Revizija bo v pomoč pri odpravljanju razlik v razlagi med homologacijskimi organi in zagotavljanju enotnega izvajanja zakonodaje.

Predlaga se tudi krepitev homologacijskih organov in organov za nadzor trga ter odgovornosti Komisije, da sprejme ukrepe v primeru neskladnosti. Z jasnimi predpisi o nadzoru trga in velikimi sankcijami bi subjekte v veliki meri in zanesljivo odvrnili od prihodnjih poskusov izogibanja zahtevam ali njihove kršitve.

Tehnične službe imajo ključno vlogo pri ohranjanju visokih tehničnih, varnostnih in okoljskih standardov Unije ter pri zagotavljanju skladnosti z njimi. Pripravljavec mnenja se strinja s Komisijo, da je tehnične službe nujno treba ocenjevati in spremljati. Vendar lahko ocenjevanje in spremljanje v nekaterih državah članicah izvaja nacionalni akreditacijski organ, zato želi pripravljavec mnenja zagotoviti, da bo to mogoče tudi v prihodnje. Z ocenjevanjem spremljanja bi bilo treba zagotoviti tudi neodvisnost tehnične službe od proizvajalca. Za zagotovitev stroškovne učinkovitosti bi bilo treba tehničnim službam omogočiti, da konkurirajo na podlagi cene, zato se odsvetuje popolna ločitev. Namesto tega bi se bilo treba osredotočiti na zanesljivo ocenjevanje in spremljanje.

Usklajeno in dosledno razlaganje zakonodaje se lahko zagotovi tudi z mehanizmom medsebojnega strokovnega pregleda homologacijskih organov, v okviru katerega bi si nacionalni organi izmenjevali informacije in usklajevali svoja ocenjevanja. Tako bi lahko homologacijski organi odpravili morebitne vrzeli pri izvajanju nadzora. Da medsebojni strokovni pregledi ne bi ustvarili nepotrebnega bremena in zvišali stroškov, pripravljavec mnenja predlaga, naj se zmanjša pogostost njihovega izvajanja, razen če obstajajo utemeljeni razlogi za njihovo pogostejše izvajanje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Ta uredba bi morala zagotavljati, da bodo nacionalni organi za homologacijo njene zahteve razlagali, uporabljali in izvrševali v vsej Uniji. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za nadzor nad delom nacionalnih organov, in sicer v obliki rednih presoj, ponovnih preskusov naključnih vzorcev opravljenih homologacij in splošnega spremljanja harmonizirane uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  S to uredbo bi morali zagotoviti zanesljive, usklajene in pregledne postopke homologacije in nadzora trga v državah članicah.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Zagotoviti bi bilo treba učinkovito izvajanje zahtev za homologacijo, tako da se okrepijo določbe o skladnosti proizvodnje, med drugim z obveznimi rednimi presojami metod za nadzor skladnosti in stalno skladnostjo zadevnih izdelkov ter s poostritvijo zahtev, povezanih z usposobljenostjo, obveznostmi in zmogljivostjo tehničnih služb, ki izvajajo preskuse za homologacijo celotnega vozila, za katere so pristojni homologacijski organi. Za zagotavljanje visoke ravni varnosti in varstva okolja ter zaupanja državljanov v sistem je bistveno pravilno delovanje tehničnih služb. Merila za imenovanje tehničnih služb, navedena v Direktivi 2007/46/ES, bi bilo treba podrobneje določiti, da bi se zagotovila njihova dosledna uporaba. Zaradi vse večje zahtevnosti dela tehničnih služb v državah članicah obstaja trend čedalje večjega razlikovanja metod ocenjevanja. Zato je treba uvesti postopkovne obveznosti, s katerimi se izmenjujejo informacije in spremljajo prakse držav članic za ocenjevanje, imenovanje, priglasitev in spremljanje njihovih tehničnih služb. S temi obveznostmi bi se morale odpraviti morebitne obstoječe razlike pri uporabljenih metodah in razlagi meril za imenovanje tehničnih služb.

(9)  Zagotoviti bi bilo treba učinkovito izvajanje zahtev za homologacijo, tako da se okrepijo določbe o skladnosti proizvodnje, med drugim z obveznimi rednimi presojami metod za nadzor skladnosti in stalno skladnostjo zadevnih izdelkov ter s poostritvijo in uskladitvijo zahtev, povezanih z usposobljenostjo, obveznostmi in zmogljivostjo tehničnih služb, ki izvajajo preskuse za homologacijo celotnega vozila, za katere so pristojni homologacijski organi. Za zagotavljanje visoke ravni varnosti in varstva okolja ter zaupanja državljanov v sistem je bistveno pravilno delovanje tehničnih služb. Merila za imenovanje tehničnih služb, navedena v Direktivi 2007/46/ES, bi bilo treba podrobneje določiti, da bi se zagotovila njihova dosledna uporaba v vseh državah članicah. Zaradi vse večje zahtevnosti dela tehničnih služb v državah članicah obstaja trend čedalje večjega razlikovanja metod ocenjevanja. Zato je treba uvesti postopkovne obveznosti, s katerimi se izmenjujejo informacije in spremljajo prakse držav članic za ocenjevanje, imenovanje, priglasitev in spremljanje njihovih tehničnih služb. S temi obveznostmi bi se morale odpraviti morebitne obstoječe razlike pri uporabljenih metodah in razlagi meril za imenovanje tehničnih služb. Za zagotovitev primernega nadzora in enakih konkurenčnih pogojev po vsej Uniji bi moralo ocenjevanje tehnične službe, ki je vložila vlogo, vključevati pregled na kraju samem in neposredno opazovanje dejanskega izvajanja preskusov za homologacijo.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  S to uredbo se predpišejo določbe za spremljanje, kako države članice izpolnjujejo njene zahteve, kar bo pripomoglo k ohranjanju zaupanja potrošnikov v vozila na trgu in zagotavljanju visoke ravni varnosti in varovanja zdravja in okolja. Forum za izmenjavo informacij o izvrševanju, ki so ga ustanovile države članice, ob podpori Komisije spremlja odgovornost nacionalnih organov, in sicer z rednimi revizijami, pregledi in preskusi vzorcev opravljenih homologacij ter preverjanjem, ali se ta uredba uporablja enotno, dosledno in učinkovito.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Države članice bi morale sodelovati med seboj in s Komisijo, da bi se povečala preglednost in medsebojno zaupanje ter nadalje uskladila in razvila merila za ocenjevanje, imenovanje in priglasitev tehničnih služb, pa tudi postopki razširitve in podaljšanja. Med seboj in s Komisijo bi se morale posvetovati o vprašanjih, ki so splošno pomembna za izvajanje te uredbe, ter druga drugo in Komisijo obveščati o svojih modelih kontrolnega seznama za ocenjevanje.

(12)  Države članice bi morale sodelovati med seboj in s Komisijo, da bi se povečala preglednost in medsebojno zaupanje ter nadalje uskladila in razvila merila za ocenjevanje, imenovanje in priglasitev tehničnih služb, pa tudi postopki razširitve in podaljšanja. Med seboj in s Komisijo bi se morale posvetovati o vprašanjih, ki so splošno pomembna za izvajanje te uredbe, ter druga drugo in Komisijo obveščati o svojih modelih kontrolnega seznama za ocenjevanje. S to uredbo je vzpostavljena spletna zbirka podatkov o homologaciji, ki bi se lahko skupaj z informacijskim sistemom za notranji trg, vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a, uporabljala kot elektronsko orodje za lažje in okrepljeno upravno sodelovanje pri upravljanju izmenjave informacij na podlagi enostavnih in poenotenih postopkov, s katerimi bi presegli jezikovne ovire.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Kadar je kljub ukrepom, sprejetim za zagotovitev, da države članice skladno uporabljajo in spremljajo zahteve, vprašljiva usposobljenost tehnične službe, bi moralo biti Komisiji omogočeno, da razišče posamezne primere.

(15)  Kadar je kljub ukrepom, sprejetim za zagotovitev, da države članice enotno in skladno uporabljajo in spremljajo zahteve, vprašljiva usposobljenost tehnične službe, bi moralo biti Komisiji omogočeno, da razišče posamezne primere in predlaga rešitve.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Za zagotovitev izpolnjevanja zahtev iz te uredbe je potreben trden mehanizem za uveljavljanje skladnosti. Glavna obveznost homologacijskih organov bi morala ostati zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede homologacije in skladnosti proizvodnje iz zakonodaje, ki ureja avtomobilsko industrijo, saj je ta obveznost tesno povezana s podelitvijo homologacije ter zahteva podrobno poznavanje vsebine. Zato je pomembno, da se z medsebojnimi strokovnimi pregledi redno preverja učinkovitost homologacijskih organov, s čimer se zagotovi, da vsi ti organi pri uveljavljanju homologacijskih zahtev uporabljajo enotno raven kakovosti in strogosti. Poleg tega je pomembno, da se preveri pravilnost homologacije same.

(18)  Za zagotovitev izpolnjevanja zahtev iz te uredbe je potreben trden mehanizem za uveljavljanje skladnosti. Glavna obveznost homologacijskih organov bi morala ostati zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede homologacije in skladnosti proizvodnje iz zakonodaje, ki ureja avtomobilsko industrijo, saj je ta obveznost tesno povezana s podelitvijo homologacije ter zahteva podrobno poznavanje vsebine. Zato je pomembno, da se učinkovitost homologacijskih organov preverja z rednimi nadzornimi pregledi na ravni Unije, vključno z neodvisnimi revizijami, s čimer se zagotovi, da vsi ti organi pri uveljavljanju homologacijskih zahtev uporabljajo enotno raven kakovosti in strogosti. Poleg tega je pomembno, da se preveri pravilnost homologacije same.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Da bi zagotovili enoten nadzor trga v Uniji, bi bilo treba nadzorna pooblastila podeliti centralizirani agenciji na ravni Unije, s čimer bi zagotovili celovito izvajanje novega okvira za homologacije in nadzor trga.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Da bi zagotovili neodvisno preverjanje skladnosti vozil v uporabi v vsem življenjskem ciklu vozil, za katere se uporablja ta uredba, bi bilo treba razviti zanesljive in obvezne metode za preskušanje emisij ter tako določiti zahteve za tehnični pregled, ki bi temeljile na kombinaciji neposrednega preskušanja emisij iz izpušne cevi in preskušanja sistema OBD, vključno z določitvijo preskusnih metod za merjenje NOx med rednim preskušanjem emisij v skladu z Direktivo 2014/45/EU ter ravni delcev in njihovih mejnih vrednosti. Zlasti nove tehnologije daljinskega zaznavanja omogočajo prepoznavanje vozil, ki močno onesnažujejo, na cesti in preverjanje skladnosti teh vozil v uporabi v zvezi s predpisanimi mejnimi vrednostmi emisij (delci, NOx, CO in HC), pri čemer bo to v prihodnosti stroškovno najučinkovitejši način za izvajanje rednih tehničnih pregledov.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Da bi se povečala preglednost homologacijskega postopka ter poenostavila izmenjava informacij in neodvisno preverjanje, ki ga izvajajo organi za nadzor trga, homologacijski organi in Komisija, bi bilo treba homologacijsko dokumentacijo zagotoviti v elektronski obliki in omogočiti, da je javno dostopna, pri tem pa upoštevati izjeme zaradi varovanja poslovnih interesov in osebnih podatkov.

(22)  Da bi se povečala preglednost homologacijskega postopka ter poenostavila izmenjava informacij in neodvisno preverjanje, ki ga izvajajo organi za nadzor trga, homologacijski organi, Komisija in tretje strani, je za tovrstno preverjanje treba razkriti informacije o vozilu in preskusih. Ustrezne informacije bi bilo treba zagotoviti v elektronski obliki in poskrbeti za njihovo javno dostopnost, pri tem pa upoštevati izjeme zaradi varovanja poslovnih interesov in osebnih podatkov.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Med navedene bolj specifične obveznosti nacionalnih organov iz te uredbe bi morali biti vključeni naknadni preskusi in pregledi za preverjanje skladnosti, opravljeni pri zadostnem številu vozil, danih na trg. Izbira vozil za naknadno preverjanje skladnosti bi morala temeljiti na ustrezni oceni tveganja, pri kateri se upošteva teža morebitne neskladnosti in verjetnost njenega pojava.

(24)  Med navedene bolj specifične obveznosti nacionalnih organov iz te uredbe bi morali biti vključeni naknadni preskusi in pregledi za preverjanje skladnosti, opravljeni pri zadostnem številu vozil, danih na trg. Izbira vozil za naknadno preverjanje skladnosti bi morala temeljiti na ustrezni oceni tveganja, pri kateri se upošteva teža morebitne neskladnosti in verjetnost njenega pojava. Temeljiti bi morala tudi na jasnih in podrobnih merilih in med drugim vključevati naključne preglede določenega deleža vseh trenutnih modelov, vozil z vgrajenimi novimi motorji ali tehnologijami, vozil z visoko ali zelo nizko porabo goriva in vozil z zelo velikim obsegom prodaje, pri tem pa bi bilo treba upoštevati podatke o izpolnjevanju zahtev iz preteklosti, opozorila potrošnikov, rezultate daljinskega zaznavanja in pomisleke neodvisnih raziskovalnih ustanov.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Dejstvo, da je mogoče nekatere sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali dele in opremo namestiti na ali vgraditi v vozilo, potem ko je bilo navedeno vozilo že dano na trg, registrirano ali se začelo uporabljati, ne bi smelo vplivati na cilje te uredbe. Zato bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe, da se zagotovi, da homologacijski organ pred dajanjem na trg, registracijo ali začetkom uporabe preveri sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali dele in opremo, ki se lahko namestijo na ali vgradijo v vozilo in ki lahko zelo poslabšajo delovanje sistemov, bistvenih za varstvo okolja ali funkcionalno varnost.

(27)  Dejstvo, da je mogoče nekatere sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali dele in opremo namestiti na ali vgraditi v vozilo, potem ko je bilo navedeno vozilo že dano na trg, registrirano ali se začelo uporabljati, ne bi smelo vplivati na cilje te uredbe. Zato bi bilo treba sprejeti ustrezne ukrepe, da se zagotovi, da homologacijski organ pred dajanjem na trg, registracijo ali začetkom uporabe preveri sisteme, sestavne dele, samostojne tehnične enote ali dele in opremo, ki se lahko namestijo na ali vgradijo v vozilo in ki lahko poslabšajo delovanje sistemov, bistvenih za varstvo okolja ali funkcionalno varnost.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Skladnost proizvodnje je eden od temeljev sistema EU-homologacije, zato bi moral pristojni organ ali ustrezno usposobljena tehnična služba, imenovana v ta namen, odobriti ukrepe, ki jih je proizvajalec vzpostavil za zagotavljanje takšne skladnosti, ter jih redno preverjati z neodvisnimi občasnimi presojami. Poleg tega bi morali homologacijski organi zagotavljati preverjanje stalne skladnosti zadevnih proizvodov.

(29)  Skladnost proizvodnje je eden od temeljev sistema EU-homologacije, zato bi moral pristojni organ ali ustrezno usposobljena tehnična služba, imenovana v ta namen, ki pa ni tehnična služba, ki je opravila preskus za namene homologacije, odobriti ukrepe, ki jih je proizvajalec vzpostavil za zagotavljanje takšne skladnosti, ter jih redno preverjati z neodvisnimi občasnimi presojami. Poleg tega bi morali homologacijski organi zagotavljati preverjanje stalne skladnosti zadevnih proizvodov.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Oceno resnih tveganj za varnost in škode za javno zdravje in okolje, o katerih se je poročalo, bi bilo treba izvesti na nacionalni ravni, kadar tveganje ali škoda, o kateri se poroča, morda presegata ozemlje ene države članice, pa bi bilo treba zagotoviti usklajevanje na ravni Unije z namenom skupne uporabe virov in zagotavljanja skladnosti glede popravnega ukrepa, ki ga je treba sprejeti za zmanjšanje ugotovljenega tveganja in škode.

(31)  Oceno tveganj za varnost in škode za javno zdravje in okolje, bi bilo treba izvesti na nacionalni ravni, kadar tveganje ali škoda, morda presega ozemlje ene države članice, pa bi bilo treba zagotoviti usklajevanje na ravni Unije z namenom skupne uporabe virov in zagotavljanja skladnosti glede popravnega ukrepa, ki ga je treba sprejeti za odpravo ugotovljenega tveganja in škode.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Pri tem pa tehnični napredek, ki prinaša nove metode ali tehnike za diagnostiko in popravilo vozil, na primer daljinski dostop do informacij in programske opreme vozila, ne bi smel oslabiti ciljev te uredbe glede dostopa do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila za neodvisne izvajalce.

(37)  Tehnični napredek, ki prinaša nove metode ali tehnike za diagnostiko in popravilo vozil, na primer daljinski dostop do informacij in programske opreme vozila, bi moral okrepiti cilje te uredbe glede dostopa do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila za neodvisne izvajalce.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Države članice morajo določiti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisiji vsako leto poročajo o naloženih kaznih zaradi spremljanja skladnosti izvajanja teh določb.

(40)  Države članice bi morale določiti pravila o kaznih za kršitve te uredbe in zagotoviti njihovo izvajanje. Te kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice bi morale Komisiji vsako leto poročati o naloženih kaznih, da bi ji omogočile spremljanje skladnosti izvajanja določb o kaznih.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.   S to uredbo se tudi ustanovi Evropska agencija za nadzor vozil (EVSA, v nadaljevanju „agencija“) in določijo njena pooblastila in pristojnosti.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Proizvajalec lahko v skladu s to uredbo zaprosi za homologacijo ali posamično odobritev vozila za naslednja vozila in stroje, če navedena vozila izpolnjujejo temeljne določbe te uredbe:

3.  Proizvajalec lahko v skladu s to uredbo zaprosi za homologacijo ali posamično odobritev vozila za naslednja vozila in stroje, če navedena vozila izpolnjujejo določbe te uredbe:

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo nacionalni organi za nadzor trga, in ukrepe, ki jih ti organi sprejmejo za zagotovitev, da so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote ter deli in oprema, ki so na voljo na trgu, skladni z zahtevami iz ustrezne zakonodaje Unije in ne ogrožajo zdravja, varnosti ali drugih vidikov zaščite javnega interesa;

(2)  „nadzor trga“ pomeni dejavnosti, ki jih izvajajo nacionalni organi za nadzor trga, in ukrepe, ki jih ti organi sprejmejo za zagotovitev, da so vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote ter deli in oprema, ki so na voljo na trgu, skladni z zahtevami iz ustrezne zakonodaje Unije in ne ogrožajo zdravja, varnosti, okolja ali drugih vidikov zaščite javnega interesa, vključno s pravicami potrošnikov;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  „odklopna naprava“ pomeni vsak del vozila, ki zaznava temperaturo, hitrost vozila, vrtilno frekvenco motorja, uporabljeno prestavo, podtlak v polnilnem zbiralniku ali kateri koli drug parameter z namenom aktiviranja, prilagajanja, zakasnitve ali prekinitve delovanja katerega koli dela sistema za uravnavanje emisij, ki zmanjšuje učinkovitost sistema za uravnavanje emisij pod katerimi koli okoljskimi pogoji ali pogoji delovanja motorja, ki so značilni za ozemlje Unije in so prisotni pri normalnem delovanju vozila ali takrat, ko se ne izvajajo preskusi za homologacijo;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b)  „osnovna strategija za uravnavanje emisij“ (BES) pomeni strategijo za uravnavanje emisij, ki je aktivna v celotnem obsegu delovanja vrtilne frekvence in bremena motorja, razen če se aktivira pomožna strategija za uravnavanje emisij;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c)  „pomožna strategija za uravnavanje emisij“ (AES) pomeni strategijo za uravnavanje emisij, ki se aktivira in nadomesti ali spremeni osnovno strategijo za uravnavanje emisij za poseben namen ter kot odziv na poseben sklop okoljskih pogojev in/ali pogojev delovanja, izvaja pa se le, dokler so ti pogoji prisotni;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43)  „vozilo zaključka serije“ pomeni vozilo iz zaloge, ki ga zaradi začetka veljave novih tehničnih zahtev, za katere ni bilo homologirano, ni mogoče ali ni več mogoče dati na voljo na trgu, registrirati ali začeti uporabljati;

(43)  „vozilo zaključka serije“ pomeni vozilo iz zaloge ali vozilo, potrebno dodelave, ki ga zaradi začetka veljave novih tehničnih zahtev, za katere ni bilo homologirano, ni mogoče ali ni več mogoče dati na voljo na trgu, registrirati ali začeti uporabljati;

Obrazložitev

Vozila se lahko izdelajo v več stopnjah, kar bi bilo treba upoštevati pri opredeljevanju vozil iz zaključka serije.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(44a)  „daljinsko zaznavanje“ pomeni skeniranje in merjenje ravni onesnaževal v izpušni cevi med vožnjo vozila, pri katerem se uporabljajo s senzorji opremljeni instrumenti, nameščeni ob cesti, njihov namen pa je zbiranje podatkov o delovanju, potrebnih za spremljanje povprečnih emisij vozil na cesti ter prepoznavanje čezmernih onesnaževalcev;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88, da zaradi prilagoditve tehničnemu napredku in regulativnim spremembam spremeni Prilogo IV z navedbo in posodobitvijo sklicev na regulativne akte, ki vsebujejo zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote.

2.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88, da zaradi prilagoditve tehničnemu napredku in regulativnim spremembam spremeni Prilogo IV z navedbo in posodobitvijo sklicev na regulativne akte, ki vsebujejo zahteve, ki jih morajo izpolnjevati vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote.

 

Proizvajalci, ki zaprosijo za EU-homologacijo za vozilo, ki uporablja osnovno strategijo za uravnavanje emisij (BES), pomožno strategijo za uravnavanje emisij (AES) ali odklopno napravo, kot so opredeljene s to uredbo ali Uredbo 2016/646/EU, homologacijskemu organu predložijo vse podatke, vključno s tehnično utemeljitvijo, ki jo lahko upravičeno zahteva homologacijski organ, da bi določili, ali je BES ali AES odklopna naprava in ali se uporablja odstopanje od prepovedi uporabe odklopnih naprav iz člena 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007.

 

Proizvajalci homologacijskemu organu pisno izjavijo, da so zagotovljene vse informacije v zvezi z osnovno strategijo za uravnavanje emisij (BES), pomožno strategijo za uravnavanje emisij (AES) ali odklopno napravo in da vrsta vozila, za katerega se podeli homologacija, ni opremljena s prepovedano odklopno napravo v skladu s tem členom in Uredbo (ES) št. 692/2008.

 

Homologacijski organ ne podeli EU-homologacije, dokler ne dokonča svoje ocene in ugotovi, da tip vozila, za katerega se podeli homologacija, ni opremljen s prepovedano odklopno napravo v skladu s tem členom in Uredbo (ES) št. 692/2008.

 

Za namene ocenjevanja in preverjanja skladnosti ali neskladnosti z zahtevami iz tega člena lahko homologacijski organ, organ za nadzor trga ali agencija opravi dodaten nenapovedan preskus s parametri, ki se razlikujejo od preskusov, navedenih v tej uredbi. Parametre dodatnega nenapovedanega preskusa opredeli vsakokrat le homologacijski organ, organ za nadzor trga ali agencija, pri čemer ostanejo strogo zaupni, proizvajalec pa jih ne pozna do končne objave rezultatov preskusa.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.   Države članice v skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 765/2008 organizirajo in izvajajo nadzor trga ter preverjanje vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki vstopajo na trg.

4.   Države članice v skladu s poglavjem III Uredbe (ES) št. 765/2008 organizirajo in izvajajo nadzor trga ter preverjanje vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki vstopajo na trg. Države članice se lahko odločijo, da bodo izvajale skupne dejavnosti nadzora trga za namene, določene v členu 8 te uredbe.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da lahko organi za nadzor trga, kadar se jim zdi to potrebno in utemeljeno, upravičeno vstopijo v prostore gospodarskih subjektov ter odvzamejo potrebne vzorce vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot za preverjanje skladnosti.

5.  Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da lahko organi za nadzor trga, kadar se jim zdi to potrebno in utemeljeno, brez predhodnega obvestila vstopijo v prostore gospodarskih subjektov ter odvzamejo potrebne vzorce vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot za preverjanje skladnosti. Lastnik vozila prejme odškodnino za stroške, povezane s temi pregledi.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih homologacijskih dejavnosti. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka štiri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam in Komisiji. Zadevna država članica omogoči javnosti dostop do povzetka rezultatov, zlasti števila podeljenih homologacij in identitete ustreznih proizvajalcev.

6.  Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih homologacijskih dejavnosti ter kakovost opravljenih homologacij. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka tri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam, Komisiji, forumu za izvrševanje in izmenjavo informacij iz člena 10 ter, skladno s členom 12 Direktive (EU) 2016/XXX o zmanjšanju nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka in o spremembi Direktive 2003/35/ES, forumu za čist zrak za Evropo in na zahtevo tretjim stranem. Zadevna država članica splošni javnosti omogoči dostop do celotnega poročila o rezultatih, zlasti glede števila podeljenih in zavrnjenih homologacij, identitete ustreznih proizvajalcev in tipov vozil.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka štiri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam in Komisiji. Zadevna država članica javnosti omogoči dostop do povzetka rezultatov.

7.  Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka tri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam, Komisiji in na zahtevo tretjim stranem. Zadevna država članica javnosti omogoči dostop do povzetka rezultatov, zlasti glede vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki niso skladni s to uredbo, pa tudi glede pravilnosti homologacij, identitete ustreznih homologacijskih organov, proizvajalcev in tipov avtomobilov.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Homologacijski organi zagotovijo, da je vozilo, ki ga je proizvajalec izročil za namen homologacijskega preskusa, popolnoma reprezentativno za vozilo, ki naj bi se proizvajalo in dalo na trg, ter da pregled izročenega vozila ne da rezultatov, ki se sistematično razlikujejo od delovanja vozil v pogojih, ki jih lahko razumno pričakujejo pri običajnem delovanju in uporabi.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Homologacijski organi razlagajo in izvršujejo zahteve te uredbe na enoten in usklajen način, da bi preprečili uporabo različnih standardov v Uniji. Sodelujejo s Komisijo in forumom za izvrševanje in izmenjavo informacij iz člena 10 pri spremljanju in nadzoru dejavnosti v zvezi z uporabo te uredbe in jima na zahtevo predložijo vse potrebne informacije.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Homologacijski organi opravljajo svoje naloge neodvisno in nepristransko. Upoštevajo zaupnost, kadar je to potrebno zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, pri čemer se upošteva obveznost obveščanja iz člena 9(3), da se zaščitijo interesi uporabnikov v Uniji.

2.  Homologacijski organi opravljajo svoje naloge neodvisno in nepristransko. Upoštevajo zaupnost, kadar je to potrebno zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, razen če to ni v interesu javnosti, pri čemer se upošteva obveznost zagotavljanja podatkov iz člena 9(3), da se zaščitijo interesi uporabnikov v Uniji.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organi v državah članicah medsebojno sodelujejo z izmenjavo informacij, ki so pomembne za njihove vlogo in naloge.

Homologacijski organi v državah članicah vzpostavijo postopke za zagotovitev učinkovitega in uspešnega usklajevanja in medsebojne izmenjave informacij, ki so pomembne za njihove vlogo in naloge.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, da določi skupna merila za imenovanje, preverjanje in ocenjevanje homologacijskih organov na nacionalni ravni. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

5.  Komisija sprejme izvedbene akte, da določi skupna merila za imenovanje, preverjanje in ocenjevanje homologacijskih organov na nacionalni ravni. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Organi za nadzor trga izvajajo redne preglede, da preverijo, ali so vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote skladni z zahtevami iz te uredbe ter s pravilnostjo homologacij. Navedeni pregledi se izvajajo v primernem obsegu s pregledom dokumentacije ter preskusi v realnih pogojih in laboratorijskimi preskusi na osnovi statistično relevantnih vzorcev. Organi za nadzor trga pri tem upoštevajo uveljavljena načela ocenjevanja tveganj, pritožbe in druge informacije.

1.  Organi za nadzor trga izvajajo redne preglede, da preverijo, ali so vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote skladni z zahtevami iz te uredbe ter s pravilnostjo homologacij. Navedeni pregledi se izvajajo v primernem obsegu s pregledom dokumentacije ter preskusi v realnih pogojih in laboratorijskimi preskusi na osnovi statistično relevantnih vzorcev, ki odražajo število vozil v tej državi članici. Organi za nadzor trga pri tem upoštevajo uveljavljena znanstvena načela in protokole ocenjevanja tveganj, vključno s pritožbami, razširjenost modelov vozil in njihovih delov, rezultate preskusov tretjih strani, modele z zelo visoko ali zelo nizko porabo goriva, prvo uporabo novega motorja ali tehnologije, poročila o rednih tehničnih pregledih, programe vzorčenja na podlagi daljinskega zaznavanja in druge informacije. Ob utemeljenih pritožbah sprejmejo nadaljnje ukrepe.

 

Organi za nadzor trga lahko pri preverjanju emisij vozil uporabljajo tehnologijo daljinskega zaznavanja in tako pomagajo ugotoviti, kateri modeli vozil močno onesnažujejo in jih je treba dodatno preiskati. Pri tem sodelujejo in usklajujejo svoje dejavnosti z organi, pristojnimi za redne tehnične preglede v skladu z Direktivo 2014/45/EU.

 

Če so za izpolnjevanje zahtev iz tega člena določene tehnične službe, organi za nadzor trga zagotovijo, da pregled opravi druga tehnična služba, in ne tista, ki je izvedla preskuse za prvotno homologacijo.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Organi za nadzor trga od gospodarskih subjektov zahtevajo, da jim dajo na razpolago dokumentacijo in informacije, ki so po njihovem mnenju potrebne za izvajanje njihovih dejavnosti.

2.  Organi za nadzor trga od gospodarskih subjektov zahtevajo, da jim dajo na razpolago dokumentacijo in informacije, vključno s tehničnimi specifikacijami, ki so po njihovem mnenju potrebne za izvajanje njihovih dejavnosti. To vključuje dostop do ustrezne programske opreme, algoritmov, krmilnih enot motorja in druge potrebne tehnične specifikacije.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organi za nadzor trga v ustreznem času sprejmejo primerne ukrepe, s katerimi uporabnike na svojih ozemljih opozorijo o nevarnostih, ki so jih odkrili v zvezi s katerim koli vozilom, sistemom, sestavnim delom in samostojno tehnično enoto, da bi preprečili ali zmanjšali tveganje poškodb ali drugo škodo.

Organi za nadzor trga v ustreznem času sprejmejo primerne ukrepe, s katerimi uporabnike opozorijo o nevarnostih, ki so jih odkrili v zvezi s katerim koli vozilom, sistemom, sestavnim delom ali samostojno tehnično enoto, da bi preprečili ali zmanjšali tveganje poškodb ali drugo škodo. Te informacije so na voljo na spletu v preprostem in razumljivem jeziku.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kadar se organi za nadzor trga ene države članice odločijo za umik vozila, sistema, sestavnega dela in samostojne tehnične enote s trga v skladu s členom 49(5), o tem obvestijo zadevni gospodarski subjekt in po potrebi ustrezen homologacijski organ.

5.  Kadar se organi za nadzor trga ene države članice odločijo za umik vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote s trga v skladu s členom 49(5), o tem obvestijo zadevni gospodarski subjekt in ustrezen homologacijski organ.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Organi za nadzor trga opravljajo svoje naloge neodvisno in nepristransko. Upoštevajo zaupnost, kadar je to potrebno zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, pri čemer velja obveznost obveščanja iz člena 9(3) in to v polnem obsegu, ki je potreben za zaščito interesov uporabnikov v Uniji.

6.  Organi za nadzor trga opravljajo svoje naloge neodvisno in nepristransko. Upoštevajo zaupnost, kadar je to potrebno zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, razen če je njihovo razkritje v interesu javnosti, pri čemer velja obveznost zagotavljanja podatkov iz člena 9(3) in to v polnem obsegu, ki je potreben za zaščito interesov uporabnikov v Uniji.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka štiri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam in Komisiji. Zadevna država članica javnosti omogoči dostop do povzetka rezultatov.

7.  Države članice redno pregledujejo in ocenjujejo delovanje svojih dejavnosti nadzora. Takšni pregledi in ocene se izvajajo vsaj na vsaka tri leta, rezultati pregledov in ocen pa se sporočijo ostalim državam članicam, Komisiji, forumu za izvrševanje in izmenjavo informacij, ustanovljenim s členom 10, in na zahtevo tretjim osebam. Zadevna država članica javnosti omogoči dostop do povzetka rezultatov, pri čemer navede zlasti število in ime modela vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki niso skladni s to uredbo, skupaj z identiteto ustreznih proizvajalcev.

 

Organi za nadzor trga najmanj vsaki dve leti objavijo povzetek poročila o obsegu, področju in rezultatih svojih dejavnosti nadzora trga.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Če je v državi članici za nadzor trga in nadzor zunanjih meja pristojnih več organov, ti medsebojno sodelujejo z izmenjevanjem informacij, ki so pomembne za njihove vlogo in naloge.

9.  Če je v državi članici za nadzor trga in nadzor zunanjih meja pristojnih več organov, ti uvedejo postopke za učinkovito in uspešno usklajevanje in izmenjavo informacij, ki so pomembne za njihove vlogo in naloge.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi merila za določitev obsega, področja in pogostosti opravljanja pregledov za preverjanje skladnosti odvzetih vzorcev iz odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

10.  Komisija v skladu s členom 88 sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to uredbo, s katerimi določi merila za določitev obsega, področja in pogostosti opravljanja pregledov za preverjanje skladnosti odvzetih vzorcev iz odstavka 1 in merila za izbor vozil za preskušanje.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Preverjanje skladnosti, ki ga izvede Komisija, in usklajevanje izvrševanja z državami članicami

Preverjanje skladnosti, ki ga izvede Evropska agencija za nadzor vozil, in usklajevanje izvrševanja z državami članicami

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija v primernem obsegu organizira in izvaja ali zahteva izvajanje preskusov in pregledov vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki so na trgu že na voljo, da preveri, ali so vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote skladni s homologacijami in veljavno zakonodajo, ter zagotovi pravilnost homologacij.

Evropska agencija za nadzor vozil (v nadaljnjem besedilu: agencija) v primernem obsegu organizira in izvaja ali zahteva izvajanje preskusov in pregledov vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki so na trgu že na voljo, da preveri, ali so vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote skladni s homologacijami in veljavno zakonodajo, ter zagotovi pravilnost homologacij.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V primeru vozil kategorije M in N agencija izvede naključne preskuse nazora trga na najmanj 20 % novih modelih, ki se vsako leto dajo na trg Unije, da preveri, ali so ta vozila skladna z varnostno in okoljsko zakonodajo Unije. Pri izbiri vozil upošteva uveljavljena načela ocenjevanja tveganj, pritožbe, vključno s preskusi, ki jih izvedejo tretje strani, novimi tehnologijami na trgu in poročili z rednih tehničnih pregledov, ter druge informacije. Ob utemeljenih pritožbah sprejme nadaljnje ukrepe.

 

Če je za preskušanje iz tega ostavka določena tehnična služba, agencija zagotovi, da pregled opravi druga tehnična služba, in ne tista, ki je izvedla preskuse za prvotno homologacijo.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ti preskusi in pregledi se lahko izvajajo na novih vozilih, ki jih dobavijo proizvajalci ali gospodarski subjekti, kot je določeno v odstavku 2.

Ti preskusi in pregledi se izvajajo na

 

-   novih vozilih, sistemih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah, ki jih dobavijo proizvajalci ali gospodarski subjekti, kot je določeno v odstavku 2;

 

-   registriranih vozilih v dogovoru z imetnikom registracije.

 

Lastnik vozila prejme odškodnino za stroške, povezane s temi pregledi.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Lahko se izvajajo tudi na registriranih vozilih v dogovoru z imetnikom registracije za vozilo.

črtano

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Proizvajalci, ki so imetniki homologacij, ali gospodarski subjekti Komisiji na zahtevo pošljejo statistično relevantno število vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih izbere Komisija, in so reprezentativni za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so v okviru navedene homologacije na voljo za dajanje na trg. Navedena vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote so za preskušanje na voljo ob času, v kraju in tako dolgo, kot je zahtevala Komisija.

2.  Proizvajalci, ki so imetniki homologacij, ali gospodarski subjekti agenciji na zahtevo pošljejo statistično relevantno število vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih izbere agencija in so v celoti reprezentativni za vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki so v okviru zadevne homologacije na voljo za dajanje na trg. Navedena vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote so za preskušanje na voljo ob času, v kraju in tako dolgo, kot je zahtevala agencija. Lastnik vozila prejme nadomestilo za stroške, povezane s temi pregledi.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Da lahko Komisija izvede preskuse iz odstavkov 1 in 2, ji države članice dajo na razpolago vse podatke, povezane s homologacijo vozila, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, za katere se izvaja preskus preverjanja skladnosti. V navedene podatke so vključene vsaj informacije iz potrdila o homologaciji in njegovih prilog iz člena 26(1).

Da lahko agencija izvede preskuse iz odstavkov 1, 1a in 2, ji države članice dajo na razpolago vse podatke, povezane s homologacijo vozila, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, za katere se izvaja preskus preverjanja skladnosti. V navedene podatke so vključene vsaj informacije iz potrdila o homologaciji in njegovih prilog iz člena 26(1).

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice zagotovijo vso potrebno pomoč in dokumentacijo ter drugo tehnično podporo, ki jo strokovnjaki Komisije zahtevajo za izvajanje preskusov, pregledov in inšpekcijskih pregledov.

 

Države članice zagotovijo, da imajo strokovnjaki Komisije dostop do vseh prostorov ali delov prostorov in do informacij, pomembnih za opravljanje svojih dolžnosti, vključno z računalniškimi sistemi in programsko opremo.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Proizvajalci vozil objavijo podatke, potrebne za preskus preverjanja skladnosti, ki ga izvedejo tretje osebe. Komisija sprejme izvedbene akte, da opredeli podatke, ki se objavijo, in pogoje za tako objavo, pri čemer upošteva varovanje poslovnih informacij in varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

4.  Proizvajalci vozil objavijo podatke, potrebne za preskus preverjanja skladnosti, ki ga izvedejo tretje osebe. Ti podatki vključujejo zlasti parametre in nastavitve, ki so potrebni za pravilno ponovitev preskusnih pogojev, uporabljenih med homologacijskim preskušanjem. Komisija sprejme izvedbene akte, da opredeli podatke, ki se objavijo, in pogoje za tako objavo, pri čemer upošteva varovanje poslovnih informacij in varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če Komisija ugotovi, da preskušena ali pregledana vozila niso skladna s homologacijskimi zahtevami iz te uredbe ali katerega koli regulativnega akta iz Priloge IV ali da je bila homologacija podeljena na podlagi nepravilnih podatkov, v skladu s členom 54(8) zahteva, naj zadevni gospodarski subjekt nemudoma sprejme vse ustrezne popravne ukrepe, da vozila uskladi z navedenimi zahtevami, ali sprejme omejevalne ukrepe, tako da od gospodarskega subjekta zahteva, naj bodisi umakne zadevna vozila s trga bodisi jih v razumnem obdobju odpokliče, v odvisnosti od resnosti ugotovljene neskladnosti.

Če Komisija ugotovi, da vozila, sestavni deli in samostojne tehnične enote, ki so bili preskušeni ali pregledani, niso skladni s homologacijskimi zahtevami iz te uredbe ali katerega koli regulativnega akta iz Priloge IV ali da je bila homologacija podeljena na podlagi nepravilnih podatkov, nemudoma zahteva, naj zadevni gospodarski subjekt v skladu s členom 54(8) sprejme vse ustrezne popravne ukrepe, da vozila, sestavne dele in samostojne tehnične enote uskladi z navedenimi zahtevami, ali sprejme omejevalne ukrepe, tako da od gospodarskega subjekta zahteva, naj bodisi umakne zadevna vozila, sestavne dele in samostojne tehnične enote s trga bodisi jih v razumnem obdobju odpokliče, v odvisnosti od resnosti ugotovljene neskladnosti.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Popravni ukrepi, ki jih sprejme Komisija na podlagi preskusov preverjanja skladnosti, se uporabljajo v vsej Uniji, izvajajo pa jih nacionalni organi na usklajen in dosleden način. Takšni popravni ukrepi Unije lahko vključujejo enotno nadomestilo potrošnikom, če se je zaradi njih prvotna zmogljivost vozila spremenila, in finančno nadomestilo za vse zunanje negativne učinke (kakovost zraka, javno zdravje itd.).

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija objavi poročilo o svojih ugotovitvah po vsakem preskusu preverjanja skladnosti, ki ga je opravila.

Agencija objavi letna poročila o svojih ugotovitvah po vsakem preskusu preverjanja skladnosti, ki ga je opravila. Poročila so dostopna javnosti, vključno z informacijami o rezultatih izvedenih preskusov ter o sistemih, sestavnih delih ali samostojnih tehničnih enotah vozila, ki niso skladni, vključno z identiteto ustreznih proizvajalcev.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice na podlagi priporočil iz poročila, pripravljenega po preverjanju skladnosti, sprejmejo ustrezne nadaljnje ukrepe in na zahtevo Komisije preverijo delovanje in organizacijo pristojnih organov ter raziščejo pomembne ali ponavljajoče se probleme v zadevni državi članici.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice izvedejo priporočila agencije v skladu s tem členom, če se ta nanašajo na eno ali več držav članic. Če država ne izvede priporočila agencije ali od njega odstopi, obvesti Komisijo o razlogih za to odločitev. Komisija oceni navedene razloge in, če meni, da sprejeti ukrepi niso utemeljeni, v posvetovanju z zadevno državo članico zahteva, naj izvede priporočilo ali sprejme alternativne ukrepe.

 

Če večkratno neizvajanje priporočil ali alternativnih ukrepov iz točke (c) člena 10(2) povzroči neskladnost s to uredbo, Komisija zadevnemu homologacijskemu organu začasno prekliče pooblastilo za sprejemanje vlog za potrdilo o EU-homologaciji v skladu s členom 21.

 

Komisija v dveh mesecih po začasnem preklicu tega pooblastila iz drugega pododstavka državam članicam predloži poročilo o svojih ugotovitvah glede neskladnosti. Za zagotovitev varnosti vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki so že dani na trg, Komisija zadevnim homologacijskim organom po potrebi naroči, naj v določenem roku začasno prekličejo vsa nepravilno izdana potrdila.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Agencija se financira z nacionalnimi pristojbinami, ki jih plača proizvajalec in se v skladu s členom 30(2a) zaračunajo za vsa nova vozila, prodana v Uniji.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Forum za izmenjavo informacij o izvrševanju

Forum za izvrševanje in izmenjavo informacij

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija ustanovi Forum za izmenjavo informacij o izvrševanju (v nadaljnjem besedilu: forum) in mu predseduje.

1.  Komisija ustanovi Forum o izvrševanju in izmenjavi informacij (v nadaljnjem besedilu: forum). Predseduje mu agencija.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Forum je sestavljen iz članov, ki jih imenujejo države članice.

Forum je sestavljen iz članov, ki jih imenujejo države članice, in predstavnikov Komisije. Kot opazovalci v forumu sodelujejo predstavniki tehničnih služb, organizacij tretjih strani, ki izvajajo preskuse, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varnosti in okolja, in potrošniških skupin.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Med njegove svetovalne naloge so med drugim vključeni spodbujanje dobrih praks, izmenjava informacij o težavah pri izvrševanju, sodelovanje, razvoj delovnih metod in orodij, razvoj postopka za elektronsko izmenjavo podatkov, ocenjevanje projektov usklajenega izvrševanja, kazni ter skupni pregledi.

Med njegove svetovalne naloge so vključeni:

 

(a)   prispevanje k spodbujanju primerov dobre prakse za zagotovitev uspešnega in harmoniziranega izvajanja te uredbe, zlasti na področju ocenjevanja, imenovanja in spremljanja imenovanih organov ter splošne uporabe zahtev iz te uredbe, vključno z upoštevanjem dokazov ali drugih informacij, zahtevanih od ustreznih tretjih strani;

 

(b)   pomoč pristojnim organom držav članic pri izvajanju dejavnosti nadzora trga, vključno z usklajevanjem nacionalnih dejavnosti nadzora trga na regionalni ali vseevropski ravni;

 

(c)   izvajanje skupnih presoj nacionalnih homologacijskih organov vsaka tri leta, da preveri, ali spoštujejo zahteve te uredbe ter izvajajo svoje naloge neodvisno in temeljito. Presoje vključujejo preverjanje obstoječih nacionalnih homologacijskih postopkov, pregled naključnega vzorca izdanih homologacij in obisk na kraju samem pri tehnični službi, za katero je odgovoren pregledani organ. Agencija lahko sodeluje pri teh presojah, odločitev o svojem sodelovanju ali nesodelovanju pa sprejme na podlagi analize ocene tveganja;

 

(d)   ocenjevanje rezultatov pregledov dejavnosti nadzora delovanja trga in priprava splošnih priporočil na podlagi enega ali več tovrstnih pregledov;

 

(e)   ocenjevanje rezultatov ocen delovanja tehničnih služb v skladu s členom 80(3a) in po skupni oceni v skladu s členom 80(4) in priprava splošnih priporočil na podlagi enega ali več tovrstnih ocen;

 

(f)   ocenjevanje učinkovitosti dejavnosti izvrševanja, med drugim in če je to ustrezno, tudi doslednosti in učinkovitosti popravil, odpoklica ali kazni, ki jih uporabijo države članice, ko so vozila, sistemi, sestavni deli ali posamezne tehnične enote, ki niso skladni, dani na trg v več kot eni državi članici, ter, na zahtevo Komisije, priprava splošnih priporočil na podlagi tovrstne ocene. Ta ocena se opravi vsaj vsaki dve leti.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Vse odločitve, ki jih forum sprejme, in priporočila, o katerih se dogovori, tudi o odpoklicih, se javno objavijo.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Forum ustanovi stalni odbor, sestavljen iz desetih neodvisnih presojevalcev in predstavnika Komisije (stalni odbor), ki izvaja redne presoje nacionalnih homologacijskih organov in organov za nadzor trga, da se preveri skladnost z zahtevami te uredbe in neodvisno, učinkovito in uspešno spremlja izvajanje dolžnosti teh organov.

 

Te presoje predmet neodvisnega pregleda in se izvajajo pregledno.

 

Če je to primerno, vključujejo naslednje:

 

(a)   oceno postopkov in protokolov, uporabljenih v homologacijskih organih in organih za nadzor trga;

 

(b)   oceno imenovanja tehničnih služb;

 

(c)   obiske na kraju samem in pogovore z osebjem nacionalnih organov in imenovanih tehničnih služb;

 

(d)   preglede laboratorijev, obratov, merilnih instrumentov in metod vzorčenja;

 

(e)   oceno izdanih homologacij;

 

(f)   katero koli drugo dejavnost, ki je potrebna za ugotavljanje primerov neskladnosti.

 

Presojevalci lahko za pomoč pri presojah sklenejo pogodbo s tretjo osebo.

 

Presojevalci in najete tretje osebe opravljajo svoje naloge neodvisno in nepristransko. Upoštevajo zaupnost, kadar je to potrebno zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, pri čemer velja obveznost zagotavljanja podatkov iz člena 9(3) in to v polnem obsegu, potrebnem za zaščito interesov uporabnikov in državljanov v Uniji.

 

Države članice zagotovijo vso potrebno pomoč ter vso dokumentacijo in podporo, ki jo presojevalci zahtevajo, da lahko opravljajo svoje dolžnosti.

 

Države članice zagotovijo, da imajo presojevalci dostop do vseh prostorov ali delov prostorov in do vseh informacij, pomembnih za opravljanje njihovih dolžnosti, vključno z informacijami iz računalniških sistemov in programske opreme.

 

Forum da rezultate presoj na voljo državam članicam in Komisiji.

 

Države članice in Komisija sprejmejo ustrezne nadaljnje ukrepe ob upoštevanju informacij in priporočil iz poročil, pripravljenih na podlagi presoj.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88, da določi sestavo, postopek imenovanja, podrobne naloge, delovne metode in poslovnik foruma.

3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 88 za dopolnitev te uredbe z določitvijo sestave, postopka imenovanja, podrobnih nalog, delovne metode ter poslovnika foruma in stalnega odbora presojevalcev.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 10a

 

Spletna zbirka podatkov o homologacijah

 

1.   Komisija vzpostavi in vzdržuje spletno zbirko podatkov o homologacijah, ki je sestavljena iz dveh različnih vmesnikov: javnega vmesnika in vmesnika za preverjanje skladnosti.

 

2.   Javni vmesnik vsebuje informacije iz Priloge IX te Uredbe, rezultate preskusov, specifikacije testiranja in identiteto tehničnih služb in organov za homologacijo, vključenih v različne stopnje homologacije, pri tem pa upošteva naslednje zahteve:

 

(a)   informacije je treba zagotavljati brezplačno;

 

(b)   informacije je treba zagotavljati v uporabniku prijazni obliki;

 

(c)   informacije so na voljo v digitalni obliki in omogočajo neomejeno iskanje.

 

3.   Do vmesnika za preverjanje skladnosti imajo dostop države članice, organi za homologacijo, organi za nadzor trga in Komisija, vsebuje pa informacije iz odstavka 2 in informacije, določene v Prilogah I in III te uredbe, pri tem pa upošteva naslednje zahteve:

 

(a)   zagotovljena mora biti stroga varnostna ureditev za varovanje zaupnih podatkov;

 

(b)   pravice do dostopa morajo temeljiti na načelu potrebe po seznanjenosti s podatki;

 

(c)   zagotovljena mora biti povezava do informacijskega in komunikacijskega sistema za tržni nadzor (ICSMS), ki je vzpostavljena v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 765/2008.

 

4.   Organi za homologacijo v zbirko podatkov o homologacijah ob izdaji ali preklicu nove homologacije vključijo informacije, zahtevane v prilogah I in III te uredbe, informacije o neskladnosti z zahtevami te uredbe in informacije o predvidenih in izvedenih popravnih ukrepih.

 

5.   Po vnosu informacij v zbirko podatkov organi za homologacijo ohranijo pravico do dostopa do teh podatkov in njihovega spreminjanja. Vse spremembe se označijo z datumom in so jasno vidne. Podatki v vmesniku za preverjanje skladnosti se uporabljajo le za namene, povezane z izvrševanjem na podlagi te uredbe in aktov, sprejetih v skladu z njo, nedovoljena uporaba teh informacij pa je prepovedana.

 

6.   Zbirka podatkov se vzpostavi tako, da kar najbolj zmanjša upravno breme in da je v skladu z načeli prijaznosti do uporabnikov in stroškovne učinkovitosti. Obstoj spletne zbirke podatkov o homologacijah ne nadomesti ali spremeni odgovornosti organov za tržni nadzor.

 

7.   Za preverjanje primernosti uporabe informacijskega sistema za notranji trg (IMI) za namene izmenjave informacij na podlagi tega člena se najpozneje ... [tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe] začne izvajati pilotni projekt.

 

8.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 88 za dopolnitev te uredbe z določitvijo operativnih podrobnosti v zvezi z vzpostavitvijo spletne zbirke podatkov o homologacijah.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.   Ko proizvajalci zaprosijo za EU-homologacijo, organu za homologacijo dokažejo in pisno izjavijo, da v snovanje vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot niso bile vključene strategije, ki po nepotrebnem zmanjšajo njihovo delovanje med ustreznimi testnimi postopki, ko se pri vozilih, sistemih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah preskusi delovanje pod pogoji, kakršne je mogoče razumno pričakovati med običajnim delovanjem in uporabo.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec homologacijskemu organu, ki je podelil homologacijo, nemudoma predloži podrobne informacije o neskladnosti in morebitnih sprejetih ukrepih.

Proizvajalec homologacijskemu organu, ki je podelil homologacijo, in agenciji nemudoma predloži podrobne informacije o neskladnosti in morebitnih sprejetih ukrepih.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Proizvajalec na podlagi utemeljene zahteve nacionalnega organa navedenemu organu prek homologacijskega organa predloži izvod potrdila o EU-homologaciji ali dovoljenje iz člena 55(1), ki dokazuje skladnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote v jeziku, ki ga nacionalni organ brez težav razume.

Proizvajalec na podlagi utemeljene zahteve nacionalnega organa ali agencije navedenemu organu ali agenciji prek homologacijskega organa predloži izvod potrdila o EU-homologaciji ali dovoljenje iz člena 55(1), ki dokazuje skladnost vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote v jeziku, ki ga ta nacionalni organ brez težav razume.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  na podlagi utemeljene zahteve homologacijskega organa temu organu predloži vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti proizvodnje vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote;

(b)  na podlagi utemeljene zahteve homologacijskega organa ali agencije temu organu ali agenciji predloži vse informacije in dokumentacijo, potrebne za dokazovanje skladnosti proizvodnje vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, kar vključuje tudi vse tehnične specifikacije homologacije in dostop do programske opreme in algoritmov, kot je zahtevano;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  na zahtevo homologacijskih organov ali organov za nadzor trga sodeluje pri vseh ukrepih, sprejetih za odpravljanje resnih tveganj, ki jih pomenijo vozila, sistemi, sestavni deli, samostojne tehnične enote, deli ali oprema v okviru navedenega pooblastila;

(c)  na zahtevo homologacijskih organov ali organov za nadzor trga ali agencije sodeluje pri vseh ukrepih, sprejetih za odpravljanje resnih tveganj, ki jih pomenijo vozila, sistemi, sestavni deli, samostojne tehnične enote, deli ali oprema v okviru navedenega pooblastila;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Uvoznik proizvajalca takoj obvesti o pritožbah in poročilih, ki se nanašajo na tveganja, domnevne zaplete in težave z neskladnostjo uvoženih vozil, sistemov, sestavnih delov, samostojnih tehničnih enot, delov ali opreme.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  EU-homologacija za končno fazo dodelave se podeli šele po tem, ko homologacijski organ preveri, da tip vozila, homologiran v končni fazi, v trenutku homologacije izpolnjuje vse veljavne tehnične zahteve. V preverjanje je vključen pregled dokumentov v zvezi z vsemi zahtevami iz EU-homologacije nedodelanega tipa vozila, podeljene v večstopenjskem postopku, tudi kadar je podeljena za drugo kategorijo vozila.

4.  EU-homologacija za končno fazo dodelave se podeli šele po tem, ko homologacijski organ preveri, da tip vozila, homologiran v končni fazi, v trenutku homologacije izpolnjuje vse veljavne tehnične zahteve. V preverjanje je vključen pregled dokumentov v zvezi z vsemi zahtevami iz EU-homologacije nedodelanega tipa vozila, podeljene v večstopenjskem postopku, tudi kadar je podeljena za drugo kategorijo vozila. Organ, ki odobri vozilo v zadnji fazi, mora zagotoviti, da dokončano vozilo izpolnjuje vse zahteve in po potrebi ponovi izvirne preskuse, da preveri, ali je delovanje sistemov in sestavnih delov, ki so bili odobreni ločeno, po vgraditvi v dokončano vozilo še vedno skladno z ustreznimi homologacijami.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Proizvajalec da homologacijskemu organu na voljo toliko vozil, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, kolikor jih je v skladu z ustreznimi posamičnimi direktivami ali uredbami potrebnih za izvedbo zahtevanih preskusov.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  podrobne tehnične opise in specifikacije za kalibracijo za vse sestavne dele, povezane z emisijami (osnovna strategija za uravnavanje emisij)

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  seznam vseh odklopnih naprav in pomožnih strategij za uravnavanje emisij, vključno z opisom parametrov, ki jih spreminjajo morebitne pomožne strategije za uravnavanje emisij, in mejnih pogojev, pod katerimi pomožne strategije za uravnavanje emisij delujejo, navedbo, za katere pomožne in osnovne strategije za uravnavanje emisij je verjetno, da bodo aktivne v nizu okoljskih pogojev, podrobnimi tehničnimi opisi in specifikacijami za kalibracijo ter podrobno utemeljitvijo vsake odklopne naprave, ki zmanjšuje učinkovitost sistema za uravnavanje emisij, skupaj z obrazložitvijo, zakaj ne gre za odklopno napravo, ki je prepovedana na podlagi člena 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Opisna mapa se pošlje v elektronskem obrazcu, ki ga zagotovi Komisija, lahko pa se pošlje tudi v papirni obliki.

2.  Opisna mapa se pošlje v elektronskem obrazcu, ki ga zagotovi Komisija. Lahko pa se dodatno pošlje tudi v papirni obliki.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Pri vlogi za homologacijo celotnega vozila proizvajalec zagotovi podrobne informacije, vključno s tehničnimi obrazložitvami, o vseh pomožnih strategijah motorja, ki se uporabljajo zunaj pogojev, določenih v ustreznih zakonskih predpisih Unije in preskusnih postopkih.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ in tehnične službe imajo dostop do programske opreme in algoritmov vozila.

Homologacijski organ in tehnične službe imajo dostop do programske opreme, povezane z varnostjo in emisijami, ter strojne opreme in algoritmov vozila, imajo pa tudi ustrezen vpogled v razvojni proces teh sistemov programske in strojne opreme, ob upoštevanju svojih ustreznih dolžnosti.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Proizvajalec ob oddaji vloge za homologacijo s standardiziranim obrazcem obvesti homologacijski organ in pristojno tehnično službo o različici varnostne in z emisijami povezane programske opreme. Tehnična služba lahko z določitvijo ustreznih parametrov označi programsko opremo, da se odkrijejo naknadne nezakonite spremembe programske opreme.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ lahko od proizvajalca z obrazloženo zahtevo tudi zahteva, naj mu pošlje vse dodatne informacije, ki so potrebne za odločitev o tem, kateri preskusi so potrebni, ali za lažjo izvedbo navedenih preskusov.

Homologacijski organ in pristojna tehnična služba lahko od proizvajalca z obrazloženo zahtevo tudi zahtevata, naj jima pošlje vse dodatne informacije, ki so potrebne za odločitev o tem, kateri preskusi so potrebni, ali za lažjo izvedbo preskusov.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če je to potrebno zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, upoštevata zaupnost, razen če prevlada interes javnosti, pri čemer se upošteva obveznost zagotavljanja informacij iz člena 9(3), da se zaščitijo interesi uporabnikov v Uniji.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  upravičenost utemeljitve za vgradnjo odklopne naprave v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Homologacijski organ zavrne podelitev EU-homologacije, če meni, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti z veljavnimi zahtevami pomeni resno tveganje za varnost ali da lahko resno škodi okolju ali javnemu zdravju. V tem primeru homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji takoj pošlje podrobno dokumentacijo, v kateri pojasni razloge za svojo odločitev ter navede dokaze za svoje ugotovitve.

5.  Homologacijski organ zavrne podelitev EU-homologacije, če meni, da tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote kljub skladnosti z veljavnimi zahtevami pomeni tveganje za varnost ali da lahko resno škodi okolju ali javnemu zdravju. V tem primeru homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji takoj pošlje podrobno dokumentacijo, v kateri pojasni razloge za svojo odločitev ter navede dokaze za svoje ugotovitve.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Homologacijski organ lahko na podlagi informacij iz opisne mape zavrne odobritev odklopne naprave za uravnavanje emisij.

 

Če ugotovi, da je bila nezakonito vgrajena odklopna naprava, ne podeli EU-homologacije.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Komisija v skladu s členom 88 sprejme delegirane akte za dopolnitev te uredbe z določitvijo meril, po katerih se oceni vloga za izvzetje od prepovedi odklopnih naprav za uravnavanje emisij v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2007, in pogojev, pod katerimi se lahko vloga odobri ali zavrne.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Homologacijski organ homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji vsake tri mesece pošlje seznam EU-homologacij sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih je v prejšnjem obdobju izdal, spremenil, zavrnil ali preklical. Navedeni seznam vsebuje informacije iz Priloge XIV.

2.  Homologacijski organ homologacijskim organom drugih držav članic, Komisiji in agenciji vsake tri mesece pošlje seznam EU-homologacij sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, ki jih je v prejšnjem obdobju izdal, spremenil, zavrnil ali preklical. Navedeni seznam vsebuje informacije iz Priloge XIV.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Skladnost s tehničnimi predpisi, določenimi v tej uredbi in regulativnih aktih iz Priloge IV, se dokaže z ustreznimi preskusi v skladu z zadevnimi regulativnimi akti iz Priloge IV, ki jih opravijo imenovane tehnične službe.

1.  Skladnost s tehničnimi predpisi, določenimi v tej uredbi in regulativnih aktih iz Priloge IV, se dokaže z ustreznimi preskusi v skladu z zadevnimi regulativnimi akti iz Priloge IV, ki jih izključno in v celoti opravijo imenovane tehnične službe, ustrezni nacionalni organ ali Komisija.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Proizvajalec homologacijskemu organu zagotovi vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki se v skladu z ustreznimi akti iz Priloge IV zahtevajo za opravljanje potrebnih preskusov.

2.  Proizvajalec tehnični službi zagotovi vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote, ki se v skladu z ustreznimi akti iz Priloge IV zahtevajo za opravljanje potrebnih preskusov.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Potrebni preskusi se opravijo na navedenih vozilih, sistemih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah, ki so reprezentativne za tip v postopku homologacije.

3.  Potrebni preskusi se opravijo na navedenih vozilih, sistemih, sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah, ki so strogo reprezentativne za tip v postopku homologacije.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri homologaciji celotnega vozila organi zagotovijo, da se z vozili, izbranimi za preskušanje, ne bodo dosegli rezultati, ki sistematično odstopajo od rezultatov delovanja vozil pod pogoji, ki se lahko razumno pričakujejo med običajnim delovanjem in uporabo.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Proizvajalci vozil objavijo podatke, potrebne za preskus preverjanja skladnosti, ki ga izvedejo tretje osebe. Komisija sprejme izvedbene akte, da opredeli podatke, ki se objavijo, in pogoje za tako objavo, pri čemer upošteva varovanje poslovnih informacij in varstvo osebnih podatkov v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zato da homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, preveri, ali je vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota skladna s homologiranim tipom, na vzorcih iz prostorov proizvajalca, vključno s proizvodnimi obrati, izvede vsa preverjanja ali preskuse, potrebne za EU-homologacijo.

4.  Zato da homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, preveri, ali je vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota skladna s homologiranim tipom, na naključno izbranih vzorcih iz prostorov proizvajalca, vključno s proizvodnimi obrati ali prodajnimi saloni, izvede vsa preverjanja ali preskuse, potrebne za EU-homologacijo. Preskusov ne izvede ista tehnična služba, ki je opravila prvo preskušanje za namene homologacije.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Homologacijski organ, ki podeli EU-homologacijo in ugotovi, da proizvajalec vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ne proizvaja več v skladu s homologiranim tipom, ali pa ugotovi, da potrdila o skladnosti niso več skladna s členoma 34 in 35, čeprav se proizvodnja nadaljuje, sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi pravilno izvajanje postopka za skladnost proizvodnje, ali prekliče homologacijo.

5.  Če homologacijski organ, ki podeli EU-homologacijo, ugotovi, da proizvajalec vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot ne proizvaja več v skladu s homologiranim tipom, ali pa ugotovi, da potrdila o skladnosti niso več skladna s členoma 34 in 35, čeprav se proizvodnja nadaljuje, sprejme vse potrebne ukrepe, da zagotovi pravilno izvajanje postopka za skladnost proizvodnje in da je takoj spet zagotovljena skladnost, ali prekliče homologacijo.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice določijo strukturo nacionalne pristojbine, s katero se krijejo stroški homologacij in dejavnosti nadzora trga ter preskušanje homologacij in preskušanje in pregledi skladnosti proizvodnje, ki jih opravijo tehnične službe, ki so jih imenovali.

1.  Države članice določijo strukturo nacionalne pristojbine, s katero se krijejo stroški dejavnosti homologiranja in dejavnosti nadzora trga ter preskušanje homologacij in preskušanje in pregledi skladnosti proizvodnje, ki jih opravijo tehnične službe, ki so jih imenovali. Pristojbin ne zaračunavajo neposredno tehnične službe.

 

Države članice zagotovijo, da med nacionalnimi homologacijskimi organi ali organi za nadzor trga, tehničnimi službami in proizvajalci ni navzkrižja interesov.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Te nacionalne pristojbine se zaračunavajo proizvajalcem, ki so v zadevni državi članici vložili vlogo za homologacijo. Pristojbin ne zaračunavajo neposredno tehnične službe.

2.  Nacionalne pristojbine za homologacijske dejavnosti se zaračunavajo proizvajalcem, ki so v zadevni državi članici vložili vlogo za homologacijo.

 

Zbrane pristojbine se namensko uporabijo izključno za dejavnosti preskušanja homologacij in nadzora trga.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Nacionalne pristojbine za dejavnosti nadzora trga proizvajalcu zaračunava država članica, v kateri poteka se zadevni proizvodi dajo na trg, ter znašajo 10 EUR na prodano vozilo.

 

Zbrane pristojbine se namensko uporabijo izključno za dejavnosti nadzora trga.

 

Države članice prek foruma vsako leto obvestijo druge države članice in Komisijo o podrobnostih glede zbranih pristojbin in skupnem letnem strošku opravljenega nadzornega preskušanja. Prvo takšno obveščanje se opravi ... [leto dni po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   S strukturo nacionalnih pristojbin se krijejo tudi stroški pregledov in preskusov za preverjanje skladnosti, ki jih v skladu s členom 9 izvaja Komisija. Ti prispevki pomenijo zunanje namenske prejemke splošnega proračuna Evropske unije v skladu s členom 21(4) finančne uredbe26.

3.   Nacionalne pristojbine za dejavnosti nadzora trga krijejo tudi stroške pregledov in preskusov za preverjanje skladnosti, ki jih v skladu s členom 9 izvaja agencija. Ti prispevki pomenijo zunanje namenske prejemke splošnega proračuna Evropske unije v skladu s členom 21(4) finančne uredbe26.

__________________

__________________

26Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2015 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1–96).

26Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2015 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, da določi dodatek iz odstavka 3, ki se uporabi za nacionalne pristojbine iz odstavka 1. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

5.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, da določi dodatek iz odstavka 3, ki se uporabi za nacionalne pristojbine za dejavnosti nadzora trga iz odstavka 2a. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sprememba se označi kot „popravek“, če homologacijski organ ugotovi, da je zadevni tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote kljub spremembi podatkov iz opisne dokumentacije še vedno skladen z veljavnimi zahtevami za ta tip, zaradi česar ni treba ponoviti nobenih pregledov ali preskusov.

Sprememba se označi kot „popravek“, če homologacijski organ ugotovi, da je zadevni tip vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote kljub spremembi podatkov iz opisne dokumentacije še vedno skladen z veljavnimi zahtevami za ta tip, zaradi česar ni treba ponoviti nobenih pregledov ali preskusov. Homologacijski organ pri ocenjevanju takšnih popravkov upošteva rezultate ustreznih dejavnosti nadzora trga, opravljenih v skladu s členom 8.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  rezultati preskusa preverjanja skladnosti, ki jih opravi Komisija ali organ za nadzor trga, pokažejo morebitne neskladnosti z varnostno ali okoljsko zakonodajo Unije;

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 33 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Prenehanje veljavnosti

Redno preverjanje in prenehanje veljavnosti

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Homologacije za vozila, sisteme, sestavne dele in ločene tehnične enote se izdajo za omejeno obdobje petih let brez možnosti podaljšanja. Datum prenehanja veljavnosti se navede v potrdilu o homologaciji. Potrdilo o homologaciji se lahko po prenehanju veljavnosti podaljša na podlagi vloge proizvajalca in le, kadar homologacijski organ preveri, ali je novi tip vozila, sistem, sestavni del in samostojna tehnična enota skladen z vsemi zahtevami iz ustreznih regulativnih aktov za nova vozila, sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote navedenega tipa.

1.   Homologacije za vozila se preverijo po štirih letih od prve homologacije ali prejšnjega preverjanja. Preverjanje opravi agencija in pri tem uporabi drugo tehnično službo od tiste, ki je opravila prvo homologacijo. Pri preverjanju potrdila o homologaciji se ugotovi, ali je tip vozila skladen z vsemi zahtevami iz ustreznih regulativnih aktov, ki se ob navedenem času uporabljajo za vsa nova vozila navedenega tipa.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Če agencija odkrije nepravilnosti ali neskladnosti, zahteva sprejetje popravnih ukrepov ali razglasi prenehanje veljavnosti homologacije.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   EU-homologacija za vozila preneha veljati pred iztekom veljavnosti v katerem koli od naslednjih primerov:

2.   EU-homologacija za vozila preneha veljati v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)  če nove zahteve, ki se uporabljajo za homologirani tip vozila, postanejo obvezne za dajanje na voljo na trgu, registracijo ali začetek uporabe vozil, homologacije pa ni mogoče razširiti v skladu s točko (c) člena 32(2);

(a)  če nove zahteve, ki se uporabljajo za homologirani tip vozila, postanejo obvezne za dajanje na voljo na trgu, registracijo ali začetek uporabe vozil, homologacije pa ni mogoče razširiti v skladu s točko (c) člena 32(2);

(b)  če se proizvodnja vozil v skladu s homologiranim tipom prostovoljno popolnoma preneha;

(b)  če proizvodnja vozil v skladu s homologiranim tipom popolnoma preneha, torej če v obdobju dveh let ni proizvedeno nobeno vozilo tega tipa;

(c)  če potrdilu o homologaciji poteče veljavnost zaradi omejitve iz člena 37(6);

(c)  če potrdilu o homologaciji poteče veljavnost zaradi omejitve iz člena 37(6);

(d)  če se homologacija prekliče v skladu s členom 29(5) ali členom 53(1);

(d)  če se homologacija prekliče v skladu s členom 29(5) ali členom 53(1);

(e)  če je bilo ugotovljeno, da homologacija temelji na lažnih izjavah, ponarejenih rezultatih preskusa ali če so bili podatki, zaradi katerih bi bila podelitev homologacije zavrnjena, zadržani.

(e)  če je bilo ugotovljeno, da homologacija temelji na lažnih izjavah ali ponarejenih rezultatih preskusa ali če so bili podatki, zaradi katerih bi bila podelitev homologacije zavrnjena, zadržani;

 

(ea)  če ni bilo opravljeno preverjanje homologacije v skladu s členom 33(1).

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.   Če se potrdilu o EU-homologaciji za tip vozila, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto izteka veljavnost, proizvajalec o tem takoj obvesti homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo.

črtano

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, ob prejemu obvestila proizvajalca homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji po potrebi takoj posreduje vse ustrezne informacije za dajanje na voljo na trgu, registracijo ali začetek uporabe vozil.

Homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, ali agencija, ki jo je preverila, homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji po potrebi takoj posreduje vse ustrezne informacije za dajanje na voljo na trgu, registracijo ali začetek uporabe vozil.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Potrdilo o skladnosti bo vsebovalo specifični faktor skladnosti za vozilo, izmerjen v preskusu dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2016/646.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 36a

 

Popravni ukrepi za potrošnike

 

Kadar se za del, tehnično enoto, sistem ali celo vozilo, prodano v Uniji, ugotovi neskladnost s potrdilom o skladnosti in homologacijskimi zahtevami, ima potrošnik pravico, da se vozilo uskladi, in sicer z nadomestitvijo, popravilom, proizvajalčevim popolnim vračilom plačila ali delnim vračilom plačila, če je bilo vozilo usklajeno, a so zdaj stroški delovanja in vzdrževanja vozila višji, kot je bilo v izhodišču navedeno v pogodbi.

 

Če se potrošnik odloči za popravilo ali nadomestitev, mu proizvajalec med popravilom ali do nadomestitve zagotovi brezplačno nadomestno vozilo.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice dajo prednost homologacijam za nove in inovativne tehnologije, ki imajo občutno manjši okoljski vpliv, in jih tudi pospešijo.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za podelitev EU-homologacij z izjemo za nove tehnologije ali nove tehnične rešitve je treba pridobiti dovoljenje Komisije. To dovoljenje se podeli z izvedbenim aktom. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

3.  Za podelitev EU-homologacij z izjemo za nove tehnologije ali nove tehnične rešitve je treba pridobiti dovoljenje Komisije. Komisija da prednost EU-homologacijam za nove in inovativne tehnologije, ki imajo občutno manjši okoljski vpliv, in jih pospeši. Dovoljenje se podeli z delegiranim aktom. Ta delegirani akt se sprejme v skladu s členom 88.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice lahko odločijo, da določeno vozilo, unikatno ali ne, oprostijo zahtev po skladnosti z eno ali več določbami te uredbe ali z bistvenimi zahtevami, navedenimi v regulativnih aktih iz Priloge IV, če navedene države članice uvedejo ustrezne alternativne zahteve.

1.  Države članice lahko odločijo, da določeno vozilo, unikatno ali ne, oprostijo zahtev po skladnosti z eno ali več določbami te uredbe ali z zahtevami, navedenimi v regulativnih aktih iz Priloge IV, če navedene države članice uvedejo ustrezne alternativne zahteve.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, pri tej oceni ugotovi, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, naj bodisi sprejme vse ustrezne popravne ukrepe za uskladitev vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote z navedenimi zahtevami bodisi sprejme omejevalne ukrepe za umik vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote s trga ali njihov odpoklic v razumnem roku, sorazmernem z naravo tveganja.

Kadar homologacijski organ, ki je podelil homologacijo, pri tej oceni ugotovi, da vozilo, sistem, sestavni del ali samostojna tehnična enota ne izpolnjuje zahtev iz te uredbe, od zadevnega gospodarskega subjekta nemudoma zahteva, naj bodisi sprejme vse ustrezne popravne ukrepe za uskladitev vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote z navedenimi zahtevami bodisi sprejme omejevalne ukrepe, s katerimi od gospodarskega subjekta zahteva takojšen umik vozila, sistema, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote s trga ali njihov odpoklic v roku treh mesecev, odvisno od narave tveganja.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dokler gospodarski subjekt ne sprejme vseh ustreznih popravnih ukrepov, lahko država članica zavrne registracijo takih vozil.

Dokler gospodarski subjekt ne sprejme vseh ustreznih popravnih ukrepov, država članica zavrne registracijo takih vozil.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Če vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jim je priloženo potrdilo o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom ali s to uredbo ali so bili homologirani na podlagi nepravilnih podatkov, lahko homologacijski organi, organi za nadzor trga ali Komisija sprejmejo potrebne omejevalne ukrepe v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 765/2008, da prepovejo ali omejijo dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe neskladnih vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na trgu ali da jih s tega trga umaknejo ali odpokličejo, vključno s tem, da homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, to homologacijo prekliče, dokler ustrezni gospodarski subjekt ne sprejme vseh ustreznih popravnih ukrepov, s katerimi uskladi navedena vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote.

1.   Če vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jim je priloženo potrdilo o skladnosti ali nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom ali s to uredbo ali so bili homologirani na podlagi nepravilnih podatkov, lahko homologacijski organi, organi za nadzor trga ali agencija sprejmejo potrebne omejevalne ukrepe v skladu s členom 21 Uredbe (ES) št. 765/2008, da prepovejo ali omejijo dajanje na trg, registracijo ali začetek uporabe neskladnih vozil, sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot na trgu ali da jih s tega trga umaknejo ali odpokličejo, vključno s tem, da homologacijski organ, ki je podelil EU-homologacijo, to homologacijo prekliče, dokler ustrezni gospodarski subjekt ne sprejme vseh ustreznih popravnih ukrepov, s katerimi uskladi navedena vozila, sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.   Če homologacijski organ ali organ za nadzor trga ugotovi, da vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote niso skladni s to uredbo ali da je bila homologacija podeljena na podlagi nepravilnih podatkov ali da vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jim je priloženo potrdilo o skladnosti ali ki nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, lahko sprejme vse ustrezne omejevalne ukrepe v skladu s členom 53(1).

1.   Če homologacijski organ ali organ za nadzor trga ugotovi, da vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote niso skladni s to uredbo ali da je bila homologacija podeljena na podlagi nepravilnih podatkov ali da vozila, sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote, ki jim je priloženo potrdilo o skladnosti ali ki nosijo homologacijsko oznako, niso skladni s homologiranim tipom, sprejme vse ustrezne omejevalne ukrepe v skladu s členom 53(1).

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Homologacijski organ, ki se ne strinja z dovoljenjem, ki ga je izdala druga država članica, o razlogih za nestrinjanje obvesti Komisijo. Komisija po posvetovanju z zadevnimi homologacijskimi organi sprejme ustrezne ukrepe za razrešitev nesoglasja, v katere je lahko po potrebi vključena zahteva za preklic dovoljenja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

6.  Homologacijski organ, ki se ne strinja z dovoljenjem, ki ga je izdala druga država članica, o razlogih za nestrinjanje obvesti agencijo in Komisijo. Komisija po posvetovanju z zadevnimi homologacijskimi organi sprejme ustrezne ukrepe za razrešitev nesoglasja, v katere je lahko po potrebi vključena zahteva za preklic dovoljenja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 87(2).

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ opravi oceno, da preveri, ali so predlagani popravni ukrepi zadostni in pravočasni ter popravne ukrepe, ki jih je odobril, takoj sporoči homologacijskim organom drugih držav članic in Komisiji.

Homologacijski organ opravi oceno, da preveri, ali so predlagani popravni ukrepi zadostni in pravočasni, ter popravne ukrepe, ki jih je odobril, takoj sporoči homologacijskim organom drugih držav članic, agenciji in Komisiji ter objavi celotno poročilo o ugotovitvah ocene in predlaganih popravnih ukrepih.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 69 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Homologacijski organ lahko kadar koli na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe ali ocene tehnične službe preveri, ali proizvajalec izpolnjuje člene od 65 do 70 in pogoje iz potrdila o dostopu do vgrajenih sistemov za diagnostiko v vozilu ter informacij o popravilu in vzdrževanju iz Dodatka 1 k Prilogi XVIII.

1.  Homologacijski organ ali agencija lahko kadar koli na lastno pobudo ali na podlagi pritožbe ali ocene tehnične službe preveri, ali proizvajalec izpolnjuje člene od 65 do 70 in pogoje iz potrdila o dostopu do vgrajenih sistemov za diagnostiko v vozilu ter informacij o popravilu in vzdrževanju iz Dodatka 1 k Prilogi XVIII.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko sprejmejo odločitev, da ocenjevanje in spremljanje tehničnih služb ter podizvajalcev ali odvisnih družb navedenih tehničnih služb, kjer je to ustrezno, izvaja nacionalni akreditacijski organ v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008 in v skladu z njo.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Homologacijski organ se vzpostavi, organizira in vodi tako, da se zagotovita objektivnost in nepristranskost njegovih dejavnosti ter prepreči vsako nasprotje interesov s tehnično službo.

2.  Homologacijski organ se vzpostavi, organizira in vodi tako, da se zagotovita objektivnost in nepristranskost njegovih dejavnosti ter prepreči vsako nasprotje interesov s tehnično službo ali proizvajalci.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Homologacijski organ ima dovolj usposobljenega osebja za pravilno izvajanje svojih nalog iz te uredbe.

6.  Homologacijski organ ima dovolj usposobljenega osebja in sredstev za pravilno izvajanje nalog, predpisanih s to uredbo.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Homologacijski organ vsaki dve leti strokovno pregledata dva homologacijska organa drugih držav članic.

Stalni odbor revizorjev pri forumu opravi revizijo homologacijskega organa v skladu s členom 10 vsaka tri leta, da se zagotovi skladnost organa z zahtevami iz te uredbe ter njegovo neodvisno in temeljito opravljanje nalog.

 

Forum lahko sproži pogostejše revizije homologacijskega organa, če utemeljeno meni, da so dodatni pregledi tega homologacijskega organa potrebni.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 8 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice pripravijo letni načrt medsebojnih strokovnih pregledov, pri čemer zagotovijo, da se organi, pristojni za pregled, in organi, ki se pregledujejo, ustrezno izmenjujejo, ter ga pošljejo Komisiji.

Stalni odbor revizorjev pri forumu pripravi letni načrt revizij, pri čemer zagotovi, da se homologacijski organi ustrezno izmenjujejo.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 8 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V ta medsebojni strokovni pregled je vključen obisk tehnične službe, ki je v pristojnosti pregledanega organa na kraju samem. Komisija lahko pri pregledu sodeluje in se o svojem sodelovanju odloči na podlagi analize tveganj.

Revizija vključuje preverjanje homologacijskih postopkov ter pravilno izvajanje zahtev iz te uredbe, pregled naključnega vzorca izdanih homologacij in obisk na kraju samem pri vsaj eni tehnični službi v pristojnosti pregledanega organa. Agencija lahko sodeluje pri reviziji in se o svojem sodelovanju odloči na podlagi analize tveganj.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 8 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Če se z revizijo dokaže, da je organ kršil katero od zahtev iz te uredbe ali da vozila, sistemi, sestavni deli in samostojne tehnične enote niso v skladu s homologacijami, ki jih je izdal, ta organ nemudoma sprejme vse potrebne ukrepe, da bi znova zagotovil skladnost svojih postopkov. Države članice se lahko odločijo, da na svojem ozemlju ne priznajo homologacij vozil, sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, ki jih je izdal zadevni organ, dokler ni dosežena popolna skladnost z zahtevami te uredbe.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.   Rezultat medsebojnega strokovnega pregleda se sporoči vsem državam članicam in Komisiji, povzetek rezultatov pa mora biti javno dostopen. O njem razpravlja forum, vzpostavljen na podlagi člena 10, na podlagi ocene navedenega rezultata, ki jo opravi Komisija, in izda priporočila.

9.   Rezultat revizije se sporoči vsem državam članicam in Komisiji, povzetek rezultatov pa mora biti javno dostopen. O njem razpravlja forum, vzpostavljen na podlagi člena 10, na podlagi ocene navedenega rezultata, ki jo opravi Komisija, in izda priporočila.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 71 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.   Države članice predložijo Komisiji in drugim državam članicam informacije o tem, kako so obravnavale priporočila iz poročila o medsebojnem pregledu.

10.   Države članice predložijo agenciji, Komisiji in drugim državam članicam informacije o tem, kako so obravnavale priporočila iz poročila o reviziji.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica lahko homologacijski organ imenuje kot tehnično službo za eno ali več kategorij dejavnosti iz odstavka 1. Če je homologacijski organ imenovan kot tehnična služba in ga financira država članica ali če navedena država članica nad njim izvaja upravljavski in finančni nadzor, se uporabljajo členi od 72 do 85 ter dodatka 1 in 2 k Prilogi V.

črtano

Obrazložitev

Obstaja protislovje s členom 71(4) predloga Komisije, ki zahteva, da „homologacijski organ ne opravlja nobenih dejavnosti, ki jih izvaja tehnična služba“. Homologacijski organi ne izvajajo nalog tehnične službe v homologacijskem postopku, da bi zaščitili neodvisnost in preprečili navzkrižje interesov ter morebitno škodo za standarde kakovosti in varnosti.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Tehnična služba se ustanovi na podlagi nacionalne zakonodaje države članice in je pravna oseba, razen akreditirane interne tehnične službe proizvajalca iz člena 76.

3.  Tehnična služba se ustanovi na podlagi nacionalne zakonodaje države članice in je pravna oseba.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 74 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tehnična služba je zmožna izvajati dejavnosti, za je vložila vlogo za imenovanje v skladu s členom 72(1). Homologacijskemu organu dokaže, da izpolnjuje naslednje zahteve:

1.  Tehnična služba je zmožna izvajati dejavnosti, za je vložila vlogo za imenovanje v skladu s členom 72(1). Homologacijskemu organu ali nacionalnemu akreditacijskemu organu v primeru akreditacije dokaže, da izpolnjuje naslednje zahteve:

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Tehnične službe lahko s soglasjem homologacijskega organa, pristojnega za imenovanje, sklenejo pogodbo s podizvajalci za nekatere od kategorij dejavnosti, za katere so bile imenovane v skladu s členom 72(1), ali pa izvedbo teh dejavnosti prenesejo na odvisno družbo.

1.  Tehnične službe lahko s soglasjem homologacijskega organa, pristojnega za imenovanje, ali nacionalnega akreditacijskega organa v primeru akreditacije sklenejo pogodbo s podizvajalci za nekatere od kategorij dejavnosti, za katere so bile imenovane v skladu s členom 72(1), ali pa izvedbo teh dejavnosti prenesejo na odvisno družbo.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če tehnična služba za določene naloge iz kategorij dejavnosti, za katere je bila imenovana, ali za izvedbo navedenih nalog sklene pogodbo s podizvajalci, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz členov 73 in 74, ter o tem obvesti homologacijski organ.

2.  Če tehnična služba za določene naloge iz kategorij dejavnosti, za katere je bila imenovana, ali za izvedbo navedenih nalog sklene pogodbo s podizvajalci, zagotovi, da podizvajalec ali odvisna družba izpolnjuje zahteve iz členov 73 in 74, ter o tem obvesti homologacijski organ ali nacionalni akreditacijski organ v primeru akreditacije.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 75 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Tehnične službe hranijo za homologacijski organ ustrezne dokumente v zvezi z ocenjevanjem usposobljenosti podizvajalca ali odvisne družbe ter nalogami, ki jih izvajajo.

4.  Tehnične službe hran