Förfarande : 2016/0014(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0048/2017

Ingivna texter :

A8-0048/2017

Debatter :

PV 04/04/2017 - 5
CRE 04/04/2017 - 5
PV 18/04/2018 - 21
CRE 18/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 04/04/2017 - 7.2
CRE 04/04/2017 - 7.2
Röstförklaringar
PV 19/04/2018 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0097
P8_TA(2018)0179

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1945kWORD 255k
1.3.2017
PE 585.750v03-00 A8-0048/2017

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Daniel Dalton

ERRATA/ADDENDA
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från utskottet för transport och turism
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0031),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0015/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 maj 2016(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för transport och turism (A8-0048/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste säkerställas. Den inre marknadens regler bör vara tydliga, enkla och konsekventa och därigenom skapa rättssäkerhet för företag och konsumenter.

(1)  Den inre marknaden utgör ett område utan inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital måste säkerställas. Den inre marknadens regler bör vara tydliga, enkla, konsekventa och ändamålsenliga och därigenom skapa rättssäkerhet för företag och konsumenter.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  I utvärderingen konstaterades dock följande behov: det behövs nya bestämmelser om marknadstillsyn som komplement till bestämmelserna om typgodkännande, förfarandena för återkallelse och skyddsåtgärder behövde förtydligas, villkoren för beviljande av utökning av godkännanden av befintliga fordonstyper behövde klargöras, typgodkännandelagstiftningens tillämpning behövde stärkas genom harmonisering och förbättring av de förfaranden för typgodkännande och kontroll av produktionsöverensstämmelse som medlemsstaternas myndigheter och tekniska tjänster tillämpar, ansvarsfördelningen mellan leveranskedjans ekonomiska aktörer behövde förtydligas, ansvarsfördelningen mellan myndigheter och andra aktörer som tillämpar lagstiftningen behövde klargöras, alternativa typgodkännandesystem behövde göras mer ändamålsenliga (nationella godkännanden av små serier och enskilda fordon), etappvis typgodkännande behövde förbättras för lämplig flexibilitet på nischmarknader och för små och medelstora företag, dock utan att de lika spelreglerna för alla ifrågasätts.

4.  I utvärderingen konstaterades dock följande behov: det behövs nya bestämmelser om marknadstillsyn som komplement till bestämmelserna om typgodkännande, förfarandena för återkallelse och skyddsåtgärder behövde förtydligas, villkoren för beviljande av utökning av godkännanden av befintliga fordonstyper behövde klargöras, typgodkännandelagstiftningens tillämpning behövde stärkas genom harmonisering och förbättring av de förfaranden för typgodkännande och kontroll av produktionsöverensstämmelse som medlemsstaternas myndigheter och tekniska tjänster tillämpar, ansvarsfördelningen mellan leveranskedjans ekonomiska aktörer behövde avgränsas tydligt, liksom ansvarsfördelningen mellan myndigheter och andra aktörer som tillämpar lagstiftningen, så att nämnda ansvarsfördelning inte innebär överlappande roller och ansvarsområden, samtidigt som man garanterar nämnda aktörers och myndigheters oberoende och förhindrar intressekonflikter, alternativa typgodkännandesystem behövde göras mer ändamålsenliga (nationella godkännanden av små serier och enskilda fordon) och etappvis typgodkännande behövde förbättras för lämplig flexibilitet på nischmarknader och för små och medelstora företag, dock utan att de lika spelreglerna för alla ifrågasätts.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den senaste tidens problem med tillämpningen av typgodkännanderamen har dessutom visat på särskilda brister och visar att en genomgripande förändring behövs för ett motståndskraftigt, öppet, förutsägbart och långsiktigt regelverk som ger ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och ett starkt miljöskydd.

(5)  Den senaste tidens problem med tillämpningen av typgodkännanderamen har dessutom visat på särskilda brister och på behovet att ytterligare förstärka detta regelverk för att säkerställa att det är motståndskraftigt, öppet, förutsägbart och långsiktigt samt ger ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och ett starkt miljöskydd.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Eftersom konsumentskydd är en prioritet för unionen bör tillverkare av fordon som framförs inom unionen åläggas att tillhandahålla dessa fordon för provning innan de släpps ut på marknaden och för provning under fordonens hela livslängd. Medlemsstaterna och kommissionen bör vara garanter för denna dubbla kontroll, varvid den ena parten bör kunna agera när den andra parten inte gör det.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  EU bör göra sitt yttersta för att förhindra fusk från fordonstillverkarnas sida i syfte att manipulera provningar av utsläpp och bränsleförbrukning för att uppnå förfalskade resultat eller kringgå eventuella andra regler. Man bör slutgiltigt sätta stopp för sådana manipulationer.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c)  Denna förordning syftar till att påskynda förfarandena för att återkalla fordon i unionen. Det befintliga förfarandet garanterar inte något ändamålsenligt skydd för unionsmedborgarna, till skillnad från det amerikanska förfarandet, som gjorde det möjligt att skyndsamt vidta åtgärder. Ur denna synvinkel är det väsentligt att göra det möjligt för kommissionen att ålägga de ekonomiska aktörerna att vidta alla nödvändiga begränsande åtgärder, inklusive återkallande av fordon, för att icke-överensstämmande fordon, system, komponenter och andra separata tekniska enheter ska bringas i överensstämmelse med denna förordning.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 5d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5d)  Om oriktigheter som strider mot de ursprungliga reglerna för tillstånd upptäcks på fordon i trafik och/eller utgör en fara för konsumenternas säkerhet eller strider mot reglerna för utsläppsbegränsning, ligger det i de europeiska konsumenternas intresse att kunna räkna med snabba, ändamålsenliga och samordnade korrigerande åtgärder som gäller för hela EU, vid behov inbegripet återkallande av fordon. Medlemsstaterna bör tillhandahålla kommissionen all information som de förfogar över för att kommissionen ska kunna vidta ändamålsenliga och snabba åtgärder för att försvara hela den inre marknadens integritet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  I denna förordning anges harmoniserade bestämmelser och principer för typgodkännande av motorfordon och släpfordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för motorfordon, liksom om godkännande av individuella fordon, för att garantera en väl fungerande inre marknad för företag och konsumenter liksom ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och ett starkt miljöskydd.

(6)  I denna förordning anges harmoniserade bestämmelser och principer för typgodkännande av motorfordon och släpfordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för motorfordon, liksom om godkännande av individuella fordon, för att garantera konsekvent tillämpning av kvalitetsstandarder för att kontrollera produktionsöverensstämmelse samt möjliggöra en väl fungerande inre marknad för företag, med vederbörligt, oinskränkt beaktande av konsumenternas rättigheter, samtidigt som man erbjuder ett starkt skydd av hälsa och säkerhet och ett starkt miljöskydd.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I denna förordning anges materiella tekniska och administrativa krav för typgodkännande av motorfordon i kategorierna M och N och släpfordon till sådana fordon (kategori O), samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för sådana fordon, i syfte att garantera tillräckliga säkerhets- och miljöprestanda. Kategorierna omfattar motorfordon för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt släpfordon till sådana fordon.

(7)  I denna förordning anges materiella tekniska och administrativa krav för typgodkännande av motorfordon i kategorierna M och N och släpfordon till sådana fordon (kategori O), samt av system, komponenter och separata tekniska enheter avsedda för sådana fordon, i syfte att garantera höga säkerhets- och miljöprestanda. Kategorierna omfattar motorfordon för personbefordran, motorfordon för godsbefordran samt släpfordon till sådana fordon.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Denna förordning bör säkerställa tillförlitliga, harmoniserade och insynsvänliga förfaranden för typgodkännande och marknadstillsyn i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Denna förordning bör säkerställa att de nationella typgodkännandemyndigheterna tolkar, tillämpar och genomför dess krav i hela unionen. Kommissionen bör ges befogenhet att övervaka de nationella myndigheternas verksamhet genom regelbundna revisioner, återkommande stickprovskontroller av utfärdade typgodkännanden och allmän övervakning av den harmoniserade tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  För att säkerställa överensstämmelse med denna förordning bör hänsyn tas till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU1a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Effektiv tillämpning av typgodkännandekraven bör garanteras genom stärkta bestämmelser om produktionsöverensstämmelse i form av bl.a. regelbundna obligatoriska revisioner av metoderna för kontroll av överensstämmelse och av att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma med typen, samt genom stärkta krav på kompetens, skyldigheter och resultat för de tekniska tjänster som genomför provningar för helfordonstypgodkännande under typgodkännandemyndigheternas ansvar. Korrekt fungerande tekniska tjänster är en förutsättning för att garantera en hög nivå på säkerhet och miljöskydd och för att slå vakt om allmänhetens förtroende för systemet. Kriterierna för utseende av tekniska tjänster enligt direktiv 2007/46/EG bör anges närmare, så att de tillämpas konsekvent. De tekniska tjänsterna i de olika medlemsstaterna tenderar att utveckla divergerande bedömningsmetoder på grund av arbetets tilltagande komplexitet. Det är därför nödvändigt att föreskriva processuella skyldigheter som garanterar informationsutbyte om och övervakning av medlemsstaternas praxis för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av de respektive tekniska tjänsterna. Dessa processuella skyldigheter torde avlägsna eventuella skillnader mellan de tillämpade metoderna och tolkningen av kriterierna för utseende av tekniska tjänster.

9.  Effektiv tillämpning av typgodkännandekraven bör garanteras genom stärkta bestämmelser om produktionsöverensstämmelse i form av bättre tillgång till information, strikta bestämmelser för optimeringsteknik vid laboratorieprovning, särskild uppmärksamhet på risken för olagliga manipulationsanordningar som inte får användas enligt Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 715/20071a, regelbundna obligatoriska revisioner av metoderna för kontroll av överensstämmelse och av att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma med typen, samt genom stärkta och harmoniserade krav på kompetens, skyldigheter och resultat för de tekniska tjänster som genomför provningar för helfordonstypgodkännande under typgodkännandemyndigheternas ansvar. Korrekt fungerande tekniska tjänster är en förutsättning för att garantera en hög nivå på säkerhet och miljöskydd och för att slå vakt om allmänhetens förtroende för systemet. Kriterierna för utseende av tekniska tjänster enligt direktiv 2007/46/EG bör anges närmare, så att det säkerställs att de tillämpas konsekvent i samtliga medlemsstater. Metoderna för bedömning av de tekniska tjänsterna i de olika medlemsstaterna tenderar att utvecklas på ett divergerande sätt på grund av arbetets tilltagande komplexitet. Det är därför nödvändigt att föreskriva processuella skyldigheter som garanterar informationsutbyte om och övervakning av medlemsstaternas praxis för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av de respektive tekniska tjänsterna. Dessa processuella skyldigheter torde avlägsna eventuella skillnader mellan de tillämpade metoderna och tolkningen av kriterierna för utseende av tekniska tjänster. För att säkerställa adekvat översyn och lika villkor i hela unionen bör bedömningen av en sökande teknisk tjänst inbegripa en bedömning på plats och direkt observation av den faktiska typgodkännandeprovningen.

 

___________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2007 av den 20 juni 2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (EUT L 171, 29.6.2007, s. 1).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Behovet av kontroll och övervakning av de tekniska tjänsterna av de utseende myndigheterna har ökat i takt med att det tekniska framåtskridandet fört med sig risken att de tekniska tjänsterna inte har nödvändig kompetens att prova ny teknik eller nya anordningar inom det område de utsetts för. I takt med att teknikens framåtskridande förkortar produktcyklerna och eftersom mellanrummen mellan bedömningar på plats och övervakningens karaktär varierar mellan de utseende myndigheterna, bör minimikrav på mellanrummen mellan tillsyn och övervakning över de tekniska tjänsterna fastslås.

(10)  Behovet av certifiering, kontroll och övervakning av de tekniska tjänsterna har ökat i takt med att det tekniska framåtskridandet fört med sig risken att de tekniska tjänsterna inte har nödvändig kompetens att prova ny teknik eller nya anordningar inom det område de utsetts för. På grund av de stora tolkningsmässiga skillnaderna i det nuvarande genomförandet av direktiv 2007/46/EG och tillämpningen av bestämmelserna vid typgodkännandeförfarandet, finns det betydande skillnader mellan de tekniska tjänsterna. Certifieringen, kontrollen och övervakningen bör därför harmoniseras och utökas för att säkerställa lika villkor på EU:s inre marknad. I takt med att teknikens framåtskridande förkortar produktcyklerna och eftersom mellanrummen mellan bedömningar på plats och övervakningens karaktär varierar mellan de utseende myndigheterna, bör minimikrav på mellanrummen mellan tillsyn och övervakning över de tekniska tjänsterna fastslås.

Motivering

De tekniska tjänsterna deltar i utvecklingen av den senaste tekniken genom att samarbeta med och arbeta för fordonstillverkarnas leverantörer. De konstaterade skillnaderna beror på att de nuvarande direktiven tolkas på olika sätt.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att öka insynen och det ömsesidiga förtroendet och för att ytterligare anpassa och utveckla kriterierna för bedömning, utseende och anmälan av tekniska tjänster, liksom formerna för utökning och förnyelse, bör medlemsstaterna samarbeta med varandra och med kommissionen. De bör samråda med varandra och med kommissionen i frågor av allmän betydelse för denna förordnings tillämpning och underrätta varandra och kommissionen om sin checklista för bedömningar.

(12)  För att öka insynen och det ömsesidiga förtroendet och för att ytterligare anpassa och utveckla kriterierna för bedömning, utseende och anmälan av tekniska tjänster, liksom formerna för utökning och förnyelse, bör medlemsstaterna införa mekanismer för samarbete med varandra och med kommissionen. De bör samråda med varandra och med kommissionen i frågor av allmän betydelse för denna förordnings tillämpning och underrätta varandra och kommissionen om sin checklista för bedömningar. Genom denna förordning upprättas en nätbaserad databas som tillsammans med informationssystemet för den inre marknaden (IMI), upprättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/20121a, skulle kunna vara ett användbart elektroniskt verktyg för att underlätta och öka det administrativa samarbetet genom informationsutbyte med enkla och enhetliga förfaranden. Kommissionen bör för detta ändamål överväga att använda befintliga nätbaserade databaser, t.ex. Etaes eller Eucaris.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012/EU av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Aktuella problem inom området för typgodkännande har kastat ljus över betydande svagheter i de befintliga nationella systemen för marknadstillsyn och kontroll av typgodkännande. Det är därför nödvändigt att som omedelbart svar på de brister som på så sätt avslöjats ge kommissionen befogenhet att utföra ändamålsenliga tillsynsuppgifter.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Om utseende av en teknisk tjänst bygger på sådan ackreditering som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200812, bör ackrediteringsorgan och utseende myndigheter utbyta sådan information som är relevant för bedömningen av de tekniska tjänsternas kompetens

(13)  Om utseende av en teknisk tjänst bygger på sådan ackreditering som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/200812, bör ackrediteringsorgan och utseende myndigheter säkerställa de tekniska tjänsternas kompetens och oberoende.

__________________

__________________

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

12 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Medlemsstaterna bör ta ut avgifter för utseende och övervakning av tekniska tjänster så att deras övervakning av de tekniska tjänsterna blir långsiktigt hållbar och så att det råder lika spelregler för tekniska tjänster. För öppenhetens skull bör medlemsstaterna informera kommissionen och de andra medlemsstaterna innan de bestämmer avgifternas storlek och struktur.

utgår

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)   Medlemsstaterna bör säkerställa att den ekonomiska aktören inte betalar avgifter direkt till den tekniska tjänsten för kostnader för typgodkännanden och marknadstillsynsverksamhet. Denna bestämmelse bör inte begränsa möjligheterna för ekonomiska aktörer att anlita valfri teknisk tjänst för dessa verksamheter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  De tekniska tjänsternas oberoende gentemot tillverkarna bör garanteras, bl.a. genom att man undviker att de får betalt direkt eller indirekt av tillverkarna för de typgodkännandeinspektioner och provningar de har utfört. Därför bör medlemsstaterna fastställa en struktur för typgodkännandeavgifter som täcker kostnaderna för samtliga typgodkännandeprovningar och inspektioner som utförs av de tekniska tjänster som myndigheten utsett, liksom de administrativa kostnaderna för utfärdande av typgodkännandet och kostnaderna för kontroller och inspektioner i efterhand.

utgår

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  För att marknadskrafterna ska fungera bör de tekniska tjänsterna tillämpa reglerna om typgodkännandeförfaranden på ett öppet och enhetligt sätt, utan att onödig börda skapas för de ekonomiska aktörerna. I syfte att garantera högkvalitativ teknisk expertis och rättvis behandling av alla ekonomiska aktörer, bör man säkerställa en enhetlig teknisk tillämpning av reglerna om typgodkännandeförfaranden. Typgodkännandemyndigheterna bör, inom det forum som inrättats genom denna förordning, utbyta information om funktionen hos de olika tekniska tjänster som de certifierat.

Motivering

Kommissionen måste säkerställa att det finns en meningsfull samordning och samverkan mellan de tekniska tjänsterna. Det är avgörande att de tekniska tjänsterna tillämpar typgodkännandeförfarandet på ett enhetligt sätt för att det ska fungera.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Kraftfulla former för tillämpningen behövs för att genomdriva denna förordnings krav. Det bör förbli godkännandemyndigheternas ansvar att sörja för efterlevnad av fordonslagstiftningens krav i fråga om typgodkännande och produktionsöverensstämmelse, eftersom det är ett ansvar som hänger nära samman med utfärdande av typgodkännanden och förutsätter ingående kännedom om typgodkännandenas innehåll. Det är därför viktigt att godkännandemyndigheternas verksamhet regelbundet utvärderas av de andra godkännandemyndigheterna, så att en enhetlig kvalitets- och stränghetsnivå tillämpas av alla godkännandemyndigheter i fråga om typgodkännandekraven. Det är också viktigt att reglera kontroller av att själva typgodkännandet är korrekt.

(18)  Kraftfulla former för tillämpningen behövs för att genomdriva denna förordnings krav. Det bör förbli godkännandemyndigheternas ansvar att sörja för efterlevnad av fordonslagstiftningens krav i fråga om typgodkännande och produktionsöverensstämmelse, eftersom det är ett ansvar som hänger nära samman med utfärdande av typgodkännanden och förutsätter ingående kännedom om typgodkännandenas innehåll. Det är därför viktigt att godkännandemyndigheternas verksamhet blir föremål för regelbunden tillsyn på unionsnivå, inbegripet oberoende revisioner, så att en enhetlig kvalitets- och stränghetsnivå tillämpas av alla godkännandemyndigheter i fråga om typgodkännandekraven. Det är också viktigt att reglera kontroller – utförda av en oberoende tredje part på EU-nivå – av att själva typgodkännandet är korrekt.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)   För att förhindra eventuella intressekonflikter bör typgodkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter inte vara knutna till varandra när de utför sina uppgifter. I detta avseende bör dessa myndigheter vara organiserade som separata enheter i enlighet med den nationella förvaltningens organisation, och bör inte ha vare sig gemensam personal eller andra gemensamma resurser, i enlighet med de nationella myndigheternas strukturer och behörighetsområden.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b)   Forumet för genomförande bör tillhandahålla en plattform för informationsutbyte och oberoende analys till stöd för förbättringar av denna förordnings funktionssätt och genomförande. Inom ramen för utbytet kan det finnas skäl för kommissionen att anse att en eller flera typgodkännandemyndigheter inte agerar i överensstämmelse med kraven i denna förordning. I sådana fall bör kommissionen kunna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa överensstämmelse, inbegripet utfärdande av riktlinjer, rekommendationer eller andra instrument samt tillämpning av andra förfaranden, med vederbörligt beaktande av proportionalitetsprincipen. I fall av allvarlig överträdelse bör kommissionen kunna kräva återkallande eller tillfälligt upphävande av myndighetens befogenhet att motta ansökningar om nya typgodkännanden, för att garantera en hög konsumentskydds- och miljöskyddsnivå.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Regler om marknadstillsyn behöver tas med i denna förordning för att stärka de nationella behöriga myndigheternas rättigheter och skyldigheter, garantera en verkningsfull samordning mellan deras marknadstillsyn och förtydliga vilka förfaranden som är tillämpliga.

(21)  Regler om marknadstillsyn är av grundläggande betydelse i denna förordning för att stärka de nationella behöriga myndigheternas rättigheter och skyldigheter, garantera en verkningsfull samordning mellan deras marknadstillsyn och förtydliga vilka förfaranden som är tillämpliga.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)   Marknadstillsynsmyndigheterna och typgodkännandemyndigheterna måste på ett korrekt sätt kunna utföra de uppgifter som föreskrivs i denna förordning. I detta syfte bör medlemsstaterna i synnerhet förse dem med de resurser som krävs för detta ändamål.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att öka insynen i godkännandeprocessen och underlätta marknadstillsynsmyndigheternas, godkännandemyndigheternas och kommissionens informationsutbyte och oberoende kontroller, bör typgodkännandedokumentationen tillhandahållas i elektronisk form och vara offentlig, med förbehåll för skydd av affärsintressen och personuppgifter.

(22)  För att öka insynen i godkännandeprocessen och underlätta marknadstillsynsmyndigheternas, godkännandemyndigheternas, kommissionens och tredje parters informationsutbyte och oberoende kontroller krävs offentliggörande av fordons- och provningsinformation för att sådana kontroller ska kunna genomföras. Relevant information för reparations- och underhållsändamål bör tillhandahållas i elektronisk form och vara offentlig, med förbehåll för skydd av affärsintressen och personuppgifter. Information som lämnas för dessa ändamål bör inte vara av en sådan art att konfidentialiteten för skyddad information och immateriella rättigheter äventyras.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)   Tredje parter som utför egna provningar och kontroller av fordons överensstämmelse med kraven i denna förordning bör följa principerna om insyn och öppenhet, också när det gäller ägande samt strukturer och modeller för finansiering. Sådana tredje parter bör även uppfylla samma krav som gäller för de utsedda tekniska tjänsterna vad gäller de vetenskapliga och metodmässiga standarder som tillämpas vid de provningar som de utför.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  De nationella myndigheternas mer specifika skyldigheter enligt den här förordningen bör omfatta efterhandsprovning av överensstämmelse och inspektioner av ett tillräckligt antal fordon som släppts ut på marknaden. Valet av fordon som genomgår denna efterhandsprovning bör bygga på en lämplig riskbedömning som beaktar den eventuella bristande överensstämmelsens grad av allvar och sannolikheten för dess förekomst.

(24)  De nationella myndigheternas mer specifika skyldigheter enligt den här förordningen bör omfatta efterhandsprovning av överensstämmelse och inspektioner av ett tillräckligt antal fordon som släppts ut på marknaden. Valet av fordon som genomgår denna efterhandsprovning bör bygga på en lämplig riskbedömning som beaktar den eventuella bristande överensstämmelsens grad av allvar och sannolikheten för dess förekomst. Det bör också bygga på tydliga och mer specifika kriterier och bör bland annat inkludera slumpmässiga kontroller av en viss procentandel av alla befintliga modeller, av fordon där en ny motor eller ny teknik installeras, av fordon med hög eller mycket låg bränsleförbrukning samt av fordon med en mycket stor försäljningsvolym. Vidare bör det inbegripa beaktande av tidigare resultat i fråga om överensstämmelse, tips från konsumenter, resultat av fjärranalysprovning och anmärkningar från oberoende forskningsorgan.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  Det är mycket viktigt att kommissionen kan kontrollera att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med typgodkännandena och den tillämpliga lagstiftningen samt säkerställa att typgodkännandena är korrekta genom att organisera, genomföra eller låta genomföra provningar och inspektioner av de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25a)   Tredje parter som utför egna provningar och kontroller av fordons överensstämmelse med kraven i denna förordning bör följa principerna om insyn och öppenhet, också när det gäller ägande samt strukturer och modeller för finansiering. Sådana tredje parter bör även tillämpa ett tillvägagångssätt som motsvarar tillvägagångssättet vid de utsedda tekniska tjänsterna genom att följa samma standarder vid utförandet och tolkningen av provningar.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25b)  Vid marknadstillsynen bör även ett riskbaserat synsätt intas, med fokus på bland annat uppgifter som inhämtas från fjärrövervakningsenheter på vägarna, klagomål, rapporter från periodiska tekniska inspektioner, förväntad livslängd och tidigare identifierade problembetingade fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 25c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(25c)  För att kontrollera utsläpp från fordon bör marknadstillsynsmyndigheterna använda sig av bland annat fjärranalysteknik för att bidra till fastställandet av aspekter som bör undersökas ytterligare i fråga om olika fordonsmodeller, t.ex. höga nivåer av luft- eller bullerföroreningar. Myndigheterna bör då samarbeta och samordna sin verksamhet med de myndigheter som ansvarar för periodiska tekniska inspektioner enligt direktiv 2014/45/EU om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För att säkerställa en hög nivå på funktionssäkerhet hos fordonen, på skyddet av passagerare och andra trafikanter samt miljöskyddet bör de tekniska krav och miljökrav som är tillämpliga på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter förbli harmoniserade och anpassade till det tekniska och vetenskapliga framåtskridandet.

(26)  För att säkerställa en hög nivå på funktionssäkerhet hos fordonen, på skyddet av passagerare och andra trafikanter samt miljö- och folkhälsoskyddet bör de tekniska krav och miljökrav som är tillämpliga på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter förbli harmoniserade och anpassade till det tekniska och vetenskapliga framåtskridandet.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  För att säkerställa och fortlöpande stegra den höga nivån på funktionssäkerhet hos fordonen, skyddet av passagerare och andra trafikanter samt miljöskyddet bör man främja nya tekniker som baseras på tekniska och vetenskapliga framsteg. Detta bör ske genom att man begränsar de provningar och den dokumentation som krävs för beviljande av ett EU-typgodkännande av sådana tekniker.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Den här förordningens mål bör inte påverkas av att vissa system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning kan monteras i eller på ett fordon efter det att fordonet har släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att garantera att system, komponenter, separata tekniska enheter delar eller utrustning som kan monteras i eller på fordon och som avsevärt kan försämra funktionen hos system som är väsentliga för miljöskydd eller funktionssäkerhet kontrolleras av en godkännandemyndighet innan de släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk.

(27)  Den här förordningens mål bör inte påverkas av att vissa system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning kan monteras i eller på ett fordon efter det att fordonet har släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att garantera att system, komponenter, separata tekniska enheter delar eller utrustning som kan monteras i eller på fordon och som kan försämra funktionen hos system som är väsentliga för miljöskydd eller funktionssäkerhet kontrolleras av en godkännandemyndighet innan de släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Produktionsöverensstämmelse är en hörnsten i EU:s typgodkännandesystem, och därför bör de åtgärder som tillverkaren vidtagit för att garantera överensstämmelsen godkännas av den behöriga myndigheten eller en teknisk tjänst med lämpliga kvalifikationer som utsetts till den uppgiften, och regelbundet kontrolleras genom oberoende, regelbundna revisioner. Godkännandemyndigheterna bör dessutom se till att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma.

(29)  Produktionsöverensstämmelse är en hörnsten i EU:s typgodkännandesystem, och därför bör de åtgärder som tillverkaren vidtagit för att garantera överensstämmelsen godkännas av den behöriga myndigheten eller en teknisk tjänst med lämpliga kvalifikationer som utsetts till den uppgiften, och regelbundet kontrolleras. Godkännandemyndigheterna bör dessutom se till att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att typgodkännanden ska förbli giltiga krävs att tillverkaren informerar den myndighet som godkänt fordonstypen om alla ändringar av typens egenskaper eller de säkerhets- och miljökrav som gäller för typen. Därför är det viktigt att typgodkännandeintyg gäller under en begränsad tid och att intygen endast kan utökas om godkännandemyndigheten har kontrollerat och är övertygad om att fordonstypen fortfarande uppfyller alla tillämpliga krav. Villkoren för utökning av typgodkännanden bör dessutom förtydligas för att garantera en enhetlig tillämpning av förfaranden och krav i samband med typgodkännande i hela unionen.

(30)  För att typgodkännanden ska förbli giltiga krävs att tillverkaren informerar den myndighet som godkänt fordonstypen om alla ändringar av typens egenskaper eller de säkerhets- och miljökrav som gäller för typen. Därför är det viktigt att typgodkännandeintyg gäller under en begränsad tid och att intygen kan utökas endast om godkännandemyndigheten har kontrollerat och är övertygad om att fordonstypen fortfarande uppfyller alla tillämpliga krav. Vissa system, komponenter och separata tekniska enheter är dock av en sådan art att de inte måste förses med en sista giltighetsdag. Det är till exempel uppenbart att giltigheten för typgodkännanden av avgassystem måste begränsas i tid, medan detta inte behövs för backspeglar. Därför bör kommissionen ges befogenhet att upprätta en förteckning över berörda system, komponenter och separata tekniska enheter. Kontrollförfarandet bör inbegripa olika metoder, t.ex. dokumentkontroller, överensstämmelserevisioner och fullständiga typgodkännandeförfaranden.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Bedömningen av anmälda allvarliga risker för säkerhet, folkhälsa och miljö bör göras på nationell nivå, men samordning bör ske på unionsnivå om risken eller skadan kan förekomma i fler än en medlemsstat, i syfte att dela på resurser och garantera att åtgärder för att avhjälpa risken eller skadan är enhetliga.

(31)  Bedömningen av anmälda allvarliga risker för säkerhet, folkhälsa och miljö bör göras på nationell nivå, men samordning bör ske på unionsnivå om risken eller skadan kan förekomma i fler än en medlemsstat, i syfte att dela på resurser och garantera att åtgärder för att avhjälpa risken eller skadan är enhetliga. Särskild uppmärksamhet måste riktas på ersättningsutrustning, ersättningssystem och alternativa tekniska enheter som påverkar avgassystemets miljöeffekter och på det faktum att dessa vid behov måste omfattas av krav för tillståndsgivning.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Lämplig flexibilitet bör ges genom alternativa typgodkännandesystem för tillverkare av fordon i små serier. De borde kunna dra fördel av den inre marknaden i unionen under förutsättning att deras fordon uppfyller de särskilda kraven på EU-typgodkännande av fordon tillverkade i små serier. I vissa begränsade fall är det lämpligt att tillåta nationellt typgodkännande av små serier. För att förebygga missbruk bör alla förenklade förfaranden för fordon i små serier inskränkas till en mycket liten produktion. Därför måste begreppet fordon som tillverkas i små serier definieras exakt, med avseende på antal tillverkade fordon, krav som ska uppfyllas och villkoren för utsläppande av de fordonen på marknaden. Det är lika viktigt att föreskriva ett alternativt system för godkännande av enskilda fordon, särskilt för att ge tillräcklig flexibilitet för etappvis byggda fordon.

(33)  Lämplig flexibilitet bör ges genom alternativa typgodkännandesystem för tillverkare av fordon i små serier. De borde kunna dra fördel av den inre marknaden i unionen under förutsättning att deras fordon uppfyller de särskilda kraven på EU-typgodkännande av fordon tillverkade i små serier. I vissa begränsade fall är det lämpligt att tillåta nationellt typgodkännande av små serier. För att förebygga missbruk bör alla förenklade förfaranden för fordon i små serier inskränkas till en mycket liten produktion i enlighet med denna förordning. Därför måste begreppet fordon som tillverkas i små serier definieras exakt, med avseende på antal tillverkade fordon, krav som ska uppfyllas och villkoren för utsläppande av de fordonen på marknaden. Det är lika viktigt att föreskriva ett alternativt system för godkännande av enskilda fordon, särskilt för att ge tillräcklig flexibilitet för etappvis byggda fordon.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a)   För att säkerställa effektiv konkurrens på marknaden för information om reparation och underhåll av fordon och för att klargöra att den berörda informationen också omfattar information som måste lämnas till andra oberoende aktörer än verkstäder för att garantera att den oberoende marknaden för reparation och underhåll av fordon som helhet ska kunna konkurrera med auktoriserade återförsäljare, oberoende av om fordonstillverkaren lämnar sådan information direkt till auktoriserade återförsäljare och verkstäder, krävs ytterligare förtydliganden när det gäller vilken typ av information som ska lämnas i syfte att ge tillgång till information om reparation och underhåll av fordon.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a)   Eftersom det för närvarande inte finns något gemensamt strukturerat förfarande för utbyte av uppgifter om fordonskomponenter mellan fordonstillverkare och oberoende aktörer, bör principer för ett sådant uppgiftsutbyte utarbetas. Europeiska standardiseringskommittén (CEN) bör formellt utarbeta ett framtida gemensamt strukturerat förfarande för det standardiserade formatet för uppgifter som utbyts. CEN:s mandat bör dock inte föregripa hur detaljerad denna standard kommer att vara. CEN:s arbete bör särskilt avspegla såväl fordonstillverkarnas som de oberoende aktörernas intressen och behov, och man bör också undersöka lösningar såsom öppna dataformat som beskrivs genom väldefinierade metadata för att uppnå en anpassning till befintliga it-infrastrukturer.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a)  För att säkerställa effektiv konkurrens på marknaden för information om reparation och underhåll av fordon bör det betonas att den berörda informationen också omfattar information som måste lämnas till andra oberoende aktörer än verkstäder, i ett format som möjliggör vidare elektronisk behandling för att säkerställa att den oberoende marknaden för reparation och underhåll av fordon som helhet ska kunna konkurrera med auktoriserade återförsäljare, oberoende av om fordonstillverkaren lämnar sådan information direkt till auktoriserade återförsäljare och verkstäder.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 37b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37b)  Utan att det påverkar fordonstillverkares skyldighet att tillhandahålla information om reparation och underhåll via sin webbplats, bör uppgifter i fordonet förbli direkt och oberoende tillgängliga för oberoende aktörer.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Medlemsstaterna bör fastställa regler om de sanktioner som kan tillämpas vid överträdelser av denna förordning och säkerställa att reglerna genomförs. Dessa sanktioner bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna bör varje år rapportera om sanktioner till kommissionen, så att enhetligheten av genomförandet av bestämmelserna kan övervakas.

(40)  Medlemsstaterna bör fastställa regler om de sanktioner som kan tillämpas vid överträdelser av denna förordning och säkerställa att reglerna genomförs. Dessa sanktioner bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna bör regelbundet rapportera om sanktioner till kommissionen via den nätbaserade databasen, så att enhetligheten av genomförandet av bestämmelserna kan övervakas.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a)   Förfalskning av provningsresultat bör anses ha ägt rum om den berörda myndigheten inte kan verifiera resultaten empiriskt när alla provningsparametrar återskapats eller tagits i beaktande.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 40b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40b)   Straffavgifter påförda av kommissionen skulle kunna utnyttjas till marknadstillsynsåtgärder och åtgärder till stöd för personer som drabbas negativt av överträdelser av denna förordning eller annan sådan verksamhet till gagn för konsumenterna och, i relevanta fall, miljöskyddet.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 40c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40c)   I fall av bristande överensstämmelse kan konsumenten komma att personligen lida skada eller lida materiell skada. I sådana fall bör konsumenten ha rätt att yrka ersättning enligt relevant lagstiftning om produkter med säkerhetsbrister eller icke överensstämmande varor, inklusive rådets direktiv 85/374/EEG1a, Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG1b och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG1c, beroende på vad som är tillämpligt. Därutöver kan konsumenten utnyttja tillgängliga rättsmedel enligt gällande avtalsrätt, beroende på vad som är tillämpligt enligt lagstiftningen i respektive medlemsstat.

 

_____________

 

1a Rådets direktiv 85/374/EEG av den 25 juli 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skadeståndsansvar för produkter med säkerhetsbrister (EGT L 210, 7.8.1985, s. 29; svensk specialutgåva: område 15, volym 6, s. 239).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier (EGT L 171, 7.7.1999, s. 12).

 

1c Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (EUT L 376, 27.12.2006, s. 21).

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(45a)  För att säkerställa effektiv konkurrens på marknaden för information om reparation och underhåll av fordon bör det förtydligas att den berörda informationen också omfattar information som måste lämnas till andra oberoende aktörer än verkstäder, i ett format som möjliggör vidare elektronisk behandling för att säkerställa att den oberoende marknaden för reparation och underhåll av fordon som helhet ska kunna konkurrera med auktoriserade återförsäljare, oberoende av om fordonstillverkaren lämnar denna information direkt till auktoriserade återförsäljare och verkstäder.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För följande fordon och maskiner får tillverkaren ansöka om typgodkännande eller godkännande av enskilt fordon enligt denna förordning, förutsatt att fordonen uppfyller de materiella kraven i denna förordning:

3.  För följande fordon och maskiner får tillverkaren ansöka om typgodkännande eller godkännande av enskilt fordon enligt denna förordning, förutsatt att fordonen uppfyller kraven i denna förordning:

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Fordon som är konstruerade och tillverkade för användning av försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret och ordningsmakten.

b)  Fordon som är konstruerade och tillverkade för användning av försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret, katastrofhanteringsorgan och ordningsmakten.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I denna förordning gäller följande definitioner:

I denna förordning och i de unionsrättsakter som förtecknas i bilaga IV gäller följande definitioner, om inte annat föreskrivs i dessa:

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  marknadstillsyn: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadstillsynsmyndigheter för att se till att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som tillhandahålls på marknaden uppfyller de krav som fastställs i relevant unionslagstiftning och inte äventyrar hälsa, säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset.

2.  marknadstillsyn: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadstillsynsmyndigheter för att se till att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som tillhandahålls på marknaden uppfyller de krav som fastställs i relevant unionslagstiftning och inte äventyrar hälsa, säkerhet, miljö eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset, inbegripet konsumenternas rättigheter.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  originaldelar eller originalutrustning: delar eller utrustning som tillverkas enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder för framställning av utrustningsdelar för montering av fordonet i fråga; de innefattar delar eller utrustning som tillverkas på samma produktionslinje som dessa utrustningsdelar; om inte motsatsen bevisas förutsätts det att delar utgör originaldelar om tillverkaren intygar att delarna är av samma kvalitet som de komponenter som används för monteringen av fordonet i fråga och att de har tillverkats enligt fordonstillverkarens specifikationer och produktionsstandarder.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  tillverkare: en fysisk eller juridisk person som är ansvarig för alla aspekter av typgodkännandet av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter eller godkännande av enskilda fordon eller godkännande av delar och utrustning, för säkerställande av produktionsöverensstämmelse och marknadstillsynsfrågor med avseende på fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheter, delen eller utrustningen, oavsett om personen är eller inte är direkt involverad i alla steg i konstruktionen och tillverkningen av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

9.  tillverkare: en fysisk eller juridisk person som är ansvarig för överensstämmelse med de administrativa bestämmelserna och tekniska kraven för erhållande av typgodkännande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter, eller godkännande av enskilda fordon eller godkännande av delar och utrustning, samt för säkerställande av produktionsöverensstämmelse, liksom för att främja överensstämmelse med marknadstillsynsbestämmelser med avseende på fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen, oavsett om personen är eller inte är direkt involverad i alla steg i konstruktionen och tillverkningen av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

16.  registrering: permanent eller tillfälligt administrativt tillstånd att ta ett fordon i bruk på väg, inbegripet identifiering av fordonet och utfärdande av ett serienummer.

16.  registrering: administrativt tillstånd att ta ett fordon i bruk på väg, inbegripet identifiering av fordonet och utfärdande av ett serienummer (”registreringsnummer”) för det, oavsett om detta är permanent, tillfälligt eller giltigt för en kortare period.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

35.  fordonstyp:en särskild kategori av fordon som har åtminstone de väsentliga kriterierna i del B i bilaga II gemensamma, och som får omfatta varianter och versioner enligt vad som sägs där.

35.  fordonstyp: en särskild grupp av fordon som har åtminstone de väsentliga kriterierna i del B i bilaga II gemensamt, och som får omfatta varianter och versioner enligt vad som sägs där.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

37.  grundfordon: fordon som används under den inledande etappen av ett etappvis typgodkännande.

37.  grundfordon: fordon som används under den inledande etappen av ett etappvis typgodkännande oavsett om det är ett motorfordon eller inte.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

42.  enskilt fordonsgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att ett enskilt fordon, oavsett om det är unikt eller inte, uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven för enskilt EU-fordonsgodkännande och nationellt enskilt fordonsgodkännande.

42.  enskilt fordonsgodkännande: förfarande genom vilket en godkännandemyndighet intygar att ett enskilt fordon, oavsett om det är unikt eller inte, uppfyller de tillämpliga administrativa bestämmelserna och tekniska kraven för enskilt EU-fordonsgodkännande eller nationellt enskilt fordonsgodkännande.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

46.  information om reparation och underhåll av fordon: all information som krävs för diagnos, underhåll, kontroll, periodisk övervakning, reparation, omprogrammering eller ominstallation av originaldata när det gäller fordonet, samt för montering av delar och utrustning på fordonet, och som tillverkarna tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare eller verkstäder, inklusive alla senare ändringar och tillägg till denna information.

46.  information om reparation och underhåll av fordon: all information som krävs för diagnos, underhåll, kontroll, trafiksäkerhetsprovning, reparation, omprogrammering eller ominstallation av originaldata när det gäller fordonet, samt för montering av delar och utrustning på fordonet, och som tillverkarna använder eller tillhandahåller, inbegripet deras auktoriserade partner, återförsäljare, verkstäder och nätverk, för att erbjuda produkter eller tjänster för fordonsreparation och i underhållssyfte, inklusive alla senare ändringar och tillägg till denna information.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

55.  bedömning på plats: en kontroll utförd av typgodkännandemyndigheten i den tekniska tjänstens lokaler eller i lokaler som tillhör dennas underentreprenörer eller dotterbolag.

55.  bedömning på plats: en kontroll utförd i den tekniska tjänstens lokaler eller i lokaler som tillhör dennas underentreprenörer eller dotterbolag.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 3 – led 56a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(56a)  manipulationsanordning: samtliga funktionella delar av en konstruktion som, när de fungerar som de ska, förhindrar en effektiv och ändamålsenlig funktion hos fordonets godkända kontroll- och övervakningssystem och förhindrar överensstämmelse med godkännandekraven vid all faktisk körning.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 om ändring av bilaga II vad gäller indelning av fordon i kategorier efter underkategorier, fordonstyper och karosserityper för att anpassa bilagan till teknikens utveckling.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 om ändring av bilaga II med avseende på fordonstyper och karosserityper för att anpassa bilagan till teknikens utveckling.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att typgodkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter respekterar den strikta gränsdragningen mellan respektive roller och ansvarsområden och bedriver sin verksamhet oberoende av varandra.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Om fler än en godkännandemyndighet ansvarar för typgodkännande av fordon, inbegripet typgodkännande av enskilda fordon i en medlemsstat, ska den medlemsstaten utse en enda typgodkännandemyndighet som ansvarar för informationsutbytet med de andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter och för fullgörandet av de skyldigheter som fastställs i kapitel XV i denna förordning.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska organisera och utöva marknadstillsyn över och kontroller av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som förs in på marknaden i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 765/2008.

4.  Medlemsstaterna ska organisera och utöva marknadstillsyn över och kontroller av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som förs in på marknaden i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 765/2008, med undantag för artikel 18.5.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att marknadstillsynsmyndigheterna, när de anser det nödvändigt och motiverat, har rätt att gå in i de ekonomiska aktörernas lokaler och ta nödvändiga stickprov av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för överensstämmelseprovning.

5.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att marknadstillsynsmyndigheterna, när de anser det nödvändigt och motiverat, har rätt att gå in i de ekonomiska aktörernas lokaler på sina territorium och ta nödvändiga stickprov av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för överensstämmelseprovning.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma sin typgodkännandeverksamhet. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten, särskilt antalet typgodkännanden som beviljats och de berörda tillverkarnas identitet.

6.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma sin typgodkännandeverksamhet, inbegripet överensstämmelsen hos de typgodkännanden som utfärdats enligt denna förordning. Sådana översyner och bedömningar ska äga rum minst vart tredje år, och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna, till Europaparlamentet och till kommissionen. Resultaten ska diskuteras i det forum som inrättats enligt artikel 10. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en fullständig rapport om resultaten, som i synnerhet ska innehålla antalet typgodkännanden som beviljats eller avslagits, föremålet för typgodkännandeintyget och identiteten på de berörda tillverkarna och de tekniska tjänsterna med ansvar för att övervaka typgodkännandeprovningarna.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras tillsyn fungerar. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten.

7.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras tillsyn fungerar. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart tredje år, och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna, till Europaparlamentet och till kommissionen. Resultaten ska diskuteras i det forum som inrättats enligt artikel 10. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten, som i synnerhet ska innehålla antalet fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som är föremål för provning eller annan bedömning. Sammanfattningen ska innehålla en förteckning över eventuella fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som visar sig inte vara i överensstämmelse med kraven i denna förordning, samt de berörda tillverkarnas identitet och en kort beskrivning av vilken typ av bristande överensstämmelse det rör sig om.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 som kompletterar denna förordning genom att fastställa gemensamma kriterier för utseende, översyn och bedömning av nationella godkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Godkännandemyndigheterna ska genomföra och upprätthålla kraven i denna förordning på ett enhetligt och konsekvent sätt för att säkerställa lika villkor och förhindra att olika standarder tillämpas inom unionen. De ska fullt ut samarbeta med forumet och kommissionen i revisions- och tillsynsverksamheten vad gäller tillämpningen av denna förordning och på begäran tillhandahålla all nödvändig information.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Godkännandemyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda affärshemligheter, med förbehåll för det informationskrav som anges i artikel 9.3 för att skydda unionsanvändarnas intressen.

2.  Godkännandemyndigheterna ska fullgöra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda ekonomiska aktörers affärshemligheter, med förbehåll för det informationskrav som anges i artikel 9.3 för att skydda unionsanvändarnas intressen i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En medlemsstat där fler än en godkännandemyndighet ansvarar för fordonsgodkännande, inbegripet godkännanden av enskilda fordon, ska utse en enda typgodkännandemyndighet som ansvarar för informationsutbyte med de andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter och för de skyldigheter som anges i kapitel XV.

utgår

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Godkännandemyndigheterna i en medlemsstat ska samarbeta med varandra genom att dela med sig av upplysningar som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.

Godkännandemyndigheterna i en medlemsstat ska införa förfaranden för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig samordning och effektivt och ändamålsenligt utbyte av upplysningar som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om en godkännandemyndighet anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med denna förordning, ska den utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater om detta. Kommissionen ska omedelbart efter det att denna information mottagits underrätta medlemmarna i forumet för genomförande.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen får anta genomförandeakter om fastställande av de gemensamma kriterierna för utseende, översyn och bedömning av nationella godkännandemyndigheter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

utgår

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska regelbundet genomföra kontroller för att se till att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med kraven i denna förordning och att deras typgodkännanden är riktiga. Kontrollerna ska utföras i lämplig omfattning, genom dokumentkontroller, provningar under faktisk körning och laboratorieprovningar på grundval av statistiskt relevanta urval. Under sin verksamhet ska marknadstillsynsmyndigheterna beakta vedertagna principer för riskbedömning, klagomål och andra upplysningar.

1.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska regelbundet genomföra provningar och inspektioner i enlighet med nationella årliga program som godkänts i enlighet med punkterna 2 och 3 för att kontrollera att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med typgodkännandena och tillämplig lagstiftning. Dessa provningar och inspektioner ska genomföras genom bl.a. laboratorieprovningar och utsläppsprovningar under faktisk körning, på grundval av statistiskt relevanta urval, och de ska kompletteras med dokumentkontroller. Medlemsstaterna ska årligen genomföra provningar eller inspektioner av ett antal typer, som ska uppgå till minst 20 % av det antal typer som släpptes ut på marknaden i respektive medlemsstat under det föregående året. Under sin verksamhet ska marknadstillsynsmyndigheterna beakta vedertagna principer för riskbedömning, motiverade klagomål och andra relevanta upplysningar, inbegripet provningsresultat som offentliggjorts av erkända tredje parter, nya tekniker på marknaden, rapporter från periodiska tekniska inspektioner och uppgifter från fjärranalysenheter på vägarna.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Marknadstillsynsmyndigheterna får anlita oberoende provningsorganisationer för tekniska uppgifter, t.ex. provningar eller inspektioner. Marknadstillsynsmyndigheten ska bära det fortsatta ansvaret för resultaten. Om tekniska tjänster ges i uppdrag att utföra det som avses i den här artikeln ska marknadstillsynsmyndigheterna säkerställa att en annan teknisk tjänst används än den som utförde provningen avseende det ursprungliga typgodkännandet.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.   Marknadstillsynsmyndigheterna ska utarbeta och till kommissionen lämna in årliga eller fleråriga nationella marknadstillsynsprogram för godkännande. Medlemsstaterna får tillsammans lämna in gemensamma program eller åtgärder.

 

De nationella marknadstillsynsprogrammen ska innehålla åtminstone följande information:

 

a)   marknadstillsynsverksamhetens omfattning och räckvidd,

 

b)   närmare uppgifter om hur marknadstillsynsverksamheten kommer att genomföras (inbegripet uppgifter om användning av dokumentkontroller, fysiska kontroller och laboratoriekontroller), hur den förhåller sig till principer för riskbedömning och hur den hanterar motiverade klagomål, stora volymer av specifika fordonsmodeller som är i bruk inom respektive territorium, och deras delar, den första tillämpningen av en ny motor eller teknik, rapporter från periodiska tekniska inspektioner och andra relevanta upplysningar, inbegripet från ekonomiska aktörer eller provningsresultat som offentliggjorts av erkända tredje parter,

 

c)   en sammanfattning av de åtgärder som vidtagits inom ramen för det föregående programmet, inklusive relevanta statistiska uppgifter om den genomförda verksamhetens omfattning, uppföljande åtgärder som vidtagits samt resultaten av åtgärderna i fråga. Om det rör sig om ett flerårigt program ska en sammanfattning av åtgärderna utarbetas och presenteras årligen för kommissionen och forumet för genomförande, och

 

d)   närmare uppgifter om den finansiering som det ska lämnas uppgifter om enligt artikel 30.4 och de personalresurser som avsatts för marknadstillsyn, och om deras ändamålsenlighet i förhållande till den planerade marknadstillsynsverksamheten.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Marknadstillsynsmyndigheterna ska ålägga de ekonomiska aktörerna att tillhandahålla den dokumentation och information som marknadstillsynsmyndigheterna anser nödvändig för sin verksamhet.

2.   Marknadstillsynsmyndigheterna ska ålägga de ekonomiska aktörerna att tillhandahålla den dokumentation och information som marknadstillsynsmyndigheterna anser nödvändig för sin verksamhet. Detta ska omfatta tillgång till programvara, algoritmer, motorstyrenheter och eventuella andra tekniska specifikationer som marknadstillsynsmyndigheterna anser vara nödvändiga.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.   För typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska marknadstillsynsmyndigheterna ta vederbörlig hänsyn till intyg om överensstämmelse som de ekonomiska aktörerna lägger fram.

3.   För typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska marknadstillsynsmyndigheterna ta vederbörlig hänsyn till intyg om överensstämmelse, typgodkännandemärken eller typgodkännandeintyg som de ekonomiska aktörerna lägger fram.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Marknadstillsynsmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att inom rimlig tid varna användare på sina territorier om risker de upptäckt med ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, för att förebygga eller minska risken för personskador eller andra skador.

Marknadstillsynsmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att inom rimlig tid varna användare på sina territorier om bristande överensstämmelse de upptäckt hos ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, för att förebygga eller minska risken för personskador eller andra skador. Denna information ska tillhandahållas på marknadstillsynsmyndighetens webbplats och formuleras på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Om marknadstillsynsmyndigheterna i en medlemsstat i enlighet med artikel 49.5 beslutar att dra tillbaka ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet från marknaden, ska de underrätta den berörda ekonomiska aktören och i förekommande fall den berörda godkännandemyndigheten.

5.   Om marknadstillsynsmyndigheterna i en medlemsstat i enlighet med artikel 49.5 beslutar att dra tillbaka ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet från marknaden, ska de underrätta den berörda ekonomiska aktören och den berörda godkännandemyndigheten.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.   Om en marknadstillsynsmyndighet anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med denna förordning, ska den utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater om detta. Kommissionen ska omedelbart efter det att denna information mottagits underrätta medlemmarna i forumet för genomförande.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.   Marknadstillsynsmyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda affärshemligheter, med förbehåll för det informationskrav som anges i artikel 9.3 i största möjliga omfattning för att skydda unionsanvändarnas intressen.

6.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess för att skydda de ekonomiska aktörernas affärshemligheter, med förbehåll för det informationskrav som anges i artikel 9.3 i största möjliga omfattning för att skydda unionsanvändarnas intressen.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.   Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras tillsyn fungerar. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten.

utgår

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.   De olika medlemsstaternas marknadstillsynsmyndigheter ska samordna sin marknadstillsyn, samarbeta med varandra och förse varandra och kommissionen med resultaten av tillsynen. När så är lämpligt ska marknadstillsynsmyndigheterna komma överens om arbetsfördelning och specialisering.

utgår

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.   Om mer än en myndighet i en medlemsstat är ansvarig för marknadstillsyn och kontroll vid yttre gränser ska de myndigheterna samarbeta med varandra genom att dela med sig av uppgifter som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.

9.   Om mer än en myndighet i en medlemsstat är ansvarig för marknadstillsyn och kontroll vid yttre gränser ska de myndigheterna upprätta förfaranden för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig samordning och effektivt och ändamålsenligt utbyte av uppgifter som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.   Kommissionen får anta genomförandeakter om kriterierna för fastställande av omfattning, räckvidd och frekvens för överensstämmelsekontroller av de urval som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

utgår

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a.   Marknadstillsynsmyndigheterna ska offentliggöra en rapport om sina resultat till följd av eventuella överensstämmelseprovningar som de genomfört och ska översända sina resultat till medlemsstaterna och kommissionen. Kommissionen ska översända denna rapport till medlemmarna i forumet för genomförande. Rapporten ska innehålla närmare uppgifter om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som bedömts samt de berörda tillverkarnas identitet och en kort beskrivning av resultaten, inklusive vilken typ av bristande överensstämmelse det rör sig om i förekommande fall.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska organisera och genomföra eller låta genomföra provningar och inspektioner i tillräcklig omfattning av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som redan är tillgängliga på marknaden, för att kontrollera att fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna överensstämmer med typgodkännandena och med tillämplig lagstiftning samt för att se till att typgodkännandena är korrekta.

Kommissionen ska med vederbörligt beaktande av de fastställda nationella marknadstillsynsprogram som godkänts enligt artikel 8 organisera och genomföra eller låta genomföra provningar och inspektioner i tillräcklig omfattning av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som redan är tillgängliga på marknaden, för att kontrollera att fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna överensstämmer med typgodkännandena och med tillämplig lagstiftning.

 

De provningar och inspektioner som kommissionen organiserar och genomför eller låter genomföra ska ta ställning till frågan om överensstämmelse för fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter i drift.

 

Dessa provningar och inspektioner ska genomföras genom bl.a. laboratorieprovningar och utsläppsprovningar under faktisk körning, på grundval av statistiskt relevanta urval, och de ska kompletteras med dokumentkontroller.

 

I samband med detta ska kommissionen beakta vedertagna principer för riskbedömning, motiverade klagomål och andra relevanta upplysningar, inbegripet provningsresultat som offentliggjorts av erkända tredje parter, nya tekniker på marknaden, rapporter från periodiska tekniska inspektioner och uppgifter från fjärranalysenheter på vägarna.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om kommissionen, på grundval av information från medlemsstaterna, av en begäran från en medlem i forumet för genomförande eller av provningsresultat som offentliggjorts av erkända tredje parter, anser att en medlemsstat inte fullgör sina skyldigheter fullt ut i fråga om typgodkännande och marknadstillsyn enligt denna förordning, ska den – utan att det påverkar punkt 1 – själv organisera och genomföra eller låta genomföra provningar och inspektioner av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som redan tillhandahålls på marknaden.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen får anlita oberoende provningsorganisationer för tekniska uppgifter, t.ex. provningar eller inspektioner. Kommissionen ska bära det fortsatta ansvaret för resultaten. Om tekniska tjänster ges i uppdrag att utföra det som avses i den här artikeln ska kommissionen säkerställa att en annan teknisk tjänst används än den som utförde provningen avseende det ursprungliga typgodkännandet.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillverkare som innehar typgodkännande eller ekonomiska aktörer ska på begäran förse kommissionen med ett statistiskt relevant antal serietillverkade fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, utvalda av kommissionen, som är representativa för de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som får släppas ut på marknaden enligt det typgodkännandet. Fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna ska tillhandahållas för provning vid en tidpunkt och en plats och under en tidsrymd som kommissionen bestämmer.

2.  Tillverkare som innehar typgodkännande eller ekonomiska aktörer ska på begäran förse kommissionen med ett statistiskt relevant antal serietillverkade fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, utvalda av kommissionen, som är representativa för de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som får släppas ut på marknaden enligt det typgodkännandet. Fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna ska tillhandahållas för provning vid en tidpunkt, på en plats och under en tidsrymd som kommissionen bestämmer beroende på omständigheterna.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska bidra med all nödvändig hjälp och dokumentation samt allt annat tekniskt stöd som krävs för att kommissionens experter ska kunna utföra provningar, kontroller och inspektioner. Medlemsstaterna ska säkerställa att kommissionens experter får tillträde till alla lokaler eller delar av lokaler och tillgång till uppgifter, inbegripet databehandlingssystem och programvara, som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att kommissionen ska kunna genomföra sådana provningar som avses i punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna ge kommissionen tillgång till alla uppgifter som rör typgodkännande av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som överensstämmelseprovas. Uppgifterna ska minst omfatta den information som finns på typgodkännandeintyget och dess bilagor, enligt artikel 26.1.

För att kommissionen ska kunna genomföra sådana provningar som avses i punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna omedelbart ge kommissionen tillgång till alla uppgifter som rör typgodkännande av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som överensstämmelseprovas. Uppgifterna ska minst omfatta den information som finns på typgodkännandeintyget och dess bilagor, enligt artikel 26.1.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fordonstillverkare ska offentliggöra uppgifter som behövs för överensstämmelseprovning som utförs av tredje man. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange vilka uppgifter som ska offentliggöras och villkoren för offentliggörande av dem, med förbehåll för skydd av affärshemligheter och av personuppgifter enligt unionslagstiftning och nationell lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

4.  Fordonstillverkare ska kostnadsfritt och utan onödiga dröjsmål offentliggöra uppgifter som behövs för överensstämmelseprovning som utförs av erkända tredje parter. Dessa uppgifter ska omfatta alla parametrar och inställningar som krävs för att de provningsförhållanden som rådde vid typgodkännandeprovningen ska kunna återskapas korrekt. Alla sådana uppgifter ska behandlas med respekt för ett berättigat skydd av affärsinformation. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange vilka uppgifter som ska tillgängliggöras och villkoren för detta, inbegripet villkoren för tillhandahållande av tillgång till sådana uppgifter via den nätbaserade databas för typgodkännanden som avses i artikel 10a, med förbehåll för skydd av affärshemligheter och av personuppgifter enligt unionens rättsakter och nationell lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska organisera och genomföra gemensamma revisioner av typgodkännandemyndigheterna och de nationella marknadstillsynsmyndigheterna för att kontrollera att de på ett konsekvent sätt genomför kraven i denna förordning och fullgör sina uppgifter på ett oberoende och noggrant sätt. Till följd av samråd med forumet ska kommissionen anta en årlig plan för gemensamma revisioner, varvid resultaten av tidigare översyner ska beaktas vid fastställandet av frekvensen för bedömningarna. I fall där kommissionen har skäl att anta att en typgodkännandemyndighet inte fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning får kommissionen begära att gemensamma revisioner genomförs årligen.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  För fullgörandet av denna uppgift ska kommissionen anlita oberoende tredjepartsrevisorer kontrakterade genom en öppen anbudsinfordran. Revisorerna ska fullgöra sina åligganden oberoende och opartiskt. Revisorerna ska iaktta sekretess för att skydda affärshemligheter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Medlemsstaterna ska bidra med all nödvändig hjälp och tillhandahålla all den dokumentation och allt det stöd som revisorerna efterfrågar, för att göra det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter. Medlemsstaterna ska säkerställa att revisorerna får tillträde till alla lokaler eller delar av lokaler och tillgång till uppgifter, inbegripet databehandlingssystem och programvara, som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. På begäran kan en medlemsstat ha rätt att skicka en observatör till en gemensam revision som organiseras enligt denna artikel. Sådana observatörer ska inte påverka några beslut med anknytning till resultatet av den gemensamma revisionen.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  Revisionens resultat ska överlämnas till alla medlemsstater och till kommissionen, och en sammanfattning av resultatet ska offentliggöras. Detta ska diskuteras i det forum som inrättats genom artikel 10.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4d.  Den berörda medlemsstaten ska lämna information till kommissionen och övriga medlemsstater om hur den förhållit sig till rekommendationerna till följd av den gemensamma revision som avses i punkt 4c.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4e.  Kommissionen får begära ytterligare information från medlemsstaterna och deras typgodkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter om de till följd av en granskning inom forumet har skäl att anta att det föreligger fall av bristande överensstämmelse med denna förordning. Medlemsstaterna och deras respektive myndigheter ska utan onödiga dröjsmål tillhandahålla sådan information.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om provningarna och inspektionerna gör att själva typgodkännandets riktighet kan ifrågasättas, ska kommissionen underrätta den eller de berörda godkännandemyndigheterna samt forumet för informationsutbyte om genomförande.

Om provningarna och inspektionerna gör att själva typgodkännandets riktighet kan ifrågasättas, ska kommissionen omedelbart underrätta den eller de berörda godkännandemyndigheterna samt medlemsstaterna och medlemmarna i forumet för genomförande.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska vidta lämpliga åtgärder för att i adekvat tid varna användare i unionen, inbegripet de berörda typgodkännandemyndigheterna, om eventuella fall av bristande överensstämmelse de upptäckt hos ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, för att förebygga eller minska risken för personskador eller andra skador. Denna information ska även tillhandahållas på de berörda marknadstillsynsmyndigheternas webbplatser och formuleras på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra en rapport om sina resultat efter alla kontroller av överensstämmelse som den genomfört.

Kommissionen ska offentliggöra en rapport om sina resultat efter alla överensstämmelseprovningar som den genomfört och ska översända sina resultat till medlemsstaterna och medlemmarna i forumet för genomförande. Rapporten ska innehålla närmare uppgifter om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som bedömts, de berörda tillverkarnas identitet och en kort beskrivning av resultaten, inklusive vilken typ av bristande överensstämmelse det rör sig om i förekommande fall, samt vid behov rekommendationer om uppföljande åtgärder från medlemsstaternas sida.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Kommissionen ska inrätta och leda ett forum för informationsutbyte om genomförande (nedan kallat forumet)

1.   Kommissionen ska inrätta, leda och förvalta ett forum för genomförande (nedan kallat forumet).

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Forumet ska bestå av ledamöter utsedda av medlemsstaterna.

Forumet ska bestå av personer utsedda av medlemsstaterna, inbegripet deras typgodkännande- och marknadstillsynsmyndigheter.

 

Vid behov, dock minst en gång per år, ska forumet även bjuda in observatörer till sina sammanträden. De inbjudna observatörerna ska inbegripa företrädare för Europaparlamentet, tekniska tjänster, erkända tredjepartsprovningsorganisationer, branschföreträdare eller företrädare för andra relevanta ekonomiska aktörer, icke-statliga organisationer inom området för säkerhet och miljö samt konsumentgrupper. De observatörer som bjuds in till forumets sammanträden ska utgöra ett brett, representativt och balanserat urval från unionsorgan och nationella organ som företräder berörda parter.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra sammanträdeskalendern, föredragningslistorna och protokollen, inklusive närvarolistor.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Forumet ska samordna ett nätverk av de nationella myndigheter som ansvarar för typgodkännande och marknadstillsyn.

Forumet ska samordna ett nätverk av de nationella myndigheter som ansvarar för typgodkännande och marknadstillsyn för att underlätta genomförandet av denna förordning, särskilt när det gäller kraven i fråga om bedömning, utseende och övervakning av de organ som utses och den allmänna tillämpningen av de krav som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dess rådgivande uppgifter ska bland annat omfatta främjande av god praxis, informationsutbyte om tillämpningsproblem, samarbete, utveckling av arbetsmetoder och verktyg, utveckling av rutiner för elektroniskt informationsutbyte, utvärdering av enhetliga tillämpningsprojekt, sanktioner och gemensamma inspektioner.

Dess uppgifter ska omfatta följande:

 

a)   behandling av motiverade klagomål, bevis eller andra relevanta uppgifter som redovisas av erkända tredje parter med avseende på bristande överensstämmelse,

 

b)   gemensamma diskussioner om och bedömningar av de nationella marknadstillsynsprogrammen efter det att dessa lämnats till kommissionen,

 

c)  informationsutbyte om nya tekniker som tillhandahålls eller kommer att tillhandahållas på marknaden,

 

d)  bedömningar av resultaten av översyner – både sådana som görs enligt artikel 6.6 och sådana som görs till följd av en gemensam revision enligt artikel 71.8 – av hur typgodkännandemyndigheterna fungerar,

 

e)  bedömningar av resultaten från bedömningar av hur marknadstillsynen fungerar,

 

f)  bedömningar av resultaten från bedömningar – både sådana som görs enligt artikel 80.3a och sådana som görs till följd av en gemensam bedömning enligt artikel 80.4 – av hur de tekniska tjänsterna fungerar, och

 

g)  bedömningar, åtminstone vartannat år, av hur effektiva efterlevnadsåtgärderna är, inbegripet i förekommande fall hur konsekventa och effektiva reparationer, återkallelser eller sanktioner är som medlemsstaterna tillämpar på de berörda icke-överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som släppts ut på marknaden i mer än en medlemsstat.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.   Om kommissionen, till följd av en granskning inom forumet, har skäl att anta att det föreligger fall av bristande överensstämmelse med denna förordning, får den begära ytterligare information från medlemsstaterna och deras nationella typgodkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter. Medlemsstaterna och deras respektive myndigheter ska utan onödiga dröjsmål tillhandahålla sådan information.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.   Kommissionen ska årligen offentliggöra en rapport om forumets verksamhet. Denna rapport ska omfatta närmare förklaringar av de frågor som forumet behandlat, åtgärder med anledning av dessa överläggningar och skälet till åtgärderna i fråga, också när inga åtgärder planerats. Kommissionen ska varje år, i Europaparlamentet, redogöra för denna rapport om forumets verksamhet.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.   Om kommissionen till följd av en gemensam revision kan visa att en berörd typgodkännandemyndighet har brutit mot något av kraven i denna förordning ska den omedelbart informera medlemsstaterna, Europaparlamentet och kommissionen om detta. Kommissionen får vidta alla nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med den bristande överensstämmelsen. I vissa fall, och med vederbörligt beaktande av typen av bristande överensstämmelse, ska kommissionen ges befogenhet att tillfälligt upphäva eller återkalla den berörda godkännandemyndighetens befogenhet att motta ansökningar om EU-typgodkännande enligt artikel 21.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Inom två månader efter det att denna befogenhet tillfälligt upphävts eller återkallats enligt punkt 3, ska kommissionen till medlemsstaterna översända en rapport om sina slutsatser avseende den bristande överensstämmelsen. Om så krävs för att säkerställa säkerheten hos fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden, ska kommissionen uppdra åt de berörda godkännandemyndigheterna att inom rimlig tid tillfälligt upphäva eller återkalla eventuella otillbörligt utfärdade intyg.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Den nätbaserade databasen för typgodkännanden

 

1.   Kommissionen ska upprätta en nätbaserad databas för typgodkännanden för ett säkert elektroniskt utbyte av information om typgodkännandeförfaranden, utfärdade tillstånd, marknadstillsyn och annan relevant verksamhet mellan nationella typgodkännandemyndigheter, marknadstillsynsmyndigheter, medlemsstaterna och kommissionen.

 

2.   Kommissionen ska ansvara för samordningen av tillgången till och mottagande av regelbundna uppdateringar med relevanta myndigheter samt datasäkerheten och konfidentialiteten med avseende på posterna i denna databas.

 

3.   Medlemsstaterna ska till databasen lämna de uppgifter som krävs enligt artikel 25. Därutöver ska medlemsstaterna tillhandahålla närmare uppgifter om fordonsidentifieringsnumret för registrerade fordon och det fordonsidentifieringsnummer som tilldelats ett fordon i enlighet med rådets direktiv 1999/37/EG1a samt regelbundet informera kommissionen om uppdateringar. Dessa uppgifter ska vara tillgängliga i ett format som medger sökningar.

 

4.   Kommissionen ska upprätta ett gränssnitt mellan databasen och EU:s system för snabbt informationsutbyte (Rapex) och informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS), för att underlätta marknadstillsynsverksamhet och säkerställa att den information som lämnas till konsumenter och tredje parter är samordnad, konsekvent och korrekt.

 

5.   Kommissionen ska även upprätta ett allmänt tillgängligt gränssnitt som ska omfatta de uppgifter som ingår i bilaga IX samt närmare uppgifter om den godkännandemyndighet som utfärdar typgodkännanden enligt artikel 24 och de tekniska tjänster som utfört de provningar som krävs enligt artikel 28. Kommissionen ska säkerställa att dessa uppgifter presenteras i ett format som medger sökningar.

Kommissionen ska även tillhandahålla tillgång till de uppgifter som behövs för överensstämmelseprovning, i enlighet med de genomförandeakter som antas enligt artikel 9.4.

 

6.   Kommissionen ska, som en del av databasen, utveckla ett verktyg för uppladdning av provningsresultat från tredje parter och klagomål över prestandan hos fordon, system, komponenter och andra tekniska enheter. Uppgifter som lämnats via detta verktyg ska beaktas i samband med den marknadstillsynsverksamhet som föreskrivs i artiklarna 8 och 9.

 

7.   För att testa om det är ändamålsenligt att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI) för informationsutbyte på grundval av denna artikel ska ett pilotprojekt inledas senast den … [tre månader efter denna förordnings ikraftträdande].

 

__________________

 

1a Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57).

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillverkarna ska se till att de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de tillverkat och som har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk har tillverkats och godkänts i enlighet med kraven i denna förordning.

1.  Tillverkarna ska se till att de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som släpps ut på marknaden eller tagits i bruk har tillverkats och godkänts i enlighet med kraven i denna förordning och att de även fortsatt överensstämmer med dessa krav oberoende av den provningsmetod som tillämpas.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Tillverkaren ska vara ansvarig inför godkännandemyndigheten för samtliga aspekter av godkännandeförfarandet och för säkerställandet av produktionsöverensstämmelse oberoende av den provningsmetod som tillämpas.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För EU-typgodkännanden ska en tillverkare som är etablerad utanför unionen utse ett enda ombud som är etablerat inom unionen för att företräda tillverkaren inför godkännandemyndigheten. Tillverkaren ska också utse ett enda ombud som är etablerat inom unionen för marknadstillsyn, och det kan vara samma ombud som har utsetts för EU-typgodkännanden.

4.  För EU-typgodkännanden ska en tillverkare av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som är etablerad utanför unionen utse ett enda ombud som är etablerat inom unionen för att företräda tillverkaren inför godkännandemyndigheten. Tillverkaren ska också utse ett enda ombud som är etablerat inom unionen för marknadstillsyn, och det kan vara samma ombud som har utsetts för EU-typgodkännanden.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4 a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När tillverkaren ansöker om ett EU-typgodkännande ska denne säkerställa att utformningen av fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna inte inbegriper strategier eller andra metoder som i onödan ändrar den prestanda som uppvisats under tillämpliga provningsförfaranden när fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna i fråga används under förhållanden som man rimligen kan förvänta sig vid normal drift och användning.

 

Tillverkaren ska informera om eventuella motorstyrningsstrategier som kan tillämpas genom användning av antingen hårdvara eller programvara. Tillverkaren ska lämna alla relevanta uppgifter om sådana styrningsstrategier, inklusive den programvara som används, parametrarna för alla sådana strategier och en teknisk motivering om varför de är nödvändiga.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Tillverkaren ska vara ansvarig inför godkännandemyndigheten för samtliga aspekter av godkännandeförfarandet och för produktionsöverensstämmelsen, oavsett om tillverkaren är direkt engagerad i samtliga etapper av tillverkningen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

utgår

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  För att skydda miljön och konsumenternas hälsa och säkerhet ska tillverkaren undersöka och föra register över klagomål och bristande överensstämmelse hos fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning som vederbörande släppt ut på marknaden samt hålla sina importörer och distributörer underrättade om denna övervakning.

 

Om antalet klagomål och fall av bristande överensstämmelse avseende säkerhets- eller utsläppsrelaterad utrustning överstiger 30 fall eller 1 % (beroende på vilket värde som är minst) av det totala antalet fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning av en viss typ, variant och/eller version som har släpps ut på marknaden, ska närmare uppgifter utan dröjsmål översändas till den berörda godkännandemyndighet som har ansvaret för fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen i fråga samt till kommissionen.

 

Uppgifterna ska innehålla en beskrivning av problemet och de upplysningar som krävs för att identifiera den berörda typen, varianten och/eller versionen av fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen. Dessa tidiga varningsuppgifter ska användas för att identifiera potentiella trender i konsumenters klagomål och undersöka behovet av återkallelser på initiativ av tillverkaren och marknadstillsyn från medlemsstaternas och kommissionens sida.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Tillverkaren ska säkerställa att fordonsanvändare, på grundval av tidigare information, samtycker till behandling och överföring av alla uppgifter som genereras medan fordonet används, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/6791a. När behandling och överföring av dessa uppgifter inte är nödvändig för att fordonet ska kunna användas på ett säkert sätt, ska tillverkaren säkerställa att fordonsanvändaren har möjlighet att koppla ur uppgiftsöverföringen och kan göra detta på ett enkelt sätt.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillverkare som anser att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk utan att överensstämma med denna förordning eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter, ska omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att få fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen att överensstämma, dra tillbaka den från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt.

Om en tillverkare anser att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning har släppts ut på marknaden eller tagits i bruk utan att överensstämma med denna förordning eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter, ska tillverkaren omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att få fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen att överensstämma, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska tillverkarna omedelbart lämna utförlig information om den bristande överensstämmelsen och alla åtgärder som vidtagits till godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har tillhandahållits på marknaden eller tagits i bruk om detta.

2.  Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska tillverkarna omedelbart lämna utförlig information om den bristande överensstämmelsen, risken och alla åtgärder som vidtagits till godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har tillhandahållits på marknaden eller tagits i bruk om detta.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillverkarna ska hålla det informationsmaterial som avses i artikel 24.4 tillgängligt i tio år efter utsläppandet på marknaden av ett fordon och i fem år efter utsläppandet på marknaden av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

Tillverkarna ska bevara det informationsmaterial som avses i artikel 24.4, och dessutom ska fordonstillverkarna hålla exemplar av de intyg om överensstämmelse som avses i artikel 34 tillgängliga för godkännandemyndigheterna i tio år efter det att giltigheten för EU-typgodkännandet för ett fordon löpt ut och i fem år efter det att giltigheten för EU-typgodkännandet för ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet löpt ut.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fordonstillverkarna ska hålla kopior av de intyg om överensstämmelse som avses i artikel 34 tillgängliga för godkännandemyndigheterna.

utgår

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet förse denna myndighet, via godkännandemyndigheten, med en kopia av EU-typgodkännandeintyget eller det intyg som avses i artikel 55.1 som visar att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den nationella myndigheten.

Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet eller kommissionen förse denna myndighet respektive kommissionen, via godkännandemyndigheten, med en kopia av EU-typgodkännandeintyget eller det tillstånd som avses i artikel 55.1 som visar att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet samarbeta med den myndigheten om alla åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.

Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet eller kommissionen samarbeta med den myndigheten eller kommissionen om alla åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillverkarombudens skyldigheter i fråga om marknadstillsyn

Tillverkarombudens skyldigheter

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillverkarens ombud för marknadstillsyn ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Den fullmakten ska åtminstone ge ombudet möjlighet att

1.  Tillverkarens ombud ska utföra de uppgifter som anges i fullmakten från tillverkaren. Den fullmakten ska åtminstone ge ombudet möjlighet att

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  få tillgång till det informationsmaterial som avses i artikel 22 och det intyg om överensstämmelse som avses i artikel 34 på ett av unionens officiella språk. Informationsmaterialet ska hållas tillgängligt för godkännandemyndigheterna i tio år efter utsläppandet på marknaden av ett fordon och i fem år efter utsläppandet på marknaden av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

a)  få tillgång till typgodkännandeintyget och dess bilagor och intyget om överensstämmelse på ett av unionens officiella språk. Denna dokumentation ska hållas tillgänglig för godkännandemyndigheterna och marknadstillsynsmyndigheterna i tio år efter utsläppandet på marknaden av ett fordon och i fem år efter utsläppandet på marknaden av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  på motiverad begäran av en godkännandemyndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som krävs för att visa att tillverkningen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med kraven,

b)  på motiverad begäran av en godkännandemyndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som krävs för att visa att tillverkningen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med kraven, inbegripet alla tekniska specifikationer för typgodkännandet och tillgång till programvara och algoritmer,

Motivering

Godkännandemyndigheterna bör ha tillgång till programvara och algoritmer på grundval av tidigare fall i vilka programvara använts för att påverka provningsresultaten.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid en ändring ska åtminstone följande aspekter regleras:

3.  Vid en ändring i fullmakten ska åtminstone följande aspekter regleras:

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som typgodkänts släpps ut på marknaden ska importörerna kontrollera att ett informationsmaterial enligt artikel 24.4 har sammanställts av godkännandemyndigheten, och att systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med erforderligt typgodkännandemärke och uppfyller kraven i artikel 11.7.

Innan ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som typgodkänts släpps ut på marknaden ska importörerna kontrollera att det/den omfattas av ett giltigt typgodkännandeintyg och att komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med erforderligt typgodkännandemärke och uppfyller kraven i artikel 11.7.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om importörerna anser att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen inte överensstämmer med kraven i denna förordning, och särskilt att de inte överensstämmer med typgodkännandet, får de inte släppa ut fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden eller tillåta ibruktagande eller registrering förrän de sett till att det råder överensstämmelse med de tillämpliga kraven. Om importörerna anser att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen innebär en allvarlig risk, ska de dessutom underrätta tillverkaren och marknadstillsynsmyndigheterna. För typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska de dessutom informera den godkännandemyndighet som har beviljat typgodkännandet om detta.

3.  Om importörerna anser att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen inte överensstämmer med kraven i denna förordning, särskilt i fall där de inte överensstämmer med typgodkännandet, får de inte släppa ut fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden eller tillåta ibruktagande eller registrering förrän de sett till att det råder överensstämmelse med de tillämpliga kraven. Om importörerna anser att fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen innebär en allvarlig risk, ska de dessutom underrätta tillverkaren och marknadstillsynsmyndigheterna. För typgodkända fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska de dessutom informera den godkännandemyndighet som har beviljat typgodkännandet om detta.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet ska importörerna undersöka och föra register över klagomål och återkallelser av de fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning de har släppt ur på marknaden och hålla sina distributörer underrättade om denna övervakning.

6.  För att skydda konsumenternas hälsa och säkerhet ska importörerna undersöka och föra register över klagomål, fall av bristande överensstämmelse och återkallelser av de fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning de har släppt ur på marknaden och hålla sina distributörer underrättade om sådana klagomål och återkallelser.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Importörerna ska omedelbart underrätta den berörda tillverkaren om klagomål och rapporter om risker, misstänkta tillbud och bristande överensstämmelse i fråga om fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de släppt ut på marknaden.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som importören har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med denna förordning, ska importören omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt.

1.  Om ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som importören har släppt ut på marknaden inte överensstämmer med denna förordning, ska importören omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven under tillverkarens kontroll, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt. Importören ska även underrätta tillverkaren och den typgodkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska importörerna omedelbart lämna utförlig information om den allvarliga risken till tillverkaren och godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har släppts ut på marknaden.

Om det fordon, det system, den komponent, den separata tekniska enhet, den del eller den utrustning som släppts ut på marknaden utgör en allvarlig risk ska importörerna omedelbart lämna utförlig information om den allvarliga risken till tillverkaren och godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har släppts ut på marknaden.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Distributörerna ska före tillhandahållandet på marknaden, registrering eller ibruktagande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, kontrollera att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med obligatorisk skylt eller typgodkännandemärke, åtföljs av erforderliga dokument, instruktioner och säkerhetsinformation enligt artikel 63 på de officiella språken i den berörda medlemsstaten samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 11.7 respektive artikel 14.4.

1.   Distributörerna ska före tillhandahållandet på marknaden, registrering eller ibruktagande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, kontrollera att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten har försetts med obligatorisk skylt eller typgodkännandemärke och åtföljs av erforderliga dokument, instruktioner och säkerhetsinformation enligt artikel 63 på de officiella språken i den berörda medlemsstaten samt att tillverkaren och importören har uppfyllt kraven i artikel 11.7 respektive artikel 14.4.

 

2.   För att skydda miljön och konsumenternas hälsa och säkerhet ska distributörerna undersöka klagomål och fall av bristande överensstämmelse hos fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning som de har släppt ut på marknaden. Dessutom ska importörerna eller tillverkarna utan dröjsmål underrättas om alla klagomål och/eller fall av bristande överensstämmelse som gäller fordonets miljö- eller säkerhetsrelaterade aspekter.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om distributörerna anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med kraven i denna förordning, får de inte tillhandahålla fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden, eller registrera dem eller ta dem i bruk, förrän produkten fåtts att överensstämma med de tillämpliga kraven.

1.  Om distributörerna anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet inte överensstämmer med kraven i denna förordning, ska de underrätta tillverkaren, importören och den typgodkännandemyndighet som beviljat typgodkännandet om detta, och de får i sådana fall inte släppa ut fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten på marknaden, eller registrera dem eller ta dem i bruk, förrän produkten fåtts att överensstämma med de tillämpliga kraven.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Distributörer som anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med denna förordning ska underrätta tillverkaren eller importören för att se till att erforderliga åtgärder vidtas för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt, i enlighet med artikel 12.1 eller artikel 15.1.

2.  Om distributörer anser att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som de har tillhandahållit på marknaden inte överensstämmer med denna förordning ska de underrätta tillverkaren, importören och den typgodkännandemyndighet som beviljat typgodkännandet för att säkerställa att erforderliga åtgärder vidtas för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma med kraven, dra tillbaka produkten från marknaden eller återkalla den, beroende på vad som är lämpligt, i enlighet med artikel 12.1 eller artikel 15.1.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska distributörerna omedelbart lämna utförlig information om den allvarliga risken till tillverkaren, importören och godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har tillhandahållits på marknaden. Distributören ska också underrätta dem om eventuella åtgärder som vidtagits samt lämna uppgifter om i synnerhet den allvarliga risken och de korrigerande åtgärder som tillverkaren vidtagit.

3.  Om fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen utgör en allvarlig risk ska distributörerna omedelbart lämna utförlig information om den allvarliga risken till tillverkaren, importören och godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna i de medlemsstater där fordonet, systemet, komponenten, den separata tekniska enheten, delen eller utrustningen har tillhandahållits på marknaden. Distributören ska också underrätta dem om eventuella åtgärder som vidtagits samt lämna uppgifter om de korrigerande åtgärder som tillverkaren vidtagit.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Distributörerna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet samarbeta med den myndigheten om alla åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.

4.  Distributörerna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet eller kommissionen samarbeta med den myndigheten respektive kommissionen om alla åtgärder som vidtas i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 för att undanröja riskerna med fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som de har tillhandahållit på marknaden.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För systemtypgodkännande, komponenttypgodkännande och typgodkännande av separat teknisk enhet är endast typgodkännande i ett steg tillämpligt.

2.  För systemtypgodkännande, komponenttypgodkännande och typgodkännande av separat teknisk enhet är endast typgodkännande i ett steg tillämpligt, utan att det påverkar kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  EU-typgodkännande av det sista konstruktionsskedet får beviljas först efter det att godkännandemyndigheten har kontrollerat att den fordonstyp som godkänts i det sista konstruktionsskedet vid tidpunkten för godkännandet uppfyller alla tillämpliga tekniska krav. Kontrollen ska inbegripa dokumentkontroll av alla krav som ingår i EU-typgodkännandet för ett icke färdigbyggt fordon som beviljats under loppet av ett etappvis förfarande, även om det beviljats för en annan kategori av fordon.

4.  EU-typgodkännande av det sista konstruktionsskedet får beviljas först efter det att godkännandemyndigheten har kontrollerat att den fordonstyp som godkänts i det sista konstruktionsskedet vid tidpunkten för godkännandet uppfyller alla tillämpliga tekniska krav i enlighet med förfarandena i bilaga XVII. Kontrollen ska inbegripa dokumentkontroll av alla krav som ingår i EU-typgodkännandet för ett icke färdigbyggt fordon som beviljats under loppet av ett etappvis förfarande, också i fall där det beviljats för en annan kategori av fordon. Den ska också omfatta en kontroll av att de system för vilka typgodkännande beviljats separat fortfarande uppfyller kraven för typgodkännandet efter det att de integrerats i ett komplett fordon.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Val av det typgodkännandeförfarande som avses i punkt 1 får inte påverka tillämpliga materiella krav som den godkända fordonstypen ska uppfylla vid tidpunkten för utfärdande av helfordonstypgodkännande.

5.  Val av det typgodkännandeförfarande som avses i punkt 1 får inte påverka något av de tillämpliga krav som den godkända fordonstypen ska uppfylla vid tidpunkten för utfärdande av helfordonstypgodkännande.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Tillverkaren ska ge godkännandemyndigheten tillgång till så många fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta rättsakterna krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Endast en ansökan får lämnas in för en viss typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet och endast i en medlemsstat.

2.  Endast en ansökan får lämnas in för en viss typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet och endast i en medlemsstat. Efter att en ansökan har lämnats in ska det inte vara tillåtet för tillverkaren att avbryta förfarandet och lämna in ytterligare en ansökan gällande samma typ till en annan godkännandemyndighet eller en annan teknisk tjänst. Om typgodkännandet avslås eller provningen utförs med icke-godkänt resultat hos en teknisk tjänst ska det inte heller vara tillåtet för tillverkaren att lämna in ytterligare en ansökan gällande samma typ till en annan godkännandemyndighet eller en annan teknisk tjänst.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Ett informationsdokument i enlighet med bilaga I för typgodkännande i ett steg eller kombinerat typgodkännande eller i enlighet med bilaga III för typgodkännande i flera steg.

a)  Ett informationsdokument i enlighet med bilaga I för helfordonstypgodkännande i ett steg eller kombinerat helfordonstypgodkännande eller i enlighet med bilaga III för helfordonstypgodkännande i flera steg eller i enlighet med de relevanta rättsakterna vid godkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Alla övriga uppgifter som godkännandemyndigheten begär i samband med ansökningsförfarandet.

d)  Alla övriga uppgifter som godkännandemyndigheten begär i samband med typgodkännandeförfarandet.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Underlaget ska lämnas i ett elektroniskt format som kommissionen bestämmer, men får också lämnas på papper.

2.  Underlaget ska lämnas i ett elektroniskt format.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En ansökan om typgodkännande i flera steg ska, förutom underlaget i enlighet med artikel 22, åtföljas av en fullständig uppsättning av de EU-typgodkännandeintyg, inbegripet de provningsrapporter som krävs enligt de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV.

En ansökan om typgodkännande i flera steg ska, förutom underlaget i enlighet med artikel 22, åtföljas av en fullständig uppsättning av de EU-typgodkännandeintyg, inbegripet de provningsrapporter och informationsdokument som krävs enligt de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid ansökan om typgodkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, enligt de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV, ska godkännandemyndigheten ha tillgång till underlaget till dess att ansökan om helfordonstypgodkännande har bifallits eller avslagits.

Vid ansökan om typgodkännande av ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, enligt de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, ska godkännandemyndigheten ha tillgång till underlaget och informationsdokumenten till dess att ansökan om helfordonstypgodkännande har bifallits eller avslagits.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En ansökan om kombinerat typgodkännande ska, förutom underlaget i enlighet med artikel 22, åtföljas av de EU-typgodkännandeintyg, inbegripet de provningsrapporter som krävs enligt de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV.

En ansökan om kombinerat typgodkännande ska, förutom underlaget i enlighet med artikel 22, åtföljas av de EU- eller Unece-typgodkännandeintyg, inbegripet de provningsrapporter och informationsdokument som krävs enligt de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  I första etappen: de delar av underlaget och de EU-typgodkännandeintyg som är tillämpliga för grundfordonet i dess aktuella konstruktionsfas.

a)  I första etappen: de delar av underlaget och de EU-typgodkännandeintyg och provningsrapporter som är tillämpliga för grundfordonet i dess aktuella konstruktionsfas.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  I den andra etappen och de följande etapperna: de delar av underlaget och de EU-typgodkännandeintyg som hänför sig till den aktuella tillverkningsetappen samt en kopia av det EU-typgodkännande för fordonet som utfärdades för den föregående etappen och fullständiga uppgifter om alla ändringar och kompletteringar som tillverkaren gjort på fordonet.

b)  I den andra etappen och de följande etapperna: de delar av underlaget och de EU-typgodkännandeintyg som hänför sig till den aktuella tillverkningsetappen samt en kopia av det EU-helfordonstypgodkännande för fordonet som utfärdades för den föregående etappen och fullständiga uppgifter om alla ändringar och kompletteringar som tillverkaren gjort på fordonet.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De uppgifter som anges i leden a och b får lämnas i enlighet med artikel 22.2.

De uppgifter som anges i leden a och b ska lämnas i enlighet med artikel 22.2.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Godkännandemyndigheten och de tekniska tjänsterna ska ha tillgång till fordonets programvara och algoritmer.

Godkännandemyndigheten och de tekniska tjänsterna ska ha tillgång till fordonets programvara, hårdvara och algoritmer samt dokumentation eller andra uppgifter som gör det möjligt att erhålla en lämplig och relevant förståelse av de system – inbegripet systemutvecklingsprocessen och systemkonceptet – och de funktioner hos sådan programvara och hårdvara som gör att fordonet överensstämmer med kraven i denna förordning.

 

Under EU-typgodkännandets giltighetsperiod ska tillgång beviljas till fordonets programvara, hårdvara och algoritmer, så att det går att kontrollera att det råder överensstämmelse med kraven i denna förordning vid regelbundna inspektioner. Efter det att typgodkännandeintyget upphört att gälla och om detta intyg inte förnyas, ska tillgång fortsatt beviljas på begäran. Den information som ska lämnas för dessa specifika ändamål ska inte vara av en sådan art att konfidentialiteten för skyddad information och immateriella rättigheter äventyras. Tillverkaren ska – i standardiserad form – meddela godkännandemyndigheten och den tekniska tjänsten vilken programvaruversion som styr säkerhetsrelaterade system och komponenter, inställningar och andra justeringar med anknytning till utsläppsrelaterade system och komponenter vid tidpunkten för ansökan om typgodkännande. För att möjliggöra upptäckt av senare, olagliga, ändringar av programvaran ska den tekniska tjänsten ha rätt att märka programvaran genom att fastställa motsvarande parametrar.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Vid helfordonstypgodkännande enligt förfarandet i flera steg, det kombinerade förfarandet och det etappvisa förfarandet: kontroll enligt artikel 20.4 av att systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna omfattas av separata typgodkännanden enligt de krav som gällde vid tidpunkten för beviljande av helfordonstypgodkännandet.

d)  Vid helfordonstypgodkännande enligt förfarandet i flera steg, det kombinerade förfarandet och det etappvisa förfarandet: kontroll enligt artikel 20.4 av att systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna omfattas av separata, giltiga typgodkännanden enligt de krav som gällde vid tidpunkten för beviljande av helfordonstypgodkännandet.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Informationsmaterialet ska innehålla ett index med en tydlig förteckning över alla sidor, formatet för varje handling och en kronologisk redovisning av handläggningen av EU-typgodkännandet.

Informationsmaterialet får förvaras elektroniskt och ska innehålla ett index med en tydlig förteckning över alla sidor, formatet för varje handling och en kronologisk redovisning av handläggningen av EU-typgodkännandet.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Godkännandemyndigheten ska avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet visserligen överensstämmer med de tillämpliga kraven men ändå utgör en allvarlig risk för säkerheten eller kan skada miljön eller folkhälsan allvarligt. Den ska då omedelbart underrätta övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter och kommissionen om detta med en utförlig sammanställning av vilka skäl som ligger till grund för beslutet tillsammans med styrkande uppgifter.

5.  Godkännandemyndigheten ska avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet visserligen överensstämmer med de tillämpliga kraven men ändå utgör en risk för säkerheten eller kan skada miljön eller folkhälsan allvarligt. Den ska då omedelbart underrätta övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter och kommissionen om detta med en utförlig sammanställning av vilka skäl som ligger till grund för beslutet tillsammans med styrkande uppgifter.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I enlighet med artikel 20.4 och 20.5 ska godkännandemyndigheten vid typgodkännande i flera steg, kombinerat typgodkännande och etappvis typgodkännande avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna inte uppfyller kraven i denna förordning eller i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.

I enlighet med artikel 20 ska godkännandemyndigheten vid typgodkännande i flera steg, kombinerat typgodkännande och etappvis typgodkännande avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna inte uppfyller kraven i denna förordning eller i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Godkännandemyndigheten ska inom en månad från utfärdande eller ändring av EU-typgodkännandeintyg till godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater och till kommissionen sända en kopia av intyget om EU-typgodkännande, inklusive bilagor och sådana provningsrapporter som avses i artikel 23, för varje typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som den har godkänt. Kopian ska skickas med hjälp av ett gemensamt, säkert system för elektronisk kommunikation eller i form av en säker elektronisk fil.

1.  Godkännandemyndigheten ska inom en månad från utfärdande eller ändring av EU-typgodkännandeintyg till den nätbaserade databasen för typgodkännanden lämna information som omfattar intyget om EU-typgodkännande samt bilagor och sådana provningsrapporter som avses i artikel 23, för varje typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet som den har godkänt.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  På begäran av en annan medlemsstats godkännandemyndighet eller av kommissionen ska den godkännandemyndighet som har beviljat ett EU-typgodkännande inom en månad från mottagandet av begäran översända en kopia av det begärda EU-typgodkännandeintyget till den begärande godkännandemyndigheten, inklusive bilagor via ett gemensamt, säkert system för elektronisk kommunikation eller i form av en säker elektronisk fil.

utgår

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Godkännandemyndigheten ska utan dröjsmål meddela godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater och kommissionen när den inte har beviljat eller återkallat ett EU-typgodkännande samt ange skälen för beslutet.

4.  Godkännandemyndigheten ska utan dröjsmål meddela godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater och kommissionen när den inte har beviljat eller återkallat ett EU-typgodkännande samt ange skälen för beslutet. Godkännandemyndigheten ska även uppdatera dessa uppgifter i den nätbaserade databasen för typgodkännanden.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  För helfordonstypgodkännande ett ifyllt exemplar av intyget om överensstämmelse.

d)  För helfordonstypgodkännande ett ifyllt exemplar av intyget om överensstämmelse för fordonstypen.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Överensstämmelse med de tekniska kraven i denna förordning och i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV ska visas genom lämpliga provningar i enlighet med de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV, utförda av de utsedda tekniska tjänsterna.

1.  Inför ett EU-typgodkännande ska godkännandemyndigheten kontrollera överensstämmelse med de tekniska kraven i denna förordning och i de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV genom lämpliga provningar utförda av de utsedda tekniska tjänsterna.

 

Provningsrapporternas format ska uppfylla de allmänna kraven i tillägg 3 till bilaga V.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillverkaren ska förse godkännandemyndigheten med de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta akter som förtecknas i bilaga IV krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.

2.  Tillverkaren ska förse de berörda tekniska tjänsterna och godkännandemyndigheten med de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta akter som förtecknas i bilaga IV krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  De begärda provningarna ska utföras i enlighet med de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV. Om en rad värden tillhandahålls i de provningsförfaranden som anges i de tillämpliga rättsakterna ska de tekniska tjänsterna kunna fastställa de parametrar och de villkor som används för att utföra de lämpliga provningarna enligt punkt 1. När det gäller helfordonstypgodkännanden ska myndigheterna säkerställa att de fordon som väljs ut för provning representerar värstafallscenario avseende uppfyllandet av respektive kriterier och att de fordon som väljs ut inte ger upphov till resultat som systematiskt skiljer sig från resultaten när dessa fordon framförs under förhållanden som rimligen kan förväntas vid normal drift och användning.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En godkännandemyndighet som utfärdat ett helfordonstypgodkännande ska kontrollera ett statistiskt relevant urval av fordon och intyg om överensstämmelse och se att de följer artiklarna 34 och 35, och ska kontrollera att uppgifterna i intygen om överensstämmelse är riktiga.

2.  En godkännandemyndighet som utfärdat ett helfordonstypgodkännande ska kontrollera ett adekvat och statistiskt relevant urval av fordon och intyg om överensstämmelse i fråga om uppfyllelse av kraven i artiklarna 34 och 35, och ska kontrollera att uppgifterna i intygen om överensstämmelse är riktiga.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För att kontrollera att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med den godkända typen ska den godkännandemyndighet som har beviljat EU-typgodkännandet utföra de kontroller eller provningar som krävs för EU-typgodkännandet på stickprov som tagits i tillverkarens lokaler, inklusive produktionsanläggningar.

4.  För att kontrollera att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med den godkända typen ska den godkännandemyndighet som har beviljat EU-typgodkännandet utföra de kontroller eller provningar som krävs för EU-typgodkännandet på stickprov som tagits i tillverkarens lokaler, inklusive produktionsanläggningar. Godkännandemyndigheten ska utföra sina första sådana kontroller inom ett år efter utfärdandet av intygen om överensstämmelse. Godkännandemyndigheten ska utföra senare kontroller minst en gång om året med slumpvis spridda intervall som den själv ska fastställa.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  När provningar utförs enligt punkterna 2 och 4 ska godkännandemyndigheten utse en annan teknisk tjänst än den som användes under den ursprungliga typgodkännandeprovningen.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande och finner att tillverkaren inte längre tillverkar fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i överensstämmelse med den godkända typen, eller finner att intygen om överensstämmelse inte längre följer artiklarna 34 och 35 fastän tillverkningen fortsätter, ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att förfarandet för produktionsöverensstämmelse tillämpas korrekt eller återkalla typgodkännandet.

5.  En godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande och finner att tillverkaren inte längre tillverkar fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i överensstämmelse med den godkända typen, kraven i denna förordning eller kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, eller finner att intygen om överensstämmelse inte längre följer artiklarna 34 och 35 fastän tillverkningen fortsätter, ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att rutinerna för produktionsöverensstämmelse tillämpas korrekt eller återkalla typgodkännandet. Godkännandemyndigheten får besluta att vidta alla nödvändiga begränsande åtgärder i enlighet med artiklarna 53 och 54.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska inrätta en nationell avgiftsstruktur för täckning av sina kostnader för typgodkännande och marknadstillsyn och för typgodkännandeprovning och produktionsöverensstämmelseprovningar och inspektioner som utförs av de tekniska tjänster som de har utsett.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att kostnaderna för deras typgodkännande- och marknadstillsynsverksamheter täcks. Medlemsstaterna får införa en avgiftsbaserad struktur eller finansiera sådana verksamheter genom sina nationella budgetar, eller tillämpa en kombination av dessa båda metoder. Avgifter får inte tas ut direkt av de tekniska tjänsterna.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessa nationella avgifter ska tas ut av tillverkare som ansöker om typgodkännande i den berörda medlemsstaten. Avgifter får inte tas ut direkt av de tekniska tjänsterna.

2.  Om en avgiftsbaserad struktur införs ska dessa nationella avgifter tas ut av tillverkare som ansöker om typgodkännande i den berörda medlemsstaten. Om en avgiftsbaserad struktur är tillämplig på produktionsöverensstämmelse ska medlemsstaten ta ut dessa nationella avgifter av tillverkaren i den medlemsstat där produktionen äger rum.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De nationella avgifterna ska även täcka kostnaderna för överensstämmelseprovningar och inspektioner som kommissionen utför enligt artikel 9. Dessa bidrag ska utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i Europeiska unionens allmänna budget, i enlighet med artikel 21.4 i budgetförordningen26.

3.  Kommissionen ska säkerställa att kostnaderna för de inspektioner och provningar som kommissionen låter genomföra enligt artikel 9 täcks. Europeiska unionens allmänna budget ska användas för detta ändamål.

__________________

 

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

 

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska lämna närmare uppgifter om sin nationella avgiftsstruktur till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Uppgifterna ska första gången lämnas den [förordningens ikraftträdande + 1 år]. Senare uppdateringar av de nationella avgiftsstrukturerna ska lämnas till de andra medlemsstaterna och kommissionen årligen.

4.  Medlemsstaterna ska lämna närmare uppgifter om sin eller sina finansieringsmekanismer till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Uppgifterna ska första gången lämnas den [förordningens ikraftträdande + 1 år]. Senare uppdateringar av de nationella avgiftsstrukturerna ska lämnas till de andra medlemsstaterna och kommissionen årligen.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa den andel enligt punkt 3 som ska tillämpas på de nationella avgifter som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

utgår

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om godkännandemyndigheten finner att ändringarna av uppgifterna i informationsmaterialet är så väsentliga att de inte kan bli föremål för en utökning av det befintliga typgodkännandet, ska den avslå ansökan om ändring av EU-typgodkännandet och ålägga tillverkaren att ansöka om ett nytt EU-typgodkännande.

5.  Om godkännandemyndigheten finner att ändringarna av uppgifterna i informationsmaterialet inte kan bli föremål för en utökning av det befintliga typgodkännandet, ska den avslå ansökan om ändring av EU-typgodkännandet och ålägga tillverkaren att ansöka om ett nytt EU-typgodkännande.

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Resultaten av antingen kommissionens eller marknadstillsynsmyndigheternas provningar visar bristande överensstämmelse med unionens säkerhets- eller miljölagstiftning.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Typgodkännanden av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska utfärdas för en begränsad tid på 5 år utan möjlighet till förlängning. Sista giltighetsdag ska anges på typgodkännandeintyget. Efter det att typgodkännandeintyget har upphört att gälla får det förnyas efter ansökan av tillverkaren, men endast om godkännandemyndigheten har kontrollerat att typen av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller alla krav i de relevanta rättsakterna för nya fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter av den typen.

1.  Typgodkännanden av fordon i kategorierna M1 och N1, och av system, komponenter och separata tekniska enheter förtecknade i enlighet med punkt 1a, ska utfärdas för en begränsad tid på 7 år, och av fordon i kategorierna N2, N3, M2, M3 och O för en begränsad tid på 10 år. Sista giltighetsdag ska anges på EU-typgodkännandeintyget.

 

Innan typgodkännandeintyget har upphört att gälla får det förnyas efter ansökan av tillverkaren, men endast om godkännandemyndigheten har kontrollerat att typen av fordon i sin helhet uppfyller alla krav – inbegripet provningsprotokollen – i de relevanta rättsakterna för nya fordon av den godkända typen i fråga. Om godkännandemyndigheten fastställer att detta stycke är tillämpligt krävs det inte att de provningar som avses i artikel 28 upprepas.

 

För att godkännandemyndigheten ska kunna utföra sina uppgifter ska tillverkaren lämna in sin ansökan tidigast 12 månader och senast 6 månader före EU-typgodkännandeintygets sista giltighetsdag.

 

 

 

 

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Typgodkännanden för system, komponenter och separata tekniska enheter ska i princip utfärdas för en obegränsad tid. Eftersom vissa system, komponenter och separata tekniska enheter på grund av sin karaktär eller sina tekniska egenskaper kan kräva uppdatering oftare, ska de relevanta typgodkännandena utfärdas för en begränsad tid på 7 år. Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 med avseende på att komplettera denna förordning genom att upprätta en förteckning över system, komponenter och separata tekniska enheter för vilka – på grund av dessa systems, komponenters och separata tekniska enheters karaktär – typgodkännanden måste utfärdas bara för en begränsad tid.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Om tillverkningen av fordon i överensstämmelse med den godkända fordonstypen frivilligt upphör slutgiltigt.

b)  Om tillverkningen av fordon i överensstämmelse med den godkända fordonstypen upphör slutgiltigt, vilket under alla omständigheter ska anses ha skett när inget fordon av den berörda typen har tillverkats under de föregående två åren.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den eller de personer som är behöriga att underteckna intyg om överensstämmelse ska vara anställda av tillverkaren och ska vara vederbörligen befullmäktigade att binda tillverkaren rättsligt när det gäller ansvar för fordonets utformning och konstruktion eller produktionsöverensstämmelsen.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Endast fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som är märkta på ett sätt som är förenligt med denna förordning får släppas ut på marknaden av de ekonomiska aktörerna.

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om de nödvändiga åtgärder för anpassning av rättsakter som avses i punkt 1 inte har vidtagits, får kommissionen tillåta att ett tillfälligt EU-typgodkännande utökas genom ett beslut på begäran av den medlemsstat som beviljade det tillfälliga EU-typgodkännandet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

3.  Om de nödvändiga åtgärder för anpassning av rättsakter som avses i punkt 1 inte har vidtagits, får kommissionen tillåta att giltigheten för ett tillfälligt EU-typgodkännande utökas genom ett beslut på begäran av den medlemsstat som beviljade det tillfälliga EU-typgodkännandet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får besluta att undanta alla fordonstyper som avses i punkt 1 från ett eller flera av de materiella kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, förutsatt att de medlemsstaterna föreskriver relevanta alternativa krav.

2.  Medlemsstaterna får besluta att undanta alla fordonstyper som avses i punkt 1 från överensstämmelse med ett eller flera av kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, förutsatt att de medlemsstaterna föreskriver relevanta alternativa krav.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Dessutom ska små och medelstora företag med småskalig produktion som inte kan uppfylla samma tidskriterier som stora tillverkare behandlas mer flexibelt.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Om inga invändningar har gjorts inom den period på tre månader som avses i första stycket ska det nationella typgodkännandet anses vara godtaget.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska bevilja ett EU-godkännande av enskilda fordon som uppfyller kraven i tillägg 2 till del I i bilaga IV, eller för fordon avsedda för särskilda ändamål i del III i bilaga IV.

1.  Medlemsstaterna ska bevilja ett EU-godkännande av enskilda fordon som uppfyller kraven i tillägg 2 till del I i bilaga IV, eller för fordon avsedda för särskilda ändamål i del III i bilaga IV. Denna bestämmelse ska inte tillämpas på icke färdigbyggda fordon.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Artikel 42 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En ansökan om EU-godkännande av enskilt fordon ska lämnas in av tillverkaren, av fordonets ägare eller av dennes ombud, förutsatt att ombudet är etablerat i unionen.

2.  En ansökan om EU-godkännande av enskilt fordon ska lämnas in av fordonets ägare, av tillverkaren eller av tillverkarens ombud, förutsatt att ombudet är etablerat i unionen.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får besluta att medge undantag för ett visst fordon, oavsett om det är unikt eller inte, från en eller flera av bestämmelserna i denna förordning eller från ett eller flera av de materiella kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, förutsatt att de medlemsstaterna ställer relevanta alternativa krav.

1.  Medlemsstaterna får besluta att medge undantag för ett visst fordon, oavsett om det är unikt eller inte, från en eller flera av bestämmelserna i denna förordning eller från ett eller flera av kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, förutsatt att de medlemsstaterna ställer relevanta alternativa krav.

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En ansökan om nationellt godkännande av enskilt fordon ska lämnas in av tillverkaren, av fordonets ägare eller av dennes ombud, förutsatt att ombudet är etablerat i unionen.

2.  En ansökan om nationellt godkännande av enskilt fordon ska lämnas in av fordonets ägare, av tillverkaren eller av tillverkarens ombud, förutsatt att ombudet är etablerat i unionen.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Intyget om nationellt godkännande av enskilt fordon ska utformas i överensstämmelse med mallen för EU-typgodkännandeintyg i bilaga VI och ska innehålla åtminstone de uppgifter som krävs för att ansöka om registrering enligt rådets direktiv 1999/37/EG28.

Intyget om nationellt godkännande av enskilt fordon ska utformas i överensstämmelse med mallen för EU-typgodkännandeintyg i bilaga VI och ska innehålla åtminstone de uppgifter som omfattas av mallen för intyg om EU-godkännande av enskilt fordon i bilaga VI.

__________________

 

28 Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57).

 

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En medlemsstat ska tillåta ett fordon som en annan medlemsstat beviljat nationellt godkännande av enskilt fordon i enlighet med artikel 43 tillhandahålls på marknaden, registreras eller tas i bruk, om inte den medlemsstaten har skälig grund att tro att de relevanta alternativa krav som fordonet godkänts enligt inte är likvärdiga med dess egna.

3.  En medlemsstat ska tillåta att ett fordon som en annan medlemsstat beviljat nationellt godkännande av enskilt fordon i enlighet med artikel 43 tillhandahålls på marknaden, registreras eller tas i bruk, om inte den medlemsstaten har skälig grund att tro att de relevanta alternativa krav som fordonet godkänts enligt inte är likvärdiga med dess egna eller att fordonet inte uppfyller dessa krav.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Förfarandena i artiklarna 43 och 44 får tillämpas på ett enskilt fordon under de olika etapperna i tillverkningen i enlighet med ett etappvis typgodkännande.

1.  Förfarandena i artiklarna 42 och 43 får tillämpas på ett enskilt fordon under de olika etapperna i tillverkningen i enlighet med ett etappvis typgodkännande. För fordon som godkänts i ett etappvis typgodkännande ska bilaga XVII tillämpas.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Förfarandena i artiklarna 43 och 44 får inte ersätta någon mellanliggande etapp i det normala förfarandet för ett etappvis typgodkännande och får inte tillämpas för godkännande av den första tillverkningsetappen för ett fordon.

2.  Förfarandena i artiklarna 42 och 43 ska inte ersätta någon mellanliggande etapp i det normala förfarandet för ett etappvis typgodkännande och ska inte tillämpas för godkännande av den första tillverkningsetappen för ett fordon.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Artikel 46 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Icke färdigbyggda fordon får tillhandahållas på marknaden eller tas i bruk, men de nationella myndigheter som ansvarar för fordonsregistrering får vägra att sådana fordon registreras eller används på väg.

Icke färdigbyggda fordon får tillhandahållas på marknaden, men de nationella myndigheter som ansvarar för fordonsregistrering får vägra att sådana fordon registreras, tas i bruk eller används på väg.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fordon i slutserier vars EU-typgodkännande upphört att gälla enligt artikel 33.2 a får endast tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk om kraven i punkt 4 och tidsfristerna i punkterna 2 och 4 följs.

Fordon i slutserier vars EU-typgodkännande upphört att gälla enligt artikel 33.2 a får registreras eller tas i bruk endast om kravet i punkt 4 följs.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Första stycket ska bara tillämpas på fordon som redan befann sig på unionens territorium och ännu inte hade släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk innan deras EU-typgodkännande upphörde att gälla.

Första stycket ska bara tillämpas på fordon som redan befann sig på unionens territorium och ännu inte hade registrerats eller tagits i bruk innan deras EU-typgodkännande upphörde att gälla.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En tillverkare som vill tillhandahålla på marknaden, registrera eller ta i bruk fordon i slutserier enligt punkt 1 ska lämna in en ansökan om detta till den nationella myndigheten i den medlemsstat som beviljade EU-typgodkännandet. I ansökan ska det anges av vilka tekniska eller ekonomiska skäl dessa fordon inte uppfyller de nya typgodkännandekraven, och fordonsidentifieringsnummer för de aktuella fordonen ska anges.

En tillverkare som vill tillhandahålla på marknaden, registrera eller ta i bruk fordon i slutserier enligt punkt 1 ska lämna in en ansökan om detta till typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat som beviljade EU-typgodkännandet. I ansökan ska det anges av vilka tekniska eller ekonomiska skäl dessa fordon inte uppfyller de nya typgodkännandekraven, och fordonsidentifieringsnummer för de aktuella fordonen ska anges.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den berörda nationella myndigheten ska inom tre månader från mottagandet av ansökan besluta huruvida utsläppande på marknaden, registrering och ibruktagande av dessa fordon ska tillåtas på den berörda medlemsstatens territorium och fastslå antalet fordon som tillståndet får avse.

Den berörda nationella typgodkännandemyndigheten ska inom tre månader från mottagandet av ansökan besluta huruvida utsläppande på marknaden, registrering och ibruktagande av dessa fordon ska tillåtas på den berörda medlemsstatens territorium och fastslå antalet fordon som tillståndet får avse.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Endast fordon i slutserier med ett giltigt intyg om överensstämmelse som förblivit giltigt i minst tre månader efter utfärdandet, men vars typgodkännande upphört att gälla enligt artikel 33.2 a får tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk i unionen.

4.  Endast fordon i slutserier med ett giltigt intyg om överensstämmelse som förblivit giltigt i minst tre månader efter utfärdandet, men vars typgodkännande upphört att gälla enligt artikel 33.2 a får registreras eller tas i bruk i unionen.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska föra register över fordonsidentifieringsnummer för de fordon som de tillåtit tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk i enlighet med denna artikel.

6.  Medlemsstaterna ska föra register över fordonsidentifieringsnummer för de fordon som de tillåtit att registreras eller tas i bruk i enlighet med denna artikel.

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Artikel 49 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förfarande för att hantera fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som utgör en allvarlig risk på nationell nivå

Nationell utvärdering avseende fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som misstänks utgöra en allvarlig risk eller vara icke-överensstämmande

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En medlemsstats marknadstillsynsmyndigheter som har vidtagit åtgärder i enlighet med artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 och artikel 8 i den här förordningen eller som har tillräckliga skäl att anta att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som omfattas av denna förordning utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning, ska utan dröjsmål underrätta den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet om sina resultat.

1.  Om en medlemsstats marknadstillsynsmyndigheter, på grundval av marknadstillsynsverksamhet eller information från en godkännandemyndighet, tillverkare eller klagomål, har skäl att anta att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som omfattas av denna förordning utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning eller inte uppfyller kraven i denna förordning, ska de utvärdera fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga med avseende på alla de krav som fastställs i denna förordning. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta fullt ut med marknadstillsynsmyndigheterna.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den godkännandemyndighet som avses i punkt 1 ska bedöma fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga med avseende på alla krav i denna förordning. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta fullt ut med godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna.

utgår

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 ska vara tillämplig på riskbedömningen av produkten.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska tillämpas på sådana begränsande åtgärder som avses i andra stycket.

utgår

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den berörda godkännandemyndigheten ska informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om resultaten av den bedömning som avses i punkt 1 och om de åtgärder som den ekonomiska aktören ålagts.

utgår

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Artikel 49a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 49a

 

Nationellt förfarande för att hantera fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som utgör en allvarlig risk eller är icke-överensstämmande

 

1.   Om en medlemsstats marknadstillsynsmyndigheter, efter att ha gjort en utvärdering enligt artikel 49, konstaterar att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning eller inte överensstämmer med denna förordning, ska de utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att säkerställa att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga vid utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande inte längre utgör en sådan risk respektive inte längre är icke-överensstämmande.

 

2.  Den ekonomiska aktören ska i enlighet med de skyldigheter som avses i artiklarna 11–19 säkerställa att alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla berörda fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som den har släppt ut på marknaden eller registrerat eller för vars ibruktagande i unionen den ansvarar.

 

3.  Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom den period som avses i punkt 1 eller om risken kräver snabba åtgärder, ska de nationella myndigheterna vidta alla lämpliga provisoriska begränsande åtgärder för att förbjuda eller begränsa tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i fråga på deras nationella marknad, dra tillbaka dem från den marknaden eller återkalla dem.

 

Artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 ska vara tillämplig på sådana begränsande åtgärder som avses i denna punkt.

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Artikel 50 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Anmälning av och invändning mot begränsande åtgärder på nationell nivå

Korrigerande och begränsande åtgärder på EU-nivå

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De nationella myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om begränsande åtgärder vidtagna i enlighet med artikel 49.1 och 49.5.

Den medlemsstat som vidtar korrigerande och begränsande åtgärder i enlighet med artikel 50.1 och 50.3 ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 22 i förordning (EG) nr 765/2008. Den ska även, utan dröjsmål, underrätta den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet om sina slutsatser.

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I den information som lämnas ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som inte uppfyller kraven, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse som görs gällande och vilken risk som är aktuell, vilken typ av nationell begränsande åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter.

2.   I den information som lämnas ska alla tillgängliga uppgifter ingå, särskilt de uppgifter som krävs för att kunna identifiera fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga, dess ursprung, vilken typ av bristande överensstämmelse och/eller risk det rör sig om, vilken typ av nationell korrigerande och begränsande åtgärd som vidtagits och dess varaktighet samt den berörda ekonomiska aktörens synpunkter. Den ska även omfatta angivelser om huruvida risken beror på något av följande:

 

a)  Fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten uppfyller inte krav som rör personers hälsa eller säkerhet, miljöskydd eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning.

 

b)  De tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV uppvisar brister.

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den godkännandemyndighet som avses i artikel 49.1 ska ange om den bristande överensstämmelsen beror på något av följande:

utgår

a)   Fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten uppfyller inte krav som rör personers hälsa eller säkerhet, miljöskydd eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning.

 

b)   Brister i de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV.

 

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De andra medlemsstaterna än den medlemsstat som inleder förfarandet ska inom en månad efter mottagandet av de uppgifter som avses i punkt 1 informera kommissionen och de andra medlemsstaterna om alla begränsande åtgärder och om eventuella kompletterande uppgifter som de har tillgång till med avseende på fordonets, systemets, komponentens eller den separata tekniska enhetens bristande överensstämmelse med kraven samt eventuella invändningar mot den anmälda nationella åtgärden.

utgår

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  En korrigerande eller begränsande åtgärd som har vidtagits av en medlemsstat ska anses vara berättigad om inte vare sig någon medlemsstat eller kommissionen inom en månad efter den underrättelse som avses i punkt 1 invänt mot åtgärden. De andra medlemsstaterna ska säkerställa att motsvarande korrigerande eller begränsande åtgärder vidtas utan dröjsmål med avseende på det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som berörs.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om en medlemsstat eller kommissionen inom en månad från mottagandet av den information som avses i punkt 1 invänder mot en begränsande åtgärd som en annan medlemsstat har vidtagit, ska åtgärden utvärderas av kommissionen i enlighet med artikel 51.

4.  Om en medlemsstat eller kommissionen inom en månad efter den underrättelse som avses i punkt 1 invänder mot en korrigerande eller begränsande åtgärd som en annan medlemsstat har vidtagit, eller om kommissionen har konstaterat att en nationell åtgärd strider mot unionens lagstiftning, ska kommissionen utan dröjsmål samråda med de berörda medlemsstaterna och den eller de ekonomiska aktörerna i fråga.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En begränsande åtgärd ska anses vara berättigad, om ingen medlemsstat eller kommissionen reser invändningar inom en månad efter mottagandet av den information som avses i punkt 1 mot en begränsande åtgärd som har vidtagits av en medlemsstat. De andra medlemsstaterna ska se till att liknande begränsande åtgärder vidtas med avseende på det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som berörs.

5.   På grundval av resultaten av detta samråd ska kommissionen anta genomförandeakter om harmoniserade korrigerande eller begränsande åtgärder på unionsnivå. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

 

Kommissionen ska rikta dessa genomförandeakter till samtliga medlemsstater och omedelbart delge de berörda ekonomiska aktörerna dem. Medlemsstaterna ska tillämpa dessa genomförandeakter utan dröjsmål. De ska underrätta kommissionen om detta.

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Om kommissionen anser att en nationell åtgärd inte är berättigad ska den anta genomförandeakter som ålägger den berörda medlemsstaten att dra tillbaka eller anpassa åtgärden. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Om den nationella åtgärden anses berättigad och en risk för bristande överensstämmelse tillskrivs brister i de rättsakter som avses i bilaga IV ska kommissionen föreslå följande:

 

a)   Om rättsakter berörs, nödvändiga ändringar av den berörda akten.

 

b)   Om Uneceföreskrifter berörs, nödvändiga ändringar av de berörda Uneceföreskrifterna i enlighet med bestämmelserna i bilaga III till rådets beslut 97/836/EG.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Artikel 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 51

utgår

Unionsförfarande för skyddsåtgärder

 

1.  Om det under det förfarande som anges i artikel 50.3 och 50.4 har gjorts invändningar mot en begränsande åtgärd som en medlemsstat har vidtagit eller om kommissionen anser att en nationell åtgärd strider mot unionslagstiftningen ska kommissionen utan dröjsmål utvärdera den nationella åtgärden efter samråd med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna. På grundval av utvärderingens resultat ska kommissionen anta ett beslut om huruvida den nationella åtgärden är motiverad eller inte. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

 

Kommissionen ska rikta sitt beslut till alla medlemsstater och omedelbart delge de berörda ekonomiska aktörerna det. Medlemsstaterna ska genomföra kommissionens beslut utan dröjsmål och underrätta kommissionen om detta.

 

2.  Om kommissionen anser att den nationella åtgärden är berättigad ska alla medlemsstater vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som inte uppfyller kraven dras tillbaka från deras marknader och underrätta kommissionen om detta. Om kommissionen anser att den nationella åtgärden inte är berättigad ska den berörda medlemsstaten dra tillbaka eller anpassa åtgärden, i enlighet med det kommissionsbeslut som avses i punkt 1.

 

3.  Om den nationella åtgärden anses berättigad och tillskrivs brister i de rättsakter som avses i bilaga IV ska kommissionen föreslå lämpliga åtgärder enligt följande:

 

a)   Om rättsakter berörs ska kommissionen föreslå nödvändiga ändringar av den berörda akten.

 

b)   Om Uneceföreskrifter berörs ska kommissionen utarbeta utkast till nödvändiga ändringar av berörda Uneceföreskrifter i enlighet med bestämmelserna i bilaga III till rådets beslut 97/836/EG.

 

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Artikel 51a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 51a

 

Korrigerande och begränsande åtgärder till följd av kommissionens marknadstillsynsverksamhet

 

1.   Om kommissionen, efter att kontroller utförts i enlighet med artikel 9, konstaterar att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet utgör en allvarlig risk för människors hälsa eller säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintressen som omfattas av denna förordning eller inte överensstämmer med denna förordning, ska den utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att säkerställa att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga vid utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande inte längre utgör en sådan risk respektive inte längre är icke-överensstämmande.

 

Om den berörda ekonomiska aktören inte vidtar adekvata korrigerande åtgärder inom den period som avses i första stycket eller om risken kräver snabba åtgärder, ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer eventuella korrigerande eller begränsande EU-åtgärder som den anser vara nödvändiga på unionsnivå. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

 

Kommissionen ska rikta dessa genomförandeakter till samtliga medlemsstater och omedelbart delge de berörda ekonomiska aktörerna dem. Medlemsstaterna ska tillämpa genomförandeakterna utan dröjsmål. De ska underrätta kommissionen om detta.

 

2.   Om risken eller den bristande överensstämmelsen tillskrivs brister i de rättsakter som avses i bilaga IV ska kommissionen föreslå följande:

 

a)   Om rättsakter berörs, nödvändiga ändringar av den berörda akten.

 

b)   Om Uneceföreskrifter berörs, nödvändiga ändringar av de berörda Uneceföreskrifterna i enlighet med bestämmelserna i bilaga III till rådets beslut 97/836/EG.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Artikel 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 52

utgår

Särskilda bestämmelser om återkallelse av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter

 

Överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som utgör en allvarlig risk för säkerhet, hälsa eller miljö

 

1.  Om en medlemsstat efter en utvärdering enligt artikel 49.1 konstaterar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter trots att de uppfyller de tillämpliga kraven eller är korrekt märkta, utgör en allvarlig säkerhetsrisk eller kan skada miljön eller folkhälsan allvarligt, ska den ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att se till att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten vid utsläppande på marknaden, registrering eller ibruktagande inte längre utgör en sådan risk, eller vidta begränsande åtgärder genom att dra tillbaka fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten från marknaden eller återkalla produkten inom en period som är rimlig i förhållande till typen av risk.

 

Medlemsstaten får vägra att registrera sådana fordon till dess att den ekonomiska aktören har vidtagit alla lämpliga korrigerande åtgärder.

 

2.   Den ekonomiska aktören ska se till att lämpliga korrigerande åtgärder vidtas med avseende på alla fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som avses i punkt 1.

 

3.   Medlemsstaten ska inom en månad efter det åläggande som avses i punkt 1 förse kommissionen och de andra medlemsstaterna med alla tillgängliga uppgifter, särskilt de uppgifter som krävs för att identifiera fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten, dess ursprung och leveranskedja, den typ av risk som är aktuell samt den typ av nationella begränsande åtgärder som vidtagits och deras varaktighet.

 

4.   Kommissionen ska utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna, och särskilt med den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet, och utvärdera de nationella åtgärder som vidtagits. På grundval av den utvärderingen ska kommissionen fastställa om den nationella åtgärd som avses i punkt 1 anses vara berättigad eller inte och om det är nödvändigt föreslå lämpliga åtgärder. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

 

5.   Kommissionen ska rikta sitt beslut till alla medlemsstater och omedelbart delge den eller de berörda ekonomiska aktörerna det.

 

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Artikel 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 53

utgår

Allmänna bestämmelser om icke-överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter

 

1.   Om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse eller är försedda med ett godkännandemärke inte överensstämmer med den godkända typen eller inte överensstämmer med denna förordning eller har godkänts på grundval av oriktiga uppgifter, får godkännandemyndigheterna, marknadstillsynsmyndigheterna eller kommissionen vidta nödvändiga begränsande åtgärder i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 för att förbjuda eller begränsa tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av icke-överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter eller dra tillbaka dem från marknaden eller återkalla dem, inbegripet indragande av typgodkännandet av den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet, till dess att den berörda ekonomiska aktören har vidtagit alla lämpliga korrigerande åtgärder för att se till att fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna fås att överensstämma.

 

2.   Vid tillämpningen av punkt 1 ska avvikelser från uppgifterna i EU-typgodkännandeintyget eller informationsmaterialet anses utgöra bristande överensstämmelse med den godkända typen.

 

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Artikel 54 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Anmälning och invändning i fråga om icke-överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter

Icke-överensstämmande EU-typgodkännande

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om en godkännandemyndighet eller marknadstillsynsmyndighet finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte överensstämmer med denna förordning eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter eller att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse eller är försedda med en godkännandemärkning inte överensstämmer med den godkända typen, får den vidta alla lämpliga begränsande åtgärder i enlighet med artikel 53.1.

1.  Om en godkännandemyndighet finner att ett typgodkännande som beviljats inte överensstämmer med denna förordning ska den inte erkänna godkännandet. Den ska underrätta den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet, övriga medlemsstater och kommissionen om detta.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Godkännandemyndigheten eller marknadstillsynsmyndigheten eller kommissionen ska också begära att den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet kontrollerar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillverkas fortsätter att överensstämma med den godkända typen eller i förekommande fall att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden åter fås att överensstämma.

2.  Om typgodkännandets bristande överensstämmelse inom en månad efter underrättelsen bekräftas av den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet ska nämnda godkännandemyndighet dra tillbaka typgodkännandet.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid helfordonstypgodkännande där fordonets bristande överensstämmelse beror på ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, ska den begäran som avses i punkt 2 också riktas till den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännande av systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten.

utgår

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid etappvis typgodkännande där det färdigbyggda fordonets bristande överensstämmelse beror på ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet som ingår i det icke färdigbyggda fordonet eller på det icke färdigbyggda fordonet självt, ska den begäran som avses i punkt 2 också riktas till den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännande av systemet, komponenten, den separata tekniska enheten eller det icke färdigbyggda fordonet.

utgår

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet tar emot en sådan begäran som avses i punkterna 1–4 ska den bedöma fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten i fråga med avseende på alla krav i denna förordning. Godkännandemyndigheten ska också kontrollera de uppgifter på grundval av vilka godkännandet beviljades. De berörda ekonomiska aktörerna ska samarbeta fullt ut med godkännandemyndigheten.

utgår

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  När bristande överensstämmelse konstateras av den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännande av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet ska den godkännandemyndigheten utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att få fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten att överensstämma, och vid behov ska den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet så snart som möjligt och senast inom en månad från dagen för begäran vidta de åtgärder som avses i artikel 53.1.

utgår

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Nationella myndigheter som vidtar begränsande åtgärder i enlighet med artikel 53.1 ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna.

utgår

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om en annan medlemsstat, inom en månad efter anmälan av begränsande åtgärder som vidtagits av en godkännandemyndighet eller marknadstillsynsmyndighet i enlighet med artikel 53.1, invänder mot en anmäld begränsande åtgärd eller om kommissionen konstaterar att bristande överensstämmelse föreligger i enlighet med artikel 9.5, ska kommissionen utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna och den eller de berörda ekonomiska aktörerna, särskilt med den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet, och bedöma den nationella åtgärden. På grundval av denna bedömning får kommissionen besluta att vidta nödvändiga begränsande åtgärder enligt artikel 53.1 genom genomförandeakter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Om den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet, inom en månad efter anmälan av en godkännandemyndighets beslut att inte erkänna typgodkännandet, framför invändningar ska kommissionen utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna, särskilt med den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet och den berörda ekonomiska aktören.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  På grundval av denna bedömning ska kommissionen anta genomförandeakter med ett beslut om huruvida det beslut att inte erkänna EU-typgodkännandet som antagits enligt punkt 1 är berättigat. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8b.  Om kommission, efter att ha utfört sina kontroller i enlighet med artikel 9, finner att ett beviljat typgodkännande inte överensstämmer med denna förordning, ska den utan dröjsmål samråda med medlemsstaterna, särskilt den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet och den berörda ekonomiska aktören. Efter dessa samråd ska kommissionen anta genomförandeakter med ett beslut om huruvida det beviljade typgodkännandet överensstämmer med denna förordning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  En begränsande åtgärd ska anses vara berättigad, om ingen medlemsstat eller kommissionen inom en månad efter anmälan av den begränsande åtgärden i enlighet med artikel 53 1 invänder mot en begränsande åtgärd som har vidtagits av en medlemsstat. De andra medlemsstaterna ska se till att liknande begränsande åtgärder vidtas med avseende på det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som berörs.

9.   För produkter som omfattas av ett icke-överensstämmande typgodkännande och som redan tillhandahålls på marknaden ska artiklarna 49–53 tillämpas.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Artikel 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Artikel 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Artikel 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 57

utgår

Allmänna bestämmelser om återkallelse av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter

 

1.   En tillverkare som beviljats ett helfordonstypgodkännande och åläggs att återkalla fordonen i enlighet med artiklarna 12.1, 15.1, 17.2, 49.1, 49.6, 51.4, 52.1 och 53.1 i den här förordningen eller artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 ska omedelbart underrätta den godkännandemyndighet som beviljade helfordonstypgodkännandet om detta.

 

2.   En tillverkare av system, komponenter eller separata tekniska enheter som beviljats ett EU-typgodkännande och åläggs att återkalla systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i enlighet med artiklarna 12.1, 15.1, 17.2, 49.1, 49.6, 51.4, 52.1 och 53.1 i den här förordningen eller artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008 ska omedelbart underrätta den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet.

 

3.   Tillverkaren ska föreslå den godkännandemyndighet som beviljade typgodkännandet lämpliga korrigerande åtgärder för att få fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna att överensstämma och i förekommande fall för att undanröja den allvarliga risk som avses i artikel 20 i förordning (EG) nr 765/2008.

 

Godkännandemyndigheten ska göra en utvärdering för att kontrollera om de föreslagna åtgärderna är tillräckliga och kan genomföras tillräckligt snabbt, och ska utan dröjsmål underrätta de andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter och kommissionen om de åtgärder den har godkänt.

 

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Artikel 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Artikel 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 59

utgår

De ekonomiska aktörernas rätt att höras, delgivning av beslut och möjlighet till prövning

 

1.  Utom om omedelbara åtgärder krävs på grund av allvarliga risker för människors hälsa eller säkerhet eller miljön, ska den berörda ekonomiska aktören ges tillfälle att lämna inlagor till den nationella myndigheten inom en rimlig tid innan en åtgärd enligt artiklarna 49–58 antas av medlemsstaternas nationella myndigheter.

 

Om åtgärden vidtas utan att den ekonomiska aktören hörs, ska den ekonomiska aktören ges möjlighet att lämna inlagor så snart som möjligt, och den nationella myndigheten ska se över åtgärden omedelbart därefter.

 

2.  I alla åtgärder som antas av de nationella myndigheterna ska grunderna för åtgärden anges.

 

Om åtgärden riktas till en viss ekonomisk aktör ska den utan dröjsmål delges den berörda ekonomiska aktören, som samtidigt ska underrättas om möjlighet till prövning enligt den berörda medlemsstatens lag och de tidsfrister som gäller för sådan prövning.

 

Om åtgärden har generell räckvidd ska den offentliggöras på lämpligt sätt i det nationella kungörelseorganet eller motsvarande.

 

3.   Alla åtgärder vidtagna av de nationella myndigheterna ska omedelbart upphävas eller ändras så snart som den ekonomiska aktören visar att verkningsfulla korrigerande åtgärder har vidtagits.

 

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Artikel 60 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I den delegerade akten ska dag för obligatorisk tillämpning av Uneceföreskrifterna eller ändringarna av dessa anges, och den ska i förekommande fall innehålla övergångsbestämmelser.

I den delegerade akten ska dag för obligatorisk tillämpning av Uneceföreskrifterna eller ändringarna av dessa anges, och den ska i förekommande fall innehålla övergångsbestämmelser, och i synnerhet, inför ett typgodkännande, innehålla information om första registrering och ibruktagande för fordon och tillhandahållande på marknaden för system, komponenter och separata tekniska enheter, i förekommande fall.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Artikel 63 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillverkaren får inte tillhandahålla teknisk information om egenskaperna hos en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet enligt denna förordning, eller i de delegerade akter eller genomförandeakter som antagits enligt denna förordning, som avviker från de uppgifter som typgodkänts av godkännandemyndigheten.

1.  Tillverkaren får inte tillhandahålla teknisk information om egenskaperna hos en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet enligt denna förordning, enligt de delegerade akter eller genomförandeakter som antagits enligt denna förordning, eller enligt de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, som avviker från de uppgifter som typgodkänts av godkännandemyndigheten.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillverkarna ska ge oberoende aktörer obegränsad och standardiserad tillgång till OBD-information, diagnosutrustning och annan utrustning samt verktyg, inbegripet relevant programvara, och information om reparation och underhåll av fordon.

Tillverkarna ska ge oberoende aktörer obegränsad, standardiserad och icke-diskriminerande tillgång till OBD-information, diagnosutrustning och annan utrustning samt verktyg, inbegripet fullständiga referenser till, och tillgängliga nedladdningar av, tillämplig programvara, och information om reparation och underhåll av fordon. Informationen ska presenteras på ett lättillgängligt och maskinläsbart sätt och i elektroniskt behandlingsbara dataset. Oberoende aktörer ska ha tillgång till fjärrstyrda diagnostjänster som används av tillverkarna och auktoriserade återförsäljare och verkstäder.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser i ett standardiserat format, eller om detta inte är möjligt på grund av informationens art i något annat lämpligt format. Denna tillgång ska särskilt ges på ett sätt som är icke-diskriminerande jämfört med de former eller den tillgång som gäller för auktoriserade återförsäljare och verkstäder.

OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser i ett standardiserat format, eller om detta inte är möjligt på grund av informationens art i något annat lämpligt format. När det gäller andra oberoende aktörer än verkstäder ska informationen även presenteras i ett maskinläsbart format som kan behandlas elektroniskt med allmänt tillgängliga it-verktyg och programvaror, vilket gör det möjligt för oberoende aktörer att utföra sina uppgifter inom ramen för affärsverksamheten i leveranskedjan på eftermarknaden.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  I syfte att erhålla information om OBD, diagnostik och reparations- och underhållsinformation om fordonet ska fordonets direkta dataflöde hållas tillgängligt via ett sådant standarduttag som anges i punkt 6.5.1.4 i tillägg 1 till bilaga XI till Uneceföreskrifter nr 83 och bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Artikel 65 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 om ändring och komplettering av bilaga XVIII för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling eller förebygga missbruk genom att uppdatera kraven om tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon samt genom att anta och införliva sådana standarder som avses i punkterna 2 och 3.

10.  Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 med avseende på att ändra och komplettera bilaga XVIII för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling eller förebygga missbruk genom att uppdatera kraven om tillgång till OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon samt genom att anta och införliva sådana standarder som avses i punkterna 2 och 3. Kommissionen ges även befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 med avseende på att ändra denna förordning genom att skapa bilaga XVIIIA för att ta itu med teknikens utveckling inom dataubyte genom användning av trådlösa icke-lokala nätverk, varigenom fortsatt direkt tillgång till data och resurser i fordon för oberoende aktörer samt även konkurrensneutralitet säkerställs genom den tekniska utformningen.

Ändringsförslag    250

Förslag till förordning

Artikel 66 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Sluttillverkaren ska vara ansvarig för att förse oberoende aktörer med information om det kompletta fordonet.

2.  Vid etappvis typgodkännande ska sluttillverkaren vara ansvarig för att ge tillgång till OBD och information om reparation och underhåll av fordonet för sin eller sina tillverkningsetapper samt en länk till den eller de tidigare etapperna.

Ändringsförslag    251

Förslag till förordning

Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillverkaren får ta ut rimliga och proportionella avgifter för tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, utom de register som avses i artikel 65.8. Avgiften får inte avskräcka från tillgång till informationen genom att inte stå i proportion till den utsträckning den oberoende aktören använder sig av den.

1.  Tillverkaren får ta ut rimliga och proportionella avgifter för tillgång till information om reparation och underhåll av fordon, utom de register som avses i artikel 65.9. Avgiften får inte avskräcka från tillgång till informationen genom att inte stå i proportion till den utsträckning i vilken den oberoende aktören använder sig av den.

Ändringsförslag    252

Förslag till förordning

Artikel 69 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om en oberoende aktör eller en branschorganisation för oberoende aktörer inger ett klagomål till godkännandemyndigheten om att tillverkaren inte efterlever artiklarna 65–70, ska godkännandemyndigheten genomföra en revision av tillverkarens efterlevnad.

3.  Om en oberoende aktör eller en branschorganisation för oberoende aktörer inger ett klagomål till godkännandemyndigheten om att tillverkaren inte efterlever artiklarna 65–70, ska godkännandemyndigheten genomföra en revision av tillverkarens efterlevnad. Godkännandemyndigheten ska begära att den godkännandemyndighet som beviljade helfordonstypgodkännandet undersöker klagomålet och därefter av fordonstillverkaren begär bevis för att dess system överensstämmer med förordningen. Resultaten av denna undersökning ska, inom tre månader efter begäran, överlämnas till den nationella godkännandemyndigheten och den oberoende aktören eller branschorganisationen i fråga.

Ändringsförslag    253

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den typgodkännandemyndighet som medlemsstaten utser i enlighet med artikel 7.3, nedan kallad typgodkännandemyndigheten, ska ansvara för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av tekniska tjänster, i förekommande fall inbegripet de tekniska tjänsternas underentreprenörer eller dotterbolag.

1.  Den typgodkännandemyndighet som medlemsstaten utser i enlighet med artikel 7.3, eller ackrediteringsorganet i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008, nedan kallade det utseende organet, ska ansvara för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av tekniska tjänster i respektive medlemsstat, i förekommande fall inbegripet de tekniska tjänsternas underentreprenörer eller dotterbolag.

Ändringsförslag    254

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Typgodkännandemyndigheten ska inrättas, organiseras och drivas så att den garanterar sin objektivitet och opartiskhet och undviker alla intressekonflikter med de tekniska tjänsterna.

2.  Det utseende organet ska inrättas, organiseras och drivas så att det garanterar sin objektivitet och opartiskhet och undviker alla intressekonflikter med de tekniska tjänsterna.

Ändringsförslag    255

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Typgodkännandemyndigheten ska vara organiserad så att anmälan av en teknisk tjänst handläggs av annan personal än den som bedömde den tekniska tjänsten.

3.  Det utseende organet ska vara organiserat så att anmälan av en teknisk tjänst handläggs av annan personal än den som bedömde den tekniska tjänsten.

Ändringsförslag    256

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Typgodkännandemyndigheten får inte utföra någon verksamhet som de tekniska tjänsterna utför och får inte tillhandahålla konsulttjänster på kommersiell eller konkurrensutsatt basis.

4.  Det utseende organet får inte utföra någon verksamhet som de tekniska tjänsterna utför och får inte tillhandahålla konsulttjänster på kommersiell eller konkurrensutsatt basis.

Ändringsförslag    257

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Typgodkännandemyndigheten ska hålla den information den inhämtar konfidentiell.

5.  Det utseende organet ska hålla den information det inhämtar konfidentiell.

Ändringsförslag    258

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Typgodkännandemyndigheten ska ha tillgång till tillräckligt med kompentent personal för att kunna genomföra sin verksamhet enligt denna förordning korrekt.

6.  Det utseende organet ska ha tillgång till tillräckligt med kompentent personal för att korrekt kunna genomföra den verksamhet som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    259

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Typgodkännandemyndigheten ska genomgå kollegial utvärdering av två typgodkännandemyndigheter i andra medlemsstater en gång vartannat år.

utgår

Medlemsstaterna ska upprätta en årlig plan för den kollegiala utvärderingen med en lämplig omsättning på utvärderande och utvärderade typgodkännandemyndigheter, och lämna in den till kommissionen.

 

Den kollegiala utvärderingen ska omfatta ett besök på plats hos en teknisk tjänst som myndigheten ansvarar för. Kommissionen får delta i utvärderingen och får besluta om sitt deltagande på grundval av en riskanalys.

 

Ändringsförslag    260

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Den kollegiala utvärderingens resultat ska överlämnas till alla medlemsstater och till kommissionen, och en sammanfattning av resultaten ska offentliggöras. Detta ska diskuteras i det forum som inrättas i artikel 10 på grundval av kommissionens bedömning av resultatet och utmynna i rekommendationer.

utgår

Ändringsförslag    261

Förslag till förordning

Artikel 71 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Medlemsstaterna ska lämna information till kommissionen och de andra medlemsstaterna om hur de har beaktat rekommendationerna i den kollegiala utvärderingen.

utgår

Ändringsförslag    262

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Kategori B: Övervakning av de provningar som avses i denna förordning och i de akter som förtecknas i bilaga IV och som utförs på tillverkarens anläggningar eller på en tredje parts anläggningar.

b)  Kategori B: Övervakning av de provningar – inklusive förberedelser av provningar – som avses i denna förordning och i de akter som förtecknas i bilaga IV och som utförs på tillverkarens anläggningar eller på en tredje parts anläggningar; förberedelse och övervakning av provningar ska utföras av en tillsynsman från den tekniska tjänsten.

Ändringsförslag    263

Förslag till förordning

Artikel 72 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En teknisk tjänst ska inrättas enligt en medlemsstats nationella rätt och vara juridisk person, med undantag för en tillverkares interna ackrediterade tekniska tjänst enligt artikel 76.

3.  En teknisk tjänst ska inrättas enligt en medlemsstats nationella rätt och vara juridisk person, med undantag för en teknisk tjänst som hör till en typgodkännandemyndighet och för en tillverkares interna ackrediterade tekniska tjänst enligt artikel 76.

Ändringsförslag    264

Förslag till förordning

Artikel 73 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Personalen vid en teknisk tjänst ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning, utom gentemot godkännandemyndigheten eller när det krävs enligt unionsrätten eller nationell rätt.

5.  Personalen vid en teknisk tjänst ska iaktta tystnadsplikt beträffande all information som de erhåller vid utförandet av sina uppgifter enligt denna förordning, utom gentemot den utseende myndigheten eller när det krävs enligt unionsrätten eller nationell rätt.

Ändringsförslag    265

Förslag till förordning

Artikel 74 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En teknisk tjänst ska kunna genomföra all den verksamhet för vilken den ansöker om att bli utsedd i enlighet med artikel 72.1. Den ska visa för typgodkännandemyndigheten att den har samtliga följande egenskaper:

1.  En teknisk tjänst ska kunna genomföra all den verksamhet för vilken den ansöker om att bli utsedd i enlighet med artikel 72.1. Den ska visa för den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, för det nationella ackrediteringsorganet att den har samtliga följande egenskaper:

Ändringsförslag    266

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En teknisk tjänst får med sin utseende typgodkännandemyndighets medgivande lägga ut vissa av de verksamhetskategorier för vilka den utsetts i enlighet med artikel 72.1 på entreprenad eller låta verksamheten utföras av ett dotterbolag.

1.  En teknisk tjänst får med sin utseende myndighets eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganets medgivande lägga ut vissa av de verksamhetskategorier för vilka den utsetts i enlighet med artikel 72.1 på entreprenad eller låta verksamheten utföras av ett dotterbolag.

Ändringsförslag    267

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en teknisk tjänst lägger ut specifika uppgifter med anknytning till de verksamhetskategorier som de utsetts för på entreprenad eller anlitar ett dotterbolag, ska den se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i artiklarna 73 och 74 och informera typgodkännandemyndigheten om detta.

2.  Om en teknisk tjänst lägger ut specifika uppgifter med anknytning till de verksamhetskategorier som de utsetts för på entreprenad eller anlitar ett dotterbolag, ska den se till att underentreprenören eller dotterbolaget uppfyller kraven i artiklarna 73 och 74 och informera den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet om detta.

Ändringsförslag    268

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De tekniska tjänsterna ska se till att typgodkännandemyndigheten har tillgång till de relevanta handlingarna rörande bedömningen av underentreprenörens eller dotterbolagets kvalifikationer och de uppgifter som de har utfört.

4.  De tekniska tjänsterna ska se till att den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet har tillgång till de relevanta handlingarna rörande bedömningen av underentreprenörens eller dotterbolagets kvalifikationer och de uppgifter som de har utfört.

Ändringsförslag    269

Förslag till förordning

Artikel 75 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De tekniska tjänsternas underentreprenörer ska anmälas till typgodkännandemyndigheten, och deras namn ska offentliggöras av kommissionen.

Ändringsförslag    270

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  Den genomgår revision i enlighet med artikel 80, med undantag för att ”den gemensamma revisorskommittén” i hela texten ska ersätta ”typgodkännandemyndigheten” och utföra uppgifterna i enlighet med detta; revisionen ska visa att det råder överensstämmelse med leden a, b och c.

Ändringsförslag    271

Förslag till förordning

Artikel 76 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En intern teknisk tjänst behöver inte anmälas till kommissionen enligt artikel 78, men information om dess ackreditering ska lämnas av den tillverkare som den är en del av, eller av det nationella ackrediteringsorganet, till typgodkännandemyndigheten på denna myndighets begäran.

3.  En intern teknisk tjänst ska anmälas till kommissionen i enlighet med artikel 78.

Ändringsförslag    272

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Den ansökande tekniska tjänsten ska lämna in en formell ansökan till typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den ansöker om att utses i enlighet med del 4 i tillägg 2 till bilaga V. Den verksamhet för vilken den tekniska tjänsten ansöker om att utses ska anges i ansökan i enlighet med artikel 72.1.

Ändringsförslag    273

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Innan en teknisk tjänst utses ska typgodkännandemyndigheten bedöma den enligt en checklista för bedömning som omfattar minst de krav som förtecknas i tillägg 2 till bilaga V. Bedömningen ska omfatta en bedömning på plats av den sökande tekniska tjänstens lokaler och i förekommande fall en bedömning av alla dotterbolag och underentreprenörer i och utanför unionen.

Innan typgodkännandemyndigheten utser en teknisk tjänst ska typgodkännandemyndigheten eller det ackrediteringsorgan som avses i artikel 71.1 bedöma den enligt en harmoniserad checklista för bedömning som omfattar minst de krav som förtecknas i tillägg 2 till bilaga V. Bedömningen ska omfatta en bedömning på plats av den sökande tekniska tjänstens lokaler och i förekommande fall en bedömning av alla dotterbolag och underentreprenörer i och utanför unionen.

Ändringsförslag    274

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Företrädare för minst två andra medlemsstaters typgodkännandemyndigheter ska i samråd med typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad, och tillsammans med en företrädare för byrån eller kommissionen bilda en gemensam bedömningsgrupp och delta i bedömningen av den sökande tekniska tjänsten, även i bedömningen på plats. Den utseende typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad ska ge dessa företrädare tillgång i god tid till de handlingar som krävs för att bedöma den sökande tekniska tjänsten.

1b.   I fall där bedömningen utförs av typgodkännandemyndigheten ska en företrädare för kommissionen delta i en gemensam bedömningsgrupp med den utseende myndigheten som ska utföra bedömningen av den sökande tekniska tjänsten, även bedömningen på plats. För fullgörandet av denna uppgift ska kommissionen anlita oberoende tredjepartsrevisorer kontrakterade genom en öppen anbudsinfordran. Revisorerna ska fullgöra sina åligganden oberoende och opartiskt. Revisorerna ska iaktta sekretess för att skydda affärshemligheter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Medlemsstaterna ska bidra med all nödvändig hjälp och tillhandahålla all den dokumentation och allt det stöd som revisorerna efterfrågar, för att göra det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter. Medlemsstaterna ska säkerställa att revisorerna får tillträde till alla lokaler eller delar av lokaler och tillgång till uppgifter, inbegripet databehandlingssystem och programvara, som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

(I början av artikel 77 ändras ordningen på punkterna, inbegripet numreringen.)

Ändringsförslag    275

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   I fall där bedömningen utförs av ett ackrediteringsorgan ska den sökande tekniska tjänsten tillhandahålla typgodkännandemyndigheten ett giltigt ackrediteringsintyg och motsvarande bedömningsrapport som bevisar att kraven i tillägg 2 till bilaga V är uppfyllda för den verksamhet för vilken den sökande tekniska tjänsten ansöker om att utses.

(I början av artikel 77 ändras ordningen på punkterna, inbegripet numreringen.)

Ändringsförslag    276

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.   Om den tekniska tjänsten har ansökt om att utses av flera typgodkännandemyndigheter i enlighet med artikel 78.3, ska bara en bedömning utföras, under förutsättning att räckvidden för utseendet av den tekniska tjänsten omfattas av den bedömningen.

(I början av artikel 77 ändras ordningen på punkterna, inbegripet numreringen.)

Ändringsförslag    277

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna namn på företrädare för den typgodkännandemyndighet som ska anlitas vid varje gemensam bedömning.

5.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna namn på företrädare för den utseende myndighet som ska anlitas vid varje gemensam bedömning.

Ändringsförslag    278

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typgodkännandemyndigheten ska överlämna bedömningsrapporten till kommissionen och de andra medlemsstaternas utseende myndigheter, med dokumentunderlag för den tekniska tjänstens kompetens och arrangemang för att se till att den tekniska tjänsten övervakas regelbundet och kommer att fortsätta att uppfylla kraven i denna förordning.

Den utseende myndigheten ska överlämna bedömningsrapporten till kommissionen och de andra medlemsstaternas utseende myndigheter, med dokumentunderlag för den tekniska tjänstens kompetens och arrangemang för att se till att den tekniska tjänsten övervakas regelbundet och säkerställa att den fortsatt uppfyller kraven i denna förordning.

Ändringsförslag    279

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den anmälande typgodkännandemyndigheten ska också styrka att det finns kompetent personal tillgänglig för övervakning av den tekniska tjänsten i enlighet med artikel 71.6.

Den utseende myndighet som överlämnar bedömningsrapporten ska också styrka att det finns kompetent personal tillgänglig för övervakning av den tekniska tjänsten i enlighet med artikel 71.6.

Ändringsförslag    280

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  De andra medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter och kommissionen får se över bedömningsrapporten och dokumentunderlaget, ställa frågor, lämna synpunkter och begära ytterligare dokumentunderlag inom en månad efter det att bedömningsrapporten och dokumentunderlaget överlämnas.

8.  De andra medlemsstaternas utseende myndigheter och kommissionen får se över bedömningsrapporten och dokumentunderlaget, ställa frågor, lämna synpunkter och begära ytterligare dokumentunderlag inom en månad efter det att bedömningsrapporten och dokumentunderlaget överlämnas.

Ändringsförslag    281

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad ska svara på frågorna, synpunkterna och begäran om ytterligare dokumentunderlag inom fyra veckor efter mottagandet av dem.

9.  Den utseende myndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad ska svara på frågorna, synpunkterna och begäran om ytterligare dokumentunderlag inom fyra veckor efter mottagandet av dem.

Ändringsförslag    282

Förslag till förordning

Artikel 77 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  De andra medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter eller kommissionen får enskilt eller gemensamt rikta rekommendationer till typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad inom fyra veckor efter mottagandet av det svar som avses i punkt 9. Den typgodkännandemyndigheten ska beakta rekommendationerna när den fattar beslut om utseende av den tekniska tjänsten. Om den typgodkännandemyndigheten beslutar att inte följa de andra medlemsstaternas eller kommissionens rekommendationer, ska den motivera det inom två veckor efter att ha fattat beslutet.

10.  De andra medlemsstaternas utseende myndigheter eller kommissionen får enskilt eller gemensamt rikta rekommendationer till den utseende myndigheten i den medlemsstat där den sökande tekniska tjänsten är etablerad inom fyra veckor efter mottagandet av det svar som avses i punkt 9. Den utseende myndigheten ska beakta rekommendationerna när den fattar beslut om utseende av den tekniska tjänsten. Om den utseende myndigheten beslutar att inte följa de andra medlemsstaternas eller kommissionens rekommendationer, ska den motivera det inom två veckor efter att ha fattat beslutet.

Ändringsförslag    283

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom 28 dagar efter anmälan får en medlemsstat eller kommissionen lämna skriftliga invändningar, med argument om den tekniska tjänsten eller övervakningen av denna av typgodkännandemyndigheten. När en medlemsstat eller kommissionen gör invändningar ska anmälans verkan tillfälligt upphävas. I sådana fall ska kommissionen samråda med de berörda parterna och genom en genomförandeakt besluta huruvida den tillfälliga upphävningen av anmälan kan hävas. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Inom en månad efter anmälan får en medlemsstat eller kommissionen lämna skriftliga invändningar, med argument om den tekniska tjänsten eller övervakningen av denna av den utseende myndigheten. När en medlemsstat eller kommissionen gör invändningar ska anmälans verkan tillfälligt upphävas. I sådana fall ska kommissionen samråda med de berörda parterna och anta genomförandeakter för att besluta huruvida den tillfälliga upphävningen av anmälan kan hävas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Ändringsförslag    284

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Samma tekniska tjänst får utses av flera typgodkännandemyndigheter och anmälas till kommissionen av dessa typgodkännandemyndigheters medlemsstater, oberoende av vilken eller vilka verksamhetskategorier som den tekniska tjänsten ska bedriva i enlighet med artikel 72.1.

3.  Samma tekniska tjänst får utses av flera utseende myndigheter och anmälas till kommissionen av dessa utseende myndigheters medlemsstater, oberoende av vilken eller vilka verksamhetskategorier som den tekniska tjänsten ska bedriva i enlighet med artikel 72.1.

Ändringsförslag    285

Förslag till förordning

Artikel 78 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Om det enligt en rättsakt som förtecknas i bilaga IV krävs att en typgodkännandemyndighet utser en särskild organisation eller ett behörigt organ för att bedriva en verksamhet som inte ingår i de verksamhetskategorier som avses i artikel 72.1, ska medlemsstaten göra en sådan anmälan som avses i punkt 1.

4.  Om det enligt en rättsakt som förtecknas i bilaga IV krävs att en utseende myndighet utser en särskild organisation eller ett behörigt organ för att bedriva en verksamhet som inte ingår i de verksamhetskategorier som avses i artikel 72.1, ska medlemsstaten göra en sådan anmälan som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    286

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om typgodkännandemyndigheten har konstaterat eller har informerats om att en teknisk tjänst som den utsett inte längre uppfyller de krav som anges i denna förordning, ska den myndigheten begränsa eller återkalla utseendet tillfälligt eller slutgiltigt, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven är.

Om den utseende myndigheten har konstaterat eller har informerats om att en teknisk tjänst som den utsett inte längre uppfyller de krav som anges i denna förordning, ska den myndigheten begränsa eller återkalla utseendet tillfälligt eller slutgiltigt, beroende på hur allvarlig underlåtenheten att uppfylla kraven är.

Ändringsförslag    287

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typgodkännandemyndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om en anmälan tillfälligt återkallas, begränsas eller slutgiltigt återkallas.

Den utseende myndigheten ska omedelbart underrätta kommissionen och de andra medlemsstaterna om en anmälan tillfälligt återkallas, begränsas eller slutgiltigt återkallas.

Ändringsförslag    288

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typgodkännandemyndigheten ska underrätta de andra typgodkännandemyndigheterna och kommissionen när den tekniska tjänstens bristande överensstämmelse påverkar typgodkännandeintyg som utfärdats på grundval av inspektioner och provningsrapporten från den tekniska tjänst som ändringen av anmälan avser.

Den utseende myndigheten ska underrätta de andra utseende myndigheterna och kommissionen när den tekniska tjänstens bristande överensstämmelse påverkar typgodkännandeintyg som utfärdats på grundval av inspektions- och provningsrapporter från den tekniska tjänst som ändringen av anmälan avser.

Ändringsförslag    289

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom två månader efter anmälan av ändringen av anmälan ska typgodkännandemyndigheten lämna en rapport om sina resultat i fråga om bristande överensstämmelse till kommissionen och de andra typgodkännandemyndigheterna. Om så krävs för att garantera säkerheten hos fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden ska den utseende typgodkännandemyndigheten uppdra åt de berörda godkännandemyndigheterna att inom rimlig tid tillfälligt eller slutgiltigt återkalla eventuella otillbörligt utfärdade intyg.

Inom två månader efter anmälan av ändringen av anmälan ska den utseende myndigheten lämna en rapport om sina resultat i fråga om bristande överensstämmelse till kommissionen och de andra utseende myndigheterna. Om så krävs för att garantera säkerheten hos fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden ska den utseende myndigheten uppdra åt de berörda godkännandemyndigheterna att inom rimlig tid tillfälligt eller slutgiltigt återkalla eventuella otillbörligt utfärdade intyg.

Ändringsförslag    290

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Andra intyg som utfärdats på grundval av inspektioner och provningsrapporter från den tekniska tjänst vars anmälan har tillfälligt återkallats, begränsats eller slutgiltigt återkallats, ska förbli giltiga i följande fall:

4.  Typgodkännandeintyg som utfärdats på grundval av inspektions- och provningsrapporter från den tekniska tjänst vars anmälan har tillfälligt återkallats, begränsats eller slutgiltigt återkallats, ska förbli giltiga i följande fall:

Ändringsförslag    291

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Vid tillfälligt återkallande av anmälan under förutsättning att den typgodkännandemyndighet som utfärdade typgodkännandeintyget inom tre månader efter det tillfälliga återkallandet för de andra medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter och kommissionen skriftligen bekräftar att den tar över den tekniska tjänstens funktioner under återkallandetiden.

a)  Vid tillfälligt återkallande av utseende under förutsättning att den typgodkännandemyndighet som utfärdade typgodkännandeintyget inom tre månader efter det tillfälliga återkallandet för de andra medlemsstaternas typgodkännandemyndigheter och kommissionen skriftligen bekräftar att den tar över den tekniska tjänstens funktioner under återkallandetiden.

Ändringsförslag    292

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Vid begränsning eller slutligt återkallande av anmälan i tre månader efter begränsningen eller återkallandet. Den typgodkännandemyndighet som utfärdade intygen får förlänga intygens giltighetstid i ytterligare tremånadersperioder, men sammanlagt högst tolv månader, förutsatt att den under denna tid tar över funktionerna för den tekniska tjänst vars anmälan begränsats eller återkallats.

b)  Vid begränsning eller slutligt återkallande av utseende i tre månader efter begränsningen eller återkallandet. Den typgodkännandemyndighet som utfärdade intygen får förlänga intygens giltighetstid i ytterligare tremånadersperioder, men sammanlagt högst tolv månader, förutsatt att den under denna tid tar över funktionerna för den tekniska tjänst vars anmälan begränsats eller återkallats.

Ändringsförslag    293

Förslag till förordning

Artikel 79 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Ett utseende till teknisk tjänst får bara förlängas sedan typgodkännandemyndigheten kontrollerat att den tekniska tjänsten fortsätter att uppfylla kraven i denna förordning. Bedömningen ska utföras i enlighet med förfarandet i artikel 77.

6.  Ett utseende till teknisk tjänst får bara förlängas sedan den utseende myndigheten kontrollerat att den tekniska tjänsten fortsätter att uppfylla kraven i denna förordning. Bedömningen ska utföras i enlighet med förfarandet i artikel 77.

Ändringsförslag    294

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typgodkännandemyndigheten ska löpande övervaka de tekniska tjänsterna för att garantera att kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V följs.

Den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet ska löpande övervaka de tekniska tjänsterna för att säkerställa att kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V följs.

Ändringsförslag    295

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De tekniska tjänsterna ska på begäran överlämna all relevant information och alla relevanta dokument som krävs för att typgodkännandemyndigheten ska kunna kontrollera att de kraven följs.

De tekniska tjänsterna ska på begäran överlämna all relevant information och alla relevanta dokument som krävs för att den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet ska kunna kontrollera att de kraven följs.

Ändringsförslag    296

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De tekniska tjänsterna ska utan dröjsmål underrätta typgodkännandemyndigheten om alla förändringar, särskilt i fråga om deras personal, anläggningar, dotterbolag och underentreprenörer, som kan påverka överensstämmelsen med kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V, eller deras förmåga att göra överensstämmelsebedömningar av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de utsetts för.

De tekniska tjänsterna ska utan dröjsmål underrätta den utseende myndigheten eller, vid ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet om alla förändringar, särskilt i fråga om deras personal, anläggningar, dotterbolag och underentreprenörer, som kan påverka överensstämmelsen med kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V, eller deras förmåga att göra överensstämmelsebedömningar av de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som de utsetts för.

Ändringsförslag    297

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den tekniska tjänsten är etablerad ska se till att den tekniska tjänsten fullgör den skyldighet som föreskrivs i punkt 2, utom om det finns skälig grund att inte göra det.

Den utseende myndigheten i den medlemsstat där den tekniska tjänsten är etablerad ska se till att den tekniska tjänsten fullgör den skyldighet som föreskrivs i punkt 2, utom om det finns skälig grund att inte göra det.

(Numreringen i kommissionens förslag är inkorrekt: det finns två ”punkt 3”.)

Ändringsförslag    298

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 3 – stycke 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den tekniska tjänsten eller typgodkännandemyndigheten får begära att all information som lämnas till en annan medlemsstats myndigheter eller till kommissionen ska behandlas med sekretess.

Den tekniska tjänsten eller den utseende myndigheten får begära att all information som lämnas till en annan medlemsstats myndigheter eller till kommissionen ska behandlas med sekretess.

(Numreringen i kommissionens förslag är inkorrekt: det finns två ”punkt 3”.)

Ändringsförslag    299

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Minst var trettionde månad ska typgodkännandemyndigheten bedöma huruvida samtliga tekniska tjänster under dess ansvar fortfarande uppfyller kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V. Denna bedömning ska inbegripa ett besök på plats hos varje teknisk tjänst under dess ansvar.

Minst vart tredje år ska den utseende myndigheten bedöma huruvida samtliga tekniska tjänster under dess ansvar fortfarande uppfyller kraven i artiklarna 72–76, 84 och 85 samt tillägg 2 till bilaga V och överlämna en bedömning till den ansvariga medlemsstaten. Denna bedömning ska utföras av en gemensam bedömningsgrupp som utsetts i enlighet med det förfarande som beskrivs i artikel 77.1–77.4 och inbegripa ett besök på plats hos varje teknisk tjänst under dess ansvar.

(Numreringen i kommissionens förslag är inkorrekt: det finns två ”punkt 3”.)

Ändringsförslag    300

Förslag till förordning

Artikel 80 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inom två månader efter färdigställandet av bedömningen av den tekniska tjänsten ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen och de andra medlemsstaterna om denna övervakning. Rapporterna ska innehålla en sammanfattning av bedömningen, som ska offentliggöras.

Bedömningens resultat ska överlämnas till samtliga medlemsstater och till kommissionen, och en sammanfattning av resultaten ska offentliggöras. De ska diskuteras i det forum som inrättats enligt artikel 10.

(Numreringen i kommissionens förslag är inkorrekt: det finns två ”punkt 3”.)

Ändringsförslag    301

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska undersöka alla fall där den gjorts uppmärksam på farhågor om en teknisk tjänsts kompetens eller en teknisk tjänsts fortvariga uppfyllelse av de krav och ansvar som gäller för den enligt denna förordning. Kommissionen får också inleda en sådan undersökning på eget initiativ.

Kommissionen ska tillsammans med den berörda medlemsstatens typgodkännandemyndighet undersöka alla fall där den gjorts uppmärksam på farhågor om en teknisk tjänsts kompetens eller en teknisk tjänsts fortvariga uppfyllelse av de krav och ansvar som gäller för den enligt denna förordning. Kommissionen får också inleda en sådan undersökning på eget initiativ.

Ändringsförslag    302

Förslag till förordning

Artikel 81 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska samråda med typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den tekniska tjänsten är etablerad som ett led i sådana undersökningar som avses i punkt 1. Den medlemsstatens typgodkännandemyndighet ska på begära förse kommissionen med all relevant information om den berörda tekniska tjänstens resultat och uppfyllelse av kraven på oberoende och kompetens.

2.  Kommissionen ska samarbeta med typgodkännandemyndigheten i den medlemsstat där den tekniska tjänsten är etablerad som ett led i sådana undersökningar som avses i punkt 1. Den medlemsstatens typgodkännandemyndighet ska på begäran förse kommissionen med all relevant information om den berörda tekniska tjänstens resultat och uppfyllelse av kraven på oberoende och kompetens.

Ändringsförslag    303

Förslag till förordning

Artikel 82 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Informationsutbytet ska samordnas av det forum som nämns i artikel 10.

4.  Informationsutbytet ska samordnas av det forum som inrättats enligt artikel 10.

Ändringsförslag    304

Förslag till förordning

Artikel 83 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om utseendet av en teknisk tjänst bygger på ackreditering i den mening som avses i förordning (EG) nr 765/2008 ska medlemsstaterna se till att ett nationellt ackrediteringsorgan som har ackrediterat en viss teknisk tjänst hålls underrättad av typgodkännandemyndigheten om tillbudsrapporter och annan information som rör frågor under den tekniska tjänstens kontroll, om informationen är relevant för bedömningen av den tekniska tjänstens resultat.

1.  Om utseendet av en teknisk tjänst också bygger på ackreditering i den mening som avses i förordning (EG) nr 765/2008 ska medlemsstaterna se till att ett nationellt ackrediteringsorgan som har ackrediterat en viss teknisk tjänst hålls underrättad av typgodkännandemyndigheten om tillbudsrapporter och annan information som rör frågor under den tekniska tjänstens kontroll, om informationen är relevant för bedömningen av den tekniska tjänstens resultat.

Ändringsförslag    305

Förslag till förordning

Artikel 84 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  De ska låta sin godkännandemyndighet bevittna den tekniska tjänstens verksamhet under bedömningen av överensstämmelse.

a)  De ska låta sin godkännandemyndighet eller den gemensamma bedömningsgrupp som beskrivs i artikel 77.1 bevittna den tekniska tjänstens verksamhet under typgodkännandeprovningen.

Ändringsförslag    306

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 5.2, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 34.2, 55.2, 55.3, 56.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 ska ges till kommissionen på obegränsad tid från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4.2, 5.2, 6.7a, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 33.1a, 34.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 ska ges till kommissionen på obegränsad tid från och med den dag då denna förordning träder i kraft.

Motivering

Anpassning som behövs för att återspegla ändringarna i artikel 65.

Ändringsförslag    307

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 5.2, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 34.2, 55.2, 55.3, 56.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4.2, 5.2, 6.7a, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 33.1a, 34.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    308

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

Ändringsförslag    309

Förslag till förordning

Artikel 88 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 5.2, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 34.2, 55.2, 55.3, 56.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4.2, 5.2, 6.7a, 10.3, 22.3, 24.3, 25.5, 26.2, 28.5, 29.6, 33.1a, 34.2, 60.3, 65.10, 76.4 och 90.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    310

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för ekonomiska aktörers och tekniska tjänsters åsidosättande av skyldigheter enligt denna förordning, särskilt artiklarna 11–19, 72–76, 84 och 85, och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

1.  Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner för ekonomiska aktörers och tekniska tjänsters åsidosättande av skyldigheter enligt artiklarna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Sanktionerna ska särskilt stå i proportion till antalet icke-överensstämmande fordon som registreras på marknaden i den berörda medlemsstaten eller antalet icke-överensstämmande system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillhandahålls på marknaden i den berörda medlemsstaten.

Ändringsförslag    311

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Lämnande av falsk uppgift under godkännandeförfarandet eller förfaranden som leder till återkallelse.

a)  Lämnande av falsk uppgift under godkännandeförfarandet eller förfaranden som leder till korrigerande eller begränsande åtgärder som åläggs i enlighet med kapitel XI.

Ändringsförslag    312

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Förfalskning av provningsresultat för typgodkännande.

b)  Förfalskning av provningsresultat för typgodkännande eller marknadstillsyn, inbegripet beviljande av godkännande på grundval av oriktiga uppgifter.

Ändringsförslag    313

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  De tekniska tjänsternas otillräckliga förmåga att uppfylla de krav som ligger till grund för att de utsågs.

Ändringsförslag    314

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  Tillhandahållande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter på marknaden som omfattas av kraven på godkännande, utan något sådant godkännande eller med förfalskade handlingar eller märkningar i denna avsikt.

b)  Tillhandahållande av fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter på marknaden som omfattas av kraven på godkännande, utan något sådant godkännande eller med förfalskade handlingar, intyg om överensstämmelse, obligatoriska skyltar eller godkännandemärken i denna avsikt.

Ändringsförslag    315

Förslag till förordning

Artikel 89 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska varje år rapportera till kommissionen om de sanktioner de tillämpat.

5.  Medlemsstaterna ska till den nätbaserade databas för typgodkännanden som inrättats genom artikel 25 översända en underrättelse om de sanktioner som tillämpats. Dessa underrättelser ska överändas inom en månad efter det att sanktionen i fråga tillämpades.

Ändringsförslag    316

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kommissionens överensstämmelsekontroller enligt artikel 9.1 och 9.4 eller artikel 54.1 visar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte överensstämmer med kraven i denna förordning får kommissionen påföra den berörda ekonomiska aktören en straffavgift för överträdelse av denna förordning. Straffavgifterna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Straffavgifterna ska särskilt stå i proportion till antalet icke-överensstämmande fordon som registreras på unionsmarknaden eller antalet icke-överensstämmande system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillhandahålls på unionsmarknaden.

Om kommissionens överensstämmelsekontroller enligt artikel 9.1 och 9.4 eller artikel 54.1 eller marknadstillsynsmyndigheternas överensstämmelsekontroller enligt artikel 8.1 visar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte överensstämmer med kraven i denna förordning får kommissionen påföra den berörda ekonomiska aktören en straffavgift för överträdelse av denna förordning. Straffavgifterna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Straffavgifterna ska särskilt stå i proportion till antalet icke-överensstämmande fordon som registreras på unionsmarknaden eller antalet icke-överensstämmande system, komponenter eller separata tekniska enheter som tillhandahålls på unionsmarknaden.

Ändringsförslag    317

Förslag till förordning

Artikel 90 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Straffavgifter som kommissionen påför får inte läggas till de sanktioner som medlemsstaterna tillämpas i enlighet med artikel 89 för samma överträdelse och får inte överstiga 30 000 euro per icke-överensstämmande fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet.

Straffavgifter som kommissionen påför får inte läggas till de sanktioner som medlemsstaterna tillämpar i enlighet med artikel 89 för samma överträdelse.

 

Straffavgifter som kommissionen påför får inte överstiga 30 000 euro per icke-överensstämmande fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet.

Ändringsförslag    318

Förslag till förordning

Artikel 91 – led 3a (nytt)

Förordning (EG) nr 715/2007

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  I artikel 5 ska följande stycken läggas till efter punkt 2 c:

 

”Tillverkare som ansöker om EU-typgodkännande för ett fordon som använder en grundstrategi för avgasrening, en hjälpstrategi för avgasrening eller en manipulationsanordning enligt definitionerna i denna förordning eller förordning (EU) 2016/646, ska till typgodkännandemyndigheten lämna all information, inklusive tekniska motiveringar, som typgodkännandemyndigheten rimligen kan begära som stöd för att fastställa huruvida en grundstrategi för avgasrening eller en hjälpstrategi för avgasrening utgör en manipulationsanordning och huruvida ett undantag från förbudet mot användning av manipulationsanordningar enligt denna artikel är tillämpligt.

 

Typgodkännandemyndigheten ska inte bevilja EU-typgodkännande förrän den har slutfört sin bedömning och har fastställt att fordonstypen inte är utrustad med en förbjuden manipulationsanordning i enlighet med denna artikel och förordning (EG) nr 692/2008.”

Ändringsförslag    319

Förslag till förordning

Bilaga XII – punkt 1 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Enheter

Enheter

1000

1500

0

0

1000

1500

0

1500

0

0

0

0

Motivering

Eldrivna fordon har på grund av det tunga batteriet en högre totalvikt än traditionella fordon. För fordon med en tillåten totalvikt på 3,5 ton (kategori N1) leder detta till att de i eldrivet utförande med samma lastkapacitet som de traditionella motsvarigheterna överskrider viktgränsen och hamnar i kategori N2. För att detta inte ska leda till behandling på olika villkor måste det maximala antalet enheter för små serier anpassas.

Ändringsförslag    320

Förslag till förordning

Bilaga XII – punkt 2 – kolumn 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Enheter

Enheter

100

250

250

250

500 t.o.m. den 31 oktober 2016

500 t.o.m. den 31 oktober 2016

250 fr.o.m. den 1 november 2016

250 fr.o.m. den 1 november 2016

250

250

500

500

250

250

Ändringsförslag    321

Förslag till förordning

Bilaga XIII – Del I – tabellen

 

Kommissionens förslag

Punkt nr

Beskrivning

Prestandakrav

Provnings-förfarande

Märkningskrav

Förpacknings-krav

1

[...]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Ändringsförslag

Punkt nr

Beskrivning

Prestandakrav

Provnings-förfarande

Märkningskrav

Förpacknings-krav

1

Avgaskatalysatorer och deras substrat

NOx-utsläpp

Euronormer

Fordonstyp och fordons-version

 

2

Turboladdare

Koldioxid- och NOx-utsläpp

Euronormer

Fordonstyp och fordons-version

 

3

Andra system för kompression av bränsle/luftblandning än turboladdare

Koldioxid- och NOx-utsläpp

Euronormer

Fordonstyp och fordons-version

 

4

Dieselpartikelfilter

PM

Euronormer

Fordonstyp och fordons-version

 

Ändringsförslag    322

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillgång till OBD och reparation och underhåll av fordonet

2.  Tillgång till OBD och information om reparation och underhåll av fordonet

Ändringsförslag    323

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – punkt 2 – punkt 2.8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.8.  Beträffande fordonskategorier som ingår i tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 595/2009 ska, vid tillämpningen av punkt 2.6.2 i de fall där tillverkarna använder diagnos- och provverktyg i enlighet med standarderna ISO 22900, Modular Vehicle Communication Interface (MVCI), och ISO 22901, Open Diagnostic Data Exchange (ODX), i sina franchisenät, ODX-filer göras tillgängliga för oberoende aktörer via tillverkarens webbplats.

2.8.  Vid tillämpningen av punkt 2.6.2 i de fall där tillverkarna använder diagnos- och provverktyg i enlighet med standarderna ISO 22900, Modular Vehicle Communication Interface (MVCI), och ISO 22901, Open Diagnostic Data Exchange (ODX), i sina franchisenät, ska ODX-filer göras tillgängliga för oberoende aktörer via tillverkarens webbplats.

Ändringsförslag    324

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – punkt 2 – punkt 2.8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2.8a  I syfte att erhålla information om OBD, diagnostik och reparations- och underhållsinformation om fordonet ska fordonets direkta dataflöde hållas tillängligt via den seriella anslutning till standarduttaget som anges i punkt 6.5.1.4 i tillägg 1 till bilaga XI till Uneceföreskrifter nr 83 och avsnitt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49.

Ändringsförslag    325

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – punkt 6 – punkt 6.1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Information om alla delar av fordonet, enligt identifiering genom fordonsidentifieringsnumret (VIN) och eventuella ytterligare kriterier, t.ex. hjulbas, motorstyrka, utförande eller tillbehör, och som monterats av tillverkaren och som kan ersättas av reservdelar som tillverkaren tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare och verkstäder eller tredje part genom en hänvisning till originaldelarnas nummer, ska finnas tillgänglig i en databas som ska vara lättåtkomlig för oberoende aktörer.

Information om alla delar av fordonet, enligt identifiering genom fordonsidentifieringsnumret (VIN) och eventuella ytterligare kriterier, t.ex. hjulbas, motorstyrka, utförande eller tillbehör, och som monterats av tillverkaren och som kan ersättas av reservdelar som tillverkaren tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare och verkstäder eller tredje part genom en hänvisning till originaldelarnas nummer, ska finnas tillgänglig, i ett maskinläsbart format och dataset som kan behandlas elektroniskt, i en databas som ska vara åtkomlig för oberoende aktörer.

Ändringsförslag    326

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – punkt 6 – punkt 6.3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.3.  Forumet för tillgång till fordonsinformation, som nämns i artikel 70, ska fastställa parametrarna för uppfyllande av dessa krav i enlighet med teknikens ståndpunkt. De oberoende aktörerna ska godkännas och få auktorisation för detta syfte på grundval av handlingar som visar att de bedriver seriös verksamhet och inte har fällts för brott.

6.3.  Forumet för tillgång till fordonsinformation, som nämns i artikel 70, ska fastställa parametrarna för uppfyllande av dessa krav i enlighet med teknikens ståndpunkt. De oberoende aktörerna ska godkännas och få auktorisation för detta syfte på grundval av handlingar som visar att de bedriver seriös verksamhet och inte har fällts för något relevant brott.

Ändringsförslag    327

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – punkt 6 – punkt 6.4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.4.  För fordon som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 595/2009 ska styrenheter programmeras om i enlighet med antingen ISO 22900-2 eller SAE J2534 eller TMC RP1210B med hjälp av icke immaterialrättsligt skyddad maskinvara. Även ethernet, seriekabel eller LAN-gränssnitt och alternativa medier som cd, dvd eller halvledarminne för infotainmentsystem (t.ex. navigationssystem eller telefoner) får användas, dock på villkor att det inte krävs någon immaterialrättsligt skyddad program- eller maskinvara för kommunikation (t.ex. drivrutiner eller insticksprogram). För att validera kompatibiliteten mellan en tillverkarspecifik applikation och gränssnittet för fordonskommunikation (vehicle communication interfaces – VCI), som överensstämmer med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210B, ska tillverkaren erbjuda antingen validering av gränssnitt som utvecklats oberoende, eller uppgifter och utlåning av särskild hårdvara som krävs för att en tillverkare av gränssnittet själv ska kunna göra en sådan validering. Villkoren i artikel 67.1 ska gälla för avgifter för sådan validering eller uppgifter och maskinvara.

6.4.  Omprogrammering av styrenheter ska ske i enlighet med antingen ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210 med hjälp av icke immaterialrättsligt skyddad maskinvara.

 

Om omprogrammering eller diagnostik sker enligt ISO 13400 DoIP ska detta överensstämma med kraven i de standarder som avses i första stycket.

 

Om fordonstillverkare använder extra, immaterialrättsligt skyddade kommunikationsprotokoll ska dessa protokollspecifikationer göras tillgängliga för oberoende aktörer.

 

För att validera kompatibiliteten mellan en tillverkarspecifik applikation och gränssnittet för fordonskommunikation (vehicle communication interfaces – VCI), som överensstämmer med ISO 22900-2, SAE J2534 eller TMC RP1210, ska tillverkaren inom sex månader efter beviljandet av typgodkännandet erbjuda validering av gränssnitt som utvecklats oberoende och provningsförhållandena, inklusive uppgifter om kommunikationsprotokollens specifikationer och utlåning av särskild hårdvara som krävs för att en tillverkare av gränssnittet själv ska kunna göra en sådan validering. Villkoren i artikel 67.1 ska gälla för avgifter för sådan validering eller uppgifter och maskinvara.

 

Motsvarande överensstämmelse ska säkerställas antingen genom att bemyndiga CEN att utveckla lämpliga standarder för överensstämmelse eller genom att använda befintliga standarder, såsom SAE J2534-3.

 

Villkoren i artikel 67.1 ska gälla för avgifter för sådan validering eller uppgifter och maskinvara.

Ändringsförslag    328

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – punkt 6 – punkt 6.8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6.8a  Om OBD-informationen och informationen om reparation och underhåll av fordon på en tillverkares webbplats inte innehåller särskild relevant information som möjliggör korrekt konstruktion och tillverkning av eftermonterade system för alternativa bränslen, ska varje berörd tillverkare av eftermonterade system för alternativa bränslen kunna få tillgång till information enligt avsnitten 1, 3, och 4 i det informationsdokument som anges i bilaga I genom att direkt vända sig till tillverkaren med en sådan begäran. Kontaktuppgifter för det syftet ska anges tydligt på tillverkarens webbplats, och informationen ska lämnas inom 30 dagar. Sådan information ska lämnas endast för eftermonterade system för alternativa bränslen som omfattas av Uneceföreskrifter nr 115 eller för eftermonterade komponenter för alternativa bränslen som ingår i system som omfattas av Uneceföreskrifter nr 115, och ska lämnas endast som svar på en begäran där det tydligt anges exakta specifikationer för den fordonsmodell som informationen krävs för och där det specifikt anges att informationen krävs för utveckling av eftermonterade system eller komponenter för alternativa bränslen som omfattas av Uneceföreskrifter nr 115.

Ändringsförslag    329

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Fordonstillverkare ska via en webbtjänst eller i ett nedladdningsbart format tillhandahålla ett elektroniskt dataset som består av alla fordonsidentifieringsnummer (eller en begärd undergrupp) och motsvarande individuella specifikationer och konfigurationsegenskaper som ursprungligen ingick i fordonet.

Ändringsförslag    330

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  Bestämmelser om säkerhet för elektroniska system

 

7b.1  Varje fordon med en styrenhet för utsläppsbegränsning ska innehålla anordningar som förhindrar ändringar som inte är tillåtna av tillverkaren. Tillverkaren ska tillåta ändringar om dessa krävs för diagnos, underhåll, kontroll, ombyggnad eller reparation av fordonet. Alla omprogrammerbara datorkoder eller driftsparametrar ska vara motståndskraftiga mot manipulation och ge ett minst lika gott skydd som bestämmelserna i ISO 15031-7 av den 15 mars 2001 (SAE J2186 från oktober 1996). Alla löstagbara minneschip för kalibrering ska sitta i socklar, vara inneslutna i ett förslutet hölje eller skyddas av elektroniska algoritmer, och de ska inte kunna ändras utan användning av specialverktyg och tillämpning av särskilda förfaranden. Skydd av denna karaktär ska vara tillåtna endast för egenskaper som är direkt knutna till utsläppskalibrering eller förebyggande av fordonsstöld.

 

7b.2  Datorkodade motordriftsparametrar ska inte kunna ändras utan användning av specialverktyg och tillämpning av särskilda förfaranden (t.ex. datorkomponenter som är fastlödda eller sitter i socklar, eller förslutna (eller fastlödda) datorkapslar).

 

7b.3  För mekaniska bränsleinsprutningspumpar som monterats i en kompressionständningsmotor ska tillverkarna vidta lämpliga åtgärder för att skydda inställningen för maximal bränsletillförsel från manipulering då fordonet är i drift.

 

7b.4  Tillverkarna får hos typgodkännandemyndigheten ansöka om undantag från något av kraven i avsnitt 8 för fordon som sannolikt inte kommer att behöva skydd. De kriterier som typgodkännandemyndigheten ska bedöma när den överväger ett undantag ska bland annat omfatta aktuell tillgång till prestandahöjande chip, fordonets högprestandakapacitet och den sannolika försäljningsvolymen för fordonet.

 

7b.5  Tillverkare som använder datorkodsystem som kan programmeras (t.ex. Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM) ska försvåra otillåten omprogrammering. Tillverkarna ska inkludera förstärkta strategier för skydd mot manipulation samt skrivskyddsanordningar som kräver elektronisk tillgång till en dator belägen på annan plats som underhålls av tillverkaren, till vilken oberoende aktörer också ska ha tillgång med hjälp av det skydd som avsnitt 6.2 och punkt 6.4 erbjuder. Metoder som ger ett adekvat skydd mot manipulation ska godkännas av godkännandemyndigheten.

Ändringsförslag    331

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – tilägg 2 – punkt 3.1.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.1.1.   All ytterligare information om protokoll som krävs för att möjliggöra fullständig diagnos utöver standarderna i punkt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49, inklusive all ytterligare information om maskinvaru- eller programvaruprotokoll, identifiering av parametrar, överföringsfunktioner, krav på funktionsuppehållande eller felvillkor.

3.1.1.   All ytterligare information om protokoll som krävs för att möjliggöra fullständig diagnos utöver standarderna i punkt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49 och i punkt 6.5.1.4 i bilaga 11 till Uneceföreskrifter nr 83, inklusive all ytterligare information om maskinvaru- eller programvaruprotokoll, identifiering av parametrar, överföringsfunktioner, krav på funktionsuppehållande eller felvillkor.

Ändringsförslag    332

Förslag till förordning

Bilaga XVIII – tillägg 2 – punkt 3.1.2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.1.2.   Upplysningar om erhållande och tolkning av alla felkoder som inte överensstämmer med standarderna i punkt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49.

3.1.2.   Upplysningar om erhållande och tolkning av alla felkoder som inte överensstämmer med standarderna i punkt 4.7.3 i bilaga 9B till Uneceföreskrifter nr 49 och i punkt 6.5.1.4 i bilaga 11 till Uneceföreskrifter nr 83.

(1)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (5.12.2016)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets förordning om godkännande av och marknadstillsyn över motorfordon och släpfordon till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Föredragande av yttrande: Christofer Fjellner

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen offentliggjorde den 27 januari 2016 sitt förslag till krav för typgodkännande och marknadstillsyn för motorfordon och släpfordon till dessa fordon som för närvarande fastställs i direktiv 2007/46/EG.

I enlighet med kommissionens åtaganden i handlingsplanen Cars 2020 kontrollerades alla delar av ändamålsenligheten i EU:s typgodkännandesystem 2013. Kontrollen visade att även om det nuvarande systemet till viss del har uppfyllt de politiska målen har det kritiserats starkt i kölvattnet av skandalen med Volkswagens manipulering av programvaran. Det är viktigt att EU:s typgodkännandesystem stärks, särskilt genom lämpliga tillsynsmekanismer för en harmoniserad tillämpning av förfarandena i medlemsstaterna. Det är också viktigt att lagstiftningen fungerar smidigt och inte leder till ökad byråkrati varken för de nationella myndigheterna eller för industrin.

En svaghet i det nuvarande systemet är att olika medlemsstater tolkar kraven olika och tillämpar dem olika strängt. Olika tolkningar, inte nödvändigtvis i ond tro, och olika införlivanden av direktiv är en välkänd och vanligt förekommande företeelse, som undergräver den inre marknaden och skapar osäkerhet för både industrin och konsumenterna.

En konsekvens av svagheterna är bristande överensstämmelse, men också att det skapas utrymme för direkt fusk och brott mot befintlig lagstiftning. Tyvärr har vi nu sett flera sådana fall. För att råda bot på svagheterna fäster jag särskild vikt vid starkare tillsynsmekanismer och marknadstillsyn.

Marknadstillsyn, meningsfulla efterhandskontroller av fordon sedan de släppts ut på marknaden, är en svag punkt i den nuvarande lagstiftningen och en starkare marknadstillsyn är en central del i detta förslag. Tillsynsmyndigheternas roll och ansvar och vilka åtgärder som ska vidtas när produkter som finns på marknaden inte uppfyller kraven fastställs, vilket är en nödvändig förbättring. Jag konstaterar att marknadstillsyn kan utföras av de nationella tillsynsmyndigheterna men att kommissionen också har en uppgift att fylla.

För att bättra anpassa förordningen till de olika förhållandena i medlemsstaterna föreslår jag ändringar i avgiftssystemen. Eftersom vissa medlemsstater utfärdar ett begränsat antal typgodkännanden bör finansieringen av marknadstillsynen inte kopplas till typgodkännanden, eftersom man därigenom riskerar att skapa allvarliga luckor i marknadstillsynen. För att säkerställa lika villkor och grundlig marknadstillsyn i unionen bör medlemsstaterna införa avgifter som avspeglar medlemsstaternas villkor för att finansiera marknadstillsynen.

Ytterligare förtydliganden om finansieringen av marknadstillsynen föreslås. Med tanke på att medlemsstaterna ska inrätta ett avgiftssystem för att täcka kostnaderna för marknadstillsynen är det också rimligt att marknadstillsynsmyndigheterna står för kostnaderna för marknadstillsynen.

För att typgodkännandena verkligen ska vara tillförlitliga ska de granskas av en annan typgodkännandemyndighet än den utfärdande myndigheten vart femte år. Detta kommer att bidra till att undanröja typgodkännandemyndigheternas olika tolkningar och säkerställa en enhetlig tillämpning av lagstiftningen.

Att godkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna ska stärkas och att kommissionen ska ansvara för att vidta åtgärder om kraven inte uppfylls föreslås också. Tydlig lagstiftning om marknadstillsyn tillsammans med robusta sanktioner ska på ett kraftfullt och trovärdigt sätt avskräcka från framtida försök att kringgå eller åsidosätta kraven.

Tekniska tjänster har stor betydelse för att upprätthålla och uppfylla unionens höga teknik-, säkerhets- och miljöstandarder. Jag håller med kommissionen om att det är absolut nödvändigt med bedömning och tillsyn av tekniska tjänster. Eftersom bedömningen och tillsynen får göras av ett nationellt ackrediteringsorgan i vissa medlemsstater vill jag säkerställa att möjligheten fortfarande finns i framtiden. Bedömningen av tillsynen bör också säkerställa att den tekniska tjänsten är oberoende av tillverkaren. För att säkerställa kostnadseffektivitet bör tekniska tjänster få konkurrera på prisbasis och därför rekommenderas inte ett fullständigt frikopplande, utan fokus bör ligga på robust bedömning och tillsyn.

Ett annat sätt att säkerställa en harmoniserad och strikt tolkning av lagstiftningen är en mekanism för kollegial utvärdering av typgodkännandemyndigheter, där de nationella myndigheterna utbyter information och samordnar sina bedömningar. Därigenom kan typgodkännandemyndigheter undanröja skillnaderna i kontrollerna. För att de kollegiala utvärderingarna inte ska bli onödigt betungande och driva upp kostnaderna föreslås dock att de kollegiala utvärderingarna görs mera sällan om det inte finns anledning att tro att en kollegial utvärdering behövs oftare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Denna förordning bör säkerställa att de nationella typgodkännandemyndigheterna tolkar, tillämpar och genomför dess krav i hela unionen. Kommissionen bör ges befogenhet att övervaka de nationella myndigheternas verksamhet genom regelbundna revisioner, stickprovskontroller av utfärdade typgodkännanden och allmän övervakning av den harmoniserade tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Denna förordning bör säkerställa tillförlitliga, harmoniserade och öppna förfaranden för typgodkännanden och marknadstillsyn i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Effektiv tillämpning av typgodkännandekraven bör garanteras genom stärkta bestämmelser om produktionsöverensstämmelse i form av bl.a. regelbundna obligatoriska revisioner av metoderna för kontroll av överensstämmelse och av att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma med typen, samt genom stärkta krav på kompetens, skyldigheter och resultat för de tekniska tjänster som genomför provningar för helfordonstypgodkännande under typgodkännandemyndigheternas ansvar. Korrekt fungerande tekniska tjänster är en förutsättning för att garantera en hög nivå på säkerhet och miljöskydd och för att slå vakt om allmänhetens förtroende för systemet. Kriterierna för utseende av tekniska tjänster enligt direktiv 2007/46/EG bör anges närmare, så att de tillämpas konsekvent. De tekniska tjänsterna i de olika medlemsstaterna tenderar att utveckla divergerande bedömningsmetoder på grund av arbetets tilltagande komplexitet. Det är därför nödvändigt att föreskriva processuella skyldigheter som garanterar informationsutbyte om och övervakning av medlemsstaternas praxis för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av de respektive tekniska tjänsterna. Dessa processuella skyldigheter torde avlägsna eventuella skillnader mellan de tillämpade metoderna och tolkningen av kriterierna för utseende av tekniska tjänster.

(9)  Effektiv tillämpning av typgodkännandekraven bör garanteras genom stärkta bestämmelser om produktionsöverensstämmelse i form av bl.a. regelbundna obligatoriska revisioner av metoderna för kontroll av överensstämmelse och av att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma med typen, samt genom stärkta och harmoniserade krav på kompetens, skyldigheter och resultat för de tekniska tjänster som genomför provningar för helfordonstypgodkännande under typgodkännandemyndigheternas ansvar. Korrekt fungerande tekniska tjänster är en förutsättning för att garantera en hög nivå på säkerhet och miljöskydd och för att slå vakt om allmänhetens förtroende för systemet. Kriterierna för utseende av tekniska tjänster enligt direktiv 2007/46/EG bör anges närmare i syfte att säkerställa att de tillämpas konsekvent i alla medlemsstater. Metoderna för att bedöma de tekniska tjänsterna i de olika medlemsstaterna tenderar att bli allt mer divergerande på grund av arbetets tilltagande komplexitet. Det är därför nödvändigt att föreskriva processuella skyldigheter som garanterar informationsutbyte om och övervakning av medlemsstaternas praxis för bedömning, utseende, anmälan och övervakning av de respektive tekniska tjänsterna. Dessa processuella skyldigheter torde avlägsna eventuella skillnader mellan de tillämpade metoderna och tolkningen av kriterierna för utseende av tekniska tjänster. För att säkerställa lämplig översyn och lika villkor i hela EU bör bedömningen av en sökande teknisk tjänst inbegripa en bedömning på plats och direkt observation av den faktiska typgodkännandeprovningen.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Denna förordning innehåller bestämmelser för övervakning av medlemsstaternas efterlevnad av förordningen, för att hjälpa till att bibehålla konsumenternas förtroende för de fordon som finns på marknaden och en hög nivå vad gäller säkerhet, hälsa och miljöskydd. Det forum för informationsutbyte om genomförande som har inrättats av medlemsstaterna övervakar med stöd från kommissionen de nationella myndigheternas skyldigheter genom regelbundna revisioner, kontroller och tester av ett urval av de utfärdade typgodkännandena samt övervakning av att denna förordning genomförs på ett enhetligt, konsekvent och effektivt sätt.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att öka insynen och det ömsesidiga förtroendet och för att ytterligare anpassa och utveckla kriterierna för bedömning, utseende och anmälan av tekniska tjänster, liksom formerna för utökning och förnyelse, bör medlemsstaterna samarbeta med varandra och med kommissionen. De bör samråda med varandra och med kommissionen i frågor av allmän betydelse för denna förordnings tillämpning och underrätta varandra och kommissionen om sin checklista för bedömningar.

(12)  För att öka insynen och det ömsesidiga förtroendet och för att ytterligare anpassa och utveckla kriterierna för bedömning, utseende och anmälan av tekniska tjänster, liksom formerna för utökning och förnyelse, bör medlemsstaterna samarbeta med varandra och med kommissionen. De bör samråda med varandra och med kommissionen i frågor av allmän betydelse för denna förordnings tillämpning och underrätta varandra och kommissionen om sin checklista för bedömningar. Genom denna förordning upprättas en nätbaserad databas för typgodkännanden som tillsammans med informationssystemet för den inre marknaden (IMI), upprättat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/20121a, skulle kunna utgöra en användbar, elektronisk metod för att underlätta och öka det administrativa samarbetet kring hanteringen av informationsutbytet, på grundval av enkla och enhetliga förfaranden som inte hindras av språkbarriärer.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Om tvivel råder om en teknisk tjänsts kompetens, trots medlemsstaternas åtgärder för en enhetlig tillämpning och uppföljning av kraven, bör kommissionen ha möjlighet att utreda enskilda ärenden.

(15)  Om tvivel råder om en teknisk tjänsts kompetens, trots medlemsstaternas åtgärder för en enhetlig och samstämd tillämpning och uppföljning av kraven, bör kommissionen ha möjlighet att utreda enskilda ärenden och föreslå lösningar.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Kraftfulla former för tillämpningen behövs för att genomdriva denna förordnings krav. Det bör förbli godkännandemyndigheternas ansvar att sörja för efterlevnad av fordonslagstiftningens krav i fråga om typgodkännande och produktionsöverensstämmelse, eftersom det är ett ansvar som hänger nära samman med utfärdande av typgodkännanden och förutsätter ingående kännedom om typgodkännandenas innehåll. Det är därför viktigt att godkännandemyndigheternas verksamhet regelbundet utvärderas av de andra godkännandemyndigheterna, så att en enhetlig kvalitets- och stränghetsnivå tillämpas av alla godkännandemyndigheter i fråga om typgodkännandekraven. Det är också viktigt att reglera kontroller av att själva typgodkännandet är korrekt.

(18)  Kraftfulla former för tillämpningen behövs för att genomdriva denna förordnings krav. Det bör förbli godkännandemyndigheternas ansvar att sörja för efterlevnad av fordonslagstiftningens krav i fråga om typgodkännande och produktionsöverensstämmelse, eftersom det är ett ansvar som hänger nära samman med utfärdande av typgodkännanden och förutsätter ingående kännedom om typgodkännandenas innehåll. Det är därför viktigt att godkännandemyndigheternas verksamhet blir föremål för regelbunden tillsyn på unionsnivå, inbegripet oberoende revisioner, så att en enhetlig kvalitets- och stränghetsnivå tillämpas av alla godkännandemyndigheter i fråga om typgodkännandekraven. Det är också viktigt att reglera kontroller av att själva typgodkännandet är korrekt.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  För att säkerställa enhetlig marknadstillsyn i hela EU bör kontrollbefogenheter överföras till ett centraliserat organ på unionsnivå för att garantera en fullständig tillämpning av den nya ramen för typgodkännande och marknadstillsyn.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  I syfte att säkerställa oberoende provning av överensstämmelse för fordon i drift under hela livscykeln för alla relevanta fordon bör robusta och obligatoriska utsläppsprovningsmetoder utvecklas som omfattar krav för trafikduglighetsprovningar som grundas på en kombination av direkt provning av avgasrör och OBD-provningar, inbegripet fastställande av provningsmetoder för att mäta kväveoxider under den periodiska utsläppsprovningen enligt direktiv 2014/45/EU och partikelnivåer och deras gränsvärden. I synnerhet kan ny teknik för fjärranalys användas för att identifiera mycket förorenande fordon i trafiken och inrikta provningen av överensstämmelse i drift i fråga om de reglerade utsläppsgränserna (partikelantal, kväveoxid, koloxid och kolväten) på dessa fordon, som det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra periodiska tekniska inspektioner i framtiden.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  För att öka insynen i godkännandeprocessen och underlätta marknadstillsynsmyndigheternas, godkännandemyndigheternas och kommissionens informationsutbyte och oberoende kontroller, bör typgodkännandedokumentationen tillhandahållas i elektronisk form och vara offentlig, med förbehåll för skydd av affärsintressen och personuppgifter.

(22)  För att öka insynen i godkännandeprocessen och underlätta marknadstillsynsmyndigheternas, godkännandemyndigheternas, kommissionens och tredje parters informationsutbyte och oberoende kontroller krävs offentliggörande av fordons- och provningsinformation för att sådana kontroller ska kunna genomföras. Relevant information bör tillhandahållas i elektronisk form och vara offentlig, med förbehåll för skydd av affärsintressen, immateriell äganderätt och personuppgifter.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  De nationella myndigheternas mer specifika skyldigheter enligt den här förordningen bör omfatta efterhandsprovning av överensstämmelse och inspektioner av ett tillräckligt antal fordon som släppts ut på marknaden. Valet av fordon som genomgår denna efterhandsprovning bör bygga på en lämplig riskbedömning som beaktar den eventuella bristande överensstämmelsens grad av allvar och sannolikheten för dess förekomst.

(24)  De nationella myndigheternas mer specifika skyldigheter enligt den här förordningen bör omfatta efterhandsprovning av överensstämmelse och inspektioner av ett tillräckligt antal fordon som släppts ut på marknaden. Valet av fordon som genomgår denna efterhandsprovning bör bygga på en lämplig riskbedömning som beaktar den eventuella bristande överensstämmelsens grad av allvar och sannolikheten för dess förekomst. Det bör också bygga på tydliga och detaljerade kriterier och bör bland annat inkludera slumpmässiga kontroller av en viss procentandel av alla befintliga modeller, av fordon där en ny motor eller ny teknik installeras, av fordon med hög eller mycket låg bränsleförbrukning samt av fordon med en mycket stor försäljningsvolym och bör beakta tidigare resultat i fråga om överensstämmelse, tips från konsumenter, resultat av fjärranalysprovning och anmärkningar från oberoende forskningsorgan.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Den här förordningens mål bör inte påverkas av att vissa system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning kan monteras i eller på ett fordon efter det att fordonet har släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att garantera att system, komponenter, separata tekniska enheter delar eller utrustning som kan monteras i eller på fordon och som avsevärt kan försämra funktionen hos system som är väsentliga för miljöskydd eller funktionssäkerhet kontrolleras av en godkännandemyndighet innan de släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk.

(27)  Den här förordningens mål bör inte påverkas av att vissa system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning kan monteras i eller på ett fordon efter det att fordonet har släppts ut på marknaden, registrerats eller tagits i bruk. Lämpliga åtgärder bör därför vidtas för att garantera att system, komponenter, separata tekniska enheter delar eller utrustning som kan monteras i eller på fordon och som kan försämra funktionen hos system som är väsentliga för miljöskydd eller funktionssäkerhet kontrolleras av en godkännandemyndighet innan de släpps ut på marknaden, registreras eller tas i bruk.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Produktionsöverensstämmelse är en hörnsten i EU:s typgodkännandesystem, och därför bör de åtgärder som tillverkaren vidtagit för att garantera överensstämmelsen godkännas av den behöriga myndigheten eller en teknisk tjänst med lämpliga kvalifikationer som utsetts till den uppgiften, och regelbundet kontrolleras genom oberoende, regelbundna revisioner. Godkännandemyndigheterna bör dessutom se till att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma.

(29)  Produktionsöverensstämmelse är en hörnsten i EU:s typgodkännandesystem, och därför bör de åtgärder som tillverkaren vidtagit för att garantera överensstämmelsen godkännas av den behöriga myndigheten eller en teknisk tjänst med lämpliga kvalifikationer som utsetts till den uppgiften, dock inte samma tekniska tjänst som genomförde provningen för typgodkännandet, och regelbundet kontrolleras genom oberoende, regelbundna revisioner. Godkännandemyndigheterna bör dessutom se till att de berörda produkterna fortsätter att överensstämma.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Bedömningen av anmälda allvarliga risker för säkerhet, folkhälsa och miljö bör göras på nationell nivå, men samordning bör ske på unionsnivå om risken eller skadan kan förekomma i fler än en medlemsstat, i syfte att dela på resurser och garantera att åtgärder för att avhjälpa risken eller skadan är enhetliga.

(31)  Bedömningen av risker för säkerhet, folkhälsa och miljö bör göras på nationell nivå, men samordning bör ske på unionsnivå om risken eller skadan kan förekomma i fler än en medlemsstat, i syfte att dela på resurser och garantera att åtgärder för att undanröja risken eller skadan är enhetliga.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Tekniska framsteg som innebär ny teknik eller nya metoder för felsökning och reparation av fordon, till exempel distanstillgång till fordonsinformation och fordonsprogramvara, bör inte motverka denna förordnings mål i fråga om oberoende aktörers tillgång till information om reparation och underhåll av fordon.

(37)  Tekniska framsteg som innebär ny teknik eller nya metoder för felsökning och reparation av fordon, till exempel distanstillgång till fordonsinformation och fordonsprogramvara, bör stärka denna förordnings mål i fråga om oberoende aktörers tillgång till information om reparation och underhåll av fordon.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Medlemsstaterna bör fastställa regler om de sanktioner som kan tillämpas vid överträdelser av denna förordning och säkerställa att reglerna genomförs. Dessa sanktioner bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna bör varje år rapportera om sanktioner till kommissionen, så att enhetligheten av genomförandet av bestämmelserna kan övervakas.

(40)  Medlemsstaterna bör fastställa regler om de sanktioner som kan tillämpas vid överträdelser av denna förordning och säkerställa att reglerna genomförs. Dessa sanktioner bör vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna bör varje år rapportera om sanktioner till kommissionen, så att den kan övervaka enhetligheten av genomförandet av bestämmelserna om sanktioner.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.   I denna förordning fastställs också befogenheter och ansvarsområden för Europeiska byrån för fordonstillsyn (nedan kallad byrån).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För följande fordon och maskiner får tillverkaren ansöka om typgodkännande eller godkännande av enskilt fordon enligt denna förordning, förutsatt att fordonen uppfyller de materiella kraven i denna förordning:

3.  För följande fordon och maskiner får tillverkaren ansöka om typgodkännande eller godkännande av enskilt fordon enligt denna förordning, förutsatt att fordonen uppfyller kraven i denna förordning:

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  marknadstillsyn: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadstillsynsmyndigheter för att se till att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som tillhandahålls på marknaden uppfyller de krav som fastställs i relevant unionslagstiftning och inte äventyrar hälsa, säkerhet eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset.

(2)  marknadstillsyn: den verksamhet som bedrivs och de åtgärder som vidtas av marknadstillsynsmyndigheter för att se till att fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som tillhandahålls på marknaden uppfyller de krav som fastställs i relevant unionslagstiftning och inte äventyrar hälsa, säkerhet, miljön eller andra aspekter av skyddet av allmänintresset, inklusive konsumenträttigheter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  manipulationsanordning: del av konstruktion som mäter temperatur, hastighet, varvtal, växel, insugningsundertryck eller andra parametrar i syfte att aktivera, modulera, fördröja eller inaktivera funktionen hos någon del i systemet för utsläppsbegränsning, och som försämrar effekten hos det utsläppsbegränsande systemet vid alla miljö- eller driftsförhållanden som vanligtvis förekommer på unionens territorium och som motsvarar normal körning eller ligger utanför typgodkännandeprovningen.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  grundstrategi för avgasrening: en utsläppsstrategi som är aktiv under motorns hela driftsområde avseende varvtal och belastning såvida inte en hjälpstrategi för avgasrening är aktiverad.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  hjälpstrategi för avgasrening: en utsläppsstrategi som aktiveras och ersätter eller ändrar grundstrategin för avgasrening i ett särskilt syfte och under särskilda miljö- och/eller driftsförhållanden, och som bara är i funktion så länge som dessa förhållanden föreligger.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  fordon i slutserier: fordon som finns i lager och som på grund av att nya tekniska krav trätt i kraft enligt vilka det inte har typgodkänts, inte kan eller inte längre kan tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk.

(43)  fordon i slutserier: fordon som finns i lager eller som ska byggas färdigt och som på grund av att nya tekniska krav trätt i kraft enligt vilka det inte har typgodkänts, inte kan eller inte längre kan tillhandahållas på marknaden, registreras eller tas i bruk.

Motivering

Fordon kan byggas i många steg vilket bör beaktas i definitionen av fordon i slutserier.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led 44a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44a)  fjärranalys: skanning och mätning av föroreningsnivåer i ett fordons avgaser medan fordonet är i rörelse, med hjälp av sensorförsedda instrument som är placerade vid vägkanten i syfte att samla in den driftsinformation som krävs för att kontrollera de genomsnittliga utsläppen från de fordon som befinner sig på vägen och identifiera fordon som förorenar oproportionerligt mycket.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 om ändring av bilaga IV för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling genom att införa och uppdatera hänvisningar till rättsakter med krav på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter.

2.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 om ändring av bilaga IV för att ta hänsyn till teknikens och regelverkets utveckling genom att införa och uppdatera hänvisningar till rättsakter med krav på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter.

 

Tillverkare som ansöker om EU-typgodkännande för ett fordon som använder en grundstrategi för avgasrening, en hjälpstrategi för avgasrening eller en manipulationsanordning enligt definitionerna i denna förordning eller förordning (EU) 2016/646, ska till typgodkännandemyndigheten lämna all information, inklusive teknisk information, som typgodkännandemyndigheten rimligen kan begära för att fastställa huruvida en grundstrategi för avgasrening eller en hjälpstrategi för avgasrening utgör en manipulationsanordning och om ett undantag från förbudet mot användning av manipulationsanordningar enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007 är tillämpligt.

 

Tillverkarna ska skriftligen försäkra typgodkännandemyndigheten om att all information om en grundstrategi för avgasrening, en hjälpstrategi för avgasrening eller en manipulationsanordning har lämnats och att fordonstypen för vilken typgodkännandet beviljas inte är utrustad med en förbjuden manipulationsanordning i enlighet med denna artikel och förordning (EG) nr 692/2008.

 

Typgodkännandemyndigheten ska inte bevilja EU-typgodkännande förrän den har slutfört sin bedömning och har fastställt att fordonstypen för vilken typgodkännandet beviljas inte är utrustad med en förbjuden manipulationsanordning i enlighet med denna artikel och förordning (EG) nr 692/2008.

 

För sin bedömning och för kontrollen av överensstämmelse eller bristande överensstämmelse med kraven i denna artikel får typgodkännandemyndigheten, marknadstillsynsmyndigheten eller byrån för fordonstillsyn utföra en kompletterande oannonserad provning, med andra parametrar än de provningar som anges i denna förordning. Parametrarna för den kompletterande oannonserade provningen ska för varje gång endast fastställas av typgodkännandemyndigheten, marknadstillsynsmyndigheten eller byrån för fordonstillsyn, och ska vara strikt konfidentiella och okända för tillverkaren fram till det slutliga offentliggörandet av provningsresultaten.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.   Medlemsstaterna ska organisera och utöva marknadstillsyn över och kontroller av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som förs in på marknaden i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 765/2008.

4.   Medlemsstaterna ska organisera och utöva marknadstillsyn över och kontroller av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som förs in på marknaden i enlighet med kapitel III i förordning (EG) nr 765/2008. Medlemsstaterna får besluta att utöva en gemensam marknadstillsyn för de syften som avses i artikel 8 i denna förordning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att marknadstillsynsmyndigheterna, när de anser det nödvändigt och motiverat, har rätt att gå in i de ekonomiska aktörernas lokaler och ta nödvändiga stickprov av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för överensstämmelseprovning.

5.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att marknadstillsynsmyndigheterna, när de anser det nödvändigt och motiverat, kan gå in i de ekonomiska aktörernas lokaler utan förvarning och ta nödvändiga stickprov av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter för överensstämmelseprovning. Fordonets ägare ska ersättas för kostnaderna i samband med provningarna.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma sin typgodkännandeverksamhet. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten, särskilt antalet typgodkännanden som beviljats och de berörda tillverkarnas identitet.

6.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma sin typgodkännandeverksamhet och kvaliteten hos de typgodkännanden som utfärdas. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart tredje år, och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna, till kommissionen, till det forum för genomförande och informationsutbyte som inrättas genom artikel 10 samt, i enlighet med artikel 12 i direktiv (EU) 2016/XXX om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG, till det europeiska forumet för ren luft och till tredje parter på begäran. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en fullständig rapport om resultaten, särskilt när det gäller antalet typgodkännanden som beviljats och avslagits och de berörda tillverkarnas identitet samt fordonstyper.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras tillsyn fungerar. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten.

7.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras tillsyn fungerar. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart tredje år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna, till kommissionen och till tredje part på begäran. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten, som i synnerhet ska ange vilka fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som inte uppfyller kraven i denna förordning samt typgodkännandenas korrekthet och de berörda godkännandemyndigheternas, tillverkarnas och fordonstypernas identitet.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Godkännandemyndigheterna ska säkerställa att det fordon som tillverkaren tillhandahåller för typgodkännandeprovning är helt representativt för det fordon som kommer att tillverkas och släppas ut på marknaden och att provningen av detta fordon inte ger resultat som på ett systematiskt sätt avviker från prestanda hos fordon som används på ett sätt som man rimligen kan förvänta sig vid normal drift och användning.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Godkännandemyndigheterna ska tolka och upprätthålla kraven i denna förordning på ett enhetligt och konsekvent sätt för att undvika att olika standarder tillämpas inom unionen. De ska samarbeta med kommissionen och forumet för genomförande och informationsutbyte som inrättas genom artikel 10 i dess övervaknings- och tillsynsverksamhet vad gäller genomförandet av denna förordning och förse dem med alla nödvändiga upplysningar på begäran.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Godkännandemyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda affärshemligheter, med förbehåll för det informationskrav som anges i artikel 9.3 för att skydda unionsanvändarnas intressen.

2.  Godkännandemyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda affärshemligheter, om det inte finns ett allmänintresse av att dessa offentliggörs, med förbehåll för den skyldighet att lämna information som anges i artikel 9.3 för att skydda unionsanvändarnas intressen.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Godkännandemyndigheterna i en medlemsstat ska samarbeta med varandra genom att dela med sig av upplysningar som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.

Godkännandemyndigheterna i en medlemsstat ska införa förfaranden för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig samordning och utbyte av upplysningar som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen får anta genomförandeakter om fastställande av de gemensamma kriterierna för utseende, översyn och bedömning av nationella godkännandemyndigheter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

5.  Kommissionen ska anta genomförandeakter om fastställande av de gemensamma kriterierna för utseende, översyn och bedömning av nationella godkännandemyndigheter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska regelbundet genomföra kontroller för att se till att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med kraven i denna förordning och att deras typgodkännanden är riktiga. Kontrollerna ska utföras i lämplig omfattning, genom dokumentkontroller, provningar under faktisk körning och laboratorieprovningar på grundval av statistiskt relevanta urval. Under sin verksamhet ska marknadstillsynsmyndigheterna beakta vedertagna principer för riskbedömning, klagomål och andra upplysningar.

1.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska regelbundet genomföra kontroller för att se till att fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter överensstämmer med kraven i denna förordning och att deras typgodkännanden är riktiga. Kontrollerna ska utföras i lämplig omfattning, genom dokumentkontroller, provningar under faktisk körning och laboratorieprovningar på grundval av statistiskt relevanta urval som är representativa för antalet fordon i den berörda medlemsstaten. Under sin verksamhet ska marknadstillsynsmyndigheterna beakta vedertagna vetenskapliga principer och protokoll för riskbedömning, inbegripet klagomål, fordonsmodellers och deras delars popularitet, provningsresultat från tredje parter, modeller med mycket hög eller mycket låg bränsleförbrukning, den första tillämpningen av en ny motor eller teknik, rapporter från periodiska tekniska inspektioner, stickprovsprogram som använder fjärranalys och andra upplysningar. Marknadstillsynsmyndigheterna ska följa upp alla välgrundade klagomål.

 

I syfte att kontrollera fordons utsläppsnivåer får marknadstillsynsmyndigheterna använda fjärranalysteknik för att hjälpa till att identifiera fordonsmodeller med höga föroreningsnivåer som bör undersökas ytterligare. I detta sammanhang ska marknadstillsynsmyndigheterna samarbeta och samordna sin verksamhet med de myndigheter som har ansvaret för periodiska tekniska inspektioner enligt direktiv 2014/45/EU.

 

Om tekniska tjänster ges i uppdrag att uppfylla de krav som avses i den här artikeln ska marknadstillsynsmyndigheterna säkerställa att en annan teknisk tjänst används än den som utför provning för det ursprungliga typgodkännandet.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska ålägga de ekonomiska aktörerna att tillhandahålla den dokumentation och information som marknadstillsynsmyndigheterna anser nödvändig för sin verksamhet.

2.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska ålägga de ekonomiska aktörerna att tillhandahålla den dokumentation och information, inbegripet tekniska specifikationer, som marknadstillsynsmyndigheterna anser nödvändig för sin verksamhet. Detta ska omfatta tillgång till relevant programvara, algoritmer, motorstyrenheter och alla andra nödvändiga tekniska specifikationer.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Marknadstillsynsmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att inom rimlig tid varna användare på sina territorier om risker de upptäckt med ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, för att förebygga eller minska risken för personskador eller andra skador.

Marknadstillsynsmyndigheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att inom rimlig tid varna användare om risker de upptäckt med ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet, för att förebygga eller minska risken för personskador eller andra skador. Denna information ska tillhandahållas på internet och formuleras på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om marknadstillsynsmyndigheterna i en medlemsstat i enlighet med artikel 49.5 beslutar att dra tillbaka ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet från marknaden, ska de underrätta den berörda ekonomiska aktören och i förekommande fall den berörda godkännandemyndigheten.

5.  Om marknadstillsynsmyndigheterna i en medlemsstat i enlighet med artikel 49.5 beslutar att dra tillbaka ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet från marknaden, ska de underrätta den berörda ekonomiska aktören och den berörda godkännandemyndigheten.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda affärshemligheter, med förbehåll för det informationskrav som anges i artikel 9.3 i största möjliga omfattning för att skydda unionsanvändarnas intressen.

6.  Marknadstillsynsmyndigheterna ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda affärshemligheter, om det inte finns ett allmänintresse av att dessa offentliggörs, med förbehåll för den skyldighet som anges i artikel 9.3 att lämna information i största möjliga omfattning för att skydda unionsanvändarnas intressen.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras tillsyn fungerar. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart fjärde år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna och till kommissionen. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten.

7.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum se över och bedöma hur deras tillsyn fungerar. Sådana översyner och bedömningar ska utföras minst vart tredje år och resultaten av dem ska överlämnas till de andra medlemsstaterna, till kommissionen, till forumet för genomförande och informationsutbyte som inrättas genom artikel 10 och till tredje part på begäran. Den berörda medlemsstaten ska offentliggöra en sammanfattning av resultaten, som särskilt anger antalet och modellnamnet för de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som inte överensstämmer med denna förordning, tillsammans med de berörda tillverkarnas identitet.

 

Marknadstillsynsmyndigheterna ska minst vartannat år offentliggöra en sammanfattande rapport om deras tillsyns räckvidd, omfattning och resultat.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Om mer än en myndighet i en medlemsstat är ansvarig för marknadstillsyn och kontroll vid yttre gränser ska de myndigheterna samarbeta med varandra genom att dela med sig av uppgifter som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.

9.  Om mer än en myndighet i en medlemsstat är ansvarig för marknadstillsyn och kontroll vid yttre gränser ska de myndigheterna införa förfaranden för att säkerställa effektiv och ändamålsenlig samordning och utbyte av uppgifter som är relevanta för deras uppdrag och funktioner.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Kommissionen får anta genomförandeakter om kriterierna för fastställande av omfattning, räckvidd och frekvens för överensstämmelsekontroller av de urval som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

10.  Kommissionen ska anta delegerade akter som kompletterar denna förordning, i enlighet med artikel 88, om kriterierna för fastställande av omfattning, räckvidd och frekvens för överensstämmelsekontroller av de urval som avses i punkt 1 och kriterier för hur de fordon som ska kontrolleras ska väljas ut.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionens kontroller av överensstämmelse och samordning av tillämpningen med medlemsstaterna

Europeiska byrån för fordonstillsyn och dess kontroller av överensstämmelse och samordning av tillämpningen med medlemsstaterna

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska organisera och genomföra eller låta genomföra provningar och inspektioner i tillräcklig omfattning av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som redan är tillgängliga på marknaden, för att kontrollera att fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna överensstämmer med typgodkännandena och med tillämplig lagstiftning samt för att se till att typgodkännandena är korrekta.

Europeiska byrån för fordonstillsyn (nedan kallad byrån) ska organisera och genomföra eller låta genomföra provningar och inspektioner i tillräcklig omfattning av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som redan är tillgängliga på marknaden, för att kontrollera att fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna överensstämmer med typgodkännandena och med tillämplig lagstiftning samt för att se till att typgodkännandena är korrekta.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Beträffande fordon i kategorierna M och N ska myndigheten utföra slumpmässiga marknadstillsynsprovningar på minst 20 procent av de nya modeller som släpps ut på unionens marknad varje år, för att kontrollera om de fordon som är i bruk uppfyller unionens säkerhets- och miljölagstiftning. När byrån väljer ut vilka fordon som ska provas ska den beakta vedertagna principer för riskbedömning, klagomål, inbegripet provningar utförda av tredje parter, nya tekniker på marknaden, rapporter från periodiska tekniska inspektioner och andra upplysningar. Byrån ska följa upp välgrundade klagomål.

 

Om en teknisk tjänst ges i uppdrag att utföra de provningar som avses i denna punkt, ska byrån säkerställa att en annan teknisk tjänst används än den som utför provning kopplad till det ursprungliga typgodkännandet.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Provningarna och inspektionerna får utföras på nya fordon som tillhandahålls av tillverkaren eller den ekonomiska aktören i enlighet med punkt 2.

Provningarna och inspektionerna ska utföras på

 

-   nya fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som tillhandahålls av tillverkaren eller den ekonomiska aktören i enlighet med punkt 2,

 

-   registrerade fordon enligt överenskommelse med innehavaren av fordonsregistreringen.

 

Fordonets ägare ska ersättas för kostnaderna i samband med provningarna.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Provningarna och inspektionerna får också utföras på registrerade fordon enligt överenskommelse

med innehavaren av fordonsregistreringen.

utgår

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillverkare som innehar typgodkännande eller ekonomiska aktörer ska på begäran förse kommissionen med ett statistiskt relevant antal serietillverkade fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, utvalda av kommissionen, som är representativa för de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som får släppas ut på marknaden enligt det typgodkännandet. Fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna ska tillhandahållas för provning vid en tidpunkt och en plats och under en tidsrymd som kommissionen bestämmer.

2.  Tillverkare som innehar typgodkännande eller ekonomiska aktörer ska på begäran förse byrån med ett statistiskt relevant antal serietillverkade fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter, utvalda av byrån, som är helt representativa för de fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som får släppas ut på marknaden enligt det berörda typgodkännandet Fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna ska tillhandahållas för provning vid den tidpunkt och plats och under den tidsrymd som byrån bestämmer. Fordonets ägare ska ersättas för kostnaderna i samband med provningarna.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att kommissionen ska kunna genomföra sådana provningar som avses i punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna ge kommissionen tillgång till alla uppgifter som rör typgodkännande av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som överensstämmelseprovas. Uppgifterna ska minst omfatta den information som finns på typgodkännandeintyget och dess bilagor, enligt artikel 26.1.

För att byrån ska kunna genomföra sådana provningar som avses i punkterna 1, 1a och 2 ska medlemsstaterna ge byrån tillgång till alla uppgifter som rör typgodkännande av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska enhet som överensstämmelseprovas. Uppgifterna ska minst omfatta den information som finns på typgodkännandeintyget och dess bilagor, enligt artikel 26.1.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska bidra med all nödvändig hjälp och dokumentation samt allt annat tekniskt stöd som kommissionens experter efterfrågar för att göra det möjligt för dem att utföra provningar, kontroller och inspektioner.

 

Medlemsstaterna ska se till att kommissionens experter får tillträde till alla lokaler eller delar av lokaler och tillgång till uppgifter, inbegripet databehandlingssystem och programvara, som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fordonstillverkare ska offentliggöra uppgifter som behövs för överensstämmelseprovning som utförs av tredje man. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange vilka uppgifter som ska offentliggöras och villkoren för offentliggörande av dem, med förbehåll för skydd av affärshemligheter och av personuppgifter enligt unionslagstiftning och nationell lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

4.  Fordonstillverkare ska offentliggöra uppgifter som behövs för överensstämmelseprovning som utförs av tredje man. Uppgifterna ska särskilt omfatta de parametrar och inställningar som krävs för att de provningsförhållanden som rådde vid provningen ska kunna återskapas korrekt. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange vilka uppgifter som ska offentliggöras och villkoren för offentliggörande av dem, med förbehåll för skydd av affärshemligheter och av personuppgifter enligt unionslagstiftning och nationell lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När kommissionen fastställer att provade eller inspekterade fordon inte överensstämmer med de typgodkännandekrav som anges i denna förordning eller i någon av de rättsakter som förtecknas i bilaga IV eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter, ska den i enlighet med artikel 54.8 utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att få fordonen att överensstämma med de kraven, eller vidta begränsande åtgärder genom att antingen ålägga den ekonomiska aktören att dra tillbaka de berörda fordonen från marknaden eller återkalla dem inom rimlig tid, beroende på graden av allvar i den fastställda bristande överensstämmelsen.

När kommissionen fastställer att provade eller inspekterade fordon, komponenter och separata tekniska enheter inte överensstämmer med de typgodkännandekrav som anges i denna förordning eller i någon av de rättsakter som förtecknas i bilaga IV eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter, ska den i enlighet med artikel 54.8 utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att få fordonen, komponenterna och de separata tekniska enheterna att överensstämma med de kraven, eller vidta begränsande åtgärder genom att antingen ålägga den ekonomiska aktören att dra tillbaka de berörda fordonen, komponenterna och separata tekniska enheterna från marknaden eller återkalla dem inom rimlig tid, beroende på graden av allvar i den fastställda bristande överensstämmelsen.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Alla korrigerande åtgärder som kommissionen vidtar efter sin överensstämmelsekontroll ska gälla för hela unionen och ska genomföras av de nationella myndigheterna på ett harmoniserat och konsekvent sätt. Sådana unionsomfattande korrigerande åtgärder kan bland annat omfatta utbetalning av enhetlig ersättning till konsumenterna om de ursprungliga fordonens prestanda ändras efter att de korrigerande åtgärderna vidtas samt ekonomisk ersättning för eventuella externa negativa konsekvenser (luftkvalitet, folkhälsa osv.).

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska offentliggöra en rapport om sina resultat efter alla kontroller av överensstämmelse som den genomfört.

Byrån ska offentliggöra årliga rapporter om sina resultat efter alla kontroller av överensstämmelse som den genomfört. Rapporterna ska vara tillgängliga för allmänheten och omfatta information om resultaten av de kontroller som genomförts och om de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som inte uppfyller kraven, tillsammans med de berörda tillverkarnas identitet.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna ska vidta lämpliga uppföljande åtgärder mot bakgrund av rekommendationerna i den rapport som görs efter kontrollen av överensstämmelsen och ska på begäran av kommissionen verifiera de behöriga myndigheternas funktion och organisation samt utreda betydande eller återkommande problem i medlemsstaten i fråga.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna ska genomföra de rekommendationer som utfärdas av byrån i enlighet med denna artikel när dessa rekommendationer riktas till en eller flera medlemsstater. Om en medlemsstat inte genomför eller avviker från en rekommendation som utfärdats av byrån, ska medlemsstaten i fråga informera kommissionen om sina skäl till detta. Kommissionen ska bedöma skälen och, om den inte anser att de åtgärder som vidtagits är motiverade, ska den i samråd med medlemsstaten kräva att rekommendationen genomförs eller att alternativa åtgärder vidtas.

 

Om upprepade underlåtelser att genomföra rekommendationer eller alternativa åtgärder enligt artikel 10.2 c leder till bristande efterlevnad av denna förordning, ska kommissionen tills vidare dra in tillståndet för godkännandemyndigheten i den berörda medlemsstaten att godkänna ansökningar om EU-typgodkännandeintyg enligt artikel 21.

 

Inom två månader efter att kommissionen har dragit in detta tillstånd enligt andra stycket, ska den översända en rapport om sina slutsatser avseende den bristande efterlevnaden till medlemsstaterna. Om så krävs för att garantera säkerheten hos fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som redan släppts ut på marknaden, ska kommissionen uppdra åt berörda typgodkännandemyndigheter att inom rimlig tid tillfälligt eller slutgiltigt återkalla eventuella otillbörligt utfärdade intyg.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Byrån ska finansieras med hjälp av nationella avgifter som ska betalas av tillverkaren och som ska tas ut på alla nya fordon som säljs i unionen, i enlighet med artikel 30.2a.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 10 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Forumet för informationsutbyte om genomförande

Forumet för genomförande och informationsutbyte

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska inrätta och leda ett forum för informationsutbyte om genomförande (nedan kallat forumet).

1.  Kommissionen ska inrätta ett forum för genomförande och informationsutbyte (nedan kallat forumet). Forumet ska ledas av Europeiska byrån för fordonstillsyn.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Forumet ska bestå av ledamöter utsedda av medlemsstaterna.

Forumet ska bestå av ledamöter utsedda av medlemsstaterna och företrädare för kommissionen. Företrädare för tekniska tjänster, utomstående provningsorganisationer, icke-statliga organisationer på området för säkerhet och miljö samt konsumentgrupper ska delta som observatörer.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dess rådgivande uppgifter ska bland annat omfatta främjande av god praxis, informationsutbyte om tillämpningsproblem, samarbete, utveckling av arbetsmetoder och verktyg, utveckling av rutiner för elektroniskt informationsutbyte, utvärdering av enhetliga tillämpningsprojekt, sanktioner och gemensamma inspektioner.

Dess uppgifter ska omfatta följande:

 

(a)   Att bidra till främjande av god praxis med syfte att säkerställa ett effektivt och harmoniserat genomförande av denna förordning, i synnerhet sådan som rör bedömning, utseende och övervakning av de utsedda organen och den allmänna tillämpningen av kraven i denna förordning, inklusive beaktande av styrkande uppgifter eller annan information som begärs in av berörda tredje parter.

 

(b)   Att biträda de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i fråga om marknadstillsyn, inklusive samordning av nationell marknadstillsyn antingen på regional eller EU-omfattande grund.

 

(c)   Genomföra gemensamma revisioner av de nationella typgodkännandemyndigheterna vart tredje år för att kontrollera att de uppfyller kraven i denna förordning och fullgör sina uppgifter på ett oberoende och korrekt sätt. Revisionerna ska omfatta en kontroll av de nationella typgodkännandeförfarandena, en stickprovskontroll av utfärdade typgodkännanden och ett besök på plats hos en teknisk tjänst som den granskade myndigheten ansvarar för. Byrån får delta i revisionerna och får basera sitt beslut om deltagande på grundval av en riskanalys.

 

(d)   Att bedöma resultaten från översyner av hur marknadstillsynen fungerar och att utfärda allmänna rekommendationer på grundval av en eller flera sådana översyner.

 

(e)   Att bedöma resultaten från bedömningarna, både i enlighet med artikel 80.3a och efter en gemensam bedömning enligt artikel 80.4, av hur de tekniska tjänsterna fungerar och att utfärda allmänna rekommendationer på grundval av en eller flera sådana översyner.

 

(f)   Att bedöma hur effektiva efterlevnadsåtgärderna är, inbegripet i förekommande fall hur konsekvent och effektiv en reparation, återkallelse eller påföljd är som medlemsstaterna tillämpar på de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som inte uppfyller kraven och som släppts ut på marknaden i mer än en medlemsstat, samt att på begäran utfärda allmänna rekommendationer från en sådan bedömning. Bedömningen ska genomföras minst vartannat år.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Alla beslut som fattas och alla rekommendationer som forumet kommer överens om ska offentliggöras, inbegripet sådana som gäller återkallelser.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Forumet ska inrätta en ständig kommitté bestående av tio oberoende revisorer och en företrädare för kommissionen (nedan kallad den ständiga kommittén), som ska genomföra regelbundna revisioner av nationella typgodkännandemyndigheter och marknadstillsynsmyndigheter för att kontrollera efterlevnaden av kraven i denna förordning och övervakning av att myndigheterna fullgör sina uppgifter på ett oberoende, effektivt och ändamålsenligt sätt.

 

Revisionerna skall bli föremål för oberoende granskning och genomföras på ett sätt som tillåter insyn.

 

Revisionerna ska omfatta följande, beroende på vad som är lämpligt:

 

(a)   En bedömning av de förfaranden och protokoll som tillämpas av typgodkännande- och marknadstillsynsmyndigheterna.

 

(b)   En bedömning av förfarandet för att utse tekniska tjänster.

 

(c)   Besök på plats och intervjuer med personal hos de nationella myndigheterna och de tekniska tjänster som utsetts.

 

(d)   Kontroller av laboratorier, lokaler, mätinstrument och urvalsmetoder.

 

(e)   En bedömning av de typgodkännanden som har utfärdats.

 

(f)   All annan verksamhet som är nödvändig för att konstatera fall av bristande efterlevnad.

 

Revisorerna får ge en tredje part i uppdrag att hjälpa till med revisionerna.

 

Revisorerna och eventuella tredje parter ska utföra sina åligganden oberoende och opartiskt. De ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda affärshemligheter, med förbehåll för den skyldighet i enlighet med artikel 9.3 att lämna information i största möjliga omfattning för att skydda EU:s användares och medborgares intressen.

 

Medlemsstaterna ska bidra med all nödvändig hjälp och tillhandahålla all den dokumentation och allt det stöd som revisorerna efterfrågar, för att göra det möjligt för dem att fullgöra sina uppgifter.

 

Medlemsstaterna ska se till att revisorerna får tillträde till alla lokaler eller delar av lokaler och tillgång till alla uppgifter, inbegripet information i datasystem och programvara, som är av betydelse för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

 

Forumet ska delge medlemsstaterna och kommissionen resultaten av dessa revisioner.

 

Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta lämpliga uppföljande åtgärder mot bakgrund av informationen och rekommendationerna i de rapporter som görs efter revisionerna.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 för att fastställa sammansättning, utseendeförfarande, närmare uppgifter, arbetsmetoder och forumets arbetsordning.

3.  Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 för att komplettera denna förordning och fastställa forumets och den ständiga revisorkommitténs sammansättning, utseendeförfarande, närmare uppgifter, arbetsmetoder och arbetsordning.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 10a

 

Nätbaserad databas för typgodkännanden

 

1.   Kommissionen ska upprätta och underhålla en nätbaserad databas över typgodkännanden med två olika gränssnitt, ett offentligt gränssnitt och ett efterlevnadsgränssnitt.

 

2.   Det offentliga gränssnittet ska innehålla den information som avses i bilaga IX till denna förordning samt provningsresultat, provningsspecifikationer och identiteten på de tekniska tjänster och typgodkännandemyndigheter som deltar i de olika typgodkännandestadierna samt uppfylla följande krav:

 

(a)   Information ska tillhandahållas kostnadsfritt.

 

(b)   Informationen ska tillhandahållas på ett användarvänligt sätt.

 

(c)   Informationen ska vara fullt sökbar och tillhandahållas i digitalt format.

 

3.   Efterlevnadsgränssnittet ska vara tillgängligt för medlemsstaterna, typgodkännandemyndigheterna, marknadstillsynsmyndigheterna och kommissionen och ska innehålla den information som avses i punkt 2 och den information som avses i bilagorna I och III till denna förordning samt uppfylla följande krav:

 

(a)   Strikta säkerhetsåtgärder för skyddet av konfidentiell information ska säkerställas.

 

(b)   Åtkomsträttigheter ska baseras på behovsenlig behörighet.

 

(c)   En länk ska ges till informations- och kommunikationssystemet för marknadskontroll (ICSMS) som inrättats i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 765/2008.

 

4.   Typgodkännandemyndigheterna ska i efterlevnadsdatabasen föra in den information som krävs enligt bilagorna I och III till denna förordning när de utfärdar eller återkallar ett nytt typgodkännande, information om bristande överensstämmelse med kraven i denna förordning och information om alla planerade och vidtagna korrigerande åtgärder.

 

5.   När information införs i databasen ska typgodkännandemyndigheterna behålla åtkomsträtten till den och rätten att redigera den. Alla ändringar ska dateras och markeras tydligt. Uppgifter i efterlevnadsgränssnittet får användas endast i samband med verkställande enligt denna förordning och eventuella rättsakter som antagits enligt denna, och otillbörlig användning av uppgifterna ska förbjudas.

 

6.   Databasen ska upprättas på ett sådant sätt att den administrativa bördan minimeras och i överensstämmelse med principerna för användarvänlighet och kostnadseffektivitet. Förekomsten av en nätbaserad databas för typgodkännanden ska inte ersätta eller ändra marknadstillsynsmyndigheternas ansvar.

 

7.   För att testa om det är lämpligt att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI) för informationsutbyte på grundval av denna artikel ska ett pilotprojekt inledas senast ... [tre månader efter denna förordnings ikraftträdande].

 

8.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 för att komplettera denna förordning och närmare specificera operativa uppgifter i samband med upprättandet av en nätbaserad typgodkännandedatabas.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.   Tillverkare som ansöker om EU-typgodkännande ska visa och skriftligen meddela typgodkännandemyndigheten att utformningen av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter inte omfattar strategier som onödigt minskar den prestanda som visas under relevanta provningsförfaranden när fordonen, systemen, komponenterna och de separata tekniska enheterna används under förhållanden som rimligen kan förväntas förekomma vid normal drift och användning.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillverkarna ska omgående utförligt informera den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet om den bristande överensstämmelsen och alla åtgärder som vidtagits.

Tillverkarna ska omgående utförligt informera den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet och byrån om den bristande överensstämmelsen och alla åtgärder som vidtagits.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet förse denna myndighet, via godkännandemyndigheten, med en kopia av EU-typgodkännandeintyget eller det intyg som avses i artikel 55.1 som visar att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den nationella myndigheten.

Tillverkarna ska på motiverad begäran av en nationell myndighet eller byrån, via godkännandemyndigheten, tillhandahålla en kopia av EU-typgodkännandeintyget eller det intyg som avses i artikel 55.1 som visar att fordonet, systemet, komponenten eller den separata tekniska enheten överensstämmer med kraven, på ett språk som lätt kan förstås av den berörda nationella myndigheten.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  på motiverad begäran av en godkännandemyndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som krävs för att visa att tillverkningen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med kraven,

(b)  på motiverad begäran av en godkännandemyndighet eller byrån tillhandahålla all information och dokumentation som krävs för att visa att tillverkningen av ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med kraven, inbegripet alla tekniska specifikationer för typgodkännandet och tillgång till programvara och algoritmer på begäran,

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  på begäran av godkännande- eller marknadstillsynsmyndigheterna samarbeta med dem om de åtgärder som vidtas för att undanröja den allvarliga risken med de fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som omfattas av fullmakten,

(c)  på begäran av godkännande- eller marknadstillsynsmyndigheterna eller byrån samarbeta med dem om de åtgärder som vidtas för att undanröja den allvarliga risken med de fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller utrustning som omfattas av fullmakten,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Importörerna ska omedelbart underrätta tillverkaren om klagomål och rapporter om risker, misstänkta tillbud och bristande överensstämmelse i fråga om importerade fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar eller importerad utrustning.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  EU-typgodkännande av det sista konstruktionsskedet får beviljas först efter det att godkännandemyndigheten har kontrollerat att den fordonstyp som godkänts i det sista konstruktionsskedet vid tidpunkten för godkännandet uppfyller alla tillämpliga tekniska krav. Kontrollen ska inbegripa dokumentkontroll av alla krav som ingår i EU-typgodkännandet för ett icke färdigbyggt fordon som beviljats under loppet av ett etappvis förfarande, även om det beviljats för en annan kategori av fordon.

4.  EU-typgodkännande av det sista konstruktionsskedet får beviljas först efter det att godkännandemyndigheten har kontrollerat att den fordonstyp som godkänts i det sista konstruktionsskedet vid tidpunkten för godkännandet uppfyller alla tillämpliga tekniska krav. Kontrollen ska inbegripa dokumentkontroll av alla krav som ingår i EU-typgodkännandet för ett icke färdigbyggt fordon som beviljats under loppet av ett etappvis förfarande, även om det beviljats för en annan kategori av fordon. Den myndighet som godkänner fordonet i dess sista konstruktionsskede ska ansvara för att säkerställa att det färdiga fordonet uppfyller alla krav och ska vid behov upprepa de ursprungliga provningarna för att kontrollera att system och komponenter som godkändes separat fortfarande uppfyller kraven för typgodkännandet när de ingår i ett färdigt fordon.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Tillverkaren ska ge typgodkännandemyndigheten tillgång till så många fordon, komponenter eller separata tekniska enheter som krävs enligt de tillämpliga separata direktiven eller förordningarna för att genomföra de föreskrivna provningarna.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Detaljerade tekniska beskrivningar och kalibreringsspecifikationer för alla utsläppsrelaterade komponenter (grundstrategi för avgasrening).

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  En förteckning över alla manipulationsanordningar eller hjälpstrategier för avgasrening, inbegripet en beskrivning av de parametrar som ändras av eventuella hjälpstrategier och gränsvillkoren för användning av dessa strategier, samt en angivelse av vilka grundstrategier och hjälpstrategier som troligtvis kommer att vara aktiva under olika miljöförhållanden, detaljerade tekniska beskrivningar och kalibreringsspecifikationer samt en detaljerad motivering av varje manipulationsanordning som leder till en minskning av avgasreningssystemets effektivitet samt skälen till varför manipulationsanordningen i fråga inte är förbjuden i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Underlaget ska lämnas i ett elektroniskt format som kommissionen bestämmer, men får också lämnas på papper.

2.  Underlaget ska lämnas i ett elektroniskt format som kommissionen bestämmer. Det får dessutom lämnas på papper.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om ansökan gäller helfordonstypgodkännanden ska tillverkaren lämna detaljerade uppgifter, inbegripet tekniska förklaringar, om eventuella kompletterande motorstyrningsstrategier som används under andra förhållanden än dem som anges i relevanta EU-rättsakter och under provningsförfaranden.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Godkännandemyndigheten och de tekniska tjänsterna ska ha tillgång till fordonets programvara och algoritmer.

Godkännandemyndigheten och de tekniska tjänsterna ska ha tillgång till fordonets säkerhets- och utsläppsrelaterade programvara och maskinvara samt algoritmer och ska få lämplig inblick i program- och maskinvarans systemutvecklingsprocess, med beaktade av deras respektive uppgifter.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Tillverkare ska – i standardiserad form – meddela godkännandemyndigheten och den ansvariga tekniska tjänsten vilken version av säkerhets- och utsläppsrelaterad programvara som används vid ansökan om typgodkännande. För att möjliggöra upptäckt av senare, olagliga, ändringar av programvaran ska den tekniska tjänsten ha rätt att märka programvaran genom att fastställa motsvarande parametrar.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom en motiverad begäran får godkännandemyndigheten också kräva att tillverkaren tillhandahåller ytterligare information som behövs för att besluta om vilka provningar som krävs eller för att underlätta genomförandet av dessa provningar.

Genom en motiverad begäran får godkännandemyndigheten och den ansvariga tekniska tjänsten också kräva att tillverkaren tillhandahåller ytterligare information som är nödvändig för att besluta om vilka provningar som krävs eller för att underlätta genomförandet av dessa provningar.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Godkännandemyndigheten och den ansvariga tekniska tjänsten ska iaktta sekretess när så krävs för att skydda affärshemligheter, utom när det ligger i allmänhetens intresse att dessa offentliggörs, med förbehåll för den skyldighet att lämna information som anges i artikel 9.3 för att skydda unionsanvändarnas intressen.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Att den motivering som anges för installation av en manipulationsanordning i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007 är giltig.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Godkännandemyndigheten ska avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet visserligen överensstämmer med de tillämpliga kraven men ändå utgör en allvarlig risk för säkerheten eller kan skada miljön eller folkhälsan allvarligt. Den ska då omedelbart underrätta övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter och kommissionen om detta med en utförlig sammanställning av vilka skäl som ligger till grund för beslutet tillsammans med styrkande uppgifter.

5.  Godkännandemyndigheten ska avslå en ansökan om EU-typgodkännande om den konstaterar att en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet visserligen överensstämmer med de tillämpliga kraven men ändå utgör en risk för säkerheten eller kan skada miljön eller folkhälsan allvarligt. Den ska då omedelbart underrätta övriga medlemsstaters godkännandemyndigheter och kommissionen om detta med en utförlig sammanställning av vilka skäl som ligger till grund för beslutet tillsammans med styrkande uppgifter.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Godkännandemyndigheten får vägra att godkänna en manipulationsanordning för system för kontroll av utsläpp på grundval av den information som finns i informationsfoldern.

 

Godkännandemyndigheten ska vägra att godkänna EU-typgodkännanden om den anser att en manipulationsanordning har byggts in på ett olagligt sätt.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 88 som kompletterar denna förordning och fastställa vilka kriterier som ska gälla för utvärdering av ansökningar om ett av undantagen från förbudet mot manipulationsanordningar för system för kontroll av utsläpp enligt artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2007, samt villkoren för godkännande eller avslag av sådana ansökningar.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Godkännandemyndigheten ska var tredje månad till godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater och till kommissionen sända en förteckning över de EU-typgodkännanden av system, komponenter eller separata tekniska enheter som den har beviljat, ändrat, ej beviljat eller återkallat under den föregående perioden. Förteckningen ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga XIV.

2.  Godkännandemyndigheten ska var tredje månad till godkännandemyndigheterna i övriga medlemsstater, kommissionen och byrån sända en förteckning över de EU-typgodkännanden av system, komponenter eller separata tekniska enheter som den har beviljat, ändrat, ej beviljat eller återkallat under den föregående perioden. Förteckningen ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga XIV.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Överensstämmelse med de tekniska kraven i denna förordning och i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV ska visas genom lämpliga provningar i enlighet med de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV, utförda av de utsedda tekniska tjänsterna.

1.  Överensstämmelse med de tekniska kraven i denna förordning och i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV ska visas genom lämpliga provningar i enlighet med de tillämpliga rättsakter som förtecknas i bilaga IV, utförda endast och helt av de utsedda tekniska tjänsterna, den relevanta nationella myndigheten eller kommissionen.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillverkaren ska förse godkännandemyndigheten med de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta akter som förtecknas i bilaga IV krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.

2.  Tillverkaren ska förse den tekniska tjänsten med de fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som i enlighet med de relevanta akter som förtecknas i bilaga IV krävs för genomförandet av de föreskrivna provningarna.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Nödvändiga provningar ska utföras på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som är representativa för den typ som godkännandet avser.

3.  Nödvändiga provningar ska utföras på fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter som är strikt representativa för den typ som godkännandet avser.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid helfordonstypgodkännanden ska myndigheterna säkerställa att de fordon som väljs ut för provning inte leder till resultat som systematiskt avviker från prestandan för dessa fordon när de körs under förhållanden som rimligen kan förväntas vid normal drift och användning.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Fordonstillverkare ska offentliggöra uppgifter som behövs för överensstämmelseprovning som utförs av tredje part. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange vilka uppgifter som ska offentliggöras och villkoren för offentliggörande av dem, med förbehåll för skydd av affärshemligheter och av personuppgifter enligt unionslagstiftning och nationell lagstiftning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För att kontrollera att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med den godkända typen ska den godkännandemyndighet som har beviljat EU-typgodkännandet utföra de kontroller eller provningar som krävs för EU-typgodkännandet på stickprov som tagits i tillverkarens lokaler, inklusive produktionsanläggningar.

4.  För att kontrollera att ett fordon, ett system, en komponent eller en separat teknisk enhet överensstämmer med den godkända typen ska den godkännandemyndighet som har beviljat EU-typgodkännandet utföra de kontroller eller provningar som krävs för EU-typgodkännandet på stickprov som tagits slumpmässigt i tillverkarens lokaler, inklusive produktionsanläggningar eller hos återförsäljare. Provningarna ska utföras av en annan teknisk tjänst än den som utförde den ursprungliga provningen för typgodkännande.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande och finner att tillverkaren inte längre tillverkar fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i överensstämmelse med den godkända typen, eller finner att intygen om överensstämmelse inte längre följer artiklarna 34 och 35 fastän tillverkningen fortsätter, ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att förfarandet för produktionsöverensstämmelse tillämpas korrekt eller återkalla typgodkännandet.

5.  Om en godkännandemyndighet som beviljat ett EU-typgodkännande finner att tillverkaren inte längre tillverkar fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna i överensstämmelse med den godkända typen, eller finner att intygen om överensstämmelse inte längre följer artiklarna 34 och 35 fastän tillverkningen fortsätter, ska den vidta nödvändiga åtgärder för att se till att förfarandet för produktionsöverensstämmelse tillämpas korrekt och omedelbart åter överensstämmer med den godkända typen eller återkalla typgodkännandet.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska inrätta en nationell avgiftsstruktur för täckning av sina kostnader för typgodkännande och marknadstillsyn och för typgodkännandeprovning och produktionsöverensstämmelseprovningar och inspektioner som utförs av de tekniska tjänster som de har utsett.

1.  Medlemsstaterna ska inrätta en nationell avgiftsstruktur för täckning av sina kostnader för typgodkännande och marknadstillsyn och för typgodkännandeprovning och produktionsöverensstämmelseprovningar och inspektioner som utförs av de tekniska tjänster som de har utsett. Avgifter får inte tas ut direkt av de tekniska tjänsterna.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några intressekonflikter mellan nationella typgodkännandemyndigheter eller marknadstillsynsmyndigheter, tekniska tjänster och tillverkare.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessa nationella avgifter ska tas ut av tillverkare som ansöker om typgodkännande i den berörda medlemsstaten. Avgifter får inte tas ut direkt av de tekniska tjänsterna.

2.  De nationella avgifterna för typgodkännandeverksamhet ska tas ut av tillverkare som ansöker om typgodkännande i den berörda medlemsstaten.

 

De avgifter som tas ut ska endast användas för typgodkännandeprovning.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De nationella avgifterna för marknadstillsyn ska tas ut av tillverkare av den medlemsstat i vilken de berörda produkterna släpps ut på marknaden, och ska uppgå till 10 euro per sålt fordon.

 

De avgifter som tas ut ska endast användas för marknadstillsyn.

 

Medlemsstaterna ska till de andra medlemsstaterna och till kommissionen via forumet årligen lämna närmare uppgifter om de avgifter som tagits ut och de årliga totala kostnaderna för de tillsynskontroller som har utförts till följd av detta. Det första meddelandet av detta slag ska lämnas den ... [ett år efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.   De nationella avgifterna ska även täcka kostnaderna för överensstämmelseprovningar och inspektioner som kommissionen utför enligt artikel 9. Dessa bidrag ska utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i Europeiska unionens allmänna budget, i enlighet med artikel 21.4 i budgetförordningen26.

3.   De nationella avgifterna för marknadstillsyn ska även täcka kostnaderna för överensstämmelseprovningar och inspektioner som byrån utför enligt artikel 9. Dessa bidrag ska utgöra externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i Europeiska unionens allmänna budget, i enlighet med artikel 21.4 i budgetförordningen26.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1–96).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa den andel enligt punkt 3 som ska tillämpas på de nationella avgifter som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

5.   Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa den andel enligt punkt 3 som ska tillämpas på de nationella avgifter för marknadstillsyn som avses i punkt 2a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Ändringen ska betecknas som en revidering om godkännandemyndigheten finner att den berörda typen av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet trots ändringarna av uppgifterna i informationsmaterialet fortsätter att uppfylla de tillämpliga kraven för typen och att inspektioner eller provningar därför inte behöver upprepas.

Ändringen ska betecknas som en revidering om godkännandemyndigheten finner att den berörda typen av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet trots ändringarna av uppgifterna i informationsmaterialet fortsätter att uppfylla de tillämpliga kraven för typen och att inspektioner eller provningar därför inte behöver upprepas. När godkännandemyndigheten utvärderar sådana revisioner ska den ta hänsyn till resultaten av relevant marknadstillsyn som utförts enligt artikel 8.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Resultaten av antingen kommissionens eller marknadstillsynsmyndigheternas provningar visar bristande efterlevnad av unionens säkerhets- eller miljölagstiftning.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 33 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Giltighetens upphörande

Regelbunden kontroll och giltighetens upphörande

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Typgodkännanden av fordon, system, komponenter och separata tekniska enheter ska utfärdas för en begränsad tid på 5 år utan möjlighet till förlängning. Sista giltighetsdag ska anges på typgodkännandeintyget. Efter det att typgodkännandeintyget har upphört att gälla får det förnyas efter ansökan av tillverkaren, men endast om godkännandemyndigheten har kontrollerat att typen av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet uppfyller alla krav i de relevanta rättsakterna för nya fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter av den typen.

1.   Typgodkännanden av fordon ska kontrolleras efter en tid på fyra år efter det att de först godkändes eller tidigare kontrollerades. Kontrollen ska utföras av byrån med hjälp av en annan teknisk tjänst än den som utfärdade det ursprungliga godkännandet. Kontrollen av typgodkännandeintyget ska inbegripa en bedömning av om typen av fordon uppfyller alla krav i de relevanta rättsakterna som gäller för alla nya fordon av den typen vid den tidpunkten.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Om byrån stöter på några oriktigheter eller bristande överensstämmelse ska den kräva att korrigerande åtgärder vidtas eller besluta att typgodkännandet har upphört att gälla.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.   Ett EU-typgodkännande av ett fordon ska upphöra att gälla före den sista giltighetsdagen i följande fall:

2.   Ett EU-typgodkännande av ett fordon ska upphöra att gälla i följande fall:

(a)  Om nya krav på den godkända fordonstypen blir obligatoriska för tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, och typgodkännandet inte kan utökas i enlighet med artikel 32.2 c.

(a)  Om nya krav på den godkända fordonstypen blir obligatoriska för tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, och typgodkännandet inte kan utökas i enlighet med artikel 32.2 c.

(b)  Om tillverkningen av fordon i överensstämmelse med den godkända fordonstypen frivilligt upphör slutgiltigt.

(b)  Om tillverkningen av fordon i överensstämmelse med den godkända fordonstypen upphör slutgiltigt, dvs. när inget fordon av den berörda typen har tillverkats under en period av två år.

(c)  Om typgodkännandeintyget upphör att gälla på grund av en sådan begränsning som avses i artikel 37.6.

(c)  Om typgodkännandeintyget upphör att gälla på grund av en sådan begränsning som avses i artikel 37.6.

(d)  Om typgodkännandet har återkallats i enlighet med artikel 29.5 eller 53.1.

(d)  Om typgodkännandet har återkallats i enlighet med artikel 29.5 eller 53.1.

(e)  Om typgodkännandet har konstaterats bygga på oriktiga uppgifter eller förfalskade provningsresultat eller om uppgifter som skulle ha lett till avslag på ansökan om typgodkännande har undanhållits.

(e)  Om typgodkännandet har konstaterats bygga på oriktiga uppgifter eller förfalskade provningsresultat eller om uppgifter som skulle ha lett till avslag på ansökan om typgodkännande har undanhållits.

 

(ea)  Om kontrollen av typgodkännandet inte har utförts i enlighet med artikel 33.1.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.   Om ett EU-typgodkännandeintyg för en typ av fordon, system, komponent eller separat teknisk enhet snart kommer att upphöra att gälla, ska tillverkaren utan dröjsmål underrätta den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet om detta.

utgår

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

När den typgodkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet tar emot tillverkarens underrättelse, ska den utan dröjsmål förse de andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter och kommissionen med all relevant information för tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, där så är tillämpligt.

Den typgodkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet, eller den byrå som kontrollerade det, ska utan dröjsmål förse de andra medlemsstaternas godkännandemyndigheter och kommissionen med all relevant information för tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av fordon, där så är tillämpligt.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Intyget om överensstämmelse ska innehålla den särskilda överensstämmelsefaktorn för fordonet, som uppmätts under provningen av utsläpp under verklig körning på väg i enlighet med kommissionens förordning (EU) 2016/646.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 36a

 

Konsumenternas rättsmedel

 

Om det konstateras att en del, en teknisk enhet, ett system eller ett helt fordon som säljs inom unionen inte är i enlighet med intyget om överensstämmelse eller uppfyller typgodkännandekraven har konsumenten rätt att kräva att fordonet bringas i överensstämmelse genom ersättning eller reparation, eller rätt till fullständig återbetalning från tillverkaren, eller delvis återbetalning om fordonet har bringats i överensstämmelse men fordonets drift- och underhållskostnader är högre än vad som ursprungligen angetts i avtalet.

 

Om konsumenten väljer reparation eller ersättning ska tillverkaren kostnadsfritt tillhandahålla hyrbil under reparationen eller till dess att konsumenten får ett ersättningsfordon.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska prioritera och underlätta typgodkännanden av nya och innovativa tekniker som har betydligt mindre miljöpåverkan.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 37 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Beviljandet av EU-typgodkännande som innebär undantag för ny teknik eller nya principer ska vara föremål för kommissionens tillstånd. Detta tillstånd ska lämnas i form av en genomförandeakt. Den genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 87.2.

3.  Beviljandet av EU-typgodkännande som innebär undantag för ny teknik eller nya principer ska vara föremål för kommissionens tillstånd. Kommissionen ska prioritera och underlätta EU-typgodkännanden av nya och innovativa tekniker som har betydligt mindre miljöpåverkan. Detta tillstånd ska lämnas i form av en delegerad akt. Den delegerade akten ska antas i enlighet med artikel 88.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna får besluta att medge undantag för ett visst fordon, oavsett om det är unikt eller inte, från en eller flera av bestämmelserna i denna förordning eller från ett eller flera av de materiella kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, förutsatt att de medlemsstaterna ställer relevanta alternativa krav.

1.  Medlemsstaterna får besluta att medge undantag för ett visst fordon, oavsett om det är unikt eller inte, från en eller flera av bestämmelserna i denna förordning eller från ett eller flera av kraven i de rättsakter som förtecknas i bilaga IV, förutsatt att de medlemsstaterna ställer relevanta alternativa krav.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 49 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet vid bedömningen konstaterar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte uppfyller kraven i denna förordning ska den utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna ska uppfylla dessa krav, eller vidta begränsande åtgärder genom att dra tillbaka från marknaden fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna eller återkalla dem inom en rimlig period, beroende på riskens karaktär.

Om den godkännandemyndighet som beviljade godkännandet vid bedömningen konstaterar att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte uppfyller kraven i denna förordning ska den utan dröjsmål ålägga den berörda ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga korrigerande åtgärder för att fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna ska uppfylla dessa krav, eller vidta begränsande åtgärder som ålägger den ekonomiska aktören att omedelbart dra tillbaka från marknaden fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna eller återkalla dem inom tre månader, beroende på riskens karaktär.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaten får vägra att registrera sådana fordon till dess att den ekonomiska aktören har vidtagit alla lämpliga korrigerande åtgärder.

Medlemsstaten ska vägra att registrera sådana fordon till dess att den ekonomiska aktören har vidtagit alla lämpliga korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse eller är försedda med ett godkännandemärke inte överensstämmer med den godkända typen eller inte överensstämmer med denna förordning eller har godkänts på grundval av oriktiga uppgifter, får godkännandemyndigheterna, marknadstillsynsmyndigheterna eller kommissionen vidta nödvändiga begränsande åtgärder i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 för att förbjuda eller begränsa tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av icke-överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter eller dra tillbaka dem från marknaden eller återkalla dem, inbegripet indragande av typgodkännandet av den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet, till dess att den berörda ekonomiska aktören har vidtagit alla lämpliga korrigerande åtgärder för att se till att fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna fås att överensstämma.

1.   Om fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse eller är försedda med ett godkännandemärke inte överensstämmer med den godkända typen eller inte överensstämmer med denna förordning eller har godkänts på grundval av oriktiga uppgifter, ska godkännandemyndigheterna, marknadstillsynsmyndigheterna eller byrån vidta nödvändiga begränsande åtgärder i enlighet med artikel 21 i förordning (EG) nr 765/2008 för att förbjuda eller begränsa tillhandahållande på marknaden, registrering eller ibruktagande av icke-överensstämmande fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter eller dra tillbaka dem från marknaden eller återkalla dem, inbegripet indragande av typgodkännandet av den godkännandemyndighet som beviljade EU-typgodkännandet, till dess att den berörda ekonomiska aktören har vidtagit alla lämpliga korrigerande åtgärder för att se till att fordonen, systemen, komponenterna eller de separata tekniska enheterna fås att överensstämma.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.   Om en godkännandemyndighet eller marknadstillsynsmyndighet finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte överensstämmer med denna förordning eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter eller att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse eller är försedda med en godkännandemärkning inte överensstämmer med den godkända typen, får den vidta alla lämpliga begränsande åtgärder i enlighet med artikel 53.1.

1.   Om en godkännandemyndighet eller marknadstillsynsmyndighet finner att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter inte överensstämmer med denna förordning eller att typgodkännandet har beviljats på grundval av oriktiga uppgifter eller att fordon, system, komponenter eller separata tekniska enheter som åtföljs av ett intyg om överensstämmelse eller är försedda med en godkännandemärkning inte överensstämmer med den godkända typen, ska den vidta alla lämpliga begränsande åtgärder i enlighet med artikel 53.1.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 6

Kommissionens förslag