ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора

2.3.2017 - (2016/2309(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Чарлз Танък


Процедура : 2016/2309(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0050/2017
Внесени текстове :
A8-0050/2017
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора

(2016/2309(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19—20 юни 2003 г. и приложението към тях, озаглавено „Дневният ред от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, подписано на 29 март 2010 г.[1],

–  като взе предвид резултатите от заседанията на Конференцията за присъединяване ЕС-Черна гора на равнище заместник-министри на 30 юни 2016 г. и на равнище министри на 13 декември 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 юни 2012 г. с решение за започване на преговори за присъединяване с Черна гора на 29 юни 2012 г., както и заключенията от 13 декември 2016 г., които впоследствие получиха подкрепата на преобладаващото мнозинство от делегациите,

–  като взе предвид седмата среща на Съвета за стабилизиране и асоцииране между Черна гора и ЕС, проведена в Брюксел на 20 юни 2016 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2016 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването – 2016 г.“ (COM(2016)0715), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Черна гора за 2016 г.“ (SWD(2016)0360),

–  като взе предвид окончателната декларация на председателя от срещата на високо равнище за Западните Балкани, проведена в Париж на 4 юли 2016 г., както и препоръките на организациите на гражданското общество за срещата на високо равнище в Париж през 2016 г.,

–  като взе предвид решението на външните министри на държавите – членки на НАТО, от 2 декември 2015 г. и Протокола за присъединяване на Черна гора към НАТО, подписан на 19 май 2016 г.,

–  като взе предвид окончателния доклад на мисията за наблюдение на изборите на ОССЕ/БДИПЧ относно парламентарните избори, проведени на 16 октомври 2016 г.,

–  като взе предвид съвместната декларация на 8-то заседание на Съвместния консултативен комитет (СКК) на гражданското общество ЕС – Черна гора, която се проведе в Будва на 8 ноември 2016 г.,

–  като взе предвид изявлението и препоръките от дванадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Черна гора, проведено на 19–20 май 2016 г. в Подгорица,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно Черна гора,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0050/2017),

А.  като има предвид, че евро-атлантическата интеграция е основен приоритет на външната политика на Черна гора;

Б.  като има предвид, че е постигнат напредък в преговорите за присъединяване; като има предвид, че Черна гора се смята понастоящем за най-напредналата страна в процеса на присъединяване; като има предвид, че правната рамка в областта на принципите на правовата държава е до голяма степен завършена и институционалната структура е налице;

В.  като има предвид, че продължават да съществуват опасения във връзка с поляризираната ситуация в страната и бойкота на опозицията в парламента; като има предвид, че устойчивият диалог и конструктивното сътрудничество между управляващата коалиция и опозицията са от ключово значение за поддържането на напредъка в процеса на присъединяване;

Г.  като има предвид, че корупцията и организираната престъпност продължават да бъдат сериозни проблеми;

Д.  като има предвид, че организациите на гражданското общество (ОГО) могат да участват в работни групи, включително за преговорите за присъединяване, но изразяват неудовлетворение от степента на участието си в изготвянето на политиките и от способността си да получават достъп до информация; като има предвид, че е изключително обезпокоително, че някои активисти на гражданското общество са станали лично обект на медийни атаки чрез кампании за оклеветяване;

Е.  като има предвид, че напредъкът на Черна гора по глави 23 и 24 относно принципите на правовата държава продължава да бъде от съществено значение за общия темп на преговорния процес;

Ж.  като има предвид, че свободата на изразяване и свободата на медиите са основни ценности на ЕС и крайъгълен камък на всяка демокрация; като има предвид, че медийната общност в Черна гора е силно политизирана, че продължават да съществуват цензура и автоцензура и че има случаи на икономически и политически натиск върху журналисти;

1.  приветства поддържането на напредъка в интеграцията на Черна гора в ЕС; приветства факта, че Черна гора постигна стабилен напредък в преговорите за присъединяване, като отбелязва, че досега са отворени 26 глави за преговори, а 2 са временно приключени; призовава Съвета да ускори преговорите в Черна гора; насърчава отварянето и приключването на още глави в преговорите за присъединяване през 2017 г.; приветства приемането от страна на правителството на Черна гора на Програмата за присъединяване на Черна гора към ЕС за периода 2017 – 2018 г.; насърчава Черна гора да ускори темпа на реформите, да положи повече усилия за изпълнението на всички критерии и да продължи да съсредоточава усилията си върху основните елементи в процеса на присъединяване; припомня, че е от съществено значение да се постигнат конкретни резултати с голяма степен на изпълнение и устойчивост, особено в областта на принципите на правовата държава, правосъдието и борбата срещу корупцията и организираната престъпност;

2.  поздравява компетентните органи за редовното провеждане на парламентарните избори на 16 октомври 2016 г., при което основните свободи бяха принципно спазвани; насърчава по-нататъшното привеждане в съответствие с международните стандарти; приветства факта, че избирателната активност беше най-високата от 2002 г. насам; приветства преразгледаната правна рамка, в която се проведоха избори, но отбелязва запазването на някои административни слабости, включително от страна на Държавната избирателна комисия (ДИК), както и съмнения относно точността на избирателните списъци и политизацията;

3.  изразява съжаление относно необходимостта от временно затваряне на комуникационните интернет платформи в деня на изборите, както и хакерската атака на уебсайта на Центъра за демократичен преход няколко дни преди изборите, което възпрепятства работата на организациите на гражданското общество по наблюдение на изборите; призовава компетентните органи да разгледат пропуските и разследват твърденията за процедурни нарушения, включително твърденията за злоупотреба с държавни средства и злоупотреба със служебно положение, както и останалите докладвани недостатъци, по бърз и прозрачен начин и в съответствие с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ; очаква политическата независимост на Държавната избирателна комисия да бъде запазена; споделя виждането, че е необходимо да се подобри изборният процес, с цел да се изгради пълно доверие в него; отбелязва със съжаление, че от част от опозицията не признава резултатите от изборите; потвърждава опитите на външни участници за дискредитиране на изборния процес и трудностите, които това причинява; очаква новото правителство да запази политическия ангажимент към процеса на реформи и приканва всички политически партии да се включат отново в конструктивен диалог;

4.  отбелязва, в етапа на подготовката за тези избори беше сформирано „правителство на електоралното доверие“; приветства факта, че Черна гора имаше водеща роля в този процес и той се осъществи на надпартийна основа;

5.  отбелязва с безпокойство твърденията за опити на Русия да влияе на събитията в Черна гора, тъй като този модел на поведение в региона би могъл да дестабилизира още повече Западните Балкани; изразява загриженост относно сериозните инциденти, в т.ч. твърдения за държавен преврат, случили се на 16 октомври 2016 г. и призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), както и Комисията, да следят отблизо продължаващите разследвания от страна на компетентните органи; приветства готовността на Сърбия да сътрудничи в посочените разследвания; счита, че е важно съответните служби на държавите членки да обменят информация, свързана с тези инциденти, както помежду си, така и със заместник-председателя/върховния представител и Комисията;

6.  продължава да бъде сериозно загрижен относно поляризацията в страната и бойкота на работата на Парламента от страна на опозицията; приканва опозицията да се възползва от поканата на министър-председателя на Черна гора да участва в правителството в замяна на край на бойкота; отново потвърждава необходимостта всички политически сили да възобновят конструктивния диалог и сътрудничество в рамките на парламента на Черна гора; призовава за по-нататъшно укрепване на парламентарния контрол спрямо процеса на присъединяване и на капацитета за надзор на бюджета; приветства парламента за това, че продължава да демонстрира висока степен на прозрачност; изразява загриженост относно използването на несъразмерна сила по време на противоправителствени протести; изтъква отново необходимостта от надлежни последващи действия във връзка с „аферата с аудиозаписите“; призовава за подобряване на парламентарния контрол върху изпълнението на мерките за борба с организираната престъпност и корупцията;

7.  приканва правителството да подобри достъпа до обществена информация особено по отношение на големи инфраструктурни проекти като строителството на магистрали, приватизацията, възлагането на обществени поръчки и съдебните операции;

8.  приветства новата стратегия за реформа на публичната администрация (РПА) за периода 2016—2020 г., програмата за реформа в управлението на публичните финанси, както и влизането в сила на новия закон за заплатите и опростяването на административните процедури; призовава за мерки за отпускане на подходящи бюджетни ресурси за прилагане на реформата на публичната администрация, както и за последователна политическата воля за рационализиране на публичната администрация, включително с оглед на подготовката за присъединяване; отбелязва, че е постигнат ограничен напредък по отношение на засилването на административния капацитет; насърчава пълното деполитизиране на публичната администрация; счита, че е от съществено значение придържането към принципите на доказани заслуги, професионализъм, отчетност, прозрачност и навременна оценка на регулаторното въздействие и гарантирането на правото на гражданите на добра и некорумпирана администрация и на информация;

9.  отбелязва напредъка в реформата на съдебната система, включително подобрения институционален капацитет; отново изразява загриженост във връзка с оказването на неправомерно влияние върху независимостта на съдебните органи, особено по отношение на назначаването на съдии; подчертава необходимостта от засилване на отчетността на съдебната система, като се подобрят резултатите от прилагането на етичните кодекси и на новите дисциплинарни системи за съдиите и прокурорите; подчертава необходимостта от рационализиране на съдебната мрежа, както и от по-нататъшно подобряване на капацитета за наблюдение на висящите дела в съдилищата и допълнително намаляване на броя на висящите дела; призовава за по-ефективна институционална и индивидуална отчетност, когато става въпрос за разглеждането на обвинения в корупция, изпиране на пари и организирана престъпност; подчертава необходимостта да се изпълняват ефективно съдебните решения във връзка с достъпа до информация и да се противодейства на широко разпространената практика да се обявяват документи за поверителни с цел да се ограничи достъпът до тях; подчертава, че е важно да се повиши обществената осведоменост за съществуващите механизми за подаване на жалби;

10.  въпреки че забелязва известен напредък в предприемането на последващи мерки във връзка с военните престъпления, призовава компетентните органи да разследват, подвеждат под съдебна отговорност и наказват военните престъпления, както и да водят борба с безнаказаността в съответствие с международните стандарти, особено по отношение на отговорните официални лица на върха на управленската йерархия; приветства приемането на стратегия за наказателно преследване с оглед разкриването на нови случаи и постигане на конкретни резултати; подчертава необходимостта от осигуряване на безпрепятствен достъп до правосъдие и справедливо обезщетение за жертвите на военни престъпления, както и от пълна закрила на свидетелите в съдебни производства, свързани с военни престъпления;

11.  със загриженост отбелязва, че корупцията продължава да бъде широко разпространена в много области, но приветства по-нататъшното укрепване на рамката за борба с корупцията, наред с другото чрез осигуряването на пълната оперативност на Агенцията за борба с корупцията (АБК) и чрез назначаването на специални прокурори в областта на борбата с корупцията, както и чрез обръщане на внимание на нуждата от специализирано дългосрочно обучение; счита, че е от съществено значение да се гарантира тяхната независимост при разследванията; подчертава, че е важно дейностите на АБК да бъдат политически безпристрастни, професионални и прозрачни, особено по отношение на случаите на корупция по високите етажи на властта и финансирането на политическите партии; подчертава за пореден път необходимостта от постигането на добри резултати в областта на разследванията и издаването на присъди, по-специално в случаите на корупция на високо равнище, както и на мерките за предотвратяване на корупцията, включително по-ефективното прилагане на законовите санкции; призовава новото правителство да превърне борбата с корупцията в един от своите приоритети, като предостави достатъчно човешки и бюджетни ресурси за тази цел;

12.  призовава за ефективното изпълнение на секторните планове за действие за области, които са особено уязвими на корупция, като обществените поръчки, приватизацията, градоустройственото планиране, образованието, здравеопазването, местното управление и полицията; призовава за ефективно разследване на потенциални случаи на подадени сигнали за нередности и за подходяща защита на лицата, подали сигналите за нередности; призовава за включване на престъплението незаконно обогатяване в наказателния кодекс на Черна гора; призовава за ефективно прилагане на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Черна гора за подобряване на съдебното сътрудничество в борбата срещу тежките форми на престъпност; призовава за мерки за подобряване на защитата на лицата, които подават сигнали за нередности;

13.  отбелязва приемането на плана за действие за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и подписването на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма; подчертава, че е необходимо да се подобрят резултатите по делата, свързани с организираната престъпност, особено по отношение на трафика на хора, наркотици и изпирането на пари, да се гарантира по-засилено междуведомствено сътрудничество и допълнително да се засили регионалното и международното сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност; изтъква необходимостта от съветници, специалисти в областта на съдебната отчетност, които да подпомагат редовните разследвания;

14.  приветства подобрената правна рамка за борба срещу трафика на хора; при все това подчертава необходимостта от по-добро идентифициране на жертвите на трафик и от подобряване на достъпа им до помощ, компенсация и закрила;

15.  приветства новата стратегия за борба с насилствения екстремизъм за периода 2016—2018 г., която допълва националната стратегия за предотвратяване на тероризма и борба с него, с изпирането на пари и финансирането на тероризма; отбелязва създаването на ново разузнавателна звено за идентифициране и наблюдение на потенциални членове на насилствени екстремистки групировки; счита, че е от основно значение хората да бъдат идентифицирани в ранните етапи на радикализация, за да се предотврати вербуването им от страна на насилствени екстремистки групировки и отново да бъдат успешно интегрирани в обществото; счита, че е важно мерките, предприети в тази насока, да гарантират зачитането на правата на човека и основните свободи в съответствие с международните задължения; подчертава, че е важно да се повиши осведомеността за наблюдение на възможни терористични заплахи;

16.  като признава участието на организациите на гражданското общество (ОГО) в подготовката за присъединяване, приканва компетентните органи да подобрят в още по-голяма степен достъпа на ОГО до информация, свързана с ЕС, и да гарантират, че консултациите с организациите на гражданското общество се провеждат по съдържателен начин, когато това е възможно; призовава компетентните органи да разработят по-подпомагащ и приобщаващ подход, за да се улеснят масовите дейности на организациите на гражданското общество и насърчи активното им участие в обзора на целия изборен процес; настоятелно призовава компетентните органи да развият публичното финансиране за организациите на гражданското общество, както на национално, така и на местно равнище, по по-устойчив, прозрачен и ефикасен начин; призовава съответните органи да създадат условия, които стимулират доброволческа дейност и по-голяма степен на гражданска ангажираност; изразява дълбока загриженост, че продължават да се водят кампании за оклеветяване и опити за сплашване срещу някои от активистите на ОГО; призовава компетентните органи да разследват и да изяснят причината за тези опити и да положат повече усилия, за да защитят активистите от ОГО;

17.  отбелязва известен напредък в подобряването на положението на малцинствата, включително завършването на няколко законодателни реформи за привеждане в по-пълно съответствие с европейските и международните стандарти; приветства приемането на стратегия за периода 2016—2020 г. и план за действие за социалното приобщаване на общностните на ромите и гюптите; призовава да бъде отпуснат подходящ бюджет, така че планът за действие да може да бъде изпълнен както трябва; изразява загриженост относно двойната дискриминация, пред която са изправени жените и момичетата в ромската общност, както и относно достъпа на малцинствата на ромите, гюптите и ашкалите до здравеопазване, образование, жилищно настаняване и заетост; насърчава компетентните органи да продължат да укрепват усилията за защита на правата на ЛГБТИ лицата; потвърждава трудностите в приемането на сексуалното многообразие в обществото на Черна гора; призовава компетентните органи да положат допълнителни усилия за повишаване на осведомеността относно борбата с дискриминацията сред широката общественост; продължава да бъде загрижен от факта, че повечето обществени сгради, включително медицински центрове и университетски факултети, все още не са достъпни за хората с увреждания и че броят на работещите хора с увреждания все още е много ограничен; призовава за по-нататъшни мерки за защита на мултиетническата идентичност на региона Бока Которска;

18.  призовава за допълнително укрепване на институциите за правата на човека, в т.ч. омбудсмана и Министерството на правата на човека и малцинствата, и споделя мнението, че следва да се повишат знанията им по отношение на международното и европейското право и стандарти в областта на правата на човека; изразява загриженост относно липсата на единен подход и ниските равнища на санкциите за нарушения на правата на човека;

19.  все така загрижен е относно продължаващото домашно и сексуално насилие, основано на пола, липсата на наказателно преследване и надлежно осъждане на извършителите в съответствие с международните стандарти и неефективната подкрепа за жертвите и тяхната защита; призовава за мерки за създаване на адекватни услуги за защита, подобряване на съответната координация между институциите, ефективно използване на новата единна база данни за случаи на домашно насилие и прилагане на стратегията за периода 2016 – 2020 г. в областта на борбата срещу домашното насилие; подчертава, че е важно служителите в държавните институции да бъдат образовани и обучени за работа с жертвите; призовава компетентните органи да осигуряват подходяща защита, дългосрочно настаняване, финансова подкрепа и образователни програми за жертвите на принудителни бракове, както и ефективно наказателно преследване и осъждане на извършителите; подчертава значението на насърчаването на участието на жените в политическия живот, включително на ключови, свързани с вземането на решения позиции, както и на техния достъп и по-добра представеност на пазара на труда; призовава за разработването на публична политика, която подпомага равновесието между професионалните и семейните отношения; отбелязва, че планът за действие за периода 2013 – 2017 г. за равенство между половете продължава да се осъществява; настоятелно призовава компетентните органи да разпределят достатъчно бюджетни средства за неговото изпълнение; подчертава, че са налице предизвикателства при координирането на политиките по отношение на децата и че насилието срещу деца продължава да буди безпокойство;

20.  призовава черногорските органи да предприемат необходимите мерки с цел предотвратяване на насилието срещу деца, трафика на хора и принудителните бракове между деца, за които НПО продължават да съобщават;

21.  подчертава необходимостта от постоянна и сериозна работа по хармонизирането на черногорската правна система с международните стандарти за правата на човека и свободите на лицата с увреждания, за да се гарантира спазването на принципите на правовата държава и конституционосъобразността и законосъобразността;

22.  остава все така загрижен относно състоянието на свободата на изразяване и свободата на медиите в Черна гора и липсата на ефективни разследвания от страна на правителството на атаките срещу журналисти; настоятелно призовава компетентните органи да намерят решение на отдавна висящи случаи на насилие, сплашване и заплахи към журналисти, да вземат мерки за защита на работещите в медиите и да създадат безопасна среда за практикуването на свободна и разследваща журналистика; изразява загриженост относно атаките, извършени от полицейските сили, и относно последните случаи на натиск и сплашване на журналисти, включително кампании за оклеветяване, физически нападения и заплахи, както и случаи на намеса в медиите по време на антиправителствените демонстрации, в т.ч. произволни арести и отнемане на оборудване; изразява загриженост относно продължаващата липса на подобаващо разследване на посочените нападения и липсата на решение на съответните случаи; отбелязва, че броя на случаите на оклеветяване продължава да бъде висок; настоява за прозрачност на държавните реклами в частните медии, за изменение на Наказателния кодекс на Черна гора и за въвеждане на нови престъпления, с цел предотвратяване и предвиждане на наказания за атаките срещу журналисти при изпълнение на техните професионални задължения; отчита правните мерки, предприети за предоставяне на по-голяма финансова независимост и устойчивост на обществения радио и телевизионен оператор RTCG, и призовава за предприемането на допълнителни стъпки за гарантиране на неговата независимост, включително редакционната независимост; подчертава необходимостта от подкрепа и укрепване на съществуващите механизми за саморегулиране; подчертава, че преразгледаният етичен кодекс на журналистите трябва да се прилага ефективно и еднакво в цялата медийна общност; насърчава, когато е целесъобразно, наблюдателите от делегацията на ЕС и държавите членки да присъстват по-редовно на процесите срещу журналисти и медийни специалисти;

23.  отбелязва, че Държавната избирателна комисия ограничи достъпа на медиите по време на изборите през 2016 г.; призовава за изпълнение на препоръките относно медиите, предложени с окончателния доклад на мисията за наблюдение на изборите на ОССЕ/БДИПЧ относно парламентарните избори, проведени през 2016 г.;

24.  въпреки че отбелязва някои положителни икономически процеси, настоятелно призовава новото правителство да предприеме мерки за осигуряване на фискална устойчивост, като същевременно укрепи социалните права и защитата на потребителите, да стартира по-нататъшни структурни реформи с оглед на подобряването на стопанския и инвестиционен климат, който да създаде работни места и растеж, и да изгражда по диверсифицирана икономика, включително мерки, предназначени да ограничат неформалния сектор, както и да настоява относно необходимостта от ефективна борба с данъчните измами; приветства отварянето на глава 19 и изразява твърдо убеждение, че това е най-добрият стимул за правителството да ускори работата си в областта на социалното приобщаване и намаляването на бедността и на ограничаването на неформалния сектор; призовава за рационализиране на публичните разходи, както и за повишаване на усилията за укрепване на принципите на правовата държава и изпълнението на договорните задължения; обръща внимание на необходимостта от справяне с големите външни дисбаланси и извършване на повторна оценка на инвестиционните проекти за публични инфраструктури, които застрашават фискалната устойчивост; призовава за предприемане на допълнителни мерки от финансово и нефинансово естество, които да бъдат на разположение за подкрепа на МСП и за допълнителни инвестиции, които трябва да бъдат направени в иновационните и устойчиви проекти с цел стимулиране на икономиката; призовава за подобряване на социалния диалог;

25.  отбелязва, че макар да е постигнат известен напредък в развитието на транспортната инфраструктура, включително чрез Обсерваторията за транспорта в Югоизточна Европа, липсата на трансгранични пътища възпрепятства търговията и туризма; приветства положените досега усилия за либерализация на железопътния сектор в Черна гора; подчертава необходимостта от координиране със съседните държави по въпросите на свързаността и от това да им се предостави възможност да бъдат част от процеса на планиране на инфраструктурните проекти;

26.  набляга на важността на укрепването на сектора на МСП и предоставянето на подкрепа чрез по-добро законодателство, финансиране и изпълнение на промишлената политика, както и чрез ограничаване на неформалната икономика и ускоряване на електронната регистрация на дружествата в цялата страна;

27.  отбелязва, че сивата икономика в Черна гора все още има голям дял в общия БВП; припомня, че големият дял на неформалната икономика представлява основна пречка за предприемачеството и икономическия растеж, и насърчава Черна гора да предприеме стъпки за намаляване на размера на сивата икономика;

28.  със загриженост отбелязва, че не са използвали изцяло или не са извършили последващи действия по някои крайни продукти от финансирани по ИПП проекти за изграждане на капацитет; подчертава, че за постигането на положителни резултати е необходимо органите да гарантират наличието на подходящ персонал, да приемат необходимото законодателство, за да дадат възможност крайните продукти да бъдат използвани и да предоставят нужната независимост на новосъздадените институции;

29.  отбелязва скромния спад в безработицата; приветства новата национална стратегия за периода 2016 – 2020 г. в областта на трудовата заетост и развитието на човешките ресурси и придружаващия я план за действие от 2016 г.; продължава да изразява загриженост относно високата младежка безработица и незадоволителната мобилност на работната сила; призовава за активни мерки на пазара на труда за увеличаване на качествената заетост и за подкрепа на жените, хората в уязвимо положение, хората с увреждания и младите хора чрез образование, професионално ориентиране, обучение, заетост и трудови права; отново посочва значението на активното участие в регионални младежки инициативи като Регионалната служба за младежко сътрудничество на Западните Балкани, включително възползвайки се от съществуващите програми, предназначени за стимулиране на свързаността в региона и справяне с младежката безработица;

30.  отбелязва, че публичните разходи за образование остават доста под средното за ЕС равнище; подчертава, че е необходимо да се въведат нужните мерки, особено по отношение на грижите за малките деца и предучилищното образование, в които броят на записваните ученици е разочароващо нисък и далеч под целта на ЕС за 95 % до 2020 г.; счита, че следва да се обърне специално внимание на липсата на достъп за лица с увреждания в няколко обществени университета;

31.  приветства приемането на новия закон за околната среда, както и националната стратегия за транспониране и прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда и изменението на климата и свързания с нея план за действие за периода 2016—2020 г.; подчертава необходимостта от засилване на усилията за изпълнение, по-специално по отношение на качеството на водата, опазването на природата и управлението на отпадъците, както и свързания с това административен капацитет на всички равнища; изразява загриженост във връзка със значителното забавяне в приемането на мерки за закрила на Улцин Салина, който обект може потенциално да бъде включен в мрежата „Натура 2000“; призовава за по-нататъшни усилия за запазване на биологичното разнообразие на Салина и устойчивото развитие на крайбрежието;

32.  призовава компетентните органи да предприемат необходимите мерки за закрила и опазване във връзка с езерото Скадар с цел да бъдат запазени екологичните му характеристики, включително екологичната му цялост; призовава правителството да гарантира, че преобразуването на националните паркове в държавно акционерно дружество няма да има неблагоприятни последици за тяхната закрила; изразява загриженост относно значителното забавяне в установяването на закрила по отношение на зоните, които са идентифицирани като потенциални зони от мрежата „Натура 2000“; припомня необходимостта от солидни и стратегически оценки на въздействието върху околната среда в съответствие с достиженията на правото на ЕС и международните стандарти;

33.  подчертава необходимостта от изпълнение на международните ангажименти в областта на смекчаване на последиците от изменението на климата; изразява дълбоко безпокойство относно плана на правителството да разработи електроцентралата на въглища „Плевля ІІ“, което е несъвместимо с ангажиментите, поети съгласно Парижкото споразумение;

34.  признава постигнатия добър напредък в областта на енергетиката, включително в сферата на междусистемната свързаност с партньорски държави; призовава Черна гора да въведе законодателство за прилагане на третия енергиен пакет, особено Директивата относно енергията от възобновяеми източници; продължава да бъде загрижен относно разработването на неустойчиви водноелектрически централи и факта, че много от тях се планират без солидна оценка на въздействието върху околната среда, по-специално що се отнася до опазването на биологичното разнообразие и въздействието им върху защитените зони, както се изисква от законодателството на ЕС; призовава компетентните органи да наблюдават внимателно проучванията за нефт и природен газ в открито море и да прилагат всички мерки за защита в съответствие с приетото законодателство, регламентите и достиженията на правото на ЕС;

35.  в светлината на подготовката за срещата на върха за Западните Балкани в Италия през 2017 г. призовава черногорските органи да увеличат усилията си за прилагане на правни и регулаторни мерки в областта на транспортния и енергийния сектор (незадължителни мерки), за да изпълнят програмата за свързаност на Европейския съюз;

36.  приветства проактивното участие и трайната конструктивна роля на Черна гора в добрите съседски отношения, регионалното и международното сътрудничество; насърчава по-нататъшното сътрудничество в това отношение; горещо приветства Черна гора за това, че продължава да привежда своята външна политика напълно в съответствие с целите на ЕС в областта на общата външна политика и политика на сигурност, включително с Решение (ОВППС) 2016/1671 на Съвета, с което се подновяват ограничителните мерки на ЕС спрямо Русия; приветства участието на Черна гора в мисии на ЕС по линия на ОПСО; насърчава Черна гора да продължи усилията си за решаване, в дух на конструктивност и добросъседство, неуредените двустранни въпроси със своите съседи, включително нерешени въпроси по определянето на границите със Сърбия и Хърватия, на възможно най-ранен етап от процеса на присъединяване; отново призовава компетентните органи да помогнат за решаването на въпросите с наследството на бившата Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ); приветства споразумението за определянето на границата с Босна и Херцеговина и ратифицирането на споразумението за определянето на границата с Косово; подчертава необходимостта от продължаване на преговорите относно приспособяването на споразуменията за преминаване на границите и граничния трафик; приветства сътрудничеството със съседните държави в рамките на процеса, чието начало беше поставено с Декларацията от Сараево; настоятелно призовава Черна гора да се съобрази с общите позиции на ЕС относно ненарушимостта на Римския статут и съответните ръководни принципи относно двустранните споразумения за имунитет;

37.  отбелязва, че макар не е по така наречения „западнобалкански маршрут“, Черна гора продължава да бъде държава за транзитно преминаване на бежанците и мигрантите, мнозинството от които идват от Сирия; призовава черногорските органи да гарантират, че мигрантите и бежанците, които кандидатстват за убежище в Черна гора или пътуват през черногорска територия, се третират в съответствие с международното право и правото на ЕС, включително Конвенцията за бежанците от 1951 г. и Хартата на основните права на ЕС; приветства приемането на плана за действие от Шенген и стратегията за интегрирано управление на миграцията за периода 2017–2020 г.;

38.  призовава Комисията да продължи работата по свързаните с миграцията въпроси с всички страни от Западните Балкани, за да гарантира спазването на европейските и международните норми и стандарти; приветства извършената досега работа в това отношение;

39.  приветства активното участие на Черна гора в проведената през 2016 г. среща на върха в Париж за Западните Балкани, по-конкретно относно програмата в областта на свързаността; призовава органите да изпълняват новоподписаното споразумение за преминаване на границите с Албания и да прилагат Регламента за трансевропейските мрежи по отношение на лицензирането и предоставянето на разрешения за открит достъп до железопътния пазар; отбелязва, че макар и железопътният пазар в Черна гора да е отворен за конкуренция от 2014 г., досега частни оператори не са проявили интерес за навлизане на пазара; призовава новото правителство да осигури отворен железопътен пазар с прозрачни такси за достъп до релсов път и разпределяне на капацитет, които са в пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС;

40.  приветства факта, че Протоколът за присъединяване на Черна гора към НАТО беше подписан през май 2016 г., като потвърждение на усилията на Черна гора в осъществяването на реформите, и че протоколът понастоящем е в процес на ратифициране от членовете на НАТО, тъй като НАТО е важен фактор за гарантиране на стабилността и мира в Западните Балкани; насърчава членовете на НАТО в рамките на ЕС да дадат приоритет на процеса на ратификация и да потвърдят, че членството на Черна гора в НАТО е важна част, символично и стратегически, от процеса на евро-атлантическата интеграция на страната; напомня, че преговорите за присъединяване към ЕС са независими от процеса на присъединяване към НАТО;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Черна гора.

  • [1]  ОВ L 108, 29.4.2010 г., стр. 1.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

51

7

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Željana Zovko

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

51

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

2

0

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Легенда за използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържали се“