Pranešimas - A8-0050/2017Pranešimas
A8-0050/2017

PRANEŠIMAS dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos

2.3.2017 - (2016/2309(INI))

Užsienio reikalų komitetas
Pranešėjas: Charles Tannock


Procedūra : 2016/2309(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0050/2017
Pateikti tekstai :
A8-0050/2017
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos

(2016/2309(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. birželio 19–20 d. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas ir jų priedą „Salonikų darbotvarkė Vakarų Balkanų valstybėms: Europos integracijos link“,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 29 d. Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Juodkalnijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (SAS)[1],

–  atsižvelgdamas į ES ir Juodkalnijos stojimo konferencijos posėdžių, vykusių 2016 m. birželio 30 d. pavaduotojų lygiu ir 2016 m. gruodžio 13 d. ministrų lygiu, rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2012 m. birželio 26 d. išvadas dėl sprendimo 2012 m. birželio 29 d. pradėti stojimo derybas su Juodkalnija ir į 2016 m. gruodžio 13 d. išvadas, kurioms pritarė didžioji dauguma delegacijų,

–  atsižvelgdamas į Juodkalnijos ir ES stabilizacijos ir asociacijos tarybos septintąjį susitikimą, surengtą 2016 m. birželio 20 d. Briuselyje,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „2016 m. komunikatas dėl ES plėtros politikos“ (COM(2016) 0715) ir prie jo pridėtą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Juodkalnijos 2016 m. ataskaita“ (SWD(2016) 0360),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. liepos 4 d. Paryžiuje vykusio Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininko baigiamąją deklaraciją, taip pat į pilietinės visuomenės organizacijų rekomendacijas rengiantis 2016 m. Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikimui,

–  atsižvelgdamas į NATO valstybių narių užsienio reikalų ministrų 2015 m. gruodžio 2 d. sprendimą ir Juodkalnijos stojimo į NATO protokolo pasirašymą 2016 m. gegužės 19 d.,

–  atsižvelgdamas į ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro (angl. ODIHR) rinkimų stebėjimo misijos galutinę ataskaitą dėl 2016 m. spalio 16 d. parlamento rinkimų,

–  atsižvelgdamas į ES ir Juodkalnijos pilietinės visuomenės jungtinio konsultacinio komiteto 8-ojo posėdžio, surengto 2016 m. lapkričio 8 d. Budvoje, bendrą deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentinio komiteto 12-ojo posėdžio, surengto 2016 m. gegužės 19–20 d. Podgoricoje, pareiškimą ir rekomendacijas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Juodkalnijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A8-0050/2017),

A.  kadangi euroatlantinė integracija – tai pagrindinis Juodkalnijos užsienio politikos prioritetas;

B.  kadangi padaryta tolesnė pažanga stojimo derybose; kadangi šiuo metu Juodkalnija laikoma pirmaujančia šalimi stojimo procese; kadangi teisinė sistema teisinės valstybės srityje yra iš esmės parengta ir yra sukurta institucinė struktūra;

C.  kadangi išlieka susirūpinimas dėl didelės priešpriešos šalyje ir opozicijos boikoto parlamente; kadangi siekiant toliau daryti pažangą stojimo procese nepaprastai svarbu užtikrinti tvarų valdančiosios koalicijos ir opozicijos dialogą ir konstruktyvų bendradarbiavimą;

D.  kadangi korupcija ir organizuotas nusikalstamumas ir toliau kelia didelį susirūpinimą;

E.  kadangi pilietinės visuomenės organizacijos (PVO) gali dalyvauti darbo grupėse, be kita ko, dėl stojimo derybų, tačiau pareiškė nepasitenkinimą dėl savo dalyvavimo lygio formuojant politiką ir dėl galimybių susipažinti su informacija; kadangi nepaprastai didelį susirūpinimą kelia tai, kad žiniasklaida, pasitelkusi šmeižto kampanijas, nusitaikė į kai kuriuos pilietinės visuomenės aktyvistus;

F.  kadangi Juodkalnijos pažanga pagal teisinės valstybės skyrius (23 ir 24) ir toliau yra nepaprastai svarbi siekiant užtikrinti bendrą stojimo proceso spartą;

G.  kadangi žodžio laisvė ir žiniasklaidos laisvė yra pagrindinės ES vertybės ir kiekvienos demokratinės šalies pagrindas; kadangi Juodkalnijos žiniasklaidos bendruomenė labai politizuota, toliau vykdoma cenzūra ir vidinė cenzūra, taip pat pasitaiko ekonominio ir politinio spaudimo žurnalistams atvejų;

1.  teigiamai vertina nuolatinę pažangą Juodkalnijai integruojantis į ES; teigiamai vertina tai, kad Juodkalnija nuolat daro pažangą stojimo derybose, ir atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol derybos pradėtos dėl 26 skyrių, o dėl 2 skyrių derybos preliminariai baigtos; ragina Tarybą paspartinti derybas su Juodkalnija; ragina vykdant stojimo derybas 2017 m. pradėti ir užbaigti derybas dėl kitų skyrių; giria Juodkalnijos vyriausybę už tai, kad buvo priimta 2017–2018 m. Juodkalnijos stojimo į ES programa; ragina Juodkalniją spartinti reformų vykdymą, didinti pastangas siekiant įvykdyti visus kriterijus ir toliau daugiausia dėmesio skirti esminiams stojimo proceso aspektams; primena, kad būtina pasiekti konkrečių rezultatų ir gerą bei tvarų įgyvendinimo rodiklį, ypač teisinės valstybės, teisingumo ir kovos su korupcija bei organizuotu nusikalstamumu srityse;

2.  giria kompetentingas institucijas už tai, kad 2016 m. spalio 16 d. surengti parlamento rinkimai vyko tvarkingai ir buvo iš esmės paisoma pagrindinių laisvių; skatina tolesnį derinimą su tarptautiniais standartais; palankiai vertina tai, kad rinkimuose tiek daug žmonių nedalyvavo nuo 2002 m.; palankiai vertina persvarstytą teisinę sistemą, pagal kurią vyko rinkimai, tačiau pažymi, kad vis dar esama tam tikrų administracinių trūkumų, įskaitant su Valstybine rinkimų komisija susijusius trūkumus, taip pat susirūpinimą keliančių klausimų dėl rinkėjų registro tikslumo ir politizavimo;

3.  apgailestauja dėl poreikio rinkimų dieną laikinai išjungti internetinio ryšio platformas, taip pat dėl įsilaužimo į Perėjimo prie demokratijos centro interneto svetainę likus kelioms dienoms iki rinkimų – dėl to buvo sutrikdytas pilietinės visuomenės organizacijų darbas stebint rinkimus; ragina kompetentingas institucijas skubiai ir skaidriai pašalinti trūkumus ir išnagrinėti įtariamus procedūrinius pažeidimus, įskaitant įtariamą piktnaudžiavimą valstybės lėšomis ir piktnaudžiavimą tarnyba, ir visus kitus trūkumus, apie kuriuos pranešta, laikantis ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rekomendacijų; tikisi, kad bus išlaikytas Valstybinės rinkimų komisijos nepriklausomumas; mano, kad reikia tobulinti rinkimų procesą siekiant užtikrinti visapusišką pasitikėjimą rinkimų procesu; apgailestaudamas pažymi, kad dalis opozicijos nepripažino rinkimų rezultatų; atkreipia dėmesį į išorės subjektų bandymus diskredituoti rinkimų procesą ir į dėl to kilusius sunkumus; tikisi, kad naujoji vyriausybė toliau laikysis politinio įsipareigojimo vykdyti reformų procesą, ir prašo visų politinių partijų iš naujo užmegzti konstruktyvų dialogą;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad rengiantis šiems rinkimams buvo sudaryta vadinamoji rinkėjų pasitikėjimo vyriausybė; palankiai vertina tai, kad tai buvo procesas, kuriam vadovavo Juodkalnija ir kuriame dalyvavo įvairios partijos;

5.  su susirūpinimu atkreipia dėmesį į įtariamus Rusijos bandymus daryti įtaką įvykiams Juodkalnijoje, nes toks elgesio modelis regione galėtų reikšti tolesnę Vakarų Balkanų destabilizaciją; yra susirūpinęs dėl rimtų 2016 m. spalio 16 d. įvykusių incidentų, įskaitant įtariamą valstybės perversmą, ir ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai (pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji įgaliotinė) ir Komisiją atidžiai stebėti kompetentingų institucijų vykdomus tyrimus; giria Serbiją už tai, kad ji nori bendradarbiauti atliekant šiuos tyrimus; mano, jog svarbu, kad atitinkamos valstybių narių tarnybos tarpusavyje ir su pirmininko pavaduotoja ir vyriausiąja įgaliotine bei Komisija keistųsi informacija, susijusia su šiais incidentais;

6.  ir toliau yra labai susirūpinęs dėl didelės priešpriešos šalyje ir dėl to, kad opozicijos nariai boikotuoja parlamentinę veiklą; ragina opoziciją pasinaudoti Juodkalnijos ministro pirmininko pasiūlymu dalyvauti vyriausybės veikloje, jei būtų nutrauktas boikotas; pakartoja, kad visos politinės jėgos turi atnaujinti konstruktyvų dialogą ir bendradarbiavimą Juodkalnijos parlamente; ragina toliau stiprinti parlamento atliekamą stojimo proceso tikrinimą ir biudžeto priežiūros pajėgumus; giria parlamentą už tai, kad jis ir toliau užtikrina aukštą skaidrumo lygį; reiškia susirūpinimą dėl neproporcingo jėgos naudojimo per prieš vyriausybę nukreiptus protestus; nuolat primygtinai tvirtina, kad būtina imtis tinkamų tolesnių veiksmų vadinamuoju garso įrašų klausimu; ragina pagerinti kovos su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija priemonių įgyvendinimo parlamentinę priežiūrą;

7.  ragina vyriausybę pagerinti prieigą prie viešosios informacijos, ypač susijusios su dideliais infrastruktūros projektais, pvz., greitkelių statyba, privatizavimu, viešaisiais pirkimais ir teisminių institucijų operacijomis;

8.  teigiamai vertina naująją 2016–2020 m. viešojo administravimo reformos strategiją, viešųjų finansų valdymo reformos programą, naujo įstatymo dėl darbo užmokesčio įsigaliojimą ir administracinių procedūrų supaprastinimą; ragina numatyti priemones siekiant skirti reikiamus biudžeto išteklius viešojo administravimo reformai įgyvendinti, taip pat užtikrinti nuoseklią politinę valią siekiant racionalizuoti viešąjį administravimą, taip pat atsižvelgiant į pasirengimą stojimui; atkreipia dėmesį į ribotą pažangą, daromą stiprinant administracinius gebėjimus; ragina visapusiškai depolitizuoti viešąjį administravimą; mano, kad nepaprastai svarbu laikytis nuopelnų, profesionalumo, atskaitomybės ir skaidrumo principų, laiku atlikti reglamentavimo poveikio vertinimą, taip pat užtikrinti piliečių teises į gerą administravimą be korupcijos ir į informaciją;

9.  atkreipia dėmesį į pažangą įgyvendinant teisminių institucijų reformą, be kita ko, į didesnius institucinius gebėjimus; tebėra susirūpinęs dėl nederamos įtakos teismų nepriklausomumui, ypač atsižvelgiant į teisėjų skyrimą; pabrėžia, kad reikia stiprinti teisminių institucijų atskaitingumą ir sukaupti etikos kodeksų ir naujų drausminių sistemų, skirtų teisėjams ir prokurorams, įgyvendinimo patirtį; pabrėžia, kad reikia racionalizuoti teisminį tinklą ir toliau tobulinti gebėjimus, skirtus nebaigtų nagrinėti bylų skaičiui teismuose stebėti, ir dar labiau sumažinti neišnagrinėtų bylų skaičių; ragina užtikrinti veiksmingesnę institucinę ir asmeninę atskaitomybę tais atvejais, kai nagrinėjami kaltinimai korupcija, pinigų plovimu ir organizuotu nusikalstamumu; pabrėžia, kad reikia veiksmingai įgyvendinti teismo sprendimus dėl galimybės susipažinti su informacija ir kovoti su vyraujančia dokumentų paskelbimo konfidencialiais siekiant apriboti prieigą prie jų praktika; pabrėžia, kad svarbu didinti visuomenės informuotumą apie galiojančius skundų nagrinėjimo mechanizmus;

10.  atkreipdamas dėmesį į tam tikrą pažangą imantis tolesnių veiksmų dėl karo nusikaltimų, ragina kompetentingas valdžios institucijas veiksmingai tirti karo nusikaltimus, persekioti, teisti ir bausti už juos, taip pat kovoti su nebaudžiamumu laikantis tarptautinių standartų, ypač turint mintyje vadovavimo grandinės viršūnėje buvusius atsakingus pareigūnus; teigiamai vertina tai, kad priimta baudžiamojo persekiojimo strategija siekiant pradėti nagrinėti naujas bylas ir pasiekti konkrečių rezultatų; pabrėžia, jog reikia užtikrinti tai, kad nukentėjusieji nuo karo nusikaltimų galėtų nevaržomai kreiptis į teismą ir gauti teisingą žalos atlyginimą, taip pat visapusiškai apsaugoti karo nusikaltimų teismo procesų liudininkus;

11.  susirūpinęs pažymi, kad korupcija ir toliau paplitusi įvairiose srityse, tačiau palankiai vertina tai, kad toliau stiprinama kovos su korupcija sistema, be kita ko, užtikrinant, kad Kovos su korupcija agentūra veiktų visu pajėgumu ir paskiriant specialius kovos su korupcija prokurorus, taip pat patenkinant specializuoto ilgalaikio mokymo poreikius; mano, kad ypač svarbu užtikrinti jų nepriklausomumą vykdant tyrimus; pabrėžia, kad svarbu užtikrinti politiniu požiūriu nešališką, profesionalią ir skaidrią Kovos su korupcija agentūros veiklą, ypač atsižvelgiant į aukšto lygio pareigūnų korupcijos bylas ir politinių partijų finansavimą; dar kartą pabrėžia, kad reikia sukaupti sėkmingų tyrimų ir apkaltinamųjų nuosprendžių patirtį, visų pirma aukšto lygio korupcijos bylose, taip pat sukaupti patirtį taikant priemones, kuriomis užkertamas kelias korupcijai, be kita ko, veiksmingiau taikant įstatymuose numatytas sankcijas; ragina naująją vyriausybę kovą su korupcija laikyti vienu iš savo prioritetų, šiai užduočiai skiriant pakankamai žmogiškųjų ir biudžeto išteklių;

12.  ragina veiksmingai įgyvendinti sektorių veiksmų planus, skirtus sritims, kurios ypač pažeidžiamos korupcijos požiūriu, pvz., viešieji pirkimai, privatizavimas, miestų planavimas, švietimas, sveikatos priežiūra, vietos valdžia ir policija; ragina veiksmingai nagrinėti galimus informavimo apie pažeidimus atvejus ir tinkamai apsaugoti informatorius; ragina į Juodkalnijos baudžiamąjį kodeksą kaip nusikalstamą veiką įtraukti neteisėtą praturtėjimą; ragina veiksmingai įgyvendinti Eurojusto ir Juodkalnijos bendradarbiavimo susitarimą siekiant pagerinti teisminį bendradarbiavimą kovojant su sunkiais nusikaltimais; ragina priimti priemones, kad būtų pagerinta informatorių apsauga;

13.  atkreipia dėmesį į tai, kad patvirtintas kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu veiksmų planas ir pasirašytas Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomas protokolas; pabrėžia, kad reikia toliau kaupti patirtį tiriant organizuoto nusikalstamumo bylas, ypač susijusias su prekyba žmonėmis, narkotikais ir pinigų plovimu, siekiant užtikrinti tvirtesnį agentūrų tarpusavio bendradarbiavimą ir toliau intensyvinti regioninį ir tarptautinį bendradarbiavimą kovojant su organizuotu nusikalstamumu; pabrėžia, kad siekiant padėti vykdyti įprastus tyrimus reikia specialių teismo buhalterinės ekspertizės patarėjų;

14.  palankiai vertina patobulintą teisinę kovos su prekyba žmonėmis sistemą; tačiau pabrėžia, kad reikia geriau nustatyti prekybos žmonėmis aukas ir pagerinti jų prieigą prie pagalbos, žalos atlyginimo ir apsaugos;

15.  palankiai vertina naująją strategiją siekiant kovoti su smurtiniu ekstremizmu 2016–2018 m. laikotarpiu, kuri papildo nacionalinę strategiją, kuria siekiama užkirsti kelią terorizmui, pinigų plovimui ir terorizmo finansavimui ir su jais kovoti; atkreipia dėmesį į tai, kad įsteigtas naujas žvalgybos skyrius, kurio užduotis – nustatyti ir stebėti galimus smurtinių ekstremistinių grupuočių narius; mano, kad itin svarbu nustatyti asmenis ankstyvaisiais radikalizacijos etapais, siekiant užkirsti kelią tam, kad juos užverbuotų smurtinės ekstremistinės grupuotės ir vėl juos sėkmingai integruotų į visuomenę; mano, kad svarbu, jog imantis priemonių šiuo tikslu turėtų būti užtikrinama, kad pagal tarptautinius įsipareigojimus būtų laikomasi žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių; pabrėžia, kad svarbu didinti informuotumą siekiant stebėti galimas terorizmo grėsmes;

16.  pripažindamas PVO dalyvavimą rengiantis stojimui į ES, ragina kompetentingas institucijas toliau gerinti PVO galimybes gauti su ES susijusią informaciją ir užtikrinti, kad konsultacijos su PVO būtų rengiamos, jei įmanoma, prasmingai; ragina kompetentingas institucijas taikyti palankesnį ir įtraukų požiūrį siekiant sudaryti geresnes sąlygas pilietinės visuomenės veiklai vietos lygmeniu ir skatinti ją aktyviai dalyvauti apžvelgiant visą rinkimų procesą; primygtinai ragina kompetentingas institucijas sukurti tvaresnę, skaidresnę ir veiksmingesnę PVO viešojo finansavimo nacionaliniu ir vietos lygmenimis metodiką; ragina atitinkamas valdžios institucijas sudaryti palankias sąlygas savanoriškai veiklai ir aktyvesniam piliečių dalyvavimui; yra labai susirūpinęs dėl to, kad toliau vykdomos šmeižto kampanijos ir bandoma įbauginti tam tikrus PVO aktyvistus; ragina kompetentingas institucijas ištirti ir išsiaiškinti šių bandymų priežastis ir dėti daugiau pastangų PVO aktyvistams apsaugoti;

17.  atkreipia dėmesį į tam tikrą pažangą, padarytą gerinant mažumų padėtį, taip pat ir atlikus kelias teisėkūros reformas siekiant užtikrinti geresnį ES ir tarptautinių žmogaus teisių standartų suderinimą; palankiai vertina tai, kad priimta 2016–2020 m. romų ir egiptiečių bendruomenių socialinės įtraukties strategija ir veiksmų planas; ragina skirti pakankamai biudžeto lėšų, kad būtų galima tinkamai įgyvendinti šį veiksmų planą; reiškia susirūpinimą dėl dvejopos diskriminacijos, kurią patiria romų bendruomenės moterys ir mergaitės, ir dėl romų bendruomenės, egiptiečių mažumų ir aškalių prieigos galimybių sveikatos priežiūros, švietimo, būsto ir užimtumo srityse; ragina kompetentingas institucijas toliau stiprinti pastangas siekiant apsaugoti LGBTI asmenų teises; pripažįsta sunkumus, susijusius su seksualinės įvairovės pripažinimu Juodkalnijos visuomenėje; ragina kompetentingas institucijas toliau stengtis didinti plačiosios visuomenės informuotumą apie kovą su diskriminacija; išlieka susirūpinęs dėl to, kad dauguma viešųjų pastatų, įskaitant medicinos centrus ir universitetų fakultetus, vis dar neprieinami neįgaliesiems ir dėl to, kad dirbančių neįgaliųjų skaičius vis dar yra labai ribotas; ragina imtis tolesnių priemonių siekiant saugoti daugiatautį Kotoro įlankos regiono tapatumą;

18.  ragina toliau stiprinti žmogaus teisių institucijas, įskaitant ombudsmeną ir Žmogaus teisių ir mažumų ministeriją, ir mano, kad reikėtų plėsti jų žinias apie tarptautinę ir Europos žmogaus teisių teisę ir standartus; reiškia susirūpinimą dėl to, kad nėra vienodo požiūrio ir kad retai taikomos sankcijos už žmogaus teisių pažeidimus;

19.  išlieka susirūpinęs dėl nuolatinio su lytimi susijusio smurto šeimoje ir seksualinės prievartos, kaltininkų baudžiamojo persekiojimo ir tinkamo baudimo vadovaujantis tarptautinėmis normomis stokos bei neveiksmingos paramos aukoms ir jų apsaugos; ragina imtis priemonių siekiant sukurti tinkamas apsaugos paslaugas, didinti atitinkamą institucijų veiklos koordinavimą, veiksmingai pasinaudoti nauja bendra smurto šeimoje atvejų duomenų baze ir įgyvendinti 2016–2020 m. strategiją dėl kovos su smurtu šeimoje; pabrėžia, kad svarbu šviesti valstybės institucijų darbuotojus ir juos mokyti dirbti su nusikaltimų aukomis; ragina kompetentingas institucijas užtikrinti tinkamą apsaugą, ilgalaikį apgyvendinimą, finansinę paramą ir švietimo programas priverstinių santuokų aukoms, taip pat veiksmingą kaltininkų baudžiamąjį persekiojimą ir baudimą; pabrėžia, kad svarbu skatinti moterų atstovavimą politikoje, įskaitant pareigas, susijusias su svarbiausių sprendimų priėmimu, taip pat sudaryti joms geresnes galimybes patekti į darbo rinką ir dirbti; ragina parengti viešąją politiką, kuri padėtų suderinti darbą ir šeimos santykius; atkreipia dėmesį į tai, kad nuolat įgyvendinamas 2013–2017 m. lyčių lygybės veiksmų planas; primygtinai ragina kompetentingas institucijas skirti pakankamai biudžeto lėšų šiam planui įgyvendinti; atkreipia dėmesį į tai, kad vis dar yra sunkumų koordinuojant su vaikais susijusią politiką ir kad smurtas prieš vaikus vis dar kelia susirūpinimą;

20.  ragina Juodkalnijos valdžios institucijas imtis būtinų priemonių siekiant užkirsti kelią smurtui prieš vaikus, prekybai žmonėmis ir priverstinėms vaikų santuokoms, apie kurias ir toliau praneša NVO;

21.  pabrėžia, kad būtina nuolat ir rimtai dirbti siekiant suderinti Juodkalnijos teisės sistemą su tarptautiniais teisiniais neįgaliųjų žmogaus teisių ir laisvių standartais tam, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principų ir paisoma konstitucingumo ir teisėtumo;

22.  vis dar yra susirūpinęs dėl saviraiškos laisvės ir žiniasklaidos laisvės padėties Juodkalnijoje ir dėl to, kad vyriausybė neatliko veiksmingų išpuolių prieš žurnalistus tyrimų; dar kartą primygtinai ragina kompetentingas institucijas spręsti ilgai nagrinėjamas smurto, bauginimo ir grasinimų, nukreiptų prieš žurnalistus, bylas, imtis priemonių siekiant apsaugoti žiniasklaidos specialistus ir sukurti saugią aplinką laisvai ir tiriamajai žurnalistikai; reiškia susirūpinimą dėl policijos pajėgų įvykdytų išpuolių ir pastaruoju metu žurnalistams daromo spaudimo ir bauginimo atvejų, įskaitant šmeižto kampanijas, fizinius išpuolius ir grasinimus, taip pat kišimosi į žiniasklaidos veiklą antivyriausybinių demonstracijų metu atvejus, įskaitant savavališkus suėmimus ir įrangos konfiskavimą; reiškia susirūpinimą dėl to, kad iki šiol tinkamai neištirti šie išpuoliai ir neišaiškinti šie atvejai; atkreipia dėmesį į tai, kad šmeižto bylų skaičius išlieka didelis; primygtinai ragina užtikrinti skaidrią valstybinę reklamą privačioje žiniasklaidoje, iš dalies pakeisti Juodkalnijos baudžiamąjį kodeksą ir nustatyti naujas baudžiamąsias veikas siekiant užkirsti kelią išpuoliams prieš žurnalistus, kurie vykdo savo profesines pareigas, ir už šiuos išpuolius bausti; atkreipia dėmesį į teisines priemones, kurių imtasi siekiant užtikrinti didesnį visuomeninio transliuotojo RTCG finansinį nepriklausomumą ir tvarumą, ir ragina imtis tolesnių veiksmų, kad būtų užtikrintas jo nepriklausomumas, be kita ko, redaktorių nepriklausomumas; pabrėžia, kad reikia remti ir stiprinti esamas savireguliavimo priemones; pabrėžia, kad peržiūrėtas žurnalistų etikos kodeksas turi būti veiksmingai ir vienodai taikomas visoje žiniasklaidos bendruomenėje; ragina, jei reikia, ES delegacijos ir valstybių narių ambasadų stebėtojus reguliariau dalyvauti žurnalistų ir žiniasklaidos darbuotojų teismo procesuose;

23.  pažymi, kad per 2016 m. rinkimus Valstybinė rinkimų komisija (VRK) apribojo žiniasklaidos prieigą; ragina įgyvendinti rekomendacijas dėl žiniasklaidos, kurias galutinėje 2016 m. parlamento rinkimų ataskaitoje pateikė ESBO Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misija;

24.  atkreipia dėmesį į palankius ekonomikos pokyčius, tačiau primygtinai ragina naująją vyriausybę imtis priemonių fiskaliniam tvarumui užtikrinti tuo pačiu metu sustiprinant socialines teises ir vartotojų apsaugą, pradėti vykdyti tolesnes struktūrines reformas siekiant pagerinti verslo ir investicijų aplinką, kuri sudarytų sąlygas kurti darbo vietas ir skatinti augimą bei sukurti įvairesnę ekonomiką, įskaitant priemones, kuriomis siekiama mažinti neformalųjį sektorių, ir atkakliai laikytis nuomonės, kad reikia veiksmingai kovoti su mokesčių vengimu; palankiai vertina tai, kad pradėtos derybos dėl 19 skyriaus ir tvirtai mano, kad tai yra geriausia paskata vyriausybei paspartinti savo darbą socialinės įtraukties ir skurdo mažinimo bei neformaliojo sektoriaus mažinimo srityse; ragina racionalizuoti viešąsias išlaidas, taip pat dėti didesnes pastangas siekiant stiprinti teisinę valstybę ir užtikrinti sutarčių vykdymą; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia mažinti didelį išorės disbalansą ir ragina iš naujo įvertinti viešųjų investicijų į infrastruktūrą projektus, kurie kelia pavojų fiskaliniam tvarumui; ragina teikti tolesnes finansines ir nefinansinio pobūdžio priemones siekiant remti MVĮ ir daugiau investuoti į inovacijas ir tvarius projektus, kad būtų skatinama ekonomika; ragina gerinti socialinį dialogą;

25.  atkreipia dėmesį į tai, kad, nors padaryta tam tikra pažanga plėtojant transporto infrastruktūrą, be kita ko, naudojantis Pietryčių Europos transporto observatorija, tarpvalstybinių kelių trūkumas trukdo plėtoti prekybą ir turizmą; palankiai vertina iki šiol įdėtas pastangas siekiant liberalizuoti geležinkelių sektorių Juodkalnijoje; pabrėžia, kad su kaimyninėmis šalimis reikia koordinuoti jungčių klausimus ir sudaryti galimybę šiuos klausimus įtraukti į infrastruktūros projektų planavimo procesą;

26.  pabrėžia, kad svarbu stiprinti MVĮ sektorių ir užtikrinti jam paramą priimant geresnius teisės aktus, teikiant finansavimą, įgyvendinant pramonės politiką, mažinant neoficialią ekonomiką ir spartinant elektroninį visos šalies įmonių registravimą;

27.  pažymi, kad Juodkalnijos šešėlinei ekonomikai vis dar tenka didelė viso BVP dalis; primena, kad plataus masto neoficiali ekonomika smarkiai varžo verslumą ir ekonomikos augimą ir ragina Juodkalniją imtis veiksmų siekiant sumažinti šešėlinės ekonomikos dydį;

28.  susirūpinęs pažymi, kad institucijos nevisiškai pasinaudojo kai kuriais gebėjimų stiprinimo pajėgumais, finansuotais pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP), ar nevisiškai atsižvelgė į juos; pabrėžia, kad, siekdamos teigiamų rezultatų, valdžios institucijos turi užtikrinti, kad būtų įdarbinta pakankamai darbuotojų, priimti reikiami teisės aktai siekiant pasinaudoti pajėgumais ir naujai įsteigtoms institucijoms suteiktas būtinas savarankiškumas;

29.  atkreipia dėmesį į nedidelį nedarbo lygio sumažėjimą; teigiamai vertina naująją 2016–2020 m. nacionalinę užimtumo ir žmogiškųjų išteklių vystymo strategiją ir pridedamą 2016 m. veiksmų planą; ir toliau reiškia susirūpinimą dėl aukšto jaunimo nedarbo lygio ir nedidelio darbo jėgos judumo; ragina numatyti aktyvias darbo rinkos priemones siekiant padidinti kokybišką užimtumą ir remti moteris, pažeidžiamus asmenis, neįgaliuosius ir jaunimą pasitelkiant švietimo, profesinio orientavimo, mokymo ir užimtumo ir darbo teisių priemones; pakartoja, kad svarbu, jog jaunimas aktyviai dalyvautų regioninėse jaunimo iniciatyvose, kaip antai Vakarų Balkanų regioninio jaunimo bendradarbiavimo biuro veikloje, be kita ko, pasinaudodamas esamų programų, skirtų sujungimui regione gerinti ir kovoti su jaunimo nedarbu, privalumais;

30.  pažymi, kad viešosios išlaidos švietimui vis dar yra kur kas mažesnės už ES vidurkį; pabrėžia, kad reikia nustatyti būtinas priemones, visų pirma susijusias su ankstyvosios vaikų priežiūros ir ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, kuriose įsiregistravimo lygis, deja, yra labai mažas – kur kas mažesnis už ES ketinamą iki 2020 m. pasiekti 95 proc. rodiklį; mano, kad ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į tai, kad neįgalieji neturi galimybės patekti į kai kuriuos valstybinius universitetus;

31.  teigiamai vertina naują įstatymą dėl aplinkos, taip pat nacionalinę ES acquis dėl aplinkos ir klimato kaitos perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo strategiją ir jos 2016–2020 m. veiksmų planą; pabrėžia, kad reikia stiprinti įgyvendinimo pastangas, visų pirma vandens kokybės, gamtos apsaugos ir atliekų tvarkymo srityse, taip pat susijusius administracinius gebėjimus visais lygmenimis; yra susirūpinęs dėl to, kad gerokai vėluojama nustatyti galimos „Natura 2000“ teritorijos Ulcinio Salinos apsaugą; ragina dėti daugiau pastangų siekiant išsaugoti Salinos biologinę įvairovę ir tvarų pakrantės regiono vystymąsi;

32.  ragina kompetentingas institucijas imtis būtinų Skadaro ežero apsaugos ir išsaugojimo priemonių siekiant išlaikyti jo ekologinius ypatumus, įskaitant jo ekologinį vientisumą; ragina vyriausybę užtikrinti, kad šis nacionalinių parkų pertvarkymas į valstybinę uždarąją akcinę bendrovę neturėtų jokio neigiamo poveikio jų apsaugai; reiškia susirūpinimą dėl didžiulio vėlavimo nustatant teritorijų, kurios pripažintos kaip galimos tinklo „Natura 2000“ teritorijos, apsaugą; primena, kad, laikantis ES acquis ir tarptautinių standartų, reikia atlikti patikimus ir strateginius poveikio aplinkai vertinimus;

33.  pabrėžia, kad reikia įgyvendinti tarptautinius klimato kaitos švelninimo srities įsipareigojimus; yra labai susirūpinęs dėl to, kad vyriausybė planuoja plėsti Plevlios II anglimi kūrenamą elektrinę, kuri yra nesuderinama su pagal Paryžiaus susitarimą prisiimtais įsipareigojimais;

34.  pripažįsta didelę pažangą, pasiektą energetikos srityje, įskaitant jungtis su šalimis partnerėmis; ragina Juodkalniją pradėti taikyti teisės aktus, kuriais įgyvendinamas trečiasis energetikos teisės aktų rinkinys, ypač Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvą; toliau reiškia susirūpinimą dėl netvaraus hidroenergetikos plėtojimo ir dėl to, kad daugelis šių elektrinių projektuojamos neatlikus patikimo poveikio aplinkai, ypač biologinės įvairovės apsaugai, vertinimo ir neatsižvelgiant į elektrinių poveikį saugomoms teritorijoms, kaip reikalaujama ES teisės aktuose; ragina kompetentingas institucijas toliau budriai prižiūrėti naftos ir dujų jūroje žvalgymo veiklą ir įgyvendinti visas apsaugos priemones pagal priimtus teisės aktus, reglamentus ir ES acquis;

35.  atsižvelgdamas į pasirengimą 2017 m. Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimui Italijoje, ragina Juodkalnijos institucijas dėti daugiau pastangų teisinėms ir reguliavimo priemonėms transporto srityje ir energetikos sektoriuje (neprivalomos priemonės) įgyvendinti, siekiant įvykdyti Europos Sąjungos sujungimo darbotvarkę;

36.  teigiamai vertina tai, kad Juodkalnija aktyviai ir nuolat konstruktyviai prisideda prie gero kaimyninio, regioninio ir tarptautinio bendradarbiavimo; ragina tęsti bendradarbiavimą šioje srityje; labai giria Juodkalniją už tai, kad ji toliau visapusiškai derina savo užsienio politiką su ES bendra užsienio ir saugumo politika, taip pat ir su Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/1671, kuriuo atnaujinamos ES ribojamosios priemonės, nukreiptos prieš Rusiją; palankiai vertina Juodkalnijos dalyvavimą ES vadovaujamose BSGP misijose; ragina ją ir toliau konstruktyvumo ir geros kaimynystės dvasia kuo greičiau stojimo procese spręsti neišspręstus dvišalius klausimus su savo kaimynėmis, įskaitant neišspręstus sienų demarkacijos klausimus su Serbija ir Kroatija; dar kartą ragina valdžios institucijas padėti išspręsti buvusiosios Jugoslavijos Socialistinės Federacinės Respublikos (JSFR) palikimo paveldėjimo klausimus; palankiai vertina sienų demarkacijos susitarimą su Bosnija ir Hercegovina ir sienų demarkacijos susitarimo su Kosovu ratifikavimą; pabrėžia, kad reikia tęsti derybas dėl sienos kirtimo punktų koregavimo ir pasienio eismo susitarimų; giria bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis pagal Sarajevo deklaracijos procesą; ragina Juodkalniją laikytis ES bendrųjų pozicijų dėl Romos statuto vientisumo ir susijusių ES pagrindinių principų dėl dvišalių susitarimų dėl imuniteto;

37.  atkreipia dėmesį į tai, kad, nors Juodkalnija neįeina į vadinamąjį Vakarų Balkanų maršrutą, ji tebėra pabėgėlių ir migrantų, kurių dauguma kilę iš Sirijos, tranzito šalis; ragina Juodkalnijos valdžios institucijas užtikrinti, kad su prieglobsčio Juodkalnijoje prašančiais ar per Juodkalnijos teritoriją keliaujančiais migrantais ir pabėgėliais būtų elgiamasi laikantis tarptautinės ir ES teisės, įskaitant 1951 m. pabėgėlių konvencijas ir ES pagrindinių teisių chartiją, nuostatų; palankiai vertina tai, kad priimtas Šengeno veiksmų planas ir 2017–2020 m. integruoto migracijos valdymo strategija;

38.  ragina Komisiją toliau drauge su visomis Vakarų Balkanų šalimis spręsti su migracija susijusius klausimus siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi ES bei tarptautinių normų ir standartų; palankiai vertina iki šiol atliktą su tuo susijusį darbą;

39.  palankiai vertina aktyvų Juodkalnijos dalyvavimą 2016 m. Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikime dėl Vakarų Balkanų, visų pirma dėl sujungimo darbotvarkės; ragina valdžios institucijas įgyvendinti naujai pasirašytą sienos kirtimo susitarimą su Albanija ir įgyvendinti transeuropinio tinklo reglamento nuostatas dėl licencijavimo ir atviros prieigos prie geležinkelių rinkos suteikimo; pažymi, kad, nors Juodkalnijoje geležinkelių rinka atvira konkurencijai nuo 2014 m., iki šiol nė vienas privatus ekonominės veiklos vykdytojas nepareiškė susidomėjimo patekti į šią rinką; ragina naująją vyriausybę užtikrinti atvirą geležinkelių rinką su skaidriais mokesčiais už naudojimąsi bėgiais ir pajėgumų paskirstymu, kurie būtų visiškai suderinti su acquis;

40.  teigiamai vertina tai, kad, pripažįstant Juodkalnijos pastangas įgyvendinti reformas, Juodkalnijos stojimo į NATO protokolas buvo pasirašytas 2016 m. gegužės mėn. ir kad Protokolą šiuo metu ratifikuoja NATO narės, kadangi NATO yra svarbus stabilumo ir taikos užtikrinimo Vakarų Balkanuose veiksnys; ragina NATO nares Europos Sąjungoje pirmenybę teikti ratifikavimo procesui ir pripažinti, kad Juodkalnijos narystė NATO yra svarbi simbolinė ir strateginė šalies euroatlantinės integracijos proceso dalis; primena, kad stojimo į ES derybos yra nesusijusios su stojimo į NATO procesu;

41.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams bei Juodkalnijos vyriausybei ir parlamentui.

  • [1]  OL L 108, 2010 4 29, p. 1.

GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

7

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lars Adaktusson, Nikos Androulakis, Francisco Assis, Amjad Bashir, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ryszard Antoni Legutko, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jordi Solé, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Anders Primdahl Vistisen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Angel Dzhambazki, Takis Hadjigeorgiou, Urmas Paet, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Igor Šoltes, Eleni Theocharous, Bodil Valero, Željana Zovko

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

51

+

ALDE

Iveta Grigule, Urmas Paet, Jozo Radoš, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

ECR

Amjad Bashir, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Eleni Theocharous

PPE

Lars Adaktusson, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Alojz Peterle, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, László Tőkés, Željana Zovko, Dubravka Šuica

S&D

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero, Igor Šoltes

7

-

EFDD

James Carver

ENF

Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Georgios Epitideios

2

0

ECR

Anders Primdahl Vistisen

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė