BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

3.3.2017 - (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Maria Grapini

Procedure : 2016/0815(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0051/2017
Indgivne tekster :
A8-0051/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

(12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (12212/2016),

–  der henviser til artikel 39 i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0476/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2008/615/RIA af 23. juni 2008 om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet[1], særlig artikel 33,

–  der henviser til sin beslutning af 10. oktober 2013 om styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde om retshåndhævelse i EU: gennemførelsen af Prümafgørelsen og den europæiske informationsudvekslingsmodel[2],

–  der henviser til sin beslutning af 9. juli 2015 om den europæiske dagsorden om sikkerhed[3],

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0051/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Danmarks elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

Referencer

12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS)

Dato for høring af EP

22.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

30.11.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Maria Grapini

12.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

9.2.2017

27.2.2017

 

 

Dato for vedtagelse

27.2.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Martina Werner

Dato for indgivelse

3.3.2017

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NLG

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller