Pranešimas - A8-0051/2017Pranešimas
A8-0051/2017

PRANEŠIMAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje pradžios projekto

3.3.2017 - (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS)) - *

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Maria Grapini

Procedūra : 2016/0815(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0051/2017
Pateikti tekstai :
A8-0051/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje pradžios projekto

(12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (12212/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0476/2016),

–  atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje[1], ypač į jo 33 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 10 d. rezoliuciją „Tarpvalstybinio bendradarbiavimo teisėsaugos srityje stiprinimas ES. Priumo sprendimo įgyvendinimas ir Europos keitimosi informacija modelis“[2],

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. liepos 9 d. rezoliuciją dėl Europos saugumo darbotvarkės[3],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0051/2017),

1.  pritaria Tarybos projektui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje pradžia

Nuorodos

12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS)

Konsultacijos su EP data

22.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

30.11.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Maria Grapini

12.1.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

9.2.2017

27.2.2017

 

 

Priėmimo data

27.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Brice Hortefeux, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Christel Schaldemose, Tom Vandenkendelaere, Martina Werner

Pateikimo data

3.3.2017

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

42

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Branislav Škripek

EFDD

Kristina Winberg

PPE

Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Brice Hortefeux, Carlos Iturgaiz, Seán Kelly, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Antonio López-Istúriz White, Ivana Maletić, Roberta Metsola, József Nagy, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Tom Vandenkendelaere

S&D

Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Ana Gomes, Dietmar Köster, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Christel Schaldemose, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer, Martina Werner

VERTS/ALE

Eva Joly, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

GUE/NLG

Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

0

0

 

 

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo už

-  :  prieš

0  :  susilaikė