Процедура : 2016/0307(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0052/2017

Внесени текстове :

A8-0052/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2017 - 9.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0078

ПРЕПОРЪКА     ***
PDF 678kWORD 56k
3.3.2017
PE 594.050v03-00 A8-0052/2017

относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13037/2016),

–  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (13038/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0490/2016),

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0052/2017),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Федеративна република Бразилия.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

С присъединяването на Република Хърватия ЕС разшири своя митнически съюз и следователно според правилата на Световната търговска организация (СТО) (член XXIV, параграф 6 от ГАТТ от 1994 г.) трябваше да започне преговори с Федеративна република Бразилия по номенклатурата на митническите тарифи на Хърватия, с оглед на постигане на компенсираща договореност по отношение на ЕС-28, тъй като външният тарифен режим на ЕС води до увеличаване на митата за Бразилия.

В резултат на преговорите с Федеративна република Бразилия на 12 юли 2016 г. беше парафиран проект на споразумение, който беше подписан на 25 ноември 2016 г.

С това споразумение ЕС ще включи в номенклатурата си за митническата територия на ЕС-28 тази на ЕС-27 с изменения, свързани с тарифните квоти за суровата захар и птичето месо. Във връзка със споразумението Европейската комисия също така подготвя регламент за изпълнение относно няколко тарифни квоти.

Сурова захар: Според Комисията Бразилия е била основен доставчик на сурова захар от захарна тръстика за Хърватия: средно Бразилия е притежавала пазарен дял от около 98% за референтните години в периода между 2009 и 2011 г. Свързаната тарифна ставка за сурова захар от захарна тръстика по СТО за Хърватия е била 10% + 177 EUR за тон, което представлява еквивалент ad valorem от около 50%, като същевременно свързаната тарифна ставка за сурова захар от захарна тръстика по СТО за ЕС е 339 EUR за тон, което представлява еквивалент ad valorem от около 80%. В крайна сметка, за да се възстанови балансът на положението след присъединяването на Хърватия, двете страни се споразумяха за компенсация от 114 000 тона, от които 78 000 тона бяха разпределени на Бразилия (тарифни позиции 1701 13 10 и 1701 14 10), като се запазва досегашната ставка в рамките на квотата от 98 EUR за тон. Тази последна част ще подлежи на автономно прилагана ставка от 11 EUR за тон по време на ограничен преходен период от шест години и 54 EUR за тон през седмата година. Важно е да се припомни, че преходната ставка е от основно значение за поддържането на ниски стойности на общия договорен обем.

Птиче и пуешко месо: Вследствие на присъединяването на Хърватия към ЕС митата, които следва да се плащат в рамките на квотата на ЕС от Бразилия, продължават да бъдат по-високи от договорените мита, плащани преди разширяването, за два продукта: „Разфасовки от петли и кокошки, замразени“ (тарифни позиции 0207 14 10, 0207 14 50 и 0207 14 70) и „Разфасовки от пуйки, замразени“ (тарифни позиции 0207 27 10, 0207 27 20 и 0207 27 80). Двете страни се договориха да коригират обема на тарифните квоти за Бразилия, като се добавят съответно 4 766 тона при запазване на досегашната ставка в рамките на квотата от 0% и 610 тона при запазване досегашната ставка в рамките на квотата от 0%. Докладчикът счита, че Европейският парламент следва да даде съгласието си за сключване на споразумението. Дори в споразумението да не става въпрос за нови отстъпки, а за компенсации, докладчикът желае да подчертае чувствителността на разглежданите продукти за целия сектор на селското стопанство в ЕС, което породи известни притеснения. Съответните сектори се оплакаха от липсата на ангажираност и консултации от страна на Европейската комисия по време на такива преговори, което би могло да окаже въздействие върху тяхната бъдеща конкурентоспособност на пазара на ЕС. Освен това, именно поради чувствителността на въпроса за нашето селско стопанство, Европейският парламент следваше също да бъде напълно информиран по време на преговорите. Следователно докладчикът приканва Комисията да провежда бъдещите преговори съгласно правилата на СТО (член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от ГАТТ от 1994 г.) по по-прозрачен начин, като напълно информира Европейския парламент и съответните сектори на всички етапи и като взема под внимание техните становища, особено когато преговорите се отнасят за чувствителни продукти.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз

Позовавания

13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)06302016/0307(NLE)

Дата на сезиране

1.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

12.12.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

20.2.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.11.2016

24.1.2017

 

 

Дата на приемане

28.2.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

1

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

Дата на внасяне

3.3.2017


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

ENF

Mayer Georg

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Hautala Heidi

1

ENF

Mélin Joëlle

3

0

ENF

Jalkh Jean-François

PPE

Proust Franck, Saïfi Tokia

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност