DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

3.3.2017 - (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)) - ***

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Postup : 2016/0307(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0052/2017
Předložené texty :
A8-0052/2017
Rozpravy :
Hlasování :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (13037/2016),

–  s ohledem na návrh Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii (13038/2016),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 4 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0490/2016),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0052/2017),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Brazilské federativní republiky.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

S přistoupením Chorvatské republiky rozšířila Evropská unie svou celní unii, a proto byla v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO) (článek XXIV:6 GATT 1994) povinna zahájit jednání s Brazilskou federativní republikou o listině celních koncesí Chorvatska s cílem dohodnout se na vyrovnání souvisejícím s EU-28, neboť vnější celní tarif EU vede ke zvýšení cel pro Brazílii.

Výsledkem jednání s Brazílií je návrh dohody, která byla parafována dne 12. července 2016 a podepsána dne 25. listopadu 2016.

Prostřednictvím této dohody zahrne EU do své listiny pro celní území EU-28 listinu pro území EU-27 s úpravami, které se týkají celních kvót na surový cukr a drůbeží maso. Evropská komise připravuje v souvislosti s touto dohodou rovněž prováděcí nařízení týkající se různých celních kvót.

Surový cukr: Komise uvádí, že Brazílie byla pro Chorvatsko hlavním dodavatelem surového třtinového cukru. V referenčních letech 2009 až 2011 měla Brazílie v průměru přibližně 98% podíl na trhu. Vázaná celní sazba WTO pro Chorvatsko na surový třtinový cukr činila 10 % + 177 EUR za tunu, což odpovídalo valorickému clu ve výši přibližně 50 %, zatímco vázaná celní sazba WTO pro EU na surový třtinový cukr je 339 EUR za tunu, což odpovídá valorickému clu ve výši přibližně 80 %. V zájmu obnovení rovnováhy po přistoupení Chorvatska se obě strany nakonec dohodly na kompenzaci ve výši 114 000 tun, přičemž 78 000 tun bylo přiděleno Brazílii (čísla položek v sazebníku 1701 13 10 a 1701 14 10) a zůstala zachována současná sazba v rámci kvóty ve výši 98 EUR za tunu. Tato poslední část bude podléhat samostatně uplatňované sazbě ve výši 11 EUR za tunu během přechodného období šesti let a 54 EUR za tunu v sedmém roce. Je třeba připomenout, že přechodná sazba měla klíčový význam pro to, aby byl celkový dohodnutý objem udržen na nízké úrovni.

Drůbeží a krůtí maso: V důsledku rozšíření EU o Chorvatsko zůstávají cla, která má Brazílie v rámci kvóty EU platit, vyšší než cla, jimž před rozšířením podléhaly dva produkty, které byly předmětem jednání, tedy „dělené maso z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus, zmrazené “ (čísla položek v sazebníku 0207 14 10, 0207 14 50 a 0207 14 70) a „dělené maso z krocanů a krůt, zmrazené“ (čísla položek v sazebníku 0207 27 10, 0207 27 20 a 0207 27 80). Obě strany jednaly o úpravě objemu celních kvót přidělených Brazílii, přičemž jej zvýšily o 4 766 tun při zachování současné sazby v rámci kvóty ve výši 0 % a o 610 tun při zachování současné sazby v rámci kvóty 0 %.

Zpravodaj se domnívá, že Evropský parlament by měl udělit svůj souhlas s uzavřením této dohody. Ačkoli se tato dohoda netýká nových koncesí, ale kompenzací, chce zpravodaj zdůraznit, že dotčené produkty jsou pro celé odvětví zemědělství EU citlivou otázkou a že v souvislosti s tím vyvstaly určité obavy. Příslušná odvětví si stěžovala, že nebyla zapojena do jednání a že s nimi Komise nekonzultovala, což by mohlo mít dopad na jejich budoucí konkurenceschopnost na trhu EU. S ohledem na citlivost této problematiky pro naše odvětví zemědělství měl být navíc v průběhu jednání plně informován i Evropský parlament. Zpravodaj proto vyzývá Komisi, aby v budoucnu vedla jednání podle pravidel WTO (články XXIV:6 a XXVIII GATT 1994) transparentněji, aby plně informovala Evropský parlament a příslušná odvětví ve všech fázích jednání a aby brala v úvahu jejich názory, a to zejména v případě, že se jednání týkají citlivých produktů.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Brazilskou federativní republikou podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listině Chorvatské republiky v průběhu jejího přistoupení k Evropské unii

Referenční údaje

13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)06302016/0307(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

1.12.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

INTA

12.12.2016

 

 

 

Zpravodajové

Datum jmenování

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

20.2.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

9.11.2016

24.1.2017

 

 

Datum přijetí

28.2.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

1

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

Datum předložení

3.3.2017

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

31

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

ENF

Mayer Georg

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Hautala Heidi

1

ENF

Mélin Joëlle

3

0

ENF

Jalkh Jean-François

PPE

Proust Franck, Saïfi Tokia

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se