Διαδικασία : 2016/0307(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0052/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0052/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2017 - 9.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0078

ΣΥΣΤΑΣΗ     ***
PDF 667kWORD 56k
3.3.2017
PE 594.050v03-00 A8-0052/2017

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (13037/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13038/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0490/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0052/2017),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας, η ΕΕ διεύρυνε την τελωνειακή της ένωση και, ως εκ τούτου, υποχρεούται, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ (άρθρο XXIV παράγραφος 6 της GATT του 1994) να προβεί σε διαπραγματεύσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας σχετικά με τον δασμολογικό πίνακα της Κροατίας, προκειμένου να επέλθει τελικά συμφωνία για αντισταθμιστική προσαρμογή που συνδέεται με την ΕΕ των 28, καθώς το εξωτερικό δασμολογικό καθεστώς της ΕΕ συνεπάγεται αύξηση των δασμών για τη Βραζιλία.

Οι διαπραγματεύσεις με τη Βραζιλία κατέληξαν σε σχέδιο συμφωνίας που μονογραφήθηκε στις 12 Ιουλίου 2016 και υπογράφηκε στις 25 Νοεμβρίου 2016.

Μέσω της συμφωνίας αυτής, η ΕΕ θα ενσωματώσει στον πίνακά της για το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ των 28 τον πίνακα της ΕΕ των 27 με τροποποιήσεις που αφορούν δασμολογικές ποσοστώσεις για την ακατέργαστη ζάχαρη και το κρέας πουλερικών. Σε σύνδεση με τη συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει επίσης εκτελεστικό κανονισμό σχετικά με ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ).

Ακατέργαστη ζάχαρη: Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Βραζιλία ήταν ο κύριος προμηθευτής της Κροατίας όσον αφορά την ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο: Κατά μέσο όρο η Βραζιλία είχε μερίδιο αγοράς περίπου 98% κατά τα έτη αναφοράς 2009 έως 2011. Ο παγιοποιημένος δασμός του ΠΟΕ για την Κροατία όσον αφορά την ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ήταν 10% + 177 EUR ανά τόνο, ποσό που αντιστοιχεί κατ’ αξίαν σε περίπου 50%, ενώ ο παγιοποιημένος δασμός του ΠΟΕ για την ΕΕ όσον αφορά την ακατέργαστη ζάχαρη ζαχαροκάλαμου ανέρχεται σε 339 EUR ανά τόνο, το οποίο αντιστοιχεί κατ’ αξίαν σε περίπου 80%. Εν τέλει, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία της κατάστασης μετά την προσχώρηση της Κροατίας, τα δύο μέρη συμφώνησαν για αποζημίωση ύψους 114 000 τόνων, από τους οποίους 78 000 τόνοι κατανεμήθηκαν στη Βραζιλία (δασμολογικές κλάσεις 1701 13 10 και 1701 14 10) με διατήρηση του τρέχοντος εντός ποσόστωσης συντελεστή των 98 EUR ανά τόνο. Το τελευταίο αυτό τμήμα θα υπάγεται σε αυτόνομα εφαρμοζόμενο δασμό 11 EUR ανά τόνο κατά τη διάρκεια περιορισμένης μεταβατικής περιόδου έξι ετών και 54 EUR ανά τόνο κατά το έβδομο έτος. Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι ο μεταβατικός συντελεστής είχε καθοριστική σημασία προκειμένου να περιοριστεί ο συνολικός όγκος που συμφωνήθηκε.

Κρέας από πουλερικά και γάλους: Ως συνέπεια της διεύρυνσης μετά την προσχώρηση της Κροατίας, οι δασμοί που καταβάλλονται από τη Βραζιλία στο πλαίσιο του εντός ποσόστωσης συντελεστή της ΕΕ παραμένουν υψηλότεροι από τους δασμούς που κατέβαλλε πριν από τη διεύρυνση για δύο προϊόντα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης: «Τεμάχια από πετεινούς και κότες του είδους gallus domesticus, κατεψυγμένα» (δασμολογικές κλάσεις 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70) και «Τεμάχια από γάλους και γαλοπούλες, κατεψυγμένα» (δασμολογικές κλάσεις 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80). Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη διαπραγματεύθηκαν την αναπροσαρμογή του όγκου των ΔΠ που κατανέμονται στη Βραζιλία, με προσθήκη, αντιστοίχως, 4 766 τόνων, με διατήρηση του τρέχοντος εντός ποσόστωσης συντελεστή ύψους 0%, και 610 τόνων με διατήρηση του τρέχοντος εντός ποσόστωσης συντελεστή ύψους 0%. Ο εισηγητής θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει την έγκρισή του για τη σύναψη της συμφωνίας. Ακόμη και αν η συμφωνία δεν αφορά νέες παραχωρήσεις αλλά αντισταθμίσεις, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει την ευαισθησία των εν λόγω προϊόντων για το σύνολο του γεωργικού τομέα της ΕΕ, που έχει προκαλέσει ορισμένες ανησυχίες. Οι σχετικοί τομείς έχουν διαμαρτυρηθεί για την έλλειψη συμμετοχής και διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα στην αγορά της ΕΕ. Επιπλέον, κυρίως λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα του θέματος για τον γεωργικό μας τομέα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπρεπε να είχε ενημερωθεί πλήρως και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής καλεί την Επιτροπή να διεξάγει τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ (άρθρο XXIV παράγραφος 6 και του άρθρου XXVIII της GATT του 1994) με πιο διαφανή τρόπο, ενημερώνοντας πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους συναφείς τομείς σε όλα τα στάδια και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις τους, ιδίως όταν οι διαπραγματεύσεις αφορούν ευαίσθητα προϊόντα.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αναφορές

13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)06302016/0307(NLE)

Ημερομηνία διαβούλευσης / αίτησης έγκρισης

1.12.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

12.12.2016

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

20.2.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

9.11.2016

24.1.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

28.2.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

Ημερομηνία κατάθεσης

3.3.2017


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

ENF

Mayer Georg

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Hautala Heidi

1

ENF

Mélin Joëlle

3

0

ENF

Jalkh Jean-François

PPE

Proust Franck, Saïfi Tokia

Επεξήγηση συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχές

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου