SOOVITUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta

3.3.2017 - (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)) - ***

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Menetlus : 2016/0307(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0052/2017
Esitatud tekstid :
A8-0052/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (13037/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelist kirjavahetuse vormis lepingu projekti, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus (13038/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 lõike 4 esimesele lõigule ja artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktile v (C8-0490/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni soovitust (A8-0052/2017),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Brasiilia Liitvabariigi valitsusele ja parlamendile.

SELETUSKIRI

Horvaatia Vabariigi ühinemisega laiendas EL oma tolliliitu ja seepärast tuli vastavalt WTO eeskirjadele (1944. aasta GATTi artikli XXIV lõige 6) alustada läbirääkimisi Brasiilia Liitvabariigiga Horvaatia loendite üle, et leppida kokku EL 28 tuleneva kompenseeriva kohanduse suuruses, kuna ELi välise tollitariifirežiimi vastuvõtmise tulemusena tõusevad Brasiilia tariifid.

Brasiiliaga peetud läbirääkimiste tulemusena koostati lepingu eelnõu, mis parafeeriti 12. juulil 2016 ja allkirjastati 25. novembril 2016.

Selle lepinguga lisab oma EL 28 tolliterritooriumi loendisse EL 27 loendis sisalduvad kontsessioonid koos muudatustega, mis on seotud toorsuhkru ja kodulinnuliha tariifikootidega. Lepingu raames valmistab Euroopa Komisjon samuti ette mitut tariifikvooti käsitleva rakendusmääruse.

Toorsuhkur Komisjoni andmetel oli Horvaatia peamine toor-roosuhkru tarnija Brasiilia. Võrdlusaastatel 2009–2011 oli Brasiilia keskmine turuosa ligikaudu 98 %. Horvaatia toor-roosuhkrut puudutav siduv WTO tollimaksumäär oli 10 % + 177 eurot tonni kohta, mis vastab väärtuseliselt ligikaudu 50 %, kuid ELi toor-roosuhkrut puudutav WTO siduv tollimaksumäär on 339 eurot tonni kohta, mis vastab väärtuseliselt ligikaudu 80 %. Horvaatia ühinemisele järgneva olukorra uuesti tasakaalustamiseks leppisid kaks poolt lõpuks kokku 114 000 tonni kompenseerimises, millest 78 000 tonni eraldati Brasiiliale (tariifiartikli numbrid 1701 13 10 ja 1701 14 10), millega säilitati praegune kvoodijärgne tariif 98 eurot tonni kohta. 78 000 tonni suhtes kohaldatakse kuue aasta pikkusel piiratud üleminekuperioodil määra 11 eurot/tonn ja seitsmendal aastal 54 eurot/tonn. Oluline on meelde tuletada, et üleminekumäära kehtestamine on olnud oluline, et piirata kokkulepitud kogumahtu.

Kodulinnu- ja kalkuniliha Horvaatia ühinemise tõttu on Brasiilia ELis makstavad tollitariifid kõrgemad enne laienemist makstud tariifidest kahe läbirääkimiste teemaks olnud tooterühma puhul: „Liiki Gallus domesticus kuuluvate kodulindude rümba tükid, külmutatud“ (tariifiartikli numbrid 0207.14.10, 0207.14.50 ja 0207.14.70) ning „Kalkuni tükid, külmutatud“ (tariifiartikli numbrid 0207.27.10, 0207.27.20 ja 0207.27.80). Pooled pidasid läbirääkimisi, et kohandada Brasiiliale eraldatud tollikvootide mahtu, lisades vastavalt 4766 tonni, säilitades praeguse kvoodijärgse tariifi 0 %, ja 610 tonni, säilitades praeguse kvoodijärgse tariifi 0 %. Raportöör on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks andma lepingu sõlmimiseks nõusoleku. Kuigi lepingus ei käsitleta uusi kontsessioone, vaid kompensatsioone, soovib raportöör rõhutada, et kõnesolevad tooted on kogu ELi põllumajandussektori jaoks tundlik küsimus, mis on teatavat muret tekitanud. Nimetatud sektorid on kurtnud, et Euroopa Komisjon ei ole neid kaasanud ega nendega konsulteerinud läbirääkimiste ajal, millel võib olla mõju nende sektorite edaspidisele konkurentsivõimele ELi turul. Kuna põllumajandussektorile on see tundlik küsimus, siis oleks Euroopa Parlamenti tulnud läbirääkimiste ajal samuti täielikult teavitada Seepärast kutsub raportöör komisjoni pidama edaspidi WTO eeskirjade raames (1994. aasta GATTi artikli XXIV lõige 6 ja artikkel XXVIII) toimuvaid läbirääkimisi läbipaistvamal viisil, teavitades täielikult Euroopa Parlamenti ja asjaomaseid sektoreid läbirääkimise kõikides järkudes ja nende seisukohti arvesse võttes, eriti kui läbirääkimiste teemaks on tundlikud tooted.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vaheline kirjavahetuse vormis leping, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus

Viited

13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)06302016/0307(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

1.12.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.12.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

20.2.2017

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.11.2016

24.1.2017

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.2.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

31

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

Esitamise kuupäev

3.3.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

31

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

ENF

Mayer Georg

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

Verts/ALE

Buchner Klaus, Hautala Heidi

1

ENF

Mélin Joëlle

3

0

ENF

Jalkh Jean-François

PPE

Proust Franck, Saïfi Tokia

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu