Izvješće - A8-0052/2017Izvješće
A8-0052/2017

PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća  o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

3.3.2017 - (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)) - ***

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Postupak : 2016/0307(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0052/2017
Podneseni tekstovi :
A8-0052/2017
Rasprave :
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (13037/2016),

–  uzimajući u obzir nacrt Sporazuma u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji (13038/2016),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom v. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0490/2016),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. i članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A8-0052/2017),

1.  daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Savezne Republike Brazila.

OBRAZLOŽENJE

S pristupanjem Republike Hrvatske Europska unija proširila je svoju carinsku uniju te je stoga u skladu s pravilima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) (članak XXIV. stavak 6. GATT-a iz 1994.) morala pokrenuti pregovore sa Saveznom Republikom Brazilom u vezi s tarifnim rasporedom Hrvatske kako bi se na kraju usuglasila kompenzacijska prilagodba povezana s 28 država članica EU-a s obzirom na to da vanjski tarifni sustav EU-a dovodi do povećanja carina za Brazil.

Iz pregovora s Brazilom proizišao je nacrt sporazuma koji je parafiran 12. srpnja 2016. i potpisan 25. studenoga 2016.

Tim sporazumom EU će u svoj raspored carinskog područja 28 država članica EU-a uvrstiti onaj koji se odnosi na 27 država članica EU-a s izmjenama carinskih kvota za sirovi šećer i meso peradi. Europska komisija također priprema provedbenu uredbu u vezi s nekoliko carinskih kvota koje se odnose na sporazum.

Sirovi šećer: Prema navodima Komisije, Brazil je bio glavni dobavljač sirovoga šećera od šećerne trske za Hrvatsku: Brazil je tijekom referentnih godina od 2009. do 2011. u prosjeku imao tržišni udio od oko 98 %. Obvezujuća carinska stopa WTO-a za sirovi šećer od šećerne trske za Hrvatsku bila je 10 % + 177 EUR po toni, što je ekvivalent ad valorem od oko 50 %, dok obvezujuća carinska stopa WTO-a za sirovi šećer od šećerne trske za EU iznosi 339 EUR po toni, što je ekvivalent ad valorem od oko 80 %. U konačnici, radi ponovne uspostave ravnoteže nakon pristupanja Hrvatske, dvije su se strane složile oko kompenzacije od 114 000 tona, od čega je 78 000 tona dodijeljeno Brazilu (tarifne oznake 1701 13 10 and 1701 14 10) uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 98 EUR po toni. Taj posljednji dio bit će podložan autonomno primijenjenoj stopi od 11 EUR po toni tijekom ograničenog prijelaznog razdoblja od šest godina i 54 EUR po toni u sedmoj godini. Važno je podsjetiti da je prijelazna stopa bila ključna za zadržavanje niske ukupne dogovorene količine.

Meso peradi i puretina: Kao posljedica proširenja na Hrvatsku, carine koje Brazil treba platiti unutar kvote EU-a i dalje su više od carina koje je plaćao prije proširenja za dva proizvoda o kojima se pregovaralo: „komadi kokoši vrste Gallus domesticus, smrznuti” (tarifne oznake 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70) i „komadi purana, smrznuti” (tarifne oznake 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80). Dvije su strane dogovorile da se količine obuhvaćene carinskim kvotama za Brazil prilagode tako da se za prvi proizvod doda 4 766 tona uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 0 % i za potonji 610 tona uz zadržavanje sadašnje stope unutar kvote od 0 %.

Izvjestitelj smatra da bi Europski parlament trebao dati suglasnost za sklapanje sporazuma. Iako se sporazum ne odnosi na nove koncesije nego na kompenzacije, izvjestitelj želi naglasiti osjetljivost proizvoda o kojima je riječ za cijeli poljoprivredni sektor EU-a, koja je izazvala određenu zabrinutost. Relevantni sektori žalili su se što ih Europska komisija nije dovoljno uključila i s njima se konzultirala tijekom tih pregovora koji bi mogli imati učinak na njihovu buduću konkurentnost na tržištu EU-a. Nadalje, osobito zbog osjetljivosti tog pitanja za naš poljoprivredni sektor, i Europski parlament trebao je biti potpuno informiran tijekom pregovora. Stoga izvjestitelj poziva Komisiju da vodi buduće pregovore u okviru pravila WTO-a (članak XXIV. stavak 6. i članak XXVIII. GATT-a iz 1994.) uz veću transparentnost i uz potpuno informiranje Europskoga parlamenta i relevantnih sektora u svim fazama te da uzima u obzir njihova stajališta, posebno kad se pregovara o osjetljivim proizvodima.

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum u obliku razmjene pisama između Europske unije i Savezne Republike Brazila na temelju članka XXIV. stavka 6. i članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u pogledu izmjene koncesija u rasporedu Republike Hrvatske u okviru njezina pristupanja Europskoj uniji

Referentni dokumenti

13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)06302016/0307(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

1.12.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

12.12.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

20.2.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

9.11.2016

24.1.2017

 

 

Datum usvajanja

28.2.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

Datum podnošenja

3.3.2017

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

31

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

ENF

Mayer Georg

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Hautala Heidi

1

ENF

Mélin Joëlle

3

0

ENF

Jalkh Jean-François

PPE

Proust Franck, Saïfi Tokia

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani