AJÁNLÁS az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

3.3.2017 - (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)) - ***

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
A vélemény előadója: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Eljárás : 2016/0307(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0052/2017
Előterjesztett szövegek :
A8-0052/2017
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (13037/2016),

–  tekintettel az Európai Unió és az Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás tervezetére (13038/2016),

–  tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0490/2016),

–  tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) és (4) bekezdésére és 108. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A8-0052/2017),

1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Brazil Szövetségi Köztársaság kormányának és parlamentjének.

INDOKOLÁS

A Horvát Köztársaság csatlakozásával az Európai Unió kibővítette vámunióját, ezért a WTO szabályai (az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja) értelmében az EU-28-hoz kapcsolódó kompenzációs kiigazítás végső megállapítása érdekében az Európai Unió köteles volt tárgyalásokat kezdeni a Brazil Szövetségi Köztársasággal Horvátország engedményes listája vonatkozásában, mivel az EU külső vámtarifarendszeréből eredően emelkednek a vámtarifák Brazíliában.

A Brazil Szövetségi Köztársasággal folytatott tárgyalások eredményeképpen megállapodástervezet jött létre, amelyet 2016. július 12-én parafáltak és 2016. november 25-én írtak alá.

E megállapodás révén az Európai Unió az EU-28 vámterületére vonatkozó engedményes listájába beépíti az EU-27-ek vámterületére vonatkozó listát, a nyerscukorra és a baromfihúsra vonatkozó vámkontingensekhez kapcsolódó módosításokkal. A megállapodással összefüggésben az Európai Bizottság végrehajtási rendeletet is előkészít számos vámkontingensre vonatkozóan.

Nyerscukor: A Bizottság szerint Brazília volt Horvátország legfőbb nyersnádcukor-beszállítója: a 2009 és 2011 közötti referenciaévekben átlagosan körülbelül 98%-os piaci részesedéssel rendelkezett. Horvátország nyers nádcukorra vonatkozó kötött WTO-vámkontingense 10% + 177 EUR/tonna volt, amely értékvámban kifejezve hozzávetőlegesen 50%-ot jelent, míg ugyanez az Európai Unió esetében 339 EUR/tonna volt, amely értékvámban kifejezve nagyjából 80%-nak feleltethető meg. Végül a helyzet egyensúlyának Horvátország csatlakozását követő helyreállítása érdekében a két fél 114 000 tonnányi kompenzációról állapodott meg, melyből 78 000 tonnát Brazíliának osztottak ki (vámtarifaszám: 1701 13 10 és 1701 14 10), és fenntartották a jelenlegi 98 EUR/tonna (kontingensen belüli mennyiségre vonatkozó) vámtételt. Erre az utolsó tételre egy hat évig tartó, korlátozott átmeneti időszakban önállóan kivetett, 11 EUR/tonna értékű vám alkalmazandó, amely a hetedik évben 54 EUR/tonna értékű vámra módosul majd. Fontos megjegyezni, hogy az ideiglenes vám kulcsfontosságúnak bizonyult a megállapodás szerinti teljes mennyiség alacsonyan tartása tekintetében.

Baromfi- és pulykahús: Horvátország csatlakozásának következtében a Brazília által az uniós vámkontingensen belül fizetendő vámok továbbra is magasabbak a bővítést megelőző időszakban fizetett vámoknál a következő két tárgyalt termék esetében: a „Gallus domesticus fajhoz tartozó szárnyasok darabolva, fagyasztva” (vámtarifaszám: 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70) és a „Pulyka darabolva, fagyasztva” (vámtarifaszám: 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80). A két fél tárgyalásokat folytatott a Brazília számára megítélt vámkontingensek mennyiségének kiigazításáról, a jelenlegi 0%-os vámkontingenst fenntartandó 4766, illetve 610 tonnával növelve azokat. Az előadó úgy véli, hogy az Európai Parlamentnek egyetértését kell adnia a megállapodás megkötéséhez. Ugyan a megállapodás nem új engedményekkel, hanem kompenzációval foglalkozik, az előadó hangsúlyozni kívánja a szóban forgó termékek érzékenységét a teljes uniós mezőgazdasági ágazatra nézve, ami bizonyos aggodalmakra ad okot. Az érintett ágazatok képviselői arra panaszkodnak, hogy az Európai Bizottság nem vonta be őket azokba tárgyalásokba, melyek hatást gyakorolhattak volna jövőbeli versenyképességükre az Unió piacán, továbbá a konzultációk hiányát is kifogásolták. Ezenfelül – főként az ügynek a mezőgazdasági ágazatunkat érintő érzékenysége miatt – az Európai Parlamentnek is teljes körű tájékoztatást kellett volna kapnia a tárgyalások folyamán. Az előadó felkéri tehát a Bizottságot, hogy a WTO-szabályoknak megfelelően (az 1994. évi GATT XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján) a jövőben tartandó tárgyalásokat átláthatóbb módon folytassa le, valamennyi szakaszban teljes körű tájékoztatást nyújtva az Európai Parlament és az érintett ágazatok számára, figyelembe véve meglátásaikat, különösen akkor, amikor a tárgyalások érzékeny termékeket érintenek.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja és XXVIII. cikke alapján, a Horvát Köztársaság engedményes listáján szereplő engedményeknek ezen ország Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás

Hivatkozások

13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)06302016/0307(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

1.12.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

12.12.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

20.2.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.11.2016

24.1.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

28.2.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

Benyújtás dátuma

3.3.2017

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

31

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

ENF

Mayer Georg

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Hautala Heidi

1

ENF

Mélin Joëlle

3

0

ENF

Jalkh Jean-François

PPE

Proust Franck, Saïfi Tokia

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik