Procedūra : 2016/0307(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0052/2017

Pateikti tekstai :

A8-0052/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/03/2017 - 9.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0078

REKOMENDACIJA     ***
PDF 585kWORD 54k
3.3.2017
PE 594.050v03-00 A8-0052/2017

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

Tarptautinės prekybos komitetas

Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (13037/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą projektą (13038/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0490/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto rekomendaciją (A8-0052/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Brazilijos Federacinės Respublikos parlamentams ir vyriausybėms.


AIŠKINAMOJI DALIS

Į Europos Sąjungą įstojus Kroatijos Respublikai, išsiplėtė ES muitų sąjunga, todėl Europos Sąjunga pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisykles (1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalis) buvo įpareigota pradėti derybas su Brazilijos Federacine Respublika dėl Kroatijos muitų tarifų sąrašo, kad galiausiai būtų susitarta dėl kompensacinio sureguliavimo, susijusio su 28 ES šalimis, nes dėl ES išorės muitų tarifų režimo padidėja muitų tarifai Brazilijai.

Po derybų su Brazilija buvo parengtas ir 2016 m. liepos 12 d. parafuotas bei lapkričio 25 d. pasirašytas Susitarimo projektas.

Pagal šį Susitarimą ES į savo muitų tarifų sąrašą, skirtą 28 ES šalių muitų teritorijai, įtrauks 27 ES šalims skirtą sąrašą su pakeitimais, susijusiais su paukštienos ir žaliavinio cukraus tarifinėmis kvotomis. Šiuo metu Europos Komisija taip pat rengia su Susitarimu susijusį įgyvendinimo reglamentą dėl kelių tarifinių kvotų (TK).

Žaliavinis cukrus. Komisijos nuomone, Brazilija buvo pagrindinė Kroatijos žaliavinio cukranendrių cukraus tiekėja. 2009–2011 ataskaitiniais metais Brazilijos rinkos dalis vidutiniškai sudarė apie 98 proc. rinkos. Kroatijos pagal PPO privaloma žaliavinio cukranendrių cukraus muito norma buvo 10 proc. + 177 EUR už toną, t. y. apie 50 proc. ad valorem ekvivalento, o ES pagal PPO privaloma žaliavinio cukranendrių cukraus muito norma yra 339 EUR už toną, t. y. apie 80 proc. ad valorem ekvivalento. Galiausiai siekiant atkurti padėtį, kuri susiklostė į ES įstojus Kroatijai, abi šalys susitarė dėl 114 000 tonų kompensacijos, iš kurių 78 000 tonų buvo paskirta Brazilijai (tarifų eilutės: 1701 13 10 ir 1701 14 10), toliau taikant šiai kvotai dabartinę 98 EUR už toną muito normą. Pastarajai daliai per ribotą šešerių metų pereinamąjį laikotarpį bus automatiškai taikomas 11 EUR už toną tarifas ir 54 EUR už toną tarifas – septintaisiais metais. Svarbu priminti, kad pereinamojo laikotarpio norma buvo itin svarbi siekiant sumažinti bendrą kiekį, dėl kurio susitarta.

Paukštiena ir kalakutiena. Dėl Kroatijos įstojimo į ES Brazilijos pagal ES kvotą mokėtini muitai tebėra didesni nei prieš ES plėtrą mokėti muitai šiems dviem produktams, dėl kurių derėtasi: sušaldytoms naminių vištų (Gallus domesticus rūšies) skerdenoms (tarifų eilutės: 0207 14 10, 0207 14 50 ir 0207 14 70) ir sušaldytoms kalakutų skerdenoms (tarifų eilutės: 0207 27 10, 0207 27 20 ir 0207 27 80). Abi šalys susiderėjo pakoreguoti Brazilijai skirtos tarifinės kvotos dydį, pridedant atitinkamai 4 766 tonas ir toliau taikant šiai kvotai dabartinę 0 proc. muito normą bei 610 tonų toliau taikant šiai kvotai dabartinę 0 proc. muito normą. Pranešėjas mano, kad Europos Parlamentas turėtų pritarti šio Susitarimo sudarymui. Net jei susitarimas nėra dėl naujų nuolaidų, o dėl kompensacijų, pranešėjas nori pabrėžti svarstomų produktų svarbą visam ES žemės ūkio sektoriui, kurio atstovams kilo tam tikrų abejonių. Atitinkamų sektorių atstovai skundėsi, kad šiose derybose pasigendama Europos Komisijos dalyvavimo ir konsultavimosi su ja, nes tai galėtų turėti įtakos būsimam jų konkurencingumui ES rinkoje. Be to, ypač atsižvelgiant į šio klausimo svarbą mūsų žemės ūkio sektoriui, Europos Parlamentas turėtų būti visapusiškai informuotas, taip pat ir derybų metu. Todėl pranešėjas ragina Komisiją vykdyti būsimas derybas pagal PPO taisykles (1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalis ir XXVIII straipsnis) skaidriau, visapusiškai informuojant Europos Parlamentą ir atitinkamų sektorių atstovus visais etapais ir atsižvelgiant į jų nuomonę, visų pirma tais atvejais, kai derybos yra susijusios su svarbiais produktais.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą

Nuorodos

13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)06302016/0307(NLE)

Konsultavimosi data / prašymas dėl pritarimo

1.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

12.12.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

20.2.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

9.11.2016

24.1.2017

 

 

Priėmimo data

28.2.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

1

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

Pateikimo data

3.3.2017


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

31

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

ENF

Mayer Georg

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Hautala Heidi

1

ENF

Mélin Joëlle

3

0

ENF

Jalkh Jean-François

PPE

Proust Franck, Saïfi Tokia

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Teisinė informacija - Privatumo politika