Procedūra : 2016/0307(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0052/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0052/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/03/2017 - 9.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0078

IETEIKUMS     ***
PDF 587kWORD 54k
3.3.2017
PE 594.050v03-00 A8-0052/2017

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

Starptautiskās tirdzniecības komiteja

Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (13037/2016),

–  ņemot vērā projektu nolīgumam vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (13038/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 207. panta 4. punktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0490/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ieteikumu (A8-0052/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Brazīlijas Federatīvās Republikas valdībai un parlamentam.


PASKAIDROJUMS

Līdz ar Horvātijas Republikas pievienošanos ES paplašināja savu muitas savienību un tādēļ saskaņā ar PTO noteikumiem (1994. gada GATT XXIV panta 6. punkts) tai bija jāsāk sarunas ar Brazīlijas Federatīvo Republiku par Horvātijas tarifu sarakstu, lai galu galā vienotos par kompensējošu pielāgojumu saistībā ar ES-28, jo ES ārējā tarifa režīms Brazīlijai rada tarifu paaugstinājumu.

Ar Brazīliju risināto sarunu rezultātā tika sagatavots nolīguma projekts, ko parafēja 2016. gada 12. jūlijā un parakstīja 2016. gada 25. novembrī.

Saskaņā ar šo nolīgumu ES savā sarakstā, kas paredzēts ES-28 valstu muitas teritorijai, iekļaus ES-27 sarakstu, paredzot izmaiņas saistībā ar tarifa likmes kvotām jēlcukuram un mājputnu gaļai. Saistībā ar nolīgumu Eiropas Komisija arī gatavo īstenošanas regulu attiecībā uz vairākām tarifa likmes kvotām.

Jēlcukurs. Saskaņā ar Komisijas datiem Brazīlija bija galvenā niedru jēlcukura piegādātāja Horvātijai — Brazīlijas tirgus daļa atsauces gados (2009–2011) vidēji bija 98 %. Horvātijas fiksētā PTO nodevas likme niedru jēlcukuram bija 10 % + EUR 177 par tonnu, kas atbilst ad valorem ekvivalentam aptuveni 50 % apjomā, savukārt ES fiksētā PTO nodevas likme niedru jēlcukuram ir EUR 339 par tonnu, kas atbilst ad valorem ekvivalentam aptuveni 80 % apjomā. Lai pēc Horvātijas pievienošanās no jauna līdzsvarotu situāciju, abas puses vienojās par kompensāciju 114 000 tonnu apjomā, no kurām 78 000 tonnas tika piešķirtas Brazīlijai (tarifa pozīcijas 1701 13 10 un 1701 14 10), saglabājot pašreizējo kvotas likmi EUR 98 par tonnu. Šai pēdējai daļai ierobežotu pārejas laika periodu (sešus gadus) neatkarīgi piemēros likmi EUR 11 par tonnu un pārejas perioda septītajā gadā — EUR 54 par tonnu. Svarīgi atcerēties, ka pārejas likmei ir bijusi izšķiroša nozīme, lai ierobežotu kopējo apjomu, par ko panākta vienošanās.

Mājputnu gaļa. Līdz ar Horvātijas pievienošanos Savienībai Brazīlijai saskaņā ar ES kvotas likmi ir jāmaksā augstākas (nekā pirms pievienošanās) nodevas par šādiem diviem apspriestajiem produktiem: „saldēti vistu gabali” (tarifa pozīcijas 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70) un „saldēti tītaru gabali” (tarifa pozīcijas 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80). Abas puses risināja sarunas nolūkā koriģēt Brazīlijai piešķirtās tarifa likmes kvotas, pievienojot attiecīgi 4766 tonnas (saglabājot pašreizējo kvotas likmi 0 %) un 610 tonnas (saglabājot pašreizējo kvotas likmi 0 %). Referents uzskata, ka Eiropas Parlamentam būtu jāsniedz piekrišana nolīguma noslēgšanai. Lai arī nolīgums neattiecas uz jaunām koncesijām, bet gan kompensācijām, referents vēlas uzsvērt, ka attiecīgie produkti ir jutīgs jautājums visai ES lauksaimniecības nozarei, un tas ir izraisījis zināmas bažas. Attiecīgās nozares ir sūdzējušās, ka Eiropas Komisija nav tās iesaistījusi un nav ar tām apspriedusies šo sarunu laikā, un tas varētu ietekmēt to turpmāko konkurētspēju ES tirgū. Turklāt, jo īpaši ņemot vērā, ka šis ir jutīgs jautājums mūsu lauksaimniecības nozarei, sarunu laikā būtu vajadzējis pilnībā informēt arī Eiropas Parlamentu. Tāpēc referents aicina Komisiju turpmākās sarunas saskaņā ar PTO noteikumiem (1994. gada GATT XXIV panta 6. punkts un XXVIII pants) risināt pārredzamākā veidā, pilnībā informējot Eiropas Parlamentu un attiecīgās nozares visos sarunu posmos un ņemot vērā to viedokļus, jo īpaši tad, ja sarunas attiecas uz konkrētiem jutīga rakstura produktiem.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai

Atsauces

13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)06302016/0307(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

1.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

12.12.2016

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

20.2.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

9.11.2016

24.1.2017

 

 

Pieņemšanas datums

28.2.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

1

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

Iesniegšanas datums

3.3.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

31

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

ENF

Mayer Georg

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Hautala Heidi

1

-

ENF

Mélin Joëlle

3

0

ENF

Jalkh Jean-François

PPE

Proust Franck, Saïfi Tokia

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika