AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie

3.3.2017 - (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)) - ***

Commissie internationale handel
Rapporteur: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Procedure : 2016/0307(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A8-0052/2017
Ingediende teksten :
A8-0052/2017
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (13037/2016),

–  gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (13038/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0490/2016),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0052/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Federale Republiek Brazilië.

BEKNOPTE MOTIVERING

Met de toetreding van de Republiek Kroatië heeft de Europese Unie haar douane-unie uitgebreid. Uit hoofde van de regels van de Wereldhandelsorganisatie ("WTO") (artikel XXIV, lid 6, van de GATT 1994) moest de Europese Unie bijgevolg onderhandelingen openen met de Federale Republiek Brazilië over de tarievenlijst van Kroatië om uiteindelijk tot overeenstemming te komen over een compenserende regeling die verband houdt met de EU-28, omdat het buitentarief van de EU tot hogere tarieven leidt voor Brazilië.

De onderhandelingen met Brazilië hebben geleid tot een ontwerpovereenkomst die op 12 juli 2016 werd geparafeerd en op 25 november 2016 werd ondertekend.

Middels deze overeenkomst verwerkt de Europese Unie in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EU-28 de lijst van de EU-27 met wijzigingen in het tariefcontingent voor ruwe suiker en vlees van pluimvee. In verband met deze overeenkomst werkt de Europese Commissie ook aan een uitvoeringsverordening betreffende verschillende tariefcontingenten.

Ruwe suiker: Volgens de Commissie was Brazilië voor Kroatië de belangrijkste leverancier van ruwe rietsuiker. Tijdens de referentiejaren 2009 tot 2011 had Brazilië een marktaandeel van gemiddeld ongeveer 98 %. Het bij de WTO geconsolideerde recht van Kroatië voor ruwe rietsuiker bedroeg 10 % + 177 EUR/ton, wat overeenkomt met een ad valorem-recht van ongeveer 50 %, terwijl het bij de WTO geconsolideerde recht van de EU voor ruwe rietsuiker 339 EUR/ton bedraagt, wat overeenkomt met een ad valorem-recht van ongeveer 80 %. Teneinde de situatie na de toetreding van Kroatië opnieuw in evenwicht te brengen bereikten beide partijen uiteindelijk overeenstemming over een compensatie van 114 000 ton, waarvan 78 000 ton werd toegewezen aan Brazilië (tariefposten 1701 13 10 en 1701 14 10), en het behoud van het huidige recht van 98 EUR/ton binnen het contingent. Op dit laatste deel zal autonoom een recht van 11 EUR/ton worden toegepast gedurende een beperkte overgangsperiode van zes jaar en van 54 EUR/ton in het zevende jaar. Er zij op gewezen dat het overgangstarief van cruciaal belang was om het overeengekomen totale volume laag te houden.

Pluimvee- en kalkoenvlees: Als gevolg van de uitbreiding met Kroatië blijven de door Brazilië te betalen rechten binnen het contigent van de Europese Unie hoger dan de rechten die vóór de uitbreiding werden betaald voor twee producten waarover onderhandeld is: "Delen van hanen of kippen, bevroren", (tariefposten 0207 14 10, 0207 14 50 en 0207 14 70) en "Delen van kalkoenen, bevroren" (tariefposten 0207 27 10, 0207 27 20 en 0207 27 80). Beide partijen hebben onderhandeld over de aanpassing van het volume van de aan Brazilië toegewezen tariefcontingenten, door toevoeging van respectievelijk 4 766 ton met behoud van het huidige recht van 0 % binnen het contingent en 610 ton met behoud van het huidige recht van 0 % binnen het contingent. De rapporteur is van mening dat het Europees Parlement zijn goedkeuring dient te hechten aan de sluiting van de overeenkomst. Hoewel de overeenkomst geen betrekking heeft op nieuwe concessies maar op compensaties, wil de rapporteur toch benadrukken hoe gevoelig de producten in kwestie voor de gehele landbouwsector van de EU zijn, aangezien dit tot bezorgdheid heeft geleid. De betrokken sectoren hebben zich erover beklaagd dat de Europese Commissie hen onvoldoende betrokken en geraadpleegd heeft tijdens deze onderhandelingen, die van invloed kunnen zijn op hun toekomstige concurrentievermogen op de EU-markt. Bovendien had ook het Europees Parlement tijdens de onderhandelingen volledig ingelicht moeten worden, zeker gelet op de gevoeligheid van deze materie binnen onze landbouwsector. Om deze reden nodigt de rapporteur de Commissie uit om in de toekomst op een transparantere wijze te onderhandelen uit hoofde van de regels van de WTO (artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994), het Europees Parlement en de betrokken sectoren in alle fasen volledig in te lichten en rekening te houden met hun standpunten, met name wanneer de onderhandelingen betrekking hebben op gevoelige producten.

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie

Document- en procedurenummers

13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)06302016/0307(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

1.12.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

INTA

12.12.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

20.2.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

9.11.2016

24.1.2017

 

 

Datum goedkeuring

28.2.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

31

1

3

Bij de eindstemming aanwezige leden

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

Datum indiening

3.3.2017

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

31

+

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

Campbell Bannerman David, Loones Sander, McClarkin Emma, Starbatty Joachim

EFDD

Beghin Tiziana

ENF

Mayer Georg

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Hautala Heidi

1

-

ENF

Mélin Joëlle

3

0

ENF

Jalkh Jean-François

PPE

Proust Franck, Saïfi Tokia

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding