ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

3.3.2017 - (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE)) - ***

Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Postup : 2016/0307(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0052/2017
Predkladané texty :
A8-0052/2017
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

(13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (13037/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii (13038/2016),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0490/2016),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0052/2017),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Brazílskej federatívnej republiky.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Pristúpením Chorvátskej republiky rozšírila Európska únia svoju colnú úniu, čo si v súlade s pravidlami WTO (článok XXIV:6 dohody GATT 1994) vyžiadalo, aby začala rokovania s Brazílskou federatívnou republikou o listine colných koncesií Chorvátska s cieľom dohodnúť kompenzačné vyrovnanie spojené s EÚ-28, pretože vonkajší colný režim EÚ spôsobuje zvýšenie ciel pre Brazíliu.

Rokovania s Brazíliou vyústili do návrhu dohody parafovaného 12. júla 2016 a podpísaného 25. novembra 2016.

Prostredníctvom tejto dohody EÚ zaradí na svoju listinu pre colné územie EÚ-28 listinu EÚ-27 s úpravami, ktoré sa týkajú colných kvót na surový cukor a hydinové mäso. V súvislosti s touto dohodou Európska komisia pripravuje aj vykonávacie nariadenie o niekoľkých colných kvótach.

Surový cukor: Podľa Komisie bola Brazília hlavným dodávateľom surového trstinového cukru pre Chorvátsko. Počas referenčných rokov 2009 až 2011 bol podiel Brazílie na trhu v priemere približne 98 %. Viazaná colná sadzba WTO pre Chorvátsko na surový trstinový cukor bola 10 % + 177 EUR za tonu, čo predstavovalo valorické clo približne 50 %, zatiaľ čo viazaná colná sadzba WTO pre EÚ na surový trstinový cukor je 339 EUR za tonu, čo predstavuje valorické clo približne 80 %. S cieľom vyvážiť situáciu po pristúpení Chorvátska sa nakoniec obe strany dohodli na kompenzácii 114 000 ton, pričom 78 000 ton sa vyčleňuje pre Brazíliu (čísla colných položiek 1701 13 10 a 1701 14 10) a súčasná sadzba v rámci kvóty vo výške 98 EUR za tonu zostáva zachovaná. Na túto poslednú časť sa bude vzťahovať autonómne uplatňovaná sadzba vo výške 11 EUR/t počas obmedzeného prechodného obdobia šiestich rokov a 54 EUR/t v siedmom roku. Je dôležité pripomenúť, že prechodná sadzba bola zásadná na obmedzenie celkového dohodnutého objemu.

Hydinové a morčacie mäso: V dôsledku rozšírenia o Chorvátsko clá, ktoré má zaplatiť Brazília v rámci kvóty EÚ, zostávajú vyššie ako clá platené pred rozšírením, a týka sa to dvoch výrobkov, o ktorých sa rokovalo: „kusy z hydiny druhu Gallus domesticus, mrazené“ (čísla colných položiek 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70) a „kusy z moriakov alebo moriek, mrazené“ (čísla colných položiek 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80). Obidve strany sa dohodli na prispôsobení objemu colných kvót pridelených Brazílii a pridali 4 766 ton, pričom súčasná sadzba v rámci kvóty vo výške 0 % zostáva zachovaná, a 610 ton, pričom súčasná sadzba v rámci kvóty vo výške 0 % zostáva zachovaná. Spravodajca sa domnieva, že Európsky parlament by mal udeliť súhlas s uzatvorením tejto dohody. Aj keď sa dohoda netýka nových koncesií, ale kompenzácií, spravodajca zdôrazňuje citlivosť posudzovaných výrobkov pre celé odvetvie poľnohospodárstva EÚ a určité obavy, ktoré sa objavili. Príslušné odvetvia sa sťažovali na to, že neboli dostatočne zapojené a že s nimi Európska komisia nekonzultovala počas týchto rokovaní, ktoré by mohli mať vplyv na ich budúcu konkurencieschopnosť na trhu EÚ. Okrem toho – najmä vzhľadom na citlivosť problematiky pre naše poľnohospodárske odvetvie – Európsky parlament mal byť plne informovaný aj počas rokovaní. Spravodajca preto vyzýva Komisiu, aby ďalšie rokovania v zmysle pravidiel WTO (článok XXIV:6 a článok XXVIII dohody GATT 1994) viedla transparentnejšie, v plnej miere informovala Európsky parlament a príslušné odvetvia vo všetkých fázach a zohľadňovala ich názory, najmä ak sa rokovania týkajú citlivých výrobkov.

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku XXIV:6 a článku XXVIII Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii

Referenčné dokumenty

13037/2016 – C8-0490/2016 – COM(2016)06302016/0307(NLE)

Dátum konzultácie / žiadosť o udelenie súhlasu

1.12.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

INTA

12.12.2016

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

20.2.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.11.2016

24.1.2017

 

 

Dátum prijatia

28.2.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

31

1

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Heidi Hautala, Bernd Lange, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Reimer Böge, Klaus Buchner, Sergio Gutiérrez Prieto, Sander Loones, Georg Mayer, Fernando Ruas, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

Dátum predloženia

3.3.2017

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

 

ALDE

Schaake Marietje, Takkula Hannu

ECR

 

EFDD

Beghin Tiziana

ENF

Mayer Georg

GUE/NGL

Mineur Anne-Marie, Scholz Helmut

PPE

Andrikienė Laima Liucija, Böge Reimer, Caspary Daniel, Cicu Salvatore, Fjellner Christofer, Pabriks Artis, Ruas Fernando, Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Szejnfeld Adam, Winkler Iuliu

S&D

Arena Maria, Graswander-Hainz Karoline, Gutiérrez Prieto Sergio, Lange Bernd, Martin David, Maurel Emmanuel, Moisă Sorin, Schuster Joachim, Silva Pereira Pedro

VERTS/ALE

Buchner Klaus, Hautala Heidi

1

ENF

Mélin Joëlle

3

0

ENF

Jalkh Jean-François

PPE

Proust Franck, Saïfi Tokia

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania